Jorvaksentien pyörätie

Näi­hin päi­viin asti pyö­rä­reit­ti Espoos­ta Tam­mi­saa­reen on ollut yksi maan par­hai­ta. Suu­rel­ta osin sik­si, että sii­nä ei ole pyö­rä­tie­tä vaan leveät pien­ta­reet. Maan­tie­pyö­räl­lä voi pan­na ison pykä­län pääl­le ja antaa mennä.

Olen ollut vähän huo­lis­sa­ni, mitä täl­le fil­la­riyh­tey­del­le tapah­tuu, kun Espoon ja Kirk­ko­num­men välil­le teh­dään moot­to­ri­tie. Koko tie on sinän­sä type­rä inves­ton­ti, jon­ka on syn­nyt­tä­nyt muu­ta­ma tuhat sin­ne tän­ne ja tuon­ne teh­tyä oma­ko­ti­ta­loa ilman jul­kis­ta lii­ken­net­tä. Jos nuo oma­ko­ti­ta­lot oli­si­vat jou­tu­neet mak­sa­maan moot­to­ri­tien sii­nä mis­sä ker­ros­ta­lon asuk­kaat rap­pu­käy­tä­vän ja his­sin, koko tie oli­si jää­nyt raken­ta­mat­ta, mut­ta se on toi­nen tarina.

Pel­kä­sin, että tie­lai­tok­sen insi­nöö­rit suun­nit­te­le­vat fil­la­ril­le saman­lais­ta sik­sak-ser­pen­tii­niä, jol­lai­sen voi näh­dä vaik­ka­pa Nur­mi­jär­ven­tiel­lä. Mut­ta ei. Kor­vii­ni on kan­tau­tu­nut taval­li­ses­ti luo­tet­ta­val­ta tahol­ta vah­vis­ta­ma­ton tie­to, ettei välil­le tule pyö­räyh­teyt­tä lain­kaan. Espoon ja Kirk­ko­num­men välil­lä kiel­le­tään pyö­räi­ly tyk­kä­nään. Voi­ko noin yli­pään­sä teh­dä? Muu­ria Kirk­ko­num­men ympä­ri ei raken­ne­ta, mut­ta kel­vol­li­nen yhteys on noin kym­me­nen kilo­met­riä pitempi.

Kuka täs­tä on päättänyt?

45 vastausta artikkeliin “Jorvaksentien pyörätie”

 1. Kii­tos täs­tä. Päi­vi­tä tilan­net­ta tän­ne, jos suin­kin voit, sil­lä aihe kiin­nos­taa minua kovasti.

  Kom­men­toi­pa ehties­sä­si myös Palo­hei­mon läh­töä Vih­reis­tä. Kiin­nos­tai­si kuul­la vih­rei­den mie­li­pi­tei­tä aiheesta. 🙂

 2. Oma veik­kauk­se­ni suun­ni­tel­ma­kart­taa tut­ki­nee­na on, että pyö­räi­ly ohja­taan rin­nak­kai­seen tie-/ka­tu­verk­koon, jota täy­den­ne­tään nyt tämän hank­keen yhtey­des­sä. Reit­ti kul­kee moot­to­ri­tien ete­lä­puol­ta van­hal­ta Kiven­lah­den sil­lal­ta aina kehä III:n län­si­puo­lel­le, mis­tä ali­kul­ku Jor­vak­seen Van­hal­le Ran­ta­tiel­le ja sitä pit­kin Kirk­ko­num­men kes­kus­taan. Mat­ka Kirk­ko­num­men kes­kus­taan pysyy suun­nil­leen ennal­laan, sii­tä län­teen jat­ka­vil­le tulee ehkä kol­me kilo­met­riä lisää. Ajal­li­ses­ti hidas­tus on kui­ten­kin huo­mat­ta­va, kos­ka maan­tie­fil­la­ril­la ei voi tuol­la rei­til­lä ajaa täy­sil­lä. Saman­lais­ta tus­kaa luvas­sa kuin Espoon puo­lel­la on nyt.

  http://www.tiehallinto.fi/pls/wwwedit/docs/26859.PDF

 3. Kuu­los­taa käsit­tä­mät­tö­mäl­tä. Otak­sun, että pyö­räi­li­jät lai­te­taan jol­le­kin ‘van­hal­le Tam­mi­saa­ren­tiel­le’, jos­sa pien­nar on sel­lai­nen kapea töpö ja koko ajan saa pelä­tä kos­ka auto tulee takaa pääl­le, jos ereh­tyy het­kek­si ihai­le­maan esi­mer­kik­si mai­se­mia. Voi sii­nä olla myös se sik­sak-pyö­rä­tie, joka on lin­jat­tu siten, että yli­mää­räi­siä kus­tan­nuk­sia ei tule. (Auto­tiet lou­hi­taan kal­lion läpi, pyö­rä­tie kul­kee kal­lion pääl­lä tai kier­tää sen jos­tain reu­noil­ta, ja sit­ten menee tun­ne­liin ja vaih­taa puol­ta ja käy het­ken sil­lä auto­tiel­lä ja…)
  Ps. Voi­sit Osmo kir­joit­taa kir­jan arki­ses­ta fil­la­roin­nis­ta Suo­mes­sa (pyö­räi­lys­tä, pai­kois­ta, ihan mis­tä vaan). Käsit­tääk­se­ni kir­ja­si Fil­la­ril­la Nizzaan oli ja on hyvin luet­tu. Suo­mek­si jul­kais­tu­ja fil­la­ri­kir­jo­ja on hyvin vähän (onko nii­tä?) (ver­rat­tu­na nyt vaik­ka­pa venei­ly­kir­joi­hin). Tänään tuli mit­ta­riin vain 50 km. Tee­ma­na oli pari upe­aa lin­tu­tor­nia, joten sei­sos­ke­lua riitti.

 4. Pyö­räi­len tuo­ta reit­tiä pit­kin Kirk­ko­num­men kaut­ta kesä­mö­kil­le Raa­se­po­riin sil­loin täl­löin. Kyl­lä kismittää.

 5. Kiin­nos­tuk­se­ni puo­lue­ku­vioi­hin on rajal­li­nen, mut­ta sano­taan nyt jotain täy­sin aiheen sii­tä mitä Palo­hei­mo leh­ti­tie­to­jen mukaan tie­dot­ti. Sik­si etten voi­si olla enem­pää eri mieltä.

  Palo­hei­mon mukaan maa­il­man­laa­jui­nen muut­to­lii­ke on paha asia mm. sik­si että kun par­hai­ten liik­keel­le kyke­ne­vä väes­tö­no­suus nos­taa kyt­kin­tä niin he eivät olet kor­jaa­mas­sa aavi­koi­tu­mis­ta ja mui­ta ongel­mia syn­nyin­seu­duil­laan, jot­ka taas ovat se syy mik­si siel­lä on niin kur­jaa että siel­lä on niin kur­jaa. Yhteys on minus­ta kei­no­te­koi­nen, mut­ta kui­ten­kin tämä lyhyes­ti sanot­tu­na tar­koit­taa että eko­pa­ko­lai­suus on eko­lo­gi­sen vas­tuun pakoilua.

  Ihmis­ten vaan joten­kin ja jos­tain kos­mi­ses­ta maa­or­juusprin­sii­pis­tä joh­tuen pitää jää­dä elä­mään sin­ne mis­sä ei voi elää, riip­pu­mat­ta sii­tä ovat­ko he hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti asioi­den tilas­ta vas­tuus­sa tai voi­vat­ko he asial­le mitään teh­dä. Ihan noin mie­len­kiiin­nos­ta, jos vaik­ka aavi­koi­tu­mi­sen vas­tais­ta tais­te­lua ei voi voit­taa niin tulee­ko kaa­tua saap­paat jalassa?

  Ja tämä on ilmei­ses­ti sitä eko­rea­lis­mia. Eli kos­ka eläm­me maa­il­mas­sa jos­sa ei pääs­tä sopuun edes arki­ta­sol­la vai­ku­tuk­sel­taan suht mität­tö­mis­tä pääs­tö­vä­hen­nyk­sis­tä, tai jos­sa on man­te­reel­li­sia mai­ta jos­sa ei saa­da edes oikeus­lai­tos­ta toi­mi­maan, niin rat­kai­su on se että kiel­le­tään liik­ku­mi­nen ja kek­si­tään vie­lä poliit­ti­ses­ti epä­rea­lis­ti­sem­pia ympä­ris­tö­ra­joi­tuk­sia? Se että maas­ta­muut­to köy­his­tä mais­ta on pit­käl­ti jo nyt kiel­let­ty ja ilman mitään tosia­sial­lis­ta vai­ku­tus­ta ei ole myös­kään perus­te kysee­na­lais­ta koko kont­rol­li­jär­jes­tel­män rea­lis­ti­suut­ta vaan kek­siä uusia kiel­to­ja. Hie­nos­ti­han se on toi­mi­nut huu­mei­den­kin kanssa.

 6. Mut­ta kun ei ole “van­haa Tam­mi­saa­ren­tie­tä”. 😀 Mota­ri kirk­ko­num­mel­le on sinän­sä hyvä han­ke, kos­ka lii­ken­ne­mää­rät sen vaa­ti­vat. Se oli­si pitä­nyt teh­dä jo 20-vuot­ta sitten.

  Lii­ken­teen tulee olla:
  — nopeaa,
  — teho­kas­ta ja
  — halpaa.

  Oli kyse sit­ten fil­la­ris­ta tai autos­ta, ovat vaa­ti­muk­set samo­ja. Suo­me­lai­nen lii­ken­ne­suun­nit­te­lu on ala-arvoista. 🙁

 7. Mut­ta kun ei ole “van­haa Tammisaarentietä”.”
  Ai, en tun­ne seu­tua. Otak­suin, kun tääl­lä meil­lä Turun suun­nal­la kul­kee esi­mer­kik­si Salon suun­taan moot­to­ri­tie, van­ha maan­tie ja vie­lä vähän van­hem­pi maan­tie. Erään­lai­nen ongel­ma tämä­kin, että kun raken­na­taan uusi moot­to­rie ja sitä pitää pitää kun­nos­sa niin kah­ta van­haa­kin tie­tä pitää pitää kun­nos­sa. (Siis pitää yllä ‘pääl­lek­käi­siä’ tie­verk­ko­ja, kun rahas­ta on muu­ten­kin pula.) Näi­tä “van­ho­ja tei­tä” läh­tee Turus­ta joka suun­taan. No, ehkä näi­den Här­kä­tei­den yllä­pi­tä­mi­nen menee sit­ten kult­tuu­ri­puo­len bud­je­tis­ta. Eikä sii­nä, kau­nii­ta ovat ajaa, minul­le kyl­lä sopii, että ovat olemassa.

 8. Soi­nin­vaa­ra sekoit­taa his­sit ja tiet.
  “Jos nuo oma­ko­ti­ta­lot oli­si­vat jou­tu­neet mak­sa­maan moot­to­ri­tien sii­nä mis­sä ker­ros­ta­lon asuk­kaat rap­pu­käy­tä­vän ja his­sin, koko tie oli­si jää­nyt raken­ta­mat­ta, mut­ta se on toi­nen tarina.”
  Tei­tä käyt­tä­vät muut­kin kuin paik­ka­kun­nan asuk­kaat, var­sin­kin, jos ei ole umpi­ku­ja, jota moot­to­ri­tie ei kyl­lä ole. Pitäi­si­kö sit­ten pyö­rä­tei­den kus­tan­nuk­set periä niil­tä, jot­ka juu­ri kuta­kin pyö­rä­tien pät­kää käyt­tä­vät? Jos kus­tan­nuk­sis­ta ja peri­tyis­tä mak­suis­ta puhu­taan, tuli­si autoi­li­joi­den saa­da aika lail­la lisää moottoriteitä.
  Se voi olla ihan jär­ke­vää. että raken­ne­taan pyö­rä­tei­tä, jot­ka eivät piden­nä mat­kaa, mut­ta Soi­nin­vaaa­ran his­si- ja rap­pu­ver­tai­lu ei ole mil­lään taval­la järkevä.

  1. Oli­si jär­ke­vää siir­tää täl­lai­set paik­jal­li­set yhtey­det kun­tien mak­set­ta­vak­si, niin ne vähän kat­soi­si­vat, miten kaavoittavat.

 9. Kom­men­toi­pa ehties­sä­si myös Palo­hei­mon läh­töä Vih­reis­tä. Kiin­nos­tai­si kuul­la vih­rei­den mie­li­pi­tei­tä aiheesta.” 

  Tosi­aan. Kom­ment­ti tuo­hon oli­si muka­va kuulla.

  Nimim. Tänään(kin) pyö­räl­lä töihin.

 10. Olen ymmär­tä­nyt, että kos­ka kaik­ki ajo­neu­vot eivät voi käyt­tää moot­to­ri­tie­tä, sil­lä pitää aina olla myös rin­nak­kai­syh­teys. Eikö täl­lä­kin siis?

 11. Itsel­lä­ni Palo­hei­mon kir­joi­tuk­set, joi­ta luin nuo­rem­pa­na, vai­kut­ti­vat suu­res­ti äänes­tys­käyt­täy­tyi­see­ni aikuisiällä. 

  Lukai­sin Vih­reäs­tä lan­gas­ta lai­nauk­set eroil­moi­tuk­ses­ta, enkä ole niis­tä juu­ri­kaan eri­miel­tä Palo­hei­mon kanssa. 

  Oli­si kehit­ty­väl­le maal­le hyväk­si, jos kou­lu­tet­tu nuo­ri­so jäi­si omaan maa­han­sa työs­ken­te­le­mään sen kehit­tä­mi­sek­si, sen sijaan että tule­vat tän­ne teke­mään duu­nit, mitä emme itse halua.

  Mut­ta toi­saal­ta jos läh­tö­maas­sa jae­taan par­haat työ­pai­kat suku­lai­sil­le tai lah­jus­ta vas­taan, tääl­lä ves­so­ja sii­voa­va insi­nöö­ri saat­taa paran­taa läh­tö­maas­sa ole­van per­heen­sä elin­ta­soa huomattavastikkin.

  Sii­nä olen kyl­lä Palo­hei­mon kans­sa samaa miel­tä että vih­rei­den tie­do­tus­po­li­tiik­ka on epä­on­nis­tu­nut pahas­ti. Medias­ta saa kuvan että vih­reät ovat kes­kit­ty­neet huu­ta­maan kil­paa femi­nis­ti­sim­män puo­lu­een tit­te­lis­tä vih­rei­den kans­sa, ja onnis­tu­neet voit­ta­maan itsensä.

 12. Kyl­lä van­ha Tam­mi­saa­ren­tie on ole­mas­sa, tun­ne­taan nykyi­sin Van­ha­na Ran­ta­tie­nä. Muis­tan istu­nee­ni pie­ne­nä kyy­dis­sä ko tiel­lä, kun nykyis­tä 51:tä vas­ta rakennettiin.
  Täs­sä oli­si sopi­va paik­ka julis­taa kil­pai­lu maan kur­jim­mas­ta pyö­räi­ly-yhtey­des­tä. Oma ehdok­kaa­ni on Turku-Naantali.

 13. Osmo, jäi­si­kö­hän suu­rin osa pyö­rä­teis­tä raken­ta­mat­ta jos fil­la­roit­si­jat pis­tet­täi­siin mak­sa­maan niis­tä aiheu­tu­vat kulut?

  Joni

 14. Muu­ten ihan asi­aa että pyö­räi­lyn mah­dol­li­suuk­sis­ta huo­leh­di­taan mut­ta 10 km kor­pio­suus Kirk­ko­num­mel­ta-Espoon­lah­teen jon­ka var­rel­la ei ole mer­kit­tä­väs­ti asu­tus­ta eikä työ­paik­ko­ja, ei voi olla yhtä kor­keal­la prio­ro­tee­till­la kuin asu­tus­kes­kus­ten sisäi­set kevyen lii­ken­teen väy­lät. Pahem­pia ongel­mia on Espoon sisäl­lä esim. 

  Jos jota­kin loh­dut­taa niin pyö­rän saa kujet­taa nykyi­sin junas­sa ilmai­sek­si myös Kirk­ko­num­men alu­eel­la jos on voi­ma­sao­le­va HSL:n matkalippu.

 15. Hel­sin­gis­sä on 2010–15 bud­je­toi­tu pyö­rä­tei­hin käy­tet­tä­väk­si 17 mil­joo­naa, ja erik­seen van­haan rata­kui­luun teh­tä­vään baa­naan vajaa kol­me mil­joo­naa. Siis noin 20 mil­joo­naa kuu­des­sa vuo­des­sa koko kau­pun­gis­sa. Pyö­rä­tiet onkin ihan hyväs­sä huu­dos­sa, lii­ken­ne­ra­hoi­tuk­sen mit­ta­kaa­vas­sa ne eivät mak­sa juu­ri mitään.

  Ver­tai­lun vuok­si 20 mil­joo­nal­la saa ehkä yhden eri­ta­so­liit­ty­män ja tuo Espoon­lah­ti — Kirk­ko­num­mi mota­ri mak­saa noin 70 mil­joo­naa euroa. Samal­la kun kai­voin tuon luvun niin löy­tyi ihan mie­len­kiin­toi­nen tieto:

  Riis­tae­läi­met saa­vat oman, 30 met­riä leveän sil­lan Kehä III:n itä­puo­lel­le. Riis­ta-aitaa raken­ne­taan yli 17 kilo­met­riä. Pyö­räi­li­jöi­den ja jalan­kul­ki­joi­den ei tar­vit­se tyy­tyä enää pien­ta­rei­siin. Moot­to­ri­tien ete­lä­puo­lel­le on syn­ty­mäs­sä yhte­näi­nen­ke­vyen­lii­ken­teen reit­ti Kiven­lah­des­ta Jorvakseen.

 16. Onko kukaan kek­si­nyt type­räm­pää syy­tä lähet­tää niin­kin arvo­kas­ta resurs­sia kuin öljy savu­na ilmaan kuin se, että suo­ma­lai­nen saa asua kor­vi­aan myö­ten velois­sa jos­sain tusi­nao­ma­ko­ti­ta­los­sa kes­kel­lä ankea­ta semi­taa­ja­maa, jos­sa yhdis­ty­vät kaik­kien ihmi­sen kek­si­mien yhtei­sös­sä asu­mi­sen muo­to­jen huo­noim­mat puolet?

  Ehkä ben­san imp­paa­mi­nen, mut­ta en oli­si sii­tä­kään niin varma…

 17. Hagis: “Täs­sä oli­si sopi­va paik­ka julis­taa kil­pai­lu maan kur­jim­mas­ta pyö­räi­ly-yhtey­des­tä. Oma ehdok­kaa­ni on Turku-Naantali.”
  Tämä meni minul­ta nyt täy­sin ohi. Pyö­räi­len jon­kin ver­ran (toki ‘huvia­je­lua’) ko. välil­lä ja reit­ti esi­mer­kik­si Pan­sion kaut­ta on hyvä, pyö­rä­tie hyvä­kun­toi­nen eikä mie­les­tä­ni ihan hir­veäs­ti kier­rä. Suo­ra se ei ole mut­ta kohtuullisen.
  Turun seu­dul­la kur­jin yhteys on ohi­kul­ku­tie. Naan­ta­liin pää­see Hel­sin­gis­tä lähes koko mat­kan moot­to­ri­tie­tä ja näil­lä osuuk­sil­la on Turun, Rai­sion ja Naan­ta­lin pääs­sä myös aina pyö­rä­tie. Mut­ta Kaa­ri­nan koh­dal­la tämä lii­ken­teel­li­nen val­ti­mo­suo­ni kape­nee kak­si­kais­tai­sek­si maan­tiek­si, jol­le ohja­taan myös pyö­räi­li­jät auto­jen sekaan. Eikä se pien­nar ole leveä, puhu­mat­ta­kaan hyvä­kun­toi­ses­ta. Täs­sä ehdotukseni.

 18. Kuto­ja: “Itsel­lä­ni Palo­hei­mon kir­joi­tuk­set, joi­ta luin nuo­rem­pa­na, vai­kut­ti­vat suu­res­ti äänes­tys­käyt­täy­tyi­see­ni aikuisiällä…”

  Kave­ri, jon­ka kynäs­tä on läh­te­nyt Turun Myl­ly­sil­ta. 😀 😀 😀 Ilmei­ses­ti et ole äänes­tä­nyt aina­kaan Vihreitä?

  Osmo: “Oli­si jär­ke­vää siir­tää täl­lai­set paik­jal­li­set yhtey­det kun­tien maksettavaksi…”

  Jos tar­koi­tat pyö­rä­tei­tä, niin on ole­mas­sa myös val­ta­kun­nal­li­sia ja seu­dul­li­sia pyö­räi­ly­reit­te­jä. Jos taas tar­koi­tat Moot­to­ri­tie­tä kirk­ko­num­mel­le, niin kyse on vain yhdes­tä osuu­des­ta val­ta­kun­nal­lis­ta Han­gon-tie­tä. Minus­ta moot­to­ri­tie Han­koon kan­nat­tai­si kui­ten­kin vetää Loh­jan kautta.

  1. Han­koon ei tar­vi­ta moot­to­ri­tie­tä. Koko tuo moot­to­ri­tie­mi­toi­tus Espoo-Kirk­ko­num­mi joh­taa vaan ja ainoas­taan täs­tä haja­nai­ses­ta kah­den autoin mal­lis­ta. Oli­si oikein, että Kirk­ko­num­men kun­ta mak­sai­si sen, kos­ka on ongel­man aiheut­ta­nut­kin. Val­tio voi­si osal­lis­tua 30 pro­sen­til­la kuten se osal­lis­tuu metroon.
   Hel­sin­ki­kin pan­taan raken­ta­maan Itä­väy­lä itse.

 19. Ongel­ma­han on sii­nä, kun val­tion rahoil­la voi­daan teh­dä “ilmais­ta” mota­ria työssäkäyntiin.

  Joten­kin pitäi­si teh­dä, että nämä työs­sä­käyn­tia­lu­eet sel­vit­täi­si­vät omat sot­kun­sa, ja sit­ten interci­ty lii­ken­ne sit­ten val­tion tuella.

  Ensim­mäi­nen ongel­ma on tämä nau­ret­ta kun­ta­ja­ko. Kun­nan koko on nyky­ään se, että ehtii päi­väs­sä hevo­sel­la asioi­maan. Nyt pitäi­si mitoit­taa vähän paremmin.

  Kun­nat mie­les­tä­ni pitäi­si olla: Hel­sin­ki, Por­voo, Rii­hi­mä­ki-Hyvin­kää, Loh­ja-Salo. Seu­raa­va oli­si sit­ten Tur­ku, Fors­sa, Hämeen­lin­na, Lah­ti, Hämeen­lin­na, Kou­vo­la, Kotka.

 20. Mik­si Han­koon ei tar­vit­ta moot­to­ri­tie­tä? Kun talou­den veto jäl­leen alkaa kun­nol­la, siis Venä­jän talou­den 🙂 , ei Han­ko­nie­men nykyi­sen ties­tön väli­tys­ky­ky riitä. 

  Vali­tet­ta­vas­ti Suo­mes­sa ei raken­ne­ta enää pika­tei­tä. Ne oli­vat toi­mi­va ja edul­li­sem­pi rat­kai­su kuin moot­to­ri­lii­ken­ne­tiet. Var­si­nais-Suo­mes­sa niil­lä ajet­tiin ruot­sa­lai­sil­la lii­ken­ne­sään­nöil­lä, mikä oli var­sin jous­ta­vaa. Itä-Suo­ma­lai­set eivät tain­neet kos­kaan oppia aja­maan sellaisilla.

 21. Kal­le, sel­ven­nät­kö vähän, miten pika­tiet eroa­vat muis­ta teis­tä ja mitä ovat niil­lä sovel­le­tut ruot­sa­lai­set lii­ken­ne­sään­nöt. Turun seu­dun ulko­puo­lel­la näis­tä pika­teis­tä kun ei ole kos­kaan kuultukaan.

 22. Yksityisautoilija Kirkkonummelta - mutta vain pakosta sanoo:

  Län­si­väy­län jat­ke Kirk­ko­num­mel­le oli­si tosi­aan pitä­nyt hoi­taa 10–20 vuot­ta sit­ten. Toki hyvä pyröi­ly-yhteys­kin oli­si kiva, mut­ta pak­ko tääl­tä on pääs­tä töi­hin näp­pä­räs­ti kehä I:n sisä­puo­lel­le! Ja mie­lel­lä­ni toki asui­sin enti­sil­lä koti­kul­mil­la­ni Tapio­las­sa, jon­ne pian tulee met­ro­kin, jos vain oli­si varaa. Mut­ta per­he­lu­vun kas­vaes­sa on vaan pak­ko hakeu­tua paik­kaan, jos­sa tar­vit­ta­viin neliöi­hin on yli­pään­sä mah­dol­lis­ta pääs­tä edes käsik­si. Toki, Osmo, jos läh­det aja­maan met­ron jat­ka­mis­ta Kiven­lah­des­ta Kirk­ko­num­mel­le, palaan rie­mus­ta kil­juen jul­kis­ten käyttäjäksi.

 23. Sivu­huo­mau­tuk­se­na todet­ta­koon että ne oma­ko­ti­ta­lot mak­sa­vat auto­ve­ro­na ja polt­toai­ne­ve­ro­na monin­ker­tai­ses­ti moot­to­ri­tei­den raken­ta­mi­seen ja yllä­pi­toon tar­vit­ta­van summan.

  Yhtä hyvin voi­si sanoa että pyö­räi­li­jät mak­sa­koon itse sen pyö­rä­tie­yh­tey­ten­sä — ehkä tila­päi­nen pol­ku­pyö­rä­ve­ro voi­si hoi­taa asian?

 24. T::lle. Tuon tien var­ren haja-asu­tusa­lu­een auto- ja polt­toai­ne­ve­roil­la tus­kin mak­se­taan tuo­ta tie­tä saa­ti ter­veys­hait­to­ja, joi­ta ties­tä aiheu­tuu. Mut­ta ei sii­tä sen enem­pää, jon­kun var­maan­kin oli­si syy­tä teh­dä ihan oikea tut­ki­mus aihees­ta, niin saa­tai­siin yksi­tyi­sau­toi­li­joi­den suut suppuun. 

  Espoon­lah­ti-Kirk­ko­num­mi mota­ri on jo kau­an ollut tar­peen. Tie on ollut vaa­ral­li­nen jo vähin­tään kak­si­kym­men­tä vuot­ta. Eri asia on tie­tys­ti se, että oli­si­ko tie tul­lut tar­peel­li­sek­si, jos raken­ta­mi­nen alu­eel­la oli­si ollut jär­ke­väm­pää ollut jo sen kol­mi­sen­kym­men­tä vuotta. 

  Tie­tul­lit oli­si hyvä kyl­lä eri­tyi­ses­ti Länä­ril­lä ja rahat Kirk­ko­num­mi-Hel­sin­ki radan parannuksiin.

 25. Tut­ki­mus on hel­pos­ti tehty.

  Val­tin bud­je­tin mukaan auto­ve­ron tuot­to on ollut noin mil­jar­di euroa vuo­des­sa, ajo­neu­vo­ve­ro 0.6 mil­jar­dia, liik­ken­ne­polt­toai­nei­den val­mis­te­ve­rot noin 2.4 mil­jar­dia. Yhteen­sä noin 4 mil­jar­dia euroa. 

  Meno­puo­lel­la väy­lä­hank­kei­siin (mukaan­luet­tu­na rau­ta­tiet ja pyö­rä­tiet) on bud­je­toi­tu 0.4 mil­jar­dia ja perus­väy­län­pi­toon 0.9 miljardia.

  Eli siis lii­ken­teel­tä kerä­tään noin 4 mil­jar­dia, ja tei­den raken­ta­mi­seen ja yllä­pi­toon käy­te­tään noin 1.3 miljardia.

 26. O.S. “maan­vuo­kran, jota tie­poh­jas­ta ei mak­se­ta” “kun­tien tien­pi­don menot.”

  Val­tio yleen­sä ostaa tien alle jää­vät maat (itse mää­rit­te­le­mään­sä ale­hin­taan yksi­tyi­sil­tä). Maa­seu­dul­la kun­nat tai­ta­vat aika ylei­ses­ti lykä­tä tien­pi­to­vas­tui­ta myös yksityisille.

 27. Vähän vas­taa­va, kun jos minul­le annet­tai­siin 200 m² asfalt­tia ja kak­si lii­ken­ne­merk­kiä, niin bus­sit län­si­väy­lää kul­ki­si­vat puo­li minuut­tia nopeammin.Hidastamatta muu­ta lii­ken­net­tä. Sama toi­seen suun­taan. Mut­ta hal­vem­pi on pis­tää 800 Me sii­hen, että lii­ken­ne hidas­tuu metrolla.

  Kyse on siis kehä kah­den liit­ty­mäs­tä län­si­väy­lään. (Uusin näis­tä lii­ty­mis­tä) Väis­tä­mät­tä tulee mie­leen mik­si tahal­laan teh­dään kiusaa joukkoliikenteelle.

 28. Tie­a­lu­ees­ta ei mak­se­ta maa­vuo­kraa vaan val­tio pak­ko­lu­nas­taa maan, ja ymmär­tääk­se­ni raken­nus­kus­tan­nuk­sis­sa on muka­na ne nau­ret­ta­van pie­net kor­vauk­set mitä uusis­ta tie­lin­jois­ta pak­ko­lu­nas­tus­vai­hees­sa mak­se­taan omistajalle.

  Se että val­tio pak­ko­lu­nas­tai­si maa­ta ja sit­ten vuo­krai­si sen takai­sin enti­sil­le omis­ta­jil­le on mie­li­puo­li­nen vertailukohta.

  Kiin­teis­tö­ve­rol­la kerä­tään vie­lä yhteen­sä noin mil­jar­di kun­nil­le, sil­lä saa hoi­det­tu kun­tien kadun­ra­ken­ta­mi­sen ja ‑kun­nos­sa­pi­don.

 29. Tehok­kain tapa nopeut­taa län­si­väy­län lii­ken­net­tä oli­si nos­taa saas­te­ve­rot niin kor­keal­le, että väki­mää­rä per hen­ki­lö­au­to tuplaan­tui­si :-). Valtio/kunnat sai­si­vat run­saas­ti lisää vero­tu­lo­ja ja sääs­täi­si­vät tiemenoissa.

 30. Pau­la:

  Tuon tien var­ren haja-asu­tusa­lu­een auto- ja polt­toai­ne­ve­roil­la tus­kin mak­se­taan tuo­ta tie­tä saa­ti ter­veys­hait­to­ja, joi­ta ties­tä aiheu­tuu. Mut­ta ei sii­tä sen enem­pää, jon­kun var­maan­kin oli­si syy­tä teh­dä ihan oikea tut­ki­mus aihees­ta, niin saa­tai­siin yksi­tyi­sau­toi­li­joi­den suut suppuun. 

  Eipä sii­nä tut­ki­muk­set auta, sama aihe kai­vau­tuu sään­nöl­li­ses­ti esiin kuin koi­ran­ka­kat kevät­han­gen alta 🙂

  Tuo auto­lii­ken­teen kus­tan­nus­vai­ku­tus­ten arvioin­ti on kyl­lä sel­lai­nen eko­no­mis­tien ja lii­ken­ne­tut­ki­joi­den Fer­mat’n lause, jota päh­ki­tään jat­ku­vas­ti, mut­ta ei tai­da val­mis­ta tulla.

  Olen anta­nut itsel­le­ni ker­toa, että jos­kus 70-luvul­la tuos­ta teh­tiin väi­tös­kir­ja, jos­sa pää­dyt­tiin sii­hen, että kerä­tyt verot vas­taa­vat suun­nil­leen autoi­lun aiheut­ta­mia kustannuksia.

  Arvioi­sin, ettei tilan­ne ole olen­nai­ses­ti muut­tu­nut: osa kus­tan­nuk­sis­ta on pie­nen­ty­nyt (esim. onnet­to­muu­det) ja osa kas­va­nut (melu­hai­tat, maan­käyt­tö). Vero­tus lie­nee pysy­nyt suu­rin piir­tein sama­na (jotain koro­tuk­sia on teh­ty, mut­ta toi­saal­ta inflaa­tio syö pik­ku­hil­jaa polttoaineveroja).

  Tai­taa­pi olla nykyi­sin sil­lä vii­siin, että kau­pun­geis­sa mak­se­taan autoi­lus­ta lii­an vähän ja pön­dem­mäl­lä lii­an paljon.

  T.:

  Tie­a­lu­ees­ta ei mak­se­ta maa­vuo­kraa vaan val­tio pak­ko­lu­nas­taa maan, ja ymmär­tääk­se­ni raken­nus­kus­tan­nuk­sis­sa on muka­na ne nau­ret­ta­van pie­net kor­vauk­set mitä uusis­ta tie­lin­jois­ta pak­ko­lu­nas­tus­vai­hees­sa mak­se­taan omistajalle. 

  Mitäs mer­ki­tys­tä täl­lä on autoi­lun (yhteis­kun­ta­ta­lou­del­li­sia) kus­tan­nuk­sia tar­kas­tel­taes­sa? Sehän ei tie­ten­kään mak­sa mitään, että esi­mer­kik­si Hel­sin­gin ydin­kes­kus­tan pin­ta-alas­ta 30 — 40 % hauk­kaa liikenne?

  Kari

 31. ”Koko tie on sinän­sä type­rä inves­ton­ti, jon­ka on syn­nyt­tä­nyt muu­ta­ma tuhat sin­ne tän­ne ja tuon­ne teh­tyä oma­ko­ti­ta­loa ilman jul­kis­ta liikennettä.”

  Voi hel­vet­ti. Vaka­vis­sa­si? Pät­kä­hän on talou­del­li­ses­ti yksi perus­tel­luim­mis­ta. Oma­ko­ti­ta­lot pitäi­si posaut­taa nurin vai? Dog­maat­ti­suus yleen­sä lai­men­tuu vanhemmiten.

 32. ”Koko tie on sinän­sä type­rä inves­ton­ti, jon­ka on syn­nyt­tä­nyt muu­ta­ma tuhat sin­ne tän­ne ja tuon­ne teh­tyä oma­ko­ti­ta­loa ilman jul­kis­ta liikennettä.”

  Hih! Täl­lä lauseel­la voi­daan­kin kui­ta­ta kaik­ki hank­keet hesan ydin­kes­kus­tan ulkopuolella.

 33. Jos pitää maan par­haa­na pyö­rä­reit­ti­nä tasais­ta leve­ää pika­tien pien­nar­ta niin hyvää mat­kaa sit­ten vaan. Ver­taa esim Por­voon suun­taan, valit­ta­va­na van­ha tie Nik­ki­län (Sipoon kir­kon­ky­län) kaut­ta ja uusi tie (170). Osmo tie­tys­ti ajaa 170 tie­tä kun sii­nä on niin hie­noa ajaa suo­raa tie­tä pien­ta­reel­la. Itse ajan kum­min­kin kave­rei­de­ni kans­sa n 100 ker­taa mie­luum­min van­ho­ja kie­mu­rai­sia tei­tä Nik­ki­län, Boxin, Ant­ti­lan jne kaut­ta. Ja aika pal­jon siel­lä näkyy vie­lä mui­ta­kin maan­tie­pyö­räi­li­jöi­tä. Elik­kä jos moot­to­ri­tiet tyh­jen­tää van­ho­ja pik­ku­tei­tä auto­lii­ken­teel­tä, sopii hyvin pyö­räi­li­jöil­le. Myös Kirk­ko­num­men suun­taan menee van­ha Kunin­kaan­tie, jos siel­tä autot yhtään vähe­nee sopii erinomaisesti.

 34. Tääl­lä joku oli ole­vi­naan nero­kas ja väläyt­ti, että pyö­rä­tei­den raken­ta­mi­sen kus­tan­nuk­set pitäi­si periä pyö­rä­tei­den käyt­tä­jil­tä. Mut­ta eihän pyö­rä­tei­tä raken­ne­ta nii­den käyt­tä­jiä var­ten, vaan jot­ta autoi­li­jat sai­si­vat kaa­ha­ta kevyen lii­ken­teen häi­rit­se­mät­tä val­ta­teil­lään. Meil­le pyö­räi­li­jöil­le pyö­rä­teis­tä on useim­mi­ten pelk­kää hait­taa. Kuten Ode huo­maut­ti, paras paik­ka pyö­räi­li­jäl­le oli­si riit­tä­vän leveä pien­nar autotiellä.

  Anu Karl­son

 35. Anu Karls­son: “Meil­le pyö­räi­li­jöil­le pyö­rä­teis­tä on useim­mi­ten pelk­kää haittaa.”

  Aivan. Teh­dään val­lan­ku­mous ja ote­taan ne tasai­set (ikään kuin pol­ku­pyö­ril­le suun­ni­tel­lut) val­ta­tiet pyö­räi­li­jöil­le ja jäte­tään ne mäki­set pyö­rä­tiet rot­val­lin yli hyp­pe­lyi­neen maas­to­kel­poi­sem­mil­le city­maas­tu­reil­le ja muil­le autoille. 🙂

 36. Kan­ta­tie 51:n lii­ken­ne­mää­rät ovat Kehä III:n län­si­puo­lel­la yli 20 000 autoa ja itä­puo­lel­la noin 15 000 autoa vuo­ro­kau­des­sa.” Tämä teks­ti lii­ken­ne­vi­ras­ton han­ke­kor­tis­ta. Ai on pyö­räi­li­jäi­den para­tii­si? en kyll läh­ti­si fil­la­ril­la moi­seen lii­ken­tee­seen. Lii­ken­ne­vi­ras­to kom­men­toi­nut myös että kevyen­lii­ken­teen olo­suh­teet huo­not. Kysees­sä Suo­men vilk­kain kak­si­kais­tai­nen tie jota ei paran­net­tu mota­rik­si. Yhteis­kun­nal­li­set sääs­töt mer­kit­tä­viä ja ympä­ris­tö myös otet­tu huo­mioon. Kuka siis jää kai­paa van­haa kan­ta­tie­tä? Toi­vo­taan että jat­ke­taan mota­ria myö­hem­min Inkoo­seen saakka.
  Han­gon sata­ma voi nous­ta lisäk­si tär­ke­ään roo­liin kun rik­ki­di­rek­tii­vi astuu voi­maan lyhyem­män meri­mat­kan ansios­ta joten infraa jou­tu­nee paran­taa myös Han­koon asti.

 37. Tämä on hyvä aihe ja täy­tyy­pä nos­taa sitä ylös­päin näin kevät­tä odotellessa.

  Maan­tie­pyö­räi­lyn suo­sio on kas­va­nut koko ajan, mut­ta se ote­taan kyl­lä huo­nos­ti huo­mioon näis­sä tie­hank­keis­sa. Kyl­lä­hän kan­ta­tie 51 oli / on vil­kas, mut­ta vas­taa­vas­ti pien­ta­reet oli­vat leveät pois­lu­kien välil­lä Kaa­pe­li­tie — Pic­ka­la tuol­la lähem­pä­nä Siun­tion rajaa. Nyt tuos­ta on teh­ty pyö­räi­li­jöil­le ja eri­tyi­ses­ti maan­tie­pyö­räi­li­jöil­le tuol­lai­nen sik­sak rata jos­sa pää­see Sundsberg:n liit­ty­mään uut­ta väy­lää pit­kin, mut­ta väli Sunds­berg-Kirkk­ko­num­men kes­kus pitää pouk­koil­la Masa­lan ja Jorvas:en kaut­ta keh­no­ja pyö­rä­tei­tä pit­kin. Vähin­tä mitä oli­si voi­nut odot­taa on kun­nol­li­nen yhteys myös tuol­le vii­mei­sel­le pät­käl­le. Mut­ta oli­ko tuo juu­ri se mis­tä tin­git­tiin kun piti saa­da vain nopea väy­lä tuk­ki­maan Län­si­väy­län liikenne…?

  Ete­läi­ses­tä Espoos­ta Kirk­ko­num­mel­le maan­ti­pyö­räi­lyä har­ras­ta­maan suun­taa­val­le jää oikeas­taan vain yksi väy­lä pois Espoos­ta, eli Kauklah­den­väy­lä. Se on Kirk­ko­num­men puo­lel­la minus­ta jopa vie­lä haas­ta­vam­pi kuin mitä 51:en oli aika­naan kos­ka sii­nä on pää­asias­sa kapeat pien­ta­reet ja myös run­saas­ti lii­ken­net­tä ja autot aja­vat yli­no­peut­ta. Samoin Man­kin­joen yli­tys Kauklah­den­väy­läl­lä on täy­sin jär­je­tön. Sii­nä on ehkä 80cm tilaa ajaa ja var­sin­kin jos Kirk­ko­num­men suun­nas­ta tulee niin vauh­tia­kin saa ker­ty­mään aika kivasti. 

  Kirk­ko­num­mi kyl­lä tar­jo­aa pal­jon mai­nioi­ta maan­tei­tä pyö­räi­li­jöi­den ilok­si mut­ta vali­tet­ta­vas­ti nii­den saa­vu­tet­ta­vuus muut­tuu koko ajan han­ka­lam­mak­si. Eikun pyö­rä auton katol­le ja sit omal­la autol­la Kirk­ko­num­mel­le niin­kö se sit menee?

 38. Toi­saal­ta maan­tie­len­kil­lä on enem­män vapaut­ta rei­tin valin­nas­sa, Itse olen tuol­la suun­nal­la käy­nyt len­kil­lä vii­mek­si jos­kus vii­me kesä­nä, joten en tun­ne tuo­ta val­mis­ta ver­sio­ta, mut­ta aiem­min­kaan koko pät­kä isoa tie­tä Kirk­ko­num­men kes­kus­tas­ta saak­ka ei ole ollut mikään eri­tyi­nen suo­sik­ki­ni, vaan olen mie­luum­min suun­nan­nut joko Ges­ter­bys­tä Masa­lan kaut­ta Sunds­ber­giin tai ete­lä­kaut­ta Ees­tin­ky­län ja Pork­ka­lan tien kaut­ta. (Jos­tain syys­tä ajan tuol­la suun­nal­la aina len­kin vas­ta­päi­vään. Esi­kau­pun­ki­pyö­rä­tie­siir­ty­mää tääl­tä kes­kus­tas­ta tulee joka tapauk­ses­sa sel­lai­nen tun­ti suuntaansa.) 

  Täs­tä huo­li­mat­ta toki suo­ran­kin yhtey­den pitää olla kel­vol­li­nen, esi­mer­kik­si työ­mat­kal­la tuol­lai­sia sak­ko­kier­rok­sia tus­kin viit­si­si joka päi­vä ajaa.

 39. Nykyi­sel­lään Sunds­ber­gin ris­teyk­sen jäl­keen­kin jat­kuu asfal­toi­tu pyö­rä­tie Jor­vak­seen asti jos­ta pitää sit­ten nous­ta Van­hal­le Ran­ta­tiel­le koh­ti Kirkkonummea.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.