Mopolla ei saa ajaa pyörätiellä

Eilen sat­tui valitet­ta­va onnet­to­muus mopon ja polkupyörän kesken Sörnäis­ten Rantatiel­lä paikas­sa, jon­ka vaar­al­lisu­ud­es­ta minäkin olen kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­tolle rapor­toin­ut. Helsin­gin Sanomien uutises­sa speku­loiti­in sil­lä, ajoiko mopo pyörä­tien vääräl­lä puolel­la. Mopolle pyörä­tien molem­mat puo­let ovat vääriä, kos­ka mopol­la ei saa ajaa pyörätiel­lä, ellei sitä ole lisäk­il­vel­lä erik­seen sal­lit­tu. Voi olla, että näkö­muis­ti­ni pet­tää, mut­ta min­un mielestäni tuos­sa kohdas­sa ei ole tätä lisäk­ilpeä, kuten Helsin­gin pyöräteil­lä ei yleen­säkään ole. Jos on, se pitää ottaa pois.

Tuo moposään­tö  muutet­ti­in vuosia sit­ten toisin päin. Pahat kielet ker­toi­vat, että muu­tos joh­tui siitä, että nuo “Ei mopoille” lisäk­il­vet varastet­ti­in varuskun­ti­in rajaa­maan alokkaat ulos jer­mu­jen tuvista.

Lisäys klo 14

Kävin kat­so­mas­sa paikkaa. Muis­tiku­vani siitä, että onnet­to­muu­s­paikalla ei saa ajaa mopol­la, oli tot­ta teo­ri­as­sa, mut­ta vain teo­ri­as­sa.  Liiken­nemerk­it on asetet­tu niin sat­tuman­varais­es­ti, ettei niitä voi noudattaa.

Kun tulee keskus­tas­ta päin, ABC-huoltoase­man kohdal­la on mopoilun kieltävä merk­ki, kuten muistinkin. Parikym­men­tä metriä kyseisen onnet­to­muu­s­paikan jäl­keen ilmaswn mitään risteyk­ses­tä johtu­vaa syytä on uusi merk­ki, joka sal­lii mopol­la ajon. Mis­tä se mopo siihen väli­in lail­lis­es­ti pääsee, ei ole min­ulle aivan selvää. Aja­mal­la ajoväylää, pysähtymäl­lä ja nos­ta­mal­la mopo reunakiv­en yli? Kulosaaren sil­lal­la saa ajaa mopolla.

Kulosaares­ta päin tul­lessa sil­lan saa ylit­tää pyöräti­etä pitkin. Sil­lan jäl­keen, paikas­sa, jos­sa on liit­tymä alas Her­man­nin rantatielle on merk­ki joka kieltää mopoilun kaupunki­in päin. Tytöt eivät siis saa­neet peri­aat­teessa jatkaa siitä mopol­la, mut­ta mitä hei­dän olisi pitänyt tehdä sen jäl­keen, kun oli­vat ensin tulleet lail­lis­es­ti pyöräti­etä Kulosaaren sil­lan yli?

Liiken­nemerk­it pitäisi aset­taa niin, että niitä voi nou­dat­taa.  Kuuleeko vas­tu­us­sa ole­va viranomainen?

43 vastausta artikkeliin “Mopolla ei saa ajaa pyörätiellä”

 1. Tuo­ta mopoilua on erit­täin han­kala valvoa. Se on vaar­al­lista, mut­ta eihän poli­ise­ja saa autois­taan ulos jon­nekin pyörätielle mopo­ja odottelemaan.

  Kovasti toivoisin, että min­ul­la olisi joku hyvä idea miten ongel­ma saataisi­in kuri­in, mut­ta eipä tai­da oikein olla. Ehkä polkupyäräpoli­isien reipas lisäys voisi aut­taa. Samal­la voisi muutenkin vähän vah­tia, että jalankulk­i­jat ja pyöräil­i­jät mah­tu­vat tur­val­lis­es­ti yhteisille väylilleen.

  Pyöräilevät poli­isit ovat kyl­lä sit­ten pois muista tehtävistä. Ei ehkä toi­mi sekään kunnolla.

 2. Espoos­sa näkee mopo­ja jatku­vasti niil­läkin pyöräteil­lä, joil­la lisäk­ilpi puut­tuu. Eräänä päivänä taas näin Lep­pä­vaaras­sa nuoren tytön pysähtyvän punaisi­in val­oi­hin autotiel­lä, mut­ta kun het­keen ei mis­tään tul­lut ketään, jatkoi tyt­tö matkaa päin punaisia. Samoin puru­radoil­la ja vas­taav­il­la maa­s­tor­e­it­eil­lä näkyy välil­lä mopo­ja, vaik­ka se on kiellettyä.

  Sään­nöistä piit­taa­mat­to­muus ja niiden ter­veyshyö­ty­jen poisjäämi­nen, jot­ka saataisi­in jos nuoret pyöräil­i­sivät mopoilun sijaan, ovat saa­neet min­ut kan­nat­ta­maan mopoilun täyskiel­toa kaupungeissa.

  Joskus pohdin myös, että mopoko­rtin teo­ri­ako­keessa olisi ehkä syytä näyt­tää 100 ker­taa tilanne, jos­sa on kevyen­li­iken­teen merk­ki ilman lisäk­ilpeä ja kysyä saako tästä ajaa mopol­la. Väärästä vas­tauk­ses­ta uusi yritys…

 3. “Eräänä päivänä taas näin Lep­pä­vaaras­sa nuoren tytön pysähtyvän punaisi­in val­oi­hin autotiel­lä, mut­ta kun het­keen ei mis­tään tul­lut ketään, jatkoi tyt­tö matkaa päin punaisia.”

  Helsin­ki ja Espoo ovat täyn­nä liiken­neval­o­ja, joiden ilmaisimet eivät tun­nista polkupyöriä ja mopo­ja. Eivät aina moot­toripyörääkään. Täl­löin valo ei vai­h­du, ennen kuin taakse tulee auto jon­ka ilmaisin tun­nistaa. Tästä on ihan poli­isin kan­ta ole­mas­sa, että jos valo ei vai­h­du vihreäk­si val­ok­ier­ron aikana, niin punaisia päin saa men­nä. Mitä muu­takaan siinä voisi tehdä? Jär­jetön­tä tosin, että tuol­laisia ilmaisimia raken­netaan, vaatisi sit­ten vähin­tään lisäk­si pain­on­apin jos­ta val­okut­sun saa tilattua.

  Tähän pyörätiekysymyk­seen sanois­in, että se ratkeaa samal­la, kun pyöräteitä ale­taan suun­nitel­la järkevästi (Helsingis­sä on jo päästy hyvään alku­un). Polkupyörän ja mopon nopeusero ei kuitenkaan ole suuri, kaik­ki pyöräi­lyn pääre­itit tulisi suun­nitel­la 45 km/h tavoitenopeudelle, ellei nopeusra­joi­tus ole tätä alhaisem­pi. Ja tuos­sa Sörnäis­ten ranta­tien kohdas­sa help­po ratkaisu olisi aset­taa siihen sopi­va liiken­nemerk­ki, “tie kape­nee” tai “muu vaara” tai alhaisem­pi nopeusra­joi­tus. Tähän tapauk­seen se tosin ei olisi aut­tanut, kos­ka mopoil­i­ja ajoi väärässä paikassa.

 4. Käsit­tämätön muoti ostaa mopo­ja helsinkiläisille nuo­rille, jot­ka lyhyi­den väli­matko­jen ansios­ta pää­sevät joka paikkaan hyvin kätevästi polkupyöril­lä ja julkisilla. 

  Min­ul­lakin 11-vuo­tias tyt­tö pyöräilee paljon kah­den kodin väliä pitkin käve­lyteitä, joil­la ei saisi mopoil­la, mut­ta mopoil­laan siitä piit­ta­mat­ta. Vauhti on sitä luokkaa, että pahaa jälkeähän siinä tulee, jos tör­mäys sattuuu. 

  Että vähän pelot­taa ja raivos­tut­taakin täl­lainen, vaikken mielestäni näis­sä asiois­sa ole mikään las­tani ylisuo­jel­e­va hysteerikko.

 5. Koulus­sa poli­isi sanoi meille aikoinaan, että ajakaa kaupunki­in pyöräti­etä pitkin. Poli­isin mielestä autotie oli liian vaar­alli­nen mopoilijalle.

  Tänä päivänä samal­la tiel­lä kul­kee enem­män auto­ja ja enem­män mopo­ja. Asen­teet lakia kohtaan ovat vain muut­tuneet siten, että mopoil­i­jat ovat oikeasti auto­jen seassa.

  Mopoil­i­ja on huonoim­mas­sa ase­mas­sa liiken­teessä. Mopoil­i­jal­la ei ole edes, mis­tä valita.

 6. Van­taal­la taas Ylästön­tien län­sipäässä mopoilu on pyörätiel­lä merkit­ty sal­li­tuk­si, mut­ta siitä huoli­mat­ta useim­mat aja­vat pyörä­tien sijaan autotiellä. 

  Mopoilun ongel­mat oli­si­vat vähäisem­mät, jos ne saisi­vat kulkea 45 km/h:n sijaan 60 km/h.

 7. Mopoko­rtin teo­ri­akoet­ta pitäisi muutenkin terävöit­tää. Tämän­päiväisen (23.6) Hesarin mopoko­lar­i­uutisen yhtey­dessä haas­tatel­luista mopoil­i­joista ainakin yksi näyt­ti ole­va sitä mieltä, että mopol­la on pyöräil­i­jään näh­den etu­a­jo-oikeus. “On se vähän vaar­al­lista, kun nuo pyöräil­i­jät ei yhtään väistä” ja “Eilenkin meinas yks pyöräil­i­jä ajaa suo­raan alle”.

 8. Halu­an tässä tuo­da esi­in koke­muk­sen syväl­lä rin­taäänel­lä Osmolle, erään hyvin tärkeän seikan mopoista.

  Min­ul­la oli nuore­na mopo, sen jäl­keen kevyt­moot­toripyörä ja sen jäl­keen eri­laisia moottoripyöriä.

  Kun siir­ryin mopos­ta kevari­in, niin ajamisen tur­val­lisu­us nousi heti. Mopois­sa on se iso ongel­ma, että ne kulke­vat liian hil­jaa suh­teessa muuhun liiken­teeseen. Niil­lä ei sen takia ole kovinkaan tur­val­lista ajaa tien reunas­sa, joten senkin takia niil­lä ajel­laan siel­lä mis­sä ei saisi ajella.

  Kokeilkaas itse käytän­nössä ja liikkukaas mopol­la tuol­la liiken­teen seassa. Autot ja rekat ohit­tel­e­vat kokoa­jan ja saa olla ohi­tusten takia tarkkana, tulee ohi­tusil­mavir­tauk­sia ym. Etenkin rek­ka on paha, siitä tulee aika kovat ilmavir­tauk­set kun mopol­la ajaa tien reunas­sa ja rek­ka menee ohi. Hutera mopo heiluu ja hyvä ettei meinaa rek­ka imaista sitä kylkeensä.

  Mopon sal­lit­tua tehoa pitäisi nos­taa siten, että sen huip­punopeus nousisi sel­l­aisek­si, että sil­lä kerkeää taa­ja­ma-alueel­la ajel­la muun liiken­teen vauhdis­sa. Eli sel­l­ainen 80 km/h olisi mopolle hyvä. Tietenkin jar­rut pitää sil­loin olla tehokkaammat.

 9. Maaseudul­la mopot yms. vas­ta riesan muo­dosta­vat. Monille niin san­ot­tu maaseudun rauha tarkoit­taa nyky­isin sitä, että saa rauhas­sa tuot­taa rajat­tomasti konemelua eri­laisin laittein.
  Melun lisäk­si onnet­to­muus­riskit ovat suuria niin mopoil­i­joille kuin sivullisillekin.
  Kaupungeis­sa on var­maan jotain mah­dol­lisuuk­sia saa­da poli­isi puut­tumaan räikeimpi­in ongelmi­in, mut­ta maalle vira­nomaisia ei oikein kehtaa pyytää ja asi­aan vaikut­taa sekin, että huumaa­van melun ja tukah­dut­ta­van ben­sankatkun tuot­ta­jat ovat tut­tu­ja naa­pur­in­poikia, ‑tyt­töjä, ‑ukko­ja ja joskus ‑emän­tiäkin.
  Olisi paljon helpom­pi, jos tuol­laisia muit­ten ihmis­ten ja luon­non elämään laa­jasti vaikut­tavia har­ras­tus­toim­into­ja jotenkin säädeltäisi­in lail­la ja samal­la ajat­te­lu­tavoista pyrit­täisi­in kar­si­maan tuo “maail­man nopein kansa”-ihastelu.
  Oikeas­t­aan mopot, mopoau­tot, mönki­jät, kevar­it, moot­toripyörät ja muu­ta­mat muut lait­teet voisi kieltää luku­un otta­mat­ta tapauk­sis­sa, jois­sa niit­ten käyt­tö on hyö­tysyin perustel­tu esimerkik­si mopoil­i­jan korkean iän tai vam­maisu­u­den takia.

 10. Minä lähtisin siitä, että kiel­let­täisi­in ensin autot kaupungis­sa. Saataisi­in liha­vat ja laiskat kes­ki-ikäiset ter­veel­lisen pyöräi­lyn pariin. 

  Olen myöskin vaku­ut­tunut siitä, että nykyiset nuoret osaa­vat liiken­nesään­nöt parem­min kuin min­un sukupol­veni saman ikäisenä. Sil­loin ei mitään mopoko­rt­tia tun­net­tukaan ja liiken­teeseen lähdet­ti­in ui-tai-upppoa-menetelmällä.

 11. Poli­isil­la tun­tuu ole­van tilanteeseen vähät­televä asenne. Jokin aika sit­ten poli­isimies vas­tasi lehti­haas­tat­telus­sa pien­ten koul­u­lais­ten van­hempi­en huoleen, ettei ne mopopo­jat sen­tään tahal­laan päälle aja. Ilmeis­es­ti tämän pitäisi lohdut­taa alle jääänyttä.

  Saman logi­ikan mukaan autoakin saisi ajaa humalas­sa, jos ei nyt ihan tarkoituk­sel­la törmäile.

 12. Myös Helsin­gin kaupungilla on pyöräi­ly­tur­val­lisu­u­teen vähät­televä asenne. Ko toteu­tuk­ses­ta Sörnäi­sis­sä on huo­mautet­tu joka ikisessä kyselyssä mis­sä on kar­toitet­tu pyöräi­lyn vaaran­paikko­ja vähin­tään kymme­nen vuo­den aikana. Helsin­gin kaupun­ki ei vält­tämät­tä voi vaikut­taa lain­säädän­töön, mut­ta pyörätei­den rak­en­teisi­in pystyy var­masti puut­tumaan. Saler­mon kom­ment­tien mukaan ko kohdalle oltaisi­in ken­ties jotain jo tekemässä, mut­ta mon­ta muu­ta paikkaa on täysin vas­taavas­sa tolassa.

 13. Sään­nöistä piit­taa­mat­to­muus ja niiden ter­veyshyö­ty­jen poisjäämi­nen, jot­ka saataisi­in jos nuoret pyöräil­i­sivät mopoilun sijaan, ovat saa­neet min­ut kan­nat­ta­maan mopoilun täyskiel­toa kaupungeissa.

  Pyöräil­i­jät pitäisi saa­da käyt­tämään pakol­lista kypärää, nou­dat­ta­maan liiken­nesään­töjä ja häädet­tyä pois jalankulk­i­joille vara­tu­il­ta alueil­ta. Asi­at tärkeyt­tä todis­taa kuole­maan johtanut onnettomuus.

  Kun Suomes­sa lisäk­si mene­htyy vuosit­tain n. 1100 ihmistä erinäisin liukas­tu­misien yhtey­dessä tulleisi­in vam­moi­hin, niin pitäisin koko keskustelun pain­opis­tet­tä hie­man harhaan menneenä.

  Port­ti­teo­ri­an mukaan mopoilu voisi tietysti johtaa lop­ul­ta autoilu­un, joten siltä osin ymmär­rän kyl­lä asian vakavuuden!

 14. Mopot ovat Helsingis­sä pieni riesa ver­rat­tuna autoi­hin jot­ka täyt­tävät kaik­ki kadut ja pihat.

  Ensisi­jais­es­ti pitäisi vähen­tää auto­jen määrää, jol­loin myös mopoilla/ja fil­lareil­la olisi tur­val­lisem­pi ajaa ajotiellä.

  Jos mopon tehot eivät riitä, niin sit­ten voi han­kkia kevyt­moot­toripyörän. Piikil­lä ajaa jo ihan kevyesti liiken­nevir­ran mukana myös moottoritiellä.

 15. Esa: “Helsin­ki ja Espoo ovat täyn­nä liiken­neval­o­ja, joiden ilmaisimet eivät tun­nista polkupyöriä ja mopo­ja. Eivät aina moottoripyörääkään.”

  Vahvis­tan saman Tam­pereelta mon­es­ta risteyk­ses­tä, kaik­ki val­ot eivät yleen­sä vai­h­du moot­toripyörälle. Nuo tun­nis­timet perus­tu­vat asfaltin alla ole­vaan johtimeen ja sähkö­mag­neet­tiseen induk­tioon kun päälle tulee riit­tävästi metallimassaa.

  Ja poli­isil­ta on vahvis­tet­tu että saa ajaa varovais­es­ti päin punaisia jos ei muu­ta vai­h­toe­htoa ole.

 16. Kim­mo:

  Pyöräil­i­jät pitäisi saa­da käyt­tämään pakol­lista kypärää, nou­dat­ta­maan liiken­nesään­töjä ja häädet­tyä pois jalankulk­i­joille vara­tu­il­ta alueil­ta. Asi­at tärkeyt­tä todis­taa kuole­maan johtanut onnettomuus. 

  Kim­mo ihan oikeesti. nyt puhut­ti­in onnet­to­muud­es­ta jos­sa polkupyörä on tör­män­nyt mopoon kevyen liiken­teen väyläl­lä. Yhtä ain­ut­ta jalankulk­i­jaa ei ollut osallisena. 

  Kun Suomes­sa lisäk­si mene­htyy vuosit­tain n. 1100 ihmistä erinäisin liukas­tu­misien yhtey­dessä tulleisi­in vam­moi­hin, niin pitäisin koko keskustelun pain­opis­tet­tä hie­man harhaan menneenä. 

  Se että syöpiä on suomes­sa paljon enem­män kuin MS-tau­tia ei liene mikään syy lopet­taa MS- lääkkei­den kehittämistä.

 17. > Tytöt eivät siis saa­neet peri­aat­teessa jatkaa
  > siitä mopol­la, mut­ta mitä hei­dän olisi pitänyt
  > tehdä sen jäl­keen, kun oli­vat ensin tulleet
  > lail­lis­es­ti pyöräti­etä Kulosaaren sil­lan yli?

  Ajaa ramp­pia pitkin Her­man­nin rantatielle ? Se on liiken­nesään­tö­jen mukaan sallittua. 

  ks. http://maps.google.com/?ie=UTF8&hq=&hnear=Helsinki,+Suomi&ll=60.186566,24.977503&spn=0.007393,0.022616&z=16 ; oranssi ramppi.

 18. Pitäisi luo­da mopon tilalle ajoneu­volu­okak­si pien­moot­toripyörä, joka siis kulk­isi nopeam­min kuin mopo. Ei kevareil­lakaan ajel­la muual­la kuin ajoradalla.

  Tai toisaal­ta, kun kevarei­den teho­ja on jo nyt pudotet­tu, niin voitaisi­in vaik­ka kevariko­rtin ikära­jaa pudot­taa 15 vuo­ti­aat saisi­vat sen.

 19. Sat­un­nais­es­ti Helsin­gin keskus­tas­sa pyöräilevänä pidän pyörätei­den merk­it­semista kaiken kaikki­aan huonona. Ajat pyörätiel­lä, ja yx kax se lop­puu? Mitä sit­ten? Ajo­radalle jatka­maa matkaa, ja koh­ta huo­maat, että toisel­la puolel­la tietä on kuin onkin pyörätie. Jalankulk­i­jat eivät pit­taa tuon taivaal­lista kävelevätkö pyörätiel­lä vai jalka­käytäväl­lä. Mielestäni on ihme, että onnet­to­muuk­sia sat­tuu niinkin vähän.

 20. Osmakin on jäänyt kehi­tyk­sen kelka­s­ta, kun on puhe 2‑pyöräisistä kaupunkili­iken­teessä. Mopo­ja pitää suosia auto­jen kus­tan­nuk­sel­la eikä vaaran­taa niil­lä liikku­jia. Mopo­jen määrä pitäisi saa­da lisät­tyä työ­matkali­iken­teessä satak­er­tais­esksi nykyis­es­tä. Kun vas­taa­va määrä auto­ja jää pois liiken­teestä ruuhkat ja paikoi­tu­songel­mat pois­tu­vat. Näin liiken­nein­fran rak­en­tamisen tarve vähe­nee. 4‑tahtinen mopo käy kuin sukkasil­laan, joten meluhai­tatkaan eivät lisäänny.

  Muuten — tap­at­taisitko Sinä Osmo laps­esi- tai itsesi ajat­ta­mal­la hei­dät Kulosaaren sil­lal­la mopol­la auto­jen seassa. Paikalla on 70 km/t nopeusra­joi­tus ja käytän­nössä autot aja­vat 85 km/t.

  Muual­la Euroopan kaupungeis­sa helpote­taan kaikin tavoin myös moot­torkäyt­töis­ten 2‑pyöräisten liikku­mista. Niille on mm. omat ilmaiset parkkiru­udut. Stadis­sakin voitaisi­in joka 10. parkkiru­u­tu muut­taa 6 moton paikoi­tusalueek­si. Talvel­la sit­ten sami­ja paikkoi­ja voi käyt­tää lumen varastointiin.

 21. Kevyen liiken­teen keskinäi­nen vihan­pito hyödyt­tää autoalaa. Se on kuitenkin help­po lopet­taa muut­ta­mal­la liiken­nemerkkien merk­i­tys toiseksi.

  Turha kieltää pyöräi­ly jalka­käytäväl­lä kokon­aan, turha kieltää mopoilu pyörätiel­lä kokon­aan, kun sama tur­val­lisu­us­vaiku­tus ilman keskinäistä vihareak­tio­ta on mah­dolli­nen muut­ta­mal­la jalka­käytävän jalankulk­i­jamerk­ki tarkoit­ta­maan jalankulk­i­jan nopeut­ta, kevyen liken­teen pyörä ja jalankulk­i­ja ‑merk­ki tarkoit­ta­maan hidas­ta pyöräi­lynopeut­ta ja pyörä­tien merk­ki tarkoit­ta­maan pyörän nopeutta.

  Pyöräl­lä saisi siis lail­lis­es­ti ajaa jalka­käytäväl­lä, kun­han nopeus pysyy jalankulkunopeutena. Mopol­la saisi ajaa pyörätiel­lä, kun­han nopeus pysyy pyöräi­lynopeutena. Merkkei­hin tietysti sovite­taan järkevät numeroar­vol­liset nopeudet ja koko hom­ma on sil­lä selvä.

  Samal­la voitaisi­in kor­ja­ta se älyt­tömyys, että pyöräil­i­jän täy­tyy suo­jati­etä lail­lis­es­ti ajaes­saan (pyörä­tien jat­keel­la) silti väistää autoil­i­jaa. Autoil­i­ja tai muu varsi­naista tietä liikku­va väistäisi uudessa mallis­sa yksiselit­teis­es­ti kaikkea suo­jati­etä liikku­vaa liiken­net­tä. Jalankulk­i­jak­si tun­nistamien ei todel­lakaan ole aina helppoa.

 22. Mopot eivät mas­sansa, nopeuten­sa ja kiihtyvyyten­sä puoles­ta sovi pyörä- eivätkä autoteille, siitähän tämä Kulosaaren sil­lan ongel­ma pohjim­mil­taan johtuu. Se että onko mopo­jen pyörätiel­lä ajo erik­seen sal­lit­ta­va vai kiel­let­tävä on aika pieni ongel­ma, samoin kuin tätä ohjaavien liiken­nemerkkien sijainti.

 23. T.Sipilä

  Monille niin san­ot­tu maaseudun rauha tarkoit­taa nyky­isin sitä, että saa rauhas­sa tuot­taa rajat­tomasti konemelua eri­laisin laittein.

  Tämähän on kuin suo­raan cityvihrei­den puolueo­hjel­mas­ta, maaseudul­ta pitää kieltää trak­torit, moot­torisa­hat, haket­timet ja kaik­ki mikä viit­taa työn­tekoon ja pitää melua. Maaseudul­la pitää olla hil­jaa ja elää kaupunki­lais­ten tukien varas­sa. Ain­oat sal­li­tut ammatit joutenolon lisäk­si on luo­muvil­je­ly hil­jaisel­la kuokalla ja maaseu­tu­matkailu jos­sa viihdytetään kaupunki­laisia veron­mak­sajia kansantanhuilla.

  Kaj Luukko

  Sat­un­nais­es­ti Helsin­gin keskus­tas­sa pyöräilevänä pidän pyörätei­den merk­it­semista kaiken kaikki­aan huonona. Ajat pyörätiel­lä, ja yx kax se lop­puu? Mitä sit­ten? Ajo­radalle jatka­maa matkaa, ja koh­ta huo­maat, että toisel­la puolel­la tietä on kuin onkin pyörätie.

  Matkailu avar­taa, tulee pyörailemään parik­si päiväk­si Tam­pereelle. Voin taa­ta että sen jäl­keen kir­joituk­sesi muut­tuu muo­toon “voi kuin­ka hyvin tääl­lä meil­lä Helsingis­sä sen­tään asi­at ovatkaan” 😉

 24. “Tuo moposään­tö muutet­ti­in vuosia sit­ten toisin päin. Pahat kielet ker­toi­vat, että muu­tos joh­tui siitä, että nuo “Ei mopoille” lisäk­il­vet varastet­ti­in varuskun­ti­in rajaa­maan alokkaat ulos jer­mu­jen tuvista.”

  Jer­mu­jen tupia on suomen varuskun­nis­sa var­masti pari deka­dia vähem­män kuin noi­ta liiken­nemerkke­jä. Oikeampi syy on siinä että liiken­nemerkkien lait­ta­ja rupe­si nou­dat­ta­maan omia ohjeitaan. Eli lisäk­il­vil­lä voidaan vain höl­len­tää varsi­naisen merkin ohjet­ta, ei kiristää.

  “Liiken­nemerk­it pitäisi aset­taa niin, että niitä voi nou­dat­taa. Kuuleeko vas­tu­us­sa ole­va viranomainen?”

  Tekni­ikan Maail­ma ‑lehti tekee sil­loin täl­löin jut­tu­ja vääristä liiken­nemerkeistä. Käsit­tääk­seni vas­tu­us­sa ole­vat vira­nomaiset aika har­voin niitä vai­htel­e­vat. Ilmeis­es­ti kukaan ei ole vas­tu­us­sa siitä miten liiken­teessä pitäisi oikeasti eri välineil­lä ajaa. Laite­taan vaan merkkjä sinne tänne ja kat­so­taan miten kansa pärjää.

 25. Eikös se mopon nopeus lail­lis­es­ti ole nykyään 45 km/h? Eikö sen voisi nos­taa viiteen kymp­pi­in. Sil­loin pitäisi ainakin kaupungeis­sa vauhti riit­tää auto­jen tahti­in (siis lain mukaan — jos käytän­tö on toinen, on siihen puu­tut­ta­va). Siel­lä maantiel­lä ne yhä lisään­tyvät mopoau­totkin surf­faa­vat, ja ‘suju­vasti’ niitäkin ohitellaan.

  Mut­ta liiken­nevä­lineitä on niin mon­ek­si, että koskaan eri liiken­nevä­linei­den vauh­tia ei saa­da ihan yhteen­sopi­vak­si (kaupungis­sa jalankulk­i­ja 5 km/h, pyöräil­i­jä 25 km/h, mopoil­i­ja 45 km/h, autoil­i­ja 60 km/h, bemar­it, moot­toripyörät ja vas­taa­vat ajoit­tain 80 km/h, väyliä mak­simis­saan kolme, usein kak­si) sil­loin tarvi­taan oikeaa asen­net­ta liiken­teeseen. Se on suurin kysymys.
  15-vuo­tias juuri kortin saanut mopoil­i­ja, joka ‘ei pelkää mitään’, on tietysti taval­laan ris­ki jo sinän­sä. Ongel­ma on tut­tu kotona henkilöko­htais­es­ti. Keskustelu­ja aiheesta on käyty.

 26. 40 kil­saa tun­nis­sa kulke­va mopo on tosi­aan nykyti­lanteessa aika mah­to­ton. Ehdotan että jae­taan ne “polkuavusteiseen” ja “extrakevyt­moot­toripyöri­in”. Polkuavusteinen ei liiku, jos ei pol­je­ta samal­la ja extrakevyt olisi 50 kuu­tioinen ilman rajoit­timia, niin että sillä
  pää­sisi kuuttakymppiä.

  Mopo oli ennen yliv­er­tainen liiken­nevä­line stadis­sa. Ajelin aikoinaan Puoti­lan ja Otaniemen väliä ja mopo nastarenkain toi­mi ympärivuo­den parhaiten.

  Ves­pa eli kevyt­moot­toripyörä oli hitaampi, kos­ka se juut­tui ruuhki­in. Mopoil­la sai siihen aikaan ajaa pyörätiel­lä aina. Ja lisäk­si Teu­vo Aura huole­hti siitä että pyöräti­et oli­vat aina ajokunnossa. 

  Yritin myös taval­lista fil­lar­ia, mut­ta 30 kil­saa päivässä ympärivuo­den oli vaan liikaa. Yritin kuukausikau­pal­la, mut­ta kun­to ei ker­takaikki­aan nous­sut riit­tävästi, vaan paino putosi ja nukahtelin kesken työpäivän.

  20 kil­saa näyt­tää ole­van ympärivuo­tisen työ­mat­ka-ajon mak­si­mi ja sil­loinkin on muut­tuu endor­fi­i­ni-orjak­si, niin ettei pysty viikon­lop­puna rentou­tu­maan, vaan on pakko ajaa Por­vooseen ja takas.

 27. MikkoR

  Tekni­ikan Maail­ma ‑lehti tekee sil­loin täl­löin jut­tu­ja vääristä liiken­nemerkeistä. Käsit­tääk­seni vas­tu­us­sa ole­vat vira­nomaiset aika har­voin niitä vai­htel­e­vat. Ilmeis­es­ti kukaan ei ole vas­tu­us­sa siitä miten liiken­teessä pitäisi oikeasti eri välineil­lä ajaa. Laite­taan vaan merkkjä sinne tänne ja kat­so­taan miten kansa pärjää. 

  Tästä riemukkaim­pana esimerkkinä on Oop­per­an kohdal­la ole­va Man­ner­heim­intien ja Hesarin risteys. Kallios­ta päin tul­taes­sa keskim­mäisel­lä kaistal­la on valkopo­h­jainen merk­ki joka ker­too kaistaa pitkin päästävän Tak­si- nimiseen paikkaan. En tiedä mis­sä moinen Helsingis­sä on.

  Ilmeis­es­ti tarkoituk­se­na on ollut viestit­tää että keskim­mäistä kaistaa sopii käyt­tää vain mitt­tari­au­to­jen. Ikävästi­hän poli­isi siinä on pakko­raos­sa kos­ka hyvä tarkoi­tus on ilmi­selvä, mut­ta toteu­tus hirvit­täväl­lä taval­la pielessä. Ollut jo mon­ta vuotta.

 28. Kyl­lähän mopoil­i­jat taita­vat ikävässä raos­sa olla. Auto­jen seassa mopot ovat turhan hitai­ta, eikä monikaan autoil­i­ja kovin kauan köröt­tele alle rajoi­tusten mopon perässä, oli ohit­ta­mi­nen tur­val­lista tai ei.

  Kevyen liiken­teen väylille mopoil­la taas on liikaa nopeut­ta ja mas­saa, noil­la väylil­lä kun liikkuu käytän­nössä aina sekä pyöräil­i­jöitä että jalankulk­i­joi­ta liiken­nemerkeistä riippumatta.

 29. Mopot aiheut­ta­vat run­saasti vaarati­lantei­ta kevyen liiken­teen väylil­lä, ahk­er­ana työ­matkapyöräli­jänä näen tätä mopokaa­hailua joka päivä. Se, mik­si mopoilu sal­li­taan kevytväylil­lä, johtuu tietysti siitä, että kevyen liiken­teen väyläl­lä kuolee tai loukkaan­tuu onnet­to­muudessa ain­oas­taan käveli­jä tai pyöräil­i­jä, mut­ta autotiel­lä tap­atur­mas­sa kuolee tai vam­mau­tuu mopoil­i­ja ja — mikä tärkein­tä — mate­ri­aali­vahin­got ovat suurem­mat. Auto voi nähkääs kol­hi­in­tua. Tulee vakuutussotkuja.
  Tämä on ain­oa syy tähän mopoilun sal­limiseen kevyillä.

  Kun elämme dia­betek­sen ja sydän- ja verisuoni­tau­tien suur­val­las­sa, on hupaisaa, että yhteiskun­ta totut­taa ja suo­ras­taan kan­nus­taa kansalaiset jo laps­es­ta kulke­maan moot­toripeleil­lä kaikkialle. Aikuis­tu­mis­ri­it­ti­in kuu­luu ehdot­tomasti mopon tai — vielä parem­paa- mopoau­ton han­k­in­ta. Autok­oulu alka­akin sit­ten lukios­sa tai viimeistään armeijassa.

 30. BRG:lle tiedotet­takoon, että ensim­mäisen ker­ran saan kuul­la julis­ta­vani cityvihrei­den ohjel­maa. Se on täl­laiselle pienvil­jeli­jäkoti­taus­taiselle ihmis­pololle joko suuri kun­nia tai sit­ten ei.
  Työkäytössä ole­via konei­ta ääni­neen ei var­maan kukaan vas­tus­ta, mut­ta kun esi-isien hiel­lä ja vaival­la raivaamia pel­to­ja käytetään niin san­ot­tu­jen pel­toau­to­jen ja muit­ten melu­avien ajoneu­vo­jen ratoina, taitaa kysymys olla jostain muus­ta kuin työnteosta.
  Eikä oikein hyödyl­liseltä työltä näytä sekään, että naa­purin kevarisankari tekee mc-radan kasvi­maani ympärille.
  Turhaa koneään­tä saa­vat aikaan niin per­in­teiset maalaiset kuin kaupungista maalle äsket­täin muuttaneet.
  Varsinkin jälkim­mäiset ovat kuitenkin mestare­i­ta siinä, että konei­ta käytetään täysin epära­tionaalis­es­ti: moot­torisa­hoil­la katko­taan pikku­sor­men vahvuisia risu­ja ja viimek­si muoti­in ovat tulleet pienoiskaivinkoneet, joil­la saa puolen päivän aher­tamisen seu­rauk­se­na siir­tymään var­maan kak­si lapi­ol­lista maa­ta paikas­ta toiseen.
  Melun lisäk­si ongel­mana on siis uusavut­to­muus ja sen siir­tymi­nen uusille sukupolville.

 31. Mikäs ongel­ma tässä on, Kulosaaren sil­lal­la on kak­si ylimääräistä kaistaa, aikoinaan raken­net­tu ratikkakisko­ja varten. Eli kyl­lä sinne mah­tuu vaik­ka mopokaista. 🙂

 32. Jalankulk­i­jat ne vas­ta vaar­al­lisia ovatkin pyöräil­i­jöi­den seassa. Juuri kun luulet voivasi ohit­taa samaan suun­taan kulke­van jalankulk­i­jan, moko­ma huo­jah­taa metrin tai kak­si juuri sille puolelle, jos­ta olet ohit­ta­mas­sa hän­tä. Käytän­nössä jokaisel­la fil­lar­ilenkil­lä tulee yksi tai kak­si vaarati­lan­net­ta tämän takia. 

  Eikä ohi hiip­imi­nenkään ole mikään vai­h­toe­hto, kun tarkoituk­se­na on pitää vauhti tasaise­na ja syke korkealla.

 33. Juge: Juuri näin. Onko se jokin ihmisen luon­tainen reak­tio pomp­pia sivu­un kun kuu­luu ään­tä takaa? Pyörätiel­lä kävelevät ihmiset eivät ole ongel­ma pyöräil­i­jöille. Mut­ta nämä eteen pomp­pi­vat ihmiset ovat. Kun­han käveli­sivät suo­raan vaik­ka mil­lä reunal­la, ongel­maa ei olisi. Van­hem­mat ihmiset siir­tyvät aina johonkin suun­taan, velvol­lisu­u­den tun­nos­ta, siis eteen. Ja pyörän täy­tyy laitaa taas jar­rut päälle. Ihmiset eivät vaan osaa toimia esimerkik­si yhdis­tetyl­lä käve­ly- ja pyörätiel­lä. Jalankulk­i­jat eivät edes aina ymmär­rä, että heitäkin kos­kee sään­nöt. Ja sit­ten he vaan pomp­pi­vat eteen. Pitääkö tässä ruve­ta ital­ialaisek­si torventoitottajaksi?

 34. “Sil­lan jäl­keen, paikas­sa, jos­sa on liit­tymä alas Her­man­nin rantatielle on merk­ki joka kieltää mopoilun kaupunki­in päin. Tytöt eivät siis saa­neet peri­aat­teessa jatkaa siitä mopol­la, mut­ta mitä hei­dän olisi pitänyt tehdä sen jäl­keen, kun oli­vat ensin tulleet lail­lis­es­ti pyöräti­etä Kulosaaren sil­lan yli?”

  Siinähän on juuri se liit­tymä, jos­sa on myös pyörätie alas Her­man­nin rantatielle. Sal­lit­tu mopoille. Idea näyt­täisi siis ole­van että mopol­la saa tul­la vain sitä kaut­ta ja viimeinen kapea vaaran­paik­ka on kiel­let­ty mopoilta.

  1. Jos ajat­telee, että tässä olisi jokin idea, niin se olisi tuo, mut­ta uskon enem­män sat­tumaan kuin suun­nitel­maan. Kai siihen olisi laitet­tu jokin viitta.

 35. Nor­maal­isti mopol­la kai ajet­taisi­in vain oikean­puoleista pyöräti­etä, mut­ta nyt pohjoisen puolel­la ole­va kevyen­li­iken­teen­väylä on sul­jet­tu siltare­mon­tin takia. Her­man­nin rantatielle vieväl­lä rampil­la pitäisi olla tosi­aan jokin viitoi­tus mopoille. Pamp­pua, putkaa ja sakkoa vaman­tuot­tamis­es­ta siltare­mon­tin viitoituk­ses­ta vastaavalle?

 36. Osmo, puhut vähän, mut­ta täyt­tä asiaa.
  Vuosikaudet Itä-Helsingistä keskus­taan mopoilleena olen ihme­tel­lyt juuri tuo­ta kohtaa. Se on täysin käsit­tämätön ja mah­do­ton yhtälö. Osoi­tus siitä, etteivät nuo kilpiä kiin­nitet­täväk­si määräävät virkamiehet ole tilanteen tasal­la. Use­asti olen huo­maut­tanut pyrätei­den mopok­ilpi­en puut­teel­lisuuk­sista ja epäjo­hdon­mukaisuuk­sista — kor­jauk­sia on tul­lut nihkeästi…

 37. Mopo­liljoi­ta pide­tään yksioikois­es­ti nuo­ri­na, tyh­minä jne. Kul­jen itse työ­matkat mopol­la ja voin ker­toa muista type­r­yk­sistä kevytli­iken­neväylil­lä. Polkupyöräil­i­jät lähtevät oikein ripasil­la pää­sisikö ohi, (yleen­sä miehet) kos­ka itse ajan usein rauhal­lis­es­ti noin 30 km/tunnissa jään heistä jäl­keen huimasti jo penel­lä matkalla. Jalankulk­i­jat kävelevät miten sat­tuu ris­ti­in rasti­in väylää sterot tai kän­nykkä kor­val­la ja parhaal­la vielä neljä koiraa mukana pitkässä rem­mis­sä. Voin sanoa, että exti­im­iä on työ­mat­ka jot­ta pääsee mopol­lakin kanssa kulk­i­joiden vuok­si koti­in tur­val­lis­es­ti, auto liiken­teestä nyt puhumattakaan.

 38. Nyt olisi oikeasti mah­dol­lisu­us pienen­tää liiken­teen päästöjä. Ratkaisu on sähkömopo/skootteri. Itse aje­len työ­matkani sähköskoot­ter­il­la koska
  a) se on halvem­paa kuin autol­la tai julkisilla.
  b) se on nopeam­paa kuin autol­la tai julkisilla.
  c) se kulut­taa vähem­män ympäristöä kuin kulkemiseni julk­isil­la saati autolla.
  d) ajoa­jan voi arvio­da itse enkä joudu ole­maan VR:n epälu­otet­tavien junien armoilla.

  Nyt pitäisi vain saa­da kun­nol­liset mopoväylät pääkaupunkiseudun suurien tei­den ja rato­jen var­sille. Kus­tan­nus olisi pieni mut­ta hyödyt luon­nolle ja ihmisille suuret.

  Uskoisin, että moni autol­la työ­matko­jaan kulke­va olisi valmis vai­h­ta­maan sähkö­mopoilu­un jos vain ymmärtäisi sen hyödyt.

 39. Olen AIVAN SAMAA MIELTÄ. Mopot pois pyöräteiltä. Jot­ta mopoil­la voisi kuitenkin ajaa niin KAIKKIEN tei­den ja maan­tei­den nopeusra­joi­tus on las­ket­ta­va 45km/h. Autoille on asen­net­ta­va kiihtyvyys rajoitin, jot­ta ne eivät kiihdy mopo­ja nopeam­min tavoitenopeu­teen. HYVÄ PERSUSSUOMAALIALISET

 40. Uute­na mopoil­i­jana ja +40 vuo­ti­aana voin liiken­net­tä mopon sarvien takaa kat­soneena sanoa, että oudol­ta näyt­tää. Liiken­teessä auto­jen seassa ei ole hyvä men­nä, vaik­ka ajaisi nopeusra­joi­tusten mukaan. Melkeim­pä aina tulee ohite­tuk­si ja mitä pahim­mis­sa paikois­sa. Pyöräteil­lä pyöräil­i­jät ja varsinkin nämä sauvarul­laluis­teli­jat ovat vaap­pumisel­laan vaar­al­lisia kulkies­saan koko pyörä­tien lev­eyt­tä käyt­täen. Autol­la ajaes­sani en huo­maa sel­l­aista ohit­telua kaupunkialueel­la, vaik­ka ajaisin reilusti alle nopeusra­joituk­sen! Näköjään mopot provosoi­vat autoil­i­joi­ta mitä erikoisimpi­in suorituk­si­in näyt­täessään, että hei­dän kulki­neen­sa on nopeampi kuin mopot.

 41. Mopot eivät kuu­lu mihinkään niin kauan kun eivät kul­je sähköl­lä. Senkin jäl­keen nuoret voivat polkea. 2‑tahtimopo, jol­laisia on suurin osa, aiheut­taa noin 50 000 ker­taa suurem­mat päästöt kuin nykyau­to ( siis yksi mopo päästää hiilivetyjä 50 000 ker­taa enem­män per poltet­tu litra polt­toainet­ta kuin nykyau­to ja kulut­taa per 100 km enem­män kuin järki­au­to). Sel­l­aisen han­kkimi­nen ker­too kaiken ko. henkilön tai hänen van­hempi­en­sa arvo­maail­mas­ta. Kun tule­vaisu­udessa ei yksi­ty­ishenkilö voi omis­taa mitään polt­to­moot­to­ria, on epäreilua opet­taa lapset aja­maan mopol­la koulu­un ilmaisen koulubussin takana. Ja sit­ten mopo kor­vaa vapaa-aikana kaiken liikunnan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.