Katalonia

Kat­alo­nia on yksi men­estyneim­mistä ja vau­raim­mista alueista Euroopas­sa. Keskel­lä vau­raut­ta on kokon­aan toinen maail­ma, ker­jäläis­ten, lait­tomien kau­pustelijoiden ja tasku­varkaiden. Min­ul­takin vieti­in lom­pakko metrossa.

Yksi seli­tys siihen, että Kat­alo­nia on eri­lainen kuin muu Espan­ja, on siinä, etteivät mau­rit kos­keen val­lan­neet Kataloniaa.

Kat­alo­nialais­ten itse­tun­to on kovin korkea. He tuskin mainit­se­vat mitään Espan­jas­ta ker­toes­saan maas­taan –korkein­taan siitä, että ongel­mat maan rajoil­la, Ran­skan rajal­la toisaal­ta ja Espan­jan rajal­la toisaal­ta, ovat suuria, kos­ka rajaseuduille aina ker­tyy köyhyyttä.

Tästä Espan­jan­vas­taisu­ud­es­ta ei ollut hajuakaan, kun tulimme tänne tiis­tai-iltana het­ki Espan­ja-Sak­sa –ottelun päät­tymisen jäl­keen. Espan­jan lip­pu­ja näkyi kaikkial­la. Ään­imerkin tarpee­ton käyt­tö oli laa­jalle levin­nyt pahe (neljä päiväsakkoa)

Tänään näkyi toisen­laisia lip­pu­ja. Barcelonas­sa oli val­taisa mie­lenosoi­tus, jos­sa vas­tustet­ti­in Espan­jan yri­tyk­siä tukah­dut­taa Kat­alon­ian autono­mi­aa (ovat ken­ties vaati­neet pakkoes­pan­jaa perusk­oului­hin) Jär­jestäjät odot­ti­vat paikalle puol­ta miljoon­aa ihmistä. Paljon oli väkeä, mut­ta tarkkaan luku­un en ota kantaa.

Rikas Flaa­mi halu­aa eroon val­looneista Bel­gias­sa, Pohjois-Italia Etelä-Ital­ias­ta ja rikas kat­alo­nia Espan­jas­ta. Toisaal­ta epä­sol­i­daarista, toisaal­ta hyvin ymmärrettävää.

Mie­lenosoi­tus

9 vastausta artikkeliin “Katalonia”

 1. Nation­al­is­mi on ollut voimakkain demokrati­soi­va voima.

 2. Onhan meil­lä Suomes­sakin oma sep­a­rati­s­tiryh­mämme Ahve­nan­maal­la. Ålands fram­tidil­lä on reilu 8% kan­na­tus Ahve­nan­maal­la ja pari paikkaa Ahve­nan­maan maakuntapäivillä.

  http://www.alandsframtid.ax/

 3. Skot­lanti pyris­telee irti Bri­tan­ni­as­ta. Äver­iäs Kali­for­nia on kyl­lästynyt rahoit­ta­maan liit­to­val­tio­ta… Maa­her­ra Han­nele Pok­ka ehdot­ti Lapille autono­mi­aa… Lounais-Suo­mi on vain ajan kysymys… 

  Kaut­ta aiko­jen, jo Rooman val­takun­nas­ta alka­en Euroop­pa on mil­loin yhden­tynyt mil­loin purkau­tunut eri­laisi­in lääni­tyk­si­in. Neu­vos­toli­it­to hajosi… Mitenkähän on Kiinan laita?

 4. Hiukan olen tämän val­os­sa ihme­tel­lyt, ettei laa­jem­min ole vaa­dit­tu Pähk­inäsaaren rajaa takaisin. Mah­dol­lis­ta­han on, että tulee aika, jol­loin ei enää ole varaa pitää koko Suomea asut­tuna — jo nyt tulon­si­ir­to pohjois- ja itä-Suomeen on kahdek­san­nu­meroinen luku.

 5. Kat­alo­ni­as­sa yli 5 vuot­ta asuneena voin ker­toa että Kata­laan­it ovat ihana rauhaa rakas­ta­va kansa jota kiin­nos­taa muut kult­tuu­rit ja kielet ja ihmis­ten rikkaus. Samaa en voi sanoa Espan­jalai­sista jot­ka ovat kyl­lä hyviä bail­a­maan mut­ta yrit­täkääpäs joskus riipaista pin­nan alla ole­vaa rasis­mia ja vihaa toisia kult­tuure­ja ja kieliä vas­taan. Yleistämi­nen on vaar­al­lista mut­ta sana demokra­tia ja ihmisoikeudet ja tasa-arvo eivät kuu­lu pääsään­töis­es­ti Espan­jalaiseen kult­tuuri­in … ikävä kyl­lä kos­ka pin­nal­lis­es­ti todel­la mukavia ovat …

 6. Etelä-Euroopas­sa pohjoinen on rikas, etelä köy­hä, Pohjois-Euroopas­sa etelä rikas, pohjoinen köy­hä. (Kaupungeis­sa, Suomes­sa ainakin, itä ‘köy­hä’, etelä ‘rikas’, vähän mutkia oikaisten.)

  Onko täl­lä ilmiöl­lä sama selit­täjä vai eri? Voiko selit­tävä tek­i­jä olla ilmas­to? ‘Keskiar­vos­sa’ on parhaat edel­ly­tyk­set elää. Siis Kes­ki-Euroopan ilmas­tossa, ja siitä vähän eteläiseen ja pohjoiseen? En juurikaan kan­na­ta ilmas­toseli­tyk­siä, mut­ta ehkä niil­lä jotain voisi selittää?

 7. “Äver­iäs Kali­for­nia on kyl­lästynyt rahoit­ta­maan liittovaltiota…”

  Kali­for­nia on kuses­sa velko­jen­sa kanssa.

 8. ” “Äver­iäs Kali­for­nia on kyl­lästynyt rahoit­ta­maan liittovaltiota…”

  Kali­for­nia on kuses­sa velko­jen­sa kanssa.”

  Oikea ilmaus lie­nee: äver­iäät kali­for­nialaiset ovat kyl­lästyneitä rahoit­ta­maan liit­to­val­tio­ta. Tämä äver­iäs ja köy­histä vier­aan­tunut ihmisjoukko on yhä yleisem­pi kaikkial­la maail­mas­sa eivätkä he ole ylipäätään innos­tunei­ta minkään­lais­ten val­tioiden, liit­to­val­tioiden, kun­tien jne. rahoittamisesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.