Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 19.8.2010

Kesäkausi päät­tyi maanan­taina 13:30. Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan lista kolahti eteisen lattialle.

Yhteinen yleiskaa­va Öster­sun­domin alueelle

Helsin­ki, Van­taa ja Sipoo alka­vat tehdä yhteistä yleiskaavaa yleiskaavaa Öster­sun­domin alueelle. Sen on tarkoi­tus poh­jau­tua metroon, mut­ta myös liityn­täli­iken­teeseen. Metron puolelle vaa­ka on olmeis­es­ti kallis­tunut sen vuok­si, että Sipoo on kään­tänyt asi­as­sa kelkkansa ja halu­aa raitei­den jatku­van Sipoon puolelle. Tähän ratik­ka olisi liian hidas. Mut­ta onko metrokaan riit­tävän nopea? Tämän kaa­va-alueen ulkop­uolel­la Sipoo suun­nit­telee huo­mat­tavaa väestön­lisäys­tä Söderkullaan.

Kaa­va-alueelle on tarkoi­tus tunkea 50 000 – 80 000 asukasta.

Alueen suun­nit­telu yhteistyössä on tietysti eri­no­mainen asia, mut­ta luot­ta­mus­miehille ei jää muu­ta roo­lia kuin hyväksyä suun­nitel­mat niitä muut­ta­mat­ta saman­sisältöis­inä kaikissa kun­nis­sa. Myös tästä menet­te­ly­tavas­ta tulee iso ruti­na, kos­ka kaavaan liit­tyy suuria luon­non­suo­jelullisia ris­tiri­ito­ja, jot­ka tämän mukaan ratkaistaisi­in siis virkatyönä.

Itse kaavoituk­sen sisältö on vihreille vaikea asia, kos­ka asi­as­sa tör­mää vas­takkain kak­si hyvää vihreää tavoitet­ta: alku­peräisen luon­non suo­jelu ja ekol­o­gis­es­ti vas­tu­ulli­nen raideli­iken­teeseen perus­tu­va kaupunki­rakenne. Tois­taisek­si kum­mal­lakaan osa­puolel­la, ei kaavoit­ta­jil­la eikä luon­non­suo­jeli­joil­la, ole ollut mainit­tavaa tarvet­ta ottaa toisen osa­puolen näköko­htia huomioon.Luonnonsuojeluliitto ilmoit­ti jo vas­tus­ta­vansa metroa  Sipooseen. Tietävätköhän mil­laisia kaavoitus­su­un­nitelmia on Sipoossa.

Raport­ti pilaan­tuneisi­in maihin. 

Helsin­ki puhdis­taa pilaan­tunei­ta mai­ta noin 15 miljoon­al­la eurol­la vuosit­tain. Olisi ehkä tul­lut halvem­mak­si huole­htia asioista ennal­ta vähän parem­min, mut­ta sel­l­ainen olisi ollut silkkaa viher­hörhöi­lyä, joka ei ymmär­rä elinkei­noelämän tarpeita.

Lausun­to Uuden­maan maakun­tao­hjel­mas­ta 2011–2014

Joudunko­han johta­maan puhet­ta? Puheen­jo­hta­ja duu­nis­sa Uuden­maan­li­itossa. Esit­telijä oli löytänyt maakun­tao­hjel­mas­ta sisältöä, jota voi kom­men­toi­da. Ongel­mana noin laa­jem­min on, että maakun­tali­iton toim­inta on aivan irral­laan kaikesta muus­ta alueen kehit­tämis­es­tä – maakun­tali­iton tappioksi.

- Maakun­tali­it­to puhuu kau­ni­it­ta julkisen liiken­teen kiehit­tämis­eswtä, mut­ta ei mainitse HSL:n piiris­sä tehtävää konkreet­tista suunnittelutyötä

- Kun­nat suun­nit­tel­e­vat innokkaasti ran­nikkoa pitkin kulke­vaa Itä-Län­si –suun­taista akselia, mut­ta maakun­tali­it­to ei ole asi­aa noteerannut

- maakun­tali­it­to puhuu ajal­lis­es­ti pitk­istä työ­matkoista ja Helsin­ki halu­aisi rajoit­taa niiden pitu­ut­ta kilo­metrine sen sijaan, että liiken­net­tä nopeutet­taisi­in ja matko­ja pidennettäisiin.

- Sipoonko­r­ven osalta Helsin­ki halu­aisi ratkaista rajauk­sen kaavoituk­sen yhteydessä

- Helsin­ki halu­aisi Jok­eri-lin­jat mukaan kuvaan

- Han­ko-Hyvinkään radan sähköistämi­nen on Helsin­gin mukaan pan­ta­va samalle viivalle muiden infra­hankkei­den kanssa. Sen sijaan Kehä I:n paran­t­a­mi­nen pitäisi nos­taa erik­seen esille

Lausun­to Kehä II:sta välil­lä Turunväylä-Hämeenlinnanväylä

Minus­ta täl­laiset tiehankkeet pitäisi pan­na kun­tien vas­tu­ulle. Sil­loin ei mangut­taisi turhia teitä ja toisaal­ta tie suun­niteltaisi­in ehkä vähän toisen­laisel­la stan­dard­il­la. Hakamäen­tie nyt esimerkik­si on kaupunkiku­val­lis­es­ti aivan norsumainen.

Jotenkin toivoisin, että emme tarvit­sisi tätä rumilus­ta. Tähän solah­taisi 600 miljoon­aa – siis vähintään.

Lausun­to Helsin­gin seudun liikenne-kun­tay­htymän taloussuunnitelmasta

Nyt kokeil­laan, miten kauem­mas viety päätök­sen­teko toimii. Toimii huonos­ti. Kun­nat ovat lyöneet bud­jet­ti­raamin­sa kiin­ni ja nyt pitäisi rahoit­taa joukkoli­iken­teen nou­se­via kus­tan­nuk­sia. Ei kun korot­ta­maan lipun­hin­to­ja. Seu­tuliput neljä pros­ent­tia ja Helsin­gin sisäiset liput kuusi pros­ent­tia. Lausun­toe­hdo­tuk­sen mukaan on parem­pi nos­taa hin­to­ja kuin heiken­tää palvelu­ja. Espoo päät­ti toisin päin. Mitenkähän tästä sovitaan?

Lausun­to rautatieli­iken­teen kilpailuttamisesta

Kan­nate­taan vil­pit­tömästi. Lähili­iken­teen hin­nat ovat rautateil­lä suurem­mat kuin bus­seil­la. Val­tion rautati­et riistävät pääkaupunkiseudun kuntia.

22 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 19.8.2010”

 1. Sipoon met­sien suo­jelemises­sa ja halus­sa sul­loa asu­tus­ta yhä ahtaampi­en karsi­noiden sisälle, ei ole vas­takkain kah­ta vihreätä ihan­net­ta. Eri­tyis­es­ti kun kat­so­taan Etelä-Suomen met­sien tilan­net­ta yleis­es­ti. Vain toinen tavoit­teista on vihreä. Jos Sipool­la on jotain vai­h­toe­htoisia turmelusu­un­nitelmia mielessä, niin niitäkin tulee sil­loin yhtä lail­la vastustaa.

  Tämä on kyl­lä myös psykologi­nen esimerk­ki CO2:n vaiku­tuk­ses­ta ympäristön­suo­jelu­un. Voisi melkein pro­vokati­ivis­es­ti väit­tää, että Koi­jär­ven padon ihanteet häipyvät kauas taka-alalle. Tästä tuli BBC:ltä n. vuosi sit­ten mie­lenki­in­toinen kuun­nel­ma The Great Cli­mate Change Hijack, jos­sa (ilmas­ton­muu­tok­sen tosis­saan otta­vat) tiedemiehet ilmaisi­vat huolen­sa tästä ilmiöstä: (Lähetys on pois­tunut BBC:n sivul­ta, enkä löytänyt vai­h­toe­htoista linkkiä, mut­ta vinkkaan nyt, jos joku jak­saa etsiä.) 

  Kuvaus: “The BBC’s envi­ron­ment cor­re­spon­dent Richard Black inves­ti­gates if cli­mate change is divert­ing atten­tion away from oth­er envi­ron­men­tal prob­lems such as air pol­lu­tion, acid oceans and species extinction.

  Talk about cli­mate change is every­where, from the class­room to the UN. It is undoubt­ed­ly an impor­tant issue, but has our enthu­si­asm for tack­ling cli­mate change led us to neglect oth­er press­ing and arguably more imme­di­ate envi­ron­men­tal con­cerns, such as poor air qual­i­ty in our major cities? Why has cli­mate change attract­ed so much polit­i­cal atten­tion and the loss of plant and ani­mal species so little?

  Far from being an ‘incon­ve­nient truth’, could the cli­mate change debate actu­al­ly be rather polit­i­cal­ly convenient?”

  Tästä aiheesta on ollut hyvin vähän näkyväm­män tason keskustelua. Laimea reak­tio Indone­sian bioöljyvil­jelmi­in yht­enä esimerkkinä.

  Sipoos­sa tämä sama kuvio nyt tois­tuu pienem­mässä mit­takaavas­sa. Yhtäkkiä onkin mah­dol­lis­es­ti vihreää turmel­la Etelä-Suomen har­vo­ja luonnonalueita.

 2. Ösun­dom:

  Mut­ta onko metrokaan riit­tävän nopea?

  Emme tiedä kun KSV ei julkaise selvi­tyk­siä. Mikä ei tosin estä KSV:ä esit­telemästä niistä halu­ami­aan osia Hesarissa. 

  Mut­ta tihkuneen tiedon perus­teel­la ja hie­man lask­ien; Metrol­la joukkoli­iken­teen mat­ka-ajal­lis­es­ti se on kauem­pana kuin Jär­ven­pää. Yhdis­telmäl­lä pikaratik­ka + vai­h­to Itäkeskuk­ses­sa se on suur­in­pi­irtein yhtä kaukana kuin Hyvinkää. Se halu­aako tuos­ta eros­ta mak­saa puoli mil­jar­dia on makua­sia, mut­ta kun autol­la kestää saman ver­ran kuin Kor­sos­ta niin vaiku­tus joukkoli­iken­teen osu­u­teen lie­nee selvä. Tosin siitä seu­raa­va Por­voon­väylän tukkeu­tu­mi­nen aut­taa asi­aa, ja uuden motarin saa toki tehtyä mil­jardil­la tai kahdella…

  Ja jos ruve­taan leikkimään liityn­täli­iken­teel­lä niin kuin päivän Hesarin mukaan on tarkoi­tus niin ollaan ainakin Riihimäellä.

  Kehä II tode­taan virk­istävästi päivän­selvyys että siihen ei ole varaa. Ei se nyt tosin 600 mil­jar­dia ole vaan 600 miljoonaa.

  Han­ko-Hyvinkää radan var­res­sa Röykässä on kaupun­gin omis­tuk­ses­sa yksi Jugend-lin­na jota ei saa kau­pak­si kun ei sinne ole liiken­ny­hteyk­siä. Eli kan­nat­takaa nyt ihmeessä.

 3. Kehä II — Hakamäentie
  Lyhyesti ajatuk­sia näistä kahdes­ta (kun ker­ran ved­it ne hienos­ti yhteen. Mielestäni:
  — seudullis­es­ti jatke ei tee Kehä II:sta perustel­tua han­ket­ta (ehkä takana on edelleen alku­peräi­nen visio, jota ei onnek­si toteudu, Tuusu­lan tielle jatku­vas­ta, Hal­tialan pel­lot halko­vas­ta “rumiluk­ses­ta”),
  — mitä jos rahat laitet­taisi­inkin välin Hakamäen­tie — Turun moot­tori­tie ‑tun­neli­in (se voisi tehdä niistä “rumiluk­sista” jotenkin siedettäviä,

 4. 600 mil­jar­dia? Nyt on jokin suu­ru­us­lu­ok­ka hakuses­sa. [virhe on jo kor­jat­tu postauksessa/OS]

  Kuten ehkä hakuses­sa on sekin, onko jokin tie turha vai ei. Per­in­teis­es­ti­hän kaik­ki tiet Helsin­gin seudul­la ovat turhia, jos ne anta­vat vai­h­toe­hdon sille, että kier­retetään ihmiset raideli­iken­teel­lä Helsin­gin keskus­tan kaut­ta. Poikit­tais­li­ikenne, mitä se on? Muis­tan miten kovasti Kehä II:n län­tis­in­tä pätkää pidet­ti­in turhana, ja huo­maan myös, miten iloinen olen sekä autol­la että bus­sil­la liikkues­sani, kun ei tarvitse enää kier­rel­lä Kokinkylän­tien kär­ry­polku­ja, ja Finnoon­tiekin on hie­man rauhoittunut.

  Hakamäen­tien nor­sumaisu­us on muuten aika hiir­imäistä ver­ratu­na rat­api­haan, jon­ka yli se menee. Ei ole tuokaan tie ihan hirveä kaupunkiku­valli­nen tappio.

 5. Onpas ihanaa se kil­pailu­tusautu­us mikä tulee, kun VR aje­taan alas. Kyl­lähän meille taivaan­por­tit avau­tu­vat, kun vaan saadaan iki-ihana ulko­mainen oper­aat­tori aja­maan junia, sitäkään kun me suo­ma­laiset emme osaa. Näin siis rahat val­u­vat ulko­maiselle fir­malle. Hyvä tietää, niin ei enää aja lähi­ju­nal­la, sil­lä minä en astu kuin val­tion junaan.

 6. “…Sen on tarkoi­tus poh­jau­tua metroon, mut­ta myös liityntäliikenteeseen…”

  Muual­la tuo tehdään fik­sum­min. Liityn­täli­ikenne on osoi­tus epäon­nis­tuneesta kaavoituksesta. 🙁

  Sinän­sä en oikein ymmär­rä tarvet­ta kaavoit­taa noi­ta kor­pia. Kehä III:n sisäl­lä riit­tää maa­ta kym­meniksi vuosiksi. 😉

  PS Helsin­ki pitää jakaa tehokkaik­si yksiköik­si. Jokaises­ta juna- ja metroase­mas­ta saa toimi­van kaupun­gin keskustan.

  1. Öster­sun­domis­sa on jo Land­bo ja Karhusaari, joi­hin on pakko lait­taa liityn­täli­ikenne. Toiv­ot­tavasti syr­jäläm­päre­itä ei tule lisää.

 7. Tai siis ehkä VR saa/osaa hin­noitel­la junat järkevästi, mut­ta ei paikallis­li­iken­teen matkus­ta­jien kannal­ta, vaan jonkin oman sisäisen opti­mointin­sa kannalta.

  Kul­je­tusyrit­täjät kai ainakin valit­ta­vat, että VR saa julkisen val­lan sub­ven­tioi­ta henkilöli­iken­teeseen, ja käyt­tää tätä rahamas­sia sit­ten sisäisi­in sub­ven­tioi­hin, joil­la esimerkik­si aje­taan kuor­ma-auto­ja (muis­tanemme Konginkankaan tur­makuor­ma-auton: se oli VR:n tytäry­htiön auto, joka ajoi maan­teitä pitkin paperir­ul­lia junaradal­la varuste­tul­ta Veit­silu­odon tehtaal­ta junaradal­la varustet­tuun Som­pasaaren sata­maan; en usko, että kyse olisi VR:n osaa­mat­to­muud­es­ta, vaan siitä, että se toimii asetet­tu­jen reunae­hto­jen mukaisesti.)

 8. HSL-kausi alkaa kehnos­ti mit­tavil­la lipun­hin­to­jen nos­toil­la, jos lausun­nol­la ole­va ehdo­tus toteu­tuu. Mik­si Helsin­gin liput nousi­si­vat 50% enem­män kuin seu­tuliput ? Tun­tu­isiko nyt läh­es vält­tämät­tömältä toteut­taa myös niitä koko HSL-jutun perusteluik­si esitet­tyjä päällekkäis­ten palvelu­jen kar­simista aika raskaal­la kädellä.

 9. No, tämän osasi jo ennus­taa kun Helsin­ki vei Sipoos­ta mieli­v­al­tais­es­ti aluei­ta. Kyse on pohjim­mil­taan siitä, halu­taanko pääkaupunkiseudun läheisyy­teen yksi vai kak­si merkit­tävää luon­non­suo­jelu­aluet­ta eläin­tein reser­vaateik­si ja ihmis­ten virk­istyskäyt­töön. Sipoonko­r­ven puhko­tus­ta tyn­gästä ei sel­l­aista muo­dos­tu­isi. Tämän tietää käsi sydämel­lä jokainen vihreä. Ainakin tulisi tietää. Ekol­o­giset käytävät katkaistaisi­in ja ihmis­ten lisään­tynyt toim­inta alueelle / alueen lähelle kaavail­lun 50,000–80,000 suu­ruisen uuden asu­tusalueen myötä tek­isi lisä­tuho­jaan. Meren­ran­nan Natu­ra-alueet jäi­sivät eris­te­tyik­si pilko­tuik­si saarekkeik­si, kun Luon­toli­iton ehdo­tuk­ses­sa ne yhdis­ty­i­sivät laa­jem­paan suojelualueeseen. 

  Tähän on tosi­aan tul­tu. 1980-luvul­la tämä olisi vielä saanut vihre­itä kahli­u­tu­maan työkoneisi­in, nyt hiipii epäilys mieleen, että tälle annetaan poli­it­ti­nen tuki vaik­ka yritetään pitää yllä kuvaa “vaikeas­ta päätöksestä”.

  Kuin­ka paljon nykyvihreis­sä on vael­luk­sen har­ras­ta­jia? Ovatko Lapin erä­maat tut­tu­ja, jot­ta voisi ymmärtää, mitä Etelästä puut­tuu, ja mik­si tämä on niin tärkeä kysymys? Ainakin Sin­nemä­ki oli jos­sakin YLE:n ajanko­htaiso­hjel­mas­sa muu­ta­ma vuosi sit­ten “ensim­mäistä ker­taa met­sässä”. Hän tosi­aan väit­ti, ettei ole aiem­min ollut met­sässä. Ihmetteli nuo­tion­tekoa ja lam­men­jäätä kuin vas­ta­syn­tynyt. Jokin pilkit­ty kala taidet­ti­in käristää nuotiolla. 

  Jos tämän päätök­sen taakse men­nään, niin puolue voisi kyl­lä sen myötä harki­ta myös nimen vaihtoa.

 10. >Mik­si Helsin­gin liput nousi­si­vat 50%
  >enem­män kuin seutuliput ? 

  Tai, mik­si eivät nousisi? Mik­si seu­tulip­pu­jen pitää olla kalli­impia? En ole eri­tyis­es­ti pere­htynyt mihinkään meneil­lään ole­vi­in hin­nanko­ro­tuskeskustelui­hin, mut­ta on vaikea kek­siä kovin järke­viä syitä tai myöskään ympäristöl­lisiä tms perustelui­ta sille, että matkani Lep­pä­vaaras­ta Pitäjän­mäelle mak­saa enem­män kuin mat­ka Pitäjän­mäeltä Sipoonko­r­peen, tai että se mak­saa saman ver­ran kuin mat­ka Kolm­perästä Vuosaareen.

  Vaik­ka nykyi­nen sinän­sä hölmön karkea vyöhyke­jär­jestelmä pidet­täisi­inkin, niin yksi peruste hin­to­jen nousu­un nimeno­maan Helsingis­sä on kai juuri se, että Helsin­gin matkavyöhyke laa­jeni Sipoos­sa, eli samal­la lip­ul­la voi saa­da pidem­män matkan, eli matkus­ta­ja saa enem­män ja liiken­teen jär­jestäjä tar­joaa enem­män ja sub­ven­toi enemmän.

  1. Niin kauasn kun kun­nat ovat itsenäisiä, jokainen mak­saa omat menon­sa. Helsin­gin sisäis­ten lip­pu­jen hin­ta riip­puu lähin­nä siitä, paljonko Helsin­ki tukee joukkoliikennettä.

 11. Jos ja kun lähi­ju­nali­iken­net­tä aikanaan kil­pailute­taan, ehdois­sa pitäisi olla mah­dol­lisu­us polkupyörän kul­jet­tamiseen ilmaisek­si myös ruuh­ka-aikoina. Ote­taan paras liityn­täkulkuneu­vo todel­liseen käyttöön.

 12. OS:
  >Niin kauasn kun kun­nat ovat itsenäisiä,
  >jokainen mak­saa omat menonsa.

  Mut­ta on kuitenkin toisi­naan tulkin­nan­varaista, mitkä ovat kun­nan “omia” meno­ja ja mitkä eivät, esim. juuri kun­nan­ra­jat ylit­tävän liiken­teen osalta. Se, että asi­at on aina tehty jol­lain taval­la, ei sen­tään tarkoi­ta, että ne olisi aina ja iankaikkises­ti pakko tehdä täl­lä taval­la. Muu­tok­set käytän­töi­hin on tietysti hyvä perustel­la, jos van­hat käytän­nöt ovat hyvin toimivia, mut­ta esim. seu­tuli­iken­teen rahoi­tus­mall­in voisi hyvin kyseenalais­taa, kos­ka mon­et tun­tu­vat ajat­tel­e­van, että sitä ei käytetä niin paljon kuin pitäisi (vaan ihmiset ajel­e­vat autoil­laan, jne).

  Alueel­lisen joukkoli­iken­teen voi minus­ta oikein hyvin nähdä asiana, jos­sa kun­nat pitää pakot­taa yhteistyöhön — mikäli ne eivät yhteistyötä muuten suos­tu tekemään. Tämän­tyyp­pisel­lä argu­men­taa­ti­ol­la on saatu alulle Län­simetro, vaik­ka espoolaiset eivät sitä hirveästi ole kat­soneet tarvit­se­vansa. Län­simetron vas­tus­tamises­sa on sen­tään järken­sä, kun ottaa huomioon investoin­ti- ja käyt­tökus­tan­nuk­set suh­teessa nykyiseen varsin toimi­vaan bus­sir­atkaisu­un, ja ennen kaikkea voimakkaan alueel­lisen rak­en­tamisen vaiku­tuk­set lähiym­päristöön. Joukkoli­iken­teen tar­iffien uud­is­tamisen vas­tus­tamises­sa en näe täl­laisia perustel­tu­ja syitä.

  Mik­si siis pitäisi vaa­tia, että kun­tien sisäl­lä pitää päästä liikku­maan oleel­lis­es­ti halvem­mal­la kuin kun­nan­ra­jan yli? Mik­sei voitaisi käyt­tää toimivia use­am­man vyöhyk­keen tai kilo­metripo­h­jaisen lasku­tuk­sen jär­jestelmiä, joi­ta käytetään muual­la maail­mas­sa? Kun­tara­jo­jen pitäisi olla tuol­laiselle sys­teemille ihan läpinäkyviä.

 13. a_l:
  >ehdois­sa pitäisi olla mah­dol­lisu­us polkupyörän
  >kul­jet­tamiseen ilmaisek­si myös ruuhka-aikoina. 

  Tämä on ymmär­ret­tävä kan­nan­ot­to ide­ol­o­gise­na state­ment­ti­na, mut­ta jos mietin ruuh­ka-ajan julk­i­sis­sa välineis­sä kulkemista, aja­tus on aika outo. Ymmär­rän eri­ty­is­ryh­mien tarpei­den ottamisen huomioon kus­tan­nuk­sista suurem­min piit­taa­mat­ta (esim. pyörä­tuolit tai las­ten­vaunut), mut­ta fil­lar­is­min edis­tämi­nen muiden junal­la kulk­i­joiden kus­tan­nuk­sel­la toden­näköis­es­ti tarkoit­taisi vain sitä, että ne, jot­ka eivä kul­je­ta fil­lare­itaan junis­sa, koke­vat saa­vansa entistä huonom­paa palvelua ja mah­dol­lis­es­ti siir­tyvät aja­maan oma­l­la autolla.

 14. @Pekka Taipale

  “Fil­lar­is­mi” ide­olo­giana on min­ulle tun­tem­aton käsite ja ehdo­tuk­seni olikin todel­li­nen eikä mikään statement.

  Olen var­ma että pyörien otta­mi­nen junaan lisäisi joukkoli­iken­teen käyt­täjämääriä, olet­taen tietysti että juni­in olisi varat­tu myös pyörille sopi­vaa tilaa.

  Met­rossa­han tämä onkin jo mah­dol­lista, enkä ole kuul­lut kenenkään siir­tyneen henkilöau­ton käyt­täjäk­si metrol­la liikku­vien pyöräil­i­jöi­den vuoksi.

 15. a_l: Ihan kiu­san­teko­halu­aanko VR on kieltänyt polkupyörien kul­jet­tamisen? Enpä usko. Kyl­lä siihen on ihan hyvä syy. Itse pystyn sen kek­simään, kun astun ruuhka­ju­nan täy­teen eteiseen (jon­ka takana on jotakuinkin yhtä täysi istu­maosas­to jos­sa ihmisiä seisoo käytävällä).

 16. Ruuhka­ju­na on eri asia kuin ruuh­ka-aikana kulke­va juna. Ruuhka­su­un­taa vas­taan junat ovat puoli­ty­hjiä, mik­si niis­säkin on pyörien kul­je­tus kiel­let­ty. Ei ole iso vai­va merk­itä aikataului­hin ja lai­tur­inäyt­töi­hin erik­seen junat, jois­sa pyöriä ei saa kul­jet­taa. Se onnis­tuu mm. Saksassakin.

 17. Suomen nykyisel­lä junakalus­tol­la pyörien kul­je­tuk­sen ilmaisu­ud­es­ta olisi var­maankin hait­taa muille matkus­ta­jille (sen ver­ran vähän pyörä­paikko­ja niis­sä on). Sak­sas­sa olen monien paikkakun­tien paikallisju­nis­sa näh­nyt omat vau­nunun­sa (1 tai 2 per juna) pyörien ja muiden suurten kan­ta­musten kanssa liikkuville, joten eiköhän noi­ta meillekin halut­taes­sa saataisi.

 18. Pent­tilä aamun Hesaris­sa sit­ten sanoo sen saman että Kehä II ei täl­lä hin­tata­sol­la toteudu, mikä on itses­tään selvää. Sitä minä en vaan ymmär­rä mik­si tämä pitää kopla­ta Itämetroon, muu­ta yhteistä niil­lä ei ole kuin hin­ta­lap­pu ja se että kumpikin on paikallis­li­iken­nehankkei­ta. Val­tion ei sik­si pitäisi tuol­laisi­in han­kkeisi­in sekaan­tua lainkaan, eiköhän tääl­lä tiede­tä ihan itse mitä kan­nat­taa tehdä, sem­minkin kun se kan­nat­tavu­us on käytän­nössä kiin­ni kaavoituk­ses­ta joka taas on kun­nan monopoli.

  Mut­ta kun Suomes­sa nyt vaan on sel­l­ainen jär­jestelmä että val­tio mak­saa kaiken maail­man kär­ry­polku­jakin, niin sivistynyt ratkaisu olisi että val­ti­ol­ta tulee vaan könt­tänä tilisi­ir­to ker­ran vuodessa Helsingille ja muille seudun kaupungeille. Jos (L)VM pelkää että tämä johtaa tuh­lailu­un ja tarpeet­tomi­in han­kkeisi­in niin asia on nimeno­maan päin­vas­toin: ihan järke­viäkin han­kkei­ta on enem­män kuin pystytään rahoit­ta­maan ja val­tion osu­udet sot­kee niiden ver­tailun, eli huonom­pia han­kkei­ta tehdään parem­pi­en sijaan ihan vaan sik­si että niis­sä val­tion osu­us on suurempi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.