Huumeissa pahinta on rikollisuus

Kir­joi­tus on jul­kais­tu kolum­ni­na Suo­men Kuva­leh­des­sä. Blo­gin sään­nöl­li­sil­le luki­joil­le sen aja­tuk­set saat­ta­vat olla tuttuja.

Muu­ta­ma vuo­si sit­ten Espan­jas­sa nuo­ri mies tem­pai­si sil­mä­la­sit pääs­tä­ni ja lupa­si ne takai­sin 50 euron hin­nas­ta. Ohi­kul­ki­jat neu­voi­vat mak­sa­maan. Rahat saa­tu­aan sivis­ty­neen oloi­nen mies pahoit­te­li teko­aan ja sanoi, ettei hänel­lä ole muu­ta mahdollisuutta.

Olin huu­me­ra­han alku­läh­teil­lä. Saman­lai­sia pik­ku­pu­ro­ja syn­nyt­tä­vät ullak­ko­mur­rot, pol­ku­pyö­rä­var­kau­det, elä­ke­läi­säi­tin­sä tilit puhdista­vat aika­mies­po­jat, väki­val­tai­set pank­ki­ryös­töt ja perin­tö­ra­han­sa huu­mei­siin haas­kaa­vat käyttä­jät. Mil­joo­nis­ta pik­ku­pu­rois­ta syn­tyy val­ta­va vir­ta, joka mur­taa tiel­tään kaik­ki padot.

Huu­me­kau­pan syn­nyt­tä­mät voi­tot liik­ku­vat sadois­sa mil­jar­deis­sa eurois­sa. Nii­tä ei haas­ka­ta vain ylel­li­seen elä­mään.  Niil­lä oste­taan yri­tyk­siä, polii­tik­ko­ja, tuo­ma­rei­ta ja kaik­kea mitä rahal­la saa. Tämän rin­nal­la Arto Meri­sa­lo jakoi polii­ti­koil­le pen­no­sia. Tali­ban sotii huu­me­ra­hoil­la. Mer­kit­tä­vä osa maa­il­man talous­e­lä­mäs­tä on jou­tu­mas­sa rikol­lis­ten hal­tuun. Mek­si­kon val­tion pelä­tään sor­tu­van huu­me­ma­fian käsiin.

Pahin asia huu­meis­sa onkin nii­hin liit­ty­vä rikol­li­suus. Olem­me­han pal­jon huo­les­tu­neem­pia huu­meis­ta kuin nuor­ten imp­paa­mi­ses­ta. Tin­ne­rin hais­te­li­ja pilaa aivon­sa, mut­ta ei rahoi­ta sitä ryöstöillä.

Yhdys­val­tain pre­si­dent­ti Nixon julis­ti huu­mei­den vas­tai­sen sodan tar­koi­tuk­se­naan nujer­taa huu­me­kaup­pa. Nel­jäs­sä­kym­me­nes­sä vuo­des­sa rahaa on pala­nut tuhat mil­jar­dia dol­la­ria, mut­ta huu­mei­den käyt­tö ei ole vähen­ty­nyt. Kun yhtä huu­me­kar­tel­lia on onnis­tut­tu hei­ken­tä­mään, muut ovat kiit­tä­neet ja val­lan­neet sen mark­ki­nat. Huu­me­kau­pan jät­ti­mäi­set voi­tot syn­nyt­tä­vät voi­man, jota ei voi voit­taa. USA:ssa monet nuo­ri­son ido­leis­ta käyt­tä­vät avoi­mes­ti huumeita.

Huu­me­kaup­pi­aat kiit­tä­vät huu­mei­den vas­tais­ta sotaa täh­ti­tie­teel­li­sis­tä voi­tois­taan, sil­lä hin­to­ja se on nos­ta­nut. Tämä on saat­ta­nut jopa lisä­tä kysyn­tää, sil­lä val­tai­sat voi­tot hou­kut­te­le­vat aggres­sii­vi­seen mark­ki­noin­tiin. Vaik­ka tin­ne­riä ja huu­me­sie­niä on Suo­mes­sa vapaas­ti saa­ta­vil­la, niis­tä ei ole tul­lut mää­rään­sä suu­rem­paa ongel­maa. Niil­lä ei voi ansai­ta rahaa.

Mek­si­kon huu­me­so­das­sa on nel­jän vuo­den aika­na kuol­lut 26 000 hen­keä, pää­osin huu­me­kar­tel­lien kes­ki­näi­sis­sä tais­te­luis­sa. Huu­me­ri­kol­li­set eli­mi­noi­vat toi­si­aan pal­jon polii­sia tehok­kaam­min. Sil­ti huu­me­kaup­pa kukoistaa.

Voi­ko pahem­min epäonnistua?

Stra­te­gi­aa huu­mei­ta vas­taan pitäi­si miet­tiä koko­naan uudes­taan, mut­ta näin latau­tu­nees­ta aihees­ta on vai­kea kes­kus­tel­la. Monel­le on tär­keä­tä, että toi­met näyt­tä­vät huu­me­vas­tai­sil­ta, vaik­ka ne eivät tehoai­si lain­kaan. Jos emme pys­ty lopet­ta­maan huu­mei­den käyt­töä, yri­te­tään suit­sia edes rikollisuutta.

Brit­ti­läi­nen talous­leh­ti The Eco­no­mist on tois­tu­vas­ti esit­tä­nyt huu­mei­den lail­lis­ta­mis­ta ja nii­den kau­pan otta­mis­ta yhteis­kun­nan val­von­taan ja vero­tet­ta­vak­si. Huu­mei­den käyt­tö jat­kui­si, mut­ta kun rikol­li­suus asian ympä­ril­lä katoai­si, ongel­ma las­ki­si tin­ne­rin hais­te­lun tasolle.

On hät­käh­dyt­tä­vä aja­tus, että Alkos­ta myy­täi­siin heroii­nia kokei­lun­ha­lui­sel­le nuo­rel­le paril­le. Ennen kuin antau­du­taan ehdoit­ta, mie­ti­tään kompromissia.

Huu­me­kouk­kuun jou­tu­nei­ta ei pidä jät­tää huu­me­kaup­piai­den armoil­le, kuten se ryös­tä­jä­ni oli jätet­ty. Huu­meen orjuut­ta­ma on kul­ta­kai­vos huu­me­kaup­piail­le. Monet heis­tä pan­naan rahoit­ta­maan oma käyt­tön­sä huu­mei­den myynnillä.

Suo­mes­sa val­tio jakoi sodan jäl­keen heroii­nia kouk­kuun jää­neil­le soti­lail­le. Heroii­nia he oli­vat saa­neet muun muas­sa armei­jan yskänlääkkeestä.

Nykyi­sin monis­sa mais­sa anne­taan heroii­ni­riip­pu­vai­sil­le heroii­nin kor­vaa­ja­na vaa­rat­to­mam­paa huu­met­ta, joka pois­taa vie­roi­tusoi­reet, mut­ta ei tuo­ta eufo­ri­aa. Eni­ten käy­te­tään tur­va­he­roii­nik­si­kin mai­nit­tua bupre­nor­fii­nia. Sitä oikein käyt­tä­mäl­lä voi huume­riippu­vuu­den kans­sa elää suh­teel­li­sen nor­maa­lia elä­mää. Moni nuo­re­na höl­möil­lyt kiit­tää sitä elämän­sä pelastamisesta.

Rans­kas­sa bupre­nor­fii­nia saa lähes vapaas­ti aptee­keis­ta. Siel­tä sitä vir­taa Suo­meen katu­kaup­paan. Sitä kaup­paa­vat pik­ku­ri­kol­li­set, heroii­nia ammat­ti­ri­kol­li­set. On ikä­vää, että moni aloit­taa huu­mei­den käy­tön pubre­nor­fii­nil­la, mut­ta toi­saal­ta aine on syr­jäyt­tä­nyt vaa­ral­li­sem­man heroii­nin katukaupas­sa ja sääs­tä­nyt sato­ja ihmis­hen­kiä. Tosin seka­käyt­tä­jä voi tap­paa itsen­sä myös buprenorfiinilla.

Kor­vaus­hoi­don yleis­ty­mi­nen on syö­nyt heroii­ni­kaup­piai­den voit­to­ja. Suomes­sa pahin ongel­ma­huu­me on amfe­ta­mii­ni ja Yhdys­val­lois­sa kokaii­ni. Niil­le ei ole kor­vaa­vaa tur­va­huu­met­ta. Pitäi­si­kö nar­ko­maa­neil­le jakaa kokaii­nia ja amfetamiinia?

Jois­sa­kin Ete­lä-Ame­ri­kan mais­sa anne­taan kokaii­ni­riip­pu­vai­sil­le sii­rap­piin imeytet­tyä kokaii­nia, jota ei voi pii­kit­tää eikä nuuskata.

Kun olin kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri, eräs huu­me­riip­pu­vai­sia AIDS-poti­lai­ta hoi­ta­va lai­tos pyy­si minul­ta lupaa jakaa amfe­ta­mii­nia kuo­le­maa odot­ta­vil­le poti­lail­leen, ettei­vät nämä pii­kit­täi­si itse­ään puis­tois­sa ja levit­täi­si tau­ti­aan. Oli­sin suos­tu­nut, mut­ta val­tuu­te­ni eivät riittäneet.

Voi olla, että kor­vaus­hoi­to jät­tää huume­koukkuun joi­tain sel­lai­sia, jot­ka voi­si­vat vie­lä pala­ta päih­teet­tö­mään elä­mään. Huumepolitiik­assa ei voi kui­ten­kaan kat­soa vain käyt­tä­jien etua. Kyse on yhteis­kun­nan turvallisuu­desta ja huu­me­ri­kol­li­suu­den nujertamisesta.

Barce­lo­nan kes­kus­ta oli 1990-luvun alus­sa iltai­sin autio. Turis­tit pel­kä­si­vät ryös­tö­ai­keis­sa liik­ku­via nar­ko­maa­ne­ja. Nyt Ramblal­la on turiste­ja ruuh­kak­si asti. Huu­me­vä­ki sii­vot­tiin pois laa­ja­mit­tai­sel­la kor­vaus­hoi­to-ohjel­mal­la. Sen ter­veys­hyö­dys­tä voi­daan kes­kus­tel­la, mut­ta kaduis­ta tuli turvallisia.

Kor­vaus­hoi­dol­la vie­dään huu­me­kaup­piail­ta var­mim­mat asiak­kaat, mut­ta lähes­kään kaik­kia tulo­ja. Suu­rin osa raha­vir­rois­ta tulee viih­de­käyt­tä­jil­tä, joil­la asia on aina­kin vie­lä kontrollissa.

Kokaii­nin koh­dal­la The Eco­no­mist-leh­den ehdo­tus huu­mei­den myy­mi­ses­tä val­tion mono­po­li­na ei saa kan­na­tus­ta, mut­ta mones­sa maas­sa kes­kus­tel­laan kan­na­bik­sen laillistamisesta.

Kan­na­bis on kiis­tat­ta alko­ho­lia hai­tat­to­mam­pi päih­de. Jos oli­si mah­dol­lis­ta, kan­nat­tai­si vaih­taa alko­ho­li ja sen aiheut­ta­mat tuhan­net alko­ho­li­kuo­le­mat, per­he­vä­ki­val­ta, puu­ko­tuk­set ja lii­ken­neon­net­to­muu­det kan­na­bik­seen, mut­ta se ei ole mah­dol­lis­ta. Kan­na­bis toi­si muka­naan uuden­lai­sia hait­to­ja. Sal­li­mal­la kan­na­bik­sen sai­sim­me molem­pien haitat.

Jos asia oli­si Suo­men käsis­sä, kan­na­bis­ta ei kan­nat­tai­si vapaut­taa, mut­ta jos muut maat vapaut­ta­vat kan­na­bik­sen, meil­le ei jää vaihtoehtoja.

Kali­for­nia äänes­tää kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­ses­ta mar­ras­kuus­sa. Kan­nat­ta­jien motii­vit vaih­te­le­vat halus­ta pääs­tä käyt­tä­mään itse, pyr­ki­myk­seen tor­jua rikol­li­suut­ta ja saa­da vero­tu­lo­ja. Vapaut­ta­mi­nen joh­taa mielipidetiedusteluissa.

PS.

En ole kos­kaan käyt­tä­nyt mui­ta päih­tei­tä kuin alko­ho­lia ja kofeiinia.

95 vastausta artikkeliin “Huumeissa pahinta on rikollisuus”

 1. Aja­tuk­sia avar­ta­va ja kysy­myk­siä­kin herät­tä­vä kolumni.

  Ensin­nä­kin miten kan­na­bis ver­tau­tuu alko­ho­liin? Mie­les­tä­ni mel­ko huo­nos­ti, kos­ka kan­na­bik­sen ker­ta­käy­tön vaa­rat on todet­tu tut­ki­muk­sis­sa käsit­tääk­se­ni pal­jon suu­rem­mik­si kuin alkoholin.

  Ovat­ko ihmi­set ja eten­kin nuo­ret ihmi­set niin val­veu­tu­nei­ta, että vapau­den aika voi­si koit­taa myös huu­meis­sa. Ovat­ko huu­me­so­dan hai­tat oikeas­ti sen hyö­ty­jä suuremmat?

 2. Minul­le on yhä mys­tee­ri tämä Osmon tapa jao­tel­la huu­mei­ta, täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa tuli mukaan taas yksi jako, huu­meet vs. päih­teet. Tek­sis­tä pää­tel­len Osmon jaot­te­lu on seuraava:

  Huu­meet: huu­me­sie­net, heroii­ni, pubre­nor­fii­ni, amfe­ta­mii­ni, kokaiini

  Päih­teet: kan­na­bis, alko­ho­lia, kofeiinia

  Teks­tis­tä on vai­kea hah­mot­taa kum­paan luok­kaan tuo tinneri/imppaus kuu­luu. Niko­tii­nia teks­tis­sä ei täl­lä­ker­taa esiintynyt.

  Aikoi­naan yle tee­mal­ta tuli lää­kä­ri­seu­ra duo­deci­min kes­kus­te­lusar­ja jos­sa yksi jak­so käsit­te­li huu­mei­ta. Prof­fat eivät huu­mei­ta kei­no­te­koi­siin luok­kiin jao­tel­leet kos­ka sii­hen ei löy­dy lää­ke­tie­teel­li­siä perus­tei­ta. Huu­meet vain pis­tet­tiin jär­jes­tyk­seen eri­lais­ten vaa­ral­lis­ten omi­nai­suuk­sien­sa mukaan kuten addik­tio­po­ten­ti­aa­li, vie­roi­tusoi­teet, päih­ty­mys jne. Kaik­ki tie­tä­ne­vät että alko­ho­li on noi­den kri­tee­rien valos­sa kes­ki­vah­va tai vähän kes­ki­ver­toa vah­vem­pi huume.

  Huume/päihde yms. jaot ovat yllä­tys-yllä­tys, polii­tik­ko­jen kek­sin­töä. Ja tot­ta­kai polii­ti­koil­la on kova tar­ve kut­sua itse käyt­tä­mi­ään huu­mei­ta esim. päih­teik­si, kuu­los­taa­han se paremmalta.

  No minä voin näyt­tää esi­merk­kiä: olen käyt­tä­nyt alko­ho­li-huu­met­ta. Kas noin, ei se niin vai­ke­aa ole.

  1. Jaot­te­lu huu­mei­siin ja mui­hin päih­tei­siin on puh­taas­ti juri­di­nen. Lai­ton päih­de = huu­me. Tai siis tar­kem­min, kuum,eeksi minis­te­riön ase­tuk­sel­la luo­ki­tel­tu on huu­me. Mitään klii­nis­tä perus­te­lua tähän ei ole. Vuo­teen 1932 alko­ho­li oli huume.

 3. Kiin­nit­täi­sin huo­mio­ta myös nykyi­sen kal­tai­sen huu­me­va­lis­tuk­sen hait­ta­vai­ku­tuk­siin. Mm. Irti Huu­meis­ta Ry:n tapa ‘valis­taa’ nuo­ria aiheut­taa mie­les­tä­ni lähin­nä lisää ongel­mia. Mik­si he anta­vat ymmär­tää että kan­na­bis joh­taa auto­maat­ti­ses­ti toi­siin huu­mei­siin? Mie­les­tä­ni tämä kysy­mys on rei­lu, ei louk­kaa­va. Tie­tys­ti, jos kai­ki päih­teet pan­naan samaan kar­si­naan, ja anne­taan täl­lais­ta vää­ris­tel­tyä tie­toa niit­ten vai­ku­tuk­sis­ta ja hai­tois­ta, voi “oman kokei­lun” muas­saan tuo­mat koke­muk­set kysee­na­lais­taa KAIKEN huu­me­va­lis­tuk­sen, joka eit­tä­mät­tä joh­taa myös mui­den ainei­den kokei­luun. Tajua­vat­ko he moraa­lis­ta vas­tuu­taan, kun he sekoit­ta­vat lie­vem­pien päih­tei­den hai­tat ja kovem­pien ainei­den hai­tat pane­mal­la ne samaan kate­go­ri­aan? Mie­les­tä­ni täl­lai­set Disin­for­maa­tiot ovat pahem­pi uhka nuo­rel­le, kun itse lie­vien ainei­den kokei­le­mi­set (Joka tun­tuu ole­van kas­va­val­le nor­maa­lia toimintaa).

  Kan­na­bik­sen “port­ti­teo­ria” on suu­rin syy siihen,e ttä kokeil­laan MYÖS kovem­pia ainei­ta. Täs­tä hyö­tyy eni­ten Irti Huu­meis­ta Ry:n hen­ki­lö­kun­ta, pal­kan mudos­sa (Lah­joi­tuk­sia tulee, kun van­hem­mat pel­kää­vät, disin­for­maa­tion tähden) …

  Omal­la koh­dal­la­ni asia meni juu­ri näin: Nuo­re­na saa­ma­ni huu­me­va­lis­tus oli juu­ri kuvaa­ma­ni kal­tais­ta (ja aina­kin Irti Huu­meis­ta Ry:llä on sitä edel­leen), kan­na­bis joh­taa suo­raan koviin huu­mei­siin ja katuo­jaan, mie­li­ku­vat huu­mei­den käyt­tä­jis­tä ovat vapi­se­via nis­te­ja yms. Kun sit­ten koh­ta­sin kan­na­bik­sen käyt­tä­jiä, jois­ta tosi­aan­kin jokai­nen oli täy­sin sinut itsen­sä kans­sa, ollut vuo­sia hyvis­sä päi­vä­töis­sä ja muu­ten­kin kai­kin puo­lin poik­keuk­sel­li­sen miel­lyt­tä­viä ihmi­siä, sain sen käsi­tyk­sen että koko huu­me­va­lis­tus on ollut täy­sin valheellista. 

  Näin sii­tä port­ti­teo­rias­ta tuli­kin koh­dal­la­ni tot­ta. Kos­ka kan­na­bik­sen vaa­rois­ta ker­to­mi­nen oli ampu­nut totaa­li­ses­ti yli, ajat­te­lin että sama pätee muit­ten­kin päih­tei­den koh­dal­la. Tätä seu­ra­si myö­hem­mäs­sä vai­hees­sa kuher­rus­kuu­kausi muit­ten päih­tei­den kans­sa. Tuli kokeil­tua eri­lai­set amfe­ta­mii­nit, lsd ja pal­jon mui­ta hal­lusi­no­gee­ne­ja, oikeas­taan kaik­kea mitä käsii­ni sain pait­si heroii­nia ja opi­aat­te­ja, joi­den koh­dal­la tämä vapi­se­va nis­ti katuo­jas­sa ‑valis­tus pitää­kin pit­käl­ti paik­kan­sa koke­mus­te­ni perus­teel­la. Amfe­ta­mii­nien käyt­tö joh­ti sit­ten jo pahem­piin ongel­miin, kou­lun kes­key­ty­mi­seen ja päih­de­kes­kei­seen elämään. ¨

  Muis­tan sel­väs­ti miten usko­ni meni ker­ta­ry­säyk­sel­lä ja täy­sin koko huu­me­va­lis­tuk­seen tämän valis­tuk­sen kan­na­bis­a­sen­teen takia. Muit­ten­kin päih­tei­den koh­dal­la ker­rot­tiin vain kau­hu­ko­ke­muk­sia eikä sitä miten kysei­set aineet vai­kut­ta­vat ja mik­si nii­tä käy­te­tään, min­kä­lai­nen on Tyy­pil­li­nen käyt­tä­jä. Kaik­ki tämä har­haan­joh­ta­va valis­tus on vai­kut­ta­nut suu­res­ti ongel­mal­li­seen suh­tee­see­ni päihteisiin. 

  Nyky­ään olen täy­sin kun­nos­sa, ihmis­suh­teet ja elä­mä sujuu, vaki­tui­nen työ­paik­ka on ollut jo vuo­si­kausia ja elä­mä hymyi­lee — ja pol­tan kan­na­bis­sa­vuk­keen illan päät­teek­si ennen nuk­ku­maan menoa n. joka toi­nen ilta jos mah­dol­lis­ta, vii­kon­lop­pui­sin saa­tan naut­tia puis­tos­sa moi­sen. Ilman _minkäänlaisia_ vai­keuk­sia. Ja ilman ole­mi­nen ei tuo­ta myös­kään mitään han­ka­luuk­sia. Eks­taa­sia saa­tan syö­dä ker­ran puo­les­sa vuo­des­sa, ja sii­nä­pä ne päih­teet sit­ten ovat­kin. Huma­la­kin on ihan haus­ka tila toi­si­naan, mut­ta sen seu­rauk­set ovat yleen­sä pahem­pia kuin kan­na­bik­ses­sa. Jopa arvos­tet­tu maa­il­man ter­veys­jär­jes­tö WHO on teh­nyt viral­li­sen kan­nan­o­ton asias­ta jos­sa alko­ho­li ja tupak­ka kat­so­taan hai­tal­li­sem­mak­si. Tämä­kin asia sivuu­te­taan kai­kis­sa yhteyk­sis­sä Suo­mes­sa ainakin. 

  Irti Huu­meis­ta Ry:n tuli­si ehdot­to­mas­ti kor­ja­ta lin­jaan­sa — he aiheut­ta­vat val­ta­vas­ti vahin­koa. Kysei­sen Ry:n joh­don täy­sin per­ves­si suh­de huu­mei­siin ilme­ni hyvin Ylen TV:n kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa jos­sa päih­de­tut­ki­ja Mik­ko Sala­suo yrit­ti ker­toa nyky­päi­vän huu­mei­den­käyt­tä­jän todel­li­suu­des­ta, ja Irti Huu­meis­ta Ry:n joh­to­hah­mo int­ti uppi­nis­kai­ses­ti vas­taan jokais­ta tut­ki­jan esit­tä­mää kom­ment­tia vas­taan sii­tä miten huu­me­to­del­li­suus ei tosi­aan­kaan ole Ry:n kuvai­le­man kal­tais­ta, ja että kysei­nen valis­tus voi jopa olla haitallista. 

  Oli haus­kaa viet­tää pit­kä aika Ber­lii­nis­sä, jos­sa 15g kan­na­bik­sen hal­lus­sa­pi­to on sal­lit­tu mää­rä. Monet polt­ti­vat, enkä huo­man­nut tai kuul­lut yhdes­tä­kään kan­na­bisp­sy­koo­sis­ta. Nuo­ret­kin käyt­täy­tyi­vät huo­mat­ta­vas­ti parem­min kuin kän­ni­set aikui­set ihmi­set Suo­mes­sa tai kaduil­le pis­saa­vat teinit..

 4. Hyvin muo­toil­tu ja perus­tel­tu kir­joi­tus. Kysees­sä on erit­täin vai­kea mut­ta tär­keä kysy­mys, jos­ta tuli­si kes­kus­tel­la enemmän.

  Olen jou­tu­nut muu­ta­man ker­ran Hel­sin­gis­sä asues­sa­ni myös kuvaa­ma­si kal­tai­seen tilan­tee­seen mis­sä huu­me­riip­pu­vai­set ovat yrit­tä­neet kiris­tää saman tyy­li­sil­lä kei­noil­la, mut­ta onnis­tuin aina puhu­maan tilan­teen rau­hal­li­sek­si. He oli­vat epä­toi­voi­sia vaan eivät lopul­ta väkivaltaisia.

  Mie­les­tä­ni kan­na­bik­sen osit­tai­nen dekri­mi­na­li­soin­ti oli­si kui­ten­kin jär­ke­vää; Jokai­nen koviin huu­mei­siin riip­pu­vai­nen jon­ka kans­sa pys­tyin kes­kus­te­le­maan oli ker­to­man­sa mukaan ajau­tu­nut tilan­tee­seen­sa jär­jes­täy­ty­neen rikol­li­suu­den luo­man port­ti­teo­rian kautta.

  Tun­sin myös monia jot­ka käyt­ti­vät usein kan­na­bis­ta, mut­ta eivät hyväk­sy­neet amfe­ta­mii­nia, kokaii­nia ja opi­aat­te­ja. Hei­dän kes­kuu­des­saan eli kui­ten­kin tie­tyn­lai­nen vir­ka­val­lan vas­tai­suus sel­lai­sen pelon kaut­ta, että hei­dät on hel­pom­pi poi­mia kadul­ta ns. kan­na­bis­kult­tuu­riin viit­ta­vaan pukeu­tu­mi­sen takia. Tur­ha sanoa­kaan että tuon tyyp­pi­nen ase­tel­ma ei ole hyvä ylei­sen luot­ta­muk­sen kannalta.

  Myön­nän että olen aikoi­na­ni mais­ta­nut kan­na­bis­ta ja tun­nen edel­leen sitä satun­nai­ses­ti käyt­tä­viä. Ehkä fraa­si “kan­na­bis irti huu­meis­ta” ei ole­kaan tyh­jää puhet­ta? Nykyi­ses­sä koti­kau­pun­gis­sa­kin usein sel­keäs­ti sitä polt­ta­nei­ta tulee jut­te­le­maan, mut­ta aggres­sii­vi­sia amfe­ta­mi­nis­te­jä en ole koh­dan­nut ainuttakaan.

 5. Eräs tut­ki­ja ‚jon­ka nimeä en nyt muista,kirjoitti
  Lait­to­miin maa­han­muut­ta­jiin liit­ty­väs­sä tut­ki­muk­ses­saan että Mek­si­kos­ta Yhdysvaltoihin
  saa­pu­vat tuo­vat muas­saan oman moraalinsa,johon ovat tot­tu­neet enti­ses­sä kotomaassaan.
  Monen koh­dal­la se on laittomuutta.
  Lain­suo­jan on tar­koi­tus aut­taa ihmis­tä pal­ve­le­maan esi­val­taa omak­si par­haak­seen ja esi­val­lan tar­koi­tus on pal­vel­la Jumalaa.
  Jos sel­keäs­ti hai­tal­li­set ja Lait­to­mat asiat yhteis­kun­nas­sa suo­ja­taan Lail­la , itsea­sias­sa hämär­re­tään oikean ja vahin­gol­li­sen eroa ja jäte­tään ihmi­nen itse muo­dos­ta­maan käsi­tys niistä,
  moraalista.Asiain Lail­li­suut­ta siten vain kaven­ne­taan ja ero­ja nii­den välil­lä pois­te­taan vaik­ka edes kaik­ki Vii­kon­päi­vät eivät ole samanlaisia.
  Pyhäi­sin on hyvä käy­dä Kirkossa.
  Anti­kva­ri­aat­ti saat­taa olla sul­jet­tu Maanantaisin.
  Kul­man Deli on avoin­na vain Ma-Pe.
  Jää­kiek­ko­mat­siin voi men­nä Tors­tai­sin ja Lauantaisin.
  Mihin muu­ten suun­tai­si­vat ener­gian­sa he joiden
  rahal­li­ses­ti tuot­toi­sat lait­to­muu­det Yhteis­kun­ta oli­si Laillistanut ?

 6. Ehkä voi­sit her­miit­ti ava­ta hie­man aja­tuk­sen­kul­kua­si. Mitä hyö­ty­jä huu­me­so­ta on tuot­ta­nut? Esi­mer­kik­si Meksikossa?

  En myös­kään ymmär­rä tuo­ta “ker­ta­käy­tön” ide­aa? Kuka käyt­tää alko­ho­lia ker­ran? Kai oikea ver­tai­lu oli­si alko­ho­lin ja kan­na­bik­sen pit­kä­ai­kais­käyt­tö. Mik­set kan­na­ta alko­ho­lin­vas­tais­ta sotaa — kiel­to­la­kiar­gu­ment­ti ei kel­paa, kos­ka se sopii myös huu­mei­den­vas­tai­seen sotaan (vrt. Mek­si­kos­sa kuol­lei­den mää­rään Suo­mes­sa kiel­to­lain joh­dos­ta kuolleisiin).

 7. … kan­na­bik­sen ker­ta­käy­tön vaa­rat on todet­tu tut­ki­muk­sis­sa käsit­tääk­se­ni pal­jon suu­rem­mik­si kuin alkoholin.”

  Kuul­los­taa mie­len­kiin­toi­sel­ta. Onko sinul­la läh­det­tä täl­le tie­dol­le? The Lancet ‑jul­kais­tu artik­ke­li pää­tyy toi­sen­lai­seen tulokseen.
  Can­na­bis use and risk of psyc­ho­tic or affec­ti­ve men­tal health outco­mes: a sys­te­ma­tic review 

  Howe­ver, we conclu­de that the­re is now suf­ficient evi­dence to warn young people that using can­na­bis could inc­rea­se their risk of deve­lo­ping a psyc­ho­tic ill­ness later in life.”

  Ovat­ko huu­me­so­dan hai­tat oikeas­ti sen hyö­ty­jä suuremmat?”

  Mit­kä voi­si­vat olla ne huu­me­so­dan hyö­dyt, jot­ka ovat suu­rem­pia kuin kir­joi­tuk­ses­sa mai­ni­tut haitat(korruptiosta ja väki­val­las­ta, silmälasivarkauksiin)?

 8. Outo att­ri­buut­ti tämä “sivis­ty­nyt” ryös­tä­jäs­tä, joka bru­taa­lis­ti riis­tää vam­maan tar­koi­te­tun apu­vä­li­neen kes­kel­lä katua hal­ti­jal­taan. Joku voi olla ilman sil­mä­la­se­jaan aivan toimintakyvytön. 

  Mitä­hän nämä ohi­kul­ki­jat oli­vat, jot­ka jää­vät sii­hen töl­lis­te­le­mään ja jaka­maan ohjei­taan ava­ta kuk­ka­ron­nyö­rit — rikos­to­ve­rei­ta? Oli­si­vat näp­päil­leet mie­luum­min heti polii­sil­le tai kehot­ta­neet huu­ta­maan apua, min­kä keuh­kois­ta läh­tee ja teh­neet niin itsekin. 

  Ei oli­si pitä­nyt mak­saa, jos ei ollut mitään väli­tön­tä väki­val­lan uhkaa. Nyt tuit avo­kä­ti­ses­ti eri­tyi­sen vas­ten­mie­lis­tä rikol­li­suut­ta. Eri­tyi­sen vas­ten­mie­lis­tä sik­si, että pidän satun­nai­siin kadul­la­kä­ve­li­jöi­hin koh­dis­tu­vaa väki­val­taa pahem­pa­na asia­na kuin vaik­ka­pa kau­pas­ta varas­ta­mis­ta. Onnis­tu­neen kei­kan jäl­keen tulee var­mas­ti toi­nen­kin, kol­mas jne. 

  Osmo, olen pet­ty­nyt… et ole enää sankarini 🙁

 9. Hyvä jut­tu ja tär­keä kysymys.
  Yksi vir­he: huu­me­so­das­ta huo­li­mat­ta USAs­sa huu­mei­den saa­ta­vuus on laa­jen­tu­nut ja hin­ta­ta­so laskenut.
  Mie­les­tä­ni ei ole sel­vää, onko juu­ri kan­na­bis se huu­me, jon­ka voi­si lail­lis­taa, mah­dol­li­ses­ti jokin uusi design-huu­me voi­si olla turvallisempi.

 10. Jaot­te­lu huu­mei­siin ja mui­hin päih­tei­siin on puh­taas­ti juri­di­nen. Lai­ton päih­de = huume.”

  Monis­sa muis­sa kie­lis­sä, klii­ni­nen sana, “Huu­me” tar­koit­taa myös lail­lis­ta lää­ket­tä; onhan ihmi­nen psy­ko-fyy­sis-bio­lo­gi­nen kokonaisuus.

 11. Erin­omai­nen kir­joi­tus, mut­ta yksit­täi­nen lause jäi hie­man kai­ve­le­maan: “Kan­na­bis toi­si muka­naan uuden­lai­sia haittoja.”

  Kan­na­bik­sen hai­tat ovat jo tääl­lä. Ei kai kukaan täy­si­jär­ki­nen edes het­keä­kään ajat­te­li­si kan­na­bik­sen käy­tön sal­li­mis­ta, jos sitä ei käy­tet­täi­si jo nyt. Lai­ton ja val­vo­ma­ton jake­lu­tie aiheut­taa lisäk­si ihan uusia hait­to­ja, kuten jat­ke­ai­nei­den käyt­tä­mis­tä. Kyl­lä, kuk­kaa voi jat­kaa ja on jat­ket­tu­kin mm. soke­ril­la, mut­ta myös hius­la­kal­la ja lasinsiruilla.

  Vai onko taus­tal­la pel­ko sii­tä, että jos kan­na­bis­ta sai­si ostet­tua yhtä vapaas­ti kuin esi­mer­kik­si vah­vaa alko­ho­lia, sen käyt­tö lisään­tyi­si mer­kit­tä­väs­ti? Näin ei ole käy­nyt niis­sä useis­sa muis­sa mais­sa, jois­sa kan­na­bis on vähin­tään de fac­to sal­lit­tua. Ei edes Alan­ko­mais­sa, jos­sa jake­lu on jär­jes­tet­ty siten, että kuka tahan­sa täy­si-ikäi­nen voi halu­tes­saan hank­kia kan­na­bis­ta. Suo­men kau­nii­seen kult­tuu­riin toki kuu­lee vii­nan vetä­mi­nen niin että taju läh­tee, mut­ta kan­na­bis­ta käyt­tä­vä­nä voin vakuut­taa, ettei kysees­sä ole sel­lai­nen aine, joka tyy­dyt­täi­si suo­ma­lai­sen per­jan­tai­pul­lo­tar­peen, tai edes täy­den­täi­si sitä.

  Her­miit­ti: Kan­na­bik­sen ker­ta­käy­tön ris­ki­nä päih­ty­nee­nä toi­lai­lun lisäk­si on lähin­nä veren­pai­neen ale­ne­mi­nen, ja sekin on ris­ki vain niil­le, joil­la on val­miik­si lii­an alhai­nen veren­pai­ne. Alko­ho­lin ker­ta­käy­töl­lä ris­kei­nä ovat tajut­to­muus, hen­gi­tys­la­ma, aivo­jen vahin­goit­tu­mi­nen ja tie­ten­kin myr­ky­tys­kuo­le­ma. Pit­kään jat­ku­neen kan­na­bik­sen käy­tön aiheut­tat lisä­hai­tat tule­vat lähin­nä polt­ta­mi­ses­ta, joten annos­te­lu kan­nat­taa­kin suo­rit­taa joko höy­rys­tä­mäl­lä tai syö­mäl­lä. Joil­le­kin toki aiheu­tuu riip­pu­vuuson­gel­mia, mut­ta kan­na­bik­seen kehi­tet­ty riip­pu­vuus on psy­ko­lo­gis­ta; samaan tapaan voi kehit­tää itsel­leen riip­pu­vuu­den vaik­ka blo­gei­hin kom­men­toin­tiin. Alko­ho­lin pit­kä­ai­kai­sen käy­tön hait­to­ja on lii­kaa tähän listattavaksi.

 12. Kali­for­nian äänes­tys tulee läpi­men­nes­sään muut­ta­maan pal­jon. Kali­for­nia voit­taa ja Brit­ti­läi­nen kolum­bia hävi­ää. Ja hävi­ää paljon.

  Toden­nä­köi­ses­ti tämä tulee muut­ta­maan pal­jon. Kana­das­sa on perus­tel­tu lait­to­muut­ta lähin­nä sil­lä, että Yhdys­val­lat ei anna lail­lis­taa. Vas­taa­vaa on kuu­lu­nut myös Yhdys­val­to­jen ete­lä­puo­lel­ta, vaik­ka siel­lä kan­na­bis ei ole lähel­le­kään sii­nä ase­mas­sa, että sen lail­lis­ta­mi­sel­la oli­si suu­rem­paa merkitystä. 

  Monet maat vas­tus­ti­vat kiel­toa aikoi­naan ja toden­nä­köi­ses­ti samat maat lail­lis­ta­vat yleis­si­to­vuu­den kaaduttua. 

  Euroo­pas­ta saa­daan ken­ties pois­tet­tua kan­na­bik­sen koh­dal­la ole­va “back­door” ongelma.

 13. Kan­san­kie­les­sä huu­meil­la tar­koi­te­taan mil­loin mitä­kin ainet­ta, jota käy­te­tään päihtymistarkoitukseen.

  Huu­mausai­ne on sel­keä ter­mi, joka kat­taa lais­sa huu­mausai­neik­si mää­ri­tel­lyt tuot­teet. Näin ollet kan­na­bis on huu­mausai­ne, impat­ta­vat yms taas mene­vät myrkkyihin.

  Päih­teik­si las­ke­taan sit­ten taas kaik­ki päih­dyt­tä­vät aineet, niin lait­to­mat kuin laillisetkin.

  Tämä ter­mi­no­lo­gia on jos­kus aika­moi­nen viidakko 😀

  http://latelehikoinen.wordpress.com/

 14. Sal­li­mal­la kan­na­bik­sen sai­sim­me [sekä alko­ho­lin että kan­na­bik­sen] haitat.”

  Kuten kir­joi­tuk­ses­sa­si aikai­sem­min tote­sit, kiel­to­la­ki ei ole pois­ta­nut käyt­töä. Lisäk­si tie­däm­me, että lai­lis­ta­mi­nen ei lisää mer­kit­tä­väs­tä käyt­töä. Siis­pä kysyn­kin: Mit­kä kan­na­bik­sen hai­tat me sai­sim­me, joi­ta meil­lä ei jo nyky­ään ole?

  Voi olla, että kor­vaus­hoi­to jät­tää huu­me kouk­kuun joi­tain sel­lai­sia, jot­ka voi­si­vat vie­lä pala­ta päih­teet­tö­mään elä­mään. Huu­me­po­li­tii­kas­sa ei voi kui­ten­kaan kat­soa vain käyt­tä­jien etua. Kyse on yhteis­kun­nan turvallisuu­desta ja huu­me­ri­kol­li­suu­den nujertamisesta.”

  Mitäs miel­tä Osmo olet, voi­sit­ko edes har­ki­ta huu­meit­ten lail­lis­ta­mis­ta sil­lä perus­teel­la, että ihmi­sil­lä on oikeus pila­ta oma elä­män­sä? Että nämä sinun mää­rit­te­le­mät “edut” eivät kiin­nos­ta hei­tä pät­kää­kään ja he halua­vat teh­dä itse omat valintansa?

 15. Hyvä, Osmo, jäl­leen ker­ran. En voi­si olla kans­sa­si enem­pää samaa mieltä.
  Omat sil­mä­ni avau­tui­vat pari­kym­men­tä vuot­ta sit­ten len­täes­sä­ni Los Ange­le­sis­ta yötä myö­ten New Yor­kiin. Vie­rel­lä­ni istu­va her­ras­mies luki sano­ma­leh­des­tä jotain huu­me­ri­ko­suu­tis­ta, ja täs­tä meil­le sukeu­tui kes­kus­te­lu. Hän työs­ken­te­li FBIs­sa ja tut­ki huu­me­ta­lout­ta USAssa.
  Huu­me­kau­pas­sa liik­kui sil­loin katu­ta­sol­la kym­me­niä mil­jar­de­ja dol­la­rei­ta vuo­sit­tain. Lähes kaik­ki tämä raha on pes­tä­vä, jot­ta val­tao­sa juok­se­vis­ta kus­tan­nuk­sis­ta voi­tai­siin mak­saa ja voi­tot tulout­taa. Tähän tar­vi­taan USAn auto­teol­li­suut­ta suu­rem­pi lii­ke­toim­min­ta­ver­kos­to, joka työl­lis­tää kym­me­niä­tu­han­sia ihmi­siä, jois­ta useim­mil­la ei ole aavis­tus­ta­kaan sii­tä, min­kä­lais­ta lii­ke­toi­min­taa hei­dän päi­vit­täi­nen uuras­tuk­sen­sa toi­mis­tois­sa, anti­kva­ri­aa­teis­sa, tai­de­gal­le­riois­sa, ravin­to­lois­sa, raken­nus- ja kiin­teis­töyh­tiöis­sä, kan­sa­lais­jär­jes­töis­sä, lob­baus­fir­mois­sa, yms. todel­li­suu­des­sa pal­ve­lee. Tämä on tie­ten­kin vain yksi osa huu­me­ri­kol­li­suut­ta. Se toi­nen osa, katu­ri­kol­li­suus näi­den mil­jar­dien kokoa­mi­sek­si, tun­ne­taan pal­jon parem­min. Kol­man­nen osan muo­dos­ta­vat veri­set sodat Kolum­bias­sa, Afga­nis­ta­nis­sa, Mek­si­kos­sa ym.

 16. Toni kir­joit­ti:
  “Ehkä voi­sit her­miit­ti ava­ta hie­man aja­tuk­sen­kul­kua­si. Mitä hyö­ty­jä huu­me­so­ta on tuot­ta­nut? Esi­mer­kik­si Meksikossa?

  En myös­kään ymmär­rä tuo­ta “ker­ta­käy­tön” ide­aa? Kuka käyt­tää alko­ho­lia ker­ran? Kai oikea ver­tai­lu oli­si alko­ho­lin ja kan­na­bik­sen pit­kä­ai­kais­käyt­tö. Mik­set kan­na­ta alko­ho­lin­vas­tais­ta sotaa – kiel­to­la­kiar­gu­ment­ti ei kel­paa, kos­ka se sopii myös huu­mei­den­vas­tai­seen sotaan (vrt. Mek­si­kos­sa kuol­lei­den mää­rään Suo­mes­sa kiel­to­lain joh­dos­ta kuolleisiin).”

  Huu­me­so­taa tar­kas­te­lin lähin­nä Suo­men sisäi­se­nä asia­na, kos­ka emme ehkä tääl­tä käsin voi muut­taa lain­sää­dän­töä koko maa­il­mas­sa, mut­ta kuten itse Osmon kolum­nis­sa­kin sai käsi­tyk­sen, niin Suo­men on uita­va samas­sa suun­nas­sa mui­den län­si­mai­den kans­sa ilman muuta. 

  Myös Soi­nin­vaa­ran huu­me­so­ta-aset­te­lu on mie­len­kiin­toi­nen, sikä­li kun huu­me­so­dan kiel­tei­set seu­rauk­set ovat glo­baa­lis­ti sel­keäs­ti suu­rem­mat kuin libe­raa­lin huu­me­po­li­tii­kan seuraukset. 

  Emme mie­les­tä­ni tar­vit­se alko­ho­lil­le enää kil­pai­li­joi­ta lail­li­sis­sa päih­teis­sä, jos nyt niko­tii­ni ja kofeii­ni jäte­tään täs­sä luo­ki­tuk­ses­sa päih­de­ai­neis­ta pois.

  Ter­vei­sin vai­keas­ta alko­ho­lion­gel­mas­ta kun­tou­tu­nut Hermiitti

 17. Ant­ti Laine, 

  Jo argu­men­toin­ti­ni oli luok­kaa epä­sel­vä, kos­ka ver­ta­sin nyt nime­no­maan alko­ho­lin ker­ta­käy­tön vaa­ro­ja kann­bik­sen ker­ta­käy­tön vaaraan.

  1. Her­miit­ti: vie­lä se läh­de. Väi­te on niin yllät­tä­vä, että se vaa­tii tar­kem­man perus­te­lun. Moni on kuol­lut juo­ty­uaan yhtä kyy­tiä ensim­mäi­sen kossupullonsa.

 18. Suo­mes­sa huu­mei­den käyt­tö on lisään­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti vii­me vuo­si­na. Samaan aikaan rikol­li­suus on osin jopa vähen­ty­nyt. Aina­kaan se ei ole lisään­ty­nyt lähes­kään samaa vauh­tia käy­tön kanssa.

  Mie­les­tä­ni pitäi­si ensin sel­vit­tää, mis­tä tämä aika poik­keuk­sel­li­nen suo­ma­lai­stren­di joh­tuu. Mik­si Suo­mes­sa on ryös­tö­jä ja väki­val­taa yli­pään­sä niin vähän, jos ker­ran tilas­to­jen mukaan kovien huu­mei­den käyt­tä­jiä näyt­täi­si ole­van euroop­pa­lai­nen mää­rä? Sit­ten vas­ta, kun kysy­myk­seen on vas­tat­tu, pys­tyy har­kit­se­maan vaih­toeh­to­ja nykyi­sel­le politiikalle. 

  Äkki­sel­tään nimit­täin tun­tuu täy­sin jär­jet­tö­mäl­tä nykyi­sen tren­din valos­sa lisä­tä huu­mei­den saa­ta­vuut­ta aina­kin, jos tar­koi­tuk­se­na on vähen­tää inhi­mil­lis­tä kärsimystä.

  Toi­saal­ta, tulee­han se paha maa­il­ma kai lin­tu­ko­toon kui­ten­kin ennem­min tai myö­hem­min … mikä siis tar­koit­taa täs­sä huu­meis­ta taval­la tai toi­sel­la joh­tu­van väki­val­lan lisääntymistä.

 19. Se, että suu­rin osa meis­tä ei ole alko­ho­lis­te­ja joh­tuu yksi­no­maan sii­tä, että alko­ho­li ran­kai­see kypäl­lä pian viih­de­het­ken jäl­keen. Näis­sä muis­sa aineis­sa ran­kai­su vii­pyy, kun­nes kaik­ki on lii­an myöhäistä. 

  Asias­ta on jär­jes­ty­neis­sä yhteis­kun­nis­sa tuhan­nen vuo­den koke­mus, ja sik­si juu­ri on pää­dyt­ty nime­no­maan alko­ho­lin suh­teen suh­teel­li­sen sal­li­vik­si. Vakio 10% väes­tös­tä ei saa tar­peek­si ran­kai­sua, ja sil­le käy huo­nom­min, mut­ta kysei­nen huk­ka­pro­sent­ti tulee edul­li­sem­mak­si kuin täys­kiel­lon valvominen.

  Osmon suo­sit­te­le­mil­la muil­la aineil­la on siis kan­nat­ta­vam­paa toi­mia toi­sin­päin, eikä mitään tosi vakuut­ta­via jär­ki­pe­rus­te­lui­ta asian­ti­lan muut­ta­mi­sek­si ole vie­lä kuu­lu­nut. Esmes “kan­na­bik­ses­ta ei tule kra­pu­laa” on nime­no­maan nyky­ti­lan­teen säi­lyt­tä­mis­tä puol­ta­va lausunto.

 20. Kan­na­bik­sen ker­ta­käy­tös­sä run­sai­na annok­si­na näyt­täi­si ole­van psy­koot­ti­sen häi­riön ris­ki. En tie­dä sit­ten, kuin­ka suu­ri ris­ki tilas­tol­li­ses­ti on. Lin­kin läh­teis­tä var­maan jotain löy­tyy. http://www.paihdelinkki.fi/pikatieto/?c=Kannabis

 21. Her­miit­ti: “Ter­vei­sin vai­keas­ta alko­ho­lion­gel­mas­ta kun­tou­tu­nut Hermiitti”

  Uskoi­si­ko­han tuo­ta? Ja sit­ten paa­sa­taan huu­mei­den (mit­kä niis­tä) vaaroista?

 22. Sep­po Ryväs: Pait­si ettei asia aivan noin ole. Alko­ho­li on sal­lit­tua suu­res­sa osas­sa maa­il­maa sik­si, että se on euroop­pa­lais­ten perin­tei­nen huu­me, johon euroop­pa­lai­set ovat tot­tu­neet ja sopeu­tu­neet vuo­si­tu­han­sien ajan — ja kos­ka euroop­pa­lai­set val­loit­ti­vat maa­il­man, he mää­rit­te­li­vät, mit­kä asiat ja aineet ovat sal­lit­tu­ja ja mit­kä eivät. Ja se jäi. 

  Mui­den aluei­den asuk­kaat taas ovat parem­min sopeu­tu­nei­ta omiin huu­mei­siin­sa. Alku­pe­räis­kan­sat esi­mer­kik­si usein eivät kes­tä alko­ho­lia ollen­kaan — he ovat käy­tän­nös­sä latent­te­ja alko­ho­lis­te­ja kaik­ki ja jo ensim­mäi­nen pauk­ku alkaa olla vien­tiä. Euroop­pa­lai­set osa­si­vat aikoi­naan käyt­tää tätä erin­omai­ses­ti hyväkseen…

  Lisäk­si, jat­ku­vas­ti tut­ki­taan alko­ho­lis­min ja ihmi­sen geneet­ti­sen peri­män yhteyt­tä. Näyt­tää sil­tä, että alko­ho­lis­mil­la on myös geneet­ti­siä syi­tä eli että tie­tyt gee­nit altis­ta­vat alkoholismille.

 23. Aika asial­lis­ta, että sinun ase­mas­sa ole­va hen­ki­lö avaa kes­kus­te­lua aihees­ta joka pyri­tään lakai­se­maan maton alle. Voi­sin suo­si­tel­la kai­kil­le jot­ka asias­ta ovat kiin­nos­tu­nei­ta kat­so­maan doku­men­tin The Last Whi­te Hope, sii­nä kun valais­taan huu­me­ku­vioi­ta pit­käl­tä aika­vä­lil­tä. Mut­ta todel­li­nen syy kiel­toon on sel­keäs­ti talous­po­liit­ti­nen, monet maat saa­vat tulon­sa lähin­nä huu­meis­ta. Ja nii­den lait­to­muu­des­ta, huu­mei­den kiel­to on tai­vaan­lah­ja huu­me­kaup­piail­le. Ja bis­nek­seen on yleen­sä sot­keu­tu­nut kor­kean tason virkamiehiä.
  Jos nyt vaik­ka kat­soo afg­ha­nis­ta­nin “vapau­tus­ta” tali­ba­nit oli­vat kiel­tä­neet uni­kon­kas­va­tuk­sen, ja hyök­käys alkoi juu­ri niin että sen vuo­den sadon saa istu­tet­tua, kun tali­ba­nit oli syös­ty vallasta.
  Sen jäl­keen Afg­ha­nis­ta­nis­ta on tul­lut maa­il­man suu­rin oopiu­min tuottaja.
  Mitä käyt­tä­jiin tulee, niko­tii­ni ja alko­ho­li ovat monia ker­to­ja vaa­ral­li­sem­pia kuin esim. kannabis.
  En kos­kaan ole kenel­lek­kään suo­si­tel­lut mitään päih­det­tä, ja ole­tan että ne joi­ta ei päih­teet kiin­nos­ta eivät nii­hin koske.
  Koo­mi­sin­ta on että maas­sa jos­sa alko­ho­lis­mi on kan­san­tau­ti älis­tään kan­na­bik­ses­ta vuon­na 2010.
  Kiel­to­lain taus­tal­la USA:ssa on puh­taas­ti rasismi.

 24. Jari Mus­to­nen
  “Lisäk­si tie­däm­me, että lai­lis­ta­mi­nen ei lisää mer­kit­tä­väs­tä käyttöä.”

  Saa­ta­vuu­den lisää­mi­nen nos­taa käyttöä.

  Sitä­pait­si eihän kan­na­bik­sen lait­to­muus­ta­tuk­ses­ta edes ole pal­joa hait­taa. Ei kai kukaan ryös­tä mum­mo­ja rahoit­taak­seen pös­syt­te­lyä? Ei tar­vi, ymmär­tääk­se­ni kän­nää­mi­nen­kin on kalliimpaa.

  Mitäs miel­tä Osmo olet, voi­sit­ko edes har­ki­ta huu­meit­ten lail­lis­ta­mis­ta sil­lä perus­teel­la, että ihmi­sil­lä on oikeus pila­ta oma elämänsä?”

  Voi­sin har­ki­ta huu­mei­den lail­lis­ta­mis­ta tuol­la perus­teel­la, mikä­li indi­vi­dua­lis­mi vie­dään sii­hen loo­gi­seen huip­puun­sa: lak­kau­te­taan jul­ki­nen ter­vey­den­huol­to ja siir­ry­tän yövar­ti­ja­val­tioon. Täl­löin jokai­nen joka halu­aa nar­ka­ta aivon­sa pilal­le, saa sen teh­dä, mut­ta jou­tuu­pa myös kan­ta­maan kus­tan­nuk­set pää­osin yksin kun ei ole työt­tö­myys­kor­vaus­ta, ei sairasvakuutusta.

  Kor­vaus­hoi­dol­la huu­me­kau­pan kimp­puun on lois­ta­va aja­tus. Minun puo­les­ta­ni nis­tien ei tar­vit­se hank­kiu­tua aineis­taan eroon, kun­han eivät häi­rit­se mei­tä. Kor­vaus­hoi­dos­sa saa­daan hal­val­la nis­tit pois katuo­jis­ta häi­rit­se­mäs­tä nor­mi-ihmis­ten elä­mää ja taval­li­sen elä­män syr­jään kiinni.

  PS saman asian ajai­si [nark­ka­rit pois häi­rit­se­mäs­tä] jon­kin­sor­tin kes­ki­tys­lei­ri­poh­jai­nen nis­ti­re­ser­vaat­ti Lapis­sa, mut­ta tai­tai­si tul­la kal­liik­si eikä mois­ta suo­ras­taan kan­sal­lis­so­sia­lis­tis­ta rat­kai­sua var­maan kukaan täy­si­jär­ki­nen kan­na­ta. Kor­vaus­hoi­to on tähän ver­rat­tu­na ver­rat­to­mas­ti humaa­nim­pi ja hal­vem­pi keino.

 25. Osmo:

  mut­ta kuten itse Osmon kolum­nis­sa­kin sai käsi­tyk­sen, niin Suo­men on uita­va samas­sa suun­nas­sa mui­den län­si­mai­den kans­sa ilman muuta.

  Niin täl­le Osmo ei oo esit­tä­ny mitään perus­te­lui­ta. Se on vaan väit­tä­nyt, että tän­ne tulis hul­lu­na huu­mei­den ongel­ma­käyt­tä­jiä, mut­ta koke­muk­set maa­il­mal­ta todis­taa sen puo­les­ta, että tämä ei oo suu­ri ongelma.

 26. PS saman asian ajai­si [nark­ka­rit pois häi­rit­se­mäs­tä] jon­kin­sor­tin kes­ki­tys­lei­ri­poh­jai­nen nis­ti­re­ser­vaat­ti Lapis­sa, mut­ta tai­tai­si tul­la kal­liik­si eikä mois­ta suo­ras­taan kan­sal­lis­so­sia­lis­tis­ta rat­kai­sua var­maan kukaan täy­si­jär­ki­nen kan­na­ta. Kor­vaus­hoi­to on tähän ver­rat­tu­na ver­rat­to­mas­ti humaa­nim­pi ja hal­vem­pi keino.”

  -Älä­pä ker­ro enempää.

 27. Osmo Soi­nin­vaa­ra,

  Jos väit­tee­ni on täy­sin yllät­tä­vä, niin tuek­se­ni täs­sä vie­kä tutkimusyhteenveto:
  http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T8V-5046CSC‑1&_user=10&_coverDate=05%2F20%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1434531941&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=814b92b94e6dfd50fcd81ed7ee3ba198

  Ja van­hem­paa tutkimustietoa:
  http://www.bmj.com/cgi/content/abstract/330/7481/11

  Täy­tyy huo­mioi­da se asia täs­sä kes­kus­te­lus­sa, että har­va pys­tyy osoit­ta­maan päih­tei­den hyö­ty­jä mut­ta hai­tois­ta löy­tyy tie­teel­li­siä tutkimustuloksia.

  Har­va muu­ten juo kos­sua ekal­la ker­ral­la niin pal­jon että oli­si tapaus juoppuhullu:
  http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00376

 28. Ehkä suo­ma­lai­set jun­naa­vat täs­sä aihees­sa vuo­des­ta toi­seen sik­si, että ovat kyvyt­tö­miä näke­mään todel­li­sia ongel­mia näi­den päih­deon­gel­mien takana. 

  Ongel­ma­käyt­tä­jät elä­vät illuusios­sa, että ongel­ma on päih­de, oli se sit­ten mikä tahan­sa, eikä niin­kään oma kyvyt­tö­myys käsi­tel­lä asioi­ta sel­vin­päin aikuis­mai­sel­la tavalla.

  Isot mää­rät rahaa, niin jul­ki­sel­la kuin yksi­tyi­sel­lä­kin puo­lel­la, liik­kuu­kin näi­den ongel­mien yllä­pi­tä­mi­ses­sä eikä niin­kään nii­den rat­kai­se­mi­ses­sa. Suo­mes­ta on tulos­sa mie­lia­la­lääk­kei­den massatestausareena.

  Oli­si haus­ka näh­dä tilas­toa vaik­ka­pa sii­tä, miten pal­jon kun­nat käyt­tä­vät vuo­des­sa toi­meen­tu­lo­tu­kia­siak­kai­den mie­len­ter­veys­lääk­kei­siin ja miten mon­ta työ­paik­kaa tämä luo.

  Kes­ki-Euroo­pas­sa ihmi­set käyt­täy­ty­vät sil­min­näh­den parem­min jul­ki­sil­la pai­koil­la ehkä sik­si, että otta­vat vas­tuun itses­tään ja toi­mis­taan toi­sin kuin koto­suo­mes­sa, jos­sa “pari kal­jaa liikaa”-toimii seli­tyk­se­nä kaik­keen fil­la­ri­var­kau­des­ta McDonalds-ampumiseen. 

  Nyt oli­si hyvä het­ki ottaa kan­sa­kun­ta­na itse­ään nis­kas­ta kiin­ni ja alkaa puut­tu­maan nii­hin oikei­siin ongel­miin ja kyvyt­tö­myy­teen puhua niis­tä ja lopet­taa alko­ho­lis­tien ja nar­ko­maa­nien hyy­sää­mi­nen ja toi­saal­ta kiusaaminen.

  Jokai­nen voi kat­soa ihan omas­sa elä­mäs­sä, ettei kukaan jää kadul­le, eikä ulkois­taa ongel­maa sosi­aa­li­toi­mel­le. Nii­den resurs­sit eivät nimit­täin tähän riitä.

 29. Simo Tup­pu­rai­nen: Huo­maa, että Päih­de­lin­kin mukaan kysees­sä on “psy­koot­ti­nen häi­riö, joka hävi­ää päih­ty­myk­sen men­tyä ohi.” Väi­te on jo mää­ri­tel­män mukaan vir­heel­li­nen. ICD-10 ‑tau­ti­luo­ki­tuk­sen mukaan päih­tei­den­käy­tön aiheut­ta­ma psy­koot­ti­nen häi­riö (F10-F19, .5) on sel­lai­nen mie­len­ter­vey­den häi­riö, joka esiin­tyy vie­lä päih­ty­myk­sen jäl­keen. Päih­de­link­ki puhuu akuu­tis­ta päih­ty­myk­ses­tä (jol­le sil­le­kin on muu­ten diag­noo­si: F10-F19, .0) vää­räl­lä nimellä.

  Saman­tyyp­pi­siä “psy­koo­sioi­rei­ta”, joil­la siis tar­koi­te­taan yli­pää­tään tajun­nan tilan häi­riö­tä, aiheu­tuu ihan halut­tu­na vai­ku­tuk­se­na niin alko­ho­lis­ta, kofeii­nis­ta, niko­tii­nis­ta kuin mis­tä tahan­sa muus­ta­kin päihteestä.

  Sylt­ty: Jos saa­ta­vuus lisää käyt­töä, mik­si Hol­lan­nis­sa kan­na­bik­sen käyt­tö on vähäi­sem­pää kuin sen naapurimaissa?

  Lait­to­muu­des­ta taas on mer­kit­tä­viä hait­to­ja: yhteis­kun­nan tasol­la lait­to­muus luo val­ta­vat mark­ki­nat jär­jes­täy­ty­neel­le rikol­li­suu­del­le. Yksi­lö­ta­sol­la käyt­tä­jät jou­tu­vat teke­mi­siin rikol­lis­ten kans­sa, kär­si­vät ran­gais­tuk­sia ja hei­dän yksi­tyi­se­lä­män­sä suo­jaa pol­je­taan ran­gais­tus­muo­toi­sil­la kotiet­sin­nöil­lä. Osa syr­jäy­tyy saa­tu­aan pape­rei­hin­sa huu­me­ri­kol­li­sen lei­man, osa ei pää­se halua­maan­sa työ- tai opis­ke­lu­paik­kaan mer­kin­nän vuok­si. Nii­den, joil­le kan­na­bis aiheut­taa ongel­mia, on vai­keam­pi hakea apua ran­gais­tus­ten pelossa.

  Tämä ei tie­ten­kään kos­ke pel­käs­tään kan­na­bis­ta, vaan ihan kaik­kia lait­to­mia huu­mausai­nei­ta. Eihän Soi­nin­vaa­ra­kaan pel­käs­tään kan­na­bik­ses­ta puhu­nut. Monel­le mah­dol­li­suus juu­ri kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­seen on vain ehkä hel­pom­pi miel­tää. Ken­ties pro­pa­gan­da alkaa purra 😉

 30. Jaa, eräs asia unoh­tui edel­li­ses­tä viestistä.

  Sylt­ty: “Voi­sin har­ki­ta huu­mei­den lail­lis­ta­mis­ta tuol­la perus­teel­la, mikä­li indi­vi­dua­lis­mi vie­dään sii­hen loo­gi­seen huip­puun­sa: lak­kau­te­taan jul­ki­nen ter­vey­den­huol­to ja siir­ry­tän yövartijavaltioon.”

  Mik­sei sit­ten ulo­tet­tai­si jo nyt tätä ajat­te­lua alko­ho­liin, tupak­kaan ja kah­viin? Kak­si ensim­mäis­tä ovat mel­ko­lail­la ylei­sim­mät syyt hakeu­tua ter­vey­den­huol­toon tai kuol­la. Vii­mei­nen­kin aiheut­taa pie­nel­le vähem­mis­töl­le hoi­toa vaa­ti­via hait­to­ja, joten mik­si­pä ei jätet­täi­si hei­tä­kin oman onnen­sa nojaan? Ja mik­si jää­dä vain päih­tei­siin; eikö saman­tien yleis­tet­täi­si tätä kaik­keen epä­ter­veel­li­seen toi­min­taan. Jos jos­kus on käyt­tä­nyt soke­ria, voi­si pää­syn jul­ki­seen ter­vey­den­huol­toon evä­tä välittömästi.

  Paras tapa vähen­tää päih­dei­ten käy­tös­tä aiheu­tu­via hait­to­ja on ottaa päih­tei­den tuo­tan­to ja jake­lu val­von­taan. Jos kiel­tä­mi­nen estäi­si käy­tön, se oli­si tie­ten­kin kaik­kein paras tapa, mut­ta kos­ka käyt­töä on vakio­mää­rä kiel­lois­ta ja ran­gais­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta, luo­daan kiel­tä­mäl­lä vain yli­mää­räi­siä ongel­mia, joi­ta ei oli­si ilman kiel­to­ja olemassakaan.

 31. Kes­ki-Euroo­pas­sa ihmi­set käyt­täy­ty­vät sil­min­näh­den parem­min jul­ki­sil­la paikoilla”

  Suo­ma­lai­set kui­ten­kin pel­kää­vät väki­val­taa sel­väs­ti vähem­män kuin kes­kieu­roop­pa­lai­set. Eli mitä tuo “huo­no käyt­täy­ty­mi­nen” on? Aina­kaan se ei voi olla kän­ni­sen huli­noin­nin mää­rä, kun kat­soo vaik­ka Ber­lii­nin tai Lon­toon katu­ku­vaa illal­la. Ehkä kysees­sä on sivis­ty­mä­tön örvellys?

  Ete­lä-Euroo­pas­sa sen sijaan kän­nää­mi­nen tosi­aan on sil­min­näh­den sivis­ty­neem­pää. Toi­saal­ta siel­lä pitää sit­ten varoa nii­tä nistejä.

 32. Riik­ka
  Huu­mausai­ne on sel­keä ter­mi, joka kat­taa lais­sa huu­mausai­neik­si mää­ri­tel­lyt tuotteet.

  Tuo sel­keys vain kär­sii sii­tä, että eri mais­sa on eri lait. Se ei ole kau­hean sel­ke­ää että Hol­lan­ti­lai­ses­sa cof­fee-sho­pis­sa Suo­mes­ta osta­ma­ni kan­na­bis ei enää ole­kaan huu­mausai­ne. Lää­ke­tie­de ei tai­da tun­tea tuol­lais­ta aineen spon­taa­nia olo­muo­to­muu­tos­ta rajan yli siirryttäessä.

 33. > Riik­ka
  > Huu­mausai­ne on sel­keä ter­mi, joka kat­taa laissa
  > huu­mausai­neik­si mää­ri­tel­lyt tuotteet.

  Tai toi­sin sanoin: Huu­mausai­ne on ihmi­sen tajun­taa muut­ta­va aine, jos­ta val­tio ei saa verotuloja. 

  Jos kan­na­bis pan­naan verol­le, se ei enää ole huu­me. Ja vas­taa­vas­ti: kun alko­ho­lis­ta pois­tet­tiin vero, sii­tä tuli vaa­ral­li­nen huu­me. Kun vero palau­tet­tiin, vaa­ral­li­suus katosi. 

  (vähän sama jut­tu kuin jal­ka­käy­tä­vän muut­tu­mi­nen kevyen­lii­ken­teen­väy­läk­si vain 2 lii­ken­ne­mer­kin vaihtamisella).

 34. Ant­ti Lai­ne, joo, kuvit­te­li­sin itse­kin, ettei kan­na­bik­sen lau­kai­se­ma psy­koo­si ihan hel­pos­ti häviä päih­ty­myk­sen men­tyä ohi. Tut­ta­va­pii­ris­tä on yksi tapaus, jos­sa tie­tääk­se­ni tar­vit­tiin vähän hoitoakin.

 35. Kan­na­bik­sen lait­to­muus yksi­lö­ta­sol­la. Ant­ti Lai­ne @ 18:19

  Lait­to­muus syr­jäyt­tää. Ihmi­nen ei pois­tu asun­nos­ta kiin­ni­jää­mi­sen pelos­sa. Asun­nos­ta ei tar­vit­se pois­tua, kos­ka kan­na­bis­ta tulee kaa­pis­ta ja sitä vas­taan saa kai­ken. Sos­sus­sa ei tar­vit­se käy­dä, kun pape­rit voi puot­taa postilaatikkoon.

  Olen näh­nyt, miten kiin­ni­jää­mi­nen vai­kut­taa ihmi­seen posi­tii­vi­ses­ti. Kan­na­bik­sen käyt­töön se ei vai­kut­ta­nut, mut­ta baby­lo­nin uhri­na hän ei enää pelän­nyt kiinnijäämistä. 

  Mie­les­tä­ni vir­ka­val­lan yli­lyön­nit ovat yksi­löl­le pie­nem­pi ongel­ma kuin se, mitä kiin­ni­jää­mi­sen vält­tä­mi­nen ihmi­sis­sä aiheuttaa.

 36. Alko­ho­lin ja kan­na­bik­sen välil­lä on se yhteys, että nau­tit­tu­aan kan­na­bis­ta ihmi­nen har­vem­min halu­aa alkoholia.

  Tie­tääk­se­ni alko­ho­li­fir­mat ovat myös osa jouk­koa jot­ka vas­tus­ta­vat kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mis­ta. Vii­nan­myy­jien tulo­vir­rat kun vaimenisivat.

 37. Joo.
  Mut­ta point­ti on se, että jotain lail­lis­ta­mis­ta tar­vi­taan, jot­ta rikol­li­suus vähe­ni­si. Ei niin­kään Suo­mes­sa — vie­lä — mut­ta monis­sa maissa.
  Aikai­sem­min, toi­ses­sa koh­das­sa hei­tin, että puh­das tet­ra­hydro­kan­na­bi­no­li voi­si olla, jos­sa­kin muo­dos­sa, se min­kä voi­si laillistaa.
  Vil­kai­sin­pa Wiki­pe­dias­ta, mitä siel­lä kan­na­bik­ses­ta sano­taan ja lop­pu­tu­los näyt­tää ole­van se, että kovin pal­jon kon­kreet­tis­ta ei pys­ty­tä sano­maan — tut­ki­mus­ta on vähän. Port­ti­teo­rias­ta­kin on eriä­viä käsi­tyk­siä, ainoa var­ma port­ti on tupakointi.
  Itse nap­pai­len täs­sä Teacher´s High­land Crea­mia ja mie­tin, pitäi­si­kö käy­dä Hol­lan­ni­sa kokei­le­mas­sa kannabista.

 38. Her­miit­ti, kun minun lää­ke­tie­teel­li­sen englan­nin­kie­len tai­to­ni on vähän heik­ko, niin voi­sit­ko lai­na­ta läh­teis­tä­si ne koh­dat, joissa:

  -puhu­taan kan­na­bik­sen kertakäytöstä

  ja

  -ver­ra­taan sen vaa­ral­li­suut­ta alko­ho­lin kertakäyttöön.

  Löy­sin kyl­lä läh­teis­tä­si mai­nin­nan, että alko­ho­lin ker­ta­käyt­tö voi joh­taa kuo­le­maan, mut­ta en oikein ymmär­rä miten se tukee väi­tet­tä­si. Minun astei­kol­la­ni kuo­le­ma on vaa­ral­li­sem­paa kuin psykoosi.

 39. Her­miit­ti: ensin­nä­kään kum­pi­kaan lin­kit­tä­mä­si tut­ki­mus ei kos­ke ker­ta­käyt­töä, vaan pit­kään jat­ku­nut­ta käyt­töä. Toi­sek­seen, jos luet toi­sen tut­ki­muk­sen tii­vis­tel­män, huo­maat, ettei kan­na­bis vai­kut­ta­nut psy­koo­si­ris­kiin: niil­lä, joil­la ei ollut perin­nöl­lis­tä ris­kiä sai­ras­tua psy­koo­si­sai­rau­teen, oli sai­ras­tu­mi­sen veto­suh­de 95 %:n luot­ta­mus­ta­sol­la 0,4 — 10,8. Ykkö­sen molem­min puo­lin jakau­tu­va veto­suh­de tar­koit­taa sitä, että kysees­sä on tilas­tol­li­ses­ti mer­ki­tyk­se­tön muut­tu­ja; siis tut­ki­muk­sen perus­teel­la ei voi­da asias­ta sanoa juu­ta eikä jaata.

  Vali­tet­ta­vas­ti en pääs­syt luke­maan ensim­mäis­tä tut­ki­mus­ta, ja sen tii­vis­tel­mä ei ker­to­nut tulok­sis­ta mitään. Kysees­sä­hän ei kui­ten­kaan ole sinän­sä tut­ki­mus, vaan kir­jal­li­suus­kat­saus, johon sopii ihan itse vali­ta ja olla valit­se­mat­ta sopi­via tulok­sia. Ihan jo “aja­tel­kaa lap­sia” ‑tyyp­pi­sen otsi­kon perus­teel­la koko rapor­tin voi oikeas­taan hylä­tä ihan suo­ral­ta kädeltä.

  Psy­koo­si­pe­lot­te­lu tun­tuu ole­van valis­tuk­sen vii­mei­nen oljen­kor­si. On ole­mas­sa usei­ta tut­ki­muk­sia — kuten toi­nen itse lin­kit­tä­mis­tä­si — jot­ka osoit­ta­vat, ettei kan­na­bis vai­ku­ta ter­veen ihmi­sen psy­koo­si­ris­kiin mil­lään taval­la. Alko­ho­li taas aiheut­taa ihan ter­veil­le­kin tapauk­sil­le akuu­tin psy­koo­sin ja usei­ta mui­ta mie­len­ter­veys­häi­riöi­tä, kun riit­tä­väs­ti harjoittelee.

 40. Her­miit­ti:

  Täy­tyy huo­mioi­da se asia täs­sä kes­kus­te­lus­sa, että har­va pys­tyy osoit­ta­maan päih­tei­den hyö­ty­jä mut­ta hai­tois­ta löy­tyy tie­teel­li­siä tutkimustuloksia.

  ööö… en tie­dä mis­sä pii­reis­sä sinä lii­kut, että tähän päät­te­ly­ket­juun pys­ty­viä ihmi­siä on vähän:

  Ihmi­set eivät vihaa rahaa+ ihmi­se mak­sa­vat huu­meis­ta = ihmi­set hyö­ty­vät huumeista.

 41. B.J: Eikö tilan­ne oli­si alun­pe­rin­kin ollut parem­pi, jos kiin­ni­jää­mis­tä ei oli­si yli­pää­tään tar­vin­nut pelä­tä? Oltai­siin väl­tyt­ty niin syr­jäy­ty­mi­sel­tä kuin rangaistuksiltakin.

 42. Ant­ti Laine,

  Juu pitä­vää näyt­töä kan­na­bik­sen psy­koo­sialt­tiut­ta lisää­väs­tä vai­ku­tuk­ses­ta lie­nee vai­kea saa­da, mut­ta viit­teel­lis­tä näyt­töä löy­tyy. Saa­tan kysyä tätä asi­aa tie­tä­väi­sem­mil­tä­kin, kos­ka sitä var­ten­han meil­lä on THL!

  Terv. tekn. yo.

 43. Suo­mi on äärim­mäi­sen kon­ser­va­tii­vi­nen maa. Tämä joh­tuu suu­ris­ta etäi­syyk­sis­tä, kult­tuu­rie­rois­ta ja pää­tök­sen­teon kes­kit­tä­mi­ses­tä. Ete­län, idän, län­nen ja poh­joi­sen; kau­pun­gin ja maa­seu­dun ihmi­set päät­tä­vät yhtei­ses­ti asiois­ta ja mikään ei ete­nee. Ei puo­li­au­to­maat­tia­sei­den kiel­to, ei lohen suo­je­lu, ei huumeasia.

  Mitä, jos esi­mer­kik­si huu­meis­ta pää­tet­täi­siin “pro­vins­seis­sa”. Siel­lä mis­sä ongel­mia ei ole, pää­tet­täi­siin nol­la­to­le­rans­sis­ta. Siel­lä mis­sä ongel­mat tule­vat “sil­mil­le”, kuten on kir­jai­mel­li­ses­ti käy­nyt tämän ket­jun avauk­ses­sa, siel­lä pää­tet­täi­siin­kin toisin.

  Lain­sää­dän­tö­val­taa pitäi­si perus­tus­la­kia lukuu­not­ta­mat­ta hajaut­taa alueil­le aivan kuin mones­sa maas­sa on teh­ty. Yhte­nä esi­merk­ki­nä Ame­ri­kan Yhdysvallat.

 44. Osmo esit­tää ihan hyviä näkö­koh­tia mitä tulee jär­jel­lä ajat­te­luun huu­mei­den­käy­tös­tä ja sen sal­li­vuu­des­ta ja turmiollisuudesta. 

  Mut­ta onhan sitä köy­hyyt­tä­kin maa­il­mas­ta vie­lä pois­ta­mat­ta, vaik­ka kuin köy­hyy­des­tä saarnattaisiin.

  Mut­ta köy­hyys ajaa ihmi­siä huu­mei­den käy­tön ja myy­mi­sen pariin ja ympy­rä onkin näin sulkeutunut.

  Ja mitä tulee huu­meis­ta tul­lei­den varo­jen pesuun, niin aina­kin minä uskon sii­hen, että aina­kin USAn huu­mei­den vas­tai­nen tais­te­lu ei ole tosia­sial­lis­ta tais­te­lua huu­mei­ta vas­taan, vaan sel­lais­ta tais­te­lua, että rahat rehel­lis­ten laa­riin juok­se­vat huu­me­kau­pas­ta vaivattomasti.

  Siis, maa­il­man­laa­juis­ta huu­me­kaup­paa ei halu­ta edes pois­taa, kun val­tioi­den­kin pan­kit sii­tä osan­sa saa­vat. Näin arvioin.

 45. Näis­sä kom­men­teis­sa mit­ta­kaa­va on vaih­del­lut aika pal­jon. Mek­si­kon huu­me­kar­tel­lit, jos­ta Osmon alku­pe­räi­nen jut­tu läh­ti, on pää­ty­nyt kan­na­bik­sen polt­ta­mi­sen ase­moin­tiin suo­ma­lai­ses­sa päih­de­ken­täs­sä. Voi­vat­ko Mek­si­kon huu­me­kar­tel­lit luo­da perus­taa ja ehto­ja Suo­men päihdepolitiikkaan?

  Jokai­ses­sa maas­sa ja kult­tuu­ris­sa on omat eri­koi­set piir­teen­sä päih­tei­den­käy­tös­sä, on Ete­lä-Euroo­pan vii­ni­vyö­hy­ke, Kes­ki-Euroo­pan olut­vyö­hy­ke ja Poh­jois-Euroo­pan kos­su­vyö­hy­ke. Pitää­kö täs­sä­kin asias­sa EU yhte­näis­tää (vai onko se jo tapah­tu­nut)? Ja siis lopul­ta maa­il­ma, siis myös huu­mei­den käyt­tö, Ame­ri­kan man­te­reen tapaan?

  Mitä myö­hem­pään saa­daan siir­ret­tyä nuo­ren päih­tei­den käy­tön aloi­tusi­kä, sitä toden­nä­köi­sem­pää on, että hänel­le ei kehi­ty päih­de­riip­pu­vuut­ta (voin kai­va­ta tähän läh­teet, jos asia on epä­sel­vä). Joten­kin näen, että näis­sä asiois­sa pitää vii­mei­seen asti yrit­tää pitää rajoja. 

  Uskon sen, että on kan­na­bik­sen käyt­tä­jiä, joil­le se ei ole sen kum­mem­paa kuin vaik­ka­pa vähän olut­ta jol­le­kin toi­sel­le. Mut­ta olen näh­nyt myös nii­tä käyt­tä­jiä, nuo­ria, joil­la se käyt­tö on askel toi­seen kult­tuu­riin. Sii­nä kult­tuu­ris­sa on vii­kon­lop­pu­käyt­tä­jiä, ja sit­ten on seka­käyt­tä­jiä, joil­le amfe­ta­mii­ni on jo hyvin tut­tua. Sii­nä auke­aa ihan uusi maa­il­ma nuo­rel­le (joka vas­ta on tulos­sa tähän maailmaan). 

  Samal­la voi­si ihme­tel­lä sitä, mik­si yli­opis­to-ops­ke­li­joil­la kaik­ki vii­kon yhtei­set vie­tot ovat kos­tei­ta, ja pitää nykyi­sin olla haa­la­rit pääl­lä, kun tou­hu on niin likais­ta? ‘Kapi­noim­me’ pie­nel­lä puru­kal­la aikoi­naan tätä haa­la­ri­kult­tuu­ria vas­taan puke­mal­la mus­tat puvut pääl­le. En vie­lä­kään ymmär­rä näi­tä haa­la­rei­ta, mik­si?. Olut toki ei ollut vie­ras aine nii­nä opiskeluaikoina.

 46. Ant­ti Laine
  “Mik­sei sit­ten ulo­tet­tai­si jo nyt tätä ajat­te­lua alko­ho­liin, tupak­kaan ja kahviin?”

  No pää­asias­sa kai sik­si, kos­ka rajan­ve­to on han­ka­laa. Asi­aa voi­tai­siin kyl­lä läh­teä kor­jaa­maan nos­ta­mal­la sai­raa­la­päi­vä- ja tk-mak­su­ja. Täl­löin käyt­tä­jä jou­tui­si mak­sa­maan enem­män itse aiheut­ta­mis­taan ongelmista.

  ” eikö saman­tien yleis­tet­täi­si tätä kaik­keen epä­ter­veel­li­seen toimintaan.”

  Kos­ka rajan­ve­to on mah­do­to­na, ehd­ton­kin rat­kai­suk­si yövar­ti­ja­val­tio­ta. Täl­löin ei tar­vit­se miet­tiä, kuka on oikeu­tet­tu itse­ai­heu­tet­tu­jen sai­rauk­sien ilmai­seen hoi­toon, kun sel­lais­ta hoi­toa ei ole olemassa.

  Kyl­lä se minul­le passaisi!

  kos­ka käyt­töä on vakio­mää­rä kiel­lois­ta ja ran­gais­tuk­sis­ta huolimatta”

  Miten sit­ten seli­tät saa­ta­vuu­den rajoit­ta­mi­sen ja vero­tuk­sen vai­ku­tuk­sen alko­ho­lin kulutukseen?

  Suo­mi tai­si olla euroo­pan kär­ki­mai­ta heroii­nin ja amfe­ta­mii­nin kulu­tuk­ses­sa, kun­nes ne kiel­let­tiin. Sit­ten käyt­tö romah­ti pit­käk­si aikaa.

  Kysy­mys on sii­tä, pal­jon­ko kiel­tä­mi­nen vähen­tää käyt­töä. Oden kor­vaus­hoi­to yhdis­tet­ty­nä pamp­pu­lin­jaan vähen­tää käyt­töä ja käy­tön ongem­lia var­mas­ti enem­män kuin kaik­ki vapaax-linja. 

  Ja tosi­aan, itse hyväk­syn kaik­ki vapaax-lin­jan, kun­han vain samal­la vie­dään indi­vi­dua­lis­mi lop­puun­sa, eli vapau­te­taan veron­mak­sa­jat mah­dol­li­sis­ta kus­tan­nuk­sis­ta ja säi­ly­te­tään _kaikki_vastuu_ yksi­löl­le itsel­leen. Jos joku ei pär­jää, niin se on vapau­den hinta.

 47. Art­tu­ri:

  Ihmi­set eivät vihaa rahaa+ ihmi­se mak­sa­vat huu­meis­ta = ihmi­set hyö­ty­vät huumeista.”

  Tuol­la vas­tus­ta­mat­to­mal­la logii­kal­la nark­ka­ri hyö­tyy heroii­nis­ta, tupa­koit­si­ja savuk­keis­ta, alkoh­lis­ti kos­sus­ta, kou­lai­nen imm­paus­ma­te­ri­aa­lis­ta ja ras­kaas­ti yli­pai­noi­nen suu­res­ta mää­räs­tä ruokaa.

 48. Täs­sä on kan­na­bik­sen ja psy­koo­sin väli­ses­tä yhtey­des­tä vuo­del­ta 2009:

  Arc­hi­ves of Gene­ral Psyc­hiat­ry ‑leh­des­sä jul­kais­tun austra­lia­lais­tut­ki­muk­sen tulok­set osoit­ta­vat psy­koo­sien ja ais­ti­har­ho­jen ris­kin suu­ren­tu­neek­si nuo­ril­la, jot­ka ovat käyt­tä­neet kan­na­bis­ta pit­kään ja aloit­ta­neet varhain.

  Tut­ki­muk­seen osal­lis­tui 3 800 vuo­si­na 1981–1984 syn­ty­nyt­tä mies­tä ja nais­ta, joil­ta kak­si­kymp­pi­se­nä kysyt­tiin kan­na­bik­sen käy­tös­tä. Psy­kiat­ri­sis­sa haas­tat­te­luis­sa 65 osal­lis­tu­jaa sai psy­koo­si­diag­noo­sin, kuten skit­so­fre­nian. Jon­kin­lai­sia ais­ti­har­ho­ja oli ollut 233:lla.

  Osal­lis­tu­jat, jot­ka oli­vat käyt­tä­neet kan­na­bis­ta ensim­mäi­sen ker­ran yli kuusi vuot­ta aikai­sem­min oli­vat sai­ras­tu­neet psy­koo­siin kak­si ker­taa toden­nä­köi­sem­min kuin hen­ki­löt, jot­ka eivät olleet kokeil­leet kan­na­bis­ta. Heil­lä oli myös enem­män aistiharhoja.

  Tulos­ten var­mis­ta­mi­sek­si tut­ki­jat teki­vät samat ana­lyy­sit 228 sisa­rus­pa­ril­le ja havait­si­vat yhteyk­sien pysy­vän pää­piir­teit­täin samoi­na. Näin ollen ne eivät toden­nä­köi­ses­ti joh­du geneet­ti­sis­tä tai kas­vu­ym­pä­ris­töön liit­ty­vis­tä seikoista.

  Tut­ki­jat havait­si­vat lisäk­si, että osal­lis­tu­jat, jot­ka oli­vat koke­neet ais­ti­har­ho­ja nuo­re­na myös alkoi­vat käyt­tää kan­na­bis­ta mui­ta toden­nä­köi­sem­min. Luul­ta­vas­ti kan­na­bis suu­ren­taa­kin hei­dän jo val­miik­si suur­ta psy­koo­si­ris­kiä, tut­ki­jat kirjoittavat.

  Osal­lis­tu­jis­ta 18 % oli käyt­tä­nyt kan­na­bis­ta ensim­mäi­sen ker­ran kol­mi­sen vuot­ta aikai­sem­min. Noin 16 % ker­toi kokeil­leen­sa sitä jo 4–5 vuot­ta sit­ten ja 14 % aina­kin kuusi vuot­ta sit­ten olles­saan noin 15-vuo­tiai­ta tai nuorempia.

 49. Tut­ki­muk­seen siis osal­lis­tui 3 800 hen­ki­löä, 65 sai psy­koo­si­diag­noo­sin — ei näyt­täi­si ole­van kovin paljon.

 50. Sylt­ty: “Ja tosi­aan, itse hyväk­syn kaik­ki vapaax-linjan”.

  Ja kuka­han muu on ehdot­ta­nut kaik­ki vapaak­si ‑lin­jaa? Ei aina­kaan Osmo. Enkä minäkään.

 51. Päih­teis­tä on hyö­tyä, kos­ka ihmi­set käyt­tä­vät päih­tei­tä vapaa­eh­toi­ses­ti. En viit­si lai­sin­kaan kom­men­toi­da sel­lai­sia argu­ment­te­ja, joi­den mukaan kaik­ki ihmis­ten haus­kan­pi­to on joten­kin ongelma.

  Kun minä olin nuo­ri, kan­na­bis­ta oli laa­jas­ti saa­ta­vil­la — sitä oli ihan joka pai­kas­sa — ja erit­täin suu­ri osa tam­pe­re­lai­sis­ta nuo­ris­ta kokei­li sitä jos­sain vai­hees­sa. Tam­pe­reen yli­op­pi­las­ta­lol­la esi­mer­kik­si 90-luvun jäl­ki­puo­lis­kol­la kan­na­bis hai­si nor­maa­li­vii­kon­lop­pu­na jat­ku­vas­ti. Ihmi­set polt­ti­vat sitä aivan avoimesti. 

  Tämä “psy­koot­ti­nen epi­so­di”, parem­min tun­net­tu nimeäl­lä “skit­sot” on toki ylei­nen nega­tii­vi­nen reak­tio kan­na­bik­sen käyt­tä­jil­lä, jon­kin­lai­nen paniik­ki­koh­taus. Käsit­tääk­se­ni kan­na­bis myös lau­kai­see her­käs­ti paniik­ki­häi­riön noin yleen­sä. Ongel­ma voi tie­tys­ti olla vaka­va, eräs enti­nen kou­lu­ka­ve­ri­ni meni lopul­ta paniik­ki­häi­riön­sä kans­sa niin pahaan kun­toon, ettei uskal­la läh­teä koto­aan sel­vin päin. (So. ilman alko­ho­lia, huu­mei­ta hän ei tie­tääk­se­ni ole käyt­tä­nyt vuo­si­kausiin). Mis­tään mität­tö­mäs­tä ongel­mas­ta ei siis ole kyse, mut­ta en tie­dä, joh­tuu­ko sel­lai­nen kannabiksesta.

 52. Bruce Sch­neie­re­ril­lä on erin­omai­sen hyvä ja ilmi­sel­vä point­ti että tur­val­li­suus täs­sä maa­il­mas­sa ei perus­tu ensi­si­jas­sa esi­mer­kik­si polii­sei­hin ja oikeus­lai­tok­seen, vaan sii­hen että mel­kein kaik­ki ihmi­set eivät halua vahin­goit­taa toi­sia. Sur­keim­mas­sa­kin slum­mis­sa toden­nä­köi­syys louk­kaan­tua tai kuol­la rikok­sen seu­rauk­se­na on hyvin pie­ni. Eril­lai­sin kont­rol­li­kei­noin saa­daan sit­ten pidet­tyä se hyvin pie­ni vähe­mis­tö ongel­ma­ta­pauk­sia joten­kin kuris­sa, jos edes mer­kit­tä­vä osa väes­tös­tä oli­si väki­val­tai­sia kah­jo­ja niin ei sil­le mitään voi­si polii­si tehdä.

  Kysy­mys on huu­meis­sa­kin täs­tä. Se mitä voi­daan kont­rol­loi­da on hyvin pie­ni vähem­mis­tö. Jos taas edes joten­kin mer­kit­tä­vä osuus väes­tös­tä käyt­tää vaik­ka kan­na­bis­ta niin ei sil­le kont­rol­li­toi­min voi teh­dä mitään. Eli se laiilistetaan.

 53. Kan­na­bik­ses­ta ja skit­so­fre­nias­ta (olen tämän tääl­lä sano­nut ennen­kin): Mikään tut­ki­mus ei viit­taa sii­hen, että kan­na­bik­sen käyt­tö lisäi­si skit­so­fre­nian esiin­ty­vyt­tä koko popu­laa­tion tasol­la. Jos jon­kin tut­ki­muk­sen yhteen­ve­dos­sa näin väi­te­tään­kin, niin sii­nä on kyse tut­ki­jan omas­ta tulkinnasta.

  Ensin­nä­kin: Psy­koo­si­diag­noo­si on eri asia kuin haas­tat­te­lu­tut­ki­muk­sen sel­vil­le saa­ma “psy­koo­sioi­rei­den” esiin­ty­mi­nen. Toi­sek­seen: On vah­vo­ja viit­tei­tä sii­tä, että skit­so­fre­ni­aan alt­tiit ajau­tu­vat hel­pos­ti päih­tei­den, myös kan­na­bik­sen, käyt­töön. Kol­man­nek­seen: Meil­lä on hyvää dataa diag­no­soi­duis­ta psy­koo­seis­ta ja kan­na­bik­sen käy­tön his­to­rial­li­ses­ta ylei­syy­des­tä esi­mer­kik­si USA:sta ja Austra­lias­ta. Mikä­li hypo­tee­si “kan­na­bik­sen käyt­tö aiheut­taa psy­koo­se­ja ter­veil­le ihmi­sil­le” pitäi­si paik­kan­sa, se näkyi­si näis­tä pit­kän aika­vä­lin koko väes­töä kos­ke­vis­sa tilastoissa.

  Se näkyi­si eri­tyi­sen var­mas­ti, kos­ka nämä tilas­tot osoit­ta­vat kan­na­bik­sen käy­tön hyvin rajua yleis­ty­mis­tä 1960- ja 1970-luvuil­la. Diag­no­soi­tu­jen psy­koo­sien mää­rä ei ole kor­re­loi­nut mil­lään tavoin kan­na­bik­sen käyt­tö- tai käyt­tä­jä­mää­rän kans­sa, edes viivästettynä.

  Kan­na­bik­sen käy­tön ja skit­so­fre­nian komor­bi­di­teet­ti on hyvin vah­va, ja tämä on tie­det­ty jo 70-luvul­ta saak­ka. Tämä ei kui­ten­kaan tar­koi­ta, että kan­na­bik­sen käyt­töön sisäl­tyi­si mitään mer­kit­tä­vää psykoosiriskiä.

 54. Jos asia oli­si Suo­men käsis­sä, kan­na­bis­ta ei kan­nat­tai­si vapauttaa,

  En ymmär­rä tätä logiik­kaa. Jos­sain edel­li­sis­sä blo­gi­pos­tauk­ses­sa annoit ymmär­tää, että jos kan­na­bis “vapau­te­taan” (so. lai­te­taan verol­le) Suo­mes­sa, sii­tä joten­kin seu­raa, että Suo­mes­ta tulee jon­kun­lai­nen nark­ka­rien koti­luo­la. Miten ihmees­sä? Kan­na­bik­sen vapaut­ta­mi­nen vapaut­tai­si huu­me­po­lii­sien resurs­se­ja “oikei­den” huu­mei­den val­von­taan, ja tie­tääk­se­ni kan­na­bis­nark­ka­ri on lähes oxy­mo­ron. Jos jotain, kan­na­bik­sen vapaut­ta­mi­sen pitäi­si vähen­tää kovien huu­mei­den käyt­töä, edel­li­sen syyn lisäk­si kun ihmi­set näki­si­vät huu­me­po­li­tii­kan joten­kin joh­don­mu­kai­sem­pa­na ja huu­me­ri­kol­li­suu­den tulon­läh­teet pie­ne­ni­si­vät. En oikeas­ti kek­si yhtään syy­tä mik­si Suo­men ei kan­nat­tai­si lail­lis­taa kan­na­bis­ta vaik­ka yksin koko maa­il­mas­sa. Saa­tai­siin aina­kin lisä­tu­lo­ja turismista.

  No pää­asias­sa kai sik­si, kos­ka rajan­ve­to on hankalaa.

  Älä nyt viit­si. Alko­ho­lia, tupak­kaa ja kah­via ei kiel­le­tä, kos­ka nii­den kiel­tä­mi­nen aiheut­tai­si rikol­li­suu­den räjäh­dys­mäi­sen kas­vun ja ylei­sen yhteis­kun­ta­mo­raa­lin rap­peu­tu­mi­sen. Been the­re, done that, vai mitä ne anglo­sak­si­sis­sa mais­sa sanoo­kaan. Nime­no­maan kan­na­bik­sen, alko­ho­lin ja tupa­kan suh­teen rajan­ve­to oli­si help­poa, kun käy­tän­nös­sä kai­kil­la mit­ta­reil­la kan­na­bis on vähi­ten hai­tal­lis­ta nois­ta huumeista.

  (Var­muu­den vuok­si: Minul­la ei ole täs­sä omaa leh­mää ojas­sa, en ole juu­ri päih­tei­siin päin kal­lel­laan, alko­ho­lia jos­kus lähin­nä seuraksi.)

  Kos­ka rajan­ve­to on mah­do­to­na, ehd­ton­kin rat­kai­suk­si yövar­ti­ja­val­tio­ta. Täl­löin ei tar­vit­se miet­tiä, kuka on oikeu­tet­tu itse­ai­heu­tet­tu­jen sai­rauk­sien ilmai­seen hoi­toon, kun sel­lais­ta hoi­toa ei ole olemassa.

  Sii­nä yhteis­kun­nas­sa mis­sä minä haluan elää, ei ihmi­siä jäte­tä sai­raa­lan rap­pusil­le kitu­maan, oli sai­rau­den tai tapa­tur­man syy sit­ten itse aiheu­tet­tu tai ei. Sen sijaan olen täy­sin val­mis hyväk­sy­mään ja kan­na­tan aja­tus­ta, että eri­lais­ten ris­ki­käyt­täy­ty­mis­ten aiheut­ta­mat kus­tan­nuk­set kerä­tään etu­kä­teen veroilla.

 55. Hie­no kir­joi­tus ja olen lähes kai­kes­ta Osmon kans­sa samaa mieltä.

  Sinän­sä minua ärsyt­tää kui­ten­kin alko­ho­lin lajit­te­le­mi­nen puh­taas­ti päih­teek­si. Alko­ho­lil­la kun ker­ran sat­tuu ole­maan maku­kin. En iki­nä (aina­kaan enää) joi­si kil­jua, jota juo­daan VAIN päihtymistarkoituksessa. 

  Joi­sin eri­lai­sia olui­ta ja vii­ne­jä pal­jon enem­män, jos niil­lä EI oli­si päih­dyt­tä­vää vai­ku­tus­ta. Älkää­kä ehdot­ta­ko alko­ho­lit­to­mia vii­ne­jä, olui­ta tms. kuraa. Kyl­lä eri­lais­ten ruo­kien kans­sa alko­ho­li­juo­man maku kruu­naa ate­rian. Käsit­tääk­se­ni kukaan ei käy­tä kan­na­bis­ta tai mui­ta huu­mei­ta sen maun takia…

  Mut­ta tosi­aan mitä kiel­to­la­kiin tulee, aina­kin USA:ssa, mafia lob­ba­si kovas­ti (alko­ho­li) kiel­to­lain puolesta.

 56. Monel­le on tär­keä­tä, että toi­met näyt­tä­vät huu­me­vas­tai­sil­ta, vaik­ka ne eivät tehoai­si lainkaan.

  Samaa jär­jen­vas­tais­ta asen­net­ta näkee myös muis­sa asioissa.

  Suo­mes­sa val­tio jakoi sodan jäl­keen heroii­nia kouk­kuun jää­neil­le soti­lail­le. Heroii­nia he oli­vat saa­neet muun muas­sa armei­jan yskänlääkkeestä.

  Miten­käs per­vi­tii­ni- eli metam­fe­ta­mii­ni­kou­kus­sa olleet?

  Nykyi­sin monis­sa mais­sa anne­taan heroii­ni­riip­pu­vai­sil­le heroii­nin kor­vaa­ja­na vaa­rat­to­mam­paa huu­met­ta, joka pois­taa vie­roi­tusoi­reet, mut­ta ei tuo­ta euforiaa.

  Toi­saal­ta kai tie­de­tään, että osa päih­tei­den ja huu­mei­den käyt­tä­jis­tä käyt­tää sitä ns. itse­lää­kin­tä­nä. Näil­le ei kor­vaus­hoi­dos­ta tai­da olla mitään hyö­tyä, sil­lä syyt itse­lää­kin­nän tar­pee­seen tus­kin katoa­vat mihin­kään itsestään.

  Sal­li­mal­la kan­na­bik­sen sai­sim­me molem­pien haitat.

  Kan­na­bik­sen lisään­ty­nyt käyt­tö saat­tai­si hil­li­tä alko­ho­lin­käyt­töä, jol­loin hai­tat koko­nai­suu­des­saan vähenisivät.

  Tapio, miten­kö­hän tuo psy­koo­si mah­taa kor­re­loi­da eri­näis­ten stres­si­te­ki­jöi­den kanssa?

 57. tpyy­luo­ma: “Sur­keim­mas­sa­kin slum­mis­sa toden­nä­köi­syys louk­kaan­tua tai kuol­la rikok­sen seu­rauk­se­na on hyvin pieni.”

  No tuo nyt oli taas nii­tä käsit­tä­mät­tö­miä heit­to­ja, jot­ka eivät pidä lain­kaan paikkaansa.

  Lai­naus:

  The situa­tion is so bad that guns­hot deaths in Rio have excee­ded tho­se in conflict zones, inclu­ding Colom­bia, Koso­vo, Sier­ra Leo­ne and Ugan­da, accor­ding to the stu­dy Child Com­ba­tants in Orga­ni­sed Cri­me to be publis­hed next month. Almost 3,000 people in Rio, a city of 5.8 mil­lion, are shot dead each year. Only Ango­la is more vio­lent. An esti­ma­ted 11,000 young men are now invol­ved in armed drug gangs in Rio, with about half under 18. 

  Tämä selon­te­ko on vuo­del­ta 2003. Voi­nen epäil­lä, ettei tilan­ne ole pal­joa muut­tu­nut. Pait­si, että puo­li­so­ti­laal­lis­ten vigi­lan­te-ryh­mien toi­min­ta on lisään­ty­nyt. Eli pai­kal­li­set saa­vat tar­peek­seen, orga­ni­soi­tu­vat, ja rupea­vat oma-aloit­tei­ses­ti lynk­kaa­maan huu­me­jen­gi­läi­siä ja syyt­tö­miä huo­no-osai­sia sii­nä sivussa.

  Useis­sa Afri­kan slum­meis­ta on eri­tyi­ses­ti nais­ten ase­ma erit­täin heik­ko. Esi­mer­kik­si Ete­lä-Afri­kas­sa n. joka nel­jäs nai­nen on jou­tu­nut raiskatuksi.

 58. Sylt­ty: “Miten sit­ten seli­tät saa­ta­vuu­den rajoit­ta­mi­sen ja vero­tuk­sen vai­ku­tuk­sen alko­ho­lin kulutukseen?”

  Seli­tän sen siten, ettei väit­tä­mää­si vai­ku­tus­ta ole. Tilas­toi­dun — siis Suo­mes­ta oste­tun — alko­ho­lin kulu­tus on ollut tasai­ses­sa kas­vus­sa vuo­des­ta 1995 alkaen. Vero­tuk­sen venks­laa­mi­nen näkyi lähin­nä ulko­mail­ta tuo­dun alko­ho­lin määrässä.

  Saa­ta­vuu­den rajoit­ta­mi­sen vai­ku­tus­ta on vai­kea ver­tail­la, kos­ka sii­tä on niin pit­kä aika kun mois­ta on vii­mek­si teh­ty. Kiel­to­lain aika­na 1920-luvul­la viral­li­sen saa­ta­vuu­den tip­pues­sa nol­laan käyt­tö kui­ten­kin kas­voi merkittävästi.

  Kan­nat­taa kui­ten­kin ymmär­tää, ettei päih­tei­den hal­lin­taan otta­mi­nen tar­koi­ta saa­ta­vuu­den lisää­mis­tä. Nyt kuka tahan­sa voi kos­ka tahan­sa kävel­lä lähes min­ne tahan­sa, ja ostaa ihan mitä tahan­sa. Mie­les­tä­ni se on niin vapaa­ta saa­ta­vuut­ta kuin saa­ta­vuus vain voi olla.

  Suo­mi tai­si olla euroo­pan kär­ki­mai­ta heroii­nin ja amfe­ta­mii­nin kulu­tuk­ses­sa, kun­nes ne kiel­let­tiin. Sit­ten käyt­tö romah­ti pit­käk­si aikaa.”

  Nyt ver­taat ome­noi­ta appel­sii­nei­hin. Suo­mi oli maa­il­man kär­ki­mai­ta (kak­ko­se­na heti Japa­nin peräs­sä) aina­kin heroii­nia sisäl­tä­nei­den _lääkkeiden_ käy­tös­sä, ja yllät­täen kulu­tus romah­ti, kun lää­ke­ai­neet pois­tet­tiin mark­ki­noil­ta. Lää­ke­käy­töl­le ei ole saman­lais­ta kysyn­tää kuin päihdekäytölle.

  Heroii­ni kiel­let­tiin maa­il­man­laa­jui­ses­ti 1920-luvul­ta alkaen, ja kiel­lot toteu­tui­vat laa­jem­min 1940–1950 ‑luvuil­la. Samal­la, kun lää­ke­käyt­tö lop­pui ja viral­li­nen saa­ta­vuus las­ki lähes nol­laan, päih­de­käyt­tö alkoi yleis­ty­mään. Joku voi­si jopa esit­tää väit­teen, että heroii­nin mys­ti­fioin­ti aiheut­ti päih­de­käy­tön leviämisen.

 59. Eli­na: Viit­taat ilmei­ses­ti tähän tut­ki­muk­seen: http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/content/abstract/67/5/440
  Tut­ki­mus oli esil­lä jo aikai­sem­mas­sa tämän blo­gin keskustelussa.

  Tut­ki­muk­sen suo­ri­tus­ta­van vuok­si tut­ki­muk­sen tulok­sis­ta ei voi­da pää­tel­lä mitään. Kuten tut­ki­muk­sen kom­men­teis­sa on esi­tet­ty, tut­ki­mus ei ero­tel­lut psy­koo­sia ja päih­ty­myk­sen aiheut­ta­mia (ja päih­ty­myk­sen muka­na pois­tu­via) häi­riöi­tä toisistaan.

  Toi­sek­seen, tut­ki­muk­ses­sa jätet­tiin koko­naan huo­miot­ta jo ennen kan­na­bik­sen käyt­töä 14. ja 21. ikä­vuo­den välil­lä alka­nei­den psy­koo­sioi­rei­den ole­mas­sao­lo. Ei siis voi­da teh­dä mitään väit­tei­tä sii­tä, onko kan­na­bik­sen käyt­tö vai­kut­ta­nut sai­ras­tu­mi­seen, vai sai­ras­tu­mi­nen käyt­töön, mis­tä on ole­mas­sa näyttöä.

  Kol­man­nek­si, kan­na­bik­sen käyt­töä ei eri­tel­ty mil­lään taval­la, vaan esi­mer­kik­si 14-vuo­ti­aa­na ker­ran ja juu­ri ennen tut­ki­mus­ta 21-vuo­ti­aa­na toi­sen ker­ran käyt­tä­nyt on tut­ki­muk­sen tul­kin­nan mukaan pit­kä­ai­kai­nen ongelmakäyttäjä.

  On har­mil­lis­ta, että tämän tapai­sia tut­ki­muk­sia yli­pää­tään jul­kais­taan ver­tai­sar­vioi­duis­sa leh­dis­sä. Vie­lä har­mil­li­sem­paa on se, että näi­hin yksit­täi­siin, sopi­via tulok­sia saa­viin tut­ki­muk­siin puu­tu­taan kärk­kääs­ti medias­sa, kun riit­tä­väs­ti teki­jöi­tä mukaan otta­neis­ta, täy­sin vas­tak­kai­sia tulok­sia saa­neis­ta tut­ki­muk­sis­ta ollaan eten­kin Suo­men medias­sa hyvin hiljaa.

  Esi­mer­kik­si:
  http://www.sciencedaily.com/releases/2009/10/091022101538.htm
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19560900
  http://journals.lww.com/psychopharmacology/Abstract/2009/06000/Synthetic__DELTA__9_Tetrahydrocannabinol.10.aspx
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14754822?dopt=Abstract
  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-879X2006000400001&lng=e&nrm=iso&tlng=en

 60. Minus­ta pitäi­si ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti rahal­li­ses­ti enem­män panos­taa alko­ho­lia vähem­män hai­tal­li­sen huu­meen kehittelyyn.

  Sel­lai­sen, joka voi­si toi­mia alko­ho­lin ja mui­den huu­mei­den korvaajana.

  Huu­mausai­nei­den alko­ho­li mukaan luet­tu­na hai­tat, myös talou­del­li­set hai­tat yhteis­kun­nal­le on kui­ten­kin todel­la suuret.

  Jos löy­tyi­si sel­lai­nen vaih­toeh­to, jos­sa lii­al­lai­ses­ta käy­tös­tä oli­si vai­ku­tuk­se­na vain esi­mer­kik­si pahoin­voin­tia, niin oli­si­han se pal­jon parem­pi käyt­tää täl­lais­ta, kuin että juo­pot­te­lee mak­san­sa pilalle.

 61. Voi­si­ko joku suomentaa:
  “The evi­dence sug­gests that, along with other harms, can­na­bis is a sig­ni­ficant risk fac­tor in the etio­lo­gy of psychosis. ”

  ja

  After adjust­ment for age, sex, socio­eco­no­mic sta­tus, urba­nici­ty, child­hood trau­ma, pre­dis­po­si­tion for psyc­ho­sis at base­li­ne, and use of other drugs, tobacco, and alco­hol, can­na­bis use at base­li­ne inc­rea­sed the cumu­la­ti­ve inci­dence of psyc­ho­tic symp­toms at fol­low up four years later”

  Lai­nauk­set ylem­pää lik­kaa­mis­ta­ni artikkeleista.

 62. Para­hin Osmo, tri­vi­aa­li point­ti sinän­sä mut­ta muu­toin kiin­nos­ta­van kir­joi­tuk­si väite: 

  Barce­lo­nan kes­kus­ta oli 1990-luvun alus­sa iltai­sin autio. Turis­tit pel­kä­si­vät ryös­tö­ai­keis­sa liik­ku­via narkomaaneja.” 

  …on täy­sin lii­oi­tel­tu eikä pidä paikkaansa.

 63. Olen Jok­kik­sen kans­sa samaa miel­tä alko­ho­lis­ta, sii­nä mie­les­sä, että alko­ho­li­juo­mien jou­kos­sa on pal­jon sel­lai­sia juo­mia, jois­sa alko­ho­lin päih­dyt­tä­vä vai­ku­tus on lähin­nä taak­ka. Joi­sin hyvää vii­niä mie­lel­lä­ni useam­man lasil­li­sen vaik­ka joka ate­rial­la, jos se ei päih­dyt­täi­si (ja omai­si mui­ta alko­ho­lis­pe­si­fi­siä hait­to­ja). Nykyi­sel­lään juon ehkä kak­si lasil­lis­ta viikossa.

  Sik­si alko­ho­lin esiin­ty­mi­nen pelk­kä­nä päih­tee­nä on vähän yksioikoista.

 64. Art­tu­ri kir­joit­ti: “ööö… en tie­dä mis­sä pii­reis­sä sinä lii­kut, että tähän päät­te­ly­ket­juun pys­ty­viä ihmi­siä on vähän:

  Ihmi­set eivät vihaa rahaa+ ihmi­se mak­sa­vat huu­meis­ta = ihmi­set hyö­ty­vät huumeista.”

  Tuo yllä ole­va ker­to­nee enem­män itse nimi­mer­ki Art­tu­ri logii­kas­ta kuin minun.

  Tar­koi­tin yleen­sä­kin päih­tei­den tuo­mal­la hyö­ty­vai­ku­tuk­sel­la lähin­nä het­kel­li­sen mie­li­hy­vän tun­net­ta, joka lie­nee yksi mer­kit­tä­vin syy mik­si huu­mei­ta­kin ale­taan käyt­tää. Toi­sin sanoen elä­mä on muu­ten niin sisäl­tö­köy­hää, että hae­taan jän­ni­tys­tä vaa­rois­ta piittaamatta.

 65. Jos Kali­for­nia päät­tää lop­pu­vuo­des­ta lail­lis­taa kan­na­bik­sen, huu­me­po­li­tiik­ka nousee ajan­koh­tai­sek­si myös Suomessa.

  Kali­for­nia saat­taa käyn­nis­tää domi­noe­fek­tin, sil­lä sen esi­merk­kiä tul­le­vat seu­raa­maan lukuis­ten USA:n osa­val­tioi­den lisäk­si aina­kin Kana­da ja mah­dol­li­ses­ti Mek­si­ko, ja myö­hem­min E‑Amerikan ja Euroo­pan maita.

  Eri­tyi­ses­ti Mek­si­ko on mie­len­kiin­toi­nen tapaus, kos­ka (uusim­man Eco­no­mis­tin mukaan) n. puo­let sikä­läis­ten kar­tel­lien tulois­ta on peräi­sin kannabiksesta.

 66. Kan­na­bis on kiis­tat­ta alko­ho­lia hai­tat­to­mam­pi päih­de. Jos oli­si mah­dol­lis­ta, kan­nat­tai­si vaih­taa alko­ho­li ja sen aiheut­ta­mat tuhan­net alko­ho­li­kuo­le­mat, per­he­vä­ki­val­ta, puu­ko­tuk­set ja lii­ken­neon­net­to­muu­det kan­na­bik­seen, mut­ta se ei ole mah­dol­lis­ta. Kan­na­bis toi­si muka­naan uuden­lai­sia hait­to­ja. Sal­li­mal­la kan­na­bik­sen sai­sim­me molem­pien haitat.”

  Tämä on logii­kal­taan sama kuin sanoi­si, että Suo­mes­sa ei tar­vi­ta jouk­ko­lii­ken­net­tä, kos­ka yksi­tyi­sau­toi­lus­ta ei kui­ten­kaan pääs­tä eroon. Sal­li­mal­la jouk­ko­lii­ken­teen sai­sim­me vain sen aiheut­ta­mat hai­tat (pääs­töt, ruuh­kat) yksi­tyi­sau­toi­lun vas­taa­vien lisäksi.

  Ei kai kukaan ole­ta, että ihmi­sen on pak­ko käyt­tää vain tois­ta vaih­toeh­toa. Mikä­li hai­tal­li­sem­man vaih­toeh­don käyt­tö vähe­nee tuo­taes­sa vähem­män hai­tal­li­nen vaih­toeh­to rin­nal­le, niin lop­pu­tu­le­ma on kait posi­tii­vi­nen? Mik­si tämä logiik­ka ei päde päihteissä?

 67. tcrown
  »No pää­asias­sa kai sik­si, kos­ka rajan­ve­to on hankalaa.

  >Älä nyt viit­si. Alko­ho­lia, tupak­kaa ja kah­via ei kielletä

  Kyse ei ollut kiel­tä­mi­ses­tä, vaan itse­ai­heu­tet­tu­jen tau­tien mak­sa­mi­ses­ta omas­ta pus­sis­ta vero­va­ro­jen sijas­ta. Täm­möi­ses­sa tilan­tees­sa rajan­ve­to on täy­sin mah­do­ton­ta, kos­ka päi­vän­sel­viä tapauk­sia lukuu­not­ta­mat­ta on hyvin vakea­ta sanoa, onko jokin tau­ti itse­ai­heu­tet­tu vai ei. 

  Onko esi­mer­kik­si lenk­kei­li­jän nil­kan nyr­jäh­tä­mi­nen itse­ai­heu­tet­tua? Entä jos lenk­kei­li­jäl­lä oli 20 kg yli­pai­noa, joka nos­taa var­mas­ti nyrjähtämisriskiä? 

  Toi­vo­ton­ta.

  Sen sijaan olen täy­sin val­mis hyväk­sy­mään ja kan­na­tan aja­tus­ta, että eri­lais­ten ris­ki­käyt­täy­ty­mis­ten aiheut­ta­mat kus­tan­nuk­set kerä­tään etu­kä­teen veroilla.”

  Minä taas veron­mak­sa­ja­na en halua mak­saa ris­ki­käyt­tä­jien sai­ras­ku­lu­ja. Niin kau­an kun ris­ki­käyt­täy­ty­mi­sen yksi­löl­le aiheut­ta­mia kus­tan­nuk­sia mak­se­taan yhteis­kun­nan pus­sis­ta, yhteis­kun­nal­la on oikeus pyr­kiä hil­lit­se­mään kyseis­tä käy­tös­tä. Niin­pä puh­taa­seen yksi­lön­va­pau­teen perus­tu­va argu­men­toin­ti päih­tei­den puo­les­ta ei ole validi.

 68. Kan­na­tan kan­na­bik­sen vapauttamista.

  Muu­ta­mia seik­ko­ja mitä itse olen pohtinut:

  - Kan­na­bik­sen myyn­ti val­tiol­le, mut­ta ei Alkon kaut­ta vaan eril­lis­tä lii­keis­tä. Alko­ho­lin ja kan­na­bik­sen seka­käyt­tö ei jär­ke­vää sekä näin saa­tai­siin parem­pi työllistämisvaikutus.

  - Koti­kas­va­tus tiet­tyyn mää­rään saak­ka vapaata.

  - Kan­na­bik­sen ammat­ti­mai­sen kas­va­tuk­sen jaka­mi­nen ei THC sisäl­tä­vään hyö­ty­kas­vi kas­va­tuk­seen sekä huu­mausai­ne tar­koi­tuk­seen, jon­ka val­tio lunas­taa sekä val­voo kasvatusta.

  Ylei­ses­ti ottaen jos asiat hoi­de­taan hyvin ja etu­ne­näs­sä, kau­pal­li­nen sekä ter­vey­del­li­nen hyö­ty oli­si val­ta­va. Pel­käs­tään jo turis­min lisään­ty­mi­nen toi­si val­tion kas­saan usei­ta sato­ja mil­joo­nia vuo­des­sa. Ter­veys­hyö­dyis­tä nopei­ten huo­mat­tai­siin mie­len­ter­veys­po­ti­lai­den vähentyminen.

  Asioi­ta oli­si mil­joo­nia mie­les­sä miten asian voi­si hoi­taa. (lää­ke­teol­li­suus menet­tää val­ta­vas­ti tulo­ja tämän tapahtuessa).[Viestiä on siistitty/OS]

 69. Kyse ei ollut kiel­tä­mi­ses­tä, vaan itse­ai­heu­tet­tu­jen tau­tien mak­sa­mi­ses­ta omas­ta pus­sis­ta vero­va­ro­jen sijasta. 

  Okei, ymmär­sin väärin.

  Minä taas veron­mak­sa­ja­na en halua mak­saa ris­ki­käyt­tä­jien sairaskuluja.

  En minä­kään. Sik­si haluan, että nuo sai­ras­ku­lut peri­tään veroi­na etu­kä­teen ris­ki­käyt­täy­ty­jil­tä. Alko­ho­lin­käyt­tä­jil­tä alko­ho­li­ve­ro­ja, tupa­koit­si­joil­ta tupak­ka­ve­roa, soke­ri­ve­roa, kan­na­bis­ve­roa jne. Vie­lä kun joku kek­si­si miten ääriur­hei­lu­la­je­ja voi­tai­siin verottaa.

  Niin kau­an kun ris­ki­käyt­täy­ty­mi­sen yksi­löl­le aiheut­ta­mia kus­tan­nuk­sia mak­se­taan yhteis­kun­nan pus­sis­ta, yhteis­kun­nal­la on oikeus pyr­kiä hil­lit­se­mään kyseis­tä käytöstä.

  Täs­mäl­leen samaa miel­tä. Minun oikeus­ta­ju­ni mukaan vain vero­tus on yleen­sä parem­pi hil­lin­tä­kei­no kuin kielto.

 70. sylt­ty:

  Kos­ka rajan­ve­to on mah­do­to­na, ehd­ton­kin rat­kai­suk­si yövartijavaltiota.

  Hel­pom­pi ja hyväk­syt­tä­väm­pi rat­kai­su olis vaan forced savings ja ter­veys­ti­lit tyy­liin Singapore.

 71. Az lai­naa:

  Almost 3,000 people in Rio, a city of 5.8 mil­lion, are shot dead each year.

  No joo, toi­saal­ta yksi kah­des­ta tuhan­nes­ta asuk­kaas­ta, eli joi­tain pro­sent­te­ja kai­kis­ta kuo­le­man­ta­pauk­sis­ta. En minä täs­tä halua oikeas­taan väi­tel­lä, sovi­taan vaik­ka että tuol­lai­set pai­kat mis­sä yhteis­kun­ta on romah­tu­nut on täyn­nä nii­tä väki­val­tai­sia kahjoja. 

  Point­ti oli että polii­si­toi­mel­la on tehokkuusrajat.

 72. Ris­to:

  Tuol­la vas­tus­ta­mat­to­mal­la logii­kal­la nark­ka­ri hyö­tyy heroii­nis­ta, tupa­koit­si­ja savuk­keis­ta, alkoh­lis­ti kos­sus­ta, kou­lai­nen imm­paus­ma­te­ri­aa­lis­ta ja ras­kaas­ti yli­pai­noi­nen suu­res­ta mää­räs­tä ruokaa.

  Nimen omaan! Toki jouk­koon mah­tuu sit­ten nii­tä­kin, joi­la ei oo elä­mä edes sen ver­taa hal­lus­sa, että ne eivät osaa/pysty tun­nis­ta­maan omaa hyvin­voin­ti­aan, mut­ta noin pää­piir­teit­täin sit­ten kun riip­pu­vuus on han­kit­tu, niin naut­tii riip­pu­vuut­ta aiheut­ta­vis­ta aineista.

  Eli­na:

  Tut­ki­jat havait­si­vat lisäk­si, että osal­lis­tu­jat, jot­ka oli­vat koke­neet ais­ti­har­ho­ja nuo­re­na myös alkoi­vat käyt­tää kan­na­bis­ta mui­ta toden­nä­köi­sem­min. Luul­ta­vas­ti kan­na­bis suu­ren­taa­kin hei­dän jo val­miik­si suur­ta psy­koo­si­ris­kiä, tut­ki­jat kirjoittavat.

  Tie­dät­kö miten ne tut­ki­jat haa­ru­koi sitä val­miik­si suur­ta psy­koo­sin ris­kiä, niin että ne voi sanoo, että se ris­ki kas­vaa kan­na­bik­sen käytöstä?

  Her­miit­ti:

  Tar­koi­tin yleen­sä­kin päih­tei­den tuo­mal­la hyö­ty­vai­ku­tuk­sel­la lähin­nä het­kel­li­sen mie­li­hy­vän tun­net­ta, joka lie­nee yksi mer­kit­tä­vin syy mik­si huu­mei­ta­kin ale­taan käyttää.

  Ja var­mas­ti myös hyvin mer­kit­tä­vä syy sii­hen mik­si huu­mei­den käyt­töä jatketaan.

  Nyt jäi vie­lä vähän epä­sel­väk­si, että kiis­tät­kö näi­den hyö­ty­vai­ku­tus­ten ole­mas­sa olon vai et?

  Toi­sin sanoen elä­mä on muu­ten niin sisäl­tö­köy­hää, että hae­taan jän­ni­tys­tä vaa­rois­ta piittaamatta.

  öööö… w0t?! Tus­kin kovin moni hakee huu­meis­ta jän­ni­tys­tä ja ne jot­ka hake­vat tus­kin hake­vat sitä vaa­rois­ta piit­taa­mat­ta. Eihän kovin moni hypi raken­nus­ten­kaan katoil­ta, vaik­ka sekin on taa­tus­ti jännittävää.

  Oon tie­de­mie­hen kans­sa samoil­la lin­joil­la, että ne jot­ka vähek­syy mui­den ihmis­ten koke­maa iloa on type­ryk­siä, eikä nii­den kans­sa oo oikein mie­le­käs­tä keskustella.

  Tomi:

  Alko­ho­lin ja kan­na­bik­sen seka­käyt­tö ei jär­ke­vää sekä näin saa­tai­siin parem­pi työllistämisvaikutus.

  hihi­hi­hi… gol­den. Sit­ten vie­lä kun pal­ka­taan sen uuden kan­na­bis­kau­pan eteen ihmi­siä hyp­pi­mään ylös-alas, niin saa­daan vie­lä parem­pi työl­li­syys­vai­ku­tus! Huippua!

 73. Aika poik­keuk­sel­li­sen kor­kean tason asian­tun­ti­ja-kann­ann­ot­to dekri­mi­na­li­saa­tion puo­les­ta: http://www.bbc.co.uk/news/health-10990921

  17/8/2010

  Dec­ri­mi­na­li­sing drug use could dras­tical­ly reduce cri­me and impro­ve health, the out­going pre­si­dent of the Roy­al Col­le­ge of Phy­sicians has said.

  Sir Ian said he had had a longs­tan­ding inte­rest in the sub­ject, stem­ming from his work as a liver specialist.

  Eve­ry day in our hos­pi­tal wards we see drug addicts with infec­tions from dir­ty need­les, we see heroin addicts with complica­tions from con­ta­mi­na­ted drugs,” he said.

  He argued that many of the problems health staff encoun­te­red were the con­sequences not of heroin itself, but of prohibition.

  Bri­tan­nian joh­ta­va lää­kä­ri­vi­ran­omai­nen sanoi halun­neen­sa olla kont­ro­ver­saa­li läksiäispuheessaan.

  Brit­tien sisä­asian­mi­nis­te­riön vas­ti­ne on kyl­lä aika masen­ta­vaa ääliö­po­pu­lis­mia. Kaik­ki argu­men­tit sivuu­te­taan, ja tode­taan yksi kan­taan, että heroii­ni, kokaii­ni ja kan­na­bis ovat äärim­mäi­sen hai­tal­li­sia. Bri­tan­nias­sa sen­tään käy­te­tään enem­män kan­na­bis­ta kuin Hollannissa.

 74. Sylt­ty: Vas­ta sii­nä vai­hees­sa yhteis­kun­nal­la on oikeus puut­tua johon­kin yksi­löl­le hai­tal­li­seen asi­aan, kun se puut­tuu nii­hin kaik­kiin. Tämä peri­aa­te on kir­jat­tu perus­tus­lain 6 §:ään, kuten on kir­jat­tu 10 §:ään oikeus yksi­tyi­se­lä­män suojaan.

  Ter­vey­den­huol­lon mak­sat­ta­mi­ses­ta kan­sa­lai­sil­la taas on ihan tur­ha edes puhua. Val­tiol­le tulee huo­mat­ta­vas­ti kal­liim­mak­si jät­tää huo­leh­ti­mat­ta vähä­va­rai­sis­ta, kuin mak­saa hei­dän huolehtimisestaan.

 75. Kan­na­bis on kiis­tat­ta alko­ho­lia hai­tat­to­mam­pi päihde.”

  Eikä muu­ten ole ainoa lai­ton aine joka on alko­ho­lia hai­tat­to­mam­pi. Aina­kaann jos uskoo tähän muu­ta­mia vuo­sia van­haan sel­vi­tyk­seen (lin­kis­tä­ni löy­tyy myös alku­pe­räi­nen raport­ti pdf:nä): http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/5230006.stm

  Alko­ho­lia vaa­rat­to­mam­mik­si päih­teik­si eri alo­jen asian­tun­ti­joi­den toi­mes­ta luo­ki­tel­tiin mm. sel­lai­set aineet kuin kan­na­bis, amfe­ta­mii­ni ja LSD.

 76. Sylt­ty: Vas­ta sii­nä vai­hees­sa yhteis­kun­nal­la on oikeus puut­tua johon­kin yksi­löl­le hai­tal­li­seen asi­aan, kun se puut­tuu nii­hin kaik­kiin. Tämä peri­aa­te on kir­jat­tu perus­tus­lain 6 §:ään, ”

  Ai mei­naat­ko että ihmis­ten yhden­ver­tai­suus lain edes­sä joten­kin tar­koit­taa, että alko­ho­lin, kan­nan ja kokaii­nin­kin pitää olla yhdenvertaisia? 😀

  Jopas oli eri­koi­nen perus­tus­lain tul­kin­ta, ei voi muu­ta sanoa. Toi­saal­ta, jos läh­de­tään tul­kit­se­maan noin jyr­käl­lä kan­nal­la, niin yhden­ver­tai­suut­ta sot­ke­taan pal­jon enem­män vero­tuk­sel­la. Ei ole yhden­ver­tais­ta, että joku mak­sa mil­joo­nan vero­ja ja toi­nen käyt­tää mil­joo­nan edes­tä pal­ve­lui­ta mak­sa­mat­ta mitään. 

  Eli täl­lä­kin tiel­lä edes­sä on vero­tuk­sen mini­mioin­ti indi­vi­dua­lis­min mak­si­moi­mi­sek­si ja yövar­ti­ja­val­tioon siirtyminen.

 77. Ant­ti Lai­ne ja Artturi, 

  En ole tutus­tu­nut tut­ki­muk­seen. Kysees­sä on suo­ra lai­naus ja läh­tee­nä Duo­decim 2009.

 78. Luke­kaa huu­mausai­nei­siin liit­ty­viä kes­kus­te­lu­ja edus­kun­nan sivuil­ta. Sen kes­kus­te­lun taso on jopa alhai­sem­pi, mitä tääl­lä. Ja siti siel­lä on päätösvalta.

  Mik­si ääneen ei kos­kaan pää­se tut­ki­jat ja asiantuntijat?

 79. LSD ja amfe­ta­mii­ni alko­ho­lia hai­tat­to­mam­paa? Jotain rajaa sen­tään. Molem­mil­la näis­tä päih­teis­tä sai­si aika nopeas­ti (suu­rel­la ris­kil­lä) psyy­keen huo­noon kun­toon, kun nii­tä käyt­täi­si tavan­omai­sen suo­ma­lai­sen vii­kon­lop­pu­ryyp­pää­mi­sen tahtia.

 80. Mar­ko:

  “Kan­na­bis on kiis­tat­ta alko­ho­lia hai­tat­to­mam­pi päih­de. Jos oli­si mah­dol­lis­ta, kan­nat­tai­si vaih­taa alko­ho­li ja sen aiheut­ta­mat tuhan­net alko­ho­li­kuo­le­mat, per­he­vä­ki­val­ta, puu­ko­tuk­set ja lii­ken­neon­net­to­muu­det kan­na­bik­seen, mut­ta se ei ole mah­dol­lis­ta. Kan­na­bis toi­si muka­naan uuden­lai­sia hait­to­ja. Sal­li­mal­la kan­na­bik­sen sai­sim­me molem­pien haitat.”

  Tämä on logii­kal­taan sama kuin sanoi­si, että Suo­mes­sa ei tar­vi­ta jouk­ko­lii­ken­net­tä, kos­ka yksi­tyi­sau­toi­lus­ta ei kui­ten­kaan pääs­tä eroon. Sal­li­mal­la jouk­ko­lii­ken­teen sai­sim­me vain sen aiheut­ta­mat hai­tat (pääs­töt, ruuh­kat) yksi­tyi­sau­toi­lun vas­taa­vien lisäksi.

  Ei kai kukaan ole­ta, että ihmi­sen on pak­ko käyt­tää vain tois­ta vaih­toeh­toa. Mikä­li hai­tal­li­sem­man vaih­toeh­don käyt­tö vähe­nee tuo­taes­sa vähem­män hai­tal­li­nen vaih­toeh­to rin­nal­le, niin lop­pu­tu­le­ma on kait posi­tii­vi­nen? Mik­si tämä logiik­ka ei päde päihteissä?

  Sama pis­ti sil­mään minua­kin. Kaik­ki tie­tä­vät, että kan­na­bis­ta käy­te­tään maas­sam­me täl­lä­kin het­kel­lä, joten sen hai­tat ovat jo tääl­lä. Suo­ma­lai­sis­sa ei juu­ri­kaan ole ihmi­siä, jot­ka eivät käy­tä lain­kaan alko­ho­lia tai kan­na­bis­ta. Poten­ti­aa­li­sia uusia “ongel­ma­ta­pauk­sia” on siis hyvin vähän, ja tus­kin­pa heis­tä­kään kaik­ki ryh­tyi­si­vät sala­ma­na kan­na­bik­sen käyt­tä­jik­si sen tul­tua lail­li­sek­si. Alko­ho­lin käyt­tä­jis­tä puo­les­taan osa saat­tai­si siir­tyä käyt­tä­mään kan­na­bis­ta vähi­tel­len. Aina­kin minun tun­te­ma­ni pös­syt­te­li­jät ovat autu­aal­li­sen epä­kiin­nos­tu­nei­ta käyt­tä­mään alko­ho­lia. Eivät kuu­lem­ma sovi lain­kaan yhteen.

  Toi­nen huo­mau­tuk­se­ni kos­kee sitä, että ainei­ta ver­tail­taes­sa huo­mioi­daan pel­käs­tään käy­tön hai­tat, vaik­ka käy­tös­tä on myös hyö­ty­jä. Alko­ho­lin hyö­dyk­si las­ket­ta­koon sosi­aa­li­sen ujou­den lie­ve­ne­mi­nen (jot­kut­han väit­tä­vät, ettei­vät oli­si iki­nä löy­tä­neet elä­män­kump­pa­nia ilman alko­ho­lia — itse en oli­si tuon lausun­non uskot­ta­vuu­des­ta aivan var­ma kyl­lä­kään) ja eri­lais­ten alko­ho­li­juo­mien pit­kän ajan kulues­sa saa­vut­ta­ma kulttuurinen/sosiaalinen sta­tus (hie­no illal­li­nen tun­tuu hie­nom­mal­ta hyvän vii­nin kera). Kan­na­bis puo­les­taan kuu­lem­ma aut­taa hen­ki­löä käsit­te­le­mään raken­ta­vas­ti omia mie­len­ter­vey­del­li­siä haas­tei­taan, kuten masen­nus­ta (jota alko­ho­lin sano­taan hel­pos­ti syven­tä­vän), lie­ven­tää fyy­si­siä kipu­ti­lo­ja, ja aut­taa käyt­tä­jää suh­tau­tu­maan elä­mään­sä ja ympä­ris­töön­sä myön­tei­ses­ti (sii­nä mis­sä alko­ho­li vetää monet kiel­tei­sel­le rähinävaihteelle).

  Kai­ken kaik­ki­aan minus­ta näyt­tää sil­tä, että kan­na­bik­sel­la on vähem­män hait­to­ja ja enem­män hyö­ty­jä kuin alko­ho­lil­la. Jos ja kun siis nykyi­sis­tä alko­ho­lin­käyt­tä­jis­tä edes osa siir­tyi­si käyt­tä­mään kan­na­bis­ta, maam­me oli­si parem­pi paik­ka elää, aina­kin sel­lai­sen hen­ki­lön näkö­kul­mas­ta, joka ei käy­tä kum­paa­kaan. Tie­ten­kään suu­ren osan koh­dal­la tämä ei kävi­si noin vain, sil­lä alko­ho­li­kult­tuu­rim­me on juur­tu­nut hyvin syvään, aina A. Kiven kir­jal­lis­ta tuo­tan­toa ja popu­laa­ri­musii­kin sanoi­tuk­sia myö­ten. Mut­ta uusien suku­pol­vien myö­tä muu­tos sai­si toden­nä­köi­ses­ti vauh­tia, ja jos­kus jos­sain hamas­sa tule­vai­suu­des­sa tämä nykyi­nen kan­san­huu­meem­me, jon­ka vai­ku­tuk­set ihmi­se­lä­mään ovat näin ulko­puo­li­sen sil­min tar­kas­tel­tu­na aivan jär­kyt­tä­vän tuhoi­sat, menet­täi­si lopul­ta otteensa.

 81. Sylt­ty: “Ai mei­naat­ko että ihmis­ten yhden­ver­tai­suus lain edes­sä joten­kin tar­koit­taa, että alko­ho­lin, kan­nan ja kokaii­nin­kin pitää olla yhdenvertaisia? 😀 ”

  En; mei­naan että alko­ho­lia, kan­na­bis­ta tai kokaii­nia (tai vaik­ka dime­tyy­li­tiam­bu­tee­nia) käyt­tä­viä ihmi­siä on koh­del­ta­va yhden­ver­tai­ses­ti. Tuo­tan­toon, saa­ta­vuu­teen, jul­ki­seen käyt­töön ja mui­hin vas­taa­viin asioi­hin voi­daan tie­ten­kin puut­tua val­tion tasolta.

 82. Lisäyk­se­nä edel­li­seen vies­tiin: en myös­kään vii­tan­nut yhden­ver­tai­suu­teen lain edes­sä, vaan hen­ki­löön liit­ty­vän syyn perus­teel­la syr­ji­mi­sen kieltoon.

 83. Kan­na­bis­ta­kin kun vetäi­si per­jan­tai­pul­lon ver­ran (kilon) vii­kos­sa niin voi­si olla hei­kos­sa hapessa..
  🙂

 84. Ant­ti Laine
  “En; mei­naan että alko­ho­lia, kan­na­bis­ta tai kokaii­nia (tai vaik­ka dime­tyy­li­tiam­bu­tee­nia) käyt­tä­viä ihmi­siä on koh­del­ta­va yhdenvertaisesti. ”

  No olet kai loo­gi­ses­ti myös sitä miel­tä, että keit­tiö­veit­siä, met­säs­tys­hau­lik­ko­ja ja myös lait­to­mia kone­tu­lia­sei­ta omis­ta­mia ihmi­siä on koh­del­ta­va yhden­ver­tai­ses­ti? Eli ei polii­sil­lä pidä olla oikeut­ta jah­da­ta lait­to­mia asei­ta omis­ta­via ihmisiä.

 85. Sylt­ty: “Eli ei polii­sil­lä pidä olla oikeut­ta jah­da­ta lait­to­mia asei­ta omis­ta­via ihmisiä.”

  Aika eri­koi­nen käsi­tys yhden­ver­tai­suu­des­ta lain edes­sä — ylei­ses­ti ei olla sitä miel­tä, että rikok­ses­ta ei saa rankaista.

 86. Hie­no hom­ma että Soi­nin­vaa­ra uskal­taa kir­joit­taa täs­tä erit­täin aras­ta aihees­ta SK:ssa. Aihe­pii­ri on Suo­mes­sa poliit­ti­nen kuu­ma peruna.

  Mut­ta Oden kolum­ni menee pie­leen sii­nä, että Ode on teh­nyt huo­not sana­va­lin­nat: Hän käyt­tää tun­ne­la­tau­tu­nei­ta sano­ja ”huu­me” ja ”vapaut­taa”. Jos näi­den sano­jen sijaan oli­si­kin käy­tet­ty sano­ja ”päih­de” ja ”ottaa val­tion kont­rol­liin”, oli­si kysei­sel­lä kolum­nil­la ollut erit­täin mer­kit­tä­vä arvo päih­de­po­liit­ti­sen kes­kus­te­lun avaa­ja­na, mut­ta tämän vali­tun reto­rii­kan puit­teis­sa en tie­dä joh­taa­ko se juu­ri mihin­kään. Kuka nyt huu­mei­ta haluai­si vapauttaa?

  Sen sijaan kaikki

  päih­teet tuli­si mie­les­tä­ni ottaa pois rikol­li­sil­ta, ja tuo­da ne val­tion lail­li­sen kont­rol­lin pii­riin. Ne päih­teet, joil­le on ole­mas­sa kysyn­tää, tuli­si ottaa kont­rol­loi­tuun ja sään­nel­tyyn myyntiin.

  Kolum­nis­saan Soi­nin­vaa­ra ei huo­mio­nut sitä, että on ole­mas­sa lukui­sia eri­lai­sia mal­le­ja päih­tei­den kont­rol­liin. Kai­ken ei tar­vit­se olla vapaas­ti saa­ta­vil­la, vaan saa­ta­vuut­ta voi­daan rajoit­taa päih­de­koh­tai­ses­ti ja käyt­töä ohja­ta tuot­ta­mal­la lai­men­net­tu­ja ja pie­nem­män ylian­nos­ris­kin sisäl­tä­miä päih­tei­tä kont­rol­loi­tuun myyntiin.

  Mah­dol­li­set mallit:
  1. Vapaa saa­ta­vuus, kuten soke­ri ja kah­vi nykyisin
  2. Ikä­ra­jal­la rajoi­tet­tu saa­ta­vuus, kuten tupak­ka nykyisin
  3. Myyn­ti­lu­val­la ja ikä­ra­jal­la rajoi­tet­tu saa­ta­vuus, kuten keskiolut
  4. Myyn­ti vain eri­tyi­sis­tä myy­mä­löis­tä, kuten vah­vem­mat alko­ho­li­juo­mat nykyi­sin (Alko)
  5. Myyn­ti lisen­soi­duis­ta annis­ke­lu­pai­kois­ta (Kuten baa­rit nykyisin)
  6. Myyn­ti vain kor­til­la tai resep­til­lä (kuten aptee­kit nykyisin)
  7. Myyn­ti vain eri­kois­lää­kä­rin resep­til­lä, jake­lu eri­tyis­kont­rol­lin pii­ris­sä (kuten mor­fii­ni nykyisin)
  8. Lai­ton, ei myyntiä

  Päih­tei­den saa­ta­vuus tuli­si toteut­taa em. jake­lu­mal­lien puit­teis­sa päih­teen lää­ke­tie­teel­li­ses­ti tut­ki­tun addik­tio­po­ten­ti­aa­lin ja tut­kit­tu­jen ter­veys­hait­to­jen mukai­ses­ti, huo­mioi­den samal­la että lii­an tiuk­ka kont­rol­li pahen­taa ongel­mia luo­den aina pimeät mark­ki­nat, oheis­ri­kol­li­suu­den, vaih­te­le­vat pitoi­suu­det, ter­veys­hai­tat ja pimeis­tä mark­ki­nois­ta koi­tu­van mas­si­vii­sen raha­vir­ran orga­ni­soi­tu­neel­le rikollisuudelle.

  Näi­den ongel­mien pois­ta­mi­sek­si päih­teet tuli­si saat­taa lail­li­sen kont­rol­lin pii­riin, ja nii­den saa­ta­vuus voi­tai­siin jakaa esim seu­raa­vas­ti (nume­roin­ti vas­taa yllä esi­tet­tyä mallia):
  1. Soke­ri, tee, kah­vi, kaa­kao, koka­tee, koka­pen­saan lehdet
  2. -
  3. Kannabis
  4. Alko­ho­li, tupak­ka (siir­täi­sin tupa­kan pois kios­keil­ta ja kau­pois­ta erityisliikkeisiin)
  5. Kan­na­bis, alko­ho­li, sie­net, psy­ke­dee­lit, eks­taa­si, ghb ja useim­mat vas­taa­vat päih­teet, sopi­vas­ti laimennettuina
  6. Heroii­ni, bupre­nor­fii­ni, amfe­ta­mii­ni, kokaiini
  7. Suu­ren addik­tio- ja väki­val­tai­suus­po­ten­ti­aa­lin omaa­vat aineet: PCP, MDPV (Vol. 60% Alkoholi)
  8. -

 87. Sylt­ty: “No olet kai loo­gi­ses­ti myös sitä miel­tä, että keit­tiö­veit­siä, met­säs­tys­hau­lik­ko­ja ja myös lait­to­mia kone­tu­lia­sei­ta omis­ta­mia ihmi­siä on koh­del­ta­va yhdenvertaisesti?”

  Aseet ovat oikein­kin käy­tet­tyi­nä läh­tö­koh­tai­ses­ti vaa­ral­li­sia *muil­le*, jol­loin ne putoa­vat pois hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta ja yksi­tyi­se­lä­män pii­riin kuu­lu­vis­ta asiois­ta. Toi­saal­ta, on mah­dol­lis­ta hank­kia ase lail­li­ses­ti; tiet­ty­jen päih­tei­den han­kin­ta ja käyt­tö on aina rangaistavaa.

  Seu­raa­vak­si kai ver­taat päih­tei­den käyt­töä tappoon?

 88. Sanoo tuol­la The Inde­pe­den­tis­sä täl­lä vii­kol­la oli­si­ko vii­me tos­tai­na Johann Hari kolum­nis­saan, että ainoa asia, jota huu­me­po­mot pel­kää­vät on huu­meen laillistaminen.

 89. Kun olet pil­ves­sä, aja­tuk­set len­tä­vät suht lujaa.
  Asut maas­sa, jos­sa pil­vi on lai­ton­ta, ja jos esim asut ker­ros­ta­loa­sun­nos­sa ja pol­tat kan­na­bis­ta, voi iskee para­noia ja alat miet­ti­mään et hais­toi­ko kukaan? näki­kö kukaan? saat­taa iskee pie­ni paniik­ki, eten­kin jos olet polt­ta­nut pal­jon tai pol­tat eko­ja ker­to­ja. Jul­ki­sis­sa ole­mi­nen on joil­lek­kin yhtä hel­vet­tiä pil­ves­sä, koko ajan kuu­mot­taa et tajuuks ne et oot pil­ves­sä. Ei ihme jos moi­ses­ta para­noi­jai­lus­ta joku itsel­leen kehit­tää pysy­vän psykoosin.

  Kun tut­ki­muk­sis­sa puhu­taan psy­koo­seis­ta, ei pil­veä kokei­le­ma­ton voi vält­tä­mät­tä ymmär­tää mis­tä on kyse. Kan­na­bisp­sy­koo­si voi iskeä kun olet polt­ta­nut aivan hel­ve­tis­ti vah­vaa kuk­kaa, seu­raa vai­no­har­hai­suut­ta, ehkä pie­ni paniik­ki, mut­ta se menee ohi, kun kan­na­bik­sen efek­ti lop­puu (30min — 2h)riippuu tosi pal­jon lajik­keis­ta ja määrästä.
  Cof­fee sho­pis­ta sai­sit juu­ri itsel­le­si sopi­van lajik­keen ja myy­jä jos on asian­tun­te­va niin var­mas­ti osai­si neu­voa asias­sa. Itse en tie­dä yhtään mitä teen elä­mäl­lä­ni. Jos sat­tui­si tuu­ri ja kan­na­bis lail­lis­tet­tai­siin, var­mas­ti perus­tai­sin cof­fee shopin.

  Skit­so­fre­nias­ta sen ver­ran, ettei voi sanoa var­mas­ti lau­kai­see­ko kan­na­bis sitä. Skit­so­fre­nian pää aiheut­ta­ja­han on stres­si, ja joku saat­taa hoi­taa stres­si­ään kan­na­bik­sel­la -> käyt lääk­räil­lä, sul­la tode­taan skit­so­fre­nia, kysy­tään käy­tät­kö päih­tei­tä, sanot et kan­na­bis­ta = kan­na­bik­sen vika. Tie­tääk­se­ni skit­so­free­ni­kot ovat muu­ten­kin päih­de­ha­kui­sia ja esim. kovia tupa­koi­maan. Eräs skit­so­free­nik­ko, jon­ka tie­dän, käyt­tää kan­na­bis­ta skit­so­fre­nian oirei­den lie­ven­tä­mi­seen. Hän käyt­tää CBD pitoi­sia lajik­kei­ta. Mie­len­kiin­toi­nen link­ki http://kannabisuutiset.wordpress.com/2010/02/07/laittoman-kannabiksen-vahingollisuus-thc-vs-cbd/

  En ymmär­rä mitä uusia hait­to­ja muka tuli­si, jos kan­na­bis lail­lis­tet­tai­siin. Pait­si että kesäi­sin jää­te­lö­kios­kin jonot täyt­tyi­si­vät hymyi­le­vis­tä puna­sil­mis­tä ja kau­pas­ta saat­taa lop­pua mäs­syt. Ja aurin­ko­la­si­bis­nes saat­tai­si kär­siä kun ei enää tar­vit­sis pii­lo­tel­la silmiään.

  Pis­te­tään pal­lo liik­keel­le, lail­lis­te­taan! Ehkä muut seu­raa­vat perässä.

 90. Minä taas veron­mak­sa­ja­na en halua mak­saa ris­ki­käyt­tä­jien sairaskuluja.”

  Minä taas en haluai­si mak­saa itsen­sä yli­pai­noi­sek­si syö­neen ihmi­sen sydän- ja veri­suo­ni­tau­tien aiheut­ta­mia sai­ras­ku­lu­ja, mut min­käs teet.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.