S‑ryhmä avaa verkko-Alepan

S‑ryhmä aloit­taa verkko­ruokakau­pan, jos­ta saa Alepan tuotteita.

Siis het­ki­nen? Täysin väärin päin!

Olen kokoa­jan tien­nyt, että S‑ryhmällä on jotain tuol­laista tekeil­lä, mut­ta luulin tehtävän toisin päin. Net­tiruokakaup­pa, joka toimit­taa huonon valikoiman tuot­tei­ta koti­in, ei voi men­estyä. Parem­min men­esty­isi kon­sep­ti, joka tuo täy­den valikoiman Alepaan. Siis, jos lähikaup­pasi on Alepa, joka ei myy kar­it­san paah­topais­tia, voisit tila­ta kar­it­san paah­topaistin lähi-Alepaan ja noutaa ne sieltä samal­la kun haet  maid­on ja edamjuuston.

Tämäkään ei toi­mi Helsingis­sä, mut­ta voisi toimia pidem­pi­en matko­jen Suomessa.

Lisäys 11.8: On sen ver­ran otet­ta­va takaisin, että tuo HOK-Elan­non han­ke voi men­estyä hyvinkin, JOS yhtiö pystyy tekemään kun­tien sosi­aal­i­toimis­to­jen kanssa sopimuk­sia palvelun liit­tämis­es­tä van­hus­ten koti­palvelu­un. Van­huk­set ovat ryh­mä, joka tätä palvelua tarvit­see ja käyt­tää, mut­ta apa­jille on vaikea päästä, kos­ka asia hoide­taan kun­nal­lise­na palveluna.

25 vastausta artikkeliin “S‑ryhmä avaa verkko-Alepan”

 1. en ymmärtänyt point­ti­asi nyt ollenkaan.

  Ruoka.net on erit­täin hyvä palvelu. Mik­si nuo ovelle tuo­ta­vat pöperöt oli­si­vat huono idea just helsingisssä?

  1. Paa­vo Häikiölle:
   Koti­inkul­je­tus net­ti­ti­lauk­sen poh­jal­ta ei ole huono kuin taloudel­lis­es­ti. On kokeiltu.
   Uskon enem­män siihen, että lähikaup­paa rikas­tute­taan nettitilauksilla.
   Lähikau­pan hyvä puoli on se, että se on lähel­lä. Sen huono puoli ei ole se, että hin­nat ovat vähän kalli­im­mat, kos­ka lähikaup­pa on yhä lähel­lä. Sen huono puoli on huono valikoima. Tähän vajavaisu­u­teen mah­dol­lisu­us tila­ta erikois­tuot­tei­ta omaan lähikaup­paan iskee kuin nyrk­ki voihin, ellei suo­ras­taan kuin kuin veit­si silmään.

 2. @OS

  Tämäkään ei toi­mi Helsingis­sä, mut­ta voisi toimia pidem­pi­en matko­jen Suomessa.

  Sak­sas­sa uuden­laiset kyläo­su­uskau­pat elävät vah­vaa tulemista ja tuo­vat ensi ker­taa ketjuhirviöille kilpailua.

 3. ‘Mei­dän’ Pris­mas­sa (Turus­sa) näkyy usein mies, jol­la on iso kan­sio, joka kädessä hän kerää ison määrän (yleen­sä kär­ryn täy­teen) tavaraa, näkee, että menee mon­een talouteen (ole­tan kär­ryssä ole­vis­sa tuot­teista, että pääosin van­huk­sille). Luulen, että nämä oletet­ta­vat van­huk­set käyt­tävät jonkin koti­a­pu­fir­man palvelu­ja, eivät net­tiä. Mut­ta logis­ti­ik­ka on sama. Ne netinkin tuot­teet pitää jonkun kerätä ja toimit­taa, niin mik­si yksi­tyiset yrit­täjät vas­taavin peri­aat­tein eivät voisi käy­dä mis­sä tahansa kau­pas­sa (tai vaikka­pa kaup­pa­hal­lis­sa) ja toimit­taa tuot­teet per­ille? Van­huk­sille tämä on tule­vaa palvelua yhä enem­män, vaik­ka toki mak­saakin vähän enem­män. Mut­ta jos S‑ryhmä ei sub­ven­toi mitenkään tuo­ta tavaran toimit­tamista juuri Alepas­ta, niin sil­loin hom­man pitäisi kan­nat­taa myös ulkop­uolisel­la yrit­täjäl­lä (jos se ylipäätään kan­nat­taa?), mut­ta laa­jem­mal­la valikoimalla.

 4. Helsingis­sä asuu paljon autot­to­mia yksi­na­su­via ikäih­misiä, joil­la käy joskus isom­pi joukko vierai­ta. Eräs näistä monista tilaa aina ruoat netin kaut­ta kotiovelle, kun mei­dän per­heemme kyläilee. Kuulem­ma niiden ruok­ien kan­t­a­mi­nen ostoskeskuk­ses­ta asti ei ole vai­h­toe­hto ja net­ti­ti­laus on taas tak­sia parem­pi vaihtoehto.

  Alepan valikoimal­la on hyvä pistää hom­ma alkuun.

 5. Se miten tämän pitäisi toimia on että olisi postip­iste jos­sa on kylmäsäi­ly­tys­ti­la ja sinne voi tila­ta sit­ten ihan miltä tahansa toimit­ta­jal­ta. Mikä tahansa kiska jos­sa on jääkaap­pi riittää.

 6. Kun S‑ryhmä nyt takoi tämän lakimuu­tok­sen läpi itselleen ja Ale­po­jen kan­nat­tavu­uskäyrät sojot­ta­vat koil­liseen, niin kaikkea voi tietysti kokeilla. 

  Viime aikoina on ollut puhet­ta poli­itikko­jen esteel­lisyy­destä ja jääviy­destä, ja kaup­po­jen auki­olo­la­ki oli kau­nis esimerk­ki siitä, miten S‑kaupan edus­ta­jis­to pitää huol­ta omas­taan. Auki­olo­lain muu­tos satoi läh­es pelkästään S‑ryhmän laari­in, ja esimerkik­si Suomen Eri­tyiskau­pan liit­to yrit­ti naa­ma har­maana saa­da tolkkua tähän hom­maan. Mut­ta S‑ryhmällä on edarin­sa kaut­ta niin mas­si­ivi­nen poli­it­tisen ken­tän läpäi­sevä lob­bauskone, että käytän­nössä S‑ryhmä voi säädät­tää Suomeen mitä tahansa lakeja. 

  Ja tuo Soin­in­vaaran visio paah­toipais­tista Alepas­sa voisi kyl­lä toimia Helsingis­säkin. Hin­ta saat­taa vähän hirvittää.

  1. Oaah­topaisti Alepas­sa ei men­esty Helsingis­sä, kos­ka mat­ka parem­min varustet­tuun kaup­paan on kuitenkin kohtu­ulli­nen. Jos sup­pean valikoiman lähikaup­pa on kah­den kilo­metrin päässä ja kun­nolli­nen kaup­pa 30 kilo­metrin päässä, lähikaup­paan tilat­ta­va kar­it­san paah­topaisti alkaa olla jo paljon mie­lenki­in­toisem­pi vaihtoehto.

 7. Ei kukaan kyl­lä jak­sa alkaa tilaile­maan paah­topais­tia lähikauppaan.

 8. Kesälo­ma­l­la tulin kysyneek­si mik­sei sinän­sä hyvin varuste­tun K- mar­ketin tiskiltä löy­tynyt pakkaam­a­ton­ta broi­le­ria. Vas­taus oli että broi­lerin myyn­ti vaatisi eril­lisen myyn­ti-tiskin, eril­liset käsit­te­lypöy­dät, hyvä ettei omaa ulko-oveakin. Elikkä jos Alepas­ta halu­aa muu­takin kuin huna­ja-mari­noitua jauhe­li­haa, eikun Evi­raa lob­baa­maan ensin.

 9. Asi­as­ta mitään tarkem­paa tietämät­tä veikkaan, että Alepa on tuos­sa vain bränd­inä mukana. Logis­ti­ik­ka hoide­taan niin kuin parhaak­si nähdään: aluk­si var­maan Pris­mo­jen kaut­ta ja myöhem­min omista varas­toista, jos niin kan­nat­taa tehdä. Hiukan kyl­lä hämää, mik­si brändik­si on valit­tu Alepa, kun ker­ran se jo ker­ran vetäy­tyi muus­ta maas­ta Helsinkiin. 

  Itse meinasin saa­da diilin erään alueo­su­uskau­pan kanssa net­tikau­pan avaamis­es­ta. Kun menin sopi­maan käytän­nön jär­jeste­ly­istä, sainkin kuul­la, että se onkin SOK, joka hoitaa hom­man ja min­ua ei siten tarvi­ta. Tämä tapah­tui noin kymme­nen vuot­ta sit­ten. Hitaat on ison kiireet.

 10. Lähikaup­po­jen sup­pea valikoima kan­takaupungis­sa ja sen aiheut­ta­ma tarve asioi­da kauem­pana on ihan oikea onge­ma. Pinei ongel­ma toki ver­rat­tuna pel­to-omakoti­taloläm­päreisi­in, jois­sa ei ole minkään­laisia palvelui­ta tai lähiöi­hin joista lähikau­pat kaikki­a­vat kokon­aan, mut­ta ongel­ma silti. 

  Jos ei mikän muu­tu, kan­ta-aupun­gin ale­poille voi vielä käy­dä niinkuin kävi lähiöi­den Elan­noille: kun asi­akkaiden pitää kuitenkin käy­dä isos­sakin kau­pas­sa, he osta­vat sit­ten sieltä muu­takin kuin erikois­tuot­teet, jol­loin lähikau­pan myyn­ti heikke­nee ja se kui­h­tuu entis­es­tään. Lop­ul­ta kaikkien on pakko käy­dä siel­lä isos­sa kau­pas­sa kauem­pana, mah­dol­lis­es­ti autolla.

  Ääries­imerk­ki tästä on pak­istani­lainen enti­nen duu­nikaveri, joka valit­ti, että Kurvis­sa oli ikävä asua kun piti aina lähteä autol­la kaup­paan. En tiedä mitä kaikkea hän halusi ostaa, mut­ta kurvin S‑market ei selvästikään riit­tänyt. Malmin Pris­man vier­essä on sit­tem­min asunut tyytyväisenä.

  Net­ti-tilaus­va­likoima saat­taisi aut­taa paljonkin, ainakin mitä tulee tasalaa­tu­isi­in teol­lisi­in tuot­teisi­in. Kun lähikau­pat eivät myy ham­mas­tah­naa joka sopisi min­ulle, voisin ker­ran kuus­sa aina klik­sut­taa sen netistä ja käy­dä hake­mas­sa seu­raa­van ker­ran kau­pas­sa käy­dessä. Euron tuote, mut­ta 30e lisää liike­vai­h­toa kau­palle, kun ostan tot­ta kai kaikkea muu­takin samalla.

  Tuore­tuot­teis­sa ja muus­sa jois­sa laatu vai­htelee, tilaus­palvelu edel­lyt­tää, että asi­akkaat voivat luot­taa pakkaa­jaan. Saaris­tossa, mis­sä tilaus­palvelu pos­tive­neen avul­la on talvisin arkea, kuule­ma tup­paa­vat vihan­nek­set ja leivät aina ole­maan tilaa­jille niitä, jot­ka kaup­pi­aan pitäisi muuten heit­tää koh­ta pois, kun ei niitä tiskist osta enää kukaan. Tuol­laisel­la opti­moin­nil­la palvelua ei tietenkään käytä kukaan jon­ka ei ole pakko.

  Aasin­sil­lan kaut­ta tästä päästään kaavoituk­seen: yksi syy, mik­si kau­pat ovat pieniä tiheään asu­tus­sa kan­takaupungis­sa, jos­sa kuitenkin riit­tää asi­akkai­ta, on sopivien tilo­jen puute. Valmi­is­sa kaupunki­rak­en­teessa 1000 neliön hallin rak­en­t­a­mi­nen on tietenkin ongel­mallista, enkä osaa sanoa onko jokin tiet­ty säädös eri­tyis­es­ti tässä ongel­mana, vai esim. taloy­htiöi­den nihkeys asialle tms

  Pahoit­telu jatku­vas­ta itseeni linkkaamis­es­ta, mut­ta kir­joitin tästä kan­takaupun­gin kaup­po­jen ongel­mas­ta taan­noin man­i­festin, kun her­mos­tu­in siihen, etteivät lähikau­pat enää myyneet 0,33 litran olut­tölkke­jä. Ei tarvitse olla kauhean kum­moi­set vaa­timuk­set nykyään, että alkaa tarvi­ta isom­man kau­pan palveluita. 

  http://vesirajassa.blogspot.com/2010/02/keskiolut-maitokauppoihin.html

 11. “kir­joitin tästä kan­takaupun­gin kaup­po­jen ongel­mas­ta taan­noin man­i­festin, kun her­mos­tu­in siihen, etteivät lähikau­pat enää myyneet 0,33 litran oluttölkkejä”

  Kun taas samaan aikaan toisaal­la ne, jot­ka ei moisia kaipaa kiit­tävät, kos­ka sil­loin mah­tuu muu­ta valikoimaan. Ei kai niitä kaljo­ja tarvitse ihan joka perkeleen koos­sa olla. 😉

  Sik­si toisek­si lähikaup­pa hinaa hin­to­ja alas sopeut­ta­mal­la valikoimaa keskiver­toasi­akkaan näköisek­si. Siitäkin olen kiitolli­nen, kos­ka olen aika keskiver­to. En kaipaa tsekkiläistä lage­ria juuri 4,7 litran tölkissä.

  No nyt tulikin mieleen Lumedemokra­tia-Heik­ka. Jak­soin, muuten lukea kir­jaa kak­si ja puoli sivua, kun jo kävi ilmi, mis­sä men­nään. Tätä paskaa maa­ta pitää haukkua, mut­ta googlatkaa nyt edes vähän niitä “fak­to­ja”!

  Niin … juu, Heik­ka sanoi jos­sain, että Suomes­sa on “duop­o­li” päivit­täis­tavarakau­pas­sa ja sik­si Euroopan kalli­im­mat hin­nat. Hohhoijaa.

 12. Otso ker­too eteläaasialais­es­ta kaveristaan: 

  Ääries­imerk­ki tästä on pak­istani­lainen enti­nen duu­nikaveri, joka valit­ti, että Kurvis­sa oli ikävä asua kun piti aina lähteä autol­la kauppaan.

  Olisit ker­tonut hänelle, että Kurvista on val­lan main­iot yhtey­det julk­isil­la Hakaniemen hallille ja Ympyrä­talon S‑marketiin, joka on monipuo­li­nen ruokakaup­pa. Metrol­la min­u­ut­ti ja joka bus­si kurvista pää­tyy myös paris­sa min­uutis­sa Hakaniemeen ja niitä kul­kee mon­ta min­uutis­sa. Ter­ve ihmi­nen nyt käveleekin tämän reilun kilometrin. 

  Hämeen­tiel­lä on myös Suomen laa­jin valikoima mitä etnisi­in elin­tarvike­li­ikkeisi­in tulee. Turhaan nyt Malmille muutti.…

 13. Piipahdin eilen K‑kauppaan. Tarkoi­tus oli ostaa kylmä olut. Kaup­pias oli lait­tanut kylmäkaapin kal­japahvi­laatikoiden viereen kyltin: “Ethän avaa pakkauk­sia”. Ehkä olisin lain mukaan saanut repiä pakkauk­sen rik­ki, mut­ta eihän sitä kehtaa, kun toinen kau­ni­isti pyytää. Päädyin osta­maan puolen litran tölkin, jon­ka litrahin­ta oli noin kaksinker­tainen. Sitä hörp­päil­lessäni toivoin mielessäni, että lähikaup­pias onnis­tuu jatkos­sakin selät­tämään byrokraatit yhtä kek­seliäästi, ettei kukaan idioot­ti käräytä kaup­pi­as­ta ja pako­ta hän­tä luop­umaan asi­akkaan palvelusta.

 14. Kaup­pale­hden mukaan: “ruoan keräi­ly ja toim­i­tus mak­saa uudessa net­ti-Alepas­sa 9.90 euroa, kun toim­i­tusetäisyys on alle kolme kilometriä”. 

  Mitä ruoan keräi­ly ja toim­i­tus mak­saa, jos mat­ka on yli kolme kilometriä?

 15. Ei kukaan kyl­lä jak­sa alkaa tilaile­maan paah­topais­tia lähikauppaan.

  Alkol­la tämä toimii eri­no­mais­es­ti. Moni vaivau­tuu til­a­maan alko­holin­sa toim­i­tus­myyntinä lähikaup­paan sen sijaan että matkus­taisi itse Alkoon.

 16. Pylkkä­nen,

  Toki saat ava­ta pakkauk­set ja kaup­pi­aan pitää myös myy­dä yksi tölk­ki sin­ulle sil­lä hin­nal­la, mitä se suur­pakkauk­ses­sa tulisi mak­samaan. Paljousalen­nuk­set alko­holi­juomien kohdal­la eivät ole enää mahdollisia. 

  En nyt ymmär­rä mitä palvelua on pakot­taa tai tässä tapauk­ses­sa maan­itel­la osta­maan yli­hin­noitel­tu tuote ja toimia sitä pait­si lainvastaisesti. 

  Räp­sähtää muuten hel­posti myyn­tikiel­to, jos alko­holin myyn­nis­sä ei nou­da­ta lakia. Siinä voi pikkukaup­pias joutua tosi vaikeuk­si­in. Parem­pi hänenkin kannal­taan, jos kor­jaat tilanteen, ennenkuin joku kan­telee tilanteesta viranomaiselle.

 17. Eli­na

  Toki saat ava­ta pakkauk­set ja kaup­pi­aan pitää myös myy­dä yksi tölk­ki sin­ulle sil­lä hin­nal­la, mitä se suur­pakkauk­ses­sa tulisi mak­samaan. Paljousalen­nuk­set alko­holi­juomien kohdal­la eivät ole enää mahdollisia. 

  Ei tietenkään, mut­ta ei laki tarkoi­ta että kaiken kal­jan pitäisi olla saman hin­taista. Velko mak­saa vieläkin enem­män kuin Pirk­ka-Lager. Ja mikään laki ei myöskään estä kaup­pi­as­ta lait­ta­mas­ta ain­oas­taan kalli­im­paa sor­ti­ment­tia kylmään, jol­loin saat­taa käy­dä niin, että kylmästä kal­jas­ta joutuu mak­samaan enem­män, ja ihan lain mukaan vieläpä.

 18. Eli­na, ker­roin toki, ja hie­man myös ihmettelin tätä val­i­tuk­sen aihet­ta. Ilmeis­es­ti Hämeen­tien etnokaup­po­jen valikoima ei ollut aivan oikean­laista, tai niis­sä asioimi­nen tun­tui jotenkin muuten värältä. Ja tietysti jonkun thai- tai kiinalais-kau­pan valikoima on pak­istani­laiselle var­masti ihan yhtä ulko­maista kuin suo­ma­laisellekin. Olisi var­maan pitänyt olla Int­ian seudun tuot­tei­ta myyvä kaup­pa, että siitä olisi ollut iloa.

 19. Tuos­sa on vielä selitet­tynä miten hin­noit­telu toimii. 

  yksit­täin myytävän olu­en hin­ta ei saa ylit­tää halvim­man moni­pakkauk­sen yksikköhin­taa. Halvin moni­pakkaus on tyyp­il­lis­es­ti myös isoin.

  Tarkastelu tehdään pakkaustyypeit­täin eli esimerkik­si 0,33 litran olut­tölkin hin­ta ei ole kytkök­sis­sä 0,5 litran tölkin hintaan. 

 20. Yksit­täisen tölkin/pullon hin­tasään­nöste­ly on nau­ret­tavaa näperte­lyä. Samaan aikaan juo­mat ylipäänä Suomes­sa ovat kalli­ita ja valmis­ta­jas­ta riip­pumat­ta saman hintaisia. 

  Juo­mafir­mo­jen pomot istu­vat Pan­i­mo- ja vir­voitusjuo­ma­te­ol­lisu­us­li­it­to ‑nimisessä yhdis­tyk­sessä sopi­mas­sa asioista 8)

 21. asi­aa on noin 10 v. sit­ten kokeil­tu men­estyk­sel­lä tapi­o­las­sa S‑kaupan sisäl­lä shop2box palveluna.

  täl­löin oli käytössä noin 50 miehit­tämätön­tä kän­nykäl­lä avat­tatavaa jääkaap­pia joi­hin ruo­ka toimitettiin.

  hom­ma lopetet­ti­in kun s‑ryhmässä tuli sisäisiä muu­tok­sia ja ko. kon­sep­ti­in sil­loin ei uskot­tu. Ilmeis­es­ti alet­ti­in sil­loin kehit­tää men­estyk­sek­si osot­tau­tunut­ta abc-konseptia. 

  sys­tee­mi sim­u­laa­tioiden mukaan olisi tarvin­nut min­imis­sään noin 200 miehit­tämätön­tä vas­taan­ot­topis­tet­tä, mut­ta kuten sanoin sil­loin aika ei ollut kyp­sä. Logis­ti­ik­ka kehitet­ti­in valmiiksi,toimivaksi ja edulliseksi.

  asi­as­ta tehti­in uraau­ur­tavaa tutkimus­ta ml. usei­ta väitöskirjoja.
  http://www.shop2box.fi oli näköjään vielä ole­mas­sa ja siel­lä kuvia ´ruoka­pos­ti­laatikos­ta´.
  haulla shop2box löy­tyy paljon asi­aa koske­vaa tietoa.

  eli ei mitään uut­ta, vain uusi aika.…

 22. Kuu­lostan nyt ylim­ieliseltä peep­äältä (ihan oikein) mut­ta aina kan­nat­taa ajatel­la vai­h­toe­hto­jen kaut­ta. Sen kun on oppin­ut, voi panos­taa ajat­telus­saan sel­l­aisi­in abstrak­tioi­hin kuin kor­re­laa­tio, muut­tu­ja ja kategoria.

 23. Valitet­tavasti nyt Osmo, et kyl­lä tiedä yhtään aiheesta jos­ta kir­joi­tat. Min­ul­la on lähisukuku­lainen, joka on työsken­nel­lyt ostopääl­likkönä alal­la ja hänen kanssa olen mon­et mon­et ker­rat jutel­lut näistä aiheista ja olen saanut arvokas­ta tietoa.

  Eiköhän S‑ryhmässä ole paljon meitä viisaampia asiantun­ti­joi­ta, jot­ka miet­tivät riskin suhdet­ta tähän panos­tuk­seen, silti tietenkin se ris­ki on ole­mas­sa. Mut­ta asi­at nyt kuitenkaan ei ole ihan noin suo­ravi­ivaisia, kuin mitä Osmo kirjoittaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.