Kannattaako hävittyä sotaa jatkaa?

Yhä jatku­vista sodista, johon Yhdys­val­lat osal­lis­tuu, verisin ei ole Afgan­istan vaan Mek­sikon huume­so­ta, jos­sa on kuol­lut liki 30 000 ihmistä.

Nol­la­tol­er­anssi on hyvää huume­poli­ti­ikkaa, jos se toimii kun­nol­la, mut­ta jos se ei toi­mi, se vain pahen­taa tilan­net­ta. Kun vira­nomaiset pitävät amatöörit pois­sa markki­noil­ta, kun­non ammat­ti­lais­ten voitot kas­va­vat ja huume­bisnes kukois­taa vain entistä enem­män. Tämä on nyt kokeil­tu liki neljäkym­men­tä vuot­ta. Voisi uskoa vähem­mäl­läkin. Ei toimi.

Yhä use­ampi esit­tääkin, että huumeet otet­taisi­in pois rikol­lisil­ta ja siir­retään yhteiskun­nalle. Mallikin on ole­mas­sa: Alko.

On erit­täin iso moraa­li­nen ongel­ma, jos yhteiskun­ta myy hero­i­inia sirkeäsilmäisille nuorukaisille, mut­ta ter­vey­del­lisenä ongel­mana se ei ole sen pahempi kuin että rikol­liset myyvät. Ei ole aivan help­poa ennus­taa, lisään­ty­isikö vai vähenisikö huumei­den käyt­tö, jos niitä voisi ostaa laillisesti.

Mik­si joku alka­isi tietois­es­ti käyt­tää vaar­al­lista ainet­ta, joka suurel­la toden­näköisyy­del­lä pilaa hänen elämän­sä? Sik­si, että joku maanit­telee hänet siihen. Joku maanit­telee, kos­ka siitä on maanit­teli­jalle suur­ta hyö­tyä. Kun huumekau­pan voitot katoa­vat, ei ole intres­siä houkutel­la ketään käyt­täjäk­si. Sik­si lail­lis­t­a­mi­nen voisi vähen­tää huumei­den käyt­töä – varsinkin kun Huume-Alko voi jakaa ter­veysti­etoa ja jopa rek­isteröidä asiakkaansa.

Suomes­sa kas­vaa hyvin yleisenä huumekasvi, joka on kenen hyvän­sä saatavil­la. Luulisin huumeen vapaan ja ilmaisen saatavu­u­den ole­van katas­trofi, mut­ta miljoonat saa­vat mädän­tyä met­si­in, kos­ka kyseis­es­tä huumeesta kukaan ei voi saa­da suuria voittoja.

Hol­lan­nis­sa ja Por­tu­galis­sa huumei­den osit­tainen vapaut­ta­mi­nen on hei­dän omien tilas­to­jen­sa mukaan vähen­tänyt huumekuolemia ja ainakin Hol­lan­nis­sa väitetään kovien huumei­den käytön vähen­tyneen. Huumekuolemia on Hol­lan­nis­sa asukasluku­un suh­teutet­tuna vähem­män kuin Suomes­sa, joskin Suomen tapa tilas­toi­da huumekuolemat on yliampuva.

Kevyi­den huumei­den lail­lis­t­a­mi­nen toki voisi lisätä niiden käyt­töä. Tosin Hol­lan­ti ei mitenkään joh­da Euroopan kannabis­ti­las­to­ja. Islannis­sa oli ainakin joskus olut kiel­let­tyä, vaik­ka muut alko­holi­juo­mat oli­vat sal­lit­tu­ja, kos­ka olu­en käyt­tökyn­nys oli hei­dän mukaansa niin mata­la. Tämä logi­ikan mukaan miedot huumeet pitäisi pitää edelleen kiel­let­ty­inä ja pan­na Huume-Alkoon vain ne vaar­al­lisim­mat. Kannabik­sen osalta näyt­tää kyl­lä käyvän niin, että maa toisen­sa jäl­keen lail­lis­taa sen, seu­raavak­si ehkä Kali­for­nia. Yht­enä argu­ment­ti­na Kali­for­ni­as­sa käytetään yht­enä argu­ment­ti­na sitä, että kannabis on sisään­heit­to­tuote, jol­la vaar­al­liset huumerikol­liset han­kki­vat asi­akaskon­tak­te­ja päämääränään myy­dä jotain tuottoisempaa.

Tärkein­tä kuitenkin olisi, että huumei­den vapaut­ta­mi­nen tuhoaisi huumerikol­lisu­u­den. Rikol­lisu­us on tosi­asialli­nen syy siihen, että pidämme varsi­naisia huumei­ta paljon suurem­pana ongel­mana kuin imp­paamista, vaik­ka liiman ja tin­ner­in hais­telu on paljon epäter­veel­lisem­pää.  Huumekau­pas­sa syn­tyvät jär­jet­tömän suuret voitot poiki­vat jär­jestäy­tynyt­tä rikol­lisu­ut­ta muillekin aloille.

========

Lisäys 28.7.2010 klo 16:

Kos­ka tätä kir­joi­tus­ta on julk­isu­udessa käsitel­ty ikään kuin halu­aisin vapaut­taa huumekau­pan Suomes­sa, kir­joi­tan tähän auki sen, mikä tek­stiä lukies­sa pitäisi kyl­lä ymmärtää muutenkin: kyse oli maail­man­laa­juis­es­ta huume­poli­ti­ikas­ta ja ennen kaikkea Yhdys­val­loista. Jos maail­ma olisi kuin Suo­mi, nol­la­tol­er­anssi voisi toimiakin.

Suomes­sa ei ole mitään syytä nou­dat­taa muu­ta maail­maa lib­er­aalimpaa huume­poli­ti­ikkaa. Meil­lä ei huumei­den vas­taises­sa sodas­sa ole ammut­tu ketään, eikä huumakau­pan taloudel­liset mit­ta­suh­teet ole lähel­läkään sitä, mitä ne ovat Yhdys­val­lois­sa. Epäon­nis­tunut­ta huume­poli­ti­ik­ka on nimeno­maan USA:ssa, jos­sa kym­me­nien mil­jar­di­en voitot myös syn­tyvät. Olen ennenkin kir­joit­tanut, että paras tapa luhis­taa huumeka­su­pan voitot on tar­jo­ta kor­vaushoitoa melko vapaamielis­es­ti, jol­loin huumekaup­pias ei pääse hyö­tymään koukku­un saamis­taan asiakkaista.

239 vastausta artikkeliin “Kannattaako hävittyä sotaa jatkaa?”

 1. Aikanaan koulu­tus­matkalla Kööpen­ham­i­nas­sa tuli käy­tyä isän­tien kanssa Kris­tia­ni­as­sa olusilla.

  Kyselin isän­niltä mitä ajat­tel­e­vat paikas­ta jos­sa huumei­ta (lähin­nä has­sista), vas­taus meni pääpi­irteis­sään näin: “En pidä ja peri­aat­teessa vas­tus­tan, mut­ta vielä enem­män vas­tus­taisin paikan sulkemista. Jos joku tah­too pil­veä poltel­la niin parem­pi saa­da se täältä kuin joltakin kul­makun­nan rosvolta”.

  Se täy­tyy sanoa että Alkon näytöt ovat aika heikko­ja kansan­ter­vey­del­lisessä mielessä. Suo­mi on viimeisiä Län­si-Euroopan mai­ta jois­sa alko­holin vähit­täis­myyn­ti on kru­u­nun monop­o­li, ja samanaikaises­ti ollaan viinan kulu­tuk­ses­sa Euroopan kärkeä.

 2. Suomes­sa on jo yli tuhat (sato­ja suuris­sa kaupungeis­sa) huumei­denkäyt­täjää, joiden annok­sen val­tio antaa ja kus­tan­taa, kor­vaushoitopoti­laat. Tosin he saa­vat annok­sen­sa lääk­keen muo­dos­sa ja lääke jakeluineen on tosi kallista. Jo nyt men­nään ääri­ra­joil­la. Ja ongel­ma on se, että jonoon pääsee vain kun on kun­nol­la koukussa.

  Jos olisi edulli­nen aine ja annok­sen saa kos­ka tahansa. Ongel­ma on se, että val­tion annos ei riitä, eivätkä käyt­täjien rahat, joten myös rikol­lisu­us tältä osin jatkuu.

  Olisi tosi­aan mie­lenki­in­toinen kokeilu, Alkoon tulisi huumepuoli, mitä tapah­tu­isi? En myöskään usko, että mitään radikaalia. Ei juurikaan nyky­istä suurem­pi joukko ihmisiä halu­aisi alkaa käyt­tämään huumei­ta, eikä vähempi. (Vaik­ka esimerkik­si viina olisi ilmaista, senkin käyt­tö lisään­ty­isi vain hyvin pienel­lä suurku­lut­ta­ja­joukol­la. Suurin osa ihmi­sistä juo sen minkä juo, ei se rahas­ta ole kiinni.)

  Val­tion ja kansalais­ten jyrkkä lin­ja huumeille (täyskiel­to) on antanut selkeän viestin huumei­den käytön vaar­al­lisu­ud­es­ta. Tämän viestin teho kyl­lä menetettäisiin.

 3. Oma mielip­i­teeni on melko lähel­lä Osmon täl­lä blogilla esit­tämää. Joskus on toki hyvä ryhtyä paho­laisen asiana­jak­si itselleen ja pohtia onko mah­dol­lista kan­nat­taa vapaam­paa huume­poli­ti­ikkaa ja tiukem­paa ase­poli­ti­ikkaa. Tai päin vastoin.

  Nykyisel­lään ongel­mavi­ihti syn­tyy siitä, että nuo molem­mat — lait­tomat huumeet ja ‑aseet — tah­to­vat pää­tyä samaan osit­teeseen. Tosin ammat­tirikol­liset eivät hae poli­isin huomio­ta sat­tuman­varaisel­la räiskin­näl­lä. Itse asi­as­sa huumepa­ronit käyt­täy­tyvät — kun markki­noil­la ei ole häir­iöitä — liki ase-keskustelus­sa kuvat­tu­juen ihanteel­lis­ten aseen­o­mis­ta­jien tavoin: he omis­ta­vat asei­ta itsepuo­lus­tus­ta ja kau­pan mak­si­maalisen esteetön­tä toimivu­ut­ta sekä voiton mak­si­moin­tia varten.

  Onko tuo argu­ment­ti kaiken­laisen kau­pan rajoit­tei­den pois­tamisen puoles­ta, mene ja tiedä.

  Se ollaan nähty, että addik­tio­ta ei paran­net­ta hin­to­ja nos­ta­mal­la. Ei oikein toimin­ut edes öljyn kanssa.

 4. On arvostet­tavaa, että Ode ottaa tämän tabu-asian tarkastelu­un. Meksinkon huume­so­ta on viime aikoina saanut yhä enem­män huomio­ta myös Suomes­sa, mikä on ensim­mäi­nen askel ihmis­ten silmien avau­tu­miselle ongel­man todel­liselle laa­ju­udelle ja mittasuhteille.

  Näkemäni läh­teen (olisiko­han ollut SIPRI:n vuosikir­ja) vuon­na 2009 maail­mas­sa kuoli sodis­sa noin 27 000 ihmistä. Arvioidaan, että nykyisel­lään maail­mas­sa kuolee henkirikok­sis­sa noin 500 000 ihmistä. Voidaan mielestäni aika perustel­lusti olet­taa, että ainakin 10% noista henkirikok­sista liit­tyy jol­lain taval­la kil­pailu­un huumemarkki­noista. Jo Mek­sikos­sa kartel­lien sota näyt­tää johta­van tänä vuon­na 10 000 uhri­in. Toisin sanoen voita­neen perustel­lus­ta olet­taa, että sota huumemarkki­noista tap­paa vuosit­tain kak­si ker­taa enem­män ihmisiä kuin kaik­ki muut sodat yhteensä!

  Jenkkien sota huumei­ta vas­taan on kaikin mittarein kat­sot­tuna hävit­ty ja siihen uhratut raha­sum­mat (Hesarin mukaan tuhat mil­jar­dia dol­lar­ia 40 viime vuo­den aikana) men­neet kankku­lan kaivoon. Nyt olisi korkea aika nos­taa esi­in vaihtoehdot.

  Kuulisin mielel­läni Oden ajatuk­sia tavoiteltavas­ta jär­jestelmästä. Käsit­tääk­seni juuri mis­sään ei olla lail­lis­tet­tu valmis­tus­ta (pait­si pil­ven omaan käyt­töön) ja myyn­tiä, vain tyy­dyt­ty dekrim­i­nal­isoimaan käyt­tö. Käytän­nössä huumei­den suurin ongel­ma on kuitenkin juuri ver­i­nen kil­pailu markki­noista ja toisaal­ta tämän aiheut­tamien kalli­iden hin­to­jen aiheut­ta­mat käyt­täjien tekemät omaisu­us­rikok­set. Toisin sanoen todel­lisi­in ongelmi­in kyetään puut­tumaan vas­ta kun valmis­tus ja myyn­ti laillistetaan…

 5. Vira­nomaiset myös sitout­ta­vat amatöörit markkinoille.

 6. Simo Jun­tunen — eli Suomen Sosialidemokraatin arkki­tan­ner­i­lainen paki­noit­si­ja Simp­pa — esit­ti joskus v. 1971 tätä ratkaisua hashik­sen suh­teen. Hyvi­noerusteli näkökohtansa.

 7. Ric­ca­do: “…Tosin he saa­vat annok­sen­sa lääk­keen muo­dos­sa ja lääke jakeluineen on tosi kallista…”

  Epäilen touhun kan­nat­tavu­ut­ta. Toden­näköis­es­ti halvem­paa sulkea käyt­täjän vanki­laan ja antaa olla siel­lä. Ovat­pa­han het­ken pois­sa tekemästä omaisuusrikoksia.

 8. Läh­es koko Suomen väki­val­takoneis­to elää huumeista, kuten äsken medi­as­sa lanseer­at­tu SEK­SI­hu­ume. Mitä nämä kaik­ki vira­nomaiset ja virkamiehet alka­vat tekemään huumei­den lail­lis­tamisen jälkeen?

  Vakavasti ottaen on kyl­lä haas­ta­va aja­tus lail­lis­taa vaikka­pa amfe­tami­i­ni, hero­i­i­ni ja eri­tyis­es­ti kokai­i­ni, jos­sa varsi­nainen raha pyörii nyt globaalil­la skaalalla.

 9. Päi­htei­den lailli­nen vähit­täis­myyn­ti Alkon tapaan voisi olla hyväksyt­tävää vain, jos päi­htei­den käytön välit­tömät lieveilmiöt saataisi­in rajat­tua käyttöpaikkaan.

  Minus­ta olisi parem­pi, jos Osmon huume-Alkos­ta ei voisi ostaa päi­hteitä mukaan. Huume-Alkon pitäisi olla samal­la jonkin­lainen huumer­av­in­to­la tai huume­hotel­li, jos­sa oleil­laan aineen vaiku­tuk­sen lop­pu­un asti. Emme­hän halua kaduille yhtään nyky­istä enem­pää piripäitä riitaa haastamaan.

  P.S. Sieni ei voi olla huumekasvi. Sienet eivät kuu­lu kasvikun­taan, vaan sieni­in (Fun­gi).

 10. Aito­tu­malli­nen eliö voi olla vain yksi seu­raav­ista: eläin, alkueliö, sieni tai kasvi.

 11. Suomes­sa suurin osa opi­oidiri­ip­pu­vai­sista käytää jo nyt “lail­lista” ainet­ta eli buprenor­fi­inia, tosin tietysti yleen­sä lait­tomasti han­kit­tua. Käsit­tääk­seni Suomes­sa ei juuri hero­i­inia liiku, mut­ta tämä käsi­tyk­seni on peräisin lehdistä.

  Tam­pereel­la oli 2000-luvul­la oikein kun­non huume-epi­demia, ja todel­la moni van­ha koulukaveri on viime­vu­osi­na pyris­tel­lyt irti koukus­ta. Se on jotenkin surullista, että nämä säl­lit ovat menet­täneet tuol­laiset 15 vuot­ta elämästään siten, että sen sisältö on ollut lähin­nä rahan han­kkimista aineisi­in, tai saatavu­u­den heiketessä eri­lais­ten kor­vaavien ainei­den han­kkimista. Kos­ka aineena on yleen­sä sub­u­tex tms ja joskus amfe­tami­i­ni “jos täy­tyy tehdä jotain”, niin rahaa ei tosi­asi­as­sa pala älyt­tömiä määriä. 

  Nuorem­pana muis­tan huumeval­is­tuk­ses­ta, kuin­ka selitet­ti­in, että saat­taa men­nä 1000–2000 markkaa (inflaa­tioko­r­jat­tuna nyky­isin var­maan 300–500 euroa) päiväan­nok­seen, mut­ta tämä ei näyt­täisi pitävän paikkaansa, nämä tyyp­it selvin­nevät suun­nilleen samoil­la sum­mil­la kuin ketjupolt­ta­jil­la menee, eli alle par­il­lakympil­lä. (Toki kaik­ki ylimääräi­nen menee heti aineisi­in, kos­ka vähäisem­pi riit­tää vain juuri ja juuri) 

  Oma näp­pitun­tu­mani on, että suo­ma­lais­ten huumei­denkäyt­täjien rikol­lisu­us ei mielestäni johdu pääasi­as­sa siitä, että aineet ovat kalli­ita, vaan siitä, että huumeet ovat elämän­ta­pa, johon kuu­luu olen­naise­na osana tiet­ty piit­taa­mat­to­muus laista. Isok­si osak­si tämä johtuu siitä, mitä opi­aat­tiri­ip­pu­vu­us tekee moti­vaa­tio­rak­en­teelle, mut­ta syytän myös julkisen val­lan skit­sofreenistä suh­tau­tu­mista. Yhdel­lä kädel­lä käytetään uhripuhet­ta, narkkari on uhri, ei voi mitään, hoitopaikko­ja liian vähän, ei saa ran­gaista, jne. Tässä samal­la taas sit­ten leimataan täysin epähenkilök­si, narkkari ei pääse töi­hin, ter­vey­den­huolto ei hoi­da muu­ta kuin päi­hdeon­gel­maa (jota ei hoide­ta resurssip­u­lan takia) jne. Sakko­ja satelee aina kun joutuu sat­tumal­ta poli­isin rat­saa­mak­si, joskus tulee vähän ehdollistakin. 

  Täl­lä taval­la nuori — en tiedä ketään, joka olisi aloit­tanut vas­ta täysi-ikäisenä — oppii että val­tio on kuin juopot van­hem­mat. Sosi­aal­itäti-äiti silit­tää päätä ja selit­tää sop­er­taen kuin­ka mikään ei ole oma vika, ja poli­isi-isi hakkaa, jos saa kiin­ni. Kun­nioi­ta siinä sit­ten jär­jestäy­tynyt­tä yhteiskun­taa tai mene opiskele­maan tai töi­hin, kun huumei­ta vetämäl­lä voi olla hauskaa tänään. Ja hups, kymme­nen vuo­den päästä huo­maa, että mahkut menivät jo.

 12. “Suomen tapa tilas­toi­da huumekuolemat on yliampuva.”

  Kumpi tapa?

  Se emcdda:n määritelmän mukainen vai his­to­ri­alli­nen jos­sa on mukana kaik­ki huumei­ta sisältäneet kuolemantapaukset?

  Muis­telisin, että eroa näis­sä oli vuon­na 2008 16%
  Ver­tailus­sa tietenkin käytetään ver­tailukelpoisia lukuja.

  1. Joskus huumekuolemik­si luet­ti­in suur­in­pi­irtein aina, jos henkilö oli joskus käyt­tänyt huumei­ta. Täl­lä perus­teel­la alko­ho­likuolemia olisi vuosit­tain noin 40 000.

 13. Täy­tyy ker­toa vaimol­leni, joka on kasvissyöjä.

  Eli hän ei syö maito­tuot­tei­ta eikä kanan­mu­nia, puhu­mat­takaan kalas­ta ja äyriäisistä?

  Veg­e­taris­min käsite on laa­jalti väärinymmärretty. 

  Veg­e­taristin ruokavalio koos­t­uu vain ja ain­oas­taan kasvikun­nan tuot­teista. Itse nyt tähän lask­isin sienet, vaik­ka tiesin kyl­lä, että biol­o­gises­sa mielessä ne eivät sitä ole. 

  Sit­ten voi yltiöti­etäväi­nen (tai oikeas­t­aan ihan taval­lisen fik­su) liit­tää eri etuli­it­teitä veg­e­tar­simi­in­sa ja näin laa­jen­taa ruokavalioonsa. 

  Eli mitään asi­as­ta tietämät­tömänä sanois­in, että vaimosi on lak­to-ovo-veg­e­taristi. Kos­ka niin­hän useim­mat kasvis­syöjik­si itseään tit­uleer­aa­vat ovat. Tilas­tolli­nen veikkaus…

 14. suomes­sa toi HUUME ter­mi on vähän vinoutunut pitäisi puhua aineista ainei­den nimil­lä tai sit­ten käyt­tää HUUME sanaa kuten jenkkilässä DRUG.

  apteekithan myyvät täl­läkin het­kel­lä lääke kannabista, amfe­tami­inia, mor­fi­inia, jokunen aika nenäni puudut­ti lääkäri kokai­i­ni uut­teel­la, mitäs mui­ta HUUMEITA olikaan ?

  juridis­es­ti HUUME ter­mi on suomes­sa suh­teel­lisen sekaisin jos jol­lakin sat­tuu ole­maan PK-lääke johon ei ole resep­ti hal­lus­saan syylistytään huumerikok­seen ? jos se lääk­keenä myy­dään ketjun alkupäästä eikös se lääk­keenä pysykkin ?

 15. Kyl­lä suomen luon­nos­sa kas­vaa “huumaavia” kasve­jakin. Taan­noin puhut­ti­in ruoko­hel­ven yhtey­dessä siitä “huumekasv­ina”, mut­ta sen tryptami­inip­i­toisu­udet ovat vain vähän isom­mat kuin muis­sa kasveis­sa. Jo ihan pihakasv­ina rikkaruo­hok­si asti lev­iävä viiruhelpi on vain vähän laimeampi. Muutenkin nämä hal­lusino­geeniset tryptami­init ovat tavat­toman yleisiä, niitä on suun­nilleen kaikissa vihreis­sä kasveissa. 

  Psilosy­bi­i­ni (se, mitä sienis­sä on) eroaa ubi­ik­ista dime­tyyl­it­ryptami­in­ista vain yhdel­lä pikkiri­ikkisel­lä fos­faat­ti­pa­likalla, joka saa aikaan sen, etteivät ruoan­su­latuk­sen entsyymit pilko ko. ainet­ta yhtä tehokkaasti. Kaik­ki ko. aineet ovat tukev­asti lait­to­mia, joten läh­es jokaisen suo­ma­laisen omakoti­talon takapi­hal­la on kesäisin huumekasve­ja kas­va­mas­sa. Lähikau­pas­ta saa tarvikkeet “huume­labran” pystyt­tämisek­si koti­in. Näitä ainei­ta ei kuitenkaan katukau­pas­sa ole lainkaan. Go Figure.

  (Kannabik­sen pohjoises­sa luon­tais­es­ti kas­va­va alala­ji ei tietääk­seni sovel­lu huumekäyt­töön, ainakaan kau­pal­lis­es­ti, siinä ei juuri päi­hdyt­täviä ainei­ta tai­da olla.)

 16. Kevyi­den huumei­den lail­lis­t­a­mi­nen toki voisi lisätä niiden käyt­töä. Tosin Hol­lan­ti ei mitenkään joh­da Euroopan kannabis­ti­las­to­ja. Islannis­sa oli ainakin joskus olut kiel­let­tyä, vaik­ka muut alko­holi­juo­mat oli­vat sal­lit­tu­ja, kos­ka olu­en käyt­tökyn­nys oli hei­dän mukaansa niin mata­la. Tämä logi­ikan mukaan miedot huumeet pitäisi pitää edelleen kiel­let­ty­inä ja pan­na Huume-Alkoon vain ne vaarallisimmat.

  Itse olen miet­tinyt, että kannabik­sen hait­ta­puo­let tun­tu­vat ole­van selkeästi lievem­piä kuin alko­holin. Olete­taan lisäk­si, että tavanomaisil­la ihmisil­lä on halu ajoit­tain päi­htyä rentoutu­ak­seen, ja että tätä halua toteutetaan sil­lä työkalul­la mikä vaikut­taa parhaal­ta. Täl­löin kannabik­sen vapaut­ta­mi­nen saat­taisi olla posi­ti­ivi­nen asia vaik­ka sen käyt­tö lisään­ty­isikin, mikäli lisään­tynyt käyt­tö pää­ty­isi kor­vaa­maan alko­holin käyttöä.

 17. 1. Mek­sikon pres­sa har­mit­teli, kuin­ka han­kalak­si arkipäivä muut­tuu, kun naa­puris­sa asuu huumei­den väärinkäyttäjä.

  2. Suoneen lykät­tävät huumei­den yleisyys on Suomes­sa yleistä euroop­palaista tasoa, jos asi­as­ta voi tietää vankien hepati­it­ti­tar­tun­to­jen yleisyy­den perusteella.

  3. Suo­mi on siis ker­takän­nien ja kovien huumei­den maa mut­ta siitä huoli­mat­ta EU-ver­tailu­jen perus­teel­la EU:n väki­val­lat­tomimpia ja muutenkin rikok­set­tomimpia maita.

  4. Suomes­sa tuskin kan­nat­taa huumei­ta vapauttaa. 

  5. Vai?

 18. Eikö se mene: kivi, sak­set, paperi? 🙂

  Jooh.. lapse­na, kun oli pitk­iä puudut­tavia automatko­ja eikä mitään viihdyket­tä luku­un otta­mat­ta Aku Ankan taskukir­jo­ja, pelat­ti­in kyl­lä tuo­ta Osmon mainit­se­maa kaikin tavoin älyl­lis­es­ti kehit­tävää leikkiä per­heen kesken. 

  Eli joku vain kek­si jonkin sanan (ihan minkä vain sub­stan­ti­ivin), mut­ta aluk­si piti sanoa, mihin kun­taan sen kuu­luu. Ja kyseessä ei ollut koskaan Espoo. Sit­ten läh­estyt­ti­in aihet­ta kysymyksin ja aloit­ta­ja sai sanoa vain Ei tai Kyllä. 

  Tämä tiedok­si nuorem­mille elek­tro­n­isen viih­teen hap­at­tamille sukupolville tääl­lä. Kokeilkaa ihmeessä las­tenne kanssa.

 19. Mek­siko on myös eri­no­mainen esimerk­ki maas­ta, jos­sa on äärim­mäisen tiuk­ka ase­la­ki, joka käytän­nössä estää luval­lisen aseen­o­mis­tuk­sen. Silti huume­jengien lisäk­si myös taval­liset kansalaiset ovat erit­täin vah­vasti aseis­tau­tunei­ta luvat­tomil­la, usein sarjatuliaseilla. 

  Eräässä asi­aa käsitelleessä jutus­sa ver­rat­ti­in Mex­i­co Cityn uuden­vuo­den juh­lin­taan liit­tynyt­tä ilmaan ampumista Bag­dadin arkipauk­keeseen. Kukaan kir­joit­ta­jan haas­tat­telemista ei edes tien­nyt mis­tä löy­ty­isi luvalli­nen asekaup­pa, mut­ta mm. AK-tyyp­pinen ryn­näkkökivääri tai vaik­ka UZI-konepis­tooli löy­tyi silti kaapista aivan taval­lisil­takin kansalaisilta.

 20. Ennen muinoin kun lehmät laidun­si­vat met­sis­sä, syksyn tullen niitä oli joskus vaikea saa­da koti­in, kun oli tul­lut syö­tyä sien­imuhen­nos­ta. Jotain tat­tikeit­toa kor­ven kätköissä.

  Tässä ker­taus sienimetsään.

  http://www.youtube.com/watch?v=E7hQSk5q8mo

 21. Huume­hem­mot siir­tyvät yhä enem­män lääkkeisi­in. Puh­taus ja ran­gais­tavu­us ovat eri luokkaa, ja sivu­vaiku­tuk­set vähäisem­piä. Mitä olen lehtiä lukenut niin nämä Hol­ly­wood­in ja rock maail­man huumekuolemat ovatkin viimeaikoina aiheutuneet läh­es ain­oas­taan lääkkeistä.

 22. Kun apteek­ista saa vahvem­mat möm­möt kuin kadul­ta ja jos ei muuten osaa niin netistä löy­tyy ohjeet miten saa reseptin, niin en minä nyt oikein tiedä mitä iloa siitä on että jotkut huumeet on lait­to­mia. Lail­li­sis­sa huumau­saineis­sa olisi myös sel­l­ainen hyvä puoli että käyt­töä voitaisi­in vähän hivut­taa yhteiskun­nan ja käyt­täjän kannal­ta vähem­män haitallisi­in aineisi­in, esimerkik­si amfe­tami­i­ni pitäisi saa­da taval­la tai toisel­la kitkettyä.

 23. Eräs mieli­ai­heis­tani.

  Päi­htei­den kiel­to­lake­ja ei ole koskaan säädet­ty kansan­ter­vey­del­lisin lähtöko­hdin. Jos olisi, niin niitä ei olisi koskaan säädetty.

  Kyseessä on moral­is­mi ja harha siitä, että lain­säätäjä pystyy ole­maan moraali­auk­tori­teet­ti. Päi­hteitä käytetään niiden välit­tömien ja ei-välit­tömien hyö­ty­jen vuok­si. Jos vankilo­is­sakin liikkuu huumei­ta (itse asi­as­sa väk­iluku­un näh­den enem­män kuin vankilo­iden ulkop­uolel­la), pitäisi olla itses­tään­selvyys, että huumei­den käyt­töä ei voi­da koko yhteiskun­nan mit­takaavas­sa pakkokeinoil­la estää. Näin ollen jokainen, joka kokee päi­htei­den käytöstä ole­van itselleen hyö­tyä, käyt­tää niitä.

  Huumei­den käyt­täjien kesku­udessa val­lit­see läh­es täy­delli­nen yksimielisyys kiel­to­lain toim­i­mat­to­muud­es­ta ja haitallisu­ud­es­ta. Käytöstä (ja käyt­töä lähel­lä ole­vista toimin­noista, ts. hal­lus­sapi­to, han­kkimi­nen ja valmis­tus omaa käyt­töä varten) rankaisem­i­nen ei kiin­ni jääneen kohdal­la toi­mi minkään­laise­na insen­ti­iv­inä olla jatka­mat­ta käyt­töä. Ran­gais­tuk­set ovat itsessään suh­teel­lisen vähäisiä, mut­ta eräät ran­gais­tus­lu­on­teiset seu­raa­muk­set (asun­non, opiskelu- tai työ­paikan ja ajoko­rtin mene­tys tai näi­den saan­nin han­kaloit­ta­mi­nen jne.) ovat omi­aan pahen­ta­maan syr­jäy­tymistä ja näin ollen jopa kan­nus­ta­vat han­kki­maan elämään sisältöä päi­hteistä hyväksy­tympi­en ja yleishyödyl­lisem­pi­en ajankäyt­tö­tapo­jen sijaan.

  (Tässä on muuten yksi todel­la käsit­tämätön vääryys: Kannabik­sen sat­un­naiskäyt­täjä ei käytän­nössä saa ikinä kannabik­ses­ta rat­ti­juop­umus­tuomio­ta, jos vähänkin varoo. Rat­ti­juop­umusepäi­ly varmis­te­taan veriko­keessa, ja ver­essä THC:n metaboli­itit näkyvät korkein­taan vuorokau­den käytön jäl­keen. Mut­ta käyt­törikok­seen syyl­listyneeltä ote­taan ruti­ini­no­mais­es­ti ajoko­rt­ti pois, vaikkei mikään viit­taisi siihen, että rikok­sen­tek­i­jä olisi syyl­listynyt tai edes vaaras­sa syyl­listyä rat­ti­juop­umuk­seen. Ja sen takaisin saami­nen vaatii sit­ten use­an kuukau­den ajan sään­nöl­lisiä puh­tai­ta virt­sanäyt­teitä, ja virt­sas­sa THC:n epäak­ti­iviset aineen­vai­h­dun­tatuot­teet voivat näkyä viikko­ja viimeisen käyt­tök­er­ran jäl­keen. Tuo­ta rat­ti­juop­umuk­sen toteamista veriko­keesta perustel­laan juuri oikeustur­val­la, mut­ta tätä käytän­töä ottaa kort­ti kuiv­u­maan käyt­törikok­sen jäl­keen ei perustel­la millään.)

  Mitä mieltä sit­ten itse olen?

  Minus­ta, mikäli kansan­ter­veyt­tä ja yleistä hyv­in­voin­tia ajatel­laan, eri huumei­ta pitäisi käsitel­lä eri tavoin. Kannabik­sen ja muu­ta­man muun miedon huumeen voisi lail­lis­taa samal­la tavoin kuin tupak­ka on lail­lista: Vero­tus, ikära­javalvon­ta, käytön rajoit­ta­mi­nen julk­i­sis­sa tilois­sa tai ylipäätään siel­lä, mis­sä siitä on hait­taa ulkop­uolisille. Kannabik­sen kotikas­vatuk­sen omaan käyt­töön voisi vapaut­taa kokonaan

  Ns. kovien ainei­den, ja ehkä myös eräi­den yleis­es­ti käytet­ty­jen “ei-niin-kovien”, mut­ta silti käyt­täjältä paljon vaa­tivien ainei­den (psykedeeliset ja dis­sosi­ati­iviset päi­h­teet) kohdal­la mielekäs tapa hoitaa jakelu apteekeis­sa (mis­tä niitä nykyäänkin resep­til­lä saa, ja joitain ilman resep­tiäkin). Käyt­täjä ei tarvit­sisi resep­tiä, vaan ostolu­van, joka koskisi tiet­tyä ainet­ta ja mah­dol­lis­es­ti — käyt­tö­tavas­ta riip­puen — vain ker­ta-annos­ta tai rajat­tua määrää ainet­ta aikayk­sikössä. Ostolu­van saamisek­si pitäisi suorit­taa tutk­in­to, jos­sa tes­tat­taisi­in tietoa aineen vaiku­tuk­sista, haitoista, yhteis­vaiku­tuk­sista muiden ainei­den (eri­tyis­es­ti alko­holin) kanssa ja ainet­ta koskev­as­ta lain­säädän­nöstä. Luvan menet­täisi, jos kävisi ilmi, että ainet­ta on välitet­ty eteenpäin.

  Tuotan­to jär­jestet­täisi­in samal­la tavoin kuin muukin luvan­varainen tuotan­to. Huumei­den main­on­taa voitaisi­in sään­nel­lä raskaal­la kädellä.

  Lupa- ja jakelu­jär­jestelmän kus­tan­nuk­set voitaisi­in per­iä käyt­täjiltä valmis­teveroina ja ostolu­vista perit­täv­inä hallinnol­lisi­na maksuina.

  Huumeista tulisi tavanomainen, jär­jestäy­tyneen yhteiskun­nan sisäi­nen asia. Tietenkään kaikkea rikol­lisu­ut­ta ja vahin­gol­lista toim­intaa ei lail­lis­t­a­mi­nen ja sään­te­ly pois­taisi (sen näkee mm. siitä, miten hel­posti suo­ma­laiset pää­sevät alaikäisenä käsik­si alko­holi­in). Silti on tuskin epäilystä siitä, etteivätkö kiel­to­lain purkamisen hyödyt olisi suurem­mat kuin haitat.

 24. Lait­tomien päi­htei­den kohdal­la jo aiem­min mainit­ti­in tam­pereel­la vuosi­tuhan­nen vai­h­teessa riehunut sub­u­tex-ilmiö. Siinä muuten syynä ei ollut käyt­täjien tarve, vaan asi­akkaiden hankinta.

  Voitot sub­u­texis­sa oli­vat suo­ras­taan jät­timäiset. Muu­ta­man tuhan­nen markan panos­tuk­sel­la pystyi saa­maan paris­sa kuukaudessa jopa 50 ker­tais­tet­tua pääo­man, joten eipä mikään ihme että sitä suo­ras­taan tyrkytet­ti­in nuo­rille jot­ta saataisi­in lisää markki­noi­ta. Ja tuo­ta sub­u­tex­ia tyrkyt­ti samat lait­tomien päi­htei­den kaup­pi­aat kuin muitakin aineita.

  Jos olisi ollut vaik­ka cannbista lail­lis­es­ti saatavil­la, niin kuinka­han moni pirkan­malainen nuori olisi selviy­tynyt elämästään ihan kun­ni­al­la. Mitä suot­ta käy­dä “push­er­il­la” jos­sa hin­nat ja laatu vai­htelee, jos kotoa tai kau­pas­ta olisi saanut hyvää ja edullista luon­tais­tuotet­ta halvalla.

 25. Mik­si joku alka­isi tietois­es­ti polt­taa tupakkaa tai juo­da alko­ho­lia? Ei ihmi­nen ajat­tele aloit­taes­saan jonkin aineen käyt­töä että hän jäisi siihen koukku­un tai että elämä menisi pilalle. Eikä suurim­malle osalle niin käykään, mut­ta mon­elle käy. 

  Huumei­ta ei ale­ta käyt­tää vain sik­si että joku maanit­telee, vaan kos­ka niil­lä on miel­lyt­täviä vaiku­tuk­sia. Niistä tulee hyvä olo, niiden voimal­la voi bilet­tää, stim­u­lanteista saa pirteyt­tä ja suori­tuskykyä, opi­aatit pois­ta­vat kivut ja huo­let jne.

  Lail­liset päi­h­teet, tupak­ka ja alko­holi, ovat paljon suurem­pi ongel­ma kuin lait­tomat huumeet, kos­ka niitä käytetään paljon enemmän.

  Kannabik­sen vapaa myyn­ti ei aiheuta mitään katas­trofia, kos­ka se on suh­teel­lisen hai­ta­ton aine. Jos kokai­inia, hero­i­inia tai amfe­tami­inia käytet­täisi­in yhtä paljon kuin Län­si-Euroopas­sa kannabista, niin se olisi iso kansan­ter­vey­delli­nen ongelma.

 26. Pitäisikö sanan “lail­lis­tamisen” sijaan käyt­tää jotain muuta?

  - Todet­ti­in, että rikosoikeudel­lisil­la keinoil­la ei voi­da ratkas­ta ongelmaa?

  http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2009/04/portugalissa_huumeiden_dekriminalisointi_saavuttanut_hyvia_tuloksia_672622.html

  Por­tu­gali oli oikeas­t­aan se, joka viitoit­ti tietä tule­vaan. Suomes­sa Por­tu­galin malli on sivu­utet­tu totea­mal­la, että meil­lä käyt­tö on niin vähäistä, että sen edessä ei kan­na­ta antau­tua. Halu­aisin nähdä sen läh­teen, joka väit­tää Por­tu­galin huume­on­gel­man ole­van samas­sa mit­takaavas­sa Suomen kanssa.

 27. Ainakin kannabik­sen kohdal­la tais­telu on täysin hävit­ty. Pääosa min­un tun­temista ihmi­sistä hyväksyy kannabik­sen käytön ja kas­vat­tamisen omaan käyt­töön. Kannabik­sen kanssa voisi toimia, se että pis­tetään myyn­ti­in myös Alkoon. Vapau­tu­uhan se, mut­ta kysymys on siitä kuin­ka pian.

  Vahvem­mis­sa huumeis­sa taas tulisi panos­taa vieroi­tushoito­jen yms. saatavu­u­teen, eikä tar­jo­ta vain kep­piä. Nyt ongel­ma tun­tuu ole­van se, että hoitoon halukkaat eivät edes pääse, kun mielum­min käyt­täjät voitaisi­in velvoit­taa siihen vai­h­toe­htona sakoille ja häkkireis­sulle. Pitäisin Sub­u­tex­it yms. tiukan valvo­nan alla, mut­ta saatavil­la. Ensik­si pitäisi päästä eroon korvauhoitojonoista.

 28. Oman koke­muk­seni, joka ei ole vähäi­nen, mukaan olisi mielekästä ja toimi­vaa lail­lis­taa kaik­ki huumeet. Ne voisi­vat olla toki kon­trol­lis­sa, mut­ta niitä saisi apteek­ista ilman suur­ta hässäkkää ja teatteria.

 29. Olen ällistynyt. Positiivisesti. 

  Ehkä ensim­mäistä ker­taa nimekkäi­den poli­ti­ikan tek­i­jöi­den piiristä löy­tyy kirkkaan asial­lista pohd­in­taa huume­poli­ti­ikan seu­raa­muk­sista ja tuhoavu­ud­es­ta. Tietysti täy­tyy ensin hypätä hie­man poli­it­tisen vir­ran ja palkkaa tuot­ta­van ase­man ulkop­uolelle, että tätä rohkeut­ta löytyisi. 

  Suomes­sa­han eivät huumeet varsi­nais­es­ti tapa vaan suurin osa kuolemista on todel­lakin suo­raan huume­poli­ti­ikan seuraamuksia. 

  Huume­poli­ti­ikan suo­ria seu­raa­muk­sia ovat vaar­al­lisen epäpuh­taat huumeet sekä tap­pa­van vai­htel­e­vat annoskoot. 

  Jos joku todel­lakin halu­aa huumei­ta, niitähän aina löytyy. 

  Ensin tar­jouk­se­na hal­val­la ja sit­ten kalli­il­la. Helsin­gin Kallios­sakin aika moni joutuu tuhoa­maan elämän­sä pakko­pros­ti­tuu­ti­ol­la ja varas­ta­mal­la, jot­ta saisi huumeannoksensa.

  Asial­lista ter­api­aa ei pahem­malti ole tar­jol­la ihmisille, jot­ka halu­aisi­vat lievit­tää pahaa oloansa muuten kuin huumeil­la. Tap­pa­va tupakkakin on psykologi­nen korvike­toim­into mon­es­sa suh­teessa mut­ta sekin pitäisi loogisen ehdot­tomasti kieltää, jos muut huumeet ovat kiellettyjä. 

  Jos val­tio halu­aisi aut­taa, väl­itön­tä ter­api­aa sekä vieroi­tus­ta tulisi olla tar­jol­la. Huumeet ovat ihmis­ten pseudoter­api­aa surkean ja ahdis­ta­van lap­su­u­den jäljiltä. Tämä on aivan selkeä ilmiö ihmis­ten elämässä. 

  Ja vieroi­tuskäytän­nöis­sä hyväksy­isin kyl­lä velvoit­ta­vat sopimuk­set, jol­la halukas asi­akas saadaan sitou­tu­mal­la ja pakol­la pysymään aina ker­ral­la esim. 2 kk vieroituksessa. 

  Huume­poli­ti­ikan taustal­la ensin kirkko halusi val­tion kieltävän vieraiden uskon­to­jen huumeet mut­ta hyväksyi alko­holin, kos­ka vii­ni on pyhä aine kirkolle. Tästä kirkon moral­isoin­nista on jäänyt ylem­myy­den­tun­tois­es­ti moral­isoi­va ja luokit­tel­e­van halvek­si­va asenne väärien huumei­den käyt­täjiä kohtaan. Kirkko määrit­teli tarkkaan hyvän kansalaisen määreet ja ne ovat jääneet asen­nekult­tuuri­in neu­root­tise­na kel­paavu­u­den ja sta­tuskult­tuurin kriteereinä. 

  Leimaa­va moral­isoin­ti on laa­jaa ja kiihkeää mut­ta ihmiset eivät näytä ymmärtävän sen nau­ret­tavu­ut­ta alko­ho­likult­tuurin ohes­sa. Huumerikol­lisu­u­den syn­nyt­tänyt­tä lain­säädän­töä ei ymmär­retä lainkaan syyk­si todel­lisi­in ongelmi­in ihmis­ten elämän syöksykier­teessä, joka työt­nää tahal­laan ihmisiä pois yhteiskunnasta. 

  Taval­laan nor­maalit alko­ho­likult­tuurin har­ras­ta­jat voivat lievit­tää omia kän­nisekoilu­jaan ja omaatun­toaan tuomites­saan kiihkeästi muut huumeet moraalit­tom­i­na ja inhottavina. 

  Moral­isoin­nis­sa on aina kyse oman moraalit­to­muu­den ja surkean epä­var­man olon lievit­tämis­es­tä, oman julkisen imagon puhdis­tamis­es­ta ja käsikirjoittamisesta. 

  Sit­tem­min kirkon alus­ta­van kult­tuu­ri­työn jäl­keen huumekult­tuurin var­jovoimana vaikut­taa tämä näkymätön huumekeis­arien hovi, bul­vaaniy­htiöt ja rahavir­ta, jos­ta poli­itikot ja poli­itikko­jen etupi­ir­it pakostakin naut­ti­vat ja sitä suojelevat.

  1. Ehkä ensim­mäistä ker­taa nimekkäi­den poli­ti­ikan tek­i­jöi­den piiristä löy­tyy kirkkaan asial­lista pohd­in­taa huume­poli­ti­ikan seu­raa­muk­sista ja tuhoavuudesta. 

   Käy nyt kat­so­mas­sa vaik­ka tätä kahdek­san vuot­ta van­haa pohdintaa:
   http://www.soininvaara.fi/Huumeministeri.pdf
   Tähän pääsee myös yläosan palk­ista kohdas­ta “Julka­isut” ja sieltä kir­jaan Ministerikyyti

 30. Otta­mat­ta sen kum­mem­min kan­taa huumei­den lail­lisu­u­teen. Yhdys­val­lat tais­tel­e­vat Mek­sikos­sa sitä asetel­maa vas­taan, että koko val­tion ottaisi hal­tu­un­sa muu­ta­ma huume­jen­gi. Pelko ei ole aihee­ton, ja estämi­nenkin on real­isti­nen vai­h­toe­hto: onnis­tu­i­han se Kolumbi­as­sakin 80-luvul­la, kun Esco­barin ja muiden pump­pu­jen touhu lyöti­in lyt­tyyn. Tietenkään se ei Kolumbian ongelmia ratkaissut, eikä se olisi onnis­tunut ilman kolumbialais­ten toimia, mut­ta kyl­lä jenkit mak­soi­vat hom­mas­ta vähäistä enemmän.

  Ja minä todel­la toivoisin, että amerikkalaiset onnis­tu­isi­vat tässäkin tapauk­ses­sa. En niinkään amerikkalais­ten vuok­si, vaan Mek­sikon kansan vuoksi.

  Onnis­tu­misen edel­ly­tyk­set ovat kuitenkin merkit­tävästi parem­mat kuin esimerkik­si Afganistanissa.

  Ei ole mon­taa asi­aa, jois­sa USA:lla olisi min­un varautuk­se­ton tukeni ver­rat­tuna tähän Mek­sikon “hume­so­taan”.

  Kari

  1. Huumemafi­an koko toim­inta lop­puu, jos huumei­den myyn­ti ote­taan yhteiskun­nan hal­tu­un. Siihen lop­puu koko huume­so­ta ja pelko Mek­sikon jou­tu­mis­es­ta huumemafi­an käsiin.

 31. Maail­ma muut­tuu pala kerrallaan.

  Me voimme muut­taa tilanteen Suomessa.

 32. En usko, että Pomo ryhtyy laa­jamit­taisi­in irti­sanomisi­in. Kunn­ian miehet eivät toi­mi siten. Kor­vaa­va liike­toim­inta löy­tyy var­masti. Suo­jelu­bisnes nousee luon­nol­lise­na heti mieleen, ehkä myös asei­den salakuljetus.

 33. Osmo Soin­in­vaara kir­joit­ti 27.7.2010 kel­lo 11:52
  “Huumemafi­an koko toim­inta lop­puu, jos huumei­den myyn­ti ote­taan yhteiskun­nan hal­tu­un. Siihen lop­puu koko huume­so­ta ja pelko Mek­sikon jou­tu­mis­es­ta huumemafi­an käsiin.”

  Mut­ta se, että Yhdys­val­lat “vapaut­taa” kokai­inin myyn­nin ei tai­da tapah­tua vielä tänä syksynä. Sil­loin Mek­sikol­la ei ole muu­ta mah­dol­lisu­ut­ta, kuin yrit­tää pitää hom­ma omas­sa hal­lus­sa. Yhdys­val­lat eivät tule hyväksymään Mek­sikoon täyt­tä huumei­denkäyt­tö ja myyn­ti­va­paut­ta, vaan tule­vat vaik­ka puut­tumaan siihen väki­val­loin. Mek­sikon etu on kuitenkin vält­tää tilan­net­ta, että huumepa­roni hal­lit­se­vat maa­ta ja Yhdys­val­lat tap­pelee niitä vas­taan Mek­sikon maaperällä.

  Nykyisel­lä hal­li­tuk­sel­la ei ole mielestäni mitään muu­ta vai­h­toe­htoa, kuin jatkaa tais­telua huumei­ta vas­taan Yhdys­val­to­jen tuella.

 34. Huume­so­taa ei tietenkään kan­na­ta lopet­taa siinä järjestyk­sessä, että ensin lopete­taan huumepa­ronien jah­taami­nen ja sit­ten lail­lis­te­taan, vaan niin, että ensin lail­lis­te­taan. Sit­ten voidaan odot­taa, kuin­ka huumepa­ronien val­ta kui­h­tuu, kun dol­lar­ivir­ta tyre­htyy. Lop­ul­ta ei ole enää varaa mak­saa palkkat­ap­pa­jille ja riv­imiehille tarpeek­si. Ja sit­ten kun nämä organ­isaa­tiot kui­h­tu­vat pois,

 35. Kiel­to­lain päät­tämi­nen on erit­täin tärkeää ja on hienoa että Osmo otti asian esi­in. Omatkin puo­lus­tusvoimamme ovat mukana huumer­a­hoil­la käy­dyssä sodas­sa Afganistanissa.

  Minus­ta Suomes­sa tulisi lähteä liik­keelle askel ker­ral­laan: ensin­näkin huumei­den lapselli­nen niput­ta­mi­nen tulisi lopet­taa ja ainei­ta kohdel­la niiden hait­tavaiku­tusten mukaan.

  Kannabik­sen ja khatin koti­varakas­va­tus sal­lit­taisi­in ja vähit­täis­myyn­ti aloitet­taisi­in Alkos­sa. Ainei­ta voitaisi­in myös jonkin ver­ran verot­taa. Amfe­tami­i­ni, kokai­i­ni ja opi­aatit pidet­täisi­in reseptin/ostoluvan takana mut­ta resep­ti olisi suh­teel­lisen help­po han­kkia. Muut kiel­letyt aineet hoidet­taisi­in haitallisuuten­sa mukaan.

  Ennen pitkää rikol­liset menet­täi­sivät tulon­läh­teen­sä ja vankein­hoi­dos­ta, oikeuslaitok­ses­ta, poli­i­sista ja tullista vapau­tu­vat resurssit voitaisi­in käyt­tää vaikka­pa ter­vey­den­huoltoon tai “oikei­den” rikosten selvittämiseen.

 36. Huumemafi­an koko toim­inta lop­puu, jos huumei­den myyn­ti ote­taan yhteiskun­nan hal­tu­un. Siihen lop­puu koko huume­so­ta ja pelko Mek­sikon jou­tu­mis­es­ta huumemafi­an käsiin.

  En muuten voi käsit­tää, mik­si tämä asia on joillekuille niin vaikea hah­mot­taa. Luulisi, että alko­holin kiel­to­lain ja sen purkamisen koke­muk­set oli­si­vat tehneet kaikille selväk­si, että kiel­to­la­ki (tai liian tiuk­ka sään­te­ly) on se, joka luo rikol­lisu­u­den. Kiel­to­la­ki puser­taa markki­nat lail­lisen yhteiskun­nan piiristä rikol­lis­ten käsi­in, ja tot­ta kai aina löy­tyy ihmisiä, jot­ka — ahneud­es­ta tai epä­toivois­es­ta elämän­ti­lanteesta johtuen — ryhtyvät rikol­lisik­si saadak­seen itselleen taloudel­lista hyö­tyä. Usein ihan legi­t­i­iminkin riski­ana­lyysin jäl­keen, jos­sa ote­taan huomioon kiin­ni­jäämisen toden­näköisyys ja seu­raa­muk­set, huumekaup­pa on kan­nat­tavaa liike­toim­intaa. Lisäk­si yksilö­ta­sol­la pikavoitot houkut­tel­e­vat sil­loinkin, kun negati­ivis­ten seu­raa­musten toden­näköisyys tun­tuu “tarpeek­si pieneltä”.

  Päi­htei­den käyt­täjäl­lä on aina syyn­sä niiden käyt­tämiseen. Syyt voivat olla hyviä tai huono­ja, mut­ta ne ovat sil­lä “käytänkö vai enkö” ‑val­in­ta­hetkel­lä aina yksilön kannal­ta valide­ja. Jos halu­taan vähen­tää käyt­töä, pitäisi puut­tua näi­hin syi­hin, ja käyt­täjien ymmär­ryk­seen ainei­den käytön syistä ja seu­raa­muk­sista. Suomes­sa huumekuolemat johtu­vat nykyään yksi­no­maan tietämät­tömyy­destä, ja ovat siis epäasian­mukaisen tai puut­teel­lisen val­is­tuk­sen seu­raus­ta. Lail­lisu­us tai lait­to­muus vaikut­taa val­in­taan infin­i­tes­i­maalisen vähän, sil­lä kiin­ni­jäämi­nen tun­tuu tuol­la val­in­ta­hetkel­lä useim­miten hyvin etäiseltä mahdollisuudelta.

  Sen sijaan rav­in­toketjus­sa ylem­pänä ole­vien, huumekaup­pi­aiden, maa­han­tuo­jien, valmis­ta­jien, jne. kannal­ta toimin­nan insen­ti­iv­it ovat aivan itses­tään­selviä. Niin kauan kuin on riit­tävästi kysyn­tää, on ole­mas­sa myös markki­nat. Ja kos­ka lail­lisia toim­i­joi­ta ei ole, markki­nat toimi­vat lail­lisen yhteiskun­nan ja sään­te­lyn ulkop­uolel­la. Riskit ja rikol­lis­es­ta toimin­nas­ta aiheutu­vat kus­tan­nuk­set ovat mukana myyn­tikat­teessa. Röyhkeim­mät, aggres­si­ivisim­mat ja piit­taa­mat­tomim­mat pär­jäävät parhait­en täl­laisil­la markki­noil­la. Suomes­sa piir­it ovat pienet, ja huumekaup­pi­aiden välien­selvit­te­lyt ver­rat­en harv­inaisia (joskin esim. vasikoin­nista voinee Suomes­sakin lähteä hen­ki aika herkästi), mut­ta isom­mas­sa maail­mas­sa väki­val­taiset yhteeno­tot markki­na-ase­man tur­vaamisek­si ovat arkipäivää. Täs­mälleen sama tapah­tui alko­holin kiel­to­lain aikana.

 37. Ode:
  “Huumemafi­an koko toim­inta lop­puu, jos huumei­den myyn­ti ote­taan yhteiskun­nan hal­tu­un. Siihen lop­puu koko huume­so­ta ja pelko Mek­sikon jou­tu­mis­es­ta huumemafi­an käsiin.”

  Mainit­takoon kuitenkin, että tuo myyn­ti tulisi ottaa yhteiskun­nan hal­tu­un nimeno­maan jenkeis­sä, johon ehdo­ton val­taosa kartel­lien välit­tämistä aineista pää­tyy. Eli käytän­nössä jenkkien fun­da­men­tal­isti­nen huume­poli­ti­ik­ka, joka muis­tut­taa lähin­nä pään hakkaamista seinään, on rom­ah­dut­ta­mas­sa Mek­sikon valtiota.

  Kali­forn­ian aloite riistää pil­ven osalta markki­nat kartelleil­ta on kuitenkin pieni toivon­pilka­h­dus. Oletet­tavasti Mek­sikon kartel­lien murhamiehet kuitenkin syytävät suuret määrät rahaa moral­istien vas­takam­pan­joi­hin. Tässä asi­as­sa kun kon­ser­vati­ivien ja kartel­lien toiveet ja edut käyvät harv­inaisen hyvin yksiin.

 38. Itse asi­as­sa tämä totaa­li­nen nol­la­tol­er­anssi huumei­ta kohtaan ei ole mitenkään kiveen hakat­tu asia ja itse asi­as­sa vain ja ain­oas­taan juuri kyseessä ole­van USA:n huumei­den vas­taisen sodan johdan­nainen. USA siis vei väk­isin oman lin­jansa läpi YK:ssa johon käyän­nössä kaik­ki muut maat jou­tu­i­v­at sitou­tu­maan huoli­mat­ta siitä mitä maid­en omas­sa lain­säädän­nössä oli tapahtumassa. 

  Näin siis meille Suomeenkin tuli nol­la­tol­er­anssi vaik­ka tosi­asi­as­sa olti­in siinä vai­heessa hilkul­la säätämässä hie­man lib­er­aalimpia lake­ja. Ja kun tätä nol­la­tol­er­anssi mantraa ja harhaan­jo­htavaa val­is­tus­ta tois­te­taan tarpeek­si, syn­tyy demon­isoivia ja hyvinkin hys­teerisiä mieliku­via eri huumei­den todel­li­sista vaiku­tuk­sista. Suurin osa van­hem­mas­ta polves­ta eivät yksinker­tais­es­ti tiedä huumeista mitään muu­ta kuin että se on “laiton jut­tu” mut­ta eivät tun­nistaisi kadul­la keskiver­to huumei­den käyt­täjää, kos­ka he eivät juurikaan ero­tu yhtään sen enem­pää kuin keskiver­to alko­holin kuluttaja.

  Ja Kali­for­ni­as­sa tilanne on tosi­aan se, että esimerkik­si kannabik­sen käyt­tö on niin yleistä ja siihen suh­taudu­taan hyvinkin suvait­se­vais­es­ti joten siitä saata­vat vero­tu­lot oli­si­vat hyväk­si osaval­tion kas­sava­jeen tasapainottamiseen.

 39. Miltä tahansa kan­til­ta kat­sot­tuna kiel­to­la­ki on täysin kestämätön…

  1) itsemääräämisoikeus

  Ihmisyk­silön tulisi saa­da omis­taa itse oma kehon­sa ja päät­tää sen käytöstä sil­loinkin, kun päätös on objek­ti­ivis­es­ti ter­vey­den kannal­ta huono. Edes itse­murhan yri­tys ei saa olla riit­tävä syy rankaista.

  2) rahan­meno

  Huumei­den vas­tainen tais­telu joka ikisel­lä rin­ta­mal­la on aivan tolkut­toman kallista ja tämän lystin kus­tan­taa veronmaksaja.

  3) ter­veysnäköko­h­dat

  Mitä vaar­al­lisem­pi aine, sitä tärkeäm­pää on ettei sen käyt­töä kiel­letä. Tiedän itse omas­ta lähipi­iristäni tapauk­sen kun henkilö on kuol­lut överei­hin kun kukaan ei ole poli­isin pelos­sa uskaltanut soit­taa ambu­lanssia. Voidaankin miet­tiä onko koko kiel­lon tarkoi­tus saa­da aikaan mah­dol­lisim­man paljon varoit­tavia esimerkke­jä, kun ihan konkreet­tises­sa käytän­nön elämässä kiel­to ei lainkaan vähen­nä huumekuolemia tai paran­na kenenkään terveyttä.

  4) väki­val­ta

  Niin sivullisille kuin asianomaisille aiheutuu enem­män väki­val­taa kiel­to­lain vuok­si. Esimerkkinä tapauk­set, jois­sa poli­isi on “takavarikoin­ut” suuria sum­mia huumer­a­ho­ja, ja tämän vuok­si velan­per­i­jät ovat katkoneet sormia tai muu­toin pahoin­pidelleet. Voidaan tietenkin jeesustel­la siitä miten koko huumei­den säätämi­nen oli oma vika, mut­ta kiistämätön tosi­a­sia on sil­loin se että poli­isin toimin­nan seu­rauk­se­na aiheu­tui lisää bru­taalia väki­val­taa. Tämä riip­pumat­ta siitä kenen vika asia ole. Sama kos­kee sitä kun poli­isi varas­taa jonkun huumeet.

  5) syr­jäy­tymi­nen

  Ei voi olla kenenkään edun mukaista että ihmisiä irti­san­o­taan työ­paikoil­taan vain ja ain­oas­taan posi­ti­ivisen huume­testi­t­u­lok­sen vuok­si. Kahvikin on voimakas­ta riip­pu­vu­ut­ta aiheut­ta­va huume, mut­ta kos­ka se on lailli­nen, sen käytön vuok­si ei syr­jäytetä ihmisiä.

  6) muista välittäminen

  On äärim­mäisen tekopy­hää puhua välit­tämis­es­tä ja huolen­pidos­ta kun käytän­nössä on kyse kos­to­toimen­piteistä niitä kohtaan jot­ka eivät tot­tele ilman kestäviä perustelu­ja määrät­tyjä sääntöjä.

  7) rap­pi­oro­man­ti­ik­ka

  Kukaan ei “nistey­dy tuos­ta vain ilman että oikeasti halu­aa rypeä omas­sa kur­ju­udessaan ja ker­jätä sääliä. Ei niin ker­ta kaikki­aan kukaan. Jos käyt­tö olisi yhteiskun­nal­lis­es­ti hyväksyt­tyä sil­loin kun se pysyy kohtu­u­den rajois­sa, olisi enem­män niitä jot­ka käyt­tävät kos­ka se on kivaa eikä sik­si että saa oikein esit­tää kur­jaa. Ala-asteel­lakin käyti­in esit­telemässä omaa piir­rus­tus­ta tyyli­in “kato kun tää on ruma”.

  1. Mil­la Jaakkolalle:
   Halu­an kuitenkin var­muu­den vuok­si huo­maut­taa, että pidän huumei­den käytön lisään­tymistä asiana, jota on syytä ja oikeutet­tua vastustaa.

 40. Aini­in, vielä yksi. Kasvien kas­vami­nen ei vaan voi olla rikol­lista. Jumala (=se voima joka kas­vat­taa kasve­ja, ei mui­ta attribu­ut­te­ja) kas­vat­ti ham­pun, ihmi­nen sanoi not­ta ei saa. Hohhoi­jaa. Men­näänkös porukalla met­si­in sanomaan kär­pässie­nille että “lopet­takaa heti se kas­vami­nen, tuo on rikos”?

 41. Heh, Mil­la Jaakko­la on var­maankin joku vihrei­den nou­se­va kyky? Sen ver­ran nimit­täin idearikas­ta tekstiä. 

  Ihmisyk­silön tulisi saa­da omis­taa itse oma kehon­sa ja päät­tää sen käytöstä sil­loinkin, kun päätös on objek­ti­ivis­es­ti ter­vey­den kannal­ta huono. Edes itse­murhan yri­tys ei saa olla riit­tävä syy rankaista.

  Juuh… ei tähän min­ul­la mitään vastaansanomista. 

  Mut­ta ne yhteiskun­taa ylläpitävät veron­mak­sa­jat voivat vähän protestoi­da, kun ylian­nos­tuk­sen jäl­keen tarvi­taan teho­hoitoa pari viikkoa. Mil­la voi googlet­taa, mitä tämä maksaa.

 42. Täl­laista keskustelua kun kuulisi eduskun­nas­sa. Olisiko mitenkään mah­dol­lista jär­jestää vaikka­pa Suomen Kannabisy­hdis­tyk­sen jäseniä eduskun­taan puhumaan?

 43. Minäkin voin googlet­taa hin­nan heti kun Eli­na ker­too, minkä huumeen ylian­nos­tus pitää sisäl­lään riskin kah­den viikon teho-hoi­dos­ta. Helpoin vas­taus eli alko­holi ei kel­paa tässä tapauk­ses­sa vastaukseksi.

  Markus: HE huumau­sainelaik­si on tulos­sa syksyl­lä. Ennakkoti­eto­jen perus­teel­la kon­trol­li on lisään­tymässä. Elän sel­l­aises­sa käsi­tyk­sessä, että eduskun­nan olisi opponoita­va esi­tys valiokun­nas­sa, jon­ka pitäisi kuun­nel­la mm. kansalaisjär­jestöjä. Pitäisi ja pitäsi. 

  Eduskun­ta on kuitenkin se ain­ut foru­mi, jos­sa mikään voi muuttua.

 44. Eli­na, se että joku aiheut­taa ter­vey­den­huoltokus­tan­nuk­sia on argu­ment­ti melkein mitä tahansa käyt­täy­tymistä vas­taan, esimerkik­si lentopal­lo on vaku­u­tusko­r­vausten perus­teel­la vaar­al­lisin urheilulaji.

 45. Aivan, voi kun täl­läistä keskustelua kuulisi vaikka­pa eduskunnassa! 

  Mut­ta olenko ain­oa, jon­ka mielestä täl­lä ketjul­la ja aikaisem­mal­la käsi­asekeskustelul­la on huvit­ta­van paljon yhtäläisyyksiä?

 46. Osmo Soin­in­vaara:

  Huumemafi­an koko toim­inta lop­puu, jos huumei­den myyn­ti ote­taan yhteiskun­nan hal­tu­un. Siihen lop­puu koko huume­so­ta ja pelko Mek­sikon jou­tu­mis­es­ta huumemafi­an käsiin. 

  Näin var­maankin kävisi, mut­ta saat­taisi tuos­ta tul­la muu­ta hait­taa — jopa ihan merkit­tävääkin, etenkin ns. kovien huumei­den kanssa (kannabis nyt tuskin on sen pahempi kuin alko­ho­likaan). Vaik­ka sinän­sä laa­jo­ja yksilön­va­pauk­sia kan­natankin, niin vähän epäi­lyt­täisi kyl­lä noin iso muutos…

  Minä pidän kovien huumei­den käytön suh­teel­lisen vähäistäkin lisään­tymistä hyvin huonona asiana. Jos on ole­mas­sa riit­tävän vaku­ut­tavaa todis­tu­saineis­toa, että huumei­den “täy­del­lisel­lä vapaut­tamisel­l­la” (esim. yhteiskun­nan myymänä Alkon tapaan) täl­laista vaiku­tus­ta ei ole, niin voin kyl­lä kan­nat­taa. Mut­ta epäilen, kos­ka yleen­sä ihmis­ten käyt­täy­tymi­nen reagoi hintaan.

  Toinen kysymys on sit­ten se, että olisiko moinen ylipäätään poli­it­tis­es­ti real­is­tista Yhdys­vail­lois­sa. Min­ul­la on käsi­tys, että USA:n liit­to­val­tio ei pysty tuol­laista päätöstä tekemään, vaan se pitäisi tehdä osaval­tioko­htais­es­ti. Ja siel­lä kuitenkin aika mon­es­sa paikas­sa ollaan varsin kon­ser­vati­ivisia jo esim. alko­holin suh­teen, joten en kyl­lä pidät­telisi hengitystäni.…

  Tilanteessa ei sil­loin ole paljoa muu­ta tehtävis­sä kuin yrit­tää tais­tel­la huumekaup­paa vas­taan ja pyrk­iä tuke­maan esimerkik­si Mek­sikon toimia kor­rup­tion ja huume­jengien vaiku­tus­val­lan kitkemisek­si. Haas­ta­va tehtävä? Epäilemät­tä. Turhaa? Tuskin.

  Kari

 47. Yllät­tävän mie­lenki­in­toinen avaus han­kalas­ta aiheesta. Mut­ta silti niin oikeassa. 

  Valitet­tavasti nuoru­usvu­osien huumeval­is­tus ja pro­pa­gan­da ovat syöpyneet suo­ma­lais­ten muis­ti­in niin, että har­va päät­tävis­sä elimis­sä elävästä sukupolves­ta kyke­nee näkemään asian todel­lista tilaa.

  Kir­joi­tus nos­ti Osmon pointse­ja huomattavasti.

 48. Vieroksun suuresti kir­joituk­ses­sa ja muu­ta­mas­sa kom­men­tis­sa esi­in­tynyt­tä sanaa “vapaut­ta­mi­nen”. Vapaa miel­letään yleen­sä asiana, jota ei hal­li­ta eikä estetä mil­lään. Voidaankin sanoa, että lait­tomat huumau­saineet ovat käytän­nössä täysin vapaita.

  Lail­lis­tamisen tulisi tarkoit­taa ainei­den valmis­tuk­sen, myyn­nin ja jakelun ottamista hallintaan. Nyt kukaan ei hal­litse kadul­la myytävien päi­htei­den laat­ua, hin­taa, eikä varsinkaan sitä, kelle niitä myy­dään. Tämä aiheut­taa käyt­täjille ongelmia. Kukaan ei myöskään hal­litse maa­han­tuon­tia ja ylem­piä jakeluketju­ja. Tämä aiheut­taa kau­pan jär­jestäy­tymistä ja raais­tu­mista. Suurin osa lait­tomi­in huumau­saineisi­in liitet­tävistä ongelmista on suo­raan aiheutet­tu kieltolailla.

  Vapaus liit­tyy asi­aan kuitenkin yhdel­lä taval­la. Perus­tus­lakimme, jota harvem­min kukaan viit­sii ava­ta, takaa jokaiselle yksi­tyiselämän suo­jan, eikä sal­li sen rajoit­tamista mis­sään tilanteessa. Yksi­tyisel­lä käytöl­lä, omaan käyt­töön kas­vat­tamisel­la, han­k­in­nal­la ja hal­lus­sapi­dol­la ei ole uhria. Mihin perustuen niistä siis rangaistaan?

 49. Sat­un­nainen muu­ta­man ker­ran vuodessa viikon­lop­puryyp­päämi­nen ei juuri vaiku­ta teinin kehi­tyk­seen negati­ivis­es­ti. Tei­ni-iän kannabik­sen käyt­tö saat­taa vaikut­taa hyvinkin negati­ivis­es­ti kehit­tyvään psyykeeseen.

  Yli 25-vuo­ti­aille, joil­la mieli on jo kehit­tynyt, kannabis on toki suh­teessa har­mi­ton päi­hde, joten sen käyt­töä vas­taan sotimi­nen on jär­jetön­tä. Esimerkik­si Suomen poli­isin lakia rikko­va kotikas­vat­ta­jien vaino on täysin älytön­tä, eikä hyödytä mitään eikä ketään.
  En silti edel­lä maini­tu­ista syistä toisi kannabista alkoi­hin, vaan sal­lisin ei-kau­pal­lisen kotikasvatuksen. 

  Hero­i­inin tar­jon­ta oli jo jonkin aikaa olema­ton­ta, kunnes tuotan­to Afgan­istanis­sa jälleen kasvoi entiselleen, mut­ta tuo tauko osoit­ti, ettei tar­jon­nan tyre­hdyt­tämi­nen ole mah­do­ton­ta. Hero­i­inin vapaa­ta saatavu­ut­ta ei ole mitään mieltä edis­tää, sil­lä sitä valuisi teineille. Reseptin takana olev­as­ta kor­vaushoi­dos­ta näin ei lainkaan samas­sa mitas­sa käy.

  Samas­ta näkökul­mas­ta tarkastelisin ainakin amfe­tami­inia ja kokai­inia. Eikä kan­na­ta nola­ta itseään ver­taa­mal­la näitä alkoholiin.

  Päi­hdelinkin Saunaa vuosia sit­ten seu­ran­neena, sil­loin kun siel­lä vielä sal­lit­ti­in vapaampi keskustelu, kävi selväk­si, että monille kiin­teästi “piireis­sä” sisäl­lä ole­vallekin oli vaikea löytää halu­ami­aan päi­hteitä. Eri­tyis­es­ti LSD oli kiv­en takana, vaik­ka sen salakul­je­tus olisi hyvin help­poa, kos­ka koirat eivät sitä haista.
  Vaik­ka asi­aan pere­htyneet voivat hakea korviket­ta vaik­ka koris­tekasvin siemenistä ( en suosi­ta ) [kasvin nimi poistettu/OS]niin en tässäkään tapauk­ses­sa näe mielekkäänä lisätä tar­jon­taa — tar­jo­ta jotain pis­tet­tä, jos­ta kysyn­nän voisi paljon nyky­istä mit­tavam­min tyy­dyt­tää, mitä myöten näitäkin lev­iäisi helpom­min myös teineille.
  Ensin­näkään yksikään mafia ei rikas­tu psykedeeleil­lä. Joten sen kär­pässieni-argu­mentinkin voi jät­tää sinne met­sään, se ei ole toimi­va ver­taus. Toisek­si psykedeel­it voivat laa­jem­mas­sa ja pidem­piaikaises­sa käytössä olla hyvin tuhoisia ihmis­mielelle, eri­tyis­es­ti kehi­tys­vai­heessa ole­valle, mut­ta myös aikuiselle.

  Mut­ta kon­trol­loidus­sa lääkekäytössä psykedeel­it pitäisi ehdot­tomasti lail­lis­taa. Psykedee­li­nen ter­apia (lähin­nä LSD) tuot­ti 1950- ja 1960-luku­jen kokeiluis­sa hyvin lupaavia tulok­sia, ennen kuin psykedee­li­nen ter­apia kiel­let­ti­in osana laa­jem­paa kehi­tys­tä. Robert Mas­tersin ja Jean Hous­tonin aiheesta tekemä kir­ja The Vari­eties of Psy­che­del­ic Expe­ri­ence on mes­tari­teos, jon­ka lukemisen jäl­keen halu­aisin uskoa ajat­tel­e­van ihmisen kään­tyvän psykedeelisen ter­api­an sal­lim­ista puolta­maan. Ne perus­teet eivät ikävä kyl­lä ole kovin tun­net­tu­ja ja vaa­ti­vat perehtymistä.

  Mafia ei muuten häviäisi mihinkään huumei­den lail­lis­tamis­es­ta. Mafi­aa oli ennen huume­so­taa ja se pysyy huume­so­tien jäl­keen. Merkit­tävä tulon­lähde heikkenisi, mut­ta ei suinkaan ain­oa tulon­lähde. Mafi­an kaltaisia rak­en­tei­ta syn­tyy läh­es väistämät­tä kor­rup­tio­herkki­in yhteiskun­ti­in. Mek­sikoa pitää tukea mafi­an lyömisessä, mikä tarkoit­taa juuri mm. kor­rup­tion kitkemistä, huumeista huolimatta.

  Uhri­ton rikos ei muuten ole toimi­va argu­ment­ti itsessään. Uhri­ton rikos olisi yhtä lail­la ampua kallio­seinään sar­jat­u­liaseel­la. Joku voisi saa­da siitä todel­la kovat kicksit.

 50. Olet siis huo­man­nut sel­l­aisen asian että lait­to­muus ja saatavu­us eivät ole toisi­aan kumoavia tek­i­jöitä. Hyvä. 

  “Vapaus liit­tyy asi­aan kuitenkin yhdel­lä taval­la. Perus­tus­lakimme, jota harvem­min kukaan viit­sii ava­ta, takaa jokaiselle yksi­tyiselämän suo­jan, eikä sal­li sen rajoit­tamista mis­sään tilanteessa. Yksi­tyisel­lä käytöl­lä, omaan käyt­töön kas­vat­tamisel­la, han­k­in­nal­la ja hal­lus­sapi­dol­la ei ole uhria. Mihin perustuen niistä siis rangaistaan?”

  Var­maan sil­lä että joku kansane­dus­ta­ja on joskus pil­leripäis­sään ampunut käm­pän kat­toon reikiä.

 51. Vuosikym­meniä lääk­itsin kannabik­sel­la oire­i­tani pie­nil­lä annok­sil­la. Nykyään koen asial­lisen­mak­si noutaa valmis­teen apteek­ista, tämä tapa huo­mat­tavasti parem­pi. Hin­ta vielä kohdalleen ja kela kor­vaa­maan niin lähtöko­htais­es­ti näyt­täis poti­laan kannal­ta hyvältä. Esim. Italia kor­vaa ilmaisen lääkekannabik­sen poti­laalle, joutuu kyl­läkin tais­teleen eri viras­tot lävitse joka vie aikaa.

  Huumeista tulisi aina keskustel­la avoimesti.

 52. Tpyy­lu­o­ma­lle,

  Tietysti itse elämä aiheut­taa ter­vey­den­hoitokus­tan­nuk­sia ylipään­sä. Vaik­ka ei sängys­tä nousisi, niin maku­uhaa­vat ja kakkostyypin dia­betes uhkaa­vat. Sängys­tä voi myös pudo­ta ja louka­ta päänsä. 

  Lentopal­lon hyödyt kuitenkin var­masti ylit­tävät hai­tat — virk­istyy­hän siinä mieli ja ruumi­in kun­to kohe­nee toisin kuin huumei­den käytössä efek­tit lienevät päin­vas­taiset. Kun per­heen pää läh­tee poikain kesken viet­tämään laat­u­aikaa peliken­tälle ja palaa suihkun­raikkaana, joskin hen­ki hie­man oluelle haiskah­taen, ovat ulkois­vaiku­tuk­setkin per­heessä ehdot­toman positiiviset. 

  Lentopal­loil­i­jat lienevät myös pääsään­töis­es­ti vero­ja mak­savaa väkeä, joten ver­taus nyt ei toimi.

  +++++++++

  Aiheut­taako tosi­aan lentopal­lo eniten kaik­ista urheilu­la­jeista kus­tan­nuk­sia vaku­u­tusy­htiöille? Absolu­ut­tis­es­ti näin ei voi olla, vaan lajin on olta­va jalka­pal­lo tai laskettelu.

 53. Löysinkin heti tilas­toa, jon­ka alkupään jätin pois eli tässä eniten vam­mo­ja aiheuttavat: 

  Liikun­tavam­mat tuhat­ta har­rastet­tua tun­tia kohti eri liikun­ta­muodois­sa (Parkkari ym. 2004).

  Lentopal­lo 7,0
  Jääkiekko 7,5
  Jalka­pal­lo 7,8
  Kori­pal­lo 9,1
  Pai­ni 9,1
  Sal­ibandy 10,9
  Kaukalopal­lo 11,5
  Suun­nis­tus 13,6
  Judo 16,3
  Squash 18,3

  (Varaus: nämä ovat keskustelu­pal­stal­ta, en tark­istanut alku­peräistä lähdettä)

  Nyt sit­ten tietysti vielä pitäisi tietää urheilu­vam­mo­jen vakavu­usas­teet eri lajeis­sa. Squash ainakin aiheut­taa silmä­vam­mo­ja. En usko, että lentopal­los­sa on eri­tyisen vakavia vam­mo­ja, vaan lähin­nä sormivammoja.

 54. Antti Laine: “Yksi­tyisel­lä käytöl­lä, omaan käyt­töön kas­vat­tamisel­la, han­k­in­nal­la ja hal­lus­sapi­dol­la ei ole uhria.”

  Ilmoit­taudun uhrik­si veron­mak­sa­jan omi­naisu­udessa, miedot huumeet olisi hyvä saa­da Alkoon jo ihan veropo­h­jaa ylläpitämään. Kotikas­va­tus olisi tiet­ty yhtälail­la luvan­varaista ja veronalaista kuin pon­tikan valmis­tus. Kovat huumeet kon­trol­loitu­un jakelu­un vaik­ka ole­mas­saol­e­van huume­hoito-organ­isaa­tion kautta.

  Tääl­läpäin Helsinkiä toivoisimme edes piik­i­tyshuonet­ta huume­hoito­laan ettei tarvitse ruisku­ja väis­tel­lä kaduil­la ja port­tikongeis­sa, kovin epämiel­lyt­tävää kun kroonikot usein kan­ta­vat HIV:tä ja hepatiitteja.

  1. Hepati­itista en tiedä, mut­ta HIV ei tar­tu van­has­ta neu­las­ta kuin äärim­mäisx­en harv­inaisen sat­tuman tulok­se­na. Neu­lan on olta­va aivan tuore.

 55. Suh­teel­liset saatavu­uskysymyk­set ovat kieltämät­tä vaikei­ta. Ensik­sikin, LSD:n ja muiden vas­taavien hal­lusino­gee­nien saatavu­us on heikko pääosin sik­si, että niistä ei saa vaki­in­nutet­tua mak­savaa asi­akaskun­taa. Ylipäätään poten­ti­aaliset markki­nat niille ovat pienehköt, enem­mistö niitä kokeilleista ei kokeile uud­estaan. Toisek­si, hal­lusino­gee­nien saatavu­ut­ta ei yleisel­lä tasol­la ole edes mah­dol­lista tyre­hdyt­tää, kos­ka kuten sanoin, tryptami­ine­ja on suun­nilleen kaikissa vihreis­sä kasveis­sa. Az:n tapaan en protestoi sitä, ettei näitä ainei­ta saa kau­pal­lis­es­ti levit­tää, mut­ta se on jär­jetön­tä, että koris­tekasvin siementen tai nur­mikol­la kas­vavien sien­ten syömi­nen(*) on “huumau­saineen käyttörikos”. 

  Sen­si­jaan Mek­sikon tapauk­ses­sa on ilmeistä, että mafi­an voima tulee todel­lakin huumeista. USA:n kokai­in­i­markki­nat (Mek­siko on merkit­tävä kaut­takulku­maa) ovat volyymiltään jotain $70 mil­jardin luokkaa, kannabik­sen markki­nat (Mek­siko on suurin tuo­ja­maa) ehkä $10 mil­jardin luokkaa, ja metam­fe­tami­inin markki­na (Mek­sikon kartel­lien spe­siali­teet­ti) on jotain $20 mil­jardin luokkaa. Kos­ka huumei­den kohdal­la puhutaan todel­lakin mas­si­ivi­sista kat­teista, voidaan kait tur­val­lis­es­ti olet­taa, että Mek­sikon mafi­at tien­aaa­vat use­ampia mil­jarde­ja USA:n huumemarkkinoilla. 

  Minus­ta on jotenkin ilmeistä, että jos nämä markki­nat tyre­htyvät, niin tyre­htyy myös näi­den taho­jen merkit­tävin tulon­lähde. Sama pätee Afgan­istanin oop­i­u­mivil­jelmi­in; niistä saata­vat tulot ovat usei­ta mil­jarde­ja, ja osu­us, joka tästä menee tal­iban­ille tms. ei ole kovin pieni. Oop­i­u­mu­nikon vil­jelem­i­nen olisi itseasi­as­sa kan­nat­tavam­paa mon­es­sa muus­sa paikas­sa, joten lail­lisen statuk­sen muut­ta­mi­nen vaikut­taisi merkit­tävästi siihen, mis­sä sitä vil­jel­lään. Paradok­saalis­es­ti tätä ei ehkä juuri nyt halu­ta, kos­ka oop­i­u­mintuotan­to on merkit­tävä tulon­lähde köy­hälle maalle. 

  (*) Älkää nyt hyvä­nen aika menkö syömään mitä tahansa pihoil­lanne kas­vavia sieniä, osa niistä on myrkyl­lisiä, ja suurin osa yksi­no­maan pahanmakuisia.

 56. Eli­nan löytämä vam­mati­las­to on mie­lenki­in­toinen. Onko­han siinä mukana kes­ki-ikäis­ten ukko­jen kaiken maail­man puu­laak­i­touhut. Ja onko siinä mukana har­ras­tus­las­ket­teli­jat. Ettei vaan tilas­to ole koot­tu ns. urheiluelämästä.

 57. B‑hepatiitti säi­lyy infek­toivana usei­ta päiviä, HIV ei edes keinotekoi­sis­sa koe­jär­jeste­lyis­sä eri­laisil­la pin­noil­la muu­ta­maa tun­tia enem­pää, käytän­nössä kai joitain minuutteja.

  Käytän­nössä ruisku­jen määrä ympäristössä pysyy kohtu­ullise­na Dia­corin pant­tikäytän­nön ansios­ta, eli uuden ruiskun saa vain van­haa vas­taan. Toimi­vat ratkaisut ovat usein yksinkertaisia.

 58. Eli­na: veron­mak­sa­jatko protestoi­vat nyt kun saa­vat mak­saa alko­holimyrky­tys­ten hoidon?

  1) Ylian­nos­tuk­sia tapah­tuu hyvin har­voin suh­teessa siihen kuin­ka paljon päi­hteitä käytetään
  2) Kiel­topoli­ti­ik­ka mak­saa niin moninker­tais­es­ti sen poten­ti­aalisen sairaala­hoidon ver­ran että veron­mak­sajia luulisi kiin­nos­ta­van NYT
  3) Övere­itä — samoin kuin päi­hteitä yleen­säkin — vede­tään täysin riip­pumat­ta siitä onko se lail­lista vai ei.

  En ole nou­se­va kyky tai minkään puolueen kan­nat­ta­ja. Vas­tus­tan koko hölmöä “edus­tuk­sel­lista demokratiaa”.

  Osmolle: en ymmär­rä mik­si kom­men­toit noin. En kait sanonut mis­sään vai­heessa että kan­nat­taisin kovasti päi­hteilyn lisäämistä yhteiskunnassa.

 59. Mielestäni tuo mikä laji aiheut­taa eniten kus­tan­nuk­sia vaku­u­tusy­htiöille on kysymyk­senä melko turha. Jos las­ketel­lessa pol­ven etur­is­tisi­teet paukah­ta­vat poik­ki, niin tulee­han siitä joku 5000e lasku vaku­u­tusy­htiölle. Isom­pi kuluerä taitaa kuitenkin olla se 2–3kk sairaslo­ma töistä, jon­ka Kela kor­vaa. Eri asia olisi, jos vaku­u­tus oikeasti kor­vaisi kaik­ki kulut.

  Sama pätee näi­hin huumau­sainei­den vapaut­tamiseen. Asia pitää arvioi­da kokon­aisu­u­den kannal­ta, eikä vain sen mukaan, että esim. poli­isin työmäärä vähenisi, vaik­ka ter­vey­den­huol­lon työmäärä taas merkit­tävästi kas­vaisi. Mikä on vaiku­tus työte­hoon eri aloil­la ja lisään­tyvätkö sairaspoissaolot?

  Kannabis Alkoon ja siitä saadut verora­hat ns. vahvo­jen huumei­den käyt­täjien vieroi­tushoitoi­hin ja muuhun avustamiseen.

 60. Eli­nalle vielä toinen vastaus:

  “Lentopal­lon hyödyt kuitenkin var­masti ylit­tävät hai­tat — virk­istyy­hän siinä mieli ja ruumi­in kun­to kohe­nee toisin kuin huumei­den käytössä efek­tit lienevät päinvastaiset.”

  Min­un sub­jek­ti­ivi­nen koke­muk­seni omas­ta päi­hteilystäni on ollut erit­täin posi­ti­ivi­nen. Käytän ain­oas­taan kannabista, ja olen huo­man­nut tiet­ty­jen lajikkei­den mm. lievit­tävän adhd-oire­i­ta ja paran­ta­van toim­intakykyä, lisäävän sekä fyy­i­sistä että psyykkistä jak­samista sekä toimi­vat lääk­keenä moni­in vaivoihin. Lisäk­si tiet­ty­jen kannabis­la­jikkei­den vaiku­tus tekee taval­laan tietoisek­si omas­ta tietoisu­ud­estaan, ja tämän efek­tin avul­la olen pystynyt käsit­telemään mm. masen­nuk­sen syitä niin että keksin mil­lä tavoin min­un tulisi muut­taa eli­nolo­suhtei­tani voidak­seni hyvin. Kokon­aissal­do on reilusti plus­san puolel­la. Arvaan kyl­lä ettet usko mitä sanon, sil­lä päi­htei­den vas­tus­ta­jien on taval­lis­es­ti mah­do­ton­ta mah­dut­taa maail­manku­vaansa sel­l­aista tilan­net­ta jos­sa jokin aine aiheut­taisi enem­män hyö­tyä kuin hait­taa. Itse kuitenkin tiedän mil­lä tavoin hyö­dyn polt­telus­ta ja tiedän hal­lit­se­vani oman käyt­töni. En välit­täisi tip­paakaan muiden mielip­iteistä asi­aan liit­tyen, elleivät nämä muut mielip­i­teet aiheut­taisi ihan konkreet­tisia hait­to­ja poli­isin välityksellä.

  Min­ul­la on oikeus omaan kehooni ja minä tun­nen oman pääni parhaiten.

 61. spot­tu: Jos lähde­tään hake­maan uhre­ja veron­mak­sajista, niin halu­an tässä samal­la tun­nus­taa usein löhöileväni koti­so­hval­lani ihan selv­in­päinkin, näin tehden hait­taa kansan­taloudelle. Suos­tun kuitenkin ilomielin kor­vaa­maan aiheut­ta­mani vahin­gon veroin, kuten olen sohvas­tanikin arvon­lisäveron maksanut.

  pxi: Naa­purin lat­t­ian rei’it­tämi­nen alakaut­ta on jo kiel­let­tyä vähin­tään rikoslain pykälien 21:13, 24:2 ja 41:1 mukaises­ti. Ihka oman talon­sakin kat­toon ammuskelu on kiel­let­tyä, kos­ka luodin lentora­ta on melkoisen vaikeasti ennustet­tavis­sa kim­moisan (ei Sasi) tör­mäyk­sen jäl­keen. Mik­si siis lisäk­si tarvit­taisi­in lakia, joka kieltää kat­toon­sa ampumat­ta olemisen, vai pitäisikö samantien kieltää vas­taavasti met­sästys ja pyssyt­te­ly ampumaradallakin?

 62. Jos­sain olen lukenut, ettäsä hashista käyt­tää sään­nöl­lis­es­ti tai sat­un­nais­es­ti 300.000 suo­ma­laista. Useim­mat käyvät töis­sä, mak­sa­vat veron­sa ja elävät terveesti.

  Voisiko joku tarkas­taa luvun paikkansapitävyy­den. 15.000 huumeei­den käyt­täjää tarkoit­ta­nee ns kovien huumei­den käyt­täjiä­tai ongelmakäyttäjiä.

 63. Toki jos kokai­inin kaltais­ten, alko­ho­lia huo­mat­tavasti haitallisem­pi­en päi­htei­den help­po lailli­nen saatavu­us mah­dol­lis­tet­taisi­in Yhdys­val­lois­sa, niin Mek­sikon mafia menet­täisi hyvin tärkeän tulon­läh­teen. Tätä ei var­masti kukaan kiel­lä. Puu­tu­in vain siihen väit­teeseen, että tämä tuhoaisi mafi­an. Ei tuhoaisi. Se sijoit­taisi pääo­maansa toisaalle ja uudelleen organ­isoisi toim­intaansa. Houkut­tele­via kohtei­ta lisä­panos­tuk­sille oli­si­vat var­maankin ihmissalakul­je­tus Yhdys­val­to­jen puolelle, asekaup­pa lati­nalaiseen amerikkaan, Mek­sikon raken­nus­bisnes, pros­ti­tuu­tio, poli­itikko­jen kor­rup­toimi­nen, suo­jelu­ra­ho­jen keräämi­nen, unikon vil­je­ly ja hero­i­inin salakul­je­tus. Voisi olla, että pian kysyt­täisi­in kokai­inin ja amfe­tami­inien lisäk­si hero­i­inin helpon lail­lisen saatavu­u­den sal­lim­ista mafi­an lyömiseksi.

  Jos kyse olisi vain yli 25-vuo­ti­aiden omista valin­noista, niin ongel­ma ei olisi lainkaan niin suuri, mut­ta kukaan ei voi ennal­ta ker­toa, kuin­ka suuri vaiku­tus alko­ho­lia kovem­pi­en päi­htei­den paljon nyky­istä helpom­mal­la ja halvem­mal­la saatavu­udel­la olisi 12–19 vuotiaisiin.
  Täl­laista poli­ti­ikkaa ei käsit­tääk­seni ole yksikään maa valin­nut, joten näyt­töä ei ole.

  Kannabik­sen ei-kau­pal­lisen kotikas­vatuk­sen sal­lim­i­nen olisi toki Yhdys­val­lois­sakin suo­tavaa. Kun monien har­mit­tomien käyt­täjien kytkök­set jär­jestäy­tyneeseen rikol­lisu­u­teen tätä myötä katkeaisi­vat, niin myös muiden huumei­den kysyn­tä saat­taisi hie­man vähen­tyä. Tämä tun­tu­isi järkevältä ensim­mäiseltä askeleelta, jon­ka vaiku­tus­ta seu­ra­ta ja arvioida.

  1. Listalle pyrkii nyt kovasti kannabista ylistäviä kir­joituk­sia. En julkaise, kos­ka ei kuu­lu aiheeseen ja kos­ka en halua antaa vaikutel­maa, että suo­sisin huumei­den käyt­töä. En suosi.

 64. http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2010/01/suomessa_jaetaan_25_miljoonaa_puhdasta_huumeneulaa_1403846.html

  Lappeen­ran­nas­ta lakkautet­ti­in neu­lan­vai­h­to ja ter­veysneu­von­ta. Kaik­ista muista samas­sa kokolu­okas­sa ole­vista kaupungeista sel­l­ainen löy­tyy. Lakkau­tuk­sen syy, asi­akkai­ta nolla. 

  Naa­purikaupun­gin Ima­tran piste on vielä ole­mas­sa, mut­ta asi­akas­määrä nou­dat­taa Lappeen­ran­nan linjaa.

  Lappeen­ran­nan ja Helsin­gin huume­poli­ti­ikan ero on suurem­pi kuin Helsin­gin ja Ams­ter­damin ero.

 65. jouni lundqvist kir­joit­ti 28.7.2010 kel­lo 9:29
  “Eli­nan löytämä vam­mati­las­to on mie­lenki­in­toinen. Onko­han siinä mukana kes­ki-ikäis­ten ukko­jen kaiken maail­man puu­laak­i­touhut. Ja onko siinä mukana har­ras­tus­las­ket­teli­jat. Ettei vaan tilas­to ole koot­tu ns. urheiluelämästä.”

  Tuo kat­taa kaiken liikun­nan sekä kil­pau­rheilun. Las­ket­telus­sa ko. luku on 4,1, ja tilas­to ei huomioi eri vam­mo­jen vakavuuksia.

 66. Antti Laine: “Suos­tun kuitenkin ilomielin kor­vaa­maan aiheut­ta­mani vahin­gon veroin, kuten olen sohvas­tanikin arvon­lisäveron maksanut.”

  Näin tapah­tuukin jos löhöil­lessäsi nau­tit alko­ho­lia (alko­ho­liv­ero), polt­telet tupakkaa (tupakkavero), tai napos­telet makeisia (tule­va makeisvero). Huumeveron lisäk­si toivoisin vielä veroa eri­tyisen epäter­veel­liselle ravin­nolle, eli sille jota eri­tyis­es­ti sohvape­runoille kaupataan.

  Itsemääräämisoikeus omas­ta kehos­ta on tietysti arvo sinän­sä, mut­ta har­va elin­tavoil­laan itsen­sä sairas­tut­tanut on valmis viemään itsemääräämisoikeu­den niin pitkälle että mak­saisi ter­vey­den­hoitoku­lut itse. Parem­pi siis kerätä puskuria haittaveroin.

 67. Kannabik­sen käyt­täjät ovat syys­täkin turhau­tunei­ta. Se turhau­tu­mi­nen näkyy internetissä.

  Itseäni ärsyt­ti pitkään se, miten jokainen huumekeskustelu kään­tyi aina kannabiskeskusteluk­si. Silti nykyisen keskustelun myötä syn­tynyt ilmapi­iri on luonut meille rait­ti­im­man nuori­son, mitä aikaisemmin.

  Pitäisin itse myös mielel­läni ns. kannabik­sen irti huumeista. Tosi­asi­as­sa kannabik­sen ja muiden huumei­den välil­lä on ole­mas­sa selvä ero, vaik­ka laki­in sitä ei ole kirjoitettu.

  Huumeet aiheut­ta­vat suuria ongelmia pienelle porukalle. Kannabis aiheut­taa pienem­piä ongelmia suurelle porukalle.

 68. Ei hero­i­inin jakelu ole ain­oa mah­dol­lisu­us. Kuten yllä totesin, Suomes­sa ei paljon hero­i­inia liiku, vaan tääl­lä vede­tään lähin­nä buprenor­fi­inia. Se on yhtä lail­la addik­toivaa, mut­ta selvästi tur­val­lisem­paa. Jos sitä on hel­posti saatavil­la, muiden opi­aat­tien kysyn­tää voidaan leika­ta aika rajusti. 

  Kokai­inin kohdal­la kyse on ihan muus­ta, 70G$ markki­nat eivät ole pelkästään addik­tien varas­sa, vaan tämä sum­ma tulee pitkälti az:n peräänku­u­lut­tamien yli 25-vuo­ti­aiden, oma­l­la työl­lään (tai omaisu­udel­laan) toimeen­tule­vien käytöstä. Crack-kokai­inin vetäjät eivät tuol­laisia sum­mia mak­sa, tosin merkit­tävistä sum­mista siinäkin tietysti puhutaan. 

  En väitä, että kysymys on help­po, mut­ta mikä tahansa toimen­pide, joka vähen­tää mafi­an rahan­tu­loa, vähen­tää myös sen val­taa. Mafi­at ovat ole­mas­sa, kos­ka ne kykenevät täyt­tämään jonkun lokeron, jos­ta rahaa voi saa­da. Riskipreemioiden ja hin­to­jen korot­ta­mi­nen (johon huume­so­ta perus­tuu) ei tätä rahan­tu­loa vähen­nä, siirtää sen vain häikälemät­tömimpi­en toim­i­joiden käsi­in. Kor­vaavien ansain­ta­mallien ole­mas­sao­lo on virheelli­nen argu­ment­ti, kos­ka niiden tien­estipo­ten­ti­aali ei kas­va mihinkään sil­lä, jos huumer­a­hat tyre­htyvät. Eivät ihmiset ala käymään huoris­sa ja mak­samaan lahjuk­sia enem­män, jos huumekau­pan voitot tyre­htyvät, tämä on ihan älytön väite. 

  Mui­ta älyt­tömiä argu­ment­te­ja on ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nuk­set. Nykyi­nen jär­jeste­ly — esimerkik­si se, että buprenor­fi­inia on katukau­pas­sa imeske­lytablet­teina, joi­ta kuitenkin piikitetään — aiheut­taa hur­jasti turhia kus­tan­nuk­sia. Naa­purin pojal­ta amputoiti­in neljä sormea täl­laisen kom­p­likaa­tion takia. Se, että hom­ma on rikol­lista, ei tarkoi­ta ettei sitä tapah­du, eikä ettei siitä tule kus­tan­nuk­sia. Pimeä viinakin aiheut­taa suh­teessa kulu­tuk­seen aivan älyt­tömästi enem­män ter­veyshait­to­ja, huumei­den käyt­tö­ta­vat huomioonot­taen väit­täisin, että niiden osalta suhde on huo­mat­tavasti pahempi. 

  Ain­oa mielekäs argu­ment­ti on saatavu­us nuo­rille, ja tiet­ty­jen ainei­den vaiku­tus nuorten mieleen. Ihmisen aiv­ot ovat mur­rosiässä todel­la isos­sa myller­ryk­sessä, nuoren miehen impulssikon­trol­li saavut­taa 10-vuo­ti­aan tason vas­ta parikymp­pisenä, siis 13–19- vuo­ti­aat ovat hark­in­takyvyltään heikom­pia kuin 10-vuo­ti­aat. Varsinkin dopamin­er­gisen jär­jestelmän päälle käyvät aineet, kuten kokai­i­ni, ovat todel­la myrkkyä tässä vai­heessa, samoin kyl­lä mielestäni myös kannabis ja psykedeel­it. Kuin­ka paljon yleisem­pää näis­sä ikäryh­mis­sä huumei­denkäyt­tö on mais­sa, jois­sa on suh­teessa lib­er­aalimpi lain­säädän­tö? Väit­täisin, että ei oikeas­t­an lainkaan.

 69. Osmo:
  Min­ua nyt jäi hiukan häir­it­semään mitä yleen­säkin tarkoit­taa “huumei­den käytön suosimi­nen”. Tarkoi­tatko käyt­töön kan­nus­tamista vai yksinker­taista “elä ja anna elää”-sallimista?

  En usko että ko. kannabik­senylistämiskir­joituk­set oikeasti antaisi­vat kumpaakaan vaikutel­maa mut­ta ihan mukavaa silti että edes yksi huumekeskustelu pysyy asi­as­sa eikä muu­tu eipäs-juupas-kannabis-väittelyksi.

  Otta­mat­ta lainkaan kan­taa kannabik­sen tai minkään muunkaan aineen ter­veysvaiku­tuk­si­in totean ettei ter­veyspuoli ole lainkaan vali­di argu­ment­ti kun puhutaan kemikaalien lail­lis­es­ta statuk­ses­ta. Kyse on enem­män ihmisen oikeud­es­ta oman kehon­sa hallintaan sil­loinkin kun jonkun toisen silmis­sä (tai lääketi­eteel­lisen objek­ti­ivis­es­ti) päätös on ter­vey­den tai pitkäikäisyy­den kannal­ta typerä.

  Lisää ana­lyysiä kun niin tykkään sem­moi­ses­ta. Kiel­to­lakia puo­lus­te­taan esimerkik­si seuraavilla:

  - ter­vey­delle vaarallista

  Niin ovat lail­liset päi­h­teetkin samoin kuin vaik­ka moot­toripyöräi­ly tai vuoriki­ipeily. Jos tätä argu­ment­tia käytetään, sen kanssa on olta­va loogi­nen. Joka iki­nen ter­vey­delle vaar­alli­nen asia on sil­loin kiellettävä.

  - aiheut­taa riippuvuutta

  Samoin aiheut­ta­vat roskaruo­ka, lail­liset päi­h­teet, luke­mat­tomat lääk­keet ja jopa rank­ka liikun­ta. Tässäkin olisi olta­va armot­toman johdonmukainen.

  - narkkar­it tekevät omaisuusrikoksia

  Tietääk­seni meil­lä on jo laki joka kieltää omaisu­us­rikok­set. Logi­ik­ka on vähän sama kuin ruot­salais­ten fem­i­nistien ehdot­ta­mas­sa miesverossa: jokainen kikke­li­n­o­mis­ta­ja on kollek­ti­ivis­es­ti vas­tu­us­sa tois­t­en­sa tekemi­sistä. En kek­si mitään pätevää perustet­ta mik­si ketään min­un amfe­tami­inia sil­loin täl­löin käyt­tävistä kavereis­tani pitäisi rankaista siitä että joku toinen tekee rikok­sia saman aineen vaiku­tuk­sen alaise­na. Mik­sei yhdis­tävänä tek­i­jänä voisi yhtä hyvin käyt­tää vaik­ka adidas-verkkareita?

  - kus­tan­nuk­set yhteiskunnalle

  ..tule­vat aivan ylivoimais­es­ti suurim­mak­si osak­si kiel­to­lain valvon­nan yrit­tämis­es­tä. Tulee mieleen eräs ala-asteen opet­ta­jani joka hakkasi nyrkkiä pöytään ja huusi luokalle että “on tei­dän vikanne että käteeni sattuu!”

  - työt­tömänä laiskottelu

  Pitäisiköhän sakot­taa jokaista työtön­tä kun eivät ole tuot­ta­mas­sa rahaa osakkeenomistajille?

  Tämän ver­ran tuli täl­lä ker­taa mieleen. Yllät­täen aihe on lähel­lä sydän­tä; http://www.suomenkannabisyhdistys.org/blogi/581-kioskilta-sossuun.html näin meille tehti­in. En uskalla nyky­isin enää kävel­lä kyläl­lä rauhas­sa, joudun tosis­sani pelkäämään poli­isia. Onnek­si puolen vuo­den seu­ran­nan jäl­keen las­ten­suo­jeluih­miset tote­si­vat ettei meil­lä ole olo­suhteis­sa huo­mautet­tavaa. Pitkään piti kuitenkin käy­dä kylässä ennen kuin suos­tu­i­v­at myön­tämään sen mikä oli koko ajan silmien edessä. Toivon todel­la että laki muut­tuisi sil­lä EN OLE RIKOLLINEN enkä aiheuta mitään vahinkoa kenellekään. Piste.

 70. Markku af Heurlin: EMCDDA:n vuosit­tainen huumau­sain­er­a­port­ti ker­too, että vuon­na 2006 Suomes­sa kannabis­tuot­tei­ta elämän­sä aikana kokeillei­ta oli 14,3 % 15–64 ‑vuo­ti­aas­ta väestöstä (yhteen­sä 3,52 miljoon­aa henkilöä), eli n. 503000 henkilöä. Vas­taavasti viimeisen vuo­den aikana käyt­täneitä oli 3,6 %, eli n. 127000 henkilöä ja viimeisen kuukau­den aikana käyt­täneitä 1,6 %, eli n. 56000 henkilöä. Puoli miljoon­aa suo­ma­laista siis kuu­luisi vanki­laan. Ei kovin järkevä laki luku­jen valossa.

 71. Kiitos, Osmo, asial­lis­es­ta keskustelu­navauk­ses­ta. Nykyisenkaltainen kiel­to­la­ki ei hyödytä kuin mafi­aa, lääke­fir­mo­ja sekä pop­ulis­tipoli­itikko­ja. Muu yhteiskun­ta on maksumiehenä.

  Huo­masin että olet joutunut sen­suroimaan “kannabista ylistäviä kir­joituk­sia” pal­stal­ta. Tämä ker­too ehkä enem­män yhteiskun­nal­li­sista asen­teista, sil­lä kuka­pa halu­aisi leimau­tua “huumei­den puo­lus­teli­jak­si”? On läh­es mah­do­ton­ta keskustel­la nykyisen kiel­to­lain ulkop­uolel­la ilman, että leimautuu.

  Sääli sinän­sä, mut­ta tähän on tul­tu fanaat­tis­ten “huumei­ta vas­tus­tavien” jär­jestö­jen vuosikym­meniä kestäneen pro­pa­gan­datyön tulok­se­na. Aihe on niin räjähdysh­erkkä, että kaik­ki vai­h­toe­htoista poli­ti­ikkaa kan­nat­ta­vat kom­men­tit leimataan hel­posti ja asi­at­tomin perustein.

  Oma lähtöko­htani tähän keskustelu­un on rahat pois mafi­al­ta, parem­pi hoitoono­h­jaus ja käyt­täjien demon­isoin­nin lopet­ta­mi­nen. On muka­va huo­ma­ta, että edes jotkut poli­itikot kat­se­l­e­vat aihep­i­ir­iä samas­ta näkökulmasta.

 72. Mik­sei yhdis­tävänä tek­i­jänä voisi yhtä hyvin käyt­tää vaik­ka adi­das-verkkare­i­ta?

  Ns. piri-verkkar­it kan­nat­taisi itseasi­as­sa samantien kriminalisoida.

 73. Vositko Osmo nyt hiukan selostaa tätä ulkop­uolisen silmi­in jär­jet­tömän poukkoil­e­vaa ajatusmaailmaasi:

  Huumeet pitäisi lail­lis­taa kos­ka kiel­to­la­ki ei toimi.
  Kuitenkin käsit­tääk­seni kan­natat puolueenne ohjel­maa jos­sa aje­taan aseille kieltolakia.

  Koit­taisit nyt päät­tää toimi­iko se kiel­to­la­ki vai ei.

  1. S‑W
   Mietipä sama tois­in­päin. Jos maail­mas­sa on yksikin asia, jon­ka kieltämistä et kan­na­ta, voiko tästä johtaa sen, että kaik­ki asi­at pitää sal­lia? Vai väitätkö, että sin­un maail­mas­sasi ei kiel­let­täisi yhtään mitään? Vaik­ka joil­lakin näyt­tää ole­van addik­ti pyssy­i­hin, se on tuskin kuitenkaan yleinen yhtä vah­vana kuin addik­ti huumeisiin.

 74. Olen henkilöko­htais­es­ti sitä mieltä, että muiden ihmis­ten henk­i­nen tai fyysi­nen vahin­goit­ta­mi­nen tulee pitää val­tio­den yksinoikeutena.

  Sen sijaan kukin saa kohdel­la itseään miten tah­too, oli se miten type­r­ää tai haitallista tahansa kun­han tekee sen oma­l­la kus­tan­nuk­sel­laan eikä se aiheuta muille haittaa. 

  http://tinyurl.com/3xlvn7t

  Emme enää elä pienis­sä maanvil­jelys- tai pai­men­to­laisy­hteisöis­sä, jois­sa yhteisön selviy­tymi­nen vaatii jäsen­ten yksil­löl­lisyy­den kuris­sa pitämistä. 

  Huumei­den jakelu paran­tu­mat­tomille narko­maaneille tulisi hoitaa niin ettei jakelupis­teen ympäristö häiri­in­ny, esim apteek­it oli­si­vat mielestäni sopi­va, riit­tävän laa­jalle levin­nyt jakelukanava.

 75. Tiedemies:

  En väitä, että kysymys on help­po, mut­ta mikä tahansa toimen­pide, joka vähen­tää mafi­an rahan­tu­loa, vähen­tää myös sen val­taa. Mafi­at ovat ole­mas­sa, kos­ka ne kykenevät täyt­tämään jonkun lokeron, jos­ta rahaa voi saa­da. Riskipreemioiden ja hin­to­jen korot­ta­mi­nen (johon huume­so­ta perus­tuu) ei tätä rahan­tu­loa vähen­nä, siirtää sen vain häikälemät­tömimpi­en toim­i­joiden käsiin. 

  Kyl­lä minä kuitenkin edelleen uskoisin siihen, että huumemarkki­noil­la on hin­ta­jous­toa ja että korkeampi hin­ta ja vaikeampi saatavu­us (tai muut kus­tan­nuk­set, esimerkik­si sakonuh­ka) vaikut­ta­vat huumei­den kysyn­tään sitä vähentävästi.

  Minus­ta kuitenkaan tämän “huume­so­dan” pääkom­po­nen­tit eivät ole (tai niiden ei ainkaan tulisi olla) pelkästään maa­han­tuon­nin tor­jun­ta, vaan eri­tyis­es­ti Mek­sikon vira­nomais­toimin­nan paran­t­a­mi­nen ja kor­rup­tion vähen­tämi­nen. Jos­sain määrin­hän tästä on kysymys siinäkin, että Mek­sikon armei­ja on otet­tu mukaan tais­telu­un huumeparone­ja vas­taan: armei­ja on huo­mat­tavasti vähem­män kor­rup­toitunut kuin esimerkik­si sikäläi­nen poliisi.

  Kuin­ka paljon yleisem­pää näis­sä ikäryh­mis­sä huumei­denkäyt­tö on mais­sa, jois­sa on suh­teessa lib­er­aalimpi lain­säädän­tö? Väit­täisin, että ei oikeas­t­an lainkaan. 

  Näin voi olla, tai olla olemat­ta. Minäkin olen ollut pidem­pään sitä mieltä, että lib­er­aalimpi huume­poli­ti­ik­ka, esimerkik­si Suomen nykyti­lanteeseen ver­rat­tuna, olisi nyky­istä parem­pi — mikä pätee myös Yhdysvaltoihin.

  Silti pitäisin esimerkik­si kokai­inin vapaut­tamista ns. huonona ideana, enkä usko sen ole­van poli­it­tis­es­tikaan mah­dolli­nen tie Mek­sikon tai USA:n huume­on­gelmien ratkaisemiseksi.

  Kari

 76. Tiedemies: “Kor­vaavien ansain­ta­mallien ole­mas­sao­lo on virheelli­nen argu­ment­ti, kos­ka niiden tien­estipo­ten­ti­aali ei kas­va mihinkään sil­lä, jos huumer­a­hat tyre­htyvät. Eivät ihmiset ala käymään huoris­sa ja mak­samaan lahjuk­sia enem­män, jos huumekau­pan voitot tyre­htyvät, tämä on ihan älytön väite.”

  Oma logi­ikkasi on nyt hie­man hukas­sa. Mafia on myös logisti­nen, resurssoitu ja tieto­taidolli­nen jär­jestelmä. On tärkeää, että sen toim­inta pysyy tiukasti hier­arkises­sa otteessa. Toim­intaa ei voi­da siten laa­jen­taa ekses­si­ivis­es­ti lop­ut­toma­lle joukolle alo­ja, kos­ka täl­löin toimin­nan hal­lit­sem­i­nen käy yhä vaikeam­mak­si. Ei suuryri­tyskään toi­mi kym­me­nil­lä aloil­la vaan spe­si­fioituu. Täytet­täviä lokeroi­ta lait­toman talouden alueelta riit­tää paljon enem­män kuin mitä niitä mil­lään het­kel­lä on täytet­ty. Mafi­akin kohden­taa toim­intaansa, sijoit­taa pääo­mi­aan ja pri­or­isoi päämääriään. Jos jotkut näistä lait­toman talouden lokeroista, niistä tuot­toisim­mat ja houkut­tele­vim­mat ote­taan hal­tu­un, niin sil­loin mafia siir­tyy uusi­in poten­ti­aalis­es­ti tuot­toisi­in lokeroi­hin, joi­ta ei suinkaan ole täysimääräis­es­ti täytetty.

  Sitä en kiel­lä, etteikö kovien huumei­den kaltaisen tuot­toisan lokeron hal­tu­un otta­mi­nen heiken­täisi mafi­an rahoi­tus­ta, point­ti­ni oli, että se ei tuhoaisi mafi­aa, kuten tässä keskustelus­sa on väitetty.

  Kovien huumei­den (kuten hero­i­i­ni, amfe­tami­init, kokai­i­ni), joil­la on erit­täin alhainen addik­tiokyn­nys ja vahvo­jen psykedeel­ien saatavu­u­den radikaali helpot­tumi­nen mainit­semille­si 13–19 vuo­ti­aille on juuri se syy, mik­si itse olen kään­tynyt ajat­tele­maan kovien huumei­den ja psykedeel­ien lail­lis­tamis­es­ta yhä kielteisemmin. 

  Kor­vaushoitoa kan­natan, kuten totesin, joten en nyt sen osalta täysin ymmärtänyt point­ti­asi. Mek­sikon mafi­an tärkeim­pään tulon­läh­teeseen, kokai­ini­in, ei edes tai­da olla ole­mas­sa lääk­keel­listä korviket­ta. Joten sen mah­dol­lis­t­a­mi­nen lail­liseen viihdekäyt­töön, mafi­al­ta tulon­läh­teen vieden, edel­lyt­täisi “kokai­i­ni alkoon” ‑tyylistä ratkaisua.

  Mil­la Jaakkolankaan on turha puhua huumei­den lail­lis­tamisen kohdal­la vain ihmisen oikeud­es­ta omaan kehoonsa niin kauan kuin keskeisin ongel­mako­h­ta, saatavu­u­den radikaali lisään­tymi­nen tei­ni-ikäisille ja sen vaiku­tuk­set, jää väille vastausta.

  1. Joku lati­nalaisen Amerikan ter­veysmin­is­teri ker­toi, että he anta­vat kokai­iniko­r­vaushoitona kokai­inia, joka on imeytet­ty siirap­pi­in tai johonkin muuhun han­kalasti nuuskat­tavaan tai piikitet­tävään muo­toon. Syö­tynä se pois­taa vieroi­tu­soire­i­ta, mut­ta kik­sit jäävät vaa­ti­mat­tomik­si. Amfe­tami­iniko­r­vaushoitona on joskus kokeil­tu samaa loiven­net­tua amfe­tami­inia, jota annetaan ADHD-poti­laille. Kaup­panimeä muis­taak­seni Ritalin.

 77. Mat­ti Nik­ki määrit­telee hienos­sa kir­joituk­ses­saan “kukka­hat­tutädit” ihmisik­si “jot­ka yrit­tävät kovasti tehdä jotain, välit­tämät­tä siitä onko sil­lä todel­la vaiku­tus­ta”.

  http://muzzy.blogit.uusisuomi.fi/2009/02/04/kukkahattutadeista-ja-lapsipornosta/

  Hän myös lainaa kukka­hat­tutäte­jä ihan itse myön­tämässä, että olen­naisem­paa on viesti (minkä joku toimen­pide antaa) kuin se mikä vaiku­tus, posi­ti­ivi­nen vai negati­ivi­nen, toimen­piteel­lä oikeasti on.

  Tähän kai järkevä, hait­to­ja vähen­tävä, huume­poli­ti­ikkakin kaatuu. Mikä tahansa käytän­nössä järkevä, oletet­tavasti posi­ti­ivisia tulok­sia anta­va toi­mi huume­poli­ti­ikas­sa “antaisi väärän sig­naalin”. Aino mikä “antaa oikean sig­naalin” on älyt­tömän huumei­den vas­taisen sodan jatkami­nen, vaik­ka se on haitallista ihmisille ja kallista yhteiskunnalle.

  Samaan “kukkahattutäti”-ongelmaan Osmo kai tör­mäsi aikoinaan kun yrit­ti ehdot­taa jonkin­laista kus­tan­nuste­hokku­ut­ta Suomen maan­puo­lus­tus­poli­ti­ikkaan. Ilmeis­es­ti mikä tahansa muu kuin täysimit­tainen asevelvol­lisu­usarmei­ja “antaisi väärän sig­naalin” maan­puo­lus­tuk­sen arvostuksesta.

  Myös vaik­ka keskusteluis­sa aseista (J. K. Korho­nen tuos­sa yllä huo­maut­ti), ja maa­han­muut­topoli­ti­ikas­ta, tun­tuu ole­van ääniä joille oikean sig­naalin anta­mi­nen on paljon olen­naisem­paa kuin poli­ti­ikan todel­lis­ten vaiku­tusten arvioiminen.

 78. Nim­imerkille S‑W: ensin­näkin, (ainakaan läh­es) kukaan ei valmista asei­ta koton­aan ja toisek­si niil­lä harvem­min osoite­taan omaa päätä. Siinä on pikku ero päihteisiin.

 79. Mil­la,

  Luin linkit­tämäsi kertomuksen. 

  Äh ja pyh oli ensireak­tio; Suomes­sa ei poli­isi ryhdy tuol­laisi­in toimi­in. Se on laitonta. 

  Ulkonäkö ei riitä mis­sään tapauk­ses­sa oikeut­ta­maan kadul­la kävele­viä ihmisiä huume­testei­hin tuos­ta vain, mikäli nyt ulkonäöl­lä tarkoite­taan pukeu­tu­mistyyliä ja hius­mall­ia eikä sekavaa käyt­täy­tymistä auton ovel­la rat­tia hapuillen naa­ma turvonneena. 

  Ketään ei voi Suomen poli­isi pakot­taa kadul­la kävel­lessä huume­testi­in ilman perusteita. 

  Teil­lä on ollut jotain muu­ta taus­taa ja joku on mah­dol­lis­es­ti tehnyt teistä jonkin­laisen ilmi­an­non. Ehkä päiväkoti?

 80. Tiedemiehen markki­nakat­saus on tiet­ty mie­lenki­in­toinen, mut­ta tuo 77 G$ on maail­man kokai­in­isadon teo­reet­ti­nen arvo vähit­täiskau­pas­sa. Wikipedi­an mukaan Yhdys­val­to­jen markki­noille pää­tyy suun­nilleen puo­let maail­man kokai­in­isa­dos­ta, sen hin­ta katukau­pas­sa taas vai­htelee Yhdys­val­to­jenkin sisäl­lä niin paljon että vähit­täis­myyn­tivolyy­mi on siinä 5..30 mil­jardin välil­lä, toden­näköis­es­ti kuitenkin lähempänä viit­tä kuin 30 mil­jar­dia. Viisi mil­jar­dia dol­lar­ia on toki sekin paljon rahaa.

  Ver­tailun vuok­si Yhdys­val­to­jen alko­holimyyn­ti on luokkaa 120 mil­jar­dia dol­lar­ia, siitä noin 70 mil­jar­dia tulee olu­en myynnistä.

 81. “Mil­la Jaakkolankaan on turha puhua huumei­den lail­lis­tamisen kohdal­la vain ihmisen oikeud­es­ta omaan kehoonsa niin kauan kuin keskeisin ongel­mako­h­ta, saatavu­u­den radikaali lisään­tymi­nen tei­ni-ikäisille ja sen vaiku­tuk­set, jää väille vastausta.”

  Eli kan­natat ihan tosis­sasi sitä että min­ut pitää voi­da lait­taa vanki­laan, pakot­taa mak­samaan sakko­ja tai avaa­maan koti­ni poli­isin pen­got­tavak­si [i]koska tei­ni-ikäiset saat­ta­vat saa­da pilveä[/i]??! Hyväksyt min­un ihmisoikeuk­sieni, päätös­val­lan omas­ta kehostani ja koske­mat­to­muuteni räikeän loukkaamisen hävyt­tömän nöyryyt­täväl­lä taval­la, syr­jäyt­tämiseni yhteiskun­nas­ta… vain sik­si että pelkäät tei­ni-ikäis­ten pen­tu­jen saa­van käsi­in­sä kannabista?? Voi her­ran­ju­mala! Käsitätkö lainkaan mitä kohtelua minä joudun sietämään kaltais­te­si vuok­si? “Sä et lei­ki mei­dän kek­simil­lä sään­nöil­lä, me hakataan sut” — vai kuinkas se meni?

  Aikoinaan homot tuli­vat ulos kaapista ja vaa­ti­vat oikeuk­sia, vaik­ka homouden kieltämisessä vedot­ti­in muun muas­sa teinien houkut­telu­un. Arvaas mitä? Homot ovat homo­ja jo tein­inä ja kyseisen ikäryh­män edus­ta­jat varsin laa­jamit­tais­es­ti käyt­tävät eri­laisia päi­hteitä, lail­lisia ja lait­to­mia! Ne, joi­ta päi­hteily kiin­nos­taa, tekevät sen joka tapauk­ses­sa. Niin tein minäkin ja ne luke­mat­tomat muut taval­liset tavikset joiden päi­hde­maku poikkeaa lain sal­li­mas­ta. En minäkään tuomitse sin­ua musi­ikki­makusi vuok­si tai vaa­di sin­ulle lin­natuomioi­ta jos vaik­ka pilaat yhteistä ilmaa yksi­tyisel­lä autollasi!

  Sori avau­tu­mi­nen mut­ta toisi­naan raivos­tut­taa taju­ta kuin­ka tuo usko­ma­ton sokeus antaa oikeu­den piina­ta min­ua niin pahasti vain sik­si että halu­an joskus has­sun olon. Mitä tässä pitäisi sanoa? Antau­tua ja sanoa “nyyh nyyh olen paha ihmi­nen”? En ole, enkä rikolli­nen, enkä kavere­ineni siihen kuol­lut tai fli­pan­nut tein­inä tai sen jäl­keenkään vaik­ka hat­si on palanut kym­menisen vuotta.

 82. Eli­na: usko usko tai ole usko­mat­ta. Ei todel­lakaan ole kukaan tehnyt mitään ilmiantoa!

  Tapaus eteni seu­raavasti. Olimme kävelemässä kohti kotia ja parhail­laan ohit­ta­mas­sa päiväko­tia kun poli­isi­au­tos­ta huudet­ti­in että pysähtykääs. Sit­ten kysyivät olim­meko äsken paikallises­sa S‑marketissa. Myön­simme. He tieduste­liv­at ensin asum­meko Lam­mil­la, ja sit­ten että koskas sitä ollaan oltu tekemi­sis­sä poli­isin kanssa. Sanoimme että joskus vuosia sit­ten ja seu­raavak­si he suo­raan pyy­sivät saa­da huume­testit. Meitä ei siinä vai­heessa ilmeis­es­ti epäilty mis­tään mut­ten tajun­nut heti kysyä. Vas­ta kun testi oli tehty, ymmärsin kysyä että mis­täs ihmeestä meitä epäil­lään (kun autoon käs­ket­ti­in) ja siinä vai­heessa sanoi että huumeen käytöstä, on kuulem­ma puolisol­la posi­ti­ivi­nen (eikä tasan ollut, olen 100% var­ma siitä) emmekä saa­neet teste­jä nähtäväk­semme. Seu­raavak­si mei­dät vieti­in putkaan ja poli­isi kävi sosi­aal­i­työn­tek­i­jän kanssa tekemässä kotietsinnän.

  Usko tai ole usko­mat­ta. Et muuten usko kuin­ka rankasti ottaa päähän kun yrit­tää ker­toa itselle tapah­tuneesta selvästä vääryy­destä eikä joku edes vaivaudu otta­maan tosis­saan. “Ei täm­möistä tapah­du”, voi lollero.

  Hakkaan var­maan näp­pik­sen koh­ta rik­ki pelkästä kiukus­ta. Ei se nyt her­ran­ju­mala voi olla tot­ta että täl­laista saa tehdä ilman mitään seurauksia??!

 83. Eli­nan töykeä kom­men­toin­ti Mil­lalle oli kyl­lä sen ver­ran loukkaa­va, että sen voisi melkein pois­taa. Vielä kun toinen kir­joit­taa oma­l­la nimel­lään, pitäisi hie­man osoit­taa tahdikku­ut­ta näin arois­sa kysymyk­sis­sä kuin lapsensuojeluasiat.

  Itse en epäile poli­isin ylilyön­te­jä ja lain­rikkomisia kannabik­sen har­mit­tomien käyt­täjien vain­oamises­sa ollenkaan. Onhan meil­lä juuri menos­sa oikeu­denkäyn­ti vil­je­lyvä­lineitä myynyt­tä fir­maa vas­taan, jon­ka asi­akas­rek­isterin poli­isi lisäk­si repi auki. Asiarek­isterin ihmisille tehti­in koti­etsin­töjä vain siltä poh­jal­ta, että he oli­vat han­kki­neet välineitä vesiviljelyyn.
  Aamu-TV:ssä oli yksi kok­ki, joka kas­vat­ti koton­aan chiliä, tilit­tämässä, kuin­ka poli­isi oli aamuyöstä ryskyt­tänyt hänen oveaan, ja kun ovea ei ollut avat­tu, oli poli­isi mur­tanut sen. Mur­ret­tu ovi jäi kokin itsen­sä mak­set­tavak­si, kun ei ollut avan­nut ovea virkaval­lalle. Lisäk­si hän ei ollut nukkunut seu­raav­ina neljänä yönä ja tapah­tu­ma oli trau­ma­ti­soin­ut hän­tä. Poli­isin kat­sot­ti­in toim­i­neen lain puitteissa.

  Vihrei­den osakkei­ta on laskenut todel­la paljon, että edes he eivät reagoi­neet tähän poli­isin toim­intaan näkyvästi. Oikeusval­tion peri­aat­tei­ta on rikot­tu men­nen tullen.

  Eikä tämä poli­isin toim­inta saavu­ta yhtään mitään. Samat vil­je­lyvä­li­neet voi yhä ostaa lähim­mästä suurem­mas­ta tavarat­alosta, käteisel­lä, nimet­tömänä. Ainakin vil­jeli­jät ovat nyt oppi­neet tämän jatkoa varten, eikä poli­isi ole paran­tanut yhteiskun­taa pätkän ver­taa. Päin­vas­toin muu­ta­ma vas­tu­ulli­nen veron­mak­sa­ja, joka sil­loin täl­löin käyt­tää kannabista, on saat­tanut mm. menet­tää työpaikkansa.

  Myös Eli­nan väite siitä, ettei poli­isi har­ras­taisi ulkonäön perus­teel­la pro­filoin­tia (mm. festareil­la) on hyvin naiivi.

 84. Vielä Eli­nalle: tajusin just että sinähän tai­dat ihan oikeasti uskoa että lail­la kieltämi­nen estäisi toiminnan. 😀

 85. Olen yksi har­voista suo­ma­lai­sista joka käyt­tää kannabista vain lail­lis­es­ti (min­ul­la on varaa matka­ta Ams­ter­dami­in aina kun halu­an) ja vaiku­tus on lähin­nä vas­tus­tam­a­ton halu nau­raa. Masen­nuk­sen­pois­toon myös eri­no­mainen ketkä siitä kärsivät.

  Suurin ongel­ma huume­so­dan voit­tamises­sa on se, että koskaan ei voi tietää kuka on viholli­nen. Se voi olla pres­i­dent­ti, päämin­is­teri, armei­jan komen­ta­ja tai vaik­ka maan pääjulkkis. Heistä tiedämme vain sen, että tien­aa­vat noin 500miljardia taalaa vuodessa (miljoona miljoon­aa kahdessa vuodessa) Ajatelkaa mitä tuol­laisel­la val­lal­la voi tehdä?

  Kali­forn­ian lail­lis­t­a­mi­nen saat­taa laa­je­ta kuin tsuna­mi. Ja Suomen on aikanaan järkevä liit­tyä mukaan. Vai­h­toe­htona on, että rikol­liset osta­vat lisää asei­ta ja muu­ta itselleen, tai yhteiskun­ta palkkaa ter­vey­den­hoita­jia ja opettajia.

  Kannabik­sen krim­i­nal­isoin­ti on yksi ihmiskun­nan his­to­ri­an suurimpia hul­luuk­sia. Mitkään fak­tat eivät ole upon­neet nau­ruheinän vas­tus­ta­ji­in, ei edes YK:n raportti.

 86. Mil­la hyvä,

  En viit­si riidel­lä, joten kor­jataan vain väärinkäsi­tys. Puhuin kovien huumei­den ja vahvo­jen psykedeel­ien saatavu­u­den lail­lis­tamis­es­ta. Kuten totesin, niin kan­natan kannabik­sen kas­vatuk­sen sal­lim­ista, ja kan­natan tietysti myös kaikkien huumei­den käytön dekrim­i­nal­isoin­tia. En epäile, että virkaval­ta on kohdel­lut sin­ua ja per­het­täsi epäoikeu­den­mukaises­ti, enkä todel­lakaan kan­na­ta sel­l­aisia toimia. Päin­vas­toin, kuten yllä kuvasin.

  Eli vielä ker­rat­en: Se point­ti oli kovien huumei­den ja vahvo­jen psykedeel­ien saatavu­u­den lail­lis­t­a­mi­nen, mitä ei voi käsitel­lä vain näkökul­mas­ta “oikeus omaan kehoon”, käsit­telemät­tä kysymys­tä siitä, mihin johtaisi näi­den päi­htei­den nyky­istä hyvin huo­mat­tavasti helpom­pi saatavu­us 13–19 vuotiaille.

 87. Kovin naive­ja tari­noi­ta suomen huume­ju­tu­ista ja kannabik­sen lailistamistarinoista.

  Huo­maa ettei monikaan ole ollut “alal­la” päivääkään

 88. Voi että Suomes­sa on vaikeaa olla fik­su, heti täy­tyy sel­ven­tää type­r­älle kansalle mis­tä oikein oli kyse… No, onnek­si Osmo olet rohkea ja uskallat puhua aiheesta, mis­tä Suomes­sa hel­posti tuomi­taan huume­myön­teisek­si, vaik­ka kyse onkin nykyisen huumau­saine poli­ti­ikan toimivu­u­den arvioin­nista. Hienoa että otit huumei­den kiel­to­lain esi­in keskustelu­un, Suomes­sa ei löy­dy kovin mon­taa korkean profi­ilin poli­itikkoa, tai muu­ta henkilöä jot­ka uskaltaisi­vat, tai edes tajuisi­vat tästä aiheesta puhua! Olet ennenkin avan­nut hieno­ja keskustelu­ja, kiitos!! Itse olen kannabik­sen lääkekäyt­täjä, ollut niin kauan, kuin sko­lioosi­ni on min­ua myöhäis­tei­ni-iästä vaivan­nut. Kaik­ki ongel­mat mitä tästä “itselääk­it­semis­es­täni” on johtunut, ovat olleet sosi­aal­isia, jot­ka taas johtu­vat kannabik­sen lait­to­muud­es­ta, olen mm. menet­tänyt opiskelu­paikan aivan valmis­tu­jaisia ennen, joutunut lain kouran kanssa tekemisi­in ja myös läheis­teni kanssa on tul­lut ongelmia, kunnes sain heille selvitet­tyä kannabik­sen todel­la hyvät lääkin­näl­liset omi­naisu­udet ja ver­rat­tain pienet hai­tat (jos mainit­semi­ani hait­to­ja voi pienek­si lukea). Hain kannabis­lääk­i­tys­tä kipuk­linikalta heti v2008 kun se oli mah­dol­lista, HUS:in fysi­a­tri­an ylilääkärin ja jorvin ylilääkärin puolta­mana, mut­ta silti se min­ul­ta evät­ti­in, sil­lä seli­tyk­sel­lä, että ensin pitäisi kokeil­la käytän­nössä kaik­ki muut lääk­keet (määrä­sivät mm. epilep­sia- sekä masen­nus­lääkkeitä) ja kun jo 16vuotiaana min­ulle tar­jot­ti­in mm. mor­fi­inia kipui­hi­ni, koen ettei min­un sen enem­pää ruumista tarvit­sisi lääkkeil­lä myrkyt­tää. Nyt vaik­ka kannabis on luetel­tu vih­doin Suomes­sa myös lääk­keek­si, joudun silti sitä lait­tomasti han­kki­maan ja kär­simään lait­to­muud­es­ta johtu­vat hai­tat. Tun­nen kaltaisiani ihmisiä todel­la paljon ja toivoisinkin että joskus saisimme jär­keen perus­tu­van päi­hde­poli­ti­ikan Suomeen, ei tun­teisi­in ja ennakkolu­u­loi­hin perus­tu­van. Kannabik­sen kiel­to­lain puo­lus­ta­jat yleen­sä perus­ta­vat väit­teen­sä siihen, että Suomeen ei tarvi­ta “uut­ta päi­hdet­ta”, mut­ta kuten tiedämme, kannabis on ja pysyy Suomes­sa. Kannabik­seen liitetään muutenkin hirveästi väärää ja val­heel­lista tietoa mm. “val­is­tusjär­jestö­jen” kaut­ta, vaik­ka kannabis on ennen kaikkea ter­apeut­ti­nen kasvi, siitä on apua moni­in sairauk­si­in ja vaivoihin, se ei tietenkään ole mikään ihmelääke, joka sopisi kaikille, mut­ta niille joille se sopii, on kohtu­u­ton­ta että hei­dät lue­taan rikol­lisik­si sen käytöstä ja käytän­nössä syr­jäytetään yhteiskun­nan ulkop­uolelle, samal­la kun Suomen suurin työikäis­ten tap­pa­ja, alko­holi, aiheut­taa suur­ta surua ja tuskaa yhteiskun­nas­samme, mut­ta siitä ei kuitenkaan käyt­täjät joudu samal­la tavoin kär­simään. Uskon kuitenkin, että ihmis­ten mielet saataisi­in kään­tymään, kun asi­as­ta keskusteltaisi­in avoimesti, tuo­taisi­in fak­tat pöytään, eikä iänikuisia val­heisi­in perus­tu­via mantro­ja. Joten suuri kiitos, että toit aiheen kahvipöytäkeskustelui­hin!! Mah­tavaa hellekesän jatkoa! t. Antti Mikkonen

 89. Juuh…

  Suomes­sa­han tavan takaa viedään rauhal­lis­es­ti kadul­la kävele­viä ihmisiä keskel­lä päivää tuos­ta vain putkaan ja kuulusteluihin. 

  Uskokoon ken halu­aa tämänkin stoorin, jos­sa lähin­nä halu­taan korostaa ras­to­ja ja niin ihkun erikoista ulkonäköä muutenkin ja tietysti kannabik­sen laa­jen­ta­maa tietoisu­ut­ta poli­isien pahuudesta. 

  (Väli­huo­mau­tus: Mikä hel­vetin pakko niitä ras­to­ja on muuten pitää, jos siitä seu­raa vain vaikeuksia? )

  Korostan kuitenkin, etten usko koko jut­tuun. Mut­ta jos Mil­la näyt­tää min­ulle kuu­lus­telupöytäkir­jat ja tapah­tu­mien kulku muutenkin on kir­jat­tuna kyl­lä poli­isil­la, niin olen valmis vai­h­ta­maan näke­mys­täni ilman muu­ta. Yhteystiedot saa Osmol­ta. Äläkä nyt riko näp­pistäsi, Milla 🙂

  Azille sanois­in tut­taval­lis­es­ti, että tur­pa kiin­ni, ellen olisi niin sivistynyt, että sanon vain: Osmo päät­tää tääl­lä, mitä julka­istaan, et sinä arvo Atshii!

 90. Azille vielä,

  Toki poli­isi har­ras­taa ulkonäköön perus­tu­vaa profilointia. 

  Jos päiväkodin on sytyt­tänyt pala­maan valvon­takam­er­an mukaan 16–18 ‑vuo­tias punaiseen T‑paitaan ja musti­in verkkarei­hin son­nus­tau­tunut vaalea­tukkainen nuorukainen, niin eikö ole kohta­laisen mielekästä etsiä tähän kuvauk­seen sopi­vaa henkilöä — eikä esim. raa­ha­ta mai­jaan 78-vuo­ti­as­ta Hilma Kervistä (nimi muutet­tu), joka tulee päiväkodin viereiseltä ärrältä täyt­tämästä lottokuponkia…

  Mut­ta sat­un­naiselta kadun­tal­laa­jal­ta ei vaa­di­ta huume­testiä tuos­ta vain ilman mitään muu­ta perustet­ta kuin ras­tat. Tämän pidän. Ja näyt­tö täl­lais­es­ta toimin­nas­ta tulee tul­la nyt muilta.

 91. Jos testien tarkku­us ei ole olen­nais­es­ti paran­tunut tulisi koko kansan tes­taa­mal­la enem­män vääriä kuin oikei­ta posi­ti­ivisia. Timo Sep­pälä laskeske­li näitä aikoinaan. Poli­isin yli­jo­hdon käsi­tyk­sen mukaan dosent­ti Timo Sep­päläl­lä ei ollut pätevyyt­tä arvioi­da poli­isin liiken­nevalvon­tavä­lineiltä vaa­dit­tavia omi­naisuuk­sia. Poli­isil­la on outo käsi­tys yläastematikasta.

  Etsin poli­isin käyt­tämän drug­wipen koti­sivuil­ta tarkkuuk­sia, mut­ta en niitä löytänyt. Kehui­v­at vain, kuin­ka kannabis saadaan kiin­ni entistä pienem­mil­lä määril­lä. Olet­taisin, että thc:a ei edelleenkään etsitä, vaan sen ei-akti­ivista aineenvaihduntatuotetta.

 92. Ehkä Suomes­sa ketään ei kuole huume­sodis­sa, mut­ta huumei­den laiton sta­tus saa esimerkik­si kannabik­senkin käyt­täjät potemaan syyl­lisyyt­tä, joka naker­taa mieltä(ja mie­len­ter­veyt­tä) pala palalta.

 93. Huumei­den kaup­pa ja käyt­tö ovat oire­i­ta yhdys­val­tain muus­ta sisäpoli­ti­ikas­ta. Osmo, kom­ment­tisi pätee maa­han kuin maa­han, mut­ta mielestäni huumei­den vapaut­tamisen sijaan tulisi jakaa narkeille huumei­ta. Tämä

  a) Veisi vakioasi­akkaat kauppiailta
  b) Vähen­täisi varkauksia
  c) Vähen­täisi oikeuslaitok­sen työtä

  Uskon, että se saat­taisi epä­suo­rasti jopa aut­taa narkkien hoitoon hakeutumista.

  Mitä tulee kannabis-seti­in ja ‑tätei­hin, niin pitää var­masti paikkansa että kannabis ja mon­et muut huumeet ovat vähem­män vaar­al­lisia kuin alko­holi. Täl­lä perus­teel­la niiden tulisikin olla vapai­ta, mut­ta vähem­män haitalli­nen ei tarkoi­ta hai­ta­ton­ta. Kansan­ter­vey­del­liset hai­tat ovat todel­lisia, ja sen myötä myös kus­tan­nuk­set. Varsi­naista mielipi­det­tä puoles­ta tai vas­taan min­ul­la ei ole, mut­ta harvem­pi kukkasedis­tä on ajatel­lut asi­aa tuol­ta kan­til­ta. Oma kiva ensin, tai jotain.

 94. Onhan meil­lä juuri menos­sa oikeu­denkäyn­ti vil­je­lyvä­lineitä myynyt­tä fir­maa vas­taan, jon­ka asi­akas­rek­isterin poli­isi lisäk­si repi auki. Asiarek­isterin ihmisille tehti­in koti­etsin­töjä vain siltä poh­jal­ta, että he oli­vat han­kki­neet välineitä vesiviljelyyn.

  Tämä on muuten minus­takin todel­la käsit­tämätön jut­tu. Itsekin olen juuri kyseis­es­tä liik­keestä meinan­nut tila­ta vesivil­je­lyvä­lineitä chilien vil­je­lyyn. Bud­jet­ti syistä kuitenkin päädyin lop­pu­jen lopuk­si mar­ket­ti­tavaraan. Toiv­ot­tavasti nuo koti­etsin­nät osoit­tau­tu­tu­vat jotenkin lait­tomik­si. Tietääkö, joku onko se mahdollista?

  Ketjun aiheeseen voisi tode­ta, että olen pitkälti samoil­la lin­joil­la Osmon ja monien edel­lä kir­joit­tanei­den kanssa. On vaikea nähdä, miten huumei­den vas­tainen sota voitaisi­in voit­taa nyky­isil­lä menetelmil­lä. Paljon helpopi on kuvitel­la, että joskus vuon­na 2070 vietetään 100-vuo­tisen huume­so­dan aloit­tamisen vuosi päivää…

 95. Täy­tyy sanoa, että min­ulle tuli yllä­tyk­senä se, että Soin­in­vaaran kom­ment­ti hävi­tys­tä huume­so­das­ta nos­taa vielä äläkän — mis­sä ihmeen kaivos­sa ihmiset elävät jos eivät ole jo tietoisia siitä, että sota huumei­ta vas­taan on todel­lakin hävit­ty jo vuosia sit­ten? Eikö olisi aika astua jo yksi askel eteen­päin (peru­ut­tamisen sijaan) ja alkaa miet­timään niitä toimi­vampia ratkaisuja?

 96. az:

  Toim­intaa ei voi­da siten laa­jen­taa ekses­si­ivis­es­ti lop­ut­toma­lle joukolle alo­ja, kos­ka täl­löin toimin­nan hal­lit­sem­i­nen käy yhä vaikeam­mak­si. Ei suuryri­tyskään toi­mi kym­me­nil­lä aloil­la vaan spesifioituu. 

  Tiedemies on oikeessa. Huume­bis­nek­sen kui­h­tu­mista ei voi kom­pen­soi­da muil­la ansain­ta­malleil­la. Noin ylipään­sä kaik­ki se toim­inta tehdään mikä on kan­nat­tavaa. Jos pros­ti­tuu­tio ja kid­nap­paus yms. on nyt kan­nat­tavaa se tehdään nyt riip­pumat­ta huume­bis­nek­sen kannattavuudesta.

  az:n vas­taväite on vali­di, jos jär­jestäy­tyneen rikol­lisu­u­den määrä on rajoitet­tu. Tuskin on.

 97. Täyt­tä asi­aa ole­va blo­gi, mikä on sit­ten vesitet­ty kir­joit­ta­jan oma­l­la lisäkom­men­til­la “Suomes­sa kaik­ki hyvin, mitään ei muuteta”. 

  Loogista olisi että ajat sit­ten myös alko­ho­lia ja tupakkaa kiel­to­lain piiri­in, jos 0‑toleranssi on Suomes­sa mah­dolli­nen ja hyvin toimi­va ratkaisu.

  1. En tie3dä vesitinkö, mut­ta tarkensin. Tätä mafiaon­gel­maa ei ratkaista Suomes­sa eikä Suomel­la ole oikein mah­dol­lisuuk­sia nou­dat­taa muista maista poikkeavaa poli­ti­ikkaa. Jos teemme Suomes­ta huumeparati­isin, saamme kaik­ki Euroopan narkkar­it tänne. Jos muut Euroopan maat lail­lis­ta­vat vaikka­pa kannabik­sen, ei meil­lä ole edel­ly­tyk­siä jatkaa sen kieltämistä.

 98. Mil­la Jaakko­la: Seu­rauk­sia ei tule, jos kukaan ei niitä vaa­di. Vira­nomaisen toimin­nas­ta voi tietysti tehdä rikosil­moituk­sen (virkavelvol­lisu­u­den rikkomi­nen lie­nee oikea rikos­nimike) tai kan­nel­la oikeusasi­amiehelle, joka hark­in­tansa mukaan (eli ei koskaan) nos­taa syyt­teen tai läp­säisee ranteelle. Esimerkik­si huumau­sainetes­taus­ta ei voi suorit­taa kuin moot­torikäyt­töistä ajoneu­voa käyt­täneelle: Pakkokeino­la­ki 6:3 §.

  Kan­nat­taa myös huo­ma­ta, että poli­i­sista tehtyä rikosil­moi­tus­ta ei tut­ki poli­isi, vaan syyt­täjä. Tämä antaa jonkin ver­ran lisää oikeusturvaa.

 99. “Ykkösti­laa kannabik­sen käytössä taitaa edelleen pitää Tsek­ki, joka lail­listi vähän aikaa sit­ten kaik­ki huumeet.”

  Ei todel­lakaan lail­lis­tanut. Määrät, joi­ta voi pitää hal­lus­sa ilman syyt­teeseen jou­tu­mista ovat Euroopan korkeim­mat, mut­ta kaik­ki huumeet ovat kuitenkin lait­to­mia. Pienistä määristä selviää sakoil­la, ts. poli­isi ei hukkaa resursse­ja käyt­täjien jah­taamiseen toisin kuin Suomessa.

 100. Huume­on­gel­mat ovat Suomes­sa täysin mar­gin­aal­isia ver­rat­tuna alko­holin aiheuttamiin.

  Suomes­sa hyssytel­lään alko­holista vaik­ka sen uhreina ovat käytän­nössä kaik­ki suomalaiset.

  Seu­raa­van hal­li­tuk­sen alko­holi- ja huume­poli­ti­ik­ka pitää kytkeä laa­jem­paan kon­tek­sti­in ja pohtia vakavasti kuin­ka rak­en­taa Suomes­ta ja suo­ma­lai­sista vähem­män päihderiippuvaisia. 

  Kovien kesähel­tei­den pää­tyt­tyä edessä on aikamoinen viinaon­gel­ma kun monien viikko­jen armo­ton juopot­telu pal­jas­tuu kaikessa alastomuudessaan.

 101. Vapaut­tamista pykälän ver­ran kon­ser­vati­ivisem­pi, ja joil­tain osin toimi­vampikin ratkaisu on ottaa huumeet ter­vey­den­hoidon piiri­in ja käyt­tää niitä sil­lä sek­to­ril­la tarpeen mukaan. Huumei­ta käyt­tävät henkilöt saisi­vat joko huumei­ta ja/tai huumeista vieroit­tavaa hoitoa oman tarpeen­sa ja tah­ton­sa ja lääkärin suosi­tusten mukaan.

  Olisi var­maankin viisas­ta antaa huumei­ta vain hoito­henkilökun­nan valvon­nas­sa, jot­ta ne eivät ajau­tu­isi vääri­in käsi­in. Vääri­in käsi­in kuu­lu­vat tässä yhtey­dessä esimerkik­si nuoret, joil­la on tun­netusti taipumus­ta kokeil­la kaikkea kiin­nos­tavaa ja jän­nit­tävää. Huumei­den vapaut­ta­mi­nen Alkoon olisi tässä mielessä huonom­pi ratkaisu. Kovien huumei­den käyt­tö on hyvä pitää valvot­tuna, vain jo koukku­un jääneille tai niitä muista syistä käyt­täville tarkoitet­tuna (lääkin­näl­li­sistä syistä, niihin muuten vain tot­tuneille,…), sil­lä kovien huumei­den käytön kokeilua ei kai voi suositel­la kenellekään, eri­tyis­es­ti ei nuorille.

  Huumeen hin­ta lääk­keenä olisi katu­markki­noi­hin ver­rat­tuna var­masti kohtu­ulli­nen, joten käyt­täjien ei tarvit­sisi tehdä rikok­sia tai muuten tuho­ta elämään­sä ja talout­tansa huumei­ta saadak­seen. Pimeiltä kaup­pi­ail­ta lop­puisi­vat markki­nat, ja tuon sek­torin rikol­lisu­us vähenisi oleel­lis­es­ti. (Jos ei lopu heti, tai jos lääkkei­den korkea hin­ta ruokkii rin­nakkaismarkki­noi­ta, lääke­hin­to­ja voisi laskea vaik­ka keinotekoisesti.)

  Pidän nykykäytän­töä, jos­sa käytöstä luop­uville annetaan jotain huumeen kaltaisia lääkkeitä, mut­ta ei itse huumei­ta keinotekoise­na (ehkä jos­sain määrin jopa hurskastelu­na). Ikäänkuin jär­jestelmä pysy­isi puh­taam­pana kun lait­tomi­in huumeisi­in ei kos­ke­ta. Minus­ta näis­sä asiois­sa pitäisi käyt­tää lääketi­eteel­listä hark­in­taa. Jos jonkun poti­laan tilanteessa paras lääke/hoitomuoto on vaikka­pa vaikka­pa hero­i­i­ni, niin käytetään sit­ten sitä. Ei tämä tarkoi­ta hero­i­inin suosit­telemista muille. Aivan samoin sydän­tau­tien lääk­keet voivat olla hyviä ja tarpeel­lisia sairaille, mut­ta vaar­al­lisia muille. Var­maankin parem­piakin lääkkeitä on kuin katukaup­paan tien­sä löytäneet valmisteet.

  Ter­vey­den­hoidon käyt­töön tule­vat huumeet voi han­kkia luote­tu­il­ta toimit­ta­jil­ta. Ei ehkä kan­na­ta vapaut­taa niiden tukkukaup­paa täysin, sil­lä siitä tavar­avir­ras­ta voisi osa aineista ajau­tua vääri­in käsiin.

  Huumei­den katukau­pan vähen­e­m­i­nen vähen­täisi toden­näköis­es­ti uusien aloit­ta­jien määrää. Myös ainei­den houkut­tele­vu­us voisi vähen­tyä jos ne miel­let­täisi­in entistä enem­män riip­pu­vu­ud­es­ta kär­sivien ihmis­ten vält­tämät­tömäk­si hoit­o­muodok­si, eikä niinkään bileisi­in lisäjän­ni­tys­tä tuoviksi uskali­aik­si kokeiluiksi.

  Ter­veyskskuk­sis­sa huumei­ta voisi luval­l­lis­es­ti antaa henkilöille, jot­ka ovat jo kyseis­ten tai vas­taavien ainei­den käyt­täjiä. Uusille koeil­i­joille ainei­ta ei annet­taisi, kos­ka tämä ei ole lääketi­eteel­lis­es­ti ja huumekult­tuurin kon­trol­loi­tu­i­hin puit­teisi­in ohjaamisen mielessä perustel­tua. Ehkä on parem­pi antaa kovia huumei­ta todel­la halu­avien han­kkia ensim­mäi­nen erän­sä pimeiltä markki­noil­ta (jos niitä vielä on) — tähän liit­tyvistä riskeistä huolimatta.

  Tämä ratkaisu ja huumei­den anta­mi­nen kon­trol­loiduis­sa puit­teis­sa paran­taisi huumei­den käyt­täjien tur­val­lisu­ut­ta siinä mielessä, että aine ja neu­lat oli­si­vat var­masti puh­tai­ta, ja tau­tien ja ylian­nos­tuk­sen ris­ki, ja huumeri­ip­pu­vais­ten kuolemat väheni­sivät oleel­lis­es­ti. Käyt­täjät eivät aina ole kaikkein terävim­mässä kun­nos­sa, joten on ehkä fik­sua tästäkin syys­tä ohja­ta hei­dät valvo­tum­man ja tur­val­lisem­man annos­telun piiriin.

  Mitä ongelmia tässä jär­jestelmässä sit­ten olisi? Ehkä joku ei lähde ter­veyskeskuk­seen kun ei halua tul­la luokitel­luk­si riip­pu­vaisek­si. Ehkä tarve hakea huumean­nos jostain jakelupis­teestä on han­kalam­paa kuin hoitaa hom­ma kotona tai jake­li­jan luona. Ehkä joku pahek­suu “näin tuomit­tavien ainei­den” tuomista ter­vey­den­hoidon piiriin.

  Mut­ta mais­sa jois­sa huumeet jo aiheut­ta­vat vakavia ter­vey­del­lisiä ja rikol­lisu­u­teen liit­tyviä ongelmia minus­ta täl­laiseen jär­jestelmään siir­tymi­nen paran­taisi nyky­istä tilen­net­ta selvästi. Ja tietenkin vaiku­tuk­set menevät rajo­jen ylikin. Tuos­sa maini­tus­sa Yhdys­val­to­jen ja Mek­sikon tapauk­ses­sa Mek­siko voisi hyvin vaa­tia Yhdys­val­to­ja lait­ta­maan huumeoston­sa kuri­in, kos­ka ne hait­taa­vat jo sen naapureitakin.

  Ehkä jar­runa muu­tok­sis­sa voisi olla jos­sain vai­heessa myös se, että poli­itikot ovat jo jotenkin kytkök­sis­sä huumekaup­paan, saa­vat vaali­ra­hoituk­sen­sa täl­lai­sista lähteistä tms. Huumerikol­lisu­us on selvästi rahakas­ta ja vaikeasti kitket­tävää. Parem­pi toimia ennen kuin hai­tat ja kor­rup­tio lev­iävät noin pitkälle. Suomes­sa sys­tee­mi on kai vielä jok­seenkin ter­ve, mut­ta mielestäni jo nykyi­nen huumekuolemien, tau­tien ja huumeisi­in liit­tyvän rikol­lisu­u­den taso antaa aihet­ta tilanteen korjaamiseen.

 102. Kyl­lä Suomes­sakin aseel­lista huume­so­taa on käy­ty, ei tosin laa­jas­sa mitassa.
  Huumei­den käytön pahin ongel­ma on rikol­lisu­us. USAs­sa huumei­den­vas­tainen tais­telu on johtanut siihen, että huumei­den saatavu­us on val­tavasti paran­tunut ja hin­nat laske­neet. Silti voitot ovat val­ta­vat. (lähde: Misha Glen­ny, McMafia)
  Jos asi­as­sa jotain järkevää pitäisi ehdot­taa, ensim­mäi­nen asia olisi tur­val­lisen huumeen kehit­tämi­nen. Ei pitäisi olla vaikeaa, uusia huumei­ta tulee koko ajan.
  Toinen asia on tuon huumeen markki­noin­ti — ALKO voisi sitä myydä.
  Huumei­denkäyt­töä se ei vähen­täisi, mut­ta pääon­gel­maa rikol­lisu­ut­ta kyllä.

 103. Osmolle:
  Rital­in, ts. metyylifenidaat­ti, ei ole amfe­tami­ini­jo­hdan­nainen, vaik­ka sil­lä on samankaltaisia stim­u­lant­ti­vaiku­tuk­sia. Joidenkin tutkimusten mukaan se on lähempänä kokai­inia ja kokai­ini­ad­dik­tei­hin se vaikut­taakin samoin kuin kokai­i­ni (ks. wikipedia).

  Sekä metyylifenidaat­tia että (dex)amfetamiinia käytetään suomes­sa ADHD:n hoitoon. Suullis­es­ti nau­tit­tuina niistä ei tule “nousu­ja” tai eufo­ri­aa (kuten ei ilmeis­es­ti tuos­ta siirap­pi­in imeyte­tys­tä kokai­in­istakaan). Samoin suullis­es­ti lääkean­noksi­na (ts. ei saman­laista jär­jetön­tä “ylian­nos­tus­ta” kuten huumau­sainekäytössä) riip­pu­vu­ut­ta ei näytä esi­in­tyvän (suomek­si: kahvi­in jää pahem­min ja nopeam­min koukku­un). Suurim­mal­la osal­la päi­htei­den käyt­tö itseasi­as­sa vähe­nee merkit­tävästi. Dex­am­fe­tami­inin kohdal­la yleinen val­i­tuk­sen aihe on, että uno­hde­taan ottaa seu­raa­va lääkeannos…

 104. Kiitos Osmo! Upea otteesi aiheesta on kunioitet­ta­va. Halu­asinkin kiit­tää sin­ua siitä, että ohjaat asioi­ta vah­vasti eteen päin ja väl­ität niiden tulok­ses­ta, kom­pas­tu­mat­ta pahem­min matkalla pikku käpyihin!

  Hyvää kesän jatkoa
  t: Sam Mattsson

 105. Tääl­läkin on taas esi­in­tynyt kannabik­sen käytön puo­lus­telua tyyli­in “en fli­pan­nut tein­inä tai sen jäl­keenkään vaik­ka hat­si on palanut kym­menisen vuot­ta.” No, onnek­si olkoon sin­ulle. Ikävä tosi­a­sia kuitenkin on, että kannabik­sen käyt­tö aivo­jen aikuis­tu­mis­vai­heessa nos­taa riskiä sairas­tua psykoosiin.
  Tämä on pakko pitää mielessä jos aiheesta halu­aa keskustel­la tosi­a­sioiden eikä pro­pa­gan­dan pohjalta.

  Kon­sen­suk­sen mukaan ihmisen aiv­ot kehit­tyvät vielä merkit­tävästi nuo­ril­la aikuisil­lakin. Sik­si esim. keinotekoinen 18 v. ikära­ja lail­lisille huumeille ei olisi järkevä.

  Jos tiet­ty­jen huumau­sainei­den vapaut­tamisel­la voidaan vähen­tää niiden käytöstä aiheutu­via hait­to­ja niin asi­aa on vakavasti harkit­ta­va. Tästä ovat tietenkin melkein kaik­ki samaa mieltä — pait­si ehkä ne, joiden huumev­as­taisu­us perus­tuu epämääräisi­in ide­ol­o­gisi­in syihin. 

  Valitet­tavasti huumei­den käytön sään­te­lyn höl­len­tämistä puo­lus­te­taan usein epämääräisil­lä perusteil­la — esim. “oikeuk­sien” käsit­teeseen vetoa­mal­la. Ikään kuin itsen­sä huumaami­nen olisi annet­tu peru­soikeus. Vaik­ka kiis­tet­täisi­inkin näke­mys, jon­ka mukaan oikeudet syn­tyvät yhteisössä neu­vot­telun tulok­se­na, ei asia silti ole lainkaan itses­tään selvä.

  Outoa kannabista hehkut­tavis­sa kom­menteis­sa on usein myös se kaksi­nais­moral­is­mi, jos­sa alko­holin hait­to­ja nos­te­taan innol­la esi­in mut­ta jär­jestään kieltäy­dytään näkemästä oman huumeen jopa vakavampia ongelmia.

  On myös valitet­tavaa, joskin ehkä ymmär­ret­tävää, että mon­et käyt­täjät koke­vat kannabik­sen käytön tiukkaa rajoit­tamista kan­nat­ta­van mielip­i­teen henkilöko­htaise­na hyökkäyk­senä tai moralisointina.
  Itse asia on kuitenkin paljon laa­jem­pi ja vakavampi, kuin halu syyl­listää yksit­täisiä ihmisiä tai moral­isoi­da sat­un­naista huvikäyttöä.
  Tun­teel­lisu­us vain hämärtää keskustelua.

 106. Osmo: Ei suomes­ta tule huumeparati­isia. Ensin­näkin suo­mi on kuitenkin täälä peräpo­hjo­las­sa, joten tuskin kukaan huumei­den perässä tänne tule. Toisek­si suo­mi voi olla yksiä edel­läkävi­joitä joi­ta muut maat myöskin seu­raisi (Por­tu­gali? espan­ja sak­san eri osaval­tiot, hol­lan­ti any­one?…) ei suomen tarvitse olla ain­oas­taan par­tiopoi­ka Käteisen fan­tasian mukaan talous­mahti. Jaet­tu ilo on X ker­tainen ilo?

 107. Tarken­nuk­sek­si edel­liseen että mm. nuo maat ovat osoit­ta­neet miedon huumau­saineen dekrim­i­nal­isoin­ti tjmv. ei ole ajanut mai­ta kaaok­seen. Joten voisimme olla edel­lä ruot­sia. Eikä meitä pieniä ihmisiä ran­gais­taisi sen takia kos­ka päi­hde on joku muu kuin alkoholi.

  1. Kov­ta:
   Suomes­sa ollaan selvästi Ruot­sia edel­lä huumapoli­ti­ikas­sa. Ruot­sis­sa suosi­taan HIV:n levit­tämistä sil­lä, ettei neu­lo­ja vai­hde­ta ja tuo­taan hero­i­inikaup­pi­ai­ta sil­lä, ettei näi­den asi­akkaille tar­jo­ta kil­pail­e­vaa korvaushoitoa.

 108. Suurin osa keskustelu­un osal­lis­tuneista voisi ensin pere­htyä aiheeseen, jos­ta he tääl­lä niin innos­tuneesti ja asiantun­tev­asti puhu­vat. Juuri tämän takia huumekeskustelu tulisi saa­da mah­dol­lisim­man avoimek­si, jot­ta keskustelu poh­jau­tu­isi fak­toi­hin eikä tun­teisi­in ja ennakkolu­u­loi­hin niin kuin Antti Mikko­nen taisi aikaisem­min mainita.

 109. Eli­na,

  kyl­lä vain Suomes­sa poli­isi toimii yllä kuva­tu­il­la tavoil­la, eikä se ole edes harv­inaista. Min­u­akin on pidet­ty huumerikol­lise­na ulkonäkööni perustuen, mikä sivu­men­nen sanoen ker­too poli­isivi­ra­nomais­ten suh­teel­lisu­u­den­ta­jun puut­teen lisäk­si myös hei­dän pro­filoin­ti­taito­jen­sa puut­teel­lisu­ud­es­ta (en todel­lisu­udessa voisi olla juurikaan kauem­pana käyt­täjästä, enkä pukeudu minkään käyt­täjäseg­mentin tavoin — ain­oas­taan muuten vain poikkeavasti).

  Myös use­ampia tut­tu­jani on poli­isi käsitel­lyt suh­teet­toman kovaot­teis­es­ti, asi­at­tomasti ja lain­vas­tais­es­ti. Osa heistä on kannabik­sen sat­un­naiskäyt­täjiä, mikä ei mitenkään oikeu­ta näi­den poli­isiyk­silöi­den temp­pu­ja. Ilmeis­es­ti sel­l­aisi­akin poli­ise­ja on, jot­ka vas­tus­ta­vat näitä epävi­ral­lisia käytän­töjä, mut­ta kuulemieni tapausten ja niiden määrän perus­teel­la en näe mitään aihet­ta epäil­lä Mil­la Jaakkolan ja Tiedemiehen ker­to­muk­sia (ainakin tuo­ta vesivil­je­ly­laitekeis­siähän käsitelti­in myös julk­isu­udessa). On myös ikäviä esimerkke­jä mm. nuorten tyt­tö­jen tarpeet­tomista ja nöyryyt­tävistä ruumi­in­tarkas­tuk­sista festareil­la ja ties mitä.

  Seu­raan itse läh­es­tulkoon täy­del­lisenä sivus­takat­so­jana näitä päi­hde­poli­ti­ikan meininke­jä, kos­ka en ole kiin­nos­tunut kemikaalien käyt­tämis­es­tä päi­htymis- tai huumaan­tu­mis­tarkoituk­si­in. Olen pitkään ihme­tel­lyt, miten meil­lä saa vapaasti juo­da nup­pin­sa sään­nöl­lis­es­ti tur­vok­si­in vaik­ka minkälaiseen riip­pu­vu­u­teen ja sairauk­si­in asti — vieläpä val­tion rahal­lisel­la avus­tuk­sel­la — ja tul­la sit­ten min­un ikku­nani alle riitelemään, tap­pele­maan, kusek­si­maan ja vaik­ka tuke­htu­maan omaan oksen­nuk­seen­sa (puhu­mat­takaan niistä henkisen puolen vaikeuk­sista, joi­ta tämä täl­lainen aiheut­taa kän­niläisen läheisille use­am­man sukupol­ven kaa­res­sa), samal­la kun sat­un­naista kannabik­sen polt­telua pide­tään oikein vaka­vanakin uhkana yhteiskunnallemme.

  Mielestäni yhteiskun­ta, jos­sa on vaka­van alko­holimyrky­tyk­sen sal­li­va ja jopa sel­l­aisen han­kkimiseen kan­nus­ta­va ilmapi­iri, ei voi olla oikein ter­ve. Vielä sairaam­mak­si meno muut­tuu kun kon­trasti­na tälle kannabik­sen käyt­täjiä kohdel­laan siten, kuin on yllä kuvail­tu. Siis ne sään­nöl­lis­es­ti itsekin änkyräkän­nejä vetävät poli­isi­henkilöt kohtel­e­vat. Väit­täisin tämän ole­van taas yksi esimerk­ki yhteiskun­tamme väkivaltaisuudesta.

  Kiitos Osmolle asian ottamis­es­ta esi­in. San­ot­takoon vielä, että vaik­ka ihmette­len sal­li­vaa ilmapi­ir­iämme humala­juomisen suh­teen, en kan­na­ta alko­holin käytön krim­i­nal­isoin­tia. Sen sijaan kan­natan kannabik­sen käytön, hal­lus­sapi­don ja kotikas­vatuk­sen lail­lis­tamista. Jos edes osa nyky­i­sistä alko­holin käyt­täjistä vai­h­taisi kannabik­seen, maas­tamme tulisi hie­man parem­pi paik­ka elää.

 110. Huumekaup­pi­aat ovat liikemiehiä, joiden moraali on höllem­pi kuin muil­la. Huumekaup­pias myy huumei­ta sik­si, että kyseessä on hyvä bisnes. Tuot­to sijoite­tulle pääo­ma­lle on suuri – jopa niin suuri, että liike­toimin­nan vuok­si kan­nat­taa ottaa jopa suuri­akain riskejä. 

  Samat liikemiehet pyörit­tävät niin kovien kuin mieto­jen huumeit­ten kaup­paa ja siinä sivus­sa myös ihmiskaup­paa sekä pros­ti­tuu­tio­ta. Taita­vat jotkut har­joit­taa myös koronkiskon­taa, mut­ta pikavip­piyri­tyk­set ovat viemässä tältä liike­toimin­nan alueelta poh­jaa pois.

  Jos val­tio ottaisi huumekau­pan hoitaak­seen, tuot­taisi myyn­ti­in parem­pi­laa­tu­ista tavaraa edullisem­min, menisi näiltä liikemiehiltä bisnes pois alta. Lisäe­tu­na val­tio saisi huumei­den myyn­nistä myös vero­tu­lo­ja – mitä nämä nykyiset huumekaup­pi­aat tuskin mak­sa­vat. Kun heil­lä ei olisi enää bisnestä pyöritet­tävänä, heistä saat­taisi jokunen ryhtyä suo­ras­taan rehellisek­si duu­narik­si tai pyörit­tämään rehellistä ja lail­lista bisnestä.

  Kun val­tio hoitaisi huumekaup­paa, sil­loin olisi mah­dol­lista rek­isteröidä huumei­den käyt­täjät ja ohja­ta heitä helpom­min hoitoon. Saisi­han myytävistä huumeista rahaa myös hoidon kehittämiseen.

  Ehdot­toman kan­natet­ta­va ajatus.

 111. Minä jol­lain tapaa sym­pa­an Mil­laa tässä jutus­sa. Minus­takin on peri­aat­teel­lis­es­ti väärin, että val­tio­val­ta määrit­telee, mitä täys­val­taiset (huom, lap­sista tässä voi perustel­lusti olla huolis­saan!) yhteiskun­nan jäsenet tekevät itselleen. Huumei­den _käytön_ krim­i­nal­isoin­ti on minus­ta ongel­mallista mon­es­sakin mielessä.

  Itse en ole tosin koskaan kokenut asi­aa suurem­pana ongel­mana, kos­ka Suomen huume­lain­säädän­tö, käytön suh­teen, on yllät­tävänkin lib­er­aalia. Olkoonkin, että se ei auta, ellei oikeuk­sis­taan osaa pitää kiin­ni — kuten A. Laine totesikin. 

  Ainakin itse koen, että voin sinäl­lään, halutes­sani, vetää Suomes­sa ihan mitä kamaa huvit­taa. Pitää vain muis­taa perussään­nöt a) sit­ten ei hölmöil­lä, b) pitää tietää keneltä ostaa ja mitä ja c) pitää osa­ta pitää oikeuk­sis­taan kiin­ni. Minä tietenkin olen tässä(kin) suh­teessa elit­isti­nen pas­ka, kos­ka min­ulle nuo asi­at eivät ole ongelmia — ja jos ovat, niin juris­tikin löy­tyy puhe­lin­soitol­la 24/7. Sitä pait­si, minäkin voisin aina lentää paikkaan, jos­sa ko. huume olisi lail­lista tai vähin­tään parem­pi­laa­tu­ista. Jos sat­tuisi huvit­ta­maan, siis (not my cup of tea — eipä ole pahem­min huumei­ta tul­lut käytettyä)

  Siitä huoli­mat­ta suh­taudun lähtöko­htais­es­ti _erittäin_ karsaasti kovien huumei­den puolit­taiseenkin lail­lis­tamiseen. On nimit­täin nähty, miten niiden kanssa ihmi­nen saa itsen­sä alle vuodessa siihen jamaan, johon per­in­teisel­lä kuningas alko­ho­lil­lakin menisi tois­takym­men­tä vuotta 🙁

  Sit­ten toinen kysymys on tämä “huume­so­ta”, joka on nyt tääl­lä tuomit­tu hävi­tyk­si. Olen eri mieltä.

  Tietenkin se on hävit­ty, jos tavoit­teek­si ote­taan esimerkik­si huumekau­pan ker­takaikki­nen lopet­tem­i­nen. Tämä ei kuitenkaan minus­ta ole varsi­nainen tavoite, eikä toki real­isti­nenkaan. Sen sijaan, jos tavoit­teena on estää Mek­sikon muut­tumi­nen “huumeval­tiok­si”, jota pyörit­tävät (kor­rup­tio­ra­hal­la) muu­ta­mat huume­jen­gin, niin siinä tapauk­ses­sa “sotaa” ei olla hävit­ty. Se onnis­tui, vähin­tään pääpi­irteis­sään, aikanaan Kolumbi­as­sa, eikä ole eri­ty­istä syytä olet­taa, etteikö se voisi onnis­tua Mek­sikos­sakin. Joitain posi­ti­ivisi­akin viit­teitä on ollut nähtävissä.


  Ja vielä Artturille.

  Ei se var­maankaan ole rajoitet­tu, mut­ta voi löy­tyä eri­laisia tas­apain­opis­teitä. Jos tässä nyt käy niin, että (alun­perin) huumer­a­hal­la ote­taan koko val­tio rikol­lisjär­jetö­jen hal­tu­un, niin tuot­toisaa bisnestä kyl­lä löy­tyy sen jäl­keen muual­takin. Jos Mek­siko kaatuu tuo­hon pis­teeseen asti, niin huume­jengien bis­nek­sen katkaisu ei enää riitä.

  Kari

 112. Usa:n ja Mek­sikon mainit­semis­es­ta tuli mieleen Suo­mi ja Ven­nää. Onko Venäjän huume ja alko­holi­ti­lanteesta ole­mas­sa luotet­tavaa tietoa?

 113. Lisäisin muu­ta­man pointin: Vaik­ka Suomes­sa ei ole kovin suur­ta jär­jestäy­tynyt­tä rikol­lisu­ut­ta, kannabik­sen lail­lis­tamista pitäisi miet­tiä jo sik­si että nykyis­es­tä käytän­nöstä nähdäk­seni seu­raa paljon kulu­ja ja resurssi­hukkaa yhteiskunnalle.

  Kalle esit­ti provosoiden että ongel­makäyt­täjät pitäisi sulkea vanki­laan sil­lä se on hänen mielestään edullisem­paan kuin kallis kor­vaushoitolääke­jakelu. Kalle ei vis­si­in ole kovinkaan per­il­lä siitä kuin­ka paljon ihmisen saat­ta­mi­nen lin­naan, sekä hänen pitämi­nen­sä lin­nas­sa mak­saa. Suurin osa käyt­täjistä ei toki joudu lin­naan, mut­ta uskoisin että läh­es kaik­ki kannabik­sen­ran­gais­tuk­sen ympäril­lä pyörivän byrokra­t­ian hin­ta (vira­nomais­mi­estyövoima, etsin­tälu­vat, oikeus, yms.) aika suuri, varsinkin jos sen suh­teut­taa kannabik­sen aiheut­tami­in riskei­hin yhteiskun­nalle (läh­es nolla).

  Ain­oa varsi­nainen ongel­ma nähdäk­seni on se, ettei poli­isil­la ole mitään keinoa selvit­tää luotet­tavasti ja nopeasti onko auton kul­jet­ta­ja kannabik­sen vaiku­tuk­sen alaise­na. Vaik­ka tämäkin tai­ta­nee olla pseu­do-ongel­ma, sil­lä poli­isin epäilys päi­htymis­es­tä käytök­sen perus­teel­la voitaisi­in epä­vakaan metaboli­it­tei­hin perus­tu­van sylkitestin yhdis­tet­tynä pitää riit­tävän luotet­ta­vana että kus­ki saadaan pois tieltä.

  Toki osa ihmi­sistä saisi­vat lähin­nä psyyk­keeseen liit­tyviä patol­o­gisia seu­rau­muk­sia kannabik­sen käytöstä. Mut­ta eihän alko­ho­lia, tupakkaa, sok­e­ria ja ras­vaa kiel­letä lail­la kos­ka osa ihmi­sistä kuolee niiden ylenkäyttöön.

  Kovien huumei­den osalta eet­ti­nen ongel­ma on suurem­pi. Hero­i­i­ni nimit­täin lamaa hen­gi­tyk­sen, ja johtaa kuole­maan jos sitä käyt­tää liikaa (toisin kuin kannabis). Sen annos­telu on siis vaar­al­lisem­paa. Tosin olen myös sitä mieltä että ihmisen pitäisi saa­da tap­paa itsen­sä jos tah­too, tai vaik­ka ei sitä varsi­nais­es­ti tah­toisikaan. Osa ihmi­sistä juo itsen­sä, enem­män tai vähem­män tietois­es­ti, hengiltä. Toki itselleen tai muille vaar­al­lisen ihmisen saa (ja pitää saa­da) määrätä Suomen lain mukaan pakko­hoitoon, mut­ta pitääkö koko nautin­to kieltää muul­ta kansalta sik­si että osa kansas­ta on pakko­hoidon tarpeessa?

 114. Ja Eli­nalle tah­toisin huo­maut­taa että poli­isi tulk­it­see myös joskus lakia väärin, tai ei ole siitä tietoinen, vaik­ka ei tahal­teen lait­to­muuk­sia tek­isikään. Tiedän tapauk­sen jolle poli­isi antoi sakon, vaik­ka siihen ei ollut perustet­ta. Sakon saanut sat­tui ole­maan lakimies ja pyr­ki huo­maut­ta­maan poli­isille virheel­lis­es­tä tulkin­nas­ta. Asia piti kuitenkin viedä oikeu­teen että poli­isi saati­in uskomaan…

 115. Tiedemies uno­htaa nyt markki­noin­nin voiman. Uskoisin, että aggres­si­ivisen markki­noin­nin seu­rauk­se­na moni alun­perin vas­ta­hakoinen kaup­pias ja yrit­täjä huo­maakin tarvit­se­vansa suojelua.

  Toisaal­ta ostar­il­la ei sit­ten kyl­lä myöskään enää hillu­ta. Pomo ei pidä siitä.

 116. Mil­la Jakkolalle:
  “Nim­imerkille S‑W: ensin­näkin, (ainakaan läh­es) kukaan ei valmista asei­ta koton­aan ja toisek­si niil­lä harvem­min osoite­taan omaa päätä. Siinä on pikku ero päihteisiin.”

  Olet oike­as­sa siinä etteä aseil­la harvem­min osoitel­laan omaa päätä, sen lisäk­si niil­lä harvem­min osoitel­laan kenenkään muunkaan päätä. Aseil­la on hyö­tykäyt­töä ja hai­tat yhteiskun­nalle uuti­soin­nista huoli­mat­ta mar­gin­aal­isia, toisin kuin päi­hteil­lä, kuten alko­ho­lil­la ja huumeilla.

 117. Eli­na; en tiedä kuin­ka tavanomaista täl­lainen on, mut­ta huolestut­tavaa että sinus­ta min­ua saa kiusa­ta tukka­muodin takia. Stoori on 100% tosi, ja melkein itket­tää huo­ma­ta että juuri tästä syys­tä täl­laista saa tehdä: kukaan ei edes usko. Huoh.

 118. Saar­alle,

  Nyt tuli väärinkäsitys!

  En väit­tänyt sitä vas­taan, etteikö poli­isi olisi Mil­lan tapauk­ses­sa pitänyt hän­tä ja puolisoaan huumei­denkäyt­täjinä. Ja oikeean­han he osuivatkin. 

  Huume­tes­taus kadul­la vain tuskin on tapah­tunut ulkonäön perus­teel­la, vaan siihen on täy­tynyt olla jokin paina­va syy. Ehkä naa­pu­rit ovat hais­ta­neet kannabik­sen ja olleet vaikka­pa huolis­saan lapsen olosuhteista. 

  Mikä moti­ivi poli­isil­la olisi vaaran­taa oma uransa lain­vas­taisel­la toimin­nal­la tuos­ta vain? Ei poli­isi ole pro­vi­siopal­ka­lla. Mikään riskinot­to ei kannata. 

  Nor­maal­isti käyt­täy­tyvään pariskun­taan kohdis­te­tut selkeästi lain­vas­taiset toimet johta­vat hel­posti rikosil­moituk­seen ja sitä kaut­ta vähin­täänkin esimiehen puhut­telu­un, pahim­mil­laan erottamiseen. 

  Ruumi­in­tarkas­tuk­set eri­ty­isolo­suhteis­sa yleisen tur­val­lisu­u­den nimis­sä ovat eri sar­jaa, samoin kuin (asi­akkaan näkökul­mas­ta) liian rajut pakkokeinot vaikka­pa mie­lenosoituk­ses­sa. Poli­isil­la on kuitenkin oikeus tehdä, mitä tekee. Tavas­ta vain voi syn­tyä erimielisyyttä. 

  Sitä sil­loin täl­löin ihmette­len, että mikä vim­ma on muoka­ta ulkonäkön­sä sel­l­aisek­si, että siitä mah­dol­lis­es­ti seu­raa vaikeuksia. 

  Jos naa­mas­sa on 27 lävistys­tä, tuk­ka on vio­let­ti iro­keesi, krop­pa tatuoitu päästä varpaisi­in, on aika selvä, että sitä hie­man karsaste­taan ja tehdään päätelmiä ko. henkilön aja­tus­maail­mas­ta. (Nyt en luon­nol­lis­es­tikaan puhu sinus­ta tai Mil­las­ta, vaan yleis­es­ti). Han­ki­taan siis tieten tah­toen vaikeuk­sia, jon­ka jäl­keen syytetään koko muu­ta maail­maa joka vas­toinkäymis­es­tä: en saa töitä, var­ti­jat kulke­vat perässä, isä häpeää jne. 

  Jos nyt joku on sitä mieltä, ettei ulkonäöl­lä saisi olla mitään väliä, niin onko tämä henkilö myös sitä mieltä, että silikonit, botox-huulet, muovi­tuk­ka (vrt. Johan­na Tuki­ainen) ei vaiku­ta ihmis­ten kokon­ais­arvioon persoonasta?

  Kesku­udessamme on paljon ihmisiä, joiden syn­nyn­näiset ulkoiset omi­naisu­udet aiheut­ta­vat heille jatku­vaa käytän­nön hait­taa kom­mu­nikoin­nis­sa muiden kanssa, ennakkolu­u­lo­ja ja näin suun­na­ton­ta mieli­pa­haa. Sik­si minus­ta edel­lä kuvaile­mani käyt­täy­tymis­malli on jotenkin irvokas.

 119. Jos mafia tien­aa rahaa huumeista, ei tämä mitenkään ole pois suo­jelu­ra­han keräämis­es­tä. Päin­vas­toin, kun huumeista saadaan hyvin rahaa, on varaa han­kkia enem­män asei­ta, ostaa poli­ise­ja jne, joten mafia kyke­nee laa­jen­ta­maan toim­intaansa myös muille, mar­gin­aalis­es­ti kan­nat­taville alueille. 

  Oikeasti, tämä “rahat tule­vat sit­ten jostain muual­ta” on jotenkin totaalisen aneem­i­nen argu­ment­ti, kos­ka sil­lä voidaan aivan hyvin perustel­la sitä, ettei mafi­aa vas­taan kan­na­ta huumekau­pas­sakaan tais­tel­la. Jos huumekaup­pa onnis­tu­taankin kuk­ista­maan kiel­loil­la, niin aivan samaan tapaan se mafia sit­ten siir­tyy kiristyk­seen ja pros­ti­tuu­tioon! Ei kan­na­ta siis mis­sään tapauksessa!!? 

  Käsit­tääk­seni buprenor­fi­inia käytetään kor­vaushoi­dos­sa ihan muista syistä kuin siitä, että hero­i­i­ni on “oikea huume”. Ainakin Suomes­sa buprenor­fi­iniri­ip­pu­vu­us on se primääri­nen huume­on­gel­ma, suo­ma­laiset narkkar­it eivät pahem­min hero­i­inia muutenkaan käytä. Hero­i­iniri­ip­pu­vaisillekin se sopii käsit­tääk­seni sik­si, että se on (oikein käytet­tynä) tur­val­lisem­pi ja tehokkaampi kuin per­in­teinen meta­doni. Mut­ta tässä voin olla väärässä, joku lääketi­eteelli­nen asiantun­ti­ja voinee val­ot­taa hom­maa paremmin. 

  Kovien huumei­den lail­lis­tamisen kysymys on muutenkin vähän keinotekoinen, niitä, tai aivan vas­taavia, käytetään lääkkeinä jo nyt, kuten yllä tode­taan. Tämä tarkoit­taa sitä, että niitä on mah­dol­lista — tosin vaikeaa — han­kkia “lail­lis­es­ti” eri­laisi­in tarkoituk­si­in. Oikeas­t­aan ain­oana poikkeuk­se­na ovat hal­lusino­geen­it, joil­la ei voi tehdä oikein kun­nol­la edes tutkimus­ta. Erikoista tämäkin, lähin­nä sik­si, että mon­et niistä ovat ubi­ikke­ja aineita.

 120. Osmolle kaiken kieltämisestä:
  “S‑W
  Mietipä sama tois­in­päin. Jos maail­mas­sa on yksikin asia, jon­ka kieltämistä et kan­na­ta, voiko tästä johtaa sen, että kaik­ki asi­at pitää sal­lia? Vai väitätkö, että sin­un maail­mas­sasi ei kiel­let­täisi yhtään mitään?”

  Min­un maail­mani ei ole äärim­mäisyyk­sien maail­ma, pystyn hyväksymään sen että maail­ma ei ole eikä var­maankaan voi tul­la täy­del­lisek­si kos­ka sitä asut­ta­vat epätäy­del­liset ihmiset. 

  Se mis­sä sinä ja taval­lasi ajat­tel­e­vat ihmiset menette vikaan on, että yritätte pelas­taa ihm­sisiä keskit­tymäl­lä välineisi­in. Perusvirhe on sama kuin alko­holin kiel­to­lais­sa aikanaan ja vaikka­pa USAn ter­ror­is­min vas­taises­sa sodas­sa, selvennetäänpä:

  USA pyrkii pois­ta­man itseen­sä kohdis­tu­van ter­ror­is­min viemäl­lä _kyvyn_ ter­ror­is­mi­in ihmisiltä jot­ka sitä halu­a­vat har­joit­taa, kuten on tul­lut huo­mat­tua hom­ma ei toi­mi. Siinä sivus­sa sit­ten myös viat­tomat kär­sivät , mikä taasen lisää vihaa USA­ta kohtaan Sen­si­jaan tehokkaam­paa olisi pyrk­iä pois­ta­maan _halu_ ter­ror­is­mi­in. Käytän­nössä tämä tapah­tu­isi vähen­tämäl­lä öljyri­ip­pu­vu­ut­ta ja sitä kaut­ta tarvet­ta soti­lal­liselle läs­näololle mm. lähi-idässä.

  Alko­ho­likiel­to­lain suh­teen nähti­in että osa ihmi­sistä ei pysty hal­lit­se­maan päi­htei­den käyt­töään ja sik­si halut­ti­in viedä päi­h­teet pois kaikkien ihmis­ten ulot­tuvil­ta ‑myös niiden joil­la ongelmia ei ollut. Tämä johti siihen ettei suurin osa näh­nyt lakia järkevänä ja osal­la laki kään­tyi jopa niin että alko­holista tuli halu­tumpaa kuin ennen.

  Suomes­sa tiukkaa sään­nöste­lyä jatket­ti­in ja saati­in luo­tua mieliku­va että ryyp­päämi­nen kalli­il­la viinal­la on rikkaiden ja men­estyvien her­ro­jen huvia.

  Mihin tiukem­pi alko­holipoli­ti­ik­ka johti? Ja mitä saavutet­ti­in viinan hin­nan pitämisel­lä korkeal­la? Pahim­mis­sa ongelmis­sa ole­vat juopot siir­tyivät Lasoli­in ‑tätähän suo­mi sai aikanaan selitel­lä EU-tasol­lakin, siis sitä mik­sei halut­tu sal­lia metano­lipo­h­jaisia lasinpesunesteitä…

  Aivan samoin, mikäli huumei­ta ei ole saatavil­la, osa ihmi­sistä käyt­tää liimaa tai mui­ta liuottimia.

  Miten sit­ten kaavail­tu asei­den pois­t­a­mi­nen yksi­ty­isiltä vaikut­taisi? Vähen­täisikö se häiri­in­tynei­den ihmis­ten suorit­tamia mas­samurhia? Tätä voisi kysyä vaik­ka Petri Gerdtin vanhemmilta.
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Petri_Gerdt

  Mikä taasen olisi vaiku­tus siihen että sadoil­ta tuhan­sil­ta ihmisiltä vietäisi­in har­ras­tus ‑itses­täni tiedän sen ver­ran että har­ras­tuk­seni ovat läheis­teni ohel­la erit­täin tärkeä asia siihen että elämä tun­tuu mielekkäältä.

  Ja jos ei vielä rak­su­ta mikä ylläole­via yhdis­tää niin rautalankaa:
  Ongel­man aiheut­ta­ja on ihmi­nen ja ihmisen halu tehdä jotain, tähän ei voi­da vaikut­taa kieltämäl­lä jokin esine, aine, asia tms. Jota mieli­halun toteut­tamiseen käytetään. Kieltämäl­lä jokin yksit­täi­nen asia, ongel­ma säi­lyy ja halu ohjau­tuu johonkin muuhun, kunnes ongel­man ytimeen puu­tu­taan ‑jos voidaan. Lisäk­si ehdot­toma­l­la kiel­lol­la on usein arvaa­mat­to­mia vaikutuksia.

  Kieltämäl­lä kaik­ki saadaan suuri osa kansas­ta epäilemään kiel­lon merk­i­tyk­sel­lisyyt­tä. Ihan anarki­as­sakaan ei tietysti voi elää. Pitänee siis tul­la ääripään bunkkereista siihen keski­vai­heille, jos­sa lähtöko­htais­es­ti ei kaikkea kieleltä, joskaan ei sal­li­takaan, ja vaar­al­lisimpia asioi­ta kon­trol­loidaan. Kon­trol­loin­ti ei kuitenkaan saa perus­tua mieli­v­al­taan vaan todis­tet­tuun fak­taan vaarallisuudesta.

  Käytän­nössä esim. Aseen han­k­in­nan ei pidä olla kansalaisoikeus USAn tapaan vaan luvan takana kuten nykyään Suomes­sa tapana onkin. Erona nykykäytän­töön pitäisi keskit­tyä ihmiseen eikä välineeseen.
  Lisäk­si resursse­ja pitäisi suun­na­ta lupa­pros­es­seista lupi­en seu­ran­taan siten että esim. tois­tu­vista rat­ti­juop­umuk­sista, kän­ni­tap­peluista aselu­pa perut­taisi­in, esim. määräa­jak­si ja sit­ten lop­ullis­es­ti ‑Tai kunnes pystyy todis­ta­maan pystyvän­sä kon­trol­loimaan päi­hdekäyt­töään. Nythän poli­isin reurssit menevät käytän­nössä siihen että mietitään voiko nuh­teet­tomasti eläneelle kaver­ille jol­la on ollut viimeiset 20 vuot­ta kaapis­saan pari tehokas­ta hirvikivääriä ja jokunen lin­nus­tushaulikko, antaa luvat pis­tooli­in, kun se saat­taa olla niin vaarallinen.

  Sama idea toimii myös ajo-oikeu­teen, kort­ti takaisin kun pystyy todis­ta­maan ole­vansa kuivilla.

  Huumei­den suh­teen en tiedä pitäisikö osa lail­lis­taa vai ei, halu­aisin kuul­la asi­as­ta tutkimus­ta tai ylipäätään asial­lista keskustelua. Ja port­ti­teo­ri­al­la voisi jo heit­tää vesil­in­tua, käsit­tääk­seni suurin osa alko­holinkäyt­täjistä pystyy alko­holis­sa eikä siir­ry kovem­pi­in päihteisiin…

  Ja ei, eivät nuokaan täy­del­lisiä ratkaisu­ja ole, mut­ta suun­ta olisi järkevämpiä kuin nykyään.

 121. Caitli­na:

  Tiedemies uno­htaa nyt markki­noin­nin voiman. Uskoisin, että aggres­si­ivisen markki­noin­nin seu­rauk­se­na moni alun­perin vas­ta­hakoinen kaup­pias ja yrit­täjä huo­maakin tarvit­se­vansa suojelua.

  Suo­jelu­bis­nek­sen kat­teet on erit­täin huonot. Se mitä esimerkik­si joltain rav­in­to­lal­ta voisi per­iä suo­jelu­ra­ho­ja ilman että rav­in­to­la menee konkkaan on osu­us muutenkin pienistä kat­teista, ei tuol­laiset pienyri­tyk­set ole mitään kul­takai­vok­sia mis­sään päin maail­maa. Ja jos suo­jelu­ra­ho­ja kärt­tävä gansteri ei pysty hal­lit­se­maan koko markki­noi­ta niin ne jot­ka eivät mak­sa saa­vat kil­pailue­dun, mikä ajaa pois markki­noil­ta suo­jelu­ra­ho­ja mak­sa­vat yri­tyk­set. Tuo­hon kun lisää kiin­ni­jäämis­riskin, ja toisaal­ta kil­pailun suo­jelu­ra­hoista niin ei tuo ole mitenkään houkut­tel­e­va business.

  Jär­jestäy­tynyt rikol­lisu­us, esimerkik­si huume- ja ihmiskaup­pa, on taloudelli­nen ilmiö, ei mikään luon­non­va­kio. Se seu­raa siitä että lait­toman toimin­nan riskit kan­nat­taa ottaa, kos­ka lain­säädän­nön toimes­ta siitä on tehty erit­täin kan­nat­tavaa. Neu­vos­toli­itossa pyöritet­ti­in jär­jestäynyt­tä rikol­lisu­ut­ta ihan nor­maalien län­si­mais­ten kulu­tus­tavaroiden myynnillä.

  Pros­ti­tu­tioon vähen­tämiseen tehokkain keino olisi muuten luul­tavasti sen lail­lis­t­a­mi­nen kon­trol­loidusti. Jos hin­taan lisät­täisi­in ALV, eläke­mak­sut ja tuloverot, niin hin­nat noin kaksinker­tais­tu­vat ja/tai pros­ti­tuoidun tulot puolit­tuisi­vat, käytän­nössä kysyn­tä tai tar­jon­ta lask­isi. Lail­lisen ja kon­trol­loidun toimin­nan tur­val­lisu­use­dut kuitenkin luul­tavasti riit­täi­sivät siirtämään pros­tioidut veronalaisen toimin­nan piiriin.

 122. “(huom, lap­sista tässä voi perustel­lusti olla huolissaan!)”

  Kuten ker­roin, las­ten­suo­jelu­vi­ra­nomaiset kävivät meil­lä puoli vuot­ta tekemässä “kar­toi­tus­ta” — lähet­tivät tänne aina uusia tyyppe­jä ja alvari-per­hetyön­tek­i­jöi­denkin kanssa kävivät (Hämeen­lin­nalainen per­hetyö­palvelu). Lop­ul­ta he eivät sit­ten keksi­neet mitään mihin oli­si­vat voineet tart­tua; selvi­tyk­sen mukaan esikoiseni on iloinen, reipas ja sosi­aa­li­nen lap­si jol­la on tur­valli­nen kasvuym­päristö. Nuorem­pi syn­tyi niin vähän aikaa sit­ten etteivät ls-tädit ole ehti­neet nähdä hän­tä kuin kerran.

  Lap­sil­lani ei ole hätää vaik­ka mieliku­vis­sa kannabik­sen polt­ta­ja onkin kyvytön huolta­jak­si. Mieliku­va ei yksinker­tais­es­ti pidä paikkaansa. Me kamalat huumeen käyt­täjät olemme aivan taval­lisia ihmisiä; tiedän kos­ka kat­se­len tätä hom­maa sisäpuolelta ja näen mitä tämä oikeasti on. Ylivoimais­es­ti suurin osa meistä (kaikkien ainei­den käyt­täjistä) on taval­lisia taviksia joista te hyvät “out­sider­it” ette i‑ki-nä arvaisi yhtään mitään.

 123. Aseil­la on hyö­tykäyt­töä ja hai­tat yhteiskun­nalle uuti­soin­nista huoli­mat­ta mar­gin­aal­isia, toisin kuin päi­hteil­lä, kuten alko­ho­lil­la ja huumeilla.

  Päi­hteil­läkin on hyö­tykäyt­töä. Niitä käytetään, kos­ka niistä on sub­jek­ti­ivis­es­ti ottaen hyö­tyä. Kukaan ei ikinä käytä mitään päi­hdet­tä, ainakaan use­ampia ker­to­ja, jos sen vaiku­tuk­set ovat pelkästään negatiivisia.

  Niiden päi­htei­den kohdal­la, jot­ka eivät muo­dos­ta riip­pu­vu­ut­ta, tuo hyö­ty on vielä suurem­mal­la syyl­lä aitoa hyö­tyä eikä pelkästään näen­näistä ja aineen itsen­sä aiheut­ta­mas­ta haitas­ta johtuvaa.

  En nyt rupea ylistämään tääl­lä tiet­ty­jen lait­tomien päi­htei­den hyödyl­lisiä vaiku­tuk­sia, mut­ta on ihan fak­ta, että monille vaikka­pa psykedeel­ien oikeas­ta käytöstä voi olla sel­l­aista apua esimerkik­si elämän­hallinnan paran­tamiseen, jota ei ainakaan yhtä hel­posti saavute­ta mil­lään muul­la keinolla.

  En tarkoi­ta, että vaikka­pa juuri psykedeel­ien käyt­töä pitäisi pyrk­iä nimeno­mais­es­ti edis­tämään ja tehdä siitä koko kansan ajan­vi­etet­tä. Hyödyt man­i­festoitu­vat täl­laisil­la aineil­la yleis­es­ti ottaen parhait­en juuri niiden kohdal­la, jot­ka hakeu­tu­vat täl­lais­ten ainei­den pariin.

  hai­tat yhteiskun­nalle uuti­soin­nista huoli­mat­ta mar­gin­aal­isia, toisin kuin päi­hteil­lä, kuten alko­ho­lil­la ja huumeilla.

  Usei­den päi­htei­den aiheut­ta­mat hai­tat yhteiskun­nalle ovat uuti­soin­nista huoli­mat­ta mar­gin­aal­isia. Huumei­den demon­isoin­ti on johtanut siihen, ettei hait­to­ja tun­nu ole­van lupa edes ver­tail­la julkisesti.

  Huumeet ovat olleet pitkään ns. hyvä viholli­nen, tekosyy, jol­la voidaan ajaa mitä hyvän­sä kon­ser­vati­ivista ja kansalaisoikeuk­sia rajoit­tavaa agen­daa. Ped­ofi­ilit ovat muuten vielä parempi.

 124. Mil­la,

  Mis­sähän kohden olen sanonut, että ihmisiä saa kiusa­ta tukka­muodin takia? 

  Kehit­telit tuon kyl­lä nyt ihan itse. 

  Enkä siis usko, että sin­ua on kiusat­tu, vaan poli­isi on hoi­tanut yksinker­tais­es­ti työnsä,jolloin hiustyylisi on ollut täysin yhden­tekevä asia. Menee tiukasti ad homine­min puolelle, mut­ta vaikut­taa, että oikein halu­aisit sen ole­van syynä. Mut­ta en siis väitä näin. 

  Uhri­u­tu­mi­nen ja sen kaut­ta saatu mart­tyyrin viit­ta ja valtik­ka on kohta­laisen tavanomainen ilmiö. 

  Tietysti, jos teitä on etsimäl­lä etsit­ty, niin ras­tatuk­ka on voin­ut olla tun­tomerk­ki, mut­ta se on tietysti nyt aivan eri asia. 

  Ihmette­len, että jos asia jäi noin paljon hiertämään, ettet vienyt asi­aa mil­lään tavoin eteen­päin. Ker­rot laps­esi olleen 8‑vuotias, joten mikään avu­ton tyt­tö­nen et ole voin­ut sil­loin olla. Huume­tes­taus ilman epäi­lyä on poli­isil­ta ainakin rike, ellei rikos (pait­si siis ajoneu­von kul­jet­ta­jil­ta). Ja epäi­lyk­si ei totis­es­ti riitä ihmisen kam­paus, vaate­tus tai muu sel­l­ainen seikka. 

  Toi­mi siis, ellei ole myöhäistä.

 125. Tiedemies nyt oikoo kul­mia ja vääris­telee ohi­men­nen tois­t­en argu­ment­te­ja. Ei ole epä­selvää, etteikö kokai­inin (ja myöhem­min hero­i­inin, bor­del­lien jne.) lail­lis­t­a­mi­nen Yhdys­val­lois­sa heiken­täisi Mek­sikon mafioi­ta. Tästä ei syn­ny erim­ielisyyt­tä, joten siitä ei kan­na­ta yrit­tää viesti toisen­sa jäl­keen sel­l­aista synnyttää.

  Point­ti oli siinä, että mafia ei itsessään syn­ny näi­den ansain­takeino­jen myötä, tai kuole niiden mukana. Mafia ei ole vain taloudelli­nen ilmiö, vaan myös kult­tuurilli­nen. Sil­lä on oma tyyp­illi­nen rak­en­teen­sa, logis­ti­ikkansa ja luon­teen­sa. Mafi­akin koos­t­uu ihmi­sistä. Se on hier­arki­nen jär­jestelmä, eikä hier­arki­nen jär­jestelmä voi paisua pul­lataik­i­nana täyt­tämään kaikkia mah­dol­lisia lokeroi­ta ilman hier­arkian venymistä, katkeilua ja hajoamista, mikä johtaa sisäisi­in valtataisteluihin.
  Tähän yhdis­tyy kood­is­tot lojaal­i­ud­es­ta, kuu­li­aisu­ud­es­ta, kun­ni­as­ta jne.
  Ei Mek­sikos­sakaan ole jotain klönt­ti-enti­teet­tiä nimeltä “mafia”, vaan usei­ta mafioi­ta, jot­ka soti­vat keskenään tuot­toisim­mista markki­noista ja hallinta-alueista.
  Yksit­täisel­lä rikol­lisjär­jestöl­lä on jokaises­sa tilanteessa rajalli­nen päämäärä pääo­maa sijoitet­ta­vana. Sil­lä on myös jokaises­sa tilanteessa rajalli­nen määrä jäseniä. 

  Väitätkö siis, että kaik­keen poten­ti­aalis­es­ti tuot­toisaan lait­tomaan kysyn­tään olisi jo ole­mas­sa täysi tarjonta?

 126. Asioin­ti las­ten­suo­jelun kanssa päät­tyi siis onnellisesti. 

  Ei las­ten­suo­jelun työn­tek­i­jöil­lä ole mitään moti­ivia tähdätä joka asi­akas­suh­teessa huostaan­ot­toon vaan päin­vas­toin hekin ovat iloisia, jos lapsel­la näyt­tää kaik­ki ole­van hyvin. Ker­talu­on­toisel­la kotikäyn­nil­lä ei vält­tämät­tä paljon selviä, joten sik­si ovat käyneet usem­man kerran. 

  Las­ten­suo­jelun demon­isoin­ti­in ja eri­laisi­in kauhutari­noi­hin tör­mää medi­as­sa usein. Niitä lukies­sa uno­htuu, että suurin osa tapauk­sista ratkeaa hyvässä yhteistyössä van­hempi­en kanssa. Kyseessä on vain niin herkkä alue, kos­ka syyl­listymisen koke­muk­set ovat pin­nas­sa, kun ollaan iden­ti­teetin ytimessä eli vanhemmuudessa. 

  En minä ainakaan ajat­tele, että kannabista sil­loin täl­löin polt­tel­e­va äiti tai isä olisi huono van­hempi. Kos­ka se kuitenkin on edelleen rikos, niin vira­nomais­ten on toimit­ta­va juuri näin, kun on toimittu. 

  Mon­ethan tääl­lä ovat sitä mieletä, että kannabik­sen käyt­tö tulisi dekrim­i­nal­isoi­da, joten jatkakaa sen asian ajamista, niin vas­taaval­ta vältytään. 

  Itsel­läni ei ole tähän täl­lä het­kel­lä kan­taa. Hie­man out­o­han asetel­ma tietysti on, kun alko­holi on vapaasti saatavil­la ja kaikin tavoin vaarat­tomampi kannabis ei. Oli ter­veyshaitoista mitä mieltä tahansa, niin käsit­tääk­seni kannabik­sen käyt­tö ei aiheuta häir­iökäyt­täy­tymistä ja aggres­sioi­ta lainkaan mikä on useil­la sat­un­naisil­lakin alko­holinkäyt­täjil­lä ongelmana.

 127. Osmo on sanonut jos­sain haas­tat­telus­sa minus­ta todel­la fik­susti, että on suuri virhe lähteä val­is­tuk­ses­sa siitä val­heel­lis­es­ta väit­tämästä, että kaik­ki huumeet oli­si­vat yhtä vaarallisia. 

  Sehän on sig­naali kannabik­sen käyt­täjälle siitä, että yhtä hyvin voi kokeil­la jotain muu­takin. Onnek­si useim­mat tietävät mui­ta reit­te­jä pitkin, että näin ei ole. Mut­ta yleis­es­ti val­lal­la ole­va pro­pa­gan­da toimii vääristäen mielikuvia. 

  Karin kanssa jaan yleiseen elämänkoke­muk­seen perus­tu­van huomion siitä, että mm. hero­i­i­ni vie nuorenkin ihmisen usein karmeaan kun­toon hyvin nopeasti. Sen sijaan alko­holin kanssa pitää har­joitel­la pitkään ja har­taasti ja aikaa kor­jaav­ille liikkeille jää run­saasti. Varsi­nainen rap­pioalko­holisti Tokoin­ran­nas­ta on juonut yleen­sä vuosikymmeniä. 

  Sik­si alko­ho­lia ja kovia huumei­ta ei pidä rin­nas­taa. Toinen syy on se, että alko­holi ei aiheuta samal­la taval­la voimakas­ta fyy­sistä riip­pu­vu­ut­ta. Kykeneväthän useim­mat meistä käyt­tämään sitä kohtu­udel­la ja tiet­ty­i­hin tilanteisi­in sidottuna.

  1. Alko­holis­mi­in on kak­si tietä, hidas ja nopea. Joillekin kehit­tyy addik­tio paris­sa vuodessa Toisille riip­pu­vu­us syn­tyy vas­ta pitkän ja perus­teel­lisen har­joituk­sen kaut­ta. Ilmeis­es­ti nämä riip­pu­vu­u­den tyyp­it ovat aivan eri­laisia. Ero lie­nee aikakin osak­si perin­nölli­nen. Sama kos­kee tupakkaa. Joidenkin on täysin mah­do­ton päästä eroon tupakas­ta (noin 25%?) toisille paljon helpompaa.

 128. Suomes­sa kuolee alko­holin takia niin paljon ihmisiä eikä huumei­den. Huumeet ovat vain pieni osa tätä. Alko­holin takia on per­heväki­val­taa, rat­ti­juop­umuk­sia ja liiken­nekuolemia, ter­vey­del­lisiä ongelmia, masen­nus­ta, mieli­sairaut­ta, pahoin­pite­lyjä yms.

  Näitä on kyl­lä ilman alko­ho­li­akin mut­ta alko­holi lisää näitä tilas­to­ja huomattavasti.

  Ja sitä­pait­si mik­si ihmiset halu­a­vat homoavi­o­li­itot kirkkoon mut­ta ei kan­nibista lailliseksi?

 129. Osmo Soin­in­vaara:

  Alko­holis­mi­in on kak­si tietä, hidas ja nopea. Joillekin kehit­tyy addik­tio paris­sa vuodessa Toisille riip­pu­vu­us syn­tyy vas­ta pitkän ja perus­teel­lisen har­joituk­sen kaut­ta. Ilmeis­es­ti nämä riip­pu­vu­u­den tyyp­it ovat aivan eri­laisia. Ero lie­nee aikakin osak­si perin­nölli­nen. Sama kos­kee tupakkaa. Joidenkin on täysin mah­do­ton päästä eroon tupakas­ta (noin 25%?) toisille paljon helpompaa. 

  Tämä voi hyvinkin pitää paikkansa, mut­ta tässä on toinenkin näkökulma.

  Addik­tio on ain­oas­taan yksi osa päi­hdeon­gel­maa. Esimerkik­si tupak­ka (ja käsit­tääk­seni myös kahvi) aiheut­ta­vat riip­pu­vu­u­den — ainakin useim­mille — helpom­min kuin alko­holi. Ero on siinä, että tupakoin­ti tai kahv­in­juon­ti ei saa koko elämää raiteil­taan samal­la tavoin kuin alko­holis­mi. Ne eivät esimerkik­si estä työn­tekoa tai hait­taa perhe-elämää.

  Kovil­la huumeil­la nämä vaiku­tuk­set ovat vielä ker­talu­okkaa tuhoisampia kuin alko­ho­lil­la: suuri osa alko­holiri­ip­pu­vai­sista kuitenkin vielä pär­jää ongel­mansa kanssa ja käy esimerkik­si töis­sä yms. Kovien huumei­den kanssa putoaa kelka­s­ta paljon nopeammin.

  Kari

 130. “Ikävä tosi­a­sia kuitenkin on, että kannabik­sen käyt­tö aivo­jen aikuis­tu­mis­vai­heessa nos­taa riskiä sairas­tua psykoosiin.
  Tämä on pakko pitää mielessä jos aiheesta halu­aa keskustel­la tosi­a­sioiden eikä pro­pa­gan­dan pohjalta.”

  Saati­in­han se psykoosi sieltä vih­doin mukaan. Eri­no­maista iro­ni­anta­jua osoit­taa pro­pa­gan­dan tosi­a­sioiden mainit­sem­i­nen heti seu­raavas­sa lauseessa. Yksikään tutkimus ei ole osoit­tanut kannabik­sen lisäävän psykoosiriskiä. On ole­mas­sa tutkimuk­sia, joiden tulok­set on uuti­soitu siten, mut­ta nekin ovat tosi­asi­as­sa osoit­ta­neet vain yhtey­den kannabik­senkäytön ja kohon­neen psykoosiriskin välil­lä. Samoin on ole­mas­sa selvä yhteys jäätelön syön­nin ja kohon­neen hukku­mis­riskin välillä.

  Suurin osa tutkimuk­sista ei ole ottanut lainkaan huomioon perin­nöl­listä taipumus­ta sairas­tua. Yksi (ehkä ain­oa?) tutkimus, joka on tutk­in­ut kausaal­ista yhteyt­tä ja huomioin­ut per­in­tötek­i­jöi­den aiheut­ta­man kas­va­neen riskin, ei löytänyt yhteyt­tä kannabik­sen käytön ja psykoosi­sairauk­sien välil­lä niis­sä nuoris­sa, joil­la ei ollut perin­nöl­listä alttiutta.

  Kan­nat­taa eri­tyis­es­ti huo­ma­ta, miten tämäkin tutkimus päätelmis­sään väit­tää kannabik­sen yleis­es­ti kas­vat­ta­neen psykoosiriskiä, mut­ta enem­män niil­lä, joil­la oli perin­nölli­nen alt­tius. Kuitenkin, jos lukee pari riv­iä ylem­pää, voidaan huo­ma­ta, että psykoosiriskin luot­ta­musväli niil­lä, joil­la ei perin­nöl­listä taipumus­ta psykoosi­sairauk­si­in ole, on ykkösen molem­min puolin; voitaisi­in siis yhtä hyvin sanoa kannabik­sen käytön vähen­täneen riskiä. Sanom­al­la yhtä hyvin tarkoi­tan, ettei todel­lakaan voi­da sanoa, vaan kyseessä on tilas­tol­lis­es­ti merk­i­tyk­setön tekijä.

  http://www.bmj.com/cgi/content/abstract/330/7481/11

 131. S‑W:lta eri­no­maista argu­men­toin­tia ver­tail­lessaan asei­den ja päi­htei­den kiel­to­lakia. Itse en ole ase­har­ras­ta­ja ja per­stun­tu­mal­ta olen ollut joskus kan­nat­ta­mas­sakin ase­lakien kiristys­tä, mut­ta S‑W:n point­ti, että aivan samal­la tavoin kuin päi­hteistä, aseista on “hyö­tyä” (=tuot­ta­vat iloa käyt­täjälleen) ja siten niiden käytölle on kysyn­tää. Jos asia kiel­let­täisi­in, siir­ty­isi hom­ma rikol­lis­ten käsi­in, eli tapah­tu­isi juuri se, mitä Osmo olisi halu­a­mas­sa pois­taa huumei­den kohdalla. 

  Sanois­in siis, että S‑W löysi erit­täin pätevän epälo­ogisu­u­den Vihrei­den ohjel­mas­ta, joka ei voi selit­tyä mil­lään muul­la kuin puh­taal­la ide­olo­gial­la, eli Vihreät suh­tau­tu­vat posi­ti­ivis­es­ti huumeisi­in ja negati­ivis­es­ti aseisi­in ja tuo rikol­lisu­u­den kitken­tä huumei­den kiel­to­lain pois­tamisel­la on vain eteen heit­et­ty savuverho.

  Itse otsikon ideaa pidän toki fik­suna, mut­ta hom­ma tosi­aan sut­taan­tuu sil­lä, jos heti perään väitetään, että perustelu­na käytet­ty logi­ik­ka ei sit­ten maagis­es­ti toi­mi muis­sa vas­taavis­sa asioissa. 

  Rikos- ja ter­veysti­las­to­ja kat­so­ma­l­la on päivän­selvää, että lail­liset päi­h­teet aiheut­ta­vat paljon enem­män hait­taa kuin lail­liset aseet. Tupakkaan ja alko­holi­in kuolee vuosit­tain Pekka Puskan mukaan 5000 henkeä vuodessa kumpaankin. Kuin­ka mon­ta vuo­sisa­taa pitää odot­taa ennen kuin lail­lisil­la aseil­la päästään samaan? 

  Noista kam­mot­tavista luvuista huoli­mat­ta (12 Esto­nial­lista vuodessa) minus­ta kyse on ihmis­ten omas­ta vapaud­es­ta elää omaa elämää niin kuin halu­aa. Ja saman pitäisi koskea myös huumeita.

  Mitä Sam­po Smolan­derin mainit­se­maan “oikeaan sig­naali­in” tulee, niin miten ja kuka määrit­telee “oikean sig­naalin” ei-total­i­taris­tisessä yhteiskun­nas­sa? Eikö yksilönoikeuk­sia kun­nioit­tavas­sa yhteiskun­nas­sa sen pidä olla ennen kaikkea yksilö? Ok, jos viitataan alaikäisi­in, niin ymmär­rän pointin (ja sik­si huumeil­lakin pitäisi var­maan olla saman­laiset ostora­joituk­set kuin viinal­la ja tupakallakin), mut­ta jos puhutaan täys­val­tai­sista aikui­sista, niin “oikeas­ta sig­naal­ista” puhumi­nen viit­taa vah­vasti siihen, että joku toinen ihmi­nen tietää min­ua parem­min, miten min­un pitää elämäni elää. 

  Hyväksyn, että tämä toinen ihmi­nen voi antaa min­ulle infor­maa­tio­ta, mut­ta en sitä, että hän tekee päätök­sen min­un puolestani. Hyväksyn siis sen, että alko­holin, tupakan ja muiden päi­htei­den hait­tavaiku­tuk­sista puhutaan ja jopa käytetään yhteiskun­nan varo­ja niistä tiedot­tamiseen, mut­ta minus­ta tälle tasolle se “oikean sig­naalin” anta­mi­nen täys­val­tais­ten aikuis­ten kohdal­la pitää jäädä. Eksplisi­it­tiset kiel­lot vain ihmistä itseään koske­vien asioiden kohdal­la ovat total­i­taris­miä, johon ei ole mitään syytä luisua. Tois­t­en tap­pami­nen sik­si, että oli vetänyt pään­sä täy­teen tai sik­si, että omisti aseen, pitää olla kiel­let­tyä, mut­ta kiel­lon tulee kohdis­tua siihen tap­pamiseen, ei pään täy­teen vetämiseen tai aseen omistukseen.

 132. Kyl­lä se on erit­täin harv­inaista, että varsi­nainen alko­holis­mi paris­sa vuodessa kehittyisi. 

  Useim­mat nuoret aloit­ta­vat sään­nöl­lisen alko­holinkäytön 15–16 ‑vuo­ti­aina, mut­ta kyl­lä 18-vuo­tias alko­holisti aika uhanalainen laji on. 

  Nyt tietysti pitäisi määritel­lä alko­holis­mi, jot­ta asi­as­ta voisi kun­nol­la keskustella. 

  Alko­holis­tik­si minä määrit­te­len henkilön, jon­ka koko elämää hal­lit­see alko­holi joi tai ei. Määritel­lä voi tietysti toisinkin esim. ker­takäytön tai viikko­ta­son käytön määrällä.

 133. “Nol­la­tol­er­anssi on hyvää huume­poli­ti­ikkaa, jos se toimii kun­nol­la” — way to go, van­ha lib­er­aali. Aivan kuten “Sodas­sa AID­Sia Vas­taan” olisi seksin nol­la­tol­er­anssi hyvää poli­ti­ikkaa, jos se toimisi kunnolla …

  Kaikkein paras­ta poli­ti­ikkaa olisi se, että poli­itikot päät­täi­sivät, mitkä asi­at ovat vält­tämät­tömiä — ne määrät­täisi­in pakol­lisik­si ja lop­ut kiellettäsiin.

 134. Eli­na:

  En väit­tänyt sitä vas­taan, etteikö poli­isi olisi Mil­lan tapauk­ses­sa pitänyt hän­tä ja puolisoaan huumei­denkäyt­täjinä. Ja oikeean­han he osuivatkin.

  Huume­tes­taus kadul­la vain tuskin on tapah­tunut ulkonäön perus­teel­la, vaan siihen on täy­tynyt olla jokin paina­va syy. Ehkä naa­pu­rit ovat hais­ta­neet kannabik­sen ja olleet vaikka­pa huolis­saan lapsen olosuhteista.

  Oli­pa Mil­lan tapauk­ses­sa totu­us mikä vain, tiedän lukuisia mui­ta tapauk­sia jois­sa syyn ei voi­da olet­taa ole­van muu kuin ulkonäkö.

  Mikä moti­ivi poli­isil­la olisi vaaran­taa oma uransa lain­vas­taisel­la toimin­nal­la tuos­ta vain? Ei poli­isi ole pro­vi­siopal­ka­lla. Mikään riskinot­to ei kannata.

  Olen kahdesti ollut tilanteessa, jos­sa poli­isi on käyt­täy­tynyt pahek­sut­tavasti. Molem­mil­la ker­roil­la tuli tunne, että poli­isi­henkilöä motivoi jonkin­lainen yliko­ros­tunut oikeu­den jakamisen tarve ja val­lan­hi­mo. Palkkio vaikut­ti siis ole­van rahal­lisen sijaan psykologinen.

  Lail­lisu­u­den raja näis­sä tilanteis­sa on häi­lyvä ja maal­likolle vaikea määrit­tää. Korostan, että muidenkin kuin fik­su­jen, tarkkaavais­ten ja taloudel­lis­es­ti kykenevien lakimi­esten tulisi voi­da puo­lus­taa itseään virkaval­lan asi­at­to­mia hyökkäyk­siä vas­taan. Ei auta, että joku joskus on onnis­tunut hake­maan itselleen oikeut­ta, jos ja kun suurin osa ihmi­sistä on aseet­to­mia täl­laisen sim­putuk­sen edessä. Itseäni en pidä ainakaan keskimääräistä idiootim­pana, mut­ta tun­sin oloni aika voimat­tomak­si noiden tapausten jäl­keen. Oli vaikea päät­tää, mitä tek­isi vai tek­isikö mitään, kos­ka en pystynyt arvioimaan mitä kaikkea se olisi lop­ul­ta vaat­in­ut — ja ennen kaikkea miten se olisi vaikut­tanut kohtaamieni poli­isien virkakäyt­täy­tymiseen jatkos­sa (kos­toa en halun­nut, vaan asian saat­tamista parem­malle tolalle). Lisäk­si min­ulle on edelleen epä­selvää, toimiko poli­isi selvästi lain­vas­tais­es­ti, vai onko ulkonäköön (ja toisel­la ker­ral­la kovaäänisen musi­ikin soit­tamiseen autossa) perus­tu­va syr­jin­tä ja kaltoin kohtelu tosi­aankin heille lain mukaan sallittua.

  Joka tapauk­ses­sa kan­tani on, että ongelmia on sekä lain­säädän­nössä (kannabik­sen käytön ei tulisi alun alka­enkaan olla laiton­ta), joka antaa poli­isille mah­dol­lisuuk­sia sim­put­taa omi­in ihanteisi­in­sa sopi­mat­to­mia ihmisiä, että joidenkin poli­isien asen­teis­sa (ei mitään hajua, kuin­ka yleisiä nämä asen­neon­gel­mat ovat, mut­ta eivät ne aivan harv­inaisil­takaan tunnu).

  Tähän on kyl­lä vielä perään san­ot­ta­va, että useim­miten poli­isi­henkilöt ovat kohdelleet min­ua asial­lis­es­ti. Sik­si nuo pari poikkeusta tun­tu­vatkin huo­mat­ta­van häir­it­seviltä; tulee väk­isinkin mietit­tyä, mil­laista mah­taa olla sel­l­aisen ihmisen elämä, jota poli­isi pääasial­lis­es­ti kohtelee niin.

  Nor­maal­isti käyt­täy­tyvään pariskun­taan kohdis­te­tut selkeästi lain­vas­taiset toimet johta­vat hel­posti rikosil­moituk­seen ja sitä kaut­ta vähin­täänkin esimiehen puhut­telu­un, pahim­mil­laan erottamiseen.

  Poli­isivi­ra­nomaisil­la vain vaikut­taisi ole­van hyvin kapea (suo­ras­taan sosial­isti­nen) käsi­tys siitä, mikä on nor­maalia käytöstä. Tämähän ei ole poli­isien eri­ty­i­som­i­naisu­us sinän­sä, vaan laa­jem­pi yhteiskun­nalli­nen sosial­is­min jäänne. Meil­lä vieraste­taan, pelätään ja pahek­su­taan edelleen kaikkea, mikä eroaa tur­val­lisek­si koe­tus­ta normista. Yhteiskun­nan toimivu­u­den ja ihmis­ten onnel­lisu­u­den kustannuksella.

  Heil­lä, jot­ka ovat koko elämän­sä ajan koke­neet yhteiskun­nan syr­jivän ja pahek­su­van itseään, on hyvin korkea kyn­nys pyytää yhteiskunnal­ta apua tul­lessaan väärin kohdel­luk­si. Osal­la kyse voi olla herkkähip­iäisyy­destä ja mart­tyyrisyn­d­roomas­ta, mut­ta paljon on myös niitä, joiden ihmisoikeudet ovat käytän­nössäkin mui­ta heikom­mat, kos­ka he näyt­tävät eri­laiselta kuin muut.

  Ruumi­in­tarkas­tuk­set eri­ty­isolo­suhteis­sa yleisen tur­val­lisu­u­den nimis­sä ovat eri sar­jaa, samoin kuin (asi­akkaan näkökul­mas­ta) liian rajut pakkokeinot vaikka­pa mie­lenosoituk­ses­sa. Poli­isil­la on kuitenkin oikeus tehdä, mitä tekee. Tavas­ta vain voi syn­tyä erimielisyyttä.

  Ruumi­in­tarkas­tuk­sen voi tehdä asial­lis­es­ti, jol­loin se täyt­tää viral­lisen tarkoituk­sen­sa, ja sen voi aikuinen poli­isimies tehdä nuorelle tytölle myös hyvin asi­at­tomasti, jol­loin se täyt­tää jonkin yksi­tyisen tarpeen.

  Sitä sil­loin täl­löin ihmette­len, että mikä vim­ma on muoka­ta ulkonäkön­sä sel­l­aisek­si, että siitä mah­dol­lis­es­ti seu­raa vaikeuksia.

  Et pidä kom­mu­nikaa­tio­ta eri­tyisen olen­naise­na jut­tuna? Ulkonäkö on keino välit­tää ympäristöön­sä vieste­jä siitä, kuka on. Min­ulle kysymyk­sesi kuu­lostaa osa­puilleen ver­ran­nol­liselta siihen, että Kiinas­sa joku kysyy: Mikä vim­ma on sanoa ääneen asioi­ta, joiden sanomis­es­ta mah­dol­lis­es­ti seu­raa vaikeuksia?

  Itse pukeudun poikkeavasti, kos­ka min­ulle on tärkeää näyt­tää juuri siltä, kuka oikeasti olen, sen sijaan että piilot­taisin itseni niihin hajut­tomi­in, maut­tomi­in ja mitään­sanomat­tomi­in roo­lia­sui­hin, joi­ta mah­dol­lisim­man moni sietää ja joi­ta useim­mat ihmiset käyt­tävät. Pidän kyl­lä roo­lia­suna myös sitä rasta­far­i­tyyliä, joka poli­isin mielestä imp­likoi kannabis­rikol­lisu­ut­ta — sil­lä ero­tuk­sel­la että se ei ole siedet­tyä yhteiskun­nal­lisel­la tasol­la vaan pienem­män jen­gin kesken (ras­tat voi kuitenkin olla per­soon­al­lisel­lakin pukeutujalla).

  Peit­täessäni per­soon­al­lisuuteni yleis­es­ti hyväksytyl­lä pukeu­tu­mistyylil­lä kok­isin ole­vani epäavoin, mikä on min­ulle eräs epäre­hellisyy­den muodoista. Sin­un ihan­ney­hteiskun­nas­sasiko min­un tulisi piiloutua, jot­ta tulisin poli­isin tahol­ta kohdel­luk­si kun­non kansalaisena?

 135. Eli­na:

  Kesku­udessamme on paljon ihmisiä, joiden syn­nyn­näiset ulkoiset omi­naisu­udet aiheut­ta­vat heille jatku­vaa käytän­nön hait­taa kom­mu­nikoin­nis­sa muiden kanssa, ennakkolu­u­lo­ja ja näin suun­na­ton­ta mielipahaa.

  Tästä vielä. Siis sin­unko mielestäsi olisi jotenkin parem­pi, että kaik­ki jot­ka siihen suinkin kykenevät, pyrk­i­sivät näyt­tämään mah­dol­lisim­man täy­del­lisen “nor­maalil­ta”? Näinkö nuo mainit­se­masi ennakkolu­u­loiset idiootit oppi­vat arvosta­maan ihmis­inä heitä, jot­ka näyt­tävät epänor­maalil­ta voimat­ta sille itse mitään?

  Kysy­it Tuki­aisen ulkonäöstä. Toki se vaikut­taa esim. omaan arviooni hänestä ihmisenä. Syynä se, että tuo ulkonäkö on suurek­si osak­si hänen oma luo­muk­sen­sa. Hän on itse valin­nut pukeu­tua blondi­in, kilo­metrin mit­taiseen, huono­laa­tuiseen muovi­tukkaan, lait­taa kilon meikkiä ja han­kkia muovi­tis­sit. Se, mitä hänestä ajat­te­len, ei kuitenkaan saa johtaa siihen että loukkaan hänen ihmis­ar­voaan — etenkään jos sat­un ole­maan poli­isi ja virantoimituksessa!

 136. Tapio Pel­toselle:
  “Päi­hteil­läkin on hyö­tykäyt­töä. Niitä käytetään, kos­ka niistä on sub­jek­ti­ivis­es­ti ottaen hyö­tyä. Kukaan ei ikinä käytä mitään päi­hdet­tä, ainakaan use­ampia ker­to­ja, jos sen vaiku­tuk­set ovat pelkästään negatiivisia.”

  Olet täysin oike­as­sa, ilmaisin itseäni huonos­ti ja epä­to­den­mukaises­ti. Otan­han itsekin joskus jokusen olu­en kaverei­den seuras­sa taik­ka saunan jäl­keen ‑yleen­sä ilman päi­htymis­tarkoi­tus­ta, mut­ta päi­hteitähän tuokin on. Kuten myös viski.

 137. Samuli Saarel­ma:

  Itse otsikon ideaa pidän toki fik­suna, mut­ta hom­ma tosi­aan sut­taan­tuu sil­lä, jos heti perään väitetään, että perustelu­na käytet­ty logi­ik­ka ei sit­ten maagis­es­ti toi­mi muis­sa vas­taavis­sa asioissa.

  Ongel­ma on siinä, että muut asi­at eivät koskaan voi olla täysin vas­taavia — muuten­han ne oli­si­vat samo­ja eivätkä mui­ta asioi­ta. Yhdessä tilanteessa voi aivan perustel­lusti kan­nat­taa kiel­to­lakia, vaik­ka toises­sa tilanteessa perustel­lusti vas­tus­taisi sitä.

  Itse en esimerkik­si kan­na­ta käsi­a­sei­den kiel­to­lakia (siitä huoli­mat­ta että ihan­nemaail­mas­sani ei olisi asei­ta). Kan­natan kuitenkin mm. sitä, että tavalli­nen kansalainen ei saa halutes­saan han­kkia vaikka­pa joukkotuhoaseita.

 138. Kari Kosk­i­nen:

  Siitä huoli­mat­ta suh­taudun lähtöko­htais­es­ti _erittäin_ karsaasti kovien huumei­den puolit­taiseenkin lail­lis­tamiseen. On nimit­täin nähty, miten niiden kanssa ihmi­nen saa itsen­sä alle vuodessa siihen jamaan, johon per­in­teisel­lä kuningas alko­ho­lil­lakin menisi tois­takym­men­tä vuotta.

  Onko tämän viimeisen virk­keen tarkoi­tus jotenkin perustel­la suhtautumistasi?

  Sinähän tuos­sa käytän­nössä san­ot vas­tus­tavasi jyrkästi toimen­piteitä, joil­la kovien huumei­den käyt­tämis­es­tä tulisi nyky­istä vähem­män houkut­tel­e­vaa, kos­ka ne ovat niin tuhoisia ainei­ta. Luulisi, että mitä tuhoisampi aine, sitä kovem­min tulisi ihmis­ten mielestä pon­nis­tel­la aineen houkut­tele­vu­u­den vähentämiseksi.

 139. Kari

  Addik­tio on ain­oas­taan yksi osa päi­hdeon­gel­maa. Esimerkik­si tupak­ka (ja käsit­tääk­seni myös kahvi) aiheut­ta­vat riip­pu­vu­u­den – ainakin useim­mille – helpom­min kuin alko­holi. Ero on siinä, että tupakoin­ti tai kahv­in­juon­ti ei saa koko elämää raiteil­taan samal­la tavoin kuin alko­holis­mi. Ne eivät esimerkik­si estä työn­tekoa tai hait­taa perhe-elämää. 

  Hyvin san­ot­tu. Itse tun­nus­tan ole­vani aika lail­la addik­tios­sa kahvi­in, mut­ten usko sen sinäl­lään juuri mitenkään hait­taa­van elämääni. Kai kahvil­la jotain ter­veyshait­to­jakin on, mut­ta ainakaan itsel­leni niitä juuri ole tul­lut. Sen sijaan usein siitä on paljonkin hyö­tyä työn­tekoon piristeenä.

  Sama pätee kai myös tupakan nikoti­ini­in. Olen lukenut tutkimuk­sia siitä, miten nikoti­i­ni paran­taa keskit­tymiskykyä ja muis­tia. Jotkut tun­te­mani tupakoit­si­jat ovat myös sanoneet, etteivät pysty kun­nol­la keskit­tymään ilman tupakkaa. Tupakalla tietenkin on selviä negati­ivisi­akin vaiku­tuk­sia, ei vain henkilöön itseen­sä, vaan myös mui­hin lähel­lä ole­vi­in. En osaa sanoa, olisiko laastareil­la tms. mah­dol­lista saa­da tupakan posi­ti­iviset vaiku­tuk­set, mut­ta vält­tyä sen negatiivisilta. 

  Mut­ta kuitenkin sanois­in tuo­hon raiteil­ta menoon liit­tyen, että poltet­tuna tupak­ka kyl­lä saa elämän raiteil­ta siten, että se lisää selvästi riskiä kuol­la. Juuri pahempaa raiteil­ta menoa on vaikea ajatella.

 140. Hävit­tyä sotaa ei kan­na­ta jatkaa.
  Sik­si koko maail­mas­sa kan­nataisikin sal­lia kaik­ki huumeet.
  Myöskään lait­tomien asei­den lev­iämistä ei voi­da estää, joten kaikille pitäisi sal­lia kaiken­lais­ten asei­den omis­t­a­mi­nen ja niiden kaup­pa vapauttaa.
  Afgan­istanin ja Irakin sotia ei voi­da voit­taa sil­lä sieltä tulee aina löy­tymään muu­tamia vihaisia ääri-islamis­te­ja jot­ka vas­tus­ta­vat ulko­maalaisia, joten Yhdys­val­to­jen ja muiden maid­en tulisi pois­tua sieltä ja sal­lia tale­ban­ien val­taan­paluu tai paikallis­ten keskeinen sisällissota.
  Suomes­sa kamp­pailu suvait­se­mat­to­muut­ta ja rasis­mia vas­taan on hävit­ty, joten kaik­ki poli­isi­tutkin­nat SETAa vas­taan kohdis­te­tu­ista hyökkäyk­sistä tulisi lopet­taa ja sal­lia homo­jen hakkaaminen.
  Ker­jäämisen ehkäisyssä ollaan epäon­nis­tut­tu joten kaiken­lainen ker­jäämi­nen tulisi joka paikas­sa sal­lia, minkä joh­dos­ta kaikkien talo­jen lukot tulisi pois­taa jot­ta kaik­ki voivat vapaasti ker­jätä kaik­il­ta, lisäk­si kaikkien puhelin‑, osoite- ja sähkö­pos­ti­tiedot tulisi julk­istaa jot­ta kaik­ki voisi­vat vapaasti tehdä kaikille ker­jäyskir­jeitä ja ‑puhelui­ta.
  Suomen maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka on selvästi epäon­nis­tunut­ta, sil­lä Suomeen tulee joka vuosi ihmisiä joiden tänne tulemista ainakin kak­si ihmistä vas­tus­taa. Tämän joh­dos­ta kaikkien kaiken­lainen muut­ta­mi­nen tulisi sal­lia, myös sel­l­aisi­in mai­hin tai asun­toi­hin jois­sa jo asuu joku.
  Suomes­sa tapah­tuu vielä vuosikym­meniä jatkuneen ajo-opetuk­sen ja alko­ho­li­val­is­tuk­sen jäl­keenkin vuosit­tain rat­ti­juop­umuk­ses­ta johtu­via kuolonon­net­to­muuk­sia joten tämäkin tais­telu tulisi myön­tää hävi­tyk­si ja vapaut­taa kaik­ki alko­holin myymi­nen ja käyt­tö kaikissa tilanteis­sa kaikille. Myös kaiken­lainen ajoneu­vo­jen kul­jet­tamisen luvan­varaisu­us tulisi pois­taa, sehän aiheut­taa vain ylimääräisiä kus­tan­nuk­sia veronmaksajille!
  Suomes­sa tapetaan joka vuosi usei­ta ihmisiä, joten se tulisi sal­lia. Lisäk­si sairaalois­sa ja van­hainkodeis­sa kuolee vuosit­tain ihmisiä, joten on selvää että van­hain­hoi­dos­sa ja ter­vey­den­huol­los­sa ollaan epäon­nis­tut­tu eli kaik­ki kyseiset laitok­set tulisi välit­tömästi lakkauttaa.
  Usei­ta vuosia jatkuneen sam­mu­tustyön jäl­keen jos­sain palaa edelleen yksi tupak­ka. On siis selvää että kaik­ki palo­laitok­set ja palo­hä­lyt­timet ovat aivan turhia.
  Kos­ka kukaan ei ole kuole­maan jäl­keen onnis­tunut todis­ta­maan saavut­ta­neen­sa taivaas­sa ikuisen elämän ei voi­da kristi­nuskoa tai mui­ta ikuis­es­ta elmästä puhu­via uskon­to­ja pitää totu­u­den­mukaisi­na ja oikeina, vaan ne tulisi hävit­tää maan päältä lop­ullis­es­ti, eri­tyis­es­ti juutaliset.
  Kaik­ki huvipuis­tot tulisi lakkaut­taa kos­ka on toden­näköistä että joku joka on joskus käynyt huvipuis­tossa ei pidä tämän lukemista huvittavana.
  Kos­ka poli­isi epäon­nis­tuu joka vuosi ainakin yhden rikok­sen selvit­tämisessä tulisi tämäkin tuot­tam­a­ton laitos lopet­taa. Tämän seu­rauk­se­na pää­sisimme myös eroon noista vihe­liäi­sistä jokavuo­ti­sista veren­im­i­jöistä eli asiana­ja­jista, sil­lä kos­ka ei olisi poli­isia ei olisi myöskään rikok­sista epäiltyjä eikä tarvet­ta tuomioistuimille.
  Näin olisim­mekin saavut­ta­neet täy­del­lisen yhteiskun­nan mis­sä kaik­ki saisi­vat vapaasti tehdä mitä halu­a­vat, kenellekään ei olisi uskon­toa eikä sik­si olisi uskon­nol­lisia kiis­to­ja, eikä tääl­lä tarvit­taisi poli­ise­ja, lääkäre­itä, palomiehiä tai muitakaan yhteiskun­nan tukemia loiseliöitä.
  Lisäk­si Suomen tulisi jo lopet­taa itselleen vale­htelu ja lak­ta­ta ole­mas­ta kokon­aan, sil­lä Suo­mi hävisi talvi­so­dan ja jatkoso­dan. Toisaal­ta Suo­mi kyl­lä voit­ti Lapin sodan, joten Molo­tov ja Ribben­tropp voisi­vat neu­votel­la Suomen luovut­tamis­es­ta Neu­vos­toli­itolle ja Sak­san luovut­tamis­es­ta Suomelle. Kor­vauk­sek­si Lapin polt­tamis­es­ta Sak­sa (eli Suo­mi) luovut­taisi Lapille (eli Neu­vos­toli­itolle) Pohjois-Sak­san (eli Nor­jan). Sak­sa (eli Suo­mi) jäisi tässä kuitenkin voitolle sil­lä Suo­mi (eli Sak­sa) val­loit­ti Ranskan.

 141. Saara
  “Itse pukeudun poikkeavasti, kos­ka min­ulle on tärkeää näyt­tää juuri siltä, kuka oikeasti olen”

  Ihmiset siis pukeu­tu­vat siten kun pukeu­tu­vat esit­täessään state­ment­tia ja alle­vi­ivates­saan omaa ole­mus­taan ja sit­ten kun heitä kohdel­laan siten kun ulko­muo­to antaa olet­taa, he suut­tuvat. Hmm. Mis­sä on logiikka?

  Jos pukeu­tuu huo­rak­si, ei pidä ihme­tel­lä jos kohdel­laan huo­rana. Jos pukeu­tuu pikkukrim­ik­si, ei pidä ihme­tel­lä jos kohdel­laan pikkukriminä.

 142. “Tärkein­tä kuitenkin olisi, että huumei­den vapaut­ta­mi­nen tuhoaisi huumerikollisuuden. ”

  Tämä on se aspek­ti joka käytän­nössä nimeno­maan _estää_ huumei­den vapaut­tamisen. Kun huumeparoneil­la on rahaa ostaa kon­gressiedus­ta­jat, niin kuka näistä edus­ta­jista on niin tyh­mä että sahaa omaa leipäpuutaan?

  Pätee myös Suomes­sa oikein hyvin, vaikkakaan ei ehkä aivan suo­raan, vaan huumeval­is­tus­ra­ho­jen kaut­ta: ellei ole huume­on­gel­maa, ei ole huumeval­is­tus­ra­ho­jakaan ja siis elinkeinoa. Syy mik­si ammat­ti­laiset vas­tus­ta­vat _mitä tahansa kom­pro­mis­sia hau­taan asti_: Oma toimeen­tu­lo on vaaras­sa ja suo­jatyö­paik­ka katkol­la. Mitään tulok­si­a­han näiltä val­is­ta­jil­ta ei koskaan edes odote­ta, kun­han nos­ta­vat palkkaa.

  Sama näkyy erit­täin selvästi liiken­nepoli­ikas­sa: Vuosikym­meni­in ei ole edes yritet­ty puut­tua kolarei­den _syihin_ (nämä ovat tutk­i­jalau­takun­nan raporteista selväkielis­inä luet­tavis­sa), vaan sen­si­jaan nos­te­taan palkkaa siitä että ei puu­tu­ta mihinkään mikä voisi asi­aan jotenkin vaikut­taa ja puuhastel­laan kaik­ka muu­ta, kuten nopeusra­joituk­sia ja keskikaitei­ta. Oma toimeen­tu­lo on varmis­tet­ta­va, ensisijaisesti.

 143. Tuos­ta mil­lan mainit­se­mas­ta poli­isien toimin­nas­ta tarvit­see sanoa että itsel­lä on henk.koht. sat­tunut aivan samaa.
  Sat­un­nais­es­ti kadul­ta poimit­tu testi­in, kuu­luis­telui­hin ja seu­ran­taan, kaik­ki negati­ivisia.( ja rohke­nen väit­tää että olen vähin­tääkin taval­lisen näköi­nen ei mitään val­tavir­ras­ta poikkeavaa )
  Jopa oma­lle velipo­jalle on käynyt samoin niin ei se voi mis­tään muus­ta olla kiin­ni kuin poli­isien mielivallasta.
  Mitä itse aiheeseen tulee niin, jos huumeet lail­lis­tet­taisi­in niin ehdot­taisin että ote­taan käyt­töön tapa että sitä myy­dään vain suo­ma­laisille, henkilöl­lisyys­todis­tus­ta näyt­täen mikä estäisi suurim­manosan ulko­mail­ta tule­vista huumeturisteista.

 144. Point­ti oli siinä, että mafia ei itsessään syn­ny näi­den ansain­takeino­jen myötä, tai kuole niiden mukana. Mafia ei ole vain taloudelli­nen ilmiö, vaan myös kult­tuurilli­nen.

  Tietenkään se ei ole, enkä sel­l­aista väitäkään, mut­ta kun puhutaan “käytet­tävis­sä olev­as­ta pääo­mas­ta”, niin puhutaan taloudel­li­sista toim­intaedel­ly­tyk­sistä. Kuten itse myön­sit, huume­bisnes on aivan olen­nainen osa jär­jestäy­tyneen rikol­lisu­u­den taloudel­lisia toim­intaedel­ly­tyk­siä etenkin Mek­sikos­sa. Jos USA:n huumekysyn­tä vähe­nee, niin jär­jestäy­tyneelle rikol­lisu­udelle vir­taa vähem­män rahaa rajan yli. Tämä on päivän­selvää, kuten itsekin esität.

  Tässä on muuten haus­ka kytkös myös asekaup­paan; Mek­sikos­sa asei­den han­kkimi­nen on paljon han­kalam­paa kuin USA:ssa, joten kartel­lit vievät huumei­ta USA:han ja tuo­vat sieltä aseita. 

  http://en.wikipedia.org/wiki/Mexican_Drug_War

  Mex­i­can car­tels often pay U.S. cit­i­zens to pur­chase assault rifles or oth­er guns at gun shops or gun shows, then sell them to a car­tel rep­re­sen­ta­tive. This exchange is known as a straw pur­chase. Because there is no com­put­er­ized nation­al gun reg­istry, track­ing guns relies on a paper trail. Police agents must con­tact the man­u­fac­tur­er or importer with a make and a ser­i­al num­ber and work their way down the sup­ply chain by tele­phone or on foot. Accord­ing to The New York Times there are about 78,000 gun deal­ers in the US.

  Lisäk­si:

  RAND stud­ies released in the mid-1990s found that using drug user treat­ment to reduce drug con­sump­tion in the Unit­ed States is sev­en times more cost effec­tive than law enforce­ment efforts alone, and it could poten­tial­ly cut con­sump­tion by a third

  Argu­ment­te­ja on tietenkin kamalasti kaikki­in suun­ti­in, mut­ta nykyisel­lään huume­so­ta on mielipuo­li­nen: siinä käy­dään sotaa yhdel­lä rin­ta­mal­la niin, että rahaa ja asei­ta vir­taa huumekartelleille koko ajan lisää. Niinkauan kuin näil­lä riskipreemioil­la ja voitoil­la oper­oimaan valmi­ita ihmisiä riit­tää — ja Mek­sikon kaltaises­sa maas­sa niitä taku­ul­la riit­tää vielä pitkään — niin sota ei lopu, eikä sitä voite­ta. Ainakin pitäisi a) alkaa leika­ta jol­lakin keinol­la mek­siko­lais­tan huumei­den kysyn­tää rajan yli ja b) alkaa leika­ta asei­den tar­jon­taa takaisinpäin.

 145. Aiheessa pysymi­nen­hän on tun­netusti tylsää 🙂

  Tuo­mas:

  Sama näkyy erit­täin selvästi liiken­nepoli­ikas­sa: Vuosikym­meni­in ei ole edes yritet­ty puut­tua kolarei­den _syihin_ (nämä ovat tutk­i­jalau­takun­nan raporteista selväkielis­inä luet­tavis­sa), vaan sen­si­jaan nos­te­taan palkkaa siitä että ei puu­tu­ta mihinkään mikä voisi asi­aan jotenkin vaikut­taa ja puuhastel­laan kaik­ka muu­ta, kuten nopeusra­joituk­sia ja keskikaitei­ta. Oma toimeen­tu­lo on varmis­tet­ta­va, ensisijaisesti. 

  Vaik­ka en aivan täysin eri mieltä olekaan *), niin mie­lenki­in­nos­ta kysy­isin, että mihin­hän toimen­piteisi­in nyt sit­ten pitäisi näi­den mainit­tu­jen tutk­i­jalau­takun­nan raport­tien perus­teel­la ryhtyä?

  Siitä kuitenkin on ihan tutkimuk­si­in perus­tu­vaa näyt­töä, että keskikaiteet ja nopeuk­sien alen­t­a­mi­nen vähen­tävät liiken­neon­net­to­muuk­sia ja pienen­tävät niiden vakavuusastetta.

  Kari

  *) esimerkik­si nykyis­es­tä autokoulu/ajokorttikäytännöstä voitaisi­in yhtä hyvin luop­ua, kos­ka se ei paran­na — ainakaan käytet­ty­i­hin resurs­sei­hin suh­teutet­tuna — liiken­netur­val­lisu­ut­ta. Sama päte­nee myös esimerkik­si kat­sas­tus­toim­intaan. Mut­ta täl­laista ehdo­tus­ta emme näi­den asioiden paris­sa puuhaav­il­ta tule kuule­maan, juurikin siitä syys­tä, että eihän kukaan omaa oksaansa sahaa.

 146. “Yksikään tutkimus ei ole osoit­tanut kannabik­sen lisäävän psykoosiriskiä. On ole­mas­sa tutkimuk­sia, joiden tulok­set on uuti­soitu siten, mut­ta nekin ovat tosi­asi­as­sa osoit­ta­neet vain yhtey­den kannabik­senkäytön ja kohon­neen psykoosiriskin välil­lä. Samoin on ole­mas­sa selvä yhteys jäätelön syön­nin ja kohon­neen hukku­mis­riskin välillä.”

  Ilmeis­es­ti vakavis­sasi väität, että näitä mah­dol­lisia sekoit­tavia tek­i­jöitä (siis jäätelön syön­nin tapauk­ses­sa kesähelle) ei tilas­tol­li­sis­sa tutkimuk­sis­sa pyritä otta­maan huomioon.
  Päin­vas­toin, tämähän on selvää jo tilas­toti­eteen peruskurssil­ta lähtien.
  Yksi tapa vält­tää virheel­lisiä päätelmiä ovat esim. kohort­ti­tutkimuk­set. Tässä esimerkki:

  http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/content/abstract/67/5/440

  “Kan­nat­taa eri­tyis­es­ti huo­ma­ta, miten tämäkin tutkimus päätelmis­sään väit­tää kannabik­sen yleis­es­ti kas­vat­ta­neen psykoosiriskiä, mut­ta enem­män niil­lä, joil­la oli perin­nölli­nen alttius.”

  Mitä sit­ten? Tämä ei pahem­min läm­mitä jos riskiä kas­vat­ta­vat perin­nöl­liset tek­i­jät sat­tuvat ole­maan väestössä varsin yleisiä (kuten ovatkin, esim. tiet­ty­jen gee­nien osalta). 

  Ehkä se helpot­taa omaa oloa kun yrit­tää ratio­nal­isoi­da omaa käyt­täy­tymistään vääris­telemäl­lä tehtyä tutkimus­ta. Mut­ta kuten todet­tu, laa­jem­mas­sa yhtey­dessä kysymys on mm. siitä, miten las­ten ja nuorten huumei­den käyt­töä voidaan estää. Olisikin vähin­tään kohtu­ullista, että kyseenalaista infor­maa­tio­ta levitel­lään harkiten, vaik­ka se hyvältä tuntuisikin.

 147. Hyvä että joku uskaltaa puhua ääneen. 

  Krim­i­nal­isoin­nin tuo­mat hai­tat yhteiskuntaan: 

  1) Jär­jestäy­tynyt rikol­lisu­us eli Mafia saa lisää markkinoita
  2) Ongel­makäyt­täjät joutu­vat osta­maan mafi­al­ta huumau­saineen­sa kalli­il­la, joten varkau­den lisään­tyvät yhteiskunnassa
  3) Tilas­toin­ti käytöstä ei toi­mi, kun käyt­tö tapah­tuu “maan alla”.
  4) Krim­i­nal­isoin­ti ja sen myötä demon­isoin­ti lait­to­mia päi­hteitä kohtaan epä­val­is­taa ihmisiä val­is­tamisen sijaan. 

  Jos päi­htei­den käyt­tö vaan ei myymi­nen dekrim­i­nal­isoitaisi­in ja apteek­ista voisi ostaa huumei­ta, tapah­tu­isi seuraavaa: 

  1) Mafi­an markki­nat katoaisi­vat kos­ka apteek­ista saisi lail­lis­es­ti ja halvem­mal­la huumeita.

  2) kel­larimur­rot ja auto­varkaudet lop­pu­si­vat kos­ka ongel­makäyt­täjä voisi saa­da apteek­ista resep­til­lä huume-annok­sen kon­trol­loidusti ja ehkäpä ilmaisek­si jos ohjau­tuu hoitoon. 

  3) Saataisi­in kat­ta­vat tilas­tot siitä kuin­ka paljon ja mitä suo­ma­laiset käyttävät. 

  4) Ihmis­ten huumeval­is­tuk­ses­ta voitaisi­in tehdä oikeasti sivistävä keino jol­la ihmiset oppi­si­vat erot­ta­maan eri päi­h­teet toi­sis­taan ja tietämään mitkä päi­h­teet eivät sovi itselle. Jos yleinen keskustelun taso nousisi sel­l­aisek­si että ymmär­ret­täisi­in suurim­man ongel­man ole­van korvien välis­sä eli addik­toitu­va luonne, niin moni voisi vält­tyä ikävyyk­siltä kun jo koulun penkiltä oppisi ymmärtämään että “parem­pi kun en syö edes suk­laa­ta, kun olen täm­möi­nen hel­posti riip­pu­vaisek­si tule­va ihminen.” 

  Sil­lä riip­pu­vu­usalt­tius tekee narko­maaniksi tai alko­holis­tik­si, ei se aine itsessään, vaik­ka moni laiton ja lailli­nen päi­hde kyl­lä myötä­vaikut­taa riip­pu­vu­u­den synnyssä. 

  Kiitos Osmo että olet rohkea.

 148. Osmo: Valit­telit joskus sitä, että työsi huumem­i­nis­ter­inä jäi kesken. Oletko jos­sain selit­tänyt sitä, mitä täl­lä tarkoitit?

  1. Osmo: Valit­telit joskus sitä, että työsi huumem­i­nis­ter­inä jäi kesken. Oletko jos­sain selit­tänyt sitä, mitä täl­lä tarkoitit?

   Olisin halunut viedä läpi loogisen harm reduc­tion-ohjel­man, mut­ta min­un jäl­keeni suun­taa taas muutet­ti­in. Kaikille nil­lle huumeveikoille, jot­ka kiit­tävät lib­er­aal­isu­ut­tani halu­an huo­maut­taa, että vas­tus­ta huumei­ta jyrkästi. Halu­an vain tehdä sen ovelammin.

 149. “Antti Laine kir­joit­ti 29.7.2010 kel­lo 12:03
  “Ikävä tosi­a­sia kuitenkin on, että kannabik­sen käyt­tö aivo­jen aikuis­tu­mis­vai­heessa nos­taa riskiä sairas­tua psykoosiin.
  Tämä on pakko pitää mielessä jos aiheesta halu­aa keskustel­la tosi­a­sioiden eikä pro­pa­gan­dan pohjalta.”

  Saati­in­han se psykoosi sieltä vih­doin mukaan. Eri­no­maista iro­ni­anta­jua osoit­taa pro­pa­gan­dan tosi­a­sioiden mainit­sem­i­nen heti seu­raavas­sa lauseessa. Yksikään tutkimus ei ole osoit­tanut kannabik­sen lisäävän psykoosiriskiä. On ole­mas­sa tutkimuk­sia, joiden tulok­set on uuti­soitu siten, mut­ta nekin ovat tosi­asi­as­sa osoit­ta­neet vain yhtey­den kannabik­senkäytön ja kohon­neen psykoosiriskin välil­lä. Samoin on ole­mas­sa selvä yhteys jäätelön syön­nin ja kohon­neen hukku­mis­riskin välillä.

  Suurin osa tutkimuk­sista ei ole ottanut lainkaan huomioon perin­nöl­listä taipumus­ta sairas­tua. Yksi (ehkä ain­oa?) tutkimus, joka on tutk­in­ut kausaal­ista yhteyt­tä ja huomioin­ut per­in­tötek­i­jöi­den aiheut­ta­man kas­va­neen riskin, ei löytänyt yhteyt­tä kannabik­sen käytön ja psykoosi­sairauk­sien välil­lä niis­sä nuoris­sa, joil­la ei ollut perin­nöl­listä alttiutta.

  Kan­nat­taa eri­tyis­es­ti huo­ma­ta, miten tämäkin tutkimus päätelmis­sään väit­tää kannabik­sen yleis­es­ti kas­vat­ta­neen psykoosiriskiä, mut­ta enem­män niil­lä, joil­la oli perin­nölli­nen alt­tius. Kuitenkin, jos lukee pari riv­iä ylem­pää, voidaan huo­ma­ta, että psykoosiriskin luot­ta­musväli niil­lä, joil­la ei perin­nöl­listä taipumus­ta psykoosi­sairauk­si­in ole, on ykkösen molem­min puolin; voitaisi­in siis yhtä hyvin sanoa kannabik­sen käytön vähen­täneen riskiä. Sanom­al­la yhtä hyvin tarkoi­tan, ettei todel­lakaan voi­da sanoa, vaan kyseessä on tilas­tol­lis­es­ti merk­i­tyk­setön tekijä.

  http://www.bmj.com/cgi/content/abstract/330/7481/11

  Mielestäni tuos­sa san­o­taan aika selvästi lopus­sa että kannabis lisää psykoosin saamisen riskiä, ja vielä huo­mat­ta­van paljon enem­män niil­lä joil­la on ennestään ris­ki psykoosiin.

  “Con­clu­sion: Cannabis use mod­er­ate­ly increas­es the risk of psy­chot­ic symp­toms in young peo­ple but has a much stronger effect in those with evi­dence of pre­dis­po­si­tion for psychosis.”

 150. Saara, asi­at eivät tietenkään ole 1:1 tois­t­en­sa kanssa, mut­ta jos tuolle lin­jalle lähde­tään, niin sit­ten USA:n ja Mek­sikon tilanteesta ei saisi vetää mitään johtopäätök­siä sen suh­teen, miten Suomen huume­poli­ti­ikas­sa kan­nat­taisi toimia, kos­ka tilanne ei ole prikulleen sama.

  Point­ti­ni oli kuitenkin se, että _riittävän_ tarkasti sekä lail­lisi­in aseisi­in että päi­hteisi­in pätee se, että molem­mat tuot­ta­vat hyö­tyä käyt­täjilleen ja oikein käytet­tynä kum­mas­takaan ei ole mitään hait­taa muille (tämän vuok­si esim. joukko­tuhoaseet eivät kuu­lu samaan joukkoon, niitä on käytän­nössä mah­do­ton käyt­tää aiheut­ta­mat­ta hait­taa muille). Kum­mal­lakin on poten­ti­aalia johtaa hait­toi­hin käyt­täjälle itselleen ja muillekin.

  Oleel­lista alku­peräisen argu­mentin kannal­ta on joka tapauk­ses­sa se, mitä käytet­ti­in perustelu­na yhden asian kiel­to­lain vas­tus­tamiseen (rikol­liset otta­vat hom­man käsi­in­sä ja sik­si siitä seu­raa vain pahempia ongelmia), on pädet­tävä myös toiseen asi­aan. Tämän asian suh­teen aseet ja päi­h­teet eivät eroa toi­sis­taan. Tämän suh­teen taas esim. joukko­tuhoaseet eroa­vat, kos­ka niitä on erit­täin vaikea valmis­taa ilman val­ti­ol­lista infra­struk­tu­uria, joten ydin­pom­me­ja ei ala ilmaan­tua rikol­lis­ten käsi­in vain sik­si, että ne on kiel­let­ty. Samoin niille ei ole kovin suur­ta kysyn­tää (ok, jotkut ter­ror­is­tit sel­l­aisia halu­a­vat, mut­ta eivät­pä juuri muut).

 151. Kannabik­ses­ta ja psykoosiriskistä:

  Jos kannabis oikeasti lisäisi psykoosien määrää, se tiedet­täisi­in. Meil­lä on useista laa­joista pop­u­laa­tioista hyvin laadukas­ta dataa sekä psykoosien esi­in­tyvyy­den että kannabik­sen käytön yleisyy­den his­to­ri­al­lis­es­ta kehi­tyk­ses­tä. Kannabik­sen käytön yleisyy­den moninker­taistues­sakin psykoosien esi­in­tyvyys on pysynyt ennal­laan tai jopa pienen­tynyt, eikä minkään­laista kor­re­laa­tio­ta ole löy­tynyt näi­den esi­in­tyvyyk­sien välille, edes viivästet­tynä. Saman­laisia tulok­sia on saatu kaikkial­ta, mis­sä tätä on tutkittu.

  On jo pitkään tiedet­ty, että kannabik­sen käytön ja skit­sofren­ian komor­bidi­teet­ti on suuri: Ne esi­in­tyvät yhdessä paljon use­am­min kuin niiden pitäisi, jos ne oli­si­vat täysin toi­sis­taan riip­pumat­to­mia. Mitään viitet­tä ei kuitenkaan ole siihen, että kannabis lisäisi psykoosi­in sairas­tu­vien kokon­ais­määrää. Anek­doot­tien ja muu­tamien pienehkö­jen tutkimusten val­os­sa kannabis pahen­taa skit­sofren­ian oire­i­ta osal­la poti­laista ja helpot­taa osal­la. Kuvio on siis monimutkainen.

  Joka tapauk­ses­sa kiel­to­lain puo­lus­t­a­mi­nen skit­sofren­ian var­jol­la on asian ohi puhu­mista. Kiel­to­lain ei ole osoitet­tu vähen­tävän käyt­töä. Eikä muuten lisäävänkään.

 152. Mitä tarkoit­taa “vas­tus­taa huumei­ta jyrkästi” auki kir­joitet­tuna? Mitä on ylipään­sä “huume” tässä muut­tuneessa pain­o­tuk­ses­sa, joka ilmeis­es­ti on seu­raus­ta medi­an (plus oman leirin, kun vaalit tulos­sa) painostuksesta?

  “Anteek­si, että min­ul­la on mielipide.” ?

  “En voi sit­tenkään sanoa mielipi­det­täni, kun sain juuri flash­backin siitä, mitä Drak­en tihu­lainen sai aikaisek­si 2003.” ?

  Lie­nee kai turha kysyä, kan­nat­taisitko kannabik­sen kotikas­vatuk­sen sal­lim­ista? Saati odot­taa, että vihreät lin­jaisi­vat tästä kysymyk­ses­tä yhtään mitään, vaik­ka enem­mistö vihreistä oikeasti sitä kan­nat­taa. Tätä ei vain saa päästää lööppei­hin, kun on tärkeämpiä asioi­ta ajettavana.

 153. “Ehkä naa­pu­rit ovat hais­ta­neet kannabik­sen ja olleet vaikka­pa huolis­saan lapsen olosuhteista.”

  Voi her­raisä oikeesti, ei voi olla näin vaikeaa taju­ta. Käyti­in kau­pas­sa ja poli­isit näki mei­dät. Oli­vat var­masti katelleet joa aikasem­min not­ta rastapäitä ollaan ja var­maankin tämän näköset polt­telee. Tot­ta­han tuo, mut­ta voi jumalau­ta jos ei saa kau­pas­sa käy­dä rauhas­sa ilman pelkoa koti­etsin­nästä! Emme häir­itse ker­ta kaikki­aan ketään. Ja hei oikeasti, käytä nyt het­ki päätäsi: kuka soit­taa poli­isille sik­si että joku käy kau­pas­sa ja ärräl­lä ja kävelee koti­in? Emme olleet poltelleet, mitään syytä minkään­laiseen ilmiantoon ei ollut. Tämä ei voi olla noin vaikeaa ymmärtää.

  Meil­lä ei muuten sil­loin ollut seinä­naa­pure­i­ta lainkaan kos­ka asuimme ok-talos­sa vuokralla.

 154. “Heil­lä, jot­ka ovat koko elämän­sä ajan koke­neet yhteiskun­nan syr­jivän ja pahek­su­van itseään, on hyvin korkea kyn­nys pyytää yhteiskunnal­ta apua tul­lessaan väärin kohdel­luk­si. Osal­la kyse voi olla herkkähip­iäisyy­destä ja mart­tyyrisyn­d­roomas­ta, mut­ta paljon on myös niitä, joiden ihmisoikeudet ovat käytän­nössäkin mui­ta heikom­mat, kos­ka he näyt­tävät eri­laiselta kuin muut.”

  Min­ul­la on ollut aiko­muk­se­na tehdä rikosil­moi­tus, mut­ta en ole saanut aikaisek­si. En vaan kykene kohtaa­maan sitä het­keä kun joudun puhu­maan niiden pask­i­ais­ten kanssa; ties vaik­ka herät­täisin uud­estaan niiden huomion ja ne tuli­si­vat ihan muuten vaan nöyryyt­tääk­seen sotke­maan paikat ja aiheut­ta­maan juoruil­tavaa naa­pureille. En uskalla edes liikkua kyläl­lä nor­maal­isti, ja saan sätkyn aina kun näen poli­isi­au­ton. Onko ihme että jää trau­mo­ja jos elämä on osoit­tanut että saatat tavanomaisel­la kaup­pareis­sul­lasi pää­tyä tun­tikausik­si kop­pi­in, sin­ut pakote­taan riisumaan alasti ja joku käy tutki­mas­sa kaap­pisi ja komerosi. Miten kukaan voi hyväksyä sen että min­ulle voidaan tehdä niin? Mitähän per­hanan pahaa olen tehnyt ansaitak­seni sel­l­aisen kohtelun, kun en aiheuta ker­ta kaikki­aan mitään vahinkoa kenellekään?

  1. Mil­la hyvä.
   Sanoit poli­isin pidät­täneen sin­ut täöysin aiheet­toman kannabisepäi­lyn vuok­si. Tari­nan uskot­tavu­ut­ta vähän naker­taa se, että muista kir­joituk­sis­tasi voisi saa­da sel­l­aisenkin käsi­tyk­sen, ettei epäi­ly ollut täysin tuules­ta temmattu.

   1. Voisiko joku huumau­sainei­den his­to­ri­aa parem­min tun­te­va antaa taus­taa tälle madon­lakki­hy­po­teesil­leni — siis sille, ettei huumeen vapaa saatavu­us tuo­ta ongel­maa, jos sen markki­noin­ti ei kan­na­ta kenellekään.
    Eikö sekä oop­i­um, kokai­i­ni että amfe­tami­i­ni ole olleet aikanaan vapaasti saatavia? Oop­pi­u­min tiedän aiheut­ta­neen merkit­täviä ongelmia, mut­ta oli­vatko ne suurem­pia kuin mitä opi­aatit nyt aiheut­ta­vat? Kokai­inia oli jopa Coca-Colas­sa pieniä määriä, mut­ta käytet­ti­inkö kokai­inia huumemei­lessä tuol­loin tolkuttomasti?

 155. “Mitä sit­ten? Tämä ei pahem­min läm­mitä jos riskiä kas­vat­ta­vat perin­nöl­liset tek­i­jät sat­tuvat ole­maan väestössä varsin yleisiä (kuten ovatkin, esim. tiet­ty­jen gee­nien osalta).”

  …mut­ta kun se kiel­to ei kuitenkaan estä ihmisiä käyt­tämästä, riip­pumat­ta siitä oletko oike­as­sa psykoosiriskin suh­teen. Invalid argu­ment, kuten van­ha kun­non dos tapasi sanoa.

 156. Min­ul­la on ollut aiko­muk­se­na tehdä rikosil­moi­tus, mut­ta en ole saanut aikaiseksi

  Ehkä kyse on ns. amo­ti­vaa­tiosyn­d­roomas­ta, jota kannabik­sen “tiede­tään” aiheuttavan. 

  (Lisätkää riit­tävä määrä hymiöitä, että ymmär­rätte tämän oikein)

 157. Sylt­ty:

  Ihmiset siis pukeu­tu­vat siten kun pukeu­tu­vat esit­täessään state­ment­tia ja alle­vi­ivates­saan omaa ole­mus­taan ja sit­ten kun heitä kohdel­laan siten kun ulko­muo­to antaa olet­taa, he suut­tuvat. Hmm. Mis­sä on logiikka?

  Siinä, että jokaisel­la ihmisel­lä pitäisi olla samat ihmisoikeudet, joi­ta ei saa rikkoa sen mukaan, miltä joku näyt­tää tai edes sen mukaan, mitä hän tosi­asial­lis­es­ti on.

  Jos pukeu­tuu huo­rak­si, ei pidä ihme­tel­lä jos kohdel­laan huo­rana. Jos pukeu­tuu pikkukrim­ik­si, ei pidä ihme­tel­lä jos kohdel­laan pikkukriminä.

  Nyt puhut roo­lia­su­ista. Minä en pukeudu roo­lia­su­un, vaan per­soon­al­lis­es­ti. En ole huo­ra, kannabik­sen polt­teli­ja enkä rikolli­nen, enkä myöskään pukeudu sel­l­aisik­si. Ain­oa asia, minkä poli­isi voi nähdä, on että ulkonäössäni on jotakin taval­lisu­ud­es­ta poikkeavaa. Ei, se ei ole tatuoin­ti, lävistys eikä ras­tat. Mut­ta vaik­ka min­ul­la olisi kaik­ki nuo, min­ua tulisi edelleen kohdel­la lain mukaan.

 158. Kuten sanoin, kannabis/skitsofrenia ‑yhtey­den suh­teen kysymys on vielä auki, mut­ta ilmi­selvästi ainakin väite, että kannabis laukai­sisi skit­sofren­ian ihmi­sis­sä, jot­ka eivät ole ennestään latent­te­ja skit­sofreenikko­ja, on kyseenalainen.

  http://www.medicalnewstoday.com/articles/168519.php
  http://www.cbc.ca/health/story/2009/09/02/cannabis-schizophrenia.html

  Min­ua muuten huvit­taa kovasti tämä meteli, joka tästä Osmon varsin maltil­lis­es­ta blogi­postauk­ses­ta on syn­tynyt. Pyhän kiel­to­lain kyseenalais­t­a­mi­nen on aihe, jota ei saisi näem­mä ottaa edes julkises­ti puheeksi.

 159. Osmo Soin­in­vaara:

  Voisiko joku huumau­sainei­den his­to­ri­aa parem­min tun­te­va antaa taus­taa tälle madon­lakki­hy­po­teesil­leni – siis sille, ettei huumeen vapaa saatavu­us tuo­ta ongel­maa, jos sen markki­noin­ti ei kan­na­ta kenellekään.

  Eikö sekä oop­i­um, kokai­i­ni että amfe­tami­i­ni ole olleet aikanaan vapaasti saatavia? Oop­pi­u­min tiedän aiheut­ta­neen merkit­täviä ongelmia, mut­ta oli­vatko ne suurem­pia kuin mitä opi­aatit nyt aiheuttavat? 

  Aika hypo­teet­ti­nen kysymys. Se, että maini­tut tuot­teet ovat olleet “vapaasti saatavil­la” (ei siis lait­to­mia) ei tietenkään ole koskaan tarkoit­tanut sitä, etteikö niiden markki­noin­ti olisi ollut jollekin (tuot­ta­jalle, välit­täjälle) kan­nat­tavaa siinä kuin minkä tahansa muunkin tuot­teen markkinoinnin.

  Ehkä parem­pi ver­tailuko­h­ta voisi olla vaik­ka alko­holi (ennen kau­pal­lista tuotan­toa) tai vaik­ka erin­näis­ten huumaavien kasvien ja sie­nien käyt­tö aikanaan. Kyl­lä niihinkin on tun­tunut kiin­nos­tus­ta aina löy­tyvän, samoin kuin vaik­ka nuori­son liimanhaisteluun.

  Ole­tan, että ongelmia on syn­tynyt ainakin joidenkin ainei­den kohdal­la, kos­ka maini­tut aineet on päätet­ty kieltää (ja luul­tavasti samal­la peri­aat­teel­la kaik­ki päi­hdyt­tävät kemikaalit pl. alko­holi sen kum­mem­min erot­telemat­ta, mikä on vaar­al­lisem­paa kuin joku toinen).

  Vaikeaa on kyl­lä arvioi­da, mitä tapah­tu­isi, jos niitä olisi tiukoin rajoituksin saatavis­sa nyky­isin. Ei tai­da his­to­ria asi­aan tuo­da valaistusta.

  Kokai­inia oli jopa Coca-Colas­sa pieniä määriä, mut­ta käytet­ti­inkö kokai­inia huumemei­lessä tuol­loin tolkuttomasti? 

  Mikä nyt on huumekäyt­töä? Kokapen­saan lehtiähän on pureskel­tu varsin lajasti Amerikois­sa, ja tehdään­hän siitä Etelä-Amerikas­sa vieläkin teetä. Vaiku­tus nyt ei kuitenkaan ole mikään kahvikup­pia kum­moi­sem­pi ilman kemi­al­lista käsit­te­lyä, vaik­ka siinä pieniä määriä ihan sitä itseään onkin. On tul­lut juotua.

  En asi­aa tarkem­min tunne, mut­ta min­ul­la on käsi­tys, että varsi­naista kokai­inia ei eri­tyisen laa­jasti käytet­ty ennenkuin vas­ta joskus 70-luvul­ta eteen­päin, kun siitä tuli jonkin­lainen muotihuume.

  Kari

 160. Voisiko joku huumau­sainei­den his­to­ri­aa parem­min tun­te­va antaa taus­taa tälle madon­lakki­hy­po­teesil­leni – siis sille, ettei huumeen vapaa saatavu­us tuo­ta ongel­maa, jos sen markki­noin­ti ei kan­na­ta kenellekään.

  Sanois­in, että huumei­den “rap­piokäyt­tö” kult­tuuril­lise­na ilmiönä, ja sel­l­aise­na, kuin sen nykyään tun­nemme, on kiel­to­lain ajan keksin­tö (vaikkei sinän­sä suo­raa seu­raus­ta kiel­to­laista). Opi­aat­te­ja väärinkäytet­ti­in jo aiem­minkin, ja muitakin päi­hteitä käytet­ti­in sekä viihtymiseen että lääketi­eteel­lisi­in ynnä mui­hin tarkoituk­si­in, mut­ta ylipäätään ongelmia päi­hteistä syn­tyy sil­loin, kun yhteiskun­nas­sa val­lit­see tilanne, jos­sa suuret ihmisjoukot joutu­vat ole­maan joutilaina.

  Jouti­laisu­us, ts. mielekkään tekemisen puute ja puut­tuvat mah­dol­lisu­udet elämän­laadun paran­tamiseen johta­vat eri­laisi­in vas­takult­tuuri-ilmiöi­hin, jol­lainen huumei­den laa­jamit­tainen käyt­tökin viime kädessä on. Toki esimerkik­si stim­u­lant­tien käyt­täjäkun­nas­sa on aika voimakas jako niihin, jot­ka ovat puh­taasti rap­piokäyt­täjiä ja niihin, jot­ka ovat mah­dol­lis­es­ti riip­pu­vaisia, mut­ta käyt­tävät ainei­ta silti lähin­nä tehosta­maan työssä tai opiskelus­sa suo­ri­u­tu­mis­taan. Esimerkik­si amfe­tami­ini­jo­hdan­naiset voivat aivan oikeasti edesaut­taa suo­ri­u­tu­mista, mut­ta vain, jos niitä käytetään erit­täin varovasti ja elämän­ta­vat ovat muuten ter­veet. (Mm. matemaatikko Paul Erdős käyt­ti sään­nöl­lis­es­ti amfe­tami­inia.) En ole var­ma, mut­ta luulen, että siir­tymi­nen näi­den “hyö­tykäyt­täjien” ryh­mästä “rap­piokäyt­täjien” ryh­mään on äärim­mäisen harv­inaista ja saa yleen­sä alkun­sa jostain ulkoi­sista seikoista. Ja vas­taavasti päin­vas­taiseen suun­taan tuskin kukaan koskaan siirtyy.

  Psykedeel­it eivät ole aiheut­ta­neet mitään kovin merkit­täviä ongelmia edes sil­loin, kun niiden käyt­tö oli kult­tuuril­lis­es­ti hyväksy­tym­pää. Suurin osa esim. LSD:n “yleis­es­ti tun­ne­tu­ista” hait­tavaiku­tuk­sista on urbaani­le­gen­daa ja puh­das­ta val­heel­lista pro­pa­gan­daa. Toisaal­ta myöskin mon­et psykedeele­jä ylistävät puheet ovat liioitel­tu­ja. Eivät ne tuo ken­estäkään esi­in mitään sel­l­aista, mitä kyseisessä ihmisessä ei jo ennestään ole.

  Mitä tulee varsi­naiseen ongel­makäyt­töön, voisin veika­ta, että yhdek­sässä tapauk­ses­sa kymmen­estä kyse on ihmi­sistä, joi­ta on laimin­lyö­ty tai kohdel­tu äärim­mäisen huonos­ti lapsi­na. Ongel­makäyt­täjistä hyvin moni aloit­taa todel­la nuore­na. Tilas­tol­lis­es­ti muuten hyvin varhain (alle 12-vuo­ti­aana) aloitet­tu tupakoin­ti on suurimpia tiedet­tyjä ennus­tavia tek­i­jöitä sekä myöhem­män huumei­den käytön että muun myöhem­män häir­iökäyt­täy­tymisen suhteen.

  Mainit­takoon, että vah­vat stim­u­lan­tit (amfe­tami­i­ni lähisuku­laisi­neen, kokai­i­ni) ja opi­aatit ovat mielestäni sel­l­aista kamaa, että niiden käyt­tö mihinkään muuhun kuin lääketi­eteel­lisi­in tarkoituk­si­in on vähin­täänkin kyseenalaista. Mut­ta ei niidenkään lait­to­muudessa mitään tolkkua ole.

 161. Si no é vero é bene trovato.
  Eräässä USA:n vanki­las­sa huumekaup­pa ja salakul­je­tus lop­pui­v­at kun kiel­let­ti­in tupak­ka. Se oli aivan yhtä halut­tua, mut­ta riskit kiin­ni­jäädessä olemattomat.

 162. Tuo madon­lak­ki-ver­taus on monel­la tapaa ongel­malli­nen. Ensin­näkin on kyn­nys lähteä etsimään noi­ta sieniä, tun­nistaa ne ja käyt­tää niitä toivo­ma­l­laan taval­la huumaus­tarkoituk­ses­sa. Toisek­si psykedeelei­hin ei syn­ny riip­pu­vu­ut­ta, toisin kuin esimerkik­si kokai­ini­in, jos­ta tässä keskustelus­sa on pääl­lim­mäisenä ollut kysymys.
  Markki­noin­nin “kan­nat­tavu­us” ei ole nytkään ollut keskeinen tek­i­jä, mikä nuo­ria tai van­hempia ajaisi lait­tomien päi­htei­den pari­in. Vaan mm. koke­mushakuisu­us, hedo­nis­mi, eskapis­mi, viiteryhmä. 

  Jos ver­rataan aikaan ennen huumei­den kiel­to­lakia, niin ihmis­ten tietoisu­us vai­h­toe­htoi­sista päi­hteistä oli vähäistä nykyiseen näh­den. Saatavu­u­den ja tietoisu­u­den syn­tyessä ongelmia kuitenkin usein esi­in­tyi. Nykyään Amerikas­sa arvioidaan ole­van n. 600,000 opi­aat­ti­ad­dik­tia. 1800-luvun lop­ul­la heitä oli n. 200,000 mut­ta väestömäärään suh­tautet­tuna nyky­istä paljon enemmän.

  Ne saatavu­u­den laadut, help­pous ja määrä, joi­ta mafi­an tulon­läh­teen viem­i­nen Yhdys­val­lois­sa edel­lyt­täi­sivät, eivät olisi kovin kaukana “kokai­i­ni alkoon” ‑mallista. Kun kokai­i­ni olisi lisäk­si hal­paa, jot­ta sen käyt­töä ei tarvit­sisi addik­tien rahoit­taa rikol­lisu­udel­la, niin kuka voi lähteä ennus­ta­maan kuin­ka laa­jak­si käyt­tö kas­vaisi ja kuin­ka paljon addik­tien määrä lisään­ty­isi? Hai­tat yhteiskun­nalle voisi­vat pahim­mil­laan kas­vaa moninker­taisik­si kiel­to­lain hait­toi­hin nähden.

  Jos mietimme Suomea, niin kuin­ka mon­elle masen­tuneelle, angs­tiselle tei­ni-ikäiselle/n­uorelle päi­htei­den tuo­ma välikaikainen helpo­tus olisi mah­do­ton vas­tustet­ta­va, yhteiskun­nan kus­tan­ta­es­sa ja tar­jotes­sa ja itsekon­trol­lin ollessa heikon. Liian suuri riski.

  Osit­tainen lail­lis­t­a­mi­nen pienin annoksin ja saan­ti­ra­joituksin resep­tien taakse voisi ehkä toimia, mut­ta ei yleinen saatavu­us tyyli­in alkoholi.

 163. Mil­la,

  Epäuskot­ta­va tari­na ei muu­tu uskot­tavak­si mah­dol­lisim­man monel­la tois­tol­la. Lähin­nä tuo­tat vain enem­män ris­tiri­itaisuuk­sia ker­ta kerralla. 

  Ensik­si san­ot, ettei teil­lä ole naa­pure­i­ta, jot­ka voisi­vat hais­taa pössyt­te­lyn. Myöhem­min kuitenkin ker­rot pelkääväsi naa­purei­den silmätikuk­si jou­tu­mista poli­isikäyn­tien johdosta. 

  Jos naa­pu­rit ovat näköetäisyy­del­lä, niin he ovat myös hajuetäisyy­del­lä. Ilmeis­es­ti kannabik­sen käyt­täjät eivät itse ymmär­rä, kuin­ka voimakas ja pitkälle kan­tau­tu­va haju on. 

  Linkit­tämässäsi tapausku­vauk­ses­sa voiv­ot­telet samaa eli naa­purei­den seu­ran­neen tiivi­isti koti­etsin­tää ja laps­esi kaverei­denkin todis­ta­neen tapah­tu­maa. Tuskin kyseessä oli ensim­mäi­nen ker­ta, kun laps­esi kavere­i­ta on kylässä. Sen ikäiset ker­to­vat koton­aan kaikenlaista. 

  On myös muis­tet­ta­va, että kyl­lähän se näkyy hyvin silmistä ja käytök­ses­tä, jos kannabista on poltet­tu. Tilan erot­taa alko­holin aiheut­ta­mas­ta päi­htymyk­ses­tä jokainen täysipäi­nen ihmi­nen. Eikö teil­lä käy lainkaan vieraita?

  Ilmiantokyn­nys on huumea­siois­sa ehkä muutenkin kohtu­ullisen mata­la, mut­ta eri­tyisen mata­la se on sil­loin, jos per­heessä on lap­sia. Mikä ihme saa sin­ut jankut­ta­maan ilmi­an­non mah­dot­to­muut­ta? Et voi tietää. Se on aivan sama, mis­tä tei­dät on nap­at­tu, onhan poli­isil­la tun­tomerk­it. Lam­mil­la tuskin liikkuu ras­tatukkaisia pariskun­tia ruuhkak­si asti. 

  Ker­roit myös, että koti­etsin­tä tehti­in välit­tömästi tei­dän ollessa poli­isi­ase­mal­la. Tämäkin viit­taa vah­vasti, että poli­isil­la on käytet­tävis­sään myös muu­ta todis­tu­saineis­toa kuin testi. Koti­etsin­tä ei ole mikään ruti­ini­toimen­pide, jon­ka poli­isi voi tuos­ta vain var­muu­den vuok­si tehdä. 

  Mitä tulee jak­samat­to­muu­teesi, niin olet käyt­tänyt moninker­taisen ajan tääl­lä kir­joit­telu­un kuin sähköisen ilmoituk­sen täyt­tämi­nen poli­isin olete­tus­ta väärinkäytök­ses­tä vaatii. Et myöskään olisi näi­den “pask­i­ais­ten” kanssa joutunut tekemisi­in. Mikäli tutk­in­taan olisi nähty aihet­ta, se suorite­taan toises­sa poliisipiirissä.

 164. Hol­ger: “Ilmeis­es­ti vakavis­sasi väität, että näitä mah­dol­lisia sekoit­tavia tek­i­jöitä (siis jäätelön syön­nin tapauk­ses­sa kesähelle) ei tilas­tol­li­sis­sa tutkimuk­sis­sa pyritä otta­maan huomioon.”

  En väitä. Väitän, ettei mah­dol­lisia tek­i­jöitä tutkimusko­htei­den ryh­män rak­en­teen vuok­si usein ole mah­dol­lista ottaa huomioon.

  “Yksi tapa vält­tää virheel­lisiä päätelmiä ovat esim. kohorttitutkimukset.”
  Kuten voidaan huo­ma­ta, myös linkit­tämäni tutkimus on kohort­ti­tutkimus. Valitet­ta­va en päässyt luke­maan linkit­tämääsi tutkimuk­sen kokotek­stiä, mut­ta voin yhtyä tutkimuk­ses­ta esitet­ty­i­hin kommentteihin.

  Yksi suurim­mista virhelähteistä kannabik­sen ja psykoosin yhteyt­tä tutkivis­sa tutkimuk­sis­sa — myös tässä — on se, että kannabis­päi­htymyk­sen aiheut­ta­maa aku­ut­tia, päi­htymyk­sen mukana pois­tu­vaa ja joitakin psykoosioire­i­ta tai ennakkooire­i­ta sisältävää tilaa ere­hdytään pitämään psykoosi­na. Esioirei­den yleisyyt­tää voi kokeil­la täyt­tämäl­lä niiden mit­taamiseen käytet­tävää PROD-seu­laa (http://www.hus.fi/default.asp?path=1,31293,6444,6152,6507,17817,17819) ja otta­mal­la mukaan esimerkik­si alko­holipäi­htymyk­sen alaise­na koe­tut tun­te­muk­set. Itse sain 10 kohtaa; jos en ota huomioon päi­htymyk­sen alaise­na koet­tu­ja asioi­ta, tulos on 1.

  Toinen kom­menteis­sa mainit­tu virhelähde on se, että psykoosioire­i­ta mitat­ti­in vain ker­ran, 21. ikävuo­den kohdal­la. Näin psykoosioireet ovat saat­ta­neet alkaa jo ennen kannabik­sen käytön aloittamista.

  sip­uli: Lain­a­sit suot­ta koko vies­ti­ni, mut­ta et ilmeis­es­ti lukenut sitä. Kuten sanoin, tutkimuk­sen lopus­sa väitetään kannabik­sen lisän­neen riskiä kaikil­la, *VAIKKA* jo tiivis­telmässäkin esite­ty­istä tulok­sista on luet­tavis­sa, että riskin muu­tos oli tilas­tol­lis­es­ti merk­i­tyk­setön niil­lä, joil­la ei ollut perin­nöl­listä taipumus­ta psykoosi­sairauk­si­in. Tilas­tol­lis­es­ti merk­i­tyk­setön siis tarkoit­taa sitä, ettei tutkimuk­sen tulosten perus­teel­la asi­as­ta voi­da sanoa mitään.

 165. Uno­h­tui vielä kom­ment­ti edel­lis­es­tä: “Mitä sit­ten? Tämä ei pahem­min läm­mitä jos riskiä kas­vat­ta­vat perin­nöl­liset tek­i­jät sat­tuvat ole­maan väestössä varsin yleisiä (kuten ovatkin, esim. tiet­ty­jen gee­nien osalta).”

  Läm­mit­tää tai ei, sen pitäisi lait­taa asia mit­ta­suhteisi­in. Alko­holi, jota käytetään riske­jä miet­timät­tä, lisää myös ter­vei­den ihmis­ten riskiä sairas­tua psykoosiin.

  Voidaan myös väit­tää, että kannabista käyt­täneet ja skit­sofre­ni­aan sairas­tuneet oli­si­vat sairas­tuneet joka tapauk­ses­sa. Jos kannabis lisäisi skit­sofre­niariskiä, tulisi skit­sofre­ni­at­a­pausten lisään­tyä kannabik­sen käytön yleistyessä. Usei­den tutkimusten mukaan skit­sofre­ni­at­a­pausten kasvun olisi pitänyt näkyä 1990-luvul­ta alka­en, mut­ta näin ei ole käynyt: http://www.schres-journal.com/article/S0920-9964(09)00269–2/abstract

  1. Skit­sofre­nia vähe­nee kaupun­gi­tu­misen yhtey­dessä. Minä en tiedä lääketi­eteel­listä syytä, mut­ta kun skit­sofren­ian yleisyys riip­puu myös syn­tymäkuukaud­es­ta, infek­tioon päin se näyt­täisi viit­taa­van. Sik­si tuol­laista kor­re­laa­tio­ta kannabik­sen käytön yleisyy­destä ja skit­spofren­ian yleisyy­destä väestö­ta­sol­la ei voi tehdä. Ei myöskään suo­raa kor­re­laa­tio­ta siitä, että kannabik­sen käyt­täjil­lä on enem­män tai vähem­män skit­sofre­ni­aa kuin muul­la väestöl­lä, kos­ka aineis­toa ei ole sat­un­nais­tet­tu ja käyt­täjäk­si voi valikoitua.

 166. Olen n. 30-vuo­tias pääkaupunkiseudul­la asu­va, aka­teemis­es­ti koulutet­tu pienyrit­täjä. Käytän melko sään­nöl­lis­es­ti, n. 1–2 ker­taa kuukaudessa MDMA:ta (ekstaasi) ja hie­man harvem­min kannabista. Alko­ho­lia juon use­am­pana iltana viikos­sa. En tupakoi enkä juo kahvia. Amfe­tami­inia käytän muu­tamia ker­to­ja vuodessa, lähin­nä puh­taasti funk­tion­aal­i­sista syistä (itsel­leni se ei aiheuta mitään mieli­hyvän tun­net­ta, ain­oas­taan aut­taa valvo­maan). Kokai­inia olen aiem­min käyt­tänyt sat­un­nais­es­ti, mut­ta ainakin tois­taisek­si luop­unut siitä kos­ka totesin että sen varsin vähäiset vaiku­tuk­set eivät ole kalli­in hin­nan väär­tit (edes hyvälaa­tuisel­la kokai­inil­la, jota Suomes­ta ei juurikaan saa). Olen kokeil­lut myös muu­tamia psykedeel­isiä huumei­ta, mut­ta toden­nut että ne eivät ole min­ua varten.

  Tut­tava­pi­iris­säni eri huumei­den viihdekäyt­tö on erit­täin yleistä. Kannabista polt­telee ainakin sat­un­nais­es­ti var­mas­tikin reilusti yli puo­let oman ikäi­sistä tut­tavis­tani ja “kovi­akin” huumei­ta käyt­tää sil­loin täl­löin var­maan n. neljä­sosa. Jälkim­mäiseenkin ryh­mään kuu­luu pait­si paljon luovien alo­jen ihmisiä, opiske­li­joi­ta ym. retku­ja, myös suuris­sa pörssiyri­tyk­sis­sä ja julkisel­la puolel­la asiantun­ti­jate­htävis­sä ja esimiesase­mas­sa toimivia ihmisiä, kaikki­aan siis kun­non kansalaisia ja veronmaksajia. 

  Käyt­tö tut­tava­pi­iris­säni kohdis­tuu kannabik­sen lisäk­si juuri MDMA:han sekä “nip­sui­hin” (ekstaasi­na myytävi­in tablet­tei­hin joiden todel­li­nen sisältö valitet­tavasti vai­htelee), amfe­tami­ini­in, kokai­inin ja psykedeel­isi­in huumeisi­in. Opi­aat­tien käyt­täjiä tai suo­nen­sisäistä käyt­töä har­ras­tavia ihmisiä en tunne, joitakin lääkkei­den väärinkäyt­täjiä sen sijaan kyl­lä. Nämä tosin ovat pääosin hyvin negati­ivis­es­ti huumeisi­in suh­tau­tu­via ihmisiä jot­ka eivät kuitenkaan pidä samana asiana kiskoa kolmi­olääkkeitä ja viinaa yhdessä huvin vuok­si. (Omas­ta mielestäni ko. toimin­nas­sa on jotain atavis­tisen vas­ten­mielistä, mut­ta ymmär­rän ilmeisen epälo­ogisu­u­den ajattelussani.)

  Varsi­naisia narko­maane­ja tai rap­pioalko­holis­te­ja en tunne, mut­ta kyl­lä jonk­in­sort­tisia ongel­ma- tai ainakin liikakäyt­täjiä tut­tava­pi­iristä löy­tyy. Ongelmia aiheut­ta­vat eniten yleisyysjärjestyk­sessä alko­holi, kannabis ja kokai­i­ni. Pääosin järjestys selit­tynee ihan käytön yleisyy­del­lä, mut­ta sanois­in että kannabik­sen addik­tiopo­ten­ti­aalia myös yleis­es­ti vähätel­lään. Vaik­ka se ei fyy­sistä riip­pu­vu­ut­ta aiheutakaan, nimeno­maan aineen suh­teel­lisen kevyet vaiku­tuk­set luo­vat hel­posti illu­u­sion että on ihan okei polt­taa sitä päivit­täin, mis­tä irroit­tau­tu­mi­nen ei sit­ten olekaan ihan niin help­poa. Tyyp­il­listä päivit­tisille polt­ta­jille vaikut­taisi ole­van ärtymys ja aggres­si­ivi­su­us kun syys­tä tai tois­es­ta kannabista ei voikaan käyt­tää. Kokai­inin kohdal­la taas addik­ti­ivi­su­us on help­po havai­ta omako­htais­es­tikin, sitä alkaa tehdä heti mieli lisää.

  Mielestäni huumekeskustelus­sa ei kovin usein mielestäni riit­tävästi huomioi­da, että eri huumei­den vaiku­tuk­set eri ihmisi­in ovat hyvinkin yksilöl­lisiä. Esimerkik­si amfe­tami­i­ni vaikut­taa toisi­in (kuten itseeni) lähin­nä vain piristävästi, kun taas jotkut saa­vat siitä todel­la voimakkaan eufo­ri­an tun­teen. Yksilölli­nen on myös eri ainei­den addik­tiopo­ten­ti­aali. Uskon, että tässä ovat taustal­la pääasi­as­sa geneet­tiset tek­i­jät, joten lähi­t­ule­vaisu­udessa lie­nee mah­dol­lista tehdä henkilöko­htainen geen­itesti joka pal­jas­taa kuu­luuko riip­pu­vu­u­den riskiryh­mään jonkun päi­h­teen osalta.

  Merkit­tävässä osas­sa päi­htei­den käyt­töä on kyse tietois­es­ta tai (use­am­min) tiedosta­mat­tomas­ta itselääkin­nässä. Amfe­tami­i­ni helpot­taa merkit­tävästi keskit­tymishäir­iön oire­i­ta, joten siihen taipu­vaiset ihmiset usein ajau­tu­vat amfe­tami­inin ongel­makäyt­töön. Samoin esimerkik­si nikoti­i­ni ilmeis­es­ti helpot­taa skit­sofren­ian oire­i­ta, mis­tä syys­tä skit­sofreenikot tupakoi­vat huo­mat­tavasti enem­män kuin muu väestö. Saman­lainen mekanis­mi voi mah­dol­lis­es­ti olla myös yht­enä kannabik­senkäytön ja psykoosien esi­in­tyvyy­den kor­re­laa­tio­ta selit­tävänä tekijänä.

  Eri päi­htei­den haitallisu­ut­ta on vaikea mita­ta yksiselit­teis­es­ti. On läh­es var­maa, että mikään päi­hde ei ole täysin vaara­ton, mut­ta huo­mat­tavasti vaikeampi on erotel­la mitkä hai­tat johtu­vat aineen far­makol­o­gi­sista omi­naisuuk­sista ja mitkä lail­lisu­usstatuk­ses­ta johtu­vista tek­i­jöistä, kuten vai­htel­ev­as­ta puh­taud­es­ta. Fyy­siseen ter­vey­teen kohdis­tu­vien hait­to­jen mit­taami­nen on helpom­paa kuin mie­len­ter­vey­teen ja sosi­aaliseen elämään kohdis­tu­vien haittojen. 

  The Lancet ‑lehdessä 2007 julka­istu tutkimus (Nutt, King, Sauls­bury, Blake­more: “Devel­op­ment of a ratio­nal scale to assess the harm of drugs of poten­tial mis­use”) pää­tyi seu­raa­van­laiseen matriisiin:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Rational_scale_to_assess_the_harm_of_drugs_%28mean_physical_harm_and_mean_dependence%29.svg/380px-Rational_scale_to_assess_the_harm_of_drugs_%28mean_physical_harm_and_mean_dependence%29.svg.png

  Tämän jaot­telun mukaan yleisim­min käyte­ty­istä päi­hteistä vain opi­aatit, kokai­i­ni ja unilääk­keet ovat selkeästi alko­ho­lia ja tupakkaa vaar­al­lisem­pia. Jotkut muut tutkimuk­set ovat pää­tyneet toisen­laiseen järjestyk­seen, mut­ta on joka tapauk­ses­sa ilmeistä, että suurin osa lait­tomik­si määritel­ly­istä huumeista ei ole nyky­isiä lail­lisia päi­hteitä vaar­al­lisem­pia. Nykykäytän­tö johtaa myös sel­l­aiseen kieroon tilanteeseen, että teol­lisu­u­den ei ole mielekästä koit­taa kehit­tää nyky­isiä päi­hteitä tur­val­lisem­pia nautin­toainei­ta, kos­ka lin­jauk­se­na on, että kaik­ki uudet päi­hdyt­tävät aineet krim­i­nal­isoidaan automaat­tis­es­ti niiden haitallisu­ud­es­ta riippumatta.

  The Econ­o­mist julka­isi viime vuon­na artikke­likokon­aisu­u­den aiheesta, jota käsitelti­in tässäkin blo­gis­sa. Tiivis­tet­tynä artikke­lin sanoma on: vaik­ka kaikkien huumei­den lail­lis­t­a­mi­nen tulee lisäämään hait­to­ja käyt­täjä­mais­sa (län­si­maat), se vähen­täisi niitä niin paljon tuot­ta­ja­mais­sa, että kokon­aisuute­na arvioiden kaik­ki huumeet tulee lail­lis­taa vaik­ka olisi huumei­den käytöstä sinän­sä mitä mieltä hyvän­sä. Tämä vas­taa melko tarkoin omaa käsi­tys­täni asi­as­ta. Soin­in­vaara on oike­as­sa siinä, että Suomen ei kylmän “ratio­naalis­es­ti” ottaen ole mielekästä olla etur­in­ta­mas­sa vapaut­ta­mas­sa lain­säädän­töä. Jos ei huomioi­da ihmis­ten itsemääräämisoikeut­ta eikä päi­htei­den käytön posi­ti­ivisia vaiku­tuk­sia käyt­täji­in­sä vaan tarkastel­laan kysymys­tä puh­taasti kansan­ter­vey­del­lisenä ja ‑taloudel­lise­na, Suomes­sa huumei­den käytön ongel­mat ovat vielä tois­taisek­si niin vähäisiä, ettei lail­lis­tamisel­la saavutet­taisi kovin merkit­täviä hyö­tyjä. Lail­lis­t­a­mi­nen tulee lisäämään käyt­töä ja käyt­töön liit­tyviä ongelmia, toisaal­ta yhden Suomen tekemät päätök­set eivät riitä maail­man­laa­juisen huumerikol­lisu­u­den nujer­tamiseen eivätkä tuot­ta­ja­maid­en olo­jen san­ot­tavaan paran­tu­miseen. Suomen voisi kuitenkin olla akti­ivi­nen siinä, että EU:n tai ehkä jopa koko YK:n tasol­la saataisi­in muu­tospros­es­si käyntiin.

  Kannabik­sen lail­lisu­us on muista huumeista hie­man erilli­nen kysymys. Sen käyt­tö alkaa vähitellen olla niin yleistä, että nykykäytän­tö on omi­aan syömään koko oikeusjär­jestelmän legit­imi­teet­tiä. Sik­si kannabis tulisi lail­lis­taa mah­dol­lisim­man pian. Jos Kali­for­ni­as­sa tänä syksynä ede­tään asi­as­sa, se saat­taa nopeastikin johtaa muu­tok­si­in muual­lakin maail­mas­sa. Suomes­sa toki äänestäjien val­taosan asen­teet ovat niin negati­ivisia, että tässäkään asi­as­sa tuskin etu­joukois­sa tul­laan olemaan.

 167. Catili­na,

  Eräässä USA:n vanki­las­sa huumekaup­pa ja salakul­je­tus lop­pui­v­at kun kiel­let­ti­in tupak­ka. Se oli aivan yhtä halut­tua, mut­ta riskit kiin­ni­jäädessä olemattomat.

  Lundqvist,

  Jostain luin iäisyyk­siä sit­ten, että tupakoin­ti ja has­sis­pössyt­te­ly liit­tyvät jotenkin yhteen, samoin keski­olu­en tai siiderin kittaaminen.

  Eli jos olet alle kak­sikymp­pinen, tupakoit ja kit­taat kal­jaa tai siider­iä, olet altis myös muille huumeille.

  Nämä ovat vaikei­ta asioi­ta ymmärtää. Jokaisen tut­tava­pi­iris­sä on ihmisiä, joista tulee mitä juop­po­lalle­ja hyvän­sä, mut­ta toi­sista ei tule mil­lään ilveellä.

  Sor­tu­mi­nen eril­iasi­in addik­tioi­hin ei periy­dy, mut­ta taipumus siihen on. Joku on van­ho­jen auto­jen fani, joku kerää filmitäh­tien nim­mare­i­ta, joku onkii kalo­ja yötä päivää, joku matkustelee ympäri maa­pal­loa, mut­ta sit­ten pieni osa alkaa har­ras­ta­maan ter­vey­delle haitallisia jut­tu­ja. Yhtä kaik­ki, koko poruk­ka on jonkun addik­tion vankeja.

 168. Saara:

  Onko tämän viimeisen virk­keen tarkoi­tus jotenkin perustel­la suhtautumistasi?

  Sinähän tuos­sa käytän­nössä san­ot vas­tus­tavasi jyrkästi toimen­piteitä, joil­la kovien huumei­den käyt­tämis­es­tä tulisi nyky­istä vähem­män houkut­tel­e­vaa, kos­ka ne ovat niin tuhoisia ainei­ta. Luulisi, että mitä tuhoisampi aine, sitä kovem­min tulisi ihmis­ten mielestä pon­nis­tel­la aineen houkut­tele­vu­u­den vähentämiseksi. 

  Myön­nän, että suh­tau­tu­mistapani on jos­sain määrin ambiva­lent­ti (samoin kuin kyl­lä yhteiskunnankin).

  Minus­ta tässä asi­as­sa on kak­si puolta:
  1) aikuisil­la ihmisil­lä on lähtöko­htais­es­ti oikeus käyt­tää mitä ainei­ta he halu­a­vat (ja tämä oikeus ainakin melko suurel­la osaa väestöä toteu­tuu myös käytän­nössä) ja
  2) päi­htei­den (lail­lis­ten ja lait­tomien) väärinkäyt­tö on mielestäni suuri yhteiskun­nalli­nen epäkohta.

  Yksit­täis­ten ihmis­ten päi­htei­denkäytöstä ei tulisi lähtöko­htais­es­ti ran­gaista. Ei ole yhteiskun­nan asia määrätä, mitä kukakin saa elämäl­lään tehdä. Krim­i­nal­isoin­ti nos­taa myös kyn­nys­tä hoitoon hakeu­tu­miseen ja ajaa pahim­mil­laan käyt­täjät yhteiskun­nan mar­gin­aali­in, mitä ei voi pitää toivottavana.

  Tämä ei kuitenkaan tarkoi­ta sitä, että esimerkik­si myyn­tiä (joka usein voidaan tulki­ta koukus­sa ole­vien ihmis­ten hyväk­sikäytök­si) pitäisi kat­soa läpi sormien — tai että siiä pitäisi ottaa kovin löperö lin­ja. Olisi myös toiv­ot­tavaa, että asen­neil­mas­to olisi kovia huumei­ta vas­taan, eikä kovin myön­teinen miedoillekaan huumeille.

  Minä en tiedä, miten myyn­nin vapaut­ta­mi­nen tai lail­lis­t­a­mi­nen (esimerkik­si yhteiskun­nan toimes­ta tapah­tu­vak­si, vaik­ka vain rajoite­tusti) vaikut­taisi ainei­den käyt­töön. Epäilen, että se lisäisi käyt­töä, mut­ta näyt­töä ei oikein ole (ainakaan kovista huumeista).

  Mielestäni useim­mat esi­tyk­set, joi­ta olen Osmon kuul­lut esit­tävän, ovat suh­teel­lisen jär­keenkäyp­iä: tun­nuste­taan tosi­asi­at ja pyritään min­i­moimaan hai­tat (sekä yksilöille että yhteiskun­nalle). Minä pyrk­isin sen lisäk­si vielä suh­teel­lisen pieni­in muu­tok­si­in, joiden vaiku­tus­ta sit­ten seu­rat­taisi­in ja mietit­täisi­in jatkoa. Sem­minkin, kun nämä lait­tomat huumeet eivät Suomes­sa ole kovinkaan suuri ongel­ma, ainakaan vielä (alko­holi sitä kyl­lä onkin).

  Kari

 169. Ain­ut asia, mis­tä kaik­ki tun­tu­vat ole­van samaa mieltä on se, että liimat ja liuot­timet ovat todel­la vaar­al­lisia. Silti niitä on käyt­tänyt 10% nuorista. Ja se on ain­ut kas­va­va ongel­ma tyt­tö­jen rauhot­tavien / unilääkkei­den päidekäytön lisäksi.

  Esimerkik­si sitä kannabista on 15–16 vuo­ti­aista käyt­tänyt 8%. Ja lasku taitaa jatkua edelleen uuti­soin­nin luo­mas­ta mieliku­vas­ta huolimatta.

  Mikä on lain­säädän­nön merk­i­tys tässä?

 170. Hei Osmo,

  Kiitos, kun otat kan­taa näinkin tabu­un ja hyl­jek­sit­tyyn aiheeseen kuten huumeet. 

  Mielestäni kannabis olisi jo syytä lail­lis­taa Suomes­sa, ainakin edes lääkekäyt­töön näin aluk­si. Kun moni­in sairauk­si­in on todet­tu tep­sivän, muual­la maail­mal­la. Kotikas­va­tus olisi myös syytä vapaut­taa, sil­lä se ei kuu­losta kovin tuomit­taval­ta, kun kas­vat­taa jotain kasvia, san­o­taanko mak­simis­saan kah­ta tai kolmea kasvia koton­aan. Myyn­ti ja välit­tämi­nen on tietysti ran­gais­ta­va teko.

  Nyky­isin, kun on tämä sil­ly kiel­to­la­ki koskien kannabista, ihmiset elävät mata­lal­la profi­ilil­la, eivät hevin main­os­ta polt­tel­e­vansa leimau­tu­misen ym. takia. Tärkeä point­ti tässä on, että mikäli joskus kau­ni­ina kesäpäivänä, tai vaik­ka rän­täsateel­la kannabis tulisikin esimerkik­si sal­li­tuk­si kotona kas­vatet­tavak­si, tai alkos­sa myytäväk­si, käyt­täjämäärät kyl­lä nousi­si­vat.. Ainakin silmämääräis­es­ti, sil­lä ihmiset tuli­si­vat ulos ‘kaapeis­taan’ ja uskaltaisi­vat olla avoimem­pia polt­telun suh­teen, kos­ka se on LAILLISTA. Mut­ta varsi­nais­es­ti en usko, että käyt­täjämäärä nousisi erikoisen paljon. 

  Voisi luul­la, että ihmiset uskaltaisi­vat enem­män kokeil­la kyseistä kasvia, mikä aiheut­taisi tietysti astet­ta nousseen käyttäjämäärän,
  mut­ta monil­la se jäisi kokeiluk­si, mikä taas ajan kanssa tasoit­taisi käyt­täjämäärän het­kel­lisen nousun.

  En sano, että kannabis sopisi kaikille, enkä kan­nus­ta polt­ta­maan jokapäivä, mut­ta kirkkaasti lois­tavampi vai­h­toe­hto se mielestäni on joka viikon­lop­puisille per­jan­tai-lauan­taikän­neille, jopa nuorisollakin.

  Kiitos Osmo vielä ker­ran rohkeudestasi.

  1. Aar­nelle:
   Joudun nyt tuot­ta­maan pet­tymyk­sen. Kir­joituk­seni tarkoi­tus ei ollut puhua kannabik­sen vapaut­tamisen puol­s­ta vaan siitä, mikä olisi hyvä tapa selät­tää raa­ka huumerikol­lisu­us. Kos­ka kannabis ei aiheuta merkit­tävää riip­pu­vu­ut­ta, se ei myöskään ole merkit­tävässä ase­mas­sa huumerikol­lisu­udessa. Korkein­taan sisään­heit­to­tuot­teena. Kannabis on aivan oma kysymyksensä.

 171. Kannabik­sen kotikas­vatuk­sen sal­lim­i­nen ei juuri lisäisi sen saatavu­ut­ta katukau­pas­ta 13–19 vuo­ti­aille. Kas­va­tus voitaisi­in raja­ta 2 tai 3 kasvin samanaikaiseen kas­vatuk­seen. Eli mit­ta­va kasvi­huone- tai ulkoil­makas­va­tus olisi yhtä kiel­let­tyä kuin nytkin.
  Tuos­ta parin yksit­täisen kasvin kas­vatuk­ses­ta saata­vat määrät kannabista ovat suh­teessa niin vähäisiä, ja sen edel­lyt­tämä rahalli­nen panos­tus, pere­htymi­nen ja vaivan­näkö niin suur­ta, että mitään hit­ti­tuotet­ta siitä on turha uumoil­la. Tei­ni-ikäiset sitä eivät voisi har­ras­taa, kos­ka hei­dän har­ras­tuk­sen­sa ei kotona asues­sa kyl­lä pysy­isi pois­sa van­hempi­en silmistä, ja tuskin monel­la olisi siihen varaakaan.

  Näin kotikas­vatuk­sen sal­lim­i­nen, toisin kuin “kannabis alkoon”, ei merkit­tävästi lisäisi kannabik­sen saatavu­ut­ta nykyiseen näh­den. Se lähin­nä dekrim­i­nal­isoisi aikuis­ten kannabik­sen omavaraiskäyt­täjien ase­man ja vapaut­taisi poli­isin resurssit hei­dän jahtaamisestaan.
  Näin lop­puisi­vat älyt­tömyy­det kuten Mil­lan kuvaa­ma tapaus yllä, chilin kas­vat­ta­jien ovien mur­tamiset ja puu­tarhali­ikkei­den asiarek­iste­rien auki repimiset.

  Lööp­pikam­mostakin voi toiv­ot­tavasti toipua, ja tämä asia vielä joskus on esil­lä julkises­sa keskustelussa.

 172. Mis­tä johtuu Osmo, että sin­un kir­joit­telusi ja logi­ikkasi johtaa usein siihen, että syn­tyy aja­tus, että kan­natat kannabik­sen vapaut­tamista. Onko logi­ikkasi liian ove­laa ymmärtää. Mitä vas­taat, jos kysyn, kan­natatko kannabik­sen vapaa­ta saan­tia Suomes­sa, olkoon myyjä sit­ten alko tai joku muu.

 173. Osmo: “Suomen kan­nat­taa kannabik­sen suh­teen seu­ra­ta muun Euroopan toimia, on jopa vähän pakko.”

  Var­mas­tikin “kannabisalkon” suh­teen näin, mut­ta ei omavaraisen kotikas­vatuk­sen. Siitä ei liikenisi narko-tur­istien lau­moille myytäväk­si. Mik­si olisimme pien­imuo­toisen kotikas­vatuk­sen dekrim­i­nal­isoin­nin suh­teen ken­estäkään riippuvaisia?

 174. Lundqvist;

  Mis­tä johtuu Osmo, että sin­un kir­joit­telusi ja logi­ikkasi johtaa usein siihen, että syn­tyy aja­tus, että kan­natat kannabik­sen vapaut­tamista. Onko logi­ikkasi liian ove­laa ymmärtää. Mitä vas­taat, jos kysyn, kan­natatko kannabik­sen vapaa­ta saan­tia Suomes­sa, olkoon myyjä sit­ten alko tai joku muu.

  Osmo Soin­in­vaara,
  Suomen kan­nat­taa kannabik­sen suh­teen seu­ra­ta muun Euroopan toimia, on jopa vähän pakko.

  Lundqvist,

  Tämä on se kipukyn­nys, jota en ole koskaan poli­ti­ikas­sa ymmärtänyt. Men­nään yleisen savu­ver­hon suo­ji­in ja selitetään, että kun/sitten kun muut. Mikä on Osmo sin­un henkilöko­htainen mielipi­de kannabik­sen käyt­töön Suomessa. 

  Min­un mielestäni sitä ei pitäisi sal­lia. Kun viina sal­li­taan pön­tön sekoit­tamiseen, pitäisikö ainei­den joukkoa vielä laa­jen­taa. Ei.

  1. Jouni Lundqvis­tille
   Min­ul­la ei ole kovin voimakas­ta kan­taa kannabik­seen, kos­ka omako­htaisia koke­muk­sia aineesta ei ole. Ymmärtäkseni:
   1) Kannabis on hai­tat­tomam­paa kuin alko­holi. Jos voisimme vai­h­taa päähu­umeen alko­holista kannabik­seen, se kan­nat­taisi tehdä, mut­ta kos­ka kannabik­sen hai­tat tule­vat alko­holin lisäk­si, en ole eri­tyisen innos­tunut vapaut­ta­maan kannabista. Mut­ta kuten san­ot­tu, tun­nen asian huonosti.
   2) Ennus­teeni on, että maa toisen­sa jäl­keen tulee vapaut­ta­maan kannabik­sen. Jos se on muual­la sal­lit­tua, Suo­mi — eikä lop­ul­ta edes Ruot­si — pysty pitämään sitä kiellettynä.
   Tästä tämä ajatuk­seni peesa­ta mui­ta maita.

 175. Mil­la Jaakkolan tapauk­ses­ta sanois­in että las­ten­suo­jelu toimii Suomes­sa liian usein noin, ei tarvi­ta kuin pieni epäilys, “huoli” siitä että lapsen koti­olois­sa voisi olla jotain vikaa niin jopas lähetetään per­hetyön­tek­i­jät tarkkaile­maan että pitäisikö lap­si ottaa pois. Syy voi olla mikä tahansa.

  Poli­isi saa tehdä koti­etsin­nän jos on “syytä epäil­lä”, laki ei määrit­tele mikä on riit­tävä syy. Ja toisin kuin jois­sain muis­sa mais­sa, Suomes­sa ei tarvi­ta koti­etsin­tälu­paa oikeudelta, vaan “koti­etsin­nästä päät­tää pidät­tämiseen oikeutet­tu virkamies”.

 176. Itse tun­nus­tan ole­vani aika lail­la addik­tios­sa kahvi­in, mut­ten usko sen sinäl­lään juuri mitenkään hait­taa­van elämääni. Kai kahvil­la jotain ter­veyshait­to­jakin on, mut­ta ainakaan itsel­leni niitä juuri ole tul­lut. Sen sijaan usein siitä on paljonkin hyö­tyä työn­tekoon piristeenä. 

  Kahvi­ad­dik­tios­ta pääsee eroon päivän mit­taisel­la pään­säryl­lä, jos tarve on. Itse olen kärsinyt ko. pään­säryn kahdesti, kun alkuraskau­den aikaan jo pelkkä kahvin haju alkoi okset­taa. Muiden päi­htei­den kohdal­la ei tai­da ihan niin helpol­la päästä.

  Kahvi ei piristä sen enem­pää, mitä kahvin viero­tu­soireet väsyt­tävät. Ainakin oma­l­la kohdal­lani syyt aloit­taa kahv­in­juon­ti uud­estaan äitiys­lomien jäl­keen oli­vat lähin­nä sosiaalisia.

 177. Entäs lääkin­näl­listä kannabista käyt­tävät potilaat,milloin poli­itikot otta­vat kan­taa asi­aan? Hyvin hil­jaista on ollut näemmä.

  Joudumme käymään pitk­iä oikeustais­telui­ta, onko tämä oikein? Mik­sikö? Kos­ka STM pitää papere­i­ta pöy­däl­lä! Puut­tuu poli­it­ti­nen tahto?

  Lääkärit jot­ka laa­ti­vat “käypähoito suosi­tuk­set” rankai­se­vat meitä, vaik­ka on selvää tutkimus­näyt­töä kannabik­sen lääkin­näl­li­sistä hyödyistä!

  Osmo pyy­dän ymmär­rystä etten luo­ta poli­ti­ikkaan enkä poli­ti­ikkon. Tiedän että 2006v lääkekannabis hoitoa olti­in tänne valmis­tele­mas­sa, mut­ta poli­it­tisel­la päätök­sel­lä hom­ma pis­tet­ti­in jäi­hin. Eri­ty­is­lu­val­laa saa mikäli jak­sat tais­tel­la ja löy­dät lääkärin joka reseptin kirjoittaa.

  Käynkö äänestämässä, jätän ratkaisun äänestyspäivään.

 178. Osmo: vas­tus­tan huumei­ta jyrkästi

  Sel­ven­täisitkö vas­tu­tatko jyrkästi huumei­ta vai lait­to­mia huumei­ta? Kukaan ei käsit­tääk­seni ole tässäkään keskustelus­sa yrit­tänyt kieltää etteikö alko­holi olisi yksi huumeista. Tästä tietenkin päästään siihen kysymyk­seen että käytätkö alko­ho­lia, mut­ta kos­ka menee yksi­tyiselämän puolelle niin jätän kysymättä.

 179. Suomen huume/päihdepolitiikasta voisi ava­ta uuden ketjun. Sinne var­maan riit­täisi asiaa.

  Joka tapauk­ses­sa, jos Suomes­sa kannabis joskus oikeasti lail­lis­tet­taisi­in, minä en lail­lis­taisi samal­la kotikas­vat­tamista. Jos men­täisi­in siihen, että esimerkik­si alkos­ta voisi ostaa kannabis­tuot­tei­ta, voisi kotikas­vat­tamisen tuomioi­ta jopa kas­vat­taa. Tähän näk­isin kak­si syytä: näin mak­si­moitaisi­in verotuloja(joilla hait­to­ja kom­pen­soitaisi­in) ja toisaal­ta kannabik­sen käytön kon­trol­li pysy­isi suure­na, mikä puolestaan voisi ehkä vähen­tää sen käytön lisääntymistä. 

  Toisek­si pyrk­isin erot­ta­maan kannabik­sen ja alko­holin käytön toi­sis­taan mah­dol­lisim­man tehokkaasti. Tämän tek­isin siten, että rav­in­tolois­sa, jois­sa saa anniskel­la alko­ho­lia, ei saisi myy­dä tai käyt­tää kannabis­tuot­tei­ta. Toisaal­ta sel­l­ai­sis­sa rav­in­tolois­sa, jos­sa saisi myy­dä kannabista ei saisi myy­dä alko­ho­lia ollenkaan ja toisaal­ta sisään­pääsemisen edel­ly­tyk­senä olisi nol­lan puhal­t­a­mi­nen alkometriin.

 180. pikkuo­ra­va,

  Perusteluis­sasi ei ole päätä eikä hän­tää. Kannabis alkoon ei todel­lakaan voisi “vähen­tää sen käytön lisään­tymistä”. Ei etenkään siinä ikäryh­mässä, mis­sä käytön vähäisenä pysymi­nen olisi toivottua.

  Point­tisi vero­tu­lo­jen mak­si­moimis­es­ta on myös hut­tua. Kotikas­vat­ta­ja mak­saa jopa tuhan­sia euro­ja valaisimista ja muus­ta välineistöstä. Kaikesta menee vero. Eikä tämän jäl­keenkään kas­vat­ta­mi­nen olisi ilmaista, vaan val­tio saisi välil­lis­es­ti vero­tu­lo­ja mm. lan­noit­tei­den ja siementen kaupasta.

  Säästy­i­sivät myös ne vero­tu­lot, joi­ta olit uumoil­lut käytet­täväk­si kotikas­vat­ta­jien entistä ankaram­paan kur­mot­tamiseen. Poli­isinkin resurssit ja fokus kun ovat rajal­lisia. Jär­ki hoi.

 181. OJ,

  Mikähän ihmeen “pieni epäilys” nyt oli kyseessä. Poli­isi oli tehnyt las­ten­suo­jeluil­moituk­sen per­heestä, jos­sa käytetään huumeita. 

  Ei las­ten­suo­jelul­la ole mitään harkin­nan­varaa asi­as­sa jäädäkö toimis­tolle peukaloi­ta pyörit­telemään. Asia on tutkit­ta­va tai on syyte niskassa. 

  Ylipään­sä las­ten­suo­jelus­sa ei mitään epäi­lyjä kehitel­lä, vaan taustal­la on aina las­ten­suo­jeluil­moi­tus, jol­loin virkavelvol­lisu­us on toimia. Ilmoi­tus voi olla sit­ten turha tai ei, mut­ta ei las­ten­suo­jelul­la mitään vai­h­toe­hto­ja ole, että lähde­täänkö kat­so­maan tilan­net­ta vai eikö lähdetä.

 182. Tuli­pa hyvä mieli, kun kävin tsekkaa­mas­sa Tuomio­jan blo­gin, ja huo­masin Osmon saa­mat kehut (ja erinäis­ten toimit­ta­jien saa­mat haukut).

 183. Kannabik­sen lail­lis­t­a­mi­nen siten, että sitä saisi Alkos­ta (puhu­mat­takaan, että sitä saisi lähikau­pas­ta tai R‑kioskilta) vähen­täisi kannabik­sen koti­tarvekas­va­tus­ta radikaal­isti. Toki niitäkin on, joille kannabik­sen kas­va­tus on se pääasialli­nen har­ras­tus ja sen käyt­tö päi­h­teenä on jopa tois­si­jaista, mut­ta enim­mäk­seen, jos hyvälaa­tu­isia kannabis­tuot­tei­ta olisi saatavil­la kohtu­ulliseen hin­taan lail­lis­es­ti ja ilman kiin­ni­jäämis­riskiä, har­va vaivau­tu­isi kas­vat­ta­maan itse, vaik­ka se olisi yhtä lail­la laillista.

  Kun (ei jos) kannabis lail­lis­te­taan, pitää siis mielestäni lail­lis­taa myös sen kas­vat­ta­mi­nen omaan käyt­töön, ihan sen nojal­la, ettei val­tion tule säädel­lä, mitä ihmiset saa­vat har­ras­taa, jos har­ras­tuk­ses­ta on hait­taa korkein­taan heille itselleen. Vapaut­taisin myös minkä hyvän­sä muun päi­h­teen koti­tarve­valmis­tuk­sen, siis esimerkik­si alko­holin tis­lauk­sen omaan ja lähipi­irin käyt­töön (tosin tätä taide­taan jo nykyisel­lään kat­soa aika lail­la läpi sormien, tai ainakaan näitä “rikol­lisia” poli­isi ei jah­taa samal­la inten­si­teetil­lä kuin omaan käyt­töön kannabista kasvattavia).

 184. En ollut aikaisem­min juurikaan tutus­tunut Soin­in­vaaran poli­ti­ikkaan. Yllä­tyin tämän kir­joituk­sen lukies­sani todel­la posi­ti­ivis­es­ti. Soin­in­vaara osoit­taa rohkeut­ta ja viisaut­ta nos­taes­saan fak­tat pöydälle.

 185. Tuomio­jan ja muiden poli­itiko­jen kehu­jen perään en lähtisi kovin taput­tele­maan. Aina kun joku vihreä lausuu jotain lib­er­aalia val­lit­se­vaa huume­poli­ti­ikkaa vas­taan, selkään­ta­put­telijoi­ta löy­tyy. Samas­sa yhtey­dessä huokaistaan kuitenkin lopuk­si, me emme mis­sään tapauk­ses­sa vihrei­den lail­la kan­na­ta kannabik­sen vapautusta. 

  Suomes­sa kan­nat­taa aloit­taa keskustelu huumeista aina lauseel­la, emme hyväksy kannabik­sen vapaut­tamista. Se tukkii toimit­ta­jien tur­vat ja sil­lä päästään asial­lis­es­ti eteenpäin.

  lausuu jotain poikkeavaa

 186. Perusteluis­sasi ei ole päätä eikä hän­tää. Kannabis alkoon ei todel­lakaan voisi “vähen­tää sen käytön lisääntymistä”. … 

  Minus­ta tun­tuu, että kir­joitin tämän jotenkin epä­selvästi. Tarkoitin, että uskon kannabik­sen myymisen alkos­sa lisäävän sen käyt­töä. Toisaal­ta uskon, että jos kotikas­vat­ta­mi­nen olisi sal­lit­tua alkos­sa myymisen lisäk­si, kas­vat­tai kannabik­sen käyt­töä vielä tätäkin enem­män. Eli kotikas­vatuk­sen kieltämi­nen vähen­täisi käytön lisääntymistä… 

  Point­tisi vero­tu­lo­jen mak­si­moimis­es­ta on myös hut­tua. Kotikas­vat­ta­ja mak­saa jopa tuhan­sia euro­ja valaisimista ja muus­ta välineistöstä. Kaikesta menee vero. Eikä tämän jäl­keenkään kas­vat­ta­mi­nen olisi ilmaista, vaan val­tio saisi välil­lis­es­ti vero­tu­lo­ja mm. lan­noit­tei­den ja siementen kaupasta.

  Tästä olen eri mieltä. Vesivil­je­ly välineet(astiat, ilma- ja vesipumput, etc) ja lan­noit­teet ovat melko hal­paa tavaraa. Samoin oli­si­vat siemenet, jos niiden myymi­nen olisi lail­lista. Valaisimetkaan eivät ole eri­tyisen kalli­ita ja jos on vähän tee-se-itse henkeä saa teholedeistä raken­net­tua varsin hal­val­la riit­täviä valaisimia. Ilmas­toin­nin ja muun merk­i­tys puolestaan olisi nyky­istä pienem­pi, jos kas­vat­ta­mi­nen olisi lail­lista, kos­ka kasvien hajun lev­iämi­nen ei olisi niin kri­it­ti­nen asia kas­vatuk­sen kannal­ta, joten tämänkin puolen kulut pienenisivät.

  Edelleen kotikas­vatuk­ses­ta ei mak­set­taisi valmis­teveroa tai alv-veroa, joten kyl­lä niitä vero­tu­lo­ja tulisi vähem­män, kuin jos kotikas­va­tus olisi sallittu.

  Säästy­i­sivät myös ne vero­tu­lot, joi­ta olit uumoil­lut käytet­täväk­si kotikas­vat­ta­jien entistä ankaram­paan kur­mot­tamiseen. Poli­isinkin resurssit ja fokus kun ovat rajal­lisia. Jär­ki hoi.

  Kotikas­vatuk­sen pitämi­nen kiel­let­tynä, lisäisi mielestäni sekä kotikas­vatuk­sen kuluja(ilmastointi) että riskejä(sakot, vankeus) niin paljon, että hyvin vähäisel­läkin valvon­nal­la kotikas­va­tus harv­inais­tu­isi, jos kannabista olisi lail­lis­es­ti saatavil­la. Vas­taavasti kotikas­vatuk­sen lail­lis­t­a­mi­nen lisäisi kotikas­vatuk­sen määrää huomattavasti.

  Ran­gas­tuk­sien koven­e­m­i­nen voisi tarkoit­taa kovem­pia sakko­ja ja mah­dol­lis­es­ti mak­samat­ta jäänei­den valmis­tevero­jen per­im­istä, jol­loin ran­gais­tuk­sista ei tulisi yhteiskun­nalle kulu­ja niin paljoa.

 187. Eli­na:
  “Poli­isi oli tehnyt las­ten­suo­jeluil­moituk­sen per­heestä, jos­sa käytetään huumeita.”

  Niin no, sitähän ei tiedä mitä poli­isi oli ilmoit­tanut, mut­ta yksi posi­ti­ivi­nen sylk­inäyte ei tarkoi­ta että “per­heessä käytetään huumeita”. 

  Sosi­aal­i­työn­tek­i­jän ei ole pakko tehdä noin, asian voi selvit­tää esim. yhdel­lä keskustelulla.

 188. Nyt tämä keskustelu on men­nyt taas kannab­is­fanien krit­tikit­tömien jut­tu­jen suun­taan. Kannabis on psykoak­ti­ivi­nen aine, jota polt­taes­sa hip­it voivat saa­da ns.“skitsoja” jol­loin kuvitel­laan että Supo tai CIA tulee just hake­maan (kannabik­sen­polton takia tiet­ty) ja saate­taan väis­tel­lää muka jotain lasesäteitä yms. Kun tiede­tään että psykoak­ti­iviset aineet kuten lsd voivat laukaista skit­sofren­ian, minus­ta on jopa toden­näköistä että täl­läi­nen yhteys psykoosien ja kannabik­sen välil­lä on olemassa.

 189. Oli­han tässä nyt muu­takin kuin yksit­täi­nen sylk­inäyte. Ainakin koti­etsin­nän tulos ja mah­dolli­nen rikos­rek­isteri, ehkäpä todistajiakin. 

  Tari­na ei ker­ro sitä, myön­sivätkö van­hem­mat ase­mal­la ollessaan huumei­den käytön. Jos myön­sivät, niin asi­a­han on siinä tapauk­ses­sa selvä.

  Eikö sylk­inäyt­teen lisäk­si sitä pait­si ote­ta myös virt­sanäyte? Min­ulle nämä tes­tauskäytän­nöt ovat vähän epäselviä. 

  Sehän on tietysti mah­dol­lista, että tapauk­seen las­ten­suo­jelus­sa ylireagoiti­in ja asian olisi voin­ut selvit­tää vähäisim­minkin toimen­pitein. Mut­ta ei pelkkä van­hempi­en vaku­ut­telu siitä, että lapsel­la on kaik­ki hyvin riitä. Kyl­lä las­ten­suo­jelu olisi syyl­listynyt tehtävien­sä laimin­lyön­ti­in siinä tapauksessa. 

  Ei las­ten­suo­jelu voi kui­tata yhdel­lä keskustelul­la poli­isin tekemää las­ten­suo­jeluil­moi­tus­ta rikol­lis­es­ta päi­htei­den käytöstä lapsen kotona. Kyl­lä se lap­si on tavat­ta­va ja selvitet­tävä kasvuolosuhteet. 

  Ne, joille kannabik­sen polt­telu on aivan arkipäiväistä tapaa­vat uno­htaa, että täl­lä het­kel­lä se on kuitenkin rikol­lista ja jos lapsen kotona on rikol­lista toim­intaa, on se las­ten­suo­jelulli­nen asia. 

  Yhtä lail­la poli­isi tekee las­ten­suo­jeluil­moituk­sen, jos koti­etsin­nän yhtey­dessä löy­tyy esimerkik­si varastet­tua tavaraa.

 190. Tuomio­ja ei ole ain­oa Osmolle posi­ti­ivista palautet­ta anta­va taho — Suomen kannabisy­hdis­tyk­sen sivuil­ta poimittua: 

  Suo­ma­laisen sosi­aalipoli­ti­ikan tärkeä keskusteli­ja, vihrei­den kansane­dus­ta­ja Osmo Soin­in­vaara kri­ti­soi blo­gis­saan huume­so­taa. Voiko tämä olla uuden ajat­telun airut? Saako Suomes­sakin vih­doin kansane­dus­ta­ja poike­ta viral­lis­es­ta lin­jas­ta? Vielä 2000-luvun puo­livälis­sähän ei saanut, kuten muis­tamme erään toisen vihrei­den kansane­dus­ta­jan kohtalosta…

  Ker­too muuten aika paljon hamp­pu­jen­gin sivistys­ta­sos­ta luul­la Soin­in­vaaraa kansane­dus­ta­jak­si. Kir­joi­tus on ollut sivuil­la jo kolme päivää ja kukaan ei ole kor­jan­nut virhettä.

 191. Kuten Osmokin on jo toden­nut, kannabik­sen lail­lis­t­a­mi­nen yksinään Suomes­sa ei ole mah­dol­lista. Yksikään maa maail­mas­sa ei tässä mielessä ole kannabista lail­lis­tanut. Suomes­ta tulisi täl­löin matkailuko­hde narko-tur­is­teille ympäri maail­maa, sekä jär­jestäy­tyneen rikol­lisu­u­den kiin­topiste. Jär­jestäy­tynyt rikol­lisu­us ostaisi Suomes­ta hal­val­la kannabis-alkos­ta kannabista, ja salakul­jet­taisi sitä mai­hin, jois­sa kannabis on yhä laiton­ta. Näin sen ei itse tarvit­sisi enää toimia alku­tuotan­nos­sa, mikä olisi sille hyvin edullista.

  Narko­tur­is­tit var­maankin voisi­vat kannabik­sen ohes­sa mon­et kai­va­ta muitakin elämyk­siä, ja täl­löin myös kovien huumei­den vir­ta Suomeen voimistuisi.

  Helsin­gin ja Turun kaupunkiku­va ei tätä kaipaa.

  Toki tätä ongel­maa voisi merkit­tävästi vähen­tää vaa­ti­mal­la asi­akas­ta rek­isteröi­tymään, sal­li­mal­la myyn­nin vain vak­i­tuis­es­ti Suomes­sa asuville, sekä aset­ta­mal­la selkeät rajat ostomäärille.

  Täl­löinkin kuitenkin säi­ly­isi se ongel­ma, että saan­ti alaikäisille helpot­tuisi huo­mat­tavasti ja kyl­lä kaup­paa narko-tur­is­teillekin kävisi yhä välikäsien kaut­ta. Sitä olisi melko mah­do­ton valvoa.

  Kotikas­vatuk­sen sal­lim­i­nen käytön dekrim­i­nal­isoin­nin yhtey­dessä on kaikin puolin parem­pi vai­h­toe­hto. Se tyy­dyt­tää kyl­lä har­mit­tomien hip­pi­en kysyn­nän kannabik­selle tuo­mat­ta mukanaan näitä mui­ta ongelmia.

 192. az:

  Kuten Osmokin on jo toden­nut, kannabik­sen lail­lis­t­a­mi­nen yksinään Suomes­sa ei ole mah­dol­lista. Yksikään maa maail­mas­sa ei tässä mielessä ole kannabista lail­lis­tanut. Suomes­ta tulisi täl­löin matkailuko­hde narko-tur­is­teille ympäri maail­maa, sekä jär­jestäy­tyneen rikol­lisu­u­den kiintopiste. 

  Näin­pä. Sama argu­ment­ti toki toimii myös sitä vas­taan, että USA vapaut­taisi huumeet lail­lisik­si. Mik­si siinä tapauk­ses­sa “Mek­sikon mafia” ei alka­isi sen jäl­keen kul­jet­ta­maan huumei­ta USA:sta Mek­sikoon, Etelä-Amerikkaan, Kanadaan ja Eurooppaan?

  Juuri tästä samas­ta syys­tä tätä “huume­so­taa” nyt käy­dään: jos Mek­siko tosi­asial­lis­es­ti muut­tuu “huumeval­tiok­si”, jota kon­troloi­vat huumer­a­hoil­la rikas­tuneet rikol­lisjär­jestöt, se tarkoit­taa de fac­to samaa asi­aa kuin se, että Mek­siko lail­lis­taisi huumeet. Siis sen lisäk­si, että mis­tään oikeusval­tioke­hi­tyk­ses­tä olisi enää melko turha haaveilla.

  Kari

 193. Jouni Lundqvist: “Kun viina sal­li­taan pön­tön sekoit­tamiseen, pitäisikö ainei­den joukkoa vielä laajentaa.”

  Tämä sama argu­ment­ti esi­in­tyy kaikissa keskusteluis­sa, jois­sa edes sivu­taan huumau­sainelakien muut­tamista. Kan­nat­taisi kuitenkin miet­tiä: kävisim­mekö tätä koko keskustelua, jos pään sekoit­tamiseen käytet­tävien ainei­den joukko jotenkin laa­jenisi lakien höl­len­tämisen seurauksena?

  Kuten Soin­in­vaara jo aluk­si kir­joit­ti: “Nol­la­tol­er­anssi on hyvää huume­poli­ti­ikkaa, jos se toimii kun­nol­la”. Itse halu­aisin tosin muut­taa lauseen kon­di­tion­aal­imuo­toon, sil­lä yksikään nol­la­tol­er­anssi­in poh­jau­tu­va huume­poli­ti­ik­ka ei ole koskaan toimin­ut. Lain mielipi­de sal­lit­tavu­u­teen on täysin yhden­tekevää. Ran­gais­tusten ole­mas­sao­lo tai niiden ankaru­us ei vaiku­ta käyt­töön, kuten use­at tutkimuk­set ovat todenneet.

  http://www.beckleyfoundation.org/policy/cannabis_commission.html
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1448346/pdf/0940836.pdf

  Huumau­sainei­den käyt­tö on osalle ongel­ma, mut­ta sitä ei pois­te­ta lait­to­muudel­la. Lait­to­muus luo uusia ongelmia, kuten yhteiskun­nan tasol­la salakul­je­tus­ta, kaup­paa ja jär­jestäy­tynyt­tä rikol­lisu­ut­ta; sekä yksilö­ta­sol­la sosi­aal­isia ongelmia leimaan­tu­misen, avun han­kkimisen vaikeu­den ja käytet­tävän aineen laadun ja hin­nan epä­var­muu­den vuok­si. Har­va on niin ajat­telema­ton, että ehdot­taisi alko­ho­lion­gelmien ratkaisuk­si alko­holin kieltämistä ja käyt­täjien rankaisemista. Suurin osa käsit­tää, minkälaisia ongelmia tulisi läh­es jokaisen työikäisen käyt­tämän päi­h­teen kieltämis­es­tä. Tasan samat ongel­mat ovat kuitenkin ole­mas­sa kaikkien muidenkin päi­htei­den kohdal­la, mut­ta niitä ei halu­ta ymmärtää, kos­ka ne eivät koske itseä.

  Ensin on ratkaista­va huumau­saineisi­in liit­tyvä, kiel­to­lail­la luo­tu rikol­lisu­u­songel­ma. Vas­ta sit­ten voidaan alkaa ratkaise­maan käyt­töön liit­tyviä ongelmia.

 194. Eli­na: Suomen Kannabisy­hdis­tyk­seltä tule­via kiitok­sia voi tässä yhtey­dessä pitää lähin­nä kuolemansuudelmana.

 195. Kahvi­ad­dik­tios­ta pääsee eroon päivän mit­taisel­la pään­säryl­lä, jos tarve on. Itse olen kärsinyt ko. pään­säryn kahdesti, kun alkuraskau­den aikaan jo pelkkä kahvin haju alkoi okset­taa. Muiden päi­htei­den kohdal­la ei tai­da ihan niin helpol­la päästä.

  Joil­lakin opi­aat­tien vieroi­tu­soireet ovat flun­ssaan ver­rat­ta­vat. Se ei tarkoi­ta, että näin on kaikil­la. Min­ul­la kahvipään­särky jatkuu viikon, jos lopetan, ja sen jäl­keen tulee unet­to­muut­ta parik­si viikok­si. Kokeil­tu on.

 196. Jouni Lundqvist: “Kun viina sal­li­taan pön­tön sekoit­tamiseen, pitäisikö ainei­den joukkoa vielä laajentaa.”

  Kyl­lä! Yksi puut­tuu: tur­valli­nen huume. Ja kun se on kehitet­ty, se pitäisi laillistaa.

 197. > Kahvi­ad­dik­tios­ta pääsee eroon päivän mit­taisel­la päänsäryllä…

  Kuten tässä on jo mainit­tukin, sekä vaiku­tuk­set että vieroi­tu­soireet ovat hyvin yksilöl­lisiä, esim. min­ul­la kahvista ei tule mitään oire­i­ta. Juon kahvia töis­sä päivit­täin n. 5–7 kupil­lista kos­ka sitä vaan tulee kaadet­tua kup­pi­in keit­ti­men ohi kävel­lessä. Viikon­lop­puisin en juo kos­ka en viit­si keit­tää ja kesälo­ma­l­la voin olla viikonkin ilman vaan ihan laiskuuttani.

  Sen sijaan alko­holi toimii liiankin hyvin, joudun koko ajan vah­ti­maan itseäni etten jäisi koukku­un. Se taas on sen ver­ran stres­saavaa että aineen ‘naut­timis­es­ta’ katoaa idea ja olenkin vakavis­sani miet­tinyt koko käytön lopet­tamista. Olisi kiva jos valit­ta­vana olisi joku vähem­män koukut­ta­va vai­h­toe­hto, pitäisköhän lähteä ryanil­la testilennolle…

 198. Tääl­lä puhutaan melko mus­tavalkois­es­ti kannabik­sen kotikas­vatuk­sen täy­destä lail­lis­tamis­es­ta tai kannabik­sen tuomis­es­ta myyn­ti­in Alkos­sa. Muitakin vai­h­toe­hto­ja on ole­mas­sa kuin varsi­nainen lail­lis­tus. Ran­gais­tavu­us voitaisi­in pois­taa kannabik­sen käytöstä (dekrim­i­nal­isaa­tio) sekä pien­imuo­tois­es­ta muu­ta­man kasvin kotikas­vatuk­ses­ta. Täl­löin halukkail­la olisi mah­dol­lisu­us tuot­taa kannabista omaan käyt­töön. Kannabik­sen valmis­t­a­mi­nen myyn­ti­in voisi aluk­si säi­lyä lait­tomana, kuten mm. pon­tikan tis­lauskin nykyään on. Jos kannabista saisi kas­vat­taa kotona, se vähen­täisi kiel­to­laista aiheutu­via hait­to­ja, mut­ta ei silti toimisi samanlaisena
  “käytön lisääjänä” kuin tuomi­nen Alkoon. Hol­lan­nis­sa­han cof­feeshop-malli toimii, mut­ta jos Suomes­sa pelätään käytön ja päi­hde­hait­to­jen lisään­tymistä, ei olisi mitenkään vält­tämätön­tä alkaa heti myy­dä kannabista. Kuitenkin nykyi­nen malli, jos­sa puu­tu­taan ihmisen oikeu­teen käyt­tää itselleen sopivi­ta päi­hdet­tä yksi­tyiskodis­sa ja ran­gais­tuk­sil­la pyritään syr­jäyt­tämään käyt­täjiä, on hait­to­jen mak­si­moin­tia. Kannabik­sen käyt­täjien jah­taami­nen pitäisi laskea alhaisim­mak­si valvon­takoneis­ton huolista. Henkilöko­htaista käyt­töä tulisi alkaa suvai­ta, vaik­ka käyt­töä ei halut­taisikaan lisätä sitä promotoimalla.

 199. Huumekaup­pa on suuri ja tuot­toisa busi­ness eikä sen lakkaut­tamista kukaan tosis­saan aja.

  Huumekaup­paan sitoutuu kym­meniä ehkä jopa sato­ja mil­jarde­ja euro­ja rahaa.
  Ja kun katsoo,ketkä joutu­vat vanki­laan niin kenel­läkään heistä ei ole tarvit­tavaa pääomaa.

  Eli mis­tä raha tulee ? 

  Se tulee aivan nor­maal­ista pank­ki-ja rahoi­tus­maail­mas­ta ja veroparati­isien kaut­ta ne voidaan pyörit­tää kätevästi toim­intaan ja takaisin.

  Kun nämä samat pank­ki-ja sijoit­ta­japi­ir­it ovat hyvin vaiku­tus­val­taisia, kuten viimeisinkin rahoi­tusalan kri­isi osoit­ti niin eipä heitä kukaan edes uskalla pistää vastuuseen.

  Mut­ta kun huumekaup­pa ei voi­da näi­den sidosten vuok­si rajoit­taa niin poli­itikot käyt­tävät kaup­paa hyväk­seen lisätäk­seen poli­isin val­tuuk­sia, taval­lis­ten kansalais­ten urk­in­taa ym hallinnolle hyödyllistä.

  Se mah­dol­lis­taa myös rahan jakamisen epämääräisille organ­isaa­tioille, turhien virko­jen perus­tamisen etc.

  Huumekau­pan tor­ju­nan­nan oheis­tuot­teina USA:ssa mm vanki­la­te­ol­lisu­us on kasvuala, samoin ter­vey­den­hoitoalal­la huume­testit ovat kas­va­va business.

  Pait­si, että posi­ti­ivi­nen huumei­den käyt­tö on sal­lit­tua ja sallittua

  Tur­va-alalle se tar­joaa suuret markki­nat etec

  Ei kukaan järkevä poli­itikko halua tap­paa täl­laista yhteiskun­nan moottoria

 200. Mantroid Fager­ström,

  Ei tässä keskustelus­sa käsit­tääk­seni kukaan ole esit­tänyt kotikas­vatuk­sen täyt­tä lail­lis­tamista. Oma näke­myk­seni, jota juuri esitin vai­h­toe­hdok­si kannabis alkoon ‑mallille, on kutakuinkin ident­ti­nen tuon esi­tyk­sesi kan­nas­sa. Rajaus muu­ta­maan kasvi­in, kau­palli­nen myyn­ti ei sal­lit­tua, mut­ta täysi-ikäisille kavereille voi toki tar­jo­ta. Samal­la tietysti käytön dekriminalisointi.

  Hyödyt oli­si­vat merkit­täviä huume­poli­isin resurssien kohden­tamiselle ja kannabik­sen käyt­täjien yhteiskun­nal­lisen ase­man paran­tamiselle, eikä hait­to­ja nykyti­lanteeseen näh­den juuri olisi.

 201. Ensik­si on todet­ta­va sekä kansan­talouden, että kansan­ter­vey­den ole­van sosial­is­tista hevon kukkua, jot­ka tar­joa­vat ain­oas­taan kehäpäätelmäno­maisen seli­tys­mall­in sille, että yksilöi­den oikeuk­sia pitää louka­ta, kos­ka yksilöi­den oikeuk­sia loukataan toisel­la taval­la. Nimeno­mais­es­ti tarkoi­tan sitä, että kos­ka on ole­mas­sa “kansan­talous”, jol­la kus­tan­netaan “kansan­ter­veyt­tä”, ihmis­ten vapauk­sia on rajoitet­ta­va ja oikeuk­sia loukattava.

  Leap.cc:n sivuil­ta bon­gasin joskus artikke­lin, jon­ka mukaan USA:n ensim­mäi­nen kiel­to­la­ki sai 1913
  alun, kos­ka peräti “yhteiskun­nal­lis­es­ti” merkit­tävä 1.3% osa kansalai­sista oli huumead­dik­te­ja. Saman artikke­lin mukaan Nixonin aikana huume­so­ta viral­lis­es­ti aloitet­ti­in, kos­ka vast’ikään teh­dyn tutkimuk­sen mukaan peräti 1.3% kansalaista on addik­toitunei­ta kovi­in huumeisi­in. Artikke­li jatkaa, että kun seu­raa­van ker­ran “huume­on­gel­man” nähti­in räjähtäneen käsi­in, uusim­man tutkimuk­sen mukaan amerikkalai­sista jopa 1.3% oli huumeongelma.

  Näil­lä ole­tuk­sil­la “huume­on­gel­ma”, jos sel­l­ainen on ole­mas­sa, on läh­es­tulkoon metafyysi­nen. Se näyt­tää ole­van riip­puma­ton yksilöi­den saati yhteiskun­nan tah­dos­ta suur­in­pi­irtein yhtä paljon kuin voidaan estää vasenkätisyyt­tä tai homoutta.

  Jos huume­on­gel­ma on ole­mas­sa, se hoituu parhait­en taloudel­lisen vapau­den myötä. Täl­lä tarkoi­tan sitä, että huume­on­gel­ma ei ole koskaan abstrak­tio, joka on ole­mas­sa kaikkial­la ja aina, vähän kuin jumala tai yleinen sosi­aa­li­nen ongel­ma. Huume­on­gel­ma konkreti­soituu, jos on konkreti­soitu­ak­seen lukuisil­la yksit­täisil­lä tavoil­la — kuten ter­veysongel­mat ja taloudel­liset vaikeudet. Kos­ka ongel­mat ovat spe­sife­jä ja henkilöko­htaisia, niiden ratkaisut eivät myöskään ole geneerisiä ja yhteiskun­nal­lisia. Vain taloudel­lisen vapau­den myötä yksilöil­lä on parhaat resurssit löytää itselleen sopivia ratkaisu­ja — kuten vaik­ka sit­ten vihovi­imeisessä kädessä lin­not­tau­tua aidat­ulle var­tioidulle asuinalueelle, tai han­kkia lapselleen paras­ta ja toimiv­in­ta hoitoa, mitä he kykenevät rahal­laan saamaan.

 202. Aki Suihko­nen: “Näil­lä ole­tuk­sil­la “huume­on­gel­ma”, jos sel­l­ainen on ole­mas­sa, on läh­es­tulkoon metafyysi­nen. Se näyt­tää ole­van riip­puma­ton yksilöi­den saati yhteiskun­nan tah­dos­ta suur­in­pi­irtein yhtä paljon kuin voidaan estää vasenkätisyyt­tä tai homoutta.”

  Kyl­lä huume­on­gel­ma on ole­mas­sa, mut­ta se on suurem­mak­si osak­si siihen liit­tyvää rikol­lisu­ut­ta, joka on todel­la vaka­va ongelma.
  Kos­ka huumei­den saatavu­us on nyky­isin niin paljon parem­pi, pros­ent­tilu­vut ovat var­maankin suuremmat.
  Tarvi­taan tur­valli­nen huume kaup­paan ei-rikol­lisia kanavia pitkin.
  Voisi jopa olla, että kannabik­sen vaikut­ta­va aine tetrahy­drokannabi­no­li on puh­taana melko turvallinen?

 203. Mantroid Fageström,

  Tuo esit­tämäsi malli ei käytän­nössä juurikaan poikkea nykyti­lanteesta. Poli­isi ei ole kiin­nos­tunut yksit­täisen kotikas­vat­ta­jien har­ras­tuk­sista. Asi­aan puu­tu­taan lähin­nä, jos jää jostakin muista rötök­sistä kiin­ni ja/tai diilaa eteenpäin.

  Asia voi olla toinen, jos ostelee pil­ven­sä “katukau­pas­ta”, sil­loin voidaan tuol­laiseenkin puut­tua samal­la, kun yritetään saa­da “isot pojat” kiikkiin.

  Jos mui­ta rötök­siä ei ole, niin kiin­ni jäämisen jäl­keenkin on luul­tavaa, että syyt­täjä jät­tää asi­as­ta syyt­tämät­tä, kos­ka rikos on vähäi­nen ja lain perusteluis­sakin (muis­taak­seni, en nyt viit­si kaivel­la täl­lä puhe­limel­la) san­o­taan jotakuinkin niin, että lain tarkoi­tus ei ole varsi­nais­es­ti ran­gaista, vaan osoit­taa “yhteiskun­nan kiel­teisen suhtautumisen”.

  No, syyt­täjähän tuon tietenkin päät­tää, mut­ta ainakaan hän ei syyl­listy virkavirheeseen, jos jät­tää syyt­tämät­tä. Muis­te­len kyl­lä jostain luke­neeni, että käytän­nöt vai­htel­e­vat kohtu­ullisen paljon sekä syyt­täjien että poli­isin osalta. Käytän­nössä kuitenkin kotikas­vatuk­sen ja oman käytön ran­gais­tavu­u­den pois­t­a­mi­nen ei nykyti­lan­net­ta muut­taisi juuri sen enem­pää kuin Sisämin­is­ter­iöstä annet­tu yht­enäistämiso­hje (mikä ei tietenkään ole peruste vas­tus­taa vas­taavaa lakimuutosta).

  Kari

 204. Kari Kosk­i­nen: Valitet­tavasti ne muut rötök­set ovat liian usein esimerkik­si festareil­la käymi­nen kukkaa taskus­sa (nykyisen lain­säädän­nön kannal­ta tyh­mää, mut­tei vahin­goi­ta ketään), tai lähi­aikoina kukkakau­pas­sa asioin­tia. Näistä on automaat­tis­es­ti suoritet­tu koti­etsin­töjä, vaik­ka ensim­mäisessä tapauk­ses­sa ei ole perustel­tua syytä epäil­lä, että asun­nos­ta löy­det­täisi­in rikok­sen­tekovä­lineitä, ja toises­sa tapauk­ses­sa ei ole perustel­tua syytä edes epäil­lä mis­tään rikoksesta.

  Rankaise­mat­ta tai edes syyt­tämät­tä jät­tämi­nen ei sinän­sä paljoa lohdu­ta, kun on jo suoritet­tu ran­gais­tus­muo­toinen koti­etsin­tä, ken­ties takavarikoitu tietokone, viety ajoko­rt­ti ja määrät­ty kuukau­sia kestävi­in huume­seu­loi­hin, lisät­ty paperei­hin tur­val­lisu­us­selvi­tyk­sessä näkyvä merk­in­tä syyte­harkin­nas­ta ja esimerkik­si Mil­la Jakkolan tapauk­ses­sa on päästy tekemisi­in jopa las­ten­suo­jelu­vi­ra­nomais­ten kanssa.

  Rankaise­mat­ta jät­tämi­nen ei myöskään ole mikään peruste sille, että lail­la voitaisi­in puut­tua perus­tus­lais­sa ilman poikkeuk­sia tur­vat­tui­hin perusoikeuksiin.

 205. Antti Laine:

  Valitet­tavasti ne muut rötök­set ovat liian usein esimerkik­si festareil­la käymi­nen kukkaa taskus­sa (nykyisen lain­säädän­nön kannal­ta tyh­mää, mut­tei vahin­goi­ta ketään), tai lähi­aikoina kukkakau­pas­sa asioin­tia. Näistä on automaat­tis­es­ti suoritet­tu koti­etsin­töjä, vaik­ka ensim­mäisessä tapauk­ses­sa ei ole perustel­tua syytä epäil­lä, että asun­nos­ta löy­det­täisi­in rikok­sen­tekovä­lineitä, ja toises­sa tapauk­ses­sa ei ole perustel­tua syytä edes epäil­lä mis­tään rikoksesta. 

  Näin voi olla, tai sit­ten ei. Minus­ta tätä aspek­tia on tääl­lä pahasti liioitel­tu. Voin toki olla väärässä, mut­ta tut­tava­pi­iri­i­ni kyl­lä kuu­luu jonkin ver­ran ihmisiä, jot­ka kotikas­vat­teua ja pil­ven polt­toa har­ras­ta­vat, eikä heistä tietääk­seni kenel­läkään ole ollut ongelmia virkaval­lan kanssa. Tietenkään sitä lait­toman päi­h­teen käyt­töä ei kan­na­ta kovin suureen ääneen huudel­la, mut­ta ei tuo minus­ta miltään kovin suurelta yhteiskun­nal­liselta epäko­hdal­ta vaikuta.

  Viimekädessähän tuon kyl­lä voisi selvit­tää tutki­mal­la poli­isin esi­tutk­in­tapöytäkir­joista, syyt­täjien ratkaisu­ista ja eri oikeusastei­den päätök­sistä (liekkö selvitettykin?).

  Jos poli­isi tosi­asi­as­sa vähänkään laa­jem­mas­sa mitas­sa kyt­täilee jotain kotikas­vat­ta­jan pössyt­te­lyä, niin mielestäni asi­aan tulisi puut­tua jo ihan senkin vuok­si, että tuo on yksinker­tais­es­ti resurssien tuh­laamista. Ja tämä ongel­ma, jos sel­l­ainen todel­lisu­udessa on, olisi pääosin kor­jat­tavis­sa ilman lakimuutoksiakin.

  Rankaise­mat­ta tai edes syyt­tämät­tä jät­tämi­nen ei sinän­sä paljoa lohdu­ta, kun on jo suoritet­tu ran­gais­tus­muo­toinen koti­etsin­tä, ken­ties takavarikoitu tietokone, viety ajoko­rt­ti ja määrät­ty kuukau­sia kestävi­in huume­seu­loi­hin, lisät­ty paperei­hin tur­val­lisu­us­selvi­tyk­sessä näkyvä merk­in­tä syyte­harkin­nas­ta ja esimerkik­si Mil­la Jakkolan tapauk­ses­sa on päästy tekemisi­in jopa las­ten­suo­jelu­vi­ra­nomais­ten kanssa. 

  Eipä tietenkään, mut­ta täy­tyy muis­taa, ettei se poli­isikaan mis­sään tyn­nyris­sä elä. Jos syyt­täjä jät­tää jär­jestelmäl­lis­es­ti syyt­tämät­tä pienet pil­ven hal­lus­sapi­dot (oma käyt­tö) ja pien­imuo­toisen kotona kas­vat­tamiset, niin eipä poli­isikaan kovin akti­ivis­es­ti niihin ala puut­tumaan. Täl­löin tuomioi­ta tulisi lähin­nä muiden rikosjut­tu­jen yhtey­dessä, mitä toki sitäkin voidaan pitää oikeu­den­mukaisu­u­den kannal­ta ongel­mallise­na: onko se lait­toman aseen hal­lus­sapi­to enem­män rankaistavaa, jos polt­telee vapaa-ajal­laan pil­veä koskenko­r­van juomisen sijasta.

  Rankaise­mat­ta jät­tämi­nen ei myöskään ole mikään peruste sille, että lail­la voitaisi­in puut­tua perus­tus­lais­sa ilman poikkeuk­sia tur­vat­tui­hin perusoikeuksiin. 

  En minä tuo­ta kiel­toa kyl­lä kovin kum­moi­se­na perus­tus­lail­lise­na ongel­mana näe, onhan sitä laeil­la kiel­let­ty yhtä sun toista muutakin.

  Ja vielä var­muu­den vuok­si. Se, että minä olen argu­men­toin­ut pil­ven polt­tamisen ole­van tosi­asial­lis­es­ti suh­teel­lisen vapaa­ta nyky­isinkin, ja että ilman lakimuu­tok­si­akin voitaisi­in asi­aan suh­tau­tua suh­teel­lisen vapaamielis­es­ti, ei ole argu­ment­ti sitä vas­taan, etteikö huume­lain­säädän­töä eri­tyis­es­ti mieto­jen huumei­den suh­teen olisi aiheel­lista viila­ta lib­er­aalimpaan suuntaan.

  Ja minus­ta esimerkik­si tämä Mil­lan tapaus, jos se tosi­aan on men­nyt kuvail­lul­la taval­la, on sinän­sä ihan hyvä argu­ment­ti lain muut­tamisen puoles­ta, mut­ta minus­ta se _keskeisin_ ongel­ma Suomen päi­hde­poli­ti­ikas­sa ei ole sinän­sä se lain­säädän­tö, vaan vira­nomais­toimin­nan pain­o­tuk­set ja mm. se, että eroa eri päi­htei­den hait­tavaiku­tuk­si­in ei oikein osa­ta kun­nol­la tehdä. Mielestäni keskeisimpiä ongelmia ovat lähin­nä alko­holi, ns. kovat huumeet ja päi­htei­den ympäril­lä pyörivä laiton bisnes.

  Kari

 206. Yhdys­val­to­jen huume­so­dan pohjoinen rin­ta­ma taitaa kaat­ua. Miten käy Kanadan?

  Pelkästään Brit­tiläisessä Kolumbi­as­sa kannabis työl­listää noin 250 000 ihmistä. Kau­pan arvioidaan ole­van reilun 15 mil­jar­dia euroa. 

  Jos Kali­for­nia sanoo kyl­lä tarkot­taa se toden­näköis­es­ti sitä, että Kana­da on lamassa.

 207. Paluuviite: MBC Blog » Copypaste
 208. Euroopan union­in par­la­ment­ti päät­ti tupakkadi­rek­ti­ivistä. Tavoite on kieltää tupak­ka kokonaan.

  Johtaako tämä ennen pitkää siihen, että tupak­ka menee maan alle, ja siitä tulee samal­la lail­la rikol­lista bisnestä kuin huumeista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.