Helsingin terveyskeskusverkko remonttiin

Hel­sin­gis­sä on ter­veys­a­se­mia ja Alko­ja suun­nil­leen yhtä pal­jon, mut­ta ne sijoit­tu­vat aivan eri taval­la.  Alkot­kin voi­si­vat sijoit­tua kuin ter­veys­a­se­mat, jos jokai­sel­la oli­si oma Alko jos­sa ja vain jos­sa hän sai­si asioida.

Ensi vuo­den alus­ta, jos edus­kun­ta hyväk­syy lakie­si­tyk­sen ter­vey­den­huol­to­lais­ta, jokai­nen Hel­sin­ki­läi­nen saa asioi­da mil­lä hel­sin­ki­läi­sel­lä ter­veys­a­se­mal­la halu­aa. Tämä mul­lis­taa ter­veys­a­se­ma­jaon, kos­ka monel­le paras ter­veys­a­se­ma ei ole se lähin – esi­mer­kik­si Viik­ki­läi­sil­le Pih­la­ja­mä­ki on paik­ka, jon­ne ei muu­ten tule juu­ri pis­täy­dy­tyk­si, kos­ka se on vää­rään suun­taan.  Uskoi­sin, että muu­ta­ma ter­veys­a­se­ma jou­du­taan lak­kaut­ta­maan asiak­kai­den puut­teen vuok­si. Kos­ka vain joil­la­kin ter­veys­a­se­mil­la on labo­ra­to­rio­pal­ve­lut pai­kal­la, asiak­kaat tie­tys­ti hakeu­tu­vat niil­le vält­tääk­seen yli­mää­räis­tä matkustamista.

Täs­sä vai­hees­sa tar­jon­taan kan­nat­tai­si lisä­tä joi­ta­kin suu­ria kes­kei­ses­ti sijait­se­via täy­den pal­ve­lun ter­veys­a­se­mia, joil­la oli­si tar­jol­la myös ylei­sim­mät eri­kois­lää­kä­ri­pal­ve­lut samaan tapaan kuin yksi­tyi­sil­lä ter­veys­a­se­mil­la. Pos­ti­ta­lo, jon­ka muut­ta­mi­sen kir­jas­tok­si museo­vi­ran­omai­set esti­vät, voi­si hyvin toi­mia suu­re­na kes­kus­tan ter­veys­a­se­ma­na (museo­vi­ran­omai­set ovat jo hyväk­sy­neet sen, että yksi­tyi­nen lää­kä­ria­se­ma toi­mii Postitalossa.)

Näin voi­tai­siin myös lopet­taa kiis­te­ly sii­tä, onko parem­pi, että ter­veys­a­se­ma on hyvä vai että se on lähel­lä. Ihmi­set äänes­täi­si­vät jaloillaan.

Mul­lis­tus nimit­täin jat­kuu. Vuon­na 2014 saa käyt­tää myös naa­pu­ri­kun­nan ter­veys­a­se­mia.  Koti­kun­ta jou­tuu täs­tä mak­sa­maan, joten on edul­lis­ta hou­ku­tel­la ulko­kun­ta­lai­sia asiak­kai­ta ja on jär­ke­vää tar­jo­ta omil­le niin hyvät pal­ve­lut, ettei­vät he kan­nat­ta kau­pun­gin raho­ja naapurikuntiin.

23 vastausta artikkeliin “Helsingin terveyskeskusverkko remonttiin”

 1. Äärim­mil­leen vie­ty­nä valin­nan­va­paus saat­taa joh­taa lain­vas­tai­siin tilan­tei­siin, jos ei ole jal­ko­ja, joil­la äänestää.

 2. Pait­si että tuo­ta uudis­tus­ta on vesi­tet­ty niin että pitää ilmoit­taa etu­kä­teen että mitä ter­veys­a­se­maa käyt­tää ensi vuonna.

 3. Pos­ti­ta­lon (suur)terveysasema on erin­omai­nen aja­tus. Ala­ker­taan voi­si jää­dä pos­ti­kont­to­ri, jota eten­kin ter­veys­pal­ve­lu­ja pal­jon käyt­tä­vät ikäih­mi­set arvostavat.

 4. Tule­va ter­vey­den­huol­to­la­ki on aivan type­rä eikä se rat­kai­se mitään ongelmaa.

  Se vain tuo lisää ongel­mia. Pal­ve­lu­ky­syn­tä jat­kos­sa on täy­sin enna­koi­ma­ton. Voi­ko ns poti­las alkaa hei­lut­ta­maan koko jär­jes­tel­mää? Jos ei täl­tä ase­mal­ta tul­lut lähe­tet­tä jos­ko rova­nie­mel­tä tulisi?

  No, näil­lä men­nään mitä on annettu.

 5. Kou­lu­ver­kos­sa näkyy sama ilmiö eri­to­ten lukioi­den koh­dal­la, joi­hin on vapaa haku ja mik­sei perus­kou­lu­jen koh­dal­la, jois­sa on myös liikettä. 

  Miten­kö­hän se menee kir­jas­tois­sa? Kuin­ka suu­ri osa lai­naus­ta­pah­tu­mis­ta tapah­tuu muu­al­la kuin lähikirjastossa?

  Itse olen sitä miel­tä, että kos­ka ter­veys­kes­kus­pal­ve­lu­ja ei tar­vi­ta vii­kot­tain nii­den ei myös­kään tar­vit­se olla aivan lähellä.

 6. Pos­ti­ta­lo on hyvä aja­tus. Yleen­sä­kin on hyvä aja­tus, että kan­ta­kau­pun­gis­sa oliai ter­veys­a­se­ma. Käsit­tääk­se­ni nyky­suun­ni­tel­mis­sa nii­tä ei ole tar­koi­tus jät­tää yhtään jäljelle.

 7. Van­ho­jen ja sai­rai­den pal­ve­lu­ja suun­ni­tel­laan nuo­ria ja ter­vei­tä varten.

 8. Val­tao­sa ter­veys­kes­kus­pal­ve­lui­den käyt­tä­jis­tä on lap­sia, elä­ke­läi­siä tai työttömiä. 

  Eli he tule­vat vas­taa­no­tol­le koto­aan. Lähin ter­veys­a­se­ma ei tosi­aan ole aina par­ham­pien kul­ku­yh­tyk­sien pääs­sä, mut­ta yleen­sä se sitä on. Mut­ta aika näyt­tää, miten vapaa­va­lin­tai­suus muut­taa poti­las­vir­to­jen suuntaa. 

  Tur­hat ter­veys­kes­kus­käyn­nit — eli sel­lai­set, jot­ka eivät joh­da mihin­kään diag­noo­siin tai jat­ko­tut­ki­muk­siiin ovat suu­ri ongel­ma. Tie­tys­ti voi­daan aina kes­kus­tel­la, onko sel­lai­nen käyn­ti kui­ten­kaan tur­ha, jos sen ansios­ta asia­kas saa­vut­taa mie­len­rau­han. Lisäi­si­kö ter­veys­a­se­mien parem­pi saa­vu­tet­ta­vuus näi­tä “tur­hia” käyn­te­jä? Jos, niin se on huo­noa kehitystä. 

  Eni­ten var­mas­ti vai­kut­taa asiak­kai­den valin­toi­hin tämä vii­me vuon­na toi­meen­pan­tu labo­ra­to­rioi­den lak­kaut­ta­mi­nen useil­ta ter­veys­a­se­mal­ta. Täs­sä Mun­kin seu­dul­la­kin kokei­siin pitää läh­teä Laak­son ter­veys­a­se­mal­le nykyään.

 9. Selai­lin täs­sä VATT:n tut­ki­mus­ta vuo­del­ta 2008 ter­veys­kes­kus­käyn­tien laa­dus­ta ja saavutettavuudesta. 

  Sil­mii­ni osui graa­fi: 67 pro­sent­tia yhden huol­ta­jan lap­si­per­heis­tä on käyt­tä­nyt ter­veys­kes­kuk­sen päi­vys­tys­tä vuo­den aika­na 4–9 ker­taa ja kah­dek­san pro­sent­tia 10 ker­taa tai useam­min. Kah­den huol­ta­jan per­heis­sä osuu­det ovat 37 ja nii­ni­kään 8 prosenttia. 

  Ja tähän tule­vat pääl­le vie­lä ajan­va­rauk­sen perus­teel­la teh­dyt käynnit: 

  Yksin­huol­ta­ja­per­heis­sä: 38 pro­sent­tia on käy­nyt 4–9 ker­taa, 23% yli 10 kertaa

  Kah­den huol­ta­jan per­heis­sä osuu­det ovat 55 ja 8 prosenttia. 

  Usko­mat­to­mia lukuja! 

  Ilmei­ses­ti lap­sil­le tyy­pil­lis­ten ylä­hen­gi­tys­tie­tu­leh­dus­ten takia ram­pa­taan aivan tar­peet­to­mas­ti lää­kä­ris­sä. En minä muu­ta seli­tys­tä kek­si. Kyl­lä­hän lää­kä­rit täs­tä puhu­vat­kin, että tul­laan suo­ras­taan vaa­ti­maan anti­bioot­te­ja vain taval­li­ses­sa fluns­sas­sa ole­val­le lap­sel­le parin päi­vän sai­ras­te­lun jälkeen. 

  Huom: näis­sä osuuk­sis­sa on kyl­lä myös aikuis­ten käyn­nit, mut­ta kos­ka lap­si­per­hei­den van­hem­mat ovat pää­osin työ­ter­veys­huol­lon pii­ris­sä, niin ei se juu­ri­kaan voi näi­tä luku­ja kau­niim­mak­si muuttaa. 

  Toi­nen huom: otan­nas­sa on vain pien­ten paik­ka­kun­tien ter­veys­a­se­mia. Veik­kai­sin, että pää­kau­pun­ki­seu­dul­la luvut eivät ole näin kor­kei­ta, kos­ka ihmi­set ovat varak­kaam­pia ja käyt­tä­vät näin ollen enem­män yksi­tyi­siä asemia.

 10. Eli­na, yri­tys­ten mini­mi­vel­voit­teet työ­ter­vey­den­huol­toon ovat niin vähäi­set, että myös työs­sä­käy­vien ihmis­ten pitää käy­dä ter­veys­a­se­mil­la. Esi­mer­kik­si Hel­sin­gin kau­pun­gin yri­tyk­sil­le myy­mä työ­ter­veys­huol­to käsit­tää rii­su­tuim­mil­laan lähin­nä työ­hön­tu­lo­haas­tat­te­lun ja veren­pai­neen mittauksen.
  Sit­ten työ­nan­ta­jat vaa­ti­vat jokai­ses­ta sai­ras­pois­sao­los­ta (tai lap­sen sai­rau­den vuok­si pois­sao­los­ta) todis­tuk­sen, niin kyl­lä­hän ter­veys­a­se­mal­le tulee vähän jokai­sen fluns­san takia asiaa.

 11. Lisäi­si­kö ter­veys­a­se­mien parem­pi saa­vu­tet­ta­vuus näi­tä “tur­hia” käyn­te­jä? Jos, niin se on huo­noa kehitystä.

  Tur­hien käyn­tien ana­ly­soin­ti ja näi­den käyn­tien eli­mi­noi­mi­nen on tren­di­käs­tä puu­haa. Eilen nai­sys­tä­vä­ni keuh­ko­kuu­meen diag­no­soin­ti ja hoi­to mei­na­si tys­sä­tä terk­ka­rin luu­kul­le, kun siel­lä kau­pun­gin varo­ja sään­nös­tel­lyt perus­hoi­ta­ja teki diag­noo­sia. Piti yleis­kun­toa — ter­ha­kas­ta käve­lyä luu­kul­le — lii­an hyvä­nä lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le. Vas­ta pie­nen krii­sin jäl­keen, jos­sa olim­me jou­tua var­ti­jan ulos­heit­tä­mik­si, armo kävi oikeu­des­ta ja tyh­jän pant­ti­na (ilman jonoa) päi­vys­tä­nyt lää­kä­ri sai asiakkaan.

  Kes­ki­mää­rin ihmi­set tule­vat kui­ten­kin var­mas­ti tur­haan lää­kä­riin. Kes­ki­mää­rin kau­pun­gil­le oli­si var­maan hal­vem­pi tiu­ken­taa lin­jaa ja antaa muu­ta­man jär­jes­tel­män uhrin — köy­hän — kuol­la jonoihin.

 12. [quo­te] … tyh­jän pant­ti­na (ilman jonoa) päi­vys­tä­nyt lää­kä­ri sai asiak­kaan. [/quote]

  Ai täl­lä asen­teel­la? Että lää­kä­ril­lä pitää olla koko ajan joku nenän alla “kat­sot­ta­va­na”, tai hän tyh­jän panttina?
  Päi­vys­tyk­set on tar­koi­tet­tu kii­reel­lis­tä ja väli­tön­tä hoi­toa vaa­til­le poti­lail­le. Ne ovat kui­ten­kin kaik­kial­la muo­dos­tu­neet ajan­va­rauk­sen jat­keik­si, joi­hin kan­sa­lai­set kat­so­vat voi­van­sa poi­ke­ta ajan­käyt­tön­sä kan­nal­ta sopi­vim­pi­na ajan­koh­ta­na sub­jek­tii­vi­sen oikeus­tar­peen yllät­täes­sä. Tämä näkyy jo sii­tä, että kau­nii­na ja aurin­koi­si­na päi­vi­nä päi­vys­tyk­set ammot­ta­vat autiuttaan.

  Tämän yllä­ku­va­tun asen­teen tulok­se­na, ei mis­tään eikä mil­lään rahal­la tah­do­ta saa­da tk-päi­vys­tä­jiä. Lää­kä­rei­tä kyl­lä on, mut­ta ei päi­vys­tä­jiä. Kukaan ei halua päi­vys­tää. Siel­lä mis­sä tar­vit­tai­siin koke­nein­ta ja osaa­vin­ta, tapaat­te nyt nuo­ria kan­de­ja ja vas­ta­val­mis­tu­nei­ta, sil­lä jokai­nen, joka voi men­nä muu­al­le, menee myös muualle.

 13. @Catilina

  Tämän yllä­ku­va­tun asen­teen tulok­se­na, ei mis­tään eikä mil­lään rahal­la tah­do­ta saa­da tk-päi­vys­tä­jiä. Lää­kä­rei­tä kyl­lä on, mut­ta ei päi­vys­tä­jiä. Kukaan ei halua päivystää.

  Kuvaat ansiok­kaas­ti ammat­ti­kun­ta­si edun­val­von­taa, jos­sa yhä vähem­mäl­lä työl­lä halu­taan yhä enem­män palk­kaa. Yhteis­kun­nan, työn tilaa­jan ja mak­sa­jan, int­res­sit ovat ken­ties toiset.

 14. Suu­rem­pi kysy­mys on, onko koko ter­veys­a­se­ma-/ter­veys­kes­kus­jär­jes­tel­mäl­le tar­vet­ta? Se on kopioi­tu aikoi­naan DDR:stä ja on hyvin kal­lis yllä­pi­det­tä­vä. Mones­sa muus­sa maas­sa yksi­tyis­lää­kä­ri­jär­jes­tel­mä toi­mii tehok­kaam­min, edul­li­sem­min ja tuot­taa parem­pi­laa­tuis­ta palvelua.

  Eli­na, nii­hin VATT:n tut­ki­muk­siin kan­nat­taa aina suh­tau­tua pie­nel­lä varauk­sel­la. 😉 Välil­lä ne ovat jopa rat­ki­rie­mu­kas­ta luettavaa. 😀

 15. Kal­le: “Mones­sa muus­sa maas­sa yksi­tyis­lää­kä­ri­jär­jes­tel­mä toi­mii tehok­kaam­min, edul­li­sem­min ja tuot­taa parem­pi­laa­tuis­ta palvelua.”

  Erääl­lä pik­ku­paik­ka­kun­nal­la kun­nan työn­te­ki­jöil­tä kiel­let­tiin (kun­nan ainoan) yksi­tyis­lää­kä­rin käyt­tö, kos­ka täl­tä sai aina sai­ras­lo­maa, kun taas ter­veys­kes­kuk­ses­sa lin­ja oli tiukempi.

 16. Halu­aa­ko Kim­mo itse sei­so­maan pas­ka­put­ken alle itse voi­mat­ta miten­kään vai­kut­taa hanan asentoon?

  Minä olen ihan kyp­sä näi­hin hom­miin, ja pian saat­te kyl­lä saa­ta­na sai­ras­taa ihan ilman minua.

 17. Halu­aa­ko Kim­mo itse sei­so­maan pas­ka­put­ken alle itse voi­mat­ta miten­kään vai­kut­taa hanan asentoon?

  Minä olen ihan kyp­sä näi­hin hom­miin, ja pian saat­te kyl­lä saa­ta­na sai­ras­taa ihan ilman minua. 

  potilas/asiakas = paskapökäle ?

  Pitäi­sin maa­il­man­kat­so­mus­ta­si sel­lai­se­na, että nopea alan­vaih­to tai pit­kä kes­kus­te­lu työ­paik­ka­jak­sa­mi­ses­ta kol­le­gan kans­sa voi­si olla paikallaan. 

  Omas­sa suo­ruu­des­sa­si arvos­tan kui­ten­kin har­vi­nais­ta tilai­suut­ta vil­kais­ta ter­vey­den­huol­lon kulis­sien taakse!

 18. Onko ole­mas­sa mai­ta, jois­sa ihmi­set tie­tä­vät ennak­koon mil­loin sai­ras­tu­vat ja osaa­vat vara­ta ajan? Mikä on tur­ha terveyskeskuskäynti?

 19. Ihmi­sil­tä on kadon­nut käsi­tys sii­tä, mikä toden­nä­köi­ses­ti on oikeas­ti ja nopeas­ti vaa­ral­lis­ta, ja mitä tulok­sia (jos mitään) on lupa odot­taa sii­tä, että asi­aan tar­tu­taan juu­ri nyt heti, hin­nal­la mil­lä hyvän­sä. Var­sin usein sil­lä saa­daan huo­nom­pi tulos. “Agres­sii­vi­nen seu­ran­ta” on oikeas­ti usein kaik­kein paras kei­no saa­da dif­fuusiin oireis­toon paras tat­si, ja pääs­tä jyväl­le sii­tä, mis­tä ehkä on kysy­mys, vai onko mis­tään. Lää­ke­tie­de ei ole eksak­ti tie­de. Tämä pitäi­si ymmärtää.

  Paten­tis­ti tur­ha tk-käyn­ti on: “Läh­dem­me vii­kon­lop­pu­na mat­kal­le, joten pitäi­si varoik­si kat­soa nämä kor­vat…” Takuu­ai­ka on ole­ma­ton. Tun­nin pääs­tä lap­sel­la voi olla tuli­pu­nai­set kipeät kor­vat, vaik­ka juu­ri nyt sata­var­mas­ti ei ole.

  Tämä on todel­la­kin hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vis­sä derk­ku­las­ta peräi­sin ole­vak­si sys­tee­mik­si, jos­sa ter­vey­den­ja­ko­punk­te­ja on kort­te­leit­tain, ja jois­ta kan­sa­lai­set voi­vat käy­dä jonot­ta­mas­sa sää­de­tyt annok­sen­sa terveyttä.

  On var­sin toden­nä­köis­tä, että monet poti­laa­ni luke­vat tätä ja vie­lä­pä tie­tä­vät kuka minä olen. Sil­ti­kin saa­ma­ni palau­te on vuo­sien ajan ollut lähes yksi­no­maan kiitettävää.

 20. Oman koke­muk­se­ni perus­teel­la ajan­va­rauk­ses­ta ohja­taan aktii­vi­ses­ti päi­vys­tyk­seen tar­joa­mal­la ei oota ja käs­ke­mäl­lä tule­maan seu­raa­va­na aamu­na vaik­ka itsel­le riit­täi­si jos pää­si­si parin päi­vän sisään lää­kä­riin. Sai­raa­na olles­sa oli­si myös hel­pom­paa jos voi­si tun­net­tu­na ajan­het­ke­nä ilmes­tyä pai­kal­le eikä jou­tui­si kuu­mei­se­na odot­te­le­maan paria tun­tia vastaanotossa.

 21. Ilmei­ses­ti lap­sil­le tyy­pil­lis­ten ylä­hen­gi­tys­tie­tu­leh­dus­ten takia ram­pa­taan aivan tar­peet­to­mas­ti lääkärissä. ”

  Näin on, työ­nan­ta­jat kun vaa­ti­vat sai­rau­des­ta lääkärintodistuksen .
  Har­va työ­nan­ta­ja jous­taa lap­sen sai­raus­to­di­tuk­ses­ta, tk-käyn­ti kun menee työn­te­ki­jän ja yhteis­kun­nan piikkiin.
  Työn­te­ki­jän sai­raus­to­dis­tuk­ses­ta moni työ­nan­ta­ja tin­kii, kos­ka työn­te­ki­jä meni­si sil­loin työterveyshuoltoon.

  Arviol­ta 30 % tk-käyn­neis­tä joh­tuu todis­tuk­sen tar­pees­ta, ei sai­rau­des­ta sinänsä

 22. Joo. Päi­vys­tyk­sis­tä on tul­lut ajan­va­rauk­sien jat­kei­ta sik­si, että kaik­ki resurs­sit mene­vät sii­hen päivystämiseen.

  Aikoi­naan erään maa­lais­kau­pun­gin ter­veys­kes­kus päi­vys­ti vuo­ro­kau­det ja vii­kot ympä­ri 7/24. Sat­tu­moi­sin yhtäk­kiä huo­ma­sin hoi­ta­va­ni koko koko pul­jua kah­des­taan toi­sen lää­kä­rin kans­sa, ja työ­tun­te­ja oli­kin kuu­kausis­sa 400–500. Kun mitään ei näyt­tä­nyt kor­jau­tu­van, niin irtisanouduin.

  Sit­tem­min tämän seu­dun yöpäi­vys­tyk­set 22.00–08.00 hoi­de­taan kes­kus­sai­raa­las­sa eril­li­se­nä tk-päi­vys­tyk­se­nä. Mat­kaa on kes­ki­mää­rin tääl­tä nyt 60–80 km. Muu­tok­sen tules­sa kaik­ki oli­vat var­mo­ja, että ei tule onnis­tu­maan. Öisin­kin ovi­kel­lo oli näet soi­nut jat­ku­vas­ti. Toi­sin kävi. Yöl­li­nen päi­vys­tys­po­ti­las täl­tä seu­dul­ta on suu­ri har­vi­nai­suus. Sen sijaan naa­pu­ri­tie­noo kyl­lä käyt­tää mie­lel­lään ja tiu­haan lähie­täi­syy­del­lä ole­vaa pal­ve­lua. Sub­jek­tii­vi­nen oikeus­tar­ve iskee pal­jon hel­pom­min, kun mat­kaa on vain pari kilometriä.

 23. Lisä­huo­mau­tuk­se­na, monil­la vuo­kra­työ­fir­moil­la ei edes ole omaa työ­ter­veys­hoi­toa, vaan käs­ke­vät käyt­tä­mään omaa ter­veys­kes­kus­ta. (Tai aina­kin ne pii­lot­te­le­vat tie­to­ja työterveyspalveluista)Onkohan se edes laillista?
  Jokai­ses­ta sai­raus­pois­sao­los­ta tie­tys­ti vaa­di­taan todis­tus, mikä on minut­kin aikoi­naan ohjan­nut monet ker­rat “tur­haan” ter­veys­kes­kus­päi­vys­tyk­seen jonottamaan.

Vastaa käyttäjälle Catilina Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.