Vanhasen esteellisyys ja Al Caponen veropetos

Mafi­apo­mo Al Capone pan­ti­in aikanaan yhdek­si­toista vuodek­si vanki­laan veropetok­ses­ta, mut­ta mafi­a­jär­jestön johtamis­es­ta hän­tä ei koskaan saatu tuomituksi.

Tämä tulee jotenkin mieleen siinä, kun Mat­ti Van­hanen ei ymmär­rä sanoa ratkai­se­vaa kah­ta sanaa Val­tioneu­vos­ton täysin ser­e­mo­ni­al­lises­sa, muu­ta­man sekun­nin kestävässä Raha-automaat­tiy­hdis­tyk­sen avus­tusten käsit­telyssä. Mietitään­pä asia toisin päin: jos hän olisi ymmärtänyt jäävätä itsen­sä, olisiko Raha-automaat­tiy­hdis­tyk­sen avus­tusten ohjaami­nen vaal­i­työhön tai täl­laisen avus­tuk­sen vas­taan­ot­ta­mi­nen ollut ihan OK?

28 vastausta artikkeliin “Vanhasen esteellisyys ja Al Caponen veropetos”

 1. Juuri noin.
  Jääväämi­nen on hyvin usein näen­näi­nen toimen­pide, eivätkä kytkök­set sil­lä pois­tu, että antaa kaverei­den hoitaa muodol­lisen päätöksenteon.

 2. Niin että Van­hanen tuomi­taan esteel­lisyy­destä, mut­ta Keskustapuolueen johtamis­es­ta ei tuomita?
  Oikeasti Van­hanen sai vaal­i­tukea Nuorisosäätiöltä, ei RAY:ltä, joten ei siinä pitäisi jääviyt­tä olla. Vaikeaa on näyt­tää, että Van­hasen tukiporuk­ka sai juuri niitä val­tioneu­vos­ton myön­tämiä varoja.
  Mut­ta yleishyödyl­lisen säätiön varo­ja ei saa käyt­tää vaal­i­tu­keen — tämä on selvä ja tästä pitäisi seu­raa­mustenkin tulla.

 3. Niin se vaal­i­tu­ki var­maankin mak­se­taan just niistä eilen saaduista RAY:n tuista, vai mitä?

  Eli kaiken­lainen yhteiskun­nalli­nen toim­inta on kiel­let­ty, jos ker­rankin on saanut tukea?

  Tietenkin säätiön sään­nöt on oma jut­tu, mut­ta tässähän ei mainit­tukkaan niitä.

  1. Minus­ta ei voi tehdä niin, että ottaa RAY:n tukea tois­es­ta päästä ja antaa tois­es­ta päästä rahaa itselleen. Jos puolue­toimin­nan rahoi­tus luk­isi säätiön sään­nöis­sä, asia olisi toinen. Sil­loin ei tietenkään saisi rahaa RAY:lta.

 4. Niin. Nyt ollaan val­takun­nanoikeuspros­es­sis­sa taval­laan väärässä asi­as­sa. Kos­ka RAY:n päätök­set valmis­tel­laan avus­tus­valmis­telijoiden toimes­ta, ei Van­hasel­la de fac­to olisi ollut mitään mah­dol­lisu­ut­ta muut­taa RAY:n valmis­telijoiden päätök­siä (ainakaan enää tuos­sa vai­heessa — tai siitä vas­ta meteli olisi tul­lut jo sil­loin). De jure hän tietysti oli jäävi. Mut­ta asia ei ole kovin ‘raskaut­ta­va’.
  Sen sijaan Nuorisosäätiön puoluetuen jakami­nen ja vas­taan­ot­ta­mi­nen on de fac­to se pihvi. Sen sijaan on mah­dol­lista, että de jure asiana­ja­jat ym. saa­vat tämän jotenkin selitet­tyä. Eli Al Capone ver­taus on sikäli osu­va. Tuomi­taan ehkä joskus, mah­dol­lis­es­ti, taval­laan ‘väärästä’ rikoksesta.

 5. Osmo: “Jos puolue­toimin­nan rahoi­tus luk­isi säätiön sään­nöis­sä, asia olisi toinen. Sil­loin ei tietenkään saisi rahaa RAY:lta.”

  Tämä on se point­ti tässä. Jääviys on sivu­juonne, eikä ehkä edes de jure.

 6. Mitenkähän on sit­ten SAK:n jaka­mat puoluetuet ja vaal­ituet eri­laisille vasem­mis­ton kansane­dus­ta­jae­hdokkaille? Onko SAK:n ja tai sen jäsen­li­it­to­jen sään­nöis­sä mainit­tu vasem­mistop­uoluei­den tukem­i­nen? Jos ei ole, kyseessä on ainakin moraalin näkökul­mas­ta vähin­täänkin yhtä ketku jut­tu kuin Van­hanen — RAY — Nuorisosäätiö ‑tapaus. Oikeas­t­aan paljon ketkumpikin. Sil­lä huo­mat­ta­va osa, taitaa olla suo­ras­taan enem­mistö, SAK:n jäsenistä ei kan­na­ta näitä puolueita.

  Jos jokin asia sotii jyrkästi yleistä oikeuskäsi­tys­tä vas­taan, pitäisi se kohta­puoleen näkyä myös lain­säädän­nössä. Näin sanoo ter­ve järki.

 7. Ei voi vält­tyä ajatuk­selta että tässä lakaistaan koko lahjusju­pak­ka taas maton alle keskit­tymäl­lä täysin epäolen­naiseen pikku­seikkaan, muodol­liseen jääviy­teen. Lop­putule­m­ana peruste­taan komitea pohti­maan täs­men­nyk­siä jääviyt­tä koske­vaan lainsäädäntöön.
  Oikea ongel­ma on val­tion rahan kier­rät­tämi­nen säätiöi­den ja yhdis­tys­ten kaut­ta itselle ja kavereille. Poli­it­tisen ken­tän laidas­ta laitaan tietenkin, poli­it­tista teat­te­ria on keskit­tyä pelkästään kepu­un ja Vanhaseen.

 8. Eiköhän ole lukuisa määrä jär­jestöjä, yhdis­tyk­siä jne , jot­ka saa­vat RAY:n avus­tuk­sia ja jot­ka ovat tuke­neet eri puoluei­den vaalityötä!

  HS:n net­ti­sivuil­la oli pari päivää sit­ten Timo Laanisen haas­tat­telu, jos­sa hän sanoi Van­hasen var­muudel­la keskustelleen Niku­lan kanssa jääviyskysymyk­sistä koskien RAY:ta.

  Jääviyskysymyk­set eivät tai­da olla Jonkallekaan selviä. Kuin­ka on selitet­tävis­sä, että viimeisim­mis­sä ydin­voimaäänestyk­sis­sä voivat äänestää myös kansane­dus­ta­jat, joil­la oli kytkök­siä energiayhtiöihin?

 9. Van­hanen ei ehkä voin­ut oikein jäävätä itseään myön­tämät­tä taval­laan, että rahan jakamisku­vios­sa on jotain mätää. “Sain RAY:n raho­ja vaal­i­tuke­na mutkan kaut­ta ja sik­si en voi päät­tää, ööö, ainakaan tässä kohdin RAY:n raho­jen jaos­ta, ööö, ehkä sit­ten myöhem­min muista rahoista,öö, tai sit­ten ei …” Mut­ta hän ei myöskään oikein voin­ut olla jääväämät­tä, kos­ka saat­taisi käy­dä niin kuin nyt kävi. 

  Jos Van­hanen pohdiske­li asi­aa tältä kannal­ta, tekikö hän oikean päätök­sen? Eikö olisi kan­nat­tanut vaik­ka saa­da äkilli­nen sairaskohtaus?

 10. Esteel­lisyyssään­nök­sil­lä on myös pyrkimys lisätä luot­ta­mus­ta virkami­esten ja poli­itikko­jen päätök­sen­tekoon. Oleel­lista ei ole ain­oas­taan se, vaikut­taako tapauk­ses­sa käsil­lä ole­va esteel­lisyys lop­putu­lok­seen mil­lään taval­la, vaan myös se, miltä päätök­sen­teko­pros­es­si näyt­tää ulkopuoliselle.

  Vaik­ka Van­hanen olisi jäävän­nyt itsen­sä, lop­putu­los var­maankin olisi ihan sama. Media kuitenkin pääsee maiskut­tele­maan ihan eri taval­la, kos­ka nyt tilanne näyt­tää pahal­ta ulkop­uolisen silmin.

 11. Jatke­taan vielä. Mihin Nuorisosäätiö pyr­ki. Ensin­näkin on selvää, että säätiön sään­nöis­sä ei ole mainit­tu puoluei­den tukemista. Säätiö toi­mi sään­tö­jen­sä vas­tais­es­ti. Tämä on säätiöi­den kohdal­la vielä raskaut­tavam­paa kuin yhdis­tys­ten tapauk­ses­sa, jos­sa päätök­siä valvoo myös jäsenistö.
  Toisek­si, RAY tekee päätök­siä tehdessään kokon­ais­arvion avus­tusko­hteestaan. Jos tuet­taval­la kohteel­la on ole­mas­sa jotain irton­aista rahaa (kuten nyt näköjään jaet­tu puolue-/ehdokas­tu­ki), vaik­ka se olisi revit­ty vuokratuo­toista, se las­ke­taan mukaan omara­hoi­tu­so­su­u­teen, ja tukea vähen­netään tältä osin (jol­loin se alku­perainen ‘vaal­i­tu­ki’ menisi/pitäisi men­nä raken­net­tavi­in asuntoihin).
  Kol­man­nek­si. Onko Nuorisosäätiö yrit­tänyt lahjoa päätök­sen­tek­i­jöitä, tietäen, että ‘sisäl­lä’ on RAY hake­muk­sia. Vaiku­tuskana­va tässä suh­teessa on epä­selvä, mut­ta mahdollinen.
  Neljän­nek­si. Eikös Van­hanen ollut Nuorisosäätiössä aiaisem­min myös jaka­jan puolel­la, säätiön puheen­jo­hata­jana, sit­tem­min Kaikko­nen. Ei tain­ut sen­tään itselleen jakaa ja ottaa vas­taan ja vielä avus­taa, mut­ta läheltä piti. Minä sulle, sinä mulle asetel­ma on ilmeinen. Sama työ­paik­ka molemmilla.
  Viiden­nek­si. Vaal­i­tukea on joidenkin seli­tys­ten mukaan rahan anta­mi­nen kouraan tai siirtämi­nen oma­lle tilille mut­ta ei sem­i­naar­ilip­pu­jen tai taulu­jen osto. Jos pykälien kiertämi­nen on näin help­poa, se on tosi help­poa. Taulun on vähin­tään olta­va tosi hyvä, joku da Vin­ci tai von Wright, jot­ta seli­tys voisi men­nä läpi.
  Kuu­den­nek­si. Tämä maan tapa on han­kala asia. Pitääkö sille antaa kasvot ja kuin­ka mon­et? Onnek­si min­un ei tarvitse ratkaista sitä.

 12. Ric­ca­do:

  Ensin­näkin on selvää, että säätiön sään­nöis­sä ei ole mainit­tu puoluei­den tukemista. Säätiö toi­mi sään­tö­jen­sä vastaisesti.

  Tarko­tatko, että sun mielestä säätiöt ei saa tehdä mitään mitä ei suo­raan sal­li­ta sen säännöissä?

  Eli jos vaik­ka jonkun säätiön tehtävänä on edis­tää nuoriso­jääkiekkoilua, niin se ei saa loba­ta poli­itikko­ja edis­tämään nuorisojääkiekkoilua?

  Mä en siis nyt väitä että nuoriso(asunto?)säätiö olis tavoitel­lut mitään nuorisoa­sun­to­ja jaka­mal­la rahaa Keskustalle, mut­ta joskus joku säätiö saat­tais antaa poli­itikoille rahaa just omien sään­tö­jen­sä mukaisen toimin­nan edistämiseen.

 13. Osmo:

  Jos annetaan poli­itikoille rahaa jonkin asian edis­tämisek­si, se menee jo rikoslain puolelle.

  Tarkoi­tatko sanoa, että kaik­ki poli­itikko­jen tukem­i­nen pitäisi kieltää?

  Eihän sil­lä ole mitään merk­i­tys­tä, että antaako rahaa ehdokkaalle, että hän pää­sisi läpi ja edis­täisi asi­aasi, vai antaako rahaa edus­ta­jalle, että hän edis­täisi asi­aasi. Edelli­nen on vaan tehot­tomampi keino.

  Ja siis toki ymmär­rän, että rikoslain näkökul­mas­ta tuos­sa on ihan olen­nainen ero, mut­ta vika onkin laissa.

 14. Art­turi:

  Tarko­tatko, että sun mielestä säätiöt ei saa tehdä mitään mitä ei suo­raan sal­li­ta sen säännöissä? 

  En tiedä mitä Ricar­do mai­h­toi meina­ta, mut­ta juridus­es­ti se kyl­lä men­nee juurikin noin. Tietenkin se, miten noi­ta sään­töjä tulk­i­taan voi aiheut­taa har­mai­ta hiuk­sia, mut­ta peri­aat­teessa ain­oas­taan sään­tö­jen määrit­telemä toim­inta on mahdollista.

  Säätiö eroaa muista juri­di­s­ista henkilöistä siinä, että sil­lä ei ole mitään omis­ta­jaa tai (demokraat­tis­es­ti) valit­tua päät­tävää elin­tä. Säätiö on vain kasa rahaa, jota säätiön hal­li­tuk­sen jäsenet käyt­tävät _sääntöjen määräämällä_ taval­la, ei esimerkik­si oman päätös­val­tansa puit­teis­sa. Sään­nöt pitää etukä­teen hyväksyt­tää ja niiden nou­dat­tamista valvoo PRH.

  Kari

 15. Osmo: “Jos annetaan poli­itikoille rahaa jonkin asian edis­tämisek­si, se menee jo rikoslain puolelle.”

  Eipä ole asia näin yksinkertainen.
  Jos esim. työelämäkysymyk­sis­sä elinkeinoälämän jär­jestöt rahoit­ta­vat Kokoomus­ta saadak­seen näke­myk­siään esille ja vas­taavasti ay-liike rahoit­taa vasem­mis­toa samas­sa tarkoituk­ses­sa, tuskin rikoslais­sa on tästä mitään.
  Sit­ten esim. pienessä kaupungis­sa (jos­sa asun) tue­taan rahal­lis­es­ti omaa kansane­dus­ta­jaa yli puoluer­a­jo­jen ja yri­tyk­siä myös mukana — tarkoituk­se­na on, että kansane­dus­ta­ja sit­ten ajaa oman kylän etua Helsingis­sä — eipä tai­da olla rikoslais­sa mitään tästäkään.
  Ja ydin­voimay­htiöt rahoit­ta­vat ydin­voimaäänestyk­sen alla joitakin, tietysti aivan pyy­teet­tömästi… eipä tai­da olla edes esitutkintaa.
  Lob­baus kuluu demokratiaan.

 16. Mielestäni mikään sel­l­ainen säätiö tai yhdis­tys, joka saa val­tion rahaa tuki­aisi­na, ei saisi antaa vaal­i­tukea. Mitä järkeä ylipään­sä on sel­l­aises­sa toimin­nas­sa, että ensin val­tion rahaa pumpataan johonkin jär­jestöön ja sitä sieltä jae­taan eteenpäin.

 17. Kohto: “Mielestäni mikään sel­l­ainen säätiö tai yhdis­tys, joka saa val­tion rahaa tuki­aisi­na, ei saisi antaa vaal­i­tukea. Mitä järkeä ylipään­sä on sel­l­aises­sa toimin­nas­sa, että ensin val­tion rahaa pumpataan johonkin jär­jestöön ja sitä sieltä jae­taan eteenpäin.”

  Olen edelleenkin sitä mieltä, että point­ti on (ainakin pitäisi olla) juuri tämä.
  Jääviysjut­tu on lots of hot air.

 18. “Jos annetaan poli­itikoille rahaa jonkin asian edis­tämisek­si, se menee jo rikoslain puolelle.”

  Tämäkin on help­po kiertää. EK:ta lähel­lä ole­va TT-säätiö jakaa rahaa Kokoomuk­selle, Kepulle ja RKP:lle koulu­tuk­seen , se ei siis anna suo­raa vaalitukea.
  Tosin se ei kyse­lekään miten raha käytettiin.
  Eli säätiöi­denkin on help­po kiertää sääntöjä.
  EK:n tapauk­ses­sa tuen tekee ongel­mallisek­si se, että johta­vat pörssiy­htiöt ovat ulko­maalai­somis­tuk­ses­sa ja EK/TT-säätiökytken­nän kaut­ta ulko­maalaiset sekaan­tu­vat Suomen politiikkaan.
  Ja hallintarek­isterin vuok­si emme edes tiedä minkä­maalaisia sekaan­tu­jat ovat.

 19. Kohto:

  Mielestäni mikään sel­l­ainen säätiö tai yhdis­tys, joka saa val­tion rahaa tuki­aisi­na, ei saisi antaa vaalitukea. 

  Ei, vaan niin, että val­tion ei pidä tukea sel­l­aisia säätiöitä, jot­ka jaka­vat vaal­i­tukea. Käsit­tääk­seni näin myös toimitaan.

  Tämä nykyi­nen ongel­ma syn­tyi siitä, että tietyt henkilöt jakoi­vat rahaa poli­it­tisille puolueille säätiön sään­tö­jen vastaisesti.

  Tässä muuten hyvä kir­joi­tus säätiöistä ja niiden toiminnasta:
  http://kemppinen.blogspot.com/2009/09/saatio.html

  Kari

 20. Apu­lais­val­takun­nan­syytäjä Kalske:
  “- Raha-automaat­tiy­hdis­tys-Nuorisosäätiö-asi­as­sa herää kysymys, onko säätiölain­vas­tainen puolue­toimin­nan rahoit­ta­mi­nen jatkunut vuosia ja ollut kaiken kon­trol­lin ulkop­uolel­la, Kalske pohtii.”
  Tässä alku­palo­ja Art­turi. Taitaa lisä­vas­tauk­sia tip­pua vuo­den mitaan kun jut­tu etenee.

 21. Nuorisosäätiön perustet­ti­in vuon­na 1961. Perus­ta­jana oli Maaseudun Nuorten Liit­to eli Keskustapuolueen nuoriso­jär­jestön edeltäjä.

  Perus­tamis­pääo­man suu­ru­ut­ta en tiedä, mut­ta oletet­tavasti se oli pieni, kos­ka tuskin puolueen nuoriso­jär­jestöl­lä suuria raho­ja on ollut.

  Mut­ta mik­si säätiö sit­ten perusti­in, jos ei ollut kyse pääo­man sijoit­tamis­es­ta? No, toden­näköis­es­ti kup­paa­maan raha-automaat­tiy­hdis­tyk­sen (RAY) varo­ja ja työl­listämään puolueen eliittihenkilöitä.

  Ja kuin­ka ollakkaan Nuorisosäätiöstä tuli myös yksi RAY:n jäsen­jär­jestö. Eli puk­ki pääsi myös kaal­i­maan vartijaksi.

  RAY:llä on nyky­isin 98 jäsen­jär­jestöä. Joku on sanonut, että näistä seit­semän olisi keskustapuolueen käsis­sä. Lisäk­si moni muu jäsen­jär­jestö on tiet­tävästi muiden puoluei­den valtapiirissä. 

  Ja johta­vat poli­itikot vielä kehtaa­vat sin­isilmäis­inä väit­tää, että Van­hasen jääviysjut­tu ei ole polittinen.

  Mut­ta kuka päät­tää Van­hasen jutus­ta perus­tus­laki­valiokun­nas­sa? No tietenkin enem­mistönä valiokun­nas­sa ovat poli­itikot, jot­ka maan tavan mukaan ovat itsekin taval­la tai toisel­la saman mädän jär­jestelmän hyväksikäyttäjiä.

  Täl­lainen ei todel­lakaan kuu­lu oikeusval­tioon. Nyt olisi jo korkea aika perus­taa Suomeen puoluee­ton perustuslakituomioistuin. 

  Eikö vihreät tuoreena puolueena nyt voisi olla akti­ivi­nen? Vai kuu­luuko vihrei­den hal­li­tus­sopimuk­seen se, että ollaan tästäkin asi­as­ta hiiren hiljaa? 

  Eikö kump­panei­ta saa ärsyt­tää, jot­ta pääsee seu­raavaankin hallitukseen?

 22. Kalskeen lausun­not näyt­tävät ärsyt­täneen poli­itikko­ja ainakin keskus­tan ja kokoomuk­sen suun­nal­la. Kepun Laanisen mukaan “olisi jo aika siir­tyä eteen­päin” [mui­hin asioi­hin] ja kokoomuk­sen Tujunen taas halu­aisi antaa “vira­nomaisille työrauhan”. Asi­aa vain on han­kala jät­tää vielä taakse, kun esi­tutkin­natkin ovat vielä kesken. Vaikea on myös ymmärtää, kuka olisi oikeampi anta­maan asi­as­ta lausun­to­ja kuin syyte­harkin­nas­ta vas­taa­va ja esi­tutkin­nan suun­taamiseen osal­lis­tu­va syyttäjäviranomainen.

 23. Sep­po: Ilmankos pelimo­nop­o­lin säi­lyt­tämis­es­tä val­lit­see niin liikut­ta­va poli­it­ti­nen kon­sen­sus. Se tuot­taa poli­itikoille tuki­ra­haa, mak­saa osan val­tion menoista ja sieltä irtoaa aina sil­loin täl­löin lois­ta­va huip­pu­palkkainen työpaikkakin.

 24. Eikö kaikkien eduskun­taan pyrkivien kansane­dus­ta­jakan­di­taat­teien tulisi julis­taa sitä, että ilman rahaa ei ole pääsyä julk­isu­u­teen eikä vaali­ra­han myötä eduskun­taan. Kun raha­ton ei saa näkyvyyt­tä, vaik­ka kuin soit­telisi huuli­harp­pua toril­la kuten Suti Ait­tonie­mi kykeni.

  Miten jos olisikin niin, että PM:n ja VM:n paik­ka mak­saisi puuolueelle 5 miljoon­aa euroa ja muiden apu­värähtelijöi­den paikat mak­saisi 2 miljoon­aa euroa per min­is­terin paikka.

  Näin puolueet ken­ties eivät aivan pän­tiönään kas­vat­taisi min­is­te­rien paikko­ja kon­tolleen, vaik­ka kuin olisi tasa-arvoa julis­tet­tu min­is­te­rienkin paikko­jen suhteen.

 25. Sep­po S: “Nyt olisi jo korkea aika perus­taa Suomeen puoluee­ton perustuslakituomioistuin.”

  Kyl­lä!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *