Helsingin terveyskeskusverkko remonttiin

Helsingis­sä on ter­veysasemia ja Alko­ja suun­nilleen yhtä paljon, mut­ta ne sijoit­tuvat aivan eri taval­la.  Alkotkin voisi­vat sijoit­tua kuin ter­veysase­mat, jos jokaisel­la olisi oma Alko jos­sa ja vain jos­sa hän saisi asioida.

Ensi vuo­den alus­ta, jos eduskun­ta hyväksyy lakiesi­tyk­sen ter­vey­den­huolto­laista, jokainen Helsinkiläi­nen saa asioi­da mil­lä helsinkiläisel­lä ter­veysase­mal­la halu­aa. Tämä mullis­taa ter­veysase­ma­jaon, kos­ka mon­elle paras ter­veysase­ma ei ole se lähin – esimerkik­si Viikkiläisille Pih­la­jamä­ki on paik­ka, jonne ei muuten tule juuri pistäy­dy­tyk­si, kos­ka se on väärään suun­taan.  Uskoisin, että muu­ta­ma ter­veysase­ma joudu­taan lakkaut­ta­maan asi­akkaiden puut­teen vuok­si. Kos­ka vain joil­lakin ter­veysasemil­la on lab­o­ra­to­ri­opalve­lut paikalla, asi­akkaat tietysti hakeu­tu­vat niille vält­tääk­seen ylimääräistä matkustamista.

Tässä vai­heessa tar­jon­taan kan­nat­taisi lisätä joitakin suuria keskeis­es­ti sijait­se­via täy­den palvelun ter­veysasemia, joil­la olisi tar­jol­la myös yleisim­mät erikois­lääkäri­palve­lut samaan tapaan kuin yksi­ty­isil­lä ter­veysasemil­la. Pos­ti­ta­lo, jon­ka muut­tamisen kir­jas­tok­si museovi­ra­nomaiset estivät, voisi hyvin toimia suure­na keskus­tan ter­veysase­m­ana (museovi­ra­nomaiset ovat jo hyväksyneet sen, että yksi­tyi­nen lääkäri­ase­ma toimii Postitalossa.)

Näin voitaisi­in myös lopet­taa kiis­te­ly siitä, onko parem­pi, että ter­veysase­ma on hyvä vai että se on lähel­lä. Ihmiset äänestäi­sivät jaloillaan.

Mullis­tus nimit­täin jatkuu. Vuon­na 2014 saa käyt­tää myös naa­purikun­nan ter­veysasemia.  Kotikun­ta joutuu tästä mak­samaan, joten on edullista houkutel­la ulkokun­ta­laisia asi­akkai­ta ja on järkevää tar­jo­ta omille niin hyvät palve­lut, etteivät he kan­nat­ta kaupun­gin raho­ja naapurikuntiin.

23 vastausta artikkeliin “Helsingin terveyskeskusverkko remonttiin”

 1. Äärim­milleen vietynä valin­nan­va­paus saat­taa johtaa lain­vas­taisi­in tilanteisi­in, jos ei ole jalko­ja, joil­la äänestää.

 2. Pait­si että tuo­ta uud­is­tus­ta on vesitet­ty niin että pitää ilmoit­taa etukä­teen että mitä ter­veysase­maa käyt­tää ensi vuonna.

 3. Pos­ti­talon (suur)terveysasema on eri­no­mainen aja­tus. Alak­er­taan voisi jäädä postikont­tori, jota etenkin ter­veyspalvelu­ja paljon käyt­tävät ikäih­miset arvostavat.

 4. Tule­va ter­vey­den­huolto­la­ki on aivan type­rä eikä se ratkaise mitään ongelmaa.

  Se vain tuo lisää ongelmia. Palvelukysyn­tä jatkos­sa on täysin ennakoima­ton. Voiko ns poti­las alkaa heilut­ta­maan koko jär­jestelmää? Jos ei tältä ase­mal­ta tul­lut lähetet­tä josko rovaniemeltä tulisi?

  No, näil­lä men­nään mitä on annettu.

 5. Koulu­verkos­sa näkyy sama ilmiö eri­toten lukioiden kohdal­la, joi­hin on vapaa haku ja mik­sei perusk­oulu­jen kohdal­la, jois­sa on myös liikettä. 

  Mitenköhän se menee kir­jas­tois­sa? Kuin­ka suuri osa lain­austapah­tu­mista tapah­tuu muual­la kuin lähikirjastossa?

  Itse olen sitä mieltä, että kos­ka ter­veyskeskus­palvelu­ja ei tarvi­ta viikot­tain niiden ei myöskään tarvitse olla aivan lähellä.

 6. Pos­ti­ta­lo on hyvä aja­tus. Yleen­säkin on hyvä aja­tus, että kan­takaupungis­sa oli­ai ter­veysase­ma. Käsit­tääk­seni nyky­su­un­nitelmis­sa niitä ei ole tarkoi­tus jät­tää yhtään jäljelle.

 7. Van­ho­jen ja sairaiden palvelu­ja suun­nitel­laan nuo­ria ja ter­veitä varten.

 8. Val­taosa ter­veyskeskus­palvelu­iden käyt­täjistä on lap­sia, eläkeläisiä tai työttömiä. 

  Eli he tule­vat vas­taan­otolle kotoaan. Lähin ter­veysase­ma ei tosi­aan ole aina parhampi­en kulkuy­htyk­sien päässä, mut­ta yleen­sä se sitä on. Mut­ta aika näyt­tää, miten vapaaval­in­taisu­us muut­taa poti­lasvir­to­jen suuntaa. 

  Turhat ter­veyskeskuskäyn­nit — eli sel­l­aiset, jot­ka eivät joh­da mihinkään diag­noosi­in tai jatko­tutkimuk­si­i­in ovat suuri ongel­ma. Tietysti voidaan aina keskustel­la, onko sel­l­ainen käyn­ti kuitenkaan turha, jos sen ansios­ta asi­akas saavut­taa mie­len­rauhan. Lisäisikö ter­veysasemien parem­pi saavutet­tavu­us näitä “turhia” käyn­te­jä? Jos, niin se on huonoa kehitystä. 

  Eniten var­masti vaikut­taa asi­akkaiden val­in­toi­hin tämä viime vuon­na toimeen­pan­tu lab­o­ra­to­ri­oiden lakkaut­ta­mi­nen useil­ta ter­veysase­mal­ta. Tässä Munkin seudul­lakin kokeisi­in pitää lähteä Laak­son ter­veysase­malle nykyään.

 9. Selailin tässä VATT:n tutkimus­ta vuodelta 2008 ter­veyskeskuskäyn­tien laadus­ta ja saavutettavuudesta. 

  Silmi­i­ni osui graafi: 67 pros­ent­tia yhden huolta­jan lap­siper­heistä on käyt­tänyt ter­veyskeskuk­sen päivystys­tä vuo­den aikana 4–9 ker­taa ja kahdek­san pros­ent­tia 10 ker­taa tai use­am­min. Kah­den huolta­jan per­heis­sä osu­udet ovat 37 ja niinikään 8 prosenttia. 

  Ja tähän tule­vat päälle vielä ajan­va­rauk­sen perus­teel­la tehdyt käynnit: 

  Yksin­huolta­japer­heis­sä: 38 pros­ent­tia on käynyt 4–9 ker­taa, 23% yli 10 kertaa

  Kah­den huolta­jan per­heis­sä osu­udet ovat 55 ja 8 prosenttia. 

  Usko­mat­to­mia lukuja! 

  Ilmeis­es­ti lap­sille tyyp­il­lis­ten ylähen­gi­tysti­etule­hdusten takia ram­pataan aivan tarpeet­tomasti lääkäris­sä. En minä muu­ta seli­tys­tä kek­si. Kyl­lähän lääkärit tästä puhu­vatkin, että tul­laan suo­ras­taan vaa­ti­maan antibioot­te­ja vain taval­lises­sa flun­ssas­sa ole­valle lapselle parin päivän sairastelun jälkeen. 

  Huom: näis­sä osuuk­sis­sa on kyl­lä myös aikuis­ten käyn­nit, mut­ta kos­ka lap­siper­hei­den van­hem­mat ovat pääosin työter­veyshuol­lon piiris­sä, niin ei se juurikaan voi näitä luku­ja kau­ni­im­mak­si muuttaa. 

  Toinen huom: otan­nas­sa on vain pien­ten paikkakun­tien ter­veysasemia. Veikkaisin, että pääkaupunkiseudul­la luvut eivät ole näin korkei­ta, kos­ka ihmiset ovat varakkaampia ja käyt­tävät näin ollen enem­män yksi­ty­isiä asemia.

 10. Eli­na, yri­tys­ten min­imivelvoit­teet työter­vey­den­huoltoon ovat niin vähäiset, että myös työssäkäyvien ihmis­ten pitää käy­dä ter­veysasemil­la. Esimerkik­si Helsin­gin kaupun­gin yri­tyk­sille myymä työter­veyshuolto käsit­tää riisu­tu­im­mil­laan lähin­nä työhön­tu­lo­haas­tat­telun ja veren­paineen mittauksen.
  Sit­ten työ­nan­ta­jat vaa­ti­vat jokaises­ta sairaspois­saolosta (tai lapsen sairau­den vuok­si pois­saolosta) todis­tuk­sen, niin kyl­lähän ter­veysase­malle tulee vähän jokaisen flun­ssan takia asiaa.

 11. Lisäisikö ter­veysasemien parem­pi saavutet­tavu­us näitä “turhia” käyn­te­jä? Jos, niin se on huonoa kehitystä.

  Turhien käyn­tien analysoin­ti ja näi­den käyn­tien elim­i­noimi­nen on trendikästä puuhaa. Eilen naisys­täväni keuhkoku­umeen diag­nosoin­ti ja hoito meinasi tyssätä terkkarin luukulle, kun siel­lä kaupun­gin varo­ja sään­nöstel­lyt perushoita­ja teki diag­noosia. Piti yleiskun­toa — ter­hakas­ta käve­lyä luukulle — liian hyvänä lääkärin vas­taan­otolle. Vas­ta pienen kri­isin jäl­keen, jos­sa olimme joutua var­ti­jan ulosheit­tämik­si, armo kävi oikeud­es­ta ja tyhjän pant­ti­na (ilman jonoa) päivys­tänyt lääkäri sai asiakkaan.

  Keskimäärin ihmiset tule­vat kuitenkin var­masti turhaan lääkäri­in. Keskimäärin kaupungille olisi var­maan halvem­pi tiuken­taa lin­jaa ja antaa muu­ta­man jär­jestelmän uhrin — köy­hän — kuol­la jonoihin.

 12. [quote] … tyhjän pant­ti­na (ilman jonoa) päivys­tänyt lääkäri sai asi­akkaan. [/quote]

  Ai täl­lä asen­teel­la? Että lääkäril­lä pitää olla koko ajan joku nenän alla “kat­sot­ta­vana”, tai hän tyhjän panttina?
  Päivystyk­set on tarkoitet­tu kiireel­listä ja väl­itön­tä hoitoa vaatille poti­laille. Ne ovat kuitenkin kaikkial­la muo­dos­tuneet ajan­va­rauk­sen jatkeik­si, joi­hin kansalaiset katso­vat voivansa poike­ta ajankäyt­tön­sä kannal­ta sopivimp­ina ajanko­htana sub­jek­ti­ivisen oikeustarpeen yllät­täessä. Tämä näkyy jo siitä, että kau­ni­ina ja aurinkoisi­na päiv­inä päivystyk­set ammot­ta­vat autiuttaan.

  Tämän ylläku­vatun asen­teen tulok­se­na, ei mis­tään eikä mil­lään rahal­la tah­do­ta saa­da tk-päivys­täjiä. Lääkäre­itä kyl­lä on, mut­ta ei päivys­täjiä. Kukaan ei halua päivys­tää. Siel­lä mis­sä tarvit­taisi­in kokenein­ta ja osaav­in­ta, tapaat­te nyt nuo­ria kan­de­ja ja vas­tavalmis­tunei­ta, sil­lä jokainen, joka voi men­nä muualle, menee myös muualle.

 13. @Catilina

  Tämän ylläku­vatun asen­teen tulok­se­na, ei mis­tään eikä mil­lään rahal­la tah­do­ta saa­da tk-päivys­täjiä. Lääkäre­itä kyl­lä on, mut­ta ei päivys­täjiä. Kukaan ei halua päivystää.

  Kuvaat ansiokkaasti ammat­tikun­tasi edun­valvon­taa, jos­sa yhä vähem­mäl­lä työl­lä halu­taan yhä enem­män palkkaa. Yhteiskun­nan, työn tilaa­jan ja mak­sa­jan, intres­sit ovat ken­ties toiset.

 14. Suurem­pi kysymys on, onko koko ter­veysase­ma-/ter­veyskeskusjär­jestelmälle tarvet­ta? Se on kopi­oitu aikoinaan DDR:stä ja on hyvin kallis ylläpi­det­tävä. Mon­es­sa muus­sa maas­sa yksi­ty­is­lääkäri­jär­jestelmä toimii tehokkaam­min, edullisem­min ja tuot­taa parem­pi­laa­tu­ista palvelua.

  Eli­na, niihin VATT:n tutkimuk­si­in kan­nat­taa aina suh­tau­tua pienel­lä varauk­sel­la. 😉 Välil­lä ne ovat jopa ratkiriemukas­ta luettavaa. 😀

 15. Kalle: “Mon­es­sa muus­sa maas­sa yksi­ty­is­lääkäri­jär­jestelmä toimii tehokkaam­min, edullisem­min ja tuot­taa parem­pi­laa­tu­ista palvelua.”

  Erääl­lä pikku­paikkakun­nal­la kun­nan työn­tek­i­jöiltä kiel­let­ti­in (kun­nan ain­oan) yksi­ty­is­lääkärin käyt­tö, kos­ka tältä sai aina sairaslo­maa, kun taas ter­veyskeskuk­ses­sa lin­ja oli tiukempi.

 16. Halu­aako Kim­mo itse sei­so­maan paska­putken alle itse voimat­ta mitenkään vaikut­taa hanan asentoon?

  Minä olen ihan kyp­sä näi­hin hom­mi­in, ja pian saat­te kyl­lä saatana sairas­taa ihan ilman minua.

 17. Halu­aako Kim­mo itse sei­so­maan paska­putken alle itse voimat­ta mitenkään vaikut­taa hanan asentoon?

  Minä olen ihan kyp­sä näi­hin hom­mi­in, ja pian saat­te kyl­lä saatana sairas­taa ihan ilman minua. 

  potilas/asiakas = paskapökäle ?

  Pitäisin maail­mankat­so­mus­tasi sel­l­aise­na, että nopea alan­vai­h­to tai pitkä keskustelu työ­paikka­jak­samis­es­ta kol­le­gan kanssa voisi olla paikallaan. 

  Omas­sa suoru­udessasi arvostan kuitenkin harv­inaista tilaisu­ut­ta vilka­ista ter­vey­den­huol­lon kulissien taakse!

 18. Onko ole­mas­sa mai­ta, jois­sa ihmiset tietävät ennakkoon mil­loin sairas­tu­vat ja osaa­vat vara­ta ajan? Mikä on turha terveyskeskuskäynti?

 19. Ihmisiltä on kadon­nut käsi­tys siitä, mikä toden­näköis­es­ti on oikeasti ja nopeasti vaar­al­lista, ja mitä tulok­sia (jos mitään) on lupa odot­taa siitä, että asi­aan tar­tu­taan juuri nyt heti, hin­nal­la mil­lä hyvän­sä. Varsin usein sil­lä saadaan huonom­pi tulos. “Agres­si­ivi­nen seu­ran­ta” on oikeasti usein kaikkein paras keino saa­da dif­fu­usi­in oireis­toon paras tat­si, ja päästä jyvälle siitä, mis­tä ehkä on kysymys, vai onko mis­tään. Lääketiede ei ole eksak­ti tiede. Tämä pitäisi ymmärtää.

  Paten­tisti turha tk-käyn­ti on: “Lähdemme viikon­lop­puna matkalle, joten pitäisi varoik­si kat­soa nämä kor­vat…” Taku­uai­ka on olema­ton. Tun­nin päästä lapsel­la voi olla tulipunaiset kipeät kor­vat, vaik­ka juuri nyt satavar­masti ei ole.

  Tämä on todel­lakin hel­posti ymmär­ret­tävis­sä derkku­las­ta peräisin ole­vak­si sys­teemik­si, jos­sa ter­vey­den­jakop­unk­te­ja on kort­teleit­tain, ja joista kansalaiset voivat käy­dä jonot­ta­mas­sa sääde­tyt annok­sen­sa terveyttä.

  On varsin toden­näköistä, että mon­et poti­laani luke­vat tätä ja vieläpä tietävät kuka minä olen. Siltikin saa­mani palaute on vuosien ajan ollut läh­es yksi­no­maan kiitettävää.

 20. Oman koke­muk­seni perus­teel­la ajan­va­rauk­ses­ta ohjataan akti­ivis­es­ti päivystyk­seen tar­joa­mal­la ei oota ja käskemäl­lä tule­maan seu­raa­vana aamu­na vaik­ka itselle riit­täisi jos pää­sisi parin päivän sisään lääkäri­in. Sairaana ollessa olisi myös helpom­paa jos voisi tun­net­tuna ajan­hetkenä ilmestyä paikalle eikä jou­tu­isi kuumeise­na odot­tele­maan paria tun­tia vastaanotossa.

 21. “Ilmeis­es­ti lap­sille tyyp­il­lis­ten ylähen­gi­tysti­etule­hdusten takia ram­pataan aivan tarpeet­tomasti lääkärissä. ”

  Näin on, työ­nan­ta­jat kun vaa­ti­vat sairaud­es­ta lääkärintodistuksen .
  Har­va työ­nan­ta­ja jous­taa lapsen sairaus­todi­tuk­ses­ta, tk-käyn­ti kun menee työn­tek­i­jän ja yhteiskun­nan piikkiin.
  Työn­tek­i­jän sairaus­todis­tuk­ses­ta moni työ­nan­ta­ja tin­kii, kos­ka työn­tek­i­jä menisi sil­loin työterveyshuoltoon.

  Arvi­ol­ta 30 % tk-käyn­neistä johtuu todis­tuk­sen tarpeesta, ei sairaud­es­ta sinänsä

 22. Joo. Päivystyk­sistä on tul­lut ajan­va­rauk­sien jatkei­ta sik­si, että kaik­ki resurssit menevät siihen päivystämiseen.

  Aikoinaan erään maalaiskaupun­gin ter­veyskeskus päivysti vuorokaudet ja viikot ympäri 7/24. Sat­tumoisin yhtäkkiä huo­masin hoita­vani koko koko puljua kahdestaan toisen lääkärin kanssa, ja työ­tun­te­ja olikin kuukau­sis­sa 400–500. Kun mitään ei näyt­tänyt kor­jau­tu­van, niin irtisanouduin.

  Sit­tem­min tämän seudun yöpäivystyk­set 22.00–08.00 hoide­taan keskus­sairaalas­sa eril­lisenä tk-päivystyk­senä. Matkaa on keskimäärin täältä nyt 60–80 km. Muu­tok­sen tulessa kaik­ki oli­vat var­mo­ja, että ei tule onnis­tu­maan. Öisinkin ovikel­lo oli näet soin­ut jatku­vasti. Toisin kävi. Yölli­nen päivystyspoti­las tältä seudul­ta on suuri harv­inaisu­us. Sen sijaan naa­pu­ri­tienoo kyl­lä käyt­tää mielel­lään ja tiuhaan lähi­etäisyy­del­lä ole­vaa palvelua. Sub­jek­ti­ivi­nen oikeustarve iskee paljon helpom­min, kun matkaa on vain pari kilometriä.

 23. Lisähuo­mau­tuk­se­na, monil­la vuokratyö­fir­moil­la ei edes ole omaa työter­veyshoitoa, vaan käskevät käyt­tämään omaa ter­veyskeskus­ta. (Tai ainakin ne piilot­tel­e­vat tieto­ja työterveyspalveluista)Onkohan se edes laillista?
  Jokaises­ta sairaus­pois­saolosta tietysti vaa­di­taan todis­tus, mikä on min­utkin aikoinaan ohjan­nut mon­et ker­rat “turhaan” ter­veyskeskus­päivystyk­seen jonottamaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.