Putinin oppi

Olen pitkään ollut huolis­sani Putinin opista, jon­ka mukaan Venäjä pyrkii otta­maan suo­jeluk­seen­sa venäläisen vähem­mistön enti­sis­sä neu­vos­to­tasaval­lois­sa. On ikään kuin raja­ton  Venäjän val­tio, jon­ka val­ta ulot­tuu kaikkialle, mis­sä on Venäjää puhu­via ihmisiä. Viimeaikoina on alka­nut näyt­tää, että Putinin oppi on alka­nut laa­jen­tua koske­maan myös Suomen venäläistä vähemmistöä.

Venäjän lap­si­asian­val­tu­utet­tu sanoin tämän tele­vi­sios­sa suo­raan: Suomes­sa ole­vien venäjän kansalais­ten asioi­ta ei voi ratkaista Suomen lakien mukaan, kos­ka he ovat venäjän kansalaisia.

42 vastausta artikkeliin “Putinin oppi”

 1. Ter­ve­hdys!

  Lie­neekö kyse Putinin opista vaiko van­has­ta venäläis­es­tä peri­aat­teesta, joka on vain vähän riip­pu­vainen siitä, kuka on nimel­lis­es­ti tai tosi­asial­lis­es­ti vallassa?

  Lakikysymyk­sen suh­teen Venäjäl­lä laki on voimas­sa täs­mälleen sen ajan, kuin se on val­lan­pitäjien mieleen. Muus­sa tapauk­ses­sa lakia “tulk­i­taan”. Venäjän har­joit­ta­ma lain­säädän­nön ja “tulkin­nan” vien­ninedis­tys on myös ollut hyväl­lä tolalla.

  Sama menet­te­ly on per­in­teis­es­ti koskenut Venäjän tekemiä sopimuk­sia yms., ainakin sil­loin, kun toinen sopimu­sos­a­puoli on jostain syys­tä heikom­mil­la. Suo­ma­laisil­la on tästä omako­htaista koke­mus­ta run­saasti. Ei siis uut­ta tässäkään.

  Van­ha raja­maaop­pi ei liene mihinkään kadon­nut: mikä on ker­ran ollut Venäjän saap­paan alla, kuu­luu Venäjälle aina, tilapäi­sistä mene­tyk­sistä viis.

  ***

  Olisiko­han siis syytä — muun ohel­la — har­ras­taa ampumataidon ylläpi­toa niin lyhy­il­lä kuin pitkil­läkin aseil­la. Aiem­mas­sa käsi­asekeskustelus­sa on ampumisen maan­puo­lus­tuk­selli­nen aspek­ti ollut piilossa. 

  “Jokaisen suo­ma­laisen on syytä har­joit­taa ampumataitoaan, sil­lä voi tul­la aika, jol­loin taitoa tarvitaan.”

 2. Niin­pä niin. Van­han Venäjän val­taop­pi­in kuu­lui, jos Venäjäl­lä on ulkopoli­it­tisia ongelmia, ne on ratkaista­va Venäjän rajo­nen ulkop­uolel­la. Vähän haiskah­taa samal­ta asialta.

 3. EK ja työ­nan­ta­jat ovat halun­neet tuo­da tänne 500000 venäläistä töihin-
  Var­ma tapa tehostaa tuo­ta Venäjän sot­keen­tu­mista Suomen sisäpolitiikkaan.

 4. Niin­pä. Mitäpä se tun­net­tu ajat­teli­ja Häkämies sanoikaan Wash­ing­tonis­sa kun kysyt­ti­in Suomen tur­val­lisu­u­den haastei­ta. “Venäjä, Venäjä, Venäjä”.

 5. Ongel­ma on sekin, että venäläiset pysyvät usein omis­sa porukois­saan eivätkä opi kieltä. Eristäy­tymistä edis­tää myös Venäjän huono maine suo­ma­lais­ten kesku­udessa. Usein venäläis­ten Suo­mi-kuva onkin muo­dos­tunut enem­män venäläisen kuin suo­ma­laisen medi­an kaut­ta. Tosin lähet­tää YLEkin jotain asiao­hjel­maa venäjäk­si — mut­ta ei esimerkik­si viroksi. NYT-liit­teessä oli joku aika sit­ten haas­tatel­tu koko ikän­sä Suomes­sa asunei­ta nuo­ria, joista moni piti Venäjää koti­maanaan ja sanoi­vat viihtyvän­sä siel­lä parem­min. Ja Helsingis­säkin viihtyivät muiden venäläis­ten porukois­sa, venäläisessä yök­er­hos­sa jne.

  Onhan täl­laista porukkaa aika help­po hyö­dyn­tää ulkopoli­ti­ikan työrukkase­na. Per­in­teisenä suur­val­tana Venäjä sen myös tekee, sil­lä maa­pa­lo on kan­so­jen anark­isti­nen tais­te­lu­tan­ner, jos­sa vain vahvim­man laki pätee. Sitä pait­si, eihän kukaan Venäjää kuitenkaan rakas­ta. Sik­si ei tarvitse paljon miet­tiä imagotappioita.

  Lohdullisem­man arvauk­sen mukaan Venäjä halu­aa sopia kah­den kesken ja neu­votel­la jopa kan­sain­välisi­in sopimuk­si­in osal­lis­tu­mis­es­ta. Neu­vot­telu­asemia voi sit­ten paran­nel­la osoit­ta­mal­la kuin­ka sietämätön Venäjä osaa halutes­saan olla. Melkein yhtä sietämätön kuin Johan Bäckman.

 6. Mitäpä jos vaik­ka kiel­let­täis Suomen armei­jal­ta maami­inat, hyvä idis, sit­ten Putin rauhoit­tuu. Käsi ylös, mitkä puolueet kannattaa?

 7. Kyl­lä suo­ma­laisen on syytä varautua omil­la aseil­la venäjän yli­val­taa vas­taan suomessa .

 8. Vas­taus pitäisi tässä olla suo­ra ja kiertelmätön: Voisitte tun­nus­taa Haa­gin lap­sikaap­paus­sopimuk­sen, jol­loin voisimme kaik­ki tur­va­ta las­ten edut asuin­paikas­ta riippumatta.

 9. Venäjäl­läkin on opit­tu se miten sodat nykyään täy­tyy aloit­taa. Etnisen kon­flik­tin kaut­ta saadaan aikaan tarpeek­si mon­imutkainen ongel­ma niin että sodan aloit­ta­jaa ei aina oikein hah­mo­ta. Tätähän on käytet­ty men­estyk­sekkäästi Geor­gias­sa. Kon­flik­te­ja ei tarvitse liet­soa vältämätt­tä sodak­si mut­ta jän­nit­teet on aina ole­mas­sa niin voidaan luo­da soti­laal­lista pain­os­tus­ta minne halutaan.

  “Olisiko­han siis syytä – muun ohel­la – har­ras­taa ampumataidon ylläpi­toa niin lyhy­il­lä kuin pitkil­läkin aseil­la. Aiem­mas­sa käsi­asekeskustelus­sa on ampumisen maan­puo­lus­tuk­selli­nen aspek­ti ollut piilossa. ”

  Ja mitäs seu­raavak­si jokaiselle koti­in kranaat­in­heit­timet, tank­ki ja ker­tasinko­ja… Kyl­lä armei­ja opet­taa (toiv­ot­tavasti jatkos­sakin) suo­ma­laisille tarvit­tavien ase­la­jien asei­den käsit­te­lyn ja hoitaa asei­den hallussapidon. 

  Varsinkin käsi­a­sei­den merk­i­tys sodankäyn­nis­sä on niin vähäi­nen että oikein nau­rat­taa maan­puo­lus­tuk­sen tuomi­nen mukaan siihen keskusteluun.

 10. “Ongel­ma on sekin, että venäläiset pysyvät usein omis­sa porukois­saan eivätkä opi kieltä.”

  Inte­groi­tu­mi­nen vaatii sato­ja vuosia. Tunne esim tataare­ja, jot­ka ovat asuneet tääl­lä yli sata vuot­ta, mut­ta silti he pysyvät omis­sa piireissään

  Tai suomen ruot­salaiset, hekin ovat säi­lyneet oman ryh­mänään vaik­ka sekoit­tumista tapah­tuu enemmän .
  Kieli­taito on kyl­lä hyvä ja he osaa­vat elää suo­ma­lais­ten kanssa, mut­ta he eivät sekoitu täydellisesti.

  Sama ilmiö oli havait­tavis­sa esim Male­si­as­sa, intialaista, kiinalaista ja malaisji­laista alku­perää ole­vat ovat pysyneet eril­lään sato­ja vuosia.

  Näin syn­tyy monikult­tuuri­nen yhteiskun­ta ja se on löy­hempi, kos­ka on vähem­män yhteisiä tavoit­tei­ta tai yhteisiä funktioita.

  Monikult­tuurisu­us jakaa yhteiskun­taa monel­la taval­la eikä aina tasa-arvoiseen ja/tai demokraat­tiseen suuntaan.

 11. Ode
  “Suomes­sa ole­vien venäjän kansalais­ten asioi­ta ei voi ratkaista Suomen lakien mukaan, kos­ka he ovat venäjän kansalaisia.”

  Täl­laisia ongelmia varten on perustet­tu län­si­mais­ten maid­en klu­bi. Klu­bin nimessä on neljä kir­jain­ta ja sen nimi viit­taa Pohjois-Atlanttiin.

 12. Eläm­mekö 1930-lukua?
  Kuin­ka moni suomenkieli­nen olisi nyt valmis asein puo­lus­ta­maan pakko­ruot­sia Suomes­sa, tai puo­lus­ta­maan ruotsinkielis­ten maan­omis­ta­jien etuoikeuk­sia, Helsin­gin seu­tua kaavoit­ta­mal­la kehitettäessä.

 13. Kuu­luuko Israel samaan joukkoon, tai Espan­ja jos­sa tuhan­sia venäläisiä ovat olleet raken­nus tai koti­a­pu­laisen hom­mis­sa. Myös Espan­jas­sa venäläis­mafia on syvästi juuri­u­tunut kuten rikkaat jot­ka ovat osta­neet suurin osa aurinko­ran­nikkoa, ja tekevät siel­lä ihan mitä huvit­taa rahan voimalla.

 14. Juani­to
  Arve­len­pa että israelilaisia on aivan turha yrit­tää “neu­voa”, eikä se onnis­tu epsan­jalais­tenkaan kohdal­la. Suo­mi on aivan eri maa­ta, tääl­lä voi sikail­la miten haluaa.

 15. Saa­pa nähdä mil­loin venäjänkieliset alka­vat vaa­tia saman­laisia kielel­lisiä oikeuk­sia kuin pienel­lä ruotsinkielisel­lä vähem­mistöl­lä on. Kas kun dosent­ti ei vielä ole huomannut.

 16. Suur­val­lan globaali intres­sipi­iri sekä jonk­i­nasteinen nation­al­is­mi tuskin on kovin yllät­tävä omi­naisu­us. Yllät­tävää toki on, että jotkin suo­ma­laiset pitävät asianaan arvostel­la Venäjää siitä, että maa on suuri ja sen intres­sit ulot­tuvat omien rajo­jen ulkop­uolelle niin kau­pas­sa kuin poli­ti­ikas­sa. Toivoisinkin, että suo­ma­laiset pikkuhil­jaa tuli­si­vat ulos WW-II poterois­taan ja huo­maisi­vat, että elämme vuodessa 2010. 

  t. yx Voice Amer­i­can ja Jerusalem Postin vakiokuluttaja.

 17. Amerikas­sa kansalaisu­u­den myön­tämisen ehtona on lojaliteettivala.Otetaan käyt­töön meil­läkin, pienenä muis­tu­tuk­se­na peri­aat­teesta. Toimit­ta­ja-ja ihmisoikeusmurhat Venäjäl­lä ja FSB:n ase­man vahvis­t­a­mi­nen osoit­ta­vat että maa­ta halu­taan hal­li­ta ‑kuten NL:n aikaan- pelon voimal­la. Viestit­tämäl­lä kansalaisille: Tietäkää, että ette mah­da meille,“valtiolle”, mitään, teil­lä ei ole tosial­lisia oikeuksia,sellaisia, joi­hin vetoamis­es­ta olisi apua. Ja nyt Suomenkaan suv­eren­i­teetil­la / oikeusjärjestyk­sel­lä ei enää ole merk­i­tys­tä, kun venäläi­nen virkamies niin “ilmoit­taa”? Pres­i­dent­tin­sä tah­dos­ta, ilmeis­es­ti, kos­ka on tämän alainen eikä itsenäi­nen toim­i­ja. Vai onko Venäjän hal­li­tus FSB:n pant­ti­van­ki ja lap­si­asi­amiehen vir­ka vain yksi FSB:n peit­en­imike? Olisi siltäkin osin palat­tu NL:n käytän­töön? Miten Suo­mi on varautunut tämän var­al­ta? ‑1989-jälkeiseen his­to­ri­ankir­joituk­sen oppi on ainakin syytä omak­sua, ajatuk­sel­la. — Mitä tämä kaik­ki on kan­sain­välisen oikeu­den val­os­sa? Ja mitä teemme uusille “villeku­u­sisille”?

 18. Kun suo­ma­lainen diplo­maat­ti kaap­pasi Venäjältä venäläisen naisen sinne kul­jet­ta­man venäläisen lapsen, puo­lus­tet­ti­in menet­te­lyä sil­lä, että kyseisel­lä lapsel­la oli suo­ma­lainen isä ja (myös) Suomen kansalaisu­us. Taisi­pa Osmokin puo­lus­tel­la toim­intaa näil­lä perusteilla. 

  Kun Venäjän lap­si­val­tu­utet­tu vaatii yhte­ityö­sopimus­ta Suomen ja Venäjän välil­lä lap­si­a­sioiden riidois­sa, tuomit­se­vat Suomen lain­op­pi­neet ja poli­itikot vaa­timuk­sen jyrkästi. Suomes­sa nou­date­taan vain Suomen lakia. Kansalaisu­udel­la tai van­hempi­en kansalaisuuk­sil­la ei ole mitään merk­i­tys­tä. Eikä Suomen vira­nomais­ten rasis­mipe­rusteisia toim­into­ja saa mitenkään kyseenalaistaa.

 19. Puoluee­ton tarkkailija
  Älä nyt viit­si mus­sut­taa tuo­ta iänikuista venäläis­apolo­giaa. Ainakin meikäläainen on jo kurkkua myöten täyn­nä venäläis­ten legi­t­i­ime­jä sitä ja tätä. 

  Venäjä on ikävä naa­puri ja sil­lä sipuli.

  Jotenkin myös huvit­taa krokoti­ilinkyyneleet nyt kun venäläisiä on kohdan­nut val­ta­va vääryys diplo­maat­tisen koske­mat­to­muu­den takia. Samaan aikaan hauskat venäläiset jatka­vat kym­me­nien ille­gaalien solut­tau­tu­mista länsimaihin. 

  En vaan mitenkään ymmär­rä, mik­si ihmeessä osa suo­ma­lai­sista tun­tuu saa­van jo äid­in­mai­d­os­sa isovenäläisen ajat­te­lu­ta­van, jol­loin Venäjän toim­n­taa puo­lus­te­taan hen­keen ja vereen, tekivät­pä he mitä tahansa. 

  Jos ja kun ker­ran venäläis­ten intres­sit ylet­tyvät rajo­jen ulkop­uolelle, sil­loin on myös hyväksyt­tävä se että suo­ma­laiset saa­vat käyt­tää samal­la taval­la _koko_ reper­tu­aaria ilman, että ikuiset “venäjää on taas kohdel­tu väärin”-vinkujat aloit­ta­vat kilpalaulannan.

  PS omas­ta mielestäni hal­li­tuk­sen pitäisi ilmoit­taa, että kaa­suputken ympäristölu­vis­sa on havait­tu jotakin häm­minkiä, ne eivät sit­tenkään tai­da olla suo­ma­lais­ten säädösten tasal­la ja pysäyt­tää koko projekti

 20. Olikos jol­lakul­la tietoa miten Englan­nis­sa kävi kun tehti­in se muu­tos, jos­sa käsi­aseet (tai mitkä lie) kiel­let­ti­in? Vähenikö ruumi­iden määrä?

 21. Isovenäläi­nen oppi ei ole kiin­ni Tsaarin, ei kun päämin­is­terin nimestä. Mon­elle venäläiselle Suo­mi on vain tilapäis­es­ti itsenäi­nen! “Lap­si­asi­amiehen” taus­taryh­mä on tun­netusti FSB ja lausun­to harkit­tua painostusta.

  Vaik­ka Häkämiehestä oltaisi­in muuten mitä mieltä tahansa, oli “Venäjä, Venäjä, Venäjä” erit­täin rehelli­nen vas­taus kysymyk­seen uhista. Vain riit­tävän suuret ja tehokkaat puo­lus­tusvoimat pitävät Suomen itsenäisenä. Kun 250 000 miestä ripot­telee kar­talle, alkaa kylmää. 🙁 Säästämme väärässä paikassa.

  Samal­la kan­nat­taa kuitenkin muis­taa, että Venäjä on kaup­pa-alueena aina myös suuri mah­dol­lisu­us. 🙂 Jo plekästään Pietarin elin­tarvike­huol­lon takaami­nen on ennenkin pitänyt suo­ma­laiset leivässä. Venäläiset tarvit­se­vat meitä.

 22. “Puoluee­ton tarkkail­i­ja” on yhtä puoluee­ton kuin viralli­nen Suo­mi kolmisenkym­men­tä vuot­ta sitten.

 23. Kallen ske­naario taas on uskot­ta­va, jos Venäjää johtaa mielipuoli dik­taat­tori. 1939 johti ja sil­loinkin uskalsi hyökätä vas­ta Sak­salta luvan saat­u­aan. Nyt ei taisi lupaa hellitä.

 24. Mar­low: *…sil­loinkin uskalsi hyökätä vas­ta Sak­salta luvan saat­u­aan. Nyt ei taisi lupaa hellitä.”

  Keneltäkähän nyt kysyt­ti­in lupaa, kun hyökät­ti­in Geor­giaan? 😉 “Hei Angela, tässä Vladimir, ajat­telin vähän hyökätä Geor­giaan. Ei kai sin­ua haittaa?” 😀

  Mar­lown kir­joituk­ses­sa näkyy, että hän on kotoisin pien­estä val­tios­ta. Meil­lä suo­ma­laisil­la on täysin eri­lainen sun­tau­tu­mi­nen sotaan kuin suur­val­loil­la. Syykin on selvä, kos­ka meille sota on aina suuri koettelemus.

  Suur­val­loille sota on ihan nor­maalia poli­ti­ikan jatkamista toisin keinoin. Ei USA:lla, Ran­skalla tai Venäjäl­lä ole pidäkkeitä käyt­tää asevoimaa tarvit­taes­sa. Asevoima on suur­val­loil­la val­tion­päämiehen täysin nor­maalis­sa ulkopoli­it­tises­sa reper­tu­aaris­sa. Tämä uno­htuu joskus suomes­sa jopa ammattilaisilta.

 25. Venäjältä olisi mielipuolista hyökätä EU-maan kimp­pu­un, kuten kir­joitin. Tai edes ystävämielisen euroop­palaisen naa­purin kimp­pu­un. Tarvit­taisi­in Stal­ini­akin hul­lumpi dik­taat­tori. Val­tapoli­ti­ikas­sa ei päde koulupi­han sään­nöt; se on paljon mutkikkaampaa.

  Jonkun val­ta­van katas­trofin jäl­keen, kun van­ha järjestys olisi joka tapauk­ses­sa kadon­nut maail­mas­ta, se tosin olisi mah­dol­lista. Mut­ta sil­loin­han Suo­mi voisi yhtä hyvin olla sodan voit­ta­ja, jos nyt jos­sit­tele­maan aletaan.

 26. “Venäjältä olisi mielipuolista hyökätä EU-maan kimp­pu­un, kuten kirjoitin.”

  Ei Venäjä var­masti EU maan kimp­pu­un hyökkääkään sel­l­aise­naan. Sodat tarvit­se­vat aina tarn­i­nan joka täy­tyy myy­dä, vähän niin kuin kän­nykkä­fir­matkin nykyään. Sen takia Venäjän ja Suomen väliä huseer­aa FSB:n agent­ti lap­si­asi­amiehenä ja yksi antifa­sisti dosent­ti jon­ka tarkoi­tus­peri­stä ei ota kukaan selvää.

  Ei tämä vält­tämät­tä tähän jää, kyl­lä pian voi lähteä seu­raa­va FSB-agent­ti “tont­ti-asi­amiehek­si” selvit­tämään Venäläisen väestön asum­isolo­ja ja kek­simään leg­en­daa kuin­ka Venäläisiä sor­re­taan hei­dän asumises­saan. Sen jäl­keen sor­re­tu­ille rupeaa ilmestymään asei­ta ja kun suomen vira­nomaiset alka­vat niitä takavarikoimaan tari­na alkaa olla sepitet­ty. Ei hyökkäys­so­taa vaan rauhan­tur­vaamista ja Venäläisen väestön suo­jelu­ua kri­isialueel­la. Eikä sotaa­maan tarvitse vält­tämät­tä aloit­taa. Soda uhka riit­tää saa­maan poli­it­tisia tavoit­tei­ta läpi.

  Olen sitä mieltä että jos Viro ei olisi Naton jäsen, Venäjä olisi miehit­tänyt ainakin sen venäjänkieliset osat pat­saski­is­tan aikaan. Ei siinä paljon suurem­pia mel­lakoi­ta olisi tarvin­nut lietsoa.

 27. Mar­low
  Ihan mil­lä tahansa mit­tar­il­la ajatel­tuna I ja II maail­man­so­tien aloi­tus oli täysin jär­jetön­tä, mut­ta silti ne käytiin.

  Jos Venäjän hyökkäys EU-maan kimp­pu­un olisi täysin mielipuolista, niin sil­loin voidaan päätel­lä, että myös NATO-maan provosoima Venäjän aloit­ta­ma hyökkäys olisi vieläkin mielipuolisem­paa (kos­ka Naton artik­la 5 edes koske itsealoitet­tua hyökkäystä). 

  Niin­pä Natoon liit­tymis­es­tä ei ole mitään hait­taa, kos­ka on toden­näköisem­pää että mielipuo­li­nen dik­taat­tori nousee val­taan Venäjäl­lä kuin län­nessä. Nato antaisi kuitenkin muka­van selkäno­jan Venäjän pain­os­tus­ta vas­taan, tääl­lä kun meinataan ihan van­has­ta tot­tumuk­ses­ta olla veli venäläiselle mielin kielin ja uno­htaa samal­la omat intres­sit. Natossa ei olisi enää minkään­laista tarvet­ta nöyristellä.

 28. Sylt­ty: “…Jos Venäjän hyökkäys EU-maan kimp­pu­un olisi täysin mielipuolista…”

  Ei vält­tämät­tä. EU ei ole soti­lasli­it­to, joten täl­lä kul­mil­la saa häärätä niin kauan rauhas­sa, kun ei ylitä Nor­jan rajaa. Kaiken lisäk­si Ruot­sil­la ei ole käytän­nössä enää minkään­laista kykyä puo­lus­taa itseään, joten Suo­mi on ain­oa vastus.

  Täl­lä het­kel­lä tänne ei ole mitään järkeä lähteä, vaik­ka tarve syn­ty­isi, kos­ka Suomen puo­lus­tusvoimat ovat euroop­palaisit­tain vah­vat ja hyvin koulute­tut. Jos määrää pudote­taan ja/tai laat­ua heiken­netään, on tilanne toinen. Geor­gia osoit­ti, ettei laadul­la voi­da kor­va­ta määrää, mut­ta myöskään toisin päin se ei onnistu.

  Leningradin soti­laspi­irin esikun­nas­sa las­ke­taan jatku­vasti Suomen ja Ruotsin val­taamisek­si tarvit­tavaa voimaa ja aikaa, niin että pres­i­den­til­lä on tiedos­sa täl­läkin suun­nal­la kaik­ki keinot. Sitähän varten se on ole­mas­sa. Täy­tyy vain toivoa, että laske­vat jälleen yhtä paljon pieleen kuin tekivät 1939.

 29. Tässä ketjus­sa on “yllätäen” alet­tu jauhaa soti­laal­li­sista uhista ja Venäjästä.

  Kysymys — kos­ka Venäjä on viimek­si val­loit­tanut mitään menestyksekkäästi? 

  Kysymys — Kos­ka viimek­si suur­val­ta on tehnyt rahaa tai han­kkin­ut kiis­ta­ton­ta strate­gista etua val­loit­ta­mal­la itsenäisen valtion?

  Kysymys — kuin­ka paljon rahaa Venäjä tekee luon­non­va­ro­jen­sa myyn­nil­lä, ja kuin­ka paljon vaiku­tus­val­taa kau­pan käyn­ti antaa sille?

  Kysymys — Kos­ka viimek­si öljy ei ole liit­tynyt suur­val­lan käymän sodan syihin?

  Kysymys — Mil­laiset maat ylipään­sä tapaa­vat sotia keskenään?

 30. Kim­molle: Suo­rasin mie­lenki­in­nol­la yleen­sä luotet­ta­van BBC:n uuti­soin­tia asi­as­ta. Oli­vat yhtä pihal­la kuin esimerkik­si HS! Syytä voi vain arvail­la. Molem­mat julka­isi­vat suo­raan Mosko­van totuutta. 😀

  Parhai­ta lähteitä alku­vai­heessa oli Uusi Suo­mi. Sil­lä oli sat­tumal­ta “oma” toimit­ta­ja paikan­pääl­lä. Osti­vat jutut viro­laiselta lehdeltä. Kään­nöskoneetkin ovat kiva asia. Meni todel­la pitkään, ennen kuin venäläiset sai­vat oman lehdis­tön­sä ruo­tu­un ja julkaise­maan vain viral­lista totuutta. 😉

  Oma lukun­sa oli sit­ten USA:n uuti­soin­ti. Sekä Geor­gias­sa että USA:ssa luotet­ti­in ennen vihol­lisuuk­sien alka­mista Geor­gian kykyyn tor­jua hyökkäys. Geor­gian asevoimat oli juuri muun­net­tu USA:n tuel­la “mod­erneik­si, pieniksi mut­ta tehokkaik­si”. 😀 Ain­oa tehokas osa todel­lisu­udessa lehti­jut­tu­jen mukaan oli Neu­vos­toli­it­to­laista perua olleet kent­tä­tyk­istö ja ilmatorjunta!

  Kokon­aisuute­na oper­aa­tio oli venäläisille voit­to. Geor­gian armei­jan pääosat tuhot­ti­in kohtu­ullisen pie­nil­lä tap­pi­oil­la. Kaiken lisäk­si infor­maa­tio-oper­aa­tio sodan aloit­ta­jas­ta onnis­tui osit­tain, kuten Kim­monkin kir­joituk­ses­ta voi päätellä.

 31. Osti­vat jutut viro­laiselta lehdeltä.

  Hyvä että Kalle tun­tee totu­u­den, kun BBC on tapo­jen­sa mukaan Venäjän käsikassarana. 

  Viro todel­la tun­netaankin neu­traal­ista suh­tau­tu­mis­es­ta entiseen isän­tään­sä. Samoin Viron suhde Mikheil Saakashvili­in tun­netaan siitä, ettei asioi­ta tarkastel­la vaalean­punais­ten lasien läpi.

 32. Kalle
  “Ain­oa tehokas osa todel­lisu­udessa lehti­jut­tu­jen mukaan oli Neu­vos­toli­it­to­laista perua olleet kent­tä­tyk­istö ja ilmatorjunta!”

  Pitää kuitenkin huomioi­da, että Geor­gia käyt­ti puo­lus­tuk­seen pitkän aikaa vähem­män rahaa mitä Suo­mi kansal­lisoop­per­aan. Vas­ta joskus vuon­na 2007, parin huiman määrära­hako­ro­tusvuo­den jäl­keen, puo­lus­tus­bud­jet­ti oli edelleenkin alle neljä­sosa Suomen vastaaasta. 

  500 miljoonalla/vuosi nyt vaan ei käy­dä ain­ut­takaan voitol­lista sotaa, ihan sama mihin rahat käytetään. 

  Nyt Geor­gian bud­jet­ti näyt­täisi pyörivän Suomen luvuis­sa, mut­ta ei sil­läkään rahal­la kyl­lä armei­jaa varuste­ta. BTW sen huo­maisi­vat suo­ma­laisetkin, jos tos­i­toimi­in joutuisivat.

 33. Sylt­ty: “…Geor­gia käyt­ti puo­lus­tuk­seen pitkän aikaa vähem­män rahaa mitä Suomi…”

  Yhtälö ei ole noin yksinker­tainen, sillä:
  — palkat Geor­gias­sa ovat pienem­mät ja
  — neu­vos­toli­it­to­laista kalus­toa oli paljon sekä
  — amerikkalaiset lahjoit­ti­vat kalus­toa koulu­tus avun lisäksi.

  Kat­soit­teko muuten tv-kuvaa sil­lä silmäl­lä, että pääosa venäläis­ten panssarikalus­tos­ta oli van­hempaa, kuin suo­ma­lais­ten sulat­toon van­hen­tuneina lait­ta­mat T72:t! Kyyni­nen ihmi­nen voisi kysyä, olisiko järkevää lisätä Puo­lus­tusvoimien ylläpi­toon ja varas­toin­ti­in meneviä määrärahoja?

 34. “Kuka hyökkäsi Geor­giaan ja mik­si? BBC aut­taa ymmärtämään jos rus­so­fo­biset aurinko­l­a­sit muuten hämärtää näköä”

  Tuo pätkä ei antanut asi­aan juuri mitään lisä­valais­tus­ta. En oikeas­t­aan ymmär­rä onko tämä sarkas­mia vai mitä sil­lä vaik­ka kat­sellee minkä lais­ten lasien läpi niin kyl­lä Venäjä hyökkäsi Geor­giaan. Ja on täl­läkin het­kel­lä Geor­gian kan­sain­välis­es­ti tun­nustet­tu­jen rajo­jen sisäpuolel­la sotavoimineen.

 35. MikkoR, pitää kuitenkin muis­taa se mitä Sirk­ka-Liisa Antti­lakin sanoi Suomen Kuvale­hden haas­tat­telus­sa “Venäjä on suurvalta”. 

  Eli mei­dän suo­ma­lais­ten on nyt vaan sopeudut­ta­va siihen että naa­puris­sa on suur­val­ta ja suome­tu­ta­va ihan vapaae­htois­es­ti, kun sitä min­is­ter­i­ta­soltakin suositellaan. 

  Mitään Natoa tai muu­ta vai­h­toe­htoa hom­ma­ta selkäran­ka, ei kan­na­ta edes harki­ta. Mehän saatet­taisi­in vaik­ka aiheut­taa juollekin Krem­lin val­lan­pitäjälle paha mieli. Ja kyl­lähän naa­pu­ru­us­suh­teet ovat kun­nos­sa, sen osoit­taa puu­tul­lit, elin­tarvike­vi­en­tikiel­to, Anton-jupak­ka, venäläisen lap­si­asi­aval­tu­ute­tun sotkeu­tu­mi­nen Suomen sisäisi­in asioi­hin ja n kpl mui­ta venäläisyy­den kukkasia.

  Kalle
  “Yhtälö ei ole noin yksinker­tainen, sillä:”

  Jaa, minus­ta tuos­sa sodas­sa tuli selvästi ilmi bud­jetin suu­ru­u­den, mod­ernin kalus­ton määrän sekä tais­te­lute­hon yhteys. Neu­vos­tokalus­toakaan nyt ei ainakaan julk­isten lähtei­den mukaan ollut mitenkään eri­tyisen paljoa. Jokat­a­pauk­ses­sa Geor­gian asevoimat oli­vat sodan aikana Suomen voimi­in ver­rat­tuna huonos­ti­varustet­tu vitsi.

 36. Kak­si aihet­ta, samat met­sien änkyrät ja mielip­i­teet: aseet ja Venäjä tai suomen­net­tuna: Suomen NRA ja Karjala-aktivistit. 

  Muut­takaa mainit­tuun ihanaan Viroon tai Geor­giaan, siel­lä rus­so­fo­bikon on hyvä olla (ainakin niin kauan kuin maat ovat Pen­tag­o­nin geopoli­ti­ikas­sa samas­sa ase­mas­sa kuin banaani­val­tiot Japanin valastalouden puolustajina).

 37. Sylt­ty: “…Jokat­a­pauk­ses­sa Geor­gian asevoimat oli­vat sodan aikana Suomen voimi­in ver­rat­tuna huonos­ti­varustet­tu vitsi.”

  Itse asi­as­sa Geor­gian asevoimat oli juuri mod­ernisoitu nykyeu­roop­palais­ten oppi­en ja amerikkalaisen avun mukaan: pienet, moder­nit ja tehokkaat. 😀 Jos joku käyt­ti sodas­sa “van­hen­tunut­ta” kalus­toa, se oli Venäjä. Pääosa tv-kuvis­sa olleista panssari­vaunuista oli T64 tai T62 kalustoa! 

  Yhdessä tv-kuvas­sa Venäläiset hyökkä­sivät kärkenä tor­ni­ton ryn­näkkö­vaunu (BTR‑D?), jon­ka kan­nel­la oli Sergei. Osoit­taa sekä kykyä impro­vi­soin­ti­in että luot­ta­mus­ta van­haan sak­salaiseen teknolo­giaan suo­ra-ammunnas­sa. Sergei on yksi niistä luke­mat­tomista “Copy paste” toimis­ton luomuksista.

 38. Kim­mo: “…siel­lä rus­so­fo­bikon on hyvä olla…”

  Otto von Bis­mar­ck: “Venäjä ei ole koskaan niin vah­va, kuin miltä se parhaim­mil­laan näyt­tää eikä koskaan niin heikko kuin miltä se huonoim­mil­laan näyttää.”

  Venäjää tulee kun­nioit­taa, ei pelätä eikä aliarvioi­da. Mieti miltä tun­tuu venäläis­es­tä ken­raal­ista Pietaris­sa, kun joku suo­ma­lainen amatööri väit­tää, ettei Venäjä ole uhka. Samal­la kun Venäjä on uhka, on se myös suuri mahdollisuus. 😉

 39. Kalle
  “Itse asi­as­sa Geor­gian asevoimat oli juuri mod­ernisoitu nykyeu­roop­palais­ten oppi­en ja amerikkalaisen avun mukaan: pienet, moder­nit ja tehokkaat.”

  Älä viit­si jauhaa tuo­ta samaa skeidaa.

  Väitätkö vakaval­la naa­mal­la että 500 miljoo­nan bud­jet­ti riit­tää “tehokkaisi­in” asevoimi­in? Mitä Suomen asevoimat sit­ten ovat? Suur­val­talu­okkaa? Val­loite­taanko Geor­gian nykyisel­lä, nelink­er­taisel­la, bud­jetil­la ken­ties koko Venäjä vai mah­dol­lis­es­ti ain­oas­taan Kauka­suk­sen alue? 

  Kun ote­taan huomioon toim­inta­menot, niin ei tuol­la rahal­la saa kyl­lä han­kit­tua mitään muu­ta kuin nipun pst-ohjuk­sia, pari lennokkia ja yhden liitopom­min (ja sekin kait meni ohi).

  PS 2000-luvun alus­sa Geor­gian puo­lus­tus­bud­jet­ti oli 60 miljoon­aa USD. Ver­tailun vuok­si Suo­mi käyt­tää vankein­hoitoon 200 miljoon­aa euroa.

 40. Venäjä-asiantun­ti­joiden Markku Kivisen ja Timo Vihavaisen mukaan Suomen ja Venäjän val­ti­ol­liset suh­teet ovat mitä parhaim­mat. Sitähän osoit­ta­vat myös hellyt­tävät kuvat pres­i­den­teistä kävelemässä käsikynkkää.
  Ongelmia aiheut­taa Venäjän virkakoneis­to, joka tekee mitä mielii ja kek­sii mitä kek­sii ylhäältä tule­vista ukaa­seista paljon välittämättä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.