Sähkömopot

Pari­i­sis­sa, Niz­zas­sa ja tääl­lä Barcelonas­sa moot­toripyörät läh­es hal­lit­se­vat liiken­net­tä. Lukumääräis­es­ti niitä var­maankin on enem­män kuin auto­ja, mut­ta tilaa viev­inä autot näyt­tävät enem­mistöltä. Kaupunkiym­päristön kannal­ta moot­toripyörät ovat raivos­tut­ta­va keksin­tö. Ne melu­a­vat ja hai­se­vat ja niil­lä aje­taan vaar­al­lisen tun­tuis­es­ti, mikä tuo stres­saa­van tun­teen. Autoon ver­rat­tuna niis­sä on yksi eri­no­mainen omi­naisu­us. Ne vievät paljon vähem­män tilaa. Jos yksi moot­toripyörä kor­vat­taisi­in yhdel­lä autol­la, kaik­ki liiken­teen hai­tat pois­tu­isi­vat ker­ral­la: mikään ei liikkuisi.

Kiinan kaupungeis­sa moot­toripyörät on kiel­let­ty luku­un otta­mat­ta hil­jaisia neli­tahtisia fil­lar­in kokoisia vekot­timia, joiden äänin on todel­la niin hil­jainen, että on oikein­ta kat­sot­ta­va tarkkaan, onko kyse sähkö­fil­lar­ista. Keveitä sähkö­mopo­ja Kiinas­sa on tolkut­tomasti. Olisiko tämä kaupunkili­iken­teen tule­vaisu­us siel­lä, mis­sä epäon­nis­tunut kaupunkisu­un­nit­telu ei tue joukkoliikennettä?

Jokin EU-sään­tö, jon­ka sisältöä en tarkem­min tunne, estää sähkö­mopo­jen yleistymisen. En tiedä, onko kyse vero­tuk­ses­ta vai normista, mut­ta meil­lä sal­li­taan käytän­nössä vain sähköavusteiset polkupyörät. Akku ei anna sähköä, ellei ole edes polkev­inaan. Kos­ka Kiinas­sa sähkö­mopot ovat yleistyneet nopeasti, ne eivät voi olla kovin kalliita.

Mik­si ne on pan­tu Euroopas­sa pannaan?

34 vastausta artikkeliin “Sähkömopot”

 1. Autoon ver­rat­tuna niis­sä on yksi eri­no­mainen omi­naisu­us. Ne vievät paljon vähem­män tilaa.

  On toinenkin. Aja­ja ei ole puo­len­toista ton­nin pain­oisen met­al­like­hikon suo­jis­sa. Se muut­taa liikennekäyttäytymistä.

 2. Autoilun peru­songel­ma tosi­aan on se että tarvi­taan ton­ni rautaa kul­jet­ta­maan 80 kg ihminen. 

  Puoli­tu­tul­la yrit­täjäl­lä on yhteyk­siä Kiinaan, ja suun­nit­teli tuo­vansa kokeek­si kon­til­lisen sähkö­mopo­ja myyn­ti­in. Luopui ideas­ta juuri tuon lupaby­rokra­t­ian vuoksi.

 3. Osmo puhunee (moot­toripyörik­si rek­isteröidy­istä) skoot­tereista, ei per­in­tei­sistä moottoripyöristä. 

  Kyl­lä, nämä Kes­ki-Euroopas­sa suosi­tut skoot­ter­it, ovat varsi­nainen riesa 🙂 Näyt­tävät keskisormea julkisen liiken­teen puolueelle ja tekevät enemän vähem­män mitä halu­a­vat. Kaikkein eniten anarkia luo­vat siir­tymäl­lä nopeasti paikas­ta A paikkaan B, eikä tähän asi­aan pure oikein mikään var­tavas­ten suun­nitel­tu liikennehaitta :/

  Ehkä vihreät voisi­vat yhdis­tää voimansa EU-tasol­la ja liit­tää lain­säädän­nöl­lis­es­ti skoot­ter­isaatanat jotenkin autosaatanan joukkoon?

 4. Ter­ve­hdys!

  Osmo Soin­in­vaaran kir­joituk­ses­sa sähkö­mopoista otak­su­taan, että sähkö­mopo­jen yleistymisen esteenä olisi jokin nor­mi tai verotua.

  Asian­lai­ta ei kuitenkaan ole niin, vaan sähkö­mopo­ja koske­vat samat nor­mit kuin polt­to­moot­to­ri­mopo­jakin. Luon­nol­lis­es­tikaan sähkö­mo­pon moot­torin isku­tilavu­ut­ta ei ole voitu rajoit­taa; tilavu­us­ra­joituk­sen ase­mes­ta moot­torite­ho on rajat­tu 4 kilowattiin.

  Vero­tuk­sel­lis­es­ti sähkö- ja polt­to­moot­to­ri­mopo ovat samas­sa ase­mas­sa, pait­si että polt­to­moot­to­ri­mo­pon polt­toaine on sähkö­mopoa huo­mat­tavasti raskaam­min verotettua.

 5. Etelä-Suomes­sa mopol­la voi ajaa noin toukoku­us­ta mar­rasku­uhun. Ei ole auton kor­vaa­jak­si toisin kuin etelässä. Moot­toripyöräi­ly on lähin­nä kallis har­ras­tus. Onnek­si pienet sähköau­tot pelit­tää koh­ta pohjolassakin.

 6. Sähkö­mopo­ja on Suomes­sakin, eri­no­mainen kaupunkili­iken­nevä­line minus­ta ja näitä voisi kyl­lä jotenkin suosia.

 7. Sähkö­mopo­ja on Suomes­sakin, eri­no­mainen kaupunkili­iken­nevä­line minus­ta ja näitä voisi kyl­lä jotenkin suosia.

  1 KWh on Helsingis­sä = 260g CO2

  Paljonko moposi kuluttaa?

 8. Suomes­sa ei myy­dä pelkäl­lä moot­torin voimal­la liikku­via polkupyöriä sik­si, että ne pitäisi kat­sas­taa ja rek­isteröidä. Moot­to­ri­avusteista polkupyörää taas kohdel­laan kuin taval­lista polkupyörää. Sama rek­isteröin­tipakko kos­kee jotakuinkin kaikkia moot­to­ril­la liikku­via vehkeitä, esim. joitain vuosia sit­ten kuu­luisu­u­teen nous­sut­ta Segwayta.

 9. Kim­mo, min­un kak­sipyöräiseni liikkuu lihasvoimal­la, mut­ta ainakin markki­noin­tipuheis­sa sähköskoot­teri vie jotain 4kWh/100km. Eli käyt­tämäl­läsi (HELENin?) päästömääräl­lä n. 10gCO2/km.

 10. “Olisiko tämä kaupunkili­iken­teen tule­vaisu­us siel­lä, mis­sä epäon­nis­tunut kaupunkisu­un­nit­telu ei tue joukkoliikennettä?”

  Sähkö­mopo ja sähköi­nen polkupyörä ovat var­masti nopeasti lev­iäviä yksilöl­lisiä kulku­pele­jä kaupunkili­iken­teessä. Epäon­nis­tuneen kaupunkisu­un­nit­telun pelas­ta­jik­si niistä ei ehkä ole, mut­ta parhaim­mil­laan liiken­teen kokon­ais­ti­lan tarve kas­vaa hitaam­min tai jopa pysyy entisenä. 

  Paljon riip­puu siitä, kor­vaako tämä kas­va­va liikenne merkit­tävästi autonkäyt­töä. Joukkoli­iken­teen käyt­töä se vähen­tää merkit­tävästi niis­sä kaupungeis­sa, jot­ka jo nyt ovat vaikeuk­sis­sa joukkoli­iken­teen huonon palvelun vuoksi.

  Liityn­täli­iken­nekäytössä suuril­la kaupunkiseuduil­la sähkö­mo­pos­ta ja sähköis­es­tä polkupyörästä olisi paljon apua. Niiden parkki­ti­lat ovat kohtu­ullisen pienet ja jär­jestet­tävis­sä kompaktisti.

 11. Har­ri Paavola kir­joit­taa, että pelkästään moot­torin voimal­la liikku­va polkupyörä pitäisi kat­sas­taa ja rekisteröidä.

  Tarken­nuk­se­na:

  Pelkästään moot­torin voimal­la liikku­vaa polkupyörää kohdeltaisi­in toden­näköis­es­ti “pien­ite­hoise­na mopona” (ajoneu­vola­ki 11 §). Pien­ite­hoinen mopo ei ole sen enem­pää kat­sas­tus- kuin rek­isteröin­tipakon alainen.

  Pien­ite­hoisen mopon ajami­nen ei edel­lytä ajokorttia.

  Tyyp­pi­hyväksyn­tä toki edellytettäisiin.

 12. Sähkö­mopo­ja myy ainakin muu­ta­ma pieni jälleen­myyjä Suomes­sa. Luulisin niiden yleistymistä hidas­ta­van lähin­nä pienistä myyn­timääristä johtu­van korkean hin­nan sekä heikon saatavu­u­den. Näk­isin mielel­läni niiden kor­vaa­van ben­saver­siot kokon­aan nopeasti, kun­han pyöräteil­lä lait­tomasti ajelu ei samal­la entis­es­tään lisäänny.

 13. Taa­jamis­sa iltaisin yksi merkit­tävimpiä asum­isvi­ihty­isyyt­tä alen­tavia tek­i­jöitä on mopon ääni. Kan­natan sähkömopoja.

 14. Paljon riip­puu siitä, kor­vaako tämä kas­va­va liikenne merkit­tävästi autonkäyt­töä. Joukkoli­iken­teen käyt­töä se vähen­tää merkit­tävästi niis­sä kaupungeis­sa, jot­ka jo nyt ovat vaikeuk­sis­sa joukkoli­iken­teen huonon palvelun vuoksi.

  Tässäpä varsi­nainen pähk­inä pur­tavak­si: käve­ly, pyöräi­ly ja ihana sähkö­mopoilu ovat ja oli­si­vat suurimpia syn­tipukke­ja ratikoiden ja bussien käytön vähenemiselle. 

  Miten Julkisen Liiken­teen Puolue sit­ten tähän suh­tau­tuu? Pahek­su­vasti ole­tan? Vai oliko autosaatanan vas­tus­t­a­mi­nen sit­tenkin se per­im­mäi­nen teema?

  Urbani sähkö­mopo on ollut tar­jol­la itseasi­as­sa jo use­am­man vuo­den: Seg­way — http://www.segway.fi/solutions/commuter/index.php

  Seg­wayn ja sen tyyp­pis­ten kulkuneu­vo­jen etabloi­tu­mi­nen Suomeen (ja muualle) vaatisi kuitenkin yhteiskun­nan mukaan­tu­loa lain­säädän­nön kautta.

  Ja muis­te­taan jälleen (myös 32 asteen hel­teessä) se Suomen ilmas­ton reali­teetit sen 6–8 kk vuodesta.

 15. Äänet­tömis­sä moot­to­ri­a­joneu­vois­sa on yksi ongel­ma: ne ovat vaar­al­lisem­pia kuin äänekkäät moot­to­ri­a­joneu­vot. Meteli ainakin varoittaa.

 16. Kahdek­san vuot­ta Kiinas­sa asuneena olen näh­nyt noiden sähkö­mopo­jen nousun siel­lä (itsekin olen omis­tanut sel­l­aisen); taval­lisia ben­samopo­ja ei oikein enää suuris­sa kaupungeis­sa näy. 

  Mut­ta, mitallil­la on myös toinen puoli. Nämä akku­mopot ja ‑polkupyörät ovat tuoneet mukanaan uuden­laisen ympäristöon­gel­man: niiden akut nimittäin.

 17. “Tässäpä varsi­nainen pähk­inä pur­tavak­si: käve­ly, pyöräi­ly ja ihana sähkö­mopoilu ovat ja oli­si­vat suurimpia syn­tipukke­ja ratikoiden ja bussien käytön vähenemiselle.”

  Ratikoiden ja bussien käytön määrä ei Helsin­gin seudul­la kevyen liiken­teen lisään­tyvän käytön vuok­si joudu kri­isi­ti­lanteeseen. Toisin on joukkoli­iken­teen toim­intaedel­ly­tys­ten lai­ta keskisu­uris­sa ja pienis­sä kaupungeis­sa, jos kaupunki­raken­net­ta on kehitet­ty niiden tarpeet unohtaen. 

  Kaupunkialueel­la on joukkoli­iken­net­tä olta­va perus­palvelu­na, jot­ta jokainen kaupunki­lainen — autot­tomat ja osat­tomat mukaan­lukien — pystyy kohtu­ullis­es­ti toim­i­maan niin omak­si kuin yhteisön hyväksi. 

  Jo Lah­den kokoises­sa kaupungis­sa on vaikeuk­sia saa­da aikaan joukkoli­iken­teelle tyy­dyt­tävä palve­lu­ta­so. Kim­mon uljaasti esil­lä pitämä autosaatana on viekoitel­lut vuosikym­me­nien aikana kaupun­gin isät ja äid­it levit­tämään kaavoitus­val­taa käyt­täen talot pitkin met­siä ja pel­to­ja niin, että bus­si tulee vas­ta neljän­tenä mieleen, kun jon­nekin pitäisi lähteä. Hyvä, jos edes pyörä ja lenkkari ovat kol­men kärjessä.

 18. Seg­way­ta kokeilleena uskallan sanoa että ne ovat enem­mänkin huonokun­toisen korvike fil­lar­ille. Nopeus samaa luokkaa ja ajo­mat­ka latauk­sel­la jotain 40km. Tavarankul­je­tuskyky myös olematon.

 19. “Kaupunkiym­päristön kannal­ta moot­toripyörät ovat raivos­tut­ta­va keksin­tö. Ne melu­a­vat ja hai­se­vat ja niil­lä aje­taan vaar­al­lisen tun­tuis­es­ti, mikä tuo stres­saa­van tunteen…

  …Kiinan kaupungeis­sa moot­toripyörät on kielletty…”

  Hai­se­vat? Haloo! Mitä potaskaa tämä on?

 20. “Kak­si­tah­ti­moot­torit, joi­ta siis yhä on, haisevat”

  Ainakin Suomes­sa kak­si­tahtisia moot­toripyöriä on hyvin vähän, ja päästö­vaa­timusten takia ne lienevät ohimenevä ongel­ma muis­sakin lait­teis­sa. Pahempi ongel­ma on melu, joka yleen­sä on tahal­laan aiheutet­tua. Ymmär­rän sen aiheut­ta­man ärtymyk­sen hyvin.

  Toivoisin kuitenkin hiukan suvait­se­vaisu­ut­ta ja kohtu­ut­ta ilmeisen hyvää tarkoit­tavas­sa viher­in­toilus­sa. Ongel­mat on ratkaista­va jol­lain vähem­män fasis­tisel­la taval­la kuin kieltämäl­lä moot­toripyöräi­ly. Itsel­leni tämä raivos­tut­ta­va keksin­tö tuot­taa jatku­vasti suur­ta iloa.

 21. “Kak­si­tah­ti­moot­torit, joi­ta siis yhä on, hai­se­vat” (O.S.)

  Tämä jut­tu todel­lakin haiskah­taa, suo­raan san­ot­tuna siltä, että Osmo Soin­in­vaaran tiedot moot­toritekni­ikas­ta ovat pahasti van­hen­tuneet tai jotenkin muuten virheelliset.

  Nykyaikainen kak­si­tah­ti­moot­tori ei haise, eikä savu­ta. Parhaat kon­struk­tiot (suo­raruiskut­teiset moot­torit, joi­ta skoot­tereis­sakin on) ovat neli­tahtisia parem­pia niin polt­toaineen kulu­tuk­sen kuin pakokaa­su­jen puh­tau­den suhteen.

  Luon­nol­lis­es­ti epäkun­toiset tai pahasti väärin sääde­tyt moot­torit ovat selvä ympäristöhait­ta, mut­ta tämä kos­kee yhtälail­la myös nelitahtikoneita.

 22. Siis kaik­ki vai jotkut melu­a­vat ja käryt­tävät? Voidaan jär­jestää Osmo Soin­in­vaar­alle tilaisu­us, jos­sa hän voi tutus­tua nykyaikaisi­in moot­toripyöri­in ja mopoi­hin. Arvio­daan sit­ten hänen väitet­tään. Jos kyse oli “kaik­ista” moot­toripyöristä, niin se on sama kuin väite, jota hän on kri­ti­soin­ut “kun vihreät häviävät val­tu­us­tossa tai eduskun­nas­sa, he alka­vat yhteiskun­nalle kalli­in val­i­tus­rum­ban”. Jotkut moot­toripyörät käryt­tävät ja melu­a­vat, mut­ta niin teki se sini­nen bus­si, jol­la eilen matkustin ja kyl­lä jotkut vihreät kasaa­vat turhia kus­tan­nuk­sia selvis­sä asiois­sa (ja ovat kieltämässä van­has­ta muis­tista jääneeseeen bol­se­vikki­tyyli­in­sä mitä milloinkin).

  Olen ollut Osmo Soin­in­vaaran jär­jestämässä esitelmäti­laisu­udessa 2‑tahtimoottoreiden kehi­tyk­ses­tä. Hän oli kyl­lä koko ajan salis­sa ja kysyikin jotain, joten ainakin hereil­lä oli. Tun­tuu kuitenkin jääneen päälle “neljä tah­tia hyvä — kak­si tah­tia paha”.
  Mod­erni 2‑t moot­tori ei ole mikään Tra­bant. Niitä on paljon enem­män käytössä kuin luulisi. 2‑tahtisuutta ei erik­seen pahem­min tuo­da esille, sil­lä maail­mas­sa on muitakin Einari Ennakkoluuloisia.
  Voin tar­jo­ta pien­tä vetoa asi­as­ta. Käy­dään hais­tele­mas­sa ja kuun­tele­mas­sa 10 eri­laista moot­to­ria ja Soin­in­vaara voi sit­ten ker­toa, mitkä ovat 2- ja mitkä nelitahtisia.

  1. En sanonut mitään teknolo­gian mah­dol­lisuuk­sista ja siitä, mil­laisia ovat uudet, nyt myyn­nis­sä ole­vat moot­toripyörät, vaan mikä on tilanne Etelä-Euroopan kaupungeis­sa. Niis­sä on liik­keel­lä huo­mat­ta­va määrä huonoa, käryävää kalus­toa. Kaik­ki moot­toripyörät eivät käryä niin, että sitä ainakaan aistin­varais­es­ti havait­sisi, mut­ta kyl­lä parikym­men­tävuot­ta van­ha Ves­pa haisee. Kapeis­sa katukuiluis­sa ei voi olla huo­maa­mat­ta sitä.
   Myöskään kaik­ki moot­toripyörät eivät melua. Useim­mis­sa on ihan asialli­nen ja toimi­va äänen­vaimen­nin. Osas­sa moot­toripyöräkan­taa on äänen­vai­men­times­sa on kuitenkin ilmeisiä puut­tei­ta. Lisäk­si vaikut­taa siltä, että kaa­suhanas­sa on vain kak­si asen­toa, auki tai kiin­ni. Näin ollen liiken­neen ään­imääästä moot­toripyörät aiheut­ta­vat melkein kaiken, vaik­ka tähän metelöin­ti­in on syypäänä vain osa moor­rotipyöristä ja ‑pyöräil­i­jöistä.
   Alp­piteitä aja­vat moot­toripyöräil­i­jät ovat kelpo väkeä. Aja­vat asial­lis­es­ti, pyörät ovat hyvässä kunnossa.

 23. Tätäpä tuli sanottua
  “Kak­si­tah­ti­moot­torit, joi­ta siis yhä on, haisevat”
  ja
  “Kaupunkiym­päristön kannal­ta moot­toripyörät ovat raivos­tut­ta­va keksin­tö. Ne melu­a­vat ja hai­se­vat ja niil­lä aje­taan vaar­al­lisen tun­tuis­es­ti, mikä tuo stres­saa­van tunteen.”
  Siis mallin Yler­mi Yleistäjä.

  On voin­ut jäädä ymmärtämät­tä, että suuri osa moot­toripyöräil­i­jöistä ja mopoil­i­joista on nuo­ria kun­de­ja. Jos heil­lä olisi alla autot, ajelu olisi aika lail­la saman tyylistä. Fil­lareil­la ajet­ti­in ilman käsiä, sil­loin ohjaus ei ollut niin nopea kuin nyt. Läpi his­to­ria nuorten miesten on täy­tynyt vähän näyt­tää. Parem­pi saa­da huomio­ta äänekkääl­lä prätkäl­lä kuin enti­saiko­jen tyyli­in teräaseilla.
  Min­ul­la on muuten yli 40 vuot­ta van­ha Ves­pa. Haisee, jos panee “var­muu­den vuok­si” liikaa öljyä ben­san sekaan. Kuten sil­loin usein tehti­in. Kun hom­mat on kohdal­laan, ei savu­ta eikä käryä. Seos­ben­saa ei var­maan ole aikoi­hin käytet­ty uusis­sa kat­uli­iken­teeseen tarkoite­tuis­sa pyöris­sä, joten liika-annos­tus ei enää ole niin helppoa. 

  Kaupunkiym­päristön kannal­ta voi sanoa, että Etelä- Euroopan kaupungeis­sa mopoil­la ja moot­toripyöril­la pääsee usein nopeam­min ja käteväm­min per­ille kuin autol­la tai bussilla.
  Eikä bus­sil­la voi pahem­min har­ras­taa kort­telinkier­toa. Siitä voi valit­taa maail­man tap­pi­in, mut­ta vas­taavaa on tehty paljon ennen moot­tor­ei­den kek­simistä ja tul­laan tekemään vastakin.
  Alp­piteil­lä ajelul­la on ihan eri funk­tio, kuskit voivat olla joskus samojakin.
  Kuten san­ot­tu, voidaan jär­jestää kak­si­tahtis­ten haistelutilaisuus.
  Muuten voi myös aivan yhtä hyvin sanoa “kaupunkiym­päristön kannal­ta feis­sar­it ovat raivos­tut­ta­va ilmiö tai ihan mikä muu tahansa, joka nyt ei itselle satu ole­maan mieleen”.

 24. Moot­toripyörien melua pitää vähen­tää lail­la. Niiden melu on moninker­tainen autoi­hin ver­rat­tuna. Kukaan ei tun­nu valvo­van. Tulok­se­na on turhia öisiä herätyksiä. 

  Keskustelu­pal­sto­jen mukaan ongel­mana eivät ole motoris­tit vaan häiri­in­tyvät. Motoristien tulee saa­da elää rajoituk­sit­ta kuten taivaan lintujen.

 25. Kesän sähköskoot­ter­il­la aja­neena ihmette­len etteivät sähkö­mopot ole vielä enem­män yleistyneet. Itse en enää ben­samopoon vai­h­da! Sähkö­mopo­ja myyviä liikkeitäkin on jo muu­tamia. Itse han­kin sähkö­mo­poni Sisiliskol­ta, http://www.sisilisko.fi.

  Sähkö­mopot ovat kuitenkin sähköa­joneu­voista järke­vim­män hin­taiset (eivät juurikaan ben­si­in­i­mopoa kalli­impia), käytöltään läh­es ilmaisia (ener­giaku­lut n. puoli euroa 100 km matkalla), melut­to­mia ja päästöt­tömiä (varsinkin jos val­it­see ympäristöys­täväl­lisen sähköyhtiön). 

  Tuulilasin jutus­sa http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/sahkoautot-haviavat-sahkomopojen-jyratessa on tilas­toti­eto­ja rek­isteröin­neistä: Suomes­sa rek­isteröi­ti­in 01–07/2010 n. 14 000 mopoa, niistä ain­oas­taan 186 oli sähkö­mopo­ja. Siis alle 1,5% rek­isteröidy­istä mopoista on sähköisiä.

  Sähkö­mopoista ei medi­as­sa juurikaan ker­ro­ta, vaik­ka se on sähköa­joneu­voista käyt­tö­tarkoituk­seen­sa sopivimpia: sähkö­mopol­la on har­voin tarvet­taa ajaa yli 50 km matko­ja ker­ral­la. Sähköau­tol­la pitäisi (joi­ta on alku­vuodes­ta rek­isteröi­ty vain 4 kpl) päästä ainakin 150–200 km yhdel­lä latauk­sel­la, että sil­lä voisi lähteä pitem­mällekin matkalle.

 26. EastRid­ers aloit­ti sähköskoot­te­rien vuokrauk­sen Helsingis­sä ja Haikos­sa kevääl­lä 2010…pääsee hel­posti itse kokeile­maan mis­tä näis­sä on kyse!

 27. Teol­lisu­us eli myös öljy sellainen.Nämä teol­lisu­u­den voima yksiköt maill­mal­la jot­ka tekevät aineel­lisen elämän käsikirjoitusta,nämä junat kään­tyvät hitaasti..Kiinassa jos­sa vas­ta tavalli­nen kansa opet­telee kulut­tamista niin heitä on niin paljon ja heille Kiinan kansan­tasaval­lan päät­täjät voi päät­tää mitä heille annetaan.Eli:tässä tapauk­ses­sa sähkömopot.Miettikääppä mitä tapah­tu­isi jos mei­dän rou­v­va Pres­i­dent­ti määräis esim hin­taa ja syitä seu­raa­mat­ta seuravaa,kaikki Espoolaiset siir­tyy polt­to­moot­tori mopoista/moottoripyöristä sähköladeat­tavi­in mopoihin,heti vuo­den 2011 alusta?Minusta tämä olisi hieno päätös ja vähin­täänkin Matinkyläläisille suotavaa..Kuitenkin on niin että met­al­li­te­ol­lisu­us sekä öljy­te­ol­lisu­us kaikkine tuhan­sine korkean teg­nolokian ali­hankkioneen päät­tää lop­pukädessä mitä tehän ja mil­lä mopol­la ajetaan.Näin monipuolue jär­jestelmät toimii..Vain katas­troof­fit ja sen sel­l­aiset mail­man myller­ryk­set saa­vat kansakun­nis­sa aina suuria muu­tok­sia aikaan.Eli pakon edessä..Toinen mail­man­so­ta on hyvä esimerkki,ja jos ei se niin ensim­mäi­nen ja jos ei sekään niin 30 vuoti­nen ja jos ei sekään niin Alek­san­teri suuren seikkailut ennen ajan­laskun alkua!tässä pysähtyneisyy­den tilas­sa men­nään pörssikursssien määräyk­sel­lä kos­ka niil­lä jot­ka oikeesti demokra­ti­as­sa val­taa pitää ‚he määräävät yhtä yksi val­tais­es­ti kuin pahinkin epäon­nis­tunut kommunistipuolue.Niin ja Cing­ick­aani jäi mainitsematta..olihan se kyl­lä ihan surkea joukko,vaikkakin eedelleen mail­man suurin sotajoukko,heillähän ei ollut tavot­tei­ta ei edes valtakuntaa..PALASIVAT HETI KOTIKONNUILLE TAKAS KUN HERRA cINGISKAANIN ISÄN KUOLEMAN TIETO TULI..Olisi var­maan men­nyt aika par­m­min tal­teen jos oli­si­vat tutki­neet ener­gian kulu­tus­ta suh­teessa yhteen tapaet­tuun viat­tomaan kylään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.