Otetaanko maahanmuuttokriitikot Suomessa riittävän vakavasti?

Vas­tauk­se­ni HS-raa­din kysymykseen

3) En ota kantaa

Suo­mes­ta puut­tuu jul­ki­suu­des­sa käy­tä­vä asial­li­nen kes­kus­te­lu maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta. Kun viral­li­nen Suo­mi on asias­ta vai­ti, äärim­mäi­syy­sih­mi­set val­taa­vat kes­kus­te­lun. Näi­den rasis­tis­pai­not­teis­ta kri­tiik­kiä ei oikein voi­kaan ottaa vaka­vas­ti, mut­ta vaka­vas­ti pitäi­si ottaa se auk­ko jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa, jota he pää­se­vät täyt­tä­mään. Vai­ke­ne­mi­nen on aivan vää­rä vas­taus ulko­maa­lais­vi­ha­mie­li­siin puheen­vuo­roi­hin. Tätä­kin pahem­paa on naii­vi ongel­mien vähättely.

Kysy­mys maa­han­muu­tos­ta – eri­tyi­ses­ti kysy­mys työ­pe­räi­ses­tä maa­han­muu­tos­ta – on Suo­men seu­raa­vien vuo­si­kym­men­ten tär­keim­piä, kos­ka mei­dän on – tai oli­si – pys­tyt­tä­vä paik­kaa­maan työi­käi­sen väes­tön vajaus­ta ulko­mai­sel­la työ­voi­mal­la. Kes­kus­te­lua työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton peri­aat­teis­ta ei käy­dä juu­ri lain­kaan, vaan ajau­dum­me tilan­tees­ta toi­seen. Jär­jes­tä­mät­tä on kun­nol­la esi­mer­kik­si sosi­aa­li­tur­van peli­sään­nöt – sään­nöt ovat, mut­ta nii­tä ei ole opti­moi­tu uuteen tilanteeseen.

Myös huma­ni­taa­ri­sen maa­han­muu­ton osal­ta asen­teet ovat aivan lii­an mus­ta­val­koi­set. Joko ollaan kaik­kea huma­ni­taa­ris­ta aut­ta­mis­ta vas­taan tai kai­ken maa­han­tu­lon puo­lel­la. Esi­mer­kik­si soma­lia­lais­ten huma­ni­taa­ri­sin perus­tein autet­ta­vien osal­ta tuli­si käy­dä vii­le­ää kes­kus­te­lua sii­tä, mis­sä mää­rin ja mil­lä kei­noin panos­te­taan aut­ta­mi­seen pai­kan pääl­lä ja mis­sä mää­rin hyväk­sy­mäl­lä muut­to Suo­meen. Oli­si perus­tel­tua vali­ta Suo­meen muut­ta­via pai­not­taen mah­dol­li­suuk­sia menes­tyä teol­li­ses­sa yhteis­kun­nas­sa. Täl­lai­set muut­ta­jat hyö­tyi­si­vät Suo­meen muu­tos­ta eni­ten ja toi­saal­ta heis­tä Suo­mel­le aiheu­tu­va hin­ta oli­si vähäi­sin. Nyt spon­taa­ni maa­han­muut­to vali­koi maa­han tuli­joi­ta vää­rin perustein.

267 vastausta artikkeliin “Otetaanko maahanmuuttokriitikot Suomessa riittävän vakavasti?”

 1. mei­dän on – tai oli­si – pys­tyt­tä­vä paik­kaa­maan työi­käi­sen väes­tön vajaus­ta ulko­mai­sel­la työvoimalla.

  Eikö nime­no­maan vih­reäs­tä näkö­kan­nas­ta pitäi­si pitää väes­tön­kas­vun lop­pu­mis­ta ja tait­tu­mis­ta las­kuk­si (joka Suo­mes­sa ei ole kehit­ty­nei­den mai­den sisäi­ses­sä ver­tai­lus­sa eri­tyi­sen radi­kaa­lia) pitäi­si pitää hyvä­nä ja tavoi­tel­ta­va­na asia­na, ei ongel­ma­na joka pitää kor­ja­ta maa­han­muu­tol­la? Toki on rea­lis­mia myön­tää, että tämä tuo myös sosi­aa­li­sia ja talou­del­li­sia haas­tei­ta ja pyr­kiä miet­ti­mään nii­hin rat­kai­su­ja, mut­ta maas­sa, jos­sa syn­ty­vien ikä­luo­kat eivät jat­ku­vas­ti kas­va, ja ihmi­set kuo­le­vat har­voin elä­kei­kää ennen on pakos­ta­kin pal­jon iäk­käi­tä ihmisiä.

  Pal­jon­ko ympä­ris­tö­suo­je­lul­li­sis­sa tavoit­teis­sa on miel­tä, jos samal­la liput­taa jat­ku­van väes­tön­kas­vun puolesta?

  Ympä­ris­tö­asiat pois las­kuis­ta jät­täen — ei oikein tun­nu sil­tä, että täs­sä maas­sa kovin pal­joa mie­tit­täi­siin mikä voi­si tääl­lä hou­kut­taa sel­lais­ta maaahn­muut­ta­jien elii­tiä, joka kes­ki­mää­rin työl­lis­täi­si jopa enem­män kuin itsen­sä. Sinän­sä on tie­tys­ti hyvä, että tääl­lä ole­vat teke­vät (mitä hyvän­sä lail­lis­ta) työ­tä, mut­ta on han­ka­la uskoa, että mata­la­palk­ka­töi­den tar­koi­tuk­sel­li­nen ‘ulkois­ta­mi­nen’ tätä var­ten maa­han tuo­duil­le tai pääs­te­tyil­le ihmi­sil­le (vaik­ka he integroi­tui­si­vat hyvin­kin) hyö­dyt­täi­si yhteis­kun­taa koko­nai­suu­des­sa. Köy­hät saa­vat naut­tia joko työt­tö­myy­des­tä tai mata­lam­mas­ta palk­ka­ta­sos­ta, varak­kaam­mat nii­den koti­mais­ten työt­tö­mien elon kus­tan­ta­mi­ses­ta verovaroin.

 2. Maa­han­muut­toon ja sitä kri­ti­soi­viin suh­tau­tu­mi­nen on monel­la tapaa vinou­tu­nut­ta. Aina­kin yhden vinou­man tois­ta­mi­seen on myös Osmo syyl­lis­ty­nyt. Krii­ti­koil­le ase­te­taan nimit­täin usein vel­vol­li­suus puhua kai­kis­ta maa­han­muu­ton ulot­tu­vuuk­sis­ta ker­ral­la, yksit­täi­ses­tä ongel­mas­ta puhu­ja lei­ma­taan nopeas­ti, vaik­ka ongel­ma itses­sään oli­si todel­li­nen. Hyvän esi­mer­kin tar­jo­aa esi­mer­kik­si rais­kaus­ri­kok­set Hel­sin­gis­sä. RIkos­ten mää­rän lisään­ty­mi­nen ja maa­han­muut­ta­jien suh­teet­to­man suu­ri osuus näis­tä rikok­sis­ta on todel­li­nen ilmiö. Tämän nos­ta­mi­nen esil­le ei ole epä­asial­lis­ta, vaik­ka kes­kus­te­li­ja ei samal­la huo­mioi­si väes­tön ikään­ty­mi­sen aiheut­ta­maa työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton tar­vet­ta. Ne ovat eril­li­siä kysy­myk­siä, jois­ta on voi­ta­va kes­kus­tel­la erik­seen ilman syy­tök­siä epä­asial­li­suu­des­ta. Kään­täen on tie­ten­kin olta­va oikeus kes­kus­tel­la myös työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton tar­pees­ta ilman, että kes­kus­te­li­jal­la on rat­kai­su val­mii­na em. rikos­asi­aan. Ns. asia­poh­jai­set kes­kus­te­li­jat nimit­täin näyt­tä­vät nyky­ti­lan­tees­sa usein sor­tu­van sii­hen, että tuon kal­tai­sia todel­li­sia ongel­mia yri­te­tään vähä­tel­lä, jot­ta suu­ret lin­jat eivät hukkuisi.

  1. Maa­han­muut­to­krii­ti­koi­den pahin vilp­pi on tois­tu­va tilas­to­jen vää­ris­tä­mi­nen. Kun puhu­taan Hel­sin­kiin odo­tet­ta­vis­sa ole­vas­ta ulko­maa­lais­pe­räi­sen väes­tön mää­räs­tä, noin 25 pro­sent­tia, he vetä­vät täs­tä yhtä­läi­sy­ty­den luku­tai­dot­to­miin pako­lai­siin, vaik­ka tuos­ta jou­kos­ta val­tao­sa tulee EU-mais­ta ja Venä­jäl­tä. Jos puhu­taan huma­ni­taa­ri­ses­ta maa­han­muu­tos­ta, pitäi­si puhua huma­ni­taa­ri­sen maa­han­muu­ton tilastoista.

 3. Kysy­myk­se­na­set­te­lu on jäl­leen pie­les­sä. Kysy­mys sisäl­tää impli­siit­ti­sen käsi­tyk­sen sii­tä, että maa­han­muut­to­krii­ti­kot pitäi­si ottaa vakavasti. 

  Mitä tähän voi vas­ta­ta kyl­lä tai ei ‑diko­to­mial­la, jos on sitä miel­tä, että maa­han­muut­to­krii­ti­kois­ta kouh­ka­taan aivan lii­kaa­kin eli “riit­tä­vän vaka­vas­ti otta­mi­nen” ei ole posi­tii­vi­nen asia? En ota kan­taa ‑vas­taus­kaan ei ker­ro mitään sii­tä, että on ikään kuin puo­les­sa­vä­lis­sä, vaan voi mer­ki­tä mitä tahan­sa käsi­tys­tä asiasta. 

  Osmon vas­tauk­seen:

  Mis­sä näi­tä “ollaan kaik­kea huma­ni­taa­ris­ta aut­ta­mis­ta vas­taan” ‑jut­tu­ja voi lukea tai kuul­la? Tätä hoe­taan kuin Urpi­lai­nen kii­tos­ta, mut­ta kum­ma kun minuun sil­mii­ni tai kor­vii­ni ei ole kos­kaan täl­lais­ta kuu­lu­nut. Sai­si­ko täs­tä jotain esimerkkejä? 

  Joi­den­kin rasis­tei­na pitä­mien hom­ma­lais­ten­kin pii­ris­sä pyyh­käi­si hil­jat­tain mik­ro­lai­no­jen anta­mi­sen aal­to. Kai­kis­ta aut­ta­mi­sen muo­dois­ta var­mas­ti kan­nus­ta­vin ja tehok­kain. Ihmi­sen oma­nar­von­tun­nol­le ja toi­min­ta­ky­vyl­le rei­luin ehdoin myön­net­ty lai­na on aina parem­pi vaih­toeh­to kuin vas­tik­keet­to­mat almut.

 4. Tätä­kin lukies­sa tulee aut­ta­mat­ta mie­leen että oli­si todel­la tär­ke­ää että oli­sit Osmo ker­to­mas­sa mie­li­pi­tei­tä­si myös Vih­rei­den eduskuntaryhmässä.

  Minus­ta maa­han­muut­to­kes­kus­te­lus­sa (tai siis kes­kus­te­lus­sa joka kos­kee maa­han­muut­ta­jia, jot­ka elä­vät yhteis­kun­nan tuel­la) maa­han­muut­to­kriit­ti­sil­le on tur­haan annet­tu yksi­noi­keus teh­dä huo­mioi­ta sen kiel­tei­sis­tä puo­lis­ta. Kun näi­hin huo­mioi­hin vas­ta­taan pel­käs­tään hen­ki­löön mene­vil­lä syy­tök­sil­lä ja nimit­te­lyl­lä sivus­ta­seu­raa­jal­le tulee hel­pos­ti kuva että syyt­te­li­jä on joko tie­tä­mä­tön ja osaa­ma­ton tai sit­ten tie­ten­tah­toen yrit­tää sumut­taa kuu­li­ja­kun­taa ja vähät­te­lee ongel­mia ja nämä molem­mat tul­kin­nat sata­vat Perus­suo­ma­lais­ten laariin. 

  Maa­han­muut­to­kriit­ti­set rii­sut­tai­siin aseis­ta ker­to­mal­la avoi­mes­ti ilman sen kum­mem­pia puo­lus­te­lu­ja maa­han­muut­toon liit­ty­vis­tä ongel­mis­ta ja miten näi­hin puu­tu­taan nyt ja tule­vai­suu­des­sa. Ja mitä se mak­saa. Jos täl­läis­tä selon­te­koa on vai­kea teh­dä, toi­men­pi­teet eivät ole uskot­ta­via tai hin­ta on suh­teet­to­man kor­kea ker­too se mah­dol­li­ses­ti sii­tä että maa­han­muut­to­jär­jes­tel­mäs­säm­me on jotain vial­la. Mie­les­tä­ni läh­tö­koh­dan on kui­ten­kin olta­va se että itsel­leen ei kan­na­ta valehdella. 

  Maa­han­muu­ton hyviä puo­lia kan­nat­taa toki lis­ta­ta vas­ta­pai­nok­si noil­le myön­ne­tyil­le ongel­mil­le mut­ta siten että ei poi­mi ongel­mia ja etu­ja eri maa­han­muut­ta­ja­ryh­mis­tä, kos­ka se lisä­tään heti maa­han­muut­ta­ja­kriit­tis­ten argu­men­toin­tiin yhte­nä lisäe­si­merk­ki­nä todel­li­suu­den pakoilusta.

  Kai­ken kaik­ki­aan kes­kus­te­lu para­ni­si huo­mat­ta­vas­ti jos “vas­ta­puo­let” eivät yrit­täi­si tahal­laan tul­ki­ta toi­sen sano­mi­sia pahim­mal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Kehoit­tai­sin varoi­vai­suu­teen sil­loin kun tulee polt­ta­va tar­ve tul­ki­ta toi­sen sano­mi­sia ja näh­dä sano­jen taak­se että mitä “toi­nen oikeas­ti ajattelee”. 

  Kun­nioi­tan myös huo­mat­ta­vas­ti sel­lai­sia hen­ki­löi­tä, jot­ka pys­ty­vät vas­taa­maan ystä­väl­li­ses­ti ja rau­hal­li­ses­ti (argu­men­toi­den) tahal­li­siin­kin louk­kaa­mis­yri­tyk­siin. Esim. tämä las­kee Hal­la-Ahon arvos­tus­ta­ni (vaik­ka­kin hän saa mie­les­tä­ni niin pal­jon lokaa nis­kaan­sa että se on ehkä ihan vähän ymmär­ret­tä­vis­sä), mut­ta se ei kui­ten­kaan tar­koi­ta että kaik­ki mitä hän sanoo on läh­tö­koh­tai­ses­ti vää­rin ja val­het­ta. Ei se toki myös­kään tar­koi­ta sitä että todel­li­suus oli­si aina sel­lai­nen kuin hän sen kuvailee.

 5. Osmo on vas­tan­nut erit­täin fik­sus­ti raa­din kysy­myk­seen. Itse­kin ajat­te­len samoin. Soi­o­lo­gi­ses­ti asi­aa voi­si lähes­tyä niin kuin mie­li­so­sio­lo­gi­ni C. Wright Mills sen panisi:

  Pri­mi­tii­vi­sin­tä kes­kus­te­lua käy­dään Ruot­sis­sa. Ensin asia vai­e­taan ja sit­ten kun se vaa­leis­sa put­kath­taa agen­dal­le alkaa hysteria. 

  Kan­san­ko­tiin ovat olleet ter­ve­tul­lei­ta poliit­ti­ses­ti tur­val­li­set ja neut­raa­lit ihmiset. 

  Jos Ruot­siin tuli­si vaik­ka­pa kom­mu­nis­ti­sia tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta, hei­dät var­mas­ti kään­ny­tet­täi­siin “yhteis­kun­nal­li­sen tur­val­li­suu­den” nimissä.

 6. Suo­mes­ta puut­tuu jul­ki­suu­des­sa käy­tä­vä asial­li­nen kes­kus­te­lu maahanmuuttopolitiikasta.”

  Nyt olet Osmo hiu­kan ajas­ta jäl­jes­sä. Esim. vas­ti­kään Jyväs­ky­läs­sä käy­ty videoi­tu vih­rei­den val­tuus­to­ryh­män PJ Mari Puos­ka­rin ja JHa:n väit­te­ly oli mie­les­tä­ni erit­täin asial­lis­ta ja kiih­ko­ton­ta. Olen käsi­tyk­ses­sä että vas­taa­via tilai­suuk­sia on ollut muitakin.

  Ks. http://www.youtube.com/watch?v=q0zk22m7uVY

 7. Kim­mo, avain­sa­nat Oden kir­joi­tuk­ses­sa jon­ka täs­tä koh­das­ta olen täy­sin samaa mieltä:

  Jär­jes­tä­mät­tä on kun­nol­la esi­mer­kik­si sosi­aa­li­tur­van peli­sään­nöt – sään­nöt ovat, mut­ta nii­tä ei ole opti­moi­tu uuteen tilanteeseen.

  Kun meil­lä on yksi sosi­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­mä, ja kah­den eril­li­sen teke­mi­nen on minus­ta käy­tän­nös­sä mah­do­ton­ta, niin ei ole ole­mas­sa mitään eril­lis­tä mamu­ja pas­si­voi­vaa sosi­aa­li­tur­vaa. Se on ihan ne samat kan­nus­tin­lou­kut ja muut älyt­tö­myy­det jot­ka joh­taa mamu­jen työt­ty­myy­teen sii­nä kuin kan­ta­väes­tön­kin, ja toi­saal­ta tuot­taa jos­kus tur­han­kin avo­kä­ti­siä tukia. Työl­li­syy­sas­teen nos­ta­mi­sek­si jär­jes­tel­mät on pak­ko kor­ja­ta, ja tämä muu­ten tar­koit­taa myös parem­paa kau­pun­ki­ra­ken­tee­seen vai­kut­ta­vaa lain­sää­dän­töä. Jos näin ei teh­dä niin kan­ta­väes­tön työl­li­syys jää alhai­sek­si ja työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to ei toimi.

  Täs­tä tus­kin vih­reät kes­ke­nään saa­vat kum­mois­ta rii­taa aikaiseksi.

  Oden kir­joi­tuk­ses­ta:

  Esi­mer­kik­si soma­lia­lais­ten huma­ni­taa­ri­sin perus­tein autet­ta­vien osal­ta tuli­si käy­dä vii­le­ää kes­kus­te­lua sii­tä, mis­sä mää­rin ja mil­lä kei­noin panos­te­taan aut­ta­mi­seen pai­kan pääl­lä ja mis­sä mää­rin hyväk­sy­mäl­lä muut­to Suomeen.

  Onko nämä nyt oikeas­ti vaih­toeh­to­ja? Minun käsi­tyk­se­ni, ja ker­to­kaa jos olen vää­räs­sä, on että pai­kan pääl­lä aut­ta­mi­nen ei ole tosia­sial­li­ses­ti mah­dol­lis­ta kos­ka maa on niin kaa­ot­ti­ses­sa tilas­sa. Pako­lais­vir­to­jen ehkäi­sy on toki toi­vot­ta­vaa, mut­ta se on nii­den krii­sien ehkäi­syä ennen kuin ne pää­se­vät kärjistymään.

  Oli­si perus­tel­tua vali­ta Suo­meen muut­ta­via pai­not­taen mah­dol­li­suuk­sia menes­tyä teol­li­ses­sa yhteis­kun­nas­sa. Täl­lai­set muut­ta­jat hyö­tyi­si­vät Suo­meen muu­tos­ta eni­ten ja toi­saal­ta heis­tä Suo­mel­le aiheu­tu­va hin­ta oli­si vähäisin.

  Var­maan joo. Ja oli­si myös perus­tel­tua vali­koi­da hyviä, muka­via ja ahke­ria ihmi­siä. Tilas­tol­li­ses­ti talou­del­li­ses­ti paras­ta oli­si hou­ku­tel­la ruot­sa­lai­sia homo­sek­su­aa­li­sia mie­hiä Suomeen.

  Mut­ta kun tätä vali­koin­tia tekee viran­omai­set lakien poh­jal­ta niin ambi­tio­ta­so tuli­si suh­teut­taa sii­hen. Val­tio­ko­neis­to ei ole hie­no­sää­töin­stru­ment­ti. Paras­ta oli­si jät­tää asia mark­ki­noil­le, jos mamu työl­lis­tyy niin hän on työ­pe­räi­nen maa­han­muut­ta­ja, ja jos ei niin ei ole.

  1. tpyy­luo­kal­le:
   Pai­kan pää on jos­sain afrik­ka­lai­ses­sa naa­pu­ri­maas­sa sijait­se­va pako­lais­lei­ri. Minus­ta oli­si parem­pi, että noil­ta lei­reil­tä valit­tai­siin sopi­via Euroop­paan siir­ret­tä­viä kuin että tämän vali­koin­nin teke­vät ihmis­sa­la­kul­jet­ta­jat rahan perusteella.
   Sosi­aa­li­tur­van ongel­mat ovat ehkä mää­räl­li­ses­ti suu­rim­pia puo­la­lais­ten vii­si ja puo­li kuu­kaut­ta Suo­mes­sa viih­ty­vien puo­la­lais­ten put­ki­mies­ten koh­dal­la ja toi­saal­ta venä­läis­ten ja hei­dän per­heen­jä­sen­ten­sä kohdalla.

 8. Kovin on teat­raa­lis­ta ollut. Mut­ta kyl­lä täs­tä ihan asial­li­nen kes­kus­te­lu vie­lä syn­tyy ennen vaa­le­ja. Pek­ka Haa­vis­ton avaus SK:ssa oli ker­ta kaik­ki­aan hieno. 

  Eni­ten itseen­sä pitäi­si men­nä nii­den, jot­ka vie­lä vii­me tal­ve­na kiel­si­vät koko keskustelun.

 9. Hyvän esi­mer­kin tar­jo­aa esi­mer­kik­si rais­kaus­ri­kok­set Hel­sin­gis­sä. RIkos­ten mää­rän lisään­ty­mi­nen ja maa­han­muut­ta­jien suh­teet­to­man suu­ri osuus näis­tä rikok­sis­ta on todel­li­nen ilmiö. Tämän nos­ta­mi­nen esil­le ei ole epä­asial­lis­ta, vaik­ka kes­kus­te­li­ja ei samal­la huo­mioi­si väes­tön ikään­ty­mi­sen aiheut­ta­maa työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton tarvetta.

  Saa­han sii­tä puhua, mut­ta mitä jos kat­soi­si abso­luut­ti­sia rikos­lu­ku­ja eikä osuuk­sia: Se että Hel­sin­gis­sä ulko­maa­lais­syn­tyi­set syyl­lis­tyi­vät vuon­na 2007 20 rais­kauk­seen kuu­los­taa vähän eril­tä kuin että Hel­sin­gis­sä teh­dyis­tä rais­kauk­sis­ta 60% on ulko­maa­lais­tais­ten teke­miä. Nuo voi olla muu­ten esi­mer­ki­ki vii­den sek­su­aa­li­ri­kol­li­sen teke­miä kaik­ki. Tai että vuo­des­ta 2004 ulko­maa­lais­ten teke­mät rais­kauk­set ovat kak­sin­ker­tais­tu­neet, eli 2004 nii­tä oli yhteen­sä 11 35:stä.

  Ulko­maa­lais­syn­tyi­set syyl­lis­tyi­vät tör­ke­ään pahoin­pi­te­lyyn / osal­lis­tui­si­vat tap­pe­luun yhteen­sä 39 ker­taa vuon­na 2007. Las­kua oli vuo­des­ta 2006 25%, eli tuol­la tren­dil­lä 2010 nii­tä tapah­tuu enää vii­si, ja vuon­na 2019 pyö­ris­tet­ty­nä nol­la. Onko tämä rikol­li­suu­den vähe­ne­mi­nen otet­tu huo­mioon polii­sin määrärahoissa? 

  Sano­taan nyt vaik­ka että noi­ta vaka­via väki­val­ta­ri­kok­sia on yhteen­sä 60. Asial­la on luul­ta­vas­ti osit­tain samat mie­het, sano­taan että syyl­lis­ty­nei­tä on 40. Ulko­maa­is­taus­tai­sia mies­puo­li­sia lie­nee Hel­sin­gis­sä noin 20 000. Mis­tä seu­raa että 0,2% heis­tä on syyl­lis­ty­nyt vuon­na 2007 vaka­vaan väki­val­ta­ri­kok­seen. Kyl­lä on perus­tur­val­li­suus uhattuna.

  Läh­de: http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/Maahanmuuttajat+yliedustettuina+Helsingin+v%C3%A4kivaltarikoksissa/1135233936906

 10. Kun viral­li­nen Suo­mi on asias­ta vai­ti, äärim­mäi­syy­sih­mi­set val­taa­vat keskustelun.” 

  Niin. Poh­din vain sitä, että onko “val­taa­vat” oikea sana jos kes­kus­te­lua ei aiem­min ole käy­ty ja kes­kus­te­lu­kent­tä on tyh­jä ja autio. Toi­saal­ta jos kes­kus­te­lua ei ole, kaik­ki uudet kom­men­tit ovat äärim­mäi­siä, joten äärim­mäi­syy­sih­mi­set­kään ei ole kovin raken­ta­va termi. 

  Voi­si­ko lai­nauk­sen siis muut­taa muo­toon: Kun viral­li­nen Suo­mi on asias­ta vai­ti, ihmi­set aloit­ta­vat keskustelun.

 11. Pai­kan pää on jos­sain afrik­ka­lai­ses­sa naa­pu­ri­maas­sa sijait­se­va pakolaisleiri.

  Joo, mut­ta mitä mei­dän pitäi­si sii­hen sanoa jos kenia­lai­set maa­han­muut­to­krii­ti­kot on sitä miel­tä että vas­tuu kai­kis­ta maa­il­man pako­lai­sis­ta ei kuu­lu heil­le, omas­sa­kin maas­sa on kat­so­kaas autet­ta­via, eli muut­kin maat voi­si­vat kan­taa osansa?

  Minus­ta oli­si parem­pi, että noil­ta lei­reil­tä valit­tai­siin sopi­via Euroop­paan siir­ret­tä­viä kuin että tämän vali­koin­nin teke­vät ihmis­sa­la­kul­jet­ta­jat rahan perusteella.

  Rikol­li­suu­den tor­jun­nan kan­nal­ta kyl­lä. Se että ennus­taa­ko viran­omais­ten suo­rit­ta­mat tes­tit yhtään parem­min parem­min pär­jää­mis­tä teol­li­suus­maas­sa kuin mak­su­ky­ky ei ole minus­ta lain­kaan selvää.

  Sosi­aa­li­tur­van ongel­mat ovat ehkä mää­räl­li­ses­ti suu­rim­pia puo­la­lais­ten vii­si ja puo­li kuu­kaut­ta Suo­mes­sa viih­ty­vien puo­la­lais­ten put­ki­mies­ten koh­dal­la ja toi­saal­ta venä­läis­ten ja hei­dän per­heen­jä­sen­ten­sä kohdalla.

  No joo, mut­ta vai­kea noi­hin kan­sain­vä­li­siin vero­so­pi­muuk­siin on puut­tua jos sitä ajat takaa. Eli mitä täl­le oikeas­taan voi tehdä?

  1. Ne mil­joo­nat pako­lai­set ovat jo siel­lä Kenias­sa ja muis­sa Afri­kan mais­sa. Kenian taak­kaa oli­si hyvä vähän jakaa.
   EU-mai­den sisäl­lä ei ole kyse vain vero­so­pi­muk­sis­ta vaan myös sosi­aa­li­tur­van jär­jes­tä­mi­ses­tä. Täs­tä on peri­aat­teet, mut­ta ne ovat aivan sekaisin.

 12. Minä mel­kein kiel­täi­sin ter­min “maa­han­muut­to­kriit­ti­set” käyt­tä­mi­sen. Aivan var­maan jos­ta­kin kiven alta löy­tyy joku, joka ehdoin tah­doin vas­tus­taa _maahanmuuttoa_, mut­ta ei se kyl­lä tätä sak­kia kuvaa. Yleen­sä maa­han­muut­to ei ole se ongel­ma, vaan se _kuka_ muuttaa.

  Minä käyt­täi­sin ter­me­jä “soma­li­kriit­ti­set”, “nee­ke­ri­kriit­ti­set” tai “mus­li­mi­kriit­ti­set”.

  No Ok, tie­ten­kin dema­ri­lei­ris­sä ja jois­sain duu­na­ri­pii­reis­sä on val­lal­la täl­lai­nen “ne tulee ja vie mei­dän työt” ‑ajat­te­lu­ta­pa, mut­ta ei täs­sä SD:n tai mei­dän pai­kal­lis­ten vaah­toa­mi­ses­sa sii­tä ole kyse.

  Kyse on sii­tä, että esi­mer­kik­si soma­lien kult­tuu­ri on _läpeensä vastenmielinen_. Sel­lais­ta yksi­sil­mäis­tä toi­seu­den vihaa­mis­ta, rasis­mia ja nai­sen alis­ta­mis­ta ei löy­dy edes pahim­mis­ta puna­nis­kois­ta Suo­mes­sa. Ei se mikään ihme ole, että siel­lä pai­kan pääl­lä asiat hoi­de­taan päin p***settä.

  Mut­ta tätä­hän ei tie­ten­kään saa ääneen sanoa!

  Minut on elä­mä­ni aika­na yri­tet­ty ryöstää/ryöstetty kak­si ker­taa, molem­mil­la ker­roil­la Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa soma­lien toi­mes­ta, eikä todel­la­kaan ole kyse sii­tä, etten­kö oli­si ollut “han­ka­lem­mis­sa­kin” pai­kois­sa elä­mä­ni aika­na. Tut­ta­va­pii­ris­sä­ni on nai­sia, jot­ka soma­lit ovat rais­kan­neet (useam­pia kuin yksi, vaik­ka sii­tä ei yleen­sä puhu­tak­kaan). Nyt­tem­min ongel­maa ei ole, kos­ka val­tio­val­ta on aja­nut tämän ko. jou­kon [POITETTU TARPEETTOMASTI LOUKKAAVA ATTRIBUUTTI] omiin lähiöi­hin­sä — Tuk­hol­man mal­liin. Mut­ta voi­sin sanoa, että minul­le on aika vai­ke­aa perus­tel­la “huma­ni­taa­ris­ta maa­han­muut­toa” ko. maista.

  Ja minua ei suo­raan sanoen kiin­nos­ta pas­kaa­kaan, jos minua pide­tään ksenofoobikkona/rasistina. Pitä­kää vain, minul­la on kui­ten­kin ystä­viä Qui­tos­ta Kua­la Lum­pu­riin, ja teen päi­vit­täin töi­tä ulko­maa­lais­ten kans­sa. Kyl­lä ne tie­tä­vät, mitä minä olen ja mitä en.

  Kari

 13. Risto:“Paljonko ympä­ris­tö­suo­je­lul­li­sis­sa tavoit­teis­sa on miel­tä, jos samal­la liput­taa jat­ku­van väes­tön­kas­vun puolesta?”

  Siis jos ihmi­siä muut­taa maas­ta toi­seen, mikä sii­nä on väestönkasvua?

 14. Eli­na: “Kysy­myk­se­na­set­te­lu on jäl­leen pie­les­sä. Kysy­mys sisäl­tää impli­siit­ti­sen käsi­tyk­sen sii­tä, että maa­han­muut­to­krii­ti­kot pitäi­si ottaa vakavasti.”

  Mikäs sii­nä on pie­les­sä? Eli­nal­le on siis ole­mas­sa ihmi­siä, joi­ta ei pidä ottaa vakavasti?
  Kouh­kaa­mi­nen ja vouh­kaa­mi­nen ei ole vaka­vas­ti otta­mis­ta, mut­ta suu­ri syy esim. per­su­jen kan­na­tuk­sen kas­vuun on se, että ko. vii­te­ryh­män todel­li­sia ongel­mia ei ote­ta vaka­vas­ti — eikä se ole pel­käs­tään tämän hal­li­tuk­sen syy, vaan tätä on jat­ku­nut kauan.

 15. Rai­mo K, 

  Tar­koi­tin, että kysy­myk­seen on mah­do­ton vas­ta­ta kyl­lä tai ei. En otta­nut mitään kan­taa sii­hen, onko ihmi­siä, joi­ta ei pidä ottaa vakavasti. 

  Tie­tys­ti HS-raa­dis­sa saa perus­tel­la vas­tauk­sen­sa, mikä muut­taa tilan­net­ta. Kui­ten­kin otsi­kos­sa aina esi­te­tään raflaa­vas­ti pro­sent­tio­suu­det, vaik­ka saman vas­taus­vaih­toeh­don taka­na voi olla mitä tahan­sa — vas­tak­kai­sia­kin — käsi­tyk­siä ilmiöstä. 

  Erk­ki Tuo­mio­ja tämän aina­kin miel­si kuten minä, kos­ka vas­taa “en ota kan­taa” täl­lä perusteella: 

  […]kysy­mys jää kum­ma­jai­sek­si. Sik­si en oikein osaa ottaa sii­hen kan­taa, kos­ka en ymmär­rä mitä kyl­lä tai ei oikein tar­koit­ta­vat tai miten nii­tä tul­tai­siin tulkitsemaan.

  Usein­kin HS-raa­din kysy­myk­set ovat todel­la moni­mer­ki­tyk­sel­li­siä ja joh­dat­te­le­via­kin. En tie­dä kuka toi­mit­ta­ja tai toi­mit­ta­jat nii­tä rus­taa­vat, mut­ta kan­nat­tai­si kon­sul­toi­da jota­ku­ta gal­lup-kysy­myk­siin pereh­ty­nyt­tä asiantuntijaa. 

  Aina­kin, jos tui­jot­taa vain pro­sent­tio­suuk­sia kun­kin kysy­myk­sen koh­dal­la voi saa­da aivan vää­ris­ty­neen kuvan äly­mys­tön tilas­ta. Jos vai­vau­tuu kah­laa­maan perus­te­luo­sat, niin sit­ten on jo viisaampi.

 16. Asial­lis­ta kes­kus­te­lua on mah­do­ton­ta käy­dä niin kau­an kun maa­han­muut­toon kri­tii­kit­tö­män MYÖNTEISESTI suh­tau­tu­vat ovat äärim­mäi­siä rasisteja:

  He eivät pidä afri­kan mais­ta Suo­meen tule­via pako­lai­si­na aikui­si­na, tasa­ver­tai­si­na toi­mi­joi­na, joil­la on myös vas­tuu omis­ta valin­nois­taan ja teke­mi­sis­tään. Sen­si­jaan he tosia­sial­li­ses­ti käsit­tä­vät afri­kan pako­lai­set älyl­li­ses­ti alem­piar­voi­se­na, lap­sen­mie­li­se­nä rotu­na, jon­ka teke­mi­siä pitää loput­to­miin ymmär­tää, kos­ka val­koi­nen her­ra­ro­tu ylem­pä­nä äly­li­se­nä toi­mi­ja­na tähän kykenee.

  Lyhyes­ti: Maa­han­muut­toon kriit­ti­ses­ti suh­tau­tu­vat eivät ole rasis­te­ja, maa­han­muu­ton ongel­mis­ta vai­ke­ne­vat ovat.

 17. tpyy­luo­ma:

  Muun­kin kuin rikol­li­suu­den tor­jun­nan kan­nal­ta oli­si hyvä, jos Suo­mi lak­kai­si otta­mas­ta vas­taan mui­ta kuin nii­tä huma­ni­taa­ri­sia maa­han­muut­ta­jia joi­ta kan­sain­vä­li­set sopi­muk­set edel­lyt­tä­vät (pako­laiss­ta­tuk­sen saa­neet ja tois­si­jai­sen suo­je­lun poh­jal­ta tule­vat). Oma­toi­mi­ses­ti saa­pu­vat kun ovat erit­täin toden­nä­köi­ses­ti nii­tä vähi­ten apua tar­vit­se­via siel­lä Kenian tms. lei­ril­lä, sekä poik­keuk­sel­li­sen varak­kai­ta (sala­kul­jet­ta­jil­le mak­sa­mi­nen) että fyy­si­ses­ti hyvä­kun­toi­sia (mat­kan rasi­tuk­sis­ta selviäminen).

  Jos halu­taan vält­tä­mät­tä aut­taa ihmi­siä tän­ne hei­dät tuo­mal­la, oli­si kiin­tiö­pa­ko­lais­ten mää­rän kas­vat­ta­mi­nen se ehdot­to­man paras mene­tel­mä. Toi­saal­ta oli­si hyvä pitää mie­les­sä, että kaik­kia krii­si­mai­den kan­sa­lai­sia ei mil­lään voi­da rah­da­ta Euroop­paan. Täs­tä seu­raa loo­gi­ses­ti se, että yksit­täis­ten “lot­to­voit­to­jen” jake­le­mi­sen sijaan oli­si pal­jon tehok­kaam­paa yrit­tää aut­taa suur­ta mää­rää ihmi­siä siel­lä lei­reil­lä. Osa poten­ti­aa­li­ses­ti Euroop­paan pää­se­mät­tö­mis­tä ehkä meneh­tyy, mut­ta toi­saal­ta mas­sa-avun kaut­ta pelas­te­taan pal­jon suu­rem­pi jouk­ko ihmi­siä. Kos­ka apuun käy­tet­tä­viä resurs­se­ja ei ole loput­to­mas­ti, on pak­ko priorisoida (!).

  Mitä tiet­ty­jen maa­han­muut­ta­ja­ryh­mien suu­rem­paan rikol­li­suu­teen tulee, niin tämä joh­tu­nee ennen kaik­kea suu­ren mit­ta­kaa­van syr­jäy­ty­mi­ses­tä siel­lä “mamu­lä­hiöis­sä” (kult­tuu­ris­hok­ki, kie­li­tai­dot­to­muus, työt­tö­myys). Vaik­ka tie­tys­ti myös eri­lai­sil­la suku­puo­li­kä­si­tyk­sil­lä on vai­ku­tus­ta. Maa­han­muut­ta­jien vähäi­ses­tä mää­räs­tä joh­tuen abso­luut­ti­set luvut eivät ehkä ole niin suu­ria, mut­ta tilas­tol­li­sel­la ylie­dus­tuk­sel­la on tiet­ty “ter­ro­ri­vai­ku­tus”, “ne on ne mus­tat jot­ka rais­kaa” ‑tyyp­pi­nen pel­ko, jol­la on pal­jon suu­rem­pi hait­ta­vai­ku­tus kuin itse tapah­tu­neil­la rikok­sil­la. Esi­mer­kik­si jos “mamu­lä­hiös­sä” asu­van kan­ta­suo­ma­lai­sen naa­pu­ri jou­tuu kak­si ker­taa maa­han­muut­ta­jan ryös­tä­mäk­si, niin toden­nä­köi­syys on aika suu­ri, että molem­mat pian tämän jäl­keen päät­tä­vät muut­taa jol­le­kin “val­koi­sem­mal­le” alu­eel­le. Syy­nä tähän ei suin­kaan ole itse kär­sit­ty talou­del­li­nen tap­pio, vaan tur­val­li­suu­den­tun­teen mene­tys. Lop­pu­tu­lok­se­na sit­ten se segre­gaa­tio, jota Suo­mes­sa tois­tai­sek­si yri­te­tään kovas­ti välttää.

 18. Rai­mo K:

  Siis jos ihmi­siä muut­taa maas­ta toi­seen, mikä sii­nä on väestönkasvua?

  Kun Ode kir­joit­taa “mei­dän on [..] pys­tyt­tä­vä paik­kaa­maan työi­käi­sen väes­tön vajaus­ta ulko­mai­sel­la työ­voi­mal­la.”, niin minä aina­kin tul­kit­sen sen tar­koit­ta­van, että luon­nol­li­sen väes­tön­kas­vun päät­ty­mi­nen koe­taan ongel­mak­si, joka pitää rat­kais­ta tuo­mal­la “puut­tu­va” väes­tö muualta.

  mut­ta suu­ri syy esim. per­su­jen kan­na­tuk­sen kas­vuun on se, että ko. vii­te­ryh­män todel­li­sia ongel­mia ei ote­ta vaka­vas­ti – eikä se ole pel­käs­tään tämän hal­li­tuk­sen syy, vaan tätä on jat­ku­nut kauan

  Se on yksi syy, tosin Per­su­jen puheen­joh­ta­ja on kui­ten­kin Soi­ni, eikä Hal­la-aho, ja sanoi­sin, että Soi­ni on kui­ten­kin ollut etu­pääs­sä EU/Eu­ro-vas­tai­nen, ja vii­mei­sen vuo­den tai kah­den tapah­tu­mat on var­mas­ti saa­neet myös tämän vies­tin uppoa­maan edul­li­sem­paan maa­pe­rään. Vaa­li­ra­ha­sot­ku ei hän­tä myös­kään haitannut.

 19. Soi­nin­vaa­ra:

  Maa­han­muut­to­krii­ti­koi­den pahin vilp­pi on tois­tu­va tilas­to­jen vää­ris­tä­mi­nen. Kun puhu­taan Hel­sin­kiin odo­tet­ta­vis­sa ole­vas­ta ulko­maa­lais­pe­räi­sen väes­tön mää­räs­tä, noin 25 pro­sent­tia, he vetä­vät täs­tä yhtä­läi­sy­ty­den luku­tai­dot­to­miin pako­lai­siin, vaik­ka tuos­ta jou­kos­ta val­tao­sa tulee EU-mais­ta ja Venäjältä. 

  En tosin pitäi­si joka tie­tois­ta tai tie­tä­mät­tö­myy­des­tä joh­tu­vaa vää­rän tai har­haan­joh­ta­van tie­don levit­te­lyä miten­kään hei­dän yksinoikeutenaan.

  Kun nyt asian nos­tit esil­le — maa­han­muut­to­vi­ras­to on jul­ki­suu­des­sa esit­tä­nyt arvioi­ta (sisäl­lä ole­vien hake­mus­ten mää­rän ja per­hee­nyh­dis­tä­mis­tai­pu­mus­ten perus­teel­la), että Suo­mes­sa ole­vien soma­lien mää­rä oli­si tuplaan­tu­mas­sa muu­ta­mas­sa vuo­des­sa (siis kyse on yhdes­tä kan­sal­li­suu­des­ta ja var­sin lyhyes­tä aika­vä­lis­tä) Jos nyt loo­gi­ses­ti ole­te­taan, että he tule­vat sin­ne mis­sä hei­dän maan­mie­hen­sä tai ex-maan­mie­het nyky­ään asu­vat, tuos­ta riit­täi­si pää­kau­pun­ki­seu­del­le­kin noin 10 000 uut­ta asu­kas­ta, joi­den kyky elät­tää itsen­sä on mini­maa­li­nen. Kau­ka­na 25%:ta mut­ta täyt­täi­si sil­lä yhden koh­tuul­li­sen kau­pun­gin­osan kuitenkin.

  Vai­ku­tuk­set vero­äy­riin ja hei­hin, jot­ka samaan aikaan pyr­ki­vät omal­la rahal­la hank­ki­maan itsel­leen asunnon?

 20. Osmo:

  Minus­ta oli­si parem­pi, että noil­ta lei­reil­tä valit­tai­siin sopi­via Euroop­paan siir­ret­tä­viä kuin että tämän vali­koin­nin teke­vät ihmis­sa­la­kul­jet­ta­jat rahan perusteella.

  Ai kos­ka byro­kraat­ti tie­tää parem­min kuin mark­ki­nat ketä tar­vi­taan ja kenel­lä on edel­ly­tyk­set työl­lis­tyä ja hyö­tyä pää­sys­tä länsimaihin?

  Minä oon ennen­kin ehdot­ta­nut tätä, mut­ta minus­ta rajat pitäis olla auki kaik­kien tul­la. Suo­men kan­sa­lai­set mak­sas vero­ja ja olis sosia­li­tur­van pii­ris­sä. Muut kuin Suo­men kan­sa­lai­set ei mak­sas mui­ta vero­ja kuin arvon­li­sä­ve­roa ja ostas terveys‑, kou­lu­tus- yms. pal­ve­lut miten par­haak­seen kat­so­vat ja ei olis suo­ma­lai­sen työ­lain­sää­dän­nön piirissä.

  Täl­lä taval­la autet­tas mah­dol­li­sim­man monia köy­his­sä olois­sa ole­via parem­paan elä­mään, mut­ta samal­la tulis seu­lot­tua jou­kos­ta ne, jot­ka ei pär­jää täällä.

  Jos tämän lisäks on vie­lä aut­ta­mis­ha­lua, niin se pitäs koh­dis­taa sit pai­kan pääl­lä auttamiseen.

  Kari:

  Ja minua ei suo­raan sanoen kiin­nos­ta pas­kaa­kaan, jos minua pide­tään ksenofoobikkona/rasistina.

  Mä oon mie­tis­kel­ly, että miten rasis­mi on sana­na jote­kin ihan äly­tön, kun sitä käy­te­tään ihmi­sis­tä, jot­ka on väri­so­kei­ta, mut­ta osaa sen ver­ran aja­tel­la, että jos joku ryh­mä poik­ke­aa käy­tök­sel­tään toi­sis­ta, niin on jär­ke­vää olet­taa, että tämän ryh­män yksit­täi­nen jäsen toden­nä­köi­ses­ti myös poik­ke­aa käytökseltään.

  Eli siis joku vois aja­tel­la vaik­ka näin:

  Kaik­ki rehel­li­set ihmi­set on yhtä arvokkaita.
  Rikol­li­set ei oo yhtä arvok­kai­ta kuin muut.
  Ryh­mäs­sä X on enem­män rikol­li­suut­ta kuin muissa.
  Ryh­män X jäsen on toden­nä­köi­ses­ti arvot­to­mam­pi kuin muut.
  Ryh­män X rehel­li­nen jäsen on yhtä arvo­kas kuin muut­kin rehelliset.
  Ryh­män X rikol­li­nen jäsen on yhtä arvo­kas kuin muut­kin rikolliset.

  Jos tuol­la­sen aja­tuk­sen esi­tää jos­tain oikees­ta ryh­mäs­tä, niin rasis­ti­lei­ma tulee otsaan valonnopeudella.

 21. Oli­si perus­tel­tua vali­ta Suo­meen muut­ta­via pai­not­taen mah­dol­li­suuk­sia menes­tyä teol­li­ses­sa yhteiskunnassa. ”

  Mitä nuo mah­dol­li­suu­det ovat, on mie­len­kiin­toi­nen kysy­mys. Jos nimit­täin vas­taus oli­si help­po, monet köy­hät maat panos­tai­si­vat, tuol­lais­ten omi­nai­suuk­sien kehittämiseen. 

  Ehkä luku­tai­to voi­si olla itses­tään sel­vin esi­merk­ki teol­li­sen yhteis­kun­nan vaa­ti­muk­sis­ta. Kui­ten­kin on kult­tuu­re­ja, jois­sa luku­tai­toi­set eivät suin­kaan edis­tä teol­lis­tu­mis­ta vaan yrit­tä­vät pikem­min estää sitä. Oikeas­taan tuo estä­mi­nen on ollut sään­tö ja län­si­mai­nen oppi­nei­suu­den ja kehi­tyk­sen yhteys poik­keus. Vas­taa­vas­ti on kult­tuu­re­ja, jois­sa luku­tai­dot­to­mat mas­sat ovat sopeu­tu­neet ja edis­tä­neet modernisaatiota.

  Moni lie­nee sitä miel­tä, että sopeu­tu­mat­to­mat kult­tuu­rit ja nii­den sopeu­tu­mat­to­muut­ta edis­tä­vät piir­teet kyl­lä tun­ne­taan, mut­ta niis­tä ei uskal­le­ta puhua rasis­ti­lei­man takia. 

  Niin tai näin, loh­dut­ta­vaa on tie­tää, että kult­tuu­rien luo­mat men­ta­li­tee­tit eivät ole niin pysy­viä kuin eri­tyi­ses­ti muu­ta­ma vuo­si­kym­men sit­ten mut­ta vie­lä­kin usein väi­te­tään. Syy on kai se, että ihmi­sil­lä on peri­mäs­sään muu­ta­ma tai­pu­mus, jot­ka pyyh­käi­se­vät kovan pai­kan tul­len tiel­tään tämän niin kut­su­tun men­ta­li­tee­tin. Toi­sin sanoen, me siir­räm­me esi­mer­kik­si juma­lan heti hiu­kan syr­jem­mäl­le, jos juma­la sei­soo las­tem­me tule­vai­suu­den tiel­lä. Suo­ma­lais­ten his­to­ria on täs­tä esimerkki.

  Tämä tar­koit­taa käy­tän­nös­sä, että tiu­kan pai­kan tul­len mus­li­mi­kin valit­see suo­ma­lai­suu­den mie­luum­min kuin isla­min. Tai siis enem­mis­tö valitsee.

 22. tpyy­luo­ma,
  tar­koit­ta­net­ko kom­men­til­la­si, että 20 rais­kaus­ta on niin vähän, että sii­tä ei kenen­kään kan­na­ta kes­kus­tel­la. Omal­ta koh­dal­ta­ni ajat­te­li­sin, että kysy­mys ei ole mer­ki­tyk­se­tön, mut­ta maa­han­muu­ton koko­nai­sar­vion kan­nal­ta kui­ten­kin peri­fee­ri­nen. Se ei kui­ten­kaan ole perus­te ylen­kat­soa puheen­vuo­ro­ja, jot­ka puut­tu­vat ongel­maan. Kun ongel­ma on pie­ni, sii­hen löy­ty­nee myös rat­kai­su. Tämä edel­lyt­tää kui­ten­kin, että tie­de­tään mis­tä ilmiös­sä on kysy­mys. Nyt kes­kus­te­lu jun­naa pai­kal­laan eri­lais­ten löy­hien (vähät­te­le­vien / pai­sut­te­le­vien) olet­ta­mien varassa.

 23. Osmol­la on taas asiat hie­man hakuses­sa. Ei uskoak­se­ni kukaan ole väit­tä­nyt, että ne mm. vih­rei­den visiois­sa 100,000 Hel­sin­kiin toi­vot­tua oli­si­vat “soma­le­ja”, vaan, että nyky­ke­hi­tyk­sel­lä hyvin mer­kit­tä­vä osa heis­tä tulee ole­maan jos lake­ja ei muu­te­ta. Mitä et Osmo hyvä esi­mer­kik­si ymmär­rä täl­lä het­kel­lä vireil­lä ole­vis­ta soma­lien 5000:sta per­hee­nyh­dis­tä­mi­ses­tä, jot­ka ovat täy­sin ruuh­kaut­ta­neet jär­jes­tel­män ja joi­den mää­rä lisään­tyy koko ajan? Ennus­tees­ta, että hei­dän luku­mää­rän­sä Suo­mes­sa voi tuplaan­tua 20,000:een paris­sa vuo­des­sa? Sil­loin oltai­siin ehkä vas­ta vuo­des­sa 2013, pit­kä mat­ka vie­lä vuo­teen 2030.

  Entä Ruot­sin vajaat puo­li mil­joo­naa mus­li­mia? Saman suun­tai­nen kehi­tys ei libe­raa­lil­la lain­sää­dän­nöl­lä ole Suo­mes­sa aikaa myö­ten mah­dol­li­nen? Mik­si ei ole?
  Nyt itse, vaik­ka tilas­to­tie­tei­li­jä olet, menet kyl­lä met­sään, kos­ka et men­nees­tä tren­dis­tä voi joh­taa tule­vaa huo­mioi­mat­ta muuttujia.

  Aika sel­vää on, että lake­ja on muu­tet­ta­va, tai 2030 men­nes­sä sii­tä 100,000:sta voi todel­la suu­ri osa olla soma­le­ja, ira­ki­lai­sia, afgaa­ne­ja jne.. Eikä tämä ole tilas­to, vaan projektio.

  Karin kans­sa täy­sin samaa miel­tä. Soma­lien kult­tuu­ri on yksi maa­il­man vas­ten­mie­li­sim­mis­tä. Samaan aikaan yhdis­ty­vät väki­val­tai­nen pat­riar­kaa­li­suus, voi­ma­kas tri­ba­lis­mi, kah­lit­se­va uskon­nol­li­suus ja kaik­keen tun­keu­tu­va kun­nian käsi­te, joka tekee kult­tuu­rin uudis­tu­mi­sen äärim­mäi­sen vaikeaksi.
  Tämä poruk­ka (kun­nia­kult­tuu­reis­ta tule­vat) ei tule Suo­meen mil­lään kotout­ta­mis­oh­jel­mil­la sopeu­tu­maan. Ehkä 100 vuo­des­sa sitä en pidä täy­sin mah­dot­to­ma­na, mut­ta ei parin suku­pol­ven säteel­lä. Tulok­se­na on pää­kau­pun­ki­seu­dul­la asu­vien tur­val­li­suu­den­tun­teen ale­mi­nen, rikol­li­suu­den lisään­ty­mi­nen, mer­kit­tä­vät yhteis­kun­nal­li­set kulut ja esi­mer­kik­si monien kan­ta­suo­ma­lais­ten las­ten kou­lu­viih­ty­vyy­den aleneminen.
  Kaik­ki tol­kuis­saan ole­vat asi­aan pereh­ty­neet tie­tä­vät, että näin tulee käy­mään, mikä­li poli­tiik­ka ei tun­tu­vas­ti kiristy. 

  Eikä se “paran­na maa­il­maa”. Samal­la rahal­li­sel­la panos­tuk­sel­la voi­tai­siin aut­taa pal­jon suu­rem­paa jouk­koa ihmi­siä. Huma­ni­taa­ri­sen maa­han­muu­ton ja kehi­ty­sa­vun bud­je­tit tuli­si­kin yhdis­tää. Voi­si saa­da naii­ve­ja vih­rei­tä­kin ymmär­tä­mään asian.

  Jos yllä kuva­tun nykyi­sen kehi­tyk­sen ja sii­hen liit­ty­vien uhka­ku­vien vas­tus­ta­mi­nen tekee ihmi­ses­tä rasis­tin (joku voi­si kut­sua lei­reil­le ihmis­ten kal­lo­ja mit­tai­le­maan mene­vää rasis­tik­si), niin en sil­loin häpei­le “rasis­ti­suut­ta­ni” lain­kaan enkä koe tar­vet­ta sel­lai­sil­ta syy­tök­sil­tä puolustautumiseen.

 24. Ris­to:

  sanoi­sin, että Soi­ni on kui­ten­kin ollut etu­pääs­sä EU/Eu­ro-vas­tai­nen

  Mie­les­tä­ni Per­su­jen tak­tiik­ka­na on vas­tus­taa kaik­kea, maa­han­muut­toa, ydin­voi­maa, risu­pa­ket­tia, EUta… Tulee­ko mie­leen yhti­käs mitään mitä per­sut ajai­si­vat? No, ehkä sitä paluu­ta Kek­ko­sen aikaan. Ai niin, sil­loin­kin ne vas­tus­ti­vat Kekkosta.

  Mut­ta kaip­pa se noin peli­teo­reet­ti­ses­ti tar­kas­tel­tu­na kan­nat­taa aina vaan vas­tus­taa kaik­kea, kan­na­tus­ta sil­lä­kin saa.

 25. Ai kos­ka byro­kraat­ti tie­tää parem­min kuin mark­ki­nat ketä tar­vi­taan ja kenel­lä on edel­ly­tyk­set työl­lis­tyä ja hyö­tyä pää­sys­tä länsimaihin? 

  Ker­ran­kin olen Art­tu­rin kans­sa samaa miel­tä. Minus­ta oli­si hyvä kehit­tää parem­mat “mark­ki­nat” ihmis­ten tul­la niil­tä pako­lais­lei­reil­tä. Pitäi­si toi­mia vähän samaan mal­liin kun pir­tun sala­kul­je­tuk­sen suh­teen 30-luvul­la. Vie­dä sala­kul­jet­ta­jil­ta elin­kei­no tar­joa­mal­la edul­li­sem­pi ja tur­val­li­sem­pi mal­li yrit­te­li­ään nuo­ren ihmi­sen pääs­tä län­si­mai­hin, joka on jol­lain lail­la yhteis­kun­nan kontrolloitavissa.

 26. Eikös län­si­mai­seen valis­tuk­sen perin­tee­seen kuu­lu aja­tus, että ihmi­sil­lä on itsei­sar­vo eikä vain väli­near­voa. Ja että kaik­kien ihmis­ten itsei­sar­vo on sil­leen­sä aika saman kokoinen.

  Tai kuten Kant sen lausui:

  Act in such a way that you treat huma­ni­ty, whet­her in your own per­son or in the per­son of any other, never mere­ly as a means to an end, but always at the same time as an end.

  Jos julis­taa kan­nat­ta­van­sa vali­tus­ta ja län­si­mais­ta sivis­tys­tä, ei voi samaan hen­gen­ve­toon tai edes sama­na päi­vä­nä tai samas­sa pääs­sään pitää esim somaleja/romaneja/turkulaisia arvol­taan alem­pi­na. Eikä voi myös­kään arvot­taa ihmi­siä esim sen mukaan miten pal­jon vero­ja he jol­la­kin het­kel­lä maksavat.

 27. Pasi olen ihan samaa mieltä:

  Omal­ta koh­dal­ta­ni ajat­te­li­sin, että kysy­mys ei ole mer­ki­tyk­se­tön, mut­ta maa­han­muu­ton koko­nai­sar­vion kan­nal­ta kui­ten­kin perifeerinen.

  Kri­ti­soin alar­mis­tis­ta tapaa käyt­tää tilastoja.

 28. S‑W:llä oli point­ti, joka on pal­jon­kin minua ajatteluttanut. 

  En tie­dä kuka alun perin on kek­si­nyt kään­tei­sen rasis­min käsit­teen, mut­ta oli kuka tahan­sa, niin se on ääret­tö­män tär­keä näkö­kul­ma poh­dit­taes­sa maa­han­muut­ta­jien tilannetta. 

  Kar­hun­pal­ve­luk­sen­han me vain teem­me aset­ta­mal­la aikui­set ihmi­set avun, tuen ja kaik­kien ns. kotout­ta­mis­toi­men­pi­tei­den pas­sii­vik­si kohteiksi. 

  Ja tämä jalus­tal­le nos­ta­mi­nen, nos­tat­taa lähin­nä nis­ka­kar­va­ni pys­tyyn — var­mas­ti muidenkin. 

  Jos joku nyt onnis­tuu kou­lut­tau­tu­maan lähi­hoi­ta­jak­si ja osaa vii­den­tois­ta vuo­den maas­sao­les­ke­lun jäl­keen jopa suo­men kiel­tä, niin se on vähin­tään kes­ki­au­kea­man jut­tu Hesarissa. 

  Se, että mamu­jen aivan nor­maa­le­ja elä­män saa­vu­tuk­sia ihas­tel­laan joi­nain menes­tys­ta­ri­noi­na, tuo mie­leen kehi­tys­vam­mais­ten kans­sa työs­ken­te­lyn. Tähän nyt pahi­ten on vii­me aikoi­na syyl­lis­ty­nyt Anni­ka For­san­der nol­la­tut­ki­muk­sil­laan, mut­ta kyl­lä nii­tä löy­tyy mui­ta­kin. Liikaa…

  Ihmi­siä on niin alka­nut tym­piä tämä mamu­jen eri­tyis­koh­te­lu ja kaik­kien mamu­jen vas­toin­käy­mis­ten selit­tä­mi­nen suo­ma­lai­sel­la rasis­mil­la, etten yhtään ihmet­te­le, että mit­ta on tul­lut täyteen. 

  Kaik­kein huo­noin­ta kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria on nime­no­maan täl­lä “suvait­se­vais­ten” puo­lel­la. Sie­vis­te­lyä, mie­lis­te­lyä ja tosi­asioi­den kieltämistä. 

  Jos nyt hom­ma­lai­set tai Kari Kos­ki­nen ovat rasis­te­ja, niin ei voi tode­ta muu­ta kuin, että rasis­ti on aina­kin rei­lu ja rehellinen. 

  Minul­la­kin on oikeas­taan vain huo­no­ja soma­li-katu-koke­muk­sia, mut­ta edel­leen suh­tau­dun joka koh­taa­mi­seen avoi­min mie­lin. Jos­tain syys­tä olen vain sil­lä tavoin raken­net­tu ihmi­nen. Otan har­voin mitään annet­tu­na aja­tus­maa­il­maa­ni, en edes omia kokemuksiani. 

  Olen tutus­tu­nut­kin nyt sit­keän yrit­tä­mi­sen tulok­se­na erää­seen neli­lap­si­seen soma­li­per­hee­seen ja jutel­lut pal­jon kai­ken­lais­ta. He ovat var­mas­ti ns. mal­til­li­sia, mut­ta sil­ti aika monet asiat jär­kyt­tä­vät minua. Suh­tau­tu­mi­nen per­heen tyt­tä­reen on vain niin kauhistuttavaa.

 29. Art­tu­ri,

  Olen aika samaa miel­tä tuos­ta lin­jas­ta, että rajo­jen pitäi­si sinäl­lään olla avoi­mia, mut­ta sosi­aa­lie­tuu­det yms. pitäi­si miet­tiä uudel­leen. Käsit­tääk­se­ni Osmo on ollut vähän samoil­la lin­joil­la jois­sain blogipostauksissaan.

  Mut­ta onko sinul­la käsi­tys­tä sii­tä, kuin­ka älyt­tö­män kau­ka­na me tuos­ta olemme?

  Ei minul­la­kaan ollut ennen, sit­ten muu­tin ulkomaille…

  Taus­taa: muu­tin toi­seen EU-maa­han, olen Suo­men kan­sa­lai­nen, syn­ty­nyt Suo­mes­sa ja asu­nut maas­sa koko ikä­ni. Olin sii­hen aikaan val­tiol­la (!) töis­sä ja mak­soin (tulo-)verot Suo­meen. Asian­mu­kai­ses­ti ilmoi­tin väes­tö­re­kis­te­riin uuden osoitteeni.

  Sit­ten KELA lähes­tyi minua kir­jeel­lään, jos­sa minul­ta pyy­det­tiin sel­vi­tys­tä yhdes­tä ja toi­ses­ta asias­ta, jot­ta he voi­vat päät­tää, olen­ko oikeu­tet­tu KELA:n “pal­ve­lui­hin”.

  No, ensin tie­ten­kin olin lähin­nä häm­men­ty­nyt, kos­ka minä en mitään etui­suuk­sia KELA:lta saa­nut, eikä ollut suun­ni­tel­mis­sa­kaan: ter­veen mie­hen tar­vit­se­man sai­raan­hoi­don voi kyl­lä itse­kin mak­saa, ja jos ei rii­tä, niin on aika vetää hau­lit hattuun.

  Se nyt kui­ten­kaan ei ollut häm­men­tä­vin asia, vaan se, että Suo­men sosi­aa­lie­tui­suu­det perus­tu­vat “läh­tö­koh­tai­ses­ti” asuin­paik­kaan. Ei siis sii­hen, mihin mak­saa vero­ja tai minä maan kan­sa­lai­nen on, vaan sii­hen mis­sä sat­tuu (viral­li­ses­ti) asu­maan. Tämän lisäk­si KELA:n pää­tök­ses­sä voi­daan “huo­mioi­da” mm. se mihin mak­saa vero­ja, min­kä maan kan­sa­lai­nen on, min­kä­lai­set “kiin­ne­koh­dat” ao. hen­ki­löl­lä on Suomeen.

  Aika­naan toki sit­ten sain “myön­tei­sen” pää­tös­ken, tosin vain parik­si kuu­kau­dek­si, kos­ka työ­so­pi­muk­se­ni oli “päät­ty­mäs­sä”. KELA:ssa ilmei­ses­ti ihan tosis­saan kuvi­tel­laan, että val­tio teki­si mui­ta kuin lyhi­tä mää­rä­ai­kai­sia työ­so­pi­muk­sia… Tois­ta pape­rin­pyö­ri­tys­kier­ros­ta en sit­ten jak­sa­nut enää edes huu­mo­ri­mie­les­sä käy­dä läpi. Var­maan­kin ne pape­rit edel­leen pyö­ri­vät jos­sain byro­kra­tian rattaissa.

  Mitä tulee tuo­hon aiem­paan kom­ment­tiin, jota Osmo piti ilmei­ses­ti tur­han­kin pro­va­ka­tii­vi­se­na, niin kyse ei ole mis­tään vihan liet­son­nas­ta tai vas­tak­kai­na­set­te­lus­ta, vaan sii­tä, miten oikeat ihmi­set (ml. minä) ihan oikeas­ti asian näkevät.

  Ns. “eliit­ti” on läh­tö­koh­tai­ses­ti otta­nut kan­nan, jos­sa kaik­ki tiet­ty­jä kult­tuu­re­ja koh­taan osoi­tet­tu kri­tiik­ki on “hyi, hyi, rasis­mia, ei noin saa sanoa”. Täs­tä ei kui­ten­kaan ole apua, kos­ka ne epä­koh­dat ovat ilmei­siä kenel­le tahan­sa, joka jou­tuu teke­mi­siin ao. kult­tuu­rien kans­sa. Kos­ka “elii­tin” suh­tau­tu­mi­nen on ilmei­sen epä­rea­lis­tis­ta, sanoi­sin­ko idea­lis­tis­ta, niin ihmi­set sit­ten siir­ty­vät kan­sal­lis­so­sia­lis­tien *) (SD ja Per­Su, esim.) lei­riin, mitä minä pidän erit­täin epä­toi­vot­ta­va­na suun­ta­na mones­ta­kin eri syystä.

  Kari

  *) Tämä­kin ter­mi tai­taa olla nykyi­sin “poliit­ti­ses­ti epä­kor­rek­ti”, mut­ta en minä kuvaa­vam­paa­kaan ter­miä esi­mer­kik­si SD:n tai PS:n puo­lueoh­jel­mas­ta keksi.

 30. > ter­veen mie­hen tar­vit­se­man sai­raan­hoi­don voi
  > kyl­lä itse­kin mak­saa, ja jos ei rii­tä, niin on
  > aika vetää hau­lit hattuun.

  Ter­ve mies ei mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti tar­vi­se sai­raan­hoi­toa. Ter­vey­den­hoi­toa kylläkin.

  Jos ter­ve mies sai­ras­tuu yllät­täen syö­pään tai jou­tuu vaka­vaan onnet­to­muu­teen ja hoi­to mak­saa enem­män kuin nyt äkis­ti sai­ras­tu­neel­la on likvi­diä mam­mo­naa, niin hänen pitää ampu­man itsen­sä. Vai?

  Tämä ei onnek­si ole sen parem­min seku­laa­rin län­si­mai­sen kuin uskon­nol­li­sen mus­li­mi­mai­den kult­tuu­rin mukais­ta. Oli­si ehkä jois­sa­kin tapauk­sis­sa ollut nat­sien (=kan­sal­lis­so­sia­lis­tien) aja­tus­ten mukaista.

  Sanoi­sin, että hau­lit-hat­tuun ‑asen­ne vie uskot­ta­vuu­den muul­ta­kin vuodatukselta.

 31. Ote­taan vain lisää kai­ken maa­il­man työ­tä­te­ke­mät­tö­miä ihmi­siä tän­ne. Par­haas­sa tapauk­ses­sa poh­jois­mai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­ta ehtii kaa­tu­maan ajois­sa ja ehdin jär­jes­te­le­mään asia­ni kun­toon, ennen eläk­keel­le jääntiä.

  Jos taas tavoit­tee­na on säi­lyt­tää yhteis­kun­ta­rau­ha, niin jotain pitäi­si oikeas­ti tehdä.
  1) Val­tio täy­sin eril­leen uskonnoista.
  2) Kenel­lek­kään ei mitään eri­va­pauk­sia uskon­non takia.
  3) Uskon­rau­ha yms. Rikok­set pois rikoslaista.

 32. tpyy­luo­ma:

  Saa­han sii­tä puhua, mut­ta mitä jos kat­soi­si abso­luut­ti­sia rikos­lu­ku­ja eikä osuuk­sia: Se että Hel­sin­gis­sä ulko­maa­lais­syn­tyi­set syyl­lis­tyi­vät vuon­na 2007 20 rais­kauk­seen kuu­los­taa vähän eril­tä kuin että Hel­sin­gis­sä teh­dyis­tä rais­kauk­sis­ta 60% on ulko­maa­lais­tais­ten teke­miä. Nuo voi olla muu­ten esi­mer­ki­ki vii­den sek­su­aa­li­ri­kol­li­sen teke­miä kaik­ki. Tai että vuo­des­ta 2004 ulko­maa­lais­ten teke­mät rais­kauk­set ovat kak­sin­ker­tais­tu­neet, eli 2004 nii­tä oli yhteen­sä 11 35:stä.

  Femi­nis­tit ovat sitä miel­tä, että Suo­mes­sa tapah­tuu vuo­sit­tain 15 000 — 50 000 rais­kaus­ta, jois­ta yli­voi­mai­nen enem­mis­tö ei tule ilmi. Vaik­ka pidän­kin tätä femi­nis­tien hys­tee­ris­tä arvio­ta pöty­nä, lie­nee sel­vää, että rais­kauk­set ovat sen tyyp­pi­siä rikok­sia, jois­ta suht har­voin nos­te­taan syy­tet­tä. Ja jos nos­te­taan, voi tuo­mion saa­mi­nen sil­ti olla vai­ke­aa näy­tön puut­teen vuoksi.

  Nyt jos ulko­maa­lai­set ovat teh­neet 20 oikeu­des­sa todis­tet­tua rais­kaus­ta, on vai­kea arvioi­da, kuin­ka suu­ri on hei­dän suo­rit­ta­mien­sa rais­kaus­ten koko­nais­mää­rä. Jos ulko­maa­lais­ten teke­mien rais­kaus­ten osuus kai­kis­ta rais­kauk­sis­ta (60 %) pätee myös nii­hin pii­loon jää­nei­siin rais­kauk­siin, femi­nis­tien mukaan ulko­maa­lai­set oli­si­vat suo­rit­ta­neet rais­kauk­sia noin 9000 — 30 000 vuo­si­tah­dil­la. Täl­lai­nen luku on tie­tys­ti täy­si vit­si, mut­ta sel­vää on myös, ettei se 20 ole lähel­lä­kään sitä todel­lis­ta ulko­maa­lais­ten teke­mien rais­kaus­ten kokonaismäärää.

 33. Yri­tyk­set lei­ma­ta maa­han­muu­ton kri­tiik­ki jok­si­kin 1950-luvun yhden­mu­kai­suus­kult­tuu­rin suo­ma­lai­suu­den hai­kai­luk­si ovat 10–20 vuot­ta ajas­taan jäl­jes­sä. Näis­sä yri­tyk­sis­sä on sen­tään säi­ly­nyt hie­noi­nen uskot­ta­vuus, kun ainoa puo­lue jos­sa kes­kus­te­lua on käy­ty, on ollut Perus­suo­ma­lai­set, jois­ta ehkä joku­nen pro­sent­ti kai­paa jota­kin men­nyt­tä maa­il­maa, jos­sa homot pysyi­vät kaa­pis­sa ja nai­set keittiössä. 

  Kuvit­te­li­sin, että suu­ri osa maa­han­muu­ton krii­ti­kois­ta kai­paa vain jota­kin sel­lais­ta, mikä on aivan arkis­ta esi­mer­kik­si koti­kau­pun­gin­osas­sa­ni Laut­ta­saa­res­sa. Häi­riö­käyt­täy­ty­mis­tä, tur­vat­to­mu­des­ta puhu­mat­ta­kaan on vähän. Moni­kult­tuu­ri­suut­ta on perin­tei­nen suo­men­ruot­sa­lai­suus ja kai­ken­lais­ta kii­na­lais­ta, nepa­li­lais­ta ja thai-kup­pi­laa löy­tyy nyky­ään myös. Mus­li­me­ja­kin on, mut­ta aina­kaan Egyp­tin isla­mi­lai­sen tasa­val­lan suur­lä­het­ti­lään kans­sa kel­lään kata­ja­har­ju­lai­sel­la naa­pu­ril­la­ni ei lie­ne ollut ongelmia.

  Kou­lut ovat hyviä, niin suo­men- kuin ruotsinkieiiset.

  En nyt pitäi­si minään kuvi­tel­lun men­neen yhte­näis­kult­tuu­rin idea­li­soi­tu­na hai­kai­lu­na, jos joku idem­pä­nä asu­va kysyy, mik­sei koko kau­pun­ki voi­si muis­tut­taa Lauttasaarta.

  Larus­sa on myös help­po olla vih­rei­tä äänes­tä­vä suvait­se­vai­nen, käväis­tä lou­naal­la nepa­li­lai­ses­sa ihmet­te­le­mäs­sä, mik­si kaik­ki ihmi­set eivät ole yhtä ava­ra­kat­sei­sia, kun se meil­tä käy naan-lei­pä suus­sa niin kivasti.

 34. edel­leen­kin:

  YLI MILJARDI IHMISTÄ NÄKEE NÄLKÄÄ JOKA PÄIVÄ

  -eli rajat kiin­ni ja lähe­te­tään e‑pillereitä ja kon­doo­me­ja sekä ruo­kaa Afrikkaan.

  se on toi­sek­si paras­ta apua.
  paras apu on edelleenkin:jos kan­sa­kun­ta näkee näl­kää niin kan­nat­taa­ko antaa kala vai opet­taa kalastamaan?

 35. Mat­ti Kinnunen,

  Jaa. No oli­si­ko sii­tä apua, jos jat­kai­sin: “… ja vakuu­tuk­sia­han tie­ten­kään kan­na­ta ottaa, kos­ka ne ovat lähin­nä persaukisille”?

  Eikö?

  No, entä­pä jos lai­tan tähän vie­lä hymiön? Näin: :-b

  Kari

 36. Rai­mo K: “per­su­jen kan­na­tuk­sen kas­vuun on se, että ko. vii­te­ryh­män todel­li­sia ongel­mia ei ote­ta vakavasti.”

  Ris­to: “Se on yksi syy, tosin Per­su­jen puheen­joh­ta­ja on kui­ten­kin Soi­ni, eikä Halla-aho.”

  Maa­han­muut­to on ko. vii­te­ryh­män ongel­mis­ta vähäi­sim­piä — mut­ta oireellinen.

 37. Art­tu­ri: “Ai kos­ka byro­kraat­ti tie­tää parem­min kuin mark­ki­nat ketä tar­vi­taan ja kenel­lä on edel­ly­tyk­set työl­lis­tyä ja hyö­tyä pää­sys­tä länsimaihin?”

  Rei­pas kan­nan­ot­to ihmis­kau­pan puolesta!

 38. Kim­moO: “Maa­han­muut­to­kriit­ti­set rii­sut­tai­siin aseis­ta ker­to­mal­la avoi­mes­ti ilman sen kum­mem­pia puo­lus­te­lu­ja maa­han­muut­toon liit­ty­vis­tä ongel­mis­ta ja miten näi­hin puu­tu­taan nyt ja tule­vai­suu­des­sa. Ja mitä se maksaa”

  Eikö näis­tä ker­to­jis­ta itses­tään­kin tuli­si sit­ten maa­han­muut­to­krii­ti­koi­ta. Pitää­kö hei­dät sit­ten vuo­ros­taan rii­sua aseista?

  Muu­ten olen samaa miel­tä kans­sa­si, että Osmo ja muut poliitikot/ kan­san­edus­ta­jat voi­si­vat esit­tää enem­män­kin maahn­muut­toon liit­ty­viä ongel­mia ja rat­kai­su­ja niihin.

 39. > Eikö näis­tä ker­to­jis­ta itses­tään­kin tuli­si sitten
  > [ker­to­mal­la avoi­mes­ti ilman sen kummempia
  > puo­lus­te­lu­ja maa­han­muut­toon liittyvistä
  > ongel­mis­ta ] maahanmuuttokriitikoita.
  > Pitää­kö hei­dät sitten
  > vuo­ros­taan rii­sua aseista?

  Ei kait ongel­mis­ta ker­to­mi­nen tee kenes­tä­kään min­kään sor­tin krii­tik­koa? Ovat­ko kaik­ki fyy­si­kot fyy­sik­ka­krii­ti­koi­ta, kun ker­to­vat että yhte­näis­teo­ri­aa ei ole? Onko Jus­si Paju­nen bud­jet­ti­krii­tik­ko, kun ker­too bud­je­tin ongelmista? 

  Yleis­tä aseis­ta­rii­su­mis­ta kan­na­tan vah­vas­ti. Olen­han väki­val­ta­krii­tik­ko ja asekriitikko!

 40. Mat­ti Kinnunen

  Eikös län­si­mai­seen valis­tuk­sen perin­tee­seen kuu­lu aja­tus, että ihmi­sil­lä on itsei­sar­vo eikä vain väli­near­voa. Ja että kaik­kien ihmis­ten itsei­sar­vo on sil­leen­sä aika saman kokoinen.

  Tai kuten Kant sen lausui…

  Jos julis­taa kan­nat­ta­van­sa valis­tus­ta ja län­si­mais­ta sivis­tys­tä, ei voi…pitää esim somaleja/romaneja/turkulaisia arvol­taan alem­pi­na. Eikä voi myös­kään arvot­taa ihmi­siä esim sen mukaan miten pal­jon vero­ja he jol­la­kin het­kel­lä maksavat. 

  Vaik­ka Kan­tin mak­sii­min hyväk­syi­si­kin ilman täs­men­nyk­siä, on mah­dol­lis­ta kri­ti­soi­da kult­tuu­rei­ta jot­ka kan­nus­ta­vat toi­mi­maan mak­sii­mia vas­taan. Esi­mer­kik­si kun­nia­mur­haa­maan tyt­tä­riä, väli­nee­nä jäl­jel­le jää­nei­den kont­rol­loi­mi­sek­si pelol­la. Veron­mak­su­ky­ky ei ole ainoa peruste.

 41. Tämän päi­vän Vih­reäs­sä Lan­gas­sa on mitä häm­mäs­tyt­tä­vin esi­merk­ki todel­li­suu­den vali­koi­vas­ta omak­su­mi­ses­ta. Leh­des­sä her­ra För­bom esit­tää että suur­ten puo­luei­den (tar­koit­taa kol­mea suu­rin­ta) saa­vat rau­has­sa esit­tää kan­to­ja jois­ta perus­suo­ma­lai­sil­le äläh­de­tään. Pek­ka Haa­vis­ton hil­jat­tai­nen avaus SK:ssa oli näet juu­ri sel­lai­nen jos­ta sai maa­han­muut­to­kriit­ti­sen tai rasis­tin viit­teen saman­tien vie­lä kevääl­lä. Kui­ten­kin hänen tee­sin­sä oli­vat Hal­la-ahon tee­se­jä. Vai mitä sanot­te: pako­lai­sia on parem­pi aut­taa pai­kan pääl­lä ei Suo­mes­sa, tur­va­paik­ka­pro­ses­si on kei­not­te­lua, kiin­tiöis­sä pää­sem­me sen­tään valit­se­maan ketä tän­ne tulee. 

  Tämän oli­si pitä­nyt saa­da jau­hot pöli­se­mään joka pai­kas­sa. Aina­kin vih­reis­sä, ei tosin Osmolla.
  Mut­ta mitään myrs­kyä ei ole syn­ty­nyt, sik­si­kö kun asian sanoi nyt huma­nis­ti ja ihmisystävä?

 42. Kari:

  Mut­ta onko sinul­la käsi­tys­tä sii­tä, kuin­ka älyt­tö­män kau­ka­na me tuos­ta olemme?

  On kai. En elät­te­le mitään toi­vei­ta, että ehdo­tus ottas tul­ta alleen, mitä nyt jos joku SAK:Ssa kuu­lee sii­tä, niin joku voi yrit­tää tui­ka­ta sän­gyn tuleen.

  Rai­mo K:

  Rei­pas kan­nan­ot­to ihmis­kau­pan puolesta!

  Ai sen ihmis­kau­pan mitä Fin­nair har­ras­taa, kun se ottaa ihmi­sil­tä rahat ja siir­tää ne sil­tä len­to­ken­täl­tä mis­tä ne halu­aa läh­teä sin­ne len­to­ken­täl­le min­ne ne halu­aa men­nä? Joo oikein täy­des­tä sydä­mes­tä­ni kan­na­tan täl­lais­ta “ihmis­kaup­paa”.

  Sen lisäks kan­na­tan vie­lä sitä­kin, että ihmi­set olis vapai­ta myy­mään tule­vai­suu­den työn­sä tuot­ta­vuu­den sil­le jol­le haluavat.

  Hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vien ase­maa ei paran­ne­ta vähen­tä­mäl­lä nii­den vaih­toeh­to­ja. (Esim. kiel­le­tä pää­sy län­si­mai­hin, kiel­le­tä pie­net pal­kat, kiel­le­tä hal­vat elin­tar­vik­keet yms.)

  1. Soma­li ei voi len­tää­tän­ne Fin­nai­ril­la, kos­ka Fin­nair ei voi ottaa kul­je­tet­ta­vak­seen hen­ki­löä, jol­la ei ole Suo­meen viisumia.

 43. Kari Kos­ki­nen

  Kyse on sii­tä, että esi­mer­kik­si soma­lien kult­tuu­ri on _läpeensä vastenmielinen_. Sel­lais­ta yksi­sil­mäis­tä toi­seu­den vihaa­mis­ta, rasis­mia ja nai­sen alis­ta­mis­ta ei löy­dy edes pahim­mis­ta puna­nis­kois­ta Suomessa.

  Miten­kään vähek­sy­mät­tä koke­muk­sia­si, olen kuul­lut myös soma­leis­ta jot­ka ahke­roi­vat eri­näi­sis­sä oppi­lai­tok­sis­sa ja toi­vo­vat palaa­van­sa koti­maa­han­sa jos­kus ja vie­vän­sä sin­ne nii­tä puo­lia suo­ma­lai­ses­ta kult­tuu­ris­ta joi­ta pitä­vät hyvi­nä. Täs­tä blo­gis­ta löy­sin pikai­ses­ti hake­mal­la Tie­de­mie­hen posi­tii­vi­sen somalikokemuksen.

  Mut­ta ymmär­rän että et ollut kri­ti­soi­mas­sa yksi­löi­tä, vaan soma­li­kult­tuu­rin tän­ne sopi­mat­to­mia piir­tei­tä (eivät­kö­hän perus­tel­ta­vis­sa uni­ver­saa­lis­ti­kin vas­ten­mie­li­sik­si, mut­ta vähin­tään nyt tän­ne sopi­mat­to­mia). Jot­kut yksi­löis­tä näyt­tä­vät pys­ty­neen vaih­ta­maan ne kult­tu­rin­sa piir­teet län­si­mai­sik­si, toi­set eivät.

 44. Soma­lit on kovia työ­mie­hiä. Kun niil­le antaa lapion kou­raan niin eivät mei­naa edes tau­ko­ja pitää. Mais­tui­si­pa työt suo­ma­lai­sil­le­kin samaan malliin.

 45. Kivi­ran­ta:

  Miten­kään vähek­sy­mät­tä koke­muk­sia­si, olen kuul­lut myös soma­leis­ta jot­ka ahke­roi­vat eri­näi­sis­sä oppi­lai­tok­sis­sa ja toi­vo­vat palaa­van­sa koti­maa­han­sa jos­kus ja vie­vän­sä sin­ne nii­tä puo­lia suo­ma­lai­ses­ta kult­tuu­ris­ta joi­ta pitä­vät hyvinä. 

  Olet kuul­lut, mut­tet tun­ne ensimmäistäkään?

  Soma­li­tut­tu­ni sanoi, ettei hän tun­ne ketään Suo­mes­sa asu­vaa soma­lia, jol­la oli­si todel­lis­ta aiko­mus­ta kos­kaan pala­ta Soma­li­aan mukaan lukien itsen­sä ja per­heen­sä. Toki täl­lai­sia­kin tapauk­sia voi olla, en minä sitä tie­dä, mut­ta yleis­tä se ei ole. 

  Hän sanoi, että maa on rau­nioi­na ja sel­lai­sek­si jää. Brit­tei­hin ja Yhdys­val­toi­hin hai­kai­lu sen sijaan on kuu­lem­ma yleistä. 

  Suo­sit­te­len muil­le­kin tutus­tu­mis­ta ihka aitoon soma­liin, niin monet mutu-jutut jää­vät auto­maat­ti­ses­ti pois. Mal­til­li­nen mus­li­mi ‑käsi­te­kin voi saa­da uusia ulottuvuuksia. 

  Kat­se­lin täs­sä yön ratok­si vih­rei­den ym. suvait­se­vais­ten moni­kult­tuu­ri­suus­fa­nien face­book-pro­fii­le­ja ja tote­sin, että taval­li­set, ei-aka­tee­mi­set pako­lais­taus­tai­set ystä­vät puut­tu­vat näem­mä tyystin. 

  Eli mitä tämä moni­kult­tuu­ri­suu­den ihan­noin­ti ja huma­nis­mi käy­tänns­sä on? Sitä Hami­lon mai­nit­se­maa naan-lei­vän mus­sut­ta­mis­ta ja vuo­saa­re­lai­sen perus­suo­ma­lais­ta äänes­tä­neen Juhik­sen kauhistelua?

  Osmol­la ei tai­da olla edes yhtään tum­ma­pin­tais­ta ystä­vää lis­tal­laan niin muu­ka­lais­kam­moi­nen hän on. Tai­taa ukko salaa kuu­lua Homma-kerhoon.. 😉

 46. kaik­kien soma­lien moit­ti­mi­nen ääriai­nek­sik­si (isla­mis­teik­si, nais­ten sor­ta­jik­si, lais­ku­reik­si tms) on yhtä äly­käs­tä kuin kaik­kien suo­ma­lais­ten lei­maa­mi­nen fun­da­mis­ti­kris­ti­tyik­si suo­mes­sa ole­van van­hoil­lis­les­ta­dio­lais­jouk­kion vuoksi.

  Les­ta­dio­lai­suus on aivan yhtä sai­ras ver­sio kris­ti­nus­kos­ta kuin soma­lias­sa soti­vat ääri­ryh­mät islamista.

 47. Mat­ti Kinnunen
  “Jos julis­taa kan­nat­ta­van­sa vali­tus­ta ja län­si­mais­ta sivis­tys­tä, ei voi samaan hen­gen­ve­toon tai edes sama­na päi­vä­nä tai samas­sa pääs­sään pitää esim somaleja/romaneja/turkulaisia arvol­taan alempina.”

  Kos­kee­ko tämä myös ruot­si­de­mo­kraat­te­ja? Valis­tuk­sen ajan ajat­te­li­ja Vol­tai­rel­la oli se joku lausah­dus sananvapaudestakin…

 48. taval­li­set, ei-aka­tee­mi­set, pako­lais­taus­tai­set ystä­vät puuttuvat …”

  mikä erot­taa taval­li­sen ei-aka­tee­mi­sen epä­ta­val­li­ses­ta? Miten ero näkyy facebookissa?

  Vai ovat­ko kaik­ki tai suu­ri osa suo­ma­lai­sis­ta aka­tee­mi­sis­ta epä­ta­val­li­sia? Muut­tuu­ko ihmi­nen epä­ta­val­li­sek­si opiskeltuaan? 

  Minul­la on muu­ten monia taval­li­sia pako­lais­taus­tai­sia ystä­viä. He ovat kar­ja­lan evak­ko­ja ja hei­dän jäl­ke­läi­si­ään. Osa heis­tä on jopa ei-aka­tee­mi­sia. Olen­ko hyvä ihminen?

 49. Eli­na kir­joit­taa kauniisti:

  Minul­la­kin on oikeas­taan vain huo­no­ja soma­li-katu-koke­muk­sia, mut­ta edel­leen suh­tau­dun joka koh­taa­mi­seen avoi­min mie­lin. Jos­tain syys­tä olen vain sil­lä tavoin raken­net­tu ihmi­nen. Otan har­voin mitään annet­tu­na aja­tus­maa­il­maa­ni, en edes omia kokemuksiani. 

  Ei tämä mien­kään poik­keuk­sel­lis­ta ole, aina­kaan Suo­mes­sa. Jos nämä “maa­han­muut­to­krii­ti­koi­den” jutut ovat höl­mö­jä, niin “suvait­se­vais­ton” mie­li­pi­teet ovat vie­lä enem­män syvältä.

  Jat­kan tätä tym­pe­ää anekdoottilinjaani.

  Jos­kus 80-luvul­la, siis sil­loin kuin pres­sat oli­vat kek­ko­sia ja Suo­mes­sa oli ker­ran — huhu­jen mukaan — näh­ty ihka oikea nee­ke­ri, tän­ne tuli “vene­pa­ko­lai­sia” Vietnamista.

  Yksi täl­lai­nen sit­ten pal­kat­tiin erää­seen nimel­tä mai­nit­set­to­maan teh­taa­seen. Tie­ten­kin tulok­kaa­seen suh­tau­dut­tiin oudok­suen, kie­lion­gel­mia oli ja nimi­kin oli häm­men­tä­vä työ­vuo­ro­lis­tas­sa (mikä näis­tä on etu­ni­mi?). Lopul­ta pää­dyyt­tiin sii­hen, että kut­su­taan ao. kave­ria “Pamik­si”. No “Pami” osoit­tau­tui ihan asial­li­sek­si kave­rik­si — nimi tosin saat­taa olla jokin muu, mut­ta ei hän­kään sitä enää vakiin­tu­me­sen jäl­keen näh­nyt syy­tä korjata.

  Itse olin ko. fir­mas­sa töis­sä vas­ta 90-luvul­la, jol­loin siel­lä oli muu­ta­ma muu­kin viet­na­mi­lai­nen. Sil­loin he oltiin jo hyväk­syt­ty: jos joku asia meni päin per­set­tä, niin näy­tet­tiin sou­tu­lii­ket­tä “sou­ta­kaa takai­sin himaan sii­tä”. Hei­dät oli hyväk­syt­ty poruk­kaan sii­nä kuin savolaisetkin 🙂

  Ei Suo­mes­sa mitään oike­aa rasis­mia ole.

  Kari

 50. Mat­ti Kinnunen:

  kaik­kien soma­lien moit­ti­mi­nen ääriai­nek­sik­si (isla­mis­teik­si, nais­ten sor­ta­jik­si, lais­ku­reik­si tms) on yhtä äly­käs­tä kuin kaik­kien suo­ma­lais­ten lei­maa­mi­nen fun­da­mis­ti­kris­ti­tyik­si suo­mes­sa ole­van van­hoil­lis­les­ta­dio­lais­jouk­kion vuoksi. 

  Herää pah­vi, sän­kys palaa!

  Minä­hän tämän kai ava­sin, mut­ta en _minäkään_ tee tul­kin­to­ja mis­tään “äärim­mäis-soma­leis­ta”, vaan ihan todel­li­suu­de­ta: minus­ta kak­si ryös­töä voi olla sinän­sä mer­ki­tyk­se­tön tilas­to­har­ha, mut­ta kos­ka ne ovat _ainoat_ ryös­tö-yri­tyk­set omal­la koh­dal­la­ni, niin kyl­lä se pis­tää miettimään.

  Tie­ten­kin minä sit­ten jär­jes­tän asiat niin, ettei näi­tä “vää­riä” ihmi­siä lii­kaa ole “lähi­pii­ris­sä”, mut­ta minä en ole­kaan köy­hä. Minä teen sen tie­toi­ses­ti, esi­mer­kik­si Osmo (näh­däk­se­ni) tiedostamattaan.

  Kari

 51. Eli­na:

  Meil­lä on kou­lus­sa töis­sä siivous‑, vah­ti­mes­ta­ri- ja ope­tus­teh­tä­vis­sä soma­lei­ta. Lisäk­si minul­la on ollut lukui­sia soma­liop­pi­lai­ta ja olen oppi­nut tun­te­maan hei­dän per­hei­tään. Ystä­vyy­des­tä en voi kyl­lä­kään puhua.

  En tun­nis­ta väit­tei­tä soma­li­kult­tuu­rin kaik­ki­nai­ses­ta sur­keu­des­ta. Oman iäk­käis­tä van­hem­mis­ta huo­leh­ti­mi­nen on tun­te­mal­le­ni kol­me­kymp­pi­sel­le mie­hel­le äärim­mäi­sen tär­ke­ää — hän halu­aa olla äitiin yhtey­des­sä joka päi­vä. Kave­ri tekee myös ilta­vah­ti­mes­ta­rin hom­mia tun­nol­li­sem­min kuin kukaan tapaa­ma­ni sii­nä hommassa.

  Tun­te­ma­ni soma­li­ty­töt ovat valoi­sia ja kovia opis­ke­le­maan — pojat ovat olleet enem­män hukas­sa ja se on ongel­ma, joka ei joh­du pel­käs­tään köy­hyy­des­tä. Huolt­jat — lähin­nä isät — ovat tosis­saan yrit­tä­neet teh­dä yhteis­työ­tä ja suh­tau­tu­mi­nen opis­ke­luun on ollut vaka­vaa ja kun­nioit­ta­vaa. Tör­mäyk­siä on tul­lut aika pal­jon­kin liik­ku­vuu­den suh­teen, eli osa per­hees­tä mat­kus­taa yllät­täen Afrik­kaan osak­si vuot­ta, jol­loin kou­lu­työ kär­sii. Tähän emme ole kek­si­neet kou­lus­sam­me vie­lä jär­ke­vää rat­kai­sua — mut­ta uskon että kek­sim­me kyllä.

  Futis­ken­tän lai­dal­la tun­te­ma­ni soma­li-isä kan­nus­taa poi­kaan­sa ja tyt­tö­jään ihan samaan tapaan kuin suomalaisetkin.

  Itse en ihan aidos­ti ole koh­dan­nut noi­ta maa­han­muu­ton ongel­mia samal­la taval­la kuin monet net­ti­si­vuil­la julistavat.

 52. Maa­han­muut­to­po­ki­tiik­ka ei ole muu­ta kuin oirei­den peit­tä­mis­tä, eikä ongel­ma todel­la­kaan rat­kea mark­ki­na­voi­min. Soma­lit tule­vat euroop­paan kos­ka vuo­si­kau­det heil­tä on riis­tet­ty elin­kei­not, resur­sit, rau­ha ja muun elä­män edel­ly­tyk­set. Nyky esi­merk­ki on riis­to­ka­las­tus hei­dän vesilä. 

  Suo­meen ote­taan nii­tä joil­la on parem­mat mah­dol­li­suu­det hyö­dyn­tää suo­mea ja nii­tä joi­den avul­la pes­tään kädet ja oma­tun­to. Miten­kä­hän se aut­taa maa­il­man tasa­pai­noa kokonaisuudessaan?

  Kes­kus­te­lu mie­les­tä­ni pitäi­si olla miten saa­daan maa­il­man resurs­sit jaet­tu tas­a­puo­li­ses­ti kaik­kien kes­ken, eikä ainoas­tan ketä pys­tyy sitä hyö­dyn­tä­mään, miten lopet­taa ase­kaup­paa ja taa­ta rau­haa ja siten mah­dol­li­suuk­sia ympä­ri maailmaa.

 53. Poh­jois-Ruot­sis­sa on ongel­mak­sin nous­sut maa­han­tuo­dut — ei autot vaan vai­mot. Sisään­ajon jäl­keen mies alkaa hak­kaa­maan ja/tai pais­kaa kie­li­tai­dot­to­man vai­mon pihal­le, mis­tä hei­tä poi­mi­taan suojakoteihin.

  Tyy­pil­li­sim­piä tuon­ti­mai­ta ovat Thai­maa, Filip­pii­nit, Afrik­ka ja Etelä-Amerikka.

  Asias­ta voi­pi lukea ruot­sa­lai­sen NSD-leh­den sivuil­ta tuo­reen jutun täs­tä: http://tinyurl.com/32dyygt

  Se, että tuo­daan “orpo­ja” ihmi­siä vas­taan­ot­to­kes­kuk­siin tyh­jän pääl­le, on sukua vai­mo­jen maahantuonnille.

 54. Mis­sä Kari ja az jot­ka esit­ti­vät soma­lien kult­tuu­rin ole­van ver­rat­to­man vas­ten­mie­lis­tä olet­te tutus­tu­neet noin hyvin ko. kult­tuu­riin? Olet­te­ko ken­ties asu­neet Soma­lias­sa pit­kään, tai tun­te­neet vuo­sia lähei­ses­ti usei­ta soma­lei­ta joi­den koto­na on pääs­syt tutus­tu­maan tähän “toi­seu­den vihaa­mi­seen” ja muuhun?

 55. Les­ta­dio­lai­suus on aivan yhtä sai­ras ver­sio kris­ti­nus­kos­ta kuin soma­lias­sa soti­vat ääri­ryh­mät isla­mis­ta.’ (Mat­ti Kinnunen)
  En tien­nyt­kään, että les­tat har­ras­ta­vat itse­mur­ha­pom­mi­tuk­sia ja pyr­ki­vät luo­maan Suo­meen teo­kra­tian. Ei mil­lään pahal­la, mut­ta vaik­ka on omas­ta mie­les­tään oikeas­sa ja liik­keel­lä hyväl­lä asial­la, niin argu­ment­ti, joka herät­tää vas­ta­puo­les­sa myö­tä­hä­pe­ää, ei edis­tä omaa aatet­ta. Ottaa­ko maa­han­muut­to­kri­tii­kin kri­tiik­ki vaka­vas­ti edes omia puheitaan?
  Muu­ten Soma­lian sisäl­lis­so­ta alkoi 1978 Oga­de­nin sodan tap­pion jäl­keen ihan maal­li­se­na val­ta­tais­te­lu­na. Jat­kuu edel­leen, eikä lop­pua ole mäky­vis­sä. Minus­ta täs­tä sai­si syyl­lis­tää vähän nii­tä pai­kal­li­sia­kin. (Toki Soma­lian sisäl­lis­so­ta on sikä­li siir­to­maa­val­to­jen syy, että jos siir­to­maa­val­lat eivät oli­si kolo­ni­soi­neet Soma­li­aa, Etio­pian laa­je­ne­mi­nen ei oli­si pysäh­ty­nyt Oga­de­nin reu­naan, eikä mitään Soma­li­aa olisi.)

 56. on – tai oli­si – pys­tyt­tä­vä paik­kaa­maan työi­käi­sen väes­tön vajaus­ta ulko­mai­sel­la työvoimalla”

  Ajat­te­lit­ko sijoit­taa hei­dät sin­ne, mis­sä ei ole töi­tä, vai sin­ne, mis­sä ei ole asuntoja?

  Ei tar­vit­se vas­ta­ta, kai­pa he joka tapauk­ses­sa pää­ty­vät piden­tä­mään iso­jen kau­pun­kien asuntojonoja.

 57. Les­ta­dio­lai­suus on aivan yhtä sai­ras ver­sio kris­ti­nus­kos­ta kuin soma­lias­sa soti­vat ääri­ryh­mät islamista.

  Jos pitäi­si vali­ta, niin kyl­lä kui­ten­kin mie­lum­min asui­sin les­ta­dio­lais­ten van­kim­mal­la tukia­lu­eel­la kuin Soma­lias­sa tai mis­sä tahan­sa, mis­sä ääri-isla­mi­lai­set ovat val­las­sa tai edes mer­kit­tä­vä vähem­mis­tö. Voi olla, että molem­mat kat­so­vat minun ole­van menos­sa yhtä­lail­la hel­ve­tin tuleen, mut­ta vain toi­sel­la mai­ni­tuis­ta ryh­mis­tä on ollut tapa­na pyr­kiä nopeut­ta­maan vää­rä­us­kois­ten sin­ne pää­ty­mis­tä. Muu­ta­ma muu­kin ympä­röi­vän yhteis­kun­nan kan­nal­ta mer­kit­tä­vä ero tulee kyl­lä mieleeni.

 58. Mat­ti Kin­nu­nen kysyy taviksista:

  Tar­koi­tin pako­laiss­ta­tuk­sel­la tul­lei­ta tai koti­maan epä­va­kaan tilan­teen vuok­si oles­ke­lu­lu­van saa­nei­ta maa­han­muut­ta­jia. Hei­dän jou­kos­saan on ei-taval­lis­ta oma­ta aka­tee­mi­nen tut­kin­to tai aina­kaan sel­lai­nen, joka Suo­mes­sa oli­si min­kään arvoinen.

  Miten tämä face­boo­kis­sa näkyy, kysyy Kinnunen?

  Se näkyy siten, että jos viher-suvait­se­vai­sel­la on joku tum­ma­pin­tai­nen kave­ri­lis­tal­la, niin peräs­sä on Uni Jyväs­ky­lä tms.

  Monil­la vähem­män suvait­se­vai­sil­la on nek­ru­ja ja mui­ta ulk­kik­sia paal­jon, paaal­jon enem­män ystä­vi­nä. Var­mas­ti usein myös oikei­na ystä­vi­nä eikä vain FB-ystävinä.

  Eli oikeas­taan tämä läh­ti Hami­lon kom­men­tis­ta, jos­sa hän demon­stroi suvait­se­vai­suu­den ole­mus­ta kuvaa­mal­la naan-lei­pää jau­ha­via ja puna­vii­niä sie­mai­le­via kal­liil­la asui­na­lueil­la elä­viä eli­tis­te­jä ihmet­te­le­mäs­sä, mikä täs­sä moni­kult­tuu­ri­suu­des­sa on niin vika­na.. Hyvää lei­pää vai mitä Johan­na ja muut?

  Kel­tään ei näis­sä poru­kois­sa tun­nu lii­ke­ne­vän empa­ti­aa niil­le, jot­ka jou­tu­vat tämän aidon ja iha­nan, väriä tuo­van moni­kult­tuu­ri­suu­den kes­kel­lä ihan oikeas­ti olemaan.

  Itse asun sosi­aa­li­ma­mu-vapaal­la vyö­hyk­keel­lä, mut­ta minä ymmär­rän ongel­mat kyl­lä. Kuka näis­tä vih­reis­tä suur­päis­tä asuu muu­al­la kuin kan­ta­kau­pun­gis­sa tai jos­sain Käpy­läs­sä? Ei kukaan!

  Koko konk­ka­ronk­ka kult­tuu­ri­sen­si­tii­vi­syyt­tä har­ras­ta­maan vaik­ka­pa Meri-Ras­ti­laan vuo­dek­si. Lap­set päi­vä­ko­tiin ja kou­luun soma­lien sekaan, asioin­ti pai­kal­li­sel­la ter­veys­a­se­mal­la jne.

  Kat­so­taan sit­ten kuka on rasis­ti ja kuka ei.

 59. Tämä mus­li­mien les­ta­dioi­lai­siin ver­taa­mi­nen alkaa olla niin kulu­nut­ta, että miten jaksatte?

  Mut­ta jak­san­han minäkin:

  Kes­ki­ver­to mus­li­mi Soma­lias­ta on val­mis hyl­kää­mään tyt­tä­ren­sä vain sik­si, että valit­see hui­vit­to­muu­den. Tar­kis­tin tänään! “Ei se sit­te ole minu tyt­tö, en mine tapa, enkä lyö, mut­ta ei minu tyt­tö enää eikä asua minu luona”…

  Mus­li­mien koh­dal­la mal­til­li­suus tun­tuu ylei­ses­sä suvait­se­vas­sa kie­len­käy­tös­säm­me mer­kit­se­vän sitä, ettei ole val­mis räjäyt­tä­mään itseän­sä vää­rä­us­kois­ten väki­jou­kos­sa tai mur­haa­maan tytär­tän­sä heti, jos hän kat­soo vää­rä­us­koi­seen poi­kaan päin. 

  Sen sijaan, jos van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­nen isä on val­mis hyl­kää­mään tyt­tä­ren­sä tämän valin­to­jen täh­den, hän on ääri-ihminen. 

  Tol­ku­ton kak­soiss­tan­dar­di on nyt täs­sä meneil­lään, kun ver­tail­laan fun­da­men­ta­li­si­mia kris­tit­ty­jen ja mus­li­mien kesken. 

  En toki hyväk­sy les­ta­dio­lai­sen isän toi­min­taa yhtään sen enem­pää kuin “mal­til­li­sen” mus­li­min­kaan. Ei sii­tä ole kyse, mut­ta jokin yhteis­mi­tal­li­suus nyt tähän mal­til­li­suu­den mää­ri­tel­mään, kii­tos. Ja ei nii­tä iäni­kui­sia tataa­re­ja, vaan esim. somaliesimerkkejä. 

  Ensim­mäi­ses­sä aal­los­sa 90-luvun alus­sa tul­leis­ta löy­tyy­kin var­mas­ti aidon mal­til­li­sia, mut­ta etsi­kää­pä vaik­ka vii­den vuo­den sisään tul­lut per­he, jos­sa tei­ni-ikäi­nen tytär sai­si viet­tää nor­maa­lia suo­ma­lai­sen tei­nin elä­mää. Tar­koi­tan ihan viat­to­mia rien­to­ja, urhei­lu­har­ras­tuk­sia jne, en mitään ryyppäämistä.

  1. Eli­na. Jos van­ha­les­ta­dio­lai­nen ero­aa seu­ra­kun­nas­ta, hänet kai hyl­kää koko kylä eivät­kä vain omat van­hem­mat. Jot­kin hel­lun­tai­lai­suu­den muio­dot ovat täs­sä vie­lä parempia. 

 60. Olen sano­nut tämän pari ker­taa ennen­kin, mut­ta mie­les­tä­ni Osmon lin­ja maa­han­mu­ton suh­teen on aina­kin suun­nil­leen jär­ke­vä. Huma­ni­taa­ri­sen muu­ton koh­dal­la Suo­men on olta­va vali­koi­vam­pi ja mah­dol­li­suuk­sien mukaan var­mis­tet­ta­va hen­ki­lön yhteis­kun­ta­kel­poi­suus jo ennen maa­han­tu­loa. Ja kehi­tys­a­pu ja “maa­han­muut­to­bud­jet­ti” on näh­tä­vä saman koko­nai­suu­den osina.

 61. jua­ni­to:

  Kes­kus­te­lu mie­les­tä­ni pitäi­si olla miten saa­daan maa­il­man resurs­sit jaet­tu tas­a­puo­li­ses­ti kaik­kien kes­ken, eikä ainoas­tan ketä pys­tyy sitä hyö­dyn­tä­mään, miten lopet­taa ase­kaup­paa ja taa­ta rau­haa ja siten mah­dol­li­suuk­sia ympä­ri maailmaa. 

  Sel­lai­nen jär­jes­tel­mä on jo ole­mas­sa, sitä kut­su­taan markkinataloudeksi. 🙂

  J:

  Mis­sä Kari ja az jot­ka esit­ti­vät soma­lien kult­tuu­rin ole­van ver­rat­to­man vas­ten­mie­lis­tä olet­te tutus­tu­neet noin hyvin ko. kulttuuriin? 

  Jos­pa nyt aluk­si ker­toi­sit yhden (1) pai­kan, jos­sa voi näh­dä nais­puo­li­sen soma­lin töis­sä. Myös yksi­kin näke­mä­ni avioliitto/seurustelu länk­kä­ri­mie­hen ja soma­li­nai­sen kans­sa saat­taa muut­taa käsitystäni…

  Kari

 62. Taas se näh­dään että suvait­se­vai­sen mie­les­tä les­ta­dio­lai­suus on kau­hean ahdas­mie­lis­tä, mut­ta mus­li­mius on ok! 

  Minä kyl­lä väi­tän että kes­ki­mää­räi­nen mus­li­mi on lähem­pä­nä les­ta­dio­lais­ta kuin kes­ki­mää­räis­tä tapa­kris­tit­tyä. Aina­kin kaik­kein maal­lis­tu­nein mus­li­mi­maa Turk­ki on van­hoil­li­sem­pi kuin kaik­kein uskon­nol­li­sin län­si­maa Yhdys­val­lat. Ja yhdys­val­to­jen uskon­nol­li­suut­ta kuu­luu suvait­se­vai­senn ihmi­sen pitää idio­tis­mi­na, mut­ta samaan aikaan isla­mi­nus­ko on hie­no kulttuuriasia.

 63. Syöt­ty: “Ja Yhdys­val­to­jen uskon­nol­li­suut­ta kuu­luu suvait­se­vai­sen ihmi­sen pitää idio­tis­mi­na, mut­ta samaan aikaan isla­mi­nus­ko on hie­no kulttuuriasia.”

  Enpä oli­si usko­nut, että pidät isla­mia noin suu­res­sa arvossa.

 64. jua­ni­to: “Kes­kus­te­lu mie­les­tä­ni pitäi­si olla miten saa­daan maa­il­man resurs­sit jaet­tu tas­a­puo­li­ses­ti kaik­kien kes­ken, eikä ainoas­tan ketä pys­tyy sitä hyö­dyn­tä­mään, miten lopet­taa ase­kaup­paa ja taa­ta rau­haa ja siten mah­dol­li­suuk­sia ympä­ri maailmaa.”

  Kari Kos­ki­nen: “Sel­lai­nen jär­jes­tel­mä on jo ole­mas­sa, sitä kut­su­taan markkinataloudeksi.”

  Ja mis­sä­hän päin maa­il­maa mark­ki­na­ta­lous näin toimiikaan?
  Resurs­sien tas­a­puo­li­nen jako on toteu­tu­nut? Ase­kaup­pa lop­pu­nut? Rau­ha taattu?
  Wes­ten­dis­sä, ehkä?

 65. Kari Kos­ki­nen, tee net­ti­ha­ku. Ihan heti löytyi..

  [quote]Jospa nyt aluk­si ker­toi­sit yhden (1) pai­kan, jos­sa voi näh­dä nais­puo­li­sen soma­lin töis­sä. Myös yksi­kin näke­mä­ni avioliitto/seurustelu länk­kä­ri­mie­hen ja soma­li­nai­sen kans­sa saat­taa muut­taa käsitystäni…[/quote]

  Soma­li­nai­sia on töis­sä aina­kin ope­tus- ja hoi­toa­lall­la. Ihan noin net­ti­haul­la vuo­den 2005 pako­lais­nai­nen on soma­li ja töis­sä Haku­ni­lan­rin­teen kou­lus­sa ja Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja käti­lö Zah­ra Abdul­la, joka ollut monel­le oppi­laal­le­ni jon­ki­nas­tei­nen idoli. 

  Soma­li­nai­sen ja suo­ma­lai­sen mie­hen avio­liit­to­ja ja per­hei­tä löy­tyi myös. 

  Osa soma­lien vai­keuk­sis­ta työl­lis­tyä joh­tuu avoi­mes­ta rasis­mis­ta, jota suo­ma­lai­set soma­lit koke­vat poik­keuk­sel­li­sen pal­jon. Ihon­vä­rin­sä ja etni­sen taus­tan­sa vuok­si soma­lin on olta­va pal­jon parem­pi haki­ja, kuin vas­taa­vaan teh­tä­vään pyr­ki­vän valkoihoisen. 

  Kun puhu­taan maa­han­muut­ta­jien teke­mis­tä täy­sin tosis­ta rikok­sis­ta voi­si olla hyvä mai­ni­ta myös viha­mie­li­syys, jota maa­han­muut­ta­jat koh­taa­vat päi­vit­täin. Olen ollut todis­ta­mas­sa lukui­sia ker­to­ja, miten val­koi­hoi­set suo­ma­lai­set aikui­set mie­het huu­te­le­vat agres­sii­vi­ses­ti ven­to­vie­rail­le tum­mai­hoi­sil­le lap­sil­le ilman mitään syytä.

 66. Osmo,

  Täy­tyy­kin siis kysyä soma­li­tu­tul­ta, että miten muu yhtei­sö suh­tau­tuu, jos tyttö/nainen halu­aa elää län­si­mai­sit­tain tai vaik­ka­pa vain luo­pua hui­vis­ta, mikä tiet­ty on hei­dän kes­kuu­des­saan vah­va isla­mis­ta luo­pu­mi­sen symboli. 

  Veik­kaan, että sama kuvio kuin van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­sil­la eli kaik­ki “oikeaus­koi­set” hyl­jek­si­vät sen jäl­keen. Mut­ta otan puheek­si seu­raa­val­la kerralla. 

  Kaik­kea ei sel­väs­ti voi täl­tä mie­hel­tä kysyä, joten hyvin hie­no­tun­tei­ses­ti otan puheek­si uskon­toon ja kult­tuu­rin liit­ty­viä kysy­myk­siä. En halua pila­ta tut­ta­vuut­ta tun­kei­le­mal­la lii­kaa eli pikem­min­kin kuun­te­len ja puhu­taan vain lap­sis­ta, sääs­tä, ruu­as­ta tms. 

  Koki­sin jopa hyväk­si­käyt­tö­nä pitää hän­tä jonain tie­to­toi­mis­to­na. Mut­ta, jos jotain spon­taa­nis­ti sel­vi­ää, niin infor­moin täällä.

 67. Kari voi tul­la Pik­ku Huo­pa­lah­den K‑marketiin. Siel­lä on tosi ystä­väl­li­nen ja kau­nis soma­li­tyt­tö töis­sä. (kau­neus ja ystä­väl­li­syys nyt ei ole olen­nais­ta, mut­ta mai­nit­sin­pa­han kuitenkin)

  Olen yllät­ty­nyt noin voi­ma­kaan nega­tii­vi­sis­ta asen­teis­ta koh­dal­la­si, Kari. Kyl­lä soma­li­nai­sia on töis­sä. Aika vähän, mut­ta kyl­lä hei­tä on. 

  En itse­kään ole mikään var­si­nai­nen soma­li-lover, mut­ta yksi­lö ensi­si­jai­ses­ti yksi­lö­nä ja vas­ta tois­si­jai­ses­ti kult­tuu­rin­sa edus­ta­ja­na. Muu on oikeas­ti rasismia. 

  Toki ensiar­vioin­ti käy vähän käsi kädes­sä — yksi­lö, taus­tan­sa edus­ta­ja — ei ihmis­tä kos­kaan voi täy­sin tabu­la rasa kohdata.

 68. kari, ensin­nä­kin län­si­mai­seen mie­heen yhty­mi­nen hyväk­sy­tyk­si­tu­le­mi­sen kri­tee­ri­nä on — luval­la sanoen — omi­tuis­ta. Toi­sek­seen, väi­te ettei yksi­kään soma­li­nai­nen ole töis­sä suo­mes­sa on empii­ri­ses­ti epätosi. 

  Kol­man­nek­si, tar­kis­tin sän­ky­ni. Se ei ole tulessa.

  Eli­na. Jos me kaik­ki pahat suvait­se­vai­set muu­tam­me ras­ti­laan, ras­ti­las­ta tulee soma­li­ton. Eikä lap­sil­le tee pahaa olla mui­den kult­tuu­rien las­ten kans­sa samas­sa tar­has­sa — yhdes­sä­olos­ta­han ymmär­rys ja arvos­tus syn­tyy. Kun soma­lit, suo­ma­lai­set, venä­läi­set lap­set ovat samas­sa hoi­dos­sa suo­mes­sa, kaik­ki kas­va­vat kun­non kan­sa­lai­sik­si. Ennak­ko­luu­lot ja kult­tuu­ri­set jäy­kät tavat vai­vaa­vat vain ja ainoas­taan aikuisia.

  Lurk­ki tms: kuka ja mikä puo­lue ajaa suo­meen teo­kra­ti­aa? Kuin­ja mon­ta pom­mi-iskua suo­mes­sa on ollut? Muis­tan vain yhden itse­mur­ha­pom­mit­ta­jan suo­mes­sa ja hän oli nor­maa­lin kris­til­li­sen kas­va­tuk­sen saa­nut vantaalainen.

 69. Hyvä vas­taus Soinivaaralta.

  Minus­ta on yllät­tä­vää, että maa­han­muut­toa­sias­sa eivät mit­kään Suo­men sosi­aa­li­de­mo­kraat­ti­set puo­lu­eet (6–7 kpl) ole halun­neet teh­dä poli­tiik­kaa eikä har­joit­taa jul­ki­sen val­lan ohjaus­ta. On hyväk­syt­ty lähes anar­ko­li­ber­ta­ris­ti­nen kan­ta vapaas­ta liik­ku­vuu­des­ta johon on vain sopeu­dut­ta­va. Ei rajoit­taa aikä vali­ta tuli­joi­ta esim. Kan­dan tai Austra­lian malliin.

  Mut­ta sit­ten kun maa­han on tul­tu, liber­ta­ris­mi lop­puu ja sosi­aa­li­po­li­tiik­ka alkaa. Kaik­ki edut ja vähän enem­män­kin kuin vero­jaan ja vakuu­tus­mak­su­jaan Suo­mes­sa mak­sa­neil­le. Rahat lop­pu­vat koh­ta ja sit­ten voim­me ihme­tel­lä vii­me vuo­sien tur­haan rikollisuus/ järjestyshäiriökeskustelua.

 70. Olen asu­nut kym­me­niä vuo­sia van­ha­les­ta­dio­lai­suu­den ydin­a­lu­eel­la. Tun­nen hei­tä sato­ja, ja monet ovat hen­ki­lö­koh­tai­sia ja lähei­siä ystä­viä­ni. Vähem­mäs­sä, mut­ta sil­ti mer­kit­tä­väs­sä, mää­rin voin sanoa samaa myös helluntailaisista.

  En pys­ty havait­se­maan esit­tä­mään­ne kau­hu­ku­vaa. He ovat taval­li­sia ihmi­siä taval­li­si­ne ihmis­ten vikoi­neen ja kiis­tat­ta myös hyvi­ne puolineen.

  Sen sijaan lap­suu­des­sa­ni kyl­lä saat­toi sosi­aa­li­seen ostra­kis­miin riit­tää vää­rän osuus­kau­pan oves­ta kul­ke­mi­nen. Mukan hih­hu­li­saar­naa­ja­tyyp­pi on kai­kis­sa aspek­teis­sa ihan sama kuin kuin aki­taat­too­ri Kor­pi­kos­to, ja hänen seu­ra­kun­tan­sa­kin seu­ra­kun­tan­sa kes­ki­mää­rin samankaltaista.

  Nyt Han-teki­jän siir­ryyt­tyä joh­ta­vaan ase­maan kuvat­taes­sa uskon­nol­lis­ta ahdas­mie­li­syyt­tä, voin vain olet­taa kysees­sa ole­van pel­ku­ri­mai­sen olkiu­kon piek­sä­mi­sen, kos­ka oikea maa­li löi­si kon­kreet­ti­ses­ti, vaa­ral­li­ses­ti kipeäs­ti ja kon­kreet­ti­ses­ti takaisin.

  Aion edel­leen kiin­nit­tää mus­li­miyh­tei­sön huo­mio­ta sii­hen, että eräs “roh­keu­del­laan” laa­ke­rei­ta, ihai­lu­ja ja apu­ra­ho­ja niit­tä­nyt kapak­ka­ka­pi­nal­li­nen saa­vut­ti elä­vän iko­nin ase­man intel­li­gent­si­jan mie­lis­sä kuvaa­mal­la Isla­min uskon toi­sek­si tär­keim­män pro­fee­tan saas­tai­se­na sikana.

  Odo­tan mie­len­kiin­nol­la seu­rauk­sia. Näki­sim­me­kö sit­ten kui­ten­kin sitä roh­keut­ta, jos­ta tähän asti on vain puhuttu?

 71. Afrik­ka­lai­sia nai­sia näkee jon­nin ver­ran kaup­po­jen kas­soil­la. Vaik­ka täl­lä saral­la Viro­lais­ten parem­pi kotoi­sen kie­len tai­to on tuo­nut hei­tä run­saas­ti alal­le — ovat­ko muu­ten maa­han­muut­ta­jia, vai kir­joil­la omal­la tahollaan?

  Pää­kau­pun­ki­seu­dun sii­vous on jo ulkoi­sett­tu maahanmuutajille.

  Nuu­orem­paa “uus­suo­ma­lais-pol­vea” näkee esim. tar­joi­le­mas­sa, kun ei koto­pe­räi­nen työ­voi­ma rii­tä. Yli­pään­sä usei­den pal­ve­lua­lo­jen kul­lis­sien takai­set toi­met kuten (hotel­lien huones)siivous, tis­kaus, keit­tiöi­den avus­ta­vat toi­met ovat liki tyys­tin maa­han­muu­ta­jien — myös mies­ten — käsis­sä. Ainoa syn­ty­pe­räi­nen Suo­ma­lai­nen ihmis­ryh­mä “kulis­sien takai­siis­sa” toi­mis­sa on elä­ke­läi­sen nai­set. Mis­tä sekin sit­ten kertoo? 

  En osaa sanoa kuin­ka edus­ta­va otos tämä omiin havain­toi­hi­ni perus­tu­va on mis­tään ylei­ses­tä, mut­ta pää­kau­pun­ki­seu­del­la täl­lai­nen tun­tuu ole­van arkea. Sel­lais­ta, johon tör­mää joka päi­vä, mikä­li liik­kuu oikeis­sa käytävissä.

  Tämä ei ole nin­kään kom­ment­ti alus­tuk­seen, vaan keskusteluun.

 72. Itse tie­dän aina­kin yhden Suo­ma­lai­sen mie­hen kans­sa nai­mi­sis­sa olleen soma­li­nai­sen. Toden­nä­köi­ses­ti hei­tä on enem­män. Tun­nen myös usei­ta soma­li­tyt­tö­jä, jot­ka eivät käy­tä hui­ve­ja. Hei­dän per­heen­sä eivät ole hei­tä ulos heit­tä­neet. Tun­nen myös­kin muu­ta­man tääl­lä val­mis­tu­neen Diplo­mi-insi­nöö­rin, lää­ke­tie­teen ylioppilaita/kandidaatteja…

  Jos haluat­te edes jon­kin­lai­sen kuvan täs­tä “läpeen­sä vas­ten­mie­li­ses­tä” kult­tuu­ris­ta, niin kan­nat­taa kat­soa BBC:llä ilmes­ty­nyt “Places That Don’t Exist: Soma­li­land” doku­ment­tie­lo­ku­va. Löy­tyy youtubesta.

 73. Mie­len­kiin­toi­nen epi­so­di tuol­la nois­sa Lid­leis­sä. Aluk­si Lidl palk­ka­si pal­jon­kin soma­lei­ta. Nyt ei nii­tä ole enää yhtään missään.

  Luu­len tie­tä­vä­ni mitä täs­sä tapah­tui. Näin nimit­täin Itä-Pasi­las­sa, kun viro­lais­myy­jä jou­tui kuseen, kun Soma­li­nai­sil­la ei ollut tar­peek­si rahaa ja ne jos­tain syys­tä luu­li­vat, että hin­ta oli täs­sä fir­mas­sa neuvottelukysymys. 

  Neu­vot­te­luis­ta ei näyt­tä­nyt tule­van lop­pua. Vaih­doin kass­ajo­noa ja kun pois­tuin, niin neu­vot­te­lu oli muut­tu­nut räh­jää­mi­sek­si rasismista.

  Näin ne joi­den­kin ihmis­ryh­mien päi­vit­täi­set rasis­mi­ko­ke­muk­set ilmei­ses­ti kertyvät…

 74. Ker­ron­pa yhden tapauk­sen. Olin menos­sa tai­de­näyt­te­lyyn Ate­neu­miin. Minul­la oli muka­na PC:n vir­ta­läh­de, jon­ka olin osta­nut hiu­kan aiem­min Mik­ro­ma­fias­ta. Vaa­te­säi­ly­tys ei otta­nut muo­vi­kas­sia­ni nau­lak­koon vedo­ten sii­hen, että se voi pudo­ta. Soma­li­taus­tai­nen vah­ti­mes­ta­ri otti vir­ta­läh­teen omaan kop­piin­sa sik­si ajak­si, kun olin näyt­te­lys­sä. Tuol­la yksi­löl­lä aina­kin oli kovas­ti asiakaspalveluasennetta.

 75. Kovin epä­ana­lyyt­ti­sel­tä tun­tuu noi­den uskon­to- ja maa­han­muut­to­kri­tii­kin yhteen­nait­ta­mi­nen. Teo­rias­sa ja aivan käy­tän­nös­sä­kin pake­ne­mi­sen syy voi olla läh­tö­maan viral­li­ses­ta uskon­nos­ta poik­kea­va kanta.

  Tun­tui­si absur­dil­ta, jos flo­ri­da­lai­set syyt­täi­si­vät Kuu­ban pako­lai­sia kommunismista.

  Onko jol­la­kin aivan fak­ta­tie­toa sii­tä, miten “hyviä” isla­mi­lai­sia ko. mais­ta tule­vat pako­lai­set ovat. Olen ollut jos­tain kuu­le­vi­na­ni, että isla­mi­lai­nen iden­ti­teet­ti vah­vis­tuu vas­ta tääl­lä länsimaissa.

 76. Kysy­mys maa­han­muu­tos­ta – eri­tyi­ses­ti kysy­mys työ­pe­räi­ses­tä maa­han­muu­tos­ta – on Suo­men seu­raa­vien vuo­si­kym­men­ten tär­keim­piä, kos­ka mei­dän on – tai oli­si – pys­tyt­tä­vä paik­kaa­maan työi­käi­sen väes­tön vajaus­ta ulko­mai­sel­la työvoimalla.”

  Olen yrit­tä­nyt seu­ra­ta tuo­ta suur­ten ikä­luok­kien siir­ty­mis­tä eläk­keel­le ja empii­ri­nen havain­to näyt­täi­si ole­van se, että suu­rin­ta osaa heis­tä ei kor­va­ta kenel­lä­kään. Vai­kut­tai­si sil­tä, että mones­sa orga­ni­saa­tios­sa on las­ket­tu sen varaan, että poruk­ka siir­tyy eläk­kel­le lähi­vuo­si­na ja uusia ihmi­siä ote­taann uusiin homiin, eikä näi­den tilalle. 

  Jos on näin, niin sil­loin vies­tin pitäi­si olla… “Kysy­mys maa­han­muu­tos­ta – eri­tyi­ses­ti kysy­mys työ­pe­räi­ses­tä maa­han­muu­tos­ta – on Suo­men seu­raa­vien vuo­si­kym­men­ten tär­keim­piä, kos­ka mei­dän on kyet­tä­vä luo­maan mer­kit­tä­vä mää­rä uusia työ­paik­ko­ja, voi­dak­sem­me var­mis­tua kun­tien ja val­tion tulo­ra­hoi­tuk­sen perus­tas­ta myös tulevaisuudessa”.

  1. Olen yrit­tä­nyt seu­ra­ta tuo­ta suur­ten ikä­luok­kien siir­ty­mis­tä eläk­keel­le ja empii­ri­nen havain­to näyt­täi­si ole­van se, että suu­rin­ta osaa heis­tä ei kor­va­ta kenelläkään.

   Täs­tä juu­ri on kyse. Miten luu­let vero­tu­lo­jen käy­vä’n. Suo­mes­sa ei ole eikä tule työ­voi­ma­pu­laa, vaan pula veronmaksajista.

 77. Soma­lit tule­vat euroop­paan kos­ka vuo­si­kau­det heil­tä on riis­tet­ty elin­kei­not, resur­sit, rau­ha ja muun elä­män edellytykset.

  Kolo­nia­lis­min ajas­ta on jo kulu­nut aika kau­an, ja sen jäl­keen afrik­ka­lais­ten (mukaan­lu­kien soma­lit) riis­tä­mi­ses­tä ovat vas­tan­neet lähin­nä toi­set afrik­ka­lai­set. Yhte­nä yksi­tyis­koh­ta­na mie­leen Oba­man erääs­sä puhes­saan nos­ta­ma his­to­rial­li­nen fak­ta. Kun hänen isän­sä tuli Yhdys­val­toi­hin Kenia oli vau­raam­pi kuin Etelä-Korea. 

  Suo­meen ote­taan nii­tä joil­la on parem­mat mah­dol­li­suu­det hyö­dyn­tää suo­mea ja nii­tä joi­den avul­la pes­tään kädet ja oma­tun­to. Miten­kä­hän se aut­taa maa­il­man tasa­pai­noa kokonaisuudessaan?

  Aina­kin se aut­taa tasa­pai­noa sen ‘Suo­mi’ nimi­ses­sä kol­kas­sa. Se on kui­ten­kin se osa maa­il­maa, johon voim­me todel­la vai­kut­taa. Ei Soma­lian­kaan tilan­ne para­ne, jol­lei­vat soma­lia­lai­set eivät sitä itse kun­toon laita.

  Kes­kus­te­lu mie­les­tä­ni pitäi­si olla miten saa­daan maa­il­man resurs­sit jaet­tu tas­a­puo­li­ses­ti kaik­kien kesken

  Minä näin omas­ta puo­les­ta­ni, köy­hään maa­han syn­ty­neen lap­si­teh­das­työ­läi­sen poi­ka­na totean, että oma elin­ta­so­ni on jo riit­tä­vän kor­kea, etten pidä tar­peel­li­se­na saa­da avus­tus­ta luon­non­va­roil­taan rik­kaas­ta Afri­kas­ta. Tie­dän, että oma hyvin­voin­ti­ni on mer­kit­tä­väl­tä osin tois­ten, pit­käl­ti jo kuol­lei­den, ihmis­ten työn ansio­ta, mut­ta eivät hekään asu­neet somaliassa.

 78. Minus­ta on häm­mäs­tyt­tä­vää, miten pit­käl­le val­ta­vir­ta­po­lii­ti­kot myö­täi­le­vät tätä “emme ole kes­kus­tel­leet riit­tä­väs­ti”- tai “olem­me vai­en­neet maa­han­muu­ton ongel­mis­ta” ‑hölyn­pö­lyä. Näis­tä­hän kes­kus­tel­laan val­ta­vas­ti, lähes suh­teet­to­man pal­jon, eikä näis­sä asiois­sa tie­tys­ti mitään sen­suu­ria ole. Mut­ta vir­ka­mie­het ja tut­ki­jat eivät tie­tys­ti voi kes­kus­tel­la sil­lä taval­la joka tyy­dyt­täi­si “maa­han­muut­to­kriit­ti­si­nä” itse­ään pitä­viä rasis­te­ja, eli niin että kaik­ki ongel­mat jäsen­net­täi­siin “mus­li­mien” tai “nee­ke­rei­den” tai “mus­ta­lais­ten” ongel­mik­si. Moder­ni val­tio ei onnek­si ota läh­tö­koh­dak­si etni­syyt­tä, vaan maa­han­muut­ta­jien ongel­mis­ta kes­kus­tel­laan lähiöi­den, työt­tö­mien, syr­jäy­ty­nei­den nuor­ten ja päih­tei­den käyt­tä­jien ongel­mi­na, eikä etni­ses­ti mää­ri­tet­tyi­nä ongel­mi­na. Onnek­si. “Maa­han­muut­to­kriit­ti­sik­si” itse­ään kut­su­vat rasis­tit eivät ole tyy­ty­väi­siä ennen kuin tämä val­tion suh­tau­tu­mis­ta­pa muut­tuu, ja ale­taan puhua Adolf Hit­le­rin tapaan taas etni­sis­tä ja uskon­nol­li­sis­ta ryh­mis­tä. Sii­hen asti hei­dän mie­les­tään val­lit­see sensuuri.

 79. Tun­tui­si absur­dil­ta, jos flo­ri­da­lai­set syyt­täi­si­vät Kuu­ban pako­lai­sia kommunismista.

  Enpä muis­ta ainut­ta­kaan uutis­ku­vaa Flo­ri­dan kuu­ba­lai­sis­ta vaa­ti­mas­sa kuo­le­maa sil­le, joka louk­kaa Karl Marxia, tai edes lie­hut­ta­mas­sa punalippuja.

  Olen ollut jos­tain kuu­le­vi­na­ni, että isla­mi­lai­nen iden­ti­teet­ti vah­vis­tuu vas­ta tääl­lä länsimaissa.

  Vaik­ka tuo pitäi­si paik­kan­sa­kin (muis­te­len myös jotain saman­suun­tais­ta lukee­nee­ni kos­kien (tiet­ty­jen) maa­ha­muut­ta­jien tois­ta suku­pol­vea) onko sil­lä mitään mer­ki­tys­tä uuden isän­tä­maan kan­nal­ta? Jos (tie­tyn­lai­nen) isla­mi­lai­nen iden­ti­teet­ti on ongel­ma, niin se kai on ongel­ma riip­pu­mat­ta sii­tä onko se perit­ty isäl­tä vai esi­kau­pun­gin mos­kei­jan imaamilta?

 80. Ode
  “Jos van­ha­les­ta­dio­lai­nen ero­aa seu­ra­kun­nas­ta, hänet kai hyl­kää koko kylä eivät­kä vain omat vanhemmat.”

  Tun­nen vain kak­si van­hoil­lis­les­ta­dio­lais­ta luo­pio­ta ja kum­mat­kin ovat van­hem­pien­sa ja sukun­sa kans­sa hyvis­sä väleis­sä. Toi­nen kävi vie­lä suvi­seu­roil­la kään­ty­mäs­sä ja tapaa­mas­sa tut­tu­jaan, ei hän­tä siel­lä roviol­la poltettu. 

  Ehkä minun tutuil­la­ni on ollut vain hyvää tuuria…?


 81. Vaik­ka tuo pitäi­si paik­kan­sa­kin (muis­te­len myös jotain saman­suun­tais­ta lukee­nee­ni kos­kien (tiet­ty­jen) maa­ha­muut­ta­jien tois­ta suku­pol­vea) onko sil­lä mitään mer­ki­tys­tä uuden isän­tä­maan kannalta? 

  Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti olen sitä miel­tä, että “maal­lis­tu­nut” isla­mi­lai­nen on hyvä isla­mi­lai­nen. (Sama kos­kee kris­til­li­syyt­tä.) Maal­lis­tu­nei­suu­den säi­lyt­tä­mi­nen ja vah­vis­ta­mi­nen oli­si tärkeää.

  1. Jos puhu­taan 2010-luvun Suo­mes­ta, on toki suh­tee­ton­ta ver­ra­ta kris­til­lis­tä ja isla­mi­lais­ta fun­da­men­ta­lis­mia toi­siin­sa, kos­ka uskon­nol­lis­ten höy­ry­päi­den mää­rä on maal­lis­tu­nees­sa Suo­mes­sa var­sin vähäi­nen. Näin ei ole ollut aina. Kehi­tys maal­lis­tu­mis­ta koh­den on men­nyt nopeasti.
   Vie­lä 120 vuot­ta sit­ten juma­lan­pil­kas­ta mää­rät­tiin auto­maa­ti­ses­ti kuo­le­man­tuo­mio. Ymmär­tääk­se­ni muu­ta tuo­mio­ta ei edes voi­tu antaa. Venä­läi­nen sor­ta­jat­saa­ri kui­ten­kin vähät välit­ti suo­ma­lais­ten auto­no­mias­ta ja armah­ti kuo­le­man­tuo­mi­tut eli­ni­käi­seen pak­ko­työ­hön Siperiaan.
   Vie­lä 30-vuot­ta sit­ten kir­kol­la oli oikeus kiel­tää myös kirk­koon kuu­lu­mat­to­mia bilet­tä­mäs­tä tai kat­so­mas­ta elo­ku­via satun­nai­ses­ti valit­tui­na vii­kon­lop­pui­na. Pakol­li­ses­ta, de fac­to tun­nus­tuk­sel­li­ses­ta uskon­non­ope­tuk­ses­ta ei ole pääs­ty kou­luis­sa vie­lä­kään, vaik­ka Euroo­pan unio­niin lii­tyt­täes­sä sii­tä oli mää­rä luopua.
   Mut­ta tämä kaik­ki on aika lie­vää ver­rat­tu­na moneen muu­hun maahan.
   Israe­li­lai­set mää­rää­vät myös ara­bit nou­dat­ta­maan sapa­tin mää­räyk­siä, ja pahoin­pi­te­le­vät sen rik­ko­jia, vaik­ka mitä juu­ta­lais­ten sapa­tin pitäi­si muil­le uskon­noil­le kuulua.
   Yhdys­val­lois­sa tele­vi­sio­pa­pit kehot­ta­vat mur­haa­maan poliit­ti­sia vas­tus­ta­jia ja abort­ti­lää­kä­rei­tä myös mur­ha­taan. Kos­ka rikos teh­dään uskon­non suo­jas­sa, ylly­tyk­ses­tä ei jou­du van­ki­laan. Jos­sain pimeäs­sä Kes­ki-Län­nes­sä kou­lu­lau­ta­kun­ta kiel­tää evo­luu­tio­teo­rian ope­tuk­sen tai vaa­di­taan aina­kin sen rin­nal­la esi­tet­tä­vän kai­ken maa­il­man hömppää.
   Poh­jois-Irlan­nis­sa uskon­joh­ta­jat joh­ta­vat sivii­le­jä mur­haa­via ter­ro­ris­ti­jär­jes­tö­jä, joi­den tar­koi­tuk­se­na on tais­tel­la vää­rän suun­tais­ta kris­til­li­syyt­tä vastaan.
   +++++
   Jos­kus joh­din Suo­men val­tuus­kun­taan paris­sa YK:n eri­tyi­sis­tun­nos­sa. Sil­miin pis­ti se, että Vati­kaa­ni yhdes­sä joi­den­kin kato­lis­ten hal­li­tus­ten kans­sa liit­tou­tui kovan lin­jan isla­mi­lais­ten hyl­kiö­val­tioi­den kans­sa sivis­tys­mai­ta vas­taan pol­ke­maan homo­jen oikeuk­sia ja estä­mään syn­ty­vyy­den sään­nös­te­lyä. Sivis­tys­val­tioi­hin kuu­lui­vat kaik­ki Euroo­pan maat Puo­laa lukuun otta­mat­ta sekä sil­loin vie­lä Yhdys­val­lat. Sit­tem­min Yhdys­val­lat yhtyi tähän isla­mi­lais­ten fun­da­men­ta­lis­ti­val­tioi­den ja Vati­kaa­nin liit­toon, vaik­ka se muil­la aree­noil­la piti ääri-isla­mi­lai­siin jotain hajurakoa.

 82. Jos puhu­taan tur­va­paik­ka­muut­ta­jis­ta, niin 3000 vuot­ta sit­ten asiat osat­tiin hoi­taa pal­jon pal­jon paremmin.

  Eräs mies nimel­tä Moo­ses pelas­ti koko kan­san 450-vuot­ta kes­tä­neen Egyp­tin sor­ron alta ja joh­dat­ti hei­dät turvaan 🙂

  Minua vai­vaa täs­sä kes­kus­te­lus­sa asian psy­ko­lo­gioin­ti ja his­to­riat­to­muus. Eni­ten käy­te­tään lyä­mö­sa­no­ja popu­lis­ti ja rasisti. 

  Tar­koi­tus ei perim­mäl­tään ole aut­taa hädä­na­lai­sia vaan “meil­lä­kin pitää olla moni­kult­tuu­ris­ta kuin muil­la­kin on ja jot­ta oltai­siin eurooppalaisia”.

  Jos, todel­la aut­taa halut­tai­siin niin lähes­ty­mis­kul­ma oli­si jotain sen tapais­ta, mitä Pek­ka Haa­vis­to lausui, että hädä­na­lai­sia kan­nat­tai­si aut­taa hei­dän koti- tai lähi­seu­duil­laan. Niin Moo­ses­kin teki ja hänet muis­te­taan vie­lä­kin täs­tä huma­ni­taa­ri­ses­ta uroteosta.

 83. Rai­mo K:

  Ja mis­sä­hän päin maa­il­maa mark­ki­na­ta­lous näin toimiikaan?
  Resurs­sien tas­a­puo­li­nen jako on toteu­tu­nut? Ase­kaup­pa lop­pu­nut? Rau­ha taattu?
  Wes­ten­dis­sä, ehkä? 

  Suo­mes­sa, Ruot­sis­sa, Sveit­sis­sä, Hol­lan­nis­sa, Sin­ga­po­res­sa, Male­sias­sa.… Onko näis­sä jotain vikaa?

  Eli­na:

  Kari voi tul­la Pik­ku Huo­pa­lah­den K‑marketiin. Siel­lä on tosi ystä­väl­li­nen ja kau­nis soma­li­tyt­tö töis­sä. (kau­neus ja ystä­väl­li­syys nyt ei ole olen­nais­ta, mut­ta mai­nit­sin­pa­han kuitenkin) 

  Tar­koi­tit­ko sitä K‑markettia, joka on sen enti­sen Sha­li­mar-baa­rin vie­res­sä (lie­nee nyky­ään Felt Bay Inn tms.)?

  Olen yllät­ty­nyt noin voi­ma­kaan nega­tii­vi­sis­ta asen­teis­ta koh­dal­la­si, Kari. Kyl­lä soma­li­nai­sia on töis­sä. Aika vähän, mut­ta kyl­lä hei­tä on. 

  No minä kär­jis­tän ihan tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti. Koke­muk­se­ni ovat olleet nega­tii­vi­sia, enkä oikein suos­tu näke­mään sitä pel­käs­tään “huo­no­na tuu­ri­na”. Tuo kyse­ly­ni oli ohan vil­pi­tön: minä luu­len, että tar­vit­si­sin toi­sen­lai­sia­kin koke­muk­sia ao. porukasta.

  Jos­ta sit­ten Vil­le Teittinen:

  Osa soma­lien vai­keuk­sis­ta työl­lis­tyä joh­tuu avoi­mes­ta rasis­mis­ta, jota suo­ma­lai­set soma­lit koke­vat poik­keuk­sel­li­sen pal­jon. Ihon­vä­rin­sä ja etni­sen taus­tan­sa vuok­si soma­lin on olta­va pal­jon parem­pi haki­ja, kuin vas­taa­vaan teh­tä­vään pyr­ki­vän valkoihoisen. 

  No hyvä. Sit­ten pitäi­si vie­lä selit­tää, että mik­si se “rasis­mi” koh­dis­tuu nime­no­maan soma­lei­hin. Ei esi­mer­kik­si viet­na­mi­lai­siin, kii­na­lai­siin, thai­maa­lai­siin, viro­lai­siin tai ame­rik­ka­lai­siin tum­mem­pi-hipiäi­siin kavereihin.

  Minä­pä lai­naan eräs­tä kii­na­lais­ta kol­lee­gaa­ni, jol­la paloi kää­mit eräi­den ira­ki­lais­ten toi­min­taan: “… the­se mos­lims, what they are doing here? I can­not unders­tand why Swe­den allows them to come here.… what do the­se people bring to the society?…”

  No en minä­kään ymmär­rä, mut­ta en minä val­koi­se­na hete­ro­mie­he­nä tuol­la tavoin “saa” sanoa.

  Kari

 84. Osmo:

  Israe­li­lai­set mää­rää­vät myös ara­bit nou­dat­ta­maan sapa­tin mää­räyk­siä, ja pahoin­pi­te­le­vät sen rik­ko­jia, vaik­ka mitä juu­ta­lais­ten sapa­tin pitäi­si muil­le uskon­noil­le kuulua.

  Mikä jut­tu tämä nyt on? 

  Kyl­lä sapat­ti­na Israe­lis­sa ara­bien kau­pat ja ravin­to­lat ovat auki ja maal­lis­tu­neet judet­kin niis­sä käyvät. 

  Eli läh­de tähän ja myös sii­hen, että TV-papit Yhdys­val­lois­sa kehot­ta­vat mur­haa­maan ihmisiä.

 85. Vie­lä 120 vuot­ta sit­ten juma­lan­pil­kas­ta mää­rät­tiin auto­maa­ti­ses­ti kuo­le­man­tuo­mio. Ymmär­tääk­se­ni muu­ta tuo­mio­ta ei edes voi­tu antaa.”

  Ymmär­tääk­se­ni tämä on samaa sar­jaa kuin mus­ta­lais­ten­tap­po­la­ki. Läh­de­kri­tiik­ki kan­nat­taa aina. Yleen­sä Juma­lan­pil­kas­ta kuu­lui mää­rä­tä pie­neh­kö sak­ko, ei kuo­le­maa. Toki kuo­le­man­tuo­mion­kin saat­toi saa­da, jos oli sin­ni­käs pil­kas­saan. Usko­ta luo­pu­mi­nen mer­kit­si maas­ta kar­ko­tus­ta eli edes sii­tä ei tuo­mit­tu kuo­le­maa toi­sin kuin eräis­sä ete­läi­sis­sä uskon­nois­sa aina­kin peri­aat­tees­sa ja aika usein käy­tän­nös­sä­kin tapahtuu.

  Ilman his­to­rian yli­dra­ma­ti­soin­tia­kin on sel­vää, että juma­lan­pil­kan sal­li­mi­nen on sivis­tyk­sen ja edis­tyk­sen ehto. Uskon­rau­han rik­ko­mi­sen kiel­to ei ole yhtä saa­ta­nal­li­nen laki, mut­ta kyl­lä sen­kin voi­si kumo­ta. Jos aja­tus ihmis­ten äärim­mäis­ten tär­keik­si koke­mien arvo­jen suo­je­lus­ta koe­taan riit­tä­vän tär­keäk­si, voi­tai­siin tilal­le laa­tia maal­li­nen laki. Tai siis voi­tai­siin yrit­tää. Eihän se onnis­tui­si, kun pitäi­si mää­ri­tel­lä esi­mer­kik­si onko kapi­ta­lis­mi tai sosia­lis­mi rau­hoi­tet­ta­vien listalla.

 86. …uskon­nol­lis­ten höy­ry­päi­den mää­rä on maal­lis­tu­nees­sa Suo­mes­sa var­sin vähäi­nen. Näin ei ole ollut aina. Kehi­tys maal­lis­tu­mis­ta koh­den on men­nyt nopeasti.

  Mie­les­tä­ni täs­tä posi­tii­vi­ses­ta kehi­tyk­ses­tä tuli­si pitää kiin­ni eikä perään­tyä uusien höy­ry­päi­den vaa­ti­mus­ten edes­sä vaik­ka kuin­ka hei­lut­te­li­si­vat rasis­ti­kort­te­jaan. Kehi­tys­tä pitäi­si myös edel­leen jat­kaa mm. tuon kou­luo­pe­tuk­sen saralla.

 87. Israe­li­lai­set mää­rää­vät myös ara­bit nou­dat­ta­maan sapa­tin mää­räyk­siä, ja pahoin­pi­te­le­vät sen rik­ko­jia, vaik­ka mitä juu­ta­lais­ten sapa­tin pitäi­si muil­le uskon­noil­le kuulua.”

  Tuo­ta… oli­si­ko­han sinul­la, Osmo näyt­töä täl­lä väitteellesi?

  Minul­la kun on ollut sel­lai­nen has­su käsi­tys, että siel­lä­päin ara­bit käy­vät juu­ta­lais­ten kau­pois­sa per­jan­tai­sin ja juu­ta­lai­set vas­taa­vas­ti ara­bien kau­pois­sa lauantaisin. 

  Mus­ta­ha­tut arva­ten­kin vis­ke­le­vät kivil­lä kaik­kia jot­ka hei­dän alu­eel­leen sapat­ti­na eksy­vät. Polii­sin suo­rit­ta­mis­ta pahoin­pi­te­lyis­tä noin lain salii­mis­sa rajois­sa en ole kuul­lut. Jerusa­lem Pos­tin­kin verk­ko­si­vut päi­vit­ty­vät näem­mä myös lau­an­tai­sin tätä nykyä.

  Vaan pro­pa­gan­dan­teos­ta ei polii­tik­ko kai hevin irti pää­se, aktii­viu­ran­kaan jälkeen.

 88. Osmo: “Israe­li­lai­set mää­rää­vät myös ara­bit nou­dat­ta­maan sapa­tin määräyksiä…”

  Pitää­kö tämä oikeas­ti paik­kan­sa ja mitä käy­tän­tö­jä tuo koskisi? 

  Minä kun muis­te­len Jerusa­le­mis­ta, että siel­lä saat­toi men­nä per­jan­tai-iltai­sin ara­bi­kup­pi­loi­hin syö­mään ja kris­til­li­siin pubei­hin juo­maan, vaik­ka kaik­ki kos­he­rim­mat mes­tat oli kiinni.

  Tel Avi­vis­sa taas on niin libe­raa­lia, ettei sapat­tia tar­vin­nut noteeratakaan.

  1. Ei se tie­ten­kään kos­ke kaik­kia. Tus­kin ketään baa­rin­pi­tä­jää Jerusa­le­mis­sa tul­laan pahon­pi­te­le­mään. Asi­aa kos­ke­va Hel­sin­gin Sano­mi­nen uuti­nen tuli muis­taak­se­ni maa­seu­dul­ta. Myös New Yor­kis­sa on lupa opet­taa evo­luu­tio­teo­ri­aa. Tuo­mit­se­va uskon­nol­li­siis viih­tyy maaseudulla.

 89. Yli­pää­tään taka­pa­jui­nen ahdas­mie­li­syys viih­tyy maa­seu­dul­la, mut­ta käsit­tääk­se­ni ei miten­kään aina ole kyse pai­kal­li­sen uskon­non jyr­kim­mis­tä tul­kin­nois­ta, vaan niis­tä taka­pa­jui­sis­ta yhtei­söä yli yksi­lön koros­ta­vis­ta asen­teis­ta, jot­ka yhdis­tä­vät taka­pa­ju­loi­ta kai­kis­sa kult­tuu­ri­pii­reis­sä. Itse uskon­non suh­teen nois­sa kylis­sä saa­te­taan olla mel­ko mal­til­li­sia. Tämä kyl­lä on vain muis­ti­ku­va jos­ta­kin leh­tiar­tik­ke­lis­ta, kos­kien Kes­ki-Aasi­aa tai jotain.

 90. Osmo,

  Kai me kui­ten­kin voim­me olla yhtä miel­tä sii­tä, että Suo­mi lie­nee maa­il­man tasa-arvoi­sin ja vähi­ten rasis­ti­nen maa nykypäivänä?

  Hol­lan­ti, Sveit­si tai Ruo­si eivät aina­kaan minun mit­ta­reil­la­ni pär­jää. Mui­ta ehdotuksia?

  Kari

 91. Län­si­maa­lai­sen ns. tie­dos­ta­vais­ton itsein­ho, kään­tei­nen rasis­mi ja älyl­li­nen rap­pio on sinän­sä mie­len­kiin­toi­nen ilmiö. 

  Moni­kult­tu­ris­mi on psy­ko­lo­gi­sel­ta ja ideo­lo­gi­sel­ta pro­fii­lil­taan nyky­päi­vän kom­mu­nis­mia. Saa näh­dä katu­vat­ko tämän aat­teen nykyi­set toteut­ta­jat aika­naan yhtään sen enem­pää kuin mitä kom­mu­nis­tit katu­vat tänäpäivänä.

  Entä kuin­ka syväl­lä val­hees­sa pitää täl­lä ker­taa käy­dä ennen kuin oma ylpeys rupe­aa anta­maan perik­si myön­tää uto­piak­si kuvi­tel­lun karu todellisuus?

 92. On oikeas­taan aika surul­lis­ta, että täl­lä­kin lis­tal­la on huma­nis­ti­nen tut­ki­mus työn­net­ty toi­sar­voik­sek­si hömpäksi.
  Jos­kus on kui­ten­kin myös mah­dol­lis­ta teh­dä vas­tais­ku. Sipe­rian kar­koi­tuk­sis­ta on ole­mas­sa myös tut­kit­tua tie­toa ja tark­ko­ja lukuja.
  Aloit­taa voi vaik­ka täs­tä: http://www.migrationinstitute.fi/art/Engman.pdf

  Luu­len että tuos­sa on monel­le uut­ta tie­toa ja Osmon mai­nit­se­ma 120 vuot­ta on var­maan hatus­ta vedet­ty heitto.

  1. Tuo 120 vuot­ta on aika tark­ka luku. Kuo­le­man­ran­gais­tus pois­tui 1889 tai 1890, en saa täs­tä wiki­pe­dian artik­ke­lis­ta tark­kaa sel­vyyt­tä. Minun ymmär­tääk­se­ni Suo­men tuo­miois­tui­metg jat­koi­vat kuo­le­man­ran­gais­tus­ten tuo­mit­se­mis­ta, mut­ta tsaa­ri kumo­si ne automaattisesti. 

   Wiki­pe­dia: “Suo­mes­sa vuo­den 1734 lain rikos­kaa­ri mää­rä­si juma­lan­pil­kas­ta kuoleman­rangaistuksen.[3] Vuo­den 1823 jäl­keen sitä tosin ei enää käy­tän­nös­sä sovellettu[4], sil­lä tuol­loin kei­sa­ri päät­ti armah­dus­val­tan­sa nojal­la muut­taa kaik­ki kuo­le­man­tuo­miot muik­si ran­gais­tuk­sik­si, taval­li­sim­min karkotuksiksi.[5]

   Vuo­den 1889 rikos­lais­sa oli Juma­lan pilk­kaa kos­ke­va pykä­lä. Vuo­des­ta 1890 eteen­päin enim­mäis­ran­gais­tus juma­lan­pil­kas­ta oli nel­jä vuot­ta vankeutta”

 93. Kun nyt on huo­mat­tu, että kaik­kia juu­ta­lai­sia ei sovi orto­dok­si­vei­ja­reit­ten vuok­si mol­la­ta ja että abort­ti­le­ku­rei­ta­kin tap­pa­vat ovat vain pie­nio­sa USA:n fun­da­men­ta­lis­teis­ta, niin mitäs jos huo­mat­tai­siin, että fun­da­men­ta­lis­ti­mus­li­me­ja on vain hyvin pie­ni osa mus­li­meis­ta. Huo­mat­tai­siin vaik­ka sel­lai­set suu­ret mus­li­mi­maat kuin Indo­nei­sia, Venä­jä ja USA, jois­sa mus­li­meis­ta ei juu­ri ole ollut harmia. 

  http://www.islamicweb.com/begin/muslims_population.gif

  Venä­jäl­lä toki on ollut har­mia alueil­la, jos­sa mus­li­me­ja asuu. Har­mien syy­nä ei ole ollut uskon­to vaan mm. talou­del­li­set ja natio­na­lis­ti­set pyrkimykset. 

  Ja sit­ten voi­tai­siin miet­tiä, että mik­si sivii­lin tap­pa­mi­nen itse­mur­ha­pom­mit­ta­mal­la on pal­jon pahem­pi kuin sivii­lin tap­pa­mi­nen esim tykil­lä, ohjuk­sel­la tai vaik­ka­pa itse­mur­ha-ampu­mal­la (kuten Suo­mes­sa on tapana).

  Jos jos­kus voi­sim­me käsi­tel­lä kaik­kia uskon­to­ja samoin tavoin: pie­ni uskon­nol­li­suus lie­nee vält­tä­mä­tön­tä, mut­ta hurah­ta­mi­nen mihin tahan­sa on pahas­ta ja väki­val­lan perus­te­le­mi­nen pyhin kir­joi­tuk­sin ja mie­li­ku­vi­tuso­len­to­jen kehoi­tuk­sin on pahas­ta, vää­rin ja toi­vot­ta­vas­ti — vaik­ka­pa elin­ta­soa paran­ta­mal­la — vältettävissä.

 94. Kari kir­joit­taa
  > Kai me kui­ten­kin voim­me olla yhtä miel­tä siitä,
  > että Suo­mi lie­nee maa­il­man tasa-arvoi­sin ja
  > vähi­ten rasis­ti­nen maa nykypäivänä?
  ja sanoo käyt­tä­vän­sä omia mittareitaan. 

  YK:n mit­ta­reit­ten mukaan suo­mi oli 2009 talou­del­li­sen tasa-arvon mukaan lue­tel­tu­na sijal­la 12: http://hdrstats.undp.org/en/indicators/161.html

  rasis­mis­ta per maa ei hel­pos­ti löy­dy tilas­to­ja. EU tut­ki­muk­ses­sa tosin soma­lit koke­vat Suo­mes­sa enem­män uhkai­lua yms kuin mikään muu poruk­ka EU:ssa. Että en nyt ihan heti usko Suo­men ole­van maa­il­man vähi­ten rasis­ti­nen maa. 

  Mut­ta voi toki olla, että nämä tie­dot eivät ole mit­tään ver­rat­tu­na Karin omiin, anek­doot­tei­hin ja omaan koke­muk­seen, perus­tu­viin mit­ta­rei­hin. Anek­doo­tit ovat hyvä läh­de ennak­ko­luu­loil­le ja todel­li­suu­den kieltämiselle.

 95. az:

  Moni­kult­tu­ris­mi on psy­ko­lo­gi­sel­ta ja ideo­lo­gi­sel­ta pro­fii­lil­taan nyky­päi­vän kom­mu­nis­mia. Saa näh­dä katu­vat­ko tämän aat­teen nykyi­set toteut­ta­jat aika­naan yhtään sen enem­pää kuin mitä kom­mu­nis­tit katu­vat tänäpäivänä. 

  Ei sitä anteek­si­pyyn­töä kos­kaan tule.

  Her­ran vuon­na 1973 Kek­ko­nen vali­tiin Kek­ko­sen pai­kal­le. Ja siloin — luul­ta­vas­ti vasem­mis­ton älyk­käin tyyp­pi — E. Tuo­mio­ja hauk­kui Edus­kun­nas­sa fasis­teik­si nii­tä, joi­den mie­les­tä pitäi­si nou­dat­taa perus­tus­la­kia ja antaa kan­san vali­ta johtajansa.

  Anteek­si­pyyn­töä ei ole näkynyt.

  Enkä kyl­lä pidät­te­le hengitystäni.

  Mut­ta älä nyt az ole niin huo­lis­sa­si, kyl­lä me tämän Suo­men saam­me kasas­sa pysy­mään. Isä­ni sanoi minul­le aika­naan: “mie­lel­län­hän sitä sai­si vaik­ka pelk­kiä tyt­tä­riä, mut­ta pojan minä olen isän­maal­le vel­kaa” Ja kyl­lä minä sen hom­man myös hoidan!

  Kari

 96. Mat­ti Kinnunen:

  Ja sit­ten voi­tai­siin miet­tiä, että mik­si sivii­lin tap­pa­mi­nen itse­mur­ha­pom­mit­ta­mal­la on pal­jon pahem­pi kuin sivii­lin tap­pa­mi­nen esim tykil­lä, ohjuk­sel­la tai vaik­ka­pa itse­mur­ha-ampu­mal­la (kuten Suo­mes­sa on tapana). 

  Niin, ame­rik­ka­lai­set pysäyt­ti­vät kan­san­mur­han Euroop­sas­sa 40-luvul­la, Bal­ka­nil­la 90-luvul­la, Afga­nis­ta­nis­sa 2000-luvul­la. Jos se nyt sinus­ta on ihan saman­lais­ta “ihmis­ten tap­pa­mis­ta”, niin ehdo­tan uut­ta lääkitystä.

  Kari

 97. Soi­nin­vaa­ral­la on var­maan tar­kat tie­to­läh­teet Yhdys­val­to­jen jul­ki­sis­ta kou­luis­ta, kun noin not­keas­ti tulee ennak­ko­luu­loi­sia juttuja.
  Kou­lu­lau­ta­kun­ta ei voi ohit­taa lakia, vaik­ka kuin­ka mie­li teki­si. Esi­mer­kik­si bio­lo­gi (ja kato­li­nen) Ken­neth Mil­ler on ollut todis­ta­ja­na oikeu­den­käyn­neis­sä, jois­sa oikeus on toden­nut “älyk­kään suun­nit­te­lun” ole­van vain krea­to­nis­mia toi­sel­la nimel­lä ja siten uskon­toa, jon­ka laki kiel­tää jul­ki­sis­sa kouluissa.
  Hän ker­too saa­van­sa yhtey­den­ot­to­ja opis­ke­li­joil­ta isla­mi­si­lais­ta mais­sa, jois­sa kysy­tään, miten he voi­si­vat saa­da oppia evo­luu­tio­ta. Isla­mis­tit kun pitä­vät Darwi­nia juu­ta­lais­ten juonena.
  Kiin­nos­tu­neet voi­vat lukea skep­tik­ko­si­vuil­ta lisää 

  Yhdys­val­lois­sa tele­vi­sio­pa­pit kehot­ta­vat mur­haa­maan poliit­ti­sia vas­tus­ta­jia ja abort­ti­lää­kä­rei­tä myös mur­ha­taan. Kos­ka rikos teh­dään uskon­non suo­jas­sa, ylly­tyk­ses­tä ei jou­du van­ki­laan. Jos­sain pimeäs­sä Kes­ki-Län­nes­sä kou­lu­lau­ta­kun­ta kiel­tää evo­luu­tio­teo­rian ope­tuk­sen tai vaa­di­taan aina­kin sen rin­nal­la esi­tet­tä­vän kai­ken maa­il­man hömppää.”
  Sen­tään sen ver­ran tar­kas­ti fak­tois­sa pysy­vä­nä tarkentaa
  “Myös New Yor­kis­sa on lupa opet­taa evoluutioteoriaa.”

  Ikään kuin sii­hen tar­vit­tai­siin eril­lis­tä lupaa. Vai onko Soi­ni­vaa­ral­la tosi­aan evi­dens­siä kou­luis­ta, joil­le on annet­tu tämä lupa.
  En ihan heti ole myös­kään löy­tä­nyt kor­keim­man oikeu­den pää­tös­tä, jos­sa ker­ro­taan, että van­ki­laan ei jou­du, jos tekee rikok­sen uskon­non nimis­sä. Mut­ta muu­ten samas­ta rikok­ses­ta kyl­lä joutuu.

  1. Kyl­lä nämä ovat ihan tosi­ta­pauk­sia, tai aina­kin leh­dis­tö on nii­tä rapor­toi­nut. En jaks­da muis­taa paik­ka­kun­taa, mut­ta suo­ma­lai­ses­sa leh­dis­tös­sä uuti­soin­tiin laa­jas­ti ame­rik­ka­lai­sen kou­lu­lau­ta­kun­nan pää­tök­ses­tä kiel­tää evo­luu­tio­teo­rian ope­tus. Ylei­sem­pi vaa­ti­mus on opet­taa krea­tio­nis­mia evo­luu­tio­teo­rian rin­nal­la. Niin alas maa ei ole vajon­nut, että kor­kein oikeus yhtyi­si moi­seen hum­puuk­kiin; päin vas­toin, se on päät­tä­nyt toi­sin. Aihee­na oli se, syn­nyt­tää­kö myös kris­ti­nus­ko kiih­ko­mie­li­siä kah­jo­ja eikä se, tekee­kö se ame­rik­ka­lais­ten enem­mis­tös­tä kahjoja. 

   Noin vuo­si sit­ten joku tele­vi­sio­pal­li kehot­ti mur­haa­maan Venezue­lan pre­si­den­tin. Jos Suo­mes­sa joku kehot­tai­si mur­haa­maan Ruot­sin pää­mi­nis­te­ri tele­vi­sio­lä­he­tyk­ses­sä, uskoi­sin, että sii­hen puu­tut­tai­siin. Uskoi­sin, että jos tele­vi­sion uuti­sank­ku­ri oli­si teh­nyt saman Yhdys­val­lois­sa, hänen­kin toi­miin­sa oli­si puu­tut­tu anka­ram­min kuin tuon kri­til­lis­tä lähim­mäi­sen­rak­kaut­ta saar­nan­neen pas­to­rin puheisiin. 

   Kan­nat­tai­si Suo­mes­sa­kin tut­kia, kuin­ka hyvin kris­til­lis­ten kou­lu­jen oppi­laat kes­ki­mää­rin suo­riu­tu­vat bio­lo­gian ylioppilaiskokeissa. 

   New Yor­kin kou­lu­jen osal­ta käy­tin epä­tark­kaa ilmai­sua. Siel­lä sen­tään kukaan ei ole kii­reh­ti­nyt kiel­tä­mään evo­luu­tio­teo­rian opetusta.

 98. Maal­la, enti­ses­sä koti­kun­nas­sa­ni, isla­mi­nus­koi­nen maa­han­muut­ta­ja ystä­vys­tyi pai­kal­li­sen evan­ke­lis-lute­ri­lai­sen kirk­ko­her­ran kans­sa, osal­lis­tui pai­kal­lis­po­li­tiik­kaan ja pää­si jopa kun­nan­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jak­si. Hän ja hänen lap­sen­sa oli­vat minul­le — ja useim­mil­le muil­le­kin paik­ka­kun­ta­lai­sil­le — ensi­si­jai­ses­ti yksi­löi­tä, tut­tu­ja ihmi­siä, eivät jon­kin etni­sen tai uskon­nol­li­sen ryh­män edus­ta­jia. Hänen tyt­tä­ren­sä eli­vät ihan nor­maa­lia elä­mää ilman hun­tua ja osal­lis­tui­vat ev.lut. seu­ra­kun­nan toi­min­taan, heil­lä oli suo­ma­lai­sia poi­kays­tä­viä ja nyky­ään heil­lä on suo­ma­lai­nen avio­mies, yli­opis­to­kou­lu­tus, lap­sia ja työ­paik­ka. Hän­tä ei las­ke­ta mal­til­li­sis­ta maa­han­muut­ta­ja­mus­li­meis­ta puhut­taes­sa, kos­ka hän muut­ti Suo­meen avioi­dut­tu­aan suo­ma­lai­sen nai­sen kans­sa, oli aka­tee­mi­ses­ti kou­lu­tet­tu ja kou­lu­tus­taan vas­taa­vas­sa työs­sä ja kotoi­sin Aasias­ta eikä Afrikasta. 

  Molem­mat tun­te­ma­ni soma­lit ovat nii­tä 90-alus­sa Suo­meen tul­lei­ta aka­tee­mi­sia. Hei­hin tutus­tuin yli­opis­tol­la, kos­ka olin samal­la kurs­sil­la. Toi­nen heis­tä on SINEn puheen­joh­ta­ja, mut­ta sil­ti hekään eivät kel­paa esi­mer­keik­si mal­til­li­sis­ta maa­han­muut­ta­ja­mus­li­meis­ta, jos etu­kä­teen on pää­tet­ty, että “maa­han­muut­ta­ja­mus­li­meil­la” vii­ta­taan vain luku­tai­dot­to­miin pako­lai­siin, jot­ka eivät vie­lä ole ehti­neet kotiu­tua Suo­meen. Joten­kin tun­tuu sil­tä, että niis­tä mus­li­mi­fun­da­men­ta­lis­teis­ta halu­taan puhua yleis­täen ongel­ma laa­jem­paan etni­seen tai uskon­nol­li­seen ryh­mään — jos joku ryh­män osajouk­ko ei sovi kuvauk­seen, hei­dät voi­daan aina raja­ta pois “poik­keuk­si­na”.

 99. Osmo, haluat­ko kom­men­toi­da Eero Palo­hei­mon maa­han­muut­to­po­liit­ti­siin eri­mie­li­syyk­siin liit­ty­vää eroa vih­reis­tä näin tuoreeltaan? 

  Näh­dään­kö Suo­mes­sa tule­vai­suu­des­sa uusi, vaka­vas­ti otet­ta­va ympä­ris­tö­puo­lue ja Vih­reät rp. voi­si muut­taa nimen­sä vaik­ka “Femi­nis­tis-gen­der-teo­reet­tis-moni­kult­tu­ris­ti­nen aloi­te rp:ksi” Ruot­sin “Femi­nis­tiskt Ini­tia­tiv” ‑puo­luet­ta mukaillen?

 100. Kan­san­mur­han lopet­ta­mi­nen mur­haa­mal­la kan­saa ja luo­mal­la kan­san mur­haa­mil­le suo­tui­sat olos­tuh­teet (Irak) onkin sit­ten todel­la mai­nio­ta politiikkaa.

  Käsit­tääk­se­ni Afga­nis­ta­nis­sa­kin kan­saa alkoi kum­mas­ti kuol­la pal­jon enem­män USA:n (sinän­sä lail­li­sen, mut­ta sur­keas­ti hoi­de­tun) kan­san­mur­ha­nes­tiä­mis­hyök­käyk­sen jälkeen. 

  Ja jos nyt ihan tark­ko­ja ollaan, niin nat­sit hävi­si­vät NL:lle, eivät USA:lle.

 101. Nyt iki­vih­reä Eero Palo­hei­mol­la­kin paloi hihat vih­rei­den äly­va­paa­seen maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaan: hän ero­si vihreistä.

 102. Mat­ti Kinnunen,

  Ei kaik­kia uskon­to­ja tie­ten­kään voi käsi­tel­lä samoin tavoin, kos­ka nii­den oppi­ra­ken­teet ja oppi­si­säl­löt eroa­vat toi­sis­taan merkittävästi.

  Islam on kris­ti­nus­koa pal­jon har­mil­li­sem­pi, tukah­dut­ta­vam­pi ja väki­val­tai­sem­pi uskon­to jo oppi­ra­ken­tei­den­sa ja nii­den sisäl­lön joh­dos­ta. Oli sitä kul­ta-ajan myy­teis­tä huo­li­mat­ta tuhat vuot­ta sit­ten, ja on sitä nyt.

  Euroo­pas­sa ei ole kos­kaan ollut var­si­nais­ta teo­kra­ti­aa, vaan kris­ti­nus­kon pii­ris­sä maal­li­set ja teo­lo­gi­set voi­mat kävi­vät vuo­si­sa­to­jen ajan val­ta­tais­te­lua, jos­sa kirk­ko ei kos­kaan saa­nut hal­lit­se­vaa ase­maa. Tätä ede­saut­toi nime­no­maan kris­ti­nus­kon oppi­ra­ken­ne, joka teki tämän eron.

  Eikä ole myös­kään epä­sel­vää, ettei­kö kirk­ko noi­den vuo­si­sa­to­jen mitas­sa oli­si kes­ki­mää­rin osoit­ta­nut kor­keam­paa moraa­lia kuin val­las­ta tais­tel­leet ruhtinaat.

  Kris­ti­nus­kon suu­ret moraa­li­set hyveet, eri­tyi­ses­ti ihmis­ten omien puut­tei­den, vail­li­nai­suu­den, syn­ti­syy­den pai­not­ta­mi­nen ovat isla­mis­ta eroa­via. En tar­koi­ta, ettei­kö näi­tä piir­tei­tä oli­si myös isla­mis­sa, mut­ta ne ovat kris­ti­nus­kos­sa olleet eri­tyi­sen pai­not­tu­via. Tämä itse­tut­kis­ke­lu on väis­tä­mät­tä myös oman eli­nym­pä­ris­tön­sä “syn­ti­syy­den” tut­kis­ke­lua ja sen vas­tai­sia pyr­ki­myk­siä. Ei ole sik­si yllät­tä­vää, että juu­ri kirk­ko aika­naan vas­tus­ti uuden maa­il­man asuk­kai­den orjuut­ta­mis­ta, ja juu­ri kirk­ko oli etu­lin­jas­sa orjuu­den vas­tai­ses­sa taistelussa.
  En suin­kaan vähät­te­le kris­ti­nus­koon liit­ty­viä ongel­mia, mut­ta his­to­rial­li­ses­sa mitas­sa se oli mer­kit­tä­vä euroop­pa­lai­sen huma­nis­min ja kor­keam­man moraa­lin syn­tyyn posi­tii­vi­ses­ti vai­kut­ta­nut tekijä.

  Isla­mis­sa maal­li­nen ja uskon­nol­li­nen ovat nivou­tu­neet pal­jon erot­ta­mat­to­mam­min ja jous­ta­mat­to­mam­min yhteen. Vas­taa­vaa syn­ti­sen ihmi­sen nöyr­ty­vää itse­tut­kis­ke­lun perin­net­tä heil­lä ei ole ollut.
  Islam on ollut suh­tees­sa mui­hin ihmi­siin mää­rää­väm­min ylpeä kuin nöyr­ty­vä. Tämä on suit­si­nut ja ehkäis­syt kriit­ti­sen kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin syn­ty­mis­tä. Nöyr­ty­vä ihmi­nen on avoi­mem­pi kuun­te­le­maan viko­jaan kuin ylpeä.

  Ilman kris­til­lis-huma­nis­ti­sen maa­il­man kolo­nia­lis­tis­ta vai­ku­tus­ta esi­mer­kik­si mai­nit­tu orjuus oli­si yhä arki­päi­vää lähi-idässä.

  Var­si­nais­ta yksi­lön vapaut­ta­nut­ta ja huma­nis­min syn­nyt­tä­nyt­tä yhteis­kun­nal­lis­ta pro­ses­sia ei ole syvä­kult­tuu­rin juu­ria myö­ten läpi­käy­ty kuin Euroo­pas­sa. Tääl­tä aate on vie­ty toi­saal­le, tai yri­tet­ty vie­dä, mut­ta heil­lä ei ole sil­le vas­taa­vaa omaa perin­töään, joka oli­si muo­dos­tu­nut osak­si hei­dän kult­tuu­ris­ta selkäydintään.

  Pin­ta­kult­tuu­rin huma­nis­mi ja syvä­kult­tuu­rin huma­nis­mi eroa­vat toi­sis­taan mer­kit­tä­väs­ti. Niin ilmen­ty­mi­sel­tään kuin vah­vuu­del­taan. Pin­ta­kult­tu­ri tip­puu hel­pos­ti nis­koil­ta tar­peen tul­len, syvä­kult­tuu­ri ei, kos­ka se on mitä olet sisim­piä­si myöten.

  Sik­si vain hyvin har­va vapaas­sa län­si­maas­sa kas­va­nut natii­vi hurah­taa tuon huma­nis­min vas­tai­seen ääriop­piin. Nuor­ten län­si­maa­lais­ten mus­li­mi­mies­ten koh­dal­la tämä luku on suh­tees­sa poik­kea­van kor­kea sil­loin­kin kun hei­dän van­hem­pan­sa ovat olleet ns. maal­lis­tu­nei­ta ja länsimaalaisia. 

  Ovat­ko van­hem­mat­kaan sitä todel­la aina olleet on myös oma kysy­myk­sen­sä. Esi­mer­kik­si Sak­san turk­ki­lai­sis­ta sano­taan, että val­tao­sa heis­tä on maal­lis­tu­nei­ta, mut­ta toi­saal­ta aina­kin 50% hei­dän lap­sis­taan eivät saa itse vali­ta omaa puo­li­so­aan. Mitä tar­koit­taa se, ettei saa seu­rus­tel­la, ei vali­ta puo­li­so­aan, ei ihas­tua, ei rakas­tua…? Mitä se todel­la tar­koit­taa ihmis­kä­si­tyk­sen suhteen.

  Pai­no­tan täs­sä kult­tuu­rien fun­da­men­taa­lis­ta eroa syvä­ta­sol­la. Ei ole yhtä kas­vo­ton­ta muut­tu­jaa esim. “uskon­to”, joka sit­ten sisäl­lös­tään riip­pu­mat­ta saat­tai­si olla fun­da­men­taa­li­sem­paa tai vähem­män fun­da­men­taa­lis­ta. Vaan tuon itse opin sisäl­löl­lä on hyvin suu­ri merkitys.

  Kat­soit­te­ko YLE:n mus­li­mie­lä­mää? Ohjel­man tavoit­teek­si oli jul­ki­lausu­tus­ti ase­tet­tu moni­kult­tuu­ri­suu­den edis­tä­mi­nen. Tätä var­ten ohjel­maan vali­tut mus­li­mit oli­vat taa­tus­ti mal­til­li­sim­mas­ta päästä.

  Sii­tä huo­li­mat­ta näil­tä mal­til­li­sil­ta­kin tuli väliin sel­kä­pii­tä hyy­tä­viä as-mat­ter-of-fact rau­hal­li­seen äänen­sä­vyyn lausut­tu­ja näke­myk­siä. Esi­mer­kik­si tämä Suo­men-syy­ria­lai­nen lää­kä­ri Anas nimel­tään. Hän ilmoit­ti noin vain, ettei isla­mis­sa nai­sel­la ole oikeut­ta osal­lis­tua hau­ta­jai­siin. Miet­ti­kää hyvät moni­kult­tu­ris­tit het­ken aikaa, mitä tar­koit­taa ettei nai­nen saa olla läs­nä hyväs­te­le­mäs­sä äiti­ään, poi­kaan­sa, aviomiestään.

  Tämä lää­kä­ri-imaa­mi ei näh­nyt asias­sa ongel­maa, kos­ka nai­nen voi kyl­lä vie­rail­la hau­dal­la myö­hem­min. Sit­ten tois­te­li toi­saal­la vähän väliä, ettei isla­min ja län­si­mai­sen yhteis­kun­nan välil­lä ole mitään ristiriitaa.
  Imaa­min homo­sek­su­aa­li­suu­den vihaa­mi­ses­sa ei sinän­sä ollut mitään yllät­tä­vää, kos­ka kyl­lä­hän “mal­til­li­ses­sa” Tur­kis­sa­kin rei­lus­ti yli 80% ei homo­sek­su­aa­li­suut­ta hyväk­sy. Meil­lä­hän luku on täy­sin päinvastoin.

  Tulee mie­leen toi­nen mal­til­li­nen isla­min media­kas­vo, Suo­men isla­mien jul­ki­suu­des­sa näky­vin oppi­nut, usein lin­nan­juh­lil­la­kin näh­ty, joka n. vuo­si sit­ten tokai­si aivan kuin asia oli­si mitä luon­nol­li­sin ja loo­gi­sin, että mik­si 13-vuo­tiais ei sai­si nai­da aikuis­ta mies­tä, jos sen ikäi­set seu­rus­te­le­vat kes­ke­nään­kin. Miet­ti­kää, min­kä val­ta­van syvä­kult­tuu­ri­sen eron tuol­lai­nen yksi­kin lausah­dus voi pal­jas­taa län­si­mai­den ja isla­min välillä.
  Moni­kult­tu­ris­tit hil­je­ne­vät täl­lai­sis­ta sii­nä kuin aika­naan kom­mu­nis­tit hil­je­ni­vät idän ruokajonoista.
  Mikään ei syn­ny­tä yhtä vah­vas­ti kriit­ti­syyt­tä kuin antaa mus­li­mien itse puhua puo­les­taan. Ilman kai­ken omas­ta huma­nis­ti­ses­ta näkö­kul­mas­taan selit­tä­vää ja pyö­ris­te­le­vää ymmär­tä­jää välissä.

  Sit­ten totean vie­lä tämän, kos­ka se on tot­ta ja mer­kit­tä­vä teki­jä, vaik­ka kuin­ka haluai­si, ettei asia niin ole.
  Isla­mi­lai­sis­sa mais­sa lähi-idäs­sä ja Afri­kas­sa ihmis­ten kes­ki­mää­räi­nen syn­nyn­näi­nen impul­sii­vi­suus ja älyk­kyys osal­taan väis­tä­mät­tä vai­kut­ta­vat sii­hen miten kult­tuu­ri ja sen myö­tä uskon­to ilmentyvät.

 103. Cha­vezin mur­haa­mis­ta vaa­ti tv-evan­ke­lis­ta Pat Robert­son. Hänen tv-ohjel­maan­sa Suo­mes­sa lähet­ti HS:n usko­vai­sen Oja­rek­sen perus­ta­ma TV7, mut­ta tuo mur­ha­käs­ky­ko­hu sai hei­dät vaih­ta­maan UK:n ver­sioon ko. ohjelmasta.

  Evoluutiokoekielto(opetus ei aivan suo­raan kiel­let­ty mut­ta ten­ti­ky­sy­myk­set evo­luu­tios­ta osa­val­tio­ta­sol­la lope­tet­tiin) tuli Kan­sa­sin osa­val­tios­sa voi­maan 1999, mut­ta se perut­tiin toi­sis­sa vaa­leis­sa myö­hem­min kuin tuli jär­ke­väm­mät. Yksi tausta“piru” oli Tom Wil­lis, joka New Scien­tis­tin haas­tat­te­lus­sa piti myös­kin maa­ta liik­ku­mat­to­ma­na kos­ka Raa­mat­tu niin sanoo.

  2007 Loui­sia­nan kuver­nöö­rik­si tuli Bob­by Jin­dall joka halu­aa ID-krea­tio­nis­min ope­tus­ta kou­lui­hin (Intel­li­getn Design on uusi ove­la yri­tys vesit­tää evo­luu­tio-ope­tus kou­luis­sa). Hän on jo alle­kir­joit­ta­nut sii­hen pyr­ki­vän lain.

  Moniin US-osa­val­tioi­den republi­kaa­nien puo­lue-ohjel­miin on kir­joi­tet­tu vaa­ti­mus evo­luu­tio-ope­tuk­sen kysee­na­lais­ta­van ID/kreationismin tuo­mi­ses­ta kou­lui­hin.. (kuten myös kas­vi­huo­neil­miön, suku­puu­ton, hyvin­voin­ti­val­tion(! heil­le wel­fa­re sta­te tar­koit­taa kom­mu­nis­mia) tms kysee­na­lais­ta­mis­ta kou­luis­sa tai ope­tuk­sen rajoittamista).

 104. Uudem­pi oikeus­ta­paus (Kitz­mil­ler vs Dover Area School District) kos­ki itse ID-krea­tio­nis­mia ja se tapah­tui Penn­syl­va­nian osa­val­tios­sa 2005, Tuo­ma­ri Jone­sin pää­tös jou­lu­kuus­sa 2005, joka tuo­mit­si ID:n uskon­nok­si eikä tie­teel­li­sek­si, on koi­tu­nut näkö­jään ID-liik­keel­le tuhoisaksi. 

  Suo­mes­sa sii­hen ID-oppiin ovat koit­ta­neet saa­da vie­lä eloa prof. T.Puolimatka ja prof M.Leisola ja lää­kä­ri Reinikainen..(Suomessahan aal­lot tuloo rapa­kon takaa vähän myöhässä 😉

  Lei­so­la, Rei­ni­kai­nen ja USAs­sa pre­si­dent­tieh­do­kas Sarah Palin usko­vat 6–10’000 v ikäi­seen maa­pal­loon tai aina­kin yhtä lyhyeen elä­män­his­to­ri­aan ja Nooan tul­vaan. Sel­lai­sen käteen ydin­a­se­salk­ku ? Huh..

 105. Mai­nit­ta­koon vie­lä tär­keä tapaus: USAn kris­til­li­nen opi­nah­jo Bob Jones Uni­ver­si­ty ei pit­kään las­ke­nut mus­tia opis­ke­le­maan 1971 asti ja sen­kin jäl­keen eri­ro­tuis­ten deit­tai­lu­kiel­to oli voi­mas­sa 3.3.2000 asti jol­loin nousi kohu ja tv:ssä annet­tu lupaus lopet­ti deittikiellon.

  Ko. yli­opis­tos­sa ei ope­te­ta evo­luu­tio­ta aina­kaan tavan tapaan vaan kris­til­lis­tä luo­mi­sop­pia eli kreationismia.

 106. Anteek­si tie­tä­mät­tö­myy­te­ni, mut­ta kun mat­kus­tan esim. USA:han niin pitää teh­dä sel­koa eri­lai­sis­ta elä­män­ta­vois­ta ja sai­rauk­sis­ta ml. AIDS yms.

  Onko esim. AIDS tai joku muu asia este pääs­tä Suomeen?

 107. En ihan tie­dä, mis­tä tääl­lä on tar­koi­tus kes­kus­tel­la. Ohi­men­nen voin ker­toa vaik­ka, että Niko­lai I alkoi käyt­tää armah­dusoi­keut­ta kris­til­li­sen vakau­muk­sen­sa vuok­si. Kris­ti­nus­kol­la on tuol­lai­nen vai­ku­tus ollut muutoinkin.

 108. Kan­ta­vih­reä Eero Palo­hei­mo on näem­mä juu­ri eron­nut vih­reis­tä pro­tes­ti­na vih­rei­den maa­han­muut­to- ja moni­kult­tuu­ri­suus­po­li­tii­kal­le. Hän kut­suu perus­te­luis­saan vih­rei­den näke­myk­siä teko­py­hik­si ja naii­veik­si. Osmol­ta kom­ment­tia tähän?

 109. Kyl­lä var­maan on tot­ta, sehän oli lehdessäkin.
  Soi­nin­vaa­ra tun­tuu usko­van mitä kir­joi­te­taan, jos se ruok­kii omia ennak­ko­luu­lo­ja. Onko­han tul­lut vie­tet­tyä lii­an pal­jon aikaa Tuo­mio­jan seu­ras­sa. Muis­tan kyl­lä itse­kin mm. Kan­sa­sin osa­val­tion kou­lu­lau­ta­kun­nan yri­tys­tä “älyk­kääs­tä suun­nit­te­lus­ta” ker­to­mi­sen lisää­mi­ses­tä. Sekin yri­tys kyl­lä kaa­tui. Muis­te­len, että kumoa­mi­nen uuti­soi­tiin Suomessa.
  Kysyin mm. mil­lä perus­teel­la tulee väi­tet­tyä, että New Yor­kis­sa on lupa opet­taa evoluutiota.
  Siis, että sii­hen tar­vit­tai­siin erik­seen jokin lupa.
  Kor­kein oikeus on päät­tä­nyt, että krea­to­nis­min opet­ta­mi­sen evo­luu­tion rin­nal­la on lainvastaista.
  Yli 300 mil­joo­nan asuk­kaan maas­sa on aika lail­la kou­lu­lau­ta­kun­tia, jois­ta jot­kut voi­vat kek­siä mitä tahan­sa höl­möä. Ei ole ihan vie­ras­ta pie­nem­mäs­sä­kään maass­sa. (Nor­jas­sa muu­ten ope­tus­mi­nis­te­ri Bon­de­vik yrit­ti saa­da “evo­luu­tion kri­tiik­kiä” kou­lui­hin). Siis ihan tuos­sa naa­pu­ris­sa näyt­tää ole­van “republi­kaa­ni­lä­hiös­sä asu­via punaniskoja”.
  Toi­nen asia on se, että kou­lu­lau­ta­kun­nan pää­tök­sen olles­sa lain­vas­tai­sen, se kumo­taan. Ei tar­vit­se vie­dä kor­keim­paan oikeu­teen. Näin on käy­nyt juu­ri näis­sä “älyk­kään suun­ni­te­lun” tapauksissa.
  Siis, mis­sä jul­ki­ses­sa kou­lus­sa USAs­sa on todel­la kiel­let­ty evo­luu­tion opet­ta­mi­nen? Ja onko pää­tös pitä­nyt oikeu­des­sa, sil­lä 100% var­muu­del­la kiel­to vie­täi­siin oikeu­teen. Niil­lä­kin seu­duil­la, jois­sa uskon­non mer­ki­tys on suu­rem­pi, on mui­ta­kin asuk­kai­ta jot­ka kyl­lä vetä­vät kiel­lon oikeu­teen. Minä­kin teki­sin niin.

  Alas­to­mas­sa kau­pun­gis­sa on 8 mil­joo­naa tari­naa, kyl­lä siel­tä­kin löy­tyy joku kahe­li vaa­ti­maan evo­luu­tion ope­tuk­sen kiel­tä­mis­tä tai pakol­lis­ta kas­vis­ruo­ka­päi­vää. Toi­nen jut­tu on, suos­tu­taan­ko ja kol­mas, se tär­kein, hyväk­syy­kö oikeus päätöksen.
  On ihan hyvä jut­tu tut­kia eri kou­lu­jen oppi­lai­den pär­jää­mis­tä samois­sa kokeissa.
  Sitä­hän Suo­mes­sa teh­dään­kin. Suo­men Kris­til­li­nen kou­lu oli muu­ten tänä vuon­na pal­jon edel­lä eräi­den vih­rei­den heh­kut­ta­mia Stei­ner-kou­lu­ja. Bio­lo­gis­sa pär­jää­mis­tä en tie­dä, mut­ta Stei­ne­rin ideat eivät ole ihan Nobel-kamaa. Toi­vot­ta­vas­ti Soi­nin­vaa­ra tart­tuu kou­lu­jen ver­tai­luun vakavasti.
  Käsi­tyk­se­ni mukaan kato­li­set kou­lut ovat esim. juu­ri New Yor­kis­sa saa­neet erit­täin hyviä tulok­sia. Siis myös bio­lo­gias­sa. Lisäk­si nii­den hal­lin­to on todel­la pal­jon kevyem­pi kuin kau­pun­gin jul­kis­ten kou­lu­jen. Muis­taak­se­ni New Yor­kis­sa on jul­kis­ten kou­lu­jen hal­lin­nos­sa 50 hen­keä yhtä kato­lis­ten kou­lu­jen vas­taa­va kohden.
  James Too­ley kir­joit­taa kir­jas­saan The Beau­ti­ful Tree maa­il­man köy­hien pitä­miä yksi­tyi­siä kou­lu­ja ja ker­too, kuin­ka mus­li­mi­seu­dul­la Intias­sa kou­luil­la on nimet kuten St. Mary School jne, kos­ka kato­li­sil­la kou­luil­la on siel­lä­kin niin hyvä maine.

  1. Kysy­mys oli sii­tä, voi­ko kris­ti­nus­ko sumen­taa jär­jen sii­nä mis­sä islam. Se, että se ei sumen­na enem­mis­tön jär­keä, kuin jol­la­kin pie­nel­lä paik­ka­kun­nal­la, ei tar­koi­ta, ettei se sumen­na kenen­kään tai edes mer­kit­tä­vän vähem­mis­tön jär­keä tai edes pre­si­den­tin jär­keä. Jopa kor­kean oikeu­den tuo­ma­rin jär­ki voi sumen­tua, kos­ka tuos­sa tai­si olla kyse äänestyspäätöksestä.

 110. Lurk­ki tms: kuka ja mikä puo­lue ajaa suo­meen teo­kra­ti­aa? ’ (Kari Koskinen)
  Otit asiak­se­si ver­ra­ta les­to­ja Soma­lian isla­mis­tei­hin. Ko. isla­mis­tit aja­vat teo­kra­ti­aa ja teke­vät itse­mur­hais­ku­ja. Les­tat eivät tee kum­paa­kaan, joten minä las­ken hei­dät huo­mat­ta­vas­ti parem­mik­si ihmi­sik­si kuin islamistit.

 111. Israe­li­lai­set mää­rää­vät myös ara­bit nou­dat­ta­maan sapa­tin mää­räyk­siä, ja pahoin­pi­te­le­vät sen rik­ko­jia, vaik­ka mitä juu­ta­lais­ten sapa­tin pitäi­si muil­le uskon­noil­le kuu­lua.’ (OS)
  Outoa. Juu­ta­lai­sen lain nou­dat­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta juu­ta­lai­sil­le itsel­leen vain, jos heil­lä on joku ei-juu­ta­lai­nen teke­mäs­sä sapat­ti­na vält­tä­mät­tö­miä asioi­ta hei­dän puo­les­taan: http://en.wikipedia.org/wiki/Shabbos_goy

 112. Olen asu­nut sel­lai­si­sa mus­li­mi­mais­sa kuin Male­sia ja Indonesia.
  Male­sias­sa usko­to oli yksi val­lan käy­tön väli­nen eli mus­li­meil­la oli polii­ti­nen ja hal­lin­nol­li­nen val­ta ja on var­maan vieläkin.
  Kii­na­lai­set taas hal­lit­se­vat businesselämää
  Uskon­non pukeu­tu­mis­koo­de­ja käy­tet­tiin, jot­ta kan­sa­ryh­mät erot­tui­vat toi­sis­taan riit­tä­vän sel­väs­ti ja mus­li­mit halusi­vat koros­taa her­ra­kan­san roolia
  Male­sian väes­tö jakaan­tui malai­jei­hin n 60 % kii­na­lais­ta alku­pe­rää ole­viin n 30 % ja 10 % oliin­tia­lai­sia, euroop­pa­lai­sia ym muita

  Suu­rin osa mus­li­meis­ta oli var­sin maal­li­sia, mut­ta joil­lain alueil­la esiin­tyi kiih­kous­ko­vai­suut­ta, mut­ta ryh­mät oli­vat pie­niä ja hal­li­tus piti hei­tä kurissa.

  Mut­ta sekoit­tu­mis­ta eri väes­tö­ryh­mien välil­lä ei juu­ri tapah­tu­nut, sii­tä piti huo­len val­lit­se­va per­he­kult­tuu­ri eli sukuun ei hyväk­syt­ty kuin omaa ryh­mää ole­via edustajia.Perhe on sosi­aa­li­nen yksik­kö jon­ka sisäl­lä toi­mii sosi­aa­li­tur­va ja avun­an­to. Val­tio on yleen­sä sor­ta­ja ja viran­omai­set eivät ole tur­van anta­jia vaan ryöstäjiä
  Tämä per­he­kes­kei­syys on pahem­pi yksi­lön vapaut­ta rajoit­ta­va teki­jä kuin val­tion rajoitukset.

  Tapa­sin malai­jin kans­sa nai­mi­sis­sa ole­van suo­ma­lai­sen mie­hen ja hän työs­ken­te­li­kin jon­kin aikaa Nokial­le. Hän oli jou­tu­nut kään­ty­mään mus­li­mik­si, mut­ta kun hän ei ollut per­heen pat­riar­kan siu­naa­ma niin hän­tä syr­jit­tiin per­hees­sä ja esim hänen oli vai­kea saa­da työtä .
  Kii­na­lai­set oja intia­lai­set livat tavoil­taan vapaam­pia, mut­ta per­heyh­tei­sö oli heil­lä­kin sul­jet­tu ja sään­nöt per­heen hyväk­syn­näs­tä tiukkoja

  Täl­lai­sis­ta voi­mak­kaan per­he­kult­tuu­rin mais­ta tule­vat eivät integroi­du vaan jää­vät eris­ty­neik­si saarekeiksi.
  Male­sias­sa väes­tö­ryh­mät ovat asu­neet sato­ja vuo­si, mut­ta eivät ole sekoittuneet.
  Ruha val­lit­see kui­ten­kin ryh­mien välil­lä ja saa­toim­me istua iltaa malai­jit, kii­na­lai­set, intia­lai­set, euroop­pa­lai­set kek­se­nään ja haus­kaa viet­täen, mutt aru­ha on aina ohut ja on useas­ti rik­kou­tu­nut mel­la­koi­hin ja tap­pio­hin, kun val­lan tasa­pai­no on jon­kun mur­rok­sen vuok­si horjunut.
  Täl­lai­set moni­kult­tuu­ri­set maat eivät ole myös­kään vapai­ta demo­kra­tioi­ta, sil­lä val­lan tasa­pai­non hal­lit­se­mi­nen estää demo­kra­tian toteu­tu­mis­ta ja kes­kit­tää val­taa ryh­mien johtajille

 113. Kris­ti­nus­ko syn­tyi aikoi­naan isla­min vas­ta­koh­dak­si, jon­ka jokai­nen voi lukea Jee­suk­sen opeista:

  Se heit­tä­köön ensim­mäi­sen kiven, joka on syy­tön” (syn­tis­ten nais­ten kivittäminen).

  Kos­ton ja sha­ria-lakien mukaan raa­jo­jen sil­po­mi­sen, ham­mas ham­paas­ta sijaan sijaan ARMO.
  “Jos sinua lyö­dään, kään­nä toi­nen­kin poski…”
  Jne jne.

  AZ tapai­li omal­la ter­mi­no­lo­gial­laan samaa,
  mitä minä­kin olen ehkä yrit­tä­nyt ilmaista:
  az kir­joit­ti 3.10.2010 kel­lo 14:16

  Kar­ri­koi­den voi­si sanoa, että maa­han­muut­to on muo­ti-ilmiö ja työl­li­syys­pe­rus­te on var­sin outo veru­ke maa­han­muu­tol­le, kos­ka kak­si suku­pol­vea maa­han­muut­ta­jis­ta on eläk­keel­lä, ennen kuin kol­mas jäl­ki­pol­vi on joten­kin assi­mi­loi­tu­nut yhteis­kun­taam­me ja työelämään. 

  Vaka­vas­ti otet­ta­vaa tut­ki­mus­tie­toa akkul­tu­raa­tios­ta ja assi­mi­laa­tios­ta löy­tyy tästä:
  http://ulkosuomalainen.com/artikkelit/0008/siirtolaisuustutkimus/akkultraatio.html

  p.s. en itse ole usko­vai­nen enkä edes kuu­lu kirk­koon, mut­ta kris­til­li­nen etiik­ka on minul­la­kin gee­neis­sä ja se on täy­sin vas­ta­koh­tai­nen isla­min opeil­le ja syn­ty­nyt isla­min kri­tii­kis­tä. Kas sii­nä pul­ma, jota ei maa­han­muut­to­vi­ras­tois­sa niin vain ratkaista.

  1. Aika hyvä oli­vat kris­ti­nus­kon kehit­tä­jät enna­koi­maan, kun se osa­si syn­tyä isla­min vas­ta­koh­dak­si jo ennen isla­min perus­ta­mis­ta. Eikö­hän tuo kivit­tä­mi­nen ole van­ha­tes­ta­men­til­lis­ta perua.

 114. Jopa kor­kean oikeu­den tuo­ma­rin jär­ki voi sumen­tua, kos­ka tuos­sa tai­si olla kyse äänestyspäätöksestä”

  Kor­keim­man oikeu­den äänes­tyk­ses­sä oli kyse sii­tä, onko kyse perus­tus­lain kiel­tä­mäs­tä asias­ta vai ei. Sii­tä voi­daan olla eri miel­tä eri perus­teil­la riip­pu­mat­ta sii­tä, pitää­kö maa­il­man syn­tyä ison lin­nun munas­ta Ilmat­ta­ren pol­vel­la tote­na vai ei. 

  Yksi­tyi­ses­sä yli­opis­tos­sa voi teh­dä vaik­ka mitä höl­möä, kuten esim. ns. Snell­man-yli­opis­ton bio­dy­na­miik­ka. On mm. opis­ke­li­jan omas­sa har­kin­nas­sa, kuvit­te­lee­ko yri­tys­ten ole­van hake­mas­sa krea­to­nis­min tai stei­ne­ri­lai­suu­den valai­se­mia kyky­jä. Veron­mak­sa­jien raho­ja ei huu­haa­seen tie­ten­kään pidä tuhlata.

 115. Mat­ti Kinnunen:

  Käsit­tääk­se­ni Afga­nis­ta­nis­sa­kin kan­saa alkoi kum­mas­ti kuol­la pal­jon enem­män USA:n (sinän­sä lail­li­sen, mut­ta sur­keas­ti hoi­de­tun) kan­san­mur­ha­nes­tiä­mis­hyök­käyk­sen jälkeen.

  Ja jos nyt ihan tark­ko­ja ollaan, niin nat­sit hävi­si­vät NL:lle, eivät USA:lle.

  Jos nyt ihan tark­ko­ja ollaan, niin kyl­lä ne USA:lle hävi­si­vät. Ja jos ihan tark­ko­ja ollaan, niin afgaa­nien kan­nal­ta N:n val­ta oli parempli kuin Tale­baa­nien, vaik­ka sii­tä­kään tus­kin on pal­jon kau­nis­ta sanottavaa.

  Kari

 116. Islam oli ole­mas­sa kult­tu­ri­ses­ti jo ennen “perus­ta­mis­taan”; ja ennen kir­joi­tus­tai­toa. Kris­ti­nus­ko syn­tyi nime­no­maan sha­ria lain sukui­sen kult­tuu­rin kri­tii­kik­si. Kaut­ta his­to­rian nämä kult­tuu­rit ovat­kin sit­ten olleet vas­tak­kain. Mer­kit­tä­vin yhteen­ot­to oli kes­kia­jal­la Espan­jan val­taus, joka lop­pui verisesti. 

  Pahin­ta täs­sä kes­kus­te­lun lat­teu­des­sa on, että tämä moni­kult­tuu­ri­suus näh­dään työ­voi­ma­po­lit­ti­se­na kysy­myk­se­nä ja että kau­ko­mai­den ihmi­siä tar­vi­taan meil­lä paik­kaa­maan vero­tu­lo­jen ehty­mis­tä ja van­hus­ten huoltoa.

 117. Jos­pa nyt aluk­si ker­toi­sit yhden (1) pai­kan, jos­sa voi näh­dä nais­puo­li­sen soma­lin töis­sä. Myös yksi­kin näke­mä­ni avioliitto/seurustelu länk­kä­ri­mie­hen ja soma­li­nai­sen kans­sa saat­taa muut­taa käsitystäni…

  Kari kään­si kysy­myk­se­ni tuol­la kau­ka­na ylhääl­lä epä­olen­nai­suuk­siin (vaik­ka moni sii­hen tart­tui­kin ja ker­toi mon­ta esi­merk­kiä). Kysy­myk­se­ni oli, mis­sä olet tutus­tu­nut kult­tuu­riin niin hyvin että voit tuo­mi­ta sen noin? Vai perus­tuu­ko käsi­tyk­se­si kult­tuu­rin vas­ten­mie­li­syy­des­tä anek­doot­tei­hin, yksi­löi­den satun­nais­ta­paa­mi­siin ja net­ti­kir­joit­te­luun? Minä en rehel­li­ses­ti sanot­tu­na tie­dä soma­lien kult­tuu­ris­ta juu­ri mitään enem­pää kuin juu­ri nuo, mut­ta kuu­len mie­lel­lä­ni hen­ki­lö­koh­tai­sem­pia ja ennen­kaik­kea syväl­li­sem­piä koke­muk­sia. Onko sinul­la sellaisia?

  minä luu­len, että tar­vit­si­sin toi­sen­lai­sia­kin koke­muk­sia ao. porukasta.

  …Ai niin, sel­väs­ti­kään ei. Mik­si sit­ten niin suu­rel­la var­muu­del­la tuo­mit­set koko kult­tuu­rin, ja sen myö­tä kaik­ki sen edus­ta­jat (tai sil­tä se vai­kut­taa) vastenmieliseksi?

  Ja mis­sä­hän päin maa­il­maa mark­ki­na­ta­lous näin toi­mii­kaan? Resurs­sien tas­a­puo­li­nen jako on toteu­tu­nut? Ase­kaup­pa lop­pu­nut? Rau­ha taattu?

  Suo­mes­sa, Ruot­sis­sa, Sveit­sis­sä, Hol­lan­nis­sa, Sin­ga­po­res­sa, Male­sias­sa…. Onko näis­sä jotain vikaa?

  Male­sian mai­ta ovat Indo­ne­sia ja Filip­pii­nit, molem­mil­la on aseis­te­tut kapi­nal­li­sen­sa ja ter­ro­ris­mia kau­an ennen nykyis­tä isla­mis­mi­buu­mia, sekä Uusi-Gui­nea, resurs­sien­jaon epä­ta­sai­suu­des­saan ihan omaa luok­kaan­sa (eivät­kä nuo edel­li­set­kään nyt tasai­sen elin­ta­son mai­ta ole). Ja mitä Euroop­paan tulee, nime­no­maan mark­ki­na­ta­lous­ko tääl­lä on rau­han ja resurs­sien tasa­jaon teh­nyt? Huma­nis­mil­la, seku­la­ris­mil­la, sosia­li­de­mo­kraat­ti­sil­la ihan­teil­la ei ole mitään teke­mis­tä asian kanssa?

 118. Kysy­mys oli sii­tä, voi­ko kris­ti­nus­ko sumen­taa jär­jen sii­nä mis­sä islam. 

  Kyl­lä maa­il­maan höy­ry­päi­tä mah­tuu, jot­ka eivät ero­ta myyt­tis­tä ker­to­mus­ta his­to­rian­kir­joi­tuk­ses­ta, mut­ta täl­lai­set rin­nas­tuk­set kyl­lä ker­to­vat sii­tä, ettei kir­joit­ta­ja tie­dä ollen­kaan, miten perus­ta­van­laa­tui­ses­ti kris­ti­nus­ko ja islam jo ihan läh­tö­koh­dal­taan eroavat.

  Kris­ti­nus­ko syn­tyi, jos ei nyt ihan ala­luo­kan, niin ei mis­sään nimes­sä sil­loi­sen yhteis­kun­nan hal­lait­se­van luo­kan pii­ris­sä. Uuden tes­ta­men­tin kir­joi­tuk­set syn­tyi­vät kier­to­kir­jei­nä seu­ra­kun­nil­le ja kun tuli tar­ve pis­tää peri­mä­tie­toa Jee­suk­sen toi­min­nas­ta muis­tiin. Alu­nal­ku­jaan nämä teks­tit eivät olleet suo­raa Juma­lan puhet­ta eikä nii­tä sel­lai­se­na nyky­ään moni kris­tit­ty pidä. Monis­ta teks­teis­tä suo­ras­taan huo­kuu, että parem­pi pysyä väleis­sä maal­li­sen hal­lin­non kans­sa (Wil­le Riek­ki­nen kut­suu Piis­pan Piplias­sa muu­ta­mia koh­tia Roo­ma­lais­kir­jees­sä dik­taat­to­rien suo­sik­ki­lu­ke­mis­tok­si), hen­gel­li­nen ja maal­li­nen val­ta pide­tään visus­ti eril­lään. Tämä ei tie­ten­kään täy­sin päde Van­haan tes­ta­ment­tiin, mut­ta kun Uuden tes­ta­men­tin kir­jo­ja kir­joi­tet­tiin, kris­ti­nus­ko oli jo irtau­tu­mas­sa juu­ta­lai­suu­des­ta ja Van­han tes­ta­men­tin roo­li Raa­ma­tus­sa on antaa taus­taa sil­le, mil­lai­ses­sa maa­il­mas­sa Uuden tes­ta­men­tin kuvaa­mat tapah­tu­mat tapahtuivat. 

  Koraa­ni taas on syn­ty­nyt parin­kym­me­nen vuo­den aika­na pro­feet­ta Muham­me­din näky­jen poh­jal­ta ja mus­li­mit usko­vat, että Koraa­ni on kopio tai­vaal­li­ses­ta Koraa­nis­ta. Kuol­les­saan Muham­med oli pait­si hen­gel­li­nen myös maal­li­nen joh­ta­ja ja moni Koraa­nin teks­ti sää­te­lee maal­li­sia asioi­ta (löy­tyy­pä siel­tä suo­si­tus imet­tää las­ta kak­si­vuo­ti­aak­sia asti, tai parem­min­kin ohje olla erot­ta­mat­ta äitiä ja las­ta ennen kak­si­vuo­tis­päi­vää ime­tyk­sen vuoksi).

  1. Minul­la on sel­lai­nen käsi­tys, että jos ihmi­nen on luo­teel­taan höy­ry­pää, hän löy­tää sii­hen perus­tei­ta mis­tä uskon­nos­ta tahan­sa ja jos hän on sivis­ty­nyt ja tasa­pai­noi­nen filant­roop­pi, hän löy­tää sii­hen­kin perus­tei­ta mis­tä uskon­nos­ta hyvänsä.
   Jos­tain syys­tä kiih­ko­mie­li­nen uskon­nol­li­suus näyt­tää viih­ty­vän suun­nil­leen saman­lai­ses­sa yhteis­kun­nal­li­ses­sa tilan­tees­sa kun ääri­koi­keis­to­lai­suus­kin. Juu­ri nyt Lati­na­lai­sen Ame­ri­kan talou­det ovat samal­la tasol­la kuin Euroop­pa 30-luvul­la. Niin­pä siel­lä kont­rol­loi­tu kato­li­lai­suus on syr­jäy­ty­mäs­sä hel­lun­tai­lai­suut­ta muis­tut­ta­val­la karis­maat­ti­sel­la kri­til­li­syy­del­lä. Yleen­sä äärius­ko­nol­li­suus yhdis­tyy myös kan­sal­lis­mie­li­syy­teen. Näin esi­mer­kik­si Ser­bias­sa tai Yhdys­val­lois­sa. Se toi­sen­lai­nen kri­til­li­syys, jota kirk­kom­me pää­osin edus­taa, on taas hyvin suvait­se­vais­ta suh­tees­sa vier­tai­siin kansoihin.
   Suo­ma­lai­sis­sa olois­sa kris­til­li­syys mal­til­lis­tuu, mut­ta niin mal­til­lis­tui myös tataa­rien isla­mi­lai­suus. Nii­tä piir­tei­tä, joi­ta Riit­ta tun­tui liit­tä­vän isla­mi­lai­suu­teen, ei tataa­rien pii­ris­sä ole lainkaan.

 119. lurk­ki,

  Lai­naat vää­rin! Mie­li­pi­tee­ni saat­ta­vat olla per­sees­tä, mut­ta eivät noin. Minä en ver­taa isla­mia les­ta­dio­lai­siin, kos­ka en kum­paa­kaan kat­so riit­tä­väs­ti tun­te­va­ni (vaik­ka olen­kin luke­nyt Raa­ma­tun ja Koraanin).

  Kari

 120. Tuo rei­lus­ti ylem­pä­nä esi­tet­ty ana­lo­gia soma­lia­lais­ten ääriai­nes­ten ja suo­ma­lais­ten les­ta­dio­lais­ten välil­lä oli käsit­tä­mä­tön. Sen mukaan soma­lien pitä­mi­nen tavan­omais­ta fun­da­men­ta­lis­ti­sem­pa­na oli­si täs­sä suh­tees­sa sama asia, kuin jos kaik­ki suo­ma­lai­set lei­mat­tai­siin fun­da­men­ta­lis­ti­kris­ti­tyik­si, kos­ka meil­lä on tääl­lä pie­ni lestadiolaisvähemmistö.

  Tar­koit­taa­ko tuo sitä, että jokai­ses­sa kan­sas­sa ja kult­tuu­ris­sa on täs­mäl­leen yhtä suu­ri osa ääria­jat­te­le­via fun­da­men­ta­lis­te­ja? Onko siis soma­lien jou­kos­sa fun­da­men­ta­lis­te­ja täs­mäl­leen yhtä suu­ri osuus, kuin suo­ma­lais­ten jou­kos­sa les­ta­dio­lai­sia? Jos on, niin mil­lä ihmeen perusteella? 

  Tuos­sa ver­tauk­ses­sa ei ole mitään jär­keä. On mah­dol­lis­ta, tai jopa toden­nä­köis­tä, että eri kult­tuu­reis­sa fun­da­men­ta­lis­tien mää­rä vaih­te­lee. Voi­si­ko olla mah­dol­lis­ta, että soma­lien kes­kuu­des­sa fun­da­men­ta­lis­te­ja oli­si sit­ten­kin enem­män? Pit­kään jat­ku­va sisäl­lis­so­ta, jida­hiin ver­hot­tu meri­ros­vous ja moni muu seik­ka tun­tui­si tuke­van tuo­ta väi­tet­tä. Ei se tar­koi­ta, että kaik­ki soma­lit oli­si­vat fun­da­men­ta­lis­te­ja, mut­ta kyl­lä tie­tyn­lai­set kult­tuu­rit tun­tu­vat syn­nyt­tä­vän enem­män fun­da­men­ta­lis­mia kuin toi­sen­lai­set. Sii­nä ei edes ole mitään erikoista.

  Tämä on aito ongel­ma Soma­lias­sa. Pri­mi­tii­vi­sel­lä hei­mo­kult­tuu­ril­la on ete­läi­ses­sä Soma­lias­sa soti­laal­li­nen hege­mo­nia. Mie­les­tä­ni Soma­lia on oikeas­ti maa, joka pitäi­si län­si­mais­ten sota­voi­mien avul­la vapaut­taa tuos­ta ter­ro­ris­ti­jär­jes­tö al-Sha­baa­bin ynnä mui­den edus­ta­mas­ta täy­sin bar­baa­ri­ses­ta ja eläi­mel­li­ses­tä aavik­ko­kult­tuu­ris­ta. Tähän ei vain löy­dy yhdel­tä­kään maal­ta kiin­nos­tus­ta, sil­lä toi­sin kuin Ira­kis­sa, Soma­lias­sa ei ole niin hir­veäs­ti öljyä tai muu­ta kivaa.

 121. J:

  Kari kään­si kysy­myk­se­ni tuol­la kau­ka­na ylhääl­lä epä­olen­nai­suuk­siin (vaik­ka moni sii­hen tart­tui­kin ja ker­toi mon­ta esi­merk­kiä). Kysy­myk­se­ni oli, mis­sä olet tutus­tu­nut kult­tuu­riin niin hyvin että voit tuo­mi­ta sen noin? Vai perus­tuu­ko käsi­tyk­se­si kult­tuu­rin vas­ten­mie­li­syy­des­tä anek­doot­tei­hin, yksi­löi­den satun­nais­ta­paa­mi­siin ja net­ti­kir­joit­te­luun? Minä en rehel­li­ses­ti sanot­tu­na tie­dä soma­lien kult­tuu­ris­ta juu­ri mitään enem­pää kuin juu­ri nuo, mut­ta kuu­len mie­lel­lä­ni hen­ki­lö­koh­tai­sem­pia ja ennen­kaik­kea syväl­li­sem­piä koke­muk­sia. Onko sinul­la sellaisia? 

  Olen näh­däk­se­ni ker­to­nut koke­muk­sis­ta­ni enem­män kuin on tar­peen. Mut­ta kyl­lä täs­tä voi jatkaakin.

  Minä asun Hel­sin­gin Kuusi­tiel­lä, en siis kovin­kaan kau­ka­na sii­tä Eli­nan viit­taa­mas­ta Pik­ku-Huo­pa­lah­des­ta (jos tul­kit­sin mai­ni­tun K‑marketin oikein, niin aina­kaan tänään sitä näp­säk­kää soma­li­tyt­töä ei näky­nyt, vaik­ka olin aja­tuk­sis­sa­ni jo pik­kai­sen ihas­tu­nut­kin siihen 🙂

  No, eräs ystä­vä­ni asuu sat­tu­moi­sin samal­la kadul­la. Hän on eläk­keel­lä, vaik­ka nyt ei munun mie­les­tä­ni ole mikään “ikä­lop­pu”. Ei kui­ten­kaan sel­lai­nen kave­ri, kuin minä, jon­ka kimp­puun ei ihan vähäi­sel­lä yli­voi­mal­la kukaan uskal­la käydä.

  No soma­lit sit­ten piek­si­vät hänet sai­raa­la­kun­toon tuos­sa asun­to­ni edes­sä (täs­tä lie­neen n. kuu­kausi). Oli sii­tä kai sit­ten 50 euroa rahaa­kin saatu.

  Asial­li­ses­ti ottaen olet tie­ten­kin oikeas­sa: en minä nii­den soma­lien kult­tuu­ris­ta ymmär­rä sen enem­pää kuin sika sate­lii­tis­ta. Mut­ta en minä “suomalaisuudesta“kaan ole mitään tolk­kua otta­nut. Sil­ti, väki­sin­kin tulee mie­leen tämä ajatus:
  http://www.youtube.com/watch?v=RzzUGpEVqb0

  …Ai niin, sel­väs­ti­kään ei. Mik­si sit­ten niin suu­rel­la var­muu­del­la tuo­mit­set koko kult­tuu­rin, ja sen myö­tä kaik­ki sen edus­ta­jat (tai sil­tä se vai­kut­taa) vastenmieliseksi? 

  Kos­ka minä en ymmärrä!

  Male­sian mai­ta ovat Indo­ne­sia ja Filip­pii­nit, molem­mil­la on aseis­te­tut kapi­nal­li­sen­sa ja ter­ro­ris­mia kau­an ennen nykyis­tä isla­mis­mi­buu­mia, sekä Uusi-Gui­nea, resurs­sien­jaon epä­ta­sai­suu­des­saan ihan omaa luok­kaan­sa (eivät­kä nuo edel­li­set­kään nyt tasai­sen elin­ta­son mai­ta ole). Ja mitä Euroop­paan tulee, nime­no­maan mark­ki­na­ta­lous­ko tääl­lä on rau­han ja resurs­sien tasa­jaon tehnyt? 

  Nime­no­maan se! Mark­ki­na­ta­lous on seu­raus ihmi­soi­keuk­sis­ta ja yksiön oikeuk­sien kun­nioit­ta­mi­ses­ta. Toi­sin päin asia ei toi­mi, kuten Ete­lä-Ame­ri­kan yri­tyk­sis­tä nähdään.…

  Kari

 122. Kari kään­si kysy­myk­se­ni tuol­la kau­ka­na ylhääl­lä epäolennaisuuksiin 

  Itse asias­sa työs­sä­käyn­ti ei ole epä­olen­nai­suus. Karin kom­ment­ti oli vain pii­run ver­ran lii­an kär­ke­väk­si kir­joi­tet­tu. Omal­ta koh­dal­ta­ni vii­mi­sen parin vuo­den ajal­ta (ole­te­taan arme­li­aas­ti, että oli­sin unoh­ta­nut van­hem­mat esi­mer­kit), minul­le näi­tä työs­sä (tai sel­keäs­ti työ­mat­kal­la) ole­via soma­li­nai­sia (tai nai­sia, jot­ka ole­tet­ta­vas­ti oli­vat soma­lei­ta) on tul­lut vas­taan kol­me kap­pa­let­ta. Suh­tees­sa soma­lien mää­rään pää­kaupn­ki­seu­dul­la, ja työ­tän­sä teke­vien (tai työ­pak­kaan­sa mat­kus­ta­vien) ihmis­ten mää­rän jon­ka kes­ki­mää­rin vii­kon aika­na näen, se ei ole hyvä luku.

 123. Juha­na Vartiaiselle:

  Tote­sit että moder­ni val­tio ei ota etni­syyt­tä läh­tö­koh­dak­seen. — Tämä ei pidä paik­kaan­sa. Meil­lä on monis­sa Euroo­pan mais­sa — myös Suo­mes­sa — voi­mas­sa nor­me­ja jot­ka on koh­dis­tet­tu nime­no­maan etni­sen ryh­män eri­tyis­ky­sy­myk­siin. Mai­nit­ta­koon vaik­ka­pa saa­me­lais­ten ja roma­nien oikeu­det jois­sa on pal­jol­ti muka­na YK:n alku­pe­räis­kan­so­jen oikeuk­sia kos­ke­van julis­tuk­sen ainek­sia, mut­ta myös muu­ta, kan­sal­lis­ta ainesta.

  Yleis­tä­mis­tä pitäi­si tar­kas­tel­la hie­man ana­lyyt­ti­sem­min. Päät­te­le­mi­nen yksit­täis­ta­pauk­sis­ta ylei­seen päin (induk­tiii­vi­nen päät­te­ly) on olta­va sal­lit­tua sinän­sä. Muu­toin moder­ni val­tio ei toi­mi jär­keävs­ti. On ollut jär­ke­vää olet­taa että poh­jois­kar­ja­lai­sil­la on ylei­ses­ti ottaen kor­kea sydän-veri­suo­ni­tau­tien pre­va­lens­si ja suun­na­ta toi­men­pi­tei­tä tämän mukaan. Sen päät­te­ly ylei­ses­tä yksit­täi­seen (deduk­tii­vi­nen päät­te­ly) ei sai­si olla ihmis­ten koh­dal­la sal­lit­tua, eikä se ole­kaan. Siis jos olem­me havain­neet poh­jois­kar­ja­lais­ten kär­si­vän ylei­ses­ti var­hai­ses­ta syd­nä­kuo­le­mas­ta, se ei saa olla perus­te jät­tää palk­ka­mat­ta poh­jois­kar­ja­lais­ta 56-vuo­tias­ta hen­ki­löä töihin.

  Etni­syys siis saa olla moder­nin val­tion läh­tö­koh­ta ja jär­ke­väs­sä sosi­aa­li­po­li­tii­kas­sa (myös) sen kan­nat­taa olla moder­nin val­tion läh­tö­koh­ta. Vai mik­si meil­lä on roma­nia­siain neu­vot­te­lu­kun­ta? Ole­tam­me­ko että kaik­ki roma­nit ovat ongel­mai­sia ihmi­siä, jot­ka tar­vit­se­vat apua? Emme ole­ta, mut­ta olem­me havain­neet — tilas­toi­mat­ta — että suu­ri osa tar­vit­see apua integroi­tuak­seen yhteiskuntaan. 

  Tämän perus­teel­la sanoi­sin ettei maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka muo­dos­ta poik­keus­ta. Moder­ni val­tio voi toi­mia siten että se ottaa huo­mioon ylei­sel­lä tasol­la yksit­täi­sen etni­sen ryh­män pii­ris­sä havai­tut ongel­mat ja perus­taa rat­kai­sun­sa nii­hin. Sen sijaan moder­ni val­tio ei kos­kaan voi teh­dä etni­syy­den perus­teel­la sito­via joh­to­pää­tök­siä yksit­täi­sen hen­ki­lön osal­ta. Yksi­löl­lä on, tul­lak­seen tun­nus­te­tuk­si ihmi­se­nä, aina olta­va oikeus tul­la arvioi­duk­si vain omil­la meriiteillään. 

  Help­poa­han tämä ei ole. — Mil­lais­ta maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa Suo­mes­sa sit­ten pitäi­si nou­dat­taa? Palaan asi­aan vaa­li­si­vuil­la­ni hiu­kan tuon­nem­pa­na. Sanon kui­ten­kin heti että Pek­ka Haa­vis­ton avaus SK:ssa oli tär­kein tähän men­nes­sä koko “kes­kus­te­lus­sa” käy­tet­ty puheenvuoro.

 124. Kris­ti­nus­ko syn­tyi aikoi­naan isla­min vas­ta­koh­dak­si, jon­ka jokai­nen voi lukea Jee­suk­sen opeista:”

  Ei nyt sen­tään, islam syn­tyi vas­ta 600-luvul­la, kun ara­bit val­loit­ti­vat sil­loi­sen Pales­tii­na alu­een ja alkoi­vat omak­sua juutalaisuutta.
  Sitä ennen kris­ti­nus­ko oli jo saa­vut­ta­nut val­tion uskon­non ase­man Roo­man valtakunnassan.
  Itse asias­sa alus­sa kris­tit­ty­jä ei ero­tel­tu juu­ta­lai­suuu­des­ta ja alus­sa kris­ti­tyt oli­vat vain juu­ta­lai­suu­den ala­lah­ko eli juuu­ta­lai­suus oli se uskon­to, joka levi­si ensin Roo­man valtakunnassa.
  Jos­sain vuo­den 150 aikaan kris­ti­nus­ko voit­ti juu­ta­lai­suu­den ja kris­ti­nus­ko vah­vis­tet­tiiin Roo­man yhdek­si viral­li­sek­si uskon­nok­si 300 luvul­la Kons­tan­ti­nuk­sen toimesta.
  Juu­ta­lai­suus jäi elä­mään Roo­man val­ta­kun­nan syr­jä­kol­kil­la, sil­lä Roo­man val­ta heik­ke­ni ja val­ta­kun­ta hajo­si ensin kah­tia 300 luvun lopus­sa ja vähän myö­hem­min län­si-Roo­ma hajo­si kokonaan .
  Suu­rin osa maa­il­man juu­ta­lai­sis­ta onkin noi­ta Roo­man val­ta­kun­nan kään­nyn­näis­ten jäl­ke­läi­siä , eivät siis Pales­tii­nas­ta paenneita

 125. Itse asias­sa juu­ta­lai­suus ja islam ovat­lä­hel­lä toi­si­aan, kum­pi­kin perus­tuu samoi­hin tari­noi­hin ja saman alu­een kulttuuriin.
  Juu­ta­lai­suu­den suh­de on saman­ta­pai­nen kuin pro­tes­tant­tien ja katolilaisten.
  Juu­ta­lai­set ovat useam­min ja enem­män maal­lis­tu­neem­pia kuin isla­ma­lai­set, joten ero näkyy suu­rem­pa­na ulos­päin kuin se todel­li­suu­des­sa on

 126. Nii­tä piir­tei­tä, joi­ta Riit­ta tun­tui liit­tä­vän isla­mi­lai­suu­teen, ei tataa­rien pii­ris­sä ole lainkaan. 

  Täh? Mei­naat­ko, että tataa­rien Koraa­ni oli­si syn­ty­nyt joten­kin eri taval­la kuin mui­den mus­li­mien Koraa­ni, muu­ten kuin Pro­feet­ta Muham­me­din noin kah­den­kym­me­nen vuo­den aika­na koke­mien ilmes­tys­ten poh­jal­ta? Se on tie­ten­kin tot­ta, että osa mus­li­meis­ta ottaa kon­teks­tin huo­mioon ja tul­kit­see osan käs­kyis­tä kos­ket­ta­neen vain sitä his­to­rial­lis­ta tilan­net­ta, jos­sa Muham­med ilmes­tyk­sen­sä sai, ei muu­ta sitä, että Koraa­nia itses­sään pide­tään Juma­lan suo­ra­na puhee­na. Raa­mat­tua ei pide­tä, vaan puhu­taan epä­mää­räi­ses­ti Pyhän hen­gen ins­pi­roin­nis­ta. Koraa­nin lähin ver­taus­koh­ta kris­ti­nus­kos­ta on Jee­sus, ei Raamattu.

  Raa­mat­tua pys­tyy kyl­lä maal­li­nen val­ta tehok­kaas­ti hyö­dyn­tä­mään (Kus­taa Vaa­sa löy­si var­mas­ti uskon­puh­dis­tuk­sen yhtey­des­sä raa­ma­tul­li­set perus­teet siir­tää kir­kon omai­suus val­tiol­le), mut­ta se ei muu­ta sitä mihin­kään, että uudes­sa tes­ta­men­tis­sa maal­li­nen ja hen­gel­li­nen ovat läh­tö­koh­tai­ses­ti eril­lään, Koraa­nis­sa eivät. Van­has­ta tes­ta­men­tis­ta en uskal­la kir­joit­taa mitään, kos­ka käsi­tyk­se­ni ovat lähin­nä UT:n kir­joit­ta­jien käsi­tyk­siä. Ne eivät tee oikeut­ta aikan­sa juu­ta­lai­suu­del­le eivät­kä ker­ro nyky­juu­ta­lai­suu­des­ta juu­ri mitään.

  Mitä yri­tän sanoa, on se, että “kaik­ki uskon­not ja kaik­ki uskon­nol­li­suus on ihan saman­lais­ta” ‑ajat­te­lu ei nyt vain toi­mi. Aito vuo­ro­pu­he­lu on mah­dol­lis­ta vas­ta sit­ten, kun edes jol­lain tasol­la tie­de­tään, mihin toi­nen uskoo ja mihin ei.

  1. Vaik­ka Riit­ta ei pidä raa­mat­tua Juma­lan suo­ra­na puhee­na, moni muu pitää sitä Juma­lan sana­na koko­nai­suu­te­naan. Yhdys­val­lois­sa on kym­me­niä mil­joo­nia ihmi­siä, jot­ka sano­vat pitä­vän­sä Raa­mat­tua tote­na sanas­ta sanaan — eivät­kä he erot­te­le uut­ta ja van­haa tes­ta­ment­tia. Raa­ma­tus­ta löy­tyy myös käs­ky tap­paa homo­sek­su­aa­lit ja sitä on Juma­lan sananb nimis­sä myös sovel­let­tu. Ei Suo­mes­sa mut­ta muualla.
   Raa­mat­tua voi lukea, kuten Riit­ta lukee ja kuten toi­voi­sin useam­pien teke­vän, mut­ta sitä voi lukea toisinkin.
   Niin voi lukea myös Koraania.

 127. Nii­tä piir­tei­tä, joi­ta Riit­ta tun­tui liit­tä­vän isla­mi­lai­suu­teen, ei tataa­rien pii­ris­sä ole lainkaan.”

  Tataa­rit ovat niin pie­ni vähem­mis­tö, ettei heil­lä ole ollut muu­ta mah­dol­li­suut­ta sopeu­tua val­ta­väes­töön. Hie­tä tuli n 500 hen­keä ja nyky­ään mää­rä on jotain alle 1000.
  Mut­ta he elä­vät tiu­kas­sa per­he­kult­tuu­ris­sa eivät­kä ole sulau­tu­neet suo­ma­lia­seen kulttuuriin.

  Jos meil­lä oli­si esim sato­jen tuhan­sien vähem­mis­tö niin tilan­ne oli­si eria­li­nen, heil­lä oli­si voi­maa muut­taa suo­ma­lais­ta lain­sää­dän­töä ja kult­tuu­ria ja tar­vit­taes­sa he kyke­ne­vät aja­maan etu­jaan voi­ma­kei­noin ellei val­ta­väes­tö halua hei­dän vaa­ti­muk­siin­sa suostua.

  Mitä tulee Soma­li­aan niin kult­tuu­ris­sa on vai­kut­tei­ta Ara­bian nie­mi­maal­ta kuten koko koil­lis- ja itä-Afrikassa.Tutustuin tähän Keniassa.
  Mer­kit­tä­vin on, että vapaa mies ei tee työ­tä, se kuu­luu nai­sil­le ja orjille.
  Sau­deis­sa tuo näkyy val­ta­vi­na vie­ras­työ­läi­sar­mei­joi­na, joi­ta koh­del­laan kuin orjia, eri­tyi­ses­ti Intias­ta, Sri Lan­kas­ta, Pakis­ta­nis­ta tulevia

 128. Kave­ri­ni ajaa tak­sia puh­taas­ti pro­vik­ka­pal­kal­la ja sanoo, ettei ota mie­lel­lään kyy­tiin roma­ne­ja, kos­ka ei halua kuun­nel­la v****ua eikä tapel­la mak­sun kans­sa. Sama­ten mus­tis­ta on kuu­lem­ma har­mia kun hakee inva­li­di­soi­tu­nei­ta asiak­kai­ta kyy­tiin hiu­kan hei­kom­mil­ta alueil­ta. Hei­kä­läi­sil­lä ei kuu­lem­ma her­mot kes­tä odot­taa sitä ver­taa, että tak­si­mies saa nso­tet­tua pyö­rä­tuo­lin autoon sisään, se kun tuk­kii tietä.

  Mies on puh­taas­ti pro­vik­ka­pal­kal­la. Kave­ri­ni sanoo ettei jak­sa kuun­nel­la muu­ta­man euron takia sitä pää­nau­ko­mis­ta eikä kat­sel­la mak­sun kans­sa ven­koi­lua. Mie­lum­min on tauol­la sen­kin aikaa eli vaih­taa työ­tä vapaa-ajak­si Oden suo­si­tus­ten mukaan 😉

  Jokai­nen joka ei ymmär­rä mis­tä mamu­jen vie­ras­tus joh­tuu, voi­vat ajaa muu­ta­man kuu­kau­den tak­sia puh­taas­ti pro­vik­ka­pal­kal­la, niin alkai­si sel­viä­mään, mik­si joi­ta­kin etni­siä vähem­mis­tö­jä vie­rok­su­taan ja mik­si toi­sia ei.

 129. @Kari Kos­ki­nen
  Anteek­si, oli­si pitä­nyt tar­kis­taa pos­taa­ja. Se oli­kin Mat­ti Kin­nu­nen, jon­ka mie­les­tä les­to­jen uskon­to oli yhtä sai­ras kuin isla­mis­tien (siis ei mus­li­mien yleen­sä, vaan nime­no­maan väki­val­tai­sen poliit­ti­sen lii­keen, joka ajaa uskon­nol­lis­ta val­tio­ta Soma­li­aan). Pahoit­te­len huolimattomuuttani.

 130. kont­rol­loi­tu kato­li­lai­suus on syr­jäy­ty­mäs­sä hel­lun­tai­lai­suut­ta muis­tut­ta­val­la karis­maat­ti­sel­la kri­til­li­syy­del­lä’ (OS)
  Kon­ser­va­tii­vi­nen uskon­nol­li­nen hie­rar­kia, joka pitää yllä kirk­ko­ku­ria ja rajoit­taa saar­na­mies­ten­sä sanan­va­paut­ta, rajoit­taa myös häröi­lyä. Uskon­nois­ta, jois­sa ei ole täl­lais­ta hie­rar­ki­aa (islam — joka mus­li­mil­la on suo­ra lin­ja juma­laan­sa) tai jois­sa pro­fe­toin­nin perin­ne on lii­an­kin elä­vä (mor­mo­nit) tai jois­sa on perin­ne sii­tä, että läh­de­tään ja perus­te­taan oma kirk­ko, jos nykyi­sen lin­ja on juma­la­ton (jot­kin pro­tes­tant­ti­set tra­di­tiot, vaik­ka­pa se Iain Pais­leyn pres­by­tee­ri­syys), irto­aa hel­pom­min ääri­liik­kei­tä. Kyl­lä tyl­sä lute­ri­lai­suus on kivempaa.
  ‘Nii­tä piir­tei­tä, joi­ta Riit­ta tun­tui liit­tä­vän isla­mi­lai­suu­teen, ei tataa­rien pii­ris­sä ole lain­kaan.’ (OS)
  Tataa­rit oli­vat vähem­mis­tö jo Venä­jäl­lä. Joku ruot­sa­lai­nen etno­lo­gi väit­ti, että vähem­mis­töt sopeu­tu­vat parem­min siir­to­lai­si­na, he eivät ole tot­tu­neet ole­maan etuoi­keu­tet­tu valtaväestö.

 131. Johan­nes Hir­vas­kos­ki jo pal­jol­ti sanoi­kin Var­tiai­sel­le sen, mitä olin aja­tuk­sis­sa­ni muotoilemassa. 

  Toki etni­syys ja uskon­to on otet­ta­va läh­tö­koh­dak­si, kun tar­kas­tel­laan vaik­ka­pa mus­li­miop­pi­lai­den eri­tyis­vaa­ti­muk­sia/-oikeuk­sia esim. ruo­kai­lun, lii­kun­ta­tun­tien sekä musii­kin ja kuvaa­ma­tai­don ope­tuk­sen suhteen. 

  Vai ovat­ko nämä asiat Var­tia­sen mukaan jokin köy­hyy­son­gel­ma lähiöissä?

  Roma­nien kou­lun­käyn­nin ongel­mien taus­tal­la ovat nime­no­maan hei­dän kult­tuu­ri­set piir­teen­sä, eivät lähiöt ja työt­tö­myys. Nivou­tu­vat­han asiat usein yhteen, mut­ta oli­si älyl­li­ses­ti epä­re­hel­lis­tä häi­vyt­tää täy­sin kes­kus­te­lus­ta eri ryh­mil­le tyy­pil­li­set asen­teet ja arvot. 

  Ja nämä ryh­mät ovat usein (ei tie­ten­kään aina) käte­vim­min luo­ki­tel­ta­vis­sa etni­syy­den ja uskon­non perus­teel­la unoh­ta­mat­ta, että yksi­lö on aina yksi­lö eikä vain taus­tan­sa edustaja. 

  Olen hais­ta­vi­na­ni kään­tei­sen rasis­min tuu­lah­duk­sen Var­tiai­sen puheis­sa. Jos puhu­taan mus­li­meis­ta, “mus­ta­lai­sis­ta” tai “nee­ke­reis­tä” aina auto­maat­ti­ses­ti ikään kuin puhu­taan syr­jäy­ty­nei­syy­des­tä, lähiöis­tä, tyött­myy­des­tä ja päihteistä. 

  Ei näin ole! On pal­jon eri­näi­siä kysy­myk­siä, jot­ka liit­ty­vät etni­seen taus­taan ja uskon­toon, joil­la ei ole mitään teke­mis­tä em. luet­te­lon kanssa.

 132. Kari,

  Ehkä se soma­li­tyt­tö oli vain kesä­töis­sä :). Jos­kus kesäl­lä näin hänet pari ker­taa kas­sal­la. Käyn ko. kau­pas­sa aika har­voin. Mut­ta kaup­pa on sama eli Sha­li­mar Clu­bin ja pos­tin vie­res­sä Kuusi­tien alapuolella. 

  Siel­lä oli kesäl­lä toi­nen­kin soma­li töis­sä, nuo­ri mies. Ajat­te­lin jopa, että kaup­pi­aal­la on jokin mis­sio tukea soma­lien työl­lis­ty­mis­tä, kos­ka näi­tä oli oikein kak­sin kappalein. 

  Mut­ta oikeas­sa­han sinä ja monet muut­kin sii­nä ovat, että soma­li­nai­set ovat hyvin har­voin töis­sä tai mis­sään muis­sa­kaan yhteis­kun­nal­li­sis­sa akti­vi­tee­teis­sa mukana. 

  Mitä­hän sen soma­li­lii­ton­kin toi­min­ta oikein on ole­vi­naan. Kat­soin, että nais­ten sivu­jen vii­mei­nen päi­vi­tys on vuo­del­ta 2004. 

  Vähän on kyl­lä pas­sii­vi­nen mei­nin­ki, ei voi muu­ta sanoa. Var­maan jot­kut tuet kui­ten­kin lii­tol­le juok­se­vat, niin sai­si jotain tapah­tua­kin siel­lä päässä.

 133. Eikös se nyt men­nyt sil­leen, että ennen kris­ti­nus­koa oli juu­ta­lai­sia, joi­ta vas­taan kris­ti­tyt nousi­vat. Sit­ten jos­kus myö­hem­min 600-luvul­la her­ra Moham­med näki näky­jä ja kek­si käyt­tää näky­jään val­lan hank­ki­mi­seen ja näin sai alkun­sa islam. 

  Vaik­ka kuin­ka kri­ti­soi­tai­siin maa­han­muut­toa (= soma­lei­ta ja isla­mia), niin ei nyt kui­ten­kaan ole tar­vis ryh­tyä yhtä tyh­mäk­si kuin USA:n krea­tio­nis­tit ja kir­joit­taa his­to­ri­aa uusiksi. 

  Tosin on sekin sal­lit­tu — mitä enem­män his­to­ri­aa ja todel­li­suut­ta m‑kriitikot vää­ris­te­le­vät, sitä vähem­män kri­tii­kil­lä on mer­ki­tys­tä ja sitä haus­kem­paa meil­lä muil­la on.

 134. Mis­sä­hän “yhteis­kun­nal­li­ses­sa tilan­tees­sa” sit­ten tämä näkö­jään enää niin har­vo­jen muis­ta­ma ja tun­te­ma hans­kat­pa­laa­kom­mu­nis­mi esiintyi?

 135. Luin uudel­leen Osmon aloi­tuk­sen ja havait­sin, että sii­nä ollaan Moo­sek­sen jalanjäljillä:

  Esi­mer­kik­si soma­lia­lais­ten huma­ni­taa­ri­sin perus­tein autet­ta­vien osal­ta tuli­si käy­dä vii­le­ää kes­kus­te­lua sii­tä, mis­sä mää­rin ja mil­lä kei­noin panos­te­taan aut­ta­mi­seen pai­kan pääl­lä ja mis­sä mää­rin hyväk­sy­mäl­lä muut­to Suomeen.” 

  Tämä nykyi­nen huma­ni­taa­ri­nen ulko­maa­lais­po­li­tiik­ka on niin epä­hu­maa­nia kuin vain voi olla. Kai­ken huip­pu­na Suo­mi­kin läh­tet­tää sota­lai­van Soma­lian ran­ni­kol­le, mis­sä hädäs­sä ole­vat mie­het hen­ken­sä kau­pal­la yrit­tä­vät meri­ros­voa­mal­la hakea elan­toa klaanilleen. 

  Ei siis sekään rii­tä, että hei­dät tuo­daan rosengår­din kal­tai­sil­le pako­lais­lei­reil­le, vaan jopa sota­lai­vo­ja käy­te­tään pilkantekoon. 

  Mii­na­lai­va Poh­jan­maa sai seik­kai­lu­mat­kal­le 1000 hake­mus­ta. Mon­ta­ko­han oli­si tul­lut, jos oli­si tosi kysees­sä Afri­kan man­te­reel­la ja vas­tas­sa oli­si — ei meren armoil­la ole­via mies­par­ko­ja — vaan al-Sha­baa­bin joukot.

  Sur­ku­hu­pai­saa on, että Soma­lian rin­ta­ma­lin­jat ovat läs­nä Poh­jo­las­sa­kin. Tuk­hol­man Rin­ke­bys­sä tapel­tiin Soma­lian ite­näi­syys­päi­vä­nä sii­tä, onko lipus­sa val­koi­nen täh­ti sini­sel­lä poh­jal­la vai onko lip­pu al-Sha­baa­bin musta.

  Ongel­maa yri­te­tään rat­kais­ta sota­lai­voil­la ja sosi­aa­lie­tuuk­sil­la, kun pitäi­si teh­dä “Moo­sek­set”.

 136. PS:ää, Ruot­si­de­mo­kraat­te­ja ja USAn äärioi­kei­ta republi­kaa­ne­ja ja fun­da­men­ta­lis­tia lah­ko­ja yhdis­tää mah­dol­li­ses­ti jopa gee­nit. Tiet. tut­ki­muk­sia on vain USA:n puo­lue­kan­nois­ta, mutta
  näi­tä yhdis­tää tur­val­li­suu­ha­kui­suus ja säik­ky­herk­kyys (säik­ky­tes­til­lä voi ennus­taa “uhrin” puo­lue­kan­taa). (Tem­pe­ra­ment­ti­han on syn­nyn­näi­nen eli käy­tän­nös­sä geeneissä).
  He pel­kää­vät uusia asioi­ta, muu­tos­ta, homo­ja, tai­det­ta, muu­ka­lai­sia, vas­tus­ta­vat abort­tia, tie­teen esil­le­tuo­via uusiä mul­lis­ta­via käsi­tyk­siä ja arvo­ja (evo­luu­tio, kas­vi­huo­neil­miö, luon­non­suo­je­lu..), halua­vat kovem­mat pit­kät ran­gais­tuk­set rikol­li­sil­le, joi­den vapaak­si pää­se­mi­nen on heil­le pelot­ta­vaa, uudet puvut kadul­la pelot­taa, toi­vo­taan paluu­ta “van­hoi­hin hyviin arvoi­hin” (kon­ser­va­tii­vi­suus) jne.

 137. Kos­ka minä en ymmärrä!

  Kari, pahoit­te­lu­ni ystä­vä­si pahoinpitelystä. 

  Joo, on se tiet­ty täy­sin luon­nol­li­nen reak­tio ihmi­ses­sä teh­dä joh­to­pää­tök­siä koko ryh­män omi­nai­suuk­sis­ta yksi­löi­den perus­teel­la, jos muu­ta­kaan dataa ei ole käy­tös­sä. Mut­ta luon­nol­li­ses­ti myös ale­taan näh­dä täy­sin eril­li­siä yksi­löi­tä tai koko vii­te­ryh­mä auto­maat­ti­ses­ti demo­ni­soi­tui­na aikai­sem­pien muis­ta yksi­löis­tä saa­tu­jen nega­tii­vis­ten koke­mus­ten perus­teel­la. Ja sii­hen on ihan pai­kal­laan varoi­tel­la rasis­mi­kor­til­la, kos­ka his­to­rias­sa on aivan tar­peek­si esi­merk­ke­jä mihin yhteis­kun­ta voi men­nä kun tar­peek­si ihmi­siä demo­ni­soi toi­sen ryhmän.

  Mut­ta ei se itsen­sä muis­tut­ta­mi­nen ennak­ko­luu­lois­ta yksi­löi­den koh­dal­la help­poa­kaan ole. Aikoi­naan tyt­töys­tä­vä­ni oli toril­la myy­jä­nä kesä­töis­sä, ja hänel­le oli kova paik­ka miet­tiä suh­tau­tu­mis­taan kun mus­ta­lai­set tuli­vat ja varas­ti­vat hänen kojus­taan. Sanoi että yrit­ti aina suh­tau­tua neut­raa­lis­ti, mut­ta kun ennak­ko­luu­lot sit­ten toteu­tui­vat, on sen jäl­keen ollut vai­kea olla ajat­te­le­mat­ta että kaik­ki mus­ta­lai­set varastavat.

  Nime­no­maan se! Mark­ki­na­ta­lous on seu­raus ihmi­soi­keuk­sis­ta ja yksiön oikeuk­sien kun­nioit­ta­mi­ses­ta. Toi­sin päin asia ei toi­mi, kuten Ete­lä-Ame­ri­kan yri­tyk­sis­tä nähdään…

  No, täs­tä sit­ten voim­me tode­ta vain ole­vam­me eri miel­tä, kos­ka minul­la ei lie­ne sel­lais­ta todis­tusai­neis­toa jol­la voi­sin vakuut­taa että olet vää­räs­sä. Omas­ta mie­les­tä­ni mark­ki­na­ta­lou­del­la on kak­si­suun­tai­nen vai­ku­tus: toi­saal­ta sil­lä on tie­tyis­sä olo­suh­teis­sa vai­ku­tus kas­vat­taa vau­raut­ta ja vau­raus tun­tuu kor­re­loi­van rau­han (vaik­ka­kaan ei resurs­sien tasa­jaon) kans­sa, toi­saal­ta se saa ihmi­set näke­mään toi­sen­sa kil­pai­li­joi­naan ja joh­taa vau­rau­den kes­kit­ty­mi­seen, joten toi­sis­sa olo­suh­teis­sa vai­ku­tus hyvin­voin­tiin on negatiivinen. 

  Ris­to:

  Itse asias­sa työs­sä­käyn­ti ei ole epäolennaisuus.

  Ei niin, mut­ta jos puhu­taan oikeas­ti maa­han­muu­tos­ta yhteis­kun­nal­li­se­na ilmiö­nä, anek­doo­teil­la ei ole mitään arvoa. Pitäi­si käyt­tää tilas­to­ja ja tie­teel­lis­tä ajattelua.

 138. Ehkä kuvaa­vaa on myös se, että PS:ssä esiin­tyy fun­da­men­ta­lis­tien tapaan pal­jon fanaa­tik­ko­ja jois­ta tulee “polii­sin ja oikeus­lai­tok­sen tuttuja”.

 139. Kazaks­tan:

  On mah­dol­lis­ta, tai jopa toden­nä­köis­tä, että eri kult­tuu­reis­sa fun­da­men­ta­lis­tien mää­rä vaih­te­lee. Voi­si­ko olla mah­dol­lis­ta, että soma­lien kes­kuu­des­sa fun­da­men­ta­lis­te­ja oli­si sit­ten­kin enem­män? Pit­kään jat­ku­va sisäl­lis­so­ta, jida­hiin ver­hot­tu meri­ros­vous ja moni muu seik­ka tun­tui­si tuke­van tuo­ta väitettä.

  Vai­ku­tat esit­tä­vän, että ensin oli fun­da­men­ta­lis­ti­suus, jos­ta seu­ra­si pit­kään jat­ku­va sisäl­lis­so­ta, jiha­diin ver­hot­tu meri­ros­vous ja moni muu seik­ka. Eikö oli­si mah­dol­lis­ta että se meni toi­sin päin? (Ei lie­ne ole­mas­sa tilas­to­ja Soma­lian uskon­nol­li­suu­des­ta ennen sisällissotaa?)

  kyl­lä tie­tyn­lai­set kult­tuu­rit tun­tu­vat syn­nyt­tä­vän enem­män fun­da­men­ta­lis­mia kuin toisenlaiset.

  Tämä on sinän­sä uskot­ta­val­ta kuu­los­ta­va väi­te, mut­ta mitä ovat ne kult­tuu­ri­set piir­teet jot­ka ovat yhtey­des­sä fun­da­men­ta­lis­miin? Jos meil­lä oli­si sel­vät todis­teet sii­tä, että tie­tyt kult­tuu­ri­set piir­teet joh­ta­vat suu­rem­paan fun­da­men­ta­lis­miin, pitäi­si pyr­kiä miet­ti­mään miten näi­tä nimen­omai­sia kult­tuu­ri­sia piir­tei­tä sai­si heikennettyä.

 140. Kris­ti­nus­ko syn­tyi, jos ei nyt ihan ala­luo­kan, niin ei mis­sään nimes­sä sil­loi­sen yhteis­kun­nan hal­lait­se­van luo­kan pii­ris­sä. Uuden tes­ta­men­tin kir­joi­tuk­set syn­tyi­vät kier­to­kir­jei­nä seu­ra­kun­nil­le ja kun tuli tar­ve pis­tää peri­mä­tie­toa Jee­suk­sen toi­min­nas­ta muistiin.

  Kris­ti­nus­ko, kir­kon hie­rar­kia ja Uusi tes­ta­ment­ti syn­tyi­vät 300-luvul­la Roo­man kei­sa­rin tilaus­työ­nä, kun uudel­le krei­kan­kie­li­sel­le kei­sa­ri­kun­nal­le piti saa­da uusi, yhte­näi­nen krei­kan­kie­li­nen ideo­lo­gia. Samal­la juma­lan­pal­ve­lus­me­not jär­jes­tet­tiin kei­sa­rin pal­von­taa muis­tut­ta­vik­si, jot­ta jotain van­haa­kin säi­lyi­si. Kris­ti­nus­kon nii­tä muo­to­ja (kuten areio­lai­sia, dona­to­lai­sia, nes­to­rio­lai­sia, mono­fy­siit­te­jä ja pela­gio­lai­sia), jot­ka kei­kut­ti­vat val­taa­pi­tä­vien venet­tä, vainottiin.

  Lute­ri­lai­set eivät tie­ten­kään halua täl­lais­ta muis­tel­la, he kun jou­tui­vat napit vas­tak­kain kei­sa­rin ja kato­li­sen kir­kon kans­sa. Lut­he­rin ja lute­ri­lais­ten piti luo­da myyt­ti alku­kir­kon opis­ta, johon lute­ri­lai­set muka palasivat.

 141. Mat­ti Kinnunen:

  Mut­ta voi toki olla, että nämä tie­dot eivät ole mit­tään ver­rat­tu­na Karin omiin, anek­doot­tei­hin ja omaan koke­muk­seen, perus­tu­viin mit­ta­rei­hin. Anek­doo­tit ovat hyvä läh­de ennak­ko­luu­loil­le ja todel­li­suu­den kieltämiselle.

  Itse arvos­tan kor­keal­le Karin anek­doot­te­ja, kyl­lä ne yhtä puol­ta maa­han­muut­toa­sias­ta valai­se­vat. Samoin oival­li­nen on Karin neu­vo puhua vaik­ka­nyt­sit­ten kun­nia­mur­ha­kriit­ti­syy­des­tä pikem­min kuin laveas­ti maa­han­muut­to­kriit­ti­syy­des­tä. Tuo laveam­pi ter­mi kuul­los­taa ikään­kuin maa­il­mas­sa oli­si van­han Spe­de-sket­sin hen­ges­sä kak­si val­tio­ta: Suo­mi ja ulkomaa.

  Myös Lii­an van­han 3.10. 21:54 huo­mio per­he­kult­tuu­rin mer­ki­tyk­ses­tä integroi­tu­mi­sen jar­ru­na on oival­li­nen, uudel­la man­te­reel­la­kin yhä Chi­na­tow­nit ja jopa pik­ku-Ita­liat kukoistavat.

  Mut­ta mitäs nyt sit­ten pitäi­si teh­dä? Pide­tään raja­por­tit ahtai­na ja sin­ni­tel­lään omal­la vähe­ne­väl­lä väel­lä, nyt kun suu­ret ikä­luo­kat ovat lais­ta­neet jäl­ki­kas­vun teh­tai­lun vai­vas­ta? Vai kuol­laan pois ja teh­dään tilaa muun maa­il­man pai­su­val­le väki­mää­räl­le? Tai sit­ten vali­koi­daan näis­tä per­he­kes­kei­sis­tä tuli­jois­ta sem­mois­ta sopui­sam­paa poruk­kaa, ja anne­taan muo­dos­tua pai­kal­li­sia ala­kult­tuu­ri­saa­rek­kei­ta? Tun­tuu sil­tä että enim­mäk­seen näis­tä per­he­kes­keis­ten kult­tu­rien edus­ta­jis­ta on tuli­ja­tar­jon­taa — ja itses­tään­sel­vyys­hän asia onkin kun het­ken miettii.

  Tää on vain hiton laa­ja-alai­nen kysy­mys, ja ihan kes­kus­te­lu­kin oli­si hyvä saa­da jao­tel­luk­si ylei­ses­tä rön­syi­lys­tä kapeam­piin osa-aluei­siin. Islam-kriit­ti­syyt­tä on riit­tä­nyt, mut­ta asi­aa riit­täi­si var­maan mm. bal­ka­nin­ma­fia-kriit­ti­siin ja län­si­mai­ne­nit­sek­kyys­kriit­ti­siin puroi­hin myös.

 142. Kari kir­joit­ti:

  >Mark­ki­na­ta­lous on seu­raus ihmi­soi­keuk­sis­ta ja
  > yksiön oikeuk­sien kunnioittamisesta.

  Kysy­mys: onko Kii­nas­sa val­lal­la markkintalous? 

  Vas­taus­vaih­toeh­dot:
  a) On, jol­loin Karin väi­te on empii­ri­ses­ti epätosi
  b) Ei, jol­loin jokin muu kuin mark­ki­na­ta­lous on — aina­kin täl­lä het­kel­lä — parem­pi kuin markkinatalous.

 143. Mitä työ­pe­räi­sel­lä maa­han­muut­to­tou­hul­la itse asias­sa tavoi­tel­laan? Sitä että ulko­mail­ta tuli­si väkeä vaih­ta­maan mei­dän van­hus­tem­me vaip­po­ja, ja mie­lel­lään niin että jät­tä­vät omat van­hem­pan­sa kituut­te­le­maan koti­mai­hin­sa? Oma jäl­ki­kas­vu kun jäi Suo­men suu­ril­ta ikä­luo­kil­ta noin kes­ki­mää­rin tekemättä? 

  Ja sit­ten kun nämä per­he­kes­kei­ses­ti syn­ty­neet ja kas­va­te­tut maa­han­muut­ta­jat ovat van­huk­sem­me hoi­ta­neet, hei­dän pitäi­si integroi­tua län­si­mai­sik­si indi­vi­dua­lis­teik­si jot­ka avioi­tu­vat suku­puo­li­neut­raa­lis­ti eivät­kä oman van­huu­ten­sa tur­vak­si kai­paa lap­sien syn­ty­mään joh­ta­vaa perhekeskeisyyttä?

  Sekin on tot­ta että tämän pal­lon pelas­ta­mi­nen edel­lyt­tää että väki­mää­rä vähe­nee. Jos sem­mois­ta ajaa ‘luon­nol­li­sen pois­tu­man’ kaut­ta, on vain hyväk­syt­tä­vä että kuo­le­mi­nen on epä­miel­lyt­tä­vää puu­haa, var­sin­kin sil­loin kun hoi­vaa­jia ei suo­ras­taan par­vei­le ympärillä.

  Sitä­pait­si pal­lon pelas­ta­mi­nen väki­lu­kua alen­ta­mal­la on yhteis­maan ongel­ma par exel­lence, ja edel­lyt­täi­si kaik­kia sito­vaa sopimusta.

 144. Yhdys­val­lois­sa on kym­me­niä mil­joo­nia ihmi­siä, jot­ka sano­vat pitä­vän­sä Raa­mat­tua tote­na sanas­ta sanaan – eivät­kä he erot­te­le uut­ta ja van­haa testamenttia. 

  Aika huo­nos­ti ja vali­koi­den ovat kyl­lä Raa­mat­tun­sa luke­neet, jos mois­ta mene­vät väit­tä­mään. Jo jokai­nen evan­ke­liu­mi piir­tää hyvin eri­lai­sen kuvan Jee­suk­ses­ta ja tämän toi­min­nas­ta, VT:ssa eri aikoi­na syn­ty­neet Kunin­gas­ten kir­ja ja Aika­kir­jat ker­to­vat samois­ta tapah­tu­mis­ta, mut­ta ker­to­muk­set ovat kes­ke­nään ristiriitaisia.

  Raa­mat­tua voi lukea, kuten Riit­ta lukee ja kuten toi­voi­sin useam­pien teke­vän, mut­ta sitä voi lukea toi­sin­kin. Niin voi lukea myös Koraania. 

  Se, miten juu­ri minä näi­tä kir­jo­ja luen ei ole täs­sä yhtey­des­sä kovin­kaan oleel­lis­ta. Ei edes se, että aja­tuk­set eivät ole omia­ni, vaan tois­tan tois­ten asi­aan parem­min pereh­ty­nei­den (mm. Heik­ki Räi­sä­nen ja Wil­le Riek­ki­nen) aja­tuk­sia. Oleel­lis­ta on näi­den teos­ten ase­ma omas­sa uskon­nos­saan. Se on eri­lai­nen ja sen eron kiel­tä­mi­nen on mel­kois­ta sokeutta. 

  Lut­he­rin ja lute­ri­lais­ten piti luo­da myyt­ti alku­kir­kon opis­ta, johon lute­ri­lai­set muka palasivat. 

  Tuo on osit­tain tot­ta. Lut­he­rin jalan­jäl­jis­sä (“uskon tulee perus­tua yksin Raa­mat­tuun ja siel­lä on oleel­lis­ta se, mikä kir­kas­taa Kris­tus­ta”) syn­tyi ns. sanains­pi­raa­tio-oppi. Sii­nä mis­sä Uuteen tes­ta­ment­tiin pää­ty­neet teks­tit oli­vat alun­pe­rin “vain” käyt­tö­teks­te­jä, koko Raa­mat­tua alet­tiin pitää sel­lai­se­naan Juma­lan sana­na. Tämä lähes­ty­mis­ta­pa on tosi­aan edel­leen jos­sain mää­rin voi­mis­saan, kuten Osmo­kin tuos­sa kirjoitteli. 

  Mut­ta, miten sen nyt kir­joit­tai­si: aja­tus Raa­ma­tus­ta sanas­ta sanaan Juma­lan sana­na syn­tyi vuo­si­sa­to­ja sen jäl­keen, mitä Raa­mat­tu itses­sään syn­tyi. Ei esi­mer­kik­si Paa­va­li tien­nyt kir­joit­ta­van­sa teks­tiä, joka on meil­le yhtä Pyhää kuin hänel­le Too­ra oli ollut. Koraa­ni on ollut alus­ta asti Juma­lan suo­raa puhet­ta pro­feet­tan­sa suul­la. Täs­tä syys­tä kris­tit­ty­jen on pal­jon mus­li­me­ja hel­pom­pi aja­tel­la osan teks­teis­tä van­hen­tu­neik­si ja ker­to­van enem­män kir­joit­ta­jas­taan ja kir­joi­tusa­jan maa­il­mas­ta kuin Juma­lan ikui­sis­ta aivoituksista.

 145. J:

  Joo, on se tiet­ty täy­sin luon­nol­li­nen reak­tio ihmi­ses­sä teh­dä joh­to­pää­tök­siä koko ryh­män omi­nai­suuk­sis­ta yksi­löi­den perus­teel­la, jos muu­ta­kaan dataa ei ole käy­tös­sä. Mut­ta luon­nol­li­ses­ti myös ale­taan näh­dä täy­sin eril­li­siä yksi­löi­tä tai koko vii­te­ryh­mä auto­maat­ti­ses­ti demo­ni­soi­tui­na aikai­sem­pien muis­ta yksi­löis­tä saa­tu­jen nega­tii­vis­ten koke­mus­ten perus­teel­la. Ja sii­hen on ihan pai­kal­laan varoi­tel­la rasis­mi­kor­til­la, kos­ka his­to­rias­sa on aivan tar­peek­si esi­merk­ke­jä mihin yhteis­kun­ta voi men­nä kun tar­peek­si ihmi­siä demo­ni­soi toi­sen ryhmän. 

  Näin­hän se menee. Ikä­vin­tä ilmiös­sä on se, että koh­tuul­li­sen hel­pos­ti syn­tyy noi­dan­ke­hä. Ensin syn­tyy (puo­lin ja toi­sin) nega­tii­vi­sia koke­muk­sia, jot­ka aiheut­ta­vat sen, että kysei­seen ryh­mään ale­taan suh­tau­tua väl­tel­len, mikä estää tehok­kaas­ti myös­kin posi­tii­vis­ten koke­mus­ten syn­ty­mi­sen ja yleen­sä­kin ihmis­ten väli­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen. Näh­däk­se­ni täs­tä on kyse useim­mis­sa maa­il­man han­ka­lim­mis­ta konflik­teis­ta. Oli­si tar­peen yrit­tää saa­da syn­ty­mään posi­tii­vi­nen kier­re, jos­sa vuo­ro­vai­ku­tus lisään­tyi­si ja ehkä­pä kult­tuu­rit­kin hie­man lähentyisivät.

  Täs­sä mie­les­sä “rasis­mi­kor­tin” käyt­tö on tie­tys­sä mie­les­sä ihan perus­tel­tua, kos­ka se on epäi­le­mät­tä osa tuo­ta kuvat­tua ongel­maa. Met­sään men­nään, että pöli­nä käy, yleen­sä vas­ta sii­nä vai­hees­sa, kun kuvi­tel­laan, sen rasis­min ole­van _ainoa_ ongel­ma — ja 99 % tapauk­sis­ta vie­lä yksi­puo­li­ses­ti: ongel­ma on nime­no­maan sen val­ko­naa­ma-länk­kä­rin rasis­mis­sa, “toi­seut­ta” edus­ta­vas­sa kult­tuu­ris­sa­han ei rasis­mia esiin­ny. Tai jos esiin­tyy­kin, niin se on ainoas­taan reak­tio val­ko­naa­man rasis­miin, kos­ka siir­to­maa­val­ta ja Hitler.

  Minus­ta mei­dän kyl­lä pitäi­si ihan tosis­saan poh­tia sitä, mik­si meil­lä on ongel­mia nime­no­maan tiet­ty­jen kult­tuu­rien kans­sa. Useim­mi­ten vas­taus on lähin­nä “islam”/fundamenttalismi, mut­ta joten­kin se kuul­los­tai­si vähän lii­an­kin yksin­ker­tais­ta­val­ta tulkinnalta.

  No, täs­tä sit­ten voim­me tode­ta vain ole­vam­me eri miel­tä, kos­ka minul­la ei lie­ne sel­lais­ta todis­tusai­neis­toa jol­la voi­sin vakuut­taa että olet vää­räs­sä. Omas­ta mie­les­tä­ni mark­ki­na­ta­lou­del­la on kak­si­suun­tai­nen vai­ku­tus: toi­saal­ta sil­lä on tie­tyis­sä olo­suh­teis­sa vai­ku­tus kas­vat­taa vau­raut­ta ja vau­raus tun­tuu kor­re­loi­van rau­han (vaik­ka­kaan ei resurs­sien tasa­jaon) kans­sa, toi­saal­ta se saa ihmi­set näke­mään toi­sen­sa kil­pai­li­joi­naan ja joh­taa vau­rau­den kes­kit­ty­mi­seen, joten toi­sis­sa olo­suh­teis­sa vai­ku­tus hyvin­voin­tiin on negatiivinen. 

  Niin, minä en ajat­te­le mark­ki­na­ta­lout­ta minään itsei­sar­vo­na, vaan seu­rauk­se­na yksi­lön­va­pauk­sis­ta ja ihmi­soi­keuk­sis­ta. Taval­laan sen vai­ku­tus voi olla hyvin­voin­tiin nega­tii­vi­nen ainoas­taan sil­loin, jos ihmi­set teke­vät mas­soit­tain vää­riä valit­no­ja, johon en usko 🙂

  Ei niin, mut­ta jos puhu­taan oikeas­ti maa­han­muu­tos­ta yhteis­kun­nal­li­se­na ilmiö­nä, anek­doo­teil­la ei ole mitään arvoa. Pitäi­si käyt­tää tilas­to­ja ja tie­teel­lis­tä ajattelua. 

  Äläs nyt. Tie­ten­kään emme voi pel­käs­tään anek­doot­tien perus­teel­la teh­dä oikei­ta valin­to­ja, mut­ta eivät ne sil­ti mer­ki­tyk­set­tö­miä ole. Ihmi­set kuin elä­vät nii­den anek­doot­tien kes­kel­lä, eivät­kä tilas­tol­lis­ten tie­teel­lis­ten tosi­asioi­den keskellä.

  Voi­si jopa sanoa Suo­men elä­vän yhtä suur­ta anek­doot­tia, joka kyl­lä mää­rit­te­lee aika pal­jon suh­tau­tu­mis­tam­me esi­mer­kik­si Venä­läi­siin ja Ruot­sa­lai­siin. Sil­lä on mer­ki­tys­tä, mihin me tähän tari­naan sijoi­tam­me esi­mer­kik­si pako­lai­set ja huma­ni­taa­ri­set maa­han­muut­ta­jat. Täl­lä het­kel­lä näyt­tää sil­tä, että sitä sijoit­te­lua yrit­tä­vät teh­dä lähin­nä ääri­lai­dat, jot­ka kai sit­ten ovat sijoit­tu­neet viher­va­sem­mis­ton lei­riin ja hom­ma-foo­ru­mil­le, jos nyt tämä “maa­han­muut­to­krii­ti­koi­den” kie­len­käyt­tö sallitaan.

  Minä haluai­sin sijoit­taa ne työ­pai­koil­le, mut­ta SDP haraa vastaan 🙂

  Kari

 146. Kuin­ka itse­ään älyl­li­ses­ti kun­nioit­ta­va, luke­nut ihmi­nen pys­tyy tosis­saan teke­mään tuon isla­min ja kris­ti­nus­kon rin­nas­tuk­sen, ja vie­lä mah­dol­li­ses­ti usko­maan, että hänen argu­ment­tin­sa ovat perus­te­luis­saan vakuuttavia?

  Tun­tuu lähin­nä teat­raa­li­sel­ta, reak­tion­omai­sel­ta näy­tök­sel­tä, jon­ka ainut tar­koi­tus on yri­tys häi­vyt­tää kri­tii­kin koh­dis­tu­mis­ta islamiin.

  Yri­tyk­ses­sä toki epäonnistuen.

  Suun­nil­leen yhtä jär­ke­vää oli­si tode­ta, että vih­reys ja fasis­mi ovat molem­mat poliit­ti­sia ideo­lo­gioi­ta. Emme­kö voi­si arvot­taa nii­tä samoin tavoin. Fasis­min oppe­ja voi lukea vapaas­ti ja vali­koi­den kuten vih­rei­den­kin oppe­ja. Ideo­lo­giois­sa ei ole sinäl­lään eroa, vaan kaik­ki ovat aivan saman­lai­sia ja yhtä hyviä.
  Vain fun­da­men­ta­lis­min asteen vaih­te­lul­la on eroa. Fun­da­men­ta­lis­ti­set vih­reät kuten lin­ko­la­lai­set ovat aivan yhtä paho­ja kuin fun­da­men­ta­lis­ti­set fasistit.

 147. az: minä en nyt ole pis­tä­mäs­sä maa­il­ma­nus­kon­to­ja “parem­muus­jär­jes­tyk­seen”, vaan tuo­mas­sa esiin sen, että uskon­nois­sa on ihan perus­ta­van­laa­tui­sia ero­ja. On täy­sin vää­rän­lais­ta suvait­se­vai­suut­ta sul­kea sil­män­sä näil­tä eroil­ta ja kuvi­tel­la, ettei­vät ne miten­kään vaikuttaisi. 

  Pyhien teks­tien luke­mi­nen tar­koi­tus­ha­kui­ses­ti niin, että ne pal­ve­le­vat omia maal­li­sia tar­koi­tus­pe­riä, onnis­tuu toki kai­kil­ta. Jos olen oikein anta­nut itsel­le­ni ker­toa, niin kes­ki­mää­rin his­to­rias­sa on ollut hel­pom­paa elää toi­se­nus­koi­se­na isla­mi­nus­koi­ses­sa kuin kris­ti­tys­sä maas­sa. Syy­kin on sel­vä: mus­li­meil­le Jee­sus on pro­feet­ta, kris­ti­tyil­le taas Muham­med on ollut antikristus.

 148. Yhteis­kun­nat muut­tu­vat. Täs­sä mie­les­sä ymmär­rän hyvin Osmon ver­tauk­set 30-lukuun ja eril­lai­siin lahkoihin. 

  Anto­ny Bee­vor kir­joit­taa teok­ses­saan “Parii­si” (joka siis käsit­te­lee lähin­nä Parii­sia 1944–49, jul­kais­tu 1994, suo­mek­si 2009) seuraavaa:

  On vai­kea sanoa, joh­tui­ko nuo­ri­so­pros­ti­tu­tio kovis­ta olois­ta vai sota-aika­na häi­riin­ty­nei­den las­ten seik­kai­lun­ha­lus­ta. Ame­rik­ka­lai­set ehdot­ti­van muun muas­sa ulko­na­liik­ku­mis­kiel­toa alle 16-vuo­tiail­le ja suku­puo­li­suh­tei­siin oie­kut­ta­van täy­si-ikäi­syy­den nos­ta­mis­ta kol­mes­ta­tois­ta vii­teen­tois­ta vuo­teen, mut­ta Rans­kan hal­li­tus tor­jui kyl­mäs­ti lii­to­lais­maan pyr­ki­myk­set sekaan­tua asioihinsa.”

  Edel­li­nen sik­si, että täy­sin itses­tään sel­vi­nä ja suo­ra­nai­si­na tabui­na pitä­män­ne asiat eivät ehkä sit­ten­kään ole olleet aina län­si­mais­sa­kaan kiveen hakat­tu­ja. Muu­tos on hidas­ta ja sil­ti kovin nopeaa.

 149. Mat­ti Kinnunen:

  Kysy­mys: onko Kii­nas­sa val­lal­la markkintalous?

  Vas­taus­vaih­toeh­dot:
  a) On, jol­loin Karin väi­te on empii­ri­ses­ti epätosi
  b) Ei, jol­loin jokin muu kuin mark­ki­na­ta­lous on – aina­kin täl­lä het­kel­lä – parem­pi kuin markkinatalous. 

  c) osit­tain on, osit­tain ei.

  Minus­ta meil­lä ei ole mitään diko­to­mis­ta “mark­ki­na­ta­lout­ta” ja “ei-mark­ki­na­ta­lout­ta” sen enem­pää kuin “yksi­lön­va­paut­ta”, jota joko oli­si tai sit­ten ei. Kui­ten­kin näyt­tää sil­tä, että mitä enem­män meil­lä on ihmi­soi­keuk­sien kun­nioi­tus­ta ja yksi­lön­va­paut­ta, sitä enem­män meil­lä on myös markkinataloutta. 

  Ehkä meil­lä voi­si olla hypo­teet­ti­ses­ti sel­lai­nen­kin sys­tee­mi, jos­sa yksi­lön­va­paut­ta ja indi­vi­dua­lis­mia kun­nioi­tet­tai­siin, mut­ta meil­lä ei sil­ti oli­si mark­ki­na­ta­lout­ta. Mut­ta ei tule minul­le sel­lais­ta esi­merk­kiä mieleen.

  Kari

 150. Mat­ti Kinnunen:

  b) Ei, jol­loin jokin muu kuin mark­ki­na­ta­lous on – aina­kin täl­lä het­kel­lä – parem­pi kuin markkinatalous.

  Mis­sä mie­les­sä parem­pi? Se ei oo kenel­le­kään yllä­tys, että Kii­na kas­vaa nopees­ti, kun ne on liik­ku­nu kom­mu­nis­mis­ta koh­ti mark­ki­na­ta­lout­ta. Jos Kii­nan bkt per hen­ki ohit­taa mark­ki­na­ta­lous­maat nii­den nykyi­sel­lä sys­tee­mil­lä, niin sit­ten sitä vois pitää parempana.

  wiki­pe­dias­ta osto­voi­ma­kor­jat­tu BKT per asukas:

  96 Alge­ria 6,869
  97 Guyana 6,688
  98 Nami­bia 6,614
  99 Chi­na, People’s Republic of 6,567
  100 Ukrai­ne 6,339
  101 Egypt 6,123
  102 Ango­la 6,117

  Mik­ko Kiviranta:

  Sitä­pait­si pal­lon pelas­ta­mi­nen väki­lu­kua alen­ta­mal­la on yhteis­maan ongel­ma par exel­lence, ja edel­lyt­täi­si kaik­kia sito­vaa sopimusta.

  Vää­rin. Uuden ihmi­sen mar­gi­naa­li­hyö­ty on luul­ta­vas­ti posi­tii­vi­nen. (Eli yksi uusi ihmi­nen lisää ole­mas­sa ole­vien ihmis­ten hyvinvointia.)

  Aina­kin on sel­vää, että uudet ihmi­set eivät ole yhteis­maan ongel­mia muu­ta kuin sitä kaut­ta, että on ole­mas­sa mui­ta yhteis­maan ongel­mia mitä väes­tön kas­va­mi­nen pahen­taa. (esim. saastuttaminen)

  Eli on pal­jon parem­pi puut­tua saas­tut­ta­mi­seen suo­raan kuin alkaa rajoit­ta­maan syntyvyyttä.

 151. Art­tu­ri: “Vää­rin. Uuden ihmi­sen mar­gi­naa­li­hyö­ty on luul­ta­vas­ti posi­tii­vi­nen. (Eli yksi uusi ihmi­nen lisää ole­mas­sa ole­vien ihmis­ten hyvinvointia.)”

  Art­tu­ril­la ilmei­ses­ti on rat­kai­su väes­tö­on­gel­maan. Hyvä jut­tu, sii­tä vaan toteuttamaan…

 152. Lii­an van­ha” esit­ti var­sin luo­van ver­sion juu­ta­lai­suu­den, isla­min ja kris­ti­nus­kon syn­ty­his­to­rias­ta. Jot­tei totuus unoh­tui­si, alla pari täy­den­nys­tä tapahtumiin.

  Ensin oli juu­ta­lai­suus, joka syn­tyi hei­mous­kon­to­na jos­kus aika­na ennen kir­joi­tus­tai­toa. Juu­ta­lai­suu­des­ta sit­ten irtau­tui ensim­mäi­sel­lä vuo­si­sa­dal­la jaa pie­ni kult­ti, jos­ta syn­tyi moni­mut­kais­ten vai­hei­den kaut­ta nykyi­nen kristinusko.

  Juu­ta­lai­suu­den ja kris­ti­nus­kon leviä­mi­sel­lä Roo­man val­ta­kun­nan sisäl­lä ei suo­ra­nai­ses­ti ollut mitään teke­mis­tä kes­ke­nään. Muut etni­set ryh­mät eivät kään­ty­neet juu­ta­lai­sik­si, vaan juu­ta­lai­set muut­ti­vat Pales­tii­nas­ta kaik­kiin Roo­man val­ta­kun­nan kolk­kiin pää­asias­sa talou­del­li­sis­ta syis­tä. Kris­ti­nus­ko alkoi levi­tä tehok­kaas­ti vas­ta sit­ten, kun aja­tus myös ei-juu­ta­lais­ten kään­ty­mi­ses­tä hyväksyttiin.

  Ja sit­ten lopuk­si mus­li­mit. Ara­bit oli­vat jo pit­kään ennen Muham­me­din aiko­ja olleet tie­toi­sia juu­ta­lai­suu­des­ta ja kris­ti­nus­kos­ta. Yli­voi­mai­ses­ti suu­rin osa oli kui­ten­kin pysy­tel­lyt hei­mous­kon­nois­saan. Kun Muham­med päät­ti nous­ta torai­le­vien ara­bi­hei­mo­jen joh­toon hän kehit­ti val­tan­sa voi­mis­ta­mi­sen väli­neek­si uuden uskon­non, johon otti sopi­vat palat juu­ta­lai­suut­ta ja kris­ti­nus­koa sekä lait­toi sekaan sopi­vas­ta ara­bien tapa­oi­keut­ta. Mus­li­mit hyök­kä­si­vät naa­pu­rien­sa kimp­puun vas­ta ara­bi­hei­mo­jen yhdis­tä­mi­sen jälkeen.

 153. J:

  Ei niin, mut­ta jos puhu­taan oikeas­ti maa­han­muu­tos­ta yhteis­kun­nal­li­se­na ilmiö­nä, anek­doo­teil­la ei ole mitään arvoa. Pitäi­si käyt­tää tilas­to­ja ja tie­teel­lis­tä ajattelua.

  Jos sinul­la on vii­te etnis­ten soma­lien (esi­mer­kik­si aidin­kie­len perus­teel­la luo­ki­tel­tui­na) työ­voi­ma­ti­las­toi­hin, niin kii­tok­set jo etu­kä­teen. Omil­la sil­mil­lään­kin voi yrit­tää teh­dä kva­li­ta­tii­vi­sia arvioita.

  Jos raja­oi­tu­taan soma­lian kan­sa­lai­siin maas­sam­me niin v. 2008 tilas­to­kes­kuk­sen mukaan nais­puo­li­sia hei­tä oli tääl­lä 2359. Las­ten, opis­ke­li­joi­den ja elä­ke­läis­ten pois­put­saa­mi­sen jäl­keen jäl­jel­le jää 1244, jois­ta “muis­ta sysis­tä työ­voi­man ulko­puo­lel­la” oli 742. Var­si­nai­sia työl­li­siä oli 154 (mukaan­lu­kien tuki­työl­lis­te­tyt ym.) Huol­to­suh­tee­na tuo näyt­tää aika heikolta.

  Ei ole sinän­sä epä­loo­gis­ta aja­tel­la, että kans­lai­suu­den saa­nei­den soma­li­nais­ten (jota tuol­loin oli suu­nil­leen yhtä pal­jon) tilan­ne oli­si sel­väs­ti parem­pi, mut­ta ain­kaan oma (ja näkö­jään mui­den­kaan) sam­mak­ko­pers­pek­tii­vi ei tue tuo­ta näkemystä.

 154. Mik­ko Kiviranta:

  Sekin on tot­ta että tämän pal­lon pelas­ta­mi­nen edel­lyt­tää että väki­mää­rä vähenee.

  Ei edel­ly­tä. Pal­lon pelas­ta­mi­nen saat­taa edel­lyt­tää, ettei väki­mää­rä kas­va enää räjäh­dys­mäi­ses­ti nykyi­ses­tä. Nopea väes­tön­kas­vu on sitä pait­si täl­lä het­kel­lä ongel­ma enää tie­tyis­sä osis­sa Afrik­kaa. Kii­na ja Intia ovat saa­neet tilan­teen hallintaan. 

  On myös mah­dol­lis­ta, että maa­pal­lol­la voi­si elää huo­mat­ta­vas­ti nykyis­tä suu­rem­pi­kin väes­tö, jos tuotantotavat/teknologia ja kulu­tus­tot­tu­muk­set muut­tui­si­vat riit­tä­väs­ti. Eri kysy­mys on sit­ten kuin­ka rea­lis­tis­ta sel­lai­nen muu­tos on..

 155. Tuo 120 vuot­ta on aika tark­ka luku. Kuo­le­man­ran­gais­tus pois­tui 1889 tai 1890, en saa täs­tä wiki­pe­dian artik­ke­lis­ta tark­kaa selvyyttä.

  Suo­men nykyi­nen rikos­la­ki, jos­sa kuo­le­man­ran­gais­tus juma­lan­pil­kas­ta pois­tet­tiin, sää­det­tiin vuon­na 1889 ja astui voi­maan vii­den vuo­den siir­ty­mä­ajan jäl­keen vuon­na 1894. Wiki­pe­dian vuo­si­lu­ku 1890 on vir­he ja viit­taa jom­paan­kum­paan näis­tä vuosista.

  Minun ymmär­tääk­se­ni Suo­men tuo­miois­tui­metg jat­koi­vat kuo­le­man­ran­gais­tus­ten tuo­mit­se­mis­ta, mut­ta tsaa­ri kumo­si ne automaattisesti.

  Kuo­le­man­ran­gais­tus pois­tet­tiin de fac­to lähes koko­naan niin Suo­mes­ta kuin Venä­jäl­tä­kin, kun “tsaa­ri” (oikeam­min kei­sa­ri) Niko­lai I ilmoit­ti vuon­na 1826, ettei hän tule hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta oman­tun­non syis­tä vah­vis­ta­maan kuo­le­man­tuo­mioi­ta muis­ta kuin poliit­ti­sis­ta rikok­sis­ta. Kaik­ki myö­hem­mät kei­sa­rit nou­dat­ti­vat tätä samaa tapaa, ja itse asias­sa se jat­kui Suo­men osal­ta vie­lä kau­an itse­näis­ty­mi­sen jäl­keen. Kuo­le­man­ran­gais­tus rau­han aika­na pois­tet­tiin Suo­mes­ta vas­ta vuon­na 1949, ja mur­his­ta tuo­mit­tiin joku pari kol­me kuo­le­man­tuo­mio­ta (en muis­ta aivan tark­kaan) jopa vie­lä sotien jäl­keen 40-luvun lopus­sa. Rau­han aika­na kui­ten­kin kaik­ki tuo­miot joko lie­ve­ni­vät ylem­mis­sä oikeus­as­teis­sa tai sit­ten vii­meis­tään pre­si­dent­ti käyt­ti kei­sa­ril­ta peri­mään­sä armahdusvaltaa.

 156. Vie­lä 120 vuot­ta sit­ten juma­lan­pil­kas­ta mää­rät­tiin auto­maa­ti­ses­ti kuo­le­man­tuo­mio. Ymmär­tääk­se­ni muu­ta tuo­mio­ta ei edes voi­tu antaa.” Ymmär­tääk­se­ni tämä on samaa sar­jaa kuin mus­ta­lais­ten­tap­po­la­ki. Läh­de­kri­tiik­ki kan­nat­taa aina.

  Ennen kuin Suo­men rikos­la­ki sää­det­tiin vuon­na 1889, Suo­mes­sa oli voi­mas­sa vuo­del­ta 1734 periy­ty­vä Ruotzin wal­dacun­nan laki. Se löy­tyy hel­pos­ti esi­mer­kik­si webis­tä.

  Paha­te­gon Caa­ri” eli rikos­la­ki mai­nit­see juma­lan­pil­kan heti ensim­mäi­se­nä: Joca aico­muxes­ta, sanoil­la eli kir­joi­tuxil­la, lait­ta ja pilc­ka Juma­la­ta, hänen Pyhä Sanans ja Sac­ra­men­te­jä; olcon hen­gens ric­ko­nut. Mitään vaih­toeh­toi­sia ran­gais­tuk­sia ei mai­ni­ta, kuo­le­man­tuo­mio on tahal­li­ses­ta teos­ta ainoa lain sal­li­ma seuraamus.

  Yleen­sä Juma­lan­pil­kas­ta kuu­lui mää­rä­tä pie­neh­kö sak­ko, ei kuolemaa.

  Jotain epä­mää­räi­ses­ti sin­ne päin, mikä­li teko kat­sot­tiin pikais­tuk­sis­sa teh­dyk­si. Kysei­nen lain­koh­ta jat­kuu: Jos se tapah­tu ajat­te­le­mat­to­mas­ti ja picai­su­des­ta, ja hän catu; wetä­kön sac­koa sata tala­ria, ja rucoilcan ricoxens jul­ki­ses­ti Seu­racun­na­sa andexi. Jos hän sitä teke toi­sen erän; teh­kön cah­den­ker­tai­sen sacon. Joca ei woi sac­koa maxaa; kär­si­kön ruu­mil­lans, nijncuin Ran­gais­tus Caa­re­sa sanotan.

  Sata taa­la­ria oli esim. ren­gin mel­kein puo­len vuo­den palk­ka. Ylei­seen palk­ka­ta­soon sum­mit­tai­ses­ti suh­teu­tet­tu­na se vas­tai­si nyky­ään lähem­mäs 10 000 euroa. Ei siis ihan mikään “pie­neh­kö sak­ko”. Käy­tän­nös­sä se muun­net­tiin ruu­miin­ran­gais­tuk­sek­si Ran­gais­tus Caa­ren mukai­ses­ti: “nel­jä tala­ria yhtä paria witzo­ja was­tan, col­me lyö­mä joca parista”.

  Muu­ten­kin koko tuo vuo­den 1734 laki tuo häi­rit­se­väl­lä taval­la mie­leen ne kam­mot­ta­vat uuti­set, joi­ta jon­kin Sau­di-Ara­bian ja vas­taa­vien kaik­kein taan­tu­muk­sel­li­sim­pien isla­mi­lais­ten mai­den oikeus­jär­jes­tel­mäs­tä nyky­ään kuul­laan aina välil­lä. Mel­kein min­kä tahan­sa vähän­kään vaka­vam­man rikok­sen on sat­tu­nut teke­mään, “olcon hen­gens ric­ko­nut” tai vähin­tään­kin “kär­si­kön ruumillans”.

 157. Tom­mi, Ruot­sin rikos­la­ki oli toki inhot­ta­va. Kor­ja­sin vain sen väit­teen, että Juma­lan­pil­kas­ta oli­si ollut auto­maat­ti­ses­ti seu­rauk­se­na kuo­le­man­tuo­mio. Lähin­nä auto­ma­tiik­ka — jos sitä halu­aa etsiä — oli se perin­tei­nen: oikeaus­koi­suut­ta puo­lus­tet­tiin vaa­ti­mal­la jul­kis­ta katumusta. 

  Tuon sakon suu­ruu­den muis­te­lin ilmei­ses­ti vää­rin. Var­maan­kin se lai­tet­tiin sen ver­ran kor­keak­si, että saa­tiin piis­kat­tua pilk­kaa­jia aina sil­loin täl­löin. Sel­lai­set näy­tök­set var­mas­ti innoit­ti­vat mui­ta ymmär­tä­mään oikean uskon ylivertaisuuden.

  Pari eroa Ruot­sin 1700-luvun rikos­lain ja nykyis­ten isla­mi­lais­ten mai­den välil­lä tulee mieleen:
  ‑Ruot­sa­lai­sis­sa oikeus­is­tui­mis­sa oli lau­ta­mie­hiä ikään kuin demo­kraat­ti­se­na elementtinä.
  ‑Uskon­non ja kir­kon teh­tä­vä oli Ruot­sis­sa ilmi­sel­väs­ti toi­mia val­tio­val­lan ideo­lo­gi­se­na koneis­to­na. Juma­lan­pilk­ka koh­dis­tui sik­si myös maal­lis­ta val­taa vastaan.

  Mui­ta­kin ero­ja on.

 158. Mut­ta mitäs nyt sit­ten pitäi­si teh­dä? Pide­tään raja­por­tit ahtai­na ja sin­ni­tel­lään omal­la vähe­ne­väl­lä väel­lä, nyt kun suu­ret ikä­luo­kat ovat lais­ta­neet jäl­ki­kas­vun teh­tai­lun vaivasta? ”

  Suo­me­sa ei tapah­du dra­maat­tis­ta väes­tön vähe­ne­mis­tä vaik­ka suu­ret ikä­luo­kat häi­py­vät­kin manan majoille.
  Suu­ris­ta ikä­luo­kis­ta mer­kit­tä­vä osa on jo nyt kuol­lut ja osa jäi Ruotsiin.

  Niin­pä työi­käi­nen veä­se­tö vähe­nee vuo­teen 2030 vain 167000 eli suu­rin piir­tein jul­ki­sen sek­to­rin tuot­ta­vuus­oh­jel­man verran.

  Meil­lä on nyt 5,4 mil­joo­naa asu­kas­ta ja 2050 kun suu­ret ikä­luo­kat ovat mel­ko tode­nä­köi­ses­ti kuol­leet , n 6 miljoonaa.

  Ongel­ma meil­le on se, että muut kan­san­ta­lou­den tulot kas­va­vat palk­ko­ja nopeammmin.Kun eläk­keet rahoi­te­taan palk­ka­sum­man perus­teel­la niin rasi­tus kas­vaa pal­kan­saa­jal­le ja työ­nan­ta­jal­le lii­an suureksi.
  Jos kaik­ki eläk­kei­tä rahoi­tet­tai­siin kai­kis­ta kan­san­ta­lou­den tulois­ta niin rasi­tus jakaantuisi.
  tasaisemmin .
  Pal­kat ovat nyt n 50 % bkt:ta

  Hyvä esi­merk­ki eläk­kei­den rahoi­tuk­sen siir­rois­ta oli työ­nan­ta­jien kela-mak­sun pois­ta­mi­nen ja siir­tä­mi­nen suo­raan pal­kan­saa­jien rahoitettavaksi.

 159. Yri­tän huo­men­na (tiis­tai) esit­tää jotain raken­ta­vaa Osmon vars. aiheeseen.
  Täs­sä haja­huo­mioi­ta pit­kän ket­jun sivu­rai­tei­siin, joi­hin nyt vas­ta ehdin mukaan:

  Tsaa­ri-suu­ri­ruh­ti­nas alkoi jo 1800-luvun alku­puo­lel­la armah­taa kuo­le­man­tuo­mi­tut, poliit­ti­sia atten­taat­to­rei­ta lukuu­not­ta­mat­ta. Ja kos­ka meil­lä ei sel­lai­sia ollut, on Suo­mi kai yhä ensim­mäi­nen maa jos­sa rau­han aika­na ei ole ketään tuo­mit­tu kuo­le­maan (henk­se­lin­pau­kut­te­lua).

  Tosin kak­si varausta:
  ‑uskon­nol­lis­ta vakau­mus­ta kyy­ni­sem­pi seli­tys tsaa­rin jalou­del­le on, että Sipe­rias­sa tar­vit­tiin väkeä. Kuo­le­man­tuo­miot muu­tet­tiin meno­li­puk­si sinne.

  -Olen kuul­lut että Ahve­nan­maal­la pan­tiin täy­tän­töön kuo­le­man­tuo­mio vie­lä 1800-luvun puo­li­vä­lis­sä, muis­taak­se­ni jon­kun onnet­to­man nai­sen joka oli teh­nyt abor­tin itsel­leen tai toi­sel­le. Mut­ta pikai­sel­la google­tuk­sel­la en nyt löytänyt. 

  Mat­ti Kin­nusen ja Kari Kos­ki­sen kinaan sii­tä, kenel­le nat­sit oikein hävisivät:

  Neu­vos­to­liit­to kan­toi maa­so­dan­käyn­nis­tä yli­voi­mai­ses­ti suu­rim­man vas­tuun ja oli­si jopa ken­ties lopul­ta men­nyt Ber­lii­niin ilman län­si­liit­tou­tu­nei­den maihinnousuakin. 

  Län­si­liit­tou­tu­nei­den, yli­voi­mai­ses­ti eni­ten USA:n, panos puna-armei­jan aseis­ta­mi­ses­sa on sit­ten toi­nen jut­tu. Mer­ki­tyk­ses­tä kiistellään.

  Toi­saal­ta NL ei pan­nut tik­kua ris­tiin Japa­nin lyö­mi­sek­si mut­ta kes­kus­te­lua­han kävit­te­kin natseista.

  Ja kesäs­tä 1940 kesään 1941 oli Iso-Bri­tan­nia (+impe­riu­mi) sodas­sa Sak­saa ja Ita­li­aa vas­taan ilman liit­to­lai­sia. Mitä nyt USA vai­vih­kaa avit­ti. Myö­hem­min Iso­jen Poi­kien tul­les­sa laa­ti­kol­le brit­tien mer­ki­tys vähe­ni, mut­ta jos he oli­si­vat ‑40/-41 teh­neet erillisrauhan…

 160. Ensin oli juu­ta­lai­suus, joka syn­tyi hei­mous­kon­to­na jos­kus aika­na ennen kir­joi­tus­tai­toa. Juu­ta­lai­suu­des­ta sit­ten irtau­tui ensim­mäi­sel­lä vuo­si­sa­dal­la jaa pie­ni kult­ti, jos­ta syn­tyi moni­mut­kais­ten vai­hei­den kaut­ta nykyi­nen kristinusko.”

  Roo­man val­ta­kun­nas­sa juu­ta­lai­suus oli sal­lit­tu uskon­to ja juu­ta­lais­ten puo­lel­la taas kään­ty­mi­nen sal­lit­tiin ja oli yleistäkin.Juutalaisuuteen alet­tiin suh­tau­tua kie­let­sie­ti 300 luvul­la ja lopul­ta kiel­let­tiin­kin, mut­ta Roo­man hajaann­su jät­ti rip­peet elä­mään reuna-alueilla.

  Kun 1800-luvul­la juu­ta­lais­ten mää­rä oli Pales­tii­nas­sa vain n 10000 luok­kaa niin oli poliit­ti­ses­ti tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta perus­tel­la paluu­ta sil­lä, että esi-isät on ajet­tu aikoi­naan pois alueelta.

 161. Itse asias­sa uskon­to on oival­li­nen val­lan ja poli­tii­kan väli­nen. Apuun kun voi kut­sua olen­non, jota vas­tus­ta­ja ei voi kysee­na­lais­taa ja uskon­nol­li­nen joht­ja voi ker­toa sae­neen käs­kyn toi­mia ylem­mäs­tä olennolta.
  Län­si­mais­sa maal­li­suus on levin­nyt lii­kaa ja silä vai­ku­tet­tan vain vaa­rat­to­miin mum­moi­hin, joten uskon­no­lal ei ole enää samn­ta­pis­ta tehoa.

  Mut­ta ihmi­nen on kek­se­liäs , län­si­mais­sa uskon­to on kor­vat­tu terrorismilla.
  Aina kun poli­tii­kas­sa halu­taan lisä­tä ihmis­ten kon­rol­lia ja vas­tus­ta­jien eli­mi­noi­mis­ta niin voi­daan ker­toa lisään­ty­nees­tä terroriuhasta.
  Ter­ro­ris­kia ei tar­vit­see edes perus­e­tel­la miten­kään tosi­asioil­la, ne kun ovat salais­ta tietoa

  Suo­mes­sa­kin tämä poliit­ti­nen ase on tehok­kaas­sa käytössä.

 162. Juu­ta­lais­vi­ha eli anti­ju­dais­mi oli yleis­tä jo Roo­man val­ta­kun­nas­sa ja sitä­kin ennen aina­kin Egyp­tis­sä. Egyp­tis­sä syy on aina­kin osin exo­dus-tari­nan “vas­ta­ta­ri­na”, Roo­man val­ta­kun­nas­sa luul­ta­vas­ti juu­ta­lais­ten tai­pu­mus eris­täy­tyä. Tie­tä­mät­tö­myys syn­nyt­ti epä­luu­loa. Pales­tii­nan juu­ta­lai­sil­la oli myös ret­te­löit­si­jöi­den mai­ne, joka levi­si kapi­nan ja dias­po­ran myö­tä. Life of Brian kan­nat­taa kat­soa. Myö­hem­min kris­til­li­se­nä aika­na juu­ta­lai­sia alet­tiin pitää Juma­lan murhaajina.

  Juu­ta­lai­sek­si sai kuka tahan­sa kään­tyä. Hyvin har­va kään­tyi. Mie­his­tä var­sin­kin. Syyn ymmär­tää. Paa­va­li aina­kin ymmär­si, kun muut­ti kris­ti­nus­kon juu­ta­lai­ses­ta lah­kos­ta omak­si uskon­nok­seen mm. luo­pu­mal­la ympä­ri­leik­kauk­sen vaatimuksesta. 

  Juu­ta­lai­suu­den ulko­jä­se­niä oli pal­jon Roo­man valtakunnassa.

 163. Tie­dos­sa­ni ei ole yhtä­kään ajan­jak­soa, jos­sa juu­ta­lai­suus oli­si aktii­vi­ses­ti kään­nyt­tä­nyt. Pro­se­lyyt­tien tie on päin­vas­toin teh­ty mah­dol­li­sim­man vai­keak­si. Se mah­dol­li­nen sinän­sä, mut­ta ei heil­le mitään punai­sia mat­to­ja levitellä.

  Ai haluat­te legioo­naan? Antaas sit­ten mopin hei­lua, te saastat!”

 164. Lii­an van­ha: Kyl­lä, kään­nyn­näi­siä juu­ta­lai­suu­teen ilmei­ses­ti oli, mut­ta kuin­ka “juu­ta­lai­sia” nämä sit­ten lopul­ta oli­vat? Antii­kin maa­il­mas­sa uskon­toi­hin suh­tau­dut­tiin hyvin joustavasti.

  http://www.thejc.com/judaism/judaism-features/35674/how-disaster-made-conversion-harder

  Miten mit­ta­va kään­nyn­näis­ten vir­ta sit­ten todel­la oli, sitä on vai­kea sanoa. Pää­osa ask­he­nazi­juu­ta­lais­ten peri­mäs­tä ei kui­ten­kaan sitä reit­tiä tul­lut, vaan ilmei­ses­ti Palestiinasta.

  http://www.bbc.co.uk/news/10276393

 165. Palaan vie­lä tähän….

  Mat­ti R: “Olen yrit­tä­nyt seu­ra­ta tuo­ta suur­ten ikä­luok­kien siir­ty­mis­tä eläk­keel­le ja empii­ri­nen havain­to näyt­täi­si ole­van se, että suu­rin­ta osaa heis­tä ei kor­va­ta kenelläkään.”
  Osmo: Täs­tä juu­ri on kyse. Miten luu­let vero­tu­lo­jen käyvä’n. Suo­mes­sa ei ole eikä tule työ­voi­ma­pu­laa, vaan pula veronmaksajista.

  Luu­lin, että vas­ta­sin jo alku­pe­räi­ses­sä vies­tis­sä tuo­hon Osmon kommenttiin…
  Mat­ti R:“Jos on näin, niin sil­loin vies­tin pitäi­si olla… “Kysy­mys maa­han­muu­tos­ta – eri­tyi­ses­ti kysy­mys työ­pe­räi­ses­tä maa­han­muu­tos­ta – on Suo­men seu­raa­vien vuo­si­kym­men­ten tär­keim­piä, kos­ka mei­dän on kyet­tä­vä luo­maan mer­kit­tä­vä mää­rä uusia työ­paik­ko­ja, voi­dak­sem­me var­mis­tua kun­tien ja val­tion tulo­ra­hoi­tuk­sen perus­tas­ta myös tulevaisuudessa””.

  Minus­ta yksi mie­len­kiin­toi­nen näkö­kul­ma on sii­nä miten alku­pe­räis­tä, usein jul­ki­suu­des­sa tois­tet­ta­vaa vies­tiä luetaan…
  Osmo: “kos­ka mei­dän on – tai oli­si – pys­tyt­tä­vä paik­kaa­maan työi­käi­sen väes­tön vajaus­ta ulko­mai­sel­la työvoimalla.”

  Kär­jis­te­tys­ti vai­kut­tai­si sil­tä, että nuo­rem­mat suku­pol­vet luke­vat vies­tin siten, että ihan pian eli suur­ten ikä­luok­kien siir­tyes­sä (vih­doin­kin) eläk­keel­le, avau­tuu mer­kit­tä­vä mää­rä työ­paik­ko­ja. Osa van­hem­mis­ta taas lukee vies­tiä siten, että jos maa­han­muut­ta­jia ei saa­da, kukaan ei tee jat­kos­sa pie­ni­palk­kai­sia töi­tä. Osa nuo­ris­ta ja van­hois­ta taas ajat­te­lee, että maa­han­muut­ta­jat vie­vät hei­dän työ­pai­kat tai kaven­ta­vat aina­kin mah­dol­li­suut­ta saa­da työ­tä. Kaik­ki lie­ne­vät vää­räs­sä. Lie­nee odo­tet­ta­vam­paa se, että työ­voi­ma­pu­laa ei ole tai tule, mut­ta vero­tu­lo­jen poh­jaan kovin eri­suu­rui­set ikä­luo­kat vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti. Jos asia on näin, niin sil­loin oli­si jär­ke­vää muut­taa perus­vies­tiä ja tar­ken­taa, että maa­han­muut­ta­jia tar­vi­taan vero­tu­lo­jen mak­sa­jik­si, eivät­kä työ­mark­ki­nat ole nol­la­sum­ma­pe­liä jos­sa on vakio­mää­rä täy­tet­tä­viä työ­paik­ko­ja. Tämä vies­ti oli­si toden­nä­köi­ses­ti oikeam­pia, häl­ven­täi­si apä­ai­heel­li­sia pel­ko­ja ja suun­tai­si kes­kus­te­lun koh­ti ratio­naa­li­sem­pia perusteluita?

  1. Mat­tiR: Odo­ta vain kir­jaa­ni SATA-komi­teas­ta. Sii­nä sano­taan tämä­kin. Suo­mea ei uhkaa työ­voi­ma­pu­la vaan veronmaksajapula.

 166. Kuten täs­sä­kin kes­kus­te­lus­sa­kin sanot­tu (az), pahin vas­tais­ku moni­kul­tu­ris­mil­le on pääs­tää mus­li­mit itse ker­to­maan arvois­taan ja sii­tä miten arvo­ja pitäi­si toteut­taa. Kun näin käy, tulee moni­kul­tu­ris­teil­la kova kii­re ker­to­maan, ettei tämä ole oikeas­ti sitä tois­ta ihan yhtä arvo­kas­ta kulttuuria.

 167. Lii­an vanha:

  Ongel­ma meil­le on se, että muut kan­san­ta­lou­den tulot kas­va­vat palk­ko­ja nopeammmin.Kun eläk­keet rahoi­te­taan palk­ka­sum­man perus­teel­la niin rasi­tus kas­vaa pal­kan­saa­jal­le ja työ­nan­ta­jal­le lii­an suureksi.

  Mie­len­kiin­toi­nen point­ti, ja niu­kas­ti esil­lä julkisuudessa. 

  Kai kui­ten­kin myös koh­tuu­ko­koi­nen toi­min­ta­ky­kyi­nen väes­tön­osa tar­vi­taan? Rahaa kun ei voi syö­dä, vaan se pitää pys­tyä vaih­ta­maan ruo­kaan ja hoi­va­pal­ve­lui­hin. Jos pal­ve­lu­jen tar­joa­jia on niu­kas­ti, hin­nat nouse­vat pil­viin niin että elä­ke­sääs­töil­lä (oli­vat ne sit­ten val­tion kaut­ta tai yksi­tyi­ses­ti sääs­tet­ty­jä) ei mitään saa — mikä on toi­nen tapa sanoa että jäl­ki­kas­vua ei rii­tä hoi­vaa­jik­si asti.

  Vapaan liik­ku­vuu­den maa­il­mas­sa kohoa­vat hin­nat tiet­ty vetäi­si­vät puo­leen­sa tar­jon­taa, mut­ta juu­ri liik­ku­vuu­den vapaus­han tämän ket­jun aihee­na on. Ja se että liik­ku­vuu­den muka­na tup­paa tule­maan myös muu­ta kuin pelk­kiä hoivapalveluita.

 168. Kun Muham­med päät­ti nous­ta torai­le­vien ara­bi­hei­mo­jen joh­toon hän kehit­ti val­tan­sa voi­mis­ta­mi­sen väli­neek­si uuden uskon­non, johon otti sopi­vat palat juu­ta­lai­suut­ta ja kris­ti­nus­koa sekä lait­toi sekaan sopi­vas­ta ara­bien tapaoikeutta. 

  Tähän vie­lä sel­lai­nen huo­mio, että se kris­ti­nus­ko, min­kä Muham­med tun­si, oli kovin eri­lais­ta kuin tämä mei­dän tun­te­mam­me kris­ti­nus­ko. Hän tun­si UT:n kaa­no­nin ulko­puo­lel­le jää­nei­tä “gnos­ti­lai­sia” teks­te­jä ja esi­mer­kik­si Pyhä kol­mi­nai­suus, jon­ka hän kiel­si, oli hänen tie­tä­män­sä mukaan Isä, Poi­ka ja Neit­syt Maria. Medi­nas­sa oli juu­ta­lai­nen vähem­mis­tö, joka ei kään­ty­nyt ja lopul­ta kar­ko­tet­tiin. Koraa­nin kom­men­tit juu­ta­lai­sis­ta hei­jas­ta­vat tätä samaan tapaan kuin UT:n kom­men­tit juu­ta­lai­sis­ta sitä, että kaik­ki juu­ta­lai­set eivät otta­neet sano­maa Jee­suk­ses­ta vastaan.

 169. Kris­ti­nus­ko, kir­kon hie­rar­kia ja Uusi tes­ta­ment­ti syn­tyi­vät 300-luvul­la Roo­man kei­sa­rin tilaus­työ­nä, kun uudel­le krei­kan­kie­li­sel­le kei­sa­ri­kun­nal­le piti saa­da uusi, yhte­näi­nen krei­kan­kie­li­nen ideologia. 

  Tätä piti kom­men­toi­da, että UT:n kaa­non alkoi vakiin­tua noi­hin aikoi­hin. UT:iin pää­ty­neet teks­tit ovat pari­sen­sa­taa vuot­ta van­hem­pia. Yksit­täi­set teks­tit hei­jas­te­le­vat kir­joi­tusa­jan­koh­tan­sa tilan­net­ta, mut­ta Raa­mat­tuun koko­nai­suu­te­na on luon­nol­li­ses­ti vai­kut­ta­nut se his­to­rial­li­nen tilan­ne, jos­sa kaa­non vakiin­tui. Tar­jol­la oli­si ollut nuo­rem­pia teks­te­jä, mm. nel­jän UT:iin pää­ty­neen evan­ke­liu­min síjas­ta näi­den poh­jal­ta syn­ty­nyt koos­te, jos­ta evan­ke­liu­mien väli­set ris­ti­rii­dat on häivytetty.

 170. Kari: Samaa miel­tä kai­kes­ta muus­ta vii­mei­ses­sä vas­tauk­ses­sa­si minul­le pait­si markkinataloudesta.

  Ris­to:

  Jos sinul­la on vii­te etnis­ten soma­lien (esi­mer­kik­si aidin­kie­len perus­teel­la luo­ki­tel­tui­na) työ­voi­ma­ti­las­toi­hin, niin kii­tok­set jo etu­kä­teen. Omil­la sil­mil­lään­kin voi yrit­tää teh­dä kva­li­ta­tii­vi­sia arvioita.

  Eipä ole. Enkä ole yrit­tä­nyt vih­ja­ta, että oli­sit eri­tyi­ses­ti vää­räs­sä aavis­tuk­ses­sa­si nois­ta tilas­tois­ta (kuten olen sävys­tä luke­vi­na­ni sinun aja­tel­leen). Tah­doin (ja edel­leen­kin tah­don) vain koros­taa, että ihmi­sen kyky teh­dä esim. “omil­la sil­mil­lään kva­li­ta­tii­vi­sia arvioi­ta” on erit­täin huo­no useim­pien moni­mut­kai­sem­pien kysy­mys­ten koh­dal­la, eikä sitä pitäi­si käyt­tää tär­kei­den pää­tös­ten poh­ja­na jos vain on mah­dol­lis­ta saa­da oike­aa fak­ta­tie­toa­kin. Eli vaik­ka myön­nän Karin olleen oikeas­sa, että anek­doo­teil­la on toki oma arvon­sa esit­tä­jien­sä tun­te­mus­ten kuvas­ta­ji­na, maa­han­muu­ton ongel­mia ei rat­kais­ta (pait­si ehkä vahin­gos­sa) tie­tä­mät­tä mis­tä on var­si­nai­ses­ti kyse. Soma­li­nais­ten työl­lis­ty­vyys on toki hyvä ensias­kel, jos vain hah­mo­te­taan mikä sen mer­ki­tys on kokonaisuudessa.

 171. Juk­ka Siren: “Toi­saal­ta NL ei pan­nut tik­kua ris­tiin Japa­nin lyö­mi­sek­si mut­ta kes­kus­te­lua­han kävit­te­kin natseista.”

  Olen kyl­lä näh­nyt tele­vi­sios­ta doku­ment­tie­lo­ku­van, jos­sa ker­rot­tiin NL:n jouk­ko­jen vai­keas­ta ete­ne­mi­ses­tä Mantzu­ri­aan. Maas­to oli niin huo­no, että jal­ka­vä­ki­kin kul­ki lähes vyö­tä­röään myö­ten savessa.

 172. Miten mit­ta­va kään­nyn­näis­ten vir­ta sit­ten todel­la oli, sitä on vai­kea sanoa. Pää­osa ask­he­nazi­juu­ta­lais­ten peri­mäs­tä ei kui­ten­kaan sitä reit­tiä tul­lut, vaan ilmei­ses­ti Palestiinasta.”

  Tuo geneet­ti­nen tut­ki­mus teh­tiin Israe­lin joh­dol­la, joten sen joh­to­pää­tök­set voi­vat olla poliit­ti­ses­ti tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sia ja hekin löy­si­vät mer­kit­tä­vää hajon­taa, jota he eivät voi­neet kiistää.

  Mut­ta tämän aiheen näkö­kul­mas­ta on tär­keäm­pää havai­ta, että juu­ta­lai­suus ja isla­mi­lai­suus ovat lähel­lä toi­si­aan, niil­lä on sama kult­tuu­ri­taus­ta ja kum­pi­kin uskon­to on suvait­se­ma­ton äärim­mil­leen vietynä.
  Itse asias­sa Israe­lin joh­dos­sa on nyt erit­täin kiih­kous­ko­vais­ten joukko.

  Mut­ta län­si­mais­sa tämä hyväk­sy­tään, kos­ka se pal­ve­lee län­si­mait­ten etua.

  Itse asias­sa Euroo­pan poli­tiik­ka on kak­si­ja­kois­ta: Toi­saal­ta hou­kut­te­lem­me tän­ne lisää isla­mi­nus­koi­sia maa­han­muut­ta­jia pal­ve­le­man mei­tä ja ole­tam­me hei­dän kään­ty­vän kris­ti­tyik­si ja sulau­tu­van vlta­väes­töön emme­kä hyväk­sy hei­tä ns parem­piin töihin.

  Toi­saal­ta öljyn vuok­si pidäm­me hei­tä poten­ti­aa­li­si­na ter­ro­ris­tei­na, jot­ta voim­me mie­hit­tää ja hal­li­ta hei­tä mielivaltaisesti.

  Euroop­pa­lai­sel­le ter­ro­ris­mi on uusi uskon­to, jon­ka var­jol­la voi sor­taa ihmisiä.

 173. Kyl­lä, kään­nyn­näi­siä juu­ta­lai­suu­teen ilmei­ses­ti oli, mut­ta kuin­ka “juu­ta­lai­sia” nämä sit­ten lopul­ta oli­vat? Antii­kin maa­il­mas­sa uskon­toi­hin suh­tau­dut­tiin hyvin joustavasti.”

  Jota­kin voi pää­tel­lä sii­tä, että Pales­tii­na kyky elät­tää suur­ta jouk­koa ihmi­siä oli rajal­li­nen luon­no­no­lo­jen vuoksi.Nytkin alu­eel­la asu vain n 10–15 mil­joo­naa ihmis­tä pal­jon kehit­ty­neem­män tek­no­lo­gian varassa
  Kun alue oli eri­lais­ten sotaa käy­vien ryh­mien läpi­kul­kua­lue niin sodat, orjuus ja kul­ku­tau­dit verot­ti­vat juu­ta­lai­sia tehokkaasti.

  Kun kui­ten­kin Roo­man väes­tös­tä 10 % arvioi­daan olleen juu­ta­lai­sia niin tämä on mah­dol­lis­ta vain kään­nyn­näi­syy­den kautta

 174. uudel­le krei­kan­kie­li­sel­le kei­sa­ri­kun­nal­le piti saa­da uusi, yhte­näi­nen krei­kan­kie­li­nen ideo­lo­gia’ (Rii­tan lainaus)
  Impe­riu­mi siir­tyi lati­nas­ta kreik­kaan vas­ta Herakleoik­sen aika­na, kuusi­sa­taa­lu­vul­la. Herakleios kävi Per­si­aa vas­taan pit­kän kata­stro­faa­li­sen sodan, joka päät­tyi sii­hen, että ara­bit val­ta­si­vat koko Per­sian ja noin puo­let sil­loi­ses­ta Roo­mas­ta. Juu­ta­lai­set­kin ehti­vät osal­lis­tua, kapi­noi­mal­la Roo­maa vas­taan Per­sian puo­lel­la, ja aika­lais­läh­tei­den mukaan he toi­mi­vat myös ara­bien liittolaisina.
  ‘Medi­nas­sa oli juu­ta­lai­nen vähem­mis­tö, joka ei kään­ty­nyt ja lopul­ta kar­ko­tet­tiin. Koraa­nin kom­men­tit juu­ta­lai­sis­ta hei­jas­ta­vat tätä’ (Riit­ta)
  Toi­sen tul­kin­nan mukaan juu­ta­lais­ten kans­sa tuli väli­rik­ko vas­ta myö­hem­min, kun luvat­tu maa oli val­lat­tu ja Israe­lin ja Ish­mae­lin poi­kien piti suo­rit­taa perinnönjako.

 175. Kuten täs­sä­kin kes­kus­te­lus­sa­kin sanot­tu (az), pahin vas­tais­ku moni­kul­tu­ris­mil­le on pääs­tää mus­li­mit itse ker­to­maan arvois­taan ja sii­tä miten arvo­ja pitäi­si toteut­taa. Kun näin käy, tulee moni­kul­tu­ris­teil­la kova kii­re ker­to­maan, ettei tämä ole oikeas­ti sitä tois­ta ihan yhtä arvo­kas­ta kulttuuria. 

  Täs­tä pääs­tään sii­hen, että minus­ta kou­lu­jen uskon­non­ope­tus­ta pitäi­si lisä­tä. Vas­ta kun ihmi­nen tie­tää, mihin toi­nen uskoo ja mihin oma(*) usko perus­tuu, voi olla aidos­ti suvaitsevainen.

  (*) Tar­koi­tan omal­la täs­sä nyt uskoa laa­jas­sa mie­les­sä: nekin kan­ta­suo­ma­lai­set, jot­ka eivät usko ylös­nouse­muk­seen ovat omak­su­neet kris­ti­nus­koon taval­la tai toi­sel­la poh­jau­tu­via asen­tei­ta ja arvoja.

  1. Anteek­si nyt Riit­ta, mut­ta kaik­kea ei voi ope­tuk­ses­sa lisä­tä. Uskon­toa ope­te­taan jo nyt enem­män kujin his­to­ri­aa. Onko ihmis­kun­nan perin­nös­tä yli puol­ty uskontoa?
   Ja mitä arvoa täl­lä mei­dän tun­nus­tuk­sel­li­sel­la uskon­non­ope­tuk­sel­lam­me on tois­ten uskon­to­jen ymmär­tä­mi­sen. Minul­le esi­mer­kik­si ope­tet­tiin bud­ha­lai­suu­des­ta vain yksi asia: se on uskon­to, jos­sa harjoi8tetaan las­ten uhraa­mis­ta juma­lil­le. Maa­il­man uskon­to­ja voi opet­taa vain hen­ki­lö, joka ei ole sitou­tu­nut niis­tä yhteenkään.

 176. Oli­si ihan hyvä, että suo­ma­lai­set tun­ti­si­vat Isla­min vii­si tär­kein­tä oppia.

  1. Mono­teis­mi ja Moham­med Juma­lan profeettana
  2. Vii­si päi­vit­täis­tä rukosta
  3. Hyvän­te­ke­väi­syy­den harjoittaminen
  4. Paas­ton viettäminen
  5. Pyhiin­vael­lus Mekkaan

  Kun näi­tä hie­man reflek­toi, niin koh­dat 1–4 ovat muka­na kristinuskossakin. 

  Näis­sä perus­a­sios­sa on myös hyvin vai­kea­ta näh­dä jotain pahaa ellei nyt pidä mat­kai­lua paha­na. Tai almu­jen anta­mis­ta ker­jä­läi­sil­le eli hei­kom­pien lähim­mäis­ten aut­ta­mis­ta (jota Jee­sus­kin saarnasi).

  Oli­si ehkä hyvä erot­taa Islam uskon­to­na eri­lai­sis­ta maal­li­sis­ta dik­ta­tuu­reis­ta, jot­ka jois­sa­kin mus­li­mi­mais­sa ovat val­las­sa. Äärim­mäi­sen suu­ri enem­mis­tö mus­li­meis­ta ei halua tap­paa ihmi­siä, ei val­la­ta mai­ta (kos­ka isla­miin ei voi kään­nyt­tää toi­sin kuin kristinuskoon). 

  Mut­ta näi­tä ajat­te­lu­ket­ku­ja ei toki voi aja­tel­la, jos maa­il­ma supis­tuu omien anek­doot­tien leh­mä­mäi­seen märehtimiseen…

 177. Mui­den uskon­to­jen ope­tus kuu­luu (tai kuu­lui aina­kin 80-luvul­la ;)) myös uskon­non­ope­tuk­seen. En ole kyl­lä ihan var­ma, sopii­ko ateis­ti­kaan opet­ta­maan uskon­toa, onko se sen “neut­raa­lim­paa” ope­tus­ta. Aika lail­la nämä asiat ovat kiin­ni ihmi­sen per­soo­nas­ta, kyke­nee­kö kun­nioit­ta­maan toi­sen eri­lais­ta vakau­mus­ta vai­ko eikö.

  Muis­tan omil­ta kou­lua­joil­ta, että uskon­non­ope­tus oli var­sin­kin lukios­sa aika lail­la pelk­kää olei­lua. Oppi­tun­te­ja ei vält­tä­mät­tä tar­vit­si­si­kaan lisä­tä, riit­täi­si, että asi­aa tuli­si yhdel­lä uskon­non­tun­nil­la yhtä pal­jon kuin yhdel­lä historiantunnilla.

  Yksi asia, mikä uskon­non­ope­tus­ta on aina­kin tupan­nut vai­vaa­maan on se, että ihan kaik­kea ei “uskal­le­ta” ker­toa. Esi­mer­kik­si Räi­sä­sen Raa­mat­tu­tie­to oli piis­pain­ko­kouk­sen mukaan aivan lii­an rank­kaa kamaa suo­ma­lai­sil­le lukio­lai­sil­le: sii­nä­hän “pal­jas­tet­tiin”, että Raa­mat­tu on ihmis­ten kir­joit­ta­ma ja sii­tä oli­si­vat omat kotoi­set herä­tys­liik­keem­me voi­neet pil­las­tua. Teo­lo­gi­sen tie­de­kun­nan pää­sy­koe­kir­jak­si se kyl­lä kelpasi.

 178. Uskon­nol­le on varat­tu tun­ti­ke­hyk­ses­sä vii­den­nel­lä ja kuu­den­nel­la luo­kal­la perä­ti kol­me tun­tia vii­kos­sa. Tätä ennen sitä on ollut kak­si tun­tia. His­to­ria puo­les­taan alkaa vas­ta vii­den­nel­lä luok­ka-asteel­la yhden viik­ko­tun­nin voimin. 

  Eli ilmei­ses­ti uskon­non mer­ki­tys on ylei­sen mie­li­pi­teen mukaan monin­ker­tai­nen his­to­ri­aan näh­den. Näin­hän tämä on näh­tä­vä, kos­ka jon­kin­lai­ses­sa demo­kra­tias­sa kai elämme. 

  Uskon­non ope­tus on vie­lä­pä yllät­tä­vän tun­nuk­sel­lis­ta nyky-yhteis­kun­ta huo­mioon ottaen. Uskon, että tämä ei kai­kil­la kou­lu­lais­ten­kaan van­hem­mil­la ole tie­dos­sa puhu­mat­ta­kaan lapsettomista. 

  Tyt­tä­re­ni (11 v.) uskon­non kir­jas­sa on esim. keho­tus “Jos sinul­la on vai­keuk­sia elä­mäs­sä­si, puhu Juma­lal­le. Hän auttaa.”

  Aika pal­jon luvat­tu lapselle. 

  Sanoin kyl­lä tytöl­le, että jos vai­keuk­sia ilme­nee puhu minul­le tai jos se ei käy, niin jol­le­kin muul­le lähei­sel­le tai vaik­ka­pa kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jal­le. Apu on huo­mat­ta­vas­ti varmempaa. 

  Nyt ehkä joku ihmet­te­lee, mik­si lap­se­ni on yli­pään­sä uskonnonopetuksessa. 

  On hyvin vai­kea poi­ke­ta val­ta­vir­ras­ta lap­sen kans­sa. Taval­li­sel­le lap­sel­le on niin ääret­tö­män tär­keä olla saman­lai­nen kuin muut. Asum­me perin kon­ser­va­tii­vi­sel­la alu­eel­la ja lap­sen luo­kal­la yksi­kään oppi­las ei ole elmän­kat­so­mus­tie­to-ope­tuk­ses­sa. Kuu­lum­me myös kirk­koon tra­di­tion vuoksi. 

  Joka tapauk­ses­sa pidän uskon­toa aineis­ta tur­him­pa­na. Uskon­non tilal­le vaik­ka­pa ruotsia 🙂

 179. Kin­nu­nen,

  Kuka­pa luet­te­le­mia­si asioi­ta nyt ei tie­täi­si, jos jos­kus on jotain muu­ta­kin kuin Aku Ank­kaa luke­nut? Ihan perusasioita. 

  Ongel­mat muo­dos­tu­vat sii­tä, kun useim­mat tie­tä­vät isla­mis­ta vähän muu­ta­kin — sha­ria­lain kivi­tyk­si­neen ja raa­jo­jen kat­kai­sui­neen, lap­sia­vio­lii­tot ym.

 180. Ensin Mik­ko V:lle.

  Neu­vos­to­lii­ton “Kau­ko-Idän kam­pan­ja” kuten he itse­kin sitä kut­sui­vat, oli vii­me tipas­sa Japa­nil­le julis­tet­tu sota jot­ta pääs­täi­siin saa­liin­jaol­le. Hiros­hi­man jäl­keen, viik­koa ennen kuin Japa­ni antau­tui. Että sii­hen sisäl­tyi muu­ta­ma päi­vä Mant­su­rias­sa räm­pi­mis­tä, sitä en epäile. 

  Tark­kuu­den nimes­sä on sanot­ta­va, että Japa­nin jou­kot Kii­nas­sa antau­tui­vat vas­ta 3 viik­koa emä­maan jäl­keen, ja että Nl oli luvan­nut­kin Jal­tal­la julis­taa sodan, joten sii­nä mie­les­sä se vain piti sanansa:/

  Tämä kaik­ki ei toki muu­ta sitä seik­kaa, että NL kan­toi Euroo­pas­sa ehdot­to­mas­ti pää­vas­tuun aina­kin maasodassa.

 181. Luet­tua­ni tämän vies­ti­ket­jun kom­ment­te­ja en voi kuin ihme­tel­lä suomalaisen/länsimaisen kult­tuu­rim­me ja eri­tyi­ses­ti maal­lis­tu­neen kris­ti­nus­kom­me heikkoutta. 

  Muu­ta­ma tuhat köy­hää, luku­tai­do­ton­ta mus­li­mia saa Suo­mes­ta tur­va­pai­kan. Heti on ylei­nen hätä­ti­la pydes­sä: kult­tuu­rim­me tuhou­tuu, Juma­lam­me ei kes­tä ja raham­me lop­pu­vat, vie­vät vai­mom­me eivät­kä yhdy mie­hiim­me. Lop­pu tuloo.

  Usko­ma­ton­ta miten pie­nis­tä uhis­ta heik­ko­luon­toi­set ja oma­nar­von­tunn­ot­to­mat jak­sa­vat meuhkata. 

  Minua ja minun Suo­mea­ni ja län­si­mais­ta kult­tuu­ria eivät muu­ta­mat mus­li­mit, eivät edes mil­jar­di tai pari, uhkaa laisinkaan.

 182. Kehit­ty­vät maat, jois­sa sodi­taan ovat his­to­rial­li­sest VALTIOINA var­sin suo­ria. Val­tiot ovat kei­no­te­koi­ses­ti perus­tet­tu pää­asias­sa siir­to­maa­kau­den maan­tie­teel­li­sil­le alueilla. 

  Val­tio­ra­ja eivät nou­da­ta kult­tu­rien ja kan­so­jen rajo­ja ja kun yli­muis­toi­set hei­mot, klaa­nit, uskon­not ja val­tiol­li­nen val­ta mene­vät sekai­sin, räjäh­tä­vä molo­to­vin cock­tai­li on valmis.

  Google­tin Afri­kan levot­to­muu­det ja voi­pi sanoa, että hel­pom­pi on mer­ki­tä alu­eet, mis­sä ei tapel­la kuin ne alu­eet, jois­sa on raha: oli­si­ko­han Kalahari.

  Hutut ja tut­sit, sun­ni- ja shia-mus­li­mit tai vaik­ka­pa Jemen, mis­sä kaik­ki on sodas­sa kaik­kia vas­taan. Onko­han Afri­kas­sa yhtään val­tio­ta, mis­sä ei oli­si levot­to­muuk­sia. Ja kaik­kien näi­den taka­na on siir­to­maa­isän­tien mää­rit­tä­mät kei­no­te­koi­set valtiorajat.

  Ainoa kei­no rat­kais­ta asiat on, että jon­kun sor­tin Moo­sek­set otta­vat joh­ta­juu­det ja tap­pe­le­vat väes­töil­le demar­koi­daan omat yhteis­kun­na­lis-val­tiol­li­set alueet.

  (Pahus kun olen unoh­ta­nut erit­täin mie­len­kiin­toi­sen kir­jan nimen. Teki­jä oli puo­la­lai­nen sosio­lo­gi 1970-luvul­la. Sii­nä kuvat­tiin, miten Roo­man val­lan jäl­keen euroop­pa­lai­set yhteis­kun­nat demar­koi­tui­vat ja vähi­tel­len muo­dos­tui­vat kes­kiai­kai­set val­tiot, jot­ka vie­lä­kin ovat läs­nä liittovaltioissa.)

 183. Väit­te­ly sii­tä, onko islam uskon­to­na “itses­sään” parempi/pahempi/samanlainen kuin kris­ti­nus­ko on var­mas­ti mie­len­kiin­tois­ta sekin, mut­ta maa­han­muut­to­kes­kus­te­lus­sa kui­ten­kin mel­ko tur­haa. Maa­han­muu­ton kan­nal­ta uskon­nol­la ei pitäi­si olla mitään mer­ki­tys­tä, sään­tö­jen tulee tääl­lä olla kai­kil­le samat uskon­nos­ta riip­pu­mat­ta ja tämän tulee olla sel­vää kaikille.

 184. Ongel­mat muo­dos­tu­vat sii­tä, kun useim­mat tie­tä­vät isla­mis­ta vähän muu­ta­kin — sha­ria­lain kivi­tyk­si­neen ja raa­jo­jen kat­kai­sui­neen, lap­sia­vio­lii­tot ym. 

  Niin­pä. Tai oikeas­taan sii­tä, että sil­lä mitä kou­lus­sa ope­te­taan ja sil­lä mitä tie­toa muu­al­ta tipah­te­lee ei oikein ole yhty­mä­koh­tia. Tie­to on ihan lii­an haja­nais­ta, että koko­nais­ku­vaa sii­tä, miten taval­li­nen mus­li­mi­per­he isla­mi­nus­koi­ses­sa maas­sa elää ei saa. 

  Uskon­non ope­tus on vie­lä­pä yllät­tä­vän tun­nuk­sel­lis­ta nyky-yhteis­kun­ta huo­mioon ottaen. 

  Olen anta­nut itsel­le­ni ker­toa (asias­ta oli ihan äsken Aamu­leh­den pää­kir­joi­tus­si­vul­la), että tun­nus­tuk­sel­li­sen ope­tuk­sen sijal­la pitäi­si nyky­ään olla oman uskon­non ope­tus ja että ope­tuk­sen tavoit­tee­na pitäi­si olla tie­don jaka­mi­nen eikä uskon­nol­li­sen vakau­muk­sen syn­nyt­tä­mi­nen tahi vahvistaminen.

  Kun tuos­sa edel­lä kir­joi­tin ope­tuk­sen lisää­mi­ses­tä, en tar­koit­ta­nut var­si­nai­ses­ti oppi­tun­tien luku­mää­rän lisää­mis­tä, vaan juu­ri­kin tuo­ta, että “vakau­muk­sen vah­vis­ta­mi­sen” kor­vaa­mis­ta opetuksella.

 185. Kuten Juha­na Var­tiai­nen sanoi, maa­han­muut­ta­jien ongel­mis­ta kes­kus­tel­laan pal­jon­kin osa­na lähiöi­den, työt­tö­mien ja syr­jäy­ty­nei­den nuor­ten asiois­ta käy­tä­vää keskustelua.
  Ja näin pitää­kin olla. 

  Levot­to­mia lähiöi­tä ja syr­jäy­ty­mi­su­han alla elä­viä nuo­ria meil­lä on ollut niin kau­an kuin muis­tan. Nasa­re­ti­lai­nen, jos­ta tääl­lä on puhuttu,
  ennus­ti että köy­hät meil­lä aina on kes­kuu­des­sam­me. Toi­vot­ta­vas­ti ei. Vaik­ka mää­rit­te­le­mäl­lä köy­hyys sopi­vas­ti sitä var­maan löy­tyy aina.

  Tääl­lä jo jot­kut kuit­ta­si­vat­kin Juha­nal­le, että on syr­jin­nän ja syr­jäy­ty­mi­su­han muo­to­ja, ja nii­den esto­pro­jek­te­ja, joi­ta ei voi erot­taa etni­tee­tis­tä. Tus­kin Juha­na kui­ten­kaan tar­koit­ti­kaan ihan sitä, mitä jot­kut tulkitsivat.

  Kat­so­taan­pa:

  -oli­si hyvä että kai­kil­la haluk­kail­la oli­si töitä.
  ‑oli­si hyvä että sii­tä saa­dul­la pal­kal­la eläisi.
  (menee­kö­hän tämä taas perus­tu­lo­kes­kus­te­luun? No, sekin sivu­aa samaa ongelmakenttää)

  -miten este­tään etni­nen syr­jin­tä työ­hö­no­tos­sa liu­ku­mat­ta posi­tii­vi­seen syr­jin­tään? Joka minus­ta ei ole Suo­mes­sa nyt pai­kal­laan. Lukuu­not­ta­mat­ta ehkä “tasa­pai­no­tus­ta” jois­sa­kin teh­tä­vis­sä kuten tv-kasvoissa,korttelipoliiseissa ja vuo­kra­ta­lo­yh­tiöi­den työntekijöissä.

  -mis­tä (täydennys)koulutuksesta maa­han­muut­ta­jat eni­ten hyö­tyi­si­vät? Riip­puu var­maan sekä ryh­mäs­tä että yksilöstä.

  -onko myös jotain ratio­naa­li­sia perus­tei­ta työ­nan­ta­jien varo­vai­suu­del­le? Kie­li­tai­to? Pel­ko että työn­te­ki­jä ei esi­mer­kik­si tot­te­le naispomoa?
  Mut­ta ratio­naa­li­sis­ta epäi­lyis­tä tus­kin on kysy­mys kun jo pelk­kä nimi estää haas­tat­te­luun kutsumisen.

 186. Lii­an van­hal­le toi­nen link­ki juu­ta­lais­ten alkuperästä:

  http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/06/tracing-the-roots-of-jewishness.html

  Samaa sanoo myös ame­rik­ka­lai­nen tie­de­mies: vuo­ro­vai­ku­tus­ta kyl­lä, mut­ta ei kään­nyn­näi­syyt­tä domi­noi­vak­si asti.

  Sit­ten pari sanaa juu­ta­lais­ten osuu­des­ta Roo­man val­ta­kun­nan väki­lu­vus­ta ja väes­tö­ja­kau­mas­ta. Väki­lu­kua voi­daan arvioi­da käy­tän­nös­sä vain arkeo­lo­gi­sen aineis­ton perus­teel­la, eikä eri etnis­ten tai uskon­nol­lis­ten ryh­mien osuu­des­ta ole mitään arvaus­ta parem­paa tie­toa. Sel­vää on vain se, että Roo­man val­ta­kun­nan aika­na juu­ta­lai­sia siir­tyi kaik­kial­le sen val­ta­pii­rin alueille.

 187. Maa­han­muu­ton kan­nal­ta uskon­nol­la ei pitäi­si olla mitään mer­ki­tys­tä, sään­tö­jen tulee tääl­lä olla kai­kil­le samat uskon­nos­ta riip­pu­mat­ta ja tämän tulee olla sel­vää kaikille. 

  Kyl­lä uskon­nol­la ja kult­tuu­ril­la vain on mer­ki­tys­tä. Juu­ri luin Annas­ta yhden opet­ta­jan kou­lu­päi­väs­tä: osa oppi­lais­ta pyy­si seu­raa­vaa päi­vää vapaas­ti, kos­ka Rama­dan olin päät­ty­mäs­sä ja koto­na juh­lit­tiin. Jos men­nään “samat sään­nöt kai­kil­le” ‑lin­jal­le, niin näil­le pitäi­si sanoa, että ei käy, suo­mes­sa jou­lu­päi­vä on ylei­nen vapaapäivä.

  Toi­nen kult­tuu­ri­nen, mut­tei var­si­nai­ses­ti uskon­nol­li­nen jut­tu muis­tuu mie­lee­ni aikai­sem­mal­ta työ­pai­kal­ta. Venä­läi­nen ilmoit­ti, ettei tiet­ty päi­vä sopi­nut pala­ve­ril­le, kos­ka sil­loin oli venä­läi­nen uusi vuo­si ja hänel­lä vapaa­päi­vä. Eräs suo­ma­lai­nen alkoi vit­sail­la, että pide­tään pala­ve­ri ilta­päi­väs­tä, niin eikö­hän tämä ilta­päi­vään men­nes­sä sel­viäi­si ja ker­kiäi­si palaveriin.

 188. Minua ja minun Suo­mea­ni ja län­si­mais­ta kult­tuu­ria eivät muu­ta­mat mus­li­mit, eivät edes mil­jar­di tai pari, uhkaa laisinkaan.

  Oli­vat hänen vii­mei­set sanansa…

 189. Riit­ta,

  Niin­hän noil­le oli­si­kin pitä­nyt sanoa. Miten mus­li­miop­pi­lail­la pitäi­si olla enem­män vuo­des­sa vapaa­päi­viä kuin muil­la oppilailla?

  Tuol­lai­ses­ta epä­ta­sa-arvos­ta kum­pua­vat juu­ri konflik­tit. Toi­set oppi­laat koke­vat eri vapau­det kult­tuu­rin var­jol­la epä­oi­keu­den­mu­kai­sek­si, eivät he sii­nä aikui­sis­ta poikkea. 

  Meil­lä on omat viral­li­set vapaa­päi­väm­me Suo­mes­sa. Ei kou­lua voi jär­jes­tään niin, että jou­lu­päi­vä­nä jär­jes­te­tään ope­tus­ta mus­li­miop­pi­lail­le, jot­ta yhden­ver­tai­suus toteutuisi. 

  Muut­tai­sit­ko itse tuol­la peri­aat­teel­la johon­kin toi­seen maa­han: tänään on Suo­men itseä­näi­syys­päi­vä, sor­ry, en tule töi­hin. Enkä muu­ten huo­men­na­kaan, kun on juhan­nusaat­to.. eiku, öh.

 190. Juk­ka Siren:

  -onko myös jotain ratio­naa­li­sia perus­tei­ta työ­nan­ta­jien varo­vai­suu­del­le? Kie­li­tai­to? Pel­ko että työn­te­ki­jä ei esi­mer­kik­si tot­te­le naispomoa?
  Mut­ta ratio­naa­li­sis­ta epäi­lyis­tä tus­kin on kysy­mys kun jo pelk­kä nimi estää haas­tat­te­luun kutsumisen.

  häh? Nimen perus­teel­la syr­ji­mi­nen on täy­sin ratio­naa­lis­ta, jos se nimi kor­rel­loi tuot­ta­vuu­den kanssa.

  Kos­ka har­va työ­nan­ta­ja vihaa rahaa, niin ratio­naa­li­nen seli­tys syr­jin­näl­le on, että jon­kin ryh­män tuot­ta­vuus on alem­pi ja tämän ryh­män jäse­niä ei kan­na­ta palkata.

  Jos työ­nan­ta­jat syr­ji­vät vie­lä tämän lisäk­si jotain ryh­mää (eli siis syr­ji­vät omal­la kus­tan­nuk­sel­laan), niin sit­ten voi alkaa kai­vel­la jotain rasis­mi­se­li­tyk­siä yms.

 191. Eli­na,

  kan­sain­vä­li­ses­ti toi­mi­vis­sa fir­mois­sa ja orga­ni­saa­tiois­sa on pak­ko ottaa huo­mioon eri kult­tuu­rien vapaa­päi­vät. Me emme niil­le mitään voi.

  Nämä vii­mei­set sana­ni ovat. Sanon­pa vaan, että mil­jar­di mus­li­mia tai mil­jar­di bud­ha­lais­ta tai mil­jar­dia kii­na­lais­ta ateis­tia eivät minua tai Suo­mea uhkaa. Sen parem­min kuin mil­jar­di katolilaistakaan.

 192. isla­miin ei voi kään­nyt­tää toi­sin kuin kris­ti­nus­koon’ (Mat­ti Kinnunen)
  Oikeaus­koi­sen tul­kin­nan mukaan kukaan ei kään­ny isla­miin, sii­hen pala­taan, mut­ta meil­le vää­rä­us­koi­sil­le tuo on mer­ki­tyk­se­tön­tä kikkailua.

 193. Venä­läi­nen ilmoit­ti, ettei tiet­ty päi­vä sopi­nut pala­ve­ril­le, kos­ka sil­loin oli venä­läi­nen uusi vuo­si ja hänel­lä vapaapäivä.”

  Male­sias­sa tuo ongel­ma oli rat­kais­tu siten, että vie­tet­tiin nel­jä uut­ta vuot­ta vapaineen.
  Ja mie­lel­lään mus­li­mit juh­li­vat jou­lua­kin, se kun oli myös public holiday.
  Sen lisäk­si mus­li­mit viet­ti­vät pit­kän vii­kon­lo­pun , kun per­jan­tai­na työt lope­tet­tiin puo­lel­ta päi­vin per­jan­tai­ru­kous­ta varten

  Sopii var­maan moni­kult­tuu­ri­seen Suomeenkin

 194. Suo­mea ei uhkaa työ­voi­ma­pu­la vaan veronmaksajapula.”

  Toi­vot­ta­vas­ti muut­kin siir­ty­vät puhu­maan tosi­asiois­ta, nyt­hän meil­le valeh­del­laan taas ker­ran työvoimapulasta..

  Tämän pääl­le pitäi­si kes­kus­tel­la maa­han­muu­ton laadusta.

  Ei meil­le tule veron­mak­sa­jia vaan vero­va­ro­jen kuluttajia.Meille tuo­daan pää­osin hal­pa­työ­voi­maa, joka ei kyk­ne mak­sa­maan pie­nes­tä pal­kas­ta vero­ja tai jos saa­kin niin se palau­tuu tuki­na takaisin.

  Lisäk­si suu­ri per­he­ko­ko itse asias­sa huo­non­taa huoltosuhdetta.

  Toi­nen ongel­ma on ns rekis­te­röi­ty­mät­tö­mät työn­te­ki­jät. He eivät mak­sa vero­ja mihin­kään ja rahat he lähet­tä­vät pää­osin kotiin, joten tän­ne ei jää edes hei­dän kulutusverojaankaan.
  Hei­tä­kin on jo arviol­ta 50–70000, mut­ta rekis­te­röi­ty­mät­tö­mi­nä hei­dän mää­rään­sä ei tie­de­tä tarkasti.

  Tämä hal­pa­työ­voi­ma näkyy suu­re­na työt­tö­myy­te­nä, tosia­sias­sa meil­lä on n 420000 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa. Nuo Tilas­to­kes­kuk­sen ja TEM:n tilas­tot ovat vain leik­kaus ko joukosta

 195. Nyt pääs­tiin asi­aan. Veron­mak­sa­ja­pu­la on asia, jos­ta osn todel­la syy­tä olla huo­lis­saan. Val­tio on sääs­tä­nyt ja sääs­tä­nyt ja samal­la kii­dyt­tä­nyt veronmaksajapulaa.

  Ote­taan esi­merk­ki. ELäk­kei­den tai­tet­tu indek­si. Se piti sääs­tää, mut­ta se on syö­nyt sekä val­tion että pahi­ten kun­tien veropohjan.

  Kun­nat otta­vat mil­jar­din vuo­des­sa uut­ta vel­kaa, kun samaan aikaan työ­elä­ke­va­ro­ja on jem­mas­sa ja sijoi­tuk­si­na 12,5 mil­jar­dia euroa ympä­ri maa­il­maa pois kan­san­ta­lou­des­ta ja veronkannosta.

  Indek­si­leik­ku­rin vai­ku­tus veroi­hin oli­si help­po teh­dä, jos jos­sain kan­sa­lai­sen tie­to­laa­ris­sa oli­si tar­jol­la viral­li­sia lähtölukuja.

 196. Art­tu­ril­le:

  Okei, olin epä­täs­mäl­li­nen. Ote­taan esimerkki:
  Tiet­tyä kou­lu­tus­ta tai ammat­ti­tai­toa vaa­ti­vaa, mut­ta ei ihan huip­pu­asian­tun­ti­jan paik­kaa hakee 10 haki­jaa, joi­ta on esi­mer­kik­si kou­lu­tuk­sen tai työ­ko­ke­muk­sen perus­teel­la vai­kea pan­na tark­kaan paremmusjärjestykseen.

  Yhdel­lä on tyy­pil­li­nen soma­lia­lai­nen nimi.
  Muu­ten ei siis ero­tu 9 muusta.

  Var­mas­ti on ratio­naa­lis­ti rahaa rakas­ta­via työ­nan­ta­jia. He vali­koi­vat haas­tat­te­luun kut­sut­ta­vat jol­la­kin muul­la perus­teel­la kuin nimes­tä sel­viä­vän koti­maan (tai van­hem­pien läh­tö­maan) ja toden­nä­köi­sen uskon­non. Ellei heil­lä satu ole­maan usei­ta ikä­viä koke­muk­sia jos­tain väes­tö­ryh­mäs­tä, täs­sä nyt somalialaistaustaisista.

  Maa­il­ma vain ei ole, eikä työ­nan­ta­ja ole, aina niin ratio­naa­li­nen. Hyvä esi­merk­ki löy­tyy Lee Iacoccan “Auto­bio­grap­hyn” kuvauk­ses­ta Hen­ry Ford II:sta. Vaik­ka kir­ja toki on kat­ke­ran mie­hen kirjoittama.

  For­dia pie­nem­mis­sä­kin yhden päät­tä­jän putii­keis­sa voi pää­tök­sen­te­ko olla irra­tio­naa­lis­ta, ihan sanakirjamerkityksessä.

  Joten­kin tun­tuu että täs­sä todis­tus­taak­ka on sil­lä joka väit­tää muu­ta, vaik­ka “joten­kin tun­tuu” ei ole­kaan hyvä aloi­tus argumentille:)

  Toki maa­han­muut­ta­jien työl­lis­ty­mi­nen on mak­ro­ta­son jut­tu eikä yhden työ­nan­ta­jan asen­ne tee kesää tai hal­laa — yhden­hän vain oli­si tuos­sa cases­sa­ni pal­kan­nut. Ja oli­si lop­pu­pe­leis­sä ihan ratio­naa­li­sin­kin perus­tein voi­nut vali­ta jon­kun muun kuin ulkomaalaistaustaisen.

  Se oli­kin pos­tauk­se­ni pointti:
  Mikä kaik­ki maa­han­muut­ta­jien työl­lis­ty­mis­tä estää?

  Sanoin esi­mer­kis­sä­ni, että ei ole kyse ihan huip­pu­asian­tun­ti­jas­ta, kos­ka niis­sä hom­mis­sa pää­tök­sen­te­koon tus­kin etni­tee­tin anne­taan vaikuttaa.

 197. Eli­na, tuos­sa kou­lus­sa mus­li­miop­pi­laat sai­vat pitää yli­mää­räi­sen vapaapäivänsä.

  Niin kau­an, kun kou­lus­ta voi­vat oppi­laat olla vii­kon­kin pois­sa ihan vain sik­si, että van­hem­mat halua­vat läh­teä loma­reis­sul­le eivät­kä jos­tain syys­tä reis­saa kou­lu­jen loma-aikoi­na, en näe tuol­lai­sis­sa yksit­täi­sis­sä vapaa­päi­vis­sä sen kum­mem­paa ongelmaa.

  Male­sias­sa tuo ongel­ma oli rat­kais­tu siten, että vie­tet­tiin nel­jä uut­ta vuot­ta vapaineen. 

  Juu, tämän tari­nan point­ti oli­si se, että suo­ma­lai­nen ei ollen­kaan tajun­nut, että venä­läi­nen uusi vuo­si on per­he­juh­la, vaan kuvit­te­li tämän ole­van uuden vuo­den päi­vän aamu­na suo­ma­lai­sit­tain kra­pu­las­sa ja sel­viä­vän kyl­lä ilta­päi­väk­si palaveriin.

 198. Uskon­non opetuksesta:

  Olen osit­tain samaa miel­tä Rii­tan, osit­tain Eli­nan ja Osmon kans­sa. Mie­les­tä­ni kou­lus­sa on hyvä opet­taa omas­ta ja mui­den uskon­nois­ta, mut­ta itse teki­sin sen joten­kin niin, että ala-asteel­la oli­si oppiai­nee­na kult­tuu­ri­pe­rin­tö (tai­de­ai­nei­ta, his­to­ri­aa ja uskon­to­jen his­to­rial­lis-kult­tuu­ris­ta puol­ta oppi­lai­den taus­tat huo­mioi­den) ja ylä­as­teel­la ja lukios­sa maa­il­ma­nus­kon­to­jen ja suo­ma­lais­ten uskon­nol­lis­ten liik­kei­den (fak­tat, dog­mat ja muu­ta­man ko uskon­non tai herä­tys­liik­keen edus­ta­jan näke­mys sekä vie­rai­lu ja oppi­lai­den kysy­myk­siä tai ryh­mä­kes­kus­te­lua, koe­ky­sy­myk­siä fak­tois­ta) ja etii­kan (seku­laa­re­ja ja uskon­nol­li­sia näke­myk­siä ja perus­te­lui­ta eri­lai­siin eet­ti­siin kysy­myk­siin, kes­kus­te­lua ja poh­dis­ke­le­via essei­tä) kurs­sit. Oman uskon­non syväl­li­sem­män ymmär­tä­mi­sen jät­täi­sin kotien ja uskon­nol­lis­ten yhtei­sö­jen vas­tuul­le — se välit­tyy mie­les­tä­ni vähän huo­nos­ti “pak­kous­kon­non­ope­tuk­ses­sa”.

  Vapaa­päi­vis­tä:
  “Enem­män aikaa, vähem­män roi­naa” ‑hen­ges­sä pit­kä vii­kon­lop­pu (vapaat per­jan­tait) kai­kil­le ja mui­den­kin mää­räl­tään mer­kit­tä­vien uskon­to­jen pyhä­päi­vien teke­mi­nen ylei­sik­si vapaa­päi­vik­si voi­si olla hyvä rat­kai­su. Vuo­ro­töis­sä kol­mi­päi­väi­nen vii­kon­lop­pu­vuo­ro vas­tai­si neli­päi­väis­tä arki­vuo­roa, kos­ka sii­hen sisäl­tyi­si yksi tupla­pal­kat­tu pyhäpäivä.

 199. Lii­an van­ha: “Hei­tä­kin on jo arviol­ta 50–70000, mut­ta rekis­te­röi­ty­mät­tö­mi­nä hei­dän mää­rään­sä ei tie­de­tä tarkasti.”

  Eipä näkö­jään tie­de­tä tar­kas­ti — mut­ta tuo 50 ei kovin suu­ria ongel­mia aiheuta.

 200. Ame­rik­ka­lai­nen tapa pitää samat sään­nöt kai­kil­le on että esi­mer­kik­si pää­siäi­se­nä kaik­ki pyö­rii aivan nor­maa­lis­ti. Museot, kau­pat ja pan­kit ja sen sel­lai­set ovat auki. Kii­tos­päi­vä­nä, itse­näi­syys­päi­vä­nä, pre­si­den­tin­päi­vä­nä jne ne ovat kiin­ni, kos­ka ne ovat liit­to­val­tioon ja kan­sal­li­seen iden­ti­teet­tiin liit­ty­viä juhlia.

  Jou­lu­päi­vä tai­taa olla kui­ten­kin poikkeus.

  Mitäs pyhiä Suo­mes­sa pitäi­si pois­taa vapaa­päi­vien jou­kos­ta, jos läh­det­täi­siin ame­rik­ka­lai­seen tyy­liin todel­la irrot­ta­maan uskon­to työ­elä­mäs­tä? Pää­siäi­nen, hela­tors­tai, lop­piai­nen, sii­nä­kös se oli, nel­jä päi­vää, ja jos jou­lu otet­tai­siin mukaan niin mak­si­mis­saan kol­me lisää?

 201. Kos­ka har­va työ­nan­ta­ja vihaa rahaa, niin ratio­naa­li­nen seli­tys syr­jin­näl­le on, että jon­kin ryh­män tuot­ta­vuus on alem­pi ja tämän ryh­män jäse­niä ei kan­na­ta palkata.”

  Kyl­lä se työ­nan­ta­ja­kin on ihmi­nen kaik­ki­ne ennakkoluuloineen.
  Työ­nan­ta­ja tekee vir­hei­tä sii­nä kuin muut­kin ihmiset.
  Mik­si fir­mat pää­ty­vät kon­kur­siiin, jos työ­an­ta­juus tekee ihmi­ses­tä täy­del­li­sen ? Juma­las­ta seuraavan ?

 202. Täs­men­nän “samat sään­nöt kai­kil­le” ‑kan­taa­ni. Uskon­toon perus­tu­via toi­vei­ta ei ole tar­peen eri­tyi­ses­ti dis­kri­mi­noi­da. Kou­lu­lai­sen koh­dal­la per­heen uskon­nol­li­nen juh­la on ihan yhtä hyvä perus­te­lu yli­mää­räi­sel­le loma­päi­väl­le kuin iso­äi­din syn­ty­mä­päi­vät — ei parem­pi, mut­ta ei huo­nom­pi­kaan. Olen­nais­ta on, että suo­ma­lai­sen lain­sää­dän­nön ja uskon­to X:stä joh­det­tu­jen sään­tö­jen ris­ti­rii­ta­ti­lan­teis­sa etusi­jan saa aina ja auto­maat­ti­ses­ti suo­ma­lai­nen lainsäädäntö.

 203. Kris­ti­nus­koon liit­ty­vät kan­sal­li­set vapaa­päi­vät voi­tai­siin lisä­tä työn­te­ki­jöi­den laki­sää­tei­siin vuo­si­lo­ma­päi­viin. Jokai­nen pitäi­si ne sil­loin kun halu­aa ja työ­nan­ta­ja suos­tuu. Yri­tyk­set ja jul­kis­hal­lin­nol­li­set lai­tok­set toi­mi­si­vat myös näi­nä kris­tit­ty­jen juh­la­päi­vi­nä. Tus­kin esim. pää­siäi­se­nä koet­tai­siin mitään eri­tyis­tä työ­voi­ma­pu­laa? Tai lop­piai­se­na? Jou­lu voi­si olla poik­keus, mut­ta eipä sil­loin vält­tä­mät­tä asiak­kai­ta­kaan oli­si, eli työ­voi­man mää­rä vas­tai­si tar­vet­ta. Hesa­ri­kin ilmes­tyi­si ohue­na painoksena. 

  Asia­han ei sinän­sä ole kovin mer­ki­tyk­sel­li­nen, mut­ta peri­aat­teel­li­sel­ta kan­nal­ta sil­lä on jotain kiinnostavuutta.

 204. Riit­ta,

  Loma­reis­susään­nöt ovat kai­kil­le samat. 

  Läh­ti sit­ten kol­mas­luok­ka­lai­nen Sal­ma Moham­med Soma­li­aan kah­dek­si vii­kok­si tai Jen­ni Tör­rö­nen Thai­maa­han, niin samal­la peri­aat­teel­la asia kui­ten­kin joh­to­kun­nas­sa arvioidaan. 

  (Ennen aina­kin yli vii­den päi­vän ano­muk­set käsi­tel­tiin joh­to­kun­nas­sa. Läpi­huu­to­jut­tu­jan ne aina olivat.)

  Tajuat siis var­mas­ti eron. 

  Rama­da­nin pää­tös­juh­lan vapaa­päi­vä on eri­tyi­soi­keus mus­li­meil­le. Uskon­non mukaan ei tule saa­da eri­tyi­soi­keuk­sia suo­ma­lai­ses­sa kou­lus­sa. Tämän pidän hau­taan asti ja vie­lä sen jäl­keen­kin tulen kummittelemaan.

 205. Mat­ti Kin­nu­nen: kan­sain­vä­li­ses­ti toi­mi­vis­sa fir­mois­sa ja orga­ni­saa­tiois­sa on pak­ko ottaa huo­mioon eri kult­tuu­rien vapaa­päi­vät. Me emme niil­le mitään voi.

  Nyt sekoi­tat asiat. Työs­ken­te­len fir­mas­sa jol­la on toi­mi­pis­tei­tä kym­me­nis­sä mais­sa, RRS syö­te pus­kee tämän täs­tä ilmoa että ‘X office clo­sed due to a … holi­day’. Sel­lais­ta ilmoa siel­tä ei vie­lä kos­kaan ole tul­lut että maas­sa X työs­ken­te­le­vät maan Y kan­sa­lai­set eivät tule töi­hin maan Y juh­la­päi­vän vuoksi.

 206. Kin­nu­nen kertoo: 

  […]kan­sain­vä­li­ses­ti toi­mi­vis­sa fir­mois­sa ja orga­ni­saa­tiois­sa on pak­ko ottaa huo­mioon eri kult­tuu­rien vapaa­päi­vät. Me emme niil­le mitään voi.

  Siis väi­tät­kö, että nokia­lai­nen eri uskon­toa edus­ta­va yksi­lö Suo­mes­sa saa yli­mää­räi­sen vapaa­päi­vän (vrt. kou­lue­si­merk­ki) sil­lä perus­teel­la, että on kult­tuu­riin kuu­lu­va pyhä?

  Ei takuus­ti saa, mut­ta voi tie­tys­ti teh­dä sisään tar­vit­ta­van vapaa­päi­vän tai mitä nyt mil­loin­kin on neu­vot­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia asian suhteen. 

  Mitä kor­keam­pi ase­ma, sitä hel­pom­paa toki jär­jes­tel­lä asioi­taan. Kun hen­ki­lö on tar­peek­si arvo­kas yri­tyk­sel­le, hän mää­rit­te­lee täy­sin itse mitä tekee milloinkin.

 207. Evert the Neverest
  “Ote­taan esi­merk­ki. ELäk­kei­den tai­tet­tu indek­si. Se piti sääs­tää, mut­ta se on syö­nyt sekä val­tion että pahi­ten kun­tien veropohjan.”

  Aivan täyt­tä skei­daa. Vii­me­ai­koi­na on näky­nyt elä­ke­läis­ten vin­ku­naa tai­te­tus­ta indek­sis­tä, voi vali vali sen­tään. Mik­si ihmees­sä lep­poi­sel­la 70-luvul­la työs­ken­nel­leil­le elä­ke­läi­sil­le pitäi­si repiä tämän päi­vän työn­te­ki­jöil­tä ne rahat? Aivan kuin nyky­päi­vä­nä työ­el­mä ei oli­si muu­ten­kin tar­peek­si kun kokoa­jan pitää tuot­ta­vuut­ta paran­taa tai kii­na­lai­nen vie työt?

 208. Juu, tämän tari­nan point­ti oli­si se, että suo­ma­lai­nen ei ollen­kaan tajun­nut, että venä­läi­nen uusi vuo­si on per­he­juh­la, vaan kuvit­te­li tämän ole­van uuden vuo­den päi­vän aamu­na suo­ma­lai­sit­tain kra­pu­las­sa ja sel­viä­vän kyl­lä ilta­päi­väk­si palaveriin.”

  Ja Lat­vias­sa vie­te­tään kak­si jou­lu­va­paa­ta eli pros­tant­tien ja orto­dok­sien. Kyl­lä tämä eri kult­tuu­rien aiheut­ta­ma juh­la­päi­vä­on­gel­ma on rat­kais­tu useim­mi­ten niin, että pide­tään vapaa­ta kaik­ki­na mer­kit­tä­vien kan­sa­no­sien juhlapäivinä.

  Ja kyl­lä me olen pitä­nyt vapaa­päi­vän kai­kis­sa mais­sa Suo­men itse­näi­syys­päi­vä­nä, useim­mi­ten suur­lä­he­tys­tön vastaanotolla

 209. Nyt sel­vi­si, mikä on se kul­ma­ki­vi, jon­ka mukaan Suo­mi ja sen kult­tuu­ri sei­soo tai kaa­tuu: mus­li­mi­las­ten yli­mää­räi­nen vapaapäivä!

  Uskon­non mukaan ei tule saa­da eri­tyi­soi­keuk­sia suo­ma­lai­ses­sa kou­lus­sa. Tämän pidän hau­taan asti ja vie­lä sen jäl­keen­kin tulen kummittelemaan.

  Iha­nan gran­di­öö­siä. 🙂 Kos­kee­ko tämä myös eet­ti­siä eri­koi­soi­keuk­sia kuten ruokavalintoja?

  Minä muu­ten äiti­nä ajat­te­li­sin asian niin, että mitä useam­pi ker­sa kou­lus­ta on pois, sitä yksi­löl­li­sem­pää ope­tus­ta se minun nas­sik­ka­ni saa. Kaik­ki voittavat!

  Sel­lais­ta ilmoa siel­tä ei vie­lä kos­kaan ole tul­lut että maas­sa X työs­ken­te­le­vät maan Y kan­sa­lai­set eivät tule töi­hin maan Y juh­la­päi­vän vuoksi.

  Uskoi­sin omaa­va­ni suh­teel­li­sen kat­ta­van koke­muk­sen kan­sain­vä­li­sis­tä yri­tyk­sis­tä, ja har­voin­pa nii­tä toi­mis­to­ja nyt tuon vuok­si kiin­ni lai­te­taan. Sen sijaan tulee out-of-office ‑vies­te­jä, jois­sa ilmoi­te­taan, että maas­sa X työs­ken­te­le­vä maan Y kan­sa­lai­nen on nyt pois­sa viet­tä­mäs­sä kult­tuu­ris­pe­si­fiä juh­la­päi­vään­sä, ja hän­tä tuu­raa sil­lä aikaa hen­ki­lö Z. Itse­kin olen täl­lai­sen lähet­tä­nyt, viet­täes­sä­ni kris­til­lis­tä jou­lua mus­li­mi­maas­sa, eikä sii­tä sil­loin kukaan narissut.

 210. Eli­na, Annan jutun mukaan näem­mä kui­ten­kin aina­kin jois­sa­kin kou­luis­sa saa­vat. Oli minul­le­kin uusi asia.

  Minä en näe näis­sä lyhyis­sä vapais­sa, oli syy­nä sit­ten per­he­juh­la (taus­tal­taan kult­tuu­ri­nen tai uskon­nol­li­nen) tai loma­reis­su mitään eri­tyis­tä ongel­maa. Jos nii­tä vuo­den mit­taan alkaa olla niin pal­jon, että kou­lun­käyn­ti kär­sii, asia on eri.

  Toi­set oppi­laat koke­vat eri vapau­det kult­tuu­rin var­jol­la epä­oi­keu­den­mu­kai­sek­si, eivät he sii­nä aikui­sis­ta poikkea. 

  Kyl­lä minä täl­lai­sen ken­ku­tuk­sen ymmär­rän. Opet­ta­ja­per­heen tyt­tä­re­nä minua kyl­lä kis­mit­ti kovas­ti se, etten kos­kaan saa­nut loma­mat­kan vuok­si kou­lus­ta vapaa­ta, vaik­ka kave­rit saivat.

 211. Päi­vi Pasi: Itse­kin olen täl­lai­sen lähet­tä­nyt, viet­täes­sä­ni kris­til­lis­tä jou­lua mus­li­mi­maas­sa, eikä sii­tä sil­loin kukaan narissut.

  Tot­ta­kai työntekijä/antaja saa sopia kes­ke­nään ihan mitä vaan, ei kai sitä mikään kult­tuu­ri tai uskon­to sen­tään ole estä­mäs­sä (pois­lu­kien ay-lii­ke mut­ta ei sii­tä täs­sä ket­jus­sa). Sit­ten on taas eri asia täy­tyy­kö työ­nan­ta­jan suos­tua sel­lai­sen vapaan anta­mi­seen joka ei ole maan viral­li­nen vapaa­päi­vä, esim. tilan­tees­sa kun tuu­raa­ja ei ole.

 212. Eli­na, sii­nä mis­sä työs­sä­käy­vä tekee tun­nit sisään, vaih­taa työ­vuo­roa, tms. voi­dak­seen pitää vapaa­päi­vän itsel­leen tär­keä­nä päi­vä­nä, kou­lu­lai­nen opis­ke­lee itse­näi­ses­ti, taval­la tai toi­sel­la, sen mitä oppi­tun­neis­sa menet­tää. Tai sit­ten jät­tää opis­ke­le­mat­ta ja saa huo­nom­man numeron.

  Kai sitä nyky­kou­lus­sa­kin ollaan ensi­si­jai­ses­ti opis­ke­le­mas­sa eikä suo­rit­ta­mas­sa läsnäolovelvollisuutta?

 213. Päi­vi Pasi: 

  Minä muu­ten äiti­nä ajat­te­li­sin asian niin, että mitä useam­pi ker­sa kou­lus­ta on pois, sitä yksi­löl­li­sem­pää ope­tus­ta se minun nas­sik­ka­ni saa. Kaik­ki voittavat!

  Ei mene näin. Ne pois­sao­le­vat lap­set jää­vät jäl­keen ope­tuk­ses­ta ja vie­vät resurs­se­ja toi­se­na ajan­koh­ta­na enem­män — pahim­mas­sa tapauk­ses­sa hyvin niuk­ko­ja eri­tyis­luok­ka­paik­ko­ja –, jot­ka ovat sit­ten nas­si­kal­ta­si pois.

  Jos luo­kas­ta on pari oppi­las­ta pois­sa, se ei vai­ku­ta sitä sun tätä ope­tuk­sen laa­tuun läs­nä­ole­van yksi­lön koh­dal­la. Sen sijaan, kun kah­del­le pitää selit­tää pari­na vii­me päi­vä­nä opi­te­le­tu jako­kul­ma erik­seen kyl­lä vaikuttaa. 

  Eihän nyt yksi päi­vä vuo­des­sa mitään vai­ku­ta, mut­ta roma­nien koh­dal­la tämä on todel­li­nen ongelma. 

  +++++++++

  Perus­kou­luis­sa on päi­vit­täin tar­jol­la nor­mi­ruo­ka ja sen lisäk­si aina kas­vis­ruo­ka. Sen tuli­si riit­tää kai­kil­le. Eri­tyis­ruo­ka­va­lio vain ter­vey­del­li­sis­tä syistä.

 214. Nyt sel­vi­si, mikä on se kul­ma­ki­vi, jon­ka mukaan Suo­mi ja sen kult­tuu­ri sei­soo tai kaa­tuu: mus­li­mi­las­ten yli­mää­räi­nen vapaapäivä!

  Niin… voi­han kes­kus­te­lun täl­le tasol­le vetää, jos halu­aa saa­da vas­ta­puo­len näyt­tä­mään nau­ret­ta­val­ta tai aina­kin yrit­tää saa­da näyttämään. 

  Ei var­maan­kaan Suo­mi sei­so tai kaa­du yhteen yli­mää­räi­seen isla­min mukai­seen vapaa­päi­vään. Sen sijaan epä­ta­sa-arvon koke­muk­set ylei­sem­min ovat otol­lis­ta maa­pe­rää rasis­mil­le ja sitä kaut­ta konflik­teil­le ja epä­va­kaal­le yhteiskunnalle. 

  Eli hyvin varo­vai­nen oli­sin näi­den posi­tii­vi­sen dis­kri­mi­naa­tion laa­jen­nus­ten kans­sa. Van­ki­lois­sa esim. on aiheu­tu­nut närää sii­tä, että mui­den puput­taes­sa hal­vin­ta lenk­ki­mak­ka­raa, mus­li­mi­van­git saa­vat naudanlihapihvejä. 

  Mik­si? Ei aikui­sen mie­hen ter­veys sii­hen kaa­du, jos sil­loin täl­löin ate­rial­la syö peru­naa„ lei­pää, mai­toa, kas­vik­sia ja mitä mil­loin­kin on sian­li­han lisäk­si tarjolla. 

  Kou­luis­sa on taval­lis­ta, että mus­li­mi­ty­töt saa­vat läh­teä lii­kun­ta­tun­nil­ta aika­sem­min suih­kuun. Sii­tä huo­li­mat­ta tämä on mui­den suih­kua­jas­ta pois, kos­ka mus­li­mi ei voi esiin­tyä alas­ti toi­sen­kaan mus­li­min edes­sä, joten jokai­nen tyt­tö käy erik­seen suihkussa. 

  (Tie­dän, että on mus­li­mei­ta, jot­ka voi­vat, mut­ta yleis­tä on tämäkin)

  Pie­nis­tä purois­ta ne viha­mie­li­set asen­teet muo­dos­tu­vat ajan myö­tä. Yli­mää­räi­nen vapaa­päi­vä kou­lus­ta on yksi pie­nen pie­ni liru mui­den joukossa.

 215. Eli­na: Perus­kou­luis­sa on päi­vit­täin tar­jol­la nor­mi­ruo­ka ja sen lisäk­si aina kas­vis­ruo­ka. Sen tuli­si riit­tää kaikille.

  Eihän se rii­tä edes vegaa­neil­le, joil­la syö­mis­fi­lo­so­fia var­maan lähe­nee­kin uskontoa.

  Tämän valin­nan­va­pau­den onne­lan eli pää­kau­pun­ki­seu­dun ulko­puo­lel­la kas­vis­ruo­kaa ei muu­ten saa kuin etu­kä­teen ilmoit­ta­mal­la, että on kas­vis­syö­jä, jol­loin jou­tuu syö­mään rehu­ja joka ate­rial­la. Ottaen huo­mioon sen kiih­kon ja argu­men­tit, joil­la yhtä kou­lu­jen rehu­päi­vää Hel­sin­gis­sä vas­tus­tet­tiin, niin mus­li­mi­lap­sien pro­teii­nin­tar­peel­la ei sit­ten ilmei­ses­ti ole­kaan niin väliä? Syö­kööt rehu­ja koko vuo­den, kun eivät sikaa syö?

  mui­den puput­taes­sa hal­vin­ta lenk­ki­mak­ka­raa, mus­li­mi­van­git saa­vat naudanlihapihvejä

  Tut­tu on van­ki­las­sa var­ti­ja­na, enkä mä ole kuul­lut mis­tään täl­lai­ses­ta. Onko sul­la läh­de? Ja siis joo, kyl­lä tiet­ty kas­vis­syö­jä­nä perus­kou­lus­sa sain noot­tia ja kadeh­ti­mis­ta sii­tä, että veri­let­tu­päi­vä­nä sain­kin pinaat­ti­let­tu­ja. Tough shit. Parem­pi pois­taa ne kas­vis­ruo­at­kin koulusta?

  Itse pidän hau­taan asti kiin­ni sii­tä, että van­hem­pa­na voin sanoa opet­ta­jil­le, että minun lap­se­ni ei muu­ten tule huo­men­na kou­luun, oli syy­nä sit­ten kou­lu­kiusaa­mi­nen, loma­mat­ka, iso­äi­din synt­tä­rit tai oman uskon­to­ni juh­la­päi­vä. Kuten itse­kin sanoit, yhdes­sä päi­väs­sä kukaan ei sii­tä kel­kas­ta tipu. Jos las­ta­ni ei pääs­te­tä Hil­ma-mum­mon synt­tä­reil­le tuol­la ilmoi­tuk­sel­la, niin sit­ten ilmoi­tan, että nas­sik­ka sai­ras­taa. Olet­tai­sin, että näin teh­dään ihan ylei­ses­ti. Se ilmei­ses­ti on ihan ok?

 216. Mitäs pyhiä Suo­mes­sa pitäi­si pois­taa vapaa­päi­vien jou­kos­ta, jos läh­det­täi­siin ame­rik­ka­lai­seen tyy­liin todel­la irrot­ta­maan uskon­to työ­elä­mäs­tä?’ (Mar­ko Hamilo)
  Yhdys­val­to­jen liit­to­val­tio ei tosi­aan mää­rää kuin kym­men­kun­ta kan­sal­lis­ta vapaa­päi­vää, mut­ta osa­val­tio­ta­sol­la voi­daan kiel­tää vaik­ka­pa kaup­po­jen sun­nun­tai­au­kio­lo, ja jos se perus­tel­laan taval­la, joka ei ole avoi­men uskon­nol­li­nen, se on ihan OK: http://en.wikipedia.org/wiki/Gallagher_v._Crown_Kosher_Super_Market_of_Mass.,_Inc.

 217. Sit­ten on taas eri asia täy­tyy­kö työ­nan­ta­jan suos­tua sel­lai­sen vapaan anta­mi­seen joka ei ole maan viral­li­nen vapaa­päi­vä, esim. tilan­tees­sa kun tuu­raa­ja ei ole. 

  Nii-in ja opet­ta­ja voi oppi­laal­le myön­tää tai olla myön­tä­mät­tä sen yli­mää­räi­sen vapaapäivän.

  Eihän nyt yksi päi­vä vuo­des­sa mitään vai­ku­ta, mut­ta roma­nien koh­dal­la tämä on todel­li­nen ongelma. 

  Ja mil­lä­hän lail­la se, että joi­den­kin roma­nien kans­sa on todel­li­sia ongel­mia, on joku perus­te­lu sil­le, että kai­kil­ta pitäi­si kaik­ki yli­mää­räi­set vapaa­päi­vät kate­go­ri­ses­ti kieltää?

 218. Eipä niil­le vegaa­ni­lap­sil­le mitään eri­tyis­jär­jes­te­ly­jä olekaan. 

  Näk­ki­lei­pää ja pork­ka­na­raas­tet­ta vain napaan ja omat eväät mukaan, jos per­he on niin kah­jo, että kas­va­vaa las­ta vegaa­ni­ra­vin­nol­la pitää. 

  Kyl­lä mus­li­mi­lap­si saa aivan tar­peek­si pro­teii­nia, vaik­ka sian­li­ha ker­ran, pari vii­kos­sa jäi­si­kin väliin. Höpe­röä ter­vey­sin­toi­lua. Ja onhan mai­to kek­sit­ty. Sitä saa rajoi­tuk­set­ta kou­lu­ruo­ka­las­sa. Ja syö­vät­hän he koto­na, ei kou­lu­ruo­ka ole (toi­vot­ta­vas­ti) yhden­kään lap­sen ainoa ate­ria päivässä.

  Kou­lu­lou­naan on tar­koi­tus kat­taa kol­man­nes päi­vän ravintotarpeesta. 

  Hel­sin­gis­sä on muu­ta­man vuo­den tosi­aan saa­nut vali­ta kas­vis­ruu­an ilman että sitou­tuu sii­hen kokonaan. 

  Hel­sin­gin ulko­puo­lel­la puo­les­ta­ni ilmot­tau­tu­koon mus­li­mit sit­ten kas­vis­syö­jik­si ja syö­kööt liha­pro­teii­nin­sa kou­lun ulko­puo­lel­la. Kuten sanot­tu omia eväi­tä saa kyl­lä tuo­da kou­luun. Har­va heis­tä tulee mais­ta, jois­sa oli­si mak­su­ton kou­lu­ruo­kai­lu, joten tus­kin edes valittaisivat. 

  Mut­ta se nyt on pää­tet­ty, että on sian­li­ha­ton vaih­toeh­to kou­luis­sa ja se sii­tä. Jäte­tään aihe. Ei kovin suu­ri asia nyt tämä. Ajat­te­len enem­män posi­tii­vi­sen dis­kri­mi­naa­tion kokonaisuutta. 

  +++++++++

  Eli tuli­si mie­leen­kään ilmoit­taa kou­lul­le, että lap­si sai­ras­taa, jos ei sai­ras­ta. Sii­nä­hän opet­taa lap­sen­sa valeh­te­le­maan. Kou­lu­ka­ve­rit kyse­le­vät, että mikä sul­la oli — täi­tä, fluns­sa vai­ko oksen­nus­tau­ti. Mik­si ajaa lap­sen­sa kiusal­li­seen tilan­tee­seen tai valehtelemaan? 

  Eihän luva­ton­ta pois­sao­loa miten­kään ole sank­tioi­tu ala-asteel­la, joten sit­ten vain on pois­sa, jos tar­vet­ta on. Hil­ma-muo­ri kyl­lä voi­si pitää syn­ty­mä­päi­vän­sä vii­kon­lop­pu­na, on minun mie­li­pi­tee­ni ihan työs­sä­käy­vien­kin vie­rai­den kan­nal­ta parem­pi vaihtoehto. 

  +++++++++

  Täs­sä ruo­kai­lus­ta van­ki­lois­sa. Vii­mei­nen koh­ta käsit­te­lee vakaumusta. 

  http://www.rikosseuraamus.fi/16911.htm

 219. Riit­ta,

  Kat­son, että roma­nien ongel­mien yhte­nä syy­nä on val­ta­väes­tön not­keus kult­tuu­rin eri­tyis­piir­tei­den edes­sä. Kun Ten­ho Lindgren, 75v. on kuol­lut Mik­ke­lis­sä, niin espoo­lai­nen Tino 9v. on kak­si­kin viik­koa pois koulusta. 

  Ei sik­si, että hän sai­si tähän luvan, vaan että roma­nit koke­vat oman kult­tuu­rin­sa yli yleis­ten sään­tö­jen, joten lap­si­kin viet­tää suruajan. 

  Eivät­kä nämä mus­li­miop­pi­laat muil­ta­kaan osin ole ongel­mat­to­mia. Kult­tuu­riin liit­ty­vien eri­tyi­soi­keuk­sien vah­vis­ta­mi­nen yhtääl­lä, vah­vis­taa vaa­ti­muk­sia toi­saal­la. Kun myön­ny­tys anne­taan jos­sain asias­sa, niin usein ei löy­dy perus­tet­ta olla anta­mat­ta sitä toi­ses­sa­kin asiassa. 

  Pidän nyt tämän, että suo­ma­lai­sis­sa kou­luis­sa tuli­si olla samat sään­nöt kai­kil­le uskonn­nos­ta riip­pu­mat­ta. Omaa kult­tuu­ria ja uskon­toa voi var­mas­ti vaa­lia tar­peek­si omis­sa yhtei­söis­sä ja per­he­pii­ris­sä. Asia ei kuu­lu jul­ki­sel­le sektorille. 

  Jos uskon­non perus­teel­la saa olla osal­lis­tu­mat­ta esim. uin­nin ope­tuk­seen, niin sit­ten pitää jokai­sel­la olla oikeus olla osal­lis­tu­mat­ta ihan mil­lä syyl­lä tahan­sa. Liha­vil­le lap­sil­le­han uin­ti­päi­vät saat­ta­vat olla yhtä piinaa. 

  Olin pari vuot­ta sit­te­nui­ma­hal­lis­sa samaan aikaan kou­lu­luo­kan (vii­des-kuu­des­luok­ka­lai­sia) kans­sa. Yksi pojis­ta oma­si mah­ta­vat man­boob­sit, mikä aiheut­ti mui­den jou­kos­sa sekä aivan avoin­ta pilk­kaa­mis­ta kuin jat­ku­vaa selän taka­na hihit­te­lyä. Tapaus jäi sik­si mie­leen, että yksi kave­ri sanoi osoit­taen minua: Jerel­lä on yhtä isot tis­sit kun tol­la mui­jal­la.. ja koko revoh­ka kään­tyi kat­so­maan rintavarustustani. 

  Tuli vain mie­leen, että tämä poi­ka oli­si ollut vapau­tuk­sen tarpeessa.

 220. Riit­ta:
  >Ja mil­lä­hän lail­la se, että joi­den­kin romanien
  >kans­sa on todel­li­sia ongel­mia, on joku perustelu
  >sil­le, että kai­kil­ta pitäi­si kaik­ki ylimääräiset
  >vapaa­päi­vät kate­go­ri­ses­ti kieltää?

  No sik­si, että kun kaik­kia pitää koh­del­la yhden­ver­tai­ses­ti, niin ei voi­da vaa­tia läs­nä­oloa vain roma­ni­lap­sil­ta (tai muu­ten­kaan eri­tyi­ses­ti niil­tä, joi­den pois­sao­lot voi­vat hai­ta­ta oppi­mis­ta), vaan pitää vaa­tia kai­kil­ta (myös niil­tä, joi­den pois­sao­lot eivät oli­si ongelma).

 221. Riit­ta:
  >Kai sitä nyky­kou­lus­sa­kin ollaan ensisijaisesti
  >opis­ke­le­mas­sa eikä suo­rit­ta­mas­sa läsnäolovelvollisuutta?

  Dream on. Vrt. näkö­kul­maa hie­man pidem­mäl­le kehit­ty­nees­sä hyvinvointivaltiossa:
  http://frankchalk.blogspot.com/

 222. Ei var­maan­kaan Suo­mi sei­so tai kaa­du yhteen yli­mää­räi­seen isla­min mukai­seen vapaapäivään. ”

  Voi­han tuon Idul Fit­ri (ino­ne­sia­lai­nen muo­to pil­kut­ta­jil­le) päi­vän julis­taa public holi­dayk­si, onhan jou­lu­kin vapaa monis­sa muslimimaissa

 223. Voi­han tuon Idul Fit­ri (ino­ne­sia­lai­nen muo­to pil­kut­ta­jil­le) päi­vän julis­taa public holi­dayk­si, onhan jou­lu­kin vapaa monis­sa muslimimaissa 

  Kou­lu­jen työ­päi­vät pää­te­tään kun­ta­ta­sol­la, joten mikään ei tosi­aan estä sel­lai­sis­sa kun­nis­sa, mis­sä on mer­kit­tä­vä mus­li­mi­vä­hem­mis­tö, teke­mäs­tä tuos­ta päi­väs­tä kou­lu­jen vapaapäivää.

  Saman voi­si ehkä teh­dä jos­sain Itä-Suo­mes­sa venä­läi­sen uuden vuo­den kans­sa. Tosin meil­lä orto­dok­sit ovat näis­sä asiois­sa olleet esi­mer­kil­li­sen sopeu­tu­vai­nen vähem­mis­tö: Suo­mes­sa tai­ta­vat olla maa­il­man ainoat orto­dok­sit, jot­ka viet­tä­vät pää­siäis­tä län­tis­ten kirk­ko­kun­tien kans­sa samaan aikaan.

 224. No sik­si, että kun kaik­kia pitää koh­del­la yhden­ver­tai­ses­ti, niin ei voi­da vaa­tia läs­nä­oloa vain roma­ni­lap­sil­ta (tai muu­ten­kaan eri­tyi­ses­ti niil­tä, joi­den pois­sao­lot voi­vat hai­ta­ta oppi­mis­ta), vaan pitää vaa­tia kai­kil­ta (myös niil­tä, joi­den pois­sao­lot eivät oli­si ongelma). 

  Hmm. Tuon Eli­nan esi­mer­kin mukaan, roma­nien koh­dal­la kyse oli­si parin vii­kon eikä vain yhden päi­vän pitui­ses­ta poissaolosta. 

  Lukio­lai­sil­la tai­taa olla ihan pois­sao­lo­kiin­tiö, jon­ka saa käyt­tää, miten par­haak­si näkee. Sekään ei ole täy­sin ongel­ma­ton, kos­ka jot­kut koke­vat sen niin, että se myös pitää joka kuu­kausi käyt­tää, vaik­ka oman oppi­mi­sen vuok­si oli­si parem­pi olla kil­tis­ti koulussa.

 225. Juk­ka Siren:

  Var­mas­ti on ratio­naa­lis­ti rahaa rakas­ta­via työ­nan­ta­jia. He vali­koi­vat haas­tat­te­luun kut­sut­ta­vat jol­la­kin muul­la perus­teel­la kuin nimes­tä sel­viä­vän koti­maan (tai van­hem­pien läh­tö­maan) ja toden­nä­köi­sen uskon­non. Ellei heil­lä satu ole­maan usei­ta ikä­viä koke­muk­sia jos­tain väes­tö­ryh­mäs­tä, täs­sä nyt somalialaistaustaisista.

  niin siis minä kir­joi­tin, että juu­ri nämä rahaa vihaa­mat­to­mat työ­nan­ta­jat voi­vat aivan ratio­naa­li­ses­ti syr­jiä jotain ryh­mää, jos tämä ryh­mä on tuot­ta­ma­ton­ta kuin muut esim jät­tä­mäl­lä kut­su­mat­ta haas­tat­te­luun nimen perusteella.

 226. Lukio­lai­sil­la tai­taa olla ihan pois­sao­lo­kiin­tiö, jon­ka saa käyt­tää, miten par­haak­si näkee. Sekään ei ole täy­sin ongel­ma­ton, kos­ka jot­kut koke­vat sen niin, että se myös pitää joka kuukausi ”

  Ennen maaa­seu­dul­la tun­net­tiin perun­an­nos­to­lo­ma ja var­maan sel­lais­ta pide­tään vieläkin.

  Ja minä kul­jin kou­luun joen yli ja kevääl­lä ja syk­syl­lä piti pitää muu­ta­ma päi­vä lomaa keli­ri­kon aikaan.Tällaistakin on vie­lä jäl­jel­lä josssakin.

  Kyl­lä nii­tä eri­tyi­siä vapai­ta on Suomessakin

 227. Ennen maaa­seu­dul­la tun­net­tiin perun­an­nos­to­lo­ma ja var­maan sel­lais­ta pide­tään vieläkin. 

  Jos­sain Kau­ka­suk­sel­la (oli­si­ko­han ollut Uzbe­kis­tan) tun­ne­taan puu­vil­lan­kor­juu­lo­ma. Sii­tä hyväs­tä on siel­lä tuo­tet­tua puu­vil­laa alet­tu boi­ko­toi­da, lap­si­työ­voi­maa kun mene­vät käyttämään.

 228. Art­tu­ril­le:

  Nyt täy­tyy varoa ettem­me kom­men­toi tois­tem­me ohi.
  Alku­pe­räi­nen point­ti­ni oli, että jos työ­nan­ta­ja jät­tää kut­su­mat­ta haas­tat­te­luun vain nimen perus­teel­la, hän on irrationaalinen.

  Siis jos hänel­lä ei ole tut­kit­tua tie­toa tai omia koke­muk­sia edes haki­jan väes­tö­ryh­mäs­tä, saa­ti hakijasta.

  Huo­ma­sin että tämä ei tul­lut kun­nol­la esil­le ekas­sa pos­tauk­ses­sa. Sik­si tuo fik­tii­vi­nen esi­merk­ki tarkennukseksi.

  En usko sinun­kaan tar­koit­ta­van, että työ­nan­ta­ja on ratio­naa­li­nen, jos jät­tää haas­tat­te­le­mat­ta haki­jan, jol­la on espan­jan­kie­li­nen nimi, vain kos­ka työ­nan­ta­jan lap­suu­des­sa Aku Ankas­sa lati­na­lai­sa­me­rik­ka­lai­set oli­vat laiskoja.

  Ja toi­nen point­ti­ni oli, että täl­lai­sia työ­nan­ta­jia on (no joo, tämän­ker­tai­sen esi­mer­kin kyl­lä vään­sin rata­kis­kos­ta:) ja he ovat osa maa­han­muut­ta­jien työl­lis­ty­mi­son­gel­maa. Siis osa.

  En sil­ti kan­na­ta posi­tii­vis­ta syr­jin­tää, kuten jo sanoin­kin. Joi­ta­kin poik­keus­ti­lan­tei­ta ja
  ‑teh­tä­viä lukuunottamatta.

 229. Päi­vi Pasi
  “niin mus­li­mi­lap­sien pro­teii­nin­tar­peel­la ei sit­ten ilmei­ses­ti ole­kaan niin väliä? Syö­kööt rehu­ja koko vuo­den, kun eivät sikaa syö?”

  Minun puo­les­ta­ni mus­li­mi­lap­set voi­vat vaik­ka kuol­la näl­kään, mikä­li heil­le ei kou­lu­ruo­ka kel­paa. En ymmär­rä mik­si yhtis­kun­nan pitää _aina_ huo­leh­tia täy­sin ter­vei­den eri­kois­ryh­mien tar­peis­ta. Jät­tä­kööt syö­mät­tä ja syö­kööt omia eväi­tään välitunneilla.

 230. Pät­kä Rii­tan kommentista: 

  Hmm. Tuon Eli­nan esi­mer­kin mukaan, roma­nien koh­dal­la kyse oli­si parin vii­kon eikä vain yhden päi­vän pitui­ses­ta poissaolosta. 

  Kyse on PERIAATTEESTA, ei aikayk­si­köis­tä. Minuut­ti, päi­vä, kuu­kausi tai vuo­si­sa­ta– ihan sama, mut­ta uskon­non perus­teel­la EI erioi­keuk­sia suo­ma­lai­seen koululaitokseen. 

  Täs­tä voi toki olla eri miel­tä, hyväk­syn sen. Minun vah­va kan­ta­ni on kui­ten­kin tämä ja pysyy.

  Mitä hyvää posi­tii­vi­nen dis­kri­mi­naa­tio on muu­ten tuo­nut muas­saan? Läh­tei­tä kiitos! 

  Kai­ken kan­sain­vä­li­sen koke­muk­sen mukaan inte­graa­tio on onnis­tu­nut par­ha­ten mais­sa, jois­sa ei ole mitään val­tio­ve­tois­ta koneis­toa jär­jes­tä­mään koti­tun­nel­maa mamuil­le. Esim. Yhdys­val­lat, Austra­lia ja Kanada.

 231. Olin egyp­tis­sä komen­nuk­sel­la ja pai­kal­li­nen mana­ge­ri sanoi, että työ­mies­ten eri uskon­nois­ta joh­tuen, hän voi odot­taa saa­van­sa koko työ­voi­man­sa töi­hin vii­kon­päi­vis­tä ainoas­taan tiis­tai­na ja kes­ki­viik­ko­na. Kaik­ki­na mui­na päi­vi­nä jokin uskon­nol­li­nen ryh­mä on vapaalla.

 232. Yhdys­val­lat, Austra­lia ja Kana­da ovat myös esi­merk­ke­jä mais­ta, jois­sa kaik­ki ovat aina­kin taus­tal­taan maa­han­muut­ta­jia. Yhteis­kun­ta on alu­nal­ku­jaan raken­net­tu sen mukaan, että tuli­jat sopeu­tu­vat. Uskon­non erot­ta­mi­nen val­tios­ta ei kyl­lä tun­nu sen vai­ku­tus­val­taa aina­kaan Yhdys­val­lois­sa vähen­tä­neen, kuten Osmon aiem­mis­ta esi­mer­keis­tä saat­toi lukea.

 233. Eli­na: Täs­sä ruo­kai­lus­ta van­ki­lois­sa. Vii­mei­nen koh­ta käsit­te­lee vakaumusta.

  Niin niin, mut­ta mis­tä kis­kai­sit tuon väit­tee­si, että a) mus­li­mi­van­geil­le tar­jo­taan reip­paas­ti parem­paa ruo­kaa kuin tavik­sil­le (siis tämä nau­dan­pih­vi vs. hal­vin mah­dol­li­nen mak­ka­ra ‑ske­naa­rio) ja että b) sii­tä oli­si ollut huo­mat­ta­vaa han­ka­luut­ta ja närää vankiloissa?

  Itse asias­sa oma link­ki­si pal­jas­taa, että eipä mene asia noin. Koh­ta 3.4 (johon vii­ta­taan uskon­nol­li­sen vakau­muk­sen vuok­si mää­rä­tyn eri­kois­ruo­ka­va­lion toteut­ta­mis­py­kä­läs­sä: “Van­ki, jol­le on mää­rät­ty eri­tyis­ruo­ka­va­lio, saa vali­ta muu­ten­kin tar­jol­la ole­vas­ta ruo­as­ta sopi­va­na pitä­män­sä ate­ria­ko­ko­nai­suu­den ja syö­dä tätä ruo­kaa tavan­omais­ta suu­rem­mat annokset.”

  Eli ei nau­dan­pih­ve­jä mak­ka­ra­päi­vä­nä, ellei mak­ka­ra­päi­viä ole suun­nil­leen joka päi­vä. En nyt tähän muu­ten puut­tui­si näin päät­tä­väi­ses­ti, mut­ta ottaa pää­hän tämä disin­for­maa­tion levit­tä­mi­nen, kun joku näi­tä jut­tu­ja kui­ten­kin aina uskoo ja levit­tää eteenpäin.

  Sylt­ty: Minun puo­les­ta­ni mus­li­mi­lap­set voi­vat vaik­ka kuol­la näl­kään, mikä­li heil­le ei kou­lu­ruo­ka kelpaa.

  Itse asias­sa minus­ta kou­lu­ruo­kai­lun voi­si lak­kaut­taa koko­naan, kos­ka kaik­ki sii­tä aina valit­ta­vat ja tulee vie­lä kal­liik­si­kin. Mut­ta kiel­tä­mät­tä huvit­taa eräi­den taho­jen sävy täs­sä kes­kus­te­lus­sa, men­nei­den kom­ment­tien­sa valos­sa. Kun hel­sin­ki­läis­nuo­ril­le puu­hat­tiin pakol­lis­ta kas­vis­ruo­ka­päi­vää, oltiin ole­vi­naan kovin­kin huo­lis­saan sii­tä, että yhte­nä päi­vä­nä vii­kos­sa lap­si­pa­rat jout­vat käy­mään mäk­kä­ril­lä tai kär­si­mään nälkää/puutoksia/henkisiä tus­kia, kun ei kas­vis­ruo­ka mais­tu. Asen­ne mus­li­mi­nuo­riin samas­sa tilan­tees­sa sian­li­han suh­teen: kuol­koot näl­kään! Jep jep.

 234. Kai­ken kan­sain­vä­li­sen koke­muk­sen mukaan inte­graa­tio on onnis­tu­nut par­ha­ten mais­sa, jois­sa ei ole mitään val­tio­ve­tois­ta koneis­toa jär­jes­tä­mään koti­tun­nel­maa mamuil­le. Esim. Yhdys­val­lat, Austra­lia ja Kanada

  Nämä­hän muu­ten ovat juu­ri nii­tä mai­ta, jois­sa kou­luis­ta saa olla pois niin hanuk­ka­na, jou­lu­na, eidi­nä, wicca­lais­ten kes­ki­päi­vän­ta­sauk­sen ja var­maan suun­nil­leen jedi­ri­ta­ri­kon­fe­rens­sin­kin takia ihan vain van­hem­man ilmoi­tuk­sel­la — tosin ei nyt sen­tään sama oppi­las jokai­se­na noista.

 235. Kou­luis­sa on taval­lis­ta, että mus­li­mi­ty­töt saa­vat läh­teä lii­kun­ta­tun­nil­ta aika­sem­min suih­kuun. Sii­tä huo­li­mat­ta tämä on mui­den suih­kua­jas­ta pois, kos­ka mus­li­mi ei voi esiin­tyä alas­ti toi­sen­kaan mus­li­min edes­sä, joten jokai­nen tyt­tö käy erik­seen suihkussa. 

  Kai­kel­la kun­nioi­tuk­sel­la suo­ma­lais­ta sau­na­kult­tuu­ria koh­taan, minus­ta näin pitäi­si toi­mia kaik­kien mur­ro­si­käis­ten tyt­tö­jen kans­sa: jär­jes­tää tilat niin, että suih­kuun pää­see halu­tes­saan yksin. Var­sin­kin ensim­mäis­ten kuu­kau­tis­ten aikaan voi aja­tus yhteis­suih­kus­ta olla pii­naa­va. Par­tio­lei­reil­lä on tut­tu ilmiö, että tie­tys­sä iäs­sä tytöt alka­vat pitää sau­nas­sa uima­pu­kua tai jät­tä­vät sau­nan koko­naan väliin, mut­ta sit­ten taas mur­ro­siän jää­tyä taak­se uik­ka­rit jää­vät pois. Aikui­set voi­vat nau­res­kel­la mur­ro­si­käis­ten häve­liäi­syy­del­le, mut­ta heil­le se on Vaka­va Asia.

  Joku mies voi sit­ten kom­men­toi­da, onko samaa ilmiö­tä pojilla.

 236. Eihän luva­ton­ta pois­sao­loa miten­kään ole sank­tioi­tu ala-asteel­la, joten sit­ten vain on pois­sa, jos tar­vet­ta on. 

  Luva­ton pois­sao­lo on aina luva­ton pois­sao­lo ja antaa ikä­vän vies­tin lap­sel­le. Mut­ta niin­hän sii­nä hel­pos­ti käy, että vain PERIAATTEEN vuok­si muo­dos­tet­tu­ja type­riä ja jous­ta­mat­to­mia sään­tö­jä ei nou­da­te­ta. Ja sit­ten ihme­tel­lään, että mihin se ylei­nen lain­kun­nioi­tus hävisi.

 237. Eli­na,
  peri­aat­tees­ti jous­ta­mat­to­muus lähen­tyy uskon­nol­lis­ta vakaumusta 😉

 238. Riit­ta,

  Jos oppi­las saa eri­va­pau­den käy­dä yksin suih­kus­sa esim. sen takia, että on eri­tyi­sen var­hain kehit­ty­nyt tai päin­vas­toin eri­tyi­sen myö­hään tai jos­tain muus­ta yksil­löl­li­ses­tä syys­tä, tulee tämän neu­vot­te­lu­mah­dol­li­suu­den tie­tys­ti kos­kea kaik­kia uskon­toon riippumatta. 

  Uskoi­sin, että myö­hään kehit­ty­neil­lä pojil­la on suu­rin kyn­nys esi­tel­leä pik­ku­po­jan elin­tään ylei­ses­ti, kun luok­ka­ka­ve­reil­la on jo kun­non veh­keet ja kar­voi­tus. Tai itse asias­sa täs­tä onkin psy­ko­lo­gis­ta tut­ki­mus­ta. Myö­häi­nen puber­teet­ti pojil­la altis­taa masen­nuk­sel­le ja syrjäytymiselle. 

  Eli ero­tan edel­leen sit­keäs­ti yksi­löl­li­set syyt eri­va­pauk­siin ja uskon­non perus­teel­la tapah­tu­vat. Onko tämä nyt selvä?

  Olen kyl­lä yllätt­nyt kuin­ka suo­sit­tua onkin dis­kri­mi­naa­tio uskon­non perus­teel­la — aina­kin täl­lä blo­gil­la. Olen pitä­nyt itses­tään­sel­vyy­te­nä perus­tus­lain kir­jain­ta, jon­ka mukaan uskon­to ei saa olla edes yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la eriar­voi­sen koh­te­lun perus­tee­na, saa­ti vir­ka­mies­ta­sol­la, jota jul­ki­nen kou­lu edustaa. 

  +++++++++

  En nyt tie­dä, onko “jous­ta­ma­ton ja type­rä sään­tö” se, että kou­lus­sa käy­dään, ellei ole sairas. 

  Sitä pait­si kyl­lä­hän jous­toa löy­tyy. Aivan var­mas­ti pari ker­taa luku­vuon­na voi oppi­las pitää omaa lomaa halu­tes­saan. Nämä perio­dit ovat vain vii­me aikoi­na lisään­ty­neet niin pal­jon, että opet­ta­jat pitä­vät ilmiö­tä ongelmallisena. 

  http://www.oaj.fi/pls/portal/docs/PAGE/OPETTAJALEHTI_EPAPER_PG/2010_38/151722.htm

 239. Eli­na, minä olen itsea­sias­sa sitä miel­tä, että nämä “eri­va­pau­det” pitää saat­taa kos­ket­ta­maan kaik­kia. Sil­lä men­nään ojas­ta allik­koon, jos täy­tyy kovas­ti perus­tel­la pyyn­töään. Riit­tää­kö mur­ro­si­käi­sel­lä tai edes tämän van­hem­mil­la kant­tia pyy­tää opet­ta­jal­ta oikeut­ta käy­dä yksin suih­kus­sa ja pis­tää perus­te­luk­si “pie­nem­pi pip­pe­li kuin muil­la”. Ei aikui­sia kukaan pako­ta samaan aikaan suih­kuun mui­den kans­sa, mik­si siis herk­kien mur­ro­si­käis­ten yksi­tyi­syyt­tä ei kunnioiteta?

  Minä en pidä dis­kri­mi­naa­tio­ta uskon­non perus­teel­la sinän­sä hyvä­nä asia­na, vaan haluai­sin muut­taa sään­tö­jä niin, että ne sopi­vat parem­min kai­kil­le. Sinäl­lään sian­li­ha­ton ruo­ka­va­lio on minus­ta hel­pom­pi toteut­taa kuin kas­vis­ruo­ka­va­lio, kos­ka väl­tet­tä­viä ja kor­vat­ta­via ruo­ka-ainei­ta on vähemmän.

 240. Kou­luis­sa nyt yksi­ne­ker­tai­ses­ti ei voi olla tilo­ja jokai­sel­le yksi­tyi­seen suih­kus­sa käyn­tiin. Lii­kun­ta­tun­nil­la on 12–18 tyttöä/poikaa. Ja suih­ku­ja kym­men­kun­ta vie­ri vie­res­sä kuten uimahallissa. 

  Eli tiuk­ka tar­ve­har­kin­ta näil­le pri­vaat­ti­suih­ku­tuk­sil­le on olta­va ja uskon­to ei minus­ta ole hyvä peruste. 

  Eri­tyi­sen pie­ni pip­pe­li on jo parem­pi perus­te. Mut­ta oikeas­sa­han olet, Riit­ta, että se on var­mas­ti hiu­kan noloa ilmais­ta. Hie­no­tun­tei­nen opet­ta­ja jo ilman sano­mis­ta­kin muis­ta lap­sen ulkoi­sis­ta kehi­tyk­sen mer­ki­tyk­ses­tä ymmär­tää yskän, mut­ta kehit­ty­nyt psy­ko­lo­gi­nen sil­mä ei ole kaik­kien hyve. Koke­muk­se­ni mukaan vähi­ten liikunnanopettajien.… 

  Minä olen sitä miel­tä, että ihan hyvin voi olla käy­mät­tä­kin suih­kus­sa, jos sil­tä tun­tuu. Mik­si ihmees­sä pitäi­si sän­nä­tä suih­kuun jokai­sen pie­nen hikoi­lun jäl­keen. Käy­vät sit­ten koto­na ne, jot­ka eivät kou­lus­sa halua käydä.

  Tur­han­ai­kais­ta yli­hy­gie­nian tar­vet­ta vain kuvas­taa nämä pakkosuihkut. 

  Olen jopa ollut kou­luun yhtey­des­sä, kun kol­mas­luok­ka­lai­sia on pako­tet­tu suih­kuun ulko­na pela­tun pesä­pal­lo­pe­lin jälkeen.(Pojillani ei ole pie­net pip­pe­lit, vaan pidin koko hom­maa aivan tur­ha­na ajan­huk­ka­na ja rii­da­nai­hee­na koulussa :)) 

  Ihan samal­la taval­la­han nuo koko päi­vän peu­ha­si­vat kuin lii­kun­ta­tun­neil­la. Mik­si juu­ri kou­lus­sa tapah­tu­van lii­kun­nan jäl­keen pitäi­si käy­dä suihkussa?

  Vas­taus oli, että “oppi­vat näin peseytymään”. 

  Eikö­hän jokai­nen nor­maa­li ihmi­nen nyt opi pesey­ty­mään ihan tar­peek­si muu­ten­kin? Ja lii­kaa­kin nykyään. 

  Mut­ta sain kuin sain­kin (kuten yleen­sä­kin) tah­to­ni läpi ja pak­ko­suih­ku aina­kin 1–3 ‑luok­ka­lai­sil­ta pois­tet­tiin. Samoin kuin kiel­to osal­lis­tua lii­kun­ta­tun­nil­le, ellei­vät varus­teet ole mukana. 

  Sekin oli aivan nau­ret­ta­vaa. Ihan kuin far­kuis­sa tai var­sin­kin leg­ga­reis­sa voi­si osal­lis­tua säh­lyyn, jal­ka­pal­loon tai oikeas­taan ihan mihin vain. Lap­sia istu­tett­tiin ken­tän lai­dal­la vain sen takia, että eivät olleet vaih­ta­neet aamul­la lai­tet­tu­ja leg­ga­rei­ta toi­siin leggareihin. 

  Huoh!

  Olen­han kui­ten­kin jo tar­peek­si sel­väk­si sano­nut, että uskon­non perus­teel­la tapah­tu­vaa erot­te­lua en suvait­se — en syr­jin­tää sen enem­pää kuin etuoi­keuk­sia­kaan. Yksi­löl­li­set syyt on sit­ten tapaus­koh­tai­ses­ti punnittava. 

  Ehkä olen jo tar­peek­si sel­väs­ti sanonut.

 241. Mihin eri­tyis­a­se­maan?

  Jokai­nen oppi­las saa oman uskon­non opetusta. 

  Jos nyt tar­koi­tat suvi­virt­tä kevät­juh­lis­sa ja jou­lue­van­ke­liu­mia jou­lu­juh­lis­sa, niin kat­son nämä enem­män kan­sal­li­seen tra­di­tioon kuu­lu­vik­si juh­la­me­noik­si kuin opetukseksi.

  (Kau­nis nimi muu­ten tuo Eloi­na, oli­si pal­jon per­soo­nal­li­sem­pi kuin tämä perus-Ellu)

 242. Omas­ta mie­les­tä­ni kris­ti­nus­ko muo­dos­taa niin erot­ta­mat­to­man osan län­si­mai­ses­ta sivis­tyk­ses­tä, että vaik­ka ope­tus ei oli­si tun­nus­tuk­sel­lis­ta, niin kris­ti­nus­kon eri­tyis­a­se­ma ylei­so­pe­tuk­ses­sa­kin on täy­sin perus­tel­tu, eikä sitä ole mitään tar­vet­ta lait­taa jol­le­kin yhtä­läi­sel­le vii­val­le mui­den uskon­to­jen kanssa.

 243. Kou­luis­sa nyt yksi­ne­ker­tai­ses­ti ei voi olla tilo­ja jokai­sel­le yksi­tyi­seen suih­kus­sa käyn­tiin. Lii­kun­ta­tun­nil­la on 12–18 tyttöä/poikaa. Ja suih­ku­ja kym­men­kun­ta vie­ri vie­res­sä kuten uimahallissa. 

  Hmmm… aina­kin sen mukaan, mitä omil­ta kou­lua­joil­ta muis­tan, niin tuo oli­si rat­kais­ta­vis­sa ihan suih­ku­ver­hoil­la tai ser­meil­lä. Eivät ne tei­nit täys­mit­tai­sia yksi­tyis­pu­keu­tu­mis­ti­lo­ja tar­vit­se, yhteis­ti­lo­jen lisäk­si vain pai­kan, johon jät­tää alus­vaat­teet suih­kun ajaksi.

  Vas­taus oli, että “oppi­vat näin peseytymään”. 

  Tai­si olla kyse “peri­aat­tees­ta”. 😉

 244. Mihin erityisasemaan? 

  Minä tuos­sa kans­sa ensik­si mie­tin, että miten niin eri­tyis­a­se­man. Mut­ta onhan sil­lä. Jos kris­ti­tyl­lä on tär­keä (jou­lu, pää­siäi­nen) tai vähem­män tär­keä pyhä (lop­piai­nen, hela­tors­tai, pyhäin­päi­vä), niin sil­loin ollaan kou­lus­ta auto­maat­ti­ses­ti vapaal­la ja jos töi­hin jou­tuu, niin saa pal­kan koro­tet­tu­na. Mui­den uskon­to­jen tär­kei­tä päi­viä ei näin koh­del­la: vapaa­ta saa jos saa eikä töi­hin jou­tu­va palk­kaa koro­tet­tu­na saa.

  Toi­saal­ta nämä kris­tit­ty­jen vapaat saa­vat kyl­lä myös toi­sus­koi­set ja jos työ on sen luon­toi­nen, että myös pyhi­nä ollaan töis­sä, niin sil­loin toi­sus­koi­nen saa ne pyhä­työ­kor­vauk­set sel­lai­se­na päi­vä­nä, jol­la ei hänel­le ole mitään eri­tyis­tä mer­ki­tys­tä. Eli siis jou­lu­na sai­raa­las­sa kris­tit­tyä tuu­raa­va mus­li­mi saa pal­kan koro­tet­tu­na, mut­ta mus­li­mia hänel­le tär­keä­nä päi­vä­nä tuu­raa­va kris­tit­ty ei taas koro­tet­tua palk­kaa saa.

  Eli siis, kyl­lä kris­ti­nus­kol­la on eri­tyis­a­se­ma, se vain on niin kiin­teä osa suo­ma­lai­suut­ta, ettei sitä oikein huomaa.

 245. No niin, tätä ei var­maan kovin moni lue, mut­ta kir­joi­tan silti…

  Minus­ta Suo­mes­sa tar­vit­tai­siin laa­jaa ja avoin­ta kes­kus­te­lua sii­tä, mit­kä perin­teet ja käy­tän­nöt ovat sel­lai­sia, mis­tä haluam­me pitää kiin­ni, mit­kä sel­lai­sia, joi­ta kan­ta­väes­tö­kin pitää ikä­vi­nä ja mit­kä taas sel­lai­sia, että ne voi­daan muut­taa parem­min kai­kil­le sopi­vik­si. Nyt asioi­ta rat­ko­taan monel­la eri tahol­la tapaus­koh­tai­ses­ti ja se jos mikä nos­tat­taa ennakkoluuloja. 

  Omaa lis­taa­ni.

  Ykkös­ryh­mä:
  — juhan­nus, itse­näi­syys­päi­vä, jou­lu, pää­siäi­nen yms. on pidet­tä­vä jat­kos­sa­kin ylei­si­nä vapaa­päi­vi­nä, joi­na töi­hin jou­tu­va saa palk­kan­sa korotettuna
  — suvi­vir­si, tier­na­po­jat ja jou­lu­ku­vael­ma kuu­lu­vat kou­lun juhliin
  — jou­lun kris­til­li­nen mer­ki­tys ope­te­taan kai­kil­le, päi­vä­ko­dis­sa­kin puhu­taan tont­tu­jen lisäk­si myös Jee­suk­sen syn­ty­mäs­tä joulutarinana
  — har­tai­ta jou­lu­lau­lu­ja ope­tel­laan myös päi­vä­ko­deis­sa ja kouluissa

  Kak­kos­ryh­mä:
  — kou­luis­sa pesu­ti­lo­ja pitäi­si remont­tien yhtey­des­sä muut­taa sel­lai­sik­si, että jokai­nen pää­see halu­tes­saan omas­sa rau­has­sa suihkuun
  — pakol­li­ses­ta ruot­sin­ope­tuk­ses­ta voi­si jo luopua

  Kol­mos­ryh­mä:
  — kou­lu­jen työ­päi­vät voi­si jär­jes­tää niin, että myös mer­kit­tä­vien vähem­mis­tö­jen tär­keät juh­la­päi­vät ovat kai­kil­le vapaapäiviä
  — työ­vuo­ro­ja jaet­taes­sa juh­la­päi­vät ote­taan huo­mioon ja vuo­si­lo­ma­päi­vien käyt­tö hyväk­sy­tään muti­noit­ta (olet­tai­sin tämän jo toi­mi­van nykyäänkin)

 246. Tämä on lähin­nä Päi­vi Pasil­le, joka vih­ja­si minun levit­te­le­vän mutu-poh­jais­ta tie­toa van­ki­loi­den ruo­ka­va­lios­ta. Eli kysyin asi­aa rikos­seu­raa­mus­vi­ras­tos­ta ja sain seu­raa­van vas­tauk­sen. Mus­li­min ei tosi­aan tar­vit­se puput­taa pelk­kää lei­pää ja peru­naa mak­ka­ra­päi­vi­nä, vaan on ihan kun­non ateriavaihtoehto. 

  Mus­li­mien ruo­ka­va­lio vankilassa 

  Van­keus­lain 7: 5 §:n mukaan perus­ruo­ka­va­lios­ta poi­ke­taan, jos se on perus­tel­tua van­gin ter­vey­den taik­ka uskon­nol­li­sen tai muun perus­tel­lun vakau­muk­sen vuoksi.

  Mus­li­meil­le tar­jo­taan vaih­toeh­toi­nen ate­ria nii­nä ate­ria­ker­toi­na, jol­loin perus­ruo­ka­va­lion ruo­ka on val­mis­tet­tu sian­li­has­ta. Tämä vaih­toeh­toi­nen ate­ria voi olla kalaa, kanaa, kas­vis­ruo­kaa tai nau­dan­li­haa. Rat­kai­su teh­dään van­ki­lan keit­tiös­sä mm. sen mukaan, mitä mui­ta eri­tyis­ruo­ka­va­lioi­ta ate­rial­le val­mis­te­taan ja mah­dol­li­suuk­sien mukaan tar­jo­taan mus­li­meil­le samaa ruo­kaa kuin esim. kas­vis­syö­jil­le. Keit­tiös­sä myös jäähdytetään/ pakas­te­taan yli jää­nyt­tä ruo­kaa ja tätä voi­daan myö­hem­min läm­mit­tää muslimeille.

  Sian­li­ha­pi­tois­ten leik­ke­lei­den tilal­le tar­jo­taan esim. juus­toa tai nau­dan- tai kanan/ kalk­ku­nan­li­has­ta val­mis­tet­tu­ja leikkeleitä.

  Keit­tiös­sä mer­ki­tään päi­vit­täin ylös, mitä mus­li­meil­le on tar­jot­tu. Täl­lä halu­taan var­mis­taa se, ettei heil­le jat­ku­vas­ti tar­jo­ta samo­ja ruo­ka­la­je­ja, vaan ruo­ka on vaihtelevaa.

  Rama­da­nin aika­na mus­li­meil­le anne­taan päi­vän ate­riat jääh­dy­tet­tyi­nä ja he saa­vat itse läm­mit­tää ne oman aika­tau­lun­sa mukaan.

  Syk­syl­lä 2010 mus­li­me­ja oli pää­asias­sa pää­kau­pun­ki­seu­dun ja Uuden­maan van­ki­lois­sa. Muis­sa van­ki­lois­sa hei­tä on vain satun­nai­ses­ti yksi – kak­si hen­ki­löä kerrallaan.

  11.10.2010 Riit­ta-Lee­na Salovaara
  Tarkastuspäällikkö

  Vali­tet­ta­vas­ti tämä nyt tulee niin myö­hään, että tus­kin tavoit­taa juu­ri ketään, mut­ta pos­taan nyt kuitenkin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.