Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.10.2010

Kaare­lan maneesi

Läpi yksimielis­es­ti, vaik­ka kyl­lä tähänkin kaavaan ris­tiri­ito­ja sisäl­tyi. Aika moi­sen palapelin oli kaavoit­ta­ja tehnyt sovitel­lessaan eri­laisia näkemyksiä.

Iso-Roobertinkadun viihty­isyys

Kos­ka kadun perus­paran­tamiseen ei suo­ras­taan tyrkytetä rahaa, vaik­ka kor­jat­tavas­sa kun­nos­sa se onkin, kiire­hdimme toimia (nou­se­via pol­lare­i­ta) lait­toman pysäköin­nin kar­simisek­si. Jotenkin pitäisi saa­da raken­nusvi­ras­to pitämään paikat siis­teinä. Voisi johtaa parem­paan tulok­seen, jos siivous­vas­tuu olisi jotenkin paikallisil­la yri­tyk­sil­lä.  Jos käve­lykatu olisi yksi­tyi­nen kaup­pakeskus, sen tilanne olisi paljon parem­pi, sil­lä itse asi­as­sa paikallis­ten yrit­täjien kan­nat­taisi mak­saa siitä, että paik­ka pysyy edustuskelpoisena.

Ratikoiden liiken­neval­ue­tu­udet

Vas­taus hyväksyt­ti­in yksimielis­es­ti. Kyselin vähän muista liiken­teen nopeut­tamis­toimista. Kasin reit­tiä käy­dään nyt läpi suuren­nus­lasil­la tarkoituk­se­na nopeut­taa kulkua niin, että selvit­täisi­in yhdel­lä vuorol­la vähem­män. Näin säästet­täisi­in 400 000€/vuosi. Rak­en­teel­liset seikat (omat kai­stat) ovat 75 % jutus­ta, liiken­neval­ot 25 %.

11 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.10.2010”

 1. Ker­ro­han vähän Kaare­lan maneesin ris­tiri­idoista! Asun sen vier­essä ja lenkkeilen usein siitä ohi. En ollut huo­man­nut, että täl­lainen paikalli­nen asia oli käsittelyssä

 2. Oliko­han Iosn.Roban käve­lykatu lop­pu­jen lopuk­si onnis­tunut. Min­u­lal ei oel asi­as­ta var­maa mielipi­det­tä, mut­ta kadun var­rel­la asu­va tutt­tava­pariskun­tani kysyi ker­ran: “Mitä teemme käve­lykadul­la, joka ei joh­da minnekään?”

  Voiko Isä-roba todel­lakin elää omil­la varoil­laan kävelykatuna?

  Suh­tau­tu­tu­miseni autoon on, että se on joskus hyvä keino päästä pis­teestä A pis­teeseen B. Laisku­us tosin on vuosien mit­taa lisääntynyt.

 3. Vesa, luulisin ongelmien liittyvän
  a) siihen, kuin­ka paljon siel­lä on tar­jot­ta­vana yleisiä ratsastustunteja
  b) parkkipaikkanormei­hin, jot­ka on las­ket­tu sen varaan, että viereen on suun­nitel­tu urheilupuis­to-optio (joka ei vielä tule)
  sekä c) ajoy­hteyk­si­in, jot­ka voivat perus­tua joko Jouhipol­un jat­keeseen Kan­nelmäestä Mätik­sen yli (on nykyisen kevyen liiken­teen väylä) tai sit­ten ne jär­jestetään Kar­tanonkaarelta. Jouhipolkua jatke­taan kuulem­ma pel­lon reunan myötäis­es­ti, mut­ta ajoy­htey­det eivät mulle päätöstiedot­teesta selvin­neet. Miten tahansa, kevyen liiken­teen väylät eivät säi­ly nykyisel­lään kuten KSV väitti.

 4. Ei ole vas­taavaa hyö­tyä siitä että Iso Roba on täyskäve­lykatu, Eerikinkatu ‑tyyp­pinen jär­jeste­ly (läpi­a­jok­iel­lol­la) toimisi paljon paremmin.

  Iso Roban ongel­ma ovat hal­vat mate­ri­aalit jot­ka eivät ikään­ny kau­ni­isti sekä kadus­sa että uud­is­raken­nuk­sis­sa, ja sen seu­rauk­se­na sut­tuinen ulkoa­su, yleinen esteet­ti­nen välin­pitämät­tömyys ja näi­den seu­rauk­se­na ilmeisen edulli­nen vuokrata­so. Arkkite­htu­urikin on käve­lyosu­udel­la monin paikoin keskinker­taista. Tähän kun lisätään umpeen teipatut main­osikku­nat ja suun­nit­telema­ton asioin­tili­ikenne niin sotku on valmis. Sitä ei pari nou­se­vaa pol­lar­ia korjaa.

  Veron­mak­sa­jan omi­naisu­udessa lait­taisin tolp­pi­in ja mui­hin pikku­toimen­piteisi­in varatut rahat jon­nekin muualle.

 5. Helsingis­sä lähin­nä vierail­e­vana tur­isti­na ja joskus työa­sioiden takia, Iso Roba tun­tuu ihan miel­lyt­tävältä koke­muk­selta, vaik­ka se aika sotkuinen ja auto­ja täyn­nä yleen­sä onkin. Kun rautatiease­mal­ta kävelee kohti kaivaria Iso Roba on kuitenkin katu, jota tulee kävelleek­si myös ‘sivusu­un­taan’. Ei käve­lykatu­ja Suomen suuris­sa kaupungeis­sa liikaa ole, päin­vas­toin. Helsinginkin tilanne on tässä suh­teessa aika onneton. Jyväskylässä asia on hoidet­tu tässä suh­teessa mielestäni parhaiten.

 6. Spot­tu on ihan oike­as­sa laadus­ta ja Heurlin siitä että Roba on tor­so. Kun vaikka­pa Ran­skalaiset tekee ratikkab­ule­var­dia malli­in Niz­za niin paikat laite­taan samal­la viimeisen päälle kun­toon. Tuo mak­saa tyyp­il­lis­es­ti jotain 20 miljoon­aa kilo­metri, joka on toki paljon rahaa, mut­ta toisaal­ta esimerkik­si yksi eri­ta­soli­it­tymä mak­saa ihan saman verran.

  Minus­ta tuol­lainen isom­pi remont­ti Man­ner­heim­intiel­lä ja Erot­ta­jal­la Roballe saak­ka olisi sen arvoista. Erot­ta­ja — Man­ner­heim­intie Postikadulle saak­ka on 800 metriä katua.

 7. Niz­zan bule­vardille pyrkii aika paljon väkeä koko maail­mas­ta. Isoroballe hajus­ta päätellen enim­mäk­seen ne, joil­la on kusihätä.

 8. Robal­la asu­vana sanois­in että pieni sot­taisu­us on itseasi­as­sa hyvä jut­tu- ei käve­lykadus­ta tarvi­ta puu­nattua ostosrait­tia Dress­man­ei­neen ja Body Shoppei­neen, vaan luon­teikas­ta uni­ikkien pikkuli­ikkei­den ja baarien keskit­tymää. Pol­lareille iso kyllä.

 9. Ennen käve­lykatu-aikaa Robal­la oli nimeno­maan pieniä uni­ikke­ja vaatekaup­po­ja ja mui­ta hausko­ja puoteja. 

  Nythän siel­lä on lähin­nä homobaare­ja ja Alepa. Se selit­tänee tämän Heurlin­in mainit­se­man kusen hajunkin. Miehethän ovat estot­tomampia nurkki­in kusek­si­joi­ta, vaik­ka tasa-arvon nimis­sä uuden sukupol­ven naiset alka­vat läh­estyä miehiä tässäkin asiassa.

 10. Kun kävelee Euroopan kaupunkien käve­lykatu­ja, niille yleen­sä on yhteistä, että toisel­la puolel­la kat­ua on Benet­ton ja toisel­la puolel­la H&M. Niitä uni­ikke­ja puti­ikke­ja näkee harvem­min. Ehkä mod­erni käve­lykatu onkin Kamp­pi tai Forum, saman­lainen, mut­ta ei tarvitse välit­tää rännästä.

 11. Miten kävisi, jos Fredas­ta (välil­lä Viiskul­ma Kamp­pi) tehtäisi­in käve­lykatu? Siis yksinker­tais­es­ti kiel­let­täisi­in (ton­til­lea­joa luku­unot­ta­mat­ta) ajoneu­voli­ike­nen tyystin. 

  Vai­h­tu­isi­vatko pienet puti­ik­it jostain kum­mallis­es­ta syytä Benet­toneik­si ja H&M:ksi? Mik­si vaihtuisivat? 

  Veikkaisin, että puti­ikkien liike­vai­h­to kas­vaisia ja kadun var­teen ilmesty­isi kahviloi­ta ja baareja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.