Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 2.9.2010

Lis­tal­la ei ole kuin yksi raken­nus­kiel­to ja vas­tauk­sia pon­siin ja aloit­tei­siin. Kokous kui­ten­kin pide­tään, kos­ka esi­tys­lis­tan ulko­puo­lel­la kes­kus­tel­laan ase­ma­kaa­va­pääl­li­kön viran täyttämisestä.

Val­tuus­toa­loi­te pysä­köin­ti­pai­kan hin­nan irrot­ta­mi­ses­ta asun­non hinnasta. 

Ikui­suusai­he ete­nee, mut­ta hyvin hitaas­ti. Suun­nit­te­li­jan on vai­kea ymmär­tää, että jokin asia irro­tet­tai­siin suun­nit­te­lu­lo­gii­kas­ta ja annet­tai­siin mark­ki­noil­le – siis että suun­nit­te­li­ja ei mää­räi­si, kuin­ka mon­ta auto­paik­kaa ton­til­le kuu­luu vaan nii­tä teh­täi­siin niin mon­ta kuin asuk­kaat ovat haluk­kai­ta osta­maan tai vuo­kraa­maan. Toki tähän liit­tyy myös aito ongel­ma. Pai­kat on hal­vin­ta teh­dä ker­ral­la ja kysyn­tää saat­taa tul­la vuo­sien pääs­tä.  Mark­ki­noil­la rat­kais­taan jos­kus tätä­kin vai­keam­pia ongelmia.

Esit­te­li­jä esit­tää huo­le­naan, että jos raken­nus­lii­ke vapau­te­taan raken­ta­mas­ta kal­lii­ta pysä­köin­ti­paik­ko­ja, se ei siir­rä­kään etua asun­non osta­jil­le vaan panee sen tas­kuun­sa. Siis jos auto­pai­kat lisäi­si­vät raken­nus­kus­tan­nuk­sia 40 000 eurolla/asunto, raken­nus­yh­tiö ei antai­si­kaan autot­to­mis­ta asun­nois­ta alen­nus­ta 40 000 euroa vaan ainoas­taan 10 000 euroa.

Eko­no­mis­ti­kou­lu­tuk­sen saa­nut tul­kit­see argu­ment­tia niin, että asu­kas arvos­taa auto­paik­kaa pal­jon vähem­män kuin sen raken­ta­mi­nen mak­saa ja että pakot­ta­mi­nen raken­ta­maan paik­ko­ja enem­män kuin asuk­kaat haluai­si­vat ostaa, tuot­taa hyvin­voin­ti­tap­pio­ta; esi­merk­ki­ta­pauk­ses­sam­me 30 000 euroa/paikka.

48 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 2.9.2010”

 1. Osmo, eko­no­mis­ti tul­kit­see argu­ment­tia myös siten, että jos ihmi­set ovat val­miit mak­sa­maan asun­nos­ta yhtä pal­jon, niin se raken­nus­yh­tiö on val­mis mak­sa­maan raken­nusoi­keu­des­ta enem­män — ja rahat olen­nai­sil­ta osin valu­vat kau­pun­gin kirstuun.

 2. Toki tähän liit­tyy myös aito ongel­ma. Pai­kat on hal­vin­ta teh­dä ker­ral­la ja kysyn­tää saat­taa tul­la vuo­sien pääs­tä. Mark­ki­noil­la rat­kais­taan jos­kus tätä­kin vai­keam­pia ongelmia.

  Suun­nit­te­li­ja voi rat­kais­ta tuon vaik­ka niin että kaa­voit­taa pysä­köin­ti­ta­lon ja jät­tää sen tois­tai­sek­si aukiok­si. Sii­hen voi sit­ten aika­naan raken­taa park­ki­ta­lon tai ihan vaan talon, kum­mal­le nyt on sit­ten kysyntää.

  Luo­pu­mi­sen tus­ka tun­tuu ole­van kova, kos­ka liu­ku­hih­nal­ta tulee yksin­ker­tai­ses­ti outo­ja ideoita:
  — Autot­to­mik­si brän­dä­tyt talot joi­den­ka asu­kas joten­kin sitou­tuu autot­to­muu­teen. Vrt. jos muu­tan taloon jos­sa ei ole tree­ni­kämp­pää, niin pitää­kö minun sitou­tua olla aloit­ta­mat­ta rum­pu­har­ras­tus­ta, vai hoi­tui­si­ko tämä ken­ties niin että vuo­kraan sit­ten tar­vit­taes­sa har­ras­te­ti­lan jos­tain? Tämä kai nyt on kuopattu.
  — Pysä­köin­ti­paik­ka­ra­has­to talo­yh­tiöil­le. Vrt. tree­ni­kämp­pä­ra­has­to. Se on oma eikä talo­yh­tiön asia että mis­sä pysä­köi auton­sa, minus­ta tuo on sekä huo­no että tar­peet­to­man moni­mut­kai­nen tapa rat­koa ongelmaa.

 3. Osmo:

  Eko­no­mis­ti­kou­lu­tuk­sen saa­nut tul­kit­see argu­ment­tia niin, että asu­kas arvos­taa auto­paik­kaa pal­jon vähem­män kuin sen raken­ta­mi­nen mak­saa ja että pakot­ta­mi­nen raken­ta­maan paik­ko­ja enem­män kuin asuk­kaat haluai­si­vat ostaa, tuot­taa hyvin­voin­ti­tap­pio­ta; esi­merk­ki­ta­pauk­ses­sam­me 30 000 euroa/paikka.

  Mut­ta kun­non sosia­lis­ti tie­tää, että kapi­ta­lis­til­le mene­vät 30k ekstraa ovat itses­sään jo niin mer­kit­tä­vä hyvin­voin­ti­tap­pio, että parem­pi raken­taa vaan nii­tä pysä­köin­ti­paik­ko­ja, että eivät pää­se rikas­tu­maan liikaa…

 4. Art­tu­ri: “Mut­ta kun­non sosia­lis­ti tie­tää, että kapi­ta­lis­til­le mene­vät 30k ekstraa ovat itses­sään jo niin mer­kit­tä­vä hyvin­voin­ti­tap­pio, että parem­pi raken­taa vaan nii­tä pysä­köin­ti­paik­ko­ja, että eivät pää­se rikas­tu­maan liikaa…”

  Kau­pun­gin vim­mai­ses­ta yrit­tä­mi­ses­tä huo­li­mat­ta (ilmai­sia park­ki­paik­ko­ja ran­nan vir­kis­ty­sa­lu­een kupee­seen) pysä­köin­ti­pai­kan mark­ki­na­hin­ta on tääl­lä­päin aset­tu­nut 35000–50000 euron tuntumaan. 

  Tuo on jo aika hyvä hin­ta­ta­so, mut­ta jos oli­si joku syvä­tas­kui­nen toi­mi­ja, vaik­ka sosi­aa­li­vi­ras­to joka auto­maat­ti­ses­ti mak­sai­si kivi­ja­lan kana­ko­pis­ta hyvän vuo­kran, sano­taan nyt vaik­ka 560 e/kk, oli­si kapi­ta­lis­tin tuot­to var­maan­kin vie­lä parempi.

 5. Sii­nä vai­hees­sa kun tulee se ensim­mäi­nen autoi­li­ja ilman auto­paik­kaa ja pitäi­si raken­taa vaik­ka sata­paik­kai­nen pysä­köin­ti­ta­lo, ei sii­tä oikein busi­ness casea saa. Ei auton omis­ta­jal­le, eikä park­ki­ta­lon rakentajalle.

  1. Jos teh­dään tuhan­nen asun­non asui­na­lue, voi olla mah­dol­lis­ta, että auton­pai­kan tar­vit­si­joi­ta on enem­män kuin yksi.

 6. spot­tu: Joo ehdottomasti.

  Yri­tin vaan kuva­ta mitä tuon esit­te­li­jän pääs­sä saat­tais liik­kua, kun se pitää huo­no­na, että asun­to­jen hin­toi­hin siir­tys vaan se 10k ja kapi­ta­lis­til­le menis loput. Et miten se vois olla sen mie­les­tä huo­no juttu.

 7. Kum­ma että Euroo­pas­sa osa­taan kau­pun­gis­sa asua ilman autoa, mut­ta Suo­mes­sa se tun­tuu ole­van täy­sin mah­do­ton­ta. Tai­si olla Osmo itse, joka jos­kus aikoi­naan oli las­kes­kel­lut, kuin­ka pal­jon enem­män töi­tä pitää teh­dä, jot­ta saa yllä­pi­det­tyä sitä autoa, jol­la töi­hin mennään…

 8. Jos näi­tä autot­to­mia kort­te­lei­ta alkaa syn­ty­mään enem­män, lie­nee koh­tuul­lis­ta odot­taa, että muu­al­la kan­ta­kau­pun­gis­sa sijait­se­vat ‘ilmai­set’ kadun­var­ret kuten Meri­sa­ta­ma ja Eläin­tar­han­tie joten­kin suo­ja­taan niil­tä autoil­ta, joi­ta autot­to­mien kort­te­lien asuk­kaat joka tapauk­ses­sa hank­ki­vat ? Muus­sa tapauk­ses­sa näi­den koh­tei­den lähi­seu­tu­jen asuk­kaat, ja Eläin­tar­han­tien tapauk­ses­sa Kau­pun­gin­teat­te­rin asiak­kaat, jou­tu­vat mak­sa­maan näi­den ole­mat­to­mien auto­jen säilytyksestä.

  1. Nois­sa kort­te­leis­sa ei voi saa­da asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nus­ta, jol­loin pysä­köin­ti on mak­sul­lis­ta. Jos jos­sain kan­ta­kau­pun­gis­sa on vie­lä ilmai­sia paik­ko­ja, se on vir­he, joka var­maan­kin kor­ja­taan nopeasti.

 9. En usko auto­pai­kan ja asun­non pit­kä­ai­kai­sen avio­lii­ton lop­pu­mi­ses­ta syn­ty­vän mitään pit­kä­ai­kais­ta trau­maa kum­mal­le­kaan osapuolelle.

  Kes­ki­tet­ty pysä­köin­ti­lai­tos voi­daan suun­ni­tel­la niin, että se voi­daan toteut­taa vai­heit­tain. Voi­daan myös kaa­voit­taa muu­ta­ma pie­ni pysä­köin­ti­tont­ti ja raken­taa niil­le kysyn­nän mukaan. Alu­eel­li­nen pysä­köin­tiyh­tiö hoi­taa jutun rutii­nil­la ja voi samal­la teh­dä bis­nes­tä tont­tien pysäköinninvalvonnalla.

  Uusil­la alueil­la kaa­voi­tus­käy­tän­nön muu­tos on yksin­ker­tai­nen toteut­taa, kun­han asen­teel­li­ses­ta muu­ris­ta pääs­tään yli. Ton­til­le jäi­si pari huol­to­paik­kaa. Ja tilaa sääs­tä­vä pääl­lek­käis­käyt­tö sii­nä saa­daan lisäbonuksena.

 10. Kame­li, muis­taak­se­ni noin puo­lel­la hel­sin­ki­läi­sis­tä koti­ta­louk­sil­la ei ole autoa, kes­kus­tas­sa osuus on toki suu­rem­pi ja toi­sin­päin. Toi­saal­ta ei tuo miten­kään har­vi­nais­ta ole syr­jem­pä­nä­kin, jos kul­kee jul­ki­sil­la töi­hin niin ei sii­nä auton pitä­mi­ses­sä ole oikein jär­keä. Ongel­ma on joka tapauk­ses­sa ihan jos­sain muu­al­la kuin asuk­kais­sa, esi­mer­kik­si Etu-Töö­löön muut­ta­va voi odot­taa vähin­tään han­ka­laa pysä­köin­tiä, eikä se nyt näy­tä slummiutuvan.

  Jos nyt suh­tau­du­taan het­ki vaka­vas­ti, niin toki asun­non arvo jos­sa ei ole auto­paik­kaa on alhai­sem­pi. Pää­tel­len sii­tä että nuo pai­kat ei mene kau­pak­si eikä gryn­de­rit nii­tä tah­do teh­dä tuo lisä­ar­vo on kui­ten­kin pie­nem­pi kuin raken­nus­kus­tan­nuk­set. Vank­ka mutu on n. 15 tuhat­ta, eikö tän­ne nyt saa yhtään kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jää kommentoimaan?

 11. Toi­saal­ta ei tuo miten­kään har­vi­nais­ta ole syr­jem­pä­nä­kin, jos kul­kee jul­ki­sil­la töi­hin niin ei sii­nä auton pitä­mi­ses­sä ole oikein järkeä.

  Toi­vot­ta­vas­ti kukaan ei oikeas­ti ole tuo­ta miel­tä, sil­lä var­sin moni käyt­tää hal­paa jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­mat­koi­hin ja hen­ki­lö­au­toa mat­koi­hin, joi­ta ei koh­tuu­del­la voi jul­ki­sil­la väli­neil­lä teh­dä. Vas­tak­kai­na­set­te­lu — mis­tä toki ker­too tämä koko blo­giai­he — tus­kin lisää jouk­ko­lii­ken­teen kul­ku­ta­pao­suut­ta. Jos taas luok­ka­tais­te­lu on kes­kei­sin tee­ma, niin sii­tä vaan, ei työn san­ka­ri yksi­tyi­sau­toa kaipaa.

 12. Siis jos auto­pai­kat lisäi­si­vät raken­nus­kus­tan­nuk­sia 40 000 eurolla/asunto, raken­nus­yh­tiö ei antai­si­kaan autot­to­mis­ta asun­nois­ta alen­nus­ta 40 000 euroa vaan ainoas­taan 10 000 euroa. 

  Kor­kea­kou­lu­tet­tu, mut­ta talous­tie­teis­tä täys­rai­tis maal­lik­ko ajat­te­lis­ti ehkä täs­tä, että jos raken­nus­lii­ke voi lait­taa hin­taan noin vaan ilmaa 30 000 euroa, niin mark­ki­noi­den toi­min­nas­sa on jotain aika pahas­ti viallla.

  1. Joo. Se on saa­nut ton­tin lii­an hal­val­la. Muu­ten paha vika on tuos­sa rasit­tees­sa, vel­voit­tees­sa teh­dä kal­lii­ta auto­paik­ko­ja, joi­ta osta­jat eivät arvos­ta täy­des­tä hinnasta.

 13. Osmo:
  “Siis jos auto­pai­kat lisäi­si­vät raken­nus­kus­tan­nuk­sia 40 000 eurolla/asunto,”

  Eivät auto­pai­kat (piha­pai­kat) lisää raken­nus­kus­tan­nuk­sia lain­kaan. Mitä mak­saa 20 m² asfalt­tia? N. 50 euroa.

  Mik­ko H:
  “Kor­kea­kou­lu­tet­tu, mut­ta talous­tie­teis­tä täys­rai­tis maal­lik­ko ajat­te­lis­ti ehkä täs­tä, että jos raken­nus­lii­ke voi lait­taa hin­taan noin vaan ilmaa 30 000 euroa, niin mark­ki­noi­den toi­min­nas­sa on jotain aika pahas­ti viallla.”

  Se 30 000 on maan hin­ta. Jos hin­taa ei peri­tä, maa allo­koi­daan poliit­ti­sin perus­tein. (Niin kuin toi­sin teh­dään nykyäänkin)

  1. Puhum­me nyt auto­pai­kas­ta kau­pun­gis­sa, ei maal­la. Jos haluam­me ker­ros­ta­loa­lu­een, jos­sa tont­ti­te­hok­kuus on vaik­ka­pa kak­si, ja yksi autopaikka/75 neliö­tä, auto­paik­ko­ja pitäi­si olla heh­taa­ria koh­den 266. Kun auto­pai­kat kul­ku­reit­tei­neen vie­vät 20 neliötä/kpl, tuos­ta ton­tis­ta meni­si auto­piak­koi­hin 80 %. Niin­pä mei­dän on pois­tet­ta­va puo­let tehok­kuu­des­ta ja hää­det­tä­vä puo­let asuk­kais­ta jon­ne­kin tim­buk­tuun. Jos mene­täm­me autoa koh­den yhden asun­non ja raken­nusoi­keu­den hin­ta on vaik­ka­pa tonnin/neliö, auto­pai­kan hin­nak­si tulee näin 75 000 euroa. Auto­paik­ka maan­pin­nal­la on kau­pun­geis­sa kai­kis­ta kal­lein tapa pysä­köi­dä. Jos pysä­köin­ti on maan pin­nal­la, tehok­kuus n las­ket­ta­va 0,8:aan.

 14. Toi­vot­ta­vas­ti kukaan ei oikeas­ti ole tuo­ta miel­tä, sil­lä var­sin moni käyt­tää hal­paa jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­mat­koi­hin ja hen­ki­lö­au­toa mat­koi­hin, joi­ta ei koh­tuu­del­la voi jul­ki­sil­la väli­neil­lä tehdä.

  Voi sen auton vaik­ka vuo­kra­ta tarvittaessa. 

  Vii­mek­si kun minul­la oli auto ajoin jotain 5000 vuo­des­sa, joku­nen kaup­pa­reis­su tai kyläi­ly ehkä ker­ran vii­kos­sa, mökil­le sil­loin täl­löin. Kilo­met­ri­kus­tan­nus oli sil­loin kun sen las­kin jos­kus auki jotain 70 sen­tis­tä euroon. Ja muu rie­sa päälle.

  Kun auton kus­tan­nuk­sis­ta suu­ri osa on kiin­tei­tä niin se on kovin kal­lis­ta lys­tiä pitää sitä jos ei sil­le aja päi­vit­täin tai käy vaik­ka lähes vii­kot­tain mökil­lä, sem­min­kin kun se ei kas­va arvoa park­ki­pai­kal­le. Itu­hip­pe­jä tun­nen pari, ihan vas­taa­viin tulok­siin pää­ty­nei­tä ihmi­siä huo­mat­ta­vas­ti enem­män, eräs tut­tu las­ki että hänen kaik­ki kilo­met­rin­sä tuli­si tak­si­kil­la­kin halvemmaksi.

  Tie­ten­kin jos tyk­kää van­ho­jen auto­jen kor­jaa­mi­ses­tia niin var­maan vähän hal­vem­mal­la­kin pää­see. Har­ras­tuk­sen­sa kullakin.

 15. OS:
  >Jos haluam­me ker­ros­ta­loa­lu­een, jossa
  >tont­ti­te­hok­kuus on vaik­ka­pa kaksi, 

  Jos haluam­me ker­ros­ta­loa­lu­een, jos­sa e=2,0, niin sil­loin toki tar­vi­taan park­ki­ta­lo mikä­li park­ki­paik­ko­ja raken­ne­taan noin pal­jon. Mut­ta ker­ros­ta­loa­lu­een tehok­kuus on yleen­sä pikem­min­kin e=0,4 ja kohu­tus­sa Jät­kä­saa­res­sa­kin se on kai alle e=1,0?

  Vaik­ka tiheys oli­si 2,0, niin auto­paik­ko­ja tar­vi­taan kui­ten­kin. Ja asun­to­jen luok­se pitää kui­ten­kin pääs­tä autol­la, vie­lä­pä isol­la, esim. muut­to- ja paloau­tol­la, joten nii­tä kul­ku­reit­te­jä­kään ei voi nap­sia noin vain pois.

  Auto­paik­ko­ja tar­vi­taan kyl­lä var­mas­ti vähem­män kuin yksi per 75 m², jos raken­ne­taan niin tiheäs­ti, että alu­eel­le hakeu­tuu tiheäs­tä ja autot­to­mas­ta tyk­kää­viä asuk­kai­ta. Yksi ongel­ma nois­sa autot­to­mis­sa alueis­sa on kui­ten­kin se, että ihmi­sil­lä sit­ten kui­ten­kin on autoi­lu­tar­pei­ta, joten pysä­köin­nil­lä kuor­mi­te­taan naa­pu­ria­luei­ta. Sopi­vim­pia paik­ko­ja näi­hin kokei­lui­hin ovat tosi­aan täyt­tö­alu­eet (saaret/niemet), joil­la ei ihan lähel­lä ole oheis­py­sä­köin­tiin käy­tet­tä­viä naapurialueita.

 16. Hiu­kan asias­ta poi­ke­ten : vaik­ka kadun­var­si­py­sä­köin­ti lope­tet­tai­siin koko­naan, voi­daan­ko katua­luet­ta kui­ten­kaan kaven­taa vas­taa­vas­ti ? Eli rea­li­soi­tuu­ko tuo las­ken­nal­li­nen hyö­ty tehok­kuu­des­sa kui­ten­kaan ? Aina­kin räys­täs­kor­keu­den pitää sil­loin madal­tua, eihän siel­lä kui­lun poh­jal­la muu­ten halua kukaan asua. Joku kau­pun­ki­ra­ken­ta­mis­ta tun­te­va ark­ki­teh­ti voi­si ottaa kantaa ?

 17. Kun auto­pai­kat kul­ku­reit­tei­neen vie­vät 20 neliötä/kpl…

  30 on käy­tän­nös­sä lähem­pä­nä todel­li­suut­ta park­ki­pai­kal­la. Kadun­var­si­py­sä­köin­ti on kyl­lä tehok­kaam­paa kun se katu pitää olla joka tapauk­ses­sa. Kun las­kee suo­ja­tiet, port­ti­kon­git, tms. pois niin kadun­var­si­paik­ko­ja on noin 1/10m suun­taan­sa. Seit­se­män­ker­rok­si­sil­la 12m syvil­lä taloil­la tuos­ta tulee suu­rin­piir­tein 1ap/800 m² eli 1ap/11 asun­toa eli 1 ap/22 asukasta.

  Asi­aa voi aja­tel­la niin­kin että nor­maa­li kau­pun­gis­sa on noin 20 000 asu­kas­ta tai työ­paik­kaa per nelio­ki­lo­met­ri. Tuo on 50 neliö­tä maa­ta per asu­kas tai työpaikka.

  Pie­nem­mil­lä­kin tiheyk­sil­lä auto­pai­kat eivät käy­tän­nös­sä tule mah­tu­maan maan pääl­le jos nii­tä teh­dään logii­kal­la yksi per asun­to. Sitä­pait­si sel­lai­nen pis­te­ta­lo siel­lä tääl­lä kes­kel­lä park­ki­paik­ko­ja on hyvin anke­aa ympäristöä.

 18. > Toi­vot­ta­vas­ti kukaan ei oikeas­ti ole tuota
  > mieltä
  > [auton pitä­mi­ses­sä Hkin kes­kus­tas­sa ei ole mieltä],
  > sil­lä var­sin moni käyt­tää halpaa
  > jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­mat­koi­hin ja henkilöautoa
  > mat­koi­hin, joi­ta ei koh­tuu­del­la voi julkisilla
  > väli­neil­lä tehdä.

  Pitää erot­taa auton omis­ta­mi­nen ja satun­nai­nen hen­ki­lö­au­ton käyt­tä­mi­nen. Auton saa vuo­kral­le 44e/vrk ilman kilo­met­ri­ra­joi­tus­ta. Jos autoa tar­vit­see alle 10 päivänä/kk, niin kan­nat­taa jät­tää omis­ta­mi­sen vai­va muille. 

  Ja jos asuu, kuten minä, hyvin kul­ku­yh­teyk­sien pääs­sä ja hoi­taa tar­peel­li­sen lii­kun­nan työ­mat­ka­fil­la­roin­nil­la, on hyvin har­voin kuu­kausia, jol­loin autoa tar­vit­si­si yli 10 päivänä.

 19. Pek­ka Tai­pa­le: “Sopi­vim­pia paik­ko­ja näi­hin kokei­lui­hin ovat tosi­aan täyt­tö­alu­eet (saaret/niemet), joil­la ei ihan lähel­lä ole oheis­py­sä­köin­tiin käy­tet­tä­viä naapurialueita.”

  Pikem­min­kin kan­nat­taa vähän kat­soa mitä pysä­köin­ti­pai­kois­ta jous­ta­mal­la saa. Kes­kel­lä “kaik­kea” autot­to­muu­den toteu­tu­mi­nen on ihan uskot­ta­vaa, jos­sain nie­men­kär­jes­sä stan­dar­di­suun­nit­te­lul­la ei. Poliit­ti­nen pai­ne pitää huol­ta sii­tä että park­ki­pai­kat teh­dään jäl­keen­päin yhtei­sil­le alueil­le jos tar­vet­ta ja tilaa on (vrt Arabianranta). 

  Rea­lis­mia on siis aloit­taa siel­tä mis­sä tilaa ei ole, eli mah­dol­lis­ta­mal­la käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muu­tok­set kes­kus­ta- ja kes­kei­sil­lä kan­ta­kau­pun­kia­lueil­la kor­vaa­mal­la pysä­köin­ti­paik­ko­jen raken­ta­mis­vel­voi­te eril­li­sel­lä rahas­toi­ta­val­la mak­sul­la. Toi­nen uniik­kia­lue on Kes­ki-Pasi­la jos­sa on suun­ni­tel­tu asut­ta­vak­si käy­tän­nös­sä jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sien ris­teyk­sen pääl­lä. Ei ole luul­ta­vaa että tuol­lai­ses­sa pai­kas­sa tar­ve yksi­tyi­sau­toi­luun oli­si sama kuin jos­sain laidemmalla.

 20. Aja­tus­leik­ki: jos saan suun­nit­te­lul­la ja pro­ses­sin­hal­lin­nal­la aikai­sek­si sen, että kau­pun­gis­sa / kau­pun­ki­seu­dul­la tuhat koti­ta­lout­ta jät­tää yhden auton osta­mat­ta (ensim­mäi­sen tai toi­sen), eikö tämä teis­tä­kin tar­koi­ta, että tuol­la alu­eel­la vapau­tuu muu­hun käyt­töön pyö­reäs­ti 500 000 euroa käteis­tä kuu­kau­des­sa? Tämä kul­keu­tuu sit­ten kulu­tus­ky­syn­tään, alem­pien palk­ka­vaa­ti­mus­ten kaut­ta yri­tys­ten kan­nat­ta­vuu­teen tai kai­ken yksi­tyi­sen pää­oman hau­taus­maal­le eli asun­to­kan­nan arvoon.
  Luu­li­si, että tämä oli­si pork­ka­na, joka hou­kut­te­li­si vähä­au­toi­sen asui­nym­pä­ris­tön suosimiseen.

 21. @hagis

  Hiu­kan asias­ta poi­ke­ten : vaik­ka kadun­var­si­py­sä­köin­ti lope­tet­tai­siin koko­naan, voi­daan­ko katua­luet­ta kui­ten­kaan kaven­taa vas­taa­vas­ti ? E

  Tätä on poh­dit­tu täl­lä­kin, mut­ta New Mobil­ty ‑akti­vis­tit suun­nit­te­le­vat ilmei­ses­ti kivi­kort­te­lei­den siir­toa tai lisä­ra­ken­ta­mis­ta nii­hin paik­koi­hin, joi­hin akti­vis­tit eivät kai­paa kau­pun­kio­lo­huo­net­ta tai auto­no­mis­ta sosiaalikeskusta. 

  Jos taas olen ymmär­tä­nyt jotain vää­rin, niin täl­löin on jää­nyt täy­sin pimen­toon kenel­le nämä tyh­jät 75000€/20 m² arvo­ne­liöt aio­taan myy­dä tai kenel­le antaa ja miksi?

 22. Ans­si:
  “..eikö tämä teis­tä­kin tar­koi­ta, että tuol­la alu­eel­la vapau­tuu muu­hun käyt­töön pyö­reäs­ti 500 000 euroa käteis­tä kuukaudessa?”

  Maas­ta mak­se­taan hin­ta, oli se mis­sä käy­tös­sä tahansa.

  Tämä kul­keu­tuu sit­ten kulu­tus­ky­syn­tään, alem­pien palk­ka­vaa­ti­mus­ten kaut­ta yri­tys­ten kannattavuuteen”

  Kysys­mys on sii­tä kuka rahat (maa­vuo­krat) kerää? Jos ne palau­tui­si­vat maa-arvon tuot­ta­jil­le, yhteis­kun­nal­le ja veron­mak­sa­jil­le esim. kiin­teis­tö­ve­roi­na, sit­ten edel­lä­mai­nit­tu toteu­tui­si. Nyt ne mene­vät maa­no­mis­tusoi­keuk­sien hal­ti­joil­le ja rahoittajille.

  ..tai kai­ken yksi­tyi­sen pää­oman hau­taus­maal­le eli asun­to­kan­nan arvoon.”

  Osu­va ver­taus. “Pää­omaa” on kiin­teis­tö­va­ral­li­suu­des­ta kor­kein­taan 50%. Puo­let sii­tä, n. 350 mil­jar­dia, voi­tai­siin käyt­tää vaik­ka tuu­li­myl­ly­jen ja aurin­ko­voi­ma­loi­den rakentamiseen.

 23. Savi­sa­lo, sen­kun menet Kulu­tus­ti­las­tos­ta kat­so­maan, http://www.stat.fi/til/ktutk/index.html

  Esi­mer­kik­si (luvut jär­jes­tyk­ses­sä koko maa/Pää­kau­pun­ki­seu­tu/Ete­lä-Suo­mi ja euroa vuo­des­sa per koti­ta­lous kes­ki­mää­rin, vuo­del­ta 2006):
  A071 Ajo­neu­vo­jen han­kin­ta 2 264 1 847 2 477
  A072 Yksi­tyis­ajo­neu­vo­jen käyt­tö 1 781 1 259 1 871

  Mis­tä­kö­hän mah­taa joh­tua? Vink­ki­nä että Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la tai­taa olla kes­ki­mää­rin muu­ta maa­ta pidem­mät työ­mat­kat, ja tus­kin tääl­lä on myös­kään aina­kaan pie­nem­mät tulot.

  Joku voi­si tut­kia tuon ihan kun­nol­la, tuo nyt vaan on ihan pari lukua tilastokannasta.

 24. Sta­di liik­kuu, kat­so van­ho­ja kuvia kau­pun­geis­ta, usein teil­lä liik­kui käve­li­jöi­tä, hevo­sia, lap­sia leik­ki­mäs­sä rau­hal­li­sim­mis­sa koh­dis­sa, sekä tei­den reu­nois­sa oli esim pui­ta jot­ka on sit­tem­min kaa­det­tu park­ki­paik­ko­jen tieltä.

  Eli park­ki­pai­koil­ta vapau­tu­vaan tilaan voi­tai­siin alkuun istut­taa sel­lai­nen kapea “puis­to” vyö­hy­ke joka puh­dis­taa ilmaa ja luo viih­ty­vyyt­tä, ja kun­han auto­lii­ken­ne vähe­nee vie­lä, ja on “vain hätä­ajo­neu­vo­käy­tös­sä”, voi­vat jopa pal­lo pelit tiel­lä jatkua.

 25. Hel­sin­gis­sä riit­täi­si minul­le joku juma­la­ton tont­ti lai­ta­kau­pun­gil­la, jon­ne sen auton vois ajaa park­kiin 24h ilmai­sek­si. Tai voi­si mak­saa vaik­ka kym­pin kuus­sa, jos siel­lä oli­si läm­pö­tolp­pa ja var­tioin­ti. Rajai­si myös tur­hia ajo­ja. Sin­ne pla­tal­le tar­vit­tai­siin sit­ten hyvät yhtey­det jul­ki­sel­la lii­ken­teel­lä, jot­ta auton pää­see hake­maan, kun sitä tosis­saan tar­vit­see ja vas­taa­vas­ti hiil­los­tet­tai­siin auto­ja pois kaduil­ta tilaa vie­mäs­tä. Vie­lä raken­ta­mis­te­hok­kuus sin­ne 3–4 huja­koil­le, niin saa­daan perin­teis­tä kes­kus­ta­kau­pun­kia eikä mitään asvalt­tie­rä­mai­den ympä­röi­miä kuutioita.

 26. hagis: “vaik­ka kadun­var­si­py­sä­köin­ti lope­tet­tai­siin koko­naan, voi­daan­ko katua­luet­ta kui­ten­kaan kaven­taa vas­taa­vas­ti ? Eli rea­li­soi­tuu­ko tuo las­ken­nal­li­nen hyö­ty tehok­kuu­des­sa kuitenkaan ?”

  Ole­mas­sa ole­via talo­ja tus­kin ale­taan pur­kaa ja raken­taa uudes­taan pari met­riä eri paik­kaan, mut­ta uudet talot voi­tai­siin raken­taa tiiviimmin.
  Asun­to­ja kos­kien oli ennen 45 asteen valo­kul­ma-mää­räys, nyky­ään vähän epä­mää­räi­sem­min muo­toil­tu, mut­ta käy­tän­nös­sä sama vaa­ti­mus edel­leen; asun­toon pitää tul­la teo­reet­tis­ta suo­raa luon­non­va­loa. Tämä mää­räys rajoit­taa tii­vis­tä raken­ta­mis­ta. (Todel­li­suu­des­sa mää­räys on var­sin mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­nen, kos­ka ikku­nat ovat eri ilman­suun­tiin ja aurin­ko on eri kor­keu­del­la eri vuo­de­nai­koi­na, ja pihoil­la on pui­ta ym. eli suo­raa aurin­gon­pais­tet­ta asun­toi­hin tulee aika hei­kos­ti. Ja itse asias­sa, kun suo­raa aurin­gon­pais­tet­ta tulee asun­toon, se on usein enem­män­kin ongel­ma — var­sin­kin pie­nem­mis­sä asun­nois­sa. Asu­mis­mu­ka­vuu­den kan­nal­ta oleel­li­sem­paa on, ettei vas­tak­kai­sen asun­non ikku­noi­ta ole lii­an lähel­lä.) Eli jos raken­nus­val­von­ta­vi­ras­to toi­mii jär­ke­väs­ti, katu­ja voi­daan kaven­taa, mikä­li kadun­var­si­py­sä­köin­tiä ei tar­vi­ta. Huol­to- ja pelas­tus­ajo­neu­vo­jen täy­tyy toki pääs­tä kulkemaan.

 27. yason, Hel­sin­gin kau­pun­ki tar­jo­aa auto­jen pit­kä­ai­kais­säi­ly­tys­tä Rus­kea­suol­la. Enkä minä nyt usko että hal­li­paik­ka vaik­ka Mal­mil­ta ase­man vie­res­sä mak­sai­si hir­veän pal­joa, kii­tos kaa­voit­ta­jan niis­tä on sen ver­ran iso tar­jon­ta. Aja­tuk­se­na tuo on minus­ta joka tapauk­ses­sa hyvä, ja kyl­lä­hän tuo­ta ihmi­set tekee, eli siis jos omis­taa jon­kun sun­nun­tai­a­je­luau­ton niin säi­lyt­tää sitä vähän syrjemmällä.

  Kadun­var­si­py­sä­köin­nin pois­ta­mi­sen hyö­dyt ei oikein minul­le auke­ne. Jois­sain pai­koin pitäi­si pois­taa paik­ko­ja sen takia että katu on nyky­au­toil­la vaan lii­an kapea, esi­mer­kik­si rati­kat ei mah­du kul­ke­maan, mut­ta ei noi­ta paik­ko­ja kovin pal­jon ole. Pysä­köi­ty auto­ri­vi myös lie­ven­tää jal­ka­käy­tä­väl­le tule­via lii­ken­teen hait­to­ja, esi­mer­kik­si Eerikinkadulla.

 28. Vil­le : Asu­mis­mu­ka­vuu­den kan­nal­ta oleel­li­sem­paa on, ettei vas­tak­kai­sen asun­non ikku­noi­ta ole lii­an lähellä.

  Kai ne ikku­nat­kin voi­daan sit­ten samal­la logii­kal­la jät­tää pois ? Ei ole sit­ten naa­pu­rin ikku­nat lii­an lähellä.

 29. Jos on kak­si saman­le­vyis­tä katua, jois­ta toi­sel­la on pysä­köi­ty­jä auto­ja ja toi­sel­la ei, miel­lyt­tä­väm­pi kau­pun­kiym­pä­ris­tö on se mis­sä on auto­ja. Ne hil­lit­se­vät auto­maat­ti­ses­ti ajo­no­peuk­sia, kun pitää väis­tää muu­ta lii­ken­net­tä. Eri asia sit­ten, jos raken­ne­taan kapeam­pi katu, mut­ta näin ei kui­ten­kaan ole uusil­la­kaan asui­na­lueil­la mene­tel­ty. Hel­sin­gin uusil­la alueil­la on raken­net­tu enti­sen­le­vyi­siä katu­ja, mut­ta kiel­let­ty pysä­köin­ti. Täl­löin autoil­la on enem­män tilaa ja nopeu­det kasvavat.

  1. Esa:
   Jos on kak­si saman­le­vyis­tä katua­ti­laa, toi­ses­sa pysä­köi­ty­jä auto­ja ja toi­ses­sa 1,5 met­riä leveäm­mät jal­ka­käy­tä­vät, joil­la penk­ke­jä ja ehkä teras­se­ja, minus­ta jäl­kim­mäi­nen on mukavampi.

 30. No joo.. neli­sen kuu­kaut­ta vuo­des­ta aina­kin. Ja voi­han sii­hen lop­pua­jak­si kasa­ta lun­ta niin­kuin tie­tys­ti nyt­kin teh­dään. Mut­ta mis­tä se tehok­kuus­hyö­ty sit­ten tulee ?

 31. Jos mei­lä oli­si toi­mi­vat asun­to­mark­ki­nat, niin tuon­kin voi­si saa­da onnis­tu­maan. Kuten Osmo­kin on tääl­lä moneen ker­taan todis­tel­lut, mark­ki­nat eivät toi­mi Suo­mes­sa ennen kaa­voi­tus­mo­no­po­lin ja kun­tien maa­no­mis­tuk­sen murtamista.

 32. Autot­to­mien hank­kei­den hin­tae­tu uhkaa valua raken­ta­jil­le. On syy­tä seu­ra­ta kau­pun­gin autot­to­mien kokei­lu­hank­kei­den hin­ta­ke­hi­tys­tä, las­kee­ko hin­ta jos auto­paik­ko­ja ei teh­dä. Olen hie­man skeptinen.

 33. Tpyy­luo­ma:
  “- Autot­to­mik­si brän­dä­tyt talot joi­den­ka asu­kas joten­kin sitou­tuu autottomuuteen. ”

  Ei kai sii­hen autot­to­muu­teen sitou­du­ta vaan sii­hen ettei vaa­di ase­ma­kaa­val­la jär­jes­tet­tyä auto­paik­kaa. Sitou­tuu itse jär­jes­tä­mään oman auto­pai­koi­tuk­sen­sa markkinoilta.

 34. Osmo:
  “Muu­ten paha vika on tuos­sa rasit­tees­sa, vel­voit­tees­sa teh­dä kal­lii­ta auto­paik­ko­ja, joi­ta osta­jat eivät arvos­ta täy­des­tä hinnasta.”

  jep jep. Sil­loin­kin kun auto­pai­kat myy­dään omil­la osak­keil­laan — sil­lä tätä­kin tapah­tuu — nii­den hin­taan ei uskal­le­ta lait­taa koko invees­toin­ti­kus­tan­nus­ta. Kat­so­kaa vain auto­paik­ko­jen myyn­ti­hin­to­ja uudis­tuo­tan­non ilmoit­te­lus­sa. Hin­ta­haa­ruk­ka lie­nee 8000–20000 euroa. Hal­li­pai­kan raken­ta­mi­nen on hyvin­kin 30 000 ja yli­kin. Näin on kos­ka raken­ta­jil­le tup­paa jää­mään jo näil­lä hin­noil­la auto­paik­kao­sak­kei­ta omaan tas­kuun. Har­va raken­ta­ja halu­aa jää­dä vähem­mis­tö­osak­kaak­si asun­to­yh­ti­öön auto­pai­kan tai kah­den verran.

  Osta­jien mak­su­ha­luk­kuus lop­puu hyvin nopeasti.

 35. Eeri­kin­ka­dul­la asu­va­na tun­nus­tan kyl­lä tehok­kuuse­dun, kun jal­ka­käyt­tä­väl­le mah­tuu run­sas­lu­mi­sen­kin tal­ven kaik­ki lumet. Ainoa ongel­ma on noin beto­ni­set olo­huo­ne­ka­lus­teet, jot­ka tehok­kaas­ti hait­taa­vat sitä­kin vähää käyt­töä, kun trak­to­rit ei vau­rioi­ta aiheut­ta­mat­ta voi jal­ka­käy­tä­viä aurata. 

  Eikö sit­ten Kera­van pel­loil­le mah­tui­si vie­lä joku auto­ton lähiö, jos­sa seu­raa­vat maa­han­muut­ta­jat, venä­läi­set toi­si­na­jat­te­li­jat — bol­se­vi­kit, kom­mu­nis­tit, jms — voi­si­vat jakaa nyky­vih­rei­tä elämänarvoja?

 36. Suo­mes­sa on auto­paik­ko­jen raken­ta­mi­sen lisäk­si ainut­laa­tui­sen tiuk­ka vel­vol­li­suus raken­taa väes­tö­suo­jia — Alba­nia oli van­han val­lan aikaan samaa sar­jaa;) Sat­tu­mal­ta yksi perus­te­lu molem­mi­le on, että nii­den raken­ta­mi­nen jäl­keen­päin oli­si niin kal­lis­ta. Sik­si kan­nat­taa raken­taa, vaik­kei tar­vet­ta tai kysyn­tää (t.s. halua mak­saa edes raken­ta­mis­kus­tan­nuk­set) olisi.

 37. Olen jo pit­kän aikaa luke­nut tääl­tä, että auto­pai­kat ovat ihan sika­kal­lii­ta ja muu­ten­kin epä­toi­vot­ta­via ja toi­saal­ta tuo­vat rahaa raken­ta­jil­le. Kau­an sit­ten kyse­lin tääl­lä, mitä ihmeen hyö­tyä kes­kus­tas­sa oli­si auto­jen hää­tä­mi­ses­tä? Sil­loin ei kukaan vas­tan­nut. Nyt joku sanoi, että lumet saa­daan parem­min sivuun ja mah­dol­li­ses­ti voi­daan istut­taa pui­ta ja lait­taa penk­ke­jä. Niin­pä. Samal­la ker­ral­la mai­nit­sin nyt tääl­lä esi­te­tyn jutun, että jär­jes­te­tään iso park­kia­lue jon­ne­kin juu­ri niil­le har­voin käyttäjille.
  Äskei­ses­sä Hesa­ris­sa tai jos­sa­kin oli jut­tu, jon­ka mukaan Hesaan teh­dään pari ja jopa tän­ne Van­taal­le yksi asun­toa­lue (kort­te­li) ilman auto­paik­ko­ja. Odo­tan mie­len­kiin­nol­la, miten käy, jos olen vie­lä sii­hen kyke­ne­vä. Kun ikää tulee, alkaa vai­keuk­sia. OS tie­tys­ti pyö­räi­lee kaup­paan yms vie­lä pit­kään, mut­ta niin eivät kaik­ki jaksa/kykene. Toi­vo­tan kai­kil­le auton­vas­tus­ta­jil­le oikein pal­jon onnis­tu­mis­ta ja sees­tei­sem­pää kau­pun­ki-ilmaa ilman nii­tä paho­ja autoja.

 38. Kau­an sit­ten kyse­lin tääl­lä, mitä ihmeen hyö­tyä kes­kus­tas­sa oli­si auto­jen hää­tä­mi­ses­tä? Sil­loin ei kukaan vastannut.

  Ja auton­pot­ki­joi­ta pide­tään mustavalkoisina?:)

  En nyt ihan heti kek­si ketään joka oli­si ehdot­ta­nut autoi­lun täys­kiel­toa, edes kes­kus­tas­sa. Eril­lai­sia rajoi­tuk­sia toki, mut­ta se on ihan eri asia.

  Se “auto­ton kau­pun­ki” tar­koit­taa suo­mek­si ihan nor­maa­lia perin­teis­tä kau­pun­kia, sem­moi­sia slum­me­ja kuin vaik­ka­pa Munk­ki­nie­mi. Se tar­koit­taa esi­mer­kik­si sitä että neliöis­tä ei tin­gi­tä ihan vaan sik­si että autot eivät joten­kin las­ken­nal­li­ses­ti mah­du jos asuk­kai­ta on “lii­kaa”. Tai sitä että park­ki­paik­kaa tar­vit­se­va mak­saa sen park­ki­pai­kan ihan itse. Tai sitä että katu­verk­ko kadun­var­si­paik­koi­neen teh­dään ihan nor­maa­lis­ti eikä raken­ne­ta kaupunkimotareja. 

  MIVan suo­raan kysy­myk­seen vas­ta­tek­se­ni, autoi­lun vähen­tä­mi­nen kes­kus­tas­sa ei ole itse­tar­koi­tus, eikä se vaik­ka käve­ly­kes­kus­tal­la itsea­sias­sa edes juu­ri vähe­ne. Ja ne rajoi­tuk­set on tapaus­koh­tai­sia, Kim­mon ilok­si todet­ta­koon että minus­ta esi­mer­kik­si Eerin­ka­dul­le ei tar­vit­se teh­dä yhtään mitään. Man­ner­hei­mi­nin­til­le, Kai­vo­ka­duil­le ja Espoil­le sen sijaan tulee teh­dä, neli­kais­tai­set mota­rit kuu­luu maal­le. Hyö­ty­puo­lel­la on se että saa­daan viih­ty­sim­piä katu­ja, pyö­rä­kais­toil­le ja ratik­ka­kais­toil­le saa­daan tilaa, melu- ja pöly vähe­nee jon­kun ver­ran, ja sekä käve­ly että jouk­ko­lii­ken­ne nopeu­tuu. Jäl­kim­mäi­nen myös tuot­taa ihan suo­raan rahaa, muut välil­li­ses­ti. Lyhyes­ti sanot­tu­na saa­daan vähän parem­pi kaupunki.

 39. Kes­kus­te­lun täs­sä vai­hees­sa on pak­ko tun­nus­taa, etten aivan ymmär­rä, mis­tä kes­kus­tel­laan. Onko todel­la voi­mas­sao­le­va nor­mi ja maan tapa sel­lai­nen, että raken­nusoi­keu­teen sisäl­tyy vel­voi­te raken­taa tiet­ty mää­rä pysä­köin­ti­paik­ko­ja, joi­hin sit­ten anne­taan eksklusii­vi­nen käyt­tö­oi­keus jol­lain perus­teel­la ? Tun­tuu joten­kin jär­jet­tö­mäl­tä, kun kau­pun­kia­su­mi­sen alku­pe­räi­nen idea käsit­tääk­se­ni kui­ten­kin on yhteis­käyt­töi­sis­sä resursseissa.

 40. MIVa: “Kau­an sit­ten kyse­lin tääl­lä, mitä ihmeen hyö­tyä kes­kus­tas­sa oli­si auto­jen häätämisestä?”

  Parem­pi ilman­laa­tu, vähem­män lii­ken­ne­me­lua, vähem­män vaka­via lii­ken­neon­net­to­muuk­sia, vähem­män lii­ken­ne­ruuh­kas­sa jumit­ta­mis­ta, yli­pää­tään viih­tyi­säm­pi ympä­ris­tö, parem­mat hyö­ty­lii­kun­ta­mah­dol­li­suu­det (esim. pyö­rä­kais­tat park­ki­ruu­tu­jen tilal­le kuten Mik­ko H:n esi­mer­kis­sä)… Huol­to- ja kul­je­tus­ajo­ja sekä lii­kun­ta­ra­joit­teis­ten kul­kua inva­tak­sil­la tai omal­la autol­la tus­kin kovin moni on estä­mäs­sä keskustassakaan. 

  tpyy­luo­ma: “neli­kais­tai­set mota­rit kuu­luu maalle”

  Maal­le? Siis sin­ne, mis­sä vil­kas ris­teys tar­koit­taa, että saat­taa jopa jou­tua pysäh­ty­mään, kun pari autoa lähes­tyy ris­teys­tä samaan aikaan. Sin­ne, mis­sä voi rau­has­sa kävel­lä vaik­ka kes­kel­lä kape­aa hiek­ka­tie­tä, kun­han hyp­pää pien­ta­reen puo­lel­le aina kun tulee auto eli kes­ki­mää­rin ker­ran pari puo­les­sa tun­nis­sa. Kyl­vö- ja puin­tiai­kaan voi­si tosin olla käte­vää, kun oli­si trak­to­reil­le ja autoil­le ihan omat kaistansa. 😉
  Vaka­vam­min, pitäi­si olla joku ihan oma sana niil­le kau­pun­kien lie­peil­lä tai välis­sä ole­vil­le ruuhkaliikennevyöhykkeille.

  Terv. Pik­ku­kun­nan kes­kus­taa­ja­mas­ta (jos­ta muu­ten menin pie­ne­nä mum­mo­laan “maal­le” eli naa­pu­ri­kun­nan sivu­ky­lään — nyky­ään enti­nen mum­mo­la sijait­see Sei­nä­joen kau­pun­gis­sa) kau­pun­kiin muut­ta­nut, joka ei tar­vit­se autoa, kun lähes kaik­ki tar­vit­ta­va on muka­val­la käve­lye­täi­syy­del­lä eli alle kol­men kilo­met­rin pääs­sä kotoa

 41. Mikä estää seu­raa­van mallin:

  Raken­nus­fir­ma saa raken­taa a) asun­to­ja tai b) auto­paik­ko­ja tai c) molem­pia halua­mas­saan suh­tees­sa ja myydä/vuokrata nii­tä halua­maan­sa hin­taan? Ehto­na oli­si AINA eril­li­nen myynti/vuokraus, eli asun­to­jen ja auto­paik­ko­jen hal­lin­taan oikeut­ta­vat osak­keet eivät sai­si olla nipus­sa. Nii­tä myös vuo­krat­tai­siin vain eril­lään toisistaan.

 42. Hagis:lle:
  Nyky­ään todel­la­kin kaa­vas­sa mää­rä­tään, että sil­le ja sil­le alu­eel­le on raken­net­ta­va esim. 1 ap/asunto. Nämä auto­pai­kat ovat usein talo­yh­tiön omai­suut­ta, jol­loin ilmei­ses­ti asun­to-osa­keyh­tiö­la­ki tulee myös kuvioon ja noi­ta auto­paik­ko­ja ei voi kovin hel­pos­ti esim. vuo­kra­ta saa­ti myy­dä, vaik­ka ne sei­soi­si­vat tyh­ji­nä. Ne eivät näin ole lähia­lu­een mui­den asuk­kai­den käy­tös­sä. Auto­paik­ko­ja raken­ne­taan niin pal­jon, että niis­tä ei halu­ta mak­saa edes yllä­pi­don kus­tan­nus­ten ver­ran esim. auto­paik­ka­mak­sui­na. Eli koko ajan autot­to­mat ker­ros­ta­loa­su­jat erääs­sä mie­les­sä tuke­vat autoi­lua asumisessaan.

  N.N.:lle Yksi pel­ko on, että yri­tyk­set osta­vat omaan käyt­töön­sä auto­pai­kat ja auto­paik­ko­ja ei rii­tä asuk­kail­le. Myös­kin “nime­tyt” auto­pai­kat lisää­vät auto­paik­ko­jen kokonaistarvetta. 

  Itse toi­voi­sin, että eläi­sim­me toi­ses­sa ulot­tu­vuu­des­sa, jois­sa ihmi­set eivät yleen­sä­ot­taen omis­tai­si auto­ja, vaan ainoas­taan vuokraisivat…
  Jos joka kort­te­lis­sa oli­si auto­vuo­kraa­mo tai yhteis­käyt­tö­au­to, niin eipä oli­si park­ki­paik­kaon­gel­maa. Eikä minun mität­tö­män (mut­ta sään­nöl­li­sen) auto­tar­peen vuok­si tar­vit­si­si har­ki­ta auton ostoa. Täl­lä het­kel­lä minun pitäi­si ottaa tak­si lähim­pään vuokraamoon.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.