Kirja meni painoon.

Olen hoi­ta­nut blo­kia vii­me­ai­koi­na vähän vasem­mal­la kädel­lä, kos­ka olen kkies­kit­ty­nyt vii­meis­tel­me­ään kir­jaa­ni SATA-komi­teas­ta. Nyt se on pai­nos­sa ja tulee siel­tä val­mii­na kir­ja­na jos­kus tään kuun lopul­la para­hik­si Hel­sin­gin kir­ja­mes­sui­hin. Kir­jan näy­te­lu­kuun voi tutus­tua täs­tä: Näy­te­lu­ku.

Blo­gin yllä­pi­to ei kohe­ne vie­lä­kään. Läh­den nyt hyvin ansai­tul­le vii­kon lomal­le ja päi­vit­te­len blo­gia sen aika­na harvakseltaan.

21 vastausta artikkeliin “Kirja meni painoon.”

 1. En tie­dä onko täs­tä hyö­tyä ker­toa jos kir­ja meni jo pai­noon, mut­ta kuvas­sa 1 on pie­ni vir­he, vaa­ka-akse­lin ensim­mäi­sen vuo­si­lu­vun pitäi­si kai olla 1988 eikä 1998.

 2. Onnek­si olkoon! Mis­tä saa nimi­kir­joi­tuk­sel­la varus­te­tun kappaleen?

 3. Yli 30 sivua ja SATA-komi­tea ker­ran mai­nit­tu. Mil­lä sivul­la se mah­dol­li­ses­ti mai­ni­taan seu­raa­van kerran?

 4. Teos­ta odot­taen. Osmo, lai­ta net­ti vii­kok­si kiin­ni, kyl­lä me kes­täm­me vii­kon kui­van kau­den, vaik­ka tiu­koil­le ottaa.

 5. Onnek­si olkoon Osmo — saa­ko kysyä tai ehdot­taa seu­raa­van kir­jan teemaa/aihetta:

  1. Kan­sa­lais­vai­kut­ta­mi­nen
  2. Luon­non ja ympä­ris­tön suojelu
  3. Yhdyskuntakehitys
  4. .…

 6. Ota seu­raa­vak­si haas­teek­si Tur­ku ja Turun seu­tu. Aivan ide­aa­li­nen koh­de mil­le tahan­sa kau­pun­ki­seu­tu­pöy­hin­näl­le. Turun eri­kois­luon­tees­ta voit kysyä vaik­ka­pa Jan Vapaa­vuo­rel­ta. Ja Asunn­ot­to­muus­oh­jel­mas­ta. Aihei­ta riittää.

 7. Onhan Osmon sivut olleet kiin­nos­ta­vat jo muu­ta­man vuo­den ajan minun­kin kuva­ruu­dul­la. Että sin­ne kir­jan jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­teen minä­kin kai­ke­ti kyni­ne­ni saavun.

 8. Aina­kin näy­te­lu­ku oli kiin­nos­ta­va, odot­te­lem­me lop­pu­ja! Tuos­sa­han lähin­nä kuvat­tiin ongel­mia, ei ratkaisuja.

 9. Kun e‑kirjanlukijoita on nyt tul­lut mark­ki­noil­le, niin kysyn­pä että tulee­ko kir­ja myyn­tiin e‑kirjana?

  1. Jani: Sitä pytää kysyä kus­tan­ta­jal­ta. Tus­kin tulee, kos­ka e‑kirjan peli­sään­nöt ovat vie­lä hakuses­sa, eikä pie­ni kujs­tan­ta­ja voi nii­tä määrätä.

 10. Joo, mie­len­kiin­toi­nen on.
  Mut­ta en nyt ihan pure­mat­ta nie­le, että sosi­aa­li­tur­va oli­si kor­kean RAKENTEELLISEN työt­tö­myy­den syy, kun sit­ten mai­ni­taan pape­ri­teol­li­suus, kone­pa­ja­teol­li­suus, elekt­ro­niik­ka jne. Glo­ba­li­saa­tion syy ei lie­ne suo­ma­lai­nen sosiaaliturva?

 11. Osmo:
  “Jani: Sitä pytää kysyä kus­tan­ta­jal­ta. Tus­kin tulee, kos­ka e‑kirjan peli­sään­nöt ovat vie­lä hakuses­sa, eikä pie­ni kujs­tan­ta­ja voi nii­tä määrätä.”

  Tot­ta, peli­sään­nöt ovat todel­la hukas­sa. Kat­se­lin Aka­tee­mi­sen kir­ja­kau­pan myyn­nis­sä ole­via e‑kirjoja ja kun hin­ta on jopa kal­liim­pi kuin nor­maa­lin kir­jan ja kir­jan käyt­tö tule­vai­suu­des­sa saat­taa estyä DRM:n vuok­si, niin ei juu­ri kiinnosta.

  Toi­vot­ta­vas­ti e‑kirjan hin­ta pai­nuu jat­kos­sa jär­ke­väk­si ja syn­tyi­si kaup­pa­paik­ka, joka hel­pot­tai­si esim. oma­kus­tan­tei­den jul­kai­se­mis­ta. Täs­sä voi­si olla sau­ma pie­nel­le kustantajallekin.

  Uuden kir­jan näy­te­lu­ku oli mie­len­kiin­toi­nen, joten täy­ty­nee tutus­tua itse kir­jaan sit­ten ihan paperisena.

 12. Aka­tee­mi­nen on tosi­aan onnis­tu­nut hin­noit­te­le­maan e‑kirjansa todel­la kal­liik­si. Esim. Amazo­nin hin­nat ovat pal­jon jär­ke­väm­piä. Ja tie­tys­ti vali­koi­ma on aivan eri luokkaa.

  E‑kirjojen ehkä suu­rin ongel­ma on sisäl­lön sito­mi­nen aivan tiet­tyi­hin luku­lait­tei­siin. Pape­ri­kir­jan voi ostaa mis­tä tahan­sa ja se toi­mii aina yhtä hyvin. (Tois­tai­sek­si paras e‑kirjaformaatti onkin PDF-tie­dos­to, kuten tuos­sa näy­te­lu­vus­sa. Toi­mii lähes kai­kil­la laitteilla.)

 13. Hyviä havain­to­ja ‚esim se, että kal­lis­ta inves­toin­tia ei pide­tä jou­to­käyn­nil­lä vaik­ka tuot­ta­mat­to­man työn­te­ki­jän sai­si pyö­rit­tä­mään sitä halvalla.

  Mut­ta kun kus­tan­nus­las­ke­ta on ehti­nyt tar­kem­mak­si niin yhä pie­nem­piä tehot­to­muuk­sia pyri­tään kasrimaan.
  VTT:n tut­ki­muk­sen mukaan nor­maa­li toi­mis­to­työ­pis­te mak­saa n 10000 euroa vuo­des­sa + HR ‚esimieskulut+yleiskuluja pääl­le eli n 12000 euroa keskimäärin.
  Näin siis avo­kont­to­ris­sa, julk­sen sek­to­rin kop­pi­kont­to­reis­sa kus­tan­nus on vie­lä korkeampi.

  Ei näi­tä­kään työ­pis­tei­tä halu­ta vajaa­käyt­tää vajaakuntoisilla.

  Toi­nen ongel­ma ovat yhe­tis­kun­nan vapaamt­kus­ta­jat eli töi­tä tee­te­tään lähe­te­tyil­lä työn­te­ki­jöil­lä. ETK saa ilmoi­tuk­sia muu­ta­mas­ta tuhan­nes­ta vuo­sit­tain, mut­ta EK arvioi mää­räk­si kym­me­niä tuhansia.Eli käp­pi on todel­la suuri
  Kukaan ei tie­dä tar­kas­ti mää­rää, kos­ka ilmoi­tus­me­net­te­ly ei toimi.Erotus mer­kit­see, ettei vero­ja ja sos­mak­su­ja mak­se­ta mihin­kään valtioon.

  Näi­den lähe­tet­ty­jen työn­te­ki­jöi­den aiheut­ta­ma vero­tu­lo­jen mene­tys on mil­jar­di­luok­kaa. Peri­aat­tees­sa laillisesti

  Kun vero­poh­ja ja palk­ka­poh­ja rapau­tuu niin eipä ole ihme, että myös val­tio rapautuu

 14. Mut­ta en nyt ihan pure­mat­ta nie­le, että sosi­aa­li­tur­va oli­si kor­kean RAKENTEELLISEN työt­tö­myy­den syy, ”

  Ei kan­na­ta nie­lais­ta­kaan, syy on se, että meil­lä on lii­kaa 0 hin­tais­ta tai ali­pal­kat­tua työvoimaa.
  Opis­keln opet­tajs­ki ja kävin juu­ri AMK:ssa sel­vit­tä­mäs­sä harjoittelukuvioita.
  Nyt suun­ta on selvä:Pakollinen har­joit­te­lu teh­dään pal­kat­ta eli ilmais­työ­voi­maa n 100000 htv edes­tä + pääl­le n 50000–70000 ali­pal­kat­tua ulkomaalaista .

  Ei sii­nä nor­maa­li suo­ma­lai­nen hiemn vajaa­tuot­toi­nen pär­jää kuo­le­mat­ta nälkään.
  Eliit­ti yrit­tää vain syyl­lis­tää näi­tä vajaakuntoisia

 15. Huvit­taa jos­kus tämä yhteis­kun­ta: Minä­kin aloi­tin opis­ke­lut n 60-vuo­ti­aa­na ja olen val­mis n 62,5 vuotiaana.
  Kuka­han palk­kaa n 63-vuo­ti­aan opettajaksi??

  Aina­kin työt­tö­myys tulee kal­liik­si yhteis­kun­nal­le, kun iäk­käät pako­te­taan kai­ken­lai­seen käpistelyyn

 16. Luet­tu viit­tai­si vah­vas­ti toi­meen­tu­lo­tuen perus­osan alen­ta­mi­seen. Kan­na­tat­ko tätä? Ei se vält­tä­mät­tä oli­si huo­no idea. Kyl­lä sil­lä 60%:iin lei­ka­tul­la­kin pär­jää ihan hyvin. Ennem­min toi­meen­tu­lo­tues­ta leik­kai­sin kuin suh­teel­li­ses­ta asu­mis­tues­ta, jon­ka kar­si­mi­nen (esim. perus­tu­lon muo­dos­sa) syn­nyt­täi­si entis­tä mer­ki­tym­min köy­hien kau­pun­gi­no­sia ja asuinalueita.

 17. Pal­jon kadeh­di­tus­sa Tanskan
  mal­lis­sa hen­ki­lö­kun­nan irti­sa­no­mi­nen on yksinkertaista,
  mut­ta työt­tö­myys­tur­va korkea.”

  Voin ker­toa ettei se ole moni­mut­kais­ta Suomessakaan.
  Minut kut­sut­tiin pala­ve­riin, jos­sa ilmoi­te­tiin, että minut irti­sa­no­taan tuo­tan­nol­li­sis­ta ja talou­del­li­sis­ta syis­tä ja että työ­suh­tee­ni päät­tyy irti­sa­no­mi­sa­jan jälkeen.Sain kir­ja­ta milei­pi­tee­ni pöy­tä­kir­jan , mut­ta sil­lä ei ollut vaikutusta.
  Ale­kir­joi­tin saa­nee­ni ilmoi­tuk­sen ja sain sii­tä kopion työk­kä­riä varten

  Sain läh­teä vaik­ka heti, sil­lä irti­sa­no­mi­sai­ka­na ei ollut työvelvoitetta.

  Yksi pala­ve­ri, yksi pöytäkirja. 

  Mikä täs­sä oli moni­mut­kais­ta ja vaikeaa ??

 18. Blo­gin pitä­jän kir­joit­ta­ma näy­te­teks­ti SATA-kir­jaan on minus­ta hyvää ana­lyy­siä yhteis­kun­nan kehi­tyk­ses­tä ja sen nykyi­sis­tä ongel­mis­ta. Lisäk­si asioi­den syy- ja seu­raus­suh­teis­sa on hyviä oivalluksia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.