Nyt ratkaistaan kirkon suunta/ äänestä Kari Kanalalle tatuointi

Seu­rakun­tavaalien ennakkoäänestys alkoi tänään. Nyt kan­nat­taa käy­dä äänestämässä. Näis­sä vaaleis­sa ratkeaa evanke­lis­lu­ter­i­laisen kirkon suun­ta. Minus­ta olisi tärkeätä, ettei se luisu­isi kirkon van­hoil­lis­ten käsi­in. Heitä on vähän, mut­ta he ovat yleen­sä olleet vaaleis­sa aktiivisia.

Helsingis­sä äänestetään erik­seen ehdokkaista seu­rakun­ta­neu­vos­toon (se oma seu­rakun­ta) ja yhteiseen kirkko­val­tu­us­toon (Helsin­gin seurakuntayhtymä).

Ehdokaslis­toista on vaikea ottaa selvää, kos­ka nimet ovat niin laa­jasy­dämisiä.  Vih­jeenä mainit­takoon, että kirkon piiris­sä toimi­va Tulkaa kaik­ki liike edus­taa kirkon vapaamielisiä. Liik­keel­lä on ehdokasli­s­tat useis­sa seu­rakun­nis­sa. Lisäk­si liike suosit­taa muil­la lis­toil­la ole­via ehdokkai­ta, jot­ka ovat hyväksyneet Tulkaa kaik­ki –liik­keen ohjel­man­julis­tuk­sen. Sen sivuille pääsee tästä.

Oma jän­ni­tyk­sen­sä kos­kee äänestyspros­ent­tia. Kirkon pro­jek­tisi­h­teeri pas­tori Kari Kanala on luvan­nut antaa tatuoi­da pohkeeseen­sa kirkko­hal­li­tuk­sen logon, jos äänestyspros­ent­ti ylit­tää 20 %. Päivi Räsäsen ansioista tatuoin­ti saat­taa hyvinkin olla tulossa.

Ja sit­ten siitä jääviy­destä: Vaimo on ehdokkaana Tulkaa kaik­ki ‑liik­keen ehdokkaana Helsin­gin Tuomiokirkkoseurakunnassa

76 vastausta artikkeliin “Nyt ratkaistaan kirkon suunta/ äänestä Kari Kanalalle tatuointi”

 1. Epäilen vah­vasti tämän “Tulkaa kaik­ki” –liik­keen halukku­ut­ta hyväksyä ja rak­en­taa “luot­ta­mus­ta ja sov­in­toa” per­in­teiseen raa­matun­tulk­in­taan nojaavien kanssa. Näi­den ns. van­hoil­lis­ten toimin­nan estämi­nen ja kirkos­ta pois­potkimi­nen on mielestäni ihan saman­laista suvait­se­mat­to­muut­ta kuin mis­tä vapaamieliset syyt­tävät vanhoillisia.

 2. Kat­selin seu­rakun­tien vaa­likonet­ta ja oli­pas huonot kysymykset. 

  Ei tul­lut oikein mitään ero­ja ehdokkaiden välil­lä. Esim. mus­limei­ta koske­vat vai­h­toe­hdot oli­vat suun­nilleen näin: 

  a, hei­dän kanssaan ei pidä olla mis­sään tekemisissä. 

  b, heille pitää saar­na­ta evanke­li­u­mia, kunnes kääntyvät

  c, hei­dän kanssaan tulee tehdä yhteistyötä

  Heh, heh… Kuka täysjärki­nen nyt tuo­hon voisi vas­ta­ta muu­ta kuin c‑vaihtoehdon?

  Ja mon­et muutkin kysymyk­set oli­vat aivan samantasoisia. 

  Mut­ta yhtä kaik­ki voisin nyt äänestääkin ehdokas­ta, jon­ka tiedän ole­van tiukasti nuoriso­työn asial­la. Ja tiedänkin sellaisen. 

  Kirkon oheis­toim­inta on min­ulle tärkein­tä, kos­ka aate ei puhut­tele min­ua ateisti­na pätkääkään oli se sit­ten lib­er­aalin tai kon­se­vati­ivisen siiv­en ääni. Ihan sama!

 3. Vihreät ovat viemässä poli­ti­ikkaa kirkkoon !

  Halu­at­teko te myös, että kirkko alkaa tekee politiikkaa ?

 4. Osmo:

  “Näis­sä vaaleis­sa ratkeaa evanke­lis­lu­ter­i­laisen kirkon suun­ta. Minus­ta olisi tärkeätä, ettei se luisu­isi kirkon van­hoil­lis­ten käsi­in. Heitä on vähän, mut­ta he ovat yleen­sä olleet vaaleis­sa aktiivisia”

  Mitä hait­taa siitä olisi, että kirkko luisu­isi van­hoil­lis­ten käsi­in ja sitä kaut­ta läh­es var­masti mar­gin­al­isoi­tu­isi? Nämä van­hoil­liset voisi­vat sit­ten keskenään puuhastel­la mitä halu­a­vat kokon­aan erossa val­tios­ta ja vail­la vero­tu­soikeut­ta tai mui­ta tukia. Muut ihmiset voisi­vat sit­ten olla viral­lis­es­ti maal­lis­tunei­ta, kuten heistä val­taosa epävi­ral­lis­es­ti jo muutenkin on tai sit­ten har­joit­taa uskoaan vapaam­mas­sa hengessä.

 5. Aamen Oden toivo­muk­selle että kirkko ei jäisi van­hoil­lis­ten käsi­in. Nyt valit­ta­vat val­tu­us­tot tule­vat poim­i­maan 64 maal­likko­jäsen­tä kirkol­liskok­ouk­seen, joka puolestaan määrää sovel­let­ta­van kristinopin sisäl­lön. Oppi ei siis tule joltain paavinkaltaiselta auk­tori­teetil­ta, vaan protes­tantit nou­dat­ta­vat demokra­t­ian peri­aat­tei­ta, kat­sokaa sieltä wik­i­sivul­ta.

  Jos ris­tiri­ita pal­jas­tuu yhteenso­vit­ta­mat­tomak­si, vai­h­toe­hto 1 on että lib­er­aal­im­ieliset jät­tävät äänestämät­tä, eroa­vat kirkos­ta ja evlut kirkko omaisuuksi­neen jää fun­da­men­tal­istien käsi­in. Vai­h­toe­hto 2 on että (ilmeis­es­ti jäsenistön enem­mistöä edus­ta­vat) lib­er­aal­im­ieliset äänestävät mieleisen­sä edus­ta­jat val­tu­us­toi­hin, seu­raa­va kirkol­liskok­ous täs­men­tää oppia, ja siihen tyy­tymät­tömät van­hat­es­ta­men­til­liset eroa­vat perus­ta­maan omia kirkkokuntiaan. 

  Vaik­ka itse olenkin agnos­tismi­in taipu­vainen (tää kyl­lä vaatis tarkem­man seli­tyk­sen) tapakris­tit­ty, kirkko tekee paljon maan­läheistä hyvää van­hus­ten, las­ten, vähäo­sais­ten ja muuten vaan elämässään vaikeuk­si­in joutunei­den paris­sa. Sik­si minus­ta ykkö­nen olisi hyvin surulli­nen vaihtoehto.

  Ja jääviys-dis­claimer: vaimo on Tulkaa kaik­ki ‑liik­keen ehdokkaana Tapi­olan seurakunnassa.

 6. Galileo 1.11.2010 12:25

  Vihreät ovat viemässä poli­ti­ikkaa kirkkoon !
  Halu­at­teko te myös, että kirkko alkaa tekee politiikkaa ?

  On kirkol­lis­vaaleis­sa puolueil­la ollut omia lis­to­jaan maail­man sivu. Mm. Kuun­teleeko kirkko on kokoomuk­sen ikioma lista, ja ulkoa­sun perus­teel­la lähtöisin samas­ta mainostoimistosta.

  Ehdokasaset­telu on tehty ja lis­tat koot­tu ennen MOT-kohua, joten moti­iv­ina lis­to­jen kokoa­jil­la on tuskin ollut tämän­vuo­tisen poikkeuk­sel­lisen kiin­nos­tusvyöryn patoami­nen nimeno­maan puoluei­den taakse.

 7. Galileo: “Vihreät ovat viemässä poli­ti­ikkaa kirkkoon!
  Halu­at­teko te myös, että kirkko alkaa tekee politiikkaa?”
  Jos tuol­laista nim­imerkkiä käyt­tää, pitäisi tietää, että poli­ti­ikkaa­han kirkot ovat tehneet alus­ta lähtien.
  Voisi­pa joku vilka­ista, mitä Raa­ma­tus­sa oikeasti san­o­taan homoista (tark­istin!) ja nähdä, että myös ns. kon­ser­vati­iv­it siitä viis veisaa­vat — täysin poli­it­ti­nen val­in­ta — ja hyvä niin. Siitä vale­htelemista vaan pitäisi päästä eroon (oxy­moron?).

 8. Mikko Kivi­ran­ta
  “ja siihen tyy­tymät­tömät van­hat­es­ta­men­til­liset eroa­vat perus­ta­maan omia kirkkokuntiaan.”

  Onko tuokaan nyt sit­ten mikään hyvä vaihtoehto?

  Jos van­hoil­liset pitää potkia pois, niin ei niitä kyl­lä kan­na­ta omilleen päästää, vaan mielum­min ohja­ta kato­lilaiseen tai ortodok­siseen kirkkoon. Kum­mas­sakaan kirkos­sa ei haraste­ta turhaa naispappeusvouhotusta. 

  Tai sit­ten van­hoil­lisetkin kan­nat­taisi pitää ev lut seu­rakun­nas­sa, jos­sa kiis­tel­lään lähin­nä siitä voiko homosek­suaale­ja vihk­iä avi­o­li­it­toon kirkos­sa, ei siitä pitäisikö ne tappaa.

 9. Mitä hait­taa siitä olisi, että kirkko luisu­isi van­hoil­lis­ten käsi­in ja sitä kaut­ta läh­es var­masti marginalisoituisi? 

  Esimerkik­si se, että Kirkko seu­rakun­ti­neen on suomen suurim­man varhaison­uoriso­jär­jestön ja sen lip­pukun­tien tärkein rahoit­ta­ja. Monien kon­ser­vati­ivien intres­seis­sä ei ole sietää täl­laista oman aat­teen­sa poh­jal­ta toimi­vaa moni­ar­voista jär­jestöä tiloissaan.

 10. Yhteis­ten mainsle­htien lisäk­si pos­ti­laatikkoon (Espoos­sa) on tul­lut muu­ta­ma henkilöko­htainen main­os (siis yhden ehdokkaan main­os). Viimek­si tänään yksi kokoomus­laisen main­os. Mis­sään näis­sä ei ole mainit­tu ehdokkaan lis­taa vaan ain­oas­taan ehdokkaan nimi ja numero(t) ja pari tyhjän­päiväistä mainoslausetta.

  Enpä luule, että kun­nal­lis­vaalien main­ok­sista olisi koskaan jätet­ty puolue mainitsematta.

 11. Eli­na, minä olen yksi niistä kolmes­ta Helsin­gin tuomiokirkkoseu­rakun­nan ehdokkaas­ta, jot­ka vas­ta­si­vat tuo­hon mus­limikysymyk­seen toisin (“Heille tulisi ker­toa puh­das­ta evanke­li­u­mia, että he voisi­vat tul­la kristityiksi”).

  En ymmär­rä, mik­si mus­lim­ien kanssa ollaan niin kauhean varovaisia. Ei heil­läkään ole esto­ja kään­nyt­tää kris­tit­tyjä sen enem­pää mus­li­mi- kuin län­si­mais­sakaan. Mik­si kris­tit­ty­jen ei sit­ten pitäisi julis­taa evanke­li­u­mia heille?

  Ayaan Hir­si Ali sanoo:

  - Kris­ti­tyt johta­vat tuh­laa­vat liikaa aikaansa uskon­to­jen väliseen dialogi­in. Hei­dän pitäisi suun­na­ta ener­giansa kristi­nuskon tar­joamiseen niin mon­elle mus­limille kuin vain mah­dol­lista. Hei­dän pitäisi esitel­lä mus­limeille Jumala, joka tor­juu pyhän sodan ja, joka lähet­ti ain­oan poikansa kaikkien syn­tis­ten täh­den silka­s­ta rakkaud­es­ta ihmiskun­taa kohtaan.

  Noin sanoo siis islamin jät­tänyt tun­net­tu ateisti.

 12. Eli­na:
  “b, heille pitää saar­na­ta evanke­li­u­mia, kunnes kääntyvät

  c, hei­dän kanssaan tulee tehdä yhteistyötä

  Heh, heh… Kuka täysjärki­nen nyt tuo­hon voisi vas­ta­ta muu­ta kuin c‑vaihtoehdon?”

  No, lähetyskäsky on ymmärtääk­seni tärkeä jut­tu kristi­nuskos­sa, joten ei kris­tit­ty voi b‑vaihtoehtoakaan täysin pois sulkea.

  Kenellekään ei var­maan tule yllä­tyk­senä se, että ev.lut. kirkoista juuri Ruotsin kirkko on lopet­tanut lähetystyön ei-kris­tit­ty­jen parissa.
  Suomen kon­ser­vati­ivisil­la kris­ti­ty­il­lä on mielestäni täysi syy aav­is­tel­la saman­laista kehi­tys­tä Suomessa.

  Uusi Helsin­gin piis­pa Irja Asko­la on puhunut homoli­it­toasian yhtey­dessä erim­ielisyy­den eti­ikas­ta, tarkoit­taen eri kan­to­jen kun­nioit­tamista ja keskustelua.
  Tämä ei var­maan uppoa kon­ser­vati­ivei­hin, jot­ka tajua­vat sen, että Asko­la & co:n lop­ullise­na tavoit­teena on homo­jen vihkimi­nen kirkol­liseen avi­o­li­it­ton, Ruotsin tapaan.
  Ensin papeille saate­taan sal­lia kieltäy­tymi­nen homo­jen vihkimis­es­tä. Lop­ul­ta asi­as­sa käy samoin kuin nais­pappeu­den kanssa.

  Kirkkoon kuu­lumat­tomana asia ei peri­aat­teessa min­ulle kuulu.
  Halu­aisin homoille oikeu­den siviiliavioliittoon.
  En kyl­läkään tiedä miten rek­isteröi­ty parisuhde siitä eroaa.

 13. Riit­ta:

  “Esimerkik­si se, että Kirkko seu­rakun­ti­neen on suomen suurim­man varhaison­uoriso­jär­jestön ja sen lip­pukun­tien tärkein rahoit­ta­ja. Monien kon­ser­vati­ivien intres­seis­sä ei ole sietää täl­laista oman aat­teen­sa poh­jal­ta toimi­vaa moni­ar­voista jär­jestöä tiloissaan”

  Ja tätä moni­ar­voista jär­jestöäkö ei ole mah­dol­lista ylläpitää mil­lään muul­la taval­la? Tuo on vähän sama kuin perustelisi kirkon tärkeyt­tä sil­lä, että se hoitaa hautaustoimen.

 14. Ensin­näkin sanois­in, että uskon­non opista päät­tämi­nen demokraat­tis­es­ti tun­tuu has­sul­ta kon­sep­til­ta. Tai edes semi­demokraat­tis­es­ti, kuten se Suomen ev lut kirkos­sa tehdään (papeil­la ja piis­poil­la enem­män val­taa kuin maal­likoil­la). Kun asi­at päät­tää yksi Paavi ilman, että muil­la on asi­aan mitään kop­ut­tamista, hom­mas­sa voidaan pitää edes jonkin­laista illu­u­sio­ta, että kyse on oikeasti Jumalan käskys­tä, jon­ka Paavi vain välit­tää, mut­ta kun ryhdytään demokraat­tis­es­ti päät­tämään siitä, vihitäänkö kirkos­sa homo­ja avi­o­li­it­toon vai ei, en näe siinä kyl­lä mitään eroa siihen ver­rat­tuna, kun val­tio päät­tää demokraat­tis­es­ti homoliitoista.

  No, min­ua asia ei suo­raan koske ja jos usko­vat pitävät tätä oikeana tapana määrit­tää oppin­sa sisältö, niin siitä vaan. 

  Itse vaaliasi­as­ta olen Roguen kanssa samoil­la lin­joil­la. Van­hoil­lis­ten voit­to lisäisi painet­ta erot­taa kirkko ja val­tio lop­ullis­es­ti toi­sis­taan kuten asian seku­laaris­sa nykyaikaises­sa lib­er­aalis­sa val­tios­sa pitäisikin olla. Vapaamielis­ten voit­to taas johtaa siihen, että kirkko rukkaa ide­olo­giaansa sel­l­aisek­si, että se kel­paa val­ti­olle. Tämä suu­tut­taa van­hoil­liset , saa entistä use­am­man epäilemään, onko täl­laises­sa “uskon­nos­sa” enää mitään järkeä, eikä tyy­dytä edes ateis­te­ja, jot­ka kaipaisi­vat tuo­ta lop­ullista kirkon erot­tamista valtiosta.

 15. Samuli:
  >Kirkkoon kuu­lumat­tomana asia ei peri­aat­teessa min­ulle kuulu.
  >Halu­aisin homoille oikeu­den siviiliavioliittoon.
  >En kyl­läkään tiedä miten rek­isteröi­ty parisuhde siitä eroaa.

  Rek­isteröi­dyn parisuh­teen ja avi­o­li­iton välil­lä on käsit­tääk­seni kak­si eroa, joil­la perustel­laan, miten hirveää tämä sor­to on:
  1) avi­o­li­itossa puolisot saa­vat halutes­saan yhteisen nimen ilman eri hake­mus­ta ja mak­sua, kun taas rek­isteröidyssä parisuh­teessa suku­ni­mi pitää vai­h­tee erik­seen ja se mak­saa pari sataa
  2) adoptiokysymys

  Näistä 1) voitaisi­in mielestäni hoitaa lain­säädän­nöl­lä kos­ka tahansa, eikä asi­aan ole mitään tarvet­ta sotkea kirkkoa tai uskontoa.

  2) taas on mon­imutkaisem­pi kysymys, mut­ta sekään ei ole juuri mitenkään kirkkoon liit­tyvä asia.

  Näin ollen nykyi­nen vään­tö, jos­sa halu­taan tunkea homoli­it­to­jen kirkos­sas­olmimi­nen van­hoil­lis­ten usko­vais­ten kurkus­ta alas, on minus­ta pikem­minkin kult­tuuriso­taa kuin todel­lista työtä sukupuo­livähem­mistö­jen tasa-arvon eteen. Käytän­nössä tässä pyritään käyt­tämään kysymys­tä hyväk­si, kun hyökätään kirkkoa ja usko­vaisia vas­taan. Hyvin suvait­se­ma­ton­ta touhua, min­un mielestäni.

  1. On kol­maskin ero avi­o­li­iton ja rek­isteröi­dyn parisuh­teen välil­lä: nimi.
   Jos haet työtä ja joudut vas­taa­maan kysymyk­seen sivi­il­isää­ty, tule ker­toneek­si myös sukupuolis­es­ta suun­tau­tu­mis­es­tasi, vaik­ka se ei mitenkään kuu­lu työ­nan­ta­jalle eikä saisi vaikut­taa paikan saamiseen. Luulen, että tämä on tärkein syy, mik­si nim­i­tys halu­taan pitää eri­laise­na, sama mik­si juu­ta­laisia velvoitet­ti­in pitämään keltaista tähteä. Ei kaise tuo suku­nimikysymys voi olla avi­o­li­iton vas­tus­ta­jille se keskeinen ja adop­tio-oikeudel­la ei juuri ole merk­i­tys­tä, kos­ka se riip­puu luovut­ta­van maan lainsäädännöstä.

 16. Osmo,

  Nat­siko­rt­ti on vain niin väsynyt­tä vaaria… Ei pär­jää tuol­la enää.

  1. En nyt heti ymmärtänyt lainkaan, mitä Eli­na tarkoit­ti nat­siko­r­tilla. Ei kai kuitenkaan tuo­ta keski­aikaista juu­ta­lais­ten merk­it­semistä keltaisel­la tähdel­lä? Tapa on paljon nat­se­ja van­hempi. Kuulem­ma nat­sitkin sovel­si­vat tätä ikimuis­toista tapaa, mut­ta min­ulle se toi mieleen ennen kaikkea Venäjän, kos­ka olen tutus­tunut käytän­töön jonkin venäläisen klas­sikon kaut­ta. Nat­seil­la oli juu­ta­laisille paljon suorem­pi menettely.

 17. Juu­ta­lais­ten merk­it­sem­i­nen tähdel­lä nyt yleis­es­ti liitetään natseihin. 

  Vai tuliko jollekulle keski­ai­ka mieleen?

  1. Eihän tuo nat­si­ai­ka vas­taa ver­taus­ta lainkaan. On ihan sama, mitä on rin­nas­sa, kun joutuu keski­tysleir­ille. Keski­aikana juu­taiset eliv­ät elämän­sä tähti rin­nas­san, nat­sisak­sas­sa kuo­li­vat se rin­nas­saan. Vaik­ka raa­ma­tus­sa sitä vaa­di­taankin, meil­lä ei kuitenkaan homo­ja sen­tään tapeta.
   Joku muuten voisi yrit­tää haas­taa tämän rek­isteröi­dyn parisuh­teen käsit­teen, sil­lä sehän merk­it­see sukupuo­livähem­mistö­jen rekisteröimistä.

 18. Sylt­ty,

  Van­hoil­lisia luter­i­laisia ei voi ohja­ta esimerkik­si katoliseen kirkkoon, kos­ka suurel­la osal­la heistä van­hoil­lis-luter­i­laisu­u­teen kuu­luu vah­va antipa­tia katolista kirkkoa kohtaan. Näille ihmisille on vai­h­toe­htoina kyl­lä maas­samme usei­ta mui­ta uskon­nol­lisia yhteisöjä ja osa on jo siir­tynytkin vapaakirkkoi­hin, hel­lun­taisi­in tai Suomen luter­i­laiseen tun­nus­tuskirkkoon ihan ilman ohjaamista. Miten muuten ylipäätään uskon­non­va­paut­ta kun­nioit­tavas­sa maas­sa voitaisi­in ketään aikuista ihmistä ohja­ta jonkun tietyn kirkon helmoihin? 

  Rogue,

  Useimpi­en mielestä ei ole mitään käytän­nön merk­i­tys­tä sil­lä, voisiko joku muu taho peri­aat­teessa hoitaa jonkin asian, jos kirkko on se taho, joka hoitaa asian nyt hyvin. Kun vielä lisäk­si on äänestämäl­lä mah­dol­lisu­us vaikut­taa siihen, miten kirkko jatkos­sa asian suh­teen toimii, niin mik­si lähteä kek­simään pyörää uud­estaan. Jos se kuitenkin halu­taan ide­ol­o­gi­sista syistä tehdä, niin se täy­tyy tehdä niin päin, että ensin suun­nitel­laan ja jär­jestetään ne kirkkoa kor­vaa­vat toimin­not ja vas­ta sit­ten voidaan “lopet­taa” kirkon lap­si- ja nuoriso­työ, diako­nia ja hau­taus­toi­mi. (Nau­rat­tiko ketään muu­ta muuten Hesarin raa­ti­vas­tauk­sis­sa Vaula Nor­re­nan tule­vaisu­usku­va las­ten mais­traatis­sa kastamisesta?)

  Samuli Saarel­ma,

  Luter­i­laisu­us syn­tyi protesti­na paavin kirkol­lisen itse­valtiu­den väärinkäytök­sille — sik­si sen ideaan on aina kuu­lunut henkilöko­htainen jumala­suhde ilman mitään välikäsiä ja yksilön oikeus tulki­ta ja ajatel­la uskona­sioi­ta ihan itse. Täl­laiseen uskonkäsi­tyk­seen poh­jau­tu­va yhteisö ei voi olla mitään muu­ta kuin moniääni­nen ja keskustel­e­va. Sen päätök­sen­teko­jär­jestelmäk­si sopii val­lan main­iosti demokra­t­ian (maal­likot) ja mer­i­tokra­t­ian (piis­pat ja papit) yhdistelmä. 

  Ymmär­rän, että kirkon ase­maa vas­tus­ta­vana ateisti­na strate­giasi on liit­toutua van­hoil­lisen vähem­mistön kanssa ja kyseenalais­taa maltil­lisen lib­er­aalien (kulttuuri)kristittyjen vakau­muk­sen järkevyys. Meil­lä on kuitenkin vapaas­sa maas­sa täysi oikeus kun­nioit­taa kult­tuuriper­in­töämme ja halu­ta pitää tämä maltill­i­nen, sal­li­va ja armolli­nen kansankirkko ja oma henkilöko­htainen usko tai epäusko sekä vaikut­taa kirkon lin­jaan. Eikä seu­rakun­tavaalien tulok­sen tarvit­sekaan kirkos­ta eron­nei­ta ateis­te­ja tyy­dyt­tää — voitte sit­ten kevääl­lä äänestää eduskun­tavaaleis­sa oman lin­janne puolesta.

 19. O.S. kir­joit­ti: “Jos haet työtä ja joudut vas­taa­maan kysymyk­seen sivi­il­isää­ty, tule ker­toneek­si myös sukupuolis­es­ta suun­tau­tu­mis­es­tasi, vaik­ka se ei mitenkään kuu­lu työ­nan­ta­jalle eikä saisi vaikut­taa paikan saamiseen. Luulen, että tämä on tärkein syy, mik­si nim­i­tys halu­taan pitää erilaisena…”

  Samaa mieltä. Sateenkaari­parien kannal­ta tämä on ehkä suurin ongel­ma. Ei ole kivaa, jos kaikissa viral­li­sis­sa papereis­sa muis­tute­taan julkises­ti, että parin sukupuo­li­nen suun­tau­tu­mi­nen poikkeaa val­tavir­ras­ta. Tämä voi myös hai­ta­ta esim. työ­paikan saamista.

  Kirkolle perus­teet ovat kyl­lä var­maankin koko lail­la eri­laisia. Voisi ajatel­la, että käsis­sä on yhtälö, jol­la ei ole hyviä ratkaisu­ja. Kirkos­ta uhkaa­vat livetä sekä kon­ser­vati­ivi­nen siipi, että toisaal­ta arvolib­er­aaleim­mat jäsenet. Ja samaan aikaan pitäisi olla suvait­se­vainen ja pitää sukupuoliset vähem­mistötkin kirkon hel­mas­sa, ja toisaal­ta aika yleis­es­ti kirkon sisäl­lä kai kat­so­taan, että homosek­suaa­li­nen käytös pitäisi myös tuomi­ta ja/tai sitä pitäisi vält­tää (yleen­sä tar­jo­taan vain ruk­oushetk­iä tai siu­naus­ta, mut­ta ei vihkimistä).

  Ja lisäk­si var­maankin pelätään val­ti­ol­lisen ja kirkol­lisen avi­o­li­iton käsit­teen eriy­tymistä, ja siten koko kirkon liuku­mista yhteiskun­nan keskeiseltä paikalta yhdek­si jär­jestök­si muiden joukos­sa. Nyt avi­o­li­it­to miel­letään niin paljon kirkon omis­ta­mak­si käsit­teek­si, että julk­i­sis­sa keskusteluis­sa har­voin muis­te­taan tehdä edes ero näi­den kah­den asian välil­lä. Val­ti­ol­lisen avi­o­li­iton käsit­teen tulisi kai kat­taa myös uskon­not­tomat ja muutkin uskon­tokun­nat kuin kris­ti­tyt. Kirkol­la tulisi olla kan­ta sekä kirkon tapaan käsitel­lä avi­o­li­it­toa, että siihen miten muiden kuin kris­tit­ty­jen avi­o­li­it­to­ja tulisi käsitellä.

 20. Minus­ta tuo menee kyl­lä aikamoi­sen salali­it­to­teo­ri­an piiri­in, että rek­isteröi­ty parisuhde olisi ole­mas­sa nyky­isin sitä varten, että homo­ja voisi syr­jiä työn­haus­sa. Mitä se muuten edes työ­nan­ta­jalle ylipäätään kuu­luu, mikä ihmisen sivi­il­isää­ty oikein on? Tätä kuten lap­sien määrääkään tai mui­ta vas­taavia per­hea­sioi­ta ei minus­ta edes saisi mis­sään työhöno­to­ssa edes kysyä. Sil­lä, onko ihmi­nen avi­o­li­itossa vai ei, ei ole mitään merk­i­tys­tä sen kanssa, mil­lainen työn­tek­i­jä hän on. 

  Min­un käsi­tyk­seni siitä, mik­si jotkut halu­a­vat pitää nim­i­tyk­sen homoli­itoille erossa avi­o­li­itos­ta, on se, että heistä avi­o­li­iton määritelmä on miehen ja naisen väli­nen liit­to ja homo­jen mukaan otta­mi­nen romut­taa kyseisen yhteiskun­nan perus­pi­lar­in. Itse en ole tätä perustelua koskaan ymmärtänyt, vaan minus­ta avi­o­li­it­to insti­tu­ut­ti­na vain vahvis­tuu siitä, että myös homot ovat sen piiris­sä. Ennem­minkin avio­ero­jen suuri määrä on se, mikä minus­ta avi­o­li­it­toa uhkaa. 

  Mitä adop­tioon tulee, niin mitä tekemistä tässä ulko­mail­la on? Eikö tämä vaiku­tus nyt ensisi­jas­sa ole koti­maisia adop­tioi­ta koskeva?

 21. Eli­na kir­joit­ti: “Juu­ta­lais­ten merk­it­sem­i­nen tähdel­lä nyt yleis­es­ti liitetään natseihin.”

  Ei tuo ollut mikään paha nat­siko­rt­ti. Tuo täh­timieliku­va on aika räväkkä, mut­ta ehkä selvin tapa tuo­da esi­in se seik­ka, että sateenkaari­par­it merk­itään näin julkises­ti poikkeav­iksi (tai tule­vat merk­i­tyik­si). Toinen vai­h­toe­htoinen sanon­ta olisi voin­ut olla “polt­tomerk­ki”. Mitä mui­ta toimivia rin­nas­tuk­sia olisi ollut saatavil­la? Ei O.S. haukkunut ketään nat­sik­si, vaan vain ilmoit­ti, että merkat­tu­jen olo voi olla vähän vas­taa­va kuin merka­tu­il­la juu­ta­laisil­la. Sateenkaariper­heil­lä on tosin vara vali­ta merkkaut­ta­vatko itsen­sä vai ei, mut­ta silti tilanne on aika vastaava.

 22. Mari­aK, kuten kir­joitin, jos uskon­non opit sinus­ta tai luter­i­lai­sista yleen­sä voi demokra­tial­la päät­tää, niin min­ul­la ei ole mitään sitä vas­taan. Minus­ta vain tun­tuu has­sul­ta, että itse voi päät­tää sen, mitä uskon­to­jär­jestelmän opit ovat. Tai tässä siis se, että täl­laista kut­su­taan edelleen Jumalan käsky­i­hin perus­tu­vak­si uskon­nok­si (se ei siis tun­nu has­sul­ta, että esim. poli­it­tisen puolueen ide­olo­giaa päivitetään sen jäsen­ten toimesta). 

  Kuten kuitenkin sanoin, min­un puolestani saat­te tietenkin tehdä uskon­tonne kanssa mitä halu­at­te. Viime aiko­jen kirkos­ta eroamis­lu­vut vain osoit­ta­vat, kuin­ka fik­suna ihmiset yhä laa­jenevas­sa määrin kyseistä puljua pitävät. 

  Veikkaan, että lähti­jöitä on molem­mista laidoista. Van­hoil­liset kyp­syvät siihen venkoilu­un, että uskon­nol­lista oppia voidaan päivit­tää tuos­ta vaan ja uud­is­tus­mielisim­mät taas ymmärtävät, etteivät tarvitse enää uskolleen laitos­ta, joka koit­taa epä­toivois­es­ti tas­apain­oil­la van­hoil­lis­ten oppi­en ja uud­is­tus­mielisen ympäröivän yhteiskun­nan välillä. 

  Mitä taas siihen henkilöko­htaiseen jumal­suh­teeseen tulee, niin jos sille lin­jalle lähde­tään, niin sit­ten­hän kaikkein vähiten mitään kirkko-organ­isaa­tio­ta oikeaop­pi­sine dog­mei­neen tarvi­taan. Kaik­ki tarvit­se­mansa opi­than kyseiseen usko­vat ihmiset saa­vat suo­raan Jumalal­ta. Eivät he tarvitse mitään enem­mistöpäätöstä ker­tomaan, onko esim. homo­jen avi­o­li­it­to ok vai ei. Jos he jäävät kyseisessä asi­as­sa vähem­mistöön, niin muut­tuuko hei­dän oma käsi­tyk­sen­sä Jumalan tah­dos­ta saman tien sen enem­mistön käsi­tyk­sek­si? Jos ei, niin mihin he tarvit­se­vat laitos­ta, joka opet­taa Jumalan tah­tona eri asi­aa kuin se, minkä he oman jumal­suh­teen­sa mukaan tietävät ole­van väärin?

 23. Edel­lisessä keskustelus­sa ehdotin tuo­hon nim­i­tysongel­maan (väliaikais)ratkaisuksi yhteistä yläkäsitet­tä rek­isteröidylle parisuh­teelle ja avi­o­li­itolle. Yksi ongel­ma näis­sä nim­i­tyk­sis­sä lie­nee siinä, että viral­lis­te­tus­ta parisuh­teesta (juridi­nen toi­mi) ja siu­na­tus­ta parisuh­teesta (uskon­nolli­nen toi­mi), käytetään molem­mista ter­miä avi­o­li­it­to, kun on kyse miehen ja naisen välis­es­tä liitos­ta. Täl­löin ter­min juridis­en sisäl­lön muut­tamis­es­ta sukupuo­lineu­traa­lik­si tulee joillekin ihmisille myös — tai jopa ennen kaikkea — uskon­nolli­nen kysymys, vaik­ka sen ei pitäisi sitä olla.

 24. Mari­aK
  “Meil­lä on kuitenkin vapaas­sa maas­sa täysi oikeus kun­nioit­taa kulttuuriperintöämme ”

  Miten ihmeessä homoli­itot ovat osa suo­ma­laista kulttuuriperintöä? 

  Osmolle mark­keer­auk­ses­ta:
  On se nyt helv**tti kum­ma hom­ma, kun kaik­ki ter­mit pitää sotkea vain sik­si, että saadaan homot pidet­tyä kaapis­sa ja ettei suun­tau­tu­mis­es­taan ylpeitä kavere­i­ta vahin­gos­sakaan luul­la homoiksi! 

  Mikä ihmeen jär­ki tässä oikein on?

 25. Mari­aK:

  “Useimpi­en mielestä ei ole mitään käytän­nön merk­i­tys­tä sil­lä, voisiko joku muu taho peri­aat­teessa hoitaa jonkin asian, jos kirkko on se taho, joka hoitaa asian nyt hyvin”

  Mul­la ei oo mitään sitä vas­taan, että kirkko hoitaa mitä tahansa palvelu­ja, niin kauan kuin niil­lä kirkon tuot­tamil­la palveluil­la ei perustel­la kirkon ja val­tion sym­bioot­tisen suh­teen jatkamisen tarpeel­lisu­ut­ta. Sikäli kun kirkko erote­taan val­tios­ta ja yri­tys­ten velvol­lisu­us mak­saa kirkolle yhteisöveroa pois­te­taan, kirkko saa min­un puolestani tehdä ihan mitä halu­aa lain puitteissa. 

  Samuli Saarel­man tapaan ihmette­len myös, miten usko­vaisia ei häir­itse opin jatku­va muut­ta­mi­nen ja sen päät­tämi­nen “demokraat­tis­es­ti”. Omaan logi­ikkaani ei oikein mah­du, miten jumalan sana voisi olla jatku­vasti muut­tuvaa ja demokraat­tis­es­ti päätet­tävis­sä. Mut­ta ilmeis­es­ti uskon­nolli­nen “logi­ik­ka” sal­lii uskomisen siihen, että jumalan sana muut­tuu ali­tuis­es­ti ja että sen sisältö on ihmis­ten päätet­tävis­sä. Mut­ta mikäs siinä, kun­han kyseiseen ajat­telu­un ei yritetä pakot­taa mui­ta ihmisiä eikä sen tukemiseen käytetä val­tion rahoja.

 26. Samuli Saarel­ma,

  Niin, en tosi­aan tarvitse kirkkoa jumala­suh­teeseeni välikädek­si enkä etenkään moraali­ni var­ti­jak­si. Teet virheel­lisen johtopäätök­sen, etten sik­si tarvit­sisi kirkkoa mihinkään, kos­ka sin­ul­la on uskon­non ja kirkon roolista kovin kapea kuva. 

  Yhteisöl­lä ja keskinäisel­lä keskustelul­la on toki merk­i­tys­tä myös henkilöko­htaiselle, kyse­levälle uskolle — min­ua kiin­nos­ta­vat muidenkin tulkin­nat ja hei­dän perustelun­sa niille ja usein saan niistä ainek­sia omaani, vaik­ka olenkin itse vas­tu­us­sa omas­ta uskon­tulkin­nas­tani. Kaste ja ehtoolli­nen ovat min­ullekin sakra­ment­te­ja, kon­fir­maa­tio ja avi­o­li­it­toon vihkimi­nen oli­vat tärkeitä het­k­iä elämässäni, mon­en rakkaan suku­laisen hau­ta­jai­sis­sa olen kyynel silmäkul­mas­sa veisan­nut — ennen kaikkea näitä varten on ole­mas­sa kirkko insti­tuu­tiona, viral­liset kaa­vat ja yhteinen oppi. Olin lapse­na seu­rakun­nan päiväk­er­hos­sa, koul­u­laise­na kävin pyhäk­oulus­sa ja iltapäiväk­er­hos­sa, nuore­na ripar­il­la ja seu­rakun­nan nuorte­nil­lois­sa eikä siel­lä pelkästään paukutet­tu oikeaop­pista dog­mia päähän vaan ennen kaikkea jutelti­in, laulet­ti­in ja leikit­ti­in yhdessä — näitäkin varten on ole­mas­sa kirkko organ­isaa­tiona. Ja sit­ten on se kulttuuriperintö.

  Sylt­ty,

  Viit­tauk­sel­la kult­tuuriperin­nön kun­nioit­tamiseen tarkoitin sitä, etten tah­do hylätä omaa kris­til­listä kult­tuuriper­in­töäni ja iden­ti­teet­tiäni vain, kos­ka jonkun kon­ser­vati­ivin tai ateistin mielestä on jotenkin epälo­ogista tai jär­jetön­tä olla yhtäaikaa yhteiskun­nal­lis­es­ti lib­er­aali ja kris­tit­ty evanke­lis-luter­i­laisen kirkon jäsen. Kun olen näh­nyt, miten paljon kört­tiläisyys on vuosien saatossa lib­er­al­isoitunut sisältäpäin menet­tämät­tä niitä min­ullekin rakkai­ta per­in­teitä, uskon myös luter­i­laisen kirkon selviävän tästäkin muu­tok­ses­ta. Uud­is­t­a­mi­nen ja uud­is­tu­mi­nen­han kuu­lu­vat kirkkomme perinteisiin.

 27. Rogue,

  Kirkon jät­tämisessä van­hoil­lis­ten käsi­in ei ole kyse kirkon ase­mas­ta val­tionkirkkona vaan kirkkoon kuu­lu­mis­es­ta ja äänioikeu­den käyt­tämis­es­tä kirkon jäse­nenä. Siitä tässä keskustelti­in, sitä Riit­ta omas­ta näkökul­mas­taan perusteli, ja sitä minä aihet­ta laa­jen­taen komp­pasin. Kun kirkko hoitaa min­ulle tärkeitä asioi­ta, halu­an siihen kuu­lua ja sen jäse­nenä päätök­sen­tekoon äänestämäl­lä vaikut­taa. Ihan ymmär­ret­täväähän tämän pitäisi olla.

 28. Samuli Saarel­ma kir­joit­ti 1.11.2010 kel­lo 19:36

  Kuten kuitenkin sanoin, min­un puolestani saat­te tietenkin tehdä uskon­tonne kanssa mitä halu­at­te. Viime aiko­jen kirkos­ta eroamis­lu­vut vain osoit­ta­vat, kuin­ka fik­suna ihmiset yhä laa­jenevas­sa määrin kyseistä puljua pitävät.

  Jaa nämä?

 29. Samuli Saarel­man tapaan ihmette­len myös, miten usko­vaisia ei häir­itse opin jatku­va muut­ta­mi­nen ja sen päät­tämi­nen “demokraat­tis­es­ti”.

  Se on tämä mei­dän luter­i­lais­ten “yleinen pappeus”. Me kun emme usko, että papin tai piis­pan vir­ka tek­isi ihmis­es­tä ere­htymät­tömän, ei edes Rooman piis­pas­ta, joka per­imätiedon mukaan viras­saan Pietaria seu­raa. Sil­loin ei oikein auta, kuin taval­la tai toisel­la päästä isom­mal­la porukalla yhteisym­mär­ryk­seen siitä, miten kus­sakin tilanteessa tulisi toimia. Raa­ma­tus­ta itses­tään ei näet selvää yksikäsit­teistä vas­taus­ta jokaiseen kysymyk­seen löy­dy, vaan vas­tauk­sia haet­taes­sa kyse on aina tulkinnasta. 

  Tätä mieltä ovat myös kirkkomme kon­ser­vati­iv­it, vaik­ka he edus­ta­vatkin kovin eri­laista Raa­mat­tunäke­mys­tä kuin Tulkaa kaik­ki ‑liike.

  Ja tämä “opin päivit­tämi­nen” ei ole mikään uusi asia edes. Jo alkukirkon aikaan pidet­ti­in Jerusale­mis­sa kok­ous, jos­sa päätet­ti­in, pitääkö pakanakris­ti­tyt ympärileika­ta ja saako sian­li­haa syödä.

 30. Ja tätä moni­ar­voista jär­jestöäkö ei ole mah­dol­lista ylläpitää mil­lään muul­la tavalla? 

  Ei niitä rahoit­ta­jia tun­nu ihan jonok­si asti ker­tyvän ja yhteistyö hyödyt­tää molem­pia osa­puo­lia, muutenkin kuin taloudel­lis­es­ti. Tätä vain eivät kaik­ki näe.

 31. Kat­selin seu­rakun­tien vaa­likonet­ta ja oli­pas huonot kysymykset. 

  Jos oman seu­rakun­tani kysymyk­si­in ver­taa, niin helsinkiläiset kysymyk­set oli­vat loistavia.

 32. Kysytäänkö työhaas­tat­telus­sa sivi­il­isää­tyä? En minä muista, että olisi kysytty..

  Ja vaik­ka kysyt­täisi­inkin, niin voihan vas­ta­ta, että elää avoli­itossa. Eihän sitä rek­isteröi­tyä parisuhdet­ta tarvitse toitottaa. 

  Muutenkin epäilen vähän koko syr­jin­tää. Mik­si ihmeessä työ­nan­ta­jaa kiin­nos­taisi työn­tek­i­jän per­heku­viot aikuis­ten osalta?

  Lähin­nä työ­nan­ta­jia kiin­nos­ta­vat nais­ten kohdal­la raskau­den mah­dol­lisu­us ja jo ole­mas­sa ole­vat alati sairastel­e­vat pienet lapset. Voi tietysti olla eri­ty­isiä työ­paikko­ja, esim. kirkko, jos­sa asia on ongel­ma, mut­ta noin yleis­es­ti ottaen onko?

  Tämä on vähän sel­l­aista “en minä, mut­ta ne muut” ‑ajat­telua. Kuka tääl­läkin nyt myön­täisi syr­jivän­sä työhöno­to­ssa jotaku­ta vain sil­lä perus­teel­la, että täl­lä on rek­isteröi­ty parisuhde? Ilmoit­tau­tukoon hän!

  Johan­na Korho­nen­han nyt osasi sopi­vas­sa saumas­sa nos­taa asi­as­ta metelin ja sai 80 000 puh­taana käteen. Tiedä siinäkin sit­ten mikä on totuus. 

  Ainakin tässä yhteiskun­nas­sa saa huomio­ta kuu­lumal­la tiet­ty­i­hin vähem­mistöi­hin ja esit­tämäl­lä syrjimis‑, rasis­miväit­teit­tä. Kun­han ei ole kyse ikäsyr­jin­nästä tai vaikka­pa lihavien syr­jin­nästä, mikä on var­masti tuhat ker­taa yleisem­pää. Siitä ei sym­pa­ti­apis­teitä heru. 

  Mut­ta olen nyt joka tapauk­ses­sa sitä mieltä, että homo­jen pitää olla aivan tasaver­taisia maal­li­sis­sa insti­tuu­tiois­sa. Ei em. mielip­i­teeni sitä asi­aa muu­ta. Kirkko tehköön sit­ten oman mie­len­sä mukaan.

 33. Niko L.,

  Tein ehkä vähän hätäisiä johtopäätök­siä. Kat­soin parinkymme­nen tutun ja puoli­tu­tun vas­tauk­set vaa­likoneesta tode­ten, että ne oli­vat läh­es ident­tisiä. Mitään hajon­taa ei tul­lut esim. tämän nimeno­maisen mus­limikysymyk­sen kohdalla. 

  Ensim­mäi­nen vai­h­toe­hto “hei­dän kanssaan ei pidä olla mis­sään tekemi­sis­sä” on ainakin niin ylen aggres­sivisen oloinen, että sitä nyt tuskin kukaan valitsi. 

  Toisaal­ta se oikeas­t­aan vas­taisi toisel­la taval­la muo­toil­tuna min­un näke­mys­täni. Eläkööt ja har­joit­takoot uskon­toaan miten halu­a­vat, kun­han min­un ei tarvitse olla islamin kanssa tekemi­sis­sä. En kuitenkaan allekir­joit­taisi väit­tämää, että mus­lim­ien kanssa ei pidä olla mis­sään tekemisissä.

  Olit siis niiden har­vo­jen joukos­sa, jot­ka val­it­si­vat lähetyskäskyn poh­jal­ta vas­tauk­sen­sa. Hyvä niin. Eri­laisu­us on rikkaus, kuten min­ulle on opetettu. 

  Kat­son tietysi asi­aa nyt hyvin tiukasti omas­ta näkökul­mas­tani, myön­nän. Min­ulle on äärim­mäisen vieras aja­tus, että alka­isimme sys­temaat­tis­es­ti kään­nyt­tää Suomen mus­lime­ja “julis­ta­mal­la heille puh­das­ta evankeliumia”. 

  Tämä suvait­se­vaisen vakio­vas­taus, että hei­dän kanssaan pitäisi tehdä yhteistyötä, lie­nee puolestaan kovin teo­reet­ti­nen. Ei kai islamis­sa ole mitään halua eku­me­ni­aan? Tai ei ainakaan luter­i­laisu­u­den kanssa, ehkä jos­sain määrin tiet­ty­jen kysymys­ten osalta katolisuuden. 

  Ayaan Hir­si Alin näke­mys siitä, että näen­näi­nen dialo­gi islamin kanssa on turhaa, pitänee paikkansa. Ainakin olemme siinä vain häviäjiä ja ainaisen jous­ta­jan roolis­sa esim. sanan­va­pauskysymys­ten osalta. Ylipään­sä liialli­nen varovaisu­us ja suo­ranainen nöyris­te­ly mus­lime­ja kohtaan vaivaa koko Län­si-Euroop­paa. Siinä olen kanssasi samaa mieltä. 

  On esimerkik­si aivan käsit­tämätön­tä, että suo­ma­laises­sa perusk­oulus­sa opete­taan meille ehdot­toman vihamielistä uskontoa.

  Kaipasin kysymyk­si­in tietoa henkilöko­htais­es­ta uskos­ta. Näyt­tää siltä, että monille pyrkyreille seu­rakun­tavaalit ovat vain pon­nah­dus­lau­ta kun­nal­lispoli­ti­ikkaan — posti, jos­sa saa paikkakun­nal­laan jonkin­laista näkyvyyttä. 

  Uskoisin, että muitakin kiin­nos­taisi ehdokkaan omako­htainen vakau­mus. Jotkut eivät var­mas­tikaan halua äänestää ateis­tia ja toisaal­ta jotkut saat­taisi­vat halutakin.

 34. O.S:n maltill­i­nen kir­joi­tus on muuten asialli­nen, mut­ta niskakar­vat nousi­vat pystyyn seuraavasta:“Minusta olisi tärkeätä, ettei se luisu­isi kirkon van­hoil­lis­ten käsiin”

  Kaik­ki on suh­teel­lista, minkä huo­maa jos ver­taa evanke­lis-luter­i­laista kirkkoa ortodok­siseen, katoliseen tai islamiseen kirkkoon.

  Ne, jot­ka eivät ole tyy­tyväsiä evanke­lis­lu­ter­i­laisen kirkon oppei­hin ja toim­intaan voivat ero­ta ko. kirkos­ta. Sehän käy näp­pärästi netis­sä. Sit­ten vain liit­tyy johonkin edel­lä mainit­semis­tani kirkoista, ja voila, voi saa­da kirkol­lisen vihkimisen samaa sukupuol­ta ole­van kump­panin­sa kanssa.

  Ja jos tasa-arvokysymyk­set hiertävät, niin näis­sä kirkois­sa voi vali­ta nais­pa­pin suorit­ta­maan ko. vihkimisen.

  Ymmär­ret­tävästi kyl­lä hesarin evanke­lis­lu­ter­i­laisen kirkon vas­taiset toimit­ta­jakel­lokkaat eivät ole innokkaasti kyselleet muiden kirkko­jen ns. edis­tyk­sel­lisiä linjauksia.

  Tämä tuli mieleen kirkkomme van­hoil­lisu­ud­es­ta, kaik­ki on suhteellista.

 35. Rogue: se nyppii todel­la paljon, itseasi­as­sa niin paljon että mietin erit­täin vakavis­sani kirkos­ta eroamista. Ei nuo nais­pappeus / homokysymyk­set koskaan katoa vaik­ka kirkol­liskok­ouk­ses­sa niin päätet­täisi­in. Kuten eräs Hesarin blog­gaa­ga tote­si esim. tämä homokysymys on san­ot­tu raa­ma­tus­sa niin selvästi että olisi älyl­listä epäre­hellisyyt­tä kieltää ko. kohdan olemassaolo. 

  Kirkko tulisi erot­taa val­tios­ta, se olisi win-win niin kris­ti­ty­ille kuin val­ti­olle. Kyl­lä hau­taus­toi­mi yms. käytän­nön asi­at saadaan aina jotenkin sovittua.

 36. Ayaan Hir­si Alin fun­da­men­tal­isti­nen näke­mys, että dialo­gi islamin kanssa on turhaa, pitää paikkansa vain, jos islam on mono­li­it­ti, joka koos­t­uu vain yhden sort­ti­sista ihmi­sistä. Kos­ka kaik­ki mus­lim­it eivät kuitenkaan ole soma­lialai­sisa heimopää­liköitä, ja kos­ka islam ei ole ter­ro­r­i­or­gan­isaa­tio, vaan uskon­to (joskin melko van­holli­nen sel­l­ainen) dialo­gi kyseistä uskon­tokun­taa edus­tavien kanssa on luon­no­lis­es­ti vält­tämätön­tä. Hir­si Alin nykyi­nen koti­maa Yhdys­val­lat ymmärtänee tämän parem­min kuin kukaan — akti­ivi­nen dialo­gi esim. Sau­di-Ara­bi­an kanssa on osa hei­dän ulkopolitiikkaansa.

  Ter­ror­istien ja fun­da­men­tal­istien kanssa neiv­ot­telus­ta ei vält­tämät­tä ole mitään iloa kellekään, se toki on tot­ta. Kuka tahansa voi tes­ta­ta jankkaa­mal­la lehtisiä jakavien jeho­van­todis­ta­jien tms. kanssa, jos nyt sat­tuu jankkaamista fik­suna pitämään. Mut­ta tämä on toki eri asia kuin dialo­gi — dial­o­gis­sa kumpikin osa­puoli on valmis myös kuuntelemaan. 

  Jos olisin kelvolli­nen äänestämään keskutelun aiheena ole­vis­sa vaaleis­sa, luul­lak­seni äänestäisin juuri sel­l­aista ehdokas­ta — joka omaa myös kyvyn kuun­nel­la ja pun­ni­ta omaa kan­taansa kuule­mansa perusteella.

 37. Kaipasin kysymyk­si­in tietoa henkilöko­htais­es­ta uskos­ta. Näyt­tää siltä, että monille pyrkyreille seu­rakun­tavaalit ovat vain pon­nah­dus­lau­ta kun­nal­lispoli­ti­ikkaan — posti, jos­sa saa paikkakun­nal­laan jonkin­laista näkyvyyttä. 

  Tam­pereen kysymyk­sis­sä oli kysymyk­sessä “mikä on tärkein syy sille, että kuu­lut kirkkoon” yht­enä vai­h­toe­htona “henkilöko­htainen usko”. Kuin­ka ollakaan, kaik­ki tark­ista­mani tutut ehdokkaat oli­vat sen valin­neet. Helsin­gin vaa­likoneesta tämä vai­h­toe­hto puut­tui kokonaan.

 38. Joku muuten voisi yrit­tää haas­taa tämän rek­isteröi­dyn parisuh­teen käsit­teen, sil­lä sehän merk­it­see sukupuo­livähem­mistö­jen rekisteröimistä. 

  Tot­ta, mut­ta tulisi se rek­isteröi­tyä vaik­ka sukupuo­lineu­traali avi­o­li­it­to olisi mah­dolli­nen. Ei vaa­di kovin kum­moisia taito­ja kehit­tää algo­rit­mi, joka etsii annetus­ta datas­ta pariskun­nat, joiden osa­puo­let eivät ole eri sukupuolta.

 39. Kaik­ki on suh­teel­lista, minkä huo­maa jos ver­taa evanke­lis-luter­i­laista kirkkoa ortodok­siseen, katoliseen tai islamiseen kirkkoon. 

  Islami­lais­es­ta kirkos­ta en ole kyl­lä kuul­lutkaan… mut­ta siis yritätkö nyt sanoa, että vähem­mistö­jen alen­tu­va kohtelu ja jopa avoin syr­jimi­nen on hyväksyt­tävää, jos syr­jii vain vähän?

 40. Riit­ta:

  “Ja tämä “opin päivit­tämi­nen” ei ole mikään uusi asia edes. Jo alkukirkon aikaan pidet­ti­in Jerusale­mis­sa kok­ous, jos­sa päätet­ti­in, pitääkö pakanakris­ti­tyt ympärileika­ta ja saako sian­li­haa syödä”

  En kuvitel­lutkaan sen ole­van uusi asia. Ihmettelin vain sitä, että jos uskoo ohjei­den tule­van viime kädessä suo­raan jumalal­ta, miten voi loogis­es­ti hyväksyä sen, että ohjei­den sisältö on jatku­vasti ja radikaal­isti muut­tuvaa. Ellei siis väit­täisi jumalan jatku­vasti päivit­tävän omia ohjeitaan. Itseäni täl­lainen ris­tiri­itaisu­us häir­it­sisi, mut­ta lie­nee selvää, etteivät usko­vaiset voi pitää kovin tiukasti kiin­ni logiikasta. 

  “Raa­ma­tus­ta itses­tään ei näet selvää yksikäsit­teistä vas­taus­ta jokaiseen kysymyk­seen löy­dy, vaan vas­tauk­sia haet­taes­sa kyse on aina tulkinnasta”

  Moni sel­l­ainen asia sieltä kuitenkin löy­tyy melkoisen selvästi, jos­ta on jos­sain vai­heessa yksinker­tais­es­ti päätet­ty olla välit­tämät­tä. Joku voisi myös kysyä, mik­sei jumala sel­ven­nä ohjeis­tus­taan, jos ohjei­ta nou­date­taan päin per­set­tä? Homoki­is­takin olisi help­po ratkaista yhdel­lä lauseella.

  “Islami­lais­es­ta kirkos­ta en ole kyl­lä kuul­lutkaan… mut­ta siis yritätkö nyt sanoa, että vähem­mistö­jen alen­tu­va kohtelu ja jopa avoin syr­jimi­nen on hyväksyt­tävää, jos syr­jii vain vähän?”

  Tämä ei ollut min­ulle, mut­ta vas­taan kuitenkin. Kyse on ehkä enem­mänkin siitä, että val­lit­se­va kak­soi­s­tan­dar­di häir­it­see. Ev.lut. kirkkoa syyl­lis­tetään voimakkaasti kaikesta sel­l­ais­es­ta, joka on edes lievästi ris­tiri­idas­sa nyky­is­ten maal­lis­ten tren­di­en kanssa. Toisaal­ta islami­laiset tai lesta­di­o­laiset jätetään kokon­aan rauhaan, vaik­ka hei­dän piiris­sään tapah­tu­isi jatku­vasti maal­lis­ten mit­ta­pu­ul­la suo­ranaisia ihmisoikeusloukkauk­sia. Etenkin islami­laiset, lesta­di­o­laisia sen­tään on saatet­tu kri­ti­soi­da edes jois­sain yksit­täi­sis­sä televisio-ohjelmissa.

 41. Ev.lut. kirkkoa syyl­lis­tetään voimakkaasti kaikesta sel­l­ais­es­ta, joka on edes lievästi ris­tiri­idas­sa nyky­is­ten maal­lis­ten tren­di­en kanssa. Toisaal­ta islami­laiset tai lesta­di­o­laiset jätetään kokon­aan rauhaan, vaik­ka hei­dän piiris­sään tapah­tu­isi jatku­vasti maal­lis­ten mit­ta­pu­ul­la suo­ranaisia ihmisoikeusloukkauksia. 

  Minä olen noista vain ev.lut. kirkon jäsen ja pyrin vaikut­ta­maan nimeno­maa siihen yhteisöön, jos­sa itsekin toimin.

  Yhtä hyvin sitä voisi kysyä, että mik­si valit­taa suo­ma­laisen lain­säädän­nön epäko­hdista ja pyrk­iä jopa sitä muut­ta­maan, vaik­ka meil­lä ovat asi­at mon­een muuhun maa­han ver­rat­tuna peräti hyvin.

 42. “On esimerkik­si aivan käsit­tämätön­tä, että suo­ma­laises­sa perusk­oulus­sa opete­taan meille ehdot­toman vihamielistä uskontoa.”

  Ei uskon­to suo­raan ole vihamieli­nen. Sitähän on peri­aat­teessa kristi­nuskokin, jota on viety väki­val­loin sato­ja vuosia mui­hin kulttuureihin

  Mut­ta ei kristi­nuskon lev­i­tyk­sessäkään tärkein­tä ollut uskon­to ja sielu­jen pelas­t­a­mi­nen vaan muiden kan­so­jen alis­t­a­mi­nen kuin myös oman kansan.

  Islam ei ole sen kum­mem­pi uskon­to kuin kristi­nuskokaan , eivät äärili­ik­keet kum­mas­sakaan ole toi­sis­taan kovin poikkeavia.
  Kuole­maa huu­ta­vat toisilleen niin äärikris­ti­tyt kuin ääri-islamistit.
  Uskon­nol­la on toinenkin rooli val­lan käytön lisäksi.
  Ennen kuin kristi­nuskos­ta tuli Rooman val­takun­nan uskon­to niin se ammen­si voimansa Rooman halli­non epäoikeu­den­mukaisu­ud­es­ta tar­joa­mal­la oikeu­den­muka­su­ut­ta ja toivoa ja toi­mi oppo­si­tion moottorina.
  Samas­sa ase­mas­sa on islam lähi-Idässä , useim­mat val­ti­aat ovat län­nen­tuke­maa val­lass ja har­joit­ta­va hirmuhallntoa .
  Köy­hän kansan ain­oa tuki on islam.
  Hir­muhallinnon väki­val­tainen johtaa uuteen Irani­in jos­sa islam on kää­tynyt val­las­saoli­joiden käsikas­sarak­si ja tämä on tietysti länne kannal­ta vilä pahempi tilanne.

  Mut­ta ei tämä merk­itse, että islam mikään uhka uskon­tona on, enem­mänkin uhat ovat hei­jas­tus­ta län­nen omas­ta politiikasta

 43. Jos äänestyspros­ent­ti menee yli 30 pros­entin, niin tatuoidaanko kanalan munat 🙂

 44. Niin yksi syy äänestää kirkol­lis­vaaleis­sa on se, että kirkol­la on huo­mat­ta­va omaisu­us. Se on myös yksi erit­täin hyvä syy toimia kirkos­sa akti­ivis­es­ti. Eli en halua tuon rahan val­u­van joidenkin van­hoil­lis­ten ja moraalit­tomien ihmis­ten käsi­in. Halu­an mielum­min rikkaan kirkon, joka sal­lii nais­pa­pit ja homoli­itot, kuin että se rahamäärä olisi van­hoil­lis­ten käsissä.

  Jos kirkko tosi­aan olisi jokin köy­hä yhdis­tys, niin mua ei kiin­nos­taisi tip­paakaan kirkon kan­ta näistä asioista ja voisin onnel­lise­na toteut­taa omaa vakau­mus­tani kirkon ulkopuolella.

 45. Samuli Saarel­ma:
  >per­hea­sioi­ta ei minus­ta edes saisi missään
  >työhöno­to­ssa edes kysyä. Sil­lä, onko ihminen
  >avi­o­li­itossa vai ei, ei ole mitään merk­i­tys­tä sen
  >kanssa, mil­lainen työn­tek­i­jä hän on. 

  Ei toki saa kysel­lä, mut­ta sil­lä, mikä on työn­tek­i­jän per­heti­lanne, on minus­ta toisi­naan hyvinkin paljon merk­i­tys­tä sen kanssa, mil­lainen työn­tek­i­jä hän on. Per­heelli­nen, varsinkin lap­siper­heelli­nen, ei lähde ihan yhtä hel­posti toiselle paikkakun­nalle, per­heel­lisel­lä on keskimäärin use­am­min asun­to­lainaa ja mui­ta elatuk­sen murhei­ta jot­ka tietyl­lä taval­la sitout­ta­vat työhön, per­heelli­nen voi joutua ole­maan merkit­täviä aiko­ja pois­sa töistä las­ten sairau­den tms takia.

  On poli­it­tis­es­ti kor­rek­tia, mut­ta per­in­ju­urin virheel­listä ajatel­la, että per­he ei vaikut­taisi ihmiseen myös työn­tek­i­jänä. Vaikut­taa­han muutenkin henkilöko­htainen lah­jakku­utemme, per­soon­al­lisu­utemme, koulu­tuk­semme, koke­muk­semme, elämän­ti­lanteemme jne. työ­suorituk­seen. Mik­sei sit­ten sekin, ettei ole nukkunut kun­nol­la kuukausi­in, kun koli­ik­ki valvottaa.

  Toinen asia on sit­ten se, että nykyään riskit ja ongel­mat kuu­lu­vat työ­nan­ta­jan kan­net­tavak­si, joten näistä asioista ei saa kysellä. 

  (Elämi­nen rek­isteröidyssä parisuh­teessa ei kuitenkaan toisaal­ta ole minus­ta merkit­tävästi työn­tek­i­jän kelpoisu­u­teen vaikut­ta­va tek­i­jä suun­taan tai toiseen, enkä myöskään ymmär­rä, mitä syr­jin­tää tässä aiheut­taa se, että nimitetäänkö parisuhdet­ta avi­o­li­itok­si vai ei. Avi­o­li­it­to ilman lap­sia on käytän­nössä hyvin sama kuin avoli­it­to, eikä asi­aa ole pakko tuo­da esille työtä hakies­saan tai haastatteluissa).

 46. Riit­ta:

  “Yhtä hyvin sitä voisi kysyä, että mik­si valit­taa suo­ma­laisen lain­säädän­nön epäko­hdista ja pyrk­iä jopa sitä muut­ta­maan, vaik­ka meil­lä ovat asi­at mon­een muuhun maa­han ver­rat­tuna peräti hyvin”

  No kyl­lä ne muiden uskon­to­jen edus­ta­jatkin ihan samal­la taval­la suo­ma­laisia ovat kuin ev.lutitkin. Jos nyt maal­likot huu­ta­vat tiedo­tusvä­lineis­sä toista viikkoa siitä, kuin­ka kauheaa on kun homo­ja ei saa vihk­iä kirkos­sa miehek­si ja vaimok­si, niin se ei oikein ole suh­teessa siihen, mil­laisia asioi­ta muil­ta uskon­noil­ta kat­so­taan sormien läpi saman val­tion sisällä.

  En siis meinan­nut, että sin­un pitäisi akti­ivis­es­ti kri­ti­soi­da mui­ta uskon­to­ja, point­ti oli julkiseen keskustelu­un liittyvä.

 47. Samuli Saarel­ma:

  Mitä se muuten edes työ­nan­ta­jalle ylipäätään kuu­luu, mikä ihmisen sivi­il­isää­ty oikein on? Tätä kuten lap­sien määrääkään tai mui­ta vas­taavia per­hea­sioi­ta ei minus­ta edes saisi mis­sään työhöno­to­ssa edes kysyä. Sil­lä, onko ihmi­nen avi­o­li­itossa vai ei, ei ole mitään merk­i­tys­tä sen kanssa, mil­lainen työn­tek­i­jä hän on.

  häh? Miks sinä saisit päät­tää mikä tieto on työ­nan­ta­jalle hyödyl­listä ja mikä ei?

  Jos se kysyy sivi­il­isäädys­tä tai per­heestä, niin var­maan se kysyy sitä siks, että se on työ­nan­ta­jan mielestä rel­e­vant­ti tieto.

  Mun mielestä tää on taas tätä yli­hol­hoamista, että pitää muka­mas poli­it­tis­es­ti päät­tää niistä asioista mis­tä saa kysyä ja mis­tä ei. Parem­pi olis vaan antaa ihmis­ten itten­sä päättää.

 48. Pekka Taipale, olen samaa mieltä, että lapset, etenkin pienet sel­l­aiset var­masti vaikut­ta­vat työn­tek­i­jän tehokku­u­teen. Samal­la tavoin työ­nan­ta­jalle nuori lapse­ton nainen on riskialtis äitiys­lo­mauhan vuok­si. Nämä ovat peri­aat­teessa järke­viä perustei­ta syr­jiä työhöno­to­ssa, mut­ta kuten sanoit, poli­it­tis­es­ti epäko­r­rek­tia. Kumpikaan ei kyl­lä tosin liity tähän avi­o­li­it­to vs. rek­isteröi­ty parisuhdeasi­aan. Lap­sia voi olla avoli­itossakin ja toisaal­ta avi­o­li­itossa voi olla ilman lapsia. 

  Jos siis tuol­la lap­sipe­rus­teel­la halu­aisi työhöno­to­ssa syr­jiä, kan­nat­taisi kyl­lä sivi­il­isää­dyn sijaan kysyä lap­sien määrää, ikää ja tulos­sa ole­via. Kaik­ki täl­lainen kyse­ly kyl­lä johtaisi toden­näköis­es­ti aika äkkiä työ­tuomiois­tu­imeen. Joka tapauk­ses­sa sivi­il­isää­dyn kysymiselle työhöno­to­ssa ei kyl­lä ole mitään perustelua, enkä usko, että sitä kyl­lä pahem­min kysytäänkään.

 49. Art­turi, sik­si ei saisi kysyä sivi­il­isää­tyä, että sen ain­oa käyt­tö on syr­jimi­nen. Saisiko sinus­ta kysyä hak­i­jan rotua tai jos joku työhönot­ta­ja sitä kysy­isi, niin eikö sin­ulle tulisi siitä mieleen, että sen ain­oa käyt­tö on rodun perus­teel­la tapah­tu­va syr­jin­tä, joka on kiellettyä? 

  Tuol­la ylem­pänä mainit­ti­in se Korho­sen tapaus. Vaik­ka siinä ei edes kovin var­mal­la tavoin edes osoitet­tu sitä, että potkut tuli homouden vuok­si, niin silti hän sai muhkean kor­vauk­sen. Selvästikään lakimme ei siis sal­li työn­tek­i­jöi­den val­in­taa ihan mil­lä perusteil­la tahansa. 

  Siitä voidaan toki tapel­la, että pitäisikö sal­lia, mut­ta niin kauan, kun ei sal­li, en näe sivi­il­isää­dyn kyse­lyä minään muu­na kuin poten­ti­aalisen syr­jin­nän läh­teenä ja siten laittomana.

 50. Ehkei van­hoil­lisia ole niinkään vähän, he eivät vain pidä meteliä itses­tään. Nykyi­nen meteli kirkon osalta ei ole van­hoil­lis­ten ylläpitämä. 

  Ihmette­len, että puhutaan toisaal­ta suvait­se­vaisu­ud­es­ta, mut­ta läh­es vain­o­taan vanhoillisia. 

  En ymmär­rä, että mitä pahaa siinä olisi ollut, että virka­jär­jeste­lyin olisi hoidet­tu nais­pappeu­songel­ma? Ei sen olisi luul­lut hait­taa­van ketään. 

  Mitä naiset ovat tuoneet kirkkoon muu­ta kuin riito­ja (olen nainen)? 

  Omako­htais­es­ti min­ul­la on pitkän virkau­rani (val­ti­ol­la) aikana ollut paljon niin naisia kuin miehiäkin esimiehinä. Sään­nön­mukaises­ti naisen ollessa esimiesase­mas­sa minä olen joutunut ongelmi­in, joidenkin osalta tosi pahoi­hin ongelmi­in. Enkä ole ain­ut. Eräässä val­tion työ­paikas­sa olin kol­mas järjestyk­sessä esimiesase­mas­sa ole­van naisen kohdis­ta­man henkisen väki­val­lan kohteena. Esimiesase­mas­sa kiusaa­ja oli ollut vas­ta neljä vuot­ta. Miesten kanssa olen tul­lut jut­tuun aina. Olen aina voin­ut puhua asi­at miesten kanssa hal­ki poik­ki ja pinoon, naiset koke­vat tuol­laisen arvo­val­tansa kyseenalaistamisena. 

  Pap­pi käyt­tää paljon val­taa toisen yli tietyssä tilanteessa. En voisi koskaan luot­taa naispappiin. 

  Mitä tulee nykyiseen homokeskustelu­un, niin siinä on per­im­mältään kyse siitä, että onko kirkko Raa­mat­tuun nojaa­va uskony­hteisö vaiko ei. 

  Jos van­hoil­liset aje­taan pois kirkon piiristä, lähti­jöi­den määrä saat­taa yllät­tää. Ei tuol­loin puhuta enää tuhan­sista eikä edes kym­menistä tuhansista.

 51. Samuli Saarel­ma: “Jos siis tuol­la lap­sipe­rus­teel­la halu­aisi työhöno­to­ssa syr­jiä, kan­nat­taisi kyl­lä sivi­il­isää­dyn sijaan kysyä lap­sien määrää, ikää ja tulos­sa ole­via. Kaik­ki täl­lainen kyse­ly kyl­lä johtaisi toden­näköis­es­ti aika äkkiä työ­tuomiois­tu­imeen. Joka tapauk­ses­sa sivi­il­isää­dyn kysymiselle työhöno­to­ssa ei kyl­lä ole mitään perustelua, enkä usko, että sitä kyl­lä pahem­min kysytäänkään.”

  Vain tule­vat lapset menevät yksi­ty­isyy­den puolelle. Sivi­il­isää­tyä ei yleen­sä tarvitse kysyä, hak­i­ja ker­too sen jo hake­muk­ses­saan. Kun olin henkilöstöpääl­likkönä (no, siitä on yli 20 vuot­ta) per­he­suh­teet selvitet­ti­in aina eikä koskaan joudut­tu työ- eikä muuhunkaan tuomioistuimeen.

 52. Samuli Saarel­ma:

  “Siitä voidaan toki tapel­la, että pitäisikö sal­lia, mut­ta niin kauan, kun ei sal­li, en näe sivi­il­isää­dyn kyse­lyä minään muu­na kuin poten­ti­aalisen syr­jin­nän läh­teenä ja siten laittoman”

  Eiks sen kysymisen kieltämi­nen nimeno­maan tek­isi syr­jin­nän osoit­tamisen entistä vaikeam­mak­si? Sivi­il­isää­dyn saa kuitenkin suh­teel­lisen hel­posti selville, joten työ­nan­ta­ja jol­la on halua syr­jiä sen perus­teel­la, voi sen tehdä joka tapauk­ses­sa. Jos joku syr­ji­jä on niin tyh­mä että sivi­il­isää­tyä kysyy ja tuo jopa pahek­sun­tansa esille homouden ilmetessä, on työn­hak­i­jal­la paljon parem­mat eväät oikeudessa kuin jos mitään täl­laista näyt­töä ei ole. 

  Lisäk­si pitäisi vielä osa­ta erot­taa aito syr­jin­tä ja “syr­jin­tä”. Esim. juuri avioituneen 28-vuo­ti­aan lapset­toman naisen palkkaamisen vält­tämi­nen ei varsi­nais­es­ti ole syr­jin­tää vaan nor­maalia voiton mak­si­moin­tia niin kauan, kun äitiy­den kus­tan­nuk­set lankea­vat joil­tain osin yksit­täisen työ­nan­ta­jan maksettavaksi.

 53. On poli­it­tis­es­ti epäko­r­rek­tia sanoa, että työn hoita­misen kannal­ta rel­e­van­tit seikat vaikut­ta­vat työhönot­toon, mut­ta niin se vain on.

  Mikroyrit­täjä joka ei ota poli­it­tis­es­ti epäko­r­rek­te­ja riske­jä tosis­saan, voi olla hyvin nopeasti enti­nen mikroyrittäjä.

 54. Mari­ak,

  Yhteisöl­lä ja keskinäisel­lä keskustelul­la on toki merk­i­tys­tä myös henkilöko­htaiselle, kyse­levälle uskolle – min­ua kiin­nos­ta­vat muidenkin tulkin­nat ja hei­dän perustelun­sa niille ja usein saan niistä ainek­sia omaani, vaik­ka olenkin itse vas­tu­us­sa omas­ta uskontulkinnastani. 

  Mut­ta eihän siinä, kun kirkol­liskok­ous päät­tää, että homo­jen avi­o­li­itot hyväksytään tai ei hyväksytä kirkon viral­lisek­si opik­si, ole kyse mis­tään rak­en­tavas­ta keskustelus­ta, jon­ka jäl­keen jokainen kirkon jäsen menisi koti­in­sa pohti­maan, että mitenkäs se Jumala nyt tähän sit­tenkään suh­tau­tuu, vaan siinä toinen kan­ta hyväksytään ja toinen hylätään. 

  Jos olet sil­lä vähem­mistökan­nal­la (ei juuri tässä asi­as­sa, vaan yleis­es­ti mis­sä tahansa), mikä on se idea kuu­lua kirkkoon, jon­ka viralli­nen oppi ja jon­ka mukaan jopa ne sin­ulle tärkeät sakra­men­tit hoide­taan, ovat vas­toin sitä käsi­tys­tä, mikä sin­un mielestäsi Jumalas­ta on oikein? 

  Jos kirkko on organ­isaa­tiona ole­mas­sa vain kult­tuuriperin­nön säi­lyt­tämisek­si, niin se on kyl­lä minus­ta varsin kehno peruste uskon­nol­liselle yhteisölle.

 55. Rogue vas­tasi hyvin Riitalle puolestani :“että val­lit­se­va kak­soi­s­tan­dar­di häiritsee”

  On herän­nyt kysymys siitä, että mikä ilmiö ko. kak­sois­stan­dar­di on. Sama ilmeni O.S:n avauk­ses­ta, jos­sa hän syyt­ti evanke­lis­lu­ter­i­laista kirkkoa van­hoil­lisek­si. Kirkkom­me­han on aivan lib­er­aal­im­mas­ta suun­nas­ta val­tionkirkko­jen joukossa.

  Suurim­paa meteliä tun­tu­vat pitävän sel­l­aiset, jot­ka ovat heti eroa­mas­sa kirkos­ta, jos kirkon kan­ta tai toim­inta poikkeaa hei­dän omas­ta kan­nas­taan. Huude­taan suvait­se­vaisu­ut­ta, mut­ta itse ei siede­tä mitään mikä poikkeaa omas­ta ajatuk­ses­ta. Sitä se teet­tää, nimit­täin oike­as­sa olemisen sietämätön raskaus.

  Ettei vaan täl­lä kak­sois­stan­dard­il­la olisi poli­it­tistaloudel­lisia tarkoi­tus­per­iä? Jos ja kun näin on , niin homo­jen oikeuk­sista täl­lä agen­dal­la puhu­vat ovat todel­lisia syrjijiä.

 56. Samuli Saarel­ma:

  Art­turi, sik­si ei saisi kysyä sivi­il­isää­tyä, että sen ain­oa käyt­tö on syrjiminen.

  Saaks kysyy rikos­rek­ister­iä, jos sen ain­oo käyt­tö on syr­jimi­nen? Entäs aikaisem­pia työ­paikko­ja, jos niiden tarkoi­tus on syr­jimi­nen? Entäs saako kysyä aikaisem­mista työ­paikoista mikä poten­ti­aalisen työn­tek­i­jän tuot­tavu­us oli, jos sen ain­oo käyt­tö on syrjiminen?

  Eli miks ei sais syr­jiä työn­tek­i­jöitä joil­la on joku tiet­ty sivi­il­isää­ty, mut­ta saa syr­jiä muista syistä huono­ja työntekijöitä?

 57. Jos nyt maal­likot huu­ta­vat tiedo­tusvä­lineis­sä toista viikkoa siitä, kuin­ka kauheaa on kun homo­ja ei saa vihk­iä kirkos­sa miehek­si ja vaimok­si, niin se ei oikein ole suh­teessa siihen, mil­laisia asioi­ta muil­ta uskon­noil­ta kat­so­taan sormien läpi saman val­tion sisällä. 

  Sin­ul­ta meni nyt point­ti ohi. Kirkon maal­likko­jäsenet ja jotkut papitkin ovat kri­ti­soi­neet omaa kirkkoaan, sitä jos­sa ovat jäs­en­inä. Tässä maas­sa saa toki perus­taa vaik­ka mil­laisen uskony­hteisön, kun­han lake­ja nou­date­taan eikä sitä ulkop­uolis­ten tarvitse men­nä kritisoimaan.

 58. Samuli Saarel­ma,

  Kirkon sisäl­lä on joitakin jut­tu­ja — kuten tämä rek­isteröi­ty­jen parisuhtei­den siu­naami­nen, joista osal­la on vah­va mielipi­de vas­taan ja osal­la vah­va mielipi­de puoles­ta. Kaikkia ei kiin­nos­ta koko kysymys, kos­ka se ei ole hei­dän mielestään opin kannal­ta keskeistä, ja toisille tämä asia on sym­boli van­has­sa kiis­tas­sa legal­is­min (hen­gel­lisen lain nou­dat­ta­mi­nen pelas­tuk­sen ehtona) ja antin­o­mis­min (armo tekee lain tarpeet­tomak­si) välil­lä. Kukin voi ajatel­la asi­as­ta oma­l­la taval­laan jatkos­sakin, mut­ta jotenkin pitää päät­tää, miten kirkko insti­tuu­tiona tässä tilanteessa toimii. Eikä ongel­ma siis ole päätök­sen­teko­ta­pa vaan se, ettei kaikkia osa­puo­lia miel­lyt­tävää ratkaisua ole olemassa.

  Ne, joiden näke­mys jää äänestyk­sessä vähem­mistöön, hark­it­se­vat sit­ten oma­l­la kohdal­laan, pystyvätkö elämään sen teh­dyn päätök­sen kanssa vai eroa­vatko kirkos­ta (tai perus­ta­vat protestik­si Luther-säätiön tai vas­taa­van kirkon sisälle). En näe mitään syytä tai tarvet­ta ero­ta kirkos­ta pelkästään sik­si, että on _mahdollista_ joutua joskus jos­sakin itselle tärkeässä kysymyk­sessä vähem­mistöön. Itsel­leni tämä ajanko­htainen asia ei ole sel­l­ainen, jon­ka vuok­si kirkos­ta eroaisin — toivoisin lähin­nä rek­isteröi­ty­jen parisuhtei­den siu­nauskaavaa, mut­ta voisin tyy­tyä myös siihen ruk­oushet­keen kom­pro­missi­na tai hyväksyä kirkol­liselle vihkimisenkin (kun­han eduskun­ta ensin tekee tarvit­ta­van lakimuutoksen).

 59. Art­turi, mitä oikein kysyt? Ei ole syr­jimistä antaa entis­ten työ­paikko­jen vaikut­taa työ­paikan saan­ti­in. On syr­jin­tää antaa ihmisen sek­suaalisen suun­tauk­sen, sukupuolen tai rodun vaikut­taa siihen. Kyse on juuri siitä tuot­tavu­ud­es­ta. Se, onko homo vai het­ero, ei vaiku­ta ihmisen tuottavuuuteen. 

  Onko sin­ulle tosi­aan näin tun­tem­aton­ta syr­jimisen olem­i­nen kiel­let­tyä? Minähän annoin jopa esimerkin tapauk­ses­ta, jos­sa syr­jimisen perus­teel­la oli työ­nan­ta­ja pan­tu mak­samaan isot kor­vauk­sen työntekijälle.

 60. Kyl­lähän homous voi hyvinkin vaikut­taa tuot­tavu­u­teen. Mikäli Korho­sen hyl­lyt­tämi­nen nyt joh­tui hänen homosek­suaal­isu­ud­estaan, niin toki takana oli huoli Lapin kansan lukijamääristä. 

  Oliko huoli sit­ten aiheel­lista tai ei, en ota kan­taa, mut­ta huoli oli joka tapauk­ses­sa lehden levikistä. LK:n johdol­la on var­masti käytet­tävis­sään laa­ja aineis­to lehden luk­i­japrofi­ilista ja näin ollen luk­i­joiden arvopohjasta. 

  Yhtä lail­la het­etroa voidaan syr­jiä, kun etsitään vaikka­pa homobaari­in tar­joil­i­jaa. Se vain ei ole laiton­ta, kos­ka käytän­nössä laki kos­kee vain seksuaalivähemmistöjä. 

  Mik­si yksi omi­naisu­us on suo­ja­tumpi syr­jin­nältä kuin toinen? Jos vaka­va-asteis­es­ta aknes­ta kär­sivä pyrkii kos­meti­ik­ka-alan tuote-esit­telijäk­si, ei var­masti pääse. Onko hänel­lä mah­dol­lisuuk­sia kor­vauk­si­in syrjinnästä? 

  Ei ole! Toiset ovat tasa-arvoisem­pia kuin toiset.

 61. Minus­ta tuo Korho­sen tapaus on siinä merkit­tävä, että kun tätä uhri­u­tu­mista tapah­tuu nyt joka paikas­sa, ollaan sub­jek­ti­ivis­es­ti niin kauhean kiusat­tu­ja mut­tei esitetä mitään objek­ti­ivista näyt­töä, loukkaan­nu­taan oman ja muidenkin uskon­tokun­tien puoles­ta jne, niin tässä tapauk­ses­sa ihan toteen­näyte­tyt fak­tat osoit­ti­vat syrjintää.

  Se on kovasti eri asia kuin vaik­ka olet­taa, että miesten ja nais­ten palkkaero­jen se osu­us, jota ei muuten pystytä selit­tämään, joh­tu­isi syrjinnästä.

  Voin hyvin uskoa että Lapin Kansan luk­i­joille (oaslle heistä) les­bopää­toimit­ta­ja olisi vaikea pala. Mut­ta se ei ole kaiketi mikään laillinne peruste eikä Alman puo­lus­tus ainakaan sel­l­aiseen keksinyt vedota.

 62. Eli­na, tietenkään sel­l­ainen ei ole syr­jin­tää, jos työte­htävässä tarvi­taan juuri sitä omi­naisu­ut­ta, jon­ka mukaan syr­jit­täisi­in. Yleinen esimerk­ki on esim. mies- tai nais­näyt­telijä mies- tai nais­roolis­sa. Ja sama var­maan tuon mainit­se­masi homobaarin suh­teen, tosin siinä asia on jo epä­selvem­pi (tar­joil­i­jan tehtävä on tar­joil­la, ei flirt­tail­la asi­akkaiden kanssa, eikä tuo­hon tar­joilu­un sen sek­suaalisen suun­tauk­sen pitäisi vaikut­taa tuon taivaallista). 

  Vielä selvem­pää syr­jin­tä on jonkun pää­toimit­ta­jan kohdal­la. Tai siis syr­jin­tä ei ole selvää, mut­ta jos voidaan osoit­taa syr­jit­tävän omi­naisu­u­den vaikut­ta­neen päätök­sen­tekoon, ei voi olla kyse muus­ta kuin syr­jin­nästä. Jos potkut annetaan sik­si, että luk­i­jamäärät ovat rom­ah­ta­neet, niin sit­ten näyt­täisi selvem­mältä, että kyse on huonos­ta työpanoksesta. 

  Mik­si yksi omi­naisu­us on suo­ja­tumpi syr­jin­nältä kuin toinen? 

  Sik­si, että omi­naisu­udet, jot­ka eivät vaiku­ta työ­sopimuk­ses­sa määrät­ty­jen tehtävien hoita­miseen, eivät voi olla syy syr­jin­nälle. Akne tuote-esit­telijäl­lä tai väärä sukupuoli teat­terirooli­in vaikut­ta­vat työte­htävien hoita­miseen. Kuten Sylt­ty kir­joit­ti, kyse on työn­tekoon rel­e­van­tisti vaikut­tavista asioista. 

  Art­turi on usein puhunut siitä, että kap­i­tal­is­tit eivät vihaa rahaa. Tämä lie­nee tot­ta, mut­ta toisaal­ta joku kap­i­tal­isti voi viha­ta homo­ja enem­män kuin tykkää rahas­ta ja sik­si syr­jiä homoa työhöno­to­ssa, vaik­ka tietäisi täl­lä ole­van parem­man tuot­tavu­u­den kuin kil­pail­jal­laan. Tämä on sitä laiton­ta syr­jin­tää. Kuten sanoin, voimme keskustel­la siitä, pitääkö täl­laisenkään syr­jin­nän olla kiel­let­tyä, mut­ta nyky­lain puit­teis­sa se joka tapauk­ses­sa on. 

  Olen samaa mieltä Roguen kanssa, että on tosi­aan kah­den­laista syr­jin­tää. “Syr­jin­tää”, jolle on hyvät perus­teet puh­taasti taloudel­lises­sa mielessä (jot­ka johtu­vat esim. siitä, että työ­nan­ta­ja joutuu kan­ta­maan taloudel­lisen taakan äitiys­lomista, mikä on minus­takin täysin älytön­tä), ja syr­jin­tä, joka johtuu puh­taasti työ­nan­ta­jan mielip­i­teestä kyseis­es­tä ihmis­ryh­mästä aivan muiden kuin hei­dän työn­teko-omi­naisuuk­sien­sa suh­teen. Minus­ta tämän jälkim­mäisen pitämiselle kiel­let­tynä on perus­teet, vaik­ka tuo edelli­nen voitaisi­inkin hyväksyä ja välil­lä on vaikea ulkop­uolelta erot­taa, kum­mas­ta on kyse.

 63. Samuli Saarel­ma:

  “Kyse on juuri siitä tuot­tavu­ud­es­ta. Se, onko homo vai het­ero, ei vaiku­ta ihmisen tuottavuuuteen”

  Mis­tä tiedät, että homoil­la ja het­eroil­la on keskimäärin sama tuot­tavu­us? Joku tutkimus? Teo­ri­as­sa näi­den ryh­mien välil­lä voisi hyvinkin olla tuot­tavu­usero suun­taan tai toiseen. 

  Mis­tä ylipäätään tiedät mitkä kaik­ki asi­at vaikut­ta­vat tuot­tavu­u­teen? Jos lähde­tään kieltämään tiet­tyjä kysymyk­siä sen perus­teel­la, ettei vas­tauk­sil­la ole osoitet­tu ole­van merk­i­tys­tä tuot­tavu­u­den kannal­ta, pitäisi kieltää hirvit­tävä määrä kysymyk­siä. Toisaal­ta on suun­na­ton määrä omi­naisuuk­sia, jot­ka tilas­tol­lis­es­ti kor­reloi­vat posi­ti­ivis­es­ti tai negati­ivis­es­ti tuot­tavu­u­den kanssa, mut­ta silti merk­i­tys voi olla erit­täin pieni. Esim. pitkät men­estyvät työelämässä parem­min kuin lyhyet. Saako pitu­ut­ta nyt avoimesti käyt­tää työhönot­tope­rus­teena vai ei?

 64. Osmo:

  “Nor­maal­i­jär­jen mukaan homot ovat tuot­tavampia, kos­ka eivät hoi­da lapsia”

  Just tätä ajat­telin yht­enä tuot­tavu­useroa gen­eroivana tek­i­jänä. Toisaal­ta kuten aikaisem­min tuli esille, homoil­la on het­eroi­ta suurem­pi itse­murharis­ki, joka mah­dol­lis­es­ti viit­taa suurem­paan masen­nus­taipumuk­seen, joka taas saat­taa vaikut­taa negati­ivis­es­ti tuot­tavu­u­teen. Teo­ri­as­sa on siis help­po osoit­taa, että ryh­mil­lä homot ja het­erot on tilas­tol­lisia ero­ja monis­sakin asiois­sa. Vaikeampi on sit­ten sanoa, mikä näi­den ero­jen kokon­ais­vaiku­tus on tuot­tavu­u­teen. Fiil­ispo­h­jal­ta veikkaisin homo­jen ole­van tuot­tavampia, kos­ka heistä val­taosa on per­heet­tömiä ja he voivat keskit­tää huo­mat­tavasti suurem­man osan ener­gias­taan työhön kuin het­erot. Arvioisin tämän ole­van kohtu­ullisen merkit­tävä tekijä.

 65. Samuli Saarel­ma
  “On syr­jin­tää antaa ihmisen sek­suaalisen suun­tauk­sen, sukupuolen tai rodun vaikut­taa siihen. Kyse on juuri siitä tuot­tavu­ud­es­ta. Se, onko homo vai het­ero, ei vaiku­ta ihmisen tuottavuuuteen.”

  Ainakin sukupuoli vaikut­taa tuot­tavu­u­teen. Sukupuolel­la ei ole merk­i­tys­tä ehkä jos­sain juku-juku-maas­sa, mut­ta tääl­lä Suomes­sa, jos­sa naiset edelleenkin syn­nyt­tävät ja jäävät kuukausien mit­taiselle äitiys­lo­ma­lle, sil­lä merkitystä. 

  Kaikkein paras­ta on kun nais­val­taisia alo­ja syytetään nais­ten syr­jin­nästä ja pätkä­työläis­ten riistämis­es­tä juurikin sik­si, kos­ka naiset syn­nyt­tävät ja jäävät äitiys­lomille aiheut­taen tarpeen pätkätöille.

  Osmo Soin­in­vaara
  “Nor­maal­i­jär­jen mukaan homot ovat tuot­tavampia, kos­ka eivät hoi­da lapsia.”

  Minä syr­jisin posi­ti­ivis­es­ti homoa tai les­boa, jos vai­h­toe­htona on las­ten­tekoiässä ole­va nainen. Posi­ti­ivi­nen syr­jin­tähän on ainakin vihrei­den mielestä ihan jees.

 66. Aioin ottaa esi­in tämän pitu­u­den työn­saan­nin kannal­ta, mut­ta Rogue ehtikin ensin. 

  Amerikkalais­tutkimusten mukaan niin nais­ten kuin miestenkin työn­saan­timah­dol­lisu­udet heikkenevät huo­mat­tavasti lyhy­il­lä pituuk­sil­la. Muis­taak­seni naisil­lakin jo 160 cm:n rajapyykin jäl­keen tilanne vaikeu­tui merkittävästi.

  En nyt tiedä, ovatko tulok­set suo­raan siir­ret­tävis­sä Suomeen, mut­ta tuskin amerikkalaiset nyt niin kauhean eri­laisia ovat kuin me, vaik­ka yhteiskun­ta siel­lä taa­tusti onkin ulkonäkökeskeisempi. 

  Jos työ­paikkaa hakee vaikka­pa sata ihmistä ja haas­tat­telu­un kut­su­taan tasaver­taisen työkoke­muk­sen, koulu­tuk­sen ja muiden meri­it­tien poh­jal­ta 20 henkilöä, niin yksi vain valitaan. 

  19:ää on siis syr­jit­ty jol­lain perus­teel­la. Tämä voi olla epäedulli­nen ulko­muo­to, lievä änky­tys tai oikeas­t­aan ihan mitä vain. 

  Mut­ta vain sil­lä yhdel­lä joukkoon sat­tuneel­la homol­la on oikeus valit­taa kohtalostaan ja saa­da mah­dol­lis­es­ti jopa jotain kor­vaus­ta asiasta. 

  Onko jos­sain toden­net­tu, että esim. suuri syn­tymämerk­ki kasvois­sa alen­taa tuot­tavu­ut­ta taloushallinnon tehtävis­sä? Ei ole sen enem­pää kuin on todet­tu homouden vähentävän. 

  Miten tämä voi olla tasa-arvoista? 

  En minä ymmär­rä, mik­si jotkut omi­naisu­udet naut­ti­vat eri­ty­istä suo­jaa? Enkä oikeas­t­aan ymmär­rä sitäkään, että jos työ­nan­ta­ja halu­aa vähem­män tuo­tokkaan valkoi­hoisen yri­tyk­seen­sä enem­män tuo­tokkaan tum­mai­hoisen sijaan, niin mik­si hän ei näin saisi tehdä. 

  Ihan oma moka­han se sit­ten vain on.

 67. Minä en pidä itses­tään­selvänä, että homot ovat lapset­to­muuten­sa vuok­si tuot­tavampia. Tai että lapset­to­muus muutenkaan kor­reloisi tuot­tavu­u­den kanssa. 

  Ilmeis­es­ti min­ul­la ei ole sit­ten nor­maal­i­järkeä Osmon tapaan. 

  Las­ten kanssa oppii hyvin paljon eri­laista organ­isoin­tia. Kär­siväl­lisyys ja paineen­si­etokyky kas­va­vat, psykologi­nen silmä laa­je­nee ja tietyn­lainen suurpi­irteisyys val­taa alaa hyväl­lä taval­la. Asi­at aset­tuvat oikeisi­in mit­ta­suhteisi­in helpommin. 

  Eri­tyisen teknokraat­ti­nen läh­estymistapa jälleen ker­ran Osmol­ta tämä, että paras työn­tek­i­jä on lapse­ton. Ihan kuin sitä mitat­taisi­in vain sil­lä, mikä on työn­teon poten­ti­aa­li­nen määrä uno­htaen laatu ja työ­paikan sosi­aaliset suhteet.

 68. Eli­na:

  “Minä en pidä itses­tään­selvänä, että homot ovat lapset­to­muuten­sa vuok­si tuot­tavampia. Tai että lapset­to­muus muutenkaan kor­reloisi tuot­tavu­u­den kanssa”

  Ei se itses­tään­selvää olekaan. Mut­ta itses­tään­selvää on, että muut seikat vakioitu­na lapset­toma­l­la on enem­män aikaa ja ener­giaa panos­taa työhön­sä kuin yöt valvo­val­la isäl­lä tai äidil­lä. Val­taos­al­la kavereis­tani on juuri täl­lä het­kel­lä 0–3‑vuotiaita lap­sia ja havain­to­jeni perus­teel­la lapset vievät täl­lä het­kel­lä todel­la merkit­tävän osan hei­dän ener­gias­taan ja keskit­tymis­es­tään. Ja kyseiset kaver­it ovat miespuolisia. Voisin kuvitel­la, että naisil­la lapset vievät vielä merkit­tävästi suurem­man osan ener­gias­ta ja keskit­tymis­es­tä keskimäärin.

  Lapset­to­muus ei silti luul­tavasti kor­reloin tuot­tavu­u­den kanssa posi­ti­ivis­es­ti, jos mui­ta muut­tu­jia ei vakioi­da. Tämä johtuu siitä, että koko pop­u­laa­tios­sa lapset­tomat ovat toden­näköis­es­ti valikoituneet siten, että “huonom­mat” yksilöt ovat toden­näköisem­min lapset­to­mia kuin “parem­mat” yksilöt. Etenkin miehi­in tämä pätee var­masti. Sen sijaan homosek­suaalien kohdal­la täl­laista valikoi­tu­mista ei tapah­du, kos­ka naiset eivät ole valikoimas­sa homo­ja las­ten­sa isik­si. Tästä syys­tä epäilen, että homot saat­ta­vat mm. lapset­to­muuten­sa takia olla keskimäärin het­eroi­ta tuottavampia.

  “Eri­tyisen teknokraat­ti­nen läh­estymistapa jälleen ker­ran Osmol­ta tämä, että paras työn­tek­i­jä on lapse­ton. Ihan kuin sitä mitat­taisi­in vain sil­lä, mikä on työn­teon poten­ti­aa­li­nen määrä uno­htaen laatu ja työ­paikan sosi­aaliset suhteet”

  Kyl­lä sen luulisi työn­teon laat­u­akin heiken­tävän, jos tulee töi­hin jatku­vasti silmät ris­tis­sä ja keskit­tymi­nen on ihan muual­la. Edelleen, muut seikat vakioi­tu­ina uskon las­ten heiken­tävän yksilön tuottavuutta.

 69. Eli­na, ainakin oma­l­ta kohdal­tani voin sanoa varsin hyvin, että työ­nan­ta­jan mah­dol­lisu­udet riistää min­ua palkat­tomien ylitöi­den muo­dos­sa ovat huonon­tuneet las­ten myötä. Työn­teko ei vaan enää lapsel­liselle ole samal­la pri­or­i­teetil­la kuin se on lapsettomalle. 

  Mui­ta mieleen tule­via lap­sista johtu­via tuot­tavu­u­den lasku­ja ovat jo maini­tut äitiys­lo­mat ja las­ten sairas­tamisen vuok­si koti­in­jäämi­nen. En tiedä, mik­si näistä molem­mista hin­ta on kaadet­tu työ­nan­ta­jan niskaan, mikä tietenkin automaat­tis­es­ti johtaa siihen, että työ­nan­ta­jan kan­nat­taa syr­jiä etenkin nuo­ria naisia, mut­ta ehkä myös per­heel­lisiä miehiä sinkku­jen sijaan.

 70. Samuli Saarel­ma:

  Jos potkut annetaan sik­si, että luk­i­jamäärät ovat rom­ah­ta­neet, niin sit­ten näyt­täisi selvem­mältä, että kyse on huonos­ta työpanoksesta.

  No miks ei vaan annet­tas niille kap­i­tal­is­teille mah­dol­lisu­us tehdä työn­sä, eli mah­dol­lisu­us miet­tiä etukä­teen, että kuka olis paras pää­toimit­ta­ja, eikä silleen, että niiden on pakko vali­ta kuka nyt vaan sat­tuu tuleen eteen ja sit jos levik­ki las­kee niin kokeil­la jotain toista?

  Sik­si, että omi­naisu­udet, jot­ka eivät vaiku­ta työ­sopimuk­ses­sa määrät­ty­jen tehtävien hoita­miseen, eivät voi olla syy syrjinnälle.

  No eiköhän ne jutut mitkä kiin­nos­taa kap­i­tal­is­tia työhaas­tat­telus­sa oo suun­nilleen niitä jut­tu­ja jot­ka vaikut­taa tuot­tavu­u­teen (tai on sig­naali tuot­tavu­ud­es­ta). Ihan riip­pumat­ta siitä onko ne poli­it­tis­es­ti kor­rek­te­ja vaiku­tuk­sia tai signaaleja.

  Tämä lie­nee tot­ta, mut­ta toisaal­ta joku kap­i­tal­isti voi viha­ta homo­ja enem­män kuin tykkää rahas­ta ja sik­si syr­jiä homoa työhöno­to­ssa, vaik­ka tietäisi täl­lä ole­van parem­man tuot­tavu­u­den kuin kilpailjallaan

  Joo niin voi ja sil­lon se kap­i­tal­isti mak­saa täy­den hin­nan siitä har­joit­ta­mas­taan syr­jin­nästä ja siitä jotain hyötyä.

  En tiedä, mik­si näistä molem­mista hin­ta on kaadet­tu työ­nan­ta­jan niskaan, mikä tietenkin automaat­tis­es­ti johtaa siihen, että työ­nan­ta­jan kan­nat­taa syr­jiä etenkin nuo­ria naisia, mut­ta ehkä myös per­heel­lisiä miehiä sinkku­jen sijaan.

  Jos uskois johonkin patri­arkaatin salali­it­toon, niin toi seu­raus vois olla just se syy miks toi on jär­j­jestet­ty tolleen.

 71. STT:n mukaan äänestyspros­ent­ti oli 17, joten ei tule tatuointeja.

 72. Jep, hyvä juttu!

  Tatuoin­nit ovatkin tosi rumia. 

  Kiitos kaikille epä-äänestäjille siitä, että Kanalan sääri on edelleenkin haluttava.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.