Iltapäivälehtien epidemiologiaa

Lähes kaik­ki suo­ma­lai­set tie­tä­vät, että, että sikainfluens­sa­ro­ko­te on sai­ras­tut­ta­nut tois­ta­kym­men­tä suo­ma­lais­ta las­ta nar­ko­lep­si­aan. Oli hir­vit­tä­vä vir­he rokot­taa kan­sa. Mitä havain­to­ja on tämän tueksi?

Fen­nos­kan­dias­sa oli lie­vä nar­ko­lep­sia epi­de­mia. Epi­de­mia pai­not­tui Suo­meen, mut­ta esiin­tyi lie­vem­pä­nä myös Ruot­sis­sa. Suo­mes­sa tapaus­ten mää­rä nousi nor­maa­lis­ta noin vii­des­tä vii­teen­tois­ta. Pääs­sä las­kien ero on Suo­mes­sa tilas­tol­li­ses­ti mer­kit­se­vä, Ruot­sis­sa ei tai­da olla.

Sama­na vuon­na 90 mil­joo­naa ihmis­tä eri puo­lil­la maa­il­maan roko­tet­tiin sikainfluens­saa vas­taan samal­la rokot­teel­la kuin Suo­mes­sa. Muu­al­la maa­il­mas­sa sen ei ole rapor­toi­tu aiheut­ta­neen nar­ko­lep­si­aa. Jos kysees­sä oli­si tilas­to­tie­teen perus­kurs­sin tent­ti, oikea vas­taus oli­si, ettei aineis­to edes viit­taa syy-yhtey­teen nar­ko­lep­sian ja rokot­teen välil­lä. Syy­tä pitäi­si etsiä jos­tain pai­kal­li­ses­ta teki­jäs­tä, joka on esiin­ty­nyt Suo­mes­sa ja rajoi­te­tus­ti Ruot­sis­sa, mut­ta ei muu­al­la maa­il­mas­sa. Tar­jok­kai­ta on pal­jon, mut­ta jokin pai­kal­li­nen virus­tau­ti tai hyön­teis­ten levit­tä­mä sai­raus oli­si hyvä ehdo­kas. Roko­tus ei oikein kel­paa, kos­ka rokot­ta­mi­nen ei rajoit­tu­nut Suo­meen ja Ruotsiin.

Rokot­ta­mi­nen on nyt kes­key­tet­ty ja se on oikea pää­tös, kos­ka teo­rias­sa syy-yhteys voi kui­ten­kin olla. Tilas­to­tie­teen syven­tä­vien opin­to­jen ten­tis­sä oikea vas­taus oli­si moni­mut­kai­sem­pi. Seli­tys nar­ko­lep­sian esiin­ty­mi­seen voi olla vain Suo­mes­sa voi olla mei­dän hyvis­sä tie­dos­tois­sam­me. Muu­al­le ei ole hok­sat­tu tut­kia näin har­vi­nais­ta sai­raut­ta. Tai sit­ten tääl­lä on jokin toi­nen altis­ta­va teki­jä, vaik­ka­pa har­vi­nai­nen gee­ni­pe­ri­mä, joka yhdes­sä rokot­teen kans­sa altis­taa nar­ko­lep­si­aan. Jokin muu teki­jä tar­vi­taan rokot­teen lisäk­si, kos­ka suo­ma­lai­sis­ta­kaan 99,999 pro­sent­tia ei rokot­tees­ta huo­li­mat­ta sai­ras­tu­nut. On pal­jon asioi­ta, jot­ka altis­ta­vat suu­rem­mal­la toden­nä­köi­syy­del­lä jopa kuo­le­mal­le. Esi­mer­kik­si se, ettei ota rokotetta.

Vaik­ka tuo yhteys oli­si, rokot­ta­mi­nen oli sil­ti perus­tel­tua. Muis­te­taan nyt kui­ten­kin, että nel­jä­kym­men­tä ihmis­tä kuo­li sikainfluens­saan. Vaik­ka roko­tus myö­häs­tyi, se sääs­ti toden­nä­köi­ses­ti aina­kin kym­me­niä ihmishenkiä.

Kun vaa­raa sikainfluens­sas­ta ei nyt ole, oli perus­tel­tua kes­keyt­tää rokot­ta­mi­nen. Jos  tau­ti tulee takai­sin, rokot­ta­mi­nen on syy­tä aloit­taa uudes­taan, vaik­ka sii­hen sisäl­tyi­si tuo pie­ni riski.

104 vastausta artikkeliin “Iltapäivälehtien epidemiologiaa”

 1. Eipä ole teks­tii­si pal­jon lisättävää.
  Pal­jon melua tyhjästä.
  Eikä roko­tus­kam­pan­ja mie­les­tä­ni oikeas­ti myö­häs­ty­nyt, kos­ka epi­de­mia estettiin.

 2. Niin, sen voi­si vie­lä lisä­tä, että olen luul­lut, että toi­mit­ta­jil­la oli­si jon­kin­lai­nen kou­lu­tus, mut­ta luu­lo ei ole tie­don väärti.

 3. Tääl­lä on käy­tet­ty käsit­tääk­se­ni eri tehos­te­ai­net­ta kuin muis­sa mais­sa. Ja nime­no­maan tehos­te­ai­net­ta epäil­lään nar­ko­lep­sian aiheuttajaksi.

  Muis­taak­se­ni Suo­mi sai kan­sain­vä­lis­tä­kin noot­tia ottaes­saan roko­tus­ten alku­vai­hees­sa tehos­te­ai­neen käyt­töön tie­täen, että se sitä ei ole kun­nol­la testattu.

 4. Jos neu­ro­lo­gi, yli­lää­kä­ri, ei ilta­päi­vä­leh­ti, sanoo, että nar­ko­lep­sia on alka­nut roko­tuk­sen jäl­keen, ja että “toden­nä­köi­syys sii­hen, että roko­te liit­tyy (ei siis ole vält­tä­mät­tä suo­ra­nai­nen syy) sikainfluens­sa rokot­tee­seen on luok­kaa 99 %:a”, niin onko täs­sä tilas­to­tie­de oikea meto­di ana­ly­soin­tiin? Ketä uskoa? Jos nar­ko­lep­sia on puh­jen­nut ‘välit­tö­mäs­ti’ roko­tuk­sen jäl­keen (Suo­mes­sa, Ruot­sis­sa) on kysy­mys kausa­li­tee­tis­tä (eikä enää vaan kor­re­laa­tios­ta). “Yhdys­val­lat eivät olleet hyväk­sy­neet tätä roko­tet­ta käy­tet­tä­väk­si.” Jokin syy kai sii­hen­kin on?
  Jos teh­tiin vää­rä arvio ja valit­tiin vää­rä roko­te, ei sen myön­tä­mi­nen ole moka. Vir­hei­tä sat­tuu ja vää­riä arvioi­ta teh­dään, se on arkipäivää.
  Kun on sanot­tu, että ihmi­siä kuo­lee influens­saan vuo­sit­tain joku jouk­ko, niin onko jotain tilas­toa, jos­ta näki­si onko vii­me­vuon­na kuol­lut enem­män kuin normaalisti?
  En kiis­tä sitä, ettei­kö roko­tus­pää­tös oli­si ollut oikea. Ja toden­nä­köi­syys altis­tu­mi­sel­le (?) on pie­ni. Mut­ta eivät nämä rokot­teet vaa­rat­to­mia ole (kun huo­no tuu­ri, eli ‘sopi­vat’ gee­nit ja ympä­ris­tö­te­ki­jät koh­dal­le sat­tuu), sekin oli­si muistettava.

 5. Kou­lu­ver­tauk­sia jat­kaak­se­ni, ris­ki­teo­rian ten­tis­sä voi­si vas­tauk­sek­si ehdot­taa rapor­toi­tu­mis­vii­vet­tä. Eihän asias­ta Suo­mes­sa­kaan ole ollut mikään haloo pääl­lä kuin vas­ta n. vii­kon. Sitä ennen tääl­lä­kään ei viral­li­ses­ti ongel­maa ollut olemassakaan.

 6. THL:ssa voi housut tutis­ta täl­lä hetkellä. 

  Vää­rä lää­ke vapi­naan tie­tys­ti on pimit­tää tie­toa, mut­ta niin­hän usein ihmi­set toimivat. 

  Minä olen eri miel­tä sii­tä, että muu­ta­man kymm­nen kuo­lin­ta­pauk­sen estä­mi­sek­si hyväk­sy­tään muu­ta­mien kym­me­nien las­ten vam­maut­ta­mi­nen lop­pue­lä­mäk­seen. Nar­ko­lep­sia on vaa­ral­li­nen ja kai­kin tavoin har­vi­nai­sen ikä­vä sai­raus kan­ta­jal­leen. Jos yhteys on, uhrit eivät jää tähän vii­teen­tois­ta. Suo­men sai­raa­lois­sa tut­ki­taan täl­lä het­kel­lä kym­me­niä oudos­ti nukah­te­le­via lapsia. 

  Vii­si­tois­ta on saa­nut var­man diagnoosin.

 7. Minua on koko kohun ajan vai­van­nut sama asia kuin Eli­naa­kin. Sak­san poliit­ti­nen eliit­ti sai sitä tois­ta roko­tet­ta, jos­sa Pan­dem­rixis­sä ole­vaa adju­tant­tia eikun adju­vant­tia ei ole. Hin­ta­ko oli syy­nä sii­hen, että Pan­dem­rix valit­tiin rah­vaal­le? Mik­sei täs­tä ole mitään mai­nin­to­ja nyt leh­dis­sä, kun asial­la kui­ten­kin spekuloidaan?

  Spie­gel Onli­ne Inter­na­tio­nal: Ger­mans Unhap­py with Alter­na­ti­ve Swi­ne Flu Vacci­ne for Politicians
  Time Onli­ne: In Ger­ma­ny, a Bet­ter Vacci­ne for Politicians?

 8. Kor­jaus: “Toden­nä­köi­syys sil­le, että nar­ko­lep­sia liit­tyy sikainfluens­sa­ro­kot­tee­seen on luok­kaa 99%.” (Tai­taa olla Luki­häi­riö, on näis­tä rokot­teis­ta itse­kin nuo­re­na saa­nut osansa…)

 9. Eli­na” Minä olen eri miel­tä sii­tä, että muu­ta­man kymm­nen kuo­lin­ta­pauk­sen estä­mi­sek­si hyväk­sy­tään muu­ta­mien kym­me­nien las­ten vam­maut­ta­mi­nen loppuelämäkseen.”

  Toi­saal­ta voi­daan esit­tää kysy­mys, mitä oli­si tapah­tu­nut jos rokot­tei­ta ei oli­si annet­tu? Mun kom­pe­tens­si ei rii­tä sen arvioi­mi­seen. Toi­saal­ta samat argu­men­tit sil­loin­kin esiin­tyi­si “Mik­si ihmi­siä ei roko­tet­tu ja sal­lit­tiin kymmenien/satojen/tuhansien ihmis­ten kuolla?

 10. Tyl­sis­ty­neen nykyih­mi­sen suu­ri salai­nen tavoi­te tai­taa olla pääs­tä teke­mään suu­ria, ras­kai­ta ja samal­la san­ka­ril­li­sia pää­tök­siä tyy­liin: estäm­me pan­de­mian. Täs­sä nii­tä nyt on tehty. 

  Tois­tai­sek­si siis 15 lap­sel­le on näh­tä­väs­ti saa­tu aikaan eli­ni­käi­nen toi­min­ta­ky­vyn ale­ne­ma. Tämän koh­kaa­mi­sen jäl­keen nämä lap­set elä­vät aikui­suu­ten­sa ja van­huu­ten­sa yhdes­sä tämän tau­din kanssa.

  Ei täs­sä vie­lä kan­na­ta ketään tuo­mi­ta mis­tään, mut­ta var­sin ärsyt­tä­vää on tuo kii­re kom­men­toi­maan suu­res­ta teh­tä­väs­tä ja sen vaa­ti­mis­ta vali­tet­ta­vis­ta, mut­ta jne uhreis­ta. Se ei kiinnosta/auta sai­ras­tu­nei­ta pät­kää­kään. Se oli­si ken­ties aut­ta­nut, että joku jos­sain oli­si ollut vähän huolellisempi/osaavampi.

  Ehkä seu­raa­val­la ker­ral­la, mut­ta nyt sai­ras­tu­neet ihmi­set ovat sil­loin­kin yhä sairaita.

  Ja anteek­si, jos tämä vai­kut­taa jon­kun mie­les­tä sosi­aa­li­por­nol­ta. Se ei ollut tarkoitukseni.

 11. Ilta­päi­vä­leh­det tah­ko­si­vat rahaa ja vei­vät sosi­aa­lis­ta kais­taa liet­so­mal­la sikainfluens­sa­pa­niik­kia sikainfluens­sas­ta. Nyt ne liet­so­vat sikainfluenssarokotepaniikkia.

  Ympä­ri men­nään. Ja ympä­ri. Ja ympäri.

 12. Kuin­kas mon­ta ihmis­tä kes­ki­mää­rin kuo­lee­kaan taval­li­seen kausi-influens­saan? Muis­te­len luke­nee­ni, että sikainfluens­san koh­dal­la luke­ma jäi nor­mi-influens­saa pie­nem­mäk­si. Tavis­pö­pö­jen osal­ta kuo­le­mia ei vain seu­ra­ta yhtä suu­rel­la mielenkiinnolla.

  Minus­ta­kin leh­dis­tön moraa­li ja ammat­ti­tai­to kai­pai­si­vat kohen­nus­ta. Epäi­le­mät­tä yksi syy sii­hen, että sika­lens­sus­ta niin pani­koi­tiin, oli leh­dis­tön tapa liet­soa pel­koa. Pai­ne­tul­la sanal­la näyt­tää ole­van voi­maa sil­loin­kin, kun jokai­nen tie­tää ettei ole kyse luo­tet­ta­vas­ta laa­tu­jul­kai­sus­ta. Nyt jäl­keen­päin onkin sit­ten hyvä kau­his­tel­la vaa­ral­lis­ta roko­tet­ta ja syyl­lis­tää sen hankkijia/antajia. Rai­vos­tut­ta­vaa, että tuol­lai­nen käy­tös myy niin hyvin (ei kai sitä muu­ten esiintyisi).

 13. quo­tet kuntoon…

  eli­na

  Minä olen eri miel­tä sii­tä, että muu­ta­man kymm­nen kuo­lin­ta­pauk­sen estä­mi­sek­si hyväk­sy­tään muu­ta­mien kym­me­nien las­ten vam­maut­ta­mi­nen loppuelämäkseen. 

  ihan var­mas­ti kaik­ki ovat sitä miel­tä, kos­ka kuka ajat­te­li­si lap­sia. Täl­lais­ta vaih­to­kaup­paa ei vain kukaan ole esit­tä­nyt­kään. Lue­han se alku­pe­räi­nen postaus.

  Toi­nen hyvä kysy­mys on, että mik­si lää­kä­rit eivät ole täy­tel­leet vaa­dit­tu­ja lomak­kei­ta. Näis­sä tilan­teis­sa pro­ses­si on ennal­ta mää­ri­tel­ty ja tark­ka, mut­ta maik­ka­rin uuti­sis­sa haas­ta­tel­tu las­ten­neu­ro­lo­gi ker­toi että “pape­ria nyt on muu­ten­kin pal­jon ja jokai­nen loma­ke on tur­ha” ja sit­ten ker­toi soi­tel­leen­sa “jol­le­kin thld­dä”. Uskon että housut tuti­see muu­al­la­kin kuin THL:ssä.

 14. Kun roko­te­kam­pan­ja alkoi, ei kukaan voi­nut olla tysin var­ma, mitä tapahtuu.

  Kui­ten­kin THL vää­ris­te­lee asioi­ta tahal­li­ses­ti jälkikäteen. 

  Ensin­nä­kin THL väit­tää, että nime­no­maan rokot­ta­mi­nen esti pan­de­mian. Kui­ten­kaan Puo­las­sa ja Viros­sa, jois­sa ei roko­tet­tu ketään, ei ollut Suo­mea kum­mal­li­sem­paa epi­de­mi­aa. Mik­si siis väi­te­tään, että juu­ri rokot­ta­mi­nen esti pandemian?

  Toi­sek­seen, viik­ko sen jäl­keen, kun mas­so­ja alet­tiin rokot­taa, oli epi­de­mia lähes kadon­nut. Tämän­kin THL sanoi ole­van roko­tus­ten ansio­ta, vaik­ka tätä ennen sanot­tiin, että kes­tää kak­si viik­koa saa­da immuniteetti.

  Oli­si muka­vaa saa­da myös jon­kin­lais­ta tie­toa, oli­ko nämä sikainfluens­saan kuol­leet 40 ihmis­tä jo roko­tet­tu. Toi­sek­seen, oli­si kiva tie­tää hei­dän perus­kun­to. Nyky­ään kai­kil­le diag­no­soi­daan kuo­lin­syy ts. kukaan ei kuo­le vain vanhuuteen…
  Käsit­tääk­se­ni 1 täy­sin ter­ve kuo­li tähän tautiin.

 15. Ricca­do

  “Yhdys­val­lat eivät olleet hyväk­sy­neet tätä roko­tet­ta käy­tet­tä­väk­si.” Jokin syy kai sii­hen­kin on?

  on, se ei sopi­nut jon­kun int­res­sei­hin. Yhdys­val­ta­lai­nen lää­ke­lob­by on nimit­täin niin voi­ma­kas ja kai­ken sään­te­lyn tai lain­sää­dän­nön ulot­tu­mat­to­mis­sa, että sii­tä hyväk­sy­tään­kö vai hylä­tään­kö joku lää­ke siel­lä ei kan­na­ta pitää minään perus­tee­na mihin­kään suun­taan lääk­keen tur­val­li­suu­des­ta tai vaarallisuudesta.

 16. Eli­na: “Tääl­lä on käy­tet­ty käsit­tääk­se­ni eri tehos­te­ai­net­ta kuin muis­sa mais­sa. Ja nime­no­maan tehos­te­ai­net­ta epäil­lään nar­ko­lep­sian aiheuttajaksi.”

  Katin kon­tit. “Käsit­tääk­se­ni”???
  Sitä skva­lii­nia on käy­tet­ty iät ja ajat ja Pan­dem­rix on saman­lais­ta kaik­kial­la. Vas­taa­vaa hain­mak­sa­uu­tet­ta saa kap­se­lei­na ter­veys­kau­pois­ta ja se on NIIN ter­veel­lis­tä. Ja ihmi­nen itse­kin tuot­taa sitä.

 17. Ricca­do: “Jos nar­ko­lep­sia on puh­jen­nut ‘välit­tö­mäs­ti’ roko­tuk­sen jäl­keen (Suo­mes­sa, Ruot­sis­sa) on kysy­mys kausa­li­tee­tis­tä (eikä enää vaan korrelaatiosta).”

  Ajal­li­nen yhteys ei todis­ta mitään kausa­li­tee­tis­ta. ´Post hoc ergo prop­ter hoc´ on vir­he­pää­tel­mä. Kausa­li­teet­ti on syy-yhteys — meka­nis­mi täy­tyy tietää.

 18. Eni­ten huo­les­tut­taa ylei­sen roko­tus­kiel­tei­syy­den kas­vu, jol­la on kama­lat seu­rauk­set, kun saam­me takai­sin sel­lai­set luon­non­mu­kai­set sai­rau­det kuten tuh­ka­ro­kon ja kurkkumädän.

 19. Sini­vih­reä: “Tois­tai­sek­si siis 15 lap­sel­le on näh­tä­väs­ti saa­tu aikaan eli­ni­käi­nen toi­min­ta­ky­vyn ale­ne­ma. Tämän koh­kaa­mi­sen jäl­keen nämä lap­set elä­vät aikui­suu­ten­sa ja van­huu­ten­sa yhdes­sä tämän tau­din kanssa.”

  Vai että eli­ni­käi­nen? Kukas sem­moi­sen on saa­nut? Eipä ole rapor­toi­tu eli­ni­käi­sis­tä, kun ovat parantuneet.

 20. Vain puo­let suo­ma­lai­sis­ta on otta­nut rokotteen. 

  Sil­lä ei kan­sa­kun­nan tasol­la este­tä epi­de­mi­aa, vaan kor­kein­taan lie­ven­ne­tään sitä. Sitä pait­si epi­de­mian huip­pu oli jo pääl­lä, kun roko­tuk­set alkoi­vat ja immu­ni­tee­tin muo­dos­tu­mi­nen kes­tää kak­si viikkoa. 

  Virus osoit­tau­tui pal­jon huo­nom­min tart­tu­vak­si kuin oli arvioi­tu. Sik­si tapauk­set jäi­vät vähiin, roko­tuk­sel­la ei ollut sii­nä juu­ri­kaan osuut­ta. Tätä vain THL ei myön­nä, kos­ka toki he puo­lus­ta­vat vii­mei­seen mie­heen ratkaisujaan. 

  Toden­nä­köi­ses­ti emme estä­neet kym­me­niä kuo­le­mia kuten Osmo arve­lee. S‑influenssaan kuo­li vain perus­sai­rauk­sis­ta kär­si­viä hen­ki­löi­tä muis­taak­se­ni kah­ta poik­keus­ta lukuun otta­mat­ta. Sal­do oli siis suun­nil­leen sama kuin tavan­omai­sen kausi-influens­sa yhteydessä. 

  Mikä­li alun perin täy­sin ter­vei­den las­ten nar­ko­lep­sia­ta­pauk­set ovat hin­ta sii­tä, että muu­ta­ma heik­ko­kun­toi­nen aikui­nen oli­si kuol­lut rokot­ta­mat­to­muu­den seu­rauk­se­na, niin kii­tos minul­le aina­kin tämä jäl­kim­mäi­nen seu­raus toi­sin kuin Osmolle. 

  Vai käsi­tän­kö nyt aloi­tuk­sen joten­kin vää­rin, kuten Tuo­mas S. vihjasi?

  Tie­ten­kään THL:ssa ei ollut mitään salat­tua tie­toa, mitä tuli­si tapah­tu­maan ja roko­tus­pää­tös sinän­sä on voi­nut olla perus­tel­tua. Sen sijaan tes­taa­mat­to­man tehos­te­ai­neen käyt­töön­ot­to oli vastuutonta.

 21. OS: Mikä on tilas­to­tie­tei­li­jän kou­lu­tus lää­ke­tie­teel­li­seen analyysiin?

  Itse jätin otta­mat­ta rokot­teen lähin­nä ylei­ses­tä epä­luu­los­ta panii­kin liet­son­taan ja kos­ka ainoat tie­dot mitä itse rokot­tees­ta oli tar­jol­la oli vain folio­hat­tuo­sas­ton tarjoamaa.

  Tulin vie­lä heit­tä­neek­si kave­ril­le vit­sil­lä par­haan sika­pa­nii­kin aikaan, kun muu­ta­mat kuol­leet oli­vat saa­neet roko­tuk­sen n. viik­koa ennen hengenlähtöä.

  Roko­te­kamp­pan­ja on kokoo­mus­ju­gen­din sala­juo­ni hei­kon ainek­sen eli­mi­noi­mi­sek­si kan­sal­li­ses­ta geenipoolista”

 22. Ilmiös­tä kan­nat­tai­si nyt tut­ki­mus­mie­les­sä yrit­tää ottaa Suo­mes­sa kaik­ki hyö­ty irti sii­nä toi­vos­sa että se myö­hem­min joh­tai­si tulos­ten kaupallistamiseen.

  Autoim­muu­ni­sai­rauk­sien ja sel­lai­sik­si vah­vas­ti epäil­ty­jen tehos­tu­nees­sa hoi­dos­sa oli­si mer­kit­tä­vä mah­dol­li­suus paran­taa oleel­li­ses­ti ihmis­ten elä­män­laa­tua eli val­ta­va liiketoimintapotentiaali.

 23. Lues­ke­lin vähän aikaa sit­ten atlan­tin pääl­lä hii­li­diok­si­dia pääs­tel­les­sä­ni Daniel Gard­ne­rin “The Science of Fear” nimi­sen opuk­sen. Ihan viih­dyt­tä­vä. Liit­tyy aihee­seen, eli sii­hen miten ihmis­ten pelot ja media muo­dos­ta­vat takai­sin­kyt­ken­nän joka pak­kaa diver­goi­maan jon­kin aikaa. Ja diver­goi riip­pu­mat­ta sii­tä onko aihetta.

 24. Seu­ra­sin sikaflun­saan meneh­ty­nei­tä ja uhrien kuvauk­sia tilanne.fi sivus­ton pys­tyt­tä­mäs­tä pal­ve­lus­ta. Uhrin ark­ki­tyyp­pi oli 75 vuo­tias van­hus, joka oli pit­kään ollut vuo­de­po­ti­laa­na jne. Herää epäi­lys, että oli­ko sikainfluens­sa edes rat­kai­se­va kuolinsyy.

  Itse en otta­nut roko­tet­ta ja olin tal­ven ter­ve kuin puk­ki. Tyt­tä­re­ni roko­tet­tiin ja hänel­lä oli sen jäl­keen mon­ta, elä­män­sä pahin­ta fluns­sa­jak­soa eikä hän ollut toi­pua ollenkaan.

 25. Osmo:

  Toi­saal­ta Viroa saat­toi suo­ja­ta se, että kaik­ki naa­pu­ri­maat rokottivat.

  Tämä on toki mah­dol­lis­ta. Jos hypo­tee­si on tot­ta, niin sama pätee var­maan myös Suomeen?

  En nyt tar­koi­ta, että täl­lä perus­teel­la olis pitä­nyt jät­tää rokot­ta­mat­ta, kos­ka minus­ta mui­den­kin val­tioi­den kan­sa­lai­sis­ten hyvin­voin­nis­ta pitää kan­taa huol­ta. Kes­kus­te­lu menee kui­ten­kin aika­lail­la eri taval­la, jos huo­ma­taan, että rokot­ta­mi­nen ei ollut suo­ma­lais­ten etu­jen mukaista.

 26. Jok­kis kysyy:

  Oli­si muka­vaa saa­da myös jon­kin­lais­ta tie­toa, oli­ko nämä sikainfluens­saan kuol­leet 40 ihmis­tä jo roko­tet­tu. Toi­sek­seen, oli­si kiva tie­tää hei­dän peruskunto.

  THL:n sivuil­ta löy­tyy tie­to, että 44:stä tode­tus­ta H1N1-kuol­lees­ta 40:llä oli perus­tau­ti. Sen sijaan sitä tie­toa, kuin­ka moni vai­na­ja oli saa­nut roko­tuk­sen, en löy­tä­nyt, mitä ihmet­te­len. Olen var­ma että myös THL:ää on kiin­nos­ta­nut se, miten teho­kas roko­te oli, mut­ta sitä tie­toa ei julkaistu.

 27. Epäi­le­mät­tä yksi syy sii­hen, että sika­lens­sus­ta niin pani­koi­tiin, oli leh­dis­tön tapa liet­soa pel­koa. Pai­ne­tul­la sanal­la näyt­tää ole­van voi­maa sil­loin­kin, kun jokai­nen tie­tää ettei ole kyse luo­tet­ta­vas­ta laatujulkaisusta”

  Mah­toi­ko leh­dis­tö olla täs­sä ihan oma­toi­mi­ses­ti paniik­kia liet­so­mas­sa vain menek­kiä edis­tääk­seen vai sai­ko se taus­ta­tu­kea ellei suo­ras­taan lisää vet­tä myl­lyyn jostain?

 28. No joo — täy­tyy myön­tää, että en ole seu­ran­nut ilta­päi­vä­leh­tiä kovin tark­kaan täs­sä asias­sa. Kun kir­joi­te­taan, että 14-vuo­tias oli nuk­ku­nut roko­tuk­sen saa­tu­aan koko­nai­sen ilta­päi­vän, syn­tyi kyl­lä kysy­mys sii­tä, mitä muu­ta oli otet­tu, kuin rokotus.
  Wiki­pe­dias­sa sano­taan Pan­dem­rixin koh­dal­la, että “The reports concern children aged 12–16 years whe­re symp­toms com­pa­tible with narco­lep­sy, diag­no­sed after tho­rough medical inves­ti­ga­tion, have occur­red one to two months after vaccination.”
  Eli ei mitään välit­tö­mäs­ti. Ja nar­ko­lep­sian totea­mi­nen vaa­tii kun­non tes­te­jä (poly­som­no­gram tai MSLT), ei sitä ihan “tos­ta vaan” vas­taa­no­tol­la näe.

 29. Emme tie­dä oireis­ton pysy­vyy­des­tä mitään, emme edes sitä, onko kysees­sä nar­ko­lep­sia, vai vain sen kans­sa saman­kal­tai­nen oireyhtymä.

 30. Ilta­päi­vä­leh­tien myyn­ti perus­tuu sek­siin ja ihmis­ten pelot­te­luun. Paras­ta vie­lä jos ne saa yhdistettyä.

  Suu­rim­pia uhkia luki­joil­le ovat yli­pai­no ja alko­ho­li, mut­ta eipä tai­da leh­ti pal­jon myy­dä jos joka päi­vä on löö­pis­sä mon­ta­ko sataa tänään kuo­li vii­naan ja läskiin.

 31. Olen ymmär­tä­nyt, että jos adju­vant­ti on täs­sä syy­pää, kyse on sii­tä että se käyn­nis­tää immuu­ni­jär­jes­tel­män, eli toi­mii juu­ri niin kuin on tar­koi­tet­tu­kin. Mut­ta immuu­ni­puo­lus­tus käyn­nis­tyy tie­tys­ti myös sikainfluenssasta.

  Vaik­ka roko­te oli­si aiheut­ta­nut muu­ta­man yli­mää­räi­sen nar­ko­lep­sia­ta­pauk­sen, on vai­kea uskoa että sitä saa­tai­siin kos­kaan selville.

  http://www.tiede.fi/blog/2010/08/22/aiheuttaako-sikainfluenssa-narkolepsiaa/

 32. Voi kyy­nel.

  Mon­ta­ko las­ta roko­tet­tiin? 250 000? (sano­kaa nyt, en tie­dä oike­aa lukua) Ja kym­men­kun­ta — ollaan vie­lä pes­si­mis­ti­sem­piä, ja sano­taan, että 25 — sai­ras­tui nar­ko­lep­si­aan. Moni­ko oli­si kuol­lut ilman rokot­tei­ta? Mis­tä se luku tie­det­tiin ennen rokotekampanjaa? 

  Ei sii­nä mitään, jäte­tään rokot­ta­mat­ta. Muis­tan 80-luvul­ta “hys­te­rian”, kun polio­ro­kot­tei­ta jaet­tiin. Mik­si sil­loin ei nous­sut täl­lais­ta kohua, kun saman­kal­tai­nen ris­ki otet­tiin. Tai iso­rok­ko­ro­ko­tuk­sis­ta. Tai rotavirusrokotteesta?

  1. Aika­naan oli­si perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri­nä jou­tu­nut teke­mään pää­tök­sen iso­rok­ko­ro­ko­tuk­ses­ta, jos maa­il­ma oli­si men­nyt sii­hen suun­taan. Roko­te oli van­hen­tu­nut­ta ja huo­noa. Noin 300 oli­si kuol­lut, mut­ta epi­de­mia oli­si esty­nyt. Oli­sin ilman muu­ta päät­tä­nyt rokot­taa kaik­ki, mut­ta onnek­si ei tarvinnut.

 33. Tuo Eli­nan point­ti voi olla tot­ta. Kum­ma kun THL:n edus­ta­ja eiu täs­tä mai­nin­nut mitään radiossa. 

  Tehos­te­ai­neel­lis­ta roko­tet­ta on käy­tet­ty muu­al­la­kin kuin Suo­mes­sa, tehos­te­ai­ne yksi­nään ei kel­paa seli­tyk­sek­si. Sisäl­tää­kö tuo Osmon 90 mil­joo­naa roko­tet­tua kaik­ki sikainfluens­sa­ro­kot­teen saa­neet vai vain tämän nimen­omai­sen rokot­teen (Pandre­mix) saaneet?

  Toi­saal­ta voi­daan esit­tää kysy­mys, mitä oli­si tapah­tu­nut jos rokot­tei­ta ei oli­si annet­tu? Mun kom­pe­tens­si ei rii­tä sen arvioi­mi­seen. Toi­saal­ta samat argu­men­tit sil­loin­kin esiin­tyi­si “Mik­si ihmi­siä ei roko­tet­tu ja sal­lit­tiin kymmenien/satojen/tuhansien ihmis­ten kuolla? 

  Täs­sä on sel­lai­nen logiik­ka, että jos tau­ti tap­paa niin se on huo­noa onnea ja tau­din syy. Jos taas roko­te aiheut­taa jotain ikä­vää, niin vika on roko­tus­pää­tök­sen teki­jäs­sä. Sik­si monen on ihan mah­do­ton kyl­mäs­ti las­kea ris­kiar­vio­ta, vaan pelis­sä on tun­teet: tau­ti tulee jos tulee, mut­ta roko­tuk­sen saa­dak­seen täy­tyy toi­mia ja luot­taa sen ole­van hyväksi.

  Oli­si muka­vaa saa­da myös jon­kin­lais­ta tie­toa, oli­ko nämä sikainfluens­saan kuol­leet 40 ihmis­tä jo roko­tet­tu. Toi­sek­seen, oli­si kiva tie­tää hei­dän perus­kun­to. Nyky­ään kai­kil­le diag­no­soi­daan kuo­lin­syy ts. kukaan ei kuo­le vain vanhuuteen…
  Käsit­tääk­se­ni 1 täy­sin ter­ve kuo­li tähän tautiin. 

  Oli­si myös kiva tie­tää, oli­si­vat­ko näil­lä lap­sil­la, joil­le nar­ko­lep­sia puh­ke­si, nar­ko­lep­sia puh­jen­nut joka tapauk­ses­sa, mut­ta vähän myö­hem­min. Vali­tet­ta­vas­ti ihmi­nen elää vain ker­ran eivät­kä tois­to­ko­keet onnistu.

 34. Virus osoit­tau­tui pal­jon huo­nom­min tart­tu­vak­si kuin oli arvioi­tu. Sik­si tapauk­set jäi­vät vähiin, roko­tuk­sel­la ei ollut sii­nä juu­ri­kaan osuutta. 

  En tie­dä ylei­ses­ti, mut­ta pai­kal­li­sel­la tasol­la roko­tuk­sel­la tun­tui­si olleen vai­ku­tus­ta. Lap­sen päi­vä­ko­dil­le tuli ensim­mäi­nen tau­ti­ta­paus, kun ris­ki­ryh­mät, kaik­ki alle kol­me­vuo­ti­aat oli roko­tet­tu eikä tau­ti sii­tä läh­te­nyt leviä­mään. Pari viik­koa aiem­min oli muu­ta­man kilo­met­rin pääs­sä ollut puo­li kou­lua sairastamassa.

 35. MSLT on lähin­nä tar­kem­pi klii­ni­nen sil­mä (“Nuk­kuuk se oikees­ti tosi­aan heti?”), ei mikään defi­ni­tii­vi­nen mit­ta­ri kyl­lä tai ei vas­tauk­si­neen. Sekin on gra­dee­rat­tu ja asteik­ko on liu­ku­va ja sopimuksenvarainen.

  Likvo­rin hypo­rek­sii­ni­pi­toi­suut­ta mää­ri­te­tään, mut­ta tie­tä­mä­ni mukaan sen­si­tii­vi­syys ja spe­si­fi­syys eivät mitään hui­kei­ta ole.

 36. Soi­nin­vaa­ra: “Toi­saal­ta Viroa saat­toi suo­ja­ta se, että kaik­ki naa­pu­ri­maat rokottivat.”

  Käsit­tääk­se­ni Venä­jä ei rokot­ta­nut, tai jos rokot­ti, niin satun­nai­ses­ti pii­kin sai ns. eliitti…

  Mut­ta Puo­laa ei aina­kaan suo­jan­nut naa­pu­ri­mai­den roko­tuk­set. Sak­sas­sa roko­tuk­sen otti 15% ihmi­sis­tä, Val­ko-venä­jäl­lä ei var­mas­ti sen­kään ver­taa. Tus­kin Lukas­hen­ka raho­jaan tuol­lai­seen oli­si tuhlannut.

  Mie­les­tä­ni oikea pää­tel­mä jäl­ki­kä­teen on, että influens­sa oli lie­vä. Mik­sei THL voi myön­tää sitä? Kukaan ei siis voi­nut etu­kä­teen tie­tää sitä, mut­ta osoit­tai­si jon­kin­lais­ta rehel­li­syyt­tä, että jäl­keen­päin myön­net­täi­siin, että rokot­ta­mi­nen tai­si olla tur­haa, jopa haitallista.

 37. Suo­men­kie­li­sen Wiki­pe­dian mukaan: “Tark­kaa syy­tä nar­ko­lep­sian syn­tyyn ei tie­de­tä. Nyky­kä­si­tyk­sen mukaan oireet selit­ty­vät mer­kit­tä­vil­tä osin aivo­jen yhden välit­tä­jä­ai­neen (orek­sii­ni-/hy­po­kre­tii­ni­jär­jes­tel­män) toi­min­nan heikkenemisellä.”
  Voi­ko jol­la­kin rokot­teen sisäl­tä­mäl­lä aineel­la yleen­sä­kään olla tämän­ta­pai­sia vai­ku­tuk­sia 1–2 kk kulut­tua — kun ne ovat ajat sit­ten pois­tu­neet eli­mis­tös­tä (pait­si tie­tys­ti ne, joi­ta eli­mis­tö itse tuottaa)?
  Ja 1–2 kk on aika pit­kä aika, sii­nä voi tapah­tua vaik­ka mitä. On tosi­aan voi­tu ottaa muu­ta­kin kuin rokote.

 38. eggo

  Eni­ten huo­les­tut­taa ylei­sen roko­tus­kiel­tei­syy­den kas­vu, jol­la on kama­lat seu­rauk­set, kun saam­me takai­sin sel­lai­set luon­non­mu­kai­set sai­rau­det kuten tuh­ka­ro­kon ja kurkkumädän. 

  Näin­pä. tai polio tai iso­rok­ko, any­one? täs­sä vou­hot­ta­mi­ses­sa on se huo­no puo­li että kaik­ki puo­li­va­loil­la kul­ke­vien sala­liit­to­teo­ree­tik­ko­jen roko­tusin­fot yms. ins­tans­sit saa­vat lisää vet­tä myllyyn.

 39. Mitä­hän sitä teh­dään noil­le kai­kil­le muo­vi­sil­le suo­ja­mas­keil­le, joi­ta on mon­ta laa­ti­kol­lis­ta avaa­mat­to­mi­na? Nii­tä oli tar­koi­tus kaik­kien pitää. Kuu­me­sai­rait­ten oli mää­rä kul­kea eri ovis­ta­kin, mut­ta koko jut­tu unoh­det­tiin nopeas­ti käytännössä.

  Kyl­lä täs­sä näyt­täi­si lööp­pien pel­ko jäl­leen sanel­leen teat­te­rin sisällön.

 40. Rai­mo K:

  Voi­ko jol­la­kin rokot­teen sisäl­tä­mäl­lä aineel­la yleen­sä­kään olla tämän­ta­pai­sia vai­ku­tuk­sia 1–2 kk kulut­tua – kun ne ovat ajat sit­ten pois­tu­neet eli­mis­tös­tä (pait­si tie­tys­ti ne, joi­ta eli­mis­tö itse tuottaa)?
  Ja 1–2 kk on aika pit­kä aika, sii­nä voi tapah­tua vaik­ka mitä. On tosi­aan voi­tu ottaa muu­ta­kin kuin rokote.”

  Voi­si kai aja­tel­la että immuu­ni­jär­jes­tel­män käyn­nis­ty­mi­nen infek­tion itsen­sä tai rokot­teen tai sen sisäl­tä­män adju­van­tin ansios­ta saa aikaan nar­ko­lep­sial­le altis­ta­van tuleh­duk­sen joil­la­kin hen­ki­löil­lä joil­la on tiet­ty kudostyyppi.

  Mut­ta onko todel­la kai­kis­sa muis­sa mais­sa kuin Suo­mes­sa niin sur­keat seu­ran­ta­jär­jes­tel­mät, että tätä yhteyt­tä ei löy­dy? Seu­ran­nan puu­te oli IL:n mukaan yksi mei­dän vir­heis­tä, mut­ta oli­ko nyt huo­no täs­sä­kin asias­sa maa­il­man paras?

 41. Vai että eli­ni­käi­nen? Kukas sem­moi­sen on saa­nut? Eipä ole rapor­toi­tu eli­ni­käi­sis­tä, kun ovat parantuneet.”

  -Nar­ko­lep­sia on kehi­tyt­ty­ään paran­tu­ma­ton tila, mut­ta ei vai­ku­ta eli­ni­kään. Eten­kin han­ka­la­oi­rei­se­na nar­ko­lep­sia on joka­päi­väi­sen elä­män kan­nal­ta hyvin­kin kiusallinen. 

  http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00399

  THL on omal­la käy­tök­sel­lään saa­nut aikaan nykyi­sen kovan kri­tii­kin. Pai­nos­tus oli aivan ainut­laa­tuis­ta. Se, että esit­tää kovaa pai­nos­tus­ta, aset­taa kovia vaa­ti­muk­sia myös pai­nos­ta­jal­le ja tämän osaamiselle. 

  Nyt näyt­tää sil­tä, että mais­sa jois­sa rokot­tei­ta ei ole otet­tu, ei ole ollut sen kum­mem­paa epi­de­mi­aa (mai­nit­tu Sak­sa). Itse tau­ti­kaan ei ole ollut ilmei­ses­ti järin voimallinen. 

  Toi­saal­ta Suo­mes­sa näyt­tää sil­tä, että tääl­lä roko­tuk­sil­la on saa­tu aikaan vahin­koa ja niin, että vahin­got ovat suu­rem­pia kuin poten­ti­aa­li­nen vahin­ko rokot­ta­mat­ta jättämisestä. 

  Itse otan pää­sään­töi­ses­ti rokot­teet, lap­sem­me sai­vat sika­ro­kot­teen jne. En siis ole peri­aat­teel­li­ses­ti roko­tuk­sia vas­taan — päin­vas­toin. Ymmär­rän myös, että vir­hei­tä sat­tuu ja ärsyyn­nyn hel­pos­ti jäl­ki­vii­sau­des­ta. Täs­sä nyt vain toi­mit­tiin mie­les­tä­ni huti­loi­den ja otet­tiin tar­peet­to­mia ris­keä, jot­ka nyt näyt­täi­si­vät rea­li­soi­tu­van ja jot­ka vahin­goik­si muu­tut­tu­aan yri­te­tään puhua pois veto­mal­la poten­ti­aa­li­siin raa­ma­tul­li­siin maailmanlopunskenaarioihin.

 42. Oli “syyl­li­nen” nar­ko­lep­si­aan roko­te, itse s‑influenssa, jokin muu x‑factor tai nii­den yhdis­tel­mä, niin kai­ken maa­il­man Toh­to­ri Tolo­set saa­vat joka tapuk­ses­sa vet­tä myl­lyyn­sä ja luot­ta­mus viral­li­siin tutkimustuloksiin/suosituksiin järk­kyy. Vaik­ka rokot­teel­la ei oli­si mitään kausaa­lis­ta suh­det­ta nar­ko­lep­sian puh­kea­mi­seen, niin kan­san syvim­mät rivit muis­ta­vat vain ilta­päi­vä­leh­tien löö­pit kirk­kaas­ti mie­lis­sään. Surullista.

 43. Mar­ko Hami­lo: “Voi­si kai aja­tel­la että immuu­ni­jär­jes­tel­män käyn­nis­ty­mi­nen infek­tion itsen­sä tai rokot­teen tai sen sisäl­tä­män adju­van­tin ansios­ta saa aikaan nar­ko­lep­sial­le altis­ta­van tuleh­duk­sen joil­la­kin hen­ki­löil­lä joil­la on tiet­ty kudostyyppi.”

  Voi­si kai — mut­ta tuleh­duk­sis­ta ei ole ollut mitään juttua.

 44. Riit­ta ker­too paik­ka­kun­tan­sa tilanteesta: 

  Pari viik­koa aiem­min oli muu­ta­man kilo­met­rin pääs­sä ollut puo­li kou­lua sairastamassa.

  Mitä­pä tuosta? 

  Usein­kin mel­kein puo­li kou­lua sai­ras­taa, kun on ärhäk­kä vat­sa­tau­ti tai kausi-influens­sa liik­keel­lä. Ei mas­sa­ro­ko­tuk­sia huo­nos­ti tes­ta­tul­la rokot­teel­la täl­lä argu­men­til­la voi puolustaa. 

  Roko­tuk­set aloi­tet­tiin suun­nil­leen nii­hin aikoi­hin, kun oli jo tie­dos­sa, että sika ei kovin hel­pos­ti tar­tu ja on äärim­mäi­sen har­voin letaali. 

  Jat­ku­vas­ti pal­jas­tuu puut­tei­ta koko prosessissa.

  Mut­ta en kuu­lu Mar­ko Hami­lon mai­nit­se­miin mär­kiin unek­si­joi­hin. Toi­von toti­ses­ti, että kysees­sä on vää­rä hälytys. 

  Nyt on tie­tys­ti huo­mat­ta­va, että nii­tä hys­tee­ri­siä van­hem­pia riit­tää, jot­ka kii­kut­ta­vat lap­sen­sa tut­ki­muk­siin, kun tämä nukah­taa ilta yhden­tois­ta aikaan soh­val­le niin kovin kum­mal­li­ses­ti. Sik­si hom­ma on leväh­tä­nyt net­ti­kes­kus­te­luis­sa ja ilta­päi­vä­leh­dis­sä jo suun­nil­leen pandemiaksi. 

  Var­si­nais­ten diag­noo­sien mää­rä ei toti­ses­ti vie­lä ole hälyt­tä­vä. Mut­ta tois­tan nyt itseä­ni: kun ei ole mitään tie­toa, vähen­si­kö rokot­ta­mi­nen influens­sa­kuo­le­mia, niin taval­laan yksi­kin alun perin ter­veen lap­sen nar­ko­lep­sia on liikaa.

 45. Mat­ti Apu­nen, jol­la muu­ten on makuu­ni ihan lii­an pro­pa­gan­dis­ti­nen tapa puhua ja kir­joit­taa, sanoi kui­ten­kin leh­dis­tön roo­lis­ta osu­vas­ti suu­rin pir­tein: “Asian­tun­ti­joil­la on tapan hauk­kua leh­tiä vir­heis­tä tai lii­as­ta polee­mi­suu­des­ta. Jos medi­aa uudis­tet­tai­siin käsi­tyk­sen perus­tel­la, koh­ta siel­lä eivät puhui­si kuin asian­tun­ti­jat, joi­ta muut eivät ymmärtäisi.”

  Hän on tosin myös väit­tä­nyt, että mar­ke­teis­sa on sata met­riä pel­kää pal­loe­da­mia ja että Suo­mes­sa hau­ku­taan rik­kai­ta ihan tolkuttomasti.

 46. Täs­sä on myös poti­las­va­hin­ko­lain ja val­tion vahin­gon­kor­vaus­vas­tuun näkö­kul­mas­ta aja­tel­ta­vaa. Kuka kor­vaa aiheu­tu­neen henkilövahingon?

  Poti­las­va­hin­ko­lain mukaan kor­vaus­ta ei suo­ri­te­ta lääk­keen aiheut­ta­mas­ta vahin­gos­ta, kuin yhdel­lä poik­keuk­sel­la joka ei sovel­lu tähän. Kor­vaus­ta jou­du­taan toden­nä­köi­ses­ti hake­maan suo­raan val­tiol­ta vahin­gon­kor­vaus­lain nojalla.

  Kor­kein oikeus on pää­tök­ses­sään (1995:53) lin­jan­nut vahin­gon­kor­vaus­lain mukai­sen anka­ran vas­tuun (vas­tuun syn­ty­mi­nen ei edel­ly­tä huo­li­mat­to­muut­ta) voi­van tul­la kysy­myk­seen kan­sal­li­sen roko­tus­kamp­pan­jan aiheut­ta­man hen­ki­lö­va­hin­gon vuoksi. 

  Kysei­ses­sä tapauk­ses­sa val­tio oli käyn­nis­tä­nyt roko­tus­kamp­pan­jan uhkaa­van polio­epi­de­mian tor­ju­mi­sek­si, ja roko­tuk­sen saa­tu­aan hen­ki­lö A oli sai­ras­tu­nut ja sai­raus oli muun­tu­nut monihermohalvaukseksi.

  KKO: “Val­tio roko­tuk­sen toi­meen­pa­ni­ja­na vel­voi­tet­tiin kor­vaa­maan roko­tuk­sen aiheut­ta­ma yllät­tä­vä vahin­ko, jota enem­pää roko­tuk­sen toi­meen­pa­ni­jat kuin roko­tet­ta­vat itse eivät olleet pys­ty­neet ennakoimaan.”

  Eri­tyi­sen huo­mio­nar­vois­ta täs­sä on, miten syy-yhtey­den vaa­ti­muk­seen vahin­gon­kor­vaus­vas­tuun edel­ly­tyk­se­nä on otet­tu kan­taa. Syy-yhteyt­tä roko­tuk­sen ja vahin­gon välil­lä ei voi­tu pitää lää­ke­tie­teel­li­ses­ti sel­vi­tet­ty­nä, mut­ta voi­tiin kui­ten­kin “otak­sua” roko­tuk­sen olleen sai­ras­tu­mi­sen syy. Ilmei­ses­ti, kos­ka se sopi ajal­li­ses­ti sai­ras­tu­mi­sen syyksi. 

  Täl­lä pää­tök­sel­lä, saman­kal­tai­sis­sa tilan­teis­sa, minus­ta kan­ta­jien näyt­tö­taak­ka ase­te­taan hyvin alhai­sek­si. Ehkä se on perus­tel­tua, jos ajat­te­lee roko­tuk­sen saa­jan toi­sin­toi­mi­mis­mah­dol­li­suut­ta. Huo­lel­li­nen hen­ki­lö nime­no­maan ottaa roko­tuk­sen, ei jätä sitä ottamatta. 

  Kor­keim­man oikeu­den pää­tös löy­tyy tämän lin­kin takaa: 

  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/1995/19950053

 47. Edel­lä ole­vaa kun lukee, niin voi­si kuvi­tel­la, että lää­ke­tie­teen — ja vie­lä infek­tio­tau­tien — spe­sia­lis­tit kes­kus­te­le­vat kes­ke­nään. Epäi­ly hii­puu samas­sa, kun vies­te­jä hie­man lukee. Oli­si edes käsit­teet hal­lus­sa, mut­ta kun sivis­tys­sa­nat saa­vat uuden käsit­teen joka toi­ses­sa vies­tis­sä, niin taas muis­tan, mik­si näi­tä lak­ka­sin taan­noin lukemasta. 

  Net­ti­liit­ty­mä ei tee ihmi­ses­tä asian­tun­ti­jaa. On se surul­lis­ta, kun wiki­pe­dian ja kaksplus­san tuel­la teh­dään syy-ana­lyy­sia asiois­ta, joi­den kans­sa ammat­ti­lai­set pai­ni­vat vuo­sia. Kat­so­kaa edel­tä­vien pan­de­mioi­den satoa ja miet­ti­kää sit­ten, mik­si rokot­ta­mi­sen kans­sa pidet­tiin kiirettä.

  Lopuk­si, nar­ko­lep­sian diag­nos­tii­kas­ta. Se ei ole yllä esi­te­tyn yksin­ker­tais­ta: seit­se­män kri­tee­rin pitää täyt­tyä, jois­ta yksi on 3 kk:n kes­to päi­vit­täin tois­tu­vil­le oireil­le. Lisäk­si uni­pat­ja-tut­ki­muk­ses­sa posi­tii­vi­nen löy­dös, tiet­ty HLA-löy­dös jne. Ja lopuk­si mui­den selit­tä­vien teki­jöi­den pois­sul­ku. Eipä ihme ettei nii­tä lap­pu­ja ihan heti alka­nut tip­pua THL:ään.

 48. Ilta­leh­des­sä on pila­piir­ros täs­tä rokotusaiheesta:
  http://static.iltalehti.fi/jouko/jouko2.jpg

  (Eli ensin ne liet­so­vat kan­saa paniik­kiin influens­sas­ta, sit­ten roko­tuk­sen sivu­vai­ku­tuk­sis­ta, ja sit­ten nau­res­ke­le­vat kan­san epä­loo­gi­sel­le paniikille?)

 49. Jäl­ki­vii­saa­na voi vie­lä kysyä, oli­si­ko roko­te­kam­pan­ja kan­nat­ta­nut koh­dis­taa toi­sin. Kun sikainfluens­sa oli kui­ten­kin influens­sak­si ilmei­ses­ti aika vaa­ra­ton, oli­ko mie­le­käs­tä rokot­taa kaik­ki perus­ter­veet­kin ja siten lisä­tä nar­ko­lep­si­aan mah­dol­li­ses­ti sai­ras­tu­vien mää­rää? (Se, että nar­ko­lep­sian mah­dol­li­suus tulee kysy­myk­seen vas­ta nyt, on juu­ri sitä jäl­ki­vii­saut­ta.) Var­maa vas­taus­ta ei voi­ne antaa, kos­ka tun­te­mat­to­mia muut­tu­jia on niin mon­ta, mut­ta omas­ta mie­les­tä­ni mah­dol­li­ses­ti ehkä ei.

  1. Roko­tus pitää antaa perus­ter­veul­le ja jät­tää sai­raat ilman­ro­ko­tus­ta. He saa­vat suo­jan sen suh­teen, ettei ole ketään, jot­ka tar­tut­ta­vat. Ensim­mäi­sek­si pitää rokot­taa varus­mie­het, kos­ka varus­mies­pal­ve­lus on kuin suun­ni­tel­tu epi­de­mioi­den levittämiseen.

 50. Minus­ta on perus­tel­tua että jos osoi­te­taan että roko­tus aiheut­taa nar­ko­lep­si­aa, sai­ras­tu­neet saa­vat kor­vauk­sia vaik­ka kukaan yksit­täi­nen nar­ko­lep­si­aan sai­ras­tu­nut ei voi­kaan todis­taa että sai­raus juu­ri hänen koh­dal­laan aiheu­tui rokot­tees­ta. Nyky­lu­vuil­la­han joka kol­mas nar­ko­lep­si­aan sai­ras­tu­neis­ta oli­si sai­ras­tu­nut muutenkin.

 51. Uuti­sis­sa on mai­nit­tu että P‑rokotetta on annet­tu kyl­lä 90 mil­joo­nal­le ihmi­sel­le, mut­ta vain 4 mil­joo­nal­le lap­sel­le. Tuo­han tulee aika äkkiä Suo­mes­ta ja Ruot­sis­ta, eli onko muu­al­la kyseis­tä roko­tet­ta lap­sil­le annet­tu juu­ri lainkaan?

 52. 70-luvul­la sen­tään sikainfluens­sa­ro­ko­tet­ta tes­tat­tiin ennen laa­jem­paa käyt­töä — tai­si olla esim. kai­nuu­lai­siin pik­ku­lap­siin. Kun sivu­vai­ku­tuk­sia tuli ilmi, roko­tuk­set lope­tet­tiin. Nyt kävi tuu­ri, kun roko­te oli täl­lä ker­taa vähem­män hai­tal­li­nen, joten mitään mas­sa­tu­hoa ei seurannut.

 53. Kah­den mil­joo­nan ihmi­sen rokot­ta­mi­nen on siis ehkä mah­dol­li­ses­ti aiheut­ta­nut +10 tapaus­ta narkolepsiaa.

  Toi­sin sanoen vii­si pro­mil­len tuhan­nes­osaa roko­te­tuis­ta on mah­dol­li­ses­ti ehkä saat­ta­nut sairastua. 

  Mah­dol­li­ses­ti sai­ras­tu­nei­ta on siis 1 per 200 000 rokotettua.

  Järkyttävää!!!!111

 54. Cati­li­na kirjoitti: 

  MSLT on lähin­nä tar­kem­pi klii­ni­nen sil­mä (“Nuk­kuuk se oikees­ti tosi­aan heti?”), ei mikään defi­ni­tii­vi­nen mit­ta­ri kyl­lä tai ei vas­tauk­si­neen. Sekin on gra­dee­rat­tu ja asteik­ko on liu­ku­va ja sopimuksenvarainen.

  Likvo­rin hypo­rek­sii­ni­pi­toi­suut­ta mää­ri­te­tään, mut­ta tie­tä­mä­ni mukaan sen­si­tii­vi­syys ja spe­si­fi­syys eivät mitään hui­kei­ta ole.”

  Jos sal­li­taan fak­to­jen korjaamista:

  1) MSLT:ssä tut­ki­taan pait­si nukah­ta­mis­ta, myös unen­nä­kö­vai­heen eli REM-unen ilmaan­tu­mis­ta. Nar­ko­lep­siae­päi­lyl­le MSLT:ssä on tar­kat kri­tee­rit, ja mikä­li kysees­sä on vah­va nar­ko­lep­siae­päi­ly ja tut­ki­mus on pro­to­kol­lan mukaan teh­ty, poik­kea­va löy­dös ennus­taa nar­ko­lep­si­aa 80 pro­sen­tin todennäköisyydellä.

  2) Likvo­rin eli sel­käy­din­nes­teen orek­sii­ni- (hypo­kre­tii­ni-) pitoi­suus on her­kin tie­dos­sa ole­va mene­tel­mä nar­ko­lep­sian diag­no­soi­mis­vai­hees­sa, poik­kea­va löy­dös viit­taa nar­ko­lep­si­aan noin 98% tarkkuudella. 

  Nämä siis, jos (lasten)neurologi on edel­tä­väs­ti arvioi­nut, että nar­ko­lep­sia on oireis­ton ja lää­kä­rin­tut­ki­muk­sen perus­teel­la todennäköinen. 

  Syy-yhteys roko­tuk­sen ja nar­ko­lep­sian välil­lä tar­koit­tai­si sitä, että joi­ta­kin viik­ko­ja roko­tuk­sen otta­mi­sen jäl­keen oli­si alka­nut nar­ko­lep­si­aan sopi­va oireis­to, joka oli­si jat­ku­nut muu­ta­mia kuu­kausia. Sinän­sä syy-yhteys on mah­dol­li­nen, sil­lä nar­ko­lep­si­aa pide­tään autoim­muu­ni­tau­ti­na, joten immuu­ni­vas­tet­ta muun­ta­va roko­te­ai­ne voi peri­aat­tees­sa geneet­ti­ses­ti alt­tiil­la hen­ki­löl­lä toi­mia tau­din lau­kai­se­va­na teki­jä­nä. Ter­vey­den­huol­to­ko­neis­ton sisäi­set vii­veet (lue: jonot) aiheut­ta­vat luon­nol­li­ses­ti sen, että diag­noo­sit on teh­ty ehkä rei­lun puo­len vuo­den vii­veel­lä oirei­den alus­ta. Eli sinän­sä ollaan ihan “aika­tau­lus­sa”.

  Se, mitä posi­tii­vis­ta roko­tuk­sil­la saa­vu­tet­tiin ja mil­lä hin­nal­la, on THL:n tilas­to­nik­ka­rei­den ja lää­kä­rei­den työ­kent­tää juu­ri nyt. Mitä jos annet­tai­siin heil­le työrauha?

 55. Eli­na: sinul­ta meni nyt teks­ti­ni point­ti ohi. Näil­lä kul­mil­la epi­de­mian leviä­mi­nen pysäh­tyi sin­ne muu­ta­man kilo­met­rin pää­hän, kos­ka lap­set kerit­tiin rokottaa. 

  Minul­la on ollut sel­lai­nen käsi­tys, että Pandre­mix perus­tui van­haan patent­tiin: perus­teel­li­sem­min tes­ta­tus­ta lin­tuinfluens­sa rokot­tees­ta oli ainoas­taan virus­osa vaih­det­tu h1n1:ksi. Nämä nar­ko­lep­sia tapauk­set ovat sen ver­ran har­vi­nai­sia, että ne eivät vält­tä­mät­tä laa­jois­sa­kaan tes­teis­sä nouse esiin — jos nyt yleen­sä­kään ovat juu­ri roko­tuk­sen aiheuttamia.

  1. Jos tuo roko­te oli­si ehdit­ty tes­ta­ta kym­me­nel­lä tuhan­nel­la vapaa­eh­toi­sel­la, sii­hen jouk­koon ei oli­si mah­tu­nut yhtään nar­ko­lep­sia­ta­paus­ta. Ja vaik­ka oli­si, se ei ole tul­lut lii­te­tyk­si rokotteeseen.

 56. Tuo­ta noin. Meil­lä pitäi­si siis olla joku kul­tai­nen stan­dar­di, johon ver­ra­ta, että voi­sim­me antaa mai­nit­tu­ja sen­si­tii­vi­syys­lu­ku­ja yli­pää­tään, ja var­sin­kaan tuol­la tark­kuu­del­la. Tie­tääk­se­ni sel­lais­ta ei ole.

 57. Kun luin kes­kus­te­lua ja kes­kus­te­lun alku­pe­rä­nä ollut­ta Osmo Soi­nin­vaa­ran blo­gi­mer­kin­tää, niin täy­tyy kyl­lä sanoa, että lää­ke­tie­teel­li­sis­tä kysy­myk­sis­tä on tul­lut lää­kä­rei­den sul­je­tuis­ta kes­kus­te­lu­pals­tois­ta huo­li­mat­ta hyvin popu­la­ri­soi­tu tie­de vai onko tämä vain harhaa?

 58. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.1130/abstract

  http://www.neurology.org/cgi/content/abstract/57/12/2253

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365–2869.2000.00177.x/abstract

  En minä kyl­lä vie­lä hir­veäs­ti juh­li­si näi­tä testejä.
  Sit­ten on vie­lä erik­seen kysy­mys spe­si­fi­syy­des­tä, eli pal­jon­ko nämä mene­tel­mät anta­vat vää­riä posi­tii­vi­sia? Näis­sä tut­ki­muk­sis­sa­han on käy­tet­ty klii­ni­ses­ti sel­väs­ti ja kiis­tat­to­mas­ti sai­rai­ta, ja heil­le sit­ten ver­rok­ki­ryh­mät, mut­ta jos val­lit­se­van vii­sau­den mukaan nar­ko­lep­sia on vah­vas­ti ali­diag­nos­ti­soi­tu omi­nai­suus, meil­lä pitäi­si olla suu­ri jouk­ko sumei­ta vähä­oi­rei­sia, joit­ten suh­teen tes­tien käyt­tö­ar­vo on var­sin vähäi­nen. Yhdes­sä abstrak­tis­sa jo mai­nit­tiin monien mui­den tilo­jen, esim. trau­mo­jen ja CNS-infek­tioi­den saat­ta­van vai­kut­taa samansuuntaisesti.

  Muis­tan kun Datscan tuli par­kin­so­nin­tau­ti­diag­nos­tiik­kaan, ja ihmet­te­lin heti vas­taus­ten itse­var­maa “kyl­lä kyl­lä” tai “ei ei” sävyä, kun asian luon­ne huo­mioi­den oli­si pitä­nyt tul­la suu­ri jouk­ko varo­vai­sia “ehkä” lausun­to­ja. Var­muus sit­tem­min onnek­si kari­si, ja nyt näkee myös “viit­teel­li­siä ehkä alka­vas­ta par­kin­so­nin­tau­dis­ta” ‑sana­muo­to­ja.

  Ennen­kuin tie­sin Osmon blo­gi­kir­joi­tuk­ses­ta mitään, olin tul­lut juu­ri kes­kus­tel­leek­si näi­den tes­tien spe­si­fi­syy­des­tä ja sen­si­tii­vi­syy­des­tä, juu­ri tänään aamu­päi­väl­lä, neu­ro­lo­gian ja klii­ni­sen fysio­lo­gian eri­kois­lää­kä­rin kans­sa, ja hän oli var­sin skeptinen.

 59. Mis­tä­kö­hän neu­ro­lo­git oli­si­vat voi­neet yksit­täis­ta­pauk­sen koh­dal­la kek­siä teh­dä hait­ta­vai­ku­tusil­moi­tuk­sen uuden nar­ko­lep­sia­ta­pauk­sen koh­dal­la ennen kohun alkamista?

  Jos jokai­ses­ta 2kk sisäl­lä jon­kin roko­tuk­sen jäl­keen alka­vas­ta eri­koi­sem­mas­ta sai­rau­des­ta teh­täi­siin hait­ta­vai­ku­tusil­moi­tus, THL huk­kui­si ilmoituksiin.

 60. Suo­mes­sa on kuol­lut sekä kaa­tu­mal­la että lii­ken­neon­net­to­muuk­sis­sa rei­lus­ti yli 500 ihmis­tä vii­me­tal­vis­ten rokot­ta­mis­ten jäl­keen. Näp­pi­tun­tu­mal­la näis­tä yli­voi­mai­nen enem­mis­tö sai roko­tuk­sen ennen kuo­le­maan­sa. Vaa­dim­me roko­tus­ten kiel­tä­mis­tä tai lii­ken­teen pysäyt­tä­mis­tä ja ihmis­ten siir­tä­mis­tä käve­lys­tä kont­taa­mi­seen. Syy-yhteys rokot­ta­mis­ten ja kuo­le­mien välil­lä on kiistaton! 

  Oli­si myös kiin­nos­ta­vaa tut­kia kan­san­ta­lou­den tilaa ennen ja jäl­keen roko­tus­ten, sil­lä täs­sä valos­sa roko­tuk­sia tuli­si ilmei­ses­ti taas jat­kaa ja tehostaa.

 61. OS: “Aika­naan oli­si perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri­nä jou­tu­nut teke­mään pää­tök­sen iso­rok­ko­ro­ko­tuk­ses­ta, jos maa­il­ma oli­si men­nyt sii­hen suun­taan. Roko­te oli van­hen­tu­nut­ta ja huo­noa. Noin 300 oli­si kuol­lut, mut­ta epi­de­mia oli­si esty­nyt. Oli­sin ilman muu­ta päät­tä­nyt rokot­taa kaik­ki, mut­ta onnek­si ei tarvinnut.”

  Oli­si­ko roko­tus­pää­tök­seen vaa­dit­tu pro­mil­len mah­dol­li­suus iso­rok­koe­pi­de­mi­aan, vai pro­sen­tin, 10%, vai 100% ?

 62. Rai­mo K: “Ajal­li­nen yhteys ei todis­ta mitään kausa­li­tee­tis­ta. ´Post hoc ergo prop­ter hoc´ on vir­he­pää­tel­mä. Kausa­li­teet­ti on syy-yhteys – meka­nis­mi täy­tyy tietää.”

  Mut­ta tätä kausa­li­teet­tiä nämä tut­ki­jat ovat juu­ri tut­ki­neet. Puh­kea­mi­sa­jan­koh­ta nos­ti ongel­man esiin. ‘Välit­tö­mäs­ti’ on tie­ten­kin suh­teel­li­nen käsi­te, myös lääketieteessä.

 63. Että sekaan­nus oli­si täy­del­li­nen, niin orek­sii­niy­liak­ti­vi­teet­ti on nyky­ään lupaa­va ehdo­kas Alz­hei­me­rin tau­din aiheuttajaksi 🙂

  Kuin­ka mon­ta ihmis­tä vuo­sit­tain kaa­tuu jäi­sel­lä aptee­kin ovel­la men­nes­sään hake­maan osteoporoosilääkkeitään 🙂

 64. Ricca­do: “Mut­ta tätä kausa­li­teet­tiä nämä tut­ki­jat ovat juu­ri tut­ki­neet. Puh­kea­mi­sa­jan­koh­ta nos­ti ongel­man esiin. ‘Välit­tö­mäs­ti’ on tie­ten­kin suh­teel­li­nen käsi­te, myös lääketieteessä.”

  Siis on kau­an aikaa tut­kit­tu, mis­tä nar­ko­lep­sia voi­si joh­tua. Tämä roko­te­jut­tu on tie­ten­kin uusi asia ja se mitä tut­ki­taan, on miten roko­te voi­si sitä aiheut­taa. Näin pie­nil­lä tapaus­mää­ril­lä tilas­tol­li­sis­ta mene­tel­mis­tä ei ole apua.
  “Välit­tö­mäs­ti” on täs­sä ollut pari kuu­kaut­ta, mikä on pit­kä aika.

 65. Jo ennen roko­tuk­sia oli riit­tä­väs­ti tie­toa saa­ta­vil­la, jot­ka todis­te­tus­ti osoit­ti­vat roko­tus­ten hyö­döt­ty­myy­den. Suo­mes­sa­kin yli 2 mil­joo­naa ihmis­tä kai­kes­ta huo­li­mat­ta jät­ti rokot­teen otta­mat­ta, ei ollut pelk­kää laiskuuttaan.

  Se mitä tulee THL puo­lus­te­lui­hin ris­keis­tä ja kuo­le­mis­ta, ketään 44 kuol­lees­ta ei ollut ter­ve hen­ki­lö vaan jol­la­kin taval­la ris­ki­ryh­mäs­sä. Jopa mer­kit­tä­vä osa sai­ras­tu­neis­ta ei vält­tä­mät­tä oli­si saa­nut koko sikainfluenss­san oirei­ta ellei oli­si otta­nut rokotetta.

  Oli­si help­poa nau­res­kel­la jäl­ki­kä­teen että sii­tä sait­te kun ette usko­neet, mut­ta ei pal­joa nau­ra­ta kun usei­den kym­me­nien nuo­rien hen­ki­löi­den elä­mä on pilalla.

  En halua edes läh­teä arvai­le­maan mik­si juu­ri Pan­dem­rix valit­tiin vaik­ka useat maat kiel­si­vät sen käytön…

 66. @Tomi

  Oli­si help­poa nau­res­kel­la jäl­ki­kä­teen että sii­tä sait­te kun ette usko­neet, mut­ta ei pal­joa nau­ra­ta kun usei­den kym­me­nien nuo­rien hen­ki­löi­den elä­mä on pilalla.

  Olen kuul­lut, että var­muu­del­la tie­de­tään roko­tus­kam­pan­jan olleen pelk­kä hämäys, jol­la suo­ma­lai­siin istu­tet­tiin etä­luet­ta­va, nk. RFID tun­nis­tus­si­ru. Jo rokot­teen var­sin alhai­nen hin­ta tukee tätä olet­ta­maa, sil­lä käy­tet­ty tek­niik­ka on jo mel­ko arkipäiväistä.

  En halua edes läh­teä arvai­le­maan mik­si juu­ri Pan­dem­rix valit­tiin vaik­ka useat maat kiel­si­vät sen käytön…

  Nar­ko­lep­sia ja muut sai­rau­det ovat toden­nä­köi­ses­ti siir­rän­näi­sen hyl­ki­mis­reak­tioi­ta. Pal­jon vaka­vam­pia­kin ongel­mia on, sil­lä olen tark­kai­lut sai­raa­loi­den ensia­pu­po­likli­ni­koi­ta ja nii­hin tuo­tu mone­ni­käi­siä aiem­min ter­vei­tä ihmi­siä aivan jat­ku­val­la syötöllä.

 67. mat­ti p: “Jos jokai­ses­ta 2kk sisäl­lä jon­kin roko­tuk­sen jäl­keen alka­vas­ta eri­koi­sem­mas­ta sai­rau­des­ta teh­täi­siin hait­ta­vai­ku­tusil­moi­tus, THL huk­kui­si ilmoituksiin.”

  Niin, joka iki­nen nar­ko­lep­sia­diag­noo­si ICD-koo­dei­neen on tal­len­net­tu tie­to­jär­jes­tel­miin jos­ta sen esiin kai­va­mi­nen on tek­ni­ses­ti tri­vi­aa­lia. Jos­sain on vaka­vaa välin­pi­tä­mät­tö­myyt­tä jos nor­maa­lis­ta nelin­ker­tai­sek­si nous­sut­ta diag­noo­sien luku­mää­rää ei auto­maat­ti­ses­ti siel­tä nos­te­ta esil­le THL:n sisäi­siin pro­ses­sei­hin eskaloitumaan. 

  Hait­ta­vai­ku­tusil­moi­tus­ten teke­mät­tä jät­tä­mi­nen kuvas­ta­nee lää­kä­ri­kun­nan koke­mus­pe­räis­tä (epä)uskoa THL:n pro­ses­sei­hin. Oppi­vat­pa­han ker­ral­la ettei ass-cove­rin mer­ki­tys­tä pidä vähätellä.

 68. Kim­mo: “En halua edes läh­teä arvai­le­maan mik­si juu­ri Pan­dem­rix valit­tiin vaik­ka useat maat kiel­si­vät sen käytön…”

  Koe­ta­han arvail­la! Mikä maa on kiel­tä­nyt? Se, että jokin maa ei sitä osta­nut, ei ole kieltoa.

  spot­tu: “Jos­sain on vaka­vaa välin­pi­tä­mät­tö­myyt­tä jos nor­maa­lis­ta nelin­ker­tai­sek­si nous­sut­ta diag­noo­sien luku­mää­rää ei auto­maat­ti­ses­ti siel­tä nos­te­ta esil­le THL:n sisäi­siin pro­ses­sei­hin eskaloitumaan.”

  Niin­pä. Jos tilan­net­ta tar­kas­tel­laan yksit­täis­ten lää­kä­rien tasol­la niin 99.999 pro­sent­tia lää­kä­reis­tä ei ole havain­nut yhtään mitään — niin että mitäs häly­tys­kel­loa soi­tat kun mitään ei ole näkyvissä.
  Pait­si tie­tys­ti nii­tä mikrosiruja.

 69. Cati­li­na:

  Olet­ko sinä­kin lää­kä­ri? Aina­kin ter­vey­den­huol­los­sa kai työskentelet.

  Sen­si­tii­vi­syys ja spe­si­fi­syys ovat sinul­le tut­tu­ja, entä posi­tii­vi­nen ja nega­tii­vi­nen ennus­tear­vo? Nehän riip­pu­vat tes­tat­ta­vas­ta popu­laa­tios­ta. Nor­maa­li­väes­tös­sä nar­ko­lep­sian esiin­ty­vyys on 0,2 pro­mil­lea (eli Rai­mo K:n ole­tus sii­tä, että erit­täin suu­ri %-osuus lää­kä­reis­tä ei ole voi­nut tapauk­sia näh­dä, pitää paik­kan­sa), jol­loin hyväl­lä­kin sen­si­tii­vi­syy­del­lä ja spe­si­fi­syy­del­lä tes­tin ennus­tear­vot ovat sur­keat. Mut­ta yhdis­tet­ty nar­ko­lep­si­aan viit­taa­va MSLT-löy­dös ja orek­sii­niar­vo poti­lail­la, joil­la eri­kois­lää­kä­ri epäi­lee nar­ko­lep­si­aa, on vah­va näyttö.

  Teen mm. MSLT-lausun­to­ja työk­se­ni ja pidin vii­mek­si vuo­si sit­ten lää­kä­ri­kol­le­goil­le asian­tun­ti­ja­luen­non uni­häi­riöi­den vaa­ti­vis­ta klii­nis­neu­ro­fy­sio­lo­gi­sis­ta tut­ki­muk­sis­ta, kom­ment­ti­ni perus­tu­vat tuol­loin tar­kis­ta­mii­ni faktoihin. 

  Mikä siis on “gol­den stan­dard”? Se tut­ki­mus, joka on sik­si valit­tu. Ja kuka sen valit­see? Asian­tun­ti­ja­raa­ti. Mil­lä perus­teel­la? No kun se nyt vain vai­kut­taa luo­tet­ta­vim­mal­ta, tai jopa “for his­to­rical rea­sons”, kun sitä nyt vain on teh­ty jo vaik­ka 50 vuot­ta. Tie­tyn­lai­nen MSLT-löy­dös “viit­taa vah­vas­ti nar­ko­lep­si­aan”, jos lausun­to­tek­nis­tä ter­miä käy­tän. Vas­taa­vas­ti tie­de­tään, että sel­käy­din­nes­teen orek­sii­ni­pi­toi­suuk­sien jakau­ma poti­lail­la, joil­la on klii­ni­ses­ti sel­keä nar­ko­lep­siae­päi­ly, poik­ke­aa mer­kit­se­väs­ti oireet­to­mien hen­ki­löi­den pitoi­suuk­sien jakaumasta.

  Aivan yhtä hyvin voim­me kui­ten­kin kysyä, mikä on tilas­tol­li­ses­ti mer­kit­tä­väs­ti kes­kiar­vos­ta poik­kea­va arvo, ja mer­kit­see­kö se sai­raut­ta? Mer­kit­se­vyy­den raja on sopi­mus­asia, eikä tilas­tol­li­ses­ti mer­kit­se­vä muu­tos aina ole lää­ke­tie­teel­li­ses­ti mer­kit­se­vä. Esi­merk­ki: Jos säh­köim­puls­si kul­kee ihmi­sen her­mos­sa nopeam­min kuin 99%:lla väes­tös­tä, tar­koit­taa­ko se tau­tia? Ei tar­koi­ta. Mut­ta jos se kul­kee vas­taa­vas­ti hitaam­min, jotain on TODENNÄKÖISESTI vialla. 

  Tie­teen­fi­lo­so­fia on mie­len­kiin­tois­ta, lää­ke­tie­teel­li­nen filo­so­fia vie­lä mielenkiintoisempaa.

 70. On niin tur­haut­ta­vaa, että THL on väit­tä­nyt roko­tet­ta tehok­kaak­si ja tur­val­li­sek­si, vaik­ka nelo­sen uutis­ten mukaan WHO­kin oli muka­na poh­dit­taes­sa tehos­te­ai­neen ris­ke­jä vuo­si sit­ten. Miten suu­ri epä­luot­ta­mus voi­kaan syn­tyä tämän­ta­pai­sis­ta menettelytavoista.
  Adju­vant­ti on ‑nyt tulee se suu­ri tabu — nanoad­ju­vant­ti, jos­sa mm. jau­hon­pa­ran­teel­la hain­mak­sa­öl­jy­pi­sa­rat saa­daan pie­det­tyä kei­no­te­koi­ses­sa hyvin, hyvin pie­nes­sä koos­sa: nano­koos­sa. Täs­tä aiheu­tuu bio­gi­sen aktii­vi­suu­den kas­va­mi­nen eli tehos­te on kei­no­te­koi­ses­ti saa­tu bio­lo­gi­ses­ti aktii­vi­sek­si ja se samal­la pys­tyy viruk­sen luok­kaa ole­van kokon­sa vuok­si tun­keu­tu­maan esi­mer­kik­si aivoi­hin, siis se kilt­ti ja niin ter­veel­li­nen hain­mak­sa­öl­jy. Odo­tan, että tehos­te­ai­ne pure­taan lopul­ta julkisuudessa.
  Lähes kaik­ki kuol­leet oli rokotettuja.

 71. mir­ja­lee­na isoaho
  “On niin tur­haut­ta­vaa, että THL on väit­tä­nyt roko­tet­ta tehok­kaak­si ja tur­val­li­sek­si, vaik­ka nelo­sen uutis­ten mukaan WHO­kin oli muka­na poh­dit­taes­sa tehos­te­ai­neen ris­ke­jä vuo­si sitten.”

  Eikö kaik­kien lääk­kei­den ris­ke­jä muka sit­ten poh­di­ta ennen nii­den käyt­töön­ot­toa eli mitä tuo muka tar­koit­taa? Eli mis­tä läh­tien ris­kien poh­ti­mi­nen on tar­koit­ta­nut auto­maat­ti­ses­ti vaa­ral­lis­ta lääkeainetta?

 72. mir­ja­lee­na isoa­ho: “Täs­tä aiheu­tuu bio­gi­sen aktii­vi­suu­den kas­va­mi­nen eli tehos­te on kei­no­te­koi­ses­ti saa­tu bio­lo­gi­ses­ti aktii­vi­sek­si ja se samal­la pys­tyy viruk­sen luok­kaa ole­van kokon­sa vuok­si tun­keu­tu­maan esi­mer­kik­si aivoihin”

  Tot­ta, niin tot­ta — ja nämä bio­lo­gi­ses­ti aktii­vi­set aineet tun­keu­tu­vat jopa solui­hin saak­ka — ja jos ne eivät oli­si bio­lo­gi­ses­ti aktii­vi­sia eivät­kä tun­keu­tui­si mihin­kään, niin niil­lä ei oli­si mitään vai­ku­tuk­sia­kaan. Mut­ta kuka halu­aa rokot­teen (tai lääk­keen) ilman vaikutuksia?

 73. Toi­saal­ta täs­sä kyl­lä avau­tuu ennen näke­mät­tö­miä vai­ku­tuk­sia, joi­ta THL var­mas­ti ei ole otta­nut huomioon.
  Jos oli­si roko­tet­tu niin, että bio­lo­gi­ses­ti aktii­vi­sia ainei­ta ei oli­si käy­tet­ty, jokai­nen­han oli­si voi­nut itse tökä­tä ste­rii­lil­lä äimäl­lä itse­ään per­sauk­siin. Ei oli­si tar­vin­nut ihme­tel­lä, että mitä tuli pis­tet­tyä — mit­kä val­ta­vat sääs­töt oli­si saa­tu. Kan­sain­vä­li­set fir­mat oli­si­vat saa­neet nuol­la näp­pe­jään ja se oli­si ollut niil­le ihan oikein!

 74. Kun asian­tun­ti­joi­ta on pai­kal­la, kysyn, onko kai­kis­sa virus­ro­kot­teis­sa tehos­tei­ta muka­na. Kun polio­ro­ket­ta aika­naan pai­kat­tiin, niin viruk­set syö­tet­tiin soke­ri­pa­las­sa. Onko syk­syn nor­maa­leis­sa influens­sa­pii­keis­sä tehos­teet mukana.

 75. Päät­tä­vien vir­ka­mies­ten ongel­ma­na­han on se, että he ovat riip­pu­via asian­tun­ti­joi­den lausun­nois­ta joi­den perus­teel­la sit­ten ns. ovat virkavastuussa.

  Mut­ta jos asian­tun­ti­jat har­joit­ta­vat lii­ke­toi­min­taa asian­tun­ti­juu­ten­sa sivus­sa, niin eikö yhtä­lö ole aika mah­do­ton — kun syyl­lis­tä hae­taan esim. vii­mei­seen rokotustapahtumaan.

 76. THL teki­si val­ta­van pal­ve­luk­sen itsel­leen ja meil­le nor­mi­kan­sa­lai­sil­le jos viit­si­si ker­toa rehel­li­ses­ti että kaik­keen lää­ki­tyk­seen ja roko­tuk­siin liit­tyy riskejä. 

  Tie­do­tus” on kui­ten­kin kuin van­hois­ta sosia­lis­ti­val­tiois­ta, esim:

  http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Puska+Rokotus+turvallinen+my%C3%B6s+raskaana+oleville/1135250351263

  http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2009/10/985123

  Sveit­sis­sä teh­tiin näin, siel­lä­hän ei ollut nii­tä nar­ko­lep­sia­ta­pauk­sia. Onpa kumma..

  Sveit­si rajoit­taa sikainfluens­sa­ro­kot­teen käyt­töä. Rajoi­tuk­set kos­ke­vat Pan­dem­rix-roko­tet­ta, joka on käy­tös­sä myös muun muas­sa Suo­mes­sa. Sveit­sin viran­omais­ten mukaan roko­tet­ta ei anne­ta ras­kaa­na ole­vil­le, alle 18-vuo­tiail­le eikä yli 60-vuotiaille.”

  http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/75576-rajoitus-h1n1-rokotteen-kaytolle-sveitsissa-sama-rokote-suomessa

  niin ja se pakol­li­nen THL:n vas­taus tähän Sveit­si juttuun: 

  Tämä on enem­män­kin poli­tiik­kaa kuin lääketiedettä.”

  http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/75584-thl-hammastyi-rokoterajoituksesta-%E2%80%9Dlasten-asia-hyvin-erikoinen%E2%80%9D

  Kun nyt aja­tel­laan jäl­ki­kä­teen koko sop­paa. Niin maal­li­kon pää­tel­mät ovat:

  - Luot­ta­mus THL:ään heik­ke­ni taas
  — Valeh­te­lu ja vähät­te­ly on viranomaisnormi
  — Kri­tiik­ki on kiel­let­ty ja voi jou­tua “vas­tuuseen”

  Luu­len että lop­pu­pe­leis­sä kek­si­tään se THL-vakio, eli suo­ma­lais­ten huo­not gee­nit nar­ko­lep­sian syyk­si. Tätä­hän sovel­le­taan aina kun kan­sa rea­goi THL-suo­si­tuk­siin vää­rin, mm. sai­ras­tu­mal­la tyy­pin 2 diabetekseen.

  Tam­pe­reen yli­opis­to­han tes­taa suo­ma­lai­sil­la lap­sil­la rokot­tei­ta täyt­tä häkää, muis­taak­se­ni 10 mil­joo­nan euron bis­nes vuo­des­sa. Odot­te­len kau­hul­la mitä siel­lä vie­lä tulee tapahtumaan.

 77. Mika: “Sveit­sin viran­omais­ten mukaan roko­tet­ta ei anne­ta ras­kaa­na ole­vil­le, alle 18-vuo­tiail­le eikä yli 60-vuotiaille.”

  Ja mitä­hän hyö­tyä sveit­si­läi­sil­le oli tästä?
  Ja mitä hait­taa suo­ma­lai­sil­le oli sii­tä, että ei mene­tel­ty niin­kuin Sveitsissä?
  Ras­kaa­na ole­vien nais­ten tai yli 60-vuo­tiai­den ongel­mis­ta ei ole rapor­toi­tu eikä nar­ko­lep­sian­kaan syys­tä ole mitään tie­toa. Väit­tä­vät Wiki­pe­dias­sa sitä geneettiseksi.
  Sama kos­kee pit­käl­ti dia­be­tes­ta, mut­ta mitäs se tähän roko­tus­asi­aan kuuluu?

 78. Lää­ke­tie­teen his­to­rias­ta tie­de­tään, että jos­kus hoi­to tai lää­ke tap­paa enem­män kuin itse tau­ti. Nyky­ai­kaa lähes­tyt­täes­sä lääk­kei­tä ja hoi­to­ja on enem­män tes­tat­tu ja tut­kit­tu, ja sik­si ei vahin­ko­ja ole kovin usein sat­tu­nut. Sil­ti 1900-luvun jäl­ki­puo­lis­kol­la­kin on sat­tu­nut paho­ja käm­me­jä. Ei pidä tuu­dit­tau­tua uskoon, että nyt olem­me niin tai­ta­via ja vii­sai­ta, ettem­me voi­si teh­dä virheitä.

 79. Ja mitä­hän hyö­tyä sveit­si­läi­sil­le oli tästä?”

  Vält­ti­vät tämän kohun aina­kin. Kuol­lei­suus­kin oli pie­nem­pi vaik­ka sen pitäi­si olla isom­pi. Tilas­to­ma­te­ma­tiik­ka lak­kaa kiin­nos­ta­mas­ta aina kun pitäi­si kat­soa tämän roko­te­kam­pan­jan tuloksia.

  Ja mitä hait­taa suo­ma­lai­sil­le oli sii­tä, että ei mene­tel­ty niin­kuin Sveitsissä?”

  Tääl­lä on nar­ko­lep­sia­ko­hu, ja roko­tuk­set on kes­key­tet­ty. Roko­te­vas­tai­suus on lisääntynyt.

  Ras­kaa­na ole­vien nais­ten tai yli 60-vuo­tiai­den ongel­mis­ta ei ole rapor­toi­tu eikä nar­ko­lep­sian­kaan syys­tä ole mitään tietoa. ”

  Käsit­tääk­se­ni roko­tus­ten ajan­koh­taan sat­tu­vien nar­ko­lep­sia­ta­paus­ten lisään­ty­mi­nen on jopa tilas­to­maa­ka­rien mie­les­tä tilas­tol­li­ses­ti merkitsevä. 

  Se, että yhteyt­tä ei ole vie­lä voi­tu osoit­taa ei tar­koi­ta ettei­kö tuol­lais­ta mah­dol­li­suut­ta ole.
  Eihän asi­aa ole tai­det­tu vie­lä tutkiakaan.

  Pandemrix:istä on rapor­toi­tu jo tes­teis­sä neu­ro­lo­gi­sia ongel­mia joten tes­tien tulos­kaan ei
  oikein pois­sul­je sitä ettei­kö tuollaistakin
  neu­ro­lo­gis­ta ongel­maa voi­si tulla.

  Väit­tä­vät Wiki­pe­dias­sa sitä geneettiseksi.”

  Tai sit­ten se voi olla autoimmuunisairauskin:

  http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009–05/sumc-nia042809.php

 80. Vil­le
  “Lää­ke­tie­teen his­to­rias­ta tie­de­tään, että jos­kus hoi­to tai lää­ke tap­paa enem­män kuin itse tauti”

  Jep, mut­ta tie­däm­me myös että jot­kut hoi­dot pelas­ta­vat 1000 hen­keä ja samaan aikaan aiheut­ta­vat sivuoireita. 

  Esi­mer­kik­si aivo­ki­rur­gia voi pelas­taa poti­laan hen­gen, mut­ta vie­dä huo­nol­la tuu­ril­la vaik­ka­pa näkö­ky­vyn tai järjen. 

  Onko ris­ti näkö­ky­vyn menet­tä­mi­ses­tä lii­an kova hin­ta elä­mäs­tä? Ihmi­siä on kuol­lut jopa rutii­ni­leik­kauk­siin. Pitäi­si­kö kirur­gia sit­ten kiel­tää mah­dol­lis­ten ris­kien takia?

  Ongel­mak­si­han täm­möi­set roko­tus­asiat tekee se, että toi­sin kuin aivo­ki­rur­gian tapauk­ses­sa, ei voi­da osoit­taa että roko­tus pelas­ti Tomi, Timon ja Esiin hen­gen, voi­daan vain osoit­taa että Min­na sai sivuoireita.

 81. Mika: “Ja mitä hait­taa suo­ma­lai­sil­le oli sii­tä, että ei mene­tel­ty niin­kuin Sveitsissä?”
  Tääl­lä on nar­ko­lep­sia­ko­hu, ja roko­tuk­set on kes­key­tet­ty. Roko­te­vas­tai­suus on lisääntynyt.
  Rai­mo K: No, oli­si voi­nut olla joka tapauksessa.
  “Ras­kaa­na ole­vien nais­ten tai yli 60-vuo­tiai­den ongel­mis­ta ei ole rapor­toi­tu eikä nar­ko­lep­sian­kaan syys­tä ole mitään tietoa.”
  Mika: “Käsit­tääk­se­ni roko­tus­ten ajan­koh­taan sat­tu­vien nar­ko­lep­sia­ta­paus­ten lisään­ty­mi­nen on jopa tilas­to­maa­ka­rien mie­les­tä tilas­tol­li­ses­ti merkitsevä.”
  Rai­mo K: 3.000.000 roko­tet­tua, 16 tapaus­ta — kuka­han sel­lai­nen tilas­to­tie­tei­li­jä on joka pitää kor­re­laa­tio­ta tilas­tol­liss­ti merkitsevänä?
  Ja ajan­koh­ta ei ole roko­tus­ten ajan­koh­ta, vaan 1–2 kk myöhemmin.

  1. Jos tapaus­ten mää­rä nousee vii­des­tä vii­teen­tois­ta, jotain on tapah­tu­nut, ei mene Pois­son-ole­tuk­ses­ta muu­ten läpi. Mut­ta ajal­li­nen yhteys on moneen muu­hun­kin tapah­tu­maan. Näi­tä on löy­dyt­tä­vä vas­taa­va mää­rä muis­ta­kin mais­ta, ennen kuin riip­pu­vuus rokot­tee­seen näyt­täi­si uskot­ta­val­ta. Rans­kas­sa on nyt kuu­lem­ma kuusi, mut­ta pal­jon­ko on normaalivuotena.

 82. Mika: “Tai sit­ten se voi olla autoimmuunisairauskin”.

  Mie­len­kiin­toi­nen link­ki: “1,800 people car­rying the same HLA gene variant. Of the group, 800 had narco­lep­sy, and the goal was to find what dif­fe­ren­tia­ted the­se people from cont­rol sub­jects. The team found that a speci­fic varia­tion of a gene belon­ging to T cells.”
  Eli tii­mi havait­si, että osal­la ryh­mäs­tä oli spe­si­fi­nen vari­aa­tio gee­nis­tä, ja sit­ten tode­taan kyl­mäs­ti, että onhan se autoim­muu­ni­sai­raus, onhan, eikö olekin.
  Oikea vas­taus ilmei­ses­ti on sekä että — tiet­ty gee­ni­va­ri­aa­tio altistaa.

 83. Osmo on oikeas­sa, Pois­son jakau­mas­sa, jos­sa odo­tusar­vo vuo­den aika­na on 5, 15 tapaus­ta tai enem­män tulee jotain suu­ruus­luok­kaa ker­ran 5 000 vuo­des­sa, voi olla har­vem­min­kin. Ja nämä keis­sit ovat keväältä.

  Mitä muu­ta har­vi­nais­ta syk­syl­lä ja tal­vel­la tapah­tui, joka voi­si vai­kut­taa? Näi­den har­vi­nais­ten tapah­tu­mien kar­toit­ta­mi­nen on ensim­mäi­nen vai­he täs­sä. Roko­tus on sikä­li help­po maa­li, että se sopii ajal­li­ses­ti täy­sin. Yksi tär­keä kysy­mys on, onko rokot­ta­mat­to­mia ihmi­siä tar­peek­si niin, että pois­son-ole­tuk­sen nojal­la heil­lä pitäi­si olla aina­kin yksi tapaus? Jos on riit­tä­vän pal­jon niin, että siel­tä löy­tyy odo­tet­ta­va mää­rä nar­ko­lep­sia­ta­pauk­sia, niin tämä nos­taa rokot­teen “syyl­li­syy­den” toden­nä­köi­syyt­tä jo todel­la rankasti. 

  Osmo var­maan tilas­to­tie­tei­li­jä­nä osai­si sanoa, mut­ta pidän epä­to­den­nä­köi­se­nä, että täl­lais­ta ex post- ver­rok­ki­ryh­mää onnis­tu­taan haa­li­maan kasaan. 

  Ja jos käy­kin ilmi, että nar­ko­lep­sia­ta­pauk­sia on nor­maa­lia sel­väs­ti enem­män myös rokot­ta­mat­to­mis­sa, tämä mel­kein täy­sin kyl­lä todis­taa, ettei roko­te ole syypää. 

  Täl­lai­sen aineis­ton kerää­mi­nen on vai­ke­aa ja aikaa vie­vää, mut­ta onnek­si piik­kiä on annet­tu myös ruot­sis­sa­kin, ja ilmei­ses­ti vähem­män. Joten kyl­lä se toden­nä­köi­ses­ti selviää.

 84. Mika:

  Ja mitä hait­taa suo­ma­lai­sil­le oli sii­tä, että ei mene­tel­ty niin­kuin Sveitsissä?”

  Tääl­lä on nar­ko­lep­sia­ko­hu, ja roko­tuk­set on kes­key­tet­ty. Roko­te­vas­tai­suus on lisääntynyt.

  Täl­lä perus­teel­la voi­sim­me vain kiel­tää ilta­päi­vä­leh­det. Mikä noin niin kuin muu­ten­kaan ei ehkä oli­si huo­no idea.

 85. Ei kai tämä ole mikään tilas­to­tie­teel­li­nen jut­tu. Jos löy­tyy yhteys rokot­teen ja nukah­ta­mi­sen välil­lä, niin mitä teke­mis­tä sil­lä on tilas­to­ma­te­ma­tii­kan kans­sa. Ei yhtään mikään.

 86. No, tuos­sa autoim­muu­ni-lin­kis­sä lukee, että nar­ko­lep­si­aa ilme­nee yhdes­sä tapauk­ses­sa 2000:sta. Suo­mes­sa pitäi­si siis olla 2500 tapaus­ta, mut­ta nii­tä tai­taa olla vajaat 500.
  Mitä­hän Pois­son (kuka lie­nee) täs­tä sanoisi?
  Itse sanoi­sin, että roko­te­ko­hu on innos­ta­nut las­ten­neu­ro­lo­ge­ja teke­mään havaintoja.
  Odo­tan mie­len­kiin­nol­la ko. neu­ro­lo­gien tie­teel­li­sen artik­ke­lin ilmestymistä.

 87. Tie­de­mies: “Roko­tus on sikä­li help­po maa­li, että se sopii ajal­li­ses­ti täysin.”

  Jaha, ja mikä­hän on “tie­de­mi­hen” mie­les­tä nar­ko­lep­sian nor­maa­li ilme­ne­mi­sai­ka roko­tuk­sen jälkeen?

 88. Tyy­pil­li­set autoim­muu­ni­sai­rau­det ovat yleen­sä nais­ten jut­tu­ja. Suh­de­lu­ku on n 1m/2n. Ei tule mie­leen poikkeuksia.

  Vaii­kei tämä ole­kaan defi­ni­tii­vis­tä, suun­taa anta­vi­na nämä luvut ovat var­maan tiedossa.

  Tyy­pil­li­nen autoim­muu­ni­tau­ti lei­mah­taa ras­kau­den jäl­keen. Tämä­kin tren­di pitäi­si olla hel­pos­ti havaittavissa.

  On tie­tys­ti mah­dol­lis­ta, että juu­ri tämä käyt­täy­tyy­kin toisin.

 89. Vil­le:

  Nyky­ai­kaa lähes­tyt­täes­sä lääk­kei­tä ja hoi­to­ja on enem­män tes­tat­tu ja tut­kit­tu, ja sik­si ei vahin­ko­ja ole kovin usein sattunut.

  Vää­rin. Se että lää­ke ei tapa juu­ri kos­kaan ennen tau­tia on merk­ki sii­tä, että lääk­kei­tä käy­te­tään lii­an kon­ser­va­tii­vi­ses­ti. Eli vahin­ko­ja tapah­tuu koko ajan toi­seen suun­taan: lii­an vähän lääkekuolemia.

 90. J: “Täl­lä perus­teel­la voi­sim­me vain kiel­tää iltapäivälehdet.”

  Mitäs nii­tä kiel­tä­mään, eihän nii­tä enää ole — vai alkaa­ko ilta­päi­vä jos­sa­kin jo aamul­la klo 6?
  Nämä leh­det ilmes­ty­vät jok­seen­kin samaan aikaan kuin kaik­ki muutkin.

 91. spot­tu: Olen kans­sa­si samaa miel­tä sii­tä, että oli­si hie­noa jos rokot­tei­den ja nar­ko­lep­sia­ta­paus­ten yhteys put­kah­tai­si auto­maat­ti­ses­ti poti­las­tie­to­jär­jes­tel­män kaut­ta johon­kin thl:n tie­to­kan­taan, niin tri­vi­aa­lil­ta kuin se kuu­los­taa­kin tek­ni­ses­ti (et tai­da olla kos­kaan käyt­tä­nyt mitään kau­pal­lis­ta potilastietojärjestelmää).

  Hait­ta­vai­ku­tusil­moi­tuk­ses­sa on kui­ten­kin nimet­tä­vä ja yhdis­tet­tä­vä hait­ta­vai­ku­tuk­sen aiheut­ta­va lää­ke ja hait­ta­vai­ku­tus. Oli­si­ko sel­lai­nen siis teh­tä­vä esi­mer­kik­si jos rokot­teen saa­nut sai­ras­tuu reu­maan? Entä jos vaik­ka kausi-influens­sa­ro­kot­teen saa­nut saa sydä­nin­fark­tin? Oli­si­ko hait­ta­vai­ku­tusil­moi­tus teh­tä­vä myös kai­kis­ta muis­ta lää­ke­val­mis­teis­ta, joi­ta sai­ras­tu­nut on saa­nut vii­mei­sen vuo­den sisäl­lä? Jos esim. kausi-influens­sa­ro­kot­teen ja vähän­kään taval­li­sem­pien sai­rauk­sien yhteyk­siä alet­tai­siin ilmoit­ta­maan, tuli­si ilmoi­tuk­sia aivan mah­do­ton määrä.

  Sen kyl­lä myön­nän, että tuo nyt­tem­min pal­jas­tu­nut epäi­lyn pimit­tä­mi­nen tekeil­lä olleen artik­ke­lin takia kuu­los­taa vähän arveluttavalta.

 92. mat­ti p, sinul­ta meni ilmei­ses­ti point­ti­ni ohi.

  Tie­to sii­tä että diag­noo­se­ja on tren­dis­tä poik­kea­va mää­rä on tek­ni­ses­ti tri­vi­aa­li kerä­tä jos asen­ne on koh­dal­laan. Sii­tä huo­li­mat­ta että pie­nes­sä maas­sa uni­häi­riöi­den hoi­to on koh­tuul­li­sen kes­kit­ty­nyt­tä, ei rea­goin­ti­no­peus täy­sin yllät­tä­viin ilmiöi­hin jois­sa data täy­tyy ensin aggre­goi­da voi miten­kään pär­jä­tä yksin­ker­tai­sel­le semi­au­to­ma­ti­soi­dul­le pro­ses­sil­le jon­ka ainoa tar­koi­tus on sytyt­tää punai­nen valo ja kom­mu­ni­koi­da se vas­tuu­hen­ki­löil­le, ei teh­dä joh­to­pää­tök­siä. IT-puo­lel­la tai vaik­ka kiin­teis­tön­huol­los­sa tämä on arki­päi­vää, mut­ta ilmei­ses­ti ter­vey­den­huol­los­sa ei.

 93. Tie­dot Ruot­sis­ta viit­taa­vat sii­hen, että roko­te oli­si syy­tön: nar­ko­lep­sia on yleis­ty­nyt sel­väs­ti, mut­ta näin on käy­nyt yhtä­läi­ses­ti sekä roko­te­tuil­la että rokot­ta­mat­to­mil­la. Kyse on kui­ten­kin niin pie­nis­tä luvuis­ta, että jou­dum­me odot­ta­maan tie­to­suo­ja­va­tuu­te­tun kan­taa sii­hen, saa­ko yhteyt­tä Suo­mes­sa tut­kia. (Täl­lai­set pää­tök­set pitäi­si pys­tyä sel­vis­sä tapauk­sis­sa teke­mään paris­sa päivässä)

  Espan­jan­tau­ti aiheut­ti aika­naan pal­jon nar­ko­lep­si­aa (uni­tau­ti). Tämä voi vie­lä pää­tyä sii­hen­kin, että aiheut­ta­ja ei ole­kaan roko­te vaan itse virus ja roko­te itsea­sias­sa suo­ja­si kan­saa narkolepsialta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.