Jätehuoltoon tarvitaan kilpailua

Helsin­gin sanomat aset­tui jokin päivä sit­ten pääkir­joituk­ses­saan sille kan­nalle, että jäte­huol­lon tulisi olla kun­nan kil­pailut­ta­ma monop­o­li. Tärkein syy oli se, että muu johtaisi yksi­ty­is­ten yri­tys­ten ker­mankuor­in­taan jät­tei­den kuljetuksessa.

Ker­mankuor­in­ta tarkoit­taa sitä, että yri­tyk­set aja­vat hal­val­la niiden jät­teet, jota ovat rak­en­ta­neet asun­ton­sa osak­si järkevää yhdyskun­taraken­net­ta ja mah­dol­lisim­man epäedulliseen paikkaan rak­en­ta­neet saa­vat mak­saa pitkät kul­je­tusetäisyyten­sä itse. Tämä ker­mankuorin­nan vas­tus­t­a­mi­nen on keskeinen syy yhdyskun­tarak­en­teen hajoamiseen. Meil­lä on kym­meniä muitakin asioi­ta, jois­sa toimi­vas­sa yhdyskun­tarak­en­teessa asu­vat sub­ven­toi­vat pakol­lisil­la tasa­tar­if­feil­la huonoa yhdyskun­taraken­net­ta. Minus­ta tältä osin ker­mankuor­in­ta olisi oikeudenmukaista.

Parem­pi argu­ment­ti vapaa­ta kil­pailua kohtaan olisi se, että jos jokainen solmisi sopimuk­set naa­puris­taan tietämät­tä, samoil­la kul­mil­la ris­teil­isi suuri määrä peräkkäin ajavia keräysauto­ja. Sik­si pakolli­nen yhteistyö on järkevää, mut­ta olisi oikeu­den­mukaista kil­pailut­taa vaikka­pa kaupungi­nosa ker­ral­laan ja kohdis­taa kunkin alueen mak­sut tämän alueen asukkaille ja vain heille.

Toinen ongel­ma Hesarin pääkir­joituk­ses­sa oli, ettei jäte­huolto ole pelkkää jät­teen kul­je­tus­ta. Kun kun­ta ”omis­taa” jät­teet niin, ettei mikään ulkop­uo­li­nen voi ostaa niitä asukkail­ta hyö­tykäyt­töön, päädytään sel­l­aisi­in teknisi­in inno­vaa­tioi­hin kuin että kaik­ki jät­teet kumo­taan lajit­telemat­tom­i­na kaatopaikoille – tai sit­ten ne lajitel­laan koti­talouk­sis­sa ja kipataan sit­ten kaatopaikoille. Suo­mi on johtavia kaatopaikkaratkaisun sovelta­jia.  Jos luovu­taan kaatopaikoista, sovel­letaan bru­taalia seka­jät­teen massapolttoa.

Viime vuon­na olin Köl­nin jäte­huoltomes­suil­la. Siel­lä oli paljon suo­ma­laisia näyt­teil­leaset­ta­jia ja jät­teitä tuot­tavien edus­ta­jia, mut­ta kun­nal­lisen jätealan edus­ta­jia uusi tieto ei kiin­nos­tanut, kos­ka van­has­sa on vara parempi.

Kil­pailua tarvit­taisi­in jät­tei­den käsit­telyssä tarvit­taisi­in. Jokainen jäte­la­jike pitäisi huu­tokau­pa­ta – kuka käsit­telee sen halvim­mal­la – tai joidenkin jakei­den osalta – kuka mak­saa siitä eniten.  Tosin tään erot­ta­mi­nen keräilystä on vaikea­ta. Yhden strate­gian mukaan jät­teet lajitel­laan kotona ja haetaan suurel­la määräl­lä peräkkäin kulke­via auto­ja erik­seen. Toisen mukaan jät­teet lajitel­laan kuivi­in ja märki­in, pilko­taan pienek­si ja lajitel­laan koneellisesti.

Kun­nal­lisen jäte­huol­lon van­hanaikaisu­us on hyvä todiste siitä, että monop­o­li tuot­taa monop­o­lin ongelmat.

Kil­pailu johtaisi paljon korkeam­paan kier­rä­tysas­teeseen – ja myös siihen, että kier­rätet­täviksi valikoi­tu­isi­vat ne jaok­keet, joi­ta on järkevää kierrättää.

Veroil­la ja mak­suil­la voi ohja­ta ratkaisua yleisen edun mukaisek­si – esimerkik­si otta­maan huomioon ilmastokysymykset.

64 vastausta artikkeliin “Jätehuoltoon tarvitaan kilpailua”

 1. Olenkin aina miet­tinyt että mikä siinä on että jät­tei­den keru­u­ta ole automa­ti­soitu kan­takaupungis­sa, luulisi sen ole­van halvem­paa tehdä putk­i­jär­jestelmä tiheään asu­tulle alueelle kuin käsi­työ yötöinä. Jos jät­tei­den keruu mak­saa joka tapauk­ses­sa saman ver­ran, niin tuol­laista ei tietenkään voi tehdä.

 2. Tässä on myös se näkökan­ta, että jos haja-asu­tusalueen jäte­huoltoa ei sub­ven­toitaisi, osa asukkaista ratkai­sisi ongel­mansa kip­paa­mal­la jät­teet lev­ähdy­s­paikoille tai tien varteen.

  Tilanne ei var­maan ole parane­maan päin kun kal­jakel­lun­ta­sukupolvi tulee jätehuoltoikään.

 3. Jät­tei­den lajit­telu yksi­tyisko­htais­es­ti kotona on niin kri­ti­ikki­va­paa osa vihreää eetos­ta, että se pitää ehdot­tomasti kyseenalais­taa! Ajat muut­tuvat, tekni­ik­ka kehittyy.

  Mutu-tun­tu­mal­ta lajit­telu kotona märki­in ja kuivi­in, sekä koneelli­nen lajit­telu jätease­mal­la on ener­giate­hokkain ja pitkässä juokus­sa myös ympäristöys­täväl­lisin ratkaisu. 

  Todel­la vaikeaa kuvitel­la että koti­la­jit­telun osumatarkku­us, hävik­ki ja vaivan­näön suu­ru­us pysy­i­sivät konelai­jit­telun kehi­tyk­sen perässä, vaik­ka jäteau­to­jen päästöjä saataisi­in radikaal­is­tikin vähennettyä.

  Näin taitaa olla myös blogin­pitäjän mielestä? 

  (Aihet­ta sivuavis­sa postauk­sis­sa voisikin olla muis­tu­tus Tyran­nosaurus-kytkök­ses­tä, joka toki on use­am­paan ker­taan blogilla ollut esillä.)

  1. Laite­taan se nyt sit­ten tähän. Olen BMH-tech­nol­o­gy Oy:n hal­li­tuk­sen jäsen. Tuo yri­tys myy Tyran­nosaurus-jät­teenkäsit­te­lylin­jas­toa. Menin kyseisen yri­tyk­sen hal­li­tuk­seen tuskas­tuneena YTV:n jätepoli­ti­ikkaan. En saa tulospalkkioita.

 4. Kan­takaupunki­in ei ole saatu edes kier­rä­tyspis­teitä kun HSY on nerokkaasti speksan­nut sen säil­iök­lus­terik­si joka vaatii 10 metriä tilaa ylöspäin, 2 alaspäin ja kuor­ma-auton viereen. Yllät­täen soveli­ai­ta paikko­ja löy­tyy aika niukasti, ja olemat­toman vähän siel­lä mis­sä ihmiset liikkuvat.

 5. Onko tämä osa XVII sar­jas­sa suurten asu­tuskeskusten ulkop­uolel­la omakoti­talois­saan asuville on kek­sit­tävä lisää mak­su­ja, jot­ta siitä tulisi vähem­män houkut­tel­e­vaa? Vai onko tästä jotakin muu­ta saatavis­sa irti?

  Entä tarkoit­taako “yhdyskun­tarak­en­teen hajoami­nen” sitä, että ihmisiä edelleen asuu ripotellen hie­man siel­lä ja tääl­läkin eikä vain tiivi­iseen ahde­tuis­sa keskittymissä?

  On monia ihmisiä, jot­ka eivät kestä asua keskit­tymis­sä, vaan kaipaa­vat ympärilleen tilaa, hil­jaisu­ut­ta ja rauhaa. Voin hyvin ymmärtää heitä. Tämä on ihmis­ten hyv­in­voin­nin kannal­ta paljon tärkeämpi kysymys kuin ilmastonmuutos.

 6. Olin ker­ran tilaisu­udessa, jos­sa visioiti­in kroon­is­ten pitkäaikais­sairauk­sien hoitoa. Kun en viitsinyt pois­tu­akaan, oikaisin peräpenkille torkku­maan ja kuun­telin, kun tois­tasa­taa ter­vey­den­hoita­jatätiä pääsi pidik­keet­tä hehkut­ta­maan. Pian rou­dataan ihmisiä poli­isivoimin veren­sok­eri- ja vyötärönmittamittauksiin.
  Eräs kuningasa­ja­tus oli myös yhdyskun­tarak­en­tamisen keinoin pakot­taa ihmiset liikku­maan jalan mak­si­maaliset määrät. Visionäärit oli­vat siis koulutet­tu­ja ja hyvin toimeen­tule­via naisia julk­i­sis­sa suo­jatyö­paikois­saan, eli tyyp­il­lisiä Vihrei­den kan­nat­ta­jia. Koska­han nämä lin­janve­dot törmäävät?

  1. Taa­jamis­sa (ei autoa) liiku­taan kävellen enem­män kuin keskelle pel­toa raken­ne­tuis­sa repub­likaa­ni­unelmis­sa (auto, eikä ei toisaal­ta mitään minne kan­nat­taisi kävellä)

 7. Mil­loin tänne blogi­in saisi Face­bookin Rec­om­mend-napin? Taas olisi tehnyt mieli klikata.

 8. “az, saa asua mnisxsä halu­aa, mut­ta ei ole oikein pan­na mui­ta mak­sxa­m­aan siitä aiheutu­via kuluja.”

  Jokainen maal­la-asu­va käy töis­sä tai asioil­la asu­tuskeskuk­sis­sa ja voi tuo­da jät­teen­sä rin­ta­maille ilman suur­ta ja kallista keruujärjestelmää.
  Asun­toko­htaiseen keräi­lyyn pakot­ta­mi­nen on pelkkää dik­datu­uria, jol­la pyritään vain lisäämään maal­la asu­vien kustannuksia.
  Muu­ta­ma yhteiskeru­upiste sisään­tuloväylil­lä ratkaisee ongelman.
  Lasku­tus voidaan hal­li­ta kulkuko­rtin avul­la eli jokaise­ta käyn­tik­er­ras­ta laskutetaan.

  Tämä olisi halvem­paa kuin tuo Osmon main­os­ta­ma taloko­htainen keruu ‚jos­sa kerätään pääasi­as­sa ajokilometrejä

 9. “Tässä on myös se näkökan­ta, että jos haja-asu­tusalueen jäte­huoltoa ei sub­ven­toitaisi, osa asukkaista ratkai­sisi ongel­mansa kip­paa­mal­la jät­teet lev­ähdy­s­paikoille tai tien varteen.”

  Tuo­ta koti­talousjätemak­sua ei kier­retä tuol­la, mut­ta muu suurem­pi jäte , joka viedään erik­seen keru­upis­teelle mak­saa sen ver­ran suo­lais­es­ti haja-asu­tusalueel­la, että ne kyl­lä kipataan metsään.

  Helsingis­sä peräkär­ryl­lisen roinaa saa Kivikkoon ja mui­hin keru­upis­teisi­in n 20 eurol­la, mut­ta syr­jäseuduil­la sam mak­saa jopa 60–80 euroa.
  Enpä usko, että mon­taakaan kär­ryl­listä pää­tyy keru­upis­teeseen Kepulandiassa

 10. Siis nyky­isin lähiöi­den asukkaat joiden jäte­huolto toimii suht koht vai­vat­ta sub­ven­toi­vat kaupun­gin keskus­tas­sa asu­vien jät­tei­den kul­je­tus­ta. Tähän ei kaupun­gin johto eikä HS halua muu­tos­ta, OS sen sijaan olisi valmis muu­tok­seen. Tässä olen samaa mieltä Osmon kanssa, ts alueel­liset kil­pailu­tuk­set tms kehiin.

 11. Osmo, kyl­lä az on mielestäni oike­as­sa. Ei me vielä ole tulos­sa sinne kehä kol­mosen sisäpuolle. Ne kulut nyt näin isos­sa laivas­sa ovat koko ajan lis­sään­tymässä sinne “uppoavai­hin” ker­rostaloi­hin joi­ta yritet­tään tul­val­ta suo­jel­la jätepaaluin .;

  1. Ongel­ma nyt ei satu koske­maan Helsinkiä, jos­sa ei syr­jäseu­tua ole lainkaan. Jäte­huol­los­sa ei siir­retä rahaa kun­nas­ta toiseen Ongel­ma kos­kee mui­ta kun­tia, jos­sa pan­naan keskus­taa­ja­ma mak­samaan repub­likaanivyöhyk­keen menoja.

 12. Kaupunkien ulkop­uolel­la ei mitään minne kan­nat­taisi kävel­lä? Ovatko luon­toar­vot täysin pyyhkiy­tyneet vihrei­den agen­dal­ta? Ihmi­nen­hän voi esimerkik­si arvostaa lenkkeilyä met­sässä koiran kanssa. Tai tuhat­ta muu­ta asi­aa, jot­ka kaupungis­sa eivät onnistu.

  Tästä ja monista tämän rin­nal­la kulke­vista ehdo­tuk­sista nyt vain pais­taa erit­täin vah­vasti lävitse sel­l­ainen visio, jos­sa on vim­ma saa­da vähä­varaisem­mat omakoti­ta­lo-asu­jat pieni­in laatikoi­hin Itä-Helsin­gin tai Van­taan ker­rostaloi­hin, jot­ta hei­dän “hiil­jalan­jälken­sä” pienenisi. Tätä tavoitet­ta halu­taan edesaut­taa lisäämäl­lä kaikin mah­dol­lisin keinoin omako­ti­a­sumisen kus­tan­nuk­sia eri­laisin veroin, mak­suin ja mm. nou­sevin lämmityskuluin.

  Samaa ide­olo­giaa edus­ta­vat muut eri­laiset visioidut tasamak­sut, kuten sel­l­aisen mit­talu­okan lentoverot/maksut, jot­ka tek­i­sivät myös omakoti­talosta aje­tun per­heen vuosit­tais­es­ta etelän lomas­ta toiveajattelua.

  Tämä ylevä vihreä visio halu­aa mak­sat­taa co2-leikkauk­sia eri­tyis­es­ti alem­man keskilu­okan ja köy­hien elin­tapo­ja muut­ta­mal­la. Hei­dät kun on helpom­pi ajaa rakoon, jos­sa heil­lä ei enää ole varaa elämänvalintoihinsa.

  Rikkaat ja ylem­pi keskilu­okka­han asu­isi­vat ja matkus­taisi­vat aivan siinä kuin ennenkin. Mak­saisi­vat hie­man enem­männ ane-raho­ja, mut­ta päästöjään eivät vähentäisi.

 13. OS: “Taa­jamis­sa (ei autoa) liiku­taan kävellen enem­män kuin keskelle pel­toa raken­ne­tuis­sa republikaaniunelmissa”

  Taas lyödään lyö­tyä. Vapaae­htois­es­tiko keskelle pel­toa muute­taan ? Yksi masen­tavim­mista viime aikoina vas­taan tulleista asun­topoli­ti­ikkaan liit­tyvistä doku­menteista on Kiin­teistölau­takun­nan esi­tys­lista 16.12.2008, jos­sa alle 40% luovutet­tavista ton­teista ohjau­tuu vapaara­hoit­teiseen vuokra- ja omis­tusasun­to­tuotan­toon. Hel­menä 4500 k‑m2 puis­ton vier­estä Jätkäsaares­ta oleel­lis­es­ti vastik­keet­ta Hem i stan ‑nimiselle pop­poolle joka vain sitä sat­tui pyytämään. Mukana tiet­ty hallinnon sisäpi­ir­iläisiä jot­ka tun­te­vat päätöksentekoprosessit.

  Ei työssäkäyvän per­heen rahat riitä hin­tata­soon joka on tämänkaltaisen asun­topoli­ti­ikan seu­raus, eikä sisäpi­irin kanssa kukaan pysty kil­paile­maan sil­loin kun niukkku­ut­ta jae­taan. Jos halu­aa kär­jistää, voi sanoa että kehyskun­tien repub­likaanivyöhyk­keet ovat Helsin­gin seg­re­gaa­tio­ta vas­tus­ta­van asun­topoli­ti­ikan seu­raus­ta. Halu­tu­im­mat ton­tit jae­taan ihmisille joil­la muuten olisi varaa vain radan­var­si­a­sumiseen ja samal­la työn­netään omil­la rahoil­laan liikkel­lä ole­vat par­jat­tui­hin republikaaniunelmiin.

 14. Hyvä Osmo. Just näin.

  Ei niitä jäte­huol­lon markki­noi­ta ees kan­na­ta men­nä sorkki­maan mitenkään kaupungi­nosako­htais­es­ti. Jos jäteen keräämi­nen on tosi kan­nat­tavaa tehdä har­voin ja isoil­la autoil­la, niin tulee luon­nol­lisia monopole­ja kaupunginosiin.

  Tässä on muuten mun mielestä mie­lenki­in­to­nen pod­cästi, mis­sä pari talousti­eteil­i­jää keskustelee siitä mil­loin kan­nat­taa kier­rät­tää, mikä on jätet­tä ja mikä on resurssi ja miten ne voi erot­taa toi­sis­taan yms.

  http://www.econtalk.org/archives/2007/07/munger_on_recyc.html

 15. Catili­na, se on tapana lukea joukkoli­iken­teen ja kaupunkien eduk­si että niis­sä keskimäärin kävel­lään enem­män, mikä sit­ten taas on keskimäärin kai hyväk­si ter­vey­delle, sano sinä kun asi­as­ta jotain ymmär­rät. Joskus olen kuul­lut har­vo­ja pysäkkiväle­jä puo­lus­tet­ta­van samal­la perus­teel­la, mut­ta se on kyl­lä täyt­tä pup­pua. Joukkoli­iken­net­tä tehdää matkus­ta­jia varten ja jos matkus­ta­jat halu­aa kor­va­ta kulkuneu­vol­la peri­aat­teessaa käveltäviä matko­ja (sateel­la, pakkasel­la, hel­teel­lä, pimeäl­lä, las­ten kanssa, kan­ta­muksi­neen…) niin se on matkus­ta­jien asia. Mut­ta harvem­min sitä kuulee niin päin esitet­tävän että tarkoi­tus olisi tieten­tah­toen käve­lyt­tää ihmisiä, eikä tuo toi­mi kun ihmiset jät­tää kävelemät­tä. Tarkem­min ajatel­llen lähiöarkkite­htu­uris­sa on vähän tuol­laisia piirteitä…

 16. spot­tu, eikö ne omaraken­netut talot ole vuokratontilla?

  En minä nyt oikein ymmär­rä tätä ruiku­tus­ta ettei ihmisil­lä ole varaa asua kaupungis­sa eli sitä syr­jäisem­pää asum­ista pitää sub­ven­toi­da? Sen kun tekee lisää kaupunkia, ei sen rak­en­t­a­mi­nen per asuin­neliö ole sen kalli­im­paa kuin haja-asu­tuk­sen, itseasi­as­sa päinvastoin.

 17. Kaupunkien ulkop­uolel­la ei mitään minne kan­nat­taisi kävellä? 

  Ainakin tääl­lä meil­lä päin (lähiössä) on lois­ta­vat käve­ly- ja pyöräti­et, joi­ta pitkin pääsee niin kaup­paan, kir­jas­toon kuin uimaran­nalle. Maaseu­tu­taa­ja­mas­sa sijait­se­val­ta mök­iltä pääsee kävellen ain­oas­taan lehmiä kat­so­maan (ihan kivo­ja ei siinä mitään, näin viime käve­lyl­lä vasikan emän­sä nisäl­lä ja siinä oli kaupunki­laiselle ihmettelemistä). Asioin­tireis­sut on hoidet­ta­va autol­la tai moot­torive­neel­lä (parem­paan uimaran­taan jak­saa jopa järvi­hankaimil­la soutaa).

  1. On tilas­tolli­nen tosi­a­sia, (Yhdys­val­loista) että kah­den auton omako­tialueil­la kävel­lään vähem­män kuin kaupungis­sa. Parkkipaik­ka on lähempänä kuin ratikkapysäkki.

 18. Ei jät­teenkul­je­tus maaseudul­la tai­da olla mikään iso ongel­ma. Ongel­ma­jät­teille ja muille jät­teille (eri lajeille) on omat keräyspis­teen­sä. Niihin voi viedä jotain omaan kier­rä­tyk­seen kel­paam­a­ton­ta muu­ta­man ker­ran vuodessa.

  Ehkä taa­jamien hyvin organ­isoitu jät­tei­den keräys on isom­pi ekologi­nen ongel­ma sik­si, että vier­essä sijait­se­va poh­jat­toma­l­ta vaikut­ta­va jäteas­t­ia houkut­telee kulut­ta­maan ker­takäyt­tö­tyyli­in. Elämälle tar­jo­taan mallia, jos­sa tavarat liikku­vat liukuhi­h­naa pitkin mar­ketista kodin kaut­ta jäte­huoltoon (=> “kulu­tan, siis olen olemassa”).

  Tuos­sa maaseudun mallis­sa joutuu ainakin vähän miet­timään paljonko jätet­tä syn­tyy. Kul­je­tuskus­tan­nuk­set eivät tai­da olla kovin korkeat, vaik­ka matkat ovatkin pidempiä.

 19. Osmo on var­maan lukenut vähän huonos­ti kyseisen hesarin pääkir­joituk­sen. Siinähän keskeisin kysymys oli, voivatko kiin­teistöt tehdä suo­raan itse sopimuk­sia jätey­htiöi­den kanssa vai pitääkö kun­nan tehdä sopimuk­set kil­pailu­tuk­sen kautta?

  Mut­ta jos kun­ta kil­pailut­taa, niin se voi aivan hyvin tehdä kil­pailu­tuk­sen Osmon esit­tämäl­lä taval­la siten, että jokaiselle kaupungi­nos­alle kysytään jäteyri­tyk­siltä oma hin­tansa. Sil­loin tiivi­isti asutet­tu­jen aluei­den asukkaat eivät sub­ven­toi haja-asutusalueita. 

  Minä ymmärsin Osmon kir­joituk­sen niin, että Osmo ja hesari oli­vat pääkysymyk­sen osalta samaa mieltä. Ei ole mitään järkeä siinä, että vierekkäi­sis­sä kiin­teistöis­sä käy eri yhtiöi­den autot. Sik­si on parem­pi, että kun­ta kil­pailut­taa jäteyhtiöt.

 20. En lajit­tele.

  Lajit­telu on ympäristörikos.

  Poltan kaik­ki jätteeni.

 21. Ei kun­nal­la ole mitään intoa tehdä kil­pailu­tus­ta kokon­ais­te­hokkaasti. Helpoim­mal­la­han kun­nas­sa päässään, kun laite­taan koko kun­ta kokon­aisuute­na kil­pailu­tuk­seen ja siihen saadaan sit­ten ehkä yksi tarjous.

  Näin tässä tulee kuitenkin käymään. Julki­nen sek­tori ja kus­tan­nuste­hokku­us nyt kun vaan eivät mitenkään sovi samaan lauseeseen. Kun­nalli­nen monop­o­li on läh­es myyt­ti­nen hel­vetinhirviö tässä suhteessa.

 22. Olen jo pitkään ihme­tel­lyt mik­si kaikki­in tuot­teisi­in ei automaat­tis­es­ti lisätä jät­teenkäsit­te­ly­mak­sua (vähän niinkuin ydin­sähköön). Kulut­ta­jal­la olisi sit­ten vapaus sopia jäteas­t­iansa tyh­jen­nyk­sen halu­a­mansa kun­nan ser­ti­fioiman jät­teenkäsit­te­ly­fir­man kanssa, jol­loin jätemäärää vas­taa­vat rahat vain tilitet­täisi­in ko. fir­malle. Mikäli ei halu­aisi tehdä omaa sopimus­ta voisi vain kipa­ta roskat lähim­pään kun­nal­liseen roskalaatikkoon ilman omantunnontuskia.

  Jos jät­teestä tehtäisi­in näin “arvotavaraa” olisi kun­tien help­poa ripotel­la kun­nal­lisia keräyspis­teitä laa­jem­malle. Nythän esim. Parainen “keskit­ti” (eli vähen­si) vastikään säästösy­istä keräyspis­tei­den määrää, mikä tulee ain­oas­taan herät­tämään henki­in van­han saaris­to­lais­per­in­teen kiv­en pain­oon poh­jau­tu­vas­ta jät­tei­denkäsit­telystä ven­e­matkan aikana. 

  Eikö jätepoli­ti­ikan ensisi­jainen tarkoi­tus tulisi olla varmis­taa että kaik­ki jät­teet kerätään ja kulut tästä tule­vat suo­raan kulut­ta­jalle. Tämä ohjaisi fir­mo­ja suun­nit­tele­maan pakkauk­sia jois­sa on pienem­pi jätemak­su ja kulut­ta­jia osta­maan tuot­tei­ta jois­sa on ekol­o­gisem­mat pakkaukset.

 23. Ihan häm­mästyin, kun Osmo kir­joit­ti niin suo­raan Ympäristöyri­tys­ten liiton sanakään­tein. Jos niiden tek­sti uppoaa noin täysin Osmoon, niin entäs ne tyh­mem­mät poli­itikot… pahal­ta näyt­tää. Se mikä min­ua ärsyt­tää, on tuo monop­o­li-sanan käyt­tö kun­nan KILPAILUTTTAMAN jät­teenkul­je­tuk­sen yhtey­dessä. Ja Osmon ja muiden ihaile­mis­sa kier­rä­tyk­sen kul­ta­mais­sa Euroopas­sa on läh­es poikkeuk­set­ta kun­nan jär­jestämä, usein myös kun­nan omat jäteau­tot ja kuskit. Suomes­sa jät­teenkul­je­tuk­sis­sa syn­tyy niin san­ot­tu­ja luon­nol­lisia monopole­ja hel­posti alueille, jot­ka eivät ole bis­nek­sen näkökul­mas­ta kiin­nos­tavia = haja-asu­tusalueet. Täl­löin hin­ta on se mitä yrit­täjä kehtaa pyytää. Joil­lakin käy tuuri ja alueel­la toimii kohtu­ullis­es­ti hin­noit­tel­e­va yri­tys. Kaikil­la ei asi­at ole niin hyvin. Kun­tien tekemä kil­pailut­ta­mi­nen TUO KILPAILUN SINNE MISSÄ SITÄ EI MUUTEN OLISI. Jos siis kil­pailut­tamista pide­tään lähtöko­htais­es­ti hyvänä, on syytä antaa kun­tien kil­pailut­taa jättteenkuljetukset.
  Jät­teenkäsit­te­ly on sit­ten toinen asia. Har­vas­s­apa ovat (kum­ma kyl­lä) yksi­ty­is­ten yri­tys­ten tekemät jät­teenkäsite­lyn investoin­nit. Kun yksi­tyi­nen raha ei uskalla investoin­te­ja tehdä (tutkikaa ja selvit­täkää, mis­tä löy­tyy yksi­tyisel­l­lä rahal­la JA ilman kun­tasek­torin kanssa tehtyjä kym­me­nien vuosien sopimuk­sia), on kunal­lisen jäte­hul­tosek­torin kuitenkin kan­net­ta­va lak­isääteinen vas­tu­un­sa ja kehitet­tävä jäte­huoltoa, jol­loin laitosin­vestoin­nit jäävät kun­tasek­torin (yht­estyöku­vioi­ta mm. ener­giasek­torin kanssa toki on) harteille.
  Eivät kun­nat ole tässä pahik­sia, vaik­ka bis­nessek­tori halu­aa niin väit­tää! Kun­nat kaven­ta­vat voit­tomar­gin­aalia (asukkaiden hyväk­si) ja ovat sik­si pahik­sia bis­nek­sen näkökul­mas­ta. Avaa silmäsi Osmo!

  1. Kysymys on siitä, ettäö kun­nat eivät anna jätet­tä kier­rätet­täväk­si vaan vaa­ti­vat kaiken omaan polt­toon­sa tai kaatopaikoille. Sitä ei voi pitää hyvänä. Lop­putu­lok­se­na on, että Suomes­sa kaatopaikko­jen osu­us jäte­huol­losta on mega­lo­maalisen suur­ta mui­hin Euroopan mai­in ver­rat­tuna. Toki kun­takin voisi toimia nykyaikaises­ti, mut­ta kaatopaik­ka näyt­tää ole­van ain­oa mihin kun­nan organ­isaa­tio kyke­nee — tai brut6aali massapoltto.

 24. Marko Jalo­nen: “Tässä on myös se näkökan­ta, että jos haja-asu­tusalueen jäte­huoltoa ei sub­ven­toitaisi, osa asukkaista ratkai­sisi ongel­mansa kip­paa­mal­la jät­teet lev­ähdy­s­paikoille tai tien varteen.”

  Eihän se niin mene, sub­ven­ti­ol­la ei ole merk­i­tys­tä. Merk­i­tys­tä on pakol­lisel­la osal­lis­tu­misel­la jär­jestet­tyyn jäte­huoltoon. Jät­tei­den kip­paamisel­la lev­ähdysalueille ei vapaudu mak­sus­ta, joten se ei kan­na­ta. Eli mak­su voisi olla ajokus­tan­nusten mukaan porrastettu.

 25. Osmo siis halu­aisi, että kaukana kaikesta asu­vien tulisi mak­saa jäte­huol­lostaan enem­män kuin he, jot­ka asu­vat yhdyskun­tarak­en­teen kannal­ta fik­sum­min. Jois­takin kom­menteista kävikin ilmi, että tämä ei onnis­tu esim sik­si, että sil­loin kor­pi­en asuk­it joko polt­ta­vat jät­teen­sä tai sit­ten kip­paa­vat ne metsiin.

  Hajal­laan asumisen ongel­ma tuot­taa muitakin ongelmia kuin jäte­huolto (kuten OS selkeästi tuo esi­in). Ratkaisu kaik­keen olisi se, että kun­nille annet­taisi­in oikeus ‑tai jopa velvol­lisu­us- verot­taa asukkaitaan asuin­paikan mukaan. Eli jos asut kaukana kaikesta, mak­sat enem­män kun­nal­lisveroa. Täl­lä taval­la saataisi­in “pakotet­tua” jen­gi poi­h­ti­maan tarkkaan syr­jään muut­tamisen järkevyyttä. 

  Toisaal­ta täl­lainen menet­te­ly kär­jistäisi maan hin­taeroa keskusten ja kor­pi­en välil­lä edelleen. Ellei sit­ten viisaat päät­täjämme saisi viimeinkin vauh­tia kaavoitukseen.

 26. Osmo sanoo:

  On tilas­tolli­nen tosi­a­sia, (Yhdys­val­loista) että kah­den auton omako­tialueil­la kävel­lään vähem­män kuin kaupungissa. 

  En epäile, etteikö tämä pitäisi paikkansa täälläkin. 

  Amerikkalais­ten omakoti­taloaluei­den infra poik­keea kuitenkin olen­nais­es­ti suo­ma­lais­es­ta, kos­ka siihen ei kuu­lu kevyen liiken­teen väyliä lainkaan. 

  Isäni oli käymässä taan­noin tut­tavil­laan täl­laisel­la alueel­la. Jokin bis­nek­si­in liit­tyvä asioin­ti vaati kilo­metrin siir­tymää, ja vaik­ka per­he kovasti tietysti tar­joili autoa lainaan, niin isäni päät­ti kävel­lä — aina­han tääl­lä nyt tuol­laiset matkat on kävelty. 

  Puku pääl­lä ja salkku kainalos­sa hän sit­ten tal­lus­teli auto­tien reunaa ilmeisen huolestut­ta­vana näkynä, kos­ka täl­lä kilo­metrin matkalla viitisen autoa kuulem­ma ehti pysähtyä ja kysyä, mikä miehel­lä on hätänä. Joka autos­ta tuli myös kyyti­tar­jous. Pitivät ehkä sikäläisen käsi­tyk­sen mukaan heit­tele­jät­tönä, jos aikuinen mies noin vain keskel­lä päivää jätetään kävelemään muu­ta­ma sata metriä. 

  Tari­na ker­too sen, että jalankulku näil­lä seuduil­la on ker­takaikkisen kum­mallista sil­loin, jos näyt­tää siltä että käveli­jä on menos­sa jon­nekin. Kaipa he siel­lä nyt lenkkeilevät kuitenkin. 

  Tari­na ker­too myös sen, kuin­ka ystäväl­lisiä ja avuilai­ta keskilu­okkaiset, taval­liset amerikkalaiset ovat.

 27. tpyy­lu­o­ma: “spot­tu, eikö ne omaraken­netut talot ole vuokratontilla?”

  Näistä on vähän han­kala löytää tietoa, yleen­sä hitas-ehtois­t­en asun­to­jen vuokrat ovat olleet kai jos­sain 1–2 e/m2/kk paikkeil­la. Kaupun­gin lin­jauk­sen mukaan vuokra pitäisi olla 4% osto­hin­nas­ta eli varovais­es­ti arvioitu­na jos­sain 5 euron paikkeil­la / m2/kk kan­takaupungis­sa puis­toon rajautuen 1500 e/m2 osto­hin­nal­la. Osmo oli pää­tynyt vähän toisel­la logi­ikalla vuokrata­soon 6,25 e/m2/kk. Tätä tarkoi­tan ilmaisul­la “oleel­lis­es­ti vastikkeetta”.

 28. Jo pelkkä keräämistapa herät­tää hilpeyt­tä. Kuusi rekkaa kiertää kaik­ki talot ja vielä toiv­otaan lasin ja met­allin taloko­htaisia keru­uas­tioi­ta. Siis kahdek­san rekkaa ajaa jonos­sa kaik­ki talot!!

  YTV aluek­eräyspis­teitä n. 15kpl, haloo metropoli!

  Tukhol­mas­sa aluek­eräyspis­teitä n.250kpl! ja taloy­htiöis­sä kerätään vain poltet­ta­va (ja sanomale­hti). Lisäk­si viemäristä bio. Linkistä näkee paikat ja osoit­teet, jota voi kopi­pas­ta­ta eniro.se katunäkymään tai googlen vas­taavaan, niin näkee fyy­sisen sijain­nin. Pön­töt aivan nor­maale­ja (mitä nyt niis­sä on myös liikun­tara­joit­teisen aukko), ja niitä on sijoitet­tu kadun var­teen lähelle kaup­pa muu­ta­man autopaikan ver­ran. Eikä lasinkeru­us­ta lähi asukkaat vali­ta, ääni kuu­luu kaupunki­in. Mut­ta kahdek­san rekan jono suomes­sa onkin sit­ten ihan ok.

  http://se.ftiab.se/avskarta.aspx?reloaded=true

  Saadaan vähem­mäl­lä vaival­la, rahal­la ja nopeudel­la suurem­pi määrä jätettä.

  Mut­ta kaik­ki tämähän on vain poliittista.

 29. Niin­pä “fik­su” kun­ta kul­jet­taakin jät­teet Ruot­si­in! Ei, tämä ei ole vitsi.

 30. spot­tu, min­un käsi­tyk­seni mukaan HITAS-ehdoin vuokratun ton­tin pitäisi peri­aat­teessa olla noin 20% markkivuokraa halvem­pi. Toki sen markki­navuokran määrit­tämi­nen on vaikeaa. Min­un puoles­ta tuos­ta alen­nuk­ses­ta voi luop­ua, ei sil­lä ole mitään merk­i­tys­tä. HITA­Sia jonote­taan sik­si että asun­to­jen myyn­ti­hin­nat on reilusti halvem­pia kuin vas­taa­van yksi­ty­is­rak­en­teisen joka on myös vuokra­ton­til­la.

 31. Osmo kär­jistää, ja sehän on tietenkin keskustelun herät­tämisek­si suo­tavaakin. Kun­tien omis­tamis­sa jäte­huoltoy­htiöis­sä on kuitenkin usei­ta, joiden alueel­la koti­talouk­sien jät­teistä kier­rätetään lähelle 50% ja muu­tamia joiden alueel­la lopus­ta seka­sotkus­ta suurin osa käytetään polt­toaineena. 50% kier­rä­tysaste (bio, paperi, kar­ton­git, lasi, met­al­li, ener­gia­jäte (ok, no tämäkin on ener­giaa), puu­jäte) ei ole mielestäni huono ollenkaan! HSY on iso organ­isaa­tio, mon­et pienem­mät jäte­huoltoy­htiöt ovat hoi­ta­neet jäte­huol­lon paljon mallikkaam­min. Mut­ta sitä ei näe, ellei joskus pois­tu Helsingistä muu­ta Suomea katsomaan!
  Sit­ten tuo Osmon mainit­se­ma “bru­taali” jäl­jelle jäävän jät­teen massapoltto=energiakäyttö, jota mm. ihail­luis­sa Ruot­sis­sa, Tan­skas­sa ja Sak­sas­sa tehdään moninker­tais­es­ti Suomeen ver­rat­tuna, lisää jät­teen hyö­tykäyt­töastet­ta niin että se on luokkaa 80–90%. Mik­si ei saisi?
  Kier­rä­tyk­sen ihmemaas­sa Bel­gias­sa kier­rätetään kuu­ulem­ma 70% (syn­ty­paikkkala­jit­telu ja mate­ri­aa­likier­rä­tys), ehkä voisimme oppia sieltä jotain, vaik­ka asukasti­heys on 440 as/km2, kun se Suomes­sa on ollut 14…
  Älkää nyt te pääkaupunkiseudun ihmiset uno­htako, että käytän­nön asiois­sa tilanne on ihan eri­lainen tääl­lä “muual­la Suomes­sa”, kyl­lä se asukasti­heys vaikut­taa todel­la ratkai­sev­asti matkoi­hin, ker­tymi­in ja kus­tan­nuk­si­in. Ja kier­rä­tyk­ses­tä saatavaan ympäristöhyötyyn!
  Ja jos Köl­nin mes­suil­la ei näkynyt paljon kun­nal­lisen jäte­huol­lon edus­ta­jia, niin eipä näkynyt kun­nal­lisen jäte­huol­lon vuosipäivil­lä Helsingis­sä = lyhyt matka(Jätelaitospäivillä)yhtään poli­itikkoa! Päivät avan­nut ympäristömin­is­terikin lähti avaus­sano­jen jäl­keen, ei var­maan uskonut oppi­vansa mitään päivien annista. Että valitet­tavasti aika huonon käsi­tyk­sen siinä sai myös siitä paljonko asi­ati­eto päät­täjiä kiinnostaa!

 32. Osmo se jak­saa tois­taa help­poa jät­teenkul­je­tus­fir­mo­jen pop­ulis­mia kun­tien halus­ta viedä kaik­ki polt­toon tai kaatopaikalle.

  Yhdyskun­ta­jäteti­las­to­jen perus­teel­la yli 90 % mate­ri­aalien kier­rä­tyk­ses­tä on vstu­ullis­ten tuot­ta­jay­hteisö­jen ja vas­tu­ullis­ten kun­tien tai näi­den yhdessä jär­jestämää. Osmo voisi vaik­ka vilka­ista kun­tien ja tuot­ta­jay­hteisö­jen kierrätys.info — sivu­ja. Siel­lä niitä kun­tien ja tuot­ta­jien kier­rä­tyspis­teitä on jo yli kak­sikym­men­tuhat­ta ympäri maa­ta. Lisää toki vielä mah­tuu ja kun­nat ovat niitä yhdessä tuot­ta­jien kanssa koko ajan perustamassa.

  Osmon hurskastelu jät­teen­poltos­ta on imelää, kun tähän asti jät­teenkul­je­tus­fir­mo­jen pääin­no­vaa­tio on keräil­lä ja Osmon edus­ta­man yri­tyk­sen murska­ta jätet­tä polt­toon! Vaik­ka tätä kut­sut­taisi­in ener­gia­jät­teek­si tai kier­rä­tyspolt­toaineek­si ei sil­lä ole mitään tekemistä kier­rä­tyk­sen kanssa. Jätekuskien fir­moil­la olisi ollut jo vuosia aikaa innovoi­da ja investoi­da esimerkik­si elinkeino­jät­tei­den aitoon kier­rä­tyk­seen, mut­ta mitään ei ole syn­tynyt. Jät­teen kul­je­tus­fir­mo­jen kyky näyt­tää riit­tävän vaan ratin vään­töön ja murskan pyörit­tämiseen. Ja rekkar­al­li maan halvim­mille kaatopaikoille jatkuu. 

  Osmo oli sen­tään huo­man­nut, että dieseliä palaa kun kul­je­tus­fir­mat vapaan kil­pailun nimis­sä ris­teilevät peräkkäin 20 ton­nin kuor­ma-autoil­la asuinaluei­den kaduil­la ja ymmärtää, että asukkaiden jät­teen kul­je­tuk­set pitää jo ympäristösy­istä kil­pailut­taa kun­tien toimes­ta — kuten yhä use­am­min tapahtuukin.

  1. Minä en mitenkään pidä oikeutet­tuna väit­tää, että ajaisin yksi­ty­is­ten jät­teenkul­je­tus­fir­mo­jen asi­aa, kos­ka en pidä näi­den tavoit­teesta — luo­da jär­jestelmä jos­sa kul­jete­taan mah­dol­lisim­man paljon. Kyse on siitä, että kun­nalli­nen jäte­huolto vie aivan liikaa jät­teistä kaatopaikoille. Pääkaupunkiseu­tu on tässä esimerk­ki huonos­ta toiminnasta.

 33. Pohdin tätä kysymys­tä joskus talous­näkökul­mas­ta, ja pidin ongel­maa mie­lenki­in­toise­na, mut­ta vaikeana. Mut­ta pohdi­taan lisää.

  Tämä on suh­teel­lisen kallista toim­intaa, ja peri­aat­teessa yri­tyk­sen toim­inta tulee rahoit­taa ‘roskien­tuot­ta­jien’ toimes­ta. Lajit­telu ei kuitenkaan ole kaikkien mieleen, ja se mak­saisi vielä lisää. ( +jotkut kip­paa­vat roinansa met­si­in kun jätemak­sut ovat korkeat)

  Mikäli jäte­fir­ma voisi saa­da mak­sun kerätessään tuot­teen x, ja sen päälle mak­sun sen eteen­päin­myymis­es­tä voisi kon­sep­tis­sa olla ideaa. Esimerkik­si soh­va, kiuas tai vas­taa­va voisi ede­tä jos­sain muo­dos­sa talous­ketjua eteenpäin.

 34. Osmo:

  Kyse on siitä, että kun­nalli­nen jäte­huolto vie aivan liikaa jät­teistä kaatopaikoille. Pääkaupunkiseu­tu on tässä esimerk­ki huonos­ta toiminnasta.

  Olet kyl­lä hiukan älyl­lis­es­ti epäre­helli­nen valit­taes­sasi Suomen kaatopaikka­jät­teen suures­ta määrästä. Suurin syylli­nen tuo­hon­han on edus­ta­masi puolue ja sitä lähel­lä ole­vat ympäristöjär­jestöt, jot­ka ovat johdon­mukaises­ti sabotoi­neet yri­tyk­siä jät­teen­polt­to­laitosten perus­tamisek­si ja kaatopaikka­jät­teen määrän vähentämiseksi.

 35. Ok. Osmo ei siis ole yksi­ty­is­ten jät­teenkul­je­tus­fir­mo­jen asial­la! Siis ei tietois­es­ti ole, mut­ta mielip­i­teet kum­minkin tahat­tomasti sata­vat ympäristöyri­tys­ten laariin…
  No, mitäs mieltä Osmo olet siitä, että yksi­tyi­nen jätealanyri­tys saa Suomes­sa perus­taa kaatopaikan ja sekä kul­jet­taa, että sen jäl­keen kipa­ta jät­teet kaatopaikalleen ilman jäteveroa! Tätä ei kun­nalli­nen rehelli­nen fir­ma voi tehdä, vaan kär­sii 30 € “sakon” jokaista jäte­ton­nia kohti ver­rat­tuna yksi­tyiseen, jon­ka ain­oa inno­vaa­tio on murs­ka ja jonkin­lainen seu­lon­ta. Ker­ro­han mis­sä ne inno­vaa­tiot siel­lä ykstyisel­lä sek­to­ril­la luu­raa? Ainakin siel­lä yksi­tyisel­lä sek­to­ril­la on nähtävis­sä kaiken­lainen jär­jestelmän ja lain­säädän­nön (mm. jätevero­lain) por­saan­reikien hyö­dyn­tämi­nen ja voiton mak­si­moimi­nen. Itse en pysty ihaile­maan sem­moista vilunkipeliä…

  1. Se, ettei yksi­ty­isil­lä’ kaatopaikoil­la ole veroa on tietysti aivan väärin. Vihreät ovat vas­tus­ta­neet tätä jok­seenkin ain­oana puolueena.
   Vaik­ka olen sitä mieltä, että kil­pailu voisi tuo­da alalle inno­vaa­tioi­ta, en tietenkään tarkoi­ta, että yksi­ty­isiä pitäisi tässä kil­pailus­sa suosia.
   On monia syit6ä, joiden vuok­si juuri tuo jät­tei­den keräi­ly ja kul­je­tus onkin syytä pitää kun­nan kil­pailut­ta­mana kokon­aisuute­na, mut­ta jos jokin jätealan yri­tys on valmis huole­htim­naan jostain jakeesta edullisem­min, tämä pitäisi sallia.

 36. Heik­ki: “(+jotkut kip­paa­vat roinansa met­si­in kun jätemak­sut ovat korkeat)”

  Ehkä jokin yri­tys — onhan niitä nähty — mut­ta yksi­tyi­nen ei saa vapau­tus­ta jäte­huoltoon kuu­lu­mis­es­ta eikä maksusta.

 37. tpyy­lu­o­ma: “HITA­Sia jonote­taan sik­si että asun­to­jen myyn­ti­hin­nat on reilusti halvem­pia kuin vas­taa­van yksi­ty­is­rak­en­teisen joka on myös vuokratontilla.”

  No jos yhdis­tyk­sen jäsen­ten blo­ge­ja on uskomi­nen, ei jonote­ta vaan kaupun­gin virkamiehet osaa­vat soitel­la sopiville ihmisille ja ja kysyä jospa he halu­aisi­vat ystäväl­lis­es­ti ottaa vas­taan ton­tin hitas‑1 ‑ehdoin. Jos ei ole kaupun­gin soit­tolistal­la, voi sit­ten yrit­tää etsiä jotain kukkarolle sopi­vaa tont­tia Kirkkon­um­mi-Nur­mi­järvi ‑akselil­ta. Kil­pailua hyvistä veron­mak­sajista Helsin­gin tyyli­in, sano.

 38. Soin­in­vaara näkee haja-asu­tuk­sen ja kaupunki­a­su­tuk­sen mus­tavalkois­es­ti. Haja-asu­tus on paha ja kaupunki­mainen elämi­nen on kaikin puolin parem­paa. Maakun­tien rahoil­la on kuitenkin mah­dol­lis­tet­tu kaupunki­mainen asum­i­nen ja hyvinvointi.

  O.S. ei kuitenkaan olisi valmis mak­samaan maakun­nille takaisin ltin latia, jos saisi yksin päät­tää. Sama kos­kee ilmeis­es­ti vihre­itä ylipäätään. Toisen­laisia kan­nan­ot­to­ja on kuitenkin esit­tänyt vihrei­den lis­toil­la esi­in­tynyt alueti­eteisi­in pere­htynyt pro­fes­sori Han­nu Kata­jamä­ki Vaasan Yliopistosta. 

  Ihmette­len niinkin oppi­neen , kuin Soin­in­vaara, mus­tavalkoista käsi­tys­tä asi­as­ta. Maakun­tien kehi­tyshankkeisi­in menevät rahat ovat yksi­no­maan pahas­ta. Perus­teena näyt­tää ole­van esim. se, että maakun­tien han­keet mak­sa­vat vähän . Pääkaupunkiseudun sato­ja miljoo­nia mak­sa­vat han­kkeet tuot­ta­vat enem­män rahaa ja ovat sik­si hyväksyttävämpiä.

  Maaseudun elämän­ta­pa on tyl­sää esim. Soin­in­vaara ja Mer­iläi­nen. Mitään ei kuitenkaan puhuta ilmiöstä urban stress, jos­ta saat oivan esimerkin seu­raaval­la taval­la: Viivähdä autol­lasi liiken­neval­ois­sa sekun­nin vihreän syt­tymisen jäl­keen, niin saat kuul­la takana ole­vien auto­jen mielet­tömän tööt­täyssin­fon­ian. Aivan kuin olisit edelleen jalka­pal­lon MM-kiso­jen vuvuzelahelvetissä.

  Ympäristö­suo­jelun var­jol­la tehtävä poli­ti­ik­ka ei ole täl­laises­sa muo­dos­sa uskot­tavaa. Keskiver­to ihmi­nen ajat­telee, että on ihan yks hailee mitä viisi miljoon­aa ihmistä tekee, tai muu­ta­ma sata tuhat­ta, jot­ka asu­vat jos­sakin suo­ma­laises­sa kaupungissa.

 39. OS: “Jos spo­tul­la on tietoa tuol­lais­es­ta toimin­nas­ta, kuulisin mielel­läni lisää.”

  Hem i Stan-yhdis­tyk­sen sielu Sal­la Kor­pela tote­si sun­nun­tain kok­ouk­ses­sa, että yhdis­tyk­sen johdolle tuli melkoise­na yllä­tyk­senä kaupun­gin virkami­esten soit­to, että onko halukku­ut­ta hitas-tont­ti­in. (lähde)

  Kiin­teistölau­takun­nas­sa 16.12.2008: Koti kaupungis­sa – Hem i stan – nimiselle yhdistykselle
  vapaara­hoit­teis­ten omis­tusasun­to­jen raken­nut­tamiseen hitas-1-ehdoin (4500 k‑m2, tont­ti 20800/1, 48 asuntoa.

  Talon asukas­val­in­ta tapah­tuu Koti kaupungis­sa ry – Hem i stan rf – yhdis­tyk­sen kaut­ta. (lähde)

 40. spot­tu, mie­lenki­in­toista. Minä en vaan ole ihan var­ma onko tuo ongel­ma. Luot­ta­mushenkilöt on polkenut jalkaa virkamiehille siitä että kaupunki­in pitää saa­da enem­män oma­toimi­rak­en­tamista, ja minus­ta tuo tavoite on sinän­sä hyvä kos­ka tuo nopeut­taisi asun­to­tuotan­toa. Eli en minä nyt virkami­estä oikein osaa syyt­tää. Ja toisaal­ta noi­ta oma­toimipro­jek­te­ja on vain kouralli­nen, asia olisi eri jos halukkai­ta olisi jonok­si saak­ka. Tai san­o­taan näin päin, jos pistät ker­rostalo­pro­jek­tin pystyyn ja virkamies ottaa sin­u­un yhteyt­tä tar­jo­tak­seen tont­tia, niin min­ul­la ei ole tästä veron­mak­sa­jana ja kaupunki­laise­na mitään valittamista.

 41. tpyy­lu­o­ma: “Ja toisaal­ta noi­ta oma­toimipro­jek­te­ja on vain kouralli­nen, asia olisi eri jos halukkai­ta olisi jonok­si saakka.”

  Tont­te­ja jonote­taan kehyskun­nis­sa, Helsingis­sä on tuhrat­tu viime vuosi­na kym­meniä miljoo­nia siihen että oma­toimi­rak­en­ta­jat blokataan ulos tor­sok­si jäävistä tar­jouskil­pailuista. Tääl­lä ei ole jonoa, kun jonot­ta­mi­nen on hyödytön­tä. Nyt sit­ten käy ilmi että tont­ti­han löy­tyy vaik­ka kalleim­mal­ta uudelta alueelta ilman tar­jouskil­pailua kun­han mukana on sisäpi­ir­iläisiä ker­tomas­sa miten temp­pu tehdään.

  Oma­toimi­rak­en­tamisen kehit­tämiseen tarvi­taan ilmoi­tus huuto.net:issä jär­jel­lisin ehdoin, ei se sen mon­imutkaisem­paa ole. Nyt ei ole tehty sitäkään.

 42. Osmo arvelee, että kil­pailu voisi tuo­da inno­vaa­tioi­ta. Ihan tot­ta, kyl­lähän se voisi.
  Jos kum­minkin vähän konkreet­tisem­min puhut­taisi­in asi­aa, niin vuosikau­sia kun­tay­htiöt ovat tehneet käsit­te­ly-yhteistyötä ja osta­neet palvelu­ja val­tavil­la sum­mil­la yksi­ty­isiltä yri­tyk­siltä ja yhteisöiltä. Vai minne Osmo luulet että ne kaik­ki kerä­tyt kar­ton­git, lasit, vaat­teet, met­al­lit, ener­gia­jät­teet, bio­jät­teet ja ongel­ma­jät­teet on toimitet­tu eteen­päin? Tuot­ta­jay­hteisö­jen kanssa (jot­ka edus­ta­vat maa­han­tuo­jia, kaup­paa ja valmis­ta­jia) on sovit­tu paperi­sta, SERistä, kyl­läste­tys­tä puus­ta ym. Että kyl­lähän kun­tay­htiöt työl­listävät ostamien­sa palvelu­jen kaut­ta suuren määrän ihmisiä eri­lai­sis­sa jäte­huoltoalan yri­tyk­sis­sä ja yhteisöis­sä. Jos nämä ker­ran­nais­vaiku­tuk­set ja osu­udet yhtiöi­den bud­jeteista las­ket­taisi­in, niin nähtäisi­in mil­laisen suuren yri­tysken­tän kun­tay­htiöi­den osta­ma palvelu­jen kir­jo ja volyy­mi oikein ylläpitävät. Että kyl­lä min­un mielestäni yri­ty­sek­torin tar­joa­mat palve­lut käytetään kun­tay­htiöis­sä varsin hyvin hyväksi.
  Ja kaatopaikalle sijoit­ta­mi­nen on kun­tay­htiöi­den mielestä van­hanaikaista ja täl­lä het­kel­läkin se viimeinen vai­h­toe­hto. Jos­sain vai­heessa Suomeenkin tulee orgaanisen jätt­teen kaatopaikkakiel­to ja lop­ul­ta käsitelemät­tömän jät­teen kaatopaikkakiel­to, ja kun­tay­htiöis­sä toim­intaa kehitetään jo tämä mielessä. Tarvit­tavia investoin­te­ja käsit­te­ly­laitok­si­in ei kuitenkaan voi­da tehdä (edes kun­ta­puolel­la!) epä­var­man jäte­vir­ran varas­sa. Investoin­tien rahoi­tus tulee olla kun­nos­sa, ei ole älyä tehdä kalli­ita laitok­sia tyhjänpantiksikaan.

  1. Min­un on vaikea ymmärtää sitä, että jos jokin yri­tys on valmis hoita­maan jonkin jäte­ja­keen halvem­mal­la — tai jopa mak­samaan siitä — kun­nalli­nen polt­to­laitos voi vaa­tia sitä itselleen korkeam­min hävit­tämiskus­tan­nuksin, kos­ka muuten kallis polt­to­laitos ei kan­na­ta. Mis­sään muus­sa osas­sa talout­ta ei toimi­ta näin.

 43. Osmo:

  Se, ettei yksi­ty­isil­lä’ kaatopaikoil­la ole veroa on tietysti aivan väärin.

  Miks se on väärin? Eiks se julk­isten toim­i­joiden mak­sama vero oo se vääryys ja tätä vääryyt­tä on ihan turha kas­vat­taa verot­ta­mal­la yksityisiä.

  On monia syit6ä, joiden vuok­si juuri tuo jät­tei­den keräi­ly ja kul­je­tus onkin syytä pitää kun­nan kil­pailut­ta­mana kokonaisuutena

  Ja tietysti myös monia syitä mik­si sitä ei ole syytä pitää kun­nan kil­pailut­ta­mana. Ehkä voitas tehdä silleen, että osa kun­nista kil­pailut­taa itte ja osa antaa kun­ta­lais­ten ostaa palvelua itse.

 44. Anne: “Tarvit­tavia investoin­te­ja käsit­te­ly­laitok­si­in ei kuitenkaan voi­da tehdä (edes kun­ta­puolel­la!) epä­var­man jäte­vir­ran varassa.”

  Nähtävästi jäte­sek­to­ril­la lain­säädän­nön takaami­in automaat­tei­hin perus­tu­va rahoi­tus on niin selkäy­timessä ettei sen absur­di­teet­tia edes huo­ma­ta. Investoin­ti­laskelmien paikkansapitävyys on asia joka ansaitaan investoin­nin elinkaaren aikana, ei itses­tään­selvyys joka on hallinnas­sa investointihetkellä.

  Samal­la logi­ikalla voidaan perustel­la minkä tahansa bud­je­toin­tiepä­var­muut­ta aiheut­ta­van julk­ista palvelua täy­den­tävän toimin­nan kieltämi­nen. Miten olisi jos kun­ta ilmoit­taisi vaik­ka omis­ta­vansa asukkaiden­sa sairaudet, kun ter­vey­den­huoltopalvelu­jen mitoit­ta­mi­nen on niin han­kalaa kun yksi­tyiset palvelun­tar­joa­jat sotke­vat laskelmat ?

 45. Osmo kir­joi­tat, että
  “Min­un on vaikea ymmärtää sitä, että jos jokin yri­tys on valmis hoita­maan jonkin jäte­ja­keen halvem­mal­la – tai jopa mak­samaan siitä – kun­nalli­nen polt­to­laitos voi vaa­tia sitä itselleen…”. Voitko täs­men­tää mis­sä täl­laista on tapah­tunut? Tietääk­seni asumisen jät­teitä keräys­pa­pe­ria luku­unot­ta­mat­ta ei kukaan hae ilmaisek­si, saati mak­sa niistä. Paperin tuot­ta­javas­tuu perustelti­in aikanaan jäte­huol­lon toimin­nan varmis­tamisel­la, jatku­vu­udel­la ja investoin­neil­la. Kun markki­nat ei vedä, sil­loin ale­taan hakea vastuullisia.

 46. Kir­joit­taisin hie­man epäoikeu­den­mukaisu­ud­es­ta. Mikäli jät­teen keräi­ly kil­pailutet­taisi­in täysin, niin eikö se tarkoit­taisi myös sitä, että kaatopaikan lähel­lä asu­vat saisi­vat jäte­huol­lon halvim­mal­la. Tämä tuskin voi kuitenkaan olla tarkoitus.

 47. Meil­lä Päi­jät-Hämeessä vas­taan­ote­taan korvauksetta:puu, met­al­li, lasi, risu ja har­avoin­ti­jäte, maalit ym ongel­ma­jät­teet . Ekopis­teisi­in voi jät­tää nestekar­ton­git, pien­lasin ja pien­metallin. Koti­talouk­sis­sa lajitel­laan ener­gia­jäte ja kaatopaikka­jäte. Jäte­laitos toimit­ta ener­gia jät­teen (kuulem­ma veloituk­set­ta) Lahti-Ener­gialle, joka kaa­sut­taa jät­teen lei­ju­petimenetelmäl­lä polttoon.Energiajae ei siis ole jäte, vaan raaka-aine.

 48. Osmon kir­joituk­sista saa käsi­tyk­sen, että jäte­huol­losta vas­taa­vat henkilöt kun­nis­sa oli­si­vat type­r­yk­siä, jot­ka eivät ymmär­rä talousa­jat­telus­ta pätkääkään.

  Jos kun­taan on raken­net­tu polt­to­laitos, niin sen jäl­keen kun­nan jäte­virkami­esten pitää tietenkin jokaisen jäte-erän kohdal­la laskea, onko kun­nan kannal­ta edullisem­paa ajat­taa jäte-erä polt­to­laitok­seen vai luovut­taa se jollekin muulle, joka mah­dol­lis­es­ti mak­saa siitä ja jon­ka käsis­sä jäte-erä on arvokkaampi kuin polt­to­laitok­sen käsissä. 

  Luulisi kun­nan anta­van suo­si­ol­la jät­teitä jäteyri­tyk­sille, jos vaan ne pistävät tarpeek­si rahaa pöytään. Siitähän hyö­tyvät vaan veronmaksajat.

 49. Niin, poli­ti­ikalla­pa hyvinkin!
  Spo­tulle, ja mik­sei Osmollekin pieni kom­ment­ti, että kun tilanne on se, että ykstyi­nen raha ei uskalla tehdä käsit­te­ly­laitosin­vestoin­te­ja, niin onko tolkkua viedä investoin­timah­dol­lisu­us pois myös kuntayhtiöiltä!
  Sil­loin­han kukaan ei tee tarvit­tavia käsittelylaitoksia!
  Ja kaatopaikkakäsit­te­ly jatkuu hamaan tule­vaisu­u­teen, ja poli­itikot saa­vat jatkaa tekemän­sä poli­ti­ikan haukku­mista ja häm­mästel­lä jätey­htiöi­den saamattomuutta.
  Poli­itikko­jen käsis­sähän tämä on!
  Sanois­inko että valitettavasti…

 50. Osmo Soin­in­vaara on tart­tunut tärkeään aiheeseen. 

  Jäte­huol­los­sa ollaan anta­mas­sa merkit­täviä yksi­noikeuk­sia yhdelle toim­i­jalle, mikä pait­si vääristää markki­noi­ta, myös aset­taa kun­nal­liset jäte­laitok­set erikoiseen tilanteeseen. Malli, jos­sa toisaal­ta pitää vähen­tää syn­tyvän jät­teen määrää ja toisaal­ta pyörit­tää isoa organ­isaa­tio­ta tuloil­la, joi­ta tulee kaatopaikka­mak­su­ista, ei jär­jen mukaan voi olla toimi­va ja kestävä. 

  Nim­imerk­ki Anne esit­tää paikkansa pitämät­tömiä argu­ment­te­ja sanoes­saan, että yksi­tyi­nen sek­tori ei ole investoin­ut jäte­huoltoon. Kyl­lä se on, ja paljon. Miten olisi esimerkik­si nähtävä yri­tys­ten omis­ta­mat mädä­tys­laitok­set, jos ei yksi­tyisen sek­torin tekem­inä investoin­teina? Esimerkke­jä on lukuisia. 

  Yksi­tyiset yri­tyk­set ja kun­nal­liset jäte­laitok­set ovat investoin­tien riskien suh­teen täysin eri viivoil­la. Yleen­sä investoin­tia harkit­taes­sa tehdään tark­ka ana­lyysi riskeistä. Jos ei ole tiedos­sa, että laitok­seen tulee käsiteltävää jätet­tä myös tule­vaisu­udessa (täl­lä viit­taan kesken­eräiseen jäte­laki­in), vaatii aikamoista uskallus­ta tehdä suuri investoin­ti. Kun­tien jäte­laitok­set sen sijaan voivat tehdä investoin­nin vaik­ka suurem­mal­lakin riskil­lä, kos­ka niiden toim­inta perus­tuu lak­isääteiseen oikeu­teen per­iä asukkail­ta jätemak­su­ja. Jos toim­inta ei ole kan­nat­tavaa, jätemak­su­ja voidaan esteet­tä nos­taa. Käytän­nössä ris­ki esimerkik­si toimin­nan jatku­mis­es­ta on olema­ton, vaik­ka tehtäisi­in suuri vir­hearvioin­ti käsit­te­ly­laitosin­vestoinnnin suhteen. 

  Yksi­tyiset yri­tyk­set halu­a­vat ja ovat valmi­ita kehit­tämään jäte­huoltoa siihen suun­taan, joka on myös EU:n tule­vaisu­u­den lin­ja, eli siis kier­rä­tyk­sen suun­taan. Kun­nal­liset jäte­laitok­set halu­a­vat jät­teet hallintaansa, jot­ta ne voivat ohja­ta ne jät­teen­polt­to­laitok­seen, kuten ne ovat sitoutuneet pitkil­lä sopimuk­sil­la tekemään. Ikävä kyl­lä Sep­po S:n kom­ment­ti “Luulisi kun­nan anta­van suo­si­ol­la jät­teitä jäteyri­tyk­sille, jos vaan ne pistävät tarpeek­si rahaa pöytään. ” ei voi jät­teen mas­s­apolt­toon perus­tu­vas­sa mallis­sa toteu­tua, vaik­ka se järkevää olisikin.

 51. Kun­tay­htiöi­den hoita­ma jäte­huolto ajaa kier­rä­tyk­sen täysin nurkkaan. Jos koti­talouden jät­teis­sä on jotain, jon­ka teol­lisu­us voisi hyö­dyn­tää raa­ka-aineenanaan, olisi var­masti järkevää, että sen saisi kerätä jätemas­sas­ta erik­seen? Kuitenkaan lain­säädän­tö ei mah­dol­lista yri­tyk­sille täm­möisen, vaikka­pa kalvo­muovin, keräyk­sen aloit­tamista. Jätey­htiö tulee ja kieltää keräämästä tai käsit­telemästä hei­dän kaatopaikalleen kuu­lu­vaa jätet­tä. Eihän tässä ole mitään järkeä. Lahdessakin jätey­htiö päät­ti, että paperinkeräyspis­teitä saa olla vain hei­dän ekopis­teil­lään. Muut paperinkeräysas­ti­at ovat lait­to­mia. Eiköhän olisi perustel­tua, että jokainen toim­i­ja voisi kerätä jät­teistä kier­rä­tyk­seen ne sinne kel­paa­vat jakeet parhaak­si kat­so­ma­l­laan jär­jestelmäl­lä ja vas­ta sit­ten viedään lop­pu­jae ener­giak­si. Juh­la­puheis­sa kyl­lä kehoite­taan kier­rät­tämään ja kehit­tämään uut­ta kier­rä­tys­tekni­ikkaa (esim. Mau­ri Pekkari­nen) mut­ta kier­rät­täjä ei saa kuitenkaan koskea koko jätekasaan, kun se on kun­tay­htiön “vas­tu­ul­la”. Etsi siinä sit­ten raa­ka-ainei­ta kier­rä­tys­te­ol­lisu­udelle ja luo inno­vat­tivisia kier­rä­tys­menetelmiä vaikka­pa muoveis­sa ole­van öljyn regen­eroimisek­si.. Kotkas­sakin polte­taan jät­teen­polt­to­laitok­ses­sa kun­tay­htiöi­den ener­gia­jätet­tä, jos­sa on seassa pahvia ja kar­tonkia, jot­ta saadaan ener­giaa, että voidaan tehdä uut­ta kar­tonkia.. On kuin hölmölöis­ten peiton jatkaminen

 52. Ei Lahdessa jätey­htiö mitään kieltänyt, ympäristöpo­mo kiel­si. Ekopis­teil­lä ole­vat paperinkeru­uas­ti­at eivät ole jätey­htiön, vaan yksi­tyisen toim­i­jan. Pahville ja kar­tongille on omat keru­upis­teen­sä — hiukan toki viit­seliäisyyt­tä vaaditaan!

 53. Sep­po S
  “Osmon kir­joituk­sista saa käsi­tyk­sen, että jäte­huol­losta vas­taa­vat henkilöt kun­nis­sa oli­si­vat type­r­yk­siä, jot­ka eivät ymmär­rä talousa­jat­telus­ta pätkääkään.”

  Mis­tä läh­tien kun­nan työn­tek­i­jöi­den on pitänyt ymmärtää taloud­es­ta jotakin?

  Jos joku asia halu­taan tehdä päin ***ttua, kan­nat­taa sen jär­jestämi­nen siirtää kunnalle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.