Rokottamisen menetetty maine

(Artik­ke­li on jul­kais­tu kolum­ni­na lääkärilehdessä)

Jokai­nen ilta­päi­vä­leh­tiä luke­nut tie­tää, että pan­de­mia­ro­ko­tus on vam­maut­ta­nut mon­ta nuor­ta elä­mää lau­kai­se­mal­la narkolepsian.

Mitä tämän väit­teen tuek­si on esit­tää? Sama­na vuon­na kun pan­de­mia­ro­ko­tuk­sia annet­tiin, oli Suo­mes­sa nar­ko­lep­siae­pi­de­mia, joka ulot­tui vähän lie­vem­pä­nä myös Ruot­siin. Muis­sa samaa roko­tet­ta käyt­tä­neis­sä mais­sa ei ole havait­tu mitään poik­kea­vaa. Tilas­to­tie­teen perus­kurs­sil­la reput­tai­si , jos näis­tä havain­nois­ta päät­te­li­si rokot­teen aiheut­ta­neen nar­ko­lep­si­aa. Jotain poik­keuk­sel­lis­ta on tapah­tu­nut, kos­ka tapaus­ten mää­rä ei mah­du miten­kään satun­nais­vaih­te­lun rajoi­hin, mut­ta seli­tyk­sek­si pitäi­si löy­tää syy, joka esiin­tyy Suo­mes­sa ja lie­vem­min Ruot­sis­sa, mut­ta ei muu­al­la maailmassa.

Epi­de­mian liit­tä­mi­nen rokot­tee­seen oli­si ker­ras­saan tuu­les­ta tem­mat­tua, ellem­me tie­täi­si, että nar­ko­lep­sia liit­tyy H1N1-viruk­seen. Espan­jan­tau­din jäl­jil­tä ”uni­tau­tia” esiin­tyi todel­la pal­jon. Mut­ta jos näin on, aivan höl­mö ei ole myös­kään väi­te, että pysäyt­täes­sään epi­de­mian rokot­ta­mi­nen vähen­si narkolepsiaa.

Roko­te­hy­po­tee­si kär­si kolauk­sen, kun nar­ko­lep­sia tapauk­sia perat­tiin Tuk­hol­man lää­nis­sä. Siel­lä oli perä­ti kuusi nar­ko­lap­sia­ta­paus­ta, mikä on aivan lii­kaa. Nel­jä oli roko­tet­tu ja kak­si rokot­ta­ma­ton­ta.   Juu­ri täs­sä suh­tees­sa väes­tös­sä­kin oli roko­tet­tu­ja ja rokot­ta­mat­to­mia. Kak­si sai­ras­tu­nut­ta rokot­ta­ma­ton­ta on tie­tys­ti vähän kumoa­maan yhteyt­tä, mut­ta pal­jon, kun tapaus­ten odo­tusar­vo on lähel­lä nol­laa. Roko­te­hy­po­tee­sia ei kumot­tu, mut­ta sen uskot­ta­vuus koki kolauksen.

Sikainfluens­sa­kaan se ei oikein voi olla, kos­ka nar­ko­lep­si­aa ei ole esiin­ty­nyt muis­sa mais­sa. Norovirus?

On myös rapor­toi­tu, että nar­ko­lep­sia puh­ke­si pian roko­tuk­sen jäl­keen. Se sitoo epi­de­mian tiu­kem­min rokot­tee­seen, mut­ta toi­saal­ta tau­ti ei val­lit­se­van käsi­tyk­sen mukaan tau­ti ei kehi­ty tyh­jäs­tä noin nopeas­ti. Ehkä­pä roko­te vain nopeut­ti tau­din kehi­tys­tä. Jos täs­tä oli kyse, uusia nar­ko­lep­sia­ta­pauk­sia on lähi­vuo­si­na odo­tet­ta­vis­sa perin vähän.

Tuk­hol­man lää­nis­sä asia sel­vi­tet­tiin ripeäs­ti. Mis­sä vii­pyy suo­ma­lai­nen tut­ki­mus samas­ta aihees­ta, sil­lä onhan meil­lä maa­il­man par­haat tie­dos­tot? Tuon­han pitäi­si sel­vi­tä paris­sa päi­väs­sä rekis­te­rei­tä yhdistämällä.

Asia oli­si help­po sel­vit­tää, mut­ta tie­to­suo­ja­vi­ran­omais­ten lupa puut­tuu. Sen saa­mi­nen kes­tää viik­ko­ja. Anteek­si vain, mut­ta tämä on aivan tol­ku­ton­ta! Epä­var­muus rokot­teen hait­ta­vai­ku­tuk­sis­ta joh­ti roko­tus­ten kes­keyt­tä­mi­seen. Vahin­ko ei täl­lä ker­taa ole järin suu­ri, kos­ka sikainfluens­sae­pi­de­mia­kin on tois­tai­sek­si väis­ty­nyt. Oli­si­ko tut­ki­mus­lu­van saan­ti kes­tä­nyt viik­ko­ja sii­nä­kin tapauk­ses­sa, että oli­si jou­dut­tu valit­se­maan rokot­teen hait­to­jen ja pan­de­mian uhrien välillä?

Kysy­mys nar­ko­lep­sian ja rokot­teen yhteyk­sis­tä on kieh­to­va tilas­tol­li­sen päät­te­lyn kan­nal­ta. Kohun mer­kit­tä­vin puo­li on kui­ten­kin se, että rokot­ta­mi­sel­le on aiheu­tet­tu mer­kit­tä­vää vahin­koa. On koko­naan unoh­det­tu, että vaik­ka epi­de­mia onnis­tut­tiin tor­ju­maan, sii­hen ehti kuol­la 40 hen­keä ja sadat sai­ras­tui­vat vakavasti.

Jou­duin itse perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri­nä vuon­na 2001 poh­ti­maan, kan­nat­taa­ko koko kan­sa rokot­taa van­hen­tu­neel­la iso­rok­ko­ro­kot­teel­la, jos pahin uhka­ku­va bio­lo­gi­ses­ta sodan­käyn­nis­tä oli­si toteu­tu­nut. Vaik­ka roko­te oli­si tap­pa­nut sato­ja, en oli­si empi­nyt. Tau­din vaa­rat oli­si­vat olleet pal­jon rokot­teen vaa­ro­ja suuremmat.

Tilas­to­tie­tei­li­jän on vai­kea ymmär­tää, mik­si hoi­don hait­ta­va­kuu­tuk­siin kuol­lut on vaka­vam­pi asia kuin hoi­don puut­tee­seen kuollut.

30 vastausta artikkeliin “Rokottamisen menetetty maine”

 1. Aivan tur­haa päh­ki­mis­tä. Oikein on hank­kia rokot­teet, vaik­ka suu­rin osa jää käyt­tä­mät­tä. Se että rokot­teet ovat saa­ta­vil­la ja nii­tä ei halu­ta takaa edes yhteis­kun­tau­han. Tilan­ne päin­vas­toin oli­si kestämätön.

 2. Tänään influens­sa­ro­ko­tuk­sen otta­nee­na olen samaa miel­tä, pos­tauk­sen perus­vies­tis­tä. Tuo vii­mei­sen kap­pa­leen kysy­mys ei ole ihan simp­pe­li. Sodan­käyn­nis­sä voi tul­la tilan­tei­ta, jois­sa muu­ta­man oman uhraus pelas­taa pal­jon enem­män omia. Saat­taa olla sodan­ajan puo­lus­tus­mi­nis­te­ril­le vai­kea paik­ka selit­tää rat­kai­su meneh­ty­nei­den omai­sil­le, saa­ti rau­han­ajan perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ril­le roko­tuk­seen tap­piot. Toi­saal­ta sik­si meil­lä on vas­tuul­li­sia päättäjiä(sic!).

 3. OS:
  >Tilas­to­tie­tei­li­jän on vai­kea ymmär­tää, miksi
  >hoi­don hait­ta­va­kuu­tuk­siin kuol­lut on vakavampi
  >asia kuin hoi­don puut­tee­seen kuollut.

  Täs­sä on ehkä jokin saman­lai­nen aspek­ti kuin oikeu­den­käy­tös­sä: on parem­pi, että kym­me­nen syyl­lis­tä käve­lee vapaa­na, kuin että yksi syy­tön tuo­mi­taan rikok­ses­ta. Aja­tus liit­tyy siis sii­hen, että on parem­pi, että jul­ki­nen val­ta on varo­vai­nen eikä tee mitään, kuin että se on aktii­vi­nen ja tekee ken­ties vaka­via virheitä.

  Sii­tä huo­li­mat­ta olen samaa miel­tä sii­nä, että rokot­ta­mis­pää­tös oli oikein — ja näin sii­tä huo­li­mat­ta, löy­tyy­kö nar­ko­lep­sia­tut­ki­muk­sis­sa yhtään mitään tukea epäilyille.

 4. Surul­li­nen totuus on että mikään mah­ti maa­il­mas­sa ei enää pys­ty tap­pa­maan käsi­tys­tä, että roko­tus aiheut­taa nar­ko­lep­si­aa. Kyl­lä­hän esi­mer­kik­si Riik­ka Söy­ring selit­ti, että sikainfluens­sa­ro­kot­tees­sa on nano­hiuk­ka­sia, jot­ka tar­tut­ta­vat sikainfluens­san rokot­ta­mat­to­miin. Sikainfluens­sa­ro­ko­te oli epäi­le­mät­tä myös niin kau­hea myrk­ky että pys­tyi aiheut­ta­maan nar­ko­lep­sian rokottamattomissakin.

  Viran­omai­sil­le on ihan eri nor­mit kuin tut­ki­val­le jour­na­lis­mil­le ja kansalaisjärjestöille.

 5. OS:
  >Tilas­to­tie­tei­li­jän on vai­kea ymmär­tää, miksi
  >hoi­don hait­ta­va­kuu­tuk­siin kuol­lut on vakavampi
  >asia kuin hoi­don puut­tee­seen kuollut.

  Itse en ole tilas­to­tie­tei­li­jä, mut­ta olen kyl­lä ihan oikeas­ti sitä miel­tä, että hait­ta­vai­ku­tuk­siin kuo­le­mi­nen on kym­me­nen ker­taa vaka­vam­pi asia kuin itse tau­tiin kuoleminen.

  Maa­il­mas­sa kuo­lee vuo­sit­tain var­maan­kin yli 10 mil­joo­naa ihmis­tä. Kuo­le­mi­nen sinän­sä on tie­tys­ti väis­tä­mä­tön­tä. On hyvä toi­mia sen eteen, että tur­hia ennen­ai­kai­sia kuo­le­mia voi­tai­siin vält­tää. Tätä ei kui­ten­kaan ole syy­tä teh­dä hin­nal­la mil­lä hyvän­sä. Ihmi­sen ei ole vält­tä­mät­tä hyvä läh­teä sörk­ki­mään luon­non kuvioi­ta, kun se ei var­mas­ti tie­dä, mihin se joh­taa pite­mäl­lä täh­täyk­sel­lä. Sik­si roko­tus­kam­pan­joi­hin on läh­tö­koh­tai­ses­ti aina syy­tä suh­tau­tua varauksellisesti. 

  Mas­sii­vi­siin roko­tus­kam­pan­joi­hin liit­tyy suu­ria talou­del­li­sia int­res­se­jä. Sik­si monet halua­vat nii­tä edis­tää ja mie­lel­lään myös kri­tii­kin vaimentaa.

 6. Eipä tuol­la nar­ko­lep­sial­la tosi­aan tai­da olla yhteyt­tä rokotteeseen.

  Mut­ta kyl­lä THL:n ihmi­set­kin reput­tai­si­vat tilas­to­tie­teen kurs­sin. Viik­ko sen jäl­keen, kun koko kan­saa oli alet­tu rokot­ta­maan, oli tau­ti lähes hävin­nyt. Täs­tä THL veti joh­to­pää­tök­sen, että se oli rokot­teen ansio­ta, vaik­ka oli­vat aiem­min sano­neet, että immu­ni­tee­tin saa­mi­nen kes­tää kak­si viikkoa…puhumattakaan sii­tä, että Viros­sa, Puo­las­sa ja Venä­jäl­lä ei roko­tet­tu juu­ri ketään.

  Ehkä roko­tus­pää­tös oli oikea, ehkä ei. Mut­ta myös rehel­li­nen jäl­ki­pyyk­ki THL:ta oli­si asiallista.

 7. ”Tilas­to­tie­tei­li­jän on vai­kea ymmär­tää, mik­si hoi­don hait­ta­va­kuu­tuk­siin kuol­lut on vaka­vam­pi asia kuin hoi­don puut­tee­seen kuollut.”

  Jos­kus sitä näkee tilas­to­ja sii­tä, kuin­ka pal­jon ihmi­siä kuo­lee tar­peet­to­mas­ti iat­ro­gee­ni­siin syi­hin, siis hoi­toon. Ennen muu­ta tar­peet­to­miin leik­kauk­siin, vää­riin lääk­kei­siin, lääk­kei­den ylian­nos­tuk­siin ja sivu- ja yhteis­vai­ku­tuk­siin. (Ame­rik­ka­lai­sis­sa leh­dis­sä, joten tie­dot kos­ke­vat tie­tys­ti Ame­rik­kaa.) Luku ei ole ihan pie­ni. Mut­ta sii­nä asias­sa ei syn­ny kama­laa haloo­ta, eivät­kä ihmi­set ala jou­koit­tain kiel­täy­tyä lääk­keis­tä ja leik­kauk­sis­ta. Täs­tä voi­si var­maan pää­tel­lä, että asia ei ole ollen­kaan suo­ra­vii­vai­nen, vaan että ihmi­set ovat yksin­ker­tai­ses­ti irra­tio­naa­li­sia arvioi­des­saan syyl­li­syyt­tä ja uhkia.

  Roko­tet­ta ei miel­le­tä hoi­dok­si. Roko­te on ”myrk­kyä”, jota tuu­ta­taan pii­kil­lä ter­vei­siin ihmi­siin, ts. par­haim­mil­laan­kin vält­tä­mä­tön paha. Jos sii­tä seu­raa jotain vaka­vaa, se on rokot­teen syy, ei tau­din jota vas­taan roko­te­taan. Lääk­kei­tä taas mää­rä­tään sai­rail­le, ihmi­set jopa vaa­ti­vat nii­tä, ja nii­tä pide­tään hyvi­nä. Jos lääk­kei­siin sit­ten kuo­lee, niin se on kui­ten­kin sai­rau­den syy.

  Asia saat­toi olla toi­sin sil­loin, kun piti jat­ku­vas­ti tosis­saan pelä­tä vaka­via kul­ku­tau­te­ja, ja jokai­nen roko­te oli ter­ve­tul­lut uutuus.

  Täl­lai­sen irra­tio­naa­li­suu­den ylit­tä­mi­nen ei ole älyl­li­ses­ti kovin vaa­ti­vaa, mut­ta se vaa­tii ehkä mie­len­ti­laa, johon on vai­kea pääs­tä, jos vaik­ka oma lap­si näyt­tää ole­van vaa­ras­sa. Tai jos on töis­sä ilta­päi­vä­leh­des­sä, jos­sa val­lit­see hys­te­rian kan­nal­ta kasvihuoneilmasto.

 8. Ihmis­ten mie­li­ku­va Pan­dem­rixin tur­val­li­suu­des­ta oli hei­ken­ty­nyt jo ennen tätä nar­ko­lep­sia kohua. Adju­vant­tia epäil­tiin vaa­ral­li­sek­si ja koko roko­tet­ta ei ollut tut­kit­tu kovin laajasti.

  Kun sit­ten yhdis­te­tään nämä epäi­lyt, roko­te­val­mis­ta­jan halu suo­ja­ta itsen­sä sopi­muk­sel­la, joka siir­si kai­ken vas­tuun sivu­vai­ku­tuk­sis­ta käyt­tä­jäl­le, ja se että kaik­ki maat eivät hyväk­sy­neet Pan­dem­rixia roko­teoh­jel­maan­sa, niin kyl­lä nor­maa­li-ihmi­nen alkaa epäilemään.

  Rokot­teen otta­nut ja nar­ko­lep­si­aan sai­ras­tu­nut epäi­lee var­mas­ti roko­tet­ta ja miet­tii tuli­ko ns. pete­tyk­si yhteis­kun­nan tahol­ta. Näi­tä ihmi­siä ei var­mas­ti­kaan pal­jon loh­du­ta vaik­ka yhteis­kun­nan koko­nais­hyö­ty oli­si posi­tii­vi­nen, kun oma hait­ta on iso.

  Itse olen toi­saal­ta tyy­ty­väi­nen, että tämä Pan­dem­rix-kohu on käy­ty läpi. Se on var­mas­ti­kin avan­nut vähän enem­män suo­ma­lais­ten sil­miä ja jat­kos­sa viran­omai­sil­ta tul­laan vaa­ti­maan parem­pia perus­te­lu­ja asioil­le. Kes­ki­mää­rin suo­ma­lai­nen ihmi­nen on jär­ke­vä, hänel­le voi­daan perus­tel­la totuu­den­mu­kai­ses­ti asiat ja hän sen perus­teel­la pys­tyy teke­mään yhteis­kun­nan­kin koko­nais­hyö­dyn kan­nal­ta jär­ke­viä päätöksiä.

 9. Tähän pätee van­ha sanon­ta: Vacci­nes have beco­me vic­tims of their own success.

  Viran­omais­ten ja epä­vi­ral­lis­ten ter­veys­vies­ti­jöi­den teh­tä­vä oli sik­si jo läh­tö­koh­tai­ses­ti vai­kea. Mut­ta epä­on­nis­tui­ko THL:n ja mui­den viral­lis­ten taho­jen viestintä?

  Aina­kin minus­ta näyt­täi­si sil­tä, että ter­veys­va­lis­ta­ja­ta­hot eivät ole oikein muut­ta­neet vies­tin­tä­stra­te­gioi­taan sit­ten 1970-luvun. Täs­sä välis­sä on kui­ten­kin tapah­tu­nut kak­si asi­aa: 1) ihmi­set ovat alka­neet kysee­na­lais­taa auk­to­ri­teet­te­ja entis­tä enem­män ja 2) inter­ne­tis­tä löy­tyy tukea mil­le vaih­toeh­toi­sel­le usko­muk­sel­le tahan­sa. En kyl­lä tie­dä, mitä teki­sin parem­min. No, aina­kin viran­omais­ta­hot voi­si­vat kokeil­la google-opti­moin­tia, kos­ka haku­ko­neel­la­han he häviä­vät kai­ken­maa­il­man roko­tein­foil­le men­nen tullen.

 10. Jani: “Ihmis­ten mie­li­ku­va Pan­dem­rixin tur­val­li­suu­des­ta oli hei­ken­ty­nyt jo ennen tätä nar­ko­lep­sia kohua. Adju­vant­tia epäil­tiin vaa­ral­li­sek­si ja koko roko­tet­ta ei ollut tut­kit­tu kovin laajasti.”

  Kyl­lä tosi­aan epäil­tiin — hur­jim­mat net­ti­kir­joit­ta­jat oli­vat aivan var­mo­ja sii­tä, että roko­tus­kam­pan­jal­la oli tar­koi­tus rat­kais­ta maa­pal­lon väes­tön­kas­vun ongel­mat — roko­te tap­pai­si suu­rim­man osan ihmisistä.
  Adju­vant­ti taas oli se osa rokot­tees­ta, jota oli käy­tet­ty run­saas­ti aikai­sem­min­kin — uusi osa oli juu­ri se virus-cocktail.
  Kaik­ki maat eivät tosi­aan otta­neet Pan­dem­rixiä — ei riit­tä­nyt — ja jois­sa­kin mais­sa kil­pai­lun voit­ti­vat muut yhtiöt, mm. Bax­ter, jota netis­sä epäil­tiin koko sikafluns­san kek­si­jäk­si, kun sil­lä on teh­tai­ta Mek­si­kos­sa ja siel­lä epi­de­mia ensik­si havaittiin.
  Hupai­saa, että nämä jutut ovat vie­lä elos­sa, vaik­ka roko­tus­kam­pan­jan ruu­mis­ka­so­ja ei ole näkynyt.

 11. Tilas­to­tie­tei­li­jän on vai­kea ymmär­tää, mik­si hoi­don hait­ta­va­kuu­tuk­siin kuol­lut on vaka­vam­pi asia kuin hoi­don puut­tee­seen kuollut.”

  Moraa­li­ky­sy­myk­set tule­vat esiin var­sin­kin, jos vaa­di­taan rokot­teen otta­mis­ta muus­ta kuin omaan ter­vey­teen liit­ty­vis­tä syis­tä (vaik­ka­pa että sai­raan­hoi­ta­jat eivät levi­tä tau­tia poti­lai­siin; tai että perus­ter­vei­den kan­sa­lais­vel­vol­li­suus on ottaa roko­te, jot­ta tau­ti ei leviä ris­ki­ryh­miin kuuluviin).

  Moraa­li­fi­lo­si­fit­han ovat kek­si­neet kai­ken­lai­sia kär­jis­tyk­siä tee­mas­ta. Mik­si kak­si sai­ras­ta ihmis­tä ei voi vaa­tia yhden ter­veen tap­pa­mis­ta, jot­ta toi­nen heis­tä sai­si täl­tä keuh­kot ja toi­nen sydä­men — uhraa­mal­la yksi ihmis­hen­ki sääs­tet­täi­siin kaksi.

 12. Jos 1/1 000 000:sta kadul­la käve­li­jäs­tä kuo­lee Suo­mes­sa auton ylia­ja­ma­na suo­ja­tiel­lä (hatus­ta vedet­ty suh­de­lu­ku) , niin mitä sit­ten tuo­hon ver­rat­tu­na on n. 5 tapus­ta X tapauk­seen pan­de­mix-roko­tet­tui­hin verrattuina.

  Viet­na­min sodas­sa viral­lis­ten luku­jen mukaan kuo­li n. 50 000 USA Army Forcen soti­las­ta koko sodan kau­del­la, kun samal­la aikaa USAs­sa kuo­li saman ver­ran kan­sa­lai­si­aan yhden vuo­den aika­na liikenneonnettomuuksissa.

  Kaik­ki kun on niin suh­teel­lis­ta, että mitä­hän viral­li­nen Suo­men tie­doi­tus­vä­li­ne meil­le lop­pu­jen lopuk­si kan­sa­lai­sil­leen eteen­sä työntää.

 13. Rai­mo K: “Adju­vant­ti taas oli se osa rokot­tees­ta, jota oli käy­tet­ty run­saas­ti aikaisemminkin ”

  Esi­mer­kik­si Ira­kis­sa USA:n soti­lai­den per­na­rut­to­ro­kot­tees­sa. “Gulf War syndrome”:n syyk­si on väi­tet­ty kyseis­tä roko­tet­ta, mut­ta ilmei­ses­ti kysei­nen syndroo­ma on lopul­ta­kin mys­tee­ri, eli roko­tet­ta tai tehos­te­ai­net­ta ei pidä syyttää 😉

 14. Vil­le: “Esi­mer­kik­si Ira­kis­sa USA:n soti­lai­den per­na­rut­to­ro­kot­tees­sa. “Gulf War syndrome”:n syyk­si on väi­tet­ty kyseis­tä roko­tet­ta, mut­ta ilmei­ses­ti kysei­nen syndroo­ma on lopul­ta­kin mys­tee­ri, eli roko­tet­ta tai tehos­te­ai­net­ta ei pidä syyttää”

  Miten sikainfluens­sa­ro­ko­te voi­si olla aiheut­ta­nut Gulf War Syndro­men? Sikainfluens­sa ja roko­te kek­sit­tiin pal­jon myö­hem­min. Beats me…

 15. Rai­mo K,
  käsit­tääk­se­ni sama tehos­te­ai­ne oli kysees­sä, mut­ta ei se nyt tie­ten­kään ole oikeas­ti mitään aiheut­ta­nut, mut­ta kai­ken­lai­sia sala­liit­to­tyyp­pi­siä teo­rioi­ta näis­tä hel­pos­ti syntyy.

 16. Vie­lä Rai­mo K:lle,
  siis tie­tys­ti Gulf-syndroo­man syyk­si epäil­tiin anth­rax-roko­tet­ta, ei influens­sa­ro­ko­tet­ta. Ja nar­ko­lep­sian syyk­si epäil­lään H1N1-roko­tet­ta. Onhan täs­sä ana­lo­gia. Tosin aurin­gon­pilk­ku­ja syy­te­tään myös vaik­ka mistä…

 17. Jani: “Se on var­mas­ti­kin avan­nut vähän enem­män suo­ma­lais­ten sil­miä ja jat­kos­sa viran­omai­sil­ta tul­laan vaa­ti­maan parem­pia perus­te­lu­ja asioille.”

  Haus­ka oxy­mo­ro­ni. Jos sil­mät oikeas­ti auke­ai­si­vat, ei vas­tuu­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta hyvin­voin­nis­ta yri­tet­täi­si vyö­ryt­tää jol­le­kin myyt­ti­sel­le Viran­omai­sel­le. Pää­tök­siä nyt vaan jou­du­taan teke­mään puut­teel­li­sen tie­don varas­sa, eikä kon­sen­sus­kaan ole muu­ta kuin sisä­siis­ti ter­mi kol­lek­tii­vi­sel­le mutulle.

  Vii­meis­tään sii­nä vai­hees­sa kun ter­veys­tie­dot aukea­vat asia­no­mis­ta­jil­le täy­sin jul­ki­sik­si täy­tyy tämä ilmei­nen kol­lek­tii­vi­nen vaje epä­var­muu­den ja epä­täy­del­li­syy­den sie­tä­mi­ses­sä rat­kais­ta joten­kin tai ter­vey­den­huol­to­sek­to­ril­ta lop­pu­vat resurssit.

 18. Tilas­tol­li­nen on eri asia kuin sel­väs­ti osoitettava.

  Olen juu­ri muut­ta­nut kes­kus­ta-alu­eel­le, jos­sa tak­kaa pol­te­taan pal­jon eli olen monin­ker­tais­ta­nut altis­tu­mi­se­ni pien­hiuk­ka­sil­le. Pien­hiuk­ka­set aiheut­ta­vat vuo­sit­tain Suo­mes­sa 1300 tilas­tol­lis­ta kuo­le­maa. Tilas­tol­li­sel­la kuo­le­mal­la tar­koi­tan täs­sä sel­lai­sia kuo­le­mia, jois­sa les­kel­le ei jää mitään tilan­net­ta tai yksit­täis­tä syy­tä, jota koh­taan olla katkera.

  Kun minun­kin aika­na koit­taa (mihin nyt toi­vot­ta­vas­ti menee vie­lä usei­ta vuo­si­kym­me­niä), en minä eikä kukaan voi tie­tää, oli­sin­ko *minä* elä­nyt pidem­pään puh­taam­mas­sa ilmas­sa. Ei siis jää mitään jos­si­tel­ta­vaa, ja ainoas­taan tilas­to­tie­tei­li­jä voi tie­tää, että 1300 suo­ma­lais­ta kuo­lee ennen­ai­kai­ses­ti pien­hiuk­kas­ten takia.

  Täl­lai­nen tilas­tol­li­nen kuo­le­ma ei aiheu­ta niin pal­jon surua eikä kat­ke­ruut­ta. Toi­sin kuin se kuo­le­ma, jon­ka syy on sel­väs­ti osoi­tet­ta­vis­sa: jos sat­tui­sin jää­mään auton alle (mikä täs­sä ympä­ris­tös­sä nyt muu­ten­kin sat­tuu ole­maan toden­nä­köi­sem­pi vaih­toeh­to) tai kuo­li­sin hoitovirheeseen.

 19. Jos nyt vähän­kään miet­tii kan­san tyh­miä rive­jä, niin ei täm­möi­nen mil­joo­nia mak­sa­vat roko­tus­kam­pan­ja nyt miten­kään voi men­nä putkeen.

  Jos roko­te toi­mii ja epi­dem­pia saa­daan pysäy­tet­tyä heti alkuun­sa, ihmi­set ovat vihai­sia kun val­tio­val­ta tuh­la­si rahaa ilmi­sel­vään tur­huu­teen, eihän epi­de­mi­aa edes syn­ty­nyt! Kysees­sä on täl­löin vain lää­ke­teol­li­suu­den onnis­tu­nut lob­baus vero­ra­ho­jen varastamiseksi.

  Jos roko­te ei toi­mi tai se myö­häs­tää ja pan­de­mia iskee voi­mal­la kan­sa­lai­siin, se on puh­taas­ti polii­tik­ko­jen ja lää­ke­teol­li­suu­den vikaa, kun ne eivät kyke­ne tuto­ta­maan yksin­ker­tai­sia rokot­tei­ta ja hidas­te­li­vat tai muu­ten­vaan käm­mäi­li­vät. Onhan poliol­le­kin roko­te, joten tot­ta­kai aivan uudel­le tau­dil­le­kin sem­moi­nen pitäi­si vii­kos­sa saa­da ja sato­ja mil­joo­nia annok­sia jakeluun.

  Niin tai näin, se on aivan var­mas­ti väärinpäin!

 20. En ole otta­nut mitään vapaa­eh­toi­sia roko­tuk­sia ja anti­biot­ti­kuu­re­ja­kin on ollut pit­kän elä­mä­ni aina tasan yksi. Luo­tan sii­hen, että kuol­lei­suus on lää­ke­tie­tees­tä huo­li­mat­ta 100 %. Bak­tee­rit, viruk­set ja syö­pä­so­lut todis­ta­vat elä­män elin­voi­mai­suu­des­ta elä­män nitis­tä­mi­ses­sä tie­tees­tä huolimatta.

 21. Olen ylei­sem­min­kin havain­nut, että me lää­kä­rit olem­me oikeas­taan var­sin vaa­ral­li­sia. Var­sin­kin monet iäk­käät moni­sai­raat ovat aset­tu­neet tiet­tyyn sai­rauk­sien­sa poten­ti­aa­li­kuop­paan, jon­ka reu­nat eivät kovin kor­keat kui­ten­kaan ole. Täl­löin herooi­siin kor­jaus­toi­men­pi­tei­siin läh­te­mi­nen usein kei­kaut­taa veneen.
  Oma nyrk­ki­sään­tö­ni on, että jos menee edes koh­tuul­li­ses­ti, niin paras olla kos­ke­mat­ta mihinkään.

 22. Vil­le: “Rai­mo K,
  käsit­tääk­se­ni sama tehos­te­ai­ne oli kysees­sä, mut­ta ei se nyt tie­ten­kään ole oikeas­ti mitään aiheut­ta­nut, mut­ta kai­ken­lai­sia sala­liit­to­tyyp­pi­siä teo­rioi­ta näis­tä hel­pos­ti syntyy.”

  Niin. Käsit­tääk­se­ni sitä skva­lee­nia (squa­le­ne) on käy­tet­ty var­sin paljon.

 23. Mik­si ihmi­siä ei kovin pal­joa sit­ten kui­ten­kaan kuo­le epidemioissa?

  Yksi syy on ilmei­ses­ti se, että yleen­sä tar­tun­ta­tau­din lie­vem­pi ver­sio peit­to­aa vaa­ral­li­sem­man. Meka­nis­mi on tie­ten­kin se, että sän­gys­sä makaa­va hen­ges­tään tais­te­le­va ei levi­tä tau­tia lähes­kään niin tehok­kaas­ti kuin samaa tau­tia kan­ta­va suht’ ter­vee­nä liik­ku­va. Lie­vä ver­sio levi­tes­sään sato­ja ker­to­ja tehok­kaam­min samal­la tekee immuu­nik­si vaa­ral­li­sem­mal­le versiolle.

  Ns. Espan­jan tau­din tap­pa­vuus joh­tui tämän teo­rian mukaan sii­tä, että se levi­si poik­keus­o­lois­sa, kun soti­laat, ter­veet ja sai­raat, pak­kau­tui­vat yhteen.

  Mut­ta entäs mus­ta sur­ma? Kukaan ei var­mas­ti tie­dä, mik­si yllä kuvat­tu meka­nis­mi näyt­tää toi­mi­neen todel­la huo­nos­ti. On ehdo­tet­tu rot­tia tau­din levit­tä­jik­si, mikä kui­ten­kaan ei sovi hui­maan leviämisnopeuteen.

  Uusim­pien tut­ki­mus­ten mukaan mus­ta sur­ma ei ollut­kaan yksi tau­ti vaan usei­ta. Euroop­pa­lais­ten mas­sa­kuo­le­mat alkoi­vat jo ennen kuin rut­to edes levi­si Eurooppaan. 

  Syyk­si on teo­re­ti­soi­tu ilmas­ton muu­tos­ta yhdis­tet­ty­nä edel­tä­vien vuo­si­sa­to­jen hui­maan väes­tön­kas­vuun. Kun mar­gi­naa­li­sen maan tuot­to romah­ti, suu­ret ihmis­mas­sat läh­ti­vät kul­ke­maan ker­juul­la. Nälän hei­ken­tä­mi­nä he lopul­ta kuo­li­vat, mut­ta ehti­vät sitä ennen levit­tää tau­te­ja. Kau­heut­ta lisä­si vie­lä idäs­tä myö­hem­min levin­nyt rutto.

  Epäi­len­kin (toki täy­te­nä maal­lik­ko­na), että tau­din lie­ve­ne­mi­seen ei voi luot­taa täy­sin. Tau­ti voi nimit­täin aina­kin teo­rias­sa kai muta­toi­tua myös sel­lai­sek­si, joka itää pit­kään eli levi­ää tehok­kaas­ti ja sit­ten vas­ta tap­paa. Eri­tyi­sen vaa­ral­li­nen täl­lai­nen tau­ti on sel­lai­sis­sa olo­suh­teis­sa, jois­sa sai­ras­tu­nei­ta ei voi­da eris­tää tai hei­dän on jopa läh­det­tä­vä liik­keel­le. Jos täl­lai­seen tau­tiin liit­tyy näl­kä, kata­stro­fi pahe­ne enti­ses­tään, kos­ka nälän hei­ken­tä­män tap­paa lie­vem­pi­kin tauti. 

  Täl­lai­nen ske­naa­rio on epä­to­den­nä­köi­nen EU-Euroo­pas­sa. Vii­mek­si vas­taa­vaa tapah­tui 150 vuot­ta sit­ten — Suo­mes­sa. Köy­his­sä mais­sa kata­stro­fi on sen sijaan mah­dol­li­nen ja ilmas­ton muut­tues­sa yhä todennäköisempi.

 24. Suo­mes­sa ei ole pakol­li­sia roko­tuk­sia, mut­ta alle kou­luiän on ihmis­lap­sen aika tur­ha yrit­tää pul­li­koi­da roko­tus­ta vastaan.

 25. TomiA: “Ns. Espan­jan tau­din tap­pa­vuus joh­tui tämän teo­rian mukaan sii­tä, että se levi­si poik­keus­o­lois­sa, kun soti­laat, ter­veet ja sai­raat, pak­kau­tui­vat yhteen.”

  Var­maan tot­ta, mut­ta se tap­poi myös Lapis­sa, jos­sa näin ei ollut.

 26. Googla­ten löy­tyy vih­jet­tä: Oulus­sa vain 18% nuo­ris­ta otti sikainfluens­sa­ro­kot­teen, mut­ta Kuo­pios­sa “perä­ti” puo­let nuo­ris­ta otti.(18.12.2009 men­nes­sä). Tilas­tol­li­ses­ti hui­kea ero, jota THL:n pitäi­si tutkia. 

  Lisä­vih­jet­tä: Oulun nuo­ret haas­tat­te­luis­sa ker­toi­vat kat­so­neen­sa netis­tä infoa ja sik­si kiel­täy­ty­neet. Sala­liit­to ja myr­ky­tys­hu­hut foo­ru­meil­la suomi24:ssä tai “rokotusinfo“sta säikäyttivät. 

  Kuo­pios­sa taas vai­kut­taa KYS-efek­ti. Koko alue ja lehti(Savon Sano­mat) on lää­ke­tie­de­pai­not­tei­nen yli­opis­ton ympä­ril­lä (suku­lai­sia muka­na jne), joten syn­tyy luot­ta­mus­ta lää­ke­tie­tee­seen. Oulu on taas sel­väs­ti kän­nyk­kä­seu­tua, Kale­va-leh­des­sä luo­te­taan net­tiin ja säh­köi­seen tie­toon ja uuteen tek­no­lo­gi­aan. Mut­ta jos säh­köi­nen net­ti­si­säl­tö (suomi24) on huhu­jen kau­hu­ros­kaa niin..

 27. Erään ulkom. tut­ki­muk­sen mukaan opis­ke­li­jat usein usko­vat ekaa googlen osoit­ta­maa link­kiä. Googlat­kaa “sikainfluens­sa” ja saat­te lin­kin viat­to­man viral­li­sen näköi­siin sivui­hin jos­sa sivus­sa on mm. uutisotsikot:


  Roko­tus­asian­tun­ti­ja: Lää­kä­rit sala­si­vat narkolepsiaoireet
  THL:n asian­tun­ti­ja: “Älä anna sikafluns­sa­ro­ko­tet­ta lapsellesi”
  Sikainfluens­sa­ro­ko­te pila­si Lau­ran, 19, elämän

  Tämä link­ki päi­hit­tää suo­sio­jo­nos­sa viran­omais­ten STM:n THL:n tms sikainfluens­sain­fot ja ohjeet, jot­ka ovat vas­ta sijal­la 5 ja 6. Eli viran­omai­set ovat jo hävin­neet infor­maa­tio­tais­te­lun netis­sä, johon nuo­ret luot­taa aikui­sia enem­män ja sokeammin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.