Sota-alus Somaliaan?

Vas­tauk­seni HS-raadin kysymykseen

Kan­nat­taako Suomen lähet­tää sota-alas merirosvo­jo­hti­in Soma­lien rannikolle?

1) Kyl­lä

Merenku­lun tur­val­lisu­ud­es­ta huole­htimi­nen on yhteinen velvol­lisu­us. Tietysti voitaisi­in ajatel­la sitäkin, että kan­sain­välis­es­ti rahoitet­tu ammat­tiarmei­ja huole­htisi merenku­lun turvallisuudesta.

Merirosvous­ta vas­taan on kuitenkin suo­jaudut­ta­va. Olen kovin pet­tynyt suur­val­to­jen vakoilusatel­li­it­tei­hin, ettei niiden avul­la saa­da rosvous­ta lopetetuksi.

Asian toinen puoli on, että Soma­lian ran­nikon ryöstökalas­tus, johon EU ja muut teol­lisu­us­maat syyl­listyvät, pitäisi lopet­taa. Soma­leille ei jää paljon rehellisiä vai­h­toe­hto­ja, kun län­si­maid­en tehokalas­tusaluk­set imuroi­vat meren tyhjäksi.

83 vastausta artikkeliin “Sota-alus Somaliaan?”

 1. Osmo:

  Tietysti voitaisi­in ajatel­la sitäkin, että kan­sain­välis­es­ti rahoitet­tu ammat­tiarmei­ja huole­htisi merenku­lun turvallisuudesta.

  Tätä en uskonu ikinä luke­vani tältä blogilta. Bravo!

  (Seu­raa­va postaus onkin var­maan sit taas joku lib­er­taare­ja dis­saa­va, ihan vaan että saadaan maail­mankaikkeus taas tasapainoon…)

 2. Ensim­mäisenä tulee mieleen, että keitä siel­lä oikein Suomen toimes­ta suojataan?

  Täl­laiset oper­aa­tio­than suo­jaa­vat väk­isinkin myös Aasi­as­ta ja lännestä tule­via ryöstökalas­tus­laivo­ja rahti­laivo­jen lisäk­si. Näin voi ajatel­la, että Suo­mi osal­lis­tuu Soma­lian vas­taiseen operaatioon. 

  Jos soma­lial­is­ten toim­inta merel­lä estetään, niin kuka sit­ten on estämässä ryöstäkalastusta?

  Tämä ei nyt ole mikään puheen­vuoro merirosvouk­sen puoles­ta, mut­ta en oikein ymmär­rä asetelmaa. 

  Ja rehellis­es­ti sanoen, asia ei minus­ta kuu­lu meille pätkääkään. Käsit­tääk­seni Hei­mon Kala Oy:llä ei ole kalas­tus­laivaa Afrikan sar­ven tuntumassa.

 3. Jään kauhul­la odot­ta­maan tilan­net­ta, jos­sa miinalai­va Poh­jan­maan miehistö käyt­tää 57 mm Bofors-tykkiään merirosvo­ja vas­taan. Sir­palekranaatit tekevät rosvoista jauhelihaa.

  Sen jäl­keen koti­maiset ihmisoikeusjuris­tit, vähem­mistö­val­tu­ute­tut ja kaiken maail­man dem­lat huu­ta­vat kurkku suo­rana, että rosvoille olisi pitänyt tar­jo­ta psykolo­ge­ja, ter­api­aa, kehi­tys­a­pua ta tur­va­paik­ka. Lopuk­si käy­dään oikeut­ta kolmes­sa oikeusas­teessa laivan päällystöä vas­taan. Syyt­teinä ovat joukko­tuhon­ta, murha, kiiho­tus kansan­ryh­mää vas­taan, hätä­var­jelun liioit­telu jne.

 4. Asian toinen puoli on, että Soma­lian ran­nikon ryöstökalas­tus, johon EU ja muut teol­lisu­us­maat syyl­listyvät, pitäisi lopet­taa. Soma­leille ei jää paljon rehellisiä vai­h­toe­hto­ja, kun län­si­maid­en tehokalas­tusaluk­set imuroi­vat meren tyhjäksi. 

  Lisäk­si rikkaat maat har­joit­ta­vat siel­lä jät­tei­den dump­paus­ta mereen. Vas­taus ongel­maan pitäisi olla se, että Soma­lian tilanne taval­la tai toisel­la para­nee sille asteelle, että se pystyy aja­maa omia etu­jaan. Euroop­palaiset sota­lai­vat eivät siinä paljon auta.

 5. No kun rosvoille ei kuitenkaan saisi tehdä mitään pahaa, kun ne on sikkai kuites­ki uhre­ja ja tää on impe­ri­al­is­min ja valkoisen sika­p­a­tri­arkaatin vika niinku oikeesti, ja maail­ma kuu­luu kaik­ile et nöbörders niinku.

  Paras esi­tys tähän men­nessä on ollut venäläisiltä. Valitet­ta­va onnet­to­muus tietysti se kumive­neen uppoaminen 🙂

 6. Mitä satel­li­iteil­la muka voitaisi­in tehdä, pait­si ehkä hie­man valvoa ran­nikkokyliä? Pien­ten pur­tiloiden tun­nist­a­mi­nen merirosvoik­si on mah­do­ton­ta avaru­ud­es­ta käsin.

 7. Lai­va­ton käyneenä ja miinalaival­lakin palvelleena en tajua, minkä takia sinne MIINALAIVA! lähetetään?

 8. Vakoilusateli­itis­sa ja valvon­takamerois­sa on sama perusvi­ka (vain mit­takaa­va heit­tää): Niil­lä voi etäältä kat­sel­la mitä tapah­tuu, mut­ta ne eivät ota yhtään pahantek­i­jää kiinni.

  Poh­jan­maan lähet­tämi­nen merirosvo­jahti­in olisi itse asi­as­sa varsin ovela PR-tem­paus. Aluk­sen nopeus tai varustelu ei mis­sään tapauk­ses­sa riitä akti­iviseen merirosvo­jahti­in, eli tehtävä olisi toimia korkein­taan liikku­vana huoltopisteenä.

  Suo­mi voisi siis osal­lis­tua yleis­es­ti hyväksyt­tyyn korkean profi­ilin soti­la­sop­er­aa­tioon ilman että tarvit­see suo­ranais­es­ti lia­ta käsiä otta­mal­la rosvo­ja kiinni.

 9. Tämä ei nyt ole mikään puheen­vuoro merirosvouk­sen puoles­ta, mut­ta en oikein ymmär­rä asetelmaa. 

  Ja rehellis­es­ti sanoen, asia ei minus­ta kuu­lu meille pätkääkään. Käsit­tääk­seni Hei­mon Kala Oy:llä ei ole kalas­tus­laivaa Afrikan sar­ven tuntumassa. 

  Soma­lian epä­vakaat olot näkyvät meille siinä, että sieltä moni pyrkii pois, moni ihan tän­nekin saakka.

 10. Evert The NeveRest:

  Lai­va­ton käyneenä ja miinalaival­lakin palvelleena en tajua, minkä takia sinne MIINALAIVA! lähetetään? 

  Sik­si, että mei­dän merivoimil­lamme ei ole mui­ta laivo­ja kuin miinalaivo­ja 🙂 Eivät nuo ohjusve­neet tai­da olla oikein val­tamerikelpoisia (tosin samaa voisi arvel­la myös siitä Puuhamaasta).

  Kari

 11. “Jään kauhul­la odot­ta­maan tilan­net­ta, jos­sa miinalai­va Poh­jan­maan miehistö käyt­tää 57 mm Bofors-tykkiään merirosvo­ja vas­taan. Sir­palekranaatit tekevät rosvoista jauhelihaa.”

  Ei ole pelkoa, Poh­jan­maa on sen ver­ran hidas, että se ei saa ketään kiin­ni eli merirosvo­jen pitää hyökätä laivan kimp­pu­u­un, jot­ta sieltä voi ampua rosvoja.

  Poh­jan­maa voi suo­jel­la vain hitaasti liikku­via aluk­sia esim juuri noi­ta EU:n lähet­tämiä ryöstökalastajia.

 12. Eli­na:
  >Täl­laiset oper­aa­tio­than suo­jaa­vat väk­isinkin myös
  >Aasi­as­ta ja lännestä tule­via ryöstökalastuslaivoja
  >rahti­laivo­jen lisäksi. 

  Miten niin väk­isinkin? Jos alueel­la on jotain kan­sain­välis­es­ti voimas­saole­via kalas­tussään­nök­siä, niin niitä voitaisi­in valvoa samalla.

  Lisäk­si lai­va tuo alueelle lisää silmä­pare­ja, mikä tarkoit­taa, että jos joku lai­va tulee alueelle dump­paa­maan ongel­ma­jät­teitä mereen, niin sekin hom­ma havaitaan ja vaikeu­tuu. Mikä voi tarkoit­taa sitä, että jät­e­dump­paus vaikeu­tuu ja tulee kalliimmaksi.

 13. Suomel­la nyt ei satu ole­maan mitään sovel­tuvaa alus­ta tuo­hon. Miinalai­va Poh­jan­maa nyt taitaa olla ain­oa lai­va jon­ka nyt edes teo­ri­as­sa saa varustel­tua sel­l­aiseen kun­toon, että voi lähteä avomerelle läm­pöiselle alueelle.

  Suurin ongel­ma tulee, jos siel­lä pidätetään joku meriros­vo. Tuo­daanko Suomeen tuomi­olle vai onko joitakin parem­pia ratkaisu­ja ole­mass­sa. Luovu­tus kol­man­teen maa­han oikeudenkäyntiin?

  Sinän­sä jo Law of Seas sopimuk­ses­ta tulee velvoite puut­tua merirosvouk­seen. (1)

  1) http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf — Artik­la 100

 14. Vakoilusateli­itis­sa ja valvon­takamerois­sa on sama perusvi­ka (vain mit­takaa­va heit­tää): Niil­lä voi etäältä kat­sel­la mitä tapah­tuu, mut­ta ne eivät ota yhtään pahantek­i­jää kiinni.

  Kum­masakin on kuitenkin myös sama etu, isoveli valvoo ja ala­mainen ei tiedä mitä. Ala­mainen tot­telee tai sit­ten ei. Yhteiskun­nan etu on kuitenkin valvoa kaikkea ja kaikkia — vai onko?

 15. Soma­lian ratkaisu on toimi­va hal­li­tus, mut­ta vaikut­taa siltä että län­si­maat eivät oikein tykkää kun demokraat­tis­es­ti äänestetään islami­lainen hallitus.

 16. Art­turi,

  Eivätkö useim­mat lib­er­taar­it kuitenkin usko min­imi­val­tioon, jon­ka velvoit­teisi­in kuu­luu järjestyk­sen­valvon­ta mm. omis­tu­soikeu­den turvaaminen?

  Pahaa pelkään, että yksi­ty­isi­in palk­ka-armei­joi­hin olisi kovasti tyrkyl­lä näitä samo­ja tyyppe­jä, jot­ka esim. Suomes­ta osal­lis­tu­i­v­at vapaae­htoisi­na palkka­so­tureina ent. Jugosla­vian sotaan. Lähin­nä, kos­ka se oli jotain, mitä he todel­la halu­si­vat tehdä.

 17. Art­turi,
  Lib­er­taar­it kai ihan­noi­vat yksi­ty­is­armei­joi­ta, eivät palk­ka-armei­joi­ta sinän­sä. Esimerkik­si USA:n armei­ja on palk­ka-armei­ja, ja se ei tosi­aankaan ole lib­er­taarien suosiossa.

  Lisäk­si lib­er­taar­it eivät tai­da dig­gail­la sel­l­aista kan­sain­välistä yhteistyötäkään, jon­ka oikeu­tus on viime kädessä asevoimas­sa. Tästä olen, muuten, jopa jos­sain määrin samaa mieltä.

  Soma­lian merirosvot sen sijaan kuu­lu­vat usein johonkin yksi­ty­is­armei­jaan, joten min­un ymmär­ryk­seni mukaan lib­er­taarien sym­pa­ti­a­tioiden pitäisi olla heikäläis­ten puolel­la val­tioiden rahoit­tamia palk­ka-armei­joi­ta vastaan.

  Ei sen puoleen, että tämä olisi kiin­nos­tavaa, kos­ka ei kai ole kysymys­täkään siitä, kuu­luuko väki­val­ta­mo­nop­o­lin tavoit­telu antaa val­tioille vai yksi­ty­isille ihmisille. Kun­han osui silmään tuo ristiriita.

 18. Evert:

  Lai­va­ton käyneenä ja miinalaival­lakin palvelleena en tajua, minkä takia sinne MIINALAIVA! lähetetään?

  No tuskin ainakaan laske­maan miinoja.

 19. “Miten niin väk­isinkin? Jos alueel­la on jotain kan­sain­välis­es­ti voimas­saole­via kalas­tussään­nök­siä, niin niitä voitaisi­in valvoa samalla.”

  Laivo­jen miehistö on soti­lai­ta ja he tekevät vain mitä käsky sisältää.
  Ain­oa tehtävä on tois­taisek­si ollut merirosvo­jen jah­taami­nen, sen sijan lait­tomana kalas­tuk­seen nämä merivoimat eivät voi puut­tua, kos­ka se ei ole tehtäväk­sian­nos­sa eikä EU ilmeis­es­ti sitä annakaan, kos­ka EU:n etelän­maid­en kalas­tus­saalit ovat rom­ah­ta­neet ja poli­itikot pelkäävät kapinoivia työt­tömiä kalastajia

 20. Tot­ta puhuen taval­lis­es­ta pul­li­ais­es­ta tun­tuu siltä, että mitähän meriso­tapoi­j­jaat ovat Soma­lian ran­nikolle menos­sa tekemään. Aja­maanko laival­laan meren pin­nan päälle ympyrää vaiko soikea­ta kuviota.

  Toki on tärkeätä Suomen soti­lasvoimien kannal­ta, että puo­lus­tusvoimam­ma ovat kan­sain­välis­es­ti kat­soen toimivien joukko­jen voimis­sa kimpassa. 

  Siis, tulee olla joidenkin joukko­jen voimis­sa kim­pas­sa — vai tän­nekö Venäjän 1400 km pituisen rajan ääreen mei­dän tulisi sit­ten pikkuhil­jaa itsemme “jäädyt­tää”, ilman puo­lus­tusvoimamme (ken­raalien) ulkon­tak­tien “merk­i­tys­tä”.

 21. Idea siis ilmeis­es­ti on, että suo­ma­laisalus saat­taa rahti­laivo­ja ja samal­la vapaut­taa parem­pia, nopeampia sota-aluk­sia merirosvo­jahti­in. Otsikon kysymys onkin tääl­lä eri kuin Hesaris­sa. Lehdessä ei puhuta mitään jahdista. Kas se onkin jo korjattu.

  HS-raadin enem­mistö ei ole täl­lä ker­taa saanut sana­maag­ista hys­te­ri­ako­htaus­ta, vaik­ka puhe on SOTAlaivasta.

 22. Kulke­vatko kaup­palaivas­tot liian pienel­lä miehistöl­lä niil­lä vesillä ?

 23. Asi­aan tan­gen­ti­aalis­es­ti liit­tyen, jos­sain esitet­ti­in Soma­l­i­maan itsenäisyy­den tun­nus­tamista. Ehkä ain­oana oikeasti kysymyk­si­in vas­taa­vana asioi­ta tun­te­vana poli­itikkona kysyn Osmol­ta mitkä ovat tämän idean reali­teetit? Jos Soma­l­i­maa on niin paljon elinkelpoisem­pi val­tio­raken­nel­ma kuin muu osa maa­ta, jo vuosien ajan, niin mitkä ovat syyt että sille ei anneta tun­nus­tus­ta siitä?

 24. Laivas­ton käyneenä myös (ohjusvene), en oikein ymmär­rä, että sinne Suo­ma­laisia aluk­sia lähetetään? Kun kun­non aluk­sia tähän ei ole. Mei­dän suurin piirtein ain­oa Itämeren ulkop­uolel­la kulke­maan pystyvä alus Poh­jan­maa on hidas ja iki­van­ha. Ovatko­han ne arvioi­neet kaik­ki riskit oikein. Vastapuolelta voi löy­tyä nopeu­den lisäk­si myös aseis­tus­ta. Riskiä on.

 25. Jos mah­dol­lis­es­t­ti van­git­tavien merirosvo­jen oikeu­denkäyn­nistä muo­dos­tuu saman­lainen miljoon­a­farssi kuin ruan­dalaisen kansan­murhas­ta syyte­tyn, niin vah­va ei.

 26. Itse asi­as­ta vielä. (Suomen valmius osal­lis­tua oper­aa­tioi­hin on toisen luokan jut­tu.) Pidem­män tähtäi­men visio voisi olla, että kansal­liset armei­jat ‘häviävät’ ja tilalle tule­vat kan­sain­väliset poli­isit. Ihan niin kuin kansal­lis­val­tios­sa. Armei­jaa ei tarvi­ta omia vas­taan. Poli­isia tarvi­taan ainakin vielä. Sik­si itse alku­peräi­nen aja­tus on kan­natet­ta­va. Tarvi­taan poli­isia hoita­maan liiken­net­tä. Kuinka­han mon­ta vuot­ta, vuosikym­men­tä siihen menee, että maail­man järjestyshäir­iöitä ratkaisee ja niihin tulee väli­in maail­man yhteinen poli­isior­gan­isaa­tio (mikä se sit­ten onkaan) eikä vieraiden val­tioiden armei­jat? Menikö tämä visio jo vähän yli?

 27. Pekka Taipale,

  Mil­lä man­daatil­la sitä ryöstökalas­tus­ta valvotaan? Jos toimek­sianto on lait­taa soma­lialaiset vesil­lä kulke­vat rikol­liset kuri­in, niin ei kai tehtävä län­si­maisi­in kalas­tusaluk­si­in ulotu. 

  Ja vaik­ka ulot­tuisikin niin..

  Ammu­taanko kalas­tusaluk­sia ohjuk­sil­la vai miten menetel­lään? Nuhdel­laanko isällisesti?

  Min­un vaikutel­mani on, että näil­lä jär­jeste­ly­il­lä suo­jataan ryöstökalas­tus ja jät­tei­den päästöt Soma­lian meri­alueille. Toki sit­ten rahti pääsee parem­min kulke­maan, jot­ta jokainen saa mässyn­sä ruokapöytään. 

  Annet­taisi­inko soma­lialais­ten hoitaa joskus ihan itsekin jotain? Mitä epä­varmem­mat vedet, sitä korkeampi kyn­nys tul­la sinne tekemään pahojaan…

 28. Oper­aa­tio mak­saa siis 10 miljoon­aa euroa, kestää neljä kuukaut­ta ja työl­listää 120 henkilöä. Palkkoi­hin ja päivära­hoi­hin meneeköhän siis 80.000 euroa per lärvi.

  Ilmeis­es­ti hirveä sum­ma perus­tuu siihen, että melkein kaik­ki ovat laival­la Suomes­ta läh­tien. Lienevätkö päivära­hat mitä tasoa täl­laisel­la retkellä.

  Vielä parem­min tulisi tiliä jos seilat­taisi­in Suomen Jout­senel­la. Se aiheut­taisi vähem­män häm­men­nys­täkin kuin tehokkaaseen miinoit­tamiseen tarkoitet­tu Poh­jan­maa. Sen voi hädis­sään joku vaik­ka tor­pe­doi­da. On niitä sattunut.

 29. Vaikea on nähdä, miten merirosvouk­seen puut­tumi­nen heiken­täisi kokon­ais­ti­lan­net­ta. Vähe­neekö ryöstökalas­tus ja jät­tei­den väitet­ty dump­paus jotenkin sil­lä, että rosvopääl­likkö­jen annetaan varus­taa merirosvouk­ses­ta saamil­laan miljoon­alun­nail­la yksi­ty­is­armei­joi­ta? Eri­lai­sista pyssymiehistä kun tuol­la ei juuri tun­nu pulaa ole­van muutenkaan.

  Oudol­ta tun­tuu myöskin Eli­nan kom­ment­ti, että antaa soma­lialais­ten hoitaa itse. Jotenkin epäilen, että moti­vaa­tio maas­sa ei täl­lä het­kel­lä kohdis­tu asian­mukaiseen jäte­huoltoon saati kalakan­to­jen kestävän kalas­tus­ta­son valvomiseen.

 30. Eli­na:
  “Annet­taisi­inko soma­lialais­ten hoitaa joskus ihan itsekin jotain? Mitä epä­varmem­mat vedet, sitä korkeampi kyn­nys tul­la sinne tekemään pahojaan…”

  Vika on siinä, että “tehdä paho­jaan” tarkoit­taa liikut­taa rah­tia alueel­la joka kat­taa hyvän osan Int­ian val­tamer­estä. Vaik­ka alue saataisi­in rajoitet­tua, on Suezin kanaval­ta tule­van tai sinne menevän liiken­teen häir­it­sem­i­nen ihan riit­tävän haitallista.

  Olisi­han se tietysti kiva jos soma­lialaiset hoitaisi­vat itsekin joskus jotain. Mikähän on syypää maan muuhun ahdinkoon. Euroop­palais­ten ryöstövil­je­ly Soma­lialaisil­la pelloilla?

 31. Ris­to,

  Soma­lialaisil­la ei ole tarvit­tavaa kalus­toa avomerikalas­tuk­seen eikä tekni­ikkaa ryöstökalas­tuk­seen eli näi­hin joi­hinkin poh­jasys­teemei­hin ja super­verkkoi­hin, jot­ka vetävät kaiken elävän mennessään. 

  Jos kalas­tus olisi vain soma­lialais­ten käsis­sä, niin se olisi kyl­lä ekol­o­gis­es­ti kestävää. He eivät muuten juurikaan syö kalaa, sisä­maas­sa eivät ollenkaan eli eivät ne määrätkään suuria olisi.

 32. Riitan kom­ment­ti siihen, että asia ei mielestäni kuu­lu Suomelle:

  Soma­lian epä­vakaat olot näkyvät meille siinä, että sieltä moni pyrkii pois, moni ihan tän­nekin saakka.

  Olete­taan, että merirosvoil­ta onnis­tu­taan viemään hei­dän elinkeinon­sa eli kymmenet miljoonat eurot lun­nas­ra­haa plus muu saalis vuodessa. 

  Miten tämä paran­taa Soma­lian tilan­net­ta? Ja pyrki­ikö mielestäsi tämän jäl­keen tänne vähem­män somaleita? 

  Tuskin merirosvot man­tereel­la rauhan­lähet­tiläik­si muut­tuvat. Saat­ta­vat parem­paan elin­ta­soon tot­tuneina olla juuri sitä porukkaa, joka akti­ivis­es­ti pyrk­isi esim. Suomeen.

 33. En ole näi­hin puo­lus­tusasioi­hin paljoa pere­htynyt, mut­ta heit­etään­pä kun­non pohdintaa:

  Jos halu­taan pienen­tää koulutet­tavien varus­mi­esten määrää, niin olisi olta­va mod­ern­impi sotavoima kalus­toltaan. Tähän liit­tyy siten, että laivas­tokin olisi saata­va ilmavoimien kanssa vahvaksi.

  Suomeen olisi han­kit­ta­va tietysti lento­tukialus tai pari ja suo­jaa­vat aluk­set, niin että ne voisi­vat itsenäis­es­ti puo­lus­tau­tua sukel­lusveneitä, lentokonei­ta ja pitkän­matkan ohjuk­sia vas­taan. Näin voisimme pitää ilmavoimil­la vahvem­paa puo­lus­tus­ta ja iskukykyä ettei kykyä voi rom­ah­dut­taa iskemäl­lä muu­tami­in maako­hteisi­in. Sil­loin tämä ei mene hukkaan vaan saadaan hyvää oppia ja jatkos­sa olisi parem­pi osallistumiskyky.

  Samas­ta syys­tä olisi myös olta­va jos­sain voimakkai­ta ja itsenäis­es­ti pär­jääviä tukiko­htia ulko­mail­la. Mah­dol­lisia hyviä paikko­ja oli­si­vat vaik­ka Venäjän ympäristön maat esim Euroopas­sa Puo­la, Unkari, Kreik­ka, Turk­ki ja muual­la Afgan­istan, Nepal, Viet­nam, Thaimaa, Kiina, Kana­da. Sekä kauem­pana eli parem­paan suo­jaan edelleen maay­htey­dessä ole­vat tukiko­h­dat esim joi­hinkin Afrikan mai­hin (Soma­lia, Etiopia, Kenia, Tansa­nia, Mosam­bik, Sam­bia) ja suo­jaisim­mat tukiko­h­dat Aus­trali­aan tai Etelä-Amerikkaan esim Brasil­ia, Uruguay, Nicaragua. Tukiko­htia voisi olla use­ampia ja ne voisi­vat olla perus­varustel­tu­ja mut­ta osit­tain liikku­via noiden eri maid­en välillä.

  Toinen puoli on se, että tuo vaatisi val­tavasti rahaa eikä ole sik­si kovin toteut­tamiskelpoinen. Ei taitaisi riit­tää edes kehi­tysy­hteistyöhön ja rauhan­tur­vaamiseen käyte­tyt varat. Mut­ta jos jos­sitel­laan oikein kun­nol­la, niin tuo­hon voisi pyrkiä.

 34. Eli­na:
  >Olete­taan, että merirosvoil­ta onnis­tu­taan viemään
  >hei­dän elinkeinon­sa eli kymmenet miljoonat eurot
  >lun­nas­ra­haa plus muu saalis vuodessa.
  >
  >Miten tämä paran­taa Soma­lian tilannetta?

  Rosvoamisen houkut­tele­vu­us elinkeinona vähe­nee. Esimerkik­si maanvil­je­lyn, kar­jankas­vatuk­sen, kalas­tuk­sen tai teol­lisu­u­den houkut­tele­vu­us elinkeinona lisään­tyy. Ihmiset tekevät enem­män töitä auran var­res­sa ja vähem­män töitä kalsh­nikov kourassa.

  Mielestäni tämä tosi­aankin paran­taisi Soma­lian tilan­net­ta enem­män kuin mikään muu kehi­tys­a­pu mitä sinne voidaan antaa.

 35. Eli­na:

  Miten tämä paran­taa Soma­lian tilan­net­ta? Ja pyrki­ikö mielestäsi tämän jäl­keen tänne vähem­män somaleita?

  Tuskin merirosvot man­tereel­la rauhan­lähet­tiläik­si muut­tuvat. Saat­ta­vat parem­paan elin­ta­soon tot­tuneina olla juuri sitä porukkaa, joka akti­ivis­es­ti pyrk­isi esim. Suomeen. 

  Eli­na taitaa olla vähän naivi. Ei se merirosvous mikään elinkeino ole, vaan siihen värvätään erinäistä tyk­in­ruokaa lapsista/nuorista. Rahat keräävät erin­näis­ten mafi­a­porukoiden eli­itit. Ja ne rahat käytetään sit­ten suku­lais­ten yms. kul­jet­tamiseen län­si­mai­hin. Samal­la luo­daan näp­pärä sil­lan­pää mm. huumei­den ja ihmissalakul­je­tuk­sen järjestämiseen.

  Jos kyseinen bisnes heikke­nee, niin luul­tavasti sieltä on vähem­män varaa lähet­tää ihmisiä tänne — kos­ka kyseisil­lä mafioil­la on pienem­mät resurssit toimia.

  Kari

 36. Eli­na: jos ryöstökalas­tus on tosi­aan objek­ti­ivis­es­ti ongel­ma Soma­lian aluevesien ulkop­uolel­la, niin asi­as­ta olisi tosi­aan syytä saa­da aikaan kan­sain­vä­li­nen sopimus, jota merirosvous­ta koske­van kan­sain­välisen sopimuk­sen lail­la voitaisi­in samal­la valvoa.

  Ryöstökalas­tus ja jät­tei­den­dump­paus ei lopu sil­lä, että sal­li­taan vielä merirosvouskin. Päin­vas­toin, lait­to­muudet ja vas­tu­u­ton käytös vain ruokki­vat toisiaan.

 37. Tässä taas kuvio täyt­tyy. Vihreä Vaikut­ta­ja on yllät­täen vaa­ti­mas­sa voimankäyt­töä. Ilmiö selit­tyy hel­posti kun tun­nis­te­taan vah­va ja voimakas märkä uni maail­man­poli­i­sista ja maailmanhallituksesta.

 38. Kari,

  Elinkeino voi olla rikol­lis­takin toim­intaa. Ei käyt­tämässäni sanas­sa ole mitään väärää. Suurin osa rahoista menee tiet­ty johta­jille, mut­ta kyl­lä likaisen työn tekevät soma­l­itkin hulp­peasti elelevät maan yleiseen elin­ta­soon nähden. 

  Tuskin merirosvous­ta tarvi­taan soma­lei­den matkaamiseen. Suomes­sakin heitä on jo niin paljon, että mak­se­l­e­vat täältä käsin per­heeny­hdis­täjien matko­ja hel­posti ja per­heeny­hdis­tämisen nojal­la tule­vien matkat mak­saa Suomen val­tio. Yhden matkan hin­nal­la tänne voi saa­da parikym­men­täkin uussuomalaista. 

  Jut­telin tässä hil­jat­tain aiheesta per­heel­lisen soma­l­i­tut­tuni kanssa, niin he lähet­tävät n. 200 euroa kuus­sa suku­laisilleen Soma­li­aan ja näi­den 15 vuo­den aikana, kun tääl­lä ovat olleet, jär­jestäneet tänne n. kymme­nen hen­gen matkat. 

  Onko sin­ul­la Kari näyt­töä, että merel­lä rosvoa­vat lapset ja nuoret? Paikan pääl­lä käyneen toimit­ta­jan näke­mys on toinen: 

  http://www.ts.fi/ulkomaat/?ts=1,3:1003:0:0,4:3:0:1:2009–01-09,104:3:586262,1:0:0:0:0:0:

  Mitä muuten niille mah­dol­lisille kiin­ni jääneille merirosvoille sit­ten tehdään? Ei heitä ainakaan voi Soma­li­aan jät­tää, kos­ka siel­lä odot­ta­nee kuolemantuomio. 

  Tuo­daanko hei­dät tänne oikeu­den eteen vai miten hom­ma menee? Aikamoinen lisäkus­tan­nus oper­aa­ti­olle, jos sato­jen ihmis­ten raskai­ta oikeu­denkäyn­te­jä ja vankeustuomioiden täytän­töön­panoa tääl­lä ruve­taan hoita­maan. Ja mihin he sit­ten vankeustuomion jäl­keen meni­sivät, mikäli Soma­lian tilanne on entisen lainen?

 39. TomiA ja az: joo mä ymmärsin vähän väärin. Oletin, että sinne ei olla lähet­tämässä varus­miehiä, vaan ammat­ti­soti­lai­ta. Siks tulkkasin Osmon ammat­tiarmei­jae­hdo­tuk­sen tarkoit­ta­van jotain val­tioiden rahoit­ta­maa yksi­ty­istä tais­telu­joukkoa samaan tapaan kuin 1700–1800-luvuilla Karibianmerellä.

 40. Art­turi,

  Et ymmärtänyt väärin. Ei varus­miehiä voi­da lähet­tää, eikä lähetetä Suomen rajo­jen ulkop­uolelle. Ain­oa poikkeus lie­nee tämä “itäkar­jalan ret­ki” 40-luvul­la, ja sekin olisi kyl­lä kan­nat­tanut jät­tää tekemättä…

  Kari

 41. Lisäyk­senä vielä,

  Siis oper­ati­ivisi­in tehtävi­in ei voi­da varus­miehiä komen­taa ulko­maille. Laivas­tovierailut tms. ovat asia erik­seen (tai mah­dol­lis­es­ti ei), samoin tietenkin ammattiarmeija.

  Nim­imerkil­lä, itsekin on laivas­ton rytkyis­sä, diplo­maat­tis­tatuk­sel­la, tul­lut ulko­mail­la käytyä 🙂

  Kari

 42. Tässä laki­valiokun­nan pru­juista poimittua: 

  Ottaen huomioon tässä esi­tyk­sessä tarkoitet­tu­jen [merirosvous] rikosten vakavu­u­den ja seu­raa­musten ankaru­u­den, voidaan arvioi­da, että esi­tutk­in­ta- ja oikeu­denkäyn­tikus­tan­nuk­set yhtä syytet­tyä kohden muu­tok­sen­haku­vai­hei­neen nousi­si­vat varovais­es­tikin arvioiden kym­meni­in tuhan­si­in euroi­hin. Jos tutk­in­ta­vankeudessa ole­vien tai vankeusran­gais­tus­ta suorit­tavien määrä tässä esite­tyn lain­säädän­nön joh­dos­ta nousisi merkit­täväk­si, esimerkik­si kym­meni­in vankei­hin, tästä aiheutu­vat lisä­menot vankien kieli- ja kult­tuu­ri­taus­ta sekä tarvit­ta­vat vankein­hoidol­liset eri­ty­isjär­jeste­lyt huomioon ottaen aiheut­ta­vat usei­den kym­me­nien tuhan­sien euro­jen vuo­tuiset lisäkus­tan­nuk­set vankia kohden.

  Halu­a­vatko ne, jot­ka nyt tääl­lä ovat innois­saan miinalai­va Poh­jan­maan Adenin lah­den keikas­ta, myös nämä rikol­liset tänne värit­tämään katuku­vaa lomillaan? 

  Onko­han vanki­las­sa muuten sian­li­ha­ton ate­ri­avai­h­toe­hto? Vai mitä ovat lisä­menot kult­tuu­ri­taus­tas­ta johtuen..?

 43. EU:lla ja Kenial­la on näköjään jokin sopimus merel­lä pidätet­ty­jen soma­lialais­ten oikeu­denkäyn­neistä ja vankein­hoi­dos­ta Keniassa. 

  Epäilen­pä kuitenkin, että Suomes­sa kek­sitään, ettei se ole ihmisoikeuk­sien mukaista. Keni­as­sa on voimas­sa kuole­man­tuomio, joka voidaan langet­taa aseel­lis­es­ta ryöstöstä. Tosin yli 20 vuo­teen yhtään tuomit­tua ei ole teloitet­tu. Vanki­laolot ovat kur­jat; vanke­ja on kolminker­tainen määrä kap­a­siteet­ti­in näh­den jne. Kyl­lä ne jotenkin tänne pää­tyvät, on min­un veikkaukseni. 

  Mielestäni ennen kuin lähetetään yhtään suo­ma­laisalus­ta Adenin­lahdelle, pitää olla selkeä päätös siitä, että Suomeen ei tuo­da yhtäkään soma­lia tuomiois­tu­imen eteen. Jos ei muu­ta kek­sitä, niin aseet pois ja ran­nalle. Näin ovat jotkut maat tehneetkin.

 44. Ryöstökalas­tus Soma­lian ran­nikol­la on kieltämät­tä todel­li­nen ongel­ma. Aiem­min siihen on var­masti syyl­listyneet myös EU-val­tiot, etenkin Ran­skalla ja Espan­jal­la on Tyynel­lämerel­lä isot kalas­tus­laivas­tot. Täl­lä het­kel­lä tätä har­joit­taa troolar­it lähin­nä Kaukoidästä (Tai­wan, Korea, Thaimaa nyt ainakin), kos­ka tur­val­lisu­usti­lanne on sel­l­ainen, ettei euroop­palaiset yhtiöt riskeer­aa miehistöjään. Kalas­tuk­sen­valvon­ta onkin nimeno­maan otet­tu nyt ATALANTA:n man­daat­ti­in. Se ei todel­lisu­udessa ole niin merkit­tävä seik­ka maan elinkeino­rak­en­teen kannal­ta, mut­ta sil­lä on kah­ta­lainen vaiku­tus. Ensin­näkin ryöstökalus­tus antaa edes vähän legit­imi­teet­tiä väit­teille merirosvouk­sen oikeu­tuk­ses­ta ja juuri kalas­ta­jat nyt ovat päte­vimpiä vai­h­ta­maan elinkeinon­sa rosvouk­seen. Ohes­sa link­ki EU:n päätök­seen, jol­la kalus­tuk­sen­valvon­ta lisät­ti­in ATALANTA:n tehtävi­in (Suomes­sa tätä ei juuri uuti­soitu). Ja kuten san­ot­tua, niin sotavä­ki on siel­lä tekemässä man­daatin mukaista tehtävää, eli nyt myös kalaustuksenvalvontaa.
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:322:0027:0027:EN:PDF

  Kyynikko voi arvel­la että tämä johtuu siitä, että Aasian maid­en kala­te­ol­lisu­us saa kil­pailue­t­ua EU-maid­en kus­tan­nuk­sel­la, mut­ta fak­ta on että Soma­lian kalas­ta­jien kannal­ta ATALANTA nimeno­maan aut­taa elinkeinoa. 

  Kokon­aan toinen jut­tu on se, että merirosvous on selkeästi organ­isoitunut­ta rikol­lisu­ut­ta, jos­sa merirosvot saa­vat 10–15 % rahoista, lop­pu­jen kadotes­sa organ­isaa­tios­sa ylöspäin ja useim­miten ulko­maille. Paha vain jo sel­l­ainen 10.000–20.000 dol­lar­ia, jon­ka riv­imie­skin voi tuos­ta saa­da, on paikalli­sis­sa olois­sa enem­män kuin riit­tävä moti­vaa­tio saa­da nuo­ria miehiä kalash­nikovin var­teen. Eli vaik­ka vier­aat kalas­ta­jat häipy­isi huomis­päivänä, niin rikolli­nen toim­inta var­muudel­la jatkuu, niin kauan kuin rankaise­mat­to­muu­den kultt

 45. “Asian toinen puoli on, että Soma­lian ran­nikon ryöstökalas­tus, johon EU ja muut teol­lisu­us­maat syyl­listyvät, pitäisi lopet­taa. Soma­leille ei jää paljon rehellisiä vai­h­toe­hto­ja, kun län­si­maid­en tehokalas­tusaluk­set imuroi­vat meren tyhjäksi”

  Mis­tä Osmo tietää, että tämä on asian­lai­ta ? Onko kalas­tus yleen­säkään ollut Soma­lias­sa kovin merkit­tävä elinkeino ? Jos tämä ryöstökalas­tushy­po­teesi olisikin tot­ta, niin mik­si muual­la maail­man ran­nikkoalueil­la (nekin “ryöstökalastet­tu”) ei ole vas­taavaa merirosvousilmiötä.

 46. Eli­na,

  No kyl­lä minä edelleen olen sitä mieltä, että merirosvouk­sen rajoit­ta­mi­nen sinäl­lään vähen­tää län­teen tule­vien määrää pikem­minkin kuin lisää. Jos rikol­lisil­la on vähem­män rahaa, ne eivät pääse liikku­maan kauem­mas ja teo­ri­as­sa tilanteen rauhoit­tumiselle on parem­mat edel­ly­tyk­set. Käytän­nössä vaiku­tus lie­nee marginaalinen.

  Epäilen myös, ettei Poh­jan­maa tule pidät­tämään ensim­mäistäkään merirosvoa. Korkein­taan joku kaap­paus jätetään sen läs­näolon vuok­si tekemät­tä. Mut­ta sehän ei olekaan syynä sen paatin lähet­tämiseen. Käytän­nössä halu­taan heilutel­la lip­pua län­si­val­to­jen kanssa (“hei, me ollaan samal­la puolel­la”) ja har­joitel­la (muiden) NATO-joukko­jen kanssa *).

  Kari

  *) Käytän­nössä Suo­mi ja Ruot­si kuu­lu­vat ao. liit­tou­tu­maan, vaik­ka sitä ei poli­itikoille ollakaan kerrottu.

 47. YLE:n uuti­soi, että Suomen sota­joukko­jen ylipääl­likkö prei­dent­ti Tar­ja Halo­nen on oper­aat­tion kan­nal­la. Olenkin ihme­tel­lyt, miten Halosen edus­tusvene muis­tut­taa tutkas­sa näkymätön­tä sotalaivaa:
  http://www.ts.fi/online/kotimaa/159205_515h.jpg

  Kul­taran­ta VIII:
  http://www.tpk.fi/public/default.aspx?contentid=177543&nodeid=41416&contentlan=1&culture=fi-FI

  Kan­nat­taisiko sit­tenkin lähet­tää Kul­taran­ta VIII, se on huip­puno­pea neljäl­lä 435 hevosvoiman koneel­la varustet­tu peloite.

 48. Ilmeis­es­tikään Soma­lian merirosvo­jen vas­taisen soti­la­sop­er­aa­tion hyödyt eivät vas­taa sen kus­tan­nuk­sia. Nimit­täin jos vas­taisi­vat, niin alueel­la merikul­je­tuk­sia jär­jestävät rahti­fir­mat oli­si­vat jo palkan­neet rahti­laivoilleen aseis­te­tut saat­ta­jat markkinaehtoisesti. 

  Rahti­fir­mat siis katso­vat, että on edullisem­paa mak­saa merirosvoille sat­un­naisia lun­nai­ta laivoista kuin jär­jestää laivoille jatku­vaa aseel­lista suo­jaa. Ja kos­ka merirosvo­jen vas­tais­es­ta soti­la­sop­er­aa­tios­ta hyö­tyvät vain rahti­fir­mat, niin on aiheel­lista kysyä, mik­si veron­mak­sajien raho­ja pitäisi käyt­tää tuol­laiseen toim­intaan, joka näyt­tää puh­taahkosti joidenkin yksi­ty­is­ten kul­je­tusyri­tys­ten subventoimiselta.

  Antti K.

 49. “Jos tämä ryöstökalas­tushy­po­teesi olisikin tot­ta, niin mik­si muual­la maail­man ran­nikkoalueil­la (nekin “ryöstökalastet­tu”) ei ole vas­taavaa merirosvousilmiötä.”

  Samas­ta syys­tä Indone­sian ja Fil­ip­pi­inien ran­nikoil­la on merirosvo­ja eli ylikansoitus,ylikalastus, köy­hyys syn­nyt­tävät merirosvoja.

  Lähempääkin löy­tyy vas­taavia ilmiöitä: Nor­jan ylikalas­tus rom­ah­dut­ti turs­ka ym kan­nat mut­ta val­tion mas­si­ivi­nen tuki on pitänyt kalas­ta­jat rauhal­lise­na ja lait­to­muus keskit­tyy siihen, että valai­ta lah­dataan salaa pieniä eriä myyntiin

 50. Käsit­tääk­seni miinalai­va Poh­jan­maan panos on sym­bo­l­i­nen ja koulu­tuk­selli­nen. Mut­ta jos merirosvo­ja saadaan kiin­ni, hei­dät pitää ehdot­tomasti luovut­taa Afrikan val­ti­olle, eikä mis­sään tapauk­ses­sa Suomen oikeuslaitokselle.

  Luin juuri että Sau­di Ara­bia ostaa 60 mil­jardil­la dol­lar­il­la asei­ta Yhdys­val­loista. Soma­l­imerirosvot toimi­vat Sau­di-Ara­bi­an naa­puris­sa ja ovat mm. kaa­pan­neet Sau­di­tankkerin. Lisäk­si kuu­lu­vat samaan uskontokuntaan. 

  Luulisi että Saudeil­la on varaa valvoa öljy­tankkere­itaan “kotivesil­lään” ja ran­gaista rosvo­ja omien lakien­sa mukaan?

  Turus­sa vapau­tuu koh­ta telak­ka ja tuhan­sia laivan­rak­en­ta­jia jää työt­tömäk­si. Turun työt­tömyyspros­ent­ti on jo yli 20%. 

  Mitä jos raken­net­taisi­in Suomen armei­jalle uusi lip­pu­lai­va, vaikka­pa maail­man suurin sairaalalai­va joka voisi seila­ta aina kri­isialuei­den lähelle? Ja toimia samal­la kan­sain­välisenä koulu­tus­laival­la. Eikö tuo­ta voisi laskea myös kehitysavuksi?

 51. Olen jo pitkän aikaa ihme­tel­lyt muu­ta­maa väitettä.
  a. ulko­maiset kalas­tus­laivas­tot tyh­jen­tävät Soma­lian ran­nikon tun­tu­mas­sa meren kaloista, jol­loin nitä ei riitä paikallisille
  b. mereen dumpatut jät­teet ovat myrkyt­täneet kalat.
  Jos kalakan­nat ovat ker­ran tuhoutuneet, niin mitä ne muual­ta tulleet kalas­tus­laivas­tot sit­ten oikein troolaavat?
  Tuo tote­na esitet­ty jät­tei­den dump­paushom­makin vähän epäi­lyt­tää. Miten kan­nat­taa viedä Euroopas­ta jät­teitä Suezin kana­van kaut­ta Soma­lian ran­nikolle ( mik­sei avomerelle ?) heitettäväksi.Kanavamaksut lienevät melkoiset, täy­tyy­hän lai­va tuo­da tyhjänä takaisinkin. Afrikas­tako ne ongel­ma­jät­teet ovat peräisin?

 52. Antti Kääriäi­nen kir­joit­ti 13.9.2010 kel­lo 7:50:
  “Ilmeis­es­tikään Soma­lian merirosvo­jen vas­taisen soti­la­sop­er­aa­tion hyödyt eivät vas­taa sen kus­tan­nuk­sia. Nimit­täin jos vas­taisi­vat, niin alueel­la merikul­je­tuk­sia jär­jestävät rahti­fir­mat oli­si­vat jo palkan­neet rahti­laivoilleen aseis­te­tut saat­ta­jat markkinaehtoisesti.”

  Näi­den kus­tan­nuk­sia on todel­la vaikea arvioi­da. Kyse ei ole siitä mitä palkat ja aseet mak­sa­vat, vaan se oikeudel­li­nan kaaos siitä kun jotain tapahtuu.

  Ain­oas­taan vira­nomaisalus voi tark­istaa laivan kan­sain­välisel­lä alueel­la, joten yksi­ty­is­ten pitää odot­taa kunnes jotain tapah­tuu. Sit­ten voimankäyt­tö ja muu esim. Suo­ma­laisel­la aluk­sel­la men­nään Suomen lakien mukaan, eli kyn­nys käyt­tää asei­ta pysyy todel­la korkealla.

  Lisäk­si ei halu­ta sitä PR riskiä, joka tulee siitä kun ale­taan ampumaan kovil­la ilman kun­nol­lista syytä kaikkea mitä liikkuu.

  Käytän­nössä aluk­set käyt­tävät voimaa, kunnes ensim­mäi­nen aseis­tet­tu meriros­vo pääsee kan­nelle ja tämän jäl­keen alus luovute­taan merirosvoille ja mak­se­taan lun­naat ja hom­ma jatkuu.

 53. Toinen huomio, ote­taan esimerkik­si Emma Maer­sk. Iso kont­ti­lai­va, jon­ka pitu­us on noin 400m. Sitä oper­oidaan kol­men­toista henkilöstön miehistöl­lä. Eli esim yöl­lä tuskin yli viisi kave­ria on hereil­lä ja käytän­nössä yksi niistäkin on kone­huoneessa. Joten kyl­lä siinä yhdelle kaver­ille tulee ihan riit­tävästi valvot­tavaa aluetta.

  Lisäk­si ko. laival­la saa olla mak­simis­saan 30 henkilöä. Eli käytän­nössä voidaan saa­da seit­semän var­ti­jaa vuoroon, jos lai­va lyödään täy­teen vartijoita.

  Aseis­te­tuis­sa var­ti­jois­sa laivoil­la on lisäk­si se ris­ki, että merirosvot alka­vat käyt­tät­tämään enem­män voimaa ja han­kki­vat järeämpiä asei­ta. Lisäk­si tämä luul­tavasti johtaisi sään­nön­mukaises­ti tuli­tais­telu­un laivan kan­nel­la, joka var­masti aiheut­taisi tap­pi­oi­ta myös työntekijöille.

 54. AK:
  >Soma­lian merirosvo­jen vastaisen
  >soti­la­sop­er­aa­tion hyödyt eivät vas­taa sen
  >kus­tan­nuk­sia. Nimit­täin jos vas­taisi­vat, niin
  >alueel­la merikul­je­tuk­sia jär­jestävät rahtifirmat
  >oli­si­vat jo palkan­neet rahtilaivoilleen
  >aseis­te­tut saat­ta­jat markkinaehtoisesti.

  Laivo­jen aseis­t­a­mi­nen ei ole kiin­ni vain siitä, mikä rahal­lis­es­ti kan­nat­taisi, vaan myös esimerkik­si siitä, mikä on lail­lis­es­ti mah­dol­lista. Jos lai­va aseis­te­taan merirosvo­jen tor­jun­nan kannal­ta riit­tävästi, sil­lä voi olla huo­mat­tavi­akin vaiku­tuk­sia esimerkik­si sen suh­teen, saako lai­va tul­la sata­maan johonkin maa­han. Näin ollen tuo argu­ment­ti on liian yksinkertaistava.

  Peri­aat­teel­lisem­pi kysymys liit­tyy val­tioiden väki­val­ta­mo­nop­o­li­in. Halu­am­meko kohti maail­maa, jos­sa kan­sain­vä­li­nen merenkulku perus­tuu aseis­tet­tui­hin, itseään puo­lus­tavi­in laivoihin, eikä siihen, että val­tiot pyrkivät yhteistyöl­lä tekemään merenku­lun kaikille tur­val­lisek­si? Myös niille kulk­i­joille, joiden rahti ei ole rahal­lis­es­ti kovin arvokas­ta (esimerkkinä vaikka­pa Soma­li­aan ruo­ka-avus­tuk­sia toimit­ta­vat lai­vat, jot­ka kai ovat rosvouk­sen ykköskohteita.)

  >Ja kos­ka merirosvo­jen vastaisesta
  >soti­la­sop­er­aa­tios­ta hyö­tyvät vain rahtifirmat, 

  Väärä pre­mis­si: oper­aa­tios­ta hyö­tyvät muutkin. Esimerkik­si taval­liset soma­lialaiset ihmiset, jot­ka eivät ole ihan niin pahasti paikallis­ten rosvopa­ronien peukalon alla, mikäli rosvot saa­vat kasaan vähem­män lun­nai­ta, saa­vat ostet­tua vähemmn vähem­män asei­ta ja jos rosvoil­la on vähem­män huvia, intoa ja voimaa huvitel­la tois­t­en kus­tan­nuk­sel­la — ja houkutel­la esim. maat­aloudessa tarvit­tavaa työvoimaa rosvoukseen.

 55. Antti Kääriäi­nen kir­joit­ti 13.9.2010 kel­lo 7:50:
  “Ilmeis­es­tikään Soma­lian merirosvo­jen vas­taisen soti­la­sop­er­aa­tion hyödyt eivät vas­taa sen kus­tan­nuk­sia. Nimit­täin jos vas­taisi­vat, niin alueel­la merikul­je­tuk­sia jär­jestävät rahti­fir­mat oli­si­vat jo palkan­neet rahti­laivoilleen aseis­te­tut saat­ta­jat markkinaehtoisesti.”

  Toinen syy kaup­palaivo­jen aseet­to­muu­teen on se, että miehistö ei halua riskeer­a­ta henkeään. Jos kaup­palaivo­ja aseis­te­taan, niin meriros­vat han­kki­vat enem­män aseis­tus­ta ja myös ampu­vat paljon herkem­min miehistön jäseniä.

 56. Rahti­laivo­jen aseis­te­tu­il­la saat­ta­jil­la en viitan­nut rahti­laivan henkilökun­nan aseis­tamiseen, vaan aseis­tet­tui­hin aluk­si­in, jot­ka saat­ta­vat rahti­laivo­ja vaar­al­lisil­la vesialueil­la. Rahti­fir­mat eivät ole tuol­laisia palkan­neet, eivät edes yhteis­es­ti, mon­en rahti­laivan saattuei­ta suo­jaa­maan. Rahti­fir­ma eivät myöskään ole valmi­ita muut­ta­maan reit­te­jään kiertämään Itä-Afrikan merirosvovyöhyket­tä. Tästä voisi päätel­lä, että rahti­fir­moille merirosvous ei ole sen suurem­pi ongel­ma kuin muutkaan merenku­lun riskit, eivätkä ne ole valmi­ita mak­samaan merirosvoriskin pienen­tämis­es­tä, eivät ainakaan sel­l­ai­sista tem­puista, jot­ka eivät toimi.

  Jos rahti­fir­mat eivät ole valmi­ita mak­samaan merirosvo­jen vas­taisen soti­laal­lisen oper­aa­tion kus­tan­nuk­sia, niin mun mielestäni on aiheel­lista kysyä, mik­si veron­mak­sajien pitäisi. Ilmeis­es­ti on niin, että soti­laalli­nen ratkaisukeino on tähänkin ongel­maan niin teho­ton, ettei se saa rahoi­tus­ta markki­nae­htois­es­ti. Mut­ta kun päästään käyt­tämään muu­tamia kym­meniä miljoo­nia euro­ja veron­mak­sajien raho­ja sota­laivan lähet­tämiseen, niin siinä ei sit­ten tarvi­takaan minkään­laisia kus­tan­nus-hyöty­ana­lyy­se­jä, kuten markki­nae­htoises­sa toiminnassa.

  Antti K.

 57. Sinän­sä minäkin pidän merunk­u­lun vapaut­ta itseis­ar­vona, ja jopa peri­aa­teel­lise­na kysymyk­senä, että Soma­lian ongel­mat pidet­täisi­in Soma­lian sisäisenä eikä niiden annetaisi vapaasti lev­itä ympäröiville vesialueille.

  Ken­ties merirosvouk­sen kus­tan­nuk­set eivät vas­taa sen tor­jun­nan kus­tan­nuk­sia. Mui­ta selit­täviä mah­dol­lisia tek­i­jöitä ovat maini­tut yksi­ty­isyrit­täjän rajoite­tut toimi­val­tu­udet ja se, että tarvit­ta­van ketjun (tur­vafir­mat, rahti­fir­mat ja vaku­u­tusy­htiö­den hyväksyn­tä kuvi­o­lle (ja vasti­neek­si annetut vaku­u­tus­mak­su­jen alen­nuk­set)) muo­dost­a­mi­nen ei myöskään olisi kovin helppoa.

  Suurem­pi­en toimioiden osalta
  — joil­la on oikeasti val­tamer­imerikelpoisia aluk­sia — kus­tan­nuk­set lienevät pitkälti kiin­teitä. Sota­laivo­ja ei tehty pidet­täväk­si jatku­vasti ankkuris­sa ja miehistöä parakeis­sa. Hal­paa se ei ole, mut­ta maid­en päät­täjät ovat kuitenkin kat­soneet, että on tarkoituk­sen­mukaista ohja­ta varo­ja soti­laal­lisen voiman ylläpi­toon, ja sen esit­te­lyyn muulle maailmalle.

  1. Mik­si meil­lä on val­tion rahoit­ta­ma poli­isi. Kun kansalaiset eivät itse palkkaa suo­jaa itselleen, poli­isin tar­joa­ma lain­suo­ja on haaskausta (?)

 58. Rahti­fir­mat eivät var­maankaan käytä saat­toaluk­sia kos­ka on halvem­paa mak­saa vähän korkeampia vakuutusmaksuja.

 59. Meil­lä on val­tion rahoit­ta­ma poli­isi, mut­ta siitä huoli­mat­ta yri­tyk­set ja yhteisöt ovat kat­soneet aiheel­lisek­si rahoit­taa tur­val­lisu­ut­ta myös omin keinoin (var­ti­jat, luk­i­tuk­set, aidat, jne).

  Pitää sinäl­lään paikkansa että varus­ta­mot ovat suh­tau­tuneet asi­aan suh­teel­lisen välin­pitämät­tömästi. Ilmeis­es­ti ovat laske­neet että kaap­pauk­sen vaara on kuitenkin aika teo­reet­ti­nen, tai ainakaan vaku­u­tus­mak­sut eivät ole liikaa nousseet.

 60. Kansalaisethan käyt­tävät rahaa itsen­sä ja itselleen arvokkaan omaisuuten­sa suo­jaamiseen, varsinkin paikois­sa, jois­sa poli­isi ei toi­mi. Hälyt­timil­lä ja var­tioin­tipalveluil­la on isohkot markki­nat. Poli­isinkin palve­lut meni­sivät kau­pak­si, jos poli­isi niitä markki­noille tarjoaisi. 

  Mikäli poli­isi alka­isi käyt­tää paljon resursse­ja jonkin sel­l­aisen omaisu­u­den suo­jaamiseen, jon­ka suo­jaamis­es­ta omis­ta­jat eivät ole juurikaan kiin­nos­tunei­ta, niin kyl­lä mun mielestäni olisi aiheel­lista kysyä, onko se opti­maal­ista resurssien käyttöä.

  Jos medi-heleistä voidaan tehdä kus­tan­nus-hyöty­ana­lyysi, niin luulisi, että miinalaivan, joka on liian hidas otta­maan soma­lialais­ten merirosvo­jen pikaveneitä kiin­ni, lähet­tämis­es­tä Soma­li­aan olisi paikallaan tehdä myös sel­l­ainen. Mitä tuo­hon meneväl­lä muu­ta­mal­la kymmenel­lä miljoon­al­la eurol­la on tarkoi­tus saa­da aikaan? Ja voisiko saman rahan käyt­tää ongel­man ratkaisemiseen tehokkaam­min jotenkin toisin?

  Antti K.

 61. Ai niin, mikäli meri­rahti­fir­mat ostaisi­vat rahti­laivasaattuei­den suo­jaus­palvelui­ta joltain yksi­ty­isiä soti­las­palvelui­ta tar­joaval­ta fir­mal­ta, niin en usko, että merirosvo­ja tuo­taisi­in vält­tämät­tä oikeusistuimiin.

  Antti K.

 62. AK:
  >mikäli meri­rahti­fir­mat ostaisivat
  >rahti­laivasaattuei­den suo­jaus­palvelui­ta joltain
  >yksi­ty­isiä soti­las­palvelui­ta tar­joaval­ta firmalta,
  >niin en usko, että merirosvo­ja tuotaisiin
  >vält­tämät­tä oikeusistuimiin.

  Ja jos ei tuo­taisi, siitä var­masti nousisi ihmisoikeusmeteli. 

  Tämä on yksi syy, minkä vuok­si mon­et meistä halu­a­vat mielu­um­min toimia merenku­lun tur­vaamisek­si per­in­teis­ten väki­val­ta­mo­nop­o­lien eli val­tioiden kautta.

  Poli­isi muuten käyt­tää usein paljon aikaa ja resursse­ja tutkies­saan jut­tu­ja, jois­sa rikok­sen uhri ei ole ollut järin kiin­nos­tunut suo­jaa­maan itseään. Mallies­imerkkinä taan­noinen nainen, joka lähti aamuyöstä humalaise­na kol­men tun­tem­aton­ta kieltä puhuneen miehen autokyyti­in, ja raiskat­ti­in. Silti raiskaus on rikos ja nuo jutut pitää ehdot­tomasti tutkia ja selvit­tää, jos vain mahdollista.

 63. Kyl­lä sitä suo­jau­tu­mista tehdään. Työka­lut eivät vain ole “asei­ta”.

  Tyyp­il­lisimät srate­giat on käyt­tää “sam­mu­tus” vesi­tykkiä kaata­maan veneitä ja huuhtele­maan merisosvot mereen. Lisäk­si laivoihin on asen­net­tu sähköaito­ja kan­nen ympärille. Merirosvo­jen veneet pyritään kaata­maan sopi­vasti laivaa ohjailemalla.

  Ei näis­säkään jäädä ihmettelemään meni meriros­vo läheltä potkuria ja jäikö venen ehjäk­si. Voihan sitä uida kotiin 😉

  Laivay­htiö ei vaku­u­ta, kuin laivan. Rahdin vaku­ut­ta­mi­nen on muiden kulu. Lisäk­si kan­nat­taa muis­taa, että laivalle voidaan julis­taa Gen­er­al Aver­age, joil­loin kulut jae­taan laivan rahdin arvon ja laivan arvon suh­teessa. Laivois­sa usein rahti on se arvokkain osa ja sil­loin suurin osa lun­nasku­luista tulee rahdin omis­ta­jille. Tästä on ollut keskustelua voiko tuo­ta GA sään­töä soveltaa lunnaisiin.

 64. Ihan uteliaisu­ud­es­ta kysyn, että onko markki­noil­la paljonkin meriso­dankäyn­tipalvelu­ja tar­joavia toim­i­joi­ta, jol­ta laivan­varus­ta­ja X voisi ostaa aluk­selleen saattueen tur­vak­si? Eläköi­tyneistä kom­man­doista saa hel­posti komp­pa­nia yksi­ty­is­armei­jaan sadal­la ryn­näkkökivääril­lä ja muu­tamil­la muil­la tykö­tarpeil­la. Pienenkin laivas­to-osas­ton varus­t­a­mi­nen val­tame­ri­olo­suhteisi­in on vähän han­kalampi juttu.

 65. Peri­aat­teel­lista pohd­in­taa yksi­ty­i­sistä merisotilaspalveluista:

  Teknikaalien jah­taamisek­si ei varsi­naista tais­telukalus­toa tarvi­ta, riit­tää kun käytössä on vastapuoll­ta vankem­min varustel­lut pikave­neet ja konetykit.

  Jos ei piit­taa moraali­seikoista niin tehokkain tapa puut­tua merirosvoilu­un olisi kylvää tuhoa ja kauhua ran­nikol­la. (Se tietenkin aiheut­taisi mit­tavia ongelmia muual­la, mut­ta täyt­täisi merenku­lun tur­vaamisen sup­pean tarpeen).

 66. Charles kir­joit­ti: “syy kaup­palaivo­jen aseet­to­muu­teen on se, että miehistö ei halua riskeer­a­ta henkeään. Jos kaup­palaivo­ja aseis­te­taan, niin meriros­vat han­kki­vat enem­män aseis­tus­ta ja myös ampu­vat paljon herkem­min miehistön jäseniä”.

  Olisiko noin? En osaa nähdä tuon ajatuk­sen logiikkaa:

  Voisiko kuitenkin olla niin että merirosvot ajat­telisi­vat riskiä use­ampia ker­to­ja ennen tekoa, jos rahti­laivoil­la sal­lit­taisi­in miehistölle “met­sästys- ja ammunta­har­ras­tusa­sei­den” pitämi­nen ja itsepuo­lus­tus sekä vaik­ka osalle vartijakoulutus?

  Ajat­telin vain että kai siihen on joku järkevä syy mik­si ryöstäjäkin aina val­it­see pikku-lähikau­pan, eikä sitä suurem­pikas­saista elin­tarvike-ruo­ka-kahvil­amyymälää jos­sa poli­isit käyvät tauol­la pistäytymässä.

  Vai meneekö lain­auk­sen logi­ikalla: eli riskeer­aako tämä kahvi­la siis työn­tek­i­jän­sä paljon raaem­malle ryöstölle, kun sal­lii aseis­te­tun poli­isin pistäy­tyvän siellä?
  (ja eikö täkäläiset rikol­liset ole vielä vaan saa­neet han­kit­tua tarpeek­si aseis­tus­ta, tai rohkeut­ta ampuak­seen niil­lä herkem­min kahvi­lan henkilökuntaa…).

  Ehkä kuitenkin rikolli­nenkin miet­tii riski/hyöty ‑näkökul­maa: että aseis­tet­tu­jen puo­lus­ta­jien nos­taes­sa rikol­lisen vahin­goit­tumis­riskiä, ei ryöstö kan­na­ta oli ryöstäjän asei­den tulivoima kuin­ka suuri tahansa — sil­loin nyt help­po ryöstö jääkin tekemät­tä ja rikolli­nen meneekin vaik­ka töi­hin. Sil­lä ryöstö­jen tai rikol­lis­ten määrähän ei ole vakio.

 67. Puheet siitä, että EU ja muut län­si­maat imuroisi­var Soma­lian lähivedet tyhjäk­si kaloista ja kaiken lisäk­si käyt­täi­sivät hei­dän ran­nikko­jaan ongel­ma­jät­tei­den lop­pui­joi­tu­s­paikkoina ovat aivan täyt­tä paskaa.
  Onko kukaan kuul­lut tai onko mis­sää uuti­soitu, että Soma­l­imerirosvot oli­si­vat kaa­pan­neet EU:n (tai jonkin muun län­tisen maan) kalas­tusaluk­sen tai jät­teenkul­je­tus­laivan? Aivan. En minäkään. Sen sijaan olen kuul­lut, että heille kel­paa­vat kaup­palaivo­jen lisäk­si jopa yksit­täis­ten, lomaile­vien pariskun­tien ohjaa­mat huvive­neet. Nämä täysin ulkop­uoliset vart­tuneet lomail­i­jat kul­jete­taan mai­hin ja hei­dän päistään pyy­de­tään lunnailta.
  Mik­si merirosvot eivät voisi pyytää lun­nai­ta ran­noilleen jät­teitä kip­paav­ista ympäristörikol­li­sista tai hei­dän vesiään kaloista tyh­jen­tävistä ammat­tikalas­ta­jista, saisi­vat use­am­man kär­päsen yhdel­lä iskul­la ja viestin per­ille? NO SIKSI KUN SELLAISIA EI OLE! YMMÄRRÄTKÖ OSMO?

 68. Merirosvous on erään­laista sis­siso­taa: Pienet yksiköt liikku­vat laa­jahkol­la alueel­la, iskevät huoltor­e­it­eil­lä sil­loin ja siel­lä mis­sä parhaak­si näkevät. Sis­siso­dankäyn­nille tyyp­il­lis­es­ti täl­laisen toimin­nan estämi­nen ei voi tapah­tua pykälää tai kah­ta paremmalla/laajemmalla miesvahvuudella/aseistuksella. Vas­ta­sis­sit tuskin oli­si­vat juuri oikeaan aikaan oike­as­sa paikas­sa tais­tele­mas­sa pikavene pikavenet­tä vas­taan. Kaap­pari­sis­si­toimin­nan estämi­nen vaatii, että kaup­pa-alus­ten käyt­tämil­lä reit­eil­lä on jatku­va ja kat­ta­va valvon­ta. Käytän­nössä tämä tarkoit­taa pitkäkestoista par­tioin­tia alueel­la ja se taas ei ihan pie­nil­lä pur­tilol­la onnis­tu. Riit­tävän suuria ja riit­tävän suo­jat­tu­ja kip­po­ja löy­tyy val­tioil­ta. Sik­si on hyvä, että myös Suomen val­tio osal­lis­tuu pro­jek­ti­in. Samal­la saa­vat nuo laivas­ton miehet has­su­is­sa hatuis­saan hyvää har­joi­tus­ta — varsi­naisia sota­toimi­a­han näille mei­dän sota­laivoille osuu onnek­si harvoin.

 69. vas­takkainaset­telun aika on ohi=reumasairaalaan ei löy­tynyt paria miljoon­aa mut­ta 10miljoona löy­tyi heti tähän hankkeeseen.…

  onhan se tärkeää että olemme ulko­mail­la arvostet­tu­ja jne.jne.,ei niin väliä omista kansalaisista.

 70. Yksi­tyiset tur­val­lisu­usyri­tyk­set ovat tietysti yksi mah­dolli­nen ratkaisu meriros­vo ongel­maan. Mikään ongel­ma­ton ihmelääke se ei kuitenkaan voi olla. Täl­lä het­kel­lä varus­ta­moille merirosvous tun­tuu lähin­nä vaku­u­tus­mak­su­jen nousuna, ja niiden huono-onnis­ten osalta jot­ka joutu­vat uhrik­si saa­mat­ta jääneenä voit­tona kaap­pausa­jal­ta (lun­nas ja muut suo­rat kulut se vaku­u­tus kat­taa). Kos­ka vaku­u­tusku­lut kohdis­tu­vat kaikki­in tasais­es­ti, ne voidaan siirtää hin­toi­hin; kel­lään toim­i­jal­la ei ole kil­pailue­t­ua, joten hin­nat nou­se­vat. Uskallan väit­tää että jos vaik­ka ben­san hin­taan tämän takia tulee 0,1 sentin korotus/litra, niin kan­nat­taa jo Euroopan laa­juis­es­ti jotakin tehdä, vaik­ka yhtiöil­lä onkin rajoitet­tu moti­ivi toimia. Peru­songel­ma liit­tyy kuitenkin siihen, kenen halu­taan käyt­tävän voimaa rikol­lisia vas­taan. Muu­ta­ma sata vuot­ta on tavoitel­tu väki­val­ta­mo­nop­o­lia val­tioille eri­lais­ten yksi­ty­is­ryh­mien sijaan. Nimeno­maan merirosvouk­sen vas­tus­t­a­mi­nen on muuten aikanaan ollut useimpi­en laivas­to­jen perus­tamisen taustalla.
  Nyt jos yksi­tyi­nen tur­vafir­ma alkaa toimia alueel­la, niin sil­lä on ennen kaikkea moti­vaa­tiona huole­htia mak­sa­van asi­akkaan edus­ta. Esimerkik­si ampua upok­si­in kaik­ki mer­i­mailin säteelle tule­vat veneet, jot­ka ei pois­tu ensim­mäis­es­tä keho­tuk­ses­ta. Ongel­ma on, että tuol­la alueel­la on päivit­täin parikym­men­tä­tuhat­ta kalus­tusvenet­tä, joi­ta ei kovin hel­posti ero­ta näistä parista kymmen­estä merirosvove­neestä (tämä on myös pääasialli­nen syy, mik­si satel­li­it­ti­valvon­ta ei ole kovin tehokas­ta, kuvia kyl­lä saadaan, mut­ta ei ole väkeä analysoimaan niitä ajois­sa). Jos aloite­taan sum­mit­tainen ammuskelu, niin sil­loin todel­lakin tehdään pro­pa­gan­das­ta tot­ta, ja aje­taan kalas­ta­jia merirosvoik­si, kun kalas­t­a­mi­nen ei enää ole tur­val­lista. Laivas­toil­la on selkeät voimankäyt­tösään­nöt, siel­lä kat­so­taan ennen liipaisi­men painamista. Toinen ongel­ma on, että useim­mat kaup­palai­vat on mukavu­us­li­putet­tu jon­nekin Komor­eille tai Neit­syt­saar­ille. Se tarkoit­taa että aluk­sil­la pitää nou­dat­taa ko. val­tioiden lakia. Isom­mat tur­val­lisu­us­fir­mat ei sel­l­aiseen lähde, ne halu­a­vat aina tur­va­ta itsen­sä oikeusju­tu­il­ta, jos vaik­ka joku miehistöön kuu­lu­va kuolee kimmok­keesta. Sik­si esimerkik­si Irakissa ja Afgan­istanis­sa on tehty (tai sanel­tu paikallisille hal­li­tuk­sille näkökul­mas­ta riip­puen) ns. SOFA sopimuk­set jot­ka antaa immu­ni­teetin pait­si asevoimille myös näille tur­vafir­moille. Joku Yemen Inter­na­tion­al Secu­ri­ty Com­pa­ny var­maan voi antaa tur­va­palvelu­ja tästä huoli­mat­ta kun vain saa rahansa, mut­ta minus­ta on merenku­lun tur­val­lisu­u­den kannal­ta paljon parem­pi, että siel­lä on sota­laivo­ja jois­sa on koulutet­tu miehistö. Tur­val­lisu­us­toim­intaa kun ei aina pitäisi yksi­ty­istää. Jotenkin olen luul­lut, että jopa yövar­ti­javal­tion kan­nat­ta­jat pitäi­sivät sen­tään asevoimat val­ti­ol­la. Se kai olisi se yövartija…

 71. Maltil­lalle,

  Ei mil­lään hyväl­lä, mut­ta voisitko käyt­tää kap­pale­jako­ja? Blo­gin taso nääs.…

  Mah­dol­lis­es­ti sin­ul­la on painavaakin san­ot­tavaa, mut­ta voit olla var­ma, että tuol­la stil­isoin­nil­la tai siis sen puut­teel­la n. 90 pros­ent­tia meistä ohit­taa kom­ment­tisi luke­mat­ta sitä.

 72. Eli­na:

  >Maltil­lalle,

  >Ei mil­lään hyväl­lä, mut­ta voisitko käyt­tää >kap­pale­jako­ja? Blo­gin taso nääs….

  Min­un virhe, tämä siitä tulee kun kir­joit­taa vier­aal­la koneel­la. Maltin lisäk­si huolellisuutta…

 73. Ounastelin aikaisem­mas­sa postauk­ses­sa roise­ja päivära­ho­ja. Nyt henkilökun­ta on haus­sa ja päivära­hat ovat seuraavat:

  “ML Poh­jan­maalle sijoite­taan yhteen­sä n. 90 rauhan­tur­vaa­jaa. Miinalaivan henkilöstölle mak­se­taan tehtävän­mukaisen palkkauk­sen lisäk­si toimi­alueen päivära­haa, joka aluk­sel­la palvel­e­valle 44,10 euroa vuorokaudessa ja alus­palvelulisää alus­palveluk­ses­sa 115,90 euroa vuorokaudessa, joka veronalaista tuloa.”

  Erikoisek­si oper­aa­tion tekee, että rahan­tur­vaa­jia haetaan erit­täin lyhyel­lä varoi­tus­jal­la täysin pystymet­sästä jopa net­ti-ilmoituk­sil­la. Kyse on sen­tään 10 miljoo­nan “koulu­tus­panos­tuk­ses­ta”.

  Hakuil­moi­tus tässä:
  http://tinyurl.com/33h82tx

 74. En mal­ta olla vielä kom­men­toimat­ta tätä seikkailua, kos­ka se näyt­tää siltä kuin se olisi maakra­pu­jen suunnittelema.

  Retkelle lähti­jöitä rekry­toidaan pystymet­sästä. Itse laivas­tossa palvelleena tiedän, mitä on sota­laival­la olo. Merenkäyn­nis­sä jopa rap­pu­sis­sa liiku­mi­nen vaatii taitoa kuin Lin­nan­mäen seikkailutalossa.

  Sota­lai­va ei ole Ruotsin­lai­va. Olen ollut miinalaival­la Itämerel­lä, mis­sä merenkäyn­nis­sä suurin osa miehistöstä ruok­ki kalo­ja reelingeis­sä eli oksen­si. Tiedos­sa voi olla farssi ja voipi olla, Suomen puo­lus­tukyvyn uskot­tavu­udelle tästä reis­us­ta ei jää hyvää arvosanaa.

  Kan­nat­taa lukea tämä, erään van­han merikarhun näke­mys asiasta
  http://tinyurl.com/34n27k6

 75. Olen seu­ran­nut inter­netis­sä (marinetraffic.com) miinalaivan matkaa. Keskivi­ikkona lai­va pysähtyi Mala­gaan. Ja on siel­lä vieläkin?

  Nyt löysin uuti­sista syy: laivas­sa on vika. Evä­vakaa­jaa on rik­ki ja varaosia ei ole valmiina. 

  Suomen­lahdel­la voipi myrskyä men­nä pakoon saarten suo­jaan niin kuin moni tietää sota­laivo­jen tekevän, mut­ta mihin men­nä avomerellä?

  Onko­han tästä oper­aa­tios­ta tulos­sa mil­laisia otsikoita.

 76. Nyt kun miinalai­va Poh­jan­maa on saa­punut kohteeseen, on tehty miehistön puoles­ta jo kan­telu eduskun­nan oikeusasiamiehelle.

  Ihmeel­listä, jos laival­la olon todel­lisu­us tulee nyt vas­ta ilmi. Vah­tivuorotkin ovat neljä tun­tia vah­tia, kahdek­san tun­nin välein. 

  Se min­ua kyl­lä ihme­tyt­tää laivas­ton (Pan­sio) käyneenä, kun katssoin Miinalai­va Poh­jan­maan real­i­tys-ohjel­man buf­fia Maikkar­il­la, niin komen­t­a­mi­nenon on men­nyt “ryynärimäisek­si”.

  Per­in­teis­es­ti laivas­tossa ja laivoil­la komen­to­ja ei kar­ju­ta vaan ollaan, kuten komp­pan­ian kapteeni sanoi her­ras­miehiä. Huu­t­a­mi­nen oli kiel­let­ty. Ehkä se on Upin­niemestä tart­tunut tapa, joka levin­nyt laivastoonkin.

  laivan ilmapi­irin kannal­ta ja on tärkää, ettei siel­lä ole yhtäkään räy­häriä. Kaik­ki ovat kuitenkin koulutet­tu­ja ja jokaisel­la on oma tehtävän­sä. Ei siel­lä sulkeisia kaivata.

 77. Ilmeis­es­ti matkaan olisi pitänyt lähet­tää ihmisiä, jot­ka eivät ole naimi­sis­sa tai seu­rustele. Merivoimien suurin haaste oper­aa­tios­sa ei näytä ole­van merirosvot vaan koti­maas­sa kir­jelmöivät puolisot tai ystävät.

  Ihmette­len myös, jos olot laival­la jo nyt ‘ahis­ta­vat’. Sikäli se on luon­no­lista, että pie­neen tilaan laitet­tu joukko, alkaa käy­dä jos­sain vai­heessa tois­t­en­sa her­moille. Ja alus­sa voi olla nukku­mis­vaikeuk­sia. Tämä kaik­ki olisi pitänyt etukä­teen tietää.

  Itse olen tehnyt läpiyön vah­tivuoro­ja aaval­la merel­lä. Ne ovat eräitä elämäni hienoimpia koke­muk­sia. Ja tosi­aan, merivoimien hen­keen on aina kuu­lunut, että ‘asial­liset hom­mat hoide­taan, muuten ollaan…’. Näin ainakin ohjusveneellä.

 78. Niin, siis sel­l­ainen tarken­nus että kun Iltale­hden jutun lukee tarkkaan, niin itse asi­as­sa kan­telua ei ole tehty PMAA:n miehistön ”puoles­ta”. Sen on siis tehnyt yhden miehistön jäse­nen vaimo, joka kri­ti­soi mm. sitä että yhtey­det ei pelaa, ja kun hän on soit­tanut sit­ten eri esikun­ti­in niin lop­ul­ta ei ole enää annet­tu käyt­tää oper­ati­ivisia viestiy­hteyk­siä. Miehistö on sinän­sä kokoa­jan tien­nyt ettei se wel­fare- net­ti tietenkään aina pelitä, mut­ta on kait jollekin koti­in jääneelle kova paik­ka. Ikävä jut­tu toki, mut­ta ei varsi­nais­es­ti mitenkään miehistöstä riip­pu­vainen. Jotakin toki ker­too nykya­jas­ta että täl­lai­sista KRI­HA-komen­nuk­si­in luon­tais­es­ti liit­tyvistä seikoista täy­tyy nykyään kan­nel­la ja soit­taa iltapäivälehtiin. 

  Tuo Tais­telu­lai­va-sar­ja huomio on kyl­lä hyvä. Jotenkin hiipii mieleen olisiko asi­as­sa pari seikkaa vaikut­ta­mas­sa 1) koulu­tus­pur­je­hdus on täyn­nä kadet­te­ja, joil­la vir­taa kip­inöi ihan eri­lail­la kuin tavanomaises­sa laiva­palveluk­ses­sa ja 2) on nuoret klo­p­it halun­neet näyt­tää toimit­ta­jalle menoa ja meininkiä. Menee kyl­lä speku­laa­tion puolelle, mut­ta ei se tosi­aan ihan nor­mi­toiminnal­ta vaikuta.

 79. Sotapro­pa­gan­daa Atalanta-operaatiosta:

  “Avun­tarve Int­ian val­tamerel­lä on yllät­tänyt alueel­la par­tioivan miinalai­va Poh­jan­maan. Yhtey­de­not­to­ja Adenin­lah­den kaup­pa-aluk­sista tulee enem­män kuin Poh­jan­maan miehistö ehtii aut­taa. Ata­lan­ta-oper­aa­tioon kol­men viikon ajan osal­lis­tunut alus on suo­jan­nut jo kah­den aluk­sen matkaa.”

  Lähde:YLE uutiset

  Siis kol­men viikon aikana on saatet­tu peräti kah­ta alusta!

  Oper­aa­tion kus­tan­nuk­sista lask­ien saat­toku­lut ovat 5–6 miljoon­aa per saatet­tu alus. Jos saatet­tavia aluk­sia olisi 1000, niin kus­tan­nuk­set olsi­vat tasol­la 5000–6000 euroa per alus. 

  Kaik­ki nykyään vaku­ut­ta­vat rahtin­sa. Miinalai­va Poh­jan­maa on siis tur­vaa­mas­sa veron­mak­sajien rahoil­la vaku­u­tusy­htiöi­den korvausmaksuja. 

  Vielä pahempi jut­tu on, että miinalai­va Poh­jan­maa olisi tur­vaa­mas­sa alueel­la EU:n ryöstäkalas­tus­ta, mikä on vienyt paikallisil­ta kalas­ta­jil­ta leivän ja aja­neet hei­dät tähän merirosvoukseen.

 80. Miinalai­va Poh­jan­maan sotaret­ki onko kun­ni­ak­si kenelle? Hädä­nalaiset miehet otet­ti­in vangik­si eikä tiede­tä mitä heille pitäisi tehdä. Nyt har­joi­tus­mielessä Poh­jan­maa upot­ti hei­dän laivansa. Eikä ole edes todis­tei­ta, ovatko nämä poloiset merirosvoja!

  Sais­in­pa kor­vamerk­itä veroäyri­ni, jot­tei niitä käytet­täisi näin epäeet­tis­es­ti, ei edes koulu­tus­takoituk­ses­sa, kuten on tätä retkeä perusteltu.

 81. Helmiku­us­sa 2007 poli­isi pidät­ti Liedos­sa kan­sain­välisen mies­ryh­män epäiltynä arvokul­je­tuk­sen ryöstöstä. Miehillä oli hal­lus­saan asei­ta. He myön­sivät suun­nitelleen­sa rikos­ta ja oli­vat jo jaa­gaa­mas­sa arvokuljetusautoa. 

  Jut­tu kuiv­ui kasaan, kos­ka lain mukaan rikok­sen suun­nit­telu ei ole rikos.

  Miinalai­va Poh­jan­maa pidät­ti Ara­bi­an-merel­lä 18 miestä epäiltynä laivan kaap­pauk­sen yri­tyk­ses­tä. Minkä laivan, siitä ei ole tietoa. Suomen armei­ja alus räjäyt­ti miesten käyt­tämän aluksen.

  Oli­vatko miehet syyl­listyneet mihin rikokseen?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.