Pori, halvat asunnot ja palkkataso

Kävin puhu­mas­sa Poris­sa yhdys­kun­ta­ra­ken­tees­ta. Pori on kau­nis ja raken­teel­taan ter­ve kau­pun­ki. Se ei kuu­lu maa­il­man­lo­pun kau­pun­kei­hin; tilas­to­kes­kus­kin ennus­taa sil­le lie­vää väki­lu­vun kas­vua, mut­ta noin hyvän yhdys­kun­ta­ra­ken­teen soi­si voi­van paremminkin.

Asu­mi­nen on Poris­sa hal­paa ja pal­ve­lu­ta­so hyvä. Pori tai­taa olla nii­tä paik­ko­ja, jois­ta muu­te­taan työn peräs­sä, kun monel­ta muul­ta paik­ka­kun­nal­ta muu­te­taan, vaik­ka työ­tä olisi.

Asuk­kaan oli­si talou­del­li­ses­ti hyvä olla Poris­sa hal­van asu­mi­sen ansios­ta. Työ­pai­kan ei ole hyvä olla Poris­sa, kos­ka se ei juu­ri hyö­dy hal­vois­ta asunnoista.

Mik­si ei hyö­dy? Pidäm­me oikeu­den­mu­kai­se­na sitä, että maas­sa mak­se­taan samaa palk­kaa eri puo­lil­la. Ento jos työ­eh­to­so­pi­muk­set vähän jous­tai­si­vat hin­ta­ta­son mukaan. Jaet­tai­siin tasan hyö­ty hal­vois­ta asun­nois­ta työ­nan­ta­jan ja työn­te­ki­jän kes­ken. Se hou­kut­te­li­si työ­paik­ko­ja – ei pal­jon, mut­ta Porin tule­vai­suu­den kan­nal­ta ratkaisevasti.

Sama­palk­kai­suus maan sisäl­lä joh­taa tar­peet­to­maan työ­paik­ko­jen kes­kit­ty­mi­seen kasvukeskuksiin.

29 vastausta artikkeliin “Pori, halvat asunnot ja palkkataso”

 1. Käsit­tää­ke­ni Ber­lii­nin kah­vi­loi­den hal­puus ja pal­ve­lun hyvyys joh­tu­vat juu­ri­kin asu­mi­sen hal­puu­des­ta Berliinissä. 

  Hel­sin­gis­sä ei voi oikein olla koh­tuu­hin­tais­ta pal­ve­le­vaa kah­vi­laa, kos­ka työn­te­ki­jöil­le on mak­set­ta­va pal­jon, jot­ta he voi­si­vat mak­saa käsit­tä­mät­tö­män kor­keat asuinmenonsa.

 2. Ode­han on vauh­dis­sa kuin vaa­li­ko­nei­ta täyttäisi 🙂

  Jos tuo­hon vie­lä lisäi­si että alu­eel­lis­ten tuot­ta­vuuse­ro­jen tuli­si näkyä pal­kois­sa, ja siten kai­kis­sa pai­kal­li­sis­sa kus­tan­nuk­sis­sa, niin alue­työt­tö­myys oli­si pit­käl­ti rat­kais­tu. Ei tar­vit­si­si hou­ku­tel­la yri­tyk­siä tuil­la kun kus­tan­nus­hyö­dyt hou­kut­te­li­si­vat. Aja­tus­leik­ki­nä asi­aa voi miet­tiä niin että jos Sata­kun­nal­la oli­si oma valuut­ta niin mikä sen kurs­si oli­si suh­tees­sa euroon.

 3. Työ­eh­to­so­pi­muk­sis­ta löy­tyy paik­ka­kun­ta­kal­leus­luok­kia. Pk-seu­dul­la mini­mi­palk­ka vähän suu­rem­pi kuin “maa­seu­dul­la”.

 4. Tee­mu, val­tio voi­si perus­taa uudes­taan Suo­men mar­kan, jota käy­tet­täi­siin valuut­ta­na uuden­maan ulkopuolella.

 5. Hmm… parem­pi palk­ka Tam­pe­reel­la kuin Poris­sa saa monen pori­lai­sen totea­maan, että Tam­pe­reen ja Porin välil­lä kul­kee hyvä suo­ra tie (ja vähem­män suo­ra juna­ra­ta), jota pit­kin pää­see näp­pä­räs­ti Tam­pe­reel­la saak­ka töis­sä käymään.

 6. Mik­ko:
  >Työ­eh­to­so­pi­muk­sis­ta löy­tyy paikkakuntakalleusluokkia.
  >Pk-seu­dul­la mini­mi­palk­ka vähän suu­rem­pi kuin
  >“maa­seu­dul­la”.

  Palk­ka­tau­luk­ko­jen alu­eel­li­set erot ovat kui­ten­kin hyvin vähäi­siä, eivät­kä lähes­kään samas­sa suu­ruus­luo­kas­sa kuin asu­mi­sen hin­tae­rot. Esi­mer­kik­si vaik­ka­pa varas­toe­si­mie­hen aloi­tus­palk­ka: pää­kau­pun­ki­seu­dul­la 1792€/kk, I kal­leus­luo­kas­sa 1722 €/kk ja II kal­leus­luo­kas­sa 1668 €/kk.

  Oiko­tien hal­vin ker­ros­ta­lo­kak­sio Espoos­sa 130 000 €, hal­vin ker­ros­ta­lo­kak­sio Poris­sa 82 000 €, hal­vin ker­ros­ta­lo­kak­sio Otan­mäes­sä 8 900 €.

  Vie­lä enem­män asi­aan vai­kut­taa se, että myös toi­meen­tu­lo­tues­sa ote­taan huo­mioon paik­ka­kun­nan kal­leus, yksin­ker­tai­ses­ti siten että ns. koh­tuul­li­set asu­mis­me­not mak­se­taan. Täs­tä aiheu­tuu se, että pää­kau­pun­ki­seu­dul­la on vai­keam­paa kohot­taa elin­ta­so­aan palk­ka­työl­lä kuin esim. juu­ri Poris­sa, jos vain työ­tä onnis­tuu saamaan.

  Toi­saal­ta pää­kau­pun­ki­seu­dun asu­mi­sen kal­leus joh­tuu osal­taan juu­ri sii­tä, että asu­mis­me­not mak­se­taan niil­le, jot­ka eivät sii­hen itse pys­ty. Vuo­krat kohoa­vat, kos­ka vuo­kra­nan­ta­jan ei kan­na­ta antaa asun­toa vuo­kral­le “yleis­tä tasoa” hal­vem­mal­la, ja vuo­krien kal­leus hei­jas­tuu tie­ten­kin myös sijoi­tus- ja mui­den omis­tusa­sun­to­jen hintoihin.

 7. Ymmär­sin­kö oikein, että Osmo haluai­sit, että mini­mi­palk­ka mää­räy­tyi­si alu­eel­li­ses­ti, vai mitä tarkoitat?

  Tämä tie­tys­ti onnis­tui­si, jos luo­vut­tai­siin yleissitovuudesta.

  Mut­ta toi­saal­ta, ei kai nyky­ään­kään oo mitään lakia, että samas­ta työ­ni­mik­kees­tä pitää mak­saa samaa palk­kaa eri alui­den välillä?

  1. Mikään ei estä kir­jaa­mas­ta tätä työ­eh­to­so­pi­muk­siin. Joi­hin­kin on kir­jat­tu­kin, mut­ta ero on lii­an vaa­ti­ma­ton tasa­tak­seen työllisyyttä.

 8. Osmo: muis­te­lin­kin sinun kir­joit­ta­neen aihees­ta jos­kus blo­gis­sa. Sit kun vaan kek­si­si mitä noin kon­kreet­ti­ses­ti ja poliit­ti­ses­ti oli­si mah­dol­lis­ta teh­dä, joka pur­kai­si tämän ongel­man (ja toki monen muun koh­dal­la sama kysymys).

 9. Mik­si PALJON hal­vem­pi asun­to Poris­sa ei saa tam­pe­re­lais­ta huo­maa­maan tuo­ta suo­raa Pori.-Tre tietä? 

  Saa­han se, mut­ta Tam­pe­reen ja Porin välis­sä, myös radan var­res­sa, on esi­mer­kik­si Sas­ta­ma­la, jos­sa on vie­lä hal­vem­paa ja jos­ta käy­dään pal­jon Tam­pe­reel­la töissä.

 10. Osmo:

  Mikään ei estä kir­jaa­mas­ta tätä työ­eh­to­so­pi­muk­siin. Joi­hin­kin on kir­jat­tu­kin, mut­ta ero on lii­an vaa­ti­ma­ton tasa­tak­seen työllisyyttä.

  Luu­li­sin, että ammat­tiyh­dis­tys­lii­ke estää.

  Mut­ta tul­kit­sen tämän nyt niin, että sinus­ta mini­mi­pal­kan pitäs olla pie­nem­pi siel­lä mis­sä on hal­vem­paa, eikä niin, että palk­ko­jen pitäs olla pie­nem­piä? (Kun muut kuin mini­mi­palk­ka­duu­nit­han on jo nyt hin­noi­tel­tu ottaen huo­mioon kysyn­nän ja tarjonnan.)

 11. Tam­pe­reel­la hyvä­tu­loi­set lap­si­per­heet muut­ta­vat tyy­pil­li­ses­ti naa­pu­ri­kun­tiin, tai vie­lä vähän ete­läm­mäs moot­to­ri­tien var­teen esim. Akaa­seen asti.

  Pori on Tam­pe­reel­ta kat­soen kau­kais­ta peri­fe­ri­aa. Aivan yhtä hyvin voi­si kysyä mik­sei­vät Hel­sin­ki­läi­set muu­ta jou­kol­la Kot­kaan. Sama matka.

  Ja mitä palk­kaan tulee niin aina­kin yksi­tyi­sel­lä (IT-alal­la) Hel­sin­ki-lisä on hel­pos­ti yli 30% Tam­pe­reen palk­ka­ta­soon ver­rat­tu­na, tai enemmänkin.

 12. > Aivan yhtä hyvin voi­si kysyä mikseivät
  > Hel­sin­ki­läi­set muu­ta jou­kol­la Kotkaan. 

  a) Kos­ka Kot­kas­sa ei ole mitään teke­mis­tä sivis­ty­neel­le ihmiselle
  ja
  b) kos­ka hel­sin­ki­läi­set arvos­ta­vat omaa aikaan­sa eivät­kä halua teh­dä pal­ve­li­joit­ten töi­tä (= ajaa autoa). Hel­sin­gis­sä kun voi kul­kea jul­ki­sil­la ja fillarilla.

 13. Minä­kin ‘luu­len’, että palk­ka­ta­so Hel­sin­gis­sä on useim­mil­la aloil­la kor­keam­pi, ‘Art­tu­rin peri­aat­tei­den mukai­ses­ti’, jos­sa tus­kin mak­se­taan mini­mi­palk­ko­ja kuin ehkä alal­la x, joi­ta ei ole pal­jon(?). Hel­sin­kiin kes­kit­ty­vät myös tie­tyt työ­pai­kat, joi­ta ei muu­al­la maas­sa ole ollen­kaan. Ja on varaa maksaa.
  Pori on peri­aat­tees­sa oiva kau­pun­ki. Ja Pori on idyl­li­nen omal­la karul­la taval­laan. Jopa rai­deyh­teys Tam­pe­reel­le (vie­lä kun tuli­si ete­läyh­teys Rau­man kaut­ta Tur­kuun — no joo, ei tai­da tul­la), suo­ra akse­li hyviä naa­pu­ri­kun­tia, Har­ja­val­ta, Koke­mä­ki, Huit­ti­nen ja poh­joi­sen suun­taan myös. Ja idyl­li­nen Reposaari.
  Poria koh­ta­si pahas­ti suur­teol­li­suu­den ongel­mat (telak­ka ym.). Mut­ta työ­tä on teh­ty mää­rä­tie­toi­ses­ti uuteen nousuun.
  Sata­kun­ta on maa­kun­ta­na ongel­mal­li­nen kun se on niin kovin pie­ni ja reu­noil­la on vetoa muu­al­le. Alu­een toi­sek­si suu­rin kau­pun­ki Rau­ma, on vah­vas­ti suun­tau­tu­mas­sa myös Tur­kuun. (Rau­ma on vaka­vas­ti irtaan­tu­mas­sa Sata­kun­nan sai­raan­hoi­to­pii­ris­tä ja kat­so­mas­sa Turun suun­taan, esi­mer­kik­si. Maa­kun­ta­ja­ko on muu­ten­kin jok­seen­kin kei­no­te­koi­nen kyhäel­mä. Täs­sä suh­tees­sa muu­tok­sia on var­mas­ti luvas­sa. Aina­kin Satakunnassa.
  (Tuli­pa sen­tään kehu­tuk­si Poria. Olen Rau­mal­la syn­ty­nyt. Aika­moi­nen saavutus.)

 14. Höh Porin ceausces­ku ker­ros­ta­lot siel­lä tääl­lä pel­lol­la porin kes­kus­tan ympä­ril­lä­kö ovat hyvää yhteis­kun­ta­ra­ken­ta­mis­ta. Men­kää venä­jäl­le siel­lä on tähän saak­ka ollut saman­lais­ta. Porin ongel­mien perus­syy on ollut juu­ri tuo yhteis­kun­ta­ra­ken­ne, kun dema­rit eivät kateu­de­saan ole anta­neet raken­taa oma­ko­ti­ta­lo­ja niin jokai­nen kyn­nel­le­ky­ke­ne­vä on muut­ta­nut pois. Nyt Poris­sa­kin oma­ko­ti­ta­lo­ja kaa­voi­te­taan jo kau­pun­gin lähis­töl­le, mut­ta muu­tos tai­taa tul­la lii­an myöhään.

 15. Onko Osmo kos­kaan vie­rail­lut Porin Pih­la­vas­sa. No Pih­la­va ei ole Porin kes­kus­tas­sa vaan noin 15 km pääs­sä Porin kes­kus­tas­ta. Osmon sil­mää tun­tuu­kin hive­le­vän kau­pun­kien kes­kus­tat, eikä niin­kään kau­pun­kien periferiat.

 16. Nyt unoh­tuu Osmol­ta muu­an oleel­li­nen: Eivät pal­kat ole samat koko Suo­mes­sa. Jul­ki­nen puo­li on eri juttu.

  Nimit­täin AY-lii­ke on monel­la alal­la (rak­sa ja jot­kut metal­lin toi­mia­lat tär­keim­pi­nä, ravin­to­la-ala myös) luot­ta­nut mark­ki­noi­hin ja jät­tä­nyt tau­luk­ko­pal­kat alas. Duu­na­ri itse saa sopia sen oikean pal­kan. Se ylit­tää köy­him­mäs­sä­kin kun­nas­sa TES:n, kos­ka sen taso on surkea. 

  Niin sano­tul­la kir­ja­pal­kal­la ei teh­dä töi­tä kuin teh­tais­sa ja aloil­la, joil­la duu­na­ri­puo­li on heik­ko eikä kysyn­tää työ­voi­mas­ta ole aina­kaan ylen­mää­rin. Kaup­pa on yksi tällainen. 

  Joil­la­kin aloil­la kir­ja­palk­ka saat­taa olla asial­li­nen, mut­ta sen pääl­le saa kal­liil­la paik­ka­kun­nil­la sovit­tua lisää. Pak­ko mak­saa, että saa väkeä.

  Siis ihan tosi, eivät pal­kat ole niin jäyk­kiä, kuin Osmo antaa ymmär­tää. Eivät läheskään.

 17. Kyl­lä noi­ta Pih­la­via, Sam­po­loi­ta ja Por­mes­ta­rin­luo­to­ja on joka kau­pun­gis­sa. Mis­sä on vähin­tään 50 000 asuk­kaan kau­pun­ki, jos­sa ei ole vähin­tään kol­me jol­la­kin taval­la vähän ‘huon­omai­neis­ta’ (miten se sit­ten mää­ri­tel­län­kin) lähiö­tä? Ei Pori poik­kea täs­sä mitenkään.

 18. Eivät työ­eh­to­so­pi­muk­set mitään sama­palk­kai­suut­ta vaa­di, niis­sä mää­ri­tel­lään nii­hin sitou­tu­neil­le osa­puo­lil­le työ­eh­to­jen minimitaso. 

  Tämä unoh­tuu aina­kin kau­pan alan työ­nan­ta­jil­ta, kun vaa­di­taan hal­po­ja asun­to­ja, kos­ka muu­ten ei löy­dy työ­voi­maa. Löy­tyy­hän sitä, kun mak­saa palk­kaa, jol­la tulee toi­meen. Tai tuli­si sil­lä nykyi­sel­lä­kin pal­kal­la toi­meen, jos työ­paik­ka ei oli­si osa-aikainen.

  Osa ihmi­sis­tä ei ay-vihas­saan edel­leen­kään ole suos­tu­nut siir­ty­mään nyky­ai­kaan ja huo­maa­maan, ettei työ­eh­to­so­pi­muk­sien näen­näi­nen yleis­si­to­vuus kos­ke kuin osaa työ­eh­to­so­pi­muk­sis­ta ja niis­sä­kin työ­eh­dot alka­vat olla jo todel­la heikot. 

  Työ­eh­to­so­pi­mus ei tar­koi­ta sitä, että se on aina yleis­si­to­va. Tai­taa­pa olla jopa niin, että suu­rin osa työ­eh­to­so­pi­muk­sis­ta ei ole yleis­si­to­via, vaan lähel­lä pai­kal­lis­ta työ­eh­to­so­pi­mus­ta. Yleis­ni­mi­tys työ­eh­to­so­pi­mus sekoit­taa ihmi­siä. Nimim. Not­kea­palk­kai­nen näpyt­te­li­jä kuva­si­kin tätä jo osuvasti.

  Työ­tä Poriin siir­tä­mäl­lä saa jo nyt sel­vää hyö­tyä alem­pi­na hen­ki­lös­tö­ku­lui­na. En tie­dä, kuin­ka suu­ri työn­te­ki­jän kus­tan­nuse­ron tuli­si olla, että hyö­ty alkai­si kiin­nos­ta­maan aidos­ti työnantajia.

 19. Ja aja­tel­kaa­pa sitä autuut­ta, kun työ­nan­ta­ja raken­taa teh­taan kupeel­le ker­ros­ta­lon ja vie­reen pari kor­po­raa­tion omis­ta­maa kaup­paa! Voi­daan raha­pal­kan mak­sus­ta luo­pua koko­naan ja asu­mi­nen on mel­kein ilmais­ta! Palk­ka mak­se­taan fir­man kupon­geil­la, jot­ka käy­vät mak­suk­si fir­man ruo­ka­kau­pas­sa ja fir­mal­le asun­to­lai­naa lyhen­net­täes­sä. Näin­hän teh­tiin jo ennen wan­hoi­na hywi­nä aikoi­na kun kai­vos­pat­ruu­naa ei tur­hil­la sään­nöil­lä estet­ty huo­leh­ti­mas­ta yhtei­sön hyvinvoinnista.

 20. Heh. Perin­tö­asun­to Porin Pih­la­vas­ta myy­tiin 26 000 eurol­la. Neliöil­tään saman kokoi­nen ker­ros­ta­lo­huo­neis­to­ko­ti Kata­ja­no­kal­ta myy­tiin 265 000 eurol­la. Tari­na on tosi, mut­ta ver­tai­lu tie­tys­ti ontuu. 

  Poris­ta löy­tyy 200 000 eurol­la ihan hyviä oma­ko­ti­ta­lo­ja ennen kaik­kea lähel­tä työ­paik­ko­ja. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la tuo­hon kom­bi­naa­tioon liit­tyy 1,5 tun­nin työmatka. 

  Enti­se­nä pori­lai­se­na on todet­ta­va, että pal­kat ovat siel­lä tie­tys­ti pie­nem­piä, mut­ta ei niin pal­jon pie­nem­piä, mitä asuinkustannukset.

  Mik­si sit­ten ihmi­set muut­ta­vat esim. Poris­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­le? Yksi syy on laa­jem­mat opis­ke­lu­mah­dol­li­suu­det, mut­ta työ­läi­sen näkö­kul­mas­ta kiin­nos­ta­vaa on laa­jem­mat työ­mark­ki­nat sekä pik­ku­kau­pun­kia ava­ram­pi ilma­pii­ri ja lopu­tun tapah­tu­mien jatkumo.

  Poris­sa voi raken­taa ihan hyvän elä­män sen yhden työ­pai­kan ympä­ril­le. Kaik­ki eivät kui­ten­kaan halua sitou­tua yhteen työ­nan­ta­jaan enää nyky­ään 40 vuo­dek­si ja sil­loin on tur­val­li­sin­ta ja vapaut­ta­vin­ta olla pää­kau­pun­ki­seu­dun työ­mark­ki­noil­la. Vapau­del­la on sit­ten hin­ta­na kor­keam­mat asumiskustannukset.

 21. Mat­ti: “…Hel­sin­gis­sä ei voi oikein olla koh­tuu­hin­tais­ta… kos­ka työn­te­ki­jöil­le on mak­set­ta­va pal­jon, jot­ta he voi­si­vat mak­saa käsit­tä­mät­tö­män kor­keat asuinmenonsa.”

  Tuos­sa on toi­nen puo­li totuut­ta. Toi­nen puo­li on sit­ten vero­tus. Suo­mes­sa on Tans­kan kans­sa Euroo­pan kor­kein veroas­te. Olem­me veroi­nem­me kur­jis­tu­mis­kier­tees­sä. 🙁 Mikään ei enää rii­tä tuot­ta­maan kes­ki­luo­kal­le koh­tuul­lis­ta elintasoa.

  Asu­mi­sen kal­leus Hel­sin­gis­sä on sit­ten ihan pai­kal­li­ses­ti aiheu­tet­tu pään­sär­ky. Kaa­voi­te­taan vää­rin ja kaa­voi­te­taan lii­an vähän. En usko, että Kes­ki-Pasi­lan muu­ta­ma 50-ker­rok­si­nen toi­mis­to­ta­lo rat­kai­see ongel­maa. Ne mah­do­lis­ta­vat lähin­nä pend­laus­lii­ken­teen kan­nat­ta­vuu­den paran­ta­mi­sen, kun­han radan­var­sil­le syn­tyy uusia kuntia.

  Hel­sin­kiin tar­vi­taan ennen kaik­kea pie­niä, hal­po­ja asun­to­ja. Kär­jis­täen tar­vi­taan ensi­hä­tään 10 000 uut­ta 20 neliöis­tä yksiö­tä spå­ra­lin­jan var­teen. Raken­net­tu­na vie­lä niin, että suu­ret mono­po­li­vuo­kra­nan­ta­jat (kau­pun­ki, SATO, VVO, jne.) eivät ole mer­kit­tä­väs­sä ase­mas­sa. Tar­vi­taan uusi Kal­lio. Kau­pun­ki­mai­nen suun­nit­te­lu­kaan ei oli­si pahit­teek­si, joten Ara­bian­ran­nan kaa­voit­ta­jaa ei kan­na­ta käyttää. 😉

 22. Alle­kir­joit­ta­nut­kin kävi Poria kat­so­mas­sa eräs sun­nun­tai, ihan hin­ta­ta­son vuok­si. Ja hyväl­tä näyt­ti. Myös ympä­rys­kun­nat näy­ti­vät hyvil­tä, kuten esim. Har­ja­val­ta 29 km Poris­ta. Van­taan­jo­keen tot­tu­neel­le Koke­mäen­jo­ki on upea näky.

 23. Työ­nan­ta­jan kan­nat­taa perus­taa aina­kin kor­kean tason osaa­mis­ta vaa­ti­vat työ­pai­kat sin­ne mis­sä asun­not ovat mah­dol­li­sim­man kal­liit, kos­ka se takaa sen että voi rek­ry­toi­da sel­lai­sia vel­kaor­juu­teen sidot­tu­ja jot­ka ovat val­mii­ta työ­eken­te­le­mään ihan mil­lai­sin ehdoin tahansa.

 24. Työ­pai­kan ei ole hyvä olla Poris­sa, kos­ka se ei juu­ri hyö­dy hal­vois­ta asunnoista.”

  Nykyi­sin työ­nan­ta­jat mak­sa­vat suu­ren mää­rän “sivu­ku­lu­ja,” mit­kä koos­tu­vat eläk­keis­tä ja vakuu­tuk­sis­ta. Lope­te­taan eläk­kei­den ja ter­vey­den­hoi­don rahs­toin­ti ja mak­se­taan nämä vuo­si­bud­je­tis­ta. Sak­san tapaan (aina­kin eläk­keet). Muu­te­taan sit­ten nämä työ­nan­ta­ja­mak­sut kiin­teis­tö­ve­rok­si, min­kä työ­nan­ta­jat mak­sa­vat työn­te­ki­jöi­den puolesta.
  (Ja tie­ten­kin kiin­teis­tö­ve­ro pitäi­si palaut­taa maa­ve­rok­si, että se ei verot­tai­si raken­nuk­sia, mit­kä ovat saman hin­tai­sia kaikkialla.)

 25. Enti­se­nä pori­lai­se­na olen pit­kään miet­ti­nyt, että Porin täy­tyy olla asuk­kaan elä­män­laa­dun kan­nal­ta yksi Suo­men par­hai­ta kau­pun­ke­ja. Asun­not ovat edul­li­sia avo­kä­ti­sen kaa­voi­tuk­sen ansios­ta, pal­ve­lut suu­ren kau­pun­gin tasol­la sekä kau­pun­ki viih­tyi­sä noin niin­kuin muu­ten­kin. Porin yhdys­kun­ta­ra­ken­ne ei ole mie­les­tä­ni kui­ten­kaan ihan onnis­tu­nut. Kau­pun­ki on pit­käl­ti oma­ko­ti­ta­lo-onne­la, jos­sa on vai­kea jär­jes­tää toi­mi­vaa jouk­ko­lii­ken­net­tä. Ehkä täs­tä syys­tä pori­lai­set pyö­räi­le­vät­kin paljon.

  Mitä tulee taas Tam­pe­ree­seen, niin hin­tae­ro sen ja Porin välil­lä ei ehkä ole niin suu­ri, että­kö kan­nat­tai­si käy­dä Poris­ta asti Tam­pe­reel­la töis­sä. Väliin mah­tuu hal­vem­pia pik­ku­paik­ka­kun­tia. Sitä­pait­si Poris­sa on Tam­pe­ret­ta alhai­sem­pi työttömyysaste.

  Porin haas­tee­na on tar­jo­ta nykyis­tä enem­män töi­tä kor­keas­ti kou­lu­te­tuil­le ihmi­sil­le. Niin­kuin joku jo kir­joit­ti, Poris­ta löy­tää kyl­lä hyvän elä­män sekä työ­pai­kan, johon sitou­tua lop­pue­lä­mäk­seen, mut­ta uraoh­juk­sel­le kau­pun­ki käy pie­nek­si. Toi­saal­ta työ­mark­ki­noi­den pie­nuus tai­taa olla ongel­ma kai­kil­le pää­kau­pun­ki­seu­dun ulko­puo­li­sil­le kaupungeille.

 26. Kari tii­vis­ti osal­taan hyvin. Mitä Pori (ja Porin kokoi­set kau­pun­git) voi­vat tar­jo­ta kor­keas­ti kou­lu­te­tul­le ihmi­sel­le. On siel­lä ELY-kes­kus ja maa­kun­ta­hal­lin­toa ja muu­ta­mia isom­pia yri­tyk­siä. Ja onhan isois­sa fir­mois­sa aina kor­keas­ti kou­lu­tet­tua väkeä, Poris­sa­kin. Mut­ta suu­rin osa esi­mer­kik­si jul­ki­sen hal­lin­non kor­keas­ti kou­lu­te­tuis­ta työ­pai­kois­ta nyt vaan on pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Alkaen minis­te­riöis­tä. Ja fir­mo­jen pää­kont­to­reis­ta. Mm. tämän takia pik­ku­kau­pun­git eivät voi kos­kaan tavoit­taa mui­ta. Kun on vain yksi met­ro­po­li, Tam­pe­re ja Tur­ku voi­vat vaan kat­soa höl­mö­nä vierestä.

  Mut­ta myös pää­kau­pun­ki­seu­dul­la näkyy jat­ku­van tämä ‘rik­kaat ulos, köy­hät sisään ‑ilmiö’. Ks:

  http://www.taloussanomat.fi/asuminen/2010/10/09/tanne-perheet-muuttivat–osa-palaa-jo-takaisin/201013845/139

  Poris­sa on oma­ko­ti­ta­lo­ja mel­kein kes­kus­tas­sa, ihan sii­nä, mitä se nyt on Tii­li­num­mea vai Päär­näis­tä? (Niis­tä käve­lee kes­kus­taan.) Ja iso­ja lähiöi­tä. Minus­ta Porin yhdys­kun­ta­ra­ken­ne on hyvin tas­pai­noi­nen. Mut­ta kau­pun­gin koko on sii­nä mää­rin juu­ri sil­lä rajal­la, että laa­ja jouk­ko­lii­ken­ne kan­nat­taa tai sit­ten ei. Turus­sa kan­na­taa, Rau­mal­la ei, Pori on täs­sä välissä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.