Politikoivat poliisit

Minus­ta on aivan asial­lista, että finanssi­valvon­ta selvit­tää, onko Suomen johtavien poli­itikko­jen innos­sa sijoit­taa Tal­vi­vaaran kai­vok­si­in kaik­ki kun­nos­sa. Häly­tyskel­lot eivät var­maankaan soi siitä, että yhden poli­tikon puoliso ostaa Tal­vi­vaaran osakkei­ta, mut­ta sat­un­naisu­u­den ylit­tää se, että saman yhtiön osakkei­ta on kovin mon­en poli­itikon salkus­sa. Tuol­lais­ten asioiden ruti­ini­no­mainen valvon­ta kuu­luu Finanssi­valvon­nan tehtävi­in. Sen sijaan täl­lais­es­ta tutkin­nas­ta ei pitäisi men­nä tekemään tiedot­tei­ta, kos­ka ruu­ti­ini­no­mainen tutkimi­nen ei vielä ole mikään syytös, mut­ta lehtien pal­stoil­la julk­istet­tu tutk­in­ta sitä on. Finanssi­valvon­ta ei ilmeis­es­ti ole vuotanut vaan poliisi.

Puut­tuu enää uuti­nen, että päämin­is­ter­iä epäilti­in lentokonekaap­pauk­ses­ta, minkä vuok­si hänen salkkun­sa läpi­valais­ti­in lentoase­man turvatarkastuksessa.

Kir­joitin aiem­min, että poli­i­sista vuo­taa tieto­ja kohule­hdis­töön vih­jepalkkioiden toivos­sa. Tätäkin vakavampi ongel­ma on, että poli­i­sis­sa on ilmeistä halua vuo­taa lehdis­töön poli­it­tis­es­ti tarkoituk­sen­mukaista tietoa huter­ista epäi­ly­istä. Usein nämä vuo­ta­jat pää­tyvät myöhem­min eduskun­tavaaliehdokkaik­si. Tässäkin tapauk­ses­sa vuo­to kos­ki vain sitä, että Paula Lehtomäen (kesk) lähipi­irin kaup­po­ja tutk­i­taan, mut­ta mitään main­in­taa ei ollut muista johtavista poli­itikoista (kok), jot­ka ovat myös hais­ta­neet makkaran käryn Tal­vi­vaaras­sa. Tuskin siel­lä Finanssi­valvon­nan puolel­la noin yksinker­taisia ollaan.

128 vastausta artikkeliin “Politikoivat poliisit”

 1. Osmo:

  Häly­tyskel­lot eivät var­maankaan soi siitä, että yhden poli­tikon puoliso ostaa Tal­vi­vaaran osakkeita

  Pitäis kyl­lä soida!

  Vai­h­toe­hdot jot­ka vois selit­tää omistuksia:

  1. Min­is­terin puoliso har­ras­taa uhkapelu­u­ta pörssissä.

  2. Min­is­terin puoliso har­ras­taa sijoit­tamista, mut­ta hänen osake­var­al­lisuuten­sa on niin älyt­tömän suuri, että 300k omis­tus Tal­vi­vaaraan on perustel­tua hajauttamista

  3. Min­is­terin puolisol­la on markki­noi­ta parem­paa tietoa Tal­vi­vaaran kurssin kehit­tymis­es­tä, joka ei ole riip­pu­vainen ministeristä

  4. Min­is­terin puolisol­la on markki­noi­ta parem­paa tietoa Tal­vi­vaaran kurssin kehit­tymis­es­tä, joka on riip­pu­vainen ministeristä.

  Toinen ja kol­mas koh­ta ovat äärim­mäisen epä­to­den­näköisiä, joten kysymys on siitä miten toden­näköis­es­ti min­is­terin puoliso on uhkapeliongelmainen/tyhmä ja miten toden­näköis­es­ti min­is­terin ase­ma vaikut­taa omistuksiin.

  Veikkaan jälkim­mäistä, mut­ta tämä voi hei­jastel­la ennakkolu­u­lo­jani poli­itikko­ja kohtaan.

  1. Art­turi ei lukenut mitä kir­joitin. Yhden poli­itikon tai poli­itikon puoli­son sijoi­tus ei ole kum­mem­pi asia, mut­ta jos sama yhtiö on kovin mon­en keskeisen poli­itikon kiin­nos­tuk­sen koht­e­na, on hyvä selvit­tää, onko kyse sop­uli-ilmiöstä vai jostain ase­man anta­mas­ta mui­ta parem­mas­ta näke­myk­ses­tä. On aivan kohtu­u­ton­ta kohdis­taa tutkain sil­loin vain yhteen poliitikkoon.

 2. Osmo: “Kir­joitin aiem­min, että poli­i­sista vuo­taa tieto­ja kohule­hdis­töön vih­jepalkkioiden toivossa.”

  Tuskin tämä pelkkää toivoa on? Vuo­toa tapah­tuu niin paljon, että rahali­ikenne pitäisi tutkia.

 3. Usein nämä vuo­ta­jat pää­tyvät myöhem­min eduskuntavaaliehdokkaiksi. 

  Täl­laisen väit­teen tuek­si pitäisi olla nyt näyt­töä. Muuten asia jää pahan­suo­van juoruilun tasolle.

 4. Entä jos Lehtomäen mies olisi ostanut rahoil­la Noki­aa ja hävin­nyt sata ton­nia? Kiin­nos­taisiko asia ketään? Tai vaik­ka Rapalaa, olisiko Lehtomä­ki ollut sil­loin jäävi päät­tämään kalastuslupa-asioista?

  Tai jos olisikin ostanut samal­la rahal­la pari sijoi­tusasun­toa ja vuokran­nut ne opiske­li­joille. Olisiko se jäävän­nyt päät­tämään jostakin? 

  Tal­vi­vaara kuitenkin oli kuitenkin yksi viime vuo­den har­vo­ja lis­tau­tu­jia, jol­la oli vieläpä uskot­tavaa poten­ti­aalia. Ei Tal­vi­vaaran ostamiseen mitään sisäpi­iri-tekosy­itä tarvita.

  300000€ ei ole lop­ul­ta kovin iso raha. Per­hea­sun­non hin­ta etelä-Suomes­sa. Monel­la yrit­täjä­su­vul­la voi hel­posti olla paljon enem­män löysää var­al­lisu­ut­ta. Estääkö poli­ti­ikkaan osal­lis­tu­mi­nen nykyään kaiken omaisu­u­den hoidon?

  Kuvit­telisin että varakkail­la julk­isu­u­den henkilöil­lä on suurem­pi tarve olla “hyvä ihmi­nen” ja saa­da vil­pit­tömästi hyvää julk­isu­ut­ta, kuin että saisi­vat pilkkua siir­ret­tyä tilil­lään suun­taan tai toiseen. 

  Min­ua ihme­tyt­tää ja ärsyt­tää todel­la paljon media joka revit­telee muu­tamien kymp­pi­ton­nien “ökykaval­luk­sista” ja vaike­nee samaan aikaan täysin ympäril­lä tapah­tu­vista mil­jardikaupoista ja mil­jardilu­okan tapahtumista. 

  Kreikan korot ovat taas kri­isiluke­mis­sa, mut­ta ei hätää kun hom­ma pelastet­ti­in jo kesäl­lä. Nyt on tärkeää selvit­tää onko päämin­is­ter­il­lä turkik­sia kaapissa.

 5. Oike­as­sa maail­mas­sa vas­taan tulee sitäpaitsi
  todis­tus­taak­ka siitä, että Paula välit­ti tietoon­sa mah­dol­lis­es­ti tulleen sisäpi­ir­i­tiedon miehelleen. Ilman pitävää näyt­töä asia raukeaa.Minusta koko jut­tu on täysin absur­di. Puolisot tuskin laa­ti­vat tiedonva­i­h­dostaan asi­akir­jo­ja mis­sään perheessä.Toki pelkkä epäilys voi päät­tää poli­itikon uran , mut­ta mihinkään tuomioon se ei tule koskaan riittämään.

 6. Medi­as­sa ei pahem­min ole käsitel­ty sitä tosi­asi­aa, että Tal­vi­vaara taitaa olla ain­oa kain­u­u­lainen pörssiyri­tys tar­jol­la sijoi­tusko­hteek­si. Jos kain­u­u­lainen poli­itikko halu­aa sijoit­taa kotiseudul­taan ole­vaan yri­tyk­seen, on vai­h­toe­htona siis

  a) yri­tys, joka muun muas­sa toimii kotimaakunnassa
  b) lis­taam­a­ton yritys
  c) pörssiyri­tys, joka toimii pääasi­as­sa kotimaakunnassa.

 7. Olen pitkälti samoil­la lin­joil­la Osmon kanssa. Tässähän ei ole edes vielä kysymys sisäpi­ir­i­ti­eto­jen väärinkäytön epäilystä, vaan mah­dol­lisu­ud­es­ta, että näin saat­taisi olla — eivätkä Lehtomä­ki tai hänen puolison­sa edes ole sisäpiiriläisiä.
  Se että use­ampikin poli­itikko olisi han­kkin­ut Tal­vi­vaaran osakkei­ta, ei niin kovin kum­maa olisi — uusi yhtiö joka lis­tau­tuu pörssi­in herät­tää aina kiinnostusta.
  Kum­ma, että poli­isin ja sen­saa­ti­ole­hdis­tön suhdet­ta ei ole tutkit­tu — sehän olisi help­poa veroti­eto­jen avulla.

 8. 300000€ ei ole lop­ul­ta kovin iso raha.

  Annatko siis sen ver­ran mulle?

  Tuom­moinen asenne on kyl­lä niin älyt­tömän virheelli­nen. Val­tion bud­jetis­sa se ei var­maan paljoakaan paina, mut­ta henkilöko­htaise­na omaisuute­na se on paljon. Se, joka väit­tää muu­ta, osoit­taa pait­si ole­vansa vier­aan­tunut todel­lis­es­ta elämästä myös ole­vansa täysin asiantun­tem­aton keskustel­lak­seen siitä.

  Min­ua ihme­tyt­tää ja ärsyt­tää todel­la paljon media joka revit­telee muu­tamien kymp­pi­ton­nien “ökykaval­luk­sista” ja vaike­nee samaan aikaan täysin ympäril­lä tapah­tu­vista mil­jardikaupoista ja mil­jardilu­okan tapahtumista.

  Molem­mista pitäisi puhua paljon, kri­it­tis­es­ti ja analyyttisesti.

 9. Osmo ei lukenut mitä kirjoitin.

  Toisin kuin Osmo väit­tää yhden poli­itikon tai poli­itikon puoli­son sijoi­tus on sen kum­mem­pi asia, kos­ka sil­loin on syytä epäil­lä luot­ta­musase­man väärinkäyttöä.

  Jos use­ampi poli­itikko tekee niin, niin nämä epäi­lyk­set toki voimis­tu­vat ja voidaan olla melkein var­mo­ja, että poli­it­tisia asemia käytetään väärin.

  Siitä olen samaa mieltä tietysti, että on kohtu­u­ton­ta kohdis­taa tutk­in­ta vain yhteen poliitikkoon.

 10. Mitä poli­isi Osmon mielestä on vuotanut?

  Eikö FIVA oma-aloit­teis­es­ti alka­nut tutkia tapaus­ta? Käsit­tääk­seni FIVA:lla ei ole myöskään mitään salas­s­api­tovelvol­lisu­ut­ta, kos­ka asia ei ole pankkisalaisu­u­den alainen, vaan arvopa­pe­ri­omis­tuk­set ovat julk­ista tietoa. 

  Esi­tutk­in­ta­ma­te­ri­aali ain­oas­taan on salasspi­don alaista ja sen perus­teel­la FIVA voi tehdä tutk­in­tapyyn­nön poli­isille. Mut­ta kyl­lä sen voi ker­toa, että asi­aa tutkitaan. 

  Kokon­aan toinen jut­tu sit­ten on, pitäisikö Tal­vi­vaaran omis­tus­ta tutkia laa­jem­minkin. Jos näin on, niin eiköhän sitä myös tutkita.

 11. Art­turi: “Toisin kuin Osmo väit­tää yhden poli­itikon tai poli­itikon puoli­son sijoi­tus on sen kum­mem­pi asia, kos­ka sil­loin on syytä epäil­lä luot­ta­musase­man väärinkäyttöä.”

  Katin kon­tit! Jos poli­itikko tai hänen puolison­sa ostaa julkises­ti pörssis­sä lis­tatun yri­tyk­sen osakkei­ta, so what?
  Entä jos poli­itikko ostaa nakkikioskil­ta lihapi­irakan kahdel­la nakil­la? Epäiletkö luot­ta­musase­man väärinkäyttöä?

 12. Kuten kansa tois­tu­vasti mielipi­de kyse­lyis­sä ilmoit­taa: poli­isi­in voi luottaa.

  Kansa halu­aa myös kun­non lööppe­jä val­taapitävien ja julkkisten rötök­sistä ja tässäkin voi luot­taa poli­isi­in: kyl­lä poli­isi vuotaa.

 13. Hmm… jos pysytään otsikon alla, niin eikös tässä ongel­mana ole se, että poli­isi on vuotanut vain yhden keskusta­laisen poli­itikon tekemi­sistä, mut­ta jät­tänyt vuo­ta­mat­ta muiden poli­itikoiden tekemi­sistä. Se on sitä poli­tikoin­tia se. Sopi­vasti vuo­ta­mal­la voidaan hyvin vaikut­taa siihen, kenen poli­it­ti­nen ura kaatuu, kenen ei, vaik­ka ko. poli­itikko­jen tekemi­sis­sä ei olisi juurikaan ollut eroa.

  1. Ongel­mana on sekä epäsym­metri­nen vuo­t­a­mi­nen että ylipään­sä vuo­t­a­mi­nen tutkin­nas­ta, jos­sa ei ole kun­non perustet­ta epäil­lä syyl­lisek­si, mut­ta jon­ka tekem­i­nen on sinän­sä aiheel­lista. On paljon toden­näkäisem­pää, ettei ker­ras­saan mitään moitit­tavaa ole tapah­tunut kuin se, että kyse olisi sisäpiiririkoksesta.

 14. Olen kyl­lä Art­turin kanssa samal­la lin­jal­la. Epäi­ly tai “epäi­ly” — hien­o­varaisu­us on olen­naista tässä — on aina tietyssä mielessä aiheelli­nen, kun kyseessä ovat poli­it­tiset päätök­set, jois­sa isot rahat liikku­vat, ja kun poli­itikon lähipi­iri hyö­tyy rahallisesti. 

  Voidaan tietenkin lähteä siitä, että jonkin­lais­es­ta pseu­do-lib­er­taarista crony-kap­i­tal­is­min näkökul­mas­ta se on tietysti ihan OK, jos iso­ja päätök­siä valmis­tel­e­va poli­it­tikko vuo­taa tietoa lähipi­ir­illeen, joka sit­ten lyö niil­lä rahoik­si. Mut­ta täl­lainen näkökul­ma on vähän ongel­malli­nen, jos ei saman tien sit­ten hyväksytä kaiken­laisia sisäpiirikauppoja.

 15. Raimo K:

  Katin kon­tit! Jos poli­itikko tai hänen puolison­sa ostaa julkises­ti pörssis­sä lis­tatun yri­tyk­sen osakkei­ta, so what?

  No se siinä on vikana, että joko min­is­terin mies tykkää uhkapela­ta pörssis­sä (täysin ok), tai sit se ei tajua sijoit­tamis­es­ta mitään (täysin ok), tai sit sen vaimo ja vai­mon kaver­it manip­u­loi Tal­vi­vaaran pörssikurssia (ei oo yhtään ok).

  Osmo:

  On paljon toden­näkäisem­pää, ettei ker­ras­saan mitään moitit­tavaa ole tapah­tunut kuin se, että kyse olisi sisäpiiririkoksesta.

  Njoo… Voit olla oikeessa, että on toden­näköistä, että min­is­te­rien joukos­sa on joku joka itse/joku lähisuku­lainen ei tajuu sijoittamisesta/ on uhkapeliongelmainen.

  En nyt kuitenkaan sanois, että olis paljon toden­näköisem­pää, että ministerit/puolisot joil­la on 300k+ sijoi­tus­var­al­lisu­ut­ta on typeryksiä/uhkapelureita ver­rat­tuna luot­ta­musase­man väärinkäyttäjiin.

  Voi olla, että sinä tarkastelet poli­itikko­ja ruusun­punais­ten lasien läpi ja minä hiilenmustien.

 16. Käsi­tyk­seni mukaan (joku juristi voi kor­ja­ta) esi­tutk­in­ta-aineis­to tulee julkisek­si, kun syyte­hark­in­ta on tehty.
  Nykyti­lanne on kuitenkin se, että poli­isi vuo­taa jo ennen kuin mitään esi­tutk­in­taakaan on aloitet­tu — ei ole vielä toden­näköisiä syitä eikä syytä epäil­lä eikä mitään — vain jonkin­lainen aav­is­tus. Poli­isil­la ei ehkä ole leimaamis­tarkoi­tus­ta, vaan vain ansait­semis­tarkoi­tus, mut­ta poli­it­tisia vaiku­tuk­sia tulee.
  Juha: “Kansa halu­aa myös kun­non lööppe­jä val­taapitävien ja julkkisten rötöksistä.”
  Parem­pia lööppe­jä tulee, kun on osoit­taa jotakin konkreet­tista, esim. juuri rötös.

 17. Art­turi: Min­is­terin puoliso har­ras­taa uhkapelu­u­ta pörssissä.

  Pörssis­sä tapah­tuu äärim­mäisen har­voin niinkuin loto­ssa että koko pääo­ma menee. Voi sijoit­tamista ‘har­ras­ta­va’ pistää munat yhteenkin kori­in ja aset­taa stop-losse­ja siten että osakkei­ta myy­dään automaat­tis­es­ti jos häviö menee asete­tun kipu­ra­jan yli. Jos alus­sa on vaik­ka 250k käteistä ja siitä sulaa 10%, on käteistä vieläkin 225k, ihan hal­lit­tavis­sa ole­va ris­ki suh­teutet­tuna var­al­lisu­u­teen. Sit­ten jos kurssi nouseekin voi stop-los­sit aset­taa osto­hin­taan jol­loin saa taku­un siitä ettei takki­in tule sent­tiäkään. En tietenkään väitä että tietäisin tästä ole­van kyse Lehtomäen kohdalla.

 18. Art­turille: HS:n mukaan Lehtomäen puolisol­la on Tal­vi­vaaran osakkei­den lisäk­si vain pieni määrä Basvarea.

  Itse en ole koskaan kuul­lut ken­estäkään, joka sijoit­taa tuol­laisia määriä vain yhteen firmaan.

 19. On kovasti huudel­tu tuon 300 kilo­eu­ron sijoi­tus­potin suu­ru­u­den perään. Perussiemen­ra­hoi­tus­pot­ti aloit­tavaan start-uppi­in voi olla hyvin tuon ver­ran, per­heeni sijoi­tusy­htiöl­lä on yli 200 kilo­eu­ron sijoi­tus yhdessä täl­laises­sa lis­taa­mat­tomas­sa yri­tyk­sessä, joka ei ole tuot­tanut vielä edes liike­vai­h­toa, saati sit­ten voit­toa. Sijoituk­sen ris­ki on paljon suurem­pi kuin riskialt­ti­inkaan pörssiy­htiön, saati Talvivaaran.

 20. Tal­vi­vaara on nyt saatu koko kansan tietoisu­u­teen. Tulos näkyy pörssis­sä. Plus 5% tänään. Lehtomäen suku senkun rikas­tuu. Noril­sk Nick­e­lin 10 euron osto­tar­jous­ta odotellessa.

 21. Älkääpäs nyt.

  Se on ihan silkkaa sat­tumaa, että samaan aikaan kun uraanikai­vok­sen lupa tuli käsit­te­lyyn val­tioneu­vos­tossa, Lehtomäen puoliso, muu­ta­man vuo­den ikäiset lapset, äitin­sä, kak­si vel­jeään, anop­pin­sa ja kälyn­sä osti­vat sadoil­la tuhan­sil­la kaivosy­htiön osakkeita.

  Eikä siinäkään mitään pahaa ole, että ympäristömin­is­teri sijoit­taa vapaat pääo­mansa uraanikai­vok­seen. Se on suo­ma­lainen yri­tys ja suo­ma­laiseen yri­tyk­seen sijoit­ta­mi­nen on kau­nis ja ylevä, jopa isän­maalli­nen teko.

 22. Voisitko Osmo nyt ker­toa, että mitä poli­isi mielestäsi on vuotanut?

  Sit­ten olisi huo­mat­tavasti helpom­pi jatkaa keskustelua.

  Paula Lehtomä­ki ITSE ker­toi Tal­vi­vaara-osakkeis­taan ja sen poh­jal­ta Fiva on aloit­tanut tutkinnnan täysin omas­ta aloitteestaan.

  Mah­dol­lis­es­ti tutk­in­tapyyn­tö on tehty myös poli­isille, kos­ka Fivan mukaan poli­isi on ollut hei­hin yhtey­dessä. Tämä on kuitenkin aivan julk­ista tietoa.

  Eli mitä poli­isi on “vuotanut”?

  Tutk­in­tapyyn­tö ei tarkoi­ta, että epäiltäisi­in yhtään mis­tään. Poli­isi toimii kuten rikosil­moituk­sen kanssa, mut­ta juridis­es­ti se on eri asia. Perät­tömästä rikosil­moituk­ses­ta voi joutua itse oikeu­den eteen, tutk­in­tapyyn­nöstä ei. Rikosil­moituk­sen kohde on aina lähtöko­htais­es­ti epäilty.

  Raimo K:n mainit­se­ma esi­tutk­in­ta-aineis­ton salaisu­us on aivan eri asia. Ei kukaan mitään sel­l­aista ole poli­i­sista Lehtomäen tapauk­ses­sa vuotanut eikä voikaan vuo­taa, kos­ka mitään aineis­toa ei ole edes olemassa.

 23. Jos huhut sijoituk­sen ajanko­hdas­ta pitävät paikkansa, niin on erit­täin toden­näköistä, että Lehtomäki/Sahlsten on syyl­listynyt sisäpi­iririkok­seen. Mik­si Osmo olet sitä mieltä, että näin ei olisi? Olen tästä Art­turin ja Tiedemiehen kanssa samoil­la lin­joil­la, tunkio haisee, eikä se ole sattumaa. 

  Kan­nat­taa todel­lakin lukea tuo laki­asiantun­ti­ja Jyr­ki Viro­laisen kir­joi­tus, yksi selkok­ielisimpiä suo­ma­laisia ajattelijoita.

  Sen lisäk­si, että julk­isu­udessa olleet asi­atiedot viit­taa­vat hyvin vah­vasti rikok­seen, on myös Lehtömäen julki­nen käyt­täy­tymi­nen kierte­lyi­neen, muis­ta­mat­to­muuksi­neen, vas­taa­mat­to­muuksi­neen ollut selkeä lisävi­ite syyl­lisyy­den suuntaan.

  Mik­si olisi paljon toden­näköisem­pää, että olisi syytön? En näe tälle perusteita.

  1. Jos huhut sijoituk­sen ajanko­hdas­ta pitävät paikkansa, niin on erit­täin toden­näköistä, että Lehtomäki/Sahlsten on syyl­listynyt sisäpi­iririkok­seen. Mik­si Osmo olet sitä mieltä, että näin ei olisi? 

   Ihmette­len az:n logi­ikkaa. Ei min­un tarvitse olla mitään mieltä siitä, onko syyl­lisyys toden­näköistä vai epä­to­den­näköistä. Olen­naista, että asia pitäisi selvit­tää enne tuomion julis­tamista. Poli­isil­la olisi pitänyt olla malt­tia odotel­la lehdis­tötiedot­tei­den­sa kanssa, vaik­ka vaalit ovatkin lähel­lä. Kan­nat­taisi esimerkik­si selvit­tää osakekaup­po­jen ajanko­h­dat sen sijaan, että luot­taa asi­as­ta liikku­vi­in huhuihin.
   Min­ul­la on myös oma käsi­tyk­seni siitä, onko tutkimuk­ses­ta vuotanut vira­nomainen syyl­listynyt rikokseen. 

 24. Minä olen jonkin ver­ran eri mieltä siitä, pitääkö olla kiin­nos­tunut poli­itikko­jen omis­tuk­ses­ta yleen­sä vai poli­itikko­jen tai hei­dän lähipi­irin­sä tekemistä osakekaupoista.

  Koti­mais­ten yhtiöi­den omis­tamises­sa ei ole mitään väärää. Sisäpi­ir­i­tiedon hyväk­sikäyt­tö osakekaup­po­jen tekemisessä on sen sijaan rikos. Omis­t­a­mi­nen yleen­sä voi tul­la arvioitavak­si jääviyskysymyk­sien arvioinnissa.

  Minus­ta häly­tyskel­lo­jen pitää nimeno­maan soi­da, jos korke­as­sa ase­mas­sa ole­van poli­itikon aviop­uoliso ja muu lähipi­iri sijoit­taa yllät­täen sato­ja tuhan­sia euro­ja yhtiöön, jota koske­vaa sisäpi­ir­i­ti­etoa toden­näköis­es­ti oli samaan aikaan ministeriöissä. 

  TL, sisäpi­ir­i­ti­eto on tietoa, jol­la olete­taan ole­van nor­maal­isti olen­naista vaiku­tus­ta osakekurssi­in, kun se tulee markki­naos­a­puolien tietoon. Mitään tosi­asial­lista arvon­muu­tos­ta ei tarvi­ta, riit­tää, että niin voidaan otak­sua käyvän. Uutiset ovat pul­lol­laan täl­lä het­kel­lä “asiantun­ti­joiden” kom­ment­te­ja siitä, kuin­ka tal­vi­vaaran osakekurssi on kehit­tynyt ihan yleisen markki­natun­nel­man mukaises­ti. Entä sitten? 

  Kan­nat­taa muuten käy­dä luke­mas­sa Lapin yliopis­ton lainkäytön pro­fes­sorin Jyr­ki Viro­laisen tuore blogikir­joi­tus aiheesta.

 25. Eli­na: “Raimo K:n mainit­se­ma esi­tutk­in­ta-aineis­ton salaisu­us on aivan eri asia. Ei kukaan mitään sel­l­aista ole poli­i­sista Lehtomäen tapauk­ses­sa vuotanut eikä voikaan vuo­taa, kos­ka mitään aineis­toa ei ole edes olemassa.”

  Just niin — vuode­taan innokkaasti, vaik­ka mitään ei ole ole­mas­sakaan. Ja nimeno­maan poli­isi on “vuotanut” lehdis­tölle, siitähän tämä alkoi ja vas­ta sen jäl­keen FIVA ker­toi, että he aiko­vat selvit­tää asi­aa — ja asi­a­han on sisäpi­ir­i­tiedon väärinkäyt­tö, joka ensisi­jais­es­ti kuu­luukin FIVAlle.
  Nythän tämä on sit­ten poik­in­ut joukon kan­telu­ja oikeusasi­amiehelle, jolle oikeasti kuu­luu vira­nomais­ten virka­toimien lail­lisu­u­den valvon­ta — ja mitähän virka­toimia min­is­terin puoliso onkaan suorittanut?
  Ja uraanikai­vok­ses­ta voisi tode­ta, että mitään uraanikaivos­ta ei ole eikä tule — yhtiö vaan aikoo hyö­dyn­tää jätekivessä ole­van uraanin.

 26. Juu­pa juu: 

  “Oike­as­sa maail­mas­sa vas­taan tulee sitäpaitsi
  todis­tus­taak­ka siitä, että Paula välit­ti tietoon­sa mah­dol­lis­es­ti tulleen sisäpi­ir­i­tiedon miehelleen.”

  Oike­as­sa maail­mas­sa kuitenkin kaikkein merkit­täv­in­tä usein on se, kuin­ka korkeak­si näyt­tövelvol­lisu­us asete­taan, kuin se, kenel­lä näyt­tövelvol­lisu­us on.

 27. Hen­ry Finnspång

  Se on ihan silkkaa sat­tumaa, että samaan aikaan kun uraanikai­vok­sen lupa tuli käsit­te­lyyn valtioneuvostossa, 

  Tal­vi­vaaran kaivos tuot­taa nikke­liä, sinkkiä, kuparia ja kobolt­tia, ei uraania.

 28. Nyt Osmo on kyl­lä hakoteil­lä. Ymmärtäisin kan­nan, jos kysymys olisi jostain muus­ta kuin julkisen keskustelun polt­topis­teessä vellovas­ta jääviyskeskustelus­ta, joka kos­kee min­is­terin mah­dol­lista sisäpi­ir­i­tiedon väärinkäyt­töä. Tässä tilanteessa on asial­lista ja järkevää tiedot­taa, että asian tutkii nyt se vira­nomainen, jolle täl­laisen asian tutkimi­nen kuu­luu. Muuten nyt käytäisi­in keskustelua siitä, mik­si ao. vira­nomainen ei tut­ki asiaa.

  Ruti­ini­selvi­tyk­set tehdään tiet­ty kylil­lä huutelemat­ta, mut­ta tämä nyt on kaukana rutiinijutusta.

  Eli­na esit­tämä rikosilmoitus/tutkintapyyntö ‑erot­telu ei tarkoi­ta sitä, että pelkäl­lä asi­akir­jan otsikon oikeal­la valin­nal­la voisi vält­tää rikos­vas­tu­un perät­tömistä väit­teistä. Olen­naista on itse pyynnön/ilmoituksen sisältö: mitä ja miten väitetään/pyydetään selvit­tämään. Aiheet­tomak­si tietämän­sä “tutk­in­tapyyn­nön” tekemis­es­täkin voi siten seu­ra­ta rikosvastuu.

 29. Ei kaiketi Lehtomäiltäkään voi­da olet­taa, että Kain­u­us­sa ei oltaisi tietoisia uud­es­ta, suures­ta työl­listäjästä ja mah­dol­lis­es­ta uud­es­ta paikkakun­nan varakku­u­den lisäämisen mahdollistajasta.

  Ja kun ketään Kain­u­u­laista poli­itikkoakaan ei voi olet­taa niin hölmök­si, että kun näkevät neliök­ilo­me­tre­it­täin kään­net­tyä maa­ta ja vas­ta valmis­tunei­ta teol­lisu­uskom­plek­se­ja kaivos­alueel­laan, että rahako ei alka­isi paikkakun­nal­la koh­ta liikkumaan.

  Mut­ta se olisi mie­lenki­in­toista tietää, että kuin­ka aikoinaan mah­dol­lis­es­ti Out­okumpu on pystynyt vuosikymmenet pimit­tämään maape­rien raa­ka-ainepi­toisu­udet ja kaivoshankkei­den kan­nat­tavu­udet suurelta yleisöltään.

  1. Out­okumpu oli valmis luop­umaan koko val­tauk­ses­ta, kos­ka alueen mal­mi oli niin köy­hää, ettei sitä kan­na­ta hyö­dyn­tää. Se möi kaivosoikeudet yhdel­lä eurol­la. Köy­hänkin malmin hyö­dyn­tämi­nen tuli kan­nat­tavak­si uusi­u­tuneen liuo­tustekni­ikan ansios­ta. Hyvin suuri määrä ihmisiä on tien­nyt, että kalliop­erässä on (tääl­läkin) uraa­nia. Min­ul­la on muis­tiku­va, että minäkin olisin keskustel­lut asi­as­ta poten­ti­aalise­na ympäristöon­gel­mana jonkun kanssa, mut­ta voi olla, että sekoi­tan kohteen. Se, että myös tämä uraani on mah­dol­lista ottaa tal­teen, on ollut “salaisu­us”, jon­ka tietysti jotkut alan insinöörit ovat tien­neet ihan koulu­tuk­sen­sa perusteella.
   Jos pörssiy­htiö on ker­tonut aikeis­taan sisäpi­irin ulkop­uolelle julis­ta­mat­ta asi­aa kaikille pörssi­tiedot­teel­la kaikille, yhtiö on ymmärtääk­seni toimin­ut väärin.

 30. Pasi,

  Rikosil­moituk­sen takana on olta­va rikos. Se voi olla nakkikiskakärhämä tai polkupyörä­varkaus tai murha, mut­ta rikos pitää ollut tapahtunut. 

  Sen sijaan tutk­in­tapyyn­tö voidaan tehdä vain olet­ta­muk­ses­ta, että jotain rikol­lista tapah­tunut. Ei tarvitse olla mitään muu­ta kuin luulo. 

  Eli huo­mat­tavasti kevyem­pi tapa työl­listää poli­isia ja tutk­in­tapyyn­nön vääräk­si osoit­ta­mi­nen on vaikeaa, ellei mah­do­ton­ta. Laita­pa alka­isik­si oikeustapauk­sia, jois­sa “väärän” tutk­in­tapyyn­nön tek­i­jä olisi saanut rangaistuksen. 

  Sen sijaan vääristä rikosil­moituk­sista nap­sah­taa kyl­lä tuomioi­ta tavan takaa. 

  Olisko tämän Osmon Lehtomä­ki-myön­teisyy­den takana juuri tapaht­nut Keskus­ta-ris­teily vai mis­sä nyt men­nään? Vai mis­tä tulee tämä: “Min­ul­la on myös oma käsi­tyk­seni siitä, onko tutkimuk­ses­ta vuotanut vira­nomainen syyl­listynyt rikokseen”.

  Epämääräistä vih­jailua ja mikä ihmeen poli­isin lehdis­tötiedote. Saisiko siihen linkin?

  Mie­lenki­in­toista, että aina kym­menkun­ta blogikär­pästä ilmestyy Osmon taka­puolen lähet­tyville täl­lai­sis­sa kysymyksissä. 

  Kos­ka Osmo ei suos­tu vas­taa­maan kysymyk­seeni, mitä poli­isi on vuotanut, niin voisiko joku muu myötäil­i­jöistä kertoa?

 31. Jos­sain­han se uraani on pois­tet­ta­va. Nyt sama hom­ma tehdään Har­javal­las­sa. Tal­vi­vaaras­ta ei sen kum­mem­paa uraanikaivos­ta tule kuin se on nytkään.

  Har­javal­las­sa nikke­liä tuot­tavas­ta Noril­sk Nick­el Har­javal­ta Oy:stä tulee myös uraanin tuot­ta­ja, kun se kuukau­den tai kah­den sisäl­lä ryhtyy pois­ta­maan pros­es­sis­taan sinne ker­tynyt­tä uraa­nia, joka on peräisin muun muas­sa Tal­vi­vaaran kai­vok­selta tuo­dus­ta nikke­li­raa­ka-aineesta. Yri­tys sai maalisku­un alus­sa Säteily­tur­vakeskuk­selta luvan, joka mah­dol­lis­taa ydi­naineen tuot­tamisen, hal­lus­sapi­don ja varastoimisen.

  http://www.sydansatakunta.fi/cs/Satellite/Uutiset/1194639541515/artikkeli/uraanin+tuotanto+alkaa+harjavallassa+huhti-toukokuussa.html

 32. Voisiko esim. Riit­ta ker­toa, mitä poli­isi on vuotanut? Ilmeis­es­ti Riital­la on jotain tietoa asiasta.

  Hmm… jos pysytään otsikon alla, niin eikös tässä ongel­mana ole se, että poli­isi on vuotanut vain yhden keskusta­laisen poli­itikon tekemisistä, […]

 33. Rikosla­ki 15 luku 6 § Väärä ilmianto
  Joka antaa esi­tutk­in­ta- tai muulle vira­nomaiselle taik­ka tuomiois­tu­imelle väärän tiedon ja siten aiheut­taa vaaran, että ilmi­an­net­tu pidätetään, van­gi­taan tai joutuu muun pakkokeinon kohteek­si tai joutuu syyt­teeseen tai tuomi­taan ran­gais­tuk­seen tai muuhun rikosoikeudel­liseen seu­raa­muk­seen virheel­lisin perustein, on tuomit­ta­va väärästä ilmi­an­nos­ta sakkoon tai vankeu­teen enin­tään kolmek­si vuodeksi.

  Eli laki ei tee mitään eroa “rikosil­moituk­selle” tai “tutk­in­tapyyn­nölle”: so. sisältö ratkaisee. Esi­tutk­i­nas­ta laa­dit­ta­van pöytäkir­jan ensim­mäi­nen asi­akir­ja, jota rikosil­moituk­sek­si tavataan kut­sua on sekin nimeltään tutkintailmoitus.

 34. Sar­japos­taus­ta pukkaa:
  ilmoit­taes­saan vireil­läol­ev­as­ta tutkin­nas­ta poli­isi ei ole käsit­tääk­seni syyl­listynyt minkään­laiseen lait­to­muu­teen. Olisin kiin­nos­tunut kuule­maan oikedel­liset argu­men­tit päin­vas­taiselle kan­nalle. Ja perusteluk­si ei riitä pehmoi­set puheet siitä, että epäilys on yhtä kuin tuomio tms.

 35. Mikä nyt on epäloogista?

  Se, mihin kom­men­toin, oli tämä:

  Osmo: “Ongel­mana on sekä epäsym­metri­nen vuo­t­a­mi­nen että ylipään­sä vuo­t­a­mi­nen tutkin­nas­ta, jos­sa ei ole kun­non perustet­ta epäil­lä syyl­lisek­si, mut­ta jon­ka tekem­i­nen on sinän­sä aiheel­lista. On paljon toden­näkäisem­pää, ettei ker­ras­saan mitään moitit­tavaa ole tapah­tunut kuin se, että kyse olisi sisäpi­iririkok­ses­ta.

  Nyt toteat, ettei ole merk­i­tys­tä sil­lä, onko syyl­lisyys epä­to­den­näköistä vai toden­näköistä. Se on eri kysymys, jos nyt loogisia olemme. 

  Aiem­min tote­sit sen ole­van epä­to­den­näköistä. Tätä ihmettelin, kos­ka asi­as­ta esil­lä ole­vat tiedot ja Lehtomäen selit­te­lyt, kysymyk­si­in vas­taa­mat­to­muudet, van­has­mainen täysin epäuskot­ta­va “muis­ta­mat­to­muus” viit­taa­vat kyl­lä mielestäni päin­vas­taiseen. Luitko, Osmo, tuon tuo­mari­nakin toim­i­neen Viro­laisen kir­joituk­sen? Siinä on hyvin perustel­tu, mik­si syyt­tömyys olisi epätodennäköistä.

  Niitä osakkei­ta han­kit­ti­in myös per­heen lap­sille ja muille juuri Lehtomäen suku­laisille. Hän väit­tää, ettei ole tien­nyt miehen­sä osakekaupoista, mut­ta kuin­ka uskot­tavaa tämä on? Har­va pariskun­ta tekee sato­jen­tuhan­sien osakekaup­po­ja puolisolle ilmoit­ta­mat­ta, hyväksyt­tämät­tä moista sijoi­tus­ta jne. Lap­sillekin han­kit­ti­in osakkei­ta, samoin Lehtomäen äiti ja veli han­kki­vat niitä tuhan­sil­la euroil­la, kuka uskoo selityksiä?
  Nyt on toki tärkeää tietää näi­den sijoi­tusten ajanko­h­ta. Toim­i­tusjo­hta­ja Pekka Perä, jol­la on toki oma intres­si puo­lus­taa, ettei sisäpi­ir­i­ti­etoa ole ollut saatavil­la toteaa, että Sahlstenin/Lehtomäen sijoituk­sis­sa kävi vain “osuma hyvään saumaan”. Tämä kom­ment­ti antaa syytä epäil­lä, miten asian lai­ta on.
  Viro­lainen myös perustelee painavasti, mik­si on syytä olet­taa sisäpi­ir­i­ti­etoa olleen liikkeellä.

  Lehtomäen julkisen ulostu­lon syitä etsisin siltä suunnal­ta, että Lehtomäelle on vih­jat­tu, että asia on tulos­sa julk­isu­u­teen joka tapauk­ses­sa, ja vahinko­jen min­i­moimisek­si olisi hyvä ottaa asia itse esille. Näin voi esit­tää puh­toista, mut­ta onnek­si tähän vipu­un ei olla menty.

  1. Anteek­si nyt az, mut­ta sin­un ole­tuk­sesi siitä, että jos poli­itikkoa epäil­lään jostakin, hänen on olta­va syylli­nen vain kos­ka hän on poli­itikko, on vas­ten­mieli­nen. Kun tässä juuri itse pohdin, pitäiskö pyrk­iä­taas eduskun­taan, tuol­laiset mielip­i­teet puhu­vat vah­vasti sen puoles­ta, ettei kenenkään jär­jis­sään ole­van kannata.

 36. Tavalli­nen Teknikko: “Ei kaiketi Lehtomäiltäkään voi­da olet­taa, että Kain­u­us­sa ei oltaisi tietoisia uud­es­ta, suures­ta työl­listäjästä ja mah­dol­lis­es­ta uud­es­ta paikkakun­nan varakku­u­den lisäämisen mahdollistajasta.”

  Eihän tämä mikään uusi yhtiö ole, vaan se on toimin­ut Kain­u­us­sa jo mon­ta vuot­ta, kuten kaik­ki tietävät — se vaan lis­tau­tui pörssi­in tämän vuo­den alussa.

 37. az: “Jos huhut sijoituk­sen ajanko­hdas­ta pitävät paikkansa, niin on erit­täin toden­näköistä, että Lehtomäki/Sahlsten on syyl­listynyt sisäpiiririkokseen.”

  Koeta­pa nyt ensin selvit­tää, miten he ovat sisäpi­ir­iläisiä — pelkkä osak­keen­o­mis­ta­ja ei voi syyl­listyä sisäpiiririkokseen.

 38. Lehtomä­ki ilmoit­ti hil­jat­tain, että ei enää kom­men­toi asi­aa julk­isu­udessa. Asia on selvästi kiusalli­nen. Ehkä kyseessä ei ole kuitenkaan vält­tämät­tä sisäpi­iriepäi­ly, vaik­ka sijoi­tusko­hde epäilemät­tä jol­lain taval­la liit­tyykin per­heen poli­it­tiseen kat­son­takan­taan, vaan huip­pupoli­ti­ikon kiusaan­tu­mi­nen siitä, että per­heen öky­omaisu­us saa näin paljon huomio­ta julkisuudessa? 

  En tiedä, miten muil­la on, mut­ta usei­den sato­jen tuhan­sien sijoi­tu­so­maisu­us tavanomaisen omaisu­u­den lisäk­si vie kyl­lä min­un luot­ta­mus­tani kansane­dus­ta­jaa kohtaan: hän ei sil­loin enää ole osa taval­lista kansaa. Taidan tässä asi­as­sa kyl­lä olla vain itse naivi, kun kuvit­telin, että kansane­dus­ta­jat ovat noin keskimäärin melko tavanomaisia (niin omaisu­udeltaan kuin älynlahjoiltaankin).

  1. Kansane­dus­ta­jista huo­mata­va osa kuu­luu älyn­lahjoil­taan kymme­neen ylimpään pros­ent­ti­in. Onko tämä jotenkin epädemokraat­tista. Onko val­tio vaarassa?
   Nyt kun rikos on vah­vasti van­hen­tunut, voin pal­jas­taa, että kun huikea soti­la­sur­ani vei min­ut Helsin­gin soti­laspi­irin esikun­taan pane­maan kort­te­ja aakkosjärjestyk­seen, aikani kuluk­si kat­soin kaikkien poli­iti­ikas­sa tun­temieni p‑luvut (älykkyys­testi), noin neljäkym­men­tä. Heistä noin 39 oli saanut arvon yhdek­sän (korkein) ja yksi arvon kahd­dek­san. Siihen yhteen oli kyl­lä kiin­nitet­ty huomio­ta jo ennen tätä. 

  1. Kat­sos vain, tuo­ta en tien­nyt. Out­okumpu möi eurol­la koko val­tauk­sen ja osti viiden­nek­sen takaisin eurol­la — omis­taen sen jäl­keen osakkei­ta 200 miljoo­nan euron ver­ran mak­simikurssin mukaan. Ei huono.

 39. Eli­na: vilkaisepa lakia. Et löy­dä sieltä erik­seen tutk­in­tapyyn­töä ja rikosil­moi­tus­ta. Esi­tutk­in­ta­lain mukaan “poli­isin tai muun esi­tutk­in­tavi­ra­nomaisen on toimitet­ta­va esi­tutk­in­ta, kun sille teh­dyn ilmoituk­sen perus­teel­la tai muu­toin on syytä epäil­lä, että rikos on tehty.” Sil­lä, onko ilmoituk­sen otsikko “rikosil­moi­tus” vai “tutk­in­tapyyn­tö” ei ole merkitystä. 

  Poli­isille tehtävien ilmoi­tusten nimeämi­nen tutk­in­tapyyn­nöik­si on sanakikkailua, jol­la ei kuitenkaan ole mitään varsi­naista lail­lista perustet­ta. Kum­mal­lakin otsikol­la voi tehdä kun­ni­an­loukkaus­rikok­sen, jos esit­tää tois­es­ta val­heel­lisen tiedon tai vih­jauk­sen siten, että teko on omi­aan aiheut­ta­maan vahinkoa tai kär­simys­tä loukat­ulle taik­ka häneen kohdis­tu­vaa halveksuntaa.

 40. Ei min­un ole­tuk­seni ole se, että poli­itikko on syylli­nen, kos­ka hän­tä epäil­lään, vaan “henkilö x” vaikut­taa hyvin toden­näköis­es­ti syyl­liseltä niin vah­val­la viit­teel­lisel­lä näytöl­lä ja sel­l­aisel­la kysymyk­si­in vas­taamisel­la ja käytök­sel­lä kuin mitä on tilanne Lehtomäen kohdal­la, oli poli­itikko tai ei.

  Tuo­mari Viro­lainen perusteli tämän niin hyvin, että viit­taan edelleen hänen kir­joituk­seen­sa, kos­ka vas­ta-argu­ment­te­ja niille perusteille ei ole näkynyt.

  Tuo poli­itikko­jen lait­ta­mi­nen mart­tyyrin ase­maan on aika huvit­tavaa edel­lis­ten vuosien näytöl­lä. Jos ei osa­ta nou­dat­taa lakia tai lain henkeä (mihin Lehtomä­ki joka tapauk­ses­sa on syylli­nen), niin turha syyt­tää ketään muu­ta kuin itseään.

  Aika mon­elle kel­paisi min­is­terin palk­ka 120k€/v ja val­ta päästä päät­tämään yhteiskun­nan suun­nas­ta. Voi raukko­ja, jot­ka siihen joutu­vat uhrautu­maan. Kuin­ka hei­dän vil­pit­tömyyt­tään kehdataankin epäil­lä. Val­lan kohtu­u­ton­ta hävyttömyyttä.

 41. Tiedemies:

  Mut­ta täl­lainen näkökul­ma on vähän ongel­malli­nen, jos ei saman tien sit­ten hyväksytä kaiken­laisia sisäpiirikauppoja.

  minä hyväksyn kyl­lä sisäpi­irikau­pat (kos­ka ne nopeut­ta­vat infor­maa­tion kulkemista markki­noil­la), mut­ta en hyväksy mis­sään nimessä, että poli­itikot käyt­tävät ase­maansa manip­u­loidak­seen osakekursse­ja eduk­seen. Kos­ka poli­itikoil­la on mah­dol­lisu­us jälkim­mäiseen ei sisäpi­irikaup­po­ja voi­da erot­taa kurssin manipuloinnista.

  Osmo:

  Anteek­si nyt az, mut­ta sin­un ole­tuk­sesi siitä, että jos poli­itikkoa epäil­lään jostakin, hänen on olta­va syylli­nen vain kos­ka hän on poli­itikko, on vastenmielinen.

  edelleen ei ole kyse siitä, että poli­itikko olisi aina syylli­nen, vaan siitä kumpi on toden­näköisem­pää, että poli­itikko ja puoliso ovat uhkapeliri­ip­pu­vaisia tai täysiä tolvanoi­ta vai käyt­tävät ase­maansa väärin.

 42. Lain­aus Viro­laisen blo­gin kommenttiosastolta:

  Lehtomä­ki ker­toi Nelosen uutisille, että hänen miehen­sä osti Tal­vi­vaara Oy:n osakkei­ta tam­miku­un 15. ja 21. päivä sekä helmiku­un 11. ja 16. päivä. Per­he han­k­ki osakkei­ta tam­miku­us­sa noin 200 000 eurol­la ja helmiku­us­sa 100 000 eurolla.

  Ensim­mäistä ker­taa osakkei­ta han­kit­ti­in siis pari viikkoa ennen kuin Tal­vi­vaara julk­isti uraanikaivoshankkeen. Kol­man­nen erän per­he osti juuri julk­istuk­sen jäl­keen. Tal­vi­vaaran osak­keen arvo alkoi vahvis­tua pian sen jäl­keen, kun yhtiö ilmoit­ti suun­nit­tel­e­vansa uraanintalteenottoa. 

  Eli aivan siten kuin epäiltiinkin.

 43. Osmo kir­joit­ti :
  #
  voin pal­jas­taa, että kun huikea soti­la­sur­ani vei min­ut Helsin­gin soti­laspi­irin esikun­taan pane­maan kort­te­ja aakkosjärjestykseen,
  #

  Aikoinaan yritin Googlel­la tiedustel­la, että mitähän Osmo armei­jan palveluk­ses­sa tekikään. Että ei tässä mit­tään, että Osmo ei ole käynytkään raukkia eikä rukkia. Eikä siinä mit­tään, että hyvät johta­jat ei vält­tämät­tä ole palvelleet em. paikoissa. 

  Eihän Kemp­pinenkään päässyt rukkiin/rukista kun taval­liseen “kröhään” sairastui.

 44. AZ:lle kom­ment­ti kohdas­ta: “…vaikut­taa hyvin toden­näköis­es­ti syylliseltä…viitteellisellä näytöl­lä ja sel­l­aisel­la kysymyk­si­in vas­taamisel­la ja käytöksellä…”

  Voisin kuvitel­la esim kahvipöytäjuoru­ja vuo­ta­van “poli­isin” perustel­e­van pal­jas­tuk­sen­sa juuri noin etsien hukat­tua moraali­aan, mut­ta ole­van vääryy­den ja rikok­sen teillä.

  Ai mik­si? Kos­ka näi­den kom­ment­tien takia koko oikeuslaitok­semme on raken­net­tu ylevän peri­aat­teen varaan “jokainen on syytön kunnes todis­tet­tu”, eikä todis­teek­si kel­paa esim kat­so­jan mielestä epäi­lyt­tävä liike­hd­in­tä puhues­sa tai nauramattomuus/nauraminen vas­tates­sa — kos­ka kaikkien käytös vaikut­taa epäi­lyt­tävältä, jos se halu­taan niin nähdä.
  Tutkia pitää, mut­ta ei revitel­lä asial­la syyt­tömän okeustur­van takia (pitäisikö poli­isi­laitos pan­na mak­samaan palkkavaroista kor­vauk­sia niin että tun­tuu, jos kenen tahansa syyt­tömien tutkin­nas­ta on juorut­tu etukäteen?).

  Tal­vi­vaaras­ta sen ver­ran että jokainen voi lukea, että uraa­ni­uutisel­la ei ole osak­keen hin­taan vaiku­tus­ta, vaan pää­tuote on nikke­li jon­ka hin­taa osak­keen arvo seu­raa. http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/102421-lehtomaki-myrsky-nyt-loytyi-selitys
  Mietin miten voi käyt­tää hyödyk­seen tietoa, jota ei ole saanut ja jol­la ei edes ole mitään merk­i­tys­tä vaik­ka olisi asian tiennytkin?

  Toinen asia kos­kee hajau­tus­ta. Val­taosa suo­ma­lai­sista sijoit­taa vain asun­toon­sa — koko 200000–500000€ — ei mihinkään muuhun (mikä on har­mi ja iso ris­ki). Käsit­tääk­seni ko per­he omis­taa asun­ton­sa ja nyt hajaut­taa tuplas­ti pan­nes­saan toisen moko­man johonkin osakkeeseen.

  PS: Onko nyt myös esim asun­to­lainan korkovähen­nyk­sen pienen­tämis­es­tä jääve­jä päät­tämään ne poli­itikot, jot­ka ovat 1) vuokral­la (jos vas­tus­taa), 2) omis­tusasun­ton­sa jo mak­sanut (jos kan­nat­taa) tai 3) asun­to­lainaa juuri mak­sa­va (jos vas­tus­taa)? Ettei vaan kukaan omaa tai äänestäjän­sä etua aja.
  -> Päätök­sen tästäkin asi­as­ta tekee sit­ten se riip­puma­ton poli­itikko joka on asun­no­ton, pysyvästi laitok­ses­sa tai ei ole mis­tään kotoisin.

 45. Poli­tikoivi­in ja tietovuo­tavi­in poli­i­sei­hin palatakseni:
  Tässä asi­as­sa on minus­ta ollut järkevää (ja lail­lista) ilmoit­taa, että asia on tutkin­nas­sa. Kum­mallista (ja laiton­ta) on sen sijaan se, että usein julk­isu­ut­ta kiin­nos­tavaa esi­tutk­in­ta­ma­te­ri­aalia esim. riko­spaikkaku­via pää­tyy julk­isu­u­teen esi­tutkin­nan ollessa vielä kesken. Täl­lainen aineis­ton on usein laadul­taan sel­l­aista, että se usein voi olla oikeu­denkäyn­nis­säkin suo­raan lain nojal­la salas­s­api­det­tävää. Julk­isu­ut­ta koske­vat pykälät on yksiselit­teis­es­ti raken­net­tu niin, että julk­isu­us on laa­jin­ta oikeu­denkäyn­nin jo alet­tua. Tämä esi­tutk­in­ta-aineis­ton pää­tymi­nen on sitä oikeaa “vuo­tamista”, ei jo muutenkin julk­isu­udessa ole­van asian toteami­nen tutkin­nan kohteeksi.

 46. Pääo­masi­joit­ta­ja:

  On kovasti huudel­tu tuon 300 kilo­eu­ron sijoi­tus­potin suu­ru­u­den perään. Perussiemen­ra­hoi­tus­pot­ti aloit­tavaan start-uppi­in voi olla hyvin tuon ver­ran, per­heeni sijoi­tusy­htiöl­lä on yli 200 kilo­eu­ron sijoi­tus yhdessä täl­laises­sa lis­taa­mat­tomas­sa yri­tyk­sessä, joka ei ole tuot­tanut vielä edes liike­vai­h­toa, saati sit­ten voit­toa. Sijoituk­sen ris­ki on paljon suurem­pi kuin riskialt­ti­inkaan pörssiy­htiön, saati Talvivaaran.

  Älä nyt viit­ti leikkiä tyh­mää. Var­maankin joku seu­raav­ista toteu­tuu tei­dän sijoi­tusten kohdalla:

  1. Teil­lä on myös mui­ta sijoituk­sia kuin 200k tähän yhteen startuppiin

  2. Teil­lä on markki­noi­ta parem­paa tietoa yri­tyk­sen arvosta

  3. Teil­lä on kyky vaikut­taa yri­tyk­sen tuottavuuteen

  Koh­ta 1 ei toteudu Lehtomäkien kohdal­la. Jos koh­ta 2 toteu­tuu Lehtomäkien kohdal­la se on toden­näköis­es­ti Paula Lehtomäen työn ja työkaverei­den kaut­ta. Jos koh­ta 3 tote­tuu se on toden­näköis­es­ti Paula Lehtomäen työn ja työkaverei­den kautta.

  Pohti­ja:

  Toinen asia kos­kee hajau­tus­ta. Val­taosa suo­ma­lai­sista sijoit­taa vain asun­toon­sa – koko 200000–500000€ – ei mihinkään muuhun (mikä on har­mi ja iso ris­ki). Käsit­tääk­seni ko per­he omis­taa asun­ton­sa ja nyt hajaut­taa tuplas­ti pan­nes­saan toisen moko­man johonkin osakkeeseen.

  ! Just tätä mä meinaan, että voiko mitenkään olla mah­dol­lista, että Lehtomä­ki ja hänen miehen­sä olis yhtä pihal­la sijoit­tamis­es­ta kuin Pohtija?

  Mä väit­täsin, että ei.

  Nyt ku näyt­täis aika epä­to­den­näköiseltä, että koko Lehtomäen suku olis uhkapeliri­ip­pu­vaisia, niin vai­h­toe­hdoiks jää nämä:

  1. Lehtomäil­lä on markki­noi­ta parem­paa tietoa Tal­vi­vaaran arvosta.

  a) Tieto on tul­lut Lehtomäille emän­nän työn kautta

  b) Tieto on tul­lut Lehtomäille jotain muu­ta kautta

  2. Lehtomäil­lä on mah­dol­lisu­us vaikut­taa Tal­vi­vaaran arvoon.

  a) Vaiku­tus­mah­dol­lisu­us johtuu emän­nän ammatista

  b) Vaiku­tus­mah­dol­lisu­us ei johdu emän­nän ammatista

  1a toden­näköistä ja väärin

  1b epä­to­den­näköistä ja oikein

  2a suht toden­näköistä ja väärin

  2b mah­do­ton­ta ja oikein

  -> Lehtomäet on toden­näköis­es­ti toim­i­neet väärin.

  1. Toiv­ot­tavasti Art­turi ei koskaan päädy käräjäoikeu­den lau­tamiehek­si. Oikeustur­va olisi vaaras­sa, kos­ka hän määrit­telee ihmisen syyl­lisek­si pelkkien mieliku­vien perus­teel­la. Kan­nat­taisi malt­taa mie­len­sä ja odot­taa tutk­in­taa eikä julis­taa sen tulosta pelkkien sym­pa­tioiden ja antipa­tioiden voimin.
   Art­turin johtopäätös joutuu aika out­oon val­oon, kun ottaa huomioon, että nikke­likai­vok­sen arvoa heilut­ta­vat ennen kaikkea nikke­lin maail­man­markki­nahin­nat. Kaik­ki muu on vähäpätöistä sen rinnalla.
   Se on selvä, että Lehtomäen per­he on ottanut hyvin suuria riske­jä sijoi­tus­toimin­nas­saan, kos­ka kai­vok­sen arvo voi men­nä myös nol­laan, jos jostain löy­tyy iso ja edulli­nen nikkeliesiintymä. 

 47. az: “Tuo­mari Viro­lainen perusteli tämän niin hyvin, että viit­taan edelleen hänen kir­joituk­seen­sa, kos­ka vas­ta-argu­ment­te­ja niille perusteille ei ole näkynyt.”

  Viro­laisel­la on eri­no­maiset peruste­lut, mut­ta peruskysymyk­seen eli kysymyk­seen sisäpi­iririkok­ses­ta hän ei vastaa.
  Asia ratkeaa kun ja jos näyt­töä saadaan, mut­ta tässäkin keskustelus­sa hutk­i­taan ankarasti ennen kuin mitään on tutkittu.

 48. Art­turi: “en hyväksy mis­sään nimessä, että poli­itikot käyt­tävät ase­maansa manip­u­loidak­seen osakekursse­ja edukseen.”

  Niin että kun Tal­vi­vaara ilmoit­taa uraanin tal­teeno­to­s­ta, niin se tarkoit­taa, että poli­itikot manip­u­loi­vat osakekursseja???

 49. Art­turi: “Älä nyt viit­ti leikkiä tyhmää.”

  Se hyvä puoli sinus­sa on, että et leiki.

 50. Mieliku­vien perusteella?

  Hyvin usein tutk­in­ta, syyte­hark­in­ta ja tuomiot perus­tu­vat toden­näköisyyk­sien hark­in­taan. Sitähän Art­turi tässä demonstroi. 

  Miten koskaan voisi aukot­tomasti todis­taa, etteivätkö Lehtomäet ole toim­i­neet aivan sat­tumal­ta näin? Kyse on siitä, kuin­ka toden­näköistä on, että he ovat käyt­täneet sisäpi­ir­i­ti­etoa hyväk­seen ver­rat­tuna siihen, että kyse olisi sattumasta. 

  Ei tässä tapauk­ses­sa mitään DNA-tes­taus­ta tai poli­isikoiran hajuhavain­to­ja voi käyt­tää todis­teaineis­tona. Tietysti hark­in­ta on aina jonkin­laisia “mieliku­via”, se on selvä. Elämänkoke­muk­sen muas­saan tuo­mia mieliku­via ihmis­mie­len toiminnasta.

 51. Pasin tavoin pidän avoimuut­ta vain ja ain­oas­taan hyvänä asiana. 

  En ole aivan var­ma, mut­ta Fival­la lie­nee jopa jonkin­lainen velvol­lisu­us tiedot­taa vireil­lä olev­as­ta tutkin­nas­ta. Aivan julk­ista tietoa Fivan toim­inta on luku­un otta­mat­ta aineis­toa, joka kos­kee pank­ki- ja liikesalaisuuksia. 

  Vieläkin ihmette­len tätä poli­isivuodon osu­ut­ta aloituk­ses­sa, kun mitään vuodet­tavaa ei ole edes ollut ole­mas­sa. Mut­ta saan ilmeis­es­ti ihme­tel­lä maail­man tap­pi­in, kos­ka Osmo ei palaa asiaan.

 52. Osmo:

  Oikeustur­va olisi vaaras­sa, kos­ka hän määrit­telee ihmisen syyl­lisek­si pelkkien mieliku­vien perusteella. 

  Älä nyt höpise. Jos on toden­näköistä, että Lehtomäet on syyl­lisiä, niin miks sitä ei sais sanoo? Ei se tarkoi­ta, että määrit­telee ihmisen syyl­lisek­si mieliku­vien perus­teel­la. Eiks lau­tamis­tenkin pidä arvioi­da mil­lä toden­näköisyy­del­lä syytet­ty on syyllinen?

  Eli ottasin mielu­um­min kri­ti­ikkiä noista toden­näköisyysarvioista, kuin jostain henkilökohtaisuuksista.

  Kan­nat­taisi malt­taa mie­len­sä ja odot­taa tutk­in­taa eikä julis­taa sen tulosta pelkkien sym­pa­tioiden ja antipa­tioiden voimin.

  häh? Mitä ihmeen sym­pa­tioi­ta ja antipa­tioi­ta mul­la on Lehtomäk­iä kohtaan? En tunne niitä ollenkaan. Mun johtopäätök­set ei riipu yhtään siitä ken­estä henkilönä on kyse, vaan siitä mis­sä ase­mas­sa ne ihmiset on. Jos esim. Pohti­ja olis “jääny kiin­ni” saman­lais­es­ta toimin­nas­ta, niin ole­tus olis tietysti, että se ei tajuu sijoit­tamis­es­ta mitään, mut­ta onko tämä toden­näköistä Lehtomäkien kohdalla?

  Mul­la on tietysti suuri epäilys siitä, että jotain väärää on tapah­tunut riip­pumat­ta siitä mihin tutk­in­ta pää­tyy, kos­ka en usko, että tutk­i­nas­sa voidaan saa­da selville mitä infoa tai vaiku­tus­mah­dol­lisuuk­sia Lehtomäil­lä on/oli.

  Siinä voidaan vaan saa­da ehkä selvil­lä mitä infoa/vaikutusmahdollisuuksia Lehtomäil­lä ei ollut.

  Siitä ei kuitenkaan päästä mihinkään, että hei­dän sijoi­tus­toim­intaansa ei voi selit­tää kuin usko­mat­toma­l­la type­r­yy­del­lä, usko­mat­toma­l­la viisaudel­la tai poli­it­tisel­la asemalla.

  Kuten sinäkin just kir­joitit johonkin kom­ment­ti­in, poli­itikot on har­voin täysiä idioot­te­ja. Kos­ka kukaan ei pysty biit­taa­maan markki­noi­ta, niin on aika hyvä veikkaus, että siihen ei pysty Lehtomäetkään, joten jäl­jelle jää poli­it­ti­nen asema.

  Art­turin johtopäätös joutuu aika out­oon val­oon, kun ottaa huomioon, että nikke­likai­vok­sen arvoa heilut­ta­vat ennen kaikkea nikke­lin maail­man­markki­nahin­nat. Kaik­ki muu on vähäpätöistä sen rinnalla.

  Nikke­lin maail­man­markki­nahin­nan domi­noivu­us riip­puu kyl­lä siitä miten pitkään Lehtomäet pitää osakkei­ta itsel­lään ja miten Talvivaara/Lehtomäet on suo­jau­tunu nikke­lin markki­nahin­nan muutoksilta.

  Se on selvä, että Lehtomäen per­he on ottanut hyvin suuria riske­jä sijoi­tus­toimin­nas­saan, kos­ka kai­vok­sen arvo voi men­nä myös nol­laan, jos jostain löy­tyy iso ja edulli­nen nikkeliesiintymä.

  No miten se on selvää? Tiedätkö sinä miten Tal­vi­vaara on suo­jau­tunut nikke­lin hin­nan muutoksilta/ miten pitkään Lehtomäet suun­nit­teli pitävän­sä sijoituk­sen­sa ostohetkellä?

  1. Art­turi: Muista että tämä blogikeskustelu on julk­ista, yhtä julk­ista kuin menisit Hesarin pääkir­joituk­ses­sa sanomaan jotain syyl­lisek­si. On aivan eri asia speku­loi­da asi­as­ta kah­den kesken kuin men­nä toitot­ta­maan syyl­lisyyt­tä julkisuudessa.

 53. Osmo: Tätä on mah­do­ton­ta kir­joit­taa niin, että ei heräis epäi­lyk­siä min­un vil­pit­tömyy­destä, mut­ta arvostan huolen­pitoasi kirjoittelustani.

  Mul­la on sen ver­ran luot­toa lakei­hin, että en usko syyl­listyneeni mihinkään väärään, mut­ta toisaal­ta min­ul­la ei kyl­lä oo juuri mitään tietoo näistä her­jauk­sista yms. 

  Edelleen minä en oo sanonu mitään muu­ta kuin että niiden tieto­jen val­os­sa mitä min­ul­la on Lehtomä­ki on toden­näköis­es­ti saanut infoa ase­mansa takia tai pystynyt vaikut­ta­maan yhtiön arvoon ase­mansa kautta.

  Muu­tan käsi­tys­täni, kun saan tietoa toden­näköisem­mistä syistä Lehtomäille ostaa nämä osak­keet. Tois­taseks Pohti­ja on ehdot­tanut sijoi­tusten hajaut­tamista, pääo­masi­joit­ta­ja ja TL nor­maalia sijoitustoimintaa.

  Hajaut­tamis­pe­rustelu on ilmi­selvästi väärä. Nor­maalia sijoi­tus­toim­intaakaan tämä tuskin on, kos­ka on vaikea uskoa, että kaup­pati­etei­den mais­teri olis niin autu­aan tietämätön järkevästä sijoit­tamis­es­ta. Tois­taisek­si tämä kuitenkin on se paras kil­pail­e­va hypo­teesi sisäpiiritiedolle/ kurssin manipuloinnille.

  Tämä ei ole sama asia kuin syyl­lisyy­den toitot­ta­mi­nen julk­isu­udessa sikäli mikäli kun tässä syyl­lisyy­del­lä tarkoite­taan syylisyyt­tä rikokseen.

  Minä pidän hyvin toden­näköisenä, että tutkimuk­ses­sa ei löy­de­tä näyt­töä siitä, että Lehtomä­ki olis syylli­nen mihinkään rikok­seen, eli siinä mielessä toitotan sen syyttömyyttä.

 54. Mitä se Osmo nyt höpäjää?

  Kuka tääl­lä on Lehtomäkien syyl­lisyyt­tä toitot­tanut? Ei Art­turi ainakaan. 

  Sen sijaan itse sanot: 

  On paljon toden­näkäisem­pää, ettei ker­ras­saan mitään moitit­tavaa ole tapah­tunut kuin se, että kyse olisi sisäpiiririkoksesta.

  Ja mil­lähän perusteella? 

  Kun Art­turi sanoo päin­vas­taista toden­näköisyy­destä, niin uhkaat suun­nilleen käräjil­lä. Mikä oikeus sin­ul­la on sanoa jotain toden­näköisyyk­sistä, ellei Art­turil­la ole? 

  San­ot myös:

  Olen­naista, että asia pitäisi selvit­tää enne tuomion julis­tamista. Poli­isil­la olisi pitänyt olla malt­tia odotel­la lehdis­tötiedot­tei­den­sa kanssa,[…]

  Mikä ihmeen lehdis­tötiedote ja etenkin mil­loin ja mis­sä käräjäoikeudessa on julis­tet­tu tuomio?

 55. En mene enää tähän keskustelu­un muuten koske­maan, mut­ta tuo P‑kokeen tulos on kyl­lä has­su jut­tu, kos­ka en tai­da mon­taa tun­tea, jol­la ei olisi ollut siitä kokeesta 9. Ja niistä jot­ka tun­nen, kyl­lä sen huomaa. 

  Onko P‑kokeen jakau­mas­ta jotain tietoa? So, kuin­ka mon­ta pros­ent­tia saa minkänkin tuloksen?

 56. Art­turi:

  Eli ottasin mielu­um­min kri­ti­ikkiä noista toden­näköisyysarvioista, kuin jostain henkilökohtaisuuksista. 

  No, minus­ta sinä pahasti aliarvioit sel­l­aista mah­dol­lisu­ut­ta, että Lehtomäil­lä voisi olla markki­noi­ta parem­paa tietoa ja/tai vaiku­tus­mah­dol­lisuuk­sia bis­nek­seen jostain muual­ta kuin P. Lehtomäen työn kaut­ta. Piir­it ovat tässä maas­sa aika pienet ja eri­tyisen pienet jos­sain provins­seis­sa. Voi olla, että siinäkin on jotain hämärää sisäpi­irisään­nösten kanssa, mut­ta eipä todel­lakaan ole mitenkään harv­inaista Suomes­sa se.

  Toisek­seen, tuolle sijoituk­selle on voin­ut olla muitakin moti­ive­ja kuin raha. Esimerkik­si liput­ta­mi­nen kotikylän puoles­ta, vaiku­tus­mah­dol­lisuuk­sien hakem­i­nen ko. fir­mas­ta tms.

  Tok­i­han asi­aan on ymmär­ret­tävää suh­tau­tua varauk­sel­la ja se pitää selvit­tää, mut­ta en minä nyt aivan vielä lähtisi hirt­topui­ta rakentelemaan.

  Kari

 57. Eli­na: “Kyse on siitä, kuin­ka toden­näköistä on, että he ovat käyt­täneet sisäpi­ir­i­ti­etoa hyväk­seen ver­rat­tuna siihen, että kyse olisi sattumasta.”

  Toden­näköisyy­destä ei ole ollenkaan kyse, kyse ei ole lainkaan siitä, mitä olisi voin­ut tapah­tua, vaan siitä, mitä todel­la ON tapah­tunut. Lehtomäen eikä hänen miehen­sä tarvitse todis­taa ole­vansa syyt­tömiä, vaan län­si­maises­sa oikeusjär­jestelmässä syyt­täjän on todis­tet­ta­va syyllisyys.
  Ja tämä olisi poli­isinkin syytä muis­taa vuo­taes­saan — tästä on todel­la mah­ta­va ajo­jahti ja myl­ly­tys syn­tynyt — eikä mitään näyt­töä mis­tään ole, ei edes pro­fes­sorin blo­gis­sa. Avoimuut­ta tosi­aan, my ass! Pro­fes­sorinkin on vaikea avoimesti myön­tää, että hän ei tiedä.

 58. “Siitä ei kuitenkaan päästä mihinkään, että hei­dän sijoi­tus­toim­intaansa ei voi selit­tää kuin usko­mat­toma­l­la type­r­yy­del­lä, usko­mat­toma­l­la viisaudel­la tai poli­it­tisel­la asemalla.”

  Kyse voi hypo­teet­tis­es­ti olla sisäpi­ir­i­tiedon hyö­dyn­tämis­es­tä. Onhan se hyödyl­listä, jos vaiku­tus­val­taisen poli­itikon per­heen­jäsenet suos­tu­vat han­kki­maan osakkei­ta yhtiössä, jon­ka toim­inta on monel­la tapaa riip­pu­vainen julkisen val­lan toimista. Sik­si omis­ta­ja voisi hypo­teet­tisen hir­ven ampumisen lomas­sa vih­jail­la fir­man tulvaisuudennäkymistä. 

  Tai siis, enhän minä tästä Jarista tiedä olisiko hänel­lä mah­dol­lisu­us päästä sisäpi­ir­i­tiedon äärelle ilman ase­maa min­is­terin miehenä.

  Tuos­sakin — hypo­teet­tises­sa — tilanteessa Lehtomäen poli­it­tisel­la ase­mal­la olisi vaiku­tus­ta, mut­ta hän itse ei olisi tehnyt mitään väärää. Syylli­nen olisi Lehtomäen puoliso hyö­dyn­täessään sisäpi­ir­i­ti­etoa ja omis­ta­ja suosies­saan puolisoa muiden kustannuksella.

  Täy­tyy kyl­lä sanoa, että tämä hypo­teesi ei ole paljoa uskot­tavampi kuin se, että Lehtomä­ki ja puoliso oli­si­vat päät­täneet rahas­taa min­is­teripestin niin köm­pelöl­lä taval­la kuin jotkut nyt väittävät.

  1. Tuo sisäpi­iri­a­sia on aivan yksikäsit­teinen. Paula Lehtomä­ki joko on sisäpi­irirek­isteris­sä tai ei ole. Jos hän on, kau­pankäyn­ti osakkeil­la on kiel­let­tyä myös per­heen­jäse­niltä. Jos yhtiö on antanut hänelle sisäpi­ir­i­ti­etoa pane­mat­ta hän­tä rek­isteri­in, yhtiö(kin) on tehnyt väärin.

 59. Art­turi: “Mul­la on tietysti suuri epäilys siitä, että jotain väärää on tapah­tunut riip­pumat­ta siitä mihin tutk­in­ta päätyy.”

  Tämä osoit­taa aikaisem­man arvioni Art­tur­ista oikeak­si. Ei tarvi­ta edes mieliku­via syyl­lisyy­den osoittamiseen.
  Jos poli­itikon mies menee nakkikioskille ja ostaa lihapi­irakan kahdel­la nakil­la, kyl­lä siinä jotain hämärää on, kos­ka taustal­la on se poli­itikko — ja jos se hämärä asia ei ole näkyvis­sä, se johtuu vain siitä, että se on niin hyvin peit­et­ty — sen­hän ne poli­itikot osaa­vat — kyl­lä tästä hyvä lööp­pi syn­tyy ja avoimuus voittaa!

 60. Ja tuo edel­lä ole­va ei tarkoi­ta sitä etteikö jotain olisi tapah­tunut, mut­ta kun kukaan tänne kir­joit­tanut ei tiedä asi­as­ta yhtään mitään, mut­ta var­ma mielipi­de on kaikilla.

 61. “nikke­likai­vok­sen arvoa heilut­ta­vat ennen kaikkea nikke­lin maail­man­markki­nahin­nat. Kaik­ki muu on vähäpätöistä sen rinnalla.”

  Val­tio rak­en­si alueelle vähäpätöisen 50 miljoo­nan euron tiev­erkon ja myön­si kai­vok­selle vähäpätöiset ympäristölu­vat. Jatkos­sa val­ti­ol­la on vapaat kädet mm. päät­tää, miten vähäpätöis­es­ti kaivos­ta verotetaan.

  1. Louekar­ille:
   Sen takia, että Tal­vi­vaaran kaivos on niin monel­la tavoin riip­pu­vainen yhteiskun­nan päätök­sistä, en ole järin ilah­tunut siitä, wet­tä niin moni keskeinen poli­itikko on sijoit­tanut siihen. Kyse ei ole sisäpiirikaupooist6a vaan siitä, että han­kki­udeu­taan tarpeet­tomasti asial­liseen jääviyteen.

 62. Osmo Soin­in­vaara:

  Tuo sisäpi­iri­a­sia on aivan yksikäsit­teinen. Paula Lehtomä­ki joko on sisäpi­irirek­isteris­sä tai ei ole. Jos hän on, kau­pankäyn­ti osakkeil­la on kiel­let­tyä myös per­heen­jäse­niltä. Jos yhtiö on antanut hänelle sisäpi­ir­i­ti­etoa pane­mat­ta hän­tä rek­isteri­in, yhtiö(kin) on tehnyt väärin. 

  No ei se kyl­lä käytän­nössä ole mitenkään yksikäsit­teinen. Itse asi­as­sa se on hyvinkin ongel­mallista. Tämä on yksi syy, mik­si minus­ta sisäpi­irisään­nök­set tulisi pois­taa rikoslaista. Toinen syy on se, että sisäpi­irikaup­pa on ns. “uhri­ton rikos”: ain­oa, joka häviää on sisäpi­irin ulkop­uo­li­nen sijoit­ta­ja. Mut­ta se nyt on lähin­nä voi voi, jos menee sijoit­ta­maan fir­moi­hin, jot­ka har­rastel­e­vat moista hämärämeininkiä.

  Se on tietenkin aivan toinen asia sit­ten, jos val­tioneu­vos­ton jäsen touhuilee asioi­ta omien etu­jen­sa vuok­si (ja tämä on _paljon_ vakavam­paa kuin yksit­täisen poli­itikon huseeraus).

  Kari

 63. Kemp­pinen ja blind trust:
  http://kemppinen.blogspot.com/

  Tämä olisi aika järkevä ratkaisu. Tai ei edes tarvit­taisi sokeut­ta, jos määrät­täisi­in, että osak­keet on hajautet­ta­va sat­un­nais­es­ti. Tuot­to­han ei siitä heikkene.

  Pait­si heikke­nee, jos on tot­tunut sohlaa­maan sisäpi­ir­i­tiedon kanssa. Sik­si täl­laista lain­säädän­töä voi olla vaikea saa­da aikaan.

  Vink­ki tutki­valle jour­nal­is­tille: ver­taa osakekursse­ja poli­it­tisi­in tapah­tu­mi­in, kuten vaik­ka tähän Lehtomäen juttuun! 

  Jos­sain banaani­val­tios­sa (ei kuitenkaan Suomes­sa), löy­det­ti­in juuri kor­rup­tios­ta riip­pu­vaiset fir­mat. Ei tarvit­tu kuin val­lan­vai­h­to ja sit­ten osakekurssien tsekkaus.

 64. Kyl­lä kai sisäpi­ir­i­tiedon sal­lim­i­nen lisäisi epävarmuutta->vähentäisi kauppaa->tiputtaisi hintoja->tuhoaisi vaurautta.

  Osakekaupoil­la­han voi rikas­tua ker­ta­heitol­la niin, että voi elää lötköt­tää lop­puelämän­sä ihan niin kuin halu­aa. Maine voi men­nä, mut­ta siitä viis, kun ei ker­ran ole tarkoi­tus enää tehdä bisnestä. 

  Yksi rikas­tu­misen tapa on hyö­dyn­tää sisäpi­ir­i­ti­etoa esimerkik­si myymäl­lä sitä tai vedät­tämäl­lä kursse­ja. Jos se olisi sal­lit­tua, aika mon­elta menisi halut osal­lis­tua osakekaup­paan. Koskaan ei tietäisi, olisiko joku muu jo ehtinyt vetää välistä (no, nytkään ei tiedä satavar­masti, mut­ta kyl­lä ran­gais­tuk­sen mah­dol­lisu­us pienen­tää toden­näköisyyt­tä) Rehellis­tenkin osakkei­den hin­toi­hin tulisi sisäpiirilisä.

  Tässä mielessä infor­maa­tion määrä markki­noil­la vähenisi merkittävästi.

 65. TomiA:

  Kyl­lä kai sisäpi­ir­i­tiedon sal­lim­i­nen lisäisi epävarmuutta->vähentäisi kauppaa->tiputtaisi hintoja->tuhoaisi vaurautta. 

  Ei vält­tämät­tä. On nimit­täin myös niiden fir­mo­jen etu­jen mukaista toimia “rehdisti”, se kun mah­dol­lis­taa parem­min esimerkik­si pääomien keräämisen markkinoilta.

  Näitä mekanis­me­ja voidaan aivan hyvin luo­da myös muul­la tavoin kuin lain­säädän­nöl­lä. Esimerkik­si Helsin­gin pörssi voi vaa­tia asi­akkail­taan (yri­tyk­siltä) tiet­ty­jen peri­aat­tei­den nou­dat­tamista (ja käsit­tääk­seni myös vaatii).

  Tässä mielessä infor­maa­tion määrä markki­noil­la vähenisi merkittävästi. 

  Itse asi­as­sa sisäpi­irikaup­po­jen määrä luul­tavasti lisäisi infor­maa­tion määrää markki­noil­la, kos­ka ne “sisäpi­ir­i­tiedot” siir­ty­i­sivät välit­tömästi markki­nain­for­maa­tiok­si. Ainakin siinä tapauk­ses­sa, että “sisäpi­irin” tekemät kau­pat ovat julk­isia (eli jos fir­ma X toim­i­tusjo­hta­ja tekee suuren osto­tar­jouk­sen osakkeista, niin sil­loin­han markki­noil­la on ainakin tieto siitä, että jotain posi­ti­ivista lie­nee tapahtumassa). 

  Nykyti­lanteessa­han käytetään buli­vaane­ja, mikä on — luul­lak­seni — paljon huonom­pi tilanne.

  Kari

 66. RaimoK: Niin siis jos poli­itikon mies menee nakkikioskille ja ostaa lihik­sen kahdel­la nakil­la siitä voi päätel­lä, että poli­itikon mies tykkää lihik­sistä kahdel­la nakil­la. Jos poli­itikon mies menee pörssi­in ja ostaa 300k Tal­vi­vaaran osakkei­ta siitä voi päätel­lä, että hänen omas­ta mielestään yhtiö on arvokkaampi kuin markki­nat luule­vat. Kos­ka poli­itikon miehel­lä voi olla tietoa puolison­sa kaut­ta yhtiön arvos­ta tai keino­ja vaikut­taa tähän arvoon tilanne on huo­mat­tavasti mie­lenki­in­toisem­pi kuin se tykkääkö mies makkara­pe­runoista vai lihiksistä.

  Osmo:

  Kyse ei ole sisäpiirikaupooist6a vaan siitä, että han­kki­udeu­taan tarpeet­tomasti asial­liseen jääviyteen.

  Niin siis mikä voisi olla poli­itikko­jen into ostaa Tal­vi­vaaran osakkei­ta? Han­kki­u­tu­ak­seen jääviyteen?

  Pitäisin tätä aika pienenä ongel­mana mui­hin vai­h­toe­htoi­hin nähden.

 67. Tuo sisäpi­iri­a­sia on aivan yksikäsit­teinen. Paula Lehtomä­ki joko on sisäpi­irirek­isteris­sä tai ei ole.

  Ei kai se nyt noin mus­tavalkoista ole?

  FiVan sisäpi­irirek­iste­ri­o­hjeis­sa viitataan lähin­nä yri­tyk­sen johtoon, tilin­tarkas­ta­ji­in, asiana­ja­ji­in, kon­sult­tei­hin jne., joil­la on joku ase­ma yhtiössä tai suo­ra sopimus­suhde. Ei siel­lä ainakaan min­un tulk­in­tani mukaan maini­ta, että ase­mansa takia luot­ta­muk­sel­lista tietoa saavia min­is­tere­itä tai vira­nomaisia tulisi sisäl­lyt­tää rekisteriin.

  Eikä kyse vält­tämät­tä ole suo­raan yri­tyk­sen sisältä tulev­as­ta sisäpi­ir­i­tiedos­ta (minkä kiistämiseen Lehtomä­ki on keskit­tynyt), vaan esim. yri­tyk­selle valmis­teltavista tuista tai luvista, joista ympäristömin­is­ter­il­lä voisi kuvitel­la ole­van hyvinkin yksi­tyisko­htaista etukäteistietoa.

 68. Raimo K:

  Toden­näköisyy­destä ei ole ollenkaan kyse, kyse ei ole lainkaan siitä, mitä olisi voin­ut tapah­tua, vaan siitä, mitä todel­la ON tapahtunut.

  Niin siis me ei ikinä saa­da tietää mitä on todel­la tapah­tunut, kos­ka ei oo mitään keinoo päästä Lehtomäkien pään sisään sil­lä het­kel­lä kun he tekivät päätök­sen ostaa osakkeita.

  Sik­si on pakko pohtia jakau­mia ja todennäköisyyksiä.

 69. Aika käsit­tämätön­tä salali­it­to­te­o­reti­soin­tia täl­läkin useim­miten asial­lisel­la foorumilla.

  Mikähän se sisäpi­irin tieto Lehtomäel­lä sit­ten on ollut? 

  Ainakaan tieto uraanin tal­teeno­to­s­ta ei voi vaikut­taa merkit­tävästi Tal­vi­vaaran kurssi­in. Tal­vi­vaara on nikke­likaivos. Täysi tuotan­toka­p­a­siteet­ti on 50000 ton­nia vuodessa joka tarkoit­taa tämän het­ken hin­noil­la n. 1158 milj.USD. Uraanin tuotan­to on 350 ton­nia eli n. 37 milj.USD. Lisäk­si uraanin tuotan­to vaatii 30 miljoo­nan euron investoin­nin ja aiheut­taa 2 miljoo­nan euron vuosiku­lut. Edel­lä ole­vista luvuista näkee, että uraanin merk­i­tys Tal­vi­vaar­alle on marginaalinen.

  Jotain rajaa salaliittoteoretisointiin.

 70. Art­turille,

  Ja höp­pön, pöp­pon Osmon pelot­teluista. Jätä omaan arvoonsa. 

  Kyl­lä netin keskustelu­pal­stoil­la (tois­taisek­si) saa esit­tää omia näke­myk­siään val­taapitävien ihmis­ten tutkin­nan alai­sista asioista ja paljon muis­takin hei­dän asioistaan. 

  OS:n mainit­se­mis­sa pääkir­joituk­sis­sa on suurem­pi vas­tuu, kos­ka toimit­ta­jat ovat jour­nal­istien eet­tis­ten ohjei­den alaisu­udessa toimivia henkilöitä. Tämä näkyy myös oikeuskäytän­nössä, vaik­ka varsi­naista juridista merk­i­tys­tä ohjeil­la ei olekaan. 

  Silmitön solvaami­nen ja väärien tieto­jen esit­tämi­nen fak­toina on sit­ten toinen jut­tu, mut­ta kyl­lä tätä asi­aa saa speku­loi­da ihan mielin määrin lail­lis­es­ti. Anna palaa vaan…

  Raimo K:lle,

  Oikeu­den näyt­tökysymyk­set ovat pitkälti hark­in­taa. Ei joka keis­sis­sä ole mitäään selkeätä, suo­ravi­ivaista näyt­töä syyl­lisyy­destä ja tuo­marei­denkin äänet voivat men­nä liki tasan. 

  Anneli Auer sai tuomion miehen­sä sur­mas­ta ilman mitään konkreet­tista näyt­töä. Ei vain yksinker­tais­es­ti ollut mitään näyt­töä siitä, että tap­pa­ja olisi ollut kukaan muukaan. Sen sijaan pienistä pala­sista kyhät­ti­in kokoon toden­näköisyyk­sen verkko Auerin syyl­lisyy­den puolesta. 

  Kolmes­ta yksi tuo­mari oli eri mieltä ratkaisusta. 

  +++++++

  Kun nyt, Raimo, otit sinäkin tämän vuodon esi­in, niin ker­toisitko SINÄ min­ulle, mis­tä vuo­dos­ta on kyse. Osmo ei suostu. 

  FIVA tutkii asi­aa ja on asi­as­ta tiedot­tanut. Mitä poli­isi on vuotanut?

  Esität tääl­lä Osmon peesis­sä käsi­tys­tä poli­isivuo­dos­ta ilmeis­es­ti tietämät­tä asi­as­ta yhtään mitään. Sin­ul­la on vain se mainit­se­masi “var­ma mielipi­de”, jos­ta syytät muita. 

  Art­turi, jota näem­mä ensisi­jais­es­ti syytät, sen sijaan perustelee kan­taansa. Pyri samaan!

 71. Esimerkik­si huonos­ta keskustelus­ta poimin Raimo K:lta seu­raa­van. Koko kom­ment­ti on luet­tavis­sa 28.9.2010 kel­lo 13:13:

  Tämä osoit­taa aikaisem­man arvioni Art­tur­ista oikeaksi.

  Voisitko Raipe keskit­tyä asia-argu­men­toin­ti­in. Ketään ei kiin­nos­ta arviosi Art­turin persoonasta. 

  Ja luval­la sanoen ei muutkaan juttusi…

 72. En ole yri­tysjuristi, mut­ta olen ymmärtänyt, että pörssiy­htiöil­lä on selvära­jaiset sisäpi­irisään­nöt. Sisäpi­ir­iläisiä ovat tilin­tarkas­ta­jat, johtokun­nan jäsenet ja jotkut muut ase­mansa perus­teel­la. Kenellekään, joka ei ole sisäpi­ir­iläi­nen ei saa ker­toa sisäpi­ir­i­ti­etoa. Jos jollekin on ker­rot­ta­va, tämän on ensin sitoudut­ta­va sisäpi­irisään­töi­hin ja yhtiön on merkit­tävä hänet sisäpi­irirek­isteri­in. Minäkin olen täl­laiseen rek­isteri­in joskus joutunut, en muista enää mis­tä yri­tyk­ses­tä, kos­ka en ollut aikeis­sa tehdä pörssikaup­po­ja. Saat­toi olla juuri tämä Talvivaara.
  Lehtomä­ki joko kuu­luu tähän sisäpi­irirek­isteri­in tai ei kuu­lu. Yhtiö on ilmoit­tanut, ettei se tätä rek­ister­iä julk­ista, mut­ta Finanssavalvon­nalle lie­nee kuitenkin kerrotava.
  Jot­ka eivät ole sisäpi­ir­iläisiä, eivät ole sisäpi­irisään­nösten alaisia eikä yri­tys ole saanut antaa heille sisäpiiritietoja.
  Pekkari­nen vält­ti sisäpi­irirek­isterin sil­lä, että sai tiedon uraa­ninero­tushankkeesta pörssin sulkeudut­tua. Yhtiö tiedot­ti han­kkeesta ennen pörssin aukeamista.
  Joku lain­säädän­nön parem­min tun­te­va voi kom­men­toi­da, olenko oikeassa.

 73. Sisäpi­irirek­ister­it ovat julk­ista tietoa eli mis­tähän nyt taas (Osmo) puhut?

  Finanssi­valvon­nan sivuilta: 

  Yhtiöl­lä on velvol­lisu­us pitää lais­sa määritel­ly­istä sisäpi­ir­iläi­sistä sisäpi­irirek­ister­iä, johon yhtiön sisäpi­ir­iläisen tulee ilmoit­taa yhtiön liik­keeseen laskemia arvopa­pere­i­ta koske­vat omis­tuk­sen­sa ja niiden muu­tok­set. Sisäpi­irirek­isterin tiedot ovat julk­isia. Rek­isterin tiedot on pidet­tävä yleisön saatavil­la myös yhtiön kotisivuilla.

  1. Niin ne minus­takin ovat julk­isia, mut­ta kaivosy­htiö ilmoit­ti tänään uutis­ten mukaan, etteivät ne aio sitä julk­istaa. Jos­sakin on nyt virhe. uuti­sis­sa veikkaisin.

 74. Osmo Soin­in­vaara:

  Jot­ka eivät ole sisäpi­ir­iläisiä, eivät ole sisäpi­irisään­nösten alaisia eikä yri­tys ole saanut antaa heille sisäpiiritietoja. 

  En ole minäkään mikään asiantun­ti­ja, mut­ta minä kyl­lä tulk­it­sisin tuo­ta RL:ia ja Arvopa­per­i­markki­nalakia siten, että “sisäpi­iri­in” kuu­lu­misel­la ei ole väliä, vaan sil­lä käyt­tääkö sisäpi­ir­i­ti­etoa (Arvopa­per­i­markki­nala­ki 51 luku):

  Sisäpiirintieto
  1 § (26.10.2007/923)

  Sisäpi­ir­in­tiedol­la tarkoite­taan julkisen kau­pankäyn­nin tai mon­enkeskisen kau­pankäyn­nin kohteena ole­vaan arvopa­peri­in liit­tyvää luon­teeltaan täs­mäl­listä tietoa, jota ei ole julk­istet­tu tai joka muuten ei ole ollut markki­noil­la saatavis­sa ja joka on omi­aan olen­nais­es­ti vaikut­ta­maan san­otun arvopa­perin arvoon.

  .…

  2 § (13.5.2005/297)
  Sisäpi­ir­in­tiedon käyttö

  Julkisen kau­pankäyn­nin tai mon­enkeskisen kau­pankäyn­nin kohteena ole­van arvopa­perin liik­keeseen­lask­i­jan osak­keen omis­ta­jana taik­ka ase­mansa, toimen­sa tai tehtävän­sä nojal­la sisäpi­ir­in­ti­etoa saanut ei saa käyt­tää tietoa han­kki­mal­la tai luovut­ta­mal­la omaan tai toisen luku­un suo­raan tai välil­lis­es­ti arvopa­pe­ria, jota tieto kos­kee, eikä neu­voa suo­raan tai välil­lis­es­ti toista täl­laista arvopa­pe­ria koskevas­sa kau­pas­sa. Mitä tässä momen­tis­sa sääde­tään, sovel­letaan myös henkilöön, joka on saanut sisäpi­ir­in­tiedon rikol­lisen toimin­nan kaut­ta. (26.10.2007/923)

  Sisäpi­ir­in­ti­etoa ei saa ilmaista toiselle, ellei se tapah­du osana tiedon ilmai­se­van henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista.

  Mitä 1 ja 2 momen­tis­sa sääde­tään, kos­kee myös muu­ta henkilöä, joka tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että hänen saa­mansa tieto on sisäpiirintietoa.

  Rikosla­ki on vielä tylympi (luku 51, 1 §):

  Sisäpi­ir­in­tiedon väärinkäyttö

  Joka han­kki­ak­seen itselleen tai toiselle taloudel­lista hyö­tyä tahal­laan tai törkeästä huoli­mat­to­muud­es­ta käyt­tää julkisen kau­pankäyn­nin kohteena ole­vaan arvopa­peri­in liit­tyvää sisäpi­ir­in­ti­etoa hyväksi

  1) luovut­ta­mal­la tai han­kki­mal­la sel­l­aisen arvopa­perin omaan tai toisen luku­un, tai

  2) neu­vo­ma­l­la suo­raan tai välil­lis­es­ti toista sel­l­aista arvopa­pe­ria koskevas­sa kaupassa,

  on tuomit­ta­va sisäpi­ir­in­tiedon väärinkäytöstä sakkoon tai vankeu­teen enin­tään kahdek­si vuodeksi.

  Sisäpi­ir­in­tiedon väärinkäytöstä tuomi­taan myös henkilö, joka 1 momen­tis­sa tarkoite­tul­la taval­la käyt­tää mon­enkeskisen kau­pankäyn­nin kohteena ole­vaan arvopa­peri­in liit­tyvää sisäpi­ir­in­ti­etoa hyväk­si täl­laises­sa kau­pankäyn­nis­sä. (26.10.2007/935)

  Tahal­lisen rikok­sen yri­tys on rangaistava. 

  Type­rä laki, mut­ta ei Lehtomä­ki tai kukaan muukaan tuos­ta sil­lä perus­teel­la pääse kiemurtelemään läpi, että ei kuu­lu “sisäpi­irirek­isteri­in”. Syyt­täjän pitää ain­oas­taan osoit­taa, että sisäpi­ir­i­ti­etoa on ollut ja sitä on käytet­ty (ja tietenkin se, että ao. henkilön olisi ainakin pitänyt tietää kyseessä olleen sisäpiiritieto).

  Tai sit­ten minä olen taas ymmärtänyt asian päin honkia, mikä ei olisi ihme.

  Kari

 75. Art­turi: “Niin siis me ei ikinä saa­da tietää mitä on todel­la tapah­tunut, kos­ka ei oo mitään keinoo päästä Lehtomäkien pään sisään sil­lä het­kel­lä kun he tekivät päätök­sen ostaa osakkeita.”

  Jos kaik­ki on tapah­tunut vaan Lehtomäkien päässä, eihän sil­lä sit­ten ole mitään väliäkään.

 76. Eli­na: “Voisitko Raipe keskit­tyä asia-argu­men­toin­ti­in. Ketään ei kiin­nos­ta arviosi Art­turin persoonasta.
  Ja luval­la sanoen ei muutkaan juttusi…”

  Mik­si sit­ten luet niitä?
  En todel­lakaan pysty sel­l­aiseen räväkkyy­teen, jota kiin­nos­tuk­sesi herät­tämi­nen näyt­tää edellyttävän.

 77. Min­ua kiin­nit­ti huomio­ta eräs raiskausjut­tu. Poli­isi tiedot­ti perin tarkasti miten houku­tuslin­tu Jaanan avul­la mies houkut­teli toisen miehen asun­toon. Siel­lä hän raiskasi tämän pakastin­ta vasten. 

  Komis­ario oli suo­ras­taan herkutel­lut asial­la laa­ti­mas­saan tiedot­teessa. Uhrin omaiset kan­te­liv­at eduskun­nan oikeusasi­amiehelle, jon­ka apu­lainen eduskun­nan apu­laisoikeusasi­amies vuo­den ver­ran mietit­tyään jyrähti keisarillisesti:

  “Pidän riit­tävänä, että saatan vas­taisen var­alle komis­ar­i­on tietoon käsi­tyk­seni hänen menettelystään.
  Mui­hin toimen­piteisi­in asia ei anna aihetta.”

  Päätös varsin mie­lenki­in­toista luettavaa:
  http://www.eduskunta.fi/eoaratkaisut/eoak+3835/2009

  Sama poli­isi “riepot­teli” viime kesänä iltapäiväle­htien lööpeis­sa “salkkar­itähteä”, joka oli ojen­tanut ihmisiä kivil­lä heit­tänyt­tä pikkupoikaa. Kaik­ki kolme kulke­vat tois­taisek­si vapaal­la jalal­la. Salkkar­itähti sai nuhtei­ta ja jou­tui korvauksiin.

 78. Tuskin­pa tuo­ta Lehtomäkeä löy­tyy tuos­ta arvopa­per­i­markki­nalain mukaises­ta julkises­ta sisäpi­irirek­ister­istä, kos­ka kuu­luu yri­tysko­htaiseen, josku­u­luu johonkin.

  Arvopa­per­i­markki­nala­ki 5. Luku 8§:
  Yri­tysko­htainen sisäpiirirekisteri

  Julkisen kau­pankäyn­nin kohteena ole­van arvopa­perin liik­keeseen­lask­i­jan on lisäk­si pidet­tävä sisäpi­irirek­ister­iä palveluk­ses­saan ole­vista henkilöistä, jot­ka ase­mansa tai tehtävien­sä joh­dos­ta saa­vat sään­nöl­lis­es­ti sisäpi­ir­in­ti­etoa sekä muista henkilöistä, jot­ka työ- tai muun sopimuk­sen perus­teel­la työsken­televät tälle ja saa­vat sisäpi­ir­in­ti­etoa (yri­tysko­htainen sisäpiirirekisteri).

  Yri­tysko­htainen sisäpi­irirek­isteri ei ole julki­nen. Liik­keeseen­lask­i­jan palveluk­ses­sa ole­vaa henkilöä, joka ase­mansa tai tehtävien­sä takia saa sään­nöl­lis­es­ti sisäpi­ir­in­ti­etoa, koske­vat tiedot saadaan kuitenkin asianomaisen henkilön suos­tu­muk­sel­la julkistaa.

 79. Yri­tysjuris­tit ovat pysyneet pois­sa estradil­ta, joten jos minä sit­ten yritän:

  Arvopa­per­i­markki­nalain 5 luvun 1 § 1 momentin mukaan sisäpi­ir­i­ti­eto on “julkisen kau­pankäyn­nin tai mon­enkeskisen kau­pankäyn­nin kohteena ole­vaan arvopa­peri­in liit­tyvää luon­teeltaan täs­mäl­listä tietoa, jota ei ole julk­istet­tu tai joka muuten ei ole ollut markki­noil­la saatavis­sa ja joka on omi­aan olen­nais­es­ti vaikut­ta­maan san­otun arvopa­perin arvoon”. 

  Sisäpi­ir­i­tiedon käyt­tämis­es­tä sääde­tään saman lain 2 §:n 1 momen­tis­sa, että “ase­mansa, toimen­sa tai tehtävän­sä nojal­la sisäpi­ir­in­ti­etoa saanut ei saa käyt­tää tietoa han­kki­mal­la tai luovut­ta­mal­la omaan tai toisen luku­un suo­raan tai välil­lis­es­ti arvopa­pe­ria, jota tieto kos­kee, eikä neu­voa suo­raan tai välil­lis­es­ti toista täl­laista arvopa­pe­ria koskevas­sa kau­pas­sa. Mitä tässä momen­tis­sa sääde­tään, sovel­letaan myös henkilöön, joka on saanut sisäpi­ir­in­tiedon rikol­lisen toimin­nan kautta.”

  Luvun 3 — 7 §:issä sääde­tään omis­tuk­sen julk­isu­ud­es­ta ja tieto­jen ilmoit­tamis­es­ta, 8 — 11 §:issä yri­tysko­htais­es­ta sisäpi­irirek­ister­istä. Näis­sä sään­nök­sis­sä on kuitenkin kysymys vain ulkopuolisten/valvontaviranomaisten mah­dol­lisu­ud­es­ta kon­trol­loi­da sisäpi­ir­iläis­ten toim­intaa arvopa­per­i­markki­noil­la. Rek­ister­imerkin­nän puut­tumi­nen ei tarkoi­ta sitä, että henkilöl­lä ei voisi olla 1 §:n tarkoit­ta­maan sisäpi­ir­i­ti­etoa, jota hän ei 2 §:ssä tarkoite­tu­in tavoin saa käyttää. 

  Jätän tois­t­en arvuuteltavak­si, miten tämä istuu Tal­vi­vaaraan ja Lehtomä­keen. Minä odot­te­len rauhas­sa viral­lis­selvi­tys­ten tulok­sia — kun avoimen tiedot­tamisen ansios­ta olen saanut tietää, että asian­mukaisi­in toimi­in on ryhdytty 🙂

 80. Kari ehtikin näköjään ensin selosta­maan pykälät. Itse en kyl­lä ymmär­rä mitä “type­r­ää” niis­sä on.

 81. Art­turi kir­joit­ti 28.9.2010 kel­lo 11:28 “Hajaut­tamis­pe­rustelu on ilmi­selvästi väärä. Nor­maalia sijoi­tus­toim­intaakaan tämä tuskin on, kos­ka on vaikea uskoa, että kaup­pati­etei­den mais­teri olis niin autu­aan tietämätön järkevästä sijoittamisesta”.

  Julk­isu­us nyt on vain kiin­nos­tunut tästä yhdestä yhtiöstä ja kun muu sijoi­tus­toim­inta ei ole kiin­nos­tavaa — sitä ei siis yleisölle ole olemassa.

  Mut­ta ei se tarkoi­ta etteikö Lehtomäen per­heel­lä olisi muu­takin sijoi­tus­ta ja hajau­tus­ta. Pika­haulla löy­tyi yksi valveu­tunut toimit­ta­ja joka on jak­sanut kir­joit­taa muis­takin. Hän ei vain ole saanut niistä skan­daalia aikaan tyyli­in “Lehtomäeil­lä onkin hajautet­tua sijoitustoimintaa”.

  Eli:http://www.talouselama.fi/uutiset/article507007.ece?s=l&wtm=talouselama/-27092010 Löy­tyy siis 60 000 euron arvos­ta ohjelmis­toy­htiö Baswarea aviomieheltä ja Min­is­teri Lehtomä­ki itse ei omista Tal­vi­vaaran osakkei­ta. Min­is­terin mieskö olisi saanut Baswareltakin sisäpi­ir­i­ti­etoa — vai olisiko vain luon­teeltaan uhkapelaajatyyppi?

  Min­is­teri Lehtomäel­lä osake­pot­ti on vaa­ti­mat­tomampi ja hajaan­tuu kahdek­san osak­keen kesken. Melko hyvä hajau­tus siis ja pienel­lä riskil­läkin aviomieheen ver­rat­tuna. Lehtomäen salkun arvo on noin 26 000 euroa. Suurin sijoi­tus on Wärt­silä, toisek­si suurin Out­otec. Tänä vuon­na (tuskin kai näis­säkin sisäpi­ir­i­tiedon takia?) Lehtomä­ki on kar­tut­tanut salkkuaan Out­okum­mun ja Rautaruukin osakkeil­la, joi­ta on salkus­sa yhteen­sä noin viiden tuhan­nen euron arvosta.

  Mut­ta kivet on jo heit­et­ty kos­ka: poli­itikko. Ja kirvesleima jää koko poliitikkolaumaan.


  Pohdi­taan vielä jokaisen kohdalle:
  Usein ihmisille on mui­ta paljon tärkeämpiä kytkök­siä kuin omis­tus. Jos omis­taa vaik­ka 3 000€ pankin osakkei­ta jos­ta on 300 000 euroa asun­to­lainaa ja veli siel­lä töis­sä, niin ehkä juuri omis­tus ei ole noista se syy mik­si omas­sa toimin­nas­saan toivoo ja halu­aa pankin menestyvän.

  Rek­isteri­in ei saa kaikkia täl­laisia tärkeitä kytkök­siä että voitaisi­in valvoa mei­dän jokaisen jääviyk­siä arki- ja työelämässä — ja jos sitä edes yritetään niin meil­lä on Orwell kesku­udessamme, jot­ta edes osin voitaisi­in valvoa ihmis­ten jokaista tuttavuutta.

 82. Kari: “ei Lehtomä­ki tai kukaan muukaan tuos­ta sil­lä perus­teel­la pääse kiemurtelemään läpi, että ei kuu­lu “sisäpiirirekisteriin”…Tai sit­ten minä olen taas ymmärtänyt asian päin honkia, mikä ei olisi ihme.

  Osin oikein ja suurelta osin väärin.

  Jos tode­taan Lehtomäel­lä olleen sisäpi­ir­i­ti­etoa, niin se tarkoit­taa: kos­ka ei kuu­lu sisäpi­irirek­isteri­in, niin ensin on löy­dyt­tävä ja tuomit­ta­va ankarasti joku joka täl­laista tietoa on antanut — kos­ka jokainen tiet­ty tajuaa ettei esim ulkop­uo­li­nen-Lehtomä­ki voi saa­da sisäpiiritietoa+tietoa käyttää+rikosta tapah­tua ilman, että joku ensin rikkoo sisäpi­ir­i­lakia ja ker­too jonkin sisäpiiritiedon. 

  (http://www.talouselama.fi/uutiset/article248234.ece) ker­too tuomioista nimeno­maan sisäpi­ir­iläisille jot­ka lakia rikko­vat. Esim Bio­hitin toim­i­tusjo­hta­ja XX teki osakekaup­po­ja ennen tulos­varoi­tus­ta ja pörssi­tiedotet­ta. XX selit­ti, että vaimo oli myynyt osakkei­ta, kos­ka tämä sil­loin täl­löin tarvitse rahaa lasku­jen maksamiseen
  — vaimo ei tuomio­ta saanut kos­ka osakekaup­po­ja saa kaik­ki tehdä, mut­ta toim­i­tusjo­hta­ja rikkoi sisäpi­ir­i­lakia ker­toma­l­la asioi­ta vaimolleen ja sai tuomion (kuten ei siis tod­näk lehtomäkikään syytet­tä tai tuomio­ta saisi, mut­ta joku Tal­vi­vaaran sisäpi­iristä siis voisi saa­da tuomion jos hänel­lä olisi vaik­ka ole­mas­sa hyö­tymis­tarkoi­tus Lehtomäen kautta).

 83. Hmm. En ollut pere­htynyt yhtään asi­aan aiem­min, mut­ta noista jutu­ista sain siis kuvan että:
  1) Min­is­teri on sisäpi­ir­ilistal­la, tai ainakin pitäisi olla.
  2) Min­is­terin mies on tehnyt sijoituk­sia aikana, jol­loin min­is­ter­il­lä on peri­aat­teessa ollut tietoa.

  Ihmisiä on tuomit­tu vähem­mäl­lä näytöl­lä. Koro­ma jou­tui eroa­maan TT:n joh­dos­ta pelkän epäi­lyn — jos­ta ei edes syytet­ty — takia. Min­is­terin pallin pitäisi olla kyl­lä selvästi tuulisempi.

  En mene sanomaan mitään, mut­ta ei tämä hyvältä näytä kyl­lä. En itse pidä sisäpi­irikaup­paa mitenkään moraalis­es­ti mus­tavalkoise­na asiana, mut­ta tässä on kyse myös lail­lisu­ud­es­ta ja siitä, miltä asi­at näyttävät. 

  En ymmär­rä, miten ylipäätään kukaan tässä maas­sa voi äänestä kepua kaiken tämän jäl­keen. Tämä keis­sikään, ei tarvitse olla tapah­tunut mitään rikostakaan, mut­ta yleinen kon­nu­u­den vaikutel­man kepun ympäril­lä on sen tasoinen, että tulee tunne, että täy­tyy olla täysi rois­to, että edes äänestää kepua.

 84. Pohti­ja,
  suo­raan laista näkyy, että aina ei tarvi­ta rek­isteröi­dyn sisäpi­ir­iläisen rikko­mus­ta, että “ulkop­uo­li­nen” voi syyl­listyä sisäpi­ir­i­tiedon väärinkäyt­töön: Näin esim. kun salaku­un­telul­la tai mur­tau­tu­misel­la han­kit­taan sisäpi­ir­i­ti­etoa ja käytetään sitä arvopa­per­i­markki­noil­la. Kuriosi­teet­ti­han tuo tietysti on. Sen sijaan lähempänä käytän­töä lie­nee se, että joku ulkop­uo­li­nen (virkamies tai vaik­ka asiana­ja­ja) saa sisäpi­ir­i­ti­etoa ase­mansa ja tehtävän­sä vuok­si, mut­ta rek­isteri-ilmoituk­sen tekem­i­nen syys­tä tai tois­es­ta jää tekemättä.

 85. Tiedemies kir­joit­ti 29.9.2010 kel­lo 1:31
  “Hmm. En ollut pere­htynyt yhtään asi­aan aiem­min, mut­ta noista jutu­ista sain siis kuvan että:
  1) Min­is­teri on sisäpi­ir­ilistal­la, tai ainakin pitäisi olla.
  2) Min­is­terin mies on tehnyt sijoituk­sia aikana, jol­loin min­is­ter­il­lä on peri­aat­teessa ollut tietoa.

  Ihmisiä on tuomit­tu vähem­mäl­lä näytöl­lä. Koro­ma jou­tui eroa­maan TT:n joh­dos­ta pelkän epäi­lyn – jos­ta ei edes syytet­ty – takia. Min­is­terin pallin pitäisi olla kyl­lä selvästi tuulisempi.”

  Ja yllä esitetään oivasti, mik­si tiedot­tamises­sa pitäisi olla lin­jana “ensin tutk­i­taan ja sit­ten hutk­i­taan” Ensin Tiedemies ker­too, minkä kuvan hän on saanut (julk­isu­ud­es­ta ja keskustelupalstoilta?)ja sit­ten esit­tää , että kyl­lä sen ver­ran raskaas­ta asi­as­ta epäil­lään, että voisi olla syytä ero­ta. Point­ti on siinä, että ennen kuin tuomi­taan pitäisi tutkia, han­kkia näyt­tö ja syyt­tää. Keskustelu­pal­stal­la näytön etsimi­nen mutu-tun­tu­mal­ta ei vain toimi.

  Mik­si ihmeessä min­is­terin paikan pitäisi olla tuulisem­pi??? Jos nyt tässä pohtisin, että poli­itikko B voisi olla syylli­nen johonkin, niin pitäisiko B:n ymmärtää ero­ta, kun hän­tä on jostain epäilty?

 86. Tot­ta kai min­is­terin pitää olla tarkem­mas­sa syynis­sä kuin masa meikäläisen. Tot­ta kai mah­dol­lisia väärinkäytök­siä pitää käy­dä läpi ja pohtia kansalaiskeskustelussa.

  Ennen net­tiä täl­laisia asioi­ta hoidet­ti­in pienessä piiris­sä. Media tut­ki, jos viit­si, uskalsi tai ehti. Kil­pail­e­vat puolueet miet­tivät, kan­nat­taako heit­el­lä kiviä jos asuu lasitalos­sa. Vira­nomaiset tutki­vat, jos ei tul­lut liian ankaraa viestiä myllystä. Pieni kansalainen saat­toi esit­tää — infor­maa­tion puut­teesta johtu­van huonos­ti perustel­lun kan­tansa — yleisönosas­tol­la tai tupaillassa. 

  Suomes­ta tulikin maail­man vähiten kor­rup­toitunut maa näil­lä kon­stein, vai miten se meni?

  Nykyään painet­ta syn­tyy ihan eri taval­la alhaal­ta ylös. Entiseen ei ole palu­u­ta siinäkään mielessä, että lehdis­tön resurssit uhkaa­vat entis­es­tään huve­ta. Halu­jakaan tutki­vaan jour­nal­is­mi­in ei vält­tämät­tä ole, kun Tuk­sun viimeiset seikkailut gen­eroi­vat klikkauk­sia paremmin.

  USA:ssa paikallispoli­ti­ikan toim­i­tuk­sia on supis­tet­tu tai lakkautet­tu rahan­pu­laan. Suo­mi ei ole USA, mut­ta kehi­tys luul­tavasti on saman­su­un­tainen, kos­ka tääl­läkin net­ti syö halua mak­saa informaatiosta.

  Tilalle pitäisi kuulem­ma syn­tyä kansalaisjour­nal­is­mia. Jonkun ver­ran on syn­tynytkin. Hyvä niin, sidon­naisuuk­sia on vähem­män. Toisaal­ta resurssit ovat usein vielä huonom­mat. Määrä ei kor­vaa laat­ua, enkä nyt tarkoi­ta toimit­ta­jien korekaa tasoa (kos­ka se on usein mata­la) vaan ark­isto­ja, suhde­v­erkos­to­ja, vuosikym­me­nien myötä hiot­tu­ja käytäntöjä.

  Mut­ta jo nyt kansalaisjour­nal­is­mil­la, tai vaa­ti­mat­tomam­min “kansalaiskeskustelul­la”, saavute­taan jotain, johon val­ta­me­dia ei pysty:
  ‑tiet­tyjä val­ta­me­di­an tois­tamis­taan tois­tamia myyt­te­jä on puret­tu niin, että ne herät­tävä lähin­nä ival­lisia kom­ment­te­ja netin puolel­la (esim. naisen euro tai pakko­ruotsin perustelu kieli­taidon vält­tämät­tömyy­del­lä nykymaailmassa).
  ‑moniäänisyys on lisään­tynyt, kun toimit­ta­jien tietyn­lainen sovin­naisu­us ei vaivaa
  ‑ja sit­ten tämä paineen luomi­nen alhaal­ta päin, joka var­masti pistää vip­inää “ylem­pi­in tahoi­hin” vaik­ka kuin­ka yritet­täisi­in net­tiä vähätel­lä tai jopa demonisoida

  Mut­ta lapsenkengis­sähän tämä kansalaisjour­nal­is­min tyyp­pinen toim­inta on, eikä sen vaiku­tus ole aina pelkästään myönteinen. 

  Uusi Suo­mi on selvästi yrit­tänyt rekry­toi­da kansaa jour­nal­is­teik­si, mut­ta mielestäni aika huonoin tuloksin. Pääosin tyl­sää mielip­itei­den kier­rä­tys­tä ja vielä Per­su­jen määräämässä tahdis­sa luku­un otta­mat­ta muu­tamia kuten Korho­laa ja Laasasta.

  Jotain Salon.comin tapaista Suomeen ei kai koskaan saa­da pienen kielialueen takia. Joku kan­nustin­sys­tee­mi pitäisi kuitenkin kek­siä, jot­ta amatööri­toimit­ta­jat jak­saisi­vat ja pillinpuhal­ta­jat uskaltaisivat.

  1. Voiko joku vielä täs­men­tää, mikä on se nikke­lin hin­taan tai kaivos­toimin­nan kan­nat­tavu­u­teen vaikut­ta­va sisäpir­i­ti­eto, jota ylipään­sä olisi voitu käyt­tää hyväksi?

 87. “Voiko joku vielä täs­men­tää, mikä on se nikke­lin hin­taan tai kaivos­toimin­nan kan­nat­tavu­u­teen vaikut­ta­va sisäpir­i­ti­eto, jota ylipään­sä olisi voitu käyt­tää hyväksi?”

  Sitä ei kai tiedä kuin sisäpi­iri. Epäi­lyk­siä on, että myös Lehtomä­ki voisi tietää tai hänen puolisonsa.

  Epäi­lyk­siä perustel­laan sil­lä, että Lehtomäen suku­laiset ovat han­kki­neet lyhyessä ajas­sa yli 400 000 eurol­la sel­l­aisen yhtiön osakkei­ta, joka har­ras­taa kaivos­toim­intaa ja jon­ka men­estys siten riip­puu merkit­tävis­sä määrin Lehtomäen ministeriöstä.

  Jos kyse olisi ollut jo ilmi tulleesta sisäpi­ir­i­tiedos­ta eli uraanin tuot­tamis­es­ta, osak­keet olisi jo kan­nat­tanut myy­dä. Kos­ka ei ole myy­ty, voi olla, että kyse on jostain muus­ta sisäpi­ir­i­tiedos­ta, joka ei vielä ole vaikut­tanut osak­keen hintaan.

  Tähän sisäpi­ir­i­ti­etoon on voin­ut päästä käsik­si Lehtomä­ki tai Lehtomäen puoliso.

  Niin tai näin, aika sen kai näyt­tää, oliko sato­jen­tuhan­sien euro­jen sijoi­tus poikkeuk­sel­lisen kan­nat­ta­va. Ja jos oli, joh­tuiko kan­nat­tavu­us jostain sel­l­ais­es­ta seikas­ta, joka oli kokon­aan tai osin sisäpi­ir­iläis­ten tiedos­sa sil­loin, kun kau­pat tehtiin.

  Tai sit­ten Finanssi­valvon­ta tai poli­isi selvit­tää asian ennen sitä.

  1. Eiköhän pörssiy­htiön ole pitänyt jo tiedot­taa kaikesta sel­l­ais­es­ta, joka on ollut sisäpi­irin tiedos­sa viime vuo­den alussa.

 88. O.S.: “Voiko joku vielä täs­men­tää, mikä on se nikke­lin hin­taan tai kaivos­toimin­nan kan­nat­tavu­u­teen vaikut­ta­va sisäpir­i­ti­eto, jota ylipään­sä olisi voitu käyt­tää hyväksi?”

  Laki sanoo: “Sisäpi­ir­in­tiedol­la tarkoite­taan julkisen kau­pankäyn­nin tai mon­enkeskisen kau­pankäyn­nin kohteena ole­vaan arvopa­peri­in liit­tyvää luon­teeltaan täs­mäl­listä tietoa, jota ei ole julk­istet­tu tai joka muuten ei ole ollut markki­noil­la saatavis­sa ja joka on omi­aan olen­nais­es­ti vaikut­ta­maan san­otun arvopa­perin arvoon.”

  Jos laki kat­taa myös min­is­ter­iöis­sä ja hallinnos­sa ole­van (ja siel­lä gen­eroidun) osakkei­den arvoon olen­nais­es­ti vaikut­ta­van tiedon, niin ympäristölu­vat ja hallinnon päätök­set uraanin hyö­dyn­tämisen suh­teen voisi­vat olla sisäpiiritietoa.

  Tal­vi­vaaran sisältä on voin­ut tul­la uraani­in hyö­dyn­tämis­mah­dol­lisuuk­si­in liit­tyvää sisäpi­ir­i­ti­etoa. Nikke­lin maail­man­markki­nahin­taan liit­tyvää sisäpi­ir­i­ti­etoa ei tässä tapauk­ses­sa ehkä ole.

  1. Tämä uraaninyyö­dynbtämisa­s­ia ei kuu­lu ympäristömin­is­ter­iölle vaan TEM:lle. Mau­ri Pekkarti­nen väit­tää . mitä en tietenkään voi tark­istaa — että yhtiö ker­toi tästä TEM:lle pörssin sulkeudut­tua ja tiedot­ti asi­as­ta julkises­ti ennen pörssin avau­tu­mista. Mihin perus­tuu keskustelijoil­la ole­va var­ma tieto siitä, että Lehtomäelle, jol­la asia ei mitenkään kuu­lu, olisi ker­rot­tu asi­as­ta aiemmin?

 89. Pohti­ja:

  Jos tode­taan Lehtomäel­lä olleen sisäpi­ir­i­ti­etoa, niin se tarkoit­taa: kos­ka ei kuu­lu sisäpi­irirek­isteri­in, niin ensin on löy­dyt­tävä ja tuomit­ta­va ankarasti joku joka täl­laista tietoa on antanut – kos­ka jokainen tiet­ty tajuaa ettei esim ulkop­uo­li­nen-Lehtomä­ki voi saa­da sisäpiiritietoa+tietoa käyttää+rikosta tapah­tua ilman, että joku ensin rikkoo sisäpi­ir­i­lakia ja ker­too jonkin sisäpiiritiedon. 

  Mihin lainko­htaan tuo muka perus­tuu? Tuo laki ei edes mainitse mitään “sisäpi­irirek­ister­iä” tai “sisäpi­ir­iä”. RL:n rajaus on itseasi­as­sa häm­men­tävän laa­ja, siinä sisäpi­iririkos on määritel­ty ain­oas­taan arvopa­per­i­markki­nalain 5 luvun 1 §:n mukaan, eli esim. 2 §:n rajoituk­set eivät tuo­ta koske.

  Epäilen, että minä en nyt ole jotakin asi­aa tässä oikein ymmärtänyt, kos­ka tuo­han tarkoit­taisi käytän­nössä sitä, että esimerkik­si fir­mas­sa A töis­sä ole­va henkilö ei voisi ostaa tai myy­dä ao. fir­man osakkei­ta, kos­ka hänel­lä on käytän­nössä aina hallussaan: 

  “julkisen kau­pankäyn­nin tai mon­enkeskisen kau­pankäyn­nin kohteena ole­vaan arvopa­peri­in liit­tyvää luon­teeltaan täs­mäl­listä tietoa, jota ei ole julk­istet­tu tai joka muuten ei ole ollut markki­noil­la saatavis­sa ja joka on omi­aan olen­nais­es­ti vaikut­ta­maan san­otun arvopa­perin arvoon.”

  Eli suun­nit­teli­ja A tietää, että Nokian uusi kän­nykkä on susi ja myy omis­ta­mansa Nokian osak­keet, niin hänet tulisi tuomi­ta. Mut­ta eihän se laki nyt noin hölmö voi olla, eihän?

  pasi:

  Kari ehtikin näköjään ensin selosta­maan pykälät. Itse en kyl­lä ymmär­rä mitä “type­r­ää” niis­sä on. 

  No tuo sisäpi­irikau­pan krim­i­nal­isoin­ti on mielestäni type­r­ää mon­es­takin eri syys­tä, kuten:
  — lain sovelt­a­mi­nen tulee käytän­nössä erit­täin kalli­ik­si (rek­iste­rien ylläpi­to ja muu kuviokel­lun­ta), ja esimerkik­si näytön han­kkimi­nen on työlästä ja sattumanvaraistakin
  — käytän­nössä tuo­ta lain­säädän­töä on erit­täin help­poa kiertää (kaveripi­iri vai­h­taa keskenään noi­ta tieto­ja tai käytetään “ulko­maista” ostajaa/myyjää, jne.)
  — kyseis­ten kaup­po­jen krim­i­nal­isoin­ti heiken­tää markki­noiden toimintaa
  — kyseisel­lä “rikok­sel­la” ei sinäl­lään ole uhria (tai taval­laan on, mut­ta riskit kuu­lu­vat osak­keen­o­mis­tamiseen, eikä “sisäpi­irin” suh­muroin­ti eroa muista riskeistä olen­nais­es­ti mitenkään)
  — rajan­ve­to sisäpi­ir­i­tiedon määrit­telyssä tai sen käytössä on hyvin häi­lyvää (onko sekin “sisäpi­ir­i­tiedon väärinkäyt­töä”, jos jätän osta­mat­ta jonkin yhtiön osakkei­ta, kos­ka tiedän jotain, mis­tä ei olla markki­noil­la hiiskuttu?)

  Jos nyt joku halu­aa mainit­tua lain­säädän­töä puo­lus­taa, niin pitäisi olla ole­mas­sa vas­tauk­set kysymyksiin:
  a) minkä ongel­man ao. lain­säädän­nön olisi tarkoi­tus kor­ja­ta, ja
  b) kor­jaako kyseinen lain­säädän­tö mainit­tua ongelmaa.

  Min­un on vaikeaa kek­siä oikein mitään järke­viä perustelu­ja kyseiselle lainsäädännölle. *)

  Kari

  *) Ja huom, tämä ei tarkoi­ta sitä, etteikö osakey­htiöiltä (ja vas­taav­il­ta) voitaisi vaa­tia esimekrik­si tietyn­laista tiedot­tamista ja rapor­toin­tia, joko lain­säädän­nön tai (mielum­min) pörssin toimesta.

 90. Osmo Soin­in­vaara:

  Voiko joku vielä täs­men­tää, mikä on se nikke­lin hin­taan tai kaivos­toimin­nan kan­nat­tavu­u­teen vaikut­ta­va sisäpir­i­ti­eto, jota ylipään­sä olisi voitu käyt­tää hyväksi? 

  Eikös se nyt olla mon­een ker­taan todet­tu jo: se uusi käyt­töön otet­ta­va uraanin keräys­menetelmä, joka paran­taa (?) kai­vok­sen kannattavuutta.

  Kari

 91. “Eiköhän pörssiy­htiön ole pitänyt jo tiedot­taa kaikesta sel­l­ais­es­ta, joka on ollut sisäpi­irin tiedos­sa viime vuo­den alussa.”

  Voi olla. Toisaal­ta speku­laa­tios­sa on käsit­tääk­seni koko ajan taus­tao­le­tuk­se­na, että kyse saat­taa olla hiukan hämäristä puuhista, jos­sa koplataan Tal­vi­vaara ja min­is­ter­iö taval­la tai toisel­la. Sil­loin ei vält­tämät­tä puhuta julka­isukelpois­es­ta sisäpi­ir­i­tiedos­ta. Siis näin täysin spekulatiivisesti.

  Viimeisin osavu­osikat­saus ker­too mon­en­lai­sista riskeistä ja riip­pu­vuuk­sista: “Tal­vi­vaaran toim­intaan vaikut­ta­vat eri­laiset kaivos­alal­la yleiset riskit, kuten Tal­vi­vaaran min­er­aaliesi­in­tymien tuotan­nol­liseen kehit­tämiseen liit­tyvät riskit, arviot varan­noista ja resurs­seista, infra­struk­tu­uririskit ja hyödyke­hin­to­jen volatili­teet­ti. Riske­jä liit­tyy myös val­u­ut­to­jen vai­h­tokurs­sei­hin, johtamis- ja valvon­ta­jär­jestelmi­in, his­to­ri­al­lisi­in tap­pi­oi­hin ja epä­var­muuk­si­in Tal­vi­vaara-kon­sernin tulev­as­ta kan­nat­tavu­ud­es­ta, riip­pu­vu­u­teen avain­henkilöistä, lakien, sään­nösten ja niihin liit­tyvien kus­tan­nusten vaiku­tuk­si­in, ympäristö­vahinkoi­hin sekä Tal­vi­vaaran kaivospi­iri­in ja kaivoslupaan.”

  Hyvät ja henkilöko­htaiset suh­teet ympäristömin­is­ter­iöön on tehokas­ta riskien hallintaa.

  Nikke­lin hin­ta sen sijaan ei näyt­täisi ole­van kovin oleelli­nen ris­ki toisin kuin on väitet­ty: “Täysi tai läh­es täysi alt­tius nikke­lin hin­nan muu­tok­sille on Tal­vi­vaaran strate­gian mukaista. Tätä tukee yhtiön näke­mys siitä, että Tal­vi­vaaran kaivos voi toimia kan­nat­tavasti alhais­tenkin raa­ka-aine­hin­to­jen kausina.”

  Aikani kuluk­si ihmette­len, mis­tä moinen luot­ta­mus? Eikös Tal­vi­vaara ollut vielä joku aika sit­ten kiikun-kaakun-tapaus? Onko tehty alus­tavia koekairauk­sia ja havait­tu esim. lupaavia uraa­niesi­in­tymiä, joista ei kuitenkaan ole vielä tiedotet­tu julkisuuteen?

 92. TEM:n teol­lisu­us­neu­vos Riku Hut­tunen sanoo, että min­is­ter­iöön otet­ti­in yhteyt­tä uraani­hankkeesta jo viime syksynä. Ei suinkaan vas­ta pörssin sulkeudut­tua. Entä mitenkä niin asia ei mitenkään kuu­lu Lehtomäelle? YM:llä on toinen keskeinen ase­ma uraani­hankkeen eten­e­misessä, joten ei ole kovin uskot­tavaa, että yhtiö ei olisi ollut myös YM:öön yhtey­dessä samaan aikaan viime syksynä kun yhtiö infor­moi asi­as­ta TEM:tä.

  Näitä uusia tieto­ja tun­tuu nyt tule­van ripotellen, jot­ka joudu­taan hip­punen ker­ral­laan myön­tämään, aina seli­tys valmi­ina. Kuin­ka uskot­tavaa esimerkik­si on, että Lehtomä­ki ei muka aluk­si tien­nyt osakkei­den han­kkimis­sa­janko­htaa, vaik­ka niitä oli han­kit­tu myös hänen lap­silleen, ja hänen äitin­sä ja vel­jen­sä oli­vat niitä han­kki­neet? Kuka on niin sin­isilmäi­nen, että uskoo? Kor­vat heilu­vat ja nenä kasvaa.

 93. Kari: “Eikös se nyt olla mon­een ker­taan todet­tu jo: se uusi käyt­töön otet­ta­va uraanin keräys­menetelmä, joka paran­taa (?) kai­vok­sen kannattavuutta.”

  Paran­taa kai kan­nat­tavu­ut­ta, mut­ta ei ratkai­sev­asti, kos­ka uraanin määrä on pieni. Har­javal­las­sa tätä samaa uraa­nia pois­te­taan jätteenä.

 94. Raimo K:

  Paran­taa kai kan­nat­tavu­ut­ta, mut­ta ei ratkai­sev­asti, kos­ka uraanin määrä on pieni. Har­javal­las­sa tätä samaa uraa­nia pois­te­taan jätteenä. 

  Ei sil­lä olekaan merk­i­tys­tä, paran­taako se ratkai­sev­asti eli ei. Kyse on ain­oas­taan siitä, voiko ko. paran­nuk­sen olet­taa vaikut­ta­van osakekurssi­in vai ei (sil­lä, vaikut­tiko se tosi­asial­lis­es­ti, ei ole tämän sisäpi­ir­i­tiedon käytön kannal­ta merk­i­tys­tä). Ilmeis­es­ti Tal­vi­vaara tulki­tisi, että vaikut­taa, kos­ka ne oli­vat (?) tehneet ko. han­kkeesta sisäpiirirekisterin.

  Kari

 95. En var­masti ole oikea henkilö sisäpi­iririkosten krim­i­nal­isoin­tia puo­lus­ta­maan, kun en asi­aan mitään paloa tunne. Tode­taan nyt kuitenkin, yleen­sä kai ajatel­laan Kari Koskises­ta poiketen, että kyseis­ten kaup­po­jen krim­i­nal­isoin­ti paran­taa markki­noiden toim­intaa. Nämä eivät myöskään ole suinkaan ain­oi­ta “uhrit­to­mia” rikok­sia, esimerkik­si huumau­sainer­ikok­set kuu­lu­vat tähän ryh­mään. Tutkin­nan han­kalu­us, eri­laiset rajan­ve­to-ongel­mat ja tulk­in­takysymyk­set tuskin ovat tämän rikok­sen kohdal­la mitenkään han­kalampia kuin muis­sakaan talous­rikok­sis­sa. Itse en kuitenkaan pitäisi noi­ta ongelmia talous­rikosten dekrim­i­nal­isoin­nin perusteina. 

  On tietenkin vielä niin, että nämä arvopa­per­i­markki­noi­hin liit­tyvät tun­nus­merk­istöt ovat meil­lä tuon­ti­tavaraa, eikä niistä luop­umi­nen ole käytän­nössä edes mah­dol­lista EU-maana.

 96. Jonkin asian krim­i­nal­isoin­nil­la suo­jataan van­han ajat­telun mukaan jotain “oikeushyvää”. Se voi olla hen­ki, ter­veys, tai vaik­ka ihan yleinen luot­ta­mus johonkin, kuten luot­ta­mus markkinoihin. 

  Sisäpi­ir­i­tiedon väärinkäytön krim­i­nal­isoin­nil­la ei toki pyritä kor­jaa­maan mitään eksak­tia ongel­maa, vaan sil­lä pyritään tur­vaa­maan luot­ta­mus­ta arvopa­per­i­markki­noi­hin (toki epälu­ot­ta­mus markki­noi­hin on ongel­ma sekin). Sisäpi­ir­i­tiedon väärinkäyt­tö on omi­aan murenta­maan tätä luot­ta­mus­ta markki­noi­hin ja näin uhkaa markki­noiden toimintaa.

  Tässä on myös selkeä kan­sain­vä­li­nen ulot­tuvu­us. Ei Suo­mi voi toimia sisäpi­ir­i­tiedon väärinkäytön osalta toisin, eli sal­li­mal­la sen, kun se on krim­i­nal­isoitu ankarin ran­gais­tuksin käytän­nössä kaikkial­la. Sisäpi­ir­i­ti­etoa koske­va sään­te­ly on muu­toinkin jo EU-tasoista. Olen täysin eri mieltä siitä, että tämä krim­i­nal­isoin­ti heiken­tää markki­noiden toim­intaa — asia on nimeno­maan päin­vas­toin. Sama tode­taan mm. asi­aa koske­van EU-lain­säädän­nön perusteluis­sa, eli sisäpi­ir­i­tiedon väärinkäytön estämisel­lä pyritään nimeno­maan saavut­ta­maan taloudel­lisia hyö­tyjä ja tur­va­ta markki­noiden toimivuus.

  Sisäpi­ir­i­tiedon väärinkäyt­tö pitää erot­taa sisäpi­ir­i­tiedon käytöstä. Yhtiön johdol­la on aina paras tieto yhtiöstä. Sisäpi­ir­i­tiedon väärinkäyt­tö ei estä kau­pankäyn­tiä, mut­ta rajoit­taa kau­pankäyn­nin ajanko­htia. Sisäpi­ir­iläisen kan­nat­taa ajoit­taa osakekau­pat pörssi­tiedot­tei­den jälkeisi­in ajanko­hti­in. Yksi tapa sisäpi­ir­iläiselle on tehdä erilli­nen kau­pankäyn­tio­hjel­ma, jos­ta tiedot­ta­mal­la ja jota nou­dat­ta­mal­la ei var­maankaan sisäpi­ir­i­tiedon väärinkäyt­tö voi tul­la kysymykseen.

  Olisi melko hul­lua, jos sisäpi­ir­iläi­nen tietoise­na esimerkik­si laina­neu­vot­telu­iden kar­i­u­tu­mis­es­ta ja siitä seu­raavas­ta konkurssista olisi oikeutet­tu myymään omis­tuk­sen­sa ennen asian tiedot­tamista kaikkien tietoon? Muut, pait­si sisäpi­iri­omis­ta­jat, menet­täi­sivät rahansa, vaik­ka kaik­ki uskoi­vat lop­pu­un saak­ka yhtiöön? Ei mah­du min­un oikeustajuun.

 97. Lisään vielä uno­htuneen oleel­lisen seikan: julkises­ti noteer­atun yhtiön on saatet­ta­va kaik­ki osak­keen arvoon olen­nais­es­ti vaikut­ta­va tieto markki­naos­a­puolien tietoon ilman aihee­ton­ta viivytystä. 

  Sisäpi­ir­i­tiedon väärinkäytön estämi­nen yhtiöoikeudel­lis­ten lisätiedot­tamisvelvol­lisuuk­sien kaut­ta lie­nee vaikeaa toteut­taa. Joka tapauk­ses­sa vas­tu­un yhtiön toimin­nas­ta ja velvol­lisuuk­sista mm. osak­keen­o­mis­ta­jia kohtaan kan­taa hal­li­tus ja johto, jot­ka kuu­lu­vat yhtiön sisäpi­iri­in. Sisäpi­irin vas­tu­u­ta ei voi pae­ta käyt­tämäl­lä yhtiöoikeudel­lista sääntelyä.

 98. pasi:

  Tode­taan nyt kuitenkin, yleen­sä kai ajatel­laan Kari Koskises­ta poiketen, että kyseis­ten kaup­po­jen krim­i­nal­isoin­ti paran­taa markki­noiden toimintaa. 

  Ketkä “yleen­sä” tuol­la tavoin ajat­tel­e­vat? Min­un tietääk­seni aika mon­et ajat­tel­e­vat myös sil­lä tavoin, että sään­te­ly heiken­tää markki­noiden toimintaa.

  Nämä eivät myöskään ole suinkaan ain­oi­ta “uhrit­to­mia” rikok­sia, esimerkik­si huumau­sainer­ikok­set kuu­lu­vat tähän ryhmään. 

  No minus­ta ne ovat paljon suurem­mas­sa määrin “uhrit­to­mia” rikok­sia kuin vaik­ka huumau­sainer­ikok­set. Kuten sanoin, tässä tapauk­ses­sa se “uhri” on sisäpi­irin ulkop­uo­li­nen sijoit­ta­ja, mut­ta se nyt on osa sijoi­tus­toimin­nan riskiä, eikä se ole todel­lakaan riip­puma­ton­ta sijoit­ta­jan toimin­nas­ta. Ei kukaan käske sijoit­ta­maan pörssis­sä Kepuli&Huijauksen osakkeisiin.

  Tutkin­nan han­kalu­us, eri­laiset rajan­ve­to-ongel­mat ja tulk­in­takysymyk­set tuskin ovat tämän rikok­sen kohdal­la mitenkään han­kalampia kuin muis­sakaan talous­rikok­sis­sa. Itse en kuitenkaan pitäisi noi­ta ongelmia talous­rikosten dekrim­i­nal­isoin­nin perusteina. 

  Niin, en minäkään pidä sitä perus­teena talous­rikosten dekrim­i­nal­isoin­ti­in. Eikä se tässä ollutkaan ain­oa, eikä vähäi­sis­säkään määrin vahvin peruste, sille, mik­si pidän ko. lain­säädän­töä typeränä.

  On tietenkin vielä niin, että nämä arvopa­per­i­markki­noi­hin liit­tyvät tun­nus­merk­istöt ovat meil­lä tuon­ti­tavaraa, eikä niistä luop­umi­nen ole käytän­nössä edes mah­dol­lista EU-maana. 

  Voi olla, en ole asi­aan niin tarkkaan pere­htynyt. Mut­ta olkoon­pa mikä paavi tahansa sen lain­säädän­nön takana, minä voin sitä pitää type­r­änä yhtä kaikki.

  Kari

 99. Pohti­ja:

  Löy­tyy siis 60 000 euron arvos­ta ohjelmis­toy­htiö Baswarea aviomieheltä ja Min­is­teri Lehtomä­ki itse ei omista Tal­vi­vaaran osakkei­ta. Min­is­terin mieskö olisi saanut Baswareltakin sisäpi­ir­i­ti­etoa – vai olisiko vain luon­teeltaan uhkapelaajatyyppi?

  Kiitos infos­ta. Tämän perus­teel­la aviomies kyl­lä todel­la näyt­tää uhkapelaa­jatyyp­iltä. Tietysti 300k on isom­pi sijoi­tus kuin 60k ja vaimol­la on Tal­vi­vaaran osakekurssi­in vaikut­tavaa tietoa on toden­näköisem­min kuin Baswaren toim­intaan, mut­ta kyl­lä tämä tieto aika voimakkaasti vaikut­taa ainakin min­un arvioon vilunkipelin toden­näköisyy­destä. Ehkä 40% vilunkia 60% rehellistä.

  Rek­isteri­in ei saa kaikkia täl­laisia tärkeitä kytkök­siä että voitaisi­in valvoa mei­dän jokaisen jääviyk­siä arki- ja työelämässä

  Tämä on var­masti tot­ta. Sik­si poli­itikko voikin käyt­tää ase­maansa väärin suosi­ak­seen jotain etu­ryh­mää ilman, että tekee rikosta.

  Rolle:

  Mik­si ihmeessä min­is­terin paikan pitäisi olla tuulisem­pi??? Jos nyt tässä pohtisin, että poli­itikko B voisi olla syylli­nen johonkin, niin pitäisiko B:n ymmärtää ero­ta, kun hän­tä on jostain epäilty?

  Sik­si, että epäi­lyt voi olla tot­ta ilman, että oikeudessa havaitaan syyl­lisek­si. Jos Lehtomäet olis syyl­listyny johonkin rikok­seen, niin miten toden­näköisenä sinä pidät sitä, että ne tuomi­taan siitä rikok­ses­ta? Minä veikkaan, että jää alle 20%.

  Tämän seu­rauk­se­na voi käy­dä niin, että on toden­näköistä, että Lehtomäet on rikol­lisia, vaik­ka ne tode­taan oikeudessa syyt­tömik­si. Sama tietysti pätee mui­hinkin ihmisi­in kuin poli­itikkoi­hin, mut­ta poli­itikon ase­mas­sa on tärkeäm­pää, että ei oo rikolli­nen kuin monis­sa muis­sa asemissa.

  Sik­si poli­itikon paik­ka on tuulisempi.

  Osmo:

  Voiko joku vielä täs­men­tää, mikä on se nikke­lin hin­taan tai kaivos­toimin­nan kan­nat­tavu­u­teen vaikut­ta­va sisäpir­i­ti­eto, jota ylipään­sä olisi voitu käyt­tää hyväksi?

  öööö… eli vaa­ditko, että meil­lä blogikom­men­toi­jil­la pitäis ola tiedos­sa kaik­ki se sisäpi­ir­i­ti­eto mitä Lehtomäet olis voinu käyt­tää hyväks?

  Mah­dol­lista tietoa on loputtomasti.

  Osmo:

  Eiköhän pörssiy­htiön ole pitänyt jo tiedot­taa kaikesta sel­l­ais­es­ta, joka on ollut sisäpi­irin tiedos­sa viime vuo­den alussa.

  Tal­vi­vaar­al­la ei oo vält­tämät­tä kaikkea sitä tietoa mikä on ole­mas­sa ja vaikut­taa yhtiön arvoon. Näin se ei pysty myöskään siitä tiedottamaan.

  Osmo:

  että yhtiö ker­toi tästä TEM:lle pörssin sulkeudut­tua ja tiedot­ti asi­as­ta julkises­ti ennen pörssin avautumista.

  Ja Pekkari­nen kiire­hti tekemään hul­lu­na johdan­nais­sopimuk­sia auki ole­vis­sa pörsseissä?

  No ei var­maankaan. Aika has­sua kyl­lä, että Tal­vi­vaara koki tarpeel­liseks antaa TEM:lle parin tun­nin etu­matkan markki­noi­hin näh­den. Mitähän hyö­tyä siitäkin oli?

  Sha­keema ja Kari: Tuli mieleen, että voisko­han noi sisäpi­irikau­pat säädel­la silleen, että jos kuu­luu sisäpi­iri­in, niin kau­pat on julk­istet­ta­va niiden teko­hetkel­lä. Eli siis pörssis­sä olis tieto sisäpi­ir­iläis­ten tekemistä kaupoista ja hin­noista. Näin säi­lytet­täs se infor­maa­tion kulun nopeus markki­noille ja samal­la myös luot­ta­mus hintoihin.

 100. Sha­keem:

  Jonkin asian krim­i­nal­isoin­nil­la suo­jataan van­han ajat­telun mukaan jotain “oikeushyvää”. Se voi olla hen­ki, ter­veys, tai vaik­ka ihan yleinen luot­ta­mus johonkin, kuten luot­ta­mus markkinoihin.

  Sisäpi­ir­i­tiedon väärinkäytön krim­i­nal­isoin­nil­la ei toki pyritä kor­jaa­maan mitään eksak­tia ongel­maa, vaan sil­lä pyritään tur­vaa­maan luot­ta­mus­ta arvopa­per­i­markki­noi­hin (toki epälu­ot­ta­mus markki­noi­hin on ongel­ma sekin). Sisäpi­ir­i­tiedon väärinkäyt­tö on omi­aan murenta­maan tätä luot­ta­mus­ta markki­noi­hin ja näin uhkaa markki­noiden toimintaa. 

  Onhan se tietenkin hellyt­tävää olla kovasti huolis­saan osake­si­joit­ta­jien luot­ta­muk­ses­ta markkinoihin 🙂

  Minus­ta vika on pikem­minkin siinä, että sitä luot­ta­mus­ta on liikaakin. No, se nyt ei sinäl­lään sisäpi­irisään­nök­si­in paljoakaan kuulu.

  Olen täysin eri mieltä siitä, että tämä krim­i­nal­isoin­ti heiken­tää markki­noiden toim­intaa – asia on nimeno­maan päin­vas­toin. Sama tode­taan mm. asi­aa koske­van EU-lain­säädän­nön perusteluis­sa, eli sisäpi­ir­i­tiedon väärinkäytön estämisel­lä pyritään nimeno­maan saavut­ta­maan taloudel­lisia hyö­tyjä ja tur­va­ta markki­noiden toimivuus. 

  Se, että lain­säädän­nön perusteluis­sa jotain san­o­taan, ei todel­lakaan tarkoi­ta sitä, ettei asia voisi olla päin honkia. Epäilen, että tämä jää joka tapauk­ses­sa mielipi­deky­se­lyn asteelle, kos­ka en ainakaan minä kek­si mitään mielekästä tapaa tuo­ta asi­aa selvittää.

  Sisäpi­ir­i­tiedon väärinkäyt­tö pitää erot­taa sisäpi­ir­i­tiedon käytöstä. 

  No vähin­tään nyt edes se! Mut­ta nähdäk­seni nykyi­nen lain­säädän­tö ei sitä tee. Ja minä olen skepti­nen sen suh­teen, että sitä pystyt­täisi­in mielekkäästi tekemäänkään.

  Olisi melko hul­lua, jos sisäpi­ir­iläi­nen tietoise­na esimerkik­si laina­neu­vot­telu­iden kar­i­u­tu­mis­es­ta ja siitä seu­raavas­ta konkurssista olisi oikeutet­tu myymään omis­tuk­sen­sa ennen asian tiedot­tamista kaikkien tietoon? Muut, pait­si sisäpi­iri­omis­ta­jat, menet­täi­sivät rahansa, vaik­ka kaik­ki uskoi­vat lop­pu­un saak­ka yhtiöön? Ei mah­du min­un oikeustajuun. 

  Olisi se minus­takin hul­lua, mut­ta ei siihen mitään sisäpi­ir­i­tiedon hyväk­sikäyt­töön liit­tyvää lain­säädän­töä tar­rvi­ta. Konkurssi­lain­säädän­tö, sopimus­rikko­mus, osakey­htiöla­ki jne. ovat ihan hyviä paikko­ja tuol­lais­ten kitkemiseen.

  Kari

 101. Min­un point­ti­ni on, että jos Kan­er­va jou­tui eroa­maan tek­stivi­estien takia, ja Koro­ma (perät­tömien) sisäpi­irikaup­paepäi­ly­jen takia, niin miten voi olla, että ympäristömin­is­teri jatkaa päivääkään työssään täl­laisen epäi­lyn vallitessa? 

  On toki olta­va niin, että ensin tutk­i­taan ja sit­ten hutk­i­taan, mut­ta tässä ei ole olen­naista se, onko tehty rikos. Olen­naista on vain se, miltä asia näyt­tää. Joko näin, tai sit­ten Kan­er­van ero oli väärin. 

  Kepu on itseasi­as­sa ryvet­tynyt niin pahasti, että ihmette­len, miten hal­li­tus edes on pystyssä. Kekko­nen ei olisi täl­laista katsellut.

 102. Vaan kun olen­naista pitäisi olla, onko rikos­ta tehty vai, ei se miltä näyt­tää kun hake­mal­la haetaan. On per­verssiä, jos tuomio­val­ta alkaa siir­tyä lehdis­tölle tai pienen äänekkään joukon edus­ta­malle yleiselle mielipiteelle.

  p.s. myös Kan­er­ven ja Koro­man erot oli­vat kohtu­ut­toman ajo­jahdin seu­raus­ta. Hom­ma ei voi jatkua näin.

 103. Rolle:

  Vaan kun olen­naista pitäisi olla, onko rikos­ta tehty vai, ei

  Tot­takai myös se on olen­naista, mut­ta vaik­ka ei tuomi­ta rikok­ses­ta, niin se ei tarkoi­ta sitä etteikö sitä olis tehty.

  Sen lisäks poli­itikko voi toimia väärin, vaik­ka ei oliskaan tehnyt rikos­ta ja sil­loin joutuu eroa­maan, kun luot­ta­mus menee.

 104. Asi­aan liit­tyen kysyn, liit­tyikö Paula Lehtomäen kieltäy­tymi­nen Kepun puheen­jo­hta­ju­ud­es­ta jouluku­us­sa (vai tam­mi) tähän pörssi­jut­tuun. On hie­man pala­neen käryä ilmassa.

 105. Ei tarkoi­ta ei, mut­ta vah­vasti viit­taa siihen suun­taan. Yleen­sä hyväksyt­ty oikeusval­tion peri­aate­han on, että syytön kunnes toisin todis­te­taan. Joskus toki syyt­tömyys osoite­taan jol­lakin lakiteknisel­lä vip­staakil­la, mikä ei muu­ta teon moitit­tavu­ut­ta vaik­ka ei olisikaan laitonta.

  Se, että suku ostaa kaivosy­htiön osakkei­ta ei mielestäni ole laiton­ta eikä moitittavaa.

 106. Rolle:

  Ei tarkoi­ta ei, mut­ta vah­vasti viit­taa siihen suuntaan.

  Ok. Ollaan sovus­sa erimielisiä.

  Mä veikkaan, että jos itse tai omat sidos­ryh­mät saa etua kurssin manip­u­loin­nista tai sisäpi­ir­i­tiedon hyväk­sikäytöstä, niin tyyli­in 90% näistä ei joh­da tuomioon oikeudessa. Min­un mielestä siis oikeustuomion puute ei oo juuri mikään viit­taus syyttömyyteen.

  Tietysti moni muu asia on, esim. tuo iso Basware.omistus.

 107. ei siihen mitään sisäpi­ir­i­tiedon hyväk­sikäyt­töön liit­tyvää lain­säädän­töä tar­rvi­ta. Konkurssi­lain­säädän­tö, sopimus­rikko­mus, osakey­htiöla­ki jne. ovat ihan hyviä paikko­ja tuol­lais­ten kitkemiseen.

  Mik­si pöy­hiä pykäliä uuteen järjestyk­seen jos lop­putule­ma pysyy samana, ide­ol­o­gi­sista syistä? Nämä voimas­saol­e­vat säädök­set tun­tuu toimi­van kohtu­ullis­es­ti ainakin näin pien­si­joit­ta­jan näkökul­mas­ta, if it ain’t broke, don’t try to fix it.

 108. Kari,

  Eihän meil­lä edes ole mitään eril­listä sisäpi­ir­i­tiedon väärinkäyt­töä koske­vaa lain­säädän­töä. EU-lain­säädän­tö imple­men­toidaan (poikkeuk­se­na ase­tuk­set) osak­si kansal­lista lain­säädän­töä ja Suomes­sa sisäpi­ir­i­tiedon väärinkäyt­tö on sank­tioitu rikoslais­sa. En jak­sa nyt alkaa kaiva­maan, mut­ta voi olla, että joitain asi­aan liit­tyviä pykäliä on myös muus­sa lainsäädännössä.

  Kuin­ka ihmeessä tilanne olisi jotenkin toisen­lainen, jos direk­ti­ivi olisi impele­men­toitu osak­si vaikka­pa osakey­htiölakia? Suomen rikoslain kokon­aisu­ud­is­tuk­ses­sa selkey­den vuok­si pyrit­ti­in vain siihen, että ainakin ne rikok­set, joista voi seu­ra­ta vankeusran­gais­tus, löy­ty­i­sivät rikoslaista. 

  Toki asi­aa voisi yrit­tää ajatel­la myös niin, että osakey­htiölain hal­li­tuk­sen jäse­nien ja johdon velvol­lisu­ut­ta kohdel­la osak­keen­o­mis­ta­jia yhden­ver­tais­es­ti kat­sot­taisi­in pitämään sisäl­lä myös nämä sisäpi­ir­i­tiedon väärinkäytöt?

  Tästä seu­raa kuitenkin ongelmia:

  1) Sisäpi­ir­i­ti­etoa voi olla myös muil­la, kuin yhtiön johdol­la ja hal­li­tuk­sien jäsenillä. 

  2) Jos kyseessä olisi vain yksi­ty­isoikeudelli­nen riita-asia, oikeu­denkäyn­nin kuluris­ki siir­ty­isi osakkaalle, kos­ka syyt­täjä ei hoitaisi näytön kaivelua ja toimisi mah­dol­lisen tap­pi­on kulu­jen kan­ta­jana. Taval­lisel­la pien­si­joit­ta­jal­la ei ole finanssi­valvon­nan tai syyt­täjän veroisia tiedon­saan­tilähteitä, jol­loin koko sisäpi­ir­i­tiedon väärinkäytön estämi­nen muut­tuisi kuolleek­si kir­jaimek­si. Vai pitäisikö tästä säätää asian yksinker­tais­tamisek­si pitkä rivi lisäsäännöksiä 🙂

  Sisäpi­ir­i­tiedon väärinkäyt­töön liit­tyy yleinen intres­si ja teko on niin pahek­sut­ta­va, ettei asi­as­ta voi tehdä yksi­ty­isoikeudel­lista riita-asi­aa. Nykyisel­lään asi­as­ta sääde­tään yksinker­tais­es­ti rikoslain kahdessa pykälässä, törkeä ja tavalli­nen teko­muo­to, sekä asi­aan liit­tyy lisäk­si yksi määritelmä pykälä. Voiko tätä tämän helpom­min toteuttaa? 

  Pitäisikö sisäpi­ir­i­tiedon väärinkäyt­tö ripotel­la osak­si eri lake­ja niin, ettei kukaan kansalainen var­masti ymmärtäisi asi­as­ta yhtään mitään? No ei todel­lakaan. Lakia on syytä sys­tem­a­ti­soi­da mah­dol­lisim­man yksinker­taiseen muo­toon. Mitään eril­listä sisäpi­ir­i­tiedon väärinkäytön kieltävää lain­säädän­töä meil­lä ei ole; ei vaik­ka Kari niin antaa ymmärtää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.