Mitä kasvatustieteilijät tutkivat?

Suomes­sa on 136 kas­va­tusti­eteen pro­fes­so­ria. Se on val­taisa tutkimus­panos, mut­ta tutkit­tavaa riit­tää ja aihe on tärkeä, joten panos­tus var­maankin kan­nat­taa. Jos täl­lainen pro­fes­sorien armei­ja tutkii  kas­va­tus­ta ja koulu­tus­ta, voisi kohtu­udel­la odot­taa jotain panos­ta yksinker­taisi­in, mut­ta tärkeisi­in – ja taloudel­lis­es­ti erit­täin merkit­tävi­in – kysymyk­si­in. Täl­laisi­in esimerkik­si halu­aisi vastauksen:

1)      Parikym­men­tä vuot­ta sit­ten lukioon sisään­pääsy muutet­ti­in niin, ettei omia oppi­lai­ta tai lähel­lä asu­via saa suosia, vaan oppi­laat on otet­ta­va perusk­oulun päät­tö­todis­tuk­sen arvosano­jen perus­teel­la. Tämä seu­rauk­se­na lukiot ovat suuris­sa kaupungeis­sa erikoituneet hyvien ja huono­jen oppi­laiden lukoik­si.  Kysymys johon kaipaisi vastausta

Onko oppimis­tu­losten kannal­ta parem­pi, että hyvät oppi­laat ovat omis­sa kouluis­saan ja seiskan oppi­laat oman tason­sa mukaises­sa opetuk­ses­sa, vai men­esty­isikö hyvä oppi­las parem­min, jos kok­isi itsenä mui­ta eteväm­mäk­si ja men­esty­isikö seiskan oppi­las parem­min, jos luokalla olisi myös hyviä oppi­lai­ta kirit­tämässä ja anta­mas­sa esimerkkiä. 

2) Yleis­es­ti vaa­di­taan pienem­piä ope­tus­ryh­miä, mut­ta tämä vaa­timus tulee hyvin kalli­ik­si. Asi­as­ta olisi helpom­pi päät­tää, jos tietäisimme,

Miten ope­tus­ryh­män koko vaikut­taa oppimis­tu­lok­si­in tai mui­hin opetuk­sen päämääriin.

3) Noin 2,5 mil­jar­dia euroa uhrataan kun­nan jär­jestämään päivähoitoon. Tätä perustel­laan lapsen edul­la. Suuria ide­ol­o­gisia erim­ielisyyk­siä on siitä, onko päivähoito lapsen etu vai olisiko koti parem­pi hoitopaik­ka.  Pro­fes­sor­eil­ta kaipaisi vas­taus­ta siihen,

Miten päivähoito tukee lapsen kehi­tys­tä koti­hoitoon ver­rat­tuna? Onko löy­det­tävis­sä ryh­miä, jot­ka hyö­tyvät eri­tyis­es­ti päivähoi­dos­ta. Mikä on ryh­mäkoon ja päiväkodin koon vaiku­tus, mikä vaiku­tus on henkilökun­nan laadul­la ja määräl­lä ja tilo­jen kool­la. Mikä on sopivin ikä siir­tyä koti­hoi­dos­ta päivähoitoon ja onko tässä ero­ja eri väestöryh­mien välil­lä. Jos ei muu­ta help­poa mit­taria löy­dy, tutkit­takoon aluk­si vaik­ka päivähoidon vaiku­tus­ta koulumenestykseen.

81 vastausta artikkeliin “Mitä kasvatustieteilijät tutkivat?”

 1. Erit­täin hyviä kysymyk­siä! En usko, että saat vas­tauk­sia. Aiheet ovat liian arko­ja niin kauan, kun pro­fes­sorin virko­ja miehit­tävät kuuskytlu­vun partaradikaalit. 😉

 2. Sil­loin täl­löin kan­nat­taa tosi­aan pureutua ole­vaisen perusteisi­in. Ruot­sis­sa onkin häähu­mun laskeudut­tua alet­tu pohtia kuningaskun­nan kor­vaamista tasavallalla.

  Dagens Nyheteris­sä val­ti­oti­eteil­i­jä Olof Ruin kyse­lee tänään eikö olekin väärin että maan korkeim­mat virat kulke­vat per­in­tönä? Eikö ne pitäisi muiden virko­jen tapaan täyt­tää ansioiden mukaan? Ja eikö ole väärin pakot­taa yhden per­heen jäseniä roolei­hin joi­hin heil­lä ei ole lainkaan edellytyksiä?

  http://www.dn.se/debatt/vi-behover-en-serios-debatt-om-vart-statsskick‑1.1128141

  Pitääpä seu­ra­ta sikäläistä keskustelua josko he vaik­ka kaavail­i­si­vat perus­ta­vansa rumien nais­ten hal­lit­se­man vähem­mistö­jen parati­isin jol­laista muuan ran­skalainen filosofi on sanonut pahim­mak­si kuviteltavis­sa ole­vista yhteiskun­ta­malleista. Siel­lä näet palkit­taisi­in pikem­min halu­jen kuin kyky­jen mukaan.

 3. Hyviä kysymyk­siä, mut­ta luu­len­pa, että kun samo­ja asioi­ta on tutkit­tu aiem­min, ovat vas­tauk­set “olleet vääriä”. Näin­pä näitä samo­ja asioi­ta pyöritel­lään tääl­lä amatöörien joukos­sa, joka lisäk­si aina on joka tapauk­ses­sa oike­as­sa — kaikessa.

 4. Kent­tä­työssä ole­van ped­a­gogin vastaukset.

  1. Hyvät oppi­laat men­estyvät hyvin lukios­ta ja opet­ta­jista huoli­mat­ta. Ressun opet­ta­jat eivät ole yhtään parem­pia kuin muiden lukioiden opettajat. 

  2. Ainakin perusk­oulus­sa suuri luokkakoko lisää hälinää ja häiriköin­tiä ja sitä kaut­ta ope­tus ja oppimi­nen huononee. Tämä on sata var­ma asia.

  3. Perustelin aikoinani omien lap­sieni viemistä päiväkoti­in sil­lä, että isos­sa joukos­sa kas­vaa parem­min yhteisön tavoille. Mut­ta päiväkodis­sakaan ei saa olla liian iso­ja ryhmiä.

 5. Näk­isin, että päiväkodit ovat nykya­jan korvike ennen yleisille suurper­heille. Omien koke­muk­sieni mukaan lapsen kehi­tys nopeu­tuu joka taval­la, kun on kanssakäymisessä saman ja eri ikäis­ten lap­sien kanssa. Tietenkin voi pohtia, onko las­ten tarpeenkaan kehit­tyä niin nopeasti, ja onko niin väliä alka­ako puhua vuo­den vai kol­men vuo­den iässä, tai oppi­iko luke­maan 4- vai 7‑vuotiaana.

 6. Hyviä kysymyk­siä! En osaa tar­jo­ta nui­hin muu­ta kuin koke­mus­peräistä mutua:

  1. Luki­o­lainen hyö­tyy siitä, että saa opiskel­la motivoituneessa ja akti­ivises­sa (=hyvässä) seuras­sa, oli luki­o­lainen sit­ten itse huip­pu tai heikom­pi. Heikko­jen keräämi­nen yhteen puolestaan hait­taa hei­dän oppimis­taan. Kokon­aisu­u­den kannal­ta paras­ta olisi hie­man supis­taa lukiok­oulu­tus­ta ja sit­ten järkätä ryh­mät maalais­lukio­tyylisik­si: vähän heikko­ja, paljon taviksia ja vähän huip­pu­ja joka ryhmään.

  2. Yleen­sä pienem­piä ope­tus­ryh­miä toiv­otaan sik­si, että niiden pitämi­nen ojen­nuk­ses­sa on helpom­paa. Hyvän koulukurin saavut­tamiseen on halvem­piakin menetelmiä, joista tärkein on se, että häiriköt laite­taan tarkkik­selle. Nykyi­nen inte­graa­tio­ta korosta­va ped­a­gogi­nen muoti vain ei suosi näitä menetelmiä.

 7. Ainakin yksi­lap­sisen per­heen vekaran on suo­tavaa men­nä päiväkoti­in, jot­ta oppisi sosi­aal­isia taito­ja ja näk­isi eri­laisia ihmisiä. Samat perus­teet sopi­vat kyl­lä isom­pi­inkin per­heisi­in. Päiväkoti valmis­telee koulu­un siir­tymistä, ja ilman sitä hyp­py voi olla liian pitkä. Toki van­hem­mat voivat jär­jestää tätä “val­men­nus­ta” itsekin esimerkik­si pelaa­mal­la muis­tipele­jä, askartele­mal­la, kyläilemäl­lä ja käymäl­lä las­ten kanssa leikkipuis­tois­sa, mut­ta päiväkoti hoitaa asian vähin­tään yhtä hyvin. Päiväkodit kunniaan.

 8. O.S: “Miten ope­tus­ryh­män koko vaikut­taa oppimis­tu­lok­si­in tai mui­hin opetuk­sen päämääriin.”

  Vas­taus: Pienessä ope­tus­ryh­mässä oppi­las oppi parem­min. M.O.T.

  Ei tähän mitään empiri­aa tarvi­ta. Jos tutk­isimme asi­aa niin vas­taus olisi sama kuin : ” ensim­mäisessä ker­rokses­sa asu­vat käyt­tävät hissiä vähem­män kuin muis­sa ker­roksis­sa asuvat.

  Oppimiseen vaikut­ta­vat mon­et muutkin asi­at ryh­mäkoon lisäk­si. Koul­ul­la on myös muitakin tärkeitä tavoit­tei­ta tiedol­lisen oppimisen lisäksi.

  “Luki­o­lain mukaan lukiok­oulu­tuk­sen tavoit­teena on tukea opiske­li­joiden kas­vamista hyviksi, tas­apain­ois­ik­si ja sivistyneik­si ihmisik­si ja yhteiskun­nan jäseniksi sekä antaa opiske­li­joille jatko-opin­to­jen, työelämän, har­ras­tusten sekä per­soon­al­lisu­u­den monipuolisen kehit­tämisen kannal­ta tarpeel­lisia tieto­ja ja taito­ja. Koulu­tuk­sen tulee tukea opiske­li­joiden edel­ly­tyk­siä elinikäiseen oppimiseen ja itsen­sä kehit­tämiseen.” lähde:Opetus ja kulttuuriministeriö.

  Pisa-tutkimus on suun­taa anta­va suo­ma­lisen koulu­tuk­sen tasos­ta. Sen mit­taria on paljon kri­ti­soitu, mut­ta on siinä asi­aakin. Itse korostan sitä, että suo­ma­laisen ihmisen on olta­va avarakat­seinen, sosi­aa­li­nen, tas­a­puo­li­nen ja toisia kunnioittava.

  1. Tiedos­sani on asi­as­sa yksi ain­oa “tutkimus” ja sen mukaan ope­tus­ryh­män kool­la ei ole juuri mitään vaik­tus­ta. Tulos on niinyl­lät­tävä, että asia pitäisi tutkia uudestaan.

 9. Näitä kysymyk­siä on kyl­lä tutkit­tu muual­la, ja paljon. Asial­la ovat olleet pääasi­as­sa talousti­eteil­i­jät. Tässä vas­tauk­set, jot­ka ainakin omas­ta mielestäni vas­taa­vat konsensus-näkemyksiä.

  1) Riip­puu olen­nais­es­ti mis­sä iässä koul­u­laiset jaotel­laan ryh­mi­in ja miten. Olemme yhdessä Roope Uusi­talon kanssa tutki­neet, miten Suomen perusk­oulu-uud­is­tus vaikut­ti armei­jan testi­t­u­lok­si­in ja näyt­tää siltä, että vähem­män koulute­tu­ista per­heistä tullei­den koul­u­lais­ten testi­t­u­lok­set nousi­vat uud­is­tuk­sen seu­rauk­se­na. Perusk­oulu-uud­is­tuk­ses­sa kuitenkin muutet­ti­in muu­takin kuin ope­tus­ryh­miä. Keni­as­sa on toteutet­tu sat­un­nais­tet­tu koe, jos­sa tutkit­ti­in taso­ryh­mien vaiku­tus­ta. Kokeen tulok­sien mukaan kaik­ki hyö­tyivät taso­ryh­mistä. Näi­den tulos­et yleistämi­nen teol­lisu­us­mai­hin on kuitenkin aika rohkeaa.

  Miten luokkakaverei­den taso vaikut­taa luokio­vai­heessa on tietääk­seni avoin kysymys. Se olisi kuitenkin selvitet­tävis­sä suo­ma­laisel­la aineistolla.

  2) Ope­tus­ryh­män koon ja oppimis­tu­lok­sien kor­re­laa­tio on posi­ti­ivi­nen. Tämä johtuu kuitenkin siitä, että koulut sijoit­ta­vat heikom­mat oppi­laat pienem­pi­in ryh­mi­in. Sat­un­nais­te­tuis­sa kokeis­sa ope­tus­ryh­män kool­la on selvä negati­ivi­nen vaiku­tus oppimis­tu­lok­si­in. Siitä, onko ryh­mäkoko­jen pienen­tämi­nen taloudel­lis­es­ti tehokas tapa paran­taa oppimis­tu­lok­sia ei val­litse yksimielisyyttä.

  3)Tästä on hyvin sekalaisia tulok­sia. Vaiku­tus näyt­tää riip­pu­van per­hetaus­tas­ta. Vähem­män koulute­tu­ista per­heistä tule­vat ehkä hyö­tyvät päiväkotiopetuksesta.

  Tätä kysymys­tä olisi kuitenkin tärkeä tutkia suo­ma­laisel­la aineis­tol­la, kos­ka ulko­maalais­ten tulosten yleistämi­nen on vaikeaa. Suomes­sa päivähoidon henkilökun­ta on esimerkik­si parem­min koulutet­tua kuin mon­es­sa muus­sa maassa.

 10. Mitä pienem­mät ope­tus­ryh­mät, sitä enem­män (huono­jakin) opet­ta­jia tarvitaan.

  Ei ole niin var­maa että hyvä ja huono opet­ta­ja opet­ta­vat parem­min kah­ta pienem­pää ryh­mää, kuin yksi hyvä opet­ta­ja suur­ta ryhmää.

 11. Onko kas­va­tustiede tiedet­tä. Eihän sil­lä ole edes omaa teo­ri­aa, vaan se on sekametelisoppaa.

  Min­ua on itseä sosi­ologi­na kum­mas­tut­tanut tuo ope­tus­ryh­mäa­sia. Joku voisi vaa­tia, että kaikil­la oppi­lail­la pitäisi olla yksityisopettaja.

  Pienen ope­tus­ryh­män meto­di sopii perisuo­ma­laiseen erakkolu­on­teeseen, jol­la voidaan tämä kor­pikansan erakkolu­onne siirtää sukupolvelta toiselle.

  Oppimisen kannal­ta sil­lä ei ole mitään tekemistä — eihän oppimi­nen tapah­du syöttötuolissa.

 12. Min­ul­la on takanani 30 vuot­ta koke­mus­ta perusk­oulun opet­ta­jana ja Evert The NeveR­estil­lä ja Syltyl­lä ilmeis­es­ti tasan nol­la. Ope­tus ei perus­tu pätkänkään ver­taa sosi­olo­gien tai ped­a­gogien höpinöi­hin. Se on ark­ista puur­tamista las­ten kanssa. Tois­tan mitä sanoin. Mitä suurem­pi ryh­mä sen huonom­mat tulok­set. Näin se vaan on. Käykääpä nim­imerk­it kokeile­mas­sa onneanne jos­sain perusk­oulus­sa, niin syn­tyy elämänviisautta.

 13. Siis satakolmekym­men­täy­hdek­sän professoria???? 

  Koko maa­ta liikut­tavas­sa liiken­teessä on, vähän räknäys­tavas­ta riip­puen, kak­si tai viisi pro­fes­so­ria. Se liikut­taa Suomea (vitun vähän).

  Tietoli­iken­nesek­to­ril­la, johon tämä tusaami­nen täl­lä het­kel­lä perus­tuu, on pikaisen laskel­man mukaan _korkeintaan_ 60 pro­fes­so­ria. Kas­va­tusti­eteis­sä siis tulee tule­vaisu­udessa 50 ker­taa inno­vaa­tioi­ta kaik­keen liiken­teeseen näh­den ja noin kak­si ker­taa enem­män kuin tietoli­iken­teessä. Hyvä että ollaan tähän satstattu!

  Mitä vit­tua? kysyy nim­imer­ki “epäti­etoinen”

  Kari

 14. Luulisin, että tuo Osmon mainit­se­ma “tutkimus”, jos­sa osoitet­ti­in, että ope­tus­ryh­män kool­la ei ole merk­i­tys­tä, oli sivu­tuote jos­sakin isom­mas­sa tutkimik­ses­sa, jos­sa haet­ti­in menestysmuuttujia.

  Huo­mat­ti­in, että suosit­tu­jen koulu­jen isot ope­tus­ryh­mät tuot­ta­vat vähin­tään yhtä hyvät tulok­set kuin epä­su­osit­tu­jen koulu­jen pienet ope­tus­ryh­mät. Tämän olisin itsekin osan­nut puolen sekun­nin miet­timisen jäl­keen sanoa. Silti olen salet­ti siitä, että iso oppi­las­ryh­mä tuot­taa huonom­paa oppimista kuin pieni. 

  Hyödyt eivät kuitenkaan kas­va lin­eaaris­es­ti ryh­män pienen­tyessä — jos nou­date­taan “nor­maale­ja” metode­ja. Itse pidän perusk­oulun ylälu­okil­la ideaali­na n. 16 — 20 oppi­laan het­ero­geenista ryh­mää: pienem­mästä ryh­mästä puut­tuu (yleen­sä) fik­sut suun­nan­näyt­täjät, isois­sa ryh­mis­sä paukapäät saa­vat riit­tävästi hyväksyn­tää vertaisiltaan. 

  Mut­ta Osmo on ehdot­tomasti oike­as­sa: Näitä asioi­ta pitää tutkia ja kun ei tutki­ta, 136 prof­faa on seli­tyk­sen velkaa.

  Touko Met­ti­nen

 15. Jarkko Tont­ti viit­tasi YLE:n tyynyso­ta-ohjel­mas­sa Ruot­sis­sa tehty­i­hin seu­ran­tatutkimuk­si­in, jois­sa Ton­tin mukaan todet­ti­in, että “mitä varhem­min lap­si menee päivähoitoon, sitä parem­min hän pär­jää elämässään, alka­en koulumen­estyk­ses­tä päät­tyen syr­jäy­tymis­riskei­hin jne.”

  Ohjel­ma löy­tyy youtubesta: http://www.youtube.com/watch?v=fHiwBJZTexo

 16. Ajanko­htaiseen aiheeseen liit­tyen olisi kiva tietää, kuin­ka mon­en kas­va­tusti­eteil­i­jän mielipi­det­tä kysyt­ti­in (vai kysyt­ti­inkö lainkaan), kun perusk­oulun tun­ti­jako­työryh­mä pää­tyi ratkaisu­un, että pakko­ruot­si säi­lyy ja vieläpä aikaistuu ala-asteelle? Huhu­ja kun liikkuu, että työryh­män puheen­jo­hta­ja, Svenska.nu-jäsen Timo Lank­i­nen oli asian ruotsinkielis­ten jär­jestö­jen kanssa jo etukä­teen päät­tänyt eikä työryh­mäl­lä ollut asi­aan juuri vaikutusmahdollisuuksia.

  Ruot­sis­sa, jos­sa oppi­laiden kieliopin­to­ja koske­via päätök­siä eivät rasita poli­it­tiset lehmänkau­pat, on päädyt­ty sel­l­aiseen ratkaisu­un, että vain englan­ti on kaikille pakolli­nen ja toisen vier­aan kie­len tilal­la voi opiskel­la lisää englan­tia. Jotenkin minus­ta tun­tuu, että nimeno­maan tämän ratkaisun takana on todel­lisia kas­va­tusti­eteel­lisiä perusteita.

  Tietenkin on hienoa, jos opiskel­laan mon­taa vieras­ta kieltä, mut­ta tosielämä on kuitenkin eri jut­tu kuin juh­la­puheet. Monel­la oppi­laal­la ei ihan oikeasti ole ns. kielipäätä ja vieraiden kiel­ten opiskelu on han­kalaa eikä kyse ole aina pelkästään laisku­ud­es­ta. Ruot­sis­sa on kat­sot­tu parem­mak­si vai­h­toe­hdok­si, että oppi­las oppii edes sen yhden (ja tärkeim­män) vier­aan kie­len kohtu­ullis­es­ti kuin että oppii kah­ta kieltä heikosti. Suomes­sa voidaan vain yksit­täistapauk­sis­sa antaa vapau­tus ruotsin opin­noista ja käytän­nössä kaik­ki heikotkin kiel­ten oppi­jat joutu­vat tap­pele­maan kah­den vier­aan kie­len kanssa (ruotsin lasken vier­aak­si kielek­si, kos­ka sitähän se useim­mille on).

 17. Tuos­sa vielä Ton­tin blogikir­joi­tus keskustelusta:
  http://www.vihrealanka.fi/node/1183

  Lyhyel­lä googlaamisel­la löy­tyi myös Markon Hamilon kri­it­ti­nen kir­joi­tus tapauksesta:
  http://www.tiede.fi/blog/2009/01/23/jarkko-tontti-on-vaarassa/

  Itse tutkimus on ilmeis­es­ti nimeltään: Ander­s­son, Bengt-Erik & Stran­der, Ker­stin 2002. Framti­den blev vår. 101 sjut­tio­tal­is­teer följ­da under sina 25 förs­ta år. Rap­port 2 från FABASKO-pro­jek­tet. Indi­vid, omvärld och lärande/Forskning 11. Stock­holm: Lärarhögskolan.

 18. Voisi myös kysä sitä, onko tutkit­tu sitä, miten use­am­man kuin yhden opet­ta­jan läs­näo­lo ope­tusti­lanteessa vaikut­taa oppimis­tu­lok­si­in. Onko ylipäätän­sä yhden opet­ta­jan ja yhden luokan malli järkevä?

 19. Tämä hyp­pää nyt varsi­naisen aiheen ulkop­uolelle, mut­ta en mal­ta olla kom­men­toimat­ta nim­imerk­ki amatööriped­a­gogin näke­myk­siä ruotsin kie­len opiskelusta. 

  Monel­la oppi­laal­la ei ole niin san­ot­tua matikkapäätäkään yhtään, mut­ta silti he joutu­vat tap­pele­maan ns. pakko­matem­ati­ikan kanssa. Se nyt vaan on niin, että han­kalatkin asi­at on koulus­sa opit­ta­va. Tai ainakin yritet­tävä niistä jotenkin suo­ri­u­tua. En ymmär­rä mik­si juuri ruot­si herät­tää niin kiivai­ta into­hi­mo­ja. Yleen­sä vas­tus­ta­jat muis­ta­vat maini­ta, että Ruot­sis­sakaan ei opiskel­la suomea. Lisäk­si ker­ro­taan läh­es aina, miten ruot­salaiset ovat kielikysymyk­sen­sä ratkaisseet. 

  Vas­tus­tamisen kiivaudessa tah­too vain uno­htua tosi­asi­at. Me emme opiskele ruot­sia koulus­sa ruot­salaisia varten, vaan sik­si, että maas­samme asuu suo­ma­laisia jot­ka puhu­vat äidinkie­lenään ruotsin kieltä. Kos­ka Suo­mi on kak­si kieli­nen maa, on pelkästään luon­te­vaa, että molem­mat kieliryh­mät osaa­vat tois­t­en­sa kieltä edes vähän. Maail­mas­ta löy­tyy melko paljon esimerkke­jä maista jois­sa ei opiskel­la tois­t­en kieliryh­mien kieliä ja yleen­sä näis­sä mais­sa on jonkin­laisia, joskus voimakkaitakin jopa väki­val­taisia, ris­tiri­ito­ja kieliryh­mien kesken.

 20. “Pakko­ruot­si” kävisi parem­min kau­pak­si jos sen pake­toisi yhteen “pakkop­ul­lan” kanssa: toista työn­netään kor­vas­ta, toista suusta.

 21. Osmo,

  “Meil­lä oli aikanaan luokas­sa neljäkym­men­täkak­si oppi­las­ta, mut­ta jotenkin siitä selvittiin.”

  Se oli sitä oppik­oulun aikaa, jol­loin koulu­un oli pääsykoe ja poruk­ka oli valikoitunut­ta joukkoa. Min­un luokallani oli 45 oppi­las­ta. Oppik­oulus­ta sai hel­posti lähdöt, jos hom­ma ei pelan­nut. Perusk­oulu on aivan toista maata. 

  Lukiois­sa on edelleen hyvin suuria ryh­miä, 36 on aivan tavalli­nen luku isois­sa lukioissa.

 22. Yhtey­det luokkakoon ja opin­tomen­estyk­sen yhtey­destä eivät ole suo­ravi­ivaisia, vaan riip­pu­vat myös sekä kun­nan että koulun koosta. 

  Sitran rahoit­ta­mas­sa perusk­oul­u­lais­ten syr­jäy­tymis­riske­jä kar­toit­tavas­sa Ope­tushal­li­tuk­sen ja Helsin­gin yliopis­ton yhteistyönä toteut­tamssa tutkimuk­ses­sa todetaan: 

  Koulun koon, luokan koon ja kun­tatyypin välille muo­dos­tui inter­ak­tio. Oppi­laiden koulumen­estys pienis­sä ja suuris­sa maaseu­tu- ja kaupunkikouluissa
  erosi merk­it­sevästi luokkakoon mukaan (F(3,2284) = 7,61,
  p < .0001). Maaseudul­la koulumen­estys oli luokkakoos­ta läh­es riippumatta
  kaupunkik­oulu­ja parem­pi pienis­sä kouluis­sa. Suuris­sa kouluis­sa menestys
  maaseudul­la ja kaupungis­sa oli saman­laista 23 oppi­laan luokkakokoon saakka.
  Sitä suurem­mis­sa luokissa oli koulumen­estys kaupungis­sa parempaa.

  Ihmette­len Jouni Lundqvistin aka­teemisen koulu­tuk­sen saa­neena opet­ta­jana esit­tämää käsi­tys­tä tieteel­lisen tutkimuk­sen täy­destä tarpeettomuudesta. 

  Miten “arki­nen puur­t­a­mi­nen” siihen liit­tyy, että yritetään tutkimuk­sen keinoin löytää parhaim­mat mah­dol­liset puit­teet tälle puur­tamiselle? Mikäli opet­ta­jank­oulu­tuskin on vain ped­a­gogista höpinää, niin mihin koko koulu­tus­ta tarvitaan?

 23. Ville sanoo:

  Näk­isin, että päiväkodit ovat nykya­jan korvike ennen yleisille suurper­heille.

  Tämän käsi­tyk­sen näkee ja kuulee sil­loin täl­löin. Osmokin on muis­taak­seni käyt­tänyt tätä päivähoidon puoles­ta puhu­vana argumenttina. 

  Minus­ta ver­taus kuitenkin ontuu pahem­man ker­ran. Mis­sään suurper­heessä ei ole kuut­ta­toista 1–3 ‑vuo­ti­as­ta las­ta. Heitä on tyyp­il­lis­es­ti vaikka­pa kak­si. Jo viisivuo­tias isom­pi sis­arus leikkii ohjaavasti pienem­pi­en kanssa puhu­mat­takaan sitä van­hem­mista, jot­ka jo osaa­vat aut­taa pienem­pi­en hoi­dos­sa ja oma­l­la esimerkil­lään kan­nus­ta­vat las­ta kehittymään. 

  On myös muis­tet­ta­va, että per­he on vah­va kiin­tymys­suhtei­den verkos­to. Taap­er­oikäi­nen ei tunne empa­ti­aa toista taap­er­oikäistä kohtaan ja aggres­si­ivi­nen käyt­täy­tymi­nen on pien­ten päiväkotiryh­mässä taval­lista ja ilme­nee mm. puremise­na. Tästä on jotain observvointitutkimusta. 

  Omien koke­muk­sieni mukaan lapsen kehi­tys nopeu­tuu joka taval­la, kun on kanssakäymisessä saman ja eri ikäis­ten lap­sien kanssa.

  Tässä ketjus­sa ei nyt kai varsi­nais­es­ti haeta näitä omia koke­muk­sia, joi­ta net­ti tur­suaa jo liiankin kanssa. Koti­hoito ver­sus päivähoitokeskustelu­ja on var­masti sato­ja eri foorumiella. 

  Kak­soset ainakin kehit­tyvät tutkimusten mukaan hitaam­min etenkin puheen osalta kuin yksit­täin syn­tyneet. Tämä ei ainakaan tue olet­ta­mus­ta samanikäisen piltin jatku­van seu­ran autuaallisuudesta.

 24. Har­mi vaan pakkok­ie­len puo­lus­ta­jien kannal­ta että NL:n kas­va­tusti­eteil­i­jät jou­tu­i­v­at totea­maan ettei kak­sipäisiä vasikoi­ta voi syn­tyä muuten kuin luonnonoikkuna.

 25. Osmol­ta hyvin avat­tu nyt kun ooyy suo­mi on maalla.
  Ene­nessä määrin me tarvi­taan käden taitoja.

 26. Ope­tus­ryh­män kool­la ei perusasioi­ta opetet­taes­sa ole mitään merk­i­tys­tä nor­maalille oppi­laalle. Oppi­laat kär­sivät siinä vai­heessa, kun opetet­ta­va asia alkaa olla hyvin vaativaa.

  Eli perusk­oulus­sa ope­tus­ryh­män voi olla suurikin, kun­han opet­ta­ja kyke­nee pitämään ryh­män kuris­sa ja ryh­mästä on kar­sit­tu huonoin aines pois.

  Yliopis­tois­sa taas ope­tus­ryh­män tulee olla pieni, kos­ka opetet­ta­vat asi­at ovat vaa­tivia. Ope­tus­ryh­mien koko on Suo­ma­lai­sis­sa yliopis­tois­sa usein liian suuri.

  Toinen yliopis­to­jen opetuk­seen vaikut­ta­va keskeinen tek­i­jä on cam­pusaluei­den rakenne. Aluei­den on kyet­tävä yhdis­tämään ope­tus, asum­i­nen ja sosi­aa­li­nen elämä.

 27. Timo hyvä,

  ohi­tit täysin, kuten pakko­ruotsin kan­nat­ta­jat usein tekevät, sen kas­va­tusti­eteel­lisen näkökul­man, jon­ka perään itse juuri kyselin. Mielestäsi pakko­ruot­si pitää olla, kos­ka Suo­mi on ns. kak­sikieli­nen maa, etkä huomioi lainkaan ped­a­gogisia näkökul­mia. Halu­at siis, että kieliopin­not päätetään poli­it­tis­ten eikä ped­a­gogis­ten, saati­ka yksilöi­den eri­lais­ten tarpei­den perus­teel­la. Ja Suomi­han on kak­sikieli­nen maa lähin­nä paper­il­la, todel­lisu­udessa­han Suo­mi on maail­man yksikielisimpiä maita.

  Kun rupe­sit tosi­a­sioista puhu­maan, niin saa­nen huo­maut­taa, että Ruot­sis­sa on suun­nilleen yhtä suuri suomenkieli­nen vähem­mistö (osa asunut siel­lä “aina”, osa muut­tanut työn perässä) kuin Suomes­sa ruotsinkieli­nen. Silti, kuten itsekin tote­sit, siel­lä ei opiskel­la pakko­suomea (eikä tai­da kovin mon­es­sa koulus­sa onnis­tua edes vapaae­htoinen opiskelu). En ole kuul­lut, että Ruot­sis­sa olisi “joskus voimakkaitakin jopa väki­val­taisia, ris­tiri­ito­ja kieliryh­mien kesken”. Mielestäni näitä kieliri­s­tiri­ito­ja, tosin ei onnek­si väki­val­taisia, on enem­män Suomes­sa. Ja nämä johtu­vat juuri siitä, että vähem­mistö tun­tuu sanel­e­van enem­mistöä koske­van kielipoli­ti­ikan. Ja muuten, kos­ka “on pelkästään luon­te­vaa, että molem­mat kieliryh­mät osaa­vat tois­t­en­sa kieltä edes vähän”, niin mik­si emme opiskele myös pakkosaamea? Mik­si ruot­sia aidom­pi ja alku­peräisem­pi Suomes­sa puhut­tu kieli (tai siis kielet) jätetään aina pait­sioon? Toden­näköis­es­ti vas­taat, että perus­tus­lais­sa saamel­la ei ole samaa ase­maa kuin ruot­sil­la. Herää kysymys, mik­si ei ole. Toden­näköis­es­ti vas­taat, että saame­laisia on niin vähän. No niin on ruotsinkielisiäkin suh­teessa suomenkielisiin.

  Ruotsin kie­li­malli­in viitataan usein ehkä sik­si, kos­ka se on maana hyvin Suomen kaltainen ja, kuten edel­lä kir­joitin, vähem­mistökiel­ten puhu­jamäärä (suomi/ruotsi) on samaa suu­ru­us­lu­okkaa. Ruotsin mallin siis olet­taisi toimi­van hyvin Suomes­sakin. Merkit­tävä ero maid­en välil­lä on se, että Ruot­sis­sa koko maan kielipoli­ti­ikkaa ei päätetä pelkästään vähem­mistön (käytän­nössä siis RKP:n) toivei­den mukaan. Tästä RKP:n val­las­ta nähti­in mie­lenki­in­toinen esimerk­ki Kokoomuk­sen puoluekok­ouk­ses­sa, jos­sa Katainen neu­vot­teli pakko­ruot­sipäätök­ses­tä kesken oman puolueen­sa kok­ous­ta RKP:n Wallinin kanssa ja Sasi viet­ti jälkim­mäisen kok­ous­päivän oman puolueen­sa kok­ouk­sen sijas­ta RKP:n puoluekok­ouk­ses­sa selit­tämässä puolueen­sa pakkoruotsinäkemyksiä. 

  Kir­joituk­ses­tasi päätellen et pidä Ruotsin mallia hyvänä. Voisitko perustel­la, mikä varsi­nais­es­ti on vikana ajat­telumallis­sa “parem­pi yksi vah­va kieli, kuin kak­si heikkoa kieltä”? Hehän kuitenkin vah­vasti suosit­tel­e­vat muiden ISOJEN ja TÄRKEIDEN kiel­ten (mm. sak­san ja ran­skan) opiskelua kaikille niille, kenel­lä kyvyt riittävät.

  Matem­ati­ikkaa ei voi ver­ra­ta kieli­in, kos­ka matem­ati­ikkaa on ain­ut­laa­tu­inen ja uni­ver­saali aine, mut­ta kieliä on maail­mas­sa val­ta­van suuri määrä, eikä kaikkia voi kukaan opiskella.

  San­ot­takaan vielä, että min­ul­la ei ole mitään Ruot­sia, ruot­salaisia, ruotsin kieltä tai suomen­ruot­salaisia vas­taan. Lähin­nä olen RKP:läistä enem­mistöä alis­tavaa kielipoli­ti­ikkaa vastaan.

 28. Kyse ei ole oppimis­tu­lok­sista vaan taloud­es­ta ja vallasta:

  - Kyläk­oulu­jen lakkaut­tamista perustel­laan sil­lä, että ryh­mäkoot ovat liian pieniä ja kalli­ik­si tulee.
  — AOJ moti­ivi ajaa pieniä ryh­mäkoko­ja on jär­jestöpoli­it­ti­nen. Mitä pienem­mät ryh­mäkoot ovat sitä enem­män jäseniä on ja sitä parem­min myös jäse­nil­lä eli opet­ta­jil­la menee.
  — Kouluis­sa val­ta on siir­tynyt etenkin kaupungeis­sa opet­ta­jil­ta oppi­laille. Ennen yksi opet­ta­ja piti yli 40 oppi­laan luokas­sa järjestys­tä yllä. Hänel­lä oli val­ta ja keinot pitää koulu­tytö häiriköivät kuris­sa. Jos opet­ta­jan keinot lop­pui­v­at tuli rehtorin puhut­telu, siir­to eri­ty­is­lu­okalle ja jopa “apuk­oulu­un”.

  Koul­u­laitos­ta johtaako enää kukaan?

 29. Hohhoi­jakkaa, ruot­sia on opiskelta­va kos­ka matikkaakin pitää.

  Onpa kyl­lä Lois­tavaa argumentaatiota…

 30. Kalle,

  “Eli perusk­oulus­sa ope­tus­ryh­män voi olla suurikin, kun­han opet­ta­ja kyke­nee pitämään ryh­män kuris­sa ja ryh­mästä on kar­sit­tu huonoin aines pois.”

  Mil­lä Kalle kar­sit huonon ainek­sen pois ja mitä se huono tarkoit­taa. Ei minus­ta sitä huonoa aines­ta ole kovin paljon. Kun luokas­sa on 25 mur­rosikäistä tai sitä läh­estyvää tenavaa, niin sekaan mah­tuu kaiken­laista. Minus­ta perusk­oulun luokkakoko ei saisi olla 18 enem­pää. Päiväkodin mak­si­mi 12.

  Opet­ta­jan ammat­ti on ammat­ti siinä mis­sä muutkin. Työ tek­i­jään­sä neu­voo, siinä ei teo­ri­at paljon paina kun menet yläas­teen luokkaan ja yrität koo­ta hom­man kokoon.

 31. Kielipuolue RKP on onnis­tuu jatku­vasti pelaa­maan ruotsin pakol­lisek­si aineek­si. Maas­sa on 250000 ruo­tisnkielistä, jot­ka osaa­vat myös suomea ja siitä huoli­mat­ta 5 miljoon­aa suo­ma­laista joutuu pakko-opiskele­maan suomen­ruot­sia, joka on aika pitkälle eri asia kuin ruotsin­ruot­si. Paras neu­vo Tukhol­man kävi­jöille on se, että puhukaa englan­tia, sitä te osaat­te ja sil­lä pär­jää erit­täin hyvin.

  Sanokaa­pa pakko­ruotsin kan­nat­ta­jat, mitä hyö­tyä pakko­ruot­sista on suo­ma­laisille. Vas­tauk­sek­si ei kel­paa johonkin perus­tus­laki­in viittaaminen.

  Ain­oa järkevä kielio­hjel­ma olisi, että enkku pakol­lisek­si kaikille ja toinen kieli pakkona myös, mut­ta sen saisi itse valita.

 32. Ryh­mäkoko­ja on tutkit­tu paljonkin. Näin loma-aikaan viit­teet löy­tyvät vas­ta kotoa. Perusväit­tämä on, että ryh­mäkoon laskemis­es­ta on hyö­tyä tuonne 25 oppi­laan tienoille asti. Tämän jäl­keen tilanne tasoit­tuu ja sit­ten alle 15 jopa heikkenee.

  Oman 17 vuo­den koke­muk­sel­la sanois­in, että suurim­mat erot ovat opet­ta­jan ja oppi­laiden työvi­ihtyvyy­dessä 32:n ja 20 oppi­laan ryh­mis­sä. Oleel­lista on myös se mitä opete­taan. Taito­jen, vaik­ka sor­vaamisen tai ään­tämisen opet­tamiseen tarvi­taan pieniä joskus yksilöl­lisiä ope­tushetk­iä. Onnek­si nykyk­oulus­sa niitäkin voi järjestellä.

  Taso­ryh­mäa­jat­telu kiin­nos­taa itseänikin. Peru­so­le­tuk­seni on, että het­ero­geeniset ryh­mät ovat parhaat, kuitenkin niin että tilapäisiä ryh­miä kan­nat­taa muo­dostaa taito­jen mukaan. Pysyvistä ryh­mistä tulee hel­posti itseään toteut­tavia = me emme osaa matikkaa, me emme tykkää kir­joista.. Kos­ka lapset kas­va­vat ja kehit­tyvät eri tahti­in, pysyvä ryh­mit­te­ly olisi haitallista. Tästä syys­tä perusk­oulus­sa luovut­ti­in aikanaan tasoryhmistä. 

  Sosi­olo­gian näkökul­mas­ta olisi mie­lenki­in­toista tietää kaupunkilukioiden luokkay­hteiskun­talu­on­teesta. Äidin koulu­taus­ta on edelleenkin merkit­tävin oppimista ennus­ta­va tek­i­jä. Oman lapseni lukiopo­hdin­nois­sa näyt­tää ole­van oleel­lista mil­laista väkeä siel­lä opiskelee.

 33. Erit­täin tärkeä avaus Soininvaaralta!
  Onnek­si maas­tamme löy­tyy vielä jalat maas­sa ole­via ajat­telijoi­ta ja kehit­täjiä. Opet­ta­jana jak­saa jatku­vasti ihme­tyt­tää, että usein mielip­iteitä ja “asiantun­te­mus­ta” tun­tuu opetuk­ses­ta ole­van paljon niil­lä, jot­ka eivät ole päivääkään luokan edessä viet­täneet. Kas­va­tustiede usein liitelee tuol­la jos­sain kabi­net­ti-visio-sfääreis­sään ja todel­lista työtä koete­taan tehdä maalaisjär­jel­lä ja vähenevil­lä resurs­seil­la niin hyvin kun taide­taan. Komp­paan täysin Jouni Lundqvis­tiä, jon­ka puheen­vuoroista kuu­luu hänen todel­li­nen koke­muk­sen­sa ja asiantun­te­muk­sen­sa asi­as­ta. Nyt olisi todel­la syytä pureutua näi­hin perus­tavaa laat­ua ole­vi­in kysymyk­si­in opetuk­ses­ta. Kas­va­tusti­eteen väitöskir­jo­jen aihei­ta seu­rates­sa tun­tee välil­lä todel­lista ärsyyn­tymistä, kun miet­tii mihin nol­latutkimuk­si­in taas yliopis­ton resursse­ja on käytetty.
  Oma pieni, empi­iri­nen havain­toni ryh­mäkoos­ta on seu­raa­va: Olen opet­tanut samaa ainet­ta, samal­la kir­jasar­jal­la usei­ta vuosia kahdel­la eri paikkakun­nal­la yläk­oulus­sa. Ope­tus­ryh­miä on usei­ta ja ne läpileikkaa­vat paikkakun­tien koko ikäryh­män. Mielestäni otos on siis melko kat­ta­va. Edel­lisessä kun­nas­sa oli tehty päätös luon­non­ti­eteen ryh­mäkoon rajaamis­es­ta 16 oppi­laaseen. Nykyisessä koulus­sani ei rajaus­ta ole, joten ryh­mien koot vai­htel­e­vat 20–25 oppi­laan välil­lä. Ero on selvä, saan käy­tyä nykyisessä työ­paikas­sani vain n. puo­let tai 2/3 siitä asi­as­ta, minkä sain käy­tyä ilman sen suurem­paa kiire­htimistä edel­lisessä työ­paikas­sa pien­ten ryh­mien kanssa. Joko minä olen merkit­tävästi hidas­tunut, oppi­laat ovat jatku­vasti kovapäisem­piä nykyisessä koulus­sa tai sit­ten ryh­mäkool­la on oikeasti merk­i­tys­tä asi­aan. Ehkäpä joku min­ua viisampi ja opetuk­ses­ta enem­män tietävä osaa selit­tää pitävästi tämän vuodes­ta toiseen pysyvän eron.

 34. Olen täysin samaa mieltä aineenopen ja Lundqvistin kanssa nykyk­oulus­ta. Olen opet­tanut aineenopet­ta­jana yläk­oulus­sa ja lukios­sa vuosikymmenet. 

  Jo näi­den muu­tamien vuosikym­me­nien aikana oppi­la­saines on muut­tunut dra­maat­tis­es­ti maalai­s­paikkakun­nal­lakin. Syynä tähän on yhteiskun­nan mur­ros kaikil­la inhim­mil­lisen elämän alueilla.

  Suuri muu­tos tapah­tui jo sil­loin kun siir­ryt­ti­in perusk­oulu­un. Siitä jo mainit­ti­in aikaisem­minkin. Perusk­oulu-uud­is­tuk­sen suurin ide­ologi­nen munaus tehti­in siinä, kun poli­itikot väit­tivät, että kaik­ki oppi­vat kaiken. Halut­ti­in pois­taa luokkay­hteiskun­nan her­rat ja työläiset asetelma.

  Tässä demokrati­soimises­sa meni kuitenkin lap­si pesuve­den mukana. Nuorten lah­jakku­userot ja ja vahvu­udet mitätöi­ti­in. Kaik­ki halut­ti­in puris­taa samaan muot­ti­in. Esim. käden taidois­sa lah­jakkaat pakotet­ti­in teo­riaop­pi­in, joka soti lah­jakku­u­den profi­il­ia vas­taan. Eri­laisia esimerkke­jä on yhtä mon­ta kuin on oppilastakin. 

  Jokaiselle ei tietenkään voi räätälöidä täysin omaa opiskelu­o­hjel­maa, mut­ta voidaan luo­da päälinjat.

  Kun lah­jakku­us­profi­ilil­taan suurin piirtein saman­laiset laite­taan tekemään sitä, jos­sa he ovat omim­mil­laan, niin ryh­mäkokokin voi olla nyky­istä suurem­pi .(tietyin reunaehdoin)

  Nykyk­oulus­sa on huo­mat­tu, että entistä suurem­pi osa tarvit­see jonkin­laisen eri­ty­isopetuk­sen. Näin ei voidä tietenkään toimia, ja sik­si on luo­tu inklu­u­sioma­lli. Ts. läh­es kaik­ki samanikäiset oppi­laat ovat samas­sa luokas­sa ja aineenopet­ta­ja sit­ten eriyt­tää ope­tus­ta kunkin oppi­laan eri­ty­is­tarpei­den mukaan.

  Tähän lisätään vielä kam­ree­rien vaa­timus halvem­mas­ta koulu­tuk­ses­ta mm. suurem­pi­en ryh­mäkoko­jen avul­la. Sanon­pa vaan, että se on viimeinen naula perusk­oulun ja sitä kaut­ta jatko-opin­to­jen arkkuun.

  Nyt kam­reereille kuuma vink­ki hal­vas­ta opetuk­ses­ta. Verkko-ope­tus on virkami­esten taikasana. Koulun oppi­laat sul­je­taan audi­to­ri­oon 50–100 oppi­laan ryh­mi­in verkko-opetuk­seen. Kiertävä kiin­teistö­palvelu (ulkois­tet­tu ja halpa)käy täräyt­tämässä dat­apro­jek­torin käyn­ti­in ja näpyt­telee osoit­teet ja näin tieto­jen kopi­oin­ti ope­tus­las­ten vihkoi­hin läh­tee käyntiin.

  Välil­lä kul­lan­mu­rut käyvät syömässä hyvässä jarjestyk­sessä ja tule­vat taas sen jäl­keen kuu­li­ais­es­ti jatka­maan työtään. Moti­vaa­tio­han on kaikil­la tapis­sa, sil­lä jokainen halu­aa hyvät lähtöpis­teet korkeak­oului­hin ja tiedemiesopintoihin.

  Mihin tässä enää opet­ta­jia tarvi­taan? Viiskyt ton­nia kaupun­gin rahaa vuodessa ja siitäkin ajas­ta opet­ta­jat ovat suurim­man osan lomillaan.

 35. Amatööriped­a­gogille

  Kom­men­toin vielä vas­taus­tasi mielip­i­teeseen. Ensin­näkin Ruot­sis­sa ei mil­lään mit­tar­il­la mitat­tuna suun­nilleen saman suu­ru­inen suo­ma­laisvähem­mistö kuin Suomes­sa ruotsinkieli­nen vähem­mistö. Lukumääris­es­ti Suomes­sa ruotsinkielisiä on läh­es 50 pros­ent­tia enem­män. Vähem­mistön pros­en­tu­aa­li­nen osu­us väestöstä on Ruot­sis­sa yli 3 pros­ent­tiyk­sikköä pienem­pi. Mut­ta kuten yritin ensim­mäisessä kir­joituk­ses­sani korostaa, Ruotsin tilanteen ei mielestäni pitäisi vaikut­taa mei­dän päätök­si­imme mitenkään. Eikä Ruot­si todel­lakaan ole ver­tailukelpoinen tässä asi­as­sa Suomen kanssa. Ruot­sis­sa ole edes yhtä viral­lista kieltä, Suomes­sa niitä on kaksi.

  En myöskään ymmär­rä miten Suo­mi on mielestäsi yksikieli­nen maa, ainakin tääl­lä ran­nikkovyöhyk­keel­lä ruotsin kieltä kuulee arjes­sa joka päivä. 

  Saa­menkielis­ten osu­us on todel­la vähäi­nen ver­rat­tuna oikeas­t­aan mihinkään kieliryh­mään Suomes­sa. Venäjää puhu­vi­akin on 25 ker­taa enem­män kuin saamenkielisiä.

  Matem­ati­ikkaakin mielestäni voi tässä asi­as­sa ver­ra­ta kieli­in, kos­ka se kamp­pailee koulus­sa samoista rajoite­tu­ista resurs­seista kuin kielet. Vapaut­ta­mal­la tun­te­ja siitä saataisi­in enem­män tun­te­ja mui­hin asioi­hin. Sitä tosin en kan­na­ta. Eikä sitä­pait­si ruot­sikaan niin paljoa englan­nista eroa, että toisen oppimi­nen ei yhtään hyödyt­täisi toisen oppimista.

  Viimeisek­si totean vielä, että on surullista että jotkut ihmiset pitävät vähem­mistöä suo­jaavaa poli­ti­ikkaa ja lake­ja enem­mistöä alis­ta­vana. Mikäli ruotsin kie­len ase­maa ei olisi tur­vat­tu, niin sitä pitäisin isom­pana alis­tamise­na ja enem­mistön suorit­ta­ma alis­t­a­mi­nen on aina pahempi asia kuin tois­in­päin. Mikäli vähem­mistö edes mitenkään voi enem­mistöä alistaa.

 36. Hyvä esimerk­ki tästä vain oikean­lais­ten tulosten hyväksymis­es­tä on suh­tau­tu­mi­nen ruumi­il­liseen kurituk­seen joka pitää aina muis­taa tuomi­ta. Kuitenkin Mar­jorie Gun­noe on osoit­tanut että kurite­tut lapset men­estyvät koulus­sa parem­min ja he suh­tau­tu­vat posi­ti­ivisem­min koulunkäyn­ti­in ainakin amerikas­sa. Epäilen vain että saman tutkimuk­sen tekem­i­nen Suomes­sa ilman ennakkoasen­tei­ta on tutkimuk­selli­nen itsemurha.

 37. Timo, ohes­sa vas­takom­men­tit. Sinä selvästikin ajat­telet kieliopin­to­ja vain poli­it­tis­es­ta näkökul­mas­ta, etkä löy­dä sitä kas­va­tusti­eteel­listä vinkke­liä, jon­ka perään olen tässä yrit­tänyt kysel­lä. Ei kai vaan suku­nime­si ole Lankinen…? 😉

  “Ruot­sis­sa ei mil­lään mit­tar­il­la mitat­tuna suun­nilleen saman suu­ru­inen suo­ma­laisvähem­mistö kuin Suomes­sa ruotsinkieli­nen vähemmistö.”

  Lasken meänkieliset suomenkielisi­in kos­ka kyseessä on suomen kie­len murre.

  “Ruot­sis­sa ole edes yhtä viral­lista kieltä, Suomes­sa niitä on kaksi.”

  No jos nyt pilkkua halu­at viila­ta, niin ei ole Suomes­sakaan yhtään viral­lista kieltä. Sen sijaan perus­tus­lain mukaan on kak­si kansal­liskieltä. Ja perus­tus­lak­i­han ei ota mitään kan­taa siihen, mitä kieliä pitää pakol­la opiskel­la (vaik­ka Kim­mo Sasi väit­tikin niin RKP:n puoluekokouksessa).

  “En myöskään ymmär­rä miten Suo­mi on mielestäsi yksikieli­nen maa, ainakin tääl­lä ran­nikkovyöhyk­keel­lä ruotsin kieltä kuulee arjes­sa joka päivä.”

  Suo­mi on kan­sain­välis­es­ti tarkastel­tuna hyvin yksikieli­nen maa, sil­lä maan pääkie­len puhu­jien osu­us on ylivoimaisen suuri. Monis­sa mais­sa on kieliv­ähem­mistöjä, joten arjes­sa voi kuul­la monia kieliä ilman, että ne ovat viral­lisia kieliä.

  “on surullista että jotkut ihmiset pitävät vähem­mistöä suo­jaavaa poli­ti­ikkaa ja lake­ja enem­mistöä alistavana”

  Pienen ja useim­mille tarpeet­toman vähemistökie­len vas­ten­tah­toinen pakko-opet­ta­mi­nen on enem­mistön alis­tamista. Pakko­ruotsin vas­tus­tamisel­la ei ole mitään tekemistä ruotsinkielisen vähem­mistön oikeuk­sien vas­tus­tamisen kanssa. Ei mis­sään muual­lakaan vähem­mistön oikeuk­sia tur­va­ta pakko-opet­ta­mal­la kyseistä kieltä koko kansalle. Aja­tus on täysin jär­jetön. Jos sin­un mielestäsi pakko­ruot­si on jotenkin oleelli­nen osa vähem­mistöä suo­jaavaa poli­ti­ikkaa, niin voitko ystäl­lis­es­ti ker­toa, mik­si saa­men kiel­ten suo­jak­si ei ole määrät­ty pakkosaamea? Kyseessä kuitenkin paljon uhanalaisem­pi asia kuin ruotsin kieli. 

  “Ruotsin tilanteen ei mielestäni pitäisi vaikut­taa mei­dän päätök­si­imme mitenkään”

  Alku­peräi­nen kom­ment­ti­ni liit­tyi siihen, että epäilin, että Suomen kieliopin­to­ja koskien ei kas­vas­tusti­eteen asiantun­ti­joil­ta ole mielip­iteitä juuri kysel­ty. Ruot­si on sik­si hyvä ver­tailuko­h­ta, että siel­lä kieliopin­not voidaan suun­nitel­la kas­va­tusti­eteel­li­sistä näkökul­mista, eikä RKP:n näkökul­mas­ta käsin. Joten Ruot­si voisi olla oikein hyvä malli Suomen tule­vaisu­u­den kielipolitiikalle.

  Kuulisin miel­läni Osmon kom­men­tit tähän ajanko­htaiseen kieli­ai­heeseen. Olen ymmärtänyt, että olet jos­sain vai­heessa “kään­tänyt takkisi”, etkä enää kan­na­ta pakko­ruot­sia. Pitääkö paikkaansa?

 38. Siitä on kai jonkin­lainen kon­sen­sus, että “taval­liset” lapset eivät päivähoi­dos­ta juurikaan hyödy, mut­ta eri­ty­is­lapset hyö­tyvät. Yksi isoim­mista päivähoidon puoles­ta puhu­vista seikoista on se, että useim­mat eri­ty­is­lapset eivät syn­ny “eri­ty­is­lap­si” ‑leima otsas­sa. Mon­en lapsen eri­ty­isyys tun­nis­te­taankin nimeno­maa päiväkodis­sa, kos­ka kaik­ki asi­at eivät käy ilmi neu­volan testeis­sä, joi­ta saa tehdä yksin th:n ohjauk­ses­sa. Ryh­mäti­lanteet ja arki päiväkodis­sa anta­vat täy­den­tävää tietoa. Van­hem­mil­la voi olla omia epäi­lyk­siä, mut­ta nyky­maail­mas­sa monil­la ei ole koke­muk­sia pikku­lap­sista ja usein tois­tel­laan, ettei lap­sia saisikaan ver­ra­ta ja että lapset kehit­tyvät eri tahtiin. 

  Eli­na taan­noin kir­joit­ti toim­intat­er­api­an kalleud­es­ta. Siitäkin olisi kiin­nos­tavaa saa­da tutkimusti­etoa, että mitä päiväkoti-ikäis­ten toim­intat­er­api­aan käyte­tyn rahan vasti­neek­si saa.

 39. Timo:
  “Ruot­sis­sa ole edes yhtä viral­lista kieltä, Suomes­sa niitä on kaksi.”

  Ensin­näkin Ruot­sis­sa on tosi­asial­lis­es­ti viralli­nen kieli, vaik­ka sille moista tit­teliä muodol­lis­es­ti mis­sään ei olisi annet­tukaan. Sen näkee esimerkik­si siitä, mil­lä kielel­lä maan lait on säädet­ty ja tuomiois­tuimet päätök­sen­sä antavat. 

  Väit­teen toinen puoli on sit­ten tässä asi­ay­htey­dessä kehäpäätelmä. Ruotsin nykyis­es­tä eri­ty­isas­e­mas­ta on pidet­tävä kiin­ni kos­ka lais­sa san­o­taan, että ruot­sil­la on erityisasema…

 40. Pisa-tutkimuk­sen yhtey­dessä on saatu myös tulos, että parhaat oppimis­tu­lok­set saadaan 24–30 oppi­laan ryhmissä. 

  Aineenopet­ta­jalle sanon, että kaikkia tutkimus­tu­lok­sia voi ja pitääkin tarkastel­la kri­it­tis­es­ti, mut­ta pätevä kri­ti­ik­ki kohdis­tuu mah­dol­lisi­in metodol­o­gisi­in puut­teisi­in. Sin­un koke­muk­sesi kyseis­es­tä ilmiöstä voivat olla sin­ulle tosia, mut­ta tieteel­lisen argu­men­taa­tion kannal­ta ne ovat yhdentekeviä. 

  Mitä selväjärk­isyy­teen tulee, niin min­ua pikem­minkin kauhis­tut­taa, että yliopis­tos­ta valmis­tuu täl­laisel­la tiedekäsi­tyk­sel­lä varustet­tu­ja opet­ta­jia luokan eteen. Arno Kotrol­la on muuten tästä aiheesta juhan­nush­e­saris­sa hyvä kir­joi­tus vieraskynässä. Jokaisen tulisi erot­taa huuhaa, tiede ja omat koke­muk­set toisistaan.

 41. Mikäli vähem­mistö edes mitenkään voi enem­mistöä alistaa. 

  Et sit­ten ole kuul­lut esim. apartheidista?

 42. Se, minkälais­ten omi­naisuuk­sien kehit­tymi­nen on lapsen kannal­ta tärkeää, on yhteiskun­nalli­nen muut­tu­va tila. Sata vuot­ta sit­ten oli tärkeää, että lap­si oppi hyväk­si ‘tais­teli­jak­si’ tai sit­ten yhdek­si lenkik­si mon­isukupolvista per­het­tä, jos­sa keskeiset elinkeinot oli­vat met­sästys ja maanvil­je­ly. Sit­ten tuli teolli­nen aika, tehtaat, mas­sat­uotan­to, perusk­oulu ja päiväkodit. 

  Itse näen päiväkodin myön­teisenä asiana, varsinkin kun asumme alueel­la, jos­sa ei mui­ta samanikäisiä lap­sia juuri ole. Ja päiväkodis­sa myös sosi­aal­is­tuu maail­maan ja asioi­hin, joista on hyö­tyä 15 vuo­den päästä. Ja maail­ma muut­tuu edelleen. Emme var­masti voi tietää, mitkä omi­naisu­udet ovat ‘suo­si­ol­lisia’ tule­vaisu­udessa. Ehkä ne ovat niitä, joi­ta lapsemme oppii päiväkodis­sa ja kotona tänään.

  Se, että koulu edelleenkin on paljolti ‘mas­sat­uotan­toa’ ei mielestäni estä yhtään las­ta löytämästä sitä ‘omaa jut­tua’ ja kehit­tymään siinä, jos kotona esimerkik­si tähän rohkaistaan. Oma-aloit­teisen opiskelun ja lukemisen taidot ovat tarpeen jos lap­si aikanaan pää­tyy vaikka­pa yliopis­toon. Tämän voi alkaa itsenäis­es­ti jo aikaisem­min. Ei siihen koulua tarvita.

 43. Eli­na: “kaikkia tutkimus­tu­lok­sia voi ja pitääkin tarkastel­la kri­it­tis­es­ti, mut­ta pätevä kri­ti­ik­ki kohdis­tuu mah­dol­lisi­in metodol­o­gisi­in puut­teisi­in. Sin­un koke­muk­sesi kyseis­es­tä ilmiöstä voivat olla sin­ulle tosia, mut­ta tieteel­lisen argu­men­taa­tion kannal­ta ne ovat yhdentekeviä.”

  Niin­pä. Jos teo­ria ja käytän­tö eivät kohtaa, muute­taan käytän­töä. Näin­hän tehti­in eräässä naa­puri­maas­sa, mut­ta ei siitä hyvä seurannut.

 44. Osmon lista koos­t­uu erit­täin tärkeistä asioista, joista tutkimus­ta on tosi­aan valitet­ta­van vähän, jos ollenkaan. 

  Lisäisin luet­teloon vielä päivän­polt­ta­van aiheen eli maa­han­muut­ta­jalas­ten opetuk­sen. Sitäkin olisi tässä ehtinyt jo parikym­men­tä vuot­ta tutkia, joten hyvin on velt­toa meinikiä kas­va­tusti­eteen alalla. 

  Nythän kiis­tel­lään esim. siitä kan­nat­taako resursse­ja suun­na­ta oman kie­len opetuk­seen vai olisiko parem­pi panos­taa tehostet­tuun suomen kie­len opetukseen. 

  Tarvit­taisi­in kan­sain­välisiä kat­tavia ver­tailu­ja eri maid­en käytän­nöistä, jot­ta huonoim­man tulok­sen tuot­ta­vat väl­tet­täisi­in ja parhaimpia voitaisi­in ottaa käyttöön. 

  Luin juuri, että Ruot­sis­sa vain 25 pros­ent­tia soma­l­i­taus­tai­sista oppi­laista saa sen tasoisen perusk­oulun päät­tö­todis­tuk­sen, joka oikeut­taa lukiopaikkaan. 

  En tiedä, mut­ta pelkään pahoin, että Suomes­sa tilanne on vielä kehnom­pi. Pelkoni ehkäisemisek­si tai toden­tamisek­si tämä pitäisi tutkia. Suomen perusk­oulus­sa maa­han­muut­ta­jalas­ten työsken­te­lyä vaikeut­taa pakolli­nen ruotsin kieli ja oppi­sisäl­löt muutenkin ovat hie­man laa­jem­pia kuin lah­den takana. 

  Kuten Osmokin on joskus toden­nut, maa­han­muut­ta­jalapset pitäisi saa­da ehdot­tomasti päiväkoti­in kolmivuo­ti­aina, ehkä jo aiem­min, kos­ka kie­lenke­hi­tys on kiivaim­mil­laan ennen tätä. Näin he omak­su­isi­vat kie­len, tutus­tu­isi­vat mui­hin lähik­oulu­un tule­vi­in lap­si­in ja suo­ma­laisi­in tapoi­hin. Nythän jopa Suomes­sa syn­tyneet lapset voivat tul­la ensim­mäiselle luokalle ummikkoina, mikä syr­jäyt­tää heti alkume­treil­lä ja syö val­tavasti eri­ty­isopetuk­sen resursseja.

 45. “kuitenkin Mar­jorie Gun­noe on osoit­tanut että kurite­tut lapset men­estyvät koulus­sa paremmin.…”

  Tuskin kovin yllät­tävää. Lyömäl­lä voidaan kas­vat­taa ylik­ilt­te­jä lap­sia, joil­la on tarve miel­lyt­tää mui­ta ja tuo­da van­hempi­en eteen hyviä arvosano­ja. Tai muuten.….

  Toimi­iko koulumen­estyk­sen tutkimi­nen mit­ta­ri­na muulle kuin, no, koulumen­estyk­selle. Yksinker­tais­te­taan tutkimik­sia ja esitetään aikuisikään ehti­neelle tutkimuk­sen kohteelle yksi kysymys: asteikol­la yhdestä kymme­neen kuin­ka tyy­tyväi­nen olet elämääsi? Tarkoi­tan vaan, että kait onnelli­nen putkimies murheel­lisen tohtorin voit­taa. Ja tekee lisäk­si hyödyl­listä työtä.

  Täl­laisia tulee mieleen maas­sa, joka “men­estyy” pisa-tutkimuk­sis­sa, koulu­tapois­sa ja itsemurhatilastoissa.

 46. Ovatko­han kysymyk­set liian yksinker­tais­es­ti esitet­tyjä. Suosit­te­len pal­stan luk­i­jolle esim. Tähdet ja avaru­us-lehden seu­raamista. (Use­at seu­ran­nevat, mutat ilmeisti ei OS) Edes fysi­ikan selvistä ongelmista ei nykytiedol­la voi löytää täysin yksikäsit­teistä vastausta.

  Päiväkoti — koti­hoito on täysin hedelmätön kysymyk­se­naset­telu. (Luk­i­ja huo­man­nee, että enti­nen perus­palve­lu­min­is­teri ei main­in­nut kir­joituk­ses­san per­hep­äivöhoitoa, joka toisn on katoa­va hoit­o­muo­to, valitettavasti.) 

  Kun on tarpeek­si koti­hoi­dos­sa ole­via leik­ki-ikäisiä lap­sia, niin lähiym­päristöstä löy­tyy leikkikavere­i­ta. Koti­hoito tarvit­see tuek­seen tukipalvelui­ta, kuten las­ten­puis­tot ja ‑ker­hot.

  Kaik­ki naiset eivät voi eivätkä halua jäädä kotiäideik­si. Hyviä per­hep­äivähoita­jia ei löy­dy joka oksalta. Joten senkin takia päiväkote­ja tarvitaan.

 47. “Päiväkoti – koti­hoito on täysin hedelmätön kysymyksenasettelu.”

  Niin­pä, sen sijaan näk­isin mielel­läni ihan asiantun­ti­jati­etoa siitä, miten pitkä kesälo­ma päivähoi­dos­ta on lap­sille tarpeen, kuin­ka mon­ta päivää viikos­sa ja kuin­ka pitkät päivät oli­si­vat hyvä val­in­ta. Tämä niitä per­heitä varten, jois­sa on toinen van­hem­mista syys­tä tai tois­es­ta päivät kotona.

  Yleen­sä ollaan sitä mieltä, että nor­maali alle kolmivuo­tias ei päivähoi­dos­ta mitään hyödy. Niin­pä moni per­he val­it­see min­im­imäärän päiviä (oliko se kymme­nen päivää kuus­sa), jos halu­aa lapsen syys­tä tai tois­es­ta päivähoi­dos­sa pitää. Tästäkin olisi mie­lenki­in­toista saa­da tutkimusti­etoa, jääkö hoitopaik­ka näin liian vier­aak­si ja pelottavaksi.

  Ja nämä tulok­set nimeno­maa suosi­tuksi­na, ei normi­na. Aina hoitopäivien pitu­ut­ta ei voi määritel­lä pelkästään sen päiväkoti-ikäisen tarpeista läh­tien, vaik­ka van­hempi olisikin päivät kotona. Esimerkik­si per­heen koti­hoi­dos­sa ole­vien las­ten päiväryt­mi täy­tyy ottaa myöskin huomioon.

 48. “Ihmette­len Jouni Lundqvistin aka­teemisen koulu­tuk­sen saa­neena opet­ta­jana esit­tämää käsi­tys­tä tieteel­lisen tutkimuk­sen täy­destä tarpeettomuudesta.”

  Lundqvist vain viit­tasi kas­va­tusti­eteeseen. Useim­mat tun­te­mani ihmiset ovat sitä pitäneet melko turhana- myös koke­neet opet­ta­jat. Itse tuskas­tu­in nopeasti moni­ti­eteiseen “tieteilyyn” ja hori­naan ja jätin peru­sopin­not kesken. 

  Tietenkin käytän­nön ped­a­gogi­ik­ka vaatii hie­man opin­to­ja ja har­joit­telua, mut­ta siihen tuskin tarvi­taan 136 (?) pro­fes­so­ria tieteilemään? 

  Jos edes puo­let resurs­seista siir­ret­täisi­in eksak­tei­hin tieteisi­in, voisi niitä Nobelei­ta ja inno­vaa­tioi­ta oikeasti joskus tullakin.

 49. Hyviä tutkimuskysymyk­siä Osmol­ta. Talousti­eteen puolel­la on tutkit­tu paljonkin koulu­tuk­sen vaiku­tuk­sia esim. työ­markki­namen­estyk­seen. Ongel­mana näis­sä koulu­tuk­sen vaikut­tavu­us­tutkimuk­sis­sa (ainakin talousti­eteil­i­jöi­den mielestä 🙂 ) on endogeenisuus. 

  Käytän­nössä me emme voi ver­ra­ta kah­ta ident­tistä oppi­las­ryh­mää keskenään, joista toinen ryh­mä olisi jaet­tu taso­ryh­mi­in ja toinen ei — JA että kaik­ki muut ympäristötek­i­jät (esim. opet­ta­jat ja koulun resurssit) oli­si­vat samo­ja. Näistä tutkimuk­sista siis puut­tuu vali­di kon­trafak­tu­aali, joten han­kala löytää vas­taus­ta joka ei kär­sisi endogeenisuudesta.

  Tämän itse­val­in­taon­gel­man tuo­man harhan voisi kor­ja­ta siten että oppilaat/opiskelijat jaet­taisi­in sat­un­nais­es­ti kah­teen joukkoon. Toiselle sal­lit­taisi­in taso­ryh­mät ja toiselle ei. Har­va van­hempi (tai oppilas/opiskelija) kuitenkaan suos­tu­isi täl­laiseen yhteiskun­tati­eteel­liseen kokeeseen saatik­ka sitou­tu­isi siihen varsinkin jos jou­tu­isi siihen joukkoon jol­ta kiel­let­täisi­in val­in­tamah­dol­lisu­us. Täten voitaisi­in mita­ta onko val­in­tamah­dol­lisu­udel­la arvoa keskimäärin, niiden osalta jot­ka havait­tavasti käyt­tävät val­in­tamah­dol­lisu­ut­ta ja niiden osalta jot­ka val­in­tamah­dol­lisu­u­den takia joutu­vat ns. huonom­pi­in koului­hin. Toki voi olla että tämä tieto kumpaan sat­un­nais­ryh­mään kuu­luu voisi vaikut­taa tulok­si­in — place­bo on näkyvästi place­bo — mut­ta tälle ei oikein voi mitään.

  Edelli­nen koe ei kuitenkaan ole real­is­mia, ihmisiä on aika han­kala pakot­taa las­ten­sa koulu­tuk­sen suh­teen. Täten kos­ka ei ole kun­non kon­trafak­tu­aalia eikä sat­un­nais­t­a­mi­nen ole mah­dol­lista näi­den kysymys­ten tutkimi­nen kär­sii endo­geenisu­ud­es­ta — löy­de­tyt tulok­set voivat olla täysin harhaisia.

 50. Riit­ta: “Niin­pä, sen sijaan näk­isin mielel­läni ihan asiantun­ti­jati­etoa siitä, miten pitkä kesälo­ma päivähoi­dos­ta on lap­sille tarpeen, kuin­ka mon­ta päivää viikos­sa ja kuin­ka pitkät päivät oli­si­vat hyvä val­in­ta.” En uskalla edes kuvitel­la, mil­laisia metodei­hin liit­tyviä epä­selvyyk­siä täl­laisi­in tutkimuk­si­in liit­ty­isi. Kuin­ka selvitetään, miten pitkä kesälo­ma päiväkodista on lapselle hyväk­si? Tai mikä on sopi­va päiväkotipäivän mit­ta? Onko­han tässä jotain liial­lista asiantun­ti­jakult­tuurin arvostamista?

 51. Onko­han tässä jotain liial­lista asiantun­ti­jakult­tuurin arvostamista?

  Voi olla, mut­ta tosi­a­sia on, että tässä maas­sa on lap­sia, jot­ka ovat yli kahdek­san tun­tia päivässä päiväkodis­sa joka iki­nen arkipäivä, pitämät­tä ollenkaan lomia. Parhaas­sa tapauk­ses­sa äiti on hoito­va­paal­la pikku­sis­aruk­sen kanssa. Täl­lai­sis­sa tilanteis­sa olisi työn­tek­i­jöil­lä hyvä olla vähän “kät­täpi­dem­pää”, kun suosit­tel­e­vat van­hem­mille hoitopäivien vähentämistä.

  Kun itse mietin, miten isom­man lapsen kanssa toim­imme, kun jäin äitiys­lo­ma­lle, olisin kaivan­nut päätök­sen­teok­si muu­takin kuin sen iänikuisen varsin asen­teel­lisen hoke­man “lapsen paras paik­ka on kotona”.

 52. Suosit­te­len Steven Levit­tin ja Stephen J. Dub­ner­in kir­jaa Freako­nom­ics — Out­oustalous, jos­sa ker­ro­taan mm. Chicagon koulu­arpa­jai­sista. Kun Chicagos­sa sal­lit­ti­in koul­u­lais­ten hakeu­tua mihin tahansa koulu­un, suosi­tu­impi­in koului­hin halusi niin paljon oppi­lai­ta, että voit­ta­jat ratkaisti­in arpomalla.

  Myöhem­min tutkit­ti­in oppimis­tu­lok­sia. Todet­ti­in, että koulumen­estys oli paras niil­lä, jot­ka pyrkivät eli­it­tik­oului­hin, riip­pumat­ta siitä, pää­sivätkö he niihin vai eivät. Ne, jot­ka menivät min­imi­vaival­la omaan lähik­oulu­un­sa, men­estyivät keskimäärin huonom­min kuin ne, jot­ka pyrkivät parem­paan koulu­un mut­ta kuitenkin jou­tu­i­v­at lähikouluun.

  Lisäk­si kir­jas­sa ker­ro­taan varoit­tavia esimerkke­jä siitä, miten käy, kun opet­ta­jille annetaan palkanko­ro­tuk­sia hyvien oppimis­tu­losten ja potku­ja huono­jen tulosten perus­teel­la. Jos oman luokan men­estys val­takun­nal­li­sis­sa testeis­sä jää heikok­si reilun pelin keinoin, opet­ta­jakin voi yrit­tää huijata.

 53. Minus­ta tässä ryh­mäkoko-keskustelus­sa olisi tärkeää huo­ma­ta myös opet­ta­jan jak­sami­nen. Kun tark­istaa mon­i­sivuisia kokei­ta, soit­telee päivit­täin kotei­hin ja istuu lukui­sis­sa palavereis­sa, on erit­täin merkit­tävää onko luokanopet­ta­jana 20:lle vai 40:lle oppilaalle.

  Alak­oulus­sa opet­ta­ja on pääosin kas­vat­ta­ja. Kas­vat­ta­mi­nen vaatii hyvää oppi­las­tun­te­mus­ta. Kah­denkymme­nen oppi­laan ryh­mässä opet­ta­ja jak­saa tutus­tua oppi­laisi­in­sa ja ehtii keskustel­la jokaisen kanssa päivit­täin. Vaik­ka tämä ei näky­isi suo­raa tutkimuk­sis­sa paran­tuneina oppimis­tu­loksi­na, on se kuitenkin äärim­mäisen tärkeää mon­elle oppi­laalle. Sen huo­maa jo siitä, miten paljon oppi­lail­la on opet­ta­jalleen ker­rot­tavaa. Mon­esti oppi­laan henkilöko­htais­ten asioiden huomioimi­nen voi olla se ratkai­se­va tek­i­jä, joka saa hänet ylipään­sä tule­maan kouluun.

  Myös ope­tus­me­todit val­i­taan usein täysin ryh­mäkoon perus­teel­la. 20:lle oppi­laalle on muka­va pitää draamaped­a­gogiaa tai vaik­ka bändis­oit­toa, kun taas 40:lle se on jo mah­do­ton­ta. Ja väit­täisin että monipuoliset ope­tus­menetelmät kas­vat­ta­vat oppi­las­ta enem­män kuin pelkkä pulpetis­sa istu­mi­nen. Ainakin ne usein opet­ta­vat sosi­aal­isia taito­ja enem­män kuin yksin­työsken­te­ly. Monipuoliset ope­tus­menetelmät vähen­tävät usein myös kiusaamista, kun kyse on yhteishenkeä kas­vat­tavista työ­tavoista. Tai mitä onkaan musi­ikinopiskelu ilman soit­tamista tai käsi­työn opiskelu ilman työkaluja.

  Lisäk­si koulut olisi myös raken­net­ta­va uudelleen, jos halu­aisimme isom­mat ryh­mäkoot. Luokkahuoneet ovat usein jo nyt liian pieniä, vaik­ka oppi­lai­ta olisi “vain” tuo kaksikymmentä. 

  Koulumaail­maa tun­tem­at­tomat usein uno­hta­vat, että peru­sopetuk­ses­sa on hyvin paljon oppi­lai­ta, joille peru­sop­pi­aines on jo hyvin vaa­ti­vaa. Täl­löin on tärkeää, että opet­ta­jal­la on aikaa oppi­laalle ja hei­dän yksilöl­lisille tarpeilleen. Niin san­otus­sa nor­maalis­sa luokas­sa voi nyky­isin olla kymme­nen eri­ty­isop­pi­las­ta. Näi­den eri­ty­is­las­ten kanssa pär­jätäk­seen on käytet­tävä hyvin jous­tavia ope­tus­me­tode­ja ja olta­va inten­si­ivis­es­ti läs­nä luokkati­lanteessa. Tämä onnis­tuu pienessä ryh­mässä, kos­ka opet­ta­jal­la on pienem­pi joukko huomioita­vanaan. Opet­ta­jan on kyet­tävä pitämään luokkahuone tur­val­lise­na. Ja nyky­isin luokkahuoneen tur­val­lise­na pitämi­nen vie yllät­tävän paljon ener­giaa sekä vaatii jonkin ver­ran esi­työtä sekä oppilastuntemusta.

  Minus­ta tuo Osmon esit­tämä kysymys kak­si saa vas­tauk­sen, jos hyö­dyn­netään sitä suur­ta käytän­nön asiantun­te­mus­ta, jota maamme opet­ta­jat omaa­vat. Ja uskoisin, että opet­ta­jien kan­ta ryh­mäkoko-asi­aan on jo tul­lut selväksi.

  Niin ja ter­ve­tu­loa kat­so­maan, mikä on lähtöti­lanne aloit­tavil­la ekalu­okkalaisil­la nyky­isin. Sen jäl­keen en usko, että monikaan enää ehdot­taa isom­pia ryhmäkokoja.

 54. 3) Omien las­teni kaut­ta olen sitä mieltä, että ensin on per­hep­äivähoito hyvä ratkaisu ja sit­ten esik­oulu. Tuo sosi­aal­is­tu­mis­näkökul­ma per­hep­äivähoidon tai päivähoidon kaut­ta on tärkeä, mut­ta se voitaisi­in var­masti jär­jestää esim. ker­ho­toimin­nan kaut­ta, jos koti­hoidon tuet voitaisi­in jär­jestää paremmiksi. 

  Päivähoi­dos­ta uno­htuu usein yksi näkökul­ma: Kuka eniten hyö­tyy päivähoi­dos­ta? Ei se ole lap­si. Ei se ole las­ten van­hem­mat, jot­ka pää­sevät töi­hin. Se on työ­nan­ta­ja, joille päivähoito­jär­jestelmä vapaut­taa työn­tek­i­jöitä. Samal­la taval­la suo­ma­lainen koulu­tusjär­jestelmä hyödyt­tää elinkei­noelämää. Tämän kan­nat­taisi esim. EK:n ja sen lähipi­irin, esim. kokoomuk­sen muis­taa. Päivähoito ja koulu­tus ei ole pelkkä meno­erä, vaik­ka näi­hin lap­si­in liit­tyvistä palveluista ollaan mielel­lään ensim­mäisenä kar­si­mas­sa esim. kun­tali­itok­sis­sa. Paras-han­ke on siltä osin epäon­nis­tunut ja pahempaa on tulossa.

  Hyö­tyjiä päivähoi­dos­ta ovat myös val­tio ja kun­nat. Niille toki päivähoidon jär­jestämis­es­tä aiheutuu kus­tan­nuk­sia, mut­ta vero­tu­lo­jen kaut­ta sal­do on kuitenkin posi­ti­ivi­nen. Toki hyö­tyjiä ovat myös van­hem­mat, kos­ka töis­sä tien­aa enem­män kuin kotona. Lop­pu­peleis­sä vähiten hyö­tyy lap­si, vaik­ka tuo sosi­aal­is­tu­mi­nen on toki tärkeä näkökulma.

  P.S. EK:n Leif Fagernäs, joka jäi aikaisin eläk­keelle, pro­filoi­tui ammat­ti­valit­ta­jak­si. Mie­lenki­in­toista nähdä, jatkaako seu­raa­ja Mikko Pukki­nen samal­la profiililla.

 55. Meil­lä oli aikanaan luokas­sa neljäkym­men­täkak­si oppi­las­ta, mut­ta jotenkin siitä selvittiin.
  — Osmo Soininvaara

  Ennen onnis­tui, kos­ka kotona ja koulus­sa käytet­ti­in fyy­sistä kurittamista.

 56. Oon kysel­ly tätä ennenkin, mut­ta onko tääl­lä kaks karia? Jos on, niin voisko toinen kari alkaa käyt­tämään jotain tun­nis­tet­tavaa nimimerkkiä?

 57. Ilmeis­es­ti jonkin­lainen vas­taus kysymyk­sen 1 on ainakin ole­mas­sa. Oppi­laiden keskinäi­nen ver­tailu vaikut­taa suo­raan oppi­laiden minäkäsi­tyk­si­in (joka vaikut­taa itse­tun­toon, moti­vaa­tioon, tavoite­ta­soon jne.), joten hyvät oppi­laat ovat motivoituneem­pia keskinker­taisem­pi­en kuin hyvien seuras­sa, kos­ka hei­dän posi­ti­ivi­nen minäkäsi­tys saa jatku­vasti vahvistusta.

  Aihe tuli itselle vas­taan teok­ses­sa Helka­ma ym.: Joh­da­tus sosi­aalip­sykolo­giaan. Helsin­ki. 2005.

  Tässä kir­jas­sa viitataan siis tutkimuk­seen: Marsh, H. W. & Park­er, J. W. (1984). Deter­mi­nants of stu­dent self con­cept: Is it bet­ter to be a rel­a­tive­ly large fish in a small bond even if you dont learn to swim as well? Jour­nal of per­son­al­i­ty and social psy­chol­o­gy, 47, 213–221.

 58. Maal­likkona halu­aisin myös tes­ta­ta sitä, kuin­ka opiske­li­joiden mah­dol­lisu­us vaikut­taa perusk­oulus­sa luku­järjestyk­seen­sä vaikut­taa esimerkik­si syr­jäy­tymis­riski­in (työl­listymiseen, opiskeluun).
  Nykyään kon­trol­loidaan sitä kuin­ka paljon pitää opiskel­la matikkaa tai äidinkieltä tai liikun­taa tai mitä tahansa. Jos koul­u­laiset (tai huolta­jat) päät­täi­sivät itse mitä opiske­li­si­vat ja kuin­ka paljon, niin tulok­set saat­taisi­vat yllät­tää posi­ti­ivis­es­ti. Moti­vaa­tio opin­toi­hin kun saat­taisi lisääntyä. 

  RKP:llä on muuten hie­man kaksi­naa­maista tuo kak­sikielisyyspoli­ti­ik­ka, kun Espoos­sa vas­tustet­ti­in suomen- ja ruotsinkielis­ten koulu­jen yhdis­tämistä saman katon alle. Suomenkielis­ten ruotsin­taidon kannal­ta näin sen vain posi­ti­ivise­na, mut­ta nyt ruotsinkieliset sanovatkin sen ole­van “uhka” ruotsin kielelle. Elävä kieli nyt muut­tuu joka tapauk­ses­sa. Ruotsin kie­len opiskelu on ainakin min­ulle ollut täysin turha, vaikkakin ruotsinkieliseltä paikkakunnal­ta olenkin kotoisin, että hyvä kun olen ruot­sia joskus bus­sis­sa kuul­lut, saati kau­pan kas­sana aikoinaan.

 59. Huo­mau­tuk­se­na, asi­aan puut­tumat­ta, tässä ketjus­sa on toinenkin samal­la nim­imerkil­lä kirjoittava 🙂

  Kari (se toinen)

 60. “Tiedos­sani on asi­as­sa yksi ain­oa “tutkimus” ja sen mukaan ope­tus­ryh­män kool­la ei ole juuri mitään vaik­tus­ta. Tulos on niinyl­lät­tävä, että asia pitäisi tutkia uudestaan.”

  Eniten koulumene­tyk­seen vaikut­ta­va tek­i­jä on oppi­laan sosi­aa­li­nen taus­ta, eri­tyis­es­ti äidin asenne koulutukseen.
  Lah­jakaskaan oppi­las ei men­esty ellei hänel­lä ole kodin tukea.
  Opet­ta­ja ei voi tunkea tietoa vas­ta­hakoisen tai muiden huolien vaivaa­man oppi­laan kalloon .
  Koti ja oppi­las selit­tää n 70 % koulumenetyksestä.

  Koulun , opet­ta­jan , ryh­mäkoon, apu­vä­linei­den ym vaiku­tuk­sek­si arvoidaan n 5 %.

  Lop­pu on virhet­tä tai jotain vielä löytämätön­tä tekijää .

  Tätä opete­taan aivan viral­lises­sa opet­ta­jak­oulu­tuk­ses­sa, pitää kaivaa lähteitä, kun en muista enää niitä

 61. Art­turi:

  Oon kysel­ly tätä ennenkin, mut­ta onko tääl­lä kaks karia? Jos on, niin voisko toinen kari alkaa käyt­tämään jotain tun­nis­tet­tavaa nimimerkkiä? 

  Kos­ka näitä sekaan­nuk­sia jonkin ver­ran tun­tuu sat­tuvan, ja min­un skit­sofreenis­es­tä luon­teestani johtuen eron tekem­i­nenkään ei tun­nu ole­van itses­tään selvää, niin kir­joi­tan sit­ten tästä läh­tien oma­l­la nimel­läni — vaik­ka varsin anonyymi­hän sekin on, kuten jokainen voi googlet­ta­mal­la hel­posti selvittää.

  Kari (siis se, joka tänne pääsään­töis­es­ti on kirjoittanut…)

 62. opiske­li­ja
  ” Jos koul­u­laiset (tai huolta­jat) päät­täi­sivät itse mitä opiske­li­si­vat ja kuin­ka paljon, niin tulok­set saat­taisi­vat yllät­tää posi­ti­ivis­es­ti. Moti­vaa­tio opin­toi­hin kun saat­taisi lisääntyä. ”

  No tuo­han nyt on täyt­tä roskaa. Jos oppi­laat ja van­hem­mat saisi­vat päät­tää, ne kaikkein huonoim­mat opiske­li­ja eivät opiske­lisi yhtään mitään (eikä niiden van­hempia kiin­nos­taisi pätkän vertaa).

 63. Minä lai­tan siis KariR eli minä kom­men­toin vain sitä kohtaa 3 😉

 64. “Min­un luokallani oli 45 oppi­las­ta. Oppik­oulus­ta sai hel­posti lähdöt, jos hom­ma ei pelan­nut. Perusk­oulu on aivan toista maata. ”

  Minä kävin aikoinani yksi­tyisen oppik­oulun ja lukion, mut­ta ei siel­lä mitään kuria ollut.
  Koulun johtokun­nas­sa istu­i­v­at kaupun­gin silmäätekevät eivätkä he salli­neet, että hei­dän lap­si­aan olisi kuritet­tu ja rangaistu.
  Niin­pä opet­ta­jat kiusat­ti­in ulos puo­lessa vuodessa.
  Myöskin tap­pe­lut ja kiusaami­nen oli yleistä, mut­ta selvisin suurikokoise­na helpol­la, mut­ta ympäristö ei ollut mitenkään hauska
  Niin­pä totesin, että jos asian oppii luke­mal­la niin koulus­sa ai kan­na­ta käy­dä ja ellei opi niin ei kan­na­ta käy­dä senkään vertaa.

  Ei min­ua koskaan ran­gais­tu pinnauksesta.

  Perusk­oulun läh­estyessä kuria yritet­ti­in paran­taa mut­ta siinä kävi nolosti:Rehtori sai mus­tat silmät ensim­mäiseltä, jota yrit­ti kurittaa.
  Kaveri lähti mut­ta niin kävi rehtorillekin

  Niin­pä pin­nasin suurim­man osan ajas­ta ja kävin kokeissa.
  Hyvin näinkin pär­jäsi, ei koulu ole vält­tämätön oppimiselle.
  Koulun ensisi­jainen tehtävä on säi­lyt­tää eli pitää nuoriso pois kaduilta

 65. Perusk­oulua käy­dään seiskan ja kasin oppi­laiden ehdoil­la. Hyvät ja heikot saa­vat men­nä meno­jaan. Armovi­itoset ja ansiot­tomat kympit ovat hyvin taval­lisia. Tämän on jo Pisat­utkimuskin selvittänyt.
  Opet­ta­jil­la ei yksinker­tais­es­ti ole aikaa ja tar­moa ääripään oppi­laille. Mut­ta enem­män minä olen kuitenkin huolis­sani heikoista oppi­laista. Hyvät kyl­lä pär­jäävät elämässään ‚vaikkei­vat matikan olympialai­sis­sa pärjääkään.

 66. On sitä muis­sakin tieteis­sä “tiedemiehiä”, kuten eräs, joka tänään YLE ykkösen aamulähetyk­sessä sanoi eduskun­nas­sa vas­tus­ta­vana ydin­voimaa, kos­ka vain hän kat­soo pitkälle tulevaisuuteen. 

  Hänen mukaansa pitää kan­taa kan­notkin met­sästä bioen­er­giak­si, jot­ta kuusen kan­tosieni saadaan kuriin.

  Kyseinen taudin run­sas­tu­mi­nen johtuu tehomet­sä­taloud­es­ta, jota kyseinen pro­fes­sori halu­aa siis entis­es­tään tuhoisal­la taval­la tehostaa.

 67. Tietääk­seni ope­tus­ryh­män koon vaiku­tus­ta opp­mis­tu­lok­si­in on tutkit­tu use­am­mankin ker­ran. Muis­ti­ni mukaan selvi­tyk­set osoit­ta­vat, että hie­man alle 30 on varsin sopi­va koko. Jos ope­tus­ryh­mää pienen­netään, oppimis­tu­lok­set saat­ta­vat hie­man paran­tua mut­ta niin mar­gin­aalis­es­ti, että sitä on vaikea mita­ta. Esim Helsin­gin perusk­ouluis­sa ope­tus­ryh­män keskikoko lie­nee noin 20. Kun vielä olin viras­sa lukion rehto­ri­na, koulus­sani ryh­män keskikoko oli 22 oppi­las­ta. Kun puhutaan ryh­mien koon keskiar­voista, täy­tyy muis­taa, etä poikkeamia on. Aina syn­tyy huu­toa, kun jos­sakin koulus­sa ryh­mä tai pari on reilusti yli 30 suu­ru­inen. Kukaan ei vali­ta, että esim. venäjän ryh­mässä on 6 oppilasta.

  Olen vakaasti sitä mieltä, että jos koulu­un pan­naan lisä­panos­tuk­sia, hyö­tyä saadaan selkeästi enem­män jois­takin muista toimen­piteistä kuin ryh­mäkoko­jen pienen­tämis­es­tä. Vaiku­tus­val­tainen OAJ on vaat­in­ut vuosikym­meniä rymäkoko­jen pienen­tämistä. Jos vähän miet­tii mik­si, voi syy löy­tyä aika itsekkäistä perusteista.

 68. Ryh­mäkoon merk­i­tys­tä oppimiseen on mah­do­ton selvit­tää tieteel­lis­es­ti. Mis­tä otat ver­tail­uryh­män ja miten ver­tailet keskenään erikokoisia luokkia. Jokaises­sa luokas­sa on oma menon­sa, häirikkön­sä ja opettajansa.

  Pitkäl­lä työkoke­muk­sel­la uskallan väit­tää, että perusk­oulus­sa 25 oppi­las­ta on ehdo­ton mak­si­mi. Taisin sanoa aiem­min, että 18 on suun­nilleen hyvä ryh­mäkoko. Senkin voi pila­ta yksi ain­oa kusipää oppi­las (tai opettaja).

 69. iisa, min­ua kiin­nos­taisi tietää, mikä se nykyi­nen todel­lisu­us ekalu­okkalais­ten ryh­mäkoista on. Lapseni aloit­ti pari vuot­ta sit­ten taval­lisess­sa helsinkiläisessä perusk­oulus­sa 16 oppi­laan luokalla.

 70. “Vaiku­tus­val­tainen OAJ on vaat­in­ut vuosikym­meniä rymäkoko­jen pienen­tämistä. Jos vähän miet­tii mik­si, voi syy löy­tyä aika itsekkäistä perusteista.”

  En puhuisi itsekkäistä perusteista, kun kyseessä on oppi­laan huomioimiseen käytet­tävä aika, opet­ta­jan jak­sami­nen sekä ope­tusti­lan koko.

 71. Ryh­mäkoko ei liene mikään itseis­ar­vo, ja opetet­ta­va oppi­aine sekä ope­tus­me­toditkin ovat tässä var­masti merk­it­se­viä ja huomionar­voisia asioita. 

  Ammat­tiko­rkeak­oulus­sa toimi­vana vier­aan kie­len opet­ta­jana joudun kuitenkin totea­maan, että ryh­mäkool­la on erit­täin suuri merk­i­tys. Jos ryh­mäkoko ylit­tää reip­paasti 20 henkeä, niin ainakin kom­mu­nikati­ivi­su­u­teen pyrkivä kie­len ope­tus kär­sii välit­tömästi. Sitä pait­si ison ryh­män kanssa hom­ma menee helpom­min luen­noimisek­si, ja ope­tus on sit­ten liian opettajajohtoista. 

  Ja toisaal­ta, kun on iso ope­tus­ryh­mä, opet­ta­ja ei ehdi oppia tun­temaan opiske­li­joi­ta. Tämä on todel­li­nen ongel­ma kaltaisel­leni tun­tiopet­ta­jalle, joka usein opet­taa samo­ja opiske­li­joi­ta vain kurssin tai parin ajan. Opiske­li­joi­ta ei siis todel­lakaan opi tun­temaan isos­sa ryh­mäss, jol­loin myös arvioin­ti on hankalaa.

  Itse kan­natan tuto­ri­aal­i­maista opet­tamista ja keskustelua. Ideaal­i­ta­pauk­ses­sa ope­tus­ryh­män koko on 10–15 henkeä. Näin opet­ta­ja ehtii paneu­tua kuhunkin opiske­li­jaan riit­tävästi. Lisäk­si ryh­mään luul­tavasti valikoituu riit­tävän eri­laisia henkilöitä, jol­loin pien­ryh­mis­sä suoritet­tavi­in tehtävi­in (toiv­ot­tavasti) syn­tyy syn­er­giaa. Näin ope­tus­ryh­mä ei myöskään ole liian pieni yksit­täisen opiske­li­jan näkökul­mas­ta, kos­ka yksit­täisen opiske­li­jan työ­taak­ka ei kas­va 10–15 hen­gen ope­tus­ryh­mässä hengästyt­tävän tuntuiseksi.

 72. Huo­mau­tuk­se­na, asi­aan puut­tumat­ta, tässä ketjus­sa on toinenkin samal­la nim­imerkil­lä kirjoittava 

  Kari (se toinen)

  Hmm, mut­ta kumpi on kumpi? 😀 Tarkoi­tan noin niinkuin yleis­es­ti ottaen.

 73. Syltylle:
  Ajatuk­se­nani olikin, että jotain on opiskelta­va, mut­ta kuin­ka paljon bil­saa, matikkaa, kieliä, se olisi jotakuinkin vapaasti valit­tavis­sa. Että ei vain voisi olla opiske­la­mat­ta mitään tai opiskel­la pelkästään musi­ikkia tai piirus­tus­ta. Jos vielä kehit­telisi eteen­päin, niin voisi varmis­taa kokeil­la “perus­taidot” mitä ne sit­ten olisikaan ja aina­han on testit jatkokoulutuksiin.

 74. Jyr­ki Lohi:

  Tietääk­seni ope­tus­ryh­män koon vaiku­tus­ta opp­mis­tu­lok­si­in on tutkit­tu use­am­mankin ker­ran. Muis­ti­ni mukaan selvi­tyk­set osoit­ta­vat, että hie­man alle 30 on varsin sopi­va koko. Jos ope­tus­ryh­mää pienen­netään, oppimis­tu­lok­set saat­ta­vat hie­man paran­tua mut­ta niin mar­gin­aalis­es­ti, että sitä on vaikea mita­ta. Esim Helsin­gin perusk­ouluis­sa ope­tus­ryh­män keskikoko lie­nee noin 20. Kun vielä olin viras­sa lukion rehto­ri­na, koulus­sani ryh­män keskikoko oli 22 oppi­las­ta. Kun puhutaan ryh­mien koon keskiar­voista, täy­tyy muis­taa, etä poikkeamia on. Aina syn­tyy huu­toa, kun jos­sakin koulus­sa ryh­mä tai pari on reilusti yli 30 suu­ru­inen. Kukaan ei vali­ta, että esim. venäjän ryh­mässä on 6 oppilasta.

  Olen vakaasti sitä mieltä, että jos koulu­un pan­naan lisä­panos­tuk­sia, hyö­tyä saadaan selkeästi enem­män jois­takin muista toimen­piteistä kuin ryh­mäkoko­jen pienen­tämis­es­tä. Vaiku­tus­val­tainen OAJ on vaat­in­ut vuosikym­meniä rymäkoko­jen pienen­tämistä. Jos vähän miet­tii mik­si, voi syy löy­tyä aika itsekkäistä perusteista.

  Oletko Jyr­ki käynyt opet­ta­mas­sa nykya­jan perusk­oul­u­lu­okkia? Minä olen, ja vaik­ka olen nyky­isin aivan toisel­la alal­la, kehot­taisin otta­maan vakavasti mm. iisan kommentit.

  Se, että ope­tuste­htävän onnis­tu­mista mitataan “koulumen­estyk­sel­lä” (siis ilmeis­es­ti todis­tuk­sen arvosanoil­la) on vähän sama kuin se, että hyv­in­voin­tia mitataan BKT:lla. Met­sään menee, tulok­sista tärkeim­mät jäävät kokon­aan mittaamatta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.