Otetaanko maahanmuuttokriitikot Suomessa riittävän vakavasti?

Vas­tauk­seni HS-raadin kysymykseen

3) En ota kantaa

Suomes­ta puut­tuu julk­isu­udessa käytävä asialli­nen keskustelu maa­han­muut­topoli­ti­ikas­ta. Kun viralli­nen Suo­mi on asi­as­ta vaiti, äärim­mäisyysih­miset val­taa­vat keskustelun. Näi­den rasis­ti­spain­ot­teista kri­ti­ikkiä ei oikein voikaan ottaa vakavasti, mut­ta vakavasti pitäisi ottaa se aukko julkises­sa keskustelus­sa, jota he pää­sevät täyt­tämään. Vaiken­e­m­i­nen on aivan väärä vas­taus ulko­maalaisvi­hamielisi­in puheen­vuoroi­hin. Tätäkin pahempaa on nai­ivi ongelmien vähättely.

Kysymys maa­han­muu­tos­ta – eri­tyis­es­ti kysymys työperäis­es­tä maa­han­muu­tos­ta – on Suomen seu­raavien vuosikym­menten tärkeimpiä, kos­ka mei­dän on – tai olisi – pystyt­tävä paikkaa­maan työikäisen väestön vajaus­ta ulko­maisel­la työvoimal­la. Keskustelua työperäisen maa­han­muu­ton peri­aat­teista ei käy­dä juuri lainkaan, vaan ajaudumme tilanteesta toiseen. Jär­jestämät­tä on kun­nol­la esimerkik­si sosi­aal­i­tur­van pelisään­nöt – sään­nöt ovat, mut­ta niitä ei ole opti­moitu uuteen tilanteeseen.

Myös human­i­taarisen maa­han­muu­ton osalta asen­teet ovat aivan liian mus­tavalkoiset. Joko ollaan kaikkea human­i­taarista aut­tamista vas­taan tai kaiken maa­han­tu­lon puolel­la. Esimerkik­si soma­lialais­ten human­i­taarisin perustein autet­tavien osalta tulisi käy­dä viileää keskustelua siitä, mis­sä määrin ja mil­lä keinoin panos­te­taan aut­tamiseen paikan pääl­lä ja mis­sä määrin hyväksymäl­lä muut­to Suomeen. Olisi perustel­tua vali­ta Suomeen muut­tavia pain­ot­taen mah­dol­lisuuk­sia men­estyä teol­lises­sa yhteiskun­nas­sa. Täl­laiset muut­ta­jat hyö­ty­i­sivät Suomeen muu­tos­ta eniten ja toisaal­ta heistä Suomelle aiheutu­va hin­ta olisi vähäisin. Nyt spon­taani maa­han­muut­to valikoi maa­han tuli­joi­ta väärin perustein.

267 vastausta artikkeliin “Otetaanko maahanmuuttokriitikot Suomessa riittävän vakavasti?”

 1. mei­dän on – tai olisi – pystyt­tävä paikkaa­maan työikäisen väestön vajaus­ta ulko­maisel­la työvoimalla.

  Eikö nimeno­maan vihreästä näkökan­nas­ta pitäisi pitää väestönkasvun lop­pumista ja tait­tumista laskuk­si (joka Suomes­sa ei ole kehit­tynei­den maid­en sisäisessä ver­tailus­sa eri­tyisen radikaalia) pitäisi pitää hyvänä ja tavoitelta­vana asiana, ei ongel­mana joka pitää kor­ja­ta maa­han­muu­tol­la? Toki on real­is­mia myön­tää, että tämä tuo myös sosi­aal­isia ja taloudel­lisia haastei­ta ja pyrk­iä miet­timään niihin ratkaisu­ja, mut­ta maas­sa, jos­sa syn­tyvien ikälu­okat eivät jatku­vasti kas­va, ja ihmiset kuol­e­vat har­voin eläkeikää ennen on pakostakin paljon iäkkäitä ihmisiä.

  Paljonko ympäristö­suo­jelulli­sis­sa tavoit­teis­sa on mieltä, jos samal­la liput­taa jatku­van väestönkasvun puolesta?

  Ympäristöasi­at pois laskuista jät­täen — ei oikein tun­nu siltä, että tässä maas­sa kovin paljoa mietit­täisi­in mikä voisi tääl­lä houkut­taa sel­l­aista maaah­n­muut­ta­jien eli­itiä, joka keskimäärin työl­listäisi jopa enem­män kuin itsen­sä. Sinän­sä on tietysti hyvä, että tääl­lä ole­vat tekevät (mitä hyvän­sä lail­lista) työtä, mut­ta on han­kala uskoa, että mata­la­palkkatöi­den tarkoituk­selli­nen ‘ulkois­t­a­mi­nen’ tätä varten maa­han tuo­duille tai pääste­ty­ille ihmisille (vaik­ka he inte­groi­tu­isi­vat hyvinkin) hyödyt­täisi yhteiskun­taa kokon­aisu­udessa. Köy­hät saa­vat naut­tia joko työt­tömyy­destä tai mata­lam­mas­ta palkkata­sos­ta, varakkaam­mat niiden koti­mais­ten työt­tömien elon kus­tan­ta­mis­es­ta verovaroin.

 2. Maa­han­muut­toon ja sitä kri­ti­soivi­in suh­tau­tu­mi­nen on monel­la tapaa vinoutunut­ta. Ainakin yhden vinouman tois­tamiseen on myös Osmo syyl­listynyt. Kri­itikoille asete­taan nimit­täin usein velvol­lisu­us puhua kaik­ista maa­han­muu­ton ulot­tuvuuk­sista ker­ral­la, yksit­täis­es­tä ongel­mas­ta puhu­ja leimataan nopeasti, vaik­ka ongel­ma itsessään olisi todel­li­nen. Hyvän esimerkin tar­joaa esimerkik­si raiskaus­rikok­set Helsingis­sä. RIkosten määrän lisään­tymi­nen ja maa­han­muut­ta­jien suh­teet­toman suuri osu­us näistä rikok­sista on todel­li­nen ilmiö. Tämän nos­t­a­mi­nen esille ei ole epäasial­lista, vaik­ka keskusteli­ja ei samal­la huomioisi väestön ikään­tymisen aiheut­ta­maa työperäisen maa­han­muu­ton tarvet­ta. Ne ovat eril­lisiä kysymyk­siä, joista on voita­va keskustel­la erik­seen ilman syytök­siä epäasial­lisu­ud­es­ta. Kään­täen on tietenkin olta­va oikeus keskustel­la myös työperäisen maa­han­muu­ton tarpeesta ilman, että keskusteli­jal­la on ratkaisu valmi­ina em. rikosasi­aan. Ns. asi­apo­h­jaiset keskusteli­jat nimit­täin näyt­tävät nykyti­lanteessa usein sor­tu­van siihen, että tuon kaltaisia todel­lisia ongelmia yritetään vähätel­lä, jot­ta suuret lin­jat eivät hukkuisi.

  1. Maa­han­muut­tokri­itikoiden pahin vilp­pi on tois­tu­va tilas­to­jen vääristämi­nen. Kun puhutaan Helsinki­in odotet­tavis­sa olev­as­ta ulko­maalais­peräisen väestön määrästä, noin 25 pros­ent­tia, he vetävät tästä yhtäläisy­ty­den luku­taidot­tomi­in pako­laisi­in, vaik­ka tuos­ta joukos­ta val­taosa tulee EU-maista ja Venäjältä. Jos puhutaan human­i­taaris­es­ta maa­han­muu­tos­ta, pitäisi puhua human­i­taarisen maa­han­muu­ton tilastoista.

 3. Kysymyk­se­naset­telu on jälleen pielessä. Kysymys sisältää implisi­it­tisen käsi­tyk­sen siitä, että maa­han­muut­tokri­itikot pitäisi ottaa vakavasti. 

  Mitä tähän voi vas­ta­ta kyl­lä tai ei ‑diko­to­mi­al­la, jos on sitä mieltä, että maa­han­muut­tokri­itikoista kouhkataan aivan liikaakin eli “riit­tävän vakavasti otta­mi­nen” ei ole posi­ti­ivi­nen asia? En ota kan­taa ‑vas­tauskaan ei ker­ro mitään siitä, että on ikään kuin puo­lessavälis­sä, vaan voi merk­itä mitä tahansa käsi­tys­tä asiasta. 

  Osmon vas­tauk­seen:

  Mis­sä näitä “ollaan kaikkea human­i­taarista aut­tamista vas­taan” ‑jut­tu­ja voi lukea tai kuul­la? Tätä hoetaan kuin Urpi­lainen kiitos­ta, mut­ta kum­ma kun min­u­un silmi­i­ni tai korvi­i­ni ei ole koskaan täl­laista kuu­lunut. Saisiko tästä jotain esimerkkejä? 

  Joidenkin rasis­teina pitämien hom­malais­tenkin piiris­sä pyyhkäisi hil­jat­tain mikro­lain­o­jen antamisen aal­to. Kaik­ista aut­tamisen muodoista var­masti kan­nus­tavin ja tehokkain. Ihmisen oma­nar­von­tun­nolle ja toim­intakyvylle reiluin ehdoin myön­net­ty laina on aina parem­pi vai­h­toe­hto kuin vastik­keet­tomat almut.

 4. Tätäkin lukies­sa tulee aut­ta­mat­ta mieleen että olisi todel­la tärkeää että olisit Osmo ker­tomas­sa mielip­iteitäsi myös Vihrei­den eduskuntaryhmässä.

  Minus­ta maa­han­muut­tokeskustelus­sa (tai siis keskustelus­sa joka kos­kee maa­han­muut­ta­jia, jot­ka elävät yhteiskun­nan tuel­la) maa­han­muut­tokri­it­tisille on turhaan annet­tu yksi­noikeus tehdä huomioi­ta sen kiel­tei­sistä puolista. Kun näi­hin huomioi­hin vas­tataan pelkästään henkilöön menevil­lä syytök­sil­lä ja nimit­te­lyl­lä sivus­taseu­raa­jalle tulee hel­posti kuva että syyt­telijä on joko tietämätön ja osaam­a­ton tai sit­ten tieten­tah­toen yrit­tää sumut­taa kuuli­jakun­taa ja vähät­telee ongelmia ja nämä molem­mat tulkin­nat sata­vat Perus­suo­ma­lais­ten laariin. 

  Maa­han­muut­tokri­it­tiset riisut­taisi­in aseista ker­toma­l­la avoimesti ilman sen kum­mem­pia puo­lus­telu­ja maa­han­muut­toon liit­tyvistä ongelmista ja miten näi­hin puu­tu­taan nyt ja tule­vaisu­udessa. Ja mitä se mak­saa. Jos täl­läistä selon­tekoa on vaikea tehdä, toimen­piteet eivät ole uskot­tavia tai hin­ta on suh­teet­toman korkea ker­too se mah­dol­lis­es­ti siitä että maa­han­muut­to­jär­jestelmässämme on jotain vial­la. Mielestäni lähtöko­hdan on kuitenkin olta­va se että itselleen ei kan­na­ta valehdella. 

  Maa­han­muu­ton hyviä puo­lia kan­nat­taa toki lis­ta­ta vastapain­ok­si noille myön­nety­ille ongelmille mut­ta siten että ei poi­mi ongelmia ja etu­ja eri maa­han­muut­ta­jaryh­mistä, kos­ka se lisätään heti maa­han­muut­ta­jakri­it­tis­ten argu­men­toin­ti­in yht­enä lisäes­imerkkinä todel­lisu­u­den pakoilusta.

  Kaiken kaikki­aan keskustelu paranisi huo­mat­tavasti jos “vastapuo­let” eivät yrit­täisi tahal­laan tulki­ta toisen sanomisia pahim­mal­la mah­dol­lisel­la taval­la. Kehoit­taisin varoivaisu­u­teen sil­loin kun tulee polt­ta­va tarve tulki­ta toisen sanomisia ja nähdä sano­jen taakse että mitä “toinen oikeasti ajattelee”. 

  Kun­nioi­tan myös huo­mat­tavasti sel­l­aisia henkilöitä, jot­ka pystyvät vas­taa­maan ystäväl­lis­es­ti ja rauhal­lis­es­ti (argu­men­toiden) tahal­lisi­inkin loukkaamisyri­tyk­si­in. Esim. tämä las­kee Hal­la-Ahon arvos­tus­tani (vaikkakin hän saa mielestäni niin paljon lokaa niskaansa että se on ehkä ihan vähän ymmär­ret­tävis­sä), mut­ta se ei kuitenkaan tarkoi­ta että kaik­ki mitä hän sanoo on lähtöko­htais­es­ti väärin ja val­het­ta. Ei se toki myöskään tarkoi­ta sitä että todel­lisu­us olisi aina sel­l­ainen kuin hän sen kuvailee.

 5. Osmo on vas­tan­nut erit­täin fik­susti raadin kysymyk­seen. Itsekin ajat­te­len samoin. Soiol­o­gis­es­ti asi­aa voisi läh­estyä niin kuin mieliso­si­ologi­ni C. Wright Mills sen panisi:

  Prim­i­ti­ivis­in­tä keskustelua käy­dään Ruot­sis­sa. Ensin asia vai­etaan ja sit­ten kun se vaaleis­sa putkath­taa agen­dalle alkaa hysteria. 

  Kansankoti­in ovat olleet ter­ve­tullei­ta poli­it­tis­es­ti tur­val­liset ja neu­traalit ihmiset. 

  Jos Ruot­si­in tulisi vaikka­pa kom­mu­nis­tisia tur­va­paikan­hak­i­joi­ta, hei­dät var­masti kään­nytet­täisi­in “yhteiskun­nal­lisen tur­val­lisu­u­den” nimissä.

 6. “Suomes­ta puut­tuu julk­isu­udessa käytävä asialli­nen keskustelu maahanmuuttopolitiikasta.”

  Nyt olet Osmo hiukan ajas­ta jäl­jessä. Esim. vastikään Jyväskylässä käy­ty videoitu vihrei­den val­tu­us­to­ryh­män PJ Mari Puoskarin ja JHa:n väit­te­ly oli mielestäni erit­täin asial­lista ja kiihko­ton­ta. Olen käsi­tyk­sessä että vas­taavia tilaisuuk­sia on ollut muitakin.

  Ks. http://www.youtube.com/watch?v=q0zk22m7uVY

 7. Kim­mo, avain­sanat Oden kir­joituk­ses­sa jon­ka tästä kohdas­ta olen täysin samaa mieltä:

  Jär­jestämät­tä on kun­nol­la esimerkik­si sosi­aal­i­tur­van pelisään­nöt – sään­nöt ovat, mut­ta niitä ei ole opti­moitu uuteen tilanteeseen.

  Kun meil­lä on yksi sosi­aal­i­tur­va­jär­jestelmä, ja kah­den eril­lisen tekem­i­nen on minus­ta käytän­nössä mah­do­ton­ta, niin ei ole ole­mas­sa mitään eril­listä mamu­ja pas­sivoivaa sosi­aal­i­tur­vaa. Se on ihan ne samat kan­nustin­loukut ja muut älyt­tömyy­det jot­ka johtaa mamu­jen työt­tymyy­teen siinä kuin kan­taväestönkin, ja toisaal­ta tuot­taa joskus turhankin avokätisiä tukia. Työl­lisyysas­teen nos­tamisek­si jär­jestelmät on pakko kor­ja­ta, ja tämä muuten tarkoit­taa myös parem­paa kaupunki­rak­en­teeseen vaikut­tavaa lain­säädän­töä. Jos näin ei tehdä niin kan­taväestön työl­lisyys jää alhaisek­si ja työperäi­nen maa­han­muut­to ei toimi.

  Tästä tuskin vihreät keskenään saa­vat kum­moista riitaa aikaiseksi.

  Oden kir­joituk­ses­ta:

  Esimerkik­si soma­lialais­ten human­i­taarisin perustein autet­tavien osalta tulisi käy­dä viileää keskustelua siitä, mis­sä määrin ja mil­lä keinoin panos­te­taan aut­tamiseen paikan pääl­lä ja mis­sä määrin hyväksymäl­lä muut­to Suomeen.

  Onko nämä nyt oikeasti vai­h­toe­hto­ja? Min­un käsi­tyk­seni, ja ker­tokaa jos olen väärässä, on että paikan pääl­lä aut­ta­mi­nen ei ole tosi­asial­lis­es­ti mah­dol­lista kos­ka maa on niin kaaot­tises­sa tilas­sa. Pako­laisvir­to­jen ehkäisy on toki toiv­ot­tavaa, mut­ta se on niiden kri­isien ehkäisyä ennen kuin ne pää­sevät kärjistymään.

  Olisi perustel­tua vali­ta Suomeen muut­tavia pain­ot­taen mah­dol­lisuuk­sia men­estyä teol­lises­sa yhteiskun­nas­sa. Täl­laiset muut­ta­jat hyö­ty­i­sivät Suomeen muu­tos­ta eniten ja toisaal­ta heistä Suomelle aiheutu­va hin­ta olisi vähäisin.

  Var­maan joo. Ja olisi myös perustel­tua valikoi­da hyviä, mukavia ja ahk­e­ria ihmisiä. Tilas­tol­lis­es­ti taloudel­lis­es­ti paras­ta olisi houkutel­la ruot­salaisia homosek­suaal­isia miehiä Suomeen.

  Mut­ta kun tätä valikoin­tia tekee vira­nomaiset lakien poh­jal­ta niin ambi­tio­ta­so tulisi suh­teut­taa siihen. Val­tiokoneis­to ei ole hienosäätöin­stru­ment­ti. Paras­ta olisi jät­tää asia markki­noille, jos mamu työl­listyy niin hän on työperäi­nen maa­han­muut­ta­ja, ja jos ei niin ei ole.

  1. tpyy­lu­okalle:
   Paikan pää on jos­sain afrikkalaises­sa naa­puri­maas­sa sijait­se­va pako­laisleiri. Minus­ta olisi parem­pi, että noil­ta leireiltä valit­taisi­in sopivia Euroop­paan siir­ret­täviä kuin että tämän valikoin­nin tekevät ihmissalakul­jet­ta­jat rahan perusteella.
   Sosi­aal­i­tur­van ongel­mat ovat ehkä määräl­lis­es­ti suurimpia puo­lalais­ten viisi ja puoli kuukaut­ta Suomes­sa viihtyvien puo­lalais­ten putkimi­esten kohdal­la ja toisaal­ta venäläis­ten ja hei­dän per­heen­jäsen­ten­sä kohdalla.

 8. Kovin on teatraal­ista ollut. Mut­ta kyl­lä tästä ihan asialli­nen keskustelu vielä syn­tyy ennen vaale­ja. Pekka Haav­is­ton avaus SK:ssa oli ker­ta kaikki­aan hieno. 

  Eniten itseen­sä pitäisi men­nä niiden, jot­ka vielä viime tal­ve­na kiel­sivät koko keskustelun.

 9. Hyvän esimerkin tar­joaa esimerkik­si raiskaus­rikok­set Helsingis­sä. RIkosten määrän lisään­tymi­nen ja maa­han­muut­ta­jien suh­teet­toman suuri osu­us näistä rikok­sista on todel­li­nen ilmiö. Tämän nos­t­a­mi­nen esille ei ole epäasial­lista, vaik­ka keskusteli­ja ei samal­la huomioisi väestön ikään­tymisen aiheut­ta­maa työperäisen maa­han­muu­ton tarvetta.

  Saa­han siitä puhua, mut­ta mitä jos kat­soisi absolu­ut­tisia rikosluku­ja eikä osuuk­sia: Se että Helsingis­sä ulko­maalais­syn­tyiset syyl­listyivät vuon­na 2007 20 raiskauk­seen kuu­lostaa vähän eriltä kuin että Helsingis­sä tehdy­istä raiskauk­sista 60% on ulko­maalais­tais­ten tekemiä. Nuo voi olla muuten esimerki­ki viiden sek­suaalirikol­lisen tekemiä kaik­ki. Tai että vuodes­ta 2004 ulko­maalais­ten tekemät raiskauk­set ovat kaksinker­tais­tuneet, eli 2004 niitä oli yhteen­sä 11 35:stä.

  Ulko­maalais­syn­tyiset syyl­listyivät törkeään pahoin­pite­lyyn / osal­lis­tu­isi­vat tap­pelu­un yhteen­sä 39 ker­taa vuon­na 2007. Laskua oli vuodes­ta 2006 25%, eli tuol­la trendil­lä 2010 niitä tapah­tuu enää viisi, ja vuon­na 2019 pyöris­tet­tynä nol­la. Onko tämä rikol­lisu­u­den vähen­e­m­i­nen otet­tu huomioon poli­isin määrärahoissa? 

  San­o­taan nyt vaik­ka että noi­ta vakavia väki­val­tarikok­sia on yhteen­sä 60. Asial­la on luul­tavasti osit­tain samat miehet, san­o­taan että syyl­listyneitä on 40. Ulko­maais­taus­taisia miespuolisia lie­nee Helsingis­sä noin 20 000. Mis­tä seu­raa että 0,2% heistä on syyl­listynyt vuon­na 2007 vakavaan väki­val­tarikok­seen. Kyl­lä on perus­tur­val­lisu­us uhattuna.

  Lähde: http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/Maahanmuuttajat+yliedustettuina+Helsingin+v%C3%A4kivaltarikoksissa/1135233936906

 10. “Kun viralli­nen Suo­mi on asi­as­ta vaiti, äärim­mäisyysih­miset val­taa­vat keskustelun.” 

  Niin. Pohdin vain sitä, että onko “val­taa­vat” oikea sana jos keskustelua ei aiem­min ole käy­ty ja keskustelukent­tä on tyhjä ja autio. Toisaal­ta jos keskustelua ei ole, kaik­ki uudet kom­men­tit ovat äärim­mäisiä, joten äärim­mäisyysih­misetkään ei ole kovin rak­en­ta­va termi. 

  Voisiko lain­auk­sen siis muut­taa muo­toon: Kun viralli­nen Suo­mi on asi­as­ta vaiti, ihmiset aloit­ta­vat keskustelun.

 11. Paikan pää on jos­sain afrikkalaises­sa naa­puri­maas­sa sijait­se­va pakolaisleiri.

  Joo, mut­ta mitä mei­dän pitäisi siihen sanoa jos kenialaiset maa­han­muut­tokri­itikot on sitä mieltä että vas­tuu kaik­ista maail­man pako­lai­sista ei kuu­lu heille, omas­sakin maas­sa on kat­sokaas autet­tavia, eli muutkin maat voisi­vat kan­taa osansa?

  Minus­ta olisi parem­pi, että noil­ta leireiltä valit­taisi­in sopivia Euroop­paan siir­ret­täviä kuin että tämän valikoin­nin tekevät ihmissalakul­jet­ta­jat rahan perusteella.

  Rikol­lisu­u­den tor­jun­nan kannal­ta kyl­lä. Se että ennus­taako vira­nomais­ten suorit­ta­mat testit yhtään parem­min parem­min pär­jäämistä teol­lisu­us­maas­sa kuin mak­sukyky ei ole minus­ta lainkaan selvää.

  Sosi­aal­i­tur­van ongel­mat ovat ehkä määräl­lis­es­ti suurimpia puo­lalais­ten viisi ja puoli kuukaut­ta Suomes­sa viihtyvien puo­lalais­ten putkimi­esten kohdal­la ja toisaal­ta venäläis­ten ja hei­dän per­heen­jäsen­ten­sä kohdalla.

  No joo, mut­ta vaikea noi­hin kan­sain­välisi­in verosopimuuk­si­in on puut­tua jos sitä ajat takaa. Eli mitä tälle oikeas­t­aan voi tehdä?

  1. Ne miljoonat pako­laiset ovat jo siel­lä Keni­as­sa ja muis­sa Afrikan mais­sa. Ken­ian taakkaa olisi hyvä vähän jakaa.
   EU-maid­en sisäl­lä ei ole kyse vain verosopimuk­sista vaan myös sosi­aal­i­tur­van jär­jestämis­es­tä. Tästä on peri­aat­teet, mut­ta ne ovat aivan sekaisin.

 12. Minä melkein kieltäisin ter­min “maa­han­muut­tokri­it­tiset” käyt­tämisen. Aivan var­maan jostakin kiv­en alta löy­tyy joku, joka ehdoin tah­doin vas­tus­taa _maahanmuuttoa_, mut­ta ei se kyl­lä tätä sakkia kuvaa. Yleen­sä maa­han­muut­to ei ole se ongel­ma, vaan se _kuka_ muuttaa.

  Minä käyt­täisin ter­me­jä “soma­likri­it­tiset”, “neek­erikri­it­tiset” tai “mus­limikri­it­tiset”.

  No Ok, tietenkin demar­ileiris­sä ja jois­sain duu­nar­ipi­ireis­sä on val­lal­la täl­lainen “ne tulee ja vie mei­dän työt” ‑ajat­te­lu­ta­pa, mut­ta ei tässä SD:n tai mei­dän paikallis­ten vaah­toamises­sa siitä ole kyse.

  Kyse on siitä, että esimerkik­si soma­lien kult­tuuri on _läpeensä vastenmielinen_. Sel­l­aista yksisilmäistä toiseu­den vihaamista, rasis­mia ja naisen alis­tamista ei löy­dy edes pahim­mista punaniskoista Suomes­sa. Ei se mikään ihme ole, että siel­lä paikan pääl­lä asi­at hoide­taan päin p***settä.

  Mut­ta tätähän ei tietenkään saa ääneen sanoa!

  Min­ut on elämäni aikana yritet­ty ryöstää/ryöstetty kak­si ker­taa, molem­mil­la ker­roil­la Helsin­gin keskus­tas­sa soma­lien toimes­ta, eikä todel­lakaan ole kyse siitä, ettenkö olisi ollut “han­kalem­mis­sakin” paikois­sa elämäni aikana. Tut­tava­pi­iris­säni on naisia, jot­ka soma­lit ovat raiskan­neet (use­ampia kuin yksi, vaik­ka siitä ei yleen­sä puhutakkaan). Nyt­tem­min ongel­maa ei ole, kos­ka val­tio­val­ta on ajanut tämän ko. joukon [POITETTU TARPEETTOMASTI LOUKKAAVA ATTRIBUUTTI] omi­in lähiöi­hin­sä — Tukhol­man malli­in. Mut­ta voisin sanoa, että min­ulle on aika vaikeaa perustel­la “human­i­taarista maa­han­muut­toa” ko. maista.

  Ja min­ua ei suo­raan sanoen kiin­nos­ta paskaakaan, jos min­ua pide­tään ksenofoobikkona/rasistina. Pitäkää vain, min­ul­la on kuitenkin ystäviä Quitos­ta Kuala Lumpuri­in, ja teen päivit­täin töitä ulko­maalais­ten kanssa. Kyl­lä ne tietävät, mitä minä olen ja mitä en.

  Kari

 13. Risto:“Paljonko ympäristö­suo­jelulli­sis­sa tavoit­teis­sa on mieltä, jos samal­la liput­taa jatku­van väestönkasvun puolesta?”

  Siis jos ihmisiä muut­taa maas­ta toiseen, mikä siinä on väestönkasvua?

 14. Eli­na: “Kysymyk­se­naset­telu on jälleen pielessä. Kysymys sisältää implisi­it­tisen käsi­tyk­sen siitä, että maa­han­muut­tokri­itikot pitäisi ottaa vakavasti.”

  Mikäs siinä on pielessä? Eli­nalle on siis ole­mas­sa ihmisiä, joi­ta ei pidä ottaa vakavasti?
  Kouhkaami­nen ja vouhkaami­nen ei ole vakavasti ottamista, mut­ta suuri syy esim. per­su­jen kan­natuk­sen kasvu­un on se, että ko. viiteryh­män todel­lisia ongelmia ei ote­ta vakavasti — eikä se ole pelkästään tämän hal­li­tuk­sen syy, vaan tätä on jatkunut kauan.

 15. Raimo K,

  Tarkoitin, että kysymyk­seen on mah­do­ton vas­ta­ta kyl­lä tai ei. En ottanut mitään kan­taa siihen, onko ihmisiä, joi­ta ei pidä ottaa vakavasti. 

  Tietysti HS-raadis­sa saa perustel­la vas­tauk­sen­sa, mikä muut­taa tilan­net­ta. Kuitenkin otsikos­sa aina esitetään raflaavasti pros­ent­tio­su­udet, vaik­ka saman vas­taus­vai­h­toe­hdon takana voi olla mitä tahansa — vas­takkaisi­akin — käsi­tyk­siä ilmiöstä. 

  Erk­ki Tuomio­ja tämän ainakin miel­si kuten minä, kos­ka vas­taa “en ota kan­taa” täl­lä perusteella: 

  […]kysymys jää kum­ma­jaisek­si. Sik­si en oikein osaa ottaa siihen kan­taa, kos­ka en ymmär­rä mitä kyl­lä tai ei oikein tarkoit­ta­vat tai miten niitä tul­taisi­in tulkitsemaan.

  Useinkin HS-raadin kysymyk­set ovat todel­la mon­imerk­i­tyk­sel­lisiä ja joh­dat­tele­vi­akin. En tiedä kuka toimit­ta­ja tai toimit­ta­jat niitä rus­taa­vat, mut­ta kan­nat­taisi kon­sul­toi­da jotaku­ta gallup-kysymyk­si­in pere­htynyt­tä asiantuntijaa. 

  Ainakin, jos tui­jot­taa vain pros­ent­tio­suuk­sia kunkin kysymyk­sen kohdal­la voi saa­da aivan vääristyneen kuvan älymys­tön tilas­ta. Jos vaivau­tuu kahlaa­maan perustelu­osat, niin sit­ten on jo viisaampi.

 16. Asial­lista keskustelua on mah­do­ton­ta käy­dä niin kauan kun maa­han­muut­toon kri­ti­ikit­tömän MYÖNTEISESTI suh­tau­tu­vat ovat äärim­mäisiä rasisteja:

  He eivät pidä afrikan maista Suomeen tule­via pako­laisi­na aikuisi­na, tasaver­taisi­na toim­i­joina, joil­la on myös vas­tuu omista valin­nois­taan ja tekemi­sistään. Sen­si­jaan he tosi­asial­lis­es­ti käsit­tävät afrikan pako­laiset älyl­lis­es­ti alem­piar­voise­na, lapsen­mielisenä rotu­na, jon­ka tekemisiä pitää lop­ut­tomi­in ymmärtää, kos­ka valkoinen her­raro­tu ylem­pänä älylisenä toim­i­jana tähän kykenee.

  Lyhyesti: Maa­han­muut­toon kri­it­tis­es­ti suh­tau­tu­vat eivät ole rasis­te­ja, maa­han­muu­ton ongelmista vaikenevat ovat.

 17. tpyy­lu­o­ma:

  Muunkin kuin rikol­lisu­u­den tor­jun­nan kannal­ta olisi hyvä, jos Suo­mi lakkaisi otta­mas­ta vas­taan mui­ta kuin niitä human­i­taarisia maa­han­muut­ta­jia joi­ta kan­sain­väliset sopimuk­set edel­lyt­tävät (pako­lais­statuk­sen saa­neet ja tois­si­jaisen suo­jelun poh­jal­ta tule­vat). Oma­toimis­es­ti saa­pu­vat kun ovat erit­täin toden­näköis­es­ti niitä vähiten apua tarvit­se­via siel­lä Ken­ian tms. leir­il­lä, sekä poikkeuk­sel­lisen varakkai­ta (salakul­jet­ta­jille mak­sami­nen) että fyy­sis­es­ti hyväkun­toisia (matkan rasituk­sista selviäminen).

  Jos halu­taan vält­tämät­tä aut­taa ihmisiä tänne hei­dät tuo­ma­l­la, olisi kiin­tiö­pako­lais­ten määrän kas­vat­ta­mi­nen se ehdot­toman paras menetelmä. Toisaal­ta olisi hyvä pitää mielessä, että kaikkia kri­isi­maid­en kansalaisia ei mil­lään voi­da rah­da­ta Euroop­paan. Tästä seu­raa loogis­es­ti se, että yksit­täis­ten “lot­tovoit­to­jen” jakelemisen sijaan olisi paljon tehokkaam­paa yrit­tää aut­taa suur­ta määrää ihmisiä siel­lä leireil­lä. Osa poten­ti­aalis­es­ti Euroop­paan pääsemät­tömistä ehkä mene­htyy, mut­ta toisaal­ta mas­sa-avun kaut­ta pelaste­taan paljon suurem­pi joukko ihmisiä. Kos­ka apu­un käytet­täviä resursse­ja ei ole lop­ut­tomasti, on pakko priorisoida (!).

  Mitä tiet­ty­jen maa­han­muut­ta­jaryh­mien suurem­paan rikol­lisu­u­teen tulee, niin tämä johtunee ennen kaikkea suuren mit­takaa­van syr­jäy­tymis­es­tä siel­lä “mamulähiöis­sä” (kult­tuur­ishok­ki, kieli­taidot­to­muus, työt­tömyys). Vaik­ka tietysti myös eri­laisil­la sukupuo­likäsi­tyk­sil­lä on vaiku­tus­ta. Maa­han­muut­ta­jien vähäis­es­tä määrästä johtuen absolu­ut­tiset luvut eivät ehkä ole niin suuria, mut­ta tilas­tol­lisel­la yliedus­tuk­sel­la on tiet­ty “ter­ror­i­vaiku­tus”, “ne on ne mus­tat jot­ka raiskaa” ‑tyyp­pinen pelko, jol­la on paljon suurem­pi hait­tavaiku­tus kuin itse tapah­tuneil­la rikok­sil­la. Esimerkik­si jos “mamulähiössä” asu­van kan­ta­suo­ma­laisen naa­puri joutuu kak­si ker­taa maa­han­muut­ta­jan ryöstämäk­si, niin toden­näköisyys on aika suuri, että molem­mat pian tämän jäl­keen päät­tävät muut­taa jollekin “valkoisem­malle” alueelle. Syynä tähän ei suinkaan ole itse kär­sit­ty taloudelli­nen tap­pio, vaan tur­val­lisu­u­den­tun­teen mene­tys. Lop­putu­lok­se­na sit­ten se seg­re­gaa­tio, jota Suomes­sa tois­taisek­si yritetään kovasti välttää.

 18. Raimo K:

  Siis jos ihmisiä muut­taa maas­ta toiseen, mikä siinä on väestönkasvua?

  Kun Ode kir­joit­taa “mei­dän on [..] pystyt­tävä paikkaa­maan työikäisen väestön vajaus­ta ulko­maisel­la työvoimal­la.”, niin minä ainakin tulk­it­sen sen tarkoit­ta­van, että luon­nol­lisen väestönkasvun päät­tymi­nen koetaan ongel­mak­si, joka pitää ratkaista tuo­ma­l­la “puut­tu­va” väestö muualta.

  mut­ta suuri syy esim. per­su­jen kan­natuk­sen kasvu­un on se, että ko. viiteryh­män todel­lisia ongelmia ei ote­ta vakavasti – eikä se ole pelkästään tämän hal­li­tuk­sen syy, vaan tätä on jatkunut kauan

  Se on yksi syy, tosin Per­su­jen puheen­jo­hta­ja on kuitenkin Soi­ni, eikä Hal­la-aho, ja sanois­in, että Soi­ni on kuitenkin ollut etupäässä EU/Eu­ro-vas­tainen, ja viimeisen vuo­den tai kah­den tapah­tu­mat on var­masti saa­neet myös tämän viestin uppoa­maan edullisem­paan maaperään. Vaali­ra­ha­sotku ei hän­tä myöskään haitannut.

 19. Soin­in­vaara:

  Maa­han­muut­tokri­itikoiden pahin vilp­pi on tois­tu­va tilas­to­jen vääristämi­nen. Kun puhutaan Helsinki­in odotet­tavis­sa olev­as­ta ulko­maalais­peräisen väestön määrästä, noin 25 pros­ent­tia, he vetävät tästä yhtäläisy­ty­den luku­taidot­tomi­in pako­laisi­in, vaik­ka tuos­ta joukos­ta val­taosa tulee EU-maista ja Venäjältä. 

  En tosin pitäisi joka tietoista tai tietämät­tömyy­destä johtu­vaa väärän tai harhaan­jo­hta­van tiedon levit­te­lyä mitenkään hei­dän yksinoikeutenaan.

  Kun nyt asian nos­tit esille — maa­han­muut­tovi­ras­to on julk­isu­udessa esit­tänyt arvioi­ta (sisäl­lä ole­vien hake­musten määrän ja per­heeny­hdis­tämis­taipumusten perus­teel­la), että Suomes­sa ole­vien soma­lien määrä olisi tuplaan­tu­mas­sa muu­ta­mas­sa vuodessa (siis kyse on yhdestä kansal­lisu­ud­es­ta ja varsin lyhyestä aikavälistä) Jos nyt loogis­es­ti olete­taan, että he tule­vat sinne mis­sä hei­dän maan­miehen­sä tai ex-maan­miehet nykyään asu­vat, tuos­ta riit­täisi pääkaupunkiseudellekin noin 10 000 uut­ta asukas­ta, joiden kyky elät­tää itsen­sä on min­i­maa­li­nen. Kaukana 25%:ta mut­ta täyt­täisi sil­lä yhden kohtu­ullisen kaupungi­nosan kuitenkin.

  Vaiku­tuk­set veroäyri­in ja hei­hin, jot­ka samaan aikaan pyrkivät oma­l­la rahal­la han­kki­maan itselleen asunnon?

 20. Osmo:

  Minus­ta olisi parem­pi, että noil­ta leireiltä valit­taisi­in sopivia Euroop­paan siir­ret­täviä kuin että tämän valikoin­nin tekevät ihmissalakul­jet­ta­jat rahan perusteella.

  Ai kos­ka byrokraat­ti tietää parem­min kuin markki­nat ketä tarvi­taan ja kenel­lä on edel­ly­tyk­set työl­listyä ja hyö­tyä pääsys­tä länsimaihin?

  Minä oon ennenkin ehdot­tanut tätä, mut­ta minus­ta rajat pitäis olla auki kaikkien tul­la. Suomen kansalaiset mak­sas vero­ja ja olis sosial­i­tur­van piiris­sä. Muut kuin Suomen kansalaiset ei mak­sas mui­ta vero­ja kuin arvon­lisäveroa ja ostas terveys‑, koulu­tus- yms. palve­lut miten parhaak­seen katso­vat ja ei olis suo­ma­laisen työlain­säädän­nön piirissä.

  Täl­lä taval­la autet­tas mah­dol­lisim­man monia köy­hissä olois­sa ole­via parem­paan elämään, mut­ta samal­la tulis seu­lot­tua joukos­ta ne, jot­ka ei pär­jää täällä.

  Jos tämän lisäks on vielä aut­tamishalua, niin se pitäs kohdis­taa sit paikan pääl­lä auttamiseen.

  Kari:

  Ja min­ua ei suo­raan sanoen kiin­nos­ta paskaakaan, jos min­ua pide­tään ksenofoobikkona/rasistina.

  Mä oon mietiskel­ly, että miten rasis­mi on sanana jotekin ihan älytön, kun sitä käytetään ihmi­sistä, jot­ka on värisokei­ta, mut­ta osaa sen ver­ran ajatel­la, että jos joku ryh­mä poikkeaa käytök­seltään toi­sista, niin on järkevää olet­taa, että tämän ryh­män yksit­täi­nen jäsen toden­näköis­es­ti myös poikkeaa käytökseltään.

  Eli siis joku vois ajatel­la vaik­ka näin:

  Kaik­ki rehelliset ihmiset on yhtä arvokkaita.
  Rikol­liset ei oo yhtä arvokkai­ta kuin muut.
  Ryh­mässä X on enem­män rikol­lisu­ut­ta kuin muissa.
  Ryh­män X jäsen on toden­näköis­es­ti arvot­tomampi kuin muut.
  Ryh­män X rehelli­nen jäsen on yhtä arvokas kuin muutkin rehelliset.
  Ryh­män X rikolli­nen jäsen on yhtä arvokas kuin muutkin rikolliset.

  Jos tuol­lasen ajatuk­sen esitää jostain oikeesta ryh­mästä, niin rasis­tileima tulee otsaan valonnopeudella.

 21. “Olisi perustel­tua vali­ta Suomeen muut­tavia pain­ot­taen mah­dol­lisuuk­sia men­estyä teol­lises­sa yhteiskunnassa. ”

  Mitä nuo mah­dol­lisu­udet ovat, on mie­lenki­in­toinen kysymys. Jos nimit­täin vas­taus olisi help­po, mon­et köy­hät maat panos­taisi­vat, tuol­lais­ten omi­naisuuk­sien kehittämiseen. 

  Ehkä luku­taito voisi olla itses­tään selvin esimerk­ki teol­lisen yhteiskun­nan vaa­timuk­sista. Kuitenkin on kult­tuure­ja, jois­sa luku­taitoiset eivät suinkaan edis­tä teol­lis­tu­mista vaan yrit­tävät pikem­min estää sitä. Oikeas­t­aan tuo estämi­nen on ollut sään­tö ja län­si­mainen oppineisu­u­den ja kehi­tyk­sen yhteys poikkeus. Vas­taavasti on kult­tuure­ja, jois­sa luku­taidot­tomat mas­sat ovat sopeu­tuneet ja edis­täneet modernisaatiota.

  Moni lie­nee sitä mieltä, että sopeu­tu­mat­tomat kult­tuu­rit ja niiden sopeu­tu­mat­to­muut­ta edis­tävät piir­teet kyl­lä tun­netaan, mut­ta niistä ei uskalleta puhua rasis­tileiman takia. 

  Niin tai näin, lohdut­tavaa on tietää, että kult­tuurien luo­mat men­tal­i­teetit eivät ole niin pysyviä kuin eri­tyis­es­ti muu­ta­ma vuosikym­men sit­ten mut­ta vieläkin usein väitetään. Syy on kai se, että ihmisil­lä on per­imässään muu­ta­ma taipumus, jot­ka pyyhkäi­sevät kovan paikan tullen tieltään tämän niin kut­su­tun men­tal­i­teetin. Toisin sanoen, me siir­rämme esimerkik­si jumalan heti hiukan syr­jem­mälle, jos jumala seisoo lastemme tule­vaisu­u­den tiel­lä. Suo­ma­lais­ten his­to­ria on tästä esimerkki.

  Tämä tarkoit­taa käytän­nössä, että tiukan paikan tullen mus­limikin val­it­see suo­ma­laisu­u­den mielu­um­min kuin islamin. Tai siis enem­mistö valitsee.

 22. tpyy­lu­o­ma,
  tarkoit­tanetko kom­men­til­lasi, että 20 raiskaus­ta on niin vähän, että siitä ei kenenkään kan­na­ta keskustel­la. Oma­l­ta kohdal­tani ajat­telisin, että kysymys ei ole merk­i­tyk­setön, mut­ta maa­han­muu­ton kokon­ais­arvion kannal­ta kuitenkin per­ifeer­i­nen. Se ei kuitenkaan ole peruste ylenkat­soa puheen­vuoro­ja, jot­ka puut­tuvat ongel­maan. Kun ongel­ma on pieni, siihen löy­tynee myös ratkaisu. Tämä edel­lyt­tää kuitenkin, että tiede­tään mis­tä ilmiössä on kysymys. Nyt keskustelu jun­naa paikallaan eri­lais­ten löy­hien (vähät­tele­vien / paisut­tele­vien) olet­tamien varassa.

 23. Osmol­la on taas asi­at hie­man hakuses­sa. Ei uskoak­seni kukaan ole väit­tänyt, että ne mm. vihrei­den visiois­sa 100,000 Helsinki­in toiv­ot­tua oli­si­vat “soma­le­ja”, vaan, että nykyke­hi­tyk­sel­lä hyvin merkit­tävä osa heistä tulee ole­maan jos lake­ja ei muute­ta. Mitä et Osmo hyvä esimerkik­si ymmär­rä täl­lä het­kel­lä vireil­lä ole­vista soma­lien 5000:sta per­heeny­hdis­tämis­es­tä, jot­ka ovat täysin ruuhkaut­ta­neet jär­jestelmän ja joiden määrä lisään­tyy koko ajan? Ennus­teesta, että hei­dän lukumäärän­sä Suomes­sa voi tuplaan­tua 20,000:een paris­sa vuodessa? Sil­loin oltaisi­in ehkä vas­ta vuodessa 2013, pitkä mat­ka vielä vuo­teen 2030.

  Entä Ruotsin vajaat puoli miljoon­aa mus­lim­ia? Saman suun­tainen kehi­tys ei lib­er­aalil­la lain­säädän­nöl­lä ole Suomes­sa aikaa myöten mah­dolli­nen? Mik­si ei ole?
  Nyt itse, vaik­ka tilas­toti­eteil­i­jä olet, menet kyl­lä met­sään, kos­ka et men­neestä trendis­tä voi johtaa tule­vaa huomioimat­ta muuttujia.

  Aika selvää on, että lake­ja on muutet­ta­va, tai 2030 men­nessä siitä 100,000:sta voi todel­la suuri osa olla soma­le­ja, irak­i­laisia, afgaane­ja jne.. Eikä tämä ole tilas­to, vaan projektio.

  Karin kanssa täysin samaa mieltä. Soma­lien kult­tuuri on yksi maail­man vas­ten­mielisim­mistä. Samaan aikaan yhdis­tyvät väki­val­tainen patri­arkaal­isu­us, voimakas trib­al­is­mi, kahlit­se­va uskon­nol­lisu­us ja kaik­keen tunkeu­tu­va kunn­ian käsite, joka tekee kult­tuurin uud­is­tu­misen äärim­mäisen vaikeaksi.
  Tämä poruk­ka (kun­ni­akult­tuureista tule­vat) ei tule Suomeen mil­lään kotout­tamiso­hjelmil­la sopeu­tu­maan. Ehkä 100 vuodessa sitä en pidä täysin mah­dot­tomana, mut­ta ei parin sukupol­ven säteel­lä. Tulok­se­na on pääkaupunkiseudul­la asu­vien tur­val­lisu­u­den­tun­teen alem­i­nen, rikol­lisu­u­den lisään­tymi­nen, merkit­tävät yhteiskun­nal­liset kulut ja esimerkik­si monien kan­ta­suo­ma­lais­ten las­ten koulu­vi­ihtyvyy­den aleneminen.
  Kaik­ki tolkuis­saan ole­vat asi­aan pere­htyneet tietävät, että näin tulee käymään, mikäli poli­ti­ik­ka ei tun­tu­vasti kiristy. 

  Eikä se “paran­na maail­maa”. Samal­la rahal­lisel­la panos­tuk­sel­la voitaisi­in aut­taa paljon suurem­paa joukkoa ihmisiä. Human­i­taarisen maa­han­muu­ton ja kehi­tysavun bud­jetit tulisikin yhdis­tää. Voisi saa­da nai­ive­ja vihre­itäkin ymmärtämään asian.

  Jos yllä kuvatun nykyisen kehi­tyk­sen ja siihen liit­tyvien uhkaku­vien vas­tus­t­a­mi­nen tekee ihmis­es­tä rasistin (joku voisi kut­sua leireille ihmis­ten kallo­ja mit­taile­maan menevää rasis­tik­si), niin en sil­loin häpeile “rasis­tisu­ut­tani” lainkaan enkä koe tarvet­ta sel­l­aisil­ta syytök­siltä puolustautumiseen.

 24. Ris­to:

  sanois­in, että Soi­ni on kuitenkin ollut etupäässä EU/Eu­ro-vas­tainen

  Mielestäni Per­su­jen tak­ti­ikkana on vas­tus­taa kaikkea, maa­han­muut­toa, ydin­voimaa, risu­paket­tia, EUta… Tuleeko mieleen yhtikäs mitään mitä per­sut ajaisi­vat? No, ehkä sitä palu­u­ta Kekkosen aikaan. Ai niin, sil­loinkin ne vas­tus­ti­vat Kekkosta.

  Mut­ta kaip­pa se noin peli­te­o­reet­tis­es­ti tarkastel­tuna kan­nat­taa aina vaan vas­tus­taa kaikkea, kan­na­tus­ta sil­läkin saa.

 25. Ai kos­ka byrokraat­ti tietää parem­min kuin markki­nat ketä tarvi­taan ja kenel­lä on edel­ly­tyk­set työl­listyä ja hyö­tyä pääsys­tä länsimaihin? 

  Ker­rankin olen Art­turin kanssa samaa mieltä. Minus­ta olisi hyvä kehit­tää parem­mat “markki­nat” ihmis­ten tul­la niiltä pako­laisleireiltä. Pitäisi toimia vähän samaan malli­in kun pir­tun salakul­je­tuk­sen suh­teen 30-luvul­la. Viedä salakul­jet­ta­jil­ta elinkeino tar­joa­mal­la edullisem­pi ja tur­val­lisem­pi malli yrit­teliään nuoren ihmisen päästä län­si­mai­hin, joka on jol­lain lail­la yhteiskun­nan kontrolloitavissa.

 26. Eikös län­si­maiseen val­is­tuk­sen per­in­teeseen kuu­lu aja­tus, että ihmisil­lä on itseis­ar­vo eikä vain välin­ear­voa. Ja että kaikkien ihmis­ten itseis­ar­vo on silleen­sä aika saman kokoinen.

  Tai kuten Kant sen lausui:

  Act in such a way that you treat human­i­ty, whether in your own per­son or in the per­son of any oth­er, nev­er mere­ly as a means to an end, but always at the same time as an end.

  Jos julis­taa kan­nat­ta­vansa val­i­tus­ta ja län­si­maista sivistys­tä, ei voi samaan hen­gen­ve­toon tai edes samana päivänä tai samas­sa päässään pitää esim somaleja/romaneja/turkulaisia arvoltaan alemp­ina. Eikä voi myöskään arvot­taa ihmisiä esim sen mukaan miten paljon vero­ja he jol­lakin het­kel­lä maksavat.

 27. Pasi olen ihan samaa mieltä:

  Oma­l­ta kohdal­tani ajat­telisin, että kysymys ei ole merk­i­tyk­setön, mut­ta maa­han­muu­ton kokon­ais­arvion kannal­ta kuitenkin perifeerinen.

  Kri­ti­soin alarmistista tapaa käyt­tää tilastoja.

 28. S‑W:llä oli point­ti, joka on paljonkin min­ua ajatteluttanut. 

  En tiedä kuka alun perin on keksinyt kään­teisen rasis­min käsit­teen, mut­ta oli kuka tahansa, niin se on ääret­tömän tärkeä näkökul­ma pohdit­taes­sa maa­han­muut­ta­jien tilannetta. 

  Karhun­palveluk­sen­han me vain teemme aset­ta­mal­la aikuiset ihmiset avun, tuen ja kaikkien ns. kotout­tamis­toimen­pitei­den pas­si­iviksi kohteiksi. 

  Ja tämä jalustalle nos­t­a­mi­nen, nos­tat­taa lähin­nä niskakar­vani pystyyn — var­masti muidenkin. 

  Jos joku nyt onnis­tuu koulut­tau­tu­maan lähi­hoita­jak­si ja osaa viiden­toista vuo­den maas­saoleskelun jäl­keen jopa suomen kieltä, niin se on vähin­tään keski­aukea­man jut­tu Hesarissa. 

  Se, että mamu­jen aivan nor­maale­ja elämän saavu­tuk­sia ihastel­laan joinain men­estys­tari­noina, tuo mieleen kehi­tys­vam­mais­ten kanssa työsken­te­lyn. Tähän nyt pahiten on viime aikoina syyl­listynyt Anni­ka For­sander nol­latutkimuk­sil­laan, mut­ta kyl­lä niitä löy­tyy muitakin. Liikaa…

  Ihmisiä on niin alka­nut tympiä tämä mamu­jen eri­tyisko­htelu ja kaikkien mamu­jen vas­toinkäymis­ten selit­tämi­nen suo­ma­laisel­la rasis­mil­la, etten yhtään ihmettele, että mit­ta on tul­lut täyteen. 

  Kaikkein huonoin­ta keskustelukult­tuuria on nimeno­maan täl­lä “suvait­se­vais­ten” puolel­la. Sievis­te­lyä, mielis­te­lyä ja tosi­a­sioiden kieltämistä. 

  Jos nyt hom­malaiset tai Kari Kosk­i­nen ovat rasis­te­ja, niin ei voi tode­ta muu­ta kuin, että rasisti on ainakin reilu ja rehellinen. 

  Min­ul­lakin on oikeas­t­aan vain huono­ja soma­li-katu-koke­muk­sia, mut­ta edelleen suh­taudun joka kohtaamiseen avoimin mielin. Jostain syys­tä olen vain sil­lä tavoin raken­net­tu ihmi­nen. Otan har­voin mitään annet­tuna aja­tus­maail­maani, en edes omia kokemuksiani. 

  Olen tutus­tunutkin nyt sitkeän yrit­tämisen tulok­se­na erääseen nelilap­siseen soma­liper­heeseen ja jutel­lut paljon kaiken­laista. He ovat var­masti ns. maltil­lisia, mut­ta silti aika mon­et asi­at järkyt­tävät min­ua. Suh­tau­tu­mi­nen per­heen tyt­täreen on vain niin kauhistuttavaa.

 29. Art­turi,

  Olen aika samaa mieltä tuos­ta lin­jas­ta, että rajo­jen pitäisi sinäl­lään olla avoimia, mut­ta sosi­aalietu­udet yms. pitäisi miet­tiä uudelleen. Käsit­tääk­seni Osmo on ollut vähän samoil­la lin­joil­la jois­sain blogipostauksissaan.

  Mut­ta onko sin­ul­la käsi­tys­tä siitä, kuin­ka älyt­tömän kaukana me tuos­ta olemme?

  Ei min­ul­lakaan ollut ennen, sit­ten muutin ulkomaille…

  Taus­taa: muutin toiseen EU-maa­han, olen Suomen kansalainen, syn­tynyt Suomes­sa ja asunut maas­sa koko ikäni. Olin siihen aikaan val­ti­ol­la (!) töis­sä ja mak­soin (tulo-)verot Suomeen. Asian­mukaises­ti ilmoitin väestörek­isteri­in uuden osoitteeni.

  Sit­ten KELA läh­estyi min­ua kir­jeel­lään, jos­sa min­ul­ta pyy­det­ti­in selvi­tys­tä yhdestä ja tois­es­ta asi­as­ta, jot­ta he voivat päät­tää, olenko oikeutet­tu KELA:n “palvelui­hin”.

  No, ensin tietenkin olin lähin­nä häm­men­tynyt, kos­ka minä en mitään etu­isuuk­sia KELA:lta saanut, eikä ollut suun­nitelmis­sakaan: ter­veen miehen tarvit­se­man sairaan­hoidon voi kyl­lä itsekin mak­saa, ja jos ei riitä, niin on aika vetää haulit hattuun.

  Se nyt kuitenkaan ei ollut häm­men­tävin asia, vaan se, että Suomen sosi­aalie­tu­isu­udet perus­tu­vat “lähtöko­htais­es­ti” asuin­paikkaan. Ei siis siihen, mihin mak­saa vero­ja tai minä maan kansalainen on, vaan siihen mis­sä sat­tuu (viral­lis­es­ti) asumaan. Tämän lisäk­si KELA:n päätök­sessä voidaan “huomioi­da” mm. se mihin mak­saa vero­ja, minkä maan kansalainen on, minkälaiset “kiin­neko­h­dat” ao. henkilöl­lä on Suomeen.

  Aikanaan toki sit­ten sain “myön­teisen” päätösken, tosin vain parik­si kuukaudek­si, kos­ka työ­sopimuk­seni oli “päät­tymässä”. KELA:ssa ilmeis­es­ti ihan tosis­saan kuvitel­laan, että val­tio tek­isi mui­ta kuin lyhitä määräaikaisia työ­sopimuk­sia… Toista paper­in­pyöri­tyskier­rosta en sit­ten jak­sanut enää edes huumorim­ielessä käy­dä läpi. Var­maankin ne paper­it edelleen pyörivät jos­sain byrokra­t­ian rattaissa.

  Mitä tulee tuo­hon aiem­paan kom­ment­ti­in, jota Osmo piti ilmeis­es­ti turhankin provakati­ivise­na, niin kyse ei ole mis­tään vihan liet­son­nas­ta tai vas­takkainaset­telus­ta, vaan siitä, miten oikeat ihmiset (ml. minä) ihan oikeasti asian näkevät.

  Ns. “eli­it­ti” on lähtöko­htais­es­ti ottanut kan­nan, jos­sa kaik­ki tiet­tyjä kult­tuure­ja kohtaan osoitet­tu kri­ti­ik­ki on “hyi, hyi, rasis­mia, ei noin saa sanoa”. Tästä ei kuitenkaan ole apua, kos­ka ne epäko­h­dat ovat ilmeisiä kenelle tahansa, joka joutuu tekemisi­in ao. kult­tuurien kanssa. Kos­ka “eli­itin” suh­tau­tu­mi­nen on ilmeisen epäre­al­is­tista, sanois­inko ide­al­is­tista, niin ihmiset sit­ten siir­tyvät kansal­lis­sosial­istien *) (SD ja Per­Su, esim.) leiri­in, mitä minä pidän erit­täin epä­toiv­ot­ta­vana suun­tana mon­es­takin eri syystä.

  Kari

  *) Tämäkin ter­mi taitaa olla nyky­isin “poli­it­tis­es­ti epäko­r­rek­ti”, mut­ta en minä kuvaavam­paakaan ter­miä esimerkik­si SD:n tai PS:n puolueo­hjel­mas­ta keksi.

 30. > ter­veen miehen tarvit­se­man sairaan­hoidon voi
  > kyl­lä itsekin mak­saa, ja jos ei riitä, niin on
  > aika vetää haulit hattuun.

  Ter­ve mies ei määritelmäl­lis­es­ti tarvise sairaan­hoitoa. Ter­vey­den­hoitoa kylläkin.

  Jos ter­ve mies sairas­tuu yllät­täen syöpään tai joutuu vakavaan onnet­to­muu­teen ja hoito mak­saa enem­män kuin nyt äkisti sairas­tuneel­la on lik­vidiä mam­mon­aa, niin hänen pitää ampuman itsen­sä. Vai?

  Tämä ei onnek­si ole sen parem­min seku­laarin län­si­maisen kuin uskon­nol­lisen mus­lim­i­maid­en kult­tuurin mukaista. Olisi ehkä jois­sakin tapauk­sis­sa ollut nat­sien (=kansal­lis­sosial­istien) aja­tusten mukaista.

  Sanois­in, että haulit-hat­tuun ‑asenne vie uskot­tavu­u­den muul­takin vuodatukselta.

 31. Ote­taan vain lisää kaiken maail­man työtätekemät­tömiä ihmisiä tänne. Parhaas­sa tapauk­ses­sa pohjo­is­mainen hyv­in­voin­tiy­hteiskun­ta ehtii kaa­tu­maan ajois­sa ja ehdin jär­jestelemään asiani kun­toon, ennen eläk­keelle jääntiä.

  Jos taas tavoit­teena on säi­lyt­tää yhteiskun­ta­rauha, niin jotain pitäisi oikeasti tehdä.
  1) Val­tio täysin erilleen uskonnoista.
  2) Kenellekkään ei mitään eriva­pauk­sia uskon­non takia.
  3) Uskon­rauha yms. Rikok­set pois rikoslaista.

 32. tpyy­lu­o­ma:

  Saa­han siitä puhua, mut­ta mitä jos kat­soisi absolu­ut­tisia rikosluku­ja eikä osuuk­sia: Se että Helsingis­sä ulko­maalais­syn­tyiset syyl­listyivät vuon­na 2007 20 raiskauk­seen kuu­lostaa vähän eriltä kuin että Helsingis­sä tehdy­istä raiskauk­sista 60% on ulko­maalais­tais­ten tekemiä. Nuo voi olla muuten esimerki­ki viiden sek­suaalirikol­lisen tekemiä kaik­ki. Tai että vuodes­ta 2004 ulko­maalais­ten tekemät raiskauk­set ovat kaksinker­tais­tuneet, eli 2004 niitä oli yhteen­sä 11 35:stä.

  Fem­i­nis­tit ovat sitä mieltä, että Suomes­sa tapah­tuu vuosit­tain 15 000 — 50 000 raiskaus­ta, joista ylivoimainen enem­mistö ei tule ilmi. Vaik­ka pidänkin tätä fem­i­nistien hys­teeristä arvio­ta pötynä, lie­nee selvää, että raiskauk­set ovat sen tyyp­pisiä rikok­sia, joista suht har­voin nos­te­taan syytet­tä. Ja jos nos­te­taan, voi tuomion saami­nen silti olla vaikeaa näytön puut­teen vuoksi.

  Nyt jos ulko­maalaiset ovat tehneet 20 oikeudessa todis­tet­tua raiskaus­ta, on vaikea arvioi­da, kuin­ka suuri on hei­dän suorit­tamien­sa raiskausten kokon­ais­määrä. Jos ulko­maalais­ten tekemien raiskausten osu­us kaik­ista raiskauk­sista (60 %) pätee myös niihin piiloon jääneisi­in raiskauk­si­in, fem­i­nistien mukaan ulko­maalaiset oli­si­vat suorit­ta­neet raiskauk­sia noin 9000 — 30 000 vuosi­tahdil­la. Täl­lainen luku on tietysti täysi vit­si, mut­ta selvää on myös, ettei se 20 ole lähel­läkään sitä todel­lista ulko­maalais­ten tekemien raiskausten kokonaismäärää.

 33. Yri­tyk­set leima­ta maa­han­muu­ton kri­ti­ik­ki jok­sikin 1950-luvun yhden­mukaisu­uskult­tuurin suo­ma­laisu­u­den haikailuk­si ovat 10–20 vuot­ta ajas­taan jäl­jessä. Näis­sä yri­tyk­sis­sä on sen­tään säi­lynyt hienoinen uskot­tavu­us, kun ain­oa puolue jos­sa keskustelua on käy­ty, on ollut Perus­suo­ma­laiset, joista ehkä jokunen pros­ent­ti kaipaa jotakin men­nyt­tä maail­maa, jos­sa homot pysyivät kaapis­sa ja naiset keittiössä. 

  Kuvit­telisin, että suuri osa maa­han­muu­ton kri­itikoista kaipaa vain jotakin sel­l­aista, mikä on aivan ark­ista esimerkik­si kotikaupungi­nosas­sani Laut­tasaa­res­sa. Häir­iökäyt­täy­tymistä, tur­vat­to­mud­es­ta puhu­mat­takaan on vähän. Monikult­tuurisu­ut­ta on per­in­teinen suomen­ruot­salaisu­us ja kaiken­laista kiinalaista, nepalilaista ja thai-kup­pi­laa löy­tyy nykyään myös. Mus­lime­jakin on, mut­ta ainakaan Egyptin islami­laisen tasaval­lan suurlähet­tilään kanssa kel­lään kata­ja­har­ju­laisel­la naa­puril­lani ei liene ollut ongelmia.

  Koulut ovat hyviä, niin suomen- kuin ruotsinkieiiset.

  En nyt pitäisi minään kuvitel­lun men­neen yht­enäiskult­tuurin ide­al­isoitu­na haikailu­na, jos joku idem­pänä asu­va kysyy, mik­sei koko kaupun­ki voisi muis­tut­taa Lauttasaarta.

  Larus­sa on myös help­po olla vihre­itä äänestävä suvait­se­vainen, käväistä lounaal­la nepalilaises­sa ihmettelemässä, mik­si kaik­ki ihmiset eivät ole yhtä avarakat­seisia, kun se meiltä käy naan-leipä suus­sa niin kivasti.

 34. edelleenkin:

  YLI MILJARDI IHMISTÄ NÄKEE NÄLKÄÄ JOKA PÄIVÄ

  -eli rajat kiin­ni ja lähetetään e‑pillereitä ja kon­doome­ja sekä ruokaa Afrikkaan.

  se on toisek­si paras­ta apua.
  paras apu on edelleenkin:jos kansakun­ta näkee nälkää niin kan­nat­taako antaa kala vai opet­taa kalastamaan?

 35. Mat­ti Kinnunen,

  Jaa. No olisiko siitä apua, jos jatkaisin: “… ja vaku­u­tuk­si­a­han tietenkään kan­na­ta ottaa, kos­ka ne ovat lähin­nä persaukisille”?

  Eikö?

  No, entäpä jos lai­tan tähän vielä hymiön? Näin: :-b

  Kari

 36. Raimo K: “per­su­jen kan­natuk­sen kasvu­un on se, että ko. viiteryh­män todel­lisia ongelmia ei ote­ta vakavasti.”

  Ris­to: “Se on yksi syy, tosin Per­su­jen puheen­jo­hta­ja on kuitenkin Soi­ni, eikä Halla-aho.”

  Maa­han­muut­to on ko. viiteryh­män ongelmista vähäisimpiä — mut­ta oireellinen.

 37. Art­turi: “Ai kos­ka byrokraat­ti tietää parem­min kuin markki­nat ketä tarvi­taan ja kenel­lä on edel­ly­tyk­set työl­listyä ja hyö­tyä pääsys­tä länsimaihin?”

  Reipas kan­nan­ot­to ihmiskau­pan puolesta!

 38. Kim­moO: “Maa­han­muut­tokri­it­tiset riisut­taisi­in aseista ker­toma­l­la avoimesti ilman sen kum­mem­pia puo­lus­telu­ja maa­han­muut­toon liit­tyvistä ongelmista ja miten näi­hin puu­tu­taan nyt ja tule­vaisu­udessa. Ja mitä se maksaa”

  Eikö näistä ker­to­jista itses­täänkin tulisi sit­ten maa­han­muut­tokri­itikoi­ta. Pitääkö hei­dät sit­ten vuorostaan riisua aseista?

  Muuten olen samaa mieltä kanssasi, että Osmo ja muut poliitikot/ kansane­dus­ta­jat voisi­vat esit­tää enem­mänkin maah­n­muut­toon liit­tyviä ongelmia ja ratkaisu­ja niihin.

 39. > Eikö näistä ker­to­jista itses­täänkin tulisi sitten
  > [ker­toma­l­la avoimesti ilman sen kummempia
  > puo­lus­telu­ja maa­han­muut­toon liittyvistä
  > ongelmista ] maahanmuuttokriitikoita.
  > Pitääkö hei­dät sitten
  > vuorostaan riisua aseista?

  Ei kait ongelmista ker­tomi­nen tee ken­estäkään minkään sortin kri­itikkoa? Ovatko kaik­ki fyysikot fyysikkakri­itikoi­ta, kun ker­to­vat että yht­enäis­teo­ri­aa ei ole? Onko Jus­si Pajunen bud­jet­tikri­itikko, kun ker­too bud­jetin ongelmista? 

  Yleistä aseis­tari­isum­ista kan­natan vah­vasti. Olen­han väki­val­takri­itikko ja asekriitikko!

 40. Mat­ti Kinnunen

  Eikös län­si­maiseen val­is­tuk­sen per­in­teeseen kuu­lu aja­tus, että ihmisil­lä on itseis­ar­vo eikä vain välin­ear­voa. Ja että kaikkien ihmis­ten itseis­ar­vo on silleen­sä aika saman kokoinen.

  Tai kuten Kant sen lausui…

  Jos julis­taa kan­nat­ta­vansa val­is­tus­ta ja län­si­maista sivistys­tä, ei voi…pitää esim somaleja/romaneja/turkulaisia arvoltaan alemp­ina. Eikä voi myöskään arvot­taa ihmisiä esim sen mukaan miten paljon vero­ja he jol­lakin het­kel­lä maksavat. 

  Vaik­ka Kan­tin mak­si­imin hyväksy­isikin ilman täs­men­nyk­siä, on mah­dol­lista kri­ti­soi­da kult­tuure­i­ta jot­ka kan­nus­ta­vat toim­i­maan mak­si­imia vas­taan. Esimerkik­si kun­ni­a­murhaa­maan tyt­täriä, väli­neenä jäl­jelle jäänei­den kon­trol­loimisek­si pelol­la. Veron­mak­sukyky ei ole ain­oa peruste.

 41. Tämän päivän Vihreässä Lan­gas­sa on mitä häm­mästyt­tävin esimerk­ki todel­lisu­u­den valikoivas­ta omak­sumis­es­ta. Lehdessä her­ra För­bom esit­tää että suurten puoluei­den (tarkoit­taa kolmea suur­in­ta) saa­vat rauhas­sa esit­tää kan­to­ja joista perus­suo­ma­laisille älähde­tään. Pekka Haav­is­ton hil­jat­tainen avaus SK:ssa oli näet juuri sel­l­ainen jos­ta sai maa­han­muut­tokri­it­tisen tai rasistin viit­teen samantien vielä kevääl­lä. Kuitenkin hänen teesin­sä oli­vat Hal­la-ahon teese­jä. Vai mitä san­otte: pako­laisia on parem­pi aut­taa paikan pääl­lä ei Suomes­sa, tur­va­paikkapros­es­si on keinot­telua, kiin­tiöis­sä pääsemme sen­tään val­it­se­maan ketä tänne tulee. 

  Tämän olisi pitänyt saa­da jauhot pölisemään joka paikas­sa. Ainakin vihreis­sä, ei tosin Osmolla.
  Mut­ta mitään myrskyä ei ole syn­tynyt, sik­sikö kun asian sanoi nyt human­isti ja ihmisystävä?

 42. Kari:

  Mut­ta onko sin­ul­la käsi­tys­tä siitä, kuin­ka älyt­tömän kaukana me tuos­ta olemme?

  On kai. En elät­tele mitään toivei­ta, että ehdo­tus ottas tul­ta alleen, mitä nyt jos joku SAK:Ssa kuulee siitä, niin joku voi yrit­tää tuika­ta säng­yn tuleen.

  Raimo K:

  Reipas kan­nan­ot­to ihmiskau­pan puolesta!

  Ai sen ihmiskau­pan mitä Finnair har­ras­taa, kun se ottaa ihmisiltä rahat ja siirtää ne siltä lento­ken­tältä mis­tä ne halu­aa lähteä sinne lento­ken­tälle minne ne halu­aa men­nä? Joo oikein täy­destä sydämestäni kan­natan täl­laista “ihmiskaup­paa”.

  Sen lisäks kan­natan vielä sitäkin, että ihmiset olis vapai­ta myymään tule­vaisu­u­den työn­sä tuot­tavu­u­den sille jolle haluavat.

  Heikom­mas­sa ase­mas­sa ole­vien ase­maa ei paran­neta vähen­tämäl­lä niiden vai­h­toe­hto­ja. (Esim. kiel­letä pääsy län­si­mai­hin, kiel­letä pienet palkat, kiel­letä hal­vat elin­tarvikkeet yms.)

  1. Soma­li ei voi lentäätänne Finnair­il­la, kos­ka Finnair ei voi ottaa kul­jetet­tavak­seen henkilöä, jol­la ei ole Suomeen viisumia.

 43. Kari Kosk­i­nen

  Kyse on siitä, että esimerkik­si soma­lien kult­tuuri on _läpeensä vastenmielinen_. Sel­l­aista yksisilmäistä toiseu­den vihaamista, rasis­mia ja naisen alis­tamista ei löy­dy edes pahim­mista punaniskoista Suomessa.

  Mitenkään väheksymät­tä koke­muk­si­asi, olen kuul­lut myös soma­leista jot­ka ahkeroi­vat erinäi­sis­sä oppi­laitok­sis­sa ja toivo­vat palaa­vansa koti­maa­hansa joskus ja vievän­sä sinne niitä puo­lia suo­ma­lais­es­ta kult­tuurista joi­ta pitävät hyv­inä. Tästä blo­gista löysin pikaises­ti hake­mal­la Tiedemiehen posi­ti­ivisen somalikokemuksen.

  Mut­ta ymmär­rän että et ollut kri­ti­soimas­sa yksilöitä, vaan soma­likult­tuurin tänne sopi­mat­to­mia piirteitä (eivätköhän perusteltavis­sa uni­ver­saal­is­tikin vas­ten­mielisik­si, mut­ta vähin­tään nyt tänne sopi­mat­to­mia). Jotkut yksilöistä näyt­tävät pystyneen vai­h­ta­maan ne kult­turin­sa piir­teet län­si­maisik­si, toiset eivät.

 44. Soma­lit on kovia työmiehiä. Kun niille antaa lapi­on kouraan niin eivät meinaa edes tauko­ja pitää. Mais­tu­isi­pa työt suo­ma­laisillekin samaan malliin.

 45. Kivi­ran­ta:

  Mitenkään väheksymät­tä koke­muk­si­asi, olen kuul­lut myös soma­leista jot­ka ahkeroi­vat erinäi­sis­sä oppi­laitok­sis­sa ja toivo­vat palaa­vansa koti­maa­hansa joskus ja vievän­sä sinne niitä puo­lia suo­ma­lais­es­ta kult­tuurista joi­ta pitävät hyvinä. 

  Olet kuul­lut, mut­tet tunne ensimmäistäkään?

  Soma­l­i­tut­tuni sanoi, ettei hän tunne ketään Suomes­sa asu­vaa soma­lia, jol­la olisi todel­lista aiko­mus­ta koskaan pala­ta Soma­li­aan mukaan lukien itsen­sä ja per­heen­sä. Toki täl­laisi­akin tapauk­sia voi olla, en minä sitä tiedä, mut­ta yleistä se ei ole. 

  Hän sanoi, että maa on rau­nioina ja sel­l­aisek­si jää. Brit­tei­hin ja Yhdys­val­toi­hin haikailu sen sijaan on kuulem­ma yleistä. 

  Suosit­te­len muillekin tutus­tu­mista ihka aitoon soma­li­in, niin mon­et mutu-jutut jäävät automaat­tis­es­ti pois. Maltill­i­nen mus­li­mi ‑käsitekin voi saa­da uusia ulottuvuuksia. 

  Kat­selin tässä yön ratok­si vihrei­den ym. suvait­se­vais­ten monikult­tuurisu­us­fanien face­book-profi­ile­ja ja totesin, että taval­liset, ei-aka­teemiset pako­lais­taus­taiset ystävät puut­tuvat näem­mä tyystin. 

  Eli mitä tämä monikult­tuurisu­u­den ihan­noin­ti ja human­is­mi käytännssä on? Sitä Hamilon mainit­se­maa naan-leivän mus­sut­tamista ja vuosaare­laisen perus­suo­ma­laista äänestäneen Juhik­sen kauhistelua?

  Osmol­la ei tai­da olla edes yhtään tummap­in­taista ystävää listal­laan niin muukalaiskam­moinen hän on. Taitaa ukko salaa kuu­lua Homma-kerhoon.. 😉

 46. kaikkien soma­lien moit­timi­nen ääri­ainek­sik­si (islamis­teik­si, nais­ten sor­ta­jik­si, laiskureik­si tms) on yhtä älykästä kuin kaikkien suo­ma­lais­ten leimaami­nen fun­damistikris­ti­tyik­si suomes­sa ole­van van­hoil­lislesta­di­o­laisjoukkion vuoksi.

  Lesta­di­o­laisu­us on aivan yhtä sairas ver­sio kristi­nuskos­ta kuin soma­lias­sa soti­vat ääriryh­mät islamista.

 47. Mat­ti Kinnunen
  “Jos julis­taa kan­nat­ta­vansa val­i­tus­ta ja län­si­maista sivistys­tä, ei voi samaan hen­gen­ve­toon tai edes samana päivänä tai samas­sa päässään pitää esim somaleja/romaneja/turkulaisia arvoltaan alempina.”

  Kos­keeko tämä myös ruot­sidemokraat­te­ja? Val­is­tuk­sen ajan ajat­teli­ja Voltairella oli se joku lausah­dus sananvapaudestakin…

 48. “taval­liset, ei-aka­teemiset, pako­lais­taus­taiset ystävät puuttuvat …”

  mikä erot­taa taval­lisen ei-aka­teemisen epä­taval­lis­es­ta? Miten ero näkyy facebookissa?

  Vai ovatko kaik­ki tai suuri osa suo­ma­lai­sista aka­teemi­sista epä­taval­lisia? Muut­tuuko ihmi­nen epä­taval­lisek­si opiskeltuaan? 

  Min­ul­la on muuten monia taval­lisia pako­lais­taus­taisia ystäviä. He ovat kar­jalan evakko­ja ja hei­dän jälkeläisiään. Osa heistä on jopa ei-aka­teemisia. Olenko hyvä ihminen?

 49. Eli­na kir­joit­taa kauniisti:

  Min­ul­lakin on oikeas­t­aan vain huono­ja soma­li-katu-koke­muk­sia, mut­ta edelleen suh­taudun joka kohtaamiseen avoimin mielin. Jostain syys­tä olen vain sil­lä tavoin raken­net­tu ihmi­nen. Otan har­voin mitään annet­tuna aja­tus­maail­maani, en edes omia kokemuksiani. 

  Ei tämä mienkään poikkeuk­sel­lista ole, ainakaan Suomes­sa. Jos nämä “maa­han­muut­tokri­itikoiden” jutut ovat hölmöjä, niin “suvait­se­vais­ton” mielip­i­teet ovat vielä enem­män syvältä.

  Jatkan tätä tym­peää anekdoottilinjaani.

  Joskus 80-luvul­la, siis sil­loin kuin pres­sat oli­vat kekkosia ja Suomes­sa oli ker­ran — huhu­jen mukaan — nähty ihka oikea neek­eri, tänne tuli “venepako­laisia” Vietnamista.

  Yksi täl­lainen sit­ten palkat­ti­in erääseen nimeltä mainit­set­tomaan tehtaaseen. Tietenkin tulokkaaseen suh­taudut­ti­in oudok­suen, kielion­gelmia oli ja nimikin oli häm­men­tävä työvuorolis­tas­sa (mikä näistä on etu­ni­mi?). Lop­ul­ta päädyyt­ti­in siihen, että kut­su­taan ao. kave­ria “Pamik­si”. No “Pami” osoit­tau­tui ihan asial­lisek­si kaverik­si — nimi tosin saat­taa olla jokin muu, mut­ta ei hänkään sitä enää vaki­in­tu­me­sen jäl­keen näh­nyt syytä korjata.

  Itse olin ko. fir­mas­sa töis­sä vas­ta 90-luvul­la, jol­loin siel­lä oli muu­ta­ma muukin viet­nami­lainen. Sil­loin he olti­in jo hyväksyt­ty: jos joku asia meni päin per­set­tä, niin näytet­ti­in soutuli­iket­tä “soutakaa takaisin himaan siitä”. Hei­dät oli hyväksyt­ty porukkaan siinä kuin savolaisetkin 🙂

  Ei Suomes­sa mitään oikeaa rasis­mia ole.

  Kari

 50. Mat­ti Kinnunen:

  kaikkien soma­lien moit­timi­nen ääri­ainek­sik­si (islamis­teik­si, nais­ten sor­ta­jik­si, laiskureik­si tms) on yhtä älykästä kuin kaikkien suo­ma­lais­ten leimaami­nen fun­damistikris­ti­tyik­si suomes­sa ole­van van­hoil­lislesta­di­o­laisjoukkion vuoksi. 

  Herää pahvi, sänkys palaa!

  Minähän tämän kai avasin, mut­ta en _minäkään_ tee tulk­in­to­ja mis­tään “äärim­mäis-soma­leista”, vaan ihan todel­lisu­ude­ta: minus­ta kak­si ryöstöä voi olla sinän­sä merk­i­tyk­setön tilas­to­harha, mut­ta kos­ka ne ovat _ainoat_ ryöstö-yri­tyk­set oma­l­la kohdal­lani, niin kyl­lä se pistää miettimään.

  Tietenkin minä sit­ten jär­jestän asi­at niin, ettei näitä “vääriä” ihmisiä liikaa ole “lähipi­iris­sä”, mut­ta minä en olekaan köy­hä. Minä teen sen tietois­es­ti, esimerkik­si Osmo (nähdäk­seni) tiedostamattaan.

  Kari

 51. Eli­na:

  Meil­lä on koulus­sa töis­sä siivous‑, vah­times­tari- ja ope­tuste­htävis­sä soma­lei­ta. Lisäk­si min­ul­la on ollut lukuisia soma­liop­pi­lai­ta ja olen oppin­ut tun­temaan hei­dän per­heitään. Ystävyy­destä en voi kyl­läkään puhua.

  En tun­nista väit­teitä soma­likult­tuurin kaikki­nais­es­ta surkeud­es­ta. Oman iäkkäistä van­hem­mista huole­htimi­nen on tun­temal­leni kolmekymp­piselle miehelle äärim­mäisen tärkeää — hän halu­aa olla äiti­in yhtey­dessä joka päivä. Kaveri tekee myös iltavah­times­tarin hom­mia tun­nol­lisem­min kuin kukaan tapaa­mani siinä hommassa.

  Tun­te­mani soma­l­i­tytöt ovat val­oisia ja kovia opiskele­maan — pojat ovat olleet enem­män hukas­sa ja se on ongel­ma, joka ei johdu pelkästään köy­hyy­destä. Huolt­jat — lähin­nä isät — ovat tosis­saan yrit­täneet tehdä yhteistyötä ja suh­tau­tu­mi­nen opiskelu­un on ollut vakavaa ja kun­nioit­tavaa. Tör­mäyk­siä on tul­lut aika paljonkin liikku­vu­u­den suh­teen, eli osa per­heestä matkus­taa yllät­täen Afrikkaan osak­si vuot­ta, jol­loin koulu­työ kär­sii. Tähän emme ole keksi­neet koulus­samme vielä järkevää ratkaisua — mut­ta uskon että kek­simme kyllä.

  Futisken­tän laidal­la tun­te­mani soma­li-isä kan­nus­taa poikaansa ja tyt­töjään ihan samaan tapaan kuin suomalaisetkin.

  Itse en ihan aidosti ole kohdan­nut noi­ta maa­han­muu­ton ongelmia samal­la taval­la kuin mon­et net­ti­sivuil­la julistavat.

 52. Maa­han­muut­topok­i­ti­ik­ka ei ole muu­ta kuin oirei­den peit­tämistä, eikä ongel­ma todel­lakaan ratkea markki­navoimin. Soma­lit tule­vat euroop­paan kos­ka vuosikaudet heiltä on riis­tet­ty elinkeinot, resur­sit, rauha ja muun elämän edel­ly­tyk­set. Nyky esimerk­ki on riis­tokalas­tus hei­dän vesilä. 

  Suomeen ote­taan niitä joil­la on parem­mat mah­dol­lisu­udet hyö­dyn­tää suomea ja niitä joiden avul­la pestään kädet ja omatun­to. Mitenkähän se aut­taa maail­man tas­apain­oa kokonaisuudessaan?

  Keskustelu mielestäni pitäisi olla miten saadaan maail­man resurssit jaet­tu tas­a­puolis­es­ti kaikkien kesken, eikä ain­oas­tan ketä pystyy sitä hyö­dyn­tämään, miten lopet­taa asekaup­paa ja taa­ta rauhaa ja siten mah­dol­lisuuk­sia ympäri maailmaa.

 53. Pohjois-Ruot­sis­sa on ongel­maksin nous­sut maa­han­tuo­dut — ei autot vaan vaimot. Sisää­na­jon jäl­keen mies alkaa hakkaa­maan ja/tai paiskaa kieli­taidot­toman vai­mon pihalle, mis­tä heitä poim­i­taan suojakoteihin.

  Tyyp­il­lisimpiä tuon­ti­mai­ta ovat Thaimaa, Fil­ip­pi­init, Afrik­ka ja Etelä-Amerikka.

  Asi­as­ta voipi lukea ruot­salaisen NSD-lehden sivuil­ta tuoreen jutun tästä: http://tinyurl.com/32dyygt

  Se, että tuo­daan “orpo­ja” ihmisiä vas­taan­ot­tokeskuk­si­in tyhjän päälle, on sukua vaimo­jen maahantuonnille.

 54. Mis­sä Kari ja az jot­ka esit­tivät soma­lien kult­tuurin ole­van ver­rat­toman vas­ten­mielistä olette tutus­tuneet noin hyvin ko. kult­tuuri­in? Olet­teko ken­ties asuneet Soma­lias­sa pitkään, tai tun­te­neet vuosia läheis­es­ti usei­ta soma­lei­ta joiden kotona on päässyt tutus­tu­maan tähän “toiseu­den vihaamiseen” ja muuhun?

 55. ‘Lesta­di­o­laisu­us on aivan yhtä sairas ver­sio kristi­nuskos­ta kuin soma­lias­sa soti­vat ääriryh­mät islamista.’ (Mat­ti Kinnunen)
  En tien­nytkään, että lestat har­ras­ta­vat itse­murhapom­mi­tuk­sia ja pyrkivät luo­maan Suomeen teokra­t­ian. Ei mil­lään pahal­la, mut­ta vaik­ka on omas­ta mielestään oike­as­sa ja liik­keel­lä hyväl­lä asial­la, niin argu­ment­ti, joka herät­tää vastapuo­lessa myötähäpeää, ei edis­tä omaa aatet­ta. Ottaako maa­han­muut­tokri­ti­ikin kri­ti­ik­ki vakavasti edes omia puheitaan?
  Muuten Soma­lian sisäl­lis­so­ta alkoi 1978 Ogadenin sodan tap­pi­on jäl­keen ihan maal­lise­na val­tatais­telu­na. Jatkuu edelleen, eikä lop­pua ole mäkyvis­sä. Minus­ta tästä saisi syyl­listää vähän niitä paikallisi­akin. (Toki Soma­lian sisäl­lis­so­ta on sikäli siir­tomaaval­to­jen syy, että jos siir­tomaaval­lat eivät olisi kolonisoi­neet Soma­li­aa, Etiopi­an laa­jen­e­m­i­nen ei olisi pysähtynyt Ogadenin reunaan, eikä mitään Soma­li­aa olisi.)

 56. “on – tai olisi – pystyt­tävä paikkaa­maan työikäisen väestön vajaus­ta ulko­maisel­la työvoimalla”

  Ajat­telitko sijoit­taa hei­dät sinne, mis­sä ei ole töitä, vai sinne, mis­sä ei ole asuntoja?

  Ei tarvitse vas­ta­ta, kaipa he joka tapauk­ses­sa pää­tyvät piden­tämään iso­jen kaupunkien asuntojonoja.

 57. Lesta­di­o­laisu­us on aivan yhtä sairas ver­sio kristi­nuskos­ta kuin soma­lias­sa soti­vat ääriryh­mät islamista.

  Jos pitäisi vali­ta, niin kyl­lä kuitenkin mielum­min asu­isin lesta­di­o­lais­ten vankim­mal­la tukialueel­la kuin Soma­lias­sa tai mis­sä tahansa, mis­sä ääri-islami­laiset ovat val­las­sa tai edes merkit­tävä vähem­mistö. Voi olla, että molem­mat katso­vat min­un ole­van menos­sa yhtälail­la hel­vetin tuleen, mut­ta vain toisel­la maini­tu­ista ryh­mistä on ollut tapana pyrk­iä nopeut­ta­maan vääräuskois­t­en sinne pää­tymistä. Muu­ta­ma muukin ympäröivän yhteiskun­nan kannal­ta merkit­tävä ero tulee kyl­lä mieleeni.

 58. Mat­ti Kin­nunen kysyy taviksista:

  Tarkoitin pako­lais­statuk­sel­la tullei­ta tai koti­maan epä­vakaan tilanteen vuok­si oleskelu­lu­van saanei­ta maa­han­muut­ta­jia. Hei­dän joukos­saan on ei-taval­lista oma­ta aka­teem­i­nen tutk­in­to tai ainakaan sel­l­ainen, joka Suomes­sa olisi minkään arvoinen.

  Miten tämä face­bookissa näkyy, kysyy Kinnunen?

  Se näkyy siten, että jos viher-suvait­se­vaisel­la on joku tummap­in­tainen kaver­ilistal­la, niin perässä on Uni Jyväskylä tms.

  Monil­la vähem­män suvait­se­vaisil­la on nekru­ja ja mui­ta ulkkik­sia paaljon, paaaljon enem­män ystäv­inä. Var­masti usein myös oikeina ystäv­inä eikä vain FB-ystävinä.

  Eli oikeas­t­aan tämä lähti Hamilon kom­men­tista, jos­sa hän demon­stroi suvait­se­vaisu­u­den ole­mus­ta kuvaa­mal­la naan-leipää jauhavia ja punavi­iniä siemaile­via kalli­il­la asuinalueil­la eläviä elit­is­te­jä ihmettelemässä, mikä tässä monikult­tuurisu­udessa on niin vikana.. Hyvää leipää vai mitä Johan­na ja muut?

  Keltään ei näis­sä porukois­sa tun­nu liikenevän empa­ti­aa niille, jot­ka joutu­vat tämän aidon ja ihanan, väriä tuo­van monikult­tuurisu­u­den keskel­lä ihan oikeasti olemaan.

  Itse asun sosi­aal­i­ma­mu-vapaal­la vyöhyk­keel­lä, mut­ta minä ymmär­rän ongel­mat kyl­lä. Kuka näistä vihreistä suur­päistä asuu muual­la kuin kan­takaupungis­sa tai jos­sain Käpylässä? Ei kukaan!

  Koko konkkaronk­ka kult­tuurisen­si­ti­ivisyyt­tä har­ras­ta­maan vaikka­pa Meri-Rasti­laan vuodek­si. Lapset päiväkoti­in ja koulu­un soma­lien sekaan, asioin­ti paikallisel­la ter­veysase­mal­la jne.

  Kat­so­taan sit­ten kuka on rasisti ja kuka ei.

 59. Tämä mus­lim­ien lesta­dioilaisi­in ver­taami­nen alkaa olla niin kulunut­ta, että miten jaksatte?

  Mut­ta jak­san­han minäkin:

  Keskiver­to mus­li­mi Soma­lias­ta on valmis hylkäämään tyt­tären­sä vain sik­si, että val­it­see huivit­to­muu­den. Tark­istin tänään! “Ei se sitte ole minu tyt­tö, en mine tapa, enkä lyö, mut­ta ei minu tyt­tö enää eikä asua minu luona”…

  Mus­lim­ien kohdal­la maltil­lisu­us tun­tuu yleisessä suvait­sevas­sa kie­lenkäytössämme merk­it­sevän sitä, ettei ole valmis räjäyt­tämään itseän­sä vääräuskois­t­en väk­i­joukos­sa tai murhaa­maan tytärtän­sä heti, jos hän kat­soo vääräuskoiseen poikaan päin. 

  Sen sijaan, jos van­hoil­lislesta­di­o­lainen isä on valmis hylkäämään tyt­tären­sä tämän val­in­to­jen täh­den, hän on ääri-ihminen. 

  Tolku­ton kak­sois­stan­dar­di on nyt tässä meneil­lään, kun ver­tail­laan fun­da­men­tal­isimia kris­tit­ty­jen ja mus­lim­ien kesken. 

  En toki hyväksy lesta­di­o­laisen isän toim­intaa yhtään sen enem­pää kuin “maltil­lisen” mus­liminkaan. Ei siitä ole kyse, mut­ta jokin yhteis­mi­tallisu­us nyt tähän maltil­lisu­u­den määritelmään, kiitos. Ja ei niitä iänikuisia tataare­ja, vaan esim. somaliesimerkkejä. 

  Ensim­mäisessä aal­los­sa 90-luvun alus­sa tulleista löy­tyykin var­masti aidon maltil­lisia, mut­ta etsikääpä vaik­ka viiden vuo­den sisään tul­lut per­he, jos­sa tei­ni-ikäi­nen tytär saisi viet­tää nor­maalia suo­ma­laisen teinin elämää. Tarkoi­tan ihan viat­to­mia rien­to­ja, urheiluhar­ras­tuk­sia jne, en mitään ryyppäämistä.

  1. Eli­na. Jos van­halesta­di­o­lainen eroaa seu­rakun­nas­ta, hänet kai hylkää koko kylä eivätkä vain omat van­hem­mat. Jotkin hel­lun­tailaisu­u­den muiodot ovat tässä vielä parempia. 

 60. Olen sanonut tämän pari ker­taa ennenkin, mut­ta mielestäni Osmon lin­ja maa­han­mu­ton suh­teen on ainakin suun­nilleen järkevä. Human­i­taarisen muu­ton kohdal­la Suomen on olta­va valikoivampi ja mah­dol­lisuuk­sien mukaan varmis­tet­ta­va henkilön yhteiskun­takelpoisu­us jo ennen maa­han­tu­loa. Ja kehi­tys­a­pu ja “maa­han­muut­to­bud­jet­ti” on nähtävä saman kokon­aisu­u­den osina.

 61. juani­to:

  Keskustelu mielestäni pitäisi olla miten saadaan maail­man resurssit jaet­tu tas­a­puolis­es­ti kaikkien kesken, eikä ain­oas­tan ketä pystyy sitä hyö­dyn­tämään, miten lopet­taa asekaup­paa ja taa­ta rauhaa ja siten mah­dol­lisuuk­sia ympäri maailmaa. 

  Sel­l­ainen jär­jestelmä on jo ole­mas­sa, sitä kut­su­taan markkinataloudeksi. 🙂

  J:

  Mis­sä Kari ja az jot­ka esit­tivät soma­lien kult­tuurin ole­van ver­rat­toman vas­ten­mielistä olette tutus­tuneet noin hyvin ko. kulttuuriin? 

  Jospa nyt aluk­si ker­toisit yhden (1) paikan, jos­sa voi nähdä nais­puolisen soma­lin töis­sä. Myös yksikin näkemäni avioliitto/seurustelu länkkärim­iehen ja soma­li­naisen kanssa saat­taa muut­taa käsitystäni…

  Kari

 62. Taas se nähdään että suvait­se­vaisen mielestä lesta­di­o­laisu­us on kauhean ahdas­mielistä, mut­ta mus­lim­ius on ok! 

  Minä kyl­lä väitän että keskimääräi­nen mus­li­mi on lähempänä lesta­di­o­laista kuin keskimääräistä tapakris­tit­tyä. Ainakin kaikkein maal­lis­tunein mus­lim­i­maa Turk­ki on van­hoil­lisem­pi kuin kaikkein uskon­nol­lisin län­si­maa Yhdys­val­lat. Ja yhdys­val­to­jen uskon­nol­lisu­ut­ta kuu­luu suvait­se­vaisenn ihmisen pitää idi­o­tismi­na, mut­ta samaan aikaan islami­nusko on hieno kulttuuriasia.

 63. Syöt­ty: “Ja Yhdys­val­to­jen uskon­nol­lisu­ut­ta kuu­luu suvait­se­vaisen ihmisen pitää idi­o­tismi­na, mut­ta samaan aikaan islami­nusko on hieno kulttuuriasia.”

  Enpä olisi uskonut, että pidät islamia noin suures­sa arvossa.

 64. juani­to: “Keskustelu mielestäni pitäisi olla miten saadaan maail­man resurssit jaet­tu tas­a­puolis­es­ti kaikkien kesken, eikä ain­oas­tan ketä pystyy sitä hyö­dyn­tämään, miten lopet­taa asekaup­paa ja taa­ta rauhaa ja siten mah­dol­lisuuk­sia ympäri maailmaa.”

  Kari Kosk­i­nen: “Sel­l­ainen jär­jestelmä on jo ole­mas­sa, sitä kut­su­taan markkinataloudeksi.”

  Ja mis­sähän päin maail­maa markki­na­t­alous näin toimiikaan?
  Resurssien tas­a­puo­li­nen jako on toteu­tunut? Asekaup­pa lop­punut? Rauha taattu?
  Wes­t­endis­sä, ehkä?

 65. Kari Kosk­i­nen, tee net­ti­haku. Ihan heti löytyi..

  [quote]Jospa nyt aluk­si ker­toisit yhden (1) paikan, jos­sa voi nähdä nais­puolisen soma­lin töis­sä. Myös yksikin näkemäni avioliitto/seurustelu länkkärim­iehen ja soma­li­naisen kanssa saat­taa muut­taa käsitystäni…[/quote]

  Soma­li­naisia on töis­sä ainakin ope­tus- ja hoitoalal­l­la. Ihan noin net­ti­haulla vuo­den 2005 pako­lais­nainen on soma­li ja töis­sä Haku­ni­lan­rin­teen koulus­sa ja Helsin­gin kaupung­in­val­tu­utet­tu ja kätilö Zahra Abdul­la, joka ollut mon­elle oppi­laal­leni jonk­i­nasteinen idoli. 

  Soma­li­naisen ja suo­ma­laisen miehen avi­o­li­it­to­ja ja per­heitä löy­tyi myös. 

  Osa soma­lien vaikeuk­sista työl­listyä johtuu avoimes­ta rasis­mista, jota suo­ma­laiset soma­lit koke­vat poikkeuk­sel­lisen paljon. Ihon­värin­sä ja etnisen taus­tansa vuok­si soma­lin on olta­va paljon parem­pi hak­i­ja, kuin vas­taavaan tehtävään pyrkivän valkoihoisen. 

  Kun puhutaan maa­han­muut­ta­jien tekemistä täysin tosista rikok­sista voisi olla hyvä maini­ta myös vihamielisyys, jota maa­han­muut­ta­jat kohtaa­vat päivit­täin. Olen ollut todis­ta­mas­sa lukuisia ker­to­ja, miten valkoi­hoiset suo­ma­laiset aikuiset miehet huutel­e­vat agres­si­ivis­es­ti ven­tovieraille tum­mai­hoisille lap­sille ilman mitään syytä.

 66. Osmo,

  Täy­tyykin siis kysyä soma­l­i­tu­tul­ta, että miten muu yhteisö suh­tau­tuu, jos tyttö/nainen halu­aa elää län­si­maisit­tain tai vaikka­pa vain luop­ua huiv­ista, mikä tiet­ty on hei­dän kesku­udessaan vah­va islamista luop­umisen symboli. 

  Veikkaan, että sama kuvio kuin van­hoil­lislesta­di­o­laisil­la eli kaik­ki “oikeauskoiset” hyl­jek­sivät sen jäl­keen. Mut­ta otan puheek­si seu­raaval­la kerralla. 

  Kaikkea ei selvästi voi tältä mieheltä kysyä, joten hyvin hieno­tun­teis­es­ti otan puheek­si uskon­toon ja kult­tuurin liit­tyviä kysymyk­siä. En halua pila­ta tut­tavu­ut­ta tunkeile­mal­la liikaa eli pikem­minkin kuun­te­len ja puhutaan vain lap­sista, säästä, ruuas­ta tms. 

  Kok­isin jopa hyväk­sikäyt­tönä pitää hän­tä jon­ain tieto­toimis­tona. Mut­ta, jos jotain spon­taanisti selviää, niin infor­moin täällä.

 67. Kari voi tul­la Pikku Huopalah­den K‑marketiin. Siel­lä on tosi ystävälli­nen ja kau­nis soma­l­i­tyt­tö töis­sä. (kauneus ja ystäväl­lisyys nyt ei ole olen­naista, mut­ta mainitsin­pa­han kuitenkin)

  Olen yllät­tynyt noin voimakaan negati­ivi­sista asen­teista kohdal­lasi, Kari. Kyl­lä soma­li­naisia on töis­sä. Aika vähän, mut­ta kyl­lä heitä on. 

  En itsekään ole mikään varsi­nainen soma­li-lover, mut­ta yksilö ensisi­jais­es­ti yksilönä ja vas­ta tois­si­jais­es­ti kult­tuurin­sa edus­ta­jana. Muu on oikeasti rasismia. 

  Toki ensiarvioin­ti käy vähän käsi kädessä — yksilö, taus­tansa edus­ta­ja — ei ihmistä koskaan voi täysin tab­u­la rasa kohdata.

 68. kari, ensin­näkin län­si­maiseen mieheen yhtymi­nen hyväksy­tyk­si­t­ulemisen kri­teer­inä on — luval­la sanoen — omi­tu­ista. Toisek­seen, väite ettei yksikään soma­li­nainen ole töis­sä suomes­sa on empi­iris­es­ti epätosi. 

  Kol­man­nek­si, tark­istin sänkyni. Se ei ole tulessa.

  Eli­na. Jos me kaik­ki pahat suvait­se­vaiset muu­tamme rasti­laan, rasti­las­ta tulee soma­li­ton. Eikä lap­sille tee pahaa olla muiden kult­tuurien las­ten kanssa samas­sa tarhas­sa — yhdessäolosta­han ymmär­rys ja arvos­tus syn­tyy. Kun soma­lit, suo­ma­laiset, venäläiset lapset ovat samas­sa hoi­dos­sa suomes­sa, kaik­ki kas­va­vat kun­non kansalaisik­si. Ennakkolu­u­lot ja kult­tuuriset jäykät tavat vaivaa­vat vain ja ain­oas­taan aikuisia.

  Lurk­ki tms: kuka ja mikä puolue ajaa suomeen teokra­ti­aa? Kuin­ja mon­ta pom­mi-iskua suomes­sa on ollut? Muis­tan vain yhden itse­murhapom­mit­ta­jan suomes­sa ja hän oli nor­maalin kris­til­lisen kas­vatuk­sen saanut vantaalainen.

 69. Hyvä vas­taus Soinivaaralta.

  Minus­ta on yllät­tävää, että maa­han­muut­toasi­as­sa eivät mitkään Suomen sosi­aalidemokraat­tiset puolueet (6–7 kpl) ole halun­neet tehdä poli­ti­ikkaa eikä har­joit­taa julkisen val­lan ohjaus­ta. On hyväksyt­ty läh­es anarkolib­er­taristi­nen kan­ta vapaas­ta liikku­vu­ud­es­ta johon on vain sopeudut­ta­va. Ei rajoit­taa aikä vali­ta tuli­joi­ta esim. Kan­dan tai Aus­tralian malliin.

  Mut­ta sit­ten kun maa­han on tul­tu, lib­er­taris­mi lop­puu ja sosi­aalipoli­ti­ik­ka alkaa. Kaik­ki edut ja vähän enem­mänkin kuin vero­jaan ja vaku­u­tus­mak­su­jaan Suomes­sa mak­saneille. Rahat lop­pu­vat koh­ta ja sit­ten voimme ihme­tel­lä viime vuosien turhaan rikollisuus/ järjestyshäiriökeskustelua.

 70. Olen asunut kym­meniä vuosia van­halesta­di­o­laisu­u­den ydi­nalueel­la. Tun­nen heitä sato­ja, ja mon­et ovat henkilöko­htaisia ja läheisiä ystäviäni. Vähem­mässä, mut­ta silti merkit­tävässä, määrin voin sanoa samaa myös helluntailaisista.

  En pysty havait­se­maan esit­tämäänne kauhuku­vaa. He ovat taval­lisia ihmisiä taval­li­sine ihmis­ten vikoi­neen ja kiis­tat­ta myös hyvine puolineen.

  Sen sijaan lap­su­udessani kyl­lä saat­toi sosi­aaliseen ostrak­ismi­in riit­tää väärän osu­uskau­pan oves­ta kulkem­i­nen. Mukan hih­hulisaar­naa­jatyyp­pi on kaikissa aspek­teis­sa ihan sama kuin kuin aki­taat­toori Kor­pikos­to, ja hänen seu­rakun­tansakin seu­rakun­tansa keskimäärin samankaltaista.

  Nyt Han-tek­i­jän siir­ryyt­tyä johtavaan ase­maan kuvat­taes­sa uskon­nol­lista ahdas­mielisyyt­tä, voin vain olet­taa kyseessa ole­van pelkuri­maisen olk­iukon piek­sämisen, kos­ka oikea maali löisi konkreet­tis­es­ti, vaar­al­lis­es­ti kipeästi ja konkreet­tis­es­ti takaisin.

  Aion edelleen kiin­nit­tää mus­limiy­hteisön huomio­ta siihen, että eräs “rohkeudel­laan” laak­ere­i­ta, ihailu­ja ja apu­ra­ho­ja niit­tänyt kapakkakap­inalli­nen saavut­ti elävän ikonin ase­man intel­li­gentsi­jan mielis­sä kuvaa­mal­la Islamin uskon toisek­si tärkeim­män pro­fee­tan saas­taise­na sikana.

  Odotan mie­lenki­in­nol­la seu­rauk­sia. Näk­isim­mekö sit­ten kuitenkin sitä rohkeut­ta, jos­ta tähän asti on vain puhuttu?

 71. Afrikkalaisia naisia näkee jon­nin ver­ran kaup­po­jen kas­soil­la. Vaik­ka täl­lä sar­al­la Viro­lais­ten parem­pi kotoisen kie­len taito on tuonut heitä run­saasti alalle — ovatko muuten maa­han­muut­ta­jia, vai kir­joil­la oma­l­la tahollaan?

  Pääkaupunkiseudun siivous on jo ulkoisett­tu maahanmuutajille.

  Nuuorem­paa “uus­suo­ma­lais-polvea” näkee esim. tar­joile­mas­sa, kun ei kotop­eräi­nen työvoima riitä. Ylipään­sä usei­den palvelu­alo­jen kullissien takaiset toimet kuten (hotel­lien huones)siivous, tiskaus, keit­tiöi­den avus­ta­vat toimet ovat liki tyystin maa­han­muu­ta­jien — myös miesten — käsis­sä. Ain­oa syn­type­r­äi­nen Suo­ma­lainen ihmis­ryh­mä “kulissien takaisi­is­sa” toimis­sa on eläkeläisen naiset. Mis­tä sekin sit­ten kertoo? 

  En osaa sanoa kuin­ka edus­ta­va otos tämä omi­in havain­toi­hi­ni perus­tu­va on mis­tään yleis­es­tä, mut­ta pääkaupunkiseudel­la täl­lainen tun­tuu ole­van arkea. Sel­l­aista, johon tör­mää joka päivä, mikäli liikkuu oikeis­sa käytävissä.

  Tämä ei ole ninkään kom­ment­ti alus­tuk­seen, vaan keskusteluun.

 72. Itse tiedän ainakin yhden Suo­ma­laisen miehen kanssa naimi­sis­sa olleen soma­li­naisen. Toden­näköis­es­ti heitä on enem­män. Tun­nen myös usei­ta soma­l­i­tyt­töjä, jot­ka eivät käytä huiv­e­ja. Hei­dän per­heen­sä eivät ole heitä ulos heit­täneet. Tun­nen myöskin muu­ta­man tääl­lä valmis­tuneen Diplo­mi-insinöörin, lääketi­eteen ylioppilaita/kandidaatteja…

  Jos halu­at­te edes jonkin­laisen kuvan tästä “läpeen­sä vas­ten­mielis­es­tä” kult­tuurista, niin kan­nat­taa kat­soa BBC:llä ilmestynyt “Places That Don’t Exist: Soma­liland” doku­ment­tieloku­va. Löy­tyy youtubesta.

 73. Mie­lenki­in­toinen episo­di tuol­la nois­sa Lidleis­sä. Aluk­si Lidl palkkasi paljonkin soma­lei­ta. Nyt ei niitä ole enää yhtään missään.

  Luulen tietäväni mitä tässä tapah­tui. Näin nimit­täin Itä-Pasi­las­sa, kun viro­lais­myyjä jou­tui kuseen, kun Soma­li­naisil­la ei ollut tarpeek­si rahaa ja ne jostain syys­tä luuli­vat, että hin­ta oli tässä fir­mas­sa neuvottelukysymys. 

  Neu­vot­teluista ei näyt­tänyt tule­van lop­pua. Vai­h­doin kas­sajonoa ja kun pois­tu­in, niin neu­vot­telu oli muut­tunut rähjäämisek­si rasismista.

  Näin ne joidenkin ihmis­ryh­mien päivit­täiset rasis­mikoke­muk­set ilmeis­es­ti kertyvät…

 74. Ker­ronpa yhden tapauk­sen. Olin menos­sa taidenäyt­te­lyyn Ateneu­mi­in. Min­ul­la oli mukana PC:n vir­talähde, jon­ka olin ostanut hiukan aiem­min Mikro­mafi­as­ta. Vaatesäi­ly­tys ei ottanut muovikas­siani naulakkoon vedoten siihen, että se voi pudo­ta. Soma­l­i­taus­tainen vah­times­tari otti vir­taläh­teen omaan kop­pi­in­sa sik­si ajak­si, kun olin näyt­telyssä. Tuol­la yksilöl­lä ainakin oli kovasti asiakaspalveluasennetta.

 75. Kovin epä­ana­lyyt­tiseltä tun­tuu noiden uskon­to- ja maa­han­muut­tokri­ti­ikin yhteen­nait­ta­mi­nen. Teo­ri­as­sa ja aivan käytän­nössäkin pak­en­e­misen syy voi olla lähtö­maan viral­lis­es­ta uskon­nos­ta poikkea­va kanta.

  Tun­tu­isi absur­dil­ta, jos flori­dalaiset syyt­täi­sivät Kuuban pako­laisia kommunismista.

  Onko jol­lakin aivan fak­tati­etoa siitä, miten “hyviä” islami­laisia ko. maista tule­vat pako­laiset ovat. Olen ollut jostain kuulev­inani, että islami­lainen iden­ti­teet­ti vahvis­tuu vas­ta tääl­lä länsimaissa.

 76. “Kysymys maa­han­muu­tos­ta – eri­tyis­es­ti kysymys työperäis­es­tä maa­han­muu­tos­ta – on Suomen seu­raavien vuosikym­menten tärkeimpiä, kos­ka mei­dän on – tai olisi – pystyt­tävä paikkaa­maan työikäisen väestön vajaus­ta ulko­maisel­la työvoimalla.”

  Olen yrit­tänyt seu­ra­ta tuo­ta suurten ikälu­okkien siir­tymistä eläk­keelle ja empi­iri­nen havain­to näyt­täisi ole­van se, että suur­in­ta osaa heistä ei kor­va­ta kenel­läkään. Vaikut­taisi siltä, että mon­es­sa organ­isaa­tios­sa on las­ket­tu sen varaan, että poruk­ka siir­tyy eläkkelle lähivu­osi­na ja uusia ihmisiä ote­taann uusi­in homi­in, eikä näi­den tilalle. 

  Jos on näin, niin sil­loin viestin pitäisi olla… “Kysymys maa­han­muu­tos­ta – eri­tyis­es­ti kysymys työperäis­es­tä maa­han­muu­tos­ta – on Suomen seu­raavien vuosikym­menten tärkeimpiä, kos­ka mei­dän on kyet­tävä luo­maan merkit­tävä määrä uusia työ­paikko­ja, voidak­semme varmis­tua kun­tien ja val­tion tulo­rahoituk­sen perus­tas­ta myös tulevaisuudessa”.

  1. Olen yrit­tänyt seu­ra­ta tuo­ta suurten ikälu­okkien siir­tymistä eläk­keelle ja empi­iri­nen havain­to näyt­täisi ole­van se, että suur­in­ta osaa heistä ei kor­va­ta kenelläkään.

   Tästä juuri on kyse. Miten luulet vero­tu­lo­jen käyvä’n. Suomes­sa ei ole eikä tule työvoima­pu­laa, vaan pula veronmaksajista.

 77. Soma­lit tule­vat euroop­paan kos­ka vuosikaudet heiltä on riis­tet­ty elinkeinot, resur­sit, rauha ja muun elämän edellytykset.

  Kolo­nial­is­min ajas­ta on jo kulunut aika kauan, ja sen jäl­keen afrikkalais­ten (mukaan­lukien soma­lit) riistämis­es­tä ovat vas­tan­neet lähin­nä toiset afrikkalaiset. Yht­enä yksi­tyisko­htana mieleen Oba­man eräässä puhes­saan nos­ta­ma his­to­ri­alli­nen fak­ta. Kun hänen isän­sä tuli Yhdys­val­toi­hin Kenia oli vau­raampi kuin Etelä-Korea. 

  Suomeen ote­taan niitä joil­la on parem­mat mah­dol­lisu­udet hyö­dyn­tää suomea ja niitä joiden avul­la pestään kädet ja omatun­to. Mitenkähän se aut­taa maail­man tas­apain­oa kokonaisuudessaan?

  Ainakin se aut­taa tas­apain­oa sen ‘Suo­mi’ nimisessä kolka­s­sa. Se on kuitenkin se osa maail­maa, johon voimme todel­la vaikut­taa. Ei Soma­liankaan tilanne parane, jollei­vat soma­lialaiset eivät sitä itse kun­toon laita.

  Keskustelu mielestäni pitäisi olla miten saadaan maail­man resurssit jaet­tu tas­a­puolis­es­ti kaikkien kesken

  Minä näin omas­ta puolestani, köy­hään maa­han syn­tyneen lap­site­hdastyöläisen poikana totean, että oma elin­ta­soni on jo riit­tävän korkea, etten pidä tarpeel­lise­na saa­da avus­tus­ta luon­non­va­roil­taan rikkaas­ta Afrikas­ta. Tiedän, että oma hyv­in­voin­ti­ni on merkit­tävältä osin tois­t­en, pitkälti jo kuollei­den, ihmis­ten työn ansio­ta, mut­ta eivät hekään asuneet somaliassa.

 78. Minus­ta on häm­mästyt­tävää, miten pitkälle val­tavir­tapoli­itikot myötäilevät tätä “emme ole keskustelleet riit­tävästi”- tai “olemme vai­en­neet maa­han­muu­ton ongelmista” ‑hölyn­pö­lyä. Näistähän keskustel­laan val­tavasti, läh­es suh­teet­toman paljon, eikä näis­sä asiois­sa tietysti mitään sen­su­uria ole. Mut­ta virkamiehet ja tutk­i­jat eivät tietysti voi keskustel­la sil­lä taval­la joka tyy­dyt­täisi “maa­han­muut­tokri­it­tis­inä” itseään pitäviä rasis­te­ja, eli niin että kaik­ki ongel­mat jäsen­net­täisi­in “mus­lim­ien” tai “neek­erei­den” tai “musta­lais­ten” ongelmik­si. Mod­erni val­tio ei onnek­si ota lähtöko­hdak­si etnisyyt­tä, vaan maa­han­muut­ta­jien ongelmista keskustel­laan lähiöi­den, työt­tömien, syr­jäy­tynei­den nuorten ja päi­htei­den käyt­täjien ongelmi­na, eikä etnis­es­ti määritet­ty­inä ongelmi­na. Onnek­si. “Maa­han­muut­tokri­it­tisik­si” itseään kut­su­vat rasis­tit eivät ole tyy­tyväisiä ennen kuin tämä val­tion suh­tau­tu­mistapa muut­tuu, ja ale­taan puhua Adolf Hit­lerin tapaan taas etni­sistä ja uskon­nol­li­sista ryh­mistä. Siihen asti hei­dän mielestään val­lit­see sensuuri.

 79. Tun­tu­isi absur­dil­ta, jos flori­dalaiset syyt­täi­sivät Kuuban pako­laisia kommunismista.

  Enpä muista ain­ut­takaan uutisku­vaa Flori­dan kuubal­ai­sista vaa­ti­mas­sa kuole­maa sille, joka loukkaa Karl Marx­ia, tai edes liehut­ta­mas­sa punalippuja.

  Olen ollut jostain kuulev­inani, että islami­lainen iden­ti­teet­ti vahvis­tuu vas­ta tääl­lä länsimaissa.

  Vaik­ka tuo pitäisi paikkansakin (muis­te­len myös jotain saman­su­un­taista lukee­neeni koskien (tiet­ty­jen) maa­hamuut­ta­jien toista sukupolvea) onko sil­lä mitään merk­i­tys­tä uuden isän­tä­maan kannal­ta? Jos (tietyn­lainen) islami­lainen iden­ti­teet­ti on ongel­ma, niin se kai on ongel­ma riip­pumat­ta siitä onko se perit­ty isältä vai esikaupun­gin moskei­jan imaamilta?

 80. Ode
  “Jos van­halesta­di­o­lainen eroaa seu­rakun­nas­ta, hänet kai hylkää koko kylä eivätkä vain omat vanhemmat.”

  Tun­nen vain kak­si van­hoil­lislesta­di­o­laista luo­pi­o­ta ja kum­matkin ovat van­hempi­en­sa ja sukun­sa kanssa hyvis­sä väleis­sä. Toinen kävi vielä suviseu­roil­la kään­tymässä ja tapaa­mas­sa tut­tu­jaan, ei hän­tä siel­lä rovi­o­l­la poltettu. 

  Ehkä min­un tutu­il­lani on ollut vain hyvää tuuria…?


 81. Vaik­ka tuo pitäisi paikkansakin (muis­te­len myös jotain saman­su­un­taista lukee­neeni koskien (tiet­ty­jen) maa­hamuut­ta­jien toista sukupolvea) onko sil­lä mitään merk­i­tys­tä uuden isän­tä­maan kannalta? 

  Henkilöko­htais­es­ti olen sitä mieltä, että “maal­lis­tunut” islami­lainen on hyvä islami­lainen. (Sama kos­kee kris­til­lisyyt­tä.) Maal­lis­tuneisu­u­den säi­lyt­tämi­nen ja vahvis­t­a­mi­nen olisi tärkeää.

  1. Jos puhutaan 2010-luvun Suomes­ta, on toki suh­tee­ton­ta ver­ra­ta kris­til­listä ja islami­laista fun­da­men­tal­is­mia toisi­in­sa, kos­ka uskon­nol­lis­ten höyrypäi­den määrä on maal­lis­tuneessa Suomes­sa varsin vähäi­nen. Näin ei ole ollut aina. Kehi­tys maal­lis­tu­mista kohden on men­nyt nopeasti.
   Vielä 120 vuot­ta sit­ten jumalan­pilka­s­ta määrät­ti­in automaa­tis­es­ti kuole­man­tuomio. Ymmärtääk­seni muu­ta tuomio­ta ei edes voitu antaa. Venäläi­nen sor­ta­jat­saari kuitenkin vähät välit­ti suo­ma­lais­ten autono­mi­as­ta ja armahti kuole­man­tuomi­tut elinikäiseen pakko­työhön Siperiaan.
   Vielä 30-vuot­ta sit­ten kirkol­la oli oikeus kieltää myös kirkkoon kuu­lumat­to­mia bilet­tämästä tai kat­so­mas­ta eloku­via sat­un­nais­es­ti valit­tuina viikon­lop­puina. Pakol­lis­es­ta, de fac­to tun­nus­tuk­sel­lis­es­ta uskon­nonopetuk­ses­ta ei ole päästy kouluis­sa vieläkään, vaik­ka Euroopan unioni­in liityt­täessä siitä oli määrä luopua.
   Mut­ta tämä kaik­ki on aika lievää ver­rat­tuna mon­een muuhun maahan.
   Israelilaiset määräävät myös ara­bit nou­dat­ta­maan sap­atin määräyk­siä, ja pahoin­pitelevät sen rikko­jia, vaik­ka mitä juu­ta­lais­ten sap­atin pitäisi muille uskon­noille kuulua.
   Yhdys­val­lois­sa tele­vi­siopa­pit kehot­ta­vat murhaa­maan poli­it­tisia vas­tus­ta­jia ja abort­tilääkäre­itä myös murhataan. Kos­ka rikos tehdään uskon­non suo­jas­sa, ylly­tyk­ses­tä ei joudu vanki­laan. Jos­sain pimeässä Kes­ki-Län­nessä koul­u­lau­takun­ta kieltää evoluu­tio­teo­ri­an opetuk­sen tai vaa­di­taan ainakin sen rin­nal­la esitet­tävän kaiken maail­man hömppää.
   Pohjois-Irlan­nis­sa uskon­jo­hta­jat johta­vat sivi­ile­jä murhaavia ter­ror­is­ti­jär­jestöjä, joiden tarkoituk­se­na on tais­tel­la väärän suun­taista kris­til­lisyyt­tä vastaan.
   +++++
   Joskus johdin Suomen val­tu­uskun­taan paris­sa YK:n eri­ty­i­sis­tun­nos­sa. Silmi­in pisti se, että Vatikaani yhdessä joidenkin katolis­ten hal­li­tusten kanssa liit­tou­tui kovan lin­jan islami­lais­ten hylk­iö­val­tioiden kanssa sivistys­mai­ta vas­taan polke­maan homo­jen oikeuk­sia ja estämään syn­tyvyy­den sään­nöste­lyä. Sivistys­val­tioi­hin kuu­lui­v­at kaik­ki Euroopan maat Puo­laa luku­un otta­mat­ta sekä sil­loin vielä Yhdys­val­lat. Sit­tem­min Yhdys­val­lat yhtyi tähän islami­lais­ten fun­da­men­tal­is­ti­val­tioiden ja Vatikaanin liit­toon, vaik­ka se muil­la areenoil­la piti ääri-islami­laisi­in jotain hajurakoa.

 82. Jos puhutaan tur­va­paikka­muut­ta­jista, niin 3000 vuot­ta sit­ten asi­at osat­ti­in hoitaa paljon paljon paremmin.

  Eräs mies nimeltä Moos­es pelasti koko kansan 450-vuot­ta kestäneen Egyptin sor­ron alta ja joh­dat­ti hei­dät turvaan 🙂

  Min­ua vaivaa tässä keskustelus­sa asian psykolo­gioin­ti ja his­to­ri­at­to­muus. Eniten käytetään lyämösano­ja pop­ulisti ja rasisti. 

  Tarkoi­tus ei per­im­mältään ole aut­taa hädä­nalaisia vaan “meil­läkin pitää olla monikult­tuurista kuin muil­lakin on ja jot­ta oltaisi­in eurooppalaisia”.

  Jos, todel­la aut­taa halut­taisi­in niin läh­estymiskul­ma olisi jotain sen tapaista, mitä Pekka Haav­is­to lausui, että hädä­nalaisia kan­nat­taisi aut­taa hei­dän koti- tai lähiseuduil­laan. Niin Moos­e­skin teki ja hänet muis­te­taan vieläkin tästä human­i­taaris­es­ta uroteosta.

 83. Raimo K:

  Ja mis­sähän päin maail­maa markki­na­t­alous näin toimiikaan?
  Resurssien tas­a­puo­li­nen jako on toteu­tunut? Asekaup­pa lop­punut? Rauha taattu?
  Wes­t­endis­sä, ehkä? 

  Suomes­sa, Ruot­sis­sa, Sveit­sis­sä, Hol­lan­nis­sa, Sin­ga­pores­sa, Male­si­as­sa.… Onko näis­sä jotain vikaa?

  Eli­na:

  Kari voi tul­la Pikku Huopalah­den K‑marketiin. Siel­lä on tosi ystävälli­nen ja kau­nis soma­l­i­tyt­tö töis­sä. (kauneus ja ystäväl­lisyys nyt ei ole olen­naista, mut­ta mainitsin­pa­han kuitenkin) 

  Tarkoititko sitä K‑markettia, joka on sen entisen Shal­i­mar-baarin vier­essä (lie­nee nykyään Felt Bay Inn tms.)?

  Olen yllät­tynyt noin voimakaan negati­ivi­sista asen­teista kohdal­lasi, Kari. Kyl­lä soma­li­naisia on töis­sä. Aika vähän, mut­ta kyl­lä heitä on. 

  No minä kär­jistän ihan tarkoituk­sel­lis­es­ti. Koke­muk­seni ovat olleet negati­ivisia, enkä oikein suos­tu näkemään sitä pelkästään “huonona tuu­ri­na”. Tuo kyse­lyni oli ohan vil­pitön: minä luulen, että tarvit­sisin toisen­laisi­akin koke­muk­sia ao. porukasta.

  Jos­ta sit­ten Ville Teittinen:

  Osa soma­lien vaikeuk­sista työl­listyä johtuu avoimes­ta rasis­mista, jota suo­ma­laiset soma­lit koke­vat poikkeuk­sel­lisen paljon. Ihon­värin­sä ja etnisen taus­tansa vuok­si soma­lin on olta­va paljon parem­pi hak­i­ja, kuin vas­taavaan tehtävään pyrkivän valkoihoisen. 

  No hyvä. Sit­ten pitäisi vielä selit­tää, että mik­si se “rasis­mi” kohdis­tuu nimeno­maan soma­lei­hin. Ei esimerkik­si viet­nami­laisi­in, kiinalaisi­in, thaimaalaisi­in, viro­laisi­in tai amerikkalaisi­in tum­mem­pi-hip­iäisi­in kavereihin.

  Minäpä lainaan erästä kiinalaista kollee­gaani, jol­la paloi käämit eräi­den irak­i­lais­ten toim­intaan: “… these moslims, what they are doing here? I can­not under­stand why Swe­den allows them to come here.… what do these peo­ple bring to the society?…”

  No en minäkään ymmär­rä, mut­ta en minä valkoise­na het­eromiehenä tuol­la tavoin “saa” sanoa.

  Kari

 84. Osmo:

  Israelilaiset määräävät myös ara­bit nou­dat­ta­maan sap­atin määräyk­siä, ja pahoin­pitelevät sen rikko­jia, vaik­ka mitä juu­ta­lais­ten sap­atin pitäisi muille uskon­noille kuulua.

  Mikä jut­tu tämä nyt on? 

  Kyl­lä sap­at­ti­na Israelis­sa ara­bi­en kau­pat ja rav­in­to­lat ovat auki ja maal­lis­tuneet jude­tkin niis­sä käyvät. 

  Eli lähde tähän ja myös siihen, että TV-papit Yhdys­val­lois­sa kehot­ta­vat murhaa­maan ihmisiä.

 85. “Vielä 120 vuot­ta sit­ten jumalan­pilka­s­ta määrät­ti­in automaa­tis­es­ti kuole­man­tuomio. Ymmärtääk­seni muu­ta tuomio­ta ei edes voitu antaa.”

  Ymmärtääk­seni tämä on samaa sar­jaa kuin musta­lais­ten­tap­po­la­ki. Lähdekri­ti­ik­ki kan­nat­taa aina. Yleen­sä Jumalan­pilka­s­ta kuu­lui määrätä pienehkö sakko, ei kuole­maa. Toki kuole­man­tuomionkin saat­toi saa­da, jos oli sin­nikäs pilka­s­saan. Usko­ta luop­umi­nen merk­it­si maas­ta karko­tus­ta eli edes siitä ei tuomit­tu kuole­maa toisin kuin eräis­sä eteläi­sis­sä uskon­nois­sa ainakin peri­aat­teessa ja aika usein käytän­nössäkin tapahtuu.

  Ilman his­to­ri­an ylidrama­ti­soin­ti­akin on selvää, että jumalan­pilkan sal­lim­i­nen on sivistyk­sen ja edis­tyk­sen ehto. Uskon­rauhan rikkomisen kiel­to ei ole yhtä saatanalli­nen laki, mut­ta kyl­lä senkin voisi kumo­ta. Jos aja­tus ihmis­ten äärim­mäis­ten tärkeik­si kokemien arvo­jen suo­jelus­ta koetaan riit­tävän tärkeäk­si, voitaisi­in tilalle laa­tia maalli­nen laki. Tai siis voitaisi­in yrit­tää. Eihän se onnis­tu­isi, kun pitäisi määritel­lä esimerkik­si onko kap­i­tal­is­mi tai sosial­is­mi rauhoitet­tavien listalla.

 86. …uskon­nol­lis­ten höyrypäi­den määrä on maal­lis­tuneessa Suomes­sa varsin vähäi­nen. Näin ei ole ollut aina. Kehi­tys maal­lis­tu­mista kohden on men­nyt nopeasti.

  Mielestäni tästä posi­ti­ivis­es­ta kehi­tyk­ses­tä tulisi pitää kiin­ni eikä perään­tyä uusien höyrypäi­den vaa­timusten edessä vaik­ka kuin­ka heilut­telisi­vat rasis­tiko­rt­te­jaan. Kehi­tys­tä pitäisi myös edelleen jatkaa mm. tuon koulu­opetuk­sen saralla.

 87. “Israelilaiset määräävät myös ara­bit nou­dat­ta­maan sap­atin määräyk­siä, ja pahoin­pitelevät sen rikko­jia, vaik­ka mitä juu­ta­lais­ten sap­atin pitäisi muille uskon­noille kuulua.”

  Tuo­ta… olisiko­han sin­ul­la, Osmo näyt­töä täl­lä väitteellesi?

  Min­ul­la kun on ollut sel­l­ainen has­su käsi­tys, että siel­läpäin ara­bit käyvät juu­ta­lais­ten kaupois­sa per­jan­taisin ja juu­ta­laiset vas­taavasti ara­bi­en kaupois­sa lauantaisin. 

  Mus­ta­hatut arvatenkin viskelevät kivil­lä kaikkia jot­ka hei­dän alueelleen sap­at­ti­na eksyvät. Poli­isin suorit­tamista pahoin­pite­ly­istä noin lain sali­imis­sa rajois­sa en ole kuul­lut. Jerusalem Postinkin verkko­sivut päivit­tyvät näem­mä myös lauan­taisin tätä nykyä.

  Vaan pro­pa­gan­dan­teosta ei poli­itikko kai hevin irti pääse, akti­ivi­u­rankaan jälkeen.

 88. Osmo: “Israelilaiset määräävät myös ara­bit nou­dat­ta­maan sap­atin määräyksiä…”

  Pitääkö tämä oikeasti paikkansa ja mitä käytän­töjä tuo koskisi? 

  Minä kun muis­te­len Jerusalemista, että siel­lä saat­toi men­nä per­jan­tai-iltaisin ara­bikup­pi­loi­hin syömään ja kris­til­lisi­in pubei­hin juo­maan, vaik­ka kaik­ki kosher­im­mat mes­tat oli kiinni.

  Tel Avivis­sa taas on niin lib­er­aalia, ettei sap­at­tia tarvin­nut noteeratakaan.

  1. Ei se tietenkään koske kaikkia. Tuskin ketään baar­in­pitäjää Jerusale­mis­sa tul­laan pahon­pitelemään. Asi­aa koske­va Helsin­gin Sanomi­nen uuti­nen tuli muis­taak­seni maaseudul­ta. Myös New Yorkissa on lupa opet­taa evoluu­tio­teo­ri­aa. Tuomit­se­va uskon­nol­lisi­is viihtyy maaseudulla.

 89. Ylipäätään taka­pa­juinen ahdas­mielisyys viihtyy maaseudul­la, mut­ta käsit­tääk­seni ei mitenkään aina ole kyse paikallisen uskon­non jyrkim­mistä tulkin­noista, vaan niistä taka­pa­jui­sista yhteisöä yli yksilön korostavista asen­teista, jot­ka yhdis­tävät taka­pa­ju­loi­ta kaikissa kult­tuuripi­ireis­sä. Itse uskon­non suh­teen nois­sa kylis­sä saate­taan olla melko maltil­lisia. Tämä kyl­lä on vain muis­tiku­va jostakin lehtiar­tikke­lista, koskien Kes­ki-Aasi­aa tai jotain.

 90. Osmo,

  Kai me kuitenkin voimme olla yhtä mieltä siitä, että Suo­mi lie­nee maail­man tasa-arvoisin ja vähiten rasisti­nen maa nykypäivänä?

  Hol­lan­ti, Sveit­si tai Ruosi eivät ainakaan min­un mittareil­lani pär­jää. Mui­ta ehdotuksia?

  Kari

 91. Län­si­maalaisen ns. tiedostavais­ton itsein­ho, kään­teinen rasis­mi ja älylli­nen rap­pio on sinän­sä mie­lenki­in­toinen ilmiö. 

  Monikult­tur­is­mi on psykol­o­giselta ja ide­ol­o­giselta profi­ilil­taan nykypäivän kom­mu­nis­mia. Saa nähdä katu­vatko tämän aat­teen nykyiset toteut­ta­jat aikanaan yhtään sen enem­pää kuin mitä kom­mu­nis­tit katu­vat tänäpäivänä.

  Entä kuin­ka syväl­lä val­heessa pitää täl­lä ker­taa käy­dä ennen kuin oma ylpeys rupeaa anta­maan perik­si myön­tää utopi­ak­si kuvitel­lun karu todellisuus?

 92. On oikeas­t­aan aika surullista, että täl­läkin listal­la on human­isti­nen tutkimus työn­net­ty tois­ar­voik­sek­si hömpäksi.
  Joskus on kuitenkin myös mah­dol­lista tehdä vas­taisku. Siper­ian karkoituk­sista on ole­mas­sa myös tutkit­tua tietoa ja tarkko­ja lukuja.
  Aloit­taa voi vaik­ka tästä: http://www.migrationinstitute.fi/art/Engman.pdf

  Luulen että tuos­sa on mon­elle uut­ta tietoa ja Osmon mainit­se­ma 120 vuot­ta on var­maan hatus­ta vedet­ty heitto.

  1. Tuo 120 vuot­ta on aika tark­ka luku. Kuole­man­ran­gais­tus pois­tui 1889 tai 1890, en saa tästä wikipedi­an artikke­lista tarkkaa selvyyt­tä. Min­un ymmärtääk­seni Suomen tuomiois­tuimetg jatkoi­vat kuole­man­ran­gais­tusten tuomit­semista, mut­ta tsaari kumosi ne automaattisesti. 

   Wikipedia: “Suomes­sa vuo­den 1734 lain rikoskaari määräsi jumalan­pilka­s­ta kuoleman­rangaistuksen.[3] Vuo­den 1823 jäl­keen sitä tosin ei enää käytän­nössä sovellettu[4], sil­lä tuol­loin keis­ari päät­ti armah­dus­val­tansa nojal­la muut­taa kaik­ki kuole­man­tuomiot muik­si ran­gais­tuk­sik­si, taval­lisim­min karkotuksiksi.[5]

   Vuo­den 1889 rikoslais­sa oli Jumalan pilkkaa koske­va pykälä. Vuodes­ta 1890 eteen­päin enim­mäis­ran­gais­tus jumalan­pilka­s­ta oli neljä vuot­ta vankeutta”

 93. Kun nyt on huo­mat­tu, että kaikkia juu­ta­laisia ei sovi ortodok­sivei­jare­it­ten vuok­si mol­la­ta ja että abort­tilekure­itakin tap­pa­vat ovat vain pieniosa USA:n fun­da­men­tal­is­teista, niin mitäs jos huo­mat­taisi­in, että fun­da­men­tal­is­timus­lime­ja on vain hyvin pieni osa mus­limeista. Huo­mat­taisi­in vaik­ka sel­l­aiset suuret mus­lim­i­maat kuin Indoneisia, Venäjä ja USA, jois­sa mus­limeista ei juuri ole ollut harmia. 

  http://www.islamicweb.com/begin/muslims_population.gif

  Venäjäl­lä toki on ollut harmia alueil­la, jos­sa mus­lime­ja asuu. Harmien syynä ei ole ollut uskon­to vaan mm. taloudel­liset ja nation­al­is­tiset pyrkimykset. 

  Ja sit­ten voitaisi­in miet­tiä, että mik­si sivi­ilin tap­pami­nen itse­murhapom­mit­ta­mal­la on paljon pahempi kuin sivi­ilin tap­pami­nen esim tykil­lä, ohjuk­sel­la tai vaikka­pa itse­murha-ampumal­la (kuten Suomes­sa on tapana).

  Jos joskus voisimme käsitel­lä kaikkia uskon­to­ja samoin tavoin: pieni uskon­nol­lisu­us lie­nee vält­tämätön­tä, mut­ta hurah­t­a­mi­nen mihin tahansa on pahas­ta ja väki­val­lan perustelem­i­nen pyhin kir­joituksin ja mieliku­vi­tu­so­len­to­jen kehoituksin on pahas­ta, väärin ja toiv­ot­tavasti — vaikka­pa elin­ta­soa paran­ta­mal­la — vältettävissä.

 94. Kari kir­joit­taa
  > Kai me kuitenkin voimme olla yhtä mieltä siitä,
  > että Suo­mi lie­nee maail­man tasa-arvoisin ja
  > vähiten rasisti­nen maa nykypäivänä?
  ja sanoo käyt­tävän­sä omia mittareitaan. 

  YK:n mittare­it­ten mukaan suo­mi oli 2009 taloudel­lisen tasa-arvon mukaan luetel­tuna sijal­la 12: http://hdrstats.undp.org/en/indicators/161.html

  rasis­mista per maa ei hel­posti löy­dy tilas­to­ja. EU tutkimuk­ses­sa tosin soma­lit koke­vat Suomes­sa enem­män uhkailua yms kuin mikään muu poruk­ka EU:ssa. Että en nyt ihan heti usko Suomen ole­van maail­man vähiten rasisti­nen maa. 

  Mut­ta voi toki olla, että nämä tiedot eivät ole mit­tään ver­rat­tuna Karin omi­in, anek­doot­tei­hin ja omaan koke­muk­seen, perus­tu­vi­in mittarei­hin. Anek­dootit ovat hyvä lähde ennakkolu­u­loille ja todel­lisu­u­den kieltämiselle.

 95. az:

  Monikult­tur­is­mi on psykol­o­giselta ja ide­ol­o­giselta profi­ilil­taan nykypäivän kom­mu­nis­mia. Saa nähdä katu­vatko tämän aat­teen nykyiset toteut­ta­jat aikanaan yhtään sen enem­pää kuin mitä kom­mu­nis­tit katu­vat tänäpäivänä. 

  Ei sitä anteek­sipyyn­töä koskaan tule.

  Her­ran vuon­na 1973 Kekko­nen val­i­ti­in Kekkosen paikalle. Ja siloin — luul­tavasti vasem­mis­ton älykkäin tyyp­pi — E. Tuomio­ja haukkui Eduskun­nas­sa fasis­teik­si niitä, joiden mielestä pitäisi nou­dat­taa perus­tus­lakia ja antaa kansan vali­ta johtajansa.

  Anteek­sipyyn­töä ei ole näkynyt.

  Enkä kyl­lä pidät­tele hengitystäni.

  Mut­ta älä nyt az ole niin huolis­sasi, kyl­lä me tämän Suomen saamme kasas­sa pysymään. Isäni sanoi min­ulle aikanaan: “mielel­län­hän sitä saisi vaik­ka pelkkiä tyt­täriä, mut­ta pojan minä olen isän­maalle velkaa” Ja kyl­lä minä sen hom­man myös hoidan!

  Kari

 96. Mat­ti Kinnunen:

  Ja sit­ten voitaisi­in miet­tiä, että mik­si sivi­ilin tap­pami­nen itse­murhapom­mit­ta­mal­la on paljon pahempi kuin sivi­ilin tap­pami­nen esim tykil­lä, ohjuk­sel­la tai vaikka­pa itse­murha-ampumal­la (kuten Suomes­sa on tapana). 

  Niin, amerikkalaiset pysäyt­tivät kansan­murhan Euroop­sas­sa 40-luvul­la, Balka­nil­la 90-luvul­la, Afgan­istanis­sa 2000-luvul­la. Jos se nyt sinus­ta on ihan saman­laista “ihmis­ten tap­pamista”, niin ehdotan uut­ta lääkitystä.

  Kari

 97. Soin­in­vaar­al­la on var­maan tarkat tietoläh­teet Yhdys­val­to­jen julk­i­sista kouluista, kun noin notkeasti tulee ennakkolu­u­loisia juttuja.
  Koul­u­lau­takun­ta ei voi ohit­taa lakia, vaik­ka kuin­ka mieli tek­isi. Esimerkik­si biolo­gi (ja kato­li­nen) Ken­neth Miller on ollut todis­ta­jana oikeu­denkäyn­neis­sä, jois­sa oikeus on toden­nut “älykkään suun­nit­telun” ole­van vain kreaton­is­mia toisel­la nimel­lä ja siten uskon­toa, jon­ka laki kieltää julk­i­sis­sa kouluissa.
  Hän ker­too saa­vansa yhtey­de­not­to­ja opiske­li­joil­ta islamisi­laista mais­sa, jois­sa kysytään, miten he voisi­vat saa­da oppia evoluu­tio­ta. Islamistit kun pitävät Dar­winia juu­ta­lais­ten juonena.
  Kiin­nos­tuneet voivat lukea skep­tikko­sivuil­ta lisää 

  “Yhdys­val­lois­sa tele­vi­siopa­pit kehot­ta­vat murhaa­maan poli­it­tisia vas­tus­ta­jia ja abort­tilääkäre­itä myös murhataan. Kos­ka rikos tehdään uskon­non suo­jas­sa, ylly­tyk­ses­tä ei joudu vanki­laan. Jos­sain pimeässä Kes­ki-Län­nessä koul­u­lau­takun­ta kieltää evoluu­tio­teo­ri­an opetuk­sen tai vaa­di­taan ainakin sen rin­nal­la esitet­tävän kaiken maail­man hömppää.”
  Sen­tään sen ver­ran tarkasti fak­tois­sa pysyvänä tarkentaa
  “Myös New Yorkissa on lupa opet­taa evoluutioteoriaa.”

  Ikään kuin siihen tarvit­taisi­in eril­listä lupaa. Vai onko Soini­vaar­al­la tosi­aan evi­denssiä kouluista, joille on annet­tu tämä lupa.
  En ihan heti ole myöskään löytänyt korkeim­man oikeu­den päätöstä, jos­sa ker­ro­taan, että vanki­laan ei joudu, jos tekee rikok­sen uskon­non nimis­sä. Mut­ta muuten samas­ta rikok­ses­ta kyl­lä joutuu.

  1. Kyl­lä nämä ovat ihan tosi­ta­pauk­sia, tai ainakin lehdis­tö on niitä rapor­toin­ut. En jaks­da muis­taa paikkakun­taa, mut­ta suo­ma­laises­sa lehdis­tössä uuti­soin­ti­in laa­jasti amerikkalaisen koul­u­lau­takun­nan päätök­ses­tä kieltää evoluu­tio­teo­ri­an ope­tus. Yleisem­pi vaa­timus on opet­taa kreation­is­mia evoluu­tio­teo­ri­an rin­nal­la. Niin alas maa ei ole vajon­nut, että korkein oikeus yhty­isi moi­seen humpuukki­in; päin vas­toin, se on päät­tänyt toisin. Aiheena oli se, syn­nyt­tääkö myös kristi­nusko kiihkomielisiä kahjo­ja eikä se, tekeekö se amerikkalais­ten enem­mistöstä kahjoja. 

   Noin vuosi sit­ten joku tele­vi­siopal­li kehot­ti murhaa­maan Venezue­lan pres­i­dentin. Jos Suomes­sa joku kehot­taisi murhaa­maan Ruotsin päämin­is­teri tele­vi­si­olähetyk­sessä, uskoisin, että siihen puu­tut­taisi­in. Uskoisin, että jos tele­vi­sion uuti­sankkuri olisi tehnyt saman Yhdys­val­lois­sa, hänenkin toimi­in­sa olisi puu­tut­tu ankaram­min kuin tuon kri­t­il­listä lähim­mäisen­rakkaut­ta saar­nan­neen pas­torin puheisiin. 

   Kan­nat­taisi Suomes­sakin tutkia, kuin­ka hyvin kris­til­lis­ten koulu­jen oppi­laat keskimäärin suo­ri­u­tu­vat biolo­gian ylioppilaiskokeissa. 

   New Yorkin koulu­jen osalta käytin epä­tarkkaa ilmaisua. Siel­lä sen­tään kukaan ei ole kiire­htinyt kieltämään evoluu­tio­teo­ri­an opetusta.

 98. Maal­la, entisessä kotikun­nas­sani, islami­nuskoinen maa­han­muut­ta­ja ystävystyi paikallisen evanke­lis-luter­i­laisen kirkko­her­ran kanssa, osal­lis­tui paikallispoli­ti­ikkaan ja pääsi jopa kun­nan­val­tu­us­ton puheen­jo­hta­jak­si. Hän ja hänen lapsen­sa oli­vat min­ulle — ja useim­mille muillekin paikkakun­ta­laisille — ensisi­jais­es­ti yksilöitä, tut­tu­ja ihmisiä, eivät jonkin etnisen tai uskon­nol­lisen ryh­män edus­ta­jia. Hänen tyt­tären­sä eliv­ät ihan nor­maalia elämää ilman huntua ja osal­lis­tu­i­v­at ev.lut. seu­rakun­nan toim­intaan, heil­lä oli suo­ma­laisia poikaystäviä ja nykyään heil­lä on suo­ma­lainen aviomies, yliopis­tok­oulu­tus, lap­sia ja työ­paik­ka. Hän­tä ei las­ke­ta maltil­li­sista maa­han­muut­ta­ja­mus­limeista puhut­taes­sa, kos­ka hän muut­ti Suomeen avioidut­tuaan suo­ma­laisen naisen kanssa, oli aka­teemis­es­ti koulutet­tu ja koulu­tus­taan vas­taavas­sa työssä ja kotoisin Aasi­as­ta eikä Afrikasta. 

  Molem­mat tun­te­mani soma­lit ovat niitä 90-alus­sa Suomeen tullei­ta aka­teemisia. Hei­hin tutus­tu­in yliopis­tol­la, kos­ka olin samal­la kurssil­la. Toinen heistä on SINEn puheen­jo­hta­ja, mut­ta silti hekään eivät kel­paa esimerkeik­si maltil­li­sista maa­han­muut­ta­ja­mus­limeista, jos etukä­teen on päätet­ty, että “maa­han­muut­ta­ja­mus­limeil­la” viitataan vain luku­taidot­tomi­in pako­laisi­in, jot­ka eivät vielä ole ehti­neet kotiu­tua Suomeen. Jotenkin tun­tuu siltä, että niistä mus­lim­i­fun­da­men­tal­is­teista halu­taan puhua yleistäen ongel­ma laa­jem­paan etniseen tai uskon­nol­liseen ryh­mään — jos joku ryh­män osajoukko ei sovi kuvauk­seen, hei­dät voidaan aina raja­ta pois “poikkeuksi­na”.

 99. Osmo, halu­atko kom­men­toi­da Eero Palo­hei­mon maa­han­muut­topoli­it­tisi­in erim­ielisyyk­si­in liit­tyvää eroa vihreistä näin tuoreeltaan? 

  Nähdäänkö Suomes­sa tule­vaisu­udessa uusi, vakavasti otet­ta­va ympäristöpuolue ja Vihreät rp. voisi muut­taa nimen­sä vaik­ka “Fem­i­nis­tis-gen­der-teo­reet­tis-monikult­tur­isti­nen aloite rp:ksi” Ruotsin “Fem­i­nis­tiskt Ini­tia­tiv” ‑puoluet­ta mukaillen?

 100. Kansan­murhan lopet­ta­mi­nen murhaa­mal­la kansaa ja luo­ma­l­la kansan murhaamille suo­tu­isat olostuh­teet (Irak) onkin sit­ten todel­la main­io­ta politiikkaa.

  Käsit­tääk­seni Afgan­istanis­sakin kansaa alkoi kum­masti kuol­la paljon enem­män USA:n (sinän­sä lail­lisen, mut­ta surkeasti hoide­tun) kansan­murhanestiämishyökkäyk­sen jälkeen. 

  Ja jos nyt ihan tarkko­ja ollaan, niin nat­sit hävi­sivät NL:lle, eivät USA:lle.

 101. Nyt ikivihreä Eero Palo­heimol­lakin paloi hihat vihrei­den äly­va­paaseen maa­han­muut­topoli­ti­ikkaan: hän erosi vihreistä.

 102. Mat­ti Kinnunen,

  Ei kaikkia uskon­to­ja tietenkään voi käsitel­lä samoin tavoin, kos­ka niiden oppi­rak­en­teet ja oppi­sisäl­löt eroa­vat toi­sis­taan merkittävästi.

  Islam on kristi­nuskoa paljon harmil­lisem­pi, tukah­dut­tavampi ja väki­val­taisem­pi uskon­to jo oppi­rak­en­tei­den­sa ja niiden sisäl­lön joh­dos­ta. Oli sitä kul­ta-ajan myyteistä huoli­mat­ta tuhat vuot­ta sit­ten, ja on sitä nyt.

  Euroopas­sa ei ole koskaan ollut varsi­naista teokra­ti­aa, vaan kristi­nuskon piiris­sä maal­liset ja teol­o­giset voimat kävivät vuo­sisato­jen ajan val­tatais­telua, jos­sa kirkko ei koskaan saanut hal­lit­se­vaa ase­maa. Tätä edesaut­toi nimeno­maan kristi­nuskon oppi­rakenne, joka teki tämän eron.

  Eikä ole myöskään epä­selvää, etteikö kirkko noiden vuo­sisato­jen mitas­sa olisi keskimäärin osoit­tanut korkeam­paa moraalia kuin val­las­ta tais­telleet ruhtinaat.

  Kristi­nuskon suuret moraaliset hyveet, eri­tyis­es­ti ihmis­ten omien puut­tei­den, vail­li­naisu­u­den, syn­tisyy­den pain­ot­ta­mi­nen ovat islamista eroavia. En tarkoi­ta, etteikö näitä piirteitä olisi myös islamis­sa, mut­ta ne ovat kristi­nuskos­sa olleet eri­tyisen pain­ot­tuvia. Tämä itse­tutkiskelu on väistämät­tä myös oman elinympäristön­sä “syn­tisyy­den” tutkiskelua ja sen vas­taisia pyrkimyk­siä. Ei ole sik­si yllät­tävää, että juuri kirkko aikanaan vas­tusti uuden maail­man asukkaiden orju­ut­tamista, ja juuri kirkko oli etulin­jas­sa orju­u­den vas­taises­sa taistelussa.
  En suinkaan vähät­tele kristi­nuskoon liit­tyviä ongelmia, mut­ta his­to­ri­al­lises­sa mitas­sa se oli merkit­tävä euroop­palaisen human­is­min ja korkeam­man moraalin syn­tyyn posi­ti­ivis­es­ti vaikut­tanut tekijä.

  Islamis­sa maalli­nen ja uskon­nolli­nen ovat nivoutuneet paljon erot­ta­mat­tomam­min ja jous­ta­mat­tomam­min yhteen. Vas­taavaa syn­tisen ihmisen nöyr­tyvää itse­tutkiskelun perin­net­tä heil­lä ei ole ollut.
  Islam on ollut suh­teessa mui­hin ihmisi­in määrääväm­min ylpeä kuin nöyr­tyvä. Tämä on suit­sin­ut ja ehkäis­syt kri­it­tisen keskustelukult­tuurin syn­tymistä. Nöyr­tyvä ihmi­nen on avoimem­pi kuun­tele­maan viko­jaan kuin ylpeä.

  Ilman kris­til­lis-human­is­tisen maail­man kolo­nial­is­tista vaiku­tus­ta esimerkik­si mainit­tu orju­us olisi yhä arkipäivää lähi-idässä.

  Varsi­naista yksilön vapaut­tanut­ta ja human­is­min syn­nyt­tänyt­tä yhteiskun­nal­lista pros­es­sia ei ole syväkult­tuurin juuria myöten läpikäy­ty kuin Euroopas­sa. Täältä aate on viety toisaalle, tai yritet­ty viedä, mut­ta heil­lä ei ole sille vas­taavaa omaa per­in­töään, joka olisi muo­dos­tunut osak­si hei­dän kult­tuurista selkäydintään.

  Pin­takult­tuurin human­is­mi ja syväkult­tuurin human­is­mi eroa­vat toi­sis­taan merkit­tävästi. Niin ilmen­tymiseltään kuin vahvu­udeltaan. Pin­takult­turi tip­puu hel­posti niskoil­ta tarpeen tullen, syväkult­tuuri ei, kos­ka se on mitä olet sisimpiäsi myöten.

  Sik­si vain hyvin har­va vapaas­sa län­si­maas­sa kas­vanut nati­ivi hurah­taa tuon human­is­min vas­taiseen ääri­op­pi­in. Nuorten län­si­maalais­ten mus­lim­imi­esten kohdal­la tämä luku on suh­teessa poikkea­van korkea sil­loinkin kun hei­dän van­hempansa ovat olleet ns. maal­lis­tunei­ta ja länsimaalaisia. 

  Ovatko van­hem­matkaan sitä todel­la aina olleet on myös oma kysymyk­sen­sä. Esimerkik­si Sak­san turkki­lai­sista san­o­taan, että val­taosa heistä on maal­lis­tunei­ta, mut­ta toisaal­ta ainakin 50% hei­dän lap­sis­taan eivät saa itse vali­ta omaa puolisoaan. Mitä tarkoit­taa se, ettei saa seu­rustel­la, ei vali­ta puolisoaan, ei ihas­tua, ei rakas­tua…? Mitä se todel­la tarkoit­taa ihmiskäsi­tyk­sen suhteen.

  Pain­o­tan tässä kult­tuurien fun­da­men­taal­ista eroa syvä­ta­sol­la. Ei ole yhtä kasvo­ton­ta muut­tu­jaa esim. “uskon­to”, joka sit­ten sisäl­löstään riip­pumat­ta saat­taisi olla fun­da­men­taalisem­paa tai vähem­män fun­da­men­taal­ista. Vaan tuon itse opin sisäl­löl­lä on hyvin suuri merkitys.

  Kat­soit­teko YLE:n mus­lim­ielämää? Ohjel­man tavoit­teek­si oli julk­i­lausu­tusti asetet­tu monikult­tuurisu­u­den edis­tämi­nen. Tätä varten ohjel­maan val­i­tut mus­lim­it oli­vat taa­tusti maltil­lisim­mas­ta päästä.

  Siitä huoli­mat­ta näiltä maltil­lisil­takin tuli väli­in selkäpi­itä hyytäviä as-mat­ter-of-fact rauhal­liseen äänen­sävyyn lausut­tu­ja näke­myk­siä. Esimerkik­si tämä Suomen-syyr­i­alainen lääkäri Anas nimeltään. Hän ilmoit­ti noin vain, ettei islamis­sa naisel­la ole oikeut­ta osal­lis­tua hau­ta­jaisi­in. Miet­tikää hyvät monikult­tur­is­tit het­ken aikaa, mitä tarkoit­taa ettei nainen saa olla läs­nä hyvästelemässä äitiään, poikaansa, aviomiestään.

  Tämä lääkäri-imaa­mi ei näh­nyt asi­as­sa ongel­maa, kos­ka nainen voi kyl­lä vierail­la hau­dal­la myöhem­min. Sit­ten tois­teli toisaal­la vähän väliä, ettei islamin ja län­si­maisen yhteiskun­nan välil­lä ole mitään ristiriitaa.
  Imaamin homosek­suaal­isu­u­den vihaamises­sa ei sinän­sä ollut mitään yllät­tävää, kos­ka kyl­lähän “maltil­lises­sa” Turkissakin reilusti yli 80% ei homosek­suaal­isu­ut­ta hyväksy. Meil­lähän luku on täysin päinvastoin.

  Tulee mieleen toinen maltill­i­nen islamin medi­akas­vo, Suomen islamien julk­isu­udessa näkyvin oppin­ut, usein lin­nan­juhlil­lakin nähty, joka n. vuosi sit­ten tokaisi aivan kuin asia olisi mitä luon­nol­lisin ja loogisin, että mik­si 13-vuo­ti­ais ei saisi nai­da aikuista miestä, jos sen ikäiset seu­rustel­e­vat keskenäänkin. Miet­tikää, minkä val­ta­van syväkult­tuurisen eron tuol­lainen yksikin lausah­dus voi pal­jas­taa län­si­maid­en ja islamin välillä.
  Monikult­tur­is­tit hiljenevät täl­lai­sista siinä kuin aikanaan kom­mu­nis­tit hiljenivät idän ruokajonoista.
  Mikään ei syn­nytä yhtä vah­vasti kri­it­tisyyt­tä kuin antaa mus­lim­ien itse puhua puolestaan. Ilman kaiken omas­ta human­is­tis­es­ta näkökul­mas­taan selit­tävää ja pyöris­televää ymmärtäjää välissä.

  Sit­ten totean vielä tämän, kos­ka se on tot­ta ja merkit­tävä tek­i­jä, vaik­ka kuin­ka halu­aisi, ettei asia niin ole.
  Islami­lai­sis­sa mais­sa lähi-idässä ja Afrikas­sa ihmis­ten keskimääräi­nen syn­nyn­näi­nen impul­si­ivi­su­us ja älykkyys osaltaan väistämät­tä vaikut­ta­vat siihen miten kult­tuuri ja sen myötä uskon­to ilmentyvät.

 103. Chavezin murhaamista vaati tv-evanke­lista Pat Robert­son. Hänen tv-ohjel­maansa Suomes­sa lähet­ti HS:n usko­vaisen Ojarek­sen perus­ta­ma TV7, mut­ta tuo murhakäskyko­hu sai hei­dät vai­h­ta­maan UK:n ver­sioon ko. ohjelmasta.

  Evoluutiokoekielto(opetus ei aivan suo­raan kiel­let­ty mut­ta ten­tikysymyk­set evoluu­tios­ta osaval­tio­ta­sol­la lopetet­ti­in) tuli Kansasin osaval­tios­sa voimaan 1999, mut­ta se perut­ti­in toi­sis­sa vaaleis­sa myöhem­min kuin tuli järkeväm­mät. Yksi tausta“piru” oli Tom Willis, joka New Sci­en­tistin haas­tat­telus­sa piti myöskin maa­ta liikku­mat­tomana kos­ka Raa­mat­tu niin sanoo.

  2007 Louisianan kuvernöörik­si tuli Bob­by Jin­dall joka halu­aa ID-kreation­is­min ope­tus­ta koului­hin (Intel­ligetn Design on uusi ovela yri­tys vesit­tää evoluu­tio-ope­tus kouluis­sa). Hän on jo allekir­joit­tanut siihen pyrkivän lain.

  Moni­in US-osaval­tioiden repub­likaanien puolue-ohjelmi­in on kir­joitet­tu vaa­timus evoluu­tio-opetuk­sen kyseenalais­ta­van ID/kreationismin tuomis­es­ta koului­hin.. (kuten myös kasvi­huoneilmiön, sukupu­u­ton, hyv­in­voin­ti­val­tion(! heille wel­fare state tarkoit­taa kom­mu­nis­mia) tms kyseenalais­tamista kouluis­sa tai opetuk­sen rajoittamista).

 104. Uudem­pi oikeustapaus (Kitzmiller vs Dover Area School Dis­trict) kos­ki itse ID-kreation­is­mia ja se tapah­tui Penn­syl­van­ian osaval­tios­sa 2005, Tuo­mari Jonesin päätös jouluku­us­sa 2005, joka tuomit­si ID:n uskon­nok­si eikä tieteel­lisek­si, on koitunut näköjään ID-liik­keelle tuhoisaksi. 

  Suomes­sa siihen ID-oppi­in ovat koit­ta­neet saa­da vielä eloa prof. T.Puolimatka ja prof M.Leisola ja lääkäri Reinikainen..(Suomessahan aal­lot tuloo rapakon takaa vähän myöhässä 😉

  Leiso­la, Reinikainen ja USAs­sa pres­i­dent­tiehdokas Sarah Palin usko­vat 6–10’000 v ikäiseen maa­pal­loon tai ainakin yhtä lyhy­een elämän­his­to­ri­aan ja Nooan tul­vaan. Sel­l­aisen käteen ydi­nas­esalkku ? Huh..

 105. Mainit­takoon vielä tärkeä tapaus: USAn kris­till­i­nen opinahjo Bob Jones Uni­ver­si­ty ei pitkään laskenut mus­tia opiskele­maan 1971 asti ja senkin jäl­keen eriro­tu­is­ten deit­tailukiel­to oli voimas­sa 3.3.2000 asti jol­loin nousi kohu ja tv:ssä annet­tu lupaus lopet­ti deittikiellon.

  Ko. yliopis­tossa ei opete­ta evoluu­tio­ta ainakaan tavan tapaan vaan kris­til­listä luomisop­pia eli kreationismia.

 106. Anteek­si tietämät­tömyyteni, mut­ta kun matkus­tan esim. USA:han niin pitää tehdä selkoa eri­lai­sista elämän­tavoista ja sairauk­sista ml. AIDS yms.

  Onko esim. AIDS tai joku muu asia este päästä Suomeen?

 107. En ihan tiedä, mis­tä tääl­lä on tarkoi­tus keskustel­la. Ohi­men­nen voin ker­toa vaik­ka, että Niko­lai I alkoi käyt­tää armah­du­soikeut­ta kris­til­lisen vakau­muk­sen­sa vuok­si. Kristi­nuskol­la on tuol­lainen vaiku­tus ollut muutoinkin.

 108. Kan­tavihreä Eero Palo­heimo on näem­mä juuri eron­nut vihreistä protesti­na vihrei­den maa­han­muut­to- ja monikult­tuurisu­us­poli­ti­ikalle. Hän kut­suu perusteluis­saan vihrei­den näke­myk­siä tekopy­hik­si ja nai­iveik­si. Osmol­ta kom­ment­tia tähän?

 109. Kyl­lä var­maan on tot­ta, sehän oli lehdessäkin.
  Soin­in­vaara tun­tuu usko­van mitä kir­joite­taan, jos se ruokkii omia ennakkolu­u­lo­ja. Onko­han tul­lut vietet­tyä liian paljon aikaa Tuomio­jan seuras­sa. Muis­tan kyl­lä itsekin mm. Kansasin osaval­tion koul­u­lau­takun­nan yri­tys­tä “älykkäästä suun­nit­telus­ta” ker­tomisen lisäämis­es­tä. Sekin yri­tys kyl­lä kaa­tui. Muis­te­len, että kumoami­nen uuti­soiti­in Suomessa.
  Kysyin mm. mil­lä perus­teel­la tulee väitet­tyä, että New Yorkissa on lupa opet­taa evoluutiota.
  Siis, että siihen tarvit­taisi­in erik­seen jokin lupa.
  Korkein oikeus on päät­tänyt, että kreaton­is­min opet­tamisen evoluu­tion rin­nal­la on lainvastaista.
  Yli 300 miljoo­nan asukkaan maas­sa on aika lail­la koul­u­lau­takun­tia, joista jotkut voivat kek­siä mitä tahansa hölmöä. Ei ole ihan vieras­ta pienem­mässäkään maass­sa. (Nor­jas­sa muuten ope­tus­min­is­teri Bon­de­vik yrit­ti saa­da “evoluu­tion kri­ti­ikkiä” koului­hin). Siis ihan tuos­sa naa­puris­sa näyt­tää ole­van “repub­likaanilähiössä asu­via punaniskoja”.
  Toinen asia on se, että koul­u­lau­takun­nan päätök­sen ollessa lain­vas­taisen, se kumo­taan. Ei tarvitse viedä korkeim­paan oikeu­teen. Näin on käynyt juuri näis­sä “älykkään suun­nitelun” tapauksissa.
  Siis, mis­sä julkises­sa koulus­sa USAs­sa on todel­la kiel­let­ty evoluu­tion opet­ta­mi­nen? Ja onko päätös pitänyt oikeudessa, sil­lä 100% var­muudel­la kiel­to vietäisi­in oikeu­teen. Niil­läkin seuduil­la, jois­sa uskon­non merk­i­tys on suurem­pi, on muitakin asukkai­ta jot­ka kyl­lä vetävät kiel­lon oikeu­teen. Minäkin tek­isin niin.

  Alas­tom­as­sa kaupungis­sa on 8 miljoon­aa tari­naa, kyl­lä sieltäkin löy­tyy joku kahe­li vaa­ti­maan evoluu­tion opetuk­sen kieltämistä tai pakol­lista kasvis­ruokapäivää. Toinen jut­tu on, suos­tu­taanko ja kol­mas, se tärkein, hyväksyykö oikeus päätöksen.
  On ihan hyvä jut­tu tutkia eri koulu­jen oppi­laiden pär­jäämistä samoissa kokeissa.
  Sitähän Suomes­sa tehdäänkin. Suomen Kris­till­i­nen koulu oli muuten tänä vuon­na paljon edel­lä eräi­den vihrei­den hehkut­tamia Stein­er-koulu­ja. Biol­o­gis­sa pär­jäämistä en tiedä, mut­ta Steiner­in ideat eivät ole ihan Nobel-kamaa. Toiv­ot­tavasti Soin­in­vaara tart­tuu koulu­jen ver­tailu­un vakavasti.
  Käsi­tyk­seni mukaan katoliset koulut ovat esim. juuri New Yorkissa saa­neet erit­täin hyviä tulok­sia. Siis myös biolo­gias­sa. Lisäk­si niiden hallinto on todel­la paljon kevyem­pi kuin kaupun­gin julk­isten koulu­jen. Muis­taak­seni New Yorkissa on julk­isten koulu­jen hallinnos­sa 50 henkeä yhtä katolis­ten koulu­jen vas­taa­va kohden.
  James Too­ley kir­joit­taa kir­jas­saan The Beau­ti­ful Tree maail­man köy­hien pitämiä yksi­ty­isiä koulu­ja ja ker­too, kuin­ka mus­limiseudul­la Inti­as­sa kouluil­la on nimet kuten St. Mary School jne, kos­ka katolisil­la kouluil­la on siel­läkin niin hyvä maine.

  1. Kysymys oli siitä, voiko kristi­nusko sumen­taa jär­jen siinä mis­sä islam. Se, että se ei sumen­na enem­mistön järkeä, kuin jol­lakin pienel­lä paikkakun­nal­la, ei tarkoi­ta, ettei se sumen­na kenenkään tai edes merkit­tävän vähem­mistön järkeä tai edes pres­i­dentin järkeä. Jopa korkean oikeu­den tuo­marin jär­ki voi sumen­tua, kos­ka tuos­sa taisi olla kyse äänestyspäätöksestä.

 110. ‘Lurk­ki tms: kuka ja mikä puolue ajaa suomeen teokra­ti­aa? ’ (Kari Koskinen)
  Otit asi­ak­sesi ver­ra­ta lesto­ja Soma­lian islamis­tei­hin. Ko. islamistit aja­vat teokra­ti­aa ja tekevät itse­murhaisku­ja. Lestat eivät tee kumpaakaan, joten minä lasken hei­dät huo­mat­tavasti parem­mik­si ihmisik­si kuin islamistit.

 111. ‘Israelilaiset määräävät myös ara­bit nou­dat­ta­maan sap­atin määräyk­siä, ja pahoin­pitelevät sen rikko­jia, vaik­ka mitä juu­ta­lais­ten sap­atin pitäisi muille uskon­noille kuu­lua.’ (OS)
  Outoa. Juu­ta­laisen lain nou­dat­ta­mi­nen on mah­dol­lista juu­ta­laisille itselleen vain, jos heil­lä on joku ei-juu­ta­lainen tekemässä sap­at­ti­na vält­tämät­tömiä asioi­ta hei­dän puolestaan: http://en.wikipedia.org/wiki/Shabbos_goy

 112. Olen asunut sel­l­ai­sisa mus­lim­i­mais­sa kuin Male­sia ja Indonesia.
  Male­si­as­sa usko­to oli yksi val­lan käytön väli­nen eli mus­limeil­la oli poli­iti­nen ja hallinnolli­nen val­ta ja on var­maan vieläkin.
  Kiinalaiset taas hal­lit­se­vat businesselämää
  Uskon­non pukeu­tu­miskood­e­ja käytet­ti­in, jot­ta kansaryh­mät erot­tui­v­at toi­sis­taan riit­tävän selvästi ja mus­lim­it halu­si­vat korostaa her­rakansan roolia
  Male­sian väestö jakaan­tui malai­jei­hin n 60 % kiinalaista alku­perää ole­vi­in n 30 % ja 10 % oli­in­tialaisia, euroop­palaisia ym muita

  Suurin osa mus­limeista oli varsin maal­lisia, mut­ta joil­lain alueil­la esi­in­tyi kiihk­ousko­vaisu­ut­ta, mut­ta ryh­mät oli­vat pieniä ja hal­li­tus piti heitä kurissa.

  Mut­ta sekoit­tumista eri väestöryh­mien välil­lä ei juuri tapah­tunut, siitä piti huolen val­lit­se­va per­hekult­tuuri eli suku­un ei hyväksyt­ty kuin omaa ryh­mää ole­via edustajia.Perhe on sosi­aa­li­nen yksikkö jon­ka sisäl­lä toimii sosi­aal­i­tur­va ja avu­nan­to. Val­tio on yleen­sä sor­ta­ja ja vira­nomaiset eivät ole tur­van anta­jia vaan ryöstäjiä
  Tämä per­hekeskeisyys on pahempi yksilön vapaut­ta rajoit­ta­va tek­i­jä kuin val­tion rajoitukset.

  Tapasin malai­jin kanssa naimi­sis­sa ole­van suo­ma­laisen miehen ja hän työsken­te­likin jonkin aikaa Nokialle. Hän oli joutunut kään­tymään mus­limik­si, mut­ta kun hän ei ollut per­heen patri­arkan siu­naa­ma niin hän­tä syr­jit­ti­in per­heessä ja esim hänen oli vaikea saa­da työtä .
  Kiinalaiset oja intialaiset livat tavoil­taan vapaampia, mut­ta per­hey­hteisö oli heil­läkin sul­jet­tu ja sään­nöt per­heen hyväksyn­nästä tiukkoja

  Täl­lai­sista voimakkaan per­hekult­tuurin maista tule­vat eivät inte­groidu vaan jäävät eristyneik­si saarekeiksi.
  Male­si­as­sa väestöryh­mät ovat asuneet sato­ja vuosi, mut­ta eivät ole sekoittuneet.
  Ruha val­lit­see kuitenkin ryh­mien välil­lä ja saa­toimme istua iltaa malai­jit, kiinalaiset, intialaiset, euroop­palaiset kek­senään ja hauskaa viet­täen, mutt aruha on aina ohut ja on use­asti rikkoutunut mel­lakoi­hin ja tap­pi­o­hin, kun val­lan tas­apaino on jonkun mur­roksen vuok­si horjunut.
  Täl­laiset monikult­tuuriset maat eivät ole myöskään vapai­ta demokra­tioi­ta, sil­lä val­lan tas­apain­on hal­lit­sem­i­nen estää demokra­t­ian toteu­tu­mista ja keskit­tää val­taa ryh­mien johtajille

 113. Kristi­nusko syn­tyi aikoinaan islamin vas­tako­hdak­si, jon­ka jokainen voi lukea Jeesuk­sen opeista:

  “Se heit­täköön ensim­mäisen kiv­en, joka on syytön” (syn­tis­ten nais­ten kivittäminen).

  Kos­ton ja sharia-lakien mukaan raa­jo­jen silpomisen, ham­mas ham­paas­ta sijaan sijaan ARMO.
  “Jos sin­ua lyödään, kään­nä toinenkin poski…”
  Jne jne.

  AZ tapaili oma­l­la ter­mi­nolo­gial­laan samaa,
  mitä minäkin olen ehkä yrit­tänyt ilmaista:
  az kir­joit­ti 3.10.2010 kel­lo 14:16

  Kar­rikoiden voisi sanoa, että maa­han­muut­to on muoti-ilmiö ja työl­lisyyspe­ruste on varsin outo veruke maa­han­muu­tolle, kos­ka kak­si sukupolvea maa­han­muut­ta­jista on eläk­keel­lä, ennen kuin kol­mas jälkipolvi on jotenkin assim­iloitunut yhteiskun­taamme ja työelämään. 

  Vakavasti otet­tavaa tutkimusti­etoa akkul­tur­aa­tios­ta ja assim­i­laa­tios­ta löy­tyy tästä:
  http://ulkosuomalainen.com/artikkelit/0008/siirtolaisuustutkimus/akkultraatio.html

  p.s. en itse ole usko­vainen enkä edes kuu­lu kirkkoon, mut­ta kris­till­i­nen eti­ik­ka on min­ul­lakin geeneis­sä ja se on täysin vas­tako­htainen islamin opeille ja syn­tynyt islamin kri­ti­ik­istä. Kas siinä pul­ma, jota ei maa­han­muut­tovi­ras­tois­sa niin vain ratkaista.

  1. Aika hyvä oli­vat kristi­nuskon kehit­täjät ennakoimaan, kun se osasi syn­tyä islamin vas­tako­hdak­si jo ennen islamin perus­tamista. Eiköhän tuo kivit­tämi­nen ole van­hat­es­ta­men­til­lista perua.

 114. “Jopa korkean oikeu­den tuo­marin jär­ki voi sumen­tua, kos­ka tuos­sa taisi olla kyse äänestyspäätöksestä”

  Korkeim­man oikeu­den äänestyk­sessä oli kyse siitä, onko kyse perus­tus­lain kieltämästä asi­as­ta vai ei. Siitä voidaan olla eri mieltä eri perusteil­la riip­pumat­ta siitä, pitääkö maail­man syn­tyä ison lin­nun munas­ta Ilmattaren polvel­la tote­na vai ei. 

  Yksi­tyisessä yliopis­tossa voi tehdä vaik­ka mitä hölmöä, kuten esim. ns. Snell­man-yliopis­ton bio­dy­nami­ik­ka. On mm. opiske­li­jan omas­sa harkin­nas­sa, kuvit­teleeko yri­tys­ten ole­van hake­mas­sa kreaton­is­min tai steiner­i­laisu­u­den valaisemia kykyjä. Veron­mak­sajien raho­ja ei huuhaaseen tietenkään pidä tuhlata.

 115. Mat­ti Kinnunen:

  Käsit­tääk­seni Afgan­istanis­sakin kansaa alkoi kum­masti kuol­la paljon enem­män USA:n (sinän­sä lail­lisen, mut­ta surkeasti hoide­tun) kansan­murhanestiämishyökkäyk­sen jälkeen.

  Ja jos nyt ihan tarkko­ja ollaan, niin nat­sit hävi­sivät NL:lle, eivät USA:lle.

  Jos nyt ihan tarkko­ja ollaan, niin kyl­lä ne USA:lle hävi­sivät. Ja jos ihan tarkko­ja ollaan, niin afgaanien kannal­ta N:n val­ta oli parem­pli kuin Tale­baanien, vaik­ka siitäkään tuskin on paljon kau­nista sanottavaa.

  Kari

 116. Islam oli ole­mas­sa kult­turis­es­ti jo ennen “perus­tamis­taan”; ja ennen kir­joi­tus­taitoa. Kristi­nusko syn­tyi nimeno­maan sharia lain sukuisen kult­tuurin kri­ti­ikik­si. Kaut­ta his­to­ri­an nämä kult­tuu­rit ovatkin sit­ten olleet vas­takkain. Merkit­tävin yhteenot­to oli keski­a­jal­la Espan­jan val­taus, joka lop­pui verisesti. 

  Pahin­ta tässä keskustelun lat­teudessa on, että tämä monikult­tuurisu­us nähdään työvoimapolit­tise­na kysymyk­senä ja että kauko­maid­en ihmisiä tarvi­taan meil­lä paikkaa­maan vero­tu­lo­jen ehtymistä ja van­hus­ten huoltoa.

 117. Jospa nyt aluk­si ker­toisit yhden (1) paikan, jos­sa voi nähdä nais­puolisen soma­lin töis­sä. Myös yksikin näkemäni avioliitto/seurustelu länkkärim­iehen ja soma­li­naisen kanssa saat­taa muut­taa käsitystäni…

  Kari kään­si kysymyk­seni tuol­la kaukana ylhääl­lä epäolen­naisuuk­si­in (vaik­ka moni siihen tart­tuikin ja ker­toi mon­ta esimerkkiä). Kysymyk­seni oli, mis­sä olet tutus­tunut kult­tuuri­in niin hyvin että voit tuomi­ta sen noin? Vai perus­tuuko käsi­tyk­sesi kult­tuurin vas­ten­mielisyy­destä anek­doot­tei­hin, yksilöi­den sat­un­naistapaamisi­in ja net­tikir­joit­telu­un? Minä en rehellis­es­ti san­ot­tuna tiedä soma­lien kult­tuurista juuri mitään enem­pää kuin juuri nuo, mut­ta kuulen mielel­läni henkilöko­htaisem­pia ja ennenkaikkea syväl­lisem­piä koke­muk­sia. Onko sin­ul­la sellaisia?

  minä luulen, että tarvit­sisin toisen­laisi­akin koke­muk­sia ao. porukasta.

  …Ai niin, selvästikään ei. Mik­si sit­ten niin suurel­la var­muudel­la tuomit­set koko kult­tuurin, ja sen myötä kaik­ki sen edus­ta­jat (tai siltä se vaikut­taa) vastenmieliseksi?

  Ja mis­sähän päin maail­maa markki­na­t­alous näin toimi­ikaan? Resurssien tas­a­puo­li­nen jako on toteu­tunut? Asekaup­pa lop­punut? Rauha taattu?

  Suomes­sa, Ruot­sis­sa, Sveit­sis­sä, Hol­lan­nis­sa, Sin­ga­pores­sa, Male­si­as­sa…. Onko näis­sä jotain vikaa?

  Male­sian mai­ta ovat Indone­sia ja Fil­ip­pi­init, molem­mil­la on aseis­te­tut kap­inal­lisen­sa ja ter­ror­is­mia kauan ennen nyky­istä islamis­mibu­umia, sekä Uusi-Guinea, resurssien­jaon epä­ta­saisu­udessaan ihan omaa luokkaansa (eivätkä nuo edel­lisetkään nyt tasaisen elin­ta­son mai­ta ole). Ja mitä Euroop­paan tulee, nimeno­maan markki­na­t­alousko tääl­lä on rauhan ja resurssien tasa­jaon tehnyt? Human­is­mil­la, seku­lar­is­mil­la, sosialidemokraat­tisil­la ihanteil­la ei ole mitään tekemistä asian kanssa?

 118. Kysymys oli siitä, voiko kristi­nusko sumen­taa jär­jen siinä mis­sä islam. 

  Kyl­lä maail­maan höyrypäitä mah­tuu, jot­ka eivät ero­ta myyt­tistä ker­to­mus­ta his­to­ri­ankir­joituk­ses­ta, mut­ta täl­laiset rin­nas­tuk­set kyl­lä ker­to­vat siitä, ettei kir­joit­ta­ja tiedä ollenkaan, miten perus­ta­van­laa­tuis­es­ti kristi­nusko ja islam jo ihan lähtöko­hdal­taan eroavat.

  Kristi­nusko syn­tyi, jos ei nyt ihan alalu­okan, niin ei mis­sään nimessä sil­loisen yhteiskun­nan hal­lait­se­van luokan piiris­sä. Uuden tes­ta­mentin kir­joituk­set syn­tyivät kier­tokir­jeinä seu­rakun­nille ja kun tuli tarve pistää per­imäti­etoa Jeesuk­sen toimin­nas­ta muis­ti­in. Alu­nalku­jaan nämä tek­stit eivät olleet suo­raa Jumalan puhet­ta eikä niitä sel­l­aise­na nykyään moni kris­tit­ty pidä. Monista tek­steistä suo­ras­taan huokuu, että parem­pi pysyä väleis­sä maal­lisen hallinnon kanssa (Wille Riekki­nen kut­suu Piis­pan Piplias­sa muu­tamia kohtia Rooma­laiskir­jeessä dik­taat­to­rien suosikkilukemis­tok­si), hen­gelli­nen ja maalli­nen val­ta pide­tään vis­usti eril­lään. Tämä ei tietenkään täysin päde Van­haan tes­ta­ment­ti­in, mut­ta kun Uuden tes­ta­mentin kir­jo­ja kir­joitet­ti­in, kristi­nusko oli jo irtau­tu­mas­sa juu­ta­laisu­ud­es­ta ja Van­han tes­ta­mentin rooli Raa­ma­tus­sa on antaa taus­taa sille, mil­laises­sa maail­mas­sa Uuden tes­ta­mentin kuvaa­mat tapah­tu­mat tapahtuivat. 

  Koraani taas on syn­tynyt parinkymme­nen vuo­den aikana pro­feet­ta Muhammedin näky­jen poh­jal­ta ja mus­lim­it usko­vat, että Koraani on kopio taivaal­lis­es­ta Koraanista. Kuol­lessaan Muhammed oli pait­si hen­gelli­nen myös maalli­nen johta­ja ja moni Koraanin tek­sti säätelee maal­lisia asioi­ta (löy­tyypä sieltä suosi­tus imet­tää las­ta kak­sivuo­ti­aak­sia asti, tai parem­minkin ohje olla erot­ta­mat­ta äitiä ja las­ta ennen kak­sivuo­tispäivää ime­tyk­sen vuoksi).

  1. Min­ul­la on sel­l­ainen käsi­tys, että jos ihmi­nen on luo­teeltaan höyrypää, hän löytää siihen perustei­ta mis­tä uskon­nos­ta tahansa ja jos hän on sivistynyt ja tas­apain­oinen filantroop­pi, hän löytää siihenkin perustei­ta mis­tä uskon­nos­ta hyvänsä.
   Jostain syys­tä kiihkomieli­nen uskon­nol­lisu­us näyt­tää viihtyvän suun­nilleen saman­laises­sa yhteiskun­nal­lises­sa tilanteessa kun äärikoikeis­to­laisu­uskin. Juuri nyt Lati­nalaisen Amerikan taloudet ovat samal­la tasol­la kuin Euroop­pa 30-luvul­la. Niin­pä siel­lä kon­trol­loitu kato­lilaisu­us on syr­jäy­tymässä hel­lun­tailaisu­ut­ta muis­tut­taval­la karis­maat­tisel­la kri­t­il­lisyy­del­lä. Yleen­sä ääriuskonol­lisu­us yhdis­tyy myös kansal­lis­mielisyy­teen. Näin esimerkik­si Ser­bias­sa tai Yhdys­val­lois­sa. Se toisen­lainen kri­t­il­lisyys, jota kirkkomme pääosin edus­taa, on taas hyvin suvait­se­vaista suh­teessa vier­taisi­in kansoihin.
   Suo­ma­lai­sis­sa olois­sa kris­til­lisyys maltil­lis­tuu, mut­ta niin maltil­lis­tui myös tataarien islami­laisu­us. Niitä piirteitä, joi­ta Riit­ta tun­tui liit­tävän islami­laisu­u­teen, ei tataarien piiris­sä ole lainkaan.

 119. lurk­ki,

  Lainaat väärin! Mielip­i­teeni saat­ta­vat olla perseestä, mut­ta eivät noin. Minä en ver­taa islamia lesta­di­o­laisi­in, kos­ka en kumpaakaan kat­so riit­tävästi tun­te­vani (vaik­ka olenkin lukenyt Raa­matun ja Koraanin).

  Kari

 120. Tuo reilusti ylem­pänä esitet­ty analo­gia soma­lialais­ten ääri­ainesten ja suo­ma­lais­ten lesta­di­o­lais­ten välil­lä oli käsit­tämätön. Sen mukaan soma­lien pitämi­nen tavanomaista fun­da­men­tal­is­tisem­pana olisi tässä suh­teessa sama asia, kuin jos kaik­ki suo­ma­laiset leimat­taisi­in fun­da­men­tal­is­tikris­ti­tyik­si, kos­ka meil­lä on tääl­lä pieni lestadiolaisvähemmistö.

  Tarkoit­taako tuo sitä, että jokaises­sa kansas­sa ja kult­tuuris­sa on täs­mälleen yhtä suuri osa ääri­a­jat­tele­via fun­da­men­tal­is­te­ja? Onko siis soma­lien joukos­sa fun­da­men­tal­is­te­ja täs­mälleen yhtä suuri osu­us, kuin suo­ma­lais­ten joukos­sa lesta­di­o­laisia? Jos on, niin mil­lä ihmeen perusteella? 

  Tuos­sa ver­tauk­ses­sa ei ole mitään järkeä. On mah­dol­lista, tai jopa toden­näköistä, että eri kult­tuureis­sa fun­da­men­tal­istien määrä vai­htelee. Voisiko olla mah­dol­lista, että soma­lien kesku­udessa fun­da­men­tal­is­te­ja olisi sit­tenkin enem­män? Pitkään jatku­va sisäl­lis­so­ta, jidahi­in ver­hot­tu merirosvous ja moni muu seik­ka tun­tu­isi tuke­van tuo­ta väitet­tä. Ei se tarkoi­ta, että kaik­ki soma­lit oli­si­vat fun­da­men­tal­is­te­ja, mut­ta kyl­lä tietyn­laiset kult­tuu­rit tun­tu­vat syn­nyt­tävän enem­män fun­da­men­tal­is­mia kuin toisen­laiset. Siinä ei edes ole mitään erikoista.

  Tämä on aito ongel­ma Soma­lias­sa. Prim­i­ti­ivisel­lä heimokult­tuuril­la on eteläisessä Soma­lias­sa soti­laalli­nen hege­mo­nia. Mielestäni Soma­lia on oikeasti maa, joka pitäisi län­si­mais­ten sotavoimien avul­la vapaut­taa tuos­ta ter­ror­is­ti­jär­jestö al-Shabaabin ynnä muiden edus­ta­mas­ta täysin bar­baaris­es­ta ja eläimel­lis­es­tä aavikkokult­tuurista. Tähän ei vain löy­dy yhdeltäkään maal­ta kiin­nos­tus­ta, sil­lä toisin kuin Irakissa, Soma­lias­sa ei ole niin hirveästi öljyä tai muu­ta kivaa.

 121. J:

  Kari kään­si kysymyk­seni tuol­la kaukana ylhääl­lä epäolen­naisuuk­si­in (vaik­ka moni siihen tart­tuikin ja ker­toi mon­ta esimerkkiä). Kysymyk­seni oli, mis­sä olet tutus­tunut kult­tuuri­in niin hyvin että voit tuomi­ta sen noin? Vai perus­tuuko käsi­tyk­sesi kult­tuurin vas­ten­mielisyy­destä anek­doot­tei­hin, yksilöi­den sat­un­naistapaamisi­in ja net­tikir­joit­telu­un? Minä en rehellis­es­ti san­ot­tuna tiedä soma­lien kult­tuurista juuri mitään enem­pää kuin juuri nuo, mut­ta kuulen mielel­läni henkilöko­htaisem­pia ja ennenkaikkea syväl­lisem­piä koke­muk­sia. Onko sin­ul­la sellaisia? 

  Olen nähdäk­seni ker­tonut koke­muk­sis­tani enem­män kuin on tarpeen. Mut­ta kyl­lä tästä voi jatkaakin.

  Minä asun Helsin­gin Kuusi­tiel­lä, en siis kovinkaan kaukana siitä Eli­nan viit­taa­mas­ta Pikku-Huopalahdes­ta (jos tulk­itsin maini­tun K‑marketin oikein, niin ainakaan tänään sitä näp­säkkää soma­l­i­tyt­töä ei näkynyt, vaik­ka olin ajatuk­sis­sani jo pikkaisen ihas­tunutkin siihen 🙂

  No, eräs ystäväni asuu sat­tumoisin samal­la kadul­la. Hän on eläk­keel­lä, vaik­ka nyt ei munun mielestäni ole mikään “ikälop­pu”. Ei kuitenkaan sel­l­ainen kaveri, kuin minä, jon­ka kimp­pu­un ei ihan vähäisel­lä ylivoimal­la kukaan uskalla käydä.

  No soma­lit sit­ten piek­sivät hänet sairaalakun­toon tuos­sa asun­toni edessä (tästä lie­neen n. kuukausi). Oli siitä kai sit­ten 50 euroa rahaakin saatu.

  Asial­lis­es­ti ottaen olet tietenkin oike­as­sa: en minä niiden soma­lien kult­tuurista ymmär­rä sen enem­pää kuin sika sateli­itista. Mut­ta en minä “suomalaisuudesta“kaan ole mitään tolkkua ottanut. Silti, väk­isinkin tulee mieleen tämä ajatus:
  http://www.youtube.com/watch?v=RzzUGpEVqb0

  …Ai niin, selvästikään ei. Mik­si sit­ten niin suurel­la var­muudel­la tuomit­set koko kult­tuurin, ja sen myötä kaik­ki sen edus­ta­jat (tai siltä se vaikut­taa) vastenmieliseksi? 

  Kos­ka minä en ymmärrä!

  Male­sian mai­ta ovat Indone­sia ja Fil­ip­pi­init, molem­mil­la on aseis­te­tut kap­inal­lisen­sa ja ter­ror­is­mia kauan ennen nyky­istä islamis­mibu­umia, sekä Uusi-Guinea, resurssien­jaon epä­ta­saisu­udessaan ihan omaa luokkaansa (eivätkä nuo edel­lisetkään nyt tasaisen elin­ta­son mai­ta ole). Ja mitä Euroop­paan tulee, nimeno­maan markki­na­t­alousko tääl­lä on rauhan ja resurssien tasa­jaon tehnyt? 

  Nimeno­maan se! Markki­na­t­alous on seu­raus ihmisoikeuk­sista ja yksiön oikeuk­sien kun­nioit­tamis­es­ta. Toisin päin asia ei toi­mi, kuten Etelä-Amerikan yri­tyk­sistä nähdään.…

  Kari

 122. Kari kään­si kysymyk­seni tuol­la kaukana ylhääl­lä epäolennaisuuksiin 

  Itse asi­as­sa työssäkäyn­ti ei ole epäolen­naisu­us. Karin kom­ment­ti oli vain piirun ver­ran liian kärkeväk­si kir­joitet­tu. Oma­l­ta kohdal­tani viimisen parin vuo­den ajal­ta (olete­taan armeli­aasti, että olisin uno­htanut van­hem­mat esimerk­it), min­ulle näitä työssä (tai selkeästi työ­matkalla) ole­via soma­li­naisia (tai naisia, jot­ka oletet­tavasti oli­vat soma­lei­ta) on tul­lut vas­taan kolme kap­palet­ta. Suh­teessa soma­lien määrään pääkaupnkiseudul­la, ja työtän­sä teke­vien (tai työ­pakkaansa matkus­tavien) ihmis­ten määrän jon­ka keskimäärin viikon aikana näen, se ei ole hyvä luku.

 123. Juhana Var­ti­aiselle:

  Tote­sit että mod­erni val­tio ei ota etnisyyt­tä lähtöko­hdak­seen. — Tämä ei pidä paikkaansa. Meil­lä on monis­sa Euroopan mais­sa — myös Suomes­sa — voimas­sa norme­ja jot­ka on kohdis­tet­tu nimeno­maan etnisen ryh­män eri­tyiskysymyk­si­in. Mainit­takoon vaikka­pa saame­lais­ten ja romanien oikeudet jois­sa on paljolti mukana YK:n alku­peräiskan­so­jen oikeuk­sia koske­van julis­tuk­sen ainek­sia, mut­ta myös muu­ta, kansal­lista ainesta.

  Yleistämistä pitäisi tarkastel­la hie­man ana­lyyt­tisem­min. Päät­telem­i­nen yksit­täistapauk­sista yleiseen päin (induk­ti­i­ivi­nen päät­te­ly) on olta­va sal­lit­tua sinän­sä. Muu­toin mod­erni val­tio ei toi­mi järkeävsti. On ollut järkevää olet­taa että pohjoiskar­jalaisil­la on yleis­es­ti ottaen korkea sydän-verisuoni­tau­tien prevalenssi ja suun­na­ta toimen­piteitä tämän mukaan. Sen päät­te­ly yleis­es­tä yksit­täiseen (deduk­ti­ivi­nen päät­te­ly) ei saisi olla ihmis­ten kohdal­la sal­lit­tua, eikä se olekaan. Siis jos olemme havain­neet pohjoiskar­jalais­ten kär­sivän yleis­es­ti varhais­es­ta syd­näkuole­mas­ta, se ei saa olla peruste jät­tää palkka­mat­ta pohjoiskar­jalaista 56-vuo­ti­as­ta henkilöä töihin.

  Etnisyys siis saa olla mod­ernin val­tion lähtöko­h­ta ja järkevässä sosi­aalipoli­ti­ikas­sa (myös) sen kan­nat­taa olla mod­ernin val­tion lähtöko­h­ta. Vai mik­si meil­lä on roma­ni­asi­ain neu­vot­telukun­ta? Ole­tam­meko että kaik­ki roman­it ovat ongel­maisia ihmisiä, jot­ka tarvit­se­vat apua? Emme ole­ta, mut­ta olemme havain­neet — tilas­toimat­ta — että suuri osa tarvit­see apua inte­groitu­ak­seen yhteiskuntaan. 

  Tämän perus­teel­la sanois­in ettei maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka muo­dos­ta poikkeusta. Mod­erni val­tio voi toimia siten että se ottaa huomioon yleisel­lä tasol­la yksit­täisen etnisen ryh­män piiris­sä havaitut ongel­mat ja perus­taa ratkaisun­sa niihin. Sen sijaan mod­erni val­tio ei koskaan voi tehdä etnisyy­den perus­teel­la sitovia johtopäätök­siä yksit­täisen henkilön osalta. Yksilöl­lä on, tul­lak­seen tun­nuste­tuk­si ihmisenä, aina olta­va oikeus tul­la arvioiduk­si vain omil­la meriiteillään. 

  Help­poa­han tämä ei ole. — Mil­laista maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa Suomes­sa sit­ten pitäisi nou­dat­taa? Palaan asi­aan vaal­i­sivuil­lani hiukan tuon­nem­pana. Sanon kuitenkin heti että Pekka Haav­is­ton avaus SK:ssa oli tärkein tähän men­nessä koko “keskustelus­sa” käytet­ty puheenvuoro.

 124. “Kristi­nusko syn­tyi aikoinaan islamin vas­tako­hdak­si, jon­ka jokainen voi lukea Jeesuk­sen opeista:”

  Ei nyt sen­tään, islam syn­tyi vas­ta 600-luvul­la, kun ara­bit val­loit­ti­vat sil­loisen Palesti­ina alueen ja alkoi­vat omak­sua juutalaisuutta.
  Sitä ennen kristi­nusko oli jo saavut­tanut val­tion uskon­non ase­man Rooman valtakunnassan.
  Itse asi­as­sa alus­sa kris­tit­tyjä ei erotel­tu juu­ta­laisu­u­ud­es­ta ja alus­sa kris­ti­tyt oli­vat vain juu­ta­laisu­u­den alalahko eli juu­u­ta­laisu­us oli se uskon­to, joka lev­isi ensin Rooman valtakunnassa.
  Jos­sain vuo­den 150 aikaan kristi­nusko voit­ti juu­ta­laisu­u­den ja kristi­nusko vahvis­tet­ti­i­in Rooman yhdek­si viral­lisek­si uskon­nok­si 300 luvul­la Kon­stan­ti­nuk­sen toimesta.
  Juu­ta­laisu­us jäi elämään Rooman val­takun­nan syr­jäkolkil­la, sil­lä Rooman val­ta heikkeni ja val­takun­ta hajosi ensin kah­tia 300 luvun lopus­sa ja vähän myöhem­min län­si-Rooma hajosi kokonaan .
  Suurin osa maail­man juu­ta­lai­sista onkin noi­ta Rooman val­takun­nan kään­nyn­näis­ten jälkeläisiä , eivät siis Palesti­inas­ta paenneita

 125. Itse asi­as­sa juu­ta­laisu­us ja islam ovatlähel­lä toisi­aan, kumpikin perus­tuu samoi­hin tari­noi­hin ja saman alueen kulttuuriin.
  Juu­ta­laisu­u­den suhde on saman­ta­painen kuin protes­tant­tien ja katolilaisten.
  Juu­ta­laiset ovat use­am­min ja enem­män maal­lis­tuneem­pia kuin isla­malaiset, joten ero näkyy suurem­pana ulospäin kuin se todel­lisu­udessa on

 126. Niitä piirteitä, joi­ta Riit­ta tun­tui liit­tävän islami­laisu­u­teen, ei tataarien piiris­sä ole lainkaan. 

  Täh? Meinaatko, että tataarien Koraani olisi syn­tynyt jotenkin eri taval­la kuin muiden mus­lim­ien Koraani, muuten kuin Pro­feet­ta Muhammedin noin kah­denkymme­nen vuo­den aikana kokemien ilmestys­ten poh­jal­ta? Se on tietenkin tot­ta, että osa mus­limeista ottaa kon­tek­stin huomioon ja tulk­it­see osan käsky­istä kos­ket­ta­neen vain sitä his­to­ri­al­lista tilan­net­ta, jos­sa Muhammed ilmestyk­sen­sä sai, ei muu­ta sitä, että Koraa­nia itsessään pide­tään Jumalan suo­rana puheena. Raa­mat­tua ei pide­tä, vaan puhutaan epämääräis­es­ti Pyhän hen­gen inspiroin­nista. Koraanin lähin ver­tausko­h­ta kristi­nuskos­ta on Jeesus, ei Raamattu.

  Raa­mat­tua pystyy kyl­lä maalli­nen val­ta tehokkaasti hyö­dyn­tämään (Kus­taa Vaasa löysi var­masti uskon­puhdis­tuk­sen yhtey­dessä raa­mat­ulliset perus­teet siirtää kirkon omaisu­us val­ti­olle), mut­ta se ei muu­ta sitä mihinkään, että uudessa tes­ta­men­tis­sa maalli­nen ja hen­gelli­nen ovat lähtöko­htais­es­ti eril­lään, Koraanis­sa eivät. Van­has­ta tes­ta­men­tista en uskalla kir­joit­taa mitään, kos­ka käsi­tyk­seni ovat lähin­nä UT:n kir­joit­ta­jien käsi­tyk­siä. Ne eivät tee oikeut­ta aikansa juu­ta­laisu­udelle eivätkä ker­ro nykyju­u­ta­laisu­ud­es­ta juuri mitään.

  Mitä yritän sanoa, on se, että “kaik­ki uskon­not ja kaik­ki uskon­nol­lisu­us on ihan saman­laista” ‑ajat­telu ei nyt vain toi­mi. Aito vuorop­uhelu on mah­dol­lista vas­ta sit­ten, kun edes jol­lain tasol­la tiede­tään, mihin toinen uskoo ja mihin ei.

  1. Vaik­ka Riit­ta ei pidä raa­mat­tua Jumalan suo­rana puheena, moni muu pitää sitä Jumalan sanana kokon­aisuute­naan. Yhdys­val­lois­sa on kym­meniä miljoo­nia ihmisiä, jot­ka sanovat pitävän­sä Raa­mat­tua tote­na sanas­ta sanaan — eivätkä he erot­tele uut­ta ja van­haa tes­ta­ment­tia. Raa­ma­tus­ta löy­tyy myös käsky tap­paa homosek­suaalit ja sitä on Jumalan sananb nimis­sä myös sovel­let­tu. Ei Suomes­sa mut­ta muualla.
   Raa­mat­tua voi lukea, kuten Riit­ta lukee ja kuten toivoisin use­ampi­en tekevän, mut­ta sitä voi lukea toisinkin.
   Niin voi lukea myös Koraania.

 127. “Niitä piirteitä, joi­ta Riit­ta tun­tui liit­tävän islami­laisu­u­teen, ei tataarien piiris­sä ole lainkaan.”

  Tataar­it ovat niin pieni vähem­mistö, ettei heil­lä ole ollut muu­ta mah­dol­lisu­ut­ta sopeu­tua val­taväestöön. Hietä tuli n 500 henkeä ja nykyään määrä on jotain alle 1000.
  Mut­ta he elävät tiukas­sa per­hekult­tuuris­sa eivätkä ole sulau­tuneet suo­ma­liaseen kulttuuriin.

  Jos meil­lä olisi esim sato­jen tuhan­sien vähem­mistö niin tilanne olisi eri­ali­nen, heil­lä olisi voimaa muut­taa suo­ma­laista lain­säädän­töä ja kult­tuuria ja tarvit­taes­sa he kykenevät aja­maan etu­jaan voimakeinoin ellei val­taväestö halua hei­dän vaa­timuk­si­in­sa suostua.

  Mitä tulee Soma­li­aan niin kult­tuuris­sa on vaikut­tei­ta Ara­bi­an niemi­maal­ta kuten koko koil­lis- ja itä-Afrikassa.Tutustuin tähän Keniassa.
  Merkit­tävin on, että vapaa mies ei tee työtä, se kuu­luu naisille ja orjille.
  Saudeis­sa tuo näkyy val­tavina vierastyöläis­armei­joina, joi­ta kohdel­laan kuin orjia, eri­tyis­es­ti Inti­as­ta, Sri Lankas­ta, Pak­istanista tulevia

 128. Kaveri­ni ajaa tak­sia puh­taasti provikka­pal­ka­lla ja sanoo, ettei ota mielel­lään kyyti­in romane­ja, kos­ka ei halua kuun­nel­la v****ua eikä tapel­la mak­sun kanssa. Samat­en mustista on kuulem­ma harmia kun hakee inva­lidis­oitunei­ta asi­akkai­ta kyyti­in hiukan heikom­mil­ta alueil­ta. Heikäläisil­lä ei kuulem­ma her­mot kestä odot­taa sitä ver­taa, että tak­simies saa nsotet­tua pyörä­tuolin autoon sisään, se kun tukkii tietä.

  Mies on puh­taasti provikka­pal­ka­lla. Kaveri­ni sanoo ettei jak­sa kuun­nel­la muu­ta­man euron takia sitä pää­naukomista eikä kat­sel­la mak­sun kanssa venkoilua. Mielum­min on tauol­la senkin aikaa eli vai­h­taa työtä vapaa-ajak­si Oden suosi­tusten mukaan 😉

  Jokainen joka ei ymmär­rä mis­tä mamu­jen vieras­tus johtuu, voivat ajaa muu­ta­man kuukau­den tak­sia puh­taasti provikka­pal­ka­lla, niin alka­isi selviämään, mik­si joitakin etnisiä vähem­mistöjä vieroksu­taan ja mik­si toisia ei.

 129. @Kari Kosk­i­nen
  Anteek­si, olisi pitänyt tark­istaa postaa­ja. Se olikin Mat­ti Kin­nunen, jon­ka mielestä lesto­jen uskon­to oli yhtä sairas kuin islamistien (siis ei mus­lim­ien yleen­sä, vaan nimeno­maan väki­val­taisen poli­it­tisen liikeen, joka ajaa uskon­nol­lista val­tio­ta Soma­li­aan). Pahoit­te­len huolimattomuuttani.

 130. ‘kon­trol­loitu kato­lilaisu­us on syr­jäy­tymässä hel­lun­tailaisu­ut­ta muis­tut­taval­la karis­maat­tisel­la kri­t­il­lisyy­del­lä’ (OS)
  Kon­ser­vati­ivi­nen uskon­nolli­nen hier­arkia, joka pitää yllä kirkkokuria ja rajoit­taa saar­nami­esten­sä sanan­va­paut­ta, rajoit­taa myös häröi­lyä. Uskon­noista, jois­sa ei ole täl­laista hier­arki­aa (islam — joka mus­limil­la on suo­ra lin­ja jumalaansa) tai jois­sa pro­fe­toin­nin perinne on liiankin elävä (mor­monit) tai jois­sa on perinne siitä, että lähde­tään ja peruste­taan oma kirkko, jos nykyisen lin­ja on jumala­ton (jotkin protes­tant­tiset tra­di­tiot, vaikka­pa se Iain Pais­leyn pres­by­teerisyys), irtoaa helpom­min äärili­ikkeitä. Kyl­lä tyl­sä luter­i­laisu­us on kivempaa.
  ‘Niitä piirteitä, joi­ta Riit­ta tun­tui liit­tävän islami­laisu­u­teen, ei tataarien piiris­sä ole lainkaan.’ (OS)
  Tataar­it oli­vat vähem­mistö jo Venäjäl­lä. Joku ruot­salainen etnolo­gi väit­ti, että vähem­mistöt sopeu­tu­vat parem­min siir­to­laisi­na, he eivät ole tot­tuneet ole­maan etuoikeutet­tu valtaväestö.

 131. Johannes Hir­vaskos­ki jo paljolti sanoikin Var­ti­aiselle sen, mitä olin ajatuk­sis­sani muotoilemassa. 

  Toki etnisyys ja uskon­to on otet­ta­va lähtöko­hdak­si, kun tarkastel­laan vaikka­pa mus­lim­iop­pi­laiden eri­ty­is­vaa­timuk­si­a/-oikeuk­sia esim. ruokailun, liikun­tatun­tien sekä musi­ikin ja kuvaa­mataidon opetuk­sen suhteen. 

  Vai ovatko nämä asi­at Var­ti­asen mukaan jokin köy­hyysongel­ma lähiöissä?

  Romanien koulunkäyn­nin ongelmien taustal­la ovat nimeno­maan hei­dän kult­tuuriset piir­teen­sä, eivät lähiöt ja työt­tömyys. Nivoutu­vathan asi­at usein yhteen, mut­ta olisi älyl­lis­es­ti epäre­hellistä häivyt­tää täysin keskustelus­ta eri ryh­mille tyyp­il­liset asen­teet ja arvot. 

  Ja nämä ryh­mät ovat usein (ei tietenkään aina) käte­vim­min luokiteltavis­sa etnisyy­den ja uskon­non perus­teel­la uno­hta­mat­ta, että yksilö on aina yksilö eikä vain taus­tansa edustaja. 

  Olen hais­tavinani kään­teisen rasis­min tuu­lah­duk­sen Var­ti­aisen puheis­sa. Jos puhutaan mus­limeista, “musta­lai­sista” tai “neek­ereistä” aina automaat­tis­es­ti ikään kuin puhutaan syr­jäy­tyneisyy­destä, lähiöistä, työttmyy­destä ja päihteistä. 

  Ei näin ole! On paljon erinäisiä kysymyk­siä, jot­ka liit­tyvät etniseen taus­taan ja uskon­toon, joil­la ei ole mitään tekemistä em. luet­telon kanssa.

 132. Kari,

  Ehkä se soma­l­i­tyt­tö oli vain kesätöis­sä :). Joskus kesäl­lä näin hänet pari ker­taa kas­sal­la. Käyn ko. kau­pas­sa aika har­voin. Mut­ta kaup­pa on sama eli Shal­i­mar Clu­bin ja postin vier­essä Kuusi­tien alapuolella. 

  Siel­lä oli kesäl­lä toinenkin soma­li töis­sä, nuori mies. Ajat­telin jopa, että kaup­pi­aal­la on jokin mis­sio tukea soma­lien työl­listymistä, kos­ka näitä oli oikein kaksin kappalein. 

  Mut­ta oike­as­sa­han sinä ja mon­et muutkin siinä ovat, että soma­li­naiset ovat hyvin har­voin töis­sä tai mis­sään muis­sakaan yhteiskun­nal­li­sis­sa aktivi­teeteis­sa mukana. 

  Mitähän sen soma­lili­itonkin toim­inta oikein on olev­inaan. Kat­soin, että nais­ten sivu­jen viimeinen päiv­i­tys on vuodelta 2004. 

  Vähän on kyl­lä pas­si­ivi­nen meinin­ki, ei voi muu­ta sanoa. Var­maan jotkut tuet kuitenkin liitolle juok­se­vat, niin saisi jotain tapah­tu­akin siel­lä päässä.

 133. Eikös se nyt men­nyt silleen, että ennen kristi­nuskoa oli juu­ta­laisia, joi­ta vas­taan kris­ti­tyt nousi­vat. Sit­ten joskus myöhem­min 600-luvul­la her­ra Mohammed näki näkyjä ja kek­si käyt­tää näkyjään val­lan han­kkimiseen ja näin sai alkun­sa islam. 

  Vaik­ka kuin­ka kri­ti­soitaisi­in maa­han­muut­toa (= soma­lei­ta ja islamia), niin ei nyt kuitenkaan ole tarvis ryhtyä yhtä tyh­mäk­si kuin USA:n kreation­is­tit ja kir­joit­taa his­to­ri­aa uusiksi. 

  Tosin on sekin sal­lit­tu — mitä enem­män his­to­ri­aa ja todel­lisu­ut­ta m‑kriitikot vääris­televät, sitä vähem­män kri­ti­ikil­lä on merk­i­tys­tä ja sitä hauskem­paa meil­lä muil­la on.

 134. Mis­sähän “yhteiskun­nal­lises­sa tilanteessa” sit­ten tämä näköjään enää niin har­vo­jen muis­ta­ma ja tun­tema han­skat­palaakom­mu­nis­mi esiintyi?

 135. Luin uudelleen Osmon aloituk­sen ja havaitsin, että siinä ollaan Moosek­sen jalanjäljillä:

  “Esimerkik­si soma­lialais­ten human­i­taarisin perustein autet­tavien osalta tulisi käy­dä viileää keskustelua siitä, mis­sä määrin ja mil­lä keinoin panos­te­taan aut­tamiseen paikan pääl­lä ja mis­sä määrin hyväksymäl­lä muut­to Suomeen.” 

  Tämä nykyi­nen human­i­taari­nen ulko­maalais­poli­ti­ik­ka on niin epähu­maa­nia kuin vain voi olla. Kaiken huip­puna Suomikin lähtet­tää sota­laivan Soma­lian ran­nikolle, mis­sä hädässä ole­vat miehet henken­sä kau­pal­la yrit­tävät merirosvoa­mal­la hakea elan­toa klaanilleen. 

  Ei siis sekään riitä, että hei­dät tuo­daan rosen­gårdin kaltaisille pako­laisleireille, vaan jopa sota­laivo­ja käytetään pilkantekoon. 

  Miinalai­va Poh­jan­maa sai seikkailumatkalle 1000 hake­mus­ta. Mon­tako­han olisi tul­lut, jos olisi tosi kyseessä Afrikan man­tereel­la ja vas­tas­sa olisi — ei meren armoil­la ole­via mies­parko­ja — vaan al-Shabaabin joukot.

  Surkuhu­paisaa on, että Soma­lian rin­ta­ma­l­in­jat ovat läs­nä Pohjo­las­sakin. Tukhol­man Rinke­byssä tapelti­in Soma­lian itenäisyyspäivänä siitä, onko lipus­sa valkoinen tähti sinisel­lä poh­jal­la vai onko lip­pu al-Shabaabin musta.

  Ongel­maa yritetään ratkaista sota­laivoil­la ja sosi­aalietuuk­sil­la, kun pitäisi tehdä “Moosek­set”.

 136. PS:ää, Ruot­sidemokraat­te­ja ja USAn ääri­oikei­ta repub­likaane­ja ja fun­da­men­tal­is­tia lahko­ja yhdis­tää mah­dol­lis­es­ti jopa geen­it. Tiet. tutkimuk­sia on vain USA:n puoluekan­noista, mutta
  näitä yhdis­tää tur­val­lisu­uhakuisu­us ja säikky­herkkyys (säikkytestil­lä voi ennus­taa “uhrin” puoluekan­taa). (Tem­pera­ment­ti­han on syn­nyn­näi­nen eli käytän­nössä geeneissä).
  He pelkäävät uusia asioi­ta, muu­tos­ta, homo­ja, taidet­ta, muukalaisia, vas­tus­ta­vat abort­tia, tieteen esil­letuovia uusiä mullis­tavia käsi­tyk­siä ja arvo­ja (evoluu­tio, kasvi­huoneilmiö, luon­non­suo­jelu..), halu­a­vat kovem­mat pitkät ran­gais­tuk­set rikol­lisille, joiden vapaak­si pääsem­i­nen on heille pelot­tavaa, uudet puvut kadul­la pelot­taa, toiv­otaan palu­u­ta “van­hoi­hin hyvi­in arvoihin” (kon­ser­vati­ivi­su­us) jne.

 137. Kos­ka minä en ymmärrä!

  Kari, pahoit­telu­ni ystäväsi pahoinpitelystä. 

  Joo, on se tiet­ty täysin luon­nolli­nen reak­tio ihmisessä tehdä johtopäätök­siä koko ryh­män omi­naisuuk­sista yksilöi­den perus­teel­la, jos muu­takaan dataa ei ole käytössä. Mut­ta luon­nol­lis­es­ti myös ale­taan nähdä täysin eril­lisiä yksilöitä tai koko viiteryh­mä automaat­tis­es­ti demon­isoi­tu­ina aikaisem­pi­en muista yksilöistä saatu­jen negati­ivis­ten koke­musten perus­teel­la. Ja siihen on ihan paikallaan varoitel­la rasis­miko­r­tilla, kos­ka his­to­ri­as­sa on aivan tarpeek­si esimerkke­jä mihin yhteiskun­ta voi men­nä kun tarpeek­si ihmisiä demon­isoi toisen ryhmän.

  Mut­ta ei se itsen­sä muis­tut­ta­mi­nen ennakkolu­u­loista yksilöi­den kohdal­la help­poakaan ole. Aikoinaan tyt­töys­täväni oli toril­la myyjänä kesätöis­sä, ja hänelle oli kova paik­ka miet­tiä suh­tau­tu­mis­taan kun musta­laiset tuli­vat ja varas­ti­vat hänen kojus­taan. Sanoi että yrit­ti aina suh­tau­tua neu­traal­isti, mut­ta kun ennakkolu­u­lot sit­ten toteu­tu­i­v­at, on sen jäl­keen ollut vaikea olla ajat­telemat­ta että kaik­ki musta­laiset varastavat.

  Nimeno­maan se! Markki­na­t­alous on seu­raus ihmisoikeuk­sista ja yksiön oikeuk­sien kun­nioit­tamis­es­ta. Toisin päin asia ei toi­mi, kuten Etelä-Amerikan yri­tyk­sistä nähdään…

  No, tästä sit­ten voimme tode­ta vain ole­vamme eri mieltä, kos­ka min­ul­la ei liene sel­l­aista todis­tu­saineis­toa jol­la voisin vaku­ut­taa että olet väärässä. Omas­ta mielestäni markki­na­t­aloudel­la on kak­sisu­un­tainen vaiku­tus: toisaal­ta sil­lä on tietyis­sä olo­suhteis­sa vaiku­tus kas­vat­taa vau­raut­ta ja vau­raus tun­tuu kor­reloivan rauhan (vaikkakaan ei resurssien tasa­jaon) kanssa, toisaal­ta se saa ihmiset näkemään toisen­sa kil­pail­i­joinaan ja johtaa vau­rau­den keskit­tymiseen, joten toi­sis­sa olo­suhteis­sa vaiku­tus hyv­in­voin­ti­in on negatiivinen. 

  Ris­to:

  Itse asi­as­sa työssäkäyn­ti ei ole epäolennaisuus.

  Ei niin, mut­ta jos puhutaan oikeasti maa­han­muu­tos­ta yhteiskun­nal­lise­na ilmiönä, anek­dooteil­la ei ole mitään arvoa. Pitäisi käyt­tää tilas­to­ja ja tieteel­listä ajattelua.

 138. Ehkä kuvaavaa on myös se, että PS:ssä esi­in­tyy fun­da­men­tal­istien tapaan paljon fanaatikko­ja joista tulee “poli­isin ja oikeuslaitok­sen tuttuja”.

 139. Kazak­stan:

  On mah­dol­lista, tai jopa toden­näköistä, että eri kult­tuureis­sa fun­da­men­tal­istien määrä vai­htelee. Voisiko olla mah­dol­lista, että soma­lien kesku­udessa fun­da­men­tal­is­te­ja olisi sit­tenkin enem­män? Pitkään jatku­va sisäl­lis­so­ta, jidahi­in ver­hot­tu merirosvous ja moni muu seik­ka tun­tu­isi tuke­van tuo­ta väitettä.

  Vaiku­tat esit­tävän, että ensin oli fun­da­men­tal­is­tisu­us, jos­ta seurasi pitkään jatku­va sisäl­lis­so­ta, jihadi­in ver­hot­tu merirosvous ja moni muu seik­ka. Eikö olisi mah­dol­lista että se meni toisin päin? (Ei liene ole­mas­sa tilas­to­ja Soma­lian uskon­nol­lisu­ud­es­ta ennen sisällissotaa?)

  kyl­lä tietyn­laiset kult­tuu­rit tun­tu­vat syn­nyt­tävän enem­män fun­da­men­tal­is­mia kuin toisenlaiset.

  Tämä on sinän­sä uskot­taval­ta kuu­losta­va väite, mut­ta mitä ovat ne kult­tuuriset piir­teet jot­ka ovat yhtey­dessä fun­da­men­tal­is­mi­in? Jos meil­lä olisi selvät todis­teet siitä, että tietyt kult­tuuriset piir­teet johta­vat suurem­paan fun­da­men­tal­is­mi­in, pitäisi pyrk­iä miet­timään miten näitä nimeno­maisia kult­tuurisia piirteitä saisi heikennettyä.

 140. Kristi­nusko syn­tyi, jos ei nyt ihan alalu­okan, niin ei mis­sään nimessä sil­loisen yhteiskun­nan hal­lait­se­van luokan piiris­sä. Uuden tes­ta­mentin kir­joituk­set syn­tyivät kier­tokir­jeinä seu­rakun­nille ja kun tuli tarve pistää per­imäti­etoa Jeesuk­sen toimin­nas­ta muistiin.

  Kristi­nusko, kirkon hier­arkia ja Uusi tes­ta­ment­ti syn­tyivät 300-luvul­la Rooman keis­arin tilaustyönä, kun uudelle kreikankieliselle keis­arikun­nalle piti saa­da uusi, yht­enäi­nen kreikankieli­nen ide­olo­gia. Samal­la jumalan­palvelus­menot jär­jestet­ti­in keis­arin palvon­taa muis­tut­taviksi, jot­ta jotain van­haakin säi­ly­isi. Kristi­nuskon niitä muo­to­ja (kuten areio­laisia, dona­to­laisia, nesto­ri­o­laisia, mono­fysi­it­te­jä ja pela­gi­o­laisia), jot­ka keikut­ti­vat val­taapitävien venet­tä, vainottiin.

  Luter­i­laiset eivät tietenkään halua täl­laista muis­tel­la, he kun jou­tu­i­v­at napit vas­takkain keis­arin ja katolisen kirkon kanssa. Lutherin ja luter­i­lais­ten piti luo­da myyt­ti alkukirkon opista, johon luter­i­laiset muka palasivat.

 141. Mat­ti Kinnunen:

  Mut­ta voi toki olla, että nämä tiedot eivät ole mit­tään ver­rat­tuna Karin omi­in, anek­doot­tei­hin ja omaan koke­muk­seen, perus­tu­vi­in mittarei­hin. Anek­dootit ovat hyvä lähde ennakkolu­u­loille ja todel­lisu­u­den kieltämiselle.

  Itse arvostan korkealle Karin anek­doot­te­ja, kyl­lä ne yhtä puol­ta maa­han­muut­toasi­as­ta valai­se­vat. Samoin oivalli­nen on Karin neu­vo puhua vaikkanyt­sit­ten kun­ni­a­murhakri­it­tisyy­destä pikem­min kuin laveasti maa­han­muut­tokri­it­tisyy­destä. Tuo laveampi ter­mi kuul­lostaa ikäänkuin maail­mas­sa olisi van­han Spede-sketsin hengessä kak­si val­tio­ta: Suo­mi ja ulkomaa.

  Myös Liian van­han 3.10. 21:54 huomio per­hekult­tuurin merk­i­tyk­ses­tä inte­groi­tu­misen jar­runa on oivalli­nen, uudel­la man­tereel­lakin yhä Chi­na­town­it ja jopa pikku-Ital­i­at kukoistavat.

  Mut­ta mitäs nyt sit­ten pitäisi tehdä? Pide­tään rajapor­tit ahtaina ja sin­nitel­lään oma­l­la väheneväl­lä väel­lä, nyt kun suuret ikälu­okat ovat lais­ta­neet jälkikasvun tehtailun vaivas­ta? Vai kuol­laan pois ja tehdään tilaa muun maail­man paisu­valle väkimäärälle? Tai sit­ten valikoidaan näistä per­hekeskei­sistä tuli­joista sem­moista sopuisam­paa porukkaa, ja annetaan muo­dos­tua paikallisia alakult­tuurisaarekkei­ta? Tun­tuu siltä että enim­mäk­seen näistä per­hekeskeis­ten kult­turien edus­ta­jista on tuli­jatar­jon­taa — ja itses­tään­selvyyshän asia onkin kun het­ken miettii.

  Tää on vain hiton laa­ja-alainen kysymys, ja ihan keskustelukin olisi hyvä saa­da jaotel­luk­si yleis­es­tä rön­sy­ilystä kapeampi­in osa-alueisi­in. Islam-kri­it­tisyyt­tä on riit­tänyt, mut­ta asi­aa riit­täisi var­maan mm. balka­n­in­mafia-kri­it­tisi­in ja län­si­mainen­it­sekkyyskri­it­tisi­in puroi­hin myös.

 142. Kari kir­joit­ti:

  >Markki­na­t­alous on seu­raus ihmisoikeuk­sista ja
  > yksiön oikeuk­sien kunnioittamisesta.

  Kysymys: onko Kiinas­sa val­lal­la markkintalous? 

  Vas­taus­vai­h­toe­hdot:
  a) On, jol­loin Karin väite on empi­iris­es­ti epätosi
  b) Ei, jol­loin jokin muu kuin markki­na­t­alous on — ainakin täl­lä het­kel­lä — parem­pi kuin markkinatalous.

 143. Mitä työperäisel­lä maa­han­muut­to­touhul­la itse asi­as­sa tavoitel­laan? Sitä että ulko­mail­ta tulisi väkeä vai­h­ta­maan mei­dän van­hus­temme vaip­po­ja, ja mielel­lään niin että jät­tävät omat van­hempansa kitu­ut­tele­maan koti­mai­hin­sa? Oma jälkikasvu kun jäi Suomen suuril­ta ikälu­ok­il­ta noin keskimäärin tekemättä? 

  Ja sit­ten kun nämä per­hekeskeis­es­ti syn­tyneet ja kas­vate­tut maa­han­muut­ta­jat ovat van­huk­semme hoi­ta­neet, hei­dän pitäisi inte­groitua län­si­maisik­si indi­vid­u­al­is­teik­si jot­ka avioitu­vat sukupuo­lineu­traal­isti eivätkä oman van­huuten­sa tur­vak­si kaipaa lap­sien syn­tymään johtavaa perhekeskeisyyttä?

  Sekin on tot­ta että tämän pal­lon pelas­t­a­mi­nen edel­lyt­tää että väkimäärä vähe­nee. Jos sem­moista ajaa ‘luon­nol­lisen pois­tu­man’ kaut­ta, on vain hyväksyt­tävä että kuolem­i­nen on epämiel­lyt­tävää puuhaa, varsinkin sil­loin kun hoivaa­jia ei suo­ras­taan par­veile ympärillä.

  Sitä­pait­si pal­lon pelas­t­a­mi­nen väk­ilukua alen­ta­mal­la on yhteis­maan ongel­ma par exel­lence, ja edel­lyt­täisi kaikkia sito­vaa sopimusta.

 144. Yhdys­val­lois­sa on kym­meniä miljoo­nia ihmisiä, jot­ka sanovat pitävän­sä Raa­mat­tua tote­na sanas­ta sanaan – eivätkä he erot­tele uut­ta ja van­haa testamenttia. 

  Aika huonos­ti ja valikoiden ovat kyl­lä Raa­mat­tun­sa luke­neet, jos moista menevät väit­tämään. Jo jokainen evanke­li­u­mi piirtää hyvin eri­laisen kuvan Jeesuk­ses­ta ja tämän toimin­nas­ta, VT:ssa eri aikoina syn­tyneet Kuningas­ten kir­ja ja Aikakir­jat ker­to­vat samoista tapah­tu­mista, mut­ta ker­to­muk­set ovat keskenään ristiriitaisia.

  Raa­mat­tua voi lukea, kuten Riit­ta lukee ja kuten toivoisin use­ampi­en tekevän, mut­ta sitä voi lukea toisinkin. Niin voi lukea myös Koraania. 

  Se, miten juuri minä näitä kir­jo­ja luen ei ole tässä yhtey­dessä kovinkaan oleel­lista. Ei edes se, että ajatuk­set eivät ole omi­ani, vaan tois­tan tois­t­en asi­aan parem­min pere­htynei­den (mm. Heik­ki Räisä­nen ja Wille Riekki­nen) ajatuk­sia. Oleel­lista on näi­den teosten ase­ma omas­sa uskon­nos­saan. Se on eri­lainen ja sen eron kieltämi­nen on melkoista sokeutta. 

  Lutherin ja luter­i­lais­ten piti luo­da myyt­ti alkukirkon opista, johon luter­i­laiset muka palasivat. 

  Tuo on osit­tain tot­ta. Lutherin jalan­jäljis­sä (“uskon tulee perus­tua yksin Raa­mat­tuun ja siel­lä on oleel­lista se, mikä kirkas­taa Kris­tus­ta”) syn­tyi ns. sanain­spi­raa­tio-oppi. Siinä mis­sä Uuteen tes­ta­ment­ti­in pää­tyneet tek­stit oli­vat alun­perin “vain” käyt­tötek­ste­jä, koko Raa­mat­tua alet­ti­in pitää sel­l­aise­naan Jumalan sanana. Tämä läh­estymistapa on tosi­aan edelleen jos­sain määrin voimis­saan, kuten Osmokin tuos­sa kirjoitteli. 

  Mut­ta, miten sen nyt kir­joit­taisi: aja­tus Raa­ma­tus­ta sanas­ta sanaan Jumalan sanana syn­tyi vuo­sisato­ja sen jäl­keen, mitä Raa­mat­tu itsessään syn­tyi. Ei esimerkik­si Paavali tien­nyt kir­joit­ta­vansa tek­stiä, joka on meille yhtä Pyhää kuin hänelle Too­ra oli ollut. Koraani on ollut alus­ta asti Jumalan suo­raa puhet­ta pro­feet­tansa suul­la. Tästä syys­tä kris­tit­ty­jen on paljon mus­lime­ja helpom­pi ajatel­la osan tek­steistä van­hen­tuneik­si ja ker­to­van enem­män kir­joit­ta­jas­taan ja kir­joi­tusa­jan maail­mas­ta kuin Jumalan ikui­sista aivoituksista.

 145. J:

  Joo, on se tiet­ty täysin luon­nolli­nen reak­tio ihmisessä tehdä johtopäätök­siä koko ryh­män omi­naisuuk­sista yksilöi­den perus­teel­la, jos muu­takaan dataa ei ole käytössä. Mut­ta luon­nol­lis­es­ti myös ale­taan nähdä täysin eril­lisiä yksilöitä tai koko viiteryh­mä automaat­tis­es­ti demon­isoi­tu­ina aikaisem­pi­en muista yksilöistä saatu­jen negati­ivis­ten koke­musten perus­teel­la. Ja siihen on ihan paikallaan varoitel­la rasis­miko­r­tilla, kos­ka his­to­ri­as­sa on aivan tarpeek­si esimerkke­jä mihin yhteiskun­ta voi men­nä kun tarpeek­si ihmisiä demon­isoi toisen ryhmän. 

  Näin­hän se menee. Ikäv­in­tä ilmiössä on se, että kohtu­ullisen hel­posti syn­tyy noidanke­hä. Ensin syn­tyy (puolin ja toisin) negati­ivisia koke­muk­sia, jot­ka aiheut­ta­vat sen, että kyseiseen ryh­mään ale­taan suh­tau­tua väl­tellen, mikä estää tehokkaasti myöskin posi­ti­ivis­ten koke­musten syn­tymisen ja yleen­säkin ihmis­ten välisen vuorovaiku­tuk­sen. Nähdäk­seni tästä on kyse useim­mis­sa maail­man han­kalim­mista kon­flik­teista. Olisi tarpeen yrit­tää saa­da syn­tymään posi­ti­ivi­nen kierre, jos­sa vuorovaiku­tus lisään­ty­isi ja ehkäpä kult­tuu­ritkin hie­man lähentyisivät.

  Tässä mielessä “rasis­miko­rtin” käyt­tö on tietyssä mielessä ihan perustel­tua, kos­ka se on epäilemät­tä osa tuo­ta kuvat­tua ongel­maa. Met­sään men­nään, että pölinä käy, yleen­sä vas­ta siinä vai­heessa, kun kuvitel­laan, sen rasis­min ole­van _ainoa_ ongel­ma — ja 99 % tapauk­sista vielä yksipuolis­es­ti: ongel­ma on nimeno­maan sen valkon­aa­ma-länkkärin rasis­mis­sa, “toiseut­ta” edus­tavas­sa kult­tuuris­sa­han ei rasis­mia esi­in­ny. Tai jos esi­in­tyykin, niin se on ain­oas­taan reak­tio valkon­aa­man rasis­mi­in, kos­ka siir­tomaaval­ta ja Hitler.

  Minus­ta mei­dän kyl­lä pitäisi ihan tosis­saan pohtia sitä, mik­si meil­lä on ongelmia nimeno­maan tiet­ty­jen kult­tuurien kanssa. Useim­miten vas­taus on lähin­nä “islam”/fundamenttalismi, mut­ta jotenkin se kuul­lostaisi vähän liiankin yksinker­tais­taval­ta tulkinnalta.

  No, tästä sit­ten voimme tode­ta vain ole­vamme eri mieltä, kos­ka min­ul­la ei liene sel­l­aista todis­tu­saineis­toa jol­la voisin vaku­ut­taa että olet väärässä. Omas­ta mielestäni markki­na­t­aloudel­la on kak­sisu­un­tainen vaiku­tus: toisaal­ta sil­lä on tietyis­sä olo­suhteis­sa vaiku­tus kas­vat­taa vau­raut­ta ja vau­raus tun­tuu kor­reloivan rauhan (vaikkakaan ei resurssien tasa­jaon) kanssa, toisaal­ta se saa ihmiset näkemään toisen­sa kil­pail­i­joinaan ja johtaa vau­rau­den keskit­tymiseen, joten toi­sis­sa olo­suhteis­sa vaiku­tus hyv­in­voin­ti­in on negatiivinen. 

  Niin, minä en ajat­tele markki­na­t­alout­ta minään itseis­ar­vona, vaan seu­rauk­se­na yksilön­va­pauk­sista ja ihmisoikeuk­sista. Taval­laan sen vaiku­tus voi olla hyv­in­voin­ti­in negati­ivi­nen ain­oas­taan sil­loin, jos ihmiset tekevät mas­soit­tain vääriä val­it­no­ja, johon en usko 🙂

  Ei niin, mut­ta jos puhutaan oikeasti maa­han­muu­tos­ta yhteiskun­nal­lise­na ilmiönä, anek­dooteil­la ei ole mitään arvoa. Pitäisi käyt­tää tilas­to­ja ja tieteel­listä ajattelua. 

  Äläs nyt. Tietenkään emme voi pelkästään anek­doot­tien perus­teel­la tehdä oikei­ta val­in­to­ja, mut­ta eivät ne silti merk­i­tyk­set­tömiä ole. Ihmiset kuin elävät niiden anek­doot­tien keskel­lä, eivätkä tilas­tol­lis­ten tieteel­lis­ten tosi­a­sioiden keskellä.

  Voisi jopa sanoa Suomen elävän yhtä suur­ta anek­doot­tia, joka kyl­lä määrit­telee aika paljon suh­tau­tu­mis­tamme esimerkik­si Venäläisi­in ja Ruot­salaisi­in. Sil­lä on merk­i­tys­tä, mihin me tähän tari­naan sijoita­mme esimerkik­si pako­laiset ja human­i­taariset maa­han­muut­ta­jat. Täl­lä het­kel­lä näyt­tää siltä, että sitä sijoit­telua yrit­tävät tehdä lähin­nä ääri­lai­dat, jot­ka kai sit­ten ovat sijoit­tuneet viher­vasem­mis­ton leiri­in ja hom­ma-foo­ru­mille, jos nyt tämä “maa­han­muut­tokri­itikoiden” kie­lenkäyt­tö sallitaan.

  Minä halu­aisin sijoit­taa ne työ­paikoille, mut­ta SDP haraa vastaan 🙂

  Kari

 146. Kuin­ka itseään älyl­lis­es­ti kun­nioit­ta­va, lukenut ihmi­nen pystyy tosis­saan tekemään tuon islamin ja kristi­nuskon rin­nas­tuk­sen, ja vielä mah­dol­lis­es­ti usko­maan, että hänen argu­ment­tin­sa ovat perusteluis­saan vakuuttavia?

  Tun­tuu lähin­nä teatraaliselta, reak­tiono­maiselta näytök­seltä, jon­ka ain­ut tarkoi­tus on yri­tys häivyt­tää kri­ti­ikin kohdis­tu­mista islamiin.

  Yri­tyk­sessä toki epäonnistuen.

  Suun­nilleen yhtä järkevää olisi tode­ta, että vihreys ja fasis­mi ovat molem­mat poli­it­tisia ide­olo­gioi­ta. Emmekö voisi arvot­taa niitä samoin tavoin. Fasis­min oppe­ja voi lukea vapaasti ja valikoiden kuten vihrei­denkin oppe­ja. Ide­olo­giois­sa ei ole sinäl­lään eroa, vaan kaik­ki ovat aivan saman­laisia ja yhtä hyviä.
  Vain fun­da­men­tal­is­min asteen vai­htelul­la on eroa. Fun­da­men­tal­is­tiset vihreät kuten linko­lalaiset ovat aivan yhtä paho­ja kuin fun­da­men­tal­is­tiset fasistit.

 147. az: minä en nyt ole pistämässä maail­manuskon­to­ja “parem­muusjärjestyk­seen”, vaan tuo­mas­sa esi­in sen, että uskon­nois­sa on ihan perus­ta­van­laa­tu­isia ero­ja. On täysin väärän­laista suvait­se­vaisu­ut­ta sulkea silmän­sä näiltä eroil­ta ja kuvitel­la, etteivät ne mitenkään vaikuttaisi. 

  Pyhien tek­stien lukem­i­nen tarkoi­tushakuis­es­ti niin, että ne palvel­e­vat omia maal­lisia tarkoi­tus­per­iä, onnis­tuu toki kaik­il­ta. Jos olen oikein antanut itsel­leni ker­toa, niin keskimäärin his­to­ri­as­sa on ollut helpom­paa elää toisenuskoise­na islami­nuskoises­sa kuin kris­ti­tyssä maas­sa. Syykin on selvä: mus­limeille Jeesus on pro­feet­ta, kris­ti­ty­ille taas Muhammed on ollut antikristus.

 148. Yhteiskun­nat muut­tuvat. Tässä mielessä ymmär­rän hyvin Osmon ver­tauk­set 30-luku­un ja eril­laisi­in lahkoihin. 

  Antony Beevor kir­joit­taa teok­ses­saan “Pari­isi” (joka siis käsit­telee lähin­nä Pari­isia 1944–49, julka­istu 1994, suomek­si 2009) seuraavaa:

  “On vaikea sanoa, joh­tuiko nuoriso­pros­ti­tu­tio kovista oloista vai sota-aikana häiri­in­tynei­den las­ten seikkailun­halus­ta. Amerikkalaiset ehdot­ti­van muun muas­sa ulkon­ali­ikku­miskiel­toa alle 16-vuo­ti­aille ja sukupuolisuhteisi­in oiekut­ta­van täysi-ikäisyy­den nos­tamista kolmes­ta­toista viiteen­toista vuo­teen, mut­ta Ran­skan hal­li­tus tor­jui kylmästi liito­lais­maan pyrkimyk­set sekaan­tua asioihinsa.”

  Edelli­nen sik­si, että täysin itses­tään selv­inä ja suo­ranaisi­na tabuina pitämänne asi­at eivät ehkä sit­tenkään ole olleet aina län­si­mais­sakaan kiveen hakat­tu­ja. Muu­tos on hidas­ta ja silti kovin nopeaa.

 149. Mat­ti Kinnunen:

  Kysymys: onko Kiinas­sa val­lal­la markkintalous?

  Vas­taus­vai­h­toe­hdot:
  a) On, jol­loin Karin väite on empi­iris­es­ti epätosi
  b) Ei, jol­loin jokin muu kuin markki­na­t­alous on – ainakin täl­lä het­kel­lä – parem­pi kuin markkinatalous. 

  c) osit­tain on, osit­tain ei.

  Minus­ta meil­lä ei ole mitään diko­tomista “markki­na­t­alout­ta” ja “ei-markki­na­t­alout­ta” sen enem­pää kuin “yksilön­va­paut­ta”, jota joko olisi tai sit­ten ei. Kuitenkin näyt­tää siltä, että mitä enem­män meil­lä on ihmisoikeuk­sien kun­nioi­tus­ta ja yksilön­va­paut­ta, sitä enem­män meil­lä on myös markkinataloutta. 

  Ehkä meil­lä voisi olla hypo­teet­tis­es­ti sel­l­ainenkin sys­tee­mi, jos­sa yksilön­va­paut­ta ja indi­vid­u­al­is­mia kun­nioitet­taisi­in, mut­ta meil­lä ei silti olisi markki­na­t­alout­ta. Mut­ta ei tule min­ulle sel­l­aista esimerkkiä mieleen.

  Kari

 150. Mat­ti Kinnunen:

  b) Ei, jol­loin jokin muu kuin markki­na­t­alous on – ainakin täl­lä het­kel­lä – parem­pi kuin markkinatalous.

  Mis­sä mielessä parem­pi? Se ei oo kenellekään yllä­tys, että Kiina kas­vaa nopeesti, kun ne on liikkunu kom­mu­nis­mista kohti markki­na­t­alout­ta. Jos Kiinan bkt per hen­ki ohit­taa markki­na­t­alous­maat niiden nykyisel­lä sys­teemil­lä, niin sit­ten sitä vois pitää parempana.

  wikipedi­as­ta ostovoimako­r­jat­tu BKT per asukas:

  96 Alge­ria 6,869
  97 Guyana 6,688
  98 Namib­ia 6,614
  99 Chi­na, Peo­ple’s Repub­lic of 6,567
  100 Ukraine 6,339
  101 Egypt 6,123
  102 Ango­la 6,117

  Mikko Kivi­ran­ta:

  Sitä­pait­si pal­lon pelas­t­a­mi­nen väk­ilukua alen­ta­mal­la on yhteis­maan ongel­ma par exel­lence, ja edel­lyt­täisi kaikkia sito­vaa sopimusta.

  Väärin. Uuden ihmisen mar­gin­aal­i­hyö­ty on luul­tavasti posi­ti­ivi­nen. (Eli yksi uusi ihmi­nen lisää ole­mas­sa ole­vien ihmis­ten hyvinvointia.)

  Ainakin on selvää, että uudet ihmiset eivät ole yhteis­maan ongelmia muu­ta kuin sitä kaut­ta, että on ole­mas­sa mui­ta yhteis­maan ongelmia mitä väestön kas­vami­nen pahen­taa. (esim. saastuttaminen)

  Eli on paljon parem­pi puut­tua saas­tut­tamiseen suo­raan kuin alkaa rajoit­ta­maan syntyvyyttä.

 151. Art­turi: “Väärin. Uuden ihmisen mar­gin­aal­i­hyö­ty on luul­tavasti posi­ti­ivi­nen. (Eli yksi uusi ihmi­nen lisää ole­mas­sa ole­vien ihmis­ten hyvinvointia.)”

  Art­turil­la ilmeis­es­ti on ratkaisu väestöon­gel­maan. Hyvä jut­tu, siitä vaan toteuttamaan…

 152. “Liian van­ha” esit­ti varsin luo­van ver­sion juu­ta­laisu­u­den, islamin ja kristi­nuskon syn­ty­his­to­ri­as­ta. Jot­tei totu­us uno­h­tu­isi, alla pari täy­den­nys­tä tapahtumiin.

  Ensin oli juu­ta­laisu­us, joka syn­tyi hei­mouskon­tona joskus aikana ennen kir­joi­tus­taitoa. Juu­ta­laisu­ud­es­ta sit­ten irtau­tui ensim­mäisel­lä vuo­sisadal­la jaa pieni kult­ti, jos­ta syn­tyi mon­imutkaisten vai­hei­den kaut­ta nykyi­nen kristinusko.

  Juu­ta­laisu­u­den ja kristi­nuskon lev­iämisel­lä Rooman val­takun­nan sisäl­lä ei suo­ranais­es­ti ollut mitään tekemistä keskenään. Muut etniset ryh­mät eivät kään­tyneet juu­ta­laisik­si, vaan juu­ta­laiset muut­ti­vat Palesti­inas­ta kaikki­in Rooman val­takun­nan kolkki­in pääasi­as­sa taloudel­li­sista syistä. Kristi­nusko alkoi lev­itä tehokkaasti vas­ta sit­ten, kun aja­tus myös ei-juu­ta­lais­ten kään­tymis­es­tä hyväksyttiin.

  Ja sit­ten lopuk­si mus­lim­it. Ara­bit oli­vat jo pitkään ennen Muhammedin aiko­ja olleet tietoisia juu­ta­laisu­ud­es­ta ja kristi­nuskos­ta. Ylivoimais­es­ti suurin osa oli kuitenkin pysytel­lyt hei­mouskon­nois­saan. Kun Muhammed päät­ti nous­ta toraile­vien ara­bi­heimo­jen johtoon hän kehit­ti val­tansa voimis­tamisen väli­neek­si uuden uskon­non, johon otti sopi­vat palat juu­ta­laisu­ut­ta ja kristi­nuskoa sekä lait­toi sekaan sopi­vas­ta ara­bi­en tapaoikeut­ta. Mus­lim­it hyökkä­sivät naa­purien­sa kimp­pu­un vas­ta ara­bi­heimo­jen yhdis­tämisen jälkeen.

 153. J:

  Ei niin, mut­ta jos puhutaan oikeasti maa­han­muu­tos­ta yhteiskun­nal­lise­na ilmiönä, anek­dooteil­la ei ole mitään arvoa. Pitäisi käyt­tää tilas­to­ja ja tieteel­listä ajattelua.

  Jos sin­ul­la on viite etnis­ten soma­lien (esimerkik­si aidinkie­len perus­teel­la luokitel­tu­ina) työvoimati­las­toi­hin, niin kiitok­set jo etukä­teen. Omil­la silmil­läänkin voi yrit­tää tehdä kval­i­tati­ivisia arvioita.

  Jos rajaoitu­taan soma­lian kansalaisi­in maas­samme niin v. 2008 tilas­tokeskuk­sen mukaan nais­puolisia heitä oli tääl­lä 2359. Las­ten, opiske­li­joiden ja eläkeläis­ten pois­put­saamisen jäl­keen jäl­jelle jää 1244, joista “muista sysistä työvoiman ulkop­uolel­la” oli 742. Varsi­naisia työl­lisiä oli 154 (mukaan­lukien tuk­i­työl­lis­te­tyt ym.) Huolto­suh­teena tuo näyt­tää aika heikolta.

  Ei ole sinän­sä epälo­ogista ajatel­la, että kanslaisu­u­den saanei­den soma­li­nais­ten (jota tuol­loin oli suu­nilleen yhtä paljon) tilanne olisi selvästi parem­pi, mut­ta ainkaan oma (ja näköjään muidenkaan) sam­makkop­er­spek­ti­ivi ei tue tuo­ta näkemystä.

 154. Mikko Kivi­ran­ta:

  Sekin on tot­ta että tämän pal­lon pelas­t­a­mi­nen edel­lyt­tää että väkimäärä vähenee.

  Ei edel­lytä. Pal­lon pelas­t­a­mi­nen saat­taa edel­lyt­tää, ettei väkimäärä kas­va enää räjähdys­mäis­es­ti nykyis­es­tä. Nopea väestönkasvu on sitä pait­si täl­lä het­kel­lä ongel­ma enää tietyis­sä osis­sa Afrikkaa. Kiina ja Intia ovat saa­neet tilanteen hallintaan. 

  On myös mah­dol­lista, että maa­pal­lol­la voisi elää huo­mat­tavasti nyky­istä suurem­pikin väestö, jos tuotantotavat/teknologia ja kulu­tus­tot­tumuk­set muut­tuisi­vat riit­tävästi. Eri kysymys on sit­ten kuin­ka real­is­tista sel­l­ainen muu­tos on..

 155. Tuo 120 vuot­ta on aika tark­ka luku. Kuole­man­ran­gais­tus pois­tui 1889 tai 1890, en saa tästä wikipedi­an artikke­lista tarkkaa selvyyttä.

  Suomen nykyi­nen rikosla­ki, jos­sa kuole­man­ran­gais­tus jumalan­pilka­s­ta pois­tet­ti­in, säädet­ti­in vuon­na 1889 ja astui voimaan viiden vuo­den siir­tymäa­jan jäl­keen vuon­na 1894. Wikipedi­an vuosiluku 1890 on virhe ja viit­taa jom­paankumpaan näistä vuosista.

  Min­un ymmärtääk­seni Suomen tuomiois­tuimetg jatkoi­vat kuole­man­ran­gais­tusten tuomit­semista, mut­ta tsaari kumosi ne automaattisesti.

  Kuole­man­ran­gais­tus pois­tet­ti­in de fac­to läh­es kokon­aan niin Suomes­ta kuin Venäjältäkin, kun “tsaari” (oikeam­min keis­ari) Niko­lai I ilmoit­ti vuon­na 1826, ettei hän tule henkilöko­htai­sista oman­tun­non syistä vahvis­ta­maan kuole­man­tuomioi­ta muista kuin poli­it­ti­sista rikok­sista. Kaik­ki myöhem­mät keis­ar­it nou­dat­ti­vat tätä samaa tapaa, ja itse asi­as­sa se jatkui Suomen osalta vielä kauan itsenäistymisen jäl­keen. Kuole­man­ran­gais­tus rauhan aikana pois­tet­ti­in Suomes­ta vas­ta vuon­na 1949, ja murhista tuomit­ti­in joku pari kolme kuole­man­tuomio­ta (en muista aivan tarkkaan) jopa vielä sotien jäl­keen 40-luvun lopus­sa. Rauhan aikana kuitenkin kaik­ki tuomiot joko lievenivät ylem­mis­sä oikeusasteis­sa tai sit­ten viimeistään pres­i­dent­ti käyt­ti keis­ar­il­ta per­imään­sä armahdusvaltaa.

 156. “Vielä 120 vuot­ta sit­ten jumalan­pilka­s­ta määrät­ti­in automaa­tis­es­ti kuole­man­tuomio. Ymmärtääk­seni muu­ta tuomio­ta ei edes voitu antaa.” Ymmärtääk­seni tämä on samaa sar­jaa kuin musta­lais­ten­tap­po­la­ki. Lähdekri­ti­ik­ki kan­nat­taa aina.

  Ennen kuin Suomen rikosla­ki säädet­ti­in vuon­na 1889, Suomes­sa oli voimas­sa vuodelta 1734 periy­tyvä Ruotzin wal­da­cun­nan laki. Se löy­tyy hel­posti esimerkik­si webistä.

  “Pahat­e­gon Caari” eli rikosla­ki mainit­see jumalan­pilkan heti ensim­mäisenä: Joca aico­mux­es­ta, sanoil­la eli kir­joitux­il­la, lait­ta ja pil­c­ka Jumala­ta, hänen Pyhä Sanans ja Sacra­mente­jä; olcon hen­gens rick­onut. Mitään vai­h­toe­htoisia ran­gais­tuk­sia ei maini­ta, kuole­man­tuomio on tahal­lis­es­ta teosta ain­oa lain sal­li­ma seuraamus.

  Yleen­sä Jumalan­pilka­s­ta kuu­lui määrätä pienehkö sakko, ei kuolemaa.

  Jotain epämääräis­es­ti sinne päin, mikäli teko kat­sot­ti­in pikaistuk­sis­sa tehdyk­si. Kyseinen lainko­h­ta jatkuu: Jos se tapah­tu ajat­telemat­tomasti ja picaisud­es­ta, ja hän catu; wetäkön sackoa sata talar­ia, ja rucoil­can ricox­ens julkises­ti Seu­ra­cun­nasa andexi. Jos hän sitä teke toisen erän; tehkön cah­denker­taisen sacon. Joca ei woi sackoa max­aa; kär­sikön ruumil­lans, nijn­cuin Ran­gais­tus Caare­sa sanotan.

  Sata taalar­ia oli esim. ren­gin melkein puolen vuo­den palk­ka. Yleiseen palkkata­soon sum­mit­tais­es­ti suh­teutet­tuna se vas­taisi nykyään lähem­mäs 10 000 euroa. Ei siis ihan mikään “pienehkö sakko”. Käytän­nössä se muun­net­ti­in ruumi­in­ran­gais­tuk­sek­si Ran­gais­tus Caaren mukaises­ti: “neljä talar­ia yhtä paria wit­zo­ja wastan, colme lyömä joca parista”.

  Muutenkin koko tuo vuo­den 1734 laki tuo häir­it­seväl­lä taval­la mieleen ne kam­mot­ta­vat uutiset, joi­ta jonkin Sau­di-Ara­bi­an ja vas­taavien kaikkein taan­tu­muk­sel­lisimpi­en islami­lais­ten maid­en oikeusjär­jestelmästä nykyään kuul­laan aina välil­lä. Melkein minkä tahansa vähänkään vakavam­man rikok­sen on sat­tunut tekemään, “olcon hen­gens rick­onut” tai vähin­täänkin “kär­sikön ruumillans”.

 157. Tom­mi, Ruotsin rikosla­ki oli toki inhot­ta­va. Kor­jasin vain sen väit­teen, että Jumalan­pilka­s­ta olisi ollut automaat­tis­es­ti seu­rauk­se­na kuole­man­tuomio. Lähin­nä automati­ik­ka — jos sitä halu­aa etsiä — oli se per­in­teinen: oikeauskoisu­ut­ta puo­lus­tet­ti­in vaa­ti­mal­la julk­ista katumusta. 

  Tuon sakon suu­ru­u­den muis­telin ilmeis­es­ti väärin. Var­maankin se laitet­ti­in sen ver­ran korkeak­si, että saati­in piiskat­tua pilkkaa­jia aina sil­loin täl­löin. Sel­l­aiset näytök­set var­masti innoit­ti­vat mui­ta ymmärtämään oikean uskon ylivertaisuuden.

  Pari eroa Ruotsin 1700-luvun rikoslain ja nyky­is­ten islami­lais­ten maid­en välil­lä tulee mieleen:
  ‑Ruot­salai­sis­sa oikeu­sis­tu­imis­sa oli lau­tamiehiä ikään kuin demokraat­tise­na elementtinä.
  ‑Uskon­non ja kirkon tehtävä oli Ruot­sis­sa ilmi­selvästi toimia val­tio­val­lan ide­ol­o­gise­na koneis­tona. Jumalan­pilk­ka kohdis­tui sik­si myös maal­lista val­taa vastaan.

  Muitakin ero­ja on.

 158. “Mut­ta mitäs nyt sit­ten pitäisi tehdä? Pide­tään rajapor­tit ahtaina ja sin­nitel­lään oma­l­la väheneväl­lä väel­lä, nyt kun suuret ikälu­okat ovat lais­ta­neet jälkikasvun tehtailun vaivasta? ”

  Suome­sa ei tapah­du dra­maat­tista väestön vähen­e­mistä vaik­ka suuret ikälu­okat häipyvätkin man­an majoille.
  Suurista ikälu­ok­ista merkit­tävä osa on jo nyt kuol­lut ja osa jäi Ruotsiin.

  Niin­pä työikäi­nen veäsetö vähe­nee vuo­teen 2030 vain 167000 eli suurin piirtein julkisen sek­torin tuot­tavu­u­so­hjel­man verran.

  Meil­lä on nyt 5,4 miljoon­aa asukas­ta ja 2050 kun suuret ikälu­okat ovat melko todenäköis­es­ti kuolleet , n 6 miljoonaa.

  Ongel­ma meille on se, että muut kansan­talouden tulot kas­va­vat palkko­ja nopeammmin.Kun eläk­keet rahoite­taan palkka­sum­man perus­teel­la niin rasitus kas­vaa palka­nsaa­jalle ja työ­nan­ta­jalle liian suureksi.
  Jos kaik­ki eläkkeitä rahoitet­taisi­in kaik­ista kansan­talouden tuloista niin rasitus jakaantuisi.
  tasaisemmin .
  Palkat ovat nyt n 50 % bkt:ta

  Hyvä esimerk­ki eläkkei­den rahoituk­sen siir­roista oli työ­nan­ta­jien kela-mak­sun pois­t­a­mi­nen ja siirtämi­nen suo­raan palka­nsaa­jien rahoitettavaksi.

 159. Yritän huomen­na (tiis­tai) esit­tää jotain rak­en­tavaa Osmon vars. aiheeseen.
  Tässä hajahuomioi­ta pitkän ketjun sivu­raiteisi­in, joi­hin nyt vas­ta ehdin mukaan:

  Tsaari-suuriruhti­nas alkoi jo 1800-luvun alkupuolel­la armah­taa kuole­man­tuomi­tut, poli­it­tisia atten­taat­tor­e­i­ta luku­unot­ta­mat­ta. Ja kos­ka meil­lä ei sel­l­aisia ollut, on Suo­mi kai yhä ensim­mäi­nen maa jos­sa rauhan aikana ei ole ketään tuomit­tu kuole­maan (henkselin­paukut­telua).

  Tosin kak­si varausta:
  ‑uskon­nol­lista vakau­mus­ta kyynisem­pi seli­tys tsaarin jaloudelle on, että Siperi­as­sa tarvit­ti­in väkeä. Kuole­man­tuomiot muutet­ti­in meno­lipuk­si sinne.

  -Olen kuul­lut että Ahve­nan­maal­la pan­ti­in täytän­töön kuole­man­tuomio vielä 1800-luvun puo­livälis­sä, muis­taak­seni jonkun onnet­toman naisen joka oli tehnyt abortin itselleen tai toiselle. Mut­ta pikaisel­la google­tuk­sel­la en nyt löytänyt. 

  Mat­ti Kin­nusen ja Kari Koskisen kinaan siitä, kenelle nat­sit oikein hävisivät:

  Neu­vos­toli­it­to kan­toi maa­so­dankäyn­nistä ylivoimais­es­ti suurim­man vas­tu­un ja olisi jopa ken­ties lop­ul­ta men­nyt Berli­ini­in ilman län­sili­it­toutunei­den maihinnousuakin. 

  Län­sili­it­toutunei­den, ylivoimais­es­ti eniten USA:n, panos puna-armei­jan aseis­tamises­sa on sit­ten toinen jut­tu. Merk­i­tyk­ses­tä kiistellään.

  Toisaal­ta NL ei pan­nut tikkua ris­ti­in Japanin lyömisek­si mut­ta keskustelu­a­han kävit­tekin natseista.

  Ja kesästä 1940 kesään 1941 oli Iso-Bri­tan­nia (+imperi­u­mi) sodas­sa Sak­saa ja Ital­i­aa vas­taan ilman liit­to­laisia. Mitä nyt USA vaivihkaa avit­ti. Myöhem­min Iso­jen Poikien tul­lessa laatikolle brit­tien merk­i­tys väheni, mut­ta jos he oli­si­vat ‑40/-41 tehneet erillisrauhan…

 160. “Ensin oli juu­ta­laisu­us, joka syn­tyi hei­mouskon­tona joskus aikana ennen kir­joi­tus­taitoa. Juu­ta­laisu­ud­es­ta sit­ten irtau­tui ensim­mäisel­lä vuo­sisadal­la jaa pieni kult­ti, jos­ta syn­tyi mon­imutkaisten vai­hei­den kaut­ta nykyi­nen kristinusko.”

  Rooman val­takun­nas­sa juu­ta­laisu­us oli sal­lit­tu uskon­to ja juu­ta­lais­ten puolel­la taas kään­tymi­nen sal­lit­ti­in ja oli yleistäkin.Juutalaisuuteen alet­ti­in suh­tau­tua kielet­si­eti 300 luvul­la ja lop­ul­ta kiel­let­ti­inkin, mut­ta Rooman hajaannsu jät­ti rippeet elämään reuna-alueilla.

  Kun 1800-luvul­la juu­ta­lais­ten määrä oli Palesti­inas­sa vain n 10000 luokkaa niin oli poli­it­tis­es­ti tarkoituk­sen­mukaista perustel­la palu­u­ta sil­lä, että esi-isät on ajet­tu aikoinaan pois alueelta.

 161. Itse asi­as­sa uskon­to on oivalli­nen val­lan ja poli­ti­ikan väli­nen. Apu­un kun voi kut­sua olen­non, jota vas­tus­ta­ja ei voi kyseenalais­taa ja uskon­nolli­nen joht­ja voi ker­toa sae­neen käskyn toimia ylem­mästä olennolta.
  Län­si­mais­sa maal­lisu­us on levin­nyt liikaa ja silä vaikutet­tan vain vaarat­tomi­in mum­moi­hin, joten uskon­no­lal ei ole enää sam­n­tapista tehoa.

  Mut­ta ihmi­nen on kek­seliäs , län­si­mais­sa uskon­to on kor­vat­tu terrorismilla.
  Aina kun poli­ti­ikas­sa halu­taan lisätä ihmis­ten kon­rol­lia ja vas­tus­ta­jien elim­i­noimista niin voidaan ker­toa lisään­tyneestä terroriuhasta.
  Ter­roriskia ei tarvit­see edes perusetel­la mitenkään tosi­a­sioil­la, ne kun ovat salaista tietoa

  Suomes­sakin tämä poli­it­ti­nen ase on tehokkaas­sa käytössä.

 162. Juu­ta­laisvi­ha eli anti­ju­dais­mi oli yleistä jo Rooman val­takun­nas­sa ja sitäkin ennen ainakin Egyp­tis­sä. Egyp­tis­sä syy on ainakin osin exo­dus-tari­nan “vas­tata­ri­na”, Rooman val­takun­nas­sa luul­tavasti juu­ta­lais­ten taipumus eristäy­tyä. Tietämät­tömyys syn­nyt­ti epälu­u­loa. Palesti­inan juu­ta­laisil­la oli myös ret­telöit­si­jöi­den maine, joka lev­isi kap­inan ja dias­po­ran myötä. Life of Bri­an kan­nat­taa kat­soa. Myöhem­min kris­til­lisenä aikana juu­ta­laisia alet­ti­in pitää Jumalan murhaajina.

  Juu­ta­laisek­si sai kuka tahansa kään­tyä. Hyvin har­va kään­tyi. Miehistä varsinkin. Syyn ymmärtää. Paavali ainakin ymmär­si, kun muut­ti kristi­nuskon juu­ta­lais­es­ta lahkos­ta omak­si uskon­nok­seen mm. luop­umal­la ympärileikkauk­sen vaatimuksesta. 

  Juu­ta­laisu­u­den ulko­jäseniä oli paljon Rooman valtakunnassa.

 163. Tiedos­sani ei ole yhtäkään ajan­jak­soa, jos­sa juu­ta­laisu­us olisi akti­ivis­es­ti kään­nyt­tänyt. Pros­e­lyyt­tien tie on päin­vas­toin tehty mah­dol­lisim­man vaikeak­si. Se mah­dolli­nen sinän­sä, mut­ta ei heille mitään punaisia mat­to­ja levitellä.

  “Ai halu­at­te legioon­aan? Antaas sit­ten mopin heilua, te saastat!”

 164. Liian van­ha: Kyl­lä, kään­nyn­näisiä juu­ta­laisu­u­teen ilmeis­es­ti oli, mut­ta kuin­ka “juu­ta­laisia” nämä sit­ten lop­ul­ta oli­vat? Anti­ikin maail­mas­sa uskon­toi­hin suh­taudut­ti­in hyvin joustavasti.

  http://www.thejc.com/judaism/judaism-features/35674/how-disaster-made-conversion-harder

  Miten mit­ta­va kään­nyn­näis­ten vir­ta sit­ten todel­la oli, sitä on vaikea sanoa. Pääosa askhenaz­i­ju­u­ta­lais­ten per­imästä ei kuitenkaan sitä reit­tiä tul­lut, vaan ilmeis­es­ti Palestiinasta.

  http://www.bbc.co.uk/news/10276393

 165. Palaan vielä tähän….

  Mat­ti R: “Olen yrit­tänyt seu­ra­ta tuo­ta suurten ikälu­okkien siir­tymistä eläk­keelle ja empi­iri­nen havain­to näyt­täisi ole­van se, että suur­in­ta osaa heistä ei kor­va­ta kenelläkään.”
  Osmo: Tästä juuri on kyse. Miten luulet vero­tu­lo­jen käyvä’n. Suomes­sa ei ole eikä tule työvoima­pu­laa, vaan pula veronmaksajista.

  Luulin, että vas­tasin jo alku­peräisessä viestis­sä tuo­hon Osmon kommenttiin…
  Mat­ti R:“Jos on näin, niin sil­loin viestin pitäisi olla… “Kysymys maa­han­muu­tos­ta – eri­tyis­es­ti kysymys työperäis­es­tä maa­han­muu­tos­ta – on Suomen seu­raavien vuosikym­menten tärkeimpiä, kos­ka mei­dän on kyet­tävä luo­maan merkit­tävä määrä uusia työ­paikko­ja, voidak­semme varmis­tua kun­tien ja val­tion tulo­rahoituk­sen perus­tas­ta myös tulevaisuudessa””.

  Minus­ta yksi mie­lenki­in­toinen näkökul­ma on siinä miten alku­peräistä, usein julk­isu­udessa tois­tet­tavaa viestiä luetaan…
  Osmo: “kos­ka mei­dän on – tai olisi – pystyt­tävä paikkaa­maan työikäisen väestön vajaus­ta ulko­maisel­la työvoimalla.”

  Kär­jis­te­tysti vaikut­taisi siltä, että nuorem­mat sukupol­vet luke­vat viestin siten, että ihan pian eli suurten ikälu­okkien siir­tyessä (vih­doinkin) eläk­keelle, avau­tuu merkit­tävä määrä työ­paikko­ja. Osa van­hem­mista taas lukee viestiä siten, että jos maa­han­muut­ta­jia ei saa­da, kukaan ei tee jatkos­sa pieni­palkkaisia töitä. Osa nuorista ja van­hoista taas ajat­telee, että maa­han­muut­ta­jat vievät hei­dän työ­paikat tai kaven­ta­vat ainakin mah­dol­lisu­ut­ta saa­da työtä. Kaik­ki lienevät väärässä. Lie­nee odotet­tavam­paa se, että työvoima­pu­laa ei ole tai tule, mut­ta vero­tu­lo­jen poh­jaan kovin erisu­u­ruiset ikälu­okat vaikut­ta­vat merkit­tävästi. Jos asia on näin, niin sil­loin olisi järkevää muut­taa perusvi­estiä ja tarken­taa, että maa­han­muut­ta­jia tarvi­taan vero­tu­lo­jen mak­sajik­si, eivätkä työ­markki­nat ole nol­la­summapeliä jos­sa on vakiomäärä täytet­täviä työ­paikko­ja. Tämä viesti olisi toden­näköis­es­ti oikeampia, häl­ven­täisi apäai­heel­lisia pelko­ja ja suun­taisi keskustelun kohti ratio­naalisem­pia perusteluita?

  1. Mat­tiR: Odota vain kir­jaani SATA-komiteas­ta. Siinä san­o­taan tämäkin. Suomea ei uhkaa työvoima­pu­la vaan veronmaksajapula.

 166. Kuten tässäkin keskustelus­sakin san­ot­tu (az), pahin vas­taisku monikul­tur­is­mille on päästää mus­lim­it itse ker­tomaan arvois­taan ja siitä miten arvo­ja pitäisi toteut­taa. Kun näin käy, tulee monikul­tur­is­teil­la kova kiire ker­tomaan, ettei tämä ole oikeasti sitä toista ihan yhtä arvokas­ta kulttuuria.

 167. Liian van­ha:

  Ongel­ma meille on se, että muut kansan­talouden tulot kas­va­vat palkko­ja nopeammmin.Kun eläk­keet rahoite­taan palkka­sum­man perus­teel­la niin rasitus kas­vaa palka­nsaa­jalle ja työ­nan­ta­jalle liian suureksi.

  Mie­lenki­in­toinen point­ti, ja niukasti esil­lä julkisuudessa. 

  Kai kuitenkin myös kohtuukokoinen toim­intakykyi­nen väestönosa tarvi­taan? Rahaa kun ei voi syödä, vaan se pitää pystyä vai­h­ta­maan ruokaan ja hoiva­palvelui­hin. Jos palvelu­jen tar­joa­jia on niukasti, hin­nat nou­se­vat pil­vi­in niin että eläkesäästöil­lä (oli­vat ne sit­ten val­tion kaut­ta tai yksi­tyis­es­ti säästet­tyjä) ei mitään saa — mikä on toinen tapa sanoa että jälkikasvua ei riitä hoivaa­jik­si asti.

  Vapaan liikku­vu­u­den maail­mas­sa kohoa­vat hin­nat tiet­ty vetäi­sivät puoleen­sa tar­jon­taa, mut­ta juuri liikku­vu­u­den vapaushan tämän ketjun aiheena on. Ja se että liikku­vu­u­den mukana tup­paa tule­maan myös muu­ta kuin pelkkiä hoivapalveluita.

 168. Kun Muhammed päät­ti nous­ta toraile­vien ara­bi­heimo­jen johtoon hän kehit­ti val­tansa voimis­tamisen väli­neek­si uuden uskon­non, johon otti sopi­vat palat juu­ta­laisu­ut­ta ja kristi­nuskoa sekä lait­toi sekaan sopi­vas­ta ara­bi­en tapaoikeutta. 

  Tähän vielä sel­l­ainen huomio, että se kristi­nusko, minkä Muhammed tun­si, oli kovin eri­laista kuin tämä mei­dän tun­temamme kristi­nusko. Hän tun­si UT:n kaanon­in ulkop­uolelle jääneitä “gnos­ti­laisia” tek­ste­jä ja esimerkik­si Pyhä kolmi­naisu­us, jon­ka hän kiel­si, oli hänen tietämän­sä mukaan Isä, Poi­ka ja Neit­syt Maria. Med­i­nas­sa oli juu­ta­lainen vähem­mistö, joka ei kään­tynyt ja lop­ul­ta karkotet­ti­in. Koraanin kom­men­tit juu­ta­lai­sista hei­jas­ta­vat tätä samaan tapaan kuin UT:n kom­men­tit juu­ta­lai­sista sitä, että kaik­ki juu­ta­laiset eivät otta­neet sanomaa Jeesuk­ses­ta vastaan.

 169. Kristi­nusko, kirkon hier­arkia ja Uusi tes­ta­ment­ti syn­tyivät 300-luvul­la Rooman keis­arin tilaustyönä, kun uudelle kreikankieliselle keis­arikun­nalle piti saa­da uusi, yht­enäi­nen kreikankieli­nen ideologia. 

  Tätä piti kom­men­toi­da, että UT:n kaanon alkoi vaki­in­tua noi­hin aikoi­hin. UT:iin pää­tyneet tek­stit ovat parisen­sa­taa vuot­ta van­hempia. Yksit­täiset tek­stit hei­jastel­e­vat kir­joi­tusa­janko­htansa tilan­net­ta, mut­ta Raa­mat­tuun kokon­aisuute­na on luon­nol­lis­es­ti vaikut­tanut se his­to­ri­alli­nen tilanne, jos­sa kaanon vaki­in­tui. Tar­jol­la olisi ollut nuorem­pia tek­ste­jä, mm. neljän UT:iin pää­tyneen evanke­li­u­min síjas­ta näi­den poh­jal­ta syn­tynyt kooste, jos­ta evanke­li­u­mien väliset ris­tiri­idat on häivytetty.

 170. Kari: Samaa mieltä kaikesta muus­ta viimeisessä vas­tauk­ses­sasi min­ulle pait­si markkinataloudesta.

  Ris­to:

  Jos sin­ul­la on viite etnis­ten soma­lien (esimerkik­si aidinkie­len perus­teel­la luokitel­tu­ina) työvoimati­las­toi­hin, niin kiitok­set jo etukä­teen. Omil­la silmil­läänkin voi yrit­tää tehdä kval­i­tati­ivisia arvioita.

  Eipä ole. Enkä ole yrit­tänyt vih­ja­ta, että olisit eri­tyis­es­ti väärässä aav­is­tuk­ses­sasi noista tilas­toista (kuten olen sävys­tä lukev­inani sin­un ajatelleen). Tah­doin (ja edelleenkin tah­don) vain korostaa, että ihmisen kyky tehdä esim. “omil­la silmil­lään kval­i­tati­ivisia arvioi­ta” on erit­täin huono useimpi­en mon­imutkaisem­pi­en kysymys­ten kohdal­la, eikä sitä pitäisi käyt­tää tärkei­den päätösten poh­jana jos vain on mah­dol­lista saa­da oikeaa fak­tati­etoakin. Eli vaik­ka myön­nän Karin olleen oike­as­sa, että anek­dooteil­la on toki oma arvon­sa esit­täjien­sä tun­te­musten kuvas­ta­ji­na, maa­han­muu­ton ongelmia ei ratkaista (pait­si ehkä vahin­gos­sa) tietämät­tä mis­tä on varsi­nais­es­ti kyse. Soma­li­nais­ten työl­listyvyys on toki hyvä ensi­askel, jos vain hah­mote­taan mikä sen merk­i­tys on kokonaisuudessa.

 171. Juk­ka Siren: “Toisaal­ta NL ei pan­nut tikkua ris­ti­in Japanin lyömisek­si mut­ta keskustelu­a­han kävit­tekin natseista.”

  Olen kyl­lä näh­nyt tele­vi­sios­ta doku­ment­tieloku­van, jos­sa ker­rot­ti­in NL:n joukko­jen vaikeas­ta eten­e­mis­es­tä Mantzuri­aan. Maas­to oli niin huono, että jalka­väkikin kul­ki läh­es vyötäröään myöten savessa.

 172. “Miten mit­ta­va kään­nyn­näis­ten vir­ta sit­ten todel­la oli, sitä on vaikea sanoa. Pääosa askhenaz­i­ju­u­ta­lais­ten per­imästä ei kuitenkaan sitä reit­tiä tul­lut, vaan ilmeis­es­ti Palestiinasta.”

  Tuo geneet­ti­nen tutkimus tehti­in Israelin johdol­la, joten sen johtopäätök­set voivat olla poli­it­tis­es­ti tarkoituk­sen­mukaisia ja hekin löy­sivät merkit­tävää hajon­taa, jota he eivät voineet kiistää.

  Mut­ta tämän aiheen näkökul­mas­ta on tärkeäm­pää havai­ta, että juu­ta­laisu­us ja islami­laisu­us ovat lähel­lä toisi­aan, niil­lä on sama kult­tuu­ri­taus­ta ja kumpikin uskon­to on suvait­se­ma­ton äärim­milleen vietynä.
  Itse asi­as­sa Israelin joh­dos­sa on nyt erit­täin kiihk­ousko­vais­ten joukko.

  Mut­ta län­si­mais­sa tämä hyväksytään, kos­ka se palvelee län­si­mait­ten etua.

  Itse asi­as­sa Euroopan poli­ti­ik­ka on kak­si­jakoista: Toisaal­ta houkut­telemme tänne lisää islami­nuskoisia maa­han­muut­ta­jia palvele­man meitä ja ole­tamme hei­dän kään­tyvän kris­ti­tyik­si ja sulau­tu­van vltaväestöön emmekä hyväksy heitä ns parem­pi­in töihin.

  Toisaal­ta öljyn vuok­si pidämme heitä poten­ti­aal­isi­na ter­ror­is­teina, jot­ta voimme miehit­tää ja hal­li­ta heitä mielivaltaisesti.

  Euroop­palaiselle ter­ror­is­mi on uusi uskon­to, jon­ka var­jol­la voi sor­taa ihmisiä.

 173. “Kyl­lä, kään­nyn­näisiä juu­ta­laisu­u­teen ilmeis­es­ti oli, mut­ta kuin­ka “juu­ta­laisia” nämä sit­ten lop­ul­ta oli­vat? Anti­ikin maail­mas­sa uskon­toi­hin suh­taudut­ti­in hyvin joustavasti.”

  Jotakin voi päätel­lä siitä, että Palesti­ina kyky elät­tää suur­ta joukkoa ihmisiä oli rajalli­nen luon­nonolo­jen vuoksi.Nytkin alueel­la asu vain n 10–15 miljoon­aa ihmistä paljon kehit­tyneem­män teknolo­gian varassa
  Kun alue oli eri­lais­ten sotaa käyvien ryh­mien läpikulkualue niin sodat, orju­us ja kulku­tau­dit verot­ti­vat juu­ta­laisia tehokkaasti.

  Kun kuitenkin Rooman väestöstä 10 % arvioidaan olleen juu­ta­laisia niin tämä on mah­dol­lista vain kään­nyn­näisyy­den kautta

 174. ‘uudelle kreikankieliselle keis­arikun­nalle piti saa­da uusi, yht­enäi­nen kreikankieli­nen ide­olo­gia’ (Riitan lainaus)
  Imperi­u­mi siir­tyi lati­nas­ta kreikkaan vas­ta Her­ak­leoik­sen aikana, kuu­sisa­taalu­vul­la. Her­ak­leios kävi Per­si­aa vas­taan pitkän katas­tro­faalisen sodan, joka päät­tyi siihen, että ara­bit val­ta­si­vat koko Per­sian ja noin puo­let sil­lois­es­ta Roomas­ta. Juu­ta­laisetkin ehtivät osal­lis­tua, kapinoimal­la Roomaa vas­taan Per­sian puolel­la, ja aikalais­lähtei­den mukaan he toimi­vat myös ara­bi­en liittolaisina.
  ‘Med­i­nas­sa oli juu­ta­lainen vähem­mistö, joka ei kään­tynyt ja lop­ul­ta karkotet­ti­in. Koraanin kom­men­tit juu­ta­lai­sista hei­jas­ta­vat tätä’ (Riit­ta)
  Toisen tulkin­nan mukaan juu­ta­lais­ten kanssa tuli välirikko vas­ta myöhem­min, kun luvat­tu maa oli val­lat­tu ja Israelin ja Ish­maelin poikien piti suorit­taa perinnönjako.

 175. Kuten tässäkin keskustelus­sakin san­ot­tu (az), pahin vas­taisku monikul­tur­is­mille on päästää mus­lim­it itse ker­tomaan arvois­taan ja siitä miten arvo­ja pitäisi toteut­taa. Kun näin käy, tulee monikul­tur­is­teil­la kova kiire ker­tomaan, ettei tämä ole oikeasti sitä toista ihan yhtä arvokas­ta kulttuuria. 

  Tästä päästään siihen, että minus­ta koulu­jen uskon­nonope­tus­ta pitäisi lisätä. Vas­ta kun ihmi­nen tietää, mihin toinen uskoo ja mihin oma(*) usko perus­tuu, voi olla aidosti suvaitsevainen.

  (*) Tarkoi­tan oma­l­la tässä nyt uskoa laa­jas­sa mielessä: nekin kan­ta­suo­ma­laiset, jot­ka eivät usko ylös­nouse­muk­seen ovat omak­suneet kristi­nuskoon taval­la tai toisel­la poh­jau­tu­via asen­tei­ta ja arvoja.

  1. Anteek­si nyt Riit­ta, mut­ta kaikkea ei voi opetuk­ses­sa lisätä. Uskon­toa opete­taan jo nyt enem­män kujin his­to­ri­aa. Onko ihmiskun­nan perin­nöstä yli puolty uskontoa?
   Ja mitä arvoa täl­lä mei­dän tun­nus­tuk­sel­lisel­la uskon­nonopetuk­sel­lamme on tois­t­en uskon­to­jen ymmärtämisen. Min­ulle esimerkik­si opetet­ti­in bud­ha­laisu­ud­es­ta vain yksi asia: se on uskon­to, jos­sa harjoi8tetaan las­ten uhraamista jumalille. Maail­man uskon­to­ja voi opet­taa vain henkilö, joka ei ole sitoutunut niistä yhteenkään.

 176. Olisi ihan hyvä, että suo­ma­laiset tun­ti­si­vat Islamin viisi tärkein­tä oppia.

  1. Monoteis­mi ja Mohammed Jumalan profeettana
  2. Viisi päivit­täistä rukosta
  3. Hyvän­tekeväisyy­den harjoittaminen
  4. Paas­ton viettäminen
  5. Pyhi­in­vael­lus Mekkaan

  Kun näitä hie­man reflek­toi, niin koh­dat 1–4 ovat mukana kristinuskossakin. 

  Näis­sä perusasios­sa on myös hyvin vaikea­ta nähdä jotain pahaa ellei nyt pidä matkailua pahana. Tai almu­jen antamista ker­jäläisille eli heikom­pi­en lähim­mäis­ten aut­tamista (jota Jeesuskin saarnasi).

  Olisi ehkä hyvä erot­taa Islam uskon­tona eri­lai­sista maal­li­sista dik­tatu­ureista, jot­ka jois­sakin mus­lim­i­mais­sa ovat val­las­sa. Äärim­mäisen suuri enem­mistö mus­limeista ei halua tap­paa ihmisiä, ei val­la­ta mai­ta (kos­ka islami­in ei voi kään­nyt­tää toisin kuin kristinuskoon). 

  Mut­ta näitä ajat­teluketku­ja ei toki voi ajatel­la, jos maail­ma supis­tuu omien anek­doot­tien lehmämäiseen märehtimiseen…

 177. Muiden uskon­to­jen ope­tus kuu­luu (tai kuu­lui ainakin 80-luvul­la ;)) myös uskon­nonopetuk­seen. En ole kyl­lä ihan var­ma, sopi­iko ateis­tikaan opet­ta­maan uskon­toa, onko se sen “neu­traalimpaa” ope­tus­ta. Aika lail­la nämä asi­at ovat kiin­ni ihmisen per­soonas­ta, kyke­neekö kun­nioit­ta­maan toisen eri­laista vakau­mus­ta vaiko eikö.

  Muis­tan omil­ta koulu­a­joil­ta, että uskon­nonope­tus oli varsinkin lukios­sa aika lail­la pelkkää oleilua. Oppitun­te­ja ei vält­tämät­tä tarvit­sisikaan lisätä, riit­täisi, että asi­aa tulisi yhdel­lä uskon­non­tun­nil­la yhtä paljon kuin yhdel­lä historiantunnilla.

  Yksi asia, mikä uskon­nonope­tus­ta on ainakin tupan­nut vaivaa­maan on se, että ihan kaikkea ei “uskalleta” ker­toa. Esimerkik­si Räisäsen Raa­mat­tuti­eto oli pii­s­painkok­ouk­sen mukaan aivan liian rankkaa kamaa suo­ma­laisille luki­o­laisille: siinähän “pal­jastet­ti­in”, että Raa­mat­tu on ihmis­ten kir­joit­ta­ma ja siitä oli­si­vat omat kotoiset herä­tys­li­ik­keemme voineet pil­las­tua. Teol­o­gisen tiedekun­nan pääsykoekir­jak­si se kyl­lä kelpasi.

 178. Uskon­nolle on varat­tu tun­tike­hyk­sessä viiden­nel­lä ja kuu­den­nel­la luokalla peräti kolme tun­tia viikos­sa. Tätä ennen sitä on ollut kak­si tun­tia. His­to­ria puolestaan alkaa vas­ta viiden­nel­lä luok­ka-asteel­la yhden viikko­tun­nin voimin. 

  Eli ilmeis­es­ti uskon­non merk­i­tys on yleisen mielip­i­teen mukaan moninker­tainen his­to­ri­aan näh­den. Näin­hän tämä on nähtävä, kos­ka jonkin­laises­sa demokra­ti­as­sa kai elämme. 

  Uskon­non ope­tus on vieläpä yllät­tävän tun­nuk­sel­lista nyky-yhteiskun­ta huomioon ottaen. Uskon, että tämä ei kaikil­la koul­u­lais­tenkaan van­hem­mil­la ole tiedos­sa puhu­mat­takaan lapsettomista. 

  Tyt­täreni (11 v.) uskon­non kir­jas­sa on esim. keho­tus “Jos sin­ul­la on vaikeuk­sia elämässäsi, puhu Jumalalle. Hän auttaa.”

  Aika paljon luvat­tu lapselle. 

  Sanoin kyl­lä tytölle, että jos vaikeuk­sia ilme­nee puhu min­ulle tai jos se ei käy, niin jollekin muulle läheiselle tai vaikka­pa kouluter­vey­den­hoita­jalle. Apu on huo­mat­tavasti varmempaa. 

  Nyt ehkä joku ihmettelee, mik­si lapseni on ylipään­sä uskonnonopetuksessa. 

  On hyvin vaikea poike­ta val­tavir­ras­ta lapsen kanssa. Taval­liselle lapselle on niin ääret­tömän tärkeä olla saman­lainen kuin muut. Asumme perin kon­ser­vati­ivisel­la alueel­la ja lapsen luokalla yksikään oppi­las ei ole elmänkat­so­musti­eto-opetuk­ses­sa. Kuu­lumme myös kirkkoon tra­di­tion vuoksi. 

  Joka tapauk­ses­sa pidän uskon­toa aineista turhim­pana. Uskon­non tilalle vaikka­pa ruotsia 🙂

 179. Kin­nunen,

  Kuka­pa luet­telemi­asi asioi­ta nyt ei tietäisi, jos joskus on jotain muu­takin kuin Aku Ankkaa lukenut? Ihan perusasioita. 

  Ongel­mat muo­dos­tu­vat siitä, kun useim­mat tietävät islamista vähän muu­takin — shar­i­alain kiv­i­tyksi­neen ja raa­jo­jen katkaisuineen, lap­si­avi­o­li­itot ym.

 180. Ensin Mikko V:lle.

  Neu­vos­toli­iton “Kauko-Idän kam­pan­ja” kuten he itsekin sitä kut­sui­v­at, oli viime tipas­sa Japanille julis­tet­tu sota jot­ta päästäisi­in saali­in­jaolle. Hiroshi­man jäl­keen, viikkoa ennen kuin Japani antau­tui. Että siihen sisäl­tyi muu­ta­ma päivä Mantsuri­as­sa rämpimistä, sitä en epäile. 

  Tarkku­u­den nimessä on san­ot­ta­va, että Japanin joukot Kiinas­sa antau­tu­i­v­at vas­ta 3 viikkoa emä­maan jäl­keen, ja että Nl oli luvan­nutkin Jal­tal­la julis­taa sodan, joten siinä mielessä se vain piti sanansa:/

  Tämä kaik­ki ei toki muu­ta sitä seikkaa, että NL kan­toi Euroopas­sa ehdot­tomasti pää­vas­tu­un ainakin maasodassa.

 181. Luet­tuani tämän viestiketjun kom­ment­te­ja en voi kuin ihme­tel­lä suomalaisen/länsimaisen kult­tuurimme ja eri­tyis­es­ti maal­lis­tuneen kristi­nuskomme heikkoutta. 

  Muu­ta­ma tuhat köy­hää, luku­taido­ton­ta mus­lim­ia saa Suomes­ta tur­va­paikan. Heti on yleinen hätäti­la pydessä: kult­tuurimme tuhoutuu, Jumalamme ei kestä ja rahamme lop­pu­vat, vievät vaimomme eivätkä yhdy miehi­imme. Lop­pu tuloo.

  Usko­ma­ton­ta miten pienistä uhista heikkolu­on­toiset ja oma­nar­von­tun­not­tomat jak­sa­vat meuhkata. 

  Min­ua ja min­un Suomeani ja län­si­maista kult­tuuria eivät muu­ta­mat mus­lim­it, eivät edes mil­jar­di tai pari, uhkaa laisinkaan.

 182. Kehit­tyvät maat, jois­sa sodi­taan ovat his­to­ri­al­lis­est VALTIOINA varsin suo­ria. Val­tiot ovat keinotekois­es­ti perustet­tu pääasi­as­sa siir­tomaakau­den maanti­eteel­lisille alueilla. 

  Val­tio­ra­ja eivät nou­da­ta kult­turien ja kan­so­jen rajo­ja ja kun ylimuis­toiset heimot, klaan­it, uskon­not ja val­ti­olli­nen val­ta menevät sekaisin, räjähtävä molo­tovin cock­taili on valmis.

  Googletin Afrikan lev­ot­to­muudet ja voipi sanoa, että helpom­pi on merk­itä alueet, mis­sä ei tapel­la kuin ne alueet, jois­sa on raha: olisiko­han Kalahari.

  Hutut ja tut­sit, sun­ni- ja shia-mus­lim­it tai vaikka­pa Jemen, mis­sä kaik­ki on sodas­sa kaikkia vas­taan. Onko­han Afrikas­sa yhtään val­tio­ta, mis­sä ei olisi lev­ot­to­muuk­sia. Ja kaikkien näi­den takana on siir­tomaaisän­tien määrit­tämät keinotekoiset valtiorajat.

  Ain­oa keino ratkaista asi­at on, että jonkun sortin Moosek­set otta­vat johta­ju­udet ja tap­pel­e­vat väestöille demarkoidaan omat yhteiskun­nalis-val­ti­ol­liset alueet.

  (Pahus kun olen uno­htanut erit­täin mie­lenki­in­toisen kir­jan nimen. Tek­i­jä oli puo­lalainen sosi­olo­gi 1970-luvul­la. Siinä kuvat­ti­in, miten Rooman val­lan jäl­keen euroop­palaiset yhteiskun­nat demarkoi­tu­i­v­at ja vähitellen muo­dos­tu­i­v­at keski­aikaiset val­tiot, jot­ka vieläkin ovat läs­nä liittovaltioissa.)

 183. Väit­te­ly siitä, onko islam uskon­tona “itsessään” parempi/pahempi/samanlainen kuin kristi­nusko on var­masti mie­lenki­in­toista sekin, mut­ta maa­han­muut­tokeskustelus­sa kuitenkin melko turhaa. Maa­han­muu­ton kannal­ta uskon­nol­la ei pitäisi olla mitään merk­i­tys­tä, sään­tö­jen tulee tääl­lä olla kaikille samat uskon­nos­ta riip­pumat­ta ja tämän tulee olla selvää kaikille.

 184. Ongel­mat muo­dos­tu­vat siitä, kun useim­mat tietävät islamista vähän muu­takin — shar­i­alain kiv­i­tyksi­neen ja raa­jo­jen katkaisuineen, lap­si­avi­o­li­itot ym. 

  Niin­pä. Tai oikeas­t­aan siitä, että sil­lä mitä koulus­sa opete­taan ja sil­lä mitä tietoa muual­ta tipahtelee ei oikein ole yhtymäko­htia. Tieto on ihan liian hajanaista, että kokon­aisku­vaa siitä, miten tavalli­nen mus­lim­iper­he islami­nuskoises­sa maas­sa elää ei saa. 

  Uskon­non ope­tus on vieläpä yllät­tävän tun­nuk­sel­lista nyky-yhteiskun­ta huomioon ottaen. 

  Olen antanut itsel­leni ker­toa (asi­as­ta oli ihan äsken Aamule­hden pääkir­joi­tus­sivul­la), että tun­nus­tuk­sel­lisen opetuk­sen sijal­la pitäisi nykyään olla oman uskon­non ope­tus ja että opetuk­sen tavoit­teena pitäisi olla tiedon jakami­nen eikä uskon­nol­lisen vakau­muk­sen syn­nyt­tämi­nen tahi vahvistaminen.

  Kun tuos­sa edel­lä kir­joitin opetuk­sen lisäämis­es­tä, en tarkoit­tanut varsi­nais­es­ti oppitun­tien lukumäärän lisäämistä, vaan juurikin tuo­ta, että “vakau­muk­sen vahvis­tamisen” kor­vaamista opetuksella.

 185. Kuten Juhana Var­ti­ainen sanoi, maa­han­muut­ta­jien ongelmista keskustel­laan paljonkin osana lähiöi­den, työt­tömien ja syr­jäy­tynei­den nuorten asioista käytävää keskustelua.
  Ja näin pitääkin olla. 

  Lev­ot­to­mia lähiöitä ja syr­jäy­tymisuhan alla eläviä nuo­ria meil­lä on ollut niin kauan kuin muis­tan. Nasareti­lainen, jos­ta tääl­lä on puhuttu,
  ennusti että köy­hät meil­lä aina on kesku­udessamme. Toiv­ot­tavasti ei. Vaik­ka määrit­telemäl­lä köy­hyys sopi­vasti sitä var­maan löy­tyy aina.

  Tääl­lä jo jotkut kuit­ta­si­vatkin Juhanalle, että on syr­jin­nän ja syr­jäy­tymisuhan muo­to­ja, ja niiden esto­pro­jek­te­ja, joi­ta ei voi erot­taa etni­teetistä. Tuskin Juhana kuitenkaan tarkoit­tikaan ihan sitä, mitä jotkut tulkitsivat.

  Kat­so­taan­pa:

  -olisi hyvä että kaikil­la halukkail­la olisi töitä.
  ‑olisi hyvä että siitä saadul­la pal­ka­lla eläisi.
  (meneeköhän tämä taas perus­tu­lokeskustelu­un? No, sekin sivuaa samaa ongelmakenttää)

  -miten estetään etni­nen syr­jin­tä työhöno­to­ssa liuku­mat­ta posi­ti­iviseen syr­jin­tään? Joka minus­ta ei ole Suomes­sa nyt paikallaan. Luku­unot­ta­mat­ta ehkä “tas­apain­o­tus­ta” jois­sakin tehtävis­sä kuten tv-kasvoissa,korttelipoliiseissa ja vuokrat­aloy­htiöi­den työntekijöissä.

  -mis­tä (täydennys)koulutuksesta maa­han­muut­ta­jat eniten hyö­ty­i­sivät? Riip­puu var­maan sekä ryh­mästä että yksilöstä.

  -onko myös jotain ratio­naal­isia perustei­ta työ­nan­ta­jien varovaisu­udelle? Kieli­taito? Pelko että työn­tek­i­jä ei esimerkik­si tot­tele naispomoa?
  Mut­ta ratio­naal­i­sista epäi­ly­istä tuskin on kysymys kun jo pelkkä nimi estää haas­tat­telu­un kutsumisen.

 186. Liian van­halle toinen link­ki juu­ta­lais­ten alkuperästä:

  http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/06/tracing-the-roots-of-jewishness.html

  Samaa sanoo myös amerikkalainen tiedemies: vuorovaiku­tus­ta kyl­lä, mut­ta ei kään­nyn­näisyyt­tä domi­noivak­si asti.

  Sit­ten pari sanaa juu­ta­lais­ten osu­ud­es­ta Rooman val­takun­nan väk­ilu­vus­ta ja väestö­jakau­mas­ta. Väk­ilukua voidaan arvioi­da käytän­nössä vain arke­ol­o­gisen aineis­ton perus­teel­la, eikä eri etnis­ten tai uskon­nol­lis­ten ryh­mien osu­ud­es­ta ole mitään arvaus­ta parem­paa tietoa. Selvää on vain se, että Rooman val­takun­nan aikana juu­ta­laisia siir­tyi kaikkialle sen val­tapi­irin alueille.

 187. Maa­han­muu­ton kannal­ta uskon­nol­la ei pitäisi olla mitään merk­i­tys­tä, sään­tö­jen tulee tääl­lä olla kaikille samat uskon­nos­ta riip­pumat­ta ja tämän tulee olla selvää kaikille. 

  Kyl­lä uskon­nol­la ja kult­tuuril­la vain on merk­i­tys­tä. Juuri luin Annas­ta yhden opet­ta­jan koulupäivästä: osa oppi­laista pyysi seu­raavaa päivää vapaasti, kos­ka Ramadan olin päät­tymässä ja kotona juh­lit­ti­in. Jos men­nään “samat sään­nöt kaikille” ‑lin­jalle, niin näille pitäisi sanoa, että ei käy, suomes­sa joulupäivä on yleinen vapaapäivä.

  Toinen kult­tuuri­nen, mut­tei varsi­nais­es­ti uskon­nolli­nen jut­tu muis­tuu mieleeni aikaisem­mal­ta työ­paikalta. Venäläi­nen ilmoit­ti, ettei tiet­ty päivä sopin­ut palaver­ille, kos­ka sil­loin oli venäläi­nen uusi vuosi ja hänel­lä vapaapäivä. Eräs suo­ma­lainen alkoi vit­sail­la, että pide­tään palaveri iltapäivästä, niin eiköhän tämä iltapäivään men­nessä selviäisi ja kerk­iäisi palaveriin.

 188. Min­ua ja min­un Suomeani ja län­si­maista kult­tuuria eivät muu­ta­mat mus­lim­it, eivät edes mil­jar­di tai pari, uhkaa laisinkaan.

  Oli­vat hänen viimeiset sanansa…

 189. Riit­ta,

  Niin­hän noille olisikin pitänyt sanoa. Miten mus­lim­iop­pi­lail­la pitäisi olla enem­män vuodessa vapaapäiviä kuin muil­la oppilailla?

  Tuol­lais­es­ta epä­tasa-arvos­ta kumpua­vat juuri kon­flik­tit. Toiset oppi­laat koke­vat eri vapaudet kult­tuurin var­jol­la epäoikeu­den­mukaisek­si, eivät he siinä aikui­sista poikkea. 

  Meil­lä on omat viral­liset vapaapäivämme Suomes­sa. Ei koulua voi jär­jestään niin, että joulupäivänä jär­jestetään ope­tus­ta mus­lim­iop­pi­laille, jot­ta yhden­ver­taisu­us toteutuisi. 

  Muut­taisitko itse tuol­la peri­aat­teel­la johonkin toiseen maa­han: tänään on Suomen itseänäisyyspäivä, sor­ry, en tule töi­hin. Enkä muuten huomen­nakaan, kun on juhan­nusaat­to.. eiku, öh.

 190. Juk­ka Siren:

  -onko myös jotain ratio­naal­isia perustei­ta työ­nan­ta­jien varovaisu­udelle? Kieli­taito? Pelko että työn­tek­i­jä ei esimerkik­si tot­tele naispomoa?
  Mut­ta ratio­naal­i­sista epäi­ly­istä tuskin on kysymys kun jo pelkkä nimi estää haas­tat­telu­un kutsumisen.

  häh? Nimen perus­teel­la syr­jimi­nen on täysin ratio­naal­ista, jos se nimi kor­rel­loi tuot­tavu­u­den kanssa.

  Kos­ka har­va työ­nan­ta­ja vihaa rahaa, niin ratio­naa­li­nen seli­tys syr­jin­nälle on, että jonkin ryh­män tuot­tavu­us on alem­pi ja tämän ryh­män jäseniä ei kan­na­ta palkata.

  Jos työ­nan­ta­jat syr­jivät vielä tämän lisäk­si jotain ryh­mää (eli siis syr­jivät oma­l­la kus­tan­nuk­sel­laan), niin sit­ten voi alkaa kaivel­la jotain rasis­miseli­tyk­siä yms.

 191. Eli­na,

  kan­sain­välis­es­ti toimivis­sa fir­moissa ja organ­isaa­tiois­sa on pakko ottaa huomioon eri kult­tuurien vapaapäivät. Me emme niille mitään voi.

  Nämä viimeiset sanani ovat. Sanon­pa vaan, että mil­jar­di mus­lim­ia tai mil­jar­di bud­ha­laista tai mil­jar­dia kiinalaista ateis­tia eivät min­ua tai Suomea uhkaa. Sen parem­min kuin mil­jar­di katolilaistakaan.

 192. ‘islami­in ei voi kään­nyt­tää toisin kuin kristi­nuskoon’ (Mat­ti Kinnunen)
  Oikeauskoisen tulkin­nan mukaan kukaan ei kään­ny islami­in, siihen palataan, mut­ta meille vääräuskoisille tuo on merk­i­tyk­setön­tä kikkailua.

 193. “Venäläi­nen ilmoit­ti, ettei tiet­ty päivä sopin­ut palaver­ille, kos­ka sil­loin oli venäläi­nen uusi vuosi ja hänel­lä vapaapäivä.”

  Male­si­as­sa tuo ongel­ma oli ratkaistu siten, että vietet­ti­in neljä uut­ta vuot­ta vapaineen.
  Ja mielel­lään mus­lim­it juh­li­vat joulu­akin, se kun oli myös pub­lic holiday.
  Sen lisäk­si mus­lim­it viet­tivät pitkän viikon­lop­un , kun per­jan­taina työt lopetet­ti­in puolelta päivin per­jan­tairuk­ous­ta varten

  Sopii var­maan monikult­tuuriseen Suomeenkin

 194. “Suomea ei uhkaa työvoima­pu­la vaan veronmaksajapula.”

  Toiv­ot­tavasti muutkin siir­tyvät puhu­maan tosi­a­sioista, nythän meille vale­hdel­laan taas ker­ran työvoimapulasta..

  Tämän päälle pitäisi keskustel­la maa­han­muu­ton laadusta.

  Ei meille tule veron­mak­sajia vaan verovaro­jen kuluttajia.Meille tuo­daan pääosin hal­patyövoimaa, joka ei kykne mak­samaan pien­estä palka­s­ta vero­ja tai jos saakin niin se palau­tuu tuk­i­na takaisin.

  Lisäk­si suuri per­hekoko itse asi­as­sa huonon­taa huoltosuhdetta.

  Toinen ongel­ma on ns rek­isteröi­tymät­tömät työn­tek­i­jät. He eivät mak­sa vero­ja mihinkään ja rahat he lähet­tävät pääosin koti­in, joten tänne ei jää edes hei­dän kulutusverojaankaan.
  Heitäkin on jo arvi­ol­ta 50–70000, mut­ta rek­isteröi­tymät­töminä hei­dän määrään­sä ei tiede­tä tarkasti.

  Tämä hal­patyövoima näkyy suure­na työt­tömyytenä, tosi­asi­as­sa meil­lä on n 420000 työtön­tä työn­hak­i­jaa. Nuo Tilas­tokeskuk­sen ja TEM:n tilas­tot ovat vain leikkaus ko joukosta

 195. Nyt päästi­in asi­aan. Veron­mak­sa­japu­la on asia, jos­ta osn todel­la syytä olla huolis­saan. Val­tio on säästänyt ja säästänyt ja samal­la kiidyt­tänyt veronmaksajapulaa.

  Ote­taan esimerk­ki. ELäkkei­den taitet­tu indek­si. Se piti säästää, mut­ta se on syönyt sekä val­tion että pahiten kun­tien veropohjan.

  Kun­nat otta­vat mil­jardin vuodessa uut­ta velkaa, kun samaan aikaan työeläke­varo­ja on jem­mas­sa ja sijoituksi­na 12,5 mil­jar­dia euroa ympäri maail­maa pois kansan­taloud­es­ta ja veronkannosta.

  Indek­sileikkurin vaiku­tus veroi­hin olisi help­po tehdä, jos jos­sain kansalaisen tieto­laaris­sa olisi tar­jol­la viral­lisia lähtölukuja.

 196. Art­turille:

  Okei, olin epätäs­mälli­nen. Ote­taan esimerkki:
  Tiet­tyä koulu­tus­ta tai ammat­ti­taitoa vaa­ti­vaa, mut­ta ei ihan huip­puasiantun­ti­jan paikkaa hakee 10 hak­i­jaa, joi­ta on esimerkik­si koulu­tuk­sen tai työkoke­muk­sen perus­teel­la vaikea pan­na tarkkaan paremmusjärjestykseen.

  Yhdel­lä on tyyp­illi­nen soma­lialainen nimi.
  Muuten ei siis ero­tu 9 muusta.

  Var­masti on ratio­naal­isti rahaa rakas­tavia työ­nan­ta­jia. He valikoi­vat haas­tat­telu­un kut­sut­ta­vat jol­lakin muul­la perus­teel­la kuin nimestä selviävän koti­maan (tai van­hempi­en lähtö­maan) ja toden­näköisen uskon­non. Ellei heil­lä satu ole­maan usei­ta ikäviä koke­muk­sia jostain väestöryh­mästä, tässä nyt somalialaistaustaisista.

  Maail­ma vain ei ole, eikä työ­nan­ta­ja ole, aina niin ratio­naa­li­nen. Hyvä esimerk­ki löy­tyy Lee Iacoc­can “Auto­bi­og­ra­phyn” kuvauk­ses­ta Hen­ry Ford II:sta. Vaik­ka kir­ja toki on katk­er­an miehen kirjoittama.

  For­dia pienem­mis­säkin yhden päät­täjän puti­ikeis­sa voi päätök­sen­teko olla irra­tionaal­ista, ihan sanakirjamerkityksessä.

  Jotenkin tun­tuu että tässä todis­tus­taak­ka on sil­lä joka väit­tää muu­ta, vaik­ka “jotenkin tun­tuu” ei olekaan hyvä aloi­tus argumentille:)

  Toki maa­han­muut­ta­jien työl­listymi­nen on makro­ta­son jut­tu eikä yhden työ­nan­ta­jan asenne tee kesää tai hal­laa — yhden­hän vain olisi tuos­sa cases­sani palkan­nut. Ja olisi lop­pu­peleis­sä ihan ratio­naal­isinkin perustein voin­ut vali­ta jonkun muun kuin ulkomaalaistaustaisen.

  Se olikin postauk­seni pointti:
  Mikä kaik­ki maa­han­muut­ta­jien työl­listymistä estää?

  Sanoin esimerkissäni, että ei ole kyse ihan huip­puasiantun­ti­jas­ta, kos­ka niis­sä hom­mis­sa päätök­sen­tekoon tuskin etni­teetin annetaan vaikuttaa.

 197. Eli­na, tuos­sa koulus­sa mus­lim­iop­pi­laat sai­vat pitää ylimääräisen vapaapäivänsä.

  Niin kauan, kun koulus­ta voivat oppi­laat olla viikonkin pois­sa ihan vain sik­si, että van­hem­mat halu­a­vat lähteä lomareis­sulle eivätkä jostain syys­tä reis­saa koulu­jen loma-aikoina, en näe tuol­lai­sis­sa yksit­täi­sis­sä vapaapäivis­sä sen kum­mem­paa ongelmaa.

  Male­si­as­sa tuo ongel­ma oli ratkaistu siten, että vietet­ti­in neljä uut­ta vuot­ta vapaineen. 

  Juu, tämän tari­nan point­ti olisi se, että suo­ma­lainen ei ollenkaan tajun­nut, että venäläi­nen uusi vuosi on per­he­juh­la, vaan kuvit­teli tämän ole­van uuden vuo­den päivän aamu­na suo­ma­laisit­tain kra­pu­las­sa ja selviävän kyl­lä iltapäiväk­si palaveriin.

 198. Uskon­non opetuksesta:

  Olen osit­tain samaa mieltä Riitan, osit­tain Eli­nan ja Osmon kanssa. Mielestäni koulus­sa on hyvä opet­taa omas­ta ja muiden uskon­noista, mut­ta itse tek­isin sen jotenkin niin, että ala-asteel­la olisi oppi­aineena kult­tuuriper­in­tö (taideainei­ta, his­to­ri­aa ja uskon­to­jen his­to­ri­al­lis-kult­tuurista puol­ta oppi­laiden tau­s­tat huomioiden) ja yläas­teel­la ja lukios­sa maail­manuskon­to­jen ja suo­ma­lais­ten uskon­nol­lis­ten liikkei­den (fak­tat, dog­mat ja muu­ta­man ko uskon­non tai herä­tys­li­ik­keen edus­ta­jan näke­mys sekä vierailu ja oppi­laiden kysymyk­siä tai ryh­mäkeskustelua, koekysymyk­siä fak­toista) ja eti­ikan (seku­laare­ja ja uskon­nol­lisia näke­myk­siä ja perustelui­ta eri­laisi­in eet­tisi­in kysymyk­si­in, keskustelua ja pohdiskele­via esseitä) kurssit. Oman uskon­non syväl­lisem­män ymmärtämisen jät­täisin kotien ja uskon­nol­lis­ten yhteisö­jen vas­tu­ulle — se välit­tyy mielestäni vähän huonos­ti “pakkouskon­nonopetuk­ses­sa”.

  Vapaapäivistä:
  “Enem­män aikaa, vähem­män roinaa” ‑hengessä pitkä viikon­lop­pu (vapaat per­jan­tait) kaikille ja muidenkin määrältään merkit­tävien uskon­to­jen pyhäpäivien tekem­i­nen yleisik­si vapaapäiviksi voisi olla hyvä ratkaisu. Vuorotöis­sä kolmipäiväi­nen viikon­lop­pu­vuoro vas­taisi nelipäiväistä arkivuoroa, kos­ka siihen sisäl­ty­isi yksi tupla­palkat­tu pyhäpäivä.

 199. Liian van­ha: “Heitäkin on jo arvi­ol­ta 50–70000, mut­ta rek­isteröi­tymät­töminä hei­dän määrään­sä ei tiede­tä tarkasti.”

  Eipä näköjään tiede­tä tarkasti — mut­ta tuo 50 ei kovin suuria ongelmia aiheuta.

 200. Amerikkalainen tapa pitää samat sään­nöt kaikille on että esimerkik­si pääsiäisenä kaik­ki pyörii aivan nor­maal­isti. Museot, kau­pat ja pankit ja sen sel­l­aiset ovat auki. Kiitospäivänä, itsenäisyyspäivänä, pres­i­dentin­päivänä jne ne ovat kiin­ni, kos­ka ne ovat liit­to­val­tioon ja kansal­liseen iden­ti­teet­ti­in liit­tyviä juhlia.

  Joulupäivä taitaa olla kuitenkin poikkeus.

  Mitäs pyhiä Suomes­sa pitäisi pois­taa vapaapäivien joukos­ta, jos lähdet­täisi­in amerikkalaiseen tyyli­in todel­la irrot­ta­maan uskon­to työelämästä? Pääsiäi­nen, hela­torstai, lop­pi­ainen, siinäkös se oli, neljä päivää, ja jos joulu otet­taisi­in mukaan niin mak­simis­saan kolme lisää?

 201. “Kos­ka har­va työ­nan­ta­ja vihaa rahaa, niin ratio­naa­li­nen seli­tys syr­jin­nälle on, että jonkin ryh­män tuot­tavu­us on alem­pi ja tämän ryh­män jäseniä ei kan­na­ta palkata.”

  Kyl­lä se työ­nan­ta­jakin on ihmi­nen kaikkine ennakkoluuloineen.
  Työ­nan­ta­ja tekee virheitä siinä kuin muutkin ihmiset.
  Mik­si fir­mat pää­tyvät konkur­si­i­in, jos työan­ta­ju­us tekee ihmis­es­tä täy­del­lisen ? Jumalas­ta seuraavan ?

 202. Täs­men­nän “samat sään­nöt kaikille” ‑kan­taani. Uskon­toon perus­tu­via toivei­ta ei ole tarpeen eri­tyis­es­ti diskrim­i­noi­da. Koul­u­laisen kohdal­la per­heen uskon­nolli­nen juh­la on ihan yhtä hyvä perustelu ylimääräiselle lomapäivälle kuin isoäidin syn­tymäpäivät — ei parem­pi, mut­ta ei huonom­pikaan. Olen­naista on, että suo­ma­laisen lain­säädän­nön ja uskon­to X:stä johdet­tu­jen sään­tö­jen ris­tiri­itati­lanteis­sa etusi­jan saa aina ja automaat­tis­es­ti suo­ma­lainen lainsäädäntö.

 203. Kristi­nuskoon liit­tyvät kansal­liset vapaapäivät voitaisi­in lisätä työn­tek­i­jöi­den lak­isääteisi­in vuosilomapäivi­in. Jokainen pitäisi ne sil­loin kun halu­aa ja työ­nan­ta­ja suos­tuu. Yri­tyk­set ja julk­ishallinnol­liset laitok­set toimi­si­vat myös näinä kris­tit­ty­jen juh­lapäiv­inä. Tuskin esim. pääsiäisenä koet­taisi­in mitään eri­ty­istä työvoima­pu­laa? Tai lop­pi­aise­na? Joulu voisi olla poikkeus, mut­ta eipä sil­loin vält­tämät­tä asi­akkaitakaan olisi, eli työvoiman määrä vas­taisi tarvet­ta. Hesarikin ilmesty­isi ohue­na painoksena. 

  Asi­a­han ei sinän­sä ole kovin merk­i­tyk­selli­nen, mut­ta peri­aat­teel­liselta kannal­ta sil­lä on jotain kiinnostavuutta.

 204. Riit­ta,

  Lomareis­susään­nöt ovat kaikille samat. 

  Lähti sit­ten kol­maslu­okkalainen Salma Mohammed Soma­li­aan kahdek­si viikok­si tai Jen­ni Tör­rö­nen Thaimaa­han, niin samal­la peri­aat­teel­la asia kuitenkin johtokun­nas­sa arvioidaan. 

  (Ennen ainakin yli viiden päivän anomuk­set käsitelti­in johtokun­nas­sa. Läpi­hu­u­to­jut­tu­jan ne aina olivat.)

  Taju­at siis var­masti eron. 

  Ramadanin päätösjuh­lan vapaapäivä on eri­ty­isoikeus mus­limeille. Uskon­non mukaan ei tule saa­da eri­ty­isoikeuk­sia suo­ma­laises­sa koulus­sa. Tämän pidän hau­taan asti ja vielä sen jäl­keenkin tulen kummittelemaan.

 205. Mat­ti Kin­nunen: kan­sain­välis­es­ti toimivis­sa fir­moissa ja organ­isaa­tiois­sa on pakko ottaa huomioon eri kult­tuurien vapaapäivät. Me emme niille mitään voi.

  Nyt sekoi­tat asi­at. Työsken­te­len fir­mas­sa jol­la on toimip­is­teitä kym­menis­sä mais­sa, RRS syöte pus­kee tämän tästä ilmoa että ‘X office closed due to a … hol­i­day’. Sel­l­aista ilmoa sieltä ei vielä koskaan ole tul­lut että maas­sa X työsken­televät maan Y kansalaiset eivät tule töi­hin maan Y juh­lapäivän vuoksi.

 206. Kin­nunen kertoo: 

  […]kan­sain­välis­es­ti toimivis­sa fir­moissa ja organ­isaa­tiois­sa on pakko ottaa huomioon eri kult­tuurien vapaapäivät. Me emme niille mitään voi.

  Siis väitätkö, että nokialainen eri uskon­toa edus­ta­va yksilö Suomes­sa saa ylimääräisen vapaapäivän (vrt. koulues­imerk­ki) sil­lä perus­teel­la, että on kult­tuuri­in kuu­lu­va pyhä?

  Ei taku­usti saa, mut­ta voi tietysti tehdä sisään tarvit­ta­van vapaapäivän tai mitä nyt mil­loinkin on neu­vot­telumah­dol­lisuuk­sia asian suhteen. 

  Mitä korkeampi ase­ma, sitä helpom­paa toki jär­jestel­lä asioitaan. Kun henkilö on tarpeek­si arvokas yri­tyk­selle, hän määrit­telee täysin itse mitä tekee milloinkin.

 207. Evert the Neverest
  “Ote­taan esimerk­ki. ELäkkei­den taitet­tu indek­si. Se piti säästää, mut­ta se on syönyt sekä val­tion että pahiten kun­tien veropohjan.”

  Aivan täyt­tä skei­daa. Viimeaikoina on näkynyt eläkeläis­ten vinku­naa taite­tus­ta indek­sistä, voi vali vali sen­tään. Mik­si ihmeessä lep­poisel­la 70-luvul­la työsken­nelleille eläkeläisille pitäisi repiä tämän päivän työn­tek­i­jöiltä ne rahat? Aivan kuin nykypäivänä työelmä ei olisi muutenkin tarpeek­si kun kokoa­jan pitää tuot­tavu­ut­ta paran­taa tai kiinalainen vie työt?

 208. “Juu, tämän tari­nan point­ti olisi se, että suo­ma­lainen ei ollenkaan tajun­nut, että venäläi­nen uusi vuosi on per­he­juh­la, vaan kuvit­teli tämän ole­van uuden vuo­den päivän aamu­na suo­ma­laisit­tain kra­pu­las­sa ja selviävän kyl­lä iltapäiväk­si palaveriin.”

  Ja Latvi­as­sa vietetään kak­si joulu­va­paa­ta eli prostant­tien ja ortodok­sien. Kyl­lä tämä eri kult­tuurien aiheut­ta­ma juh­lapäiväon­gel­ma on ratkaistu useim­miten niin, että pide­tään vapaa­ta kaikki­na merkit­tävien kansanosien juhlapäivinä.

  Ja kyl­lä me olen pitänyt vapaapäivän kaikissa mais­sa Suomen itsenäisyyspäivänä, useim­miten suurlähetys­tön vastaanotolla

 209. Nyt selvisi, mikä on se kul­makivi, jon­ka mukaan Suo­mi ja sen kult­tuuri seisoo tai kaatuu: mus­lim­i­las­ten ylimääräi­nen vapaapäivä!

  Uskon­non mukaan ei tule saa­da eri­ty­isoikeuk­sia suo­ma­laises­sa koulus­sa. Tämän pidän hau­taan asti ja vielä sen jäl­keenkin tulen kummittelemaan.

  Ihanan grandiöösiä. 🙂 Kos­keeko tämä myös eet­tisiä erikoisoikeuk­sia kuten ruokavalintoja?

  Minä muuten äit­inä ajat­telisin asian niin, että mitä use­ampi ker­sa koulus­ta on pois, sitä yksilöl­lisem­pää ope­tus­ta se min­un nas­sikkani saa. Kaik­ki voittavat!

  Sel­l­aista ilmoa sieltä ei vielä koskaan ole tul­lut että maas­sa X työsken­televät maan Y kansalaiset eivät tule töi­hin maan Y juh­lapäivän vuoksi.

  Uskoisin omaa­vani suh­teel­lisen kat­ta­van koke­muk­sen kan­sain­väli­sistä yri­tyk­sistä, ja har­voin­pa niitä toimis­to­ja nyt tuon vuok­si kiin­ni laite­taan. Sen sijaan tulee out-of-office ‑vieste­jä, jois­sa ilmoite­taan, että maas­sa X työsken­televä maan Y kansalainen on nyt pois­sa viet­tämässä kult­tuurispe­si­fiä juh­lapäivään­sä, ja hän­tä tuu­raa sil­lä aikaa henkilö Z. Itsekin olen täl­laisen lähet­tänyt, viet­täessäni kris­til­listä joulua mus­lim­i­maas­sa, eikä siitä sil­loin kukaan narissut.

 210. Eli­na, Annan jutun mukaan näem­mä kuitenkin ainakin jois­sakin kouluis­sa saa­vat. Oli min­ullekin uusi asia.

  Minä en näe näis­sä lyhyis­sä vapais­sa, oli syynä sit­ten per­he­juh­la (taustal­taan kult­tuuri­nen tai uskon­nolli­nen) tai lomareis­su mitään eri­ty­istä ongel­maa. Jos niitä vuo­den mit­taan alkaa olla niin paljon, että koulunkäyn­ti kär­sii, asia on eri.

  Toiset oppi­laat koke­vat eri vapaudet kult­tuurin var­jol­la epäoikeu­den­mukaisek­si, eivät he siinä aikui­sista poikkea. 

  Kyl­lä minä täl­laisen kenku­tuk­sen ymmär­rän. Opet­ta­japer­heen tyt­tärenä min­ua kyl­lä kismit­ti kovasti se, etten koskaan saanut loma­matkan vuok­si koulus­ta vapaa­ta, vaik­ka kaver­it saivat.

 211. Päivi Pasi: Itsekin olen täl­laisen lähet­tänyt, viet­täessäni kris­til­listä joulua mus­lim­i­maas­sa, eikä siitä sil­loin kukaan narissut.

  Tot­takai työntekijä/antaja saa sopia keskenään ihan mitä vaan, ei kai sitä mikään kult­tuuri tai uskon­to sen­tään ole estämässä (pois­lukien ay-liike mut­ta ei siitä tässä ketjus­sa). Sit­ten on taas eri asia täy­tyykö työ­nan­ta­jan suos­tua sel­l­aisen vapaan antamiseen joka ei ole maan viralli­nen vapaapäivä, esim. tilanteessa kun tuu­raa­ja ei ole.

 212. Eli­na, siinä mis­sä työssäkäyvä tekee tun­nit sisään, vai­h­taa työvuoroa, tms. voidak­seen pitää vapaapäivän itselleen tärkeänä päivänä, koul­u­lainen opiskelee itsenäis­es­ti, taval­la tai toisel­la, sen mitä oppitun­neis­sa menet­tää. Tai sit­ten jät­tää opiskelemat­ta ja saa huonom­man numeron.

  Kai sitä nykyk­oulus­sakin ollaan ensisi­jais­es­ti opiskele­mas­sa eikä suorit­ta­mas­sa läsnäolovelvollisuutta?

 213. Päivi Pasi:

  Minä muuten äit­inä ajat­telisin asian niin, että mitä use­ampi ker­sa koulus­ta on pois, sitä yksilöl­lisem­pää ope­tus­ta se min­un nas­sikkani saa. Kaik­ki voittavat!

  Ei mene näin. Ne pois­saol­e­vat lapset jäävät jäl­keen opetuk­ses­ta ja vievät resursse­ja toise­na ajanko­htana enem­män — pahim­mas­sa tapauk­ses­sa hyvin niukko­ja eri­ty­is­lu­okka­paikko­ja –, jot­ka ovat sit­ten nas­sikaltasi pois.

  Jos luokas­ta on pari oppi­las­ta pois­sa, se ei vaiku­ta sitä sun tätä opetuk­sen laatu­un läs­näol­e­van yksilön kohdal­la. Sen sijaan, kun kahdelle pitää selit­tää pari­na viime päivänä opitele­tu jakokul­ma erik­seen kyl­lä vaikuttaa. 

  Eihän nyt yksi päivä vuodessa mitään vaiku­ta, mut­ta romanien kohdal­la tämä on todel­li­nen ongelma. 

  +++++++++

  Perusk­ouluis­sa on päivit­täin tar­jol­la normiruo­ka ja sen lisäk­si aina kasvis­ruo­ka. Sen tulisi riit­tää kaikille. Eri­ty­is­ruokavalio vain ter­vey­del­li­sistä syistä.

 214. Nyt selvisi, mikä on se kul­makivi, jon­ka mukaan Suo­mi ja sen kult­tuuri seisoo tai kaatuu: mus­lim­i­las­ten ylimääräi­nen vapaapäivä!

  Niin… voihan keskustelun tälle tasolle vetää, jos halu­aa saa­da vastapuolen näyt­tämään nau­ret­taval­ta tai ainakin yrit­tää saa­da näyttämään. 

  Ei var­maankaan Suo­mi seiso tai kaadu yhteen ylimääräiseen islamin mukaiseen vapaapäivään. Sen sijaan epä­tasa-arvon koke­muk­set yleisem­min ovat otol­lista maaperää rasis­mille ja sitä kaut­ta kon­flik­teille ja epä­vakaalle yhteiskunnalle. 

  Eli hyvin varovainen olisin näi­den posi­ti­ivisen diskrim­i­naa­tion laa­jen­nusten kanssa. Vankilo­is­sa esim. on aiheutunut närää siitä, että muiden puput­taes­sa halv­in­ta lenkki­makkaraa, mus­lim­i­van­git saa­vat naudanlihapihvejä. 

  Mik­si? Ei aikuisen miehen ter­veys siihen kaadu, jos sil­loin täl­löin ate­ri­al­la syö perunaa„ leipää, maitoa, kasviksia ja mitä mil­loinkin on sian­li­han lisäk­si tarjolla. 

  Kouluis­sa on taval­lista, että mus­lim­i­tytöt saa­vat lähteä liikun­tatun­nil­ta aikasem­min suihku­un. Siitä huoli­mat­ta tämä on muiden suihkua­jas­ta pois, kos­ka mus­li­mi ei voi esi­in­tyä alasti toisenkaan mus­lim­in edessä, joten jokainen tyt­tö käy erik­seen suihkussa. 

  (Tiedän, että on mus­limei­ta, jot­ka voivat, mut­ta yleistä on tämäkin)

  Pienistä puroista ne vihamieliset asen­teet muo­dos­tu­vat ajan myötä. Ylimääräi­nen vapaapäivä koulus­ta on yksi pienen pieni liru muiden joukossa.

 215. Eli­na: Perusk­ouluis­sa on päivit­täin tar­jol­la normiruo­ka ja sen lisäk­si aina kasvis­ruo­ka. Sen tulisi riit­tää kaikille.

  Eihän se riitä edes veg­aaneille, joil­la syöm­is­filosofia var­maan lähe­neekin uskontoa.

  Tämän valin­nan­va­pau­den onnelan eli pääkaupunkiseudun ulkop­uolel­la kasvis­ruokaa ei muuten saa kuin etukä­teen ilmoit­ta­mal­la, että on kasvis­syöjä, jol­loin joutuu syömään rehu­ja joka ate­ri­al­la. Ottaen huomioon sen kiihkon ja argu­men­tit, joil­la yhtä koulu­jen rehupäivää Helsingis­sä vas­tustet­ti­in, niin mus­lim­i­lap­sien pro­tei­in­in­tarpeel­la ei sit­ten ilmeis­es­ti olekaan niin väliä? Syökööt rehu­ja koko vuo­den, kun eivät sikaa syö?

  muiden puput­taes­sa halv­in­ta lenkki­makkaraa, mus­lim­i­van­git saa­vat naudanlihapihvejä

  Tut­tu on vanki­las­sa var­ti­jana, enkä mä ole kuul­lut mis­tään täl­lais­es­ta. Onko sul­la lähde? Ja siis joo, kyl­lä tiet­ty kasvis­syöjänä perusk­oulus­sa sain noot­tia ja kade­htimista siitä, että ver­ilet­tupäivänä sainkin pinaat­tilet­tu­ja. Tough shit. Parem­pi pois­taa ne kasvis­ruoatkin koulusta?

  Itse pidän hau­taan asti kiin­ni siitä, että van­hempana voin sanoa opet­ta­jille, että min­un lapseni ei muuten tule huomen­na koulu­un, oli syynä sit­ten kouluk­iusaami­nen, loma­mat­ka, isoäidin synt­tärit tai oman uskon­toni juh­lapäivä. Kuten itsekin sanoit, yhdessä päivässä kukaan ei siitä kelka­s­ta tipu. Jos las­tani ei päästetä Hilma-mum­mon synt­täreille tuol­la ilmoituk­sel­la, niin sit­ten ilmoi­tan, että nas­sik­ka sairas­taa. Olet­taisin, että näin tehdään ihan yleis­es­ti. Se ilmeis­es­ti on ihan ok?

 216. ‘Mitäs pyhiä Suomes­sa pitäisi pois­taa vapaapäivien joukos­ta, jos lähdet­täisi­in amerikkalaiseen tyyli­in todel­la irrot­ta­maan uskon­to työelämästä?’ (Marko Hamilo)
  Yhdys­val­to­jen liit­to­val­tio ei tosi­aan määrää kuin kym­menkun­ta kansal­lista vapaapäivää, mut­ta osaval­tio­ta­sol­la voidaan kieltää vaikka­pa kaup­po­jen sun­nun­ta­iauki­o­lo, ja jos se perustel­laan taval­la, joka ei ole avoimen uskon­nolli­nen, se on ihan OK: http://en.wikipedia.org/wiki/Gallagher_v._Crown_Kosher_Super_Market_of_Mass.,_Inc.

 217. Sit­ten on taas eri asia täy­tyykö työ­nan­ta­jan suos­tua sel­l­aisen vapaan antamiseen joka ei ole maan viralli­nen vapaapäivä, esim. tilanteessa kun tuu­raa­ja ei ole. 

  Nii-in ja opet­ta­ja voi oppi­laalle myön­tää tai olla myön­tämät­tä sen ylimääräisen vapaapäivän.

  Eihän nyt yksi päivä vuodessa mitään vaiku­ta, mut­ta romanien kohdal­la tämä on todel­li­nen ongelma. 

  Ja mil­lähän lail­la se, että joidenkin romanien kanssa on todel­lisia ongelmia, on joku perustelu sille, että kaik­il­ta pitäisi kaik­ki ylimääräiset vapaapäivät kat­e­goris­es­ti kieltää?

 218. Eipä niille veg­aani­lap­sille mitään eri­ty­isjär­jeste­lyjä olekaan. 

  Näkkileipää ja porkka­naraastet­ta vain napaan ja omat eväät mukaan, jos per­he on niin kahjo, että kas­vavaa las­ta veg­aani­ravin­nol­la pitää. 

  Kyl­lä mus­lim­i­lap­si saa aivan tarpeek­si pro­tei­inia, vaik­ka sian­li­ha ker­ran, pari viikos­sa jäisikin väli­in. Höperöä ter­veysin­toilua. Ja onhan maito kek­sit­ty. Sitä saa rajoituk­set­ta koulu­ruokalas­sa. Ja syöväthän he kotona, ei koulu­ruo­ka ole (toiv­ot­tavasti) yhdenkään lapsen ain­oa ate­ria päivässä.

  Koul­u­lounaan on tarkoi­tus kat­taa kol­mannes päivän ravintotarpeesta. 

  Helsingis­sä on muu­ta­man vuo­den tosi­aan saanut vali­ta kasvis­ru­uan ilman että sitoutuu siihen kokonaan. 

  Helsin­gin ulkop­uolel­la puolestani ilmot­tau­tukoon mus­lim­it sit­ten kasvis­syöjik­si ja syökööt lihapro­tei­inin­sa koulun ulkop­uolel­la. Kuten san­ot­tu omia eväitä saa kyl­lä tuo­da koulu­un. Har­va heistä tulee maista, jois­sa olisi mak­su­ton koulu­ruokailu, joten tuskin edes valittaisivat. 

  Mut­ta se nyt on päätet­ty, että on sian­li­ha­ton vai­h­toe­hto kouluis­sa ja se siitä. Jätetään aihe. Ei kovin suuri asia nyt tämä. Ajat­te­len enem­män posi­ti­ivisen diskrim­i­naa­tion kokonaisuutta. 

  +++++++++

  Eli tulisi mieleenkään ilmoit­taa koul­ulle, että lap­si sairas­taa, jos ei sairas­ta. Siinähän opet­taa lapsen­sa vale­htele­maan. Koulukaver­it kyse­levät, että mikä sul­la oli — täitä, flun­ssa vaiko oksen­nus­tau­ti. Mik­si ajaa lapsen­sa kiusal­liseen tilanteeseen tai valehtelemaan? 

  Eihän luva­ton­ta pois­saoloa mitenkään ole sank­tioitu ala-asteel­la, joten sit­ten vain on pois­sa, jos tarvet­ta on. Hilma-muori kyl­lä voisi pitää syn­tymäpäivän­sä viikon­lop­puna, on min­un mielip­i­teeni ihan työssäkäyvienkin vieraiden kannal­ta parem­pi vaihtoehto. 

  +++++++++

  Tässä ruokailus­ta vankilo­is­sa. Viimeinen koh­ta käsit­telee vakaumusta. 

  http://www.rikosseuraamus.fi/16911.htm

 219. Riit­ta,

  Kat­son, että romanien ongelmien yht­enä syynä on val­taväestön notkeus kult­tuurin eri­ty­ispi­irtei­den edessä. Kun Ten­ho Lind­gren, 75v. on kuol­lut Mikke­lis­sä, niin espoolainen Tino 9v. on kak­sikin viikkoa pois koulusta. 

  Ei sik­si, että hän saisi tähän luvan, vaan että roman­it koke­vat oman kult­tuurin­sa yli yleis­ten sään­tö­jen, joten lap­sikin viet­tää suruajan. 

  Eivätkä nämä mus­lim­iop­pi­laat muil­takaan osin ole ongel­mat­to­mia. Kult­tuuri­in liit­tyvien eri­ty­isoikeuk­sien vahvis­t­a­mi­nen yhtääl­lä, vahvis­taa vaa­timuk­sia toisaal­la. Kun myön­ny­tys annetaan jos­sain asi­as­sa, niin usein ei löy­dy perustet­ta olla anta­mat­ta sitä toises­sakin asiassa. 

  Pidän nyt tämän, että suo­ma­lai­sis­sa kouluis­sa tulisi olla samat sään­nöt kaikille uskonnnos­ta riip­pumat­ta. Omaa kult­tuuria ja uskon­toa voi var­masti vaalia tarpeek­si omis­sa yhteisöis­sä ja per­hep­i­iris­sä. Asia ei kuu­lu julkiselle sektorille. 

  Jos uskon­non perus­teel­la saa olla osal­lis­tu­mat­ta esim. uin­nin opetuk­seen, niin sit­ten pitää jokaisel­la olla oikeus olla osal­lis­tu­mat­ta ihan mil­lä syyl­lä tahansa. Lihav­ille lap­sille­han uin­tipäivät saat­ta­vat olla yhtä piinaa. 

  Olin pari vuot­ta sit­tenuima­hal­lis­sa samaan aikaan koul­u­lu­okan (viides-kuudeslu­okkalaisia) kanssa. Yksi pojista omasi mah­ta­vat man­boob­sit, mikä aiheut­ti muiden joukos­sa sekä aivan avoin­ta pilkkaamista kuin jatku­vaa selän takana hihit­te­lyä. Tapaus jäi sik­si mieleen, että yksi kaveri sanoi osoit­taen min­ua: Jerel­lä on yhtä isot tis­sit kun tol­la mui­jal­la.. ja koko revoh­ka kään­tyi kat­so­maan rintavarustustani. 

  Tuli vain mieleen, että tämä poi­ka olisi ollut vapau­tuk­sen tarpeessa.

 220. Riit­ta:
  >Ja mil­lähän lail­la se, että joidenkin romanien
  >kanssa on todel­lisia ongelmia, on joku perustelu
  >sille, että kaik­il­ta pitäisi kaik­ki ylimääräiset
  >vapaapäivät kat­e­goris­es­ti kieltää?

  No sik­si, että kun kaikkia pitää kohdel­la yhden­ver­tais­es­ti, niin ei voi­da vaa­tia läs­näoloa vain romani­lap­sil­ta (tai muutenkaan eri­tyis­es­ti niiltä, joiden pois­saolot voivat hai­ta­ta oppimista), vaan pitää vaa­tia kaik­il­ta (myös niiltä, joiden pois­saolot eivät olisi ongelma).

 221. Riit­ta:
  >Kai sitä nykyk­oulus­sakin ollaan ensisijaisesti
  >opiskele­mas­sa eikä suorit­ta­mas­sa läsnäolovelvollisuutta?

  Dream on. Vrt. näkökul­maa hie­man pidem­mälle kehit­tyneessä hyvinvointivaltiossa:
  http://frankchalk.blogspot.com/

 222. “Ei var­maankaan Suo­mi seiso tai kaadu yhteen ylimääräiseen islamin mukaiseen vapaapäivään. ”

  Voihan tuon Idul Fitri (inone­sialainen muo­to pilkut­ta­jille) päivän julis­taa pub­lic hol­i­dayk­si, onhan joulukin vapaa monis­sa muslimimaissa

 223. Voihan tuon Idul Fitri (inone­sialainen muo­to pilkut­ta­jille) päivän julis­taa pub­lic hol­i­dayk­si, onhan joulukin vapaa monis­sa muslimimaissa 

  Koulu­jen työpäivät päätetään kun­tata­sol­la, joten mikään ei tosi­aan estä sel­l­ai­sis­sa kun­nis­sa, mis­sä on merkit­tävä mus­lim­ivähem­mistö, tekemästä tuos­ta päivästä koulu­jen vapaapäivää.

  Saman voisi ehkä tehdä jos­sain Itä-Suomes­sa venäläisen uuden vuo­den kanssa. Tosin meil­lä ortodok­sit ovat näis­sä asiois­sa olleet esimerkil­lisen sopeu­tu­vainen vähem­mistö: Suomes­sa taita­vat olla maail­man ain­oat ortodok­sit, jot­ka viet­tävät pääsiäistä län­tis­ten kirkkokun­tien kanssa samaan aikaan.

 224. No sik­si, että kun kaikkia pitää kohdel­la yhden­ver­tais­es­ti, niin ei voi­da vaa­tia läs­näoloa vain romani­lap­sil­ta (tai muutenkaan eri­tyis­es­ti niiltä, joiden pois­saolot voivat hai­ta­ta oppimista), vaan pitää vaa­tia kaik­il­ta (myös niiltä, joiden pois­saolot eivät olisi ongelma). 

  Hmm. Tuon Eli­nan esimerkin mukaan, romanien kohdal­la kyse olisi parin viikon eikä vain yhden päivän pituis­es­ta poissaolosta. 

  Luki­o­laisil­la taitaa olla ihan pois­saoloki­in­tiö, jon­ka saa käyt­tää, miten parhaak­si näkee. Sekään ei ole täysin ongel­ma­ton, kos­ka jotkut koke­vat sen niin, että se myös pitää joka kuukausi käyt­tää, vaik­ka oman oppimisen vuok­si olisi parem­pi olla kiltisti koulussa.

 225. Juk­ka Siren:

  Var­masti on ratio­naal­isti rahaa rakas­tavia työ­nan­ta­jia. He valikoi­vat haas­tat­telu­un kut­sut­ta­vat jol­lakin muul­la perus­teel­la kuin nimestä selviävän koti­maan (tai van­hempi­en lähtö­maan) ja toden­näköisen uskon­non. Ellei heil­lä satu ole­maan usei­ta ikäviä koke­muk­sia jostain väestöryh­mästä, tässä nyt somalialaistaustaisista.

  niin siis minä kir­joitin, että juuri nämä rahaa vihaa­mat­tomat työ­nan­ta­jat voivat aivan ratio­naalis­es­ti syr­jiä jotain ryh­mää, jos tämä ryh­mä on tuot­tam­a­ton­ta kuin muut esim jät­tämäl­lä kut­sumat­ta haas­tat­telu­un nimen perusteella.

 226. “Luki­o­laisil­la taitaa olla ihan pois­saoloki­in­tiö, jon­ka saa käyt­tää, miten parhaak­si näkee. Sekään ei ole täysin ongel­ma­ton, kos­ka jotkut koke­vat sen niin, että se myös pitää joka kuukausi ”

  Ennen maaaseudul­la tun­net­ti­in perunan­nos­tolo­ma ja var­maan sel­l­aista pide­tään vieläkin.

  Ja minä kuljin koulu­un joen yli ja kevääl­lä ja syksyl­lä piti pitää muu­ta­ma päivä lomaa kelirikon aikaan.Tällaistakin on vielä jäl­jel­lä josssakin.

  Kyl­lä niitä eri­ty­isiä vapai­ta on Suomessakin

 227. Ennen maaaseudul­la tun­net­ti­in perunan­nos­tolo­ma ja var­maan sel­l­aista pide­tään vieläkin. 

  Jos­sain Kauka­suk­sel­la (olisiko­han ollut Uzbek­istan) tun­netaan puuvil­lanko­r­ju­u­lo­ma. Siitä hyvästä on siel­lä tuotet­tua puuvil­laa alet­tu boiko­toi­da, lap­si­työvoimaa kun menevät käyttämään.

 228. Art­turille:

  Nyt täy­tyy varoa ettemme kom­men­toi tois­temme ohi.
  Alku­peräi­nen point­ti­ni oli, että jos työ­nan­ta­ja jät­tää kut­sumat­ta haas­tat­telu­un vain nimen perus­teel­la, hän on irrationaalinen.

  Siis jos hänel­lä ei ole tutkit­tua tietoa tai omia koke­muk­sia edes hak­i­jan väestöryh­mästä, saati hakijasta.

  Huo­masin että tämä ei tul­lut kun­nol­la esille ekas­sa postauk­ses­sa. Sik­si tuo fik­ti­ivi­nen esimerk­ki tarkennukseksi.

  En usko sin­unkaan tarkoit­ta­van, että työ­nan­ta­ja on ratio­naa­li­nen, jos jät­tää haas­tat­telemat­ta hak­i­jan, jol­la on espan­jankieli­nen nimi, vain kos­ka työ­nan­ta­jan lap­su­udessa Aku Ankas­sa lati­nalaisamerikkalaiset oli­vat laiskoja.

  Ja toinen point­ti­ni oli, että täl­laisia työ­nan­ta­jia on (no joo, tämänker­taisen esimerkin kyl­lä väänsin ratakiskos­ta:) ja he ovat osa maa­han­muut­ta­jien työl­listymisongel­maa. Siis osa.

  En silti kan­na­ta posi­ti­ivista syr­jin­tää, kuten jo sanoinkin. Joitakin poikkeusti­lantei­ta ja
  ‑tehtäviä lukuunottamatta.

 229. Päivi Pasi
  “niin mus­lim­i­lap­sien pro­tei­in­in­tarpeel­la ei sit­ten ilmeis­es­ti olekaan niin väliä? Syökööt rehu­ja koko vuo­den, kun eivät sikaa syö?”

  Min­un puolestani mus­lim­i­lapset voivat vaik­ka kuol­la nälkään, mikäli heille ei koulu­ruo­ka kel­paa. En ymmär­rä mik­si yhtiskun­nan pitää _aina_ huole­htia täysin ter­vei­den erikois­ryh­mien tarpeista. Jät­täkööt syömät­tä ja syökööt omia eväitään välitunneilla.

 230. Pätkä Riitan kommentista: 

  Hmm. Tuon Eli­nan esimerkin mukaan, romanien kohdal­la kyse olisi parin viikon eikä vain yhden päivän pituis­es­ta poissaolosta. 

  Kyse on PERIAATTEESTA, ei aikayk­siköistä. Min­u­ut­ti, päivä, kuukausi tai vuo­sisa­ta– ihan sama, mut­ta uskon­non perus­teel­la EI eri­oikeuk­sia suo­ma­laiseen koululaitokseen. 

  Tästä voi toki olla eri mieltä, hyväksyn sen. Min­un vah­va kan­tani on kuitenkin tämä ja pysyy.

  Mitä hyvää posi­ti­ivi­nen diskrim­i­naa­tio on muuten tuonut muas­saan? Lähteitä kiitos! 

  Kaiken kan­sain­välisen koke­muk­sen mukaan inte­graa­tio on onnis­tunut parhat­en mais­sa, jois­sa ei ole mitään val­tiove­toista koneis­toa jär­jestämään koti­tun­nel­maa mamuille. Esim. Yhdys­val­lat, Aus­tralia ja Kanada.

 231. Olin egyp­tis­sä komen­nuk­sel­la ja paikalli­nen man­ageri sanoi, että työmi­esten eri uskon­noista johtuen, hän voi odot­taa saa­vansa koko työvoimansa töi­hin viikon­päivistä ain­oas­taan tiis­taina ja keskivi­ikkona. Kaikki­na muina päiv­inä jokin uskon­nolli­nen ryh­mä on vapaalla.

 232. Yhdys­val­lat, Aus­tralia ja Kana­da ovat myös esimerkke­jä maista, jois­sa kaik­ki ovat ainakin taustal­taan maa­han­muut­ta­jia. Yhteiskun­ta on alu­nalku­jaan raken­net­tu sen mukaan, että tuli­jat sopeu­tu­vat. Uskon­non erot­ta­mi­nen val­tios­ta ei kyl­lä tun­nu sen vaiku­tus­val­taa ainakaan Yhdys­val­lois­sa vähen­täneen, kuten Osmon aiem­mista esimerkeistä saat­toi lukea.

 233. Eli­na: Tässä ruokailus­ta vankilo­is­sa. Viimeinen koh­ta käsit­telee vakaumusta.

  Niin niin, mut­ta mis­tä kiskaisit tuon väit­teesi, että a) mus­lim­i­vangeille tar­jo­taan reip­paasti parem­paa ruokaa kuin taviksille (siis tämä nau­dan­pihvi vs. halvin mah­dolli­nen makkara ‑ske­naario) ja että b) siitä olisi ollut huo­mat­tavaa han­kalu­ut­ta ja närää vankiloissa?

  Itse asi­as­sa oma linkkisi pal­jas­taa, että eipä mene asia noin. Koh­ta 3.4 (johon viitataan uskon­nol­lisen vakau­muk­sen vuok­si määrä­tyn erikois­ruokavalion toteut­tamispykälässä: “Van­ki, jolle on määrät­ty eri­ty­is­ruokavalio, saa vali­ta muutenkin tar­jol­la olev­as­ta ruoas­ta sopi­vana pitämän­sä ate­ri­akokon­aisu­u­den ja syödä tätä ruokaa tavanomaista suurem­mat annokset.”

  Eli ei nau­dan­pihve­jä makkara­päivänä, ellei makkara­päiviä ole suun­nilleen joka päivä. En nyt tähän muuten puut­tuisi näin päät­täväis­es­ti, mut­ta ottaa päähän tämä dis­in­for­maa­tion levit­tämi­nen, kun joku näitä jut­tu­ja kuitenkin aina uskoo ja levit­tää eteenpäin.

  Sylt­ty: Min­un puolestani mus­lim­i­lapset voivat vaik­ka kuol­la nälkään, mikäli heille ei koulu­ruo­ka kelpaa.

  Itse asi­as­sa minus­ta koulu­ruokailun voisi lakkaut­taa kokon­aan, kos­ka kaik­ki siitä aina valit­ta­vat ja tulee vielä kalli­ik­sikin. Mut­ta kieltämät­tä huvit­taa eräi­den taho­jen sävy tässä keskustelus­sa, men­nei­den kom­ment­tien­sa val­os­sa. Kun helsinkiläis­nuo­rille puuhat­ti­in pakol­lista kasvis­ruokapäivää, olti­in olev­inaan kovinkin huolis­saan siitä, että yht­enä päivänä viikos­sa lap­si­parat jout­vat käymään mäkkäril­lä tai kär­simään nälkää/puutoksia/henkisiä tuskia, kun ei kasvis­ruo­ka mais­tu. Asenne mus­limin­uori­in samas­sa tilanteessa sian­li­han suh­teen: kuolkoot nälkään! Jep jep.

 234. Kaiken kan­sain­välisen koke­muk­sen mukaan inte­graa­tio on onnis­tunut parhat­en mais­sa, jois­sa ei ole mitään val­tiove­toista koneis­toa jär­jestämään koti­tun­nel­maa mamuille. Esim. Yhdys­val­lat, Aus­tralia ja Kanada

  Nämähän muuten ovat juuri niitä mai­ta, jois­sa kouluista saa olla pois niin hanukkana, joulu­na, eid­inä, wic­calais­ten keskipäivän­tasauk­sen ja var­maan suun­nilleen jediri­tarikon­fer­enssinkin takia ihan vain van­hem­man ilmoituk­sel­la — tosin ei nyt sen­tään sama oppi­las jokaise­na noista.

 235. Kouluis­sa on taval­lista, että mus­lim­i­tytöt saa­vat lähteä liikun­tatun­nil­ta aikasem­min suihku­un. Siitä huoli­mat­ta tämä on muiden suihkua­jas­ta pois, kos­ka mus­li­mi ei voi esi­in­tyä alasti toisenkaan mus­lim­in edessä, joten jokainen tyt­tö käy erik­seen suihkussa. 

  Kaikel­la kun­nioituk­sel­la suo­ma­laista saunakult­tuuria kohtaan, minus­ta näin pitäisi toimia kaikkien mur­rosikäis­ten tyt­tö­jen kanssa: jär­jestää tilat niin, että suihku­un pääsee halutes­saan yksin. Varsinkin ensim­mäis­ten kuukautis­ten aikaan voi aja­tus yhteis­suihkus­ta olla piinaa­va. Par­ti­oleireil­lä on tut­tu ilmiö, että tietyssä iässä tytöt alka­vat pitää saunas­sa uima­pukua tai jät­tävät saunan kokon­aan väli­in, mut­ta sit­ten taas mur­rosiän jää­tyä taakse uikkar­it jäävät pois. Aikuiset voivat nau­reskel­la mur­rosikäis­ten häveliäisyy­delle, mut­ta heille se on Vaka­va Asia.

  Joku mies voi sit­ten kom­men­toi­da, onko samaa ilmiötä pojilla.

 236. Eihän luva­ton­ta pois­saoloa mitenkään ole sank­tioitu ala-asteel­la, joten sit­ten vain on pois­sa, jos tarvet­ta on. 

  Luva­ton pois­sao­lo on aina luva­ton pois­sao­lo ja antaa ikävän viestin lapselle. Mut­ta niin­hän siinä hel­posti käy, että vain PERIAATTEEN vuok­si muo­dostet­tu­ja type­r­iä ja jous­ta­mat­to­mia sään­töjä ei nou­date­ta. Ja sit­ten ihme­tel­lään, että mihin se yleinen lainkun­nioi­tus hävisi.

 237. Eli­na,
  peri­aat­teesti jous­ta­mat­to­muus lähen­tyy uskon­nol­lista vakaumusta 😉

 238. Riit­ta,

  Jos oppi­las saa eriva­pau­den käy­dä yksin suihkus­sa esim. sen takia, että on eri­tyisen varhain kehit­tynyt tai päin­vas­toin eri­tyisen myöhään tai jostain muus­ta yksil­löl­lis­es­tä syys­tä, tulee tämän neu­vot­telumah­dol­lisu­u­den tietysti koskea kaikkia uskon­toon riippumatta. 

  Uskoisin, että myöhään kehit­tyneil­lä pojil­la on suurin kyn­nys esitelleä pikkupo­jan elin­tään yleis­es­ti, kun luokkakavereil­la on jo kun­non vehkeet ja kar­voitus. Tai itse asi­as­sa tästä onkin psykol­o­gista tutkimus­ta. Myöhäi­nen puber­teet­ti pojil­la altistaa masen­nuk­selle ja syrjäytymiselle. 

  Eli erotan edelleen sitkeästi yksilöl­liset syyt eriva­pauk­si­in ja uskon­non perus­teel­la tapah­tu­vat. Onko tämä nyt selvä?

  Olen kyl­lä yllät­tnyt kuin­ka suosit­tua onkin diskrim­i­naa­tio uskon­non perus­teel­la — ainakin täl­lä blogilla. Olen pitänyt itses­tään­selvyytenä perus­tus­lain kir­jain­ta, jon­ka mukaan uskon­to ei saa olla edes yksi­tyisel­lä sek­to­ril­la eri­ar­voisen kohtelun perus­teena, saati virkami­es­ta­sol­la, jota julki­nen koulu edustaa. 

  +++++++++

  En nyt tiedä, onko “jous­tam­a­ton ja type­rä sään­tö” se, että koulus­sa käy­dään, ellei ole sairas. 

  Sitä pait­si kyl­lähän jous­toa löy­tyy. Aivan var­masti pari ker­taa luku­vuon­na voi oppi­las pitää omaa lomaa halutes­saan. Nämä peri­odit ovat vain viime aikoina lisään­tyneet niin paljon, että opet­ta­jat pitävät ilmiötä ongelmallisena. 

  http://www.oaj.fi/pls/portal/docs/PAGE/OPETTAJALEHTI_EPAPER_PG/2010_38/151722.htm

 239. Eli­na, minä olen itseasi­as­sa sitä mieltä, että nämä “eriva­paudet” pitää saat­taa kos­ket­ta­maan kaikkia. Sil­lä men­nään ojas­ta allikkoon, jos täy­tyy kovasti perustel­la pyyn­töään. Riit­tääkö mur­rosikäisel­lä tai edes tämän van­hem­mil­la kant­tia pyytää opet­ta­jal­ta oikeut­ta käy­dä yksin suihkus­sa ja pistää perusteluk­si “pienem­pi pip­peli kuin muil­la”. Ei aikuisia kukaan pako­ta samaan aikaan suihku­un muiden kanssa, mik­si siis herkkien mur­rosikäis­ten yksi­ty­isyyt­tä ei kunnioiteta?

  Minä en pidä diskrim­i­naa­tio­ta uskon­non perus­teel­la sinän­sä hyvänä asiana, vaan halu­aisin muut­taa sään­töjä niin, että ne sopi­vat parem­min kaikille. Sinäl­lään sian­li­ha­ton ruokavalio on minus­ta helpom­pi toteut­taa kuin kasvis­ruokavalio, kos­ka väl­tet­täviä ja kor­vat­tavia ruo­ka-ainei­ta on vähemmän.

 240. Kouluis­sa nyt yksinek­er­tais­es­ti ei voi olla tilo­ja jokaiselle yksi­tyiseen suihkus­sa käyn­ti­in. Liikun­tatun­nil­la on 12–18 tyttöä/poikaa. Ja suihku­ja kym­menkun­ta vieri vier­essä kuten uimahallissa. 

  Eli tiuk­ka tarve­hark­in­ta näille pri­vaat­tisuihku­tuk­sille on olta­va ja uskon­to ei minus­ta ole hyvä peruste. 

  Eri­tyisen pieni pip­peli on jo parem­pi peruste. Mut­ta oike­as­sa­han olet, Riit­ta, että se on var­masti hiukan noloa ilmaista. Hieno­tun­teinen opet­ta­ja jo ilman san­omis­takin muista lapsen ulkoi­sista kehi­tyk­sen merk­i­tyk­ses­tä ymmärtää yskän, mut­ta kehit­tynyt psykologi­nen silmä ei ole kaikkien hyve. Koke­muk­seni mukaan vähiten liikunnanopettajien.… 

  Minä olen sitä mieltä, että ihan hyvin voi olla käymät­täkin suihkus­sa, jos siltä tun­tuu. Mik­si ihmeessä pitäisi sän­nätä suihku­un jokaisen pienen hikoilun jäl­keen. Käyvät sit­ten kotona ne, jot­ka eivät koulus­sa halua käydä.

  Turhanaikaista yli­hy­gien­ian tarvet­ta vain kuvas­taa nämä pakkosuihkut. 

  Olen jopa ollut koulu­un yhtey­dessä, kun kol­maslu­okkalaisia on pakotet­tu suihku­un ulkona pelatun pesä­pal­lopelin jälkeen.(Pojillani ei ole pienet pip­pelit, vaan pidin koko hom­maa aivan turhana ajan­hukkana ja riidanai­heena koulussa :)) 

  Ihan samal­la taval­la­han nuo koko päivän peuha­si­vat kuin liikun­tatun­neil­la. Mik­si juuri koulus­sa tapah­tu­van liikun­nan jäl­keen pitäisi käy­dä suihkussa?

  Vas­taus oli, että “oppi­vat näin peseytymään”. 

  Eiköhän jokainen nor­maali ihmi­nen nyt opi pesey­tymään ihan tarpeek­si muutenkin? Ja liikaakin nykyään. 

  Mut­ta sain kuin sainkin (kuten yleen­säkin) tah­toni läpi ja pakko­suihku ainakin 1–3 ‑luokkalaisil­ta pois­tet­ti­in. Samoin kuin kiel­to osal­lis­tua liikun­tatun­nille, elleivät varus­teet ole mukana. 

  Sekin oli aivan nau­ret­tavaa. Ihan kuin farkuis­sa tai varsinkin leg­gareis­sa voisi osal­lis­tua säh­lyyn, jalka­pal­loon tai oikeas­t­aan ihan mihin vain. Lap­sia istutett­ti­in ken­tän laidal­la vain sen takia, että eivät olleet vai­h­ta­neet aamul­la laitet­tu­ja leg­gare­i­ta toisi­in leggareihin. 

  Huoh!

  Olen­han kuitenkin jo tarpeek­si selväk­si sanonut, että uskon­non perus­teel­la tapah­tu­vaa erot­telua en suvaitse — en syr­jin­tää sen enem­pää kuin etuoikeuk­si­akaan. Yksilöl­liset syyt on sit­ten tapausko­htais­es­ti punnittava. 

  Ehkä olen jo tarpeek­si selvästi sanonut.

 241. Mihin eri­ty­isas­e­maan?

  Jokainen oppi­las saa oman uskon­non opetusta. 

  Jos nyt tarkoi­tat suvivirt­tä kevätjuh­lis­sa ja joulue­vanke­li­u­mia joulu­juh­lis­sa, niin kat­son nämä enem­män kansal­liseen tra­di­tioon kuu­lu­viksi juh­la­menoik­si kuin opetukseksi.

  (Kau­nis nimi muuten tuo Eloina, olisi paljon per­soon­al­lisem­pi kuin tämä perus-Ellu)

 242. Omas­ta mielestäni kristi­nusko muo­dostaa niin erot­ta­mat­toman osan län­si­mais­es­ta sivistyk­ses­tä, että vaik­ka ope­tus ei olisi tun­nus­tuk­sel­lista, niin kristi­nuskon eri­ty­isas­e­ma yleisopetuk­ses­sakin on täysin perustel­tu, eikä sitä ole mitään tarvet­ta lait­taa jollekin yhtäläiselle viivalle muiden uskon­to­jen kanssa.

 243. Kouluis­sa nyt yksinek­er­tais­es­ti ei voi olla tilo­ja jokaiselle yksi­tyiseen suihkus­sa käyn­ti­in. Liikun­tatun­nil­la on 12–18 tyttöä/poikaa. Ja suihku­ja kym­menkun­ta vieri vier­essä kuten uimahallissa. 

  Hmmm… ainakin sen mukaan, mitä omil­ta koulu­a­joil­ta muis­tan, niin tuo olisi ratkaistavis­sa ihan suihku­ver­hoil­la tai ser­meil­lä. Eivät ne teinit täys­mit­taisia yksi­ty­is­pukeu­tu­mistilo­ja tarvitse, yhteis­tilo­jen lisäk­si vain paikan, johon jät­tää alus­vaat­teet suihkun ajaksi.

  Vas­taus oli, että “oppi­vat näin peseytymään”. 

  Taisi olla kyse “peri­aat­teesta”. 😉

 244. Mihin erityisasemaan? 

  Minä tuos­sa kanssa ensik­si mietin, että miten niin eri­ty­isas­e­man. Mut­ta onhan sil­lä. Jos kris­tityl­lä on tärkeä (joulu, pääsiäi­nen) tai vähem­män tärkeä pyhä (lop­pi­ainen, hela­torstai, pyhäin­päivä), niin sil­loin ollaan koulus­ta automaat­tis­es­ti vapaal­la ja jos töi­hin joutuu, niin saa palkan korotet­tuna. Muiden uskon­to­jen tärkeitä päiviä ei näin kohdel­la: vapaa­ta saa jos saa eikä töi­hin joutu­va palkkaa korotet­tuna saa.

  Toisaal­ta nämä kris­tit­ty­jen vapaat saa­vat kyl­lä myös tois­uskoiset ja jos työ on sen luon­toinen, että myös pyhinä ollaan töis­sä, niin sil­loin tois­uskoinen saa ne pyhä­työko­r­vauk­set sel­l­aise­na päivänä, jol­la ei hänelle ole mitään eri­ty­istä merk­i­tys­tä. Eli siis joulu­na sairaalas­sa kris­tit­tyä tuu­raa­va mus­li­mi saa palkan korotet­tuna, mut­ta mus­lim­ia hänelle tärkeänä päivänä tuu­raa­va kris­tit­ty ei taas korotet­tua palkkaa saa.

  Eli siis, kyl­lä kristi­nuskol­la on eri­ty­isas­e­ma, se vain on niin kiin­teä osa suo­ma­laisu­ut­ta, ettei sitä oikein huomaa.

 245. No niin, tätä ei var­maan kovin moni lue, mut­ta kir­joi­tan silti…

  Minus­ta Suomes­sa tarvit­taisi­in laa­jaa ja avoin­ta keskustelua siitä, mitkä per­in­teet ja käytän­nöt ovat sel­l­aisia, mis­tä halu­amme pitää kiin­ni, mitkä sel­l­aisia, joi­ta kan­taväestökin pitää ikäv­inä ja mitkä taas sel­l­aisia, että ne voidaan muut­taa parem­min kaikille sopiviksi. Nyt asioi­ta ratko­taan monel­la eri tahol­la tapausko­htais­es­ti ja se jos mikä nos­tat­taa ennakkoluuloja. 

  Omaa lis­taani.

  Ykkös­ryh­mä:
  — juhan­nus, itsenäisyyspäivä, joulu, pääsiäi­nen yms. on pidet­tävä jatkos­sakin yleis­inä vapaapäiv­inä, joina töi­hin joutu­va saa palkkansa korotettuna
  — suvivir­si, tier­napo­jat ja jouluku­vael­ma kuu­lu­vat koulun juhliin
  — joulun kris­till­i­nen merk­i­tys opete­taan kaikille, päiväkodis­sakin puhutaan tont­tu­jen lisäk­si myös Jeesuk­sen syn­tymästä joulutarinana
  — har­tai­ta joul­u­laulu­ja opetel­laan myös päiväkodeis­sa ja kouluissa

  Kakkos­ryh­mä:
  — kouluis­sa pesu­tilo­ja pitäisi remont­tien yhtey­dessä muut­taa sel­l­aisik­si, että jokainen pääsee halutes­saan omas­sa rauhas­sa suihkuun
  — pakol­lis­es­ta ruotsinopetuk­ses­ta voisi jo luopua

  Kol­mosryh­mä:
  — koulu­jen työpäivät voisi jär­jestää niin, että myös merkit­tävien vähem­mistö­jen tärkeät juh­lapäivät ovat kaikille vapaapäiviä
  — työvuoro­ja jaet­taes­sa juh­lapäivät ote­taan huomioon ja vuosilomapäivien käyt­tö hyväksytään muti­noit­ta (olet­taisin tämän jo toimi­van nykyäänkin)

 246. Tämä on lähin­nä Päivi Pasille, joka vih­jasi min­un levit­televän mutu-poh­jaista tietoa vankilo­iden ruokavalios­ta. Eli kysyin asi­aa rikosseu­raa­musvi­ras­tos­ta ja sain seu­raa­van vas­tauk­sen. Mus­lim­in ei tosi­aan tarvitse puput­taa pelkkää leipää ja perunaa makkara­päiv­inä, vaan on ihan kun­non ateriavaihtoehto. 

  Mus­lim­ien ruokavalio vankilassa 

  Vankeuslain 7: 5 §:n mukaan perus­ruokavalios­ta poike­taan, jos se on perustel­tua van­gin ter­vey­den taik­ka uskon­nol­lisen tai muun perustel­lun vakau­muk­sen vuoksi.

  Mus­limeille tar­jo­taan vai­h­toe­htoinen ate­ria niinä ate­ri­ak­er­toina, jol­loin perus­ruokavalion ruo­ka on valmis­tet­tu sian­li­has­ta. Tämä vai­h­toe­htoinen ate­ria voi olla kalaa, kanaa, kasvis­ruokaa tai nau­dan­li­haa. Ratkaisu tehdään vanki­lan keit­tiössä mm. sen mukaan, mitä mui­ta eri­ty­is­ruokavalioi­ta ate­ri­alle valmis­te­taan ja mah­dol­lisuuk­sien mukaan tar­jo­taan mus­limeille samaa ruokaa kuin esim. kasvis­syöjille. Keit­tiössä myös jäähdytetään/ pakaste­taan yli jäänyt­tä ruokaa ja tätä voidaan myöhem­min läm­mit­tää muslimeille.

  Sian­li­hapi­tois­t­en leikkelei­den tilalle tar­jo­taan esim. juus­toa tai nau­dan- tai kanan/ kalkku­nan­li­has­ta valmis­tet­tu­ja leikkeleitä.

  Keit­tiössä merk­itään päivit­täin ylös, mitä mus­limeille on tar­jot­tu. Täl­lä halu­taan varmis­taa se, ettei heille jatku­vasti tar­jo­ta samo­ja ruokala­je­ja, vaan ruo­ka on vaihtelevaa.

  Ramadanin aikana mus­limeille annetaan päivän ate­ri­at jäähdytet­ty­inä ja he saa­vat itse läm­mit­tää ne oman aikataulun­sa mukaan.

  Syksyl­lä 2010 mus­lime­ja oli pääasi­as­sa pääkaupunkiseudun ja Uuden­maan vankilo­is­sa. Muis­sa vankilo­is­sa heitä on vain sat­un­nais­es­ti yksi – kak­si henkilöä kerrallaan.

  11.10.2010 Riit­ta-Leena Salovaara
  Tarkastuspäällikkö

  Valitet­tavasti tämä nyt tulee niin myöhään, että tuskin tavoit­taa juuri ketään, mut­ta postaan nyt kuitenkin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.