Antti Kaikkosesta tehdään sijaiskärsijää

Minus­ta uuti­nen, jon­ka mukaan Antti Kaikkos­ta uhkaa vankeustuomio lahjusten antamis­es­ta on kohtuuton.

Rikos­nimike on väärä: Tähtäsikö rahan jakami­nen nuorisoa­sun­tosäätiön rahoista päätök­sen­tek­i­jöi­den voitelemiseen Kaikkosen tai Nuorisoa­sun­tosäätiön tavoit­tei­den taakse?

Syylli­nen on väärä: Ihan yksinkö Kaikko­nen rak­en­si tämän puoluerahoitusautomaatin?

81 vastausta artikkeliin “Antti Kaikkosesta tehdään sijaiskärsijää”

 1. Mah­dol­lis­es­ti näin, mut­ta kenen sijas­ta Kaikko­nen mielestäsi kärsii?

 2. On täysin selvää, että kor­rup­tio menee syvälle rak­en­teisi­in ja siitä on ollut tietoisia kym­meniä tai jopa sato­ja henkilöitä. Se on ollut var­maan “niin maan tapa”, ettei sitä ole moni edes ymmärtänyt lait­tomak­si. Nykyi­nen päämin­is­terikään ei suos­tu avaa­maan rahoi­tus­taan. Piiloutuu selkäran­gat­tomasti lainkir­jaimen taakse. 

  Nyt on halua heit­tää Kaikko­nen syötik­si ja toivoa, että pöytä sil­lä puhdis­tu­isi. Tämän voi lukea siitä, kuin­ka vähän hän on omil­taan saanut tukea viime päiv­inä. Kepu pet­tää omansakin. Mut­ta täl­lä ker­taa pöytä Ei puhdis­tu vaik­ka kuin­ka lakai­se­vat. Poli­isi tun­tu­isi uutis­ten perus­teel­la ole­van aika hyvin pääsemässä näi­den kär­ry­ille, eikä tarvitse olla ennus­ta­ja ennakoidak­seen lisää syytteitä.

 3. No höp­sistä Osmo!

  Poli­isi tutkii ja jos näyt­töä löy­tyy, joutuu Kaikko­nen käpälälau­taan. Vaik­ka tek­i­jöitä olisi muitakin, niin ei niitä vält­tämät­tä kiin­ni saa.

  Jos Kaikko­nen on ottanut tehdessään vas­tu­un muiden puoles­ta, niin se kan­taa sen.

 4. Niin mus­ta­ki..

  Antti on niin söpö ja ne Sadun kaa saa sen adob­tio lapsen­ki kohta.

 5. On se niin väärin, kun oli­vat Tanssii Täh­tien Kanssa ‑ohjel­masakin mukana. 

  Tiedä sit­ten kuka tässä mak­saa mis­täkin, kun eräs val­las­ta juop­unut lau­tate­htail­i­ja päät­ti lopet­taa kaut­en­sa kesken vedoten jalkasärkyyn.

 6. Mielestäni on type­r­ää opas­taa poli­isia tai syyt­täjävi­ra­nomaisia, jos asioista ei omaa sen enem­pää tietämystä.

  Rikol­lis­ten poli­itikko­jenkin paik­ka on vanki­las­sa eikä Arkadianmäellä!

 7. Pitää olla iso kuok­ka, että pääsee kaivau­tu­maan alimpi­in juuri­in, joista kaik­ki alku­jaan lähti.

 8. Kaikkosen moti­iv­ina on ollut rahoit­taa omaa ja puoluekaverei­den­sa toim­intaa Nuorisosäätiön rahoil­la. Kyseessä on ennem­minkin säätiön sään­tö­jen vas­tainen toim­inta (kaval­lus?) kuin lahjuk­sen antaminen.

  Laki on kuitenkin sen ver­ran jäykkä, että Kaikko­nen saat­taa olla syylli­nen lahjuk­sen antamiseen. Min­ulle on ihan sama mil­lä nimik­keel­lä tuomio tulee, kun­han tulee — jos on syyllinen.

 9. Sil­lä ei ole mitään väliä rak­en­siko Kaikko­nen säätiöra­has­tusautomaatin itse. Muiden mah­dolli­nen syyl­lisyys ei mitenkään poista tai edes vähen­nä Kaikkosen syyllisyyttä.

 10. Samaa mieltä rikosnimikkeestä. 

  Joku toimit­ta­ja siis väit­tää, että A on antanut lahjuk­sen kansane­dus­ta­jalle, jot­ta tämä edun (lahjus) vuok­si edus­ta­jan­toimes­saan menet­telisi jonkin eduskun­nas­sa käsiteltävänä ole­van tai käsiteltäväk­si tule­van asian päät­tämisek­si tietyl­lä tavalla.

  Tuskin.

  Eikö näi­hin vaali­ra­hoi­tus­sotkui­hin liity paljon helpom­minkin toteen näytet­täviä rikos­nimikkeitä, kuten vaikka­pa luot­ta­musase­man väärinkäyttö.

 11. Mie­lenki­in­toinen jut­tu. Puhutaan lahjuk­sista ja ties mis­tä. Mut­ta vasem­mis­ton kohdal­la ollaan aivan hiljaa.

  Onko tosi­aan niin, että SAK:n tahol­ta molem­mille vasem­mistop­uolueille tule­vat ja tulleet miljoonat ovat täysin lail­lisia, mut­ta jos muut saa­vat jotain avus­tuk­sia, niin se on rikolista?

  Tulee mieleeni van­ha tuo­mari­no­hje, joka kuu­luu suun­nilleen näin: “Mikä ei ole oikeus ja kohtu­us ei saa­ta olla lakikaan.”

  Siis jos vasem­mis­ton saa­mat “lahjuk­set” yms. ovat lail­lisia mut­ta muiden ei, on mitä kiireim­min kor­jat­ta­va laki kansan oikeusta­jua vastaavaksi.

 12. Säätiö N, joka on saanut RAY:n tukea, antaa tukea RAY:n hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jalle, joka antaa RAY:n tukea säätiölle N. Kuka sit­ten tuomi­taan, vai annetaanko kaiken men­nä vaan ihan sil­lä, että ne eivät tajun­neet tekevän­sä mitään epäilyttävää?

  Yhdis­tys Y tai säätiö X, joka ei saanut RAY:n tukea voi olla vähän vihainen, tai närkästynyt, kun tukea ei tul­lut tärkeään kohteeseen. Ja tulee mieleen, että olisiko pitänyt kestitä RAY:n johtoa tarpeeksi?

  Vaik­ka Vihriälä ei käytän­nön päätök­siä RAY:ssä tek­isi, ei se näin voi men­nä. Ja jos ei tuomi­ta, mitä tehdään? Rikos­nimiket­tä voi toki muut­taa ja syyl­lisiä lisätä. Rikos, tapah­tu­ma, ei muuk­si muutu.

 13. Nuorisosäätiön (ja samal­la myös säätiön puheen­jo­hta­jan) tavoite on saa­da RAY:n tukea investoin­ti­hankkeisi­in. Aivan keskeinen. Jos se säätiön rahan jakami­nen ei tähdän­nyt tähän tavoit­teeseen, mihin se tähtäsi? Rikos­nimike on tältä osin kyl­lä oikea ja selvä.

 14. Kumpi siis on kohtu­u­ton: uuti­nen vai vankeusran­gais­tuk­sen uhka. Jälkim­mäisen kohdal­la huoli ihan oikeas­ta linnareis­sus­ta lie­nee aihee­ton. Niin sut­ki kuin Kaikko­nen arvatenkin on, on hän rikosoikeudel­lisen jär­jestelmän silmis­sä ensik­er­ta­lainen, joten pahim­mil­laankin tulee vain ehdol­lista vankeutta.

  Itse asi­as­ta olen Osmon kanssa eri mieltä: Ei tarvi olla mikään Ein­stein ymmärtääk­seen, että esim. nuorisoa­sumiseen säätiöi­tyjä varo­ja ei saa käyt­tää omaan/kavereiden vaali­ra­hoituk­seen. Ja jos tähän ei ymmär­rys riitä, ei pidä ryhtyä päät­tämään säätiön rahankäytöstä.

  1. olen Osmon kanssa eri mieltä: Ei tarvi olla mikään Ein­stein ymmärtääk­seen, että esim. nuorisoa­sumiseen säätiöi­tyjä varo­ja ei saa käyt­tää omaan/kavereiden vaalirahoitukseen.

   Et tain­nut lukea postaus­tani huolel­la. Ei tietenkään saa, mut­ta se ei ole lahjus, eikä ain­oa tek­i­jä ole Kaikkonen.

 15. Niin eihän tuo lahjomista ole.
  Raho­jen väärinkäyt­töä ja kaval­tamista, rahan­pe­sua, vaali­ra­hoi­tus­lain kier­toa, jne.
  Eikä tuo­ta yksin Kaikkosen niskaan saa kaataa.

  Mikäs instanssi tässä maas­sa muuten valvoo perustuslakia?
  Meil­lä on epäre­hellisiä min­is­tere­itä, joi­ta perus­tus­lain mukaan ei saisi olla!

 16. En tajua aloitusta. 

  Jos Kaikko­nen on syylli­nen siihen, mis­tä syytetään, niin hän ansait­see tuomion. 

  Mitä sit­ten, vaik­ka syyl­lisiä olisi muitakin? Mitä sil­lä on asian kanssa tekemistä? 

  Jokainen vas­taa aivan itse Suomen oikeusjär­jestelmässä tekemi­sistään ja hyvä niin. 

  Vain alen­tuneesti syyn­takeiset voivat saa­da armoa sil­lä perus­teel­la, etteivät ymmärtäneet mitä tekivät ja muut joh­dat­te­liv­at. Tämä tulee kysymyk­seen joskus, kun esimerkik­si alaikäisiä joh­dat­telee rikok­sen poluille huo­mat­tavasti van­hempi henkilö. 

  Las­ketko, Osmo, Kaikkosen jotenkin vajaak­si henkisiltä kyvyiltään?

 17. Mitä sit­ten, että ain­oa tek­i­jä ei ole Kaikkonen?

  Jos olen kol­men porukas­sa potki­mas­sa jonkun kuo­li­aak­si, niin eikö min­ua saisi aset­taa syyt­teeseen sen takia, että näyt­tö puut­tuu muilta. 

  Mitä oikein nyt yrität sanoa? 

  Mikä oikeusfilosofinen peri­aate tässä nyt on takana? Jokin brax­i­lainen humaani oikeuskäytän­tö? Jos jokaik­istä ei taku­u­var­masti saa­da vas­tu­useen, ei pidä lait­taa ketään vastuuseen?

 18. Pal­jas­tui se poli­itikon luon­to Osmostakin, kun kansane­dus­ta­jia ale­taan uhkail­la lailla. 

  On se niin väärin, että jopa kansane­dus­ta­jienkin tekemisiä ja tekemät­tä jät­tämisiä tutk­i­taan samal­la tavoin kuin taval­lis­ten ihmis­ten toimia. Eihän näin saa tehdä! Jopa maan tapa kieltää täl­läisen mata­lamielisen tutki­van toimin­nan iän kaikkises­ti ja selvästi. Kyl­lä kansane­dus­ta­ja on kansane­dus­ta­ja. Jos asi­as­ta ei ole säädet­ty poikkeusmääröyst­tä laki­in, niin se on vain lip­sah­dus eduskunnal­ta ja kor­jataan var­masti kiireesti.

  Ei Kaikkos­ta saa viedä laik­i­tu­paan, jos on pieninkin epäilys siitä, etteivät kaik­ki syyl­liset ole pajas­tuneet! Varsinkin, jos voidaan olet­taa, että pal­jas­tu­mat­ta jäänyt ei ole itse kansanedustaja.

 19. Mik­si kyseessä ei olisi lahjus? Kaikko­nen antoi rahaa Nuorisosäätiön avus­tuk­sista päät­täville. Nuorisosäätiön tavoit­teena oli jakaa rahaa keskustapoli­itikoille, Kaikkosen omana tarkoituk­se­na oli lisäk­si jakaa rahaa Kaikkoselle. Rahan jako Nuorisäätiölle edisti näitä molempia.

 20. ” — Et tain­nut lukea postaus­tani huolel­la. Ei tietenkään saa, mut­ta se ei ole lahjus, eikä ain­oa tek­i­jä ole Kaikkonen. –”

  OK, tämän ver­ran voin antaa perik­si. Kom­men­toin lähin­nä tuo­ta kohtu­ut­to­muusaspek­tia ja Kaikkosen roo­lia sijaiskär­si­jänä. Rikos­nimik­keenä lahjon­ta taitaa tosi­aan istua aika huonos­ti. Luot­ta­musase­man väärinkäytöstä (RL 36:5) löy­ty­isi ehkä parem­pi työkalu pöy­hiä Nuorisosäätiön tunkio­ta. Näitä sulle-mulle-kaikkosia on sen sijaan turha sääliä. Tietenkin sitä parem­pi, mitä use­ampi kärähtää. Eipä se toisaal­ta Juhan­talonkaan uraa pahem­min häirin­nyt, että käry kävi ja tuomio tuli.

 21. Näin juristinkin silmin näyt­tää siltä, että kansane­dus­ta­ja on kansane­dus­ta­ja. Ainakin päämin­is­teri on kan­tanut huol­ta siitä, että oikeuslaitok­sen pitäisi käsitel­lä puoluer­a­hoituk­seen liit­tyvät jutut nopeasti ennen vaale­ja ja oikeusmin­is­teri on hil­jaa. En ole havain­nut kum­mankaan ainakaan julk­isu­udessa kan­ta­van huol­ta taval­lis­ten kansalais­ten oikeusjut­tu­jen käsit­telya­joista (ja niistähän maamme on saanut lukuisia langet­tavia tuomioi­ta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa). 

  Kyl­lä taitaa olla niin, ettei kansane­dus­ta­ju­us enää ole luot­ta­muste­htävä, vaan ammat­ti, jon­ka har­joit­ta­jat tässä auk­tori­teet­tiuskoises­sa maas­sa saa­vat ajet­tua omia etu­jaan kohta­laisen menestyksekkäästi. 

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen

 22. Toiv­ot­tavasti kaima ei ole sijaiskär­si­jä vaan ennakkotapaus.

 23. “Et tain­nut lukea postaus­tani huolel­la. Ei tietenkään saa, mut­ta se ei ole lahjus, eikä ain­oa tek­i­jä ole Kaikkonen.”

  Toimi­iko poli­isi jonkun poli­it­tisen suun­nan tai jonkun puolueen sisäisen ryh­män käskys­tä tai eduksi ??
  Tai mielivaltaisesti ?

  Tämä olisi jo suurem­pi yhteiskun­nalli­nen ongel­ma kuin jonkun taviksen tai poli­itikon rikolli­nen toiminta.

  Kol­mas vai­h­toe­hto on tietysti, että poli­isi on ammat­ti­taido­ton tai hölmö, mut­ta sel­l­ainen on taas ihmisen syn­nyn­näi­nen ominaisuus

 24. Osmo,

  Tarken­na sit­ten kakkosko­htaa, kun minäkin Puolueet­toman tarkkail­i­jan tavoin kyl­lä käsitin sen noin. 

  Eli san­ot: syylli­nen on väärä, kos­ka Kaikko­nen ei yksin ole syylli­nen, eikä ole yksin rak­en­tanut “puoluer­a­hoi­tusautomaat­tia”.

  Aja­tus on täysin oikeusjär­jestelmämme vas­tainen. Kenenkään syyl­lisyys ei riipu tois­t­en syyl­lisyy­destä, muuten kuin aivain poikkeustapauk­sis­sa, jol­loin esim. kehi­tys­vam­mainen on yllytet­ty rikokseen. 

  Eikö suo­jelu­ra­ho­ja keräävää mafiosoa saisi tuomi­ta, kos­ka hän ei yksin ole perus­tanut mafi­aa? Eikö verot ja sosi­aal­i­tur­va­mak­sut mak­samat­ta jät­tävää ali­u­rakoit­si­jaa saisi tuomi­ta, kos­ka tuskin hän yksin on syypää alal­la val­lit­se­vi­in har­maisi­in käytän­töi­hin raken­nusalal­la jne.

 25. Miten perustelet vielä, että rikos­nimike lahjuk­sen anta­mi­nen on väärä?

  Onko sin­ul­la jotain salat­tua tietoa ohi keskus­rikospoli­isin? Mikä olisi oikea rikosnimike?

  Vai onko koko rikosepäi­ly sinus­ta aihee­ton ja jos, niin miksi?

 26. Ei rak­en­tanut yksin vaan yksis­sä tuumin. 

  Keskus­ta on äärim­mäisen taita­va sekä keräämään rahaa että jaka­maan rahaa. Vuo­den 2011 bud­jetin rak­en­t­a­mi­nen omien kan­nat­ta­jien hyväk­si on tässä taloudel­lises­sa tilanteessa vaku­ut­ta­va näyt­tö tästä jälleen. 

  Samaan aikan kun julk­isu­udessa mel­skat­ti­in, mis­tä kolme (3) miljoon­aa Itämeren suo­jelu­un niin Bud­jet­tiesi­tys 2011 on jälleen maat­alouden ja maan­omis­ta­jien juhlaa:

  “Uusi­u­tu­vaa ener­giaa tue­taan ensi vuon­na yli 200 miljoon­al­la eurol­la. Uusi­u­tu­van ener­gian tuotan­to­tu­keen osoite­taan 55 miljoon­aa, joka pitää sisäl­lään ener­gia­pu­un haketustuen.

  Tämän lisäk­si ener­giat­uen myön­tämis­val­tu­us nos­te­taan 150 miljoon­aan euroon, mil­lä tue­taan esimerkik­si liiken­teen biopolt­toainei­den demonstraatiolaitoksia.

  Pel­let­tiläm­mi­tyk­sen ja maaläm­mön käyt­töönot­toa luvataan myös tukea 30 miljoon­al­la eurolla.

  Bud­jet­ti­in mah­tu­i­v­at myös suurpeto­vahinko­jen kor­vauk­set ja MTT:n lisärahoitus.

  Raiv­iopel­to­jen tukikelpoisu­ud­es­ta päätetään myöhem­min lisäbudjetissa.”

  (Maaseudun tule­vaisu­us)

 27. Puoluee­ton tarkkail­i­ja: “Pal­jas­tui se poli­itikon luon­to Osmostakin, kun kansane­dus­ta­jia ale­taan uhkail­la lailla.”

  Osmo: “Puoluee­ton tarkkail­i­ja, taisit lukea kir­joituk­seni väärin.”

  Tai sit­ten oikein — kaikkea­han ei san­o­ta ääneen ja tässä jää paljonkin sanomatta.
  Kyse­hän on vas­ta uutis­es­ta, tutk­in­ta-aineis­to ei ole vielä julk­ista, joten onko­han Osmo sitä näh­nyt. Tyyp­il­listä poli­itikkoa se, että ottaa jyrkästi kan­taa asi­aan, jos­ta ei tiedä.
  Mik­si? Puolueet­toman tarkkail­i­jan tulk­in­ta saat­taa olla aivan oikea.

  1. En ilmeis­es­ti osaa ilkeil­lä keskustalle riit­tävän selvästi, jos vies­ti­ni jäi ymmärtämättä.
   Minus­ta kyse on siitä, että Suomen keskus­ta on rak­en­tanut puoluer­a­hoi­tusautomaatin, jos­sa he jaka­vat Raha-automaat­tiy­hdis­tyk­sen ja vuokralais­ten rahaa puolue­toim­intaansa. Tästä on vas­tu­us­sa koko puolue. 

 28. “Antti on niin söpö ja ne Sadun kaa saa sen adob­tio lapsen­ki kohta.”

  Adop­ti­o­lapsen saami­nen on käsit­tääk­seni hur­jan han­kalaa. Isä- ja äitikoke­las­ta seu­rataan ja arvioidaan vuositolkulla. 

  “En ilmeis­es­ti osaa ilkeil­lä keskustalle riit­tävän selvästi, jos vies­ti­ni jäi ymmärtämättä.”

  Eli ilmeis­es­ti tarkoitit, että koko Keskus­ta, mitä se sit­ten tarkoit­taakin, pitäisi olla syytet­ty­jen penkillä.

 29. Osmo:
  > Minus­ta kyse on siitä, että Suomen keskus­ta on
  > rak­en­tanut puoluer­a­hoi­tusautomaatin, jos­sa he
  > jaka­vat Raha-automaat­tiy­hdis­tyk­sen ja
  > vuokralais­ten rahaa puolue­toim­intaansa. Tästä on
  > vas­tu­us­sa koko puolue.

  Tämä on tot­ta. Puoluet­ta vaan on vaikea­ta oikeudessa tuomi­ta. Sik­si pitääkin odot­taa äänestäjien tuomio­ta huhtiku­us­sa 2011.

 30. Tästä on vas­tu­us­sa koko puolue.

  Mikä on “koko puolue”, kaik­ki Keskus­taan kuu­lu­vat, hat­tuvaar­alaista kar­jati­lal­lista Vil­ho-isän­tää myötenkö?

  Siinäpä riit­tää sit­ten esi­tutkin­nalle hom­mia muu­ta­mak­si kymmenek­si vuodeksi. 

  Edelleen janku­tan sitä, ettei rikol­lisen jär­jestelmän sisäl­lä toim­imi­nen “tapo­jen mukaises­ti”, ole mikään lieven­tävä asian­haara puhu­mat­takaan syyntakeettomuudesta. 

  Korostan vielä, ettei min­ul­la luon­nol­lis­es­tikaan ole mitään kan­taa rikosepäi­lyn aiheel­lisu­u­teen puhu­mat­takaan Kaikkosen syyllisyyteen/syyttömyyteen. Esi­tutk­in­ta­ma­te­ri­aalin perus­teel­la syyt­täjä ratkaisee syytetäänkö ja tuomiois­tu­in ratkaisee syyl­lisyy­den. Nyt on vas­ta rikosepäi­ly, se pitää muistaa. 

  Täl­lainen “koko puolue on vas­tu­us­sa” ‑ajat­telu tarkoit­taisi sitä, että vas­tu­us­sa ei lop­pu­jen lopuk­si olisi kukaan. Sitäkö Osmo halu­aa? Minä taas kat­son, että täy­si­val­tainen ihmi­nen on yksilönä vas­tu­us­sa tekemi­sistään, ei minkään koneis­ton taakse pidä voi­da piiloutua.

 31. Adop­ti­o­lapsen saami­nen on käsit­tääk­seni hur­jan han­kalaa. Isä- ja äitikoke­las­ta seu­rataan ja arvioidaan vuositolkulla. 

  Taivea­hol­la ja Kaikkosel­la on arvioin­ti­vai­he ohi eli heil­lä on adop­ti­olu­pa Etelä-Afrikasta. 

  Silti lapsen saami­nen voi kestää pari vuotta.

 32. Osmo,

  San­ot että koko puolue on vas­tu­us­sa Nuorisosäätiön rahan käyt­tämis­es­tä. Aloi­tat keskustelun rikosoikeudel­lis­es­ta pros­es­sista, mut­ta var­maankin sen­tään tarkoi­tat moraal­ista vastuuta. 

  Ymmär­rän tuon poli­ti­ikan nykyiseen (valitet­tavaan) kie­lenkäyt­töön liit­tyvänä ns. letkau­tuk­se­na. Muuten en sitä voi ymmärtää. Käy kat­so­mas­sa koti­sivu­ni ja mitä siel­lä ilmoi­tan omas­ta vaali­ra­hoituk­ses­tani. Vas­taa sen jäl­keen julkises­ti min­ulle, olenko vas­tu­us­sa jostakin Nuorisosäätiön asioista, moraalisesti. 

  Ystäväl­lis­es­ti, Johannes Hir­vaskos­ki, varatuo­mari, Vantaa

  1. Johannes Hirvikoskelle:
   Puolue on tietysti vas­tu­us­sa vain moraalis­es­ti enkä tarkoi­ta puolueel­la jokaista puolueen jäsen­tä erikseen.

 33. “En ilmeis­es­ti osaa ilkeil­lä keskustalle riit­tävän selvästi, jos vies­ti­ni jäi ymmärtämättä.”

  Liekö siis pohjim­mil­taan vain kyse ilkku­mis­es­ta, että “naa­puri” nyt vain sat­tui jäämään kiin­ni eikä siitä onko puoluer­a­hoi­tusjär­jestelmässämme ja poli­it­tisen päätök­sen­teon avoimuudessa ylipäätään jotain korjattavaa. 

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen

 34. Eli­na kirjoitti:
  >Jos Kaikko­nen on syylli­nen siihen, mistä
  >syytetään, niin hän ansait­see tuomion.
  >
  >Mitä sit­ten, vaik­ka syyl­lisiä olisi muitakin?
  >Mitä sil­lä on asian kanssa tekemistä? 

  Onko tämä ihan vakavasti esitet­ty kysymys? Siltä var­al­ta että on:

  Asial­la on merk­i­tys­tä yleisen oikeustur­van ja kansalais­ten yhden­ver­taisu­u­den kannal­ta. On ongel­ma, jos samas­ta teosat yhtä syytetään ja toista ei. 

  Jos tälle tielle lähde­tään, päädytään toim­i­maan niin kuin Venäjäl­lä per­in­teis­es­ti: lait ovat ankaria ja tiukko­ja, niiden sovelt­a­mi­nen valikoivaa ja vai­htel­e­vaa. Eli yleis­es­ti ottaen saa mel­las­taa — sitä rumem­min mitä enem­män on pätäkkää — mut­ta jos joku joutuu silmätikuk­si, niin pykäliä alkaa löy­tymään viimeisen päälle, ja kovia tuomioi­ta nap­sumaan. Toisia saman­laisia teko­ja tehneitä ei syytetä samoista teoista.

  Vrt. vaikka­pa Mihail Hodorkovski.

  Nyt ilmeis­es­ti mon­en mielestä Kaikko­nen ja Keskus­ta ovat sopivia silmätikuik­si. Tämä on puolue­poli­it­tiseen peli­in osal­lis­tut­taes­sa ymmär­ret­tävää, mut­ta ei lail­lisu­us- ja oikeusval­tion kannal­ta toiv­ot­ta­va lähestymistapa.

  Koko vaali­ra­hoituk­sen perkaamises­sa olisi kyl­lä urakkaa.

 35. Osmo:”“En ilmeis­es­ti osaa ilkeil­lä keskustalle riit­tävän selvästi, jos vies­ti­ni jäi ymmärtämättä.
  Minus­ta kyse on siitä, että Suomen keskus­ta on rak­en­tanut puoluer­a­hoi­tusautomaatin, jos­sa he jaka­vat Raha-automaat­tiy­hdis­tyk­sen ja vuokralais­ten rahaa puolue­toim­intaansa. Tästä on vas­tu­us­sa koko puolue.””

  Hyvä Osmo! Oikein kor­jat­tu, KEPU on mafia ja se täyt­tää jär­jestäy­tyneen rikol­lisu­u­den tunnusmerkit!

  Tark­istakaa vaik­ka. fin­lexi­in siitä, hop, hop.

  Lop­putule­ma on kos­ka val­tioneu­vos­to ja hal­li­tus on korup­toituneen rikol­lisjär­jestön hal­lus­sa, ei meil­lä ole muu­ta vai­h­toe­htoa kuin enneaikaiset vaalit sekä HUUTAA EU:ta apuun. 

  Euroopan union­in jäsen­ten parhaim­mat talous­rikol­lisu­ut­ta tutki­vat poli­isit esim. vaik­ka kan­sain­vä­li­nen Inter­pol, saisi penkoa Suomen val­tioneu­vos­toa sekä siinä vaikut­tavia puoluei­ta, kiitos.

 36. Osmo on nyt hakoteillä.

  Lisäk­si päämin­is­teri Kivinie­mi on toimin­ut todel­la törkeästi, kun on kiire­htinyt asian käsit­te­lyä. Johan se perus­tus­lakikin puhuu kansalais­ten yhden­ver­taisu­ud­es­ta. Mut­ta ei perus­tus­lain nou­dat­ta­mi­nen näytä mitenkään päämin­is­ter­iä huolestut­ta­van. Vaik­ka eikös siinä min­is­terivalas­sa taide­ta jotain maini­ta perus­tus­lain noudattamisesta?

 37. Osmol­la ovat tain­neet men­nä raa­mat­ulliset ver­tausku­vat sekaisin. Tässä tapauk­ses­sa “syn­tipuk­ki” olisi lähempänä Kaikkosen roo­lia kuin “sijaiskär­si­jä”. Nimit­täin “syn­tipukin” viat­to­muu­teen ei Raa­ma­tus­sa varsi­nais­es­ti ote­ta kan­taa, mut­ta “sijaiskär­si­jän” olete­taan ole­van via­ton kuin itse Kris­tus. Syn­tipuk­ki ei myöskään ole valin­nut osaansa, vija­ton sijaiskär­si­jä ottaa vapaae­htois­es­ti tois­t­en syn­nit kan­taak­seen. Ver­tausku­vien kanssa kan­nat­taa olla huolelli­nen, ettei tule väärinymmär­ryk­siä: otsikos­ta voisi päätel­lä, että Kaikko­nen olisi Osmon mielestä täysin syytön.

  Ks. 3. Moos. 16:20–22.

  20 “Kun Aaron on saat­tanut päätök­seen pyhäkön, pyhäkköteltan ja alt­tarin puhdis­tus­menot, hän tuokoon esi­in elävän pukin, 21 aset­takoon molem­mat käten­sä eläi­men pään päälle ja tun­nus­takoon siinä israelilais­ten kaik­ki syn­nit, kaik­ki pahat teot ja rikko­muk­set, joi­hin israelilaiset ovat syyl­listyneet. Näin hän pankoon ne pukin kan­net­taviksi ja lähet­täköön sen sit­ten tehtävään määrä­tyn miehen aja­mana autiomaa­han. 22 Puk­ki saa kan­taa kaik­ki hei­dän syntin­sä asumat­tomille seuduille. 

 38. Pekka Taipale,

  Olet toki oike­as­sa. Kat­soin asi­aa vain juridis­elta kannalta. 

  Juridises­sa mielessä kenenkään rikok­sia ei pidä jät­tää epäilemät­tä, syyt­teitä nos­ta­mat­ta ja tuomioi­ta anta­mat­ta sen takia, että tek­i­jöitä on muitakin ja näyt­tö puut­tuu. Se vas­ta yleisen oikeusta­jun vas­taista olisikin. 

  Jos näin meneteltäisi­in, tuskin ketään jär­jestäy­tyneen rikol­lisu­u­den edus­ta­jaa koskaan saataisi­in oikeu­den eteen. Näinkö se pitäisi olla?

  Kaikkosel­la­han on nyt mah­dol­lisu­us puhua kuu­lus­teluis­sa suun­sa puh­taak­si. Ei hänen mik­sikään yksinäisek­si mart­tyyrik­si tarvitse jäädä, ellei itse halua.

 39. Ylen tek­stitv tänään:
  “Poli­isi epäilee säätiön entistä ja
  läh­es koko nyky­istä hallitusta
  luot­ta­musase­man väärinkäytöstä ja
  lahjuk­sen antamisesta.”

  Osmo voi olla huo­let­ta, ei Kaikkos­es­ta olla syn­tipukkia tekemässä.

 40. Min­un kieliko­r­vani sanoo, että syn­tipuk­ki ja sijaiskär­si­jä ovat kyl­lä melko syn­onyymisia käsit­teitä, mah­dol­lis­es­ti jotain sävyeroa, mut­tei sisäl­löl­listä merkit­tävää eroa.

  Syn­tipuk­ki ei ole vält­tämät­tä syytön tilanteeseen­sa, mut­ta joutuu otta­maan harteilleen myös muiden synnit. 

  Eli siltä osin kuin joutuu, on sijaiskär­si­jä. Kat­soisin, että sijaiskär­si­jäkin voi olla syyl­listynyt johonkin, mikä on aiheut­tanut hänen ikävän tilanteensa. 

  Ehkä oikea sana olisi kris­til­lisessä tra­di­tios­sa mart­tyyri, jos halu­aa korostaa toim­i­jan puh­taut­tua. Nykyään­hän mart­tyyri-sanaa käytetään lähin­nä ival­lises­sa merk­i­tyk­sessä, joten se ei sovi tähän yhteyteen. 

  Jos Riitan mukaan syn­tipuk­ki on jotenkin osalli­nen tilanteeseen, mut­ta sijaiskär­si­jä ei, niin miten ihmeessä tämä puk­ki Moosek­sen kir­jas­sa oli jotenkin syylli­nen tilanteeseen­sa? Huonos­ti olen Raa­mat­tuni ehkä lukenut…myönnän. Ehkä se mää­ki ja haisi liikaa. 

  Olen­naista ilman kie­len venkuroi­ta on, että Osmon aloituk­ses­ta saa käsi­tyk­sen, että Kaikko­nen on hänen mielestään syytön. 

  Vai mitä muu­ta voi tarkoit­taa, että syylli­nen on väärä?

 41. Tuskin­pa poli­isi aivan perus­teet­ta hatus­ta vetämäl­lä on rikos­nimikkeitä keksinyt.

  Ja tuskin­pa asial­la on poli­i­isn sossusiipikään.

  Suomes­sa ei tun­neta joukko­ran­gais­tus­ta ja yhteisöran­gais­tuk­setkin ovat harv­inaisia, joten koko
  Kepua ei voidaa syyt­tää vaan yksit­täisiä henkilöitä
  Ja kyl­lä asi­as­sa tutk­i­taan koko johdon tekemisiä, ei vain Kaikkosen

 42. Eli­na: “Juridises­sa mielessä kenenkään rikok­sia ei pidä jät­tää … tuomioi­ta anta­mat­ta sen takia, että … näyt­tö puut­tuu. Se vas­ta yleisen oikeusta­jun vas­taista olisikin. ”

  Hyvin san­ot­tu.

 43. Pekka Taipale: “Asial­la on merk­i­tys­tä yleisen oikeustur­van ja kansalais­ten yhden­ver­taisu­u­den kannal­ta. On ongel­ma, jos samas­ta teosat yhtä syytetään ja toista ei.”

  Toki. Mut­ta kysymys on näytöstä. Jos ei saa­da kiin­ni, ei saa­da oikeu­den eteen. Ongelma­han tämä on, mut­ta ratkaisu on vaikea.
  Ja luu­len­pa, että jos epäil­lään lahjuk­sen antamis­es­ta, jotain näyt­töäkin saat­taa olla. Jää nähtäväksi.

 44. Näyt­töä suat­taapi olla tai suat­taapi olla olemat­ta. Näis­sä tutkin­nois­sa ja oikeu­denkäyn­neis­sä tuskin kuitenkaan kyse on siitä, että ei olisi näyt­töä, kos­ka kaik­ki tietävät kohtu­ullisen hyvin, mitä on tapahtunut. 

  Kyse on var­masti lähin­nä siitä, miten tapah­tunut­ta tulkin­naan lain­säädän­nön ja oikeuskäytän­nön val­os­sa. Toim­inta on ilmeis­es­ti ollut “maan tavan” mukaista, ja sinän­sä on mie­lenki­in­toista, että esim. ns. mummokeskustelus­sa ollaan min­is­ter­iössä vah­vasti sitä mieltä, että min­is­ter­iö ei voi muut­taa ohjeis­tuk­sel­la lain­säädän­nön tulk­in­taa, vaan lakia pitää muut­taa. Vaali­ra­hoituk­seen liit­tyvien toim­inta­mallien osalta lakia taas ei ole muutet­tu, joten tun­tuu erikoiselta, että nyt ryhdyt­täisi­in äkkiä tulk­it­se­maan lakia eri taval­la kuin ennen, ja eri­tyis­es­ti, jos vielä ajateltaisi­in (kuten yllä), että tuomi­taan nyt joku tiukasti rikok­sista, vaik­ka mui­ta samal­la taval­la toiminei­ta ei tuomittaisikaan.

  Täl­lainen keskustelu tuo minus­ta mieleen pikem­minkin Markuk­sen evanke­li­u­min jakeen 6:24 kuin 3. Moosek­sen kir­jan 16. luvun.

 45. Jot­ta Kaikko­nen olisi sijaiskär­si­jä niin hänen pitäsi ottaa itse syyt niskoilleen eli tun­nus­ta rikos , jota ei ole tehnyt.

  Poli­isi on itsenäinne toim­i­ja joten Osmon ole­tus että poli­isi on valin­nut Kaikkosen uhrik­seen, merk­it­sisi, että poli­i­is syyl­listyy melkoiseen virkavirheeseen .

  Tämä vois olla mah­dol­lista, jos poli­isi on puolueelli­nen ja esim ulkop­uolisen ohjauk­ses­ta kohdis­taa tutkimuk­set vain ulkop­uolisen etu­ryh­män val­it­se­maan henkilöön tai jos poli­isi oma-aloit­teiseti kohdis­taa tutkin­nan vain Kaikkoseen vaik­ka muitakin epäiltyjä on.
  Tämä on tietysti karkea virkavirhe ja korruptiota 

  Suomes­sa ei käytetä yhteisörikos­ta kuin rajoite­tusti, joten Kepua tai Kokoomus­ta puolueena ei saa­da oikeutaan

 46. Eli­na: “Juridises­sa mielessä kenenkään rikok­sia ei pidä jät­tää … tuomioi­ta anta­mat­ta sen takia, että … näyt­tö puut­tuu. Se vas­ta yleisen oikeusta­jun vas­taista olisikin. ”

  Stal­in,
  Hyvin sanottu.

  Tämä on ilmeis­es­ti tarkoitet­tu illan kevennykseksi.

 47. Suomes­sa ei käytetä yhteisöran­gais­tu­ta kuin rajoitetusti.
  Ja lop­pu­jen lopuk­si kaik­ki rikok­set ovat yksilöisen tekemiä, joten kyl­lä ran­gais­tuk­sen saa rikok­sen tehnyt henkilö, ei organ­isaa­tio , mis­sä hän toimii,

  Se , että poli­is tutkii vain muu­ta­maa niin se johtuu siitä, että enem­mästä heil­lä ei ole tietoa

 48. Pekka Taipale: “Vaali­ra­hoituk­seen liit­tyvien toim­inta­mallien osalta lakia taas ei ole muutet­tu, joten tun­tuu erikoiselta, että nyt ryhdyt­täisi­in äkkiä tulk­it­se­maan lakia eri taval­la kuin ennen.”

  Itse asi­as­sa lakia on muutet­tu ja sik­si asioi­ta on tul­lut julki.
  Mut­ta Kaikkosen rikos­nimike ei ole vaali­ra­hoi­tus, kos­ka vaali­ra­hoi­tus on sal­lit­tua, jopa ay-liik­keelle, vaik­ka se ei kaikkia tänne kir­joit­tanei­ta miellytäkään.

  Eli­na: “Juridises­sa mielessä kenenkään rikok­sia ei pidä jät­tää … tuomioi­ta anta­mat­ta sen takia, että … näyt­tö puut­tuu. Se vas­ta yleisen oikeusta­jun vas­taista olisikin. ”

  Kyl­lä se nyt vaan on niin, että ilman näyt­töä ei voi eikä pidä tuomi­ta — huhupuheisi­in eikä vihamiehen ilmiantoon ei ole luottamista.
  Ja se, että niin tekevät muutkin, ei käy puo­lus­tuk­sek­si. Vai miten olisi auto­varkaud­es­ta (anteek­si, luvat­tomas­ta käyt­tööno­to­s­ta) käryn­nyt, joka sanoo, että kaikki­han ne auto­ja varas­ta­vat, min­ua ei saa tuomi­ta ennen kuin kaik­ki muutkin on saatu kiin­ni ja tuomittu.

 49. Voisitko Jouni Lundqvist ava­ta hie­man heittoasi?

  Mikä on keventävää? 

  Otan mielel­läni kri­ti­ikkiä vas­taan sanomi­sis­tani, mut­ta mieluiten edes jol­lain alkeel­lisel­la tavoin perusteltuna.

 50. > Mikä on keventävää?

  Voin vas­ta­ta Jounin puoles­ta, huumori on keven­tävää. Min­ua ainakin tuo “Stalin“in keven­nys nau­rat­ti niin että oli näp­pik­sen roiske­suo­jaus koetuksella.

 51. Eli­na, Josef D. taisi keven­nel­lä kus­tan­nuk­sel­lasi kun kir­joitit, että tuomit­ta­va on, vaik­ka näyt­tö puuttuu.

 52. Josko Antti Kaikko­nen ei ole syylistynyt yhtään mihinkään, niin kuitenkin Keskus­ta ja mukana Kokoomus ovat ryhtyneet “har­avoimaan” kansalais­ten ääniä uudel­la, ennen näkemät­tömäl­lä taval­la, julk­isu­utt­ta uudel­la taval­la hyödyntämällä.

  Se on se van­ha vit­si, että mitä ennem­män julk­isu­us tuo jul­ki tule­vaa kansane­dus­ta­jaa taik­ka, muu­ta puolueen toim­it­si­jaa, tai puolueen keskeisessä ase­mas­sa ole­vaa par­ta­su­tia, niin sitä enem­män näitä julki­mo­ja äännestetään.

  Sik­si raha ratkaisee, että rahal­la saa julk­isu­ut­ta. Ja mitä ennem­män julk­isu­udessa jokin kansane­dus­tae­hdokas lymyää, sitä ennem­nän hän­tä äänestetään.

  Kuka sanoikaan, että kun­han nimi on oikein lehteen kir­joitet­tu, niin lehti­ju­tus­ta ei ole väliä.

 53. Eli­na: Jouni Lundqvist tarkoit­ti luul­tavasti, että Stal­in­in heit­to oli se keven­nys. Lausumaasi sisäl­tynyt viesti “syyt­teitä ei pidä jät­tää nos­ta­mat­ta eikä tuomioi­ta anta­mat­ta sen takia, että näyt­tö puut­tuu”, kieltämät­tä houkut­taa lohkaisuihin.

  Eli­nan lausuma kokon­aisu­udessaan kuului:

  Juridises­sa mielessä kenenkään rikok­sia ei pidä jät­tää epäilemät­tä, syyt­teitä nos­ta­mat­ta ja tuomioi­ta anta­mat­ta sen takia, että tek­i­jöitä on muitakin ja näyt­tö puut­tuu. Se vas­ta yleisen oikeusta­jun vas­taista olisikin.

  Epäi­lyä on jo esi­tutk­in­ta, jos­sa vas­ta tutk­i­taan onko näyt­töä vai ei. Epäi­ly näytöstä riip­pumat­ta siis kuu­luu oikeudenkäyttöömme.

  Syyt­teitäkin nos­te­taan pitämät­tömin näytöin.

  Tuomio voi olla joko langet­ta­va tai vapaut­ta­va. Vapaut­ta­va tuomio nimeno­maan annetaan, kun näyt­tö puuttuu.

  Juridis­es­ti siis Eli­na lausui aivan oikein. Yleinen oikeusta­ju taas ei kuu­lu juridi­ikkaan, ja tässä nimeno­maan yleinen oikeusta­ju tun­tu­isikin pitävän näyt­töä tärkeäm­pänä kuin minä juridi­ik­ka sitä pitää.

 54. Ok,

  Viit­tasin tietysti näytön puut­tumisel­la näi­hin mui­hin mah­dol­lisi­in rikoskump­panei­hin, mut­ta se oli pudotet­tu jos­sain vai­heessa lain­auk­sess­ta pois. 

  Ja vaik­ka se siinä onkin, niin on se silti huonos­ti muo­toil­tu min­ul­ta. Olisi pitänyt olla “..tek­i­jöitä on muitakin ja näyt­tö puut­tuu hei­dän kohdal­taan” tms. 

  Mut­ta idea kuitenkin tuli selväksi?

 55. Anna-Liisa: “Epäi­lyä on jo esi­tutk­in­ta, jos­sa vas­ta tutk­i­taan onko näyt­töä vai ei. Epäi­ly näytöstä riip­pumat­ta siis kuu­luu oikeudenkäyttöömme.”

  - Esi­tutk­in­ta käyn­nis­tetään joko “toden­näköisin syin” tai “syytä epäil­lä”, mut­ta ei kai se ole näytöstä riip­pumat­ta eikä se vielä ole oikeudenkäyttöä?

  Anna-Liisa: “Syyt­teitäkin nos­te­taan pitämät­tömin näytöin.”
  — Kyl­lä nos­te­taan, mut­ta peri­aat­teessa se on virhe. Ja virheitä sat­tuu. Ja oikeudessa korjataan.
  Mut­ta tuskin Kaikkosen tapauk­ses­sa on vielä syytä speku­loi­da oikeusmurhalla.

 56. Toki on kohtu­u­ton. Jon­nekin sen (veron­mak­sajien) maao­maisu­ud­es­ta saadun rahan täy­tyy men­nä. On omi­tu­ista, jos gryn­dereille ja pankeille lahjoite­tut ilmaiset lounaat ovat “lail­lisia,” mut­ta puoluer­a­hoituk­seen lahjoite­tut ovatkin sit­ten rikos.
  Oikea kohde näille rahoille on veron­mak­sa­jat, tai tässä tapauk­ses­sa juuri nämä vuokralaiset. Mut­ta kun maan tapa on, että kansal­l­li­so­maisu­us on kor­po­raa­tioiden omaisu­us. “Tavikset” vai­etkoon.. ja mak­sakoon. Maavuokrat kuu­lu­vat oli­garkeille, hei­dän pitää tien­ata myös nukkuessaan.

  Mikä lie­nee näi­den maan­omis­tusjär­jeste­ly­jen his­to­ria Suomes­sa? Ilmeis­es­ti vasem­mis­to aikanaan sai leikat­tua maan­omis­ta­jat pois yhtälöstä ja siir­ret­tyä maan­omis­tuk­sen kor­po­raa­tioille. Ehkä ajatuk­se­na oli pitää luon­nol­liset monop­o­lit julkises­sa omis­tuk­ses­sa ja sään­nöstel­lä hin­to­ja. Ja siten pitää vuokrat­u­lot kuris­sa. Peri­aat­teessa oikea aja­tus, mut­ta nykyään edes vasem­mis­to ei piit­taa pätkääkään työn­teon arvosta.

 57. Toiv­ot­tavasti tämä koko vaali­ra­hako­r­rup­tiovyy­hti selvitetään mah­dol­lisim­man perus­teel­lis­es­ti. Tämä tosin lie­nee turha toi­vo. Myös lainkäytön pro­fes­sori, Jyr­ki Viro­lainen, kom­men­toi tuoreessa blogi­postauk­ses­saan näitä vaali­ra­ha-asioi­ta, tosin hie­man eri epäilty­jen näkökulmasta.

 58. Osmo,

  Et siis tarko­ta että Keskus­ta olisi puolueena rikosoikeudel­lises­sa vas­tu­us­sa. Et myöskään tarkoi­ta että puolueen jäsenet erik­seen oli­si­vat moraalises­sa vas­tu­us­sa. Mitä jää jäl­jelle? Että Keskustapuolue on moraalises­sa vas­tu­us­sa? Mut­ta mitä tämä tarkoit­taa? Vain yksilöt ovat ja voivat olla moraal­isia sub­jek­te­ja ja moraalisen vas­tu­un kan­ta­jia. — Mielestäni lähdit tässä ns. retori­ikkaan eli pelkkään leimaamiseen. Minus­ta ei pitäisi kur­muut­taa poli­it­tisia kil­pail­i­joi­ta, siis mui­ta poli­it­tisia puoluei­ta, nykyiseen tyyli­in. Kun poli­itikot syyt­televät toisi­aan yleistävään sävyyn, “kepu­laiset ovat sitä” tai “vihreät ovat tätä” niin kansalaiset kyl­lä havait­se­vat jo etumerk­istä että kyseessä on lohkaisu poli­it­tis­es­ta kil­pail­i­jas­ta. Tämä puheta­pa jäytää poli­ti­ikan legit­imi­teet­tiä, aivan niin kuin sitä jäytävät tapah­tuneet ja kiistämät­tömät väärinkäytökset.

  Olen siis Eli­nan kanssa vah­vasti samaa mieltä siitä peri­aat­teesta että kyseessä on nimeno­maan yksilöi­den vas­tuu. — Kyseessä on aina yksilöi­den vastuu.

  1. En ota kan­taa rikosoikeudel­liseen vas­tu­useen, kos­ka se kuu­luu muille tahoille. Yritin vain sanoa, että tapah­tuneesta vas­tu­us­sa ole­via on paljon.

 59. Eli­nalle (seman­ti­ikas­ta): olet siinä mielessä ihan oike­as­sa, että aja­tus Kris­tuk­ses­ta sijaiskär­si­jänä, Jumalan kar­it­sana, on jatkoa temp­peli­uhrikul­tille, johon taas syn­tipukkikin liit­tyi. Mart­tyyri nyt ainakin on molem­pia huonom­pi ver­tausku­va, kos­ka mart­tyyri kär­sii sik­si, että on toimin­ut oman­tun­ton­sa joh­dat­ta­mana oikein, vas­toin yleistä mielipi­det­tä. Voi sitä Kaikkos­ta joku mart­tyyri­nakin pitää ja var­maan pitääkin, oli­han Juhan­talol­lakin kannattajansa.

  Point­ti­ni oli kuitenkin se, että ver­tausku­vien käytössä kan­nat­taa olla huolelli­nen, jot­tei tule väärinymmär­ryk­siä. Sijaiskär­si­jä ver­tausku­vana vie ajatuk­set Kris­tuk­seen ja tämän puh­tau­teen, syn­tipuk­ki ei (vaikkei se erä­maa­han talutet­tu vuo­hi mitään pahaa ollutkaan tehnyt).

 60. Laite­taan kaik­ki kun­nat myös oikeu­teen, kun ei kun­tienkaan toimenku­vaan kuu­lu vaali­ra­hoi­tus taulu­ja osta­mal­la ja sem­i­naareis­sa käymäl­lä sen parem­min kuin asun­tosäätiönkään. On toimit­tu kun­ta­lain vas­tais­es­ti. Osmokin kollek­ti­ivin jäse­nenä oikeu­teen kun Helsinkikin on vaal­i­tukea jakanut

 61. Osmo,

  Nimeno­maan rikosoikeudel­liseen vas­tu­useen­han otat aloituk­ses­sa kan­taa. Kyseessä on rikosepäi­ly ja san­ot, että syylli­nen on väärä ja rikos­nimike on väärä. 

  Vielä et ole perustel­lut, mik­si rikos­nimike on väärä. Etkä sitä voikaan perustel­la, ellei tiedos­sasi ole jotain, mitä ei ole tutkintaryhmällä. 

  Myöskään siitä, että syyl­lisiä on monia, ei voi johtaa, että Kaikko­nen on väärä syyllinen. 

  Mut­ta lop­putule­ma on siis aloituk­sen vas­tais­es­ti, että puhutkin vain moraalis­es­ta vas­tu­us­ta ja mielestäsi moraalises­sa vas­tu­us­sa ovat ensin koko puolue ja sit­ten kor­jat­tuna “mon­et” pois lukien Kaikko­nen, kos­ka hän­hän oli nimeltä mainit­tuna väärä syylli­nen eli syytön. 

  Ei nyt kovin loogi­nen esi­tys sin­ul­ta nämä ketjun kommentit.

 62. Kiin­nos­taisi tietää, jakaako jokin ammat­tili­it­to rahaa muille puolueille kuin vas.liitolle ja sos.demille? Tai jakaako MTK rahaa keskustalle tai kokoomuk­selle? Vielä kysy­isin onko MTK:n jäsen­mak­su verovähennyskelpoinen?

  Jos olen oikein ymmärtänyt Osmon, hän halu­aa kiin­nit­tää huomio­ta asian moraaliseen puoleen. Onko siis eet­tistä, että vasem­mistop­uolueet saa­vat ammat­ti­jär­jestöiltä verovähen­nyksin tuet­tua rahaa, kun muut puoleet eivät mitään vas­taavaa saa?

  Pin­nal­lis­es­ti ajatelle on kysymyk­sessä rikos­tutk­in­ta. Syväl­lisem­min asi­aa tarkastellen kyseessä on koko puolueken­tän rahoituk­sen jär­jestämis­es­tä eet­tiseltä kannal­ta kestävälle poh­jalle. Tässä suh­teessa on paljon toivom­isen varaa. Eri­tyis­es­ti vasem­mistop­uoluei­den rahoituk­selle annet­tu ylimääräi­nen val­tion­avus­tus on melkoise­na malka­na ajat­telukyky­is­ten ihmis­ten silmässä.

 63. Orbus: “Onko siis eet­tistä, että vasem­mistop­uolueet saa­vat ammat­ti­jär­jestöiltä verovähen­nyksin tuet­tua rahaa, kun muut puoleet eivät mitään vas­taavaa saa?”

  On se eet­tistä — kyl­lä yri­tyk­set saa­vat vähen­tää markki­noin­ti- ym. kulun­sa vero­tuk­ses­sa, myös maat­alousyri­tyk­set. Melkoisia sum­mia ovat oikeistop­uolueet saaneet.
  Ilmeis­es­ti rahoituk­sen oikea poh­ja mielestäsi olisi kole­hti — ja sitäkin pitäisi verot­taa. Ajat­te­lykykyä on monenlaista…

 64. Ylly­tys­rikos on vähän yli­main­os­tet­tu nimike. Se tulee lop­pu­jen lopuk­si hyvin har­voin kysymyk­seen, kun kyse on ase­mal­taan samankaltai­sista ihmisistä. 

  Ennenkuin ylly­tyk­seen on voin­ut syyl­listyä, pitää tietysti olla tapah­tunut rikos. Pitää olla myös vah­va näyt­tö, että rikos on tapah­tunut nimeno­maan ylly­tyk­sen seu­rauk­se­na. Se, että joku on pyytänyt, kehot­tanut tai jopa kiristänyt rikok­seen, ei vält­tämät­tä automaat­tis­es­ti täytä ylly­tyk­sen tunnusmerkistöä. 

  Vihrei­den nais­ten tutk­in­tapyyn­tö “raiskauk­seen yllyt­täjä” Jus­si Hal­la-ahos­ta oli aikoinaan varsin koomi­nen, kun heiltä oli täysin uno­htunut, että ketään ei ollut raiskat­tu. Kysymyk­seen olisi tul­lut lähin­nä Rosa Mer­iläisen kun­ni­an­loukkaus, joka tietysti on asian­omis­ta­jarikos ja hän ei läht­enyt asi­as­ta käräjöimään. Tätä pidän erit­täin fiksuna. 

  Poli­isi ja oikeuslaitos on täl­lä het­kel­lä aivan ylikuor­mit­tunut epämääräis­ten viharikosten madal­tuneen ilmoit­tamiskyn­nyk­sen vuoksi.

  1. että ketään ei ollut raiskattu

   En tiedä, oliko ketään oikeasti raiskat­tu, mut­ta Hal­la-aho ope­tus­lapsi­neen levit­ti tuo­hon aikaan käsi­tys­tä, että maa­han­muut­ta­jat raiskaa­vat ruti­ini­no­mais­es­ti suo­ma­lais­naisia puistoissa.

 65. Tämän kesän Turun tapaus osoit­ti, että yksi ain­oa väki­val­tainen henkilö voi vaikut­taa koko kaupun­gin nais­ten tur­val­lisu­u­den tunteeseen!

 66. “En tiedä, oliko ketään oikeasti raiskat­tu, mut­ta Hal­la-aho ope­tus­lapsi­neen levit­ti tuo­hon aikaan käsi­tys­tä, että maa­han­muut­ta­jat raiskaa­vat ruti­ini­no­mais­es­ti suo­ma­lais­naisia puistoissa.”

  Viit­taatko tuol­la ken­ties siihen “levitet­tyyn” tietoon, että maa­han­muut­ta­jien osu­us, sekä absolu­ut­ti­nen että suh­teelli­nen, on puskaraiskausten tek­i­jöistä suuri.

 67. Tämä “ruti­ini­no­mais­es­ti” ei kyl­lä esi­in­ny Hal­la-ahon tek­stis­sä raiskausten yhtey­dessä, vaan on nap­at­tu Kat­ja Marteliuk­sen leg­en­daaris­es­ta kolum­nista Helsin­gin sanomis­sa. Siitä oli aikoinaan paljon net­tikeskustelua ja sik­si se on ilmeis­es­ti jäänyt sanon­tana mieleesi. 

  Kolum­nis­sa Martelius väit­tää, että suo­ma­lais­miehet hakkaa­vat naisi­aan ruti­ini­no­mais­es­ti ja täten on turha, ellei jopa kiel­let­tyä puhua ulko­maalais­ten tekemistä raiskauk­sista ja muus­ta väki­val­las­ta halais­tua sanaa.

 68. Sinivihreä kir­joit­ti:
  “Viit­taatko tuol­la ken­ties siihen “levitet­tyyn” tietoon, että maa­han­muut­ta­jien osu­us, sekä absolu­ut­ti­nen että suh­teelli­nen, on puskaraiskausten tek­i­jöistä suuri.”

  Osmo nimeno­maan viitasi “käsi­tyk­seen”, ei “tietoon”. Tässä on Osmol­la pitkä mat­ka kuljettavana.

 69. Asi­as­ta ei ole vielä tarkkaa tilas­toa, mut­ta epävi­ral­lis­ten tieto­jen mukaan, osu­us olisi ollut pari­na viime vuote­na jyrkässä nousussa. 

  pjt:n linkit­tämä jut­tuhan kos­ki koko 2000-lukua. Olin puolisen vuot­ta sit­ten yhtey­dessä Oikeuspoli­it­tisen tutkimus­laitok­sen edus­ta­jaan ja hän sanoi, että v. 2009 osu­us ulko­maalais­taus­tais­ten osu­us Helsingis­sä tapah­tuneista raiskauk­sista oli reilusti yli puo­let, liki 60 pros­ent­tia. Sil­loin vielä ei ollut julka­isua asi­as­ta, ehkä täl­lä het­kel­lä on. 

  Eli mitä Osmo tarkoitit “todel­la pienel­lä” osu­udel­la? Kyl­lähän tämä asia on mon­takin ker­taa tul­lut blogilla esi­in. Puo­let ei absolu­ut­tis­es­tikaan ole todel­la pieni osu­us, saati­ka, kun se suh­teutetaan ulko­maalais­taus­tais­ten määrään. 

  Mielestäni osu­us on erit­täin huolestut­ta­va näin mur­rosikään tule­van tyt­tären äit­inä ja toki kaikkien muit­tenkin nuorten nais­ten puoles­ta. Itse tuskin enää olen vaaravyöhykkeessä. 

  Tosin ulko­maalais­taus­taiset tiety­istä maail­mankolk­ista eivät tun­nu ole­van kovin valikoivia ulkonäön suh­teen. Ei ole aikaakaan, kun eräs afrikkalainen (ei soma­li) baaris­sa kovasti yrit­ti puhua min­ua kämpilleen kuun­tele­maan musiikkia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.