Ylellisen köyhät katalaanit

Barcelona vaikut­taa ulkois­es­ti erit­täin vau­raal­ta kaupungilta. Kuitenkin kansan­tu­loti­las­tois­sa se on jos­sain Pohjois-Kar­jalan tasos­sa. Tätä ei voi uskoa, jos on käynyt Kat­alo­ni­as­sa ja Lieksassa.

Ei sitä oikein uskonut myöskään The Inde­pen­dent –lehden Espanja/Katalonia tai Barcelona-liit­teen kolum­nisti, joka ver­taili kat­alo­nialais­ten veroti­eto­ja kulu­tuk­sen määri­in. Jo keskimääräi­nen vuokra vie verotet­tavas­ta tulosta lei­jo­nan osan. Mil­lä kata­laan­it osta­vat sel­l­aisen määrän kalli­ita auto­ja, syövät sata rav into­lail­lal­lista vuodessa, matkus­ta­vat yht­enään ulkomailla.

Verotet­ta­van tulon käsit­teessä ja sen mukana kansan­talouden tilin­pitotiedois­sa on olta­va jotain vikaa. Kovasti vaikut­taa siltä, että suuri osa tuloista on tilas­to­jen ja vero­tuk­sen ulkop­uolel­la. Tämä on myös mei­dän murheemme kahdes­ta syystä

1)      EU-mak­sut määräy­tyvät tilas­toidun kansan­talouden perus­teel­la. Kata­laan­it mak­sa­vat EU:lle yhtä vähänkuin lieksalaiset.

2)      Kun Espanja/Katalonia ei saa kerä­tyk­si vero­tu­lo­ja, koko Euroalueen val­tion­lain­o­jen korot uhkaa­vat nousta.

Jokin kuri siis pitäisi saada.

Mie­lenki­in­toisem­pi kysymys on, että kun osa Kat­alon­ian kansan­taloud­es­ta on vero­tuk­sen ulkop­uolel­la, olisiko tuo­ta osaa ole­mas­sakaan, jos sitä verotet­taisi­in kuten muu­ta kansan­talout­ta? Josd vas­taus tähän on kiel­teinen, tuo har­maa talous on parem­pi kuin avoin työt­tömyys ja sosi­aal­i­tur­val­la elämi­nen, jol­la se on Suomes­sa järjestetty.

Osas­sa har­maa­ta talout­ta tämä pitää paikkansa. Neu­traali vero­tus, joka kohdis­tuu kaikki­in hyödykkeisi­in samal­la voimal­la, ei ole opti­maal­ista. Tuot­tam­a­ton­ta kansan­talout­ta —  siis vajaatuot­tois­t­en kansalais­ten työtä — kan­nat­taisi verot­taa vähem­män kuin muu­ta, palvelu­ja vähem­män kuin teol­lisia tuot­tei­ta ja niin edelleen.

Paras arvaus kuitenkin on, että jos kata­laan­it saisi­vat koko kansan­talouden veronalaisek­si ja alen­taisi­vat vas­taavasti verokan­to­ja, maa voisi parem­min, vaik­ka jou­tu­isi mak­samaan enem­män EU:lle. Jotkin nyt kan­nat­ta­vat har­maan talouden oksat kar­si­u­tu­isi­vat pois, mut­ta jotkin viral­lisen talouden osat taas laajenisivat.

Mut­ta jokin point­ti siinäkin on, että sil­to osin kuin har­maa talous on huono-osais­ten talout­ta, sen verot­to­muus ei ole mikään virhe.

15 vastausta artikkeliin “Ylellisen köyhät katalaanit”

 1. Aika hyvä­tu­loisil­ta kata­lalaan­it minus­ta vaikuttavat. 

  Kat­alon­ian ostovoimako­r­jat­tu BKT/asukas näyt­täisi ole­van — tosin alem­pi kuin Etelä-Suomen — mut­ta sen­tään Suomen keski­ta­son yläpuolella:

  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1–18022010-AP/EN/1–18022010-AP-EN.PDF

  Espan­jan Baski­maa päi­hit­tää täl­lä mit­tar­il­la myös Etelä-Suomen.

  Siitä onko ostovoimako­r­jat­tu BKT paras mit­ta voi olla tietysti eri mieltä. Mut­ta onhan sil­lä väliä, mon­tako Big Mac’iä tai VW Gol­gfia työ- tai yrit­täjä­tu­loil­la saa hankittua.

 2. Vaik­ka har­maan talouden osu­us Suomes­sa on mata­lampi kuin Etelä-Euroopas­sa, voi samaa pohtia kyl­lä meil­läkin hie­man pienem­mässä mittakaavassa.

  Esim: Onko reilua ulkois­taa lakia/verotusta kiertävän kalli­o­laisen pizzer­ian omis­ta­jan (ja hänen lähipi­irin­sä) työl­listymisen tukem­i­nen samal­la alueel­la sään­tö­jen mukaan pelaavaa rav­in­to­laa pyörit­tävälle yrittäjälle?

  Tässä on toki hyviä puo­lia (muu­takin kuin se, että asi­akkaat saa­vat kra­pu­lalät­tyn­sä egen pari halvem­mal­la), mut­ta saat­taisi olla kuitenkin oikeu­den­mukaisem­paa hoitaa asia veron­mak­sajien kukkarosta.

 3. Joskus ajauduin Barcelonas­sa laitakaupun­gin sivuku­jille, ja siel­lä oli köy­hää. Vähän pelot­tavaa myös, kun tun­si, että joka toinen mies kat­soi perään ryöstömah­dol­lisuuk­sia arvioiden. Syynä pelkoon oli var­mas­tikin myös Barcelo­nan maine vaar­al­lise­na kaupunkina.

  Onko­han Barcelo­nan tulo­erot vähän eri luokkaa kun Liek­sas­sa? Matkustel­e­vatko heikäläiset kaik­ki ja ajel­e­vat Mersuilla?

  Suomen har­maan markki­nan kook­si on, muuten, arve­lut 7%. Teo­ri­an mukaan markki­nan koko kas­vaa, mitä ankaram­paa vero­tus on. Tiedä häntä.

 4. Näkymät­tömien tulo­jen lisäk­si Espan­jas­sa tun­tuu ole­van melko paljon vuo­sisato­jen aikana ker­tynyt­tä omaisu­ut­ta, joka ei sekään näy mis­sään tilastoissa. 

  Vuokrien suh­teen on kyse oikeas­t­aan kor­jaus­li­ik­keestä: 10–15 vuot­ta sit­ten vuokrat oli­vat varsin hal­vat, vaik­ka asun­to­jen myyn­ti­hin­nat oli­vat korkeat — tämä joh­tui ehkä osaltaan tyhjien asun­to­jen suures­ta määrästä (myös suurkaupungeis­sa, ei vain ran­nikon hotel­li­raken­nusko­hteis­sa). Jotain ehkä ker­too sekin, että asun­to­ja on varaa pitää tyhjil­lään suurin määrin: ne ovat sil­loin luul­tavasti velattomia.

  Muu Kat­alo­nia kuin Barcelo­nan ympäristö jää silti hel­posti jäl­keen Pohjois-Kar­jalas­takin, pikkukylät ovat köyhiä.

 5. Yksi tek­i­jä voisi olla paikan (kuule­mani mukaan) äärim­mäisen mata­la lap­siluku. Lapset­tomil­la riit­tää rahaa kulutukseen.

 6. Nerokas tapa tarkas­ta kat­aloonien tilit. 

  Suomes­sa val­tion­hallinto uskoo kuin kuuhun nou­se­vaan, että kansakun­nan kir­jan­pidos­sa debet ja kred­it ‑sarak­keet täs­määvät. Työn vero­tus­ta kun las­ke­taan, san­o­taan että se menee suo­raan kulu­tuk­seen ja palau­tuu takaisin yhteiseen hyvään. (Eläkeläis­ten verotuksessa/kulutuksessa tosin on jokin toinen, mysti­nen mekanis­mi ja sik­si köy­hien eläkeläis­ten vero­tus­ta ei voi alentaa).

  Eikös sitä pitäisi samal­la taval­la tehdä kuin Soin­in­vaara teki Kat­lao­ni­as­sa, stres­sitestit jokaises­ta yhteisön maas­sa. Paljonko­han näitä siipeil­i­jöitä on kuse­mas­sa Suomen sinisilmille?

 7. Myös pieni kor­rup­tio paran­taisi elämisen­laat­ua Suomes­sa, jokaiselle tulisi antaa elämässään 3 ojenko­rt­ta joil­la voisi han­kkia esim yliopistopaikan tai raken­nus­lu­van tai vapau­tua vanki­las­ta tai sakos­ta tai eriva­pau­den virkaan tms. Inti­as­sa moni täl­lainen asia hoituu mak­samal­la mak­sukykyn­sä mukaan.

 8. Ainakin Barcelonas­sa on enem­män yhteiskun­nan ulkop­uolel­la ole­via kuin Suomes­sa. Vaik­ka kadut ovatkin siis­tiy­tyneet, ei ole vaikeaa tör­mätä lait­tomi­in siir­to­laisi­in. Vierailin kevääl­lä keskus­tan ulkop­uolel­la ole­valle kirp­puto­ril­la, ja häm­mästyt­ti mil­laista roskik­sista kerät­tyä romua afrikkalaiset yrit­tivät kaupata.

 9. Kat­selin hil­jat­tain tv-ohjel­maa joka käsit­teli EU-direk­ti­ivien nou­dat­tamista ja valvon­taa Suomes­sa ja Ital­ias­sa. Suomes­sa olti­in erit­täin tiukko­ja ja vaa­tivia, direk­ti­iv­it menivät aina yrit­tämisen ja maalaisjär­jen edelle. Ital­ias­sa direk­ti­iv­it käsitet­ti­in lähin­nä suosi­tuksi­na eikä niitä eri­tyis­es­ti valvot­tu, tärkein­tä oli yrit­tämi­nen ja elinkeino. 

  Olen aika var­ma että välimeren maid­en pienyri­tys­ten tapa on mak­saa vero­ja jak­samisen ja maan tavan mukaan. Ja syr­jäi­sis­sä teol­lisu­ushalleis­sa ja maatiloil­la lait­tomat pako­laiset työsken­televät vielä orjapalkoilla.

 10. Joku talouden kir­jan­pidos­ta ymmärtävä voisi ker­to, mis­sä määrin “vuo­sisato­jen myötä ker­tynyt omaisu­us” näkyy BKT:ssa. Sil­lä näkyy­hän se, jos ei muuten niin lain­o­jen takausten kaut­ta lisään­tyvänä rahana. Kuvit­telisin myös, että jos maa­han on raken­net­tu sil­ta vuon­na 25 eKr. ja sitä vielä käytetään, sil­lan rak­en­tamiselta säästyneet rahat voi käyt­tää kulutukseen.

 11. Ket­sup­pi, eikö Osmo juuri speku­loin­ut, että kulu­tuk­seen näyt­tää riit­tävän rahaa enem­män kuin osaisi odottaa?

 12. Vuo­sisato­jen myötä ker­tynyt omaisu­us, kuten talot tms. näkyy siten, että kulu­tuk­ses­ta ja tuotan­nos­ta suurem­pi osa voi men­nä muuhun kuin talo­jen tms. rak­en­tamiseen. Jos BKT on €30 000, ja siitä €5000 menee rak­en­tamiseen ensim­mäisessä paikas­sa ja €15000 toises­sa, niin se näkyy kyl­lä selvästi: Toises­sa on kolme ker­taa enem­män nos­tokurkia ja liki puo­let vähem­män VW-Golfe­ja ja bigmäkkejä.

 13. Toisin kuin joku Kat­alo­nia, Suo­mi ei ole sodan jäljiltä mil­loinkaan valmis. 

  Ihme­teltäessä ruuan korkeaa hin­taa, joku huo­maut­ti, että kaup­paketjut kätkevät katet­taan myymälätilo­jen rak­en­tamiseen (ja purkamiseen). 

  Mikään muu yri­tys ei olekaan hävit­tänyt yhtä­paljon suo­ma­laista raken­nushis­to­ri­aa kuin S‑ryhmä. Van­hat, arvokkaat myymäläraken­nuk­set pure­taan surut­ta ja tilalle tuo­daan ruuan jakelu­laatikoi­ta, jois­sa henkilökun­nan määrä on minimoitu. 

  … niin ja pel­toakin rai­vataan ja soi­ta ojite­taan, risu­paket­ti vie mei­dän takaisin tervanpolttotalouteen…

 14. Sil­läkin lie­nee merk­i­tys­tä, että 1800-luvul­la kaavoitet­ti­in riit­tävästi kun­nol­lista ruu­tukaavakaupunkia. Raken­nuskan­taa ja infra­struk­tu­uria ei ole tarvin­nut rak­en­taa kokon­aan uudelleen mon­een ker­taan ja esim. kivi­jalka­kau­pat palvel­e­vat ihmisiä kuten 100–200 vuot­ta sit­ten; julkiselle liiken­teelle on riit­tävä asum­isti­heys ym. Vas­taavaa määrää moot­toriteitä ja kaup­pakeskuk­sia kuin Helsin­gin ympäril­lä ei ole tarvin­nut rak­en­taa — ja maksaa.

 15. Sat­tui silmi­i­ni Ulko­min­is­ter­iön Espan­jan talout­ta käsit­televä raportti.
  Espan­jan yksi suuri ongel­ma on laa­ja har­maa talous, arvio on n 20–25 % eli todel­la korkea.
  Se näkyy tilas­to­jen ja näkyvän talouden erona.
  Espan­jaa vaivaa myös Bal­tia-ilmiö eli köy­hät eivät ole näkyvissä.
  Aikoinani asues­sani Bal­ti­as­sa kadun kul­mas­sa seisoes­sani näin heti usei­ta iso­ja Mer­su­ja, iso­ja Bemare­i­ta, Rolls Roycea etc.
  Todel­lisu­udessa auto oli vain n 20 % ja maaseudul­la hevo­nen ja rat­taat yleinen kulkuneuvo.

  Espan­ja elää tur­is­mista, joten katuku­va siiv­otaan joka aamu.

  Tur­is­mi­in liit­tyy myös liikku­va kausi­työvoima joka ei mak­sa vero­ja mihinkään maahan.
  Verot­ta­jien yhteis­toim­inta on heikkoa ja niin­pä ihmisil­lä ei ole pakko rek­isteröi­tyä mihinkään maa­han etenkin kun työ­nan­ta­ja on mukana juonessa.

  Esim Suomes­sa viro­laiset raken­nus­miehet ovat muo­dosta­neet jo oman har­maan urakoin­nin eli saat viroalisen raken­nus­miehen töi­hin 6–10 eurolla/tunti. Ei kan­na­ta enää miet­tiä kotitalousvähennystä.
  Suo­ma­lainen fir­ma perii 40–50 euroa samas­ta työstä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.