Epäonnistunut kuntaliitos ja paikallinen identiteetti

Olen tarkoituk­sel­la jät­tänyt kom­men­toimat­ta Päi­jät-Hämeen kun­tali­itos­selvi­tys­tä, kos­ka työtä ja har­ras­tuk­sia ei pidä sekoit­taa. Kun pro­jek­ti läh­estyy lop­puaan, käyn läpi mikä meni vikaan. Kir­joituk­sia tulee tähän sar­jaan usei­ta. Ei aivan välit­tömästi, kos­ka min­ul­la on vähän mui­ta kiireitä.

Han­ke kaa­tui pelkoon paikallisiden­ti­teetin häviämis­es­tä ja siitä, että päätös­val­ta karkaa kauas. Tämä näkyi aivan jär­jet­tömis­sä vas­taväit­teis­sä, joi­hin oli vaikea vas­ta­ta, kos­ka argu­men­tit oli­vat päät­tömiä. ”Kaup­pamme siir­tyvät Lah­teen, jos kun­tara­ja pois­tuu”, niin kuin kun­tara­ja olisi jokin rajoite kau­pan sijoit­tumiselle. Täl­laisen väit­teen taustal­la oli ahdis­tus ja se ahdis­tus kohdis­tui aivan oikein paikallisu­u­den mene­tyk­seen. Kau­pan sijoit­tumis­es­ta en voin­ut yhtyä kysyjän mielip­i­teeseen, mut­ta tuos­ta ahdis­tuk­ses­ta olin kovin samaa mieltä.

Päi­jät-Hämeessä yritet­ti­in maakun­nan suu­ruista kun­tali­itos­ta. Pääosa kun­tien tehtävistä oli aivan järkevää siirtää maakun­nalle. Mut­ta ei kaikkea. Paljon on ollut puhet­ta siitä, että Ran­skas­sa on paljon pieniä kun­tia. Ne tehtävät, jot­ka Ran­skas­sa on kun­nal­la, kan­nat­taa jät­tää paikallis­es­ti, vaik­ka kyläko­htais­es­ti päätettäviksi.

Tähän han­kkeeseen yritet­ti­in nivoa niin radikaali kun­nanosademokra­tia kuin vain kun­ta­la­ki suo. Se vain ei suo paljon. Ei ollut mah­dol­lista vali­ta Kärkölän kun­nanosaval­tu­us­toa suo­ril­la vaaleil­la, vaan jouduin ehdot­ta­maan kaupung­in­val­tu­us­ton nimeämää Kärkölän alue­lau­takun­taa.  Var­maankin siinä olisi nou­datet­tu kärköläläis­ten tah­toa, mut­ta ymmärsin epäluulon.

Jos olisi ollut mah­dol­lista ehdot­taa aluekun­ta­mallia, mukaan olisi tul­lut koko Päi­jät-Häme Ori­mat­tiloi­neen ja Sys­m­i­neen. Aluekun­ta­mallis­sa aluekun­nalle (= maakun­ta)  siir­retään ter­vey­den­hoito ja yleiskaavoitus ja var­maankin koulu­toi­mi suurelta osin, mut­ta päiväko­tien jär­jestämi­nen ja muut hyvin paikalliset asi­at jätet­täisi­in peruskun­nil­la, niin san­o­tu­ille kol­men lennin kun­nille. Molem­pi­in, aluekun­ti­in ja peruskun­ti­in val­tu­us­tot val­i­taan suo­ril­la vaaleilla.

Tämä aja­tus hylät­ti­in PARAS-han­kkeen yhtey­dessä, mut­ta siihen kan­nat­taisi pala­ta. Seu­raa­vat selvi­tyk­set saataisi­in maali­in ja Päi­jät-Hämeessäkin alet­taisi­in uudestaan

.

66 vastausta artikkeliin “Epäonnistunut kuntaliitos ja paikallinen identiteetti”

 1. Minus­ta esit­tämäsi ratkaisu oli huono. Sen sijaan, että olisi lähdet­ty liit­tämään kun­tia yhteen, pitää Lahti liian suure­na yksikkönä jakaa. Sil­loin saadaan tas­apain­oinen seutukunta.

 2. Kehotan muuten luke­m­ana tämän, vaik­ka se ei kovin kehu­va olekaan:

  http://aulabaari.net/modules.php?name=AulabaariFoorumit&op=showthread&id=5&rid=1638301

  Olen aika lail­la samaa mieltä Mat­ti G:n kanssa siitä, että kun­tali­itok­set näyt­tävät yhä vähem­män järkeviltä ratkaisuil­ta kun­tat­alouden ongelmi­in. Pienet kun­nat ovat hallinnoltaan tehokkai­ta. Mikään kun­ta ei ole hallinnoltaan niin suuri ja byrokraat­ti­nen kuin se suurin eli Helsin­ki; siel­lä asukasko­htaiset menot ovat sitä luokkaa että samaa pääsee vain Utsjoen sosioekonomisel­la ja maanti­eteel­lisel­lä rakenteella.

  Pienet kun­nat liit­toutu­vat jo niis­sä asiois­sa, mis­sä se on järkevää. Kun­tali­itok­sil­la voidaan saa­da säästöjä niin, että lopete­taan liitok­sen jäl­keen palvelui­ta (kuten esimerkik­si Hämeen­lin­nas­sa on tehty). Mut­ta tämä tarkoit­taa ihan oikeasti sit­ten myös sitä, että kau­patkin viedään, kos­ka julk­isten palvelu­iden lähtiessä läh­tee myös paikalli­nen palvelui­ta verovaroil­la tuot­ta­va ja kau­pas­sakin käyvä julkisen sek­torin työntekijä.

  Suomen kun­tien ongel­ma ei ole se, että byrokra­ti­aan kuluisi hirveästi rahaa. Ongel­ma on se, että val­tio sälyt­tää kun­nille koko ajan lisää tehtäviä ja vas­tui­ta, mut­ta ei anna näitä tehtäviä vas­taavaa rahoi­tus­ta. Kun­nal­liset hyv­in­voin­ti- ja muut palve­lut on säädet­ty koko maa­han “one size fits all” ‑peri­aat­teel­la, ja vaik­ka Helsingillä on (kivi­hi­iliener­giaa tehokkaasti myymäl­lä) siihen varaa, muul­la Suomel­la ei ole.

 3. Han­ke Suur-Lahdes­ta oli yhtä kuin tuote markki­noil­la. Jos, joku on eri mieltä, niin selit­täköön eron. 

  Sanois­itko marikki­noimas­tasi hulavetkut­times­ta, että tyh­mät kulut­ta­jat eivät nyt osta­neet tuotet­ta, vaik­ka oli niin hyyyyyvä? Että niil­lä oli kaiken­laisia kum­mallisia asen­tei­ta tuotet­ta vastaan… ?

  Jos tuote oli oikeasti hyvä, niin ainakin markki­noin­ti oli sit­ten oli luoka­ton­ta. Ota nyt jotain vas­tu­u­ta selvi­tys­miehenä ja neu­vot­teli­jana asi­as­ta. Aikamoinen työ tehti­in ja lop­putu­los nolla.

 4. Näin­hän se on — olen jo parikym­men­tä vuot­ta ollut sitä mieltä, että kun­tali­itok­set eivät ole taloudel­lisia eivätkä hallinnol­lisia kysymyk­siä vaan nimeno­maan idetiteettikysymyksiä.
  Arvoituk­sek­si onkin jäänyt se, että kun nyky­istä kun­ta­lakia säädet­täessä esil­lä oli kun­tay­htymä­malli, joka on käytössä Sak­sas­sa ja Suomen seu­rakun­tay­htymis­sä ja jon­ka mukaan kun­nat oli­si­vat säi­lyt­täneet iden­ti­teet­tin­sä, mut­ta menet­täneet taloudel­lisen itsenäisyyten­sä. Lop­putu­los oli kuitenkin se, että kun­tain­li­it­to­jen nimi muutet­ti­in kun­tay­htymik­si ja alku­peräi­nen idea hävitet­ti­in. Miksi?
  Olen edelleen sitä mieltä, että iden­ti­teetin säi­lyt­tämi­nen saat­taisi palvel­la taloudel­lista järkevyyttä.

 5. Pikkuisen ihme­tyt­ti kun kuulin tästä selvi­tyk­ses­tä. Kun tietää päät­täjien asen­teen yleen­sä, sekä varsinkin selvi­tys­mies Soin­in­vaaran, kun­tali­itok­sia kohtaan, niin ei voi kuin ihme­tel­lä, että mitä varten vaivaudut­ti­in tekemään tämä selvitys.

  Olen ehkä väärässä, mut­ta kait se ole­tus nyt on, että selvi­tys­mies suosit­telee liitok­sen toteut­tamista ja perus­teet kek­sitään tuke­maan halut­tua lop­putu­losta. Ja selvi­tyk­sen lop­putu­los tietysti on, että kun­tali­itok­ses­ta seu­raa kaikille vain kaikkea hyvää ja erinomaista.

 6. Kyl­lä se kaup­pa mon­es­sa tapauk­ses­sa lop­puu, kun tyylinä on sijoit­taa kun­tatyön­tek­i­jät kesku­s­paikkaan. Pienessä kun­nas­sa se on iso lovi päivit­täisessä asiakaskunnassa.

  Samoin posti­palvelu­la­ki sanoo, että jokaises­sa kun­nas­sa on olta­va posti. Posti on kun­tali­itok­sen perus­teel­la voin­ut lopet­taa toimipaikkoja.

  Liiken­nevaku­u­tus­mak­sut nou­se­vat ym. mon­ta asi­aa yksi­tyiseltä sek­to­ril­ta, joi­ta kun­tali­itos­selvi­tyk­sis­sä ei ote­ta lainkaan huomioon.

 7. Kun­tali­itosasioi­hin liit­tyvät niin vah­vat tun­teet, että tilas­toaineis­to­jen ja malli­ratkaisu­jen pain­oar­vo jää tosi­asial­lis­es­ti pienek­si. Hämäläiset var­too­vat aikansa. Salosta, Hämeen­lin­nas­ta, Kou­volas­ta ja muista jo toteute­tu­ista laa­joista kun­tali­itok­sista saadaan aika hitaasti mitään selkeää argu­men­taa­tio­ta vas­taavien jär­jeste­ly­jen puolloksi.

  Tuo maakun­ta — pienkun­ta-malli taitaa jäädä vain kain­u­u­lais­ten ilok­si. Olisi hyvä, jos sitä voisi kun­nol­la kokeil­la rin­ta­mail­lakin eikä vain tyh­jenevässä maakun­nas­sa. Helsin­gin seu­tu tulee näin äkisti mieleen.

 8. Jutus­ta saa sen mieliku­van, että liitok­set oli­si­vat “se oikea tie eteen­päin”. Eikö ole asioi­ta, jot­ka hoitu­vat parem­min pienis­sä piireis­sä ja asioi­ta, jot­ka hoitu­vat parem­min isois­sa piireis­sä? Voisi olla luon­te­vaa rak­en­taa oop­per­at­a­lo Helsinki­in, keskus­sairaala Lah­teen, mut­ta hoitaa van­huk­set mah­dol­lisim­man lähel­lä koti­aan? Pitäisikö tämän hier­arkian alin taso (pienet kun­nat) pois­taa, vai olisiko mah­dol­lista hoitaa hom­mat kun­tien yhteistyönä ja aluel­lisi­na ja val­ti­ol­lisi­na han­kkeina sil­loin kun niitä kan­nat­ta keskit­tää? Eikö ole hyvä jos ihmiset koke­vat kun­nan omak­seen ja halu­a­vat paikallista itseään lähel­lä ole­vaa päätök­sen­tekoa (myös laa­jem­paa yhteistyötä koske­vis­sa asioissa)?

  On tot­ta että lukuisat pienet kun­nat eivät ehkä hel­posti pääse yhteisym­mär­ryk­seen siitä miten ja mis­sä alueel­lisia palvelui­ta tulisi tar­jo­ta. Mut­ta jos kun­tia halu­taan patis­taa järkeväm­pään päätök­sen­tekoon ja järkeväm­pään yhteistyöhön, val­tio voisi käyt­tää kep­piä ja porkkanaa myös yhteistyöku­vioidn kehit­tämiseen eikä vain kun­tien (ja kun­tata­soisen päätök­sen­teon) lakkaut­tamiseen (kuten nyt näyt­tää käyvän).

 9. Ehkä on tarpeen pala­ta psykol­o­giseen lähtöruutuun?

  Monille meistä on tärkeää kokea, että mei­dän juuremme ovat jos­sakin, varsinkin jos olemme asuneet pitkään samal­la paikkakun­nal­la, jos sukuamme on asunut paikkakun­nal­la use­ampia sukupolvia ja olemme kiin­tyneet paikkakun­taan. Paikkakun­nan nimeen voi täl­löin olla lataan­tuneina vahvo­ja tun­nesiteitä, vaik­ka ratio­naalises­sa arvioin­nis­sa sil­lä nimel­lä (tai sen itsenäisyy­del­lä) ei olekaan mitään merkitystä.

  Pienel­lä paikkakun­nal­la ihmiset myös koke­vat, että päät­täjät ovat heitä lähempänä, päät­täjiä voidaan myös tun­tea henkilöko­htais­es­ti. Päätök­sen­teon karkaami­nen kauas kasvot­tomaan suureen kaupunki­in voi tun­tua ihmi­sistä tur­vat­toma­l­ta, vähen­tää hei­dän kon­trol­lia ja päätös­val­taa omas­ta ympäristöstään tai ainakin sen tunnetta.

  Kaup­po­jenkaan karkaami­nen ei vält­tämät­tä ole täysin jär­jetön pelko, sil­lä yhden suurem­man kun­nan sisäl­lä muut­toli­iken­net­tä kun­nan keskus­tan suun­taan voisi helpom­min palvelu­jen keskit­tyessä tapah­tua. Täl­löin syr­jäseu­tu­jen näivet­tyessä näivet­ty­i­sivät myös niiden palve­lut, kuten kyläkau­pat. Myös kaavoitus­päätök­set karkaisi­vat omista käsistä.

  Ei myöskään pidä vähätel­lä poli­it­tis­ten juopi­en todel­lisu­ut­ta. Jos suuri keskuskun­ta on kokoomuk­sen ja sos. demokraat­tien hallinnas­sa, voi ympäröiville keskus­tan hallinnas­sa oleville maaseu­tukun­nille tun­tua liian suurelta kuilul­ta liit­tyä “omas­ta komen­nos­ta” “vier­aan komentoon”.

  Kaup­po­jen häipymisen lisäk­si voidaan pelätä kyläk­oulu­jen lakkaut­tamisia, yleisem­min syr­jäseu­tu­jen ohi kat­somista suurem­man kun­nan bud­jetis­sa jne.

  Ei näistä psykol­o­gi­sista näkökul­mista ole yllät­tävää, että läh­es poikkeuk­set­ta suuret kun­nat yhdis­tämisiä kan­nat­ta­vat ja pienet niitä vastustavat.

  Nämä tek­i­jät ovat sel­l­aisia, että ne eivät vält­tämät­tä ollenkaan näy “teknokraat­tises­sa” ana­ly­y­sis­sa siitä, miten palve­lut voitaisi­in halvimmalla/tehokkaimmin tuot­taa ‘talousalueel­la Y’.

  Vielä kun lisätään maaseu­tu­jen oma­nar­von­tun­toon aidosti liit­tyvä kaupunki­lais­ten kyräi­ly (“kuka oikein luulet olevasi meille sanomaan kuin­ka asi­at tääl­lä hoitaa”) niin todel­la sovitellen, myötäillen ja kul­mia silotellen pitäisi pieniä kun­tia läh­estyä, jot­ta men­estyk­ses­tä voi olla toivoa.

  Varsinkaan, jos pienel­lä kun­nal­la ei edes ole omaa taloudel­lista moti­vaa­tio­ta liitok­seen! Kuten Turun ympäristössä, jos­sa ympäryskun­nil­la menee isoa naa­puria parem­min, johtuen osin hyvä­tu­lois­t­en ‘repub­likaanien’ houkuttelusta.

 10. Mikä ihme ihmisiä/valtuutettuja vaivaa, kun eivät ymmär­rä vii­saiden esit­tämää ratkaisua ongelmi­in? Ihmi­sis­sä vai vii­sais­sa vika?

 11. Sanois­itko marikki­noimas­tasi hulavetkut­times­ta, että tyh­mät kulut­ta­jat eivät nyt osta­neet tuotet­ta, vaik­ka oli niin hyyyyyvä? Että niil­lä oli kaiken­laisia kum­mallisia asen­tei­ta tuotet­ta vastaan… ? 

  Näin (ohjelmisto)tuotebisneksessä jonkin ver­ran töitä tehneenä täy­tyy tode­ta, että juuri noin­han se san­o­taan tuot­teen flopates­sa. “Markki­nat eivät vain vielä olleet valmi­it tälle kon­sep­tille” jne…

  Eikä kysymys tietenkään oikeasti palaudu siihen onko tuote hyvä/huono ja kulut­ta­jat tyhmiä/fiksuja, vaan tuot­teel­la on joitain omi­naisuuk­sia, ja kulut­ta­jil­la toisia tarpeita/toiveita. Nämä joko kohtaa­vat kohtu­ullisen hyvin, tai sit­ten eivät. Tuot­teen hyvyys ei takaa men­estys­tä, eikä huo­nous men­estyk­sen puutetta.

  Sik­si on ihan rel­e­vant­tia pohtia, mik­si tuote ei kel­van­nut kulut­ta­jille, eikä vain ruve­ta valit­ta­maan sen huonoutta.

  Että analo­giasi on oikeas­t­aan ihan hyvä, mut­ta sen perus­teel­la vetämäsi tai ainakin vih­jaile­masi johtopäätök­set taas metsässä.

 12. Uusi kun­ta ‑han­kkeessa tapah­tui sel­l­ainen suuri virhe, että lähdet­ti­in liian ylhäältä alas ‑men­tal­i­teetil­la liikkelle, jol­loin ihmiset koki­vat koko liitok­sen Helsin­gin her­ro­jen sanelupolitiikkana. 

  Selvi­tys myös lähti liikaa negati­ivis­ten asioiden korostamis­es­ta ja pelot­telus­ta, etteivät kun­nat tule pär­jäämään ilman liitos­ta. Tämä oli omi­aan herät­tämään vah­van emo­tion­aalisen vas­tarin­nan, mikä minus­ta on aivan ymmär­ret­tävää. Olisi pitänyt pain­ot­taa kunkin kun­nan vahvuuk­sia ja tuo­da esi­in ajat­telua, että nämä vahvu­udet yhdessä ovat ennen­näkemätön voimavara Päi­jät-Hämeen seudulle. 

  Nyt ihmisiltä yritet­ti­in nui­ja itse­tun­to maan­rakoon ja kos­ka pikku­paikkakun­tien ihmis­ten iden­ti­teet­ti on hyvin voimakkaasti sidok­sis­sa kun­tara­joi­hin, niin onnis­tu­misen mah­dol­lisu­udet oli­vat heikot täl­lä konseptilla. 

  Osmo sai paljon huonoa palautet­ta asukkaiden kuulemisti­laisuuk­sista ja myös kun­tapäät­täjiltä. City-vihreä stadi­lais­poli­itikko ei ollut oikea val­in­ta tehtävään. Myös Osmon tietyt per­soon­al­lisu­u­den piir­teet eivät aina ole omi­aan täl­laiseen neu­vot­telu­asetel­maan, kuten Osmo itsekin Hesarin haas­tat­telus­sa myönsi. 

  Otso,

  En sanonutkaan, etteikö tuote voisi olla hyvä ja silti flopa­ta (tai en ainakaan tarkoit­tanut niin). Sanoin, että markki­noin­ti on sil­loin pielessä. Kyl­lähän markki­noin­ti­in kuu­luu markki­noiden toivei­den ja tarpei­den kar­toit­ta­mi­nen ennen kuin tuote lanseer­ataan. Tässä on sil­loin epäon­nis­tut­tu oli kyseessä sit­ten ohjelmis­to tai kun­tali­itos, jos hom­ma ei myy. 

  Mikä Otso tässä nyt on min­ul­la pielessä, tarken­taisitko? Ja mitä vih­jailen? Toki tämän kaltaiset han­kkeet ovat monien asioiden sum­ma, mut­ta kat­son, että tämä oli myös Osmon henkilöko­htainen epäon­nis­tu­mi­nen. Ei min­un mitään vih­jail­la tarvitse, vaan ihan suo­raan sanon.

 13. “Mikä ihme ihmisiä/valtuutettuja vaivaa, kun eivät ymmär­rä vii­saiden esit­tämää ratkaisua ongelmi­in? Ihmi­sis­sä vai vii­sais­sa vika?”

  Vietin muu­ta­ma viikko sit­ten Lah­den seudul­la viikon­lop­un van­han Indone­sian pro­jek­tiryh­män kanssa van­ho­ja muistellen.
  Siinä sivus­sa tuli kuun­nel­tua radio­takin ja siel­lä käyti­in kiivas­ta keskustelua yhdistymisestä
  Osmo sai aika kovaa arvostelua;Yksi korvi­in pistänyt oli Osmon lupaus, että paran­netaan julk­ista liiken­net­tä, jot­ta asioin­ti keskuk­seen helpot­tuu- Nyt vuoro­ja ollaan kuitenkin lakkaut­ta­mas­sa hal­li­tuk­sen toimien vuoksi.Käsitin mielip­i­teen ker­to­jas­ta , että lakkau­tuk­set kos­ket­ta­vat eri­tyis­es­ti Lah­den seutua

 14. Vep­säläi­nen:

  Tuo maakun­ta – pienkun­ta-malli taitaa jäädä vain kain­u­u­lais­ten ilok­si. Olisi hyvä, jos sitä voisi kun­nol­la kokeil­la rin­ta­mail­lakin eikä vain tyh­jenevässä maakun­nas­sa. Helsin­gin seu­tu tulee näin äkisti mieleen.

  Joo mut­ta siinä Kain­u­un mallis­sa on vaan yksi iso val­u­vi­ka, maakun­ta­hallinnol­la ei ole vero­tu­soikeut­ta. Kun­nat mak­sa­vat tas­apros­ent­tio­su­u­den vero­tu­lois­taan maakun­nalle jol­la on sit­ten vas­tuu palvelu­jen jär­jestämis­es­tä. Seu­raus on sit­ten että kun­nat syyt­tää palvelu­jen puut­teista maakun­ta­hallintoa ja maakun­ta­hallinto rahan puut­teesta kun­tia. Ja Kain­u­us­sa on kuitenkin käytän­nössä yksipuoluejärjestelmä.

  Tästä yksi päät­tää ja toinen mak­saa mallista on Helsin­gin seudul­la jo ihan tarpeek­si koke­muk­sia. Riip­pumat­ta siitä että onko val­ta ja vas­tu­ut kun­nal­la vai jonkin­laisel­la maakun­ta­hallinnol­la, niin ne pitää olla jos­sain eikä pitkin poikin maakun­taa ja hallintorak­en­tei­ta. Se vas­taa joka päät­tää ja se mak­saa joka päättää.

 15. Kau­pan keskit­tymistäkin on tutkit­tu, ainakin Oulun yliopis­tossa ja yksi tulos on se, että haja-asu­tusalueil­ta kau­pan palve­lut häviävät nopeam­min kuin ostovoima — kaup­pa keskit­tyy, vaik­ka osta­jia maaseudul­la vielä olisikin. Kun­tara­joil­la ei ole merkitystä.

 16. Absur­dei­hin väit­teisi­in on aina äkkiseltään mah­do­ton vas­ta­ta. Häm­mästyt­tävää on se kuin­ka paljon sel­l­aiset keräävät ääniä.

  Talouden tule­vaisu­us pakot­taa kun­tali­itok­si­in, joten kun suun­nitel­ma on jo tehty, niin sitä polkua kul­je­taan kun aika tulee.

 17. Kun­tali­itos­selvi­tyk­set ovat olleet täysin yksipuolisia, jopa epä-älyl­lisiä. Tilataan sel­l­ainen selvi­tys­mies, joka kan­nat­taa liitos­ta ja tulos on sen mukainen. Liitos on teille hyvä, muu on huono, on tutkimuk­sen sisältö.

  Pitäisi olla rin­nal­la ver­tail­e­va selvi­tys, joku selvit­täjä, joka suh­tau­tuu liitok­si­in kri­it­tis­es­ti, tai ainakin realistisesti.

  Kou­volan kun­tali­itos on kom­puroimas­sa pahem­man ker­ran, talous on ajau­tu­mas­sa suureen ahdinkoon. Selvi­tys­mies maalasi tähdet taivaalle liitok­sen puoles­ta ja päät­täjät taput­ti­vat. Selvi­tys ei sisältänyt mitään kiel­teistä, pelkästään uhkaku­via, ellei liitos­ta syn­ny. Nyt sit­ten ihme­tel­lään, miten näin pääsi tapahtumaan.

 18. Mah­toiko­han huoli kaup­po­jen siir­tymis­es­tä olla absurdi?

  Blogin­pitäjän use­asti tois­ta­ma pääar­gu­ment­ti suurkun­tien puoles­ta on se, että yhteiskun­tarakenne on jo hajau­tunut haitallis­es­ti ja näivettävästi.

  Tästä, ja sitä kaut­ta suurem­pi­en kaavoitusyk­siköi­den tarpeesta olen täysin samaa mieltä. Nyky­menol­la jatkamisen yhteiskun­nalli­nen infra‑, ener­gia- ja ajan­hukkakus­tan­nus on tolkuton.

  Mut­ta jos tode­taan että yhteiskun­tarakenne on hajau­tunut, niin mitä se tarkoit­taa sel­l­aisen kannal­ta, joka jo tänään asuu haja-asu­tusalueel­la? Pahoit­te­len, jos tämän sanomi­nen ääneen tarkoit­taa että suurem­pia kun­tia on vaikeampi markki­noi­da, mut­ta min­un mielestäni jot­ta asi­as­sa oltaisi­in johdon­mukaisia on uskallet­ta­va sanoa ääneen, että kokon­aisu­u­den kannal­ta osan hajal­laan ole­vista niin julk­i­sista kuin kau­pal­li­sista palveluista on syytäkin keskittyä.

  Tulevil­ta hal­li­tuk­sil­ta ja eduskunnal­ta tarvi­taankin asi­as­sa napakkaa otetta:

  - Jos kun­nan tehtäviä ja oikeuk­sia ei ole kant­tia lait­taa uus­jakoon, pitäisi olla selkärankaa sanoa käsi ojos­sa jo lähivu­osi­na oleville “Heinoloille”, että val­it­sitte 2010 itse­hallinnon hyvässä ja pahas­sa, maatkaa kuten petasitte …

  - … tai sit­ten pakkoli­itosten nui­jimiseen muutenkin kuin pitkän teko­hen­gi­tyk­sen jälkeen

  - Jos näi­hin kumpaankaan ei löy­dy kant­tia niin rima sen kun nousee — ei auta kuin tasaval­taan kun­non hallintore­mont­ti, jos­sa yksikölle nimeltä “kun­ta” ei jää juurikaan sanan­si­jaa kaa­va- tai sairaanhoitoasioissa

  Minä en usko kivaki­vaki­va-markki­noin­nin mah­dol­lisuuk­si­in tässä asi­as­sa oikeas­t­aan lainkaan. Siitä vaan Sarasvuo­laises­sa myyn­ti­hengessä Kauniaisiin/Hollolaan/Siilinjärvelle/Naantaliin main­os­ta­maan, jut­tele­maan, jär­jestämään asukasil­to­ja jois­sa ollaan kohteliai­ta ja aidosti huo­lia ymmärtäviä.

  Sovit­telun, myötäi­lyn ja hien­o­varaisu­u­den jäl­keen selkäy­d­in­vas­taus “en kan­na­ta” muut­tuu infor­moitu­un mielip­i­teeseen “muut mielel­lään mut­ta ei me”.

  Ja ongel­ma jää.

  Point­ti­ni on, että asi­as­sa ei pitäisi jäädä niin pikku- ja kehyskun­tien ton­tin­o­mis­ta­jien vangik­si, että hei­dän mielip­i­teen­sä — joka ei siis ole aina suinkaan absur­di — jar­rut­taa asian lop­ut­tomak­si suoksi.

 19. Mik­si tavoitel­tu­ja hyö­tyjä ei voitaisi saavut­taa kun­tien alueel­lisel­la yhteistyöl­lä, ja jos tälle on esteitä, säätämäl­lä nämä esteet pois­tavia lake­ja eduskunnassa?

  Mieleen hiipii kysymys siitä, että kuin­ka suuri merk­i­tys kun­tien yhdis­tämisen innos­sa on ilmastonmuutoksella?
  Mitä osaa tämä näyt­telee? Helsin­gin kaupunkisu­un­nit­telus­sa suur­ta, joten mik­si ei myös yleisemmin?

  Perus­teet:

  Uusi suurkun­ta vie alem­man vero­tuk­sen houku­tuk­sen republikaanilähiöiltä.

  Suurkun­nan saa­ma val­ta keskit­tää palvelui­ta väistämät­tömästi autioit­taa aikaa myöten syr­jäseu­tu­ja (so. ml. pienem­piä van­ho­ja liitoskun­tia) ja saa ihmisiä muut­ta­maan lähem­mäk­si uuden suurkun­nan van­haa keskuskun­taa (jon­ka väk­iluku jo alku­jaan voi ylit­tää ympäröivien van­ho­jen liitoskun­tien yhteen­las­ke­tun väkiluvun).
  Tämä kehi­tys lyhen­tää ihmis­ten työ­matko­ja, vähen­tää omakoti­taloa­sum­ista sekä antaa parem­mat edel­ly­tyk­set joukkoli­iken­teen suun­nit­telulle ja korkeam­malle käyttöasteelle.

  Tästä heräävät seu­raa­vat kysymykset:

  Onko syr­jäseu­tu­jen autioit­tamiseen ja elin­voimaisu­u­den tyre­hdyt­tämiseen — tois­es­ta näkökul­mas­ta asumisen keskit­tämiseen — tähtäämi­nen tietoinen poli­it­ti­nen pyrkimys?

  Onko rehellistä, jos tämä tavoite puetaan pakon vaat­teeseen? Onko tätä kir­joitet­tu asianomaisille auki? Suo­raan san­ot­tuna; vale­hdel­laanko ihmisille? Ovatko hei­dän huolen­sa perustel­tu­ja, mut­ta sitä ei halu­ta myön­tää vaan kuvataan esimerkik­si “päät­tömäk­si argumentiksi”?

  Kär­jis­te­tysti, onko kun­ta­su­un­nit­teli­jal­la ketun­hän­tä kainalossa? 

  Hie­man provosoivaa, mut­ta mielestäni ainakin osin aiheel­lista epäluuloisuutta.

 20. Heinolan kaupung­in­jo­hta­ja sanoi lehti­maas­tat­telus­sa, että heil­lä on niin suuri rahalli­nen omaisu­us (myivät aikanaan Hämeen sähkön osu­u­den), että he pystyvät mak­samaan kos­ka tahansa velka­nsa pois. Ymmär­rän hyvin Heinolan päät­täjiä, rahas­ta­han tässä on kyse.

 21. Kun­tali­itok­sis­sa ei minus­ta pitäisi ensisi­jais­es­ti edes tavoitel­la säästöjä. Parem­pi tavoite olisi demokra­t­ian palauttaminen.

  Tääl­lä Kou­volan seudul­la oli nip­pu kun­tia, joiden tehtävät oli­vat ajan myötä kutis­tuneet melko olemat­tomik­si. Tärkeim­mät tehtävät oli­vat kun­nan nimen ja per­in­teikkään vaaku­nan vaal­im­i­nen. Näi­hin perin­ney­hdis­tyk­si­in sit­ten valit­ti­in val­tu­utet­tu­ja vaaleis­sa, joi­ta myös per­in­teitä kun­nioit­taen kut­sut­ti­in edelleen kunnallisvaaleiksi.
  Kun­nal­lis­ten palvelu­jen tuot­ta­mi­nen oli kuitenkin suurim­mak­si osak­si siir­ret­ty eri­laisille kun­tay­htymille, jois­sa ei ollut ensim­mäistäkään demokraat­tisil­la vaaleil­la valit­tua luot­ta­mus­mi­estä, vaan kaik­ki edus­ta­jat oli käh­mit­ty kasaan puoluei­den kabinettikokouksissa.

 22. Pekka: “…Pienet kun­nat ovat hallinnoltaan tehokkai­ta. Mikään kun­ta ei ole hallinnoltaan niin suuri ja byrokraat­ti­nen kuin se suurin eli Helsin­ki; siel­lä asukasko­htaiset menot ovat sitä luokkaa että samaa pääsee vain Utsjoen sosioekonomisel­la ja maanti­eteel­lisel­lä rakenteella…”

  Jokainen vähääkään johtamista ymmärtävä ymmärtää tuon. 🙂 Vielä liian har­va uskaltaa sanoa ääneen, että seu­raa­va kun­ta­jako-ongel­ma, joka tulee ratkaistavak­si, on pääkaupunkiseudun mam­mut­tien purkaminen.

  Kun pide­tään noin 20 000 asukas­ta keskimäärin onnis­tuneena ratkaisuna, niin äkkiä lask­ien pelkästään Helsingistä pitää leipoa kolmekym­men­tä itsenäistä kun­taa, ennen kuin hallintoa on saatu tehostet­tua riittävästi!

 23. Tääl­lä Turun seudul­la on pyörähtänyt käyn­ti­in Akseli-kun­tay­htymä (2011 alus­ta) (Masku, Nou­si­ainen, Mynämä­ki). Tutus­tu Osmo myös siihen, jos et vielä ole. Ensin yhteen sosi­aalia ja ter­veyt­tä, ja vähän muu­ta. Siten mah­dolis­es­ti muu­ta, eli lop­ul­ta kaik­ki, tai sit­ten ei???
  Turun seudul­la se menee niin, että ensin naa­purikun­nat yhdis­tyvät, ja kas­va­vat. Mut­ta Turku­un ei kukaan tule liit­tymään, (vaik­ka ehkä itse niin ajat­telisin ole­van järkevää). Tääl­lä tulee ehkä rak­en­tu­maan jokin aivan uusi malli, eikä se ole vält­tämät­tä ihan huono. (Eipä tai­da lop­ul­ta edes Van­taa yhdis­tyä Helsin­gin kanssa, samo­ja pohd­in­to­ja siellä.)
  Turus­sa olisi myös lap­siper­heille kaavoitet­tavaa maa­ta, jos sitä vain kaavoitet­taisi­in (so. ok-asun­to­ja) (sivuhuomio).
  Esimerkik­si Raisio on sopi­van kokoinen kaupun­ki hoita­maan asioi­ta tehokkaasti.
  Olen kallis­tu­mal­la käsi­tyk­selle, että kun­tia (ja kun­nan­val­tu­us­to­ja = lähidemokra­tia) ei tarvitse yhdis­tää vaan toim­into­ja (ja suurin osa).
  Seudulli­nen iden­ti­teet­ti on joskus tärkeäm­pää kuin ekon­o­mistien luvut. Tämä pitäisi ymmärtää. Se on vähän sama asia kuin joku yrit­täisi muut­taa mei­dän han­kilöko­htaista iden­ti­teet­tiämme. Muu­tos on hidas­ta. Ja ensim­mäi­nen reak­tio on tor­jun­ta. “Kyl­lä minä tiedän, kuka minä olen!” Kos­kee myös kuntaa.

 24. az,

  Älä nyt vain­o­harhaisek­si rupea!

  Ainakin liiken­teen suh­teen (tuon voin näyt­tää!), ja hyvin luul­tavasti muidenkin asioiden suh­teen, (ekol­o­gis­es­ti) tehokkain yksikkö on jos­sain 50 000 asukkaan luokas­sa. Kun­tali­itok­si­in tuos­ta ei saa mitään kanttia.

  Ymmär­rän hyvin Osmon pet­tymyk­sen, ja näen ongel­mankin ole­van vähän saman suun­tainen kuin hänen kuvail­lun­sa: koko hal­in­toma­lli on rik­ki. Meil­lä on hevoskyy­ti­aikaan (hevosel­la piti päivä­matkana päästä “keskus­taan” ja takaisin) raken­net­tu­ja kun­tia, se ei ole järkevää.

  Kun­tien liit­tämi­nen yhteen on nyt sit­ten nähty vas­tauk­sek­si tämän “type­r­yy­den” kor­jaamiseen. Se ei toimi.

  Syy, mik­sei se toi­mi on se, että sama malli, eli kun­nan todel­la suuri määräämisoikeus asiois­taan riip­pumat­ta mm. naa­purikun­nista, perus­tuu samaan ole­tuk­seen: ei sieltä naa­purista kuitenkaan tääl­lä käy­dä (hevosel­la ei jär­jel­lisessä ajas­sa ehdi). Se on tuon “itsemääräämisoikeu­den” fun­da­ment­ti perus­ta: ei sinne kukaan, ei edes val­tio, ole voin­ut tul­la neu­vo­maan, kos­ka olisi ottanut liikaa aikaa lähetel­lä vieste­jä ja kuun­nel­la tuloksia.

  Eivät nämä ongel­mat ratkea kun­tia yhteen­lit­tämäl­lä — luul­tavasti pahenevat.

  Pitää miet­tiä sitä, mikä val­tion, kun­tien ja mah­dol­lis­ten välik­er­rosten suhde on. Minä en tiedä, mut­ta lehtikir­joi­tusten perus­teel­la Osmo ainakin on miet­timässä asi­aa. Toivoisin, että muutkin miettisivät.

  Ja Osmo,
  Omien virhei­den mure­htimi­nen on hyvä, mut­ta kor­tit ovat ne jot­ka päät­tävät pelin; oikein pelat­tu ei ole huono, vaik­ka takki­in tulisikin 🙂

  Kari

 25. az:n huoli palvelu­jen keskit­tymis­es­tä on vähän has­su kun se niiden omakotikun­tien koko idea on siinä että niis­sä ei ole mitään muu­ta palvelui­ta kuin tiev­erkko jol­la pääsee palvelui­hin, mikä on kun­nan kannal­ta siitä näp­pärä että sen mak­saa val­tio, mikä myös mak­saa asukkaiden autot työ­matkavähen­nys­ten kaut­ta. Kun­nan kaavoituk­sen punainen lan­ka on se että pide­tään huol­ta siitä ettei omakoti­taloalueesta tule niin isoa että sinne pitäisi rak­en­taa esimerkik­si päiväkoti, ei se ole mitenkään sat­tumaa että ne ovat niin pieniä. Äkkiseltään voisi kuvitel­la että kun­nan vero­tu­lo­jen kannal­ta olema­ton työ­paikkao­mavaraisu­us on huono jut­tu, mak­saa­han yri­tyk­set vero­ja, mut­ta tämä on kor­jat­tu niin että yhteisövero­jen tuot­to jae­taan keskuskaupunkien ja niiden lutusten pikkukun­tien kesken.

 26. Kansane­dus­ta­ja Mat­ti Kaup­pi­la tämän päivän Kansan Uuti­sis­sa Soin­in­vaaras­ta. “:.. Tuom­moinen ylim­ieli­nen stadin kun­di tulee maalaisia opet­ta­maan. Se tuli viestinä kaik­il­ta, että selvit­täjä pyörii samat kalvot kainalos­sa ympäri kun­tia. Ja sit­ten kun selvi­tys­mies tuli ulos valmi­in paket­tin­sa kanssa, niin ne oli tass samat kalvot”
  Itse en pysty sanomaan yhdis­tymisen järkevyy­destä sitä enkä tätä enkä edes sitä, onko Mat­ti Kaup­pi­la oike­as­sa ja onko tämä ollut kovin yleinen käsi­tys. Mut­ta, jos selvi­tys­miehel­lä asi­at ovat selviä jo ennen työtään, niin mihin sitä selvi­tys­tä tarvi­taan? tai sel­l­aista selvitysmiestä?

 27. az: “Mik­si tavoitel­tu­ja hyö­tyjä ei voitaisi saavut­taa kun­tien alueel­lisel­la yhteistyöllä …?”
  Peri­aat­teel­lista estet­tä ei ole, mut­ta eri­lai­sista yhteistyöku­vioista tup­paa tule­maan erit­täin seka­va jär­jestelmä — PARAS-han­kkeeen yhteis­toim­inta-alue pyrkii ole­maan vas­taus tähän.
  az: “Onko syr­jäseu­tu­jen autioit­tamiseen ja elin­voimaisu­u­den tyre­hdyt­tämiseen – tois­es­ta näkökul­mas­ta asumisen keskit­tämiseen – tähtäämi­nen tietoinen poli­it­ti­nen pyrkimys?”
  Ei tähän pyritä, mut­ta maat­alouden raken­nemuu­tok­sen voidaan kat­soa alka­neen, kun soti­laat tuli­vat Pom­merin sodas­ta ja toi­vat perunan. Maat­alous ei enää työl­listä kuin mur­to-osan siitä porukas­ta, jota vielä 50 vuot­ta sit­ten oli paljon. Koeta­pa kuvitel­la maat­alous­in­vestoin­ti, joka luo uusia työ­paikko­ja — toiseen suun­taan ne vaikuttavat.

 28. Raimo, ja ei pelkästään se, että maat­alouden osu­us työvoimas­ta on laskenut ja tullee laske­maan. Viime vuosikym­me­nil­lä ollaan päästy pis­teeseen, jos­sa tekni­ikan kehi­tys on päässyt pis­teeseen, jos­sa myös teol­lisen tuotan­non työvoima las­kee vaik­ka tuotan­to kas­vaisikin. Tämä johtaa pien­ten teol­lisu­uskaupunkien kui­h­tu­miseen ja väestö­paineeseen suurem­pi­in kaupunkei­hin ja näi­den ympärille.

 29. Maalaisia voi sen­tään suo­raan mol­la­ta päät­tömistä argu­menteista. Skat­tan suunnal­ta kun ehdote­taan jotain yhtä päätön­tä, nyökytel­lään vain päätä.

 30. Kari,

  En usko, että se on kovin vain­o­harhainen epäilys. Helsingis­sä (ja eduskun­nan lin­janve­dois­sa) se on näkyvästi esil­lä perusteluis­sa, joten mik­si se ei vaikut­taisi laajemminkin.

  50k kokoiset yksiköt voivat olla hyvin ekol­o­gisia, mut­ta se ei tarkoi­ta sitä, etteikö esimerkik­si Turun seudun kun­tali­itos suur-Turuk­si toden­näköis­es­ti johtaisi asu­tuk­sen keskit­tymiseen (tiivistymiseen), omakoti­taloa­su­tuk­sen houkut­tele­vu­u­den vähen­e­miseen, työ­matko­jen lyhen­e­miseen ja alueel­lisen joukkoli­iken­teen toteut­tamisen helpottumiseen.
  Asianomaiset suunnittelijat/päättäjät voivat itse ker­toa, vaikut­ta­vatko täl­laiset perus­teet hei­dän lin­jauk­sis­saan. Epäilen, että vaikut­ta­vat ainakin jos­sain määrin.

  tpyy­lu­o­ma,

  Mik­si se huoli olisi has­su? Minus­ta se on täysin johdon­mukainen ja toteutues­saan väistämätön. Pie­nil­läkin kun­nil­la on lak­isääteiset velvol­lisuuten­sa. Kun nämä velvol­lisu­udet keskitet­täisi­in uudelle suurkun­nalle, niin van­has­ta pienkun­nas­ta voisi hävitä aikaa myöten mm. juuri se kun­nalli­nen päiväkoti, yläk­oulu, postin toimip­iste, ter­veyskeskus ja neuvola.
  Aikaa myöten mon­et kok­i­si­vat näi­den palvelu­jen etäisyy­den niin epä­mukavak­si, että muut­taisi­vat niitä lähem­mäk­si. Tämän jäl­keen seu­raisi­vat mm. kau­pat, sen myötä lisää asukkai­ta, bus­sivuoro­ja lopetet­taisi­in, jälleen lisää asukkai­ta ja lop­ul­ta ehkä se alakoulukin.

  Suun­nilleen tämän suun­tais­es­ti­han syr­jäkylät tyh­jenivät 1950-luvul­ta alka­en maaseu­tukun­nis­sa ja asu­tus rupe­si keskit­tymään maaseu­tukun­nan keskus­taa­ja­man lähelle/ympärille tai suun­tau­tui kaupunkeihin.

  Aivan var­masti sama tapah­tuu aikaa myöten, jos kun­tia yhdis­tetään suurik­si kokon­aisuuk­sik­si. Joku voi nähdä tämän toiv­ot­ta­vana kehi­tyk­senä, kos­ka se tehostaa palvelui­ta tai jotain muu­ta sel­l­aista, mut­ta epäi­lyk­seni siitä, että tästä ei olla rehellisiä heräsi juuri tuos­ta Osmon kom­men­tista “päät­tömiä argu­ment­te­ja” vaik­ka Osmo taa­tusti on sen ver­ran fik­su, että ymmärtää hyvin mah­dol­lisek­si, että yhdis­tymiske­hi­tys voi lop­ul­ta viedä sen kyläkaupankin.

 31. Osmo teki kir­jal­lisen selvi­tyk­sen ensin ja nämä kun­takier­roksil­la pyöri­neet kalvot oli­vat sen sisältöä. Olisi­han niitä silti mah­dol­lis­es­ti voin­ut enem­män muoka­ta kunkin kun­nan yksilölli­nen tilanne huomioon ottaen. 

  Asukkaiden kuulemisti­laisuuk­sia olisi pitänyt olla ennen raportin laad­in­taa ja niis­sä esi­in tullei­den asioiden olisi pitänyt olla poh­jana selvi­tys­ra­por­tille ja edelleen kun­ta­jako­selvit­täjän ehdo­tuk­sille. Men­ti­in vähän taka­puoli edel­lä puuhun täl­lä ker­taa. Selvi­tyk­sen jäl­keen ei vält­tämät­tä olisi enää tarvit­tu asukasti­laisuuk­sia, vaan selkeä kom­men­toin­timah­dol­lisu­us net­ti­in oma­l­la nimel­lä, jota myös selvi­tys­mies olisi seu­ran­nut. Nyt kaik­ki palaute on pitkin ja poikin hajal­laan eri­laisil­la keskustelu­pal­stoil­la ja on mah­do­ton vaa­timus, että niiden seu­raamiseen olisi ollut aikaa. 

  Käytetyl­lä strate­gial­la monille tuli tunne, että kaik­ki oli valmi­ik­si lukkoon lyö­tyä ja asukkaiden kuulemisti­laisu­udet pelkkää teat­te­ria. Siinä minus­ta epäon­nis­tu­misen ydin; kansalais­ten yli kävelti­in. Tai näin he ainakin sen kokivat. 

  Toiv­ot­tavasti tästä pros­es­sista ote­taan jotain opik­si. Ei tämä ihan ilmaista ollut min­is­ter­iölle ja kun­nille. Nyt aiheutet­ti­in vieläpä sivu­tuot­teena eripu­raa ja tule­htunut ilmapi­iri monien kun­tien sisälle ja niiden välille ehkä pitkäk­sikin aikaa. 

  Tun­tuu, ettei virkamies­portaas­sa alkeel­lisim­mal­lakaan tasol­la ymmär­ret­ty täl­laisen ihmis­ten iden­ti­teet­tiä vah­vasti kos­ket­ta­van asian – koti­paikkakun­nan — merk­i­tys­tä, vaan luul­ti­in, että kun kylmät numerot heit­etään tiski­in, niin se on siinä. Selvit­täjältä olisi vaa­dit­tu eri­ty­istä sen­si­ti­ivisyyt­tä ihmis­ten viestien tulkin­nas­sa, kuun­tel­e­vaa otet­ta ja aitoa tah­toa ymmärtää ihmis­ten ajatuksia. 

  Mut­ta en minä yksin Osmon harteille tätä sälytä. Ei hän itse itseään selvit­täjäk­si valin­nut. Ihmettelin alun perinkin koko tehtävä­nan­toa juuri hänelle ja min­ua har­mit­taa kovasti tämä jut­tu hänen puolestaan. Eikä nyt ole san­ot­tu, että joku toinenkaan olisi onnis­tunut, vaik­ka olisikin täyt­tänyt em. kri­teer­it. Paljon tek­i­jöitä on ollut mukana.

 32. Myyn­nin ja markki­noin­nin kohdal­la pätee mm. se sään­tö, että päätök­set tehdään tun­teel­la ja perus­teel­laan ratio­naalis­es­ti. Iden­ti­teet­tikysymys on kun­tali­itok­ses­sa paljon suurem­pi asia kuin se, onko mat­ka raken­nusvi­ras­toon 1 vai 10 kilometriä.

  Tähän iden­ti­teet­ti­asi­aan kan­nat­taisi keskit­tyä nyky­istä enem­män, jot­ta ulkop­uolis­ten näkemät, usein vain ratio­naaliset edut eivät yksin määrit­telisi kuntaliitosta.

  Toinen jut­tu on se, että tässä tapauk­ses­sa yritet­ti­in ehkä liian suur­ta ker­ral­la toteutet­tavaa liitos­ta. Sama lop­putu­los olisi voin­ut olla saavutet­tavisa yhdis­tämäl­lä ensin 2–3 kun­taa sit­ten myöhem­min lisää.

  Minus­ta on kyl­lä turha syyt­tää pelkästään val­tio­ta kun­tat­alouden ahdin­gos­ta. Aika moni kun­ta kehit­tää toim­intaansa vain pakon edessä ja vuosikau­sia on siir­ret­ty järkevää ja vält­tämätön­tä yhteistyötä.

 33. Päivähoito, koulut ja ter­vey­den­hoito pois kun­nil­ta val­tion organ­isoimik­si. Kun­nista kotiseu­tuy­hdis­tyk­siä ja vero­tu­soikeus pois.

 34. Olisiko tässä syytä tosi­aan ajatel­la kun­nan tehtäviä radikaal­im­minkin uud­estaan, oikein kun­nol­la siel­lä laatikon ulkop­uolelta. Jos nyt kuitenkin lähde­tään siitä, että yhetiskun­nal­la on tiet­ty vas­tuu kansalais­ten­sa hyv­in­voin­nista, niin tämä hyv­in­voin­tipalvelu voidaan tuot­taa eri­laisil­la tavoil­la. Nythän perus­mekani­ik­ka on, että val­tio määrää palve­lu­ta­son, kun­nat toteut­taa ja rahoit­taa sen ja val­tio tasaa rikkaim­mil­ta kun­nil­ta osan köyhimmille. 

  Voiskiko tietyt isom­paa väestöpo­h­jaa edel­lyt­tävät tehtävät hoidet­taisi­in ylem­mäl­lä, san­o­taan nyt sit­ten vaik­ka maakun­nan tasol­la. Muu kuin perus­lääkäri­ta­soinen ter­vey­den­hoito, kaavoitus, keski­as­teen koulu­tus, isomapi infra ja lisääkin var­masti löy­tyy. Annetaan maakun­tata­solle osa kun­nal­liv­eron tuo­to­s­ta (san­otoon vah­val­la mutul­la vaik­ka viisi äyriä). Kun­nat saa­vat jäädä ole­maan pienemp­inä yksiköinä, jot­ka hoita­vat sit­ten ihmis­ten lähim­män elin­pi­irin, kuten sen päiväkodin. Ei tarvi­ta kun­tali­itok­sia, ja riit­tävä väestöpo­h­ja isom­pi­in pro­jek­tei­hin riit­tää. Jos näitä aluei­ta on se parisenkym­men­tä, niin mis­ter­iöt voivat myös valvoakin näitä, mikä kun­tien kohdal­la ei onnis­tu. Kri­it­tisiä kohtei­ta olisi kai se, että noi­hin toim­intoi­hin siir­ret­täisi­in ole­mas­sa ole­via kunnn työn­tek­i­jöitä, ei palaka­ta uusia (kun ne tehtävät ei lisään­ny) ja se kuka tuo­ta makun­ta hallinnoisi. Ei ainakaan kun­tien edus­ta­jat, joila ei käytän­nössä ole vas­tu­u­ta lainkaan. Eli joko nämä makun­nat olisi val­tion hallintoa (läänien korvike, eli yhdis­tetään näi­hin alu/ely nim­i­hirviöt) tai sit­ten val­i­taan niille suo­raan vaaleil­la johto. 

  Ongel­ma tietystyi olisi että kun­tapoli­itikoil­la olisi pienem­pi bud­jet­ti ja vähem­män val­lan tun­net­ta. Sik­si tätä tuskin saadaan kovin hel­posti läpi kuntakentällä.

 35. Insinöörien ja ekonomien laskimet voivat todis­taa, että toimivin kun­ta on 50 000 asukkaan kun­ta. Mut­ta tämä on vain yksi para­metri. Täl­lä perus­teel­la voisi var­maankin yhdis­tel­lä myös per­heitä, sil­lä suurem­man per­hekoon voi hel­posti todis­taa edullisemmaksi.

  Kun­ta­laisil­la voi (per­heen tapaan) olla yhteenku­u­lu­vaisu­u­den tun­net­ta, joka tekee päätök­sen­teon luon­te­vak­si kun­tata­sol­la, tai tätäkin pienem­mis­sä yksiköis­sä kuten kylis­sä (kyläy­hdis­tyk­sil­lä menee nykyään aika hyvin). Keskushallinnon edus­ta­jien mielestä ihmiset olisi ehkä hel­poin­ta koo­ta suurik­si ryh­mik­si hallinnan helpot­tamisek­si, mut­ta monien kansalaisen näkökul­ma on toinen.

  Vihre­itä ja mui­ta syitä asua joko kaupungeis­sa tai lähel­lä luon­toa on monia (sekä yksilön että makro­ta­son näkökul­mas­ta). Keskushallinto vetää tyyp­il­lis­es­ti keskitet­tyyn suun­taan. Maanvil­jeli­jöitä ja met­sure­i­ta on vähem­män kuin ennen. Mut­ta niin myös suur­te­ol­lisu­u­den ihmisiä keskit­tävä vaiku­tus on jo vähen­tynyt. Laa­jakai­stat ovat jo maaseudul­la, joten uusia talouden malle­ja voi kehit­tyä tällekin pohjalle.

  Ehkä val­tio voisi tukea myös paikallis­demokra­t­ian kehit­tymistä noiden keskit­tämis­hankkei­den lisäk­si. Demokraat­tisen päätök­sen­teon ajami­nen isoi­hin yksiköi­hin ei tai­da tuo­da merkit­täviä vihre­itä tai hallinnol­lisia säästöjä (vaik­ka se tämän het­ken mantra onkin). Yhteistyö ja jae­tut virat kun­tien välilä ovat jo käytössä.

 36. tpyy­lu­o­ma: “yhteisövero­jen tuot­to jae­taan keskuskaupunkien ja niiden lutusten pikkukun­tien kesken.”

  Yri­tyk­sen mak­sama yhteisövero jae­taan sen työ­paikko­jen suh­teessa. Jos ei ole työ­paikko­ja, ei tule yhteisöveroakaan.

 37. Sepe­teus: “Päivähoito, koulut ja ter­vey­den­hoito pois kun­nil­ta val­tion organ­isoimik­si. Kun­nista kotiseu­tuy­hdis­tyk­siä ja vero­tu­soikeus pois.”

  Eikös selv­in­tä olisi, että nuo asi­at jär­jestet­täisi­in kol­hoosien ja sovhoosien toimes­ta puolueen ohjauk­ses­sa? Val­tio vain omis­taisi kaikki?

 38. Juho Laatu: “Insinöörien ja ekonomien laskimet voivat todis­taa, että toimivin kun­ta on 50 000 asukkaan kun­ta. Mut­ta tämä on vain yksi para­metri. Täl­lä perus­teel­la voisi var­maankin yhdis­tel­lä myös per­heitä, sil­lä suurem­man per­hekoon voi hel­posti todis­taa edullisemmaksi.”

  Per­heen osalta ajatuk­sen esit­ti Frank B. Gilbreth Sr. jo 1920-luvul­la (Tusi­noit­tain halvemmalla).
  Kun­tien osalta tehokku­us vai­htelee hallinnon­aloit­tain, mut­ta opti­mi lie­nee noin 40.000 asukkaan paikkeil­la — se ei ole vielä mikään suurkunta.
  Todel­la pienet kun­nat tule­vat kyl­lä toimeen pie­nil­lä vero­tu­loil­la, mut­ta kysymys on kyl­lä siitä, onko palvelu­ja riit­tävästi tar­jol­la — sairaan­hoitopi­ireil­lä on jonkin­lainen tasausjär­jestelmä konkurssien estämisek­si, mut­ta esim. las­ten­suo­jelun ja päi­hde­huol­lon palvelu­jen tar­joamises­sa on puutteita.

 39. Raimo K,
  Val­tio tun­tuu ajat­tel­e­van, että pien­ten val­tu­us­to­jen yhdis­tämi­nen yhdek­si toisi säästöjä. Jo nyt osa velvol­lisuuk­sista, esim. maat­alouden lomi­tus­palve­lut hoide­taan meil­lä pienem­män naa­purikun­nan toimes­ta. Kun­tien yhdis­tämi­nen ei helpot­taisi tässä asi­as­sa, kos­ka täl­laisia pienem­piä tehtäviä on jo ratio­nal­isoitu ja jaet­tu kun­tien kesken. Kus­tan­nus­ta­so säi­ly­isi samana.

  Min­un puolestani asioiden hoita­mista voi ratio­nal­isoi­da, ja antaa sopi­vat osat kun­tien velvoit­teista aluei­den tai vaikka­pa val­tion hoidet­tavak­si (sel­l­aiset, jois­sa halu­taan taa­ta ident­ti­nen palvelu kaikille suo­ma­laisille). Mut­ta on outoa, että samal­la halu­taan hävit­tää paikalli­nen päätök­sen­teko / paikallis­demokra­tia niis­sä asiois­sa, joi­hin se sopii.

  Nyt muo­doste­taan puolit­tain pakol­la, kepil­lä ja porkkanal­la isom­pia ja kol­hoosi­no­maisem­pia yksiköitä, joi­ta kansalaiset eivät miel­lä omik­seen. En tiedä mis­sä kun­nis­sa asukkaat oli­si­vat varsi­nais­es­ti halun­neet lopet­taa oman kun­tansa. Kai kyse on useim­miten myön­tymis­es­tä val­tion pain­os­tuk­sen ja ehkä tar­jot­tu­jen taloudel­lis­ten porkkanoiden edessä.

 40. Juho: kan­nat­taa pere­htyä esim. teok­seen The Flight of the Cre­ative Class. Maail­mal­ta löy­tyy paljon tutkimus­ta siitä, että luo­van työn tek­i­jät keskit­tyvät asumaan sinne, mis­sä muutkin luo­van työn tek­i­jät ovat käve­lyetäisyy­del­lä. (Poikkeuk­sia toki tähänkin sään­töön on). 

  Syynä on se, että suuri osa luo­van työn jutu­ista vaatii verkos­to­ja, jois­sa ihmis­ten täy­tyy henkilöko­htais­es­ti tun­tea toisen­sa. Täl­lainen toimii parhait­en sil­loin, kun kenen tahansa kanssa on mah­dol­lista sopia kahvipalaverista ilman, että kum­mankaan tarvit­see eri­tyis­es­ti sitä varten matkustaa. 

  Siis­pä tehdastyön vähen­e­m­i­nen johtaa ja on johtanut maail­mal­la yhä suurem­paan keskit­tymiseen suurkaupunkei­hin. Sama näkyy Suomes­sa. Tässä myös tärkeä syy siihen, mik­si Helsin­gin seudul­la asun­to­jen hin­nat ovat niin korkeat — väestöä pakkaa tänne nopeam­min kuin asun­to­ja ehditään rak­en­taa. Eri­tyisen han­kala ongel­ma tämä on perus­palvelu­iden työn­tek­i­jöille (las­ten­hoita­ja, opet­ta­ja, ter­vey­den­hoita­ja, sairaan­hoita­ja, kau­pan kas­sa, jne), joil­la asumisen hin­ta karkaa täy­del­lisen ulot­tumat­tomi­in ja joiden työt siir­tyvät sinne minne ihmisetkin, eli suurkaupunkei­hin ja näi­den liepeille.

 41. Olen ehkä väärässä, mut­ta kait se ole­tus nyt on, että selvi­tys­mies suosit­telee liitok­sen toteut­tamista ja perus­teet kek­sitään tuke­maan halut­tua lopputulosta.

  Jua ei tunne han­kkeen his­to­ri­aa. Kun­nat ryhtyivät oma-alot­teis­es­ti tutki­maan maakun­nan kokoista kun­tali­itos­ta jo vuosia sit­ten. Syksyl­lä 2009 he pyy­sivät val­tio­varain­min­is­ter­iön aset­ta­maa selvi­tyshenkilöä, tai oikeas­t­aan henkilöitä, ja esit­tivät tehtävään min­ua ja Markku Lehtoa. Kun oli kun­tien oma tah­to selvit­tä nimeno­maan yhtä suur­ta kun­tali­itos­ta, tun­tui perustel­lul­ta selvit­tää juuri sitä. Minä kuitenkin heitin selvi­tyk­ses­tä Kuh­moi­sen pois, kos­ka kun­ta oli minus­ta aivan liian kaukana ja suun­tau­tui Jäm­sään eikä Lahteen.
  Jos työ olisi läht­enyt puh­taal­ta pöy­dältä ilman kun­tien esit­tämää toivet­ta maakun­nan­laa­juis­es­ta kun­nas­ta, olisin esit­tänyt vain Nas­tolan, Lah­den Hol­lolan ja Asikkalan liitosta.

 42. Ainakin liiken­teen suh­teen (tuon voin näyt­tää!), ja hyvin luul­tavasti muidenkin asioiden suh­teen, (ekol­o­gis­es­ti) tehokkain yksikkö on jos­sain 50 000 asukkaan luokas­sa. Kun­tali­itok­si­in tuos­ta ei saa mitään kanttia.

  Asumiseen taitaisi 30 000 asukkaan ruu­tukaavakaupun­ki olla tehokkain (Mikke­li) mut­ta kuten Mikkelist5ä olemme havain­neet, nykyaikaisia työ­paikko­ja ei syn­ny niin pienelle työssäkäyn­tialueelle. Työ­markki­nalaueek­si Lah­den seu­tu (150 000) on pieni, ja sik­si sen sisäisiä yhteyk­siä pitäisi vahvis­taa, jot­ta sen pienu­ud­es­ta koitu­vat hai­tat saadaan torjutuksi.

 43. Juho Laatu: “En tiedä mis­sä kun­nis­sa asukkaat oli­si­vat varsi­nais­es­ti halun­neet lopet­taa oman kun­tansa. Kai kyse on useim­miten myön­tymis­es­tä val­tion pain­os­tuk­sen ja ehkä tar­jot­tu­jen taloudel­lis­ten porkkanoiden edessä.”

  Kyl­lä esimerkke­jä siitäkin löy­tyy — kun kun­ta on ker­takaikki­aan konkurssin partaalla.
  Nimeltä voisin maini­ta kun­nan, joka kolme ker­taa yrit­ti liit­tyä kaupunki­in jos­sa asun — vas­ta kol­mas yri­tys hyväksyttiin.
  Yleisem­pää on toki se, että surkeas­ta talousti­lanteesta kun­ta­laiset pitävät iden­ti­teetistä kiin­ni — tästä esimerkkinä kun­ta, joka seu­raavak­si liit­tyi mei­hin — val­tu­us­to päät­ti liit­tymis­es­tä vas­toin kansanäänestys­tä. Mut­ta kyl­lä se iden­ti­teet­ti on edelleen tal­lessa yli 10 vuo­den jäl­keen — lyhyt aika kylläkin.
  Val­tio ei pain­os­ta, poli­itikot kylläkin.
  Ja talous on monel­la kun­nal­la kural­la. Ja talous ei ole ain­oa peruste, kuten eräs tut­tu kun­nan­jo­hta­ja tote­si: ei ole elinkelpoinen kun­ta se, jos­sa ei vuosit­tain syn­ny edes koul­u­lu­okan ver­ran lapsia.

  1. Artjärvi lakkaut­ti itsen­sä ja liit­tyi Ori­mat­ti­laan. Itsenäisenä jatkamista kan­nat­ti noin viisi pros­ent­tia kan­taa ottaneista.

 44. Insinöörien ja ekonomien laskimet voivat todis­taa, että toimivin kun­ta on 50 000 asukkaan kunta. 

  Tuo nyt vähän riip­puu siitä, mikä on kun­nan tehtävä. Perusk­oulun ja ter­veyskeskuk­sen ylläpi­toon se on pas­seli (Esi­tyk­sessä Suur-Lehd­cen peruster­vey­den­huolto olisi jaet­tu kolmelle organ­isaa­ti­olle). Julkisen liiken­teen jär­jestämiseen 50 000 asukas­ta on aivan liian pieni. Liikenne on jär­jestet­tävä koko työssäkäyn­tialueel­la keskite­tysti. Erikois­sairaan­hoitoon ja ammat­tik­oulu­tuk­sen jär­jestämiseen 50 000 on aivan liian vähän. Veronkan­toyk­sikkönä se on liian pieni. Huonos­ti siinä kävisi jos Helsingis­sä tehtäisi­in Myl­ly­purosta, Vuosaares­ta ja Kon­tu­las­ta yksi veronkan­toyk­sikkö ja Töölöstä ja Munkkiniemestä toinen.
  Pahin­ta on kuitenkin kaupunkiseudun jakami­nen pieni­in veronkan­toyk­sikköi­hin, joil­la on oma kaavoitu­soikeus ja siten oikeus vali­ta asukkaat kuntaan.

 45. Osmo: “Asumiseen taitaisi 30 000 asukkaan ruu­tukaavakaupun­ki olla tehokkain (Mikke­li)”.

  Suomen tehokkain kun­ta oli Rusko, ennen kun­tali­itos­ta — nyt kun­tali­itok­sen jäl­keen 5.800 asukas­ta, tehokku­ut­ta ei ole sen jäl­keen selvitetty.

 46. Lah­den seu­tu on kyl­lä kol­man­nek­sen isom­pi, vähän reilut 200 000 henkeä. 

  Kröhm,…ei mil­lään hyväl­lä, mut­ta miten sin­ul­la ei nyt perusasi­at ole hal­lus­sa, vaik­ka selvit­telit asi­aa vuo­den päivät?

  1. Tuo 200 000 on koko Päi­jät-Hämeen asukasluku. Viime vuo­den­vai­h­teeseen asti Itä-Häme oli oma seu­tukun­tansa. Todel­li­nen työssäkäyn­tialue on tuo­ta pienem­pi, mut­ta hyvä, en ottanut mukaan Ori­mat­ti­laa, kos­ka se ei ollut selvi­tysalueessa. Se rel­e­vant­ti kiin­teästi Lah­teen liit­tyvä alua on noin 150 000.

 47. Yri­tyk­sen mak­sama yhteisövero jae­taan sen työ­paikko­jen suh­teessa. Jos ei ole työ­paikko­ja, ei tule yhteisöveroakaan.

  En nyt muista miten se on teknis­es­ti toteutet­tu, val­tiono­suuk­sien kaut­ta vai suo­raan, mut­ta kyl­lä niitä tasa­taan. Esimerkik­si sil­loinen Peru­palve­lu­min­is­teri Osmo Soin­in­vaara selit­ti välikysymys­vas­tauk­ses­sa näin:

  Kaik­istaköy­himpi­en kun­tien osu­us vero­tu­lo­jen kasvus­ta on kuitenkin tur­vat­tu. Vero­tu­lo­jen tasausjär­jestelmä takaa, että niiden vero­tu­lot kas­va­vat täs­mälleen samas­sa suh­teessa kuin kun­tien vero­tu­lot ovat kas­va­vat maas­sa keskimäärin. Vas­taavasti varakkaimpi­en kun­tien vero­tu­lo­jen kasvus­ta 40% siir­tyy automaat­tis­es­ti köy­hempi­en kun­tien hyväksi.

  http://www.vn.fi/toiminta/valikysymykset/valikysymysvastaukset/fi.jsp?oid=130209

  Täl­lakin taval­la luke­mat­tomien muiden joukos­sa mei­dän Jär­jestelmä tehokkaasti pois­taa kan­nus­timia tehdä järkevä yhdyskun­taraken­net­ta, kun­ta ei juuri hyödy siitä että sen alueelle syn­tyy vaik­ka palve­lu­työ­paikko­ja, sem­minkin jos ne työn­tek­i­jät taas tarvit­see palvelu­ja. Se että kaupungis­tu­mi­nen ete­nee tästä huoli­mat­ta ker­too sen hyödyistä.

  Paa­vo Väyry­nen muis­taak­seni haaveili pari vuot­ta sit­ten että voisimme ruve­ta viemään maail­mal­la tietoa siitä kuin­ka kaupungis­tu­mi­nen estetään. Minus­ta riit­täisi ihan vaan että kään­tää Suomen lain­säädän­nön, tämän myymi­nen vien­ti­tuot­teena on tosin hie­man haas­tavaa kun tuot­to on reilusti pakkasella.

  Yhdyskun­tarak­en­teen sös­simi­nen mak­saa vähin­tään saman ver­ran kuin väestön ikään­tymi­nen, sil­lä ero­tuk­sel­la ettei ihmis­ten van­henen­e­miselle voi mitään ja väestörakenne kor­jau­tuu aikanaan ihan itses­tään. Tähän ver­rat­tuna vaikka­pa ne maa­han­muu­ton kus­tan­nuk­set hou­rusuim­mis­sakin kauhuku­vis­sa on pyöristysvirheen kokoluokkaa.

 48. Osmo: “ammat­tik­oulu­tuk­sen jär­jestämiseen 50 000 on aivan liian vähän.”

  Niin­pä. Entäs 5.000.000?
  Ammat­tik­oulu­tuk­sen oppi­laak­siot­toalue on koko maa, joten sijain­tikun­nan kool­la ei ole mitään merk­i­tys­tä — PARAS-han­kkeen kom­mel­luk­sia tämä.

 49. Mikko Särelä,
  Olen samaa mieltä siitä, että mon­et syyt ohjaa­vat kasvua suuri­in kekuk­si­in. Osa syistä ja seu­rauk­sista on posi­ti­ivisia, osa negati­ivisia. On hyvä jos ihmiset voisi­vat asua siel­lä mis­sä halu­a­vat (=pri­or­isoidaan ihmis­ten hyv­in­voin­ti talouden ratio­nal­isoin­tia korkeam­malle). Kun­tien yhdis­te­ly ajaa yhdyskun­taraken­net­ta jos­sain määrin keskitet­tyyn suuntaan.

  Luo­va työ kuten blogikir­joit­telu sujuu nykyään mis­sä vain. Kir­joit­te­len tätä maal­ta. Helsingis­sä oleessani en ole kokenut kovin paljon vahvem­paa kon­tak­tia mui­hin, sil­lä sekä ystäväpi­iri­ni että työkaveri­ni ovat olleet lev­äl­lään Suomes­sa ja maail­mal­la. Fyysi­nen tapaami­nen on hyödyl­listä (ja kahvi­huoneessa tapaa haus­lko­ja kavere­i­ta), mut­ta inter­netin myötä monel­la alal­la luo­van työn toim­inta-alueek­si on jo tul­lut koko maail­ma, ei Suur-Helsin­ki tai jokin muu suurkun­ta. Keskit­tämiseen ajaa ehkä enem­män periteinen tapa tehdä työtä kokoon­tuneena samaan raken­nuk­seen (usein kai työn valvon­nan / kel­loko­rtin leimaamisen helpot­tamisek­si). Joil­lain aloil­la toki jatku­va tiim­i­työsken­te­lykin voi olla eduk­si, ja joitain tiime­jä ei voi hel­posti koo­ta muual­la kuin Helsingissä.

  Mon­et asi­at pyrkivät keskit­tymään, mut­ta asian voisi nähdä ihmis­ten hyv­in­voin­nin kannal­ta myös niin, että val­tion tulisi tästä syys­tä tas­apain­ot­taa tilan­net­ta eikä vain kiihdyt­tää yhteiskun­nan ja talouden keskit­tymis­taipumus­ta (äärim­mil­lään yksipuolis­tu­mista, monop­o­lisoi­tu­mista, slum­mi­u­tu­mista, kil­paku­lu­tus­ta, luon­nos­ta vier­aan­tu­mista). Myös paikallis­demokra­tia on peri­aat­teesa hyvä asia eikä huono.

 50. O.S.: “Tuo nyt vähän riippuu…”

  Min­un ihan­nesuomes­sani demokraat­tista päätök­sen­tekoa tar­jo­taan useil­la hier­arki­ata­soil­la, ja kukin asia hoide­taan sille sopivim­mal­la hier­arki­ata­sol­la. Jois­sain asiois­sa voisi siir­tyä keskite­t­ym­pään suun­taan, jois­sain hajautetumpaan.

  Kos­ka kaikil­la organ­isaa­tioil­la on taipumus ajan myötä keskit­tyä, ja val­lal­la ja voimal­la on taipums ajau­tua keskuk­si­in ja har­vo­jen käsi­in, pois kansalaisil­ta, pidän tarpeel­lise­na valvoa myös tarpei­ta hajaut­taa raken­net­ta ja rak­en­taa yhteiskun­taa lähelle ihmisiä (joskun myös jörke­vien keskit­tämis­tarpei­den lisäksi).

 51. Osmo,

  Joo tuskin tähän mitään patent­ti­ratkaisua on ole­mas­sa. Ei nyt kuitenkaan tarvi­ta mitään tohtor­in­tutk­in­toa sen tosi­asian päät­telemiseen, että suurem­mis­sa yksiköis­sä rahankäyt­tö on lev­äperäisen­pää ja niiden kohdis­t­a­mi­nen oikein on vaikeam­paa. Omista rahois­taan ihmiset ovat yleen­sä tarkko­ja, mut­ta fir­man tai kun­nan raho­jenkäytöstä ei niin tiukasti olla enää kiin­nos­tunei­ta. EU:n raho­jen käytössä lin­ja onkin sit­ten suun­nillee sel­l­ainen, että mitä enem­män sieltä rahaa johonkin saadaan, sen parem­pi — riip­pumat­ta siitä, onko niis­sä investoin­neis­sa järkeä eli ei.

  Tääl­läkin on lisäk­si kan­net­tu, mielestäni täysin aiheel­lis­es­ti, huol­ta siitä, että suurem­mis­sa yksiköis­sä kansan­val­lan toteu­tus kär­sii. Itse ainakin koen Helsin­gin jo liian isok­si yksikök­si mon­es­sa asi­as­sa, ja ongel­mat näyt­tävät vain lisään­tyvän, kun puuhastel­laan ylikun­nal­lisia han­kkei­ta, kuten tämä Itämetro, ei kun siis, Öster­sun­domin kaavoituskin on osoittanut.

  Itse olen pyöritel­lyt sel­l­aista aja­tus­ta, että esimerkik­si Helsin­gin työssäkäyn­tialue jaet­taisi­in pari­inkymme­neen pikkukun­taan, joiden päälle tulisi “metropoli­hallinto”. Näil­lä “pikkukun­nil­la” olsisi tietenkin pienem­pi määräys­val­ta kuin kun­nil­la nyky­isin. Täl­lä “metropo­lialueel­la” olisi vero­tu­soikeus ja päätän­tä­val­ta esimerkik­si kaavo­jen “suurista lin­joista” ja joukkoli­iken­teen järjestämisestä.

  Mut­ta ei tuohnkaan ajatuk­seen pitäisi tak­er­tua. Ja yleen­säkään tässä ei minus­ta ole tarpeen etsiä mitään “one size fits all” ‑ratkaisua, vaan jos­sain pikku­paikkakun­nil­la voitaisi­in asia jär­jestää eri tavoin kuin suurem­mis­sa kaupungeissa.

  Aluk­si var­maankin kan­nat­taisi selvit­tää, miten muual­la maail­mas­sa asi­at on jär­jestet­ty, ja miten ne jär­jeste­lyt siel­lä toimi­vat. Jos jol­lakin muuten on jotain vinkkiä täl­lais­es­ta selvi­tyksstä, niin linkkiä tänne, kiitos!

  Kari

 52. Juho: tutkit­tu tieto ja tilas­tot puhu­vat väit­teitäsi vas­taan. Pystytkö tar­joa­maan tutkit­tua tietoa, siitä, että työn siir­tymi­nen aiv­o­työhön ja Inter­netin yli tehtävis­sä ole­vak­si, olisi muut­tanut jos­sain yhteiskun­taa niin, että ihmiset siir­ty­i­sivät kaupungeista maaseudulle sankoin joukoin? Mitkä täs­mälleen ovat nämä esteet, joi­ta yhteiskun­ta luo maaseudulle muut­tamiselle? Konkre­ti­aa, eikä hieno­ja isku­lau­sei­ta kiitos. Kyl­lä esteitä on, mut­ta veikkaisin, että ne ovat aika paljon pienem­piä kuin nyky-yhteiskun­nas­sa luo­ta­vat esteet kaupungis­tu­miselle. Näitähän ovat kanssakir­joit­ta­jat jo tähänkin ketju­un lis­tan­neet ansiokkaasti. 

  Kaikkial­la maail­mas­sa ihmiset siir­tyvät yhä enenevis­sä määrin kaupunkei­hin, niin kehit­tyneis­sä kuin kehit­tyvis­sä talouk­sis­sakin. Ymmär­rän kyl­lä, että on mukavaa fiilis­tel­lä ja ajatel­la, että “kaik­ki muutkin halu­a­vat asua juuri kuin minä”, mut­ta poli­ti­ikan pitäisi perus­tua vähän parem­malle tiedolle. Kaik­ki eivät ole saman­laisia kuin sinä. 

  Mitä tulee taloudel­liseen tehokku­u­teen, niin siitä on paljonkin hyö­tyjä nimeno­maan ihmis­ten hyv­in­voin­nille. Keskimääräi­nen helsinkiläi­nen per­he käyt­tää yli 1000€ vähem­män vuodessa autoi­hin kuin keskimääräi­nen suo­ma­lainen. Ylipäätän­sä, kun kaupun­gin tiheys ja koko kas­va­vat, niin vaa­dit­ta­van infra­struk­tu­urin kus­tan­nuk­set eivät kas­va lin­eaaris­es­ti koon mukaan, vaan suur­in­pi­irtein log­a­r­it­mis­es­ti. Sik­si esim. ruokakaup­po­ja, ben­sa-asemia, moot­toriteitä, maan­teitä, yms. tarvi­taan kaupungeis­sa _vähemmän_ kuin haja-asu­tusalueil­la. (Vähem­män per henkilö, ei vähem­män per pinta-alayksikkö). 

  Tuo yllä­mainit­tu on sitä sin­un haukku­maasi taloudel­lista tehokku­ut­ta. Vähem­män teitä ja mui­ta investoin­te­ja henkilöä kohden.

 53. Kari, vilkaisepa vaik­ka seu­raa­va esi­tys val­tion ja kun­tien rahoi­tus­suhteista ja niiden vai­h­toe­hdoista: http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/012_veroryhma/06_esitysaineisto/Kuntien_ja_valtion_valiset_rahoitussuhteet_Pylkkanen_03062009_esitys.pdf

  Var­maan niin että pienem­mis­sä kun­nis­sa kat­so­taan tarkem­min raho­jen perään. Toisaal­ta pienem­pi kun­ta joutuu pakostakin ulkois­ta­maan enem­män, esimerkik­si kun­tay­htymille ja tämä on se demokra­ti­ava­je mis­tä valite­taan eikä niinkään liian isot kaupun­git. Ja sit­ten pitäisi osa­ta ostaa, mikä taas vaatii erikois­tunut­ta henkilöstöä. Esimerkik­si kun YTV perustet­ti­in niin Espoo ja Van­taa palkka­si­vat lisää liiken­nesu­un­nit­tei­joi­ta itselleen ymmärtääk­seen mis­tä mak­sa­vat ja mitä asialle voi tehdä.

 54. tpyy­lu­o­ma: “En nyt muista miten se on teknis­es­ti toteutet­tu, val­tiono­suuk­sien kaut­ta vai suo­raan, mut­ta kyl­lä niitä tasataan.”

  Siis vero­tu­lo­ja kyl­lä tasa­taan, rankastikin. Mut­ta tasauk­sen jäl­keenkään kaik­ki kun­nat eivät saa yhtä paljon verotuloa.
  Yhteisöveron jakope­ruste on työ­paikko­jen määrä.

  1. Vero­tu­lo­ja tasa­taan niin, että jokaiselle kun­nalle taataan noin 92 pros­ent­tia kes­d­kimääräi­sistä vero­tu­loista asukas­ta kohden keskimääräisel­lä vero­pros­en­til­la. Tämän alit­ta­va määrä mak­se­taan vero­tu­lo­jen tasauk­se­na. Jos vero­tu­lot ylit­tivät tuon rajan, niistä (noin) 40 pros­ent­tia leikataan yhteiseen kas­saan, jos­ta tuo tasaus rahoite­taan. Lukumääräis­es­ti suurin osa kun­nista on tuon tasauk­sen piiris­sä. Päi­jät-Hämeessä esimerkik­si kaik­ki muut kuin Lahti.
   Juridis­es­ti tämä menee vähän toisin, kos­ka olisi perus­tus­lain vas­taista siirtää vaikka­pa Espoon vero­tu­lo­ja muualle maa­han. Sik­si Espoon noin 200 miljoo­nan euron leikkaus tehdään leikkauk­se­na val­tiono­suuk­sista. Juris­tit ovat veikeää väkeä.

 55. Osmo: “Voidaan hyvin kysyä, mik­si ammat­tik­oulu­tus ylipään­sä kuu­luu kunnille.”

  Tot­ta kai kaikkea voidaan kysyä. Eikä se pelkästään kun­nille kuu­lukaan, muitakin ylläpitäjiä on.
  Aika kauan aikaa sit­ten olin mukana seu­raa­mas­sa yhden val­tion laitok­sen eli Vehmaan maat­alousop­pi­laitok­sen alasajoa ja siel­lä kyl­lä meinin­ki oli ollut kuten entisessä Neu­vos­toli­itossa — kun kon­trol­li eli MMM on kaukana Helsingis­sä, mil­lään ei ilmeis­es­ti ollut mitään väliä. Val­tio ei ole hyvä ylläpitäjä eikä se näitä koulu­ja haluakaan.

 56. Onko kovinkaan järkevää pohtia, mikä on kun­nan tehokku­u­den kannal­ta opti­maa­li­nen koko?
  Eikö olisi järkev­in­tä että kun­nat muo­dos­tu­isi­vat mah­dol­lisim­man tarkasti yht­enäi­sistä asioin­ti- ja työssäkäyntialueista?
  Sil­loin alueen kaavoitus­ta ja muu­takin suun­nit­telua voitaisi ajatel­la kokon­ais­val­tais­es­ti väl­tet­täisi sel­l­aiset tilanteet, joi­ta esimerkik­si Kou­volan seudul­la syn­tyi. Kou­volaa ympäröivät kun­nat rak­en­si­vat aivan Kou­volan rajalle “veropy­y­dyk­siä”, joiden ain­oa tarkoi­tus oli saa­da ihmiset imuroitua asumaan rajan oikealle puolelle, käymään Kou­volas­sa töis­sä ja kan­ta­maan vero­tu­lot Kou­volan kyl­jessä “loisi­vaan” kun­taan. Syn­tyi Lau­taron ja Kiehu­van kaltaisia asuinaluei­ta, joil­ta puut­tui­v­at läh­es kaik­ki kun­nal­liset palve­lut, ja joista lap­sia kuskat­ti­in aamuisin päivähoitoon kym­me­nien kilo­me­trien päähän kun­takeskuk­si­in, jon­ka jäl­keen palat­ti­in Kou­volaan töihin.

 57. Mikko Särelä,
  En väitä että muut­toli­ike olisi kaupungeista maalle päin. Inter­net on vain peri­aat­teessa tehnyt myös toisen­su­un­taisen liik­keen monille uusille (myös luoville) ammat­tiryh­mille mah­dol­lisek­si. Käytän­nössä liiket­tä ei vielä kovin run­saasti ole. Keskit­tymi­nen jatkuu yhä.

  Yhteiskun­ta ei estä maalle muut­tamista, mut­ta yhteiskun­nan teot ja tekemät­tä jät­tämiset usein tekevät pienistä kun­nista vähem­män asumiskelpoisia (kun­tali­itok­setkin osaltaan). Kun­tia on kyl­lä tuet­tukin. Isot kaupun­git taas hyö­tyvät eri­tyis­es­ti pien­ten kun­tien kas­vat­ta­mas­ta työvoimas­ta (nyt vain mum­mot jäl­jel­lä, ja vain hei­dän vero­markkansa, ei kun­nan kas­vat­tamien lapsien).

  Kiin­nos­tavia tekijöitä:
  — Jotkut halu­a­vat asua maal­la, jotkut kaupungis­sa. Molem­mat ovat hyviä vaihtoehtoja.
  — Vihrey­den kannal­ta sekä kaupunki­a­sum­i­nen että maal­la asum­i­nen voi olla toimi­va ratkaisu (eri edut, eri ongelmat).
  — Suurten yri­tys­ten ehdoil­la opti­moitu yhteiskun­ta suosii keskit­tämistä (työvoimaa parem­min saatavilla).
  — Jotkut muut­ta­vat kaupunkei­hin omas­ta halus­taan, jotkut pakos­ta (esim. ei töitä muualla).
  — Kaikissa organ­isaa­tiois­sa val­ta ja var­al­lisu­us tapaa­vat keskit­tyä (ellei yhteiskun­ta ohjaa kehitystä).
  — Kallispalkkaiset virat peruste­taan yleen­sä kaupunkei­hin, joten raha siir­tyy sinne, ja mon­et ihmiset halu­a­vat seu­ra­ta rahaa.

  Min­un ihan­ney­hteiskun­tani yrit­täisi jär­jestää kansalaisille mah­dol­lisu­u­den sekä kaupunki­a­sumiseen että maaseu­tu­a­sumiseen. Maal­la asum­i­nen ei tule yhteiskun­nalle niin kalli­ik­si, että maaseu­tu pitäisi sik­si tyh­jen­tää. En ymmär­rä nykyisen keskustelun henkeä, jos­sa kun­tien lopet­ta­mi­nen kat­so­taan väistämät­tömäk­si (läh­es luon­non­lakien mukaisek­si) toimen­piteek­si. Hallinto­jen yhdis­tämi­nen ei aiheuta kovin suuria säästöjä (tuleepa kulu­jakin), ja kun­nat voivat tehdä myös yhteistyötä.

  En ymmär­rä myöskään keskusjo­hdon halua kiihdyt­tää yhteiskun­nan keskit­tymistä (tai ehkä taa­jama­puolueet kuten kokoomus, demar­it ja vihreätkin(?) tekevät näin vaal­i­tak­ti­sista syistä) (maal­ta­pakoa tapah­tuu kyl­lä painostamattakin).

  En ymmär­rä halua lakkaut­taa paikallis­demokra­tia ja kor­va­ta se oleel­lis­es­ti suurem­mil­la yksiköil­lä. Jos ajatel­laan että pienet kun­nat ovat liian riitaisia toimi­ak­seen yhteistyössä, niin täl­lä perus­teel­la voisi lakkaut­taa myös kaiken demokra­t­ian ja itsenäiset val­tiot. Dik­tatu­uri ja jär­jestelmä jos­sa kansalta ei liiko­ja kysel­lä toimii teo­ri­as­sa tehokkaam­min. Jotkut halu­aisi­vat myös siir­tyä kohti (teo­ri­as­sa alueel­li­sista ris­tiri­idoista vapaa­ta) yhden maail­man­val­tion mallia ja tas­apäiseen yhden koon elämään kaikille. Mut­ta minä pidän tätä riskinä moni­ar­voisu­udelle, kult­tuurille, kehi­tyk­selle ja demokra­tialle. Kan­natan sel­l­aista mallia, jos­sa ihmiset saa­vat toimia sel­l­ai­sisa ryh­mis­sä (isois­sa ja pienis­sä, monel­la tasol­la), jot­ka he koke­vat eniten omikseen.

  Mitä luulet, kuin­ka suuri osa ihmi­sistä muut­taa kaupunkei­hin sik­si, että he halu­a­vat asua kaupungssa, ja kuin­ka moni taloudel­lis­ten houkut­timien tai pakon vuok­si (ympäristö­toivei­den vas­tais­es­ti)? Onko kaupunkei­hin siir­tymi­nen hyvä vai huono asia? Kaupungeis­sa ei voi elää yhtä luon­non­mukaises­ti kuin maal­la, mut­ta ihmis­varas­tona tiivis kaupun­ki voi olla ekol­o­gis­es­ti toimi­va, ja keskite­tyt työ­paikat ovat lähel­lä (kilo­me­treis­sä, mut­ta ei vält­tämät­tä min­u­uteis­sa). O.S. ainakin ihailee ekol­o­gista kaupunki­a­sum­ista, mut­ta en tiedä halu­aisiko hän peräti ohja­ta maalaiset kaupunkei­hin asumaan.

  Ihmis­ten asut­ta­mi­nen kaupunkei­hin on jos­sain mielessä tehokkaam­paa kuin hei­dän asut­tamisen­sa maaseudulle (ja tuh­laa pienem­män määrän pin­ta-alaa). Kaikkein tehokkain­ta olisi jär­jestää asum­i­nen keski­tysleirei­hin :-). Asun­not ovat Helsingis­sä kyl­lä niin kalli­ita, että har­val­la maalaisel­la on niihin varaa. Jos (täl­lä kaupunkei­hin ohjaamisel­la) halu­taan vaikka­pa vähen­tää hiilid­iok­sidipäästöjä, niin ehkä toimi­vampi tapa olisi lätkäistä polt­toaineille hait­taveroa. Näin maalaiset kävi­sivät keskus­tan mar­ketis­sa vain ker­ran viikos­sa (pait­si jos liikkuu työn vuok­si sil­lä suun­nal­la), ja kaupunki­laiset kulk­i­si­vat julk­isil­la sen sijaan, että nyt polt­ta­vat fos­si­il­s­ta hiiltä liiken­neval­ois­sa. Kaupungis­sa töis­sä käyvät muut­taisi­vat (ehkä maal­ta) työ­paikan kaupungi­nosaan. Net­ti­työtä tekevät asu­isi­vat mis­sä vain. Mökkikäyn­nit uno­hdet­taisi­in. En siis kan­na­ta ihmis­ten pakottamista/ohjaamista kaupunkei­hin jokin teo­ri­an tai ide­olo­gian perus­teel­la, vaan jakaisin saas­tu­tuskus­tan­nuk­set oikeu­den­mukaises­ti, ja antaisin ihmis­ten sit­ten päät­tää mis­sä asu­vat (jos työte­htävät sal­li­vat). Maal­la voi myös säästää pitkän lis­tan saastesyn­te­jä vaikka­pa kas­vat­ta­mal­la ruokansa val­taosin itse kotona ja läm­mit­tämäl­lä oma­l­la bioenergialla.

  Olisi hyödyl­listä tehdä myös näitä heit­to­ja tarkem­mat laskel­mat eri elämän­tapo­jen ympäristö­vaiku­tuk­sista. (ja myös taloud­es­ta ja hallinnos­ta, jot­ka oli­vat kai ykkös­teemo­ja tuos­sa Lah­den kun­tali­itos­selvi­tyk­sessä) (myös maata­sol­la, ei vain yksit­täis­ten kaupunkien keskinäisen kil­pailun näkökulmasta)

 58. Pekka Raukko,

  Kun­nal­lisverol­la kus­tan­netaan koulut, ter­vey­den­hoito ja päiväkodit. Jos naa­purikun­ta tar­joaa nämä palve­lut, eikö se ole oikeutet­tu myös vas­taavi­in kulut kat­tavi­in vero­tu­loi­hin. Ei kaupungeil­la ole yksi­noikeut­ta korkea­palkkaisi­in veron­mak­saji­in. Molem­mat tässä “loisi­vat” ja kil­pail­e­vat korkea­palkkai­sista veronmaksajista.

  Yksi tapa rauhoit­taa kil­pailua rikkaista veron­mak­sajista olisi jät­tää vero­tus val­ti­olle ja antaa kun­nille näistä rahoista vain kiinteä(hkö) sum­ma per asukas (tai per koul­u­lainen, per eläkeläi­nen jne.). Peri­aate­han on tar­jo­ta samat palve­lut kaikille kansalaisille, niin rikkaille kuin köy­hille. Näin kaupun­git ja pienet kun­nat oli­si­vat tasaver­taises­sa aemas­sa. Nyt pienet kun­nat kas­vatt­vat iso­jen kap­punkien “pääjo­hta­jia ja virkamiehiä” saa­mat­ta koskaan hei­dän verotulojaan.

 59. Raimo K: “kun kun­ta on ker­takaikki­aan konkurssin partaalla”

  Laskin nuo konkurssikun­nat kat­e­go­ri­aan, jos­sa liitos tapah­tuu taloudel­lisen paineen seu­rauk­se­na eikä sik­si, että kun­ta halu­aisi liit­tyä toiseen. Val­tion lääke kun­tien talousongelmi­in näyt­tää ole­van kun­tien yhdis­tämi­nen. Näin ei tarvit­sisi olla. Huonoon talouden­pitoon voi puut­tua myös muil­la tavoin.

  Val­tio myös säätelee kun­tien talout­ta ja on näin usein osasyylli­nen vaikeaan talousti­lanteeseen. Tämä yhdis­tet­tynä liitossu­osi­tuk­seen voidaan tulki­ta akti­ivisek­si kun­tien lakkauttamispolitiikaksi.

  Mainit­tu koul­u­lu­okan koko on yksi hyvä mit­tari. Mut­ta hyväksyn kyl­lä vaikka­pa pienet saaris­tokun­nat, jot­ka hoita­vat opetuk­sen yhdessä toisen kun­nan kanssa. Yksi kun­ta tekee yhteistyötä keskus­sairaalata­sol­la, toinen koulutasolla.

  Min­ulle tärkein mit­tari on ehkä ihmis­ten itse luon­te­vim­mak­si koke­ma hallintoyk­sikön koko. Demokra­tia toimii parhait­en sil­loin kun ihmiset koke­vat yhteenku­u­lu­vaisu­u­den tun­net­ta ja luot­ta­vat toisi­in­sa (näin ei toki ole aina pienis­säkään kun­nis­sa). Mon­elle täl­laisia yksiköitä voivat olla esim. per­he-kylä/kaupungi­nosa-kun­ta-seu­tukun­ta-maakun­ta-Suo­mi-Euroop­pa-maa­pal­lo. Myös muut toiminnalliset/hallinnolliset yksiköt voi ottaa huomioon (työssäkäyn­tialue, keskuss­sairaalan palvelu­alue jne.).

 60. Juho Laatu: “Nyt pienet kun­nat kas­vatt­vat iso­jen kap­punkien “pääjo­hta­jia ja virkamiehiä” saa­mat­ta koskaan hei­dän verotulojaan.”

  Itse asi­as­sa se toimii täs­mälleen päin­vas­toin. Pienet kun­nat keräävät hyvä­tu­loiset veron­mak­sa­jat, suuret kaupun­git saa­vat tyy­tyä heikom­pi­in verotuloihin.

  Juho Laatu: “Laskin nuo konkurssikun­nat kat­e­go­ri­aan, jos­sa liitos tapah­tuu taloudel­lisen paineen seu­rauk­se­na eikä sik­si, että kun­ta halu­aisi liit­tyä toiseen.”

  No, mieluim­min miten vaan, mut­ta tosi­a­sia on se, että kun talous on hoidet­tu konkurssin par­taalle, liitoshalua ilmenee.
  Ja val­tio­ta on turha syyt­tää — tässäkin naa­puris­sa on kak­si pien­tä kun­taa, toises­sa talous kun­nos­sa, toises­sa kuralla.

 61. Juho Laatu

  Toki kun­ta on oikeutet­tu vero­tu­loi­hin, eihän se muuten niitä veropy­y­dyk­siä edes käyt­täisi, vaan kaavoit­taisi asuinalueet aluer­ak­en­teen kannal­ta järkevästi palvelu­jen ja työ­paikko­jen läheisyyteen.

  Nämä veropy­y­dyk­set on tarkoitet­tu vain sel­l­aises­sa elämän­ti­lanteessa oleville asukkaille, jot­ka ovat kun­nan huolto­suh­teen kannal­ta edullisia, eli kulut­ta­vat palvelu­ja vähem­män kun mak­sa­vat vero­ja. Niihin ei houkutel­la sairai­ta tai van­ho­ja ihmisiä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.