Pori, halvat asunnot ja palkkataso

Kävin puhu­mas­sa Poris­sa yhdyskun­tarak­en­teesta. Pori on kau­nis ja rak­en­teeltaan ter­ve kaupun­ki. Se ei kuu­lu maail­man­lop­un kaupunkei­hin; tilas­tokeskuskin ennus­taa sille lievää väk­ilu­vun kasvua, mut­ta noin hyvän yhdyskun­tarak­en­teen soisi voivan paremminkin.

Asum­i­nen on Poris­sa hal­paa ja palve­lu­ta­so hyvä. Pori taitaa olla niitä paikko­ja, joista muute­taan työn perässä, kun mon­elta muul­ta paikkakunnal­ta muute­taan, vaik­ka työtä olisi.

Asukkaan olisi taloudel­lis­es­ti hyvä olla Poris­sa hal­van asumisen ansios­ta. Työ­paikan ei ole hyvä olla Poris­sa, kos­ka se ei juuri hyödy halvoista asunnoista.

Mik­si ei hyödy? Pidämme oikeu­den­mukaise­na sitä, että maas­sa mak­se­taan samaa palkkaa eri puo­lil­la. Ento jos työe­htosopimuk­set vähän jous­taisi­vat hin­tata­son mukaan. Jaet­taisi­in tasan hyö­ty halvoista asun­noista työ­nan­ta­jan ja työn­tek­i­jän kesken. Se houkut­telisi työ­paikko­ja – ei paljon, mut­ta Porin tule­vaisu­u­den kannal­ta ratkaisevasti.

Sama­palkkaisu­us maan sisäl­lä johtaa tarpeet­tomaan työ­paikko­jen keskit­tymiseen kasvukeskuksiin.

29 vastausta artikkeliin “Pori, halvat asunnot ja palkkataso”

 1. Käsit­tääkeni Berli­inin kahviloiden halpu­us ja palvelun hyvyys johtu­vat juurikin asumisen halpu­ud­es­ta Berliinissä. 

  Helsingis­sä ei voi oikein olla kohtu­uhin­taista palvel­e­vaa kahvi­laa, kos­ka työn­tek­i­jöille on mak­set­ta­va paljon, jot­ta he voisi­vat mak­saa käsit­tämät­tömän korkeat asuinmenonsa.

 2. Ode­han on vauhdis­sa kuin vaa­likonei­ta täyttäisi 🙂

  Jos tuo­hon vielä lisäisi että alueel­lis­ten tuot­tavu­usero­jen tulisi näkyä palkois­sa, ja siten kaikissa paikalli­sis­sa kus­tan­nuk­sis­sa, niin alue­työt­tömyys olisi pitkälti ratkaistu. Ei tarvit­sisi houkutel­la yri­tyk­siä tuil­la kun kus­tan­nushyödyt houkut­telisi­vat. Aja­tusleikkinä asi­aa voi miet­tiä niin että jos Satakun­nal­la olisi oma val­u­ut­ta niin mikä sen kurssi olisi suh­teessa euroon.

 3. Työe­htosopimuk­sista löy­tyy paikkakun­takalleuslu­okkia. Pk-seudul­la min­imi­palk­ka vähän suurem­pi kuin “maaseudul­la”.

 4. Hmm… parem­pi palk­ka Tam­pereel­la kuin Poris­sa saa mon­en pori­laisen totea­maan, että Tam­pereen ja Porin välil­lä kul­kee hyvä suo­ra tie (ja vähem­män suo­ra junara­ta), jota pitkin pääsee näp­pärästi Tam­pereel­la saak­ka töis­sä käymään.

 5. Mikko:
  >Työe­htosopimuk­sista löy­tyy paikkakuntakalleusluokkia.
  >Pk-seudul­la min­imi­palk­ka vähän suurem­pi kuin
  >“maaseudul­la”.

  Palkkataulukko­jen alueel­liset erot ovat kuitenkin hyvin vähäisiä, eivätkä läh­eskään samas­sa suu­ru­us­lu­okas­sa kuin asumisen hin­taerot. Esimerkik­si vaikka­pa varas­toes­imiehen aloi­tus­palk­ka: pääkaupunkiseudul­la 1792€/kk, I kalleuslu­okas­sa 1722 €/kk ja II kalleuslu­okas­sa 1668 €/kk.

  Oiko­tien halvin ker­rostalokak­sio Espoos­sa 130 000 €, halvin ker­rostalokak­sio Poris­sa 82 000 €, halvin ker­rostalokak­sio Otan­mäessä 8 900 €.

  Vielä enem­män asi­aan vaikut­taa se, että myös toimeen­tu­lotues­sa ote­taan huomioon paikkakun­nan kalleus, yksinker­tais­es­ti siten että ns. kohtu­ulliset asum­is­menot mak­se­taan. Tästä aiheutuu se, että pääkaupunkiseudul­la on vaikeam­paa kohot­taa elin­ta­soaan palkkatyöl­lä kuin esim. juuri Poris­sa, jos vain työtä onnis­tuu saamaan.

  Toisaal­ta pääkaupunkiseudun asumisen kalleus johtuu osaltaan juuri siitä, että asum­is­menot mak­se­taan niille, jot­ka eivät siihen itse pysty. Vuokrat kohoa­vat, kos­ka vuokranan­ta­jan ei kan­na­ta antaa asun­toa vuokralle “yleistä tasoa” halvem­mal­la, ja vuokrien kalleus hei­jas­tuu tietenkin myös sijoi­tus- ja muiden omis­tusasun­to­jen hintoihin.

 6. Ymmärsinkö oikein, että Osmo halu­aisit, että min­imi­palk­ka määräy­ty­isi alueel­lis­es­ti, vai mitä tarkoitat?

  Tämä tietysti onnis­tu­isi, jos luovut­taisi­in yleissitovuudesta.

  Mut­ta toisaal­ta, ei kai nykyäänkään oo mitään lakia, että samas­ta työn­imik­keestä pitää mak­saa samaa palkkaa eri alu­iden välillä?

  1. Mikään ei estä kir­jaa­mas­ta tätä työe­htosopimuk­si­in. Joi­hinkin on kir­jat­tukin, mut­ta ero on liian vaa­ti­ma­ton tasa­tak­seen työllisyyttä.

 7. Osmo: muis­telinkin sin­un kir­joit­ta­neen aiheesta joskus blo­gis­sa. Sit kun vaan kek­sisi mitä noin konkreet­tis­es­ti ja poli­it­tis­es­ti olisi mah­dol­lista tehdä, joka purkaisi tämän ongel­man (ja toki mon­en muun kohdal­la sama kysymys).

 8. Mik­si PALJON halvem­pi asun­to Poris­sa ei saa tam­pere­laista huo­maa­maan tuo­ta suo­raa Pori.-Tre tietä? 

  Saa­han se, mut­ta Tam­pereen ja Porin välis­sä, myös radan var­res­sa, on esimerkik­si Sas­ta­mala, jos­sa on vielä halvem­paa ja jos­ta käy­dään paljon Tam­pereel­la töissä.

 9. Osmo:

  Mikään ei estä kir­jaa­mas­ta tätä työe­htosopimuk­si­in. Joi­hinkin on kir­jat­tukin, mut­ta ero on liian vaa­ti­ma­ton tasa­tak­seen työllisyyttä.

  Luulisin, että ammat­tiy­hdis­tys­li­ike estää.

  Mut­ta tulk­it­sen tämän nyt niin, että sinus­ta min­imi­palkan pitäs olla pienem­pi siel­lä mis­sä on halvem­paa, eikä niin, että palkko­jen pitäs olla pienem­piä? (Kun muut kuin min­imi­palkkadu­u­nithan on jo nyt hin­noitel­tu ottaen huomioon kysyn­nän ja tarjonnan.)

 10. Tam­pereel­la hyvä­tu­loiset lap­siper­heet muut­ta­vat tyyp­il­lis­es­ti naa­purikun­ti­in, tai vielä vähän eteläm­mäs moot­tori­tien var­teen esim. Akaaseen asti.

  Pori on Tam­pereelta kat­soen kaukaista per­ife­ri­aa. Aivan yhtä hyvin voisi kysyä mik­seivät Helsinkiläiset muu­ta joukol­la Kotkaan. Sama matka.

  Ja mitä palkkaan tulee niin ainakin yksi­tyisel­lä (IT-alal­la) Helsin­ki-lisä on hel­posti yli 30% Tam­pereen palkkata­soon ver­rat­tuna, tai enemmänkin.

 11. > Aivan yhtä hyvin voisi kysyä mikseivät
  > Helsinkiläiset muu­ta joukol­la Kotkaan. 

  a) Kos­ka Kotkas­sa ei ole mitään tekemistä sivistyneelle ihmiselle
  ja
  b) kos­ka helsinkiläiset arvosta­vat omaa aikaansa eivätkä halua tehdä palveli­joit­ten töitä (= ajaa autoa). Helsingis­sä kun voi kulkea julk­isil­la ja fillarilla.

 12. Minäkin ‘luulen’, että palkkata­so Helsingis­sä on useim­mil­la aloil­la korkeampi, ‘Art­turin peri­aat­tei­den mukaises­ti’, jos­sa tuskin mak­se­taan min­imi­palkko­ja kuin ehkä alal­la x, joi­ta ei ole paljon(?). Helsinki­in keskit­tyvät myös tietyt työ­paikat, joi­ta ei muual­la maas­sa ole ollenkaan. Ja on varaa maksaa.
  Pori on peri­aat­teessa oiva kaupun­ki. Ja Pori on idylli­nen oma­l­la karul­la taval­laan. Jopa raidey­hteys Tam­pereelle (vielä kun tulisi eteläy­hteys Rau­man kaut­ta Turku­un — no joo, ei tai­da tul­la), suo­ra akseli hyviä naa­purikun­tia, Har­javal­ta, Kokemä­ki, Huit­ti­nen ja pohjoisen suun­taan myös. Ja idylli­nen Reposaari.
  Poria kohtasi pahasti suur­te­ol­lisu­u­den ongel­mat (telak­ka ym.). Mut­ta työtä on tehty määräti­etois­es­ti uuteen nousuun.
  Satakun­ta on maakun­tana ongel­malli­nen kun se on niin kovin pieni ja reunoil­la on vetoa muualle. Alueen toisek­si suurin kaupun­ki Rau­ma, on vah­vasti suun­tau­tu­mas­sa myös Turku­un. (Rau­ma on vakavasti irtaan­tu­mas­sa Satakun­nan sairaan­hoitopi­iristä ja kat­so­mas­sa Turun suun­taan, esimerkik­si. Maakun­ta­jako on muutenkin jok­seenkin keinotekoinen kyhäelmä. Tässä suh­teessa muu­tok­sia on var­masti luvas­sa. Ainakin Satakunnassa.
  (Tuli­pa sen­tään kehutuk­si Poria. Olen Rau­mal­la syn­tynyt. Aikamoinen saavutus.)

 13. Höh Porin ceauscesku ker­rostalot siel­lä tääl­lä pel­lol­la porin keskus­tan ympäril­läkö ovat hyvää yhteiskun­tarak­en­tamista. Menkää venäjälle siel­lä on tähän saak­ka ollut saman­laista. Porin ongelmien perussyy on ollut juuri tuo yhteiskun­tarakenne, kun demar­it eivät kateude­saan ole anta­neet rak­en­taa omakoti­talo­ja niin jokainen kyn­nellekykenevä on muut­tanut pois. Nyt Poris­sakin omakoti­talo­ja kaavoite­taan jo kaupun­gin lähistölle, mut­ta muu­tos taitaa tul­la liian myöhään.

 14. Onko Osmo koskaan vierail­lut Porin Pihlavas­sa. No Pihla­va ei ole Porin keskus­tas­sa vaan noin 15 km päässä Porin keskus­tas­ta. Osmon silmää tun­tuukin hivelevän kaupunkien kesku­s­tat, eikä niinkään kaupunkien periferiat.

 15. Nyt uno­htuu Osmol­ta muuan oleelli­nen: Eivät palkat ole samat koko Suomes­sa. Julki­nen puoli on eri juttu.

  Nimit­täin AY-liike on monel­la alal­la (rak­sa ja jotkut met­allin toimi­alat tärkeimp­inä, rav­in­to­la-ala myös) luot­tanut markki­noi­hin ja jät­tänyt taulukkopalkat alas. Duu­nari itse saa sopia sen oikean palkan. Se ylit­tää köy­him­mässäkin kun­nas­sa TES:n, kos­ka sen taso on surkea. 

  Niin san­otul­la kir­japal­ka­lla ei tehdä töitä kuin tehtais­sa ja aloil­la, joil­la duu­nar­ipuoli on heikko eikä kysyn­tää työvoimas­ta ole ainakaan ylen­määrin. Kaup­pa on yksi tällainen. 

  Joil­lakin aloil­la kir­japalk­ka saat­taa olla asialli­nen, mut­ta sen päälle saa kalli­il­la paikkakun­nil­la sovit­tua lisää. Pakko mak­saa, että saa väkeä.

  Siis ihan tosi, eivät palkat ole niin jäykkiä, kuin Osmo antaa ymmärtää. Eivät läheskään.

 16. Kyl­lä noi­ta Pihlavia, Sam­poloi­ta ja Pormes­tarin­lu­o­to­ja on joka kaupungis­sa. Mis­sä on vähin­tään 50 000 asukkaan kaupun­ki, jos­sa ei ole vähin­tään kolme jol­lakin taval­la vähän ‘huono­maineista’ (miten se sit­ten määritel­länkin) lähiötä? Ei Pori poikkea tässä mitenkään.

 17. Eivät työe­htosopimuk­set mitään sama­palkkaisu­ut­ta vaa­di, niis­sä määritel­lään niihin sitoutuneille osa­puo­lille työe­hto­jen minimitaso. 

  Tämä uno­htuu ainakin kau­pan alan työ­nan­ta­jil­ta, kun vaa­di­taan halpo­ja asun­to­ja, kos­ka muuten ei löy­dy työvoimaa. Löy­tyy­hän sitä, kun mak­saa palkkaa, jol­la tulee toimeen. Tai tulisi sil­lä nykyisel­läkin pal­ka­lla toimeen, jos työ­paik­ka ei olisi osa-aikainen.

  Osa ihmi­sistä ei ay-vihas­saan edelleenkään ole suos­tunut siir­tymään nykyaikaan ja huo­maa­maan, ettei työe­htosopimuk­sien näen­näi­nen yleis­si­tovu­us koske kuin osaa työe­htosopimuk­sista ja niis­säkin työe­hdot alka­vat olla jo todel­la heikot. 

  Työe­htosopimus ei tarkoi­ta sitä, että se on aina yleis­si­to­va. Taitaa­pa olla jopa niin, että suurin osa työe­htosopimuk­sista ei ole yleis­si­tovia, vaan lähel­lä paikallista työe­htosopimus­ta. Yleis­nim­i­tys työe­htosopimus sekoit­taa ihmisiä. Nim­im. Notkea­palkkainen näpyt­telijä kuvasikin tätä jo osuvasti.

  Työtä Pori­in siirtämäl­lä saa jo nyt selvää hyö­tyä alemp­ina henkilöstöku­luina. En tiedä, kuin­ka suuri työn­tek­i­jän kus­tan­nuseron tulisi olla, että hyö­ty alka­isi kiin­nos­ta­maan aidosti työnantajia.

 18. Ja ajatelka­a­pa sitä autu­ut­ta, kun työ­nan­ta­ja rak­en­taa tehtaan kupeelle ker­rostalon ja viereen pari kor­po­raa­tion omis­ta­maa kaup­paa! Voidaan raha­palkan mak­sus­ta luop­ua kokon­aan ja asum­i­nen on melkein ilmaista! Palk­ka mak­se­taan fir­man kupongeil­la, jot­ka käyvät mak­suk­si fir­man ruokakau­pas­sa ja fir­malle asun­to­lainaa lyhen­net­täessä. Näin­hän tehti­in jo ennen wan­hoina hywinä aikoina kun kaivospa­tru­u­naa ei turhilla sään­nöil­lä estet­ty huole­hti­mas­ta yhteisön hyvinvoinnista.

 19. Heh. Per­in­töa­sun­to Porin Pihlavas­ta myyti­in 26 000 eurol­la. Neliöiltään saman kokoinen ker­rostalo­huoneis­tokoti Kata­janokalta myyti­in 265 000 eurol­la. Tari­na on tosi, mut­ta ver­tailu tietysti ontuu. 

  Porista löy­tyy 200 000 eurol­la ihan hyviä omakoti­talo­ja ennen kaikkea läheltä työ­paikko­ja. Pääkaupunkiseudul­la tuo­hon kom­bi­naa­tioon liit­tyy 1,5 tun­nin työmatka. 

  Entisenä pori­laise­na on todet­ta­va, että palkat ovat siel­lä tietysti pienem­piä, mut­ta ei niin paljon pienem­piä, mitä asuinkustannukset.

  Mik­si sit­ten ihmiset muut­ta­vat esim. Porista pääkaupunkiseudulle? Yksi syy on laa­jem­mat opiskelumah­dol­lisu­udet, mut­ta työläisen näkökul­mas­ta kiin­nos­tavaa on laa­jem­mat työ­markki­nat sekä pikkukaupunkia avarampi ilmapi­iri ja lop­utun tapah­tu­mien jatkumo.

  Poris­sa voi rak­en­taa ihan hyvän elämän sen yhden työ­paikan ympärille. Kaik­ki eivät kuitenkaan halua sitoutua yhteen työ­nan­ta­jaan enää nykyään 40 vuodek­si ja sil­loin on tur­val­lis­in­ta ja vapaut­tavin­ta olla pääkaupunkiseudun työ­markki­noil­la. Vapaudel­la on sit­ten hin­tana korkeam­mat asumiskustannukset.

 20. Mat­ti: “…Helsingis­sä ei voi oikein olla kohtu­uhin­taista… kos­ka työn­tek­i­jöille on mak­set­ta­va paljon, jot­ta he voisi­vat mak­saa käsit­tämät­tömän korkeat asuinmenonsa.”

  Tuos­sa on toinen puoli totu­ut­ta. Toinen puoli on sit­ten vero­tus. Suomes­sa on Tan­skan kanssa Euroopan korkein veroaste. Olemme veroinemme kur­jis­tu­miskier­teessä. 🙁 Mikään ei enää riitä tuot­ta­maan keskilu­okalle kohtu­ullista elintasoa.

  Asumisen kalleus Helsingis­sä on sit­ten ihan paikallis­es­ti aiheutet­tu pään­särky. Kaavoite­taan väärin ja kaavoite­taan liian vähän. En usko, että Kes­ki-Pasi­lan muu­ta­ma 50-ker­roksi­nen toimis­to­ta­lo ratkaisee ongel­maa. Ne mah­dolis­ta­vat lähin­nä pend­laus­li­iken­teen kan­nat­tavu­u­den paran­tamisen, kun­han radan­var­sille syn­tyy uusia kuntia.

  Helsinki­in tarvi­taan ennen kaikkea pieniä, halpo­ja asun­to­ja. Kär­jistäen tarvi­taan ensi­hätään 10 000 uut­ta 20 neliöistä yksiötä spåral­in­jan var­teen. Raken­net­tuna vielä niin, että suuret monop­o­livuokranan­ta­jat (kaupun­ki, SATO, VVO, jne.) eivät ole merkit­tävässä ase­mas­sa. Tarvi­taan uusi Kallio. Kaupunki­mainen suun­nit­telukaan ei olisi pahit­teek­si, joten Ara­bi­an­ran­nan kaavoit­ta­jaa ei kan­na­ta käyttää. 😉

 21. Allekir­joit­tanutkin kävi Poria kat­so­mas­sa eräs sun­nun­tai, ihan hin­tata­son vuok­si. Ja hyvältä näyt­ti. Myös ympäryskun­nat näy­tivät hyviltä, kuten esim. Har­javal­ta 29 km Porista. Van­taan­jo­keen tot­tuneelle Kokemäen­jo­ki on upea näky.

 22. Työ­nan­ta­jan kan­nat­taa perus­taa ainakin korkean tason osaamista vaa­ti­vat työ­paikat sinne mis­sä asun­not ovat mah­dol­lisim­man kalli­it, kos­ka se takaa sen että voi rekry­toi­da sel­l­aisia velka­or­ju­u­teen sidot­tu­ja jot­ka ovat valmi­ita työeken­telemään ihan mil­laisin ehdoin tahansa.

 23. “Työ­paikan ei ole hyvä olla Poris­sa, kos­ka se ei juuri hyödy halvoista asunnoista.”

  Nyky­isin työ­nan­ta­jat mak­sa­vat suuren määrän “sivuku­lu­ja,” mitkä koos­t­u­vat eläkkeistä ja vaku­u­tuk­sista. Lopete­taan eläkkei­den ja ter­vey­den­hoidon rah­stoin­ti ja mak­se­taan nämä vuosi­bud­jetista. Sak­san tapaan (ainakin eläk­keet). Muute­taan sit­ten nämä työ­nan­ta­ja­mak­sut kiin­teistöveroksi, minkä työ­nan­ta­jat mak­sa­vat työn­tek­i­jöi­den puolesta.
  (Ja tietenkin kiin­teistövero pitäisi palaut­taa maaveroksi, että se ei verot­taisi raken­nuk­sia, mitkä ovat saman hin­taisia kaikkialla.)

 24. Entisenä pori­laise­na olen pitkään miet­tinyt, että Porin täy­tyy olla asukkaan elämän­laadun kannal­ta yksi Suomen parhai­ta kaupunke­ja. Asun­not ovat edullisia avokä­tisen kaavoituk­sen ansios­ta, palve­lut suuren kaupun­gin tasol­la sekä kaupun­ki viihty­isä noin niinkuin muutenkin. Porin yhdyskun­tarakenne ei ole mielestäni kuitenkaan ihan onnis­tunut. Kaupun­ki on pitkälti omakoti­ta­lo-onnela, jos­sa on vaikea jär­jestää toimi­vaa joukkoli­iken­net­tä. Ehkä tästä syys­tä pori­laiset pyöräilevätkin paljon.

  Mitä tulee taas Tam­pereeseen, niin hin­taero sen ja Porin välil­lä ei ehkä ole niin suuri, ettäkö kan­nat­taisi käy­dä Porista asti Tam­pereel­la töis­sä. Väli­in mah­tuu halvem­pia pikku­paikkakun­tia. Sitä­pait­si Poris­sa on Tam­peretta alhaisem­pi työttömyysaste.

  Porin haas­teena on tar­jo­ta nyky­istä enem­män töitä korkeasti koulute­tu­ille ihmisille. Niinkuin joku jo kir­joit­ti, Porista löytää kyl­lä hyvän elämän sekä työ­paikan, johon sitoutua lop­puelämäk­seen, mut­ta urao­hjuk­selle kaupun­ki käy pienek­si. Toisaal­ta työ­markki­noiden pienu­us taitaa olla ongel­ma kaikille pääkaupunkiseudun ulkop­uolisille kaupungeille.

 25. Kari tiivisti osaltaan hyvin. Mitä Pori (ja Porin kokoiset kaupun­git) voivat tar­jo­ta korkeasti koulute­tulle ihmiselle. On siel­lä ELY-keskus ja maakun­ta­hallintoa ja muu­tamia isom­pia yri­tyk­siä. Ja onhan isois­sa fir­moissa aina korkeasti koulutet­tua väkeä, Poris­sakin. Mut­ta suurin osa esimerkik­si julkisen hallinnon korkeasti koulute­tu­ista työ­paikoista nyt vaan on pääkaupunkiseudul­la. Alka­en min­is­ter­iöistä. Ja fir­mo­jen pääkont­tor­eista. Mm. tämän takia pikkukaupun­git eivät voi koskaan tavoit­taa mui­ta. Kun on vain yksi metropoli, Tam­pere ja Turku voivat vaan kat­soa hölmönä vierestä.

  Mut­ta myös pääkaupunkiseudul­la näkyy jatku­van tämä ‘rikkaat ulos, köy­hät sisään ‑ilmiö’. Ks:

  http://www.taloussanomat.fi/asuminen/2010/10/09/tanne-perheet-muuttivat–osa-palaa-jo-takaisin/201013845/139

  Poris­sa on omakoti­talo­ja melkein keskus­tas­sa, ihan siinä, mitä se nyt on Tiil­inum­mea vai Päärnäistä? (Niistä kävelee keskus­taan.) Ja iso­ja lähiöitä. Minus­ta Porin yhdyskun­tarakenne on hyvin tas­pain­oinen. Mut­ta kaupun­gin koko on siinä määrin juuri sil­lä rajal­la, että laa­ja joukkoli­ikenne kan­nat­taa tai sit­ten ei. Turus­sa kan­nataa, Rau­mal­la ei, Pori on tässä välissä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.