Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 19.8.2010

Kesä­kausi päät­tyi maa­nan­tai­na 13:30. Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan lis­ta kolah­ti etei­sen lattialle.

Yhtei­nen yleis­kaa­va Öster­sun­do­min alueelle

Hel­sin­ki, Van­taa ja Sipoo alka­vat teh­dä yhteis­tä yleis­kaa­vaa yleis­kaa­vaa Öster­sun­do­min alu­eel­le. Sen on tar­koi­tus poh­jau­tua met­roon, mut­ta myös lii­tyn­tä­lii­ken­tee­seen. Met­ron puo­lel­le vaa­ka on olmei­ses­ti kal­lis­tu­nut sen vuok­si, että Sipoo on kään­tä­nyt asias­sa kelk­kan­sa ja halu­aa rai­tei­den jat­ku­van Sipoon puo­lel­le. Tähän ratik­ka oli­si lii­an hidas. Mut­ta onko met­ro­kaan riit­tä­vän nopea? Tämän kaa­va-alu­een ulko­puo­lel­la Sipoo suun­nit­te­lee huo­mat­ta­vaa väes­tön­li­säys­tä Söderkullaan.

Kaa­va-alu­eel­le on tar­koi­tus tun­kea 50 000 – 80 000 asukasta.

Alu­een suun­nit­te­lu yhteis­työs­sä on tie­tys­ti erin­omai­nen asia, mut­ta luot­ta­mus­mie­hil­le ei jää muu­ta roo­lia kuin hyväk­syä suun­ni­tel­mat nii­tä muut­ta­mat­ta saman­si­säl­töi­si­nä kai­kis­sa kun­nis­sa. Myös täs­tä menet­te­ly­ta­vas­ta tulee iso ruti­na, kos­ka kaa­vaan liit­tyy suu­ria luon­non­suo­je­lul­li­sia ris­ti­rii­to­ja, jot­ka tämän mukaan rat­kais­tai­siin siis virkatyönä.

Itse kaa­voi­tuk­sen sisäl­tö on vih­reil­le vai­kea asia, kos­ka asias­sa tör­mää vas­tak­kain kak­si hyvää vih­re­ää tavoi­tet­ta: alku­pe­räi­sen luon­non suo­je­lu ja eko­lo­gi­ses­ti vas­tuul­li­nen rai­de­lii­ken­tee­seen perus­tu­va kau­pun­ki­ra­ken­ne. Tois­tai­sek­si kum­mal­la­kaan osa­puo­lel­la, ei kaa­voit­ta­jil­la eikä luon­non­suo­je­li­joil­la, ole ollut mai­nit­ta­vaa tar­vet­ta ottaa toi­sen osa­puo­len näkö­koh­tia huomioon.Luonnonsuojeluliitto ilmoit­ti jo vas­tus­ta­van­sa met­roa  Sipoo­seen. Tie­tä­vät­kö­hän mil­lai­sia kaa­voi­tus­suun­ni­tel­mia on Sipoossa.

Raport­ti pilaan­tu­nei­siin maihin. 

Hel­sin­ki puh­dis­taa pilaan­tu­nei­ta mai­ta noin 15 mil­joo­nal­la eurol­la vuo­sit­tain. Oli­si ehkä tul­lut hal­vem­mak­si huo­leh­tia asiois­ta ennal­ta vähän parem­min, mut­ta sel­lai­nen oli­si ollut silk­kaa viher­hör­höi­lyä, joka ei ymmär­rä elin­kei­noe­lä­män tarpeita.

Lausun­to Uuden­maan maa­kun­taoh­jel­mas­ta 2011–2014

Jou­dun­ko­han joh­ta­maan puhet­ta? Puheen­joh­ta­ja duu­nis­sa Uuden­maan­lii­tos­sa. Esit­te­li­jä oli löy­tä­nyt maa­kun­taoh­jel­mas­ta sisäl­töä, jota voi kom­men­toi­da. Ongel­ma­na noin laa­jem­min on, että maa­kun­ta­lii­ton toi­min­ta on aivan irral­laan kai­kes­ta muus­ta alu­een kehit­tä­mi­ses­tä – maa­kun­ta­lii­ton tappioksi.

- Maa­kun­ta­liit­to puhuu kau­niit­ta jul­ki­sen lii­ken­teen kie­hit­tä­mi­sesw­tä, mut­ta ei mai­nit­se HSL:n pii­ris­sä teh­tä­vää kon­kreet­tis­ta suunnittelutyötä

- Kun­nat suun­nit­te­le­vat innok­kaas­ti ran­nik­koa pit­kin kul­ke­vaa Itä-Län­si –suun­tais­ta akse­lia, mut­ta maa­kun­ta­liit­to ei ole asi­aa noteerannut

- maa­kun­ta­liit­to puhuu ajal­li­ses­ti pit­kis­tä työ­mat­kois­ta ja Hel­sin­ki haluai­si rajoit­taa nii­den pituut­ta kilo­met­ri­ne sen sijaan, että lii­ken­net­tä nopeu­tet­tai­siin ja mat­ko­ja pidennettäisiin.

- Sipoon­kor­ven osal­ta Hel­sin­ki haluai­si rat­kais­ta rajauk­sen kaa­voi­tuk­sen yhteydessä

- Hel­sin­ki haluai­si Joke­ri-lin­jat mukaan kuvaan

- Han­ko-Hyvin­kään radan säh­köis­tä­mi­nen on Hel­sin­gin mukaan pan­ta­va samal­le vii­val­le mui­den infra­hank­kei­den kans­sa. Sen sijaan Kehä I:n paran­ta­mi­nen pitäi­si nos­taa erik­seen esille

Lausun­to Kehä II:sta välil­lä Turunväylä-Hämeenlinnanväylä

Minus­ta täl­lai­set tie­hank­keet pitäi­si pan­na kun­tien vas­tuul­le. Sil­loin ei man­gut­tai­si tur­hia tei­tä ja toi­saal­ta tie suun­ni­tel­tai­siin ehkä vähän toi­sen­lai­sel­la stan­dar­dil­la. Haka­mäen­tie nyt esi­mer­kik­si on kau­pun­ki­ku­val­li­ses­ti aivan norsumainen.

Joten­kin toi­voi­sin, että emme tar­vit­si­si tätä rumi­lus­ta. Tähän solah­tai­si 600 mil­joo­naa – siis vähintään.

Lausun­to Hel­sin­gin seu­dun lii­ken­ne-kun­tayh­ty­män taloussuunnitelmasta

Nyt kokeil­laan, miten kau­em­mas vie­ty pää­tök­sen­te­ko toi­mii. Toi­mii huo­nos­ti. Kun­nat ovat lyö­neet bud­jet­ti­raa­min­sa kiin­ni ja nyt pitäi­si rahoit­taa jouk­ko­lii­ken­teen nouse­via kus­tan­nuk­sia. Ei kun korot­ta­maan lipun­hin­to­ja. Seu­tu­li­put nel­jä pro­sent­tia ja Hel­sin­gin sisäi­set liput kuusi pro­sent­tia. Lausun­toeh­do­tuk­sen mukaan on parem­pi nos­taa hin­to­ja kuin hei­ken­tää pal­ve­lu­ja. Espoo päät­ti toi­sin päin. Miten­kä­hän täs­tä sovitaan?

Lausun­to rau­ta­tie­lii­ken­teen kilpailuttamisesta

Kan­na­te­taan vil­pit­tö­mäs­ti. Lähi­lii­ken­teen hin­nat ovat rau­ta­teil­lä suu­rem­mat kuin bus­seil­la. Val­tion rau­ta­tiet riis­tä­vät pää­kau­pun­ki­seu­dun kuntia.

22 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 19.8.2010”

 1. Sipoon met­sien suo­je­le­mi­ses­sa ja halus­sa sul­loa asu­tus­ta yhä ahtaam­pien kar­si­noi­den sisäl­le, ei ole vas­tak­kain kah­ta vih­reä­tä ihan­net­ta. Eri­tyi­ses­ti kun kat­so­taan Ete­lä-Suo­men met­sien tilan­net­ta ylei­ses­ti. Vain toi­nen tavoit­teis­ta on vih­reä. Jos Sipool­la on jotain vaih­toeh­toi­sia tur­me­lusuun­ni­tel­mia mie­les­sä, niin nii­tä­kin tulee sil­loin yhtä lail­la vastustaa.

  Tämä on kyl­lä myös psy­ko­lo­gi­nen esi­merk­ki CO2:n vai­ku­tuk­ses­ta ympä­ris­tön­suo­je­luun. Voi­si mel­kein pro­vo­ka­tii­vi­ses­ti väit­tää, että Koi­jär­ven padon ihan­teet häi­py­vät kau­as taka-alal­le. Täs­tä tuli BBC:ltä n. vuo­si sit­ten mie­len­kiin­toi­nen kuun­nel­ma The Great Cli­ma­te Chan­ge Hijack, jos­sa (ilmas­ton­muu­tok­sen tosis­saan otta­vat) tie­de­mie­het ilmai­si­vat huo­len­sa täs­tä ilmiös­tä: (Lähe­tys on pois­tu­nut BBC:n sivul­ta, enkä löy­tä­nyt vaih­toeh­tois­ta link­kiä, mut­ta vink­kaan nyt, jos joku jak­saa etsiä.) 

  Kuvaus: “The BBC’s envi­ron­ment cor­res­pon­dent Ric­hard Black inves­ti­ga­tes if cli­ma­te chan­ge is diver­ting atten­tion away from other envi­ron­men­tal problems such as air pol­lu­tion, acid oceans and species extinction.

  Talk about cli­ma­te chan­ge is eve­ryw­he­re, from the class­room to the UN. It is undoub­ted­ly an impor­tant issue, but has our ent­husiasm for tackling cli­ma­te chan­ge led us to neglect other pres­sing and arguably more imme­dia­te envi­ron­men­tal concerns, such as poor air qua­li­ty in our major cities? Why has cli­ma­te chan­ge att­rac­ted so much poli­tical atten­tion and the loss of plant and ani­mal species so little?

  Far from being an ‘incon­ve­nient truth’, could the cli­ma­te chan­ge deba­te actual­ly be rat­her poli­tical­ly convenient?”

  Täs­tä aihees­ta on ollut hyvin vähän näky­väm­män tason kes­kus­te­lua. Lai­mea reak­tio Indo­ne­sian bio­öl­jy­vil­jel­miin yhte­nä esimerkkinä.

  Sipoos­sa tämä sama kuvio nyt tois­tuu pie­nem­mäs­sä mit­ta­kaa­vas­sa. Yhtäk­kiä onkin mah­dol­li­ses­ti vih­re­ää tur­mel­la Ete­lä-Suo­men har­vo­ja luonnonalueita.

 2. Ösun­dom:

  Mut­ta onko met­ro­kaan riit­tä­vän nopea?

  Emme tie­dä kun KSV ei jul­kai­se sel­vi­tyk­siä. Mikä ei tosin estä KSV:ä esit­te­le­mäs­tä niis­tä halua­mi­aan osia Hesarissa. 

  Mut­ta tih­ku­neen tie­don perus­teel­la ja hie­man las­kien; Met­rol­la jouk­ko­lii­ken­teen mat­ka-ajal­li­ses­ti se on kau­em­pa­na kuin Jär­ven­pää. Yhdis­tel­mäl­lä pika­ra­tik­ka + vaih­to Itä­kes­kuk­ses­sa se on suu­rin­piir­tein yhtä kau­ka­na kuin Hyvin­kää. Se halu­aa­ko tuos­ta eros­ta mak­saa puo­li mil­jar­dia on makua­sia, mut­ta kun autol­la kes­tää saman ver­ran kuin Kor­sos­ta niin vai­ku­tus jouk­ko­lii­ken­teen osuu­teen lie­nee sel­vä. Tosin sii­tä seu­raa­va Por­voon­väy­län tuk­keu­tu­mi­nen aut­taa asi­aa, ja uuden mota­rin saa toki teh­tyä mil­jar­dil­la tai kahdella…

  Ja jos ruve­taan leik­ki­mään lii­tyn­tä­lii­ken­teel­lä niin kuin päi­vän Hesa­rin mukaan on tar­koi­tus niin ollaan aina­kin Riihimäellä.

  Kehä II tode­taan vir­kis­tä­väs­ti päi­vän­sel­vyys että sii­hen ei ole varaa. Ei se nyt tosin 600 mil­jar­dia ole vaan 600 miljoonaa.

  Han­ko-Hyvin­kää radan var­res­sa Röy­käs­sä on kau­pun­gin omis­tuk­ses­sa yksi Jugend-lin­na jota ei saa kau­pak­si kun ei sin­ne ole lii­ken­nyh­teyk­siä. Eli kan­nat­ta­kaa nyt ihmeessä.

 3. Kehä II — Hakamäentie
  Lyhyes­ti aja­tuk­sia näis­tä kah­des­ta (kun ker­ran vedit ne hie­nos­ti yhteen. Mielestäni:
  — seu­dul­li­ses­ti jat­ke ei tee Kehä II:sta perus­tel­tua han­ket­ta (ehkä taka­na on edel­leen alku­pe­räi­nen visio, jota ei onnek­si toteu­du, Tuusu­lan tiel­le jat­ku­vas­ta, Hal­tia­lan pel­lot hal­ko­vas­ta “rumi­luk­ses­ta”),
  — mitä jos rahat lai­tet­tai­siin­kin välin Haka­mäen­tie — Turun moot­to­ri­tie ‑tun­ne­liin (se voi­si teh­dä niis­tä “rumi­luk­sis­ta” joten­kin siedettäviä,

 4. 600 mil­jar­dia? Nyt on jokin suu­ruus­luok­ka hakuses­sa. [vir­he on jo kor­jat­tu postauksessa/OS]

  Kuten ehkä hakuses­sa on sekin, onko jokin tie tur­ha vai ei. Perin­tei­ses­ti­hän kaik­ki tiet Hel­sin­gin seu­dul­la ovat tur­hia, jos ne anta­vat vaih­toeh­don sil­le, että kier­re­te­tään ihmi­set rai­de­lii­ken­teel­lä Hel­sin­gin kes­kus­tan kaut­ta. Poi­kit­tais­lii­ken­ne, mitä se on? Muis­tan miten kovas­ti Kehä II:n län­ti­sin­tä pät­kää pidet­tiin tur­ha­na, ja huo­maan myös, miten iloi­nen olen sekä autol­la että bus­sil­la liik­kues­sa­ni, kun ei tar­vit­se enää kier­rel­lä Kokin­ky­län­tien kär­ry­pol­ku­ja, ja Fin­noon­tie­kin on hie­man rauhoittunut.

  Haka­mäen­tien nor­su­mai­suus on muu­ten aika hii­ri­mäis­tä ver­ra­tu­na rata­pi­haan, jon­ka yli se menee. Ei ole tuo­kaan tie ihan hir­veä kau­pun­ki­ku­val­li­nen tappio.

 5. Onpas iha­naa se kil­pai­lu­tusau­tuus mikä tulee, kun VR aje­taan alas. Kyl­lä­hän meil­le tai­vaan­por­tit avau­tu­vat, kun vaan saa­daan iki-iha­na ulko­mai­nen ope­raat­to­ri aja­maan junia, sitä­kään kun me suo­ma­lai­set emme osaa. Näin siis rahat valu­vat ulko­mai­sel­le fir­mal­le. Hyvä tie­tää, niin ei enää aja lähi­ju­nal­la, sil­lä minä en astu kuin val­tion junaan.

 6. …Sen on tar­koi­tus poh­jau­tua met­roon, mut­ta myös liityntäliikenteeseen…”

  Muu­al­la tuo teh­dään fik­sum­min. Lii­tyn­tä­lii­ken­ne on osoi­tus epä­on­nis­tu­nees­ta kaavoituksesta. 🙁

  Sinän­sä en oikein ymmär­rä tar­vet­ta kaa­voit­taa noi­ta kor­pia. Kehä III:n sisäl­lä riit­tää maa­ta kym­me­nik­si vuosiksi. 😉

  PS Hel­sin­ki pitää jakaa tehok­kaik­si yksi­köik­si. Jokai­ses­ta juna- ja met­roa­se­mas­ta saa toi­mi­van kau­pun­gin keskustan.

  1. Öster­sun­do­mis­sa on jo Land­bo ja Kar­husaa­ri, joi­hin on pak­ko lait­taa lii­tyn­tä­lii­ken­ne. Toi­vot­ta­vas­ti syr­jä­läm­pä­rei­tä ei tule lisää.

 7. Tai siis ehkä VR saa/osaa hin­noi­tel­la junat jär­ke­väs­ti, mut­ta ei pai­kal­lis­lii­ken­teen mat­kus­ta­jien kan­nal­ta, vaan jon­kin oman sisäi­sen opti­moin­tin­sa kannalta.

  Kul­je­tus­yrit­tä­jät kai aina­kin valit­ta­vat, että VR saa jul­ki­sen val­lan sub­ven­tioi­ta hen­ki­lö­lii­ken­tee­seen, ja käyt­tää tätä raha­mas­sia sit­ten sisäi­siin sub­ven­tioi­hin, joil­la esi­mer­kik­si aje­taan kuor­ma-auto­ja (muis­ta­nem­me Kon­gin­kan­kaan tur­ma­kuor­ma-auton: se oli VR:n tytä­ryh­tiön auto, joka ajoi maan­tei­tä pit­kin pape­ri­rul­lia juna­ra­dal­la varus­te­tul­ta Veit­si­luo­don teh­taal­ta juna­ra­dal­la varus­tet­tuun Som­pa­saa­ren sata­maan; en usko, että kyse oli­si VR:n osaa­mat­to­muu­des­ta, vaan sii­tä, että se toi­mii ase­tet­tu­jen reu­naeh­to­jen mukaisesti.)

 8. HSL-kausi alkaa keh­nos­ti mit­ta­vil­la lipun­hin­to­jen nos­toil­la, jos lausun­nol­la ole­va ehdo­tus toteu­tuu. Mik­si Hel­sin­gin liput nousi­si­vat 50% enem­män kuin seu­tu­li­put ? Tun­tui­si­ko nyt lähes vält­tä­mät­tö­mäl­tä toteut­taa myös nii­tä koko HSL-jutun perus­te­luik­si esi­tet­ty­jä pääl­lek­käis­ten pal­ve­lu­jen kar­si­mis­ta aika ras­kaal­la kädellä.

 9. No, tämän osa­si jo ennus­taa kun Hel­sin­ki vei Sipoos­ta mie­li­val­tai­ses­ti aluei­ta. Kyse on poh­jim­mil­taan sii­tä, halu­taan­ko pää­kau­pun­ki­seu­dun lähei­syy­teen yksi vai kak­si mer­kit­tä­vää luon­non­suo­je­lua­luet­ta eläin­tein reser­vaa­teik­si ja ihmis­ten vir­kis­tys­käyt­töön. Sipoon­kor­ven puh­ko­tus­ta tyn­gäs­tä ei sel­lais­ta muo­dos­tui­si. Tämän tie­tää käsi sydä­mel­lä jokai­nen vih­reä. Aina­kin tuli­si tie­tää. Eko­lo­gi­set käy­tä­vät kat­kais­tai­siin ja ihmis­ten lisään­ty­nyt toi­min­ta alu­eel­le / alu­een lähel­le kaa­vail­lun 50,000–80,000 suu­rui­sen uuden asu­tusa­lu­een myö­tä teki­si lisä­tu­ho­jaan. Meren­ran­nan Natu­ra-alu­eet jäi­si­vät eris­te­tyik­si pil­ko­tuik­si saa­rek­keik­si, kun Luon­to­lii­ton ehdo­tuk­ses­sa ne yhdis­tyi­si­vät laa­jem­paan suojelualueeseen. 

  Tähän on tosi­aan tul­tu. 1980-luvul­la tämä oli­si vie­lä saa­nut vih­rei­tä kah­liu­tu­maan työ­ko­nei­siin, nyt hii­pii epäi­lys mie­leen, että täl­le anne­taan poliit­ti­nen tuki vaik­ka yri­te­tään pitää yllä kuvaa “vai­keas­ta päätöksestä”.

  Kuin­ka pal­jon nyky­vih­reis­sä on vael­luk­sen har­ras­ta­jia? Ovat­ko Lapin erä­maat tut­tu­ja, jot­ta voi­si ymmär­tää, mitä Ete­läs­tä puut­tuu, ja mik­si tämä on niin tär­keä kysy­mys? Aina­kin Sin­ne­mä­ki oli jos­sa­kin YLE:n ajan­koh­tais­oh­jel­mas­sa muu­ta­ma vuo­si sit­ten “ensim­mäis­tä ker­taa met­säs­sä”. Hän tosi­aan väit­ti, ettei ole aiem­min ollut met­säs­sä. Ihmet­te­li nuo­tion­te­koa ja lam­men­jää­tä kuin vas­ta­syn­ty­nyt. Jokin pil­kit­ty kala tai­det­tiin käris­tää nuotiolla. 

  Jos tämän pää­tök­sen taak­se men­nään, niin puo­lue voi­si kyl­lä sen myö­tä har­ki­ta myös nimen vaihtoa.

 10. >Mik­si Hel­sin­gin liput nousi­si­vat 50%
  >enem­män kuin seutuliput ? 

  Tai, mik­si eivät nousi­si? Mik­si seu­tu­lip­pu­jen pitää olla kal­liim­pia? En ole eri­tyi­ses­ti pereh­ty­nyt mihin­kään meneil­lään ole­viin hin­nan­ko­ro­tus­kes­kus­te­lui­hin, mut­ta on vai­kea kek­siä kovin jär­ke­viä syi­tä tai myös­kään ympä­ris­töl­li­siä tms perus­te­lui­ta sil­le, että mat­ka­ni Lep­pä­vaa­ras­ta Pitä­jän­mäel­le mak­saa enem­män kuin mat­ka Pitä­jän­mäel­tä Sipoon­kor­peen, tai että se mak­saa saman ver­ran kuin mat­ka Kolm­pe­räs­tä Vuosaareen.

  Vaik­ka nykyi­nen sinän­sä höl­mön kar­kea vyö­hy­ke­jär­jes­tel­mä pidet­täi­siin­kin, niin yksi perus­te hin­to­jen nousuun nime­no­maan Hel­sin­gis­sä on kai juu­ri se, että Hel­sin­gin mat­ka­vyö­hy­ke laa­je­ni Sipoos­sa, eli samal­la lipul­la voi saa­da pidem­män mat­kan, eli mat­kus­ta­ja saa enem­män ja lii­ken­teen jär­jes­tä­jä tar­jo­aa enem­män ja sub­ven­toi enemmän.

  1. Niin kau­asn kun kun­nat ovat itse­näi­siä, jokai­nen mak­saa omat menon­sa. Hel­sin­gin sisäis­ten lip­pu­jen hin­ta riip­puu lähin­nä sii­tä, pal­jon­ko Hel­sin­ki tukee joukkoliikennettä.

 11. Jos ja kun lähi­ju­na­lii­ken­net­tä aika­naan kil­pai­lu­te­taan, ehdois­sa pitäi­si olla mah­dol­li­suus pol­ku­pyö­rän kul­jet­ta­mi­seen ilmai­sek­si myös ruuh­ka-aikoi­na. Ote­taan paras lii­tyn­tä­kul­ku­neu­vo todel­li­seen käyttöön.

 12. OS:
  >Niin kau­asn kun kun­nat ovat itsenäisiä,
  >jokai­nen mak­saa omat menonsa.

  Mut­ta on kui­ten­kin toi­si­naan tul­kin­nan­va­rais­ta, mit­kä ovat kun­nan “omia” meno­ja ja mit­kä eivät, esim. juu­ri kun­nan­ra­jat ylit­tä­vän lii­ken­teen osal­ta. Se, että asiat on aina teh­ty jol­lain taval­la, ei sen­tään tar­koi­ta, että ne oli­si aina ja ian­kaik­ki­ses­ti pak­ko teh­dä täl­lä taval­la. Muu­tok­set käy­tän­töi­hin on tie­tys­ti hyvä perus­tel­la, jos van­hat käy­tän­nöt ovat hyvin toi­mi­via, mut­ta esim. seu­tu­lii­ken­teen rahoi­tus­mal­lin voi­si hyvin kysee­na­lais­taa, kos­ka monet tun­tu­vat ajat­te­le­van, että sitä ei käy­te­tä niin pal­jon kuin pitäi­si (vaan ihmi­set aje­le­vat autoil­laan, jne).

  Alu­eel­li­sen jouk­ko­lii­ken­teen voi minus­ta oikein hyvin näh­dä asia­na, jos­sa kun­nat pitää pakot­taa yhteis­työ­hön — mikä­li ne eivät yhteis­työ­tä muu­ten suos­tu teke­mään. Tämän­tyyp­pi­sel­lä argu­men­taa­tiol­la on saa­tu alul­le Län­si­met­ro, vaik­ka espoo­lai­set eivät sitä hir­veäs­ti ole kat­so­neet tar­vit­se­van­sa. Län­si­met­ron vas­tus­ta­mi­ses­sa on sen­tään jär­ken­sä, kun ottaa huo­mioon inves­toin­ti- ja käyt­tö­kus­tan­nuk­set suh­tees­sa nykyi­seen var­sin toi­mi­vaan bus­si­rat­kai­suun, ja ennen kaik­kea voi­mak­kaan alu­eel­li­sen raken­ta­mi­sen vai­ku­tuk­set lähiym­pä­ris­töön. Jouk­ko­lii­ken­teen tarif­fien uudis­ta­mi­sen vas­tus­ta­mi­ses­sa en näe täl­lai­sia perus­tel­tu­ja syitä.

  Mik­si siis pitäi­si vaa­tia, että kun­tien sisäl­lä pitää pääs­tä liik­ku­maan oleel­li­ses­ti hal­vem­mal­la kuin kun­nan­ra­jan yli? Mik­sei voi­tai­si käyt­tää toi­mi­via useam­man vyö­hyk­keen tai kilo­met­ri­poh­jai­sen las­ku­tuk­sen jär­jes­tel­miä, joi­ta käy­te­tään muu­al­la maa­il­mas­sa? Kun­ta­ra­jo­jen pitäi­si olla tuol­lai­sel­le sys­tee­mil­le ihan läpinäkyviä.

 13. a_l:
  >ehdois­sa pitäi­si olla mah­dol­li­suus polkupyörän
  >kul­jet­ta­mi­seen ilmai­sek­si myös ruuhka-aikoina. 

  Tämä on ymmär­ret­tä­vä kan­nan­ot­to ideo­lo­gi­se­na sta­te­ment­ti­na, mut­ta jos mie­tin ruuh­ka-ajan jul­ki­sis­sa väli­neis­sä kul­ke­mis­ta, aja­tus on aika outo. Ymmär­rän eri­tyis­ryh­mien tar­pei­den otta­mi­sen huo­mioon kus­tan­nuk­sis­ta suu­rem­min piit­taa­mat­ta (esim. pyö­rä­tuo­lit tai las­ten­vau­nut), mut­ta fil­la­ris­min edis­tä­mi­nen mui­den junal­la kul­ki­joi­den kus­tan­nuk­sel­la toden­nä­köi­ses­ti tar­koit­tai­si vain sitä, että ne, jot­ka eivä kul­je­ta fil­la­rei­taan junis­sa, koke­vat saa­van­sa entis­tä huo­nom­paa pal­ve­lua ja mah­dol­li­ses­ti siir­ty­vät aja­maan omal­la autolla.

 14. @Pekka Tai­pa­le

  Fil­la­ris­mi” ideo­lo­gia­na on minul­le tun­te­ma­ton käsi­te ja ehdo­tuk­se­ni oli­kin todel­li­nen eikä mikään statement.

  Olen var­ma että pyö­rien otta­mi­nen junaan lisäi­si jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jä­mää­riä, olet­taen tie­tys­ti että juniin oli­si varat­tu myös pyö­ril­le sopi­vaa tilaa.

  Met­ros­sa­han tämä onkin jo mah­dol­lis­ta, enkä ole kuul­lut kenen­kään siir­ty­neen hen­ki­lö­au­ton käyt­tä­jäk­si met­rol­la liik­ku­vien pyö­räi­li­jöi­den vuoksi.

 15. a_l: Ihan kiusan­te­ko­ha­lu­aan­ko VR on kiel­tä­nyt pol­ku­pyö­rien kul­jet­ta­mi­sen? Enpä usko. Kyl­lä sii­hen on ihan hyvä syy. Itse pys­tyn sen kek­si­mään, kun astun ruuh­ka­ju­nan täy­teen etei­seen (jon­ka taka­na on jota­kuin­kin yhtä täy­si istu­mao­sas­to jos­sa ihmi­siä sei­soo käytävällä).

 16. Ruuh­ka­ju­na on eri asia kuin ruuh­ka-aika­na kul­ke­va juna. Ruuh­ka­suun­taa vas­taan junat ovat puo­li­tyh­jiä, mik­si niis­sä­kin on pyö­rien kul­je­tus kiel­let­ty. Ei ole iso vai­va mer­ki­tä aika­tau­lui­hin ja lai­tu­ri­näyt­töi­hin erik­seen junat, jois­sa pyö­riä ei saa kul­jet­taa. Se onnis­tuu mm. Saksassakin.

 17. Suo­men nykyi­sel­lä juna­ka­lus­tol­la pyö­rien kul­je­tuk­sen ilmai­suu­des­ta oli­si var­maan­kin hait­taa muil­le mat­kus­ta­jil­le (sen ver­ran vähän pyö­rä­paik­ko­ja niis­sä on). Sak­sas­sa olen monien paik­ka­kun­tien pai­kal­lis­ju­nis­sa näh­nyt omat vau­nu­nun­sa (1 tai 2 per juna) pyö­rien ja mui­den suur­ten kan­ta­mus­ten kans­sa liik­ku­vil­le, joten eikö­hän noi­ta meil­le­kin halut­taes­sa saataisi.

 18. Pent­ti­lä aamun Hesa­ris­sa sit­ten sanoo sen saman että Kehä II ei täl­lä hin­ta­ta­sol­la toteu­du, mikä on itses­tään sel­vää. Sitä minä en vaan ymmär­rä mik­si tämä pitää kopla­ta Itä­met­roon, muu­ta yhteis­tä niil­lä ei ole kuin hin­ta­lap­pu ja se että kum­pi­kin on pai­kal­lis­lii­ken­ne­hank­kei­ta. Val­tion ei sik­si pitäi­si tuol­lai­siin hank­kei­siin sekaan­tua lain­kaan, eikö­hän tääl­lä tie­de­tä ihan itse mitä kan­nat­taa teh­dä, sem­min­kin kun se kan­nat­ta­vuus on käy­tän­nös­sä kiin­ni kaa­voi­tuk­ses­ta joka taas on kun­nan monopoli.

  Mut­ta kun Suo­mes­sa nyt vaan on sel­lai­nen jär­jes­tel­mä että val­tio mak­saa kai­ken maa­il­man kär­ry­pol­ku­ja­kin, niin sivis­ty­nyt rat­kai­su oli­si että val­tiol­ta tulee vaan könt­tä­nä tili­siir­to ker­ran vuo­des­sa Hel­sin­gil­le ja muil­le seu­dun kau­pun­geil­le. Jos (L)VM pel­kää että tämä joh­taa tuh­lai­luun ja tar­peet­to­miin hank­kei­siin niin asia on nime­no­maan päin­vas­toin: ihan jär­ke­viä­kin hank­kei­ta on enem­män kuin pys­ty­tään rahoit­ta­maan ja val­tion osuu­det sot­kee nii­den ver­tai­lun, eli huo­nom­pia hank­kei­ta teh­dään parem­pien sijaan ihan vaan sik­si että niis­sä val­tion osuus on suurempi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.