Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.10.2010

Kala­sa­ta­man kaava

Hyväk­syt­tiin nuri­noit­ta. Täs­tä tulee mie­len­kiin­tois­ta aluet­ta, tavoi­tel­laan töö­lö­läis­tä umpikorttelia.

Mata­lam­mat, kol­mi­ker­rok­si­set osat (town­houset) ovat perus­tel­tu­ja valon takia. Pihois­ta tuli­si perin pie­mei­tä, jos ne ympä­röi­täi­siin kor­keil­la ker­ros­ta­loil­la joka puo­lel­ta. Nämä Town­houset sovel­tu­vat vähän huo­nos­ti mei­dän esteet­tö­myyss­tan­dar­dei­hin. Nyt asia on rat­kais­tu niin, että huo­neis­ton sisään on jätet­tä­vä paik­ka his­si­kui­lul­le. Kui­lu ei mene huk­kaan, vaik­ka his­siä ei raken­net­tai­si. Se toi­mii valo­kui­lu­na. Näi­den kol­mi­ker­rok­sis­ten yhteen raken­net­ta­vien oma­ko­ti­ta­lo­jen piti alun­pe­rin olla kool­taan 175 neliö­tä, mut­ta nyt ne on pie­nen­net­ty 150 neli­öön. Yhdes­sä ker­rok­ses­sa neliöi­tä on siis vain 50 ja tähän alaan pitää mah­tua sekä por­taat että se hissikuilu.

Myös Ber­lii­nin kes­kus­tas­sa on townhouseja.

Län­si­reu­nan ker­ros­ta­loon on saa­tu lisää neliöi­tä lait­ta­mal­la sen sisäl­le katet­tu valo­kui­lu, siis taval­laan läm­min piha.

Oli­si teh­nyt mie­li rutis­ta auto­paik­ka­nor­mis­ta, mut­ta kun tämä kaa­va on ker­ran jo val­tuus­tos­sa hyväk­syt­ty ja nyt sitä vain vii­la­taan, annoin olla. Auto0paikamäärän pie­nen­tä­mi­nen ei oli­si myös­kään juu­ri pie­nen­tä­nyt meno­ja, kos­ka nyt koko kort­te­lia­lan alla on pysäköintiä.

Koko kort­te­li luo­vu­te­taan vuo­kraa­mal­la. Niin­pä raken­nus­lii­ke ei peri­aat­tees­sa hyö­dy raken­nusoi­keu­den lisäyk­ses­tä vaan hyö­ty tulee kau­pun­gil­le, kos­ka vuo­kra perus­tuu kerrosneliöihin.

Kala­sa­ta­mas­sa raken­nus­työt alka­vat ilmei­ses­ti vie­lä tänä vuon­na. Ei täs­tä kort­te­lis­ta vaan tämän kort­te­lin eteläpuolelta.

Paciuk­sen­ka­dun alikulku

Ali­kul­ku on sii­nä, kos­ka “viral­li­nen” pyö­rä­reit­ti Kuusi­saa­res­ta kes­kus­taan kul­kee sitä kaut­ta. Täy­tyy­pä jos­kus oikein kokeil­la tuo­ta reit­tiä. Se ei oli­si oikein myös­kään mah­tu­nut Huo­pa­leh­den­tien ris­teyk­seen. Sehän vaa­tii pit­kän luiskan.

Tämä on vas­ta kaa­va, ei inves­toin­ti­pää­tös. Ensin raken­ne­taan kevyen lii­ken­teen sil­ta Auro­ran sai­raa­lan koh­dal­le. Sit­ten on tämän vuo­ro. Riip­puu bud­jet­ti­neu­vot­te­luis­ta, mis­sä aika­tau­lus­sa näi­tä hank­kei­ta toteutetaan.

8 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.10.2010”

 1. Mik­sei samaa logiik­kaa kuin Kala­sa­ta­man kau­pun­ki­ta­lo­jen his­seis­sä voi­da sovel­taa muu­ten­kin asun­to­jen raken­ta­mi­ses­sa? Eli teh­dään 80-sent­ti­siä ovia, jot­ka voi­daan tar­vit­taes­sa leven­tää met­ri­sik­si; tai teh­dään kyl­py­huo­ne niin, että sen voi tar­vit­taes­sa laa­jen­taa esim. kalus­tei­ta pur­ka­mal­la niin, että saa pyö­rä­tuo­lin kään­töym­py­räl­le tilan? Täy­sin lail­lis­ta on tie­ten­kin talon val­mis­tut­tua vaih­taa ovet ja kalus­taa kyl­py­huo­ne, mut­ta uudis­ra­ken­ta­mi­ses­sa nor­meis­ta ei yleen­sä jous­te­ta yhtään.

 2. Vil­le, aja­tus­ta­si jat­kaen, kau­pun­ki voi­si vaa­tia, että raken­ta­ja tar­jo­aa sen esteet­tö­män vaih­toeh­don osta­jal­le yhte­nä vaih­toeh­to­na asun­non sisustuksena.

 3. Hyvä rat­kai­su on sijoit­taa samaan kort­te­liin monen­ko­koi­sia asun­to­ja. Asun­non­vaih­ta­jat val­tao­sin halua­vat suu­rem­man asun­non tutuil­ta kul­mil­ta. Nyt usein jou­du­taan etsi­mään sopi­van­ko­kois­ta aiem­paa kau­em­paa, kun lähi­va­li­koi­mas­sa on tar­jol­la vää­rän­ko­koi­sia luukkuja.

  Kala­sa­ta­mas­ta saa­daan kau­pun­gin hel­mi, jos raken­nusark­ki­teh­tuu­riin panos­te­taan riittävästi.

 4. Hyvin mie­len­kiin­tois­ta, että viral­li­nen reit­ti kuu­le­ma menee tuo­ta kaut­ta, kun kau­pun­ki kui­ten­kin samaan aikaan on pii­tä­nyt pää­väy­län mene­mään Ram­sayn­ran­taa Paciuk­sen­ka­dun ris­teyk­seen asti. Ks, pää­väy­lien kun­to­kar­toi­tus.

  Oli­si­ko niin, että pyö­räi­lyä ei vie­lä huo­mioi­da suun­nit­te­lus­sa ihan vaka­vis­saan, vai mis­tä tämä joh­tuu? Viral­li­ses­ta rei­tis­tä puhu­neel­le vir­ka­mie­hel­le kan­nat­taa joka tapauk­ses­sa antaa hiu­kan palau­tet­ta, että naa­pu­ri­huo­neen kave­rien kans­sa­kin saa puhua.

  Sinän­sä, juu­ri luis­kien takia tuo saat­taa olla kyl­lä parem­pi paik­ka. Pää­väy­lä kan­nat­taa var­maan siir­tää mene­mään tuos­ta jah­ka tun­ne­li valmistuu.

 5. Osmo: “…vaan hyö­ty tulee kau­pun­gil­le, kos­ka vuo­kra perus­tuu kerrosneliöihin…”

  Eli lop­pu­jen lopuk­si asu­kas hävi­ää. Olen yhä sitä miel­tä, että kau­pun­gil­ta pitää kiel­tää maa­no­mis­tus tai kaa­voi­tus. Nykyi­nen yhdis­tel­mä ei ole asuk­kaan eli kun­ta­lai­sen etu.

  Osmo: “…Nyt asia on rat­kais­tu niin, että huo­neis­ton sisään on jätet­tä­vä paik­ka hissikuilulle…”

  Tuon soi­si yleis­ty­vän ilman kau­pun­gin ohjaus­ta­kin. Joten­kin tun­tuu, että 150 neliö­tä on aika pie­ni asun­to kaupn­ki­ta­lok­si. Toi­vot­ta­vas­ti niis­sä on vähin­tään 50 neliö­tä huol­to­ti­laa maan alla.

  Vil­le: “…teh­dään 80-sent­ti­siä ovia, jot­ka voi­daan tar­vit­taes­sa leven­tää metrisiksi…”

  Tuo on jär­ke­vää suu­ris­sa asun­nois­sa. Tosin suo­ma­lai­sel­la suun­nit­te­lun laa­dul­la, en usko kovin hyvään tulok­seen. Koko esteet­tö­myys­hömp­pä pitää saa­da kuriin. Se estää pien­ten ja edul­lis­ten asun­to­jen raken­ta­mi­sen. Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa on pulaa juu­ri koh­tuu­hin­tai­sis­ta 20 neliön yksiöis­tä opis­ke­li­ja- ja reppuriasunnoiksi.

 6. Uudel­la rei­til­lä, Kuusi­saa­res­ta tul­taes­sa van­han puusil­lan yli­tyk­sen jäl­keen, on tar­koi­tus ylit­tää Mei­lah­den­tie suo­ja­tie­tä. Tämä on pyö­räi­li­jän kan­nal­ta hei­ken­nys nyky­ti­lan­tee­seen. Täl­lä het­kel­lä Mei­lah­den­tien yli­tyk­ses­sä pyö­räi­li­jäl­lä on autoi­hin näh­den etua­jo-oikeus, sil­lä Ram­sayn­ran­nas­ta kään­ty­vil­lä autoil­la on tie­ten­kin väis­tä­mis­vel­vol­li­suus, ja Mei­lah­den­tie­tä län­teen tule­vil­la autoil­la on kol­mio. (Koko­naan toi­nen tari­na tie­ten­kin on, ettei­vät kaik­ki autoi­li­jat täs­tä kol­mios­ta piit­taa, vaan pysäh­ty­vät suojatielle/klv:n jat­keel­le odot­ta­maan rakoa jol­la pää­si­si­vät liit­ty­mään Ram­sayn­ran­nan lii­ken­ne­vir­taan, samal­la estäen kevyt­tä lii­ken­net­tä, vaik­ka tämä on lais­sa kiellettyä). 

  Mikä­li jat­kos­sa­kin pyö­räi­li­jäl­lä on hou­ku­tus ajaa Ram­sayn­ran­taa aina Paciuk­sen­ka­dul­le asti, käy Munk­ki­nie­men sil­lan ete­läi­nen kevyen lii­ken­teen väy­lä käy ahtaaksi.

 7. Paciuk­sen­ka­dun alikulku
  Ali­kul­ku on sii­nä, kos­ka “viral­li­nen” pyö­rä­reit­ti Kuusi­saa­res­ta kes­kus­taan kul­kee sitä kautta.”

  Ei kai kukaan aja Kuusi­saa­res­ta kes­kus­taan Paciuk­sen­ka­dun vie­reen tuo­ta kaut­ta? Lyhem­mät rei­tit sekä Mei­lah­den­tien että Seu­ra­saa­ren­tien kaut­ta. Tämä ei tie­ten­kään miten­kään vähen­nä ali­ku­lun tarvetta.

 8. Tuol­lai­sia U‑mutkaramppeja, jot­ka liit­ty­vät ali­ku­lus­ta Paciuk­sen­ka­dul­le, ei pitäi­si enää raken­taa mihin­kään. Näi­den U‑mutkien toi­mi­vuut­ta eten­kin mäis­sä voi käy­dä ihmet­te­le­mäs­sä vaik­ka pää­ra­dan var­res­sa Vii­pu­rin­ka­dun koh­dal­la. Ne ovat jo val­miik­si han­ka­lia ja vaa­ral­li­sia, mut­ta aivan eri­tyi­sen vaa­ral­li­sia ne ovat liuk­kaal­la tai hie­koi­tet­tu­na. Ramp­pien pitäi­si liit­tyä molem­mis­ta päis­tä katuun kohtisuoraan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.