Ihmishengen vaihteleva arvo

Län­si­maiset yhteiskun­nat suh­tau­tu­vat ennenaikaiseen kuole­maan tai ruumi­in vam­man aiheut­tamiseen kovin vai­htel­ev­asti riip­puen siitä, mikä sen on aiheuttanut.

- Arvokkain kuol­lut on ter­ror­is­min tap­pa­ma. Ter­rori-iskuis­sa on kuol­lut Euroopas­sa ja Yhdys­val­lois­sa viimeisen kymme­nen vuo­den aikana joitakin tuhan­sia ihmisiä, heistä suurin osa yht­enä päivänä, mut­ta näi­den kuolemien estämisek­si yhteiskun­nat ollaan valmi­it pane­maan aivan sekaisin kansalais­va­pauk­sista välittämättä.

- Liiken­teessä on kuol­lut samanaikaises­ti liki miljoona ihmistä, mut­ta liiken­nekuole­ma on arki­nen asia.

- Ter­vey­den­huol­los­sa tilas­tol­lista kuole­maa tor­ju­taan ennal­taehkäi­syl­lä (seu­lon­nan, roko­tuk­set) hin­nal­la, joka vas­taa voite­tun elin­vuo­den arvioimista 40 000 euron arvoisek­si. Jos sairaalaan tuo­daan poti­las, jol­la on nimi ja kasvot, hänen henkeään pelaste­taan ilman hin­nal­la mil­lä hyvän­sä. Julkises­sa keskustelus­sa vaa­di­taan, ettei ihmishenkien pelas­tamises­sa saa käyt­tää mitään taloudel­lisu­ushark­in­taa, vaan ter­vey­den hin­ta on asetet­ta­va ääret­tömäk­si. Toisaal­ta potkun­yrkkeily on sal­lit­tu urheilulaji.

- Ark­isin­ta on kuol­la radon­säteilyyn. Vaik­ka radioak­ti­ivi­nen säteily yleen­sä kammok­sut­taa ihmisiä riski­in näh­den jopa vähän liikaa, radoni­in kuol­e­vat 200 henkeä vuodessa eivät aiheuta mitään toimenpiteitä.

- Jos vaa­timus ihmishen­gen arvot­tamis­es­ta ääret­tömäk­si siir­ret­täisi­in liiken­teeseen, maas­sa olisi 30 km/h kat­tonopeus (ei, tämäkään ei ollut ehdotus!)

- Huhun mukaan Esa Pekka Salo­nen kieltäy­tyi aluk­si tar­jo­tus­ta pestistä Lon­toos­sa peläten ter­rori-isku­ja. Olisi ollut paljon ratio­naalisem­paa ver­ra­ta Yhdys­val­tain ja Englan­nin liiken­neon­net­to­muusti­las­to­ja keskenään kuin jäädä ter­rori-iskun vaaran vuok­si Kali­for­ni­aan odot­ta­maan sitä suur­ta maanjäristystä.

- Jos liiken­teessä kuolleisi­in suh­taudut­taisi­in samal­la vakavu­udel­la kuin ter­rori-iskuis­sa kuolleisi­in, meil­lä olisi tiuk­ka pro­filoin­ti kul­jet­ta­jille. Se perus­tu­isi jokaiseen autoon asen­net­tuun lait­teis­toon, joka rapor­toisi suurelle tietokoneelle kaiken, mitä kul­jet­ta­ja tekee. Auton käyn­nistämi­nen edel­lyt­täisi jotain biol­o­gista tun­nis­tet­ta (sor­men­jäl­ki tai silmän kuva) ja kaik­ki autot oli­si­vat varustet­tu­ja lait­teel­la, johon ajok­iel­toli­s­tat voitaisi­in siirtää keskusti­etokoneesta lan­gat­tomasti. (Edes tämä ei ollut ehdotus!)

49 vastausta artikkeliin “Ihmishengen vaihteleva arvo”

 1. Eikö nyt muu­ta ver­tailuko­htaa löy­tynyt, kun se arkiy­hteiskun­nan ter­ro­r­i­uhri on juuri se liiken­neon­net­to­muu­den uhri. 

  On täysin suh­tee­ton­ta ja ark­i­todel­lisu­ud­es­ta irral­laan, kun media hehkut­ta jokaista liiken­nekuole­maa kuin Jeesuk­sen uut­ta tulemista. Tiesit­tekö, että ihmiset kuol­e­vat keskimäärin kaik­ki. Näin käy myös Suomessa!

  Ja eikö edes yksi 1200 liukas­tu­misen uhreista voisi olla mediaseksikäs?

 2. Autoista on enem­män hyö­tyä kuin hait­taa, ter­ror­is­teista ei ole mitään hyö­tyä, joten ne voi pois­taa muon­avahvu­ud­es­ta ilman oman­tun­non­tuskia, auto­ja ei voi pois­taa eikä edes määrätä 30 km/h rajoitusta.
  Muuten kyl­lä on tot­ta että ihmiselämää arvoste­taan vai­htel­ev­asti pait­si kuolin­ta­van, myös sen mukaan miten lähelle itseä kuole­ma kohtaa. (Oma per­he, suku­laiset ja kylän­miehet, suo­ma­laiset, pohjo­is­maat, euroop­palaiset, läns­maat). Noin se jotakuinkin menee.

 3. Tähän on syynä meillekin hiipinyt angloamerikkalainen oikeis­tokon­ser­vati­ivi­nen näke­mys siitä, että yhteiskun­ta on 1800-luvun pio­neer­i­henkisen, valkoi­hoisen uud­is­raivaa­japer­heen isän maail­man ekstensio. 

  Siinä isän tehtävänä on suo­jel­la per­het­tään tun­nista­mal­la uhat ja reagoi­da niihin ampumal­la uhkatek­i­jää pys­syl­lä, kos­ka uhka on joko susi tai rosvo. 

  Täl­laises­sa yhteiskun­taku­vas­sa ongel­mana eivät ole riskit — me kaik­ki otamme riske­jä — vaan pahu­us, joka man­i­festoituu joko villinä elol­lise­na luon­tona (pedot vaani­vat), joka pitää rai­va­ta ja kesyt­tää, tai pahoina ihmis­inä, jot­ka yrit­tävät vahin­goit­taa perhettä. 

  Tämä näke­mys on vinksah­tanut, mut­ta ei täysin vail­la vetoavu­ut­ta min­u­unkaan. Kuten joku sanoi toises­sa ketjus­sa, ei ole mielekästä lähteä sel­l­aiselle poli­it­tiselle lin­jalle, jon­ka toises­sa päässä poruk­ka istuu parakeis­sa kypärät päässä ja kaik­ki on kiellettyä.

 4. Joo joo kir­joit­ti: “[i]Autoista on enem­män hyö­tyä kuin hait­taa, ter­ror­is­teista ei ole mitään hyö­tyä, joten ne voi pois­taa muon­avahvu­ud­es­ta ilman oman­tun­non­tuskia, auto­ja ei voi pois­taa eikä edes määrätä 30 km/h rajoitusta.[/i]”

  Ter­ror­is­min tor­ju­misek­si tehdyt toimet ovat yhtä hul­lu­ja kuin 30 km/h kat­tonopeus maan­teille. Useimpia vain ei kiin­nos­ta yksilön vapaudet tai oikeusturva.

 5. Joo joo:

  Autoista on enem­män hyö­tyä kuin hait­taa, ter­ror­is­teista ei ole mitään hyö­tyä, joten ne voi pois­taa muon­avahvu­ud­es­ta ilman oman­tun­non­tuskia, auto­ja ei voi pois­taa eikä edes määrätä 30 km/h rajoitusta. 

  Minus­ta Osmo ei puhunut mitään siitä, että itse ter­ror­istien muon­avahvu­ud­es­ta pois­tamis­es­ta olisi jotain oman­tun­non­tuskia, vaan siitä, että ter­ror­istien muon­avahvu­ud­es­ta pois­tamisek­si tarvit­tavista kansalais­va­pauk­sien rajoituk­sista on hait­taa. Minus­ta tuo hait­ta on ihan samal­la tavoin hait­ta kuin se, että määrätään 30 km/h rajoituk­sia. Sil­lä on myös paljon suurem­pi ris­ki lip­sah­taa johonkin paljon vaar­al­lisem­paan kuin nopeusra­joituk­sil­la. Kuin­ka moni dik­taat­tori on sanonut vain “panevansa yhteiskun­nan vas­taiset ter­ror­is­tit kuriin”?

 6. Lisää koepal­lo­ja:

  Ovatko­han väki­val­lanteko­jen tuomiot ja ennen kaikkea eri­tyyp­pis­ten väki­val­tarikosten tuo­moiden keskinäiset suh­teet kohdallaan?

  ja mitä kaikkea pitää saa­da myydä?
  Oop­i­u­mia? Viinaa? Olut­ta? Tupakkaa? Voita? Peko­nia? Takave­toisia auto­ja jois­sa on 250 hevosvoimaa? Pornole­htiä jois­sa on SM-sävy?

  Huom ja huhuu:
  En koe itse eri­tyisen suur­ta turvattomuutta.

  Ja jälkim­mäis­es­tä lis­tas­ta kieltäisin oop­i­u­min mut­ta lait­taisin senkin tiukasti valvot­tuun myyn­ti­in siihen jo sor­tuneille, tai sit­ten jonkin korvausaineen.
  Ja muut sal­lisin mut­ta jes­sus sitä joka tuot­taisi toisille vaaraa tai haittaa…
  Suomek­si san­ot­tuna: provosoin.

 7. Arvokkain kuol­lut on ter­ror­is­min tap­pa­ma. Ter­rori-iskuis­sa on kuol­lut Euroopas­sa ja Yhdys­val­lois­sa viimeisen kymme­nen vuo­den aikana joitakin tuhan­sia ihmisiä, heistä suurin osa yht­enä päivänä, mut­ta näi­den kuolemien estämisek­si yhteiskun­nat ollaan valmi­it pane­maan aivan sekaisin kansalais­va­pauk­sista välittämättä.

  Tämä todis­taa sen, että ter­ror­is­mi on varsin toimi­va keino vaikut­taa. Ainakin, jos tavoit­teena on yhteiskun­nal­lisen vapau­den tuhoami­nen, ja pahen­nuk­sen herät­tämi­nen kohdet­ta vas­taan. (Kohde­han kuitenkin jos­sani määrin kostaa ter­ror­istien “omia” sivi­ileitä vastaan.)
  Lisäk­si tietysti pelon (ter­ror) herät­tämi­nen tun­tuu erit­täin näp­pärästi kohdis­tu­van yhteiskun­nan päät­tävi­in ja sitä kon­trol­loivi­in elimi­in, jot­ka sit­ten jatka­vat lop­un yhteiskun­nan ja itsen­sä pelot­telua ter­ror­istien puolesta.

  Pait­si ter­ror­is­min uhrien suuri arvos­tus ihme­tyt­tää myös ter­ror­is­teille annet­tu suuri arvos­tus. Luo­da nyt oikein erilli­nen rikoskat­e­go­ria ter­ror­is­mille, sen sijaan että puhut­taisi­in mas­samurhista tms.
  Eikö nyt oikein his­to­ri­an val­os­sa halu­ta muis­taa että aika usein voidaan vetää yhtä­su­u­ru­us­merk­ki ter­ror­isti = vapaus­tais­teli­ja, mart­tyyri, ettei vain kukaan yhtään tarkem­min tutk­isi omia toimia?
  Sama toimii myös toisin päin.

 8. Ter­ror­is­min vas­tus­tamises­sa on tietysti jotain syvästi sym­bol­ista. Kun tarkoi­tus on puo­lus­taa sivil­isaa­tio­ta kokon­aisu­udessaan ja län­si­maista kult­tuuria erik­seen, kus­tan­nuk­sia ei las­ke­ta samal­la taval­la kuin vaik­ka auto-onnet­to­muuk­sien torjunnassa.

  Minäkin olen siinä mielessä hegeliläi­nen — tai fukuya­malainen — että pidän län­si­maista sivil­isaa­tio­ta äärim­mäisen arvokkaana. Kun vastapuolel­la vihataan val­is­tus­ta ja kan­netaan pakko­val­taa, se nos­taa panok­set vielä moninkertaiseksi. 

  Paradok­saal­ista on sen sijaan puo­lus­taa sivil­isaa­tio­ta sorkki­mal­la sen keskeisiä arvo­ja, kuten eri­tyis­es­ti jenkit ovat tehneet. Onkin jäänyt yhä enem­män Euroopan tehtäväk­si kan­taa sivistyk­sen soihtua.

  Kuole­ma on toki asia, joka saadaan aina sym­bol­isoimaan jotain. Ihmishen­gen arvo riip­puu yleen­sä siitä, miten voimakkaasti koemme kunkin kuole­man sym­bo­l­iar­von … no, joskus kuole­malle voi toki laskea ihan taloudel­lisenkin arvon.

 9. Osmo:

  Arvokkain kuol­lut on ter­ror­is­min tap­pa­ma. Ter­rori-iskuis­sa on kuol­lut Euroopas­sa ja Yhdys­val­lois­sa viimeisen kymme­nen vuo­den aikana joitakin tuhan­sia ihmisiä, heistä suurin osa yht­enä päivänä, mut­ta näi­den kuolemien estämisek­si yhteiskun­nat ollaan valmi­it pane­maan aivan sekaisin kansalais­va­pauk­sista välittämättä.

  Mitähän tämä Euroopas­sa ja USAs­sa tapah­tunut val­taisa kansalais­va­pauk­sien loukkaus on ollut ja mitä vahinkoa siitä on keskiver­tokansalaiselle ollut?
  Onko lentoli­iken­teen tur­vatarkas­tusten lisään­tymi­nen ja “matkus­tus­mukavu­u­den” huonone­m­i­nen joku merkit­tävä kansalais­va­pauk­sien loukkaus? Mitä hait­taa taval­liselle kansalaiselle on ollut tiedusteluelin­ten lisään­tyneistä oikeuk­sista tiedonhankintaan?

 10. Jos lähde­tään siitä, että suomes­sa on 3,3 miljoona ajoko­ril­lista (1). Liiken­teessä kuolee noin 350 hlö/a (2). Ihmishen­gen arvo liiken­teessä on 1 752 000 € (3). Voidaan ajatel­la vaik­ka 1% säästö ihmishengis­sä on 6,1ME/a eli hie­man alle 2e/ajokortti. 10% säästö taas 19e ajokortti/vuosi.

  Voidaanko oikeasti pro­filoin­tia yms. kehit­tämäl­lä saa­da hyö­tyjä, joi­ta liikenne ympäristön paran­t­a­mi­nen ei voit­taisi? Esim. 60Me/a ei vielä kum­moista seu­ran­taa raken­neta. Ehkä jotain paikko­ja voidaan kuva­ta, mut­ta ei sil­lä joka autoa seu­ra­ta. Tukhol­man tietul­lit mak­soi­vat noin 200Me.

  (1) http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/4B7E0755-CC53-4351-BEFA-0685D0DF6CF8/0/AKE1308Henkil%C3%B6autonajooikeudenhaltijat.pdf
  (2) http://www.tilastokeskus.fi/til/ton/2010/07/ton_2010_07_2010-08–19_tie_001_fi.html
  (3) http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/2100039-v-05tieliikent_ajokustann.pdf

 11. Näistä islam-vaikut­tei­sista ter­ror­is­teista en tiedä, mut­ta aiem­min Euroopas­sa vaikut­ta­neen vasem­mis­toter­ror­in toim­inta­pe­ri­aat­teen piti olla juuri kuvat­tu: Har­vat ja yhteiskun­nan toimivu­u­den kannal­ta vaarat­tomat iskut saa­vat aikaan väki­val­takoneis­ton ylim­i­toite­tun vastareak­tion, joka vuorostaan avaa Perus-Per­tin silmät ja saa tämän liit­tymään val­lanku­mouk­sen rivei­hin. Teo­ria ei sit­ten toimin­ut kuitenkaan.

  Kylmään sotaan liit­tynyt puh­taan soti­lasteknis­es­ti arvioitu­na älytön varusteluk­il­pailu sen sijaan tuot­ti tulosta: Puna-armei­ja nieli Neukku­lan resurssin ja työläis­ten parati­isi teki konkurssin. Jos islamis­teil­la on joku suun­nitel­ma, se saat­taisi hakea mallinsa tästä. Tuon suun­nitel­ma toimivu­us taas edel­lyt­tää vastareak­tion suh­teet­to­muut­ta. Yhdys­val­tain val­tion­talouden luku­ja kat­sel­lessa ei voine väit­tää, ettei suun­nitel­ma olisi toimin­ut ainakin puolit­tain. Toisaal­ta on tietenkin niinkin, että “ter­ror­is­min vas­tainen” tais­telu on tar­jon­nut käyt­tökelpoisen savu­ver­hon laa­jen­taan Yhdys­val­tain vaiku­tus­val­taa tärkei­den öljy­varan­to­jen tienoilla.

  Ja potkun­yrkkeilyn mainet­ta Ode mus­taa ihan turhan: Sääret voivat olla mustelmil­la, mut­ta mitään vakavam­paa sat­tuu äärim­mäisen har­voin. Polkupyöräi­ly on paljon vaarallisempaa.

 12. Lis­taan voisi vielä lisätä: Mikäli tieli­iken­netur­val­lisu­u­teen suh­taudut­taisi­in samoin kuin lento­tur­val­lisu­u­teen, ihmiset ajaisi­vat henkilöau­to­ja itse yhtä paljon kuin ohjaa­vat lentokonei­ta. Ainakin lähes.

 13. Tämä ter­ror­is­min­vas­tainen sota ja Espoon metro aja­vat aivan samo­ja päämääriä, vain eri­lai­sis­sa mit­takaavois­sa. Molem­mis­sa tärkein tavoite on siirtää yhteiskun­nan rahat yksi­ty­isi­in taskuihin.

 14. Ter­ror­is­min vas­taisen sodan nimis­sä tehty­jen ratkaisu­jen epä­tarkoituk­sen­mukaisu­us on jopa räikeäm­pää kuin huumei­den vas­taisen sodan.

  Kansalais­va­paudet eivät ole kovin muodikkai­ta poli­itikko­jen kesku­udessa. Pelkotiloi­hin vetoami­nen ja reagoimi­nen taas on muodikas­ta ja sil­lä saa ääniä.

  Otin 10 vuo­den (bio­tun­nis­teet­toman) passin viimeisel­lä viikol­la kun niitä vielä sai. Vuon­na 2006. En elät­tele mitään kovin vahvo­ja toivei­ta, että maail­ma tulisi järki­in­sä ennen kuin tuo pas­si menee vanhaksi.

  Lento­kent­tien tur­vatarkas­tuk­set ovat kallista teat­te­ria, ja toden­näköis­es­ti aiheut­ta­vat enem­män hait­taa kuin estävät, ainakin jos sivu­ute­taan mah­dolli­nen lentomatkus­tus­ta ylipäätään hillit­sevä vaiku­tus. Vrt. esim. tämän kaverin harrastus:

  http://heka.wordpress.com/2010/06/25/lentoveitsipelleilya-taas-kerran/

  Kyseinen blo­gisti siis ottaa aina käsi­matkatavaroi­hin­sa mukaan veit­sen tai muu­ta­man, ihan muun roinan seassa ja piilot­telemat­ta niitä mitenkään. Ker­taakaan ei ole lento­kent­tä­tur­vatarkas­tus löytänyt.

  Ker­ta toisen­sa jäl­keen hyväksytään uusia kansalais­va­pauk­sia kaven­tavia lake­ja mil­loin mil­läkin tekosyyl­lä. Aika vähämerk­i­tyk­selli­nenkin kansalais­va­paus voidaan ottaa hel­posti pois (ilman vapau­den rajoit­tamisen kus­tan­nus­vaiku­tusten selvit­tämistä), mut­ta sen anta­mi­nen takaisin vaatii sitä, että asi­as­ta nousee isom­pi äläkkä.

  Ikään kuin min­un, täy­si­val­taisen, äänioikeutetun kansalaisen, omaan hark­in­takykyyn ei luotet­taisi pätkän vertaa.

  En väitä, että olisi syytäkään luot­taa, mut­ta äly­va­paat kiel­lot ja rajoituk­set ovat omi­aan aiheut­ta­maan piit­taa­mat­to­muut­ta kaik­ista säännöistä.

 15. Tsunamin aikaan kuollei­ta oli Suomes­sa lento­ken­täl­lä vas­tas­sa min­is­teri? En tiedä oliko kun­ni­akkaam­paa kuol­la ulko­mail­la, vaiko hyökyaaltoon?

  Jotenkin samaa asi­aa liip­paa hys­teer­i­nen tupakoin­nin vas­tus­t­a­mi­nen. Koh­ta ei saa ker­rostalon pihal­lakaan tupakoida.
  Viinaa saa juo­da, valmis­taa ja myy­dä. Val­tio myy, main­os­taa ja kannustaa.
  Joku ihmeel­lisen kum­malli­nen aja­tuskum­mo­nen tässäkin on.

 16. “Toisaal­ta potkun­yrkkeily on sal­lit­tu urheilulaji”

  Ööh ja kuin­ka paljon ihmisiä Suomes­sa kuolee vuosit­tain potkun­yrkkeilyssä? Val­is­tunut arvioni on nol­la. Toden­näköis­es­ti kansan­ter­vey­del­lisiltä kokon­ais­vaiku­tuk­sil­taan kyseessä on ter­veys­meno­ja vähen­tävä laji. Val­taosa har­ras­ta­jista, ehkä noin 98 pros­ent­tia, on kun­toil­i­joi­ta, joil­la vam­mat ovat todel­la harv­inaisia. Yleiskun­to sen sijaan kohe­nee huo­mat­tavasti lätkiessä ja potkies­sa pis­te­han­sko­ja ja potkutyynyjä.

  1. Potkun­yrkkeilyk­isois­sa ihmisiä potk­i­taan päähän ja moni heistä potk­i­taan tajut­tomak­si. Ei vaiku­ta kovin terveelliseltä

 17. Pasi: “ter­ror­is­min vas­tainen tais­telu on tar­jon­nut käyt­tökelpoisen savu­ver­hon laa­jen­taan Yhdys­val­tain vaiku­tus­val­taa tärkei­den öljy­varan­to­jen tienoilla.”

  Samaan aikaan Kanadas­ta on tul­lut USAn suurin öljyn tuo­ja. Lähi-idästä käteen taisi jäädä lähin­nä entistä pahempi poli­it­ti­nen sotku ja run­saasti uusia terroristikandeja.

 18. “Potkun­yrkkeilyk­isois­sa ihmisiä potk­i­taan päähän ja moni heistä potk­i­taan tajut­tomak­si. Ei vaiku­ta kovin terveelliseltä”

  Nyrkkeily­ot­teluis­sa­han häärää paljon lääk­in­tähenkilökun­taa. Mil­loin olet näh­nyt loukkaan­tuneen tai tyr­mä­tyn jäävän yksin makaa­maan? Otte­lut keskeytetään melko pien­tenkin ruh­jei­den ja haavo­jen takia. Nyrkkeily­ot­teluis­sa siis selvästikin välitetään terveydestä.

 19. Jos alko­holi- ja tupakkakuolemi­in suh­taudut­taisi­in yhtä vakavasti kuin liiken­nekuolemi­in, rajoitet­taisin niiden käyt­tö yhteen keski­olueeseen kuukaudessa ja yhteen savuk­keeseen vuodessa.

 20. Juk­ka Siren:

  Ovatko­han väki­val­lanteko­jen tuomiot ja ennen kaikkea eri­tyyp­pis­ten väki­val­tarikosten tuo­moiden keskinäiset suh­teet kohdallaan?

  Tässä merkit­tävä näköko­h­ta on se, mikä on tuomion tavoite. Ihmiset yleen­sä pitävät kos­toa merkit­tävänä tavoit­teena, mut­ta oikeusjär­jestelmä taas ei tun­nus­ta tätä tavoitet­ta ollenkaan.

  Pelote­vaikut­teen oikeusjär­jestelmä tun­tee. Esim. talous­rikosten määrä ohjau­tuu kohta­lais­es­ti tuomioiden ankaru­udel­la, kun taas henkirikok­set eivät juurikaan.

 21. Liiken­nekuolemat rin­naste­taan mil­loin mihinkin kuole­manuhkaan. Tämän perus­teel­la voi päätel­lä, että on val­ta­va joukko ihmisiä, joiden mielestä mitään kuolemia ei kan­na­ta yrit­tää estää ja ennen kaikkea niitä ei kan­na­ta pelätä, ennen kuin liiken­nekuolemat on estet­ty. Rin­nas­tus on hölmö. Voin itse vaikut­taa paljon siihen, kuolenko auton alle vai en, mut­ta en mitään siihen, yskäiseekö vas­taan­tuli­ja min­u­un tubin tai onko hän ter­ror­isti ja räjäyt­tää minut.

  JOS Osmon rin­nas­tuk­sia ei luk­isi aja­tushu­vit­teluk­si vaan ymmärtäisi ne ehdo­tuk­sik­si, MITÄ NE NE EIVÄT OLE, pitäisi viestik­si ymmärtää seuraavaa:

  Liiken­nekuolemien estämisek­si täy­ty­isi yhteiskun­ta pan­na yhtä hyrskyn myrskyn kuin ter­rorikuolemien ehkäisyssä. Joko kiel­let­täisi­in yksi­ty­isautot kokon­aan tai sijoitet­taisi­in puo­let kansalai­sista tei­den var­sille var­tioimaan ettei yksikään autoil­i­ja ylitä 30 km/h eikä ohi­ta mitään jot­tei joudu vas­taan­tuli­joiden kaistalle — kapeal­la tiel­lä ei siis edes käveli­jää, jos tämä ei väistä pientarelle. Tai vai­h­toe­htois­es­ti mas­samurhaa­jien pitäisi antaa hääriä, kos­ka kuolee­han ihmisiä liikenteessäkin.

  Kaik­ki urheilu- ja huvit­telu­la­jit, jois­sa saat­taisi tapah­tua onnet­to­muus, pitäisi kieltää jot­tei niistä aiheu­tu­isi ris­tiri­itaa yleisen ter­vey­den­hoidon kanssa. Vai­h­toe­htois­es­ti voitaisi­in lakkaut­taa julki­nen ter­vey­den­huolto, jol­loin loogista mieltä har­mit­tavaa ris­tiri­itaa ei olisi.

  Radon­säteilyre­mon­tin val­tio voisi kansalaisilleen kus­tan­taa — pait­si että eppäilen pahasti Osmon aja­tushu­vit­tel­e­van kor­jauskon­stik­si sitä että nämä haja-asu­tusaluea­sumuk­set pan­taisi­in käyt­tökiel­toon ja asukkaat ker­rostaloi­hin lähimpi­in taa­jami­in. Jos siis lähdet­täisi­in siitä, että radonkuolemat pitää estää jot­tei syn­ny ris­tiri­itaa sen kanssa että muun­laisia kuolemia ehkäistään.

  Aja­tushu­vit­telus­sa tup­paa ole­maan taka-ajatuk­se­na ideo(logio)iden ujut­telu ihmisille.

 22. Lnu ja Samuli Saarelma:
  Ei ter­ror­is­min tor­ju­mis­es­ta ole mitään hait­taa koitunut rehelliselle kansalaiselle, nor­maalia pien­i­t­u­loista ei hait­taa edes lento­kent­tien sinän­sä has­sut turvasäännöt.
  Sen sijaan 30 km/h nopeusra­joi­tus hal­vaan­nut­taa yhteiskun­nan toimin­not välittömästi.
  TomiA ker­toi mik­si ter­ror­is­mi­in suh­taudu­taan kri­it­tis­es­ti, ter­ror­is­tit yrit­tävät tuho­ta ihmiskun­nan tähä­nas­ti arvokkaim­man saavu­tuk­sen, län­si­maiset sivistyneet hyvinvointivaltiot.

 23. A

  Joku lääkäri ver­tasi aikoinaan ihmisen päätä viilipurkki­in. Kun sitä riit­tävän voimakkaasti rav­is­taa, se menee sekaisin, vaik­ka vier­essä seisoisi tusi­noit­tain lääkäre­itä. Tämä tosin liit­tyi ohjat­tuun nyrkki­tap­pelu­un, eli nyrkkeilyyn.

 24. Kuin­ka ter­rori poikkeaa muus­ta sodankäyn­nistä (jos uno­hde­taan sen heikko teho ruumi­iden tuottamisessa)?
  Eikö ter­rori ole vain köy­hän ihmisen keino käy­dä sotaa?

 25. Joo joo:

  Ei ter­ror­is­min tor­ju­mis­es­ta ole mitään hait­taa koitunut rehelliselle kansalaiselle, nor­maalia pien­i­t­u­loista ei hait­taa edes lento­kent­tien sinän­sä has­sut turvasäännöt.

  Kaik­ki tuh­laus tulee kaikkien kus­tan­nuk­seks. Jos fir­mat joutu­vat mak­samaan johta­jilleen enem­män kor­vaus­ta lentomatkus­tamis­es­ta, niin tämä näkyy tuot­tei­den hinnoissa.

 26. Joo joo:

  Ei ter­ror­is­min tor­ju­mis­es­ta ole mitään hait­taa koitunut rehelliselle kansalaiselle, nor­maalia pien­i­t­u­loista ei hait­taa edes lento­kent­tien sinän­sä has­sut turvasäännöt. 

  Ei Suomes­sa, kos­ka Suomes­sa ei juuri mitään ole tehtykään ter­ror­is­min var­jol­la pl. ehkä nuo tiukem­mat tur­vatarkas­tuk­set. Sen sijaan, esim. Bri­tan­ni­as­sa poli­isille on annet­tu lisä­val­tuuk­sia ja näitä on käytet­ty esim. mie­lenosoit­ta­jien pidä­tyk­si­in, mil­lä ei ole mitään tekemistä ter­ror­is­min, mut­ta kyl­läkin toimi­van kansalaisy­hteiskun­nan kanssa. 

  Vai tarkoi­tatko, että mie­lenosoit­ta­jat eivät ole rehellisiä kansalaisia? Jos näin, niin elät sit­ten jo siinä total­i­taris­mis­sa, jota vas­taan kansalaisoikeudet on luotu.

 27. “Tämä tosin liit­tyi ohjat­tuun nyrkki­tap­pelu­un, eli nyrkkeilyyn.”

  Jos nyrkkeily­ot­telu muut­tuu tap­peluk­si, se keskeytetään välit­tömästi. Tap­pelus­sa osa­puolten eleet, keinot ja moti­iv­it ovat täysin eri­laisia, joten eron huo­maa maal­likkokin. Nyrkkeil­i­jä ei ole vihainen ja veren­hi­moinen, vaan hänen silmis­sään siin­tää mitali tai mes­taru­usvyö. Voit­to saavute­taan rauhal­lisu­udel­la, kär­siväl­lisyy­del­lä ja onnis­tuneel­la urheilusuorituk­sel­la, aivan kuten muis­sakin lajeis­sa. Puh­taan ja reilun ottelun jäl­keen onnitel­laan voittajaa.

  Kaikissa urheilu­la­jeis­sa tulee vam­mo­ja. Ei ole väliä, tuleeko vam­ma kehässä, par­ketil­la vai nurmel­la. Olet­teko koskaan tavan­neet täysin ter­vet­tä ammattiurheilijaa?

 28. Osmo:

  “Potkun­yrkkeilyk­isois­sa ihmisiä potk­i­taan päähän ja moni heistä potk­i­taan tajut­tomak­si. Ei vaiku­ta kovin terveelliseltä”

  Et ilmeis­es­ti lukenut kom­ment­tiani ajatuk­sel­la. Kuten sanoin, val­taosa, ehkä noin 98% lajin har­ras­ta­jista on kun­toil­i­joi­ta, jot­ka eivät saa “uransa” aikana ensim­mäistäkään potkua päähän, saati että menet­täi­sivät tajuaan. Nämä kun­toil­i­jat eivät koskaan ottele kehässä, vaan lyövät ja potki­vat ilmaan, han­skoi­hin tai potku­tyyny­i­hin ja tekevät erinäisiä aer­o­bisia ja lihaskun­to­har­jot­tei­ta. Mil­lä taval­la täl­lainen har­ras­tus on epäterveellinen?

  Niistä noin 2 pros­en­tista, jot­ka joskus kil­pail­e­vat, har­va tekee pitkää uraa ja siten altistuu merkit­tävästi vakavem­mille vam­moille. Pidem­pään kil­pailleestakaan har­va vam­mau­tuu koskaan vakavasti. Pääosin vam­mat ovat erinäsiä kol­hu­ja, venähdyk­siä, revähdyk­siä jne. Vaka­vat aiv­otärähdyk­set ovat suh­teel­lisen harv­inaisia jopa tämän mar­gin­aalisen kil­pail­i­japorukan kesku­udessa. Etenkin kun puhutaan amatöörik­il­pail­i­joista. Ammat­ti­laisil­la, jot­ka ottel­e­vat ilman kypärää, vaka­vat pää­vam­mat ovat hie­man yleisem­piä, mut­ta eivät silti huo­mat­ta­van yleisiä. Ja ammat­ti­laisia onkin sit­ten ehkä noin 1/5000 harrastajasta.

  Ilmeis­es­ti ihmiset muo­dosta­vat vieläkin kuvansa kamp­pailu­la­jeista pitkälti eloku­vien tai TV:ssä nähtävien ammat­ti­lais­ten ottelu­iden perus­teel­la. Kansan­ter­vey­del­lis­es­tä näkökul­mas­ta tulee tietysti pohtia lajin kokon­ais­vaiku­tuk­sia. Ylivoimaiselle enem­mistölle lajin har­ras­ta­jista kyseessä on kun­toa kohen­ta­va har­ras­tus, jos­sa vam­mau­tu­mis­ris­ki on minimaalinen.

 29. “Kuin­ka ter­rori poikkeaa muus­ta sodankäyn­nistä (jos uno­hde­taan sen heikko teho ruumi­iden tuottamisessa)?
  Eikö ter­rori ole vain köy­hän ihmisen keino käy­dä sotaa?”

  Eikö ter­rori ole siis köy­hän ihmisen keino hakea oikeut­ta? Jos täl­lainen lupa oman käden oikeu­teen annetaan vaik­ka suo­ma­laisille köy­hille, koh­ta ei yhteiskun­nas­ta ole paljoa jäljellä.

  Ihmisen oikeus tul­la ote­tuk­si vakavasti on kuitenkin yhtä lail­la oikeus, jon­ka eväämi­nen toden­näköis­es­ti johtaa katastrofiin.

  Sik­si on estet­tävä samanaikaises­ti sekä ter­rori että keskeis­ten ihmisoikeuk­sien tukahduttaminen.

  Län­si­mais­sa on kehitet­ty his­to­ri­al­lis­es­ti aika ain­ut­laa­tu­inen sys­tee­mi näi­den riskien hallintaan. Jos se tuhoutuu jäl­jel­lä on taas ker­ran vain vahvim­man oikeus, mieli­v­al­ta ja sorto.

  Selvää tietysti on myös se, että jär­jestelmä toimii huonos­ti — vaikkakin parem­min kuin mikään, mitä kukaan muu on keksinyt. Eri­tyisen huonos­ti sys­tee­mi toimi­in kan­sain­välis­es­ti ainakin kahdes­ta syystä:
  ‑mon­et val­tiot ovat niin vas­ten­mielis­ten hep­pu­jen johtamia, että ne pilaa­vat hyvätkin tarkoituk­set ja
  ‑kos­ka maa­pal­lomme on viime kädessä ain­oa resurssi, joka ihmiskun­nal­la on, val­tioille tulee suuri kiusaus tulki­ta oikeutetun sodan dok­tri­inia vapaamielisesti.

  Mut­ta kyl­lä kan­sain­välisessä poli­ti­ikas­sakin on liikut­tu viime vuosikym­meninä oikeaan eli län­si­maiseen suuntaan.

 30. Art­turi:
  Kyl­lä tietysti asioiden han­kaloi­tu­mi­nen koituu lop­ul­ta kaikkien vahin­gok­si, mut­ta en näe että ter­ror­is­min hyväksymi­nen luon­non­lak­i­na ilman että sitä yritetään tor­jua, olisi mikään vaihtoehto.

  Samuli Saarel­ma:
  Muis­tu­tan että kansalais­va­paudet ja hyv­in­voin­ti eivät nekään ole luon­non­la­ki, mikäli emme niitä aika ajoin puo­lus­ta, ne lakkaa­vat olemasta.
  Otta­mat­ta sen enem­pää kan­taa mie­lenosoit­ta­jien rehellisyy­teen, totean että yleen­sä ne on suun­nat­tu nimeno­maan kansalaisy­hteiskun­taa vas­taan, anarkian ja väki­val­lan puolesta.
  sinän­sä mie­lenosoi­tu­soikeus kuu­luu län­si­maisen oikeusval­tion työkalupakkiin.
  Tale­ban­ien hal­lit­se­mas­sa val­tios­sa mie­lenosoi­tu­soikeus on hie­man raja­tumpi, sitäkin on hyvä pohtia hil­jaa mielessään.

 31. Joo joo:

  en näe että ter­ror­is­min hyväksymi­nen luon­non­lak­i­na ilman että sitä yritetään tor­jua, olisi mikään vaihtoehto.

  No jos johonkin ei pysty vaikut­ta­maan, niin se kantsii hyväksyä luonnonlakina.

  Sit jos siihen johonkin pystyy vaikut­ta­maan, niin kantsii pun­ni­ta kus­tan­nuk­sia ja hyö­tyjä. Jos esim. lento­kent­tä­tarkas­tuk­sil­la ei saa­da estet­tyä yhtään ter­rori-iskua, mut­ta saadaan vaikeutet­tua ihmis­ten elämää, niin on aika selvää, että teat­ter­ista pitää luopua.

  Noin yleen­sä virkamiehillä ja poli­itikoil­la on aika suuret kan­nus­timet tehdä jotain mikä on näyt­tävää riip­pumat­ta siitä toimi­iko se.

 32. Joo joo:

  Otta­mat­ta sen enem­pää kan­taa mie­lenosoit­ta­jien rehellisyy­teen, totean että yleen­sä ne on suun­nat­tu nimeno­maan kansalaisy­hteiskun­taa vas­taan, anarkian ja väki­val­lan puolesta. 

  Anna­pa tästä jotain fak­tati­etoa. Juuri väki­val­taisia mie­lenosoit­ta­jia vas­taan ei tarvi­ta mitään ter­ror­is­ti­lakien hyö­dyn­tämistä, vaan väki­val­taiset mie­lenosoit­ta­jat on voitu pan­na putkaan jo paljon ennen kuin mitään ter­ror­is­ti­lake­ja säädet­ti­in. Ter­ror­is­ti­lake­ja on käytet­ty ennen kaikkea väki­val­lat­tomi­in mie­lenosoit­ta­ji­in, kos­ka heitä ei voi pidät­tää mis­tään lain rikkomisesta. 

  sinän­sä mie­lenosoi­tu­soikeus kuu­luu län­si­maisen oikeusval­tion työkalupakkiin. 

  No, etkö ole huolis­sasi siitä, että ter­ror­is­min tor­ju­misen var­jol­la säädet­tyjä lake­ja käytetään tämän kalu­pakin tyhjentämiseen?

  Tale­ban­ien hal­lit­se­mas­sa val­tios­sa mie­lenosoi­tu­soikeus on hie­man raja­tumpi, sitäkin on hyvä pohtia hil­jaa mielessään. 

  Mitä ihmettä täl­lä on tekemistä kansalais­va­pauk­sien rajoit­tamisen kanssa? Tale­ban voite­taan pom­mit­ta­mal­la Afgan­istanin vuo­ria ja suo­jele­mal­la siel­lä asu­via sivi­ile­jä tale­ban­ien hyökkäyk­siltä, eikä pane­mal­la rauhanomaisia mie­lenosoit­ta­jia putkaan Euroopassa.

 33. TomiA

  En olisi jaka­mas­sa vapaa­ta oikeut­ta käyt­tää ter­ro­r­ia sen parem­min köy­hille kuin rikkaillekaan. Ver­tasin sitä sodankäyn­ti­in, joka ei minus­ta myöskään tulisi olla mikään vapaa “jokamiehenoikeus”.

  Ter­ror­is­mi on usein kuitenkin moraalis­es­ti hyväksyt­täväm­pää kuin per­in­teinen sota, sil­lä se on läh­es poikkeuk­set­ta puo­lus­tus­so­taa, kuin per­in­teisil­lä armei­joil­la käytävät sodat ovat hyökkäyssotia.
  Jos siis Suo­mi jou­tu­isi nyt ter­rori-iskun kohteek­si, se olisi mielestäni oikeutetumpaa kuin mei­dän nykyi­nen osal­lis­tu­misemme Afgan­istanin miehitykseen.

 34. Kaik­ki me kuol­laan, mut­ta pide­tään sitä ennen hauskaa.

  Jos­sain vai­heessa kun Suomen ter­vey­den­huolto umpiru­uhkau­tuu on myös harkit­ta­va eutanasian laillistamista.

 35. Pekka Raukko:

  Ter­ror­is­mi on usein kuitenkin moraalis­es­ti hyväksyt­täväm­pää kuin per­in­teinen sota, sil­lä se on läh­es poikkeuk­set­ta puo­lus­tus­so­taa, kuin per­in­teisil­lä armei­joil­la käytävät sodat ovat hyökkäyssotia. 

  Mitä ihmeen puo­lus­tus­ta IRA:n tai ETA:n touhu on? Tai entä sit­ten Al qai­da? Sekoi­tatko­han nyt ter­ror­is­min ja sissisodan? 

  Ter­ror­is­mi ei ole moraalis­es­ti yhtä hyväksyt­tävää kuin per­in­teinen sota sik­si, että väki­val­ta tietois­es­ti kohdis­te­taan tais­telun ulkop­uolel­la ole­vi­in sivi­ilei­hin, kun taas sodas­sa kohteena pääosin on vihol­lisen tais­teli­jat. Sotimista koske­vat lait erot­tel­e­vat juuri soti­laat ja sivi­ilit ja syynä on juuri se, että sivi­ilien tap­pami­nen on moraalis­es­ti enem­män väärin kuin sotilaiden.

  Jos siis Suo­mi jou­tu­isi nyt ter­rori-iskun kohteek­si, se olisi mielestäni oikeutetumpaa kuin mei­dän nykyi­nen osal­lis­tu­misemme Afgan­istanin miehitykseen. 

  Siis aivan riip­pumat­ta ter­rori-iskun suu­ru­ud­es­ta ja sen takana ole­van organ­isaa­tion tavoit­teista? Suo­mi on Afgan­istanis­sa sen lail­lisen hal­li­tuk­sen toiveesta. Jos tuo hal­li­tus jos­sain vai­heessa sanoo, että suo­ma­laiset ulos, niin sil­loin suo­ma­laiset myös lähtevät. Mikä tässä on sinus­ta epäoikeutet­tua? Sinus­tako Suo­mi ei saa tar­jo­ta Afgan­istanin hal­li­tuk­selle apua tale­ban­ien väki­val­taista val­lan ottamista vas­taan taistelussa?

 36. Raukko: “Jos siis Suo­mi jou­tu­isi nyt ter­rori-iskun kohteek­si, se olisi mielestäni oikeutetumpaa kuin mei­dän nykyi­nen osal­lis­tu­misemme Afgan­istanin miehitykseen.”

  No, miten olisi kymme­nen iskua? Sata? Pari atom­ipom­mia? Saako työt­tömäk­si jäänyt räjäyt­tää eduskunnan?

  Lyhyesti:
  ‑Minus­ta his­to­ri­al­la on suun­ta, kuten jo aiem­min vih­jaisin, kohti vapaut­ta, demokra­ti­aa, lail­lisu­us­pe­ri­aatet­ta ja vau­raut­ta. ‑Raadol­lises­sa maail­mas­samme kurssia pitää pitää välil­lä koval­lakin kädellä.
  ‑Ei kuitenkaan niin koval­la kädel­lä, että joutuu hylkäämään maini­tut arvot, kos­ka sil­loin on jo menet­tänyt oikean suunnan.

  Tämä on tietysti ylevää lööper­iä siinä mielessä, että maail­ma ei taivu näin yksinker­taisi­in peri­aat­teisi­in ja sik­si pitää käytän­nössä men­nä näp­pitun­tu­mal­la kuin sokea hiilikellarissa.

  Mut­ta jos ker­ran pitää lyhyesti yrit­tää perustel­la kan­ta, sal­li­taan kai ylevä lööperikin.

  Afgan­istani­in Suo­mi on pää­tynyt muun muas­sa tais­tele­maan sivil­isaa­tion puoles­ta pask­i­aisia vas­taan. Tapah­tuu siel­lä kaiken­laista muutakin.

 37. Tuli vielä mieleen kysyä, kun selasin Vihreää lankaa, että mikä on miehen hen­gen arvo suh­teessa naisen henkeen. 

  Vihreät ovat nimit­täin var­ta vas­ten päät­täneet ehdot­taa, että asevelvol­lisu­us säi­lyy jatkos­sakin vain miehillä (tosin niin, että jokunen vapau­tu­isi arvon­nan perustel­la). Jatkos­sakin vain miehiä voi vanki­lan uhal­la pakot­taa viet­tämään jopa vuo­den pois­sa nor­maal­ista elämästä ja uhraa­maan tarpeen vaaties­sa henkensä.

  Sanakikkailul­la ehdo­tus on tosin yritet­ty kään­tää tasa-arvoa lisääväksi!

  Väk­isin tulee pohti­neek­si, minkälaises­sa ilmapi­iris­sä täl­laisia ehdo­tuk­sia oikein syn­tyy. Kuka tai mikä estää ehdot­ta­mas­ta tasa-arvoa maan­puo­lus­tuk­seen varsinkin, kun jo etukä­teen tiede­tään, että ehdo­tus ei tule men­emään läpi?

  Olisiko tässä taas se, miten Vihreis­sä jotkut vain ovat tasa-arvoisem­pia kuin siat Manorin tilalla.

 38. Samuli Saarel­ma,

  Sodan sivi­ile­jä koske­vat “lait” ovat täy­del­lisen epäoikeu­den­mukaisia. Vaan eipä niitä ole sodis­sa vuosikym­meni­in enää nou­datet­tukaan. Sodas­sa kuin sodas­sa vähin­tään 90% uhreista on siviilejä.

  Kun demokraat­ti­nen maa, jos­sa val­tio­val­ta on sivi­ilien hal­lus­sa, hyökkää johonkin toiseen maa­han, niin eikö oikea vas­taiskun kohde ole hyökkäyspäätök­ses­tä vas­tu­us­sa ole­vat siviilit?
  Eli eikö WTC:n, Madridin ja Lon­toon pom­mi-iskut osuneet juuri oikeaan kohderyh­mään. Jos USA, Englan­ti tai Espan­ja oli­si­vat soti­las­dik­tatu­ure­ja, niin tilanne olisi luon­nol­lis­es­ti toinen.

  Viat­tomi­in sivi­ilei­hin kohdis­tu­vaa hyökkäys­tä en minäkään hyväksy. En ter­rori-isku­na, enkä soti­laal­lise­na isku­na. Esimerkik­si Irakin sodas­sa kuolleet vajaa miljoona sivi­il­iä eivät ole käsit­tääk­seni mitenkään vas­tu­us­sa ulkop­uolisi­in kohdis­te­tus­ta väkivallasta.

  ps. Taas tänään ker­rot­ti­in eksyneistä suo­ma­lai­sista rauhan­tur­vaa­jista, joi­ta kohti oli Afgan­istanis­sa tulitet­tu. Afgan­istanis­sa­han ei ole rauhaa, joten siel­lä ei ole hom­mia myöskään rauhan­tur­vaa­jille. Uutises­sa ei tosin ker­rot­tu, minne nämä eksyneet joukot ovat olleet pyrkimässä.

  ps2. Kat­sotko, että Ter­i­joen hal­li­tus oli Suomen lailli­nen hallitus?

 39. Pekka Raukko
  “Kun demokraat­ti­nen maa, jos­sa val­tio­val­ta on sivi­ilien hal­lus­sa, hyökkää johonkin toiseen maa­han, niin eikö oikea vas­taiskun kohde ole hyökkäyspäätök­ses­tä vas­tu­us­sa ole­vat siviilit?
  Eli eikö WTC:n, Madridin ja Lon­toon pom­mi-iskut osuneet juuri oikeaan kohderyhmään.”

  Hamak­sel­la sekä raket­ti-iskuil­la on erit­täin vah­va kan­na­tus Gazas­sa, paljon vahvem­pi mitä mis­sään demokra­ti­as­sa yhdel­läkään hal­li­tuk­sel­la, joten tuol­la logi­ikalla­han kaik­ki Israelin toimet ovat täysin oikeutettuja. 

  Samat­en tset­see­nien ter­rori-iskut ovat yhtä tuomit­tavia kuin Bushin sotapolitiikka-

  Vai onko ter­rori-iski­jän pig­men­til­lä jotain tekemistä asian hyväksyt­tävyy­den kanssa? Valkoinen mies ei saa räjäyt­tää ketään, eikä varsinkaan juu­ta­lainen, kun taas arabeil­la on kaik­ki oikeudet tehdä mitä huvittaa.

 40. Ei ter­ror­is­min tor­ju­mis­es­ta ole mitään hait­taa koitunut rehelliselle kansalaiselle, nor­maalia pien­i­t­u­loista ei hait­taa edes lento­kent­tien sinän­sä has­sut turvasäännöt.

  Ei Suomes­sa, kos­ka Suomes­sa ei juuri mitään ole tehtykään ter­ror­is­min var­jol­la pl. ehkä nuo tiukem­mat turvatarkastukset.

  Joku ei ole ilmeis­es­ti hak­enut uut­ta pas­sia lähi­aikoina tai hak­enut viisume­ja mui­hin mai­hin (pitää “vapaae­htois­es­ti” luovut­taa ties mitä oikeuk­sia). Kun puhutaan viimeisen kymme­nen vuo­den sisään tapah­tuneista kan­sain­väli­sistä “tur­val­lisu­us­sopimuk­sista”, niiden moot­to­ri­na on aina ollut Yhdys­val­lat ja ne kaik­ki ovat enim­mäk­seen olleet ihmisoikeuk­sia kaventavia.

  Kaiken­näköiset käsease‑, piratis­mi- ja lap­si­pornohys­te­ri­at menivät älyt­tömik­si tässä yleisessä pelon ilmapi­iris­sä ja nyt tun­tuu ole­van toimin­nan tavoit­teena, että kaikkia kansalaisia valvotaan ja tun­nis­te­taan jatku­vasti ilman eril­listä lupaa ja että nämä tiedot jael­laan pitkin maail­maa. Näen­näis­es­ti tietysti tehdään jotain muu­ta, mut­ta usein todel­lista tarkoi­tus­ta ei edes peit­el­lä, kun ei niihin kukaan kuitenkaan tar­tu. Kyse ei niinkään ole yksit­täi­sistä teoista vaan ilmapi­iristä, jos­sa asioiden tarpeel­lisu­ud­es­ta tai lähtöko­hdista ei edes keskustel­la vaan aina men­nään raskaim­man mukaan taval­lis­ten ihmis­ten tappioksi.

 41. Pekka Raukko,

  Ensin­näkään demokra­tia ei tarkoi­ta kon­sen­sus­ta. Se ei edus­tuk­sel­lises­sa demokra­ti­as­sa tarkoi­ta vält­tämät­tä edes enem­mistön tah­toa. Kun Tony Blair määräsi brit­tiarmei­jan hyökkäämään 2003 Iraki­in, enem­mistö kansas­ta vas­tusti hyökkäys­tä. En voi siis mitenkään pitää brit­tikansaa syyl­lisenä hyökkäyk­seen ja siten Lon­toon pom­mi­tuk­sia edes sin­un logi­ikallasi oikeutettuina. 

  WTC:n hyökkäyk­sessä kuoli myös ulko­maalaisia sivi­ile­jä, joil­la ei tietenkään ollut edes teo­ri­as­sa mitään mah­dol­lisu­ut­ta vaikut­taa USA:n päätök­sen­tekoon. En muista oliko Lon­toonkin iskus­sa ulko­maalaisia kuollei­den joukos­sa. Haavoit­tunei­den joukos­sa melko var­masti oli. Sama jut­tu lap­si­uhrien kohdalla. 

  Toisek­si pidän täysin käsit­tämät­tömänä sitä, että dik­tatu­urien sivi­ilit naut­ti­si­vat jostain suurem­mas­ta oikeudel­lis­es­ta suo­jas­ta kuin demokra­tioiden kansalaiset. Sin­un logi­ikallasi on täysin oikeutet­tua, että tale­ban räjäyt­telee pom­me­ja Kab­u­lis­sa, kos­ka siel­lä pitää val­taa demokraat­ti­nen hallinto, mut­ta jos tale­ban pää­sisi itse val­taan ja palaut­taisi hir­mudik­tatu­urin­sa, sitä ei voisi häätää val­las­ta, kos­ka sivi­il­i­uhrit oli­si­vatkin yhtäkkiä pahasta. 

  Kysyn ihan suo­raan. Oletko ihan oikeasti tätä mieltä? 

  Viat­tomi­in sivi­ilei­hin kohdis­tu­vaa hyökkäys­tä en minäkään hyväksy. En ter­rori-isku­na, enkä soti­laal­lise­na iskuna. 

  Ok, miten WTC:n iskus­sa valikoi­tui uhrien joukos­ta Bushia äänestäneet Goren äänestäjistä? Vai ovatko kaik­ki Gorea äänestäneetkin syyl­lisiä, kos­ka eivät pan­neet pystyyn aseel­lista kap­inaa Bushin syr­jäyt­tämisek­si, vaan tyy­tyivät demokraat­tisen jär­jestelmän tuot­ta­maan tulokseen? 

  Esimerkik­si Irakin sodas­sa kuolleet vajaa miljoona sivi­il­iä eivät ole käsit­tääk­seni mitenkään vas­tu­us­sa ulkop­uolisi­in kohdis­te­tus­ta väkivallasta. 

  Mis­täs sinä tiedät, ketkä heistä oli Sad­damin kan­nat­ta­jia? Vai eikö heil­lä sit­ten olekaan mitään vas­tu­u­ta, mut­ta USA:ssa ja Euroopas­sa vas­tu­us­sa poli­it­tis­ten päät­täjien teko­sista ovat sekä heitä äänestäneet, että vastustaneet. 

  Afgan­istanis­sa­han ei ole rauhaa, joten siel­lä ei ole hom­mia myöskään rauhanturvaajille. 

  Suo­ma­laiset eivät ole siel­lä tur­vaa­mas­sa rauhaa, vaan aut­ta­mas­sa paikallista hal­li­tus­ta tais­telus­sa yhtä jul­minta mah­dol­lista porukkaa vas­taan. Vai eikö sin­ul­la ole sen ver­taa sydän­tä, että sin­ulle on ihan sama, joutu­vatko afgaan­it elämään tale­ban­ien alla vai eivät? 

  Kat­sotko, että Ter­i­joen hal­li­tus oli Suomen lailli­nen hallitus? 

  Jos voit osoit­taa Suomen perus­tus­laista kohdan, jon­ka perus­teel­la se oli Suomen lailli­nen hal­li­tus, niin kat­so­taan sit­ten. Juridi­ikan lisäk­si sitä ei tun­nus­tanut NL:a luku­unot­ta­mat­ta yksikään maail­man val­tio. Mitä ihmettä täl­lä nyt on tekemistä minkään kanssa?

 42. Pekka Raukko:

  Ter­ror­is­mi on usein kuitenkin moraalis­es­ti hyväksyt­täväm­pää kuin per­in­teinen sota, sil­lä se on läh­es poikkeuk­set­ta puo­lus­tus­so­taa, kuin per­in­teisil­lä armei­joil­la käytävät sodat ovat hyökkäyssotia.

  Mitä ihmettä!?!? Se oli sit siinä, keskustelun voi lait­taa paket­ti­in. Sivi­ilien murhaami­nen on hyväksyt­täväm­pää kuin soti­laiden tap­pami­nen. Pekka Raukko stamp of approval

  Hyi olkoon.

 43. “Kuin­ka moni dik­taat­tori on sanonut vain “panevansa yhteiskun­nan vas­taiset ter­ror­is­tit kuriin”?”

  Ter­ror­is­mi on nykya­jan näk­ki, poli­itikko­jen pelotteluväline.
  Olen mon­esti ihme­tel­lyt kuin­ka tyh­miä ihmiset lop­pu­jen lopuk­si ovat.
  Van­ha näk­ki-pelot­telu uppoaa aikuisi­in kun kohde on sopi­van tun­tem­ato, kaukainen ja epämääräinen .

  Ja poli­itikot voivat rin­ta rot­tingilla ker­toa pelas­ta­neen­sa miljoo­nia ihmisiä, sil­lä kuka­pa täl­laista tari­naa epäilisi

 44. “En muista oliko Lon­toonkin iskus­sa ulko­maalaisia kuollei­den joukos­sa. Haavoit­tunei­den joukos­sa melko var­masti oli. Sama jut­tu lap­si­uhrien kohdalla.”

  Ainakin se syytön brasil­ialainen, jon­ka poli­isit teloit­ti­vat . Ter­ror­isti oli poli­isi, jol­la oli oikeudet terrorismiin

 45. Osmo Soin­in­vaaran kir­joituk­ses­sa on kyl­lä ihan hyvä aja­tus takana, mut­ta var­masti Soin­in­vaarakin tajuaa, ettei asioi­ta ihan näin voi mitata.

  Auto-onnet­to­muuk­sis­sa toki kuolee ihmisiä, mut­ta nämä kuolemat ovat kuitenkin tietyl­lä taval­la hal­li­tavis­sa. Niitä tulee yleen­sä vain tiet­ty määrä vuodessa ja tur­val­lisu­u­teen voidaan itse vaikut­taa. Ter­ror­istin tap­pamiset eivät ole mis­sään kon­trol­lis­sa ja jos ter­ror­isti tänään tap­paakin vain 3000 ihmistä, niin huomen­na hänel­lä voi olla ydin­pom­mi ja ihmisiä kuolee 3000 000. Lie­nee selvää, että tämä pitää ennal­ta estää. Tämän Soin­in­vaara uno­htaa kokonaan.

 46. Kohto

  Kat­sotko, että ter­rori-iskun kohteet ovat täysin sattumanvaraisia?

  Jos ter­rori-isku­ja voi estää, niin kuin­ka se mielestäsi tapahtuu?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *