S‑ryhmä avaa verkko-Alepan

S‑ryhmä aloit­taa verk­ko­ruo­ka­kau­pan, jos­ta saa Ale­pan tuotteita.

Siis het­ki­nen? Täy­sin vää­rin päin!

Olen kokoa­jan tien­nyt, että S‑ryhmällä on jotain tuol­lais­ta tekeil­lä, mut­ta luu­lin teh­tä­vän toi­sin päin. Net­ti­ruo­ka­kaup­pa, joka toi­mit­taa huo­non vali­koi­man tuot­tei­ta kotiin, ei voi menes­tyä. Parem­min menes­tyi­si kon­sep­ti, joka tuo täy­den vali­koi­man Ale­paan. Siis, jos lähi­kaup­pa­si on Ale­pa, joka ei myy karit­san paah­to­pais­tia, voi­sit tila­ta karit­san paah­to­pais­tin lähi-Ale­paan ja nou­taa ne siel­tä samal­la kun haet  mai­don ja edamjuuston.

Tämä­kään ei toi­mi Hel­sin­gis­sä, mut­ta voi­si toi­mia pidem­pien mat­ko­jen Suomessa.

Lisäys 11.8: On sen ver­ran otet­ta­va takai­sin, että tuo HOK-Elan­non han­ke voi menes­tyä hyvin­kin, JOS yhtiö pys­tyy teke­mään kun­tien sosi­aa­li­toi­mis­to­jen kans­sa sopi­muk­sia pal­ve­lun liit­tä­mi­ses­tä van­hus­ten koti­pal­ve­luun. Van­huk­set ovat ryh­mä, joka tätä pal­ve­lua tar­vit­see ja käyt­tää, mut­ta apa­jil­le on vai­kea pääs­tä, kos­ka asia hoi­de­taan kun­nal­li­se­na palveluna.

25 vastausta artikkeliin “S‑ryhmä avaa verkko-Alepan”

 1. en ymmär­tä­nyt point­tia­si nyt ollenkaan.

  Ruoka.net on erit­täin hyvä pal­ve­lu. Mik­si nuo ovel­le tuo­ta­vat pöpe­röt oli­si­vat huo­no idea just helsingisssä?

  1. Paa­vo Häikiölle:
   Kotiin­kul­je­tus net­ti­ti­lauk­sen poh­jal­ta ei ole huo­no kuin talou­del­li­ses­ti. On kokeiltu.
   Uskon enem­män sii­hen, että lähi­kaup­paa rikas­tu­te­taan nettitilauksilla.
   Lähi­kau­pan hyvä puo­li on se, että se on lähel­lä. Sen huo­no puo­li ei ole se, että hin­nat ovat vähän kal­liim­mat, kos­ka lähi­kaup­pa on yhä lähel­lä. Sen huo­no puo­li on huo­no vali­koi­ma. Tähän vaja­vai­suu­teen mah­dol­li­suus tila­ta eri­kois­tuot­tei­ta omaan lähi­kaup­paan iskee kuin nyrk­ki voi­hin, ellei suo­ras­taan kuin kuin veit­si silmään.

 2. @OS

  Tämä­kään ei toi­mi Hel­sin­gis­sä, mut­ta voi­si toi­mia pidem­pien mat­ko­jen Suomessa.

  Sak­sas­sa uuden­lai­set kylä­osuus­kau­pat elä­vät vah­vaa tule­mis­ta ja tuo­vat ensi ker­taa ket­ju­hir­viöil­le kilpailua.

 3. Mei­dän’ Pris­mas­sa (Turus­sa) näkyy usein mies, jol­la on iso kan­sio, joka kädes­sä hän kerää ison mää­rän (yleen­sä kär­ryn täy­teen) tava­raa, näkee, että menee moneen talou­teen (ole­tan kär­rys­sä ole­vis­sa tuot­teis­ta, että pää­osin van­huk­sil­le). Luu­len, että nämä ole­tet­ta­vat van­huk­set käyt­tä­vät jon­kin kotia­pu­fir­man pal­ve­lu­ja, eivät net­tiä. Mut­ta logis­tiik­ka on sama. Ne netin­kin tuot­teet pitää jon­kun kerä­tä ja toi­mit­taa, niin mik­si yksi­tyi­set yrit­tä­jät vas­taa­vin peri­aat­tein eivät voi­si käy­dä mis­sä tahan­sa kau­pas­sa (tai vaik­ka­pa kaup­pa­hal­lis­sa) ja toi­mit­taa tuot­teet peril­le? Van­huk­sil­le tämä on tule­vaa pal­ve­lua yhä enem­män, vaik­ka toki mak­saa­kin vähän enem­män. Mut­ta jos S‑ryhmä ei sub­ven­toi miten­kään tuo­ta tava­ran toi­mit­ta­mis­ta juu­ri Ale­pas­ta, niin sil­loin hom­man pitäi­si kan­nat­taa myös ulko­puo­li­sel­la yrit­tä­jäl­lä (jos se yli­pää­tään kan­nat­taa?), mut­ta laa­jem­mal­la valikoimalla.

 4. Hel­sin­gis­sä asuu pal­jon autot­to­mia yksi­na­su­via ikäih­mi­siä, joil­la käy jos­kus isom­pi jouk­ko vie­rai­ta. Eräs näis­tä monis­ta tilaa aina ruo­at netin kaut­ta kotio­vel­le, kun mei­dän per­heem­me kyläi­lee. Kuu­lem­ma nii­den ruo­kien kan­ta­mi­nen ostos­kes­kuk­ses­ta asti ei ole vaih­toeh­to ja net­ti­ti­laus on taas tak­sia parem­pi vaihtoehto.

  Ale­pan vali­koi­mal­la on hyvä pis­tää hom­ma alkuun.

 5. Se miten tämän pitäi­si toi­mia on että oli­si pos­ti­pis­te jos­sa on kyl­mä­säi­ly­tys­ti­la ja sin­ne voi tila­ta sit­ten ihan mil­tä tahan­sa toi­mit­ta­jal­ta. Mikä tahan­sa kis­ka jos­sa on jää­kaap­pi riittää.

 6. Kun S‑ryhmä nyt takoi tämän laki­muu­tok­sen läpi itsel­leen ja Ale­po­jen kan­nat­ta­vuus­käy­rät sojot­ta­vat koil­li­seen, niin kaik­kea voi tie­tys­ti kokeilla. 

  Vii­me aikoi­na on ollut puhet­ta polii­tik­ko­jen esteel­li­syy­des­tä ja jää­viy­des­tä, ja kaup­po­jen aukio­lo­la­ki oli kau­nis esi­merk­ki sii­tä, miten S‑kaupan edus­ta­jis­to pitää huol­ta omas­taan. Aukio­lo­lain muu­tos satoi lähes pel­käs­tään S‑ryhmän laa­riin, ja esi­mer­kik­si Suo­men Eri­tyis­kau­pan liit­to yrit­ti naa­ma har­maa­na saa­da tolk­kua tähän hom­maan. Mut­ta S‑ryhmällä on eda­rin­sa kaut­ta niin mas­sii­vi­nen poliit­ti­sen ken­tän läpäi­se­vä lob­baus­ko­ne, että käy­tän­nös­sä S‑ryhmä voi sää­dät­tää Suo­meen mitä tahan­sa lakeja. 

  Ja tuo Soi­nin­vaa­ran visio paah­toi­pais­tis­ta Ale­pas­sa voi­si kyl­lä toi­mia Hel­sin­gis­sä­kin. Hin­ta saat­taa vähän hirvittää.

  1. Oaah­to­pais­ti Ale­pas­sa ei menes­ty Hel­sin­gis­sä, kos­ka mat­ka parem­min varus­tet­tuun kaup­paan on kui­ten­kin koh­tuul­li­nen. Jos sup­pean vali­koi­man lähi­kaup­pa on kah­den kilo­met­rin pääs­sä ja kun­nol­li­nen kaup­pa 30 kilo­met­rin pääs­sä, lähi­kaup­paan tilat­ta­va karit­san paah­to­pais­ti alkaa olla jo pal­jon mie­len­kiin­toi­sem­pi vaihtoehto.

 7. Ei kukaan kyl­lä jak­sa alkaa tilai­le­maan paah­to­pais­tia lähikauppaan.

 8. Kesä­lo­mal­la tulin kysy­neek­si mik­sei sinän­sä hyvin varus­te­tun K- mar­ke­tin tis­kil­tä löy­ty­nyt pak­kaa­ma­ton­ta broi­le­ria. Vas­taus oli että broi­le­rin myyn­ti vaa­ti­si eril­li­sen myyn­ti-tis­kin, eril­li­set käsit­te­ly­pöy­dät, hyvä ettei omaa ulko-ovea­kin. Elik­kä jos Ale­pas­ta halu­aa muu­ta­kin kuin huna­ja-mari­noi­tua jau­he­li­haa, eikun Evi­raa lob­baa­maan ensin.

 9. Asias­ta mitään tar­kem­paa tie­tä­mät­tä veik­kaan, että Ale­pa on tuos­sa vain brän­di­nä muka­na. Logis­tiik­ka hoi­de­taan niin kuin par­haak­si näh­dään: aluk­si var­maan Pris­mo­jen kaut­ta ja myö­hem­min omis­ta varas­tois­ta, jos niin kan­nat­taa teh­dä. Hiu­kan kyl­lä hämää, mik­si brän­dik­si on valit­tu Ale­pa, kun ker­ran se jo ker­ran vetäy­tyi muus­ta maas­ta Helsinkiin. 

  Itse mei­na­sin saa­da dii­lin erään alueo­suus­kau­pan kans­sa net­ti­kau­pan avaa­mi­ses­ta. Kun menin sopi­maan käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­tä, sain­kin kuul­la, että se onkin SOK, joka hoi­taa hom­man ja minua ei siten tar­vi­ta. Tämä tapah­tui noin kym­me­nen vuot­ta sit­ten. Hitaat on ison kiireet.

 10. Lähi­kaup­po­jen sup­pea vali­koi­ma kan­ta­kau­pun­gis­sa ja sen aiheut­ta­ma tar­ve asioi­da kau­em­pa­na on ihan oikea onge­ma. Pinei ongel­ma toki ver­rat­tu­na pel­to-oma­ko­ti­ta­lo­läm­pä­rei­siin, jois­sa ei ole min­kään­lai­sia pal­ve­lui­ta tai lähiöi­hin jois­ta lähi­kau­pat kaik­kia­vat koko­naan, mut­ta ongel­ma silti. 

  Jos ei mikän muu­tu, kan­ta-aupun­gin ale­poil­le voi vie­lä käy­dä niin­kuin kävi lähiöi­den Elan­noil­le: kun asiak­kai­den pitää kui­ten­kin käy­dä isos­sa­kin kau­pas­sa, he osta­vat sit­ten siel­tä muu­ta­kin kuin eri­kois­tuot­teet, jol­loin lähi­kau­pan myyn­ti heik­ke­nee ja se kuih­tuu enti­ses­tään. Lopul­ta kaik­kien on pak­ko käy­dä siel­lä isos­sa kau­pas­sa kau­em­pa­na, mah­dol­li­ses­ti autolla.

  Äärie­si­merk­ki täs­tä on pakis­ta­ni­lai­nen enti­nen duu­ni­ka­ve­ri, joka valit­ti, että Kur­vis­sa oli ikä­vä asua kun piti aina läh­teä autol­la kaup­paan. En tie­dä mitä kaik­kea hän halusi ostaa, mut­ta kur­vin S‑market ei sel­väs­ti­kään riit­tä­nyt. Mal­min Pris­man vie­res­sä on sit­tem­min asu­nut tyytyväisenä.

  Net­ti-tilaus­va­li­koi­ma saat­tai­si aut­taa pal­jon­kin, aina­kin mitä tulee tasa­laa­tui­siin teol­li­siin tuot­tei­siin. Kun lähi­kau­pat eivät myy ham­mas­tah­naa joka sopi­si minul­le, voi­sin ker­ran kuus­sa aina klik­sut­taa sen netis­tä ja käy­dä hake­mas­sa seu­raa­van ker­ran kau­pas­sa käy­des­sä. Euron tuo­te, mut­ta 30e lisää lii­ke­vaih­toa kau­pal­le, kun ostan tot­ta kai kaik­kea muu­ta­kin samalla.

  Tuo­re­tuot­teis­sa ja muus­sa jois­sa laa­tu vaih­te­lee, tilaus­pal­ve­lu edel­lyt­tää, että asiak­kaat voi­vat luot­taa pak­kaa­jaan. Saa­ris­tos­sa, mis­sä tilaus­pal­ve­lu pos­ti­ve­neen avul­la on tal­vi­sin arkea, kuu­le­ma tup­paa­vat vihan­nek­set ja lei­vät aina ole­maan tilaa­jil­le nii­tä, jot­ka kaup­pi­aan pitäi­si muu­ten heit­tää koh­ta pois, kun ei nii­tä tis­kist osta enää kukaan. Tuol­lai­sel­la opti­moin­nil­la pal­ve­lua ei tie­ten­kään käy­tä kukaan jon­ka ei ole pakko.

  Aasin­sil­lan kaut­ta täs­tä pääs­tään kaa­voi­tuk­seen: yksi syy, mik­si kau­pat ovat pie­niä tihe­ään asu­tus­sa kan­ta­kau­pun­gis­sa, jos­sa kui­ten­kin riit­tää asiak­kai­ta, on sopi­vien tilo­jen puu­te. Val­miis­sa kau­pun­ki­ra­ken­tees­sa 1000 neliön hal­lin raken­ta­mi­nen on tie­ten­kin ongel­mal­lis­ta, enkä osaa sanoa onko jokin tiet­ty sää­dös eri­tyi­ses­ti täs­sä ongel­ma­na, vai esim. talo­yh­tiöi­den nih­keys asial­le tms

  Pahoit­te­lu jat­ku­vas­ta itsee­ni link­kaa­mi­ses­ta, mut­ta kir­joi­tin täs­tä kan­ta­kau­pun­gin kaup­po­jen ongel­mas­ta taan­noin mani­fes­tin, kun her­mos­tuin sii­hen, ettei­vät lähi­kau­pat enää myy­neet 0,33 lit­ran olut­tölk­ke­jä. Ei tar­vit­se olla kau­hean kum­moi­set vaa­ti­muk­set nyky­ään, että alkaa tar­vi­ta isom­man kau­pan palveluita. 

  http://vesirajassa.blogspot.com/2010/02/keskiolut-maitokauppoihin.html

 11. kir­joi­tin täs­tä kan­ta­kau­pun­gin kaup­po­jen ongel­mas­ta taan­noin mani­fes­tin, kun her­mos­tuin sii­hen, ettei­vät lähi­kau­pat enää myy­neet 0,33 lit­ran oluttölkkejä”

  Kun taas samaan aikaan toi­saal­la ne, jot­ka ei moi­sia kai­paa kiit­tä­vät, kos­ka sil­loin mah­tuu muu­ta vali­koi­maan. Ei kai nii­tä kal­jo­ja tar­vit­se ihan joka per­ke­leen koos­sa olla. 😉

  Sik­si toi­sek­si lähi­kaup­pa hinaa hin­to­ja alas sopeut­ta­mal­la vali­koi­maa kes­ki­ver­toa­siak­kaan näköi­sek­si. Sii­tä­kin olen kii­tol­li­nen, kos­ka olen aika kes­ki­ver­to. En kai­paa tsek­ki­läis­tä lage­ria juu­ri 4,7 lit­ran tölkissä.

  No nyt tuli­kin mie­leen Lume­de­mo­kra­tia-Heik­ka. Jak­soin, muu­ten lukea kir­jaa kak­si ja puo­li sivua, kun jo kävi ilmi, mis­sä men­nään. Tätä pas­kaa maa­ta pitää hauk­kua, mut­ta googlat­kaa nyt edes vähän nii­tä “fak­to­ja”!

  Niin … juu, Heik­ka sanoi jos­sain, että Suo­mes­sa on “duo­po­li” päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pas­sa ja sik­si Euroo­pan kal­liim­mat hin­nat. Hohhoijaa.

 12. Otso ker­too ete­lä­aa­sia­lai­ses­ta kaveristaan: 

  Äärie­si­merk­ki täs­tä on pakis­ta­ni­lai­nen enti­nen duu­ni­ka­ve­ri, joka valit­ti, että Kur­vis­sa oli ikä­vä asua kun piti aina läh­teä autol­la kauppaan.

  Oli­sit ker­to­nut hänel­le, että Kur­vis­ta on val­lan mai­niot yhtey­det jul­ki­sil­la Haka­nie­men hal­lil­le ja Ympy­rä­ta­lon S‑marketiin, joka on moni­puo­li­nen ruo­ka­kaup­pa. Met­rol­la minuut­ti ja joka bus­si kur­vis­ta pää­tyy myös paris­sa minuu­tis­sa Haka­nie­meen ja nii­tä kul­kee mon­ta minuu­tis­sa. Ter­ve ihmi­nen nyt käve­lee­kin tämän rei­lun kilometrin. 

  Hämeen­tiel­lä on myös Suo­men laa­jin vali­koi­ma mitä etni­siin elin­tar­vi­ke­liik­kei­siin tulee. Tur­haan nyt Mal­mil­le muutti.…

 13. Pii­pah­din eilen K‑kauppaan. Tar­koi­tus oli ostaa kyl­mä olut. Kaup­pias oli lait­ta­nut kyl­mä­kaa­pin kal­ja­pah­vi­laa­ti­koi­den vie­reen kyl­tin: “Ethän avaa pak­kauk­sia”. Ehkä oli­sin lain mukaan saa­nut repiä pak­kauk­sen rik­ki, mut­ta eihän sitä keh­taa, kun toi­nen kau­niis­ti pyy­tää. Pää­dyin osta­maan puo­len lit­ran töl­kin, jon­ka lit­ra­hin­ta oli noin kak­sin­ker­tai­nen. Sitä hörp­päil­les­sä­ni toi­voin mie­les­sä­ni, että lähi­kaup­pias onnis­tuu jat­kos­sa­kin selät­tä­mään byro­kraa­tit yhtä kek­se­li­ääs­ti, ettei kukaan idioot­ti käräy­tä kaup­pias­ta ja pako­ta hän­tä luo­pu­maan asiak­kaan palvelusta.

 14. Kaup­pa­leh­den mukaan: “ruo­an keräi­ly ja toi­mi­tus mak­saa uudes­sa net­ti-Ale­pas­sa 9.90 euroa, kun toi­mi­tuse­täi­syys on alle kol­me kilometriä”. 

  Mitä ruo­an keräi­ly ja toi­mi­tus mak­saa, jos mat­ka on yli kol­me kilometriä?

 15. Ei kukaan kyl­lä jak­sa alkaa tilai­le­maan paah­to­pais­tia lähikauppaan.

  Alkol­la tämä toi­mii erin­omai­ses­ti. Moni vai­vau­tuu tila­maan alko­ho­lin­sa toi­mi­tus­myyn­ti­nä lähi­kaup­paan sen sijaan että mat­kus­tai­si itse Alkoon.

 16. Pylk­kä­nen,

  Toki saat ava­ta pak­kauk­set ja kaup­pi­aan pitää myös myy­dä yksi tölk­ki sinul­le sil­lä hin­nal­la, mitä se suur­pak­kauk­ses­sa tuli­si mak­sa­maan. Pal­jous­alen­nuk­set alko­ho­li­juo­mien koh­dal­la eivät ole enää mahdollisia. 

  En nyt ymmär­rä mitä pal­ve­lua on pakot­taa tai täs­sä tapauk­ses­sa maa­ni­tel­la osta­maan yli­hin­noi­tel­tu tuo­te ja toi­mia sitä pait­si lainvastaisesti. 

  Räp­säh­tää muu­ten hel­pos­ti myyn­ti­kiel­to, jos alko­ho­lin myyn­nis­sä ei nou­da­ta lakia. Sii­nä voi pik­ku­kaup­pias jou­tua tosi vai­keuk­siin. Parem­pi hänen­kin kan­nal­taan, jos kor­jaat tilan­teen, ennen­kuin joku kan­te­lee tilan­tees­ta viranomaiselle.

 17. Eli­na

  Toki saat ava­ta pak­kauk­set ja kaup­pi­aan pitää myös myy­dä yksi tölk­ki sinul­le sil­lä hin­nal­la, mitä se suur­pak­kauk­ses­sa tuli­si mak­sa­maan. Pal­jous­alen­nuk­set alko­ho­li­juo­mien koh­dal­la eivät ole enää mahdollisia. 

  Ei tie­ten­kään, mut­ta ei laki tar­koi­ta että kai­ken kal­jan pitäi­si olla saman hin­tais­ta. Vel­ko mak­saa vie­lä­kin enem­män kuin Pirk­ka-Lager. Ja mikään laki ei myös­kään estä kaup­pias­ta lait­ta­mas­ta ainoas­taan kal­liim­paa sor­ti­ment­tia kyl­mään, jol­loin saat­taa käy­dä niin, että kyl­mäs­tä kal­jas­ta jou­tuu mak­sa­maan enem­män, ja ihan lain mukaan vieläpä.

 18. Eli­na, ker­roin toki, ja hie­man myös ihmet­te­lin tätä vali­tuk­sen aihet­ta. Ilmei­ses­ti Hämeen­tien etno­kaup­po­jen vali­koi­ma ei ollut aivan oikean­lais­ta, tai niis­sä asioi­mi­nen tun­tui joten­kin muu­ten väräl­tä. Ja tie­tys­ti jon­kun thai- tai kii­na­lais-kau­pan vali­koi­ma on pakis­ta­ni­lai­sel­le var­mas­ti ihan yhtä ulko­mais­ta kuin suo­ma­lai­sel­le­kin. Oli­si var­maan pitä­nyt olla Intian seu­dun tuot­tei­ta myy­vä kaup­pa, että sii­tä oli­si ollut iloa.

 19. Tuos­sa on vie­lä seli­tet­ty­nä miten hin­noit­te­lu toimii. 

  yksit­täin myy­tä­vän oluen hin­ta ei saa ylit­tää hal­vim­man moni­pak­kauk­sen yksik­kö­hin­taa. Hal­vin moni­pak­kaus on tyy­pil­li­ses­ti myös isoin.

  Tar­kas­te­lu teh­dään pak­kaus­tyy­peit­täin eli esi­mer­kik­si 0,33 lit­ran olut­töl­kin hin­ta ei ole kyt­kök­sis­sä 0,5 lit­ran töl­kin hintaan. 

 20. Yksit­täi­sen tölkin/pullon hin­ta­sään­nös­te­ly on nau­ret­ta­vaa näper­te­lyä. Samaan aikaan juo­mat yli­pää­nä Suo­mes­sa ovat kal­lii­ta ja val­mis­ta­jas­ta riip­pu­mat­ta saman hintaisia. 

  Juo­ma­fir­mo­jen pomot istu­vat Pani­mo- ja vir­voi­tus­juo­ma­teol­li­suus­liit­to ‑nimi­ses­sä yhdis­tyk­ses­sä sopi­mas­sa asiois­ta 8)

 21. asi­aa on noin 10 v. sit­ten kokeil­tu menes­tyk­sel­lä tapio­las­sa S‑kaupan sisäl­lä shop2box palveluna.

  täl­löin oli käy­tös­sä noin 50 mie­hit­tä­mä­tön­tä kän­ny­käl­lä avat­ta­ta­vaa jää­kaap­pia joi­hin ruo­ka toimitettiin.

  hom­ma lope­tet­tiin kun s‑ryhmässä tuli sisäi­siä muu­tok­sia ja ko. kon­sep­tiin sil­loin ei uskot­tu. Ilmei­ses­ti alet­tiin sil­loin kehit­tää menes­tyk­sek­si osot­tau­tu­nut­ta abc-konseptia. 

  sys­tee­mi simu­laa­tioi­den mukaan oli­si tar­vin­nut mini­mis­sään noin 200 mie­hit­tä­mä­tön­tä vas­taan­ot­to­pis­tet­tä, mut­ta kuten sanoin sil­loin aika ei ollut kyp­sä. Logis­tiik­ka kehi­tet­tiin valmiiksi,toimivaksi ja edulliseksi.

  asias­ta teh­tiin uraa­uur­ta­vaa tut­ki­mus­ta ml. usei­ta väitöskirjoja.
  http://www.shop2box.fi oli näkö­jään vie­lä ole­mas­sa ja siel­lä kuvia ´ruo­ka­pos­ti­laa­ti­kos­ta´.
  haul­la shop2box löy­tyy pal­jon asi­aa kos­ke­vaa tietoa.

  eli ei mitään uut­ta, vain uusi aika.…

 22. Kuu­los­tan nyt yli­mie­li­sel­tä pee­pääl­tä (ihan oikein) mut­ta aina kan­nat­taa aja­tel­la vaih­toeh­to­jen kaut­ta. Sen kun on oppi­nut, voi panos­taa ajat­te­lus­saan sel­lai­siin abstrak­tioi­hin kuin kor­re­laa­tio, muut­tu­ja ja kategoria.

 23. Vali­tet­ta­vas­ti nyt Osmo, et kyl­lä tie­dä yhtään aihees­ta jos­ta kir­joi­tat. Minul­la on lähi­su­ku­ku­lai­nen, joka on työs­ken­nel­lyt osto­pääl­lik­kö­nä alal­la ja hänen kans­sa olen monet monet ker­rat jutel­lut näis­tä aiheis­ta ja olen saa­nut arvo­kas­ta tietoa.

  Eikö­hän S‑ryhmässä ole pal­jon mei­tä vii­saam­pia asian­tun­ti­joi­ta, jot­ka miet­ti­vät ris­kin suh­det­ta tähän panos­tuk­seen, sil­ti tie­ten­kin se ris­ki on ole­mas­sa. Mut­ta asiat nyt kui­ten­kaan ei ole ihan noin suo­ra­vii­vai­sia, kuin mitä Osmo kirjoittaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.