Tukevasti kiskoilla

Tulin las­te­ni kans­sa eilen Interci­tyl­lä Parik­ka­las­ta. Illal­la kym­me­nen mais­sa ennen Lah­tea junan alta kuu­lui kovaa pau­ket­ta. Jotain oli kis­koil­la junan alla. Ensim­mäi­sek­si tuli mie­leen hen­ki­lö­au­to, mut­ta kos­ka lisää tava­raa tuli koko ajan, ei se auto­kaan voi­nut olla. Olim­me tör­män­neet radal­le kaa­tu­nei­siin pui­hin. Minus­ta juna ei jar­rut­ta­nut lain­kaan ennen tör­mäys­tä, mut­ta voin olla vää­räs­sä. Nopeus­ra­joi­tus on tuol­la ratao­suu­del­la 160 km/h.

Juna pysäh­tyi niin nopeas­ti kuin sel­lai­sen saa pysäh­ty­mään. Ulko­na näkyi pelk­kää pimeyt­tä, mut­ta puhe­li­men GPS pal­jas­ti mei­dän ole­van Nas­to­las­sa aivan tien vie­res­sä. Vetu­ri oli rik­ki ja ilmei­ses­ti ajo­joh­dot­kin osit­tain maassa. 

Run­saan tun­nin kulut­tua tuli paloau­to­ja ja palo­mie­het rai­va­si­vat pusi­kon läpi käve­ly­kel­poi­sen rei­tin vie­rei­sel­le tiel­le, jon­ne kol­men tun­nin odot­te­lun jäl­keen tuli bus­se­ja. Vai­he­rik­kaan bus­si­mat­kan jäl­keen olin koto­na jos­kus vähän nel­jän jäl­keen aamulla.

Junan nais­puo­li­nen kon­duk­töö­ri työ­to­ve­rei­neen piti mat­kus­ta­jat erin­omai­ses­ti tie­toi­se­na sii­tä, mitä on tekeil­lä – myös sii­tä, ettem­me vie­lä tie­dä, kos­ka pääs­tään eteen­päin. Erin­omai­ses­ti toi­mit­tu. Aina ei VR:n tie­do­tus­ta ole pääs­syt kehumaan.

Myös mat­kus­ta­jien kii­tok­sek­si on sanot­ta­va, että kun junan ovet avat­tiin, että vähän tuli­si jos­tain hap­pea ja vii­leyt­tä, kukaan ei men­nyt radal­le sekoi­le­maan, kun se ker­ran kiel­let­tiin.  Tosin kai joku oli ymmär­tä­nyt ottaa jän­nit­teen pois ajojohdoista.

Me kaik­ki olim­me hyvin iloi­sia sii­tä, että juna pysyi pystyssä.

36 vastausta artikkeliin “Tukevasti kiskoilla”

 1. Onnek­si olet hen­gis­sä! Ainek­set oli­si­vat olleet pal­jon pahem­paan. Blo­gi oli­si historiaa.. 🙁

  Sen ver­ran kui­ten­kin olen mie­lel­tä­ni lin­ko­la­lai­nen, että minua jos­sain sie­lu­ni syvim­mis­sä sopu­kois­sa aina ilah­dut­taa, kun luon­to näyt­tää yli­ver­tai­sen mah­tin­sa. Thai­maan tsu­na­mis­ta­kin sain jotain outoa tyy­dys­tä. Ja nime­no­maan Thai­maan turis­tien koke­mas­ta tsu­na­mis­ta, en lai­sin­kaan köy­hien indo­ne­sia­lais­ten osalta. 

  En kui­ten­kaan aio ampua ketään a la Auvi­nen, jos joku kavah­ti edel­lis­tä kappaletta.

 2. Single Point of Fai­lu­re. Junas­sa on yksi todel­la heik­ko piir­re: kun se ainoa raide/rata on pois­sa pelis­sä, niin koko lii­ken­ne sei­soo. Tosin Hel­sin­gis­sä tämä­kään ei päde, sil­lä koko lii­ken­ne sei­soo vaik­ka rai­tei­ta oli­si kym­me­nen, kun­han se yksit­täi­nen vika vaan sat­tuu huonosti

  Kuin­ka pal­jon muu­ten Suo­men CO2 pääs­töt las­ki­vat, kun VR siir­tyi “pääs­töt­tö­mään” energiaan? 

  Tämä kiin­nos­tai­si eri­tyi­ses­ti kaik­kia mei­tä jalan­kul­ki­joi­ta ja autoi­li­joi­ta, joi­den mat­kan­te­ko tuot­taa aina­kin saman ver­ran hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä kuin lin­ja-autol­la kul­ke­vat. Pol­ku­pyö­rä onkin sit­ten vih­reäm­pi kuin moni jalan­kul­ku ja autol­la ajo.

 3. Huo­mat­kaa orgas­ti­nen rie­mu sii­tä, että jotain oli “kiel­let­ty”. Mil­lä­hän oikeu­del­la uni­vor­mu­pu­kui­nen dez­hur­nik oikein “kiel­si” kan­sa­lai­sia pois­tu­mas­ta junas­ta, jos nämä niin halusi­vat? Huo­mat­kaa nyt, kenen haa­veis­sa se neuk­ku­la ja derk­ku­la oikein elävätkään.

  1. Tuo kiel­to joh­tui pel­käs­tään sii­tä, että hän ei oikeas­taan oli­si saa­nut ava­ta ovia, kos­ka siel­lä oli­si voi­nut kuol­la säh­köis­kuun. Josk­jus fvgoi rik­koa sään­tö­jä luo­vas­ti, jos ihmi­sil­lä on jokin kes­ke­näi­nen moraa­li jäl­jel­lä. Liber­taa­ni­ses­sa yhteis­kun­nas­sa ei voi teh­dä mitään järkevää.

 4. Mik­si val­tio ei rato­jen vie­res­tä ota maa­ta niin palj0n, ettei puut yle­ty radalle?

 5. Kun vähän­kään miet­tii, niin tuo junas­ta­pois­tu­mis­kiel­to mitä jär­ke­vin. Jos joku hor­toi­lee ulos ja saa säh­köis­kun ajo­joh­dos­ta, hänen toi­min­tan­sa tuot­taa pelas­tus- ja rai­vaus­hen­ki­lö­kun­nal­le run­saas­ti yli­mää­ris­tä vai­vaa, mikä voi olla koh­ta­lo­kas­ta tuol­lai­ses­sa tilanteessa.

 6. Osmo:

  Liber­taa­ni­ses­sa yhteis­kun­nas­sa ei voi teh­dä mitään järkevää.

  Mitä ihmet­tä?! Miten tämä nyt liit­tyy aiheeseen?

  Vai onks suhun tart­tu­nu tau­ti, että liber­taa­re­ja pitää pil­ka­ta joka välis­sä, kos­ka me ollaan niin ilmi­sel­väs­ti idiootteja?

 7. Suo­si­tus olla pois­tu­mat­ta junas­ta oli­si var­maan riit­tä­vä. Kun mitään todel­lis­ta val­taa “kiel­tää” sitä ei edes ole.

  Puna­vih­reä klus­te­ri nyt vaan rakas­taa kiel­to­ja ja kont­rol­lia näin kovasti.

 8. Art­tu­ri:

  Vai onks suhun tart­tu­nu tau­ti, että liber­taa­re­ja pitää pil­ka­ta joka välis­sä, kos­ka me ollaan niin ilmi­sel­väs­ti idiootteja? 

  🙂 Osmol­la nyt vain näyt­tää ole­van ilmei­nen auk­ko yleis­si­vis­tyk­ses­sä, kos­ka “Tie orjuu­teen” on jää­nyt luke­mat­ta. Voi­nen tuon jos­sain vai­hees­sa (tosin ainoas­taan englan­nin­kie­li­sen paniok­sen, mut­ta tus­kin on Osmol­le ongel­ma) pos­tit­taa, niin saa­daan tuo­kin ongel­ma pois päiväjärjestyksestä.

  Ja niin, jos jol­la­kul­la muu­ten oli­si tuos­ta suo­men­kie­li­nen pai­nos, niin oli­sin val­mis osta­maan. Menee taa­tus­ti hyvään kotiin (ei minul­le, vaan _tärkeälle_ ihmiselle).

  Kari

 9. Cati­li­na:

  Puna­vih­reä klus­te­ri nyt vaan rakas­taa kiel­to­ja ja kont­rol­lia näin kovasti. 

  Minä itsea­sias­sa epäi­len kon­duk­töö­rin olleen pait­si puna­vih­reä klus­te­ri, niin myös RKP:läinen. Heil­le juu­ri kai­ken­lai­nen itsen­sä toteut­ta­mi­sen kiel­tä­mi­nen oli­si tyy­pil­lis­tä. Var­maan kan­nat­ti vie­lä pak­ko­ruot­sia, mokoma.

  1. Kond­fuk­too­riu kuu­lut­ti Suo­mek­si ja englan­nik­si. Ei sanaa­kaan ruot­sia. Ilmei­ses­ti yhtään mili­tant­tia RKP_läistä ei ollut paikalla.

 10. Single Point of Fai­lu­re. Junas­sa on yksi todel­la heik­ko piir­re: kun se ainoa raide/rata on pois­sa pelis­sä, niin koko lii­ken­ne sei­soo. Tosin Hel­sin­gis­sä tämä­kään ei päde, sil­lä koko lii­ken­ne sei­soo vaik­ka rai­tei­ta oli­si kym­me­nen, kun­han se yksit­täi­nen vika vaan sat­tuu huonosti”

  Miten niin huo­nos­ti? Mel­kein mikä tahan­sa yksit­täi­nen vika pysäyt­tää junaliikenteen.

 11. Puna­vih­reä klus­te­ri nyt vaan rakas­taa kiel­to­ja ja kont­rol­lia näin kovas­ti.’ (Cati­li­na)
  Tuol­la logii­kal­la, onko maa­il­mas­sa yli­pään­sä mui­ta kuin puna­vih­rei­tä? (Pait­si tie­tys­ti Art­tu­ri ja joku­nen muu aito liber­taa­ri, ja hekään tus­kin näke­vät mitään vää­rää sii­nä, että asia­kas sitou­tuu nou­dat­ta­maan hen­ki­lö­kun­nan mää­räyk­siä vaa­ra­ti­lan­tees­sa. Jos tämä ei asiak­kaal­le sovi, niin valit­see sit­ten toi­sen pal­ve­lun­tar­joa­jan. Tai kävelee.)
  Käsit­tääk­se­ni kämyklus­te­ri­kin halu­aa kieltää/kontrolloida monen­kin­lai­sia asioi­ta, mil­loin maa­han­muut­toa, mil­loin mina­reet­te­ja, mil­loin mitä­kin. Mut­ta se on ilmei­ses­ti eri­lais­ta, jalom­paa kiel­tä­mis­tä ja kontrollointia?

 12. Noh, juna on kui­ten­kin var­sin tur­val­li­nen kulkupeli.
  Ihme­tyt­tää­kin Sin­ne­mäen yhtäk­ki­nen into tukea len­to­lii­ken­net­tä pal­kan­alen­nuk­sin: työn­te­ki­jät aja­koot työ­ajoa edel­leen omil­la autoil­laan, mut­ta ilman kilo­met­ri­kor­vauk­sia — eihän len­to­ko­neel­la joka paik­kaan pää­se. Eikä pää­se junal­la eikä bussillakaan.

  1. Kilo­met­ri­kor­vaus tuot­taa nyt vero­ton­ta tuloa. Työ­nan­ta­jal­la olkoon val­ta mak­saa auton käy­tös­tä vaik­ka kymp­pi kilo­met­ril­lä, mut­ta tämä on sil­loin kat­sot­ta­va pal­kak­si. Jos käyt­tää fir­man autoa omiin ajoi­hin, vero­te­taan muis­taak­se­ni noin 36 sent­tiä kilo­met­ril­ta. Jos käyt­tää omaa autoa mat­kaan ter­veys­kes­kuk­seen, Kela mak­saa 20 sent­tiä kilo­met­ril­tä. Miten sen vero­ton kilo­met­ri­kor­vaus voi olla 45 sent­tiä, Sewn­hän pitäiusi olla mar­gi­naa­li­kus­tan­nus­pe­rus­tei­nen. Siis mitä lisä­kus­tan­nuk­sia fir­man ajos­ta aiheu­tuu. Auton kulu­tu­mi­nen (pois­to) on lisä­kus­tan­nus, kos­ka ja vakuu­tus eivät ole.

 13. Jaa muu­ten, sama hom­ma kävi minul­le len­to­ken­täl­lä. Puna­vih­reä tur­va­tar­kas­ta­ja ei anta­nut minun vie­dä lit­ran saip­pua­pul­loa käsi­mat­ka­va­ta­rois­sa, vaik­ka mitään todel­lis­ta val­taa “kiel­tää” sitä ei täl­lä klus­te­ril­la oli­si ollut­kaan. Tämä puna­vih­reän suvait­se­vais­ton mädän­näi­syys on levin­nyt myös len­toe­män­tiin, jot­ka kiel­si­vät puhe­li­men käy­tön len­to­ko­nees­sa pää­tyen bus­si­kus­kin joka halusi “rahaa” kyy­dis­tä kau­pun­kiin. Mitään todel­lis­ta val­taa “kiel­tää” jänik­se­nä mat­kus­ta­mis­ta ei täl­lä­kään puna­vih­reäl­lä oli­si ollut.

 14. Jos käyt­tää omaa autoa mat­kaan ter­veys­kes­kuk­seen, Kela mak­saa 20 sent­tiä kilo­met­ril­tä. Miten sen vero­ton kilo­met­ri­kor­vaus voi olla 45 sent­tiä, Sewn­hän pitäiusi olla marginaalikustannusperusteinen.

  Enpä tie­dä mon­taa­kaan Kelan kor­vaus­la­jia, jos­sa kor­vaus vas­tai­si kus­tan­nuk­sia. Kaik­ki kor­vauk­set perus­tu­vat yleen­sä tak­soi­hin, joil­la ko. pal­ve­lu­ja ei voi mis­tään ostaa.

  Verot­to­mia kilo­met­ri­kor­vauk­sia voi toki mah­dol­li­ses­ti arvos­tel­la sil­tä kan­nal­ta, ettei­vät ota lain­kaan huo­mioon eri­lai­sia pää­oma­ku­lu­ja. Van­han saas­tut­ta­van japa­ni­lai­sen per­heau­ton pää­oma­ku­lut per kilo­met­ri ovat lähel­lä nol­laa, jos­sa uuden hybri­di-mer­sun samat pää­oma­ku­lut nouse­vat hel­pos­ti yksin yli tuon verot­ta­jan mää­rit­te­le­män kilometrikorvauksen.

  Ihan sikä­li asian vie­res­tä, että tämä ket­ju alkaa mure­ne­maan las­ten hiekkalaatikkotasolle..

  PS. Ihan toi­nen asia on sit­ten, että pitää­kö kateus­syis­tä mer­su­kus­kia ran­gais­ta jol­lain taval­la. Ehkä aset­ta­mal­la ajo­neu­vo­koh­tai­set alem­mat nopeus­ra­joi­tuk­set kal­liil­le länsiautoille?

  PPS. Par­jat­tu Auto­liit­to pitää sivuil­laan var­sin kat­ta­van kulu­las­ku­rin, jol­la jokai­nen voi las­kes­kel­la sen kilo­met­rin todel­li­set kus­tan­nuk­set itselleen.

  1. PPS. Par­jat­tu Auto­liit­to pitää sivuil­laan var­sin kat­ta­van kulu­las­ku­rin, jol­la jokai­nen voi las­kes­kel­la sen kilo­met­rin todel­li­set kus­tan­nuk­set itselleen.

   Tein näin. Tämä las­ku­ri on aivan lois­ta­va, kos­ka se todis­taa väit­tee­ni oikeak­si parem­min itse­kään luulin.
   Panin kaup­pa­mat­kus­ta­jan osta­maan tuli­te­rän vii­sio­vi­sen Peu­geot 207:n jol­la ajaa 60 000 km vuo­des­sa ja pitää autoa vii­si vuot­ta. Kos­ka auto on ostet­tu työ-ajo­ja var­ten, on oikeu­tet­tua las­kea kes­ki­mää­räi­siä kus­tan­nuk­sia eikä lisäkustannuksia.

   Las­ku­ri antoi kilo­met­ri­kus­tan­nuk­sek­si 16 senttiä/km. Tämän mukaan 45 sen­tin kilo­met­ri­kor­vaus tuot­taa 1500 euroa vero­ton­ta yli­jää­mää kuu­kau­des­sa. Paran­ne­taan siis autoa.
   Jos osti Bema­rin, 320 d kus­tan­nuk­set nousi­vat 24 sent­tiin kilo­met­ri. Tämä oli siis Auto­lii­ton tul­kin­ta kaup­pa­mat­kus­ta­jan kilometrikustannuksesta. 

   Kokeil­laan sitä taval­lis­ta vähän autoa käyt­tä­vää Tah­voa. Sama Peu­geot, mut­ta nyt ben­sa­käyt­töi­se­nä. Mut­ta oste­taan siis uute­na ja myy­dään aivan lii­an aikai­sin vii­den vuo­den kuluttua.
   Ote­taan kak­si vaihtoehtoa:
   a) omaa ajoa 10 000 km/vuosi
   b) omaa ajoa 10 000 km/vuosi + työ­nan­ta­jan ajoa 1000 km/vuosi

   Vaih­toeh­to a) koko­nais­kus­tan­nuk­set vii­des­sä vuo­des­sa 21376 euroa eli noin 43 senttiä/km Tähän lukuun usein vir­heel­li­ses­ti vedotaan.
   Vaih­toeh­to b) koko­nais­kus­tan­nuk­set vii­des­sä vuo­des­sa 22014 euroa. Nois­ta työ­nan­ta­jan 5000 km syn­tyi siis lisä­kus­tan­nuk­sia 638 euroa eli 12,7 sent­tiä kilo­met­ri! Jos las­kel­mas­sa on puut­tei­ta, vali­tuk­set voi esit­tää Autoliitolle.

 15. Osmo: “Siis mitä lisä­kus­tan­nuk­sia fir­man ajos­ta aiheu­tuu. Auton kulu­mi­nen (pois­to) on lisä­kus­tan­nus, kos­ka ja vakuu­tus eivät ole.”

  Huol­to menee kilo­met­rien mukaan — ei ole halpaa.
  Olet­tai­sin vero­hal­lin­non las­ke­van kus­tan­nuk­set veron­saa­jan eduksi.
  Yksit­täi­nen pit­kä reis­su voi tun­tua työn­te­ki­jäs­tä edul­li­sel­ta, mut­ta pit­kän pääl­le edul­li­suus on kyseenalaista.
  Ja vir­ka- ja työ­eh­to­so­pi­mus­ten mukaan vir­ka- ja työ­mat­ka on teh­tä­vä edul­li­sim­mal­la taval­la — ei ole oma auto — joten kilo­met­ri­kor­vaus­ten leik­kaa­mi­nen kos­ki­si vain nii­tä, jot­ka päi­vit­täin jou­tu­vat käyt­tä­mään omaa autoa työajossa.
  Eikä se len­to­lii­ken­net­tä pelastaisi.

  1. Muis­tu­tan edel­leen, että kun tein vir­ka­mat­kan vuo­kra­tul­la autol­la Sys­mään ja takai­sin, kilo­met­ri­kor­vaus oli 1§65 euroa ja auton vuo­kra­ku­lu (sisäl­tää ben­san) 122 euroa. Vai­kea uskoa, ettei auton vuo­kra sisäl­täi­si kaik­kia autos­ta koi­tu­via kustannuksia.

 16. Tuo­mas S: “Puna­vih­reä tur­va­tar­kas­ta­ja ei anta­nut minun vie­dä lit­ran saip­pua­pul­loa käsi­mat­ka­va­ta­rois­sa, vaik­ka mitään todel­lis­ta val­taa “kiel­tää” sitä ei täl­lä klus­te­ril­la oli­si ollutkaan.”
  Jaa. Kyl­lä kai len­to­ko­neen omis­ta­ja­ta­hol­la on oikeus sanoa, mitä kul­je­te­taan. Eri­tyi­ses­ti kun EU:n tur­va­mää­räyk­set sitä edel­lyt­tä­vät. Sub­jek­tii­vis­ta oikeut­ta len­to­mat­kaan ei ole säädetty.

  Tuo­mas S: “Mitään todel­lis­ta val­taa “kiel­tää” jänik­se­nä mat­kus­ta­mis­ta ei täl­lä­kään puna­vih­reäl­lä oli­si ollut.”
  Että pitäi­si siis pääs­tää ilman lip­pua­kin mat­kus­ta­maan? Seu­raa­vak­si nämä kaik­ki-mul­le-heti ‑ihmi­set var­maan tun­ke­vat hen­ki­lö­au­toi­hin­kin, kun ei omis­ta­jal­la ole “val­taa” kieltää.
  O tem­po­ra, o mores!

 17. Vai­kea uskoa, ettei auton vuo­kra sisäl­täi­si kaik­kia autos­ta koi­tu­via kustannuksia.

  Auto­vuo­kraa­mot eivät todel­la­kaan pysyi­si pys­tys­sä, jos jokai­nen asia­kas ajai­si kiin­teil­lä vuo­ro­kausi­hin­noil­la yli 400km per vrk. Eli vas­taus on: olet yksit­täi­nen asia­kas ja kan­nat­ta­vuus muo­dos­tuu kaik­kien asiak­kait­ten keskiarvosta.

  PS. Et myös­kään las­ke­nut mukaan sitä kek­si­mää­rin 50 000€ auto­tal­lia ja sen pää­oma­kus­tan­nuk­sia, joka jokai­sel­la yksi­tyi­sau­toi­li­jal­la on raken­net­tu­na ökytontilleen.

  1. Auron vuo­kra­hin­ta koos­tui lähin­nä kilo­met­ri­poh­jai­ses­ta hin­nas­ta. Jos oli­sin aja­nut kuu­kau­den aika­na enem­män, oli­sin saa­nut auton vas­taa­vas­ti halvemmalla.
   Tar­vit­see­ko se autoi­li­ja sil­le autol­leen toi­sen auto­tal­lin vain sen vuok­si, että ajaa myös fir­man auto­ja. Et vain sekoit­tai­si kes­ki­mää­räis­tä kus­tan­nus­ta ja työ­nan­ta­jan mää­rää­mis­tä mat­kois­ta aiheu­tu­via LISÄ­kus­tan­nuk­sia keskenään.

 18. OS: “Vai­kea uskoa, ettei auton vuo­kra sisäl­täi­si kaik­kia autos­ta koi­tu­via kustannuksia.”

  Ei sisäl­lä. Kau­pun­ki spons­saa nime­tyn pai­kan, jon­ka päi­vän hin­ta kan­ta­kau­pun­gis­sa on 1800 eur/v. Toi­sek­seen, jos ostaa lai­vu­een auto­ja saa mit­ta­kaa­vae­tua osto­hin­nas­ta, huol­to­so­pi­muk­sis­ta ja vakuutuksista.

 19. Rai­mo K:

  O tem­po­ra, o mores!

  Vika ei tai­da olla ajas­sa eikä tavois­sa­kaan, vaan huumorintajussa.

 20. Jotain noi­den kulu­kor­vaus­ten tasos­ta ker­too että sel­lai­sis­sa työ­pai­kois­sa jois­sa aje­taan pal­jon, esi­mer­kik­si kaup­pa­mat­kus­ta­ja, on täy­sin taval­lis­ta että työ­nan­ta­ja mää­rää käyt­tä­mään fir­man autoa tai työ­suh­deau­toa. Tulee yri­tyk­sel­le pal­jon hal­vem­mak­si. Toi­nen tapa on käy­tän­nös­sä mak­saa vähän vähem­män palk­kaa ja mak­saa vähän enem­män verot­to­mi­na kilo­met­ri­kor­vauk­si­na, eli har­ras­taa pie­ni­muo­tois­ta veron­kier­toa. Sama jut­tu muu­ten päi­vä­ra­ho­jen kanssa.

 21. Osmo: “Tämä oli siis Auto­lii­ton tul­kin­ta kaup­pa­mat­kus­ta­jan kilometrikustannuksesta.”

  Sel­vä. Mitä­hän Auto­liit­to on esit­tä­nyt verot­ta­jal­le? Ja verot­ta­ja hyväksynyt?

  Tämä ei muu­ten kos­ke mei­kä­läis­tä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti, täs­sä fir­mas­sa ei omal­la autol­la mat­kus­te­ta. Tai siis saa mat­kus­taa, mut­ta kor­vaus tulee bus­si- tai juna­li­pun mukaan.
  Ja kuka hul­lu nyt esim. Hel­sin­kiin läh­ti­si omal­la autolla?

 22. Suo­si­tan kaik­kia kan­sa­lai­sia, jot­ka jou­tu­vat käyt­tä­mään omaa autoa työ­ajoi­hin, kiel­täy­ty­mään sii­tä kunniasta.

  Kuun­nel­laan sit­ten, miten elin­kei­noe­lä­mä ja poli­tii­kot kommentoivat !

 23. Asu­kas­py­sä­köin­ti­paik­ka kan­ta­kau­pun­gis­sa mak­saa 100 €/vuosi

  Täl­lä pals­tal­la on myös OS toi­mes­ta vii­tat­tu lukui­sia ker­to­ja mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­siin 30–50 tuhan­nen pysä­köin­ti­paik­koi­hin. Luku ja sen perus­te­lut kel­paa­vat näem­mä auto­saa­ta­nan vas­tai­seen tais­te­luun, mut­ta jos vas­taa­va lai­tos raken­ne­taan omaan pihaan, niin luku ei kel­paa enää auton­käy­tön kus­tan­nuk­sia arvioidessa!?

  1. Kyl­lä 50 K€ on oikea hin­ta pysä­köin­ti­pai­kal­le. Tuo oli vas­taus sii­hen, että auron­vuo­kraus­ta sub­ven­toi­daan, kun se saa pysä­köin­ti­pai­kan lähes samaan hin­taan kuin kuka vain. Kaik­kia sub­ven­toi­daan, mut­ta sitä ei voi käyt­tää perus­tee­na kilometrikorvauksiin.

 24. Niin. Jos sat­tu­mal­ta ajai­sin kort­ti­ni hyl­lyl­le, niin mitä­hän työ­nan­ta­ja tuu­mai­si? Jär­jes­täi­si kul­je­tuk­sen? Mah­dol­lis­ta. Onnek­si ikää on sen ver­ran, että voi­sin kor­tit­ta­kin ajaa työ­nan­ta­jan hank­ki­mal­la mopoau­tol­la työmatkat 🙂

 25. @Catilina

  Jos sat­tu­mal­ta ajai­sin kort­ti­ni hyl­lyl­le, niin mitä­hän työ­nan­ta­ja tuumaisi? 

  Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa voi­si käy­tän­nös­sä mer­ki­tä lomau­tus­ta tai jopa irtisanomista.

 26. Muu­ten tuos­ta VR:n tie­do­tuk­ses­ta voi tode­ta sen ver­ran, että se riip­puun täy­sin junan konduktööristä.

  Itse mat­kus­tin samai­se­na sun­nun­tai­na Interci­ty-junal­la, jos­sa vau­nuis­sa ei tuu­le­tus toi­mi­nut. Vau­nut oli­vat Hel­sin­gis­tä läh­ties­sä olleet aurin­gos­sa siten, että sisäl­lä oli 35 astet­ta läm­min­tä. Käve­lin puo­let junan pituu­des­ta ker­to­maan asias­ta kon­na­ril­le, joka vain tius­kai­si että ei sitä tuu­le­tus­ta saa­da toimimaan.

  Pasi­lan jäl­keen tuu­le­tus kui­ten­kin läh­ti toi­mi­maan. Mitään kuu­lu­tus­ta seli­tyk­sen ja/tai pahoit­te­lun muo­dos­sa ei kuu­lu­nut. Kun lopul­ta liput tar­kas­tet­tiin, kysyin asias­ta toi­sel­ta kon­na­ril­ta ja hän tote­si että junas­ta oli jää­nyt 1500V kyt­ken­tä vetu­rin ja vau­nu­jen välil­tä teke­mät­tä. Oli­vat ilmei­ses­ti Pasi­las­sa lait­ta­neet kaa­pe­lin kiinni.

  Juna sei­soi myös Rii­hi­mäel­lä yli­mää­räi­set 15 minuut­tia. Ilmei­ses­ti odot­te­lim­me toi­sen junan mat­kus­ta­jia, kos­ka juna läh­ti heti kun jouk­ko ihmi­siä oli tul­lut junaan. Kon­duk­töö­rit eivät kui­ten­kaan viit­si­neet ker­toa mitään täs­tä vii­vy­tyk­ses­tä mat­kus­ta­jil­le. Tam­pe­reel­le saa­vuim­me rei­lut 10 minuut­tia myöhässä.

  Sinän­sä yllä­ole­va on kai nor­maa­lia VR:n toi­min­taa, mut­ta ko. viat on niin hel­pos­ti kor­jat­ta­via, että kysees­sä alkaa ole­maan jo asennevamma.

  Ensin­nä­kin miten voi olla, että tär­kein vau­nui­hin säh­köä syöt­tä­vä kaa­pe­li jää kyt­ke­mät­tä ja kukaan ei sitä huo­maa. Len­to­ko­nei­den koh­dal­la toi­nen len­tä­jis­tä kier­tää tar­kis­ta­mas­sa koneen ennen läh­töä. Eikö vetu­rin­kul­jet­ta­jan tai kon­duk­töö­rin pitäi­si teh­dä samoin. Tuu­le­tuk­sen puut­teen oli­si voi­nut tode­ta tar­kis­tuk­sen yhtey­des­sä ja kor­ja­ta vian jo ennen­kuin mat­kus­ta­jat tuli­vat junaan hikoi­le­maan. Ja eikö säh­kön­syö­tön puut­tees­ta syty vau­nu­jen ohjaus­tau­luun mitään varoitusta…

  Lait­taa miet­ti­mään, mitä mui­ta kyt­ken­tö­jä voi jää­dä teke­mät­tä ja tar­kis­ta­mat­ta. Ja onhan täs­tä se ennak­ko­ta­paus noin vuo­si sit­ten kun vau­nut rysäh­ti­vät asemalle.

  Ja mikä sii­nä sit­ten on pie­les­sä, että kon­duk­töö­rit eivät kuu­lu­ta junas­sa mitään mis­tään. Auto­maat­ti­set kuu­lu­tuk­set sen­täs tuli­vat asian­mu­kai­ses­ti, joten en usko että jär­jes­tel­mäs­sä oli vikaa.

  Joh­to­pää­tök­se­ni asias­ta on, että VR sal­lii työn­te­ki­jöi­den­sä käy­tök­ses­sä aivan lii­kaa vari­aa­tio­ta. Osa kon­duk­töö­reis­tä hoi­taa hom­man­sa todel­la upeas­ti, osa on taa­sen täy­sin asia­kas­ta ymmär­tä­mät­tö­miä. En esim. len­to­lii­ken­tees­sä (johon juna­mat­kaa koke­muk­se­na voi par­hai­ten ver­ra­ta) ole kos­kaan tör­män­nyt vas­taa­vaan heit­te­lyyn pal­ve­lu­ta­sos­sa. Len­to­yh­tiöt kil­pai­le­vat lujaa tois­ten­sa kans­sa ja niil­lä ei ole varaa huo­noon pal­ve­luun. Monopoli-VR:llä sen sijaan näyt­tää olevan.

 27. Panin kaup­pa­mat­kus­ta­jan osta­maan tuli­te­rän vii­sio­vi­sen Peu­geot 207:n jol­la ajaa 60 000 km vuo­des­sa ja pitää autoa vii­si vuotta.” 

  Esi­merk­ki ei ole täs­tä maa­il­mas­ta. Peu­geot 207:lla ei aje­ta 300000 km työ­käy­tös­sä, se on aivan var­ma. Mei­dän yri­tyk­ses­sä on die­sel Opel com­bo­ja ja myyn­tie­dus­ta­jil­la Toy­ota Aven­sik­sia. Mole­mat menee vaih­toon vii­meis­tään kun niil­lä on ajet­tu 120 ‑150 000km. Se on vain pak­ko kos­ka tuon jäl­keen huol­to päi­viä tulee lii­kaa ja se taas aiheut­taa koh­tuut­to­mas­ti kustannuksia.

  Vaik­ka lea­sing sop­pa­ri kat­tai­si­kin vaih­toau­ton niin käy­tän­nös­sä työn­te­ki­jäl­tä tuh­rau­tuu yllä­tä­vään ajo­neu­von hajoa­mi­seen vähin­tään puo­let työpäivästä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.