Voiko luvattomalla käsiaseella tappaa?

Murha oin suun­nitel­malli­nen tai eri­tyisen raa’asti toteutet­tu hen­gen­ri­is­to. Tap­po on suun­nit­telema­ton, yleen­sä äkkipikaisuk­sis­saan tehty hengenriisto.

Jos han­kkii luvat­toman käsi­aseen, jol­la ei ole muu­ta käyt­töä, kuin ihmisen tap­pami­nen, eikö se ole pitkäjän­teiseen suun­nit­telu­un perus­tu­vaa tap­pamista, siis eikö kyseessä pitäisi olla murhan? Vai onko murhaamista vain se, että mirhaa juuri sen henkilön, jon­ka on aikonut murha­ta ja jos ampuu sat­un­nais­es­ti kenet tahansa, se ei ole murha vaan tap­po, vaik­ka olisi kuin­ka suunniteltu?

Meil­lä suh­taudu­taan vain murhaamiseen sovel­tu­va ampuma-aseen luvat­tomaan omis­tamiseen  aivan liian kevyt­mielis­es­ti. Siitä pitäisi aina tuomi­ta ehdo­ton­ta vankeut­ta, kos­ka teko osoit­taa eri­ty­istä suun­nitel­mallisu­ut­ta ja kos0ka luva­ton­ta käsi­aset­ta ei voi käyt­tää kuin tap­pamiseen. Tarkoi­tan nyt siis pis­toole­ja ja revolvere­ja, en met­sästysa­sei­ta, jot­ka ovat kuolleen isoisän jäljiltä jääneet tuvan kaappiin.

Kuten ylin poli­isipääl­likkö Paatero sanoi, jok­seenkin kaik­ki luvat­tomat aseet ovat alun­perin olleet luval­lisia. En ymmär­rä, mik­si kenellekään pitää myön­tää lupa käsi­aseen hal­lus­sapi­toon. Jos näitä luval­lisia asei­ta ei olisi, luvat­tomankin han­kkimi­nen olisi hankalaa.

Joskus esitet­ti­in kil­pa-ammuntaan sovel­tuvien käsi­a­sei­den säi­lyt­tämistä ampumaradoil­la, kuten asia on monis­sa Euroopan mais­sa. Suomes­sa se ei eri­ty­isolo­suhtei­den takia ole kuulem­ma mah­dol­lista. Säi­lytet­täkööt siis noiden asei­den lukkoa ampumaradoil­la. Ase saa olla toim­intakyvyt­tömänä kotona.

121 vastausta artikkeliin “Voiko luvattomalla käsiaseella tappaa?”

 1. 90-luvun alkupuolel­la Tam­pereel­la skin­head-jen­gi tap­poi keit­tiöveit­sil­lä nuoren miehen. Tek­i­jöistä yksi taidet­ti­in saa­da oikeu­den eteen, ja tiedet­ti­in — tosin en tiedä, miten oikeus suh­tau­tui asian näyt­töön — että tämä nimeno­mainen tek­i­jä oli julis­tanut jo kaupungille lähtiessään vakaak­si aikeek­seen tap­paa jonkun sinä iltana. 

  Taidet­ti­in tuomi­ta kuole­man­tuot­ta­muk­ses­ta ja törkeästä pahoin­pitelystä teräaseel­la. Oli noin vuo­den päästä vapaal­la jalalla. 

  Taitaa tämä Åker­lund­kin olla vapaal­la jalal­la jo viiden vuo­den jäl­keen. Eihän sitä van­ho­ja voi muis­tel­la näin. Ja jos tulee tuomio tapos­ta, niin ensik­er­ta­laise­na­han hänet voidaan tuomi­ta, kun ker­ran edelli­nen tuomio tapos­ta kumou­tui hov­is­sa. Murha­han on ihan eri tyyp­pinen rikos.

 2. Luvat­toman käsi­aseen funk­tio on sama kuin luval­lisen, tai vaikka­pa mukana kulke­van puukon; parhaim­mil­laan se on puo­lus­tus, pahim­mil­laan tap­po-/murhavä­line.

  On jotenkin pop­ulis­tista sosi­aali­pornoa hyökätä käsi­a­sei­den kimp­pu­un, kun ympäri Suomea tapetaan jatku­vasti ihmisiä, ahh niin tarpel­lisil­la, haulikoil­la ja muil­la metsästysaseilla.

 3. “En ymmär­rä, mik­si kenellekään pitää myön­tää lupa käsi­aseen hal­lus­sapi­toon. Jos näitä luval­lisia asei­ta ei olisi, luvat­tomankin han­kkimi­nen olisi hankalaa.”

  Etkö myöskään ymmär­rä mik­si ihmis­ten pitää saa­da juo­da alko­ho­lia ja ajaa moot­toripyöril­lä, vaik­ka molem­mat johta­vat erit­täin usein tap­atur­mi­in ja kuolemi­in? Entäs nopeat autot, mik­si sel­l­aisia pitäisi saa­da omis­taa? Ei Suomes­sa saa ajaa kuitenkaan mis­sään yli 120km/h. Nopeat autot, moot­toripyörät ja mönki­jät säi­lytet­täköön moot­to­ri­urheil­u­radoil­la, ja alko­holi pysykööt reseptin takana apteekissa.

  Onko se sitä­pait­si niin vaikea ymmärtää, että luvat­to­mia asei­ta on erit­täin help­po han­kkia ja tuo­da venäjältä sekä viros­ta — koti­maan ase­lain­säädän­nön kiristämi­nen ei tähän asi­aan vaiku­ta mitenkään.

  Sinän­sä kan­natan kyl­lä luvat­tomien asei­den hal­lus­sapi­dos­ta erit­täin järe­itä ran­gais­tuk­sia, mut­ta vas­tus­tan myös Por­voon ampu­jan kaltais­ten psykopaat­tien vapaut­tamista vanki­las­ta ikinä. Tuon ei olisi pitänyt koskaan nähdä aurinkoa, mut­ta lib­er­aali ran­gais­tuskäytän­tö piti huolen siitä, että mies oli “tekon­sa sovit­tanut”. Ei vaan otet­tu huomioon sitä, että vesikauhuisen koiran lail­la käyt­täy­tyvää ihmistä pitää kohdel­la kuin vesikauhuista koiraa.

 4. On ihmeel­listä, että Suomes­sa, mis­sä ollaat lait­ta­mas­sa rat­ti­juop­po­jen autoi­hin alkolukot, lomil­la ole­vien vankien kulkemisia seu­rataan paikan­nus­lait­teil­la, ped­ofi­ile­ja medikalisoidaan jne. niin tässä samasa Suomes­sa ei saa­da käsi­a­sei­ta järjestykseen.

  Asia saadaan kun­toon, kun päät­tämässä ovat vain sel­l­aiset henkilöt, joil­la ei ole mitään sidon­naisu­ut­ta aselupi­in — siis henkilöt, jot­ka eivät ole asekaup­pi­ai­ta tai mukana (urheilu)asejärjestöissä ja henkilöt joil­la ei itsel­lä ole lupaa käsi­aseeseen ym. 

  Use­at kansane­dus­ta­jat ja valmis­tel­e­vat virkamiehet ovat itse asi­as­sa jääve­jä tekemään käsi­a­sei­ta koske­vaa lain­säädän­töä. Tästä syys­tä asia ei ole eden­nyt A4-arkin vertaa.

 5. No ei tietenkään. Aseel­la voidaan myös puo­lus­tau­tua jos tun­tee olon­sa uhatuk­si ihan ilman tap­pamisen aiet­ta. Ja usein tyyp­it joil­la on syytä tun­tea itsesä uhatuk­si eivät saa luval­lista asetta.

  Itse asi­as­sa vaatii aikamoista taitoa ottaa ihmi­nen hengiltä ja tämän yhden murhamiehen teot eivät ole mikään mittari.

 6. Romanien verikostoperinne johtaa varustelukier­teeseen vaik­ka käsi­aseet kiel­let­täisi­inkin. Han­kit­taisi­in lait­to­mia aseita.

 7. Kat­soen ran­gais­tuskäytän­töjä muista hen­keen ja ter­vey­teen kohdis­tu­vista rikok­sista, en kyl­lä näe että automaat­ti­nen pyt­ty­tuomio luvat­toman aseen omis­tamis­es­ta olisi mil­lään taval­la suh­teessa yhtään mihinkään. 

  Mut­ta siihen kyl­lä silti saisi suh­tau­tua huo­mat­tavasti vakavam­min kuin — nähtävästi — nykyään.

  Mitä tulee näi­hin kiel­tolin­jauk­si­in: onko­han Paatero ihan tosi­aan tarkoit­tanut, että läh­es kaik­ki lait­tomat aseet ovat olleet Suomes­sa lail­lisia? Esimerkik­si Shkupolin ase taisi olla Balka­nil­ta tuo­tu. Mielestäni on aika itses­tään­selvää, että lait­tomille aseille on aina kysyn­tää, ja avoimien rajo­jen ansios­ta myös tar­jon­taa, riip­pumat­ta siitä miten tiuk­ka lain­säädän­tö meil­lä tääl­lä lin­tuko­dos­sa on. Ei tun­nu ole­van lait­toman mutkan han­kkimi­nen edes vaikeaa: herä­tyskel­lo­jen pitäisi minus­ta soi­da, kun 12 vuot­ta lusi­neel­la henkirikol­lisel­la on laiton ase puoli vuot­ta vapau­tu­misen jälkeen!

  Laa­jem­mas­sa mitas­sa empi­iristä esimerkkiä on saatavil­la esim. Isos­ta-Bri­tan­ni­as­ta, jos­sa vuo­den 1997 käsi­asekiel­lon jäl­keen lait­tomien asei­den kysyn­tä ja aseil­la tehty­jen rikosten määrä sekä absolu­ut­tis­es­ti että per capi­ta on vain kasvanut. 

  Jos joku osaa uskot­tavasti selvit­tää, mik­si näin ei kävisi Suomes­sa, niin näitä kiel­toaa­tok­sia voisin vaik­ka varovasti kan­nat­taakin. Mut­ta jos tähän ja muu­ta­maan muuhun avoimeen kysymyk­seen ei seli­tys­tä tule, niin vaikea min­un on ymmärtää, mik­si rehellis­ten ihmis­ten har­ras­tus­ta tulisi vaikeut­taa vaikkei sil­lä olisi käytän­nössä mitään vaiku­tus­ta yleiseen turvallisuuteen.

  En minä henkilöko­htais­es­ti ymmär­rä sitäkään, mik­si kenellekään pitäisi myy­dä vesiskootere­i­ta tai pikaveneitä, varsinkin kun tuo vesil­lä liikku­mi­nen tun­tuu melusaas­teen lisäk­si tuot­ta­van joka vuosi noin kak­si ker­taa enem­män ruumi­ita kuin kaik­ki pyssyt yhteen­sä. Mut­ta en olisi noi­ta päris­tim­iä kuitenkaan suo­raan kieltämässäkään.

 8. Samaa ihmetteli Kari Uotikin muu­ta­ma päivä sit­ten: http://www.oikeuson.com/sivut/blogi?avaa=525

  Suo­ma­lainen oikeuskäytän­tö on hive­nen vinksah­tanut­ta. Noh, minä olen väärä ihmi­nen otta­maan kan­taa siihen, kun en siitä mitään ymmär­rä: koh­ta on vart­tivu­o­sisa­ta mit­taris­sa ja vieläkin pohdiske­len, mikä ihme on ehdon­alainen vankeus. Ehdon­alaisen koe­vap­au­den ymmär­rän, mut­ta en “vankeut­ta”, johon ei liity päivääkään vankeutta.

 9. Siis mitvit?

  Ensin toteat, että luvat­toman aseen han­kkimis­es­ta ja hal­lus­sapi­dos­ta pitää antaa kovem­pia ran­gais­tuk­sia, mut­ta sit­ten kek­sitkin, että vas­tuu ei kuu­lukaan tämän hoitavalle yhteiskun­nalle, vaan luval­lis­ten asei­den halti­joille, jot­ka siis saa­vat kär­siä siitä kun yhteiskun­ta ei pysty anta­maan RIKOLLISILLE rangaistuksia.

  Mitä sel­l­aista pahaa on luval­lisen aseen halti­ja tehnyt, että luvat­toman aseen halti­jan rikok­sista tulee ran­gaista häntä???

  Jos joku antaa aseen­sa sel­l­aiselle, jol­la ei siihen lupaa ole, tai säi­lyt­tää sitä niin että se voidaan varas­taa (jol­loin se muut­tuu luvat­tomak­si) niin eikös täl­laista henkilöä tule ran­gaista, eikä miljoon­aa rehellistä ja asiansa kun­nol­la hoitavaa kansalaista joiden aseet ovat lukko­jen takana miljoonas­sa hajaute­tus­sa säi­ly­tys­ti­las­sa pois rikol­lis­ten ulottuvilta?

  Vai mitä Osmo?

 10. Osmo kir­joit­ti:
  “Kuten ylin poli­isipääl­likkö Paatero sanoi, jok­seenkin kaik­ki luvat­tomat aseet ovat alun­perin olleet luvallisia.”

  Tämä on kyl­lä asia jos­ta on kah­ta vas­takkaista väitet­tä liikkeellä.

  A: Toiset sanovat, kuten sinä ja Paatero, että pääosa osa luvat­tomista aseista olisi alku­perältään Suomes­sa varastet­tu­ja alun perin luval­lisia aseita.

  B: Toiset taas sanovat, että pääosa olisi ulko­mail­ta alun perinkin luvat­tom­i­na tuotuja.

  Sil­lä, kumpi näistä väit­teistä on lähempänä totu­ut­ta, on aika vahvo­ja seu­rauk­sia sille, mil­lä keinoil­la asioi­hin voi vaikut­taa. Joten olisi hyvä jos olisi jotain oikeaakin tietoa.

  Mut­ta jos oikeaa tietoa ei löy­dy, vaan jokainen joutuu toim­i­maan luu­lo­jen­sa varas­sa, olen kyl­lä vah­val­la mutul­la eri mieltä kanssasi; minä luulen että B.

 11. OS: “Siitä pitäisi aina tuomi­ta ehdo­ton­ta vankeut­ta, kos­ka teko osoit­taa eri­ty­istä suun­nitel­mallisu­ut­ta ja kos­ka luva­ton­ta käsi­aset­ta ei voi käyt­tää kuin tappamiseen.”

  Perustelu ontuu koska­pa luvat­toma­l­la aseel­la voi sel­l­ainenkin joka ei aselu­paa saa har­ras­taa samo­ja asioi­ta kuin luvan kanssa, salaa tosin. 

  Ihan riit­tävä perustelu on esimerkik­si se että luvat­toman aseen han­kkimi­nen osoit­taa harkit­tua ja suun­nitel­mallista yhteiskun­nan väki­val­ta­mo­nop­o­lin kyseenalais­tamista. Alal­la kun ei yksi­ty­isyrit­täjiä kaivattaisi.

 12. Täy­den­nys: turhaan rajoitin kohdas­sa A luvat­toman aseen han­k­in­takeinok­si varas­tamisen. Voihan luvat­toman aseen han­kkia myös osta­mal­la aseen ihmiseltä jol­la siihen oli lupa.

 13. OS: “Joku vielä ker­toisi, mitä sil­lä luval­lisel­la revolver­il­la voi tehdä?”

  Vaik­ka tätä. En har­ras­ta, mut­ta vide­ol­la näyt­tää samal­la taval­la hilpeän absur­dil­ta puuhal­ta kuin pilkkimi­nen. Mah­dol­lis­es­ti molem­mat har­ras­tuk­set edel­lyt­tävät Y‑kromosomia.

 14. Osmo Soin­in­vaara:

  Joku vielä ker­toisi, mitä sil­lä luval­lisel­la revolver­il­la voi tehdä?

  Ampua maal­i­taulu­un? Osal­lis­tua har­ras­tus­toim­intaan? Pitää kaapis­sa esimerkkinä teknis­es­ti tai his­to­ri­al­lis­es­ti mie­lenki­in­tois­es­ta vimpaimesta? 

  Mitä vesiskooter­il­la voi tehdä? Onko ole­mas­sa vesiskooterik­iso­ja tai vesiskooter­i­his­to­ri­al­lisia seuroja?

  Minä en ihan oikeasti ymmär­rä, mikä ihmeen into niin monil­la ihmisil­lä on kieltää toisia ihmisiä pitämästä jostakin asi­as­ta sik­si kun he eivät itse siitä pidä. Ymmär­rän pointin siitä, että aseet voivat olla väärinkäytet­ty­inä vaar­al­lisia (muuten käyt­täisin tässä ver­taus­ta Kris­til­lis­demokraat­tien et al. lausun­toi­hin siitä, miten Pridessä kaa­sua saa­neet ker­jä­sivät sitä, per­versse­jä kun oli­vat) mut­ten ole näh­nyt mitään uskot­tavaa selvi­tys­tä siitä, että luval­liset aseet oli­si­vat real­isti­nen tur­val­lisu­usuh­ka sivullisille — varsinkin jos vira­nomaiset keskit­ty­i­sivät enem­män miet­timään sitä, voiko henkilölle ylipäätään antaa aselu­pia kuin sitä, mil­laiselle aseelle niitä lupia voi antaa.

  Tässä haisee todel­la pahasti se, että asei­den ole­mas­sao­lo järkyt­tää joidenkin ihmis­ten henkistä hyv­in­voin­tia, ja sen sijaan että he miet­ti­sivät, ovatko hei­dän pelkon­sa ratio­naal­isia, pyrkivät paran­ta­maan tur­val­lisu­u­den tun­net­taan keinoil­la jot­ka a) eivät todel­lisu­udessa paran­na mitään ja b) hait­taa­vat rehellis­ten kansalais­ten elämää. Ja c) mak­sa­vat veron­mak­sajille paljon rahaa. Jostain kuulin, että noin sata-kolme­sa­taa miljoon­aa, jos käsi­aseet kerät­täisi­in pois.

  Ja sitä ihmette­len suuresti, että varsin fik­suil­lakin ihmisil­lä tun­tuu ole­van val­tavia sokei­ta pis­teitä nimeno­maan tämän kysymyk­sen suhteen.

 15. (Luval­liset) revolver­it ja muut käsi­aseet ovat mon­en mielestä hieno har­ras­tus. Joillekkin ne ovat myös työvä­lineitä. Aseethan ovat teknis­inä lait­teina kiehtovia kapis­tuk­sia, ja kaiken lisäk­si ne edus­ta­vat hal­lit­tua voimaa ja turvallisuutta.

  (Lisätään tähän että itse en aset­ta omista kos­ka en niistä piit­taa, mut­ta työte­htävis­sä olen niitä aikanaan kantanut.)

  Esitetään­päs pieni ajatusleikki:

  Por­voon murhas­sa oli paikalla vain yksi, laiton ja luva­ton ase.

  - Madal­siko tap­pa­jan aseenkäyt­tökyn­nys­tä tieto siitä että tod­den­näköis­es­ti kenel­läkään rehellisel­lä ihmisel­lä ei ole aset­ta matkassa?

  - Oliko uhrien määrä ollut pienem­pi jos uhrien autossa tai muuten paikalla olisi ollut rehelli­nen aseis­tet­tu ihminen?

  - Sama tilanne Sel­l­on teuras­tuk­ses­sa. Kaup­pakeskuk­sen var­ti­jat oli­vat avut­to­mia aseis­te­tun murhamiehen edessä. Olisiko kuolonuhrien määrä ollut pienem­pi jos var­ti­jat oli­si­vat jenkki­tyyli­in aseistettuja?

 16. Sivu
  http://yle.fi/poliisitv/raportit.php?sivu=raportti_laitonta
  kertoo:

  “Val­taosa lait­tomista aseista on ollut lail­lisia, mut­ta niistä on syys­tä tai tois­es­ta tul­lut laittomia.”

  “Vuosit­tain anaste­taan 600 – 700 aset­ta. Pieni osa lait­tomista aseista on myös salakul­jetet­tu­ja tai lait­tomasti valmistettuja.”

  Tuon mukaan se mitä yllä uumoilin, olisi selkeästi väärin. Mut­ta kuitenkin:

  “Suomes­sa val­taosa aseista on pitk­iä metsästysaseita.”

  Joten oikeas­t­aan ei pitäisi tässä tarkastel­la kaikkia lait­to­mia asei­ta, vaan ain­oas­taan lait­to­mia pis­toole­ja, ja niistäkin vain rikol­lis­ten tai poten­ti­aal­is­ten rikol­lis­ten hal­lus­sa ole­vaa osaa.

  Luulisin että nämä lisära­joit­teet kään­tävät asi­aa enem­män mutu­ilu­ni suun­taan. Mut­ta kuin­ka paljon.

 17. Meil­lä oli kotona pis­tooli lehmien teuras­tus­ta varten. Naa­purin sikalan isän­näl­lä oli myös. Kivääre­itä ja haulikoi­ta oli myös joka talon seinäl­lä ja kaapis­sa. Usein käyti­in met­säl­lä, ja joskus pyöräilti­in kave­r­ien kanssa kaatopaikalle ampumaan rottia.

  Lop­ul­ta tässä asi­as­sa päädytään kuitenkin siihen mitkä ovat vapau­den ja vas­tu­un rajat. Itse kan­natan mah­dol­lisim­man vapaa­ta yhteiskun­taa. Ja vakav­ista rikkeistä kovem­pia ran­gais­tuk­sia. Suomen oikeuslaitos on viime vuosi­na toimin­ut mielestäni liian mon­ta ker­taa suo­ras­taan häpeällisesti.

 18. Luval­lista revolveria/pistoolia käytetään loukku- ja luo­lamet­sästyk­sessä riis­tan lopet­tamiseen. Muut ase­tyyp­it aiheut­ta­vat hen­gen­vaaran aseenkäsit­telijälle. Lisäk­si ko. aseil­la voi har­ras­taa vaik­ka tarkku­usam­muntaa. Se on muuten mukavaa, kan­nat­taa kokeilla.

 19. Ode, sil­lä voi vaik­ka ampua kil­pailu­la­jeis­sa koti­maas­sa tai kan­sain­väli­sis­sä kil­pailuis­sa. Niin teen itsekin.

 20. “Joku vielä ker­toisi, mitä sil­lä luval­lisel­la revolver­il­la voi tehdä?”

  Puo­lus­tau­tua.

 21. Ter­ve­hdys!

  Kun ns. käsi­a­sei­den täyskiel­toa ehdote­taan, olisi myös syytä tarkastel­la, mitä on tapah­tunut mais­sa, jois­sa vas­taa­va jär­jeste­ly on käytössä.

  Iso-Bri­tan­nia käy hyvin esimerk­istä. Sen jäl­keen, kun “kiel­to­la­ki” astui voimaan 1997, on aseväki­val­ta, asesalakul­je­tus ja asei­den luva­ton valmis­tus kas­vanut huo­mat­tavasti. Isos­sa-Bri­tan­ni­as­sa tavataan sään­nöl­lis­es­ti rikol­lis­ten ylläpitämiä “auto­tal­liasete­htai­ta”.

  Näin voisi hyvin käy­dä Suomessakin.

  Aseen, esimerkik­si konepis­toolin, valmis­tus onnis­tuu jokaiselta met­al­litöitä har­ras­ta­neelta hyvän auto­tallin työkaluil­la. Samoin esimerkik­si itse­lataavaa ker­tat­ul­ta ampu­van pienoiskiväärin muun­t­a­mi­nen puo­li­au­tomaat­ti- tai konepistooliksi.

  Googlaami­nen esim. haku­sanoin “home work­shop guns” saat­taa antaa lisä­valais­tus­ta asiaan.

 22. Ostakaa nyt hyvät ihmiset lap­sil­lenne niitä leikki­a­sei­ta, niin ei tarvitse näitä aikuisia ase­hul­lu­lap­sia nor­maali-ihmisen kestää.

 23. Olen kir­joit­ta­jan kanssa samaa mieltä siitä, että lau­vat­toman aseen hal­lus­sapi­dos­ta saatavia ran­gais­tuk­sia tulisi koventaa.
  Muil­ta osin halu­an hiukan palautel­la paikoilleen Osmon oiko­mia mutkia: Mik­si tui­jote­taan putk­inäköis­es­ti vain käsi­a­sei­ta? Kauha­joen ampu­ja laukoi heikkote­hoisel­la pis­too­lil­laan lehti­ti­eto­jen mukaan läh­es kak­sisa­taa patru­u­naa, tulok­se­na kymme­nen vainajaa.Yksi ain­oa järeän met­sästyskiväärin luoti voisi ihmisjoukos­sa tap­paa usei­ta henkilöitä ker­ral­laan! Koulu­am­muskelua suun­nit­tel­e­valle ei pitkän aseen piilot­ta­mi­nen myöskään ole ongel­ma — kul­je­tuk­seen löy­tyy putkikasse­ja, golf­bäge­jä, soitinkoteloi­ta , vain mieliku­vi­tus aset­taa rajat. Sitä­pait­si aset­ta voi rautasa­hal­la hiukan redu­soi­da — rikol­lis­ten suosi­mat katkaistut haulikot.
  Myöskään aseen säi­lyt­tämi­nen radal­la ei ole ratkaisu — saa­han aseen hal­tu­un­sa ampumaan lähtiessään, vaikka­pa toiselle paikkakunnalle.
  Albertinkadun ampuma­trage­di­an pitäisi tehdä kaikille selväk­si, miten tehokas­ta “valvon­ta” radoil­la on.
  Vähän tilas­to­ja asiantun­ti­jalle: Maas­samme tehti­in v 2009 puolisen­tois­tasa­taa henkirikos­ta — näistä k a k s i lail­lisel­la käsiaseella!
  Mitäkö lail­lisel­la pis­too­lil­la sit­ten voi tehdä? Tietenkin ampua taulu­un. Pait­si että har­ras­tus on rentout­tavaa, se myös paran­taa keskit­tymiskykyä ja tasapainonhallintaa.
  Suomen ampu­jain­li­iton sivuil­ta löy­tyy lajikuvauksia.

 24. Suomes­sa sur­mi­in käytetään kuitenkin pääasi­as­sa lail­lisia asei­ta. Ase on mukan n 30 sur­mas­sa ja vain viidessä se on ns laiton.

  Myöskin tun­tem­at­tomien väliset sur­mat ovat harv­inaisia , niitä sat­u­uu vain n 5 tapaus­ta vuodessa.

  Eli Por­voon tapaus oli mon­es­sa mielessä poikkeuksellinen.

  Eräs piirre kuitenkin pisti silmään: Pres­i­den­teil­lä oli tiukem­pi lin­ja elnkautis­vankien vapaut­tamises­sa kuin näyt­täisi ole­van oikeuslaitoksella

 25. Sam­po Smolan­der: jos uskoo, että kysyn­tä syn­nyt­tää tar­jon­taa, on vaikea uskoa että toimen­piteet yhdessä maas­sa rajoit­taisi­vat merkit­tävästi lait­tomien asei­den saatavu­ut­ta. Vaik­ka täl­lä het­kel­lä merkit­tävä osa lait­tomista aseista olisikin esim. Suomes­ta varastet­tu­ja, ei siitä seu­raa että asei­den tai jonkin ase­tyypin kieltämi­nen vähen­täisi olen­nais­es­ti laiton­ta tarjontaa. 

  Nyt vähän laa­jem­paa pohdiskelua tästä aiheesta; totean tässä vai­heessa, etten omista yhtäkään tuliaset­ta tai ase­fir­man osaket­ta enkä har­ras­ta ammuntaa, joten sikäli min­ul­la ei tietääk­seni ole omaa lehmää ojassa.

  Nähdäk­seni asei­den tai “käsi­a­sei­den” kieltämistä kan­nat­ta­vat perustel­e­vat kiel­to­tarpeen joko mielipuolien tekemil­lä joukko­murhilla á la Jokela tai rikol­lis­ten tekemil­lä joukko­murhilla á la Por­voo. Osa hakee lisäpe­rustelu­ja siitä tosi­asi­as­ta, että luval­lisi­akin asei­ta käytetään henkirikoksissa. 

  Ensim­mäi­nen perustelu ontuu pahasti niin kauan kun keskustelus­sa sivu­ute­taan täysin Myyr­man­nin pom­mi-isku. Lisäk­si sen loogisu­ut­ta hait­taa kovasti keskit­tymi­nen “käsi­a­seisi­in.” Jako on jok­seenkin mieli­v­al­tainen; lisäk­si pitkät aseet oli­si­vat luul­tavasti jopa vaar­al­lisem­pia (aseenkäytön koulu­tuk­ses­ta muis­tan sanon­nan “ei ole mitään mitä voit tehdä pis­too­lil­la, mitä et voisi tehdä kivääril­lä parem­min” — jos itse suun­nit­telisin tap­pa­vani ihmisiä tulia­seil­la, val­it­sisin kyl­lä kiväärin tai haulikon), ja sekä lätkä­mailakas­sit että rautasa­ha ovat jokaisen aseen huo­maa­mat­to­muud­es­ta kiin­nos­tuneen saatavil­la. Keskustelus­sa uno­hde­taan myös se, että jo ole­mas­saol­e­va lain­säädän­tö olisi — jos sitä olisi nou­datet­tu — antanut keinot estää ainakin Kauha­joen murhami­estä toteut­ta­mas­ta tekosi­aan tuliaseel­la, joskaan se ei olisi luul­tavasti estänyt hän­tä rak­en­ta­mas­ta pom­mia tai han­kki­mas­ta jalka­jous­ta m/Muranen. Mielestäni koulusurmape­rusteil­la aser­a­joituk­sia kan­nat­tavien tulisikin esit­tää uskot­ta­vat vas­tauk­set ainakin Myyr­man­ni-kysymyk­seen, tai en voi pitää perustelu­ja kovinkaan uskottavina. 

  Lail­lis­ten asei­den rajoit­ta­mi­nen sil­lä perus­teel­la, että se vaikeut­taisi lait­tomien asei­den saatavu­ut­ta, on sekin omi­tuisen staat­tiseen maail­man­ti­laan luot­ta­va argu­ment­ti. Jot­ta se pätisi, pitäisi olet­taa esimerkik­si, että kysyn­nästä ei seu­raisi tar­jon­taa, tai että rajat voitaisi­in luotet­tavasti sulkea salakul­je­tuk­sen suh­teen. (Yllät­tävää kyl­lä, rajoituk­sia kan­nat­ta­vat ovat havain­to­jeni mukaan usein sama osajoukko, joka muis­sa yhteyk­sis­sä vas­tus­taa raja­muodol­lisuuk­sien kiristämistä ja/tai suo­ras­taan kan­nat­taa rajo­jen avaamista entis­es­tään. Sopisi päät­tää, mitä halu­aa!) Kan­nat­ta­jien tulisi ennen kaikkea selit­tää, mil­laista kehi­tys Isos­sa-Bri­tan­ni­as­sa — ja ymmärtääk­seni muis­sa asekiel­toon pää­tyneis­sä mais­sa — on tosi­asial­lis­es­ti ollut, ja mik­si. Tähän men­nessä en ole vielä kuul­lut yhtäkään järkevää selvi­tys­tä yhdeltäkään asei­den kieltämistä kan­nat­taval­ta taholta. 

  Mitä tulee luval­lis­ten tulia­sei­den käyt­töön henkirikok­sis­sa, tilas­toista nähdään hyvin selvästi, että tuliaseet ovat vahin­goit­tamisen välikap­paleista niitä suh­teel­lisen harvem­min käytet­tyjä. Ennen kaikkea, en ole näh­nyt minkään­laista tutkimus­ta tai arvio­ta siitä, miten usein henkirikos olisi jäänyt tapah­tu­mat­ta ellei aset­ta olisi ollut saatavil­la. Lie­nee var­maa, että täl­läisiäkin tilantei­ta olisi ollut; toisaal­ta lie­nee yhtä var­maa, että ainakin osas­sa tapauk­sista väli­neek­si olisi otet­tu jokin toinen asta­lo. Voidaan tietenkin argu­men­toi­da, että jokainen kuole­ma on turha, mut­ta sil­lä perus­teel­la tästä maas­ta löy­ty­isi huo­mat­tavasti tärkeämpiäkin kohtei­ta kiel­to­laeille, sekä huo­mat­tavasti kus­tan­nuste­hokkaampia tapo­ja vähen­tää “turhia” kuolemia — joko kieltämäl­lä jotain muu­ta, tai lisäämäl­lä rahaa johonkin muuhun. 

  En yritä olla ase­myön­teinen — mut­ta yritän olla logi­ikkamyön­teinen. Argu­men­tik­si asekiel­to­jen puoles­ta vaikut­taakin jäävän se, että vaik­ka tuliaseet eivät todel­lisu­udessa muo­dos­ta edes sala­man­isku­jen veroista uhkaa hen­gelle ja ter­vey­delle, eikä ole juurikaan tilas­toi­hin tai tutkimuk­seen perus­tu­vaa näyt­töä siitä että kiel­lot paran­taisi­vat todel­lista tur­val­lisu­ut­ta merkit­tävästi, osa ihmi­sistä kokee nimeno­maan aseet tur­val­lisu­usuhk­i­na ja siten tun­tisi olon­sa parem­mak­si jos val­taapitävät toimit­taisi­vat rit­u­aale­ja niitä vas­taan. Pelko on toki pelkoa, perus­tui se sit­ten tietoon tai kuvitelmi­in, mut­ta toivon ettei min­un tarvit­sisi erik­seen kuva­ta sitä mato­laatikkoa, minkä kuvitel­tu­jen pelko­jen lien­nyt­te­ly lain­säädän­nön keinoin aina avaa.

  Lopuk­si, sil­läkin uhal­la että tämän kir­joitet­tuani en saa esit­tämääni muu­ta vas­taus­ta kuin “ase­hul­lu!” — uskon että asei­den vapaam­man saatavu­u­den dynaamisia vaiku­tuk­sia rikol­lisu­u­teen ja väki­val­taan tulisi tutkia ennakkolu­u­lot­tomasti eikä suo­ral­ta kädeltä ja ennakkolu­u­lois­es­ti tyr­mätä aja­tus­ta “ase­hul­lu­jen” “villin län­nen” meinink­inä. Mielestäni on ole­mas­sa sekä uskot­tavia teo­ri­oi­ta että vähin­täänkin anek­dootil­lista aineis­toa siitä, että asei­den vapaampi saatavu­us saat­taisi todel­lakin lisätä tur­val­lisu­ut­ta, esimerkiksi:

  1. Yhdys­val­to­jen rumat ampuma-aserikos­ti­las­tot vaikut­ta­vat ker­tyvän etupäässä kaupungeista, jois­sa aseen­o­mis­tus on kiel­let­ty.
  2. On ole­mas­sa viit­teitä siitä, että vaara vs. hyö­ty-laskel­ma vaikut­taa rikol­lis­ten toimintaan.
  3. Yhdys­val­loista tiede­tään usei­ta tapauk­sia, mis­sä aseis­tau­tunut kansalainen on pysäyt­tänyt joukko­murhaa yrittäneen.

  En väitä tietäväni asei­den lisäämisen vaiku­tus­ta tur­val­lisu­u­teen, mut­ta väitän, että tämän ajatuk­sen suo­ral­ta kädeltä tyr­määvät eivät tiedä senkään vertaa.

 26. “- Oliko uhrien määrä ollut pienem­pi jos uhrien autossa tai muuten paikalla olisi ollut rehelli­nen aseis­tet­tu ihminen?”

  Aseen pelko olisi ehkä estänyt tapah­tu­man, mut­ta jos Esa Åker­lund olisi ottanut aseen esille, ruumi­ita olisi hyvin voin­ut tul­la jopa enemmän.

  “- Sama tilanne Sel­l­on teuras­tuk­ses­sa. Kaup­pakeskuk­sen var­ti­jat oli­vat avut­to­mia aseis­te­tun murhamiehen edessä. Olisiko kuolonuhrien määrä ollut pienem­pi jos var­ti­jat oli­si­vat jenkki­tyyli­in aseistettuja?”

  Tässä tapauk­ses­sa on vaikea sanoa. Koso­volais­mies oli selkeästi häiri­in­tynyt, mut­ta toim­intakykyi­nen ja älykäs, joten hän olisi joko ampunut ensim­mäisek­si var­ti­jan, tai sit­ten hän olisi tehnyt hyökkäyk­sen­sä jotenkin muuten. Mah­dol­lista on myös, että hän olisi ampunut ain­os­taan läh­estymiskiel­ton­sa kohteen ja sen jäl­keen itsensä.

  Teo­reet­ti­nen tarkastelu yksit­täistapauk­sis­sa ei siis toi­mi, kos­ka muut­tuvia muut­tu­jia on usei­ta, kuten tas­apain­oy­htälöis­sä tapaa olla. Havain­toaineis­to osoit­taa, että ongel­manaset­telu on mon­imutkaisem­pi kuin arva­ta saattaa.

  Jus­si Hal­la-ahokin on kir­joit­tanut aiheesta, mielestäni melko onnistuneesti.

  http://www.halla-aho.com/scripta/aseista_ja_turvallisuudesta_taas.html

 27. Vaik­ka en ase­lakien tiuken­tamisia oikein kan­natakaan, niin USA:n tilas­toi­hin vetoami­nen on kyl­lä jär­jet­tömin argu­ment­ti ikinä. D.C:n tapais­ten rikol­lispesäkkei­den asekiel­lot yleen­sä johtu­vat rikol­lisu­ud­es­ta, ei tois­in­päin, so. kun rikol­lisu­us on käynyt riit­tävän suurek­si, niin yritetään mitä tahansa, että saataisi­in tren­di kääntymään. 

  Oikea tapa on siis ottaa aikasar­ja, ja tutkia rikostrendin muu­tos­ta kieltämisen jäl­keen. Täl­lä taval­la saadaan toden­näköis­es­ti vähäi­nen vaiku­tus, mut­ta se tuskin on aseisi­in liit­tyvän rikol­lisu­u­den nousu (muuten kuin siinä triv­i­aalis­sa mielessä, että asei­den hal­lus­sapi­to on muut­tunut rikokseksi). 

  Lisäk­si kaikkia näitä argu­ment­te­ja hiertää se, että asei­den kul­jet­ta­mi­nen henkilöau­ton takakon­tis­sa on triv­i­aalia USA:n sisällä.

 28. Kos­ka Soin­in­vaarakaan ei ole asei­den asiantun­ti­ja, toivoisi että hän sekä ne 200 ase­laeista päät­tävää luot­ta­mushenkilöä kuun­telisi­vat kaikkien asiantun­ti­joiden mielip­iteitä ennen kuin anta­vat sig­naale­ja yhteiskuntaan.

  En pidä Paateroa ja poli­isia puolueet­tomana tahona asea­sioista päätet­täessä. Sisämin­is­ter­iön tekemän Aselu­pakäytän­tö­jen Yht­enäistämiso­hjeen seu­rauk­se­na muu­ta­man vuo­den ajan jaet­ti­in pienoispis­too­lilu­pia liian hel­posti ja seu­rauk­se­na oli Joke­lan ja Kauha­joen tap­pa­jien liian help­po aseistautuminen.

  Yht­enäistämiso­hjeessa pienoispis­too­lia pide­tään riit­tävän heikkote­hoise­na että sen voi antaa kelle vaan, ja kat­soa onko henkilö sovel­tu­va pitämään hal­lus­saan aset­ta. Eikä pienoispis­toolista olekaan juurikaan työ­suo­jelullista hait­taa oikein varus­tau­tuneelle poliisille. 

  Muuten en ymmär­rä aja­tus­ta määräaikaisu­ud­es­ta, asei­den tai osien säi­lyt­tämis­es­tä jos­sain “valvo­tus­sa” paikas­sa. Jos henkilöä ei voi kat­soa sopi­vak­si pitämään hal­lus­saan aset­ta, mitä merk­i­tys­tä aseen noutopaikalla tai ase­tyyp­il­lä on?
  Aselupi­en harkin­nan tulisi poh­jau­tua aina siihen onko henkilö luot­ta­muk­sen arvoinen. Aseen piipun pitu­udel­la, pii­pus­sa ole­van reiän halka­isi­jal­la tai taval­la mil­lä panos kulkeu­tuu pesään ei saa olla merk­i­tys­tä lupaharkinnassa. 

  Tässä asi­as­sa on havait­tavis­sa jonkin­lainen ris­tiri­ita eri­tyyp­pis­ten ihmis­ten mielip­iteis­sä. Jär­jel­lä ajat­tel­e­vat ihmiset, joiden tun­teet eivät heit­tele (tun­nekylmät), yrit­tävät perustel­la logi­ikalla kan­to­jaan jot­ka ovat usein ase­myön­teisiä. Kun taas tun­teel­la ajat­tel­e­vat henkilöt, jot­ka koke­vat suuria tun­tei­ta laidas­ta laitaan eivätkä voi hal­li­ta niitä, ajat­tel­e­vat kaikkien muidenkin ihmis­ten ole­van samal­la lail­la tun­tei­den­sa vietävänä. Eikä kel­lään saisi siis olla mah­dol­lista tap­paa toista ihmistä tai itseään suures­sa tun­teen­purkauk­ses­sa. Nämä ryh­mät puhu­vat tois­t­en­sa ohi haukkuen toisi­aan punav­i­herkukka­ha­tuik­si tai asefaskisteiksi.

  1. Asei­den säi­lyt­tämis­es­tä kotona on kai ole­mas­sa jokin ohje, jon­ka mukaan ver­an­nan pöy­däl­lä esimerkik­si ei saa säi­lyt­tää yön yli. Melkein kasik­ki azsei­den omis­ta­jat rikko­vat määräyk­siä luk­i­tu­ista kaapeista.

 29. “Ja vakav­ista rikkeistä kovem­pia ran­gais­tuk­sia. Suomen oikeuslaitos on viime vuosi­na toimin­ut mielestäni liian mon­ta ker­taa suo­ras­taan häpeällisesti.”

  Noinko­han sil­lä on mitään väliä istuuko murhaa­ja 12 vai 15 vuot­ta tai tap­pa­ja 8 vai 10. Väki­val­tarikok­sista vis­si­in kuitenkin yli 70% tehdään päissään. 

  Varsi­naisen tuomioiden koven­tamisen sijaan voisi päis­sään teh­dyn henkirikok­sen tek­i­jän ehdon­alaisen ehdok­si lait­taa sitou­tu­misen päi­h­teet­tömyy­teen. Sit­ten voisi miet­tiä gps-nilkkako­run avul­la valvot­ta­van osit­taisen kotiarestin käyt­töä esimerkik­si ehdon­alaisen ensim­mäisenä vuon­na. Jos kotona pitäisi istua 00:00 ‑06:00, voisi humalas­sa riehumi­nen jäädä vähemmälle.

 30. Jos käsi­a­seille ei enää myön­net­täisi Suomes­sa lupia, mitä tapah­tu­isi niille sadoil­letuhan­sille käsi­a­seille, jot­ka vielä ovat maas­samme luval­lisi­na olemassa?

  Enem­mistö voitaisi­in kait pakkol­u­nas­taa omis­ta­jil­taan / kerätä pois / what­ev­er. Mut­ta epäil­isin, että huolestut­ta­van suuri osa olisi “huolel­lis­es­ta ja vas­tu­ullis­es­ta säi­lyt­tämis­es­tä” yms. huoli­mat­ta onnis­tunut jou­tu­maan hukkaan.

  Oikeat, jär­jestäy­tyneet rikol­liset saa­vat asei­ta aina, oli­vat ne kiel­let­tyjä eli eivät. Niitä voidaan aina salakul­jet­taa maa­han, jos muut keinot han­kkia niitä ote­taan pois.

  Uskoisin muuten, että ammat­tirikol­liset eivät omista luvat­to­mia käsi­a­sei­ta ensisi­jais­es­ti tap­pamista varten, vaan aseet ovat sta­tussym­bol­ei­ta ja uhkailu- ja puo­lus­tau­tu­mis- ja pahoinpitelyvälineitä.

  En kek­si mitään muu­ta tapaa saa­da luvat­to­mia asei­ta vähen­net­tyä järkeväl­lä aikavälil­lä, kuin ruve­ta osta­maan niitä halti­joil­taan reip­paaseen yli­hin­taan pois, ilman vakavia seuraamuksia.

 31. Btw, lukon säi­lyt­tämi­nen radal­la tarkoit­taa sitä että san­o­taan muu­ta­malle sadal­letuhan­nelle ihmiselle,

  “Pistäkää aseenne alku­peräi­nen lukko johonkin var­tioimat­tomaan varas­toon ja luvatkaa ettette han­ki muu­ta­mal­la kympil­lä toista lukkoa tilalle, ettehän?”

  Tuo idea on oma­l­la taval­laan loogi­nen, mut­ta se ei toi­mi oike­as­sa elämässä…

 32. Lukko­ja ei kan­na­ta käyt­tää ovis­sa, kos­ka ei ne täysin estä rosvo­ja. Kon­do­mia ei kan­na­ta käyt­tää ehkäisynä, kos­ka ei se anna 100 % suo­jaa. Käsi­a­sei­ta ei kan­na­ta kieltää, kos­ka olen niin looginen.

 33. Lukit­tavaa asekaap­pia ei vaa­di­ta kuin yli viidelle lyhyel­leaseelle tai puo­li­au­tomaatille. Asekaap­pi­akaan ei tarvi­ta, jos poli­isi käy kat­so­mas­sa että säi­ly­ty­s­paik­ka on muuten asiallinen.

  Alla lain­aus finlexistä

  “Ampuma-aset­ta tulee säi­lyt­tää luk­i­tus­sa paikas­sa tai muuten lukit­tuna taik­ka siten, että ampuma-aseeseen kuu­lu­vaa aseen osaa säi­lytetään eril­lään. Ampuma-aset­ta ja aseen osia ei näinkään säi­lytet­ty­inä saa pitää paikas­sa, jos­ta ne ovat hel­posti anastettavissa.

  Jos säi­lytet­tävänä on eri­tyisen vaar­alli­nen ampuma-ase taik­ka yhteen­sä yli viisi pis­too­lia, revolve­ria, itse­lataaval­la ker­tat­ulel­la toimi­vaa kivääriä tai itse­lataaval­la ker­tat­ulel­la toimi­vaa 6 §:n 2 momentin 12 kohdas­sa tarkoitet­tua muu­ta ampuma-aset­ta, on aseet säi­lytet­tävä sisäasi­ain­min­is­ter­iön ase­tuk­sen mukaises­sa luk­i­tus­sa tur­vakaapis­sa. Tur­vakaap­pia ei kuitenkaan edel­lytetä, jos asei­den säi­ly­tys­tilo­jen sijain­tipaikan poli­isi­laitos on hyväksynyt säilytystilat.”

 34. Tiedemies: oletko tutus­tunut noi­hin Ison-Bri­tann­ian tilas­toi­hin? Käsi­aseet kiel­let­ti­in siel­lä 1997. 1998/99 tuliaseet “vahin­goit­ti­vat” 2378 ihmistä (vahin­goit­tamiseen on tässä las­ket­tu uhkailu). 2005/06 vas­taavia tapauk­sia oli 5001. Vuon­na 2009 Tele­graph las­ki, että aseelli­nen rikol­lisu­us oli kaksinker­tais­tunut kymme­nessä vuodessa, ja sekä rikosten että kuolemien määrä oli lisään­tynyt. (Läh­teenä Wikipedia, “Gun pol­i­tics in the Unit­ed Kingdom.”)

  En väitä että tämä johtuu siitä, että ihmisiltä vieti­in keino “puo­lus­taa itseään.” Väitän, että asekiel­lol­la ei ole ollut parhaim­mil­laankaan juuri minkään­laista vaiku­tus­ta yleiseen tur­val­lisu­u­teen. Mielestäni tätäkin aihet­ta tulisi tarkastel­la kiihkot­tomasti ja tilas­to­jen valossa. 

  nos, jos toden­näköisyys saa­da tart­tu­va tau­ti ilman kon­do­mia olisi luokkaa 0,0003 % vuodessa niin voisiko sanoa, ettei kan­na­ta käyt­tää sato­ja miljoo­nia veron­mak­sajien raho­ja jot­ta kumipuku määrätään kaikille pakolliseksi?

  Tuo 0,0003 %/vuosi on muuten aivan sat­tumal­ta karkea toden­näköisyys mil­lä sat­un­nainen suo­ma­lainen joutuu ampuma-aseel­la teh­dyn henkirikok­sen uhrik­si — ja jos ottaa huomioon, että ne surullisenku­u­luisat ryyp­py­porukat yms. seu­rat ovat niitä riskipesäkkeitä, niin taval­lisen kansan mah­dol­lisu­udet selvitä elämästä hengis­sä tässä “pyssy­hul­lus­sa” maas­sa näyt­tänevät vielä ker­talu­okkaa parem­mil­ta. (Tilas­tol­lis­es­ti ottaen ris­ki joutua henkirikok­sen uhrik­si taitaa noin puolit­tua, jos hen­gailee vain ase­har­ras­ta­jien kanssa. Tämä tiedok­si ko. kavereille, sik­si olen tei­dät valinnut!)

  Että eiköhän kan­na­ta vaan ottaa rauhal­lis­es­ti ja hötky­ilemät­tä. Suomes­sa kuolee tulia­seista vuodessa noin parikym­men­tä ihmistä, joista noin yhdek­sän luval­lisil­la aseil­la ammut­tuna. Lot­tovoitonkin sen­tään saa liki­main viitisenkym­men­tä vuodessa. Nämä pyssykeskuste­lut kuu­losta­vatkin väistämät­tä aika pop­ulis­tisen hys­teerisiltä, kun Suo­mi kuitenkin on yksi maail­man rauhal­lisimpia mai­ta ja toden­näköisyys joutua sat­un­nais­es­ti tapetuk­si ylipäätään, saati sit­ten sat­un­naisek­si tuliaseen uhrik­si, on todel­la pieni.

 35. Aseil­la on aina ollut vain yksi käyt­tö­tarkoi­tus, tap­pami­nen. Joko niil­lä on tapet­tu ihmisiä tai eläim­iä. Käsi­a­seil­la ei kai ole juuri koskaan ammut­tu eläim­iä. Eläin­ten met­sästys on aika jär­jetön­tä mut­ta en kieltäisi kokon­aan sitä. Käykööt hirvimiehet met­säl­lä. Käsi­a­seil­la siis tapetaan ihmisiä.
  Jos joku halu­aa har­ras­taa tarkku­usam­muntaa jostain syys­tä, niin eikö ilmakivääri riitä. Eikö se tarkku­us tule sil­lä osoitet­tua? Ilmakivääril­lä ei voi tap­paa. (Tai sit­ten asei­den säi­ly­tys radoilla.)
  Ver­tauk­set kaik­keen muuhun, minkä väl­i­tyk­sel­lä joku voi kuol­la, ontu­vat. Kukaan ei murhaa vesiskootterilla.
  Lait­toman käsi­aseen hal­lus­sapi­dos­ta voisi saa­da vaikka­pa ehdot­toman tuomion poli­isin kotiratsiassa.

 36. Ode, tuo ei ole kovin koteliasta.

  Säi­lyt­tämis­es­tä todel­lakin on omat pykälän­sä, ja samo­ja laje­ja min­un kanssani har­ras­ta­vat eivät jätä niitä nou­dat­ta­mat­ta — ja siihen on lain lisäk­si ihan itsekkäätkin syyn­sä. Kalus­tossa on monel­la kil­paa ampu­val­la uuden henkilöau­ton hin­ta kiin­ni, ja yhdenkin hukkaami­nen sään­nöt nou­dat­ta­mat­ta jät­tämisel­lä johtaisi muidenkin menet­tämiseen lupi­en men­nessä peruutukseen.

  Eli monel­lakin taval­la ei ole varaa olla noudattamatta.

 37. Mitä taas tulee näi­hin lukit­tui­hin kaappei­hin, minus­ta OLISI kohtelias­ta vaa­tia yhdenkin ampuma-aseen säi­lyt­täjältä mur­to­suo­jaser­ti­fioitua asekaap­pia. Jostain käsit­tämät­tömästä syys­tä 106/2009 ei sisäl­lä minkään­laisia ehdo­tuk­sia säi­ly­ty­s­paikko­jen mur­to­suo­jauk­sen parantamisesta!

 38. Paljon helpom­mal­la päästäisi­in, jos aseen kan­niskelus­ta julkisel­la paikalla rap­sah­taisi aina oikea kakku pikkuis­ten nuhtei­den sijas­ta. Lait­toman tuliaseen hal­lus­sapi­dos­ta julkisel­la paikalla voisi sit­ten antaa vieläkin enemmän.

  Samat­en moninker­taiset tap­pa­jat pitäisi lait­taa lop­ullis­es­ti lukko­jen taakse.

  Mut­ta ei. Lib­er­aali oikeuskäytän­tö on hal­paa, mitä nyt sil­loin täl­löin muu­ta­ma ihmi­nen menet­tää henken­sä löperöi­den tuomioiden takia.

 39. Soin­in­vaara kirjoitti:

  Joskus esitet­ti­in kil­pa-ammuntaan sovel­tuvien käsi­a­sei­den säi­lyt­tämistä ampumaroidal­la, kuten asia on monis­sa Euroopan mais­sa. Suomes­sa se ei eri­ty­isolo­suhtei­den takia ole kuulem­ma mah­dol­lista. Säi­lytet­täkööt siis noiden asei­den lukkoa ampumaradoil­la. Ase saa olla toim­intakyvyt­tömänä kotona.

  Onko käsi­a­seis­sa joku lukko, jon­ka irroit­ta­mal­la ase tulee toimintakyvyttömäksi?

  Juk­ka

 40. Nyt kun julki­nen keskustelu aseista on men­nyt lait­tomien mutkien päivit­te­lyk­si, ainakin heinäku­un ajak­si. Kan­nat­taisi huomioi­da ettei Suomes­sa tehtävät pani­ikki­ratkaisut kuten joidenkin lail­lis­ten asei­den kieltämi­nen auta mitään. Tarvi­taan ensin kan­sain­välistä asei­den ja osien kau­pan kon­trol­lia, muuten käy kuin kiel­to­lain aikaan kun eri mais­sa on eri säännöt.

  Jos lail­liset aseet ja osat ovat jäljitet­tävis­sä, muut­tunee laiton asekaup­pa kan­sain­välisen huumekau­pan kaltaisek­si ilmiök­si, jos­sa rikol­lis­ten tarpeet tyy­dytetään lait­tomien tehtaiden tuotteilla.

  Minus­ta on turha vaa­tia kaap­pia yhdelle aseelle, saman varkaus­suo­jan saa jos pult­taa ketjun seinään luk­it­see aseen siihen.

  Paateron väite että lait­tomat aseet ovat olleet lail­lisia, tuskin kos­kee juurikaan kodeista varastet­tu­ja lyhy­itä asei­ta. Pidän toden­näköisem­pänä että kyseessä on enne­minkin reak­tivoiduista dekoista. Poli­isi taisi aiem­min halu­ta deko­ta mah­dol­lisim­man paljon asei­ta, jot­tei niitä enää voisi käyt­tää. Sääli että ne pois­tu­i­v­at samal­la yhteiskun­nan kontrollista.

 41. “3. Yhdys­val­loista tiede­tään usei­ta tapauk­sia, mis­sä aseis­tau­tunut kansalainen on pysäyt­tänyt joukko­murhaa yrittäneen.”

  Tuokin etu hukkuu lisään­tynei­den aseon­net­to­muuk­sien aiheut­ta­maan kuolleisu­u­teen esim jo yksin lap­sia kuolee enem­män näis­sä onnet­to­muuk­sis­sa kuin säästyy nois­sa kyseenalai­sis­sa estoissa .
  Holti­ton räiskin­tä sur­maa lisäk­si sivullisia.
  Har­voin nuo amatöörit ovat tot­tunei­ta aseenkäst­telijöitä ja kun tilanne on epä­selvä niin ei heil­lä ole taitoa toimia oikein.

 42. “Mut­ta ei. Lib­er­aali oikeuskäytän­tö on hal­paa, mitä nyt sil­loin täl­löin muu­ta­ma ihmi­nen menet­tää henken­sä löperöi­den tuomioiden takia.”

  Liiken­teessä kuolee 300 ihmistä, mut­ta ei sen takia autoa ole kiel­let­ty. Nuo Por­voon sur­mien tek­i­jät ovat harvinaisia.
  Meil­lä on n 150 elinkautis­vankia ja heistä noin 10 on täl­laisia. Oikeudel­la on mah­dol­lisu­us harki­ta hei­dän vaput­tamisen ajanko­htaa. Ikä rauhoit­taa pahim­mankin roiston.

 43. Osmo!

  Nyt perkele silmä käteen ja tun­nus­ta faktat:

  Por­voos­sa on tapah­tunut murha jon­ka tek­i­jä on murhan­nut aikaisem­min ja rikostaus­taa löy­tyy mon­en A4:n ver­ran. Vas­taavia tapauk­sia ei estetä sil­lä että luval­lis­ten asei­den lukko­ja tai kokon­aisia asei­ta säi­lytetään valvo­mat­tomil­la radoil­la, vaan sil­lä että rikok­sista alkaa oikeasti joutua vanki­laan ja että elinkau­ti­nen ei pää­ty ennenkuin alkaa oikeasti osoit­taa katu­mus­ta ja elämänhallintakykyä.

  Miten on ylipäätään mah­dol­lista että ehdon­alaiseen pää­sevän rikol­lisen pitää syyl­listä nimeno­maan saman­laiseen tekoon jot­ta ehdon­alainen loppuu?!?(Tapaus Val­jakkala) Usei­ta tämänkaltaisia rikok­sia edeltää uhkailut, pahoin­pite­lyt ym. 

  Jos kaik­ista em. rikok­sista lop­puisi ehdon­alaisen naut­timi­nen, voitaisi­in uusia vas­taavia tapauk­sia oikeasti vähen­tää, mut­ta ei, tässä maas­sa kun ei oikein saa ketään syyl­lisitää ja pistää vankilaan. 

  Sopii ilmeis­es­ti parem­min vihreään ide­olo­giaan syyt­tää välinet­tä ‑pait­si suomen ensim­mäisen Joukko­murhan tapauk­ses­sa, joka tehti­in itsete­hdyl­lä pom­mil­la. Asia jos­ta vihreät ovat olleet hyvinkin hil­jaa, herää kysymys miksi.

  Ps. aselu­van halti­jat syyll­si­tyvät Suomes­sa muu­ta väestöä vähem­män rikok­si­in, myös henkirikoksiin.

  1. Jos joku voisi vielä ker­toa, mitä hyödyl­listä kukaan voi tehdä revolver­il­lä, joka kuitenkin on suun­nitel­tu ain yhteen tarkoituk­seen, ihmis­ten tappamiseen.

 44. Pitäisikö cannabis sati­van koti­tarvevil­je­ly luval­lis­taa samoil­la perusteluil­la kuin puoliautomaattiaseet.

 45. Riit­tävän järeää revolve­ria voi käyt­tää haavoit­tunei­den hirvieläin­ten jäljestyk­sessä ver­i­jälkeä seu­raaval­la koiral­la. Kos­ka vihikoiria joutuu pitämään hih­nas­sa, ei kah­denkä­den aseen käyt­tämi­nen onnis­tu. Tosin poli­isi ei myön­nä siihen tarkoituk­seen lupaa, vaik­ka se onkin lailli­nen käyttökohde.

  Olen ollut kat­so­mas­sa kun esim peu­ra on jätet­ty met­sään vaik­ka ampuma­paikalta löy­tyy nahan­riekale. Tavalli­nen sorkkaeläin koira menee sekaisin jos alueel­la on liikaa eläim­iä eikä pysy oikeil­la jäljil­lä. Verikoiran käyt­tö on mielestäni Suomes­sa vielä liian harv­inaista ja sitä ei saisi rajoit­taa erik­seen sopi­van työkalun kiellolla.

 46. Käsi­aseet kiel­let­ti­in siel­lä 1997. 1998/99 tuliaseet “vahin­goit­ti­vat” 2378 ihmistä (vahin­goit­tamiseen on tässä las­ket­tu uhkailu). 2005/06 vas­taavia tapauk­sia oli 5001. Vuon­na 2009 Tele­graph las­ki, että aseelli­nen rikol­lisu­us oli kaksinker­tais­tunut kymme­nessä vuodessa, ja sekä rikosten että kuolemien määrä oli lisään­tynyt. (Läh­teenä Wikipedia, “Gun pol­i­tics in the Unit­ed Kingdom.”)

  Niin, ja minä sanoin, että tämä ver­tailu on merk­i­tyk­setön. Vähän parem­man ver­tailun saisi tietysti, jos ver­tail­isi vuosien 89, 99, ja 09 luku­ja, ja kat­soisi, onko 99–09-muutos olen­nais­es­ti eri­lainen kuin aiem­pi muu­tos ja selit­tääkö ase­lain kiristys jotain.

  Bri­tan­ni­as­sa aseel­lista rikol­lisu­ut­ta on muuten myös teräa­sei­den käyt­tö. Kan­nat­taa myös huomioi­da se, että Briteil­lä ei ole ollut pas­sipoli­i­seil­lakaan tapana kan­taa tuliaset­ta, vaan järeän­puoleinen pamp­pu on riittänyt. 

  Minä en väitä, että asei­den kieltämi­nen on hyvä idea. Itseasi­as­sa mielestäni ase­lake­ja ei ole mielekästä kiristää. Tätä kan­taa ei kuitenkaan ole mielekästä perustel­la vääril­lä argu­menteil­la ja vih­jailuil­la, kuten väit­teil­lä että asekiel­lot lisäi­sivät ampuma-aserikol­lisu­ut­ta. Nämä väit­teet vievät huomion siitä tosi­asi­as­ta, että a) asekiel­to­jen kyky hoitaa ongel­maa on parhaim­mil­laankin hyvin vähäi­nen ja b) sil­lä aiheutetaan kohtu­u­ton­ta hait­taa muu­toin lainku­u­li­aisille kansalaisille. 

  Jokaisen argu­mentin pitäisi purra näi­hin. Min­ua sen­si­jaan suo­ras­taan hirvit­tää, kun aseoikeuk­sien puo­lus­ta­jat selit­tävät kuin­ka aseenkan­nol­la on tur­val­lisu­ut­ta lisäävä vaiku­tus, kun pahik­sia voidaan ampua. Täl­lainen argu­men­taa­tio on suo­ras­taan vahingollista.

 47. Jostain syys­tä mais­sa, jois­sa kaikil­la on ase, ja kaik­ki tietävät sen, _ei_ räiskitä holtittomasti.

  http://www.questia.com/googleScholar.qst;jsessionid=M6kQzZjGFhgLWXR2QJGhJzYdsv4hd7SCLNyqGW5n4R95TyttRHrZ!-1120226195!1380883283?docId=5000367141

  III. POSSIBLY EFFECTS OF SHALL ISSUE LICENSING ON CRIME

  While the shall issue poli­cies clear­ly increased the num­ber of per­sons licensed to car­ry con­cealed weapons in Flori­da, Mis­sis­sip­pi, and Ore­gon, their effects on crime are less obvi­ous. There are grounds to believe that crime might increase, decrease, or remain the same after a shall issue law is passed.

  Shall issue licens­ing might reduce crime by deter­ring crim­i­nal offend­ers. Crim­i­nals gen­er­al­ly wish to avoid vic­tims who may be car­ry­ing guns.(17) Knowl­edge that many cit­i­zens have con­cealed weapons could dis­cour­age attempts at …

 48. Ps. aselu­van halti­jat syyll­si­tyvät Suomes­sa muu­ta väestöä vähem­män rikok­si­in, myös henkirikoksiin.

  Samal­la logi­ikalla todet­takoon, että lentolu­pakir­jan halti­joil­la on vähem­män lentämistä estäviä sairauk­sia kuin muul­la väestöllä…

 49. Osmolle: Mitä hyödyl­listä sil­lä aseel­la pitäisi voi­da tehdä? Mitä “hyödyl­listä” voi tehdä jousipys­syl­lä? Tai kei­hääl­lä? Tai miekalla? Siis muu­ta “hyödyl­listä” kuin har­ras­taa jotain, mis­sä niitä käytetään. 

  Jos lähde­tään kieltämään kaik­ki, jol­la ei ole mitään “hyödyl­listä” tehtävänä, kiel­tolis­tas­ta tulee aii­ika pitkä…

 50. Osmo:

  Jos joku voisi vielä ker­toa, mitä hyödyl­listä kukaan voi tehdä revolver­il­lä, joka kuitenkin on suun­nitel­tu ain yhteen tarkoituk­seen, ihmis­ten tappamiseen.

  En tiedä, kun en tiedä miten määrit­telet hyödyl­lisen. Riit­tääkö paran­tunut elämän­laatu ja sitä kaut­ta paran­tunut toim­intakyky ja eliniänodote? 

  Mut­ta voitko sinä tai joku muu ker­toa, mitä hyödyl­listä kukaan voi tehdä kiel­to­lail­la, jon­ka toteu­tus mak­saisi vähin­täänkin kym­meniä miljoo­nia (Sisämin­is­ter­iön hyvin alus­ta­va arvio 40 miljoon­aa; toden­näköis­es­ti roimasti alakant­ti­in, oikeampi sum­ma lieneisi 150–300 miljoon­aa), jon­ka tur­val­lisu­ut­ta lisäävä vaiku­tus olisi val­ta­van epäre­al­is­tises­sakin arvios­sa (=kaik­ki aserikol­lisu­us lop­puisi) min­i­maa­li­nen, jon­ka toimivu­ud­es­ta ei ole tois­taisek­si esitet­ty mitään luu­loa ja usko­muk­sia parem­paa näyt­töä, ja joka hait­taisi lähin­nä lainku­u­li­aisia kansalaisia? 

  Siitä kai tässä on kysymys eikä niinkään mis­tään sub­jek­ti­ivis­es­ta hyödyl­lisyy­destä tai tarkoitu­perästä. Nämä “hyödyl­lisyys-” ja “suun­nitel­tu ihmis­ten tappamiseen”-argumentit ovat joka tapauk­ses­sa mieli­v­al­taisen sub­jek­ti­ivisia (onko miekkailukin pahas­ta? entä voitaisi­inko viimein ajatel­la niiden vesiskooterei­den kieltämistä?) eivätkä mielestäni kovin rel­e­vant­te­ja itse asiaan.

  Nyt, kiel­to­lain kan­nat­ta­jat, numeroi­ta: mon­tako ihmishenkeä vuodessa kiel­to­la­ki säästäisi? Onko näyt­töä maail­mal­ta, vai mutua?

  Ymmär­rän kyl­lä oikein hyvin sen, että tuliase voi tietyis­sä olo­suhteis­sa tehdä tap­pamis­es­ta helpom­paa (Dave Gross­man­in On Killing käsit­telee tap­pamisen psykol­o­gisia mekanis­me­ja melko hyvin; suosit­te­len luke­maan) mut­ta en ole näh­nyt vielä mitään näyt­töä siitä, että käsi­a­sei­den täyskiel­tokaan vähen­täisi merkit­tävästi väki­val­tarikol­lisu­ut­ta yhteen­sä ja kor­re­laa­tio aseel­liseen rikol­lisu­u­teenkin erik­seen näyt­tää ole­van koko lail­la hatara. 

  Ottakaa nyt se silmä käteen ja kat­sokaa niitä tilas­to­ja. Tilas­tokeskus näem­mä oikein erik­seen tilas­toi pis­too­lil­la tapetut ja murhatut, joten ei pitäisi olla mitään epä­selvää. Vuosi­na 1998–2008 keskiar­vo oli 7,27 murhaa ja tap­poa vuodessa, vaikkei vaivau­tu­isi siivoa­maan tilastopi­ikke­jä. Tuos­sa ei ker­ro­ta, kuin­ka moni niistä oli luval­lisel­la pis­too­lil­la; muis­te­len, että se olisi noin kak­si per vuosi.

  Ruokaan tuke­htuu keskimäärin 76 ihmistä vuodessa. 

  Ihanko oikeasti nämä tietyn­muo­toiset ja ‑kokoiset aseet ovat nyt sem­moinen tur­val­lisu­u­songel­ma, mihin pitäisi kaataa kym­meniä ellei sato­ja miljoo­nia veron­mak­sajien raho­ja, ilman näyt­töä siitä, että niil­lä edes saavutet­taisi­in mitään? Ennen kaikkea, onko ihan ter­vet­tä yhteiskun­nan rak­en­tamista tavoitel­la jol­lain mieli­v­al­tais­es­ti val­i­t­ul­la, kan­sain­välis­es­ti kat­soen jo hyvin tur­val­lisel­la alueel­la, 100 % tur­val­lisu­ut­ta hin­nas­ta ja mieli­pa­has­ta välittämättä? 

  Ehkä se sit­ten on, jos ihmiset pääsään­töis­es­ti ovat niin hys­teerisiä ja lisään­tyneen rikosuuti­soin­nin peloteltavis­sa, että pop­pakon­stit ja rit­u­aalit hei­dän oloaan helpot­ta­vat. Jotenkin sitä toivoisi toisin.

 51. Lait­tomien asei­den hal­lus­sapi­dos­ta on paljon helpom­pi tuomi­ta kuin siitä, että joku on sitä aset­ta käyt­tänyt. Ja jos lait­tomien asei­den käsitet­tä laa­jen­netaan, niin hom­ma eikun helpot­tuu. Elämässä on tehtävä val­in­to­ja, ja jos jonkun mielestä on helpom­pi kek­siä hyviä syitä esimerkik­si kän­nis­sä ajamiselle kuin ihmishenkien suo­jelemiselle, niin minkä sille mahtaa.

 52. Kuto­ja, maal­likko kysyy eikö olisi parem­pi käyt­tää sel­l­aista pis­too­lia, johon saa äänen­vai­men­ti­men, että koiran ja ampu­jan kuu­loa ei turmel­la kovaäänisel­lä revolver­il­la? Nor­maali­rak­en­teises­sa revolveris­sa­han äänen­vaimen­nin ei auta mitään.

 53. “Jos joku voisi vielä ker­toa, mitä hyödyl­listä kukaan voi tehdä revolver­il­lä, joka kuitenkin on suun­nitel­tu ain yhteen tarkoituk­seen, ihmis­ten tappamiseen”

  Olen joskus aikoinaan pitänyt Soin­in­vaaraa jär­jel­liseen ajat­telu­un kykenevänä. Har­mit­taa kun huo­maa olleen­sa väärässä.
  Vaik­ka on tul­lut har­rastet­tua ammuntaa monin eri tavoin niin enpä koskaan ole mieltänyt har­ras­tusvä­lineitäni ihmis­ten tap­pamiseen. Kyl­lä ne on ihan niihin ammunta­la­jei­hin lähtöko­htais­es­ti suunniteltu.
  Hyödyllistä,hmm. Kenelle? Min­ulle? Jep, niin hyödyl­listä kuin muutkin har­ras­tuk­set ihmisille.

 54. Osmolle: mitä hyödyl­listä kukaan voi tehdä golf­mailal­la, joka on suun­nitel­tu vain yhteen tarkoitukseen?
  Mik­si asekri­itikot meil­lä tui­jot­ta­vat vain yhdenkä­den asei­ta? Jos pis­tooli olisi pitkää aset­ta vaar­al­lisem­pi, niin kaik­ki mail­man armei­jat olisi aseis­tet­tu pis­tooleil­la kiväärin sijas­ta. Pyy­dän pien­tä rehellisyyt­tä, jos halu­at­te asei­den täyskiel­toa Suomeen, niin sanokaa se.

 55. Osmo kysyi:
  “Jos joku voisi vielä ker­toa, mitä hyödyl­listä kukaan voi tehdä revolver­il­lä, joka kuitenkin on suun­nitel­tu ain yhteen tarkoituk­seen, ihmis­ten tappamiseen.”

  Sinä voisit ker­toa mitä hait­taa on siitä että puhkon pahvia sul­je­tul­la radal­la ruu­tip­is­too­lil­la. Siis konkreet­tista hait­taa, tilas­to­dataa, ei mutua.

  Mut­ta vas­tataan vaikken revolve­ria käytäkään(vaan pienoispistoolia):
  Saan radal­la käy­dessä het­ken hengähdys­tauon arjen kiireeltä: radal­la on tiuk­ka kuri ja asei­ta käsitel­lään tarkasti tur­vamääräys­ten mukaan joka itsessään vaatii keskit­tymistä. Lopuk­si itse ampumis­pros­es­si on melkoisen mon­imutkainen suori­tus joka vaatii täy­del­lisen keskit­tymisen ‑jos siis halu­aa tulok­sia. Har­ras­tus­ta on pari vuot­ta takana ja nyt alan olla siinä pis­teessä että ymmär­rän miten vähän tiedän ampumatekniikasta.

  Mitäkö siis saan seu­ran ratavuoroilta:
  täy­del­listä keskit­tymistä vaa­ti­van har­ras­tuk­sen joka pyyhkii mielestä tehokkasti työasi­at ynnä muun turhan.
  Lisäbonuk­se­na tulee sosi­aal­isia suhtei­ta mukavi­in har­ras­tuskaverei­hin, joiden kanssa voi lätistä (ase)tekniikasta ynnä muusta.

 56. Mitäpä jos siir­ret­täisi­in kon­trol­lia alaspäin, met­sästys ja ampuseu­roille. Jokaisen aseen halt­ian tulee olla seu­ran jäsen (taitaa olla jo nyt näin, en tiedä kun en omista). Jäse­nen tulee osal­lis­tua aseseu­ran tapah­tu­mi­in (pikku­joulu­ja ei las­ke­ta) vähin­tään esim. 4 ker­taa vuodessa, muuten lupa pois (sosi­aa­li­nen kon­trol­li). Jos aseseu­ran jäsen syyl­listyy esim. nakkikioski­tap­pelu­un, per­heväki­val­taan jne. -> erot­ta­mi­nen seuras­ta -> lupa pois (häpeä on yllät­tävän toimi­va kon­trol­li). Jos jonkun seu­ran jäsenistä use­ampi syyl­listyy moisi­in, seu­ral­ta lupa pois, kun­nol­liset jäsenet löytänevät uuden seu­ran (lisää sosi­aal­ista kontrollia).

  Esim. karate­seu­rois­sa tämä näyt­tää toimi­van hyvin, heti ensim­mäisenä tehdään selväk­si että jos nakkikioskin jonos­sa alkaa taito­jaan näyt­telemään niin ter­ve­tu­loa ei koskaan.

 57. Kuto­ja

  Laite­taam­pas tänne link­ki kir­joituk­seen, jos­sa osa­taan ilmaista ajatuk­siani parem­min kuin mihin itse kykenen.
  http://anupalosaari.blogit.uusisuomi.fi/2010/07/12/aselaki

  Eksyin ko. sivus­ton mui­hin tek­stei­hin ja se sai kyl­lä kyseenalais­ta­maan kir­joit­ta­jan uskot­tavu­u­den, esim.

  http://anupalosaari.blogit.uusisuomi.fi/2010/06/10/miksi-suomi-vihaa-lapsiaan/

  jos­sa on kom­ment­te­ja huostaan­oto­s­ta tyyli­in “pelkkä yksin­huolta­ju­us voi olla syy ottaa lap­si per­heestä pois”. En ole ko. aihep­i­irin asiantun­ti­ja mut­ta koko kir­joi­tus vaikut­taa enem­mänkin Rau­ni-Leenan tekstiltä.

 58. Min­ua hirvit­tää poli­itikot, jot­ka ovat valmi­ita anta­maan kiväärin/haulikon miehelle jolle ei voi antaa pistoolia.

 59. @TTK

  Kyl­lä, mut­ta OS kysyi vain reukus­ta. Aseen val­in­ta saat­toi ennen riip­pua myös paikallisen nimis­miehen mielipiteestä.

  @BRG

  Olen selan­nut joitakin henkilön kir­joituk­sia. En tiedä huostaan­otoista mitään, mut­ta jotkut ker­to­vat asi­as­ta kauhutari­noi­ta. Luot­ta­muk­seni suo­ma­laiseen vira­nomaiseen ylipäätän­sä on sel­l­ainen, etten epäile mieli­v­al­tais­ten huostaan­ot­to­jen ole­van vält­tämät­tä ufo-juttuja. 

  Vaar­al­li­sista per­soon­al­lisu­us häir­iöi­sistä olen sen sijaan aivan samaa mieltä Palosaaren kanssa.

 60. Met­sästys on bar­baarista huvi­tus­ta eikä kuu­lu sivistyneeseen yhteiskun­taan eivätkä siten met­sästysaseetkaan. Se vähäi­nen tarve mitä met­sästyk­selle on, niin sen voisi hoitaa koulute­tut viranomaiset.

 61. Tiedemies:

  Niin, ja minä sanoin, että tämä ver­tailu on merkityksetön.

  Olen eri mieltä, joskin se riip­puu siitä, mitä tarkoi­tat “osoit­tamisel­la.” Aseisi­in liit­tyvän väki­val­lan noin voimakas kasvu ei ehkä todista, että ase­lait lietso­vat väki­val­taa. Mut­ta mielestäni se aset­taa kyseenalaisek­si väit­teen (jon­ka itsekin kyseenalai­s­tat), jon­ka mukaan aser­a­joituk­set paran­taisi­vat tur­val­lisu­ut­ta. Tämä oli tarkoituk­seni, joten en kat­sonut tarpeel­lisek­si ryhtyä analysoimaan kehi­tys­tä tarkemmin. 

  Nois­sa luvuis­sa ei ole mukana edes ilma-asei­ta, joten uskon ettei teräa­seitakaan ole niihin laskettu. 

  En löytänyt wikipedi­an viit­teistä suo­raa lähdet­tä noille luvuille, mut­ta nopea googlaus pal­jasti pari mie­lenki­in­toista uutista. Tässä 2007 julka­istus­sa jutus­sa oppo­si­tion edus­ta­ja hiil­lostaa hal­li­tus­ta aserikos­ti­las­to­jen kau­nis­telus­ta, tode­ten, että hal­li­tuk­sen käyt­tämät tilas­tot osoit­ta­vat tuliaserikol­lisu­u­den läh­es kaksinker­tais­tuneen mut­ta viral­liset tilas­tot ovat lähempänä nelink­er­taista kasvua: 

  Accord­ing to Home Office fig­ures, gun crime (exclud­ing air weapons) has almost dou­bled since Labour took office. The annu­al crime fig­ures, released by the Home Office in July, sug­gest a 13% decrease on the pre­vi­ous year, which neglects the 18% increase in firearm homicides.

  How­ev­er, per­haps most telling is the mas­sive increase in gun vio­lence, dis­closed on 25 Jan­u­ary of this year (Homi­cides, Firearm Offences and Inti­mate Vio­lence 2005-06, Home Office). Buried at page 36 … we find [that] … gun-relat­ed killings and injuries (exclud­ing air­guns) have increased by over four­fold since 1998.

  Täl­läi­nen jät­tää nähdäk­seni kolme vai­h­toe­htoa: a) aser­a­joituk­sil­la ei ole ollut merkit­tävää vaiku­tus­ta tur­val­lisu­u­teen, suun­taan tai toiseen, b) ilman aser­a­joituk­sia tilanne olisi vielä huonom­pi, c) aser­a­joituk­set ovat vähen­täneet yleistä tur­val­lisu­ut­ta. Jätetään vai­h­toe­hto c) tois­taisek­si huomioimatta. 

  Koh­ta b) voisi olla uskot­ta­va, jos muukin väki­val­tarikol­lisu­us olisi karkeasti ottaen kaksin- tai nelink­er­tais­tunut. Tässä keväisessä uutises­sa kuitenkin tode­taan, että jos aineis­to siiv­otaan ver­tailukelpoisek­si, samas­sa ajas­sa (vuodes­ta 1998) väki­val­tainen rikol­lisu­us on kas­vanut 44 %. Jos uskoo Ison-Bri­tann­ian hal­li­tuk­sen tilas­to­ja, väki­val­ta on pysynyt ennal­laan tai vähentynyt.

  Eli onko uskot­tavaa sanoa, että ase­lait pure­vat, jos väki­val­tainen rikol­lisu­us (mukaan­lukien aseelli­nen rikol­lisu­us) pysyy ennal­laan tai kas­vaa noin puolel­la, ja aseelli­nen rikol­lisu­us kaksin- vii­va nelinkertaistuu? 

  Varsinkin kun löysin nopeasti ainakin yhden ver­tais­arvioidun tutkimuk­sen, jos­sa todet­ti­in, että aser­a­joituk­set Aus­tralias­sa, maas­sa, jon­ka rajat ovat vieläpä suh­teel­lisen tur­val­liset, vähen­sivät ain­oas­taan aseel­la tehtyjä itse­murhia — itse­murhaluku­jen säi­lyessä kokon­aisu­udessa entisenkaltaisina. 

  Ei, brit­tien tilas­tot eivät osoi­ta että ase­lakien kiristys johti väki­val­lan lisään­tymiseen. Mut­ta kyl­lä mielestäni voidaan aiheel­lis­es­ti kysyä, oliko ase­lakien kiristämis­es­tä mitään hyö­tyä. Tämän mielip­i­teen taidamme jakaa, joten ei siitä sen enem­pää. Logi­ikas­sani saat­taa toki olla virheitä, joten jos sem­moisia huo­maat niin ker­ro toki :). 

  Kan­nat­taa myös huomioi­da se, että Briteil­lä ei ole ollut pas­sipoli­i­seil­lakaan tapana kan­taa tuliaset­ta, vaan järeän­puoleinen pamp­pu on riittänyt.

  Ei riitä enää. Noin viidennes kan­taa aset­ta, ja kuten Lon­toos­sa kävi­jät voivat huo­ma­ta, näil­lä on sit­ten yleen­sä konepis­tooli ja huomio­ta herät­tävät luotili­iv­it. Ei mitenkään lisän­nyt omaa tur­val­lisu­u­den tun­net­tani, vaikken sinän­sä asei­ta pelkääkään. Tosin en tiedä, onko täl­lä mitään väliä tässä keskustelussa.

  Briteistä tosin löy­tyy mui­ta mie­lenki­in­toisia tiedonjyviä, kuten tieto siitä, että esimerkik­si haulikko mak­saa katukau­pas­sa 50–200 pun­taa, eli se on melko huono-onnisenkin rikol­lisen saatavil­la. Sahat­tu haulikko menee oivasti vaik­ka pusakan alle, ja tap­paa varmasti.

  Nämä väit­teet vievät huomion siitä tosi­asi­as­ta, että a) asekiel­to­jen kyky hoitaa ongel­maa on parhaim­mil­laankin hyvin vähäi­nen ja b) sil­lä aiheutetaan kohtu­u­ton­ta hait­taa muu­toin lainku­u­li­aisille kansalaisille.</blockquote

  Tästä en voisi olla enem­pää samaa mieltä. Vaikkei noi­ta ylläole­via väit­teitä ehkä voisikaan “todis­taa,” mielestäni ne voidaan riit­täväl­lä tarkku­udel­la approksimoida,

  Eikä mui­ta väit­teitä tässä keskustelus­sa oikeas­t­aan tarvit­taisi, pait­si ehkä kak­si: asekiel­lot mak­sa­vat paljon rahaa, ja niil­lä annetaan suurelle yleisölle kuva, että jotain olisi asian suh­teen tehty. Ikävä ennakkotapaus!

  Mut­ta olen edelleen eri mieltä siitä, onko väite asekiel­to­jen rikol­lisu­ut­ta lisäävästä vaiku­tuk­ses­ta kat­e­goris­es­ti väärä. En väitä, että se olisi oikea: väitän, että asi­aa ja siihen liit­tyvää dynami­ikkaa olisi mie­lenki­in­toista tutkia.

  Näp­pitun­tu­mal­ta heit­täisin, että tilanne ei ole yksiselit­teinen ja luul­tavasti on tilantei­ta ja ympäristöjä jois­sa asei­den määrä kor­reloi posi­ti­ivis­es­ti tur­val­lisu­u­den kanssa, ainakin tiet­tyyn rajaan saak­ka. (En olisi itse asunut serbinä Kosovos­sa jos talosta ei olisi löy­tynyt vähin­tään yhtä rynkkyä; tun­tui suo­raan san­ot­tuna vähän ikävältä kaivel­la niitä pyssyjä.) Vas­taavasti lie­nee tilantei­ta ja ympäristöjä, jois­sa päin­vas­tainen pitää paikkansa. Aiheesta käytävässä keskustelus­sa tapah­tuu paljon ris­ti­in­puhu­mista, mis­tä olisi kiva päästä eroon. Tutkimus saat­taisi auttaa.

 62. Tiedemies:

  Tätä kan­taa ei kuitenkaan ole mielekästä perustel­la vääril­lä argu­menteil­la ja vih­jailuil­la, kuten väit­teil­lä että asekiel­lot lisäi­sivät ampuma-aserikollisuutta. 

  En tiedä, lisäävätkö vai eivät, mut­ta ei se näin puus­ta kat­soen ole mitenkään kovin kaukaa haet­tu ske­naario. Olete­taan, että käsi­aseet kiel­letään ker­takaikkises­ti. No mitähän ase­har­ras­ta­ja sit­ten tekee? Vai­h­toe­hto A luovut­taa kiltisti aseen­sa ja vai­h­toe­hto B “hukkaa” kyseisen mutkan. Olen täysin var­ma, että vai­h­toe­hdon B val­it­se­vien määrä ei ole mitenkään vähäinen.

  Tästä on seu­rauk­se­na se, että tar­jol­la ole­vien lait­tomien asei­den määrä ja tar­jon­ta kas­vaa, eikä niitä val­vo oikeas­t­aan enää kukaan (toisin kuin lail­lisia asei­ta). Minus­ta on aivan uksot­tavaa olet­taa, että tämä saat­taa hyvinkin lisätä aseil­la har­joitet­tavaa rikollisuutta.

  Kari

 63. Osmo:

  Jos han­kkii luvat­toman käsi­aseen, jol­la ei ole mitään muu­tra käyt­töä, kuin ihmisen tap­pami­nen, eikö se ole pitkäjän­teiseen suun­nit­telu­un perus­tu­vaa tap­pamista, siis e4ikö kyseessä pitäisi olla murhan.

  Jos täl­laisen aseen voisi jostain han­kkia ja jos tap­pamisen kohde olis tiedos­sa, niin kyl­lä se olis pitkäl­liseen suun­nit­telu­un perus­tu­vaa tappamista.

  On kuitenkin ihan selvää, että aseel­la on aika paljon muu­takin käyt­töä kuin ihmis­ten tap­pami­nen ja on hyvin mah­dol­lista, että vaik­ka sil­lä ei olis mitään muu­ta käyt­töä kuin ihmis­ten tap­pami­nen, niin kohde ei ole tiedos­sa aset­ta ostettaessa.

  ja kos0ka luva­ton­ta käsi­aset­ta ei voi käyt­tää kuin tappamiseen.

  öööö… Mitä ihmeen sumut­tamista tämä nyt on? Tot­takai sitä voi käyt­tää vaik­ka mihin. Esim. uhkailuun.

  Siitä oon toki samaa mieltä, että jos ase­lake­ja tiuken­netaan, niin asei­ta on vähem­män liiken­teessä ja niiden hin­ta kohoaa.

  Parhaas­sa tapauk­ses­sa niihin ei olis varaa kuin rikol­lisil­la, jot­ka käyt­tää niitä sen ver­ran tuot­tavaan toim­intaan, että niitä ei tuh­la­ta ammuskele­mal­la tuittuspäissään.

  J.M.Korhonen:

  Laa­jem­mas­sa mitas­sa empi­iristä esimerkkiä on saatavil­la esim. Isos­ta-Bri­tan­ni­as­ta, jos­sa vuo­den 1997 käsi­asekiel­lon jäl­keen lait­tomien asei­den kysyn­tä ja aseil­la tehty­jen rikosten määrä sekä absolu­ut­tis­es­ti että per capi­ta on vain kasvanut.

  Niin tästä ei voi päätel­lä oikein mitään kiel­to­lain vaiku­tuk­ses­ta, kos­ka ei ole ver­tailuko­htaa, mitä tapah­tuu, jos kiel­to­lakia ei sääde­tä. Voi ihan hyvin olla, että kiel­to­la­ki vähen­si asei­den määrää ja niil­lä tehtyä rikol­lisu­ut­ta ja silti molem­pi­en määrä kas­vaa. Se olisi vain kas­vanut vielä enem­män ilman kieltolakia.

  Osmo:

  Joku vielä ker­toisi, mitä sil­lä luval­lisel­la revolver­il­la voi tehdä?

  Kaikkea sitä mitä luvat­toma­l­lakin: uha­ta, tap­paa, puol­lus­tau­tua, haka­ta naulo­ja, silit­tää, ihail­la, pelätä, ampua tarkku­ut­ta, lasaut­taa räk­siä, ampua kal­jatölkke­jä, leikkiä län­nen­sankaria, kas­vat­taa oma­nar­von­tun­toa, murha­ta, esitel­lä kavereille jne.

  Jos joku voisi vielä ker­toa, mitä hyödyl­listä kukaan voi tehdä revolver­il­lä, joka kuitenkin on suun­nitel­tu ain yhteen tarkoituk­seen, ihmis­ten tappamiseen.

  ai samal­la taval­la kuin pc on suun­nitel­tu keit­tiöre­septeille, niin sil­läkään ei mitenkään voi tehdä mitään hyödyl­listä!? Revorver­il­la voi esim. per­iä velko­ja. Näin voi myön­tää lain­o­ja ilman vakuuk­sia ja pääo­maa vapau­tuu tuot­tavaan käyttöön.

 64. “Revorver­il­la voi esim. per­iä velko­ja. Näin voi myön­tää lain­o­ja ilman vakuuk­sia ja pääo­maa vapau­tuu tuot­tavaan käyttöön.”

  Velko­jakin voi varus­tau­tua revover­il­la ja jos on nopeampi niin velko­ja on enti­nen ja pääo­ma on sir­tynyt uudelle haltijalle.

  Ja mitä tulee pääo­maan niin se voi olla velal­lisel­la tuot­tavam­mas­sa käytössä. 

  Velka­suhde on sopim­su joka ei ota kan­taa pääo­man tehokkaaseen käytöön.
  Mut­ta mik­si mak­saisin velan ‚jos voin ampua velkojan ?

 65. Ymmär­rän kyl­lä ampumau­rheilua urheilu­la­ji­na, mut­ta eihän revolver­il­la ja ampumau­rheilul­la ole mitään tekemistä keskenään. Tarkku­us­pis­tooli on aivan erinäköi­nen. Uskoo­jo joku, että Pan­di­dos-ker­ho­laiset urheiluhar­ras­tus­ta varten aseis­tau­tu­vat? Revolve­ria ei ole suun­niel­tu ampumau­rheilua vaan ihmis­ten tap­pamista varten.

  Käsi­a­sei­den kan­nat­ta­jien vaal­i­ma aja­tus, että kun pahik­sil­la on joka tapauk­ses­sa aseet, olisi hy7vä että muil­lakin olisi, jot­ta pahik­set eivät uskaltaisi aseitaa käyt­tää, on jok­seenkin jär­jetön. Tuon logi­ikan mukaises­sa hyvis­ten aseis­tau­tu­mises­sa tuskin olisi mitään op6imimistettä, vaan elämä olisi tur­val­lis­in­ta, jos jokainen kan­taisi kaikissa olois­sa mukanaan ladat­tua pis­too­lia. Inhimil­liseen elämäään kuu­luu myös tiet­ty her­morom­ah­dusten tai muun sel­l­iasen ris­ki. Silmis­sä pime­nee ja lyö. Jos jokaisel­la olisi taskus­saan ladat­tu ase, lyömisen sijas­ta kai pääsään­töis­es­ti ammut­taisi­in. Lisäk­si mukaan tule­vat ne säikyt, jot­ka ovat näkev­inään tap­pami­saikeis­sa 0levia kaikkial­la ja päät­tävät olla nopeampia.
  Anteek­si, mut­ta aja­tus aseis­tau­tu­misen tur­val­lisu­ut­ta lisäävästä vaiku­tuk­ses­ta on hölmö.

 66. Liian van­ha:

  Mut­ta mik­si mak­saisin velan ‚jos voin ampua velkojan ?

  Kos­ka velan mak­sami­nen on kan­nat­tavam­paa kuin ryhtyä murhaa­maan? Väki­val­lan käytön uhal­la on skaalae­tu­ja, kos­ka jos demon­stroi, että on valmis käyt­tämään väki­val­taa, väki­val­lan uhka vaikut­taa kaikki­in, jot­ka tietävät tästä. Sik­si yksit­täisen velal­lisen hyö­ty väki­val­taan ryhtymis­es­tä on huo­mat­tavasti pienem­pi kuin vaik­ka moottoripyöräkerhon.

  (Velalli­nen ei tee väki­val­lan käytön maineel­la mitään tai siitä on hänelle lähin­nä hait­taa. Moot­toripyöräk­er­holle siitä on hyö­tyä, kos­ka maineen takia hei­dän ei tarvitse tur­vau­tua väki­val­taan niin usein.)

  Muutenkin revorver­il­la perit­täviä velko­ja tuskin myön­netään kovin mielel­lään niille, jot­ka saat­ta­vat vas­tus­taa per­in­tää asein.

  Osmo:

  Revolve­ria ei ole suun­niel­tu ampumau­rheilua vaan ihmis­ten tap­pamista varten.

  No mitä ihmeen väliä sil­lä on mihin se on tarkoitettu?

  Käyt­täähän poli­isikin käsi­a­sei­ta eikä niiden pääasialli­nen tarkoi­tus oo tap­paa ihmisiä.

  Käsi­a­sei­den kan­nat­ta­jien vaal­i­ma aja­tus, että kun pahik­sil­la on joka tapauk­ses­sa aseet, olisi hyvä että muil­lakin olisi, jot­ta pahik­set eivät uskaltaisi aseitaa käyt­tää, on jok­seenkin järjetön.

  Valitet­tavasti se olet kyl­lä nyt sinä joka olet jär­jetön. On ihan selvää, että kun väki­val­lan käytön kus­tan­nus­ta lisätään, niin sen käyt­tö vähenee.

  Enem­män aseita=enemmän väki­val­taa, mut­ta myös enem­män aseita=väkivallan käyt­tämisen kus­tan­nus kas­vaa. Minä oon aika vaku­ut­tunut, että ensin mainit­tu vaiku­tus on suurem­pi, mut­ta molem­mat vaiku­tuk­set ovat olemassa.

 67. Osmo Soin­in­vaara:

  Ymmär­rän kyl­lä ampumau­rheilua urheilu­la­ji­na, mut­ta eihän revolver­il­la ja ampumau­rheilul­la ole mitään tekemistä keskenään. 

  Osmo, et tai­da ymmärtää. Se nyt vain on päheää ampua ja omis­taa iso ja tulivoimainen ase. Ihan samal­la taval­la kuin on päheää omis­taa jokin iso ja tehokas jup­pi­tyk­ki-vene tai urheilu­au­to. Kaikkia noista voi tietysti krit­soi­da “turhakkeina”, mut­ta kuka sitä on tois­t­en mieley­htymiä ja mieli­halu­ja kri­ti­soimaan? Ihan yhtä hölmöä noin peri­aat­teessa on hakea jotain eri­tyisen hyviä tomaat­te­ja, ja kri­ti­soi­da suo­ma­lais­ten makua.

  Ei, min­ul­la ei ole mitään noista, ei valitet­tavasti edes tomaat­te­ja, mut­ta voin silti asian ymmärtää.

  Kari

 68. Kun tuo Osmon ske­naario ei vain oikeasti näyt­täisi toimi­van noin. Ihmiset eivät näköjään käyt­täy­dykään siten, kuin punav­ihreä moraal­isäteil­i­jä halu­aa hei­dän käyt­täy­tyvän, että heitä olisi suo­jelta­va heiltä itseltään. Kuo­la pois suupielistä. Mitä evi­denssiä tuolle ske­naar­i­olle oikeasti on?

  1. Mis­tä skeaan­rios­ta puhut? Kir­joituk­sen ydin oli siinä, ett­tä luvat­toman aseen hal­lus­sapi­toon pitäisi suh­tau­tua huo­mat­tavasti ankarammin.

 69. Kaik­ki aseet ja asetekniset keskin­nöt on kehitet­ty alun­perin ihmis­ten tap­pamisen tehostamisek­si. Jos tuo­ta pitäisi perus­teena, tulisi kieltää kaik­ki aseet mehdol­lis­es­ti salonkipyssyä luku­unot­ta­mat­ta. Se ei tarkoi­ta etteikö niitä voi käyt­tää muuhun hyödylliseen. 

  Y‑kromisoni häir­iöistä kär­sivil­lä yksilöil­lä on yleen­sä ylike­hit­tynyt kil­pailu­vi­et­ti ja he ovat kehit­täneet kil­pailu­la­jin jokaiselle kek­sitylle ase­tyyp­ille. Jotkut saa­vat hyvänolon­tun­teen­sa pistämäl­lä reik­iä rinku­lan sisän, toiset ampumal­la mah­dol­lisim­man pien­tä kasaa, kol­man­net kaata­mal­la met­allisiluet­te­ja ja jotkut kulke­mal­la radan läpi ampuen pahvi­taulu­ja. Minä en näe noista mitään parem­pana tai huonom­pana toista. 

  Toivoisin ettei OS sor­tu­isi yleistämään käsi­a­sei­den kiel­toa vas­tus­tavia NRA:n aja­maan vapaaseen aseenkan­to-oikeu­teen ja kod­in­tur­va asei­den käyt­töoikeu­teen. NRA:n jäsenet saat­ta­vat sitä kan­nat­taa, ja he ovat kovaäänisiä. Mut­ta ei heitä ole kovinkaan mon­taa, korkein­taan joitakin tuhan­sia. NRA:n jäse­nille tulee ASE-lehti etu­na, ja sen pain­os on 12000kpl eivätkä kaik­ki sen luk­i­jat ole var­mas­tikkaan NRA:n jäseniä.

 70. Osmo
  “Kir­joituk­sen ydin oli siinä, ett­tä luvat­toman aseen hal­lus­sapi­toon pitäisi suh­tau­tua huo­mat­tavasti ankarammin.”

  ankarampia ran­gais­tuk­sia? Suomessako?

  Sehän mak­saa! Ei käy!

 71. Puu­tu­taan nyt vielä tähänkin…

  Osmo Soin­in­vaara:

  Jos han­kkii luvat­toman käsi­aseen, jol­la ei ole mitään muu­tra käyt­töä, kuin ihmisen tap­pami­nen, eikö se ole pitkäjän­teiseen suun­nit­telu­un perus­tu­vaa tap­pamista, siis e4ikö kyseessä pitäisi olla murhan. 

  Ei ole, eikä pitäisikään olla. Tietenkin minä tai Osmo voimme jostain nor­sun­lu­un­tor­nista kat­sel­la asi­aa, ja tode­ta, että “ne” pahat ihmiset siel­lä jos­sain han­kki­vat lait­to­mia asei­ta, ja vieläpä ilmeisessä murhaamis-/tap­pamis­tarkoituk­ses­sa.

  Asia ei kuitenkaan ole niin yksioikoinen. On ole­mas­sa ihmisiä, jot­ka eivät käytän­nössä (toki usein omista vääristä valin­nois­taan johtuen) voi tur­va­ta val­ti­ol­liseen väki­val­takoneis­toon ja poli­isi­in. Ja jos sil­loin on syytä pelätä esimerkik­si oman tai läheis­ten­sä hen­gen puoles­ta, voi (lait­toman) aseen han­kkimi­nen olla ihan “perustel­tua”

  Eli jos jokin moot­toripyörä­jen­gi halu­aa min­ut hengiltä, enkä käytän­nössä voi tur­va­ta poli­isi­in (syys­tä tai tois­es­ta), niin minä aivan var­masti han­kin aseen, eikä se tarkoi­ta, että olisin suun­nitel­lut jonkun murhaamista/tappamista.

  Lait­tomien asei­den hal­lus­sapitämis­es­tä voidaan, ja tuleekin, toki sank­tioi­da, mut­ta epäilen sil­lä ole­van vain vähäisen vaiku­tuk­sen väkivaltarikoksiin.

  Eiköhän tuo suun­nitel­mallisu­us voi­da ratkaista tapausko­htais­es­ti, kuten nytkin tapahtuu.

  Kari

 72. Osmo, puhut sen ver­ran pehmeitä että olisi var­maan hyvä jos ensi alku­un tutus­tu­isit asi­aan jos­ta olet vetämässä johtopäätöksiä:

  ensim­mäkin, tun­tuu siltä että ole­tat tarkku­us­pis­toolin ole­van ker­ta­laukaustyyp­pinen, näin ei ole vaan tarkku­us­pis­toolit ovat toim­intataval­taan itse­lataavia, yleen­sä 5 — 10 lipaskapasiteetilla.

  Jotkut pitävät revolverista kos­ka se on mekaanis­es­ti tarkem­pi (tai on joskus muinoin ollut) ja peri­aat­teessa itse­lataavaa pis­too­lia luotet­tavampi. Teknis­es­ti käsi­tys on virheelli­nen, mut­ta jos joku halu­aa har­ras­taa huonol­la välinel­lä jos­ta itse sat­tuu pitämään, ei tämä ole keneltäkään pois.

  lajei­hin voit tutus­tua esim. näist
  linkeistä:
  http://www.ampumaurheiluliitto.fi/lajit/pistooli/pistoolilajit/

  http://ipscfin.sporttisaitti.com/yleista_lajista/

  Noi­ta sivu­ja selaa­mal­la löy­döt fak­taa mm. siitäkin, voiko revolver­il­la olla kilpailukäyttöä.

 73. Itse olen yleen­sä ollut lähtöko­htais­es­ti aser­a­joi­tusten kan­nat­ta­ja, mut­ta nyt tässä ketjus­sa logi­ik­ka heit­tää niin pahasti härän­pyl­lyä, että on pakko sanoa jotain aser­a­joi­tusten kiristämistä vastaan.
  OS:

  Revolve­ria ei ole suun­niel­tu ampumau­rheilua vaan ihmis­ten tap­pamista varten. 

  En näe tätä mitenkään näin. Var­maan tarkku­us­pis­too­lil­la osuu maali­in parem­min kuin revolver­il­la. Mitä sit­ten? Kiikar­itähtäimel­lä varuste­tul­la tark­ka-ampu­jan kivääril­lä osuu vielä parem­min. Sin­un logi­ikallasi siis kaik­ki aseet, joiden osumatarkku­us on huonom­pi kuin tuol­laisen tarkku­uskiväärin, on tarkoitet­tu ihmis­ten tap­pamista varten. 

  Minus­ta revolver­il­la voi ihan hyvin räiskiä maale­ja, vaik­ka osum­i­nen olisi huonom­paa kuin tarkkuuspistoolilla. 

  Käsi­a­sei­den kan­nat­ta­jien vaal­i­ma aja­tus, että kun pahik­sil­la on joka tapauk­ses­sa aseet, olisi hy7vä että muil­lakin olisi, jot­ta pahik­set eivät uskaltaisi aseitaa käyt­tää, on jok­seenkin jär­jetön. Tuon logi­ikan mukaises­sa hyvis­ten aseis­tau­tu­mises­sa tuskin olisi mitään op6imimistettä, vaan elämä olisi tur­val­lis­in­ta, jos jokainen kan­taisi kaikissa olois­sa mukanaan ladat­tua pistoolia 

  Miten niin ei voi olla opti­mip­is­tet­tä? Ihan hyvin hyvis­ten aseis­tau­tu­misek­si voi riit­tää se, että kaikil­la ei-mieli­sairail­la ja ei-väki­val­tarikok­sista tuomi­tu­il­la annetaan olla ase. Pelkästään tuol­la rajauk­sel­la rikol­liselle aseen kohtaami­nen hyviksen kädessä on huo­mat­ta­van korkea. 

  En siis ole samaa mieltä, että aja­tus aseis­tau­tu­misen tur­val­lisu­ut­ta lisäävästä vaiku­tuk­ses­ta olisi hölmö. Toki mukaan pitää ottaa se, että toden­näköis­es­ti aseon­net­to­muudet lisään­tyvät asei­den yleistyessä, mut­ta suo­ral­ta kädeltä en olisi tyr­määmässä aja­tus­ta, vaan kat­soisin tilas­toi­hin, jos sel­l­aisia on saatavissa. 

  Lisäk­si tässä pitäisi var­maan huomioi­da myös se, että aseel­la uhkailu ja niil­lä tehtävä ryöstämi­nen toden­näköis­es­ti vähenevät, jos ihmiset ovat aseis­tau­tunei­ta, vaikkei sen puoleen ryöstössä kuin siltä puo­lus­ta­tu­mises­sa aseen liipasimes­ta ei vedettäisikään.

 74. Mihin käsi­aset­ta voi käyt­tää? Suomes­sa on eräs ryh­mä, jon­ka piiris­sä verikos­to on yleistä. Sik­si asei­den mukana kan­t­a­mi­nen on tuos­sa porukas­sa yleistä. Joskus saat­taa sivullisil­takin tosin men­nä hen­ki Por­voos­sa. Hieno perinne joka tapauk­ses­sa ja toivon sitä lisää Suomeen muiden asein­toil­i­joiden tapaan. 

  Mut­ta mik­si juuri käsi­ase? Käsi­ase on tietysti help­po piilot­taa, mut­ta tärkeää on myös sen tarkku­us ja suh­teel­lisen heikko voima. Kyseisen per­i­neeseen nimit­täin kuu­luu, että pienem­pi­en riito­jen jäl­keen ei tarvitse tap­paa. Riit­tää, kun haavoit­taa niin, että luu vau­ri­oituu (vaikea uskoa, näin se kuulem­ma on). Käsi­ase on tähän tarkoituk­seen paljon parem­pi kuin epä­tark­ka ja voimakas haulikko tai jopa puukko, joka hel­posti katkoo iso­ja verisuonia.

  Käsi­a­seil­la on siis paljon kon­struk­ti­ivisem­pi funk­tio, kuin Osmo ja muut raivopäis­es­ti kuo­laa­vat viher­punahip­it väittävät.

 75. Art­turi, ihmiset eivät suinkaan aina tee niin kuin olisi kan­nat­tavin­ta. Jos tek­i­sivät, henkirikok­sia ei juuri tapahtuisi.

  Enem­män aseita=enemmän väki­val­taa, mut­ta myös enem­män aseita=väkivallan käyt­tämisen kus­tan­nus kas­vaa. Minä oon aika vaku­ut­tunut, että ensin mainit­tu vaiku­tus on suurem­pi, mut­ta molem­mat vaiku­tuk­set ovat olemassa.

  Lisäk­si on ole­mas­sa kol­maskin vaiku­tus: jos use­at taval­liset ihmiset kan­niskel­e­vat aset­ta, ilmapi­iri on tur­vat­tomampi kuin jos asei­ta ei ole. En puhu siitä, miten aseet tosi­asial­lis­es­ti vaikut­ta­vat väki­val­lan esi­in­tyvyy­teen, vaan siitä miltä tun­tuu elää yhteisössä, jos­sa on paljon asei­ta. Jo valvon­takam­er­at lisäävät tur­vat­to­muu­den tun­net­ta. Voisin kuvitel­la asei­den vaiku­tuk­sen ole­van niitä suurem­pi. Tur­vat­to­muu­den tunne puolestaan vaikut­taa kiel­teis­es­ti varsin mon­een asi­aan yhteiskunnassa.

  Ihmisel­lä, jol­la on ase, on aina ris­ki pää­tyä käyt­tämään aset­ta epäedullisel­la taval­la (siis myös itselleen epäedullisel­la). Jonkin­laisia rajoituk­sia olisin siis kan­nat­ta­mas­sa, vaik­ka peri­aat­teessa vas­tus­tankin ihmisen itse­tuho-oikeu­den rajoit­tamista. Asei­den avul­la kun on kuitenkin help­po tuho­ta myös ympäristöään.

  En kuitenkaan vas­tus­ta ampuma­har­ras­tus­ta sil­loin kun se tapah­tuu kon­trol­loiduis­sa olo­suhteis­sa ja luval­lisil­la vehkeil­lä, jot­ka mielel­lään pide­tään har­ras­tu­s­paikoil­la sil­loin, kun niitä ei käytetä. Kon­trol­loitu ampuma­har­ras­tus on tur­valli­nen tapa kokea ole­vansa kyvykäs, voimakas ja voit­tam­a­ton. Uskon ole­van yhteiskun­nalle edullista, että ne jot­ka täl­laista tun­net­ta tarvit­se­vat, voivat lail­lis­es­ti ja tur­val­lis­es­ti kokea sitä.

 76. Kyl­lä revolveri on aivan yleinen ampumakisoissa.Sitä voi käyt­tää 22-kali­iperise­na per­in­teisessä pienospistoolissa,vähän järeäm­pänä isopis­tooli- ja silhuettiammunnassa.
  Tosi nopeaan ammuntaaan (olympiapis­tooli ja vakiopis­tooli) se ei tietenkään sovellu.

 77. Osmo esit­ti väit­teen ettei revolver­il­la olisi mitään tekemistä ampumau­rheilun kanssa. Suomen ampumau­rheiluli­iton (SAL) piiris­sä ole­vistä lajeista revover­it ovat eri­tyisen laa­jasti käytet­tyjä ainakin siluet­ti­ammunnas­sa. Lisäk­si revolveri sovel­tuu hyvin käytet­täväk­si myös isopis­toolis­sa ja prac­ti­calis­sa. Eri­tyis­es­ti siluetin osalta revolveri lie­nee kaikkein yleisin aselu­ok­ka jos­sa lajia harrastetaan.

 78. Väite kil­pailu­a­sei­den ratasäi­ly­tyk­sen yleisyy­destä Euroopas­sa on myös paikkaansapitämätön. Tämän yleis­es­ti tois­tel­lun väit­teen alkulähdet­tä en tiedä var­masti mut­ta veikkaan sen tart­tuneen asekieltäjien yleiseen argu­ment­ti­varas­toon viimeistään parin vuo­den takaises­ta Hesarin pääkir­joituk­ses­ta jos­sa puhut­ti­in muis­taak­seni Ran­skas­ta ja yleis­tet­ti­in virheel­lis­es­ti aloit­televille ampu­jille asetet­tu­ja har­ras­tuk­sen alku­vai­heeseen liit­tyviä rajoit­tei­ta koske­maan kaikkia har­ras­ta­jia. Käytän­nössä juuri mis­sään demokraat­tises­sa val­tios­sa (pl Iso-Bri­tan­nia) ei moista tapah­du. Eri­tyis­es­ti kil­pa-asei­den kohdal­la se olisikin käytän­nössä mah­do­ton­ta kos­ka n.90% aseel­la tapah­tu­vas­ta har­joit­telus­ta on tyhjäl­lä aseel­la tapah­tu­vaa kylmähar­joit­telua joka tarkoit­taa jatku­vaa aseel­la tapah­tu­vaa har­joit­telua (nos­tot, tähtäinku­va yms. lajista riip­puen). Tämän men­estyk­selli­nen toteut­ta­mi­nen vain ampumaradal­la edel­lyt­täisi käytän­nöss asum­ista radal­la. Kyse on lisäk­si arvokkaas­ta mekaanis­es­ta lait­teesta, erään­lais­es­ta läm­pövoimakoneesta, jon­ka toim­inta edel­lyt­tää jatku­vaa huoltamista.

 79. Sam­po Smolander:

  http://yle.fi/poliisitv/raportit.php?sivu=raportti_laitonta
  kertoo:

  “Val­taosa lait­tomista aseista on ollut lail­lisia, mut­ta niistä on syys­tä tai tois­es­ta tul­lut laittomia.”

  “Vuosit­tain anaste­taan 600 – 700 aset­ta. Pieni osa lait­tomista aseista on myös salakul­jetet­tu­ja tai lait­tomasti valmistettuja.”

  Tuon mukaan se mitä yllä uumoilin, olisi selkeästi väärin. Mut­ta kuitenkin:

  “Suomes­sa val­taosa aseista on pitk­iä metsästysaseita.”

  Joten oikeas­t­aan ei pitäisi tässä tarkastel­la kaikkia lait­to­mia asei­ta, vaan ain­oas­taan lait­to­mia pis­toole­ja, ja niistäkin vain rikol­lis­ten tai poten­ti­aal­is­ten rikol­lis­ten hal­lus­sa ole­vaa osaa.

  Luulisin että nämä lisära­joit­teet kään­tävät asi­aa enem­män mutu­ilu­ni suun­taan. Mut­ta kuin­ka paljon. 

  Tuos­sa puhutaan kaik­ista lait­tomista aseista. Tur­val­lisu­u­den kannal­ta ongel­mallisia ovat ne lait­tomat aseet, joi­ta myös käytetään rikol­lis­es­ti. Jutun mukaan suurin lähde lait­tomille aseille ovat ne luvat­tomak­si jääneet vaari­vainaan aseet — mut­ta eivät ne tapa ihmisiä siel­lä lesken ullakol­lakaan. Oleeel­liset suhdelu­vut tietää olisi (ja kyl­lähän tämä tieto poli­isil­la pitäisi olla) kuin­ka suuri osa rikok­si­in (siis henkirikok­si­in, ryöstöi­hin, uhkailui­hin tai näi­den yri­tyk­si­in) käyte­ty­istä aseista ovat:
  A) Laillisia
  B) Lait­to­mia asei­ta, jot­ka joskus ovat olleet lail­lis­es­ti rekisteröityjä
  C) Alun­perinkin tässä maas­sa laittomia

 80. En ymmär­rä mik­si yksi­tyi­nen ihmi­nen ei saisi omis­taa sinkoa. Sitä pait­si ne, jot­ka halu­a­vat sin­gon hom­maa­vat sen. On yleinen harhalu­u­lo, että sinko­jen määrän lisään­tymi­nen lisäisi sinko­jen käyt­töä. Koh­ta var­maan pitää käyt­tää kypärää päässä kun kävelee.

 81. “Kir­joituk­sen ydin oli siinä, että luvat­toman aseen hal­lus­sapi­toon pitäisi suh­tau­tua huo­mat­tavasti ankarammin.”
  Itse en tiedä, mitä esim. Por­voon ampu­ja olisi saanut jos edel­lisel­lä viikol­la poli­isi olisi kysynyt, mikäs siel­lä takataskus­sa on.
  Täysin ampukelvot­to­mia van­ho­ja asei­ta on (ilman patru­unoi­ta) ympäri maa­ta. Mikä sel­l­aisen pitämis­es­tä koton­aan sit­ten saa? Jälkim­mäi­nen ei tuo­ta kenel­läkään mitään vaaraa.
  Siis, mitä ran­gais­tuk­set ovat nyt ja mitä niiden sit­ten pitäisi olla? Kuin­ka nyt valvotaan ja kuin­ka pitäisi valvoa?
  Itse olen ehkä armei­jan jäl­keen ampunut yhden ker­ran eikä aiem­min ole ollut kiin­nos­tus­ta aseisi­in. Jeesustelun ansios­ta luin opus­ta, jos­sa ker­rot­ti­in kuin­ka tehdään itse konepis­tooli. Tai saat­taisin ruve­ta tutki­maan jotain van­haa revolve­ria, vaik­ka Soin­in­vaaran mielestä näköjään har­ras­ta­jal­la pitäisi olla vain parhaat ja tarkim­mat vehkeet. Tuskin hän mui­ta moit­tii siitä, että aja­vat iki­van­hal­la fillarilla.

 82. Osmo heit­ti:

  “Asei­den säi­lyt­tämis­es­tä kotona on kai ole­mas­sa jokin ohje, jon­ka mukaan ver­an­nan pöy­däl­lä esimerkik­si ei saa säi­lyt­tää yön yli. Melkein kasik­ki azsei­den omis­ta­jat rikko­vat määräyk­siä luk­i­tu­ista kaapeista.”

  Osmo osoit­taa taas suuren tietämät­tömyyten­sä, antaen silti var­mo­ja laus­nto­ja. Säi­lyt­tämis­es­tä on tarkat lait. Mis­tä tilas­tos­ta Osmo repii tuon “melkein kaik­ki”? Taitaa olla taas sitä kuu­luisaa mutua. Vai onko takana paljon synkem­pi tarkoitus?

  Har­ri

 83. En ymmär­rä mik­si yksi­tyi­nen ihmi­nen ei saisi omis­taa sinkoa. Sitä pait­si ne, jot­ka halu­a­vat sin­gon hom­maa­vat sen. On yleinen harhalu­u­lo, että sinko­jen määrän lisään­tymi­nen lisäisi sinko­jen käyt­töä. Koh­ta var­maan pitää käyt­tää kypärää päässä kun kävelee. 

  Henkirikos­ti­las­to­jen nojal­la viinan kiel­to väh­netäisi uhrik­si­jou­tu­miseni toden­näköisyyt­tä paljon enem­män vain mar­gin­aalis­es­ti suurem­mal­la henkilöko­htaisel­la haital­la. Käytän­nössä tes­tat­tuna tämäkään teo­ria ei tosin toiminut.

  Tietysti jos joku halu­aisi oikeasti vähen­tää edes vähän väki­val­tarikol­lisu­ut­ta, niin voisi ehdot­taa lakia, jol­la Por­voon ampu­ja ja hänen kaltaisen­sa tapauk­set voisi julis­taa pysyväk­si riskik­si muulle yhteiskun­nalle ja eristää väki­val­tais­ten mieli­sairait­ten tavoin tarvit­taes­sa loppuelämäkseen.

  Muuten toden­näköisyys, että hän tap­paa vielä neljän­nenkin(*) ker­ran on luul­tavasti enem­män kuin kolmisen deka­dia suurem­pi, kuin että suo­ma­laisen ase­har­ras­ta­jan lailli­nen ase tap­paa jonkun ihmisen.

  (*) mukaan­lukien se ensim­mäi­nen tap­po, jos­ta hänet hov­ioikeudessa vapautet­ti­in. Jollei nyt halua uskoa, että hänen lähipi­iris­sään on väki­val­tarikok­si­in syyl­listymi­nen yleisem­minkin tuhan­sia ker­to­ja väestön keskiar­voa suurem­paa, näin jälkivi­isaasti voinee tode­ta, että toden­näköisyys, että joku hänen kavereis­taankin vain sat­tui tap­pa­maan juuri tule­van murhaa­jan puukol­la toisen ihmisen on olemat­toman pieni.

 84. Osmo heit­ti:

  “Jos joku voisi vielä ker­toa, mitä hyödyl­listä kukaan voi tehdä revolver­il­lä, joka kuitenkin on suun­nitel­tu ain yhteen tarkoituk­seen, ihmis­ten tappamiseen.”

  Osmo jatkaa lin­jal­laan joten jatkan minäkin. “God Made Men But Samuel Colt Made Them Equal”.

  Omas­sa lain mukaises­sa tur­vakaapis­sa on revolveri joka mak­saa n.2200,-€, jon­ka piip­pu on n.25cm pitkä ja jon­ka tähtäimil­lä äestäisi pienen pel­lon. Tätä revolve­ria ei todel­lakaan ole tehty, eikä suun­nitel­tu, ihmis­ten tap­pamiseen. Se on suun­nitel­tu vain ja ain­oas­taan peltipässien kaatamiseen.

  Ja sit­ten pakolli­nen tölväisy: veit­si on suun­nitel­tu tap­pamiseen, samoin kirves, kei­häs, jousipyssy, linko jne.

  Har­ri

 85. Paateron totea­mus luvat­tomien asei­den luval­lis­es­ta alku­perästä saat­taa eri­tyis­es­ti pitkien asei­den (haulikot, kiväärit) osalta pitää paikkaansa kos­ka ne muo­dosta­vat val­taosan suo­ma­lais­ten omis­tamista aseista. Kuitenkin vuosi­na 2004–2007 poli­isin hal­tu­un eri syistä joutuneista (itse­lataav­ista) pis­tooleista tai revolvereista val­taosa, 4/5, oli valmis­tet­tu ennen toista maail­man­so­taa tai oli luon­teeltaan ns. sota­muis­to­ja. Eli eri­tyis­es­ti kovasti demon­isoitu­jen käsi­a­sei­den osalta väite niiden alkuaan luval­lis­es­ta alku­perästä on paikkaansapitämätön tai tarkoi­tushakuinen. Jopa uudem­mis­sa käsi­a­seis­sa merkit­tävä osa on sel­l­aisia malle­ja joi­hin ei juuri lupia ole maas­samme myönnetty.

 86. Kari
  “Lait­tomien asei­den hal­lus­sapitämis­es­tä voidaan, ja tuleekin, toki sank­tioi­da, mut­ta epäilen sil­lä ole­van vain vähäisen vaiku­tuk­sen väkivaltarikoksiin.”

  Tarpeek­si äreät sank­tiot asei­den hal­lus­sapi­dos­ta saa tietenkin jät­tämään aseet koti­in, ellei olla menos­sa sem­moi­selle keikalle, jos­sa niitä todel­la tarvitaan. 

  Ehkä juuri Por­voon tapauk­ses­sa niistä ei olisi ollut mitään hyö­tyä kun ase ainakin min­un tieto­jeni mukaan haet­ti­in asi­as­ta tehden vas­tauk­se­na vastapuolen ruuvimeisseliin.

 87. Saara:

  Art­turi, ihmiset eivät suinkaan aina tee niin kuin olisi kan­nat­tavin­ta. Jos tek­i­sivät, henkirikok­sia ei juuri tapahtuisi.

  Joo.

  Ihmisel­lä, jol­la on ase, on aina ris­ki pää­tyä käyt­tämään aset­ta epäedullisel­la taval­la (siis myös itselleen epäedullisella). 

  Aivan. Ihmisel­lä, jol­la on ase, on myös aina ris­ki pää­tyä käyt­tämään aset­ta edullisel­la taval­la (siis myös itselleen edullisella.)

  En puhu siitä, miten aseet tosi­asial­lis­es­ti vaikut­ta­vat väki­val­lan esi­in­tyvyy­teen, vaan siitä miltä tun­tuu elää yhteisössä, jos­sa on paljon aseita.

  Todis­teet tiski­in. Noin intu­iti­ivis­es­ti väit­täisin, että tur­val­lisu­u­den­tunne vähe­nee, jos väki­val­lan toden­näköisyys kas­vaa ihan riip­pumat­ta siitä johtuuko tämä lisään­tymi­nen asei­den määrän kas­vamis­es­ta vai vähenemisestä.

 88. Joo. Tilasin tuos­sa myös Osmon innoit­ta­mana pari opus­ta aiheesta, “kuin­ka teen itse konepis­toolin”. Toises­sa mallis­sa ei tarvi­ta mitään työstökonei­ta, se syn­tyy ihan auto­tallis­sa rautakaup­pao­sista. Toinen on kun­ni­an­hi­moi­sem­pi, joten sorvi ja jyrsin ovat suo­tavia. Youtuben perus­teel­la molem­mat näyt­täi­sivät toimivan 🙂

 89. Tänään uuti­soitu pis­too­likaup­pa taitaa men­nä Poli­isin piikki­in. Poli­isi on jät­tanyt aselu­pia uusi­mat­ta ilman mitään pätevää syytä ja tem­pun tiede­tään aiheut­ta­van asei­den häviämistä lait­tomik­si. Tyh­myy­destä sakote­taan, Holm­lundin tyh­myy­destä koko kansaa.

 90. Osmo#
  “Ymmär­rän kyl­lä ampumau­rheilua urheilu­la­ji­na, mut­ta eihän revolver­il­la ja ampumau­rheilul­la ole mitään tekemistä keskenään. Tarkku­us­pis­tooli on aivan erinäköinen. ”

  Nyt se ampumau­rheilun ampumala­jien sään­nöt käsi­in ja heti. Kan­nat­taa myös lukea lakikir­jas­ta kohdas­ta ampuma-ase­la­ki, mitkä on lail­lisia syitä kul­jet­taa ampuma-aset­ta mukana. 

  IPSC on man­u­al luok­ka jos­sa käytetään revolveria,
  Revolve­ria käytetään myös pienoispis­tooli ammunassa.
  Revolve­ria käytetään myös isopis­tooli ammunnassa.
  Cow­boy ammunnas­sa käytetään revolve­ria, ja niin edelleen.

  Jokaiselle ampuma-ase tyyp­ille löy­tyy ampumalaji.

  1. Hyvä, usko­taan, revolve­ria voi käyt­tää myös ampumau­rheilus­sa. On myös tot­ta, että että Por­voon ampu­ja oli ostanut pyssyn­sä joltain “ampumau­rheilun har­ras­ta­jal­ta”, jol­la oli lupa aseeseen­sa. Jos luval­lisen aseen saa melkein kuka vain ja osa näistä myy asei­ta sille pienelle vähem­mistölle, joka ei kuu­lu joukkoon melkein kuka vain, nykykäytän­tö merk­it­see, että ihan kuka vain voi ostaa käsi­aseen itselleen. Oli hyvä, jos ampumau­rheilun har­ras­ta­jat itse kek­si­sivät jotain, jon­ka ei johtaisi siihen, että hei­dän har­ras­tuk­sen­sa takia jokainen mie­len­häir­iöi­nen voi ostaa Suomes­sa “lail­lisen” aseen. Siis aseen, joka lähti kau­pas­ta ulos lail­lise­na. Voi muuten käy­dä niin, että muu yhteiskun­ta ei pidä siluet­tien ampumista niin tärkeänä, että sen takia kan­nat­taa aseis­taa jokainen hullu.

 91. Ter­ve!

  Vakav­im­pana uhkana lait­tomien asei­den markki­noille tulos­sa pidän sitä, että meillekin syn­ty­isi (ehkä jo onkin) rikol­lis­ten ylläpitämiä asepajoja.

  Asekiel­lot saat­taisi­vat osaltaan lisätä rikol­lis­ten kiin­nos­tus­ta asetehtailuun.

  Aseen valmis­tus ei vaa­di erikoisam­mat­ti­taitoa, ja riit­tävät työka­lut ja työstökoneet saa noin 2.000 eurol­la. Ohjeet ja työpi­irus­tuk­set ovat Internetissä.

  Mate­ri­aalit saa rautakau­pas­ta ja vaikka­pa autopurkaamoilta.

  Valmis­tusteknis­es­ti helpoim­mas­ta päästä ovat esimerkik­si mas­sasulkuhaulikko, konepis­tooli, nyrkki­rautapis­tooli ja kynäpis­tooli. Vaikeampia puolestaan itse­lataavaa ker­tat­ul­ta ampu­va pis­tooli (ns. puo­li­au­tomaat­ti) ja revolveri, joten ei liene vaikea arva­ta, mitä näis­sä asep­a­jois­sa tuotettaisiin.

  Ratio­nal­isoidus­sa pien­sar­jatuotan­nos­sa konepis­tooli syn­tyy työpäivässä ja kynäpis­tooli alle kahdessa tunnissa.

  (Kynäpis­tooli on nimen­sä mukaises­ti kynän kokoinen ja näköi­nenkin laite, joka ampuu esimerkik­si pienoiskiväärin patru­u­naa. Tehokas ampumaetäisyys 10…15 metriä.)

  ***

  Ampumau­rheilun har­ras­ta­jat ovat miet­ti­neet keino­ja luval­lis­ten asei­den lait­toman myyn­nin estämiseen, vaikkakaan ongel­ma ei liene kovin suuri. 

  Help­poa ratkaisua ei liene kek­sit­ty. Kaikkia aselu­vat halti­joi­ta ei saa­da ampumaseu­roi­hin (vast), joiden sisäi­nen kon­trol­li olisi ehkä osaratkaisu, eikä vira­nomaisil­la liene resursse­ja kaikkien luval­lis­ten asei­den määräaikaistarkas­tuk­si­in, vaik­ka täl­laiselle olisikin säädöspohja.

  ***

  Sosi­aalipoli­ti­ikan keino­ja ei pidä väheksyä. Syr­jäy­tymisen rajoit­ta­mi­nen, jen­giväki­val­lan estämi­nen jne. rajoit­ta­vat osaltaan lait­tomien asei­den markkinoita.

  Toisin kuin esimerkik­si Yhdys­val­lois­sa, meil­lä ollaan tois­taisek­si tilanteessa, jos­sa väki­val­tais­ten jengien määrä on vähäi­nen ja jengien ampuma-asei­den määrä ilmeis­es­ti olematon.

  Mut­ta eteen­sähän saa toki katsoa.

 92. Osmo heit­ti:

  “Hyvä, usko­taan, revolve­ria voi käyt­tää myös ampumau­rheilus­sa. On myös tot­ta, että että Por­voon ampu­ja oli ostanut pyssyn­sä joltain “ampumau­rheilun har­ras­ta­jal­ta”, jol­la oli lupa aseeseensa.”

  Osmo on TAAS väärässä. Edes poli­isi ei tiedä mitä kaut­ta Åker­lund on aseen­sa ostanut, kos­ka ei sitä suo­raan aseen viimeiseltä lail­liselta omis­ta­jal­ta ole ostanut. “Liha on heikko” kuten Osmokin tietää ja jos tämä “har­ras­ta­ja” on joutunut tilanteeseen jos­sa lail­liset markki­nat ovat tukos­sa ja rahan­tarve suuri niin laiton myyn­ti tulee houkuttelevaksi.

  Osmo Heit­ti:
  “Jos luval­lisen aseen saa melkein kuka vain ja osa näistä myy asei­ta sille pienelle vähem­mistölle, joka ei kuu­lu joukkoon melkein kuka vain, nykykäytän­tö merk­it­see, että ihan kuka vain voi ostaa käsi­aseen itselleen.”

  Kuka vaan saa aseen?? Mis­tä?? Itse 26v. har­ras­ta­neena joudun tekemään hake­muk­sen, mak­samaan 68,-€, käymään haas­tat­telun ja tähän kaik­keen menee viikko­ja aikaa. Kan­nat­taisi TAAS tark­istaa tiedot ennen kuin ker­too “tari­noi­ta”.

  Osmo heit­ti:
  “Oli hyvä, jos ampumau­rheilun har­ras­ta­jat itse kek­si­sivät jotain, jon­ka ei johtaisi siihen, että hei­dän har­ras­tuk­sen­sa takia jokainen mie­len­häir­iöi­nen voi ostaa Suomes­sa “lail­lisen” aseen. Siis aseen, joka lähti kau­pas­ta ulos laillisena.”

  Osmo hyvä, eikö lail­lisu­us­valvon­ta ole poli­isin tehtävä? Har­ras­ta­jien aseet ovat ase­tuk­sen mukaises­sa kaapis­sa, jos­ta niitä ei noin vain anaste­ta. Ja mitä har­ras­ta­ja voi tehdä sille met­sästäjän hir­ven­sarvis­sa roikku­val­la haulikolle? Lisäk­si kaup­poi­hin tehdään mur­to­ja, polisi­in asei­ta katoaa, samoin armei­jal­ta. Onko har­ras­ta­jan pyrit­tävä vaikut­ta­maan näihinkin?

  Osmo heit­ti:
  “Voi muuten käy­dä niin, että muu yhteiskun­ta ei pidä siluet­tien ampumista niin tärkeänä, että sen takia kan­nat­taa aseis­taa jokainen hullu.”

  Voi, voi… Osmo on taas koko yhteiskun­ta vai onko armoitet­tuun joukkoon luet­tu muutkin puvi-aat­teen kan­nat­ta­jat? Mon­tako niitä hul­lu­ja nyt sit­ten on ollut tänävuon­na? Mon­tako hukkui viimevi­ikon­lop­puna? Mon­tako vuodessa veit­seen tai nyrkki­in. Tiedätkö mon­tako kuoli viime vuon­na polkupyöräl­lä? Mon­tako pom­mi tap­poi Sellossa?

  O tem­pores, O mores…

  1. Har­ras­ta­jien aseet ovat ase­tuk­sen mukaises­sa kaapis­sa, jos­ta niitä ei noin vain anasteta.

   Yrit­täisitte nyt päät­tää. Väitin aiem­mas­sa kir­joituk­ses­sa, että aseet on säi­lytet­tävä luk­i­tus­sa kaapis­sa ja min­ulle vas­tat­ti­in, että lukko­jen taakse pitää pan­na vas­ta, kun asei­ta on viisi. 

   Kuka vaan saa aseen?? Mis­tä?? Itse 26v. har­ras­ta­neena joudun tekemään hake­muk­sen, mak­samaan 68,-€, käymään haas­tat­telun ja tähän kaik­keen menee viikko­ja aikaa. Kan­nat­taisi TAAS tark­istaa tiedot ennen kuin ker­too “tari­noi­ta”.

   Etkö lukenut, mitä kir­joitin. Jos aseenkan­tolu­van epäämiseen tarvi­taan rikos­rek­isteri tai todet­tu vaka­va mieli­sairaus (sel­l­ainen pienem­pi, joka noil­la koulu­am­pu­jil­la on ollut, ei näköjään riitä epäämisen perus­tak­si) ja kun kir­joit­ta­jat tääl­läkin pitävät tähysin luon­nol­lise­na, että lail­lisen aseen omis­ta­ja voi myy­dä sen raha­pu­las­saan kenelle tahansa, lop­putu­lok­se­na on, että kuka vain saa aseen. Kun lait­toman aseen hal­lus­sapi­dos­ta ei edes juuri ran­gaista, kir­joit­ta­jan olisi kan­nat­tanut säästää ne 68 euroa ja ostaa ase kaverin­sa kautta. 

   Osmo hyvä, eikö lail­lisu­us­valvon­ta ole poli­isin tehtävä? 

   Lain­säädän­tö ei ole poli­isin tehtävä ja lain­säädän­nöstä tässä nyt on kyse. Yritin esit­tää, että ase­har­ras­ta­jat itse yrit­täi­sivät luon­nos­tel­la, miten estetään ampum­nau­rheilus­sa käytet­ty­jen asei­den vir­ta rikol­lisille. Jos ase­har­ras­ta­jat eivät kek­si, joku muu kek­sii. Tietysti ase­har­ras­ta­jat voivat tode­ta tehtävän mah­dot­tomak­si ja sen, että hei­dän asei­den­sa kulkeu­tu­mi­nen rikol­lisille on väistämätön hin­ta harrastuksesta. 

   Mon­tako niitä hul­lu­ja nyt sit­ten on ollut tänävuon­na? Mon­tako hukkui viimeviikonloppuna?

   Ase­har­ras­ta­jat voisi­vat ehkä ajaa asi­aansa vaik­ka julk­i­lausumal­la, jos­sa he ilmoit­ta­vat, että ne parikym­men­tä ihmistä, jot­ka urheilu­tarkoituk­si­in tarkoite­tu­il­la aseil­la on sur­mat­tu, kan­nat­ti uhra­ta jalon har­ras­tuk­sen takia. Täl­lainen julk­i­lausuma selkeyt­täisi keskustelua ja aut­taisi meitä ymmärtämään tois­temme kantoja. 

 93. Osmo Soin­in­vaara:

  Hyvä, usko­taan, revolve­ria voi käyt­tää myös ampumau­rheilus­sa. On myös tot­ta, että että Por­voon ampu­ja oli ostanut pyssyn­sä joltain “ampumau­rheilun har­ras­ta­jal­ta”, jol­la oli lupa aseeseen­sa. Jos luval­lisen aseen saa melkein kuka vain ja osa näistä myy asei­ta sille pienelle vähem­mistölle, joka ei kuu­lu joukkoon melkein kuka vain, nykykäytän­tö merk­it­see, että ihan kuka vain voi ostaa käsi­aseen itselleen. Oli hyvä, jos ampumau­rheilun har­ras­ta­jat itse kek­si­sivät jotain, jon­ka ei johtaisi siihen, että hei­dän har­ras­tuk­sen­sa takia jokainen mie­len­häir­iöi­nen voi ostaa Suomes­sa “lail­lisen” aseen. Siis aseen, joka lähti kau­pas­ta ulos lail­lise­na. Voi muuten käy­dä niin, että muu yhteiskun­ta ei pidä siluet­tien ampumista niin tärkeänä, että sen takia kan­nat­taa aseis­taa jokainen hullu. 

  Onhan se var­maankin tot­ta, että jotain voitaisi­in asialle tehdä, en vain tiedä, mitä. Emme me käytän­nössä saa sel­l­aista tilan­net­ta, jos­sa joku kahe­li tai ammat­tirikolli­nen ei pysty saa­maan asei­ta käsi­in­sä. Minus­ta ase­lakien muut­tamisel­la ei ole paljonkaan keino­ja tähän ongel­maan. Tuo on sitä­pait­si lop­un viimeik­si aika pieni ongel­ma. Jos nyt vaik­ka keskit­ty­isimme nuorten miesten syr­jäy­tymiseen tai vaikka­pa päi­htei­den väärinkäyt­töön (jot­ka ihan oikeasti ovat ongelmia), niin ehkäpä meil­lä olisi suurem­pia hyö­tyjä saatavissa.

  Ase­lake­ja ja vira­nomais­ten toim­intaa on toki aiheel­lista tarkastel­la kri­it­tis­es­ti, mut­ta minä luulen, ettei mei­dän laeis­samme mitään isom­paa vikaa ole. Vira­nomais­ten toimin­nas­sa ehkä onkin: Kauha­joen sur­mat olisi ilmeis­es­ti voitu vält­tää parem­mal­la vira­nomais­toimin­nal­la (Huom! Nyky­is­ten lakien puitteissa).

  Sil­lä että ihmisil­lä on asei­ta käytet­tävis­sään on minus­takin se vaiku­tus, että niil­lä aseil­la myös tapetaan. Kuitenkin, asial­lis­ten ihmis­ten asei­den omis­tamisel­la on myös posi­ti­ivisia ulkois­vaiku­tuk­sia. Ampumi­nen on sinäl­lään ihan ter­ve­henk­i­nen har­ras­tus, ja lisäk­si aseomis­tus lisää myös yhteiskun­nal­lista vakaut­ta. On sil­läkin jokin arvo, ettei kukaan kahe­li (ulkoa tai sisältä) lähtisi kaata­maan Suomen yhteiskun­ta­järjestys­tä, kun siel­lä on “ham­paisi­in asti aseis­tet­tua” sakkia, joka on valmis asiansa puoles­ta kaa­tu­maan viimeiseen mieheen.

  Min­ul­la ei asial­lis­es­ti ottaen ole mitäään miel­tymys­tä aseisi­in, eikä tarvet­ta moisia kap­inei­ta han­kkia. En itse asi­as­sa ole edes ampunut muu­ta kuin lapse­na jol­lain ilmapis­too­lil­la ja armei­jas­sa. En siitä huoli­mat­ta pidä reilu­na sitä, että muu­ta­man kahe­lin vuok­si sato­jen tuhan­sien ihmis­ten har­ras­tus­toim­intaa ale­taan kohtu­ut­tomasti hait­taa­maan. Emme­hän me kiel­lä autoilu­akaan sil­lä perus­teel­la, että sen seu­rauk­se­na kuolee suo­raan 400 ihmistä vuosit­tain ja epä­suo­rasti (päästöt) vielä monker­tainen määrä.

  Kari

 94. “Ase­har­ras­ta­jat voisi­vat ehkä ajaa asi­aansa vaik­ka julk­i­lausumal­la, jos­sa he ilmoit­ta­vat, että ne parikym­men­tä ihmistä, jot­ka urheilu­tarkoituk­si­in tarkoite­tu­il­la aseil­la on usr­mat­tu, kan­nat­ti uhra­ta jalon har­ras­tuk­sen takia.”

  Ei niitä pari­akym­men­tä ihmistä, jot­ka on sur­mat­tu urheilu­tarkoituk­si­in tarkoite­tu­il­la aseil­la, uhrat­tu jalon har­ras­tuk­sen takia. Hei­dät “uhrat­ti­in” kos­ka joku hei­dät päät­ti syys­tä tai tois­es­ta tap­paa. Ei rat­ti­juo­pon aja­man auton alle jäävää pikku­las­takaan uhra­ta sen takia että syr­jäkyliltä pää­sisi kätevästi peltilehmäl­lä kaup­paan, vai uhrataanko?

  Aseet toki ovat vaar­al­lisia kap­inei­ta ja niiden omis­tamista pitää yhteiskun­nan säädel­lä — kuten se nykyään tekeekin. Minus­ta olisi hyvä jatkaa pääpi­irteis­sään samaan malliin.


  ‑Eero

 95. OS väit­ti että har­ras­ta­jat rikkoisi­vat yleis­es­ti lakia säi­ly­tyk­ses­tä, tämä oli virheelli­nen väite.

  Mon­et har­ras­ta­jat säi­lyt­tävät asei­ta parem­min kuin mitä laki vaatii, tämä oli Har­rin väite. Sitä on mah­do­ton todis­taa, mut­ta se ei tarkoi­ta etteikö se ole totta.

  OS on sitä mieltä, että nykyisen lain mukaan poli­isin on pakko myön­tää aselu­pa jos hak­i­ja ei ole hul­lu tai rikolli­nen tai molem­pia, tämä on virheelli­nen väite.

  Poli­isil­la on ollut val­ta käyt­tää hark­in­taa luvan myön­tämisessä, poli­isi ei ole vain käyt­tänyt tätä val­taa kos­ka ohjeet ovat määrän­neet mil­laisen aseen saa mihinkin tarkoituk­sen myöntää. 

  Jokainen uhri on mielestäni liikaa, mut­ta OS on antan­ta­nut ymmärtää kan­nat­ta­vansa uhrien vält­tämisek­si lain­säädän­tö­toimia, jot­ka min­un mielestäni tuo­vat mah­dol­lis­es­ti enem­män lait­to­mia asei­ta vääri­in käsi­in kuin kuin edes nykyisen lain määräys­ten noudattaminen.

  Kansane­dus­ta­jien track record kiel­to­jen ja niiden vaiku­tusten, kuten halpo­jen viro­lais­ten tai puo­lalais­ten raken­nus­mi­esten pysäyt­tämisessä rajoille, pitäisi toimia varoit­ta­vana esimerkkinä.

 96. Olen pitänyt vuosikym­meniä tämän blo­gin kir­joit­ta­jaa loogiseen ja selväjärkiseen ajat­telu­un kykeneväisenä yksilönä, mut­ta nyt on ollut aivan pakko tark­istaa kantaansa.

  Niin valitet­tavia kuin muu­ta­mat aseil­la tehdyt sur­mat vuodessa ovatkin, ne edus­ta­vat lop­ul­ta hyvin mar­gin­aal­ista ilmiötä vuosit­tai­sista väki­val­tai­sista tai tap­atur­mai­sista kuolemista. Tilas­to­ja objek­ti­ivis­es­ti tutki­mal­la asi­at aset­tuvat oikeisi­in mittasuhteisiin.

  Jos vihreät oli­si­vat aidosti kiin­nos­tunei­ta pahoin­voin­nin vähen­tämis­es­tä suomen­niemel­lä, niin he voisi­vat pyrk­iä esim. vähen­tämään alko­holin tai muiden huumaavien ainei­den saatavu­ut­ta. Toimen­piteil­lä olisi toden­näköis­es­ti sekä lyhyt- että pitkäaikaisia posi­ti­ivisia vaiku­tuk­sia kansalais­ten yleiseen onnel­lisu­u­teen, ter­vey­teen — ja vaikka­pa run­saan alko­holinkäytön seu­rauksi­na sairaiden yksilöi­den (itselle ja/tai muille) aiheut­tami­in eri­laisi­in kus­tan­nuk­si­in koko yhteiskunnassa. 

  Vaan ei, pop­ulis­tisen puolue­pelin tähtäimeen (anteek­si köm­pelö kieliku­va) pitää ottaa pelot­tavampi asia, käsiase… 

  Täl­laisen (puna-)vihreän ase­hys­ter­ian ja tarkoituk­sel­lisen väärän infor­maa­tion jakamisen saavutet­tua täl­laiset mitat olen päät­tänyt siirtää ääneni piirun ver­ran oikeammalle. 

  Kiitos ja näkemiin.

 97. Art­turi:

  Aivan. Ihmisel­lä, jol­la on ase, on myös aina ris­ki pää­tyä käyt­tämään aset­ta edullisel­la taval­la (siis myös itselleen edullisella.)

  Kuin­ka usein sin­un mielestäsi täl­lä het­kel­lä syn­tyy sel­l­aisia tilantei­ta, jois­sa aseen käyt­tämi­nen “edullisel­la taval­la” olisi mah­dol­lista (pois­lukien har­ras­tuk­set kos­ka nyt puhut­ti­in asei­den lisäämisen olete­tus­ta suo­jel­ev­as­ta vaiku­tuk­ses­ta)? Entä niitä tilantei­ta, jois­sa aseen käyt­tämi­nen epäedullisel­la taval­la on mah­dol­lista? Mikä mah­taa olla näi­den väli­nen suhdeluku?

  En puhu siitä, miten aseet tosi­asial­lis­es­ti vaikut­ta­vat väki­val­lan esi­in­tyvyy­teen, vaan siitä miltä tun­tuu elää yhteisössä, jos­sa on paljon aseita.

  Todis­teet tiski­in. Noin intu­iti­ivis­es­ti väit­täisin, että tur­val­lisu­u­den­tunne vähe­nee, jos väki­val­lan toden­näköisyys kas­vaa ihan riip­pumat­ta siitä johtuuko tämä lisään­tymi­nen asei­den määrän kas­vamis­es­ta vai vähenemisestä.

  No se on tosi­aan tutkit­tu, että valvon­takam­er­at lisäävät tur­vat­to­muu­den tun­net­ta, vaik­ka niiden tarkoi­tus onkin päin­vas­tainen. En jak­sa kaivaa lähteitä, asia oli kat­tavasti julk­isu­udessa joskus oisko kym­menisen vuot­ta sitten.

  Asei­den suh­teen tämän puolestaan pitäisi olla itses­tään selvää. Jos asei­den ole­mas­sao­lo ei lisäisi tur­vat­to­muu­den tun­net­ta, tääl­lä väitet­ty pelote­vaiku­tus ei olisi todel­li­nen, vaan aseis­tau­tuneet rikol­liset räiski­sivät men­emään kuten aina ennenkin.

 98. Osmo: “Etkö lukenut, mitä kirjoitin.”

  Aika lail­la on tähänkin kom­ment­tio­sioon kir­joitel­tu sel­l­aista, mitä Osmo et kaiketi ole lukenut.

  Luval­lisi­in aseisi­in liit­tyvät väärinkäytök­set ovat erit­täin harv­inaisia asei­den määrään ver­rat­tuna. Kyseessä ovat mar­gin­aali-ilmiöt, joiden tehokas ehkäisy olisi tietysti arvokas asia, ei siinä mitään. Mut­ta on yhteiskun­nas­sa sit­ten mikä tahansa vapaus, sitä käytetään aina jos­sain määrin väärin. Voidaan tietysti ottaa näitä vapauk­sia pois, ja kiis­ta­ton­ta on, että sil­loin niiden väärinkäyt­tö lop­puu. Kai se sit­ten on tavoitelta­va tilanne. 

  Oletko Osmo tutus­tunut UK:n asekiel­lon vaiku­tuk­si­in saari­val­tion henkirikos­ti­las­toi­hin? Tapetaanko siel­lä nyt sit­ten merkit­tävästi vähem­män ihmisiä, kun suurelta joukol­ta kansalaisia on viety harrastus?

 99. “Liian van­ha kir­joit­ti 14.7.2010 kel­lo 9:36
  Tässäpä link­ki tuonne Englan­nin aserikollisuuteen.
  Käi­a­seilal tehty­jen rikostan määrä kasvoi vuo­teen 2001 jon­ka jäl­keen se kään­tyi laskuun

  http://www.gun-control-network.org/GF05.htm

  Ei tuos­sa kovin radikaalia muu­tos­ta tapah­tunut ole kun ottaa huomioon että käsi­aseet on käytän­nössä kiel­let­ty kokonaan.

  “Osmo Soin­in­vaara kir­joit­ti 14.7.2010 kel­lo 11:35
  Mis­tä skeaan­rios­ta puhut? Kir­joituk­sen ydin oli siinä, ett­tä luvat­toman aseen hal­lus­sapi­toon pitäisi suh­tau­tua huo­mat­tavasti ankarammin.”

  Kauas Osmo eksy­it omas­sa kir­joituk­ses­sasi aiheesta. Vai miten asi­aan liit­tyy kom­ment­tisi esim revolverista.
  “Osmo Soin­in­vaara kir­joit­ti 10.7.2010 kel­lo 21:13
  Joku vielä ker­toisi, mitä sil­lä luval­lisel­la revolver­il­la voi tehdä?”

  Onko tarkoituk­sesi ihan oikeasti keskustel­la asioista vai oletko saa­nun­na jonkin­laisen hys­teerisen kohtauksen?

 100. On tietysti vähän vaikea empaat­tis­es­ti suh­tau­tua ihmisi­in, joille joku asia on erit­täin tärkeä ja muille vaar­alli­nen, jos itse suh­tau­tuu asi­aan korkein­taan välin­pitämät­tömästi tai ehkä vähän pelokkaasti.

  Itse suh­taudun aseisi­in varovaisen tor­ju­vasti ja olen yrit­tänyt tästä keskustelus­ta löytää sel­l­aisia argu­ment­te­ja, jot­ka voisi­vat häl­ven­tää pieniä pelko­jani tai toisaal­ta sel­l­aisia argu­ment­te­ja, joiden perus­teel­la voisi ajatel­la, että käsi­a­sei­den kieltämi­nen todel­la vakavasti loukkaisi joidenkin ihmis­ten oikeuksia.

  Ensin täl­lainen triv­i­aali kysymys: mikä siinä ampumises­sa on nyt niin saa­marin hauskaa? Ymmär­rän kyl­lä, että pros­es­si itsessään on mielekäs: mie­len tyh­jen­tämi­nen, tähtäämi­nen, laukaus, osum­i­nen, ilo. Mut­ta jatkokysymys kuu­luukin, onko se niin tavat­toman tärkeää, että niitä ampumavä­lineitä on niin tuhot­tomasti eri­laisia — ja eri­tyis­es­ti, olisiko mitenkään mah­dol­lista, että ampumau­rheilu hakeu­tu­isi sel­l­aisille alueille, jot­ka viehät­täi­sivät rikol­lisia mah­dol­lisim­man vähän? Nykytekni­ik­ka mah­dol­lis­taisi laser-asei­den käytön (Spede), ja jos ei naksah­dus riitä, saisi siihen koneeseen var­maan pamah­duk­sen, savua ja potkaisunkin aikaan — ja har­ras­tus halpenisi huo­mat­tavasti, kun panok­sia ei enää menisi. 

  Ymmär­rän, että nyky­isiä har­ras­ta­jia kiu­saisi se, että he ovat koko ikän­sä har­joitelleet tietyn­laisil­la aseil­la, ja tilalle tar­jo­taan jotakin spede-linkoa — mut­ta kaipaisin nyt ainakin jotakin muu­ta argun­ment­tia kuin olympia-men­estys­tä. Sil­lä kai me nyt siitä ollaan yhtä mieltä, että olympiami­tal­ista voidaan luop­ua, jos palk­in­tona on yksikin ihmishen­ki? (Por­voo ja näköjään Van­taan murhakin, jos­sa vaimo murhasi velipuolien­sa kanssa miehen­sä, oli­vat ymmärtääk­seni tehty “luval­lisil­la” aseil­la — käyt­tö vain pakkasi ole­maan vähem­män luvallista.)

  Sat­tumal­ta muis­tan, minkälaista vas­tus­tus­ta aiheut­ti sekin, kun ampumahi­ihtäjiä aikoinaan velvoitet­ti­in siir­tymään kivääristä pienoiskivääri­in. Äänekäs vähem­mistö olisi vält­tämät­tä halun­nut säi­lyt­tää urheilu­la­jis­sa keskeisenä väli­neenä aseen, jon­ka luoti lähi­etäisyy­deltä lävistää ihmisen tai kaksi. 

  Touko Met­ti­nen
  (nim­imerk­ki)

 101. Touko,

  siinäpä se. Ei ole mitään takei­ta, että kukaan jäisi tap­pa­mat­ta kieltolailla.

 102. Kun oikeas­t­aan _kaikki_ on niin hirveän vaar­al­lista, niin mihinko­htaan kieltämi­nen sit­ten lopete­taan? Entä onko kieltämisessä peru­u­tus­vai­hdet­ta ylipäätän­sä olemassakaan?

 103. Tässä kohtaa olen Catili­nan kanssa täysin samaa mieltä. Kaiken­laiset asi­at ovat vaar­al­lisia, niihin liit­tyy riske­jä myös muille jne. Minus­ta yhteiskun­ta ei ole ter­ve, jos lain­säädän­tö- ja ‑valvon­takoneis­to on viritet­ty ikäänkuin pitämään ihmiset lapsina. 

  Argu­men­tit, jot­ka esitetään enem­män tai vähem­män muo­dos­sa “mitä siinä nyt muka on niin hauskaa”, ovat oire sel­l­ais­es­ta suh­tau­tu­mis­es­ta kans­saih­misi­in, jota en vain yksinker­tais­es­ti voi hyväksyä. Itse en ilmakivääriä järeäm­pää aset­ta omista, enkä aio han­kki­akaan, kos­ka vaik­ka tykkään ns. paukku­rau­doista, myös suh­taudun niihin aikalail­la varovasti. 

  Mut­ta mitä sit­ten? Se on min­un val­in­tani. Jos naa­puril­la nap­sah­taa, se saa min­ut hengiltä pesä­pal­lo- tai golf­mailal­lakin ilman että minä sille pystyn pistämään pahem­min hant­ti­in. Toisaal­ta, jos meille mur­tomies tulee, ei “mutkas­ta” min­ulle mitään suurem­paa apua olisi, ver­rat­tuna pesä­pal­lo­mailaan, kun en sel­l­aista osaa käyt­tää lähitaistelussa.

 104. “Yritin esit­tää, että ase­har­ras­ta­jat itse yrit­täi­sivät luon­nos­tel­la, miten estetään ampum­nau­rheilus­sa käytet­ty­jen asei­den vir­ta rikollisille”

  Tätä on yritet­ty jo vuosia. Kaikille kansane­dus­ta­jille on lähetet­ty suo­raan ohjei­ta mil­lainen ase­lain pitäisi olla. Uuden ase­lain valmis­telus­sa asealan jär­jestöt ohitet­ti­in törkeästi kuulemis­vai­heessa kos­ka hei­dän mielipi­de poikke­si Van­hasen iltak­oulus­sa aja­mas­ta ideologiasta.
  Pahin ongelma­han meil­lä puhke­si aselu­pakäytän­tö­jen yht­enäistämiso­hjeen (AYO) myötä. Vas­toin voimas­sa ole­vaa lakia siinä käs­ket­ti­in kiin­nit­tää huomio­ta aseen omi­naisuuk­si­in eikä lupa­hak­i­jan omi­naisuuk­si­in. Tätä kaut­ta koulu­am­pu­jatkin vart­ti­hul­luik­si jo todet­tuina sai­vat lupansa pien­ite­hoisi­in pis­toolei­hin­sa vas­toin entistä käytän­töä. Mikäli asev­as­taisu­udeltasi kykenet tässä asi­as­sa järkevästi asi­aan paneu­tu­maan kuten muu­tamis­sa asiois­sa ennenkin olet, niin tulet järkyt­tymään miten pari virkami­estä on muu­ta­man vuo­den takaisil­la toimil­laan koko sek­torin sekoit­tanut. Tulok­sethan on lehdis­tä luet­tavis­sa. Ajat­tele, nämä samat henkilöt ovat valmis­telleet uudenkin ase­lakiehdo­tuk­sen ja KAIKKI ase­jär­jestöt ovat kauhuis­saan yrit­täneet asian oikean tolan saa­da jul­ki mut­ta tuloksetta.

 105. Ongel­mako­h­ta elämässä on se, kun jotain ikävää sat­tuu, ja sitähän sat­tuu väistämät­tä. Hyv­in­voin­ti­val­tion puudut­ta­ma ja “oikeuk­sien” kyl­lästämä kansalainen vaatii syyl­listä. Syylli­nen on aina valvo­van vira­nomaisen tai lain­säätäjän lep­su­us ja huoli­mat­to­muus, ja pää on saata­va vadille. Kos­ke­tus elämään ja kuole­maan on kadonnut.

  Olet­teko muuten huo­man­neet, että uudet “tur­val­liset” itses­tään sam­mu­vat tupakat ovat paljon vaar­al­lisem­pia kuin van­hat? Ne voivat sam­mua itses­tään, mut­ta mil­lään muul­la taval­la ne eivät sit­ten näytä sam­mu­vankaan. Puoli­nainen tump­paus, joka ennen olisi riit­tänyt, ei nyt riitäkään, mut­ta tuhoaa itses­tään sam­mu­van rak­en­teen. Röö­ki jääkin kytemään ja vielä kylvää polt­tavaa ja sytyt­tävää kip­inäpil­veä laa­jalle ympäristöön.

 106. Tiedemiehelle: Kysymyk­seni “mikä siinä ampumises­sa on nyt niin saa­marin hauskaa?” on toki provosoi­va, mut­ta kuitenkin tosis­saan esitet­ty kysymys. 

  Halu­aisin kuul­la (lukea) sel­l­aisia argu­ment­te­ja, jot­ka selit­täi­sivät min­ulle, mik­si eri­laisia ammunta­la­je­ja on niin tuhot­tomasti ja mitkä syyt estävät sen, että urheilu­am­pu­jat eivät voisi vali­ta sel­l­aisi laje­ja, joiden aseis­tus ei rosvo­ja kiinnostaisi.

  Minus­ta muuten “oire sel­l­ais­es­ta suh­tau­tu­mis­es­ta kans­saih­misi­in, jota en vain yksinker­tais­es­ti voi hyväksyä” on esimerk­isi se, että ei saisi kysyä. 

  Touko Met­ti­nen
  nimimerkki

 107. Touko kirjoitti:“Haluaisin kuul­la (lukea) sel­l­aisia argu­ment­te­ja, jot­ka selit­täi­sivät min­ulle, mik­si eri­laisia ammunta­la­je­ja on niin tuhot­tomasti ja mitkä syyt estävät sen, että urheilu­am­pu­jat eivät voisi vali­ta sel­l­aisi laje­ja, joiden aseis­tus ei rosvo­ja kiinnostaisi”

  Syynä on sama mik­si yleisurheilulajeja,auton väre­jä ja vaat­tei­ta löy­tyy eri­laisia eri henkilöille eli ihmiset ei onnek­si ole kloone­ja keskenään vaan miel­tymyk­siä löy­tyy mon­een lähtöön. Osa tykkää vauhdikkaam­mista lajeista,osa rauhallisemmista.Ei ampu­jat poikkea siinä muista ihmi­sistä. Ihan taval­lisia ihmisiä.Tilastollisesti tosin eroa­vat siinä, että kuu­lu­vat lainku­u­li­aisimpi­in kansalaisiin.
  Mil­laisek­si­han aseet pitäisi kehit­tää ettei ne varas­ta kiin­nos­taisi. Käsit­tääk­seni maail­mas­sa varaste­taan kaikkea.Tikkareita,kuminauhoja jne…
  Mikäli tarkoitit sitä, ettei ne kiin­nos­taisi tap­povä­lineinä niin pitää muis­taa, ettei asei­den määräl­lä ole mitään merk­i­tys­tä kansalais­ten tekemien sur­mien määräl­lä. Käsi­a­seil­la tehty­jen sur­mien määrä vuosi­ta­sol­la on meil­lä erit­täin pieni ja mikäli usko­taan haaveeseen, että ne voitaisi­in hävit­tään kaik­ki, niin ne kor­vat­taisi­in vain joil­lakin toisil­la välineil­lä. Ihmisen mieli se on paha.

  1. Aseil­la tehdyis­sä tapois­sa on mui­hin tap­poi­hin ver­rat­tuna se erikoisu­us, että ne kohdis­tu­vat paljon use­am­min ulkop­uolisi­in. Puukol­la tai fileer­ausveit­sel­lä tapetaan lähipi­iris­sä, yleen­sä syr­jäy­tyneet tap­pa­vat toisi­aan. Jos jos joku ei tätä usko, muis­tute­taan lähimenneisyydestä:
   — koulusurmat
   — Sel­lo (lähipi­iri­in kuu­lunut nainen kai tapet­ti­in veitsellä)
   — Kuo­pi­on tori
   — Por­voon hampurilaisjono

 108. Tuo­han ker­too juuri siitä, ettei asei­den kieltämisel­lä ole mitään merk­i­tys­tä. Syr­jäy­tyneet juopot eivät yleen­sä omista asei­ta, joten he tap­pa­vat puukoil­la ja käsin. Toki hekin asei­ta käyt­täi­sivät mikäli niitä omis­taisi­vat. Koulusurmaajat,romanit ja muut jot­ka syyl­listyvät sat­un­naisi­in uhrei­hin valikoitu­vi­in sur­matöi­hin omaa­vat var­al­lisu­u­den joil­la kykenevät aseen omistamaan.Hekin tek­i­sivät sur­matyön­sä puukoilla,pommeilla ja vas­taav­il­la mikäli asei­ta ei olisi. Lop­putu­los on aivan sama.

 109. Kiitos Har­ras­ta­ja infos­ta. Silti en vielä ihan ymmär­rä tätä lajien kir­joa. MInus­ta analo­gia yleisurheilu­un toimii enem­män niin, että olisi kym­meniä eri­laisia kei­hään­heit­to­ja: pitkäl­lä kei­hääl­lä, lyhyel­lä kei­hääl­lä, sar­ja­heit­to­ja, liikku­vaan maali­in kei­hääl­lä jne. (Jos kei­häs­la­je­ja olisi tämä määrä, var­masti iso osa har­ras­ta­jista kok­isi rajoi­tuse­hdo­tuk­set peru­soikeuk­si­aan loukkaaviksi — vaik­ka muut yleisurheil­i­jat ihan aiheel­lis­es­tikin toivoisi­vat kei­häs­la­jien vähen­tämistä, kun vahinko­ja aina välil­lä var­maankin sattuisi.)

  Touko

 110. Minus­ta muuten “oire sel­l­ais­es­ta suh­tau­tu­mis­es­ta kans­saih­misi­in, jota en vain yksinker­tais­es­ti voi hyväksyä” on esimerk­isi se, että ei saisi kysyä.

  Kysyä saa, mut­ta jos kysymys on asi­a­ton, niin ei kan­na­ta odot­taa mielekästä vas­taus­ta. Tarkoi­tan täl­lä nyt sitä, että kysymys oli selvästi pro­vokaa­tio, kuten itsekin myön­sit. Kysymyk­ses­tä näkee, että lähtöko­htana on, ettei jokin asia voisi olla vain yksinker­tais­es­ti hauskaa ja että jos sen kieltämi­nen ja rajoit­ta­mi­nen ei tun­nu mielekkäältä, on henkilössä jotain vikaa. 

  Minus­ta sivistyneeseen yhteiskun­taan kuu­luu, että ihmis­ten voi olet­taa itse tietävän, mis­tä tykkäävät ilman, että jonkun tädin täy­tyy olla sor­mi pystyssä pahek­sumas­sa kaikkea mitä ei itse ymmär­rä tai mis­tä ei tykkää. 

  Minäkin halu­aisin kieltää herkkusienet, mak­saruoat ja jääkiekon. Kuin­ka joku voi niistä muka tykätä? Vaar­al­lisi­akin ne ovat, kun herkkusienen voi sekoit­taa valkoiseen kär­pässie­neen, mak­sas­sa on liikaa A‑vitamiina ja jääkiekko on väki­val­taista. Mik­si niitä muka pitäisi saa­da vapaasti har­ras­taa? Ei voi olla mitään hyvää syytä.

 111. Touko sanoo: “Kysymyk­seni “mikä siinä ampumises­sa on nyt niin saa­marin hauskaa?” on toki provosoi­va, mut­ta kuitenkin tosis­saan esitet­ty kysymys.” 

  Tiedemies kom­men­toi: “Tarkoi­tan täl­lä nyt sitä, että kysymys oli selvästi pro­vokaa­tio, kuten itsekin myönsit.”

  Tosi reilua? Elämä on.

  Touko

 112. Vaik­ka Suomes­ta kiel­let­täisi­in totaalis­es­ti kaik­ki tuliaseet, luvat­tomat aseet eivät lop­puisi maas­ta. Toden­näköis­es­ti niiden määrä lisään­ty­isi. Siinäkin tapauk­ses­sa, että maas­ta onnis­tut­taisi­in jol­lain mys­tisel­lä taval­la keräämään pois kaik­ki ole­mas­saol­e­vat tuliaseet, niitä tulisi edelleen maa­han rajo­jen yli.

  On sin­isilmäistä ide­al­is­mia olet­taa, että tulia­sei­den täyskiel­to todel­lisu­udessa lopet­taisi tulia­sei­den käytön rikok­si­in — ja on tarkoi­tushakuista mus­ta­maalaamista syyl­listää lainku­u­li­aisia ammunnan­har­ras­ta­jia yksit­täi­sistä väkivallanteoista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.