Mopolla ei saa ajaa pyörätiellä

Eilen sat­tui vali­tet­ta­va onnet­to­muus mopon ja pol­ku­pyö­rän kes­ken Sör­näis­ten Ran­ta­tiel­lä pai­kas­sa, jon­ka vaa­ral­li­suu­des­ta minä­kin olen kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­tol­le rapor­toi­nut. Hel­sin­gin Sano­mien uuti­ses­sa spe­ku­loi­tiin sil­lä, ajoi­ko mopo pyö­rä­tien vää­räl­lä puo­lel­la. Mopol­le pyö­rä­tien molem­mat puo­let ovat vää­riä, kos­ka mopol­la ei saa ajaa pyö­rä­tiel­lä, ellei sitä ole lisä­kil­vel­lä erik­seen sal­lit­tu. Voi olla, että näkö­muis­ti­ni pet­tää, mut­ta minun mie­les­tä­ni tuos­sa koh­das­sa ei ole tätä lisä­kil­peä, kuten Hel­sin­gin pyö­rä­teil­lä ei yleen­sä­kään ole. Jos on, se pitää ottaa pois.

Tuo mopo­sään­tö  muu­tet­tiin vuo­sia sit­ten toi­sin päin. Pahat kie­let ker­toi­vat, että muu­tos joh­tui sii­tä, että nuo “Ei mopoil­le” lisä­kil­vet varas­tet­tiin varus­kun­tiin rajaa­maan alok­kaat ulos jer­mu­jen tuvista.

Lisäys klo 14

Kävin kat­so­mas­sa paik­kaa. Muis­ti­ku­va­ni sii­tä, että onnet­to­muus­pai­kal­la ei saa ajaa mopol­la, oli tot­ta teo­rias­sa, mut­ta vain teo­rias­sa.  Lii­ken­ne­mer­kit on ase­tet­tu niin sat­tu­man­va­rai­ses­ti, ettei nii­tä voi noudattaa.

Kun tulee kes­kus­tas­ta päin, ABC-huol­toa­se­man koh­dal­la on mopoi­lun kiel­tä­vä merk­ki, kuten muis­tin­kin. Pari­kym­men­tä met­riä kysei­sen onnet­to­muus­pai­kan jäl­keen ilmaswn mitään ris­teyk­ses­tä joh­tu­vaa syy­tä on uusi merk­ki, joka sal­lii mopol­la ajon. Mis­tä se mopo sii­hen väliin lail­li­ses­ti pää­see, ei ole minul­le aivan sel­vää. Aja­mal­la ajo­väy­lää, pysäh­ty­mäl­lä ja nos­ta­mal­la mopo reu­na­ki­ven yli? Kulos­aa­ren sil­lal­la saa ajaa mopolla.

Kulos­aa­res­ta päin tul­les­sa sil­lan saa ylit­tää pyö­rä­tie­tä pit­kin. Sil­lan jäl­keen, pai­kas­sa, jos­sa on liit­ty­mä alas Her­man­nin ran­ta­tiel­le on merk­ki joka kiel­tää mopoi­lun kau­pun­kiin päin. Tytöt eivät siis saa­neet peri­aat­tees­sa jat­kaa sii­tä mopol­la, mut­ta mitä hei­dän oli­si pitä­nyt teh­dä sen jäl­keen, kun oli­vat ensin tul­leet lail­li­ses­ti pyö­rä­tie­tä Kulos­aa­ren sil­lan yli?

Lii­ken­ne­mer­kit pitäi­si aset­taa niin, että nii­tä voi nou­dat­taa.  Kuu­lee­ko vas­tuus­sa ole­va viranomainen?

43 vastausta artikkeliin “Mopolla ei saa ajaa pyörätiellä”

 1. Tuo­ta mopoi­lua on erit­täin han­ka­la val­voa. Se on vaa­ral­lis­ta, mut­ta eihän polii­se­ja saa autois­taan ulos jon­ne­kin pyö­rä­tiel­le mopo­ja odottelemaan.

  Kovas­ti toi­voi­sin, että minul­la oli­si joku hyvä idea miten ongel­ma saa­tai­siin kuriin, mut­ta eipä tai­da oikein olla. Ehkä pol­ku­pyä­rä­po­lii­sien rei­pas lisäys voi­si aut­taa. Samal­la voi­si muu­ten­kin vähän vah­tia, että jalan­kul­ki­jat ja pyö­räi­li­jät mah­tu­vat tur­val­li­ses­ti yhtei­sil­le väylilleen.

  Pyö­räi­le­vät polii­sit ovat kyl­lä sit­ten pois muis­ta teh­tä­vis­tä. Ei ehkä toi­mi sekään kunnolla.

 2. Espoos­sa näkee mopo­ja jat­ku­vas­ti niil­lä­kin pyö­rä­teil­lä, joil­la lisä­kil­pi puut­tuu. Erää­nä päi­vä­nä taas näin Lep­pä­vaa­ras­sa nuo­ren tytön pysäh­ty­vän punai­siin valoi­hin auto­tiel­lä, mut­ta kun het­keen ei mis­tään tul­lut ketään, jat­koi tyt­tö mat­kaa päin punai­sia. Samoin puru­ra­doil­la ja vas­taa­vil­la maas­to­rei­teil­lä näkyy välil­lä mopo­ja, vaik­ka se on kiellettyä.

  Sään­nöis­tä piit­taa­mat­to­muus ja nii­den ter­veys­hyö­ty­jen pois­jää­mi­nen, jot­ka saa­tai­siin jos nuo­ret pyö­räi­li­si­vät mopoi­lun sijaan, ovat saa­neet minut kan­nat­ta­maan mopoi­lun täys­kiel­toa kaupungeissa.

  Jos­kus poh­din myös, että mopo­kor­tin teo­ria­ko­kees­sa oli­si ehkä syy­tä näyt­tää 100 ker­taa tilan­ne, jos­sa on kevyen­lii­ken­teen merk­ki ilman lisä­kil­peä ja kysyä saa­ko täs­tä ajaa mopol­la. Vää­räs­tä vas­tauk­ses­ta uusi yritys…

 3. Erää­nä päi­vä­nä taas näin Lep­pä­vaa­ras­sa nuo­ren tytön pysäh­ty­vän punai­siin valoi­hin auto­tiel­lä, mut­ta kun het­keen ei mis­tään tul­lut ketään, jat­koi tyt­tö mat­kaa päin punaisia.”

  Hel­sin­ki ja Espoo ovat täyn­nä lii­ken­ne­va­lo­ja, joi­den ilmai­si­met eivät tun­nis­ta pol­ku­pyö­riä ja mopo­ja. Eivät aina moot­to­ri­pyö­rää­kään. Täl­löin valo ei vaih­du, ennen kuin taak­se tulee auto jon­ka ilmai­sin tun­nis­taa. Täs­tä on ihan polii­sin kan­ta ole­mas­sa, että jos valo ei vaih­du vih­reäk­si valo­kier­ron aika­na, niin punai­sia päin saa men­nä. Mitä muu­ta­kaan sii­nä voi­si teh­dä? Jär­je­tön­tä tosin, että tuol­lai­sia ilmai­si­mia raken­ne­taan, vaa­ti­si sit­ten vähin­tään lisäk­si pai­no­na­pin jos­ta valo­kut­sun saa tilattua.

  Tähän pyö­rä­tie­ky­sy­myk­seen sanoi­sin, että se rat­ke­aa samal­la, kun pyö­rä­tei­tä ale­taan suun­ni­tel­la jär­ke­väs­ti (Hel­sin­gis­sä on jo pääs­ty hyvään alkuun). Pol­ku­pyö­rän ja mopon nopeuse­ro ei kui­ten­kaan ole suu­ri, kaik­ki pyö­räi­lyn pää­rei­tit tuli­si suun­ni­tel­la 45 km/h tavoi­te­no­peu­del­le, ellei nopeus­ra­joi­tus ole tätä alhai­sem­pi. Ja tuos­sa Sör­näis­ten ran­ta­tien koh­das­sa help­po rat­kai­su oli­si aset­taa sii­hen sopi­va lii­ken­ne­merk­ki, “tie kape­nee” tai “muu vaa­ra” tai alhai­sem­pi nopeus­ra­joi­tus. Tähän tapauk­seen se tosin ei oli­si aut­ta­nut, kos­ka mopoi­li­ja ajoi vää­räs­sä paikassa.

 4. Käsit­tä­mä­tön muo­ti ostaa mopo­ja hel­sin­ki­läi­sil­le nuo­ril­le, jot­ka lyhyi­den väli­mat­ko­jen ansios­ta pää­se­vät joka paik­kaan hyvin käte­väs­ti pol­ku­pyö­ril­lä ja julkisilla. 

  Minul­la­kin 11-vuo­tias tyt­tö pyö­räi­lee pal­jon kah­den kodin väliä pit­kin käve­ly­tei­tä, joil­la ei sai­si mopoil­la, mut­ta mopoil­laan sii­tä piit­ta­mat­ta. Vauh­ti on sitä luok­kaa, että pahaa jäl­keä­hän sii­nä tulee, jos tör­mäys sattuuu. 

  Että vähän pelot­taa ja rai­vos­tut­taa­kin täl­lai­nen, vaik­ken mie­les­tä­ni näis­sä asiois­sa ole mikään las­ta­ni yli­suo­je­le­va hysteerikko.

 5. Kou­lus­sa polii­si sanoi meil­le aikoi­naan, että aja­kaa kau­pun­kiin pyö­rä­tie­tä pit­kin. Polii­sin mie­les­tä auto­tie oli lii­an vaa­ral­li­nen mopoilijalle.

  Tänä päi­vä­nä samal­la tiel­lä kul­kee enem­män auto­ja ja enem­män mopo­ja. Asen­teet lakia koh­taan ovat vain muut­tu­neet siten, että mopoi­li­jat ovat oikeas­ti auto­jen seassa.

  Mopoi­li­ja on huo­noim­mas­sa ase­mas­sa lii­ken­tees­sä. Mopoi­li­jal­la ei ole edes, mis­tä valita.

 6. Van­taal­la taas Yläs­tön­tien län­si­pääs­sä mopoi­lu on pyö­rä­tiel­lä mer­kit­ty sal­li­tuk­si, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta useim­mat aja­vat pyö­rä­tien sijaan autotiellä. 

  Mopoi­lun ongel­mat oli­si­vat vähäi­sem­mät, jos ne sai­si­vat kul­kea 45 km/h:n sijaan 60 km/h.

 7. Mopo­kor­tin teo­ria­koet­ta pitäi­si muu­ten­kin terä­vöit­tää. Tämän­päi­väi­sen (23.6) Hesa­rin mopo­ko­la­ri­uu­ti­sen yhtey­des­sä haas­ta­tel­luis­ta mopoi­li­jois­ta aina­kin yksi näyt­ti ole­va sitä miel­tä, että mopol­la on pyö­räi­li­jään näh­den etua­jo-oikeus. “On se vähän vaa­ral­lis­ta, kun nuo pyö­räi­li­jät ei yhtään väis­tä” ja “Eilen­kin mei­nas yks pyö­räi­li­jä ajaa suo­raan alle”.

 8. Haluan täs­sä tuo­da esiin koke­muk­sen syväl­lä rin­ta­ää­nel­lä Osmol­le, erään hyvin tär­keän sei­kan mopoista.

  Minul­la oli nuo­re­na mopo, sen jäl­keen kevyt­moot­to­ri­pyö­rä ja sen jäl­keen eri­lai­sia moottoripyöriä.

  Kun siir­ryin mopos­ta keva­riin, niin aja­mi­sen tur­val­li­suus nousi heti. Mopois­sa on se iso ongel­ma, että ne kul­ke­vat lii­an hil­jaa suh­tees­sa muu­hun lii­ken­tee­seen. Niil­lä ei sen takia ole kovin­kaan tur­val­lis­ta ajaa tien reu­nas­sa, joten sen­kin takia niil­lä ajel­laan siel­lä mis­sä ei sai­si ajella.

  Kokeil­kaas itse käy­tän­nös­sä ja liik­ku­kaas mopol­la tuol­la lii­ken­teen seas­sa. Autot ja rekat ohit­te­le­vat kokoa­jan ja saa olla ohi­tus­ten takia tark­ka­na, tulee ohi­tusil­ma­vir­tauk­sia ym. Eten­kin rek­ka on paha, sii­tä tulee aika kovat ilma­vir­tauk­set kun mopol­la ajaa tien reu­nas­sa ja rek­ka menee ohi. Hute­ra mopo hei­luu ja hyvä ettei mei­naa rek­ka imais­ta sitä kylkeensä.

  Mopon sal­lit­tua tehoa pitäi­si nos­taa siten, että sen huip­pu­no­peus nousi­si sel­lai­sek­si, että sil­lä ker­ke­ää taa­ja­ma-alu­eel­la ajel­la muun lii­ken­teen vauh­dis­sa. Eli sel­lai­nen 80 km/h oli­si mopol­le hyvä. Tie­ten­kin jar­rut pitää sil­loin olla tehokkaammat.

 9. Maa­seu­dul­la mopot yms. vas­ta rie­san muo­dos­ta­vat. Monil­le niin sanot­tu maa­seu­dun rau­ha tar­koit­taa nykyi­sin sitä, että saa rau­has­sa tuot­taa rajat­to­mas­ti kone­me­lua eri­lai­sin laittein.
  Melun lisäk­si onnet­to­muus­ris­kit ovat suu­ria niin mopoi­li­joil­le kuin sivullisillekin.
  Kau­pun­geis­sa on var­maan jotain mah­dol­li­suuk­sia saa­da polii­si puut­tu­maan räi­keim­piin ongel­miin, mut­ta maal­le viran­omai­sia ei oikein keh­taa pyy­tää ja asi­aan vai­kut­taa sekin, että huu­maa­van melun ja tukah­dut­ta­van ben­san­kat­kun tuot­ta­jat ovat tut­tu­ja naa­pu­rin­poi­kia, ‑tyt­tö­jä, ‑ukko­ja ja jos­kus ‑emän­tiä­kin.
  Oli­si pal­jon hel­pom­pi, jos tuol­lai­sia muit­ten ihmis­ten ja luon­non elä­mään laa­jas­ti vai­kut­ta­via har­ras­tus­toi­min­to­ja joten­kin sää­del­täi­siin lail­la ja samal­la ajat­te­lu­ta­vois­ta pyrit­täi­siin kar­si­maan tuo “maa­il­man nopein kansa”-ihastelu.
  Oikeas­taan mopot, mopoau­tot, mön­ki­jät, keva­rit, moot­to­ri­pyö­rät ja muu­ta­mat muut lait­teet voi­si kiel­tää lukuun otta­mat­ta tapauk­sis­sa, jois­sa niit­ten käyt­tö on hyö­ty­syin perus­tel­tu esi­mer­kik­si mopoi­li­jan kor­kean iän tai vam­mai­suu­den takia.

 10. Minä läh­ti­sin sii­tä, että kiel­let­täi­siin ensin autot kau­pun­gis­sa. Saa­tai­siin liha­vat ja lais­kat kes­ki-ikäi­set ter­veel­li­sen pyö­räi­lyn pariin. 

  Olen myös­kin vakuut­tu­nut sii­tä, että nykyi­set nuo­ret osaa­vat lii­ken­ne­sään­nöt parem­min kuin minun suku­pol­ve­ni saman ikäi­se­nä. Sil­loin ei mitään mopo­kort­tia tun­net­tu­kaan ja lii­ken­tee­seen läh­det­tiin ui-tai-upppoa-menetelmällä.

 11. Polii­sil­la tun­tuu ole­van tilan­tee­seen vähät­te­le­vä asen­ne. Jokin aika sit­ten polii­si­mies vas­ta­si leh­ti­haas­tat­te­lus­sa pien­ten kou­lu­lais­ten van­hem­pien huo­leen, ettei ne mopo­po­jat sen­tään tahal­laan pääl­le aja. Ilmei­ses­ti tämän pitäi­si loh­dut­taa alle jääänyttä.

  Saman logii­kan mukaan autoa­kin sai­si ajaa huma­las­sa, jos ei nyt ihan tar­koi­tuk­sel­la törmäile.

 12. Myös Hel­sin­gin kau­pun­gil­la on pyö­räi­ly­tur­val­li­suu­teen vähät­te­le­vä asen­ne. Ko toteu­tuk­ses­ta Sör­näi­sis­sä on huo­mau­tet­tu joka iki­ses­sä kyse­lys­sä mis­sä on kar­toi­tet­tu pyö­räi­lyn vaa­ran­paik­ko­ja vähin­tään kym­me­nen vuo­den aika­na. Hel­sin­gin kau­pun­ki ei vält­tä­mät­tä voi vai­kut­taa lain­sää­dän­töön, mut­ta pyö­rä­tei­den raken­tei­siin pys­tyy var­mas­ti puut­tu­maan. Saler­mon kom­ment­tien mukaan ko koh­dal­le oltai­siin ken­ties jotain jo teke­mäs­sä, mut­ta mon­ta muu­ta paik­kaa on täy­sin vas­taa­vas­sa tolassa.

 13. Sään­nöis­tä piit­taa­mat­to­muus ja nii­den ter­veys­hyö­ty­jen pois­jää­mi­nen, jot­ka saa­tai­siin jos nuo­ret pyö­räi­li­si­vät mopoi­lun sijaan, ovat saa­neet minut kan­nat­ta­maan mopoi­lun täys­kiel­toa kaupungeissa.

  Pyö­räi­li­jät pitäi­si saa­da käyt­tä­mään pakol­lis­ta kypä­rää, nou­dat­ta­maan lii­ken­ne­sään­tö­jä ja hää­det­tyä pois jalan­kul­ki­joil­le vara­tuil­ta alueil­ta. Asiat tär­keyt­tä todis­taa kuo­le­maan joh­ta­nut onnettomuus.

  Kun Suo­mes­sa lisäk­si meneh­tyy vuo­sit­tain n. 1100 ihmis­tä eri­näi­sin liu­kas­tu­mi­sien yhtey­des­sä tul­lei­siin vam­moi­hin, niin pitäi­sin koko kes­kus­te­lun pain­opis­tet­tä hie­man har­haan menneenä.

  Port­ti­teo­rian mukaan mopoi­lu voi­si tie­tys­ti joh­taa lopul­ta autoi­luun, joten sil­tä osin ymmär­rän kyl­lä asian vakavuuden!

 14. Mopot ovat Hel­sin­gis­sä pie­ni rie­sa ver­rat­tu­na autoi­hin jot­ka täyt­tä­vät kaik­ki kadut ja pihat.

  Ensi­si­jai­ses­ti pitäi­si vähen­tää auto­jen mää­rää, jol­loin myös mopoilla/ja fil­la­reil­la oli­si tur­val­li­sem­pi ajaa ajotiellä.

  Jos mopon tehot eivät rii­tä, niin sit­ten voi hank­kia kevyt­moot­to­ri­pyö­rän. Pii­kil­lä ajaa jo ihan kevyes­ti lii­ken­ne­vir­ran muka­na myös moottoritiellä.

 15. Esa: “Hel­sin­ki ja Espoo ovat täyn­nä lii­ken­ne­va­lo­ja, joi­den ilmai­si­met eivät tun­nis­ta pol­ku­pyö­riä ja mopo­ja. Eivät aina moottoripyörääkään.”

  Vah­vis­tan saman Tam­pe­reel­ta mones­ta ris­teyk­ses­tä, kaik­ki valot eivät yleen­sä vaih­du moot­to­ri­pyö­räl­le. Nuo tun­nis­ti­met perus­tu­vat asfal­tin alla ole­vaan joh­ti­meen ja säh­kö­mag­neet­ti­seen induk­tioon kun pääl­le tulee riit­tä­väs­ti metallimassaa.

  Ja polii­sil­ta on vah­vis­tet­tu että saa ajaa varo­vai­ses­ti päin punai­sia jos ei muu­ta vaih­toeh­toa ole.

 16. Kim­mo:

  Pyö­räi­li­jät pitäi­si saa­da käyt­tä­mään pakol­lis­ta kypä­rää, nou­dat­ta­maan lii­ken­ne­sään­tö­jä ja hää­det­tyä pois jalan­kul­ki­joil­le vara­tuil­ta alueil­ta. Asiat tär­keyt­tä todis­taa kuo­le­maan joh­ta­nut onnettomuus. 

  Kim­mo ihan oikees­ti. nyt puhut­tiin onnet­to­muu­des­ta jos­sa pol­ku­pyö­rä on tör­män­nyt mopoon kevyen lii­ken­teen väy­läl­lä. Yhtä ainut­ta jalan­kul­ki­jaa ei ollut osallisena. 

  Kun Suo­mes­sa lisäk­si meneh­tyy vuo­sit­tain n. 1100 ihmis­tä eri­näi­sin liu­kas­tu­mi­sien yhtey­des­sä tul­lei­siin vam­moi­hin, niin pitäi­sin koko kes­kus­te­lun pain­opis­tet­tä hie­man har­haan menneenä. 

  Se että syö­piä on suo­mes­sa pal­jon enem­män kuin MS-tau­tia ei lie­ne mikään syy lopet­taa MS- lääk­kei­den kehittämistä.

 17. > Tytöt eivät siis saa­neet peri­aat­tees­sa jatkaa
  > sii­tä mopol­la, mut­ta mitä hei­dän oli­si pitänyt
  > teh­dä sen jäl­keen, kun oli­vat ensin tulleet
  > lail­li­ses­ti pyö­rä­tie­tä Kulos­aa­ren sil­lan yli?

  Ajaa ramp­pia pit­kin Her­man­nin ran­ta­tiel­le ? Se on lii­ken­ne­sään­tö­jen mukaan sallittua. 

  ks. http://maps.google.com/?ie=UTF8&hq=&hnear=Helsinki,+Suomi&ll=60.186566,24.977503&spn=0.007393,0.022616&z=16 ; orans­si ramppi.

 18. Pitäi­si luo­da mopon tilal­le ajo­neu­vo­luo­kak­si pien­moot­to­ri­pyö­rä, joka siis kul­ki­si nopeam­min kuin mopo. Ei keva­reil­la­kaan ajel­la muu­al­la kuin ajoradalla.

  Tai toi­saal­ta, kun keva­rei­den teho­ja on jo nyt pudo­tet­tu, niin voi­tai­siin vaik­ka keva­ri­kor­tin ikä­ra­jaa pudot­taa 15 vuo­ti­aat sai­si­vat sen.

 19. Satun­nai­ses­ti Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa pyö­räi­le­vä­nä pidän pyö­rä­tei­den mer­kit­se­mis­ta kai­ken kaik­ki­aan huo­no­na. Ajat pyö­rä­tiel­lä, ja yx kax se lop­puu? Mitä sit­ten? Ajo­ra­dal­le jat­ka­maa mat­kaa, ja koh­ta huo­maat, että toi­sel­la puo­lel­la tie­tä on kuin onkin pyö­rä­tie. Jalan­kul­ki­jat eivät pit­taa tuon tai­vaal­lis­ta käve­le­vät­kö pyö­rä­tiel­lä vai jal­ka­käy­tä­väl­lä. Mie­les­tä­ni on ihme, että onnet­to­muuk­sia sat­tuu niin­kin vähän.

 20. Osma­kin on jää­nyt kehi­tyk­sen kel­kas­ta, kun on puhe 2‑pyöräisistä kau­pun­ki­lii­ken­tees­sä. Mopo­ja pitää suo­sia auto­jen kus­tan­nuk­sel­la eikä vaa­ran­taa niil­lä liik­ku­jia. Mopo­jen mää­rä pitäi­si saa­da lisät­tyä työ­mat­ka­lii­ken­tees­sä sata­ker­tai­sesk­si nykyi­ses­tä. Kun vas­taa­va mää­rä auto­ja jää pois lii­ken­tees­tä ruuh­kat ja pai­koi­tuson­gel­mat pois­tu­vat. Näin lii­ken­nein­fran raken­ta­mi­sen tar­ve vähe­nee. 4‑tahtinen mopo käy kuin suk­ka­sil­laan, joten melu­hai­tat­kaan eivät lisäänny.

  Muu­ten — tapat­tai­sit­ko Sinä Osmo lap­se­si- tai itse­si ajat­ta­mal­la hei­dät Kulos­aa­ren sil­lal­la mopol­la auto­jen seas­sa. Pai­kal­la on 70 km/t nopeus­ra­joi­tus ja käy­tän­nös­sä autot aja­vat 85 km/t.

  Muu­al­la Euroo­pan kau­pun­geis­sa hel­po­te­taan kai­kin tavoin myös moot­tor­käyt­töis­ten 2‑pyöräisten liik­ku­mis­ta. Niil­le on mm. omat ilmai­set park­ki­ruu­dut. Sta­dis­sa­kin voi­tai­siin joka 10. park­ki­ruu­tu muut­taa 6 moton pai­koi­tusa­lu­eek­si. Tal­vel­la sit­ten sami­ja paik­koi­ja voi käyt­tää lumen varastointiin.

 21. Kevyen lii­ken­teen kes­ki­näi­nen vihan­pi­to hyö­dyt­tää autoa­laa. Se on kui­ten­kin help­po lopet­taa muut­ta­mal­la lii­ken­ne­merk­kien mer­ki­tys toiseksi.

  Tur­ha kiel­tää pyö­räi­ly jal­ka­käy­tä­väl­lä koko­naan, tur­ha kiel­tää mopoi­lu pyö­rä­tiel­lä koko­naan, kun sama tur­val­li­suus­vai­ku­tus ilman kes­ki­näis­tä viha­reak­tio­ta on mah­dol­li­nen muut­ta­mal­la jal­ka­käy­tä­vän jalan­kul­ki­ja­merk­ki tar­koit­ta­maan jalan­kul­ki­jan nopeut­ta, kevyen liken­teen pyö­rä ja jalan­kul­ki­ja ‑merk­ki tar­koit­ta­maan hidas­ta pyö­räi­ly­no­peut­ta ja pyö­rä­tien merk­ki tar­koit­ta­maan pyö­rän nopeutta.

  Pyö­räl­lä sai­si siis lail­li­ses­ti ajaa jal­ka­käy­tä­väl­lä, kun­han nopeus pysyy jalan­kul­ku­no­peu­te­na. Mopol­la sai­si ajaa pyö­rä­tiel­lä, kun­han nopeus pysyy pyö­räi­ly­no­peu­te­na. Merk­kei­hin tie­tys­ti sovi­te­taan jär­ke­vät nume­roar­vol­li­set nopeu­det ja koko hom­ma on sil­lä selvä.

  Samal­la voi­tai­siin kor­ja­ta se älyt­tö­myys, että pyö­räi­li­jän täy­tyy suo­ja­tie­tä lail­li­ses­ti ajaes­saan (pyö­rä­tien jat­keel­la) sil­ti väis­tää autoi­li­jaa. Autoi­li­ja tai muu var­si­nais­ta tie­tä liik­ku­va väis­täi­si uudes­sa mal­lis­sa yksi­se­lit­tei­ses­ti kaik­kea suo­ja­tie­tä liik­ku­vaa lii­ken­net­tä. Jalan­kul­ki­jak­si tun­nis­ta­mien ei todel­la­kaan ole aina helppoa.

 22. Mopot eivät mas­san­sa, nopeu­ten­sa ja kiih­ty­vyy­ten­sä puo­les­ta sovi pyö­rä- eivät­kä auto­teil­le, sii­tä­hän tämä Kulos­aa­ren sil­lan ongel­ma poh­jim­mil­taan joh­tuu. Se että onko mopo­jen pyö­rä­tiel­lä ajo erik­seen sal­lit­ta­va vai kiel­let­tä­vä on aika pie­ni ongel­ma, samoin kuin tätä ohjaa­vien lii­ken­ne­merk­kien sijainti.

 23. T.Sipilä

  Monil­le niin sanot­tu maa­seu­dun rau­ha tar­koit­taa nykyi­sin sitä, että saa rau­has­sa tuot­taa rajat­to­mas­ti kone­me­lua eri­lai­sin laittein.

  Tämä­hän on kuin suo­raan city­vih­rei­den puo­lueoh­jel­mas­ta, maa­seu­dul­ta pitää kiel­tää trak­to­rit, moot­to­ri­sa­hat, haket­ti­met ja kaik­ki mikä viit­taa työn­te­koon ja pitää melua. Maa­seu­dul­la pitää olla hil­jaa ja elää kau­pun­ki­lais­ten tukien varas­sa. Ainoat sal­li­tut amma­tit jou­te­no­lon lisäk­si on luo­mu­vil­je­ly hil­jai­sel­la kuo­kal­la ja maa­seu­tu­mat­kai­lu jos­sa viih­dy­te­tään kau­pun­ki­lai­sia veron­mak­sa­jia kansantanhuilla.

  Kaj Luuk­ko

  Satun­nai­ses­ti Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa pyö­räi­le­vä­nä pidän pyö­rä­tei­den mer­kit­se­mis­ta kai­ken kaik­ki­aan huo­no­na. Ajat pyö­rä­tiel­lä, ja yx kax se lop­puu? Mitä sit­ten? Ajo­ra­dal­le jat­ka­maa mat­kaa, ja koh­ta huo­maat, että toi­sel­la puo­lel­la tie­tä on kuin onkin pyörätie.

  Mat­kai­lu avar­taa, tulee pyö­rai­le­mään parik­si päi­väk­si Tam­pe­reel­le. Voin taa­ta että sen jäl­keen kir­joi­tuk­se­si muut­tuu muo­toon “voi kuin­ka hyvin tääl­lä meil­lä Hel­sin­gis­sä sen­tään asiat ovatkaan” 😉

 24. Tuo mopo­sään­tö muu­tet­tiin vuo­sia sit­ten toi­sin päin. Pahat kie­let ker­toi­vat, että muu­tos joh­tui sii­tä, että nuo “Ei mopoil­le” lisä­kil­vet varas­tet­tiin varus­kun­tiin rajaa­maan alok­kaat ulos jer­mu­jen tuvista.”

  Jer­mu­jen tupia on suo­men varus­kun­nis­sa var­mas­ti pari deka­dia vähem­män kuin noi­ta lii­ken­ne­merk­ke­jä. Oikeam­pi syy on sii­nä että lii­ken­ne­merk­kien lait­ta­ja rupe­si nou­dat­ta­maan omia ohjei­taan. Eli lisä­kil­vil­lä voi­daan vain höl­len­tää var­si­nai­sen mer­kin ohjet­ta, ei kiristää.

  Lii­ken­ne­mer­kit pitäi­si aset­taa niin, että nii­tä voi nou­dat­taa. Kuu­lee­ko vas­tuus­sa ole­va viranomainen?”

  Tek­nii­kan Maa­il­ma ‑leh­ti tekee sil­loin täl­löin jut­tu­ja vää­ris­tä lii­ken­ne­mer­keis­tä. Käsit­tääk­se­ni vas­tuus­sa ole­vat viran­omai­set aika har­voin nii­tä vaih­te­le­vat. Ilmei­ses­ti kukaan ei ole vas­tuus­sa sii­tä miten lii­ken­tees­sä pitäi­si oikeas­ti eri väli­neil­lä ajaa. Lai­te­taan vaan merkk­jä sin­ne tän­ne ja kat­so­taan miten kan­sa pärjää.

 25. Eikös se mopon nopeus lail­li­ses­ti ole nyky­ään 45 km/h? Eikö sen voi­si nos­taa vii­teen kymp­piin. Sil­loin pitäi­si aina­kin kau­pun­geis­sa vauh­ti riit­tää auto­jen tah­tiin (siis lain mukaan — jos käy­tän­tö on toi­nen, on sii­hen puu­tut­ta­va). Siel­lä maan­tiel­lä ne yhä lisään­ty­vät mopoau­tot­kin surf­faa­vat, ja ‘suju­vas­ti’ nii­tä­kin ohitellaan.

  Mut­ta lii­ken­ne­vä­li­nei­tä on niin monek­si, että kos­kaan eri lii­ken­ne­vä­li­nei­den vauh­tia ei saa­da ihan yhteen­so­pi­vak­si (kau­pun­gis­sa jalan­kul­ki­ja 5 km/h, pyö­räi­li­jä 25 km/h, mopoi­li­ja 45 km/h, autoi­li­ja 60 km/h, bema­rit, moot­to­ri­pyö­rät ja vas­taa­vat ajoit­tain 80 km/h, väy­liä mak­si­mis­saan kol­me, usein kak­si) sil­loin tar­vi­taan oike­aa asen­net­ta lii­ken­tee­seen. Se on suu­rin kysymys.
  15-vuo­tias juu­ri kor­tin saa­nut mopoi­li­ja, joka ‘ei pel­kää mitään’, on tie­tys­ti taval­laan ris­ki jo sinän­sä. Ongel­ma on tut­tu koto­na hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Kes­kus­te­lu­ja aihees­ta on käyty.

 26. 40 kil­saa tun­nis­sa kul­ke­va mopo on tosi­aan nyky­ti­lan­tees­sa aika mah­to­ton. Ehdo­tan että jae­taan ne “pol­kua­vus­tei­seen” ja “ext­ra­ke­vyt­moot­to­ri­pyö­riin”. Pol­kua­vus­tei­nen ei lii­ku, jos ei pol­je­ta samal­la ja ext­ra­ke­vyt oli­si 50 kuu­tioi­nen ilman rajoit­ti­mia, niin että sillä
  pää­si­si kuuttakymppiä.

  Mopo oli ennen yli­ver­tai­nen lii­ken­ne­vä­li­ne sta­dis­sa. Aje­lin aikoi­naan Puo­ti­lan ja Ota­nie­men väliä ja mopo nas­ta­ren­kain toi­mi ympä­ri­vuo­den parhaiten.

  Ves­pa eli kevyt­moot­to­ri­pyö­rä oli hitaam­pi, kos­ka se juut­tui ruuh­kiin. Mopoil­la sai sii­hen aikaan ajaa pyö­rä­tiel­lä aina. Ja lisäk­si Teu­vo Aura huo­leh­ti sii­tä että pyö­rä­tiet oli­vat aina ajokunnossa. 

  Yri­tin myös taval­lis­ta fil­la­ria, mut­ta 30 kil­saa päi­väs­sä ympä­ri­vuo­den oli vaan lii­kaa. Yri­tin kuu­kausi­kau­pal­la, mut­ta kun­to ei ker­ta­kaik­ki­aan nous­sut riit­tä­väs­ti, vaan pai­no puto­si ja nukah­te­lin kes­ken työpäivän.

  20 kil­saa näyt­tää ole­van ympä­ri­vuo­ti­sen työ­mat­ka-ajon mak­si­mi ja sil­loin­kin on muut­tuu endor­fii­ni-orjak­si, niin ettei pys­ty vii­kon­lop­pu­na ren­tou­tu­maan, vaan on pak­ko ajaa Por­voo­seen ja takas.

 27. Mik­koR

  Tek­nii­kan Maa­il­ma ‑leh­ti tekee sil­loin täl­löin jut­tu­ja vää­ris­tä lii­ken­ne­mer­keis­tä. Käsit­tääk­se­ni vas­tuus­sa ole­vat viran­omai­set aika har­voin nii­tä vaih­te­le­vat. Ilmei­ses­ti kukaan ei ole vas­tuus­sa sii­tä miten lii­ken­tees­sä pitäi­si oikeas­ti eri väli­neil­lä ajaa. Lai­te­taan vaan merkk­jä sin­ne tän­ne ja kat­so­taan miten kan­sa pärjää. 

  Täs­tä rie­muk­kaim­pa­na esi­merk­ki­nä on Oop­pe­ran koh­dal­la ole­va Man­ner­hei­min­tien ja Hesa­rin ris­teys. Kal­lios­ta päin tul­taes­sa kes­kim­mäi­sel­lä kais­tal­la on val­ko­poh­jai­nen merk­ki joka ker­too kais­taa pit­kin pääs­tä­vän Tak­si- nimi­seen paik­kaan. En tie­dä mis­sä moi­nen Hel­sin­gis­sä on.

  Ilmei­ses­ti tar­koi­tuk­se­na on ollut vies­tit­tää että kes­kim­mäis­tä kais­taa sopii käyt­tää vain mitt­ta­ri­au­to­jen. Ikä­väs­ti­hän polii­si sii­nä on pak­ko­raos­sa kos­ka hyvä tar­koi­tus on ilmi­sel­vä, mut­ta toteu­tus hir­vit­tä­väl­lä taval­la pie­les­sä. Ollut jo mon­ta vuotta.

 28. Kyl­lä­hän mopoi­li­jat tai­ta­vat ikä­väs­sä raos­sa olla. Auto­jen seas­sa mopot ovat tur­han hitai­ta, eikä moni­kaan autoi­li­ja kovin kau­an köröt­te­le alle rajoi­tus­ten mopon peräs­sä, oli ohit­ta­mi­nen tur­val­lis­ta tai ei.

  Kevyen lii­ken­teen väy­lil­le mopoil­la taas on lii­kaa nopeut­ta ja mas­saa, noil­la väy­lil­lä kun liik­kuu käy­tän­nös­sä aina sekä pyö­räi­li­jöi­tä että jalan­kul­ki­joi­ta lii­ken­ne­mer­keis­tä riippumatta.

 29. Mopot aiheut­ta­vat run­saas­ti vaa­ra­ti­lan­tei­ta kevyen lii­ken­teen väy­lil­lä, ahke­ra­na työ­mat­ka­pyö­rä­li­jä­nä näen tätä mopo­kaa­hai­lua joka päi­vä. Se, mik­si mopoi­lu sal­li­taan kevyt­väy­lil­lä, joh­tuu tie­tys­ti sii­tä, että kevyen lii­ken­teen väy­läl­lä kuo­lee tai louk­kaan­tuu onnet­to­muu­des­sa ainoas­taan käve­li­jä tai pyö­räi­li­jä, mut­ta auto­tiel­lä tapa­tur­mas­sa kuo­lee tai vam­mau­tuu mopoi­li­ja ja — mikä tär­kein­tä — mate­ri­aa­li­va­hin­got ovat suu­rem­mat. Auto voi näh­kääs kol­hiin­tua. Tulee vakuutussotkuja.
  Tämä on ainoa syy tähän mopoi­lun sal­li­mi­seen kevyillä.

  Kun eläm­me dia­be­tek­sen ja sydän- ja veri­suo­ni­tau­tien suur­val­las­sa, on hupai­saa, että yhteis­kun­ta totut­taa ja suo­ras­taan kan­nus­taa kan­sa­lai­set jo lap­ses­ta kul­ke­maan moot­to­ri­pe­leil­lä kaik­kial­le. Aikuis­tu­mis­riit­tiin kuu­luu ehdot­to­mas­ti mopon tai — vie­lä parem­paa- mopoau­ton han­kin­ta. Auto­kou­lu alkaa­kin sit­ten lukios­sa tai vii­meis­tään armeijassa.

 30. BRG:lle tie­do­tet­ta­koon, että ensim­mäi­sen ker­ran saan kuul­la julis­ta­va­ni city­vih­rei­den ohjel­maa. Se on täl­lai­sel­le pien­vil­je­li­jä­ko­ti­taus­tai­sel­le ihmis­po­lol­le joko suu­ri kun­nia tai sit­ten ei.
  Työ­käy­tös­sä ole­via konei­ta ääni­neen ei var­maan kukaan vas­tus­ta, mut­ta kun esi-isien hiel­lä ja vai­val­la rai­vaa­mia pel­to­ja käy­te­tään niin sanot­tu­jen pel­toau­to­jen ja muit­ten melua­vien ajo­neu­vo­jen ratoi­na, tai­taa kysy­mys olla jos­tain muus­ta kuin työnteosta.
  Eikä oikein hyö­dyl­li­sel­tä työl­tä näy­tä sekään, että naa­pu­rin keva­ri­san­ka­ri tekee mc-radan kas­vi­maa­ni ympärille.
  Tur­haa kone­ään­tä saa­vat aikaan niin perin­tei­set maa­lai­set kuin kau­pun­gis­ta maal­le äsket­täin muuttaneet.
  Var­sin­kin jäl­kim­mäi­set ovat kui­ten­kin mes­ta­rei­ta sii­nä, että konei­ta käy­te­tään täy­sin epä­ra­tio­naa­li­ses­ti: moot­to­ri­sa­hoil­la kat­ko­taan pik­kusor­men vah­vui­sia risu­ja ja vii­mek­si muo­tiin ovat tul­leet pie­nois­kai­vin­ko­neet, joil­la saa puo­len päi­vän aher­ta­mi­sen seu­rauk­se­na siir­ty­mään var­maan kak­si lapiol­lis­ta maa­ta pai­kas­ta toiseen.
  Melun lisäk­si ongel­ma­na on siis uusa­vut­to­muus ja sen siir­ty­mi­nen uusil­le sukupolville.

 31. Mikäs ongel­ma täs­sä on, Kulos­aa­ren sil­lal­la on kak­si yli­mää­räis­tä kais­taa, aikoi­naan raken­net­tu ratik­ka­kis­ko­ja var­ten. Eli kyl­lä sin­ne mah­tuu vaik­ka mopokaista. 🙂

 32. Jalan­kul­ki­jat ne vas­ta vaa­ral­li­sia ovat­kin pyö­räi­li­jöi­den seas­sa. Juu­ri kun luu­let voi­va­si ohit­taa samaan suun­taan kul­ke­van jalan­kul­ki­jan, moko­ma huo­jah­taa met­rin tai kak­si juu­ri sil­le puo­lel­le, jos­ta olet ohit­ta­mas­sa hän­tä. Käy­tän­nös­sä jokai­sel­la fil­la­ri­len­kil­lä tulee yksi tai kak­si vaa­ra­ti­lan­net­ta tämän takia. 

  Eikä ohi hii­pi­mi­nen­kään ole mikään vaih­toeh­to, kun tar­koi­tuk­se­na on pitää vauh­ti tasai­se­na ja syke korkealla.

 33. Juge: Juu­ri näin. Onko se jokin ihmi­sen luon­tai­nen reak­tio pomp­pia sivuun kun kuu­luu ään­tä takaa? Pyö­rä­tiel­lä käve­le­vät ihmi­set eivät ole ongel­ma pyö­räi­li­jöil­le. Mut­ta nämä eteen pomp­pi­vat ihmi­set ovat. Kun­han käve­li­si­vät suo­raan vaik­ka mil­lä reu­nal­la, ongel­maa ei oli­si. Van­hem­mat ihmi­set siir­ty­vät aina johon­kin suun­taan, vel­vol­li­suu­den tun­nos­ta, siis eteen. Ja pyö­rän täy­tyy lai­taa taas jar­rut pääl­le. Ihmi­set eivät vaan osaa toi­mia esi­mer­kik­si yhdis­te­tyl­lä käve­ly- ja pyö­rä­tiel­lä. Jalan­kul­ki­jat eivät edes aina ymmär­rä, että hei­tä­kin kos­kee sään­nöt. Ja sit­ten he vaan pomp­pi­vat eteen. Pitää­kö täs­sä ruve­ta ita­lia­lai­sek­si torventoitottajaksi?

 34. Sil­lan jäl­keen, pai­kas­sa, jos­sa on liit­ty­mä alas Her­man­nin ran­ta­tiel­le on merk­ki joka kiel­tää mopoi­lun kau­pun­kiin päin. Tytöt eivät siis saa­neet peri­aat­tees­sa jat­kaa sii­tä mopol­la, mut­ta mitä hei­dän oli­si pitä­nyt teh­dä sen jäl­keen, kun oli­vat ensin tul­leet lail­li­ses­ti pyö­rä­tie­tä Kulos­aa­ren sil­lan yli?”

  Sii­nä­hän on juu­ri se liit­ty­mä, jos­sa on myös pyö­rä­tie alas Her­man­nin ran­ta­tiel­le. Sal­lit­tu mopoil­le. Idea näyt­täi­si siis ole­van että mopol­la saa tul­la vain sitä kaut­ta ja vii­mei­nen kapea vaa­ran­paik­ka on kiel­let­ty mopoilta.

  1. Jos ajat­te­lee, että täs­sä oli­si jokin idea, niin se oli­si tuo, mut­ta uskon enem­män sat­tu­maan kuin suun­ni­tel­maan. Kai sii­hen oli­si lai­tet­tu jokin viitta.

 35. Nor­maa­lis­ti mopol­la kai ajet­tai­siin vain oikean­puo­leis­ta pyö­rä­tie­tä, mut­ta nyt poh­joi­sen puo­lel­la ole­va kevyen­lii­ken­teen­väy­lä on sul­jet­tu sil­ta­re­mon­tin takia. Her­man­nin ran­ta­tiel­le vie­väl­lä ram­pil­la pitäi­si olla tosi­aan jokin vii­toi­tus mopoil­le. Pamp­pua, put­kaa ja sak­koa vaman­tuot­ta­mi­ses­ta sil­ta­re­mon­tin vii­toi­tuk­ses­ta vastaavalle?

 36. Osmo, puhut vähän, mut­ta täyt­tä asiaa.
  Vuo­si­kau­det Itä-Hel­sin­gis­tä kes­kus­taan mopoil­lee­na olen ihme­tel­lyt juu­ri tuo­ta koh­taa. Se on täy­sin käsit­tä­mä­tön ja mah­do­ton yhtä­lö. Osoi­tus sii­tä, ettei­vät nuo kil­piä kiin­ni­tet­tä­väk­si mää­rää­vät vir­ka­mie­het ole tilan­teen tasal­la. Useas­ti olen huo­maut­ta­nut pyrä­tei­den mopo­kil­pien puut­teel­li­suuk­sis­ta ja epä­joh­don­mu­kai­suuk­sis­ta — kor­jauk­sia on tul­lut nihkeästi…

 37. Mopo­lil­joi­ta pide­tään yksioi­koi­ses­ti nuo­ri­na, tyh­mi­nä jne. Kul­jen itse työ­mat­kat mopol­la ja voin ker­toa muis­ta type­ryk­sis­tä kevyt­lii­ken­ne­väy­lil­lä. Pol­ku­pyö­räi­li­jät läh­te­vät oikein ripa­sil­la pää­si­si­kö ohi, (yleen­sä mie­het) kos­ka itse ajan usein rau­hal­li­ses­ti noin 30 km/tunnissa jään heis­tä jäl­keen hui­mas­ti jo penel­lä mat­kal­la. Jalan­kul­ki­jat käve­le­vät miten sat­tuu ris­tiin ras­tiin väy­lää ste­rot tai kän­nyk­kä kor­val­la ja par­haal­la vie­lä nel­jä koi­raa muka­na pit­käs­sä rem­mis­sä. Voin sanoa, että extii­miä on työ­mat­ka jot­ta pää­see mopol­la­kin kans­sa kul­ki­joi­den vuok­si kotiin tur­val­li­ses­ti, auto lii­ken­tees­tä nyt puhumattakaan.

 38. Nyt oli­si oikeas­ti mah­dol­li­suus pie­nen­tää lii­ken­teen pääs­tö­jä. Rat­kai­su on sähkömopo/skootteri. Itse aje­len työ­mat­ka­ni säh­kös­koot­te­ril­la koska
  a) se on hal­vem­paa kuin autol­la tai julkisilla.
  b) se on nopeam­paa kuin autol­la tai julkisilla.
  c) se kulut­taa vähem­män ympä­ris­töä kuin kul­ke­mi­se­ni jul­ki­sil­la saa­ti autolla.
  d) ajoa­jan voi arvio­da itse enkä jou­du ole­maan VR:n epä­luo­tet­ta­vien junien armoilla.

  Nyt pitäi­si vain saa­da kun­nol­li­set mopo­väy­lät pää­kau­pun­ki­seu­dun suu­rien tei­den ja rato­jen var­sil­le. Kus­tan­nus oli­si pie­ni mut­ta hyö­dyt luon­nol­le ja ihmi­sil­le suuret.

  Uskoi­sin, että moni autol­la työ­mat­ko­jaan kul­ke­va oli­si val­mis vaih­ta­maan säh­kö­mo­poi­luun jos vain ymmär­täi­si sen hyödyt.

 39. Olen AIVAN SAMAA MIELTÄ. Mopot pois pyö­rä­teil­tä. Jot­ta mopoil­la voi­si kui­ten­kin ajaa niin KAIKKIEN tei­den ja maan­tei­den nopeus­ra­joi­tus on las­ket­ta­va 45km/h. Autoil­le on asen­net­ta­va kiih­ty­vyys rajoi­tin, jot­ta ne eivät kiih­dy mopo­ja nopeam­min tavoi­te­no­peu­teen. HYVÄ PERSUSSUOMAALIALISET

 40. Uute­na mopoi­li­ja­na ja +40 vuo­ti­aa­na voin lii­ken­net­tä mopon sar­vien takaa kat­so­nee­na sanoa, että oudol­ta näyt­tää. Lii­ken­tees­sä auto­jen seas­sa ei ole hyvä men­nä, vaik­ka ajai­si nopeus­ra­joi­tus­ten mukaan. Mel­keim­pä aina tulee ohi­te­tuk­si ja mitä pahim­mis­sa pai­kois­sa. Pyö­rä­teil­lä pyö­räi­li­jät ja var­sin­kin nämä sau­va­rul­la­luis­te­li­jat ovat vaap­pu­mi­sel­laan vaa­ral­li­sia kul­kies­saan koko pyö­rä­tien leveyt­tä käyt­täen. Autol­la ajaes­sa­ni en huo­maa sel­lais­ta ohit­te­lua kau­pun­kia­lu­eel­la, vaik­ka ajai­sin rei­lus­ti alle nopeus­ra­joi­tuk­sen! Näkö­jään mopot pro­vo­soi­vat autoi­li­joi­ta mitä eri­koi­sim­piin suo­ri­tuk­siin näyt­täes­sään, että hei­dän kul­ki­neen­sa on nopeam­pi kuin mopot.

 41. Mopot eivät kuu­lu mihin­kään niin kau­an kun eivät kul­je säh­köl­lä. Sen­kin jäl­keen nuo­ret voi­vat pol­kea. 2‑tahtimopo, jol­lai­sia on suu­rin osa, aiheut­taa noin 50 000 ker­taa suu­rem­mat pääs­töt kuin nyky­au­to ( siis yksi mopo pääs­tää hii­li­ve­ty­jä 50 000 ker­taa enem­män per pol­tet­tu lit­ra polt­toai­net­ta kuin nyky­au­to ja kulut­taa per 100 km enem­män kuin jär­ki­au­to). Sel­lai­sen hank­ki­mi­nen ker­too kai­ken ko. hen­ki­lön tai hänen van­hem­pien­sa arvo­maa­il­mas­ta. Kun tule­vai­suu­des­sa ei yksi­tyis­hen­ki­lö voi omis­taa mitään polt­to­moot­to­ria, on epä­rei­lua opet­taa lap­set aja­maan mopol­la kou­luun ilmai­sen kou­lu­bus­sin taka­na. Ja sit­ten mopo kor­vaa vapaa-aika­na kai­ken liikunnan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.