Aikuisten Interrail-matkailu

Inter­rail tuli aikanaan nuorisolle, mut­ta lipun voi nyt – vähän eri­hin­taise­na tosin – ostaa kuka vain. Juna on mie­lenki­in­toinen tapa tutus­tua Eurooppaan.

Ensim­mäi­nen varoi­tus: aikuisen Inter­rail-matkailu on kallista, ellei halua majoit­tua puis­to­jen penkeil­lä, yöju­nis­sa, retkeily­ma­jois­sa ja syödä kau­pas­ta ostet­tu­ja sämpylöitä. Kolme viikkoa hotel­lia­sum­ista kah­den täh­den hotelleis­sa ei ole hal­paa eikä ulkona syömi­nen ole hal­paa. Tähän ver­rat­tuna itse Inter­rail-lip­pu on halpa.

Lipuk­si suosit­te­len 22/10 päivän lip­pua. Lip­pu on voimas­sa 22 päivää ja sil­lä saa matkus­taa kymme­nen vuorokau­den aikana. Yöju­na las­ke­taan yhdek­si vuorokaudek­si, sik­si jälkim­mäisek­si. Täl­lainen lip­pu mak­saa toises­sa luokas­sa 359 euroa ja ensim­mäisessä 539 euroa. Jos alkaa nos­taa matkan tasoa nuoru­usa­jan köy­häi­ly­matkoista, suosit­te­len aloit­tamista tuos­ta 180 euron investoin­nista ensim­mäiseen luokkaan. Ensim­mäisen luokan vaunui­hin yleen­sä mah­tuu ja junat ovat todel­la hieno­ja.  Nuorisolle tämä upgradeaus tulee kalli­im­mak­si, kos­ka samal­la menet­tää nuorisoalennuksen.

Ellei koe suur­ta aat­teel­lista vas­ten­mielisyyt­tä lentomatkailua kohtaan, Suomes­ta kan­nat­taa lentää jollekin keskeiselle keskieu­roop­palaiselle ken­tälle. Tulee jopa halvem­mak­si.  Ekol­o­gista omaatun­toa voi lohdut­taa sil­lä, että ne Helsingistä Tukhol­maan uitet­ta­vat hotel­lit vas­ta varsi­naisia hirviöitä ovatkin hiilid­iok­sidipäästö­jen kannal­ta. Ikävä kyl­lä lentoy­htiöt suo­si­vat edestakaisia matko­ja samal­ta paikkakunnal­ta. Inter­rail-matkailu­un liit­tyvät suun­nit­telemat­to­muus tekee eri­tyis­es­ti palu­u­len­nos­ta kalli­in. Ei vain Finnair vaan kaik­ki muutkin yhtiöt myyvät edestakaista matkaa halvem­mal­la kuin yhden­su­un­taista. (Jos joku halu­aa yhden­su­un­taista lentoa Helsingistä Liss­aboni­in 16.9., min­ul­ta voi tiedustella)

Nopeat junat ovat tehneet matkailus­ta aivan toisen­laista.  Barcelonas­ta Madridi­in on yhtä pitkä mat­ka kuin Helsingistä Oulu­un. Nopein juna kul­kee matkan kahdessa tun­nis­sa ja 43 min­uutis­sa. Matkanopeus oli pääos­al­la reit­tiä 300 km/h. Ensim­mäisen luokan vaunus­sa oli kak­si ”lentoemän­tää” tar­joile­mas­sa lentokonei­den bussi­ness-luokan tavoin käsipyyhkeitä, pien­tä pur­tavaa, kuu­lokkei­ta, ja juo­mia. Kaik­ki sisäl­tyy lipun hin­taan. (Lisälip­pu 24 euroa) Lentokonei­ta oli matkit­tu muutenkin. Istu­imeni oli 10 A.

Kun yrit­ti vara­ta paikkaan TVG:hen Helsingistä, juna oli täyn­nä, mut­ta Pari­i­sista lip­pu­ja sai ja junis­sa oli hyvin tilaa. Kun en tiedä, arvaan: nopeis­sa junis­sa on hyvin pieni kiin­tiö inter­rail-matkail­i­joille. Kun lähtöpäivä läh­estyy ja tila on, kiin­tiötä kasvatetaan.

Nopeista junista huoli­mat­ta kiireetön elämä­nasenne kan­nat­taa omak­sua, sil­lä aikaa lukemiseen (ja kir­joit­tamiseen) on yllin kyllin, eikä kaik­ki aina mene kuten on suun­nitel­tu. Suun­nitel­la sinän­sä kan­nat­taa, ettei aikaa ja voimia hukkaudu säheltämiseen. Net­tiy­hteys on hyvä olla saatavil­la ja vali­ta myös hoitel­lit sen mukaan. Van­ha kun­non Thomas Cookin aikataulukir­ja on vält­tämät­tömyys mut­ta sitä kan­nat­taa täy­den­tää Bun­des­Bah­nin aikatauluhaulla.

Rautatei­den suo­sio näyt­tää kas­va­neen (tilas­tot saat­ta­vat ker­toa muu­ta, mut­ta niitä domi­noi työ­matkali­ikenne) niin paljon, että mon­en ase­man kap­a­siteet­ti alkoi olla koe­tuk­sel­la. Paljon rautatei­hin investoidaan. Alle tuhan­nen kilo­metrin matkoil­la nopea juna päi­hit­tää lentokoneen. Suomes­sa tästä ei päästäne naut­ti­maan. Väkimäärä ei riitä kan­nat­tavi­in investointeihin.

Saataisi­in edes se Rail Balti­ca, niin päästäisi­in yhdessä yössä Berliiniin.

9 vastausta artikkeliin “Aikuisten Interrail-matkailu”

 1. Kyl­lä yhden­su­un­taisi­akin lento­ja saa ihan kelpo hin­taan jos vaan osaa käyt­tää oikei­ta hakukonei­ta. Hyvänä esimerkkinä palkit­tu ja kehut­ty Momon­do. Suo­raan Finnair­il­ta (tai oikeas­t­aan miltään lentoy­htiöltä) ei yhden­su­un­taisia lento­ja kan­na­ta ostaa ikinä.

 2. Tukhol­ma-Kööpen­ham­i­na on suh­teel­lisen nopea x2000-yhteys, ja sieltä pääsee Ham­puri­in halutes­saan samana päivänä. 10/22 lipus­ta voisi maini­ta, että päivämäärien lisäk­si tulee täyt­tää myös matkare­it­ti, tai ilkeä kon­nari voi lyödä 50€ päähän.

  Ottaen huomioon, että reilat­en näkee usei­ta kaupunke­ja, on se selkeästi lentämistä halvem­paa, ja käytännöllisempää.

  Kan­nat­taa myös huomioi­da, että jos nuori matkus­taa yksin, niin rajapoli­isit käyvät pari ker­taa matkan aikana mor­jen­sta­mas­sa, ja laukun­tutk­in­ta on mah­dolli­nen. Eri­tyis­es­ti Ams­ter­damista tule­via tarkaste­taan, jos­sain jopa koirien kanssa.

  Yksi han­kalim­mista asioista on vaat­tei­den pakkaus, kos­ka läm­pöti­lat voivat matkalla heit­el­lä yli 30 astet­ta. Itse suosin kerrospukeutumista.

 3. Olen juuri palan­nut Aasian matkalta: Lento Hki-Del­hi 350 e, Del­hi-Kath­man­du 100e, viisum­it molem­pi­in 100e ja 10 euron päiväbud­jet­ti, mihin sisäl­tyy majoi­tus, 3 ruokaa päivässä ja bussi/juna matkus­t­a­mi­nen. Eli 30 päivää yhteen­sä 850e.

  Mikä lomailu kulut­taa enem­män resursse­ja, köy­hä seikkail­i­ja Aasi­as­sa tai hyvä­tu­loinen Europas­sa? Laskel­maan ei sisäl­ly henk­i­nen hyv­in­voin­ti ja rikas­tu­mi­nen koke­muk­sien kautta.

 4. Työt­tömälle ulko­maan matkailu on vain haave, sil­lä työtön on käytän­nössä matkustuskiellossa.
  Viikon voi oleskel­la lail­lis­es­ti ulko­mail­la, mut­ta työssäkäyvän lomaoikeud­es­ta voi vain uneksia.
  Olenkin nyt lähdössä pohjoiseen parik­si viikok­si kalaan ja keräämään tal­ven hillat.
  Mut­ta van­hoille kala­paikoille Nor­jaan ei ole mitään asiaa.

  Sit­ten pitääkin tul­la temputuskurssille.
  Tuo kurssi on sikäli erikoinen, että kenellekään n 50:stä vas­taavas­sa tilanteessa ole­valle ei ole määrät­ty mitään temputusta.Joukossa on pitem­pään työt­tömänä ollei­ta , nuorem­pia etc mut­ta kohtelu näyt­tääkin riip­pu­van lähtötavasta

  Ain­oa ero kun on, että minä riitautin irti­sanomiseni, muut läh­tivät “vapaae­htois­es­ti”

  Ain­oa palk­in­to 40 vuo­den työu­ran päätteeksi

 5. Liian van­ha, se euromäärä pyörit­tää sisäisiä markki­noi­ta. Kalo­ja ja hillo­ja tääl­lä riit­tää. Onko parem­paa “tem­pu­tuskurssia” kuin viikko
  kalas­sa ja viikko hillas­sa tähän aikaan vuodessa, kun val­oisaa on 20 tun­tia vuorokaudessa. Muuten olen aivan samaa mieltä mitä kirjoitit 😉

 6. Tääl­läkin vain haaveil­laan ulko­maan­matkoista. 😉 Mei­dän per­heen “Inter­rail” suun­taa Kiljusen Her­rasväen jalan­jäljis­sä kohti pääkaupunkia ja tarkoi­tus olisi jatkaa veneellä/bussilla kat­sas­ta­maan myös Koiramäen Mar­tan ja Ruuneperin tapah­tuma­paikat. Eri­tyis­es­ti per­heen yksivuo­tias arvostaa esteetön­tä julk­ista liikennettä.

 7. Liian van­ha: “Työt­tömälle ulko­maan matkailu on vain haave, sil­lä työtön on käytän­nössä matkustuskiellossa.”

  Ker­ropa lähteväsi työn haku­un EU:hun.

 8. Air Fran­cel­la oli muu­ta­ma vuosi sit­ten sel­l­ainen tuote, että sai meno-palu­un siten, että toise­na kent­tänä oli Pari­isi ja toisen joku muu Euroopan kenttä.

 9. Mei­dän 5 henk­i­nen per­heemme on tehnyt kauko­matko­ja ja myös oma­l­la autol­la Euroopan kiertueen. Ensi kesäk­si ehdotin per­heelle van­ho­jen rei­likoke­muk­sieni poh­jal­ta eri­laista per­h­elo­maa junal­la. Junal­la matkus­t­a­mi­nen on mielestäni hieno tapa tutus­tua sekä ihmisi­in, että Euroopan eri kult­tuurei­hin (vielä, kun sel­l­aisia on). Itse asi­as­sa junailu on luk­sus­ta, mikäpä on sen mukavam­paa, kuin istua näköalaikku­nan äärel­lä maisemien vai­htues­sa ja samal­la voi seu­rustel­la, syödä, lukea, nukkua, lev­ätä,… Ja kyl­lä junailun ekol­o­gisu­us, hidas matkailu on myös yksi pont­ti ratkaisu­umme. Reilaami­nen ja Euroop­pa ei enää kauko­matkoil­la luuhaavaa nykyn­uorisoa het­kau­ta, mut­ta uskon Euroopas­takin löy­tyvän paljon koet­tavaa, mik­si matkustel­la mis­sään, jos “kotikul­mat” eivät ole hallussa ?
  Reilaamisen halpu­ud­es­ta ei tietenkään ole takei­ta, joskus “sil­loin” nukku­mi­nen ase­man sei­nustal­la tai puis­tossa oli osa matkan eksoti­ikkaa, nyt las­ten kanssa ain­oa vai­h­toe­hto on tietenkin hotel­li. Voi toki olla, että per­heen pien­im­mät saa­vat ikuisen kam­mon junailu­un. Yritämme ylit­tää karikot jous­taval­la suun­nit­telul­la ja vara­ta mah­dol­lisim­man paljon etukä­teen sekä matko­ja että yöpymisiä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.