Tiukkurilan onnettomuuden anatomia

Kol­mio­draa­ma on vaa­ral­li­nen. Olin tänään fil­la­ril­la aika lähel­lä saman­lais­ta tilan­net­ta, jos­sa Tik­ku­ri­lan onnet­to­muut­ta kos­ke­neen ket­jun tuot­ta­nut onnet­to­muus sat­tui (joka siis meni aivan eri taval­la kuin Hesa­rin net­ti­si­vu­jen uuti­soin­ti väit­ti ja johon kir­joi­tuk­se­ni perustui)
Ajoin fil­la­ril­la etua­jo-oikeu­tet­tua katua ajo­tie­tä pit­kin. Olin siis ajo­neu­vo sii­nä mis­sä rekka-autokin.
Oikeal­ta kol­mion takaa oli tulos­sa oikeal­le kään­ty­vä tak­si ja sen oikeal­ta puo­lel­ta minua ris­teä­väl­le suo­ja­tiel­le luval­li­ses­ti pyr­ki­vä fillari.
Tak­sin piti väis­tää sekä minua (kol­mio) että fil­la­ria ( kääntyi)
Molem­pien piti väis­tää minua  (tak­sil­la kol­mio, fil­la­ri väis­tää kevyen lii­ken­teen väy­läl­tä tul­les­saan ajo­tiel­lä ole­vaa ajoneuvoa)
Jos oli­sin ollut auto, kuten ket­jun aihee­na olles­sa tapauk­ses­sa, minun oli­si pitä­nyt pysäh­tyä, kos­ka en oli­si näh­nyt suo­ja­tiel­le. (Tus­kin kukaan tekee näin, mut­ta oikeu­des­sa kui­ten­kin sitä edel­ly­te­tään.) Minun ei tar­vin­nut pysäh­tyä, kos­ka fil­la­ri näkee tak­sin yli.

Minä ole­tin tak­sin pysäh­ty­neen väis­tääk­seen minua ja fil­la­ri olet­ti tak­sin­py­säh­ty­neen väis­tääk­seen hän­tä. Sik­si fil­la­ri läh­ti liik­keel­le minua huo­maa­mat­ta ja minä jat­koin jar­rut­ta­mat­ta. Täs­sä tapauk­ses­sa ei ollut ongel­maa, kos­ka minä siis näin fil­la­rin, mut­ta näin onnet­to­muus syn­tyy. Jos oli­sin aja­nut autoa, oli­sin aja­nut sen fil­la­rin pääl­le. Lii­ken­nea­se­tus toi­mii oikein. Jos ei näe suo­ja­tiel­le, pitää pysäh­tyä, vaik­ka kään­ty­vä auto ei oli­si pysäh­ty­nyt suo­ja­tien eteen, mut­ta se lie­nee täy­sin kuol­lut kirjan.

3 vastausta artikkeliin “Tiukkurilan onnettomuuden anatomia”

  1. Tämän­lais­ta proble­ma­tiik­kaa kan­nat­taa­kin poh­tia ja löy­tää kei­not sään­tö­jen, val­von­nan ja valis­tuk­sen kaut­ta. Samaan aikaa Lii­ken­ne­tur­va — lain suo­min val­tuuk­sin — sivis­tää kan­saa mm. suku­puol­ten tasa-arvos­ta (kam­pan­ja, jos­sa jouk­ko mie­hiä tois­ti sanan minä). Mikä ihmees­sä estää Lii­ken­ne­tur­vaa puhu­mas­ta oikeis­ta asioista?

    Lopuk­si kehun aasin­sil­ta­na Auto­liit­toa aina­kin yhdes­tä asias­ta: hei­dän aika­kausi­leh­ti esit­te­lee kaik­ki lii­ken­teen kuo­lon­ko­la­rit, nii­den syyt ja taus­tat tut­kin­ta­lau­ta­kun­nan sil­min. Tämän infor­maa­tion valos­sa on entis­tä vai­keam­paa ymmär­tää Lii­ken­ne­tur­van toimintaa!

  2. Jos tak­si pysäh­tyi ris­tey­sa­lu­eel­le (kuten ymmär­rän kuvauk­ses­ta­si — miten se muu­ten voi­si estää näky­vyy­den suo­ja­tiel­le?), niin sekin tai­si toi­mia vää­rin, kos­ka tie­lii­ken­ne­lain 12§1 sanoo:

    Kään­ty­vän ajo­neu­von kul­jet­ta­ja ei saa aiheut­taa vaa­raa tai tar­pee­ton­ta estet­tä muil­le samaan suun­taan kul­ke­vil­le.

    Ja ris­teyk­seen pysäyt­tä­mi­ne­hän aiheut­taa vaa­ran kuvaa­mal­la­si taval­la. Eli tak­sin oli­si tul­lut pysäh­tyä jo ennen ris­teys­tä, vaik­ka ensim­mäi­sen suo­ja­tien osal­ta sen ei tar­vin­nut­kaan ketään väis­tää (kun sii­nä ei ketään liikkunut).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.