Rikkovatko kunnan lakia vanhusten laitoshoitomaksuissa?

Nim­imerk­ki Sariki­in­nit­ti kom­men­tis­sa huomio­ta siihen, että van­hus­ten laitoshoit­o­mak­sus­sa, joka pääsään­töis­es­ti on 85 pros­ent­tia tuloista, on myös ylära­ja. Niin on. Hoit­o­mak­su ei saa ylit­tää hoidon kustannuksia.

Näin laki sanoo, mut­ta vaikut­taa siltä, että kaik­ki kun­nat eivät tätä tiedä, kos­ka ne eivät ole julk­ista­neet tuo­ta ylära­jaa hoit­o­muodoit­tain. Ei edes Helsin­gin kaupunki.

Lain­säädän­tö on asi­as­sa veikeä. Lain mukaan hoi­dos­ta per­itään kus­tan­nuk­sia vas­taa­va mak­su. Lais­sa annetaan kuitenkin val­tioneu­vos­tolle mah­dol­lisu­us ase­tuk­sel­la määrätä mak­sus­ta alen­nus. Tämän erikoisen raken­nel­man tarkoituk­se­na on se, että sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon mak­su­ista voitaisi­in määrätä ase­tuk­sel­la eikä eduskun­taa tarvitse päästää mes­taroimaan asiaa.

Ase­tuk­sen lisäk­si myös laki on voimas­sa. Hoit­o­mak­su ei saa ylit­tää kus­tan­nuk­sia. Tätä muodol­lis­es­ti hyväo­saisia suo­jel­e­vaa lakia on syytä nou­dat­taa, sil­lä ei kukaan, jol­la on miljoo­nan euron omaisu­us­tu­lot, mak­sa van­hainkoti­paikas­ta 850 000 euroa vuodessa. Kun­tien laiton hin­noit­telu ajaa tarpeet­tomasti kaksinker­taisi­in palveluihin.

39 vastausta artikkeliin “Rikkovatko kunnan lakia vanhusten laitoshoitomaksuissa?”

 1. Ehdot­tomasti pitkäaikaisen laitoshoidon kus­tan­nus­ta­so eli mak­su­jen ylära­ja tulisi olla käytössä ja raja tulisi julkistaa. 

  Mikä lie­nee tilanne? Veikkaisin, että ainakin osa kun­nista on nou­dat­tanut ylära­jaa, vaik­ka ei ole sitä julk­istanutkaan. Tai sit­ten asi­akkaalle ker­ro­taan, että hänen kan­nat­taisi hakeu­tua yksi­tyiseen hoivakotiin.

  Kus­tan­nus­ta­son ilmoit­ta­mi­nen avoimesti lisäisi toimin­nan läpinäkyvyyt­tä. Eri kun­tien sekä yksi­ty­is­ten hoito­laitosten todel­lisia kus­tan­nus­ta­so­ja päästäisi­in helpom­min vertaamaan.

  Tietenkin kun­nan toinen hoito­laitos saat­taa olla merkit­tävästi kalli­impi kuin toinen. Ja kun­ta saat­taa ostaa yksi­tyiseltä hoito­laitok­selta palvelu­ja kol­man­teen hin­taan. Mitä hin­taa sil­loin pitäisi noudattaa? 

  Ehkäpä lais­sa on kuitenkin tarkoitet­tu kun­nan käyt­tämien hoito­laitosten keskimääräistä kustannustasoa? 

  Vai pitäiskö uskoa lain ja ase­tuk­sen tarkkaan sana­muo­toon? Mut­ta ei kai nyt sen­tään jokaisen van­huk­sen osalta tarvitse kus­tan­nuk­sia erik­seen laskea? Vai pitääkö?

 2. ehdotan että min­is­ter­iö julka­i­sisi lasken­tasään­nöt joiden peruste olisi esim. seu­raa­van sukuinen

  van­hus­ten­hoidon kus­tan­nuk­set ovat van­hus­ten­hoidon kus­tan­nuk­sia. Diag­nos­ti­soitu­jen sairauk­sisen hoito kuu­luu ter­vey­den­hoidon puolelle. Näin täystynee olla jot­ta ver­tailu yksi­tyiselle puolelle olis reilua.

  kus­tan­nuk­si­in las­ke­taan hoidon välit­tömät kus­tan­nuk­set lisät­tynä kohtu­ullisel­la tilavuokral­la ja kat­teel­la, jon­ka suu­ru­us määrästään yksi­ty­is­ten hoito­lais­tosten medi­aan­i­tuo­ton mukaan. Löy­tynee tilinpäätöksistä.

  Muut kulu tulisi kun­nan hoito­laitok­sen kyetä mak­samaan em. kat­teesta niin­hän yksi­tyi­nenkin sek­tori joutuu tekemään, eli van­hus­ten­hoito ei saa sub­ven­toi­da kun­nan teho­ton­ta hallintoa. Nyt on liian help­po upot­taa tehot­to­muus laskentasääntöön.

  Saadut enim­mäisku­lut ilmoite­taan julkises­ti, jol­lain saadaan selkeästi näkyvi­in kun­nan toimien tehokku­us ver­rat­tuna yksi­tyiseen. Jos kun­ta ei kisas­sa pär­jää niin sit­ten kun­nan täy­tynee tehostaa toimintaansa. 

  Tietysti syn­tyy ali­jäämää 85% sään­nön mukaan laskute­tu­ista hoit­o­mak­su­ista, mut­ta se bud­je­toidaan kun­nan van­hus­ten­hoidon bud­jeti­in. Tämä bud­jet­ti olisi sit­ten ´tilaa­jan´ mak­su­o­su­us kun­nal­liselle ´hoito­laitok­selle´.

  Tämä filosofia pyrk­isi ´aut­ta­maan´ kun­tia pitämään huol­ta käyt­töas­teesta joka on tehokku­u­den paras mittari.

  1. Sari,
   Se 85 kos­ki sitä, kuin­ka suuri osa tuloista käytetään hoit­o­mak­sun. Jos tämä ylit­tää kus­tan­nuk­set, laskute­taan sata pros­ent­tia kustannuksista.

 3. Eikös muuten ole aika veikeätä, että lähtöko­htana ylipäätään on tiet­ty pros­ent­timäärä tuloista? Ei tai­da täl­lainen avoimuut­ta edistää.

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen

 4. Kale­vi Kämäräi­nen: “Eikös muuten ole aika veikeätä, että lähtöko­htana ylipäätään on tiet­ty pros­ent­timäärä tuloista? Ei tai­da täl­lainen avoimuut­ta edistää.”

  Ei sil­lä ole tarkoitet­tukaan edis­tää avoimuut­ta, vaan varmis­taa, että laitok­ses­sa hoidet­tavallekin jää jonkin ver­ran omaa rahaan(joka kyl­lä usein menee perillisille).
  Avoimuus tulee kun­nan bud­jetista, jos on tul­lak­seen. Moni kun­ta ei itsekään tiedä, mitä jokin laitos oikeasti maksaa.

 5. sari: “van­hus­ten­hoidon kus­tan­nuk­set ovat van­hus­ten­hoidon kus­tan­nuk­sia. Diag­nos­ti­soitu­jen sairauk­sisen hoito kuu­luu ter­vey­den­hoidon puolelle.”

  Peri­aat­teessa kyl­lä, mut­ta laitoshoi­dos­sa olevil­la on diag­nosoitu­ja sairauk­sia — ne joil­la ei ole sairauk­sia tai joiden sairauk­sia ei ole diag­nosoitu, asu­vat tietenkin kotona. Ja koton­akin asuvil­la on sairauksia…
  Kun kysymys on laitoshoidon kus­tan­nuk­sista, ei ole tärkeää, menevätkö kulut van­hus­ten­hoidon vai ter­vey­den­huol­lon “momen­til­ta”, ts. kumpaa jokin suorite on tai ei ole.
  Kun siis hoi­dos­ta per­itään kus­tan­nuk­sia vas­taa­va mak­su, sen pitäisi olla kunkin hoitopaikan todel­li­nen kus­tan­nus — osa laitok­sista on hyvin kalli­ita, osa ei niin kalli­ita (laitoshoito on aina kallista) — ja hoitopäivän hin­ta yleen­sä tiede­tään ja sitä seu­rataan. Mitä tämä hin­ta sisältää, ei ole aivan niin selvää — esim. kuin­ka paljon hallintoa siihen “kaade­taan”.
  Kuitenkaan mitään yleistä ylära­jaa ei ole eikä voi olla — kus­tan­nuk­set ovat eri­laisia ja niin on myös hoito.

 6. Mak­su riip­puu var­maankin tarvit­tavas­ta hoi­dos­ta ja hoitopaikas­ta. Tar­joilen edelleenkin tätä dat­a­point­tiani, eli anopin hoito Helsin­gin kaupun­gin van­hainkodis­sa olisi mak­sanut 5050 €/kk, jos edun­valvo­ja ei olisi ilmoit­tanut kuukausi­t­u­lo­ja. Näp­pärä poi­ka Nokalta osaa var­maan laskea, paljonko pitää brut­tona saa­da eläket­tä, että raja alkaa kiin­nos­taa. Toki raja ilmoitet­ti­in nytkin, ilmeis­es­ti tarkoituk­se­na oli motivoi­da edun­valvo­jaa tekemään rivakkaan selvi­tys hoidokin tuloista.

  Toinen dat­a­point­ti on taas sit­ten se, että ainakin Helsingis­sä pääo­mat­u­lot saa raken­net­tua sel­l­aisik­si, että niitä ei las­ke­ta mukaan hoit­o­mak­sua määrätessä. (Eli sen sijaan, että ostaa Nokian osakkei­ta, joille mak­se­taan ikävästi osinkoa, ostaa sel­l­aisen Noki­aan sijoit­ta­van rahas­ton osuuk­sia, joka ostaa osin­goil­la lisää osakkei­ta. Pikku­ra­han tarpeessa rahas­to-osuuk­sia voi sit­ten myy­dä pois.)

  Tämä 85 % ei kyl­lä pitäisi kiin­nos­taa ketään, kun käytän­nön ongel­ma on se, että tuol­laiseen 85 % paikkaan ei pääse. Toisin sanoen, niiden käyt­töas­teet pyörivät reilusti yli 100 % pahem­mal­la puolel­la. Sori vaan sar­it, sepot ja osmot, mut­ta te olette eläneet suo­jat­tua elämää, ettekä ymmär­rä näistä jutu­ista yhtään mitään.

 7. Raimo K:
  “Ja koton­akin asuvil­la on sairauksia…”

  Kyl­lä, mut­ta heiltä ei ter­vey­den­hoito­jär­jestelmä peri 85% tai muu­takaan pros­ent­tio­su­ut­ta tuloista hoidon kus­tan­nusten kattamiseen.

 8. pekka,
  käytän­töjä on monia. Jotkut asi­at helsingista kat­sot­tuna ovat eri­laisia kuin keha­tien ulkopuolelta.
  Jku muukin on näh­nyt maail­maa mm. tapauk­sia jos­sa kun­ta myy pakosti van­huk­sen asun­non ja pidät­taa asun­nos­ta saadut rahat hoitokus­tan­nuksi­na. ‘ensin käytetään van­huk­sen tilil­lä ole­vat rahat, sit­ten kun­nan rahat´. 

  samoin käyt­töaste on helsingis­sä var­masti kova. Väestöka­tokun­nis­sa se saat­taa olla alhaisem­pi varsinkin kun lasken­ta­pe­rus­teena on hoitopäivän hin­ta. eli pide­tään paikkaa tyhjänä kun sen käyt­tö on niin kallista. Täl­löin virhe on siinä, että ohjeis­tus on min­i­moi­da hoitopäivät, kuten sairaalois­sakin nykyjään. ´Sitä saat mitä mit­taat´ opetet­ti­in kauppiksessa.

  en usko van­hus­ten kikkail­e­van tuloil­laan rahas­to­jen yms avul­la siinä vai­heessa taitaa olla muitakin murhei­ta kun­han kehä­tien sisäpuolen liitu­raita­miehet pysyvät siel­lä. Siitä toimin­nas­ta van­hus­ten paris­sa voisin ker­toa paljonkin, mut­ta ei kuu­lu tähän postaukseen.

  ehkä se on niin että ´tart­tis tehdä jotain´

 9. Ris­to: Raimo K:
  “Ja koton­akin asuvil­la on sairauksia…”

  “Kyl­lä, mut­ta heiltä ei ter­vey­den­hoito­jär­jestelmä peri 85% tai muu­takaan pros­ent­tio­su­ut­ta tuloista hoidon kus­tan­nusten kattamiseen.”

  Perii kyl­lä, mut­ta rahaa, ei pros­ent­tio­su­ut­ta — jos on koti­palvelun piiris­sä ja koti­palvelu voi tul­la kalli­im­mak­si kuin laitoshoito — eikä asi­akkaalle tarvitse jät­tää mitään suo­jao­su­ut­ta. Mut­ta tässä ketjus­sa nyt oli kysymys laitoshoidon maksuista.

 10. sari: “Joku muukin on näh­nyt maail­maa mm. tapauk­sia jos­sa kun­ta myy pakosti van­huk­sen asun­non ja pidät­taa asun­nos­ta saadut rahat hoitokus­tan­nuksi­na. ‘ensin käytetään van­huk­sen tilil­lä ole­vat rahat, sit­ten kun­nan rahat´.”

  Kun­ta ei kyl­lä myy kun­ta­laisen omaisu­ut­ta — mut­ta voi kyl­lä edel­lyt­tää omaisu­u­den myyn­tiä hoidon rahoittamiseksi.
  Minä en hyväksy­isi minkään hoidon rahoit­tamista veron­mak­sajien rahoil­la, jos hoidet­taval­la on merkit­tävästi real­isoitavis­sa ole­vaa omaisuutta.

 11. Raimo K:
  Tarkoitin (olet­ta­neeni Sarin tarkoit­ta­neen) siis varsi­naista sairauk­sien lääketi­eteel­listä hoitoa (jos­ta ei per­itä muu­toin sairas­tuneil­ta tulosi­don­naisia mak­su­ja), en “hoiva­palvelu­jen” mak­su­ja oli hoidet­ta­va sit­ten kotona tai laitoksessa. 

  “Minä en hyväksy­isi minkään hoidon rahoit­tamista veron­mak­sajien rahoil­la, jos hoidet­taval­la on merkit­tävästi real­isoitavis­sa ole­vaa omaisuutta.”

  Oikeu­den­mukaisu­us on aina mielipi­dekysymys. Itse tapaisin ajatel­la, että jos on työtä ikän­sä tehnyt ja (pro­gres­si­iviset) veron­sa mak­sanut ja tarve­hark­in­taiset tulon­si­ir­rot jät­tänyt nos­ta­mat­ta, niin kun­nan ei kaikkea säästöön jäänyt­tä tarvit­sisi enää van­hoil­la päivil­lä ulos­mi­ta­ta, jos ei “älyä” kuol­la saap­paat jalassa.

 12. Itse tapaisin ajatel­la, että jos on työtä ikän­sä tehnyt ja (pro­gres­si­iviset) veron­sa mak­sanut ja tarve­hark­in­taiset tulon­si­ir­rot jät­tänyt nos­ta­mat­ta, niin kun­nan ei kaikkea säästöön jäänyt­tä tarvit­sisi enää van­hoil­la päivil­lä ulos­mi­ta­ta, jos ei “älyä” kuol­la saap­paat jalassa. 

  … tai älyä ajois­sa siirtää sitä säästöön jäänyt­tä per­il­lisille (pidät­täen vain hallintaoikeu­den itsel­lään). Näis­sä tup­paa hel­posti käymään niin, että ne joil­la on oikeasti var­al­lisu­ut­ta osaa­vat jär­jestää asiansa niin, että se var­al­lisu­us myös pysyy suvus­sa, mut­ta taval­lis­ten ihmis­ten pienem­mät säästöt ulosmitataan.

 13. Ris­to: “Raimo K: Tarkoitin (olet­ta­neeni Sarin tarkoit­ta­neen) siis varsi­naista sairauk­sien lääketi­eteel­listä hoitoa (jos­ta ei per­itä muu­toin sairas­tuneil­ta tulosi­don­naisia mak­su­ja), en “hoiva­palvelu­jen” mak­su­ja oli hoidet­ta­va sit­ten kotona tai laitoksessa.”

  Tätä minäkin oletin hänen tarkoit­ta­neen — ja kun laitok­sis­sa hoidet­ta­vana olevil­la on sairauk­sia, on saman­tekevää, miltä “momen­til­ta” mikäkin toimen­pide menee — hoidon ja hoivan välil­lä on laitoshoi­dos­sa veteen piir­ret­ty viiva.
  Peri­aat­teessa asia on tietysti selvä — näistä lääketi­eteel­li­sistä hoidoista ei tarvitse jät­tää suo­jao­su­ut­ta, joten tark­ka erot­telu voisi viedä senkin 15%, joka muuten jäisi.
  Ja tarkasti ottaen hoit­o­mak­sut eivät ole tulosi­don­naisia, vaan hoi­dos­ta per­itään sen aiheut­ta­mat kulut, kun­han poti­laalle jää se 15%.

 14. Ris­to: “Oikeu­den­mukaisu­us on aina mielipi­dekysymys. Itse tapaisin ajatel­la, että jos on työtä ikän­sä tehnyt ja (pro­gres­si­iviset) veron­sa mak­sanut ja tarve­hark­in­taiset tulon­si­ir­rot jät­tänyt nos­ta­mat­ta, niin kun­nan ei kaikkea säästöön jäänyt­tä tarvit­sisi enää van­hoil­la päivil­lä ulos­mi­ta­ta, jos ei “älyä” kuol­la saap­paat jalassa.”

  Mielipi­dekysymyshän se on: onko per­il­lisil­lä parem­pi oikeus omaisu­u­teen kuin hoidon antaval­la kunnalla?
  Poti­laan kannal­ta asial­la ei ole lop­pu­pelis­sä mitään merkitystä.

 15. Poti­laan kannal­ta asial­la ei ole lop­pu­pelis­sä mitään merkitystä. 

  Uskallan olla eri mieltä. Jos pien­i­t­u­loinen ja vara­ton saa hoivan ilmaisek­si, niin tun­tuu äärim­mäisen epäreilul­ta nähdä omaisu­u­den hupenevan hoit­o­mak­sui­hin. Ei sitä omaisu­ut­ta täältä mukaansa saa, mut­ta kiva olisi lap­sille jotain jät­tää, kun itsekin on joskus jotain omil­ta van­hem­mil­ta saanut.

 16. Riit­ta: ´Poti­laan kannal­ta asial­la ei ole lop­pu­pelis­sä mitään merkitystä.´
  “Uskallan olla eri mieltä. Jos pien­i­t­u­loinen ja vara­ton saa hoivan ilmaisek­si, niin tun­tuu äärim­mäisen epäreilul­ta nähdä omaisu­u­den hupenevan hoit­o­mak­sui­hin. Ei sitä omaisu­ut­ta täältä mukaansa saa, mut­ta kiva olisi lap­sille jotain jät­tää, kun itsekin on joskus jotain omil­ta van­hem­mil­ta saanut.”

  Ei se paljon uskallus­ta vaadi.
  Tot­ta kai olisi “kiva”, mut­ta ei min­ul­la ole mitään intres­siä rahoit­taa hoitoasi, jos sin­ul­la on omaisu­ut­ta, jol­la sen voi maksaa.
  Että kehtaatkin moista pyytää, mut­ta varakkaan ahneus ja itsekkyys näyt­tää tosi­aan ole­van raja­ton — ilmainen hoito vaan rikkaille, kun köy­hät saa­vat alennusta.

 17. Riit­ta: “Näis­sä tup­paa hel­posti käymään niin, että ne joil­la on oikeasti var­al­lisu­ut­ta osaa­vat jär­jestää asiansa niin, että se var­al­lisu­us myös pysyy suvus­sa, mut­ta taval­lis­ten ihmis­ten pienem­mät säästöt ulosmitataan.”

  Näin voi tosi­aan käy­dä, mut­ta eivät ne tosirikkaat sosi­aal­i­toimis­tossa asioikaan eivätkä van­hainkoti­paikko­ja jono­ta. Heille on tar­jol­la toisen­laisia hoitopaikko­ja ja koti­hoidon tukea, mut­ta ilmaista ei ole sekään.
  Mut­ta jos se malli sopii sin­ulle ja lap­sillekin jää vielä, siitä vaan…

 18. Raimo K: Ei siihen, että siirtää asun­ton­sa ja kesämökkin­sä las­ten­sa nimi­in tarvitse olla mitenkään eri­tyisen rikas. 

  Esit­tämäs malli saa aikaan sen, että fik­su­jen omaisu­us säi­lyy suvus­sa, tyh­mien sulaa hoit­o­mak­sui­hin. Vähän samaa tapah­tuu niis­sä per­heis­sä, mis­sä tulot muo­dos­tu­vat lähin­nä miehen eläk­keestä. Jos puolisot ovat tehneet kir­jal­lisen ela­tus­sopimuk­sen, niin sil­loin miehen hoit­o­mak­su on alem­pi kuin jos täl­laista sopimus­ta ei ole (ker­rot­ti­in taan­noin telkkarissa).

 19. Riit­ta: “Raimo K: Ei siihen, että siirtää asun­ton­sa ja kesämökkin­sä las­ten­sa nimi­in tarvitse olla mitenkään eri­tyisen rikas.
  Esit­tämäs malli saa aikaan sen, että fik­su­jen omaisu­us säi­lyy suvus­sa, tyh­mien sulaa hoitomaksuihin.”

  Mitäs mallia minä olen esit­tänyt? Olen yrit­tänyt ker­toa, miten jär­jestelmä oikeasti toimii — ja kyl­lä siinä tuo ker­tomasi mah­dol­lisu­uskin on.
  Mut­ta silti: todel­la rikkaat eivät jono­ta van­hainkoti­paikko­ja eivätkä muitakaan kun­nan palveluja.

 20. olisko tarpeen, että koko hoit­o­mak­sukäytän­tö mietit­täisi­in uudelleen, ettei fik­sut ja tyh­mät ero­tu, ettei kun­nan tarvitse ´suositel­la´ omakoti­talo­jen myyn­tiä ja että myös tule­vaisu­u­den keskilu­okan asun­non omis­ta­va eläkeläi­nen tun­tisi ole­vansa tur­vas­sa van­hus­ten­hoidon ´ryöstöhin­noit­telul­ta´?

  Eikö tavoite vois olla, että myös ´rikkaat´ voisi­vat ja halu­aisi­vat käyt­tää kun­nan palveluita?

 21. sari: “tur­vas­sa van­hus­ten­hoidon ryöstöhinnoittelulta´?”

  Siis hoi­dos­ta per­itään siitä aiheutu­vat kus­tan­nuk­set, tarvit­taes­sa alen­net­tuna — ryöstö on kyl­lä ihan eri asia.
  Ja mik­si min­un veron­mak­sa­jana pitäisi mak­saa jonkun hoidon kus­tan­nuk­set, jos täl­lä itsel­lään on varaa?
  Tässä on sosi­aal­i­tur­van peri­aat­teet men­neet päälaelleen.
  Toki rikkaatkin voivat käyt­tää kun­nal­lisia palvelu­ja ja ne ovat jopa suh­teel­lisen edullisia, mut­ta onko heil­lä halua?

 22. Eikö tavoite vois olla, että myös ´rikkaat´ voisi­vat ja halu­aisi­vat käyt­tää kun­nan palveluita? 

  Minus­ta tämä on tärkeä tavoite, vain se takaa palvelu­jen laadun. Jos jär­jestelmä on sel­l­ainen, että ‘rikkaat’ mak­sa­vat (veroina) palve­lut, joi­ta eivät käytä, niin palvelu­jen taso väistämät­tä las­kee ja ‘köy­hien’ annetaan ymmärtää, että saa­vat olla kiitol­lisia siitäkin vähästä, minkä saavat.

 23. Riit­ta: ´Eikö tavoite vois olla, että myös ´rikkaat´ voisi­vat ja halu­aisi­vat käyt­tää kun­nan palveluita?´ 

  “Minus­ta tämä on tärkeä tavoite, vain se takaa palvelu­jen laadun.”

  Tämä olisi tärkeä tavoite, mut­ta se on jo menetet­ty, kos­ka riit­tävää rahal­lista panos­tus­ta ei ole tehty eikä nykyisen uus­lib­er­al­is­min aikana tul­la tekemäänkään.

 24. Ja mik­si min­un veron­mak­sa­jana pitäisi mak­saa jonkun hoidon kus­tan­nuk­set, jos täl­lä itsel­lään on varaa? 

  Kos­ka olet jois­sakin toi­sis­sa asiois­sa itse saamapuolella.

  Tämä olisi tärkeä tavoite, mut­ta se on jo menetet­ty, kos­ka riit­tävää rahal­lista panos­tus­ta ei ole tehty eikä nykyisen uus­lib­er­al­is­min aikana tul­la tekemäänkään. 

  Ei tätä vielä läh­eskään kaikissa asiois­sa (esimerkik­si koulut tai päiväkodit) ole menetetty.

 25. Ote­taan esimerk­ki: Van­huk­sel­la net­to­tu­lot on 1.500 euroa/kk ja omaisu­ut­ta 500.000 euroa. 

  Jos veron­mak­sa­jat joutu­vat nyky­tar­iffien mukaan kus­tan­ta­maan van­huk­sen hoivaku­lu­ja 50.000 euroa, niin eikö olisi kohtu­ullista, että se perit­täisi­in van­huk­sen omaisu­ud­es­ta? Mak­su olisi vain 10 pros­ent­tia omaisu­u­den kokonaisarvosta.

  Usein per­il­liset ovat 60-vuo­ti­ai­ta, joil­la itsel­läänkin on jo 300.000 euroa omaisuutta.

  Tämän­tyyp­pinen tilanne on jatkos­sa entistä yleisem­pi, kos­ka mei­dän suo­ma­lais­ten omaisu­us on suurelta osin kiin­ni asun­nois­sa. Var­al­lisu­u­den kas­vat­ta­mi­nen omis­ta­mal­la oman asun­non on vero­tuk­ses­sa tehty edulliseksi.

  Kun asun­to­jen hin­nat ovat nousseet, omaisu­us­mas­saa alkaa nyt per­in­tö­jen kaut­ta kumu­loi­tu­maan iäkkäille entistä enem­män. Samanaikaises­ti vali­ta­mme kovasti, että näi­den entistä rikkaampi­en iäkkäi­den hoivaku­lut karkaa­vat käsistä. 

  Oletet­tavasti iäkkäi­den rikas­tu­misen määrä on paljon voimakkaam­paa kuin hoivaku­lu­jen kasvun määrä, joten ongel­ma ei ole rahan puut­teessa vaan siinä, miten raha jaetaan.

  Voidaan tietenkin vai­h­toe­htois­es­ti lopet­taa asun­to­lain­o­jen verovähen­nysoikeudet ja kiristää myyn­tivoit­toveron säädök­siä asun­to­jen osalta.

 26. sep­po S:n esimerk­ki on ajtuk­se­na oikein:

  olete­taan että eläke on 1500€/kk
  asun­non vuokraus­tu­lo 1000 €/kk
  yhteen­sä 2500€/kk

  tästä 85% on 2125 €/kk

  mil­laista hoitoa/palveluita täl­lä saa kunnalta?

  Kuten aikaisem­min todet­ti­in kukaan ei osaa vastata. 

  Jos hie­man nos­te­taan tuo­ta eläkettä/vuokratuloa tul­laan melko pian alueelle mis­sä on mah­dol­lista mak­saa 100% hoitoku­luista kuten onn tehtävä yksi­tyisel­lä puolel­la — kun­han saisi tietää mitkä ne ovat. Jos ei saa tieto­ja kuluista niin men­nään sit­ten yksi­tyiselle joka kyl­lä ker­too mitä lysti mak­saa. Tätä syn­tyy Osmon mainit­se­maa turhaa palvelutuotantoa.

  Jos van­hus on ´heikko´ niin sil­loin kun­ta ´suosittelee´hoitoonpääsyn ehtona että asun­to myy­dään ja sieltä sit­ten rahat. ‘ryöstö‘?

  Eikö pitäisi ensin lait­taa asun­to vuokralle ja kat­soa pär­jääkö sil­lä. Eipä tai­da olla käytän­tönä kovinkaan usein kun­ta­puolel­la, yksi­tyisel­lä kyllä.

  Tämä lie­nee niitä maail­mankat­so­musasioi­ta, mut­ta jotain mak­se­tu­ista verois­takin pitäisi pystyä laske­maan hyödyksi.

  Eli läpinäkyvyyt­tä ja rehellisyyt­tä peliin.

 27. Riit­ta: “Ei tätä vielä läh­eskään kaikissa asiois­sa (esimerkik­si koulut tai päiväkodit) ole menetetty.”

  Jaa. Ja miten tämä vaikut­taa van­hus­ten hoit­o­mak­suil­la tapah­tu­vaan “ryöstöön”?
  Sep­po S järkeilee asi­as­ta varsin osuvasti.

 28. Riit­ta: ´Ja mik­si min­un veron­mak­sa­jana pitäisi mak­saa jonkun hoidon kus­tan­nuk­set, jos täl­lä itsel­lään on varaa?´
  “Kos­ka olet jois­sakin toi­sis­sa asiois­sa itse saamapuolella.”

  Luu­len­pa ole­vani “toi­sis­sa asiois­sa” vielä mak­sa­jan puolella.
  Enkä ole­ta, että mah­dolli­nen omaisuuteni olisi koske­ma­ton, jos sitä tarvi­taan van­hus­ten­hoitoni (tai muun) mak­samiseen, niin itsekäs en ole.

 29. Raimo K:
  “Tot­ta kai olisi “kiva”, mut­ta ei min­ul­la ole mitään intres­siä rahoit­taa hoitoasi, jos sin­ul­la on omaisu­ut­ta, jol­la sen voi maksaa.
  Että kehtaatkin moista pyytää, mut­ta varakkaan ahneus ja itsekkyys näyt­tää tosi­aan ole­van raja­ton – ilmainen hoito vaan rikkaille, kun köy­hät saa­vat alennusta.”

  Ei tässä rikkaista ole kysymys vaan keskilu­okas­ta. Her­li­ineille se hukkuisi pyöristysvirheeseen, jos he vaik­ka jou­tu­isi­vatkin yhden ker­rostalu­a­sun­non hin­nan mak­samaan hoidosta.

  Työtätekevälle keskilu­okalle sen sijaan mallisi­han tarkoit­taisi sitä, että ensin he saisi­vat mak­saa verot, ja sit­ten jos oli­si­vat saama­puolel­la niin hei­dän kaik­ki säästön­sä ulos­mi­tat­taisi­in. Mallis­sas­i­han ei ole mitään sisäistä logi­ikkaa rajoit­taa se koske­maan vain van­hus­ten hoitoa. Jos opet­ta­ja- tai insinööriper­het­tä kohtaa syöpä tai lapsen syn­nyn­näi­nen sydän­vi­ka, niin omaisu­us vaan real­isoitavak­si meno­jen kattamiseksi.

  Tok­i­han sitä keskilu­ok­ka voisi sit­ten alkaa han­kkia yksi­ty­isiä vaku­u­tuk­sia huono­jen päivien var­al­ta, mut­ta mikä moti­vaa­tio heil­lä sit­ten pitäisi olla ylläpitää verovaroil­la toista jär­jestelmää, jos­ta hyö­ty­i­sivät vain lähin­nä lus­mut ja laiskurit?

  Kuin­ka mon­een ker­taan keskilu­okan pitäisi hoiton­sa mak­saa, että se sin­ulle riittäisi?

 30. Eihän se ole kivaa, jos omia hoivaku­lu­ja joutuu mak­samaan real­isoimal­la omaisu­ut­taan. Mut­ta näkee­hän sen jo puusilmäl­läkin, mihin tämä nykyi­nen oikeis­to­su­un­taus on meitä viemässä.

  Kun Katainen ja Kivinie­mi puhu­vat (ja vihreät ovat hil­jaa), että työtä ja työl­listämistä ei saa verot­taa, niin sehän tietää sitä, että val­tion ja kun­tien kulu­ja tul­laan leikkaa­maan. Eli nyky­meno tulee tien­sä päähän seu­raaval­la vaa­likaudel­la pitipä asi­as­ta vai ei.

  Jär­jestelmäähän romute­taan jo nyt vauhdil­la. Helsin­ki on vähen­tänyt laito­spaikko­ja ja jonot kas­va­vat. Varakkaille se on viesti, että ryhtykääs kat­so­maan yksi­ty­isiä hoivakote­ja. Kun­tien palve­lut heiken­netään enti­sa­jan köy­häin­hoidon tasolle. 

  Usein kuulee jo puhut­ta­van, että van­hus­ten omavas­tu­u­ta kas­vate­taan taval­la tai toisel­la. Raha alkaa ratkaise­maan, taataanko van­huk­selle vaipan­vai­h­to viidessä min­uutis­sa vai vuorokau­den sisällä.

 31. Ris­to: “Ei tässä rikkaista ole kysymys vaan keskilu­okas­ta … Kuin­ka mon­een ker­taan keskilu­okan pitäisi hoiton­sa mak­saa, että se sin­ulle riittäisi?”

  Eiköhän se yksi ker­ta riitä. Enkä ole halukas mak­samaan keskilu­okkaisenkaan van­huk­sen hoi­dos­ta, jos täl­lä itsel­lään on varoja.
  Eikä tämä ole mikään min­un malli­ni, vaan näin nykysys­tee­mi toimii — enkä näe siinä mitään väärää — per­il­liset tietysti ovat vastaan.
  Ja on huo­mat­ta­va, että van­huk­selta per­itään vain ja ain­oas­taan hoi­dos­ta aiheutu­vat kulut — omakus­tan­nush­in­ta, voisi sanoa — ja yhteiskun­nan tuki tulee siitä, että varat­tomat saa­vat alennusta.
  Näin minus­ta sosi­aal­i­tur­van tuleekin toimia.

 32. Sep­po S:
  >Kun Katainen ja Kivinie­mi puhu­vat (ja vihreät
  >ovat hil­jaa), että työtä ja työl­listämistä ei
  >saa verottaa,

  Eiväthän he mitään sel­l­aista puhu.

  Sen sijaan he puhu­vat sel­l­aista, että työtä ja työl­listämistä ei saa verot­taa kovin paljoa nyky­istä enem­pää, mikä onkin kyl­lä ihan järkevä ajatus.

 33. Sep­po S kirjoitti

  Voidaan tietenkin vai­h­toe­htois­es­ti lopet­taa asun­to­lain­o­jen verovähen­nysoikeudet ja kiristää myyn­tivoit­toveron säädök­siä asun­to­jen osalta.</blockquote

  Kan­nate­taan! Mis­sä on se puolue, joka ajaa täl­laista uudistusta?

 34. Raimo K:

  Eikä tämä ole mikään min­un malli­ni, vaan näin nykysys­tee­mi toimii – enkä näe siinä mitään väärää – per­il­liset tietysti ovat vastaan.

  Näin­hän nykysys­tee­mi *ei* toi­mi. Tulot menevät käytän­nössä kokon­aan kun­nalle, mut­ta pääo­maa syö vain inflaa­tio (muiden kuin pankki­tal­letusten suh­teen ei usein sekään). Tämän minä kyl­lä pystyn sulattamaan.

  Sep­po S:

  Voidaan tietenkin vai­h­toe­htois­es­ti lopet­taa asun­to­lain­o­jen verovähen­nysoikeudet ja kiristää myyn­tivoit­toveron säädök­siä asun­to­jen osalta.

  Tämä kuule kel­paisi min­ulle ihan itsenäisenä päätök­senäkin. Kos­ka nyt kuitenkin “jouduin” äsket­täin itse osta­maan asun­non Helsin­gin pöhöte­ty­iltä markki­noil­ta, jonkin ver­ran siir­tymäaikaa pitäisin kohtuullisena.

 35. sar­ille sen ver­ran, että vas­tauk­sia löy­tyy kyl­lä netistäkin, jos viit­sii hakea. Lue­tun ymmärtämi­nen on toki vaikeaa ilman riit­täviä taustatietoja.

  Kus­tan­nus­ta­sos­ta kun­nal­lispuolel­la voi käy­dä lunt­taa­mass­sa vaik­ka kun­taku­usikon sivuil­ta. Kahdel­la ton­nil­la kuus­sa saa tuet­tua asum­ista. (Kyseessä on muuten tukimuo­to, jos­sa ei tarvitse välit­tää tuos­ta 85 % rajasta.)

  Toive kus­tan­nus­ta­so­jen ver­tailus­ta kun­tien ja yksi­ty­is­ten hoiva­palvelu­jen välil­lä on han­kala, kun useim­mat yksi­tyiset saa­vat rahansa suo­raan kunnal­ta mut­ta kuitenkin työn­tävät han­kalim­mat hoidokkin­sa kun­nalle. Toisaal­ta kun­nat eivät aivan helpoille tapauk­sille suos­tu tar­joa­maan hoitoa, kaik­ki kyn­nelle kykenevät ja useim­mat rajat­a­pauk­setkin pyritään hoi­dat­ta­maan kotona tai yksi­ty­i­sis­sä hoivakodeis­sa. Se, että joku pää­sisi val­it­se­maan yksi­tyisen tai kun­nal­lisen hoidon välil­lä, kuu­luu lähin­nä fan­tasi­akir­jal­lisu­u­den puolelle.

 36. Pekka Pes­si: “Toive kus­tan­nus­ta­so­jen ver­tailus­ta kun­tien ja yksi­ty­is­ten hoiva­palvelu­jen välil­lä on hankala”

  Joo — ja vielä han­kalam­paa on ver­tail­la hoidon laat­ua. TV:ssä esitellyssä Esperi Caren tapauk­ses­sa hoi­dos­sa oli puut­tei­ta, vira­nomaiset oli­vat huo­maut­ta­neet — hoita­ja joka kom­men­toi, sai potkut, kos­ka oli pal­jas­tanut yri­tys­salaisu­u­den. Siis huono hoito on yri­tys­salaisu­us, ilmeis­es­ti busi­nes­sidean kannal­ta keskeinen — hoide­taan huonos­ti, saadaan enem­män voittoa.
  No, käräjäoikeus määräsi hoita­jalle kohta­laisen kor­vauk­sen, jol­ta osin asia menee hov­i­in — Esperi Care ei mitenkään ole pyrkinyt kiistämään huonoa hoitoa, puhuu vain yrityssalaisuudesta.

 37. Ja nyt on sit­ten Atten­do MedOne liit­tynyt “tuot­ta­va idea” ‑ketju­un: huono hoito ja hyvä voit­to — yri­tys­salaisu­u­den pal­jas­ta­jille potkut. 🙂

 38. Soini­vaar­alle tiedoksi.
  Sosi­aal­i­huolto­la­ki 710/82 velvoit­taa kun­nan hoita­maan koton­aan yksin asumaan kyken­emät­tömät (koti­avun turvinkaan) vanhukset.
  Kun­ta saa hoitaa hei­dät omas­sa tai ulkois­te­tus­sa hoitokodis­sa (van­hainkoti).
  Poti­laat ovat molem­mis­sa laitoshoidon potilaita.
  Asi­akas­mak­su­la­ki 734/92 säätää poti­la­so­mavas­tuuk­si 85 % net­to­tu­loista mut­ta ei yli todel­lisen hoitoku­lun. Omavas­tuu on progressiivinen.
  1982 on sovit­tu, että omavas­tu­un ylit­tävä osa kus­tan­netaan veronkeru­us­sa, joten jokainen mak­saa eli­naikanaan omavas­tu­un ylit­tävän osan.
  Keneltäkään ei siis saa ottaa raha- tai kiin­teää omaisu­ut­ta. Rikkaat saa­vat hoitaa itseään vapaasti täysin ykisty­i­sis­sä laitok­sis­sa ja mak­saa kaik­ki kulun­sa itse.

  Mon­et kun­nat kiertävät omavas­tu­u­ta ulkois­te­tuis­sa hoitokodeis­sa. Ne nimit­tävät sitä hoit­o­muo­toa palvelu­a­sumisek­si ja otat­ta­vat van­huk­selta raha- ja kiin­teää omaisu­ut­ta ja jot­ka kuu­luisi­vat per­il­lisille. Kun­ta ei siis kor­vaa hänelle omavas­tu­un ylit­tävää osaa, jon­ka van­hus yleen­sä on veronkan­nos­sa etukä­teen maksanut.

  Hal­li­tus aikoo luul­tavasti säästää 300 milj. yht­enäistämäl­lä kun­nan hoitokodit lain vas­tais­es­ti palvelu­a­sumisek­si ja jois­sa van­huk­set mak­saisi­vat kaik­ki kulun­sa eli osan kuluista toiseen ker­taan kuten jo nyt ulkois­te­tuis­sa hoitokodeissa.
  Jotkut omaiset tai van­huk­set ovat älyn­neet lain­vas­taisu­u­den ulkois­te­tuis­sa laitok­sis­sa ja valit­ta­neet. He valit­ta­vat väärin hake­mal­la oikeut­ta palvelu­a­sumiseen kun kyse on laitoshoi­dos­ta. Hallinto-oikeudet pitäy­tyvät kun­nan palvelu­a­sumis­sään­töi­hin ja van­hus häviää vääjäämättä.

  Täysi hoitoku­lu (van­huk­sen kun­to) kulke­nee 1500 — 3000 euroa/kk.

  Olen penkonut asi­aa vuosia. Autan val­i­tuk­sis­sa tai muuten jos joku haluaa.
  puh. 040–5922365

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.