Pitäisikö toimittajien kertoa nykyistä avoimemmin poliittista kannoistaan?

Vas­ta­tuk­se­ni HS-raadille

2) Ei
Apu­nen on oikeil­la jäl­jil­lä. Olin aluk­si hyvin ilah­tu­nut esi­tyk­ses­tä, kun siitä
kuu­lin, mut­ta tar­kem­min aja­tel­len esi­tys ei toimi.

Olen tör­män­nyt todel­la räi­kei­siin tapauk­siin, kun puo­lu­ee­seen­sa vah­vas­ti sitoutunut
toi­mit­ta­ja ryh­tyy muun­ta­maan totuut­ta. Nämä oli­si hyvä saa­da pois. Jotain kurinpitoa
tie­tys­ti voi edel­lyt­tää myös päätoimittajilta.

Oli­si mah­dol­lis­ta vaa­tia toi­mit­ta­jaa pal­jas­ta­maan vain puo­lu­een jäse­nyys, mut­ta jos
sel­lais­ta ei ole, kenen­kään ei ole vel­vol­li­suus ker­toa ketä äänes­tää. Tuli­si vain
tavak­si, että leh­ti­mie­het toi­mi­vat kuin tasa­val­lan pre­si­den­tit, eroa­vat puo­lu­ees­ta kun
tule­vat valituiksi.

On myös hyvä, että poliit­ti­ses­ti sitou­tu­neet­kin toi­mit­ta­jat edes pyrkivät
objek­tii­vi­suu­teen. Jos jokai­sel­la oli­si puo­lue­lei­ma otsas­saan, se oikeut­tai­si, ellei
suo­ras­taan vel­voit­tai­si kir­joit­ta­maan sitou­tu­nees­ti. Toi­mii sil­loin ikään kuin
puo­lu­een mandaatilla.

On mui­ta­kin sidon­nai­suuk­sia kuin puo­lue. Minä haluai­sin jos­kus tietää
tie­de­toi­mit­ta­jan – tai tie­tees­tä kir­joit­ta­van toi­mit­ta­jan – uskon­nol­li­sen vakaumuksen.
Jos­kus met­säs­tys­seu­ran­jä­se­nyys voi olla mer­kit­tä­väm­pi asia kuin puo­lu­een jäse­nyys, kun
puhu­taan met­säs­tyk­ses­tä tai kalastuksesta.

Kun lii­ku­taan polee­mi­sel­la alu­eel­la, oli­si hyvä, että toi­mit­ta­ja panee kantansa
pöy­tää: kan­na­tan ydin­voi­maa tai kan­na­tan nato­jä­se­nyyt­tä, tuloe­rot ovat hyväksi
kan­nus­ta­maan eteen­päin ja niin edelleen.

Voi­si­ko yrit­tää käyt­tää leh­dis­tön omia kei­no­ja, avoi­muut­ta. Jour­na­lis­tin tekemisistä
kes­kus­tel­tai­siin yhtä avoi­mes­ti kuin polii­tik­ko­jen teke­mi­sis­tä. Jos jour­na­lis­ti tekee
niin sano­tut ruman tem­pun, asi­aa voi­tai­siin nimin ja kuvin käsi­tel­lä julkisuudessa.
Pää­toi­mit­ta­jien pitäi­si vähän kat­soa alais­ten­sa teke­mis­ten perään ja opas­taa heitä
kai­dal­le polulle.

38 vastausta artikkeliin “Pitäisikö toimittajien kertoa nykyistä avoimemmin poliittista kannoistaan?”

 1. Sitee­raan täs­sä erään^^^ foo­ru­min nimi­merk­kiä JT:

  On tun­tu­nut jo kau­an, että poli­tii­kan toi­mit­ta­jik­si vali­koi­tuu se osa vies­tin­nän opis­ke­li­jois­ta, joi­ta kiusat­tiin kou­lus­sa, mut­ta jot­ka eivät älyn­neet lyö­dä sil­loin takai­sin. Hal­la-ahon vai­noa­mi­nen tsuur­na­lis­ti­po­ru­kois­sa nou­dat­taa kou­lu­kiusaa­mi­sen kaa­vaa. Samal­la kaa­val­la Jus­si ”hyväk­sy­tään poru­koi­hin”, kun­han hän on lyö­nyt kun­nol­la takai­sin, eli kun istuu edus­kun­nas­sa tai hallituksessa.

  Vaa­li­ra­ha­kor­rup­tios­ta ei oli­si kos­kaan ehti­nyt tul­la maan tapaa, mikä­li toi­mit­ta­jat uskal­tai­si­vat teh­dä työ­tään jour­na­lis­min ehdoil­la. Myös­kään Jus­si Hal­la-ahon ei oli­si tar­vin­nut käyn­nis­tää val­ta­kun­nal­lis­ta maa­han­muut­to­kes­kus­te­lua, jos toi­mit­ta­jat oli­si­vat sen teh­neet. Val­lan jah­ti­koi­rat pur­ka­vat pahaa olo­aan hen­ki­ses­tä huo­raa­mi­ses­taan rin­ki­pot­ki­mal­la sitä, joka uskal­taa olla eri miel­tä kiel­le­tys­tä aihees­ta. Eivät kaik­ki toi­mit­ta­jat Suo­mes­sa­kaan tyh­miä ole — ainoas­taan rauk­ko­ja ja pel­ku­rei­ta. Olkaam­me armol­li­sia heille.”

 2. Minä haluai­sin jos­kus tietää
  tie­de­toi­mit­ta­jan – tai tie­tees­tä kir­joit­ta­van toi­mit­ta­jan – uskon­nol­li­sen vakaumuksen. 

  Hmmm… pelk­kä uskon­nol­li­nen vakau­mus ei vält­tä­mät­tä ker­ro vie­lä mitään. Minun on välil­lä vai­kea uskoa, että esi­mer­kik­si Wil­le Riek­ki­nen ja Päi­vi Räsä­nen kuu­lu­vat samaan kirk­koon — ja luke­vat samaa Raamattua.

  1. Riit­ta: en tar­koit­ta­nut uskon­nol­li­ses­sa vakau­muk­sel­la val­tion­kirk­koa, kos­ka vaan­si­tä, kuu­luu­ko johon­kin kii­lu­va­sil­mäi­seen lah­koon. Sel­lai­nen on vähän jää­vi kir­joit­ta­maan evo­luu­tios­ta tai edes ilmastonmuutoksesta.

 3. Olen sitä miel­tä, että toi­mit­ta­jan oli­si kyl­lä hyvä pal­jas­taa sidon­nai­suu­ten­sa. On lap­sel­lis­ta kuvi­tel­la, että toi­mit­ta­ja voi tai edes halu­aa “lait­taa syr­jään” omat aja­tuk­sen­sa sik­si aikaa, kun kir­joit­taa jutun.

  Jutun näkö­kul­ma, otsi­koin­ti, kuvien valin­ta.… kaik­ki tämä vai­kut­taa jutun sävyyn ja luk­jil­le väli­tet­tä­vään kuvaan. Ja tot­ta kai toi­mit­ta­jat käyt­tä­vät val­taan­sa. Vai kir­joit­tai­si­ko vih­reä epäi­le­vän jutun ilmas­ton­muu­tok­ses­ta? Kir­joit­tai­si­ko dema­ri epäi­le­vän jutun joh­ta­vas­ta femi­nis­tis­tä? No ei tietenkään.……

  Oli­si vain rei­lua, että tie­täi­sim­me sidon­nai­suu­det, jot­ta ei syn­ny val­heel­lis­ta kuvaa objektiivisuudesta.

 4. EVA perus­tet­tiin tor­ju­maan Max Jakob­so­nin joh­dol­la tei­nien kom­mu­nis­tis­ta val­lan­ku­mous­ta koululaitoksessa.

  Nyt kom­mu­nis­mi on kuol­lut, eivät­kä ex-tei­ni­liit­to­lai­nen Timo Laa­ni­sen ja Mari Kivi­nie­men kal­tai­set kont­rol­lifrii­kit mitään uhkaa.

  EVA voi­si ensi­töi­nään lak­kaut­taa itsen­sä eikä leik­kiä val­ta­kun­nan koko­nais­suun­nit­te­lua har­joit­ta­vaa Gosplania.

 5. Puo­lue­kan­ta ei vie­lä ihmi­ses­tä pal­jon ker­ro. Useim­mat suo­ma­lai­set puo­lu­eet mene­vät kan­nat­ta­ja­kun­tan­sa — ja jäsen­kun­tan­sa­kin — näke­mys­ten osal­ta limit­täin kuin olympiarenkaat.

  Ei sil­lä että esi­mer­kik­si oma puo­lue­kan­ta­ni oli­si mikään suu­ri salai­suus, mut­ta puo­lue­kan­nan ker­to­mi­nen voi­si olla jopa har­haan­joh­ta­vaa. Kuten Osmo sanoi, (vähin­tään) yhtä tär­kei­tä ovat muut maa­il­man­kat­so­muk­sen osat, sidon­nai­suu­det ja jopa harrastukset.

 6. Se, mis­tä on sel­kein pula, on paneu­tu­nut ja tark­ka media­kri­tiik­ki. On sinän­sä sama, mikä on min­kä­kin toi­mit­ta­jan kan­ta mihin­kin, jos uuti­soin­ti on löy­sää pul­la­mös­söä. Media on kaut­ta lin­jan tehos­ta­nut toi­min­taan­sa, mis­tä joh­tuen se yhä enem­män rea­goi sen sijaan, että paneu­tui­si ja pohtisi. 

  Tämä on para­dok­saa­lis­ta sikä­li, että var­sin­kin leh­dis­tö elät­tää tule­vai­suu­den­suun­ni­tel­maan­sa sil­lä, että se ana­ly­soi ja luo pai­no­tuk­sia pel­kän uuti­soin­nin sijaan, jos­sa se on häviä­mäs­sä netil­le 100–0.

  Jour­na­lis­min, kuten muun­kin inhi­mil­li­sen toi­min­nan kom­pas­tus­ki­vi on lisäk­si tie­tys­ti se, että se elää skar­peim­pien ja par­hai­den toi­mit­ta­jien har­teil­la. Perus­po­ruk­ka tekee samat näkö­alat­to­mat jutut, oli ideo­lo­gia mikä tahansa. 

  Täs­sä suh­tees­sa tämä blo­gi käy hyväs­tä esi­mer­kis­tä: luki­joi­ta on mah­do­ton mää­rä, min­kä tul­kit­sen joh­tu­van Soi­nin­vaa­ran jour­na­lis­ti­sis­ta kyvyis­tä. Kir­joi­tus­vir­hei­tä on lii­kaa, kir­joit­ta­ja ei peit­te­le kan­taan­sa, mut­ta aihei­den mer­ki­tys tus­kin jää kel­le­kään epäselväksi.

 7. Vai kir­joit­tai­si­ko vih­reä epäi­le­vän jutun ilmas­ton­muu­tok­ses­ta? Kir­joit­tai­si­ko dema­ri epäi­le­vän jutun joh­ta­vas­ta femi­nis­tis­tä? No ei tietenkään…….

  Puo­luei­siin ja poliit­ti­siin liik­kei­siin liit­tyy vah­vo­ja ste­reo­ty­pioi­ta, jot­ka eivät aina pidä paik­kaan­sa yksi­löi­den tai edes koko ryh­män kohdalla.

  Vih­reän suh­tau­tu­mi­nen moniin ympä­ris­tö- ja ener­gia­ky­sy­myk­siin voi hyvin­kin poi­ke­ta puo­lu­een pää­lin­jas­ta. Dema­ril­la saat­taa olla val­ta­vir­ta­fe­mi­nis­mis­tä poik­kea­via kantoja.

  Ja niin usko­mat­to­mal­ta kuin se kuu­los­taa­kin, jos­kus toi­mit­ta­jat ihan oikeas­ti onnis­tu­vat kir­joit­ta­maan objek­tii­vi­sia jut­tu­ja sot­ke­mat­ta nii­hin hen­ki­lö­koh­tai­sia näkemyksiään.

  Jos toi­mit­ta­jiin oli­si lyö­ty voi­mak­kaat ja ennak­koa­sen­tei­ta syn­nyt­tä­vät poliit­ti­set lei­mat, niin hei­dän objek­tii­vi­sis­ta­kin kir­joi­tuk­sis­taan yri­tet­täi­siin väki­sin löy­tää jotain puo­lu­eel­lis­ta. “Mik­si se valit­si juu­ri tuon sana­muo­don!!!? Mitä se on sak­si­nut pois???”

 8. Mus­so­li­nin aika­na Ita­lias­sa kan­nat­ti luo­vil­la aloil­la kuu­lua liit­toon kos­ka lii­ton suo­si­tus vaa­dit­tiin apu­ra­ho­jen hakemiseksi.

  Todel­li­nen kor­po­ra­tii­vi­nen kont­rol­li­jär­jes­tel­mä nojau­tuu­kin kaik­kien nume­roin­tiin, ihmi­sen yksi­löl­li­syy­den nujertamiseen.

 9. Aika vai­kea var­mas­ti suo­ma­lai­sis­ta val­ta­me­dian toi­mit­ta­jis­ta on löy­tää uskon­lah­ko­jen “kii­lu­va­sil­mäi­siä” edus­ta­jia. Var­tio­tor­ni jul­kai­su­na on sit­ten eri asia. 

  Mit­kä ryh­mit­ty­mät nyt edes Suo­mes­sa ovat Osmon mie­les­tä näi­tä “kii­lu­va­sil­mäi­siä”, jos kris­ti­tyis­sä pitäy­dy­tään — les­ta­dio­lai­nen Mikael Pentikäinenkö?

  Tur­haa­kin tur­hem­pi huo­li, uskoisin.

 10. Minä en ole kuul­lut­kaan sel­lai­ses­ta tie­de­toi­mit­ta­ja­kol­le­gas­ta, jol­la oli­si joten­kin ei-natu­ra­lis­ti­nen maa­il­man­kat­so­mus. Älyk­kään suun­nit­te­lun pro­pa­gan­daa levit­tä­vät ihan muut tahot.

  Sen sijaan vaik­ka­pa kän­nyk­kä­sä­tei­lys­tä, ras­vo­jen ter­veys­vai­ku­tuk­sis­ta tai mie­len­ter­veys­ky­sy­myk­sis­tä kir­joit­ta­vien kol­le­goi­den jutuis­ta usein kuul­taa läpi sel­lai­sia toi­mit­ta­jan kat­so­muk­ses­ta nouse­via ennak­koa­sen­tei­ta, jot­ka ohjaa­vat läh­tei­den valin­taa ja tul­kin­taa niin pal­jon, että luki­jan oli­si hyvä tie­tää nämä toi­mit­ta­jan hen­ki­set sitoumukset.

 11. Mikäs se nel­jäs val­tio­mah­ti taas oli­kaan. Kun leh­den pää­kir­joit­ta­ja ei ker­ro, kuka hän on, en ota pää­kir­joi­tus­ta kovin vaka­vas­ti. Kuten en tääl­lä­kään esiin­ty­viä nimi­merk­ke­jä. Pait­si sil­loin, kun kyse on fak­tas­ta, jon­ka voi tar­kis­taa. Mie­li­pi­tei­tä maa­il­maan riitää.

  Osmon kysy­mys toi­mit­ta­jien puo­lue­taus­tois­ta on hyvin aiheel­li­nen. Kuten uskon­to, urhei­lu, bis­nes, koti­seu­tu jne. Kun toi­mit­ta­ja väsää uuti­sen tapah­tu­mas­ta, hän ei tee sitä tyh­jiös­sä, vaan elä­män vii­te­ke­hys väi­jyy nis­kas­sa. Puo­lue­leh­det oli­vat aika­naan tur­val­li­sia; Nii­tä saat­toi lukea ilman kyy­ni­syy­den pai­noa niskassa.

  Mut­ta eivät puo­lue­toi­mit­ta­jat ole mihin­kään kadon­neet. Hei­tä saam­me kuun­nel­la ja lukea joka päi­vä vapaan median sivuil­la. Kan­na­tan toi­mit­ta­jien puo­lue­si­don­nai­suu­den jul­kis­ta­mis­ta. Ja muut­kin sidon­nai­suu­det esiin. Kysees­sä on sen­tään nel­jäs valtiomahti.

 12. Sinä­hän Osmo itse kuu­lut erää­seen hyvin­kin kii­lu­va­sil­mäi­seen ja itse­riit­toi­seen “lah­koon”, nimit­täin puna­vih­rei­den femi­nis­tien puo­lu­ee­seen. Mitä luu­let, kuin­ka mones­ta maa­il­man asias­ta tämä tosia­sia tekee sinut jää­vik­si kirjoittamaan?

 13. Mie­les­tä­ni hesa­rin luki­joi­den ja tilaa­jien tuli­si olla tie­toi­sia sii­tä, että uusi HS:n pää­toi­mit­ta­ja käsit­tääk­sen­ki kuu­luu van­hoil­lois-les­tao­di­lais­ten vaik­kut­ta­jien piiriin. 

  Onkin mie­les­tä­ni erit­täin tär­keä asia, että hesa­rin luki­jat tie­täi­si­vät, että mikä on HS:n lin­ja tule­vas­sa edus­kun­ta­vaa­lis­sa. Me äänes­tä­jät kun tup­paam­me äänes­tä­mään nii­tä, joi­den­ka kuva on leh­den sivus­tol­la useim­mi­ten ja jois­ta leh­ti useas­ti­kin ennen vaa­lia kertoo.

 14. Jos kii­lu­va­sil­mäi­seen lah­koon kuu­lu­vat oli­si­vat jää­ve­jä kir­joit­ta­maan ilmas­ton­muu­tok­ses­ta, niin kyl­lä moni pet­tyi­si, kun ei sai­si enää pelo­tel­la ihmi­siä veden­pai­su­muk­sel­la ja seit­se­mäl­lä vitsauksella.

 15. Usein­han tie­to toi­mit­ta­jan maa­il­man­kat­so­muk­ses­ta tekee jutun näkö­kul­man hyvin ymmär­ret­tä­väk­si. Otan esimerkin:

  Tui­ja Brax ajoi tätä omai­suu­den jakoa myös päät­ty­viin avo­liit­toi­hin. Nais­jär­jes­töt tote­si­vat, että kan­nat­ta­vat lakia, kos­ka sii­nä omai­suut­ta yleen­sä siir­re­tään mie­hel­tä nai­sel­le. Hesa­rin toi­mit­ta­ja teki asias­ta myön­tei­sen kirjoituksen.

  Nyt sit­ten luki­ja miet­tii, että onko kysees­sä hyvä vai huo­no laki. Vai­kut­tais­ko luki­jan koko­nai­sar­vioon se, että hän tie­täi­si hesa­rin toi­mit­ta­jan ole­van jul­ki­fe­mi­nis­ti. Eikä siis täs­sä asias­sa neut­raa­li hen­ki­lö. No tot­ta kai vaikuttaisi.

  Samaa levyä on loput­to­mas­ti jau­het­tu esim. ilmas­ton­muu­tok­ses­ta kir­joi­tet­taes­sa. Onko toi­mit­ta­ja enti­nen vih­rei­den vaa­lieh­do­kas vai Exxo­nin rahoit­ta­man ins­ti­tuu­tin enti­nen tut­ki­ja. Vai­kut­tai­si­vat­ko nämä asiat luki­jan koko­nai­sar­vioon? No tot­ta kai vaikuttaisi.

  Älkääm­me siis olko toi­mit­ta­ji­ne suh­teen lap­sel­li­sia. Hekin ovat vain ihmi­siä ja heil­lä on omia aja­tuk­sia, jot­ka vai­kut­ta­vat hei­dän työhönsä.

 16. Tär­kein­tä­hän oli­si saa­da tie­tää leh­ti­ta­lo­jen ja pää­toi­mit­ta­jain kyt­ken­nät esi­mer­kik­si teol­li­suu­teen ja mui­hin raha­pii­rei­hin. Yksit­täi­set toi­mit­ta­jat ovat työn­te­ki­jöi­tä ihan samal­la taval­la kuin sii­voo­jat ja pak­kaa­jat omil­la aloil­laan. Minus­ta meil­lä vie­lä on vaa­li­sa­lai­suus, vai olen­ko erehtynyt?
  Apu­nen on ilmei­ses­ti vain ollut lap­sek­kaan sydä­mis­ty­nyt sii­hen, että joku toi­mit­ta­ja on kir­joit­ta­nut työ­nan­ta­ja­pii­reis­tä tuh­mas­ti. Ja nyt mökötetään.
  Jos tähän kan­sa­lai­soi­keuk­sia rik­ko­vaan val­tio­po­lii­si-tyyp­pi­sen toi­mit­ta­jaurk­ki­mi­seen men­nään, niin sit­ten pitää pika­vauh­tia sel­vit­tää myös esi­mer­kik­si kemian­teol­li­suu­des­sa työs­ken­te­le­vien insi­nöö­rien ja mui­den ylem­pien toi­mi­hen­ki­löi­den maa­il­man­ku­va. Yksis­tään kemian­teol­li­suu­den lii­ke­vaih­to maa­il­mas­sa on 2000 bil­joo­naa euroa vuo­des­sa (läh­de CEFIC). Glo­baa­lit toi­mi­jat omis­ta­vat pää­osin suo­ma­lai­sen teollisuuden.
  Näi­den lai­tos­ten insi­nöö­rien psy­ko­te­ra­pias­sa löy­tyy ihan var­mas­ti selit­tä­viä teki­jöi­tä maa­il­man nykytilaan.
  Tie­de­toi­mit­ta­jien uskon­nol­li­nen vakau­mus ei ole kiin­nos­ta­va, mut­ta hei­dän maa­il­ma­ku­van­sa on toi­si­naan vali­tet­ta­van kri­tii­ki­tön ja kapea­kat­sei­nen esi­mer­kik­si gee­ni­muun­te­luun ja nano­tek­no­lo­gi­aan. Varo­vai­suus­pe­ri­aat­teen kun­nioit­ta­mi­ses­ta ei usein hei­dän kir­joit­te­lus­saan näy merkkiäkään.

 17. Mie­les­tä­ni hesa­rin luki­joi­den ja tilaa­jien tuli­si olla tie­toi­sia sii­tä, että uusi HS:n pää­toi­mit­ta­ja käsit­tääk­sen­ki kuu­luu van­hoil­lois-les­tao­di­lais­ten vaik­kut­ta­jien piiriin.”

  Eikö Mikael Pen­ti­käi­sen les­ta­dio­lai­suus ole aika hyvin kaik­kien nii­den tie­dos­sa, jot­ka yli­pää­tään mitään leh­tiä lukevat?

  Mis­sä vai­hees­sa muu­ten tämä Apusen aja­tus, että voi­si olla haus­kaa teh­dä _nimetön_ kyse­ly toi­mit­ta­jil­le hei­dän puo­lue­kan­nas­taan, muut­tui ihmis­ten mie­les­sä suun­ni­tel­mak­si mää­rä­tä toi­mit­ta­jil­le oman äänes­tys­käyt­täy­ty­mi­sen jul­kai­se­mi­nen pakolliseksi?

  Tie­de­toi­mit­ta­jien uskon­nol­li­nen vakau­mus ei ole kiin­nos­ta­va, mut­ta hei­dän maa­il­ma­ku­van­sa on toi­si­naan vali­tet­ta­van kri­tii­ki­tön ja kapea­kat­sei­nen esi­mer­kik­si gee­ni­muun­te­luun ja nano­tek­no­lo­gi­aan. Varo­vai­suus­pe­ri­aat­teen kun­nioit­ta­mi­ses­ta ei usein hei­dän kir­joit­te­lus­saan näy merkkiäkään.”

  Kuin­ka suu­ri pai­no varo­vai­suus­pe­ri­aat­teel­le anne­taan, on poli­tiik­kaa eikä tie­det­tä. Tie­de­toi­mit­ta­ja voi kui­ten­kin teh­dä luki­joil­le ymmär­ret­tä­väk­si esi­mer­kik­si sen, että jos kyn­nys varo­vai­suus­pe­ri­aat­teen sovel­ta­mi­sek­si halu­taan aset­taa sil­le tasol­le, että kaik­kia gee­ni­muun­nel­tu­ja vil­je­ly­kas­ve­ja on pidet­tä­vä vaa­ral­li­si­na ennen kuin ne on vuo­si­kym­me­nien tut­ki­muk­sil­la osoi­tet­tu tur­val­li­sik­si, niin sii­nä tapauk­ses­sa oli­si perus­tel­tua vaa­tia vähin­tään yhtä suur­ta varo­vai­suus­pe­ri­aat­teen sovel­ta­mis­ta vil­je­ly­kas­vei­hin, jot­ka on jalos­tet­tu jol­la­kin epä­tar­kem­mal­la mene­tel­mäl­lä, jos­sa yhden tavoi­tel­lun gee­ni­muu­tok­sen ohel­la tapah­tuu kym­me­niä tai sato­ja oheis­va­hin­ko­mai­sia muutoksia.

 18. Tär­kein­tä­hän oli­si saa­da tie­tää leh­ti­ta­lo­jen ja pää­toi­mit­ta­jain kyt­ken­nät esi­mer­kik­si teol­li­suu­teen ja mui­hin rahapiireihin. ”

  Ja vähän muu­ta­kin: Meil­lä esi­mer­kik­si KTM aikoi­naan ja MMM kai­ken aikaa ostaa jul­ki­suut­ta taakseen.

  Rahat eivät nap­sah­da suo­raan minis­te­riöl­tä, vaan eri­lais­ten pro­jek­tien ja ohjel­mien rahoi­tuk­sen kaut­ta ja kana­voi­daan MMM:n tavoit­tei­siin suo­peas­ti suh­tau­tu­vil­le tahoille.

  Oste­taan esi­mer­kik­si ilmoi­tus­ti­laa, jota ei tar­vi­ta mihin­kään ja sik­si koko­si­vun ilmoi­tuk­ses­sa saat­taa olla vain jon­kin hank­keen logo ja slo­gan. 4/5 ilmoi­tuk­sen alas­ta val­kois­ta. Eikä kukaan suu­ren ylei­sön jou­kos­ta tajua, että mitä­hän tuo­kin ilmoi­tus vies­tii. No ei mitään.

  Sit­ten on vie­lä erik­seen nämä MMM:n han­ke­ra­hoi­tuk­sel­la toi­mi­vat tahot, joil­la on joku tai joi­ta­kin tie­dot­ta­jia tai “toi­mit­ta­jia” palveluksessaan. 

  He ovat oikeas­ti pelk­kiä mene­ki­ne­dis­tä­jiä, jot­ka kyl­vä­vät aineis­to­aan kaik­kial­le suo­raan tai vies­tin­tä­toi­mis­to­jen kana­vien kaut­ta. Kou­lui­hin, medi­aan, toi­sil­le järjestöille. 

  Teki­jä­nä voi olla myös joku ostet­tu free­toi­mit­ta­ja — van­ha pikkuapulainen. 

  Kaik­ki näyt­tää niin lutui­sel­ta ja toi­mit­ta­jan jut­tu­kin oli hyvin teh­ty. Mut­ta kun kelaa ket­jua taak­se­päin, siel­tä­hän löy­tyy se MMM ja sen tavoit­teet. Ne on saa­tu Kes­kus­tal­ta, tuot­ta­ja­pii­reil­tä ja elintarviketeollisuudelta. 

  Tämä MMM:n han­ke­ra­hoi­tuk­sel­la hoi­det­tu jär­jes­tö on yri­tet­ty aina naa­mioi­da itsel­li­sek­si. Hal­li­tus ja jäse­net ovat muu­al­ta kuin minis­te­riös­tä, esi­mer­kik­si fir­mois­ta jne.. Mut­ta pää­osa täs­tä mene­ki­ne­dis­tä­mis­tä teh­dään val­tion rahal­la, toi­mit­ta­jia syöt­täen ja medi­aa voidellen. 

  Tämä MMM:n lähel­lä ole­vat tou­hu­nie­kat ovat ver­kos­toi­tu­neet kuin hämä­hä­kit. He tun­te­vat toi­sen­sa ja heil­lä on luot­to­toi­mit­ta­jan­sa ja ‑median­sa.

  (On myös ole­mas­sa “epä­jär­jes­tö­jä”. Ne ovat sel­lai­sia usein luon­non­va­ra-alo­jen puu­laa­ke­ja, jot­ka edus­ta­vat maa­ta­lou­den kans­sa kil­pai­le­vaa toi­min­taa mut­ta yhteis­kun­nan näkö­kul­mas­ta kuu­lu­vat MMM:n tai sen viras­to­jen ohjaukseen.

  Niil­le anne­taan pik­ku­hi­lu­ja tai ei mitään.)

 19. Tie­de­toi­mit­ta­ja voi kui­ten­kin teh­dä luki­joil­le ymmär­ret­tä­väk­si esi­mer­kik­si sen, että jos kyn­nys varo­vai­suus­pe­ri­aat­teen sovel­ta­mi­sek­si halu­taan aset­taa sil­le tasol­le, että kaik­kia gee­ni­muun­nel­tu­ja vil­je­ly­kas­ve­ja on pidet­tä­vä vaa­ral­li­si­na ennen kuin ne on vuo­si­kym­me­nien tut­ki­muk­sil­la osoi­tet­tu tur­val­li­sik­si, niin sii­nä tapauk­ses­sa oli­si perus­tel­tua vaa­tia vähin­tään yhtä suur­ta varo­vai­suus­pe­ri­aat­teen sovel­ta­mis­ta vil­je­ly­kas­vei­hin, jot­ka on jalos­tet­tu jol­la­kin epä­tar­kem­mal­la mene­tel­mäl­lä, jos­sa yhden tavoi­tel­lun gee­ni­muu­tok­sen ohel­la tapah­tuu kym­me­niä tai sato­ja oheis­va­hin­ko­mai­sia muutoksia”

  Perus­te­lu on tut­tu ja epä­on­nis­tu­nut — kuul­tu hyvin usein esi­mer­kik­si sil­loin, kun epäil­lään vaik­ka­pa jon­kin kemi­kaa­lin vaa­ral­li­suut­ta. Sil­loin voi­daan vetää mukaan kes­kus­te­luun met­sä­sien­ten myr­kyl­li­syys esi­merk­ki­nä sii­tä, että “on luon­nos­sa­kin vaa­ro­ja”. No niin onkin, mut­ta nii­hin on sopeu­dut­tu kym­me­nien tuhan­sien tai jois­sa­kin tapauk­sis­sa sato­jen tuhan­sien vuo­sien aika­na. Kiin­toi­saa, että tie­de­toi­mit­ta­ja pitää varo­vai­suut­ta “poli­tiik­ka­na” (ehkä hie­man hal­vek­sit­ta­va­na?) mut­ta edes­vas­tuu­ton­ta inno­vaa­tioi­den käyt­töön­ot­toa ilman huo­lel­lis­ta tut­ki­mus­ta, ken­ties suur­ten talou­del­lis­ten pai­nei­den alla, “sound science­nä”. Masen­ta­vaa dis­kurs­sia. Mis­sä­hän sii­nä on se objektiivisuus? 

  Koko­nai­suu­des­saan vaa­ti­mus toi­mit­ta­jien mah­dol­li­sen poliit­ti­sen sidon­nai­suu­den sel­vit­tä­mi­ses­tä hei­dän työ­hön­sä liit­tyen muis­tut­taa pahas­ti USA:n McCarthy-vainoja.
  Se on myös luki­ja­kun­nan avoin­ta halveksimista.

 20. Avoi­muu­des­ta näyt­täi­si tule­van uusi hittituote. 

  Väi­tin edel­lä pari päi­vää sit­ten EVA:n alka­neen kor­tis­toi­da kom­mu­nis­ti­sia kou­lu­lai­sia ‑70-luvul­la, mut­ta HS täs­men­tää­kin tänään jon­kin elin­kei­noe­lä­män sää­tiön olleen asialla.

  Sit­ran veroi­nen joka pai­kan tou­ho “aja­tus­pa­ja” Demos on saman leh­den mukaan nuo­tit­ta­nut lop­pu­ra­por­tin Jor­ma Olli­lan joh­ta­mal­le Maabrändiryhmälle.

  Anni Sin­ne­mä­ki saa työ­ajan pääl­le spar­raus­ta Demok­sen Alek­si Neu­vo­sel­ta asues­saan samas­sa Puna­vuo­ren kom­muu­nis­sa. Demok­sen takaa löy­ty­vät yllät­täen EK, Fazer, kirk­ko ja muut arkkikonservatiivit.

  Oba­maa­kin innok­kaam­min ajoi vaa­lien lop­pu­met­reil­lä hänen kil­pai­li­jan­sa Mc Cain kolois­taan ulos Was­hing­to­niin pesiy­ty­nei­tä “think tan­ke­ja” ja mui­ta demo­krat­ti­sil­ta eli­mil­tä val­la­na­nas­ta­nei­ta kuppikuntia.

 21. Eihän puo­lue­kan­ta ker­ro nyky­ään oikeas­ti mitään hen­ki­lön arvois­ta ja asen­teis­ta. Aja­tel­laan ympä­ris­tö­ky­sy­myk­siä, Nato-jäse­nyyt­tä tai vaik­ka suh­tau­tu­mis­ta homoi­hin tai femi­nis­tei­hin. jako­lin­jat kul­ke­vat puo­luei­den sisäl­lä. Eikä puo­lu­een jäse­nyys­kään tar­koi­ta sitä, että toi­mit­ta­ja jat­ku­vas­ti haluai­si kehua omaa puo­luet­taan tai omia puo­lue­to­ve­rei­taan ja mol­la­ta mui­ta. Usein kyl­lä toi­mit­ta­jat asen­teet kuul­ta­vat jutun taustalla.
  Enti­se­nä toi­mit­ta­ja­na tie­dän, että jutun teko on jat­ku­vaa valin­taa, ketä haas­tat­te­len, mitä koh­tia otan haas­ta­tel­ta­van puhees­ta jut­tuun, mitä nos­tan otsik­koon jne. Objek­tii­vi­suut­ta ei ole.
  Tie­tys­ti pää­toi­mit­ta­jan sidon­nai­suu­det on hyvä tie­tää, mut­ta ei hän pys­ty mää­rää­mään, mis­tä ja miten toi­mit­ta­jat kir­joit­ta­vat. Mut­ta ehkä hän voi jon­kin­lais­ta ilma­pii­riä, joka mää­rit­te­lee mil­lai­sia jut­tu­ja leh­teen teh­dään ja mitä nos­te­taan etusi­vul­le. Sekin vai­kut­taa pal­jon, onko joku jut­tu paril­la pals­tal­la sisä­si­vul­la vai onko se repäis­ty etusi­vul­le vii­del­le palstalle.
  Median oma itse­tut­kis­te­lu ja kri­tiik­kiä oli­si tar­peen nykyis­tä enem­män. Toi­mit­ta­jat ovat yllät­täen herk­ka­hi­piäi­siä ja vetoa­vat mie­luum­min ajan­puut­tee­seen kuin ryh­ty­vät miet­ti­mään omia tekemisiään.

 22. Jari:

  Sil­loin voi­daan vetää mukaan kes­kus­te­luun met­sä­sien­ten myr­kyl­li­syys esi­merk­ki­nä sii­tä, että “on luon­nos­sa­kin vaa­ro­ja”. No niin onkin, mut­ta nii­hin on sopeu­dut­tu kym­me­nien tuhan­sien tai jois­sa­kin tapauk­sis­sa sato­jen tuhan­sien vuo­sien aikana.”

  Ei gm-vil­je­ly­kas­vien vaih­toeh­to­na ole maa­tiais­la­jik­keet, jot­ka oli­si­vat ihmis­kun­nal­le tut­tu­ja maan­vil­je­lyk­sen alus­ta asti, vaan ihan yhtä lail­la aivan äsket­täin jalos­te­tut lajik­keet, joi­hin on saa­tu esi­mer­kik­si jouk­ko satun­nai­sia mutaa­tioi­ta sätei­lyt­tä­mäl­lä. Vali­koi­mal­la sit­ten löy­de­tään jat­ko­ja­los­tet­ta­vak­si kan­ta jos­sa on suu­rin piir­teen halut­tu­ja omi­nai­suuk­sia ja toi­von mukaan ei ilmei­ses­ti kai sit­ten kovin pal­jon sat­tu­mal­ta yllät­täen ja pyy­tä­mät­tä tul­lei­ta hai­tal­li­sia omi­nai­suuk­sia, mut­ta sitä­hän ei voi tie­tää, toi­vo­taan parasta.

 23. Ongel­ma on siis se, että toi­mit­ta­jat eivät juu­ri kos­kaan lähes­ty mitään asi­aa arvovapaasti.

  Esi­mer­kik­si nais­pap­peu­des­ta hesa­ri toden­nä­köi­ses­ti teki­si jutun, jos­sa kau­his­tel­tai­siin sitä, että vie­lä­kin löy­tyy vas­tus­ta­jia. Suu­rin osa toi­mit­ta­jis­ta var­maan lähes­tyi­si asi­aa näin. Ei tämä ole “arvo­va­paa­ta”, eikä se var­maan voi ollakaan.

  Rat­kai­su ongel­maan on siis se, että hyväk­sy­tään toi­mit­ta­jien omien arvo­jen hii­pi­mi­nen mukaan myös “neut­raa­lil­ta” näyt­tä­vään uuti­soin­tiin. Hei­te­tään romu­kop­paan ihan­ne arvo­va­paas­ta tiedonvälityksestä.

  Ja kas, ongel­ma ratkaistu.

 24. Väi­tin edel­lä pari päi­vää sit­ten EVA:n alka­neen kor­tis­toi­da kom­mu­nis­ti­sia kou­lu­lai­sia ‑70-luvul­la, mut­ta HS täs­men­tää­kin tänään jon­kin elin­kei­noe­lä­män sää­tiön olleen asialla.”

  Suo­mes­sa oli 80-ja 90-luvuil­la har­vi­nai­nen aika, jol­loin toi­si­na­jat­te­li­joi­den rekis­te­röi­tiä ei juu­ri­kaan tehty.
  Tuo EVAn rekis­te­ri ja poliit­ti­nen syr­jin­tä eivät olleet mikään poik­keus, se alkoi jo 20-luvul­la ja koh­di­tui kom­mu­nis­tei­hin ja 70-luvul­la se ulot­tui vasemmistodemareihinkin .
  Mui­tan kun 70-luvul­la Teleen pal­kat­tiin hen­ki­lö­kun­taa niin ensim­mäi­nen tar­ki­tus oli, onko hen­ki­lö kom­mu­nis­ti tai hen­ki­lön suvus­sa kommunisteja.Lähisukulaisen kom­mu­nis­mi riit­ti virkakieltoon.

  Nyt ollaan palat­tu van­hoil­le lin­joil­le ja luo­kit­te­li­jak­si on tul­lut nyt Ohra­na eli Supo ja EK.
  Nyt kel­paa epä­luo­tet­ta­vien lis­toil­le kuka tahan­sa, jon­ka EK ‚Kokoo­mus ja/tai Kepu luo­kit­te­le­vat epäluotettavaksi.
  Aikai­sem­min uhka­na pidet­tiin val­tio­ta vas­tus­ta­via, nyt riit­tää, että yri­tys kokee hen­ki­lön uhaksi

 25. Ensi­si­jai­ses­ti kai­pai­sin toi­mit­ta­jil­ta kovem­paa subs­tans­sio­saa­mis­ta kir­joit­ta­mis­taan jutuis­ta ulko­mais­ten laa­tu­leh­tien tyy­liin. Suo­mes­sa aja­tel­laan, että kuka tahan­sa jon­kun jour­na­lis­ti­kou­lun käy­nyt voi kir­joit­taa mis­tä vaan. Seu­rauk­se­na on sit­ten ihan ohut­ta ja vir­heel­lis­tä teks­tiä. Esi­mer­kik­si hesa­ris­sa tör­mää jat­ku­vas­ti hir­vit­tä­viin asia­vir­hei­siin sel­lais­ten leh­ti­jut­tu­jen koh­dal­la, joi­den subs­tans­sis­ta itsel­lä on tie­toa. Näi­den oikai­su­yri­tyk­siin meni­si ikä ja ter­veys. Hir­vit­tää, että jos kaik­ki jutut ovat yhtä hutais­tu­ja kuin ne, jois­ta itse tie­tää. Pie­nien leh­tien koh­dal­la ei tie­tys­ti voi odot­taa­kaan perehtyneisyyttä. 

  Omas­ta mie­les­tä­ni tie­de­toi­mit­ta­jat edus­ta­vat usein toi­mit­ta­jien aate­lia. Ehkä he arvos­ta­vat enem­män tie­toa ja ratio­naa­lis­ta ajat­te­lua ja myös poik­keuk­sel­li­ses­ti pyr­ki­vät siihen.

 26. Anni Sin­ne­mä­ki saa työ­ajan pääl­le spar­raus­ta Demok­sen Alek­si Neu­vo­sel­ta asues­saan samas­sa Puna­vuo­ren kom­muu­nis­sa. Demok­sen takaa löy­ty­vät yllät­täen EK, Fazer, kirk­ko ja muut arkkikonservatiivit.”

  Ja Demos rou­daa toi­mit­ta­jia luo­mu­tus- ja ilmastoleireille.

  Ja kukas se taas jou­kon jat­ko­na? MMM on yhte­nä SRE:n kautta.

  Kak­si­kym­men­tä ruo­ka­toi­mit­ta­jaa ja koti­ta­lous­o­pet­ta­jaa haki kah­den päi­vän työ­pa­jas­sa väli­nei­tä sii­hen, miten he voi­vat työl­lään edis­tää ilmas­to­ys­tä­väl­li­siä elä­män­ta­po­ja. Työ­pa­jas­sa poh­dit­tiin, kuin­ka ener­gia­te­ho­kas ja vas­tuul­li­nen ruo­kai­lu voi­daan teh­dä hou­kut­te­le­vak­si ja hel­pok­si. Pidem­mäl­le kehi­tel­tiin nel­jä pro­jek­ti-ide­aa: ohjeet hyväl­le ruo­ka­pu­hu­jal­le, lähi­ruo­ka­na­vi­gaat­to­ri, tele­vi­sio-ohjel­ma uudes­ta lau­tas­mal­lis­ta sekä kou­lu­jen viljelypalstat. (…)

  Työ­pa­ja oli osa kol­mi­vuo­tis­ta Pelo­ton-pro­jek­tia. Pelo­ton (www.peloton.me) on osa Sit­ran ener­giaoh­jel­maa ja [b]sen tavoit­tee­na on akti­voi­da ener­gia­va­lin­to­ja ohjaa­via por­tin­var­ti­ja­ryh­miä [/b]synnyttämään sosi­aa­li­sia inno­vaa­tioi­ta, pal­ve­lui­ta ja tuot­tei­ta huo­mi­sen ener­gia­vii­saa­seen Suo­meen. Syk­syn mit­taan Pelo­ton-työ­pa­joi­hin osal­lis­tu­vat myös vähit­täis­kau­pan, koti­maan mat­kai­lun, pank­ki- ja vakuu­tusa­lan sekä isän­nöin­nin ja vuo­kra-asu­mi­sen ammattilaiset. ”

  http://www.sre.fi/ruoka.fi/www/fi/ajankohtaista/uutiset.php?we_objectID=473

 27. Mar­ko Hami­lon vies­tiin

  Tie­de­toi­mit­ta­ja voi kui­ten­kin teh­dä luki­joil­le ymmär­ret­tä­väk­si … gee­ni­muun­nel­tu­ja vil­je­ly­kas­ve­ja on pidet­tä­vä vaa­ral­li­si­na … yhtä suur­ta varo­vai­suus­pe­ri­aat­teen sovel­ta­mis­ta vil­je­ly­kas­vei­hin, jot­ka on jalos­tet­tu jol­la­kin epä­tar­kem­mal­la mene­tel­mäl­lä, jos­sa yhden tavoi­tel­lun gee­ni­muu­tok­sen ohel­la tapah­tuu kym­me­niä tai sato­ja oheis­va­hin­ko­mai­sia muutoksia 

  johon Jari vas­ta­si

  Perus­te­lu on tut­tu ja epä­on­nis­tu­nut … mut­ta nii­hin on sopeu­dut­tu kym­me­nien tuhan­sien tai jois­sa­kin tapauk­sis­sa sato­jen tuhan­sien vuo­sien aikana.

  Käsi­tin että MH viit­ta­si Mendelin´(1822–84) ‘luon­non­me­ne­tel­mäl­lä’ vii­me vuo­si­sa­dal­la teh­tyi­hin ja ken­ties tänä päi­vä­nä­kin teh­tä­viin ei-gee­ni­ma­ni­pu­la­tii­vi­siin jalos­tus­toi­miin. Nii­hin ei ole ollut kym­me­niä tuhan­sia vuo­sia sopeutua. 

  Esi­mer­kik­si voi­si sanoa ihmis­kun­nal­la käy­neen hyvä säkä ettei Fra­ga­ria x ana­nas­sa, tes­tien puut­tues­sa, läh­te­nyt leviä­mään luon­toon hal­lit­se­mat­to­mas­ti ja tuhon­nut mei­tä kaikkia.

  Ymmär­rän kyl­lä mitä ajat takaa, ja tavoi­te on hyvä, mut­ta argu­ment­ti vää­rä. ‘Oike­aa’ argu­ment­tia ei ole ihan help­po muotoilla.

 28. Mik­ko Kivi­ran­ta: “Käsi­tin että MH viit­ta­si Mendelin´(1822–84) ‘luon­non­me­ne­tel­mäl­lä’ vii­me vuo­si­sa­dal­la teh­tyi­hin ja ken­ties tänä päi­vä­nä­kin teh­tä­viin ei-gee­ni­ma­ni­pu­la­tii­vi­siin jalos­tus­toi­miin. Nii­hin ei ole ollut kym­me­niä tuhan­sia vuo­sia sopeutua”

  OK, tar­koi­tat siis sitä, että paras tapa argu­men­toi­da on kier­tää ongel­ma ja esit­tää esit­tää vas­ta-esi­merk­ki muualta?
  Että kun vaik­ka­pa puhu­taan auto­lii­ken­teen kuo­lo­nuh­reis­ta ja mie­ti­tään, mitä asial­le pitäi­si teh­dä, niin tode­taan­kin, että jalan­kul­ki­joi­ta kyl­lä kuo­lee ihan kom­pu­roi­mal­la ja kaa­tui­le­mal­la katu­käy­tä­vil­lä vie­lä enem­män, jot­ta ei täs­sä mitään ongel­maa ole.
  Tai että ilmas­ton­läm­pe­ne­mi­sen vaa­ti­mat toi­met sivuu­te­taan sano­mal­la, että lii­ken­teen pien­hiuk­kas­ten vai­ku­tus ast­maan ja sydän/verisuonisairauksiin ovat se todel­li­nen ongelma?

  Voi­daan sanoa, että luo­jan kii­tos meil­lä on se ympä­ris­tö­po­li­tii­kan tär­keä työ­ka­lu, varo­vai­suus­pe­ri­aa­te. Ilman sitä teol­li­sen tut­ki­mus- ja tuo­te­ke­hi­tyk­sen inno­vaa­tiot otet­tai­siin käyt­töön ilman muu­ta, mah­dol­li­sis­ta hai­tal­li­sis­ta seu­rauk­sis­ta piit­taa­mat­ta, talou­del­li­sen hyö­dyn aiheut­ta­man pai­neen takia. Näi­tä esi­merk­ke­jä­hän his­to­rias­sa vali­tet­ta­vas­ti pii­saa, jois­sa varo­vai­suus­pe­ri­aat­tet­ta EI ole sovellettu.
  Har­vem­min olen huo­man­nut tie­de­toi­mit­ta­jien käsit­te­le­vän tätä aihet­ta. Miksiköhän?
  Jos nyt läh­de­tään sel­vit­tä­mään jokai­sen toi­mit­ta­jan puo­lue­po­liit­ti­nen kan­ta, niin tote­sin vain, että oli­si sit­ten syy­tä pera­ta esi­mer­kik­si tie­de­toi­mit­ta­jain ammat­ti­kun­ta ja sel­vit­tää hei­dän maa­il­man­ku­van­sa koko elin­kaa­ren ajal­ta, vaik­ka­pa 200 kysy­myk­sen setin avul­la. Vas­ta täl­lai­sen taus­toi­tuk­sen jäl­keen, jos toi­mit­ta­ja tode­taan puh­taak­si kai­kis­ta vai­kut­teis­ta, mie­li­pi­teis­tä ja taus­ta­ryh­mis­tä, hänen voi olet­taa kir­joit­ta­van objek­tii­vi­ses­ti… Täl­lai­ses­sa sel­vi­tyk­ses­sä oli­si oikeas­ti yhtä vähän jär­keä kuin koko hank­kees­sa urk­kia kenen­kään poliit­ti­sia mielipiteitä.

 29. Jari:

  Voi­daan sanoa, että luo­jan kii­tos meil­lä on se ympä­ris­tö­po­li­tii­kan tär­keä työ­ka­lu, varovaisuusperiaate.

  Niin ja eiks tämä varo­vai­suus­pe­ri­aa­te toi­mi molem­piin suuntiin?

  Eli jos ei käy­te­tä gee­ni­ma­ni­pu­loi­tu­ja kas­ve­ja, niin miten pal­jon köy­hem­piä ihmi­set on, kun ruo­ka mak­saa enem­män ja miten pal­jon sen takia aiheu­tuu harmia.

  Tätä pitäs sit joten­kin ver­ra­ta sii­hen ris­kiin, että gee­ni­ma­ni­pu­loi­tu­jen kas­vien käyt­töön­ot­to aiheut­taa haittaa.

 30. Varo­vai­suus­pe­ri­aa­te on kan­na­tet­ta­va peri­aa­te. Jari, et kui­ten­kaan ole edel­leen­kään perus­tel­lut, mik­si kas­vin­ja­los­tus­me­ne­tel­mään A pitää ja jalos­tus­me­ne­tel­mään B ei pidä sovel­taa varo­vai­suus­pe­ri­aa­tet­ta. Minus­ta täl­lai­nen ero pitäi­si perus­tel­la jol­la­kin sel­lai­sel­la tie­dol­la, mikä tun­ne­taan _todella_ hyvin. Muu­ten­han ei todel­la­kaan ole kysy­mys mis­tään varovaisuudesta.

  Ymmär­täi­sin peri­aat­tees­sa, vaik­ken sel­lais­ta kan­na­ta­kaan, että otet­tai­siin tuo varo­vai­suu­pe­ri­aa­te ihan kun­nol­la todes­ta ja käy­tet­täi­siin sit­ten vain sel­lai­sia vil­je­lys­kas­ve­ja, jot­ka aika­naan vuo­si­kym­me­niä sit­ten otet­tiin varo­mat­to­mas­ti käyt­töön mut­ta jot­ka ovat kes­tä­neet ajan tes­tin. Ei sii­nä ehkä mitään jär­keä oli­si mut­ta oli­si­pa­han johdonmukaista.

  Jos jokin jalos­tus­me­ne­tel­mä pitää ottaa eri­tyi­seen varo­vai­suus­syy­niin niin se umpi­mäh­käi­nen sätei­ly­tys mutaa­tioi­den satun­nai­sek­si aikaan­saa­mi­sek­si voi­si olla sellainen.

 31. Hami­lo: “Varo­vai­suus­pe­ri­aa­te on kan­na­tet­ta­va peri­aa­te. Jari, et kui­ten­kaan ole edel­leen­kään perus­tel­lut, mik­si kas­vin­ja­los­tus­me­ne­tel­mään A pitää ja jalos­tus­me­ne­tel­mään B ei pidä sovel­taa varo­vai­suus­pe­ri­aa­tet­ta. Minus­ta täl­lai­nen ero pitäi­si perus­tel­la jol­la­kin sel­lai­sel­la tie­dol­la, mikä tun­ne­taan _todella_ hyvin. Muu­ten­han ei todel­la­kaan ole kysy­mys mis­tään varovaisuudesta”

  Tar­koi­tat­ko siis, että jos varo­vai­suus­pe­ri­aa­tet­ta ei sovel­le­ta mene­tel­mäs­sä A(olkoon se mikä hyvän­sä), ei sitä pidä sovel­taa muis­sa­kaan mah­dol­lis­ta ris­kiä aiheut­ta­vis­sa mene­tel­mis­sä? Tie­tääk­se­ni varo­vai­suus­pe­ri­aa­te ei kyl­lä­kään sul­je ideo­lo­gi­sin perus­tein pois mitään val­mis­tus­pro­ses­se­ja. Vai onko sinul­la toi­nen tie­to ja sitä­kö vih­jaat? Salaliitto?

  Kan­na­tan läm­pi­mäs­ti sitä, että kaik­kien ter­veyt­tä ja ympä­ris­töä uhkaa­vien, talou­del­lis­ta voit­toa tuo­vien toi­mien ris­kit tut­ki­taan huo­lel­li­ses­ti ja ryh­dy­tään tar­vit­taes­sa toi­miin, jo ennen­kuin täy­si tie­teel­li­nen näyt­tö on val­mis­tu­nut. Hae­pa tuol­ta ylhääl­tä ket­jus­ta se koh­ta, jos­sa vas­tus­tan ris­ki­nar­vio­ta esit­tä­mäs­sä­si esi­mer­kis­sä. Mel­koi­nen olkinukke.

  Hami­lo voi olla kyl­lä­kin ihan huo­le­ton sii­nä suh­tees­sa, että varo­vai­suus­pe­ri­aa­tet­ta nou­da­te­taan san­gen vähän. Esi­mer­kik­si suu­rim­paan osaan käy­tös­sä ole­vis­ta kemi­kaa­leis­ta sitä ei sovel­le­ta, nii­den omi­nai­suuk­sis­ta ei tie­de­tä juu­ri mitään, ne vain on otet­tu käyt­töön. Vain noin 15%:lle on ole­mas­sa ris­ki­nar­vioin­nin mah­dol­lis­ta­va perustietopaketti.
  Toi­se­na esi­mer­kik­ki­nä, kulut­ta­ja­tuot­teis­sa on laa­jas­sa käy­tös­sä nano­ma­te­ri­aa­le­ja, yli tuhat sovel­lu­tus­ta, vaik­ka näi­den ainei­den ris­ki­nar­vioin­ti­me­ne­tel­mis­tä ei todel­li­suu­des­sa ole vie­lä edes pääs­ty yksi­mie­li­syy­teen. Ainei­siin voi liit­tyä sel­lai­sia tok­si­suus­me­ka­nis­me­ja, jot­ka teke­vät mak­ro­koon aineil­le laa­di­tut tes­tioh­jeet sovel­tu­mat­to­mik­si. Jos ris­kei­hin ei kiin­ni­te­tä riit­tä­väs­ti huo­mio­ta ja kes­ki­ty­tään vain etui­hin, vaa­ra­na on PCB:n ja asbes­tin kolk­ko tie. Nano­tek­nii­kois­sa on eni­ten kehi­tys­po­ten­ti­aa­lia, niis­sä kun voi­daan yhdis­tää kemia, fysiik­ka, bio­lo­gia ja lää­ke­tie­de. Hyö­ty­jä on pal­jon. Ris­kit­kin oli­si hyvä sel­vit­tää ajois­sa, enn­nen­kuin uudet kek­sin­nöt vyö­ry­vät yli.

 32. Tehok­kaam­pi jalos­tus­me­ne­tel­mä tuot­taa myös vir­hei­tä tehok­kaam­min ja nopeam­min, Jos jokin menee pie­leen, niin tehok­kaam­mal­la mene­tel­mäl­lä tuhot ovat suu­rem­mat. Tätä tar­koit­taa varo­vai­suus­pe­ri­aa­te gee­ni­ma­ni­pu­laa­tiol­la teh­tä­vän kas­vi­ja­los­tuk­sen tapauk­ses­sa. Hitaam­mal­la jalos­tus­me­ne­tel­mäl­lä laji­ke­kir­jo pysyy moni­puo­li­sem­pa­na, eikä myö­hem­min havait­ta­va vir­he aiheu­ta niin suur­ta tuhoa.

  Ei näi­tä toi­mit­ta­jien sidon­nai­suuk­sia kan­na­ta erik­seen kysel­lä. Riit­tää, kun toi­mit­ta­ja alle­kir­joit­taa jut­tun­sa nimel­lään. Tie­ten­kään ei oli­si hai­tak­si, jos toi­mit­ta­jien jutut arkis­toi­tai­siin kir­joit­ta­jit­tain johon­kin netin louk­koon, jot­ta luki­jat voi­si­vat niis­tä sel­vit­tää toi­mit­ta­jan maa­il­man­ku­vaa ja vas­tuun­tun­toa vaik­ka­pa palaa­mal­la myö­hem­min pal­jas­tu­nee­seen toi­mit­ta­jan levit­tä­mään vir­he­pää­tel­mään ja sen syihin. 😉

 33. Jori Mon­to­nen:

  Tehok­kaam­pi jalos­tus­me­ne­tel­mä tuot­taa myös vir­hei­tä tehok­kaam­min ja nopeam­min, Jos jokin menee pie­leen, niin tehok­kaam­mal­la mene­tel­mäl­lä tuhot ovat suuremmat.”

  Sit­ten var­maan pitäi­si suh­tau­tua suu­rel­la varo­vai­suu­del­la tehok­kai­siin mene­tel­miin kuten mutaa­tio­ja­los­tuk­seen ja käyt­tää mie­luum­min gm-täsmäjalostusmenetelmiä.

  Jari:

  Tar­koi­tat­ko siis, että jos varo­vai­suus­pe­ri­aa­tet­ta ei sovel­le­ta mene­tel­mäs­sä A(olkoon se mikä hyvän­sä), ei sitä pidä sovel­taa muis­sa­kaan mah­dol­lis­ta ris­kiä aiheut­ta­vis­sa menetelmissä?”

  Tar­koi­tan, että jos varo­vai­suus­pe­ri­aa­tet­ta ei sovel­le­ta koh­ta­lai­sen ris­ki­pi­toi­seen asi­aan, sitä ei pitäi­si sovel­taa sitä mata­la­ris­ki­sem­pään asi­aan. Poliit­ti­nen pää­tös on sit­ten tie­tys­ti mah­dol­lis­ta: se, että vede­tään rimaa tiu­kem­paan suun­taan niin että kes­ki­ris­ki­seen sovel­le­taan varo­vai­suut­ta tai vie­lä tiu­kem­min niin, että myös matalariskiseen.

  En tun­ne kemi­kaa­li­di­rek­tii­vin perus­te­lu­ja, ilmei­ses­ti on ihan jär­ke­vää ja kus­tan­nus­te­ho­kas­ta että nyt syy­nä­tään toden teol­la kaik­ki ne kym­me­net tuhan­net aineet mitä ollaan syy­nää­mäs­sä. Sen sijaan oli­si hul­lua, jos jota­kin kemi­kaa­lia pidet­täi­siin tur­val­li­se­na, jos se val­mis­te­taan mene­tel­mäl­lä jos­sa tuot­tee­seen voi­si jää­dä myös epä­puh­tauk­si­na mui­ta mah­dol­li­ses­ti vaa­ral­li­sia ainei­ta — mut­ta vaa­ral­li­se­na, jos sitä tuo­te­taan mene­tel­mäl­lä jol­la tie­de­tään lop­pu­tuot­teen aina­kin ole­van puh­das­ta, oli se vaa­ral­lis­ta tai ei.

 34. Jari:
  >Tar­koi­tat­ko siis, että jos varovaisuusperiaatetta
  >ei sovel­le­ta mene­tel­mäs­sä A(olkoon se mikä
  >hyvän­sä), ei sitä pidä sovel­taa muissakaan
  >mah­dol­lis­ta ris­kiä aiheut­ta­vis­sa menetelmissä? 

  Jos mene­tel­män A ris­kit ovat ilmei­sen sel­väs­ti suu­rem­mat kuin mui­den mene­tel­mien, niin on perin omi­tuis­ta vaa­tia varo­vai­suus­pe­ri­aa­tet­ta näil­tä muil­ta, mut­ta ei mene­tel­mäl­tä A.

  Niin kuin nyt teh­dään: indusoi­dul­la muta­ge­nee­sil­lä ja sen jäl­kei­sel­lä valin­ta­pro­ses­sil­la jalos­te­tut kas­vit hyväk­sy­tään nikot­te­le­mat­ta, mut­ta GM-kas­ve­ja ei. Jär­ke­väm­pää oli­si toi­mia päinvastoin.

 35. Min­kä­hän­lai­sia sitou­muk­sia Mar­ko Hami­lol­la on GM bis­nek­seen kun täl­lais­ta kirjoittaa:

  Sit­ten var­maan pitäi­si suh­tau­tua suu­rel­la varo­vai­suu­del­la tehok­kai­siin mene­tel­miin kuten mutaa­tio­ja­los­tuk­seen ja käyt­tää mie­luum­min gm-täsmäjalostusmenetelmiä.”

  Mil­lä­hän logii­kal­la kal­liil­la rahal­la kehi­tet­täi­siin tehot­to­mam­paa mene­tel­mää kuin vanha.

 36. Mil­lä­hän logii­kal­la kal­liil­la rahal­la kehi­tet­täi­siin tehot­to­mam­paa mene­tel­mää kuin vanha.

 37. Siis kenen kan­nal­ta tehok­kaam­pi. Tuot­ta­jan? Myy­jän? Lop­pu­käyt­tä­jän jos sel­lai­nen on näkö­pii­ris­sä? Kaa­to­pai­kan­hoi­ta­jan­ko kan­nal­ta. jne.. Haen täl­lä sitä että koko kes­kus­te­lus­sa punai­se­na lan­ka­na vaa­di­taan val­mis­ta pää­tös­tä sii­tä mitä kukin puhu­ja on halun­nut sanoa ilman että yri­tet­täi­siin kuun­nel­la mitä kukin sanoo. Siis ker­to­mal­la oman äänes­tys­käy­tök­se­ni? uskon­to­ni? sukupuoleni,työpaikkani? puo­li­so­ni suku­puo­lie­li­mien mal­lin? Sil­loin luki­ja pää­see omas­ta ajat­te­lus­ta ja voi rau­hal­li­sin mie­lin rea­goi­da mie­lei­sel­lään taval­la sii­hen mitä yri­tän sanoa. Ja vält­tyy kat­so­mas­ta oli­ko jotain sanottavaa?
  Ja maa­il­mas­sa kaik­ki hyvin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.