Onko osa-aikaeläke lyhentänyt vai pidentänyt työuria?

Hel­sin­gin Sano­mien pää­kir­joit­ta­ja julis­taa tänään, että osa-aikae­lä­ke on täyt­tä­nyt sii­hen ase­te­tut odo­tuk­set ja piden­tä­nyt työ­uria. Minun alka­val­la vii­kol­la ilmes­ty­väs­sä kir­jas­sa­ni väi­tän, että etui­suus ei vas­taa tavoi­tet­taan lain­kaan, kos­ka osa-aikae­läk­keel­le siir­tyy suu­rim­mal­ta osin hyvä­kun­toi­sia ihmi­siä, jot­ka voi­viat jat­kaa taval­li­ses­sa­kin työs­sä, mut­ta pitä­vät muka­va­na lomail­la tois­ten kustannuksella.

Elä­ke­tur­va­kes­kuk­sen kes­kus­te­lua­loit­teen mukaan osa-aikae­läk­keel­lä ole­vat jat­ka­vat työ­uraan­sa (sitä puo­li­tet­tua)  pidem­pään kuin muut ja siir­ty­vät mui­ta har­vem­min työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­le. Kum­paa hypo­tee­sia, Hesa­rin esit­tä­mää, vai minun esit­tä­mää­ni tämä havain­to tukee?

Molem­pia ihan yhtä hyvin. Havain­to voi joh­tua sii­tä, että osa-aikais­ta työ­tä jak­saa pidem­pään tai se voi ihan yhtä hyvin joh­tua sii­tä, että kyse on mui­ta ter­veem­mäs­tä jou­kos­ta. Asi­aan pää­see käsik­si vain vakioi­mal­la ter­vey­den­ti­lan osa-aikae­läk­keel­le siir­ty­mi­sen ajan­koh­ta­na, mut­ta tätä ei täs­sä rekis­te­ri­sel­vi­tyk­ses­sä ole teh­ty. Sik­si sii­tä ei voi teh­dä sitä joh­to­pää­tös­tä, jon­ka Hesa­ri on teh­nyt. Eikä kes­kus­te­lua­loit­tees­ta aina­kaan lyhyel­lä tar­kas­te­lul­la tuol­lais­ta väi­tet­tä myös­kään löy­dy, vaan tul­kin­ta on Hesa­rin oma.

Sen sijaan sii­nä tode­taan mui­den tut­ki­mus­ten osoit­ta­van, että vain kym­me­nel­lä pro­sen­til­la osa-aikae­läk­keel­le siir­ty­neis­tä syy­nä oli ter­vey­teen tai jak­sa­mi­seen liit­ty­viä ongel­mia. Yhtä suu­ri osuus, kym­me­nen pro­sent­tia, siir­tyy osa-aikae­läk­keel­tä työkyvyttömyyseläkkeelle.

Edel­leen tut­ki­muk­ses­sa on sel­vi­tet­ty osa-aikae­lä­ke­läis­ten tulo­ta­soa. Puo­lel­la työ­pa­nok­sel­la saa 90 pro­sen­tin net­toan­siot. Kuten mer­kit­tä­vä elä­ke­vai­kut­ta­ja sanoi vuo­sia sit­ten; osa-aikae­lä­ke on niin edul­li­nen, että niil­le, jot­ka eivät ymmär­rä siir­tyä sil­le, pitäi­si myön­tää välit­tö­mäs­ti täy­si työkyvyttömyyseläke.

Täy­ty­nee tar­ken­taa, mitä tar­koi­tan kun väi­tän, että osa-aikae­lä­ke on lyhen­tä­nyt työ­uria. Jos hen­ki­lö siir­tyy 58-vuo­ti­aa­na osa-aikae­läk­keel­le ja 64-vuo­ti­aa­na van­huuse­läk­keel­le, minus­ta hänen eläk­keel­le siir­ty­mi­siäk­seen pitäi­si tilas­tois­sa mer­ki­tä 61 vuot­ta, kos­ka vii­mei­set kuusi vuot­ta hän on ollut puo­liai­kai­ses­sa työssä.

49 vastausta artikkeliin “Onko osa-aikaeläke lyhentänyt vai pidentänyt työuria?”

 1. Osmo. “…Jos hen­ki­lö siir­tyy 58-vuo­ti­aa­na osa-aikae­läk­keel­le ja 64-vuo­ti­aa­na van­huuse­läk­keel­le, minus­ta hänen eläk­keel­le siir­ty­mi­siäk­seen pitäi­si tilas­tois­sa mer­ki­tä 61 vuot­ta, kos­ka vii­mei­set kuusi vuot­ta hän on ollut puo­liai­kai­ses­sa työssä.”

  Peri­aa­tees­sa tuo­kin pitää paik­kan­sa, pait­si että sil­loin tulee sel­vit­tää tar­koin, ettei hen­ki­lö ole teh­nyt var­si­nai­sen työ­uran­sa ulko­puo­lel­la mitään muu­ta. Joten­kin tun­tuu, että eläk­kei­den, elä­köi­ty­mi­sen ja nii­den eri­lais­ten vai­ku­tus­ten las­ke­mi­nen on nykyi­sin tie­doin täy­sin mahdottomuus.

  Minul­la oli mah­dol­li­suus kes­kus­tel­la jon­kin aikaa sit­ten tähän työ­elä­mä­sel­vi­tyk­seen sekaan­tu­neen hen­ki­lön kans­sa. Eläk­kei­den vai­ku­tuk­sia vede­tään aika­moi­sel­la “mus­ta tun­tuu” metodilla. 🙂

  Toi­vot­ta­vaa on, että kaik­kein sel­vim­mät vir­heet kor­ja­taan ensim­mäi­sek­si. Esi­merk­ki­nä brank­ka­rien nykyi­nen elä­kei­kä ei ole vir­he, vaan nau­ret­ta­vuus. Toi­saal­ta tie­dän tapauk­sia, jois­sa 65-vuo­ti­aan on ollut pak­ko läh­teä eläk­keel­le. Jär­jes­tel­mä vain ei tai­vu kovin hel­pos­ti jatkoihin.

 2. Osa-aikae­läk­keel­le siir­ty­mis­tä var­ten ei edel­ly­tet­ty ter­vey­del­li­siä syi­tä. Mik­si sit­ten edes ihme­tel­lä että suu­rim­mal­la osal­la ei ollut ter­vey­del­li­siä syitä?

  Itse jäin osa-aikae­läk­keel­le 56 v iäs­sä kun piti vähen­tää stres­siä. Syy­hän ei ole­kaan sil­loin sai­ras­tu­mi­nen vaan sai­ras­tu­mi­sen ehkäi­se­mi­nen. Ja Sehän vuo­ros­taan sit­ten minun mie­les­tä aut­toi piden­tä­mään työ­uraa. Täys­päi­vä­työs­sä stres­si oli­si nopeut­ta­nut uupu­mis­ta. Eli minus­ta HS:n arvio aina­kin minun osal­ta on ollut oikea. 

  Täy­tet­tyä­ni 65 v pää­tin suun­ni­tel­mis­ta poi­ke­ten jää­dä van­huuse­läk­keel­le kun sain ymmr­tää että ns super­kart­tu­ma ei kos­ke­kaan minua ja eräät osa-aikae­läk­keen muut­kin edut lop­pui­vat 65 v ikään.

  Lisäk­si osa-aikae­lä­keel­lä olen jou­tu­nut jo pari­na kah­te­na vii­me vuo­te­na palaut­ta­maan osan eläk­keis­tä­ni kun olen muka ansain­nut “lii­kaa”. Yhteen­so­vi­tus­sään­nöt kun ovat vää­rin­käy­tös­ten ehkäi­se­mi­sek­si niin kimu­ran­tit että olen pari­na vuo­te­na jou­tu­nut jopa pyy­tä­mään palkanalennuksen.

  Kun jään 65 v iäs­sä van­huuse­läk­keel­le saan vapaas­ti ansai­ta niin pal­jon kuin vain kyke­nen. Sii­nä­kin oli yksi syy lopet­taa osa-aikae­läk­keel­lä olo kun elä­ke­va­kuu­tus­yh­tiö noin kuu­kausi sit­ten ilmoit­ti minun saa­neet 7 kk ajal­ta “lii­kaa” tai “aiheet­to­mas­ti” eläkettä.

  Mut­ta vii­me vuo­si­na osa-aikae­läk­keen etui­suuk­sia on pal­jon huo­non­net­tu uusi­lel eläk­keen hakijoille.

 3. Minun alka­val­la vii­kol­la ilmes­ty­nees­sä kir­jas­sa­ni väi­te­tään, että etui­suus ei vas­taa tavoi­tet­taan lain­kaan, kos­ka osa-aikae­läk­keel­le siir­tyy suu­rim­mal­ta osin hyvä­kun­toi­sia ihmi­siä, jot­ka voi­vat jat­kaa taval­li­ses­sa­kin työs­sä, mut­ta pitä­vät muka­va­na lomail­la tois­ten kustannuksella.”
  — Noin sivus­ta seu­ran­nee­na tämä pitää täy­del­li­ses­ti paik­kan­sa. Toi­sek­seen noi­den lomai­li­joi­den työ­pa­nos työ­päi­vi­nä on ihan näen­näis­tä. Joku muu ne var­si­nai­set duu­nit tekee.

 4. Jos hen­ki­lö siir­tyy 58-vuo­ti­aa­na osa-aikae­läk­keel­le ja 64-vuo­ti­aa­na van­huuse­läk­keel­le, minus­ta hänen eläk­keel­le siir­ty­mi­siäk­seen pitäi­si tilas­tois­sa mer­ki­tä 61 vuot­ta, kos­ka vii­mei­set kuusi vuot­ta hän on ollut puo­liai­kai­ses­sa työssä.”

  Tuo joh­tuu sii­tä, että hen­ki­lö työn­ne­tään elä­ke­put­keen. Sehän voi­si olla osa-aikae­läk­keen vaihtoehto.

  Eikä osa-aikae­läk­keel­le siir­ty­mi­nen ole mikään ilmoi­tus­asia mones­sa­kaan yksi­tyi­ses­sä firmassa,vaikka yksi­tyi­sen sek­to­rin osa-aikae­lä­ke­läi­set ovat suu­rem­pi ryh­mä kuin jul­ki­sen sektorin

  Jul­ki­nen sek­to­ri on yleen­sä suo­peam­pi mut­ta Hel­sin­gin kau­pun­ki lie­nee nii­tä har­vo­ja jois­sa siir­ty­mi­nen on ilmoitusasia.
  Niin­pä siir­ty­mi­nen ei ole­kaan miten­kään val­ta­vaa n 6–7000 vuo­des­sa ja vaih­te­lee vuo­sit­tain ammat­tia­loit­tain joten on luul­ta­vaa, että näi­hin siir­ty­mi­siin vai­kut­taa tar­ve vähen­tää työtunteja.

  Yleis­piir­re näyt­täi­si ole­van, että tuo sanee­raus­tar­ve ja/tai suh­de esi­mie­heen rat­kai­see eläk­keel­le pääsyn.

  Mut­ta sen sijaan että Osmo jah­taa ikään­ty­nei­den etu­ja ja halu­aa hei­dät kaik­ki sos­sun luu­kul­ta ruo­kit­ta­vak­si ja/tai pak­ko­työ­hän kuop­pia kai­va­man ja täyt­tä­mään, pitäi­si Osmon miet­tiä, mitä teh­dä par­haas­sa työiäs­sä ole­vien työt­tö­myy­den vähentämiseksi.Heitähän työ­nan­ta­jat halua­vat, eivät ikääntyneitä
  Meil­lä alkaa vuo­sit­tain n 700000–800000 työt­tö­myys­jak­soa, jot­ka koh­dis­tu­vat par­haas­sa työiäs­sä ole­viin. Vaik­ka työt­tö­myys kes­tää n 3 kk niin val­ta­va mää­rä mer­kit­see sitä, että työ­ura lyhe­nee 3–4 vuot­ta työ­uran keskeltä.

  Kun ylei­ses­tä työ­ajan lyhen­tä­mi­ses­tä luo­vut­tiiin 80–90-luvulla niin nyt työ­ai­kaa lyhen­ne­tään työt­tö­myy­den kautta.
  Nyt­kin, vaik­ka työt­tö­myys las­kee niin las­kee myös teh­ty­jen työ­tun­tien määrä.

 5. Olen “lii­an van­han” kans­sa samaa miel­tä. Mik­si ette piden­nä työ­uria sie­lä alus­ta tai kes­kel­tä? He sitä työ­tä enem­män tar­vit­se­vat kuin me van­hat. Jos me irti­sa­no­mi­sen vaih­toeh­to­na jäi­sim­me osa-aikai­seik­si, ei koke­mus­kaan kar­kai­si niin hel­pos­ti työpaikoilta. 

  Itse jäin osa-aikae­läk­keel­le 58-vuo­ti­aa­na, kos­ka työ­ni it-alal­la oli lii­an stres­saa­vaa. Samal­la sain enem­män vapaa-aikaa, jol­la hoi­taa sel­kä­ni kun­toon seu­raa­vaa työ­ru­pea­maa var­ten. Ilman osa-aikae­lä­ket­tä oli­sin tod­näk jou­tu­nut jat­ku­vas­ti tois­tu­vil­le sai­ras­lo­mil­le. Etua oli myös työ­nan­ta­jal­le, kos­ka saa­toin kou­lut­taa uusia nuo­ria hen­ki­löi­tä samaan työ­hön, osaa­jis­ta oli puu­tet­ta. Ja kii­re­jak­soi­na saa­toin teh­dä pit­kiä päi­viä ja viik­ko­ja, kos­ka nii­tä seu­ra­si pitem­pi toi­pu­mis­va­paa. Täys­päi­väi­se­nä en oli­si jak­sa­nut, pelk­kä vii­kon­lop­pu ei riit­tä­nyt palautumiseen.

  Mis­tä ihmees­tä te, Osmo ja muut, vedät­te nämä “hyvä­kun­toi­set” ja “hyvin jak­sa­vat”, jot­ka jää­vät osa-aikae­läk­keel­le “lomai­le­maan tois­ten kus­tan­nuk­sel­la”? Itse en tun­ne yhtään sel­lais­ta. Emme tosin kuor­mi­ta ter­veys­kes­kuk­sia tai työ­ter­veyt­tä, kos­ka meil­lä on vih­doin AIKAA hoi­taa itse itsem­me kun­toon, että jak­sai­sim­me töis­sä. Minus­ta se on upeaa!

  Enem­män olen tör­män­nyt sii­hen, että osa-aikae­lä­ket­tä ei sitä halua­vil­le myön­ne­tä. Ja jos sanee­ra­ta pitää, irti­sa­no­taan mieluummin.

 6. Minun alka­val­la vii­kol­la ilmes­ty­nees­sä kir­jas­sa­ni väi­te­tään, että etui­suus ei vas­taa tavoi­tet­taan lain­kaan, kos­ka osa-aikae­läk­keel­le siir­tyy suu­rim­mal­ta osin hyvä­kun­toi­sia ihmi­siä, jot­ka voi­vat jat­kaa taval­li­ses­sa­kin työs­sä, mut­ta pitä­vät muka­va­na lomail­la tois­ten kustannuksella.”

  Näin se näyt­täi­si ole­van. Mut­ta osa-aikae­lä­ket­tä voi­si tar­kas­tel­la niin­kin, että se on yksi kei­no, jon­ka avul­la voi­daan ylei­ses­ti lisä­tä vapaa-ajan mää­rää ja lyhen­tää työ­ai­kaa. Tämä lyhen­nys vain koh­dis­tuu yli 58-vuo­tiai­siin. Se voi olla kyl­lä hyvä­kiv asia, olkoon töis­sä täy­sil­lä par­haas­sa työiäs­sä ole­vat ikä­luo­kat, ja pääs­te­tään van­hem­mat vähän vähem­mäl­lä, vaik­ka heil­lä sinän­sä työ­ky­kyä oli­si­kin jäl­jel­lä enempäänkin.

 7. Jaa­has, sait sivut kor­jat­tua. Näi­tä­hän ei “vähään” aikaan voi­nut lain­kaan lukea. Tai ei aina­kaan kommentteja.

 8. ..tai se voi ihan yhtä hyvin joh­tua sii­tä, että kyse on mui­ta ter­veem­mäs­tä joukosta.”
  Eri­koi­nen olet­ta­mus. Mik­si juu­ri kes­ki­mää­räis­tä ter­veem­mät hakeu­tui­si­vat osa-aikaeläkkeelle?

 9. Enem­män olen tör­män­nyt sii­hen, että osa-aikae­lä­ket­tä ei sitä halua­vil­le myön­ne­tä. Ja jos sanee­ra­ta pitää, irti­sa­no­taan mieluummin.”

  Vii­saat työ­nant­jat pääs­tä­vät työn­te­ki­jän osa-aikae­läk­keel­le, kos­ka irti­sa­not­taes­sa put­keen yri­tys jou­tuu maks­maan lisä­päi­vä­kor­vauk­sen TVR:lle.
  Osa-aikae­lä­ke mak­saa ehkä hie­man enem­män mut­ta työ­nan­ta­ja saa 60 % työ­pa­nok­sen put­keen verrattuna

 10. ..tai se voi ihan yhtä hyvin joh­tua sii­tä, että kyse on mui­ta ter­veem­mäs­tä joukosta.”

  Tätä ole­tus­ta minä­kin ihmettelen.

  Eikö oli­si parem­pi sanoa, että kyse on jou­kos­ta joka halu­aa edel­leen pysyä ter­vee­nä töis­sä eikä uupua lii­al­li­sen työ­taa­kan alle? Van­ha­na ei vain jak­sa sitä mitä nuo­rem­pa­na, jo rasi­tuk­ses­ta palau­tu­mi­nen vie pal­jon enem­män aikaa. Väsy­nee­nä kun ei jak­sa teh­dä töi­tä, aja­tus ei kul­je, muis­ti pät­kii, sai­ras­tuu hel­pom­min jne.

  Jos­pa osa-aikae­lä­ke­läis­ten parem­pi ter­veys — onko tämä muu­ten fak­taa? — joh­tuu­kin juu­ri sii­tä lisään­ty­nees­tä vapaa-ajas­ta, jol­loin voi itse parem­min huo­leh­tia kun­nos­taan ja terveydestään.

 11. Eri yksi­löi­den tilan­teet ovat hyvin eri­lai­set ja sik­si mit­kään tilas­tot eivät pys­ty ker­to­maan täy­del­lis­tä totuut­ta, miten osa-aikae­lä­ke kes­ki­mää­rin vai­kut­taa työuriin. 

  Osa-aikae­lä­ket­tä tus­kin kan­nat­taa lopet­taa, kos­ka sen hyvä puo­li on se, että se tuo jous­ta­vuut­ta yksi­löl­li­siin tilan­tei­siin. Mut­ta jos osa-aikae­läk­keel­lä olo on lomai­lua tois­ten kus­tan­nuk­sel­la, niin sil­loin pitäi­si miet­tiä ehto­jen heikennyksiä.

  Osa-aikae­läk­keen ehto­ja onkin hei­ken­net­ty esi­mer­kik­si siten, että vuon­na 1953 ja sen jäl­keen syn­ty­nei­den osal­ta elä­ket­tä ei enää kar­tu ansion alenemasta.

  Seu­raa­vak­si voi­tai­siin ehto­ja hei­ken­tää siten, että elä­ket­tä kart­tui­si osa-aikae­läk­keen aika­na teh­dys­tä työs­tä vain 1,5 pro­sent­tia eli että koro­te­tut kart­tu­ma­pro­sen­tit poistettaisiin. 

  Tämän jäl­keen osa-aikae­läk­keel­le siir­ty­vät mak­sai­si­vat lomai­lu­aan pie­nem­pi­nä eläkkeinä.

 12. Jär­ky­tyin aika taval­la täs­sä yks päi­vä, kun työk­kä­ri oli mää­rän­nyt 57-vuo­ti­aan suku­lai­se­ni opis­ke­le­maan lähi­hoi­ta­jak­si. Viral­li­ses­ti ihmi­sel­lä on ter­veen pape­rit juu­ri nyt, mut­ta syö­pä­hoi­to­jen jäl­keen veto on niin lopus­sa, että epäi­len sel­vi­ää­kö se iki­nä edes eläkeikään. 

  Täs­sä oli­si sel­la­nen ihmi­nen, joka ihan oikeas­ti ansait­si­si osa-aikae­läk­keen. Siis niin, että puo­let ajas­ta työ­mark­ki­na­tuel­la jol­lain hyö­dyt­tö­mäl­lä kurs­sil­la ja toi­nen puo­li naut­tien elä­ke­ra­haa. Tulot kolminkertaistuisivat.

  Tämä osa-aikae­lä­ke tai­taa olla tör­kein dema­rien vir­ka­mie­se­lii­til­le suun­taa­mis­ta ansio­si­don­nai­sis­ta etuuk­sis­ta. Muu­tos­tur­van eri­kois­bo­nus­ten lisä­osat ja muut puna­vih­rei­den työ­mi­nis­te­rien huip­pu­tuot­teet eivät sen­tään kes­tä vuosikymmeniä. 

  Käy­tän­nös­sä joku nuo­rem­pi tekee puo­lel­la pal­kal­la työt ja elä­ke­läi­nen käy val­vo­mas­sa, että meni oikein.

  Emmä kyl­lä keh­tai­si käy­dä tom­mo­sel­la duu­ni­pai­kal­la kym­me­nen vuot­ta “kou­lut­ta­mas­sa” jäl­ki­pol­via ja “toi­pu­mas­sa stres­sis­tä”. Mut­ta suo­ma­lai­sen vir­ka­mie­hen ripu­li­pas­kas­ta vään­net­ty sel­kä­ran­kaa näyt­tää tai­pu­van mihin vain.

 13. Jukal­le: Tut­ta­vie­ni syy osa-aikae­läk­keel­le hakeu­tu­mi­seen on yleen­sä ollut per­he. Joko niin, että avio­puo­li­so on jo jää­nyt eläk­keel­le ja näin on saa­tu enem­män yhteis­tä aikaa mök­keil­lä ja matkustella(2vk töissä/lomalla). Tai sit­ten on ollut halu/tarve olla las­ten­las­ten kanssa.

  Jos otos oli­si pel­käs­tään tut­ta­va­ni, niin sanoi­sin oitis, että osa-aikae­lä­keel­le jää­neet ovat ter­veem­piä ja hyvä­tu­loi­sem­pia kuin sama­ni­käi­set keskimäärin.

 14. Minus­ta Osmon pitäi­si kest­tyä enem­män olen­nai­seen eli työn vähe­ne­mi­sen aiheut­ta­miin ongelmiin.

  Työ­ajan sys­te­maat­ti­nen lyhen­tä­mi­nen lope­tet­tiiin 80–90-luvulla, mut­ta se ei suin­kaan lopet­ta­nut teh­ty­jen työ­tun­tien vähenemistä.
  Mut­ta seu­raus on ollut, että työ jakaan­tuu erit­täin epä­ta­sai­ses­ti: Toi­set ovat toi­met­to­mia ja toi­set pala­vat lop­puuun suu­ren­työ­mää­räm alla .

  Seli­tyk­se­nä käy­te­tään iäni­kuis­ta mant­raa ihmi­sen tuot­ta­vuu­den vaih­te­luis­ta. Kui­ten­kin kysy­mys on enem­män­kin mie­li­pi­tees­tä kuin fak­toi­hin perus­tu­vis­ta käsi­tyk­sis­tä. Olen useas­ti kysel­lyt rek­ry­toi­mis­ta­ni hen­ki­löis­tä edel­lis­ten esi­mies­ten mie­li­pi­det­tä ja havain­nut, että mie­li­pi­teet eivät ole miten­kään joh­don­mu­kai­sia vaan varioi­vat hen­ki­löi­den kemioi­den mukaan eli tuot­ta­vuu­den näkö­kul­mas­ta mie­li­pi­tei­tä ei ole annet­tu vaan hyvin hen­ki­lö­koh­tais­ten perus­tei­den mukaan.

  Ja käy­tän­nön työ­elä­mäs­sä hen­ki­lö­koh­tais­ta tuot­ta­vuut­ta ei juu­ri­kaan mitata.
  Eikä ihmi­nen ole kovin­kaan tasai­nen tuo­tan­to­vä­li­ne, yksi­lön ajal­li­nen suo­ri­te­vaih­te­lu on suu­rem­paa kuin yksi­löi­den välinen.
  Tie­tys­ti poik­keuk­sia löy­tyy aina, mut­ta ne ovat eri asia.Niitä on kui­ten­kin har­vas­sa ja nii­hin­kin tapauk­siin löy­tyy menet­te­ly­ta­vat, mut­ta edel­lyt­tä­vät esi­mie­hel­tä hr- ja esimiestaitoja

  Toi­nen asia mikä jäte­tään huo­mioi­mat­ta on tuo­tan­non­suun­nit­te­lun vai­ku­tus tuot­ta­vuu­teen, sen mer­ki­tys on yli 100 %. Mik­si näin ? Hyväl­lä tuo­tan­non­suun­nit­te­lul­la tuot­ta­vuut­ta voi­daan nos­taa jopa sato­ja pro­sent­te­ja ilman yhden­kään hen­ki­lön vaihtoa.
  Mut­ta nyky­ai­ka­na näyt­tää val­lit­se­van mal­li, että yritys/yrittäjä hui­tai­see tes­taa­mat­ta ja kokeil­le­mat­ta jon­kin­lai­sen tuo­tan­to­suun­ni­tel­man ja sii­hen yri­te­tään löy­tää val­mii­ta ihmi­siä ja jos joku ei toi­mi syy­te­tään työn­te­ki­jöi­tä tai huo­non tuo­tan­non huo­noa tuot­ta­vuut­ta pyri­tään paran­ta­maan palk­ko­ja alen­ta­mal­la vedo­ten työn­te­ki­jöit­ten hunoon tuottavuuteen. 

  Nyt kun ulkois­tus on muo­tia niin tuo­tan­to­pro­ses­sit hajaan­tu­vat ja nii­den hal­lin­ta on vai­ke­aa ja tätä hal­lit­ta­vuu­den heik­kouk­sia kaa­de­taan työn­te­ki­jöi­den niskaan.
  Kun tuo­tan­to­ket­jus­sa suo­rit­ta­jat vaih­tu­vat koko ajan kil­pai­lu­tuk­sen vuok­si niin tuo­tan­to­ket­jus­sa on jat­ku­vas­ti ongelmia.

  Kol­mas vir­he­pää­tel­mä on, että palk­kaa voi alen­taa rajat­to­mas­ti. Kui­ten­kin ihmi­nen on saman­lai­nen tuo­tan­to­vä­li­ne kuin kone­kin eli hänel­lä on mini­mi­käyt­tö­kus­tan­nus, jon­ka alle konetta/ihmistä ei saa­da pysy­mään toimivana.
  Ja kun meil­lä teh­dään jo 100000 htv ilmais­ta työ­tä niin eipä sel­lai­sen työn kans­sa voi enää kil­pail­la kuin hul­lu mies Huittisista

 15. Osa-aikae­lä­ke on hie­no mah­dol­li­suus ja se pitää ehdot­to­mas­ti säi­lyt­tää. On jär­ke­vää, että ihmi­nen voi työ­uran lopul­la, voi­mien ja moti­vaa­tion täy­siai­kai­seen työs­ken­te­lyyn ehkä jo vähe­tes­sä, lisä­tä omaa vapaa-aikaansa.

  Sen sijaan kysee­na­lais­tai­sin Osmon tapaan osa-aikae­läk­keen talou­del­lis­ta puol­ta. Kyl­lä lisään­ty­nees­tä vapaa-ajas­ta pitäi­si jou­tua mak­sa­maan käy­pä kor­vaus tulo­jen pie­ne­ne­mi­sen kautta.

 16. Osmo: “osa-aikae­läk­keel­le siir­tyy suu­rim­mal­ta osin hyvä­kun­toi­sia ihmi­siä, jot­ka voi­viat jat­kaa taval­li­ses­sa­kin työs­sä, mut­ta pitä­vät muka­va­na lomail­la tois­ten kustannuksella.”

  Jaa kenen kustannuksella?
  Kyl­lä kaik­ki on las­kel­mis­sa otet­tu huo­mioon, tule­va elä­ke on vas­taa­vas­ti alem­pi — eikä osa-aikae­läk­keel­lä koko­nai­san­sio tie­ten­kään ole sama kuin kokoai­ka­työs­sä — niin että omal­la kus­tan­nuk­sel­la kaik­ki tapahtuu.

 17. Kävin met­ro­po­lias­sa teke­mäs­sä har­joi­tus­työ­tä opin­to­ja­ni var­ten ja sitä var­ten haas­tat­te­lin use­aa opet­ta­jaa ja osas­ton johtajaa.
  On todel­la häm­mäs­tyt­tä­vää, että alle 25 vuo­ti­aan oan vai­kea saa­da työ­tä tänä päivänä.

  Olen todel­la kau­his­tu­nut tilan­tees­ta , sil­lä sehän mer­kit­see, että opis­ke­le­maan alka­val­la ei ole mitään käsi­tys­tä työs­tä, työ­elä­mäs­tä eikä alas­ta johon aikoo suuntaua .
  Työ­elä­mä on kou­lua kovem­pi maa­il­ma ja se opet­taa nuo­rel­le sän­til­li­syyt­tä, sopi­mus­ten mer­ki­tys­tä, näkö­kul­maa esi­mie­hen val­tuuk­siin ja antaa kuvan alasta.
  Ei ole ihme, että nuo­ria syr­jään­tyy, sil­lä jos itse­näi­sen elä­män syr­jään ale­taan kiin­nit­tyä vas­ta 25-vuo­ti­aa­na niin useal­le se on lii­an myö­häis­tä, joku muu ura­mal­li on voittanut.
  Ja amk tasol­la­kin ‚kun ensim­mäi­nen kon­tak­ti alaan on syn­ty­nyt vas­ta kou­lus­sa, alan vaih­to on val­ta­vaa jopa 50 % häi­pyy ja vaih­taa alaa.
  Ei ole hal­paa tämäkään.

  Ja mikä yhteis­kun­nal­li­nen huk­ka kun meil­lä 600000 nuor­ta vajaa­käy­töl­lä työstä

  Kyl­lä mei­dän päät­tä­jät ovat samas­sa tilas­sa kuin NL joh­ta­jat lop­puai­koi­na, ei mitään kon­tak­tia kan­sa­lais­ten todellisuuteen

 18. Nyky­ti­las­ta on pal­jon arvos­tel­tu perus­kou­lua, mut­ta syy näy näyt­tää ole­van seu­raa­vas­sa vai­hees­sa eli nuor­ten tule­vai­suus huka­taan 16–25 ikä­vuo­den välissä.
  Sii­nä iäs­sä nuo­ri hakee itse­ään ja 25 vuo­ti­aa­na on sel­vin­nyt mitä hänes­tä on tullut.
  Nyt kun nuo­ri pide­tään tämä tär­keä vai­he työ­elä­män ja muun­kin yhteis­kun­nan ulko­puo­lel­la niin ura­va­lin­ta on monel­le joku muu kuin perin­teien työelämä

 19. Kysyi­sin Rai­mo K:n tavoin että onko Osmol­la katet­ta väit­teel­le että osa-aika elä­ke­läi­nen lomai­lee tois­ten kus­tan­nuk­sel­la? Osa-aikae­läk­keel­le siir­ty­mi­ses­sä on käsit­tääk­se­ni tiu­kat ehdot. Työn­te­ki­jä on myös itse eläk­keen­sä ansain­nut. Eikö?

  1. Osa-aikae­läk­keel­le siir­ty­mi­ses­sä on tiuk­ka ehto, ikä. Mui­ta ehto­ja ei ole. Pait­si, että sitä ennen on siis pitä­nyt olla töissä.
   Ehto­ja on nyt huo­noin­net­tu. Vähän sii­tä lomai­lus­taan jou­tuu mak­sa­maan itsekin.

 20. Kyl­lä lisään­ty­nees­tä vapaa-ajas­ta pitäi­si jou­tua mak­sa­maan käy­pä kor­vaus tulo­jen pie­ne­ne­mi­sen kautta.”

  Tuo muut­taa osa-aia­ke­läk­keen her­ro­jen herkuksi

 21. Lähis­töl­lä asu­va iäkäs duu­na­ri­pa­ris­kun­ta myy isol­la ton­til­la ole­vaa 50-luvun talo­aan velat­to­maan hin­taan 730.000 euroa. 

  Sil­lä rahal­la voi hel­pos­ti pitää muu­ta­man vuo­den sapat­ti­va­paa­ta ja jäl­jel­le jää­vät rahat tuot­ta­vat vie­lä sen­kin jäl­keen muka­vas­ti ropo­sia pääomatuloina. 

  Ei tar­vit­se juos­ta työk­kä­ris­sä pel­kää­mäs­sä sitä, että vir­kai­li­ja mää­rää metal­li­mie­hen 60-vuo­ti­aa­na lähihoitajakoulutukseen.

  Ensin 500 päi­vää ansio­si­don­nai­sel­la työt­tö­mä­nä ja sit­ten asun­to peliin on tule­vai­suu­des­sa yhä useam­man iäk­kään tule­vai­suu­den­ku­va ennen eläk­keel­le siir­ty­mis­tä. Mut­ta sil­lä taval­la ei työ­urat pitene.

 22. Osmo: “…mut­ta pitä­vät muka­va­na lomail­la tois­ten kustannuksella.” 

  Kau­he­aa. Mut­ta minä­pä olen kuul­lut hen­ki­lös­tä, joka aivan ter­vee­nä jää sopeu­tu­mi­se­läk­keel­le edus­kun­nas­ta 56-vuo­ti­aa­na, naut­tien toki myös hyvin ansait­tua ja muh­ke­aa minis­te­rin eläkettä. 

  Sii­nä on sit­ten muka­va lomail­la ja puu­has­tel­la kai­ken­lais­ta tois­ten kustannuksella.

 23. Jär­ky­tyin aika taval­la täs­sä yks päi­vä, kun työk­kä­ri oli mää­rän­nyt 57-vuo­ti­aan suku­lai­se­ni opis­ke­le­maan lähi­hoi­ta­jak­si. Viral­li­ses­ti ihmi­sel­lä on ter­veen pape­rit juu­ri nyt, mutta”

  Älä väli­tä, minul­le tyr­ky­tet­tiin levy­sep­pä-hit­saa­jan kurs­sia, siis 61–62-vuotiaana ras­kaan metal­lin hom­miin. Saa näh­dä tulee­ko määräystä.
  Perus­te oli se,että on pal­jon vapai­ta kurssipaikkoja

 24. On todel­la häm­mäs­tyt­tä­vää, että alle 25 vuo­ti­aan oan vai­kea saa­da työ­tä tänä päivänä.

  Itse asias­sa työ­tä kyl­lä saa, mut­ta palk­kaa eivät maksaisi..

 25. Osa-aikae­lä­ke on nyt her­ro­jen herk­kua. Saa­jien tulot ylit­tä­vät kes­ki­mää­räi­set kolmanneksella.”

  Joku tilas­to­ko näin sanoo? Ehkä minä ja kaik­ki minun tun­te­ma­ni ovat sit­ten poik­keuk­sia, taval­li­sia duu­na­rei­ta ja toi­mis­to­työ­läi­siä, kes­ki- tai pie­ni­tu­loi­sia. Ei taa­tus­ti her­ro­ja, kau­ka­na sii­tä! Ei edes vir­ka­mie­hiä tai ‑nai­sia. Pie­ni­tu­loi­sil­la toki puo­li­so on sit­ten täys­päi­väi­se­nä, kos­ka kyl­lä ne tulot las­kee ihan tar­peek­si osa-aikae­läk­keel­lä, kuten myös sen jäl­keen vanhuuseläkekin.

  Tääl­lä­hän tulee Osmol­ta ihan uut­ta tie­toa ja vie­lä kar­keas­ti yleis­tet­ty­nä! Vai pitäi­si­kö ottaa vain provona 😉

 26. Jos hen­ki­lö siir­tyy 58-vuo­ti­aa­na osa-aikae­läk­keel­le ja 64-vuo­ti­aa­na van­huuse­läk­keel­le, minus­ta hänen eläk­keel­le siir­ty­mi­siäk­seen pitäi­si tilas­tois­sa mer­ki­tä 61 vuot­ta, kos­ka vii­mei­set kuusi vuot­ta hän on ollut puo­liai­kai­ses­sa työssä.”

  Täs­sä on syy­tä miet­tiä myös, mitä tilas­toin­nil­la halu­taan osoit­taa. Esi­mer­kik­si kun­nal­li­sen ter­vey­den­huol­lon näkö­kul­mas­ta rele­vant­ti ikä tuos­sa tapauk­ses­sa lie­nee 64 vuot­ta, sil­lä osa-aikae­lä­ke­läi­se­nä hen­ki­lö pysy­nee kui­ten­kin työ­ter­vey­den­huol­lon pii­ris­sä ja siten rasi­tus jul­ki­sel­le talou­del­le on pienempi?

  Osmo myös tote­aa, että osa-aikae­lä­ket­tä hyö­dyn­tä­vät pää­osin parem­pi­tu­loi­set ja päät­te­lee täs­tä, että he lomai­le­vat mui­den kus­tan­nuk­sel­la. Toi­saal­ta joku voi­si tar­kas­tel­la asi­aa myös niin, että täy­den elä­köi­ty­mi­sen sijaan he jat­ka­vat ansio­työ­tä vie­lä muu­ta­man vuo­den ja mak­sa­vat siten enem­män vero­ja kuin vält­tä­mä­tön­tä. Näin yhteis­kun­ta ostaa elä­ke­so­pi­muk­sel­la heil­tä hie­man lisää työ­pa­nos­ta kan­san­ta­lou­den kasvattamiseksi.

 27. Toi­min asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä koko työi­kä­ni. 60-vuo­ti­aa­na jäin osa-aikai­sel­le eläk­keel­le. Työs­ken­te­lin täl­löin 50 % työ­ajas­ta. Olin tilan­tee­seen tyy­ty­väi­nen ja jat­koin, kun­nes täy­tin vuon­na 2003 65 vuotta.

  Las­ken­nal­li­ses­ti työ­ura­ni lyhe­ni 2,5 vuot­ta (5 vuot­ta x 0,5.

  Siir­tyes­sä­ni osa-aikei­seen työn­te­koon olin niin tym­peen­ty­nyt kaik­keen, että tie­toi­ses­ti tut­kis­ke­lin itseä­ni kek­siäk­se­ni jon­kin vian, jon­ka perus­teel­la voi­sin jää­dä työ­ky­vöt­ty­myy­se­läk­keel­le. Olin lopus­sa. En saa­nut aikai­sik­si mitään.

  Osa-aikae­lä­ke ja puo­li­tet­tu työ­ai­ka antoi minul­le kum­mas­ti voi­mia. Tun­sin, että kyke­nin töis­sä­olo­päi­vi­nä samaan tehoon kuin nuo­re­na. Vaik­ka töis­sä­oloai­ka osa-aikae­läk­keen takia lyhe­ni, uskon vie­lä­kin eli­ni­käi­sen työ­pa­nok­se­ni kas­va­neen osa-aikae­läk­keen takia.

 28. Osmo: “Osa-aikae­läk­keel­le siir­ty­mi­ses­sä on tiuk­ka ehto, ikä. Mui­ta ehto­ja ei ole. Pait­si, että sitä ennen on siis pitä­nyt olla töissä.
  Ehto­ja on nyt huo­non­net­tu. Vähän sii­tä lomai­lus­taan jou­tuu mak­sa­maan itsekin.”

  Lomai­lus­ta jou­tuu mak­sa­maan puo­let itse heti, puo­let myö­hem­min — osa-aikae­lä­ke on puo­let ansion ale­ne­mas­ta ja tule­va elä­ke on vas­taa­vas­ti alempi.
  Luu­li­sin elä­ke­lai­tos­ten osaa­van las­kea aika hyvin, en ole yrit­tä­nyt­kään hei­dän las­kel­mi­aan tar­kis­taa. En usko, että sii­tä mui­den mak­set­ta­vaa tap­pio­ta tulee.

 29. Jaa­has, sait sivut kor­jat­tua. Näi­tä­hän ei “vähään” aikaan voi­nut lain­kaan lukea. Tai ei aina­kaan kommentteja.

  Otan­pa vähän takai­sin­päin. Ei nimit­täin toi­mi vie­lä­kään, jos on javasc­ript käytössä..

 30. Jos osa-aikae­läk­keel­lä on “her­ro­ja”, siis kes­ki­mää­räis­tä parem­pi­tu­loi­sia voi sii­hen loo­gi­nen seli­tys olla että teh­tä­vät on hel­pom­pi puo­lit­taa. Useis­sa yri­tyk­sis­sä ei edes suos­tu­ta työn­te­ki­jän halua­maan osa-aikaeläkkeeseen.

  Vir­heel­lis­ten käsi­tys­ten kor­jaa­mi­sek­si on muis­tu­tet­ta­va että osa-aikae­lä­ke on sen kehit­tä­mi­ses­tä läh­tien huo­non­ta­nut seu­raa­vaa van­huuse­lä­ket­tä. Että aina sii­tä jotain on jou­tu­nut mak­sa­maan itse­kin! Aikai­sem­min hiu­kan vähem­män kuin myö­hem­pien asteet­tais­ten huo­non­ta­mis­ten jälkeen.

  Mut­ta mitä ilmei­sim­min jär­jes­tel­mä on sit­ten­kin ollut elä­ke­ra­has­toil­le kan­nat­ta­va. Aina­kin minun tun­te­ma­ni osa-aikae­lä­ke­läi­set ovat kaik­ki arvel­leet näin jak­sa­neen­sa pidem­pään työ­elä­mäs­sä. Mut­ta tätä näyt­tää Ode minun ymmär­tääk­se­ni epäilevän.

  Mut­ta työ­nan­ta­ja­ni ja minä olem­me mak­sa­neet osa-aikae­läk­keel­lä­kin elä­ke­mak­su­ja enem­män kuin olen nos­ta­nut osa-aikae­lä­ket­tä. Lisäk­si olen osal­lis­tu­nut yhteis­kun­nan yhtei­siin kus­tan­nuk­siin myös isom­mil­la veroilla.

  1. Miten osa-aikae­lä­ke on alen­ta­nut tule­vaa elä­ket­tä? Nyt alen­taa, mut­ta aiem­min elä­ket­tä kart­tui kokoai­kai­sen pal­kan mukaan vaik­ka teki vain osa-aikatyötä.

 31. Kas, olin­kin jää­nyt Hesa­rin vir­heel­li­sen uuti­sen uhrik­si, enkä huo­man­nut oikaisua:

  … 7. maa­lis­kuu­ta sivul­la A 5 kir­joi­tet­tiin vir­heel­li­ses­ti, että kaik­ki vuo­den 2007 vaa­lien jäl­keen sopeu­tu­mi­se­läk­kee­seen oikeu­te­tut enti­set kan­san­edus­ta­jat haki­vat eläkettä.” 

  Pyy­dän anteek­si tätä ja seu­raa­vas­sa vies­tis­sä­ni ole­vaa vih­jaus­ta. Itse asias­sa pysyn kan­nas­sa­ni, mut­ta on ilo tode­ta jois­ta­kin löy­ty­vän sen­tään moraa­lis­ta ryhtiä.

 32. Osmo: “Miten osa-aikae­lä­ke on alen­ta­nut tule­vaa elä­ket­tä? Nyt alen­taa, mut­ta aiem­min elä­ket­tä kart­tui kokoai­kai­sen pal­kan mukaan vaik­ka teki vain osa-aikatyötä.”

  Juu­ri niin. Aikai­sem­paa, lii­an edul­lis­ta käy­tän­töä ihmet­te­len suu­res­ti, mut­ta nykyi­nen on OK.

 33. “Minun alka­val­la vii­kol­la ilmes­ty­nees­sä kir­jas­sa­ni väi­te­tään, että etui­suus ei vas­taa tavoi­tet­taan lain­kaan, kos­ka osa-aikae­läk­keel­le siir­tyy suu­rim­mal­ta osin hyvä­kun­toi­sia ihmi­siä, jot­ka voi­vat jat­kaa taval­li­ses­sa­kin työs­sä, mut­ta pitä­vät muka­va­na lomail­la tois­ten kustannuksella.”
  — Noin sivus­ta seu­ran­nee­na tämä pitää täy­del­li­ses­ti paik­kan­sa. Toi­sek­seen noi­den lomai­li­joi­den työ­pa­nos työ­päi­vi­nä on ihan näen­näis­tä. Joku muu ne var­si­nai­set duu­nit tekee.”

  Riip­puu duu­nis­ta, tekee­kö ne “var­si­nai­set” duu­nit “lomai­li­ja” vai joku muu.

  Nimit­täin, suku­lai­se­ni jäi jon­kin aikaa sit­ten osa-aikae­läk­keel­le (suu­ri it-alan fir­ma): vii­kos­ta kol­me päi­vää töis­sä ja kak­si eläk­keel­lä. Käy­tän­nös­sä hän tekee nyt kol­mes­sa päi­väs­sä vii­den päi­vän työt (tosin ne kol­me päi­vää ovat­kin sit­ten pit­kiä) — seu­ra­si veren­pai­ne­lää­ki­tyk­sen kak­sin­ker­tais­ta­mi­nen, jon­ka jäl­keen vas­ta työ­nan­ta­ja alkoi ottaa kuu­le­viin kor­viin­sa sen, että jon­kun muun­kin oli­si tosis­saan syven­nyt­tä­vä nii­hin “var­si­nai­siin” duu­nei­hin, vaik­ka asia oli ollut tie­dos­sa jo puo­li vuot­ta etukäteen.

  Tie­tys­ti “lomai­li­jaa” voi­daan syyt­tää lii­as­ta kilt­tey­des­tä ja tun­nol­li­suu­des­ta, kos­ka hän halu­aa teh­dä hyvää työ­tä tie­täen, että asia­kas­tyy­ty­väi­syyt­tä mita­taan sään­nöl­li­ses­ti ja fir­man mai­ne kär­sii huo­nos­ta tuloksesta.

 34. Osa-aikae­läk­keel­le siir­ty­mi­ses­sä on tiuk­ka ehto, ikä. Mui­ta ehto­ja ei ole. Pait­si, että sitä ennen on siis pitä­nyt olla töissä.
  Ehto­ja on nyt huo­noin­net­tu. Vähän sii­tä lomai­lus­taan jou­tuu mak­sa­maan itsekin.”

  Siis onko nii­tä ehto­ja mui­ta kuin ikä vai ei jos nii­tä on nyt huo­non­net­tu? Vai tar­koit­taa­ko Osmo että ehto­ja (ehtoa) on siis huo­non­net­tu kos­ka ikä­ra­jaa on nos­tet­tu? Osmo tai­taa nyt kir­joit­taa nopem­min kuin ajattelee.

  Iän ja työn lisäk­si ehto­na on että työ­nan­ta­ja suos­tuu osa-aikae­lä­ke jär­jes­te­lyi­hin, että tie­tyt tulo­ra­ja ehdot täyt­ty­vät ja että osa-aika eläk­keel­lä ole­van tulot eivät muu­tu olen­nai­ses­ti osa-aikae­läk­keen aika­na. Tämän lisäk­si van­huuse­läk­keel­le siir­ryt­täes­sä ei saa täyt­tä elä­ket­tä vaan se on alhai­sem­pi kun jos ei oli­si jää­nyt osa-aikae­läk­keel­le. Tämän lisäk­si rahat mil­lä val­tio sen eläk­keen elä­kel­läi­sel­le tilit­tää on elä­ke­läi­sen itse ansait­se­ma. Mil­lä ihmeen mate­ma­tii­kal­la Osmo saa tämän ole­maan lomai­lua tois­ten varoil­la? Kokei­li­sit het­ken yksi­tyis­yrit­tä­jä­nä ole­mis­ta niin tie­täi­sit kuka ne elä­keet itsea­sias­sa maksaa.

  1. Ehto­ja on huo­non­net­tu pait­si ikä­ra­jaa nos­ta­mal­la (56 vuo­des­ta 60 vuo­teen) myös sil­lä, että tämän jäl­keen elä­ket­tä ansait­see vain sii­tä pal­kas­ta jon­ka saa eikä sii­tä pal­kas­ta, jota sai­si, jos ei oli­si osa-aikaeläkkeellä.

 35. Kukaan muu ei ole valit­ta­nut, joten…

  Kukaan muu ei tai­da käyt­tää Operaa..

  Toi­saal­ta javasc­rip­tin olles­sa pääl­lä kom­ment­te­ja ei lain­kaan näe eikä kom­men­toin­ti onnis­tu, joten vali­tus­ten saa­mi­nen saat­taa olla vaikeata.

 36. Kyl­lä osa-aikae­lä­ke minun tie­tääk­se­ni alen­si alus­ta asti van­huuse­lä­ket­ta ver­rat­tu­na sii­hen että oli­sit täy­si­päi­vä­työs­sä. Vai mihin­kä sitä pitäi­si verrata?

  Muis­te­len vie­lä aikoi­naan (8–9 v sit­ten) las­ke­nee­ni omal­ta osal­ta­ni jopa sum­man jol­la se alen­si tule­vaa van­huuse­lä­ket­tä. Ja havait­sin osa-aikae­läk­keen vai­ku­tuk­sen van­huuse­läk­kee­see­ni sen ver­ran pie­nek­si että kat­soin siir­ty­mi­sen vähem­män stres­saa­vaan puo­li­päi­vä­työ­hön järkeväksi.

  Vii­mei­sim­mäs­sä elä­ke­va­kuu­tus­yh­tiöl­tä saa­mas­sa­ni elä­keoi­keus­yh­teen­ve­dois­ta tuon osa-aikae­läk­keen vuok­si alen­tu­neen van­huuse­läk­keen on sel­väs­ti näh­nyt. Toi­voi­sin toki että olen väärässä. 

  Kan­nat­taa kui­ten­kin sel­vit­tää ennen kuin syyl­lis­tää osa-aikae­lä­ke­läi­siä mui­den varoil­la gol­fin peluus­ta ja laiskottelusta.

 37. No nyt alkaa Osmo­kin puhua asi­aa. Osa-aikae­lä­ke­läi­sen van­huuse­lä­ke kart­tui sekä ansio­työs­tä mak­se­tun pal­kan, että osa-aikae­läk­kee­nä saa­dun eläk­keen sum­mas­ta laskien. 

  Jos olit 50 %.n osa-aikae­lä­ke­läi­nen, sait 50 % enti­ses­tä pal­kas­ta palk­ka­na ja 25 % enti­ses­tä pal­kas­ta osa-aikae­läk­kee­nä. Töi­tä teit 50 % aiemmasta.

  Osa-aikae­läk­keel­lä oloa­jas­ta sinul­le las­ket­tiin siis 75 % (50+25 %)mukaan enti­seen ver­rat­tu­na elä­ket­tä. Nyt on ehto­ja vie­lä­kin huononnettu.

 38. Puo­lu­ee­ton tark­kai­li­ja kuvaa lyhyes­ti hyvin ymmär­ret­tä­väl­lä taval­la olen­nai­sim­man. Vaik­ka rahas­sa tulos on ihan sama kart­tui osa-aikae­lä­ke­läi­sen elä­ke ns ansion ale­ne­mas­ta eikä osa-aikae­läk­kees­tä. Käy­tän­nös­sä ansion ale­ne­ma oli yhtä suu­ri kuin osa-aikae­lä­ke. Nyt­hän tuo eläk­keen kart­tu­ma tuos­ta ansion ale­ne­mas­ta on pie­nen­net­ty ja kai pois­tet­tu­kin koko­naan uusis­ta osa-aikaeläkkeistä.

  Myös tuo mai­nit­tu 25% enti­ses­tä pal­kas­ta oli esi­mer­kik­si minul­la pal­jon vähem­män kos­ka se jon­kun sään­nön mukaan las­ket­tiin jos­tain 5 vuo­den kes­kiar­voan­siois­ta. Minul­la tai­si olla lähem­pä­nä 15% enti­ses­tä (vii­mei­sim­mäs­tä) koko­päi­vä­työn palkasta.

 39. Osa-aikae­lä­ke ja vuo­rot­te­lu­va­paa ovat työ­tä­te­ke­vien kus­tan­ta­mia pal­kal­li­sia lomia.

  Se, että on laki­sää­tei­nen oikeus lyhen­tää työ­päi­vää tai olla välil­lä jak­so­ja pois, on hie­noa ja nyky­päi­vää. Luon­nol­li­ses­ti näi­den asioi­den jär­jes­te­mäi­nen vaa­tii työ­nan­ta­jal­ta myö­tä­mie­li­syyt­tä, eikä lähel­le­kään kai­kil­le näy­te­tä vih­re­ää valoa. 

  Vuo­rot­te­lu­va­paan tar­koi­tus on monel­la oma­ko­ti­ta­lon raken­ta­mi­nen. Onko se sel­lai­nen syy, että mui­den veron­mak­sa­jien pitää mak­saa sii­tä palk­kaa, olkoon­kin, että pie­neh­köä? Osa-aikae­lä­ke­läi­set vuo­ros­taan mat­kus­ta­vat, paran­te­le­vat loma-asun­to­jaan jne. Hie­noa, että sii­hen on mah­dol­li­suus saa­da aikaa, kun voi­mia vie­lä on, mut­ta mik­si ole­te­taan, että joku sii­tä vie­lä maksaakin? 

  Hyvä ver­tai­lu­koh­ta vuo­rot­te­lu­va­pail­le ja osa-aikae­läk­keil­le on pien­ten las­ten van­hem­pien oikeus teh­dä lyhyem­pää työ­ai­kaa. Jos­tain syys­tä sii­tä mak­set­ta­va kor­vaus on muu­ta­ma kymp­pi kuus­sa, eikä miten­kään tulos­i­don­nai­nen. Toi­sin, kuin vuo­rot­te­lu- ja elä­ke­asiois­sa, tämä oikeus kai­ken­li­säk­si pie­nen­tää yhteis­kun­nan kus­tan­nuk­sia (päi­vä­hoi­to).

  Itse esit­täi­sin, että kai­kis­ta näis­tä vapaa­eh­toi­sis­ta pois­sao­lois­ta tulee olla laki, mut­ta ei niis­tä mitään pidä maksaa.

 40. Eikö juu­ri ehto­jen kiris­tä­mi­nen ja etu­jen alen­ta­mi­nen aiheu­ta sen, että osa-aikae­läk­kees­tä voi tul­la pel­käs­tään “her­ro­jen herkkua”?

  Onko esim. hoi­to­työ­tä teke­vil­lä ja tavan työ­mie­hil­lä ole sii­hen varaa niin kuin oli aikai­sem­min? Vaik­ka se oli­si heil­le työs­sä­jak­sa­mi­sen kan­nal­ta tär­ke­ää ja vie­lä työ­nan­ta­ja­kin oli­si myö­tä­mie­li­nen. Meil­le kes­ki­palk­kai­sil­le it-duu­na­reil­le on vie­lä mah­dol­lis­ta naut­tia täs­tä “her­kus­ta”, jos sääs­tö­jä on jos­sain jem­mas­sa. Vaik­ka her­ro­ja emme olekaan.

  Aina­kin omal­la alal­la­ni moni osa-aikae­lä­ke­läi­nen tekee töi­tä lii­kaa eli 80–100%, vaik­ka työ­ai­ka on 60%. Jos jos­sain ollaan tum­put suo­ri­na, ongel­ma on töi­den jär­jes­te­lys­sä eikä osa-aika­työ­läi­ses­sä — kuten aina jos työn mää­rää ei osa­ta sopeut­taa työ­ai­kaan. Myös hyvin moni pie­nen lap­sen äiti tai isä tekee 60% työ­ai­kaa, joten sama kos­kee heitäkin.

 41. Ehto­jen kiris­tä­mi­nen, tai asian muut­ta­mi­nen oma­kus­tan­tei­sek­si epäi­le­mät­tä suo­si­si hyvä­tu­loi­sia ja/tai sääs­tä­väi­siä ihmi­siä. Onko tämä vää­rin on makuasia. 

  Minus­ta se, että asun­ton­sa mak­sa­neet, velat­to­mat, yleen­sä van­hem­pan­sa peri­neet ja las­ten­sa huol­ta­mi­ses­ta vapau­tu­neet saa­vat suh­tees­sa par­haat edut on kysee­na­lais­ta. Tun­te­mie­ni tapaus­ten mukaan ansiot esim. ansiot osa-aikae­läk­keel­lä käy­tän­nös­sä tipu. Täl­lai­sia kes­ki­ver­to osa-aikae­lä­kä­läi­set kun ovat, poik­keuk­sia tie­tys­ti molem­piin suuntiin.

  Kysy­mys kuu­luu, onko Suo­men nykyi­sel­lä vel­kaan­tu­mis­tah­dil­la ja ikä­ra­ken­teel­la mah­dol­lis­ta kus­tan­taa pää­sään­töi­ses­ti täy­sin työ­ky­kyis­ten ihmis­ten pal­kal­lis­ta lomai­lua, eten­kin kun on todet­tu, ettei se paran­na hei­dän työs­sä jak­sa­mis­taan jat­kos­sa lain­kaan ja mitään takai­sin­mak­sua ei siis kos­kaan tapahdu?

 42. Ant­ti Koi­vis­to ei tai­da tun­tea osa-aikae­läk­keen ehto­ja kun puhuu kovas­ti suul­la suu­rem­mal­la. Osa-aikae­lä­ke­läi­sen palk­ka­tu­lool­le on ase­tet­tu tiuk­ka yläraja. 

  Eli Koi­vis­ton väi­te että hän tun­tee tapauk­sia jois­sa osa-aikae­lä­ke­läi­nen ansait­see yhtä pal­jon kuin täys­päi­vä­työs­sä on aina­kin sää­dös­ten perus­teel­la mah­do­ton­ta. Jos hänen tut­ta­van­sa kyke­ne­vät hui­jaa­maan on se ihan eri asia. 

  Koi­vis­ton käsi­tys ettei osa-aikae­lä­ke piden­nä työ­ky­kyis­tä aikaa on hänen MUTUa. Asian todis­ta­mi­nen on tosin vai­ke­aa ellei mahdotonta.

  Koi­vis­ton väi­te että osa-aikae­läk­keen kus­tan­ta­vat työs­sä­käy­vät on pelk­kää ilkeä­mie­lis­tä panet­te­lua. Jos ihan tark­ko­ja ollaan niin kai­ken muun­kin sosi­aa­li­tur­van mak­sa­vat työs­sä­käy­vät. Ei ne rahat tai­vaas­ta tipu 😉

 43. Olen juu­ri jää­mäs­sä osa-aikae­läk­keel­le oltua­ni yhteen­sä 36 vuot­ta yhtä­jak­soi­ses­ti täyspäi(väi)senä työ­elä­mäs­sä. Se on enem­män kuin monet iki­nä. Täy­tän nyt 58 vee ja tun­nen piru vie ansain­nee­ni jo hive­nen hel­po­tus­ta tähän ora­van­pyö­rään. Ehkä jak­san puo­lik­kaal­la muu­ta­man vuo­den pitem­pään. Ehkä joku työ­tön nuo­ri / nuo­rem­pi saa tilai­suu­den teh­dä sitä minun teke­mät­tä jää­vää puo­li­kas­ta­ni. Ehkä tämä hel­pot­taa työ­nan­ta­ja­ni pai­nei­ta irti­sa­noa täyt­tä aikaa teke­viä työ­to­ve­rei­ta­ni, sil­lä ilmi­sel­väs­ti nii­tä pai­nei­ta on.
  Vai mitä sanoo Osmo Viherpiipertäjä ?
  Tun­net­te­ko­han te polii­ti­kot oikeas­ti nykyis­tä työ­elä­mää ollenkaan ?
  Olen nyt ollut saman työ­nan­ta­jan pal­ve­luk­ses­sa 22 vuot­ta. Jos­kus alkuai­koi­na tun­tui ihan muka­val­ta olla töis­sä. Nyt vii­mei­set 3 vuot­ta on tuu­li käy­nyt Sipe­rian suun­nal­ta. Rivit vie­rel­tä on har­ven­neet ja jälel­le jää­vil­le­kin on sanot­tu, että kyl­lä por­tin taka­na on tuli­joi­ta. Ja jos kat­sot Osmo tilas­to­ja, niin tot­ta­han se on. Eri asia, kuin­ka osaa­vaa ja työ­hön halu­kas­ta poruk­kaa on tämä lau­ma, jot­ka siir­tyy kou­lus­ta suo­raan kortistoon.
  Mei­dän kalk­keu­tu­vien on aika siir­tyä sivuun — jos ei ker­ral­la niin näin asteit­tain, jot­ta nuo­ret sais töi­tä, työ­ko­ke­mus­ta — pää­si­si elä­män alkuun. Vaan eipä tai­da tämä glo­baa­lis­ti euron­kiil­toi­sin sil­min päät­tö­mäs­ti juok­se­va yhteis­kun­ta sii­hen suun­taan kal­lis­tua. Omal­ta osal­ta­ni yri­tän kyl­lä sitä kal­lis­taa. Ne jot­ka luke­vat tätä kuin pirut raa­mat­tua, var­maan sano­vat, että nyt­hän minä vain siir­rän taak­ka­ni mui­den kan­net­ta­vak­si. Osit­tain tot­ta, mut­ta toden­nä­köi­sem­pää on, että teen työs­sä olles­sa­ni kak­si ker­taa ras­kaam­min duu­nia, kos­ka toi­mi­pis­tees­sä­ni vas­taan yksin sii­tä työ­sa­ras­ta­ni täl­lä het­kel­lä. Kol­lee­gat ovat muil­la paikkakunnilla !!
  Ja her­ra Koi­vis­tol­le voin ker­toa, että tule­vat ansio­ni tipah­ta­vat n. 400 € kuus­sa net­to. Enkä vie­lä ole löy­tä­nyt sem­mois­ta por­saan men­tä­vää rei­kää sys­tee­mis­sä, jol­la sen estäisin.
  Ja sovi­taan­ko, että sil­lä puo­lel­la pal­kal­la­ni kus­tan­nan itse aina­kin osan sii­tä elä­keo­sas­ta­ni ja loput on per­ku­les tie­nat­tu nii­nä 36 vuotena.
  Rat­toi­saa pak­kas­tal­vea kaikille !

Vastaa käyttäjälle Lalli Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.