Kannattaako hävittyä sotaa jatkaa?

Yhä jat­ku­vis­ta sodis­ta, johon Yhdys­val­lat osal­lis­tuu, veri­sin ei ole Afga­nis­tan vaan Mek­si­kon huu­me­so­ta, jos­sa on kuol­lut liki 30 000 ihmistä.

Nol­la­to­le­rans­si on hyvää huu­me­po­li­tiik­kaa, jos se toi­mii kun­nol­la, mut­ta jos se ei toi­mi, se vain pahen­taa tilan­net­ta. Kun viran­omai­set pitä­vät ama­töö­rit pois­sa mark­ki­noil­ta, kun­non ammat­ti­lais­ten voi­tot kas­va­vat ja huu­me­bis­nes kukois­taa vain entis­tä enem­män. Tämä on nyt kokeil­tu liki nel­jä­kym­men­tä vuot­ta. Voi­si uskoa vähem­mäl­lä­kin. Ei toimi.

Yhä useam­pi esit­tää­kin, että huu­meet otet­tai­siin pois rikol­li­sil­ta ja siir­re­tään yhteis­kun­nal­le. Mal­li­kin on ole­mas­sa: Alko.

On erit­täin iso moraa­li­nen ongel­ma, jos yhteis­kun­ta myy heroii­nia sir­keä­sil­mäi­sil­le nuo­ru­kai­sil­le, mut­ta ter­vey­del­li­se­nä ongel­ma­na se ei ole sen pahem­pi kuin että rikol­li­set myy­vät. Ei ole aivan help­poa ennus­taa, lisään­tyi­si­kö vai vähe­ni­si­kö huu­mei­den käyt­tö, jos nii­tä voi­si ostaa laillisesti.

Mik­si joku alkai­si tie­toi­ses­ti käyt­tää vaa­ral­lis­ta ainet­ta, joka suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä pilaa hänen elä­män­sä? Sik­si, että joku maa­nit­te­lee hänet sii­hen. Joku maa­nit­te­lee, kos­ka sii­tä on maa­nit­te­li­jal­le suur­ta hyö­tyä. Kun huu­me­kau­pan voi­tot katoa­vat, ei ole int­res­siä hou­ku­tel­la ketään käyt­tä­jäk­si. Sik­si lail­lis­ta­mi­nen voi­si vähen­tää huu­mei­den käyt­töä – var­sin­kin kun Huu­me-Alko voi jakaa ter­veys­tie­toa ja jopa rekis­te­röi­dä asiakkaansa.

Suo­mes­sa kas­vaa hyvin ylei­se­nä huu­me­kas­vi, joka on kenen hyvän­sä saa­ta­vil­la. Luu­li­sin huu­meen vapaan ja ilmai­sen saa­ta­vuu­den ole­van kata­stro­fi, mut­ta mil­joo­nat saa­vat mädän­tyä met­siin, kos­ka kysei­ses­tä huu­mees­ta kukaan ei voi saa­da suu­ria voittoja.

Hol­lan­nis­sa ja Por­tu­ga­lis­sa huu­mei­den osit­tai­nen vapaut­ta­mi­nen on hei­dän omien tilas­to­jen­sa mukaan vähen­tä­nyt huu­me­kuo­le­mia ja aina­kin Hol­lan­nis­sa väi­te­tään kovien huu­mei­den käy­tön vähen­ty­neen. Huu­me­kuo­le­mia on Hol­lan­nis­sa asu­kas­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na vähem­män kuin Suo­mes­sa, jos­kin Suo­men tapa tilas­toi­da huu­me­kuo­le­mat on yliampuva.

Kevyi­den huu­mei­den lail­lis­ta­mi­nen toki voi­si lisä­tä nii­den käyt­töä. Tosin Hol­lan­ti ei miten­kään joh­da Euroo­pan kan­na­bis­ti­las­to­ja. Islan­nis­sa oli aina­kin jos­kus olut kiel­let­tyä, vaik­ka muut alko­ho­li­juo­mat oli­vat sal­lit­tu­ja, kos­ka oluen käyt­tö­kyn­nys oli hei­dän mukaan­sa niin mata­la. Tämä logii­kan mukaan mie­dot huu­meet pitäi­si pitää edel­leen kiel­let­tyi­nä ja pan­na Huu­me-Alkoon vain ne vaa­ral­li­sim­mat. Kan­na­bik­sen osal­ta näyt­tää kyl­lä käy­vän niin, että maa toi­sen­sa jäl­keen lail­lis­taa sen, seu­raa­vak­si ehkä Kali­for­nia. Yhte­nä argu­ment­ti­na Kali­for­nias­sa käy­te­tään yhte­nä argu­ment­ti­na sitä, että kan­na­bis on sisään­heit­to­tuo­te, jol­la vaa­ral­li­set huu­me­ri­kol­li­set hank­ki­vat asia­kas­kon­tak­te­ja pää­mää­rä­nään myy­dä jotain tuottoisempaa.

Tär­kein­tä kui­ten­kin oli­si, että huu­mei­den vapaut­ta­mi­nen tuhoai­si huu­me­ri­kol­li­suu­den. Rikol­li­suus on tosia­sial­li­nen syy sii­hen, että pidäm­me var­si­nai­sia huu­mei­ta pal­jon suu­rem­pa­na ongel­ma­na kuin imp­paa­mis­ta, vaik­ka lii­man ja tin­ne­rin hais­te­lu on pal­jon epä­ter­veel­li­sem­pää.  Huu­me­kau­pas­sa syn­ty­vät jär­jet­tö­män suu­ret voi­tot poi­ki­vat jär­jes­täy­ty­nyt­tä rikol­li­suut­ta muil­le­kin aloille.

========

Lisäys 28.7.2010 klo 16:

Kos­ka tätä kir­joi­tus­ta on jul­ki­suu­des­sa käsi­tel­ty ikään kuin haluai­sin vapaut­taa huu­me­kau­pan Suo­mes­sa, kir­joi­tan tähän auki sen, mikä teks­tiä lukies­sa pitäi­si kyl­lä ymmär­tää muu­ten­kin: kyse oli maa­il­man­laa­jui­ses­ta huu­me­po­li­tii­kas­ta ja ennen kaik­kea Yhdys­val­lois­ta. Jos maa­il­ma oli­si kuin Suo­mi, nol­la­to­le­rans­si voi­si toimiakin.

Suo­mes­sa ei ole mitään syy­tä nou­dat­taa muu­ta maa­il­maa libe­raa­lim­paa huu­me­po­li­tiik­kaa. Meil­lä ei huu­mei­den vas­tai­ses­sa sodas­sa ole ammut­tu ketään, eikä huu­ma­kau­pan talou­del­li­set mit­ta­suh­teet ole lähel­lä­kään sitä, mitä ne ovat Yhdys­val­lois­sa. Epä­on­nis­tu­nut­ta huu­me­po­li­tiik­ka on nime­no­maan USA:ssa, jos­sa kym­me­nien mil­jar­dien voi­tot myös syn­ty­vät. Olen ennen­kin kir­joit­ta­nut, että paras tapa luhis­taa huu­me­ka­su­pan voi­tot on tar­jo­ta kor­vaus­hoi­toa mel­ko vapaa­mie­li­ses­ti, jol­loin huu­me­kaup­pias ei pää­se hyö­ty­mään kouk­kuun saa­mis­taan asiakkaista.

239 vastausta artikkeliin “Kannattaako hävittyä sotaa jatkaa?”

 1. Aika­naan kou­lu­tus­mat­kal­la Köö­pen­ha­mi­nas­sa tuli käy­tyä isän­tien kans­sa Kris­tia­nias­sa olusilla.

  Kyse­lin isän­nil­tä mitä ajat­te­le­vat pai­kas­ta jos­sa huu­mei­ta (lähin­nä has­sis­ta), vas­taus meni pää­piir­teis­sään näin: “En pidä ja peri­aat­tees­sa vas­tus­tan, mut­ta vie­lä enem­män vas­tus­tai­sin pai­kan sul­ke­mis­ta. Jos joku tah­too pil­veä pol­tel­la niin parem­pi saa­da se tääl­tä kuin jol­ta­kin kul­ma­kun­nan rosvolta”.

  Se täy­tyy sanoa että Alkon näy­töt ovat aika heik­ko­ja kan­san­ter­vey­del­li­ses­sä mie­les­sä. Suo­mi on vii­mei­siä Län­si-Euroo­pan mai­ta jois­sa alko­ho­lin vähit­täis­myyn­ti on kruu­nun mono­po­li, ja saman­ai­kai­ses­ti ollaan vii­nan kulu­tuk­ses­sa Euroo­pan kärkeä.

 2. Suo­mes­sa on jo yli tuhat (sato­ja suu­ris­sa kau­pun­geis­sa) huu­mei­den­käyt­tä­jää, joi­den annok­sen val­tio antaa ja kus­tan­taa, kor­vaus­hoi­to­po­ti­laat. Tosin he saa­vat annok­sen­sa lääk­keen muo­dos­sa ja lää­ke jake­lui­neen on tosi kal­lis­ta. Jo nyt men­nään ääri­ra­joil­la. Ja ongel­ma on se, että jonoon pää­see vain kun on kun­nol­la koukussa.

  Jos oli­si edul­li­nen aine ja annok­sen saa kos­ka tahan­sa. Ongel­ma on se, että val­tion annos ei rii­tä, eivät­kä käyt­tä­jien rahat, joten myös rikol­li­suus täl­tä osin jatkuu.

  Oli­si tosi­aan mie­len­kiin­toi­nen kokei­lu, Alkoon tuli­si huu­me­puo­li, mitä tapah­tui­si? En myös­kään usko, että mitään radi­kaa­lia. Ei juu­ri­kaan nykyis­tä suu­rem­pi jouk­ko ihmi­siä haluai­si alkaa käyt­tä­mään huu­mei­ta, eikä vähem­pi. (Vaik­ka esi­mer­kik­si vii­na oli­si ilmais­ta, sen­kin käyt­tö lisään­tyi­si vain hyvin pie­nel­lä suur­ku­lut­ta­ja­jou­kol­la. Suu­rin osa ihmi­sis­tä juo sen min­kä juo, ei se rahas­ta ole kiinni.)

  Val­tion ja kan­sa­lais­ten jyrk­kä lin­ja huu­meil­le (täys­kiel­to) on anta­nut sel­keän vies­tin huu­mei­den käy­tön vaa­ral­li­suu­des­ta. Tämän vies­tin teho kyl­lä menetettäisiin.

 3. Oma mie­li­pi­tee­ni on mel­ko lähel­lä Osmon täl­lä blo­gil­la esit­tä­mää. Jos­kus on toki hyvä ryh­tyä paho­lai­sen asia­na­jak­si itsel­leen ja poh­tia onko mah­dol­lis­ta kan­nat­taa vapaam­paa huu­me­po­li­tiik­kaa ja tiu­kem­paa ase­po­li­tiik­kaa. Tai päin vastoin.

  Nykyi­sel­lään ongel­ma­viih­ti syn­tyy sii­tä, että nuo molem­mat — lait­to­mat huu­meet ja ‑aseet — tah­to­vat pää­tyä samaan osit­tee­seen. Tosin ammat­ti­ri­kol­li­set eivät hae polii­sin huo­mio­ta sat­tu­man­va­rai­sel­la räis­kin­näl­lä. Itse asias­sa huu­me­pa­ro­nit käyt­täy­ty­vät — kun mark­ki­noil­la ei ole häi­riöi­tä — liki ase-kes­kus­te­lus­sa kuvat­tu­juen ihan­teel­lis­ten asee­no­mis­ta­jien tavoin: he omis­ta­vat asei­ta itse­puo­lus­tus­ta ja kau­pan mak­si­maa­li­sen estee­tön­tä toi­mi­vuut­ta sekä voi­ton mak­si­moin­tia varten.

  Onko tuo argu­ment­ti kai­ken­lai­sen kau­pan rajoit­tei­den pois­ta­mi­sen puo­les­ta, mene ja tiedä.

  Se ollaan näh­ty, että addik­tio­ta ei paran­net­ta hin­to­ja nos­ta­mal­la. Ei oikein toi­mi­nut edes öljyn kanssa.

 4. On arvos­tet­ta­vaa, että Ode ottaa tämän tabu-asian tar­kas­te­luun. Mek­sin­kon huu­me­so­ta on vii­me aikoi­na saa­nut yhä enem­män huo­mio­ta myös Suo­mes­sa, mikä on ensim­mäi­nen askel ihmis­ten sil­mien avau­tu­mi­sel­le ongel­man todel­li­sel­le laa­juu­del­le ja mittasuhteille.

  Näke­mä­ni läh­teen (oli­si­ko­han ollut SIPRI:n vuo­si­kir­ja) vuon­na 2009 maa­il­mas­sa kuo­li sodis­sa noin 27 000 ihmis­tä. Arvioi­daan, että nykyi­sel­lään maa­il­mas­sa kuo­lee hen­ki­ri­kok­sis­sa noin 500 000 ihmis­tä. Voi­daan mie­les­tä­ni aika perus­tel­lus­ti olet­taa, että aina­kin 10% nois­ta hen­ki­ri­kok­sis­ta liit­tyy jol­lain taval­la kil­pai­luun huu­me­mark­ki­nois­ta. Jo Mek­si­kos­sa kar­tel­lien sota näyt­tää joh­ta­van tänä vuon­na 10 000 uhriin. Toi­sin sanoen voi­ta­neen perus­tel­lus­ta olet­taa, että sota huu­me­mark­ki­nois­ta tap­paa vuo­sit­tain kak­si ker­taa enem­män ihmi­siä kuin kaik­ki muut sodat yhteensä!

  Jenk­kien sota huu­mei­ta vas­taan on kai­kin mit­ta­rein kat­sot­tu­na hävit­ty ja sii­hen uhra­tut raha­sum­mat (Hesa­rin mukaan tuhat mil­jar­dia dol­la­ria 40 vii­me vuo­den aika­na) men­neet kank­ku­lan kai­voon. Nyt oli­si kor­kea aika nos­taa esiin vaihtoehdot.

  Kuu­li­sin mie­lel­lä­ni Oden aja­tuk­sia tavoi­tel­ta­vas­ta jär­jes­tel­mäs­tä. Käsit­tääk­se­ni juu­ri mis­sään ei olla lail­lis­tet­tu val­mis­tus­ta (pait­si pil­ven omaan käyt­töön) ja myyn­tiä, vain tyy­dyt­ty dekri­mi­na­li­soi­maan käyt­tö. Käy­tän­nös­sä huu­mei­den suu­rin ongel­ma on kui­ten­kin juu­ri veri­nen kil­pai­lu mark­ki­nois­ta ja toi­saal­ta tämän aiheut­ta­mien kal­lii­den hin­to­jen aiheut­ta­mat käyt­tä­jien teke­mät omai­suus­ri­kok­set. Toi­sin sanoen todel­li­siin ongel­miin kye­tään puut­tu­maan vas­ta kun val­mis­tus ja myyn­ti laillistetaan…

 5. Viran­omai­set myös sitout­ta­vat ama­töö­rit markkinoille.

 6. Simo Jun­tu­nen — eli Suo­men Sosia­li­de­mo­kraa­tin ark­ki­tan­ne­ri­lai­nen paki­noit­si­ja Simp­pa — esit­ti jos­kus v. 1971 tätä rat­kai­sua has­hik­sen suh­teen. Hyvi­noe­rus­te­li näkökohtansa.

 7. Ricca­do: “…Tosin he saa­vat annok­sen­sa lääk­keen muo­dos­sa ja lää­ke jake­lui­neen on tosi kallista…”

  Epäi­len tou­hun kan­nat­ta­vuut­ta. Toden­nä­köi­ses­ti hal­vem­paa sul­kea käyt­tä­jän van­ki­laan ja antaa olla siel­lä. Ovat­pa­han het­ken pois­sa teke­mäs­tä omaisuusrikoksia.

 8. Lähes koko Suo­men väki­val­ta­ko­neis­to elää huu­meis­ta, kuten äsken medias­sa lan­see­rat­tu SEK­SI­huu­me. Mitä nämä kaik­ki viran­omai­set ja vir­ka­mie­het alka­vat teke­mään huu­mei­den lail­lis­ta­mi­sen jälkeen?

  Vaka­vas­ti ottaen on kyl­lä haas­ta­va aja­tus lail­lis­taa vaik­ka­pa amfe­ta­mii­ni, heroii­ni ja eri­tyi­ses­ti kokaii­ni, jos­sa var­si­nai­nen raha pyö­rii nyt glo­baa­lil­la skaalalla.

 9. Päih­tei­den lail­li­nen vähit­täis­myyn­ti Alkon tapaan voi­si olla hyväk­syt­tä­vää vain, jos päih­tei­den käy­tön välit­tö­mät lie­veil­miöt saa­tai­siin rajat­tua käyttöpaikkaan.

  Minus­ta oli­si parem­pi, jos Osmon huu­me-Alkos­ta ei voi­si ostaa päih­tei­tä mukaan. Huu­me-Alkon pitäi­si olla samal­la jon­kin­lai­nen huu­me­ra­vin­to­la tai huu­me­ho­tel­li, jos­sa oleil­laan aineen vai­ku­tuk­sen lop­puun asti. Emme­hän halua kaduil­le yhtään nykyis­tä enem­pää piri­päi­tä rii­taa haastamaan.

  P.S. Sie­ni ei voi olla huu­me­kas­vi. Sie­net eivät kuu­lu kas­vi­kun­taan, vaan sie­niin (Fun­gi).

 10. Aito­tu­mal­li­nen eliö voi olla vain yksi seu­raa­vis­ta: eläin, alkue­liö, sie­ni tai kasvi.

 11. Suo­mes­sa suu­rin osa opioi­di­riip­pu­vai­sis­ta käy­tää jo nyt “lail­lis­ta” ainet­ta eli bupre­nor­fii­nia, tosin tie­tys­ti yleen­sä lait­to­mas­ti han­kit­tua. Käsit­tääk­se­ni Suo­mes­sa ei juu­ri heroii­nia lii­ku, mut­ta tämä käsi­tyk­se­ni on peräi­sin lehdistä.

  Tam­pe­reel­la oli 2000-luvul­la oikein kun­non huu­me-epi­de­mia, ja todel­la moni van­ha kou­lu­ka­ve­ri on vii­me­vuo­si­na pyris­tel­lyt irti kou­kus­ta. Se on joten­kin surul­lis­ta, että nämä säl­lit ovat menet­tä­neet tuol­lai­set 15 vuot­ta elä­mäs­tään siten, että sen sisäl­tö on ollut lähin­nä rahan hank­ki­mis­ta ainei­siin, tai saa­ta­vuu­den hei­ke­tes­sä eri­lais­ten kor­vaa­vien ainei­den hank­ki­mis­ta. Kos­ka ainee­na on yleen­sä subu­tex tms ja jos­kus amfe­ta­mii­ni “jos täy­tyy teh­dä jotain”, niin rahaa ei tosia­sias­sa pala älyt­tö­miä määriä. 

  Nuo­rem­pa­na muis­tan huu­me­va­lis­tuk­ses­ta, kuin­ka seli­tet­tiin, että saat­taa men­nä 1000–2000 mark­kaa (inflaa­tio­kor­jat­tu­na nykyi­sin var­maan 300–500 euroa) päi­vä­an­nok­seen, mut­ta tämä ei näyt­täi­si pitä­vän paik­kaan­sa, nämä tyy­pit sel­vin­ne­vät suun­nil­leen samoil­la sum­mil­la kuin ket­ju­polt­ta­jil­la menee, eli alle paril­la­kym­pil­lä. (Toki kaik­ki yli­mää­räi­nen menee heti ainei­siin, kos­ka vähäi­sem­pi riit­tää vain juu­ri ja juuri) 

  Oma näp­pi­tun­tu­ma­ni on, että suo­ma­lais­ten huu­mei­den­käyt­tä­jien rikol­li­suus ei mie­les­tä­ni joh­du pää­asias­sa sii­tä, että aineet ovat kal­lii­ta, vaan sii­tä, että huu­meet ovat elä­män­ta­pa, johon kuu­luu olen­nai­se­na osa­na tiet­ty piit­taa­mat­to­muus lais­ta. Isok­si osak­si tämä joh­tuu sii­tä, mitä opi­aat­ti­riip­pu­vuus tekee moti­vaa­tio­ra­ken­teel­le, mut­ta syy­tän myös jul­ki­sen val­lan skit­so­free­nis­tä suh­tau­tu­mis­ta. Yhdel­lä kädel­lä käy­te­tään uhri­pu­het­ta, nark­ka­ri on uhri, ei voi mitään, hoi­to­paik­ko­ja lii­an vähän, ei saa ran­gais­ta, jne. Täs­sä samal­la taas sit­ten lei­ma­taan täy­sin epä­hen­ki­lök­si, nark­ka­ri ei pää­se töi­hin, ter­vey­den­huol­to ei hoi­da muu­ta kuin päih­deon­gel­maa (jota ei hoi­de­ta resurs­si­pu­lan takia) jne. Sak­ko­ja sate­lee aina kun jou­tuu sat­tu­mal­ta polii­sin rat­saa­mak­si, jos­kus tulee vähän ehdollistakin. 

  Täl­lä taval­la nuo­ri — en tie­dä ketään, joka oli­si aloit­ta­nut vas­ta täy­si-ikäi­se­nä — oppii että val­tio on kuin juo­pot van­hem­mat. Sosi­aa­li­tä­ti-äiti silit­tää pää­tä ja selit­tää soper­taen kuin­ka mikään ei ole oma vika, ja polii­si-isi hak­kaa, jos saa kiin­ni. Kun­nioi­ta sii­nä sit­ten jär­jes­täy­ty­nyt­tä yhteis­kun­taa tai mene opis­ke­le­maan tai töi­hin, kun huu­mei­ta vetä­mäl­lä voi olla haus­kaa tänään. Ja hups, kym­me­nen vuo­den pääs­tä huo­maa, että mah­kut meni­vät jo.

 12. Suo­men tapa tilas­toi­da huu­me­kuo­le­mat on yliampuva.”

  Kum­pi tapa? 

  Se emcdda:n mää­ri­tel­män mukai­nen vai his­to­rial­li­nen jos­sa on muka­na kaik­ki huu­mei­ta sisäl­tä­neet kuolemantapaukset?

  Muis­te­li­sin, että eroa näis­sä oli vuon­na 2008 16%
  Ver­tai­lus­sa tie­ten­kin käy­te­tään ver­tai­lu­kel­poi­sia lukuja.

  1. Jos­kus huu­me­kuo­le­mik­si luet­tiin suu­rin­piir­tein aina, jos hen­ki­lö oli jos­kus käyt­tä­nyt huu­mei­ta. Täl­lä perus­teel­la alko­ho­li­kuo­le­mia oli­si vuo­sit­tain noin 40 000.

 13. Täy­tyy ker­toa vai­mol­le­ni, joka on kasvissyöjä.

  Eli hän ei syö mai­to­tuot­tei­ta eikä kanan­mu­nia, puhu­mat­ta­kaan kalas­ta ja äyriäisistä?

  Vege­ta­ris­min käsi­te on laa­jal­ti väärinymmärretty. 

  Vege­ta­ris­tin ruo­ka­va­lio koos­tuu vain ja ainoas­taan kas­vi­kun­nan tuot­teis­ta. Itse nyt tähän las­ki­sin sie­net, vaik­ka tie­sin kyl­lä, että bio­lo­gi­ses­sa mie­les­sä ne eivät sitä ole. 

  Sit­ten voi yltiö­tie­tä­väi­nen (tai oikeas­taan ihan taval­li­sen fik­su) liit­tää eri etu­liit­tei­tä vege­tar­si­miin­sa ja näin laa­jen­taa ruokavalioonsa. 

  Eli mitään asias­ta tie­tä­mät­tö­mä­nä sanoi­sin, että vai­mo­si on lak­to-ovo-vege­ta­ris­ti. Kos­ka niin­hän useim­mat kas­vis­syö­jik­si itse­ään titu­lee­raa­vat ovat. Tilas­tol­li­nen veikkaus…

 14. suo­mes­sa toi HUUME ter­mi on vähän vinou­tu­nut pitäi­si puhua aineis­ta ainei­den nimil­lä tai sit­ten käyt­tää HUUME sanaa kuten jenk­ki­läs­sä DRUG.

  aptee­kit­han myy­vät täl­lä­kin het­kel­lä lää­ke kan­na­bis­ta, amfe­ta­mii­nia, mor­fii­nia, joku­nen aika nenä­ni puu­dut­ti lää­kä­ri kokaii­ni uut­teel­la, mitäs mui­ta HUUMEITA olikaan ?

  juri­di­ses­ti HUUME ter­mi on suo­mes­sa suh­teel­li­sen sekai­sin jos jol­la­kin sat­tuu ole­maan PK-lää­ke johon ei ole resep­ti hal­lus­saan syy­lis­ty­tään huu­me­ri­kok­seen ? jos se lääk­kee­nä myy­dään ket­jun alku­pääs­tä eikös se lääk­kee­nä pysykkin ?

 15. Kyl­lä suo­men luon­nos­sa kas­vaa “huu­maa­via” kas­ve­ja­kin. Taan­noin puhut­tiin ruo­ko­hel­ven yhtey­des­sä sii­tä “huu­me­kas­vi­na”, mut­ta sen tryp­ta­mii­ni­pi­toi­suu­det ovat vain vähän isom­mat kuin muis­sa kas­veis­sa. Jo ihan piha­kas­vi­na rik­ka­ruo­hok­si asti leviä­vä vii­ru­hel­pi on vain vähän lai­meam­pi. Muu­ten­kin nämä hal­lusi­no­gee­ni­set tryp­ta­mii­nit ovat tavat­to­man ylei­siä, nii­tä on suun­nil­leen kai­kis­sa vih­reis­sä kasveissa. 

  Psi­lo­sy­bii­ni (se, mitä sie­nis­sä on) ero­aa ubii­kis­ta dime­tyy­lit­ryp­ta­mii­nis­ta vain yhdel­lä pik­ki­riik­ki­sel­lä fos­faat­ti­pa­li­kal­la, joka saa aikaan sen, ettei­vät ruo­an­su­la­tuk­sen ent­syy­mit pil­ko ko. ainet­ta yhtä tehok­kaas­ti. Kaik­ki ko. aineet ovat tuke­vas­ti lait­to­mia, joten lähes jokai­sen suo­ma­lai­sen oma­ko­ti­ta­lon taka­pi­hal­la on kesäi­sin huu­me­kas­ve­ja kas­va­mas­sa. Lähi­kau­pas­ta saa tar­vik­keet “huu­me­labran” pys­tyt­tä­mi­sek­si kotiin. Näi­tä ainei­ta ei kui­ten­kaan katu­kau­pas­sa ole lain­kaan. Go Figure.

  (Kan­na­bik­sen poh­joi­ses­sa luon­tai­ses­ti kas­va­va ala­la­ji ei tie­tääk­se­ni sovel­lu huu­me­käyt­töön, aina­kaan kau­pal­li­ses­ti, sii­nä ei juu­ri päih­dyt­tä­viä ainei­ta tai­da olla.)

 16. Kevyi­den huu­mei­den lail­lis­ta­mi­nen toki voi­si lisä­tä nii­den käyt­töä. Tosin Hol­lan­ti ei miten­kään joh­da Euroo­pan kan­na­bis­ti­las­to­ja. Islan­nis­sa oli aina­kin jos­kus olut kiel­let­tyä, vaik­ka muut alko­ho­li­juo­mat oli­vat sal­lit­tu­ja, kos­ka oluen käyt­tö­kyn­nys oli hei­dän mukaan­sa niin mata­la. Tämä logii­kan mukaan mie­dot huu­meet pitäi­si pitää edel­leen kiel­let­tyi­nä ja pan­na Huu­me-Alkoon vain ne vaarallisimmat.

  Itse olen miet­ti­nyt, että kan­na­bik­sen hait­ta­puo­let tun­tu­vat ole­van sel­keäs­ti lie­vem­piä kuin alko­ho­lin. Ole­te­taan lisäk­si, että tavan­omai­sil­la ihmi­sil­lä on halu ajoit­tain päih­tyä ren­tou­tuak­seen, ja että tätä halua toteu­te­taan sil­lä työ­ka­lul­la mikä vai­kut­taa par­haal­ta. Täl­löin kan­na­bik­sen vapaut­ta­mi­nen saat­tai­si olla posi­tii­vi­nen asia vaik­ka sen käyt­tö lisään­tyi­si­kin, mikä­li lisään­ty­nyt käyt­tö pää­tyi­si kor­vaa­maan alko­ho­lin käyttöä.

 17. 1. Mek­si­kon pres­sa har­mit­te­li, kuin­ka han­ka­lak­si arki­päi­vä muut­tuu, kun naa­pu­ris­sa asuu huu­mei­den väärinkäyttäjä.

  2. Suo­neen lykät­tä­vät huu­mei­den ylei­syys on Suo­mes­sa yleis­tä euroop­pa­lais­ta tasoa, jos asias­ta voi tie­tää van­kien hepa­tiit­ti­tar­tun­to­jen ylei­syy­den perusteella.

  3. Suo­mi on siis ker­ta­kän­nien ja kovien huu­mei­den maa mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta EU-ver­tai­lu­jen perus­teel­la EU:n väki­val­lat­to­mim­pia ja muu­ten­kin rikok­set­to­mim­pia maita.

  4. Suo­mes­sa tus­kin kan­nat­taa huu­mei­ta vapauttaa. 

  5. Vai?

 18. Eikö se mene: kivi, sak­set, paperi? 🙂

  Jooh.. lap­se­na, kun oli pit­kiä puu­dut­ta­via auto­mat­ko­ja eikä mitään viih­dy­ket­tä lukuun otta­mat­ta Aku Ankan tas­ku­kir­jo­ja, pelat­tiin kyl­lä tuo­ta Osmon mai­nit­se­maa kai­kin tavoin älyl­li­ses­ti kehit­tä­vää leik­kiä per­heen kesken. 

  Eli joku vain kek­si jon­kin sanan (ihan min­kä vain subs­tan­tii­vin), mut­ta aluk­si piti sanoa, mihin kun­taan sen kuu­luu. Ja kysees­sä ei ollut kos­kaan Espoo. Sit­ten lähes­tyt­tiin aihet­ta kysy­myk­sin ja aloit­ta­ja sai sanoa vain Ei tai Kyllä. 

  Tämä tie­dok­si nuo­rem­mil­le elekt­ro­ni­sen viih­teen hapat­ta­mil­le suku­pol­vil­le tääl­lä. Kokeil­kaa ihmees­sä las­ten­ne kanssa.

 19. Mek­si­ko on myös erin­omai­nen esi­merk­ki maas­ta, jos­sa on äärim­mäi­sen tiuk­ka ase­la­ki, joka käy­tän­nös­sä estää luval­li­sen asee­no­mis­tuk­sen. Sil­ti huu­me­jen­gien lisäk­si myös taval­li­set kan­sa­lai­set ovat erit­täin vah­vas­ti aseis­tau­tu­nei­ta luvat­to­mil­la, usein sarjatuliaseilla. 

  Erääs­sä asi­aa käsi­tel­lees­sä jutus­sa ver­rat­tiin Mexico Cityn uuden­vuo­den juh­lin­taan liit­ty­nyt­tä ilmaan ampu­mis­ta Bag­da­din arki­pauk­kee­seen. Kukaan kir­joit­ta­jan haas­tat­te­le­mis­ta ei edes tien­nyt mis­tä löy­tyi­si luval­li­nen ase­kaup­pa, mut­ta mm. AK-tyyp­pi­nen ryn­näk­kö­ki­vää­ri tai vaik­ka UZI-kone­pis­too­li löy­tyi sil­ti kaa­pis­ta aivan taval­li­sil­ta­kin kansalaisilta.

 20. Ennen mui­noin kun leh­mät lai­dun­si­vat met­sis­sä, syk­syn tul­len nii­tä oli jos­kus vai­kea saa­da kotiin, kun oli tul­lut syö­tyä sie­ni­mu­hen­nos­ta. Jotain tat­ti­keit­toa kor­ven kätköissä.

  Täs­sä ker­taus sienimetsään.

  http://www.youtube.com/watch?v=E7hQSk5q8mo

 21. Huu­me­hem­mot siir­ty­vät yhä enem­män lääk­kei­siin. Puh­taus ja ran­gais­ta­vuus ovat eri luok­kaa, ja sivu­vai­ku­tuk­set vähäi­sem­piä. Mitä olen leh­tiä luke­nut niin nämä Hol­lywoo­din ja rock maa­il­man huu­me­kuo­le­mat ovat­kin vii­me­ai­koi­na aiheu­tu­neet lähes ainoas­taan lääkkeistä.

 22. Kun aptee­kis­ta saa vah­vem­mat möm­möt kuin kadul­ta ja jos ei muu­ten osaa niin netis­tä löy­tyy ohjeet miten saa resep­tin, niin en minä nyt oikein tie­dä mitä iloa sii­tä on että jot­kut huu­meet on lait­to­mia. Lail­li­sis­sa huu­mausai­neis­sa oli­si myös sel­lai­nen hyvä puo­li että käyt­töä voi­tai­siin vähän hivut­taa yhteis­kun­nan ja käyt­tä­jän kan­nal­ta vähem­män hai­tal­li­siin ainei­siin, esi­mer­kik­si amfe­ta­mii­ni pitäi­si saa­da taval­la tai toi­sel­la kitkettyä.

 23. Eräs mie­liai­heis­ta­ni.

  Päih­tei­den kiel­to­la­ke­ja ei ole kos­kaan sää­det­ty kan­san­ter­vey­del­li­sin läh­tö­koh­din. Jos oli­si, niin nii­tä ei oli­si kos­kaan säädetty.

  Kysees­sä on mora­lis­mi ja har­ha sii­tä, että lain­sää­tä­jä pys­tyy ole­maan moraa­li­auk­to­ri­teet­ti. Päih­tei­tä käy­te­tään nii­den välit­tö­mien ja ei-välit­tö­mien hyö­ty­jen vuok­si. Jos van­ki­lois­sa­kin liik­kuu huu­mei­ta (itse asias­sa väki­lu­kuun näh­den enem­män kuin van­ki­loi­den ulko­puo­lel­la), pitäi­si olla itses­tään­sel­vyys, että huu­mei­den käyt­töä ei voi­da koko yhteis­kun­nan mit­ta­kaa­vas­sa pak­ko­kei­noil­la estää. Näin ollen jokai­nen, joka kokee päih­tei­den käy­tös­tä ole­van itsel­leen hyö­tyä, käyt­tää niitä.

  Huu­mei­den käyt­tä­jien kes­kuu­des­sa val­lit­see lähes täy­del­li­nen yksi­mie­li­syys kiel­to­lain toi­mi­mat­to­muu­des­ta ja hai­tal­li­suu­des­ta. Käy­tös­tä (ja käyt­töä lähel­lä ole­vis­ta toi­min­nois­ta, ts. hal­lus­sa­pi­to, hank­ki­mi­nen ja val­mis­tus omaa käyt­töä var­ten) ran­kai­se­mi­nen ei kiin­ni jää­neen koh­dal­la toi­mi min­kään­lai­se­na insen­tii­vi­nä olla jat­ka­mat­ta käyt­töä. Ran­gais­tuk­set ovat itses­sään suh­teel­li­sen vähäi­siä, mut­ta eräät ran­gais­tus­luon­tei­set seu­raa­muk­set (asun­non, opis­ke­lu- tai työ­pai­kan ja ajo­kor­tin mene­tys tai näi­den saan­nin han­ka­loit­ta­mi­nen jne.) ovat omi­aan pahen­ta­maan syr­jäy­ty­mis­tä ja näin ollen jopa kan­nus­ta­vat hank­ki­maan elä­mään sisäl­töä päih­teis­tä hyväk­sy­tym­pien ja yleis­hyö­dyl­li­sem­pien ajan­käyt­tö­ta­po­jen sijaan.

  (Täs­sä on muu­ten yksi todel­la käsit­tä­mä­tön vää­ryys: Kan­na­bik­sen satun­nais­käyt­tä­jä ei käy­tän­nös­sä saa iki­nä kan­na­bik­ses­ta rat­ti­juo­pu­mus­tuo­mio­ta, jos vähän­kin varoo. Rat­ti­juo­pu­muse­päi­ly var­mis­te­taan veri­ko­kees­sa, ja veres­sä THC:n meta­bo­lii­tit näky­vät kor­kein­taan vuo­ro­kau­den käy­tön jäl­keen. Mut­ta käyt­tö­ri­kok­seen syyl­lis­ty­neel­tä ote­taan rutii­nin­omai­ses­ti ajo­kort­ti pois, vaik­kei mikään viit­tai­si sii­hen, että rikok­sen­te­ki­jä oli­si syyl­lis­ty­nyt tai edes vaa­ras­sa syyl­lis­tyä rat­ti­juo­pu­muk­seen. Ja sen takai­sin saa­mi­nen vaa­tii sit­ten usean kuu­kau­den ajan sään­nöl­li­siä puh­tai­ta virt­sa­näyt­tei­tä, ja virt­sas­sa THC:n epä­ak­tii­vi­set aineen­vaih­dun­ta­tuot­teet voi­vat näkyä viik­ko­ja vii­mei­sen käyt­tö­ker­ran jäl­keen. Tuo­ta rat­ti­juo­pu­muk­sen totea­mis­ta veri­ko­kees­ta perus­tel­laan juu­ri oikeus­tur­val­la, mut­ta tätä käy­tän­töä ottaa kort­ti kui­vu­maan käyt­tö­ri­kok­sen jäl­keen ei perus­tel­la millään.)

  Mitä miel­tä sit­ten itse olen?

  Minus­ta, mikä­li kan­san­ter­veyt­tä ja yleis­tä hyvin­voin­tia aja­tel­laan, eri huu­mei­ta pitäi­si käsi­tel­lä eri tavoin. Kan­na­bik­sen ja muu­ta­man muun mie­don huu­meen voi­si lail­lis­taa samal­la tavoin kuin tupak­ka on lail­lis­ta: Vero­tus, ikä­ra­ja­val­von­ta, käy­tön rajoit­ta­mi­nen jul­ki­sis­sa tilois­sa tai yli­pää­tään siel­lä, mis­sä sii­tä on hait­taa ulko­puo­li­sil­le. Kan­na­bik­sen koti­kas­va­tuk­sen omaan käyt­töön voi­si vapaut­taa kokonaan

  Ns. kovien ainei­den, ja ehkä myös eräi­den ylei­ses­ti käy­tet­ty­jen “ei-niin-kovien”, mut­ta sil­ti käyt­tä­jäl­tä pal­jon vaa­ti­vien ainei­den (psy­ke­dee­li­set ja dis­so­sia­tii­vi­set päih­teet) koh­dal­la mie­le­käs tapa hoi­taa jake­lu aptee­keis­sa (mis­tä nii­tä nyky­ään­kin resep­til­lä saa, ja joi­tain ilman resep­tiä­kin). Käyt­tä­jä ei tar­vit­si­si resep­tiä, vaan osto­lu­van, joka kos­ki­si tiet­tyä ainet­ta ja mah­dol­li­ses­ti — käyt­tö­ta­vas­ta riip­puen — vain ker­ta-annos­ta tai rajat­tua mää­rää ainet­ta aikayk­si­kös­sä. Osto­lu­van saa­mi­sek­si pitäi­si suo­rit­taa tut­kin­to, jos­sa tes­tat­tai­siin tie­toa aineen vai­ku­tuk­sis­ta, hai­tois­ta, yhteis­vai­ku­tuk­sis­ta mui­den ainei­den (eri­tyi­ses­ti alko­ho­lin) kans­sa ja ainet­ta kos­ke­vas­ta lain­sää­dän­nös­tä. Luvan menet­täi­si, jos kävi­si ilmi, että ainet­ta on väli­tet­ty eteenpäin.

  Tuo­tan­to jär­jes­tet­täi­siin samal­la tavoin kuin muu­kin luvan­va­rai­nen tuo­tan­to. Huu­mei­den mai­non­taa voi­tai­siin sään­nel­lä ras­kaal­la kädellä.

  Lupa- ja jake­lu­jär­jes­tel­män kus­tan­nuk­set voi­tai­siin periä käyt­tä­jil­tä val­mis­te­ve­roi­na ja osto­lu­vis­ta perit­tä­vi­nä hal­lin­nol­li­si­na maksuina.

  Huu­meis­ta tuli­si tavan­omai­nen, jär­jes­täy­ty­neen yhteis­kun­nan sisäi­nen asia. Tie­ten­kään kaik­kea rikol­li­suut­ta ja vahin­gol­lis­ta toi­min­taa ei lail­lis­ta­mi­nen ja sään­te­ly pois­tai­si (sen näkee mm. sii­tä, miten hel­pos­ti suo­ma­lai­set pää­se­vät alai­käi­se­nä käsik­si alko­ho­liin). Sil­ti on tus­kin epäi­lys­tä sii­tä, ettei­vät­kö kiel­to­lain pur­ka­mi­sen hyö­dyt oli­si suu­rem­mat kuin haitat.

 24. Lait­to­mien päih­tei­den koh­dal­la jo aiem­min mai­nit­tiin tam­pe­reel­la vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa rie­hu­nut subu­tex-ilmiö. Sii­nä muu­ten syy­nä ei ollut käyt­tä­jien tar­ve, vaan asiak­kai­den hankinta.

  Voi­tot subu­texis­sa oli­vat suo­ras­taan jät­ti­mäi­set. Muu­ta­man tuhan­nen mar­kan panos­tuk­sel­la pys­tyi saa­maan paris­sa kuu­kau­des­sa jopa 50 ker­tais­tet­tua pää­oman, joten eipä mikään ihme että sitä suo­ras­taan tyr­ky­tet­tiin nuo­ril­le jot­ta saa­tai­siin lisää mark­ki­noi­ta. Ja tuo­ta subu­texia tyr­kyt­ti samat lait­to­mien päih­tei­den kaup­pi­aat kuin mui­ta­kin aineita.

  Jos oli­si ollut vaik­ka cann­bis­ta lail­li­ses­ti saa­ta­vil­la, niin kuin­ka­han moni pir­kan­ma­lai­nen nuo­ri oli­si sel­viy­ty­nyt elä­mäs­tään ihan kun­nial­la. Mitä suot­ta käy­dä “pus­he­ril­la” jos­sa hin­nat ja laa­tu vaih­te­lee, jos kotoa tai kau­pas­ta oli­si saa­nut hyvää ja edul­lis­ta luon­tais­tuo­tet­ta halvalla.

 25. Mik­si joku alkai­si tie­toi­ses­ti polt­taa tupak­kaa tai juo­da alko­ho­lia? Ei ihmi­nen ajat­te­le aloit­taes­saan jon­kin aineen käyt­töä että hän jäi­si sii­hen kouk­kuun tai että elä­mä meni­si pilal­le. Eikä suu­rim­mal­le osal­le niin käy­kään, mut­ta monel­le käy. 

  Huu­mei­ta ei ale­ta käyt­tää vain sik­si että joku maa­nit­te­lee, vaan kos­ka niil­lä on miel­lyt­tä­viä vai­ku­tuk­sia. Niis­tä tulee hyvä olo, nii­den voi­mal­la voi bilet­tää, sti­mu­lan­teis­ta saa pir­teyt­tä ja suo­ri­tus­ky­kyä, opi­aa­tit pois­ta­vat kivut ja huo­let jne.

  Lail­li­set päih­teet, tupak­ka ja alko­ho­li, ovat pal­jon suu­rem­pi ongel­ma kuin lait­to­mat huu­meet, kos­ka nii­tä käy­te­tään pal­jon enemmän.

  Kan­na­bik­sen vapaa myyn­ti ei aiheu­ta mitään kata­stro­fia, kos­ka se on suh­teel­li­sen hai­ta­ton aine. Jos kokaii­nia, heroii­nia tai amfe­ta­mii­nia käy­tet­täi­siin yhtä pal­jon kuin Län­si-Euroo­pas­sa kan­na­bis­ta, niin se oli­si iso kan­san­ter­vey­del­li­nen ongelma.

 26. Huu­me­kuo­le­mat eri mais­sa tuo­reim­man emcdda:n rapor­tin mukaan:
  http://www.aijaa.com/v.php?i=6467454.png

  Raport­ti kokonaisuudessaan:
  http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_93236_FI_EMCDDA_AR2009_FI.pdf

  Hol­lan­nis­sa käy­te­tään kan­na­bis­ta vähem­män kuin yhdes­sä­kään sen naa­pu­ri­mais­ta. Ykkös­ti­laa kan­na­bik­sen käy­tös­sä tai­taa edel­leen pitää Tsek­ki, joka lail­lis­ti vähän aikaa sit­ten kaik­ki huumeet.

 27. Pitäi­si­kö sanan “lail­lis­ta­mi­sen” sijaan käyt­tää jotain muuta?

  - Todet­tiin, että riko­soi­keu­del­li­sil­la kei­noil­la ei voi­da rat­kas­ta ongelmaa?

  http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2009/04/portugalissa_huumeiden_dekriminalisointi_saavuttanut_hyvia_tuloksia_672622.html

  Por­tu­ga­li oli oikeas­taan se, joka vii­toit­ti tie­tä tule­vaan. Suo­mes­sa Por­tu­ga­lin mal­li on sivuu­tet­tu totea­mal­la, että meil­lä käyt­tö on niin vähäis­tä, että sen edes­sä ei kan­na­ta antau­tua. Haluai­sin näh­dä sen läh­teen, joka väit­tää Por­tu­ga­lin huu­meon­gel­man ole­van samas­sa mit­ta­kaa­vas­sa Suo­men kanssa.

 28. Aina­kin kan­na­bik­sen koh­dal­la tais­te­lu on täy­sin hävit­ty. Pää­osa minun tun­te­mis­ta ihmi­sis­tä hyväk­syy kan­na­bik­sen käy­tön ja kas­vat­ta­mi­sen omaan käyt­töön. Kan­na­bik­sen kans­sa voi­si toi­mia, se että pis­te­tään myyn­tiin myös Alkoon. Vapau­tuu­han se, mut­ta kysy­mys on sii­tä kuin­ka pian.

  Vah­vem­mis­sa huu­meis­sa taas tuli­si panos­taa vie­roi­tus­hoi­to­jen yms. saa­ta­vuu­teen, eikä tar­jo­ta vain kep­piä. Nyt ongel­ma tun­tuu ole­van se, että hoi­toon haluk­kaat eivät edes pää­se, kun mie­lum­min käyt­tä­jät voi­tai­siin vel­voit­taa sii­hen vaih­toeh­to­na sakoil­le ja häk­ki­reis­sul­le. Pitäi­sin Subu­texit yms. tiu­kan val­vo­nan alla, mut­ta saa­ta­vil­la. Ensik­si pitäi­si pääs­tä eroon korvauhoitojonoista.

 29. Oman koke­muk­se­ni, joka ei ole vähäi­nen, mukaan oli­si mie­le­käs­tä ja toi­mi­vaa lail­lis­taa kaik­ki huu­meet. Ne voi­si­vat olla toki kont­rol­lis­sa, mut­ta nii­tä sai­si aptee­kis­ta ilman suur­ta häs­säk­kää ja teatteria.

 30. Olen ällis­ty­nyt. Positiivisesti. 

  Ehkä ensim­mäis­tä ker­taa nimek­käi­den poli­tii­kan teki­jöi­den pii­ris­tä löy­tyy kirk­kaan asial­lis­ta poh­din­taa huu­me­po­li­tii­kan seu­raa­muk­sis­ta ja tuhoa­vuu­des­ta. Tie­tys­ti täy­tyy ensin hypä­tä hie­man poliit­ti­sen vir­ran ja palk­kaa tuot­ta­van ase­man ulko­puo­lel­le, että tätä roh­keut­ta löytyisi. 

  Suo­mes­sa­han eivät huu­meet var­si­nai­ses­ti tapa vaan suu­rin osa kuo­le­mis­ta on todel­la­kin suo­raan huu­me­po­li­tii­kan seuraamuksia. 

  Huu­me­po­li­tii­kan suo­ria seu­raa­muk­sia ovat vaa­ral­li­sen epä­puh­taat huu­meet sekä tap­pa­van vaih­te­le­vat annoskoot. 

  Jos joku todel­la­kin halu­aa huu­mei­ta, nii­tä­hän aina löytyy. 

  Ensin tar­jouk­se­na hal­val­la ja sit­ten kal­liil­la. Hel­sin­gin Kal­lios­sa­kin aika moni jou­tuu tuhoa­maan elä­män­sä pak­ko­pros­ti­tuu­tiol­la ja varas­ta­mal­la, jot­ta sai­si huumeannoksensa.

  Asial­lis­ta tera­pi­aa ei pahem­mal­ti ole tar­jol­la ihmi­sil­le, jot­ka haluai­si­vat lie­vit­tää pahaa oloan­sa muu­ten kuin huu­meil­la. Tap­pa­va tupak­ka­kin on psy­ko­lo­gi­nen kor­vi­ke­toi­min­to mones­sa suh­tees­sa mut­ta sekin pitäi­si loo­gi­sen ehdot­to­mas­ti kiel­tää, jos muut huu­meet ovat kiellettyjä. 

  Jos val­tio haluai­si aut­taa, väli­tön­tä tera­pi­aa sekä vie­roi­tus­ta tuli­si olla tar­jol­la. Huu­meet ovat ihmis­ten pseu­do­te­ra­pi­aa sur­kean ja ahdis­ta­van lap­suu­den jäl­jil­tä. Tämä on aivan sel­keä ilmiö ihmis­ten elämässä. 

  Ja vie­roi­tus­käy­tän­nöis­sä hyväk­syi­sin kyl­lä vel­voit­ta­vat sopi­muk­set, jol­la halu­kas asia­kas saa­daan sitou­tu­mal­la ja pakol­la pysy­mään aina ker­ral­la esim. 2 kk vieroituksessa. 

  Huu­me­po­li­tii­kan taus­tal­la ensin kirk­ko halusi val­tion kiel­tä­vän vie­rai­den uskon­to­jen huu­meet mut­ta hyväk­syi alko­ho­lin, kos­ka vii­ni on pyhä aine kir­kol­le. Täs­tä kir­kon mora­li­soin­nis­ta on jää­nyt ylem­myy­den­tun­toi­ses­ti mora­li­soi­va ja luo­kit­te­le­van hal­vek­si­va asen­ne vää­rien huu­mei­den käyt­tä­jiä koh­taan. Kirk­ko mää­rit­te­li tark­kaan hyvän kan­sa­lai­sen mää­reet ja ne ovat jää­neet asen­ne­kult­tuu­riin neu­root­ti­se­na kel­paa­vuu­den ja sta­tus­kult­tuu­rin kriteereinä. 

  Lei­maa­va mora­li­soin­ti on laa­jaa ja kiih­ke­ää mut­ta ihmi­set eivät näy­tä ymmär­tä­vän sen nau­ret­ta­vuut­ta alko­ho­li­kult­tuu­rin ohes­sa. Huu­me­ri­kol­li­suu­den syn­nyt­tä­nyt­tä lain­sää­dän­töä ei ymmär­re­tä lain­kaan syyk­si todel­li­siin ongel­miin ihmis­ten elä­män syök­sy­kier­tees­sä, joka työt­nää tahal­laan ihmi­siä pois yhteiskunnasta. 

  Taval­laan nor­maa­lit alko­ho­li­kult­tuu­rin har­ras­ta­jat voi­vat lie­vit­tää omia kän­ni­se­koi­lu­jaan ja omaa­tun­to­aan tuo­mi­tes­saan kiih­keäs­ti muut huu­meet moraa­lit­to­mi­na ja inhottavina. 

  Mora­li­soin­nis­sa on aina kyse oman moraa­lit­to­muu­den ja sur­kean epä­var­man olon lie­vit­tä­mi­ses­tä, oman jul­ki­sen ima­gon puh­dis­ta­mi­ses­ta ja käsikirjoittamisesta. 

  Sit­tem­min kir­kon alus­ta­van kult­tuu­ri­työn jäl­keen huu­me­kult­tuu­rin var­jo­voi­ma­na vai­kut­taa tämä näky­mä­tön huu­me­kei­sa­rien hovi, bul­vaa­niyh­tiöt ja raha­vir­ta, jos­ta polii­ti­kot ja polii­tik­ko­jen etu­pii­rit pakos­ta­kin naut­ti­vat ja sitä suojelevat.

  1. Ehkä ensim­mäis­tä ker­taa nimek­käi­den poli­tii­kan teki­jöi­den pii­ris­tä löy­tyy kirk­kaan asial­lis­ta poh­din­taa huu­me­po­li­tii­kan seu­raa­muk­sis­ta ja tuhoavuudesta. 

   Käy nyt kat­so­mas­sa vaik­ka tätä kah­dek­san vuot­ta van­haa pohdintaa:
   http://www.soininvaara.fi/Huumeministeri.pdf
   Tähän pää­see myös ylä­osan pal­kis­ta koh­das­ta “Jul­kai­sut” ja siel­tä kir­jaan Ministerikyyti

 31. Otta­mat­ta sen kum­mem­min kan­taa huu­mei­den lail­li­suu­teen. Yhdys­val­lat tais­te­le­vat Mek­si­kos­sa sitä ase­tel­maa vas­taan, että koko val­tion ottai­si hal­tuun­sa muu­ta­ma huu­me­jen­gi. Pel­ko ei ole aihee­ton, ja estä­mi­nen­kin on rea­lis­ti­nen vaih­toeh­to: onnis­tui­han se Kolum­bias­sa­kin 80-luvul­la, kun Esco­ba­rin ja mui­den pump­pu­jen tou­hu lyö­tiin lyt­tyyn. Tie­ten­kään se ei Kolum­bian ongel­mia rat­kais­sut, eikä se oli­si onnis­tu­nut ilman kolum­bia­lais­ten toi­mia, mut­ta kyl­lä jen­kit mak­soi­vat hom­mas­ta vähäis­tä enemmän.

  Ja minä todel­la toi­voi­sin, että ame­rik­ka­lai­set onnis­tui­si­vat täs­sä­kin tapauk­ses­sa. En niin­kään ame­rik­ka­lais­ten vuok­si, vaan Mek­si­kon kan­san vuoksi.

  Onnis­tu­mi­sen edel­ly­tyk­set ovat kui­ten­kin mer­kit­tä­väs­ti parem­mat kuin esi­mer­kik­si Afganistanissa.

  Ei ole mon­taa asi­aa, jois­sa USA:lla oli­si minun varau­tuk­se­ton tuke­ni ver­rat­tu­na tähän Mek­si­kon “hume­so­taan”.

  Kari

  1. Huu­me­ma­fian koko toi­min­ta lop­puu, jos huu­mei­den myyn­ti ote­taan yhteis­kun­nan hal­tuun. Sii­hen lop­puu koko huu­me­so­ta ja pel­ko Mek­si­kon jou­tu­mi­ses­ta huu­me­ma­fian käsiin.

 32. Maa­il­ma muut­tuu pala kerrallaan.

  Me voim­me muut­taa tilan­teen Suomessa.

 33. En usko, että Pomo ryh­tyy laa­ja­mit­tai­siin irti­sa­no­mi­siin. Kun­nian mie­het eivät toi­mi siten. Kor­vaa­va lii­ke­toi­min­ta löy­tyy var­mas­ti. Suo­je­lu­bis­nes nousee luon­nol­li­se­na heti mie­leen, ehkä myös asei­den salakuljetus.

 34. Osmo Soi­nin­vaa­ra kir­joit­ti 27.7.2010 kel­lo 11:52
  “Huu­me­ma­fian koko toi­min­ta lop­puu, jos huu­mei­den myyn­ti ote­taan yhteis­kun­nan hal­tuun. Sii­hen lop­puu koko huu­me­so­ta ja pel­ko Mek­si­kon jou­tu­mi­ses­ta huu­me­ma­fian käsiin.”

  Mut­ta se, että Yhdys­val­lat “vapaut­taa” kokaii­nin myyn­nin ei tai­da tapah­tua vie­lä tänä syk­sy­nä. Sil­loin Mek­si­kol­la ei ole muu­ta mah­dol­li­suut­ta, kuin yrit­tää pitää hom­ma omas­sa hal­lus­sa. Yhdys­val­lat eivät tule hyväk­sy­mään Mek­si­koon täyt­tä huu­mei­den­käyt­tö ja myyn­ti­va­paut­ta, vaan tule­vat vaik­ka puut­tu­maan sii­hen väki­val­loin. Mek­si­kon etu on kui­ten­kin vält­tää tilan­net­ta, että huu­me­pa­ro­ni hal­lit­se­vat maa­ta ja Yhdys­val­lat tap­pe­lee nii­tä vas­taan Mek­si­kon maaperällä.

  Nykyi­sel­lä hal­li­tuk­sel­la ei ole mie­les­tä­ni mitään muu­ta vaih­toeh­toa, kuin jat­kaa tais­te­lua huu­mei­ta vas­taan Yhdys­val­to­jen tuella.

 35. Huu­me­so­taa ei tie­ten­kään kan­na­ta lopet­taa sii­nä jär­jes­tyk­ses­sä, että ensin lope­te­taan huu­me­pa­ro­nien jah­taa­mi­nen ja sit­ten lail­lis­te­taan, vaan niin, että ensin lail­lis­te­taan. Sit­ten voi­daan odot­taa, kuin­ka huu­me­pa­ro­nien val­ta kuih­tuu, kun dol­la­ri­vir­ta tyreh­tyy. Lopul­ta ei ole enää varaa mak­saa palk­ka­tap­pa­jil­le ja rivi­mie­hil­le tar­peek­si. Ja sit­ten kun nämä orga­ni­saa­tiot kuih­tu­vat pois,

 36. Kiel­to­lain päät­tä­mi­nen on erit­täin tär­ke­ää ja on hie­noa että Osmo otti asian esiin. Omat­kin puo­lus­tus­voi­mam­me ovat muka­na huu­me­ra­hoil­la käy­dys­sä sodas­sa Afganistanissa.

  Minus­ta Suo­mes­sa tuli­si läh­teä liik­keel­le askel ker­ral­laan: ensin­nä­kin huu­mei­den lap­sel­li­nen niput­ta­mi­nen tuli­si lopet­taa ja ainei­ta koh­del­la nii­den hait­ta­vai­ku­tus­ten mukaan.

  Kan­na­bik­sen ja kha­tin koti­va­ra­kas­va­tus sal­lit­tai­siin ja vähit­täis­myyn­ti aloi­tet­tai­siin Alkos­sa. Ainei­ta voi­tai­siin myös jon­kin ver­ran verot­taa. Amfe­ta­mii­ni, kokaii­ni ja opi­aa­tit pidet­täi­siin reseptin/ostoluvan taka­na mut­ta resep­ti oli­si suh­teel­li­sen help­po hank­kia. Muut kiel­le­tyt aineet hoi­det­tai­siin hai­tal­li­suu­ten­sa mukaan.

  Ennen pit­kää rikol­li­set menet­täi­si­vät tulon­läh­teen­sä ja van­kein­hoi­dos­ta, oikeus­lai­tok­ses­ta, polii­sis­ta ja tul­lis­ta vapau­tu­vat resurs­sit voi­tai­siin käyt­tää vaik­ka­pa ter­vey­den­huol­toon tai “oikei­den” rikos­ten selvittämiseen.

 37. Huu­me­ma­fian koko toi­min­ta lop­puu, jos huu­mei­den myyn­ti ote­taan yhteis­kun­nan hal­tuun. Sii­hen lop­puu koko huu­me­so­ta ja pel­ko Mek­si­kon jou­tu­mi­ses­ta huu­me­ma­fian käsiin.

  En muu­ten voi käsit­tää, mik­si tämä asia on joil­le­kuil­le niin vai­kea hah­mot­taa. Luu­li­si, että alko­ho­lin kiel­to­lain ja sen pur­ka­mi­sen koke­muk­set oli­si­vat teh­neet kai­kil­le sel­väk­si, että kiel­to­la­ki (tai lii­an tiuk­ka sään­te­ly) on se, joka luo rikol­li­suu­den. Kiel­to­la­ki puser­taa mark­ki­nat lail­li­sen yhteis­kun­nan pii­ris­tä rikol­lis­ten käsiin, ja tot­ta kai aina löy­tyy ihmi­siä, jot­ka — ahneu­des­ta tai epä­toi­voi­ses­ta elä­män­ti­lan­tees­ta joh­tuen — ryh­ty­vät rikol­li­sik­si saa­dak­seen itsel­leen talou­del­lis­ta hyö­tyä. Usein ihan legi­tii­min­kin ris­kia­na­lyy­sin jäl­keen, jos­sa ote­taan huo­mioon kiin­ni­jää­mi­sen toden­nä­köi­syys ja seu­raa­muk­set, huu­me­kaup­pa on kan­nat­ta­vaa lii­ke­toi­min­taa. Lisäk­si yksi­lö­ta­sol­la pika­voi­tot hou­kut­te­le­vat sil­loin­kin, kun nega­tii­vis­ten seu­raa­mus­ten toden­nä­köi­syys tun­tuu “tar­peek­si pieneltä”.

  Päih­tei­den käyt­tä­jäl­lä on aina syyn­sä nii­den käyt­tä­mi­seen. Syyt voi­vat olla hyviä tai huo­no­ja, mut­ta ne ovat sil­lä “käy­tän­kö vai enkö” ‑valin­ta­het­kel­lä aina yksi­lön kan­nal­ta vali­de­ja. Jos halu­taan vähen­tää käyt­töä, pitäi­si puut­tua näi­hin syi­hin, ja käyt­tä­jien ymmär­ryk­seen ainei­den käy­tön syis­tä ja seu­raa­muk­sis­ta. Suo­mes­sa huu­me­kuo­le­mat joh­tu­vat nyky­ään yksi­no­maan tie­tä­mät­tö­myy­des­tä, ja ovat siis epä­asian­mu­kai­sen tai puut­teel­li­sen valis­tuk­sen seu­raus­ta. Lail­li­suus tai lait­to­muus vai­kut­taa valin­taan infi­ni­te­si­maa­li­sen vähän, sil­lä kiin­ni­jää­mi­nen tun­tuu tuol­la valin­ta­het­kel­lä useim­mi­ten hyvin etäi­sel­tä mahdollisuudelta.

  Sen sijaan ravin­to­ket­jus­sa ylem­pä­nä ole­vien, huu­me­kaup­piai­den, maa­han­tuo­jien, val­mis­ta­jien, jne. kan­nal­ta toi­min­nan insen­tii­vit ovat aivan itses­tään­sel­viä. Niin kau­an kuin on riit­tä­väs­ti kysyn­tää, on ole­mas­sa myös mark­ki­nat. Ja kos­ka lail­li­sia toi­mi­joi­ta ei ole, mark­ki­nat toi­mi­vat lail­li­sen yhteis­kun­nan ja sään­te­lyn ulko­puo­lel­la. Ris­kit ja rikol­li­ses­ta toi­min­nas­ta aiheu­tu­vat kus­tan­nuk­set ovat muka­na myyn­ti­kat­tees­sa. Röyh­keim­mät, aggres­sii­vi­sim­mat ja piit­taa­mat­to­mim­mat pär­jää­vät par­hai­ten täl­lai­sil­la mark­ki­noil­la. Suo­mes­sa pii­rit ovat pie­net, ja huu­me­kaup­piai­den välien­sel­vit­te­lyt ver­ra­ten har­vi­nai­sia (jos­kin esim. vasi­koin­nis­ta voi­nee Suo­mes­sa­kin läh­teä hen­ki aika her­käs­ti), mut­ta isom­mas­sa maa­il­mas­sa väki­val­tai­set yhtee­no­tot mark­ki­na-ase­man tur­vaa­mi­sek­si ovat arki­päi­vää. Täs­mäl­leen sama tapah­tui alko­ho­lin kiel­to­lain aikana.

 38. Ode:
  “Huu­me­ma­fian koko toi­min­ta lop­puu, jos huu­mei­den myyn­ti ote­taan yhteis­kun­nan hal­tuun. Sii­hen lop­puu koko huu­me­so­ta ja pel­ko Mek­si­kon jou­tu­mi­ses­ta huu­me­ma­fian käsiin.”

  Mai­nit­ta­koon kui­ten­kin, että tuo myyn­ti tuli­si ottaa yhteis­kun­nan hal­tuun nime­no­maan jen­keis­sä, johon ehdo­ton val­tao­sa kar­tel­lien välit­tä­mis­tä aineis­ta pää­tyy. Eli käy­tän­nös­sä jenk­kien fun­da­men­ta­lis­ti­nen huu­me­po­li­tiik­ka, joka muis­tut­taa lähin­nä pään hak­kaa­mis­ta sei­nään, on romah­dut­ta­mas­sa Mek­si­kon valtiota.

  Kali­for­nian aloi­te riis­tää pil­ven osal­ta mark­ki­nat kar­tel­leil­ta on kui­ten­kin pie­ni toi­von­pil­kah­dus. Ole­tet­ta­vas­ti Mek­si­kon kar­tel­lien mur­ha­mie­het kui­ten­kin syy­tä­vät suu­ret mää­rät rahaa mora­lis­tien vas­ta­kam­pan­joi­hin. Täs­sä asias­sa kun kon­ser­va­tii­vien ja kar­tel­lien toi­veet ja edut käy­vät har­vi­nai­sen hyvin yksiin.

 39. Itse asias­sa tämä totaa­li­nen nol­la­to­le­rans­si huu­mei­ta koh­taan ei ole miten­kään kiveen hakat­tu asia ja itse asias­sa vain ja ainoas­taan juu­ri kysees­sä ole­van USA:n huu­mei­den vas­tai­sen sodan joh­dan­nai­nen. USA siis vei väki­sin oman lin­jan­sa läpi YK:ssa johon käyän­nös­sä kaik­ki muut maat jou­tui­vat sitou­tu­maan huo­li­mat­ta sii­tä mitä mai­den omas­sa lain­sää­dän­nös­sä oli tapahtumassa. 

  Näin siis meil­le Suo­meen­kin tuli nol­la­to­le­rans­si vaik­ka tosia­sias­sa oltiin sii­nä vai­hees­sa hil­kul­la sää­tä­mäs­sä hie­man libe­raa­lim­pia lake­ja. Ja kun tätä nol­la­to­le­rans­si mant­raa ja har­haan­joh­ta­vaa valis­tus­ta tois­te­taan tar­peek­si, syn­tyy demo­ni­soi­via ja hyvin­kin hys­tee­ri­siä mie­li­ku­via eri huu­mei­den todel­li­sis­ta vai­ku­tuk­sis­ta. Suu­rin osa van­hem­mas­ta pol­ves­ta eivät yksin­ker­tai­ses­ti tie­dä huu­meis­ta mitään muu­ta kuin että se on “lai­ton jut­tu” mut­ta eivät tun­nis­tai­si kadul­la kes­ki­ver­to huu­mei­den käyt­tä­jää, kos­ka he eivät juu­ri­kaan ero­tu yhtään sen enem­pää kuin kes­ki­ver­to alko­ho­lin kuluttaja.

  Ja Kali­for­nias­sa tilan­ne on tosi­aan se, että esi­mer­kik­si kan­na­bik­sen käyt­tö on niin yleis­tä ja sii­hen suh­tau­du­taan hyvin­kin suvait­se­vai­ses­ti joten sii­tä saa­ta­vat vero­tu­lot oli­si­vat hyväk­si osa­val­tion kas­sa­va­jeen tasapainottamiseen.

 40. Mil­tä tahan­sa kan­til­ta kat­sot­tu­na kiel­to­la­ki on täy­sin kestämätön…

  1) itse­mää­rää­mi­soi­keus

  Ihmi­syk­si­lön tuli­si saa­da omis­taa itse oma kehon­sa ja päät­tää sen käy­tös­tä sil­loin­kin, kun pää­tös on objek­tii­vi­ses­ti ter­vey­den kan­nal­ta huo­no. Edes itse­mur­han yri­tys ei saa olla riit­tä­vä syy rankaista.

  2) rahan­me­no

  Huu­mei­den vas­tai­nen tais­te­lu joka iki­sel­lä rin­ta­mal­la on aivan tol­kut­to­man kal­lis­ta ja tämän lys­tin kus­tan­taa veronmaksaja.

  3) ter­veys­nä­kö­koh­dat

  Mitä vaa­ral­li­sem­pi aine, sitä tär­keäm­pää on ettei sen käyt­töä kiel­le­tä. Tie­dän itse omas­ta lähi­pii­ris­tä­ni tapauk­sen kun hen­ki­lö on kuol­lut öve­rei­hin kun kukaan ei ole polii­sin pelos­sa uskal­ta­nut soit­taa ambu­lans­sia. Voi­daan­kin miet­tiä onko koko kiel­lon tar­koi­tus saa­da aikaan mah­dol­li­sim­man pal­jon varoit­ta­via esi­merk­ke­jä, kun ihan kon­kreet­ti­ses­sa käy­tän­nön elä­mäs­sä kiel­to ei lain­kaan vähen­nä huu­me­kuo­le­mia tai paran­na kenen­kään terveyttä.

  4) väki­val­ta

  Niin sivul­li­sil­le kuin asian­omai­sil­le aiheu­tuu enem­män väki­val­taa kiel­to­lain vuok­si. Esi­merk­ki­nä tapauk­set, jois­sa polii­si on “taka­va­ri­koi­nut” suu­ria sum­mia huu­me­ra­ho­ja, ja tämän vuok­si velan­pe­ri­jät ovat kat­ko­neet sor­mia tai muu­toin pahoin­pi­del­leet. Voi­daan tie­ten­kin jee­sus­tel­la sii­tä miten koko huu­mei­den sää­tä­mi­nen oli oma vika, mut­ta kiis­tä­mä­tön tosia­sia on sil­loin se että polii­sin toi­min­nan seu­rauk­se­na aiheu­tui lisää bru­taa­lia väki­val­taa. Tämä riip­pu­mat­ta sii­tä kenen vika asia ole. Sama kos­kee sitä kun polii­si varas­taa jon­kun huumeet.

  5) syr­jäy­ty­mi­nen

  Ei voi olla kenen­kään edun mukais­ta että ihmi­siä irti­sa­no­taan työ­pai­koil­taan vain ja ainoas­taan posi­tii­vi­sen huu­me­tes­ti­tu­lok­sen vuok­si. Kah­vi­kin on voi­ma­kas­ta riip­pu­vuut­ta aiheut­ta­va huu­me, mut­ta kos­ka se on lail­li­nen, sen käy­tön vuok­si ei syr­jäy­te­tä ihmisiä.

  6) muis­ta välittäminen

  On äärim­mäi­sen teko­py­hää puhua välit­tä­mi­ses­tä ja huo­len­pi­dos­ta kun käy­tän­nös­sä on kyse kos­to­toi­men­pi­teis­tä nii­tä koh­taan jot­ka eivät tot­te­le ilman kes­tä­viä perus­te­lu­ja mää­rät­ty­jä sääntöjä.

  7) rap­pio­ro­man­tiik­ka

  Kukaan ei “nis­tey­dy tuos­ta vain ilman että oikeas­ti halu­aa rypeä omas­sa kur­juu­des­saan ja ker­jä­tä sää­liä. Ei niin ker­ta kaik­ki­aan kukaan. Jos käyt­tö oli­si yhteis­kun­nal­li­ses­ti hyväk­syt­tyä sil­loin kun se pysyy koh­tuu­den rajois­sa, oli­si enem­män nii­tä jot­ka käyt­tä­vät kos­ka se on kivaa eikä sik­si että saa oikein esit­tää kur­jaa. Ala-asteel­la­kin käy­tiin esit­te­le­mäs­sä omaa piir­rus­tus­ta tyy­liin “kato kun tää on ruma”.

  1. Mil­la Jaakkolalle:
   Haluan kui­ten­kin var­muu­den vuok­si huo­maut­taa, että pidän huu­mei­den käy­tön lisään­ty­mis­tä asia­na, jota on syy­tä ja oikeu­tet­tua vastustaa.

 41. Ainiin, vie­lä yksi. Kas­vien kas­va­mi­nen ei vaan voi olla rikol­lis­ta. Juma­la (=se voi­ma joka kas­vat­taa kas­ve­ja, ei mui­ta att­ri­buut­te­ja) kas­vat­ti ham­pun, ihmi­nen sanoi not­ta ei saa. Hoh­hoi­jaa. Men­nään­kös poru­kal­la met­siin sano­maan kär­päs­sie­nil­le että “lopet­ta­kaa heti se kas­va­mi­nen, tuo on rikos”?

 42. Heh, Mil­la Jaak­ko­la on var­maan­kin joku vih­rei­den nouse­va kyky? Sen ver­ran nimit­täin idea­ri­kas­ta tekstiä. 

  Ihmi­syk­si­lön tuli­si saa­da omis­taa itse oma kehon­sa ja päät­tää sen käy­tös­tä sil­loin­kin, kun pää­tös on objek­tii­vi­ses­ti ter­vey­den kan­nal­ta huo­no. Edes itse­mur­han yri­tys ei saa olla riit­tä­vä syy rankaista.

  Juuh… ei tähän minul­la mitään vastaansanomista. 

  Mut­ta ne yhteis­kun­taa yllä­pi­tä­vät veron­mak­sa­jat voi­vat vähän pro­tes­toi­da, kun ylian­nos­tuk­sen jäl­keen tar­vi­taan teho­hoi­toa pari viik­koa. Mil­la voi googlet­taa, mitä tämä maksaa.

 43. Täl­lais­ta kes­kus­te­lua kun kuu­li­si edus­kun­nas­sa. Oli­si­ko miten­kään mah­dol­lis­ta jär­jes­tää vaik­ka­pa Suo­men Kan­na­bi­syh­dis­tyk­sen jäse­niä edus­kun­taan puhumaan?

 44. Minä­kin voin googlet­taa hin­nan heti kun Eli­na ker­too, min­kä huu­meen ylian­nos­tus pitää sisäl­lään ris­kin kah­den vii­kon teho-hoi­dos­ta. Hel­poin vas­taus eli alko­ho­li ei kel­paa täs­sä tapauk­ses­sa vastaukseksi.

  Mar­kus: HE huu­mausai­ne­laik­si on tulos­sa syk­syl­lä. Ennak­ko­tie­to­jen perus­teel­la kont­rol­li on lisään­ty­mäs­sä. Elän sel­lai­ses­sa käsi­tyk­ses­sä, että edus­kun­nan oli­si oppo­noi­ta­va esi­tys valio­kun­nas­sa, jon­ka pitäi­si kuun­nel­la mm. kan­sa­lais­jär­jes­tö­jä. Pitäi­si ja pitäsi. 

  Edus­kun­ta on kui­ten­kin se ainut foru­mi, jos­sa mikään voi muuttua.

 45. Eli­na, se että joku aiheut­taa ter­vey­den­huol­to­kus­tan­nuk­sia on argu­ment­ti mel­kein mitä tahan­sa käyt­täy­ty­mis­tä vas­taan, esi­mer­kik­si len­to­pal­lo on vakuu­tus­kor­vaus­ten perus­teel­la vaa­ral­li­sin urheilulaji.

 46. Aivan, voi kun täl­läis­tä kes­kus­te­lua kuu­li­si vaik­ka­pa eduskunnassa! 

  Mut­ta olen­ko ainoa, jon­ka mie­les­tä täl­lä ket­jul­la ja aikai­sem­mal­la käsia­se­kes­kus­te­lul­la on huvit­ta­van pal­jon yhtäläisyyksiä?

 47. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Huu­me­ma­fian koko toi­min­ta lop­puu, jos huu­mei­den myyn­ti ote­taan yhteis­kun­nan hal­tuun. Sii­hen lop­puu koko huu­me­so­ta ja pel­ko Mek­si­kon jou­tu­mi­ses­ta huu­me­ma­fian käsiin. 

  Näin var­maan­kin kävi­si, mut­ta saat­tai­si tuos­ta tul­la muu­ta hait­taa — jopa ihan mer­kit­tä­vää­kin, eten­kin ns. kovien huu­mei­den kans­sa (kan­na­bis nyt tus­kin on sen pahem­pi kuin alko­ho­li­kaan). Vaik­ka sinän­sä laa­jo­ja yksi­lön­va­pauk­sia kan­na­tan­kin, niin vähän epäi­lyt­täi­si kyl­lä noin iso muutos…

  Minä pidän kovien huu­mei­den käy­tön suh­teel­li­sen vähäis­tä­kin lisään­ty­mis­tä hyvin huo­no­na asia­na. Jos on ole­mas­sa riit­tä­vän vakuut­ta­vaa todis­tusai­neis­toa, että huu­mei­den “täy­del­li­sel­lä vapaut­ta­mi­sell­la” (esim. yhteis­kun­nan myy­mä­nä Alkon tapaan) täl­lais­ta vai­ku­tus­ta ei ole, niin voin kyl­lä kan­nat­taa. Mut­ta epäi­len, kos­ka yleen­sä ihmis­ten käyt­täy­ty­mi­nen rea­goi hintaan.

  Toi­nen kysy­mys on sit­ten se, että oli­si­ko moi­nen yli­pää­tään poliit­ti­ses­ti rea­lis­tis­ta Yhdys­vail­lois­sa. Minul­la on käsi­tys, että USA:n liit­to­val­tio ei pys­ty tuol­lais­ta pää­tös­tä teke­mään, vaan se pitäi­si teh­dä osa­val­tio­koh­tai­ses­ti. Ja siel­lä kui­ten­kin aika mones­sa pai­kas­sa ollaan var­sin kon­ser­va­tii­vi­sia jo esim. alko­ho­lin suh­teen, joten en kyl­lä pidät­te­li­si hengitystäni.…

  Tilan­tees­sa ei sil­loin ole pal­joa muu­ta teh­tä­vis­sä kuin yrit­tää tais­tel­la huu­me­kaup­paa vas­taan ja pyr­kiä tuke­maan esi­mer­kik­si Mek­si­kon toi­mia kor­rup­tion ja huu­me­jen­gien vai­ku­tus­val­lan kit­ke­mi­sek­si. Haas­ta­va teh­tä­vä? Epäi­le­mät­tä. Tur­haa? Tuskin.

  Kari

 48. Yllät­tä­vän mie­len­kiin­toi­nen avaus han­ka­las­ta aihees­ta. Mut­ta sil­ti niin oikeassa. 

  Vali­tet­ta­vas­ti nuo­ruus­vuo­sien huu­me­va­lis­tus ja pro­pa­gan­da ovat syö­py­neet suo­ma­lais­ten muis­tiin niin, että har­va päät­tä­vis­sä eli­mis­sä elä­väs­tä suku­pol­ves­ta kyke­nee näke­mään asian todel­lis­ta tilaa.

  Kir­joi­tus nos­ti Osmon point­se­ja huomattavasti.

 49. Vie­rok­sun suu­res­ti kir­joi­tuk­ses­sa ja muu­ta­mas­sa kom­men­tis­sa esiin­ty­nyt­tä sanaa “vapaut­ta­mi­nen”. Vapaa miel­le­tään yleen­sä asia­na, jota ei hal­li­ta eikä este­tä mil­lään. Voi­daan­kin sanoa, että lait­to­mat huu­mausai­neet ovat käy­tän­nös­sä täy­sin vapaita.

  Lail­lis­ta­mi­sen tuli­si tar­koit­taa ainei­den val­mis­tuk­sen, myyn­nin ja jake­lun otta­mis­ta hal­lin­taan. Nyt kukaan ei hal­lit­se kadul­la myy­tä­vien päih­tei­den laa­tua, hin­taa, eikä var­sin­kaan sitä, kel­le nii­tä myy­dään. Tämä aiheut­taa käyt­tä­jil­le ongel­mia. Kukaan ei myös­kään hal­lit­se maa­han­tuon­tia ja ylem­piä jake­lu­ket­ju­ja. Tämä aiheut­taa kau­pan jär­jes­täy­ty­mis­tä ja raa­is­tu­mis­ta. Suu­rin osa lait­to­miin huu­mausai­nei­siin lii­tet­tä­vis­tä ongel­mis­ta on suo­raan aiheu­tet­tu kieltolailla.

  Vapaus liit­tyy asi­aan kui­ten­kin yhdel­lä taval­la. Perus­tus­la­kim­me, jota har­vem­min kukaan viit­sii ava­ta, takaa jokai­sel­le yksi­tyi­se­lä­män suo­jan, eikä sal­li sen rajoit­ta­mis­ta mis­sään tilan­tees­sa. Yksi­tyi­sel­lä käy­töl­lä, omaan käyt­töön kas­vat­ta­mi­sel­la, han­kin­nal­la ja hal­lus­sa­pi­dol­la ei ole uhria. Mihin perus­tuen niis­tä siis rangaistaan?

 50. Satun­nai­nen muu­ta­man ker­ran vuo­des­sa vii­kon­lop­pu­ryyp­pää­mi­nen ei juu­ri vai­ku­ta tei­nin kehi­tyk­seen nega­tii­vi­ses­ti. Tei­ni-iän kan­na­bik­sen käyt­tö saat­taa vai­kut­taa hyvin­kin nega­tii­vi­ses­ti kehit­ty­vään psyykeeseen.

  Yli 25-vuo­tiail­le, joil­la mie­li on jo kehit­ty­nyt, kan­na­bis on toki suh­tees­sa har­mi­ton päih­de, joten sen käyt­töä vas­taan soti­mi­nen on jär­je­tön­tä. Esi­mer­kik­si Suo­men polii­sin lakia rik­ko­va koti­kas­vat­ta­jien vai­no on täy­sin äly­tön­tä, eikä hyö­dy­tä mitään eikä ketään.
  En sil­ti edel­lä mai­ni­tuis­ta syis­tä toi­si kan­na­bis­ta alkoi­hin, vaan sal­li­sin ei-kau­pal­li­sen kotikasvatuksen. 

  Heroii­nin tar­jon­ta oli jo jon­kin aikaa ole­ma­ton­ta, kun­nes tuo­tan­to Afga­nis­ta­nis­sa jäl­leen kas­voi enti­sel­leen, mut­ta tuo tau­ko osoit­ti, ettei tar­jon­nan tyreh­dyt­tä­mi­nen ole mah­do­ton­ta. Heroii­nin vapaa­ta saa­ta­vuut­ta ei ole mitään miel­tä edis­tää, sil­lä sitä valui­si tei­neil­le. Resep­tin taka­na ole­vas­ta kor­vaus­hoi­dos­ta näin ei lain­kaan samas­sa mitas­sa käy.

  Samas­ta näkö­kul­mas­ta tar­kas­te­li­sin aina­kin amfe­ta­mii­nia ja kokaii­nia. Eikä kan­na­ta nola­ta itse­ään ver­taa­mal­la näi­tä alkoholiin.

  Päih­de­lin­kin Sau­naa vuo­sia sit­ten seu­ran­nee­na, sil­loin kun siel­lä vie­lä sal­lit­tiin vapaam­pi kes­kus­te­lu, kävi sel­väk­si, että monil­le kiin­teäs­ti “pii­reis­sä” sisäl­lä ole­val­le­kin oli vai­kea löy­tää halua­mi­aan päih­tei­tä. Eri­tyi­ses­ti LSD oli kiven taka­na, vaik­ka sen sala­kul­je­tus oli­si hyvin help­poa, kos­ka koi­rat eivät sitä haista.
  Vaik­ka asi­aan pereh­ty­neet voi­vat hakea kor­vi­ket­ta vaik­ka koris­te­kas­vin sie­me­nis­tä ( en suo­si­ta ) [kas­vin nimi poistettu/OS]niin en täs­sä­kään tapauk­ses­sa näe mie­lek­kää­nä lisä­tä tar­jon­taa — tar­jo­ta jotain pis­tet­tä, jos­ta kysyn­nän voi­si pal­jon nykyis­tä mit­ta­vam­min tyy­dyt­tää, mitä myö­ten näi­tä­kin leviäi­si hel­pom­min myös teineille.
  Ensin­nä­kään yksi­kään mafia ei rikas­tu psy­ke­dee­leil­lä. Joten sen kär­päs­sie­ni-argu­men­tin­kin voi jät­tää sin­ne met­sään, se ei ole toi­mi­va ver­taus. Toi­sek­si psy­ke­dee­lit voi­vat laa­jem­mas­sa ja pidem­piai­kai­ses­sa käy­tös­sä olla hyvin tuhoi­sia ihmis­mie­lel­le, eri­tyi­ses­ti kehi­tys­vai­hees­sa ole­val­le, mut­ta myös aikuiselle.

  Mut­ta kont­rol­loi­dus­sa lää­ke­käy­tös­sä psy­ke­dee­lit pitäi­si ehdot­to­mas­ti lail­lis­taa. Psy­ke­dee­li­nen tera­pia (lähin­nä LSD) tuot­ti 1950- ja 1960-luku­jen kokei­luis­sa hyvin lupaa­via tulok­sia, ennen kuin psy­ke­dee­li­nen tera­pia kiel­let­tiin osa­na laa­jem­paa kehi­tys­tä. Robert Mas­ter­sin ja Jean Hous­to­nin aihees­ta teke­mä kir­ja The Varie­ties of Psyc­he­de­lic Expe­rience on mes­ta­ri­teos, jon­ka luke­mi­sen jäl­keen haluai­sin uskoa ajat­te­le­van ihmi­sen kään­ty­vän psy­ke­dee­li­sen tera­pian sal­li­mis­ta puol­ta­maan. Ne perus­teet eivät ikä­vä kyl­lä ole kovin tun­net­tu­ja ja vaa­ti­vat perehtymistä.

  Mafia ei muu­ten häviäi­si mihin­kään huu­mei­den lail­lis­ta­mi­ses­ta. Mafi­aa oli ennen huu­me­so­taa ja se pysyy huu­me­so­tien jäl­keen. Mer­kit­tä­vä tulon­läh­de heik­ke­ni­si, mut­ta ei suin­kaan ainoa tulon­läh­de. Mafian kal­tai­sia raken­tei­ta syn­tyy lähes väis­tä­mät­tä kor­rup­tio­herk­kiin yhteis­kun­tiin. Mek­si­koa pitää tukea mafian lyö­mi­ses­sä, mikä tar­koit­taa juu­ri mm. kor­rup­tion kit­ke­mis­tä, huu­meis­ta huolimatta.

  Uhri­ton rikos ei muu­ten ole toi­mi­va argu­ment­ti itses­sään. Uhri­ton rikos oli­si yhtä lail­la ampua kal­lio­sei­nään sar­ja­tu­lia­seel­la. Joku voi­si saa­da sii­tä todel­la kovat kicksit.

 51. Olet siis huo­man­nut sel­lai­sen asian että lait­to­muus ja saa­ta­vuus eivät ole toi­si­aan kumoa­via teki­jöi­tä. Hyvä. 

  Vapaus liit­tyy asi­aan kui­ten­kin yhdel­lä taval­la. Perus­tus­la­kim­me, jota har­vem­min kukaan viit­sii ava­ta, takaa jokai­sel­le yksi­tyi­se­lä­män suo­jan, eikä sal­li sen rajoit­ta­mis­ta mis­sään tilan­tees­sa. Yksi­tyi­sel­lä käy­töl­lä, omaan käyt­töön kas­vat­ta­mi­sel­la, han­kin­nal­la ja hal­lus­sa­pi­dol­la ei ole uhria. Mihin perus­tuen niis­tä siis rangaistaan?”

  Var­maan sil­lä että joku kan­san­edus­ta­ja on jos­kus pil­le­ri­päis­sään ampu­nut käm­pän kat­toon reikiä.

 52. Vuo­si­kym­me­niä lää­kit­sin kan­na­bik­sel­la oirei­ta­ni pie­nil­lä annok­sil­la. Nyky­ään koen asial­li­sen­mak­si nou­taa val­mis­teen aptee­kis­ta, tämä tapa huo­mat­ta­vas­ti parem­pi. Hin­ta vie­lä koh­dal­leen ja kela kor­vaa­maan niin läh­tö­koh­tai­ses­ti näyt­täis poti­laan kan­nal­ta hyväl­tä. Esim. Ita­lia kor­vaa ilmai­sen lää­ke­kan­na­bik­sen poti­laal­le, jou­tuu kyl­lä­kin tais­te­leen eri viras­tot lävit­se joka vie aikaa.

  Huu­meis­ta tuli­si aina kes­kus­tel­la avoimesti.

 53. Tpyy­luo­mal­le,

  Tie­tys­ti itse elä­mä aiheut­taa ter­vey­den­hoi­to­kus­tan­nuk­sia yli­pään­sä. Vaik­ka ei sän­gys­tä nousi­si, niin makuu­haa­vat ja kak­kos­tyy­pin dia­be­tes uhkaa­vat. Sän­gys­tä voi myös pudo­ta ja lou­ka­ta päänsä. 

  Len­to­pal­lon hyö­dyt kui­ten­kin var­mas­ti ylit­tä­vät hai­tat — vir­kis­tyy­hän sii­nä mie­li ja ruu­miin kun­to kohe­nee toi­sin kuin huu­mei­den käy­tös­sä efek­tit lie­ne­vät päin­vas­tai­set. Kun per­heen pää läh­tee poi­kain kes­ken viet­tä­mään laa­tuai­kaa peli­ken­täl­le ja palaa suih­kun­raik­kaa­na, jos­kin hen­ki hie­man oluel­le hais­kah­taen, ovat ulkois­vai­ku­tuk­set­kin per­hees­sä ehdot­to­man positiiviset. 

  Len­to­pal­loi­li­jat lie­ne­vät myös pää­sään­töi­ses­ti vero­ja mak­sa­vaa väkeä, joten ver­taus nyt ei toimi.

  +++++++++

  Aiheut­taa­ko tosi­aan len­to­pal­lo eni­ten kai­kis­ta urhei­lu­la­jeis­ta kus­tan­nuk­sia vakuu­tus­yh­tiöil­le? Abso­luut­ti­ses­ti näin ei voi olla, vaan lajin on olta­va jal­ka­pal­lo tai laskettelu.

 54. Löy­sin­kin heti tilas­toa, jon­ka alku­pään jätin pois eli täs­sä eni­ten vam­mo­ja aiheuttavat: 

  Lii­kun­ta­vam­mat tuhat­ta har­ras­tet­tua tun­tia koh­ti eri lii­kun­ta­muo­dois­sa (Park­ka­ri ym. 2004).

  Len­to­pal­lo 7,0
  Jää­kiek­ko 7,5
  Jal­ka­pal­lo 7,8
  Kori­pal­lo 9,1
  Pai­ni 9,1
  Sali­ban­dy 10,9
  Kau­ka­lo­pal­lo 11,5
  Suun­nis­tus 13,6
  Judo 16,3
  Squash 18,3

  (Varaus: nämä ovat kes­kus­te­lu­pals­tal­ta, en tar­kis­ta­nut alku­pe­räis­tä lähdettä)

  Nyt sit­ten tie­tys­ti vie­lä pitäi­si tie­tää urhei­lu­vam­mo­jen vaka­vuusas­teet eri lajeis­sa. Squash aina­kin aiheut­taa sil­mä­vam­mo­ja. En usko, että len­to­pal­los­sa on eri­tyi­sen vaka­via vam­mo­ja, vaan lähin­nä sormivammoja.

 55. Ant­ti Lai­ne: “Yksi­tyi­sel­lä käy­töl­lä, omaan käyt­töön kas­vat­ta­mi­sel­la, han­kin­nal­la ja hal­lus­sa­pi­dol­la ei ole uhria.”

  Ilmoit­tau­dun uhrik­si veron­mak­sa­jan omi­nai­suu­des­sa, mie­dot huu­meet oli­si hyvä saa­da Alkoon jo ihan vero­poh­jaa yllä­pi­tä­mään. Koti­kas­va­tus oli­si tiet­ty yhtä­lail­la luvan­va­rais­ta ja vero­na­lais­ta kuin pon­ti­kan val­mis­tus. Kovat huu­meet kont­rol­loi­tuun jake­luun vaik­ka ole­mas­sao­le­van huu­me­hoi­to-orga­ni­saa­tion kautta.

  Tääl­lä­päin Hel­sin­kiä toi­voi­sim­me edes pii­ki­tys­huo­net­ta huu­me­hoi­to­laan ettei tar­vit­se ruis­ku­ja väis­tel­lä kaduil­la ja port­ti­kon­geis­sa, kovin epä­miel­lyt­tä­vää kun kroo­ni­kot usein kan­ta­vat HIV:tä ja hepatiitteja.

  1. Hepa­tii­tis­ta en tie­dä, mut­ta HIV ei tar­tu van­has­ta neu­las­ta kuin äärim­mäisxen har­vi­nai­sen sat­tu­man tulok­se­na. Neu­lan on olta­va aivan tuore.

 56. Suh­teel­li­set saa­ta­vuus­ky­sy­myk­set ovat kiel­tä­mät­tä vai­kei­ta. Ensik­si­kin, LSD:n ja mui­den vas­taa­vien hal­lusi­no­gee­nien saa­ta­vuus on heik­ko pää­osin sik­si, että niis­tä ei saa vakiin­nu­tet­tua mak­sa­vaa asia­kas­kun­taa. Yli­pää­tään poten­ti­aa­li­set mark­ki­nat niil­le ovat pie­neh­köt, enem­mis­tö nii­tä kokeil­leis­ta ei kokei­le uudes­taan. Toi­sek­si, hal­lusi­no­gee­nien saa­ta­vuut­ta ei ylei­sel­lä tasol­la ole edes mah­dol­lis­ta tyreh­dyt­tää, kos­ka kuten sanoin, tryp­ta­mii­ne­ja on suun­nil­leen kai­kis­sa vih­reis­sä kas­veis­sa. Az:n tapaan en pro­tes­toi sitä, ettei näi­tä ainei­ta saa kau­pal­li­ses­ti levit­tää, mut­ta se on jär­je­tön­tä, että koris­te­kas­vin sie­men­ten tai nur­mi­kol­la kas­va­vien sien­ten syö­mi­nen(*) on “huu­mausai­neen käyttörikos”. 

  Sen­si­jaan Mek­si­kon tapauk­ses­sa on ilmeis­tä, että mafian voi­ma tulee todel­la­kin huu­meis­ta. USA:n kokaii­ni­mark­ki­nat (Mek­si­ko on mer­kit­tä­vä kaut­ta­kul­ku­maa) ovat volyy­mil­tään jotain $70 mil­jar­din luok­kaa, kan­na­bik­sen mark­ki­nat (Mek­si­ko on suu­rin tuo­ja­maa) ehkä $10 mil­jar­din luok­kaa, ja metam­fe­ta­mii­nin mark­ki­na (Mek­si­kon kar­tel­lien spe­sia­li­teet­ti) on jotain $20 mil­jar­din luok­kaa. Kos­ka huu­mei­den koh­dal­la puhu­taan todel­la­kin mas­sii­vi­sis­ta kat­teis­ta, voi­daan kait tur­val­li­ses­ti olet­taa, että Mek­si­kon mafiat tie­naaa­vat useam­pia mil­jar­de­ja USA:n huumemarkkinoilla. 

  Minus­ta on joten­kin ilmeis­tä, että jos nämä mark­ki­nat tyreh­ty­vät, niin tyreh­tyy myös näi­den taho­jen mer­kit­tä­vin tulon­läh­de. Sama pätee Afga­nis­ta­nin oopiu­mi­vil­jel­miin; niis­tä saa­ta­vat tulot ovat usei­ta mil­jar­de­ja, ja osuus, joka täs­tä menee tali­ba­nil­le tms. ei ole kovin pie­ni. Oopiu­mu­ni­kon vil­je­le­mi­nen oli­si itsea­sias­sa kan­nat­ta­vam­paa mones­sa muus­sa pai­kas­sa, joten lail­li­sen sta­tuk­sen muut­ta­mi­nen vai­kut­tai­si mer­kit­tä­väs­ti sii­hen, mis­sä sitä vil­jel­lään. Para­dok­saa­li­ses­ti tätä ei ehkä juu­ri nyt halu­ta, kos­ka oopiu­min­tuo­tan­to on mer­kit­tä­vä tulon­läh­de köy­häl­le maalle. 

  (*) Älkää nyt hyvä­nen aika men­kö syö­mään mitä tahan­sa pihoil­lan­ne kas­va­via sie­niä, osa niis­tä on myr­kyl­li­siä, ja suu­rin osa yksi­no­maan pahanmakuisia.

 57. Eli­nan löy­tä­mä vam­ma­ti­las­to on mie­len­kiin­toi­nen. Onko­han sii­nä muka­na kes­ki-ikäis­ten ukko­jen kai­ken maa­il­man puu­laa­ki­tou­hut. Ja onko sii­nä muka­na har­ras­tus­las­ket­te­li­jat. Ettei vaan tilas­to ole koot­tu ns. urheiluelämästä.

 58. B‑hepatiitti säi­lyy infek­toi­va­na usei­ta päi­viä, HIV ei edes kei­no­te­koi­sis­sa koe­jär­jes­te­lyis­sä eri­lai­sil­la pin­noil­la muu­ta­maa tun­tia enem­pää, käy­tän­nös­sä kai joi­tain minuutteja.

  Käy­tän­nös­sä ruis­ku­jen mää­rä ympä­ris­tös­sä pysyy koh­tuul­li­se­na Diaco­rin pant­ti­käy­tän­nön ansios­ta, eli uuden ruis­kun saa vain van­haa vas­taan. Toi­mi­vat rat­kai­sut ovat usein yksinkertaisia.

 59. Eli­na: veron­mak­sa­jat­ko pro­tes­toi­vat nyt kun saa­vat mak­saa alko­ho­li­myr­ky­tys­ten hoidon?

  1) Ylian­nos­tuk­sia tapah­tuu hyvin har­voin suh­tees­sa sii­hen kuin­ka pal­jon päih­tei­tä käytetään
  2) Kiel­to­po­li­tiik­ka mak­saa niin monin­ker­tai­ses­ti sen poten­ti­aa­li­sen sai­raa­la­hoi­don ver­ran että veron­mak­sa­jia luu­li­si kiin­nos­ta­van NYT
  3) Öve­rei­tä — samoin kuin päih­tei­tä yleen­sä­kin — vede­tään täy­sin riip­pu­mat­ta sii­tä onko se lail­lis­ta vai ei.

  En ole nouse­va kyky tai min­kään puo­lu­een kan­nat­ta­ja. Vas­tus­tan koko höl­möä “edus­tuk­sel­lis­ta demokratiaa”.

  Osmol­le: en ymmär­rä mik­si kom­men­toit noin. En kait sano­nut mis­sään vai­hees­sa että kan­nat­tai­sin kovas­ti päih­tei­lyn lisää­mis­tä yhteiskunnassa.

 60. Mie­les­tä­ni tuo mikä laji aiheut­taa eni­ten kus­tan­nuk­sia vakuu­tus­yh­tiöil­le on kysy­myk­se­nä mel­ko tur­ha. Jos las­ke­tel­les­sa pol­ven etu­ris­ti­si­teet pau­kah­ta­vat poik­ki, niin tulee­han sii­tä joku 5000e las­ku vakuu­tus­yh­tiöl­le. Isom­pi kulue­rä tai­taa kui­ten­kin olla se 2–3kk sai­ras­lo­ma töis­tä, jon­ka Kela kor­vaa. Eri asia oli­si, jos vakuu­tus oikeas­ti kor­vai­si kaik­ki kulut.

  Sama pätee näi­hin huu­mausai­nei­den vapaut­ta­mi­seen. Asia pitää arvioi­da koko­nai­suu­den kan­nal­ta, eikä vain sen mukaan, että esim. polii­sin työ­mää­rä vähe­ni­si, vaik­ka ter­vey­den­huol­lon työ­mää­rä taas mer­kit­tä­väs­ti kas­vai­si. Mikä on vai­ku­tus työ­te­hoon eri aloil­la ja lisään­ty­vät­kö sairaspoissaolot?

  Kan­na­bis Alkoon ja sii­tä saa­dut vero­ra­hat ns. vah­vo­jen huu­mei­den käyt­tä­jien vie­roi­tus­hoi­toi­hin ja muu­hun avustamiseen.

 61. Eli­nal­le vie­lä toi­nen vastaus:

  Len­to­pal­lon hyö­dyt kui­ten­kin var­mas­ti ylit­tä­vät hai­tat — vir­kis­tyy­hän sii­nä mie­li ja ruu­miin kun­to kohe­nee toi­sin kuin huu­mei­den käy­tös­sä efek­tit lie­ne­vät päinvastaiset.”

  Minun sub­jek­tii­vi­nen koke­muk­se­ni omas­ta päih­tei­lys­tä­ni on ollut erit­täin posi­tii­vi­nen. Käy­tän ainoas­taan kan­na­bis­ta, ja olen huo­man­nut tiet­ty­jen lajik­kei­den mm. lie­vit­tä­vän adhd-oirei­ta ja paran­ta­van toi­min­ta­ky­kyä, lisää­vän sekä fyyi­sis­tä että psyyk­kis­tä jak­sa­mis­ta sekä toi­mi­vat lääk­kee­nä moniin vai­voi­hin. Lisäk­si tiet­ty­jen kan­na­bis­la­jik­kei­den vai­ku­tus tekee taval­laan tie­toi­sek­si omas­ta tie­toi­suu­des­taan, ja tämän efek­tin avul­la olen pys­ty­nyt käsit­te­le­mään mm. masen­nuk­sen syi­tä niin että kek­sin mil­lä tavoin minun tuli­si muut­taa eli­no­lo­suh­tei­ta­ni voi­dak­se­ni hyvin. Koko­nais­sal­do on rei­lus­ti plus­san puo­lel­la. Arvaan kyl­lä ettet usko mitä sanon, sil­lä päih­tei­den vas­tus­ta­jien on taval­li­ses­ti mah­do­ton­ta mah­dut­taa maa­il­man­ku­vaan­sa sel­lais­ta tilan­net­ta jos­sa jokin aine aiheut­tai­si enem­män hyö­tyä kuin hait­taa. Itse kui­ten­kin tie­dän mil­lä tavoin hyö­dyn polt­te­lus­ta ja tie­dän hal­lit­se­va­ni oman käyt­tö­ni. En välit­täi­si tip­paa­kaan mui­den mie­li­pi­teis­tä asi­aan liit­tyen, ellei­vät nämä muut mie­li­pi­teet aiheut­tai­si ihan kon­kreet­ti­sia hait­to­ja polii­sin välityksellä.

  Minul­la on oikeus omaan kehoo­ni ja minä tun­nen oman pää­ni parhaiten.

 62. spot­tu: Jos läh­de­tään hake­maan uhre­ja veron­mak­sa­jis­ta, niin haluan täs­sä samal­la tun­nus­taa usein löhöi­le­vä­ni koti­soh­val­la­ni ihan sel­vin­päin­kin, näin teh­den hait­taa kan­san­ta­lou­del­le. Suos­tun kui­ten­kin ilo­mie­lin kor­vaa­maan aiheut­ta­ma­ni vahin­gon veroin, kuten olen soh­vas­ta­ni­kin arvon­li­sä­ve­ron maksanut.

  pxi: Naa­pu­rin lat­tian rei’it­tä­mi­nen ala­kaut­ta on jo kiel­let­tyä vähin­tään rikos­lain pykä­lien 21:13, 24:2 ja 41:1 mukai­ses­ti. Ihka oman talon­sa­kin kat­toon ammus­ke­lu on kiel­let­tyä, kos­ka luo­din len­to­ra­ta on mel­koi­sen vai­keas­ti ennus­tet­ta­vis­sa kim­moi­san (ei Sasi) tör­mäyk­sen jäl­keen. Mik­si siis lisäk­si tar­vit­tai­siin lakia, joka kiel­tää kat­toon­sa ampu­mat­ta ole­mi­sen, vai pitäi­si­kö saman­tien kiel­tää vas­taa­vas­ti met­säs­tys ja pys­syt­te­ly ampumaradallakin?

 63. Jos­sain olen luke­nut, että­sä has­his­ta käyt­tää sään­nöl­li­ses­ti tai satun­nai­ses­ti 300.000 suo­ma­lais­ta. Useim­mat käy­vät töis­sä, mak­sa­vat veron­sa ja elä­vät terveesti.

  Voi­si­ko joku tar­kas­taa luvun paik­kan­sa­pi­tä­vyy­den. 15.000 huu­mee­iden käyt­tä­jää tar­koit­ta­nee ns kovien huu­mei­den käyt­tä­jiä­tai ongelmakäyttäjiä.

 64. Toki jos kokaii­nin kal­tais­ten, alko­ho­lia huo­mat­ta­vas­ti hai­tal­li­sem­pien päih­tei­den help­po lail­li­nen saa­ta­vuus mah­dol­lis­tet­tai­siin Yhdys­val­lois­sa, niin Mek­si­kon mafia menet­täi­si hyvin tär­keän tulon­läh­teen. Tätä ei var­mas­ti kukaan kiel­lä. Puu­tuin vain sii­hen väit­tee­seen, että tämä tuhoai­si mafian. Ei tuhoai­si. Se sijoit­tai­si pää­omaan­sa toi­saal­le ja uudel­leen orga­ni­soi­si toi­min­taan­sa. Hou­kut­te­le­via koh­tei­ta lisä­pa­nos­tuk­sil­le oli­si­vat var­maan­kin ihmis­sa­la­kul­je­tus Yhdys­val­to­jen puo­lel­le, ase­kaup­pa lati­na­lai­seen ame­rik­kaan, Mek­si­kon raken­nus­bis­nes, pros­ti­tuu­tio, polii­tik­ko­jen kor­rup­toi­mi­nen, suo­je­lu­ra­ho­jen kerää­mi­nen, uni­kon vil­je­ly ja heroii­nin sala­kul­je­tus. Voi­si olla, että pian kysyt­täi­siin kokaii­nin ja amfe­ta­mii­nien lisäk­si heroii­nin hel­pon lail­li­sen saa­ta­vuu­den sal­li­mis­ta mafian lyömiseksi.

  Jos kyse oli­si vain yli 25-vuo­tiai­den omis­ta valin­nois­ta, niin ongel­ma ei oli­si lain­kaan niin suu­ri, mut­ta kukaan ei voi ennal­ta ker­toa, kuin­ka suu­ri vai­ku­tus alko­ho­lia kovem­pien päih­tei­den pal­jon nykyis­tä hel­pom­mal­la ja hal­vem­mal­la saa­ta­vuu­del­la oli­si 12–19 vuotiaisiin.
  Täl­lais­ta poli­tiik­kaa ei käsit­tääk­se­ni ole yksi­kään maa valin­nut, joten näyt­töä ei ole.

  Kan­na­bik­sen ei-kau­pal­li­sen koti­kas­va­tuk­sen sal­li­mi­nen oli­si toki Yhdys­val­lois­sa­kin suo­ta­vaa. Kun monien har­mit­to­mien käyt­tä­jien kyt­kök­set jär­jes­täy­ty­nee­seen rikol­li­suu­teen tätä myö­tä kat­ke­ai­si­vat, niin myös mui­den huu­mei­den kysyn­tä saat­tai­si hie­man vähen­tyä. Tämä tun­tui­si jär­ke­väl­tä ensim­mäi­sel­tä aske­leel­ta, jon­ka vai­ku­tus­ta seu­ra­ta ja arvioida.

  1. Lis­tal­le pyr­kii nyt kovas­ti kan­na­bis­ta ylis­tä­viä kir­joi­tuk­sia. En jul­kai­se, kos­ka ei kuu­lu aihee­seen ja kos­ka en halua antaa vai­ku­tel­maa, että suo­si­sin huu­mei­den käyt­töä. En suosi.

 65. http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2010/01/suomessa_jaetaan_25_miljoonaa_puhdasta_huumeneulaa_1403846.html

  Lap­peen­ran­nas­ta lak­kau­tet­tiin neu­lan­vaih­to ja ter­veys­neu­von­ta. Kai­kis­ta muis­ta samas­sa koko­luo­kas­sa ole­vis­ta kau­pun­geis­ta sel­lai­nen löy­tyy. Lak­kau­tuk­sen syy, asiak­kai­ta nolla. 

  Naa­pu­ri­kau­pun­gin Imat­ran pis­te on vie­lä ole­mas­sa, mut­ta asia­kas­mää­rä nou­dat­taa Lap­peen­ran­nan linjaa.

  Lap­peen­ran­nan ja Hel­sin­gin huu­me­po­li­tii­kan ero on suu­rem­pi kuin Hel­sin­gin ja Ams­ter­da­min ero.

 66. jou­ni lund­qvist kir­joit­ti 28.7.2010 kel­lo 9:29
  “Eli­nan löy­tä­mä vam­ma­ti­las­to on mie­len­kiin­toi­nen. Onko­han sii­nä muka­na kes­ki-ikäis­ten ukko­jen kai­ken maa­il­man puu­laa­ki­tou­hut. Ja onko sii­nä muka­na har­ras­tus­las­ket­te­li­jat. Ettei vaan tilas­to ole koot­tu ns. urheiluelämästä.”

  Tuo kat­taa kai­ken lii­kun­nan sekä kil­paur­hei­lun. Las­ket­te­lus­sa ko. luku on 4,1, ja tilas­to ei huo­mioi eri vam­mo­jen vakavuuksia.

 67. Ant­ti Lai­ne: “Suos­tun kui­ten­kin ilo­mie­lin kor­vaa­maan aiheut­ta­ma­ni vahin­gon veroin, kuten olen soh­vas­ta­ni­kin arvon­li­sä­ve­ron maksanut.”

  Näin tapah­tuu­kin jos löhöil­les­sä­si nau­tit alko­ho­lia (alko­ho­li­ve­ro), polt­te­let tupak­kaa (tupak­ka­ve­ro), tai napos­te­let makei­sia (tule­va makeis­ve­ro). Huu­me­ve­ron lisäk­si toi­voi­sin vie­lä veroa eri­tyi­sen epä­ter­veel­li­sel­le ravin­nol­le, eli sil­le jota eri­tyi­ses­ti soh­va­pe­ru­noil­le kaupataan.

  Itse­mää­rää­mi­soi­keus omas­ta kehos­ta on tie­tys­ti arvo sinän­sä, mut­ta har­va elin­ta­voil­laan itsen­sä sai­ras­tut­ta­nut on val­mis vie­mään itse­mää­rää­mi­soi­keu­den niin pit­käl­le että mak­sai­si ter­vey­den­hoi­to­ku­lut itse. Parem­pi siis kerä­tä pus­ku­ria haittaveroin.

 68. Kan­na­bik­sen käyt­tä­jät ovat syys­tä­kin tur­hau­tu­nei­ta. Se tur­hau­tu­mi­nen näkyy internetissä.

  Itseä­ni ärsyt­ti pit­kään se, miten jokai­nen huu­me­kes­kus­te­lu kään­tyi aina kan­na­bis­kes­kus­te­luk­si. Sil­ti nykyi­sen kes­kus­te­lun myö­tä syn­ty­nyt ilma­pii­ri on luo­nut meil­le rait­tiim­man nuo­ri­son, mitä aikaisemmin.

  Pitäi­sin itse myös mie­lel­lä­ni ns. kan­na­bik­sen irti huu­meis­ta. Tosia­sias­sa kan­na­bik­sen ja mui­den huu­mei­den välil­lä on ole­mas­sa sel­vä ero, vaik­ka lakiin sitä ei ole kirjoitettu.

  Huu­meet aiheut­ta­vat suu­ria ongel­mia pie­nel­le poru­kal­le. Kan­na­bis aiheut­taa pie­nem­piä ongel­mia suu­rel­le porukalle.

 69. Ei heroii­nin jake­lu ole ainoa mah­dol­li­suus. Kuten yllä tote­sin, Suo­mes­sa ei pal­jon heroii­nia lii­ku, vaan tääl­lä vede­tään lähin­nä bupre­nor­fii­nia. Se on yhtä lail­la addik­toi­vaa, mut­ta sel­väs­ti tur­val­li­sem­paa. Jos sitä on hel­pos­ti saa­ta­vil­la, mui­den opi­aat­tien kysyn­tää voi­daan lei­ka­ta aika rajusti. 

  Kokaii­nin koh­dal­la kyse on ihan muus­ta, 70G$ mark­ki­nat eivät ole pel­käs­tään addik­tien varas­sa, vaan tämä sum­ma tulee pit­käl­ti az:n perään­kuu­lut­ta­mien yli 25-vuo­tiai­den, omal­la työl­lään (tai omai­suu­del­laan) toi­meen­tu­le­vien käy­tös­tä. Crack-kokaii­nin vetä­jät eivät tuol­lai­sia sum­mia mak­sa, tosin mer­kit­tä­vis­tä sum­mis­ta sii­nä­kin tie­tys­ti puhutaan. 

  En väi­tä, että kysy­mys on help­po, mut­ta mikä tahan­sa toi­men­pi­de, joka vähen­tää mafian rahan­tu­loa, vähen­tää myös sen val­taa. Mafiat ovat ole­mas­sa, kos­ka ne kyke­ne­vät täyt­tä­mään jon­kun loke­ron, jos­ta rahaa voi saa­da. Ris­kipree­mioi­den ja hin­to­jen korot­ta­mi­nen (johon huu­me­so­ta perus­tuu) ei tätä rahan­tu­loa vähen­nä, siir­tää sen vain häi­kä­le­mät­tö­mim­pien toi­mi­joi­den käsiin. Kor­vaa­vien ansain­ta­mal­lien ole­mas­sao­lo on vir­heel­li­nen argu­ment­ti, kos­ka nii­den tie­nes­ti­po­ten­ti­aa­li ei kas­va mihin­kään sil­lä, jos huu­me­ra­hat tyreh­ty­vät. Eivät ihmi­set ala käy­mään huo­ris­sa ja mak­sa­maan lah­juk­sia enem­män, jos huu­me­kau­pan voi­tot tyreh­ty­vät, tämä on ihan äly­tön väite. 

  Mui­ta älyt­tö­miä argu­ment­te­ja on ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nuk­set. Nykyi­nen jär­jes­te­ly — esi­mer­kik­si se, että bupre­nor­fii­nia on katu­kau­pas­sa imes­ke­ly­tablet­tei­na, joi­ta kui­ten­kin pii­ki­te­tään — aiheut­taa hur­jas­ti tur­hia kus­tan­nuk­sia. Naa­pu­rin pojal­ta ampu­toi­tiin nel­jä sor­mea täl­lai­sen kompli­kaa­tion takia. Se, että hom­ma on rikol­lis­ta, ei tar­koi­ta ettei sitä tapah­du, eikä ettei sii­tä tule kus­tan­nuk­sia. Pimeä vii­na­kin aiheut­taa suh­tees­sa kulu­tuk­seen aivan älyt­tö­mäs­ti enem­män ter­veys­hait­to­ja, huu­mei­den käyt­tö­ta­vat huo­mioo­not­taen väit­täi­sin, että nii­den osal­ta suh­de on huo­mat­ta­vas­ti pahempi. 

  Ainoa mie­le­käs argu­ment­ti on saa­ta­vuus nuo­ril­le, ja tiet­ty­jen ainei­den vai­ku­tus nuor­ten mie­leen. Ihmi­sen aivot ovat mur­ro­siäs­sä todel­la isos­sa myl­ler­ryk­ses­sä, nuo­ren mie­hen impuls­si­kont­rol­li saa­vut­taa 10-vuo­ti­aan tason vas­ta pari­kymp­pi­se­nä, siis 13–19- vuo­ti­aat ovat har­kin­ta­ky­vyl­tään hei­kom­pia kuin 10-vuo­ti­aat. Var­sin­kin dopa­mi­ner­gi­sen jär­jes­tel­män pääl­le käy­vät aineet, kuten kokaii­ni, ovat todel­la myrk­kyä täs­sä vai­hees­sa, samoin kyl­lä mie­les­tä­ni myös kan­na­bis ja psy­ke­dee­lit. Kuin­ka pal­jon ylei­sem­pää näis­sä ikä­ryh­mis­sä huu­mei­den­käyt­tö on mais­sa, jois­sa on suh­tees­sa libe­raa­lim­pi lain­sää­dän­tö? Väit­täi­sin, että ei oikeas­tan lainkaan.

 70. Osmo:
  Minua nyt jäi hiu­kan häi­rit­se­mään mitä yleen­sä­kin tar­koit­taa “huu­mei­den käy­tön suo­si­mi­nen”. Tar­koi­tat­ko käyt­töön kan­nus­ta­mis­ta vai yksin­ker­tais­ta “elä ja anna elää”-sallimista?

  En usko että ko. kan­na­bik­se­ny­lis­tä­mis­kir­joi­tuk­set oikeas­ti antai­si­vat kum­paa­kaan vai­ku­tel­maa mut­ta ihan muka­vaa sil­ti että edes yksi huu­me­kes­kus­te­lu pysyy asias­sa eikä muu­tu eipäs-juupas-kannabis-väittelyksi.

  Otta­mat­ta lain­kaan kan­taa kan­na­bik­sen tai min­kään muun­kaan aineen ter­veys­vai­ku­tuk­siin totean ettei ter­veys­puo­li ole lain­kaan vali­di argu­ment­ti kun puhu­taan kemi­kaa­lien lail­li­ses­ta sta­tuk­ses­ta. Kyse on enem­män ihmi­sen oikeu­des­ta oman kehon­sa hal­lin­taan sil­loin­kin kun jon­kun toi­sen sil­mis­sä (tai lää­ke­tie­teel­li­sen objek­tii­vi­ses­ti) pää­tös on ter­vey­den tai pit­käi­käi­syy­den kan­nal­ta typerä.

  Lisää ana­lyy­siä kun niin tyk­kään sem­moi­ses­ta. Kiel­to­la­kia puo­lus­te­taan esi­mer­kik­si seuraavilla:

  - ter­vey­del­le vaarallista

  Niin ovat lail­li­set päih­teet­kin samoin kuin vaik­ka moot­to­ri­pyö­räi­ly tai vuo­ri­kii­pei­ly. Jos tätä argu­ment­tia käy­te­tään, sen kans­sa on olta­va loo­gi­nen. Joka iki­nen ter­vey­del­le vaa­ral­li­nen asia on sil­loin kiellettävä.

  - aiheut­taa riippuvuutta

  Samoin aiheut­ta­vat ros­ka­ruo­ka, lail­li­set päih­teet, luke­mat­to­mat lääk­keet ja jopa rank­ka lii­kun­ta. Täs­sä­kin oli­si olta­va armot­to­man johdonmukainen.

  - nark­ka­rit teke­vät omaisuusrikoksia

  Tie­tääk­se­ni meil­lä on jo laki joka kiel­tää omai­suus­ri­kok­set. Logiik­ka on vähän sama kuin ruot­sa­lais­ten femi­nis­tien ehdot­ta­mas­sa mies­ve­ros­sa: jokai­nen kik­ke­li­no­mis­ta­ja on kol­lek­tii­vi­ses­ti vas­tuus­sa tois­ten­sa teke­mi­sis­tä. En kek­si mitään päte­vää perus­tet­ta mik­si ketään minun amfe­ta­mii­nia sil­loin täl­löin käyt­tä­vis­tä kave­reis­ta­ni pitäi­si ran­kais­ta sii­tä että joku toi­nen tekee rikok­sia saman aineen vai­ku­tuk­sen alai­se­na. Mik­sei yhdis­tä­vä­nä teki­jä­nä voi­si yhtä hyvin käyt­tää vaik­ka adidas-verkkareita?

  - kus­tan­nuk­set yhteiskunnalle

  ..tule­vat aivan yli­voi­mai­ses­ti suu­rim­mak­si osak­si kiel­to­lain val­von­nan yrit­tä­mi­ses­tä. Tulee mie­leen eräs ala-asteen opet­ta­ja­ni joka hak­ka­si nyrk­kiä pöy­tään ja huusi luo­kal­le että “on tei­dän vikan­ne että kätee­ni sattuu!”

  - työt­tö­mä­nä laiskottelu

  Pitäi­si­kö­hän sakot­taa jokais­ta työ­tön­tä kun eivät ole tuot­ta­mas­sa rahaa osakkeenomistajille?

  Tämän ver­ran tuli täl­lä ker­taa mie­leen. Yllät­täen aihe on lähel­lä sydän­tä; http://www.suomenkannabisyhdistys.org/blogi/581-kioskilta-sossuun.html näin meil­le teh­tiin. En uskal­la nykyi­sin enää kävel­lä kyläl­lä rau­has­sa, jou­dun tosis­sa­ni pel­kää­mään polii­sia. Onnek­si puo­len vuo­den seu­ran­nan jäl­keen las­ten­suo­je­luih­mi­set tote­si­vat ettei meil­lä ole olo­suh­teis­sa huo­mau­tet­ta­vaa. Pit­kään piti kui­ten­kin käy­dä kyläs­sä ennen kuin suos­tui­vat myön­tä­mään sen mikä oli koko ajan sil­mien edes­sä. Toi­von todel­la että laki muut­tui­si sil­lä EN OLE RIKOLLINEN enkä aiheu­ta mitään vahin­koa kenel­le­kään. Piste.

 71. Mark­ku af Heur­lin: EMCDDA:n vuo­sit­tai­nen huu­mausai­ne­ra­port­ti ker­too, että vuon­na 2006 Suo­mes­sa kan­na­bis­tuot­tei­ta elä­män­sä aika­na kokeil­lei­ta oli 14,3 % 15–64 ‑vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä (yhteen­sä 3,52 mil­joo­naa hen­ki­löä), eli n. 503000 hen­ki­löä. Vas­taa­vas­ti vii­mei­sen vuo­den aika­na käyt­tä­nei­tä oli 3,6 %, eli n. 127000 hen­ki­löä ja vii­mei­sen kuu­kau­den aika­na käyt­tä­nei­tä 1,6 %, eli n. 56000 hen­ki­löä. Puo­li mil­joo­naa suo­ma­lais­ta siis kuu­lui­si van­ki­laan. Ei kovin jär­ke­vä laki luku­jen valossa.

 72. Kii­tos, Osmo, asial­li­ses­ta kes­kus­te­lu­na­vauk­ses­ta. Nykyi­sen­kal­tai­nen kiel­to­la­ki ei hyö­dy­tä kuin mafi­aa, lää­ke­fir­mo­ja sekä popu­lis­ti­po­lii­tik­ko­ja. Muu yhteis­kun­ta on maksumiehenä.

  Huo­ma­sin että olet jou­tu­nut sen­su­roi­maan “kan­na­bis­ta ylis­tä­viä kir­joi­tuk­sia” pals­tal­ta. Tämä ker­too ehkä enem­män yhteis­kun­nal­li­sis­ta asen­teis­ta, sil­lä kuka­pa haluai­si lei­mau­tua “huu­mei­den puo­lus­te­li­jak­si”? On lähes mah­do­ton­ta kes­kus­tel­la nykyi­sen kiel­to­lain ulko­puo­lel­la ilman, että leimautuu.

  Sää­li sinän­sä, mut­ta tähän on tul­tu fanaat­tis­ten “huu­mei­ta vas­tus­ta­vien” jär­jes­tö­jen vuo­si­kym­me­niä kes­tä­neen pro­pa­gan­da­työn tulok­se­na. Aihe on niin räjäh­dys­herk­kä, että kaik­ki vaih­toeh­tois­ta poli­tiik­kaa kan­nat­ta­vat kom­men­tit lei­ma­taan hel­pos­ti ja asiat­to­min perustein.

  Oma läh­tö­koh­ta­ni tähän kes­kus­te­luun on rahat pois mafial­ta, parem­pi hoi­too­noh­jaus ja käyt­tä­jien demo­ni­soin­nin lopet­ta­mi­nen. On muka­va huo­ma­ta, että edes jot­kut polii­ti­kot kat­se­le­vat aihe­pii­riä samas­ta näkökulmasta.

 73. Mik­sei yhdis­tä­vä­nä teki­jä­nä voi­si yhtä hyvin käyt­tää vaik­ka adi­das-verk­ka­rei­ta?

  Ns. piri-verk­ka­rit kan­nat­tai­si itsea­sias­sa saman­tien kriminalisoida.

 74. Vosit­ko Osmo nyt hiu­kan selos­taa tätä ulko­puo­li­sen sil­miin jär­jet­tö­män pouk­koi­le­vaa ajatusmaailmaasi:

  Huu­meet pitäi­si lail­lis­taa kos­ka kiel­to­la­ki ei toimi.
  Kui­ten­kin käsit­tääk­se­ni kan­na­tat puo­lu­een­ne ohjel­maa jos­sa aje­taan aseil­le kieltolakia.

  Koit­tai­sit nyt päät­tää toi­mii­ko se kiel­to­la­ki vai ei.

  1. S‑W
   Mie­ti­pä sama toi­sin­päin. Jos maa­il­mas­sa on yksi­kin asia, jon­ka kiel­tä­mis­tä et kan­na­ta, voi­ko täs­tä joh­taa sen, että kaik­ki asiat pitää sal­lia? Vai väi­tät­kö, että sinun maa­il­mas­sa­si ei kiel­let­täi­si yhtään mitään? Vaik­ka joil­la­kin näyt­tää ole­van addik­ti pys­syi­hin, se on tus­kin kui­ten­kaan ylei­nen yhtä vah­va­na kuin addik­ti huumeisiin.

 75. Olen hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti sitä miel­tä, että mui­den ihmis­ten hen­ki­nen tai fyy­si­nen vahin­goit­ta­mi­nen tulee pitää val­tio­den yksinoikeutena.

  Sen sijaan kukin saa koh­del­la itse­ään miten tah­too, oli se miten type­rää tai hai­tal­lis­ta tahan­sa kun­han tekee sen omal­la kus­tan­nuk­sel­laan eikä se aiheu­ta muil­le haittaa. 

  http://tinyurl.com/3xlvn7t

  Emme enää elä pie­nis­sä maan­vil­je­lys- tai pai­men­to­lai­syh­tei­söis­sä, jois­sa yhtei­sön sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jäsen­ten yksil­löl­li­syy­den kuris­sa pitämistä. 

  Huu­mei­den jake­lu paran­tu­mat­to­mil­le nar­ko­maa­neil­le tuli­si hoi­taa niin ettei jake­lu­pis­teen ympä­ris­tö häi­riin­ny, esim aptee­kit oli­si­vat mie­les­tä­ni sopi­va, riit­tä­vän laa­jal­le levin­nyt jakelukanava.

 76. Tie­de­mies:

  En väi­tä, että kysy­mys on help­po, mut­ta mikä tahan­sa toi­men­pi­de, joka vähen­tää mafian rahan­tu­loa, vähen­tää myös sen val­taa. Mafiat ovat ole­mas­sa, kos­ka ne kyke­ne­vät täyt­tä­mään jon­kun loke­ron, jos­ta rahaa voi saa­da. Ris­kipree­mioi­den ja hin­to­jen korot­ta­mi­nen (johon huu­me­so­ta perus­tuu) ei tätä rahan­tu­loa vähen­nä, siir­tää sen vain häi­kä­le­mät­tö­mim­pien toi­mi­joi­den käsiin. 

  Kyl­lä minä kui­ten­kin edel­leen uskoi­sin sii­hen, että huu­me­mark­ki­noil­la on hin­ta­jous­toa ja että kor­keam­pi hin­ta ja vai­keam­pi saa­ta­vuus (tai muut kus­tan­nuk­set, esi­mer­kik­si sako­nuh­ka) vai­kut­ta­vat huu­mei­den kysyn­tään sitä vähentävästi.

  Minus­ta kui­ten­kaan tämän “huu­me­so­dan” pää­kom­po­nen­tit eivät ole (tai nii­den ei ain­kaan tuli­si olla) pel­käs­tään maa­han­tuon­nin tor­jun­ta, vaan eri­tyi­ses­ti Mek­si­kon viran­omais­toi­min­nan paran­ta­mi­nen ja kor­rup­tion vähen­tä­mi­nen. Jos­sain mää­rin­hän täs­tä on kysy­mys sii­nä­kin, että Mek­si­kon armei­ja on otet­tu mukaan tais­te­luun huu­me­pa­ro­ne­ja vas­taan: armei­ja on huo­mat­ta­vas­ti vähem­män kor­rup­toi­tu­nut kuin esi­mer­kik­si sikä­läi­nen poliisi.

  Kuin­ka pal­jon ylei­sem­pää näis­sä ikä­ryh­mis­sä huu­mei­den­käyt­tö on mais­sa, jois­sa on suh­tees­sa libe­raa­lim­pi lain­sää­dän­tö? Väit­täi­sin, että ei oikeas­tan lainkaan. 

  Näin voi olla, tai olla ole­mat­ta. Minä­kin olen ollut pidem­pään sitä miel­tä, että libe­raa­lim­pi huu­me­po­li­tiik­ka, esi­mer­kik­si Suo­men nyky­ti­lan­tee­seen ver­rat­tu­na, oli­si nykyis­tä parem­pi — mikä pätee myös Yhdysvaltoihin.

  Sil­ti pitäi­sin esi­mer­kik­si kokaii­nin vapaut­ta­mis­ta ns. huo­no­na idea­na, enkä usko sen ole­van poliit­ti­ses­ti­kaan mah­dol­li­nen tie Mek­si­kon tai USA:n huu­meon­gel­mien ratkaisemiseksi.

  Kari

 77. Tie­de­mies: “Kor­vaa­vien ansain­ta­mal­lien ole­mas­sao­lo on vir­heel­li­nen argu­ment­ti, kos­ka nii­den tie­nes­ti­po­ten­ti­aa­li ei kas­va mihin­kään sil­lä, jos huu­me­ra­hat tyreh­ty­vät. Eivät ihmi­set ala käy­mään huo­ris­sa ja mak­sa­maan lah­juk­sia enem­män, jos huu­me­kau­pan voi­tot tyreh­ty­vät, tämä on ihan äly­tön väite.”

  Oma logiik­ka­si on nyt hie­man hukas­sa. Mafia on myös logis­ti­nen, resurs­soi­tu ja tie­to­tai­dol­li­nen jär­jes­tel­mä. On tär­ke­ää, että sen toi­min­ta pysyy tiu­kas­ti hie­rar­ki­ses­sa ottees­sa. Toi­min­taa ei voi­da siten laa­jen­taa ekses­sii­vi­ses­ti loput­to­mal­le jou­kol­le alo­ja, kos­ka täl­löin toi­min­nan hal­lit­se­mi­nen käy yhä vai­keam­mak­si. Ei suu­ry­ri­tys­kään toi­mi kym­me­nil­lä aloil­la vaan spe­si­fioi­tuu. Täy­tet­tä­viä loke­roi­ta lait­to­man talou­den alu­eel­ta riit­tää pal­jon enem­män kuin mitä nii­tä mil­lään het­kel­lä on täy­tet­ty. Mafia­kin koh­den­taa toi­min­taan­sa, sijoit­taa pää­omi­aan ja prio­ri­soi pää­mää­ri­ään. Jos jot­kut näis­tä lait­to­man talou­den loke­rois­ta, niis­tä tuot­toi­sim­mat ja hou­kut­te­le­vim­mat ote­taan hal­tuun, niin sil­loin mafia siir­tyy uusiin poten­ti­aa­li­ses­ti tuot­toi­siin loke­roi­hin, joi­ta ei suin­kaan ole täy­si­mää­räi­ses­ti täytetty.

  Sitä en kiel­lä, ettei­kö kovien huu­mei­den kal­tai­sen tuot­toi­san loke­ron hal­tuun otta­mi­nen hei­ken­täi­si mafian rahoi­tus­ta, point­ti­ni oli, että se ei tuhoai­si mafi­aa, kuten täs­sä kes­kus­te­lus­sa on väitetty.

  Kovien huu­mei­den (kuten heroii­ni, amfe­ta­mii­nit, kokaii­ni), joil­la on erit­täin alhai­nen addik­tio­kyn­nys ja vah­vo­jen psy­ke­dee­lien saa­ta­vuu­den radi­kaa­li hel­pot­tu­mi­nen mai­nit­se­mil­le­si 13–19 vuo­tiail­le on juu­ri se syy, mik­si itse olen kään­ty­nyt ajat­te­le­maan kovien huu­mei­den ja psy­ke­dee­lien lail­lis­ta­mi­ses­ta yhä kielteisemmin. 

  Kor­vaus­hoi­toa kan­na­tan, kuten tote­sin, joten en nyt sen osal­ta täy­sin ymmär­tä­nyt point­tia­si. Mek­si­kon mafian tär­keim­pään tulon­läh­tee­seen, kokaii­niin, ei edes tai­da olla ole­mas­sa lääk­keel­lis­tä kor­vi­ket­ta. Joten sen mah­dol­lis­ta­mi­nen lail­li­seen viih­de­käyt­töön, mafial­ta tulon­läh­teen vie­den, edel­lyt­täi­si “kokaii­ni alkoon” ‑tyy­lis­tä ratkaisua.

  Mil­la Jaak­ko­lan­kaan on tur­ha puhua huu­mei­den lail­lis­ta­mi­sen koh­dal­la vain ihmi­sen oikeu­des­ta omaan kehoon­sa niin kau­an kuin kes­kei­sin ongel­ma­koh­ta, saa­ta­vuu­den radi­kaa­li lisään­ty­mi­nen tei­ni-ikäi­sil­le ja sen vai­ku­tuk­set, jää väil­le vastausta.

  1. Joku lati­na­lai­sen Ame­ri­kan ter­veys­mi­nis­te­ri ker­toi, että he anta­vat kokaii­ni­kor­vaus­hoi­to­na kokaii­nia, joka on imey­tet­ty sii­rap­piin tai johon­kin muu­hun han­ka­las­ti nuus­kat­ta­vaan tai pii­ki­tet­tä­vään muo­toon. Syö­ty­nä se pois­taa vie­roi­tusoi­rei­ta, mut­ta kik­sit jää­vät vaa­ti­mat­to­mik­si. Amfe­ta­mii­ni­kor­vaus­hoi­to­na on jos­kus kokeil­tu samaa loi­ven­net­tua amfe­ta­mii­nia, jota anne­taan ADHD-poti­lail­le. Kaup­pa­ni­meä muis­taak­se­ni Ritalin.

 78. Mat­ti Nik­ki mää­rit­te­lee hie­nos­sa kir­joi­tuk­ses­saan “kuk­ka­hat­tu­tä­dit” ihmi­sik­si “jot­ka yrit­tä­vät kovas­ti teh­dä jotain, välit­tä­mät­tä sii­tä onko sil­lä todel­la vai­ku­tus­ta”.

  http://muzzy.blogit.uusisuomi.fi/2009/02/04/kukkahattutadeista-ja-lapsipornosta/

  Hän myös lai­naa kuk­ka­hat­tu­tä­te­jä ihan itse myön­tä­mäs­sä, että olen­nai­sem­paa on vies­ti (min­kä joku toi­men­pi­de antaa) kuin se mikä vai­ku­tus, posi­tii­vi­nen vai nega­tii­vi­nen, toi­men­pi­teel­lä oikeas­ti on.

  Tähän kai jär­ke­vä, hait­to­ja vähen­tä­vä, huu­me­po­li­tiik­ka­kin kaa­tuu. Mikä tahan­sa käy­tän­nös­sä jär­ke­vä, ole­tet­ta­vas­ti posi­tii­vi­sia tulok­sia anta­va toi­mi huu­me­po­li­tii­kas­sa “antai­si vää­rän sig­naa­lin”. Aino mikä “antaa oikean sig­naa­lin” on älyt­tö­män huu­mei­den vas­tai­sen sodan jat­ka­mi­nen, vaik­ka se on hai­tal­lis­ta ihmi­sil­le ja kal­lis­ta yhteiskunnalle.

  Samaan “kukkahattutäti”-ongelmaan Osmo kai tör­mä­si aikoi­naan kun yrit­ti ehdot­taa jon­kin­lais­ta kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta Suo­men maan­puo­lus­tus­po­li­tiik­kaan. Ilmei­ses­ti mikä tahan­sa muu kuin täy­si­mit­tai­nen ase­vel­vol­li­suusar­mei­ja “antai­si vää­rän sig­naa­lin” maan­puo­lus­tuk­sen arvostuksesta.

  Myös vaik­ka kes­kus­te­luis­sa aseis­ta (J. K. Kor­ho­nen tuos­sa yllä huo­maut­ti), ja maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta, tun­tuu ole­van ääniä joil­le oikean sig­naa­lin anta­mi­nen on pal­jon olen­nai­sem­paa kuin poli­tii­kan todel­lis­ten vai­ku­tus­ten arvioiminen.

 79. Nimi­mer­kil­le S‑W: ensin­nä­kin, (aina­kaan lähes) kukaan ei val­mis­ta asei­ta koto­naan ja toi­sek­si niil­lä har­vem­min osoi­te­taan omaa pää­tä. Sii­nä on pik­ku ero päihteisiin.

 80. Mil­la,

  Luin lin­kit­tä­mä­si kertomuksen. 

  Äh ja pyh oli ensi­reak­tio; Suo­mes­sa ei polii­si ryh­dy tuol­lai­siin toi­miin. Se on laitonta. 

  Ulko­nä­kö ei rii­tä mis­sään tapauk­ses­sa oikeut­ta­maan kadul­la käve­le­viä ihmi­siä huu­me­tes­tei­hin tuos­ta vain, mikä­li nyt ulko­näöl­lä tar­koi­te­taan pukeu­tu­mis­tyy­liä ja hius­mal­lia eikä seka­vaa käyt­täy­ty­mis­tä auton ovel­la rat­tia hapuil­len naa­ma turvonneena. 

  Ketään ei voi Suo­men polii­si pakot­taa kadul­la kävel­les­sä huu­me­tes­tiin ilman perusteita. 

  Teil­lä on ollut jotain muu­ta taus­taa ja joku on mah­dol­li­ses­ti teh­nyt teis­tä jon­kin­lai­sen ilmian­non. Ehkä päiväkoti?

 81. Tie­de­mie­hen mark­ki­na­kat­saus on tiet­ty mie­len­kiin­toi­nen, mut­ta tuo 77 G$ on maa­il­man kokaii­ni­sa­don teo­reet­ti­nen arvo vähit­täis­kau­pas­sa. Wiki­pe­dian mukaan Yhdys­val­to­jen mark­ki­noil­le pää­tyy suun­nil­leen puo­let maa­il­man kokaii­ni­sa­dos­ta, sen hin­ta katu­kau­pas­sa taas vaih­te­lee Yhdys­val­to­jen­kin sisäl­lä niin pal­jon että vähit­täis­myyn­ti­vo­lyy­mi on sii­nä 5..30 mil­jar­din välil­lä, toden­nä­köi­ses­ti kui­ten­kin lähem­pä­nä viit­tä kuin 30 mil­jar­dia. Vii­si mil­jar­dia dol­la­ria on toki sekin pal­jon rahaa.

  Ver­tai­lun vuok­si Yhdys­val­to­jen alko­ho­li­myyn­ti on luok­kaa 120 mil­jar­dia dol­la­ria, sii­tä noin 70 mil­jar­dia tulee oluen myynnistä.

 82. Mil­la Jaak­ko­lan­kaan on tur­ha puhua huu­mei­den lail­lis­ta­mi­sen koh­dal­la vain ihmi­sen oikeu­des­ta omaan kehoon­sa niin kau­an kuin kes­kei­sin ongel­ma­koh­ta, saa­ta­vuu­den radi­kaa­li lisään­ty­mi­nen tei­ni-ikäi­sil­le ja sen vai­ku­tuk­set, jää väil­le vastausta.”

  Eli kan­na­tat ihan tosis­sa­si sitä että minut pitää voi­da lait­taa van­ki­laan, pakot­taa mak­sa­maan sak­ko­ja tai avaa­maan koti­ni polii­sin pen­got­ta­vak­si [i]koska tei­ni-ikäi­set saat­ta­vat saa­da pilveä[/i]??! Hyväk­syt minun ihmi­soi­keuk­sie­ni, pää­tös­val­lan omas­ta kehos­ta­ni ja kos­ke­mat­to­muu­te­ni räi­keän louk­kaa­mi­sen hävyt­tö­män nöy­ryyt­tä­väl­lä taval­la, syr­jäyt­tä­mi­se­ni yhteis­kun­nas­ta… vain sik­si että pel­käät tei­ni-ikäis­ten pen­tu­jen saa­van käsiin­sä kan­na­bis­ta?? Voi her­ran­ju­ma­la! Käsi­tät­kö lain­kaan mitä koh­te­lua minä jou­dun sie­tä­mään kal­tais­te­si vuok­si? “Sä et lei­ki mei­dän kek­si­mil­lä sään­nöil­lä, me haka­taan sut” — vai kuin­kas se meni?

  Aikoi­naan homot tuli­vat ulos kaa­pis­ta ja vaa­ti­vat oikeuk­sia, vaik­ka homou­den kiel­tä­mi­ses­sä vedot­tiin muun muas­sa tei­nien hou­kut­te­luun. Arvaas mitä? Homot ovat homo­ja jo tei­ni­nä ja kysei­sen ikä­ryh­män edus­ta­jat var­sin laa­ja­mit­tai­ses­ti käyt­tä­vät eri­lai­sia päih­tei­tä, lail­li­sia ja lait­to­mia! Ne, joi­ta päih­tei­ly kiin­nos­taa, teke­vät sen joka tapauk­ses­sa. Niin tein minä­kin ja ne luke­mat­to­mat muut taval­li­set tavik­set joi­den päih­de­ma­ku poik­ke­aa lain sal­li­mas­ta. En minä­kään tuo­mit­se sinua musiik­ki­ma­kusi vuok­si tai vaa­di sinul­le lin­na­tuo­mioi­ta jos vaik­ka pilaat yhteis­tä ilmaa yksi­tyi­sel­lä autollasi!

  Sori avau­tu­mi­nen mut­ta toi­si­naan rai­vos­tut­taa taju­ta kuin­ka tuo usko­ma­ton sokeus antaa oikeu­den pii­na­ta minua niin pahas­ti vain sik­si että haluan jos­kus has­sun olon. Mitä täs­sä pitäi­si sanoa? Antau­tua ja sanoa “nyyh nyyh olen paha ihmi­nen”? En ole, enkä rikol­li­nen, enkä kave­rei­ne­ni sii­hen kuol­lut tai fli­pan­nut tei­ni­nä tai sen jäl­keen­kään vaik­ka hat­si on pala­nut kym­me­ni­sen vuotta.

 83. Eli­na: usko usko tai ole usko­mat­ta. Ei todel­la­kaan ole kukaan teh­nyt mitään ilmiantoa!

  Tapaus ete­ni seu­raa­vas­ti. Olim­me käve­le­mäs­sä koh­ti kotia ja par­hail­laan ohit­ta­mas­sa päi­vä­ko­tia kun polii­si­au­tos­ta huu­det­tiin että pysäh­ty­kääs. Sit­ten kysyi­vät olim­me­ko äsken pai­kal­li­ses­sa S‑marketissa. Myön­sim­me. He tie­dus­te­li­vat ensin asum­me­ko Lam­mil­la, ja sit­ten että kos­kas sitä ollaan oltu teke­mi­sis­sä polii­sin kans­sa. Sanoim­me että jos­kus vuo­sia sit­ten ja seu­raa­vak­si he suo­raan pyy­si­vät saa­da huu­me­tes­tit. Mei­tä ei sii­nä vai­hees­sa ilmei­ses­ti epäil­ty mis­tään mut­ten tajun­nut heti kysyä. Vas­ta kun tes­ti oli teh­ty, ymmär­sin kysyä että mis­täs ihmees­tä mei­tä epäil­lään (kun autoon käs­ket­tiin) ja sii­nä vai­hees­sa sanoi että huu­meen käy­tös­tä, on kuu­lem­ma puo­li­sol­la posi­tii­vi­nen (eikä tasan ollut, olen 100% var­ma sii­tä) emme­kä saa­neet tes­te­jä näh­tä­väk­sem­me. Seu­raa­vak­si mei­dät vie­tiin put­kaan ja polii­si kävi sosi­aa­li­työn­te­ki­jän kans­sa teke­mäs­sä kotietsinnän.

  Usko tai ole usko­mat­ta. Et muu­ten usko kuin­ka ran­kas­ti ottaa pää­hän kun yrit­tää ker­toa itsel­le tapah­tu­nees­ta sel­väs­tä vää­ryy­des­tä eikä joku edes vai­vau­du otta­maan tosis­saan. “Ei täm­möis­tä tapah­du”, voi lollero.

  Hak­kaan var­maan näp­pik­sen koh­ta rik­ki pel­käs­tä kiu­kus­ta. Ei se nyt her­ran­ju­ma­la voi olla tot­ta että täl­lais­ta saa teh­dä ilman mitään seurauksia??!

 84. Eli­nan töy­keä kom­men­toin­ti Mil­lal­le oli kyl­lä sen ver­ran louk­kaa­va, että sen voi­si mel­kein pois­taa. Vie­lä kun toi­nen kir­joit­taa omal­la nimel­lään, pitäi­si hie­man osoit­taa tah­dik­kuut­ta näin arois­sa kysy­myk­sis­sä kuin lapsensuojeluasiat.

  Itse en epäi­le polii­sin yli­lyön­te­jä ja lain­rik­ko­mi­sia kan­na­bik­sen har­mit­to­mien käyt­tä­jien vai­noa­mi­ses­sa ollen­kaan. Onhan meil­lä juu­ri menos­sa oikeu­den­käyn­ti vil­je­ly­vä­li­nei­tä myy­nyt­tä fir­maa vas­taan, jon­ka asia­kas­re­kis­te­rin polii­si lisäk­si repi auki. Asia­re­kis­te­rin ihmi­sil­le teh­tiin kotiet­sin­tö­jä vain sil­tä poh­jal­ta, että he oli­vat hank­ki­neet väli­nei­tä vesiviljelyyn.
  Aamu-TV:ssä oli yksi kok­ki, joka kas­vat­ti koto­naan chi­liä, tilit­tä­mäs­sä, kuin­ka polii­si oli aamu­yös­tä rys­kyt­tä­nyt hänen ove­aan, ja kun ovea ei ollut avat­tu, oli polii­si mur­ta­nut sen. Mur­ret­tu ovi jäi kokin itsen­sä mak­set­ta­vak­si, kun ei ollut avan­nut ovea vir­ka­val­lal­le. Lisäk­si hän ei ollut nuk­ku­nut seu­raa­vi­na nel­jä­nä yönä ja tapah­tu­ma oli trau­ma­ti­soi­nut hän­tä. Polii­sin kat­sot­tiin toi­mi­neen lain puitteissa.

  Vih­rei­den osak­kei­ta on las­ke­nut todel­la pal­jon, että edes he eivät rea­goi­neet tähän polii­sin toi­min­taan näky­väs­ti. Oikeus­val­tion peri­aat­tei­ta on rikot­tu men­nen tullen.

  Eikä tämä polii­sin toi­min­ta saa­vu­ta yhtään mitään. Samat vil­je­ly­vä­li­neet voi yhä ostaa lähim­mäs­tä suu­rem­mas­ta tava­ra­ta­los­ta, kätei­sel­lä, nimet­tö­mä­nä. Aina­kin vil­je­li­jät ovat nyt oppi­neet tämän jat­koa var­ten, eikä polii­si ole paran­ta­nut yhteis­kun­taa pät­kän ver­taa. Päin­vas­toin muu­ta­ma vas­tuul­li­nen veron­mak­sa­ja, joka sil­loin täl­löin käyt­tää kan­na­bis­ta, on saat­ta­nut mm. menet­tää työpaikkansa.

  Myös Eli­nan väi­te sii­tä, ettei polii­si har­ras­tai­si ulko­näön perus­teel­la pro­fi­loin­tia (mm. fes­ta­reil­la) on hyvin naiivi.

 85. Vie­lä Eli­nal­le: tajusin just että sinä­hän tai­dat ihan oikeas­ti uskoa että lail­la kiel­tä­mi­nen estäi­si toiminnan. 😀

 86. Olen yksi har­vois­ta suo­ma­lai­sis­ta joka käyt­tää kan­na­bis­ta vain lail­li­ses­ti (minul­la on varaa mat­ka­ta Ams­ter­da­miin aina kun haluan) ja vai­ku­tus on lähin­nä vas­tus­ta­ma­ton halu nau­raa. Masen­nuk­sen­pois­toon myös erin­omai­nen ket­kä sii­tä kärsivät.

  Suu­rin ongel­ma huu­me­so­dan voit­ta­mi­ses­sa on se, että kos­kaan ei voi tie­tää kuka on vihol­li­nen. Se voi olla pre­si­dent­ti, pää­mi­nis­te­ri, armei­jan komen­ta­ja tai vaik­ka maan pää­julk­kis. Heis­tä tie­däm­me vain sen, että tie­naa­vat noin 500miljardia taa­laa vuo­des­sa (mil­joo­na mil­joo­naa kah­des­sa vuo­des­sa) Aja­tel­kaa mitä tuol­lai­sel­la val­lal­la voi tehdä?

  Kali­for­nian lail­lis­ta­mi­nen saat­taa laa­je­ta kuin tsu­na­mi. Ja Suo­men on aika­naan jär­ke­vä liit­tyä mukaan. Vaih­toeh­to­na on, että rikol­li­set osta­vat lisää asei­ta ja muu­ta itsel­leen, tai yhteis­kun­ta palk­kaa ter­vey­den­hoi­ta­jia ja opettajia.

  Kan­na­bik­sen kri­mi­na­li­soin­ti on yksi ihmis­kun­nan his­to­rian suu­rim­pia hul­luuk­sia. Mit­kään fak­tat eivät ole upon­neet nau­ru­hei­nän vas­tus­ta­jiin, ei edes YK:n raportti.

 87. Mil­la hyvä,

  En viit­si rii­del­lä, joten kor­ja­taan vain vää­rin­kä­si­tys. Puhuin kovien huu­mei­den ja vah­vo­jen psy­ke­dee­lien saa­ta­vuu­den lail­lis­ta­mi­ses­ta. Kuten tote­sin, niin kan­na­tan kan­na­bik­sen kas­va­tuk­sen sal­li­mis­ta, ja kan­na­tan tie­tys­ti myös kaik­kien huu­mei­den käy­tön dekri­mi­na­li­soin­tia. En epäi­le, että vir­ka­val­ta on koh­del­lut sinua ja per­het­tä­si epä­oi­keu­den­mu­kai­ses­ti, enkä todel­la­kaan kan­na­ta sel­lai­sia toi­mia. Päin­vas­toin, kuten yllä kuvasin.

  Eli vie­lä ker­ra­ten: Se point­ti oli kovien huu­mei­den ja vah­vo­jen psy­ke­dee­lien saa­ta­vuu­den lail­lis­ta­mi­nen, mitä ei voi käsi­tel­lä vain näkö­kul­mas­ta “oikeus omaan kehoon”, käsit­te­le­mät­tä kysy­mys­tä sii­tä, mihin joh­tai­si näi­den päih­tei­den nykyis­tä hyvin huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi saa­ta­vuus 13–19 vuotiaille.

 88. Kovin nai­ve­ja tari­noi­ta suo­men huu­me­ju­tuis­ta ja kan­na­bik­sen lailistamistarinoista.

  Huo­maa ettei moni­kaan ole ollut “alal­la” päivääkään

 89. Voi että Suo­mes­sa on vai­ke­aa olla fik­su, heti täy­tyy sel­ven­tää type­räl­le kan­sal­le mis­tä oikein oli kyse… No, onnek­si Osmo olet roh­kea ja uskal­lat puhua aihees­ta, mis­tä Suo­mes­sa hel­pos­ti tuo­mi­taan huu­me­myön­tei­sek­si, vaik­ka kyse onkin nykyi­sen huu­mausai­ne poli­tii­kan toi­mi­vuu­den arvioin­nis­ta. Hie­noa että otit huu­mei­den kiel­to­lain esiin kes­kus­te­luun, Suo­mes­sa ei löy­dy kovin mon­taa kor­kean pro­fii­lin polii­tik­koa, tai muu­ta hen­ki­löä jot­ka uskal­tai­si­vat, tai edes tajui­si­vat täs­tä aihees­ta puhua! Olet ennen­kin avan­nut hie­no­ja kes­kus­te­lu­ja, kii­tos!! Itse olen kan­na­bik­sen lää­ke­käyt­tä­jä, ollut niin kau­an, kuin sko­lioo­si­ni on minua myö­häis­tei­ni-iäs­tä vai­van­nut. Kaik­ki ongel­mat mitä täs­tä “itse­lää­kit­se­mi­ses­tä­ni” on joh­tu­nut, ovat olleet sosi­aa­li­sia, jot­ka taas joh­tu­vat kan­na­bik­sen lait­to­muu­des­ta, olen mm. menet­tä­nyt opis­ke­lu­pai­kan aivan val­mis­tu­jai­sia ennen, jou­tu­nut lain kou­ran kans­sa teke­mi­siin ja myös läheis­te­ni kans­sa on tul­lut ongel­mia, kun­nes sain heil­le sel­vi­tet­tyä kan­na­bik­sen todel­la hyvät lää­kin­näl­li­set omi­nai­suu­det ja ver­rat­tain pie­net hai­tat (jos mai­nit­se­mia­ni hait­to­ja voi pie­nek­si lukea). Hain kan­na­bis­lää­ki­tys­tä kipukli­ni­kal­ta heti v2008 kun se oli mah­dol­lis­ta, HUS:in fysiat­rian yli­lää­kä­rin ja jor­vin yli­lää­kä­rin puol­ta­ma­na, mut­ta sil­ti se minul­ta evät­tiin, sil­lä seli­tyk­sel­lä, että ensin pitäi­si kokeil­la käy­tän­nös­sä kaik­ki muut lääk­keet (mää­rä­si­vät mm. epi­lep­sia- sekä masen­nus­lääk­kei­tä) ja kun jo 16vuotiaana minul­le tar­jot­tiin mm. mor­fii­nia kipui­hi­ni, koen ettei minun sen enem­pää ruu­mis­ta tar­vit­si­si lääk­keil­lä myr­kyt­tää. Nyt vaik­ka kan­na­bis on lue­tel­tu vih­doin Suo­mes­sa myös lääk­keek­si, jou­dun sil­ti sitä lait­to­mas­ti hank­ki­maan ja kär­si­mään lait­to­muu­des­ta joh­tu­vat hai­tat. Tun­nen kal­tai­sia­ni ihmi­siä todel­la pal­jon ja toi­voi­sin­kin että jos­kus sai­sim­me jär­keen perus­tu­van päih­de­po­li­tii­kan Suo­meen, ei tun­tei­siin ja ennak­ko­luu­loi­hin perus­tu­van. Kan­na­bik­sen kiel­to­lain puo­lus­ta­jat yleen­sä perus­ta­vat väit­teen­sä sii­hen, että Suo­meen ei tar­vi­ta “uut­ta päih­det­ta”, mut­ta kuten tie­däm­me, kan­na­bis on ja pysyy Suo­mes­sa. Kan­na­bik­seen lii­te­tään muu­ten­kin hir­veäs­ti vää­rää ja val­heel­lis­ta tie­toa mm. “valis­tus­jär­jes­tö­jen” kaut­ta, vaik­ka kan­na­bis on ennen kaik­kea tera­peut­ti­nen kas­vi, sii­tä on apua moniin sai­rauk­siin ja vai­voi­hin, se ei tie­ten­kään ole mikään ihme­lää­ke, joka sopi­si kai­kil­le, mut­ta niil­le joil­le se sopii, on koh­tuu­ton­ta että hei­dät lue­taan rikol­li­sik­si sen käy­tös­tä ja käy­tän­nös­sä syr­jäy­te­tään yhteis­kun­nan ulko­puo­lel­le, samal­la kun Suo­men suu­rin työi­käis­ten tap­pa­ja, alko­ho­li, aiheut­taa suur­ta surua ja tus­kaa yhteis­kun­nas­sam­me, mut­ta sii­tä ei kui­ten­kaan käyt­tä­jät jou­du samal­la tavoin kär­si­mään. Uskon kui­ten­kin, että ihmis­ten mie­let saa­tai­siin kään­ty­mään, kun asias­ta kes­kus­tel­tai­siin avoi­mes­ti, tuo­tai­siin fak­tat pöy­tään, eikä iäni­kui­sia val­hei­siin perus­tu­via mant­ro­ja. Joten suu­ri kii­tos, että toit aiheen kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lui­hin!! Mah­ta­vaa hel­le­ke­sän jat­koa! t. Ant­ti Mikkonen

 90. Juuh…

  Suo­mes­sa­han tavan takaa vie­dään rau­hal­li­ses­ti kadul­la käve­le­viä ihmi­siä kes­kel­lä päi­vää tuos­ta vain put­kaan ja kuulusteluihin. 

  Usko­koon ken halu­aa tämän­kin stoo­rin, jos­sa lähin­nä halu­taan koros­taa ras­to­ja ja niin ihkun eri­kois­ta ulko­nä­köä muu­ten­kin ja tie­tys­ti kan­na­bik­sen laa­jen­ta­maa tie­toi­suut­ta polii­sien pahuudesta. 

  (Väli­huo­mau­tus: Mikä hel­ve­tin pak­ko nii­tä ras­to­ja on muu­ten pitää, jos sii­tä seu­raa vain vaikeuksia? )

  Koros­tan kui­ten­kin, etten usko koko jut­tuun. Mut­ta jos Mil­la näyt­tää minul­le kuu­lus­te­lu­pöy­tä­kir­jat ja tapah­tu­mien kul­ku muu­ten­kin on kir­jat­tu­na kyl­lä polii­sil­la, niin olen val­mis vaih­ta­maan näke­mys­tä­ni ilman muu­ta. Yhteys­tie­dot saa Osmol­ta. Älä­kä nyt riko näp­pis­tä­si, Milla 🙂

  Azil­le sanoi­sin tut­ta­val­li­ses­ti, että tur­pa kiin­ni, ellen oli­si niin sivis­ty­nyt, että sanon vain: Osmo päät­tää tääl­lä, mitä jul­kais­taan, et sinä arvo Atshii!

 91. Azil­le vielä, 

  Toki polii­si har­ras­taa ulko­nä­köön perus­tu­vaa profilointia. 

  Jos päi­vä­ko­din on sytyt­tä­nyt pala­maan val­von­ta­ka­me­ran mukaan 16–18 ‑vuo­tias punai­seen T‑paitaan ja mus­tiin verk­ka­rei­hin son­nus­tau­tu­nut vaa­lea­tuk­kai­nen nuo­ru­kai­nen, niin eikö ole koh­ta­lai­sen mie­le­käs­tä etsiä tähän kuvauk­seen sopi­vaa hen­ki­löä — eikä esim. raa­ha­ta mai­jaan 78-vuo­tias­ta Hil­ma Ker­vis­tä (nimi muu­tet­tu), joka tulee päi­vä­ko­din vie­rei­sel­tä ärräl­tä täyt­tä­mäs­tä lottokuponkia…

  Mut­ta satun­nai­sel­ta kadun­tal­laa­jal­ta ei vaa­di­ta huu­me­tes­tiä tuos­ta vain ilman mitään muu­ta perus­tet­ta kuin ras­tat. Tämän pidän. Ja näyt­tö täl­lai­ses­ta toi­min­nas­ta tulee tul­la nyt muilta.

 92. Jos tes­tien tark­kuus ei ole olen­nai­ses­ti paran­tu­nut tuli­si koko kan­san tes­taa­mal­la enem­män vää­riä kuin oikei­ta posi­tii­vi­sia. Timo Sep­pä­lä las­kes­ke­li näi­tä aikoi­naan. Polii­sin yli­joh­don käsi­tyk­sen mukaan dosent­ti Timo Sep­pä­läl­lä ei ollut päte­vyyt­tä arvioi­da polii­sin lii­ken­ne­val­von­ta­vä­li­neil­tä vaa­dit­ta­via omi­nai­suuk­sia. Polii­sil­la on outo käsi­tys yläastematikasta.

  Etsin polii­sin käyt­tä­män drugwi­pen koti­si­vuil­ta tark­kuuk­sia, mut­ta en nii­tä löy­tä­nyt. Kehui­vat vain, kuin­ka kan­na­bis saa­daan kiin­ni entis­tä pie­nem­mil­lä mää­ril­lä. Olet­tai­sin, että thc:a ei edel­leen­kään etsi­tä, vaan sen ei-aktii­vis­ta aineenvaihduntatuotetta.

 93. Ehkä Suo­mes­sa ketään ei kuo­le huu­me­so­dis­sa, mut­ta huu­mei­den lai­ton sta­tus saa esi­mer­kik­si kan­na­bik­sen­kin käyt­tä­jät pote­maan syyl­li­syyt­tä, joka naker­taa mieltä(ja mie­len­ter­veyt­tä) pala palalta.

 94. Huu­mei­den kaup­pa ja käyt­tö ovat oirei­ta yhdys­val­tain muus­ta sisä­po­li­tii­kas­ta. Osmo, kom­ment­ti­si pätee maa­han kuin maa­han, mut­ta mie­les­tä­ni huu­mei­den vapaut­ta­mi­sen sijaan tuli­si jakaa nar­keil­le huu­mei­ta. Tämä

  a) Vei­si vakio­asiak­kaat kauppiailta
  b) Vähen­täi­si varkauksia
  c) Vähen­täi­si oikeus­lai­tok­sen työtä

  Uskon, että se saat­tai­si epä­suo­ras­ti jopa aut­taa nark­kien hoi­toon hakeutumista.

  Mitä tulee kan­na­bis-setiin ja ‑tätei­hin, niin pitää var­mas­ti paik­kan­sa että kan­na­bis ja monet muut huu­meet ovat vähem­män vaa­ral­li­sia kuin alko­ho­li. Täl­lä perus­teel­la nii­den tuli­si­kin olla vapai­ta, mut­ta vähem­män hai­tal­li­nen ei tar­koi­ta hai­ta­ton­ta. Kan­san­ter­vey­del­li­set hai­tat ovat todel­li­sia, ja sen myö­tä myös kus­tan­nuk­set. Var­si­nais­ta mie­li­pi­det­tä puo­les­ta tai vas­taan minul­la ei ole, mut­ta har­vem­pi kuk­ka­se­dis­tä on aja­tel­lut asi­aa tuol­ta kan­til­ta. Oma kiva ensin, tai jotain.

 95. Onhan meil­lä juu­ri menos­sa oikeu­den­käyn­ti vil­je­ly­vä­li­nei­tä myy­nyt­tä fir­maa vas­taan, jon­ka asia­kas­re­kis­te­rin polii­si lisäk­si repi auki. Asia­re­kis­te­rin ihmi­sil­le teh­tiin kotiet­sin­tö­jä vain sil­tä poh­jal­ta, että he oli­vat hank­ki­neet väli­nei­tä vesiviljelyyn.

  Tämä on muu­ten minus­ta­kin todel­la käsit­tä­mä­tön jut­tu. Itse­kin olen juu­ri kysei­ses­tä liik­kees­tä mei­nan­nut tila­ta vesi­vil­je­ly­vä­li­nei­tä chi­lien vil­je­lyyn. Bud­jet­ti syis­tä kui­ten­kin pää­dyin lop­pu­jen lopuk­si mar­ket­ti­ta­va­raan. Toi­vot­ta­vas­ti nuo kotiet­sin­nät osoit­tau­tu­tu­vat joten­kin lait­to­mik­si. Tie­tää­kö, joku onko se mahdollista?

  Ket­jun aihee­seen voi­si tode­ta, että olen pit­käl­ti samoil­la lin­joil­la Osmon ja monien edel­lä kir­joit­ta­nei­den kans­sa. On vai­kea näh­dä, miten huu­mei­den vas­tai­nen sota voi­tai­siin voit­taa nykyi­sil­lä mene­tel­mil­lä. Pal­jon hel­po­pi on kuvi­tel­la, että jos­kus vuon­na 2070 vie­te­tään 100-vuo­ti­sen huu­me­so­dan aloit­ta­mi­sen vuo­si päivää…

 96. Täy­tyy sanoa, että minul­le tuli yllä­tyk­se­nä se, että Soi­nin­vaa­ran kom­ment­ti hävi­tys­tä huu­me­so­das­ta nos­taa vie­lä älä­kän — mis­sä ihmeen kai­vos­sa ihmi­set elä­vät jos eivät ole jo tie­toi­sia sii­tä, että sota huu­mei­ta vas­taan on todel­la­kin hävit­ty jo vuo­sia sit­ten? Eikö oli­si aika astua jo yksi askel eteen­päin (peruut­ta­mi­sen sijaan) ja alkaa miet­ti­mään nii­tä toi­mi­vam­pia ratkaisuja?

 97. az:

  Toi­min­taa ei voi­da siten laa­jen­taa ekses­sii­vi­ses­ti loput­to­mal­le jou­kol­le alo­ja, kos­ka täl­löin toi­min­nan hal­lit­se­mi­nen käy yhä vai­keam­mak­si. Ei suu­ry­ri­tys­kään toi­mi kym­me­nil­lä aloil­la vaan spesifioituu. 

  Tie­de­mies on oikees­sa. Huu­me­bis­nek­sen kuih­tu­mis­ta ei voi kom­pen­soi­da muil­la ansain­ta­mal­leil­la. Noin yli­pään­sä kaik­ki se toi­min­ta teh­dään mikä on kan­nat­ta­vaa. Jos pros­ti­tuu­tio ja kid­nap­paus yms. on nyt kan­nat­ta­vaa se teh­dään nyt riip­pu­mat­ta huu­me­bis­nek­sen kannattavuudesta.

  az:n vas­ta­väi­te on vali­di, jos jär­jes­täy­ty­neen rikol­li­suu­den mää­rä on rajoi­tet­tu. Tus­kin on.

 98. Täyt­tä asi­aa ole­va blo­gi, mikä on sit­ten vesi­tet­ty kir­joit­ta­jan omal­la lisä­kom­men­til­la “Suo­mes­sa kaik­ki hyvin, mitään ei muuteta”. 

  Loo­gis­ta oli­si että ajat sit­ten myös alko­ho­lia ja tupak­kaa kiel­to­lain pii­riin, jos 0‑toleranssi on Suo­mes­sa mah­dol­li­nen ja hyvin toi­mi­va ratkaisu.

  1. En tie3dä vesi­tin­kö, mut­ta tar­ken­sin. Tätä mafiaon­gel­maa ei rat­kais­ta Suo­mes­sa eikä Suo­mel­la ole oikein mah­dol­li­suuk­sia nou­dat­taa muis­ta mais­ta poik­kea­vaa poli­tiik­kaa. Jos teem­me Suo­mes­ta huu­me­pa­ra­tii­sin, saam­me kaik­ki Euroo­pan nark­ka­rit tän­ne. Jos muut Euroo­pan maat lail­lis­ta­vat vaik­ka­pa kan­na­bik­sen, ei meil­lä ole edel­ly­tyk­siä jat­kaa sen kieltämistä.

 99. Mil­la Jaak­ko­la: Seu­rauk­sia ei tule, jos kukaan ei nii­tä vaa­di. Viran­omai­sen toi­min­nas­ta voi tie­tys­ti teh­dä riko­sil­moi­tuk­sen (vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­nen lie­nee oikea rikos­ni­mi­ke) tai kan­nel­la oikeus­asia­mie­hel­le, joka har­kin­tan­sa mukaan (eli ei kos­kaan) nos­taa syyt­teen tai läp­säi­see ran­teel­le. Esi­mer­kik­si huu­mausai­ne­tes­taus­ta ei voi suo­rit­taa kuin moot­to­ri­käyt­töis­tä ajo­neu­voa käyt­tä­neel­le: Pak­ko­kei­no­la­ki 6:3 §.

  Kan­nat­taa myös huo­ma­ta, että polii­sis­ta teh­tyä riko­sil­moi­tus­ta ei tut­ki polii­si, vaan syyt­tä­jä. Tämä antaa jon­kin ver­ran lisää oikeusturvaa.

 100. Ykkös­ti­laa kan­na­bik­sen käy­tös­sä tai­taa edel­leen pitää Tsek­ki, joka lail­lis­ti vähän aikaa sit­ten kaik­ki huumeet.”

  Ei todel­la­kaan lail­lis­ta­nut. Mää­rät, joi­ta voi pitää hal­lus­sa ilman syyt­tee­seen jou­tu­mis­ta ovat Euroo­pan kor­keim­mat, mut­ta kaik­ki huu­meet ovat kui­ten­kin lait­to­mia. Pie­nis­tä mää­ris­tä sel­vi­ää sakoil­la, ts. polii­si ei huk­kaa resurs­se­ja käyt­tä­jien jah­taa­mi­seen toi­sin kuin Suomessa.

 101. Huu­meon­gel­mat ovat Suo­mes­sa täy­sin mar­gi­naa­li­sia ver­rat­tu­na alko­ho­lin aiheuttamiin.

  Suo­mes­sa hys­sy­tel­lään alko­ho­lis­ta vaik­ka sen uhrei­na ovat käy­tän­nös­sä kaik­ki suomalaiset.

  Seu­raa­van hal­li­tuk­sen alko­ho­li- ja huu­me­po­li­tiik­ka pitää kyt­keä laa­jem­paan kon­teks­tiin ja poh­tia vaka­vas­ti kuin­ka raken­taa Suo­mes­ta ja suo­ma­lai­sis­ta vähem­män päihderiippuvaisia. 

  Kovien kesä­hel­tei­den pää­tyt­tyä edes­sä on aika­moi­nen vii­naon­gel­ma kun monien viik­ko­jen armo­ton juo­pot­te­lu pal­jas­tuu kai­kes­sa alastomuudessaan.

 102. Vapaut­ta­mis­ta pykä­län ver­ran kon­ser­va­tii­vi­sem­pi, ja joil­tain osin toi­mi­vam­pi­kin rat­kai­su on ottaa huu­meet ter­vey­den­hoi­don pii­riin ja käyt­tää nii­tä sil­lä sek­to­ril­la tar­peen mukaan. Huu­mei­ta käyt­tä­vät hen­ki­löt sai­si­vat joko huu­mei­ta ja/tai huu­meis­ta vie­roit­ta­vaa hoi­toa oman tar­peen­sa ja tah­ton­sa ja lää­kä­rin suo­si­tus­ten mukaan.

  Oli­si var­maan­kin vii­sas­ta antaa huu­mei­ta vain hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan val­von­nas­sa, jot­ta ne eivät ajau­tui­si vää­riin käsiin. Vää­riin käsiin kuu­lu­vat täs­sä yhtey­des­sä esi­mer­kik­si nuo­ret, joil­la on tun­ne­tus­ti tai­pu­mus­ta kokeil­la kaik­kea kiin­nos­ta­vaa ja jän­nit­tä­vää. Huu­mei­den vapaut­ta­mi­nen Alkoon oli­si täs­sä mie­les­sä huo­nom­pi rat­kai­su. Kovien huu­mei­den käyt­tö on hyvä pitää val­vot­tu­na, vain jo kouk­kuun jää­neil­le tai nii­tä muis­ta syis­tä käyt­tä­vil­le tar­koi­tet­tu­na (lää­kin­näl­li­sis­tä syis­tä, nii­hin muu­ten vain tot­tu­neil­le,…), sil­lä kovien huu­mei­den käy­tön kokei­lua ei kai voi suo­si­tel­la kenel­le­kään, eri­tyi­ses­ti ei nuorille.

  Huu­meen hin­ta lääk­kee­nä oli­si katu­mark­ki­noi­hin ver­rat­tu­na var­mas­ti koh­tuul­li­nen, joten käyt­tä­jien ei tar­vit­si­si teh­dä rikok­sia tai muu­ten tuho­ta elä­mään­sä ja talout­tan­sa huu­mei­ta saa­dak­seen. Pimeil­tä kaup­piail­ta lop­pui­si­vat mark­ki­nat, ja tuon sek­to­rin rikol­li­suus vähe­ni­si oleel­li­ses­ti. (Jos ei lopu heti, tai jos lääk­kei­den kor­kea hin­ta ruok­kii rin­nak­kais­mark­ki­noi­ta, lää­ke­hin­to­ja voi­si las­kea vaik­ka keinotekoisesti.)

  Pidän nyky­käy­tän­töä, jos­sa käy­tös­tä luo­pu­vil­le anne­taan jotain huu­meen kal­tai­sia lääk­kei­tä, mut­ta ei itse huu­mei­ta kei­no­te­koi­se­na (ehkä jos­sain mää­rin jopa hurs­kas­te­lu­na). Ikään­kuin jär­jes­tel­mä pysyi­si puh­taam­pa­na kun lait­to­miin huu­mei­siin ei kos­ke­ta. Minus­ta näis­sä asiois­sa pitäi­si käyt­tää lää­ke­tie­teel­lis­tä har­kin­taa. Jos jon­kun poti­laan tilan­tees­sa paras lääke/hoitomuoto on vaik­ka­pa vaik­ka­pa heroii­ni, niin käy­te­tään sit­ten sitä. Ei tämä tar­koi­ta heroii­nin suo­sit­te­le­mis­ta muil­le. Aivan samoin sydän­tau­tien lääk­keet voi­vat olla hyviä ja tar­peel­li­sia sai­rail­le, mut­ta vaa­ral­li­sia muil­le. Var­maan­kin parem­pia­kin lääk­kei­tä on kuin katu­kaup­paan tien­sä löy­tä­neet valmisteet.

  Ter­vey­den­hoi­don käyt­töön tule­vat huu­meet voi hank­kia luo­te­tuil­ta toi­mit­ta­jil­ta. Ei ehkä kan­na­ta vapaut­taa nii­den tuk­ku­kaup­paa täy­sin, sil­lä sii­tä tava­ra­vir­ras­ta voi­si osa aineis­ta ajau­tua vää­riin käsiin.

  Huu­mei­den katu­kau­pan vähe­ne­mi­nen vähen­täi­si toden­nä­köi­ses­ti uusien aloit­ta­jien mää­rää. Myös ainei­den hou­kut­te­le­vuus voi­si vähen­tyä jos ne miel­let­täi­siin entis­tä enem­män riip­pu­vuu­des­ta kär­si­vien ihmis­ten vält­tä­mät­tö­mäk­si hoi­to­muo­dok­si, eikä niin­kään bilei­siin lisä­jän­ni­tys­tä tuo­vik­si uska­liaik­si kokeiluiksi.

  Ter­veysks­kuk­sis­sa huu­mei­ta voi­si luvall­li­ses­ti antaa hen­ki­löil­le, jot­ka ovat jo kyseis­ten tai vas­taa­vien ainei­den käyt­tä­jiä. Uusil­le koei­li­joil­le ainei­ta ei annet­tai­si, kos­ka tämä ei ole lää­ke­tie­teel­li­ses­ti ja huu­me­kult­tuu­rin kont­rol­loi­tui­hin puit­tei­siin ohjaa­mi­sen mie­les­sä perus­tel­tua. Ehkä on parem­pi antaa kovia huu­mei­ta todel­la halua­vien hank­kia ensim­mäi­nen erän­sä pimeil­tä mark­ki­noil­ta (jos nii­tä vie­lä on) — tähän liit­ty­vis­tä ris­keis­tä huolimatta.

  Tämä rat­kai­su ja huu­mei­den anta­mi­nen kont­rol­loi­duis­sa puit­teis­sa paran­tai­si huu­mei­den käyt­tä­jien tur­val­li­suut­ta sii­nä mie­les­sä, että aine ja neu­lat oli­si­vat var­mas­ti puh­tai­ta, ja tau­tien ja ylian­nos­tuk­sen ris­ki, ja huu­me­riip­pu­vais­ten kuo­le­mat vähe­ni­si­vät oleel­li­ses­ti. Käyt­tä­jät eivät aina ole kaik­kein terä­vim­mäs­sä kun­nos­sa, joten on ehkä fik­sua täs­tä­kin syys­tä ohja­ta hei­dät val­vo­tum­man ja tur­val­li­sem­man annos­te­lun piiriin.

  Mitä ongel­mia täs­sä jär­jes­tel­mäs­sä sit­ten oli­si? Ehkä joku ei läh­de ter­veys­kes­kuk­seen kun ei halua tul­la luo­ki­tel­luk­si riip­pu­vai­sek­si. Ehkä tar­ve hakea huu­mean­nos jos­tain jake­lu­pis­tees­tä on han­ka­lam­paa kuin hoi­taa hom­ma koto­na tai jake­li­jan luo­na. Ehkä joku pahek­suu “näin tuo­mit­ta­vien ainei­den” tuo­mis­ta ter­vey­den­hoi­don piiriin.

  Mut­ta mais­sa jois­sa huu­meet jo aiheut­ta­vat vaka­via ter­vey­del­li­siä ja rikol­li­suu­teen liit­ty­viä ongel­mia minus­ta täl­lai­seen jär­jes­tel­mään siir­ty­mi­nen paran­tai­si nykyis­tä tilen­net­ta sel­väs­ti. Ja tie­ten­kin vai­ku­tuk­set mene­vät rajo­jen yli­kin. Tuos­sa mai­ni­tus­sa Yhdys­val­to­jen ja Mek­si­kon tapauk­ses­sa Mek­si­ko voi­si hyvin vaa­tia Yhdys­val­to­ja lait­ta­maan huu­meos­ton­sa kuriin, kos­ka ne hait­taa­vat jo sen naapureitakin.

  Ehkä jar­ru­na muu­tok­sis­sa voi­si olla jos­sain vai­hees­sa myös se, että polii­ti­kot ovat jo joten­kin kyt­kök­sis­sä huu­me­kaup­paan, saa­vat vaa­li­ra­hoi­tuk­sen­sa täl­lai­sis­ta läh­teis­tä tms. Huu­me­ri­kol­li­suus on sel­väs­ti raha­kas­ta ja vai­keas­ti kit­ket­tä­vää. Parem­pi toi­mia ennen kuin hai­tat ja kor­rup­tio leviä­vät noin pit­käl­le. Suo­mes­sa sys­tee­mi on kai vie­lä jok­seen­kin ter­ve, mut­ta mie­les­tä­ni jo nykyi­nen huu­me­kuo­le­mien, tau­tien ja huu­mei­siin liit­ty­vän rikol­li­suu­den taso antaa aihet­ta tilan­teen korjaamiseen.

 103. Kyl­lä Suo­mes­sa­kin aseel­lis­ta huu­me­so­taa on käy­ty, ei tosin laa­jas­sa mitassa.
  Huu­mei­den käy­tön pahin ongel­ma on rikol­li­suus. USAs­sa huu­mei­den­vas­tai­nen tais­te­lu on joh­ta­nut sii­hen, että huu­mei­den saa­ta­vuus on val­ta­vas­ti paran­tu­nut ja hin­nat las­ke­neet. Sil­ti voi­tot ovat val­ta­vat. (läh­de: Mis­ha Glen­ny, McMafia)
  Jos asias­sa jotain jär­ke­vää pitäi­si ehdot­taa, ensim­mäi­nen asia oli­si tur­val­li­sen huu­meen kehit­tä­mi­nen. Ei pitäi­si olla vai­ke­aa, uusia huu­mei­ta tulee koko ajan.
  Toi­nen asia on tuon huu­meen mark­ki­noin­ti — ALKO voi­si sitä myydä.
  Huu­mei­den­käyt­töä se ei vähen­täi­si, mut­ta pää­on­gel­maa rikol­li­suut­ta kyllä.

 104. Osmol­le:
  Rita­lin, ts. metyy­li­fe­ni­daat­ti, ei ole amfe­ta­mii­ni­joh­dan­nai­nen, vaik­ka sil­lä on saman­kal­tai­sia sti­mu­lant­ti­vai­ku­tuk­sia. Joi­den­kin tut­ki­mus­ten mukaan se on lähem­pä­nä kokaii­nia ja kokaii­niad­dik­tei­hin se vai­kut­taa­kin samoin kuin kokaii­ni (ks. wikipedia).

  Sekä metyy­li­fe­ni­daat­tia että (dex)amfetamiinia käy­te­tään suo­mes­sa ADHD:n hoi­toon. Suul­li­ses­ti nau­tit­tui­na niis­tä ei tule “nousu­ja” tai eufo­ri­aa (kuten ei ilmei­ses­ti tuos­ta sii­rap­piin imey­te­tys­tä kokaii­nis­ta­kaan). Samoin suul­li­ses­ti lää­kean­nok­si­na (ts. ei saman­lais­ta jär­je­tön­tä “ylian­nos­tus­ta” kuten huu­mausai­ne­käy­tös­sä) riip­pu­vuut­ta ei näy­tä esiin­ty­vän (suo­mek­si: kah­viin jää pahem­min ja nopeam­min kouk­kuun). Suu­rim­mal­la osal­la päih­tei­den käyt­tö itsea­sias­sa vähe­nee mer­kit­tä­väs­ti. Dexam­fe­ta­mii­nin koh­dal­la ylei­nen vali­tuk­sen aihe on, että unoh­de­taan ottaa seu­raa­va lääkeannos…

 105. Kii­tos Osmo! Upea ottee­si aihees­ta on kunioi­tet­ta­va. Halua­sin­kin kiit­tää sinua sii­tä, että ohjaat asioi­ta vah­vas­ti eteen päin ja väli­tät nii­den tulok­ses­ta, kom­pas­tu­mat­ta pahem­min mat­kal­la pik­ku käpyihin!

  Hyvää kesän jatkoa
  t: Sam Mattsson

 106. Tääl­lä­kin on taas esiin­ty­nyt kan­na­bik­sen käy­tön puo­lus­te­lua tyy­liin “en fli­pan­nut tei­ni­nä tai sen jäl­keen­kään vaik­ka hat­si on pala­nut kym­me­ni­sen vuot­ta.” No, onnek­si olkoon sinul­le. Ikä­vä tosia­sia kui­ten­kin on, että kan­na­bik­sen käyt­tö aivo­jen aikuis­tu­mis­vai­hees­sa nos­taa ris­kiä sai­ras­tua psykoosiin.
  Tämä on pak­ko pitää mie­les­sä jos aihees­ta halu­aa kes­kus­tel­la tosi­asioi­den eikä pro­pa­gan­dan pohjalta.

  Kon­sen­suk­sen mukaan ihmi­sen aivot kehit­ty­vät vie­lä mer­kit­tä­väs­ti nuo­ril­la aikui­sil­la­kin. Sik­si esim. kei­no­te­koi­nen 18 v. ikä­ra­ja lail­li­sil­le huu­meil­le ei oli­si järkevä.

  Jos tiet­ty­jen huu­mausai­nei­den vapaut­ta­mi­sel­la voi­daan vähen­tää nii­den käy­tös­tä aiheu­tu­via hait­to­ja niin asi­aa on vaka­vas­ti har­kit­ta­va. Täs­tä ovat tie­ten­kin mel­kein kaik­ki samaa miel­tä — pait­si ehkä ne, joi­den huu­me­vas­tai­suus perus­tuu epä­mää­räi­siin ideo­lo­gi­siin syihin. 

  Vali­tet­ta­vas­ti huu­mei­den käy­tön sään­te­lyn höl­len­tä­mis­tä puo­lus­te­taan usein epä­mää­räi­sil­lä perus­teil­la — esim. “oikeuk­sien” käsit­tee­seen vetoa­mal­la. Ikään kuin itsen­sä huu­maa­mi­nen oli­si annet­tu perus­oi­keus. Vaik­ka kiis­tet­täi­siin­kin näke­mys, jon­ka mukaan oikeu­det syn­ty­vät yhtei­sös­sä neu­vot­te­lun tulok­se­na, ei asia sil­ti ole lain­kaan itses­tään selvä.

  Outoa kan­na­bis­ta heh­kut­ta­vis­sa kom­men­teis­sa on usein myös se kak­si­nais­mo­ra­lis­mi, jos­sa alko­ho­lin hait­to­ja nos­te­taan innol­la esiin mut­ta jär­jes­tään kiel­täy­dy­tään näke­mäs­tä oman huu­meen jopa vaka­vam­pia ongelmia.

  On myös vali­tet­ta­vaa, jos­kin ehkä ymmär­ret­tä­vää, että monet käyt­tä­jät koke­vat kan­na­bik­sen käy­tön tiuk­kaa rajoit­ta­mis­ta kan­nat­ta­van mie­li­pi­teen hen­ki­lö­koh­tai­se­na hyök­käyk­se­nä tai moralisointina.
  Itse asia on kui­ten­kin pal­jon laa­jem­pi ja vaka­vam­pi, kuin halu syyl­lis­tää yksit­täi­siä ihmi­siä tai mora­li­soi­da satun­nais­ta huvikäyttöä.
  Tun­teel­li­suus vain hämär­tää keskustelua.

 107. Osmo: Ei suo­mes­ta tule huu­me­pa­ra­tii­sia. Ensin­nä­kin suo­mi on kui­ten­kin tää­lä perä­poh­jo­las­sa, joten tus­kin kukaan huu­mei­den peräs­sä tän­ne tule. Toi­sek­si suo­mi voi olla yksiä edel­lä­kä­vi­joi­tä joi­ta muut maat myös­kin seu­rai­si (Por­tu­ga­li? espan­ja sak­san eri osa­val­tiot, hol­lan­ti any­one?…) ei suo­men tar­vit­se olla ainoas­taan par­tio­poi­ka Kätei­sen fan­t­asian mukaan talous­mah­ti. Jaet­tu ilo on X ker­tai­nen ilo?

 108. Tar­ken­nuk­sek­si edel­li­seen että mm. nuo maat ovat osoit­ta­neet mie­don huu­mausai­neen dekri­mi­na­li­soin­ti tjmv. ei ole aja­nut mai­ta kaa­ok­seen. Joten voi­sim­me olla edel­lä ruot­sia. Eikä mei­tä pie­niä ihmi­siä ran­gais­tai­si sen takia kos­ka päih­de on joku muu kuin alkoholi.

  1. Kov­ta:
   Suo­mes­sa ollaan sel­väs­ti Ruot­sia edel­lä huu­ma­po­li­tii­kas­sa. Ruot­sis­sa suo­si­taan HIV:n levit­tä­mis­tä sil­lä, ettei neu­lo­ja vaih­de­ta ja tuo­taan heroii­ni­kaup­piai­ta sil­lä, ettei näi­den asiak­kail­le tar­jo­ta kil­pai­le­vaa korvaushoitoa.

 109. Suu­rin osa kes­kus­te­luun osal­lis­tu­neis­ta voi­si ensin pereh­tyä aihee­seen, jos­ta he tääl­lä niin innos­tu­nees­ti ja asian­tun­te­vas­ti puhu­vat. Juu­ri tämän takia huu­me­kes­kus­te­lu tuli­si saa­da mah­dol­li­sim­man avoi­mek­si, jot­ta kes­kus­te­lu poh­jau­tui­si fak­toi­hin eikä tun­tei­siin ja ennak­ko­luu­loi­hin niin kuin Ant­ti Mik­ko­nen tai­si aikai­sem­min mainita.

 110. Eli­na,

  kyl­lä vain Suo­mes­sa polii­si toi­mii yllä kuva­tuil­la tavoil­la, eikä se ole edes har­vi­nais­ta. Minua­kin on pidet­ty huu­me­ri­kol­li­se­na ulko­nä­köö­ni perus­tuen, mikä sivu­men­nen sanoen ker­too polii­si­vi­ran­omais­ten suh­teel­li­suu­den­ta­jun puut­teen lisäk­si myös hei­dän pro­fi­loin­ti­tai­to­jen­sa puut­teel­li­suu­des­ta (en todel­li­suu­des­sa voi­si olla juu­ri­kaan kau­em­pa­na käyt­tä­jäs­tä, enkä pukeu­du min­kään käyt­tä­jä­seg­men­tin tavoin — ainoas­taan muu­ten vain poikkeavasti).

  Myös useam­pia tut­tu­ja­ni on polii­si käsi­tel­lyt suh­teet­to­man kovaot­tei­ses­ti, asiat­to­mas­ti ja lain­vas­tai­ses­ti. Osa heis­tä on kan­na­bik­sen satun­nais­käyt­tä­jiä, mikä ei miten­kään oikeu­ta näi­den polii­siyk­si­löi­den temp­pu­ja. Ilmei­ses­ti sel­lai­sia­kin polii­se­ja on, jot­ka vas­tus­ta­vat näi­tä epä­vi­ral­li­sia käy­tän­tö­jä, mut­ta kuu­le­mie­ni tapaus­ten ja nii­den mää­rän perus­teel­la en näe mitään aihet­ta epäil­lä Mil­la Jaak­ko­lan ja Tie­de­mie­hen ker­to­muk­sia (aina­kin tuo­ta vesi­vil­je­ly­lai­te­keis­siä­hän käsi­tel­tiin myös jul­ki­suu­des­sa). On myös ikä­viä esi­merk­ke­jä mm. nuor­ten tyt­tö­jen tar­peet­to­mis­ta ja nöy­ryyt­tä­vis­tä ruu­miin­tar­kas­tuk­sis­ta fes­ta­reil­la ja ties mitä.

  Seu­raan itse lähes­tul­koon täy­del­li­se­nä sivus­ta­kat­so­ja­na näi­tä päih­de­po­li­tii­kan mei­nin­ke­jä, kos­ka en ole kiin­nos­tu­nut kemi­kaa­lien käyt­tä­mi­ses­tä päih­ty­mis- tai huu­maan­tu­mis­tar­koi­tuk­siin. Olen pit­kään ihme­tel­lyt, miten meil­lä saa vapaas­ti juo­da nup­pin­sa sään­nöl­li­ses­ti tur­vok­siin vaik­ka min­kä­lai­seen riip­pu­vuu­teen ja sai­rauk­siin asti — vie­lä­pä val­tion rahal­li­sel­la avus­tuk­sel­la — ja tul­la sit­ten minun ikku­na­ni alle rii­te­le­mään, tap­pe­le­maan, kusek­si­maan ja vaik­ka tukeh­tu­maan omaan oksen­nuk­seen­sa (puhu­mat­ta­kaan niis­tä hen­ki­sen puo­len vai­keuk­sis­ta, joi­ta tämä täl­lai­nen aiheut­taa kän­ni­läi­sen lähei­sil­le useam­man suku­pol­ven kaa­res­sa), samal­la kun satun­nais­ta kan­na­bik­sen polt­te­lua pide­tään oikein vaka­va­na­kin uhka­na yhteiskunnallemme.

  Mie­les­tä­ni yhteis­kun­ta, jos­sa on vaka­van alko­ho­li­myr­ky­tyk­sen sal­li­va ja jopa sel­lai­sen hank­ki­mi­seen kan­nus­ta­va ilma­pii­ri, ei voi olla oikein ter­ve. Vie­lä sai­raam­mak­si meno muut­tuu kun kont­ras­ti­na täl­le kan­na­bik­sen käyt­tä­jiä koh­del­laan siten, kuin on yllä kuvail­tu. Siis ne sään­nöl­li­ses­ti itse­kin änky­rä­kän­ne­jä vetä­vät polii­si­hen­ki­löt koh­te­le­vat. Väit­täi­sin tämän ole­van taas yksi esi­merk­ki yhteis­kun­tam­me väkivaltaisuudesta.

  Kii­tos Osmol­le asian otta­mi­ses­ta esiin. Sanot­ta­koon vie­lä, että vaik­ka ihmet­te­len sal­li­vaa ilma­pii­riäm­me huma­la­juo­mi­sen suh­teen, en kan­na­ta alko­ho­lin käy­tön kri­mi­na­li­soin­tia. Sen sijaan kan­na­tan kan­na­bik­sen käy­tön, hal­lus­sa­pi­don ja koti­kas­va­tuk­sen lail­lis­ta­mis­ta. Jos edes osa nykyi­sis­tä alko­ho­lin käyt­tä­jis­tä vaih­tai­si kan­na­bik­seen, maas­tam­me tuli­si hie­man parem­pi paik­ka elää.

 111. Huu­me­kaup­pi­aat ovat lii­ke­mie­hiä, joi­den moraa­li on höl­lem­pi kuin muil­la. Huu­me­kaup­pias myy huu­mei­ta sik­si, että kysees­sä on hyvä bis­nes. Tuot­to sijoi­te­tul­le pää­omal­le on suu­ri – jopa niin suu­ri, että lii­ke­toi­min­nan vuok­si kan­nat­taa ottaa jopa suu­ria­kain riskejä. 

  Samat lii­ke­mie­het pyö­rit­tä­vät niin kovien kuin mie­to­jen huu­meit­ten kaup­paa ja sii­nä sivus­sa myös ihmis­kaup­paa sekä pros­ti­tuu­tio­ta. Tai­ta­vat jot­kut har­joit­taa myös koron­kis­kon­taa, mut­ta pika­vip­piy­ri­tyk­set ovat vie­mäs­sä täl­tä lii­ke­toi­min­nan alu­eel­ta poh­jaa pois.

  Jos val­tio ottai­si huu­me­kau­pan hoi­taak­seen, tuot­tai­si myyn­tiin parem­pi­laa­tuis­ta tava­raa edul­li­sem­min, meni­si näil­tä lii­ke­mie­hil­tä bis­nes pois alta. Lisäe­tu­na val­tio sai­si huu­mei­den myyn­nis­tä myös vero­tu­lo­ja – mitä nämä nykyi­set huu­me­kaup­pi­aat tus­kin mak­sa­vat. Kun heil­lä ei oli­si enää bis­nes­tä pyö­ri­tet­tä­vä­nä, heis­tä saat­tai­si joku­nen ryh­tyä suo­ras­taan rehel­li­sek­si duu­na­rik­si tai pyö­rit­tä­mään rehel­lis­tä ja lail­lis­ta bisnestä.

  Kun val­tio hoi­tai­si huu­me­kaup­paa, sil­loin oli­si mah­dol­lis­ta rekis­te­röi­dä huu­mei­den käyt­tä­jät ja ohja­ta hei­tä hel­pom­min hoi­toon. Sai­si­han myy­tä­vis­tä huu­meis­ta rahaa myös hoi­don kehittämiseen.

  Ehdot­to­man kan­na­tet­ta­va ajatus.

 112. Minä jol­lain tapaa sym­paan Mil­laa täs­sä jutus­sa. Minus­ta­kin on peri­aat­teel­li­ses­ti vää­rin, että val­tio­val­ta mää­rit­te­lee, mitä täys­val­tai­set (huom, lap­sis­ta täs­sä voi perus­tel­lus­ti olla huo­lis­saan!) yhteis­kun­nan jäse­net teke­vät itsel­leen. Huu­mei­den _käytön_ kri­mi­na­li­soin­ti on minus­ta ongel­mal­lis­ta mones­sa­kin mielessä.

  Itse en ole tosin kos­kaan koke­nut asi­aa suu­rem­pa­na ongel­ma­na, kos­ka Suo­men huu­me­lain­sää­dän­tö, käy­tön suh­teen, on yllät­tä­vän­kin libe­raa­lia. Olkoon­kin, että se ei auta, ellei oikeuk­sis­taan osaa pitää kiin­ni — kuten A. Lai­ne totesikin. 

  Aina­kin itse koen, että voin sinäl­lään, halu­tes­sa­ni, vetää Suo­mes­sa ihan mitä kamaa huvit­taa. Pitää vain muis­taa perus­sään­nöt a) sit­ten ei höl­möil­lä, b) pitää tie­tää kenel­tä ostaa ja mitä ja c) pitää osa­ta pitää oikeuk­sis­taan kiin­ni. Minä tie­ten­kin olen tässä(kin) suh­tees­sa eli­tis­ti­nen pas­ka, kos­ka minul­le nuo asiat eivät ole ongel­mia — ja jos ovat, niin juris­ti­kin löy­tyy puhe­lin­soi­tol­la 24/7. Sitä pait­si, minä­kin voi­sin aina len­tää paik­kaan, jos­sa ko. huu­me oli­si lail­lis­ta tai vähin­tään parem­pi­laa­tuis­ta. Jos sat­tui­si huvit­ta­maan, siis (not my cup of tea — eipä ole pahem­min huu­mei­ta tul­lut käytettyä)

  Sii­tä huo­li­mat­ta suh­tau­dun läh­tö­koh­tai­ses­ti _erittäin_ kar­saas­ti kovien huu­mei­den puo­lit­tai­seen­kin lail­lis­ta­mi­seen. On nimit­täin näh­ty, miten nii­den kans­sa ihmi­nen saa itsen­sä alle vuo­des­sa sii­hen jamaan, johon perin­tei­sel­lä kunin­gas alko­ho­lil­la­kin meni­si tois­ta­kym­men­tä vuotta 🙁

  Sit­ten toi­nen kysy­mys on tämä “huu­me­so­ta”, joka on nyt tääl­lä tuo­mit­tu hävi­tyk­si. Olen eri mieltä.

  Tie­ten­kin se on hävit­ty, jos tavoit­teek­si ote­taan esi­mer­kik­si huu­me­kau­pan ker­ta­kaik­ki­nen lopet­te­mi­nen. Tämä ei kui­ten­kaan minus­ta ole var­si­nai­nen tavoi­te, eikä toki rea­lis­ti­nen­kaan. Sen sijaan, jos tavoit­tee­na on estää Mek­si­kon muut­tu­mi­nen “huu­me­val­tiok­si”, jota pyö­rit­tä­vät (kor­rup­tio­ra­hal­la) muu­ta­mat huu­me­jen­gin, niin sii­nä tapauk­ses­sa “sotaa” ei olla hävit­ty. Se onnis­tui, vähin­tään pää­piir­teis­sään, aika­naan Kolum­bias­sa, eikä ole eri­tyis­tä syy­tä olet­taa, ettei­kö se voi­si onnis­tua Mek­si­kos­sa­kin. Joi­tain posi­tii­vi­sia­kin viit­tei­tä on ollut nähtävissä.


  Ja vie­lä Artturille.

  Ei se var­maan­kaan ole rajoi­tet­tu, mut­ta voi löy­tyä eri­lai­sia tasa­pain­opis­tei­tä. Jos täs­sä nyt käy niin, että (alun­pe­rin) huu­me­ra­hal­la ote­taan koko val­tio rikol­lis­jär­je­tö­jen hal­tuun, niin tuot­toi­saa bis­nes­tä kyl­lä löy­tyy sen jäl­keen muu­al­ta­kin. Jos Mek­si­ko kaa­tuu tuo­hon pis­tee­seen asti, niin huu­me­jen­gien bis­nek­sen kat­kai­su ei enää riitä.

  Kari

 113. Usa:n ja Mek­si­kon mai­nit­se­mi­ses­ta tuli mie­leen Suo­mi ja Ven­nää. Onko Venä­jän huu­me ja alko­ho­li­ti­lan­tees­ta ole­mas­sa luo­tet­ta­vaa tietoa?

 114. Lisäi­sin muu­ta­man poin­tin: Vaik­ka Suo­mes­sa ei ole kovin suur­ta jär­jes­täy­ty­nyt­tä rikol­li­suut­ta, kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mis­ta pitäi­si miet­tiä jo sik­si että nykyi­ses­tä käy­tän­nös­tä näh­däk­se­ni seu­raa pal­jon kulu­ja ja resurs­si­huk­kaa yhteiskunnalle.

  Kal­le esit­ti pro­vo­soi­den että ongel­ma­käyt­tä­jät pitäi­si sul­kea van­ki­laan sil­lä se on hänen mie­les­tään edul­li­sem­paan kuin kal­lis kor­vaus­hoi­to­lää­ke­ja­ke­lu. Kal­le ei vis­siin ole kovin­kaan peril­lä sii­tä kuin­ka pal­jon ihmi­sen saat­ta­mi­nen lin­naan, sekä hänen pitä­mi­nen­sä lin­nas­sa mak­saa. Suu­rin osa käyt­tä­jis­tä ei toki jou­du lin­naan, mut­ta uskoi­sin että lähes kaik­ki kan­na­bik­sen­ran­gais­tuk­sen ympä­ril­lä pyö­ri­vän byro­kra­tian hin­ta (viran­omais­mies­työ­voi­ma, etsin­tä­lu­vat, oikeus, yms.) aika suu­ri, var­sin­kin jos sen suh­teut­taa kan­na­bik­sen aiheut­ta­miin ris­kei­hin yhteis­kun­nal­le (lähes nolla).

  Ainoa var­si­nai­nen ongel­ma näh­däk­se­ni on se, ettei polii­sil­la ole mitään kei­noa sel­vit­tää luo­tet­ta­vas­ti ja nopeas­ti onko auton kul­jet­ta­ja kan­na­bik­sen vai­ku­tuk­sen alai­se­na. Vaik­ka tämä­kin tai­ta­nee olla pseu­do-ongel­ma, sil­lä polii­sin epäi­lys päih­ty­mi­ses­tä käy­tök­sen perus­teel­la voi­tai­siin epä­va­kaan meta­bo­liit­tei­hin perus­tu­van syl­ki­tes­tin yhdis­tet­ty­nä pitää riit­tä­vän luo­tet­ta­va­na että kus­ki saa­daan pois tieltä.

  Toki osa ihmi­sis­tä sai­si­vat lähin­nä psyyk­kee­seen liit­ty­viä pato­lo­gi­sia seu­rau­muk­sia kan­na­bik­sen käy­tös­tä. Mut­ta eihän alko­ho­lia, tupak­kaa, soke­ria ja ras­vaa kiel­le­tä lail­la kos­ka osa ihmi­sis­tä kuo­lee nii­den ylenkäyttöön.

  Kovien huu­mei­den osal­ta eet­ti­nen ongel­ma on suu­rem­pi. Heroii­ni nimit­täin lamaa hen­gi­tyk­sen, ja joh­taa kuo­le­maan jos sitä käyt­tää lii­kaa (toi­sin kuin kan­na­bis). Sen annos­te­lu on siis vaa­ral­li­sem­paa. Tosin olen myös sitä miel­tä että ihmi­sen pitäi­si saa­da tap­paa itsen­sä jos tah­too, tai vaik­ka ei sitä var­si­nai­ses­ti tah­toi­si­kaan. Osa ihmi­sis­tä juo itsen­sä, enem­män tai vähem­män tie­toi­ses­ti, hen­gil­tä. Toki itsel­leen tai muil­le vaa­ral­li­sen ihmi­sen saa (ja pitää saa­da) mää­rä­tä Suo­men lain mukaan pak­ko­hoi­toon, mut­ta pitää­kö koko nau­tin­to kiel­tää muul­ta kan­sal­ta sik­si että osa kan­sas­ta on pak­ko­hoi­don tarpeessa?

 115. Ja Eli­nal­le tah­toi­sin huo­maut­taa että polii­si tul­kit­see myös jos­kus lakia vää­rin, tai ei ole sii­tä tie­toi­nen, vaik­ka ei tahal­teen lait­to­muuk­sia teki­si­kään. Tie­dän tapauk­sen jol­le polii­si antoi sakon, vaik­ka sii­hen ei ollut perus­tet­ta. Sakon saa­nut sat­tui ole­maan laki­mies ja pyr­ki huo­maut­ta­maan polii­sil­le vir­heel­li­ses­tä tul­kin­nas­ta. Asia piti kui­ten­kin vie­dä oikeu­teen että polii­si saa­tiin uskomaan…

 116. Tie­de­mies unoh­taa nyt mark­ki­noin­nin voi­man. Uskoi­sin, että aggres­sii­vi­sen mark­ki­noin­nin seu­rauk­se­na moni alun­pe­rin vas­ta­ha­koi­nen kaup­pias ja yrit­tä­jä huo­maa­kin tar­vit­se­van­sa suojelua.

  Toi­saal­ta osta­ril­la ei sit­ten kyl­lä myös­kään enää hil­lu­ta. Pomo ei pidä siitä.

 117. Mil­la Jakkolalle:
  “Nimi­mer­kil­le S‑W: ensin­nä­kin, (aina­kaan lähes) kukaan ei val­mis­ta asei­ta koto­naan ja toi­sek­si niil­lä har­vem­min osoi­te­taan omaa pää­tä. Sii­nä on pik­ku ero päihteisiin.”

  Olet oikeas­sa sii­nä etteä aseil­la har­vem­min osoi­tel­laan omaa pää­tä, sen lisäk­si niil­lä har­vem­min osoi­tel­laan kenen­kään muun­kaan pää­tä. Aseil­la on hyö­ty­käyt­töä ja hai­tat yhteis­kun­nal­le uuti­soin­nis­ta huo­li­mat­ta mar­gi­naa­li­sia, toi­sin kuin päih­teil­lä, kuten alko­ho­lil­la ja huumeilla.

 118. Eli­na; en tie­dä kuin­ka tavan­omais­ta täl­lai­nen on, mut­ta huo­les­tut­ta­vaa että sinus­ta minua saa kiusa­ta tuk­ka­muo­din takia. Stoo­ri on 100% tosi, ja mel­kein itket­tää huo­ma­ta että juu­ri täs­tä syys­tä täl­lais­ta saa teh­dä: kukaan ei edes usko. Huoh.

 119. Saa­ral­le,

  Nyt tuli väärinkäsitys!

  En väit­tä­nyt sitä vas­taan, ettei­kö polii­si oli­si Mil­lan tapauk­ses­sa pitä­nyt hän­tä ja puo­li­so­aan huu­mei­den­käyt­tä­ji­nä. Ja oikee­an­han he osuivatkin. 

  Huu­me­tes­taus kadul­la vain tus­kin on tapah­tu­nut ulko­näön perus­teel­la, vaan sii­hen on täy­ty­nyt olla jokin pai­na­va syy. Ehkä naa­pu­rit ovat hais­ta­neet kan­na­bik­sen ja olleet vaik­ka­pa huo­lis­saan lap­sen olosuhteista. 

  Mikä motii­vi polii­sil­la oli­si vaa­ran­taa oma uran­sa lain­vas­tai­sel­la toi­min­nal­la tuos­ta vain? Ei polii­si ole pro­vi­sio­pal­kal­la. Mikään ris­kin­ot­to ei kannata. 

  Nor­maa­lis­ti käyt­täy­ty­vään paris­kun­taan koh­dis­te­tut sel­keäs­ti lain­vas­tai­set toi­met joh­ta­vat hel­pos­ti riko­sil­moi­tuk­seen ja sitä kaut­ta vähin­tään­kin esi­mie­hen puhut­te­luun, pahim­mil­laan erottamiseen. 

  Ruu­miin­tar­kas­tuk­set eri­tyi­so­lo­suh­teis­sa ylei­sen tur­val­li­suu­den nimis­sä ovat eri sar­jaa, samoin kuin (asiak­kaan näkö­kul­mas­ta) lii­an rajut pak­ko­kei­not vaik­ka­pa mie­le­no­soi­tuk­ses­sa. Polii­sil­la on kui­ten­kin oikeus teh­dä, mitä tekee. Tavas­ta vain voi syn­tyä erimielisyyttä. 

  Sitä sil­loin täl­löin ihmet­te­len, että mikä vim­ma on muo­ka­ta ulko­nä­kön­sä sel­lai­sek­si, että sii­tä mah­dol­li­ses­ti seu­raa vaikeuksia. 

  Jos naa­mas­sa on 27 lävis­tys­tä, tuk­ka on vio­let­ti iro­kee­si, krop­pa tatuoi­tu pääs­tä var­pai­siin, on aika sel­vä, että sitä hie­man kar­sas­te­taan ja teh­dään pää­tel­miä ko. hen­ki­lön aja­tus­maa­il­mas­ta. (Nyt en luon­nol­li­ses­ti­kaan puhu sinus­ta tai Mil­las­ta, vaan ylei­ses­ti). Han­ki­taan siis tie­ten tah­toen vai­keuk­sia, jon­ka jäl­keen syy­te­tään koko muu­ta maa­il­maa joka vas­toin­käy­mi­ses­tä: en saa töi­tä, var­ti­jat kul­ke­vat peräs­sä, isä häpe­ää jne. 

  Jos nyt joku on sitä miel­tä, ettei ulko­näöl­lä sai­si olla mitään väliä, niin onko tämä hen­ki­lö myös sitä miel­tä, että sili­ko­nit, botox-huu­let, muo­vi­tuk­ka (vrt. Johan­na Tukiai­nen) ei vai­ku­ta ihmis­ten koko­nai­sar­vioon persoonasta?

  Kes­kuu­des­sam­me on pal­jon ihmi­siä, joi­den syn­nyn­näi­set ulkoi­set omi­nai­suu­det aiheut­ta­vat heil­le jat­ku­vaa käy­tän­nön hait­taa kom­mu­ni­koin­nis­sa mui­den kans­sa, ennak­ko­luu­lo­ja ja näin suun­na­ton­ta mie­li­pa­haa. Sik­si minus­ta edel­lä kuvai­le­ma­ni käyt­täy­ty­mis­mal­li on joten­kin irvokas.

 120. Jos mafia tie­naa rahaa huu­meis­ta, ei tämä miten­kään ole pois suo­je­lu­ra­han kerää­mi­ses­tä. Päin­vas­toin, kun huu­meis­ta saa­daan hyvin rahaa, on varaa hank­kia enem­män asei­ta, ostaa polii­se­ja jne, joten mafia kyke­nee laa­jen­ta­maan toi­min­taan­sa myös muil­le, mar­gi­naa­li­ses­ti kan­nat­ta­vil­le alueille. 

  Oikeas­ti, tämä “rahat tule­vat sit­ten jos­tain muu­al­ta” on joten­kin totaa­li­sen anee­mi­nen argu­ment­ti, kos­ka sil­lä voi­daan aivan hyvin perus­tel­la sitä, ettei mafi­aa vas­taan kan­na­ta huu­me­kau­pas­sa­kaan tais­tel­la. Jos huu­me­kaup­pa onnis­tu­taan­kin kukis­ta­maan kiel­loil­la, niin aivan samaan tapaan se mafia sit­ten siir­tyy kiris­tyk­seen ja pros­ti­tuu­tioon! Ei kan­na­ta siis mis­sään tapauksessa!!? 

  Käsit­tääk­se­ni bupre­nor­fii­nia käy­te­tään kor­vaus­hoi­dos­sa ihan muis­ta syis­tä kuin sii­tä, että heroii­ni on “oikea huu­me”. Aina­kin Suo­mes­sa bupre­nor­fii­ni­riip­pu­vuus on se pri­mää­ri­nen huu­meon­gel­ma, suo­ma­lai­set nark­ka­rit eivät pahem­min heroii­nia muu­ten­kaan käy­tä. Heroii­ni­riip­pu­vai­sil­le­kin se sopii käsit­tääk­se­ni sik­si, että se on (oikein käy­tet­ty­nä) tur­val­li­sem­pi ja tehok­kaam­pi kuin perin­tei­nen meta­do­ni. Mut­ta täs­sä voin olla vää­räs­sä, joku lää­ke­tie­teel­li­nen asian­tun­ti­ja voi­nee valot­taa hom­maa paremmin. 

  Kovien huu­mei­den lail­lis­ta­mi­sen kysy­mys on muu­ten­kin vähän kei­no­te­koi­nen, nii­tä, tai aivan vas­taa­via, käy­te­tään lääk­kei­nä jo nyt, kuten yllä tode­taan. Tämä tar­koit­taa sitä, että nii­tä on mah­dol­lis­ta — tosin vai­ke­aa — hank­kia “lail­li­ses­ti” eri­lai­siin tar­koi­tuk­siin. Oikeas­taan ainoa­na poik­keuk­se­na ovat hal­lusi­no­gee­nit, joil­la ei voi teh­dä oikein kun­nol­la edes tut­ki­mus­ta. Eri­kois­ta tämä­kin, lähin­nä sik­si, että monet niis­tä ovat ubiik­ke­ja aineita.

 121. Osmol­le kai­ken kieltämisestä:
  “S‑W
  Mie­ti­pä sama toi­sin­päin. Jos maa­il­mas­sa on yksi­kin asia, jon­ka kiel­tä­mis­tä et kan­na­ta, voi­ko täs­tä joh­taa sen, että kaik­ki asiat pitää sal­lia? Vai väi­tät­kö, että sinun maa­il­mas­sa­si ei kiel­let­täi­si yhtään mitään?”

  Minun maa­il­ma­ni ei ole äärim­mäi­syyk­sien maa­il­ma, pys­tyn hyväk­sy­mään sen että maa­il­ma ei ole eikä var­maan­kaan voi tul­la täy­del­li­sek­si kos­ka sitä asut­ta­vat epä­täy­del­li­set ihmiset. 

  Se mis­sä sinä ja taval­la­si ajat­te­le­vat ihmi­set menet­te vikaan on, että yri­tät­te pelas­taa ihm­si­siä kes­kit­ty­mäl­lä väli­nei­siin. Perus­vir­he on sama kuin alko­ho­lin kiel­to­lais­sa aika­naan ja vaik­ka­pa USAn ter­ro­ris­min vas­tai­ses­sa sodas­sa, selvennetäänpä:

  USA pyr­kii pois­ta­man itseen­sä koh­dis­tu­van ter­ro­ris­min vie­mäl­lä _kyvyn_ ter­ro­ris­miin ihmi­sil­tä jot­ka sitä halua­vat har­joit­taa, kuten on tul­lut huo­mat­tua hom­ma ei toi­mi. Sii­nä sivus­sa sit­ten myös viat­to­mat kär­si­vät , mikä taa­sen lisää vihaa USA­ta koh­taan Sen­si­jaan tehok­kaam­paa oli­si pyr­kiä pois­ta­maan _halu_ ter­ro­ris­miin. Käy­tän­nös­sä tämä tapah­tui­si vähen­tä­mäl­lä öljy­riip­pu­vuut­ta ja sitä kaut­ta tar­vet­ta soti­lal­li­sel­le läs­nä­olol­le mm. lähi-idässä.

  Alko­ho­li­kiel­to­lain suh­teen näh­tiin että osa ihmi­sis­tä ei pys­ty hal­lit­se­maan päih­tei­den käyt­töään ja sik­si halut­tiin vie­dä päih­teet pois kaik­kien ihmis­ten ulot­tu­vil­ta ‑myös nii­den joil­la ongel­mia ei ollut. Tämä joh­ti sii­hen ettei suu­rin osa näh­nyt lakia jär­ke­vä­nä ja osal­la laki kään­tyi jopa niin että alko­ho­lis­ta tuli halu­tum­paa kuin ennen.

  Suo­mes­sa tiuk­kaa sään­nös­te­lyä jat­ket­tiin ja saa­tiin luo­tua mie­li­ku­va että ryyp­pää­mi­nen kal­liil­la vii­nal­la on rik­kai­den ja menes­ty­vien her­ro­jen huvia.

  Mihin tiu­kem­pi alko­ho­li­po­li­tiik­ka joh­ti? Ja mitä saa­vu­tet­tiin vii­nan hin­nan pitä­mi­sel­lä kor­keal­la? Pahim­mis­sa ongel­mis­sa ole­vat juo­pot siir­tyi­vät Laso­liin ‑tätä­hän suo­mi sai aika­naan seli­tel­lä EU-tasol­la­kin, siis sitä mik­sei halut­tu sal­lia meta­no­li­poh­jai­sia lasinpesunesteitä…

  Aivan samoin, mikä­li huu­mei­ta ei ole saa­ta­vil­la, osa ihmi­sis­tä käyt­tää lii­maa tai mui­ta liuottimia.

  Miten sit­ten kaa­vail­tu asei­den pois­ta­mi­nen yksi­tyi­sil­tä vai­kut­tai­si? Vähen­täi­si­kö se häi­riin­ty­nei­den ihmis­ten suo­rit­ta­mia mas­sa­mur­hia? Tätä voi­si kysyä vaik­ka Pet­ri Gerd­tin vanhemmilta.
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Petri_Gerdt

  Mikä taa­sen oli­si vai­ku­tus sii­hen että sadoil­ta tuhan­sil­ta ihmi­sil­tä vie­täi­siin har­ras­tus ‑itses­tä­ni tie­dän sen ver­ran että har­ras­tuk­se­ni ovat läheis­te­ni ohel­la erit­täin tär­keä asia sii­hen että elä­mä tun­tuu mielekkäältä.

  Ja jos ei vie­lä rak­su­ta mikä yllä­ole­via yhdis­tää niin rautalankaa:
  Ongel­man aiheut­ta­ja on ihmi­nen ja ihmi­sen halu teh­dä jotain, tähän ei voi­da vai­kut­taa kiel­tä­mäl­lä jokin esi­ne, aine, asia tms. Jota mie­li­ha­lun toteut­ta­mi­seen käy­te­tään. Kiel­tä­mäl­lä jokin yksit­täi­nen asia, ongel­ma säi­lyy ja halu ohjau­tuu johon­kin muu­hun, kun­nes ongel­man yti­meen puu­tu­taan ‑jos voi­daan. Lisäk­si ehdot­to­mal­la kiel­lol­la on usein arvaa­mat­to­mia vaikutuksia.

  Kiel­tä­mäl­lä kaik­ki saa­daan suu­ri osa kan­sas­ta epäi­le­mään kiel­lon mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä. Ihan anar­kias­sa­kaan ei tie­tys­ti voi elää. Pitä­nee siis tul­la ääri­pään bunk­ke­reis­ta sii­hen kes­ki­vai­heil­le, jos­sa läh­tö­koh­tai­ses­ti ei kaik­kea kie­lel­tä, jos­kaan ei sal­li­ta­kaan, ja vaa­ral­li­sim­pia asioi­ta kont­rol­loi­daan. Kont­rol­loin­ti ei kui­ten­kaan saa perus­tua mie­li­val­taan vaan todis­tet­tuun fak­taan vaarallisuudesta.

  Käy­tän­nös­sä esim. Aseen han­kin­nan ei pidä olla kan­sa­lai­soi­keus USAn tapaan vaan luvan taka­na kuten nyky­ään Suo­mes­sa tapa­na onkin. Ero­na nyky­käy­tän­töön pitäi­si kes­kit­tyä ihmi­seen eikä välineeseen.
  Lisäk­si resurs­se­ja pitäi­si suun­na­ta lupa­pro­ses­seis­ta lupien seu­ran­taan siten että esim. tois­tu­vis­ta rat­ti­juo­pu­muk­sis­ta, kän­ni­tap­pe­luis­ta ase­lu­pa perut­tai­siin, esim. mää­rä­ajak­si ja sit­ten lopul­li­ses­ti ‑Tai kun­nes pys­tyy todis­ta­maan pys­ty­vän­sä kont­rol­loi­maan päih­de­käyt­töään. Nyt­hän polii­sin reurs­sit mene­vät käy­tän­nös­sä sii­hen että mie­ti­tään voi­ko nuh­teet­to­mas­ti elä­neel­le kave­ril­le jol­la on ollut vii­mei­set 20 vuot­ta kaa­pis­saan pari teho­kas­ta hir­vi­ki­vää­riä ja joku­nen lin­nus­tus­hau­lik­ko, antaa luvat pis­too­liin, kun se saat­taa olla niin vaarallinen.

  Sama idea toi­mii myös ajo-oikeu­teen, kort­ti takai­sin kun pys­tyy todis­ta­maan ole­van­sa kuivilla.

  Huu­mei­den suh­teen en tie­dä pitäi­si­kö osa lail­lis­taa vai ei, haluai­sin kuul­la asias­ta tut­ki­mus­ta tai yli­pää­tään asial­lis­ta kes­kus­te­lua. Ja port­ti­teo­rial­la voi­si jo heit­tää vesi­lin­tua, käsit­tääk­se­ni suu­rin osa alko­ho­lin­käyt­tä­jis­tä pys­tyy alko­ho­lis­sa eikä siir­ry kovem­piin päihteisiin…

  Ja ei, eivät nuo­kaan täy­del­li­siä rat­kai­su­ja ole, mut­ta suun­ta oli­si jär­ke­väm­piä kuin nykyään.

 122. Cait­li­na:

  Tie­de­mies unoh­taa nyt mark­ki­noin­nin voi­man. Uskoi­sin, että aggres­sii­vi­sen mark­ki­noin­nin seu­rauk­se­na moni alun­pe­rin vas­ta­ha­koi­nen kaup­pias ja yrit­tä­jä huo­maa­kin tar­vit­se­van­sa suojelua.

  Suo­je­lu­bis­nek­sen kat­teet on erit­täin huo­not. Se mitä esi­mer­kik­si jol­tain ravin­to­lal­ta voi­si periä suo­je­lu­ra­ho­ja ilman että ravin­to­la menee konk­kaan on osuus muu­ten­kin pie­nis­tä kat­teis­ta, ei tuol­lai­set pie­ny­ri­tyk­set ole mitään kul­ta­kai­vok­sia mis­sään päin maa­il­maa. Ja jos suo­je­lu­ra­ho­ja kärt­tä­vä gans­te­ri ei pys­ty hal­lit­se­maan koko mark­ki­noi­ta niin ne jot­ka eivät mak­sa saa­vat kil­pai­lue­dun, mikä ajaa pois mark­ki­noil­ta suo­je­lu­ra­ho­ja mak­sa­vat yri­tyk­set. Tuo­hon kun lisää kiin­ni­jää­mis­ris­kin, ja toi­saal­ta kil­pai­lun suo­je­lu­ra­hois­ta niin ei tuo ole miten­kään hou­kut­te­le­va business.

  Jär­jes­täy­ty­nyt rikol­li­suus, esi­mer­kik­si huu­me- ja ihmis­kaup­pa, on talou­del­li­nen ilmiö, ei mikään luon­non­va­kio. Se seu­raa sii­tä että lait­to­man toi­min­nan ris­kit kan­nat­taa ottaa, kos­ka lain­sää­dän­nön toi­mes­ta sii­tä on teh­ty erit­täin kan­nat­ta­vaa. Neu­vos­to­lii­tos­sa pyö­ri­tet­tiin jär­jes­täy­nyt­tä rikol­li­suut­ta ihan nor­maa­lien län­si­mais­ten kulu­tus­ta­va­roi­den myynnillä.

  Pros­ti­tu­tioon vähen­tä­mi­seen tehok­kain kei­no oli­si muu­ten luul­ta­vas­ti sen lail­lis­ta­mi­nen kont­rol­loi­dus­ti. Jos hin­taan lisät­täi­siin ALV, elä­ke­mak­sut ja tulo­ve­rot, niin hin­nat noin kak­sin­ker­tais­tu­vat ja/tai pros­ti­tuoi­dun tulot puo­lit­tui­si­vat, käy­tän­nös­sä kysyn­tä tai tar­jon­ta las­ki­si. Lail­li­sen ja kont­rol­loi­dun toi­min­nan tur­val­li­suuse­dut kui­ten­kin luul­ta­vas­ti riit­täi­si­vät siir­tä­mään pros­tioi­dut vero­na­lai­sen toi­min­nan piiriin.

 123. (huom, lap­sis­ta täs­sä voi perus­tel­lus­ti olla huolissaan!)”

  Kuten ker­roin, las­ten­suo­je­lu­vi­ran­omai­set kävi­vät meil­lä puo­li vuot­ta teke­mäs­sä “kar­toi­tus­ta” — lähet­ti­vät tän­ne aina uusia tyyp­pe­jä ja alva­ri-per­he­työn­te­ki­jöi­den­kin kans­sa kävi­vät (Hämeen­lin­na­lai­nen per­he­työ­pal­ve­lu). Lopul­ta he eivät sit­ten kek­si­neet mitään mihin oli­si­vat voi­neet tart­tua; sel­vi­tyk­sen mukaan esi­koi­se­ni on iloi­nen, rei­pas ja sosi­aa­li­nen lap­si jol­la on tur­val­li­nen kas­vu­ym­pä­ris­tö. Nuo­rem­pi syn­tyi niin vähän aikaa sit­ten ettei­vät ls-tädit ole ehti­neet näh­dä hän­tä kuin kerran.

  Lap­sil­la­ni ei ole hätää vaik­ka mie­li­ku­vis­sa kan­na­bik­sen polt­ta­ja onkin kyvy­tön huol­ta­jak­si. Mie­li­ku­va ei yksin­ker­tai­ses­ti pidä paik­kaan­sa. Me kama­lat huu­meen käyt­tä­jät olem­me aivan taval­li­sia ihmi­siä; tie­dän kos­ka kat­se­len tätä hom­maa sisä­puo­lel­ta ja näen mitä tämä oikeas­ti on. Yli­voi­mai­ses­ti suu­rin osa meis­tä (kaik­kien ainei­den käyt­tä­jis­tä) on taval­li­sia tavik­sia jois­ta te hyvät “out­si­de­rit” ette i‑ki-nä arvai­si yhtään mitään.

 124. Aseil­la on hyö­ty­käyt­töä ja hai­tat yhteis­kun­nal­le uuti­soin­nis­ta huo­li­mat­ta mar­gi­naa­li­sia, toi­sin kuin päih­teil­lä, kuten alko­ho­lil­la ja huumeilla.

  Päih­teil­lä­kin on hyö­ty­käyt­töä. Nii­tä käy­te­tään, kos­ka niis­tä on sub­jek­tii­vi­ses­ti ottaen hyö­tyä. Kukaan ei iki­nä käy­tä mitään päih­det­tä, aina­kaan useam­pia ker­to­ja, jos sen vai­ku­tuk­set ovat pel­käs­tään negatiivisia.

  Nii­den päih­tei­den koh­dal­la, jot­ka eivät muo­dos­ta riip­pu­vuut­ta, tuo hyö­ty on vie­lä suu­rem­mal­la syyl­lä aitoa hyö­tyä eikä pel­käs­tään näen­näis­tä ja aineen itsen­sä aiheut­ta­mas­ta hai­tas­ta johtuvaa.

  En nyt rupea ylis­tä­mään tääl­lä tiet­ty­jen lait­to­mien päih­tei­den hyö­dyl­li­siä vai­ku­tuk­sia, mut­ta on ihan fak­ta, että monil­le vaik­ka­pa psy­ke­dee­lien oikeas­ta käy­tös­tä voi olla sel­lais­ta apua esi­mer­kik­si elä­män­hal­lin­nan paran­ta­mi­seen, jota ei aina­kaan yhtä hel­pos­ti saa­vu­te­ta mil­lään muul­la keinolla.

  En tar­koi­ta, että vaik­ka­pa juu­ri psy­ke­dee­lien käyt­töä pitäi­si pyr­kiä nimen­omai­ses­ti edis­tä­mään ja teh­dä sii­tä koko kan­san ajan­vie­tet­tä. Hyö­dyt mani­fes­toi­tu­vat täl­lai­sil­la aineil­la ylei­ses­ti ottaen par­hai­ten juu­ri nii­den koh­dal­la, jot­ka hakeu­tu­vat täl­lais­ten ainei­den pariin.

  hai­tat yhteis­kun­nal­le uuti­soin­nis­ta huo­li­mat­ta mar­gi­naa­li­sia, toi­sin kuin päih­teil­lä, kuten alko­ho­lil­la ja huumeilla.

  Usei­den päih­tei­den aiheut­ta­mat hai­tat yhteis­kun­nal­le ovat uuti­soin­nis­ta huo­li­mat­ta mar­gi­naa­li­sia. Huu­mei­den demo­ni­soin­ti on joh­ta­nut sii­hen, ettei hait­to­ja tun­nu ole­van lupa edes ver­tail­la julkisesti.

  Huu­meet ovat olleet pit­kään ns. hyvä vihol­li­nen, teko­syy, jol­la voi­daan ajaa mitä hyvän­sä kon­ser­va­tii­vis­ta ja kan­sa­lai­soi­keuk­sia rajoit­ta­vaa agen­daa. Pedo­fii­lit ovat muu­ten vie­lä parempi.

 125. Mil­la,

  Mis­sä­hän koh­den olen sano­nut, että ihmi­siä saa kiusa­ta tuk­ka­muo­din takia? 

  Kehit­te­lit tuon kyl­lä nyt ihan itse. 

  Enkä siis usko, että sinua on kiusat­tu, vaan polii­si on hoi­ta­nut yksin­ker­tai­ses­ti työnsä,jolloin hius­tyy­li­si on ollut täy­sin yhden­te­ke­vä asia. Menee tiu­kas­ti ad homi­ne­min puo­lel­le, mut­ta vai­kut­taa, että oikein haluai­sit sen ole­van syy­nä. Mut­ta en siis väi­tä näin. 

  Uhriu­tu­mi­nen ja sen kaut­ta saa­tu mart­tyy­rin viit­ta ja val­tik­ka on koh­ta­lai­sen tavan­omai­nen ilmiö. 

  Tie­tys­ti, jos tei­tä on etsi­mäl­lä etsit­ty, niin ras­ta­tuk­ka on voi­nut olla tun­to­merk­ki, mut­ta se on tie­tys­ti nyt aivan eri asia. 

  Ihmet­te­len, että jos asia jäi noin pal­jon hier­tä­mään, ettet vie­nyt asi­aa mil­lään tavoin eteen­päin. Ker­rot lap­se­si olleen 8‑vuotias, joten mikään avu­ton tyt­tö­nen et ole voi­nut sil­loin olla. Huu­me­tes­taus ilman epäi­lyä on polii­sil­ta aina­kin rike, ellei rikos (pait­si siis ajo­neu­von kul­jet­ta­jil­ta). Ja epäi­lyk­si ei toti­ses­ti rii­tä ihmi­sen kam­paus, vaa­te­tus tai muu sel­lai­nen seikka. 

  Toi­mi siis, ellei ole myöhäistä.

 126. Tie­de­mies nyt oikoo kul­mia ja vää­ris­te­lee ohi­men­nen tois­ten argu­ment­te­ja. Ei ole epä­sel­vää, ettei­kö kokaii­nin (ja myö­hem­min heroii­nin, bor­del­lien jne.) lail­lis­ta­mi­nen Yhdys­val­lois­sa hei­ken­täi­si Mek­si­kon mafioi­ta. Täs­tä ei syn­ny eri­mie­li­syyt­tä, joten sii­tä ei kan­na­ta yrit­tää vies­ti toi­sen­sa jäl­keen sel­lais­ta synnyttää.

  Point­ti oli sii­nä, että mafia ei itses­sään syn­ny näi­den ansain­ta­kei­no­jen myö­tä, tai kuo­le nii­den muka­na. Mafia ei ole vain talou­del­li­nen ilmiö, vaan myös kult­tuu­ril­li­nen. Sil­lä on oma tyy­pil­li­nen raken­teen­sa, logis­tiik­kan­sa ja luon­teen­sa. Mafia­kin koos­tuu ihmi­sis­tä. Se on hie­rar­ki­nen jär­jes­tel­mä, eikä hie­rar­ki­nen jär­jes­tel­mä voi pai­sua pul­la­tai­ki­na­na täyt­tä­mään kaik­kia mah­dol­li­sia loke­roi­ta ilman hie­rar­kian veny­mis­tä, kat­kei­lua ja hajoa­mis­ta, mikä joh­taa sisäi­siin valtataisteluihin.
  Tähän yhdis­tyy koo­dis­tot lojaa­liu­des­ta, kuu­liai­suu­des­ta, kun­nias­ta jne.
  Ei Mek­si­kos­sa­kaan ole jotain klönt­ti-enti­teet­tiä nimel­tä “mafia”, vaan usei­ta mafioi­ta, jot­ka soti­vat kes­ke­nään tuot­toi­sim­mis­ta mark­ki­nois­ta ja hallinta-alueista.
  Yksit­täi­sel­lä rikol­lis­jär­jes­töl­lä on jokai­ses­sa tilan­tees­sa rajal­li­nen pää­mää­rä pää­omaa sijoi­tet­ta­va­na. Sil­lä on myös jokai­ses­sa tilan­tees­sa rajal­li­nen mää­rä jäseniä. 

  Väi­tät­kö siis, että kaik­keen poten­ti­aa­li­ses­ti tuot­toi­saan lait­to­maan kysyn­tään oli­si jo ole­mas­sa täy­si tarjonta?

 127. Asioin­ti las­ten­suo­je­lun kans­sa päät­tyi siis onnellisesti. 

  Ei las­ten­suo­je­lun työn­te­ki­jöil­lä ole mitään motii­via täh­dä­tä joka asia­kas­suh­tees­sa huos­taan­ot­toon vaan päin­vas­toin hekin ovat iloi­sia, jos lap­sel­la näyt­tää kaik­ki ole­van hyvin. Ker­ta­luon­toi­sel­la koti­käyn­nil­lä ei vält­tä­mät­tä pal­jon sel­viä, joten sik­si ovat käy­neet usem­man kerran. 

  Las­ten­suo­je­lun demo­ni­soin­tiin ja eri­lai­siin kau­hu­ta­ri­noi­hin tör­mää medias­sa usein. Nii­tä lukies­sa unoh­tuu, että suu­rin osa tapauk­sis­ta rat­ke­aa hyväs­sä yhteis­työs­sä van­hem­pien kans­sa. Kysees­sä on vain niin herk­kä alue, kos­ka syyl­lis­ty­mi­sen koke­muk­set ovat pin­nas­sa, kun ollaan iden­ti­tee­tin yti­mes­sä eli vanhemmuudessa. 

  En minä aina­kaan ajat­te­le, että kan­na­bis­ta sil­loin täl­löin polt­te­le­va äiti tai isä oli­si huo­no van­hem­pi. Kos­ka se kui­ten­kin on edel­leen rikos, niin viran­omais­ten on toi­mit­ta­va juu­ri näin, kun on toimittu. 

  Monet­han tääl­lä ovat sitä mie­le­tä, että kan­na­bik­sen käyt­tö tuli­si dekri­mi­na­li­soi­da, joten jat­ka­kaa sen asian aja­mis­ta, niin vas­taa­val­ta vältytään. 

  Itsel­lä­ni ei ole tähän täl­lä het­kel­lä kan­taa. Hie­man outo­han ase­tel­ma tie­tys­ti on, kun alko­ho­li on vapaas­ti saa­ta­vil­la ja kai­kin tavoin vaa­rat­to­mam­pi kan­na­bis ei. Oli ter­veys­hai­tois­ta mitä miel­tä tahan­sa, niin käsit­tääk­se­ni kan­na­bik­sen käyt­tö ei aiheu­ta häi­riö­käyt­täy­ty­mis­tä ja aggres­sioi­ta lain­kaan mikä on useil­la satun­nai­sil­la­kin alko­ho­lin­käyt­tä­jil­lä ongelmana.

 128. Osmo on sano­nut jos­sain haas­tat­te­lus­sa minus­ta todel­la fik­sus­ti, että on suu­ri vir­he läh­teä valis­tuk­ses­sa sii­tä val­heel­li­ses­ta väit­tä­mäs­tä, että kaik­ki huu­meet oli­si­vat yhtä vaarallisia. 

  Sehän on sig­naa­li kan­na­bik­sen käyt­tä­jäl­le sii­tä, että yhtä hyvin voi kokeil­la jotain muu­ta­kin. Onnek­si useim­mat tie­tä­vät mui­ta reit­te­jä pit­kin, että näin ei ole. Mut­ta ylei­ses­ti val­lal­la ole­va pro­pa­gan­da toi­mii vää­ris­täen mielikuvia. 

  Karin kans­sa jaan ylei­seen elä­män­ko­ke­muk­seen perus­tu­van huo­mion sii­tä, että mm. heroii­ni vie nuo­ren­kin ihmi­sen usein kar­me­aan kun­toon hyvin nopeas­ti. Sen sijaan alko­ho­lin kans­sa pitää har­joi­tel­la pit­kään ja har­taas­ti ja aikaa kor­jaa­vil­le liik­keil­le jää run­saas­ti. Var­si­nai­nen rap­pio­al­ko­ho­lis­ti Tokoin­ran­nas­ta on juo­nut yleen­sä vuosikymmeniä. 

  Sik­si alko­ho­lia ja kovia huu­mei­ta ei pidä rin­nas­taa. Toi­nen syy on se, että alko­ho­li ei aiheu­ta samal­la taval­la voi­ma­kas­ta fyy­sis­tä riip­pu­vuut­ta. Kyke­ne­vät­hän useim­mat meis­tä käyt­tä­mään sitä koh­tuu­del­la ja tiet­tyi­hin tilan­tei­siin sidottuna.

  1. Alko­ho­lis­miin on kak­si tie­tä, hidas ja nopea. Joil­le­kin kehit­tyy addik­tio paris­sa vuo­des­sa Toi­sil­le riip­pu­vuus syn­tyy vas­ta pit­kän ja perus­teel­li­sen har­joi­tuk­sen kaut­ta. Ilmei­ses­ti nämä riip­pu­vuu­den tyy­pit ovat aivan eri­lai­sia. Ero lie­nee aika­kin osak­si perin­nöl­li­nen. Sama kos­kee tupak­kaa. Joi­den­kin on täy­sin mah­do­ton pääs­tä eroon tupa­kas­ta (noin 25%?) toi­sil­le pal­jon helpompaa.

 129. Suo­mes­sa kuo­lee alko­ho­lin takia niin pal­jon ihmi­siä eikä huu­mei­den. Huu­meet ovat vain pie­ni osa tätä. Alko­ho­lin takia on per­he­vä­ki­val­taa, rat­ti­juo­pu­muk­sia ja lii­ken­ne­kuo­le­mia, ter­vey­del­li­siä ongel­mia, masen­nus­ta, mie­li­sai­raut­ta, pahoin­pi­te­ly­jä yms.

  Näi­tä on kyl­lä ilman alko­ho­lia­kin mut­ta alko­ho­li lisää näi­tä tilas­to­ja huomattavasti.

  Ja sitä­pait­si mik­si ihmi­set halua­vat homoa­vio­lii­tot kirk­koon mut­ta ei kan­ni­bis­ta lailliseksi?

 130. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Alko­ho­lis­miin on kak­si tie­tä, hidas ja nopea. Joil­le­kin kehit­tyy addik­tio paris­sa vuo­des­sa Toi­sil­le riip­pu­vuus syn­tyy vas­ta pit­kän ja perus­teel­li­sen har­joi­tuk­sen kaut­ta. Ilmei­ses­ti nämä riip­pu­vuu­den tyy­pit ovat aivan eri­lai­sia. Ero lie­nee aika­kin osak­si perin­nöl­li­nen. Sama kos­kee tupak­kaa. Joi­den­kin on täy­sin mah­do­ton pääs­tä eroon tupa­kas­ta (noin 25%?) toi­sil­le pal­jon helpompaa. 

  Tämä voi hyvin­kin pitää paik­kan­sa, mut­ta täs­sä on toi­nen­kin näkökulma.

  Addik­tio on ainoas­taan yksi osa päih­deon­gel­maa. Esi­mer­kik­si tupak­ka (ja käsit­tääk­se­ni myös kah­vi) aiheut­ta­vat riip­pu­vuu­den — aina­kin useim­mil­le — hel­pom­min kuin alko­ho­li. Ero on sii­nä, että tupa­koin­ti tai kah­vin­juon­ti ei saa koko elä­mää rai­teil­taan samal­la tavoin kuin alko­ho­lis­mi. Ne eivät esi­mer­kik­si estä työn­te­koa tai hait­taa perhe-elämää.

  Kovil­la huu­meil­la nämä vai­ku­tuk­set ovat vie­lä ker­ta­luok­kaa tuhoi­sam­pia kuin alko­ho­lil­la: suu­ri osa alko­ho­li­riip­pu­vai­sis­ta kui­ten­kin vie­lä pär­jää ongel­man­sa kans­sa ja käy esi­mer­kik­si töis­sä yms. Kovien huu­mei­den kans­sa puto­aa kel­kas­ta pal­jon nopeammin.

  Kari

 131. Ikä­vä tosia­sia kui­ten­kin on, että kan­na­bik­sen käyt­tö aivo­jen aikuis­tu­mis­vai­hees­sa nos­taa ris­kiä sai­ras­tua psykoosiin.
  Tämä on pak­ko pitää mie­les­sä jos aihees­ta halu­aa kes­kus­tel­la tosi­asioi­den eikä pro­pa­gan­dan pohjalta.”

  Saa­tiin­han se psy­koo­si siel­tä vih­doin mukaan. Erin­omais­ta iro­nian­ta­jua osoit­taa pro­pa­gan­dan tosi­asioi­den mai­nit­se­mi­nen heti seu­raa­vas­sa lausees­sa. Yksi­kään tut­ki­mus ei ole osoit­ta­nut kan­na­bik­sen lisää­vän psy­koo­si­ris­kiä. On ole­mas­sa tut­ki­muk­sia, joi­den tulok­set on uuti­soi­tu siten, mut­ta nekin ovat tosia­sias­sa osoit­ta­neet vain yhtey­den kan­na­bik­sen­käy­tön ja kohon­neen psy­koo­si­ris­kin välil­lä. Samoin on ole­mas­sa sel­vä yhteys jää­te­lön syön­nin ja kohon­neen huk­ku­mis­ris­kin välillä.

  Suu­rin osa tut­ki­muk­sis­ta ei ole otta­nut lain­kaan huo­mioon perin­nöl­lis­tä tai­pu­mus­ta sai­ras­tua. Yksi (ehkä ainoa?) tut­ki­mus, joka on tut­ki­nut kausaa­lis­ta yhteyt­tä ja huo­mioi­nut perin­tö­te­ki­jöi­den aiheut­ta­man kas­va­neen ris­kin, ei löy­tä­nyt yhteyt­tä kan­na­bik­sen käy­tön ja psy­koo­si­sai­rauk­sien välil­lä niis­sä nuo­ris­sa, joil­la ei ollut perin­nöl­lis­tä alttiutta.

  Kan­nat­taa eri­tyi­ses­ti huo­ma­ta, miten tämä­kin tut­ki­mus pää­tel­mis­sään väit­tää kan­na­bik­sen ylei­ses­ti kas­vat­ta­neen psy­koo­si­ris­kiä, mut­ta enem­män niil­lä, joil­la oli perin­nöl­li­nen alt­tius. Kui­ten­kin, jos lukee pari riviä ylem­pää, voi­daan huo­ma­ta, että psy­koo­si­ris­kin luot­ta­mus­vä­li niil­lä, joil­la ei perin­nöl­lis­tä tai­pu­mus­ta psy­koo­si­sai­rauk­siin ole, on ykkö­sen molem­min puo­lin; voi­tai­siin siis yhtä hyvin sanoa kan­na­bik­sen käy­tön vähen­tä­neen ris­kiä. Sano­mal­la yhtä hyvin tar­koi­tan, ettei todel­la­kaan voi­da sanoa, vaan kysees­sä on tilas­tol­li­ses­ti mer­ki­tyk­se­tön tekijä.

  http://www.bmj.com/cgi/content/abstract/330/7481/11

 132. S‑W:lta erin­omais­ta argu­men­toin­tia ver­tail­les­saan asei­den ja päih­tei­den kiel­to­la­kia. Itse en ole ase­har­ras­ta­ja ja pers­tun­tu­mal­ta olen ollut jos­kus kan­nat­ta­mas­sa­kin ase­la­kien kiris­tys­tä, mut­ta S‑W:n point­ti, että aivan samal­la tavoin kuin päih­teis­tä, aseis­ta on “hyö­tyä” (=tuot­ta­vat iloa käyt­tä­jäl­leen) ja siten nii­den käy­töl­le on kysyn­tää. Jos asia kiel­let­täi­siin, siir­tyi­si hom­ma rikol­lis­ten käsiin, eli tapah­tui­si juu­ri se, mitä Osmo oli­si halua­mas­sa pois­taa huu­mei­den kohdalla. 

  Sanoi­sin siis, että S‑W löy­si erit­täin päte­vän epä­loo­gi­suu­den Vih­rei­den ohjel­mas­ta, joka ei voi selit­tyä mil­lään muul­la kuin puh­taal­la ideo­lo­gial­la, eli Vih­reät suh­tau­tu­vat posi­tii­vi­ses­ti huu­mei­siin ja nega­tii­vi­ses­ti asei­siin ja tuo rikol­li­suu­den kit­ken­tä huu­mei­den kiel­to­lain pois­ta­mi­sel­la on vain eteen hei­tet­ty savuverho.

  Itse otsi­kon ide­aa pidän toki fik­su­na, mut­ta hom­ma tosi­aan sut­taan­tuu sil­lä, jos heti perään väi­te­tään, että perus­te­lu­na käy­tet­ty logiik­ka ei sit­ten maa­gi­ses­ti toi­mi muis­sa vas­taa­vis­sa asioissa. 

  Rikos- ja ter­veys­ti­las­to­ja kat­so­mal­la on päi­vän­sel­vää, että lail­li­set päih­teet aiheut­ta­vat pal­jon enem­män hait­taa kuin lail­li­set aseet. Tupak­kaan ja alko­ho­liin kuo­lee vuo­sit­tain Pek­ka Pus­kan mukaan 5000 hen­keä vuo­des­sa kum­paan­kin. Kuin­ka mon­ta vuo­si­sa­taa pitää odot­taa ennen kuin lail­li­sil­la aseil­la pääs­tään samaan? 

  Nois­ta kam­mot­ta­vis­ta luvuis­ta huo­li­mat­ta (12 Esto­nial­lis­ta vuo­des­sa) minus­ta kyse on ihmis­ten omas­ta vapau­des­ta elää omaa elä­mää niin kuin halu­aa. Ja saman pitäi­si kos­kea myös huumeita.

  Mitä Sam­po Smo­lan­de­rin mai­nit­se­maan “oike­aan sig­naa­liin” tulee, niin miten ja kuka mää­rit­te­lee “oikean sig­naa­lin” ei-tota­li­ta­ris­ti­ses­sä yhteis­kun­nas­sa? Eikö yksi­lö­noi­keuk­sia kun­nioit­ta­vas­sa yhteis­kun­nas­sa sen pidä olla ennen kaik­kea yksi­lö? Ok, jos vii­ta­taan alai­käi­siin, niin ymmär­rän poin­tin (ja sik­si huu­meil­la­kin pitäi­si var­maan olla saman­lai­set osto­ra­joi­tuk­set kuin vii­nal­la ja tupa­kal­la­kin), mut­ta jos puhu­taan täys­val­tai­sis­ta aikui­sis­ta, niin “oikeas­ta sig­naa­lis­ta” puhu­mi­nen viit­taa vah­vas­ti sii­hen, että joku toi­nen ihmi­nen tie­tää minua parem­min, miten minun pitää elä­mä­ni elää. 

  Hyväk­syn, että tämä toi­nen ihmi­nen voi antaa minul­le infor­maa­tio­ta, mut­ta en sitä, että hän tekee pää­tök­sen minun puo­les­ta­ni. Hyväk­syn siis sen, että alko­ho­lin, tupa­kan ja mui­den päih­tei­den hait­ta­vai­ku­tuk­sis­ta puhu­taan ja jopa käy­te­tään yhteis­kun­nan varo­ja niis­tä tie­dot­ta­mi­seen, mut­ta minus­ta täl­le tasol­le se “oikean sig­naa­lin” anta­mi­nen täys­val­tais­ten aikuis­ten koh­dal­la pitää jää­dä. Ekspli­siit­ti­set kiel­lot vain ihmis­tä itse­ään kos­ke­vien asioi­den koh­dal­la ovat tota­li­ta­ris­miä, johon ei ole mitään syy­tä lui­sua. Tois­ten tap­pa­mi­nen sik­si, että oli vetä­nyt pään­sä täy­teen tai sik­si, että omis­ti aseen, pitää olla kiel­let­tyä, mut­ta kiel­lon tulee koh­dis­tua sii­hen tap­pa­mi­seen, ei pään täy­teen vetä­mi­seen tai aseen omistukseen.

 133. Kyl­lä se on erit­täin har­vi­nais­ta, että var­si­nai­nen alko­ho­lis­mi paris­sa vuo­des­sa kehittyisi. 

  Useim­mat nuo­ret aloit­ta­vat sään­nöl­li­sen alko­ho­lin­käy­tön 15–16 ‑vuo­tiai­na, mut­ta kyl­lä 18-vuo­tias alko­ho­lis­ti aika uha­na­lai­nen laji on. 

  Nyt tie­tys­ti pitäi­si mää­ri­tel­lä alko­ho­lis­mi, jot­ta asias­ta voi­si kun­nol­la keskustella. 

  Alko­ho­lis­tik­si minä mää­rit­te­len hen­ki­lön, jon­ka koko elä­mää hal­lit­see alko­ho­li joi tai ei. Mää­ri­tel­lä voi tie­tys­ti toi­sin­kin esim. ker­ta­käy­tön tai viik­ko­ta­son käy­tön määrällä.

 134. Nol­la­to­le­rans­si on hyvää huu­me­po­li­tiik­kaa, jos se toi­mii kun­nol­la” — way to go, van­ha libe­raa­li. Aivan kuten “Sodas­sa AID­Sia Vas­taan” oli­si sek­sin nol­la­to­le­rans­si hyvää poli­tiik­kaa, jos se toi­mi­si kunnolla …

  Kaik­kein paras­ta poli­tiik­kaa oli­si se, että polii­ti­kot päät­täi­si­vät, mit­kä asiat ovat vält­tä­mät­tö­miä — ne mää­rät­täi­siin pakol­li­sik­si ja loput kiellettäsiin.

 135. Eli­na:

  En väit­tä­nyt sitä vas­taan, ettei­kö polii­si oli­si Mil­lan tapauk­ses­sa pitä­nyt hän­tä ja puo­li­so­aan huu­mei­den­käyt­tä­ji­nä. Ja oikee­an­han he osuivatkin.

  Huu­me­tes­taus kadul­la vain tus­kin on tapah­tu­nut ulko­näön perus­teel­la, vaan sii­hen on täy­ty­nyt olla jokin pai­na­va syy. Ehkä naa­pu­rit ovat hais­ta­neet kan­na­bik­sen ja olleet vaik­ka­pa huo­lis­saan lap­sen olosuhteista.

  Oli­pa Mil­lan tapauk­ses­sa totuus mikä vain, tie­dän lukui­sia mui­ta tapauk­sia jois­sa syyn ei voi­da olet­taa ole­van muu kuin ulkonäkö.

  Mikä motii­vi polii­sil­la oli­si vaa­ran­taa oma uran­sa lain­vas­tai­sel­la toi­min­nal­la tuos­ta vain? Ei polii­si ole pro­vi­sio­pal­kal­la. Mikään ris­kin­ot­to ei kannata.

  Olen kah­des­ti ollut tilan­tees­sa, jos­sa polii­si on käyt­täy­ty­nyt pahek­sut­ta­vas­ti. Molem­mil­la ker­roil­la tuli tun­ne, että polii­si­hen­ki­löä moti­voi jon­kin­lai­nen yli­ko­ros­tu­nut oikeu­den jaka­mi­sen tar­ve ja val­lan­hi­mo. Palk­kio vai­kut­ti siis ole­van rahal­li­sen sijaan psykologinen.

  Lail­li­suu­den raja näis­sä tilan­teis­sa on häi­ly­vä ja maal­li­kol­le vai­kea mää­rit­tää. Koros­tan, että mui­den­kin kuin fik­su­jen, tark­kaa­vais­ten ja talou­del­li­ses­ti kyke­ne­vien laki­mies­ten tuli­si voi­da puo­lus­taa itse­ään vir­ka­val­lan asiat­to­mia hyök­käyk­siä vas­taan. Ei auta, että joku jos­kus on onnis­tu­nut hake­maan itsel­leen oikeut­ta, jos ja kun suu­rin osa ihmi­sis­tä on aseet­to­mia täl­lai­sen sim­pu­tuk­sen edes­sä. Itseä­ni en pidä aina­kaan kes­ki­mää­räis­tä idioo­tim­pa­na, mut­ta tun­sin olo­ni aika voi­mat­to­mak­si noi­den tapaus­ten jäl­keen. Oli vai­kea päät­tää, mitä teki­si vai teki­si­kö mitään, kos­ka en pys­ty­nyt arvioi­maan mitä kaik­kea se oli­si lopul­ta vaa­ti­nut — ja ennen kaik­kea miten se oli­si vai­kut­ta­nut koh­taa­mie­ni polii­sien vir­ka­käyt­täy­ty­mi­seen jat­kos­sa (kos­toa en halun­nut, vaan asian saat­ta­mis­ta parem­mal­le tolal­le). Lisäk­si minul­le on edel­leen epä­sel­vää, toi­mi­ko polii­si sel­väs­ti lain­vas­tai­ses­ti, vai onko ulko­nä­köön (ja toi­sel­la ker­ral­la kova­ää­ni­sen musii­kin soit­ta­mi­seen autos­sa) perus­tu­va syr­jin­tä ja kal­toin koh­te­lu tosi­aan­kin heil­le lain mukaan sallittua.

  Joka tapauk­ses­sa kan­ta­ni on, että ongel­mia on sekä lain­sää­dän­nös­sä (kan­na­bik­sen käy­tön ei tuli­si alun alkaen­kaan olla lai­ton­ta), joka antaa polii­sil­le mah­dol­li­suuk­sia sim­put­taa omiin ihan­tei­siin­sa sopi­mat­to­mia ihmi­siä, että joi­den­kin polii­sien asen­teis­sa (ei mitään hajua, kuin­ka ylei­siä nämä asen­neon­gel­mat ovat, mut­ta eivät ne aivan har­vi­nai­sil­ta­kaan tunnu).

  Tähän on kyl­lä vie­lä perään sanot­ta­va, että useim­mi­ten polii­si­hen­ki­löt ovat koh­del­leet minua asial­li­ses­ti. Sik­si nuo pari poik­keus­ta tun­tu­vat­kin huo­mat­ta­van häi­rit­se­vil­tä; tulee väki­sin­kin mie­tit­tyä, mil­lais­ta mah­taa olla sel­lai­sen ihmi­sen elä­mä, jota polii­si pää­asial­li­ses­ti koh­te­lee niin.

  Nor­maa­lis­ti käyt­täy­ty­vään paris­kun­taan koh­dis­te­tut sel­keäs­ti lain­vas­tai­set toi­met joh­ta­vat hel­pos­ti riko­sil­moi­tuk­seen ja sitä kaut­ta vähin­tään­kin esi­mie­hen puhut­te­luun, pahim­mil­laan erottamiseen.

  Polii­si­vi­ran­omai­sil­la vain vai­kut­tai­si ole­van hyvin kapea (suo­ras­taan sosia­lis­ti­nen) käsi­tys sii­tä, mikä on nor­maa­lia käy­tös­tä. Tämä­hän ei ole polii­sien eri­tyi­so­mi­nai­suus sinän­sä, vaan laa­jem­pi yhteis­kun­nal­li­nen sosia­lis­min jään­ne. Meil­lä vie­ras­te­taan, pelä­tään ja pahek­su­taan edel­leen kaik­kea, mikä ero­aa tur­val­li­sek­si koe­tus­ta nor­mis­ta. Yhteis­kun­nan toi­mi­vuu­den ja ihmis­ten onnel­li­suu­den kustannuksella.

  Heil­lä, jot­ka ovat koko elä­män­sä ajan koke­neet yhteis­kun­nan syr­ji­vän ja pahek­su­van itse­ään, on hyvin kor­kea kyn­nys pyy­tää yhteis­kun­nal­ta apua tul­les­saan vää­rin koh­del­luk­si. Osal­la kyse voi olla herk­kä­hi­piäi­syy­des­tä ja mart­tyy­ri­syndroo­mas­ta, mut­ta pal­jon on myös nii­tä, joi­den ihmi­soi­keu­det ovat käy­tän­nös­sä­kin mui­ta hei­kom­mat, kos­ka he näyt­tä­vät eri­lai­sel­ta kuin muut.

  Ruu­miin­tar­kas­tuk­set eri­tyi­so­lo­suh­teis­sa ylei­sen tur­val­li­suu­den nimis­sä ovat eri sar­jaa, samoin kuin (asiak­kaan näkö­kul­mas­ta) lii­an rajut pak­ko­kei­not vaik­ka­pa mie­le­no­soi­tuk­ses­sa. Polii­sil­la on kui­ten­kin oikeus teh­dä, mitä tekee. Tavas­ta vain voi syn­tyä erimielisyyttä.

  Ruu­miin­tar­kas­tuk­sen voi teh­dä asial­li­ses­ti, jol­loin se täyt­tää viral­li­sen tar­koi­tuk­sen­sa, ja sen voi aikui­nen polii­si­mies teh­dä nuo­rel­le tytöl­le myös hyvin asiat­to­mas­ti, jol­loin se täyt­tää jon­kin yksi­tyi­sen tarpeen.

  Sitä sil­loin täl­löin ihmet­te­len, että mikä vim­ma on muo­ka­ta ulko­nä­kön­sä sel­lai­sek­si, että sii­tä mah­dol­li­ses­ti seu­raa vaikeuksia.

  Et pidä kom­mu­ni­kaa­tio­ta eri­tyi­sen olen­nai­se­na jut­tu­na? Ulko­nä­kö on kei­no välit­tää ympä­ris­töön­sä vies­te­jä sii­tä, kuka on. Minul­le kysy­myk­se­si kuu­los­taa osa­puil­leen ver­ran­nol­li­sel­ta sii­hen, että Kii­nas­sa joku kysyy: Mikä vim­ma on sanoa ääneen asioi­ta, joi­den sano­mi­ses­ta mah­dol­li­ses­ti seu­raa vaikeuksia?

  Itse pukeu­dun poik­kea­vas­ti, kos­ka minul­le on tär­ke­ää näyt­tää juu­ri sil­tä, kuka oikeas­ti olen, sen sijaan että pii­lot­tai­sin itse­ni nii­hin hajut­to­miin, maut­to­miin ja mitään­sa­no­mat­to­miin roo­lia­sui­hin, joi­ta mah­dol­li­sim­man moni sie­tää ja joi­ta useim­mat ihmi­set käyt­tä­vät. Pidän kyl­lä roo­lia­su­na myös sitä ras­ta­fa­ri­tyy­liä, joka polii­sin mie­les­tä impli­koi kan­na­bis­ri­kol­li­suut­ta — sil­lä ero­tuk­sel­la että se ei ole sie­det­tyä yhteis­kun­nal­li­sel­la tasol­la vaan pie­nem­män jen­gin kes­ken (ras­tat voi kui­ten­kin olla per­soo­nal­li­sel­la­kin pukeutujalla).

  Peit­täes­sä­ni per­soo­nal­li­suu­te­ni ylei­ses­ti hyväk­sy­tyl­lä pukeu­tu­mis­tyy­lil­lä koki­sin ole­va­ni epä­avoin, mikä on minul­le eräs epä­re­hel­li­syy­den muo­dois­ta. Sinun ihan­neyh­teis­kun­nas­sa­si­ko minun tuli­si pii­lou­tua, jot­ta tuli­sin polii­sin tahol­ta koh­del­luk­si kun­non kansalaisena?

 136. Eli­na:

  Kes­kuu­des­sam­me on pal­jon ihmi­siä, joi­den syn­nyn­näi­set ulkoi­set omi­nai­suu­det aiheut­ta­vat heil­le jat­ku­vaa käy­tän­nön hait­taa kom­mu­ni­koin­nis­sa mui­den kans­sa, ennak­ko­luu­lo­ja ja näin suun­na­ton­ta mielipahaa.

  Täs­tä vie­lä. Siis sinun­ko mie­les­tä­si oli­si joten­kin parem­pi, että kaik­ki jot­ka sii­hen suin­kin kyke­ne­vät, pyr­ki­si­vät näyt­tä­mään mah­dol­li­sim­man täy­del­li­sen “nor­maa­lil­ta”? Näin­kö nuo mai­nit­se­ma­si ennak­ko­luu­loi­set idioo­tit oppi­vat arvos­ta­maan ihmi­si­nä hei­tä, jot­ka näyt­tä­vät epä­nor­maa­lil­ta voi­mat­ta sil­le itse mitään?

  Kysyit Tukiai­sen ulko­näös­tä. Toki se vai­kut­taa esim. omaan arvioo­ni hänes­tä ihmi­se­nä. Syy­nä se, että tuo ulko­nä­kö on suu­rek­si osak­si hänen oma luo­muk­sen­sa. Hän on itse valin­nut pukeu­tua blon­diin, kilo­met­rin mit­tai­seen, huo­no­laa­tui­seen muo­vi­tuk­kaan, lait­taa kilon meik­kiä ja hank­kia muo­vi­tis­sit. Se, mitä hänes­tä ajat­te­len, ei kui­ten­kaan saa joh­taa sii­hen että louk­kaan hänen ihmi­sar­vo­aan — eten­kään jos satun ole­maan polii­si ja virantoimituksessa!

 137. Tapio Pel­to­sel­le:
  “Päih­teil­lä­kin on hyö­ty­käyt­töä. Nii­tä käy­te­tään, kos­ka niis­tä on sub­jek­tii­vi­ses­ti ottaen hyö­tyä. Kukaan ei iki­nä käy­tä mitään päih­det­tä, aina­kaan useam­pia ker­to­ja, jos sen vai­ku­tuk­set ovat pel­käs­tään negatiivisia.”

  Olet täy­sin oikeas­sa, ilmai­sin itseä­ni huo­nos­ti ja epä­to­den­mu­kai­ses­ti. Otan­han itse­kin jos­kus jokusen oluen kave­rei­den seu­ras­sa taik­ka sau­nan jäl­keen ‑yleen­sä ilman päih­ty­mis­tar­koi­tus­ta, mut­ta päih­tei­tä­hän tuo­kin on. Kuten myös viski.

 138. Samu­li Saarelma:

  Itse otsi­kon ide­aa pidän toki fik­su­na, mut­ta hom­ma tosi­aan sut­taan­tuu sil­lä, jos heti perään väi­te­tään, että perus­te­lu­na käy­tet­ty logiik­ka ei sit­ten maa­gi­ses­ti toi­mi muis­sa vas­taa­vis­sa asioissa.

  Ongel­ma on sii­nä, että muut asiat eivät kos­kaan voi olla täy­sin vas­taa­via — muu­ten­han ne oli­si­vat samo­ja eivät­kä mui­ta asioi­ta. Yhdes­sä tilan­tees­sa voi aivan perus­tel­lus­ti kan­nat­taa kiel­to­la­kia, vaik­ka toi­ses­sa tilan­tees­sa perus­tel­lus­ti vas­tus­tai­si sitä.

  Itse en esi­mer­kik­si kan­na­ta käsia­sei­den kiel­to­la­kia (sii­tä huo­li­mat­ta että ihan­ne­maa­il­mas­sa­ni ei oli­si asei­ta). Kan­na­tan kui­ten­kin mm. sitä, että taval­li­nen kan­sa­lai­nen ei saa halu­tes­saan hank­kia vaik­ka­pa joukkotuhoaseita.

 139. Kari Kos­ki­nen:

  Sii­tä huo­li­mat­ta suh­tau­dun läh­tö­koh­tai­ses­ti _erittäin_ kar­saas­ti kovien huu­mei­den puo­lit­tai­seen­kin lail­lis­ta­mi­seen. On nimit­täin näh­ty, miten nii­den kans­sa ihmi­nen saa itsen­sä alle vuo­des­sa sii­hen jamaan, johon perin­tei­sel­lä kunin­gas alko­ho­lil­la­kin meni­si tois­ta­kym­men­tä vuotta.

  Onko tämän vii­mei­sen virk­keen tar­koi­tus joten­kin perus­tel­la suhtautumistasi?

  Sinä­hän tuos­sa käy­tän­nös­sä sanot vas­tus­ta­va­si jyr­käs­ti toi­men­pi­tei­tä, joil­la kovien huu­mei­den käyt­tä­mi­ses­tä tuli­si nykyis­tä vähem­män hou­kut­te­le­vaa, kos­ka ne ovat niin tuhoi­sia ainei­ta. Luu­li­si, että mitä tuhoi­sam­pi aine, sitä kovem­min tuli­si ihmis­ten mie­les­tä pon­nis­tel­la aineen hou­kut­te­le­vuu­den vähentämiseksi.

 140. Kari

  Addik­tio on ainoas­taan yksi osa päih­deon­gel­maa. Esi­mer­kik­si tupak­ka (ja käsit­tääk­se­ni myös kah­vi) aiheut­ta­vat riip­pu­vuu­den – aina­kin useim­mil­le – hel­pom­min kuin alko­ho­li. Ero on sii­nä, että tupa­koin­ti tai kah­vin­juon­ti ei saa koko elä­mää rai­teil­taan samal­la tavoin kuin alko­ho­lis­mi. Ne eivät esi­mer­kik­si estä työn­te­koa tai hait­taa perhe-elämää. 

  Hyvin sanot­tu. Itse tun­nus­tan ole­va­ni aika lail­la addik­tios­sa kah­viin, mut­ten usko sen sinäl­lään juu­ri miten­kään hait­taa­van elä­mää­ni. Kai kah­vil­la jotain ter­veys­hait­to­ja­kin on, mut­ta aina­kaan itsel­le­ni nii­tä juu­ri ole tul­lut. Sen sijaan usein sii­tä on pal­jon­kin hyö­tyä työn­te­koon piristeenä.

  Sama pätee kai myös tupa­kan niko­tii­niin. Olen luke­nut tut­ki­muk­sia sii­tä, miten niko­tii­ni paran­taa kes­kit­ty­mis­ky­kyä ja muis­tia. Jot­kut tun­te­ma­ni tupa­koit­si­jat ovat myös sano­neet, ettei­vät pys­ty kun­nol­la kes­kit­ty­mään ilman tupak­kaa. Tupa­kal­la tie­ten­kin on sel­viä nega­tii­vi­sia­kin vai­ku­tuk­sia, ei vain hen­ki­löön itseen­sä, vaan myös mui­hin lähel­lä ole­viin. En osaa sanoa, oli­si­ko laas­ta­reil­la tms. mah­dol­lis­ta saa­da tupa­kan posi­tii­vi­set vai­ku­tuk­set, mut­ta vält­tyä sen negatiivisilta. 

  Mut­ta kui­ten­kin sanoi­sin tuo­hon rai­teil­ta menoon liit­tyen, että pol­tet­tu­na tupak­ka kyl­lä saa elä­män rai­teil­ta siten, että se lisää sel­väs­ti ris­kiä kuol­la. Juu­ri pahem­paa rai­teil­ta menoa on vai­kea ajatella.

 141. Hävit­tyä sotaa ei kan­na­ta jatkaa.
  Sik­si koko maa­il­mas­sa kan­na­tai­si­kin sal­lia kaik­ki huumeet.
  Myös­kään lait­to­mien asei­den leviä­mis­tä ei voi­da estää, joten kai­kil­le pitäi­si sal­lia kai­ken­lais­ten asei­den omis­ta­mi­nen ja nii­den kaup­pa vapauttaa.
  Afga­nis­ta­nin ja Ira­kin sotia ei voi­da voit­taa sil­lä siel­tä tulee aina löy­ty­mään muu­ta­mia vihai­sia ääri-isla­mis­te­ja jot­ka vas­tus­ta­vat ulko­maa­lai­sia, joten Yhdys­val­to­jen ja mui­den mai­den tuli­si pois­tua siel­tä ja sal­lia tale­ba­nien val­taan­pa­luu tai pai­kal­lis­ten kes­kei­nen sisällissota.
  Suo­mes­sa kamp­pai­lu suvait­se­mat­to­muut­ta ja rasis­mia vas­taan on hävit­ty, joten kaik­ki polii­si­tut­kin­nat SETAa vas­taan koh­dis­te­tuis­ta hyök­käyk­sis­tä tuli­si lopet­taa ja sal­lia homo­jen hakkaaminen.
  Ker­jää­mi­sen ehkäi­sys­sä ollaan epä­on­nis­tut­tu joten kai­ken­lai­nen ker­jää­mi­nen tuli­si joka pai­kas­sa sal­lia, min­kä joh­dos­ta kaik­kien talo­jen lukot tuli­si pois­taa jot­ta kaik­ki voi­vat vapaas­ti ker­jä­tä kai­kil­ta, lisäk­si kaik­kien puhelin‑, osoi­te- ja säh­kö­pos­ti­tie­dot tuli­si jul­kis­taa jot­ta kaik­ki voi­si­vat vapaas­ti teh­dä kai­kil­le ker­jäys­kir­jei­tä ja ‑puhe­lui­ta.
  Suo­men maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka on sel­väs­ti epä­on­nis­tu­nut­ta, sil­lä Suo­meen tulee joka vuo­si ihmi­siä joi­den tän­ne tule­mis­ta aina­kin kak­si ihmis­tä vas­tus­taa. Tämän joh­dos­ta kaik­kien kai­ken­lai­nen muut­ta­mi­nen tuli­si sal­lia, myös sel­lai­siin mai­hin tai asun­toi­hin jois­sa jo asuu joku.
  Suo­mes­sa tapah­tuu vie­lä vuo­si­kym­me­niä jat­ku­neen ajo-ope­tuk­sen ja alko­ho­li­va­lis­tuk­sen jäl­keen­kin vuo­sit­tain rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta joh­tu­via kuo­lo­non­net­to­muuk­sia joten tämä­kin tais­te­lu tuli­si myön­tää hävi­tyk­si ja vapaut­taa kaik­ki alko­ho­lin myy­mi­nen ja käyt­tö kai­kis­sa tilan­teis­sa kai­kil­le. Myös kai­ken­lai­nen ajo­neu­vo­jen kul­jet­ta­mi­sen luvan­va­rai­suus tuli­si pois­taa, sehän aiheut­taa vain yli­mää­räi­siä kus­tan­nuk­sia veronmaksajille!
  Suo­mes­sa tape­taan joka vuo­si usei­ta ihmi­siä, joten se tuli­si sal­lia. Lisäk­si sai­raa­lois­sa ja van­hain­ko­deis­sa kuo­lee vuo­sit­tain ihmi­siä, joten on sel­vää että van­hain­hoi­dos­sa ja ter­vey­den­huol­los­sa ollaan epä­on­nis­tut­tu eli kaik­ki kysei­set lai­tok­set tuli­si välit­tö­mäs­ti lakkauttaa.
  Usei­ta vuo­sia jat­ku­neen sam­mu­tus­työn jäl­keen jos­sain palaa edel­leen yksi tupak­ka. On siis sel­vää että kaik­ki palo­lai­tok­set ja palo­hä­lyt­ti­met ovat aivan turhia.
  Kos­ka kukaan ei ole kuo­le­maan jäl­keen onnis­tu­nut todis­ta­maan saa­vut­ta­neen­sa tai­vaas­sa ikui­sen elä­män ei voi­da kris­ti­nus­koa tai mui­ta ikui­ses­ta elmäs­tä puhu­via uskon­to­ja pitää totuu­den­mu­kai­si­na ja oikei­na, vaan ne tuli­si hävit­tää maan pääl­tä lopul­li­ses­ti, eri­tyi­ses­ti juutaliset.
  Kaik­ki huvi­puis­tot tuli­si lak­kaut­taa kos­ka on toden­nä­köis­tä että joku joka on jos­kus käy­nyt huvi­puis­tos­sa ei pidä tämän luke­mis­ta huvittavana.
  Kos­ka polii­si epä­on­nis­tuu joka vuo­si aina­kin yhden rikok­sen sel­vit­tä­mi­ses­sä tuli­si tämä­kin tuot­ta­ma­ton lai­tos lopet­taa. Tämän seu­rauk­se­na pää­si­sim­me myös eroon nois­ta vihe­liäi­sis­tä joka­vuo­ti­sis­ta vere­ni­mi­jöis­tä eli asia­na­ja­jis­ta, sil­lä kos­ka ei oli­si polii­sia ei oli­si myös­kään rikok­sis­ta epäil­ty­jä eikä tar­vet­ta tuomioistuimille.
  Näin oli­sim­me­kin saa­vut­ta­neet täy­del­li­sen yhteis­kun­nan mis­sä kaik­ki sai­si­vat vapaas­ti teh­dä mitä halua­vat, kenel­le­kään ei oli­si uskon­toa eikä sik­si oli­si uskon­nol­li­sia kiis­to­ja, eikä tääl­lä tar­vit­tai­si polii­se­ja, lää­kä­rei­tä, palo­mie­hiä tai mui­ta­kaan yhteis­kun­nan tuke­mia loiseliöitä.
  Lisäk­si Suo­men tuli­si jo lopet­taa itsel­leen valeh­te­lu ja lak­ta­ta ole­mas­ta koko­naan, sil­lä Suo­mi hävi­si tal­vi­so­dan ja jat­ko­so­dan. Toi­saal­ta Suo­mi kyl­lä voit­ti Lapin sodan, joten Molo­tov ja Rib­bent­ropp voi­si­vat neu­vo­tel­la Suo­men luo­vut­ta­mi­ses­ta Neu­vos­to­lii­tol­le ja Sak­san luo­vut­ta­mi­ses­ta Suo­mel­le. Kor­vauk­sek­si Lapin polt­ta­mi­ses­ta Sak­sa (eli Suo­mi) luo­vut­tai­si Lapil­le (eli Neu­vos­to­lii­tol­le) Poh­jois-Sak­san (eli Nor­jan). Sak­sa (eli Suo­mi) jäi­si täs­sä kui­ten­kin voi­tol­le sil­lä Suo­mi (eli Sak­sa) val­loit­ti Ranskan.

 142. Saa­ra
  “Itse pukeu­dun poik­kea­vas­ti, kos­ka minul­le on tär­ke­ää näyt­tää juu­ri sil­tä, kuka oikeas­ti olen”

  Ihmi­set siis pukeu­tu­vat siten kun pukeu­tu­vat esit­täes­sään sta­te­ment­tia ja alle­vii­va­tes­saan omaa ole­mus­taan ja sit­ten kun hei­tä koh­del­laan siten kun ulko­muo­to antaa olet­taa, he suut­tu­vat. Hmm. Mis­sä on logiikka?

  Jos pukeu­tuu huo­rak­si, ei pidä ihme­tel­lä jos koh­del­laan huo­ra­na. Jos pukeu­tuu pik­ku­kri­mik­si, ei pidä ihme­tel­lä jos koh­del­laan pikkukriminä.

 143. Tär­kein­tä kui­ten­kin oli­si, että huu­mei­den vapaut­ta­mi­nen tuhoai­si huumerikollisuuden. ”

  Tämä on se aspek­ti joka käy­tän­nös­sä nime­no­maan _estää_ huu­mei­den vapaut­ta­mi­sen. Kun huu­me­pa­ro­neil­la on rahaa ostaa kongres­sie­dus­ta­jat, niin kuka näis­tä edus­ta­jis­ta on niin tyh­mä että sahaa omaa leipäpuutaan?

  Pätee myös Suo­mes­sa oikein hyvin, vaik­ka­kaan ei ehkä aivan suo­raan, vaan huu­me­va­lis­tus­ra­ho­jen kaut­ta: ellei ole huu­meon­gel­maa, ei ole huu­me­va­lis­tus­ra­ho­ja­kaan ja siis elin­kei­noa. Syy mik­si ammat­ti­lai­set vas­tus­ta­vat _mitä tahan­sa kom­pro­mis­sia hau­taan asti_: Oma toi­meen­tu­lo on vaa­ras­sa ja suo­ja­työ­paik­ka kat­kol­la. Mitään tulok­sia­han näil­tä valis­ta­jil­ta ei kos­kaan edes odo­te­ta, kun­han nos­ta­vat palkkaa.

  Sama näkyy erit­täin sel­väs­ti lii­ken­ne­po­lii­kas­sa: Vuo­si­kym­me­niin ei ole edes yri­tet­ty puut­tua kola­rei­den _syihin_ (nämä ovat tut­ki­ja­lau­ta­kun­nan rapor­teis­ta sel­vä­kie­li­si­nä luet­ta­vis­sa), vaan sen­si­jaan nos­te­taan palk­kaa sii­tä että ei puu­tu­ta mihin­kään mikä voi­si asi­aan joten­kin vai­kut­taa ja puu­has­tel­laan kaik­ka muu­ta, kuten nopeus­ra­joi­tuk­sia ja kes­ki­kai­tei­ta. Oma toi­meen­tu­lo on var­mis­tet­ta­va, ensisijaisesti.

 144. Tuos­ta mil­lan mai­nit­se­mas­ta polii­sien toi­min­nas­ta tar­vit­see sanoa että itsel­lä on henk.koht. sat­tu­nut aivan samaa.
  Satun­nai­ses­ti kadul­ta poi­mit­tu tes­tiin, kuu­luis­te­lui­hin ja seu­ran­taan, kaik­ki nega­tii­vi­sia.( ja roh­ke­nen väit­tää että olen vähin­tää­kin taval­li­sen näköi­nen ei mitään val­ta­vir­ras­ta poikkeavaa )
  Jopa omal­le veli­po­jal­le on käy­nyt samoin niin ei se voi mis­tään muus­ta olla kiin­ni kuin polii­sien mielivallasta.
  Mitä itse aihee­seen tulee niin, jos huu­meet lail­lis­tet­tai­siin niin ehdot­tai­sin että ote­taan käyt­töön tapa että sitä myy­dään vain suo­ma­lai­sil­le, hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus­ta näyt­täen mikä estäi­si suu­rim­man­osan ulko­mail­ta tule­vis­ta huumeturisteista.

 145. Point­ti oli sii­nä, että mafia ei itses­sään syn­ny näi­den ansain­ta­kei­no­jen myö­tä, tai kuo­le nii­den muka­na. Mafia ei ole vain talou­del­li­nen ilmiö, vaan myös kult­tuu­ril­li­nen.

  Tie­ten­kään se ei ole, enkä sel­lais­ta väi­tä­kään, mut­ta kun puhu­taan “käy­tet­tä­vis­sä ole­vas­ta pää­omas­ta”, niin puhu­taan talou­del­li­sis­ta toi­min­tae­del­ly­tyk­sis­tä. Kuten itse myön­sit, huu­me­bis­nes on aivan olen­nai­nen osa jär­jes­täy­ty­neen rikol­li­suu­den talou­del­li­sia toi­min­tae­del­ly­tyk­siä eten­kin Mek­si­kos­sa. Jos USA:n huu­me­ky­syn­tä vähe­nee, niin jär­jes­täy­ty­neel­le rikol­li­suu­del­le vir­taa vähem­män rahaa rajan yli. Tämä on päi­vän­sel­vää, kuten itse­kin esität.

  Täs­sä on muu­ten haus­ka kyt­kös myös ase­kaup­paan; Mek­si­kos­sa asei­den hank­ki­mi­nen on pal­jon han­ka­lam­paa kuin USA:ssa, joten kar­tel­lit vie­vät huu­mei­ta USA:han ja tuo­vat siel­tä aseita. 

  http://en.wikipedia.org/wiki/Mexican_Drug_War

  Mexican car­tels often pay U.S. citizens to purc­ha­se assault rifles or other guns at gun shops or gun shows, then sell them to a car­tel repre­sen­ta­ti­ve. This exc­han­ge is known as a straw purc­ha­se. Because the­re is no com­pu­te­rized natio­nal gun regi­stry, trac­king guns relies on a paper trail. Police agents must con­tact the manu­fac­tu­rer or impor­ter with a make and a serial num­ber and work their way down the supply chain by telep­ho­ne or on foot. Accor­ding to The New York Times the­re are about 78,000 gun dea­lers in the US.

  Lisäk­si:

  RAND stu­dies relea­sed in the mid-1990s found that using drug user treat­ment to reduce drug con­sump­tion in the Uni­ted Sta­tes is seven times more cost effec­ti­ve than law enforce­ment efforts alo­ne, and it could poten­tial­ly cut con­sump­tion by a third

  Argu­ment­te­ja on tie­ten­kin kama­las­ti kaik­kiin suun­tiin, mut­ta nykyi­sel­lään huu­me­so­ta on mie­li­puo­li­nen: sii­nä käy­dään sotaa yhdel­lä rin­ta­mal­la niin, että rahaa ja asei­ta vir­taa huu­me­kar­tel­leil­le koko ajan lisää. Niin­kau­an kuin näil­lä ris­kipree­mioil­la ja voi­toil­la ope­roi­maan val­mii­ta ihmi­siä riit­tää — ja Mek­si­kon kal­tai­ses­sa maas­sa nii­tä takuul­la riit­tää vie­lä pit­kään — niin sota ei lopu, eikä sitä voi­te­ta. Aina­kin pitäi­si a) alkaa lei­ka­ta jol­la­kin kei­nol­la mek­si­ko­lais­tan huu­mei­den kysyn­tää rajan yli ja b) alkaa lei­ka­ta asei­den tar­jon­taa takaisinpäin.

 146. Aihees­sa pysy­mi­nen­hän on tun­ne­tus­ti tylsää 🙂

  Tuo­mas:

  Sama näkyy erit­täin sel­väs­ti lii­ken­ne­po­lii­kas­sa: Vuo­si­kym­me­niin ei ole edes yri­tet­ty puut­tua kola­rei­den _syihin_ (nämä ovat tut­ki­ja­lau­ta­kun­nan rapor­teis­ta sel­vä­kie­li­si­nä luet­ta­vis­sa), vaan sen­si­jaan nos­te­taan palk­kaa sii­tä että ei puu­tu­ta mihin­kään mikä voi­si asi­aan joten­kin vai­kut­taa ja puu­has­tel­laan kaik­ka muu­ta, kuten nopeus­ra­joi­tuk­sia ja kes­ki­kai­tei­ta. Oma toi­meen­tu­lo on var­mis­tet­ta­va, ensisijaisesti. 

  Vaik­ka en aivan täy­sin eri miel­tä ole­kaan *), niin mie­len­kiin­nos­ta kysyi­sin, että mihin­hän toi­men­pi­tei­siin nyt sit­ten pitäi­si näi­den mai­nit­tu­jen tut­ki­ja­lau­ta­kun­nan raport­tien perus­teel­la ryhtyä?

  Sii­tä kui­ten­kin on ihan tut­ki­muk­siin perus­tu­vaa näyt­töä, että kes­ki­kai­teet ja nopeuk­sien alen­ta­mi­nen vähen­tä­vät lii­ken­neon­net­to­muuk­sia ja pie­nen­tä­vät nii­den vakavuusastetta.

  Kari

  *) esi­mer­kik­si nykyi­ses­tä autokoulu/ajokorttikäytännöstä voi­tai­siin yhtä hyvin luo­pua, kos­ka se ei paran­na — aina­kaan käy­tet­tyi­hin resurs­sei­hin suh­teu­tet­tu­na — lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta. Sama päte­nee myös esi­mer­kik­si kat­sas­tus­toi­min­taan. Mut­ta täl­lais­ta ehdo­tus­ta emme näi­den asioi­den paris­sa puu­haa­vil­ta tule kuu­le­maan, juu­ri­kin sii­tä syys­tä, että eihän kukaan omaa oksaan­sa sahaa.

 147. Yksi­kään tut­ki­mus ei ole osoit­ta­nut kan­na­bik­sen lisää­vän psy­koo­si­ris­kiä. On ole­mas­sa tut­ki­muk­sia, joi­den tulok­set on uuti­soi­tu siten, mut­ta nekin ovat tosia­sias­sa osoit­ta­neet vain yhtey­den kan­na­bik­sen­käy­tön ja kohon­neen psy­koo­si­ris­kin välil­lä. Samoin on ole­mas­sa sel­vä yhteys jää­te­lön syön­nin ja kohon­neen huk­ku­mis­ris­kin välillä.”

  Ilmei­ses­ti vaka­vis­sa­si väi­tät, että näi­tä mah­dol­li­sia sekoit­ta­via teki­jöi­tä (siis jää­te­lön syön­nin tapauk­ses­sa kesä­hel­le) ei tilas­tol­li­sis­sa tut­ki­muk­sis­sa pyri­tä otta­maan huomioon.
  Päin­vas­toin, tämä­hän on sel­vää jo tilas­to­tie­teen perus­kurs­sil­ta lähtien.
  Yksi tapa vält­tää vir­heel­li­siä pää­tel­miä ovat esim. kohort­ti­tut­ki­muk­set. Täs­sä esimerkki:

  http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/content/abstract/67/5/440

  Kan­nat­taa eri­tyi­ses­ti huo­ma­ta, miten tämä­kin tut­ki­mus pää­tel­mis­sään väit­tää kan­na­bik­sen ylei­ses­ti kas­vat­ta­neen psy­koo­si­ris­kiä, mut­ta enem­män niil­lä, joil­la oli perin­nöl­li­nen alttius.”

  Mitä sit­ten? Tämä ei pahem­min läm­mi­tä jos ris­kiä kas­vat­ta­vat perin­nöl­li­set teki­jät sat­tu­vat ole­maan väes­tös­sä var­sin ylei­siä (kuten ovat­kin, esim. tiet­ty­jen gee­nien osalta). 

  Ehkä se hel­pot­taa omaa oloa kun yrit­tää ratio­na­li­soi­da omaa käyt­täy­ty­mis­tään vää­ris­te­le­mäl­lä teh­tyä tut­ki­mus­ta. Mut­ta kuten todet­tu, laa­jem­mas­sa yhtey­des­sä kysy­mys on mm. sii­tä, miten las­ten ja nuor­ten huu­mei­den käyt­töä voi­daan estää. Oli­si­kin vähin­tään koh­tuul­lis­ta, että kysee­na­lais­ta infor­maa­tio­ta levi­tel­lään har­ki­ten, vaik­ka se hyväl­tä tuntuisikin.

 148. Hyvä että joku uskal­taa puhua ääneen. 

  Kri­mi­na­li­soin­nin tuo­mat hai­tat yhteiskuntaan: 

  1) Jär­jes­täy­ty­nyt rikol­li­suus eli Mafia saa lisää markkinoita
  2) Ongel­ma­käyt­tä­jät jou­tu­vat osta­maan mafial­ta huu­mausai­neen­sa kal­liil­la, joten var­kau­den lisään­ty­vät yhteiskunnassa
  3) Tilas­toin­ti käy­tös­tä ei toi­mi, kun käyt­tö tapah­tuu “maan alla”.
  4) Kri­mi­na­li­soin­ti ja sen myö­tä demo­ni­soin­ti lait­to­mia päih­tei­tä koh­taan epä­va­lis­taa ihmi­siä valis­ta­mi­sen sijaan. 

  Jos päih­tei­den käyt­tö vaan ei myy­mi­nen dekri­mi­na­li­soi­tai­siin ja aptee­kis­ta voi­si ostaa huu­mei­ta, tapah­tui­si seuraavaa: 

  1) Mafian mark­ki­nat katoai­si­vat kos­ka aptee­kis­ta sai­si lail­li­ses­ti ja hal­vem­mal­la huumeita.

  2) kel­la­ri­mur­rot ja auto­var­kau­det lop­pusi­vat kos­ka ongel­ma­käyt­tä­jä voi­si saa­da aptee­kis­ta resep­til­lä huu­me-annok­sen kont­rol­loi­dus­ti ja ehkä­pä ilmai­sek­si jos ohjau­tuu hoitoon. 

  3) Saa­tai­siin kat­ta­vat tilas­tot sii­tä kuin­ka pal­jon ja mitä suo­ma­lai­set käyttävät. 

  4) Ihmis­ten huu­me­va­lis­tuk­ses­ta voi­tai­siin teh­dä oikeas­ti sivis­tä­vä kei­no jol­la ihmi­set oppi­si­vat erot­ta­maan eri päih­teet toi­sis­taan ja tie­tä­mään mit­kä päih­teet eivät sovi itsel­le. Jos ylei­nen kes­kus­te­lun taso nousi­si sel­lai­sek­si että ymmär­ret­täi­siin suu­rim­man ongel­man ole­van kor­vien välis­sä eli addik­toi­tu­va luon­ne, niin moni voi­si vält­tyä ikä­vyyk­sil­tä kun jo kou­lun pen­kil­tä oppi­si ymmär­tä­mään että “parem­pi kun en syö edes suklaa­ta, kun olen täm­möi­nen hel­pos­ti riip­pu­vai­sek­si tule­va ihminen.” 

  Sil­lä riip­pu­vuusalt­tius tekee nar­ko­maa­nik­si tai alko­ho­lis­tik­si, ei se aine itses­sään, vaik­ka moni lai­ton ja lail­li­nen päih­de kyl­lä myö­tä­vai­kut­taa riip­pu­vuu­den synnyssä. 

  Kii­tos Osmo että olet rohkea.

 149. Osmo: Valit­te­lit jos­kus sitä, että työ­si huu­me­mi­nis­te­ri­nä jäi kes­ken. Olet­ko jos­sain selit­tä­nyt sitä, mitä täl­lä tarkoitit?

  1. Osmo: Valit­te­lit jos­kus sitä, että työ­si huu­me­mi­nis­te­ri­nä jäi kes­ken. Olet­ko jos­sain selit­tä­nyt sitä, mitä täl­lä tarkoitit?

   Oli­sin halu­nut vie­dä läpi loo­gi­sen harm reduc­tion-ohjel­man, mut­ta minun jäl­kee­ni suun­taa taas muu­tet­tiin. Kai­kil­le nill­le huu­me­vei­koil­le, jot­ka kiit­tä­vät libe­raa­li­suut­ta­ni haluan huo­maut­taa, että vas­tus­ta huu­mei­ta jyr­käs­ti. Haluan vain teh­dä sen ovelammin.

 150. Ant­ti Lai­ne kir­joit­ti 29.7.2010 kel­lo 12:03
  “Ikä­vä tosia­sia kui­ten­kin on, että kan­na­bik­sen käyt­tö aivo­jen aikuis­tu­mis­vai­hees­sa nos­taa ris­kiä sai­ras­tua psykoosiin.
  Tämä on pak­ko pitää mie­les­sä jos aihees­ta halu­aa kes­kus­tel­la tosi­asioi­den eikä pro­pa­gan­dan pohjalta.”

  Saa­tiin­han se psy­koo­si siel­tä vih­doin mukaan. Erin­omais­ta iro­nian­ta­jua osoit­taa pro­pa­gan­dan tosi­asioi­den mai­nit­se­mi­nen heti seu­raa­vas­sa lausees­sa. Yksi­kään tut­ki­mus ei ole osoit­ta­nut kan­na­bik­sen lisää­vän psy­koo­si­ris­kiä. On ole­mas­sa tut­ki­muk­sia, joi­den tulok­set on uuti­soi­tu siten, mut­ta nekin ovat tosia­sias­sa osoit­ta­neet vain yhtey­den kan­na­bik­sen­käy­tön ja kohon­neen psy­koo­si­ris­kin välil­lä. Samoin on ole­mas­sa sel­vä yhteys jää­te­lön syön­nin ja kohon­neen huk­ku­mis­ris­kin välillä.

  Suu­rin osa tut­ki­muk­sis­ta ei ole otta­nut lain­kaan huo­mioon perin­nöl­lis­tä tai­pu­mus­ta sai­ras­tua. Yksi (ehkä ainoa?) tut­ki­mus, joka on tut­ki­nut kausaa­lis­ta yhteyt­tä ja huo­mioi­nut perin­tö­te­ki­jöi­den aiheut­ta­man kas­va­neen ris­kin, ei löy­tä­nyt yhteyt­tä kan­na­bik­sen käy­tön ja psy­koo­si­sai­rauk­sien välil­lä niis­sä nuo­ris­sa, joil­la ei ollut perin­nöl­lis­tä alttiutta.

  Kan­nat­taa eri­tyi­ses­ti huo­ma­ta, miten tämä­kin tut­ki­mus pää­tel­mis­sään väit­tää kan­na­bik­sen ylei­ses­ti kas­vat­ta­neen psy­koo­si­ris­kiä, mut­ta enem­män niil­lä, joil­la oli perin­nöl­li­nen alt­tius. Kui­ten­kin, jos lukee pari riviä ylem­pää, voi­daan huo­ma­ta, että psy­koo­si­ris­kin luot­ta­mus­vä­li niil­lä, joil­la ei perin­nöl­lis­tä tai­pu­mus­ta psy­koo­si­sai­rauk­siin ole, on ykkö­sen molem­min puo­lin; voi­tai­siin siis yhtä hyvin sanoa kan­na­bik­sen käy­tön vähen­tä­neen ris­kiä. Sano­mal­la yhtä hyvin tar­koi­tan, ettei todel­la­kaan voi­da sanoa, vaan kysees­sä on tilas­tol­li­ses­ti mer­ki­tyk­se­tön tekijä.

  http://www.bmj.com/cgi/content/abstract/330/7481/11

  Mie­les­tä­ni tuos­sa sano­taan aika sel­väs­ti lopus­sa että kan­na­bis lisää psy­koo­sin saa­mi­sen ris­kiä, ja vie­lä huo­mat­ta­van pal­jon enem­män niil­lä joil­la on ennes­tään ris­ki psykoosiin.

  Conclusion: Can­na­bis use mode­ra­te­ly inc­rea­ses the risk of psyc­ho­tic symp­toms in young people but has a much stron­ger effect in tho­se with evi­dence of pre­dis­po­si­tion for psychosis.”

 151. Saa­ra, asiat eivät tie­ten­kään ole 1:1 tois­ten­sa kans­sa, mut­ta jos tuol­le lin­jal­le läh­de­tään, niin sit­ten USA:n ja Mek­si­kon tilan­tees­ta ei sai­si vetää mitään joh­to­pää­tök­siä sen suh­teen, miten Suo­men huu­me­po­li­tii­kas­sa kan­nat­tai­si toi­mia, kos­ka tilan­ne ei ole pri­kul­leen sama.

  Point­ti­ni oli kui­ten­kin se, että _riittävän_ tar­kas­ti sekä lail­li­siin asei­siin että päih­tei­siin pätee se, että molem­mat tuot­ta­vat hyö­tyä käyt­tä­jil­leen ja oikein käy­tet­ty­nä kum­mas­ta­kaan ei ole mitään hait­taa muil­le (tämän vuok­si esim. jouk­ko­tu­hoa­seet eivät kuu­lu samaan jouk­koon, nii­tä on käy­tän­nös­sä mah­do­ton käyt­tää aiheut­ta­mat­ta hait­taa muil­le). Kum­mal­la­kin on poten­ti­aa­lia joh­taa hait­toi­hin käyt­tä­jäl­le itsel­leen ja muillekin.

  Oleel­lis­ta alku­pe­räi­sen argu­men­tin kan­nal­ta on joka tapauk­ses­sa se, mitä käy­tet­tiin perus­te­lu­na yhden asian kiel­to­lain vas­tus­ta­mi­seen (rikol­li­set otta­vat hom­man käsiin­sä ja sik­si sii­tä seu­raa vain pahem­pia ongel­mia), on pädet­tä­vä myös toi­seen asi­aan. Tämän asian suh­teen aseet ja päih­teet eivät eroa toi­sis­taan. Tämän suh­teen taas esim. jouk­ko­tu­hoa­seet eroa­vat, kos­ka nii­tä on erit­täin vai­kea val­mis­taa ilman val­tiol­lis­ta infra­struk­tuu­ria, joten ydin­pom­me­ja ei ala ilmaan­tua rikol­lis­ten käsiin vain sik­si, että ne on kiel­let­ty. Samoin niil­le ei ole kovin suur­ta kysyn­tää (ok, jot­kut ter­ro­ris­tit sel­lai­sia halua­vat, mut­ta eivät­pä juu­ri muut).

 152. Kan­na­bik­ses­ta ja psykoosiriskistä:

  Jos kan­na­bis oikeas­ti lisäi­si psy­koo­sien mää­rää, se tie­det­täi­siin. Meil­lä on useis­ta laa­jois­ta popu­laa­tiois­ta hyvin laa­du­kas­ta dataa sekä psy­koo­sien esiin­ty­vyy­den että kan­na­bik­sen käy­tön ylei­syy­den his­to­rial­li­ses­ta kehi­tyk­ses­tä. Kan­na­bik­sen käy­tön ylei­syy­den monin­ker­tais­tues­sa­kin psy­koo­sien esiin­ty­vyys on pysy­nyt ennal­laan tai jopa pie­nen­ty­nyt, eikä min­kään­lais­ta kor­re­laa­tio­ta ole löy­ty­nyt näi­den esiin­ty­vyyk­sien välil­le, edes vii­väs­tet­ty­nä. Saman­lai­sia tulok­sia on saa­tu kaik­kial­ta, mis­sä tätä on tutkittu.

  On jo pit­kään tie­det­ty, että kan­na­bik­sen käy­tön ja skit­so­fre­nian komor­bi­di­teet­ti on suu­ri: Ne esiin­ty­vät yhdes­sä pal­jon useam­min kuin nii­den pitäi­si, jos ne oli­si­vat täy­sin toi­sis­taan riip­pu­mat­to­mia. Mitään vii­tet­tä ei kui­ten­kaan ole sii­hen, että kan­na­bis lisäi­si psy­koo­siin sai­ras­tu­vien koko­nais­mää­rää. Anek­doot­tien ja muu­ta­mien pie­neh­kö­jen tut­ki­mus­ten valos­sa kan­na­bis pahen­taa skit­so­fre­nian oirei­ta osal­la poti­lais­ta ja hel­pot­taa osal­la. Kuvio on siis monimutkainen.

  Joka tapauk­ses­sa kiel­to­lain puo­lus­ta­mi­nen skit­so­fre­nian var­jol­la on asian ohi puhu­mis­ta. Kiel­to­lain ei ole osoi­tet­tu vähen­tä­vän käyt­töä. Eikä muu­ten lisäävänkään.

 153. Mitä tar­koit­taa “vas­tus­taa huu­mei­ta jyr­käs­ti” auki kir­joi­tet­tu­na? Mitä on yli­pään­sä “huu­me” täs­sä muut­tu­nees­sa pai­no­tuk­ses­sa, joka ilmei­ses­ti on seu­raus­ta median (plus oman lei­rin, kun vaa­lit tulos­sa) painostuksesta?

  Anteek­si, että minul­la on mielipide.” ?

  En voi sit­ten­kään sanoa mie­li­pi­det­tä­ni, kun sain juu­ri flash­bac­kin sii­tä, mitä Dra­ken tihu­lai­nen sai aikai­sek­si 2003.” ?

  Lie­nee kai tur­ha kysyä, kan­nat­tai­sit­ko kan­na­bik­sen koti­kas­va­tuk­sen sal­li­mis­ta? Saa­ti odot­taa, että vih­reät lin­jai­si­vat täs­tä kysy­myk­ses­tä yhtään mitään, vaik­ka enem­mis­tö vih­reis­tä oikeas­ti sitä kan­nat­taa. Tätä ei vain saa pääs­tää lööp­pei­hin, kun on tär­keäm­piä asioi­ta ajettavana.

 154. Ehkä naa­pu­rit ovat hais­ta­neet kan­na­bik­sen ja olleet vaik­ka­pa huo­lis­saan lap­sen olosuhteista.”

  Voi her­rai­sä oikees­ti, ei voi olla näin vai­ke­aa taju­ta. Käy­tiin kau­pas­sa ja polii­sit näki mei­dät. Oli­vat var­mas­ti katel­leet joa aika­sem­min not­ta ras­ta­päi­tä ollaan ja var­maan­kin tämän näkö­set polt­te­lee. Tot­ta­han tuo, mut­ta voi juma­lau­ta jos ei saa kau­pas­sa käy­dä rau­has­sa ilman pel­koa kotiet­sin­näs­tä! Emme häi­rit­se ker­ta kaik­ki­aan ketään. Ja hei oikeas­ti, käy­tä nyt het­ki pää­tä­si: kuka soit­taa polii­sil­le sik­si että joku käy kau­pas­sa ja ärräl­lä ja käve­lee kotiin? Emme olleet pol­tel­leet, mitään syy­tä min­kään­lai­seen ilmian­toon ei ollut. Tämä ei voi olla noin vai­ke­aa ymmärtää.

  Meil­lä ei muu­ten sil­loin ollut sei­nä­naa­pu­rei­ta lain­kaan kos­ka asuim­me ok-talos­sa vuokralla.

 155. Heil­lä, jot­ka ovat koko elä­män­sä ajan koke­neet yhteis­kun­nan syr­ji­vän ja pahek­su­van itse­ään, on hyvin kor­kea kyn­nys pyy­tää yhteis­kun­nal­ta apua tul­les­saan vää­rin koh­del­luk­si. Osal­la kyse voi olla herk­kä­hi­piäi­syy­des­tä ja mart­tyy­ri­syndroo­mas­ta, mut­ta pal­jon on myös nii­tä, joi­den ihmi­soi­keu­det ovat käy­tän­nös­sä­kin mui­ta hei­kom­mat, kos­ka he näyt­tä­vät eri­lai­sel­ta kuin muut.”

  Minul­la on ollut aiko­muk­se­na teh­dä riko­sil­moi­tus, mut­ta en ole saa­nut aikai­sek­si. En vaan kyke­ne koh­taa­maan sitä het­keä kun jou­dun puhu­maan nii­den pas­kiais­ten kans­sa; ties vaik­ka herät­täi­sin uudes­taan nii­den huo­mion ja ne tuli­si­vat ihan muu­ten vaan nöy­ryyt­tääk­seen sot­ke­maan pai­kat ja aiheut­ta­maan juo­ruil­ta­vaa naa­pu­reil­le. En uskal­la edes liik­kua kyläl­lä nor­maa­lis­ti, ja saan sät­kyn aina kun näen polii­si­au­ton. Onko ihme että jää trau­mo­ja jos elä­mä on osoit­ta­nut että saa­tat tavan­omai­sel­la kaup­pa­reis­sul­la­si pää­tyä tun­ti­kausik­si kop­piin, sinut pako­te­taan rii­su­maan alas­ti ja joku käy tut­ki­mas­sa kaap­pi­si ja kome­ro­si. Miten kukaan voi hyväk­syä sen että minul­le voi­daan teh­dä niin? Mitä­hän per­ha­nan pahaa olen teh­nyt ansai­tak­se­ni sel­lai­sen koh­te­lun, kun en aiheu­ta ker­ta kaik­ki­aan mitään vahin­koa kenellekään?

  1. Mil­la hyvä.
   Sanoit polii­sin pidät­tä­neen sinut täöy­sin aiheet­to­man kan­na­bi­se­päi­lyn vuok­si. Tari­nan uskot­ta­vuut­ta vähän naker­taa se, että muis­ta kir­joi­tuk­sis­ta­si voi­si saa­da sel­lai­sen­kin käsi­tyk­sen, ettei epäi­ly ollut täy­sin tuu­les­ta temmattu.

   1. Voi­si­ko joku huu­mausai­nei­den his­to­ri­aa parem­min tun­te­va antaa taus­taa täl­le madon­lak­ki­hy­po­tee­sil­le­ni — siis sil­le, ettei huu­meen vapaa saa­ta­vuus tuo­ta ongel­maa, jos sen mark­ki­noin­ti ei kan­na­ta kenellekään.
    Eikö sekä oopium, kokaii­ni että amfe­ta­mii­ni ole olleet aika­naan vapaas­ti saa­ta­via? Oop­piu­min tie­dän aiheut­ta­neen mer­kit­tä­viä ongel­mia, mut­ta oli­vat­ko ne suu­rem­pia kuin mitä opi­aa­tit nyt aiheut­ta­vat? Kokaii­nia oli jopa Coca-Colas­sa pie­niä mää­riä, mut­ta käy­tet­tiin­kö kokaii­nia huu­me­mei­les­sä tuol­loin tolkuttomasti?

 156. Mitä sit­ten? Tämä ei pahem­min läm­mi­tä jos ris­kiä kas­vat­ta­vat perin­nöl­li­set teki­jät sat­tu­vat ole­maan väes­tös­sä var­sin ylei­siä (kuten ovat­kin, esim. tiet­ty­jen gee­nien osalta).”

  …mut­ta kun se kiel­to ei kui­ten­kaan estä ihmi­siä käyt­tä­mäs­tä, riip­pu­mat­ta sii­tä olet­ko oikeas­sa psy­koo­si­ris­kin suh­teen. Inva­lid argu­ment, kuten van­ha kun­non dos tapa­si sanoa.

 157. Minul­la on ollut aiko­muk­se­na teh­dä riko­sil­moi­tus, mut­ta en ole saa­nut aikaiseksi

  Ehkä kyse on ns. amo­ti­vaa­tio­syndroo­mas­ta, jota kan­na­bik­sen “tie­de­tään” aiheuttavan. 

  (Lisät­kää riit­tä­vä mää­rä hymiöi­tä, että ymmär­rät­te tämän oikein)

 158. Sylt­ty:

  Ihmi­set siis pukeu­tu­vat siten kun pukeu­tu­vat esit­täes­sään sta­te­ment­tia ja alle­vii­va­tes­saan omaa ole­mus­taan ja sit­ten kun hei­tä koh­del­laan siten kun ulko­muo­to antaa olet­taa, he suut­tu­vat. Hmm. Mis­sä on logiikka?

  Sii­nä, että jokai­sel­la ihmi­sel­lä pitäi­si olla samat ihmi­soi­keu­det, joi­ta ei saa rik­koa sen mukaan, mil­tä joku näyt­tää tai edes sen mukaan, mitä hän tosia­sial­li­ses­ti on.

  Jos pukeu­tuu huo­rak­si, ei pidä ihme­tel­lä jos koh­del­laan huo­ra­na. Jos pukeu­tuu pik­ku­kri­mik­si, ei pidä ihme­tel­lä jos koh­del­laan pikkukriminä.

  Nyt puhut roo­lia­suis­ta. Minä en pukeu­du roo­lia­suun, vaan per­soo­nal­li­ses­ti. En ole huo­ra, kan­na­bik­sen polt­te­li­ja enkä rikol­li­nen, enkä myös­kään pukeu­du sel­lai­sik­si. Ainoa asia, min­kä polii­si voi näh­dä, on että ulko­näös­sä­ni on jota­kin taval­li­suu­des­ta poik­kea­vaa. Ei, se ei ole tatuoin­ti, lävis­tys eikä ras­tat. Mut­ta vaik­ka minul­la oli­si kaik­ki nuo, minua tuli­si edel­leen koh­del­la lain mukaan.

 159. Kuten sanoin, kannabis/skitsofrenia ‑yhtey­den suh­teen kysy­mys on vie­lä auki, mut­ta ilmi­sel­väs­ti aina­kin väi­te, että kan­na­bis lau­kai­si­si skit­so­fre­nian ihmi­sis­sä, jot­ka eivät ole ennes­tään latent­te­ja skit­so­free­nik­ko­ja, on kyseenalainen.

  http://www.medicalnewstoday.com/articles/168519.php
  http://www.cbc.ca/health/story/2009/09/02/cannabis-schizophrenia.html

  Minua muu­ten huvit­taa kovas­ti tämä mete­li, joka täs­tä Osmon var­sin mal­til­li­ses­ta blo­gi­pos­tauk­ses­ta on syn­ty­nyt. Pyhän kiel­to­lain kysee­na­lais­ta­mi­nen on aihe, jota ei sai­si näem­mä ottaa edes jul­ki­ses­ti puheeksi.

 160. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Voi­si­ko joku huu­mausai­nei­den his­to­ri­aa parem­min tun­te­va antaa taus­taa täl­le madon­lak­ki­hy­po­tee­sil­le­ni – siis sil­le, ettei huu­meen vapaa saa­ta­vuus tuo­ta ongel­maa, jos sen mark­ki­noin­ti ei kan­na­ta kenellekään.

  Eikö sekä oopium, kokaii­ni että amfe­ta­mii­ni ole olleet aika­naan vapaas­ti saa­ta­via? Oop­piu­min tie­dän aiheut­ta­neen mer­kit­tä­viä ongel­mia, mut­ta oli­vat­ko ne suu­rem­pia kuin mitä opi­aa­tit nyt aiheuttavat? 

  Aika hypo­teet­ti­nen kysy­mys. Se, että mai­ni­tut tuot­teet ovat olleet “vapaas­ti saa­ta­vil­la” (ei siis lait­to­mia) ei tie­ten­kään ole kos­kaan tar­koit­ta­nut sitä, ettei­kö nii­den mark­ki­noin­ti oli­si ollut jol­le­kin (tuot­ta­jal­le, välit­tä­jäl­le) kan­nat­ta­vaa sii­nä kuin min­kä tahan­sa muun­kin tuot­teen markkinoinnin.

  Ehkä parem­pi ver­tai­lu­koh­ta voi­si olla vaik­ka alko­ho­li (ennen kau­pal­lis­ta tuo­tan­toa) tai vaik­ka erin­näis­ten huu­maa­vien kas­vien ja sie­nien käyt­tö aika­naan. Kyl­lä nii­hin­kin on tun­tu­nut kiin­nos­tus­ta aina löy­ty­vän, samoin kuin vaik­ka nuo­ri­son liimanhaisteluun.

  Ole­tan, että ongel­mia on syn­ty­nyt aina­kin joi­den­kin ainei­den koh­dal­la, kos­ka mai­ni­tut aineet on pää­tet­ty kiel­tää (ja luul­ta­vas­ti samal­la peri­aat­teel­la kaik­ki päih­dyt­tä­vät kemi­kaa­lit pl. alko­ho­li sen kum­mem­min erot­te­le­mat­ta, mikä on vaa­ral­li­sem­paa kuin joku toinen).

  Vai­ke­aa on kyl­lä arvioi­da, mitä tapah­tui­si, jos nii­tä oli­si tiu­koin rajoi­tuk­sin saa­ta­vis­sa nykyi­sin. Ei tai­da his­to­ria asi­aan tuo­da valaistusta.

  Kokaii­nia oli jopa Coca-Colas­sa pie­niä mää­riä, mut­ta käy­tet­tiin­kö kokaii­nia huu­me­mei­les­sä tuol­loin tolkuttomasti? 

  Mikä nyt on huu­me­käyt­töä? Koka­pen­saan leh­tiä­hän on pures­kel­tu var­sin lajas­ti Ame­ri­kois­sa, ja teh­dään­hän sii­tä Ete­lä-Ame­ri­kas­sa vie­lä­kin tee­tä. Vai­ku­tus nyt ei kui­ten­kaan ole mikään kah­vi­kup­pia kum­moi­sem­pi ilman kemial­lis­ta käsit­te­lyä, vaik­ka sii­nä pie­niä mää­riä ihan sitä itse­ään onkin. On tul­lut juotua.

  En asi­aa tar­kem­min tun­ne, mut­ta minul­la on käsi­tys, että var­si­nais­ta kokaii­nia ei eri­tyi­sen laa­jas­ti käy­tet­ty ennen­kuin vas­ta jos­kus 70-luvul­ta eteen­päin, kun sii­tä tuli jon­kin­lai­nen muotihuume.

  Kari

 161. Voi­si­ko joku huu­mausai­nei­den his­to­ri­aa parem­min tun­te­va antaa taus­taa täl­le madon­lak­ki­hy­po­tee­sil­le­ni – siis sil­le, ettei huu­meen vapaa saa­ta­vuus tuo­ta ongel­maa, jos sen mark­ki­noin­ti ei kan­na­ta kenellekään.

  Sanoi­sin, että huu­mei­den “rap­pio­käyt­tö” kult­tuu­ril­li­se­na ilmiö­nä, ja sel­lai­se­na, kuin sen nyky­ään tun­nem­me, on kiel­to­lain ajan kek­sin­tö (vaik­kei sinän­sä suo­raa seu­raus­ta kiel­to­lais­ta). Opi­aat­te­ja vää­rin­käy­tet­tiin jo aiem­min­kin, ja mui­ta­kin päih­tei­tä käy­tet­tiin sekä viih­ty­mi­seen että lää­ke­tie­teel­li­siin ynnä mui­hin tar­koi­tuk­siin, mut­ta yli­pää­tään ongel­mia päih­teis­tä syn­tyy sil­loin, kun yhteis­kun­nas­sa val­lit­see tilan­ne, jos­sa suu­ret ihmis­jou­kot jou­tu­vat ole­maan joutilaina.

  Jou­ti­lai­suus, ts. mie­lek­kään teke­mi­sen puu­te ja puut­tu­vat mah­dol­li­suu­det elä­män­laa­dun paran­ta­mi­seen joh­ta­vat eri­lai­siin vas­ta­kult­tuu­ri-ilmiöi­hin, jol­lai­nen huu­mei­den laa­ja­mit­tai­nen käyt­tö­kin vii­me kädes­sä on. Toki esi­mer­kik­si sti­mu­lant­tien käyt­tä­jä­kun­nas­sa on aika voi­ma­kas jako nii­hin, jot­ka ovat puh­taas­ti rap­pio­käyt­tä­jiä ja nii­hin, jot­ka ovat mah­dol­li­ses­ti riip­pu­vai­sia, mut­ta käyt­tä­vät ainei­ta sil­ti lähin­nä tehos­ta­maan työs­sä tai opis­ke­lus­sa suo­riu­tu­mis­taan. Esi­mer­kik­si amfe­ta­mii­ni­joh­dan­nai­set voi­vat aivan oikeas­ti ede­saut­taa suo­riu­tu­mis­ta, mut­ta vain, jos nii­tä käy­te­tään erit­täin varo­vas­ti ja elä­män­ta­vat ovat muu­ten ter­veet. (Mm. mate­maa­tik­ko Paul Erdős käyt­ti sään­nöl­li­ses­ti amfe­ta­mii­nia.) En ole var­ma, mut­ta luu­len, että siir­ty­mi­nen näi­den “hyö­ty­käyt­tä­jien” ryh­mäs­tä “rap­pio­käyt­tä­jien” ryh­mään on äärim­mäi­sen har­vi­nais­ta ja saa yleen­sä alkun­sa jos­tain ulkoi­sis­ta sei­kois­ta. Ja vas­taa­vas­ti päin­vas­tai­seen suun­taan tus­kin kukaan kos­kaan siirtyy.

  Psy­ke­dee­lit eivät ole aiheut­ta­neet mitään kovin mer­kit­tä­viä ongel­mia edes sil­loin, kun nii­den käyt­tö oli kult­tuu­ril­li­ses­ti hyväk­sy­tym­pää. Suu­rin osa esim. LSD:n “ylei­ses­ti tun­ne­tuis­ta” hait­ta­vai­ku­tuk­sis­ta on urbaa­ni­le­gen­daa ja puh­das­ta val­heel­lis­ta pro­pa­gan­daa. Toi­saal­ta myös­kin monet psy­ke­dee­le­jä ylis­tä­vät puheet ovat lii­oi­tel­tu­ja. Eivät ne tuo kenes­tä­kään esiin mitään sel­lais­ta, mitä kysei­ses­sä ihmi­ses­sä ei jo ennes­tään ole.

  Mitä tulee var­si­nai­seen ongel­ma­käyt­töön, voi­sin vei­ka­ta, että yhdek­säs­sä tapauk­ses­sa kym­me­nes­tä kyse on ihmi­sis­tä, joi­ta on lai­min­lyö­ty tai koh­del­tu äärim­mäi­sen huo­nos­ti lap­si­na. Ongel­ma­käyt­tä­jis­tä hyvin moni aloit­taa todel­la nuo­re­na. Tilas­tol­li­ses­ti muu­ten hyvin var­hain (alle 12-vuo­ti­aa­na) aloi­tet­tu tupa­koin­ti on suu­rim­pia tie­det­ty­jä ennus­ta­via teki­jöi­tä sekä myö­hem­män huu­mei­den käy­tön että muun myö­hem­män häi­riö­käyt­täy­ty­mi­sen suhteen.

  Mai­nit­ta­koon, että vah­vat sti­mu­lan­tit (amfe­ta­mii­ni lähi­su­ku­lai­si­neen, kokaii­ni) ja opi­aa­tit ovat mie­les­tä­ni sel­lais­ta kamaa, että nii­den käyt­tö mihin­kään muu­hun kuin lää­ke­tie­teel­li­siin tar­koi­tuk­siin on vähin­tään­kin kysee­na­lais­ta. Mut­ta ei nii­den­kään lait­to­muu­des­sa mitään tolk­kua ole.

 162. Si no é vero é bene trovato.
  Erääs­sä USA:n van­ki­las­sa huu­me­kaup­pa ja sala­kul­je­tus lop­pui­vat kun kiel­let­tiin tupak­ka. Se oli aivan yhtä halut­tua, mut­ta ris­kit kiin­ni­jää­des­sä olemattomat.

 163. Tuo madon­lak­ki-ver­taus on monel­la tapaa ongel­mal­li­nen. Ensin­nä­kin on kyn­nys läh­teä etsi­mään noi­ta sie­niä, tun­nis­taa ne ja käyt­tää nii­tä toi­vo­mal­laan taval­la huu­maus­tar­koi­tuk­ses­sa. Toi­sek­si psy­ke­dee­lei­hin ei syn­ny riip­pu­vuut­ta, toi­sin kuin esi­mer­kik­si kokaii­niin, jos­ta täs­sä kes­kus­te­lus­sa on pääl­lim­mäi­se­nä ollut kysymys.
  Mark­ki­noin­nin “kan­nat­ta­vuus” ei ole nyt­kään ollut kes­kei­nen teki­jä, mikä nuo­ria tai van­hem­pia ajai­si lait­to­mien päih­tei­den pariin. Vaan mm. koke­mus­ha­kui­suus, hedo­nis­mi, eska­pis­mi, viiteryhmä. 

  Jos ver­ra­taan aikaan ennen huu­mei­den kiel­to­la­kia, niin ihmis­ten tie­toi­suus vaih­toeh­toi­sis­ta päih­teis­tä oli vähäis­tä nykyi­seen näh­den. Saa­ta­vuu­den ja tie­toi­suu­den syn­tyes­sä ongel­mia kui­ten­kin usein esiin­tyi. Nyky­ään Ame­ri­kas­sa arvioi­daan ole­van n. 600,000 opi­aat­tiad­dik­tia. 1800-luvun lopul­la hei­tä oli n. 200,000 mut­ta väes­tö­mää­rään suh­tau­tet­tu­na nykyis­tä pal­jon enemmän.

  Ne saa­ta­vuu­den laa­dut, help­pous ja mää­rä, joi­ta mafian tulon­läh­teen vie­mi­nen Yhdys­val­lois­sa edel­lyt­täi­si­vät, eivät oli­si kovin kau­ka­na “kokaii­ni alkoon” ‑mal­lis­ta. Kun kokaii­ni oli­si lisäk­si hal­paa, jot­ta sen käyt­töä ei tar­vit­si­si addik­tien rahoit­taa rikol­li­suu­del­la, niin kuka voi läh­teä ennus­ta­maan kuin­ka laa­jak­si käyt­tö kas­vai­si ja kuin­ka pal­jon addik­tien mää­rä lisään­tyi­si? Hai­tat yhteis­kun­nal­le voi­si­vat pahim­mil­laan kas­vaa monin­ker­tai­sik­si kiel­to­lain hait­toi­hin nähden.

  Jos mie­tim­me Suo­mea, niin kuin­ka monel­le masen­tu­neel­le, angs­ti­sel­le tei­ni-ikäi­sel­le/­nuo­rel­le päih­tei­den tuo­ma väli­kai­kai­nen hel­po­tus oli­si mah­do­ton vas­tus­tet­ta­va, yhteis­kun­nan kus­tan­taes­sa ja tar­jo­tes­sa ja itse­kont­rol­lin olles­sa hei­kon. Lii­an suu­ri riski.

  Osit­tai­nen lail­lis­ta­mi­nen pie­nin annok­sin ja saan­ti­ra­joi­tuk­sin resep­tien taak­se voi­si ehkä toi­mia, mut­ta ei ylei­nen saa­ta­vuus tyy­liin alkoholi.

 164. Mil­la,

  Epä­us­kot­ta­va tari­na ei muu­tu uskot­ta­vak­si mah­dol­li­sim­man monel­la tois­tol­la. Lähin­nä tuo­tat vain enem­män ris­ti­rii­tai­suuk­sia ker­ta kerralla. 

  Ensik­si sanot, ettei teil­lä ole naa­pu­rei­ta, jot­ka voi­si­vat hais­taa pös­syt­te­lyn. Myö­hem­min kui­ten­kin ker­rot pel­kää­vä­si naa­pu­rei­den sil­mä­ti­kuk­si jou­tu­mis­ta polii­si­käyn­tien johdosta. 

  Jos naa­pu­rit ovat näkö­etäi­syy­del­lä, niin he ovat myös hajue­täi­syy­del­lä. Ilmei­ses­ti kan­na­bik­sen käyt­tä­jät eivät itse ymmär­rä, kuin­ka voi­ma­kas ja pit­käl­le kan­tau­tu­va haju on. 

  Lin­kit­tä­mäs­sä­si tapaus­ku­vauk­ses­sa voi­vot­te­let samaa eli naa­pu­rei­den seu­ran­neen tii­viis­ti kotiet­sin­tää ja lap­se­si kave­rei­den­kin todis­ta­neen tapah­tu­maa. Tus­kin kysees­sä oli ensim­mäi­nen ker­ta, kun lap­se­si kave­rei­ta on kyläs­sä. Sen ikäi­set ker­to­vat koto­naan kaikenlaista. 

  On myös muis­tet­ta­va, että kyl­lä­hän se näkyy hyvin sil­mis­tä ja käy­tök­ses­tä, jos kan­na­bis­ta on pol­tet­tu. Tilan erot­taa alko­ho­lin aiheut­ta­mas­ta päih­ty­myk­ses­tä jokai­nen täy­si­päi­nen ihmi­nen. Eikö teil­lä käy lain­kaan vieraita?

  Ilmian­to­kyn­nys on huu­me­asiois­sa ehkä muu­ten­kin koh­tuul­li­sen mata­la, mut­ta eri­tyi­sen mata­la se on sil­loin, jos per­hees­sä on lap­sia. Mikä ihme saa sinut jan­kut­ta­maan ilmian­non mah­dot­to­muut­ta? Et voi tie­tää. Se on aivan sama, mis­tä tei­dät on napat­tu, onhan polii­sil­la tun­to­mer­kit. Lam­mil­la tus­kin liik­kuu ras­ta­tuk­kai­sia paris­kun­tia ruuh­kak­si asti. 

  Ker­roit myös, että kotiet­sin­tä teh­tiin välit­tö­mäs­ti tei­dän olles­sa polii­sia­se­mal­la. Tämä­kin viit­taa vah­vas­ti, että polii­sil­la on käy­tet­tä­vis­sään myös muu­ta todis­tusai­neis­toa kuin tes­ti. Kotiet­sin­tä ei ole mikään rutii­ni­toi­men­pi­de, jon­ka polii­si voi tuos­ta vain var­muu­den vuok­si tehdä. 

  Mitä tulee jak­sa­mat­to­muu­tee­si, niin olet käyt­tä­nyt monin­ker­tai­sen ajan tääl­lä kir­joit­te­luun kuin säh­köi­sen ilmoi­tuk­sen täyt­tä­mi­nen polii­sin ole­te­tus­ta vää­rin­käy­tök­ses­tä vaa­tii. Et myös­kään oli­si näi­den “pas­kiais­ten” kans­sa jou­tu­nut teke­mi­siin. Mikä­li tut­kin­taan oli­si näh­ty aihet­ta, se suo­ri­te­taan toi­ses­sa poliisipiirissä.

 165. Hol­ger: “Ilmei­ses­ti vaka­vis­sa­si väi­tät, että näi­tä mah­dol­li­sia sekoit­ta­via teki­jöi­tä (siis jää­te­lön syön­nin tapauk­ses­sa kesä­hel­le) ei tilas­tol­li­sis­sa tut­ki­muk­sis­sa pyri­tä otta­maan huomioon.”

  En väi­tä. Väi­tän, ettei mah­dol­li­sia teki­jöi­tä tut­ki­mus­koh­tei­den ryh­män raken­teen vuok­si usein ole mah­dol­lis­ta ottaa huomioon.

  Yksi tapa vält­tää vir­heel­li­siä pää­tel­miä ovat esim. kohorttitutkimukset.”
  Kuten voi­daan huo­ma­ta, myös lin­kit­tä­mä­ni tut­ki­mus on kohort­ti­tut­ki­mus. Vali­tet­ta­va en pääs­syt luke­maan lin­kit­tä­mää­si tut­ki­muk­sen koko­teks­tiä, mut­ta voin yhtyä tut­ki­muk­ses­ta esi­tet­tyi­hin kommentteihin.

  Yksi suu­rim­mis­ta vir­he­läh­teis­tä kan­na­bik­sen ja psy­koo­sin yhteyt­tä tut­ki­vis­sa tut­ki­muk­sis­sa — myös täs­sä — on se, että kan­na­bis­päih­ty­myk­sen aiheut­ta­maa akuut­tia, päih­ty­myk­sen muka­na pois­tu­vaa ja joi­ta­kin psy­koo­sioi­rei­ta tai ennak­kooi­rei­ta sisäl­tä­vää tilaa ereh­dy­tään pitä­mään psy­koo­si­na. Esioi­rei­den ylei­syyt­tää voi kokeil­la täyt­tä­mäl­lä nii­den mit­taa­mi­seen käy­tet­tä­vää PROD-seu­laa (http://www.hus.fi/default.asp?path=1,31293,6444,6152,6507,17817,17819) ja otta­mal­la mukaan esi­mer­kik­si alko­ho­li­päih­ty­myk­sen alai­se­na koe­tut tun­te­muk­set. Itse sain 10 koh­taa; jos en ota huo­mioon päih­ty­myk­sen alai­se­na koet­tu­ja asioi­ta, tulos on 1.

  Toi­nen kom­men­teis­sa mai­nit­tu vir­he­läh­de on se, että psy­koo­sioi­rei­ta mitat­tiin vain ker­ran, 21. ikä­vuo­den koh­dal­la. Näin psy­koo­sioi­reet ovat saat­ta­neet alkaa jo ennen kan­na­bik­sen käy­tön aloittamista.

  sipu­li: Lai­na­sit suot­ta koko vies­ti­ni, mut­ta et ilmei­ses­ti luke­nut sitä. Kuten sanoin, tut­ki­muk­sen lopus­sa väi­te­tään kan­na­bik­sen lisän­neen ris­kiä kai­kil­la, *VAIKKA* jo tii­vis­tel­mäs­sä­kin esi­te­tyis­tä tulok­sis­ta on luet­ta­vis­sa, että ris­kin muu­tos oli tilas­tol­li­ses­ti mer­ki­tyk­se­tön niil­lä, joil­la ei ollut perin­nöl­lis­tä tai­pu­mus­ta psy­koo­si­sai­rauk­siin. Tilas­tol­li­ses­ti mer­ki­tyk­se­tön siis tar­koit­taa sitä, ettei tut­ki­muk­sen tulos­ten perus­teel­la asias­ta voi­da sanoa mitään.

 166. Unoh­tui vie­lä kom­ment­ti edel­li­ses­tä: “Mitä sit­ten? Tämä ei pahem­min läm­mi­tä jos ris­kiä kas­vat­ta­vat perin­nöl­li­set teki­jät sat­tu­vat ole­maan väes­tös­sä var­sin ylei­siä (kuten ovat­kin, esim. tiet­ty­jen gee­nien osalta).”

  Läm­mit­tää tai ei, sen pitäi­si lait­taa asia mit­ta­suh­tei­siin. Alko­ho­li, jota käy­te­tään ris­ke­jä miet­ti­mät­tä, lisää myös ter­vei­den ihmis­ten ris­kiä sai­ras­tua psykoosiin.

  Voi­daan myös väit­tää, että kan­na­bis­ta käyt­tä­neet ja skit­so­fre­ni­aan sai­ras­tu­neet oli­si­vat sai­ras­tu­neet joka tapauk­ses­sa. Jos kan­na­bis lisäi­si skit­so­fre­nia­ris­kiä, tuli­si skit­so­fre­nia­ta­paus­ten lisään­tyä kan­na­bik­sen käy­tön yleis­tyes­sä. Usei­den tut­ki­mus­ten mukaan skit­so­fre­nia­ta­paus­ten kas­vun oli­si pitä­nyt näkyä 1990-luvul­ta alkaen, mut­ta näin ei ole käy­nyt: http://www.schres-journal.com/article/S0920-9964(09)00269–2/abstract

  1. Skit­so­fre­nia vähe­nee kau­pun­gi­tu­mi­sen yhtey­des­sä. Minä en tie­dä lää­ke­tie­teel­lis­tä syy­tä, mut­ta kun skit­so­fre­nian ylei­syys riip­puu myös syn­ty­mä­kuu­kau­des­ta, infek­tioon päin se näyt­täi­si viit­taa­van. Sik­si tuol­lais­ta kor­re­laa­tio­ta kan­na­bik­sen käy­tön ylei­syy­des­tä ja skits­po­fre­nian ylei­syy­des­tä väes­tö­ta­sol­la ei voi teh­dä. Ei myös­kään suo­raa kor­re­laa­tio­ta sii­tä, että kan­na­bik­sen käyt­tä­jil­lä on enem­män tai vähem­män skit­so­fre­ni­aa kuin muul­la väes­töl­lä, kos­ka aineis­toa ei ole satun­nais­tet­tu ja käyt­tä­jäk­si voi valikoitua.

 167. Olen n. 30-vuo­tias pää­kau­pun­ki­seu­dul­la asu­va, aka­tee­mi­ses­ti kou­lu­tet­tu pie­ny­rit­tä­jä. Käy­tän mel­ko sään­nöl­li­ses­ti, n. 1–2 ker­taa kuu­kau­des­sa MDMA:ta (eks­taa­si) ja hie­man har­vem­min kan­na­bis­ta. Alko­ho­lia juon useam­pa­na ilta­na vii­kos­sa. En tupa­koi enkä juo kah­via. Amfe­ta­mii­nia käy­tän muu­ta­mia ker­to­ja vuo­des­sa, lähin­nä puh­taas­ti funk­tio­naa­li­sis­ta syis­tä (itsel­le­ni se ei aiheu­ta mitään mie­li­hy­vän tun­net­ta, ainoas­taan aut­taa val­vo­maan). Kokaii­nia olen aiem­min käyt­tä­nyt satun­nai­ses­ti, mut­ta aina­kin tois­tai­sek­si luo­pu­nut sii­tä kos­ka tote­sin että sen var­sin vähäi­set vai­ku­tuk­set eivät ole kal­liin hin­nan väär­tit (edes hyvä­laa­tui­sel­la kokaii­nil­la, jota Suo­mes­ta ei juu­ri­kaan saa). Olen kokeil­lut myös muu­ta­mia psy­ke­dee­li­siä huu­mei­ta, mut­ta toden­nut että ne eivät ole minua varten.

  Tut­ta­va­pii­ris­sä­ni eri huu­mei­den viih­de­käyt­tö on erit­täin yleis­tä. Kan­na­bis­ta polt­te­lee aina­kin satun­nai­ses­ti var­mas­ti­kin rei­lus­ti yli puo­let oman ikäi­sis­tä tut­ta­vis­ta­ni ja “kovia­kin” huu­mei­ta käyt­tää sil­loin täl­löin var­maan n. nel­jäs­osa. Jäl­kim­mäi­seen­kin ryh­mään kuu­luu pait­si pal­jon luo­vien alo­jen ihmi­siä, opis­ke­li­joi­ta ym. ret­ku­ja, myös suu­ris­sa pörs­siy­ri­tyk­sis­sä ja jul­ki­sel­la puo­lel­la asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä ja esi­mies­a­se­mas­sa toi­mi­via ihmi­siä, kaik­ki­aan siis kun­non kan­sa­lai­sia ja veronmaksajia. 

  Käyt­tö tut­ta­va­pii­ris­sä­ni koh­dis­tuu kan­na­bik­sen lisäk­si juu­ri MDMA:han sekä “nip­sui­hin” (eks­taa­si­na myy­tä­viin tablet­tei­hin joi­den todel­li­nen sisäl­tö vali­tet­ta­vas­ti vaih­te­lee), amfe­ta­mii­niin, kokaii­nin ja psy­ke­dee­li­siin huu­mei­siin. Opi­aat­tien käyt­tä­jiä tai suo­nen­si­säis­tä käyt­töä har­ras­ta­via ihmi­siä en tun­ne, joi­ta­kin lääk­kei­den vää­rin­käyt­tä­jiä sen sijaan kyl­lä. Nämä tosin ovat pää­osin hyvin nega­tii­vi­ses­ti huu­mei­siin suh­tau­tu­via ihmi­siä jot­ka eivät kui­ten­kaan pidä sama­na asia­na kis­koa kol­mio­lääk­kei­tä ja vii­naa yhdes­sä huvin vuok­si. (Omas­ta mie­les­tä­ni ko. toi­min­nas­sa on jotain ata­vis­ti­sen vas­ten­mie­lis­tä, mut­ta ymmär­rän ilmei­sen epä­loo­gi­suu­den ajattelussani.)

  Var­si­nai­sia nar­ko­maa­ne­ja tai rap­pio­al­ko­ho­lis­te­ja en tun­ne, mut­ta kyl­lä jon­kin­sort­ti­sia ongel­ma- tai aina­kin lii­ka­käyt­tä­jiä tut­ta­va­pii­ris­tä löy­tyy. Ongel­mia aiheut­ta­vat eni­ten ylei­syys­jär­jes­tyk­ses­sä alko­ho­li, kan­na­bis ja kokaii­ni. Pää­osin jär­jes­tys selit­ty­nee ihan käy­tön ylei­syy­del­lä, mut­ta sanoi­sin että kan­na­bik­sen addik­tio­po­ten­ti­aa­lia myös ylei­ses­ti vähä­tel­lään. Vaik­ka se ei fyy­sis­tä riip­pu­vuut­ta aiheu­ta­kaan, nime­no­maan aineen suh­teel­li­sen kevyet vai­ku­tuk­set luo­vat hel­pos­ti illuusion että on ihan okei polt­taa sitä päi­vit­täin, mis­tä irroit­tau­tu­mi­nen ei sit­ten ole­kaan ihan niin help­poa. Tyy­pil­lis­tä päi­vit­ti­sil­le polt­ta­jil­le vai­kut­tai­si ole­van ärty­mys ja aggres­sii­vi­suus kun syys­tä tai toi­ses­ta kan­na­bis­ta ei voi­kaan käyt­tää. Kokaii­nin koh­dal­la taas addik­tii­vi­suus on help­po havai­ta oma­koh­tai­ses­ti­kin, sitä alkaa teh­dä heti mie­li lisää.

  Mie­les­tä­ni huu­me­kes­kus­te­lus­sa ei kovin usein mie­les­tä­ni riit­tä­väs­ti huo­mioi­da, että eri huu­mei­den vai­ku­tuk­set eri ihmi­siin ovat hyvin­kin yksi­löl­li­siä. Esi­mer­kik­si amfe­ta­mii­ni vai­kut­taa toi­siin (kuten itsee­ni) lähin­nä vain piris­tä­väs­ti, kun taas jot­kut saa­vat sii­tä todel­la voi­mak­kaan eufo­rian tun­teen. Yksi­löl­li­nen on myös eri ainei­den addik­tio­po­ten­ti­aa­li. Uskon, että täs­sä ovat taus­tal­la pää­asias­sa geneet­ti­set teki­jät, joten lähi­tu­le­vai­suu­des­sa lie­nee mah­dol­lis­ta teh­dä hen­ki­lö­koh­tai­nen gee­ni­tes­ti joka pal­jas­taa kuu­luu­ko riip­pu­vuu­den ris­ki­ryh­mään jon­kun päih­teen osalta.

  Mer­kit­tä­väs­sä osas­sa päih­tei­den käyt­töä on kyse tie­toi­ses­ta tai (useam­min) tie­dos­ta­mat­to­mas­ta itse­lää­kin­näs­sä. Amfe­ta­mii­ni hel­pot­taa mer­kit­tä­väs­ti kes­kit­ty­mis­häi­riön oirei­ta, joten sii­hen tai­pu­vai­set ihmi­set usein ajau­tu­vat amfe­ta­mii­nin ongel­ma­käyt­töön. Samoin esi­mer­kik­si niko­tii­ni ilmei­ses­ti hel­pot­taa skit­so­fre­nian oirei­ta, mis­tä syys­tä skit­so­free­ni­kot tupa­koi­vat huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin muu väes­tö. Saman­lai­nen meka­nis­mi voi mah­dol­li­ses­ti olla myös yhte­nä kan­na­bik­sen­käy­tön ja psy­koo­sien esiin­ty­vyy­den kor­re­laa­tio­ta selit­tä­vä­nä tekijänä.

  Eri päih­tei­den hai­tal­li­suut­ta on vai­kea mita­ta yksi­se­lit­tei­ses­ti. On lähes var­maa, että mikään päih­de ei ole täy­sin vaa­ra­ton, mut­ta huo­mat­ta­vas­ti vai­keam­pi on ero­tel­la mit­kä hai­tat joh­tu­vat aineen far­ma­ko­lo­gi­sis­ta omi­nai­suuk­sis­ta ja mit­kä lail­li­suuss­ta­tuk­ses­ta joh­tu­vis­ta teki­jöis­tä, kuten vaih­te­le­vas­ta puh­tau­des­ta. Fyy­si­seen ter­vey­teen koh­dis­tu­vien hait­to­jen mit­taa­mi­nen on hel­pom­paa kuin mie­len­ter­vey­teen ja sosi­aa­li­seen elä­mään koh­dis­tu­vien haittojen. 

  The Lancet ‑leh­des­sä 2007 jul­kais­tu tut­ki­mus (Nutt, King, Sauls­bu­ry, Bla­ke­mo­re: “Deve­lop­ment of a ratio­nal sca­le to assess the harm of drugs of poten­tial misuse”) pää­tyi seu­raa­van­lai­seen matriisiin:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Rational_scale_to_assess_the_harm_of_drugs_%28mean_physical_harm_and_mean_dependence%29.svg/380px-Rational_scale_to_assess_the_harm_of_drugs_%28mean_physical_harm_and_mean_dependence%29.svg.png

  Tämän jaot­te­lun mukaan ylei­sim­min käy­te­tyis­tä päih­teis­tä vain opi­aa­tit, kokaii­ni ja uni­lääk­keet ovat sel­keäs­ti alko­ho­lia ja tupak­kaa vaa­ral­li­sem­pia. Jot­kut muut tut­ki­muk­set ovat pää­ty­neet toi­sen­lai­seen jär­jes­tyk­seen, mut­ta on joka tapauk­ses­sa ilmeis­tä, että suu­rin osa lait­to­mik­si mää­ri­tel­lyis­tä huu­meis­ta ei ole nykyi­siä lail­li­sia päih­tei­tä vaa­ral­li­sem­pia. Nyky­käy­tän­tö joh­taa myös sel­lai­seen kie­roon tilan­tee­seen, että teol­li­suu­den ei ole mie­le­käs­tä koit­taa kehit­tää nykyi­siä päih­tei­tä tur­val­li­sem­pia nau­tin­toai­nei­ta, kos­ka lin­jauk­se­na on, että kaik­ki uudet päih­dyt­tä­vät aineet kri­mi­na­li­soi­daan auto­maat­ti­ses­ti nii­den hai­tal­li­suu­des­ta riippumatta.

  The Eco­no­mist jul­kai­si vii­me vuon­na artik­ke­li­ko­ko­nai­suu­den aihees­ta, jota käsi­tel­tiin täs­sä­kin blo­gis­sa. Tii­vis­tet­ty­nä artik­ke­lin sano­ma on: vaik­ka kaik­kien huu­mei­den lail­lis­ta­mi­nen tulee lisää­mään hait­to­ja käyt­tä­jä­mais­sa (län­si­maat), se vähen­täi­si nii­tä niin pal­jon tuot­ta­ja­mais­sa, että koko­nai­suu­te­na arvioi­den kaik­ki huu­meet tulee lail­lis­taa vaik­ka oli­si huu­mei­den käy­tös­tä sinän­sä mitä miel­tä hyvän­sä. Tämä vas­taa mel­ko tar­koin omaa käsi­tys­tä­ni asias­ta. Soi­nin­vaa­ra on oikeas­sa sii­nä, että Suo­men ei kyl­män “ratio­naa­li­ses­ti” ottaen ole mie­le­käs­tä olla etu­rin­ta­mas­sa vapaut­ta­mas­sa lain­sää­dän­töä. Jos ei huo­mioi­da ihmis­ten itse­mää­rää­mi­soi­keut­ta eikä päih­tei­den käy­tön posi­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia käyt­tä­jiin­sä vaan tar­kas­tel­laan kysy­mys­tä puh­taas­ti kan­san­ter­vey­del­li­se­nä ja ‑talou­del­li­se­na, Suo­mes­sa huu­mei­den käy­tön ongel­mat ovat vie­lä tois­tai­sek­si niin vähäi­siä, ettei lail­lis­ta­mi­sel­la saa­vu­tet­tai­si kovin mer­kit­tä­viä hyö­ty­jä. Lail­lis­ta­mi­nen tulee lisää­mään käyt­töä ja käyt­töön liit­ty­viä ongel­mia, toi­saal­ta yhden Suo­men teke­mät pää­tök­set eivät rii­tä maa­il­man­laa­jui­sen huu­me­ri­kol­li­suu­den nujer­ta­mi­seen eivät­kä tuot­ta­ja­mai­den olo­jen sanot­ta­vaan paran­tu­mi­seen. Suo­men voi­si kui­ten­kin olla aktii­vi­nen sii­nä, että EU:n tai ehkä jopa koko YK:n tasol­la saa­tai­siin muu­tos­pro­ses­si käyntiin.

  Kan­na­bik­sen lail­li­suus on muis­ta huu­meis­ta hie­man eril­li­nen kysy­mys. Sen käyt­tö alkaa vähi­tel­len olla niin yleis­tä, että nyky­käy­tän­tö on omi­aan syö­mään koko oikeus­jär­jes­tel­män legi­ti­mi­teet­tiä. Sik­si kan­na­bis tuli­si lail­lis­taa mah­dol­li­sim­man pian. Jos Kali­for­nias­sa tänä syk­sy­nä ede­tään asias­sa, se saat­taa nopeas­ti­kin joh­taa muu­tok­siin muu­al­la­kin maa­il­mas­sa. Suo­mes­sa toki äänes­tä­jien val­tao­san asen­teet ovat niin nega­tii­vi­sia, että täs­sä­kään asias­sa tus­kin etu­jou­kois­sa tul­laan olemaan.

 168. Cati­li­na,

  Erääs­sä USA:n van­ki­las­sa huu­me­kaup­pa ja sala­kul­je­tus lop­pui­vat kun kiel­let­tiin tupak­ka. Se oli aivan yhtä halut­tua, mut­ta ris­kit kiin­ni­jää­des­sä olemattomat.

  Lund­qvist,

  Jos­tain luin iäi­syyk­siä sit­ten, että tupa­koin­ti ja has­sis­pös­syt­te­ly liit­ty­vät joten­kin yhteen, samoin kes­kio­luen tai sii­de­rin kittaaminen.

  Eli jos olet alle kak­si­kymp­pi­nen, tupa­koit ja kit­taat kal­jaa tai sii­de­riä, olet altis myös muil­le huumeille.

  Nämä ovat vai­kei­ta asioi­ta ymmär­tää. Jokai­sen tut­ta­va­pii­ris­sä on ihmi­siä, jois­ta tulee mitä juop­po­lal­le­ja hyvän­sä, mut­ta toi­sis­ta ei tule mil­lään ilveellä.

  Sor­tu­mi­nen eri­lia­siin addik­tioi­hin ei periy­dy, mut­ta tai­pu­mus sii­hen on. Joku on van­ho­jen auto­jen fani, joku kerää fil­mi­täh­tien nim­ma­rei­ta, joku onkii kalo­ja yötä päi­vää, joku mat­kus­te­lee ympä­ri maa­pal­loa, mut­ta sit­ten pie­ni osa alkaa har­ras­ta­maan ter­vey­del­le hai­tal­li­sia jut­tu­ja. Yhtä kaik­ki, koko poruk­ka on jon­kun addik­tion vankeja.

 169. Saa­ra:

  Onko tämän vii­mei­sen virk­keen tar­koi­tus joten­kin perus­tel­la suhtautumistasi?

  Sinä­hän tuos­sa käy­tän­nös­sä sanot vas­tus­ta­va­si jyr­käs­ti toi­men­pi­tei­tä, joil­la kovien huu­mei­den käyt­tä­mi­ses­tä tuli­si nykyis­tä vähem­män hou­kut­te­le­vaa, kos­ka ne ovat niin tuhoi­sia ainei­ta. Luu­li­si, että mitä tuhoi­sam­pi aine, sitä kovem­min tuli­si ihmis­ten mie­les­tä pon­nis­tel­la aineen hou­kut­te­le­vuu­den vähentämiseksi. 

  Myön­nän, että suh­tau­tu­mis­ta­pa­ni on jos­sain mää­rin ambi­va­lent­ti (samoin kuin kyl­lä yhteiskunnankin).

  Minus­ta täs­sä asias­sa on kak­si puolta:
  1) aikui­sil­la ihmi­sil­lä on läh­tö­koh­tai­ses­ti oikeus käyt­tää mitä ainei­ta he halua­vat (ja tämä oikeus aina­kin mel­ko suu­rel­la osaa väes­töä toteu­tuu myös käy­tän­nös­sä) ja
  2) päih­tei­den (lail­lis­ten ja lait­to­mien) vää­rin­käyt­tö on mie­les­tä­ni suu­ri yhteis­kun­nal­li­nen epäkohta.

  Yksit­täis­ten ihmis­ten päih­tei­den­käy­tös­tä ei tuli­si läh­tö­koh­tai­ses­ti ran­gais­ta. Ei ole yhteis­kun­nan asia mää­rä­tä, mitä kuka­kin saa elä­mäl­lään teh­dä. Kri­mi­na­li­soin­ti nos­taa myös kyn­nys­tä hoi­toon hakeu­tu­mi­seen ja ajaa pahim­mil­laan käyt­tä­jät yhteis­kun­nan mar­gi­naa­liin, mitä ei voi pitää toivottavana.

  Tämä ei kui­ten­kaan tar­koi­ta sitä, että esi­mer­kik­si myyn­tiä (joka usein voi­daan tul­ki­ta kou­kus­sa ole­vien ihmis­ten hyväk­si­käy­tök­si) pitäi­si kat­soa läpi sor­mien — tai että siiä pitäi­si ottaa kovin löpe­rö lin­ja. Oli­si myös toi­vot­ta­vaa, että asen­neil­mas­to oli­si kovia huu­mei­ta vas­taan, eikä kovin myön­tei­nen mie­doil­le­kaan huumeille.

  Minä en tie­dä, miten myyn­nin vapaut­ta­mi­nen tai lail­lis­ta­mi­nen (esi­mer­kik­si yhteis­kun­nan toi­mes­ta tapah­tu­vak­si, vaik­ka vain rajoi­te­tus­ti) vai­kut­tai­si ainei­den käyt­töön. Epäi­len, että se lisäi­si käyt­töä, mut­ta näyt­töä ei oikein ole (aina­kaan kovis­ta huumeista).

  Mie­les­tä­ni useim­mat esi­tyk­set, joi­ta olen Osmon kuul­lut esit­tä­vän, ovat suh­teel­li­sen jär­keen­käy­piä: tun­nus­te­taan tosi­asiat ja pyri­tään mini­moi­maan hai­tat (sekä yksi­löil­le että yhteis­kun­nal­le). Minä pyr­ki­sin sen lisäk­si vie­lä suh­teel­li­sen pie­niin muu­tok­siin, joi­den vai­ku­tus­ta sit­ten seu­rat­tai­siin ja mie­tit­täi­siin jat­koa. Sem­min­kin, kun nämä lait­to­mat huu­meet eivät Suo­mes­sa ole kovin­kaan suu­ri ongel­ma, aina­kaan vie­lä (alko­ho­li sitä kyl­lä onkin).

  Kari

 170. Ainut asia, mis­tä kaik­ki tun­tu­vat ole­van samaa miel­tä on se, että lii­mat ja liu­ot­ti­met ovat todel­la vaa­ral­li­sia. Sil­ti nii­tä on käyt­tä­nyt 10% nuo­ris­ta. Ja se on ainut kas­va­va ongel­ma tyt­tö­jen rau­hot­ta­vien / uni­lääk­kei­den päi­de­käy­tön lisäksi.

  Esi­mer­kik­si sitä kan­na­bis­ta on 15–16 vuo­tiais­ta käyt­tä­nyt 8%. Ja las­ku tai­taa jat­kua edel­leen uuti­soin­nin luo­mas­ta mie­li­ku­vas­ta huolimatta.

  Mikä on lain­sää­dän­nön mer­ki­tys tässä?

 171. Hei Osmo,

  Kii­tos, kun otat kan­taa näin­kin tabuun ja hyl­jek­sit­tyyn aihee­seen kuten huumeet. 

  Mie­les­tä­ni kan­na­bis oli­si jo syy­tä lail­lis­taa Suo­mes­sa, aina­kin edes lää­ke­käyt­töön näin aluk­si. Kun moniin sai­rauk­siin on todet­tu tep­si­vän, muu­al­la maa­il­mal­la. Koti­kas­va­tus oli­si myös syy­tä vapaut­taa, sil­lä se ei kuu­los­ta kovin tuo­mit­ta­val­ta, kun kas­vat­taa jotain kas­via, sano­taan­ko mak­si­mis­saan kah­ta tai kol­mea kas­via koto­naan. Myyn­ti ja välit­tä­mi­nen on tie­tys­ti ran­gais­ta­va teko.

  Nykyi­sin, kun on tämä sil­ly kiel­to­la­ki kos­kien kan­na­bis­ta, ihmi­set elä­vät mata­lal­la pro­fii­lil­la, eivät hevin mai­nos­ta polt­te­le­van­sa lei­mau­tu­mi­sen ym. takia. Tär­keä point­ti täs­sä on, että mikä­li jos­kus kau­nii­na kesä­päi­vä­nä, tai vaik­ka rän­tä­sa­teel­la kan­na­bis tuli­si­kin esi­mer­kik­si sal­li­tuk­si koto­na kas­va­tet­ta­vak­si, tai alkos­sa myy­tä­väk­si, käyt­tä­jä­mää­rät kyl­lä nousi­si­vat.. Aina­kin sil­mä­mää­räi­ses­ti, sil­lä ihmi­set tuli­si­vat ulos ‘kaa­peis­taan’ ja uskal­tai­si­vat olla avoi­mem­pia polt­te­lun suh­teen, kos­ka se on LAILLISTA. Mut­ta var­si­nai­ses­ti en usko, että käyt­tä­jä­mää­rä nousi­si eri­koi­sen paljon. 

  Voi­si luul­la, että ihmi­set uskal­tai­si­vat enem­män kokeil­la kyseis­tä kas­via, mikä aiheut­tai­si tie­tys­ti astet­ta nous­seen käyttäjämäärän,
  mut­ta monil­la se jäi­si kokei­luk­si, mikä taas ajan kans­sa tasoit­tai­si käyt­tä­jä­mää­rän het­kel­li­sen nousun.

  En sano, että kan­na­bis sopi­si kai­kil­le, enkä kan­nus­ta polt­ta­maan joka­päi­vä, mut­ta kirk­kaas­ti lois­ta­vam­pi vaih­toeh­to se mie­les­tä­ni on joka vii­kon­lop­pui­sil­le per­jan­tai-lau­an­tai­kän­neil­le, jopa nuorisollakin.

  Kii­tos Osmo vie­lä ker­ran rohkeudestasi.

  1. Aar­nel­le:
   Jou­dun nyt tuot­ta­maan pet­ty­myk­sen. Kir­joi­tuk­se­ni tar­koi­tus ei ollut puhua kan­na­bik­sen vapaut­ta­mi­sen puols­ta vaan sii­tä, mikä oli­si hyvä tapa selät­tää raa­ka huu­me­ri­kol­li­suus. Kos­ka kan­na­bis ei aiheu­ta mer­kit­tä­vää riip­pu­vuut­ta, se ei myös­kään ole mer­kit­tä­väs­sä ase­mas­sa huu­me­ri­kol­li­suu­des­sa. Kor­kein­taan sisään­heit­to­tuot­tee­na. Kan­na­bis on aivan oma kysymyksensä.

 172. Kan­na­bik­sen koti­kas­va­tuk­sen sal­li­mi­nen ei juu­ri lisäi­si sen saa­ta­vuut­ta katu­kau­pas­ta 13–19 vuo­tiail­le. Kas­va­tus voi­tai­siin raja­ta 2 tai 3 kas­vin saman­ai­kai­seen kas­va­tuk­seen. Eli mit­ta­va kas­vi­huo­ne- tai ulkoil­ma­kas­va­tus oli­si yhtä kiel­let­tyä kuin nytkin.
  Tuos­ta parin yksit­täi­sen kas­vin kas­va­tuk­ses­ta saa­ta­vat mää­rät kan­na­bis­ta ovat suh­tees­sa niin vähäi­siä, ja sen edel­lyt­tä­mä rahal­li­nen panos­tus, pereh­ty­mi­nen ja vai­van­nä­kö niin suur­ta, että mitään hit­ti­tuo­tet­ta sii­tä on tur­ha uumoil­la. Tei­ni-ikäi­set sitä eivät voi­si har­ras­taa, kos­ka hei­dän har­ras­tuk­sen­sa ei koto­na asues­sa kyl­lä pysyi­si pois­sa van­hem­pien sil­mis­tä, ja tus­kin monel­la oli­si sii­hen varaakaan.

  Näin koti­kas­va­tuk­sen sal­li­mi­nen, toi­sin kuin “kan­na­bis alkoon”, ei mer­kit­tä­väs­ti lisäi­si kan­na­bik­sen saa­ta­vuut­ta nykyi­seen näh­den. Se lähin­nä dekri­mi­na­li­soi­si aikuis­ten kan­na­bik­sen oma­va­rais­käyt­tä­jien ase­man ja vapaut­tai­si polii­sin resurs­sit hei­dän jahtaamisestaan.
  Näin lop­pui­si­vat älyt­tö­myy­det kuten Mil­lan kuvaa­ma tapaus yllä, chi­lin kas­vat­ta­jien ovien mur­ta­mi­set ja puu­tar­ha­liik­kei­den asia­re­kis­te­rien auki repimiset.

  Lööp­pi­kam­mos­ta­kin voi toi­vot­ta­vas­ti toi­pua, ja tämä asia vie­lä jos­kus on esil­lä jul­ki­ses­sa keskustelussa.

 173. Mis­tä joh­tuu Osmo, että sinun kir­joit­te­lusi ja logiik­ka­si joh­taa usein sii­hen, että syn­tyy aja­tus, että kan­na­tat kan­na­bik­sen vapaut­ta­mis­ta. Onko logiik­ka­si lii­an ove­laa ymmär­tää. Mitä vas­taat, jos kysyn, kan­na­tat­ko kan­na­bik­sen vapaa­ta saan­tia Suo­mes­sa, olkoon myy­jä sit­ten alko tai joku muu.

 174. Osmo: “Suo­men kan­nat­taa kan­na­bik­sen suh­teen seu­ra­ta muun Euroo­pan toi­mia, on jopa vähän pakko.”

  Var­mas­ti­kin “kan­na­bi­sal­kon” suh­teen näin, mut­ta ei oma­va­rai­sen koti­kas­va­tuk­sen. Sii­tä ei lii­ke­ni­si nar­ko-turis­tien lau­moil­le myy­tä­väk­si. Mik­si oli­sim­me pie­ni­muo­toi­sen koti­kas­va­tuk­sen dekri­mi­na­li­soin­nin suh­teen kenes­tä­kään riippuvaisia?

 175. Lund­qvist;

  Mis­tä joh­tuu Osmo, että sinun kir­joit­te­lusi ja logiik­ka­si joh­taa usein sii­hen, että syn­tyy aja­tus, että kan­na­tat kan­na­bik­sen vapaut­ta­mis­ta. Onko logiik­ka­si lii­an ove­laa ymmär­tää. Mitä vas­taat, jos kysyn, kan­na­tat­ko kan­na­bik­sen vapaa­ta saan­tia Suo­mes­sa, olkoon myy­jä sit­ten alko tai joku muu.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra,
  Suo­men kan­nat­taa kan­na­bik­sen suh­teen seu­ra­ta muun Euroo­pan toi­mia, on jopa vähän pakko.

  Lund­qvist,

  Tämä on se kipu­kyn­nys, jota en ole kos­kaan poli­tii­kas­sa ymmär­tä­nyt. Men­nään ylei­sen savu­ver­hon suo­jiin ja seli­te­tään, että kun/sitten kun muut. Mikä on Osmo sinun hen­ki­lö­koh­tai­nen mie­li­pi­de kan­na­bik­sen käyt­töön Suomessa. 

  Minun mie­les­tä­ni sitä ei pitäi­si sal­lia. Kun vii­na sal­li­taan pön­tön sekoit­ta­mi­seen, pitäi­si­kö ainei­den jouk­koa vie­lä laa­jen­taa. Ei.

  1. Jou­ni Lundqvistille
   Minul­la ei ole kovin voi­ma­kas­ta kan­taa kan­na­bik­seen, kos­ka oma­koh­tai­sia koke­muk­sia ainees­ta ei ole. Ymmärtäkseni:
   1) Kan­na­bis on hai­tat­to­mam­paa kuin alko­ho­li. Jos voi­sim­me vaih­taa pää­huu­meen alko­ho­lis­ta kan­na­bik­seen, se kan­nat­tai­si teh­dä, mut­ta kos­ka kan­na­bik­sen hai­tat tule­vat alko­ho­lin lisäk­si, en ole eri­tyi­sen innos­tu­nut vapaut­ta­maan kan­na­bis­ta. Mut­ta kuten sanot­tu, tun­nen asian huonosti.
   2) Ennus­tee­ni on, että maa toi­sen­sa jäl­keen tulee vapaut­ta­maan kan­na­bik­sen. Jos se on muu­al­la sal­lit­tua, Suo­mi — eikä lopul­ta edes Ruot­si — pys­ty pitä­mään sitä kiellettynä.
   Täs­tä tämä aja­tuk­se­ni pee­sa­ta mui­ta maita.

 176. Mil­la Jaak­ko­lan tapauk­ses­ta sanoi­sin että las­ten­suo­je­lu toi­mii Suo­mes­sa lii­an usein noin, ei tar­vi­ta kuin pie­ni epäi­lys, “huo­li” sii­tä että lap­sen kotio­lois­sa voi­si olla jotain vikaa niin jopas lähe­te­tään per­he­työn­te­ki­jät tark­kai­le­maan että pitäi­si­kö lap­si ottaa pois. Syy voi olla mikä tahansa.

  Polii­si saa teh­dä kotiet­sin­nän jos on “syy­tä epäil­lä”, laki ei mää­rit­te­le mikä on riit­tä­vä syy. Ja toi­sin kuin jois­sain muis­sa mais­sa, Suo­mes­sa ei tar­vi­ta kotiet­sin­tä­lu­paa oikeu­del­ta, vaan “kotiet­sin­näs­tä päät­tää pidät­tä­mi­seen oikeu­tet­tu virkamies”.

 177. Itse tun­nus­tan ole­va­ni aika lail­la addik­tios­sa kah­viin, mut­ten usko sen sinäl­lään juu­ri miten­kään hait­taa­van elä­mää­ni. Kai kah­vil­la jotain ter­veys­hait­to­ja­kin on, mut­ta aina­kaan itsel­le­ni nii­tä juu­ri ole tul­lut. Sen sijaan usein sii­tä on pal­jon­kin hyö­tyä työn­te­koon piristeenä. 

  Kah­viad­dik­tios­ta pää­see eroon päi­vän mit­tai­sel­la pään­sä­ryl­lä, jos tar­ve on. Itse olen kär­si­nyt ko. pään­sä­ryn kah­des­ti, kun alku­ras­kau­den aikaan jo pelk­kä kah­vin haju alkoi okset­taa. Mui­den päih­tei­den koh­dal­la ei tai­da ihan niin hel­pol­la päästä.

  Kah­vi ei piris­tä sen enem­pää, mitä kah­vin vie­ro­tusoi­reet väsyt­tä­vät. Aina­kin omal­la koh­dal­la­ni syyt aloit­taa kah­vin­juon­ti uudes­taan äitiys­lo­mien jäl­keen oli­vat lähin­nä sosiaalisia.

 178. Entäs lää­kin­näl­lis­tä kan­na­bis­ta käyt­tä­vät potilaat,milloin polii­ti­kot otta­vat kan­taa asi­aan? Hyvin hil­jais­ta on ollut näemmä.

  Jou­dum­me käy­mään pit­kiä oikeus­tais­te­lui­ta, onko tämä oikein? Mik­si­kö? Kos­ka STM pitää pape­rei­ta pöy­däl­lä! Puut­tuu poliit­ti­nen tahto?

  Lää­kä­rit jot­ka laa­ti­vat “käy­pä­hoi­to suo­si­tuk­set” ran­kai­se­vat mei­tä, vaik­ka on sel­vää tut­ki­mus­näyt­töä kan­na­bik­sen lää­kin­näl­li­sis­tä hyödyistä!

  Osmo pyy­dän ymmär­rys­tä etten luo­ta poli­tiik­kaan enkä poli­tiik­kon. Tie­dän että 2006v lää­ke­kan­na­bis hoi­toa oltiin tän­ne val­mis­te­le­mas­sa, mut­ta poliit­ti­sel­la pää­tök­sel­lä hom­ma pis­tet­tiin jäi­hin. Eri­tyis­lu­val­laa saa mikä­li jak­sat tais­tel­la ja löy­dät lää­kä­rin joka resep­tin kirjoittaa.

  Käyn­kö äänes­tä­mäs­sä, jätän rat­kai­sun äänestyspäivään.

 179. Osmo: vas­tus­tan huu­mei­ta jyrkästi

  Sel­ven­täi­sit­kö vas­tu­tat­ko jyr­käs­ti huu­mei­ta vai lait­to­mia huu­mei­ta? Kukaan ei käsit­tääk­se­ni ole täs­sä­kään kes­kus­te­lus­sa yrit­tä­nyt kiel­tää ettei­kö alko­ho­li oli­si yksi huu­meis­ta. Täs­tä tie­ten­kin pääs­tään sii­hen kysy­myk­seen että käy­tät­kö alko­ho­lia, mut­ta kos­ka menee yksi­tyi­se­lä­män puo­lel­le niin jätän kysymättä.

 180. Suo­men huume/päihdepolitiikasta voi­si ava­ta uuden ket­jun. Sin­ne var­maan riit­täi­si asiaa.

  Joka tapauk­ses­sa, jos Suo­mes­sa kan­na­bis jos­kus oikeas­ti lail­lis­tet­tai­siin, minä en lail­lis­tai­si samal­la koti­kas­vat­ta­mis­ta. Jos men­täi­siin sii­hen, että esi­mer­kik­si alkos­ta voi­si ostaa kan­na­bis­tuot­tei­ta, voi­si koti­kas­vat­ta­mi­sen tuo­mioi­ta jopa kas­vat­taa. Tähän näki­sin kak­si syy­tä: näin mak­si­moi­tai­siin verotuloja(joilla hait­to­ja kom­pen­soi­tai­siin) ja toi­saal­ta kan­na­bik­sen käy­tön kont­rol­li pysyi­si suu­re­na, mikä puo­les­taan voi­si ehkä vähen­tää sen käy­tön lisääntymistä. 

  Toi­sek­si pyr­ki­sin erot­ta­maan kan­na­bik­sen ja alko­ho­lin käy­tön toi­sis­taan mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti. Tämän teki­sin siten, että ravin­to­lois­sa, jois­sa saa annis­kel­la alko­ho­lia, ei sai­si myy­dä tai käyt­tää kan­na­bis­tuot­tei­ta. Toi­saal­ta sel­lai­sis­sa ravin­to­lois­sa, jos­sa sai­si myy­dä kan­na­bis­ta ei sai­si myy­dä alko­ho­lia ollen­kaan ja toi­saal­ta sisään­pää­se­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä oli­si nol­lan puhal­ta­mi­nen alkometriin.

 181. pik­kuo­ra­va,

  Perus­te­luis­sa­si ei ole pää­tä eikä hän­tää. Kan­na­bis alkoon ei todel­la­kaan voi­si “vähen­tää sen käy­tön lisään­ty­mis­tä”. Ei eten­kään sii­nä ikä­ryh­mäs­sä, mis­sä käy­tön vähäi­se­nä pysy­mi­nen oli­si toivottua.

  Point­ti­si vero­tu­lo­jen mak­si­moi­mi­ses­ta on myös hut­tua. Koti­kas­vat­ta­ja mak­saa jopa tuhan­sia euro­ja valai­si­mis­ta ja muus­ta väli­neis­tös­tä. Kai­kes­ta menee vero. Eikä tämän jäl­keen­kään kas­vat­ta­mi­nen oli­si ilmais­ta, vaan val­tio sai­si välil­li­ses­ti vero­tu­lo­ja mm. lan­noit­tei­den ja sie­men­ten kaupasta.

  Sääs­tyi­si­vät myös ne vero­tu­lot, joi­ta olit uumoil­lut käy­tet­tä­väk­si koti­kas­vat­ta­jien entis­tä anka­ram­paan kur­mot­ta­mi­seen. Polii­sin­kin resurs­sit ja fokus kun ovat rajal­li­sia. Jär­ki hoi.

 182. OJ,

  Mikä­hän ihmeen “pie­ni epäi­lys” nyt oli kysees­sä. Polii­si oli teh­nyt las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen per­hees­tä, jos­sa käy­te­tään huumeita. 

  Ei las­ten­suo­je­lul­la ole mitään har­kin­nan­va­raa asias­sa jää­dä­kö toi­mis­tol­le peu­ka­loi­ta pyö­rit­te­le­mään. Asia on tut­kit­ta­va tai on syy­te niskassa. 

  Yli­pään­sä las­ten­suo­je­lus­sa ei mitään epäi­ly­jä kehi­tel­lä, vaan taus­tal­la on aina las­ten­suo­je­luil­moi­tus, jol­loin vir­ka­vel­vol­li­suus on toi­mia. Ilmoi­tus voi olla sit­ten tur­ha tai ei, mut­ta ei las­ten­suo­je­lul­la mitään vaih­toeh­to­ja ole, että läh­de­tään­kö kat­so­maan tilan­net­ta vai eikö lähdetä.

 183. Tuli­pa hyvä mie­li, kun kävin tsek­kaa­mas­sa Tuo­mio­jan blo­gin, ja huo­ma­sin Osmon saa­mat kehut (ja eri­näis­ten toi­mit­ta­jien saa­mat haukut).

 184. Kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen siten, että sitä sai­si Alkos­ta (puhu­mat­ta­kaan, että sitä sai­si lähi­kau­pas­ta tai R‑kioskilta) vähen­täi­si kan­na­bik­sen koti­tar­ve­kas­va­tus­ta radi­kaa­lis­ti. Toki nii­tä­kin on, joil­le kan­na­bik­sen kas­va­tus on se pää­asial­li­nen har­ras­tus ja sen käyt­tö päih­tee­nä on jopa tois­si­jais­ta, mut­ta enim­mäk­seen, jos hyvä­laa­tui­sia kan­na­bis­tuot­tei­ta oli­si saa­ta­vil­la koh­tuul­li­seen hin­taan lail­li­ses­ti ja ilman kiin­ni­jää­mis­ris­kiä, har­va vai­vau­tui­si kas­vat­ta­maan itse, vaik­ka se oli­si yhtä lail­la laillista.

  Kun (ei jos) kan­na­bis lail­lis­te­taan, pitää siis mie­les­tä­ni lail­lis­taa myös sen kas­vat­ta­mi­nen omaan käyt­töön, ihan sen nojal­la, ettei val­tion tule sää­del­lä, mitä ihmi­set saa­vat har­ras­taa, jos har­ras­tuk­ses­ta on hait­taa kor­kein­taan heil­le itsel­leen. Vapaut­tai­sin myös min­kä hyvän­sä muun päih­teen koti­tar­ve­val­mis­tuk­sen, siis esi­mer­kik­si alko­ho­lin tis­lauk­sen omaan ja lähi­pii­rin käyt­töön (tosin tätä tai­de­taan jo nykyi­sel­lään kat­soa aika lail­la läpi sor­mien, tai aina­kaan näi­tä “rikol­li­sia” polii­si ei jah­taa samal­la inten­si­tee­til­lä kuin omaan käyt­töön kan­na­bis­ta kasvattavia).

 185. En ollut aikai­sem­min juu­ri­kaan tutus­tu­nut Soi­nin­vaa­ran poli­tiik­kaan. Yllä­tyin tämän kir­joi­tuk­sen lukies­sa­ni todel­la posi­tii­vi­ses­ti. Soi­nin­vaa­ra osoit­taa roh­keut­ta ja vii­saut­ta nos­taes­saan fak­tat pöydälle.

 186. Tuo­mio­jan ja mui­den polii­ti­ko­jen kehu­jen perään en läh­ti­si kovin taput­te­le­maan. Aina kun joku vih­reä lausuu jotain libe­raa­lia val­lit­se­vaa huu­me­po­li­tiik­kaa vas­taan, sel­kään­ta­put­te­li­joi­ta löy­tyy. Samas­sa yhtey­des­sä huo­kais­taan kui­ten­kin lopuk­si, me emme mis­sään tapauk­ses­sa vih­rei­den lail­la kan­na­ta kan­na­bik­sen vapautusta. 

  Suo­mes­sa kan­nat­taa aloit­taa kes­kus­te­lu huu­meis­ta aina lauseel­la, emme hyväk­sy kan­na­bik­sen vapaut­ta­mis­ta. Se tuk­kii toi­mit­ta­jien tur­vat ja sil­lä pääs­tään asial­li­ses­ti eteenpäin.

  lausuu jotain poikkeavaa

 187. Perus­te­luis­sa­si ei ole pää­tä eikä hän­tää. Kan­na­bis alkoon ei todel­la­kaan voi­si “vähen­tää sen käy­tön lisääntymistä”. … 

  Minus­ta tun­tuu, että kir­joi­tin tämän joten­kin epä­sel­väs­ti. Tar­koi­tin, että uskon kan­na­bik­sen myy­mi­sen alkos­sa lisää­vän sen käyt­töä. Toi­saal­ta uskon, että jos koti­kas­vat­ta­mi­nen oli­si sal­lit­tua alkos­sa myy­mi­sen lisäk­si, kas­vat­tai kan­na­bik­sen käyt­töä vie­lä tätä­kin enem­män. Eli koti­kas­va­tuk­sen kiel­tä­mi­nen vähen­täi­si käy­tön lisääntymistä… 

  Point­ti­si vero­tu­lo­jen mak­si­moi­mi­ses­ta on myös hut­tua. Koti­kas­vat­ta­ja mak­saa jopa tuhan­sia euro­ja valai­si­mis­ta ja muus­ta väli­neis­tös­tä. Kai­kes­ta menee vero. Eikä tämän jäl­keen­kään kas­vat­ta­mi­nen oli­si ilmais­ta, vaan val­tio sai­si välil­li­ses­ti vero­tu­lo­ja mm. lan­noit­tei­den ja sie­men­ten kaupasta.

  Täs­tä olen eri miel­tä. Vesi­vil­je­ly välineet(astiat, ilma- ja vesi­pum­put, etc) ja lan­noit­teet ovat mel­ko hal­paa tava­raa. Samoin oli­si­vat sie­me­net, jos nii­den myy­mi­nen oli­si lail­lis­ta. Valai­si­met­kaan eivät ole eri­tyi­sen kal­lii­ta ja jos on vähän tee-se-itse hen­keä saa teho­le­deis­tä raken­net­tua var­sin hal­val­la riit­tä­viä valai­si­mia. Ilmas­toin­nin ja muun mer­ki­tys puo­les­taan oli­si nykyis­tä pie­nem­pi, jos kas­vat­ta­mi­nen oli­si lail­lis­ta, kos­ka kas­vien hajun leviä­mi­nen ei oli­si niin kriit­ti­nen asia kas­va­tuk­sen kan­nal­ta, joten tämän­kin puo­len kulut pienenisivät.

  Edel­leen koti­kas­va­tuk­ses­ta ei mak­set­tai­si val­mis­te­ve­roa tai alv-veroa, joten kyl­lä nii­tä vero­tu­lo­ja tuli­si vähem­män, kuin jos koti­kas­va­tus oli­si sallittu.

  Sääs­tyi­si­vät myös ne vero­tu­lot, joi­ta olit uumoil­lut käy­tet­tä­väk­si koti­kas­vat­ta­jien entis­tä anka­ram­paan kur­mot­ta­mi­seen. Polii­sin­kin resurs­sit ja fokus kun ovat rajal­li­sia. Jär­ki hoi.

  Koti­kas­va­tuk­sen pitä­mi­nen kiel­let­ty­nä, lisäi­si mie­les­tä­ni sekä koti­kas­va­tuk­sen kuluja(ilmastointi) että riskejä(sakot, van­keus) niin pal­jon, että hyvin vähäi­sel­lä­kin val­von­nal­la koti­kas­va­tus har­vi­nais­tui­si, jos kan­na­bis­ta oli­si lail­li­ses­ti saa­ta­vil­la. Vas­taa­vas­ti koti­kas­va­tuk­sen lail­lis­ta­mi­nen lisäi­si koti­kas­va­tuk­sen mää­rää huomattavasti.

  Ran­gas­tuk­sien kove­ne­mi­nen voi­si tar­koit­taa kovem­pia sak­ko­ja ja mah­dol­li­ses­ti mak­sa­mat­ta jää­nei­den val­mis­te­ve­ro­jen peri­mis­tä, jol­loin ran­gais­tuk­sis­ta ei tuli­si yhteis­kun­nal­le kulu­ja niin paljoa.

 188. Eli­na:
  “Polii­si oli teh­nyt las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen per­hees­tä, jos­sa käy­te­tään huumeita.”

  Niin no, sitä­hän ei tie­dä mitä polii­si oli ilmoit­ta­nut, mut­ta yksi posi­tii­vi­nen syl­ki­näy­te ei tar­koi­ta että “per­hees­sä käy­te­tään huumeita”. 

  Sosi­aa­li­työn­te­ki­jän ei ole pak­ko teh­dä noin, asian voi sel­vit­tää esim. yhdel­lä keskustelulla.

 189. Nyt tämä kes­kus­te­lu on men­nyt taas kan­na­bis­fa­nien krit­ti­kit­tö­mien jut­tu­jen suun­taan. Kan­na­bis on psy­koak­tii­vi­nen aine, jota polt­taes­sa hipit voi­vat saa­da ns.“skitsoja” jol­loin kuvi­tel­laan että Supo tai CIA tulee just hake­maan (kan­na­bik­sen­pol­ton takia tiet­ty) ja saa­te­taan väis­tel­lää muka jotain lase­sä­tei­tä yms. Kun tie­de­tään että psy­koak­tii­vi­set aineet kuten lsd voi­vat lau­kais­ta skit­so­fre­nian, minus­ta on jopa toden­nä­köis­tä että täl­läi­nen yhteys psy­koo­sien ja kan­na­bik­sen välil­lä on olemassa.

 190. Oli­han täs­sä nyt muu­ta­kin kuin yksit­täi­nen syl­ki­näy­te. Aina­kin kotiet­sin­nän tulos ja mah­dol­li­nen rikos­re­kis­te­ri, ehkä­pä todistajiakin. 

  Tari­na ei ker­ro sitä, myön­si­vät­kö van­hem­mat ase­mal­la olles­saan huu­mei­den käy­tön. Jos myön­si­vät, niin asia­han on sii­nä tapauk­ses­sa selvä.

  Eikö syl­ki­näyt­teen lisäk­si sitä pait­si ote­ta myös virt­sa­näy­te? Minul­le nämä tes­taus­käy­tän­nöt ovat vähän epäselviä. 

  Sehän on tie­tys­ti mah­dol­lis­ta, että tapauk­seen las­ten­suo­je­lus­sa yli­rea­goi­tiin ja asian oli­si voi­nut sel­vit­tää vähäi­sim­min­kin toi­men­pi­tein. Mut­ta ei pelk­kä van­hem­pien vakuut­te­lu sii­tä, että lap­sel­la on kaik­ki hyvin rii­tä. Kyl­lä las­ten­suo­je­lu oli­si syyl­lis­ty­nyt teh­tä­vien­sä lai­min­lyön­tiin sii­nä tapauksessa. 

  Ei las­ten­suo­je­lu voi kui­ta­ta yhdel­lä kes­kus­te­lul­la polii­sin teke­mää las­ten­suo­je­luil­moi­tus­ta rikol­li­ses­ta päih­tei­den käy­tös­tä lap­sen koto­na. Kyl­lä se lap­si on tavat­ta­va ja sel­vi­tet­tä­vä kasvuolosuhteet. 

  Ne, joil­le kan­na­bik­sen polt­te­lu on aivan arki­päi­väis­tä tapaa­vat unoh­taa, että täl­lä het­kel­lä se on kui­ten­kin rikol­lis­ta ja jos lap­sen koto­na on rikol­lis­ta toi­min­taa, on se las­ten­suo­je­lul­li­nen asia. 

  Yhtä lail­la polii­si tekee las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen, jos kotiet­sin­nän yhtey­des­sä löy­tyy esi­mer­kik­si varas­tet­tua tavaraa.

 191. Tuo­mio­ja ei ole ainoa Osmol­le posi­tii­vis­ta palau­tet­ta anta­va taho — Suo­men kan­na­bi­syh­dis­tyk­sen sivuil­ta poimittua: 

  Suo­ma­lai­sen sosi­aa­li­po­li­tii­kan tär­keä kes­kus­te­li­ja, vih­rei­den kan­san­edus­ta­ja Osmo Soi­nin­vaa­ra kri­ti­soi blo­gis­saan huu­me­so­taa. Voi­ko tämä olla uuden ajat­te­lun airut? Saa­ko Suo­mes­sa­kin vih­doin kan­san­edus­ta­ja poi­ke­ta viral­li­ses­ta lin­jas­ta? Vie­lä 2000-luvun puo­li­vä­lis­sä­hän ei saa­nut, kuten muis­tam­me erään toi­sen vih­rei­den kan­san­edus­ta­jan kohtalosta…

  Ker­too muu­ten aika pal­jon hamp­pu­jen­gin sivis­tys­ta­sos­ta luul­la Soi­nin­vaa­raa kan­san­edus­ta­jak­si. Kir­joi­tus on ollut sivuil­la jo kol­me päi­vää ja kukaan ei ole kor­jan­nut virhettä.

 192. Kuten Osmo­kin on jo toden­nut, kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen yksi­nään Suo­mes­sa ei ole mah­dol­lis­ta. Yksi­kään maa maa­il­mas­sa ei täs­sä mie­les­sä ole kan­na­bis­ta lail­lis­ta­nut. Suo­mes­ta tuli­si täl­löin mat­kai­lu­koh­de nar­ko-turis­teil­le ympä­ri maa­il­maa, sekä jär­jes­täy­ty­neen rikol­li­suu­den kiin­to­pis­te. Jär­jes­täy­ty­nyt rikol­li­suus ostai­si Suo­mes­ta hal­val­la kan­na­bis-alkos­ta kan­na­bis­ta, ja sala­kul­jet­tai­si sitä mai­hin, jois­sa kan­na­bis on yhä lai­ton­ta. Näin sen ei itse tar­vit­si­si enää toi­mia alku­tuo­tan­nos­sa, mikä oli­si sil­le hyvin edullista.

  Nar­ko­tu­ris­tit var­maan­kin voi­si­vat kan­na­bik­sen ohes­sa monet kai­va­ta mui­ta­kin elä­myk­siä, ja täl­löin myös kovien huu­mei­den vir­ta Suo­meen voimistuisi.

  Hel­sin­gin ja Turun kau­pun­ki­ku­va ei tätä kaipaa.

  Toki tätä ongel­maa voi­si mer­kit­tä­väs­ti vähen­tää vaa­ti­mal­la asia­kas­ta rekis­te­röi­ty­mään, sal­li­mal­la myyn­nin vain vaki­tui­ses­ti Suo­mes­sa asu­vil­le, sekä aset­ta­mal­la sel­keät rajat ostomäärille.

  Täl­löin­kin kui­ten­kin säi­lyi­si se ongel­ma, että saan­ti alai­käi­sil­le hel­pot­tui­si huo­mat­ta­vas­ti ja kyl­lä kaup­paa nar­ko-turis­teil­le­kin kävi­si yhä väli­kä­sien kaut­ta. Sitä oli­si mel­ko mah­do­ton valvoa.

  Koti­kas­va­tuk­sen sal­li­mi­nen käy­tön dekri­mi­na­li­soin­nin yhtey­des­sä on kai­kin puo­lin parem­pi vaih­toeh­to. Se tyy­dyt­tää kyl­lä har­mit­to­mien hip­pien kysyn­nän kan­na­bik­sel­le tuo­mat­ta muka­naan näi­tä mui­ta ongelmia.

 193. az:

  Kuten Osmo­kin on jo toden­nut, kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen yksi­nään Suo­mes­sa ei ole mah­dol­lis­ta. Yksi­kään maa maa­il­mas­sa ei täs­sä mie­les­sä ole kan­na­bis­ta lail­lis­ta­nut. Suo­mes­ta tuli­si täl­löin mat­kai­lu­koh­de nar­ko-turis­teil­le ympä­ri maa­il­maa, sekä jär­jes­täy­ty­neen rikol­li­suu­den kiintopiste. 

  Näin­pä. Sama argu­ment­ti toki toi­mii myös sitä vas­taan, että USA vapaut­tai­si huu­meet lail­li­sik­si. Mik­si sii­nä tapauk­ses­sa “Mek­si­kon mafia” ei alkai­si sen jäl­keen kul­jet­ta­maan huu­mei­ta USA:sta Mek­si­koon, Ete­lä-Ame­rik­kaan, Kana­daan ja Eurooppaan?

  Juu­ri täs­tä samas­ta syys­tä tätä “huu­me­so­taa” nyt käy­dään: jos Mek­si­ko tosia­sial­li­ses­ti muut­tuu “huu­me­val­tiok­si”, jota kont­ro­loi­vat huu­me­ra­hoil­la rikas­tu­neet rikol­lis­jär­jes­töt, se tar­koit­taa de fac­to samaa asi­aa kuin se, että Mek­si­ko lail­lis­tai­si huu­meet. Siis sen lisäk­si, että mis­tään oikeus­val­tio­ke­hi­tyk­ses­tä oli­si enää mel­ko tur­ha haaveilla.

  Kari

 194. Jou­ni Lund­qvist: “Kun vii­na sal­li­taan pön­tön sekoit­ta­mi­seen, pitäi­si­kö ainei­den jouk­koa vie­lä laajentaa.”

  Tämä sama argu­ment­ti esiin­tyy kai­kis­sa kes­kus­te­luis­sa, jois­sa edes sivu­taan huu­mausai­ne­la­kien muut­ta­mis­ta. Kan­nat­tai­si kui­ten­kin miet­tiä: kävi­sim­me­kö tätä koko kes­kus­te­lua, jos pään sekoit­ta­mi­seen käy­tet­tä­vien ainei­den jouk­ko joten­kin laa­je­ni­si lakien höl­len­tä­mi­sen seurauksena?

  Kuten Soi­nin­vaa­ra jo aluk­si kir­joit­ti: “Nol­la­to­le­rans­si on hyvää huu­me­po­li­tiik­kaa, jos se toi­mii kun­nol­la”. Itse haluai­sin tosin muut­taa lauseen kon­di­tio­naa­li­muo­toon, sil­lä yksi­kään nol­la­to­le­rans­siin poh­jau­tu­va huu­me­po­li­tiik­ka ei ole kos­kaan toi­mi­nut. Lain mie­li­pi­de sal­lit­ta­vuu­teen on täy­sin yhden­te­ke­vää. Ran­gais­tus­ten ole­mas­sao­lo tai nii­den anka­ruus ei vai­ku­ta käyt­töön, kuten useat tut­ki­muk­set ovat todenneet.

  http://www.beckleyfoundation.org/policy/cannabis_commission.html
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1448346/pdf/0940836.pdf

  Huu­mausai­nei­den käyt­tö on osal­le ongel­ma, mut­ta sitä ei pois­te­ta lait­to­muu­del­la. Lait­to­muus luo uusia ongel­mia, kuten yhteis­kun­nan tasol­la sala­kul­je­tus­ta, kaup­paa ja jär­jes­täy­ty­nyt­tä rikol­li­suut­ta; sekä yksi­lö­ta­sol­la sosi­aa­li­sia ongel­mia lei­maan­tu­mi­sen, avun hank­ki­mi­sen vai­keu­den ja käy­tet­tä­vän aineen laa­dun ja hin­nan epä­var­muu­den vuok­si. Har­va on niin ajat­te­le­ma­ton, että ehdot­tai­si alko­ho­lion­gel­mien rat­kai­suk­si alko­ho­lin kiel­tä­mis­tä ja käyt­tä­jien ran­kai­se­mis­ta. Suu­rin osa käsit­tää, min­kä­lai­sia ongel­mia tuli­si lähes jokai­sen työi­käi­sen käyt­tä­män päih­teen kiel­tä­mi­ses­tä. Tasan samat ongel­mat ovat kui­ten­kin ole­mas­sa kaik­kien mui­den­kin päih­tei­den koh­dal­la, mut­ta nii­tä ei halu­ta ymmär­tää, kos­ka ne eivät kos­ke itseä.

  Ensin on rat­kais­ta­va huu­mausai­nei­siin liit­ty­vä, kiel­to­lail­la luo­tu rikol­li­suuson­gel­ma. Vas­ta sit­ten voi­daan alkaa rat­kai­se­maan käyt­töön liit­ty­viä ongelmia.

 195. Eli­na: Suo­men Kan­na­bi­syh­dis­tyk­sel­tä tule­via kii­tok­sia voi täs­sä yhtey­des­sä pitää lähin­nä kuolemansuudelmana.

 196. Kah­viad­dik­tios­ta pää­see eroon päi­vän mit­tai­sel­la pään­sä­ryl­lä, jos tar­ve on. Itse olen kär­si­nyt ko. pään­sä­ryn kah­des­ti, kun alku­ras­kau­den aikaan jo pelk­kä kah­vin haju alkoi okset­taa. Mui­den päih­tei­den koh­dal­la ei tai­da ihan niin hel­pol­la pääs­tä.

  Joil­la­kin opi­aat­tien vie­roi­tusoi­reet ovat fluns­saan ver­rat­ta­vat. Se ei tar­koi­ta, että näin on kai­kil­la. Minul­la kah­vi­pään­sär­ky jat­kuu vii­kon, jos lope­tan, ja sen jäl­keen tulee unet­to­muut­ta parik­si vii­kok­si. Kokeil­tu on.

 197. Jou­ni Lund­qvist: “Kun vii­na sal­li­taan pön­tön sekoit­ta­mi­seen, pitäi­si­kö ainei­den jouk­koa vie­lä laajentaa.”

  Kyl­lä! Yksi puut­tuu: tur­val­li­nen huu­me. Ja kun se on kehi­tet­ty, se pitäi­si laillistaa.

 198. > Kah­viad­dik­tios­ta pää­see eroon päi­vän mit­tai­sel­la päänsäryllä…

  Kuten täs­sä on jo mai­nit­tu­kin, sekä vai­ku­tuk­set että vie­roi­tusoi­reet ovat hyvin yksi­löl­li­siä, esim. minul­la kah­vis­ta ei tule mitään oirei­ta. Juon kah­via töis­sä päi­vit­täin n. 5–7 kupil­lis­ta kos­ka sitä vaan tulee kaa­det­tua kup­piin keit­ti­men ohi kävel­les­sä. Vii­kon­lop­pui­sin en juo kos­ka en viit­si keit­tää ja kesä­lo­mal­la voin olla vii­kon­kin ilman vaan ihan laiskuuttani.

  Sen sijaan alko­ho­li toi­mii lii­an­kin hyvin, jou­dun koko ajan vah­ti­maan itseä­ni etten jäi­si kouk­kuun. Se taas on sen ver­ran stres­saa­vaa että aineen ‘naut­ti­mi­ses­ta’ kato­aa idea ja olen­kin vaka­vis­sa­ni miet­ti­nyt koko käy­tön lopet­ta­mis­ta. Oli­si kiva jos valit­ta­va­na oli­si joku vähem­män kou­kut­ta­va vaih­toeh­to, pitäis­kö­hän läh­teä ryanil­la testilennolle…

 199. Tääl­lä puhu­taan mel­ko mus­ta­val­koi­ses­ti kan­na­bik­sen koti­kas­va­tuk­sen täy­des­tä lail­lis­ta­mi­ses­ta tai kan­na­bik­sen tuo­mi­ses­ta myyn­tiin Alkos­sa. Mui­ta­kin vaih­toeh­to­ja on ole­mas­sa kuin var­si­nai­nen lail­lis­tus. Ran­gais­ta­vuus voi­tai­siin pois­taa kan­na­bik­sen käy­tös­tä (dekri­mi­na­li­saa­tio) sekä pie­ni­muo­toi­ses­ta muu­ta­man kas­vin koti­kas­va­tuk­ses­ta. Täl­löin haluk­kail­la oli­si mah­dol­li­suus tuot­taa kan­na­bis­ta omaan käyt­töön. Kan­na­bik­sen val­mis­ta­mi­nen myyn­tiin voi­si aluk­si säi­lyä lait­to­ma­na, kuten mm. pon­ti­kan tis­laus­kin nyky­ään on. Jos kan­na­bis­ta sai­si kas­vat­taa koto­na, se vähen­täi­si kiel­to­lais­ta aiheu­tu­via hait­to­ja, mut­ta ei sil­ti toi­mi­si samanlaisena
  “käy­tön lisää­jä­nä” kuin tuo­mi­nen Alkoon. Hol­lan­nis­sa­han cof­fees­hop-mal­li toi­mii, mut­ta jos Suo­mes­sa pelä­tään käy­tön ja päih­de­hait­to­jen lisään­ty­mis­tä, ei oli­si miten­kään vält­tä­mä­tön­tä alkaa heti myy­dä kan­na­bis­ta. Kui­ten­kin nykyi­nen mal­li, jos­sa puu­tu­taan ihmi­sen oikeu­teen käyt­tää itsel­leen sopi­vi­ta päih­det­tä yksi­tyis­ko­dis­sa ja ran­gais­tuk­sil­la pyri­tään syr­jäyt­tä­mään käyt­tä­jiä, on hait­to­jen mak­si­moin­tia. Kan­na­bik­sen käyt­tä­jien jah­taa­mi­nen pitäi­si las­kea alhai­sim­mak­si val­von­ta­ko­neis­ton huo­lis­ta. Hen­ki­lö­koh­tais­ta käyt­töä tuli­si alkaa suvai­ta, vaik­ka käyt­töä ei halut­tai­si­kaan lisä­tä sitä promotoimalla.

 200. Huu­me­kaup­pa on suu­ri ja tuot­toi­sa busi­ness eikä sen lak­kaut­ta­mis­ta kukaan tosis­saan aja.

  Huu­me­kaup­paan sitou­tuu kym­me­niä ehkä jopa sato­ja mil­jar­de­ja euro­ja rahaa.
  Ja kun katsoo,ketkä jou­tu­vat van­ki­laan niin kenel­lä­kään heis­tä ei ole tar­vit­ta­vaa pääomaa.

  Eli mis­tä raha tulee ? 

  Se tulee aivan nor­maa­lis­ta pank­ki-ja rahoi­tus­maa­il­mas­ta ja vero­pa­ra­tii­sien kaut­ta ne voi­daan pyö­rit­tää käte­väs­ti toi­min­taan ja takaisin.

  Kun nämä samat pank­ki-ja sijoit­ta­ja­pii­rit ovat hyvin vai­ku­tus­val­tai­sia, kuten vii­mei­sin­kin rahoi­tusa­lan krii­si osoit­ti niin eipä hei­tä kukaan edes uskal­la pis­tää vastuuseen.

  Mut­ta kun huu­me­kaup­pa ei voi­da näi­den sidos­ten vuok­si rajoit­taa niin polii­ti­kot käyt­tä­vät kaup­paa hyväk­seen lisä­täk­seen polii­sin val­tuuk­sia, taval­lis­ten kan­sa­lais­ten urkin­taa ym hal­lin­nol­le hyödyllistä.

  Se mah­dol­lis­taa myös rahan jaka­mi­sen epä­mää­räi­sil­le orga­ni­saa­tioil­le, tur­hien vir­ko­jen perus­ta­mi­sen etc.

  Huu­me­kau­pan tor­ju­nan­nan oheis­tuot­tei­na USA:ssa mm van­ki­la­teol­li­suus on kas­vua­la, samoin ter­vey­den­hoi­toa­lal­la huu­me­tes­tit ovat kas­va­va business.

  Pait­si, että posi­tii­vi­nen huu­mei­den käyt­tö on sal­lit­tua ja sallittua

  Tur­va-alal­le se tar­jo­aa suu­ret mark­ki­nat etec

  Ei kukaan jär­ke­vä polii­tik­ko halua tap­paa täl­lais­ta yhteis­kun­nan moottoria

 201. Mant­roid Fagerström,

  Ei täs­sä kes­kus­te­lus­sa käsit­tääk­se­ni kukaan ole esit­tä­nyt koti­kas­va­tuk­sen täyt­tä lail­lis­ta­mis­ta. Oma näke­myk­se­ni, jota juu­ri esi­tin vaih­toeh­dok­si kan­na­bis alkoon ‑mal­lil­le, on kuta­kuin­kin ident­ti­nen tuon esi­tyk­se­si kan­nas­sa. Rajaus muu­ta­maan kas­viin, kau­pal­li­nen myyn­ti ei sal­lit­tua, mut­ta täy­si-ikäi­sil­le kave­reil­le voi toki tar­jo­ta. Samal­la tie­tys­ti käy­tön dekriminalisointi.

  Hyö­dyt oli­si­vat mer­kit­tä­viä huu­me­po­lii­sin resurs­sien koh­den­ta­mi­sel­le ja kan­na­bik­sen käyt­tä­jien yhteis­kun­nal­li­sen ase­man paran­ta­mi­sel­le, eikä hait­to­ja nyky­ti­lan­tee­seen näh­den juu­ri olisi.

 202. Ensik­si on todet­ta­va sekä kan­san­ta­lou­den, että kan­san­ter­vey­den ole­van sosia­lis­tis­ta hevon kuk­kua, jot­ka tar­joa­vat ainoas­taan kehä­pää­tel­män­omai­sen seli­tys­mal­lin sil­le, että yksi­löi­den oikeuk­sia pitää lou­ka­ta, kos­ka yksi­löi­den oikeuk­sia lou­ka­taan toi­sel­la taval­la. Nimen­omai­ses­ti tar­koi­tan sitä, että kos­ka on ole­mas­sa “kan­san­ta­lous”, jol­la kus­tan­ne­taan “kan­san­ter­veyt­tä”, ihmis­ten vapauk­sia on rajoi­tet­ta­va ja oikeuk­sia loukattava.

  Leap.cc:n sivuil­ta bon­ga­sin jos­kus artik­ke­lin, jon­ka mukaan USA:n ensim­mäi­nen kiel­to­la­ki sai 1913
  alun, kos­ka perä­ti “yhteis­kun­nal­li­ses­ti” mer­kit­tä­vä 1.3% osa kan­sa­lai­sis­ta oli huu­mead­dik­te­ja. Saman artik­ke­lin mukaan Nixo­nin aika­na huu­me­so­ta viral­li­ses­ti aloi­tet­tiin, kos­ka vast’i­kään teh­dyn tut­ki­muk­sen mukaan perä­ti 1.3% kan­sa­lais­ta on addik­toi­tu­nei­ta koviin huu­mei­siin. Artik­ke­li jat­kaa, että kun seu­raa­van ker­ran “huu­meon­gel­man” näh­tiin räjäh­tä­neen käsiin, uusim­man tut­ki­muk­sen mukaan ame­rik­ka­lai­sis­ta jopa 1.3% oli huumeongelma.

  Näil­lä ole­tuk­sil­la “huu­meon­gel­ma”, jos sel­lai­nen on ole­mas­sa, on lähes­tul­koon meta­fyy­si­nen. Se näyt­tää ole­van riip­pu­ma­ton yksi­löi­den saa­ti yhteis­kun­nan tah­dos­ta suu­rin­piir­tein yhtä pal­jon kuin voi­daan estää vasen­kä­ti­syyt­tä tai homoutta.

  Jos huu­meon­gel­ma on ole­mas­sa, se hoi­tuu par­hai­ten talou­del­li­sen vapau­den myö­tä. Täl­lä tar­koi­tan sitä, että huu­meon­gel­ma ei ole kos­kaan abstrak­tio, joka on ole­mas­sa kaik­kial­la ja aina, vähän kuin juma­la tai ylei­nen sosi­aa­li­nen ongel­ma. Huu­meon­gel­ma kon­kre­ti­soi­tuu, jos on kon­kre­ti­soi­tuak­seen lukui­sil­la yksit­täi­sil­lä tavoil­la — kuten ter­vey­son­gel­mat ja talou­del­li­set vai­keu­det. Kos­ka ongel­mat ovat spe­si­fe­jä ja hen­ki­lö­koh­tai­sia, nii­den rat­kai­sut eivät myös­kään ole genee­ri­siä ja yhteis­kun­nal­li­sia. Vain talou­del­li­sen vapau­den myö­tä yksi­löil­lä on par­haat resurs­sit löy­tää itsel­leen sopi­via rat­kai­su­ja — kuten vaik­ka sit­ten viho­vii­mei­ses­sä kädes­sä lin­not­tau­tua aida­tul­le var­tioi­dul­le asui­na­lu­eel­le, tai hank­kia lap­sel­leen paras­ta ja toi­mi­vin­ta hoi­toa, mitä he kyke­ne­vät rahal­laan saamaan.

 203. Aki Suih­ko­nen: “Näil­lä ole­tuk­sil­la “huu­meon­gel­ma”, jos sel­lai­nen on ole­mas­sa, on lähes­tul­koon meta­fyy­si­nen. Se näyt­tää ole­van riip­pu­ma­ton yksi­löi­den saa­ti yhteis­kun­nan tah­dos­ta suu­rin­piir­tein yhtä pal­jon kuin voi­daan estää vasen­kä­ti­syyt­tä tai homoutta.”

  Kyl­lä huu­meon­gel­ma on ole­mas­sa, mut­ta se on suu­rem­mak­si osak­si sii­hen liit­ty­vää rikol­li­suut­ta, joka on todel­la vaka­va ongelma.
  Kos­ka huu­mei­den saa­ta­vuus on nykyi­sin niin pal­jon parem­pi, pro­sent­ti­lu­vut ovat var­maan­kin suuremmat.
  Tar­vi­taan tur­val­li­nen huu­me kaup­paan ei-rikol­li­sia kana­via pitkin.
  Voi­si jopa olla, että kan­na­bik­sen vai­kut­ta­va aine tet­ra­hydro­kan­na­bi­no­li on puh­taa­na mel­ko turvallinen?

 204. Mant­roid Fageström,

  Tuo esit­tä­mä­si mal­li ei käy­tän­nös­sä juu­ri­kaan poik­kea nyky­ti­lan­tees­ta. Polii­si ei ole kiin­nos­tu­nut yksit­täi­sen koti­kas­vat­ta­jien har­ras­tuk­sis­ta. Asi­aan puu­tu­taan lähin­nä, jos jää jos­ta­kin muis­ta rötök­sis­tä kiin­ni ja/tai dii­laa eteenpäin.

  Asia voi olla toi­nen, jos oste­lee pil­ven­sä “katu­kau­pas­ta”, sil­loin voi­daan tuol­lai­seen­kin puut­tua samal­la, kun yri­te­tään saa­da “isot pojat” kiikkiin.

  Jos mui­ta rötök­siä ei ole, niin kiin­ni jää­mi­sen jäl­keen­kin on luul­ta­vaa, että syyt­tä­jä jät­tää asias­ta syyt­tä­mät­tä, kos­ka rikos on vähäi­nen ja lain perus­te­luis­sa­kin (muis­taak­se­ni, en nyt viit­si kai­vel­la täl­lä puhe­li­mel­la) sano­taan jota­kuin­kin niin, että lain tar­koi­tus ei ole var­si­nai­ses­ti ran­gais­ta, vaan osoit­taa “yhteis­kun­nan kiel­tei­sen suhtautumisen”.

  No, syyt­tä­jä­hän tuon tie­ten­kin päät­tää, mut­ta aina­kaan hän ei syyl­lis­ty vir­ka­vir­hee­seen, jos jät­tää syyt­tä­mät­tä. Muis­te­len kyl­lä jos­tain luke­nee­ni, että käy­tän­nöt vaih­te­le­vat koh­tuul­li­sen pal­jon sekä syyt­tä­jien että polii­sin osal­ta. Käy­tän­nös­sä kui­ten­kin koti­kas­va­tuk­sen ja oman käy­tön ran­gais­ta­vuu­den pois­ta­mi­nen ei nyky­ti­lan­net­ta muut­tai­si juu­ri sen enem­pää kuin Sisä­mi­nis­te­riös­tä annet­tu yhte­näis­tä­mis­oh­je (mikä ei tie­ten­kään ole perus­te vas­tus­taa vas­taa­vaa lakimuutosta).

  Kari

 205. Kari Kos­ki­nen: Vali­tet­ta­vas­ti ne muut rötök­set ovat lii­an usein esi­mer­kik­si fes­ta­reil­la käy­mi­nen kuk­kaa tas­kus­sa (nykyi­sen lain­sää­dän­nön kan­nal­ta tyh­mää, mut­tei vahin­goi­ta ketään), tai lähiai­koi­na kuk­ka­kau­pas­sa asioin­tia. Näis­tä on auto­maat­ti­ses­ti suo­ri­tet­tu kotiet­sin­tö­jä, vaik­ka ensim­mäi­ses­sä tapauk­ses­sa ei ole perus­tel­tua syy­tä epäil­lä, että asun­nos­ta löy­det­täi­siin rikok­sen­te­ko­vä­li­nei­tä, ja toi­ses­sa tapauk­ses­sa ei ole perus­tel­tua syy­tä edes epäil­lä mis­tään rikoksesta.

  Ran­kai­se­mat­ta tai edes syyt­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen ei sinän­sä pal­joa loh­du­ta, kun on jo suo­ri­tet­tu ran­gais­tus­muo­toi­nen kotiet­sin­tä, ken­ties taka­va­ri­koi­tu tie­to­ko­ne, vie­ty ajo­kort­ti ja mää­rät­ty kuu­kausia kes­tä­viin huu­me­seu­loi­hin, lisät­ty pape­rei­hin tur­val­li­suus­sel­vi­tyk­ses­sä näky­vä mer­kin­tä syy­te­har­kin­nas­ta ja esi­mer­kik­si Mil­la Jak­ko­lan tapauk­ses­sa on pääs­ty teke­mi­siin jopa las­ten­suo­je­lu­vi­ran­omais­ten kanssa.

  Ran­kai­se­mat­ta jät­tä­mi­nen ei myös­kään ole mikään perus­te sil­le, että lail­la voi­tai­siin puut­tua perus­tus­lais­sa ilman poik­keuk­sia tur­vat­tui­hin perusoikeuksiin.

 206. Ant­ti Laine:

  Vali­tet­ta­vas­ti ne muut rötök­set ovat lii­an usein esi­mer­kik­si fes­ta­reil­la käy­mi­nen kuk­kaa tas­kus­sa (nykyi­sen lain­sää­dän­nön kan­nal­ta tyh­mää, mut­tei vahin­goi­ta ketään), tai lähiai­koi­na kuk­ka­kau­pas­sa asioin­tia. Näis­tä on auto­maat­ti­ses­ti suo­ri­tet­tu kotiet­sin­tö­jä, vaik­ka ensim­mäi­ses­sä tapauk­ses­sa ei ole perus­tel­tua syy­tä epäil­lä, että asun­nos­ta löy­det­täi­siin rikok­sen­te­ko­vä­li­nei­tä, ja toi­ses­sa tapauk­ses­sa ei ole perus­tel­tua syy­tä edes epäil­lä mis­tään rikoksesta. 

  Näin voi olla, tai sit­ten ei. Minus­ta tätä aspek­tia on tääl­lä pahas­ti lii­oi­tel­tu. Voin toki olla vää­räs­sä, mut­ta tut­ta­va­pii­rii­ni kyl­lä kuu­luu jon­kin ver­ran ihmi­siä, jot­ka koti­kas­vat­teua ja pil­ven polt­toa har­ras­ta­vat, eikä heis­tä tie­tääk­se­ni kenel­lä­kään ole ollut ongel­mia vir­ka­val­lan kans­sa. Tie­ten­kään sitä lait­to­man päih­teen käyt­töä ei kan­na­ta kovin suu­reen ääneen huu­del­la, mut­ta ei tuo minus­ta mil­tään kovin suu­rel­ta yhteis­kun­nal­li­sel­ta epä­koh­dal­ta vaikuta.

  Vii­me­kä­des­sä­hän tuon kyl­lä voi­si sel­vit­tää tut­ki­mal­la polii­sin esi­tut­kin­ta­pöy­tä­kir­jois­ta, syyt­tä­jien rat­kai­suis­ta ja eri oikeus­as­tei­den pää­tök­sis­tä (liek­kö selvitettykin?).

  Jos polii­si tosia­sias­sa vähän­kään laa­jem­mas­sa mitas­sa kyt­täi­lee jotain koti­kas­vat­ta­jan pös­syt­te­lyä, niin mie­les­tä­ni asi­aan tuli­si puut­tua jo ihan sen­kin vuok­si, että tuo on yksin­ker­tai­ses­ti resurs­sien tuh­laa­mis­ta. Ja tämä ongel­ma, jos sel­lai­nen todel­li­suu­des­sa on, oli­si pää­osin kor­jat­ta­vis­sa ilman lakimuutoksiakin.

  Ran­kai­se­mat­ta tai edes syyt­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen ei sinän­sä pal­joa loh­du­ta, kun on jo suo­ri­tet­tu ran­gais­tus­muo­toi­nen kotiet­sin­tä, ken­ties taka­va­ri­koi­tu tie­to­ko­ne, vie­ty ajo­kort­ti ja mää­rät­ty kuu­kausia kes­tä­viin huu­me­seu­loi­hin, lisät­ty pape­rei­hin tur­val­li­suus­sel­vi­tyk­ses­sä näky­vä mer­kin­tä syy­te­har­kin­nas­ta ja esi­mer­kik­si Mil­la Jak­ko­lan tapauk­ses­sa on pääs­ty teke­mi­siin jopa las­ten­suo­je­lu­vi­ran­omais­ten kanssa. 

  Eipä tie­ten­kään, mut­ta täy­tyy muis­taa, ettei se polii­si­kaan mis­sään tyn­ny­ris­sä elä. Jos syyt­tä­jä jät­tää jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti syyt­tä­mät­tä pie­net pil­ven hal­lus­sa­pi­dot (oma käyt­tö) ja pie­ni­muo­toi­sen koto­na kas­vat­ta­mi­set, niin eipä polii­si­kaan kovin aktii­vi­ses­ti nii­hin ala puut­tu­maan. Täl­löin tuo­mioi­ta tuli­si lähin­nä mui­den rikos­jut­tu­jen yhtey­des­sä, mitä toki sitä­kin voi­daan pitää oikeu­den­mu­kai­suu­den kan­nal­ta ongel­mal­li­se­na: onko se lait­to­man aseen hal­lus­sa­pi­to enem­män ran­kais­ta­vaa, jos polt­te­lee vapaa-ajal­laan pil­veä kos­ken­kor­van juo­mi­sen sijasta.

  Ran­kai­se­mat­ta jät­tä­mi­nen ei myös­kään ole mikään perus­te sil­le, että lail­la voi­tai­siin puut­tua perus­tus­lais­sa ilman poik­keuk­sia tur­vat­tui­hin perusoikeuksiin. 

  En minä tuo­ta kiel­toa kyl­lä kovin kum­moi­se­na perus­tus­lail­li­se­na ongel­ma­na näe, onhan sitä laeil­la kiel­let­ty yhtä sun tois­ta muutakin.

  Ja vie­lä var­muu­den vuok­si. Se, että minä olen argu­men­toi­nut pil­ven polt­ta­mi­sen ole­van tosia­sial­li­ses­ti suh­teel­li­sen vapaa­ta nykyi­sin­kin, ja että ilman laki­muu­tok­sia­kin voi­tai­siin asi­aan suh­tau­tua suh­teel­li­sen vapaa­mie­li­ses­ti, ei ole argu­ment­ti sitä vas­taan, ettei­kö huu­me­lain­sää­dän­töä eri­tyi­ses­ti mie­to­jen huu­mei­den suh­teen oli­si aiheel­lis­ta vii­la­ta libe­raa­lim­paan suuntaan.

  Ja minus­ta esi­mer­kik­si tämä Mil­lan tapaus, jos se tosi­aan on men­nyt kuvail­lul­la taval­la, on sinän­sä ihan hyvä argu­ment­ti lain muut­ta­mi­sen puo­les­ta, mut­ta minus­ta se _keskeisin_ ongel­ma Suo­men päih­de­po­li­tii­kas­sa ei ole sinän­sä se lain­sää­dän­tö, vaan viran­omais­toi­min­nan pai­no­tuk­set ja mm. se, että eroa eri päih­tei­den hait­ta­vai­ku­tuk­siin ei oikein osa­ta kun­nol­la teh­dä. Mie­les­tä­ni kes­kei­sim­piä ongel­mia ovat lähin­nä alko­ho­li, ns. kovat huu­meet ja päih­tei­den ympä­ril­lä pyö­ri­vä lai­ton bisnes.

  Kari

 207. Yhdys­val­to­jen huu­me­so­dan poh­joi­nen rin­ta­ma tai­taa kaa­tua. Miten käy Kanadan?

  Pel­käs­tään Brit­ti­läi­ses­sä Kolum­bias­sa kan­na­bis työl­lis­tää noin 250 000 ihmis­tä. Kau­pan arvioi­daan ole­van rei­lun 15 mil­jar­dia euroa. 

  Jos Kali­for­nia sanoo kyl­lä tar­kot­taa se toden­nä­köi­ses­ti sitä, että Kana­da on lamassa.

 208. Paluuviite: MBC Blog » Copypaste
 209. Euroo­pan unio­nin par­la­ment­ti päät­ti tupak­ka­di­rek­tii­vis­tä. Tavoi­te on kiel­tää tupak­ka kokonaan.

  Joh­taa­ko tämä ennen pit­kää sii­hen, että tupak­ka menee maan alle, ja sii­tä tulee samal­la lail­la rikol­lis­ta bis­nes­tä kuin huumeista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.