Antti Kaikkosesta tehdään sijaiskärsijää

Minus­ta uuti­nen, jon­ka mukaan Ant­ti Kaik­kos­ta uhkaa van­keus­tuo­mio lah­jus­ten anta­mi­ses­ta on kohtuuton.

Rikos­ni­mi­ke on vää­rä: Täh­tä­si­kö rahan jaka­mi­nen nuo­ri­soa­sun­to­sää­tiön rahois­ta pää­tök­sen­te­ki­jöi­den voi­te­le­mi­seen Kaik­ko­sen tai Nuo­ri­soa­sun­to­sää­tiön tavoit­tei­den taakse?

Syyl­li­nen on vää­rä: Ihan yksin­kö Kaik­ko­nen raken­si tämän puoluerahoitusautomaatin?

81 vastausta artikkeliin “Antti Kaikkosesta tehdään sijaiskärsijää”

 1. Mah­dol­li­ses­ti näin, mut­ta kenen sijas­ta Kaik­ko­nen mie­les­tä­si kärsii?

 2. On täy­sin sel­vää, että kor­rup­tio menee syväl­le raken­tei­siin ja sii­tä on ollut tie­toi­sia kym­me­niä tai jopa sato­ja hen­ki­löi­tä. Se on ollut var­maan “niin maan tapa”, ettei sitä ole moni edes ymmär­tä­nyt lait­to­mak­si. Nykyi­nen pää­mi­nis­te­ri­kään ei suos­tu avaa­maan rahoi­tus­taan. Pii­lou­tuu sel­kä­ran­gat­to­mas­ti lain­kir­jai­men taakse. 

  Nyt on halua heit­tää Kaik­ko­nen syö­tik­si ja toi­voa, että pöy­tä sil­lä puh­dis­tui­si. Tämän voi lukea sii­tä, kuin­ka vähän hän on omil­taan saa­nut tukea vii­me päi­vi­nä. Kepu pet­tää oman­sa­kin. Mut­ta täl­lä ker­taa pöy­tä Ei puh­dis­tu vaik­ka kuin­ka lakai­se­vat. Polii­si tun­tui­si uutis­ten perus­teel­la ole­van aika hyvin pää­se­mäs­sä näi­den kär­ryil­le, eikä tar­vit­se olla ennus­ta­ja enna­koi­dak­seen lisää syytteitä.

 3. No höp­sis­tä Osmo!

  Polii­si tut­kii ja jos näyt­töä löy­tyy, jou­tuu Kaik­ko­nen käpä­lä­lau­taan. Vaik­ka teki­jöi­tä oli­si mui­ta­kin, niin ei nii­tä vält­tä­mät­tä kiin­ni saa.

  Jos Kaik­ko­nen on otta­nut teh­des­sään vas­tuun mui­den puo­les­ta, niin se kan­taa sen.

 4. Niin mus­ta­ki..

  Ant­ti on niin söpö ja ne Sadun kaa saa sen adob­tio lap­sen­ki kohta.

 5. On se niin vää­rin, kun oli­vat Tans­sii Täh­tien Kans­sa ‑ohjel­ma­sa­kin mukana. 

  Tie­dä sit­ten kuka täs­sä mak­saa mis­tä­kin, kun eräs val­las­ta juo­pu­nut lau­ta­teh­tai­li­ja päät­ti lopet­taa kau­ten­sa kes­ken vedo­ten jalkasärkyyn.

 6. Mie­les­tä­ni on type­rää opas­taa polii­sia tai syyt­tä­jä­vi­ran­omai­sia, jos asiois­ta ei omaa sen enem­pää tietämystä.

  Rikol­lis­ten polii­tik­ko­jen­kin paik­ka on van­ki­las­sa eikä Arkadianmäellä!

 7. Pitää olla iso kuok­ka, että pää­see kai­vau­tu­maan alim­piin juu­riin, jois­ta kaik­ki alku­jaan lähti.

 8. Kaik­ko­sen motii­vi­na on ollut rahoit­taa omaa ja puo­lue­ka­ve­rei­den­sa toi­min­taa Nuo­ri­so­sää­tiön rahoil­la. Kysees­sä on ennem­min­kin sää­tiön sään­tö­jen vas­tai­nen toi­min­ta (kaval­lus?) kuin lah­juk­sen antaminen.

  Laki on kui­ten­kin sen ver­ran jäyk­kä, että Kaik­ko­nen saat­taa olla syyl­li­nen lah­juk­sen anta­mi­seen. Minul­le on ihan sama mil­lä nimik­keel­lä tuo­mio tulee, kun­han tulee — jos on syyllinen.

 9. Sil­lä ei ole mitään väliä raken­si­ko Kaik­ko­nen sää­tiö­ra­has­tusau­to­maa­tin itse. Mui­den mah­dol­li­nen syyl­li­syys ei miten­kään pois­ta tai edes vähen­nä Kaik­ko­sen syyllisyyttä.

 10. Samaa miel­tä rikosnimikkeestä. 

  Joku toi­mit­ta­ja siis väit­tää, että A on anta­nut lah­juk­sen kan­san­edus­ta­jal­le, jot­ta tämä edun (lah­jus) vuok­si edus­ta­jan­toi­mes­saan menet­te­li­si jon­kin edus­kun­nas­sa käsi­tel­tä­vä­nä ole­van tai käsi­tel­tä­väk­si tule­van asian päät­tä­mi­sek­si tie­tyl­lä tavalla.

  Tus­kin.

  Eikö näi­hin vaa­li­ra­hoi­tus­sot­kui­hin lii­ty pal­jon hel­pom­min­kin toteen näy­tet­tä­viä rikos­ni­mik­kei­tä, kuten vaik­ka­pa luot­ta­mus­a­se­man väärinkäyttö.

 11. Mie­len­kiin­toi­nen jut­tu. Puhu­taan lah­juk­sis­ta ja ties mis­tä. Mut­ta vasem­mis­ton koh­dal­la ollaan aivan hiljaa.

  Onko tosi­aan niin, että SAK:n tahol­ta molem­mil­le vasem­mis­to­puo­lueil­le tule­vat ja tul­leet mil­joo­nat ovat täy­sin lail­li­sia, mut­ta jos muut saa­vat jotain avus­tuk­sia, niin se on rikolista?

  Tulee mie­lee­ni van­ha tuo­ma­ri­noh­je, joka kuu­luu suun­nil­leen näin: “Mikä ei ole oikeus ja koh­tuus ei saa­ta olla lakikaan.”

  Siis jos vasem­mis­ton saa­mat “lah­juk­set” yms. ovat lail­li­sia mut­ta mui­den ei, on mitä kii­reim­min kor­jat­ta­va laki kan­san oikeus­ta­jua vastaavaksi.

 12. Sää­tiö N, joka on saa­nut RAY:n tukea, antaa tukea RAY:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jal­le, joka antaa RAY:n tukea sää­tiöl­le N. Kuka sit­ten tuo­mi­taan, vai anne­taan­ko kai­ken men­nä vaan ihan sil­lä, että ne eivät tajun­neet teke­vän­sä mitään epäilyttävää?

  Yhdis­tys Y tai sää­tiö X, joka ei saa­nut RAY:n tukea voi olla vähän vihai­nen, tai när­käs­ty­nyt, kun tukea ei tul­lut tär­ke­ään koh­tee­seen. Ja tulee mie­leen, että oli­si­ko pitä­nyt kes­ti­tä RAY:n joh­toa tarpeeksi?

  Vaik­ka Vih­riä­lä ei käy­tän­nön pää­tök­siä RAY:ssä teki­si, ei se näin voi men­nä. Ja jos ei tuo­mi­ta, mitä teh­dään? Rikos­ni­mi­ket­tä voi toki muut­taa ja syyl­li­siä lisä­tä. Rikos, tapah­tu­ma, ei muuk­si muutu.

 13. Nuo­ri­so­sää­tiön (ja samal­la myös sää­tiön puheen­joh­ta­jan) tavoi­te on saa­da RAY:n tukea inves­toin­ti­hank­kei­siin. Aivan kes­kei­nen. Jos se sää­tiön rahan jaka­mi­nen ei täh­dän­nyt tähän tavoit­tee­seen, mihin se täh­tä­si? Rikos­ni­mi­ke on täl­tä osin kyl­lä oikea ja selvä.

 14. Kum­pi siis on koh­tuu­ton: uuti­nen vai van­keus­ran­gais­tuk­sen uhka. Jäl­kim­mäi­sen koh­dal­la huo­li ihan oikeas­ta lin­na­reis­sus­ta lie­nee aihee­ton. Niin sut­ki kuin Kaik­ko­nen arva­ten­kin on, on hän riko­soi­keu­del­li­sen jär­jes­tel­män sil­mis­sä ensi­ker­ta­lai­nen, joten pahim­mil­laan­kin tulee vain ehdol­lis­ta vankeutta.

  Itse asias­ta olen Osmon kans­sa eri miel­tä: Ei tar­vi olla mikään Eins­tein ymmär­tääk­seen, että esim. nuo­ri­soa­su­mi­seen sää­tiöi­ty­jä varo­ja ei saa käyt­tää omaan/kavereiden vaa­li­ra­hoi­tuk­seen. Ja jos tähän ei ymmär­rys rii­tä, ei pidä ryh­tyä päät­tä­mään sää­tiön rahankäytöstä.

  1. olen Osmon kans­sa eri miel­tä: Ei tar­vi olla mikään Eins­tein ymmär­tääk­seen, että esim. nuo­ri­soa­su­mi­seen sää­tiöi­ty­jä varo­ja ei saa käyt­tää omaan/kavereiden vaalirahoitukseen.

   Et tain­nut lukea pos­taus­ta­ni huo­lel­la. Ei tie­ten­kään saa, mut­ta se ei ole lah­jus, eikä ainoa teki­jä ole Kaikkonen.

 15. Niin eihän tuo lah­jo­mis­ta ole.
  Raho­jen vää­rin­käyt­töä ja kaval­ta­mis­ta, rahan­pe­sua, vaa­li­ra­hoi­tus­lain kier­toa, jne.
  Eikä tuo­ta yksin Kaik­ko­sen nis­kaan saa kaataa.

  Mikäs ins­tans­si täs­sä maas­sa muu­ten val­voo perustuslakia?
  Meil­lä on epä­re­hel­li­siä minis­te­rei­tä, joi­ta perus­tus­lain mukaan ei sai­si olla!

 16. En tajua aloitusta. 

  Jos Kaik­ko­nen on syyl­li­nen sii­hen, mis­tä syy­te­tään, niin hän ansait­see tuomion. 

  Mitä sit­ten, vaik­ka syyl­li­siä oli­si mui­ta­kin? Mitä sil­lä on asian kans­sa tekemistä? 

  Jokai­nen vas­taa aivan itse Suo­men oikeus­jär­jes­tel­mäs­sä teke­mi­sis­tään ja hyvä niin. 

  Vain alen­tu­nees­ti syyn­ta­kei­set voi­vat saa­da armoa sil­lä perus­teel­la, ettei­vät ymmär­tä­neet mitä teki­vät ja muut joh­dat­te­li­vat. Tämä tulee kysy­myk­seen jos­kus, kun esi­mer­kik­si alai­käi­siä joh­dat­te­lee rikok­sen poluil­le huo­mat­ta­vas­ti van­hem­pi henkilö. 

  Las­ket­ko, Osmo, Kaik­ko­sen joten­kin vajaak­si hen­ki­sil­tä kyvyiltään?

 17. Mitä sit­ten, että ainoa teki­jä ei ole Kaikkonen?

  Jos olen kol­men poru­kas­sa pot­ki­mas­sa jon­kun kuo­li­aak­si, niin eikö minua sai­si aset­taa syyt­tee­seen sen takia, että näyt­tö puut­tuu muilta. 

  Mitä oikein nyt yri­tät sanoa? 

  Mikä oikeus­fi­lo­so­fi­nen peri­aa­te täs­sä nyt on taka­na? Jokin braxi­lai­nen humaa­ni oikeus­käy­tän­tö? Jos jokai­kis­tä ei takuu­var­mas­ti saa­da vas­tuuseen, ei pidä lait­taa ketään vastuuseen?

 18. Pal­jas­tui se polii­ti­kon luon­to Osmos­ta­kin, kun kan­san­edus­ta­jia ale­taan uhkail­la lailla. 

  On se niin vää­rin, että jopa kan­san­edus­ta­jien­kin teke­mi­siä ja teke­mät­tä jät­tä­mi­siä tut­ki­taan samal­la tavoin kuin taval­lis­ten ihmis­ten toi­mia. Eihän näin saa teh­dä! Jopa maan tapa kiel­tää täl­läi­sen mata­la­mie­li­sen tut­ki­van toi­min­nan iän kaik­ki­ses­ti ja sel­väs­ti. Kyl­lä kan­san­edus­ta­ja on kan­san­edus­ta­ja. Jos asias­ta ei ole sää­det­ty poik­keus­mää­röyst­tä lakiin, niin se on vain lip­sah­dus edus­kun­nal­ta ja kor­ja­taan var­mas­ti kiireesti.

  Ei Kaik­kos­ta saa vie­dä lai­ki­tu­paan, jos on pie­nin­kin epäi­lys sii­tä, ettei­vät kaik­ki syyl­li­set ole pajas­tu­neet! Var­sin­kin, jos voi­daan olet­taa, että pal­jas­tu­mat­ta jää­nyt ei ole itse kansanedustaja.

 19. Mik­si kysees­sä ei oli­si lah­jus? Kaik­ko­nen antoi rahaa Nuo­ri­so­sää­tiön avus­tuk­sis­ta päät­tä­vil­le. Nuo­ri­so­sää­tiön tavoit­tee­na oli jakaa rahaa kes­kus­ta­po­lii­ti­koil­le, Kaik­ko­sen oma­na tar­koi­tuk­se­na oli lisäk­si jakaa rahaa Kaik­ko­sel­le. Rahan jako Nuo­ri­sää­tiöl­le edis­ti näi­tä molempia.

 20. ” — Et tain­nut lukea pos­taus­ta­ni huo­lel­la. Ei tie­ten­kään saa, mut­ta se ei ole lah­jus, eikä ainoa teki­jä ole Kaikkonen. –”

  OK, tämän ver­ran voin antaa perik­si. Kom­men­toin lähin­nä tuo­ta koh­tuut­to­muusas­pek­tia ja Kaik­ko­sen roo­lia sijais­kär­si­jä­nä. Rikos­ni­mik­kee­nä lah­jon­ta tai­taa tosi­aan istua aika huo­nos­ti. Luot­ta­mus­a­se­man vää­rin­käy­tös­tä (RL 36:5) löy­tyi­si ehkä parem­pi työ­ka­lu pöy­hiä Nuo­ri­so­sää­tiön tun­kio­ta. Näi­tä sul­le-mul­le-kaik­ko­sia on sen sijaan tur­ha sää­liä. Tie­ten­kin sitä parem­pi, mitä useam­pi käräh­tää. Eipä se toi­saal­ta Juhan­ta­lon­kaan uraa pahem­min häi­rin­nyt, että käry kävi ja tuo­mio tuli.

 21. Näin juris­tin­kin sil­min näyt­tää sil­tä, että kan­san­edus­ta­ja on kan­san­edus­ta­ja. Aina­kin pää­mi­nis­te­ri on kan­ta­nut huol­ta sii­tä, että oikeus­lai­tok­sen pitäi­si käsi­tel­lä puo­lue­ra­hoi­tuk­seen liit­ty­vät jutut nopeas­ti ennen vaa­le­ja ja oikeus­mi­nis­te­ri on hil­jaa. En ole havain­nut kum­man­kaan aina­kaan jul­ki­suu­des­sa kan­ta­van huol­ta taval­lis­ten kan­sa­lais­ten oikeus­jut­tu­jen käsit­te­ly­ajois­ta (ja niis­tä­hän maam­me on saa­nut lukui­sia lan­get­ta­via tuo­mioi­ta Euroo­pan ihmisoikeustuomioistuimessa). 

  Kyl­lä tai­taa olla niin, ettei kan­san­edus­ta­juus enää ole luot­ta­mus­teh­tä­vä, vaan ammat­ti, jon­ka har­joit­ta­jat täs­sä auk­to­ri­teet­tius­koi­ses­sa maas­sa saa­vat ajet­tua omia etu­jaan koh­ta­lai­sen menestyksekkäästi. 

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen

 22. Toi­vot­ta­vas­ti kai­ma ei ole sijais­kär­si­jä vaan ennakkotapaus.

 23. Et tain­nut lukea pos­taus­ta­ni huo­lel­la. Ei tie­ten­kään saa, mut­ta se ei ole lah­jus, eikä ainoa teki­jä ole Kaikkonen.”

  Toi­mii­ko polii­si jon­kun poliit­ti­sen suun­nan tai jon­kun puo­lu­een sisäi­sen ryh­män käs­kys­tä tai eduksi ??
  Tai mielivaltaisesti ?

  Tämä oli­si jo suu­rem­pi yhteis­kun­nal­li­nen ongel­ma kuin jon­kun tavik­sen tai polii­ti­kon rikol­li­nen toiminta.

  Kol­mas vaih­toeh­to on tie­tys­ti, että polii­si on ammat­ti­tai­do­ton tai höl­mö, mut­ta sel­lai­nen on taas ihmi­sen syn­nyn­näi­nen ominaisuus

 24. Osmo,

  Tar­ken­na sit­ten kak­kos­koh­taa, kun minä­kin Puo­lu­eet­to­man tark­kai­li­jan tavoin kyl­lä käsi­tin sen noin. 

  Eli sanot: syyl­li­nen on vää­rä, kos­ka Kaik­ko­nen ei yksin ole syyl­li­nen, eikä ole yksin raken­ta­nut “puo­lue­ra­hoi­tusau­to­maat­tia”.

  Aja­tus on täy­sin oikeus­jär­jes­tel­mäm­me vas­tai­nen. Kenen­kään syyl­li­syys ei rii­pu tois­ten syyl­li­syy­des­tä, muu­ten kuin aivain poik­keus­ta­pauk­sis­sa, jol­loin esim. kehi­tys­vam­mai­nen on ylly­tet­ty rikokseen. 

  Eikö suo­je­lu­ra­ho­ja kerää­vää mafio­soa sai­si tuo­mi­ta, kos­ka hän ei yksin ole perus­ta­nut mafi­aa? Eikö verot ja sosi­aa­li­tur­va­mak­sut mak­sa­mat­ta jät­tä­vää aliu­ra­koit­si­jaa sai­si tuo­mi­ta, kos­ka tus­kin hän yksin on syy­pää alal­la val­lit­se­viin har­mai­siin käy­tän­töi­hin raken­nusa­lal­la jne.

 25. Miten perus­te­let vie­lä, että rikos­ni­mi­ke lah­juk­sen anta­mi­nen on väärä?

  Onko sinul­la jotain salat­tua tie­toa ohi kes­kus­ri­kos­po­lii­sin? Mikä oli­si oikea rikosnimike?

  Vai onko koko riko­se­päi­ly sinus­ta aihee­ton ja jos, niin miksi?

 26. Ei raken­ta­nut yksin vaan yksis­sä tuumin. 

  Kes­kus­ta on äärim­mäi­sen tai­ta­va sekä kerää­mään rahaa että jaka­maan rahaa. Vuo­den 2011 bud­je­tin raken­ta­mi­nen omien kan­nat­ta­jien hyväk­si on täs­sä talou­del­li­ses­sa tilan­tees­sa vakuut­ta­va näyt­tö täs­tä jälleen. 

  Samaan aikan kun jul­ki­suu­des­sa mels­kat­tiin, mis­tä kol­me (3) mil­joo­naa Itä­me­ren suo­je­luun niin Bud­jet­tie­si­tys 2011 on jäl­leen maa­ta­lou­den ja maa­no­mis­ta­jien juhlaa:

  Uusiu­tu­vaa ener­gi­aa tue­taan ensi vuon­na yli 200 mil­joo­nal­la eurol­la. Uusiu­tu­van ener­gian tuo­tan­to­tu­keen osoi­te­taan 55 mil­joo­naa, joka pitää sisäl­lään ener­gia­puun haketustuen.

  Tämän lisäk­si ener­gia­tuen myön­tä­mis­val­tuus nos­te­taan 150 mil­joo­naan euroon, mil­lä tue­taan esi­mer­kik­si lii­ken­teen bio­polt­toai­nei­den demonstraatiolaitoksia.

  Pel­let­ti­läm­mi­tyk­sen ja maa­läm­mön käyt­töön­ot­toa luva­taan myös tukea 30 mil­joo­nal­la eurolla.

  Bud­jet­tiin mah­tui­vat myös suur­pe­to­va­hin­ko­jen kor­vauk­set ja MTT:n lisärahoitus.

  Rai­vio­pel­to­jen tuki­kel­poi­suu­des­ta pää­te­tään myö­hem­min lisäbudjetissa.”

  (Maa­seu­dun tulevaisuus)

 27. Puo­lu­ee­ton tark­kai­li­ja: “Pal­jas­tui se polii­ti­kon luon­to Osmos­ta­kin, kun kan­san­edus­ta­jia ale­taan uhkail­la lailla.”

  Osmo: “Puo­lu­ee­ton tark­kai­li­ja, tai­sit lukea kir­joi­tuk­se­ni väärin.”

  Tai sit­ten oikein — kaik­kea­han ei sano­ta ääneen ja täs­sä jää pal­jon­kin sanomatta.
  Kyse­hän on vas­ta uuti­ses­ta, tut­kin­ta-aineis­to ei ole vie­lä jul­kis­ta, joten onko­han Osmo sitä näh­nyt. Tyy­pil­lis­tä polii­tik­koa se, että ottaa jyr­käs­ti kan­taa asi­aan, jos­ta ei tiedä.
  Mik­si? Puo­lu­eet­to­man tark­kai­li­jan tul­kin­ta saat­taa olla aivan oikea.

  1. En ilmei­ses­ti osaa ilkeil­lä kes­kus­tal­le riit­tä­vän sel­väs­ti, jos vies­ti­ni jäi ymmärtämättä.
   Minus­ta kyse on sii­tä, että Suo­men kes­kus­ta on raken­ta­nut puo­lue­ra­hoi­tusau­to­maa­tin, jos­sa he jaka­vat Raha-auto­maat­tiyh­dis­tyk­sen ja vuo­kra­lais­ten rahaa puo­lue­toi­min­taan­sa. Täs­tä on vas­tuus­sa koko puolue. 

 28. Ant­ti on niin söpö ja ne Sadun kaa saa sen adob­tio lap­sen­ki kohta.”

  Adop­tio­lap­sen saa­mi­nen on käsit­tääk­se­ni hur­jan han­ka­laa. Isä- ja äiti­ko­ke­las­ta seu­ra­taan ja arvioi­daan vuositolkulla. 

  En ilmei­ses­ti osaa ilkeil­lä kes­kus­tal­le riit­tä­vän sel­väs­ti, jos vies­ti­ni jäi ymmärtämättä.”

  Eli ilmei­ses­ti tar­koi­tit, että koko Kes­kus­ta, mitä se sit­ten tar­koit­taa­kin, pitäi­si olla syy­tet­ty­jen penkillä.

 29. Osmo:
  > Minus­ta kyse on sii­tä, että Suo­men kes­kus­ta on
  > raken­ta­nut puo­lue­ra­hoi­tusau­to­maa­tin, jos­sa he
  > jaka­vat Raha-auto­maat­tiyh­dis­tyk­sen ja
  > vuo­kra­lais­ten rahaa puo­lue­toi­min­taan­sa. Täs­tä on
  > vas­tuus­sa koko puolue.

  Tämä on tot­ta. Puo­luet­ta vaan on vai­kea­ta oikeu­des­sa tuo­mi­ta. Sik­si pitää­kin odot­taa äänes­tä­jien tuo­mio­ta huh­ti­kuus­sa 2011.

 30. Täs­tä on vas­tuus­sa koko puolue.

  Mikä on “koko puo­lue”, kaik­ki Kes­kus­taan kuu­lu­vat, hat­tu­vaa­ra­lais­ta kar­ja­ti­lal­lis­ta Vil­ho-isän­tää myötenkö?

  Sii­nä­pä riit­tää sit­ten esi­tut­kin­nal­le hom­mia muu­ta­mak­si kym­me­nek­si vuodeksi. 

  Edel­leen jan­ku­tan sitä, ettei rikol­li­sen jär­jes­tel­män sisäl­lä toi­mi­mi­nen “tapo­jen mukai­ses­ti”, ole mikään lie­ven­tä­vä asian­haa­ra puhu­mat­ta­kaan syyntakeettomuudesta. 

  Koros­tan vie­lä, ettei minul­la luon­nol­li­ses­ti­kaan ole mitään kan­taa riko­se­päi­lyn aiheel­li­suu­teen puhu­mat­ta­kaan Kaik­ko­sen syyllisyyteen/syyttömyyteen. Esi­tut­kin­ta­ma­te­ri­aa­lin perus­teel­la syyt­tä­jä rat­kai­see syy­te­tään­kö ja tuo­miois­tuin rat­kai­see syyl­li­syy­den. Nyt on vas­ta riko­se­päi­ly, se pitää muistaa. 

  Täl­lai­nen “koko puo­lue on vas­tuus­sa” ‑ajat­te­lu tar­koit­tai­si sitä, että vas­tuus­sa ei lop­pu­jen lopuk­si oli­si kukaan. Sitä­kö Osmo halu­aa? Minä taas kat­son, että täy­si­val­tai­nen ihmi­nen on yksi­lö­nä vas­tuus­sa teke­mi­sis­tään, ei min­kään koneis­ton taak­se pidä voi­da piiloutua.

 31. Adop­tio­lap­sen saa­mi­nen on käsit­tääk­se­ni hur­jan han­ka­laa. Isä- ja äiti­ko­ke­las­ta seu­ra­taan ja arvioi­daan vuositolkulla. 

  Tai­vea­hol­la ja Kaik­ko­sel­la on arvioin­ti­vai­he ohi eli heil­lä on adop­tio­lu­pa Etelä-Afrikasta. 

  Sil­ti lap­sen saa­mi­nen voi kes­tää pari vuotta.

 32. Osmo,

  Sanot että koko puo­lue on vas­tuus­sa Nuo­ri­so­sää­tiön rahan käyt­tä­mi­ses­tä. Aloi­tat kes­kus­te­lun riko­soi­keu­del­li­ses­ta pro­ses­sis­ta, mut­ta var­maan­kin sen­tään tar­koi­tat moraa­lis­ta vastuuta. 

  Ymmär­rän tuon poli­tii­kan nykyi­seen (vali­tet­ta­vaan) kie­len­käyt­töön liit­ty­vä­nä ns. let­kau­tuk­se­na. Muu­ten en sitä voi ymmär­tää. Käy kat­so­mas­sa koti­si­vu­ni ja mitä siel­lä ilmoi­tan omas­ta vaa­li­ra­hoi­tuk­ses­ta­ni. Vas­taa sen jäl­keen jul­ki­ses­ti minul­le, olen­ko vas­tuus­sa jos­ta­kin Nuo­ri­so­sää­tiön asiois­ta, moraalisesti. 

  Ystä­väl­li­ses­ti, Johan­nes Hir­vas­kos­ki, vara­tuo­ma­ri, Vantaa

  1. Johan­nes Hirvikoskelle:
   Puo­lue on tie­tys­ti vas­tuus­sa vain moraa­li­ses­ti enkä tar­koi­ta puo­lu­eel­la jokais­ta puo­lu­een jäsen­tä erikseen.

 33. En ilmei­ses­ti osaa ilkeil­lä kes­kus­tal­le riit­tä­vän sel­väs­ti, jos vies­ti­ni jäi ymmärtämättä.”

  Lie­kö siis poh­jim­mil­taan vain kyse ilk­ku­mi­ses­ta, että “naa­pu­ri” nyt vain sat­tui jää­mään kiin­ni eikä sii­tä onko puo­lue­ra­hoi­tus­jär­jes­tel­mäs­säm­me ja poliit­ti­sen pää­tök­sen­teon avoi­muu­des­sa yli­pää­tään jotain korjattavaa. 

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen

 34. Eli­na kirjoitti:
  >Jos Kaik­ko­nen on syyl­li­nen sii­hen, mistä
  >syy­te­tään, niin hän ansait­see tuomion.
  >
  >Mitä sit­ten, vaik­ka syyl­li­siä oli­si muitakin?
  >Mitä sil­lä on asian kans­sa tekemistä? 

  Onko tämä ihan vaka­vas­ti esi­tet­ty kysy­mys? Sil­tä varal­ta että on:

  Asial­la on mer­ki­tys­tä ylei­sen oikeus­tur­van ja kan­sa­lais­ten yhden­ver­tai­suu­den kan­nal­ta. On ongel­ma, jos samas­ta teo­sat yhtä syy­te­tään ja tois­ta ei. 

  Jos täl­le tiel­le läh­de­tään, pää­dy­tään toi­mi­maan niin kuin Venä­jäl­lä perin­tei­ses­ti: lait ovat anka­ria ja tiuk­ko­ja, nii­den sovel­ta­mi­nen vali­koi­vaa ja vaih­te­le­vaa. Eli ylei­ses­ti ottaen saa mel­las­taa — sitä rumem­min mitä enem­män on pätäk­kää — mut­ta jos joku jou­tuu sil­mä­ti­kuk­si, niin pykä­liä alkaa löy­ty­mään vii­mei­sen pääl­le, ja kovia tuo­mioi­ta nap­su­maan. Toi­sia saman­lai­sia teko­ja teh­nei­tä ei syy­te­tä samois­ta teoista.

  Vrt. vaik­ka­pa Mihail Hodorkovski.

  Nyt ilmei­ses­ti monen mie­les­tä Kaik­ko­nen ja Kes­kus­ta ovat sopi­via sil­mä­ti­kuik­si. Tämä on puo­lue­po­liit­ti­seen peliin osal­lis­tut­taes­sa ymmär­ret­tä­vää, mut­ta ei lail­li­suus- ja oikeus­val­tion kan­nal­ta toi­vot­ta­va lähestymistapa.

  Koko vaa­li­ra­hoi­tuk­sen per­kaa­mi­ses­sa oli­si kyl­lä urakkaa.

 35. Osmo:”“En ilmei­ses­ti osaa ilkeil­lä kes­kus­tal­le riit­tä­vän sel­väs­ti, jos vies­ti­ni jäi ymmärtämättä.
  Minus­ta kyse on sii­tä, että Suo­men kes­kus­ta on raken­ta­nut puo­lue­ra­hoi­tusau­to­maa­tin, jos­sa he jaka­vat Raha-auto­maat­tiyh­dis­tyk­sen ja vuo­kra­lais­ten rahaa puo­lue­toi­min­taan­sa. Täs­tä on vas­tuus­sa koko puolue.””

  Hyvä Osmo! Oikein kor­jat­tu, KEPU on mafia ja se täyt­tää jär­jes­täy­ty­neen rikol­li­suu­den tunnusmerkit!

  Tar­kis­ta­kaa vaik­ka. fin­lexiin sii­tä, hop, hop.

  Lop­pu­tu­le­ma on kos­ka val­tio­neu­vos­to ja hal­li­tus on korup­toi­tu­neen rikol­lis­jär­jes­tön hal­lus­sa, ei meil­lä ole muu­ta vaih­toeh­toa kuin enne­ai­kai­set vaa­lit sekä HUUTAA EU:ta apuun. 

  Euroo­pan unio­nin jäsen­ten par­haim­mat talous­ri­kol­li­suut­ta tut­ki­vat polii­sit esim. vaik­ka kan­sain­vä­li­nen Inter­pol, sai­si pen­koa Suo­men val­tio­neu­vos­toa sekä sii­nä vai­kut­ta­via puo­luei­ta, kiitos.

 36. Osmo on nyt hakoteillä.

  Lisäk­si pää­mi­nis­te­ri Kivi­nie­mi on toi­mi­nut todel­la tör­keäs­ti, kun on kii­reh­ti­nyt asian käsit­te­lyä. Johan se perus­tus­la­ki­kin puhuu kan­sa­lais­ten yhden­ver­tai­suu­des­ta. Mut­ta ei perus­tus­lain nou­dat­ta­mi­nen näy­tä miten­kään pää­mi­nis­te­riä huo­les­tut­ta­van. Vaik­ka eikös sii­nä minis­te­ri­va­las­sa tai­de­ta jotain mai­ni­ta perus­tus­lain noudattamisesta?

 37. Osmol­la ovat tain­neet men­nä raa­ma­tul­li­set ver­taus­ku­vat sekai­sin. Täs­sä tapauk­ses­sa “syn­ti­puk­ki” oli­si lähem­pä­nä Kaik­ko­sen roo­lia kuin “sijais­kär­si­jä”. Nimit­täin “syn­ti­pu­kin” viat­to­muu­teen ei Raa­ma­tus­sa var­si­nai­ses­ti ote­ta kan­taa, mut­ta “sijais­kär­si­jän” ole­te­taan ole­van via­ton kuin itse Kris­tus. Syn­ti­puk­ki ei myös­kään ole valin­nut osaan­sa, vija­ton sijais­kär­si­jä ottaa vapaa­eh­toi­ses­ti tois­ten syn­nit kan­taak­seen. Ver­taus­ku­vien kans­sa kan­nat­taa olla huo­lel­li­nen, ettei tule vää­ri­nym­mär­ryk­siä: otsi­kos­ta voi­si pää­tel­lä, että Kaik­ko­nen oli­si Osmon mie­les­tä täy­sin syytön.

  Ks. 3. Moos. 16:20–22.

  20 “Kun Aaron on saat­ta­nut pää­tök­seen pyhä­kön, pyhäk­kö­tel­tan ja alt­ta­rin puh­dis­tus­me­not, hän tuo­koon esiin elä­vän pukin, 21 aset­ta­koon molem­mat käten­sä eläi­men pään pääl­le ja tun­nus­ta­koon sii­nä israe­li­lais­ten kaik­ki syn­nit, kaik­ki pahat teot ja rik­ko­muk­set, joi­hin israe­li­lai­set ovat syyl­lis­ty­neet. Näin hän pan­koon ne pukin kan­net­ta­vik­si ja lähet­tä­köön sen sit­ten teh­tä­vään mää­rä­tyn mie­hen aja­ma­na autio­maa­han. 22 Puk­ki saa kan­taa kaik­ki hei­dän syn­tin­sä asu­mat­to­mil­le seuduille. 

 38. Pek­ka Taipale, 

  Olet toki oikeas­sa. Kat­soin asi­aa vain juri­di­sel­ta kannalta. 

  Juri­di­ses­sa mie­les­sä kenen­kään rikok­sia ei pidä jät­tää epäi­le­mät­tä, syyt­tei­tä nos­ta­mat­ta ja tuo­mioi­ta anta­mat­ta sen takia, että teki­jöi­tä on mui­ta­kin ja näyt­tö puut­tuu. Se vas­ta ylei­sen oikeus­ta­jun vas­tais­ta olisikin. 

  Jos näin mene­tel­täi­siin, tus­kin ketään jär­jes­täy­ty­neen rikol­li­suu­den edus­ta­jaa kos­kaan saa­tai­siin oikeu­den eteen. Näin­kö se pitäi­si olla?

  Kaik­ko­sel­la­han on nyt mah­dol­li­suus puhua kuu­lus­te­luis­sa suun­sa puh­taak­si. Ei hänen mik­si­kään yksi­näi­sek­si mart­tyy­rik­si tar­vit­se jää­dä, ellei itse halua.

 39. Ylen teks­titv tänään:
  “Polii­si epäi­lee sää­tiön entis­tä ja
  lähes koko nykyis­tä hallitusta
  luot­ta­mus­a­se­man vää­rin­käy­tös­tä ja
  lah­juk­sen antamisesta.”

  Osmo voi olla huo­let­ta, ei Kaik­ko­ses­ta olla syn­ti­puk­kia tekemässä.

 40. Minun kie­li­kor­va­ni sanoo, että syn­ti­puk­ki ja sijais­kär­si­jä ovat kyl­lä mel­ko syno­nyy­mi­sia käsit­tei­tä, mah­dol­li­ses­ti jotain sävye­roa, mut­tei sisäl­löl­lis­tä mer­kit­tä­vää eroa.

  Syn­ti­puk­ki ei ole vält­tä­mät­tä syy­tön tilan­tee­seen­sa, mut­ta jou­tuu otta­maan har­teil­leen myös mui­den synnit. 

  Eli sil­tä osin kuin jou­tuu, on sijais­kär­si­jä. Kat­soi­sin, että sijais­kär­si­jä­kin voi olla syyl­lis­ty­nyt johon­kin, mikä on aiheut­ta­nut hänen ikä­vän tilanteensa. 

  Ehkä oikea sana oli­si kris­til­li­ses­sä tra­di­tios­sa mart­tyy­ri, jos halu­aa koros­taa toi­mi­jan puh­taut­tua. Nyky­ään­hän mart­tyy­ri-sanaa käy­te­tään lähin­nä ival­li­ses­sa mer­ki­tyk­ses­sä, joten se ei sovi tähän yhteyteen. 

  Jos Rii­tan mukaan syn­ti­puk­ki on joten­kin osal­li­nen tilan­tee­seen, mut­ta sijais­kär­si­jä ei, niin miten ihmees­sä tämä puk­ki Moo­sek­sen kir­jas­sa oli joten­kin syyl­li­nen tilan­tee­seen­sa? Huo­nos­ti olen Raa­mat­tu­ni ehkä lukenut…myönnän. Ehkä se mää­ki ja hai­si liikaa. 

  Olen­nais­ta ilman kie­len ven­ku­roi­ta on, että Osmon aloi­tuk­ses­ta saa käsi­tyk­sen, että Kaik­ko­nen on hänen mie­les­tään syytön. 

  Vai mitä muu­ta voi tar­koit­taa, että syyl­li­nen on väärä?

 41. Tus­kin­pa polii­si aivan perus­teet­ta hatus­ta vetä­mäl­lä on rikos­ni­mik­kei­tä keksinyt.

  Ja tus­kin­pa asial­la on poliiisn sossusiipikään.

  Suo­mes­sa ei tun­ne­ta jouk­ko­ran­gais­tus­ta ja yhtei­sö­ran­gais­tuk­set­kin ovat har­vi­nai­sia, joten koko
  Kepua ei voi­daa syyt­tää vaan yksit­täi­siä henkilöitä
  Ja kyl­lä asias­sa tut­ki­taan koko joh­don teke­mi­siä, ei vain Kaikkosen

 42. Eli­na: “Juri­di­ses­sa mie­les­sä kenen­kään rikok­sia ei pidä jät­tää … tuo­mioi­ta anta­mat­ta sen takia, että … näyt­tö puut­tuu. Se vas­ta ylei­sen oikeus­ta­jun vas­tais­ta olisikin. ”

  Hyvin sanot­tu.

 43. Pek­ka Tai­pa­le: “Asial­la on mer­ki­tys­tä ylei­sen oikeus­tur­van ja kan­sa­lais­ten yhden­ver­tai­suu­den kan­nal­ta. On ongel­ma, jos samas­ta teo­sat yhtä syy­te­tään ja tois­ta ei.”

  Toki. Mut­ta kysy­mys on näy­tös­tä. Jos ei saa­da kiin­ni, ei saa­da oikeu­den eteen. Ongel­ma­han tämä on, mut­ta rat­kai­su on vaikea.
  Ja luu­len­pa, että jos epäil­lään lah­juk­sen anta­mi­ses­ta, jotain näyt­töä­kin saat­taa olla. Jää nähtäväksi.

 44. Näyt­töä suat­taa­pi olla tai suat­taa­pi olla ole­mat­ta. Näis­sä tut­kin­nois­sa ja oikeu­den­käyn­neis­sä tus­kin kui­ten­kaan kyse on sii­tä, että ei oli­si näyt­töä, kos­ka kaik­ki tie­tä­vät koh­tuul­li­sen hyvin, mitä on tapahtunut. 

  Kyse on var­mas­ti lähin­nä sii­tä, miten tapah­tu­nut­ta tul­kin­naan lain­sää­dän­nön ja oikeus­käy­tän­nön valos­sa. Toi­min­ta on ilmei­ses­ti ollut “maan tavan” mukais­ta, ja sinän­sä on mie­len­kiin­tois­ta, että esim. ns. mum­mo­kes­kus­te­lus­sa ollaan minis­te­riös­sä vah­vas­ti sitä miel­tä, että minis­te­riö ei voi muut­taa ohjeis­tuk­sel­la lain­sää­dän­nön tul­kin­taa, vaan lakia pitää muut­taa. Vaa­li­ra­hoi­tuk­seen liit­ty­vien toi­min­ta­mal­lien osal­ta lakia taas ei ole muu­tet­tu, joten tun­tuu eri­koi­sel­ta, että nyt ryh­dyt­täi­siin äkkiä tul­kit­se­maan lakia eri taval­la kuin ennen, ja eri­tyi­ses­ti, jos vie­lä aja­tel­tai­siin (kuten yllä), että tuo­mi­taan nyt joku tiu­kas­ti rikok­sis­ta, vaik­ka mui­ta samal­la taval­la toi­mi­nei­ta ei tuomittaisikaan.

  Täl­lai­nen kes­kus­te­lu tuo minus­ta mie­leen pikem­min­kin Mar­kuk­sen evan­ke­liu­min jakeen 6:24 kuin 3. Moo­sek­sen kir­jan 16. luvun.

 45. Jot­ta Kaik­ko­nen oli­si sijais­kär­si­jä niin hänen pitä­si ottaa itse syyt nis­koil­leen eli tun­nus­ta rikos , jota ei ole tehnyt.

  Polii­si on itse­näin­ne toi­mi­ja joten Osmon ole­tus että polii­si on valin­nut Kaik­ko­sen uhrik­seen, mer­kit­si­si, että poliiis syyl­lis­tyy mel­koi­seen virkavirheeseen .

  Tämä vois olla mah­dol­lis­ta, jos polii­si on puo­lu­eel­li­nen ja esim ulko­puo­li­sen ohjauk­ses­ta koh­dis­taa tut­ki­muk­set vain ulko­puo­li­sen etu­ryh­män valit­se­maan hen­ki­löön tai jos polii­si oma-aloit­tei­se­ti koh­dis­taa tut­kin­nan vain Kaik­ko­seen vaik­ka mui­ta­kin epäil­ty­jä on.
  Tämä on tie­tys­ti kar­kea vir­ka­vir­he ja korruptiota 

  Suo­mes­sa ei käy­te­tä yhtei­sö­ri­kos­ta kuin rajoi­te­tus­ti, joten Kepua tai Kokoo­mus­ta puo­lu­ee­na ei saa­da oikeutaan

 46. Eli­na: “Juri­di­ses­sa mie­les­sä kenen­kään rikok­sia ei pidä jät­tää … tuo­mioi­ta anta­mat­ta sen takia, että … näyt­tö puut­tuu. Se vas­ta ylei­sen oikeus­ta­jun vas­tais­ta olisikin. ”

  Sta­lin,
  Hyvin sanottu.

  Tämä on ilmei­ses­ti tar­koi­tet­tu illan kevennykseksi.

 47. Suo­mes­sa ei käy­te­tä yhtei­sö­ran­gais­tu­ta kuin rajoitetusti.
  Ja lop­pu­jen lopuk­si kaik­ki rikok­set ovat yksi­löi­sen teke­miä, joten kyl­lä ran­gais­tuk­sen saa rikok­sen teh­nyt hen­ki­lö, ei orga­ni­saa­tio , mis­sä hän toimii,

  Se , että poliis tut­kii vain muu­ta­maa niin se joh­tuu sii­tä, että enem­mäs­tä heil­lä ei ole tietoa

 48. Pek­ka Tai­pa­le: “Vaa­li­ra­hoi­tuk­seen liit­ty­vien toi­min­ta­mal­lien osal­ta lakia taas ei ole muu­tet­tu, joten tun­tuu eri­koi­sel­ta, että nyt ryh­dyt­täi­siin äkkiä tul­kit­se­maan lakia eri taval­la kuin ennen.”

  Itse asias­sa lakia on muu­tet­tu ja sik­si asioi­ta on tul­lut julki.
  Mut­ta Kaik­ko­sen rikos­ni­mi­ke ei ole vaa­li­ra­hoi­tus, kos­ka vaa­li­ra­hoi­tus on sal­lit­tua, jopa ay-liik­keel­le, vaik­ka se ei kaik­kia tän­ne kir­joit­ta­nei­ta miellytäkään.

  Eli­na: “Juri­di­ses­sa mie­les­sä kenen­kään rikok­sia ei pidä jät­tää … tuo­mioi­ta anta­mat­ta sen takia, että … näyt­tö puut­tuu. Se vas­ta ylei­sen oikeus­ta­jun vas­tais­ta olisikin. ”

  Kyl­lä se nyt vaan on niin, että ilman näyt­töä ei voi eikä pidä tuo­mi­ta — huhu­pu­hei­siin eikä viha­mie­hen ilmian­toon ei ole luottamista.
  Ja se, että niin teke­vät muut­kin, ei käy puo­lus­tuk­sek­si. Vai miten oli­si auto­var­kau­des­ta (anteek­si, luvat­to­mas­ta käyt­töö­no­tos­ta) käryn­nyt, joka sanoo, että kaik­ki­han ne auto­ja varas­ta­vat, minua ei saa tuo­mi­ta ennen kuin kaik­ki muut­kin on saa­tu kiin­ni ja tuomittu.

 49. Voi­sit­ko Jou­ni Lund­qvist ava­ta hie­man heittoasi?

  Mikä on keventävää? 

  Otan mie­lel­lä­ni kri­tiik­kiä vas­taan sano­mi­sis­ta­ni, mut­ta mie­lui­ten edes jol­lain alkeel­li­sel­la tavoin perusteltuna.

 50. > Mikä on keventävää?

  Voin vas­ta­ta Jou­nin puo­les­ta, huu­mo­ri on keven­tä­vää. Minua aina­kin tuo “Stalin“in keven­nys nau­rat­ti niin että oli näp­pik­sen rois­ke­suo­jaus koetuksella.

 51. Eli­na, Josef D. tai­si keven­nel­lä kus­tan­nuk­sel­la­si kun kir­joi­tit, että tuo­mit­ta­va on, vaik­ka näyt­tö puuttuu.

 52. Jos­ko Ant­ti Kaik­ko­nen ei ole syy­lis­ty­nyt yhtään mihin­kään, niin kui­ten­kin Kes­kus­ta ja muka­na Kokoo­mus ovat ryh­ty­neet “hara­voi­maan” kan­sa­lais­ten ääniä uudel­la, ennen näke­mät­tö­mäl­lä taval­la, jul­ki­suutt­ta uudel­la taval­la hyödyntämällä.

  Se on se van­ha vit­si, että mitä ennem­män jul­ki­suus tuo jul­ki tule­vaa kan­san­edus­ta­jaa taik­ka, muu­ta puo­lu­een toi­mit­si­jaa, tai puo­lu­een kes­kei­ses­sä ase­mas­sa ole­vaa par­ta­su­tia, niin sitä enem­män näi­tä jul­ki­mo­ja äännestetään.

  Sik­si raha rat­kai­see, että rahal­la saa jul­ki­suut­ta. Ja mitä ennem­män jul­ki­suu­des­sa jokin kan­san­edus­taeh­do­kas lymy­ää, sitä ennem­nän hän­tä äänestetään.

  Kuka sanoi­kaan, että kun­han nimi on oikein leh­teen kir­joi­tet­tu, niin leh­ti­ju­tus­ta ei ole väliä.

 53. Eli­na: Jou­ni Lund­qvist tar­koit­ti luul­ta­vas­ti, että Sta­li­nin heit­to oli se keven­nys. Lausu­maa­si sisäl­ty­nyt vies­ti “syyt­tei­tä ei pidä jät­tää nos­ta­mat­ta eikä tuo­mioi­ta anta­mat­ta sen takia, että näyt­tö puut­tuu”, kiel­tä­mät­tä hou­kut­taa lohkaisuihin.

  Eli­nan lausu­ma koko­nai­suu­des­saan kuului:

  Juri­di­ses­sa mie­les­sä kenen­kään rikok­sia ei pidä jät­tää epäi­le­mät­tä, syyt­tei­tä nos­ta­mat­ta ja tuo­mioi­ta anta­mat­ta sen takia, että teki­jöi­tä on mui­ta­kin ja näyt­tö puut­tuu. Se vas­ta ylei­sen oikeus­ta­jun vas­tais­ta olisikin.

  Epäi­lyä on jo esi­tut­kin­ta, jos­sa vas­ta tut­ki­taan onko näyt­töä vai ei. Epäi­ly näy­tös­tä riip­pu­mat­ta siis kuu­luu oikeudenkäyttöömme.

  Syyt­tei­tä­kin nos­te­taan pitä­mät­tö­min näytöin.

  Tuo­mio voi olla joko lan­get­ta­va tai vapaut­ta­va. Vapaut­ta­va tuo­mio nime­no­maan anne­taan, kun näyt­tö puuttuu.

  Juri­di­ses­ti siis Eli­na lausui aivan oikein. Ylei­nen oikeus­ta­ju taas ei kuu­lu juri­diik­kaan, ja täs­sä nime­no­maan ylei­nen oikeus­ta­ju tun­tui­si­kin pitä­vän näyt­töä tär­keäm­pä­nä kuin minä juri­diik­ka sitä pitää.

 54. Ok,

  Viit­ta­sin tie­tys­ti näy­tön puut­tu­mi­sel­la näi­hin mui­hin mah­dol­li­siin rikos­kump­pa­nei­hin, mut­ta se oli pudo­tet­tu jos­sain vai­hees­sa lai­nauk­sess­ta pois. 

  Ja vaik­ka se sii­nä onkin, niin on se sil­ti huo­nos­ti muo­toil­tu minul­ta. Oli­si pitä­nyt olla “..teki­jöi­tä on mui­ta­kin ja näyt­tö puut­tuu hei­dän koh­dal­taan” tms. 

  Mut­ta idea kui­ten­kin tuli selväksi?

 55. Anna-Lii­sa: “Epäi­lyä on jo esi­tut­kin­ta, jos­sa vas­ta tut­ki­taan onko näyt­töä vai ei. Epäi­ly näy­tös­tä riip­pu­mat­ta siis kuu­luu oikeudenkäyttöömme.”

  - Esi­tut­kin­ta käyn­nis­te­tään joko “toden­nä­köi­sin syin” tai “syy­tä epäil­lä”, mut­ta ei kai se ole näy­tös­tä riip­pu­mat­ta eikä se vie­lä ole oikeudenkäyttöä?

  Anna-Lii­sa: “Syyt­tei­tä­kin nos­te­taan pitä­mät­tö­min näytöin.”
  — Kyl­lä nos­te­taan, mut­ta peri­aat­tees­sa se on vir­he. Ja vir­hei­tä sat­tuu. Ja oikeu­des­sa korjataan.
  Mut­ta tus­kin Kaik­ko­sen tapauk­ses­sa on vie­lä syy­tä spe­ku­loi­da oikeusmurhalla.

 56. Toki on koh­tuu­ton. Jon­ne­kin sen (veron­mak­sa­jien) maa­omai­suu­des­ta saa­dun rahan täy­tyy men­nä. On omi­tuis­ta, jos gryn­de­reil­le ja pan­keil­le lah­joi­te­tut ilmai­set lou­naat ovat “lail­li­sia,” mut­ta puo­lue­ra­hoi­tuk­seen lah­joi­te­tut ovat­kin sit­ten rikos.
  Oikea koh­de näil­le rahoil­le on veron­mak­sa­jat, tai täs­sä tapauk­ses­sa juu­ri nämä vuo­kra­lai­set. Mut­ta kun maan tapa on, että kan­sall­li­so­mai­suus on kor­po­raa­tioi­den omai­suus. “Tavik­set” vai­et­koon.. ja mak­sa­koon. Maa­vuo­krat kuu­lu­vat oli­gar­keil­le, hei­dän pitää tie­na­ta myös nukkuessaan.

  Mikä lie­nee näi­den maa­no­mis­tus­jär­jes­te­ly­jen his­to­ria Suo­mes­sa? Ilmei­ses­ti vasem­mis­to aika­naan sai lei­kat­tua maa­no­mis­ta­jat pois yhtä­lös­tä ja siir­ret­tyä maa­no­mis­tuk­sen kor­po­raa­tioil­le. Ehkä aja­tuk­se­na oli pitää luon­nol­li­set mono­po­lit jul­ki­ses­sa omis­tuk­ses­sa ja sään­nös­tel­lä hin­to­ja. Ja siten pitää vuo­kra­tu­lot kuris­sa. Peri­aat­tees­sa oikea aja­tus, mut­ta nyky­ään edes vasem­mis­to ei piit­taa pät­kää­kään työn­teon arvosta.

 57. Toi­vot­ta­vas­ti tämä koko vaa­li­ra­ha­kor­rup­tio­vyyh­ti sel­vi­te­tään mah­dol­li­sim­man perus­teel­li­ses­ti. Tämä tosin lie­nee tur­ha toi­vo. Myös lain­käy­tön pro­fes­so­ri, Jyr­ki Viro­lai­nen, kom­men­toi tuo­rees­sa blo­gi­pos­tauk­ses­saan näi­tä vaa­li­ra­ha-asioi­ta, tosin hie­man eri epäil­ty­jen näkökulmasta.

 58. Osmo,

  Et siis tar­ko­ta että Kes­kus­ta oli­si puo­lu­ee­na riko­soi­keu­del­li­ses­sa vas­tuus­sa. Et myös­kään tar­koi­ta että puo­lu­een jäse­net erik­seen oli­si­vat moraa­li­ses­sa vas­tuus­sa. Mitä jää jäl­jel­le? Että Kes­kus­ta­puo­lue on moraa­li­ses­sa vas­tuus­sa? Mut­ta mitä tämä tar­koit­taa? Vain yksi­löt ovat ja voi­vat olla moraa­li­sia sub­jek­te­ja ja moraa­li­sen vas­tuun kan­ta­jia. — Mie­les­tä­ni läh­dit täs­sä ns. reto­riik­kaan eli pelk­kään lei­maa­mi­seen. Minus­ta ei pitäi­si kur­muut­taa poliit­ti­sia kil­pai­li­joi­ta, siis mui­ta poliit­ti­sia puo­luei­ta, nykyi­seen tyy­liin. Kun polii­ti­kot syyt­te­le­vät toi­si­aan yleis­tä­vään sävyyn, “kepu­lai­set ovat sitä” tai “vih­reät ovat tätä” niin kan­sa­lai­set kyl­lä havait­se­vat jo etu­mer­kis­tä että kysees­sä on loh­kai­su poliit­ti­ses­ta kil­pai­li­jas­ta. Tämä puhe­ta­pa jäy­tää poli­tii­kan legi­ti­mi­teet­tiä, aivan niin kuin sitä jäy­tä­vät tapah­tu­neet ja kiis­tä­mät­tö­mät väärinkäytökset.

  Olen siis Eli­nan kans­sa vah­vas­ti samaa miel­tä sii­tä peri­aat­tees­ta että kysees­sä on nime­no­maan yksi­löi­den vas­tuu. — Kysees­sä on aina yksi­löi­den vastuu.

  1. En ota kan­taa riko­soi­keu­del­li­seen vas­tuuseen, kos­ka se kuu­luu muil­le tahoil­le. Yri­tin vain sanoa, että tapah­tu­nees­ta vas­tuus­sa ole­via on paljon.

 59. Eli­nal­le (seman­tii­kas­ta): olet sii­nä mie­les­sä ihan oikeas­sa, että aja­tus Kris­tuk­ses­ta sijais­kär­si­jä­nä, Juma­lan karit­sa­na, on jat­koa temp­pe­liuh­ri­kul­til­le, johon taas syn­ti­puk­ki­kin liit­tyi. Mart­tyy­ri nyt aina­kin on molem­pia huo­nom­pi ver­taus­ku­va, kos­ka mart­tyy­ri kär­sii sik­si, että on toi­mi­nut oman­tun­ton­sa joh­dat­ta­ma­na oikein, vas­toin yleis­tä mie­li­pi­det­tä. Voi sitä Kaik­kos­ta joku mart­tyy­ri­na­kin pitää ja var­maan pitää­kin, oli­han Juhan­ta­lol­la­kin kannattajansa.

  Point­ti­ni oli kui­ten­kin se, että ver­taus­ku­vien käy­tös­sä kan­nat­taa olla huo­lel­li­nen, jot­tei tule vää­ri­nym­mär­ryk­siä. Sijais­kär­si­jä ver­taus­ku­va­na vie aja­tuk­set Kris­tuk­seen ja tämän puh­tau­teen, syn­ti­puk­ki ei (vaik­kei se erä­maa­han talu­tet­tu vuo­hi mitään pahaa ollut­kaan tehnyt).

 60. Lai­te­taan kaik­ki kun­nat myös oikeu­teen, kun ei kun­tien­kaan toi­men­ku­vaan kuu­lu vaa­li­ra­hoi­tus tau­lu­ja osta­mal­la ja semi­naa­reis­sa käy­mäl­lä sen parem­min kuin asun­to­sää­tiön­kään. On toi­mit­tu kun­ta­lain vas­tai­ses­ti. Osmo­kin kol­lek­tii­vin jäse­ne­nä oikeu­teen kun Hel­sin­ki­kin on vaa­li­tu­kea jakanut

 61. Osmo,

  Nime­no­maan riko­soi­keu­del­li­seen vas­tuuseen­han otat aloi­tuk­ses­sa kan­taa. Kysees­sä on riko­se­päi­ly ja sanot, että syyl­li­nen on vää­rä ja rikos­ni­mi­ke on väärä. 

  Vie­lä et ole perus­tel­lut, mik­si rikos­ni­mi­ke on vää­rä. Etkä sitä voi­kaan perus­tel­la, ellei tie­dos­sa­si ole jotain, mitä ei ole tutkintaryhmällä. 

  Myös­kään sii­tä, että syyl­li­siä on monia, ei voi joh­taa, että Kaik­ko­nen on vää­rä syyllinen. 

  Mut­ta lop­pu­tu­le­ma on siis aloi­tuk­sen vas­tai­ses­ti, että puhut­kin vain moraa­li­ses­ta vas­tuus­ta ja mie­les­tä­si moraa­li­ses­sa vas­tuus­sa ovat ensin koko puo­lue ja sit­ten kor­jat­tu­na “monet” pois lukien Kaik­ko­nen, kos­ka hän­hän oli nimel­tä mai­nit­tu­na vää­rä syyl­li­nen eli syytön. 

  Ei nyt kovin loo­gi­nen esi­tys sinul­ta nämä ket­jun kommentit.

 62. Kiin­nos­tai­si tie­tää, jakaa­ko jokin ammat­ti­liit­to rahaa muil­le puo­lueil­le kuin vas.liitolle ja sos.demille? Tai jakaa­ko MTK rahaa kes­kus­tal­le tai kokoo­muk­sel­le? Vie­lä kysyi­sin onko MTK:n jäsen­mak­su verovähennyskelpoinen?

  Jos olen oikein ymmär­tä­nyt Osmon, hän halu­aa kiin­nit­tää huo­mio­ta asian moraa­li­seen puo­leen. Onko siis eet­tis­tä, että vasem­mis­to­puo­lu­eet saa­vat ammat­ti­jär­jes­töil­tä vero­vä­hen­nyk­sin tuet­tua rahaa, kun muut puo­leet eivät mitään vas­taa­vaa saa?

  Pin­nal­li­ses­ti aja­tel­le on kysy­myk­ses­sä rikos­tut­kin­ta. Syväl­li­sem­min asi­aa tar­kas­tel­len kysees­sä on koko puo­lue­ken­tän rahoi­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä eet­ti­sel­tä kan­nal­ta kes­tä­väl­le poh­jal­le. Täs­sä suh­tees­sa on pal­jon toi­vo­mi­sen varaa. Eri­tyi­ses­ti vasem­mis­to­puo­luei­den rahoi­tuk­sel­le annet­tu yli­mää­räi­nen val­tio­na­vus­tus on mel­koi­se­na mal­ka­na ajat­te­lu­ky­kyis­ten ihmis­ten silmässä.

 63. Orbus: “Onko siis eet­tis­tä, että vasem­mis­to­puo­lu­eet saa­vat ammat­ti­jär­jes­töil­tä vero­vä­hen­nyk­sin tuet­tua rahaa, kun muut puo­leet eivät mitään vas­taa­vaa saa?”

  On se eet­tis­tä — kyl­lä yri­tyk­set saa­vat vähen­tää mark­ki­noin­ti- ym. kulun­sa vero­tuk­ses­sa, myös maa­ta­lous­yri­tyk­set. Mel­koi­sia sum­mia ovat oikeis­to­puo­lu­eet saaneet.
  Ilmei­ses­ti rahoi­tuk­sen oikea poh­ja mie­les­tä­si oli­si koleh­ti — ja sitä­kin pitäi­si verot­taa. Ajat­te­ly­ky­kyä on monenlaista…

 64. Ylly­tys­ri­kos on vähän yli­mai­nos­tet­tu nimi­ke. Se tulee lop­pu­jen lopuk­si hyvin har­voin kysy­myk­seen, kun kyse on ase­mal­taan saman­kal­tai­sis­ta ihmisistä. 

  Ennen­kuin ylly­tyk­seen on voi­nut syyl­lis­tyä, pitää tie­tys­ti olla tapah­tu­nut rikos. Pitää olla myös vah­va näyt­tö, että rikos on tapah­tu­nut nime­no­maan ylly­tyk­sen seu­rauk­se­na. Se, että joku on pyy­tä­nyt, kehot­ta­nut tai jopa kiris­tä­nyt rikok­seen, ei vält­tä­mät­tä auto­maat­ti­ses­ti täy­tä ylly­tyk­sen tunnusmerkistöä. 

  Vih­rei­den nais­ten tut­kin­ta­pyyn­tö “rais­kauk­seen yllyt­tä­jä” Jus­si Hal­la-ahos­ta oli aikoi­naan var­sin koo­mi­nen, kun heil­tä oli täy­sin unoh­tu­nut, että ketään ei ollut rais­kat­tu. Kysy­myk­seen oli­si tul­lut lähin­nä Rosa Meri­läi­sen kun­nian­louk­kaus, joka tie­tys­ti on asia­no­mis­ta­ja­ri­kos ja hän ei läh­te­nyt asias­ta kärä­jöi­mään. Tätä pidän erit­täin fiksuna. 

  Polii­si ja oikeus­lai­tos on täl­lä het­kel­lä aivan yli­kuor­mit­tu­nut epä­mää­räis­ten viha­ri­kos­ten madal­tu­neen ilmoit­ta­mis­kyn­nyk­sen vuoksi.

  1. että ketään ei ollut raiskattu

   En tie­dä, oli­ko ketään oikeas­ti rais­kat­tu, mut­ta Hal­la-aho ope­tus­lap­si­neen levit­ti tuo­hon aikaan käsi­tys­tä, että maa­han­muut­ta­jat rais­kaa­vat rutii­nin­omai­ses­ti suo­ma­lais­nai­sia puistoissa.

 65. Tämän kesän Turun tapaus osoit­ti, että yksi ainoa väki­val­tai­nen hen­ki­lö voi vai­kut­taa koko kau­pun­gin nais­ten tur­val­li­suu­den tunteeseen!

 66. En tie­dä, oli­ko ketään oikeas­ti rais­kat­tu, mut­ta Hal­la-aho ope­tus­lap­si­neen levit­ti tuo­hon aikaan käsi­tys­tä, että maa­han­muut­ta­jat rais­kaa­vat rutii­nin­omai­ses­ti suo­ma­lais­nai­sia puistoissa.”

  Viit­taat­ko tuol­la ken­ties sii­hen “levi­tet­tyyn” tie­toon, että maa­han­muut­ta­jien osuus, sekä abso­luut­ti­nen että suh­teel­li­nen, on pus­ka­rais­kaus­ten teki­jöis­tä suuri.

 67. Tämä “rutii­nin­omai­ses­ti” ei kyl­lä esiin­ny Hal­la-ahon teks­tis­sä rais­kaus­ten yhtey­des­sä, vaan on napat­tu Kat­ja Mar­te­liuk­sen legen­daa­ri­ses­ta kolum­nis­ta Hel­sin­gin sano­mis­sa. Sii­tä oli aikoi­naan pal­jon net­ti­kes­kus­te­lua ja sik­si se on ilmei­ses­ti jää­nyt sanon­ta­na mieleesi. 

  Kolum­nis­sa Mar­te­lius väit­tää, että suo­ma­lais­mie­het hak­kaa­vat nai­si­aan rutii­nin­omai­ses­ti ja täten on tur­ha, ellei jopa kiel­let­tyä puhua ulko­maa­lais­ten teke­mis­tä rais­kauk­sis­ta ja muus­ta väki­val­las­ta halais­tua sanaa.

 68. Sini­vih­reä kirjoitti:
  “Viit­taat­ko tuol­la ken­ties sii­hen “levi­tet­tyyn” tie­toon, että maa­han­muut­ta­jien osuus, sekä abso­luut­ti­nen että suh­teel­li­nen, on pus­ka­rais­kaus­ten teki­jöis­tä suuri.”

  Osmo nime­no­maan vii­ta­si “käsi­tyk­seen”, ei “tie­toon”. Täs­sä on Osmol­la pit­kä mat­ka kuljettavana.

 69. Asias­ta ei ole vie­lä tark­kaa tilas­toa, mut­ta epä­vi­ral­lis­ten tie­to­jen mukaan, osuus oli­si ollut pari­na vii­me vuo­te­na jyr­käs­sä nousussa. 

  pjt:n lin­kit­tä­mä jut­tu­han kos­ki koko 2000-lukua. Olin puo­li­sen vuot­ta sit­ten yhtey­des­sä Oikeus­po­liit­ti­sen tut­ki­mus­lai­tok­sen edus­ta­jaan ja hän sanoi, että v. 2009 osuus ulko­maa­lais­taus­tais­ten osuus Hel­sin­gis­sä tapah­tu­neis­ta rais­kauk­sis­ta oli rei­lus­ti yli puo­let, liki 60 pro­sent­tia. Sil­loin vie­lä ei ollut jul­kai­sua asias­ta, ehkä täl­lä het­kel­lä on. 

  Eli mitä Osmo tar­koi­tit “todel­la pie­nel­lä” osuu­del­la? Kyl­lä­hän tämä asia on mon­ta­kin ker­taa tul­lut blo­gil­la esiin. Puo­let ei abso­luut­ti­ses­ti­kaan ole todel­la pie­ni osuus, saa­ti­ka, kun se suh­teu­te­taan ulko­maa­lais­taus­tais­ten määrään. 

  Mie­les­tä­ni osuus on erit­täin huo­les­tut­ta­va näin mur­ro­si­kään tule­van tyt­tä­ren äiti­nä ja toki kaik­kien muit­ten­kin nuor­ten nais­ten puo­les­ta. Itse tus­kin enää olen vaaravyöhykkeessä. 

  Tosin ulko­maa­lais­taus­tai­set tie­tyis­tä maa­il­man­kol­kis­ta eivät tun­nu ole­van kovin vali­koi­via ulko­näön suh­teen. Ei ole aikaa­kaan, kun eräs afrik­ka­lai­nen (ei soma­li) baa­ris­sa kovas­ti yrit­ti puhua minua käm­pil­leen kuun­te­le­maan musiikkia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.