Kiviniemi vastaan Pekkarinen

Pää­mi­nis­te­ri Kivi­nie­mi on näkö­jään sano­nut, että Hel­sin­ki pitäi­si läm­mit­tää puu­hak­keel­la. Ener­gia­mi­nis­te­ri Mau­ri Pek­ka­ri­nen taas vaa­ti tur­peen vero­tus­ta alem­mas ja sai, kos­ka muu­ten tur­ve­voi­ma­lois­sa alet­tai­siin polt­taa puu­ta ja met­sä­teol­li­suu­den puun­saan­ti vaikeutuisi.

Voi­si­vat­ko Mau­ri ja Mari kes­kus­tel­la asias­ta keskenään?

46 vastausta artikkeliin “Kiviniemi vastaan Pekkarinen”

 1. Onko met­sä­teol­lis­su todel­la muut­tu­nut säh­köyh­tiöi­den­sä ja ulkois­tus­ten­sa myö­tä pis­tee­seen, jos­sa kor­kein puun jalos­tuk­sen muo­to on sähkö?

  En ole alkuun­kaan asian­tun­ti­ja näis­sä asiois­sa, mut­ta puun (tai hak­keen, ros­kao­sien) polt­ta­mi­nen tun­tuu kovin lyhyt­nä­köi­sel­tä aja­tuk­sel­ta, kun tie­de­tään, että jo esi­teol­li­set kult­tuu­rit ovat onnis­tu­neet syn­nyt­tä­mään itsel­leen ongel­mia lii­an tehok­kaal­la puun käy­töl­lä (oli nyt kysy­mys eroo­sios­ta, maan köyh­ty­mi­ses­tä, tain sii­tä, ettei ole ollut riit­tä­väs­ti puu­ta lai­vas­ton rakentamiseen).

  No, onni sinän­sä ettei Suo­mi enää elä metsästä.

 2. Kes­kus­te­lun lop­pu­tu­los oli­si var­maan­kin se, että tur­peen tuo­tan­toa pitää sub­ven­toi­da jot­ta sitä riit­täi­si myös Hel­sin­gin tarpeisiin.

 3. Puun­saan­ti ei aina­kaan täl­lä het­kel­lä pitäi­si olla ongel­ma, kun myrs­ky­jen jäl­jil­tä on 3,2 zil­joo­naa puu­ta kaatunut.

 4. Kivi­nie­mi­hän puhui nime­no­maan kivi­hiil­tä vas­taan. Mik­si Hel­sin­gin Ener­gia ei kor­vai­si kivi­hiil­tä esim. hak­keel­la ja pelletillä?

  Met­sä­teol­li­suus ei käy­tä kaik­kea puu­ta Suo­mes­sa ja sitä riit­tää polttoon.

 5. Saa­ko tur­ve­nui­jis­ta joten­kin ener­gi­aa? Voi­si toi­mia täs­sä tapauksessa…

 6. No on tähän tie­ten­kin sel­lai­nen rat­kai­su että siir­re­tään sisä-Suo­mes­ta met­sä­teol­li­suut­ta Sipoo­seen, huk­ka­läm­möl­lä läm­pi­ää koko kau­pun­ki ja Vuo­saa­ren sata­ma on vie­res­sä. Luu­len vaan ettei Mau­ril­la eikä Maril­la ole tämä mielessä.

 7. Mik­si sitä haket­ta ja pel­let­tiä ei rii­tä tur­peen korvaamiseen?”

  Riit­tää toki. Kyse on raa­ka-aineen allo­kaa­tios­ta ja hin­nas­ta. Niin ja vähäi­ses­sä mää­rin lii­ken­ne­tur­val­li­suu­des­ta, kun hake­rek­ko­jen armei­jat siir­te­le­vät eri­lai­sia oksia ja ris­ku­ja sato­jen kilo­met­rien pääs­tä käyttökohteelleen.

  Hel­sin­gin voi läm­mit­tää vaik­ka sete­lei­tä polttamalla.

 8. En ymmär­rä mik­si lähes val­miin teh­taan ei kan­na­ta tuot­taa pel­let­te­jä. Voi­si­vat­ko hal­li­tuk­ses­sa istu­vat Vih­reät selit­tää päätöksensä?

  http://yle.fi/alueet/savo/2010/03/suonenjoen_pellettitehdas_jaissa_1514046.html

  En ymmär­rä myös­kään mik­sei For­tum saa­nut ydin­voi­ma­lu­paa, sii­nä­hän oli­si käy­tet­ty lauh­de­ve­siä Hel­sin­gin kau­ko­läm­mön läm­mit­tä­mi­seen. Jos ker­ran teh­dään ydin­voi­ma­la niin teh­dään se sit­ten kun­nol­la, eikä alue­po­liit­ti­sil­la risu­pa­ke­teil­la höystettynä. 

  Tai­dan äänes­tää per­su­ja kun en ymmärrä.

 9. OS: “Mik­si sitä haket­ta ja pel­let­tiä ei rii­tä tur­peen korvaamiseen?”

  Tuo­ta “pojat” poh­ti­vat jos­sain KL:n foo­ru­mil­la. Ja vas­taus­kin löytyi:

  Ener­gia­puu­ta voi­daan Met­lan mukaan saa­da Suo­mes­ta 13 mil­joo­naa kiin­to­kuu­tio­ta per vuosi. 

  Koko Hel­sin­gin Ener­gian tar­ve näyt­tää ole­van 38 mil­joo­naa hake­kuu­tio­ta. Run­saat 800 kuor­maa vuo­ro­kau­des­sa ener­gias­ta las­kien ja Tam­pe­reen Nais­ten­lah­den voi­ma­laan verraten.

  Met­lan 13 mil­joo­nas­ta kiin­to­kuu­tios­ta syn­tyy noin 36 mil­joo­naa kuu­tio­ta haketta.

  Koko Suo­men ener­gia­puu ei rii­tä Hel­sin­gin tarpeisiin.

  BTW: Tam­pe­reen Nais­ten­lah­del­la käy­tet­tiin tal­viai­kaan 50 rek­ka­kuor­maa päi­väs­sä. Sil­lä tasol­la kului­si ja kului n. 7 % kai­kes­ta saa­ta­vis­sa ole­vas­ta hak­kees­ta jo yhdes­sä voimalassa. 

  Hak­keen varaan ei voi raken­taa ja tur­peen varaan ei pidä. Noh, pan­naan sit­ten ruo­ko­hel­piä sil­le kaa­vail­lul­le 200 000 heh­taa­ril­le. Nykyi­sel­lä tuki­ta­sol­la hin­ta­lap­pu on 100 miljoonaa.

  Joten eikö­hän unoh­de­ta sekin.

  Muu­ten, jos Hel­sin­kiä ei voi läm­mit­tää hak­keel­la, mik­si ran­gais­ta veroil­la ja mak­suil­la sel­lai­ses­ta “teke­mät­tö­myy­des­tä” joka ei ole edes mah­dol­lis­ta vaik­ka kuin­ka joku haluaisi?

 10. Pää­mi­nis­te­rin haas­tat­te­lu­tun­nin perustella:
  ‑maa­kaa­sul­la tuo­te­tun ener­gian hin­ta saa nous­ta sii­nä kuin kivi­hii­lel­lä tuo­te­tun, kos­ka ne molem­mat ovat fos­sii­li­sia (tai­ka­sa­na), mutta
  ‑tur­peel­la tuo­te­tun hin­ta ei saa nous­ta, kos­ka vahin­goit­tai­si koti­mais­ta työl­li­syyt­tä ulko­mai­sen (kivi­hii­li, maa­kaa­su) hyväksi.

  Puu­ener­gias­ta (hak­kees­ta) Kivi­nie­mi ei sano­nut mitään. 

  Loo­gi­nen joh­to­pää­tös oli­si läm­mit­tää Hel­sin­ki tur­peel­la. Pääs­töt tosin lisään­tyi­si­vät, mut­ta sehän on toi­sar­vois­ta suo­ma­lai­sen työl­li­syy­den rinnalla.

  Totuus on tie­tys­ti se, että Kivi­nie­mi vain opet­te­lee aset­te­le­maan sanan­sa oikein eli vää­rin. Pitää pys­tyä puo­lus­ta­maan sekä oman puo­lu­een että hal­li­tuk­sen lin­jauk­sia plus vie­lä kan­sain­vä­li­siä sopi­muk­sia sil­loin­kin, kun ne ovat ris­ti­rii­das­sa keskenään. 

  Van­ha­nen oli tai­ta­vam­pi mut­ta hän sai­kin har­joi­tel­la liki kah­dek­san vuotta.

 11. Sini­vih­reäl­lä ja Tolo­sel­la hyvät pointit.

  Onko jos­sain sovit­tu, että kukaan ei pol­ta Hel­sin­gin osuut­ta kivi­hii­les­tä, jos se jää käyttämättä?

 12. Loo­gi­nen joh­to­pää­tös oli­si läm­mit­tää Hel­sin­ki tur­peel­la. Pääs­töt tosin lisään­tyi­si­vät, mut­ta sehän on toi­sar­vois­ta suo­ma­lai­sen työl­li­syy­den rinnalla.”

  Täs­tä pääs­tään­kin risu­pa­ke­tin järjettömyyteen.

  Jos ker­ran työl­li­sys­nä­kö­koh­dat ovat kui­ten­kin tär­ke­mä­piä, niin mitä tämä bio­sit- ja tätä-pel­lei­ly oikein on?

 13. Ei Hel­sin­ki voi jat­kaa pit­kään kivi­hii­len varas­sa eivät­kä maa­kun­nat polt­taa tur­vet­ta. Molem­pien kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­töt ovat niin suu­ret. Ruot­sis­sa vain 15% kau­ko­lä­mös­tä perus­tuu fos­sii­li­seen (tur­ve mukaan lukien), Suo­mes­sa 85% on fos­sii­lis­ta. Tämä on sel­vim­piä esi­merk­ke­jä sii­tä, ettei Suo­mi ole pal­jon­kaan teh­nyt khk-pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sek­si. Toi­nen on tie­tys­ti tuu­li­voi­ma, jota Ruot­si raken­si vii­me vuon­na kol­me ker­taa Suo­men *kapa­si­tee­tin* verran.

 14. Tomi,

  Yksin­ker­tai­nen tapa näh­dä asia on se, että polt­toai­neet pan­naan seu­raa­vaan (vah­vas­ti kar­keis­tet­tuun) järjestykseen.

  1) Uusiu­tu­va ei hii­li­poh­jai­nen on paras vaih­toeh­to, mut­ta tek­no­lo­gia ei vie­lä rii­tä siihen.

  2) Uusiu­tu­va nope­aan hii­len sykliin perus­tu­va on toi­sek­si paras vaih­toeh­to, mut­ta sii­hen­kin siir­ty­mi­nen, mm. kor­juun var­mis­ta­mi­nen kes­tää. Lisäk­si sitä ei rii­tä kaik­keen tarpeeseen.

  3) Tur­ve on kol­man­nek­si paras, vaik­ka se ei ole­kaan uusiu­tu­va, se jät­tää työ­tä Suo­meen. Tur­vet­ta ei voi suo­sia ilmas­to­po­liit­ti­ses­ti, mut­ta se on parem­pi kuin fos­sii­li­nen tuo­tu hii­li­ve­ty. Tur­ve on kan­sal­lis­va­ral­li­suut­ta jota kan­nat­taa käyt­tää hii­len tms. sijas­ta. Jät­täi­si­kö Nor­ja öljyn­sä käyttämättä?

  4) Kivi­hii­li tms. tuon­tiin perus­tu­va hii­li­ve­ty on huo­noin, sil­lä se ei ole perus­tel­tu ilmas­to­po­liit­ti­ses­ti sen enem­pää kuin kansallisvarallisuutena.

  1. Hir­vi­kos­ki halu­aa tur­vet­ta ver­rat­ta­van öljyyn; Nor­ja­kaan ei jätä öljy­ään käyttämättä.
   Rin­nas­tus on mitä kan­na­tet­ta­vin. Sii­tä vain sama hii­li­diok­si­di­ve­ro molemmille.

 15. Ener­gia­puus­ta oli puu­tet­ta jo vii­me tal­ve­na. Hal­li­tuk­sen tavoit­tee­na on lisä­tä puu­ener­gian käyt­tö nykyi­ses­tä 5 mil­joo­nas­ta kuu­tios­ta 13 mil­joo­naan. Tavoi­te on kova. Kuin­ka Suo­men muu­ta­ma sata­tu­hat­ta met­sä­no­mis­ta­jaa – jou­kos­sa yhty­miä ja peri­kun­tia – saa­daan myy­mään pui­taan ener­gia­ta­lou­den vaa­ti­maan tah­tiin? Hel­sin­gin kan­nal­ta mer­kit­tä­vät puu­re­surs­sit sijait­se­vat pit­kien kul­je­tus­mat­ko­jen pääs­sä. Voi­han Hel­sin­ki saa­da riit­tä­väs­ti puu­ta mak­sa­mal­la sii­tä ruh­ti­naal­li­ses­ti. Se joh­tai­si sii­hen, että sisä-Suo­meen jou­du­tai­siin tuo­maan fos­sii­li­sia polt­toai­nei­ta. Tulee mie­leen tari­na höl­mö­läis­ten pei­ton jat­ka­mi­ses­ta. Puu­ta ja tur­vet­ta ei ole riit­tä­väs­ti, sik­si Suo­mes­sa tar­vi­taan puun ja tur­peen lisäk­si fos­sii­li­sia polt­toai­nei­ta. Mik­si nii­tä ei käy­tet­tä­si Hel­sin­gis­sä, jon­ne tulee maa­kaa­su­put­ki ja hii­let­kin voi­daan kipa­ta lai­val­ta suo­raan voimalaitoksiin?
  Hele­nin ener­giaoh­jel­ma, joka mak­saa mal­tai­ta, vähen­täi­si pääs­tö­jä Hel­sin­gis­sä, mut­ta siir­täi­si vas­taa­van mää­rän muu­al­le Suomeen.

 16. Kyl­lä ydin­voi­ma taas ker­ran vai­kut­taa jär­ke­vän yhteis­kun­nan valin­nal­ta. Kol­mas oli­si pitä­nyt myös raken­taa, ja nii­tä Osmon mai­nit­se­mia pie­nem­piä reak­to­rei­ta lisäk­si kau­pun­ki­käyt­töön. Risu­jen kan­ta­mi­ses­ta met­säs­tä tulee mie­leen lähin­nä höl­mö­läis­ten säk­ki, jos koko maan risut eivät rii­tä edes Hel­sin­gin läm­mit­tä­mi­seen ja keruun vai­ku­tus met­sien ravin­to­rik­kau­del­le on tuntematon.

 17. Koko Hel­sin­gin Ener­gian tar­ve näyt­tää ole­van 38 mil­joo­naa hakekuutiota.

  Niin mikä tar­ve? Uusiu­tu­vien osuu­den kas­vat­ta­mi­nen, kivi­hii­len kor­vaa­mi­nen, myös maa­kaa­sun kor­vaa­mi­nen, vai mikä?

 18. Turus­sa luo­vut­tiin sit­ten maa­kaa­su­hank­kees­ta, täl­lä ker­taa var­maan lopul­li­ses­ti. Mitä tilal­le? Kivi­hii­li on hal­paa mut­ta tur­ve sitä­kin hal­vem­paa, poh­ti­vat aamu­telk­ka­ris­sa. Tur­ve­voi­ma­las­sa voi sitä pait­si polt­taa seu­raa­van pouk­koi­lun jäl­keen haket­ta tai vas­taa­vaa, mis­tä sitä sit­ten muka jär­ke­väs­ti saisikin.

  Pie­nil­lä, kepu­lai­sil­la paik­ka­kun­nil­la on hel­pom­pi siir­tyä vähi­tel­len vaik­ka­pa maa- tai jär­vi­läm­pöön tai puun polt­ta­mi­seen. Turus­sa tus­kin luo­vu­taan val­ta­vin inves­toin­nein raken­ne­tus­ta kau­ko­läm­pö­ver­kos­ta — vaik­ka yli­op­pi­las­ky­lään tulee­kin uusi, maa­läm­mi­tet­ty “pil­ven­piir­tä­jä”. Mik­si Kokoo­mus suos­tui tällaiseen?

  No, aina tie­tys­ti joku kokee kär­si­vän­sä ja valit­taa. Ja tus­kin Tur­kuun — tai Hel­sin­kiin — tulee tur­ve­voi­ma­laa. Eikö­hän sitä kivi­hii­lel­lä ja jät­teil­lä sit­ten men­nä. Ja jäi­tä polt­te­le­mal­la kai sit­ten, kun nuo­kin teh­dään mahdottomiksi.

 19. Ant­ti Halkka:

  Ei Hel­sin­ki voi jat­kaa pit­kään kivi­hii­len varas­sa eivät­kä maa­kun­nat polt­taa tur­vet­ta. Molem­pien kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­töt ovat niin suu­ret. Ruot­sis­sa vain 15% kau­ko­lä­mös­tä perus­tuu fos­sii­li­seen (tur­ve mukaan lukien), Suo­mes­sa 85% on fossiilista.

  Ruot­sin kau­ko­läm­mön­tuo­tan­non pie­nem­mäl­le fos­sii­lis­ten osuu­del­le on ihan yksin­ker­tai­set selitykset:

  - Ruot­sis­sa pol­te­taan val­tao­sa jät­teis­tä kau­ko­läm­mök­si ja säh­kök­si (jon­ka Suo­mes­sa luon­non­suo­je­li­jat ovat estä­neet valituksillaan)
  — Ruot­sin kau­ko­läm­mös­tä mer­kit­tä­vä osa tuo­te­taan puh­taal­la ydin- ja vesi­voi­mal­la (=läm­pö­pum­put)
  — Ruot­sis­sa pol­te­taan myös ainespuuta
  — Ruot­sis­sa on fos­sii­li­sil­la tuon­ti­polt­toai­neil­la ollut kor­kea vero jo pit­kään (jol­loin voi­ma­lai­to­sin­ves­toin­te­ja ei ole teh­ty nii­den varaan)

 20. Mar­ko Jalonen:
  >Onko jos­sain sovit­tu, että kukaan ei polta
  >Hel­sin­gin osuut­ta kivi­hii­les­tä, jos se jää käyttämättä?

  Ei tie­ten­kään. Kyl­lä se pol­te­taan, jos ei ennem­min, niin myöhemmin. 

  Sama pätee kaik­kiin fos­sii­li­siin polt­toai­nei­siin. Jos ajat­te­lem­me, että Hel­sin­ki saa polt­taa kivi­hiil­tä, kos­ka se pol­te­taan pois kui­ten­kin, niin koko hii­li­diok­si­di­pääs­töis­tä kes­kus­te­le­mi­nen on täy­sin miel­tä vail­la. Kaik­ki hii­li kyl­lä pol­te­taan ja öljy myös, ellei sii­tä (fik­sum­min) teh­dä muovia.

 21. Jos hii­len ja öljyn polt­taa kui­ten­kin joku muu vaik­ka me tääl­lä Suo­mes­sa yrit­täi­sim­me vähen­tää pääs­tö­jä, niin sehän tar­koit­taa että tur­ve on ainoa CO2-läh­de jota oikeas­ti pys­tym­me kont­rol­loi­maan. Mei­dän pitäi­si siis ehdot­to­mas­ti huo­leh­tia että omat tur­peet jää­vät soi­hin ja ostaa fos­sii­li­set (ne mitä vält­tä­mät­tä tar­vi­taan) maa­il­man­mark­ki­noil­ta. Mut­ta eivät Kivi­nie­mi ja Pek­ka­ri­nen täs­tä vaih­toeh­dos­ta tai­tai­si keskustella 🙂

 22. Vie­lä vuo­si sit­ten pit­kä­kui­tui­sen sel­lun maa­il­man­mark­ki­na­hin­ta oli noin 500 dollaria/370 euroa ton­nil­ta. Nyt hin­ta on liki 1000 dollaria/800 euroa tonnilta.

  Yhden sel­lu­ton­nin val­mis­ta­mi­seen menee noin 5,5 kiin­to­kuu­tio­met­riä pöl­liä. Kos­ka kui­tu­puun kan­to­hin­ta on nyt noin 15–20 euroa kuu­tio­met­ril­tä, niin met­sä­teol­li­suus mak­saa met­sä­no­mis­ta­jil­le kui­tu­puun kan­to­hin­ta­na noin noin 100 euroa sel­lu­ton­nia kohti.

  Tilan­tees­ta voi pää­tel­lä, että sel­lun­teon nol­la­kan­nat­ta­vuus­ra­ja nykyi­sil­lä kan­to­hin­noil­la on suun­nil­leen sil­loin, kun sel­lun maa­il­man­mark­ki­na­hin­ta on luok­kaa 650 dollaria/500 euroa ton­nil­ta. Tämä mer­ki­see sitä, että met­sä­teol­li­suuus takoo nyt puh­das­ta voit­toa noin 300 euroa jokai­sel­ta sellutonnilta.

  Voit­to­mar­gi­naa­li on lähes 40 pro­sent­tia, min­kä vuok­si joku onkin sano­nut, että vain auto­jen kat­sas­tus on nyt Suo­mes­sa kan­nat­ta­vam­paa kuin sel­lun keitto.

  Jokai­nen met­sä­no­mis­ta­jal­ta ostet­tu met­säs­sä vie­lä ole­va kui­tu­puu­kuu­tio on nyt met­sä­teol­li­suu­den käsis­sä 72 euron arvoi­nen. Jos teol­li­suus mak­saa sii­tä kan­to­hin­ta­na kes­ki­mää­rin 18 euroa kuu­tio­met­ril­tä, niin voit­to­mar­gi­naa­lia jää 54 euroa kuutiometriltä.

  Jos ener­gia­teol­li­suus ryh­tyi­si nyt osta­maan kui­tu­puu­ta pol­tet­ta­vak­si, niin kui­tu­puun hin­ta läh­ti­si nousuun.

  Kovas­sa kil­pai­lu­ti­lan­tees­sa kui­tu­puun kan­to­hin­ta saat­tai­si nous­ta hel­pos­ti 30 euroon kuu­tiol­ta. Sel­lu­yh­tiöt pys­tyi­si­vät mak­sa­maan sen hin­nan kevyes­ti, mut­ta polt­ta­mi­seen hin­ta oli­si jo aivan lii­an kova.

  Edel­lä ole­van perus­teel­la näyt­täi­si sil­tä, että pää­mi­nis­te­ri Kivi­nie­mi ei ymmär­rä pät­kää­kään mis­tä puhuu. Sen sijaan Pek­ka­ri­nen ymmär­tää ja saat­taa saa­da ruh­ti­naa­li­set vaa­li­ra­hat metsäteollisuudelta. 

  Mut­ta oli met­sä­teol­li­suu­den mah­dol­li­ses­ti jaka­mat vaa­li­tuet mitä tahan­sa, ne tule­vat ole­maan pik­ku­ra­ho­ja, kun mii­tä ver­ra­taan met­sä­teol­li­suu­den joh­ta­jien ensi vuon­na nos­ta­miin miljoonabonuksiin.

  Kepu­lais­ten met­sä­no­mis­ta­jien kan­nat­tai­si nyt antaa Pek­ka­ri­sel­le pot­kut sen takia, että Pek­ka­ri­nen esti kan­to­hin­to­jen nousun tur­peen vero­rat­kai­sul­la. Mut­ta met­sä­no­mis­ta­jat ovat MTK:n talu­tus­nuo­ras­sa eivät­kä ymmär­rä tilan­tees­ta yhtään enem­pää kuin koke­ma­ton pääministerikään.

  Tai saat­taa tie­ten­kin olla, että jot­kut valis­tu­neet met­sä­no­mis­ta­jat ovat tajun­neet suut­tua kepul­le ja sen vuok­si Kivi­nie­mi nyt yrit­tää saa­da hel­sin­ki­läi­set mak­su­mie­hik­si sil­le, että puun hin­ta saa­daan nousuun ja met­sä­no­mis­ta­jat tyytyväisiksi.

 23. No, jos­ko Kes­kus­tas­sa ennen seu­raa­via vaa­le­ja sopi­vat kes­ke­nään, että mikä Hel­sin­gin ener­gia­ta­lou­del­le on parhaaksi.

  Että, Esko Ahon “mai­hin­nousu” aikoi­naan oli­kin aika sär­mi­käs kiven­pa­la hel­sin­ki­läi­sen kenkään.

 24. Kuin­ka Suo­men muu­ta­ma sata­tu­hat­ta met­sä­no­mis­ta­jaa – jou­kos­sa yhty­miä ja peri­kun­tia – saa­daan myy­mään pui­taan ener­gia­ta­lou­den vaa­ti­maan tahtiin?”

  Hel­pos­ti. Hin­ta sel­lai­sek­si, että se alkaa oikeas­ti ole­maan myy­jäl­le kiin­nos­ta­va ja hin­ta­tar­jous sun­nun­tain hesa­rin kan­teen. Kaup­pa käy. Yksi pie­ni ongel­ma vie­lä jää. Niil­lä risuil­la ja kävyil­lä ei ole ener­gia­na sel­lais­ta rahal­lis­ta arvoa, että se sinäl­lään mah­dol­lis­tai­si riit­tä­vän kiin­nos­ta­van hin­ta­tar­jouk­sen. Vaan eipä hätää sil­lä kyl­lä Suo­mes­sa osa­taan — veron­mak­sa­ja mak­saa, mut­ta että hom­ma toi­mi­si, veron­mak­sa­jan on olta­va val­mis mak­sa­maan paljon.

 25. Jyr­ki Lohi:

  Hel­sin­gin kan­nal­ta mer­kit­tä­vät puu­re­surs­sit sijait­se­vat pit­kien kul­je­tus­mat­ko­jen pääs­sä. Voi­han Hel­sin­ki saa­da riit­tä­väs­ti puu­ta mak­sa­mal­la sii­tä ruh­ti­naal­li­ses­ti. Se joh­tai­si sii­hen, että sisä-Suo­meen jou­du­tai­siin tuo­maan fos­sii­li­sia polt­toai­nei­ta. Tulee mie­leen tari­na höl­mö­läis­ten pei­ton jat­ka­mi­ses­ta. Puu­ta ja tur­vet­ta ei ole riit­tä­väs­ti, sik­si Suo­mes­sa tar­vi­taan puun ja tur­peen lisäk­si fos­sii­li­sia polt­toai­nei­ta. Mik­si nii­tä ei käy­tet­tä­si Hel­sin­gis­sä, jon­ne tulee maa­kaa­su­put­ki ja hii­let­kin voi­daan kipa­ta lai­val­ta suo­raan voimalaitoksiin? 

  Las­kes­ke­lin tuo­ta yhtä­löä auki taan­noin, ja tulos oli, että Hel­sin­gin siir­ty­mi­nen puu­läm­mi­tyk­seen ei ole pel­käs­tään hyö­dy­tön­tä, vaan itse asias­sa luul­ta­vas­ti nos­taa Suo­men hii­li­dok­si­di­pääs­tö­jä. Juu­ri kuvaa­mas­tai syys­tä, eli kos­ka sit­ten kivi­hiil­tä jou­du­taan kus­kaa­maan sisä­suo­meen pol­tet­ta­vak­si, ja puu­ta vas­taa­vas­ti Hel­sin­kiin. Tuo­tiin puu sit­ten kaa­su­tet­tu­na put­kea pit­kin tai rekoil­la, molem­mil­la on pääs­tön­sä (kaa­su­tuk­ses­sa hävik­ki, rekoil­la diesel).

  Tämä ei ole sama argu­ment­ti kuin “joku­han sen kivi­hii­len kai­vaa ja polt­taa kui­ten­kin”, vaan perus­tuu sii­hen, että kyl­lä ne sisä­suo­men kau­pun­git­kin jol­lain täy­tyy läm­mit­tää. Tilan­ne muut­tuu sii­nä vai­hees­sa, kun fos­sii­li­sis­ta polt­toai­neis­ta ollaan pää­se­mäss koko­naan irti.

  Ydin­kau­ko­läm­mön osal­ta tilan­ne on muu­ten vas­taa­va: vähen­tää enem­män kas­vi­huo­ne­pääs­tö­jä teh­dä sil­lä säh­kö kuin kau­ko­läm­pöä. vaik­ka se kau­ko­läm­pö sit­ten pitäi­si teh­dä kivi­hii­lel­lä, ks link­ki ylä laskelmiin.

  Kepun stra­te­gia vai­kut­tai­si täs­sä tosi­aan ole­van, että kan­na­tusa­lu­eel­la pitää voi­da läm­mit­tää hal­val­la tur­peel­la, mut­ta jot­ta kan­to­hin­toi­hin­kin saa­tai­siin nousu­pai­net­ta, hel­sin­ki­läis­ten pitää ruve­ta mak­sa­maan niistä. 

  Tai sit­ten mitään kan­ta­vaa stra­te­gi­aa ja kepu­lais­ta sala­liit­toa ei ole ole­mas­sa, vaan joka polii­ti­kol­la on vähän omat näke­myk­sen­sä, eivät­kä ne aina osu yksiin. Jäl­kim­mäi­nen lie­nee itse asias­sa toden­nä­köi­sem­pää. Pek­ka­ri­nen vaan pek­ka­roi ja Kivi­nie­mi koit­taa kalas­taa vih­rei­den hel­sin­ki­läis­ten ääniä.

  1. Asi­aa pahen­taa se, että >Hel­sin­gin ener­gian­tuo­tan­to on pääs­tö­kau­pan pii­ris­sä, jol­loin Hel­sin­gin hii­li­diok­si­di­sääs­töt eivät vähen­nä glo­baa­le­ja hii­li­diok­sid­pää­tö­jä lain­kaan, vaik­ka Noi­ta Otso Kivek­kään huo­mioi­ta ei otet­tai­si las­kel­mis­sa mukaan.

 26. Jep, pääs­tö­kai­up­pa tosi­aan kumo­aa tehok­kaas­ti yksit­täis­ten poliit­ti­sel­la pää­tök­sel­lä teh­ty­jäen pääs­tö­vä­hen­nys­ten hyö­dyn. Tämä on ehkä ollut ihan tar­koi­tet­tu omi­nai­suus pääs­tö­kau­pas­sa, ettei­vät pai­kal­lis­po­lii­ti­kot alkai­si osaop­ti­moi­da lyhyt­nä­köi­ses­ti ympä­ris­töys­tä­väl­li­syyt­tään vakuutellakseen?

  Kui­ten­kin pääs­tö­kau­pan olois­sa­kin pääs­tö­vä­hen­nyk­sil­lä on jotain väliä: tule­vat pääs­tö­kiin­tiöt ovat poliit­ti­nen pää­tös, ja nii­den suu­ruus riip­puu osin sii­tä, kuin­ka nopeas­ti vähä­pääs­töi­sem­pää säh­kön­tuo­tan­toa on syn­ty­nyt. Eli jos nyt teh­dään inves­toin­te­ja, jot­ka vähen­tä­vät pääs­tö­jä, mut­ta cap tra­den takia lisää­vät pääs­tö­jä toi­saal­la, voi­daan aja­tel­la, että tämä mah­dol­lis­taa jat­kos­sa poliit­ti­set pää­tök­set rajoit­taa pääs­tö­jä nopeam­min kuin muu­toin oli­si teh­ty, ja siten aidos­ti las­kee pääs­tö­jä vähän pidem­mäl­lä täh­täi­mel­lä. Ja par­haas­sa tapauk­ses­sa uusil­la pää­sö­oi­keus­hin­noil­la inves­toin­nit voi­vat muut­tua vie­lä kannattaviksikin.

  Ei miten­kään maa­il­man vah­vin kyt­kös, mut­ta kui­ten­kin jär­keen­käy­pä. Puun polt­to Hel­sin­gis­sä sen sijaan ei nyky­ti­lan­tees­sa vähen­nä pääs­tö­jä yhtään mitään kautta.

  1. SE voi lisä­tä myös tuon pääs­tö­kaup­pa­me­ka­nis­min kaut­ta, kos­ka esi­mer­kik­si rek­ko­jen die­se­löl­jy on pääs­tö­kaup­pa­me­ka­nis­min ulko­puo­lel­la san­moin kuin ne pie­net läm­pö­kes­kuk­set, joil­ta hake vie­dään Helsinkiin. .

 27. SE voi lisä­tä myös tuon pääs­tö­kaup­pa­me­ka­nis­min kaut­ta, kos­ka esi­mer­kik­si rek­ko­jen die­se­löl­jy on pääs­tö­kaup­pa­me­ka­nis­min ulko­puo­lel­la san­moin kuin ne pie­net läm­pö­kes­kuk­set, joil­ta hake vie­dään Helsinkiin.

  Ker­to­kaa nyt joku mik­sei noi­kin voi olla yhteis­tuon­tan­to­lai­tok­sia? Kau­ko­läm­mön eril­lis­tuo­tan­toa minus­ta kyl­lä sie­tää­kin verottaa.

 28. Eril­lis­tuo­tan­nol­le teh­dään kui­ten­kin 27% kau­ko­läm­mös­tä Suo­mes­sa, Hel­sin­gis­sä taas yli 91% on yhteis­tuo­tan­toa. Mil­lä tuo sit­ten selittyy?

  1. Yhteis­tuo­tan­to kiin­teäl­lä polt­toai­neel­la ei toi­mi kuin isos­sa yki­si­kös­sä. Suo­mes­sa on pal­jon pie­niä taa­ja­mia. Maa­kaa­sul­la (tai bio­kaa­sul­la) voi teh­dä pie­niä yhteis­tuo­tan­to­yk­si­köi­tä. Ja öljyl­lä tie­tys­ti, mutta…

 29. Ener­gia­puun mark­ki­nat eivät Suo­mes­sa toi­mi. Eri­lai­sia tukia hou­kut­ti­me­na käyt­täen met­sä­no­mis­ta­jia on saa­tu vähin erin myy­mään pien­puu­ta ja muu­ta ener­giak­si käy­päs­tä mate­ri­aa­lia, mut­ta käteen euro­ja ei pal­jon ole jää­nyt. Mark­ki­nat pitäi­si luo­da pai­kal­li­ses­ti ja ensin sopi­si kokeil­la pie­nem­mil­lä yksi­köil­lä kuin Hel­sin­gin vaa­ti­mat laitokset.

  Muu­ten, mikä estää kul­jet­ta­mas­ta haket­ta pää­kau­pun­kiin lai­voil­la, sata­mia Suo­mes­sa riit­tää ja aika pal­jon puu­ta­kin sata­mien lähistöllä.

 30. Mut­ta eikö sii­ten oli­si jär­ke­väm­pää käyt­tää niis­sä pie­nem­mis­sä pai­kois­sa vaik­ka säh­kö­käyt­töi­siä läm­pö­pump­pu­ja tai kaa­su­tur­bii­ne­ja yhteis­tuo­tan­nos­sa, ja vie­dä se hake isom­piin kau­pun­kei­hin mis­sä sitä voi teh­dä sekä läm­pöä että sähköä?

  Maa­läm­mös­sä kau­ko­läm­pö­ver­kon alu­eel­la Hel­sin­gis­sä taas ei ole mitään järkeä.

 31. Osmo:

  Yhteis­tuo­tan­to kiin­teäl­lä polt­toai­neel­la ei toi­mi kuin isos­sa yki­si­kös­sä. Suo­mes­sa on pal­jon pie­niä taa­ja­mia. Maa­kaa­sul­la (tai bio­kaa­sul­la) voi teh­dä pie­niä yhteis­tuo­tan­to­yk­si­köi­tä. Ja öljyl­lä tie­tys­ti, mutta…

  Pien­ten kau­ko­läm­pö­lai­tos­ten yhteis­tuo­tan­non vähäi­sem­pi osuus ei var­si­nai­ses­ti lii­ty kiin­tei­siin polt­toai­nei­siin. Ongel­ma on enem­män­kin, että läm­pö­voi­ma­lai­tos (=tuot­taa säh­köä höy­ry­tur­bii­nil­la) ei kan­na­ta ihan pie­ne­nä yksik­kö­nä, kos­ka tar­vi­taan viran­omais­mää­räys­ten takia kone­mes­ta­rei­ta ja säh­kö­alan ammat­ti­lai­sia. Mones­sa pie­nes­sä kun­nas­sa on tämän takia kau­ko­läm­pö­ver­kos­sa vain läm­pöä tuot­ta­via läm­pö­kes­kuk­sia (ja pie­nis­sä kun­nis­sa ne ovat useam­min puu­ta, haket­ta ja tur­vet­ta käyt­tä­viä joh­tuen ko. polt­toai­nei­den hel­pom­mas­ta saa­ta­vuu­des­ta, kuin vaik­ka­pa Helsingissä).

  Myös kau­ko­läm­pö­ver­kon huip­pu­kuor­mia tasaa­vat lai­tok­set tuot­ta­vat pelk­kää läm­pöä (myös Helsingissä).

 32. Onko­han tuo Osmo sit­ten­kin oikeas­sa. Vaik­ka tätä kir­joit­taes­sa en oikein usko asi­aan. Onko meidä
  kau­ko­läm­pö / lauh­de­voi­ma raken­net­tu tur­haan koli­mon ulko­puo­lel­le. Säköl­lä hom­ma on hoi­det­tu hypo­tee­nuusan ulko­puo­lel­la suu­re­maak­si osaksi.

 33. Pek­ka, pal­jon­kin kii­tok­sia. Osaat­ko arvioi­da kuin­ka suu­ri osa tuos­ta 27% on huippuvoimaa?

 34. Mat­ti Haavikolle

  Mei­dän kan­nat­tai­si jät­tää tur­ve suo­hon vain jos tämä toi­men­pi­de vähen­täi­si hii­len polttoa. 

  Ilmas­ton suu­rin ongel­ma nyt ja jat­kos­sa on se, että meil­lä on vaka­va tek­no­lo­gia­va­je, kai (Atte) Kor­ho­lan kek­si­mä ter­mi, mut­ta hyvä sel­lai­nen. Ilmas­to­po­li­tiik­ka­na täl­lai­nen “puu­ta vai kan­to­ja vai tur­vet­ta, pol­tet­ta­vak­si tuol­la vai tääl­lä” on aivan sekun­daa­ris­ta. Ilmas­to tar­vit­see panos­tus­ta tek­no­lo­gi­aan, enkä tar­koi­ta TEKES — pro­jek­te­ja, vaan huo­mat­ta­vas­ti järeäm­pää kalustoa. 

  Vie­lä, on sinän­sä type­rää tuo­da maa­han hiil­tä tai öljyä sii­nä mis­sä voi­si polt­taa koti­mais­ta turvetta. 

  Osmol­le,

  Nime­ni on siis Johan­nes Hir­vas­kos­ki, ei Hirvikoski.

 35. tpyy­luo­ma:

  Osaat­ko arvioi­da kuin­ka suu­ri osa tuos­ta 27% on huippuvoimaa?

  En ole näh­nyt val­ta­kun­nal­lis­ta tilas­toa aihees­ta. Huip­pu­läm­pö­kes­kus­ten osuus tuo­tan­nos­ta vaih­te­lee tie­tys­ti voi­mak­kaas­ti vuo­sit­tain tal­ven pak­kas­ten mukaan.
  Kar­kea arvio voi­si olla, että n. 10% kau­ko­läm­pö­ener­gias­ta tuo­te­taan huip­pu­lai­tok­sil­la (lähin­nä maa­kaa­sul­la ja öljyl­lä). Jos kat­so­taan 2009 luku­ja niin Hel­sin­gis­sä huip­pu­lai­tok­sil­la tuo­tet­tiin vain 7% (yhteis­tuo­tan­to ja läm­pö­pum­put tuot­ti­vat 93%). Vas­taa­vas­ti Van­taal­la tuo­tet­tiin huip­pu­lai­tok­sil­la n. 14% kaukolämmöstä.

  Ei ole itsei­sar­vo pyr­kiä 100% yhteis­tuo­tan­non osuu­teen, kos­ka sil­loin kal­lii­ta voi­ma­lai­tok­sia jou­du­taan pysäyt­tä­mään kesäl­lä (tai aja­maan nii­tä lauhdevoimaloina).

 36. Kii­tos Pekka.

  Ei ole itsei­sar­vo pyr­kiä 100% yhteis­tuo­tan­non osuu­teen, kos­ka sil­loin kal­lii­ta voi­ma­lai­tok­sia jou­du­taan pysäyt­tä­mään kesäl­lä (tai aja­maan nii­tä lauhdevoimaloina). 

  Arvo on sii­nä että pääs­tö­jen kan­nal­ta tämä oli­si kai paras rat­kai­su olet­taen että ympä­ri­vuo­ti­nen tar­ve voi­daan hoi­taa muil­la tuotantomuodoilla.

 37. Kukaan ei kom­men­toi­nut luo­mu­vil­je­li­jän heit­toa koti­mai­sen bio­mas­san tuo­mi­ses­ta Hel­sin­kiin meri­teit­se. Jus­si Paju­nen on ilmoit­ta­nut että kau­pun­ki­lo­gis­tiik­kaan ne rek­ka­mää­rät eivät vain sovi. Mut­ta mik­si ei tämä?

  Tun­tuu vähän sil­tä että täs­sä on sen tyyp­pi­nen aksioo­ma, jos­ta toi­ses­sa kes­kus­te­lus­sa (Mus­ta­val­koi­suus ei ole vihreyttä)on kyse. Eli on sinän­sä epäi­lyt­tä­vää maa­jus­sien tuke­mis­ta tuo­da bio­mas­saa muu­al­ta Suo­mes­ta Hel­sin­kiin, perus­te­lut kyl­lä keksitään. 

  Mut­ta, kuin­ka­han suu­ri osa met­sä­no­mis­ta­jis­ta on nykyi­sin met­sää peri­nei­tä kaupunkilaisia…

  1. Jos meri­kul­je­tuk­siin men­nään, lähim­mät met­sät ovat Viros­sa. Viras­to tuo­tu puu ei edes ole Suo­men sel­lu­teh­tail­ta pois.

 38. Tot­ta, kyl­lä Viros­ta­kin voi­tai­siin bio­mas­saa tuo­da. — Jos vain kor­juu onnis­tuu, kapa­si­teet­ti on luo­tet­ta­vaa ja kul­je­tus on jär­ke­vän hin­tais­ta. Ei peri­aat­teel­lis­ta estettä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.