Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 26.8.2010

Kes­ki-Pasi­lan kes­kus­ta­kort­te­lin ase­ma­kaa­val­li­set suunnitteluperiaatteet

Täs­tä ollaan teke­mäs­sä suun­nit­te­lu­kil­pai­lua. Nyt lyö­dään kiin­ni sen raa­mit. Lau­ta­kun­ta palaut­ti asian kevääl­lä ja kehot­ti nos­ta­maan ker­ro­sa­lan ylä­ra­jaa 20 000 ker­ros­ne­liöl­lä. Nyt alu­eel­le pitäi­si ahtaa 100 000 – 140 000 k‑m2. Hyvin moni­mut­kai­nen asia. Kuun­te­len selos­tuk­sen ja ker­ron sit­ten, mitä täs­sä on muut­tu­nut. Uskoi­sin ker­ros­ne­liö­tä mah­tu­van enem­män­kin, jos alu­een omis­tai­si kau­pun­ki eikä val­tio. Kun val­tio ei suos­tu mak­sa­maan raken­nusoi­keu­des­ta, val­tio saa sitä vähemmän.

Hyvin tär­keä päätös.

Vetu­ri­tien ja Pasi­lan sil­lan liikennesuunnitelmat

Tämä liit­tyy edel­li­seen asi­aan. Tiein­ves­toin­te­ja 60 miljoonalla.

Yhtei­nen yleis­kaa­va Östersundomiin

Pöy­däl­tä. Täs­sä asias­sa hier­tää pää­tök­sen­te­ko. Voi­vat­ko luot­ta­mus­mie­het vai­kut­taa asi­aan lain­kaan ennen kuin on lii­an myö­häis­tä enää vai­kut­taa. Han­ka­la yhteen­tör­mäys luon­non­suo­je­lun ja ter­veen kau­pun­ki­ra­ken­teen kans­sa. Yhtei­seen suun­nit­te­luun oli­si pitä­nyt ottaa myös Söder­kul­lan alue, kos­ka se vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti rai­de­rat­kai­suun. Täl­lai­nen koor­di­noin­ti kuu­lui­si tie­tys­ti maa­kun­ta­lii­tol­le, mut­ta se elää kovin toi­ses­sa todellisuudessa.

Blo­gil­la esi­tet­ty kri­tiik­ki hidas­ta met­ro­lin­jaus­ta vas­taan sai minut mietteliääksi.

Yleis­kaa­va on tar­koi­tus hyväk­syä vuo­den 2012 lop­puun mennessä.

Lausun­to Kehä II:n yleis­suun­ni­tel­mas­ta välil­lä Turunväylä-Hämeenlinnanväylä

Pöy­däl­tä

Tätä ei pitäi­si toteut­taa moot­to­ri­tie­nä lain­kaan vaan hitaam­pa­na katu­na. Hin­ta on aivan tol­ku­ton, 600 miljoonaa.

52 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 26.8.2010”

 1. Vaik­ka peri­aat­tees­sa olen sitä miel­tä, ettei kun­nil­la sai­si olla oikeut­ta raa­ka­maan ois­tuk­seen, niin pak­ko­lu­nas­ta­kaa pois, jos ette muu­ten anna sitä raken­nusoi­keut­ta. Kes­ki-Pasi­lal­le on mie­les­tä­ni kak­si vaih­toeh­toa. Joko todel­la mas­sii­vis­ta ja pal­jon tai sit­ten 6 ker­ros­ta ja tii­vis­tä kort­te­lia. Joka tapauk­ses­sa sii­tä on teh­tä­vä kaupunkia.

  Tuo Kehä II:n moot­to­ri­tie on raken­net­ta­va niin, että nopeu­det voi­daan tule­vai­suu­des­sa nos­taa aina­kin 160km/h. Jos­sain vai­hees­sa auto­kan­taa on pak­ko paran­taa ja sil­loin voi­daan osa tur­val­li­suu­den paran­ta­mi­ses­ta ulos­mi­ta­ta tehok­kuu­den nostona. 😉

 2. Jos Osmon ole­tuk­ses­sa on mitään perää, kaa­voi­tuk­sen perus­teet ovat täy­sin vink­sal­laan. Eikö pitäi­si olla ensi­si­jais­ta, että kaa­voi­te­taan mah­dol­li­sim­man hyvää kau­pun­kia — riip­pu­mat­ta sii­tä, kuka hyö­tyy rahal­li­ses­ti ja kuin­ka paljon?

 3. Joo‑o
  Län­si­met­ron val­mis­tut­tua­han lii­ken­nöi­dään nykyis­ten suun­ni­tel­mien mukaan kah­ta juna­ryh­mää (“met­ro­lin­jaa”) eli Matin­ky­lä-Mel­lun­mä­ki ja Tapio­la-Vuo­saa­ri. Aika­naan met­ro­ra­taa jat­ket­ta­neen Matin­ky­läs­tä aina Kiven­lah­teen saak­ka ja kun Mel­lun­mäes­tän­kin on suun­ni­tel­mis­sa jat­kaa kuusi ase­maa idän­suun­taan, niin johan tulee met­ro­lin­jal­le pituut­ta ja mat­ka-aikaa. Mah­tu­vat­ko­han Itä­kes­kusk­ses­ta, Sipoon suun­nas­ta tule­van (joka siis tulee Mel­lun­mäen kaut­ta) met­ro­ju­nan kyy­tiin, joka tule­vai­suu­des­sa on siis kah­den­vau­nu­pa­ri eli nel­jän vau­nun mit­tai­nen (pituus noin 84 met­riä) ja ase­mat­kin ovat nykyis­tä lyhyem­piä. Olkoon­kin, että lii­ken­nöin­ti­kin on toi­saal­ta nykyis­tä tiheäm­pää, pel­kään­pä, että ahdas­ta tulee ja myös met­ro­ju­nien ket­juun­tu­mis­ta tulee esiintymään.

 4. OS: “Blo­gil­la esi­tet­ty kri­tiik­ki hidas­ta met­ro­lin­jaus­ta vas­taan sai minut mietteliääksi.”

  Huo­li pois. 30 min kuluu reaa­li­to­del­li­suu­des­sa ruuh­ka­bus­sil­la esi­mer­kik­si Her­ne­saa­ren kär­jen päät­tä­ril­tä Mei­lah­den sai­raa­la-alu­eel­le. Alu­een halut­ta­vuu­den ja kul­ku­muo­to-osuuk­sien kan­nal­ta rat­kai­se­vaa ovat laa­dul­li­set teki­jät (lue: ei odot­te­lua ulko­na rän­tä­sa­tees­sa) eikä muu­ta­ma yli­mää­räi­nen met­ro­mat­kan minuutti.

 5. Vil­le, liit­ty­nee sii­hen, että tii­viim­pi rat­kai­su mak­sai­si kau­pun­gil­le rahaa esi­mer­kik­si infra­struk­tuu­ri­ra­ken­ta­mi­sen muo­dos­sa (jota val­tio ilmei­ses­ti ei halua maksaa).

  1. tii­viim­pi rat­kai­su mak­sai­si kau­pun­gil­le rahaa esi­mer­kik­si infra­struk­tuu­ri­ra­ken­ta­mi­sen muo­dos­sa (jota val­tio ilmei­ses­ti ei halua maksaa).

   Tämä Mik­ko Säre­län huo­mau­tus on aivan oikea. Kun Hel­sin­ki tii­vis­tää Pasi­laa, se syn­nyt­tää 60 mil­joo­nan katuin­ves­toin­nin eri­ta­so­rat­kai­sui­neen. Kun Kirk­ko­num­mi hajaut­taa kau­pun­ki­ra­ken­net­ta, val­tio rien­tää oitis lah­joit­ta­maan sil­le moottoritien. 

 6. Iha­nan 60–70-lukulaista.

  Itä-Pasi­la on kau­pun­ki­ti­la­na epä­on­nis­tu­nut, joten sitä yri­te­tään paran­taa kyt­ke­mäl­lä Kes­ki-Pasi­la sii­hen samaan tapaan kan­sil­la joil­le on eriy­tet­ty jalan­kul­ku ja autoilu.

  Pasi­la­na­se­ma on epä­on­nis­tu­nut kau­pal­li­se­na ympä­ris­tö­nä, joten sitä yri­te­tään elä­vöit­tää liit­tä­mäl­lä sii­hen uusi kauppakeskus.

  Teki­si mie­li sanoa ettei Hel­sin­gis­tä aina­kaan jää­rä­päi­syyt­tä puu­tu. Mut­ta hyvä­hän se on todis­taa kau­pun­ki­suun­nit­te­lun teo­rioi­ta käy­tän­nös­sä muit­ten rahoilla:)

 7. Onko Öster­sun­do­min kaa­voi­tus­ta pak­ko val­mis­tel­la nime­no­maan vir­ka­mies­työ­ryh­mäs­sä? Eikö sitä var­ten voi perus­taa ryh­mää, jos­sa on myös luottamusmiesjäseniä?

  1. Min­kä kun­nan luot­ta­mus­mie­hiä ja mil­lä voi­ma­suh­teil­la. Asu­kas­lu­vun suhteessa?
   On tar­koi­tus aina­kin Hel­sin­gis­sä, että kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­ta seu­raa yleis­kaa­voi­tus­ta tii­viis­ti, mut­ta sen man­daat­ti tie­tys­ti kos­kee vain Hel­sin­gin aluetta.

 8. Kehä II hyö­ty-kus­tan­nus­suh­de arvioi­tiin YVA-menet­te­lys­sä kor­keak­si (2,1–2,7 tar­kan lin­jauk­sen mukaan). 

  Kan­na­tan ehdot­to­mas­ti Sei­nä­jo­ki-Oulu radan kun­nos­tus­ta, mut­ta sen K/H‑suhteeksi on las­ket­tu 2,0 eli KEHÄ II:n raken­ta­mi­nen on talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vam­paa kuin esi­mer­kik­si kysei­nen hanke. 

  Moo­too­ri­ties­tä” puhu­mi­nen on myös har­haan­joh­ta­vaa. Nykyi­nen KEHÄ II on myös 2+2 kais­tai­nen tie ja nopeus­ra­joi­tus on 80 km/h. Samal­la peri­aat­teel­la ykkös­ke­hä on “moot­to­ri­tie”.

 9. spot­tu, niin ja esi­mer­kik­si Mei­lah­teen kes­tää sit­ten Ösun­do­mis­ta noin 50 min.:) Kes­kus­taan suun­tau­tu­va yhteys on yleen­sä myös mui­den mat­ka­ket­ju­jen osa min­kä taka mat­ka-aika sin­ne indi­koi kokonaissaavutettavuutta.

  Kuto­ja, se kaup­pa­kes­kus oli­si koko­luok­kaa Kamp­pi tai isom­pi, että ei se nyt ihan ase­man laa­jen­nuk­se­na hah­mo­tu. Sen Vetu­ri­tien voi­si vetää pin­nan alle ja käyt­tää maa-alan raken­ta­mi­seen, tuol­la se voi­si jopa kan­nat­taa ‚mut­ta se maksaisi.

 10. >Saa­ko siel­lä ajaa fillarilla?

  Jos tar­koi­tit, saa­ko kehä­teil­lä ajaa fil­la­ril­la niin käsi­tyk­se­ni mukaan ei saa. 

  Har­va autoi­li­ja tai bus­sis­sa istu­ja miel­tää kui­ten­kaan Ykkös­ke­hää tai Itä­väy­lää “moot­to­ri­tiek­si”. Eivät­kä ne viral­li­sen mää­ri­tel­män mukaan sitä ole­kaan. Tosin pie­nin muu­tok­sin ja lyö­mäl­lä moot­to­ri­tien kyl­tit tien lai­taan niis­tä voi­daan teh­dä D‑luokan eli 2. luo­kan kaupunkimoottoriteitä.

  Kehä II jat­ko paran­tai­si itä-län­si­suun­taan fil­la­ril­la aja­vien yhteyk­siä var­sin mer­kit­tä­väs­ti: “Ras­taa­lan­tiel­tä Hämeen­lin­nan­väy­läl­le muo­dos­tuu uusi yhte­näi­nen rait­ti. Myyr­mäes­tä Mätä­joen ylit­se Haku­nin­maa­han on aikai­sem­min puut­tu­nut yhteys.”

  1. Pitäi­si käy­dä kat­so­mas­sa lii­ken­ne­merk­kiä, mut­ta uskoi­sin kehä I:n ole­van moot­to­ri­lii­ken­ne­tie. Ei siel­lä var­maan­kaan saa ajaa edes leikkuupuimurilla.

 11. PeKa, ne hyö­dyt sii­nä hyö­ty-kus­tan­nus­las­kel­mas­sa on sääs­ty­nyt­tä mat­ka-aikaa. Tätä ei voi ensin­nä­kään miten­kään rea­li­soi­da, rai­dein­ves­toin­neis­sa on sen­tään tulo­puo­lel­la ihan oikea­ta rahaa, pie­nem­mät lii­ken­nöin­ti­kus­tan­nuk­set ja suu­rem­mat lip­pu­tu­lot. ja yli­pään­sä uusil­le alueil­le lii­ken­nein­ves­toin­nit nos­taa maan arvoa jon­ka kau­pun­ki saa kerät­tyä tont­te­ja myy­des­sä (kts. Kruu­nu­vuo­ri, Pasi­las­sa ei toi­mi kun maan omis­taa valtio).

  Toi­sek­si, se että mat­ka-aikaa sääs­tyy perus­tuu etu­pääs­sä sii­hen ole­tuk­seen että ruuh­kat vähen­tyy. Mitä ei taas tue empi­ria eikä teo­ria kau­pun­ki­seu­duil­la, uuden tien tuo­ma hyö­ty syö­dään tyy­pil­li­ses­ti pitem­pi­nä mat­koi­na eli suu­rem­pa­na lii­ken­tee­nä jois­sain vuo­sis­sa. Seu­raa­vaks Kari sit­ten ker­too, että noim­han se pää­piir­teit­täin menee, mut­ta jos tark­ko­ja ollaan… 🙂

 12. tpyy­luo­ma: “..esi­mer­kik­si Mei­lah­teen kes­tää sit­ten Ösun­do­mis­ta noin 50 min.”

  Ja nopeam­mal­la met­ro­lin­jauk­sel­la sit­ten muu­ta­man minuu­tin vähem­män, joka tapauk­ses­sa koko­nai­suu­teen näh­den ei mitään rat­kai­se­vaa. Kau­kio­mai­suus on omi­nai­suus, ei bugi, ja se että koko­nais­saa­vu­tet­ta­vuus Hel­sin­gis­sä on keh­no on asia jol­le ei jos­sain met­ron itä­pääs­sä voi­da teh­dä mitään.

 13. Minä olen monen muun tapaan ihme­tel­lyt tuon itään raken­ne­tun asui­na­lu­een perusteluita.

  No, eilen sit­ten otin oikein asiak­se­ni lukea, mitä Hel­sin­gin sano­mat asias­ta kir­joit­taa. Täy­tyy sanoa, että minul­le tuli sii­tä ihan fyy­si­ses­ti paha olo.

  Ilmei­nen tar­koi­tus näyt­täi­si kir­joit­ta­jien asen­teen perus­teel­la ole­van Espoon “näpäyt­tä­mi­nen”. Eli että “voim­me­han me sit­ten itään­kin raken­taa, jos ette lei­ki mei­dän kans­sa”. Nyt näyt­tää ilmei­sel­tä, että koko Sipool­ta vie­ty alue oli alun alkaen­kin kei­no pai­nos­taa Espoo­ta teke­mään met­ro­pää­tös (joka on ilmei­sen epäe­dul­li­nen espoo­lai­sil­le) ja nyt sit­ten sin­ne on pak­ko teh­dä jotain (=auto­kau­pun­kia), ettei hom­ma näyt­täi­si niin tyhmältä.

  Anna mun kaik­ki kestää.

  Voin kyl­lä jol­lain tasol­la ymmär­tää näi­tä skis­mo­ja, enkä nyt läh­de Espoo­ta­kaan eri­tyi­ses­ti puo­lus­ta­maan, mut­ta on tämä Hel­sin­gin tou­hu täs­sä nyt jon­kin­lai­nen rie­mui­dio­tis­min huipentuma.

  Kari

  1. Aloi­te Lou­nais-Sipoon liit­tä­mi­ses­tä tuli val­tiol­ta. En tie­dä, mihin kaik­keen se liit­tyy, mut­ta ei Espoon met­roon. Sipooon sen­het­ki­sen var­sin tuhoi­sat kaa­voi­tus­suun­ni­tel­mat nyt aina­kin jou­dut­ti­vat asi­aa. Jos Öster­sun­do­mia pide­tään jouk­ko­lii­ken­teen kan­nal­ta huo­noa, mitä­hän on sanot­ta­va Kar­husaa­res­ta tsai Landbosta?

 14. Kehä I:llä ei saa ajaa fil­la­ril­la, mut­ta se ei kui­ten­kaan ole moottoritie.

  Kirk­ko­num­men moot­to­ri­tie ei muu­ten ole raken­net­tu miten­kään ihan “oitis”, vaan kyl­lä sii­tä kai on noin 40 vuot­ta vään­net­ty kättä.

 15. @tpyyluoma
  Kam­pin kokoi­nen kaup­pa­kes­kus, mut­ta mis­tä asiakkaat?

  Ymmär­tääk­se­ni nykyi­ses­sä suun­ni­tel­mas­sa kaik­ki Pasi­laan junal­la tule­vat pako­te­taan nouse­maan Pasi­lan­sil­lan tasol­le, jos­sa lie­nee genee­ri­sen kaup­pa­kes­kuk­sen puo­li­jul­ki­nen “pää­ka­tu” ase­mal­ta kaup­pa­kes­kuk­sen läpi. Ilmei­ses­ti on toi­ve että myös sen alle tule­viin 2–3 ker­rok­seen pik­ku­kaup­po­ja eksyy riit­tä­väs­ti asiak­kai­ta, kuten myös pääl­le tule­vaan ker­rok­seen. Park­ki­hal­li­han tulee metroasemalle. 

  Maan­pin­nan­ta­sol­le tulee taas mota­ri ja lii­ken­neym­py­rä, joi­den mete­li kar­koit­taa siel­tä jalan­kul­ki­jat. Tuu­li­sel­la valoau­kol­la hen­gai­le­vat vain denat, jot­ka hake­vat kal­jaa tei­neil­le, jot­ka var­ti­jat ovat pois­ta­neet kauppakeskuksesta.

  Mik­si ihmi­set meni­si­vät sin­ne, jos on jo tar­jol­la jum­bo-ome­nat, joi­hin pää­see hel­pos­ti autol­la tai juna vie kes­kus­taan jos­sa voi käväis­tä myös espal­la kaffella. 

  Sen sijaan oli­si mah­dol­li­suus käyt­tää nyt alu­ees­ta eris­tet­tyä van­haa vetu­ri­tal­lia ja pasi­lan­sil­taa luo­maan jotain eri­lais­ta kau­pun­kia. Esim alla ole­vien kuvien tyyliin.

  http://4010.com/wp-content/uploads/2008/11/hackescher_markt.jpg
  http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/9016195.jpg

 16. spot­tu, Kera­val­ta kes­tää Mei­lah­teen reit­tiop­paan mukaan 35 minuut­tia ja se on ihan yhtä kaukana.

 17. Täs­sä asias­sa hier­tää pää­tök­sen­te­ko. Voi­vat­ko luot­ta­mus­mie­het vai­kut­taa asi­aan lain­kaan ennen kuin on lii­an myö­häis­tä enää vai­kut­taa. Yhtei­seen suun­nit­te­luun oli­si pitä­nyt ottaa myös Söder­kul­lan alue, kos­ka se vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti rai­de­rat­kai­suun. Täl­lai­nen koor­di­noin­ti kuu­lui­si tie­tys­ti maa­kun­ta­lii­tol­le, mut­ta se elää kovin toi­ses­sa todellisuudessa.
  — - — 

  Täs­sä yksi olen­nai­nen syy mik­si seu­tu­hal­lin­toa tar­vi­taan, ja nime­no­maan suo­ril­la vaa­leil­la valit­ta­vaa seu­tu­val­tuus­toa sitä ohjaamaan.

  Olen­nai­nen syy sii­hen, mik­si isot pam­put eivät sitä niin kai­paa, on se että hehän joka tapauk­ses­sa ovat muka­na inside-kuvioissakin.

  Maa­kun­ta­liit­to oli­si hyvä aja­tus, mut­ta kun sen päät­tä­jiä ei vali­ta suo­ril­la vaa­leil­la, se on väis­tä­mät­tä vähän ham­paa­ton. Välit koti­kun­nan (oman­vä­ri­siin) isoi­hin kihoi­hin ovat lii­an tär­keät, ja duu­ni luon­teel­taan litur­gi­nen (ei saa unoh­taa sano­ja “kes­tä­vä” ja “menes­ty­vä”). Hymyil­lään kai­kil­le ja sano­taan että näin on hyvä.

  Niin kau­an kuin lujaa (“övergri­pan­de”) seu­tu- tai maa­kun­ta­hal­lin­toa ei ole, on suo­ras­taan jär­jen pilk­kaa­mis­ta vetää kun­nan­ra­jat ison ja myl­ler­ty­vän suun­nit­te­lua­lu­een hal­ki. Tai sit­ten kan­san­val­lan pilk­kaa­mis­ta. Tai koko­nais­nä­ke­myk­sen pilk­kaa­mis­ta (pait­si jos jos­sa­kin on sala­seu­ra, jol­le tämä on busi­ness as usual … ehkä onkin).

  Aina­kin niin kau­an kuin tuo­ta ylem­pää kaik­keen kan­saan nojaa­vaa yhteis­tah­toa ei ole, kun­nan­ra­jo­jen pitäi­si kul­kea kor­ves­sa ja myös suun­nit­te­lun perus­tua tähän.

 18. Aloi­te Lou­nais-Sipoon liit­tä­mi­ses­tä tuli valtiolta.”

  Kukaan ei ole vas­tuus­sa, teki­jä tun­te­ma­ton, passiivi.

 19. OS:
  >Aloi­te Lou­nais-Sipoon liit­tä­mi­ses­tä tuli
  >val­tiol­ta. En tie­dä, mihin kaik­keen se liittyy,
  >mut­ta ei Espoon metroon. 

  Mikä aloi­te? Kun­ta­ja­ko­sel­vi­tys­mies tote­aa raportissaan:

  Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuus­to teki 21.6.2006 pää­tök­sen, jos­sa pää­tök­ses­sä Hel­sin­ki teki ehdo­tuk­sen val­tio­neu­vos­tol­le mää­rät­ty­jen Lou­nais-Sipoon osien ja Van­taal­ta Väs­ter­kul­lan kii­lan alu­een liit­tä­mi­ses­tä Hel­sin­gin alueeseen.”

  Jos sit­ten tämän aloit­teen jäl­keen val­tio­neu­vos­to nimit­tää sopi­van sel­vi­tys­mie­hen joka sit­ten tekee ehdo­tuk­sen, niin en sanoi­si tätä val­tion aloit­teek­si. Kyl­lä Sipoon osien liit­tä­mi­nen Hel­sin­kiin oli vah­vas­ti juu­ri Hel­sin­gin kau­pun­gin ja sen etu­ja aja­vien val­ta­kun­nan­po­lii­tik­ko­jen (kepu­lais­ten­kin) agendalla.

  1. Hel­sin­ki teki ehdo­tuk­sen­sa val­tio­val­lan aloit­tees­ta. Se, että asi­aan tar­vit­tiin sel­vi­tys­mies­tä, joh­tui Hel­sin­gin mokas­ta. Hel­sin­gis­sä ei ymmär­ret­ty, ettei val­tio­neu­vos­to voi muut­taa Hel­sin­gin esi­tys­tä vaan sen on hyväk­syt­tä­vä sel­lai­se­naan. Sik­si alku­pe­räi­nen ehdo­tus on räöi­kes­ti yli­mi­toi­tet­tu ja piti ottaa kun­ta­ja­ko­sel­vit­tä­jä kehiin.

 20. Suku­ni­me­tön kai­ma­ni eilen klo 21:57 (tun­ti sit­ten ei lai­nauk­sen erot­ta­mi­nen jat­ko­teks­tis­tä onnis­tu­nut perus-html:llä, täy­tyy siis käyt­tää muu­ten raju­ja merkkejä): 

  » Jos Osmon ole­tuk­ses­sa on mitään perää, kaa­voi­tuk­sen perus­teet ovat täy­sin vink­sal­laan. Eikö pitäi­si olla ensi­si­jais­ta, että kaa­voi­te­taan mah­dol­li­sim­man hyvää kau­pun­kia – riip­pu­mat­ta sii­tä, kuka hyö­tyy rahal­li­ses­ti ja kuin­ka paljon? »

  Jös­ses… tuo­han on se yli­muis­toi­nen kau­nis peri­aa­te, jon­ka mukaan raken­nusoi­keus — jos asi­aa yli­pään­sä sää­del­lään — on tai­vaan tah­to tai jotain muu­ten ihmi­sis­tä riip­pu­ma­ton­ta tosio­le­vais­ta. Kaa­voit­ta­jan teh­tä­vä on pal­jas­taa tuo pii­le­vä tosio­le­vai­nen — “hyvä kaa­va” — samaan tapaan kuin kai­von­kat­so­ja pal­jas­taa suo­net maa­gi­sel­la var­vul­laan. Ja kenel­le koh­ta­lo lah­jan­sa suo, se hil­jaa hymyil­len tiliän­sä kartuttakoon.

  Peri­aa­te on syn­ty­nyt agraa­riai­ka­na jol­loin maan­käy­tön muu­tok­set ovat tapah­tu­neet niin his­sun­kis­suk­seen että jo isoi­sän isoi­sä aavis­ti ne. Ne siis tosi­aan oli­vat jota­kin perin­tö­omai­suu­teen ver­rat­ta­vaa (jon­ka pyhyyt­tä en nyt poh­di). Var­sin­kin, jos maaplän­tin omis­ta­ja tai tämän isoi­sä oli osta­nut tuon plän­tin, voi­tiin perus­tel­lus­ti kat­soa hänen kaup­pa­hin­nas­sa jo mak­sa­neen tuos­ta tule­vai­suu­des­sa todek­si muut­tu­vas­ta edustaan.

  Mut­ta sit­ten alkoi tapahtua.

  Nyt kaik­ki, niin kun­ta, val­tio kuin muut­kin ison rahan tahot alkoi­vat kiih­ty­väs­ti kytä­tä, mis­tä mah­dol­li­ses­ti voi­si nyp­päis­tä ansio­ton­ta arvon­nousua. Näin myös syn­tyi Suo­men mer­kit­tä­vin kor­rup­tio­muo­to, jos­ta kukaan ei ole voi­nut olla vii­me aikoi­na kuulematta.

  Olen opis­kel­lut maan­käy­tön suun­nit­te­lua yli puo­let elä­mäs­tä­ni enkä tois­tai­sek­si ole val­mis­tu­nut :] . Sen joka tapauk­ses­sa tie­dän, että jo 60-luvul­la kiroil­tiin tuon “tai­vaas­ta sataa man­naa” ‑peri­aat­teen jär­jet­tö­myyt­tä ja koh­tuut­to­muut­ta. Raken­nusoi­keut­ta sai antaa ilmai­sek­si, mut­ta pois sitä ei saa­nut sit­ten mil­lään. Se ikään kuin ei ollut raha­nar­vois­ta annet­taes­sa — eikä ole­te­tun ja odo­te­tun raken­nusoi­keu­den pois­ta­mi­nen­kaan ollut min­kään hin­tais­ta vie­lä ensim­mäis­tä ase­ma­kaa­vaa laa­dit­taes­sa, kun­han katua­lu­eek­si vie­tiin enin­tään vii­des­osa — mut­ta sit­ten se yht’äk­kiä muut­tui kovak­si kaup­pa­ta­va­rak­si. Siis jos ensim­mäi­ses­sä ase­ma­kaa­vas­sa oli jota­kin tyh­mää, sitä ei ker­ta­kaik­ki­aan voi­nut miten­kään kor­ja­ta myö­hem­min — sehän mak­soi mal­tai­ta ja näkyi sel­vä­nä raha­na bud­je­tis­sa (toi­sin kuin lah­joi­te­tun raken­nusoi­keu­den arvo). Eipä sil­lä, kyl­lä mökin mum­mon (ja sen mökin) yli aina voi­tiin kävel­lä, mut­ta ei kenen­kään isompikenkäisen.

  Kaik­ki tie­si­vät, vaik­ka kaik­ki eivät olleet tie­tä­vi­nään, että raken­nusoi­keus siel­lä mis­sä raken­ne­taan oli kaup­pa­ta­va­raa muo­dos­sa tai toi­ses­sa. Sitä vain ei saa­nut sel­lai­sek­si sanoa eikä sii­tä saa­nut sel­vä­kie­li­ses­ti pyy­tää kor­vaus­ta kun­nan kassaan.

  Sit­ten kek­sit­tiin alue­ra­ken­ta­mis­so­pi­muk­set. Kun­nan kas­san kaut­ta ei vie­lä­kään saa­nut kul­kea sel­vää rahaa, mut­ta isot maa­ta omis­ta­vat raken­nut­ta­jat voi­tiin (nii­den toi­vo­man kaa­voi­tuk­sen ehto­na) tai­vut­taa suo­rit­ta­maan sopi­muk­seen kir­jat­tu­ja yleen­sä kun­nal­le kuu­lu­via infra- ym. töi­tä (ja mm. luo­vut­ta­maan mää­rä­osuus maa-alu­ees­taan puis­tok­si). Näin sitä sit­ten pela­taan. Puh­taim­mil­laan. Likai­ses­ti pela­taan vie­lä muil­la­kin korteilla.

  Otak­sun, että tuo kai­ma­ni puheen­vuo­ro oli iro­ni­aa. Kei­sa­rin kled­ju­ja jne.

 21. tpyy­luo­ma: “spot­tu, Kera­val­ta kes­tää Mei­lah­teen reit­tiop­paan mukaan 35 minuut­tia ja se on ihan yhtä kaukana.”

  Niin, ja jos nämä minuu­tit oli­si­vat rat­kai­se­via, ihmi­set asui­si­vat mie­lum­min Kera­val­la kuin kehys­kun­tien oma­ko­ti­ta­lois­sa. Point­ti­ni on se ettei­vät jouk­ko­lii­ken­teen nopeu­den minuut­tie­rot ole se rat­kai­se­va teki­jä mik­si jon­ne­kin muu­te­taan tai ollaan muuttamatta. 

  Jos jon­ne­kin kaa­voi­te­taan oma­ko­ti­mat­toa, saa­daan auto­kau­pun­ki riip­pu­mat­ta sii­tä kul­kee­ko vie­res­sä Heli-rata vai metro.

  Sit­ten tie­tys­ti jos Osmo tar­koit­ti miet­te­liäi­syy­del­lä sitä että kysee­na­lais­te­taan seka­kau­pun­ki­ra­ken­ne Itä-Hel­sin­gis­sä ja unoh­de­taan aja­tus että sin­ne pitäi­si erik­seen luo­da mui­ta työ­paik­ko­ja kuin nii­tä joi­ta sol­mu­koh­tiin pal­ve­lua­lal­le spon­taa­nis­ti syn­tyy, on joku Heli vs. met­ro ‑kysy­mys rele­van­tim­pi kos­ka yhtey­det nykyi­seen Itä-Hel­sin­kiin ovat yhtä mer­ki­tyk­set­tö­miä kuin nykyis­ten lähiöi­den välil­lä. Itä­kes­kuk­seen ei siis “tar­vit­si­si” pääs­tä vaih­dot­ta, kos­ka nau­ha­kau­pun­ki ei oli­si­kaan tavoitteena.

 22. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Aloi­te Lou­nais-Sipoon liit­tä­mi­ses­tä tuli val­tiol­ta. En tie­dä, mihin kaik­keen se liit­tyy, mut­ta ei Espoon metroon. 

  En tie­dä minä­kään, mitä siel­lä taus­tal­la on, mut­ta aina­kin tuos­ta Espoon Län­si­met­ro-pää­tös­tä edel­tä­nees­tä kes­kus­te­lus­ta (Espoon val­tuus­tos­sa) sai sel­lai­sen vai­ku­tel­man, että pää­tös teh­tiin sik­si, että Espoon päät­tä­jiä oli uhi­tel­tu Espoon tai sen aluei­den liit­tä­mi­sel­lä Hel­sin­kiin, jos pää­tös on jokin muu kuin met­ro. Täl­läi­ses­tä myös kau­pun­gil­la huhuil­laan, asian toden­pe­räi­syy­des­tä minul­la ei ole tietoa.

  Minus­ta kyl­lä kuu­los­taa oudol­ta, että val­tio alkai­si oma-alot­tei­ses­ti täl­lai­seen pai­kal­lis­po­li­ti­koin­tiin puut­tu­maan. Mik­si ihmeessä?

  Mut­ta tämä met­ron raken­ta­mi­nen tun­tuu muu­ten­kin ole­van mal­lie­si­merk­ki ros­vo­pa­ro­nien pyö­rit­tä­mäs­tä “rahat veron­mak­sa­jil­ta omiin tas­kui­hin” ‑sys­tee­mil­tä: ilmei­sen vää­ris­tel­ty­jä kus­tan­nusar­vioi­ta (Matin­ky­lään 450 mil­joo­naa), peit­te­lyä (Itä-met­ros­ta­han on pal­jon tie­toa saa­ta­vil­la), uhkai­lua (tie­dän var­mas­ta läh­tees­tä), tar­koi­tus­ha­kui­ses­ti teh­ty­jä sel­vi­tyk­siä (Läns­suun­nan pika­ra­tik­ka) ja kor­rup­tio­ta (alku­pe­räi­ses­tä met­ros­ta­han tuli tuomioitakin).

  On se aina­kin minus­ta ihmeel­lis­tä, että tuo Itä-met­ro on kuu­lem­ma jo pää­tet­ty, mut­ta edes mat­kus­ta­ja­mää­ris­tä tai mat­ka-ajois­ta ei olla viit­sit­ty kenel­le­kään mitään tie­to­ja antaa. Mil­lä ihmeen perus­teel­la tuo pää­tös voi­daan tehdä?

  Sipooon sen­het­ki­sen var­sin tuhoi­sat kaa­voi­tus­suun­ni­tel­mat nyt aina­kin jou­dut­ti­vat asi­aa. Jos Öster­sun­do­mia pide­tään jouk­ko­lii­ken­teen kan­nal­ta huo­noa, mitä­hän on sanot­ta­va Kar­husaa­res­ta tsai Landbosta? 

  Aina­kin se, että hai­tat lie­ne­vät pie­nem­mät, kos­ka siel­lä on pal­jon vähem­män ihmisiä 🙂

  Kari

 23. Öster­sun­do­min ja koko itäi­sen esi­kau­pun­gin rai­deyh­teyk­sien taso nousee sel­väs­ti, kun Pasi­lan met­ro ( Espa — Kamp­pi — Mei­lah­ti — Pasi­la ) raken­ne­taan Pasi­las­ta Vii­kin kaut­ta Itäkeskukseen.

  Itä­kes­kuk­ses­sa se voi­daan joko yhdis­tää Vuo­saa­ren haa­raan tai Öster­sun­do­min haa­raan tai ehkä molem­piin. Tämän ver­kon toi­mi­vuus ja pal­ve­lu­ky­ky oli­si­vat erin­omai­set teh­ty­jen ana­lyy­sien valossa.

 24. ” spot­tu, Kera­val­ta kes­tää Mei­lah­teen reit­tiop­paan mukaan 35 minuut­tia ja se on ihan yhtä kaukana. ”

  Riip­puu tie­tys­ti junas­ta ja vuo­de­na­jas­ta. K‑junalla yli 45 minuut­tia ja tal­vel­la lumi­py­rys­sä noin 2 tuntia :).

 25. Kari:

  On se aina­kin minus­ta ihmeel­lis­tä, että tuo Itä-met­ro on kuu­lem­ma jo pää­tet­ty, mut­ta edes mat­kus­ta­ja­mää­ris­tä tai mat­ka-ajois­ta ei olla viit­sit­ty kenel­le­kään mitään tie­to­ja antaa. Mil­lä ihmeen perus­teel­la tuo pää­tös voi­daan tehdä?

  Minus­ta­kin on täy­sin pöy­ris­tyt­tä­vää että ollaan teke­mäs­sä mega­luo­kan pää­tös­tä ilman että rele­vant­tia aineis­toa jul­kais­taan. Sem­min­kin kun joku sitä tie­toa kui­ten­kin syöt­tää tie­do­tus­vä­li­neil­le, mal­lin 12 minuu­tin mat­ka aika “Sipoon rajal­ta” Itik­seen met­rol­la. Mel­lun­ky­lään menee kuusi minuut­tia, ja siel­tä siis aje­taan nel­jäl­lä pysäh­dyk­sel­lä 8 kilo­met­riä met­roa kuu­des­sa minuu­tis­sa? Tuo on ilmei­ses­ti maglev-metro.

  Alu­eel­le tulee “50 000 — 80 000” asu­kas­ta, jakau­tu­mi­sen kuvaus jul­ki­si­sis­sa mate­ri­aa­leis­sa tark­kuus­ta­sol­la Van­taa, Hel­sin­ki, Sipoo. Mitä tuom­mois­ta maan­käy­tös­tä voi sanoa?

  KSV sivuil­ta toki löy­tyy lis­ta selvityksistä:

  Itä­met­ron jat­ke, esi­sel­vi­tys, Sito Oy, (val­mis alku­vuon­na 2010, ei vie­lä julkaistu).

  Lii­to­sa­lu­een pika­rai­tio­tien esi­sel­vi­tys, WSP Fin­land Oy, (val­mis alku­vuon­na 2010, ei vie­lä julkaistu).

  Öster­sun­do­min läm­mi­tys­rat­kai­sut. Pöy­ry Fin­land Oy, (val­mis alku­vuon­na 2010, ei vie­lä julkaistu).

  http://www.hel.fi/hki/ksv/fi/Ajankohtaiset+suunnitelmat/Projektialueet/Ostersundom/3ddb9e004f86aeeb9cd3fcb9159a4da3

  Eihän nuo mää­rit­te­le kuin alu­een lii­ken­teen ja energiankäytön.

 26. On toki sel­vää että Kamp­pi — Pasi­la — Viik­ki. Itä­kes­kus met­ro teki­si tuos­ta Itä­met­ros­ta toi­mi­vam­man. Tuo mak­saa 70Me/km (Itä­met­ro) kus­tan­nus­ta­sol­la ja 14 km pituu­del­la (?) suu­rin piir­tein mil­jar­din. Jos tämä on se suun­ta mihin halu­taan men­nä niin sitä pitäi­si ver­ra­ta vaih­toeh­toi­hin ja päät­tää kerralla.

 27. Tpyy­luo­ma:

  Minus­ta­kin on täy­sin pöy­ris­tyt­tä­vää että ollaan teke­mäs­sä mega­luo­kan pää­tös­tä ilman että rele­vant­tia aineis­toa jul­kais­taan. Sem­min­kin kun joku sitä tie­toa kui­ten­kin syöt­tää tie­do­tus­vä­li­neil­le, mal­lin 12 minuu­tin mat­ka aika “Sipoon rajal­ta” Itik­seen met­rol­la. Mel­lun­ky­lään menee kuusi minuut­tia, ja siel­tä siis aje­taan nel­jäl­lä pysäh­dyk­sel­lä 8 kilo­met­riä met­roa kuu­des­sa minuu­tis­sa? Tuo on ilmei­ses­ti maglev-metro. 

  Täs­sä on kyl­lä yksi var­tee­no­tet­ta­va syy vas­tus­taa Hel­sin­gin ja Espoon yhdistämistä. 

  Vaik­ka Län­si­met­ron raken­ta­mi­nen oli­kin minus­ta huo­no pää­tös ja vaik­ka se osin run­not­tiin läpi kysee­na­lai­sin perus­tein (uhkai­lu, kiris­tys ja kat­teet­to­mat lupauk­set), niin aina­kin sii­tä hank­kees­ta ker­rot­tiin ylei­söl­le var­sin avoi­mes­ti ja olen­nai­set sel­vi­tyk­set oli­vat ylei­söl­le jaos­sa. Aihees­ta käy­tiin myös var­sin laa­ja kes­kus­te­lu, jos­sa usei­ta näkö­kan­to­ja tuo­tiin esiin (pait­si tie­ten­kin Hesarissa)

  Jos oltai­siin teh­ty, kuten nyt näkö­jään Itä­met­ron kans­sa, niin mei­dän ei oli­si aut­ta­nut muu kuin olla kuin tupla­uu­no Hesa­rin toi­mit­ta­ja ja uskoa, kun meil­le ker­ro­taan, että “han­ke on erit­täin kan­nat­ta­va”, “mui­ta vaih­toeh­to­ja ei ole”, “mat­ka-ajat lyhe­ne­vät” ja “jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tö kasvaa”.

  Län­si­met­ron koh­dal­la jokai­nen sisä­lu­ku­tai­toi­nen voi sel­vi­tyk­sis­tä *) kat­soa, mitä vai­ku­tuk­sia sil­lä met­rol­la on ja kuin­ka kan­nat­ta­ma­ton se on.

  Vai voi­ko eri­lai­seen käy­tän­töön olla muu­ta seli­tys­tä kuin se, että Län­si­met­roa raken­ne­taan Espooseen(kin)?

  Kari

  *) http://www.raideyva.fi/

 28. Nime­käs kai­ma­ni mai­nit­si mer­kit­tä­vän aspek­tin kaa­voi­tuk­ses­sa: raken­nusoi­keu­den katoa­mat­to­muu­den tai poi­sot­ta­mat­to­muu­den peri­aat­teen. Läh­tö­koh­tai­ses­ti kun­nal­la pitäi­si olla oikeus kaa­voit­taa ja sit­ten kaa­voit­taa uudes­taan, ja jopa niin, että kaa­van vas­tai­set talot pure­taan tai ovat vähin­tään raken­nus­kiel­los­sa. Sopi­mus­ten teke­mi­nen deve­lop­pe­rei­den kans­sa ja kau­pan­te­ko raken­nusoi­keu­des­ta ovat joh­ta­neet sii­hen, että sel­lai­nen ei enää tuli­si kuu­loon­kaan (ilman rahal­li­sia kor­vauk­sia siis). Kun­nat eivät ole sen parem­pia kuin pahai­set gryn­de­rit ennen, raken­ta­mi­sel­la rahas­te­taan ja laa­dus­ta ei niin väliä. (Todel­li­suus ivaa itse­ään, eli iro­ni­aa ei voi välttää;)

 29. Kari Kos­ki­nen : “Vaik­ka Län­si­met­ron raken­ta­mi­nen oli­kin minus­ta huo­no pää­tös ja vaik­ka se osin run­not­tiin läpi kysee­na­lai­sin perus­tein (uhkai­lu, kiris­tys ja kat­teet­to­mat lupauk­set), niin aina­kin sii­tä hank­kees­ta ker­rot­tiin ylei­söl­le var­sin avoi­mes­ti ja olen­nai­set sel­vi­tyk­set oli­vat ylei­söl­le jaos­sa. Aihees­ta käy­tiin myös var­sin laa­ja kes­kus­te­lu, jos­sa usei­ta näkö­kan­to­ja tuo­tiin esiin (pait­si tie­ten­kin Hesarissa)”

  Kuin­ka mon­ta vuot­ta meni asian käsittelyyn ?

  Nyt lie­nee tar­koi­tus saa­da pää­tös aikai­sek­si koh­tuu­ajas­sa ja vie­lä kol­men kun­nan hal­lin­toe­li­mis­sä erikseen.

  Tämä on uut­ta ja ymmär­rän hyvin vali­tun toi­min­ta­ta­van vaik­kei se kai­kis­ta muka­val­ta tun­nu­kaan, ei minustakaan.

  Toi­saal­ta, nyt­hän ollaan vas­ta hyväk­sy­mäs­sä toi­min­ta­mal­lia kun­tien yhtei­sel­le yleis­kaa­val­le, jos­sa tosin on mai­nit­tu met­ro runkolinjaksi.

  Jos toi­min­ta­mal­li hyväk­sy­tään, sit­ten vas­ta alkaa kan­sa­lais­kes­kus­te­lu yleis­kaa­van sisäl­lös­tä, eikö­hän kaik­ki sel­vi­tyk­set sit­ten julkaista.

  Onko­han tämä kriit­ti­nen kes­kus­te­lu nyt aavi­tuk­sen ennenaikaista.
  Muis­taak­se­ni Tuo­mas Raja­jär­vi mai­nit­si jos­sain haas­tat­te­lus­sa, ettei sitä pika­ra­tik­kaa ole koko­naan vie­lä hylät­ty (saat­toi toki olla tyynnyttelyä)

  1. Hei haloo. Mitään sito­vaa raken­ta­mis­pää­tös­tä met­ros­ta ei ole teh­ty. Se on otet­tu suun­nit­te­lun läh­tö­koh­dak­si, mut­ta tie­tys­ti ennen pää­tös­tä tulee eri­lai­sia las­kel­mia. Las­kel­mia ei kui­ten­kaan voi teh­dä, ennen kuin maan­käy­tös­tä tie­de­tään jotain.

 30. OS:
  >Hel­sin­ki teki ehdo­tuk­sen­sa val­tio­val­lan aloitteesta.

  Mä en täs kaip­pa Lah­tis­ta enkä kone­ki­vää­riä, mä kaip­pa syyllissi.

  Kuka tuon val­tio­val­lan aloit­teen teki, kos­ka ja missä?

 31. On toki sel­vää että Kamp­pi – Pasi­la – Viik­ki. Itä­kes­kus met­ro teki­si tuos­ta Itä­met­ros­ta toi­mi­vam­man. Tuo mak­saa 70Me/km (Itä­met­ro) kus­tan­nus­ta­sol­la ja 14 km pituu­del­la (?) suu­rin piir­tein miljardin.”

  No, no. Näyt­tää ole­van tapa­na hei­tel­lä omas­ta mie­les­tään epäi­lyt­tä­vik­si luo­ki­tel­ta­vien hank­kei­den pääl­le mil­jar­di­ki­rous. Väli Kum­pu­la — Itä­kes­kus voi­daan teh­dä pin­nas­sa lähel­le Itik­sen ase­maa. Väli Pasi­la-Viik­ki oli­si perus­tel­tua teh­dä joka tapauk­ses­sa. Ase­mia tulee vain Kum­pu­laa, Viik­kiin ja Itä­kes­kuk­seen. Län­si­met­ron luvuil­la siis 11 x 25 + 3 x 20 = 335 M€.

  Osmo tyyn­nyt­te­li iloi­sek­si reväh­tä­nyt­tä kes­kus­te­lua oikeal­la muis­tu­tuk­sel­la. Pää­tös­vai­he on vie­lä kau­ka­na. Met­ro­pää­tös­ten teke­mi­ses­sä kes­to seu­dul­la on 10 — 40 vuot­ta sii­tä, kun sitä ensim­mäi­sen ker­ran esi­te­tään vaka­vis­saan( itä­met­ro 15 vuot­ta, län­si­met­ro 40 vuot­ta, Vuo­saa­ren met­ro 10 vuot­ta). Pika­ra­tik­ka­pää­tök­sis­sä menee hie­man enem­män aikaa, mut­ta yhtä yritetään.

  Leh­det halua­vat ker­toa suun­ni­tel­mis­ta niin, että kan­sa­lai­set ne löy­tä­vät media­myl­lä­käs­tä. Hyvä spiik­ki on sanoa, että vir­ka­mie­het ovat teh­neet suun­ni­tel­mia kan­sa­lai­sia kuulematta.

 32. PeKa: “…Jos tar­koi­tit, saa­ko kehä­teil­lä ajaa fil­la­ril­la niin käsi­tyk­se­ni mukaan ei saa…”

  Vaik­ka sai­si­kin, niin siel­lä ei löy­dä tavoit­tee­seen­sa. Kehien kevyen­lii­ken­teen­väy­lät on sur­keas­ti suun­ni­tel­tu, kal­liil­la toteu­tet­tu ja huo­nos­ti vii­toi­tet­tu. Jos ne suun­nit­te­li­ja­pa­rat edes päät­täi­si­vät, kum­mal­la puo­lel­la yie­tä kevyen­lii­ken­teen­väy­lä kul­kee, oli­si koko­nai­suus toteu­tet­ta­vis­sa edullisemmin.

  Kat­se­lin Kehä II:n suun­ni­tel­maa Lep­pä­vaa­ras­sa aikoi­naan, eikä kevyen­lii­ken­teen väy­lää mie­les­tä­ni ollut vedet­ty uuden hyvän tun­ne­lin kaut­ta, vaik­ka se nopeut­tai­si pal­jon mat­ka-aikaa myös pyörällä.

  Suun­nit­te­li­jat teke­vät upei­ta mai­se­ma­reit­te­jä pyö­räi­li­jäl­le, ajat­te­le­mat­ta ollen­kaan rei­tin käy­tet­tä­vyyt­tä. Espoo on kun­nos­tau­tu­nut eri­tyi­ses­ti tuh­laa­mal­la vähiä raho­jaan ran­ta­rait­tiin, kun suu­ri osa pää­väy­lien suun­tai­sis­ta tär­keim­mis­tä kevyen­lii­ken­teen­väy­lis­tä on huo­no­ja tai puut­tuu koko­naan. Type­ryy­del­le on oikein pal­kat­tu projektipäällikkö!!!

 33. Jos teh­dään met­rol­la niin syn­tyy puo­len tusi­nan kylän nau­ha. Sii­tä mikä tuos­sa voi men­nä raken­teel­li­ses­ti pie­leen voi ihme­tel­lä vaik­ka Mar­tin­laak­son radan var­res­sa joka on ihan tyy­li­puh­das metronauha.

  Sen jäl­keen kun on lyö­ty kiin­ni että kaa­voi­tus teh­dään met­ron perus­teel­la niin noil­ta muil­ta vaih­toeh­doil­ta (moni­kos­sa lähi­ju­nan ja yhdis­tel­mien vuok­si) tip­puu poh­ja, kos­ka maan­käyt­tö on teh­ty sen mukaan. Aina voi tie­ten­kin jän­nä­tä että onko sii­hen met­roon rahaa sekä Hel­sin­gil­lä, Van­taal­la että valtiolla.

  1. Mitään lii­ken­ne­muo­toaq ei voi suun­ni­tel­la, ellei ensin lyä­dä kiin­ni lii­ken­ne­vaih­toeh­toa. Jos sit­ten tode­taan, ettei tämä raken­ne toi­mi, teh­dään uusi rakenne.

 34. PeKa: “…“Moo­too­ri­ties­tä” puhu­mi­nen on myös har­haan­joh­ta­vaa. Nykyi­nen KEHÄ II on myös 2+2 kais­tai­nen tie ja nopeus­ra­joi­tus on 80 km/h. Samal­la peri­aat­teel­la ykkös­ke­hä on “moot­to­ri­tie””

  Ei kai kukaan väi­tä, ettei­kö molem­pien kevyen tuli­si olla moot­to­ri­tei­tä? 😉 Tele­ma­tiik­kaa mah­dol­lis­taa nopeuk­sien nos­ton “ruuh­ka-ajan” ulko­puo­lel­la pai­koi­tel­len 160km/h, mikä tehos­taa oleel­li­ses­ti liikennettä.

  1. Kal­le. Ne kehä­tiet ovat lähel­lä asu­tus­ta. Heti kun saa­daan aikaan ääne­tön ren­gasm nopeuk­sia voi hil­jai­si­na aikoi­na nos­taa, mut­ta nois­ta läh­ti­si aivan tol­ku­ton möly, joka teki­si alu­ees­ta asu­mis­kel­vot­to­man kilo­met­rin säteellä.

 35. Kun Hel­sin­ki tii­vis­tää Pasi­laa, se syn­nyt­tää 60 mil­joo­nan katuin­ves­toin­nin eritasoratkaisuineen.”

  Kun Hel­sin­ki tekee 60 mil­joo­nan euron infrain­ves­toi­nin, se syn­nyt­tää aina­kin 100 mil­joo­nan euron maar­von­nousut. On vain äänes­tä­jien höl­möyt­tä, että lah­joit­ta­vat nämä vero­ra­hat “kiin­teis­tö­ke­hit­tä­jil­le”, raken­nus­yh­tiöil­le ja pan­keil­le. Tur­ha on val­tio­ta syyt­tää, jos naa­ma on vino.

 36. Vep­sä­läi­nen, kuten kir­joi­tin se oli Itä­met­ron arvioi­dul­la kilo­met­ri­hin­nal­la, ja sekin on pin­nas­sa. Tar­koi­tus ei ollut suu­ren­nel­la, Aiem­min olen arvel­lut että tuo oli­si jotain puo­li mil­jar­dia, mut­ta tulin nois­ta Itä­met­ron kus­tan­nusar­viois­ta toi­siin aatoksiin.

 37. Län­si­met­ron luvuil­la siis 11 x 25 + 3 x 20 = 335 M€.”

  Kum­man? Sen joka yltää Matin­ky­lään alle puo­len mil­jar­din, vai sen, joka riit­tää 800 mil­joo­nal­la Tapiolaan?

 38. Vii­mei­sim­mät jul­ki­tuo­dut met­ron kus­tan­nuar­viot ( län­si­met­ro, Pasi­lan met­ro ) pitä­vät tun­ne­li­ra­dan km-kus­tan­nuk­se­na kes­ki­mää­rin 25 M€/km ja tun­ne­lia­se­man kus­tan­nuk­sen­sa yksi­päi­se­nä n 25–30 M€ ja kak­si­päi­se­nä 35–40 M€. Pin­ta-ase­man hin­ta on sel­väs­ti pienempi. 

  Itä­met­ron hin­taa ei ole vie­lä rapor­toi­tu sil­lä tark­kuu­del­la, että sen poh­jal­ta voi­si tar­kis­taa ns päi­vän hintatason.

 39. Kal­le:
  >Kat­se­lin Kehä II:n suun­ni­tel­maa Leppävaarassa
  >aikoi­naan, eikä kevyen­lii­ken­teen väylää
  >mie­les­tä­ni ollut vedet­ty uuden hyvän tunnelin 

  Tar­koi­tat kai Kehä I:tä? Kehä II:han ei mene Leppävaarasta.

  >Suun­nit­te­li­jat teke­vät upei­ta maisemareittejä
  >pyö­räi­li­jäl­le, ajat­te­le­mat­ta ollen­kaan reitin
  >käy­tet­tä­vyyt­tä.

  Ajat­te­le­vat toki käy­tet­tä­vyyt­tä; käyt­tö­tar­koi­tus vain on eri kuin se mitä sinä ajattelet.

  >Espoo on kun­nos­tau­tu­nut eri­tyi­ses­ti tuhlaamalla
  >vähiä raho­jaan ran­ta­rait­tiin, kun suu­ri osa
  >pää­väy­lien suun­tai­sis­ta tärkeimmistä
  >kevyen­lii­ken­teen­väy­lis­tä on huo­no­ja tai puuttuu
  >koko­naan. Type­ryy­del­le on oikein palkattu
  >pro­jek­ti­pääl­lik­kö!!!

  Ran­ta­rai­tin tar­koi­tus on kovas­ti toi­sen­lai­nen kuin pää­väy­lien vie­reis­ten kevyen­lii­ken­teen­väy­lien. Ran­ta­rait­ti­han on pää­asial­li­ses­ti vir­kis­tys­käyt­töä var­ten, ei sik­si että sitä pit­kin ajet­tai­siin Kiven­lah­des­ta Tapiolaan. 

  Onko täl­lais­ten vir­kis­ty­reit­tien raken­ta­mi­nen sit­ten type­rää? Ei minus­ta. Rahaa voi­si tie­tys­ti käyt­tää moneen muu­hun­kin, mut­ta ran­ta­rait­tia on toki kiva kävel­lä tai ajaa pyö­räl­lä, vaik­ka itseä­ni se ei oikein pal­ve­le­kaan edes virkistyskäytössä.

 40. Raken­nuk­sen elin­kaa­ren aika­na sen mah­dol­lis­ta­ma talou­del­li­nen akti­vi­teet­ti on aivan eri ker­ta­luok­kaa kuin raken­nusoi­keu­den tai raken­ta­mi­sen hin­ta. Val­tio ja kun­ta saa­vat veroi­na osuu­ten­sa täs­tä, ja hyö­ty­vät pal­jon enem­män kuin maa­nar­vol­la spe­ku­loin­nis­ta. Siten on vain tyh­mää kaa­voit­taa vähem­män ker­ro­sa­laa kuin oli­si mah­dol­lis­ta. Jos talou­del­li­ses­ti ei kan­na­ta raken­taa niin pal­jon, sit­ten ei var­maan­kaan raken­ne­ta. Yleen­sä kaa­vois­sa ei kiel­le­tä raken­ta­mas­ta vähemmän.

 41. Jii­Pee: “Kuin­ka mon­ta vuot­ta meni asian käsittelyyn…”

  Käsi­te­le­tiin ja käsi­tel­tiin ja käsi­tel­tiin ja lopul­ta teh­tiin vää­rä pää­tös. 😀 Län­si­met­ro­kaan ei tule kos­kaan ole­maan jär­ke­vä inves­toin­ti. Kai­ken lisäk­si se muok­kaa Ete­lä-Espoo­ta epä­toi­vot­ta­vaan suun­taan. Tai aina­kin suun­taan, jota espoo­lai­set eivät toivo.

  Jos rahaa oli­si raken­taa met­roa, oli­si Töö­lön lin­ja ollut joten­kin perus­tel­tu. Hel­sin­ki halu­aa vain mak­sat­taa tar­peet­to­man lin­jan jol­la­kin muulla.

  Osmo: “Ne kehä­tiet ovat lähel­lä asutusta…”

  Tuos­sa olet taval­laan oikeas­sa, mut­ta elä­mä on valin­to­ja. Jos haluat asua rau­hal­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä, niin muu­tat Ina­riin. Siel­lä on aivan upei­ta paik­ko­ja. 😉 Sitä­pait­si asu­mi­nen on siel­lä pal­jon halvempaa!

  Toi­saal­ta kyse on kaa­voi­tuk­ses­ta. Lisää kor­kei­ta toi­mis­to­ra­ken­nuk­sia yhte­näi­se­nä nau­ha­na kehä­tei­den var­teen rau­hoit­taa asui­na­luei­ta. Jos pai­kal­la nyt sat­tuu ole­maan asuin­ta­lo, niin riit­tä­vän kova raken­nusoi­keus ton­til­le muut­taa sen aika­naan meluvalliksi.

  Ras­kaan lii­ken­teen melu on kaik­kein häi­rit­se­vin­tä. Bus­sien vähen­tä­mi­nen tie­tys­ti aut­taa. Rek­ka­ral­li ei vähe­ne, mut­ta toi­saal­ta nopeus­ra­joi­tus­ten nos­ta­mi­nen ei vai­ku­ta rek­ko­jen nopeu­teen, joten melu ei nouse suo­raan verrannollisesti.

 42. Ode:

  ”Mitään lii­ken­ne­muo­toa ei voi suun­ni­tel­la, ellei ensin lyä­dä kiin­ni lii­ken­ne­vaih­toeh­toa. Jos sit­ten tode­taan, ettei tämä raken­ne toi­mi, teh­dään uusi rakenne.”

  Se on tot­ta, että lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä ja yhdys­kun­ta­ra­ken­ne ovat sidok­sis­sa toi­siin­sa. Mut­ta vähin­tään omi­tuis­ta on ottaa läh­tö­koh­dak­si lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä ja yhdys­kun­ta­ra­ken­teen suun­nit­te­lu pan­naan pal­ve­le­maan lii­ken­ne­jär­jes­tel­mää. Nyt ollaan työ­oh­jel­maeh­do­tuk­sen mukaan teke­mäs­sä juu­ri niin.

  Tie­tys­ti näin­kin voi­daan päät­tää ole­van tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta. Mut­ta sit­ten Öster­sun­do­mis­ta teh­dään autoi­luun perus­tu­vaa aluet­ta, niin teo­rias­sa kuin käy­tän­nös­sä­kin. Sitä­kö viras­to ja lau­ta­kun­ta haluavat?

  Teo­rias­sa sik­si, että Hel­sin­gin seu­tu ei ole yksi­kes­kus­tai­nen, jos­sa kaik­ki mat­kat Öster­sun­do­mis­ta­kin suun­tau­tu­vat Hel­sin­gin kes­kus­taan. Met­ron kans­sa vain kes­kus­taan pää­see jouk­ko­lii­ken­teel­lä, muu­al­le on men­tä­vä autol­la, joten autoi­lun osuus kai­kis­ta läh­te­vis­tä mat­kois­ta on vähin­tään yhtä suu­ri kuin met­ron vai­ku­tusa­lu­eel­la nyt.

  Käy­tän­nös­sä sik­si, että kuten Vep­sä­läi­nen­kin tote­si, ei sitä met­roa kui­ten­kaan teh­dä kuin kym­me­nien vuo­sien pääs­tä. Johan Sipoos­ta on kom­men­toi­tu sitä, miten innok­kai­ta he ovat met­ros­ta mak­sa­maan. Eli Öster­sun­do­miin muut­ta­vat autoi­le­vat ihmi­set. Jäl­keen­päin on vai­kea tai mah­do­ton muut­taa liik­ku­mis­tot­tu­muk­sia, saa­ti yhdys­kun­ta­ra­ken­net­ta eli pan­na autoi­luun teh­ty­jä ase­ma­kaa­vo­ja uusiksi.

  Eli minus­ta on jo Maan­käyt­tö- ja raken­nus­lain vel­voit­teen mukais­ta, että työ­oh­jel­mas­sa läh­tö­koh­dak­si ase­te­taan mää­rit­te­ly yhdys­kun­ta­ra­ken­tees­ta ja jat­ko­suun­nit­te­lus­sa sel­vi­ää, toteu­tu­vat­ko yhdys­kun­ta­ra­ken­teen ja kes­tä­vän kehi­tyk­sen tavoit­teet junal­la, met­rol­la, rati­kal­la vai autoilulla.

  Ante­ro

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.