Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.10.2010

Kaa­re­lan maneesi

Läpi yksi­mie­li­ses­ti, vaik­ka kyl­lä tähän­kin kaa­vaan ris­ti­rii­to­ja sisäl­tyi. Aika moi­sen pala­pe­lin oli kaa­voit­ta­ja teh­nyt sovi­tel­les­saan eri­lai­sia näkemyksiä.

Iso-Roo­ber­tin­ka­dun viihtyisyys

Kos­ka kadun perus­pa­ran­ta­mi­seen ei suo­ras­taan tyr­ky­te­tä rahaa, vaik­ka kor­jat­ta­vas­sa kun­nos­sa se onkin, kii­reh­dim­me toi­mia (nouse­via pol­la­rei­ta) lait­to­man pysä­köin­nin kar­si­mi­sek­si. Joten­kin pitäi­si saa­da raken­nus­vi­ras­to pitä­mään pai­kat siis­tei­nä. Voi­si joh­taa parem­paan tulok­seen, jos sii­vous­vas­tuu oli­si joten­kin pai­kal­li­sil­la yri­tyk­sil­lä.  Jos käve­ly­ka­tu oli­si yksi­tyi­nen kaup­pa­kes­kus, sen tilan­ne oli­si pal­jon parem­pi, sil­lä itse asias­sa pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien kan­nat­tai­si mak­saa sii­tä, että paik­ka pysyy edustuskelpoisena.

Rati­koi­den liikennevaluetuudet

Vas­taus hyväk­syt­tiin yksi­mie­li­ses­ti. Kyse­lin vähän muis­ta lii­ken­teen nopeut­ta­mis­toi­mis­ta. Kasin reit­tiä käy­dään nyt läpi suu­ren­nus­la­sil­la tar­koi­tuk­se­na nopeut­taa kul­kua niin, että sel­vit­täi­siin yhdel­lä vuo­rol­la vähem­män. Näin sääs­tet­täi­siin 400 000€/vuosi. Raken­teel­li­set sei­kat (omat kais­tat) ovat 75 % jutus­ta, lii­ken­ne­va­lot 25 %.

11 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.10.2010”

 1. Ker­ro­han vähän Kaa­re­lan manee­sin ris­ti­rii­dois­ta! Asun sen vie­res­sä ja lenk­kei­len usein sii­tä ohi. En ollut huo­man­nut, että täl­lai­nen pai­kal­li­nen asia oli käsittelyssä

 2. Oli­ko­han Iosn.Roban käve­ly­ka­tu lop­pu­jen lopuk­si onnis­tu­nut. Minu­lal ei oel asias­ta var­maa mie­li­pi­det­tä, mut­ta kadun var­rel­la asu­va tutt­ta­va­pa­ris­kun­ta­ni kysyi ker­ran: “Mitä teem­me käve­ly­ka­dul­la, joka ei joh­da minnekään?”

  Voi­ko Isä-roba todel­la­kin elää omil­la varoil­laan kävelykatuna?

  Suh­tau­tu­tu­mi­se­ni autoon on, että se on jos­kus hyvä kei­no pääs­tä pis­tees­tä A pis­tee­seen B. Lais­kuus tosin on vuo­sien mit­taa lisääntynyt.

 3. Vesa, luu­li­sin ongel­mien liittyvän
  a) sii­hen, kuin­ka pal­jon siel­lä on tar­jot­ta­va­na ylei­siä ratsastustunteja
  b) park­ki­paik­ka­nor­mei­hin, jot­ka on las­ket­tu sen varaan, että vie­reen on suun­ni­tel­tu urhei­lu­puis­to-optio (joka ei vie­lä tule)
  sekä c) ajo­yh­teyk­siin, jot­ka voi­vat perus­tua joko Jou­hi­po­lun jat­kee­seen Kan­nel­mäes­tä Mätik­sen yli (on nykyi­sen kevyen lii­ken­teen väy­lä) tai sit­ten ne jär­jes­te­tään Kar­ta­non­kaa­rel­ta. Jou­hi­pol­kua jat­ke­taan kuu­lem­ma pel­lon reu­nan myö­täi­ses­ti, mut­ta ajo­yh­tey­det eivät mul­le pää­tös­tie­dot­tees­ta sel­vin­neet. Miten tahan­sa, kevyen lii­ken­teen väy­lät eivät säi­ly nykyi­sel­lään kuten KSV väitti.

 4. Ei ole vas­taa­vaa hyö­tyä sii­tä että Iso Roba on täys­kä­ve­ly­ka­tu, Eeri­kin­ka­tu ‑tyyp­pi­nen jär­jes­te­ly (läpia­jo­kiel­lol­la) toi­mi­si pal­jon paremmin.

  Iso Roban ongel­ma ovat hal­vat mate­ri­aa­lit jot­ka eivät ikään­ny kau­niis­ti sekä kadus­sa että uudis­ra­ken­nuk­sis­sa, ja sen seu­rauk­se­na sut­tui­nen ulkoa­su, ylei­nen esteet­ti­nen välin­pi­tä­mät­tö­myys ja näi­den seu­rauk­se­na ilmei­sen edul­li­nen vuo­kra­ta­so. Ark­ki­teh­tuu­ri­kin on käve­ly­osuu­del­la monin pai­koin kes­kin­ker­tais­ta. Tähän kun lisä­tään umpeen tei­pa­tut mai­no­sik­ku­nat ja suun­nit­te­le­ma­ton asioin­ti­lii­ken­ne niin sot­ku on val­mis. Sitä ei pari nouse­vaa pol­la­ria korjaa.

  Veron­mak­sa­jan omi­nai­suu­des­sa lait­tai­sin tolp­piin ja mui­hin pik­ku­toi­men­pi­tei­siin vara­tut rahat jon­ne­kin muualle.

 5. Hel­sin­gis­sä lähin­nä vie­rai­le­va­na turis­ti­na ja jos­kus työ­asioi­den takia, Iso Roba tun­tuu ihan miel­lyt­tä­väl­tä koke­muk­sel­ta, vaik­ka se aika sot­kui­nen ja auto­ja täyn­nä yleen­sä onkin. Kun rau­ta­tie­a­se­mal­ta käve­lee koh­ti kai­va­ria Iso Roba on kui­ten­kin katu, jota tulee kävel­leek­si myös ‘sivusuun­taan’. Ei käve­ly­ka­tu­ja Suo­men suu­ris­sa kau­pun­geis­sa lii­kaa ole, päin­vas­toin. Hel­sin­gin­kin tilan­ne on täs­sä suh­tees­sa aika onne­ton. Jyväs­ky­läs­sä asia on hoi­det­tu täs­sä suh­tees­sa mie­les­tä­ni parhaiten.

 6. Spot­tu on ihan oikeas­sa laa­dus­ta ja Heur­lin sii­tä että Roba on tor­so. Kun vaik­ka­pa Rans­ka­lai­set tekee ratik­ka­bu­le­var­dia mal­liin Nizza niin pai­kat lai­te­taan samal­la vii­mei­sen pääl­le kun­toon. Tuo mak­saa tyy­pil­li­ses­ti jotain 20 mil­joo­naa kilo­met­ri, joka on toki pal­jon rahaa, mut­ta toi­saal­ta esi­mer­kik­si yksi eri­ta­so­liit­ty­mä mak­saa ihan saman verran.

  Minus­ta tuol­lai­nen isom­pi remont­ti Man­ner­hei­min­tiel­lä ja Erot­ta­jal­la Robal­le saak­ka oli­si sen arvois­ta. Erot­ta­ja — Man­ner­hei­min­tie Pos­ti­ka­dul­le saak­ka on 800 met­riä katua.

 7. Nizzan bule­var­dil­le pyr­kii aika pal­jon väkeä koko maa­il­mas­ta. Iso­ro­bal­le hajus­ta pää­tel­len enim­mäk­seen ne, joil­la on kusihätä.

 8. Robal­la asu­va­na sanoi­sin että pie­ni sot­tai­suus on itsea­sias­sa hyvä jut­tu- ei käve­ly­ka­dus­ta tar­vi­ta puu­nat­tua ostos­rait­tia Dress­ma­nei­neen ja Body Shop­pei­neen, vaan luon­tei­kas­ta uniik­kien pik­ku­liik­kei­den ja baa­rien kes­kit­ty­mää. Pol­la­reil­le iso kyllä.

 9. Ennen käve­ly­ka­tu-aikaa Robal­la oli nime­no­maan pie­niä uniik­ke­ja vaa­te­kaup­po­ja ja mui­ta haus­ko­ja puoteja. 

  Nyt­hän siel­lä on lähin­nä homo­baa­re­ja ja Ale­pa. Se selit­tä­nee tämän Heur­li­nin mai­nit­se­man kusen hajun­kin. Mie­het­hän ovat estot­to­mam­pia nurk­kiin kusek­si­joi­ta, vaik­ka tasa-arvon nimis­sä uuden suku­pol­ven nai­set alka­vat lähes­tyä mie­hiä täs­sä­kin asiassa.

 10. Kun käve­lee Euroo­pan kau­pun­kien käve­ly­ka­tu­ja, niil­le yleen­sä on yhteis­tä, että toi­sel­la puo­lel­la katua on Benet­ton ja toi­sel­la puo­lel­la H&M. Nii­tä uniik­ke­ja putiik­ke­ja näkee har­vem­min. Ehkä moder­ni käve­ly­ka­tu onkin Kamp­pi tai Forum, saman­lai­nen, mut­ta ei tar­vit­se välit­tää rännästä.

 11. Miten kävi­si, jos Fre­das­ta (välil­lä Viis­kul­ma Kamp­pi) teh­täi­siin käve­ly­ka­tu? Siis yksin­ker­tai­ses­ti kiel­let­täi­siin (ton­til­lea­joa lukuu­not­ta­mat­ta) ajo­neu­vo­lii­ke­nen tyystin. 

  Vaih­tui­si­vat­ko pie­net putii­kit jos­tain kum­mal­li­ses­ta syy­tä Benet­to­neik­si ja H&M:ksi? Mik­si vaihtuisivat? 

  Veik­kai­sin, että putiik­kien lii­ke­vaih­to kas­vai­sia ja kadun var­teen ilmes­tyi­si kah­vi­loi­ta ja baareja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.