Huonot kuskit on karsittava liikenteestä

Taas kävi niin, että kun kuor­ma-auto pysäh­tyi suo­ja­tien eteen antaak­seen tilaa kol­mel­le lap­sel­le, hen­ki­lö­au­to ei koke­nut aiheel­li­sek­si pysäh­tyä, vaan ajoi kah­den tytön päälle.

Jos ohit­taa pysähty7mättä suo­ja­tien eteen pysäh­ty­neen ajo­neu­von, pitäi­si ottaa kort­ti pois, tapah­tui onnet­to­muut­ta tai ei, koska

1) Jos sen tekee tahal­laan, ei ole sove­lias aja­maan autoa

2) Jos sen tekee vahin­gos­sa, kos­ka ei osaa, on vie­lä sopi­mat­to­mam­pi aja­maan autoa.

81 vastausta artikkeliin “Huonot kuskit on karsittava liikenteestä”

 1. Pal­jon­ko lii­ken­ne­tur­mia aiheut­taa ajo­kor­tit­to­mat kus­kit? Veik­kai­sin, että suh­teel­li­ses­ti huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin ajo­kor­til­li­set. Kiel­lot eivät siis aina pure, vaan parem­pi oli­si lisä­tä kan­san­si­vis­tys­tä liikennekasvatuksessakin! 

  Tie­lii­ken­ne­la­ki on kyl­lä var­sin mie­len­kiin­toi­nen kes­kus­te­lun aihe, kos­ka sii­hen on lähes jokai­sel­la mielipide.

 2. Jot­kut autoi­li­jat oikein kiih­dyt­tä­vät suo­ja­tei­tä koh­den, jot­tei jalan­kul­ki­ja vahin­gos­sa­kaan sai­si pää­hän­sä käyt­tää lain anta­maa etuoi­keut­taan. Itse olen otta­nut vel­vol­li­suu­dek­si astua näi­den tapaus­ten eteen. Lähes aina jar­rut­ta­vat (var­mas­ti moni rai­voa tun­tien), sit­ten yli­tän lopun suo­ja­tie­tä. Yhden ker­ran on kus­ki jat­ka­nut aja­mis­ta koh­den vauh­tia hil­jen­tä­mät­tä, jol­loin sain hypä­tä takai­sin jal­ka­käy­tä­vän puolelle.

 3. Täs­sä­hän se ongel­ma on päh­ki­nän­kuo­res­sa. Lii­ken­tees­sä ei ole sijaa vir­heil­le, ja ihmi­set sil­ti teke­vät vir­hei­tä. Jos auto­lii­ken­ne kekist­täi­siin nyt, kenel­le­kään ei tuli­si mie­leen­kään sal­lia taval­lis­ten ihmis­ten aja­van mini­maa­li­sel­la kou­lu­tuk­sel­la näi­tä laittehia. 

  Vii­me aikoi­na näi­tä vas­taa­van­lai­sia tapauk­sia on ollut itsea­sias­sa aika pal­jon. Polii­sin oli­si ker­ta­kaik­ki­aan otet­ta­va ryh­ti­kam­pan­ja ja otet­ta­va kuu­kau­den-parin ajan ajo­kort­te­ja pois ihmi­sil­tä jot­ka aja­vat suo­ja­teis­tä noin läpi. Kyl­lä se sano­ma sit­ten meni­si pik­ku­hil­jaa ihmis­ten taka­rai­voon. Rahaa­han tuo vaa­ti­si, mut­ta sil­ti var­mas­ti oli­si hal­vem­paa kuin kuolemat/vammautumiset liikenteessä.

 4. Ei ei ei. Pal­jon parem­pi on jat­kaa vali­tul­la lin­jal­la, ja val­voa pelk­kiä yli­no­peuk­sia peltipoliiseilla.

 5. Meil­lä tääl­lä Salos­sa, joka on surul­li­sen kuu­lui­sa sii­tä, että suo­ja­tiel­le ei uskal­la men­nä suu­rin sur­min­kaan, jopa polii­sien par­tio ajaa raa’as­ti tois­ta kais­taa ohi suo­ja­tien eteen pysäh­ty­nees­tä autosta.

 6. Kun bud­jet­ti käy­te­tään sak­koau­to­maat­tien pys­tyt­tä­mi­seen ja has­su­jen kir­jei­den lähet­te­lyyn, ei polii­sil­la ole resurs­se­ja val­voa lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mis­tä. Sain muu­ta­ma päi­vä sit­ten kir­jeen, jos­sa ker­rot­tiin minun aja­neen 103 km/h kun rajoi­tus oli 100. Lisäk­si ker­rot­tiin, että tuon 3 km/h hil­jen­tä­mi­nen sääs­täi­si ääret­tö­män mon­ta ihmishenkeä.

  Mak­sai­sin oikein iloi­ses­ti sen sata­lap­pusen, jos sil­lä sai­si polii­sin päi­väk­si val­vo­maan jotain ris­teys­tä. Sii­hen pys­ty­viä kame­ra­val­von­ta­lait­teis­to­ja ei tai­da edes rahal­la saada.

 7. Itse jäin auton alle n.12 vuot­ta sit­ten saman­ta­pai­ses­sa tilan­tees­sa. Auto pysäh­tyi ja antoi men­nä suo­ja­tien yli, kun odot­te­lin vas­tak­kais­ten kais­to­jen välis­sä. Sit­ten rin­nak­kai­sel­ta kais­tal­ta toi­nen auto ajoi 50km/h pääl­le. Ihme että sel­vi­sin hen­gis­sä. Olin tuol­loin noin 9v enkä nyky­ään enää meni­si samaan “hal­paan”.

  Mut­ta miten käy­tän­nös­sä Osmo toi­mi­si se, että lii­ken­tees­sä oli­si vain aja­mi­sen sep­piä niin sano­tus­ti. Auton aja­mi­sen ja lii­ken­teen vaa­rat oppii aja­mal­la eli pitäi­si­kö pakol­li­sia ajo­tun­te­ja olla noin 1000kpl ennen kuin pääs­te­tään omin avuin lii­ken­tee­seen? Ja oli­si­ko vie­lä sil­loin­kaan niin yli-ihmi­nen ettei iki­nä erehtyisi?

  Mie­les­tä­ni pysäh­ty­mi­nen ja tien anta­mi­nen jalan­kul­ki­jal­le rin­nak­kais­kais­tai­sel­la tiel­lä tuli­si olla kiel­let­tyä. Se on lii­an vaa­ral­lis­ta ja sen hyö­ty on mini­maa­li­nen jalan­kul­ki­jal­le. Koke­nut­kaan autoi­li­ja ei aina huo­maa pysäh­tyä, jos toi­sel­la kais­tal­la auto pysäh­tyy suo­ja­tien eteen. Tuon tapai­nen tur­ha koh­te­liai­suus jalan­kul­ki­joi­ta koh­taan voi olla vaarallista.

 8. Lait, joi­ta ei val­vo­ta, vie­vät laeil­ta kun­nioi­tuk­sen. Seu­ra­sin het­ken aikaa lii­ken­net­tä erääs­sä koh­taa Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa, ja noin 90% autoi­li­jois­ta ei nou­dat­ta­nut kään­ty­mis­kiel­to- ja ajo­kiel­to­merk­ke­jä eikä myös­kään väis­tö­vel­vol­li­suut­ta puhu­mat­ta­kaan nyt suo­ja­tien eteen pysähtymisestä.

 9. Täy­sin samaa miel­tä. On hyvin har­vo­ja yhtä tär­kei­tä ja ehdot­to­mia sään­tö­jä kuin tämä. Kuten Sör­näis­ten Ran­ta­tien onnet­to­muu­des­sa, niin ratis­sa oli taas nais­kul­jet­ta­ja. Onko ongel­ma sii­nä, että osal­la nai­sil­la kyky hah­mot­taa ja mal­lin­taa vaa­ra­ti­lan­tei­ta on ole­ma­ton ja yllä­tyk­sen koh­dal­la ei kye­tä kuin paniikkiin?

  Eilen taas 88‑v setä ajoi äidin ja vau­van pääl­le suo­ja­tiel­lä. Mik­si hänel­lä oli vie­lä ajokortti?

  Toki val­lit­se­vaa lii­ken­ne­po­li­tiik­ka läh­tee sii­tä, että hitaas­ti rea­goi­va van­hus, naa­pu­rin oma­po­lii­si kou­lu­kiusaa­ja ja kuu­ro­myk­kä sokea ovat kaik­ki yhtä sove­liai­ta toi­mi­joi­ta lii­ken­tees­sä. Sik­si sitä osaa, joka osaa toi­mia koh­tuu­del­la lii­ken­neym­pä­ris­tös­sä pitää kurit­ta nii­den vuok­si, jot­ka eivät sin­ne kuu­lu. Lii­ken­ne­tur­val­li­suus lie­nee­kin val­tiol­le etu­pääs­sä fis­kaa­li­nen intressi.

 10. Ano­nyy­mi, auto­maat­ti­val­von­ta esi­mer­kik­si lii­ken­ne­va­lo­jen kun­nioit­ta­mi­sen suh­teen makaa käsit­tääk­se­ni lain­sää­tä­jän pöy­däl­lä. Kuka­ko­han sitä vastustaa?

  Tuo­mas, juu­ri noin, ihmi­set tekee vir­hei­tä. Tosin Hesa­rin mukaan täs­sä kysei­ses­sä tapauk­ses­sa yksi pyö­räi­le­vis­tä tytöis­tä ker­ki­si tien yli eli aika vai­kea ymmär­tää miten ne kak­si muu­ta oli­si tul­lut yllä­tyk­se­nä. Oli­si­ko niin että kul­jet­ta­ja ei syys­tä tai toi­ses­ta ollut ihan ajokunnossa. 

  Mut­ta takai­sin tuo­hon vir­he­herk­kyy­teen: Jos nyt vaan uskot­tai­siin ihan suo­siol­la että osa autoi­li­jois­ta syys­tä tai tai toi­ses­ta ajaa hol­tit­to­mas­ti ja yli­pään­sä sään­tö­jä ei nou­da­te­ta. Loo­gi­nen joh­to­pää­tös täs­tä on että kau­pun­kei­hin teh­dään sel­lai­sia tei­tä jos­sa on esi­mer­kik­si kään­nök­ses­tä (vaik­ka lii­ken­neym­py­rä) tai hidas­tees­ta (esi­mer­kik­si koro­tet­tu suo­ja­tie) joh­tuen pak­ko hidas­taa ris­teyk­seen jos ei halua rik­koa auto­aan, niin kuin kun­nol­li­set kul­jet­ta­jat tekee muu­ten­kin. Ja tämän onnet­to­muu­den kal­tai­sis­ta tilan­teis­ta pää­see sil­lä että pois­taa neli­kais­tai­set kadut, ne eivät muu­ten­kaan kuu­lu kau­pun­ki­lii­ken­tee­seen. Ja jos auto­jen ajo jon­ne­kin on kiel­let­ty se este­tään puo­mein, pol­la­rein, beto­ni­por­sain, tms. eikä lei­ki­tä lii­ken­ne­merk­kien kans­sa joi­ta ei kukaan nou­da­te­ta… Ongel­ma on lii­ken­ne­suun­nit­te­lun sään­tö­us­ko ja saa­mat­to­muus. Ja sen taus­tal­la on poliit­ti­sen tuen puute.

 11. Beto­ni­por­saal­la vaan toi­nen kais­ta kiin­ni ennen suo­ja­tie­tä. Ei voi enää ohit­taa pysähtymättä.

 12. Lait, joi­ta ei val­vo­ta, vie­vät laeil­ta kun­nioi­tuk­sen. Seu­ra­sin het­ken aikaa lii­ken­net­tä erääs­sä koh­taa Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa, ja noin 90% autoi­li­jois­ta ei nou­dat­ta­nut kään­ty­mis­kiel­to- ja ”

  Ruot­sis­sa val­von­taa tehos­tet­tiin ja autoi­li­jat antoi­vat parem­min tie­tä jalan­kul­ki­joil­le, mut­ta onnet­to­muu­det ja louk­kaan­tu­mi­set kas­voi­vat silti.
  Tämä joh­tui sii­tä, että jalan­kul­ki­jat luot­ti­vat nyt lii­kaa autoilijoihin.

  Euroo­pas­sa täl­lai­set onnet­to­muu­det ovat har­vi­nai­sem­pia, kos­ka suo­ja­tei­tä on vähem­män ja ne on sijoi­tet­tu paik­koi­hin, jois­sa autoi­li­joil­la on mah­dol­li­suus väis­tää myös todellisuudessa.

  Osmon asen­ne on 30-luvun kypä­rä­por­va­reil­ta perit­tyä eli ran­gais­tuk­sil­la yri­te­tään peit­tää huo­noa liikenneympäristöä-

  Todel­li­suu­des­sa mal­lia pitäi­si ottaa työ­suo­je­lus­ta, siel­lä ympä­ris­tö pyri­tään muok­kaa­maan sel­lai­sek­si, että ihmi­nen voi teh­dä vir­hei­tä ilman koh­ta­lok­kai­ta seurauksia

 13. Atte N.: “Mie­les­tä­ni pysäh­ty­mi­nen ja tien anta­mi­nen jalan­kul­ki­jal­le rin­nak­kais­kais­tai­sel­la tiel­lä tuli­si olla kiel­let­tyä. Se on lii­an vaa­ral­lis­ta ja sen hyö­ty on mini­maa­li­nen jalan­kul­ki­jal­le. Koke­nut­kaan autoi­li­ja ei aina huo­maa pysäh­tyä, jos toi­sel­la kais­tal­la auto pysäh­tyy suo­ja­tien eteen. Tuon tapai­nen tur­ha koh­te­liai­suus jalan­kul­ki­joi­ta koh­taan voi olla vaarallista.”

  Sehän ei ole mikään koh­te­liai­suus, vaan tie­lii­ken­ne­lain mää­rää­mä vel­vol­li­suus. Vai onko koh­te­liai­suut­ta sekin, ettei aja lii­ken­ne­va­lois­sa punai­sia päin?

  Eikä se myös­kään ole tur­haa. Aika kau­an sai­si mones­ti odot­taa tien yli pää­syä, jos pitäi­si odot­taa, kun­nes ei auto­ja tule. Var­sin­kin kun nii­tä kak­si­kais­tai­sia ajo­ra­to­ja yleen­sä on juu­ri vilk­kaim­mil­la kaduilla.

  Suu­rin osa autois­ta sen­tään ymmär­tää antaa tilaa, kun­han oikeuk­sis­taan ymmär­tää näky­väs­ti pitää huol­ta. Mut­ta tulee sit­ten vas­taan nii­tä­kin, jot­ka vain kiih­dyt­tä­vät ja vähän vie­lä kouk­kaa­vat sivummalle.

  Tär­kein­tä on muis­taa, että autoi­li­jaan ei tule kos­kaan luot­taa. Iki­nä en jätä var­mis­ta­mat­ta, että myös toi­sen kais­tan autot pysäh­ty­vät. Har­mia sii­tä tulee toki enim­mäk­seen autoi­li­joil­le, jot­ka jou­tu­vat odot­ta­maan tien­yli­tys­tä­ni kau­em­min, kun jokai­sen kais­tan pysäh­ty­mis­tä pitää odot­taa erik­seen. Moni autoi­li­ja voit­tai­si, jos ymmär­täi­si ajois­sa enna­koi­da väis­tä­mis­vel­vol­li­suu­ten­sa suo­ja­teil­lä ja pääs­tää jalan­kul­ki­ja suju­vas­ti yli hidas­ta­mal­la jo vähän kauempana.

  Aten kir­joit­ta­ma käsi­tys, että autoi­li­jan väis­tä­mis­vel­vol­li­suus suo­ja­tiel­lä oli­si vain koh­te­liai­suus, on vain vali­tet­ta­van val­lit­se­va. Sitä kuvas­taa myös se, että monet jalan­kul­ki­jat kiit­tä­vät käden­hei­lau­tuk­sel­la suo­ja­tien eteen pysäh­ty­viä autoi­li­joi­ta. Mik­si ketään pitäi­si eri­tyi­ses­ti kiit­tää sii­tä, että ei rik­ko­nut lakia? Nyky­ti­lan­tees­sa ehkä onkin oikein muis­taa nii­tä har­vo­ja, jot­ka lakia nou­dat­ta­vat, mut­ta se vain kuvas­taa sitä, kuin­ka har­va suo­ja­tien väis­tä­mis­sään­töä todel­la noudattaa.

  Pitäi­si­kö suo­ja­tien lii­ken­ne­merk­kiä muut­taa? Sen vai­ku­tus autoi­li­jaan­han pitäi­si olla saman kuin kär­ki­kol­mion: täs­sä sinun on varau­dut­ta­va pysäh­ty­mään ja väis­tä­mään, saat ylit­tää ris­teä­vän väy­län vain eri­tyi­sel­lä varo­vai­suu­del­la. Eikö suo­ja­tien merk­ki voi­si sil­loin olla puna­kel­tai­nen ja sen sijoi­tus saman­lai­nen kuin kär­ki­kol­mion risteyksissä?

 14. Kum­mal­lis­ta kyl­lä, mut­ta nyt löy­tyi asia jos­ta olen suh­teel­li­sen samoil­la lin­joil­la Osmon kanssa.

  Ongel­ma on kui­ten­kin laa­jem­pi, ja yksin­ker­tais­tet­tu­na tämä:

  Polii­si kes­kit­tyy lii­ken­ne­val­von­nas­sa yli­no­peus­val­von­taan kos­ka tut­ka­lu­ke­mat ovat eksak­te­ja, eivät vaa­di sub­jek­tii­vis­ta arvioin­tia ja oikeu­teen men­nes­sään mene­vät läpi­huu­to­na läpi. Sen­si­jaan ajo­ta­pa­val­von­nas­ta kir­joi­te­tut sakot työl­lis­tä­vät pal­jon enem­män ja nii­tä on han­ka­lam­pi ohjeistaa.
  Nopeus­val­von­nal­la polii­si pys­tyy hel­pos­ti luo­maan illuusio­ta tehok­kuu­des­ta, jos­ta lie­nee hyö­tyä bud­jet­tia määriteltäessä.

  Kor­tin poi­sot­ta­mi­nen taa­sen ei suu­rim­mal­le kuo­le­maan­joh­ta­nei­ta onnet­to­muuk­sia aiheut­ta­val­le ryh­mäl­le (rattijuopot/huumekuskit) pure, kos­ka yleen­sä liik­keel­lä ollaan nup­pi sekai­sin, kor­tit­ta, kat­sas­ta­mat­to­mal­la autol­la jne. Mitä polii­si voi teh­dä? Ottaa kor­tin pois uudes­taan ja kir­joit­taa sakon. Kor­tin uudel­leen poi­sot­ta­mi­ses­ta huo­li­mat­ta kave­ri on lii­ken­tees­sä vie­lä sama­na päi­vä­nä ja sata­sen sak­ko on lisät­ty vii­den ton­nin ulos­ot­to­lis­taan, jota sos­su­kor­vauk­set lyhen­tä­vät hitaam­min kuin lis­ta kas­vaa ja vuo­kran mak­saa sos­su jokatapauksessa.

 15. Osmon idea ei toi­mi, sil­lä lähes kaik­ki teke­vät jos­kus vir­hei­tä ja tämä vir­he on eri­tyi­ses­ti ulko­paik­ka­kun­ta­lais­ten teke­mä virhe. 

  Pal­jon fik­sum­paa on pyr­kiä mini­moi­maan tuol­lai­set koh­dan lait­ta­mal­la nii­hin toi­mi­vat lii­ken­ne­va­lot ja paran­ta­mal­la ihmis­ten huo­mio­ky­kyä opas­teil­la. Näis­sä koh­dis­sa opas­tei­ta ei ole.

  Niin se vain on, elä­mä on epätäydellistä.

 16. Sveit­sis­sä polii­si lät­käi­see 100 fran­gin sakon autoi­li­jal­le, joka ei anna jalan­kul­ki­jal­le suo­ja­tiel­lä tilaa. Suo­mes­sa ei polii­si täs­tä väli­tä. On pal­jon hel­pom­paa ja tuot­toi­sam­paa pys­ty­tel­lä pel­ti­laa­ti­koi­ta auto­maat­ti­seen rahantuottoon.

 17. Tämä (suo­ja­tien eteen pysäh­ty­neen auton ohit­ta­mi­nen pysäh­ty­mät­tä) on todel­li­nen ongel­ma, ja sil­le pitäi­si pyr­kiä etsi­mään todel­li­sia rat­kai­su­ja. Ensin­nä­kin pitäi­si vält­tää raken­ta­mas­ta suo­ja­tei­tä ilman lii­ken­ne­va­lo­ja paik­koi­hin, jois­sa on useam­pi samaan suun­taan mene­vä kais­ta. Ja toi­sek­seen, sikä­li kun näi­tä kui­ten­kin on raken­net­tu eikä nii­tä voi­da muut­taa hel­pos­ti joko valo-ohja­tuik­si, yksi­kais­tai­sik­si tai sel­lai­sik­si, että samansuuntaisten(kin) kais­to­jen välis­sä on lii­ken­teen­ja­ka­ja, nii­hin pitäi­si lait­taa varoi­tus­merk­ki (esim. lisä­kil­vel­li­nen suo­ja­tie ‑varoi­tus­merk­ki) ja nii­tä pitäi­si val­voa tehostetusti.

  Samaan aihee­seen liit­ty­vä eril­li­nen asia on suo­ja­tien eteen lait­to­mas­ti pysä­köi­dyn auton ohit­ta­mi­nen pysäh­ty­mät­tä. Tähän olen itse (vahin­gos­sa) syyl­lis­ty­nyt mones­ti, tilan­ne on sii­nä mää­rin odot­ta­ma­ton. Voi­si­ko aja­tel­la, että suo­ja­tien eteen tai muu­al­le sel­lai­seen paik­kaan, mis­sä muul­le lii­ken­teel­le aiheu­tuu suur­ta hait­taa tai vaa­raa, pysä­köi­mi­ses­tä sai­si kor­keam­man vir­he­mak­sun, tai mah­dol­li­ses­ti vir­he­mak­sun sijaan syyt­teen lii­ken­teen vaa­ran­ta­mi­ses­ta? On toki itses­tään sel­vää, että täl­lai­sen auton rin­nal­le pitäi­si pysähtyä.

 18. Mik­si esi­mer­kik­si polii­si ei voi­si puut­tua asi­aan tehok­kam­min. Sivii­lia­sui­nen polii­si voi­si men­nä sei­so­maan suo­ja­tien reu­naan aiko­muk­se­naan ylit­tää tie. Ja vähän mat­kan pää­hän par­tiot sakot­ta­maan kaik­kia, jot­ka eivät pysäh­ty­neet. Kun tätä tekee aikan­sa, niin voi­si auto­li­ja jos­kus vaik­ka poh­tia, entä jos tuo suo­ja­tien­reu­nas­sa odot­ta­va onkin poliisi?
  Osmon alku­pe­räi­seen aja­tuk­seen, juu­ri noin.
  Sen havain­non olen teh­nyt, että jos pie­nen lap­sen kans­sa odo­tat suo­ja­tien reu­nas­sa, aika usein jokin auto pysäh­tyy. Jos odot­ta­ja­na on vain yksi aikui­nen mies, ei kukaan.

 19. Tapah­tu­ma­pai­kan tie­o­suus oli kak­si­kais­tai­nen. Nis­san ajoi siis vas­tak­kai­seen suun­taan kuin rek­ka — näin aina­kin kes­kus­te­lu­pals­to­jen sil­min­nä­ki­jöi­den mukaan. 

  Mut­ta eihän tämä sitä muu­ta, että kul­jet­ta­jan oli­si pitä­nyt pysäh­tyä. Kul­jet­ta­ja oli 88-vuo­tias nai­nen. Ajo­tai­don syy­ni pitäi­si tuos­sa iäs­sä olla huo­mat­ta­vas­ti tehok­kaam­paa. Ei kes­ki­ver­rol­la liki 90-vuo­ti­aal­la vain yksin­ker­tai­ses­ti ais­tit ja reak­tiot enää voi olla teräs­sä. Sai­raus­koh­tauk­sen­kin ris­ki on suuri. 

  Lisää resurs­se­ja polii­sil­le tien pääl­le ja suo­ja­tie­sään­nön rik­ko­mi­ses­ta tun­tu­va ran­gais­tus. Olen Osmon kans­sa samaa miel­tä sii­tä, että jos tätä sään­töä ei välin­pi­tä­mät­tö­myyt­tään tai kyvyt­tö­myyt­tään nou­da­ta, niin kort­ti pois. Eihän mil­lään muil­la­kaan elä­mä­na­lueil­la saa aiheut­taa väli­tön­tä hen­gen­vaa­raa muil­le, mik­si sit­ten liikenteessä.

 20. Omaisilla/perikunnalla on usein vai­keuk­sia saa­da etu­pääs­sä iäk­käil­tä papoil­ta pois ajo­kort­ti. Tääl­lä lap­set onnis­tui­vat otta­maan avai­met pois van­hal­ta isäl­tään. Van­ha isä ilmes­tyi seu­raa­va­na päi­vä­nä autol­la huol­toa­se­mal­le poi­kan­sa ällis­tyk­sek­si. Oli ole­mas­sa myös vara-avain.

  Arve­len, että maa­seu­dul­la ongel­ma on isom­pi kuin kau­pun­geis­sa. Tääl­lä auto on usein puo­li­vält­tä­mä­tön kapi­ne. Ongel­ma sen­kun pahe­nee, kun väes­tö ikään­tyy ja ränsistyy.

 21. Minul­le ei Turus­ta tule täl­lai­sia suo­ja­tei­tä mie­leen kuin muu­ta­ma kes­kus­tan pie­nil­lä yksi­suun­tai­sil­la kaduil­la ole­va, jois­sa autoi­li­ja tulee vie­lä­pä kai­kis­sa tapauk­sis­sa kol­mion takaa. Ehkä näi­tä on pää­kau­pun­ki­seu­dul­la enem­män, kun yksi­suun­tai­sia ja useam­pi­kais­tai­sia katu­ja­kin on enemmän.

  Mut­ta se minua kyl­lä ihme­tyt­tää, että mik­si tuo­ta suo­ja­tie-varoi­tus­merk­kiä (puna­reu­nai­nen kel­tai­nen kol­mio, jos­sa suo­ja­tie-sym­bo­li mus­tal­la, “Suo­ja­tien ennak­ko­va­roi­tus”) ei voi­da käyt­tää enem­pää, ja juu­ri esi­mer­kik­si täl­lai­sis­sa pai­kois­sa sys­te­maat­ti­ses­ti. Yli­pää­tään varoi­tus­merk­ke­jä näkyy suo­ma­lai­ses­sa katu­ku­vas­sa koh­tuut­to­man vähän, sil­loin­kaan kun todel­la oli­si aihet­ta. Mää­räi­ly ja kiel­tä­mi­nen istuu suo­ma­lai­seen kult­tuu­riin parem­min kuin vaa­ras­ta varoittaminen?

 22. Samaan aihee­seen liit­ty­vä eril­li­nen asia on suo­ja­tien eteen lait­to­mas­ti pysä­köi­dyn auton ohit­ta­mi­nen pysäh­ty­mät­tä. Tähän olen itse (vahin­gos­sa) syyl­lis­ty­nyt mones­ti, tilan­ne on sii­nä mää­rin odot­ta­ma­ton. Voi­si­ko aja­tel­la, että suo­ja­tien eteen tai muu­al­le sel­lai­seen paik­kaan, mis­sä muul­le lii­ken­teel­le aiheu­tuu suur­ta hait­taa tai vaa­raa, pysä­köi­mi­ses­tä sai­si kor­keam­man vir­he­mak­sun, tai mah­dol­li­ses­ti vir­he­mak­sun sijaan syyt­teen lii­ken­teen vaa­ran­ta­mi­ses­ta? On toki itses­tään sel­vää, että täl­lai­sen auton rin­nal­le pitäi­si pysähtyä.
  Tähän­kin on raken­teel­li­nen rat­kai­su, leven­ne­tään jal­ka­käy­tä­vää suo­ja­tien koh­dal­la. Eli reu­na­ki­ve­tys on samas­sa lin­jas­sa pysä­köi­ty­jen auto­jen vasem­man reu­nan kans­sa. Suo­ja­tien eteen voi nyt pysäh­tyä ongel­mit­ta kos­ka tas­kus­sa ole­va auto ei hait­taa näky­vyyt­tä ylit­tä­vään jalan­kul­ki­jaan, samal­la saa­daan yksi lail­li­nen park­ki­paik­ka lisää.

  Täll­lai­nen löy­tyy esi­mer­kik­si Vaa­san­ka­dun ja Kus­taan­ka­dun ris­teyk­ses­tä. Näi­tä on vas­tus­tet­tu esteet­ti­sin perus­tein sen takia että ne rik­koo kadun lin­jat, mitä en ymmär­rä kos­ka minus­ta tuo on vie­lä kau­pun­ki­ku­val­li­ses­ti­kin hyvä ja se pysä­köi­ty auto­ri­vi on myös linja.

 23. Jos tahal­lis­ta päin aja­mis­ta ei pide­tä yri­tyk­se­nä tap­paa (Kou­vo­lan hovioi­keu­den pää­tös 16.7.2010), niin mitä toi­voa on kurin­pi­dos­ta sil­loin, kun kysees­sä on silk­ka tumpelous?

 24. Lii­ken­ne­va­lot joka risw­teyk­seen mak­sa­vat aika pal­jon ja hidas­ta­vat lii­ken­net­tä tolkuttomasti.”

  Vähen­tä­mäl­lä suo­ja­tei­tä nii­den tur­val­li­suus para­nee ja sijoit­ta­mal­la ne paik­koi­hin, jos­sa ajo­no­peu­det ovat tasol­la, että autoi­li­ja kyke­nee todel­li­suu­des­sa rea­goi­maan ympäristöön .

  Ihmi­set toki oiko­vat sen jäl­keen, mut­ta he tie­tä­vät otta­van­sa ris­kin eivät­kä tar­joa aino­aan­sa vaan kat­so­vat että uhkaa­va lii­ken­net­tä ei ole.

  Suo­mi on myös­kin mai­ta, jois­sa lap­set, alle 10-vuo­ti­aat ‚saa­vat kul­kea kaduil­la ilman saat­ta­jaa. Monis­sa mais­sa se on kiellettyä

  Kaven­nuk­set, lii­ken­neym­py­rät, varoi­tus­va­lot, lii­ken­teen ohjaa­jat kou­lu­jen ympä­ril­lä paran­ta­vat tur­val­li­suut­ta muualla

 25. Suo­ja­tiet ovat hen­gen­vaa­ral­li­sia jalan­kul­ki­jal­le. Sik­si­pä on yhtä tur­val­lis­ta ylit­tää tie ihan mis­tä koh­taa tahan­sa. Ruuh­kai­ses­sa kes­kus­tas­sa vain käy­tän­nöl­li­syys pakot­taa käyt­tä­mään suo­ja­tie­tä. Muu­al­la suo­ja­tiet tuo­vat vain vaa­ral­lis­ta tur­val­li­suu­den tunnetta.

 26. On hie­man epä­oi­keu­den­mu­kais­ta syyt­tää pel­käs­tään autoi­li­jaa tuos­ta onnet­to­muu­des­ta. Jos ensim­mäi­nen lap­si ennät­ti tien yli, autoi­li­ja var­maan­kin kuvit­te­li ettei lisää seu­raa perässä.
  Ihmi­nen nyt vain on luon­nos­taan sokea myös asioil­le jot­ka ovat sil­mien edes­sä. Esi­merk­ki­nä vaik­ka video goril­las­ta ken­täl­lä, jos joku ei ole sitä nähnyt.
  http://www.youtube.com/watch?v=0AwwlJtnwA8

  Jos kau­pun­kiin tar­vi­taan neli­kais­tai­sia tei­tä mah­dol­lis­ta­maan useam­pien auto­jen nopeam­pi liik­ku­mi­nen, pitää vain hyväk­syä että jalan­kul­ki­joi­ta sil­loin täl­löin kuo­lee. Ihmi­nen ei ole täy­del­li­nen, vaik­ka kau­pun­ki­suun­nit­te­lu niin on saat­ta­nut jos­kus olettaa.

 27. Elmo Allén: “Moni autoi­li­ja voit­tai­si, jos ymmär­täi­si ajois­sa enna­koi­da väis­tä­mis­vel­vol­li­suu­ten­sa suo­ja­teil­lä ja pääs­tää jalan­kul­ki­ja suju­vas­ti yli hidas­ta­mal­la jo vähän kauempana.”

  Ei toi­mi kau­pun­kiym­pä­ris­tös­sä, eri­tyi­ses­ti mum­mo- ja lap­sia­lueil­la. Autoi­li­jan on joko hyväk­syt­tä­vä että ajo kau­pun­gis­sa on hidas­ta, kos­ka jalan­kul­ki­jat eivät osaa liit­tyä ryt­miin, tai luo­ta­va pelo­te­vai­ku­tus riit­tä­väl­lä ajo­no­peu­del­la (az:n kuvaa­ma ilmiö). Vali­tet­ta­vas­ti jäl­kim­mäi­nen tapa toi­mii erit­täin hyvin. Uskoi­sin että kyse on ensi­si­jai­ses­ti tak­tii­kas­ta vaik­ka se vähän aggres­sii­vi­sel­ta näyt­tää­kin. Moral hazar­dia on sit­ten ris­kien ulkois­ta­mi­nen jalankulkijalle.

 28. @Tapio Pel­to­nen

  Tämä © on todel­li­nen ongel­ma, ja sil­le pitäi­si pyr­kiä etsi­mään todel­li­sia ratkaisuja.

  Ongel­man rat­kai­su on OS kuvaa­man mukai­nen: kort­ti pois! Jos tyh­jän maan­tien 35km/h yli­no­peu­des­ta saa kor­tin pois ker­ras­ta, niin kyl­lä per­ha­na tämän manöö­ve­rin teos­ta pitäi­si olla seuraamukset. 

  Pidän itse tätä suo­ja­tien eteen pysäh­ty­neen auton ohit­ta­mis­ta pysäh­ty­mät­tä saman­ta­pai­se­na teko­na kuin aseen lau­kai­se­mis­ta koh­ti har­vaa väki­jouk­koa; ehkä käy tuu­ri tai sit­ten läh­tee henki. 

  Onko muu­ten Lii­ken­ne­tur­va iki­nä teh­nyt asian eteen mitään?

 29. Kim­mo, mie­het aiheut­ta­vat (ajo­mää­riin­kin suh­teu­tet­tu­na) nai­sia enem­män liikenneonnettomuuksia.

 30. On paras­ta jät­täy­tyä lii­ken­tees­tä pois, siis tyy­tyä mat­kus­ta­jan roo­liin jos tie­tää itses­tään ole­van­sa usein omis­sa ajatuksissaan. 

  Mitä isom­pi ajo­neu­vo, tai tar­kem­min sanot­tu­na fysi­kaa­li­sin ter­mein, mitä suu­rem­pi lii­ke­mää­rä (mas­sa ker­rot­tu­na nopeu­del­la; on tosin syy­tä muis­taa, että auto ei mene itses­tään kovaa, vaan sen nopeus riip­puu kul­jet­ta­jas­ta!), sitä poten­ti­aa­li­ses­ti enem­män vahin­koa aiheut­ta­vas­ta liik­ku­jas­ta on kyse. Ja mitä suu­rem­pi lii­ke­mää­rä, sitä enem­män vas­tuu­ta kuljettajalla.

 31. Kos­ka kai­ken kiel­tä­mi­nen ei ehkä kui­ten­kaan toi­mi, kuten Sylt­ty­kin yllä antoi ymmär­tää, kan­nat­taa kek­siä peli­sään­tö­jä, jot­ka pie­nen­tä­vät riskiä. 

  Ihmis­ten on siis vai­kea hah­mot­taa ris­kiä, joka liit­tyy suo­ja­tien eteen pysäh­ty­neen auton ohit­ta­mi­seen. Hmm … Pitäi­si­kö kiel­tää autoi­lu tai suo­ja­tiet … hmm … vai ehkä nai­sau­toi­lu … hmm … vai pitäi­si­kö vie­dä heti kort­ti jokai­sel­ta, joka töp­pää lii­ken­tees­sä yleen­sä tai vain täs­sä koh­din … hmm … pitäi­si­kö vaa­tia Osmo lii­ken­ne­mi­nis­te­rik­si ja sitä kaut­ta ajo­kor­tit pois jokai­sel­ta, joka saat­taa erehtyä … ?

  Tai voi­si­ko nii­tä peli­sään­tö­jä muut­taa? Kaik­kien mah­dol­lis­ten suo­ja­tei­den eteen vaik­ka vii­den met­rin pää­hän val­koi­nen vii­va, johon on pysäh­dyt­tä­vä, jos on pysäh­dyt­tä­vä. Entäs ne auto­jen hätä­vil­kut, joi­ta käy­te­tään kes­ki­mää­rin ker­ran kah­des­sa­kym­me­nes­sä vuo­des­sa? Kan­nat­tai­si­ko ne ottaa hiu­kan tiu­hem­min käyttöön?

  Niin tai näin, jos on mikä tahan­sa ris­ki, jota on vai­kea hah­mot­taa, pitää ensi­si­jai­ses­ti kek­siä ennal­ta ehkäi­se­viä kei­no­ja ris­kin hah­mot­ta­mi­sen hel­pot­ta­mi­sek­si. Vain nihi­lis­ti lähes­tyy ongel­maa ensi kädes­sä jäl­ki­kä­teis­ten ran­gais­tus­ten kautta.

 32. Avoi­mek­si jää vain kysy­mys sii­tä, vähen­täi­si­kö tiu­kem­pi lin­ja onnet­to­muuk­sia? Suu­rin osa tapauk­sis­ta tun­tuu ole­van kui­ten­kin vir­hear­vioi­ta koh­ta­lok­kain seu­rauk­sin eikä sinän­sä piit­taa­mat­to­muut­ta. Esim. ko. tapauk­ses­sa autoi­li­ja on saat­ta­nut tul­ki­ta ensim­mäi­sen pyö­räi­li­jän ainoak­si kadun ylittäjäksi. 

  Sinän­sä kan­na­tan läm­pi­mäs­ti kor­tin poi­sot­ta­mis­ta nykyis­tä her­kem­min. Pari tut­tua louk­kaan­tui, kun van­hem­pi hen­ki­lö tun­te­mat­to­mas­ta syys­tä ajau­tui vas­taan­tu­le­vien kais­tal­le maan­tiel­lä. Ilm. hen­ki­lö on taas lii­ken­tees­sä eikä muis­ta tapah­tu­mas­ta mitään.

  Vaik­ka aihe tun­tuu ole­van­kin Osmol­le kroo­ni­ses­ti hie­man herk­kä, muu­ta­mat nimi­mer­kit lie­ne­vät oikeas­sa sii­nä, että tie­lii­ken­neym­pä­ris­töä ja mah­dol­li­ses­ti sään­nös­töä pitäi­si muo­ka­ta tur­val­li­sem­mak­si, vaik­ka se mer­kit­si­si­kin jalan­kul­ki­joi­den oikeuk­sien kaven­ta­mis­ta. Joka tapauk­ses­sa kaik­kien van­hem­pien tuli­si teroit­taa lap­sil­le ko. tilan­teen vaa­ral­li­suut­ta. Tie­tys­ti tilan­teen tun­nis­ta­mi­nen saat­taa olla myös lap­sil­le mones­ti vaikeaa.

 33. Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­ta (tai aina­kin OS)on erit­täin inno­kas otta­maan käyt­töön uut­ta tek­niik­kaa jot­ta jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jil­tä saa­tai­siin las­ku­tet­tua met­ril­leen kul­je­tun mat­kan pituu­den mukaan. Mik­sei samal­la innol­la aje­ta auto­maat­tis­ta kame­ra­val­von­taa suo­ja­teil­le; jos nykyi­nen tek­niik­ka ei rii­tä, niin sii­tä vaan kehit­tä­mään uutta.

 34. Olen jos­kus miet­ti­nyt, että meni­sin johon­kin ris­teyk­seen ja ottai­sin ylös kaik­kien punais­ta päin aja­vien auto­jen rek­ka­rit ja jul­kai­si­sin netis­sä. Var­muu­den vuok­si voi­si ottaa mukaan­sa digi­vi­deo­ka­me­ran, kuva­ta tapauk­set ja lait­taa todis­teet­kin net­tiin. Tai­tai­si vain olla lai­ton­ta? Jos ei ole, niin täs­tä­hän voi­si perus­taa vaik­ka jon­kin nettipalvelun.

 35. yksi huo­mio on syy­tä lisätä.

  Monil­la väy­lil­lä, esim Man­ner­hei­min­tiel­lä tai Tuk­hol­man­ka­dul­la lii­ken­ne­va­lot jak­sot­ta­vat sekä auto- että jalan­kul­ku­vir­taa. Valoi­sat pääs­tyä ei ole oikeas­taan mie­le­käs­tä antaa tie­tä jaln­kul­ki­jal­le, kos­ka hänel­lä on tovin kulu­tua tur­val­lien kul­ku tien yki suo­ja­ko­rok­keel­le ja sit­ten toi­sel­le puolelle.
  (ja sitä enen oli samoin tur­val­li­nen väli).

  Tie­ten­kin autoi­li­jan on seu­ratt­ta­va kaik­kea lii­ke­nent­tä, myös jalan­kul­ki­joi­ta. Eri­tyi­ses­ti lap­sia on varot­ta­va aina, myös kun yli­tet­tää vih­reäl­lä ris­teys­tä, sil­lä lap­si on ajattelematon.

  Ja toi­nen huo­mio: jalan­kul­kij­ta ja autoi­li­jat eivät ole pis­te­vie­ras jouk­ko. Kun nousen autos­ta muu­tun jalan­kul­ki­jak­si, Kun ajaln­kul­ki­ja astuu busiin tai tutun autoon, hän muut­tuu autollaliikkujaksi.

 36. Sipe­ria opet­taa… jokai­sen suo­ja­tien eteen kun­non hidas­tus­töys­sy, niin vauh­ti pie­ne­nee huo­mat­ta­vas­ti eikä tule niin pal­joa vahin­ko­ja. Kun on tavat lopul­ta opit­tu, niin sit­ten voi­daan ehkä kokeil­la töys­sy­jen pois­toa ja paluu­ta nykyi­seen. Nimit­täin lii­ken­net­tä kun seu­raa, niin jalankulkijan/pyöräilijän pääl­le kyl­lä uha­taan muu­ten­kin kuin kuvaan­nol­li­ses­ti ajaa, mut­ta töys­sy pakot­taa hidas­ta­maan, ettei pel­ti­leh­mä mene rik­ki. Usko­vat ilmei­ses­ti vain kovaa fak­taa (ihmi­nen väis­tää, töys­sy ei).

 37. Kuto­ja:

  Jos ensim­mäi­nen lap­si ennät­ti tien yli, autoi­li­ja var­maan­kin kuvit­te­li ettei lisää seu­raa perässä. 

  Jos näin, niin lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den rik­ko­mi­sen lisäk­si kep­piä pitäi­si tul­la myös tyh­myy­des­tä. Olen ollut huo­maa­vi­na­ni että tei­tä ylit­tä­vien las­ten mää­rä vaih­te­lee rajus­ti, joten on ker­ta­kaik­ki­sen ääliö­mäis­tä teh­dä ole­tuk­sia että kos­ka yksi on men­nyt, ei mui­ta tule. Tähän pätee armei­jas­sa opit­tu kan­san­vii­saus käm­min syn­ty­mi­ses­tä: ensin mä luu­lin, sit­ten mä ajat­te­lin, ja oli siel­lä muitakin.

 38. @Samuli Lin­tu­la

  Olen jos­kus miet­ti­nyt, että meni­sin johon­kin ris­teyk­seen ja ottai­sin ylös kaik­kien punais­ta päin aja­vien auto­jen rek­ka­rit ja jul­kai­si­sin netissä.

  Voi­sit­ko samal­la kuva­ta myös kaik­ki punais­ta päin aje­le­vat pyö­räi­li­jät ja jalan­kul­ki­jat? Liit­tyi­kö pos­ti­tuk­se­si käsi­tel­tä­vään aihee­seen vai oli­ko tämä vain kan­nan­ot­to sii­hen, että 83 % suo­ma­lai­sis­ta on saa­ta­nan rii­vaa­mia (luku­mää­rä autol­li­sia suomalaistalouksia)?

 39. Kul­jet­ta­ja oli 88-vuo­tias nainen.

  Sot­kee­ko­han Eli­na kak­si onnet­to­muut­ta? Sama­na päi­vä­nä Laut­ta­saa­res­sa joku 88-vuo­tias ajoi suo­ja­tiel­lä las­ten­vau­nu­jen päälle.
  Vas­tak­kain hen­ki­lö­au­to ja rek­ka eivät voi­neet tul­la, kos­ka nai­nen selit­ti, ettei näh­nyt tyt­tö­jä, kos­ka rek­ka esti näky­män suo­ja­tiel­le. Näin hän myös tun­nus­ti syyllisyytensä.

 40. Joo… sot­kin ja ne sot­ket­tiin net­ti­kes­kus­te­luis­sa­kin, jois­ta otin mal­lia kommenttiini. 

  Huo­ma­sin asian kyl­lä ja oli­kin tar­koi­tus kor­ja­ta se tän­ne, mut­ta ehdit ensin. 

  Kiit­ti!

 41. Jot­kut autoi­li­jat oikein kiih­dyt­tä­vät suo­ja­tei­tä koh­den, jot­tei jalan­kul­ki­ja vahin­gos­sa­kaan sai­si pää­hän­sä käyt­tää lain anta­maa etuoi­keut­taan. Itse olen otta­nut vel­vol­li­suu­dek­si astua näi­den tapaus­ten eteen. Lähes aina jar­rut­ta­vat (var­mas­ti moni rai­voa tun­tien), sit­ten yli­tän lopun suo­ja­tie­tä. Yhden ker­ran on kus­ki jat­ka­nut aja­mis­ta koh­den vauh­tia hil­jen­tä­mät­tä, jol­loin sain hypä­tä takai­sin jal­ka­käy­tä­vän puolelle.”

  mitä enem­män autot jou­tu­vat jar­rut­te­le­maan, sitä enem­män ben­saa kuluu. Eli kii­tos vaan ilmas­ton­muu­tok­sen pahentamisesta.

 42. Kou­lu­tuk­ses­sa saat­taa vikaa. Minul­le sanot­tiin auto­kou­lus­sa, että polii­si oli kiel­tä­nyt tuo­mas­ta ajo­har­joit­te­li­joi­ta kes­kus­taan lii­ken­net­tä häi­rit­se­mään. Kun ajo-opet­ta­jat tot­te­li­vat, syn­tyi käy­tän­ne, jos­sa suo­ja­tien eteen pysäh­ty­mis­tä ei juu­ri­kaan voi­nut har­joi­tel­la. Näin jäi syn­ty­mät­tä se reflek­si, joka aikaan­sai­si pysäh­ty­mi­sen suo­ja­tien eteen puhee­na ole­vas­sa tilanteessa.

 43. OS kir­joit­ti hyvin tol­kut­to­mis­ta liikennevaloista.
  Kier­to­ympröi­den lähel­le ei pidä “kaa­voit­taa” suo­ja­tei­tä. Vaik­ka­kin lii­ken­neym­py­rät jou­dut­ta­vat tar­pei­tam­me, on siel­lä ympy­rän aja­jia jot­ka tule­vat pääl­le tan­gen­tin suun­tai­ses­ti. Pel­ti­po­lii­si, kuka ties, voi­si olla apua ?

 44. Suo­men autot ovat kuu­ro­myk­kiä. Ei tar­vit­se men­nä kuin Ruot­siin niin autot kes­kus­te­le­vat kes­ke­nään ja oppi­vat toi­sil­taan. Hätä­vilk­ku­ja vilaut­ta­mal­la varoi­te­taan vas­taan­tu­li­joi­ta vaa­ras­ta: hir­viä tms tiellä. 

  Sii­nä mis­sä suo­ma­lai­set kola­rit ja tör­mäyk­set ovat hil­jais­ten auto­jen rysäyk­siä, muu­al­la Euroo­pas­sa tööt­tiä eli varoi­tusään­tä käy­te­tään ahke­ras­ti. Suo­mes­sa ei enää kuu­le edes pol­ku­pyö­rän kilinkelloa.

  Väi­tän, että oppi­vien ja kes­kus­te­le­vien auto­jen avul­la Suo­mes­sa sääs­tet­täi­siin monia ihmis­hen­kiä ja onnet­to­muuk­sia vuodessa.

 45. Suo­ja­tien eteen pitäis saa­da pysäh­tyä vain kes­kel­le kaistoja.

 46. > Kou­lu­tuk­ses­sa saat­taa vikaa. Minul­le sanot­tiin auto­kou­lus­sa, että polii­si oli kiel­tä­nyt tuo­mas­ta ajo­har­joit­te­li­joi­ta kes­kus­taan lii­ken­net­tä häi­rit­se­mään. Kun ajo-opet­ta­jat tot­te­li­vat, syn­tyi käy­tän­ne, jos­sa suo­ja­tien eteen pysäh­ty­mis­tä ei juu­ri­kaan voi­nut har­joi­tel­la. Näin jäi syn­ty­mät­tä se reflek­si, joka aikaan­sai­si pysäh­ty­mi­sen suo­ja­tien eteen puhee­na ole­vas­sa tilanteessa.

  Epäi­len vahvasti.

 47. Täl­lai­sia onnet­to­muuk­sia tapah­tuu niin kau­an, kun teh­dään tei­tä auto­jen ehdoil­la. Pois moni­kais­tai­set nopeat tiet kau­pun­gis­ta (no, vasem­mal­le kään­ty­vil­le voi olla rin­nak­kai­nen tas­ku) ja lisä­tään suo­ja­tei­tä, jol­loin lii­ken­ne hidas­tuu ruuh­kau­tu­mi­ses­ta ja sii­tä, että ihmi­set ylit­tä­vät tien useam­min, kos­ka se on helpompaa.

  Euroo­pas­sa on usei­ta mai­ta, jois­sa ris­teys­ten lii­ken­ne­merk­kien ja valo­jen pois­ta­mi­ses­ta joh­tuen auto­jen ja kevyen lii­ken­teen väli­set onnet­to­muu­det ovat tipah­ta­neet mur­to-osaan ja kuo­le­man­ko­la­rit ovat muut­tu­neet loukkaantumisiksi.

  Siel­lä­pä­hän autot mate­le­vat ihmis­vi­li­näs­sä, ei sii­nä kovin pahas­ti voi käy­dä. Toi­sin on teil­lä, jot­ka on suun­ni­tel­tu lähin­nä sil­lä sil­mäl­lä, että autoi­li­ja voi ren­nos­ti ajel­la välit­tä­mät­tä kovin pal­jon sii­tä, mitä ympä­ril­lä tapahtuu.

 48. Samu­li Lintula:

  Olen jos­kus miet­ti­nyt, että meni­sin johon­kin ris­teyk­seen ja ottai­sin ylös kaik­kien punais­ta päin aja­vien auto­jen rekkarit

  Minua ihme­tyt­tää mik­sei polii­si tee tätä. Näil­lä sako­tuk­sil­la paran­net­tai­siin lain­val­von­nan bud­jet­tia mer­kit­tä­väs­ti. Sama jut­tu lii­ken­neym­py­röi­den ja vil­kun­käy­tön kanssa.

  Myös lii­ken­ne­tur­val­li­suus para­ni­si, kos­ka lii­ken­ne­sään­nöt ovat enim­mäk­seen täy­sin vas­taa­via “pik­ku­jut­tu­ja”, jot­ka kos­ke­vat mui­den huomioonottamista.

  Kuto­ja:

  On hie­man epä­oi­keu­den­mu­kais­ta syyt­tää pel­käs­tään autoi­li­jaa tuos­ta onnet­to­muu­des­ta. Jos ensim­mäi­nen lap­si ennät­ti tien yli, autoi­li­ja var­maan­kin kuvit­te­li ettei lisää seu­raa perässä.
  Ihmi­nen nyt vain on luon­nos­taan sokea myös asioil­le jot­ka ovat sil­mien edes­sä. Esi­merk­ki­nä vaik­ka video goril­las­ta ken­täl­lä, jos joku ei ole sitä nähnyt.

  Goril­la­vi­deo on ker­too sii­tä, että ihmi­nen ei usein­kaan huo­maa asioi­ta, johon ei kes­ki­ty. Aja­ja, joka ei kes­ki­ty lii­ken­tee­seen, on kuo­le­man­vaa­ral­li­nen ja hänel­tä pitää ottaa kort­ti pois välittömästi.
  Aivan yhtä hyvin voi olet­taa, ettei valot­to­mas­sa ris­teyk­ses­sä tule poik­ki­ka­duil­ta lii­ken­net­tä, ja siten pai­nua yli hidas­ta­mat­ta ja kat­so­mat­ta. Tuol­lai­nen teko­syy mui­den hen­gen vaa­ran­ta­mi­sek­si on heikko.

 49. Minua ihme­tyt­tää mik­sei polii­si tee tätä. Näil­lä sako­tuk­sil­la paran­net­tai­siin lain­val­von­nan bud­jet­tia merkittävästi. ”

  Polii­sien teh­tä­vät ovat muuttuneet.
  Val­tion ja yri­tys­ten joh­don suo­je­le­mi­nen vaa­tii yhä enem­män resursseja.
  Näi­hin teh­tä­viin on sitou­tu­nut jo sato­ja poliiseja .

  EU-kokous nie­lee hel­pos­ti 1500 poliisia 

  Inter­ne­tiä kyt­tää jo kym­me­niä poliiseja

  Tuo kaik­ki on pois­sa mui­den kan­sa­lais­ten turvaamisesta

 50. Lii­an vanha:

  Val­tion ja yri­tys­ten joh­don suo­je­le­mi­nen vaa­tii yhä enem­män resursseja.
  Näi­hin teh­tä­viin on sitou­tu­nut jo sato­ja poliiseja . 

  Val­tion joh­don suo­je­le­mi­sen polii­si­voi­min ymmär­rän, mut­ta se että eri yri­tys­ten joh­don suo­je­le­mi­seen käy­tet­täi­siin joten­kin mer­kit­tä­väs­ti polii­sin resurs­se­ja vaa­tii kyl­lä jo jotain lähdettä.

 51. Paju­nen oli mie­les­tä­ni oikeas­sa sii­nä että Hel­sin­ki tar­vit­si­si oman kau­pun­ki­po­liii­sin, tosin minus­ta romaa­ni­ker­jä­läi­set ei ole toi­min­nan prio­ri­teet­ti. Kau­pun­gil­la on pysä­köin­nin­val­vo­jia jotain vähän tois­ta sataa, ja nämä kyl­lä tie­naa­vat palk­kan­sa sak­ko­tu­loi­na, sekä lipun­tar­kas­ta­jia muis­taak­se­ni jotain 80. Kau­pun­gin työl­lis­tä­mien var­ti­joi­den mää­räs­tä en tie­dä, mut­ta arve­li­sin luvun ole­van vähin­tään sato­ja. Sit­ten on vie­lä eri­lai­sia sosi­aa­li­toi­men katu­par­tioi­ta ja muu­ta vas­taa­vaa. Eikä näi­tä toi­min­to­ja oli­si tehok­kaam­pi yhdistää?

  Eli siis sel­lai­nen kau­pun­ki­po­lii­si joka val­voo pysä­köin­tiä, kul­kee jouk­ko­lii­ken­ne­vä­li­neis­sä ja tar­kis­taa lip­pu­ja, val­voo ris­teyk­siä, bus­si­kais­to­ja, kor­jaa väsy­neim­mät sel­viä­mis­a­se­mal­le, ja samal­la luon­te­vas­ti val­voi­si myös annis­ke­lu­lu­pia. Tämän pitäi­si olla kau­pun­gin alai­nen orga­ni­saa­tio jon­ka teh­tä­vä on huo­leh­tia nime­no­maan kau­pun­gin tar­vit­se­mas­ta jär­jes­tyk­sen­val­von­nas­ta. Ja mie­lel­lään vähän has­suis­sa hatuis­sa mal­liin Lon­toon bob­byt. Var­si­nai­sel­le sisä­mi­nis­te­riön alai­nen polii­si voi­si kes­kit­tyä vaka­vaan rikollisuuteen.

 52. Auto­liit­to­han on heti läh­dös­sä Haa­gin itke­mään, jos joku jos­kus yrit­tää rajoit­taa autoi­li­jan oikeut­ta elää edes ratin taka­na totaa­li­sen solip­sis­ti­ses­sa tilassa…

  Ei meni­si läpi.

 53. Aiheen ohi, mut­ta Lii­an Vanha:

  Inter­ne­tiä kyt­tää jo kym­me­niä poliiseja

  Mikä on tar­pee­seen näh­den aivan lii­an vähän. Enkä nyt tar­koi­ta maut­to­mia blo­gi­kir­joi­tus­kia tai muu­ta moraa­li­pa­niik­kia aiheut­ta­vaa, vaan ihan oike­aa jär­jes­täy­nyt­tä rikol­li­suut­ta. En tie­dä kum­pi on surul­li­sem­paa, se että hyvää tar­koit­ta­vat libe­raa­lit nuo­ret mie­het tun­tuu vas­tus­ta­van ihan mitä tahan­sa val­von­taa kate­go­ri­ses­ti, vai se että hyvää tar­koit­ta­vat kuk­ka­hat­tu­tä­dit halu­aa käyt­tää nuo­kin vähäi­set resurs­sit sel­lai­sen toi­min­nan jah­taa­mi­seen joka on vaka­vuusas­teel­taan kadul­la huu­to­ki­roi­lua vas­taa­va ongel­ma. Tie hel­vet­tiin ja silleen.

 54. @Arttu Tolo­nen

  Auto­liit­to­han on heti läh­dös­sä Haa­gin itke­mään, jos joku jos­kus yrit­tää rajoit­taa autoi­li­jan oikeut­ta elää edes ratin taka­na totaa­li­sen solip­sis­ti­ses­sa tilassa…

  Suo­men Auto­liit­to ei nyky­ään itke enää yhtään mis­tään (toi­sin kuin vaik­ka Ruot­sin vas­taa­va FIA:n maa­osas­to), sil­lä täkä­läi­nen Auto­liit­to ei toi­mi enää poliit­ti­se­na etu­jär­jes­tö­nä tai lob­by­na. En tark­kaan tie­dä kos­ka muu­tos tapah­tui ja onko asias­ta edes viral­lis­ta pää­tös­tä, mut­ta kyl­lä AL:n yhteis­kun­nal­li­set ulos­tu­lot ovat lop­pu­neet kuin sei­nään 80-luvun jälkeen. 

  Hyväs­sä ja huo­nos­sa “autoi­li­joi­den” ään­tä ei täl­lä het­kel­lä oikein edus­ta kukaan. Asi­aan yhdis­te­tään usein kaup­pa­ka­ma­rit ja lisä­ni­men “auto­puo­lue” saa­nut Kokoo­mus, mut­ta voin vakuut­taa, että kum­pi­kaan ei kyl­lä aina­kaan edis­tä kenen­kään työn tai elä­män­ti­lan­teen takia autol­la pri­mää­ris­ti liik­ku­van asiaa.

  Niin hul­lul­ta kuin asia kuu­los­taa, niin ilman ideo­lo­gi­sia yli­lyön­te­jä (tee­mal­la kaik­ki paha läh­tee auto­saa­ta­nas­ta), niin Vih­reät saat­ta­vat hyvin­kin Osmon tapai­sil­la ennak­ko­luu­lot­to­mil­la ajat­te­li­joil­la olla autoilun(kin) paras ystävä.

 55. Lii­ken­neym­pä­ris­tö on ihmi­sen havain­to­ka­pa­si­tee­til­le vaa­ti­va, var­sin­kin auton ratin taka­na istu­val­le. Illuusio tilan­teen hal­lin­nas­ta tavoit­taa muka­vas­sa istui­mes­saan kevyes­ti hal­lin­ta­lait­tei­ta sor­mei­le­van lii­an usein.

  Onnek­si kau­pun­kiym­pä­ris­töis­sä katu­no­peuk­sia on saa­tu hie­man putoa­maan muut­ta­mal­la lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä ja alen­ta­mal­la nopeus­ra­joi­tuk­sia. Suo­ja­tie­tur­val­li­suu­den paran­ta­mi­nen lii­ken­neym­pä­ris­töä muut­ta­mal­la on jää­nyt täs­sä kehit­tä­mis­työs­sä taka-alalle.

  Suo­ja­tiet voi­daan mer­ki­tä näky­väm­min ilman taval­lis­ta lii­ken­ne­va­lo-ohjaus­ta. Kei­no­ja voi­daan täy­den­tää mah­dol­li­suu­del­la mer­ki­tä suo­ja­tie vilk­ku­val­la valol­la, jon­ka ryt­mi voi­si vie­lä jalan­kul­ki­jan napin­pai­nan­nuk­sel­la muuttua.

  Sen asian iskos­ta­mi­nen vais­to­mai­sek­si rea­goin­nik­si, että jalan­kul­ki­ja on kunk­ku suo­ja­tiel­le saa­pues­saan, on tie­tys­ti niin valis­tuk­sen kuin val­von­nan teh­tä­vä. Ajo­kort­ti­kan­nan pie­nen­tä­mi­nen niin sen saa­ta­vuu­den kyn­nys­tä nos­ta­mal­la kuin sen mene­tys­kyn­nys­tä madal­ta­mal­la tehoai­si var­maan oikean­suun­tai­ses­ti, mut­ta poliit­tis­ta pää­tös­tä sii­tä tus­kin syntyy.

 56. Kei­no­ja voi­daan täy­den­tää mah­dol­li­suu­del­la mer­ki­tä suo­ja­tie vilk­ku­val­la valol­la, jon­ka ryt­mi voi­si vie­lä jalan­kul­ki­jan napin­pai­nan­nuk­sel­la muuttua.

  Nap­pioh­ja­tut valot on aivan muu­ta­mia poik­keuk­sia lukuu­not­ta­mat­ta huo­no idea, mut­ta Port­ha­nin­ka­dul­la Nel­jän­nen lin­jan ris­teyk­ses­sä on kyl­lä tuol­lai­nen vilk­ku­va­lo suo­ja­tie­mer­kin alle. En tie­dä miten se on toteu­tet­tu kos­ka minus­ta mitään nap­pe­ja sii­nä ei ole, var­maan joku lii­ke­tun­nis­tin, mut­ta auto­li­jal­le tuo on todel­la hyvä apu.

 57. Sep­po vep­säkläi­nen kirjoitti:

  Sen asian iskos­ta­mi­nen vais­to­mai­sek­si rea­goin­nik­si, että jalan­kul­ki­ja on kunk­ku suo­ja­tiel­le saapuessaan..”

  Ehkä oli­si parem­pi tie­dos­taa, että kukaan ei ole kunk­ku liikenteessä.

 58. Kei­no­ja voi­daan täy­den­tää mah­dol­li­suu­del­la mer­ki­tä suo­ja­tie vilk­ku­val­la valolla

  Saa­vat­kos muu­ten epi­lep­ti­kot ajaa autolla?

 59. Aika kär­jis­ty­nyt mie­li­pi­de Odelta. 

  Kun tyt­tä­re­ni oli vii­me syk­sy­nä insi­nöö­ria­jos­sa ja teki ison vir­heen kais­tan­vaih­dos­sa (aiheut­ta­mat­ta kui­ten­kaan onnet­to­muut­ta!) hän luu­li että hänen suo­ri­tuk­sen­sa repu­te­taan. Ja sadat­te­li har­mis­tu­nee­na puo­li­ää­neen heti vir­heen teh­ty­ään. Kat­sas­tusin­si­nöö­ril­lä oli ajon pää­tyt­tyä kui­ten­kin oival­li­nen ja inhi­mil­li­nen näkö­kul­ma: kaik­ki meis­tä teke­vät lii­ken­tees­sä vir­hei­tä (ehkä Ode­kin?) mut­ta on hie­noa heti huo­ma­ta itse teh­neen­sä ajo­vir­heen jol­loin voi ottaa opiksi.

 60. Kom­men­tat­to­ri ilmoit­ti epäi­le­vän­sä vah­vas­ti edel­lis­tä puheenvuoroani.

  Koko tari­na­ni perus­tui omaan koke­muk­seen kes­ki­suu­res­ta suo­ma­lai­ses­ta kau­pun­gis­ta 80-luvul­la. Siis sel­lai­se­na kuin sen muis­tan. Uskon sen ole­van tot­ta, var­sin­kin kun kukaan ei vie­lä ole tosis­saan väit­tä­nyt havain­neen­sa minus­sa demen­tian oireita.

  Jos on niin, että kysei­nen tapa oli val­lal­la vain sii­nä kau­pun­gis­sa ja vain 80-luvul­la, niin sil­ti se vai­kut­ti sato­jen, ellei tuhan­sien ihmis­ten ajo­käyt­täy­ty­mi­seen aina­kin jon­kin aikaa.

 61. Ope­tan aina omil­le lap­sil­le­ni, että väis­tä­kää auto­ja ja varo­kaa nii­tä. Har­mit­taa olla sään­tö­jen mukaan oikeas­sa, kun on ton­ni pel­tiä kintuilla. 

  Vaik­ka (kuorma-)auto pysäh­tyy suo­ja­tien eteen ja antaa tie­tä, niin sil­ti ei kan­na­ta kään­tää aivo­ja pois pääl­tä, vaan ede­tä varovaisesti. 

  Tien ylit­tä­mi­nen on vaa­ral­lis­ta jos luot­taa vain sään­töi­hin ja lii­ken­ne­va­loi­hin. Piste.

 62. @GranpaIgor

  Len­tä­jän on yleen­sä ehdot­taa totel­ta­va mää­räyk­siä ja len­non­joh­toa. Vir­heil­le ei ole tilaa, ei voi ajaa ojaan pik­ka­sen. Val­ta­vis­ta vaa­rois­ta huo­li­mat­ta (oheues­ti pel­lis­tä teh­ty­jä 900km/h lik­ku­via palo­pom­me­ja) onnet­to­muuk­sia tapah­tuu mer­kit­tä­väs­ti vähe­män kuin tie­lii­ken­tees­sä. Mik­si tie­lii­ken­tees­sä perus­o­let­ta­man pitää olla, että sään­tö­jä ei tar­vit­se nou­dat­taa tai sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­seen kyke­ne­mä­tön kul­jet­ta­ja on kel­vol­li­nen auton rattiin?

  Jot­ta autoi­lun ase­maa voi­si miten­kään perus­tel­la, tuli­si auton kul­jet­ta­jien olla edes kyke­ne­viä toi­mi­maan sään­tö­jen mukaan. 

  Nyt luom­me koko ajan uusia sään­tö­jä, vaik­ka elä­vä elää osoit­taa, ettei nykyi­siä­kään kye­tä nou­dat­ta­maan. Yksin­ker­ti­sen­kin lii­ken­neym­pä­ris­tön havain­noin­ti menee täy­sin yli isol­ta osal­ta kul­jett­jia. Kuin­ka moni kyky­nee edes nou­dat­ta­maan nopeus­ra­joi­tuk­sia maan­tiel­lä, jos­sa nopeus vaih­te­lee tihe­ään haa­ru­kas­sa 50–100km/h? Käy­tän­nös­sä puo­let aja­vat jat­ku­vaa n. 75km/h nopeut­ta aiheut­taen vaa­raa selä yli­no­peu­del­la että ruuh­kia ja ohi­tuk­sia alinopeudella.

 63. Meil­lä on käy­ty pal­jon kes­kus­te­lua netis­sä vir­he­pis­te­sys­tee­mis­tä, sel­lai­nen on Ita­lias­sa ja tie­tääk­see­ni Sak­sas­sa. Se aina­kin vai­kut­tai­si nii­hin, joil­la ei ole tapa­na nou­da­tel­la sään­tö­jä. Vahin­gos­sa tapah­tu­neet nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­set, eivät hait­taa, kos­ka vir­he­pis­tei­tä ei sil­loin kasau­du liikaa.

  Muu­al­la kun kehi­te­tään hyviä sys­tee­me­jä, niin tääl­lä ollaan niin jäyk­kiä, eikä halu­ta nii­tä ottaa käyt­töön ja sit jos asi­aa har­ki­taan, niin kal­lis­palk­kai­sia vir­ka­mie­hiä istu­te­taan työ­ryh­miin miet­ti­mään muu­al­la jo toi­mi­vaa vaihtoehtoa.

 64. Syys­kuun alus­sa astu­vat uudet ohjeet ajo­kiel­lon mää­ri­tyk­seen ovat jäl­leen vain maan­tie­a­joon viit­taa­via. Vaka­va piit­taa­mat­to­muus lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta koh­taan on sisä­asiain­mi­nis­te­riön mukaan vain suu­ret yli­no­peu­det ja vaa­ral­li­set ohi­tuk­set. Mis­sä seepra-laki? Vai eikö lii­ken­ne­sään­nön nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen juu­ri suo­ja­tiel­lä ole vaka­vaa, eikä se aiheu­ta lähes poik­keuk­set­ta pää- tai raajavammoja?

  Mitä tääl­lä vie­lä odo­tel­laan suo­ja­tie ‑asian suh­teen. 2kk ajo­kiel­to ja 300e sak­ko teke­vät kyl­lä ihmeitä.

  Kom­ment­ti tuk­hol­man lisään­ty­neis­tä onnet­to­muuk­sis­ta piti paik­kan­sa vain nii­den seepra­lain alus­sa. Mut­ta sii­tä­kin on jo lähes kym­me­nen vuot­ta. Mut­ta loput yhdek­sän onkin sit­ten oike­aa asen­net­ta. Jalan­kul­ki­ja on kunin­gas ja pyö­räi­li­jät niis­tä seu­raa­via. Siel­lä jopa osa­taan mer­ki­tä suo­ja­tiet riit­tä­vän hyvin. Ja pysä­köin­ti­mer­kit on tois´sijaisina minia­tyy­ri­si­nä talo­jen reunoilla.

  Tosin suo­mes­sa laki­teks­tiin pitäi­si saa­da lisäys mer­kin­tä­ta­vas­ta. Nyky­ään riit­tää joko maa­laus tai merk­ki. Lain pitäi­si olla sekä maa­laus ja merk­ki. Ja mie­lui­ten mer­kit kon­sep­toi­dus­ti aina kadun vie­reen samaan kor­keu­teen. Nyt nii­tä roik­kuu mis­sä­lie talo­jen sivuis­sa tai ne puut­tu­vat. Sii­nä on ensi­ker­ta­lai­sen vai­kea kyl­lä ajaa.

  Ehkä disain­pää­kau­pun­ki tuo nämä­kin puut­teet (rumuu­det) esille.

 65. Jos hyväk­sym­me pää­mää­räk­si sen, että vaa­rakl­li­sim­mat kul­jet­ta­jat oli­si saa­ta­va pois lii­ken­tees­tä, on syy vaa­ral­li­suu­teen mikä hyvän­sä, pis­tey­tys on vali­dein tapa. Kenel­la tahan­sa sat­tuu vir­hei­tä jos­kus, mut­ta kul­jet­ta­ja, joka tekee vir­hei­tä koko ajan, on toki vaa­ral­li­sem­pi. Sik­si pien i kiin­ni­jää­mis­ris­ki ja kort­ti pois ensim­mäi­ses­tä erhees­tä oli­si koh­tuu­ton. Suu­ri kiin­ni­jää­mis­ris­ki (kame­ra­va­lö­von­ta!) ja kort­ti pois, jos vir­hei­tä tulee vuo­den sisäl­lä lii­kaa, oli­si oikeu­den­mu­kai­sem­pi ja validimpi.
  Koko­naan toi­nen asia on, että tapa, jos­sa suo­ja­tie­sään­nöis­tä ei tar­vit­se väi­lit­tää, on ker­ta­kaik­ki­ses­ti kar­sit­ta­va pois. Ilmoi­te­taan siis päi­vä­mää­rä, jol­loin lain­tul­kin­ta muut­tuu lain­mu­kai­sek­si ja sii­tä maa­nan­tai­aa­mus­ta alkaen voi­maan astuu nollatoleranssi.
  Ovat kjai kaik­ki samaa miel­tä, että jos kuor­ma-auto pysäh­tyy suo­ja­tien eteen antaak­seen tie­tä jalan­kul­ki­jal­le ja autoi­li­ja ajaa vie­reis­tä kais­taa täyt­tä vauh­tia, autoi­li­jan vir­he on pal­jon vaa­ral­li­sem­pi kuin se, että siir­tää auto­aan park­ki­pai­kal­la 0,6 pro­mil­le hipra­kas­sa. Jäl­kim­mäi­ses­tä menee kort­ti, edel­li­ses­tä ei seu­raa mitään.

 66. Sil­min­nä­ki­jä­ker­to­mus: “Ajel­tiin tuos­ta tapah­tu­ma­pai­kas­ta ohi juu­ri kun sii­nä oli tilan­ne päällä.
  Kuor­ma-auto ei ollut var­si­nai­ses­ti pysäh­ty­nyt suo­ja­tien eteen vaan oli kään­ty­mäs­sä oikeal­le, samal­le tiel­le jota pit­kin Nis­sa­ni oli tul­lut vasem­mal­ta. Kuor­ma-auto siis odot­te­li kol­mion taka­na tiel­le pää­syä ja samal­la peit­ti näky­vyy­den tuon suo­ja­tien alkuun jos­ta lap­set oli­vat suo­ja­tiel­le menos­sa. Suo­ja­tien koh­dal­la on vain yksi kaista. ”

  Lisäk­si kyse ei ollut jalan­kul­ki­jois­ta, vaan tytöt oli­vat liik­keel­lä polkupyörällä.

  Jos­tain syys­tä Osmo Soi­nin­vaa­ra kui­ten­kin väit­tää että kuor­ma-auto oli­si pysäh­ty­nyt suo­ja­tien ETEEN pääs­tääk­seen JALANKULKIJAT tien yli ja että hen­ki­lö­au­to oli­si OHITTANUT kuor­ma-auton, vaik­ka se ajoi kuor­ma-auton edestä.

  MIKSI?

  Onko vaa­ti­mus tosi­aan se että kort­ti pitää ottaa pois kun ajaa pää­tie­tä pit­kin pysäh­ty­mät­tä kär­ki­kol­mion ja suo­ja­tien taka­na odot­ta­van auton edit­se ja että kaik­ki näin teke­vät ovat sopi­mat­to­mia aja­maan autoa? Sii­tä vas­ta här­del­li syn­tyy jos etua­jo-oikeu­tet­tua tie­tä aja­vat alka­vat pysäh­te­le­mään aina kun joku on tulos­sa kär­ki­kol­mion takaa.

 67. Ovat kjai kaik­ki samaa miel­tä, että jos kuor­ma-auto pysäh­tyy suo­ja­tien eteen antaak­seen tie­tä jalan­kul­ki­jal­le ja autoi­li­ja ajaa vie­reis­tä kais­taa täyt­tä vauh­tia, autoi­li­jan vir­he on pal­jon vaa­ral­li­sem­pi kuin se, että siir­tää auto­aan park­ki­pai­kal­la 0,6 pro­mil­le hipra­kas­sa. Jäl­kim­mäi­ses­tä menee kort­ti, edel­li­ses­tä ei seu­raa mitään.

  0,6 pro­mil­len huma­la ja 31km/h yli­no­peus (vaik­ka tyh­jäl­lä kor­pi­tiel­lä) vie­vät molem­mat kor­tin käy­tän­nös­sä ehdot­taa ja aina 1–6kk ajaksi. 

  Jokai­nen kuo­lon­ko­la­ei­den onnet­to­muus­ra­port­te­ja luke­nut tie­tää, ettei 0,6 pro­mil­len huma­la ole var­maan aiheut­ta­nut yhtään onnet­to­muut­ta, mut­ta tiet­ty­jen yksin­ker­tais­ten sään­tö­jen tai havain­noin­tien lai­min­lyön­ti tap­paa vuo­sit­tain kymmeniä. 

  Asian vie­res­tä: Ter­veeen ja vir­keän 0,6–0,8 pro­mil­le huma­laa ollaan rin­nas­te­tun nuk­ku­mat­to­maan yön jäl­kei­seen ajo­kun­toon. Fifth Gear ‑ohjel­man teke­mäs­sä (äärim­mäi­sen epä­tie­teel­li­ses­sä) kokees­sa pie­nes­sä hipra­kas­sa ole­va kul­jet­ta­ja ajoi vir­heet­tä pilk­ko­pi­meäl­lä ova­li­ra­dal­la tun­nin maan­tie­a­joa simu­loi­vaa koet­ta. Vas­taa­vas­ti 36 tun­tia val­vo­nut kul­jet­ta­ja nukah­ti kokeen aika­na vii­si ker­taa. Vain motoo­ris­ta tark­kuut­ta vaa­ti­va kei­la­ku­ja sujui uni­kus­kil­ta päih­ty­nyt­tä paremmin.

  1. Olen jos­kus tut­ki­mut tilas­tol­li­ses­ti rat­ti­juop­po­jen aja­mia onnet­to­muuk­sia. Pari havaintoa:
   a) Saa­dak­seen aikaan kuo­lon­ko­la­rin rat­ti­juop­po tar­vit­see 20 km/h suu­rem­man­no­peu­den kuin sel­vin päin aja­va. Tsi lii­oi­tel­laan vähän vähem­män: rat­ti­juop­po­jen aja­mis­sa onnet­to­muuk­sis­sa kes­ki­noi­peus on 20 km/h suurempi.
   b) Aamu­lii­ken­tees­sä sat­tu­neis­sa onnet­to­muuk­sis­sa huma­las­sa ole­via on niin vähä
   n, että kra­pu­las­sa aja­vat näyt­tä­vät ole­van sel­väs­ti mui­ta tur­val­li­sem­pia. Tosin voi olla, että aina ei veren alko­ho­li­pi­toi­suut­ta ole mitattu.
   Näis­tä molem­mis­ta voi pää­tel­lä, ettei rat­ti­juop­po­jen noin 200-ker­tais­ta onnet­to­muus­ris­kiä seli­tä klii­ni­nen reak­tio­no­peu­den hidas­tu­mi­nen tai muu sel­lai­nen. Parin lasin jäl­keen 25-vuo­tias on vie­lä klii­ni­ses­ti parem­pi aja­ja kuin 70-vuo­tias. Kuka tahan­sa voi tie­to­ko­ne­pe­leil­lä tes­ta­ta, että tai­dot jopa para­ne­vat yhdes­tä lasil­li­ses­ta. Ongel­ma­na on nousu­hu­ma­laan joil­la­kin liit­ty­vä uho. Kra­pu­las­sa tuo uho-efek­ti on jopa nega­tii­vi­nen. Vähem­mis­tö alko­ho­lin käyt­tä­jis­tä on nii­tä, joil­la alko­ho­li nos­tat­taa uhon, saa itsen­sä tun­te­maan yli-ihmi­sek­si ja haas­ta­maan rii­taa jokai­sen vas­taan­tu­le­van kans­sa. Hei­dän taki­aan hipra­kas­sa ajo on kui­ten­kin kiel­let­ty kaikilta.

 68. En tie­dä kum­pi on surul­li­sem­paa, se että hyvää tar­koit­ta­vat libe­raa­lit nuo­ret mie­het tun­tuu vas­tus­ta­van ihan mitä tahan­sa val­von­taa kate­go­ri­ses­ti, vai se että hyvää tar­koit­ta­vat kuk­ka­hat­tu­tä­dit halu­aa käyt­tää nuo­kin vähäi­set resurs­sit sel­lai­sen toi­min­nan jah­taa­mi­seen joka on vaka­vuusas­teel­taan kadul­la huu­to­ki­roi­lua vas­taa­va ongel­ma. Tie hel­vet­tiin ja silleen.

  En ole kos­kaan juu­ri kenen­kään pait­si liber­taa­rien ja mui­den oikeis­toa­nar­kis­tien kater­go­ri­ses­ti vas­tus­ta­van val­von­taa. Useim­mis­sa tapauk­sis­sa kui­ten­kin voi­daan näh­dä jo ennal­ta, ettei val­von­ta vai­ku­ta halu­tul­la taval­la (jos vai­kut­taa lain­kaan) ja että se lähin­nä tar­jo­aa vää­rin­käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sia ja aiheut­taa perusoikeusrikkomuksia.
  Jos nyt ensin vaik­ka kokeil­tai­siin mui­ta kei­no­ja ja siis oikeas­ti myös käy­tet­täi­siin niitä.

 69. > Kom­men­tat­to­ri ilmoit­ti epäi­le­vän­sä vah­vas­ti edel­lis­tä puheenvuoroani.

  > Koko tari­na­ni perus­tui omaan koke­muk­seen kes­ki­suu­res­ta suo­ma­lai­ses­ta kau­pun­gis­ta 80-luvul­la. Siis sel­lai­se­na kuin sen muis­tan. Uskon sen ole­van tot­ta, var­sin­kin kun kukaan ei vie­lä ole tosis­saan väit­tä­nyt havain­neen­sa minus­sa demen­tian oireita.

  > Jos on niin, että kysei­nen tapa oli val­lal­la vain sii­nä kau­pun­gis­sa ja vain 80-luvul­la, niin sil­ti se vai­kut­ti sato­jen, ellei tuhan­sien ihmis­ten ajo­käyt­täy­ty­mi­seen aina­kin jon­kin aikaa.

  Huo­kaus. Sano­taan, että en ihan usko tätä osaa:

  > Minul­le sanot­tiin auto­kou­lus­sa, että polii­si oli kiel­tä­nyt tuo­mas­ta ajo­har­joit­te­li­joi­ta kes­kus­taan lii­ken­net­tä häi­rit­se­mään. Kun ajo-opet­ta­jat tottelivat

  Mut­ta minus­ta on ihan saman­te­ke­vää, oli­ko edel­li­nen tot­ta vai ei.

  > Kun ajo-opet­ta­jat tot­te­li­vat, syn­tyi käy­tän­ne, jos­sa suo­ja­tien eteen pysäh­ty­mis­tä ei juu­ri­kaan voi­nut har­joi­tel­la. Näin jäi syn­ty­mät­tä se reflek­si, joka aikaan­sai­si pysäh­ty­mi­sen suo­ja­tien eteen puhee­na ole­vas­sa tilanteessa.

  ja

  > Koko tari­na­ni perus­tui omaan koke­muk­seen kes­ki­suu­res­ta suo­ma­lai­ses­ta kau­pun­gis­ta 80-luvulla.

  Sat­tu­mal­ta olen saa­nut oman ajo­kort­ti­ni kes­ki­suu­res­sa suo­ma­lai­ses­sa kau­pun­gis­sa 80-luvul­la. Vaik­ka kes­kus­tas­sa ajet­tiin jon­kun ver­ran, niin suu­ri osa ajos­ta oli kyl­lä syr­jem­mäl­lä. Ja kyl­lä nii­tä suo­ja­tei­tä siel­lä­kin oli. Sitä pait­si auto­kou­lus­sa ja autol­la-aja­mi­ses­sa on hitos­ti asioi­ta, joi­ta tapah­tuu har­voin (yksi­suun­tai­set kadut ovat aika har­vi­nai­sia, näin jää syn­ty­mät­tä se reflek­si, joka aikaan­sai­si, ettei ajai­si yksi­suun­tais­ta tie­tä vää­rään suun­taan; moot­to­ri­teil­lä aja­mis­ta ei voi­nut har­joi­tel­la 80-luvul­la, näin jäi syn­ty­mät­tä se reflek­si, joka aikaan­sai­si, että siir­tyi­si autol­la tur­val­li­ses­ti 120 km/h alu­eel­le yms.). Sitä pait­si ihmi­set oli­vat ennen auto­kou­lua jo olleet lii­ken­tees­sä, joten kyl­lä se tie­to suo­ja­teis­tä oli jo olemassa.

  > sil­ti se vai­kut­ti sato­jen, ellei tuhan­sien ihmis­ten ajo­käyt­täy­ty­mi­seen aina­kin jon­kin aikaa.

  Tätä epäi­len vahvasti.

 70. Huo­nois­ta kuskeista:

  Sel­vän kul­jet­ta­jan onnet­to­muus­ker­roin on 1
  Ker­toi­mia eri läh­tei­den mukaan alko­ho­lil­le ja kannabikselle

  Wil­liams et al (1985), kan­na­bis 0,2 alko­ho­li 5
  Ter­hu­ne et al (1992) kan­na­bis 0,7 alko­ho­li 5,7
  Drum­met (1994) kan­na­bis 0,7 alko­ho­li 5,5
  Hun­ter et al (1998) kan­na­bis 0,35 alko­ho­li 6,8
  Lowens­tein and Koziol-Mclain(2001) kan­na­bis 1,1 alko­ho­li 3,2

  Näis­sä on mitat­tu samaa asi­aa, mitä polii­si mit­taa eli thc:n aineenvaihduntatuotetta. 

  hun­ter et al (1998) sai thc pitoi­suuk­sis­ta seu­raa­vat tulokset:
  alle ng/ml ker­roin 0,35
  1.1- 2 ng/ml ker­roin 0,51
  yli 2 ng/ml ker­roin 1,74

  Eli tilan­tees­sa, jos­sa ihmi­set lai­te­taan pitoi­suu­den mukaan kol­meen päih­ty­mys­ryh­mään saa niis­tä eni­ten päih­ty­neet tulok­sen, jos­sa hei­dän onnet­to­muus­ris­ki on nous­sut yli sel­vän autoilijan.

 71. Ja edel­li­sen kom­men­tin tar­koi­tus ei ollut se, että kan­na­bis pitäi­si mää­rä­tä pakol­li­sek­si lii­ken­tees­sä. Tar­koi­tus oli vain kiin­nit­tää huo­mio­ta sii­hen, mihin löy­tyy loput­to­mat resurs­sit vaik­ka ongel­mat ovat muualla.

 72. Ihan näin äkki­sel­tään kor­jai­sin Elmon vies­ti­ket­jun alku­pään rai­va­ria, jos­sei joku ole sitä jo teh­nyt, että ei autol­la ole väis­tä­mis­vel­vol­li­suut­ta kevyel­le lii­ken­teel­le jos tiel­lä on kes­kel­lä sel­lai­nen odot­te­lu­paik­ka kevyel­le lii­ken­teel­le (mik­si sitä kutsutaankaan).

  1. että ei autol­la ole väis­tä­mis­vel­vol­li­suut­ta kevyel­le lii­ken­teel­le jos tiel­lä on kes­kel­lä sel­lai­nen odot­te­lu­paik­ka kevyel­le lii­ken­teel­le (mik­si sitä kutsutaankaan).

   Sitä kut­su­taan kes­ki­ko­rok­keek­si, mut­ta muu­et Atten väi­te on kum­mal­li­nen. Jos vbä
   lis­sä on kes­ki­ko­ro­ke, suo­ja­tien eteen pysäh­ty­neen auton saa ohit­taa pysäh­ty­mät­tä, m,utyytas autoi­li­jan on annet­ta­va estee­tön kul­ku jalan­kul­ki­jal­le, joka on ylit­tä­mäs­sä sie­tä suo­ja­tie­tä pit­kin. Mik­si Atte luu­let sen jalan­kul­ki­jan ole­van siel­lä suo­ja­tiel­lä? Lak­kaams­sa kynsiään?

 73. Nimi­merk­ki T on oikeas­sa sii­nä, että Hel­sin­gin San omis­ta kopioi­tu uuti­nen oli vir­heel­li­nen. Kuor­ma-auto ei ollut pysäh­ty­nyt suo­ja­tien eteen, vaan ris­teyk­seen niin, että se peit­ti näky­vyy­den suo­ja­tiel­le. En kui­ten kaan väit­tä­nyt kysy­myk­ses­sä oleen jalankulkijoiden.
  Juri­di­ses­ti asia ei muu­tu autoi­li­jan osal­ta. Hän sanoi itse kuor­ma-auton estä­neen näky­vyy­den suo­ja­tiel­le, jol­loin saman pykä­län saman monen tin mukaan hänen oli­si pitä­nyt pysäh­tyä. Mut­ta on myön­net­tä­vä, että vaik­ka asia on juri­di­ses­ti näin, asia­sial­li­ses­ti autoi­li­jan rik­ko­mus oli vähäi­sem­pi kuin HS:n uuti­nen antoi ymmär­tää. Tuo­miois­tuin ratkaisee.
  Ilmei­ses­ti tytöt oli­vat autoon näh­den väistövelvollisia.

 74. Olen siis oppi­nut päin prink­ka­laa tuon hom­man. Anteek­si, että noin itse­var­mas­ti asi­aa julistin.

  Jos kes­ki­ko­ro­ke ei muu­ta väis­tä­mis­vel­vol­li­suuk­sia niin mikä sit­ten on kes­ki­ko­rok­keen tar­koi­tus, jos jalan­kul­ki­jal­la ei pitäi­si olla mitään syy­tä pysäh­tyä kes­ki­ko­rok­keel­le? kuten sanoit, tus­kin lak­kaa­maan kyn­si­ään ainakaan.

  Sitä­pait­si mitä autoi­li­jan tuli­si teh­dä jos jalan­kul­ki­ja sit­ten käyt­tää kes­ki­ko­ro­ket­ta (lain vas­tai­ses­ti? Hänen­hän pitäi­si kul­kea)? Tuli­si­ko aina pysäh­tyä anta­maan tie­tä, kos­ka laki vel­voit­taa, riip­pu­mat­ta kum­paan suun­taan jalan­kul­ki­ja vai­kut­taa mene­vän? Ja se voi olla äkki­sel­tään ratin takaa vai­kea arvioi­da kum­paan suun­taan jalan­kul­ki­ja halu­aa kes­ki­ko­rok­keel­ta men­nä. Vää­rä arvio oli­si tuhol­li­nen. Sel­keät sään­nöt ovat parem­pia kuin autoi­li­jan arvio­ky­kyyn luottavat.

  Ehkä olin usko­nut vää­rän tie­don kes­ki­ko­rok­keen tar­koi­tuk­ses­ta sen takia, että se veto­si logiik­kaa­ni. Aina­kin edel­lä­ole­vien asioi­den takia ja mm. sik­si, että sil­lä taval­la pää­si­si kes­ki­ko­rok­keen avul­la tur­val­li­ses­ti tien yli, ilman että auto­jen tar­vit­see pysäh­tyä ym.

  Täy­ty­nee myös sanoa, että en pidä sii­tä että autot anta­vat tie­tä huo­li­mat­ta oli se hei­dän vel­vol­li­suu­ten­sa tai ei. Lii­ken­ne­va­lot ovat tiet­ty eri asia. En halua luot­taa, että autoi­li­ja on huo­man­nut minut ja olem­me samal­la aal­lon­pi­tuu­del­la tien anta­mi­ses­ta. Vää­rin­kä­si­tyk­ses­tä kär­sin eni­ten minä. Sik­si siis toi­von sel­keät sään­nöt ja sel­lai­set mis­sä hei­kom­pi mää­rää mil­loin menee ja mil­loin ei. Nykyi­sel­lään autoi­li­ja viit­too koh­ti liik­ku­vas­ta autos­taan, että “mene nyt jalan­kul­ki­ja, kyl­lä minä väis­tän. Vai väis­tän­kö sittenkään…”

 75. Täy­ty­nee myös sanoa, että en pidä sii­tä että autot anta­vat tie­tä huo­li­mat­ta oli se hei­dän vel­vol­li­suu­ten­sa tai ei. 

  Niin, sel­keät sään­nöt ovat tie­tys­ti paras, kun ei voi kui­ten­kaan luot­taa näin val­ta­van epä­ho­mo­gee­nin mas­san tilannetajuun. 

  Se tur­ha pysäyt­tä­mi­nen voi olla myös vaa­ra­ti­lan­teen aiheut­ta­mis­ta samaan mal­liin kuin (sel­keän lain­vas­tai­set) kais­tan­vaih­dot moot­to­ri­tiel­lä, jos­sa “anne­taan tie­tä” liit­ty­mis­tä tule­vil­le. Vaik­ka teko on hyvää tar­koit­ta­va, niin se aset­taa teki­jän ja muun lii­ken­teen vaaraan.

  On kiva olla koh­te­lias, mut­ta kyl­lä autoi­li­jan kat­se pitää ensin käy­dä taus­ta­pei­lis­sä, ettei samal­la ase­ta kaik­kia vaaraan.

  Samal­la alle­vii­vaan, että jutun joh­dan­to­na ole­va tilan­ne, jos­sa pysäh­dy­tään suo­ja­tien eteen antaak­seen tilaa ja mui­den vel­vol­li­suus täl­löin pysäh­tyä ennen suo­ja­tie­tä pitää olla jokai­sel­le yhtä sel­keä kuin vaik­ka­pa STOP-kyltti.

 76. Jos­kus oikeas­ti tun­tuu, että kais­tan vaih­to on kri­mi­na­li­soi­tu. Tulee esi­mer­kik­si työ­maa, joka sul­kee vasem­man kais­tan. Kaik­ki sen tie­tä­vät vaih­ta­vat kais­taa bus­si­kais­tal­le jo 1km ennen, mut­ta se ryö­kä­le, joka vaih­taa kais­taa vas­ta sii­tä ker­to­van mer­kin jäl­keen on type­rys. Jota ei tar­vit­se pääs­tää väliin. Muis­sa mais­sa jous­to on aivan tois­ta ja tie­ten­kin sil­le anne­taan tila. Tuk­hol­mas­sa jos­kus jopa kol­mio voi­tai­siin kor­va­ta “veto­ket­ju ‑lii­ken­ne­mer­kil­lä”, sen ver­ran hyvin ris­teys toimii.

  Kes­ki­ko­rok­keen suu­rin funk­tio on kaven­taa kais­taa kol­mes­ta met­ris­tä (ajo­no­peus ale­nee) ja samal­la sii­hen saa tur­val­li­ses­ti suojatiemerkin/valotolpan. Se on aivan sama, onko ruuh­kan takia auto suo­ja­tien edes­sä tai sen pääl­lä vai pääs­tää­kö autoi­li­ja lain mukaan jalan­kul­ki­jan yli. Auton on pysähdyttävä.

  Kum­pi väis­tää suo­ja­tiel­lä, rai­tio­vau­nu vai jalankulkija?
  — entä hen­ki­lö­au­to vai jalankulkija?
  — entä polii­si­au­to vai jalankulkija?

  Mik­si lii­ken­net­tä ei val­vo­ta, vain jotain type­riä kännyköitä??!

 77. Kol­mio­draa­ma on vaa­ral­li­nen. Olin tänään fil­la­ril­la aika lähel­lä saman­lais­ta tilan­net­ta, jos­sa ket­jun tuot­ta­nut onnet­to­muus sat­tui (joka siis meni aivan eri taval­la kuin Hesa­rin net­ti­si­vu­jen uuti­soin­ti väit­ti ja johon kir­joi­tuk­se­ni perustui)
  Ajoin etua­jo-oikeu­tet­tua katua ajo­tie­tä pit­kin. Olin siis ajo­neu­vo sii­nä mis­sä rekka-autokin.
  Oikeal­ta kol­mion takaa oli tulos­sa oikeal­le kään­ty­vä tak­si ja sen oikeal­ta puo­lel­ta minua ris­teä­väl­le suo­ja­tiel­le luval­li­ses­ti pyr­ki­vä fillari.
  Tak­sin piti väis­tää sekä minua (kol­mio) että fil­la­ria (tak­si kääntyi)
  Molem­pien piti väis­tää minua (tak­sil­la kol­mio, fil­la­ri väis­tää kevyen lii­ken­teen väy­läl­tä tul­les­saan ajo­tiel­lä ole­vaa ajoneuvoa)
  Jos oli­sin ollut auto, kuten ket­jun aihee­na olles­sa tapauk­ses­sa, minun oli­si pitä­nyt pysäh­tyä, kos­ka en oli­si näh­nyt suo­ja­tiel­le. (Tus­kin­ku­kaan tekee näin, mut­ta oikeu­des­sa kui­ten­kin sitä edel­ly­te­tään.) Minun ei tar­vin­nut pysäh­tyä, kos­ka fil­la­ri näkee tak­sin yli.

  Minä ole­tin tak­sin pysäh­ty­neen väis­tääk­seen minua ja fil­la­ri olet­ti tak­sin­py­säh­ty­neen väis­tääk­seen hän­tä. Sik­si fil­la­ri läh­ti liik­keel­le minua huo­maa­mat­ta ja minä jat­koin jar­rut­ta­mat­ta. Täs­sä tapauk­ses­sa ei ollut ongel­maa, kos­ka minä siis näin fil­la­rin, mut­ta näin onnet­to­muus syn­tyy. Jos oli­sin aja­nut autoa, oli­sin aja­nut sen fil­la­rin pääl­le. Lii­ken­nea­se­tus toi­mii oikein. Jos ei näe suo­ja­tiel­le, pitää pysäh­tyä, mut­ta se lie­nee täy­sin kuol­lut kirjan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.