Onko osa-aikaeläke lyhentänyt vai pidentänyt työuria?

Helsin­gin Sanomien pääkir­joit­ta­ja julis­taa tänään, että osa-aikaeläke on täyt­tänyt siihen asete­tut odotuk­set ja piden­tänyt työuria. Min­un alka­val­la viikol­la ilmestyvässä kir­jas­sani väitän, että etu­isu­us ei vas­taa tavoitet­taan lainkaan, kos­ka osa-aikaeläk­keelle siir­tyy suurim­mal­ta osin hyväkun­toisia ihmisiä, jot­ka voivi­at jatkaa taval­lises­sakin työssä, mut­ta pitävät muka­vana lomail­la tois­t­en kustannuksella.

Eläke­tur­vakeskuk­sen keskustelu­aloit­teen mukaan osa-aikaeläk­keel­lä ole­vat jatka­vat työu­raansa (sitä puo­litet­tua)  pidem­pään kuin muut ja siir­tyvät mui­ta harvem­min työkyvyt­tömyy­seläk­keelle. Kumpaa hypo­teesia, Hesarin esit­tämää, vai min­un esit­tämääni tämä havain­to tukee?

Molem­pia ihan yhtä hyvin. Havain­to voi johtua siitä, että osa-aikaista työtä jak­saa pidem­pään tai se voi ihan yhtä hyvin johtua siitä, että kyse on mui­ta ter­veem­mästä joukos­ta. Asi­aan pääsee käsik­si vain vakioimal­la ter­vey­den­ti­lan osa-aikaeläk­keelle siir­tymisen ajanko­htana, mut­ta tätä ei tässä rek­isteri­selvi­tyk­sessä ole tehty. Sik­si siitä ei voi tehdä sitä johtopäätöstä, jon­ka Hesari on tehnyt. Eikä keskustelu­aloit­teesta ainakaan lyhyel­lä tarkastelul­la tuol­laista väitet­tä myöskään löy­dy, vaan tulk­in­ta on Hesarin oma.

Sen sijaan siinä tode­taan muiden tutkimusten osoit­ta­van, että vain kymmenel­lä pros­en­til­la osa-aikaeläk­keelle siir­tyneistä syynä oli ter­vey­teen tai jak­samiseen liit­tyviä ongelmia. Yhtä suuri osu­us, kymme­nen pros­ent­tia, siir­tyy osa-aikaeläk­keeltä työkyvyttömyyseläkkeelle.

Edelleen tutkimuk­ses­sa on selvitet­ty osa-aikaeläkeläis­ten tulota­soa. Puolel­la työ­panok­sel­la saa 90 pros­entin net­toan­siot. Kuten merkit­tävä eläke­vaikut­ta­ja sanoi vuosia sit­ten; osa-aikaeläke on niin edulli­nen, että niille, jot­ka eivät ymmär­rä siir­tyä sille, pitäisi myön­tää välit­tömästi täysi työkyvyttömyyseläke.

Täy­tynee tarken­taa, mitä tarkoi­tan kun väitän, että osa-aikaeläke on lyhen­tänyt työuria. Jos henkilö siir­tyy 58-vuo­ti­aana osa-aikaeläk­keelle ja 64-vuo­ti­aana van­hu­useläk­keelle, minus­ta hänen eläk­keelle siir­tymisiäk­seen pitäisi tilas­tois­sa merk­itä 61 vuot­ta, kos­ka viimeiset kuusi vuot­ta hän on ollut puo­li­aikaises­sa työssä.

49 vastausta artikkeliin “Onko osa-aikaeläke lyhentänyt vai pidentänyt työuria?”

 1. Osmo. “…Jos henkilö siir­tyy 58-vuo­ti­aana osa-aikaeläk­keelle ja 64-vuo­ti­aana van­hu­useläk­keelle, minus­ta hänen eläk­keelle siir­tymisiäk­seen pitäisi tilas­tois­sa merk­itä 61 vuot­ta, kos­ka viimeiset kuusi vuot­ta hän on ollut puo­li­aikaises­sa työssä.”

  Peri­aa­teessa tuokin pitää paikkansa, pait­si että sil­loin tulee selvit­tää tarkoin, ettei henkilö ole tehnyt varsi­naisen työu­ransa ulkop­uolel­la mitään muu­ta. Jotenkin tun­tuu, että eläkkei­den, eläköi­tymisen ja niiden eri­lais­ten vaiku­tusten laskem­i­nen on nyky­isin tiedoin täysin mahdottomuus.

  Min­ul­la oli mah­dol­lisu­us keskustel­la jonkin aikaa sit­ten tähän työelämä­selvi­tyk­seen sekaan­tuneen henkilön kanssa. Eläkkei­den vaiku­tuk­sia vede­tään aikamoi­sel­la “mus­ta tun­tuu” metodilla. 🙂

  Toiv­ot­tavaa on, että kaikkein selvim­mät virheet kor­jataan ensim­mäisek­si. Esimerkkinä brankkarien nykyi­nen eläkeikä ei ole virhe, vaan nau­ret­tavu­us. Toisaal­ta tiedän tapauk­sia, jois­sa 65-vuo­ti­aan on ollut pakko lähteä eläk­keelle. Jär­jestelmä vain ei taivu kovin hel­posti jatkoihin.

 2. Osa-aikaeläk­keelle siir­tymistä varten ei edel­lytet­ty ter­vey­del­lisiä syitä. Mik­si sit­ten edes ihme­tel­lä että suurim­mal­la osal­la ei ollut ter­vey­del­lisiä syitä?

  Itse jäin osa-aikaeläk­keelle 56 v iässä kun piti vähen­tää stres­siä. Syy­hän ei olekaan sil­loin sairas­tu­mi­nen vaan sairas­tu­misen ehkäisem­i­nen. Ja Sehän vuorostaan sit­ten min­un mielestä aut­toi piden­tämään työu­raa. Täyspäivä­työssä stres­si olisi nopeut­tanut uupumista. Eli minus­ta HS:n arvio ainakin min­un osalta on ollut oikea. 

  Täytet­tyäni 65 v päätin suun­nitelmista poiketen jäädä van­hu­useläk­keelle kun sain ymm­rtää että ns superkart­tuma ei koskekaan min­ua ja eräät osa-aikaeläk­keen muutkin edut lop­pui­v­at 65 v ikään.

  Lisäk­si osa-aikaelä­keel­lä olen joutunut jo pari­na kaht­e­na viime vuote­na palaut­ta­maan osan eläkkeistäni kun olen muka ansain­nut “liikaa”. Yhteenso­vi­tussään­nöt kun ovat väärinkäytösten ehkäisemisek­si niin kimu­ran­tit että olen pari­na vuote­na joutunut jopa pyytämään palkanalennuksen.

  Kun jään 65 v iässä van­hu­useläk­keelle saan vapaasti ansai­ta niin paljon kuin vain kyke­nen. Siinäkin oli yksi syy lopet­taa osa-aikaeläk­keel­lä olo kun eläke­vaku­u­tusy­htiö noin kuukausi sit­ten ilmoit­ti min­un saa­neet 7 kk ajal­ta “liikaa” tai “aiheet­tomasti” eläkettä.

  Mut­ta viime vuosi­na osa-aikaeläk­keen etu­isuuk­sia on paljon huonon­net­tu uusilel eläk­keen hakijoille.

 3. “Min­un alka­val­la viikol­la ilmestyneessä kir­jas­sani väitetään, että etu­isu­us ei vas­taa tavoitet­taan lainkaan, kos­ka osa-aikaeläk­keelle siir­tyy suurim­mal­ta osin hyväkun­toisia ihmisiä, jot­ka voivat jatkaa taval­lises­sakin työssä, mut­ta pitävät muka­vana lomail­la tois­t­en kustannuksella.”
  — Noin sivus­ta seu­ran­neena tämä pitää täy­del­lis­es­ti paikkansa. Toisek­seen noiden lomail­i­joiden työ­panos työpäiv­inä on ihan näen­näistä. Joku muu ne varsi­naiset duu­nit tekee.

 4. “Jos henkilö siir­tyy 58-vuo­ti­aana osa-aikaeläk­keelle ja 64-vuo­ti­aana van­hu­useläk­keelle, minus­ta hänen eläk­keelle siir­tymisiäk­seen pitäisi tilas­tois­sa merk­itä 61 vuot­ta, kos­ka viimeiset kuusi vuot­ta hän on ollut puo­li­aikaises­sa työssä.”

  Tuo johtuu siitä, että henkilö työn­netään eläkeput­keen. Sehän voisi olla osa-aikaeläk­keen vaihtoehto.

  Eikä osa-aikaeläk­keelle siir­tymi­nen ole mikään ilmoi­tusa­sia mon­es­sakaan yksi­tyisessä firmassa,vaikka yksi­tyisen sek­torin osa-aikaeläkeläiset ovat suurem­pi ryh­mä kuin julkisen sektorin

  Julki­nen sek­tori on yleen­sä suo­peampi mut­ta Helsin­gin kaupun­ki lie­nee niitä har­vo­ja jois­sa siir­tymi­nen on ilmoitusasia.
  Niin­pä siir­tymi­nen ei olekaan mitenkään val­tavaa n 6–7000 vuodessa ja vai­htelee vuosit­tain ammat­tialoit­tain joten on luul­tavaa, että näi­hin siir­tymisi­in vaikut­taa tarve vähen­tää työtunteja.

  Yleispi­irre näyt­täisi ole­van, että tuo saneer­aus­tarve ja/tai suhde esimieheen ratkaisee eläk­keelle pääsyn.

  Mut­ta sen sijaan että Osmo jah­taa ikään­tynei­den etu­ja ja halu­aa hei­dät kaik­ki sos­sun luukul­ta ruokit­tavak­si ja/tai pakko­työhän kuop­pia kaiva­man ja täyt­tämään, pitäisi Osmon miet­tiä, mitä tehdä parhaas­sa työiässä ole­vien työt­tömyy­den vähentämiseksi.Heitähän työ­nan­ta­jat halu­a­vat, eivät ikääntyneitä
  Meil­lä alkaa vuosit­tain n 700000–800000 työt­tömyys­jak­soa, jot­ka kohdis­tu­vat parhaas­sa työiässä ole­vi­in. Vaik­ka työt­tömyys kestää n 3 kk niin val­ta­va määrä merk­it­see sitä, että työu­ra lyhe­nee 3–4 vuot­ta työu­ran keskeltä.

  Kun yleis­es­tä työa­jan lyhen­tämis­es­tä luovut­ti­i­in 80–90-luvulla niin nyt työaikaa lyhen­netään työt­tömyy­den kautta.
  Nytkin, vaik­ka työt­tömyys las­kee niin las­kee myös tehty­jen työ­tun­tien määrä.

 5. Olen “liian van­han” kanssa samaa mieltä. Mik­si ette piden­nä työuria sielä alus­ta tai keskeltä? He sitä työtä enem­män tarvit­se­vat kuin me van­hat. Jos me irti­sanomisen vai­h­toe­htona jäisimme osa-aikai­seik­si, ei koke­muskaan karkaisi niin hel­posti työpaikoilta. 

  Itse jäin osa-aikaeläk­keelle 58-vuo­ti­aana, kos­ka työni it-alal­la oli liian stres­saavaa. Samal­la sain enem­män vapaa-aikaa, jol­la hoitaa selkäni kun­toon seu­raavaa työru­pea­maa varten. Ilman osa-aikaeläket­tä olisin tod­näk joutunut jatku­vasti tois­tuville sairaslomille. Etua oli myös työ­nan­ta­jalle, kos­ka saa­toin koulut­taa uusia nuo­ria henkilöitä samaan työhön, osaa­jista oli puutet­ta. Ja kiire­jak­soina saa­toin tehdä pitk­iä päiviä ja viikko­ja, kos­ka niitä seurasi pitem­pi toipumis­va­paa. Täyspäiväisenä en olisi jak­sanut, pelkkä viikon­lop­pu ei riit­tänyt palautumiseen.

  Mis­tä ihmeestä te, Osmo ja muut, vedätte nämä “hyväkun­toiset” ja “hyvin jak­sa­vat”, jot­ka jäävät osa-aikaeläk­keelle “lomaile­maan tois­t­en kus­tan­nuk­sel­la”? Itse en tunne yhtään sel­l­aista. Emme tosin kuor­mi­ta ter­veyskeskuk­sia tai työter­veyt­tä, kos­ka meil­lä on vih­doin AIKAA hoitaa itse itsemme kun­toon, että jak­saisimme töis­sä. Minus­ta se on upeaa!

  Enem­män olen tör­män­nyt siihen, että osa-aikaeläket­tä ei sitä halu­aville myön­netä. Ja jos saneer­a­ta pitää, irti­san­o­taan mieluummin.

 6. “Min­un alka­val­la viikol­la ilmestyneessä kir­jas­sani väitetään, että etu­isu­us ei vas­taa tavoitet­taan lainkaan, kos­ka osa-aikaeläk­keelle siir­tyy suurim­mal­ta osin hyväkun­toisia ihmisiä, jot­ka voivat jatkaa taval­lises­sakin työssä, mut­ta pitävät muka­vana lomail­la tois­t­en kustannuksella.”

  Näin se näyt­täisi ole­van. Mut­ta osa-aikaeläket­tä voisi tarkastel­la niinkin, että se on yksi keino, jon­ka avul­la voidaan yleis­es­ti lisätä vapaa-ajan määrää ja lyhen­tää työaikaa. Tämä lyhen­nys vain kohdis­tuu yli 58-vuo­ti­aisi­in. Se voi olla kyl­lä hyväkiv asia, olkoon töis­sä täysil­lä parhaas­sa työiässä ole­vat ikälu­okat, ja päästetään van­hem­mat vähän vähem­mäl­lä, vaik­ka heil­lä sinän­sä työkykyä olisikin jäl­jel­lä enempäänkin.

 7. Jaa­has, sait sivut kor­jat­tua. Näitähän ei “vähään” aikaan voin­ut lainkaan lukea. Tai ei ainakaan kommentteja.

 8. “..tai se voi ihan yhtä hyvin johtua siitä, että kyse on mui­ta ter­veem­mästä joukosta.”
  Erikoinen olet­ta­mus. Mik­si juuri keskimääräistä ter­veem­mät hakeu­tu­isi­vat osa-aikaeläkkeelle?

 9. “Enem­män olen tör­män­nyt siihen, että osa-aikaeläket­tä ei sitä halu­aville myön­netä. Ja jos saneer­a­ta pitää, irti­san­o­taan mieluummin.”

  Viisaat työ­nan­t­jat päästävät työn­tek­i­jän osa-aikaeläk­keelle, kos­ka irti­san­ot­taes­sa put­keen yri­tys joutuu maks­maan lisäpäiväko­r­vauk­sen TVR:lle.
  Osa-aikaeläke mak­saa ehkä hie­man enem­män mut­ta työ­nan­ta­ja saa 60 % työ­panok­sen put­keen verrattuna

 10. “..tai se voi ihan yhtä hyvin johtua siitä, että kyse on mui­ta ter­veem­mästä joukosta.”

  Tätä ole­tus­ta minäkin ihmettelen.

  Eikö olisi parem­pi sanoa, että kyse on joukos­ta joka halu­aa edelleen pysyä ter­veenä töis­sä eikä uupua liial­lisen työ­taakan alle? Van­hana ei vain jak­sa sitä mitä nuorem­pana, jo rasituk­ses­ta palau­tu­mi­nen vie paljon enem­män aikaa. Väsyneenä kun ei jak­sa tehdä töitä, aja­tus ei kul­je, muisti pätkii, sairas­tuu helpom­min jne.

  Jospa osa-aikaeläkeläis­ten parem­pi ter­veys — onko tämä muuten fak­taa? — johtuukin juuri siitä lisään­tyneestä vapaa-ajas­ta, jol­loin voi itse parem­min huole­htia kun­nos­taan ja terveydestään.

 11. Eri yksilöi­den tilanteet ovat hyvin eri­laiset ja sik­si mitkään tilas­tot eivät pysty ker­tomaan täy­del­listä totu­ut­ta, miten osa-aikaeläke keskimäärin vaikut­taa työuriin. 

  Osa-aikaeläket­tä tuskin kan­nat­taa lopet­taa, kos­ka sen hyvä puoli on se, että se tuo jous­tavu­ut­ta yksilöl­lisi­in tilanteisi­in. Mut­ta jos osa-aikaeläk­keel­lä olo on lomailua tois­t­en kus­tan­nuk­sel­la, niin sil­loin pitäisi miet­tiä ehto­jen heikennyksiä.

  Osa-aikaeläk­keen ehto­ja onkin heiken­net­ty esimerkik­si siten, että vuon­na 1953 ja sen jäl­keen syn­tynei­den osalta eläket­tä ei enää kar­tu ansion alenemasta.

  Seu­raavak­si voitaisi­in ehto­ja heiken­tää siten, että eläket­tä kart­tuisi osa-aikaeläk­keen aikana tehdys­tä työstä vain 1,5 pros­ent­tia eli että korote­tut kart­tumapros­en­tit poistettaisiin. 

  Tämän jäl­keen osa-aikaeläk­keelle siir­tyvät mak­saisi­vat lomailu­aan pienemp­inä eläkkeinä.

 12. Järky­tyin aika taval­la tässä yks päivä, kun työkkäri oli määrän­nyt 57-vuo­ti­aan suku­laiseni opiskele­maan lähi­hoita­jak­si. Viral­lis­es­ti ihmisel­lä on ter­veen paper­it juuri nyt, mut­ta syöpähoito­jen jäl­keen veto on niin lopus­sa, että epäilen selviääkö se ikinä edes eläkeikään. 

  Tässä olisi sel­l­a­nen ihmi­nen, joka ihan oikeasti ansait­sisi osa-aikaeläk­keen. Siis niin, että puo­let ajas­ta työ­markki­nat­uel­la jol­lain hyödyt­tömäl­lä kurssil­la ja toinen puoli naut­tien eläk­er­a­haa. Tulot kolminkertaistuisivat.

  Tämä osa-aikaeläke taitaa olla törkein demarien virkamieseli­it­ille suun­taamista ansiosi­don­nai­sista etuuk­sista. Muu­tostur­van erikois­bonusten lisäosat ja muut punav­ihrei­den työmin­is­te­rien huip­putuot­teet eivät sen­tään kestä vuosikymmeniä. 

  Käytän­nössä joku nuorem­pi tekee puolel­la pal­ka­lla työt ja eläkeläi­nen käy valvo­mas­sa, että meni oikein.

  Emmä kyl­lä kehtaisi käy­dä tom­mosel­la duu­ni­paikalla kymme­nen vuot­ta “koulut­ta­mas­sa” jälkipolvia ja “toipumas­sa stres­sistä”. Mut­ta suo­ma­laisen virkamiehen rip­uli­paskas­ta vään­net­ty selkärankaa näyt­tää taipu­van mihin vain.

 13. Jukalle: Tut­tavieni syy osa-aikaeläk­keelle hakeu­tu­miseen on yleen­sä ollut per­he. Joko niin, että aviop­uoliso on jo jäänyt eläk­keelle ja näin on saatu enem­män yhteistä aikaa mökkeil­lä ja matkustella(2vk töissä/lomalla). Tai sit­ten on ollut halu/tarve olla las­ten­las­ten kanssa.

  Jos otos olisi pelkästään tut­ta­vani, niin sanois­in oitis, että osa-aikaelä­keelle jääneet ovat ter­veem­piä ja hyvä­tu­loisem­pia kuin samanikäiset keskimäärin.

 14. Minus­ta Osmon pitäisi kest­tyä enem­män olen­naiseen eli työn vähen­e­misen aiheut­tami­in ongelmiin.

  Työa­jan sys­temaat­ti­nen lyhen­tämi­nen lopetet­ti­i­in 80–90-luvulla, mut­ta se ei suinkaan lopet­tanut tehty­jen työ­tun­tien vähenemistä.
  Mut­ta seu­raus on ollut, että työ jakaan­tuu erit­täin epä­ta­sais­es­ti: Toiset ovat toimet­to­mia ja toiset palavat lop­pu­u­un suuren­työmääräm alla .

  Seli­tyk­senä käytetään iänikuista mantraa ihmisen tuot­tavu­u­den vai­hteluista. Kuitenkin kysymys on enem­mänkin mielip­i­teestä kuin fak­toi­hin perus­tu­vista käsi­tyk­sistä. Olen use­asti kysel­lyt rekry­toimis­tani henkilöistä edel­lis­ten esimi­esten mielipi­det­tä ja havain­nut, että mielip­i­teet eivät ole mitenkään johdon­mukaisia vaan var­i­oi­vat henkilöi­den kemioiden mukaan eli tuot­tavu­u­den näkökul­mas­ta mielip­iteitä ei ole annet­tu vaan hyvin henkilöko­htais­ten perustei­den mukaan.

  Ja käytän­nön työelämässä henkilöko­htaista tuot­tavu­ut­ta ei juurikaan mitata.
  Eikä ihmi­nen ole kovinkaan tasainen tuotan­tovä­line, yksilön ajalli­nen suorite­vai­htelu on suurem­paa kuin yksilöi­den välinen.
  Tietysti poikkeuk­sia löy­tyy aina, mut­ta ne ovat eri asia.Niitä on kuitenkin har­vas­sa ja niihinkin tapauk­si­in löy­tyy menet­te­ly­ta­vat, mut­ta edel­lyt­tävät esimieheltä hr- ja esimiestaitoja

  Toinen asia mikä jätetään huomioimat­ta on tuotan­non­suun­nit­telun vaiku­tus tuot­tavu­u­teen, sen merk­i­tys on yli 100 %. Mik­si näin ? Hyväl­lä tuotan­non­suun­nit­telul­la tuot­tavu­ut­ta voidaan nos­taa jopa sato­ja pros­ent­te­ja ilman yhdenkään henkilön vaihtoa.
  Mut­ta nykyaikana näyt­tää val­lit­se­van malli, että yritys/yrittäjä huitaisee tes­taa­mat­ta ja kokeillemat­ta jonkin­laisen tuotan­to­su­un­nitel­man ja siihen yritetään löytää valmi­ita ihmisiä ja jos joku ei toi­mi syytetään työn­tek­i­jöitä tai huonon tuotan­non huonoa tuot­tavu­ut­ta pyritään paran­ta­maan palkko­ja alen­ta­mal­la vedoten työn­tek­i­jöit­ten hunoon tuottavuuteen. 

  Nyt kun ulkois­tus on muo­tia niin tuotan­to­pros­es­sit hajaan­tu­vat ja niiden hallinta on vaikeaa ja tätä hal­lit­tavu­u­den heikkouk­sia kaade­taan työn­tek­i­jöi­den niskaan.
  Kun tuotan­toketjus­sa suorit­ta­jat vai­h­tu­vat koko ajan kil­pailu­tuk­sen vuok­si niin tuotan­toketjus­sa on jatku­vasti ongelmia.

  Kol­mas virhep­äätelmä on, että palkkaa voi alen­taa rajat­tomasti. Kuitenkin ihmi­nen on saman­lainen tuotan­tovä­line kuin konekin eli hänel­lä on min­imikäyt­tökus­tan­nus, jon­ka alle konetta/ihmistä ei saa­da pysymään toimivana.
  Ja kun meil­lä tehdään jo 100000 htv ilmaista työtä niin eipä sel­l­aisen työn kanssa voi enää kil­pail­la kuin hul­lu mies Huittisista

 15. Osa-aikaeläke on hieno mah­dol­lisu­us ja se pitää ehdot­tomasti säi­lyt­tää. On järkevää, että ihmi­nen voi työu­ran lop­ul­la, voimien ja moti­vaa­tion täysi­aikaiseen työsken­te­lyyn ehkä jo vähetessä, lisätä omaa vapaa-aikaansa.

  Sen sijaan kyseenalais­taisin Osmon tapaan osa-aikaeläk­keen taloudel­lista puol­ta. Kyl­lä lisään­tyneestä vapaa-ajas­ta pitäisi joutua mak­samaan käypä kor­vaus tulo­jen pienen­e­misen kautta.

 16. Osmo: “osa-aikaeläk­keelle siir­tyy suurim­mal­ta osin hyväkun­toisia ihmisiä, jot­ka voivi­at jatkaa taval­lises­sakin työssä, mut­ta pitävät muka­vana lomail­la tois­t­en kustannuksella.”

  Jaa kenen kustannuksella?
  Kyl­lä kaik­ki on laskelmis­sa otet­tu huomioon, tule­va eläke on vas­taavasti alem­pi — eikä osa-aikaeläk­keel­lä kokon­aisan­sio tietenkään ole sama kuin kokoaikatyössä — niin että oma­l­la kus­tan­nuk­sel­la kaik­ki tapahtuu.

 17. Kävin metropo­lias­sa tekemässä har­joi­tustyötä opin­to­jani varten ja sitä varten haas­tat­telin use­aa opet­ta­jaa ja osas­ton johtajaa.
  On todel­la häm­mästyt­tävää, että alle 25 vuo­ti­aan oan vaikea saa­da työtä tänä päivänä.

  Olen todel­la kauhis­tunut tilanteesta , sil­lä sehän merk­it­see, että opiskele­maan alka­val­la ei ole mitään käsi­tys­tä työstä, työelämästä eikä alas­ta johon aikoo suuntaua .
  Työelämä on koulua kovem­pi maail­ma ja se opet­taa nuorelle sän­til­lisyyt­tä, sopimusten merk­i­tys­tä, näkökul­maa esimiehen val­tuuk­si­in ja antaa kuvan alasta.
  Ei ole ihme, että nuo­ria syr­jään­tyy, sil­lä jos itsenäisen elämän syr­jään ale­taan kiin­nit­tyä vas­ta 25-vuo­ti­aana niin use­alle se on liian myöhäistä, joku muu ura­malli on voittanut.
  Ja amk tasol­lakin ‚kun ensim­mäi­nen kon­tak­ti alaan on syn­tynyt vas­ta koulus­sa, alan vai­h­to on val­tavaa jopa 50 % häipyy ja vai­h­taa alaa.
  Ei ole hal­paa tämäkään.

  Ja mikä yhteiskun­nalli­nen huk­ka kun meil­lä 600000 nuor­ta vajaakäytöl­lä työstä

  Kyl­lä mei­dän päät­täjät ovat samas­sa tilas­sa kuin NL johta­jat lop­puaikoina, ei mitään kon­tak­tia kansalais­ten todellisuuteen

 18. Nykyti­las­ta on paljon arvostel­tu perusk­oulua, mut­ta syy näy näyt­tää ole­van seu­raavas­sa vai­heessa eli nuorten tule­vaisu­us hukataan 16–25 ikävuo­den välissä.
  Siinä iässä nuori hakee itseään ja 25 vuo­ti­aana on selvin­nyt mitä hänestä on tullut.
  Nyt kun nuori pide­tään tämä tärkeä vai­he työelämän ja muunkin yhteiskun­nan ulkop­uolel­la niin uraval­in­ta on mon­elle joku muu kuin per­in­teien työelämä

 19. Kysy­isin Raimo K:n tavoin että onko Osmol­la katet­ta väit­teelle että osa-aika eläkeläi­nen lomailee tois­t­en kus­tan­nuk­sel­la? Osa-aikaeläk­keelle siir­tymisessä on käsit­tääk­seni tiukat ehdot. Työn­tek­i­jä on myös itse eläk­keen­sä ansain­nut. Eikö?

  1. Osa-aikaeläk­keelle siir­tymisessä on tiuk­ka ehto, ikä. Mui­ta ehto­ja ei ole. Pait­si, että sitä ennen on siis pitänyt olla töissä.
   Ehto­ja on nyt huonoin­net­tu. Vähän siitä lomailus­taan joutuu mak­samaan itsekin.

 20. “Kyl­lä lisään­tyneestä vapaa-ajas­ta pitäisi joutua mak­samaan käypä kor­vaus tulo­jen pienen­e­misen kautta.”

  Tuo muut­taa osa-aiakeläk­keen her­ro­jen herkuksi

 21. Lähistöl­lä asu­va iäkäs duu­nar­i­pariskun­ta myy isol­la ton­til­la ole­vaa 50-luvun taloaan velat­tomaan hin­taan 730.000 euroa. 

  Sil­lä rahal­la voi hel­posti pitää muu­ta­man vuo­den sap­at­ti­va­paa­ta ja jäl­jelle jäävät rahat tuot­ta­vat vielä senkin jäl­keen mukavasti roposia pääomatuloina. 

  Ei tarvitse juos­ta työkkäris­sä pelkäämässä sitä, että virkail­i­ja määrää met­al­lim­iehen 60-vuo­ti­aana lähihoitajakoulutukseen.

  Ensin 500 päivää ansiosi­don­naisel­la työt­tömänä ja sit­ten asun­to peli­in on tule­vaisu­udessa yhä use­am­man iäkkään tule­vaisu­u­denku­va ennen eläk­keelle siir­tymistä. Mut­ta sil­lä taval­la ei työu­rat pitene.

 22. Osmo: “…mut­ta pitävät muka­vana lomail­la tois­t­en kustannuksella.” 

  Kauheaa. Mut­ta minäpä olen kuul­lut henkilöstä, joka aivan ter­veenä jää sopeu­tu­miseläk­keelle eduskun­nas­ta 56-vuo­ti­aana, naut­tien toki myös hyvin ansait­tua ja muhkeaa min­is­terin eläkettä. 

  Siinä on sit­ten muka­va lomail­la ja puuhastel­la kaiken­laista tois­t­en kustannuksella.

 23. “Järky­tyin aika taval­la tässä yks päivä, kun työkkäri oli määrän­nyt 57-vuo­ti­aan suku­laiseni opiskele­maan lähi­hoita­jak­si. Viral­lis­es­ti ihmisel­lä on ter­veen paper­it juuri nyt, mutta”

  Älä väl­itä, min­ulle tyrkytet­ti­in levy­sep­pä-hit­saa­jan kurssia, siis 61–62-vuotiaana raskaan met­allin hom­mi­in. Saa nähdä tuleeko määräystä.
  Peruste oli se,että on paljon vapai­ta kurssipaikkoja

 24. On todel­la häm­mästyt­tävää, että alle 25 vuo­ti­aan oan vaikea saa­da työtä tänä päivänä.

  Itse asi­as­sa työtä kyl­lä saa, mut­ta palkkaa eivät maksaisi..

 25. “Osa-aikaeläke on nyt her­ro­jen herkkua. Saa­jien tulot ylit­tävät keskimääräiset kolmanneksella.”

  Joku tilas­toko näin sanoo? Ehkä minä ja kaik­ki min­un tun­te­mani ovat sit­ten poikkeuk­sia, taval­lisia duunare­i­ta ja toimis­to­työläisiä, kes­ki- tai pien­i­t­u­loisia. Ei taa­tusti her­ro­ja, kaukana siitä! Ei edes virkamiehiä tai ‑naisia. Pien­i­t­u­loisil­la toki puoliso on sit­ten täyspäiväisenä, kos­ka kyl­lä ne tulot las­kee ihan tarpeek­si osa-aikaeläk­keel­lä, kuten myös sen jäl­keen vanhuuseläkekin.

  Tääl­lähän tulee Osmol­ta ihan uut­ta tietoa ja vielä karkeasti yleis­tet­tynä! Vai pitäisikö ottaa vain provona 😉

 26. “Jos henkilö siir­tyy 58-vuo­ti­aana osa-aikaeläk­keelle ja 64-vuo­ti­aana van­hu­useläk­keelle, minus­ta hänen eläk­keelle siir­tymisiäk­seen pitäisi tilas­tois­sa merk­itä 61 vuot­ta, kos­ka viimeiset kuusi vuot­ta hän on ollut puo­li­aikaises­sa työssä.”

  Tässä on syytä miet­tiä myös, mitä tilas­toin­nil­la halu­taan osoit­taa. Esimerkik­si kun­nal­lisen ter­vey­den­huol­lon näkökul­mas­ta rel­e­vant­ti ikä tuos­sa tapauk­ses­sa lie­nee 64 vuot­ta, sil­lä osa-aikaeläkeläisenä henkilö pysynee kuitenkin työter­vey­den­huol­lon piiris­sä ja siten rasitus julkiselle taloudelle on pienempi?

  Osmo myös toteaa, että osa-aikaeläket­tä hyö­dyn­tävät pääosin parem­pit­u­loiset ja päät­telee tästä, että he lomail­e­vat muiden kus­tan­nuk­sel­la. Toisaal­ta joku voisi tarkastel­la asi­aa myös niin, että täy­den eläköi­tymisen sijaan he jatka­vat ansio­työtä vielä muu­ta­man vuo­den ja mak­sa­vat siten enem­män vero­ja kuin vält­tämätön­tä. Näin yhteiskun­ta ostaa eläke­sopimuk­sel­la heiltä hie­man lisää työ­panos­ta kansan­talouden kasvattamiseksi.

 27. Toimin asiantun­ti­jate­htävis­sä koko työikäni. 60-vuo­ti­aana jäin osa-aikaiselle eläk­keelle. Työsken­telin täl­löin 50 % työa­jas­ta. Olin tilanteeseen tyy­tyväi­nen ja jatkoin, kunnes täytin vuon­na 2003 65 vuotta.

  Lasken­nal­lis­es­ti työu­rani lyheni 2,5 vuot­ta (5 vuot­ta x 0,5.

  Siir­tyessäni osa-aikeiseen työn­tekoon olin niin tym­peen­tynyt kaik­keen, että tietois­es­ti tutkiske­lin itseäni kek­siäk­seni jonkin vian, jon­ka perus­teel­la voisin jäädä työkyvöt­tymyy­seläk­keelle. Olin lopus­sa. En saanut aikaisik­si mitään.

  Osa-aikaeläke ja puo­litet­tu työai­ka antoi min­ulle kum­masti voimia. Tun­sin, että kykenin töis­säolopäiv­inä samaan tehoon kuin nuore­na. Vaik­ka töis­säoloai­ka osa-aikaeläk­keen takia lyheni, uskon vieläkin elinikäisen työ­panok­seni kas­va­neen osa-aikaeläk­keen takia.

 28. Osmo: “Osa-aikaeläk­keelle siir­tymisessä on tiuk­ka ehto, ikä. Mui­ta ehto­ja ei ole. Pait­si, että sitä ennen on siis pitänyt olla töissä.
  Ehto­ja on nyt huonon­net­tu. Vähän siitä lomailus­taan joutuu mak­samaan itsekin.”

  Lomailus­ta joutuu mak­samaan puo­let itse heti, puo­let myöhem­min — osa-aikaeläke on puo­let ansion alen­e­mas­ta ja tule­va eläke on vas­taavasti alempi.
  Luulisin eläke­laitosten osaa­van laskea aika hyvin, en ole yrit­tänytkään hei­dän laskelmi­aan tark­istaa. En usko, että siitä muiden mak­set­tavaa tap­pi­o­ta tulee.

 29. Jaa­has, sait sivut kor­jat­tua. Näitähän ei “vähään” aikaan voin­ut lainkaan lukea. Tai ei ainakaan kommentteja.

  Otan­pa vähän takaisin­päin. Ei nimit­täin toi­mi vieläkään, jos on javascript käytössä..

 30. Jos osa-aikaeläk­keel­lä on “her­ro­ja”, siis keskimääräistä parem­pit­u­loisia voi siihen loogi­nen seli­tys olla että tehtävät on helpom­pi puolit­taa. Useis­sa yri­tyk­sis­sä ei edes suos­tu­ta työn­tek­i­jän halu­a­maan osa-aikaeläkkeeseen.

  Virheel­lis­ten käsi­tys­ten kor­jaamisek­si on muis­tutet­ta­va että osa-aikaeläke on sen kehit­tämis­es­tä läh­tien huonon­tanut seu­raavaa van­hu­useläket­tä. Että aina siitä jotain on joutunut mak­samaan itsekin! Aikaisem­min hiukan vähem­män kuin myöhempi­en asteet­tais­ten huonon­tamis­ten jälkeen.

  Mut­ta mitä ilmeisim­min jär­jestelmä on sit­tenkin ollut eläk­er­a­has­toille kan­nat­ta­va. Ainakin min­un tun­te­mani osa-aikaeläkeläiset ovat kaik­ki arvelleet näin jak­sa­neen­sa pidem­pään työelämässä. Mut­ta tätä näyt­tää Ode min­un ymmärtääk­seni epäilevän.

  Mut­ta työ­nan­ta­jani ja minä olemme mak­sa­neet osa-aikaeläk­keel­läkin eläke­mak­su­ja enem­män kuin olen nos­tanut osa-aikaeläket­tä. Lisäk­si olen osal­lis­tunut yhteiskun­nan yhteisi­in kus­tan­nuk­si­in myös isom­mil­la veroilla.

  1. Miten osa-aikaeläke on alen­tanut tule­vaa eläket­tä? Nyt alen­taa, mut­ta aiem­min eläket­tä kart­tui kokoaikaisen palkan mukaan vaik­ka teki vain osa-aikatyötä.

 31. Kas, olinkin jäänyt Hesarin virheel­lisen uutisen uhrik­si, enkä huo­man­nut oikaisua:

  “… 7. maalisku­u­ta sivul­la A 5 kir­joitet­ti­in virheel­lis­es­ti, että kaik­ki vuo­den 2007 vaalien jäl­keen sopeu­tu­miseläk­keeseen oikeutetut entiset kansane­dus­ta­jat haki­vat eläkettä.” 

  Pyy­dän anteek­si tätä ja seu­raavas­sa viestis­säni ole­vaa vih­jaus­ta. Itse asi­as­sa pysyn kan­nas­sani, mut­ta on ilo tode­ta jois­takin löy­tyvän sen­tään moraal­ista ryhtiä.

 32. Osmo: “Miten osa-aikaeläke on alen­tanut tule­vaa eläket­tä? Nyt alen­taa, mut­ta aiem­min eläket­tä kart­tui kokoaikaisen palkan mukaan vaik­ka teki vain osa-aikatyötä.”

  Juuri niin. Aikaisem­paa, liian edullista käytän­töä ihmette­len suuresti, mut­ta nykyi­nen on OK.

 33. “Min­un alka­val­la viikol­la ilmestyneessä kir­jas­sani väitetään, että etu­isu­us ei vas­taa tavoitet­taan lainkaan, kos­ka osa-aikaeläk­keelle siir­tyy suurim­mal­ta osin hyväkun­toisia ihmisiä, jot­ka voivat jatkaa taval­lises­sakin työssä, mut­ta pitävät muka­vana lomail­la tois­t­en kustannuksella.”
  — Noin sivus­ta seu­ran­neena tämä pitää täy­del­lis­es­ti paikkansa. Toisek­seen noiden lomail­i­joiden työ­panos työpäiv­inä on ihan näen­näistä. Joku muu ne varsi­naiset duu­nit tekee.”

  Riip­puu duu­nista, tekeekö ne “varsi­naiset” duu­nit “lomail­i­ja” vai joku muu.

  Nimit­täin, suku­laiseni jäi jonkin aikaa sit­ten osa-aikaeläk­keelle (suuri it-alan fir­ma): viikos­ta kolme päivää töis­sä ja kak­si eläk­keel­lä. Käytän­nössä hän tekee nyt kolmes­sa päivässä viiden päivän työt (tosin ne kolme päivää ovatkin sit­ten pitk­iä) — seurasi veren­painelääk­i­tyk­sen kaksinker­tais­t­a­mi­nen, jon­ka jäl­keen vas­ta työ­nan­ta­ja alkoi ottaa kuule­vi­in korvi­in­sa sen, että jonkun muunkin olisi tosis­saan syven­nyt­tävä niihin “varsi­naisi­in” duunei­hin, vaik­ka asia oli ollut tiedos­sa jo puoli vuot­ta etukäteen.

  Tietysti “lomail­i­jaa” voidaan syyt­tää liias­ta kilttey­destä ja tun­nol­lisu­ud­es­ta, kos­ka hän halu­aa tehdä hyvää työtä tietäen, että asi­akastyy­tyväisyyt­tä mitataan sään­nöl­lis­es­ti ja fir­man maine kär­sii huonos­ta tuloksesta.

 34. “Osa-aikaeläk­keelle siir­tymisessä on tiuk­ka ehto, ikä. Mui­ta ehto­ja ei ole. Pait­si, että sitä ennen on siis pitänyt olla töissä.
  Ehto­ja on nyt huonoin­net­tu. Vähän siitä lomailus­taan joutuu mak­samaan itsekin.”

  Siis onko niitä ehto­ja mui­ta kuin ikä vai ei jos niitä on nyt huonon­net­tu? Vai tarkoit­taako Osmo että ehto­ja (ehtoa) on siis huonon­net­tu kos­ka ikära­jaa on nos­tet­tu? Osmo taitaa nyt kir­joit­taa nopem­min kuin ajattelee.

  Iän ja työn lisäk­si ehtona on että työ­nan­ta­ja suos­tuu osa-aikaeläke jär­jeste­ly­i­hin, että tietyt tulo­ra­ja ehdot täyt­tyvät ja että osa-aika eläk­keel­lä ole­van tulot eivät muu­tu olen­nais­es­ti osa-aikaeläk­keen aikana. Tämän lisäk­si van­hu­useläk­keelle siir­ryt­täessä ei saa täyt­tä eläket­tä vaan se on alhaisem­pi kun jos ei olisi jäänyt osa-aikaeläk­keelle. Tämän lisäk­si rahat mil­lä val­tio sen eläk­keen eläkel­läiselle tilit­tää on eläkeläisen itse ansait­se­ma. Mil­lä ihmeen matem­ati­ikalla Osmo saa tämän ole­maan lomailua tois­t­en varoil­la? Kokeil­isit het­ken yksi­ty­isyrit­täjänä olemista niin tietäisit kuka ne elä­keet itseasi­as­sa maksaa.

  1. Ehto­ja on huonon­net­tu pait­si ikära­jaa nos­ta­mal­la (56 vuodes­ta 60 vuo­teen) myös sil­lä, että tämän jäl­keen eläket­tä ansait­see vain siitä palka­s­ta jon­ka saa eikä siitä palka­s­ta, jota saisi, jos ei olisi osa-aikaeläkkeellä.

 35. Kukaan muu ei ole valit­tanut, joten…

  Kukaan muu ei tai­da käyt­tää Operaa..

  Toisaal­ta javascriptin ollessa pääl­lä kom­ment­te­ja ei lainkaan näe eikä kom­men­toin­ti onnis­tu, joten val­i­tusten saami­nen saat­taa olla vaikeata.

 36. Kyl­lä osa-aikaeläke min­un tietääk­seni alen­si alus­ta asti van­hu­useläket­ta ver­rat­tuna siihen että olisit täysipäivä­työssä. Vai mihinkä sitä pitäisi verrata?

  Muis­te­len vielä aikoinaan (8–9 v sit­ten) laske­neeni oma­l­ta osaltani jopa sum­man jol­la se alen­si tule­vaa van­hu­useläket­tä. Ja havaitsin osa-aikaeläk­keen vaiku­tuk­sen van­hu­useläk­keeseeni sen ver­ran pienek­si että kat­soin siir­tymisen vähem­män stres­saavaan puolipäivä­työhön järkeväksi.

  Viimeisim­mässä eläke­vaku­u­tusy­htiöltä saa­mas­sani eläkeoikeusy­h­teenve­doista tuon osa-aikaeläk­keen vuok­si alen­tuneen van­hu­useläk­keen on selvästi näh­nyt. Toivoisin toki että olen väärässä. 

  Kan­nat­taa kuitenkin selvit­tää ennen kuin syyl­listää osa-aikaeläkeläisiä muiden varoil­la golfin pelu­us­ta ja laiskottelusta.

 37. No nyt alkaa Osmokin puhua asi­aa. Osa-aikaeläkeläisen van­hu­useläke kart­tui sekä ansio­työstä mak­se­tun palkan, että osa-aikaeläk­keenä saadun eläk­keen sum­mas­ta laskien. 

  Jos olit 50 %.n osa-aikaeläkeläi­nen, sait 50 % entis­es­tä palka­s­ta palkkana ja 25 % entis­es­tä palka­s­ta osa-aikaeläk­keenä. Töitä teit 50 % aiemmasta.

  Osa-aikaeläk­keel­lä oloa­jas­ta sin­ulle las­ket­ti­in siis 75 % (50+25 %)mukaan entiseen ver­rat­tuna eläket­tä. Nyt on ehto­ja vieläkin huononnettu.

 38. Puoluee­ton tarkkail­i­ja kuvaa lyhyesti hyvin ymmär­ret­täväl­lä taval­la olen­naisim­man. Vaik­ka rahas­sa tulos on ihan sama kart­tui osa-aikaeläkeläisen eläke ns ansion alen­e­mas­ta eikä osa-aikaeläk­keestä. Käytän­nössä ansion alen­e­ma oli yhtä suuri kuin osa-aikaeläke. Nythän tuo eläk­keen kart­tuma tuos­ta ansion alen­e­mas­ta on pienen­net­ty ja kai pois­tet­tukin kokon­aan uusista osa-aikaeläkkeistä.

  Myös tuo mainit­tu 25% entis­es­tä palka­s­ta oli esimerkik­si min­ul­la paljon vähem­män kos­ka se jonkun sään­nön mukaan las­ket­ti­in jostain 5 vuo­den keskiar­voan­sioista. Min­ul­la taisi olla lähempänä 15% entis­es­tä (viimeisim­mästä) kokopäivä­työn palkasta.

 39. Osa-aikaeläke ja vuorot­telu­va­paa ovat työtäteke­vien kus­tan­ta­mia pal­ka­llisia lomia.

  Se, että on lak­isääteinen oikeus lyhen­tää työpäivää tai olla välil­lä jak­so­ja pois, on hienoa ja nykypäivää. Luon­nol­lis­es­ti näi­den asioiden jär­jestemäi­nen vaatii työ­nan­ta­jal­ta myötämielisyyt­tä, eikä lähellekään kaikille näytetä vihreää valoa. 

  Vuorot­telu­va­paan tarkoi­tus on monel­la omakoti­talon rak­en­t­a­mi­nen. Onko se sel­l­ainen syy, että muiden veron­mak­sajien pitää mak­saa siitä palkkaa, olkoonkin, että pienehköä? Osa-aikaeläkeläiset vuorostaan matkus­ta­vat, paran­tel­e­vat loma-asun­to­jaan jne. Hienoa, että siihen on mah­dol­lisu­us saa­da aikaa, kun voimia vielä on, mut­ta mik­si olete­taan, että joku siitä vielä maksaakin? 

  Hyvä ver­tailuko­h­ta vuorot­telu­va­paille ja osa-aikaeläkkeille on pien­ten las­ten van­hempi­en oikeus tehdä lyhyem­pää työaikaa. Jostain syys­tä siitä mak­set­ta­va kor­vaus on muu­ta­ma kymp­pi kuus­sa, eikä mitenkään tulosi­don­nainen. Toisin, kuin vuorot­telu- ja eläkea­siois­sa, tämä oikeus kaiken­lisäk­si pienen­tää yhteiskun­nan kus­tan­nuk­sia (päivähoito).

  Itse esit­täisin, että kaik­ista näistä vapaae­htoi­sista pois­saoloista tulee olla laki, mut­ta ei niistä mitään pidä maksaa.

 40. Eikö juuri ehto­jen kiristämi­nen ja etu­jen alen­t­a­mi­nen aiheuta sen, että osa-aikaeläk­keestä voi tul­la pelkästään “her­ro­jen herkkua”?

  Onko esim. hoito­työtä tekevil­lä ja tavan työmiehillä ole siihen varaa niin kuin oli aikaisem­min? Vaik­ka se olisi heille työssä­jak­samisen kannal­ta tärkeää ja vielä työ­nan­ta­jakin olisi myötämieli­nen. Meille keskipalkkaisille it-duunareille on vielä mah­dol­lista naut­tia tästä “herkus­ta”, jos säästöjä on jos­sain jem­mas­sa. Vaik­ka her­ro­ja emme olekaan.

  Ainakin oma­l­la alal­lani moni osa-aikaeläkeläi­nen tekee töitä liikaa eli 80–100%, vaik­ka työai­ka on 60%. Jos jos­sain ollaan tumput suo­ri­na, ongel­ma on töi­den jär­jestelyssä eikä osa-aikatyöläisessä — kuten aina jos työn määrää ei osa­ta sopeut­taa työaikaan. Myös hyvin moni pienen lapsen äiti tai isä tekee 60% työaikaa, joten sama kos­kee heitäkin.

 41. Ehto­jen kiristämi­nen, tai asian muut­ta­mi­nen omakus­tan­teisek­si epäilemät­tä suo­sisi hyvä­tu­loisia ja/tai säästäväisiä ihmisiä. Onko tämä väärin on makuasia. 

  Minus­ta se, että asun­ton­sa mak­sa­neet, velat­tomat, yleen­sä van­hempansa per­i­neet ja las­ten­sa huoltamis­es­ta vapau­tuneet saa­vat suh­teessa parhaat edut on kyseenalaista. Tun­temieni tapausten mukaan ansiot esim. ansiot osa-aikaeläk­keel­lä käytän­nössä tipu. Täl­laisia keskiver­to osa-aikaeläkäläiset kun ovat, poikkeuk­sia tietysti molem­pi­in suuntiin.

  Kysymys kuu­luu, onko Suomen nykyisel­lä velka­an­tu­mis­tahdil­la ja ikärak­en­teel­la mah­dol­lista kus­tan­taa pääsään­töis­es­ti täysin työkyky­is­ten ihmis­ten pal­ka­llista lomailua, etenkin kun on todet­tu, ettei se paran­na hei­dän työssä jak­samis­taan jatkos­sa lainkaan ja mitään takaisin­mak­sua ei siis koskaan tapahdu?

 42. Antti Koivis­to ei tai­da tun­tea osa-aikaeläk­keen ehto­ja kun puhuu kovasti suul­la suurem­mal­la. Osa-aikaeläkeläisen palkkat­u­loolle on asetet­tu tiuk­ka yläraja. 

  Eli Koivis­ton väite että hän tun­tee tapauk­sia jois­sa osa-aikaeläkeläi­nen ansait­see yhtä paljon kuin täyspäivä­työssä on ainakin säädösten perus­teel­la mah­do­ton­ta. Jos hänen tut­ta­vansa kykenevät hui­jaa­maan on se ihan eri asia. 

  Koivis­ton käsi­tys ettei osa-aikaeläke piden­nä työkyky­istä aikaa on hänen MUTUa. Asian todis­t­a­mi­nen on tosin vaikeaa ellei mahdotonta.

  Koivis­ton väite että osa-aikaeläk­keen kus­tan­ta­vat työssäkäyvät on pelkkää ilkeämielistä panet­telua. Jos ihan tarkko­ja ollaan niin kaiken muunkin sosi­aal­i­tur­van mak­sa­vat työssäkäyvät. Ei ne rahat taivaas­ta tipu 😉

 43. Olen juuri jäämässä osa-aikaeläk­keelle oltuani yhteen­sä 36 vuot­ta yhtä­jak­sois­es­ti täyspäi(väi)senä työelämässä. Se on enem­män kuin mon­et ikinä. Täytän nyt 58 vee ja tun­nen piru vie ansain­neeni jo hive­nen helpo­tus­ta tähän ora­van­pyörään. Ehkä jak­san puo­likkaal­la muu­ta­man vuo­den pitem­pään. Ehkä joku työtön nuori / nuorem­pi saa tilaisu­u­den tehdä sitä min­un tekemät­tä jäävää puo­likas­tani. Ehkä tämä helpot­taa työ­nan­ta­jani painei­ta irti­sanoa täyt­tä aikaa teke­viä työ­tovere­i­tani, sil­lä ilmi­selvästi niitä painei­ta on.
  Vai mitä sanoo Osmo Viherpiipertäjä ?
  Tun­net­teko­han te poli­itikot oikeasti nyky­istä työelämää ollenkaan ?
  Olen nyt ollut saman työ­nan­ta­jan palveluk­ses­sa 22 vuot­ta. Joskus alkuaikoina tun­tui ihan mukaval­ta olla töis­sä. Nyt viimeiset 3 vuot­ta on tuuli käynyt Siper­ian suunnal­ta. Riv­it viereltä on har­ven­neet ja jälelle jäävillekin on san­ot­tu, että kyl­lä portin takana on tuli­joi­ta. Ja jos kat­sot Osmo tilas­to­ja, niin tot­ta­han se on. Eri asia, kuin­ka osaavaa ja työhön halukas­ta porukkaa on tämä lau­ma, jot­ka siir­tyy koulus­ta suo­raan kortistoon.
  Mei­dän kalkkeu­tu­vien on aika siir­tyä sivu­un — jos ei ker­ral­la niin näin asteit­tain, jot­ta nuoret sais töitä, työkoke­mus­ta — pää­sisi elämän alku­un. Vaan eipä tai­da tämä globaal­isti euronki­il­toisin silmin päät­tömästi juok­se­va yhteiskun­ta siihen suun­taan kallis­tua. Oma­l­ta osaltani yritän kyl­lä sitä kallis­taa. Ne jot­ka luke­vat tätä kuin pirut raa­mat­tua, var­maan sanovat, että nythän minä vain siir­rän taakkani muiden kan­net­tavak­si. Osit­tain tot­ta, mut­ta toden­näköisem­pää on, että teen työssä ollessani kak­si ker­taa raskaam­min duu­nia, kos­ka toimip­is­teessäni vas­taan yksin siitä työsaras­tani täl­lä het­kel­lä. Kollee­gat ovat muil­la paikkakunnilla !!
  Ja her­ra Koivis­tolle voin ker­toa, että tule­vat ansioni tipah­ta­vat n. 400 € kuus­sa net­to. Enkä vielä ole löytänyt sem­moista por­saan men­tävää reikää sys­tee­mis­sä, jol­la sen estäisin.
  Ja sovi­taanko, että sil­lä puolel­la pal­ka­llani kus­tan­nan itse ainakin osan siitä eläkeosas­tani ja lop­ut on perkules tien­at­tu niinä 36 vuotena.
  Rat­toisaa pakkastalvea kaikille !

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.