Katajanokalle tarvittaisiin vierasvenesatama

Vuosia sit­ten Helsin­ki päät­ti vilkkaan ja eripu­raisen keskustelun jäl­keen perus­taa vierasve­ne­sa­ta­man Kata­janokan tyveen Kru­u­nun­hakaan tun­tu­maan. Han­ke herät­ti eripu­raa sekä sik­si, että paik­ka oli niin keskeinen että kalleuten­sa vuok­si. Tätä pidet­ti­in kuitenkin hyvänä investointi­na matkailun kannal­ta ja mon­en mielestä, myös min­un mielestäni, veneet elävöit­tävät rantamaisemaa.

Sit­tem­min vierasve­ne­sa­ta­ma on vuokrat­tu yrit­täjälle, jon­ka oli määrä pyörit­tää sata­maa. Korkeim­man tar­jouk­sen voit­tanut on vähän muut­tanut yri­tysku­vaa. Paikalla on muodol­lis­es­ti myös vierasve­ne­sa­ta­ma, jos­sa ei kuitenkaan  juuri ole vierail­i­joi­ta, kos­ka yöpymis­mak­sut ovat niin suo­laisia. Tämä paraati­paik­ka on muutet­tu muske­liv­enei­den myyntinäyt­te­lyk­si. Tämä myyntinäyt­te­ly ei ole mikään kaupunkiku­van kau­nis­tus, se ei tuo­ta niitä matkailuhyö­tyjä, joil­la investoin­tia perustet­ti­in eikä muutenkaan lainkaan vas­taa sitä, mitä val­tu­us­tolle han­kkeesta ker­rot­ti­in. Minä koen itseni val­tu­utet­tuna hui­jatuk­si. Uskon että niin kokee enem­mistö val­tu­ute­tu­ista. Näin ei minus­ta voi tehdä.

Liikun­tavi­ras­ton johto selit­tää asi­aa sil­lä, että vierasve­ne­sa­ta­man muut­to myyntinäyt­te­lyk­si on kaupungille edullista, kos­ka näin siitä saa parem­paa vuokraa. Hei haloo! Ei kaupun­ki tätä varten uhran­nut miljoo­nia. Tuo vuokra on mitätön ver­rat­tuna niihin investoin­tei­hin, joi­ta vierasve­ne­sa­ta­maan uhrattiin.

Mitähän muuten Töölön kisa­hal­li tuot­taisi huonekalumyymälänä?

Tarkas­tus­lau­takun­nan olisi hyvä sanoa asi­as­ta jotain.

13 vastausta artikkeliin “Katajanokalle tarvittaisiin vierasvenesatama”

 1. Erit­täin hyvä huomio. Jonkun sortin hui­jauk­ses­ta on kyse. Ikäväk­si asian tekee se, että Helsingis­sä — eikä oikein koko pääkaupunkiseudul­lakaan — ole yhtään ns. oikeaa vierasve­ne­sa­ta­maa. Suomen­lin­nas­sa kyl­lä on, mut­ta se on pieni, eikä se ole mantereella.

  Voisiko kyseessä olla sopimus­rikko­mus? Yrit­täjä on sitoutunut vieras­sa­tam­a­toim­intaan, mut­ta pitää yllä omaa myyntinäyt­te­lyään. Sama kuin sitou­tu­isi pitämään kahvi­laa, mut­ta tosi­asi­as­sa hit­saisikin auto­jen pakoputkia.

 2. Kalli­ita län­siveneitä sanon minä! 

  Tietääk­seni aika moni näistä veneistä on ihan myy­tyjä, siis tois­t­en omia. Kyl­lä toki kaupunki­in pitää mah­tua myös vierasve­ne­sa­ta­ma. Siihen voisin ehdot­taa Hakaniemen ja Mer­i­haan joukkoli­iken­neti­heätä aluetta.

 3. Sata­ma on kyl­lä tehokkaasti tuu­len­suo­jas­sa, mut­ta aika a) meluisa b) turhan kaukana Suomen­lah­den pien­veneväylistä ja c) yleisankea. Ihan uskot­ta­va seli­tys vähäiselle suo­si­olle on että paik­ka on vierasve­ne­sa­ta­malle huono.

  Eri­no­maisen viihty­isän pien­ve­ne­sa­ta­man hienol­la aamu­tun­nel­mal­la saisi Her­ne­saaren itäpuolelle jonne sel­l­ainen oli jois­sain suun­nitelmis­sa piir­re­tykin. Tämä tietysti vesit­tyy jos paik­ka redu­soituu ajo­rampik­si helikopteriken­tälle kuten kaupun­gin viimeisim­mis­sä suunnitelmissa.

 4. Liikun­tavi­ras­to ei ole johdon­mukainen. Mik­si Tal­in golfista ei pyritä saa­maan paras­ta mah­dol­lista hin­taa? Eikö jo hallinto­lain mukaan vira­nomaisen velvol­lisu­us olisi kohdel­la kaikkia tasapuolisesti? 

  Min­ulle jäi varsi­nais­es­ta asi­as­ta hive­nen epä­selväk­si nämä oikeussuhteet? 

  Kuka on tästä myyntinäyt­telystä päät­tänyt ja onko siitä tehty jokin eril­lis­sopimus, jol­la saadaan korkeampi vuokra? 

  Helsin­gin kaupun­gin net­ti­sivuil­ta löy­tyvässä varsi­naises­sa sopimus­lu­on­nok­ses­sa oli ainakin lauseke, että 80 pros­ent­tia vene­paikoista tulisi olla vierasveneil­i­jöille varat­tuna. Vene­paikko­jen vuokraami­nen kausi­paikoik­si on vielä erik­seen kielletty.

  Yöpymis­mak­su­jen suu­ru­ud­es­ta ei sopimus­lu­on­nok­ses­sa ollut sanaakaan. Jos tarkoituk­se­na oli kaupun­gin matkailun kehit­tämi­nen ja matkailu­tu­lo­jen gen­eroimi­nen kaikkialle Helsinki­in, olisi var­maan näin jälkivi­isaasti ajatellen kan­nat­tanut joko sopia yöpymis­mak­su­ista jotain tai pyörit­tää toim­intaa itse eikä ulkois­taa sitä ulkop­uolisen yrit­täjän hoidettavaksi. 

  Yrit­täjän intres­si ei vält­tämät­tä käy yksi­in kaupun­gin intressien kanssa.

 5. Itse kävin per­heen kanssa heinäku­us­sa ko. sata­mas­sa ja täy­tyy sanoa, että oli kyl­lä erit­täin siisti paik­ka ja kaik­ki tarvit­ta­vat palve­lut käytet­tävis­sä. Yöpymish­in­takin minus­ta kohdal­laan kun huomio paikan sijain­nin ja palvelut.

  S/Y Ellie, Rauma

 6. Veneil­i­jät, yöpyjät, käyvät melkein kaik­ki ostok­sil­la Helsingis­sä, joten myös nämä tulot tule­vat kaupunki­in (eivät kaik­ki tietysti suo­raan kaupungille, mut­ta välil­lis­es­ti). Mah­ta­vatko nämä näyt­te­lyveneil­i­jät tuot­taa muu­ta kuin vuokran (jos niis­sä ei kukaan yövy)?
  Läh­es kaikissa Suomen muis­sa ran­nikkokaupungeis­sa (ja Ruotsinkin, esimerkik­si Tukhol­man) vierasve­ne­sa­ta­ma sijait­see kaupun­gin keskus­tas­sa ja sil­lä ehkä nähdään jotain maise­mallis­takin arvoa. Pur­siseu­roil­la ja Suomen­lin­nas­sa on hyvät sata­mat saar­il­la — mut­ta se on vähän eri jut­tu. Helsin­ki on tässä suh­teessa vähän onneton merikaupunki.
  Uskon Rau­malaisen sanaan, että hyvä on vierasve­ne­sa­ta­ma ollut. Mut­ta silti se on vähän onneton ja pieni.

 7. Asuin Nokalla sil­loin kun tuo sata­ma avat­ti­in ja tuol­loin tuli jutel­tua usein ensim­mäisen yrit­täjän kanssa (käsit­tääk­seni vai­h­tunut nykyään toiseen). Samoi­hin aikoi­hin pidin sat­un­nais­es­ti itsekin venet­tä vierasve­ne­sa­ta­mas­sa. Peru­songel­ma koko kuvios­sa on se, että (perhe)veneiden keskikoko kas­vaa koko ajan ja yhä use­am­man oikeasti rikkaan mielestä on muka­va omis­taa iso (ja kallis) moot­torivene. Tuol­loin vene­paikko­ja sai vuokra­ta koko kaudek­si ja vaik­ka kau­den vuokra oli kallis, niin se oli mitätön kus­tan­nus suh­teessa niiden venei­den käyt­tökus­tan­nuk­si­in, jot­ka noi­ta paikko­ja tarvit­si­vat. Eli isokokoisille veneille sopivia kausi- tai vierasvene­paikko­ja on ylipäätään vähän ja ongel­ma kas­vaa koko ajan, kun näi­den venei­den määrä kasvaa. 

  Tuol­loin toimi­valle yritäjälle oli paljon varmem­paa vuokra­ta yksit­täi­nen vene­paik­ka esim. 3500 eurol­la koko kaudek­si, kuin jän­nit­tää kolme kuukaut­ta sitä, mikä mah­taa ker­tyä yhden vene­paikan koko kau­den sal­dok­si. Aina oli myös tar­jol­la vapai­ta vene­paikko­ja ainakin man­tereen puolel­la, eli vierasveneil­i­jöi­den määrä ei sil­loinkaan ollut kovin merkit­tävä. Hyvät kulkuy­htey­det ja iso­jen venei­den rajal­liset mah­dol­lisu­udet kausi­paikkoi­hin oli­vat tuol­loin tärkeim­mät syyt siihen, mik­si moni julk­isu­ud­estakin tut­tu henkilö val­it­si ko sata­man oman veneen­sä kotisatamaksi. 

  Toinen asia on sit­ten se, että pääkaupunkiseu­tua koti­sa­t­a­m­i­naan pitävät veneet lähtevät pääsään­töis­es­ti län­teen viikon­lop­puisin ja loma­l­la. Yksi syy siihen että Helsingis­sä on niin vähän vierasveneil­i­jöitä on var­maan houkut­tel­e­van vierasve­ne­sa­ta­man puut­tumi­nen, mut­ta toisaal­ta on todet­ta­va, että Helsinki­in on myös pitkä mat­ka. Eli vaik­ka pääkaupunkiseudun veneil­i­jät ruuhkaut­ta­vat Hang­on kesälo­makau­den alka­es­sa, niin siitä ei voi päätel­lä, että vas­taa­va vierasveneil­i­jöi­den määrä olisi automaat­tis­es­ti tulos­sa myös Helsinkiin.

  Olen kyl­lä samaa mieltä joidenkin kir­joit­ta­jien kanssa siitä, että Helsin­ki tarvit­sisi ja sinne sopisi imagol­lis­es­ti eri­no­mais­es­ti keskeisel­lä paikalla toimi­va vierasve­ne­sa­ta­ma. Nyt vierasvene­paikko­ja on vähän joka­puolel­la, mut­ta ne eivät keskitä vierail­i­joi­ta ja asi­aan liit­tyviä palvelui­ta mihinkään yhteen paikkaan. Tukhol­ma on hyvä esimerk­ki vierasve­ne­sa­ta­man oikeaop­pis­es­ta toteu­tuk­ses­ta meren ran­nal­la sijait­sevas­sa kaupungissa.

 8. Skat­tan vierasve­ne­sa­ta­ma on nykyisel­lään isoine moot­torivenei­neen tor­ju­va. Sitä voidaan ver­ra­ta Tukhol­man vas­taavaan Djurgår­denis­sa, pari-kolme­sa­taa viera­s­paikkaa, jot­ka ovat kesäaikana koko ajan täyn­nä pur­je­hti­joi­ta, per­heitä jne. Ja jos­sa on ilo käy­dä ja viet­tää aikaa. Ja sato­ja matkail­i­joi­ta jot­ka käyt­tävät sata­man ja ympäristön palvelu­ja. Skat­tas­takin voitaisi­in kehit­tää vastaava.

 9. Vesa Peip­inen: “Skat­tas­takin voitaisi­in kehit­tää vastaava.”

  Äh, jos Skat­taa ver­taa vaik­ka tähän, on eroa kuin yöl­lä ja päivällä.

 10. Spot­tu: No joo, toi Her­ne­saaren havain­neku­va on tol­las­ta mahtipon­tista pönö­tys­tä. Lop­ulli­nen toteu­tus on sit­ten jotain muu­ta, toivottavasti.

 11. Skat­ta on paikkana eri­no­mainen: sijain­ti ei juuri keskeisem­pi voisi olla, näkymät on upeat ja palve­lut hyvät. Olen veneel­läni reis­san­nut Itämeren lisäk­si Euroopas­sa Nor­jas­ta Välimeren ran­noille, ja har­vas­sa on parem­mat satamat!

  Samaa mieltä kuitenkin siitä että iso­jen moot­torivenei­den pitkäaikaissäi­ly­ty­s­paikak­si Skat­taa ei pidä jät­tää. Esim. Kor­sikalla ovat useim­mis­sa paikois­sa ratkaisseet hom­man seuraavasti:

  Sesonkikuukausi­na pitkäaikaisia varauk­sia ei yksinker­tais­es­ti voi tehdä, vaan paikat on vain veneille jois­sa asu­taan, ja ne jae­taan päiväko­htais­es­ti saa­pumisjärjestyk­sessä. Tuor­eil­la tuli­joil­la on aina etusi­ja: jos sata­ma on täyn­nä, niin paikan saa tänään saa­punut, mut­ta use­am­man päivän lai­turis­sa ollut ei enää uut­ta vuorokaut­ta saa. Reilun ja järkevän oloinen sys­tee­mi, ja toimii hyvin. 

  Perustel­e­vat tuo­ta malli­aan sil­lä, että “muuten­han kaik­ki toisi­vat veneen­sä varas­toon meille kos­ka olemme koko Välimeren paras sata­ma (tämän sanoo siel­lä jokainen omas­ta kaupungis­taan, se Ran­skas­sa osa­taan…), eikä uusille tur­is­teille olisi enää tilaa”. Siis ihan sama ongel­ma kuin Skat­tal­la! Voisiko ratkaisukin olla sama?

 12. spot­tu, tuo ei ole havain­neku­va vaan ihannekuva.
  Pitäisi olla laiton­ta tehdä päätök­siä tuom­moi­sen poh­jal­ta, kun sitä tuom­moi­sen näköisek­si saisi mil­lään rahalla.

 13. anonyy­mi: “spot­tu, tuo ei ole havain­neku­va vaan ihannekuva.”

  Kart­ta on se oleelli­nen jut­tu, ei 3D-havain­neku­va. Tuo olisi kiva paik­ka istua veneessä tai ran­nal­la aamukahvil­la kun aurinko on nous­sut koil­lis­es­ta Kaivopuis­ton ylle sen sijaan että herää Pohjois­ran­nan aamu­ru­uhkaan jos­ta melu vaan pahe­nee päivän mittaan.

  Keinosaari olisi oikea läh­estymistapa, man­tereelta tuskin raaskit­taisi­in lohkaista riit­tävän isoa puis­tom­aista aluetta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *