Iltapäivälehtien epidemiologiaa

Läh­es kaik­ki suo­ma­laiset tietävät, että, että sikain­flu­enssarokote on sairas­tut­tanut tois­takym­men­tä suo­ma­laista las­ta narkolep­si­aan. Oli hirvit­tävä virhe rokot­taa kansa. Mitä havain­to­ja on tämän tueksi?

Fen­noskan­di­as­sa oli lievä narkolep­sia epi­demia. Epi­demia pain­ot­tui Suomeen, mut­ta esi­in­tyi lievem­pänä myös Ruot­sis­sa. Suomes­sa tapausten määrä nousi nor­maal­ista noin viidestä viiteen­toista. Päässä lask­ien ero on Suomes­sa tilas­tol­lis­es­ti merk­it­sevä, Ruot­sis­sa ei tai­da olla.

Samana vuon­na 90 miljoon­aa ihmistä eri puo­lil­la maail­maan rokotet­ti­in sikain­flu­enssaa vas­taan samal­la rokot­teel­la kuin Suomes­sa. Muual­la maail­mas­sa sen ei ole rapor­toitu aiheut­ta­neen narkolep­si­aa. Jos kyseessä olisi tilas­toti­eteen peruskurssin tent­ti, oikea vas­taus olisi, ettei aineis­to edes viit­taa syy-yhtey­teen narkolep­sian ja rokot­teen välil­lä. Syytä pitäisi etsiä jostain paikallis­es­ta tek­i­jästä, joka on esi­in­tynyt Suomes­sa ja rajoite­tusti Ruot­sis­sa, mut­ta ei muual­la maail­mas­sa. Tar­jokkai­ta on paljon, mut­ta jokin paikalli­nen virus­tau­ti tai hyön­teis­ten levit­tämä sairaus olisi hyvä ehdokas. Roko­tus ei oikein kel­paa, kos­ka rokot­ta­mi­nen ei rajoit­tunut Suomeen ja Ruotsiin.

Rokot­ta­mi­nen on nyt keskeytet­ty ja se on oikea päätös, kos­ka teo­ri­as­sa syy-yhteys voi kuitenkin olla. Tilas­toti­eteen syven­tävien opin­to­jen ten­tis­sä oikea vas­taus olisi mon­imutkaisem­pi. Seli­tys narkolep­sian esi­in­tymiseen voi olla vain Suomes­sa voi olla mei­dän hyvis­sä tiedos­tois­samme. Muualle ei ole hok­sat­tu tutkia näin harv­inaista sairaut­ta. Tai sit­ten tääl­lä on jokin toinen altista­va tek­i­jä, vaikka­pa harv­inainen geeniper­imä, joka yhdessä rokot­teen kanssa altistaa narkolep­si­aan. Jokin muu tek­i­jä tarvi­taan rokot­teen lisäk­si, kos­ka suo­ma­lai­sis­takaan 99,999 pros­ent­tia ei rokot­teesta huoli­mat­ta sairas­tunut. On paljon asioi­ta, jot­ka altista­vat suurem­mal­la toden­näköisyy­del­lä jopa kuole­malle. Esimerkik­si se, ettei ota rokotetta.

Vaik­ka tuo yhteys olisi, rokot­ta­mi­nen oli silti perustel­tua. Muis­te­taan nyt kuitenkin, että neljäkym­men­tä ihmistä kuoli sikain­flu­enssaan. Vaik­ka roko­tus myöhästyi, se säästi toden­näköis­es­ti ainakin kym­meniä ihmishenkiä.

Kun vaaraa sikain­flu­enssas­ta ei nyt ole, oli perustel­tua keskeyt­tää rokot­ta­mi­nen. Jos  tau­ti tulee takaisin, rokot­ta­mi­nen on syytä aloit­taa uud­estaan, vaik­ka siihen sisäl­ty­isi tuo pieni riski.

104 vastausta artikkeliin “Iltapäivälehtien epidemiologiaa”

 1. Eipä ole tek­sti­isi paljon lisättävää.
  Paljon melua tyhjästä.
  Eikä roko­tuskam­pan­ja mielestäni oikeasti myöhästynyt, kos­ka epi­demia estettiin.

 2. Niin, sen voisi vielä lisätä, että olen luul­lut, että toimit­ta­jil­la olisi jonkin­lainen koulu­tus, mut­ta luu­lo ei ole tiedon väärti.

 3. Tääl­lä on käytet­ty käsit­tääk­seni eri tehosteainet­ta kuin muis­sa mais­sa. Ja nimeno­maan tehosteainet­ta epäil­lään narkolep­sian aiheuttajaksi.

  Muis­taak­seni Suo­mi sai kan­sain­välistäkin noot­tia ottaes­saan roko­tusten alku­vai­heessa tehosteaineen käyt­töön tietäen, että se sitä ei ole kun­nol­la testattu.

 4. Jos neu­rolo­gi, ylilääkäri, ei iltapäiväle­hti, sanoo, että narkolep­sia on alka­nut roko­tuk­sen jäl­keen, ja että “toden­näköisyys siihen, että rokote liit­tyy (ei siis ole vält­tämät­tä suo­ranainen syy) sikain­flu­enssa rokot­teeseen on luokkaa 99 %:a”, niin onko tässä tilas­totiede oikea meto­di analysoin­ti­in? Ketä uskoa? Jos narkolep­sia on puh­jen­nut ‘välit­tömästi’ roko­tuk­sen jäl­keen (Suomes­sa, Ruot­sis­sa) on kysymys kausali­teetistä (eikä enää vaan kor­re­laa­tios­ta). “Yhdys­val­lat eivät olleet hyväksyneet tätä rokotet­ta käytet­täväk­si.” Jokin syy kai siihenkin on?
  Jos tehti­in väärä arvio ja valit­ti­in väärä rokote, ei sen myön­tämi­nen ole moka. Virheitä sat­tuu ja vääriä arvioi­ta tehdään, se on arkipäivää.
  Kun on san­ot­tu, että ihmisiä kuolee influ­enssaan vuosit­tain joku joukko, niin onko jotain tilas­toa, jos­ta näk­isi onko viime­vuon­na kuol­lut enem­män kuin normaalisti?
  En kiistä sitä, etteikö roko­tus­päätös olisi ollut oikea. Ja toden­näköisyys altistu­miselle (?) on pieni. Mut­ta eivät nämä rokot­teet vaarat­to­mia ole (kun huono tuuri, eli ‘sopi­vat’ geen­it ja ympäristötek­i­jät kohdalle sat­tuu), sekin olisi muistettava.

 5. Koulu­ver­tauk­sia jatkaak­seni, riski­teo­ri­an ten­tis­sä voisi vas­tauk­sek­si ehdot­taa rapor­toi­tu­misvi­ivet­tä. Eihän asi­as­ta Suomes­sakaan ole ollut mikään haloo pääl­lä kuin vas­ta n. viikon. Sitä ennen tääl­läkään ei viral­lis­es­ti ongel­maa ollut olemassakaan.

 6. THL:ssa voi housut tutista täl­lä hetkellä. 

  Väärä lääke vap­inaan tietysti on pimit­tää tietoa, mut­ta niin­hän usein ihmiset toimivat. 

  Minä olen eri mieltä siitä, että muu­ta­man kymm­nen kuolin­ta­pauk­sen estämisek­si hyväksytään muu­tamien kym­me­nien las­ten vam­maut­ta­mi­nen lop­puelämäk­seen. Narkolep­sia on vaar­alli­nen ja kaikin tavoin harv­inaisen ikävä sairaus kan­ta­jalleen. Jos yhteys on, uhrit eivät jää tähän viiteen­toista. Suomen sairaalois­sa tutk­i­taan täl­lä het­kel­lä kym­meniä oudosti nukahtele­via lapsia. 

  Viisi­toista on saanut var­man diagnoosin.

 7. Min­ua on koko kohun ajan vaivan­nut sama asia kuin Eli­naakin. Sak­san poli­it­ti­nen eli­it­ti sai sitä toista rokotet­ta, jos­sa Pan­dem­rixis­sä ole­vaa adju­tant­tia eikun adju­vant­tia ei ole. Hin­tako oli syynä siihen, että Pan­dem­rix valit­ti­in rah­vaalle? Mik­sei tästä ole mitään main­in­to­ja nyt lehdis­sä, kun asial­la kuitenkin spekuloidaan?

  Spiegel Online Inter­na­tion­al: Ger­mans Unhap­py with Alter­na­tive Swine Flu Vac­cine for Politicians
  Time Online: In Ger­many, a Bet­ter Vac­cine for Politicians?

 8. Kor­jaus: “Toden­näköisyys sille, että narkolep­sia liit­tyy sikain­flu­enssarokot­teeseen on luokkaa 99%.” (Taitaa olla Luk­i­häir­iö, on näistä rokot­teista itsekin nuore­na saanut osansa…)

 9. Eli­na” Minä olen eri mieltä siitä, että muu­ta­man kymm­nen kuolin­ta­pauk­sen estämisek­si hyväksytään muu­tamien kym­me­nien las­ten vam­maut­ta­mi­nen loppuelämäkseen.”

  Toisaal­ta voidaan esit­tää kysymys, mitä olisi tapah­tunut jos rokot­tei­ta ei olisi annet­tu? Mun kom­pe­tenssi ei riitä sen arvioimiseen. Toisaal­ta samat argu­men­tit sil­loinkin esi­in­ty­isi “Mik­si ihmisiä ei rokotet­tu ja sal­lit­ti­in kymmenien/satojen/tuhansien ihmis­ten kuolla?

 10. Tyl­sistyneen nyky­ih­misen suuri salainen tavoite taitaa olla päästä tekemään suuria, raskai­ta ja samal­la sankar­il­lisia päätök­siä tyyli­in: estämme pan­demi­an. Tässä niitä nyt on tehty. 

  Tois­taisek­si siis 15 lapselle on nähtävästi saatu aikaan elinikäi­nen toim­intakyvyn alen­e­ma. Tämän kohkaamisen jäl­keen nämä lapset elävät aikuisuuten­sa ja van­huuten­sa yhdessä tämän taudin kanssa.

  Ei tässä vielä kan­na­ta ketään tuomi­ta mis­tään, mut­ta varsin ärsyt­tävää on tuo kiire kom­men­toimaan suures­ta tehtävästä ja sen vaa­timista valitet­tavista, mut­ta jne uhreista. Se ei kiinnosta/auta sairas­tunei­ta pätkääkään. Se olisi ken­ties aut­tanut, että joku jos­sain olisi ollut vähän huolellisempi/osaavampi.

  Ehkä seu­raaval­la ker­ral­la, mut­ta nyt sairas­tuneet ihmiset ovat sil­loinkin yhä sairaita.

  Ja anteek­si, jos tämä vaikut­taa jonkun mielestä sosi­aali­pornol­ta. Se ei ollut tarkoitukseni.

 11. Iltapäiväle­hdet tahko­si­vat rahaa ja veivät sosi­aal­ista kaistaa liet­so­ma­l­la sikain­flu­enss­apani­ikkia sikain­flu­enssas­ta. Nyt ne lietso­vat sikainfluenssarokotepaniikkia.

  Ympäri men­nään. Ja ympäri. Ja ympäri.

 12. Kuinkas mon­ta ihmistä keskimäärin kuoleekaan taval­liseen kausi-influ­enssaan? Muis­te­len luke­neeni, että sikain­flu­enssan kohdal­la luke­ma jäi nor­mi-influ­enssaa pienem­mäk­si. Tavis­pöpö­jen osalta kuolemia ei vain seu­ra­ta yhtä suurel­la mielenkiinnolla.

  Minus­takin lehdis­tön moraali ja ammat­ti­taito kaipaisi­vat kohen­nus­ta. Epäilemät­tä yksi syy siihen, että sikalenssus­ta niin panikoiti­in, oli lehdis­tön tapa liet­soa pelkoa. Paine­tul­la sanal­la näyt­tää ole­van voimaa sil­loinkin, kun jokainen tietää ettei ole kyse luotet­tavas­ta laatu­julka­is­us­ta. Nyt jäl­keen­päin onkin sit­ten hyvä kauhis­tel­la vaar­al­lista rokotet­ta ja syyl­listää sen hankkijia/antajia. Raivos­tut­tavaa, että tuol­lainen käytös myy niin hyvin (ei kai sitä muuten esiintyisi).

 13. quotet kun­toon…

  eli­na

  Minä olen eri mieltä siitä, että muu­ta­man kymm­nen kuolin­ta­pauk­sen estämisek­si hyväksytään muu­tamien kym­me­nien las­ten vam­maut­ta­mi­nen loppuelämäkseen. 

  ihan var­masti kaik­ki ovat sitä mieltä, kos­ka kuka ajat­telisi lap­sia. Täl­laista vai­h­tokaup­paa ei vain kukaan ole esit­tänytkään. Lue­han se alku­peräi­nen postaus.

  Toinen hyvä kysymys on, että mik­si lääkärit eivät ole täytelleet vaa­dit­tu­ja lomakkei­ta. Näis­sä tilanteis­sa pros­es­si on ennal­ta määritel­ty ja tark­ka, mut­ta maikkarin uuti­sis­sa haas­tatel­tu las­ten­neu­rolo­gi ker­toi että “pape­ria nyt on muutenkin paljon ja jokainen lomake on turha” ja sit­ten ker­toi soitelleen­sa “jollekin thld­dä”. Uskon että housut tutisee muual­lakin kuin THL:ssä.

 14. Kun rokotekam­pan­ja alkoi, ei kukaan voin­ut olla tysin var­ma, mitä tapahtuu.

  Kuitenkin THL vääris­telee asioi­ta tahal­lis­es­ti jälkikäteen. 

  Ensin­näkin THL väit­tää, että nimeno­maan rokot­ta­mi­nen esti pan­demi­an. Kuitenkaan Puo­las­sa ja Virossa, jois­sa ei rokotet­tu ketään, ei ollut Suomea kum­mallisem­paa epi­demi­aa. Mik­si siis väitetään, että juuri rokot­ta­mi­nen esti pandemian?

  Toisek­seen, viikko sen jäl­keen, kun mas­so­ja alet­ti­in rokot­taa, oli epi­demia läh­es kadon­nut. Tämänkin THL sanoi ole­van roko­tusten ansio­ta, vaik­ka tätä ennen san­ot­ti­in, että kestää kak­si viikkoa saa­da immuniteetti.

  Olisi mukavaa saa­da myös jonkin­laista tietoa, oliko nämä sikain­flu­enssaan kuolleet 40 ihmistä jo rokotet­tu. Toisek­seen, olisi kiva tietää hei­dän peruskun­to. Nykyään kaikille diag­nosoidaan kuolin­syy ts. kukaan ei kuole vain vanhuuteen…
  Käsit­tääk­seni 1 täysin ter­ve kuoli tähän tautiin.

 15. Ric­ca­do

  “Yhdys­val­lat eivät olleet hyväksyneet tätä rokotet­ta käytet­täväk­si.” Jokin syy kai siihenkin on?

  on, se ei sopin­ut jonkun intres­sei­hin. Yhdys­val­ta­lainen lääkelob­by on nimit­täin niin voimakas ja kaiken sään­te­lyn tai lain­säädän­nön ulot­tumat­tomis­sa, että siitä hyväksytäänkö vai hylätäänkö joku lääke siel­lä ei kan­na­ta pitää minään perus­teena mihinkään suun­taan lääk­keen tur­val­lisu­ud­es­ta tai vaarallisuudesta.

 16. Eli­na: “Tääl­lä on käytet­ty käsit­tääk­seni eri tehosteainet­ta kuin muis­sa mais­sa. Ja nimeno­maan tehosteainet­ta epäil­lään narkolep­sian aiheuttajaksi.”

  Katin kon­tit. “Käsit­tääk­seni”???
  Sitä skvali­inia on käytet­ty iät ja ajat ja Pan­dem­rix on saman­laista kaikkial­la. Vas­taavaa hain­mak­sauutet­ta saa kapse­leina ter­veyskaupoista ja se on NIIN ter­veel­listä. Ja ihmi­nen itsekin tuot­taa sitä.

 17. Ric­ca­do: “Jos narkolep­sia on puh­jen­nut ‘välit­tömästi’ roko­tuk­sen jäl­keen (Suomes­sa, Ruot­sis­sa) on kysymys kausali­teetistä (eikä enää vaan korrelaatiosta).”

  Ajalli­nen yhteys ei todista mitään kausali­teetista. ´Post hoc ergo propter hoc´ on virhep­äätelmä. Kausali­teet­ti on syy-yhteys — mekanis­mi täy­tyy tietää.

 18. Eniten huolestut­taa yleisen roko­tuskiel­teisyy­den kasvu, jol­la on kamalat seu­rauk­set, kun saamme takaisin sel­l­aiset luon­non­mukaiset sairaudet kuten tuhkarokon ja kurkkumädän.

 19. Sinivihreä: “Tois­taisek­si siis 15 lapselle on nähtävästi saatu aikaan elinikäi­nen toim­intakyvyn alen­e­ma. Tämän kohkaamisen jäl­keen nämä lapset elävät aikuisuuten­sa ja van­huuten­sa yhdessä tämän taudin kanssa.”

  Vai että elinikäi­nen? Kukas sem­moi­sen on saanut? Eipä ole rapor­toitu elinikäi­sistä, kun ovat parantuneet.

 20. Vain puo­let suo­ma­lai­sista on ottanut rokotteen. 

  Sil­lä ei kansakun­nan tasol­la estetä epi­demi­aa, vaan korkein­taan lieven­netään sitä. Sitä pait­si epi­demi­an huip­pu oli jo pääl­lä, kun roko­tuk­set alkoi­vat ja immu­ni­teetin muo­dos­tu­mi­nen kestää kak­si viikkoa. 

  Virus osoit­tau­tui paljon huonom­min tart­tuvak­si kuin oli arvioitu. Sik­si tapauk­set jäivät vähi­in, roko­tuk­sel­la ei ollut siinä juurikaan osu­ut­ta. Tätä vain THL ei myön­nä, kos­ka toki he puo­lus­ta­vat viimeiseen mieheen ratkaisujaan. 

  Toden­näköis­es­ti emme estäneet kym­meniä kuolemia kuten Osmo arvelee. S‑influenssaan kuoli vain perus­sairauk­sista kär­siviä henkilöitä muis­taak­seni kah­ta poikkeusta luku­un otta­mat­ta. Sal­do oli siis suun­nilleen sama kuin tavanomaisen kausi-influ­enssa yhteydessä. 

  Mikäli alun perin täysin ter­vei­den las­ten narkolep­si­at­a­pauk­set ovat hin­ta siitä, että muu­ta­ma heikkokun­toinen aikuinen olisi kuol­lut rokot­ta­mat­to­muu­den seu­rauk­se­na, niin kiitos min­ulle ainakin tämä jälkim­mäi­nen seu­raus toisin kuin Osmolle. 

  Vai käsitänkö nyt aloituk­sen jotenkin väärin, kuten Tuo­mas S. vihjasi?

  Tietenkään THL:ssa ei ollut mitään salat­tua tietoa, mitä tulisi tapah­tu­maan ja roko­tus­päätös sinän­sä on voin­ut olla perustel­tua. Sen sijaan tes­taa­mat­toman tehosteaineen käyt­töönot­to oli vastuutonta.

 21. OS: Mikä on tilas­toti­eteil­i­jän koulu­tus lääketi­eteel­liseen analyysiin?

  Itse jätin otta­mat­ta rokot­teen lähin­nä yleis­es­tä epälu­u­losta pani­ikin liet­son­taan ja kos­ka ain­oat tiedot mitä itse rokot­teesta oli tar­jol­la oli vain folio­hat­tu­osas­ton tarjoamaa.

  Tulin vielä heit­täneek­si kaver­ille vit­sil­lä parhaan sika­pani­ikin aikaan, kun muu­ta­mat kuolleet oli­vat saa­neet roko­tuk­sen n. viikkoa ennen hengenlähtöä.

  “Rokotekamp­pan­ja on kokoomusju­gendin sala­juoni heikon ainek­sen elim­i­noimisek­si kansal­lis­es­ta geenipoolista”

 22. Ilmiöstä kan­nat­taisi nyt tutkimus­mielessä yrit­tää ottaa Suomes­sa kaik­ki hyö­ty irti siinä toivos­sa että se myöhem­min johtaisi tulosten kaupallistamiseen.

  Autoim­muu­ni­sairauk­sien ja sel­l­aisik­si vah­vasti epäilty­jen tehos­tuneessa hoi­dos­sa olisi merkit­tävä mah­dol­lisu­us paran­taa oleel­lis­es­ti ihmis­ten elämän­laat­ua eli val­ta­va liiketoimintapotentiaali.

 23. Lueske­lin vähän aikaa sit­ten atlantin pääl­lä hiilid­iok­sidia päästel­lessäni Daniel Gard­ner­in “The Sci­ence of Fear” nimisen opuk­sen. Ihan viihdyt­tävä. Liit­tyy aiheeseen, eli siihen miten ihmis­ten pelot ja media muo­dosta­vat takaisinkytken­nän joka pakkaa diver­goimaan jonkin aikaa. Ja diver­goi riip­pumat­ta siitä onko aihetta.

 24. Seurasin sikaflun­saan mene­htyneitä ja uhrien kuvauk­sia tilanne.fi sivus­ton pystyt­tämästä palvelus­ta. Uhrin arkki­tyyp­pi oli 75 vuo­tias van­hus, joka oli pitkään ollut vuode­poti­laana jne. Herää epäilys, että oliko sikain­flu­enssa edes ratkai­se­va kuolinsyy.

  Itse en ottanut rokotet­ta ja olin tal­ven ter­ve kuin puk­ki. Tyt­täreni rokotet­ti­in ja hänel­lä oli sen jäl­keen mon­ta, elämän­sä pahin­ta flun­ssa­jak­soa eikä hän ollut toipua ollenkaan.

 25. Osmo:

  Toisaal­ta Viroa saat­toi suo­ja­ta se, että kaik­ki naa­puri­maat rokottivat.

  Tämä on toki mah­dol­lista. Jos hypo­teesi on tot­ta, niin sama pätee var­maan myös Suomeen?

  En nyt tarkoi­ta, että täl­lä perus­teel­la olis pitänyt jät­tää rokot­ta­mat­ta, kos­ka minus­ta muidenkin val­tioiden kansalai­sis­ten hyv­in­voin­nista pitää kan­taa huol­ta. Keskustelu menee kuitenkin aikalail­la eri taval­la, jos huo­mataan, että rokot­ta­mi­nen ei ollut suo­ma­lais­ten etu­jen mukaista.

 26. Jokkis kysyy:

  Olisi mukavaa saa­da myös jonkin­laista tietoa, oliko nämä sikain­flu­enssaan kuolleet 40 ihmistä jo rokotet­tu. Toisek­seen, olisi kiva tietää hei­dän peruskunto.

  THL:n sivuil­ta löy­tyy tieto, että 44:stä tode­tus­ta H1N1-kuolleesta 40:llä oli perus­tau­ti. Sen sijaan sitä tietoa, kuin­ka moni vaina­ja oli saanut roko­tuk­sen, en löytänyt, mitä ihmette­len. Olen var­ma että myös THL:ää on kiin­nos­tanut se, miten tehokas rokote oli, mut­ta sitä tietoa ei julkaistu.

 27. “Epäilemät­tä yksi syy siihen, että sikalenssus­ta niin panikoiti­in, oli lehdis­tön tapa liet­soa pelkoa. Paine­tul­la sanal­la näyt­tää ole­van voimaa sil­loinkin, kun jokainen tietää ettei ole kyse luotet­tavas­ta laatujulkaisusta”

  Mah­toiko lehdis­tö olla tässä ihan oma­toimis­es­ti pani­ikkia liet­so­mas­sa vain menekkiä edis­tääk­seen vai saiko se taus­tatukea ellei suo­ras­taan lisää vet­tä myl­lyyn jostain?

 28. No joo — täy­tyy myön­tää, että en ole seu­ran­nut iltapäiväle­htiä kovin tarkkaan tässä asi­as­sa. Kun kir­joite­taan, että 14-vuo­tias oli nukkunut roko­tuk­sen saat­u­aan kokon­aisen iltapäivän, syn­tyi kyl­lä kysymys siitä, mitä muu­ta oli otet­tu, kuin rokotus.
  Wikipedi­as­sa san­o­taan Pan­dem­rix­in kohdal­la, että “The reports con­cern chil­dren aged 12–16 years where symp­toms com­pat­i­ble with nar­colep­sy, diag­nosed after thor­ough med­ical inves­ti­ga­tion, have occurred one to two months after vaccination.”
  Eli ei mitään välit­tömästi. Ja narkolep­sian toteami­nen vaatii kun­non teste­jä (polysomno­gram tai MSLT), ei sitä ihan “tos­ta vaan” vas­taan­otol­la näe.

 29. Emme tiedä oireis­ton pysyvyy­destä mitään, emme edes sitä, onko kyseessä narkolep­sia, vai vain sen kanssa samankaltainen oireyhtymä.

 30. Iltapäiväle­htien myyn­ti perus­tuu sek­si­in ja ihmis­ten pelot­telu­un. Paras­ta vielä jos ne saa yhdistettyä.

  Suurimpia uhkia luk­i­joille ovat yli­paino ja alko­holi, mut­ta eipä tai­da lehti paljon myy­dä jos joka päivä on lööpis­sä mon­tako sataa tänään kuoli viinaan ja läskiin.

 31. Olen ymmärtänyt, että jos adju­vant­ti on tässä syypää, kyse on siitä että se käyn­nistää immuu­ni­jär­jestelmän, eli toimii juuri niin kuin on tarkoitet­tukin. Mut­ta immuu­nipuo­lus­tus käyn­nistyy tietysti myös sikainfluenssasta.

  Vaik­ka rokote olisi aiheut­tanut muu­ta­man ylimääräisen narkolep­si­at­a­pauk­sen, on vaikea uskoa että sitä saataisi­in koskaan selville.

  http://www.tiede.fi/blog/2010/08/22/aiheuttaako-sikainfluenssa-narkolepsiaa/

 32. Voi kyynel.

  Mon­tako las­ta rokotet­ti­in? 250 000? (sanokaa nyt, en tiedä oikeaa lukua) Ja kym­menkun­ta — ollaan vielä pes­simistisem­piä, ja san­o­taan, että 25 — sairas­tui narkolep­si­aan. Moniko olisi kuol­lut ilman rokot­tei­ta? Mis­tä se luku tiedet­ti­in ennen rokotekampanjaa? 

  Ei siinä mitään, jätetään rokot­ta­mat­ta. Muis­tan 80-luvul­ta “hys­ter­ian”, kun poliorokot­tei­ta jaet­ti­in. Mik­si sil­loin ei nous­sut täl­laista kohua, kun samankaltainen ris­ki otet­ti­in. Tai isorokko­roko­tuk­sista. Tai rotavirusrokotteesta?

  1. Aikanaan olisi perus­palve­lu­min­is­ter­inä joutunut tekemään päätök­sen isorokko­roko­tuk­ses­ta, jos maail­ma olisi men­nyt siihen suun­taan. Rokote oli van­hen­tunut­ta ja huonoa. Noin 300 olisi kuol­lut, mut­ta epi­demia olisi estynyt. Olisin ilman muu­ta päät­tänyt rokot­taa kaik­ki, mut­ta onnek­si ei tarvinnut.

 33. Tuo Eli­nan point­ti voi olla tot­ta. Kum­ma kun THL:n edus­ta­ja eiu tästä main­in­nut mitään radiossa. 

  Tehosteaineel­lista rokotet­ta on käytet­ty muual­lakin kuin Suomes­sa, tehosteaine yksinään ei kel­paa seli­tyk­sek­si. Sisältääkö tuo Osmon 90 miljoon­aa rokotet­tua kaik­ki sikain­flu­enssarokot­teen saa­neet vai vain tämän nimeno­maisen rokot­teen (Pan­dremix) saaneet?

  Toisaal­ta voidaan esit­tää kysymys, mitä olisi tapah­tunut jos rokot­tei­ta ei olisi annet­tu? Mun kom­pe­tenssi ei riitä sen arvioimiseen. Toisaal­ta samat argu­men­tit sil­loinkin esi­in­ty­isi “Mik­si ihmisiä ei rokotet­tu ja sal­lit­ti­in kymmenien/satojen/tuhansien ihmis­ten kuolla? 

  Tässä on sel­l­ainen logi­ik­ka, että jos tau­ti tap­paa niin se on huonoa onnea ja taudin syy. Jos taas rokote aiheut­taa jotain ikävää, niin vika on roko­tus­päätök­sen tek­i­jässä. Sik­si mon­en on ihan mah­do­ton kylmästi laskea riskiarvio­ta, vaan pelis­sä on tun­teet: tau­ti tulee jos tulee, mut­ta roko­tuk­sen saadak­seen täy­tyy toimia ja luot­taa sen ole­van hyväksi.

  Olisi mukavaa saa­da myös jonkin­laista tietoa, oliko nämä sikain­flu­enssaan kuolleet 40 ihmistä jo rokotet­tu. Toisek­seen, olisi kiva tietää hei­dän peruskun­to. Nykyään kaikille diag­nosoidaan kuolin­syy ts. kukaan ei kuole vain vanhuuteen…
  Käsit­tääk­seni 1 täysin ter­ve kuoli tähän tautiin. 

  Olisi myös kiva tietää, oli­si­vatko näil­lä lap­sil­la, joille narkolep­sia puhke­si, narkolep­sia puh­jen­nut joka tapauk­ses­sa, mut­ta vähän myöhem­min. Valitet­tavasti ihmi­nen elää vain ker­ran eivätkä tois­toko­keet onnistu.

 34. Virus osoit­tau­tui paljon huonom­min tart­tuvak­si kuin oli arvioitu. Sik­si tapauk­set jäivät vähi­in, roko­tuk­sel­la ei ollut siinä juurikaan osuutta. 

  En tiedä yleis­es­ti, mut­ta paikallisel­la tasol­la roko­tuk­sel­la tun­tu­isi olleen vaiku­tus­ta. Lapsen päiväkodille tuli ensim­mäi­nen tau­ti­ta­paus, kun riskiryh­mät, kaik­ki alle kolme­vuo­ti­aat oli rokotet­tu eikä tau­ti siitä läht­enyt lev­iämään. Pari viikkoa aiem­min oli muu­ta­man kilo­metrin päässä ollut puoli koulua sairastamassa.

 35. MSLT on lähin­nä tarkem­pi kli­ini­nen silmä (“Nukkuuk se oikeesti tosi­aan heti?”), ei mikään defin­i­ti­ivi­nen mit­tari kyl­lä tai ei vas­tauksi­neen. Sekin on gradeer­at­tu ja asteikko on liuku­va ja sopimuksenvarainen.

  Likvorin hyporek­si­inip­i­toisu­ut­ta määritetään, mut­ta tietämäni mukaan sen­si­ti­ivisyys ja spe­si­fisyys eivät mitään huikei­ta ole.

 36. Soin­in­vaara: “Toisaal­ta Viroa saat­toi suo­ja­ta se, että kaik­ki naa­puri­maat rokottivat.”

  Käsit­tääk­seni Venäjä ei rokot­tanut, tai jos rokot­ti, niin sat­un­nais­es­ti piikin sai ns. eliitti…

  Mut­ta Puo­laa ei ainakaan suo­jan­nut naa­puri­maid­en roko­tuk­set. Sak­sas­sa roko­tuk­sen otti 15% ihmi­sistä, Valko-venäjäl­lä ei var­masti senkään ver­taa. Tuskin Lukashen­ka raho­jaan tuol­laiseen olisi tuhlannut.

  Mielestäni oikea päätelmä jälkikä­teen on, että influ­enssa oli lievä. Mik­sei THL voi myön­tää sitä? Kukaan ei siis voin­ut etukä­teen tietää sitä, mut­ta osoit­taisi jonkin­laista rehellisyyt­tä, että jäl­keen­päin myön­net­täisi­in, että rokot­ta­mi­nen taisi olla turhaa, jopa haitallista.

 37. Suomenkielisen Wikipedi­an mukaan: “Tarkkaa syytä narkolep­sian syn­tyyn ei tiede­tä. Nykykäsi­tyk­sen mukaan oireet selit­tyvät merkit­täviltä osin aivo­jen yhden välit­täjäaineen (orek­si­i­ni-/hy­pokreti­ini­jär­jestelmän) toimin­nan heikkenemisellä.”
  Voiko jol­lakin rokot­teen sisältämäl­lä aineel­la yleen­säkään olla tämän­ta­paisia vaiku­tuk­sia 1–2 kk kulut­tua — kun ne ovat ajat sit­ten pois­tuneet elim­istöstä (pait­si tietysti ne, joi­ta elim­istö itse tuottaa)?
  Ja 1–2 kk on aika pitkä aika, siinä voi tapah­tua vaik­ka mitä. On tosi­aan voitu ottaa muu­takin kuin rokote.

 38. eggo

  Eniten huolestut­taa yleisen roko­tuskiel­teisyy­den kasvu, jol­la on kamalat seu­rauk­set, kun saamme takaisin sel­l­aiset luon­non­mukaiset sairaudet kuten tuhkarokon ja kurkkumädän. 

  Näin­pä. tai polio tai isorokko, any­one? tässä vouhot­tamises­sa on se huono puoli että kaik­ki puo­li­val­oil­la kulke­vien salali­it­to­te­o­reetikko­jen roko­tus­in­fot yms. instanssit saa­vat lisää vet­tä myllyyn.

 39. Mitähän sitä tehdään noille kaikille muo­visille suo­ja­maskeille, joi­ta on mon­ta laatikol­lista avaa­mat­tom­i­na? Niitä oli tarkoi­tus kaikkien pitää. Kuume­sairait­ten oli määrä kulkea eri ovis­takin, mut­ta koko jut­tu uno­hdet­ti­in nopeasti käytännössä.

  Kyl­lä tässä näyt­täisi lööp­pi­en pelko jälleen sanelleen teat­terin sisällön.

 40. Raimo K:

  “Voiko jol­lakin rokot­teen sisältämäl­lä aineel­la yleen­säkään olla tämän­ta­paisia vaiku­tuk­sia 1–2 kk kulut­tua – kun ne ovat ajat sit­ten pois­tuneet elim­istöstä (pait­si tietysti ne, joi­ta elim­istö itse tuottaa)?
  Ja 1–2 kk on aika pitkä aika, siinä voi tapah­tua vaik­ka mitä. On tosi­aan voitu ottaa muu­takin kuin rokote.”

  Voisi kai ajatel­la että immuu­ni­jär­jestelmän käyn­nistymi­nen infek­tion itsen­sä tai rokot­teen tai sen sisältämän adju­van­tin ansios­ta saa aikaan narkolep­sialle altista­van tule­hduk­sen joil­lakin henkilöil­lä joil­la on tiet­ty kudostyyppi.

  Mut­ta onko todel­la kaikissa muis­sa mais­sa kuin Suomes­sa niin surkeat seu­ran­ta­jär­jestelmät, että tätä yhteyt­tä ei löy­dy? Seu­ran­nan puute oli IL:n mukaan yksi mei­dän virheistä, mut­ta oliko nyt huono tässäkin asi­as­sa maail­man paras?

 41. “Vai että elinikäi­nen? Kukas sem­moi­sen on saanut? Eipä ole rapor­toitu elinikäi­sistä, kun ovat parantuneet.”

  -Narkolep­sia on kehi­tyt­tyään paran­tu­ma­ton tila, mut­ta ei vaiku­ta elinikään. Etenkin han­kalaoireise­na narkolep­sia on jokapäiväisen elämän kannal­ta hyvinkin kiusallinen. 

  http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00399

  THL on oma­l­la käytök­sel­lään saanut aikaan nykyisen kovan kri­ti­ikin. Pain­os­tus oli aivan ain­ut­laa­tu­ista. Se, että esit­tää kovaa pain­os­tus­ta, aset­taa kovia vaa­timuk­sia myös pain­os­ta­jalle ja tämän osaamiselle. 

  Nyt näyt­tää siltä, että mais­sa jois­sa rokot­tei­ta ei ole otet­tu, ei ole ollut sen kum­mem­paa epi­demi­aa (mainit­tu Sak­sa). Itse tau­tikaan ei ole ollut ilmeis­es­ti järin voimallinen. 

  Toisaal­ta Suomes­sa näyt­tää siltä, että tääl­lä roko­tuk­sil­la on saatu aikaan vahinkoa ja niin, että vahin­got ovat suurem­pia kuin poten­ti­aa­li­nen vahinko rokot­ta­mat­ta jättämisestä. 

  Itse otan pääsään­töis­es­ti rokot­teet, lapsemme sai­vat sikarokot­teen jne. En siis ole peri­aat­teel­lis­es­ti roko­tuk­sia vas­taan — päin­vas­toin. Ymmär­rän myös, että virheitä sat­tuu ja ärsyyn­nyn hel­posti jälkivi­isaud­es­ta. Tässä nyt vain toimit­ti­in mielestäni hutiloiden ja otet­ti­in tarpeet­to­mia riskeä, jot­ka nyt näyt­täi­sivät real­isoitu­van ja jot­ka vahin­goik­si muu­tut­tuaan yritetään puhua pois vetoma­l­la poten­ti­aal­isi­in raa­mat­ullisi­in maailmanlopunskenaarioihin.

 42. Oli “syylli­nen” narkolep­si­aan rokote, itse s‑influenssa, jokin muu x‑factor tai niiden yhdis­telmä, niin kaiken maail­man Tohtori Tolos­et saa­vat joka tapuk­ses­sa vet­tä myl­lyyn­sä ja luot­ta­mus viral­lisi­in tutkimustuloksiin/suosituksiin järkkyy. Vaik­ka rokot­teel­la ei olisi mitään kausaal­ista suhdet­ta narkolep­sian puhkeamiseen, niin kansan syvim­mät riv­it muis­ta­vat vain iltapäiväle­htien lööpit kirkkaasti mielis­sään. Surullista.

 43. Marko Hami­lo: “Voisi kai ajatel­la että immuu­ni­jär­jestelmän käyn­nistymi­nen infek­tion itsen­sä tai rokot­teen tai sen sisältämän adju­van­tin ansios­ta saa aikaan narkolep­sialle altista­van tule­hduk­sen joil­lakin henkilöil­lä joil­la on tiet­ty kudostyyppi.”

  Voisi kai — mut­ta tule­hduk­sista ei ole ollut mitään juttua.

 44. Riit­ta ker­too paikkakun­tansa tilanteesta: 

  Pari viikkoa aiem­min oli muu­ta­man kilo­metrin päässä ollut puoli koulua sairastamassa.

  Mitäpä tuos­ta?

  Useinkin melkein puoli koulua sairas­taa, kun on ärhäkkä vat­sa­tau­ti tai kausi-influ­enssa liik­keel­lä. Ei mas­saroko­tuk­sia huonos­ti tes­tat­ul­la rokot­teel­la täl­lä argu­men­til­la voi puolustaa. 

  Roko­tuk­set aloitet­ti­in suun­nilleen niihin aikoi­hin, kun oli jo tiedos­sa, että sika ei kovin hel­posti tar­tu ja on äärim­mäisen har­voin letaali. 

  Jatku­vasti pal­jas­tuu puut­tei­ta koko prosessissa.

  Mut­ta en kuu­lu Marko Hamilon mainit­semi­in märki­in unek­si­joi­hin. Toivon totis­es­ti, että kyseessä on väärä hälytys. 

  Nyt on tietysti huo­mat­ta­va, että niitä hys­teerisiä van­hempia riit­tää, jot­ka kiikut­ta­vat lapsen­sa tutkimuk­si­in, kun tämä nukah­taa ilta yhden­toista aikaan sohvalle niin kovin kum­mallis­es­ti. Sik­si hom­ma on lev­ähtänyt net­tikeskusteluis­sa ja iltapäiväle­hdis­sä jo suun­nilleen pandemiaksi. 

  Varsi­nais­ten diag­noosien määrä ei totis­es­ti vielä ole hälyt­tävä. Mut­ta tois­tan nyt itseäni: kun ei ole mitään tietoa, vähen­sikö rokot­ta­mi­nen influ­enssakuolemia, niin taval­laan yksikin alun perin ter­veen lapsen narkolep­sia on liikaa.

 45. Mat­ti Apunen, jol­la muuten on maku­u­ni ihan liian pro­pa­gan­dis­ti­nen tapa puhua ja kir­joit­taa, sanoi kuitenkin lehdis­tön roolista osu­vasti suurin pirtein: “Asiantun­ti­joil­la on tapan haukkua lehtiä virheistä tai liias­ta poleemisu­ud­es­ta. Jos medi­aa uud­is­tet­taisi­in käsi­tyk­sen perustel­la, koh­ta siel­lä eivät puhuisi kuin asiantun­ti­jat, joi­ta muut eivät ymmärtäisi.”

  Hän on tosin myös väit­tänyt, että mar­keteis­sa on sata metriä pelkää pal­loedamia ja että Suomes­sa hauku­taan rikkai­ta ihan tolkuttomasti.

 46. Tässä on myös poti­las­vahinko­lain ja val­tion vahin­gonko­r­vaus­vas­tu­un näkökul­mas­ta ajateltavaa. Kuka kor­vaa aiheutuneen henkilövahingon?

  Poti­las­vahinko­lain mukaan kor­vaus­ta ei suorite­ta lääk­keen aiheut­ta­mas­ta vahin­gos­ta, kuin yhdel­lä poikkeuk­sel­la joka ei sovel­lu tähän. Kor­vaus­ta joudu­taan toden­näköis­es­ti hake­maan suo­raan val­ti­ol­ta vahin­gonko­r­vaus­lain nojalla.

  Korkein oikeus on päätök­sessään (1995:53) lin­jan­nut vahin­gonko­r­vaus­lain mukaisen ankaran vas­tu­un (vas­tu­un syn­tymi­nen ei edel­lytä huoli­mat­to­muut­ta) voivan tul­la kysymyk­seen kansal­lisen roko­tuskamp­pan­jan aiheut­ta­man henkilö­vahin­gon vuoksi. 

  Kyseisessä tapauk­ses­sa val­tio oli käyn­nistänyt roko­tuskamp­pan­jan uhkaa­van polioepi­demi­an tor­ju­misek­si, ja roko­tuk­sen saat­u­aan henkilö A oli sairas­tunut ja sairaus oli muun­tunut monihermohalvaukseksi.

  KKO: “Val­tio roko­tuk­sen toimeen­pani­jana velvoitet­ti­in kor­vaa­maan roko­tuk­sen aiheut­ta­ma yllät­tävä vahinko, jota enem­pää roko­tuk­sen toimeen­pani­jat kuin rokotet­ta­vat itse eivät olleet pystyneet ennakoimaan.”

  Eri­tyisen huomionar­voista tässä on, miten syy-yhtey­den vaa­timuk­seen vahin­gonko­r­vaus­vas­tu­un edel­ly­tyk­senä on otet­tu kan­taa. Syy-yhteyt­tä roko­tuk­sen ja vahin­gon välil­lä ei voitu pitää lääketi­eteel­lis­es­ti selvitet­tynä, mut­ta voiti­in kuitenkin “otak­sua” roko­tuk­sen olleen sairas­tu­misen syy. Ilmeis­es­ti, kos­ka se sopi ajal­lis­es­ti sairas­tu­misen syyksi. 

  Täl­lä päätök­sel­lä, samankaltai­sis­sa tilanteis­sa, minus­ta kan­ta­jien näyt­tö­taak­ka asete­taan hyvin alhaisek­si. Ehkä se on perustel­tua, jos ajat­telee roko­tuk­sen saa­jan tois­in­toim­imis­mah­dol­lisu­ut­ta. Huolelli­nen henkilö nimeno­maan ottaa roko­tuk­sen, ei jätä sitä ottamatta. 

  Korkeim­man oikeu­den päätös löy­tyy tämän linkin takaa: 

  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/1995/19950053

 47. Edel­lä ole­vaa kun lukee, niin voisi kuvitel­la, että lääketi­eteen — ja vielä infek­tio­tau­tien — spe­sial­is­tit keskustel­e­vat keskenään. Epäi­ly hiipuu samas­sa, kun vieste­jä hie­man lukee. Olisi edes käsit­teet hal­lus­sa, mut­ta kun sivistys­sanat saa­vat uuden käsit­teen joka toises­sa viestis­sä, niin taas muis­tan, mik­si näitä lakkasin taan­noin lukemasta. 

  Net­tili­it­tymä ei tee ihmis­es­tä asiantun­ti­jaa. On se surullista, kun wikipedi­an ja kak­splus­san tuel­la tehdään syy-ana­lyysia asioista, joiden kanssa ammat­ti­laiset paini­vat vuosia. Kat­sokaa edeltävien pan­demioiden satoa ja miet­tikää sit­ten, mik­si rokot­tamisen kanssa pidet­ti­in kiirettä.

  Lopuk­si, narkolep­sian diag­nos­ti­ikas­ta. Se ei ole yllä esite­tyn yksinker­taista: seit­semän kri­teerin pitää täyt­tyä, joista yksi on 3 kk:n kesto päivit­täin tois­tuville oireille. Lisäk­si uni­pat­ja-tutkimuk­ses­sa posi­ti­ivi­nen löy­dös, tiet­ty HLA-löy­dös jne. Ja lopuk­si muiden selit­tävien tek­i­jöi­den pois­sulku. Eipä ihme ettei niitä lap­pu­ja ihan heti alka­nut tip­pua THL:ään.

 48. Iltale­hdessä on pilapi­ir­ros tästä rokotusaiheesta:
  http://static.iltalehti.fi/jouko/jouko2.jpg

  (Eli ensin ne lietso­vat kansaa pani­ikki­in influ­enssas­ta, sit­ten roko­tuk­sen sivu­vaiku­tuk­sista, ja sit­ten nau­reskel­e­vat kansan epälo­ogiselle paniikille?)

 49. Jälkivi­isaana voi vielä kysyä, olisiko rokotekam­pan­ja kan­nat­tanut kohdis­taa toisin. Kun sikain­flu­enssa oli kuitenkin influ­enssak­si ilmeis­es­ti aika vaara­ton, oliko mielekästä rokot­taa kaik­ki peruster­veetkin ja siten lisätä narkolep­si­aan mah­dol­lis­es­ti sairas­tu­vien määrää? (Se, että narkolep­sian mah­dol­lisu­us tulee kysymyk­seen vas­ta nyt, on juuri sitä jälkivi­isaut­ta.) Var­maa vas­taus­ta ei voine antaa, kos­ka tun­tem­at­to­mia muut­tu­jia on niin mon­ta, mut­ta omas­ta mielestäni mah­dol­lis­es­ti ehkä ei.

  1. Roko­tus pitää antaa peruster­veulle ja jät­tää sairaat ilman­roko­tus­ta. He saa­vat suo­jan sen suh­teen, ettei ole ketään, jot­ka tar­tut­ta­vat. Ensim­mäisek­si pitää rokot­taa varus­miehet, kos­ka varus­mies­palvelus on kuin suun­nitel­tu epi­demioiden levittämiseen.

 50. Minus­ta on perustel­tua että jos osoite­taan että roko­tus aiheut­taa narkolep­si­aa, sairas­tuneet saa­vat kor­vauk­sia vaik­ka kukaan yksit­täi­nen narkolep­si­aan sairas­tunut ei voikaan todis­taa että sairaus juuri hänen kohdal­laan aiheu­tui rokot­teesta. Nyky­lu­vuil­la­han joka kol­mas narkolep­si­aan sairas­tuneista olisi sairas­tunut muutenkin.

 51. Uuti­sis­sa on mainit­tu että P‑rokotetta on annet­tu kyl­lä 90 miljoon­alle ihmiselle, mut­ta vain 4 miljoon­alle lapselle. Tuo­han tulee aika äkkiä Suomes­ta ja Ruot­sista, eli onko muual­la kyseistä rokotet­ta lap­sille annet­tu juuri lainkaan?

 52. 70-luvul­la sen­tään sikain­flu­enssarokotet­ta tes­tat­ti­in ennen laa­jem­paa käyt­töä — taisi olla esim. kain­u­u­laisi­in pikku­lap­si­in. Kun sivu­vaiku­tuk­sia tuli ilmi, roko­tuk­set lopetet­ti­in. Nyt kävi tuuri, kun rokote oli täl­lä ker­taa vähem­män haitalli­nen, joten mitään mas­sat­uhoa ei seurannut.

 53. Kah­den miljoo­nan ihmisen rokot­ta­mi­nen on siis ehkä mah­dol­lis­es­ti aiheut­tanut +10 tapaus­ta narkolepsiaa.

  Toisin sanoen viisi promillen tuhan­nesosaa rokote­tu­ista on mah­dol­lis­es­ti ehkä saat­tanut sairastua. 

  Mah­dol­lis­es­ti sairas­tunei­ta on siis 1 per 200 000 rokotettua.

  Järkyttävää!!!!111

 54. Catili­na kirjoitti: 

  “MSLT on lähin­nä tarkem­pi kli­ini­nen silmä (“Nukkuuk se oikeesti tosi­aan heti?”), ei mikään defin­i­ti­ivi­nen mit­tari kyl­lä tai ei vas­tauksi­neen. Sekin on gradeer­at­tu ja asteikko on liuku­va ja sopimuksenvarainen.

  Likvorin hyporek­si­inip­i­toisu­ut­ta määritetään, mut­ta tietämäni mukaan sen­si­ti­ivisyys ja spe­si­fisyys eivät mitään huikei­ta ole.”

  Jos sal­li­taan fak­to­jen korjaamista:

  1) MSLT:ssä tutk­i­taan pait­si nukah­tamista, myös unen­näkö­vai­heen eli REM-unen ilmaan­tu­mista. Narkolep­si­aepäi­lylle MSLT:ssä on tarkat kri­teer­it, ja mikäli kyseessä on vah­va narkolep­si­aepäi­ly ja tutkimus on pro­tokol­lan mukaan tehty, poikkea­va löy­dös ennus­taa narkolep­si­aa 80 pros­entin todennäköisyydellä.

  2) Likvorin eli selkäy­dinnes­teen orek­si­i­ni- (hypokreti­i­ni-) pitoisu­us on herkin tiedos­sa ole­va menetelmä narkolep­sian diag­nosoimis­vai­heessa, poikkea­va löy­dös viit­taa narkolep­si­aan noin 98% tarkkuudella. 

  Nämä siis, jos (lasten)neurologi on edeltävästi arvioin­ut, että narkolep­sia on oireis­ton ja lääkärin­tutkimuk­sen perus­teel­la todennäköinen. 

  Syy-yhteys roko­tuk­sen ja narkolep­sian välil­lä tarkoit­taisi sitä, että joitakin viikko­ja roko­tuk­sen ottamisen jäl­keen olisi alka­nut narkolep­si­aan sopi­va oireis­to, joka olisi jatkunut muu­tamia kuukau­sia. Sinän­sä syy-yhteys on mah­dolli­nen, sil­lä narkolep­si­aa pide­tään autoim­muu­ni­tauti­na, joten immuu­ni­vastet­ta muun­ta­va rokoteaine voi peri­aat­teessa geneet­tis­es­ti alt­ti­il­la henkilöl­lä toimia taudin laukai­se­vana tek­i­jänä. Ter­vey­den­huoltokoneis­ton sisäiset viiveet (lue: jonot) aiheut­ta­vat luon­nol­lis­es­ti sen, että diag­noosit on tehty ehkä reilun puolen vuo­den viiveel­lä oirei­den alus­ta. Eli sinän­sä ollaan ihan “aikataulus­sa”.

  Se, mitä posi­ti­ivista roko­tuk­sil­la saavutet­ti­in ja mil­lä hin­nal­la, on THL:n tilas­tonikkarei­den ja lääkärei­den työkent­tää juuri nyt. Mitä jos annet­taisi­in heille työrauha?

 55. Eli­na: sin­ul­ta meni nyt tek­s­ti­ni point­ti ohi. Näil­lä kul­mil­la epi­demi­an lev­iämi­nen pysähtyi sinne muu­ta­man kilo­metrin päähän, kos­ka lapset kerit­ti­in rokottaa. 

  Min­ul­la on ollut sel­l­ainen käsi­tys, että Pan­dremix perus­tui van­haan patent­ti­in: perus­teel­lisem­min tes­ta­tus­ta lin­tu­in­flu­enssa rokot­teesta oli ain­oas­taan viru­sosa vai­hdet­tu h1n1:ksi. Nämä narkolep­sia tapauk­set ovat sen ver­ran harv­inaisia, että ne eivät vält­tämät­tä laa­jois­sakaan testeis­sä nouse esi­in — jos nyt yleen­säkään ovat juuri roko­tuk­sen aiheuttamia.

  1. Jos tuo rokote olisi ehdit­ty tes­ta­ta kymmenel­lä tuhan­nel­la vapaae­htoisel­la, siihen joukkoon ei olisi mah­tunut yhtään narkolep­si­at­a­paus­ta. Ja vaik­ka olisi, se ei ole tul­lut liite­tyk­si rokotteeseen.

 56. Tuo­ta noin. Meil­lä pitäisi siis olla joku kul­tainen stan­dar­di, johon ver­ra­ta, että voisimme antaa mainit­tu­ja sen­si­ti­ivisyys­luku­ja ylipäätään, ja varsinkaan tuol­la tarkku­udel­la. Tietääk­seni sel­l­aista ei ole.

 57. Kun luin keskustelua ja keskustelun alku­peränä ollut­ta Osmo Soin­in­vaaran blogimerk­in­tää, niin täy­tyy kyl­lä sanoa, että lääketi­eteel­li­sistä kysymyk­sistä on tul­lut lääkärei­den sul­je­tu­ista keskustelu­pal­stoista huoli­mat­ta hyvin pop­u­lar­isoitu tiede vai onko tämä vain harhaa?

 58. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.1130/abstract

  http://www.neurology.org/cgi/content/abstract/57/12/2253

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365–2869.2000.00177.x/abstract

  En minä kyl­lä vielä hirveästi juh­lisi näitä testejä.
  Sit­ten on vielä erik­seen kysymys spe­si­fisyy­destä, eli paljonko nämä menetelmät anta­vat vääriä posi­ti­ivisia? Näis­sä tutkimuk­sis­sa­han on käytet­ty kli­inis­es­ti selvästi ja kiis­tat­tomasti sairai­ta, ja heille sit­ten ver­rokkiryh­mät, mut­ta jos val­lit­se­van viisauden mukaan narkolep­sia on vah­vasti alidi­ag­nos­ti­soitu omi­naisu­us, meil­lä pitäisi olla suuri joukko sumei­ta vähäoireisia, joit­ten suh­teen testien käyt­töar­vo on varsin vähäi­nen. Yhdessä abstrak­tis­sa jo mainit­ti­in monien muiden tilo­jen, esim. trau­mo­jen ja CNS-infek­tioiden saat­ta­van vaikut­taa samansuuntaisesti.

  Muis­tan kun Datscan tuli parkin­son­in­tau­tidi­ag­nos­ti­ikkaan, ja ihmettelin heti vas­tausten itse­var­maa “kyl­lä kyl­lä” tai “ei ei” sävyä, kun asian luonne huomioiden olisi pitänyt tul­la suuri joukko varovaisia “ehkä” lausun­to­ja. Var­muus sit­tem­min onnek­si karisi, ja nyt näkee myös “viit­teel­lisiä ehkä alka­vas­ta parkin­son­in­taud­ista” ‑sana­muo­to­ja.

  Ennenkuin tiesin Osmon blogikir­joituk­ses­ta mitään, olin tul­lut juuri keskustelleek­si näi­den testien spe­si­fisyy­destä ja sen­si­ti­ivisyy­destä, juuri tänään aamupäiväl­lä, neu­rolo­gian ja kli­inisen fys­i­olo­gian erikois­lääkärin kanssa, ja hän oli varsin skeptinen.

 59. Mis­täköhän neu­rolog­it oli­si­vat voineet yksit­täistapauk­sen kohdal­la kek­siä tehdä hait­tavaiku­tusil­moituk­sen uuden narkolep­si­at­a­pauk­sen kohdal­la ennen kohun alkamista?

  Jos jokaises­ta 2kk sisäl­lä jonkin roko­tuk­sen jäl­keen alka­vas­ta erikoisem­mas­ta sairaud­es­ta tehtäisi­in hait­tavaiku­tusil­moi­tus, THL hukkuisi ilmoituksiin.

 60. Suomes­sa on kuol­lut sekä kaa­tu­mal­la että liiken­neon­net­to­muuk­sis­sa reilusti yli 500 ihmistä viimet­alvis­ten rokot­tamis­ten jäl­keen. Näp­pitun­tu­mal­la näistä ylivoimainen enem­mistö sai roko­tuk­sen ennen kuole­maansa. Vaadimme roko­tusten kieltämistä tai liiken­teen pysäyt­tämistä ja ihmis­ten siirtämistä kävelystä kont­taamiseen. Syy-yhteys rokot­tamis­ten ja kuolemien välil­lä on kiistaton! 

  Olisi myös kiin­nos­tavaa tutkia kansan­talouden tilaa ennen ja jäl­keen roko­tusten, sil­lä tässä val­os­sa roko­tuk­sia tulisi ilmeis­es­ti taas jatkaa ja tehostaa.

 61. OS: “Aikanaan olisi perus­palve­lu­min­is­ter­inä joutunut tekemään päätök­sen isorokko­roko­tuk­ses­ta, jos maail­ma olisi men­nyt siihen suun­taan. Rokote oli van­hen­tunut­ta ja huonoa. Noin 300 olisi kuol­lut, mut­ta epi­demia olisi estynyt. Olisin ilman muu­ta päät­tänyt rokot­taa kaik­ki, mut­ta onnek­si ei tarvinnut.”

  Olisiko roko­tus­päätök­seen vaa­dit­tu promillen mah­dol­lisu­us isorokkoepi­demi­aan, vai pros­entin, 10%, vai 100% ?

 62. Raimo K: “Ajalli­nen yhteys ei todista mitään kausali­teetista. ´Post hoc ergo propter hoc´ on virhep­äätelmä. Kausali­teet­ti on syy-yhteys – mekanis­mi täy­tyy tietää.”

  Mut­ta tätä kausali­teet­tiä nämä tutk­i­jat ovat juuri tutki­neet. Puhkeamisa­janko­h­ta nos­ti ongel­man esi­in. ‘Välit­tömästi’ on tietenkin suh­teelli­nen käsite, myös lääketieteessä.

 63. Että sekaan­nus olisi täy­delli­nen, niin orek­si­iniyli­ak­tivi­teet­ti on nykyään lupaa­va ehdokas Alzheimerin taudin aiheuttajaksi 🙂

  Kuin­ka mon­ta ihmistä vuosit­tain kaatuu jäisel­lä apteekin ovel­la men­nessään hake­maan osteoporoosilääkkeitään 🙂

 64. Ric­ca­do: “Mut­ta tätä kausali­teet­tiä nämä tutk­i­jat ovat juuri tutki­neet. Puhkeamisa­janko­h­ta nos­ti ongel­man esi­in. ‘Välit­tömästi’ on tietenkin suh­teelli­nen käsite, myös lääketieteessä.”

  Siis on kauan aikaa tutkit­tu, mis­tä narkolep­sia voisi johtua. Tämä rokote­jut­tu on tietenkin uusi asia ja se mitä tutk­i­taan, on miten rokote voisi sitä aiheut­taa. Näin pie­nil­lä tapaus­määril­lä tilas­tol­li­sista menetelmistä ei ole apua.
  “Välit­tömästi” on tässä ollut pari kuukaut­ta, mikä on pitkä aika.

 65. Jo ennen roko­tuk­sia oli riit­tävästi tietoa saatavil­la, jot­ka todis­te­tusti osoit­ti­vat roko­tusten hyödöt­tymyy­den. Suomes­sakin yli 2 miljoon­aa ihmistä kaikesta huoli­mat­ta jät­ti rokot­teen otta­mat­ta, ei ollut pelkkää laiskuuttaan.

  Se mitä tulee THL puo­lus­telui­hin riskeistä ja kuolemista, ketään 44 kuolleesta ei ollut ter­ve henkilö vaan jol­lakin taval­la riskiryh­mässä. Jopa merkit­tävä osa sairas­tuneista ei vält­tämät­tä olisi saanut koko sikain­flu­enss­san oire­i­ta ellei olisi ottanut rokotetta.

  Olisi help­poa nau­reskel­la jälkikä­teen että siitä saitte kun ette uskoneet, mut­ta ei paljoa nau­ra­ta kun usei­den kym­me­nien nuorien henkilöi­den elämä on pilalla.

  En halua edes lähteä arvaile­maan mik­si juuri Pan­dem­rix valit­ti­in vaik­ka use­at maat kiel­sivät sen käytön…

 66. @Tomi

  Olisi help­poa nau­reskel­la jälkikä­teen että siitä saitte kun ette uskoneet, mut­ta ei paljoa nau­ra­ta kun usei­den kym­me­nien nuorien henkilöi­den elämä on pilalla.

  Olen kuul­lut, että var­muudel­la tiede­tään roko­tuskam­pan­jan olleen pelkkä hämäys, jol­la suo­ma­laisi­in istutet­ti­in etäluet­ta­va, nk. RFID tun­nis­tus­siru. Jo rokot­teen varsin alhainen hin­ta tukee tätä olet­ta­maa, sil­lä käytet­ty tekni­ik­ka on jo melko arkipäiväistä.

  En halua edes lähteä arvaile­maan mik­si juuri Pan­dem­rix valit­ti­in vaik­ka use­at maat kiel­sivät sen käytön…

  Narkolep­sia ja muut sairaudet ovat toden­näköis­es­ti siir­rän­näisen hylkimis­reak­tioi­ta. Paljon vakavampiakin ongelmia on, sil­lä olen tarkkailut sairaaloiden ensi­a­pupo­lik­linikoi­ta ja niihin tuo­tu mon­enikäisiä aiem­min ter­veitä ihmisiä aivan jatku­val­la syötöllä.

 67. mat­ti p: “Jos jokaises­ta 2kk sisäl­lä jonkin roko­tuk­sen jäl­keen alka­vas­ta erikoisem­mas­ta sairaud­es­ta tehtäisi­in hait­tavaiku­tusil­moi­tus, THL hukkuisi ilmoituksiin.”

  Niin, joka iki­nen narkolep­sia­di­ag­noosi ICD-kood­ei­neen on tal­len­net­tu tieto­jär­jestelmi­in jos­ta sen esi­in kaivami­nen on teknis­es­ti triv­i­aalia. Jos­sain on vakavaa välin­pitämät­tömyyt­tä jos nor­maal­ista nelink­er­taisek­si nous­sut­ta diag­noosien lukumäärää ei automaat­tis­es­ti sieltä nos­te­ta esille THL:n sisäisi­in pros­es­sei­hin eskaloitumaan. 

  Hait­tavaiku­tusil­moi­tusten tekemät­tä jät­tämi­nen kuvas­ta­nee lääkärikun­nan koke­mus­peräistä (epä)uskoa THL:n pros­es­sei­hin. Oppi­vat­pa­han ker­ral­la ettei ass-cov­erin merk­i­tys­tä pidä vähätellä.

 68. Kim­mo: “En halua edes lähteä arvaile­maan mik­si juuri Pan­dem­rix valit­ti­in vaik­ka use­at maat kiel­sivät sen käytön…”

  Koeta­han arvail­la! Mikä maa on kieltänyt? Se, että jokin maa ei sitä ostanut, ei ole kieltoa.

  spot­tu: “Jos­sain on vakavaa välin­pitämät­tömyyt­tä jos nor­maal­ista nelink­er­taisek­si nous­sut­ta diag­noosien lukumäärää ei automaat­tis­es­ti sieltä nos­te­ta esille THL:n sisäisi­in pros­es­sei­hin eskaloitumaan.”

  Niin­pä. Jos tilan­net­ta tarkastel­laan yksit­täis­ten lääkärien tasol­la niin 99.999 pros­ent­tia lääkäreistä ei ole havain­nut yhtään mitään — niin että mitäs häly­tyskel­loa soi­tat kun mitään ei ole näkyvissä.
  Pait­si tietysti niitä mikrosiruja.

 69. Catili­na:

  Oletko sinäkin lääkäri? Ainakin ter­vey­den­huol­los­sa kai työskentelet.

  Sen­si­ti­ivisyys ja spe­si­fisyys ovat sin­ulle tut­tu­ja, entä posi­ti­ivi­nen ja negati­ivi­nen ennustear­vo? Nehän riip­pu­vat tes­tat­tavas­ta pop­u­laa­tios­ta. Nor­maaliväestössä narkolep­sian esi­in­tyvyys on 0,2 promil­lea (eli Raimo K:n ole­tus siitä, että erit­täin suuri %-osu­us lääkäreistä ei ole voin­ut tapauk­sia nähdä, pitää paikkansa), jol­loin hyväl­läkin sen­si­ti­ivisyy­del­lä ja spe­si­fisyy­del­lä testin ennustear­vot ovat surkeat. Mut­ta yhdis­tet­ty narkolep­si­aan viit­taa­va MSLT-löy­dös ja orek­si­iniar­vo poti­lail­la, joil­la erikois­lääkäri epäilee narkolep­si­aa, on vah­va näyttö.

  Teen mm. MSLT-lausun­to­ja työk­seni ja pidin viimek­si vuosi sit­ten lääkärikol­le­goille asiantun­ti­jaluen­non uni­häir­iöi­den vaa­tivista kli­in­is­neu­ro­fy­s­i­ol­o­gi­sista tutkimuk­sista, kom­ment­ti­ni perus­tu­vat tuol­loin tark­istami­i­ni faktoihin. 

  Mikä siis on “gold­en stan­dard”? Se tutkimus, joka on sik­si valit­tu. Ja kuka sen val­it­see? Asiantun­ti­jaraati. Mil­lä perus­teel­la? No kun se nyt vain vaikut­taa luotet­tavim­mal­ta, tai jopa “for his­tor­i­cal rea­sons”, kun sitä nyt vain on tehty jo vaik­ka 50 vuot­ta. Tietyn­lainen MSLT-löy­dös “viit­taa vah­vasti narkolep­si­aan”, jos lausun­toteknistä ter­miä käytän. Vas­taavasti tiede­tään, että selkäy­dinnes­teen orek­si­inip­i­toisuuk­sien jakau­ma poti­lail­la, joil­la on kli­inis­es­ti selkeä narkolep­si­aepäi­ly, poikkeaa merk­it­sevästi oireet­tomien henkilöi­den pitoisuuk­sien jakaumasta.

  Aivan yhtä hyvin voimme kuitenkin kysyä, mikä on tilas­tol­lis­es­ti merkit­tävästi keskiar­vos­ta poikkea­va arvo, ja merk­it­seekö se sairaut­ta? Merk­it­sevyy­den raja on sopimusa­sia, eikä tilas­tol­lis­es­ti merk­it­sevä muu­tos aina ole lääketi­eteel­lis­es­ti merk­it­sevä. Esimerk­ki: Jos sähköim­pulssi kul­kee ihmisen her­mossa nopeam­min kuin 99%:lla väestöstä, tarkoit­taako se tau­tia? Ei tarkoi­ta. Mut­ta jos se kul­kee vas­taavasti hitaam­min, jotain on TODENNÄKÖISESTI vialla. 

  Tieteen­filosofia on mie­lenki­in­toista, lääketi­eteelli­nen filosofia vielä mielenkiintoisempaa.

 70. On niin turhaut­tavaa, että THL on väit­tänyt rokotet­ta tehokkaak­si ja tur­val­lisek­si, vaik­ka nelosen uutis­ten mukaan WHOkin oli mukana pohdit­taes­sa tehosteaineen riske­jä vuosi sit­ten. Miten suuri epälu­ot­ta­mus voikaan syn­tyä tämän­ta­pai­sista menettelytavoista.
  Adju­vant­ti on ‑nyt tulee se suuri tabu — nanoad­ju­vant­ti, jos­sa mm. jauhon­paran­teel­la hain­mak­saöljyp­is­arat saadaan piedet­tyä keinotekoises­sa hyvin, hyvin pienessä koos­sa: nanokoos­sa. Tästä aiheutuu bio­gisen akti­ivi­su­u­den kas­vami­nen eli tehoste on keinotekois­es­ti saatu biol­o­gis­es­ti akti­ivisek­si ja se samal­la pystyy viruk­sen luokkaa ole­van kokon­sa vuok­si tunkeu­tu­maan esimerkik­si aivoihin, siis se kilt­ti ja niin ter­veelli­nen hain­mak­saöljy. Odotan, että tehosteaine pure­taan lop­ul­ta julkisuudessa.
  Läh­es kaik­ki kuolleet oli rokotettuja.

 71. mir­jaleena isoaho
  “On niin turhaut­tavaa, että THL on väit­tänyt rokotet­ta tehokkaak­si ja tur­val­lisek­si, vaik­ka nelosen uutis­ten mukaan WHOkin oli mukana pohdit­taes­sa tehosteaineen riske­jä vuosi sitten.”

  Eikö kaikkien lääkkei­den riske­jä muka sit­ten pohdi­ta ennen niiden käyt­töönot­toa eli mitä tuo muka tarkoit­taa? Eli mis­tä läh­tien riskien pohtimi­nen on tarkoit­tanut automaat­tis­es­ti vaar­al­lista lääkeainetta?

 72. mir­jaleena isoa­ho: “Tästä aiheutuu bio­gisen akti­ivi­su­u­den kas­vami­nen eli tehoste on keinotekois­es­ti saatu biol­o­gis­es­ti akti­ivisek­si ja se samal­la pystyy viruk­sen luokkaa ole­van kokon­sa vuok­si tunkeu­tu­maan esimerkik­si aivoihin”

  Tot­ta, niin tot­ta — ja nämä biol­o­gis­es­ti akti­iviset aineet tunkeu­tu­vat jopa solui­hin saak­ka — ja jos ne eivät olisi biol­o­gis­es­ti akti­ivisia eivätkä tunkeu­tu­isi mihinkään, niin niil­lä ei olisi mitään vaiku­tuk­si­akaan. Mut­ta kuka halu­aa rokot­teen (tai lääk­keen) ilman vaikutuksia?

 73. Toisaal­ta tässä kyl­lä avau­tuu ennen näkemät­tömiä vaiku­tuk­sia, joi­ta THL var­masti ei ole ottanut huomioon.
  Jos olisi rokotet­tu niin, että biol­o­gis­es­ti akti­ivisia ainei­ta ei olisi käytet­ty, jokainen­han olisi voin­ut itse tökätä steri­ilil­lä äimäl­lä itseään per­sauk­si­in. Ei olisi tarvin­nut ihme­tel­lä, että mitä tuli pis­tet­tyä — mitkä val­ta­vat säästöt olisi saatu. Kan­sain­väliset fir­mat oli­si­vat saa­neet nuol­la näppe­jään ja se olisi ollut niille ihan oikein!

 74. Kun asiantun­ti­joi­ta on paikalla, kysyn, onko kaikissa virus­rokot­teis­sa tehostei­ta mukana. Kun polioroket­ta aikanaan paikat­ti­in, niin viruk­set syötet­ti­in sok­eri­palas­sa. Onko syksyn nor­maaleis­sa influ­enss­api­ikeis­sä tehos­teet mukana.

 75. Päät­tävien virkami­esten ongel­mana­han on se, että he ovat riip­pu­via asiantun­ti­joiden lausun­noista joiden perus­teel­la sit­ten ns. ovat virkavastuussa.

  Mut­ta jos asiantun­ti­jat har­joit­ta­vat liike­toim­intaa asiantun­ti­juuten­sa sivus­sa, niin eikö yhtälö ole aika mah­do­ton — kun syyl­listä haetaan esim. viimeiseen rokotustapahtumaan.

 76. THL tek­isi val­ta­van palveluk­sen itselleen ja meille normikansalaisille jos viit­sisi ker­toa rehellis­es­ti että kaik­keen lääk­i­tyk­seen ja roko­tuk­si­in liit­tyy riskejä. 

  “Tiedo­tus” on kuitenkin kuin van­hoista sosial­is­ti­val­tioista, esim:

  http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Puska+Rokotus+turvallinen+my%C3%B6s+raskaana+oleville/1135250351263

  http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2009/10/985123

  Sveit­sis­sä tehti­in näin, siel­lähän ei ollut niitä narkolep­si­at­a­pauk­sia. Onpa kumma..

  “Sveit­si rajoit­taa sikain­flu­enssarokot­teen käyt­töä. Rajoituk­set koske­vat Pan­dem­rix-rokotet­ta, joka on käytössä myös muun muas­sa Suomes­sa. Sveitsin vira­nomais­ten mukaan rokotet­ta ei anneta raskaana oleville, alle 18-vuo­ti­aille eikä yli 60-vuotiaille.”

  http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/75576-rajoitus-h1n1-rokotteen-kaytolle-sveitsissa-sama-rokote-suomessa

  niin ja se pakolli­nen THL:n vas­taus tähän Sveit­si juttuun: 

  “Tämä on enem­mänkin poli­ti­ikkaa kuin lääketiedettä.”

  http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/75584-thl-hammastyi-rokoterajoituksesta-%E2%80%9Dlasten-asia-hyvin-erikoinen%E2%80%9D

  Kun nyt ajatel­laan jälkikä­teen koko sop­paa. Niin maal­likon päätelmät ovat:

  - Luot­ta­mus THL:ään heikkeni taas
  — Vale­htelu ja vähät­te­ly on viranomaisnormi
  — Kri­ti­ik­ki on kiel­let­ty ja voi joutua “vas­tu­useen”

  Luulen että lop­pu­peleis­sä kek­sitään se THL-vakio, eli suo­ma­lais­ten huonot geen­it narkolep­sian syyk­si. Tätähän sovel­letaan aina kun kansa reagoi THL-suosi­tuk­si­in väärin, mm. sairas­tu­mal­la tyypin 2 diabetekseen.

  Tam­pereen yliopis­to­han tes­taa suo­ma­laisil­la lap­sil­la rokot­tei­ta täyt­tä häkää, muis­taak­seni 10 miljoo­nan euron bisnes vuodessa. Odot­te­len kauhul­la mitä siel­lä vielä tulee tapahtumaan.

 77. Mika: “Sveitsin vira­nomais­ten mukaan rokotet­ta ei anneta raskaana oleville, alle 18-vuo­ti­aille eikä yli 60-vuotiaille.”

  Ja mitähän hyö­tyä sveit­siläisille oli tästä?
  Ja mitä hait­taa suo­ma­laisille oli siitä, että ei menetel­ty niinkuin Sveitsissä?
  Raskaana ole­vien nais­ten tai yli 60-vuo­ti­aiden ongelmista ei ole rapor­toitu eikä narkolep­siankaan syys­tä ole mitään tietoa. Väit­tävät Wikipedi­as­sa sitä geneettiseksi.
  Sama kos­kee pitkälti dia­betes­ta, mut­ta mitäs se tähän roko­tusasi­aan kuuluu?

 78. Lääketi­eteen his­to­ri­as­ta tiede­tään, että joskus hoito tai lääke tap­paa enem­män kuin itse tau­ti. Nykyaikaa läh­estyt­täessä lääkkeitä ja hoito­ja on enem­män tes­tat­tu ja tutkit­tu, ja sik­si ei vahinko­ja ole kovin usein sat­tunut. Silti 1900-luvun jälkipuoliskol­lakin on sat­tunut paho­ja käm­me­jä. Ei pidä tuu­dit­tau­tua uskoon, että nyt olemme niin taitavia ja vii­sai­ta, ettemme voisi tehdä virheitä.

 79. “Ja mitähän hyö­tyä sveit­siläisille oli tästä?”

  Vält­tivät tämän kohun ainakin. Kuolleisu­uskin oli pienem­pi vaik­ka sen pitäisi olla isom­pi. Tilas­to­m­atem­ati­ik­ka lakkaa kiin­nos­ta­mas­ta aina kun pitäisi kat­soa tämän rokotekam­pan­jan tuloksia.

  “Ja mitä hait­taa suo­ma­laisille oli siitä, että ei menetel­ty niinkuin Sveitsissä?”

  Tääl­lä on narkolep­si­ako­hu, ja roko­tuk­set on keskeytet­ty. Rokotev­as­taisu­us on lisääntynyt.

  “Raskaana ole­vien nais­ten tai yli 60-vuo­ti­aiden ongelmista ei ole rapor­toitu eikä narkolep­siankaan syys­tä ole mitään tietoa. ”

  Käsit­tääk­seni roko­tusten ajanko­htaan sat­tuvien narkolep­si­at­a­pausten lisään­tymi­nen on jopa tilas­tom­aakarien mielestä tilas­tol­lis­es­ti merkitsevä. 

  Se, että yhteyt­tä ei ole vielä voitu osoit­taa ei tarkoi­ta etteikö tuol­laista mah­dol­lisu­ut­ta ole.
  Eihän asi­aa ole taidet­tu vielä tutkiakaan.

  Pandemrix:istä on rapor­toitu jo testeis­sä neu­rol­o­gisia ongelmia joten testien tuloskaan ei
  oikein pois­sul­je sitä etteikö tuollaistakin
  neu­rol­o­gista ongel­maa voisi tulla.

  “Väit­tävät Wikipedi­as­sa sitä geneettiseksi.”

  Tai sit­ten se voi olla autoimmuunisairauskin:

  http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009–05/sumc-nia042809.php

 80. Ville
  “Lääketi­eteen his­to­ri­as­ta tiede­tään, että joskus hoito tai lääke tap­paa enem­män kuin itse tauti”

  Jep, mut­ta tiedämme myös että jotkut hoidot pelas­ta­vat 1000 henkeä ja samaan aikaan aiheut­ta­vat sivuoireita. 

  Esimerkik­si aivokirur­gia voi pelas­taa poti­laan hen­gen, mut­ta viedä huonol­la tuuril­la vaikka­pa näkökyvyn tai järjen. 

  Onko risti näkökyvyn menet­tämis­es­tä liian kova hin­ta elämästä? Ihmisiä on kuol­lut jopa ruti­inileikkauk­si­in. Pitäisikö kirur­gia sit­ten kieltää mah­dol­lis­ten riskien takia?

  Ongel­mak­si­han täm­möiset roko­tusasi­at tekee se, että toisin kuin aivokirur­gian tapauk­ses­sa, ei voi­da osoit­taa että roko­tus pelasti Tomi, Tim­on ja Esi­in hen­gen, voidaan vain osoit­taa että Min­na sai sivuoireita.

 81. Mika: “Ja mitä hait­taa suo­ma­laisille oli siitä, että ei menetel­ty niinkuin Sveitsissä?”
  Tääl­lä on narkolep­si­ako­hu, ja roko­tuk­set on keskeytet­ty. Rokotev­as­taisu­us on lisääntynyt.
  Raimo K: No, olisi voin­ut olla joka tapauksessa.
  “Raskaana ole­vien nais­ten tai yli 60-vuo­ti­aiden ongelmista ei ole rapor­toitu eikä narkolep­siankaan syys­tä ole mitään tietoa.”
  Mika: “Käsit­tääk­seni roko­tusten ajanko­htaan sat­tuvien narkolep­si­at­a­pausten lisään­tymi­nen on jopa tilas­tom­aakarien mielestä tilas­tol­lis­es­ti merkitsevä.”
  Raimo K: 3.000.000 rokotet­tua, 16 tapaus­ta — kuka­han sel­l­ainen tilas­toti­eteil­i­jä on joka pitää kor­re­laa­tio­ta tilas­tol­lis­sti merkitsevänä?
  Ja ajanko­h­ta ei ole roko­tusten ajanko­h­ta, vaan 1–2 kk myöhemmin.

  1. Jos tapausten määrä nousee viidestä viiteen­toista, jotain on tapah­tunut, ei mene Pois­son-ole­tuk­ses­ta muuten läpi. Mut­ta ajalli­nen yhteys on mon­een muuhunkin tapah­tu­maan. Näitä on löy­dyt­tävä vas­taa­va määrä muis­takin maista, ennen kuin riip­pu­vu­us rokot­teeseen näyt­täisi uskot­taval­ta. Ran­skas­sa on nyt kuulem­ma kuusi, mut­ta paljonko on normaalivuotena.

 82. Mika: “Tai sit­ten se voi olla autoimmuunisairauskin”.

  Mie­lenki­in­toinen link­ki: “1,800 peo­ple car­ry­ing the same HLA gene vari­ant. Of the group, 800 had nar­colep­sy, and the goal was to find what dif­fer­en­ti­at­ed these peo­ple from con­trol sub­jects. The team found that a spe­cif­ic vari­a­tion of a gene belong­ing to T cells.”
  Eli tii­mi havait­si, että osal­la ryh­mästä oli spe­sifinen vari­aa­tio geenistä, ja sit­ten tode­taan kylmästi, että onhan se autoim­muu­ni­sairaus, onhan, eikö olekin.
  Oikea vas­taus ilmeis­es­ti on sekä että — tiet­ty geeni­vari­aa­tio altistaa.

 83. Osmo on oike­as­sa, Pois­son jakau­mas­sa, jos­sa odotusar­vo vuo­den aikana on 5, 15 tapaus­ta tai enem­män tulee jotain suu­ru­us­lu­okkaa ker­ran 5 000 vuodessa, voi olla harvem­minkin. Ja nämä keis­sit ovat keväältä.

  Mitä muu­ta harv­inaista syksyl­lä ja talvel­la tapah­tui, joka voisi vaikut­taa? Näi­den harv­inais­ten tapah­tu­mien kar­toit­ta­mi­nen on ensim­mäi­nen vai­he tässä. Roko­tus on sikäli help­po maali, että se sopii ajal­lis­es­ti täysin. Yksi tärkeä kysymys on, onko rokot­ta­mat­to­mia ihmisiä tarpeek­si niin, että pois­son-ole­tuk­sen nojal­la heil­lä pitäisi olla ainakin yksi tapaus? Jos on riit­tävän paljon niin, että sieltä löy­tyy odotet­ta­va määrä narkolep­si­at­a­pauk­sia, niin tämä nos­taa rokot­teen “syyl­lisyy­den” toden­näköisyyt­tä jo todel­la rankasti. 

  Osmo var­maan tilas­toti­eteil­i­jänä osaisi sanoa, mut­ta pidän epä­to­den­näköisenä, että täl­laista ex post- ver­rokkiryh­mää onnis­tu­taan haal­i­maan kasaan. 

  Ja jos käykin ilmi, että narkolep­si­at­a­pauk­sia on nor­maalia selvästi enem­män myös rokot­ta­mat­tomis­sa, tämä melkein täysin kyl­lä todis­taa, ettei rokote ole syypää. 

  Täl­laisen aineis­ton keräämi­nen on vaikeaa ja aikaa vievää, mut­ta onnek­si piikkiä on annet­tu myös ruot­sis­sakin, ja ilmeis­es­ti vähem­män. Joten kyl­lä se toden­näköis­es­ti selviää.

 84. Mika:

  “Ja mitä hait­taa suo­ma­laisille oli siitä, että ei menetel­ty niinkuin Sveitsissä?”

  Tääl­lä on narkolep­si­ako­hu, ja roko­tuk­set on keskeytet­ty. Rokotev­as­taisu­us on lisääntynyt.

  Täl­lä perus­teel­la voisimme vain kieltää iltapäiväle­hdet. Mikä noin niin kuin muutenkaan ei ehkä olisi huono idea.

 85. Ei kai tämä ole mikään tilas­toti­eteelli­nen jut­tu. Jos löy­tyy yhteys rokot­teen ja nukah­tamisen välil­lä, niin mitä tekemistä sil­lä on tilas­to­m­atem­ati­ikan kanssa. Ei yhtään mikään.

 86. No, tuos­sa autoim­muu­ni-linkissä lukee, että narkolep­si­aa ilme­nee yhdessä tapauk­ses­sa 2000:sta. Suomes­sa pitäisi siis olla 2500 tapaus­ta, mut­ta niitä taitaa olla vajaat 500.
  Mitähän Pois­son (kuka lie­nee) tästä sanoisi?
  Itse sanois­in, että rokoteko­hu on innos­tanut las­ten­neu­rolo­ge­ja tekemään havaintoja.
  Odotan mie­lenki­in­nol­la ko. neu­rolo­gien tieteel­lisen artikke­lin ilmestymistä.

 87. Tiedemies: “Roko­tus on sikäli help­po maali, että se sopii ajal­lis­es­ti täysin.”

  Jaha, ja mikähän on “tiedemi­hen” mielestä narkolep­sian nor­maali ilmen­e­mi­sai­ka roko­tuk­sen jälkeen?

 88. Tyyp­il­liset autoim­muu­ni­sairaudet ovat yleen­sä nais­ten jut­tu­ja. Suhdeluku on n 1m/2n. Ei tule mieleen poikkeuksia.

  Vai­ikei tämä olekaan defin­i­ti­ivistä, suun­taa antavina nämä luvut ovat var­maan tiedossa.

  Tyyp­illi­nen autoim­muu­ni­tau­ti leimah­taa raskau­den jäl­keen. Tämäkin tren­di pitäisi olla hel­posti havaittavissa.

  On tietysti mah­dol­lista, että juuri tämä käyt­täy­tyykin toisin.

 89. Ville:

  Nykyaikaa läh­estyt­täessä lääkkeitä ja hoito­ja on enem­män tes­tat­tu ja tutkit­tu, ja sik­si ei vahinko­ja ole kovin usein sattunut.

  Väärin. Se että lääke ei tapa juuri koskaan ennen tau­tia on merk­ki siitä, että lääkkeitä käytetään liian kon­ser­vati­ivis­es­ti. Eli vahinko­ja tapah­tuu koko ajan toiseen suun­taan: liian vähän lääkekuolemia.

 90. J: “Täl­lä perus­teel­la voisimme vain kieltää iltapäivälehdet.”

  Mitäs niitä kieltämään, eihän niitä enää ole — vai alka­ako iltapäivä jos­sakin jo aamul­la klo 6?
  Nämä lehdet ilmestyvät jok­seenkin samaan aikaan kuin kaik­ki muutkin.

 91. spot­tu: Olen kanssasi samaa mieltä siitä, että olisi hienoa jos rokot­tei­den ja narkolep­si­at­a­pausten yhteys putkah­taisi automaat­tis­es­ti poti­lasti­eto­jär­jestelmän kaut­ta johonkin thl:n tietokan­taan, niin triv­i­aalil­ta kuin se kuu­lostaakin teknis­es­ti (et tai­da olla koskaan käyt­tänyt mitään kau­pal­lista potilastietojärjestelmää).

  Hait­tavaiku­tusil­moituk­ses­sa on kuitenkin nimet­tävä ja yhdis­tet­tävä hait­tavaiku­tuk­sen aiheut­ta­va lääke ja hait­tavaiku­tus. Olisiko sel­l­ainen siis tehtävä esimerkik­si jos rokot­teen saanut sairas­tuu reumaan? Entä jos vaik­ka kausi-influ­enssarokot­teen saanut saa sydän­in­fark­tin? Olisiko hait­tavaiku­tusil­moi­tus tehtävä myös kaik­ista muista lääke­valmis­teista, joi­ta sairas­tunut on saanut viimeisen vuo­den sisäl­lä? Jos esim. kausi-influ­enssarokot­teen ja vähänkään taval­lisem­pi­en sairauk­sien yhteyk­siä alet­taisi­in ilmoit­ta­maan, tulisi ilmoituk­sia aivan mah­do­ton määrä.

  Sen kyl­lä myön­nän, että tuo nyt­tem­min pal­jas­tunut epäi­lyn pimit­tämi­nen tekeil­lä olleen artikke­lin takia kuu­lostaa vähän arveluttavalta.

 92. mat­ti p, sin­ul­ta meni ilmeis­es­ti point­ti­ni ohi.

  Tieto siitä että diag­noose­ja on trendis­tä poikkea­va määrä on teknis­es­ti triv­i­aali kerätä jos asenne on kohdal­laan. Siitä huoli­mat­ta että pienessä maas­sa uni­häir­iöi­den hoito on kohtu­ullisen keskit­tynyt­tä, ei reagointinopeus täysin yllät­tävi­in ilmiöi­hin jois­sa data täy­tyy ensin aggre­goi­da voi mitenkään pär­jätä yksinker­taiselle semi­au­toma­ti­soidulle pros­es­sille jon­ka ain­oa tarkoi­tus on sytyt­tää punainen valo ja kom­mu­nikoi­da se vas­tu­uhenkilöille, ei tehdä johtopäätök­siä. IT-puolel­la tai vaik­ka kiin­teistön­huol­los­sa tämä on arkipäivää, mut­ta ilmeis­es­ti ter­vey­den­huol­los­sa ei.

 93. Tiedot Ruot­sista viit­taa­vat siihen, että rokote olisi syytön: narkolep­sia on yleistynyt selvästi, mut­ta näin on käynyt yhtäläis­es­ti sekä rokote­tu­il­la että rokot­ta­mat­tomil­la. Kyse on kuitenkin niin pienistä luvuista, että joudumme odot­ta­maan tieto­suo­ja­vatu­ute­tun kan­taa siihen, saako yhteyt­tä Suomes­sa tutkia. (Täl­laiset päätök­set pitäisi pystyä selvis­sä tapauk­sis­sa tekemään paris­sa päivässä)

  Espan­jan­tau­ti aiheut­ti aikanaan paljon narkolep­si­aa (uni­tau­ti). Tämä voi vielä pää­tyä siihenkin, että aiheut­ta­ja ei olekaan rokote vaan itse virus ja rokote itseasi­as­sa suo­jasi kansaa narkolepsialta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.