Rokottamisen menetetty maine

(Artikke­li on julka­istu kolumn­i­na lääkärilehdessä)

Jokainen iltapäiväle­htiä lukenut tietää, että pan­demi­aroko­tus on vam­maut­tanut mon­ta nuor­ta elämää laukaise­mal­la narkolepsian.

Mitä tämän väit­teen tuek­si on esit­tää? Samana vuon­na kun pan­demi­aroko­tuk­sia annet­ti­in, oli Suomes­sa narkolep­si­aepi­demia, joka ulot­tui vähän lievem­pänä myös Ruot­si­in. Muis­sa samaa rokotet­ta käyt­täneis­sä mais­sa ei ole havait­tu mitään poikkeavaa. Tilas­toti­eteen peruskurssil­la reput­taisi , jos näistä havain­noista päät­telisi rokot­teen aiheut­ta­neen narkolep­si­aa. Jotain poikkeuk­sel­lista on tapah­tunut, kos­ka tapausten määrä ei mah­du mitenkään sat­un­nais­vai­htelun rajoi­hin, mut­ta seli­tyk­sek­si pitäisi löytää syy, joka esi­in­tyy Suomes­sa ja lievem­min Ruot­sis­sa, mut­ta ei muual­la maailmassa.

Epi­demi­an liit­tämi­nen rokot­teeseen olisi ker­ras­saan tuules­ta tem­mat­tua, ellemme tietäisi, että narkolep­sia liit­tyy H1N1-viruk­seen. Espan­jan­taudin jäljiltä ”uni­tau­tia” esi­in­tyi todel­la paljon. Mut­ta jos näin on, aivan hölmö ei ole myöskään väite, että pysäyt­täessään epi­demi­an rokot­ta­mi­nen vähen­si narkolepsiaa.

Rokote­hy­po­teesi kär­si kolauk­sen, kun narkolep­sia tapauk­sia per­at­ti­in Tukhol­man läänis­sä. Siel­lä oli peräti kuusi narko­lap­si­at­a­paus­ta, mikä on aivan liikaa. Neljä oli rokotet­tu ja kak­si rokot­tam­a­ton­ta.   Juuri tässä suh­teessa väestössäkin oli rokotet­tu­ja ja rokot­ta­mat­to­mia. Kak­si sairas­tunut­ta rokot­tam­a­ton­ta on tietysti vähän kumoa­maan yhteyt­tä, mut­ta paljon, kun tapausten odotusar­vo on lähel­lä nol­laa. Rokote­hy­po­teesia ei kumot­tu, mut­ta sen uskot­tavu­us koki kolauksen.

Sikain­flu­enssakaan se ei oikein voi olla, kos­ka narkolep­si­aa ei ole esi­in­tynyt muis­sa mais­sa. Norovirus?

On myös rapor­toitu, että narkolep­sia puhke­si pian roko­tuk­sen jäl­keen. Se sitoo epi­demi­an tiukem­min rokot­teeseen, mut­ta toisaal­ta tau­ti ei val­lit­se­van käsi­tyk­sen mukaan tau­ti ei kehi­ty tyhjästä noin nopeasti. Ehkäpä rokote vain nopeut­ti taudin kehi­tys­tä. Jos tästä oli kyse, uusia narkolep­si­at­a­pauk­sia on lähivu­osi­na odotet­tavis­sa perin vähän.

Tukhol­man läänis­sä asia selvitet­ti­in ripeästi. Mis­sä viipyy suo­ma­lainen tutkimus samas­ta aiheesta, sil­lä onhan meil­lä maail­man parhaat tiedos­tot? Tuon­han pitäisi selvitä paris­sa päivässä rek­istere­itä yhdistämällä.

Asia olisi help­po selvit­tää, mut­ta tieto­suo­javi­ra­nomais­ten lupa puut­tuu. Sen saami­nen kestää viikko­ja. Anteek­si vain, mut­ta tämä on aivan tolku­ton­ta! Epä­var­muus rokot­teen hait­tavaiku­tuk­sista johti roko­tusten keskeyt­tämiseen. Vahinko ei täl­lä ker­taa ole järin suuri, kos­ka sikain­flu­enssaepi­demi­akin on tois­taisek­si väistynyt. Olisiko tutkimus­lu­van saan­ti kestänyt viikko­ja siinäkin tapauk­ses­sa, että olisi joudut­tu val­it­se­maan rokot­teen hait­to­jen ja pan­demi­an uhrien välillä?

Kysymys narkolep­sian ja rokot­teen yhteyk­sistä on kiehto­va tilas­tol­lisen päät­te­lyn kannal­ta. Kohun merkit­tävin puoli on kuitenkin se, että rokot­tamiselle on aiheutet­tu merkit­tävää vahinkoa. On kokon­aan uno­hdet­tu, että vaik­ka epi­demia onnis­tut­ti­in tor­ju­maan, siihen ehti kuol­la 40 henkeä ja sadat sairas­tu­i­v­at vakavasti.

Jouduin itse perus­palve­lu­min­is­ter­inä vuon­na 2001 pohti­maan, kan­nat­taako koko kansa rokot­taa van­hen­tuneel­la isorokko­rokot­teel­la, jos pahin uhkaku­va biol­o­gis­es­ta sodankäyn­nistä olisi toteu­tunut. Vaik­ka rokote olisi tap­panut sato­ja, en olisi empinyt. Taudin vaarat oli­si­vat olleet paljon rokot­teen vaaro­ja suuremmat.

Tilas­toti­eteil­i­jän on vaikea ymmärtää, mik­si hoidon hait­tavaku­u­tuk­si­in kuol­lut on vakavampi asia kuin hoidon puut­teeseen kuollut.

30 vastausta artikkeliin “Rokottamisen menetetty maine”

 1. Aivan turhaa pähkimistä. Oikein on han­kkia rokot­teet, vaik­ka suurin osa jää käyt­tämät­tä. Se että rokot­teet ovat saatavil­la ja niitä ei halu­ta takaa edes yhteiskun­tauhan. Tilanne päin­vas­toin olisi kestämätön.

 2. Tänään influ­enssaroko­tuk­sen otta­neena olen samaa mieltä, postauk­sen perusvi­estistä. Tuo viimeisen kap­paleen kysymys ei ole ihan simp­peli. Sodankäyn­nis­sä voi tul­la tilantei­ta, jois­sa muu­ta­man oman uhraus pelas­taa paljon enem­män omia. Saat­taa olla sodana­jan puo­lus­tus­min­is­ter­ille vaikea paik­ka selit­tää ratkaisu mene­htynei­den omaisille, saati rauhana­jan perus­palve­lu­min­is­ter­ille roko­tuk­seen tap­pi­ot. Toisaal­ta sik­si meil­lä on vas­tu­ullisia päättäjiä(sic!).

 3. OS:
  >Tilas­toti­eteil­i­jän on vaikea ymmärtää, miksi
  >hoidon hait­tavaku­u­tuk­si­in kuol­lut on vakavampi
  >asia kuin hoidon puut­teeseen kuollut.

  Tässä on ehkä jokin saman­lainen aspek­ti kuin oikeu­denkäytössä: on parem­pi, että kymme­nen syyl­listä kävelee vapaana, kuin että yksi syytön tuomi­taan rikok­ses­ta. Aja­tus liit­tyy siis siihen, että on parem­pi, että julki­nen val­ta on varovainen eikä tee mitään, kuin että se on akti­ivi­nen ja tekee ken­ties vakavia virheitä.

  Siitä huoli­mat­ta olen samaa mieltä siinä, että rokot­tamis­päätös oli oikein — ja näin siitä huoli­mat­ta, löy­tyykö narkolep­siatutkimuk­sis­sa yhtään mitään tukea epäilyille.

 4. Surulli­nen totu­us on että mikään mahti maail­mas­sa ei enää pysty tap­pa­maan käsi­tys­tä, että roko­tus aiheut­taa narkolep­si­aa. Kyl­lähän esimerkik­si Riik­ka Söyring selit­ti, että sikain­flu­enssarokot­teessa on nanohiukka­sia, jot­ka tar­tut­ta­vat sikain­flu­enssan rokot­ta­mat­tomi­in. Sikain­flu­enssarokote oli epäilemät­tä myös niin kauhea myrkky että pystyi aiheut­ta­maan narkolep­sian rokottamattomissakin.

  Vira­nomaisille on ihan eri nor­mit kuin tutki­valle jour­nal­is­mille ja kansalaisjärjestöille.

 5. OS:
  >Tilas­toti­eteil­i­jän on vaikea ymmärtää, miksi
  >hoidon hait­tavaku­u­tuk­si­in kuol­lut on vakavampi
  >asia kuin hoidon puut­teeseen kuollut.

  Itse en ole tilas­toti­eteil­i­jä, mut­ta olen kyl­lä ihan oikeasti sitä mieltä, että hait­tavaiku­tuk­si­in kuolem­i­nen on kymme­nen ker­taa vakavampi asia kuin itse tau­ti­in kuoleminen.

  Maail­mas­sa kuolee vuosit­tain var­maankin yli 10 miljoon­aa ihmistä. Kuolem­i­nen sinän­sä on tietysti väistämätön­tä. On hyvä toimia sen eteen, että turhia ennenaikaisia kuolemia voitaisi­in vält­tää. Tätä ei kuitenkaan ole syytä tehdä hin­nal­la mil­lä hyvän­sä. Ihmisen ei ole vält­tämät­tä hyvä lähteä sörkkimään luon­non kuvioi­ta, kun se ei var­masti tiedä, mihin se johtaa pitemäl­lä tähtäyk­sel­lä. Sik­si roko­tuskam­pan­joi­hin on lähtöko­htais­es­ti aina syytä suh­tau­tua varauksellisesti. 

  Mas­si­ivisi­in roko­tuskam­pan­joi­hin liit­tyy suuria taloudel­lisia intresse­jä. Sik­si mon­et halu­a­vat niitä edis­tää ja mielel­lään myös kri­ti­ikin vaimentaa.

 6. Eipä tuol­la narkolep­sial­la tosi­aan tai­da olla yhteyt­tä rokotteeseen.

  Mut­ta kyl­lä THL:n ihmisetkin reput­taisi­vat tilas­toti­eteen kurssin. Viikko sen jäl­keen, kun koko kansaa oli alet­tu rokot­ta­maan, oli tau­ti läh­es hävin­nyt. Tästä THL veti johtopäätök­sen, että se oli rokot­teen ansio­ta, vaik­ka oli­vat aiem­min sanoneet, että immu­ni­teetin saami­nen kestää kak­si viikkoa…puhumattakaan siitä, että Virossa, Puo­las­sa ja Venäjäl­lä ei rokotet­tu juuri ketään.

  Ehkä roko­tus­päätös oli oikea, ehkä ei. Mut­ta myös rehelli­nen jälkipyyk­ki THL:ta olisi asiallista.

 7. ”Tilas­toti­eteil­i­jän on vaikea ymmärtää, mik­si hoidon hait­tavaku­u­tuk­si­in kuol­lut on vakavampi asia kuin hoidon puut­teeseen kuollut.”

  Joskus sitä näkee tilas­to­ja siitä, kuin­ka paljon ihmisiä kuolee tarpeet­tomasti iatro­geenisi­in syi­hin, siis hoitoon. Ennen muu­ta tarpeet­tomi­in leikkauk­si­in, vääri­in lääkkeisi­in, lääkkei­den ylian­nos­tuk­si­in ja sivu- ja yhteis­vaiku­tuk­si­in. (Amerikkalai­sis­sa lehdis­sä, joten tiedot koske­vat tietysti Amerikkaa.) Luku ei ole ihan pieni. Mut­ta siinä asi­as­sa ei syn­ny kamalaa haloo­ta, eivätkä ihmiset ala joukoit­tain kieltäy­tyä lääkkeistä ja leikkauk­sista. Tästä voisi var­maan päätel­lä, että asia ei ole ollenkaan suo­ravi­ivainen, vaan että ihmiset ovat yksinker­tais­es­ti irra­tionaal­isia arvioidessaan syyl­lisyyt­tä ja uhkia.

  Rokotet­ta ei miel­letä hoidok­si. Rokote on ”myrkkyä”, jota tuu­tataan piikil­lä ter­veisi­in ihmisi­in, ts. parhaim­mil­laankin vält­tämätön paha. Jos siitä seu­raa jotain vakavaa, se on rokot­teen syy, ei taudin jota vas­taan rokote­taan. Lääkkeitä taas määrätään sairaille, ihmiset jopa vaa­ti­vat niitä, ja niitä pide­tään hyv­inä. Jos lääkkeisi­in sit­ten kuolee, niin se on kuitenkin sairau­den syy.

  Asia saat­toi olla toisin sil­loin, kun piti jatku­vasti tosis­saan pelätä vakavia kulku­taute­ja, ja jokainen rokote oli ter­ve­tul­lut uutuus.

  Täl­laisen irra­tionaal­isu­u­den ylit­tämi­nen ei ole älyl­lis­es­ti kovin vaa­ti­vaa, mut­ta se vaatii ehkä mie­len­ti­laa, johon on vaikea päästä, jos vaik­ka oma lap­si näyt­tää ole­van vaaras­sa. Tai jos on töis­sä iltapäiväle­hdessä, jos­sa val­lit­see hys­ter­ian kannal­ta kasvihuoneilmasto.

 8. Ihmis­ten mieliku­va Pan­dem­rix­in tur­val­lisu­ud­es­ta oli heiken­tynyt jo ennen tätä narkolep­sia kohua. Adju­vant­tia epäilti­in vaar­al­lisek­si ja koko rokotet­ta ei ollut tutkit­tu kovin laajasti.

  Kun sit­ten yhdis­tetään nämä epäi­lyt, rokote­valmis­ta­jan halu suo­ja­ta itsen­sä sopimuk­sel­la, joka siir­si kaiken vas­tu­un sivu­vaiku­tuk­sista käyt­täjälle, ja se että kaik­ki maat eivät hyväksyneet Pan­dem­rix­ia roko­teo­hjel­maansa, niin kyl­lä nor­maali-ihmi­nen alkaa epäilemään.

  Rokot­teen ottanut ja narkolep­si­aan sairas­tunut epäilee var­masti rokotet­ta ja miet­tii tuliko ns. pete­tyk­si yhteiskun­nan tahol­ta. Näitä ihmisiä ei var­mas­tikaan paljon lohdu­ta vaik­ka yhteiskun­nan kokon­aishyö­ty olisi posi­ti­ivi­nen, kun oma hait­ta on iso.

  Itse olen toisaal­ta tyy­tyväi­nen, että tämä Pan­dem­rix-kohu on käy­ty läpi. Se on var­mas­tikin avan­nut vähän enem­män suo­ma­lais­ten silmiä ja jatkos­sa vira­nomaisil­ta tul­laan vaa­ti­maan parem­pia perustelu­ja asioille. Keskimäärin suo­ma­lainen ihmi­nen on järkevä, hänelle voidaan perustel­la totu­u­den­mukaises­ti asi­at ja hän sen perus­teel­la pystyy tekemään yhteiskun­nankin kokon­aishyö­dyn kannal­ta järke­viä päätöksiä.

 9. Tähän pätee van­ha sanon­ta: Vac­cines have become vic­tims of their own success.

  Vira­nomais­ten ja epävi­ral­lis­ten ter­veysvi­esti­jöi­den tehtävä oli sik­si jo lähtöko­htais­es­ti vaikea. Mut­ta epäon­nis­tuiko THL:n ja muiden viral­lis­ten taho­jen viestintä?

  Ainakin minus­ta näyt­täisi siltä, että ter­veysval­is­ta­jata­hot eivät ole oikein muut­ta­neet viestin­täs­trate­gioitaan sit­ten 1970-luvun. Tässä välis­sä on kuitenkin tapah­tunut kak­si asi­aa: 1) ihmiset ovat alka­neet kyseenalais­taa auk­tori­teet­te­ja entistä enem­män ja 2) inter­netistä löy­tyy tukea mille vai­h­toe­htoiselle usko­muk­selle tahansa. En kyl­lä tiedä, mitä tek­isin parem­min. No, ainakin vira­nomais­ta­hot voisi­vat kokeil­la google-opti­moin­tia, kos­ka hakukoneel­la­han he häviävät kaiken­maail­man rokote­in­foille men­nen tullen.

 10. Jani: “Ihmis­ten mieliku­va Pan­dem­rix­in tur­val­lisu­ud­es­ta oli heiken­tynyt jo ennen tätä narkolep­sia kohua. Adju­vant­tia epäilti­in vaar­al­lisek­si ja koko rokotet­ta ei ollut tutkit­tu kovin laajasti.”

  Kyl­lä tosi­aan epäilti­in — hur­jim­mat net­tikir­joit­ta­jat oli­vat aivan var­mo­ja siitä, että roko­tuskam­pan­jal­la oli tarkoi­tus ratkaista maa­pal­lon väestönkasvun ongel­mat — rokote tap­paisi suurim­man osan ihmisistä.
  Adju­vant­ti taas oli se osa rokot­teesta, jota oli käytet­ty run­saasti aikaisem­minkin — uusi osa oli juuri se virus-cocktail.
  Kaik­ki maat eivät tosi­aan otta­neet Pan­dem­rix­iä — ei riit­tänyt — ja jois­sakin mais­sa kil­pailun voit­ti­vat muut yhtiöt, mm. Bax­ter, jota netis­sä epäilti­in koko sikaflun­ssan kek­si­jäk­si, kun sil­lä on tehtai­ta Mek­sikos­sa ja siel­lä epi­demia ensik­si havaittiin.
  Hupaisaa, että nämä jutut ovat vielä elos­sa, vaik­ka roko­tuskam­pan­jan ruumiska­so­ja ei ole näkynyt.

 11. “Tilas­toti­eteil­i­jän on vaikea ymmärtää, mik­si hoidon hait­tavaku­u­tuk­si­in kuol­lut on vakavampi asia kuin hoidon puut­teeseen kuollut.”

  Moraa­likysymyk­set tule­vat esi­in varsinkin, jos vaa­di­taan rokot­teen ottamista muus­ta kuin omaan ter­vey­teen liit­tyvistä syistä (vaikka­pa että sairaan­hoita­jat eivät lev­itä tau­tia poti­laisi­in; tai että peruster­vei­den kansalaisvelvol­lisu­us on ottaa rokote, jot­ta tau­ti ei lev­iä riskiryh­mi­in kuuluviin).

  Moraal­i­filosi­fithan ovat keksi­neet kaiken­laisia kär­jistyk­siä teemas­ta. Mik­si kak­si sairas­ta ihmistä ei voi vaa­tia yhden ter­veen tap­pamista, jot­ta toinen heistä saisi tältä keuhkot ja toinen sydä­men — uhraa­mal­la yksi ihmishen­ki säästet­täisi­in kaksi.

 12. Jos 1/1 000 000:sta kadul­la käveli­jästä kuolee Suomes­sa auton yli­a­ja­mana suo­jatiel­lä (hatus­ta vedet­ty suhdeluku) , niin mitä sit­ten tuo­hon ver­rat­tuna on n. 5 tapus­ta X tapauk­seen pan­demix-rokotet­tui­hin verrattuina.

  Viet­namin sodas­sa viral­lis­ten luku­jen mukaan kuoli n. 50 000 USA Army Forcen soti­las­ta koko sodan kaudel­la, kun samal­la aikaa USAs­sa kuoli saman ver­ran kansalaisi­aan yhden vuo­den aikana liikenneonnettomuuksissa.

  Kaik­ki kun on niin suh­teel­lista, että mitähän viralli­nen Suomen tiedoi­tusvä­line meille lop­pu­jen lopuk­si kansalaisilleen eteen­sä työntää.

 13. Raimo K: “Adju­vant­ti taas oli se osa rokot­teesta, jota oli käytet­ty run­saasti aikaisemminkin ”

  Esimerkik­si Irakissa USA:n soti­laiden pernarut­torokot­teessa. “Gulf War syndrome”:n syyk­si on väitet­ty kyseistä rokotet­ta, mut­ta ilmeis­es­ti kyseinen syn­d­rooma on lop­ul­takin mys­teeri, eli rokotet­ta tai tehosteainet­ta ei pidä syyttää 😉

 14. Ville: “Esimerkik­si Irakissa USA:n soti­laiden pernarut­torokot­teessa. “Gulf War syndrome”:n syyk­si on väitet­ty kyseistä rokotet­ta, mut­ta ilmeis­es­ti kyseinen syn­d­rooma on lop­ul­takin mys­teeri, eli rokotet­ta tai tehosteainet­ta ei pidä syyttää”

  Miten sikain­flu­enssarokote voisi olla aiheut­tanut Gulf War Syn­dromen? Sikain­flu­enssa ja rokote kek­sit­ti­in paljon myöhem­min. Beats me…

 15. Raimo K,
  käsit­tääk­seni sama tehosteaine oli kyseessä, mut­ta ei se nyt tietenkään ole oikeasti mitään aiheut­tanut, mut­ta kaiken­laisia salali­it­to­tyyp­pisiä teo­ri­oi­ta näistä hel­posti syntyy.

 16. Vielä Raimo K:lle,
  siis tietysti Gulf-syn­d­rooman syyk­si epäilti­in anthrax-rokotet­ta, ei influ­enssarokotet­ta. Ja narkolep­sian syyk­si epäil­lään H1N1-rokotet­ta. Onhan tässä analo­gia. Tosin auringonpilkku­ja syytetään myös vaik­ka mistä…

 17. Jani: “Se on var­mas­tikin avan­nut vähän enem­män suo­ma­lais­ten silmiä ja jatkos­sa vira­nomaisil­ta tul­laan vaa­ti­maan parem­pia perustelu­ja asioille.”

  Haus­ka oxy­moroni. Jos silmät oikeasti aukeaisi­vat, ei vas­tu­u­ta henkilöko­htais­es­ta hyv­in­voin­nista yritet­täisi vyöryt­tää jollekin myyt­tiselle Vira­nomaiselle. Päätök­siä nyt vaan joudu­taan tekemään puut­teel­lisen tiedon varas­sa, eikä kon­sen­suskaan ole muu­ta kuin sisäsi­isti ter­mi kollek­ti­iviselle mutulle.

  Viimeistään siinä vai­heessa kun ter­veystiedot aukea­vat asian­omis­ta­jille täysin julk­isik­si täy­tyy tämä ilmeinen kollek­ti­ivi­nen vaje epä­var­muu­den ja epätäy­del­lisyy­den sietämisessä ratkaista jotenkin tai ter­vey­den­huoltosek­to­ril­ta lop­pu­vat resurssit.

 18. Tilas­tolli­nen on eri asia kuin selvästi osoitettava.

  Olen juuri muut­tanut keskus­ta-alueelle, jos­sa takkaa polte­taan paljon eli olen moninker­tais­tanut altistu­miseni pien­hiukkasille. Pien­hiukkaset aiheut­ta­vat vuosit­tain Suomes­sa 1300 tilas­tol­lista kuole­maa. Tilas­tol­lisel­la kuole­mal­la tarkoi­tan tässä sel­l­aisia kuolemia, jois­sa leskelle ei jää mitään tilan­net­ta tai yksit­täistä syytä, jota kohtaan olla katkera.

  Kun min­unkin aikana koit­taa (mihin nyt toiv­ot­tavasti menee vielä usei­ta vuosikym­meniä), en minä eikä kukaan voi tietää, olisinko *minä* elänyt pidem­pään puh­taam­mas­sa ilmas­sa. Ei siis jää mitään jos­siteltavaa, ja ain­oas­taan tilas­toti­eteil­i­jä voi tietää, että 1300 suo­ma­laista kuolee ennenaikaises­ti pien­hiukkas­ten takia.

  Täl­lainen tilas­tolli­nen kuole­ma ei aiheuta niin paljon surua eikä katkeru­ut­ta. Toisin kuin se kuole­ma, jon­ka syy on selvästi osoitet­tavis­sa: jos sat­tuisin jäämään auton alle (mikä tässä ympäristössä nyt muutenkin sat­tuu ole­maan toden­näköisem­pi vai­h­toe­hto) tai kuolisin hoitovirheeseen.

 19. Jos nyt vähänkään miet­tii kansan tyh­miä rive­jä, niin ei täm­möi­nen miljoo­nia mak­sa­vat roko­tuskam­pan­ja nyt mitenkään voi men­nä putkeen.

  Jos rokote toimii ja epi­dem­pia saadaan pysäytet­tyä heti alku­un­sa, ihmiset ovat vihaisia kun val­tio­val­ta tuh­lasi rahaa ilmi­selvään turhu­u­teen, eihän epi­demi­aa edes syn­tynyt! Kyseessä on täl­löin vain lääke­te­ol­lisu­u­den onnis­tunut lob­baus verora­ho­jen varastamiseksi.

  Jos rokote ei toi­mi tai se myöhästää ja pan­demia iskee voimal­la kansalaisi­in, se on puh­taasti poli­itikko­jen ja lääke­te­ol­lisu­u­den vikaa, kun ne eivät kykene tuto­ta­maan yksinker­taisia rokot­tei­ta ja hidaste­liv­at tai muuten­vaan käm­mäilivät. Onhan poli­ollekin rokote, joten tot­takai aivan uudelle taudillekin sem­moinen pitäisi viikos­sa saa­da ja sato­ja miljoo­nia annok­sia jakeluun.

  Niin tai näin, se on aivan var­masti väärinpäin!

 20. En ole ottanut mitään vapaae­htoisia roko­tuk­sia ja antibiot­tiku­ure­jakin on ollut pitkän elämäni aina tasan yksi. Luotan siihen, että kuolleisu­us on lääketi­eteestä huoli­mat­ta 100 %. Bak­teer­it, viruk­set ja syöpä­so­lut todis­ta­vat elämän elin­voimaisu­ud­es­ta elämän nitistämisessä tieteestä huolimatta.

 21. Olen yleisem­minkin havain­nut, että me lääkärit olemme oikeas­t­aan varsin vaar­al­lisia. Varsinkin mon­et iäkkäät mon­i­sairaat ovat aset­tuneet tiet­tyyn sairauk­sien­sa poten­ti­aa­likuop­paan, jon­ka reunat eivät kovin korkeat kuitenkaan ole. Täl­löin herooisi­in kor­jaus­toimen­piteisi­in lähtem­i­nen usein keikaut­taa veneen.
  Oma nyrkkisään­töni on, että jos menee edes kohtu­ullis­es­ti, niin paras olla koske­mat­ta mihinkään.

 22. Ville: “Raimo K,
  käsit­tääk­seni sama tehosteaine oli kyseessä, mut­ta ei se nyt tietenkään ole oikeasti mitään aiheut­tanut, mut­ta kaiken­laisia salali­it­to­tyyp­pisiä teo­ri­oi­ta näistä hel­posti syntyy.”

  Niin. Käsit­tääk­seni sitä skvalee­nia (squa­lene) on käytet­ty varsin paljon.

 23. Mik­si ihmisiä ei kovin paljoa sit­ten kuitenkaan kuole epidemioissa?

  Yksi syy on ilmeis­es­ti se, että yleen­sä tar­tun­tataudin lievem­pi ver­sio peit­toaa vaar­al­lisem­man. Mekanis­mi on tietenkin se, että sängyssä makaa­va hengestään tais­tel­e­va ei lev­itä tau­tia läh­eskään niin tehokkaasti kuin samaa tau­tia kan­ta­va suht’ ter­veenä liikku­va. Lievä ver­sio levitessään sato­ja ker­to­ja tehokkaam­min samal­la tekee immuu­niksi vaar­al­lisem­malle versiolle.

  Ns. Espan­jan taudin tap­pavu­us joh­tui tämän teo­ri­an mukaan siitä, että se lev­isi poikkeu­solois­sa, kun soti­laat, ter­veet ja sairaat, pakkau­tu­i­v­at yhteen.

  Mut­ta entäs mus­ta sur­ma? Kukaan ei var­masti tiedä, mik­si yllä kuvat­tu mekanis­mi näyt­tää toim­i­neen todel­la huonos­ti. On ehdotet­tu rot­tia taudin levit­täjik­si, mikä kuitenkaan ei sovi huimaan leviämisnopeuteen.

  Uusimpi­en tutkimusten mukaan mus­ta sur­ma ei ollutkaan yksi tau­ti vaan usei­ta. Euroop­palais­ten mas­sakuolemat alkoi­vat jo ennen kuin rut­to edes lev­isi Eurooppaan. 

  Syyk­si on teo­reti­soitu ilmas­ton muu­tos­ta yhdis­tet­tynä edeltävien vuo­sisato­jen huimaan väestönkasvu­un. Kun mar­gin­aalisen maan tuot­to rom­ahti, suuret ihmis­mas­sat läh­tivät kulke­maan ker­ju­ul­la. Nälän heiken­täminä he lop­ul­ta kuo­li­vat, mut­ta ehtivät sitä ennen levit­tää taute­ja. Kauheut­ta lisäsi vielä idästä myöhem­min levin­nyt rutto.

  Epäilenkin (toki täytenä maal­likkona), että taudin lieven­e­miseen ei voi luot­taa täysin. Tau­ti voi nimit­täin ainakin teo­ri­as­sa kai muta­toitua myös sel­l­aisek­si, joka itää pitkään eli lev­iää tehokkaasti ja sit­ten vas­ta tap­paa. Eri­tyisen vaar­alli­nen täl­lainen tau­ti on sel­l­ai­sis­sa olo­suhteis­sa, jois­sa sairas­tunei­ta ei voi­da eristää tai hei­dän on jopa lähdet­tävä liik­keelle. Jos täl­laiseen tau­ti­in liit­tyy nälkä, katas­trofi pahene entis­es­tään, kos­ka nälän heiken­tämän tap­paa lievem­pikin tauti. 

  Täl­lainen ske­naario on epä­to­den­näköi­nen EU-Euroopas­sa. Viimek­si vas­taavaa tapah­tui 150 vuot­ta sit­ten — Suomes­sa. Köy­hissä mais­sa katas­trofi on sen sijaan mah­dolli­nen ja ilmas­ton muuttues­sa yhä todennäköisempi.

 24. Suomes­sa ei ole pakol­lisia roko­tuk­sia, mut­ta alle kouluiän on ihmis­lapsen aika turha yrit­tää pul­likoi­da roko­tus­ta vastaan.

 25. TomiA: “Ns. Espan­jan taudin tap­pavu­us joh­tui tämän teo­ri­an mukaan siitä, että se lev­isi poikkeu­solois­sa, kun soti­laat, ter­veet ja sairaat, pakkau­tu­i­v­at yhteen.”

  Var­maan tot­ta, mut­ta se tap­poi myös Lapis­sa, jos­sa näin ei ollut.

 26. Googlat­en löy­tyy vih­jet­tä: Oulus­sa vain 18% nuorista otti sikain­flu­enssarokot­teen, mut­ta Kuo­pios­sa “peräti” puo­let nuorista otti.(18.12.2009 men­nessä). Tilas­tol­lis­es­ti huikea ero, jota THL:n pitäisi tutkia. 

  Lisävi­h­jet­tä: Oulun nuoret haas­tat­teluis­sa ker­toi­vat kat­soneen­sa netistä infoa ja sik­si kieltäy­tyneet. Salali­it­to ja myrky­tyshuhut foo­rumeil­la suomi24:ssä tai “rokotusinfo“sta säikäyttivät. 

  Kuo­pios­sa taas vaikut­taa KYS-efek­ti. Koko alue ja lehti(Savon Sanomat) on lääketiede­pain­ot­teinen yliopis­ton ympäril­lä (suku­laisia mukana jne), joten syn­tyy luot­ta­mus­ta lääketi­eteeseen. Oulu on taas selvästi kän­nykkäseu­tua, Kale­va-lehdessä luote­taan net­ti­in ja sähköiseen tietoon ja uuteen teknolo­giaan. Mut­ta jos sähköi­nen net­ti­sisältö (suomi24) on huhu­jen kauhuroskaa niin..

 27. Erään ulkom. tutkimuk­sen mukaan opiske­li­jat usein usko­vat ekaa googlen osoit­ta­maa linkkiä. Googlatkaa “sikain­flu­enssa” ja saat­te linkin viat­toman viral­lisen näköisi­in sivui­hin jos­sa sivus­sa on mm. uutisotsikot:


  Roko­tusasiantun­ti­ja: Lääkärit sala­si­vat narkolepsiaoireet
  THL:n asiantun­ti­ja: “Älä anna sikaflun­ssarokotet­ta lapsellesi”
  Sikain­flu­enssarokote pilasi Lau­ran, 19, elämän

  Tämä link­ki päi­hit­tää suo­sio­jonos­sa vira­nomais­ten STM:n THL:n tms sikain­flu­ens­sain­fot ja ohjeet, jot­ka ovat vas­ta sijal­la 5 ja 6. Eli vira­nomaiset ovat jo hävin­neet infor­maa­tio­tais­telun netis­sä, johon nuoret luot­taa aikuisia enem­män ja sokeammin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.