Miehillä enemmän seksikumppaneita kuin naisilla?

Hel­sin­gin Sano­mat kir­joit­ti tänään sek­si­ta­po­jen muut­tu­mi­ses­ta. Mer­kit­tä­vä­nä muu­tok­se­na näh­tiin sek­sin tasa-arvois­tu­mi­sen, kun nuo­ril­la nai­sil­la on nyt jok­seen­kin yhtä pal­jon sek­si­kump­pa­nei­ta kuin mie­hil­lä. Ennen nai­sil­la oli elä­män­sä aika­na ollut kes­ki­mää­rin kak­si sek­si­kump­pa­nia, nyt jo kak­si­tois­ta. Mie­hil­lä on sek­si­kump­pa­nei­ta ollut useampia.

Voi­si­ko eros­sa olla kyse rehel­li­syy­den astees­ta ja sii­tä, kum­paan suun­taan valeh­del­laan jos valeh­del­laan? Jos jätäm­me homo­sek­su­aa­li­set suh­teet väliin, niin sek­si­suh­tee­seen tar­vi­taan sekä mies että nai­nen. Eikö nii­tä sil­loin pitäi­si olla mie­hil­lä ja nai­sil­la yhtä pal­jon, sekä itse akte­ja että kumppaneita?

Jakau­ma voi tie­tys­ti olla eri­muo­toi­nen, mut­ta kes­kiar­von on olta­va sama.

187 vastausta artikkeliin “Miehillä enemmän seksikumppaneita kuin naisilla?”

 1. Tuo­ta on saa­nut ihme­tel­lä vuo­sien var­rel­la useam­paan ker­taan. Mer­kit­tä­vä­nä tut­ki­muk­se­na on esi­tet­ty tulok­sia, jot­ka ovat mate­maat­ti­ses­ti mah­dot­to­mia, ilman että asi­aa oli­si edes huo­mioi­tu ja kom­men­toi­tu tut­ki­muk­ses­sa. Mate­maat­ti­sen ajat­te­lun perus­teet eivät ole kovin arvos­tet­tu­ja jois­sa­kin huma­nis­ti­sis­sa ‘tie­teis­sä’?

  Homo­sek­su­aa­lis­ten suh­tei­den lisäk­si todel­li­sia selit­tä­viä teki­jöi­tä oli­si­vat ulko­maa­lai­set kump­pa­nit, mut­ta näi­den­kään mää­rä on tus­kin niin mer­kit­tä­vä ja jakau­ma noin vinou­tu­nut. Sitä pait­si nime­no­maan homo­suh­tei­den mää­rää nois­sa kyse­lyis­sän on myös kar­toi­tet­tu (ja suh­teu­tet­tu­na koko väes­tö­poh­jaan mää­rä (tai mää­rien ero) ei ollut täs­sä mie­les­sä mer­ki­tyk­sel­li­sen suuri)

 2. Mer­kit­tä­vä tai­teel­li­nen ihmis­suh­de­draa­ma Ame­rican Pie antaa yksi­tyis­koh­tai­sen ohjeen: Mie­hen ker­to­ma on aina jaet­ta­va kol­mel­la ja nai­sen ker­to­ma kerrottava.

 3. Jos­kus tähän tar­jot­tiin seli­tyk­sek­si sitä, että mie­het har­ras­ta­vat ‘maa­han­tuon­tia’ enem­män kuin nai­set. Sinän­sä voi­sin uskoa, että näin on, mut­ta mah­taa­ko tuo vai­kut­taa popu­laa­tion tasol­la kes­kiar­voon kovin pal­jon? Vai olen­ko nai­vi, kun kuvit­te­len, että sek­si­tu­ris­mi ei ole kovin suu­ren mies­jou­kon harrastus?

 4. Jakau­ma on sel­lai­nen, että nai­sil­la on tyy­pil­li­ses­ti kes­ki­mää­räi­ses­ti kump­pa­nei­ta kun taas mie­hiä on pal­jon jakau­man molem­mis­sa ääri­päis­sä. Tasok­kaim­mat mie­het kuten urheilu‑, elo­ku­va- ja rock­täh­det har­ras­ta­vat sek­siä sato­jen nais­ten kans­sa. Huo­noim­mat 20–30% mie­his­tä jää­vät koko­naan ilman ja kes­ki­ta­soi­set mie­het saa­vat sek­siä lähin­nä pari­suh­tees­sa ollessaan. 

  Tut­ki­muk­sis­sa havait­tu kes­kiar­vo­jen ero joh­tuu tiet­ty valehtelusta.

 5. Olen tul­lut var­sin häm­mäs­ty­neek­si avion ulko­puo­lis­ten suh­tei­den ylei­syy­des­tä; nykyi­sen kump­pa­ni­ni laa­jas­ta ystä­vä­tär­pii­ris­tä var­maan 80% elää “kak­soi­se­lä­mää”, jos­sa jotain suh­tees­ta puut­tu­vaa hae­taan oman avio­vuo­teen ulkopuolelta.

 6. Luu­len, että nai­set ovat alka­neet osak­si lii­oi­tel­la ja osak­si ker­toa totuu­den. Mies­ten puhei­ta ei ole kos­kaan kan­nat­ta­nut ottaa todes­ta, niis­sä on mel­kein aina ollut ilmaa. 

  Nais­ten ja mies­ten jakau­mat toki eroa­vat, mut­ta tyy­pil­li­ses­ti kyl­lä niin, että mie­hil­lä jakau­ma on potens­si­ja­kau­ma, nai­sil­la jotain pal­jon tasai­sem­paa. Roguen kom­ment­ti on siis toden­nä­köi­ses­ti oikea.

  Mies­ten valehtelun/liioittelun ei tar­vit­se kui­ten­kaan olla suur­ta: jos potens­si­ja­kau­mao­le­tus pitää paik­kan­sa, kes­kiar­von hei­laut­ta­mi­sek­si dra­maat­ti­ses­ti riit­tää, että vaik­ka puo­let niis­tä, joil­la ei ole ollut yhtään sek­si­kump­pa­nia, sano­vat luku­mää­räk­si yhden.

 7. Onko tie­toa, miten sek­si­kump­pa­ni kyse­lys­sä määritellään?

  Onko sek­siä, jos vaik­ka­pa tyy­dyt­tää toi­sen käsin, kat­se­lee yhtei­ses­tä sopi­muk­ses­ta toi­sen mas­tur­boin­tia vai las­ke­taan­ko vain yhdynnät?

  Ajat­te­lin vain, että voi­ko sek­si­kump­pa­nin käsi­te olla suku­puo­lit­tu­nut jol­lain tavoin. Eli mies­ten ja nais­ten käsi­tyk­set poik­kea­vat jol­lain sys­te­maat­ti­sel­la taval­la toisistaan.

 8. Eikös täs­tä teh­ty jos­kus joku tut­ki­mus jos­sa kysyt­tiin asi­aa ensin nor­maa­lis­ti ja sit­ten kysyt­tiin samaa uudes­taan mut­ta ensin haas­ta­tel­ta­va lii­tet­tiin val­heen­pal­jas­ti­meen (joka ei ollut oikea). 

  Tulos oli, että toi­sel­la kier­rok­sel­la nais­ten ilmoit­ta­ma part­ne­rien lkm nousi ja mies­ten pysyi ennallaan.

 9. Tuo 12 sek­si­kump­pa­nia kes­ki­mää­räi­sel­lä nai­sel­la on aika hui­kea luku minus­ta. Mil­lai­nen on jakau­ma? Miten mää­rä vaih­te­lee alueit­tain? Entä mikä on mies­ten kes­ki­mää­räi­nen luku, Hesa­rin net­ti­uu­ti­ses­sa ei sitä mainittu?

  Yleen­sä­hän kv. ver­tai­luis­sa on huo­mat­tu, että mies­ten ja nais­ten luvut eivät täs­mää. Ole­tet­ta­vas­ti homo­sek­su­aa­lit on näis­tä luvuis­ta sii­vot­tu pois, kos­ka homo­mie­hil­lä lie­nee kes­ki­mää­rin ker­ta­luok­kaa suu­rem­pi part­ne­ri­mää­rä kuin heteromiehillä.

 10. Ehkä­pä taas on sekoi­tet­tu medi­aa­ni ja kes­kiar­vo? Vrt. “Yli puo­let ihmi­sis­tä on kes­kiar­voa tyh­mem­piä” on täy­sin mie­le­käs lause.

  (Todel­li­suu­des­sa uskon täs­sä tapauk­ses­sa valeh­te­lun tasa-arvoistumiseen.)

 11. Kuka sitä van­hem­mal­la iäl­lä enää kaik­kia ker­to­ja niin tar­kas­ti muis­taa. Pikai­seen kysy­myk­seen voi­sin vas­ta­ta yhtä hyvin vaik­ka “10” tai “20”, ilman aavis­tus­ta­kaan kum­pi luku on lähem­pä­nä totuut­ta. Ehkä sit­ten jos jat­ko­ky­sy­mys kuu­lui­si: Ker­ro nimet…

 12. Otan­taon­gel­mia: 1. Kun vali­taan otan­ta­jouk­koa eri ikäi­sis­tä, saa­daan tämän­het­ki­nen tilan­ne. Kysees­sä on siis tähä­nas­ti­set sek­si­kump­pa­nit. Aloit­ta­vat­ko mie­het aikai­sem­min ja lopet­ta­vat myö­hem­min uusien kump­pa­nien han­kin­nan? Lopul­li­nen vas­taus sek­si­kump­pa­nien todel­li­seen mää­rään saa­daan vas­ta kuo­lin­vuo­teel­la, sitä ennen mies­ten ja nais­ten kump­pa­nien mää­rä ei vas­taa todel­li­suut­ta, vaan luku vie­lä kas­vaa. 2. Mää­rit­te­le sek­si­kump­pa­ni! Jos ei kysy­jä mää­rit­te­le tar­kas­ti, vas­taa­jat tajua­vat sanan eri tavoin. 3. ote­taan­ko huo­mioon ulko­mai­set kump­pa­nit? 4. Ote­taan­ko mukaan samaa suku­puol­ta ole­vat kump­pa­nit? 5. Ja lopuk­si vas­taa­ja ajat­te­lee, mitä hänel­tä odo­te­taan. Mie­hil­le on plus­saa useat kump­pa­nit, mut­ta aina­kin jot­kut nai­set ajat­te­le­vat, että se on miinusta.

 13. Jos tar­koi­tus oli perus­tel­la empii­ri­ses­ti asen­tei­den tasoit­tu­mis­ta mies­ten ja nais­ten välil­lä, sil­loin­han tuo mies­ten ja nais­ten kump­pa­nien ero on aika hyvä mit­ta, kos­ka joka tapauk­ses­sa tie­de­tään että kes­kiar­von pitäi­si olla sama niin ennen kuin nyt.

  Nuo vir­he­läh­teet jois­ta on ollut puhe aiem­min­kin tuli­vat jo esil­le edel­li­sis­sä kommenteissa.

  Joku­nen vuo­si sit­ten luin huvit­ta­vaa argu­men­toin­tia jos­sa yri­tet­tiin sanoa, että mie­het ja nai­set ovat sek­su­aa­li­ses­ti poh­jim­mil­taan saman­lai­sia. Sii­nä oli jos­tain löy­det­ty “rehekl­li­nen” aineis­to jos­sa nai­sil­la ja mie­hil­lä oli yhtä pal­jon casual sex ‑suh­tei­ta.

  Mut­ta juu­ri sehän seu­raa hete­ro­sek­su­aa­li­sen määritelmästä!

  Kos­ka kump­pa­nei­ta ja akte­ja on yhtä pal­jon, se osa­puo­li joka halu­aa enem­män, jou­tuu tin­ki­mään laa­dus­ta enem­män. Jos haluai­si perus­tel­la, että mies­ten ja nais­ten sek­su­aa­li­set tai­pu­muk­set ovat saman­lai­sia, pitäi­si osoit­taa että kes­ki­ver­to­ha­lut­ta­val­la mie­hel­lä käy yhtä hyvin flak­si kuin kes­ki­ver­to­ha­lut­ta­val­la nai­sel­la. Se ei tie­ten­kään pidä paik­kan­sa, min­kä kuka tahan­sa voi tode­ta sil­lä mitä lai­nop­pi­neet kut­su­vat ylei­sek­si elämänkokemukseksi.

 14. Kiin­nos­ta­vin­ta­han täs­sä on se, että luvut vas­taa­vat nyky­ään toi­si­aan. Epä­suh­ta mies­ten ja nais­ten rapor­toi­mis­sa sek­si­kump­pa­nien mää­rät ovat olleet kum­mal­li­ses­sa epä­suh­des­sa jär­jes­tään nii­den vuo­si­kym­men­ten aika­na, jol­loin kyse­ly­tut­ki­muk­sia on teh­ty. Seli­tyk­siä on tar­jot­tu vaik­ka kuin­ka, ja tol­kul­li­sis­sa seli­tyk­sis­sä läh­de­tään sii­tä, että joko mie­het tai nai­set tai molem­mat valeh­te­le­vat niin sään­nöl­li­ses­ti eri taval­la kuin vas­tak­kai­nen suku­puo­li, että se näkyy tilastoissa.

  No, nyt siis aina­kin Suo­mes­sa tuo kyse­ly­tut­ki­muk­sis­sa vuo­si­kym­me­niä tois­tu­nut piir­re on lakan­nut tois­tu­mas­ta. Olen­nais­ta onkin nyt kysyä mikä on muut­tu­nut ja mik­si nuor­ten koh­dal­la vas­tauk­set ovat alka­neet vas­ta­ta toi­si­aan. Voi tie­tys­ti olla, että sekä nuo­ret mie­het että nuo­ret nai­set nyky­ään­kin valeh­te­le­vat näis­sä kysy­myk­sis­sä, mut­ta aina­kaan eri suku­puo­let eivät enää valeh­te­le mer­kit­tä­väs­ti eri tavoin.

 15. Eli­na:

  Onko tie­toa, miten sek­si­kump­pa­ni kyse­lys­sä määritellään?

  Onko sek­siä, jos vaik­ka­pa tyy­dyt­tää toi­sen käsin, kat­se­lee yhtei­ses­tä sopi­muk­ses­ta toi­sen mas­tur­boin­tia vai las­ke­taan­ko vain yhdynnät?

  Ajat­te­lin vain, että voi­ko sek­si­kump­pa­nin käsi­te olla suku­puo­lit­tu­nut jol­lain tavoin. Eli mies­ten ja nais­ten käsi­tyk­set poik­kea­vat jol­lain sys­te­maat­ti­sel­la taval­la toisistaan.

  En usko, että tuol­la on suur­ta mer­ki­tys­tä. Jos nyt yli­pää­tään ale­taan mihin­kään sek­si­hom­miin, niin eikö­hän sii­nä useim­mi­ten yhdyn­tään­kin päädytä.

 16. Tyy­nes­sä val­ta­me­res­sä on Tiku­ta­kun saa­ri, jos­sa asuu yksi mies ja tuhat nais­ta. Kysel­täes­sä kävi ilmi, että saa­ren mies­ten part­ne­rien mää­rä oli kes­ki­mää­rin 435 kun taas nai­sil­la oli kek­si­mää­rin vain yksi sek­si­kump­pa­ni. En tie­dä, mikä selit­tää moi­sen mah­dot­to­muu­den. Kyl­lä­hän mie­hel­lä­kin oli­si pitä­nyt olla vain yksi tai nai­sil­la 435.

 17. Pros­ti­tuu­tio.

  Var­sin iso osa mie­his­tä on käyt­tä­nyt pros­ti­tuoi­tu­jen pal­ve­lu­ja. Kyl­lä se jo kes­kiar­voa hei­laut­taa. Mie­het luul­ta­vas­ti las­ke­vat pros­ti­tuoi­dut mukaan kump­pa­nei­den mää­rään, vaik­ka eivät suo­raan myön­täi­si­kään mak­sa­neen­sa seksistä.

 18. Nai­sil­la on luul­ta­vas­ti pal­jon sek­si­suh­tei­ta ulko­mail­la. Nai­sen mah­dol­li­suu­det ovat ulko­mail­la rut­kas­ti parem­mat kuin mie­hil­lä, vie­lä sel­vem­min kuin koti­maas­sa. Se joh­tuu sii­tä, että nai­sen avut toi­mi­vat suu­rin piir­tein samoin kaik­kial­la. Mie­hen kiin­nos­ta­vuus taas on sel­väs­ti enem­män kult­tuu­ri­si­don­nais­ta ja ei sik­si toi­mi ulko­mail­la. Mie­het sit­ten toi­saal­ta käy­vät mak­sul­lis­ten nais­ten pakeilla.

  Luu­len myös, että sel­lai­set mie­het, jot­ka eivät ole kos­kaan tai pal­jon kos­kaan pääs­seet asi­aan, valeh­te­le­vat itsel­leen­kin asias­ta. Jot­kut mel­kein­ti­lan­teet saat­ta­vat muut­tua vuo­sien myö­tä varsinaisiksi.

  Sit­ten pitäi­si kai ottaa huo­mioon, että mie­hiä syn­tyy enem­män. Joi­den­kin tie­to­jen mukaan homo­sek­sua­lis­mi on pal­jon ylei­sem­pää mies­ten kuin nais­ten kes­kuu­des­sa. Tosin olen ymmär­tä­nyt, että tilan­ne saat­taa olla muut­tu­maan päin.

 19. Eli­na: Ajat­te­lin vain, että voi­ko sek­si­kump­pa­nin käsi­te olla suku­puo­lit­tu­nut jol­lain tavoin. Eli mies­ten ja nais­ten käsi­tyk­set poik­kea­vat jol­lain sys­te­maat­ti­sel­la taval­la toisistaan.

  Täs­sä voi kyl­lä olla perää. Arve­li­sin, että mie­het (ja nykyi­sin ene­ne­väs­sä mää­rin myös nuo­ret nai­set) las­ke­vat sek­si­kump­pa­neik­si sel­lai­set­kin poten­ti­aa­li­set tapauk­set, joil­ta oli­si voi­nut saa­da, jos ei oli­si sat­tu­nut sil­lä het­kel­lä ole­maan parisuhteessa/humalassa/100 kilo­met­rin päässä.

 20. Eikö asian selit­täi­si mate­maat­ti­ses­ti aina­kin se, että nai­sia on enem­män kuin mie­hiä (vai onko?)? Suh­tei­ta on molem­min puo­lin yhtä pal­jon mut­ta nai­sil­la siis kes­ki­mää­rin vähem­män. Homo­suh­teet tie­ten­kin sot­kee koko kuvion. Vai?

 21. Mut­ta kun nai­sia ei ole enem­män, vaan vähem­män. Suo­mes­sa on koko popu­laa­tios­sa nai­sia enem­män, kos­ka elä­ke­läi­sis­sä nai­sia on enem­män mies­ten suu­rem­man kuol­lei­suu­den vuok­si. Suku­puo­li­ja­kau­ma tasoit­tuu jos­sain nel­jän­kym­pin koh­dal­la (en muis­ta tark­kaa ikää). Poi­kia syn­tyy jopa pari pro­sent­tia enem­män kuin tyttöjä. 

  Nuor­ten jou­kos­sa siis, jos jotain, pitäi­si olla epä­suh­ta niin päin, että nuo­ril­la nai­sil­la on enem­män sek­si­kump­pa­nei­ta kuin nuo­ril­la miehillä.

  Sivu­men­nen sanoen, minus­ta vai­kut­taa joten­kin sil­tä, että nai­sil­la on ollut perin­tei­ses­ti suu­rem­pi kan­nus­tin valeh­del­la näis­sä asiois­sa, mut­ta tämä vai­ku­tus on hei­ken­ty­nyt. Mies ei voi­ta kovin pal­joa sil­lä, että hän lii­oit­te­lee sek­si­kump­pa­nien­sa mää­rää, aina­kaan jos lii­oit­te­lu on ilmeistä.

 22. Yksin­ker­tais­ta, nai­set las­ke­vat kump­pa­nin­sa clin­to­ni­lai­ses­ti (I dod not have sex with that woman!) ja mie­het taas eivät.

  Kos­ka mie­hiä on enem­män ja mie­het aloit­ta­vat myö­hem­min, sama­ni­käi­sil­lä mie­hil­lä on kes­ki­mää­rin vähem­män kump­pa­nei­ta kuin nai­sil­la. Nais­ten jakau­ma on myös tasaisempi. 

  Medi­aa­ni ker­toi­si enemmän.

 23. Tie­de­mies:

  Mies ei voi­ta kovin pal­joa sil­lä, että hän lii­oit­te­lee sek­si­kump­pa­nien­sa mää­rää, aina­kaan jos lii­oit­te­lu on ilmeistä”

  Mie­his­tä mel­ko suu­ri osa, ehkä noin 15–25%prosenttia, elää käy­tän­nös­sä koko elä­män­sä vas­ten­tah­toi­ses­sa seli­baa­tis­sa. Näi­den lisäk­si mel­ko suu­ri mää­rä mie­hiä saa sek­siä ainoas­taan pari­suh­tees­sa olles­saan. Mik­si näil­lä mie­hil­lä, joi­den kump­pa­ni­mää­rä on elä­män aika­na 0–3 ei oli­si motii­via lii­oi­tel­la kump­pa­ni­mää­rään­sä? Sekä mie­het että nai­set pitä­vät nais­ten sek­su­aa­li­ses­ti syr­ji­miä mie­hiä loosereina.

 24. A.

  Pros­ti­tuu­tio.

  Var­sin iso osa mie­his­tä on käyt­tä­nyt pros­ti­tuoi­tu­jen pal­ve­lu­ja. Kyl­lä se jo kes­kiar­voa hei­laut­taa. Mie­het luul­ta­vas­ti las­ke­vat pros­ti­tuoi­dut mukaan kump­pa­nei­den mää­rään, vaik­ka eivät suo­raan myön­täi­si­kään mak­sa­neen­sa seksistä.

  Tuo hei­laut­taa kes­kiar­voa ainoas­taan sii­nä tapauk­ses­sa, että pros­ti­tuoi­dut eivät vas­taa kyselyihin.

 25. Eufe­mia:

  Olen­nais­ta onkin nyt kysyä mikä on muut­tu­nut ja mik­si nuor­ten koh­dal­la vas­tauk­set ovat alka­neet vas­ta­ta toisiaan”

  voi­si­ko olla, että nuor­ten nais­ten rakas­ta­ma Sink­kue­lä­mää-sar­ja oli­si kan­nus­ta­nut nai­sia rapor­toi­maan lähem­pä­nä totuut­ta ole­via mää­riä tai jois­sain tapauk­sis­sa jopa lii­oit­te­le­maan mies­ten tavoin? 😉

 26. Tiki­ta­ku mal­lia voi kehi­tel­lä todel­li­sem­man­kin mal­lin mukaan

  Jos saa­rel­la on 1000 nais­ta ja 1000 miestä .
  Mie­his­tä 999 on uskol­li­sia, mut­ta se yksi on hän­tä­heik­ki ja kuk­sii kaik­ki saa­ren naiset.

  Näin mie­hil­le syn­tyy 1999 nais­suh­det­ta eli kes­ki­mää­rin 1,999
  Nai­sil­le ker­tyy kak­si kump­pa­nia pait­si yhdel­le yksi eli sen hän­tä­hei­kin kump­pa­nil­le eli 1999 suh­det­ta eli kes­ki­mää­rin 1,999.

  Näin käy myös sii­nä tapauk­ses­sa, että yksi nai­nen jakaa kaikille.

  Ennen van­haan navet­to­ja ei lukit­tu , ehkä­pä se selit­tää eroja ??

 27. Mik­si ihmees­sä joku valeh­te­li­si tie­toi­ses­ti jos­sain ano­nyy­mis­sä pos­ti­ky­se­lys­sä? Jos nyt sau­nail­las­sa toi­sil­le, mut­ta mikä motii­vi nimet­tö­mä­nä on valeh­del­la paperille?

  Ei täs­tä nyt ole kyse kuin ehkä aivan mar­gi­naa­li­se­na ilmiönä. 

  Pikem­min­kin täs­sä vai­kut­taa sosi­aa­li­tie­tei­den tut­ki­joi­den hyvin tun­te­ma ns. ide­aa­li­mi­nän efek­ti. Ali­ta­jun­ta tekee ahke­ras­ti työ­tä muo­ka­tak­seen koke­muk­sia sen suun­tai­sik­si kuin soi­si asiain­ti­lan ole­van. Tämä aiheut­taa vää­ris­ty­mää mm. tut­kit­taes­sa kulutustottumuksia.

  Päi­vi Pasi jo tar­ken­si­kin sen, mitä tar­koi­tin. Baa­ri-illan jäl­keen tapah­tu­nu epä­mää­räis­tä käh­min­tää tuke­vas­sa huma­las­sa, joka ehkä päät­tyy mie­hen lau­kea­mi­seen taval­la tai toi­sel­la. Tämä on mie­hel­le vii­va tuk­ki­mie­hen kir­jan­pi­toon. Nai­nen puo­les­taan ei pidä tätä epi­so­dia vält­tä­mät­tä “sek­si­kump­pa­nuu­te­na”.

  Eli mie­het tie­dos­ta­mat­taan ja tah­to­mat­taan lii­oit­te­le­vat ja nai­set vähät­te­le­vät — tai näin siis oli ennen, kun ante­lias­ta nais­ta pidet­tiin ylei­ses­ti huo­no­na naisena.

 28. Mik­si näil­lä mie­hil­lä, joi­den kump­pa­ni­mää­rä on elä­män aika­na 0–3 ei oli­si motii­via lii­oi­tel­la kump­pa­ni­mää­rään­sä? Sekä mie­het että nai­set pitä­vät nais­ten sek­su­aa­li­ses­ti syr­ji­miä mie­hiä loo­se­rei­na.

  Var­maan on motii­via, mut­ta lii­oit­te­lu ei ole uskot­ta­vaa, jos se on suur­ta. Kukaan ei uskoi­si, jos joku “loo­se­ri­na” pidet­ty mies väit­täi­si, että hänel­lä on ollut kym­me­niä kump­pa­nei­ta (pl. prostituutio). 

  Olin yllä nimit­täin vää­räs­sä, jos nämä nol­lan kump­pa­nin mie­het lii­oit­te­li­si­vat mää­rän yhdel­lä tai kah­del­la, eihän tämä tie­ten­kään voi­si kas­vat­taa kes­kiar­voa enem­pää kuin näi­den mies­ten osuus ker­taa kes­ki­mää­ri­nen lii­oit­te­lu. Ero voi­si olla ehkä 0.5 — 1 kump­pa­nia lisää popu­laa­tio­ta­sol­la. Käsit­tääk­se­ni erot ovat olleet perin­tei­ses­ti pal­jon tätä suuremmat.

  Toi­saal­ta, kes­ki­ver­to­nai­sel­le on täy­sin tri­vi­aa­li “saa­vu­tus” hank­kia luok­kaa sata sek­si­kump­pa­nia niin halu­tes­saan. Jos täl­lai­sia nai­sia on vaik­ka vii­ti­sen pro­sent­tia koko nais­ten popu­laa­tios­ta, mut­ta he valeh­te­le­vat mää­rän ole­van 20, niin tämä pie­ni poruk­ka voi pai­naa todel­lis­ta kes­kiar­voa nel­jäl­lä popu­laa­tio­ta­sol­la. Alas­päin valeh­te­le­mi­sen motii­vi voi olla pal­jon suu­rem­pi täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa, ja sen vai­ku­tus täl­lai­seen otok­seen on myös mer­kit­tä­väm­pi kuin näi­den “luuse­rien”.

 29. Eli­na
  ” tai näin siis oli ennen, kun ante­lias­ta nais­ta pidet­tiin ylei­ses­ti huo­no­na naisena.”

  No kyl­lä ante­liai­ta nai­sia pide­tään edel­leen­kin huo­noi­na, eihän muu­ten ter­mi “jako­ra­sia” teki­si niin pahaa jäl­keä kuin se tekee.

  Suun­nil­leen pahin­ta mitä voi nai­sel­le sanoa, ovat huo­ra ja jako­ra­sia kun taas mies­tä voi yrit­tää hauk­kua pukik­si, jota pahem­paa hauk­ku­ma­ni­meä hän­tä­hei­kil­le ei ole, eikä sekään kyl­lä ole kovin paha. Mie­hel­le vas­taa­via hauk­ku­ma­ni­miä ovat taas aivan päin­vas­tais­ta tar­koit­ta­vat homo ja runkkari. 

  Ja jos jotain nais­ta menee päin naa­maa nimit­tä­mään jako­ra­siak­si, niin kyl­lä se sii­tä her­mos­tuu. Eli kyl­lä tuo toi­mii edelleenkin.

 30. Ker­ro Tie­de­mies, mik­si joku valeh­te­li­si nimet­tö­mä­nä jol­le­kin kas­vot­to­mal­le tut­ki­jal­le postikyselyssä?

  Onko tämä taas sitä “en minä, mut­ta ne muut” ‑ajat­te­lua?

  Valeh­te­li­sit­ko siis itse, jos Kon­tu­lan loma­ke put­kah­tai­si postiluukkuun? 

  Eikö­hän valin­ta tapah­du jo vas­taa­mis­vai­hees­sa siten, että ne, jot­ka pel­kää­vät ano­ny­mi­teet­tin­sa puo­les­ta jät­tä­vät vain vastaamatta. 

  Jos rupe­aa kaa­va­ket­ta täyt­tä­mään ilta­päi­vä­kah­vin lomas­sa, niin eikö­hän ker­ro juu­ri ne oikeat asiat — tai siis oikeak­si koke­man­sa asiat. 

  Toki monis­sa muis­sa tilan­teis­sa voi­daan valeh­del­la sek­sie­lä­mäs­tä eli sil­loin kun kyse on vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta ja kiin­nos­tuk­ses­ta tois­ten reak­tioi­hin. Näin voi tapah­tua ano­nyy­mi­na netis­sä tai ihan omil­la kas­voil­laan mis­sä vain. 

  Jos lai­tan Suo­mi24-pals­tal­le kir­joi­tuk­sen, jos­sa ker­ron nimi­mer­kil­lä Eli­na har­ras­ta­nee­ni sek­siä vii­den­sa­dan mie­hen kans­sa, niin eikö­hän sii­tä kes­kus­te­lua synny. 

  Mut­ta mik­si ihmees­sä jos­sain pos­ti­ky­se­lys­sä teki­sin niin? Tyh­min­kin suo­ma­lai­nen taju­aa, että tar­koi­tus on kerä­tä TIETOA ja pää­sään­töi­ses­ti toi­mii sen mukaisesti.

 31. Eli­na:

  Ker­ro Tie­de­mies, mik­si joku valeh­te­li­si nimet­tö­mä­nä jol­le­kin kas­vot­to­mal­le tut­ki­jal­le postikyselyssä?

  No jos valeh­te­lee itsel­leen, niin on var­maan aika toden­nä­köis­tä, että valeh­te­lee myös kas­vot­to­mal­le tutkijalle?

 32. Suo­ra tie­toi­nen valeh­te­lu ei tosi­aan tun­nu kau­hean uskot­ta­val­ta seli­tyk­sel­tä, aina­kaan kovin suu­rel­le osal­le eros­ta. Sen sijaan jo käsi­tel­ty ide­aa­li­mi­nän efek­ti vai­kut­ta­nee mer­kit­tä­väs­ti, ja voi­han sitä­kin kut­sua valeh­te­luk­si jos halu­aa vähän käsi­tet­tä venyttää. 

  Vali­koi­tu­mis­ta­kin saat­taa olla: onko mie­hil­lä ja ani­sil­la eri­lai­sia syi­tä olla vas­taa­mat­ta kyse­lyyn? Esi­mer­kik­si 0 sek­si­kump­pa­nin mies voi ärsyyn­tyä kyse­ly­la­pus­ta ja jät­tää vas­taa­mat­ta (ja se hän­tää­heik­ki taas halu­aa ano­nyy­mis­ti­kin heh­kut­taa “saa­vu­tuk­si­aan”), kun taas nai­sil­la efek­ti kul­ki­si päin­vas­tai­seen suuntaan. 

  No, tämä on spe­ku­laa­tio­ta tiet­ty kaik­ki, mut­ta kaik­ki syyt kel­paa­vat sek­sis­tä puhumiselle!

 33. Tut­ki­mus­ten mukaan ihmi­set valeh­te­le­vat ano­nyy­meis­sä kyselyissäkin.

  Tätä on tut­kit­tu mm. siten, että ihmi­sil­tä on ano­nyy­mis­ti kysel­ty, ovat­ko he kos­kaan teh­neet vero­pe­tos­ta. Osal­le ihmi­sis­tä kysy­mys on esi­tet­ty suo­raan ja osal­le seu­raa­val­la muun­ne­tul­la taval­la: heit­tä­kää vas­ta­tes­san­ne nop­paa ja jos tulee 6, vas­tat­kaa, että olet­te teh­neet vero­pe­tok­sen. Tämän jäl­keen ihmi­set tie­tä­vät, että yhdes­tä­kään kyl­lä-vas­tauk­ses­ta tut­ki­muk­sen teki­jä ei voi tie­tää, onko se todel­li­nen vas­taus vai nopan aiheut­ta­ma kyllä-vastaus.

  Tut­ki­muk­ses­sa havai­taan, että tilas­tol­li­ses­ti mer­kit­se­väs­ti ihmi­set vas­taa­vat nop­pa-tapauk­ses­sa useam­min teh­neen­sä vero­pe­tok­sen (kun tilas­tol­li­nen 6‑tulosten aiheut­ta­ma kyl­lä-vas­taus­ten osuus on sii­vot­tu pois).

  1. Jos mie­hil­lä on on oman väit­teen­sä mukaan usei­ta ker­to­ja enem­män sek­si­kump­pa­nei­ta kuin nai­sil­la oman ilmoi­tuk­sen­sa mukaan, jom­man kum­man tai kum­man­kin ryh­män anta­mien tie­to­jen on olta­va vää­rin. En ymmär­rä, miten asian voi edes yrit­tää kysee­na­lais­taa argu­men­teil­la, jot­ka oikeut­tai­si­vat muu­ta­man pro­sen­tin eroon.

 34. Tut­ki­mus­ten mukaan ihmi­set valeh­te­le­vat ano­nyy­meis­sä kyselyissäkin.

  Ehkä he valeh­tel­vat näis­sä­kin tutkimuksissa. 😉

 35. Miten lie tut­kit­tu mut­ta eron var­maan selit­tää sek­si­tu­ris­mi joka on var­maan­kin mies­ten käsis­sä aika pit­käl­ti. Kan­nat­tai­si var­maan ottaa tuo mukaan seu­raa­vaan tut­ki­muk­seen jol­lei jo ollut.

  En voi­si kuvi­tel­la nais­ten sek­si­tu­ris­min ole­van kovin laa­jaa mut­ta mie­his­tä­hän saa lukea jopa leh­dis­tä toisinaan.

  Jos vaik­ka­pa vii­si pro­sent­tia mie­his­tä käy vuo­si­lo­mal­laan sek­si­tu­ris­ti­na vaik­ka­pa Thai­maas­sa niin var­maan kerää eika pian sem­moi­sen mää­rän kump­pa­nei­ta joka näkyy myös täl­lai­ses­sa tutkimuksessa.

  1. Sek­si­tu­ris­mia on sekä Suo­mes­ta että Suo­meen. Jäl­kim­mäi­ses­sä suo­ma­lai­sil­la nai­sil­la käy­nee parem­pi flak­si kuin suo­ma­lai­sil­la mie­hil­lä. Mut­ta mie­ti­nyt vähän kui­ten­kin volyy­me­ja. Ovat­ko mies­ten sek­si­suh­teet val­tao­sin ulkomailla? 

 36. Niin en väit­tä­nyt tie­tä­vä­ni luku­ja mut­ta jos mie­his­tä vaik­ka­pa vii­si pros­saa käy sään­nöl­li­ses­ti huo­ris­sa lomil­laan vii­kon tai kak­si vuo­des­sa niin aika äkkiä kai sii­nä on sato­ja kump­pa­nei­ta täl­lä poru­kal­la per lär­vi, ja kyl­lä sem­moi­nen näkyy jo keskiarvoissakin.

  Nai­set taas ei var­maan­kaan osta sek­siä kovin usein, tai aina­kaan sii­tä ei puhuta.

 37. Rogue: “Tuo hei­laut­taa kes­kiar­voa ainoas­taan sii­nä tapauk­ses­sa, että pros­ti­tuoi­dut eivät vas­taa kyselyihin.”

  En usko että pros­ti­tuoi­dut las­ke­vat rutii­nil­la päi­vä­työk­seen suo­rit­ta­mi­aan yhdyn­tö­jä sek­si­suh­teik­si. Tus­kin­pa kukaan heis­tä ilmoit­tai­si kump­pa­nei­den­sa mää­räk­si esim. viit­tä­sa­taa. Monet asiak­kaat kyl­lä las­ke­vat ne sek­si­suh­teik­si. Suh­tau­tu­mi­nen aktei­hin on siis epäsymmetristä.

 38. A.:

  mak­sul­li­set nai­set tai­ta­vat tul­la viros­ta tai jos­tain muu­al­ta, teh­dä duu­nia muu­ta­man vii­kon ja pai­nu­vat takai­sin. Tus­kin heil­lä on puhe­lin­nu­me­roa johon gal­lup oy soittaisi.

  Ja vaik­ka oli­si­kin, ehkä jät­täi­si­vät vastaamatta.

 39. Suh­tau­tu­mi­nen aktei­hin on siis epäsymmetristä.

  Tätä olen vaja­vai­sil­la älyl­li­sil­lä ja kir­jal­li­sil­la kyvyil­lä­ni koko ajan yrit­tä­nyt sanoa. 

  Kysees­sä ei ole tie­toi­nen valeh­te­lu gal­lu­peis­sa, vaan suh­tau­tu­mi­nen eri­lai­siin satun­nai­siin aktei­hin poik­ke­aa suku­puo­lit­tain kovas­ti. Ja sik­si ne rapor­toi­daan myös hyvin eri tavoin. 

  Todel­la­kin pros­ti­tuoi­dul­le on ole­mas­sa vain asiak­kai­ta, ei sek­si­kump­pa­nei­ta.

  Mie­hel­le ehkä pros­ti­tuoi­tu­kin on sek­si­kump­pa­ni, mut­ta tun­ne on taa­tus­ti hyvin yksipuolinen.

 40. Eli­na:
  “Mie­hel­le ehkä pros­ti­tuoi­tu­kin on sek­si­kump­pa­ni, mut­ta tun­ne on taa­tus­ti hyvin yksipuolinen.”

  Tut­ki­mus­ky­sy­myk­sen kan­nal­ta tun­ne ei ole tär­keä vain totuu­den­mu­kai­nen vas­taus. Anta­mas­sa­si esi­mer­kis­sä on sel­vää, että nais­os­a­puo­li valeh­te­li­si — ja kyl­lä hän sen tie­täi­si itsekin.

 41. Eli­na:

  Vaik­ka taak­ka onkin ras­kas­ta kan­taa niin nai­set myy­vät sek­siä tasan niin pal­jon kuin mie­het osta­vat, ja ovat aktis­sa sek­si­kump­pa­nei­ta. Tai ehkä sun filo­so­fian mukaan seksikumppareita.

 42. Ker­ro­taan­pa uudes­taan ihan sik­si, että myyt­te­jä on haus­ka räiskiä. 

  Jenk­keis­sä nuo­ret nai­mat­to­mat nai­set mat­kus­ta­vat huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin nuo­ret nai­mat­to­mat mie­het. Avioi­tu­mi­sen jäl­keen hupi­mat­kai­lu vähe­nee molem­mil­la samal­le tasolle. 

  Kun syy­tä ilmi­öön etsit­tiin, kävi ilmi, että nai­sil­le kävi flak­si ulko­mail­la pal­jon parem­min kuin mie­hil­le. Tämä on tie­tys­ti itses­tään selvää. 

  Mie­len­kiin­toi­sem­pi on teo­ria, jol­la ilmiö seli­tet­tiin. Eli tois­ta­mi­seen: nais­ten avut ovat uni­ver­saa­le­ja, kun taas mies­ten avut kulttuurisidonnaisia. 

  Nais­ten avut nimit­täin liit­ty­vät vähän kär­jis­täen sanot­tu­na erään lisään­ty­mi­se­li­men ole­mas­sa oloon. Mie­hel­lä taas pitää olla kykyä osoit­taa nai­sel­le ole­van­sa arvol­li­nen pää­se­mään kysei­sen eli­men lähei­syy­teen. Arvol­li­suus osoi­te­taan ennen kaik­kea puhu­mal­la var­sin­kin sel­lai­ses­sa tilan­tees­sa, jos­sa ei voi pröys­täil­lä Audil­la sii­nä oma­ko­ti­ta­lon edes­sä tms. Täy­tyy olla köy­hä todel­la köy­hä maa, jot­ta Suo­mi-poi­ka pys­tyy puhu­maan itsen­sä vie­raan maan nai­sen petiin.

  Jen­keis­sä siis nime­no­maan nai­set har­ras­ta­vat sek­si­tu­ris­mia. Luul­ta­vas­ti niin on Suo­mes­sa­kin. Tie­tää­kö joku ulko­mail­la mat­kus­tel­lut­ta nais­ta, jol­la ei oli­si ollut loma­ro­mans­sia tai useampia?

  Mitä tämä tar­koit­taa mies­ten ja nais­ten sek­si­part­ne­rei­den mää­rän kan­nal­ta, sitä voi pohtia.

 43. Mik­si, muu­ten, täs­sä­kin ket­jus­sa ole­te­taan, että nime­no­maan mie­het har­ras­ta­vat sek­si­tu­ris­mia vaik­ka todel­li­suus on päinvastainen. 

  Kyse lie­nee kak­soiss­tan­dar­deis­ta. Jos taas vähän kär­jis­tää: Suo­mes­sa nai­sis­ta ei saa sanoa mitään kiel­teis­tä, kun taas mie­his­tä mel­kein­pä pitää sanoa. Sek­si­tu­ris­mi­kin on tämä kak­soiss­tan­dar­din takia ikään kuin luon­nos­taan tul­lut mää­ri­tel­lyk­si niin, että huo­ris­sa käyn­ti ulko­mail­la on sitä pahek­sut­ta­vaa sek­si­tu­ris­mia. Nais­ten seks­tai­lu taas ilmen­tää iha­nia lomaromansseja.

 44. eli­na
  “Mie­hel­le ehkä pros­ti­tuoi­tu­kin on sek­si­kump­pa­ni, mut­ta tun­ne on taa­tus­ti hyvin yksipuolinen.”

  Kum­pi­han tuos­sa on oikeam­mas­sa? Aina­kin minu­lel on tur­ha selit­tää, ettei kyse ole sek­sis­tä, jos teh­dään sitä samaa kuin mui­den kans­sa sil­lä ero­tuk­sel­la, että raha vaih­taa omistajaansa 🙂

  Joten­kin minun on kui­ten­kin vai­kea uskoa sitä, että huo­ris­sa käyn­ti selit­täi­si kovin­kaan suu­ria ero­ja nois­sa mää­ris­sä. Kyl­lä kysees­sä on tuo jo mai­nit­se­ma­ni clin­to­ni­lai­en ja ei-clin­to­ni­lai­nen sek­sin­mää­rit­te­ly. Suusek­si ei ole nais­ten mie­les­tä sek­siä, kos­ka sil­lä saa­daan kump­pa­nei­den mää­rää alaspäin.

 45. Eri­tyi­sen ante­li­aat nai­set eivät vält­tä­mät­tä osu otan­taan. Jakau­ma ei ole nor­maa­li­ja­kau­ma, min­kä jo arki­jär­ki­kin kertoo.

 46. Taus­ta­mies: “Vaik­ka taak­ka onkin ras­kas­ta kan­taa niin nai­set myy­vät sek­siä tasan niin pal­jon kuin mie­het osta­vat, ja ovat aktis­sa sek­si­kump­pa­nei­ta. Tai ehkä sun filo­so­fian mukaan seksikumppareita.”

  Sylt­ty: “Kum­pi­han tuos­sa on oikeam­mas­sa? Aina­kin minu­lel on tur­ha selit­tää, ettei kyse ole sek­sis­tä, jos teh­dään sitä samaa kuin mui­den kans­sa sil­lä ero­tuk­sel­la, että raha vaih­taa omistajaansa” 

  Tie­tys­ti ovat sek­si­kump­pa­nei­ta, mut­ta ymmär­tääk­se­ni Eli­na tar­koit­taa täs­sä nyt sitä, että pros­ti­tuoi­dut eivät koe työ­tään sek­si­suh­tei­na, ja sik­si vas­taa­vat totuu­den vas­tai­ses­ti. Ja toi­saal­ta, kuin­ka­han tar­kat tilas­tot pros­ti­tuoi­dul­la mah­taa asia­kas­ta­paa­mi­sis­taan olla? 🙂
  Ja epäi­len kyl­lä, että har­va pros­ti­tuoi­tu edes vas­taa täl­lai­siin kyse­lyi­hin, vaik­ka kysyttäisikin.

 47. Tein simu­laa­tion:

  ensin arvo­taan “sek­si­kump­pa­nien” mää­rä “nai­sil­le”, so. arvoin 1000 satun­nais­lu­kua jakau­mas­ta, joka on “lei­kat­tu” nor­maa­li­ja­kau­mas­ta, jon­ka odo­tusar­vo on 10 ja hajon­ta 5. Olkoon tämä w(i), mis­sä i = 1…1000.

  Saa­daan “sek­si­ker­to­jen” koko­nais­mää­rä. Tämän jäl­keen arvo­taan jokai­sel­le “nai­sel­le” w(i) kump­pa­nia 1000 mie­hen jou­kos­ta. Jakau­ma on aluk­si tasai­nen, mut­ta mie­hen toden­nä­köi­syys tul­la vali­tuk­si kump­pa­nik­si kas­vaa suh­tees­sa kump­pa­nien luku­mää­rään, hie­man tähän tapaan.

  Tämän jäl­keen ote­taan 30 satun­nai­sen yksi­lön otos kum­mas­ta­kin popu­laa­tios­ta. Nais­ten koh­dal­la sum­ma pysyy koko­lail­la sama­na koko ajan (vaih­te­lu­vä­li on pie­ni), mut­ta mie­hil­lä vaih­te­lu­vä­li on hyvin suuri. 

  Nyt: vaik­ka uskon, että valeh­te­lu selit­tää erot yksin­ker­tai­sem­min, on mah­dol­lis­ta, että näis­sä kyse­lyis­sä on jokin sel­lai­nen vali­koi­tu­vuut­ta aiheut­ta­va meka­nis­mi, että jakau­man hui­pul­le sijoit­tu­vat mie­het yksin­ker­tai­ses­ti vas­taa­vat hana­kam­min täl­lai­siin kyse­lyi­hin. So. “otos” on aina top-hea­vy, ja siten saa­daan hel­pos­ti sel­lai­nen otos, jos­sa mie­hil­lä on muka­mas enem­män seksikumppaneita. 

  Täl­lai­sen ilmiön sii­voa­mi­nen taus­ta­te­ki­jöi­tä vakioi­mal­la­kaan ei ole kovin help­poa har­hat­to­mas­ti. Osmo osan­nee tilas­to­tie­tei­li­jä­nä sanoa parem­min, mut­ta muis­ti­ku­va­ni eko­no­met­rias­ta on jotain sen tapais­ta, että kun kysees­sä on potens­si­ja­kau­ma (niin­kuin esi­mer­kis­sä­ni mies­ten, vaan ei nais­ten koh­dal­la), niin reu­na­ja­kau­mien (siis: jakau­ma esim. tie­tys­sä sosio­eko­no­mi­ses­sa luo­kas­sa) varians­sit ovat mel­kein täy­sin mer­ki­tyk­set­tö­miä suu­rei­ta, so. nii­den ver­tai­lu ei ker­ro oikein mitään. 

  Cati­li­na on siis mie­les­sä­ni aina­kin osin oikeeassa.

 48. Ris­to sanoo: 

  Anta­mas­sa­si esi­mer­kis­sä on sel­vää, että nais­os­a­puo­li valeh­te­li­si – ja kyl­lä hän sen tie­täi­si itsekin.

  Minus­ta ei valeh­te­li­si — ei pros­ti­tuoi­dun asia­kas ole hänel­le “sek­si­kump­pa­ni”.

  Mitä sinun kie­len­käy­tös­sä­si tar­koit­taa kump­pa­nuus? Ei sit­ten aina­kaan samaa kuin minun. 

  Mut­ta kuten Anna, joka ymmär­si minut oikein, koros­taa: tus­kin pros­ti­tuioi­tu nyt täl­lai­seen kyse­lyyn kovin hana­kas­ti edes vas­tai­si. Eli eipä tut­ki­mus­tu­los­ten kan­nal­ta ole mer­ki­tys­tä täl­lä ryhmällä.

 49. Tie­de­mies:

  Olin yllä nimit­täin väärässä, 

  No, minus­ta sinä olit totaa­li­sen vää­räs­sä, ja olet edelleen 🙂

  Sek­si­kump­pa­nien mää­rä ei nimit­täin aina­kaan ylei­sen elä­män­ko­ke­muk­sen nojal­la ripu mis­tään ylei­ses­tä “kyvyk­kyy­des­tä” kum­mal­la­kaan suku­puo­lel­la. Ns. parem­mil­la mie­hil­lä ei ole enem­pää sek­si­kump­pa­nei­ta kuin ns. huo­nom­mil­la miehillä.

  Sta­tis­tii­kaa ei ole, aina­kaan käsil­lä, joten perus­te­len omaehtoisesti.

  Minä tie­dän _paljon_ mie­hiä, joil­la on ollut (siis ei sano­mis­ten­sa vuok­si, vaan fak­ti­ses­ti) pal­jon enem­män sek­si­kump­pa­nei­ta kuin minul­la, vaik­ka kaik­kien rea­li­teet­tien perus­teel­la (ulko­nä­kö, tulo­ta­so, varal­li­suus, supliik­ki…) on sel­väää, ettei tähän ole mitään perus­tet­ta. Vas­taa­vas­ti monil­la, joi­ta pidän itseäi parem­pia “nais­mag­neet­tei­na” mil­lä tahan­sa jär­ke­väl­lä kri­tee­ril­lä, ei ole lähel­le­kään sel­lais­ta mää­rää kump­pa­nei­ta kuin minulla.

  Ja vaik­ka nyt hen­ki­lö­koh­tai­sek­si menee­kin, niin sor­miin tun­tu­va­na esi­merk­ki­nä: väi­tän, että minul­la on ollut enem­män sek­si­kump­pa­nei­ta kuin tie­de­mie­hel­lä ja väi­tän, ettei mil­lään jär­ke­väs­ti mää­ri­tel­lyl­lä kri­tee­ril­lä voi­si sanoa minun ole­van “parem­pi”.

  Ja tämä ei ole mitään rehn­te­lyä, pikem­min kateut­ta. Eins­tei­nin tokai­sua vain vähäi­ses­sä määä­rin van­da­li­soi­den: yksi­kin hyvä oli­si riittänyt.

  Epäi­len hyvin vah­vas­ti, että nois­sa jakau­mis­sa ei ole mitään “suku­puo­li­vä­rit­ty­nyt­tä” eroa, vas­tauk­sis­sa kyl­lä­kin. Ja tätä selit­tää näh­däk­se­ni par­hai­ten Eli­nan kuvaus.

  Ja sit­ten ne muut, Osmo:

  Jäl­kim­mäi­ses­sä suo­ma­lai­sil­la nai­sil­la käy­nee parem­pi flak­si kuin suo­ma­lai­sil­la mie­hil­lä. Mut­ta mie­ti­nyt vähän kui­ten­kin volyy­me­ja. Ovat­ko mies­ten sek­si­suh­teet val­tao­sin ulkomailla? 

  En tie­dä onko tuol­la tilas­tol­li­ses­ti mer­ki­tys­tä volyy­meis­sä, mut­ta lyö­dään­pä ovat arviot tis­kiin (en ole, täs­sä­kään, päte­vä tilastoarvo):
  Suo­mes­sa sek­si­kump­pa­nit n. 50 %, har­ras­te­tun sek­sin mää­rä noin 99 %, ulko­mail­la loput.

  Ja ei, en ole har­ras­ta­nut “sek­si­tu­ris­mia” *), aina­kaan sii­nä mie­les­sä, miten sitä tääl­lä ajatellaan.

  Ulko­mail­la (tai eri paik­ka­kun­nal­la­kin) nyt vain on lyhyem­piä suh­tei­ta, mones­ta­kin syystä.

  Kari

  *) Tämä “pros­ti­tuu­tio” ei nimit­täin tuol­la köy­hem­mis­sä mais­sa ole mikään “rahat käteen ja pil­lua” ‑sys­tee­mi, vaan enem­män­kin sel­lais­ta, tytöt (ja pojat) ovat haluk­kai­ta “seu­rus­te­luun” tai sek­siin, kun­han varak­kaam­pi osa­puo­li mak­saa ruo­at ja juomat.

  Sitä voi sit­ten jokai­nen omas­sa pääs­sään mie­tis­kel­lä, että mikä ero täl­lä on sii­hen, että Suo­mes­sa teen saman 10 vuot­ta nuo­rem­man opis­ke­li­ja­nei­don kans­sa? Entä jos sii­tä tulee elä­män­kump­pa­ni (Suo­mes­sa tai Ambo­maas­sa)? Pas­ka ihminen?

 50. Nooh…kerro nyt Kari kuin­ka mon­ta! Mua aina­kin kiinnostaa 😉

  Kysyin muu­ten Osmo Kon­tu­lal­ta kysy­myk­sen muo­toa eilen, kun minua jäi hier­tä­mään tämä sek­si­kump­pa­nuu­den mää­ri­tel­mä. Vas­taus oli: 

  Kump­pa­neis­ta on kysyt­ty kul­la­kin ker­ral­la samal­la kysy­myk­sel­lä: Kuin­ka monen hen­ki­lön kans­sa olet­te ollut suku­puo­liyh­tey­des­sä elä­män­ne aika­na? Suku­puo­liyh­teys on mää­ri­tel­ty: tar­koit­taa suku­puo­lis­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta joko yhdyn­näs­sä, suusek­sis­sä tai käsin tois­ta kiihottamalla. 

 51. Eli­na:

  Nooh…kerro nyt Kari kuin­ka mon­ta! Mua aina­kin kiinnostaa 😉 

  Niin, jos­kus tosi­aan tun­tuu sil­tä, että se kiin­nos­taa mon­taa muu­ta enem­män kuin minua 😉 Mut­ta, tyl­sää sinän­sä, luu­len ettei se mää­rä poik­kea juu­ri­kaan tuos­ta suo­ma­lais­ten kes­kiar­vos­ta. Tie­tys­ti olen sen ver­ran nuo­ri, että nyky­me­nol­la se voi­si men­nä yli, mut­ta voi­han se olla, että minä vaik­ka rakastun 🙂

  Kari

 52. Hyvä että Kari tuli tuo­neek­si esiin saman asian, mis­tä itse­kin olin aikeis­sa ryh­tyä vaah­toa­maan, kun­nes näin ennal­ta kuin­ka jäl­leen jou­tui­sin pals­tan mark­ki­na-arvo­teo­ree­tik­ko­jen ja evo­luu­tiop­sy­ko­lo­giain­toi­li­joi­den armol­lis­ten pseu­do­tie­tois­ku­jen kohteeksi.

  Mut­ta joo; kyl­lä se vain minun­kin ystä­vä­pii­ris­sä­ni näyt­täi­si mene­vän niin, että “par­haat” (siis parin­va­lin­nas­sa menes­ty­neim­mät, ihmi­sar­voon en tätä tie­ten­kään lii­tä) mie­het ovat nii­tä, jot­ka anta­vat eni­ten pak­ke­ja — eivät suin­kaan nii­tä, joil­la on eni­ten sek­si­kump­pa­nei­ta. Nämä mie­het ovat irtau­tu­neet sii­tä iäni­kui­ses­ta kuvi­tel­mas­ta, jon­ka mukaan nai­sel­la on kaik­ki voi­ma ja val­ta sek­su­aa­li­sis­sa kysymyksissä.

 53. Joo..

  Olen ihan samaa miel­tä Karin ja Saa­ran kans­sa. Piti itse­kin kir­joit­taa jotain vas­ti­net­ta tähän esim. Roguen esit­tä­mään vää­rään näke­myk­seen, mut­ta lai­toit­te ensin. 

  Tasok­kaat (täl­lä tar­koi­tan nyt ulko­näön ja ase­man lisäk­si myös tun­neä­lyä) mie­het sää­te­le­vät sek­su­aa­li­käyt­täy­ty­mis­tään ja pyr­ki­vät pikem­min­kin pit­kä­ai­kai­siin, hen­ki­ses­ti tyy­dyt­tä­viin suh­tei­siin kuin hätäi­siin panoi­hin joka ilta eri nai­sen kanssa. 

  Pato­lo­gi­set feti­sis­tit, nar­sis­ti­sen val­lan huu­mas­sa toi­mi­vat julk­kik­set ovat oma ryh­män­sä, mut­ta lop­pu­jen lopuk­si aika pie­ni joukko. 

  Yksi puo­li­tut­tu­ni kehus­ke­lee olleen­sa yli tuhan­nen nai­sen kans­sa. Tie­dä hän­tä, mut­ta sato­ja nii­tä on, sii­tä olen var­ma. Kun­di on nis­ti ja istuu lyhyeh­köä van­ki­la­tuo­mio­ta täl­lä het­kel­lä omaisuusrikoksista. 

  (Täl­lä nyt sinän­sä en todis­te­le mitään, ker­roin­pa vain kuriositeettina)

 54. Ja kun en näkö­jään aiem­min ollut “tie­teel­li­sem­mil­lä­ni”, niin pitää nyt kui­ten­kin lisen­si­aat­ti-Osmol­le mai­ni­ta, että nuo minun pro­sen­tit rik­ko­vat mel­kein kai­ken päät­te­lyn, jota on teh­tä­vis­sä — ellei­vät sit­ten erot (suku­puo­lien välil­lä) ole jotain mon­taa ker­ta­luok­kia suurempia.

  Sii­nä nimit­täin eivät tilas­tol­li­set luot­ta­mus­vä­lit pal­joa pai­na, jos jakau­mat­kin ovat mitä sat­tuu.… Ja kun tähän tule­vat pääl­le ne sys­te­maat­ti­set vir­heet otan­na­sa ja vas­tauk­sis­sa, niin ehkä kes­ki­tym­mee vaik­ka kri­ke­tin pelaamiseen.

  Mut­ta sen­hän Osmo jo taval­laan sanoikin 🙂

  Kari

 55. Kari,

  Tul­kit­sin bii­sin ja sinut sil­lä taval­la, että olet ollut TOOODELLA rakas­tu­nut, mut­ta suh­de on päät­ty­nyt ja seu­raa­van suh­teen osa­puo­len pitää sopeu­tua sii­hen, että tulet aina hän­tä ikävöimään. 

  Olen­ko oikeassa?

 56. Eli­na:

  Olen ihan samaa miel­tä Karin ja Saa­ran kans­sa. Piti itse­kin kir­joit­taa jotain vas­ti­net­ta tähän esim. Roguen esit­tä­mään vää­rään näke­myk­seen, mut­ta lai­toit­te ensin.

  Tasok­kaat (täl­lä tar­koi­tan nyt ulko­näön ja ase­man lisäk­si myös tun­neä­lyä) mie­het sää­te­le­vät sek­su­aa­li­käyt­täy­ty­mis­tään ja pyr­ki­vät pikem­min­kin pit­kä­ai­kai­siin, hen­ki­ses­ti tyy­dyt­tä­viin suh­tei­siin kuin hätäi­siin panoi­hin joka ilta eri nai­sen kanssa”

  Mihin ihmee­seen perus­tat tämän väit­teen? Mil­lä seli­tät kovans­ta­tuk­sen sta­ro­jen yms. suun­nat­to­man kump­pa­ni­mää­rän? Mil­lä seli­tät kovans­ta­tuk­sen mies­ten suun­nat­to­man kump­pa­ni­mää­rän ja/tai lukui­sat vai­mot sel­lai­sis­sa kult­tuu­reis­sa, jois­sa mies­ten kump­pa­nien mää­rää ei pyri­tä sosi­aa­li­ses­ti rajoittamaan?

  Et myös­kään esi­tä min­kään­la­si­sia perus­tei­ta väit­teell­sei tasok­kai­den mies­ten pyr­ki­myk­ses­tä pit­kä­ai­kai­siin suh­tei­siin. Mies voi kyl­lä halu­ta myös pit­kä­ai­kai­sen suh­teen, mut­ta jos mies sai­si vali­ta, hänel­lä oli­si sen rin­nal­la tyy­pil­li­ses­ti lukui­sia sek­si­suh­tei­ta. Tämän alle­kir­joit­taa jokai­nen mies, jol­ta asi­aa kysy­tään kun nai­sia ei ole pai­kal­la eikä vas­tauk­sen vuo­ta­mi­ses­ta ole pelkoa. 

  Ja huom! Puhun nyt tie­tys­ti virii­lis­sä iäs­sä ole­vis­ta mie­his­tä, eli käy­tän­nös­sä alle neli­kymp­pi­sis­tä. Mitä nuo­rem­mis­ta mie­his­tä kyse, sitä parem­min väit­tee­ni pitää paik­kan­sa. Sek­si­ha­lu­jen las­kies­sa myös moti­vaa­tio uusien sek­si­suh­tei­den saa­mi­seen panos­ta­mi­seen laskee.

 57. Saa­ra:

  “par­haat” (siis parin­va­lin­nas­sa menes­ty­neim­mät, ihmi­sar­voon en tätä tie­ten­kään lii­tä) mie­het ovat nii­tä, jot­ka anta­vat eni­ten pak­ke­ja – eivät suin­kaan nii­tä, joil­la on eni­ten seksikumppaneita.”

  Tot­ta kai “par­hail­la” mie­hil­lä on varaa antaa myös pak­ke­ja. Sil­ti heil­lä on eten­kin nuo­ruu­des­saan ollut mitä toden­nä­köi­sim­min suu­ri mää­rä sek­si­suh­tei­ta lukuis­ten nais­ten kans­sa. Olet­taen että he ovat nuo­rem­pa­na­kin olleet tasokkaita. 

  Jos­tain syys­tä nai­set halua­vat aja­tel­la todel­li­suu­den ole­van itsel­leen mie­lei­nen. Totuus on, että nuo­ret mie­het haluai­si­vat har­ras­taa sek­siä lähes jokai­sen hyvän­nä­köi­sen nai­sen kans­sa. Mono­ga­mi­aan suos­tu­taan ainoas­taan kompromissina.

 58. Eli­na,
  tul­kit­sit osit­tain oikein ja osit­tain vää­rin. Oikein meni se, että minä en ole vähän rakas­tu­nut iki­nä, vaan TODELLA rakas­tu­nut. Kaik­ki tai ei mitään, ja kom­pro­mis­se­jä ei tehdä.

  Edel­lis­ten hai­kai­luun menee kyl­lä, edel­lä mai­ni­tus­ta joh­tuen, pal­jon aikaa, jopa vuo­sia. Mut­ta ne hai­kail­laan lop­puun, ja sit­ten ne ovat hai­kail­lut. Sil­le on kui­ten­kin lop­pu ole­mas­sa. En minä alkai­si (=en pys­tyi­si) uuteen suh­tee­seen, jos tämä ei oli­si kasassa.

  Ja Eli­na, kuun­te­le se bii­si vie­lä pariin ker­taan, se on nimit­täin todel­la kaunis 🙂

  Kari

 59. Kari, kuun­te­lin! On kau­nis.. sel­lais­ta har­vem­min kuul­tua Juicea. 

  ++++++

  Rogue,

  Kes­kus­te­lum­me uhkaa men­nä juu­pas-eipäs ‑tasol­le, kos­ka minul­la ei aina­kaan nyt ole käsil­lä mitään tut­ki­mus­ta aihees­ta. Jou­dun siten ete­ne­mään vain koke­mus­te­ni ja mies­ten kans­sa käy­mie­ni kes­kus­te­lu­jen pohjalta. 

  En nyt aivan tark­kaan tie­dä, mitä tar­koi­tat sta­ral­la, mut­ta hur­jan nain­ti­lu­vun mie­hiä on hyvin eri­lai­sis­sa kan­sa­ker­rok­sis­sa. En kiis­tä, ettei­kö sta­tuk­sel­la ole mer­ki­tys­tä, mut­ta sta­tus ei tar­koi­ta vält­tä­mät­tä sitä, että on yhteis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­väs­sä ase­mas­sa, esim suu­ry­ri­tyk­sen joh­ta­ja, rock-täh­ti tai NHL-kiek­koi­li­ja. Tie­tys­ti, jos heil­lä on halu jakaa sie­men­tään mah­dol­li­sim­man monel­le, niin sii­hen on hyvät mahdollisuudet. 

  En siis myös­kään jaa yksioi­kois­ta mies­kä­si­tys­tä­si, jon­ka mukaan kaik­ki mie­het nai­si­vat kuin city­ka­nit jokais­ta hyvän­nä­köis­tä nais­ta ilman mitään sen kum­mem­pia kri­tee­rei­tä. Uskoi­sin, että tämän tyyp­pi­seen käyt­täy­ty­mi­seen on mui­ta­kin kuin mai­nit­se­mia­si sosi­aa­li­sia pidäkkeitä. 

  Sen uskon, että monet mie­het pitäi­si­vät kyl­lä rakas­ta­ja­tar­ta vai­mon­sa rin­nal­la, mikä­li se ei mil­lään tavoin uhkai­si pari­suh­det­ta ja per­het­tä. Mut­ta sii­nä usein hae­taan myös hen­kis­tä yhteyt­tä, ei pelk­kää seksiä. 

  Mut­ta voi olla, että sinä olet oikeas­sa ja minä vää­räs­sä. Ja kos­ka olet mies, tun­net ehkä parem­min mie­hen mie­len. Oikeas­taan kir­joit­taes­sa­ni tätä alkoi tun­tua, että minä olen vää­räs­sä tai aina­kin perus­te­len huonosti. 

  Ehkä­pä Kon­tu­lal­la oli­si tähän jotain tut­ki­mus­tie­toa, mut­ta hän läh­ti lomal­le ja en nyt aina­kaan toh­di soit­taa. Säh­kö­pos­tia kai aina voi lähet­tää lomas­ta huolimatta?

 60. Tämä kysy­mys kel­poi­suu­des­ta on vähän jän­nä sii­nä mie­les­sä, että eikös kel­poi­sin mies oo sel­lai­nen, joka jat­kaa suku­aan eniten?

  Täs­tä seu­rais suun­nil­leen se, että ne mie­het joil­la on eni­ten sek­siä ovat kel­poi­sim­pia. (Toi­saal­ta ehkäi­sy on var­maan muut­ta­nut mei­dän kult­tuu­ria sen ver­ran, että täs­sä­kin on ongelmansa.)

 61. Ihmi­nen on evo­luu­tion mukaan kehit­ty­nyt toden­nä­köi­se­si ennen kaik­kea yksia­vioi­sek­si, sekä mies että nai­nen, vaik­ka nai­sel­la tai­pu­mus tai­taa olla sel­väs­ti vahvempi.

  Yksia­vioi­suus takaa yhteis­työn mah­dol­li­suu­den, kun aikui­set urok­set ei tap­pe­le naa­rais­ta samal­la taval­la kuin esi­mer­kik­si sim­pans­sit. Se takaa myös kult­tuu­rie­vo­luu­tion vaa­ti­man kil­pai­lun, kun ennen avio­ta mie­hen pitää sta­tus­ta nos­taak­seen olla vaik­ka­pa hyvä met­säs­tä­jä tai urhea sotu­ri. Tai kek­siä sivilisaatio.

  Haa­re­mit ja alfau­rok­set ovat hyvin kysee­na­lai­sia ole­tuk­sia. Tut­ki­tut­kaan met­säs­tä­jä­ke­räi­li­jät eivät hyväk­sy leuh­ki­vaa pas­kiais­ta, joka yrit­tää haa­lia hei­mon nai­set itsel­leen. Hyvän­kin met­säs­tä­jän pitää vähin­tään näy­tel­lä vaa­ti­ma­ton­ta ja pais­ka­ta saa­lis hal­vek­si­vas­ta jon­ne­kin nurkkaan. 

  Jos haa­re­mi oli­si nor­maa­li­ti­la, urok­sen sii­tin voi­si olla pal­jon pie­nem­pi eikä siit­tiöi­tä­kään tar­vit­si­si tuot­taa kuin mur­to-osa. Muu­ten haa­re­min puo­lus­ta­jan pitäi­si olla iso­ko­koi­nen, mut­ta mie­hen ja nai­sen kokoe­ro on suh­teel­li­sen pie­ni ja selit­ty­nee muil­la tekijöillä.

  Haa­re­mei­ta onkin luul­ta­vas­ti perus­tet­tu vas­ta, kun yhteis­kun­ta on kehit­ty­nyt niin, että syn­tyy yli­jää­mää ja sen myö­tä varal­li­suuse­ro­ja. Luul­ta­vas­ti on tar­vit­tu myös jon­kin­lai­nen väki­val­ta­ko­neis­to pitä­mään nai­set­ta jää­neet mie­het aisoissa.

 62. Joo, kyl­lä mono­ga­mia on nais­ten hel­li­mä har­ha. Ne, joil­la on varaa, myös käyt­tä­vät sitä. Mono­ga­mi­nen yhteis­kun­ta on raken­net­tu bee­ta- ja gam­mau­rok­sil­le. Alfau­rok­sia se ei kiinnosta.

 63. TMi
  “Muu­ten haa­re­min puo­lus­ta­jan pitäi­si olla iso­ko­koi­nen, mut­ta mie­hen ja nai­sen kokoe­ro on suh­teel­li­sen pie­ni ja selit­ty­nee muil­la tekijöillä.”

  Nai­sen ja mie­hen kokoe­ro selit­tyy kyl­lä tap­pe­lul­la naisista.

  Haa­re­mei­ta ei ole voi­nut kasa­ta, kos­ka kak­si mies­tä toi­mien yhteis­työs­sä varas­ta­vat yhdel­tä haa­re­min­pi­tä­jäl­tä nai­set. Vaih­toeh­toi­ses­ti naa­pu­ri­hei­mon mie­het varas­ta­vat haa­re­mi­hei­mon elii­tin nai­set, eikä nai­set­to­mien mies­ten kan­na­ta haa­re­mia ja sen omis­ta­jaa puo­lus­taa, kun sii­nä ei ole mitään kiin­ni. Lisäk­si yksit­täi­nen met­säs­tä­jä-keräi­li­jä ei voi ruok­kia useam­paa vai­moa ja lasta.

  Eli arve­li­sin että haa­re­mit eivät toi­mi alkeel­li­sel­la tasol­la, vaan sen yllä­pi­toon tar­vit­see sys­tee­min apua, vero­tusoi­keut­ta ja työn­jaon mah­dol­lis­ta­maa eri­kois­tu­mis­ta ja tuot­ta­vuu­den nousua (jot­ta voi elät­tää sen haareminsa).

 64. Joo, kyl­lä mono­ga­mia on nais­ten hel­li­mä harha. ”

  Mono­ga­mia on sel­väs­ti ylei­sem­pää kuin poly­sel­lai­nen myös hie­rark­ki­sis­sa mies­ten joh­ta­mis­sa kult­tuu­reis­sa, esi­mer­kik­si isla­mi­lai­sis­sa maissa.

  Se on tot­ta, että menes­tyk­sel­lä ja suu­rel­la jou­kol­la part­ne­rei­ta on jon­kun sor­tin kor­re­laa­tio, jos siis ver­ra­taan hei­kom­min menes­ty­viin. Sitä ei sit­ten tie­dä, miten päin kausa­li­teet­ti kul­kee. Sel­vää myös on, että pää­osa menes­ty­vis­tä mie­his­tä tyy­tyy yhteen partneriin.

  Tuos­sa haa­re­mi­väit­tees­sä on samaa hen­keä kuin sel­lai­ses­sa väit­tees­sä, että jokai­nen rock-täh­ti vetää heroii­nia aamus­ta iltaan ja se todis­taa, että kaik­ki mie­het teki­si­vät samoin, jos vain rahat riittäisivät.

 65. Rogue:

  Tot­ta kai “par­hail­la” mie­hil­lä on varaa antaa myös pak­ke­ja. Sil­ti heil­lä on eten­kin nuo­ruu­des­saan ollut mitä toden­nä­köi­sim­min suu­ri mää­rä sek­si­suh­tei­ta lukuis­ten nais­ten kans­sa. Olet­taen että he ovat nuo­rem­pa­na­kin olleet tasokkaita.

  Ystä­vä­pii­ri­ni ker­too muu­ta. Tar­jon­taa on ja on ollut (tätä olen itse­kin ollut todis­ta­mas­sa, kos­ka osa näis­tä mie­his­tä on minul­le lähei­siä), mut­ta yli­voi­mai­ses­ti suu­rin osa tar­jok­kais­ta ei ole pää­ty­nyt sek­si­kump­pa­neik­si. Toki kump­pa­nien mää­rä on suu­rem­pi kuin nol­lan tai yhden kump­pa­nin mie­hil­lä, mut­ta epäi­len vah­vas­ti ettei esit­tä­mä­si line­aa­ri­nen mal­li kui­ten­kaan ole eri­tyi­sen lähel­lä totuut­ta. Sii­nä­hän ole­te­taan, että mies suos­tuu sek­siin suun­nil­leen aina kun mah­dol­lis­ta, että sek­sin rajoit­tu­mi­nen pel­käs­tään suh­tei­siin mer­kit­see, että mies ei saa sek­siä muu­ten kuin suh­tees­sa jne.

  Suu­ri kump­pa­nien mää­rä­hän viit­taa sii­hen, että sek­sin fyy­si­set ulot­tu­vuu­det ovat koros­tu­neet, ja hen­ki­ses­tä puo­les­ta ei niin väli­te­tä. Perin­tei­ses­ti nais­ten ja mies­ten välis­tä eroa onkin luon­neh­dit­tu juu­ri näin, mut­ta minun tun­te­ma­ni mie­het eivät kyl­lä sii­nä juu­ri­kaan eroa minus­ta itses­tä­ni: kun löy­tyy hen­ki­lö, jon­ka kans­sa sek­si on hie­noa sekä fyy­si­ses­ti että psyyk­ki­ses­ti, sitä har­ras­te­taan saman hen­ki­lön kans­sa niin pit­kään kuin mah­dol­lis­ta. Tämä joh­taa ilman muu­ta pie­nem­pään kump­pa­nien mää­rään ver­rat­tu­na nii­hin tapauk­siin, joil­le sek­si on pel­käs­tään fyy­sis­tä toi­min­taa ja saa­lis­ta­mis­ta, jol­loin puo­les­taan kump­pa­nik­si kel­paa mel­kein kuka tahan­sa ulko­nä­kö­kri­tee­rit täyttävä.

  Jos­tain syys­tä nai­set halua­vat aja­tel­la todel­li­suu­den ole­van itsel­leen mie­lei­nen. Totuus on, että nuo­ret mie­het haluai­si­vat har­ras­taa sek­siä lähes jokai­sen hyvän­nä­köi­sen nai­sen kans­sa. Mono­ga­mi­aan suos­tu­taan ainoas­taan kompromissina.

  Jos­tain syys­tä mie­het näyt­tä­vät halua­van aja­tel­la, että kaik­ki muut­kin mie­het ovat kuin he itse. Itsel­lä­ni ei ole mitään tar­vet­ta kuvi­tel­la kaik­kien mies­ten ole­van omas­ta halus­taan vain yhden kump­pa­nin kans­sa ker­ral­laan, enkä tie­tääk­se­ni tun­ne ketään muu­ta­kaan nais­ta, jol­le moi­nen oli­si joten­kin tärkeää.

  Olen syys­tä tai toi­ses­ta aika ete­vä huo­maa­maan, mil­loin ihmi­nen valeh­te­lee, jät­tää jota­kin olen­nais­ta ker­to­mat­ta, tai vain ylei­ses­ti ottaen täyt­tää kes­kus­te­lun sosi­aa­li­sel­la hölyn­pö­lyl­lä, jot­ta vält­tyi­si ker­to­mas­ta itses­tään mitään olen­nais­ta. Par­hai­den ystä­vie­ni koh­dal­la, joi­den kans­sa käy­dyt kes­kus­te­lut ovat pit­kiä, arka­luon­toi­sia ja syväl­le mene­viä, huo­mai­sin sen var­mas­ti. Ei ole mitään jär­keä olet­taa, että he kaik­ki valeh­te­li­si­vat minul­le jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti täs­sä yhdes­sä asias­sa, var­sin­kin kun en mil­lään tavoin tuo­mit­se irto­sek­sis­tä pitä­viä ihmi­siä, eli valeh­te­lun motii­vi­kin puuttuu.

  Minul­la ei ole mitään sitä vas­taan, että osa mie­his­tä elää nais­ten armoil­la sek­si­asiois­sa (tosin ihmet­te­len, mik­sei mie­hil­lä itsel­lään ole mitään sitä vas­taan!). Mut­ta omien toi­min­ta­ta­po­jen pitä­mi­nen koko mies­su­ku­kun­taa kos­ke­va­na ehdot­to­ma­na totuu­te­na pis­tää sil­mään, samoin kuin muut­kin perus­teet­to­mat yleis­tyk­set. Sano seu­raa­vak­si, että nai­set eivät kyke­ne erot­ta­maan rak­kaut­ta ja sek­siä toisistaan! 🙂

 66. Rogue:

  Tämän alle­kir­joit­taa jokai­nen mies, jol­ta asi­aa kysy­tään kun nai­sia ei ole pai­kal­la eikä vas­tauk­sen vuo­ta­mi­ses­ta ole pelkoa.

  Olet siis käy­nyt kysäi­se­mäs­sä asi­aa jokai­sel­ta virii­lis­sä iäs­sä ole­val­ta mieheltä?

 67. väi­tän, että minul­la on ollut enem­män sek­si­kump­pa­nei­ta kuin tie­de­mie­hel­lä ja väi­tän, ettei mil­lään jär­ke­väs­ti mää­ri­tel­lyl­lä kri­tee­ril­lä voi­si sanoa minun ole­van “parem­pi”.

  En epäi­le lai­sin­kaan, aina­kaan ensim­mäis­tä väi­tet­tä­si. Tämä ei kui­ten­kaan miten­kään kumoa sitä, mitä yri­tin sanoa: en väit­tä­nyt kui­ten­kaan yllä, että kump­pa­nien mää­rä joh­tui­si “parem­muu­des­ta”. Itsea­sias­sa, niin mie­let­tö­mäl­tä ja kehä­mäi­sel­tä kuin se kuu­los­taa­kin, kump­pa­nien suu­ren mää­rän yli­voi­mai­ses­ti paras selit­tä­vä teki­jä on (mie­hil­lä) kump­pa­nien mää­rä. Juu­ri tämä ilmiö tuot­taa potens­si­ja­kau­man.

  Ja potens­si­ja­kau­man olles­sa kysees­sä ei tar­vi­ta kuin pie­ni vinou­ma niin, että ne, joil­la on ollut pal­jon kump­pa­nei­ta, vas­taa­vat kyse­lyi­hin her­kem­min kuin ne, joil­la on ollut vähän kumppaneita. 

  Aja­mas­sa­ni simu­laa­tios­sa eron ei tar­vit­se olla kuin aivan mitä­tön: Tein ajon, jos­sa yli kak­sin­ker­tai­ses­ti kes­kiar­vos­ta “saa­neet” mie­het vas­taa­vat var­mas­ti, kes­ki­mää­räi­sen ja tuplan välil­lä 50% toden­nä­köi­syy­del­lä ja nol­lan mie­het jät­tä­vät vas­taa­mat­ta. Simu­laa­tios­sa­ni nai­sil­la on kes­kim. 9 kump­pa­nia ja mie­hil­lä “kes­ki­mää­rin” 12. 

  Jos toden­nä­köi­syyk­siä ruka­taan vie­lä niin, että “kes­ki­ver­to­mie­het” vas­taa­vat vain 20 pro­sen­tin toden­nä­köi­syy­del­lä ja “huip­pu­mie­het” var­mas­ti niin ero repe­ää 9 cont­ra 24. 

  Edel­leen: En väi­tä, että tämä selit­tää ilmiön, mut­ta se voi olla kom­pro­mis­si suo­ra­nai­sen valeh­te­lun ja vas­taa­mat­ta­jät­tä­mi­sen välil­lä, joka toimii.

 68. Kel­poi­suu­den suh­teen sek­sin mää­rä ei todel­la­kaan ole mikään yksi­kä­sit­tei­sen hyvä indi­kaat­to­ri. Poi­ka­sen kas­vat­ta­mi­nen voi olla sen ver­ran työ­läs­tä että yksi­näi­sen naa­raan mah­dol­li­suu­det elät­tää se lisään­ty­mi­si­kään ovat sel­väs­ti pie­nem­mät kuin sel­lai­sen, jos­sa koi­ras osal­lis­tuu pen­tu­jen ruok­ki­mi­seen ja hoivaan. 

  Monil­la lin­nuil­la tämä näkyy sii­nä, että munien hau­to­mi­nen ja poi­kas­ten kas­vat­ta­mi­nen len­to­ky­kyi­sik­si on monil­la lajeil­la pak­ko hoi­taa yhdes­sä. Yli­mää­räi­nen sek­si ei yleen­sä auta mitään. Ja se näkyy taas sii­nä, että monet lin­tu­la­jit pitä­vät huo­len sii­tä, ettei naa­ras parit­te­le mui­den koi­rai­den kans­sa. Ihmi­sil­lä­kin on tähän joi­tain meka­nis­me­ja. Ja jos ja kun varal­li­suuse­rot repeä­vät riit­tä­väs­ti, haa­re­mei­ta­kin syntyy. 

  Jos eliöl­lä ei ole yhtä hyviä kei­no­ja isyy­den var­mis­ta­mi­sek­si kuin esi­mer­kik­si suden­ko­ren­noil­la tai var­pusil­la, naa­ras saat­taa pyr­kiä pet­kut­ta­maan koi­raan las­ten “isäk­si”. Pre­fe­ren­ti­aa­li­nen valin­ta — siis sel­lais­ten koi­rai­den suo­si­mi­nen bio­lo­gi­si­na isi­nä, joi­ta muut­kin naa­raat suo­si­vat — on täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa “ratio­naa­lis­ta”. Sii­nä on kui­ten­kin ongel­ma, että se kar­sii “elät­tä­jä isän” gee­ne­jä, ja joh­taa “siit­tä­jä isän” gee­nien yleis­ty­mi­seen, joten tasa­pai­no­ti­las­sa ns. käen­poi­ka­sia on jokin tiet­ty vakiomäärä.

  Ihmi­sel­lä ei ole täl­lai­sia meka­nis­me­ja, ja jotain haja­nais­ta todis­tusai­neis­toa on, että ns. höy­näy­tet­ty­jä isiä on jotain muu­ta­man pro­sen­tin ja parin­kym­me­nen pro­sen­tin välil­lä. Evo­lu­tii­vi­ses­ti sta­bii­lis­sa tilan­tees­sa jokin tämän­kal­tai­nen tilan­ne säi­lyy pit­kään. Joil­lain lis­koil­la on muu­ten osa koi­rais­ta sel­lai­sia, että ne tekey­ty­vät naa­raik­si ja käy­vät parit­te­le­mas­sa “vara­tun” naa­raan kans­sa aivan tätä vah­ti­van koi­rai­den sil­mien alla. Täs­sä­kin näem­me, ettei ste­reo­tyyp­pi “iso ja vah­va suo­je­li­ja” ole miten­kään luon­non­lain­omai­nen täl­lai­sen “enem­män sek­siä” saa­van mie­hen prototyyppi. 

  Ei ole tosin kal­tai­se­ni kau­nis ja äly­käs­kään mies, tietenkään.

 69. Art­tu­ri:

  Tämä kysy­mys kel­poi­suu­des­ta on vähän jän­nä sii­nä mie­les­sä, että eikös kel­poi­sin mies oo sel­lai­nen, joka jat­kaa suku­aan eniten?

  Täs­tä seu­rais suun­nil­leen se, että ne mie­het joil­la on eni­ten sek­siä ovat kel­poi­sim­pia. (Toi­saal­ta ehkäi­sy on var­maan muut­ta­nut mei­dän kult­tuu­ria sen ver­ran, että täs­sä­kin on ongelmansa.)

  Tämä on ihan hyvä esi­merk­ki sii­tä, mis­sä evo­luu­tiop­sy­ko­lo­gia jää vaja­vai­sek­si: nyky­maa­il­mas­sa olen­nai­nen mei­nin­ki kun on niin älyt­tö­män pal­jon enem­män kuin pel­kää suvunjatkamista.

  Esi­mer­kik­si minul­le ei ole niin väliä, saan­ko gee­ne­jä­ni jat­ka­maan elä­mään­sä. Sen sijaan hyvin tär­ke­ää oli­si, että sai­sin saa­tet­tua aja­tuk­se­ni ja elä­män­ko­ke­muk­se­ni jon­kun itseä­ni nuo­rem­man elä­män poh­jak­si, jol­le hän voi oman elä­män­sä raken­taa. Tämä henkilö(/henkilöt) voi olla oma lap­se­ni, adop­tio­lap­si, ystä­vä­ni lap­si tai hoitamani/opettamani lap­si — gee­neis­tä viis.

  Suvun­jat­ka­mi­sen (hen­ki­ses­ti tai fyy­si­ses­ti) lisäk­si nyky­ään on pal­jon voi­mal­li­sem­pia­kin kei­no­ja jät­tää jäl­ken­sä maa­il­maan. Jon­kin mer­kit­tä­vän tie­teel­li­sen läpi­mur­ron teke­mi­nen vai­kut­taa kehit­ty­mi­seem­me pal­jon enem­män kuin yhden — tai vaik­ka kym­me­nen­kin — lap­sen teke­mi­nen. Yri­tyk­sen perus­ta­mi­nen, sitä kaut­ta työ­paik­ko­jen luo­mi­nen ja yhteis­kun­nan kas­san kar­tut­ta­mi­nen, on mer­ki­tyk­sel­lis­tä, samoin se että tai­teen tai kult­tuu­rin kei­noin saa ihmis­jou­kon tun­te­maan olon­sa hyväk­si tai ymmär­tä­mään maa­il­mas­ta jota­kin olennaista.

  Las­ten­te­koa miten­kään vähek­sy­mät­tä: minus­ta oli­si hyvin kapea­kat­seis­ta väit­tää, että lii­ka­kan­soi­te­tus­sa maa­il­mas­sam­me juu­ri mah­dol­li­sim­man monen lap­sen siit­tä­mi­nen oli­si osoi­tus alfa-urou­des­ta. Tai no, aina­kaan itses­sä­ni (voi­han se tie­tys­ti olla, että olen vain joten­kin täy­del­li­sen omi­tui­nen ja poik­kea­va friik­ki ja aivan eri miel­tä kuin kaik­ki muut nai­set) se ei herä­tä min­kään­lai­sia kun­nioi­tuk­sen väri­nöi­tä eikä var­sin­kaan pik­ku­pök­sy­jen rii­su­mi­sen halua! Eikös sii­nä alfuu­des­sa pitä­nyt juu­ri sii­tä olla kysymys?

 70. Nai­sen ja mie­hen kokoe­ro selit­tyy kyl­lä tap­pe­lul­la naisista.”

  Näin­hän sitä usein väi­te­tään, mut­ta muut­kin asiat var­mas­ti vai­kut­ta­vat, kuten työn­ja­ko. Savan­nil­la on esi­mer­kik­si met­säs­tä­jäl­lä ollut opti­mi­ko­ko, joka riip­puu aina­kin saa­li­se­läi­mis­tä ja aseis­tuk­ses­ta. Nai­sen kokoon vai­kut­taa ihmis­lap­sen iso pää jne. Eli toki nisäk­käil­lä lähes uni­ver­saa­li kor­re­laa­tio suku­puol­ten kokoe­ron ja voitettavien/puolustettavien naa­rait­ten mää­rän välil­lä on var­maan­kin vai­kut­ta­nut myös ihmi­sis­sä, mut­ta ei var­maan­kaan pelkästään.

 71. Eli­na:

  Lisää evi­dens­siä vai näyt­tää­kö jät­kä muka staralta?

  hei! Se on hel-ve-tin muka­va jät­kä. Jos­kus sekin riittää.

 72. Rogue:

  Totuus on, että nuo­ret mie­het haluai­si­vat har­ras­taa sek­siä lähes jokai­sen hyvän­nä­köi­sen nai­sen kans­sa. Mono­ga­mi­aan suos­tu­taan ainoas­taan kompromissina.

  Jäin vie­lä miet­ti­mään, mikä täs­sä väit­tees­sä kuu­los­taa niin hullunkuriselta.

  Väi­te on samaa tyyp­piä kuin vaik­ka­pa seu­raa­va: “Totuus on, että ihmi­set haluai­si­vat syö­dä lähes jokai­sen näke­män­sä lei­von­nai­sen. Syö­mät­tä jät­tä­mi­seen suos­tu­taan ainoas­taan sosi­aa­li­sen pai­neen vuok­si”. Syö­mi­nen­hän on saman­lai­nen bio­lo­gi­aan perus­tu­va tar­ve kuin sek­si­kin. No, kat­so­taan­pa sit­ten tuo­ta väit­tä­mää. Minä alle­kir­joi­tan sen omal­la koh­dal­la­ni. Pidän kovas­ti lei­von­nai­sis­ta ja minun tekee nii­tä mie­li lähes aina kun sel­lai­sen näen. Mut­ta voin­ko täl­lä perus­teel­la yleis­tää, että sama kos­kee kaik­kia mui­ta­kin ihmi­siä? Enpä tie­ten­kään. Uskon, että tosi­aan­kin on ole­mas­sa myös ihmi­siä, joi­den ei tee mie­li syö­dä jokais­ta näke­mään­sä lei­von­nais­ta — sii­tä­kään huo­li­mat­ta että syö­mi­nen on bio­lo­gi­aan ja sekä yksi­lön että lajin sel­viy­ty­mi­seen poh­jau­tu­va perustarve.

  No entäs sit­ten tämä: syön­kö minä jokai­sen näke­mä­ni lei­von­nai­sen, kun ker­ran tekee mie­li? En. Söi­sin­kö nuo lei­von­nai­set, jos voi­sin olla var­ma ettei kukaan näe eikä saa kos­kaan tie­tää? En. Jätän ne syö­mät­tä oman itse­ni vuok­si, siis kos­ka aavis­tan että en oli­si yhtä onnel­li­nen kuin nyt olen, jos söi­sin aina kaik­ki näke­mä­ni lei­von­nai­set. Syö­mi­sel­lä oli­si seu­rauk­sen­sa, ja olen­nai­sim­mat niis­tä eivät lii­ty sosi­aa­li­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen vaan suo­raan omaan fysiik­kaa­ni ja psyykeeseeni.

  Tuos­ta samas­ta syys­tä kiel­täy­dyn toi­si­naan sek­sis­tä, ja juu­ri sii­tä syys­tä sii­tä kiel­täy­ty­vät myös tun­te­ma­ni mie­het (siis heis­tä ne, joi­den kans­sa olen aihees­ta kun­nol­li­ses­ti keskustellut).

 73. Rogue:

  Mies voi kyl­lä halu­ta myös pit­kä­ai­kai­sen suh­teen, mut­ta jos mies sai­si vali­ta, hänel­lä oli­si sen rin­nal­la tyy­pil­li­ses­ti lukui­sia sek­si­suh­tei­ta. Tämän alle­kir­joit­taa jokai­nen mies, jol­ta asi­aa kysy­tään kun nai­sia ei ole pai­kal­la eikä vas­tauk­sen vuo­ta­mi­ses­ta ole pelkoa. 

  Jos todel­la tar­vi­taan _jokainen_, niin minä en alle­kir­joi­ta! Ja minul­la ei ole peri­aat­teel­li­ses­ti eikä käy­tän­nöl­li­ses­ti mitään motii­via valeh­del­la täs­sä asiassa.

  Olen ollut täl­lai­ses­sa “pit­kä­ai­kai­ses­sa suh­tees­sa”, eikä sil­loin kyl­lä käy­nyt mie­les­sä­kään hank­kia lisä­kump­pa­nei­ta, vaik­ka tar­jon­taa oli­si välil­lä ollut­kin. Ja mik­si ihmees­sä oli­sin­kaan teh­nyt niin, kun kui­ten­kin _paljon_ irto­suh­det­ta parem­paa sek­siä oli jat­ku­vas­ti tar­jol­la, ja sen toi­sen osa­puo­len onnel­li­suus oli minul­le sil­loin myös hyvin tär­ke­ää? Väi­tän, että jos oli­sin sil­loin “mokan­nut” ja har­ras­ta­nut sek­siä jon­kun lyy­lin X kans­sa, minul­le oli­si tul­lut mer­kit­tä­vän paha olo sii­tä. Siis vaik­ka tämä toi­nen osa­puo­li, tai kukaan muu­kaan, ei oli­si tien­nyt asiasta. 

  On sil­lä­kin jokin arvo, että voi pitää itse­ään hyvä­nä ihmi­se­nä ja kat­soa pei­liin aamul­la. Ja vaik­ka ihmis­suh­teet tule­vat ja mene­vät, niin itsen­sä kans­sa jou­tuu aina elämään.

  Ja ei näis­sä sek­si­hom­mis­sa muu­ten­kaan voi­da mita­ta mää­riä ja olet­taa, että “enem­män on parem­pi”. Sek­si ihmi­sen, johon olet syväs­ti rakas­tu­nut, kans­sa on hel­pos­ti kak­si tai jopa kol­me deka­dia arvok­kaam­paa kuin joku satun­nai­nen yhden illan hoi­to. Aina­kin minulle.

  Tie­de­mies,

  En epäi­le, ettei­kö tuo sinun simu­laa­tio­si oli­si oikein teh­ty, ja ettei­kö jakau­mae­ro selit­täi­si aika hyvin­kin tätä Osmon esiin tuo­maa ilmeis­tä vir­het­tä. Mutta.

  Vaa­di­taan ihan oikeas­ti jotain dataa, joka osoit­taa noi­den jakau­mien poik­kea­van suku­puo­lit­tain (ja nuo ilmei­sen vää­rät kyse­ly­tut­ki­muk­set eivät rii­tä). Tai vähin­tään vaa­dit­tai­siin _vankkoja_ perus­tei­ta olet­taa, että näin on. Minun näh­däk­se­ni nii­tä (perus­tei­ta) ei ole. Ja ver­tai­lut erin­näi­siin ihmi­syh­tei­söi­hin tai mui­hin lajei­hin eivät mie­les­tä­ni rii­tä, kos­ka täs­sä on kysees­sä hyvin moi­se­lit­tei­nen ilmiö, jon­ka kaik­kia olen­nai­sim­pia­kaan teki­jöi­tä emme tunne.

  Kari

 74. Art­tu­ri:

  Tämä kysy­mys kel­poi­suu­des­ta on vähän jän­nä sii­nä mie­les­sä, että eikös kel­poi­sin mies oo sel­lai­nen, joka jat­kaa suku­aan eniten? 

  No sit­ten 99 % tämän pals­tan luki­jois­ta on vähem­män kel­poi­sia kuin se “yksi jät­kä” siel­lä köy­hyy­des­tä kär­si­väs­sä nige­ria­lai­ses­sa kylässä.

  Ehkä kva­li­ta­tii­vi­sil­la­kin teki­jöil­lä on täs­sä tapauk­ses­sa merkitystä?

  Kari

 75. Vaa­di­taan ihan oikeas­ti jotain dataa, joka osoit­taa noi­den jakau­mien poik­kea­van suku­puo­lit­tain (ja nuo ilmei­sen vää­rät kyse­ly­tut­ki­muk­set eivät rii­tä). Tai vähin­tään vaa­dit­tai­siin _vankkoja_ perus­tei­ta olet­taa, että näin on.

  Luin huo­lel­la yllä esi­te­tyn argu­men­tin, ja vaik­ka myö­hem­min kir­joi­tin, ikään­kuin oli­sin väit­tä­nyt, että jakau­mae­ro todel­la on voi­mas­sa, niin alku­pe­räi­nen argu­ment­ti­ni on itsea­sias­sa, että sys­te­maat­ti­sen, flak­sis­ta ja jakau­mas­ta valeh­te­le­mi­sen sijas­ta voi­daan pos­tu­loi­da jakau­mae­ro ja täl­lai­nen otok­sen vinouma. 

  Point­ti ei ole, että tämä jakau­mae­ro on joten­kin pak­ko pos­tu­loi­da, vaan se, että se kyl­lä selit­tai­si ilmiön. Itse uskon, että sekä mie­het että nai­set pane­vat (sic!) kyse­lyis­sä omi­aan, mut­ta tämä ei tun­nu kel­paa­van useim­mil­le. Tämän lisäk­si en kek­si mitään muu­ta uskot­ta­vaa seli­tys­tä eroil­le. Esi­mer­kik­si pidän mel­ko var­ma­na, että seli­tyk­set luok­kaa “X ei ole sek­siä, mut­ta Y on” eivät voi tuot­taa tuol­lais­ta eroa. 

  Lisäk­si en tee kyl­lä eroa väärin“muistamisen” ja valeh­te­lun välillä. 

  Ilmiö ei ole “moni­se­lit­tei­nen” sii­nä mie­les­sä, että on yksi­se­lit­tei­ses­ti olta­va niin, että mies­ten ja nais­ten välil­lä ei voi (hete­ro­sek­su­aa­li­sis­sa) sek­si­suh­teis­sa olla tuol­lai­sia ero­ja. Jos otok­seen mah­tu­vat homo­sek­su­aa­li­set suh­teet, se muut­tuu uskot­ta­vam­mak­si, kos­ka käsit­tääk­se­ni homo­sek­su­aa­lien paris­sa pro­mis­kui­teet­ti on ylei­sem­pää kuin heteromiehillä. 

  Pre­fe­ren­ti­aa­li­nen valin­ta eli mat­teus­vai­ku­tus on suu­rin yksit­täi­nen selit­tä­vä teki­jä kai­kil­le potens­si­ja­kau­mil­le. Mat­teus­vai­ku­tus on ihmi­sil­lä parin­va­lin­nas­sa täy­sin empii­ri­nen tosiasia.

 76. Kari:

  Sek­si ihmi­sen, johon olet syväs­ti rakas­tu­nut, kans­sa on hel­pos­ti kak­si tai jopa kol­me deka­dia arvok­kaam­paa kuin joku satun­nai­nen yhden illan hoi­to. Aina­kin minulle.

  Noin ne minun­kin ystä­vä­mie­he­ni sano­vat, ja arki­ko­ke­muk­se­ni­kin tukee väi­tet­tä voi­mak­kaas­ti. Sik­si hen­ki­lö, joka väit­tää kaik­kien mies­ten tyy­ty­vän pari­suh­tees­sa eläes­sään yhteen sek­si­kump­pa­niin vain kir­ve­le­vä­nä “kom­pro­mis­si­na”, ja että kel­poi­sim­mat eivät tyy­dy sii­hen lain­kaan, tulee luo­neek­si itses­tään kuvan tyyp­pi­nä, jol­la ei ole koke­mus­ta tyy­dyt­tä­väs­tä parisuhteesta.

  Huo­nos­sa tai sek­su­aa­li­ses­ti epä­tyy­dyt­tä­väs­sä pari­suh­tees­sa elä­vän mie­hen (ja nai­sen!!) koh­dal­la pidän kyl­lä ymmär­ret­tä­vä­nä ja uskot­ta­va­na, että sivusuh­teis­ta tai suh­teen ulko­puo­li­sis­ta sek­si­kon­tak­teis­ta pidät­täy­ty­mi­nen tun­tuu kom­pro­mis­sil­ta. Ja var­mas­ti on ole­mas­sa nii­tä­kin, jot­ka eivät vain ker­ta kaik­ki­aan saa pari­suh­teis­ta irti mitään itsel­leen olen­nais­ta, vaan valit­se­vat mie­luum­min loik­kia kukas­ta kuk­kaan elä­män­sä lop­puun saakka.

 77. Osmo: “Jos mie­hil­lä on on oman väit­teen­sä mukaan usei­ta ker­to­ja enem­män sek­si­kump­pa­nei­ta kuin nai­sil­la oman ilmoi­tuk­sen­sa mukaan, jom­man kum­man tai kum­man­kin ryh­män anta­mien tie­to­jen on olta­va vää­rin. En ymmär­rä, miten asian voi edes yrit­tää kysee­na­lais­taa argu­men­teil­la, jot­ka oikeut­tai­si­vat muu­ta­man pro­sen­tin eroon.”

  Kuten tie­de­mies jo yllä poh­ti, niin mer­kit­tä­vä selit­tä­jä löy­ty­nee jo sii­tä, mil­lai­set ihmi­set vali­koi­tu­vat täl­lai­siin kyse­lyi­hin vastaamaan.
  Sama ongel­ma on monis­sa muis­sa­kin kyselytutkimuksissa.

 78. Saa­ra: Ei me voi­da iki­nä tie­tää, että onko se syy miks joku sinun mies­ka­ve­ri ei har­ras­ta sek­siä se, että se ei halua “oikees­ti” (sar­kas­mi­lai­naus­mer­keil­lä) vai siks, että se ei halua sen kult­tuu­rin takia.

  Tämä on ihan hyvä esi­merk­ki sii­tä, mis­sä evo­luu­tiop­sy­ko­lo­gia jää vaja­vai­sek­si: nyky­maa­il­mas­sa olen­nai­nen mei­nin­ki kun on niin älyt­tö­män pal­jon enem­män kuin pel­kää suvunjatkamista.

  Minus­ta sinä nyt hei­lut­te­let tuo­ta evo­luu­tiop­sy­ko­lo­gian lei­ma­kir­ves­tä nyt vähän lii­an huolimattomasti.

  Minä en väit­tä­nyt, että pal­jon suku­aan jat­ka­va mies on hyvä, tai hyvä puo­li­so, tai parem­pi kuin muut mie­het. Minä yri­tin sanoa, että eikös kel­poi­suus mää­ri­tel­lä suun­nil­leen sil­leen, että jat­kaa gee­ne­jään eni­ten. (Sopeu­tu­nut val­lit­se­viin olo­suh­tei­siin parhaiten…)

  Sik­si minus­ta on vähän has­sua puhua “menes­ty­neis­tä” mie­his­tä joil­la on hie­no ura, hyvä ter­veys ja pal­jon rahaa ja pitää hei­tä joten­kin parem­pi­na kuin van­ki­las­sa asu­vaa nis­tiä parittelumielessä.

  Jos nis­til­lä on pal­jon lap­sia, niin hänen jäl­ke­läi­sil­lään­kin on toden­nä­köi­ses­ti enem­män lap­sia kuin vähä­lap­si­sel­la “sta­tus­mie­hel­lä”.

  Esi­mer­kik­si minul­le ei ole niin väliä, saan­ko gee­ne­jä­ni jat­ka­maan elämäänsä.

  Toi­vee­si hyvin toden­nä­köi­ses­ti toteu­tuu ja gee­ni­si eivät jat­ka elä­mään­sä yhtä pal­jon kuin nii­den gee­nit, jot­ka halua­vat nii­den elä­män jatkuvan.

  Jon­kin mer­kit­tä­vän tie­teel­li­sen läpi­mur­ron teke­mi­nen vai­kut­taa kehit­ty­mi­seem­me pal­jon enem­män kuin yhden – tai vaik­ka kym­me­nen­kin – lap­sen tekeminen.

  Joo, mut­ta eihän täl­lä nyt oo oikein mitään teke­mis­tä aiheen kans­sa. Ei kai­kil­la ihmi­sil­lä oo mitään nar­sis­tis­ta tar­vet­ta (tai hybris­ta omis­ta kyvyis­tä) “vai­kut­taa kehittymiseemme”.

  Väi­te on samaa tyyp­piä kuin vaik­ka­pa seu­raa­va: “Totuus on, että ihmi­set haluai­si­vat syö­dä lähes jokai­sen näke­män­sä leivonnaisen. 

  Minä oon sinun kans­sa samaa miel­tä sii­tä, että tuo väi­te on vähän has­su, mut­ta mun mie­les­tä se on has­su siks, että sitä ei voi todis­taa oikeeks eikä vää­räks, kos­ka ihmi­set elää aina kulttuurissa.

  Kari:

  No sit­ten 99 % tämän pals­tan luki­jois­ta on vähem­män kel­poi­sia kuin se “yksi jät­kä” siel­lä köy­hyy­des­tä kär­si­väs­sä nige­ria­lai­ses­sa kylässä.

  No siis tämän mää­ri­tel­män mukaan olis. Mä en väi­tä tie­tä­vä­ni mitä kel­poi­suu­del­la tar­koi­te­taan, mut­ta luu­len, että kuta­kuin­kin näin se mää­ri­tel­lään aina­kin mui­den lajien kuin ihmi­sen kohdalla.

  Saara:kelpoisimmat eivät tyy­dy sii­hen lain­kaan, tulee luo­neek­si itses­tään kuvan tyyp­pi­nä, jol­la ei ole koke­mus­ta tyy­dyt­tä­väs­tä parisuhteesta.

  Eiks olis kivem­pi, jos asiat rii­te­lis eikä ihmi­set? Ei var­maan kan­na­ta vetää joh­to­pää­tök­siä väit­te­li­jöi­den luon­tees­ta sil­lä perus­teel­la, että hei­dän väit­teen­sä ovat ris­ti­rii­das­sa omien mie­li­pi­teit­te­si kanssa.

 79. Sek­si tar­koit­taa eri vas­taa­jil­le eri asioi­ta, joten kys­se­lyl­lä jos­sa kysy­tään sek­si­part­ne­rien luku­mää­rä ei ole merkitystä.

  Tuo on täy­sin eri kysy­mys, kuin jos kysy­tään että kuin­ka monen eri part­ne­rin kans­sa olet ollut sukupuoliyhdynnässä.

 80. Tie­de­mies,

  Kyl­lä tuol­lai­nen seli­tys ilmiöl­le voi­daan pos­tu­loi­da, eikä minus­ta ole miten­kään peri­aat­teel­li­ses­ti mah­do­ton­ta, että se oli­si jopa oikein.

  Mut­ta et sinä sil­ti voi mil­lään Stet­so­nin-Har­ri­so­nin ‑mene­tel­mäl­lä reväis­tä jos­tain “sei­näs­tä” väit­tei­tä, että jakau­mat käyt­täy­ty­vät taval­la X tai Y. Et aina­kaan ilman jotain perus­te­lua. Ja tätä minä olen kritisoinut.

  Osmo aloit­ti tämän kes­kus­te­lun tuo­mal­la esiin sen, että jul­ki­suu­des­sa esi­tet­ty tut­ki­mus­tu­los on vir­heel­li­nen. Seli­tyk­siä on lyö­ty tis­kiin: ihmi­set valeh­te­le­vat (Osmon perus­se­li­tys), ihmi­set valeh­te­le­vat itsel­leen­kin (Eli­nan kan­ta­va tee­si), otok­set ovat per­seel­lään, otos­ten hajon­nat ovat mer­kit­tä­vän iso­ja (minä) ja jakau­mat ovat vää­ris­ty­nei­tä (tie­de­mies).

  Minä luu­len, että tämä “tulos” on monen teki­jän sum­ma, mut­ta suu­rin teki­jä on tuo Eli­nan esit­tä­mä “itsel­le valehtelu”.

  Art­tu­ri:

  No siis tämän mää­ri­tel­män mukaan olis. Mä en väi­tä tie­tä­vä­ni mitä kel­poi­suu­del­la tar­koi­te­taan, mut­ta luu­len, että kuta­kuin­kin näin se mää­ri­tel­lään aina­kin mui­den lajien kuin ihmi­sen kohdalla. 

  Ja mä väi­tän, et tuo ole­tus on ihan metsässä.

  Saa­ra, sinä olit minus­ta epä­rei­lu Art­tu­ril­le, sii­nä alku­pe­räi­ses­sä kom­men­tis­sa oli kui­ten­kin kysy­mys­mer­kit ihan tarkoituksella.

  Kari

 81. Art­tu­ri:

  Saa­ra: Ei me voi­da iki­nä tie­tää, että onko se syy miks joku sinun mies­ka­ve­ri ei har­ras­ta sek­siä se, että se ei halua “oikees­ti” (sar­kas­mi­lai­naus­mer­keil­lä) vai siks, että se ei halua sen kult­tuu­rin takia.

  Pää­vies­ti­ni oli, että syy ei ole sii­nä ettei­vät nämä mie­het halutessaan/valitessaan sai­si sek­siä pal­jon enem­män kuin sitä har­ras­ta­vat (kuten Rogue yrit­ti väit­tää). “Oikees­ti” vs. “kult­tuu­rin takia” on niin epä­mää­räi­nen vas­tak­kai­na­set­te­lu, että mie­le­ni ei tee ottaa sii­hen mitään kan­taa. Jos minä käy­tän kes­kus­te­lus­sa ter­miä “oikees­ti”, sinä voit puo­les­ta­ni vapaas­ti tul­ki­ta sen mer­kit­se­vän “kult­tuu­rin takia”, kun­nes asias­ta on kes­kus­tel­tu käsit­tei­tä tar­kem­min määritellen.

  Minä en väit­tä­nyt, että pal­jon suku­aan jat­ka­va mies on hyvä, tai hyvä puo­li­so, tai parem­pi kuin muut mie­het. Minä yri­tin sanoa, että eikös kel­poi­suus mää­ri­tel­lä suun­nil­leen sil­leen, että jat­kaa gee­ne­jään eniten.

  Voi­han sen niin­kin mää­ri­tel­lä, mut­ta minä en ymmär­rä mik­si tuol­la tavoin mää­ri­tel­ty “kel­poi­suus” oli­si kenen­kään, tai aina­kaan monen, mie­les­tä eri­tyi­sen tavoi­tel­ta­vaa. Emme­hän enää elä kivikaudella.

  Joo, mut­ta eihän täl­lä nyt oo oikein mitään teke­mis­tä aiheen kans­sa. Ei kai­kil­la ihmi­sil­lä oo mitään nar­sis­tis­ta tar­vet­ta (tai hybris­ta omis­ta kyvyis­tä) “vai­kut­taa kehittymiseemme”.

  Oli­pa has­su muo­toi­lu minul­ta tuo. No, en jak­sa kek­siä parem­paa juu­ri nyt. Mut­ta eihän myös­kään kai­kil­la ole nar­sis­tis­ta tar­vet­ta levi­tel­lä gee­ne­jään, joten?

  Eiks olis kivem­pi, jos asiat rii­te­lis eikä ihmi­set? Ei var­maan kan­na­ta vetää joh­to­pää­tök­siä väit­te­li­jöi­den luon­tees­ta sil­lä perus­teel­la, että hei­dän väit­teen­sä ovat ris­ti­rii­das­sa omien mie­li­pi­teit­te­si kanssa.

  Tark­kaan ottaen en vetä­nyt­kään joh­to­pää­tök­siä, vaan ker­roin mil­lai­nen kuva kes­kus­te­li­jas­ta voi syn­tyä. Ja ensi­si­jai­ses­ti tuo kom­ment­ti sisäl­si asi­aa: pyrin kek­si­mään jon­kin mah­dol­li­sen tilan­teen, jos­sa oli­sin itse samaa miel­tä kuin Rogue, jot­ta pää­si­sim­me ikään kuin samal­le peli­ken­täl­le argumentointeinemme.

  Mut­ta myön­nän kyl­lä ymmär­tä­nee­ni, että heit­to­ni voi­si tul­ki­ta myös pii­kik­si, ja tie­toi­ses­ti jät­tä­nee­ni edi­toi­mat­ta sen peh­meäm­mäk­si. Tämä joh­tuu sii­tä, että ensin Rogue vih­jai­li yleis­tä­väs­ti nai­sis­ta, jot­ka “halua­vat aja­tel­la todel­li­suu­den ole­van itsel­leen mie­lei­nen”. Vih­jaus oli (ole­tet­ta­van) hen­ki­löön mene­vyy­den lisäk­si aihee­ton, kos­ka Rogue itse on täs­sä aihees­sa meis­tä kah­des­ta se, joka tekee perus­teet­to­mia yleis­tyk­siä voi­dak­seen kuvi­tel­la todel­li­suu­den ole­van itsel­leen mie­lei­sem­pi (itse­hän en ole yleis­tä­nyt vaan ainoas­taan kri­ti­soi­nut mui­den yleis­tä­mi­siä). Annoin nor­maa­lin rima­ni alit­tua, kos­ka tuo ei ollut Roguel­ta ensim­mäi­nen ker­ta (ja myös, kos­ka en usko että heit­to­ni oli­si ollut riit­tä­vän ilkeä tun­tuak­seen oikeas­ti loukkaavalta).

  Toki jos oikein vaka­va paik­ka tulee, niin argu­men­toin jyr­kän asial­li­ses­ti tai jätän koko­naan väliin.

  Oli­ko riit­tä­vän seik­ka­pe­räi­ses­ti selostettu? 😀

 82. Art­tu­ri: Minä yri­tin sanoa, että eikös kel­poi­suus mää­ri­tel­lä suun­nil­leen sil­leen, että jat­kaa gee­ne­jään eniten.

  Kel­poi­suus ei kuvaa yksi­löi­tä, vaan geno­tyyp­pe­jä. Sen yhden nige­ria­lai­sen tyy­pin lap­si­lu­ku ei ker­ro mitään, sukua edel­leen menes­tyk­sek­kääs­ti jat­ka­vien jäl­ke­läis­ten mää­rä ker­too hie­man enem­män, ja var­si­nai­sia kel­poi­suus­teo­rioi­ta voi­si alkaa esit­tää vas­ta useam­man suku­pol­ven jälkeen.

 83. Eli­na:

  En siis myös­kään jaa yksioi­kois­ta mies­kä­si­tys­tä­si, jon­ka mukaan kaik­ki mie­het nai­si­vat kuin city­ka­nit jokais­ta hyvän­nä­köis­tä nais­ta ilman mitään sen kum­mem­pia kri­tee­rei­tä. Uskoi­sin, että tämän tyyp­pi­seen käyt­täy­ty­mi­seen on mui­ta­kin kuin mai­nit­se­mia­si sosi­aa­li­sia pidäkkeitä. 

  Ei toi oo mun mies­kä­si­tys. En tie­dä ilmai­sin­ko täs­sä itseä­ni riit­tä­vän sel­väs­ti. Mies­kä­si­tyk­se­ni on sel­lai­nen, että mie­hen bio­lo­gi­nen motii­vi gee­nien mää­rän mak­si­moin­tiin tule­vai­suu­den gee­ni­poo­lis­sa hei­jas­tuu hänen käy­tök­seen­sä parisuhde/seksimarkkinoilla. Sama pätee nai­seen. Kei­not vain ovat eri­lai­set bio­lo­gi­sis­ta erois­ta johtuen.

  Kum­man­kin suku­puo­len edus­ta­jat jou­tu­vat tasa­pai­noi­le­maan jäl­ke­läis­ten mää­rän ja laa­dun välil­lä suo­rit­taes­saan lisään­ty­mi­sop­ti­moin­ti­aan. Nai­nen jou­tuu panos­ta­maan lähes pel­käs­tään laa­tuun, kos­ka pys­tyy tuot­ta­maan hyvin rajal­li­sen mää­rän omia jäl­ke­läi­siä. Mies taas pys­tyy teo­rias­sa tuot­ta­maan lähes rajat­to­mas­ti jäl­ke­läi­siä ja siten myös mää­rään panos­ta­mi­nen muo­dos­tuu hou­kut­te­le­vak­si vaihtoehdoksi. 

  Käy­tän­töön teo­ria hei­jas­tuu siten, että nais­ten kan­nat­taa olla erit­täin vali­koi­via. Nais­ten vali­koi­vuu­den takia suu­rin osa mie­his­tä jou­tuu tyy­ty­mään mono­ga­mi­seen suh­tee­seen, jos halu­aa saa­da sek­siä ja/tai jäl­ke­läi­siä suun­nil­leen “oman tasoi­sen­sa” nai­sen kans­sa. Se, että mies kom­pro­mis­si­na suos­tuu mono­ga­mi­aan, ei tar­koi­ta, ettei mies haluai­si har­ras­taa sek­siä lähes kenen tahan­sa hyvän­nä­köi­sen nai­sen kans­sa, jos se oli­si mah­dol­lis­ta. Mies saat­taa kui­ten­kin halu­ta myös sen pari­suh­teen oman tasoi­sen­sa nai­sen kans­sa ja suh­teen säi­ly­mi­nen vaa­tii yleen­sä uskol­li­suut­ta. Eli vie­lä kerran(olen sano­nut tämän ennenkin): 

  Mies voi olla uskol­li­nen sik­si, että pel­kää pari­suh­teen­sa menet­tä­mis­tä tai sik­si ettei halua lou­ka­ta nais­taan. Mies ei ole uskol­li­nen sik­si, ettei hän haluai­si har­ras­taa sek­siä mui­den nais­ten kanssa.

 84. Saa­ra:

  Sii­nä­hän ole­te­taan, että mies suos­tuu sek­siin suun­nil­leen aina kun mah­dol­lis­ta, että sek­sin rajoit­tu­mi­nen pel­käs­tään suh­tei­siin mer­kit­see, että mies ei saa sek­siä muu­ten kuin suh­tees­sa jne”

  Nuo­ri virii­li mies suos­tui­si sek­siin lähes jokai­sen hyvän­nä­köi­sen nai­sen kans­sa, jos sii­tä ei aiheu­tui­si mie­hel­le mitään hait­taa. panostusta/sitoutumista. Ongel­ma­na on se, että mie­hen itsen­sä tasoi­set nai­set vaa­ti­vat mie­hel­tä lähes aina sitou­tu­mis­ta sek­siä vas­taan. Nai­set ovat aset­ta­neet sek­sin hin­nan sel­lai­sel­le tasol­le, että hyvin suu­ri osa mie­his­tä saa sek­siä ainoas­taan sitou­tu­mis­ta vas­taan. Tasok­kaam­mat mie­het saa­vat sek­siä myös ilman sitou­tu­mis­ta, mut­ta eivät oman tasoi­sil­taan nai­sil­ta. Sik­si tasok­kail­la­kin mie­hil­lä on usein motii­vi sitou­tu­mi­seen. Se ei kui­ten­kaan tar­koi­ta sitä, ettei­vät he haluai­si har­ras­taa sek­siä usei­den nais­ten kans­sa. Ja useim­mi­ten tasok­kaim­mil­la mie­hil­lä onkin ollut lukui­sia seksikumppaneita.

  kun löy­tyy hen­ki­lö, jon­ka kans­sa sek­si on hie­noa sekä fyy­si­ses­ti että psyykkisesti”

  Mie­hiä kiin­nos­taa sek­sis­sä lähin­nä se fyy­si­nen puo­li. Suh­tees­sa hen­ki­sil­lä asioil­la on toki pal­jon­kin merkitystä. 

  Jos­tain syys­tä mie­het näyt­tä­vät halua­van aja­tel­la, että kaik­ki muut­kin mie­het ovat kuin he itse”

  Otan­ta­ni on mel­ko suu­ri eivät­kä näke­myk­se­ni perus­tu omiin miel­ty­myk­sii­ni. En tun­ne yhtään mies­tä, joka haluai­si har­ras­taa sek­siä ainoas­taan yhden nai­sen kans­sa, jos sek­sin har­ras­ta­mi­nen mui­den­kin kans­sa oli­si mah­dol­lis­ta ilman kustannuksia/parisuhteen menettämistä.

  Par­hai­den ystä­vie­ni koh­dal­la, joi­den kans­sa käy­dyt kes­kus­te­lut ovat pit­kiä, arka­luon­toi­sia ja syväl­le mene­viä, huo­mai­sin sen var­mas­ti. Ei ole mitään jär­keä olet­taa, että he kaik­ki valeh­te­li­si­vat minul­le jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti täs­sä yhdes­sä asiassa”

  Monet valeh­te­le­vat myös itsel­leen. Tähän men­nes­sä en kui­ten­kaan ole koh­dan­nut ketään, joka ei oli­si lopul­ta myön­tä­nyt asioi­den todel­lis­ta lai­taa. Pari­suh­tees­sa ole­vat mie­het elä­vät usein sen ver­ran räjäh­dys­her­käs­sä tilan­tees­sa, että voi olla tur­val­li­sem­paa usko­tel­la itsel­len­sä­kin aidos­ti pre­fe­roi­van­sa monogamiaa.

  Mut­ta omien toi­min­ta­ta­po­jen pitä­mi­nen koko mies­su­ku­kun­taa kos­ke­va­na ehdot­to­ma­na totuu­te­na pis­tää sil­mään, samoin kuin muut­kin perus­teet­to­mat yleistykset”

  Mitä edel­leen­kään tie­dät omis­ta toi­min­ta­ta­vois­ta­ni? Mit­kä perus­teet­to­mat yleis­tyk­set? Okei, en jak­sa joka ker­ta yleis­täes­sä­ni tode­ta, että aina voi löy­tyä muu­ta­ma poik­keus. Sanot­ta­koon, että väit­tee­ni kos­ke­vat vaik­ka 95% miehistä.

 85. Saa­ra:

  Tämä on ihan hyvä esi­merk­ki sii­tä, mis­sä evo­luu­tiop­sy­ko­lo­gia jää vaja­vai­sek­si: nyky­maa­il­mas­sa olen­nai­nen mei­nin­ki kun on niin älyt­tö­män pal­jon enem­män kuin pel­kää suvunjatkamista.
  Esi­mer­kik­si minul­le ei ole niin väliä, saan­ko gee­ne­jä­ni jat­ka­maan elämäänsä”

  En ole ihan var­ma mitä täs­mäl­leen ottaen tar­koi­tat evo­luu­tiop­sy­ko­lo­gial­la, mut­ta evo­luu­tio­bio­lo­gis­ten tai sosio­bio­lo­gis­ten teo­rioi­den kan­nal­ta yllä mai­nit­tu ei aiheu­ta min­kään­lais­ta ongel­maa. Jos sinä et väli­tä gee­nie­si jat­ku­vuu­des­ta, sinun panok­se­si yksin­ker­tai­ses­ti kato­aa tule­vai­suu­den gee­ni­poo­lis­ta. Teo­rian kan­nal­ta sil­lä ei ole mitään merkitystä. 

  minus­ta oli­si hyvin kapea­kat­seis­ta väit­tää, että lii­ka­kan­soi­te­tus­sa maa­il­mas­sam­me juu­ri mah­dol­li­sim­man monen lap­sen siit­tä­mi­nen oli­si osoi­tus alfa-uroudesta…se ei herä­tä min­kään­lai­sia kun­nioi­tuk­sen väri­nöi­tä eikä var­sin­kaan pik­ku­pök­sy­jen rii­su­mi­sen halua! Eikös sii­nä alfuu­des­sa pitä­nyt juu­ri sii­tä olla kysymys?”

  Niin, voit mää­ri­tel­lä alfau­rou­den miten haluat. Bio­lo­gi­ses­ti mer­ki­tys­tä on tuo­tet­tu­jen jäl­ke­läis­ten mää­räl­lä ja laa­dul­la. Perus­vir­he on kuvi­tel­la mer­ki­tys­tä ole­van ainoas­taan omien las­ten mää­räl­lä. Jos tuo­tat lau­man heik­ko­lah­jai­sia, joi­ta kukaan ei huo­li, sukusi kuo­lee ensim­mäi­ses­sä pol­ves­sa. Jos tuo­tat yhden todel­li­sen mega­la­fan, jo 2. pol­ves­sa sinul­la saat­taa olla 50 taso­kas­ta jälkeläistä.

 86. Saa­ral­le:

  Lei­von­nais­ver­tauk­ses­sa­si ei ollut oikein mitään tolk­kua. Tie­ten­kään et syö jokais­ta näke­mää­si lei­von­nais­ta, kos­ka sel­lai­nen toi­min­ta oli­si kan­nal­ta­si erit­täin haitallista.

  Mie­hel­le vel­voit­teet­to­man sek­sin har­ras­ta­mi­ses­ta ei ole juu­ri mitään haittaa(tai aina­kin hyö­dyt useim­mi­ten ylit­tä­vät hai­tat sel­keäs­ti). Haluk­kai­ta nai­sia ei myös­kään 99,999 pro­sen­til­le mie­hil­le tar­jou­du niin pal­joa, että fyy­si­set rajat tuli­si­vat vas­taan. Mies­tä rajoit­taa pää­asias­sa nais­ten vali­koi­vuus, uskol­li­suus­vaa­ti­muk­set ja/tai sosi­aa­li­nen kont­rol­li. Halun­puu­te ei ole yksi rajoitteista.

 87. Kari:

  Väi­tän, että jos oli­sin sil­loin “mokan­nut” ja har­ras­ta­nut sek­siä jon­kun lyy­lin X kans­sa, minul­le oli­si tul­lut mer­kit­tä­vän paha olo sii­tä. Siis vaik­ka tämä toi­nen osa­puo­li, tai kukaan muu­kaan, ei oli­si tien­nyt asiasta”

  Olen moneen ker­taan toden­nut, että huo­no oma­tun­to tai halu olla louk­kaa­mat­ta nais­taan on usein­kin motii­vi­na uskol­li­suu­teen. Tämä ei ole miten­kään ris­ti­rii­das­sa sen kans­sa, että mies kui­ten­kin tun­tee halua mui­ta nai­sia koh­taan ja har­ras­tai­si sek­siä näi­den kans­sa, jos sii­tä ei koi­tui­si huo­noa omaa­tun­toa tai muu­ta haittaa. 

  Point­ti on, että uskol­li­suus ei joh­du sii­tä, ettei tun­ti­si halua mui­ta nai­sia koh­taan. Uskol­li­suus on kom­pro­mis­si, jon­ka mies jou­tuu teke­mään opti­moi­des­saan markkinastrategiaansa.

 88. Saa­ra:

  Sik­si hen­ki­lö, joka väit­tää kaik­kien mies­ten tyy­ty­vän pari­suh­tees­sa eläes­sään yhteen sek­si­kump­pa­niin vain kir­ve­le­vä­nä “kom­pro­mis­si­na”, ja että kel­poi­sim­mat eivät tyy­dy sii­hen lain­kaan, tulee luo­neek­si itses­tään kuvan tyyp­pi­nä, jol­la ei ole koke­mus­ta tyy­dyt­tä­väs­tä parisuhteesta”

  Et yksin­ker­tai­ses­ti ymmär­rä. Ei se kom­pro­mis­si ole aina tai edes yleen­sä “kir­ve­le­vä”. Mones­ti kysei­nen kom­pro­mis­si voi olla paras rat­kai­su, joka mie­hel­lä on mah­dol­li­suus vali­ta kysei­sel­lä het­kel­lä. Mies saa yleen­sä kom­pro­mis­sis­sa nai­sen, jota ei sai­si ilman uskol­li­suut­ta. Hän tekee tie­toi­sen valin­nan, jos­sa valit­see oman arvion­sa mukaan par­haan mah­dol­li­sen vaih­toeh­don. Tämä ei kui­ten­kaan edel­leen­kään mil­lään taval­la impli­koi sitä, ettei mies haluai­si myös mui­ta nai­sia, jos se oli­si mah­dol­liss­ta ilman saa­vu­te­tun pari­suh­teen menettämistä. 

  Rasit­ta­van mones­sa kom­men­tis­sa­si esi­tät arve­lui­ta per­soo­nas­ta­ni ja omis­ta miel­ty­myk­sis­tä­ni. En jak­sa vas­ta­ta nii­hin, mut­ta ehdo­tan että kes­ki­tyt enem­män argu­ment­tien kumoa­mi­seen ja vähem­män ad hominemiin.

 89. Art­tu­ri:

  Jos nis­til­lä on pal­jon lap­sia, niin hänen jäl­ke­läi­sil­lään­kin on toden­nä­köi­ses­ti enem­män lap­sia kuin vähä­lap­si­sel­la “sta­tus­mie­hel­lä””

  Noin ylei­se­nä peu­ka­lo­sään­tö­nä tiet­ty näin. Mut on äärim­mäi­sen tär­ke­ää muis­taa, ettei tule­vai­suu­den gee­ni­poo­lin kan­nal­ta mer­ki­tys­tä ole ainoas­taan omil­la lap­sil­la ja nii­den lap­sil­la. Yks alfa­lap­si voi hel­pos­ti vas­ta­ta sataa tavis­ta kun ottaa huo­mioon sen eks­po­nen­ti­aa­li­sen jäl­ke­läis­vir­ran tule­vai­suu­des­sa. Eli jos­kus voi olla hyvin­kin kan­nat­ta­va stra­te­gia yrit­tää saa­da yks mak­si­ta­so­kas kump­pa­ni ja huo­leh­tia sen kans­sa 1–2 lap­ses­ta maksihyvin.

 90. Evo­luu­tiop­sy­ko­lo­gi­set ja sosio­bio­lo­gi­set teo­riat ovat var­mas­ti päte­viä päät­te­lyn poh­ja­na, kun ihmi­sen käyt­täy­ty­mis­tä seli­te­tään. En vähek­sy nii­den arvoa ihmi­sen toi­min­nan ymmärtämisessä. 

  Kui­ten­kin on muis­tet­ta­va, että ihmi­nen ainoa­na olen­to­na tekee tie­toi­sia valintoja. 

  Jos joh­ta­jau­ros­ten ainoa inten­tio on olla suku­puo­liyh­tye­des­sä mah­dol­li­sim­man monien naa­rai­den kans­sa ihmi­syh­tei­söis­sä, niin mik­si he eivät kui­ten­kaan toi­mi näin?

  Mikä hei­tä estää valit­se­mas­ta elä­män­tyy­liä, jos­sa vaih­ta­vat kump­pa­nia kuin kal­sa­rei­ta? Val­lan hui­pul­la ole­vil­la­han on kes­ki­mää­räis­tä var­mem­min vai­mo ja per­he. Vaik­ka ote­taan huo­mioon tosia­sia, että kor­keim­man sta­tuk­sen omaa­vien mies­ten vai­mot ovat uskot­to­muu­den suh­teen jous­ta­vam­pia kuin muut, niin sim­pans­si­lau­maan kui­ten­kaan ihmis­tä ei voi ver­ra­ta. Ihmi­sen elä­mä on niin pal­jon moni­muo­toi­sem­paa. Har­va nai­nen kat­se­lee kovin pit­kään mies­tä, joka pet­tää jatkuvasti. 

  Jos joku nyt sanoo, että sosi­aa­li­set ja kult­tuu­ri­set syyt saa­vat alfau­rok­set pre­fe­roi­maan pit­kiä liit­to­ja ja sik­si sää­te­le­mään sek­su­aa­li­suut­taan, niin edel­leen kysyn miksi. 

  Onhan näi­den sosi­aa­lis­ten ja kult­tuu­ris­ten nor­mien nou­dat­ta­mi­nen kui­ten­kin aivan oma vapaa valin­ta. Ei jat­ku­va sek­si­kump­pa­nin vaih­to ole lai­ton­ta eikä edes kovin pahek­sut­tua, jos malt­taa pysyä täy­si-ikäi­sis­sä neidoissa.

 91. Kari
  “No sit­ten 99 % tämän pals­tan luki­jois­ta on vähem­män kel­poi­sia kuin se “yksi jät­kä” siel­lä köy­hyy­des­tä kär­si­väs­sä nige­ria­lai­ses­sa kylässä”

  Ottaen huo­mioon että “val­koi­nen rotu” (mitä se nyt sit­ten onkaan) on maa­pal­lol­la jää­mäs­sä vähem­mis­tök­si ja kutis­tu­nee ole­mat­to­miin, tai­dat olla täy­sin oikeassa.

 92. Evo­luu­tiop­sy­ko­lo­gia ei esi­tä ole­van­sa reduk­tio­nis­ti­nen seli­tys­mal­li. Pikem­min­kin evo­luu­tiop­sy­ko­lo­gia raken­taa kar­kei­ta hah­mo­tuk­sia syn­nyn­näi­sis­tä tai­pu­muk­sis­ta, jois­sa on mer­kit­tä­vä yksi­lö­koh­tai­nen vari­aa­tio, sekä vah­va vuo­ro­vai­ku­tus kult­tuu­rin kanssa.

  Saa­ran pel­ko evo­luu­tiop­sy­ko­lo­gian “pseu­do­tie­tois­kuis­ta” on siten puh­das olkiukko.

  On myös evo­lu­tii­vi­sia perus­tei­ta sil­le, mik­si mie­hen kan­nat­taa pitää kiin­ni ja suo­da pal­jon huo­mio­ta yksit­täi­sel­le hedel­mäl­li­ses­sä iäs­sä ole­val­le nai­sel­le eikä juos­ta kukas­ta kukkaan.

  Entä kun nai­nen ei enää ole hedel­mäl­li­ses­sä iäs­sä? Kuin­ka moni kes­ki-ikäi­nen char­mi­kas ja rikas mies vaih­taa­kaan nuo­rem­paan, kun ker­ta voi­vat. Vaik­ka ovat hyvin voi­neet olla sii­hen asti uskol­li­sia, eikä suh­tees­sa ole var­si­nai­ses­ti ollut ongel­mia. Ei ole ihan har­vi­nai­nen ilmiö.

 93. Eli­na

  Jos joh­ta­jau­ros­ten ainoa inten­tio on olla suku­puo­liyh­tye­des­sä mah­dol­li­sim­man monien naa­rai­den kans­sa ihmi­syh­tei­söis­sä, niin mik­si he eivät kui­ten­kaan toi­mi näin?

  Mikä hei­tä estää valit­se­mas­ta elä­män­tyy­liä, jos­sa vaih­ta­vat kump­pa­nia kuin kalsareita?

  Har­va nai­nen kat­se­lee kovin pit­kään mies­tä, joka pet­tää jatkuvasti. 

  Vas­ta­sit itse kysy­myk­see­si. Minus­ta siis ymmär­sit vää­rin sen, mitä Rogue on koit­ta­nut sanoa. Minus­ta hän ei väi­tä, että heil­lä ainoa­na inten­tio­na elä­mäs­sä oli­si olla mah­dol­li­sim­man monen kans­sa suku­puo­liyh­tey­des­sä. Minus­ta hän vain väit­ti, että kaik­kien mui­den asioi­den pysyes­sä samas­sa mies valit­si­si mah­dol­li­sim­man mon­ta suku­puo­li­kump­pa­nia. Jos avio­vai­mo jät­tää nii­den suh­tei­den vuok­si, niin tämä ei tie­ten­kään ole kaik­kien mui­den asioi­den pysy­mis­tä sama­na, vaan juu­ri pys­tyy selit­tä­mään sen, mik­si niin ei aina­kaan ylei­ses­ti toimita.

  Onhan näi­den sosi­aa­lis­ten ja kult­tuu­ris­ten nor­mien nou­dat­ta­mi­nen kui­ten­kin aivan oma vapaa valin­ta. Ei jat­ku­va sek­si­kump­pa­nin vaih­to ole lai­ton­ta eikä edes kovin pahek­sut­tua, jos malt­taa pysyä täy­si-ikäi­sis­sä neidoissa. 

  Ensin­nä­kin se on pahek­sut­tua. Vai­mon­sa pet­tä­jiä ei yleen­sä pide­tä eri­tyi­sen kor­keas­sa arvos­sa mei­dän kult­tuu­ris­sam­me. Kult­tuu­ri­se­na nor­mi­na myös se, että jos­sain vai­hees­sa ryh­tyy yksia­vioi­seen avio­liit­toon on suh­teel­li­sen arvos­tet­tua läpi elä­män sink­ku­na kah­laa­mi­seen verrattuna. 

  Sosi­aa­li­set ja kult­tu­ril­li­set syyt ohjaa­vat ihmis­tä sik­si, että sosi­aa­lis­ten ja kult­tu­ril­lis­ten sään­tö­jen rik­ko­mi­nen joh­taa yleen­sä sii­hen, että yhtei­sö suh­tau­tuu yksi­löön nega­tii­vi­sem­min kuin jos nii­tä nou­dat­tai­si. Osa sään­nöis­tä on ekspli­siit­ti­ses­ti kir­joi­tet­tu lakiin (vaik­ka­pa yksia­vioi­suus), mut­ta osa on puh­taas­ti sosi­aa­li­sen pai­neen ylläpitämää.

  Lopuk­si kuu­li­sin mie­lel­lä­ni, mitä täs­mäl­leen tar­koi­tat sil­lä, että ihmi­nen ainoa­na tekee tie­toi­sia pää­tök­siä? Muil­la­kin eläi­mil­lä, esim. sim­pans­seil­la on moni­mut­kai­sia sosi­aa­li­sia ver­kos­to­ja, vaik­kei ehkä yhtä moni­mut­kai­sia kuin ihmi­sil­lä. Niis­sä ver­kos­tois­sa luo­vi­mi­nen vaa­tii pit­kän täh­täi­men suun­nit­te­lua ja moni­mut­kais­ta päät­te­lyä aivan kuten ihmis­ten suh­teis­sa­kin. Minus­ta kyse on ennem­min­kin mää­räl­li­ses­tä kuin laa­dul­li­ses­ta erosta.

 94. Rogue, pahoit­te­lut sii­tä, että menin koh­dal­la­si hen­ki­lö­koh­tai­suuk­siin. Yri­tän par­haa­ni mukaan vält­tää sitä jat­kos­sa, vaik­ka luu­len sen täy­del­li­sen vält­tä­mi­sen ole­van han­ka­laa jo sik­si, että me molem­mat perus­te­lem­me väit­tei­täm­me hen­ki­lö­koh­tai­sil­la koke­muk­sil­lam­me. Toi­saal­ta se, mitä joku sanoo, pal­jas­taa hänes­tä yhtä ja tois­ta vaik­ka minä jät­täi­sin­kin nuo asiat ver­ba­li­soi­mat­ta. Arve­lin, että ehkä haluai­sit tie­tää, mil­lai­nen kuva sinus­ta (var­mas­ti halua­mat­ta­si) välit­tyy. Mut­ta siis tie­ten­kään en jat­ka täl­lä tiel­lä jos et sii­tä tyk­kää. Pyy­dän, että pidät­täy­tyi­sit myös itse tuos­ta “nai­set sitä ja tätä” ‑tyyp­pi­ses­tä yleis­tä­väs­tä ja har­haan­joh­ta­vas­ta argu­men­taa­tios­ta, joka ei ole suo­raa hen­ki­lö­koh­tai­suuk­siin mene­mis­tä, mut­ta jon­ka pii­lo­funk­tio­na näyt­tää kui­ten­kin ole­van juu­ri se, kun se esi­te­tään vas­tauk­se­na johon­kin minun sano­maa­ni (tai jon­kun muun nai­sen sano­maan). Ok?

  Lei­von­nais­ver­tauk­ses­sa­si ei ollut oikein mitään tolk­kua. Tie­ten­kään et syö jokais­ta näke­mää­si lei­von­nais­ta, kos­ka sel­lai­nen toi­min­ta oli­si kan­nal­ta­si erit­täin haitallista.

  Mut­ta söi­sin, jos sii­tä ei oli­si minul­le mitään hait­taa! Sinä­kin sanot että mies har­ras­tai­si pal­jon irto­sek­siä, jos sii­tä ei oli­si hänel­le hait­taa. Entä sit­ten? Tosie­lä­mäs­sä sii­tä on hait­taa, ja sik­si moni mies valit­see toi­sin. Mie­li­pi­de-erom­me tai­taa­kin kos­kea ainoas­taan tuon hai­tan tyyppiä.

  Mie­hel­le vel­voit­teet­to­man sek­sin har­ras­ta­mi­ses­ta ei ole juu­ri mitään haittaa(tai aina­kin hyö­dyt useim­mi­ten ylit­tä­vät hai­tat sel­keäs­ti). Haluk­kai­ta nai­sia ei myös­kään 99,999 pro­sen­til­le mie­hil­le tar­jou­du niin pal­joa, että fyy­si­set rajat tuli­si­vat vas­taan. Mies­tä rajoit­taa pää­asias­sa nais­ten vali­koi­vuus, uskol­li­suus­vaa­ti­muk­set ja/tai sosi­aa­li­nen kont­rol­li. Halun­puu­te ei ole yksi rajoitteista.

  Aivan kuten lei­vos­ten­syö­mis­ha­lun puut­tu­mi­nen ei ole yksi niis­tä asiois­ta, joi­den vuok­si jot­kut jät­tä­vät nii­tä syömättä?

  Se, että noin itses­tään­sel­väs­ti uskot tie­tä­vä­si, mitä muut mie­het ajat­te­le­vat ja miten he koke­vat asiat, häm­men­tää minua. Voi­sin kuvi­tel­la, että toi­sin ajat­te­le­va mies saat­tai­si pitää tuol­lais­ta louk­kaa­va­na (aivan kuten sinä­kin pidit ärsyt­tä­vä­nä sitä, kun minä esi­tin tie­tä­vä­ni sinun ajatuksesi).

  Useim­piin nai­siin koh­dis­tu­van halun puut­tu­mi­nen (toi­sin sanoen halua­mat­to­muus har­ras­taa kes­kin­ker­tais­ta tai yhden­te­ke­vää sek­siä) todel­la­kin on osal­la mie­his­tä yksi rajoit­teis­ta. Esi­merk­ki: ystä­vä­ni (var­si­nai­nen nais­mag­neet­ti) saa nai­sil­ta sään­nöl­li­ses­ti tar­jouk­sia sekä sek­siin että seu­rus­te­luun liit­tyen. Hän ei ole kos­kaan eri­tyi­sem­min pitä­nyt irto­sek­sis­tä. Muu­ta­mat kokei­lut ovat olleet tasoa “ihan ok”, mut­ta sel­väs­ti tyy­dyt­tä­väm­pää on kui­ten­kin sek­si rakas­te­tun kans­sa, jos­sa on muka­na hen­ki­siä taso­ja, ja taka­na useam­pia ker­to­ja saman part­ne­rin kans­sa. No, erää­nä ker­ta­na hänen kävel­ty­ään baa­ri­tis­kil­le, joku hot­tis tsu­bu oli tul­lut välit­tö­mäs­ti kysy­mään: “Läh­de­tään­kö teil­le pane­maan?” Mies oli aja­tel­lut, mitä ilmei­sim­min sosi­aa­lis-kult­tuu­ri­sis­ta syis­tä, että oli­si type­rää jät­tää täl­lai­nen tar­jous käyt­tä­mät­tä, ja suos­tui. Ikä­vä kyl­lä hän ei asu­nut aivan baa­rin vie­res­sä, joten mat­kan aika­na toi­ses­ta sai ihmi­se­nä jon­kin­lai­sen käsi­tyk­sen, ja kävi ilmei­sek­si ettei hen­kis­tä yhteyt­tä ollut. Tämä koke­mus ei kuu­lem­ma ollut enää edes “ihan ok”, vaan suo­raan sanoen ikä­vä, ja sit­tem­min mies on jät­tä­nyt irto­sek­sin väliin koko­naan. Ker­toi­sit­ko nyt, mikä mai­nit­se­mis­ta­si syis­tä toi­mii tämän mie­hen koh­dal­la rajoit­tee­na? Pidät­täy­tyy­kö hän nais­ten vali­koi­vuu­den vuok­si, uskol­li­suus­vaa­ti­mus­ten vuok­si vai sosi­aa­li­sen kont­rol­lin vuok­si? Itses­tä­ni vai­kut­tai­si pikem­min­kin sil­tä, että sosi­aa­li­nen kont­rol­li nime­no­maan sai hänet suos­tu­maan tähän vii­mei­sim­pään ehdo­tuk­seen, vaik­ka hänen sisäi­nen äänen­sä oli­si ehkä muu­ten kal­lis­tu­nut kiel­tei­sel­le kannalle.

  Näi­tä tari­noi­ta voi­sin ker­toa pal­jon, ja olen aika vakuut­tu­nut sii­tä ettei­vät ne ole sen enem­pää val­hei­ta kuin itse­pe­tos­ta­kaan. Nii­tä ker­ro­taan kah­den kes­ken huo­jen­tu­nee­seen ripit­täy­ty­mis­sä­vyyn, kun ollaan ker­ran­kin pääs­ty vapau­tu­maan poi­ka­po­ru­kan ryh­mä­pai­nees­ta, jon­ka vai­ku­tuk­ses­ta kaik­kien on pak­ko esit­tää mah­dol­li­sim­man monia nai­sia himoit­se­vaa pari­suh­de­kam­mois­ta, tun­tee­ton­ta sek­si­ro­bot­tia. Ymmär­rän ja hyväk­syn edel­leen­kin, että osa mie­his­tä on oikeas­ti sel­lai­sia. En ole mil­lään taval­la täs­tä tie­dos­ta kiusaan­tu­nut. Mut­ta minua kiusaa tuo sinun­kin kie­len­käy­tös­sä­si tois­tu­va nar­ra­tii­vi “mie­his­tä”, jot­ka ovat sitä tai tätä mut­ta eivät mis­sään nimes­sä tuo­ta (“Mie­hiä kiin­nos­taa sek­sis­sä lähin­nä se fyy­si­nen puo­li” jne.). Huo­maat­ko, että tulet itse asias­sa impli­koi­neek­si ettei­vät nämä minun tun­te­ma­ni hen­ki­löt, jot­ka poik­kea­vat olen­nai­ses­ti luon­neh­din­nois­ta­si, var­si­nai­ses­ti ole miehiä?

  Otan­ta­ni on mel­ko suu­ri eivät­kä näke­myk­se­ni perus­tu omiin miel­ty­myk­sii­ni. En tun­ne yhtään mies­tä, joka haluai­si har­ras­taa sek­siä ainoas­taan yhden nai­sen kans­sa, jos sek­sin har­ras­ta­mi­nen mui­den­kin kans­sa oli­si mah­dol­lis­ta ilman kustannuksia/parisuhteen menettämistä.

  Otan­ta­si, vaik­ka se oli­si suu­ri, ei var­mas­ti ole edus­ta­va, kos­ka kaik­ki sii­hen sisäl­ty­vät hen­ki­löt ovat sinun tut­tu­ja­si. Lisäk­si mitä suu­rem­pi otan­ta­si on, sitä toden­nä­köi­sem­min et ole useim­pien tut­tu­je­si kans­sa eri­tyi­sen lähei­nen. Suur­ta lähei­syyt­tä ja sen muka­naan tuo­maa luot­ta­mus­ta ei voi saa­vut­taa kovin monen ihmi­sen kans­sa yhden elä­män aika­na. Onko tul­lut mie­lee­si, että sinul­le­kin voi­daan valehdella? 

  Monet valeh­te­le­vat myös itsel­leen. Tähän men­nes­sä en kui­ten­kaan ole koh­dan­nut ketään, joka ei oli­si lopul­ta myön­tä­nyt asioi­den todel­lis­ta laitaa.

  Tus­kin olet myös­kään koh­dan­nut yhtä­kään minun ystä­vis­tä­ni, aina­kaan sii­nä mää­rin että oli­sit pää­ty­nyt haas­tat­te­le­maan hei­tä hei­dän seksikäyttäytymisestään.

  Pari­suh­tees­sa ole­vat mie­het elä­vät usein sen ver­ran räjäh­dys­her­käs­sä tilan­tees­sa, että voi olla tur­val­li­sem­paa usko­tel­la itsel­len­sä­kin aidos­ti pre­fe­roi­van­sa monogamiaa.

  Onnel­li­ses­sa ja tyy­dyt­tä­väs­sä pari­suh­tees­sa elä­mi­nen, jol­lai­siin olen kes­kus­te­lun kulues­sa vii­tan­nut, on kau­ka­na räjäh­dys­herk­kyy­des­tä ja itse­pe­tok­ses­ta — suku­puo­les­ta riippumatta.

  Mit­kä perus­teet­to­mat yleis­tyk­set? Okei, en jak­sa joka ker­ta yleis­täes­sä­ni tode­ta, että aina voi löy­tyä muu­ta­ma poik­keus. Sanot­ta­koon, että väit­tee­ni kos­ke­vat vaik­ka 95% miehistä.

  Jos kysees­sä ei ole perus­tee­ton yleis­tys, voit var­maan ker­toa, mihin tuo pro­sent­ti­lu­kusi perus­tuu. Tur­hil­ta yleis­tyk­sil­tä voit aivan hel­pos­ti vält­tyä kor­vaa­mal­la sanan “mies” sanoil­la “osa mie­his­tä”. Ei ole vai­ke­aa, jos on sinut sen tosi­asian kans­sa että mie­hiä on erilaisia.

 95. Kari, väi­te “otos­ten hajon­nat ovat iso­ja” on oikeas­taan ihan sama asia kuin se, että “jakau­mat ovat vinksallaan”. 

  Jakau­man luon­ne on empii­ri­nen tosia­sia, tosin mies­ten jakau­man ja nais­ten jakau­mien väli­nen ero ei ole yhtä jäyk­kä kuin minä väitin[1], vaan naisten(kin) jakau­ma muis­tut­taa potens­si­ja­kau­maa, jos­kin hie­man vähem­män, so. eten­kin pie­nil­lä part­ne­rien mää­ril­lä se on “nor­maa­lim­pi”, ja luku­mää­rän kas­vaes­sa hän­tä las­kee nopeammin. 

  Lai­naus paperista:
  Our results are con­sis­tent with the pre­fe­ren­tial-attach­ment mec­ha­nism of sca­le-free networks: evi­dent­ly, in sexual-con­tact networks, as in other sca­le-free networks, ‘the rich get ric­her’.

  [1] Lil­je­ros et. Al, 2001

 96. Kari:

  Ja mä väi­tän, et tuo ole­tus on ihan metsässä.

  No jos se on ihan met­säs­sä, niin sit sul­la on var­maan help­po tar­jo­ta tilal­le jotain vähän parempaa?

  Saa­ra:

  Voi­han sen niin­kin mää­ri­tel­lä, mut­ta minä en ymmär­rä mik­si tuol­la tavoin mää­ri­tel­ty “kel­poi­suus” oli­si kenen­kään, tai aina­kaan monen, mie­les­tä eri­tyi­sen tavoiteltavaa.

  Kos­ka me ei olla muu­tut­tu gee­neil­täm­me niin pal­joo sit­ten kivikauden?

 97. Eli­na:

  Jos joh­ta­jau­ros­ten ainoa inten­tio on olla suku­puo­liyh­tye­des­sä mah­dol­li­sim­man monien naa­rai­den kans­sa ihmi­syh­tei­söis­sä, niin mik­si he eivät kui­ten­kaan toi­mi näin?”

  Olet ymmär­tä­nyt evo­luu­tio­bio­lo­gi­sen teo­rian täy­sin vää­rin. Ensin­nä­kään teo­ria ei tie­ten­kään oikeas­ti väli­tä sii­tä, min­kä­lai­sia inten­tioi­ta yksi­löil­lä mah­dol­li­ses­ti on. Inten­tio­ta voi­daan käyt­tää help­po­na yksin­ker­tais­tuk­se­na. Todel­li­suu­des­sa teo­ria tar­kas­te­lee tie­tys­ti vain sitä, mil­lais­ten yksi­löi­den gee­nit de fac­to ovat lisään­ty­neet eni­ten gee­ni­poo­lis­sa. Inten­tioil­la ei ole sen kan­nal­ta merkitystä.

  Toi­nen vää­ri­nym­mär­ryk­se­si kos­kee käsi­tys­tä­si sii­tä, miten gee­nien mää­rää mak­si­moi­daan. Mak­si­moin­ti tapah­tuu panos­ta­mal­la joko omien jäl­ke­läis­ten mää­rään tai laa­tuun tai molem­piin. Kuten tuos­sa jo aikai­sem­min mai­nit­sin, yksi taso­kas jäl­ke­läi­nen voi gene­roi­da tule­vai­suu­des­sa monin­ker­tai­sen mää­rän lap­sen­lap­sen­lap­sen­lap­sia jne. ver­rat­tu­na vaik­ka kym­me­neen tasot­to­maan omaan jäl­ke­läi­seen. Tasok­kaal­le­kin mie­hel­le voi siis olla evo­lu­tii­vi­ses­sa mie­les­sä kan­nat­ta­vaa sitou­tua yhteen tasok­kaa­seen nai­seen. Vie­lä kan­nat­ta­vam­paa on toki sitou­tua sii­hen yhteen tasok­ka­seen nai­seen ja samal­la pet­tää niin pal­jon kuin mah­dol­lis­ta, mut­ta sii­nä on riskinsä. 

  Point­ti on, että evo­luu­tio­teo­ria selit­tää hyvin myös mies­ten suos­tu­mi­sen mono­ga­mi­aan. Tämä ei taas­kaan ole miten­kään ris­ti­rii­das­sa sen kans­sa, että mono­ga­mi­aan suos­tu­neet mie­het­kin haluai­si­vat har­ras­taa sek­siä usei­den nais­ten kanssa.

 98. Eli­na:

  Mikä hei­tä estää valit­se­mas­ta elä­män­tyy­liä, jos­sa vaih­ta­vat kump­pa­nia kuin kalsareita?”

  Hei­tä estää se, että tasok­kaim­mat nai­set eivät yleen­sä hyväk­sy tuol­lais­ta elä­män­tyy­liä. Lisäk­si jos mies halu­aa panos­taa jäl­ke­läi­siin­sä, hänen yleen­sä täy­tyy olla jon­kin­lai­ses­sa suh­tees­sa las­ten äitiin. Tosin kaik­kein tasok­kaim­mil­le mie­hel­le uskot­to­muus usein hil­jai­ses­ti sal­li­taan nais­ten tasol­ta. Kun mie­hen mark­ki­na-arvo ylit­tää tie­tyn tason, löy­tyy suun­na­ton mää­rä nai­sia, jot­ka halua­vat olla mie­hen kans­sa uskot­to­muu­des­ta huo­li­mat­ta. Mie­hen uskot­to­muus­han ei var­si­nai­ses­ti ole suu­ri ongel­ma nai­sen oman lisään­ty­mi­sen kan­nal­ta, jos mies kui­ten­kin tar­jo­aa resurs­se­ja jne.

 99. Saa­ra:

  Mut­ta myön­nän kyl­lä ymmär­tä­nee­ni, että heit­to­ni voi­si tul­ki­ta myös pii­kik­si, ja tie­toi­ses­ti jät­tä­nee­ni edi­toi­mat­ta sen peh­meäm­mäk­si. Tämä joh­tuu sii­tä, että ensin Rogue vih­jai­li yleis­tä­väs­ti nai­sis­ta, jot­ka “halua­vat aja­tel­la todel­li­suu­den ole­van itsel­leen mieleinen””

  Mä teen nai­sis­ta yleis­tyk­siä, joi­den kat­son osu­van koh­dal­leen koh­tuul­li­sel­la tark­kuu­del­la. Kysei­sen­lai­set yleis­tyk­set ovat usein ihan tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sia kes­kus­te­lun kan­nal­ta. Nii­tä vas­taan voi myös yrit­tää argumentoida. 

  Sinä sen sijaan esi­tät minun per­soo­naa­ni koh­dis­tu­via väit­tei­tä, jot­ka eivät ole kes­kus­te­lun kan­nal­ta mil­lään taval­la oleel­li­sia ja joi­den tuek­si sinul­la ei ole mitään perusteita.

 100. Rogue:

  Mä teen nai­sis­ta yleis­tyk­siä, joi­den kat­son osu­van koh­dal­leen koh­tuul­li­sel­la tark­kuu­del­la. Kysei­sen­lai­set yleis­tyk­set ovat usein ihan tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sia kes­kus­te­lun kan­nal­ta. Nii­tä vas­taan voi myös yrit­tää argumentoida.

  Sinä sen sijaan esi­tät minun per­soo­naa­ni koh­dis­tu­via väit­tei­tä, jot­ka eivät ole kes­kus­te­lun kan­nal­ta mil­lään taval­la oleel­li­sia ja joi­den tuek­si sinul­la ei ole mitään perusteita.

  Selit­täi­sit­kö, mitä tar­koi­tus­ta tuo teke­mä­si nai­sia kos­ke­va yleis­tys pal­ve­li täs­sä keskustelussa?

  Sinä sanot: “Väit­tä­män X alle­kir­joit­taa jokai­nen mies.” Pidän koh­tuul­li­sen sel­vä­nä, että sinä olet mies. Seu­raa­vak­si ole­tan, että sinä alle­kir­joi­tat väit­tä­män X. Ei se sen perus­teet­to­mam­paa ole.

  Ja kyl­lä minul­la point­tia­kin oli, kuten ylem­pä­nä Art­tu­ril­le seli­tin. En halua oikeas­ti sinua lou­ka­ta, mut­ta anna nyt sen ver­ran sii­maa että ehdin oppia mil­lai­set jutut sinua louk­kaa­vat. Itseä­ni nimit­täin ei var­mas­ti louk­kai­si, jos joku teki­si omal­la koh­dal­la­ni vas­taa­van päättelyn.

  Muis­ta myös, että minun mie­les­tä­ni on ihan ok olla väit­tä­män X alle­kir­joit­ta­va mies. En ole kri­ti­soi­nut sitä täs­sä (enkä muis­sa­kaan) kes­kus­te­luis­sa miten­kään. Olen kri­ti­soi­nut vain sitä, että kaik­kien mies­ten väi­te­tään ole­van saman­lai­sia, vaik­ka itse tun­nen usei­ta jot­ka eivät ole, ja vaik­ka täl­lä pals­tal­la­kin on ilmoit­tau­tu­nut yksi, joka ei ole.

 101. az:

  Evo­luu­tiop­sy­ko­lo­gia ei esi­tä ole­van­sa reduk­tio­nis­ti­nen seli­tys­mal­li. Pikem­min­kin evo­luu­tiop­sy­ko­lo­gia raken­taa kar­kei­ta hah­mo­tuk­sia syn­nyn­näi­sis­tä tai­pu­muk­sis­ta, jois­sa on mer­kit­tä­vä yksi­lö­koh­tai­nen vari­aa­tio, sekä vah­va vuo­ro­vai­ku­tus kult­tuu­rin kanssa.

  Saa­ran pel­ko evo­luu­tiop­sy­ko­lo­gian “pseu­do­tie­tois­kuis­ta” on siten puh­das olkiukko.

  Lai­na­sit vää­rin. Puhuin evo­luu­tiop­sy­ko­lo­giain­toi­li­jois­ta, en evo­luu­tiop­sy­ko­lo­gias­ta. Intoi­li­joil­la tar­koi­tan ihmi­siä, jot­ka näke­vät tuon teo­rian seli­tys­voi­mai­sem­pa­na kuin se onkaan. En siis pidä evo­luu­tiop­sy­ko­lo­gi­aa itses­sään ongel­mal­li­se­na, vaan sitä tapaa, miten jot­kut yrit­tä­vät sovel­taa sitä käy­tän­töön: ensin teh­dään joko yksit­täis­ta­paus­ta kos­ke­va pää­tel­mä tai koko popu­laa­tion jokais­ta yksi­löä kos­ke­va yleis­tys, tätä perus­tel­laan vetoa­mal­la evo­luu­tiop­sy­ko­lo­gi­aan, ja kri­tii­kin herä­tes­sä kii­ruh­de­taan kui­ten­kin pai­not­ta­maan, ettei evo­luu­tiop­sy­ko­lo­gian seli­tys­voi­ma ulo­tu sen tyyp­pi­siin väit­tä­miin, jol­lai­nen hie­man aiem­min ollaan itse esitetty.

  Saman­ta­pai­nen ilmiö kos­kee tilas­to­tie­det­tä ja toden­nä­köi­syys­las­ken­taa. Tut­tu­ni on sat­tu­nut seu­rus­te­le­maan kah­den mie­hen kans­sa, joil­la kum­mal­la­kin oli poik­keuk­sel­li­sen kor­kea ÄO. Usein, jos hän mai­nit­see asias­ta, joku valo­pää kek­sii ettei se voi olla mah­dol­lis­ta, kos­ka niin kor­kean ÄO:n tyyp­pe­jä on luku­mää­räl­li­ses­ti niin vähän. Onhan siis äärim­mäi­sen epä­to­den­nä­köis­tä, että yksi ihmi­nen oli­si sat­tu­nut tapaa­maan kak­si niin äly­käs­tä hen­ki­löä! Näin var­mas­ti oli­si­kin, jos ihmi­set valit­si­si­vat kump­pa­nin­sa koko popu­laa­tion jou­kos­ta arpo­mal­la, mut­ta kun todel­li­suu­des­sa parin­va­lin­taan ja ihmis­ten koh­taa­mi­siin vai­kut­ta­vat monet simp­pe­lin toden­nä­köi­syys­las­ken­nan ulot­tu­mat­to­mis­sa ole­vat asiat. Jos tuo­ta hah­mo­tus­ta­paa menee kri­ti­soi­maan, pää­tel­män teh­nyt hen­ki­lö saat­taa luul­la kri­tii­kin kos­ke­van toden­nä­köi­syys­las­ken­taa meto­di­na, eikä ymmär­rä että ongel­ma­na on vain hänen tavas­saan sovel­taa sitä.

 102. Tie­de­mies:

  Jakau­man luon­ne on empii­ri­nen tosia­sia, tosin mies­ten jakau­man ja nais­ten jakau­mien väli­nen ero ei ole yhtä jäyk­kä kuin minä väitin[1], vaan naisten(kin) jakau­ma muis­tut­taa potens­si­ja­kau­maa, jos­kin hie­man vähem­män, so. eten­kin pie­nil­lä part­ne­rien mää­ril­lä se on “nor­maa­lim­pi”, ja luku­mää­rän kas­vaes­sa hän­tä las­kee nopeammin. 

  Ja Art­tu­ri:

  No jos se on ihan met­säs­sä, niin sit sul­la on var­maan help­po tar­jo­ta tilal­le jotain vähän parempaa? 

  No siis minus­ta täs­sä on teh­ty kak­si olet­ta­mus­ta: (1) ns parem­pi mies, “alfa uros” tms., tuot­taa (mer­kit­tä­väs­ti) enem­män jäl­ke­läi­siä ja (2) tuo­te­tut jäl­ke­läis­ten mää­rät ovat jos­sain mää­rin sama asia (tai kor­re­loi­vat vah­vas­ti) sek­si­kump­pa­nien mää­rän kanssa.

  Molem­pia väit­tei­tä voi kri­ti­soi­da, jos nii­tä sovel­le­taan esi­mer­kik­si 2000-luvun Suo­meen. Minä epäi­len, että ihmis­ten tapauk­ses­sa myös sil­lä jäl­ke­läis­ten “laa­dul­la” on väliä. 

  Ns. parem­mat mie­het (ja nai­set) pää­se­vät lisään­ty­mään laa­dul­li­ses­ti parem­pien kump­pa­nien kans­sa, jol­loin hei­dän jäl­ke­läis­ten­sä menes­ty­mi­nen on toden­nä­köi­sem­pää (ehjem­pi per­he-elä­mä, parem­mat gee­nit, kor­keam­pi varal­li­suus…), mut­ta tämä taas on jos­sain mää­rin ris­ti­rii­das­sa (har­va kump­pa­ni kat­se­lee pet­tä­vää miestä/naista) sen kans­sa, että tuot­taa mak­si­maa­li­sen mää­rän jäl­ke­läi­siä, jot­ka sit­ten jää­vät oman onnen­sa nojaan.

  Esi­mer­kik­si sen koy­hyy­des­sä elä­vän suu­ri jäl­ke­läis­mää­rä ei auta, jos niis­tä suu­ri osa kuo­lee näl­kään, tau­tei­hin ja pai­kal­li­siin nakkisotiin.

  Sit­ten se koh­ta (2). On tie­ten­kin sel­vää, että jot­ta jäl­ke­läi­siä voi­si yli­pää­tään olla, pitää olla jon­kin ver­ran sek­si­kump­pa­nei­ta (vähin­tään yksi). Mut­ta onko tuol­la esi­mer­kik­si Suo­mes­sa pal­jon väliä, kun 99 % sek­sis­tä ei joh­da lisään­ty­mi­seen (eikä sen ole tar­koi­tus­kaan joh­taa). Veik­kaan, että sek­si­kump­pa­neis­ta 90 pro­sent­tia ei var­si­nai­ses­ti vali­ta lisään­ty­mis­tar­koi­tuk­ses­sa. Ehkäi­sy­me­ne­tel­mien “onnis­tu­mis­pro­sent­ti” kui­ten­kin on nykyi­sin erit­täin kor­kea ja abirt­ti­kin on mahdollinen.

  On help­poa havai­ta jol­lain “iki­sin­kul­la” olleen kym­me­niä tai sato­ja sek­si­kump­pa­nei­ta, mut­ta ei yhtään jäl­ke­läis­tä. Samaan aikaan pari­suh­tees­sa elä­väl­lä on usei­ta jäl­ke­läi­siä, mut­ta vain muu­ta­mia seksikumppaneita.

  Sek­si­kump­pa­nien mää­räl­lä ei siis (Suo­mes­sa, esi­mer­kik­si Afri­kan köy­hyy­des­sä tilan­ne lie­nee toi­nen) vält­tä­mät­tä ole pal­jon­kaan teke­mis­tä gee­nien siir­tä­mi­sen kanssa.

  Parem­pia ehdo­tuk­sia? No, kes­kei­sen raja-arvo­lauseen nojal­la veik­kai­sin, että aika lähel­le nor­maa­li­ja­kau­maa men­nään (siis sek­si­kump­pa­nien mää­räs­sä, ei vält­tä­mät­tä jäl­ke­läis­ten määrässä).

  Tie­de­mies on tie­ten­kin oikeas­sa sii­nä, että vii­me­kä­des­sä jakau­ma on empii­ri­nen tosia­sia, mut­ta kuten tämä Osmon alku­pe­räi­nen pos­taus­kin toi esiin, sitä empi­ri­aa voi olla täs­sä tapauk­ses­sa vai­ke­aa saada.

  Kari

 103. Rogue:

  Olen moneen ker­taan toden­nut, että huo­no oma­tun­to tai halu olla louk­kaa­mat­ta nais­taan on usein­kin motii­vi­na uskol­li­suu­teen. Tämä ei ole miten­kään ris­ti­rii­das­sa sen kans­sa, että mies kui­ten­kin tun­tee halua mui­ta nai­sia koh­taan ja har­ras­tai­si sek­siä näi­den kans­sa, jos sii­tä ei koi­tui­si huo­noa omaa­tun­toa tai muu­ta haittaa. 

  Niin ja mik­si ihmees­sä sama ei päti­si nai­siin? Rajoit­teet, sosi­aa­li­set ja fyy­si­set, voi­vat toki poi­ke­ta, mut­ta liek­kö sek­sin halua­mi­ses­sa eroa.

  Muu­ten tuo seli­tyk­se­si kuul­los­ti kyl­lä jo pal­jon selkeämmältä.

  Kari

 104. Samu­li kysyy: 

  Lopuk­si kuu­li­sin mie­lel­lä­ni, mitä täs­mäl­leen tar­koi­tat sil­lä, että ihmi­nen ainoa­na tekee tie­toi­sia päätöksiä?

  Tie­toi­suus on minul­le mie­len tari­na, minuu­den rakentuminen:

  Koke­muk­sia lap­suu­des­ta, tie­toa van­hem­mis­ta, tule­vai­suu­den suun­ni­tel­mia, omien vah­vuuk­sien ja heik­kouk­sien pohdintaa. 

  Itse­reflek­tion kaut­ta vain ihmi­nen voi myös muut­taa tie­dos­ta­ma­ton­ta toi­min­taan­sa. Ainoas­taan ihmi­nen voi poh­dis­kel­la käsit­teel­li­sel­lä tasol­la teke­mi­si­ään ja tek­mis­ten jät­tä­mi­si­ään ja täl­tä poh­jal­ta muut­taa tomintaansa. 

  Vain ihmi­nen voi miet­tiä elä­män tarkoitusta. 

  Täs­tä seu­raa, että ihmi­nen myös vas­taa teois­taan toi­sin kuin eläin. Toi­sin kuin sinä sanot, minus­ta kysees­sä on nime­no­maan laa­dul­li­nen ero, jos­kin myös määrällinen. 

  Eläin voi olla äly­käs ja oppi­mis­ky­kyi­nen, mut­ta tie­toi­suu­den kans­sa sil­lä ei ole mitään tekemistä.

 105. Kari:

  Parem­pia ehdo­tuk­sia? No, kes­kei­sen raja-arvo­lauseen nojal­la veik­kai­sin, että aika lähel­le nor­maa­li­ja­kau­maa men­nään (siis sek­si­kump­pa­nien mää­räs­sä, ei vält­tä­mät­tä jäl­ke­läis­ten määrässä).

  Mä en nyt oikein ymmär­rä, että mis­tä sä nyt tähän sen nor­maa­li­ja­kau­man haluat väki­sin repäis­tä. Jos vaik­ka face­book­ka­ve­rei­den mää­rä ja amazo­nis­sa myy­ty­jen kir­jo­jen mää­rä nou­dat­taa potens­si­ja­kau­maa ja täs­sä­kin kes­kus­te­lus­sa on annet­ta ihan hyviä perus­tei­ta sil­le, että sek­si­part­ne­rit­kin valit­tas sil­leen, että jokai­sel­la ei todel­la­kaan oo sama mahis “pääs­tä panol­le”, niin miks sun mie­les­tä potens­si­ja­kau­ma on niin vai­kee uskoo?

  En jak­sa kai­vaa läh­det­tä, mut­ta oon jos­tain semius­kot­ta­vas­ta kir­jas­ta luke­nu, että nää ei oo todel­la­kaan jakau­tu­nu normaalisti.

  Kari: Minä en väit­tä­nyt mitään koh­das­ta 1 tai 2. Minä väi­tin, että kel­poi­suus mää­ri­tel­lään suun­nil­leen niin, että sitä kel­poi­sam­pi mitä enem­män gee­nit lisääntyy.

  Tie­dok­si myös Päi­vi Pasil­le, että wiki­pe­dia mää­rit­te­lee sen näin:

  Fit­ness (often deno­ted w in popu­la­tion gene­tics models) is a cent­ral idea in evo­lu­tio­na­ry theo­ry. It desc­ri­bes the capa­bi­li­ty of an indi­vi­dual of cer­tain geno­ty­pe to repro­duce, and usual­ly is equal to the pro­por­tion of the indi­vi­dual’s genes in all the genes of the next generation.

  Ja joo tot­ta­kai, jos saa hyvin heik­ko­laa­tui­sia jäl­ke­läi­siä, niin sit ne ei var­maan hir­vees­ti lisään­ny seu­raa­vas­sa pol­ves­sa. Miks me ole­tet­tais, että joku mies, joka pää­see lisään­ty­mään suu­ren mää­rän nai­sia kans­sa tuot­tai­si jäl­ke­läi­siä joil­la on kes­ki­mää­räis­tä huo­nom­mat mah­dol­li­suu­det pääs­tä lisääntymään?

  Eiks pal­jon toden­nä­köi­sem­pää ole, että mies joka lisään­tyy pal­jon tuot­taa toden­nä­köi­ses­ti jäl­ke­läi­siä, jot­ka lisään­ty­vät paljon.

  Ja Karil­le vie­lä tuos­ta ehkäi­sys­tä, että mä luu­len, että ihmis­ten parit­te­lu­pää­tök­siin vai­kut­ta­vat gee­nit sun muut sel­lai­set kult­tuu­ris­ta riip­pu­mat­to­mat jutut on kehit­ty­neet ennen kuin ehkäi­syä on ollu ole­mas­sa, joten ehkäi­sy ei hir­vees­ti vai­ku­ta sii­hen miten ihmi­set parit­te­lis, jos kult­tuu­ri ei aiheut­tais rajoitteita.

 106. Eli­na, minus­ta vai­kut­taa sil­tä, että mää­ri­tel­mä­si mukaan et pidä kaik­kia ihmis­la­jin edus­ta­jia var­si­nai­ses­ti ihmi­si­nä. (Vai riit­tää­kö ihmi­syy­teen pelk­kä kyky syväl­li­seen itse­reflek­tioon, vaik­ka sitä ei tuli­si­kaan käyttäneeksi?)

 107. Art­tu­ri:

  Mä en nyt oikein ymmär­rä, että mis­tä sä nyt tähän sen nor­maa­li­ja­kau­man haluat väki­sin repäistä. 

  No en minä sitä “väki­sin” halua tähän reväistä.

  Oikeas­taan minul­la ei sinän­sä ole mitään potens­si­ja­kau­maa vas­taan, vaan sitä tul­kin­taa vas­taan, että se joh­tui­si jos­tain eri­tyi­ses­tä “kyvyk­kyy­des­tä” tms. Minus­ta se jakau­ma muo­dos­tuu suu­rel­ta osin eri ihmis­ten pre­fe­rens­seis­tä ja kasas­ta satunnaistekijöitä.

  Ja voi­sin olet­taa, että esi­mer­kik­si suklaan kulu­tus on nor­maa­li­ja­kau­tu­nut(?), joten on vai­ke­aa näh­dä, että täs­sä sek­sis­sä oli­si sen ihmeem­mäs­tä kysymys.

  Kom­pro­mis­si: jos­sain potens­si­ja­kau­man ja nor­maa­li­ja­kau­man välimaastossa?

  Jos vaik­ka face­book­ka­ve­rei­den mää­rä ja amazo­nis­sa myy­ty­jen kir­jo­jen mää­rä nou­dat­taa potens­si­ja­kau­maa ja täs­sä­kin kes­kus­te­lus­sa on annet­ta ihan hyviä perus­tei­ta sil­le, että sek­si­part­ne­rit­kin valit­tas sil­leen, että jokai­sel­la ei todel­la­kaan oo sama mahis “pääs­tä panol­le”, niin miks sun mie­les­tä potens­si­ja­kau­ma on niin vai­kee uskoo? 

  Sen takia, että panol­le pää­see Suo­mes­sa kuka tahan­sa, jol­la on sata euroa kädes­sä (tai en minä tie­dä, mon­ta­ko euroa sii­hen tar­vi­taan, mut­ta ei se mah­do­ton mää­rä ole). Ja kes­ki­ver­to­mies, joi­ta yli­voi­mai­nen enem­mis­tö on, saa kyl­lä suh­teel­li­sen hel­pos­ti sek­siä, jos ei eri­tyi­ses­ti nirsoile.

  Eri asia on sit­ten se, että onko kai­kil­la mah­dol­li­suus saa­da itsel­leen kump­pa­ni, aina­kaan halua­mil­laan kri­tee­reil­lä, mut­ta se on minus­ta toi­nen kysy­mys — vaik­ka myön­nän toki, että tus­kin nuo täy­sin toi­sis­taan riip­pu­mat­to­mia teki­jöi­tä ovat.

  Ja Karil­le vie­lä tuos­ta ehkäi­sys­tä, että mä luu­len, että ihmis­ten parit­te­lu­pää­tök­siin vai­kut­ta­vat gee­nit sun muut sel­lai­set kult­tuu­ris­ta riip­pu­mat­to­mat jutut on kehit­ty­neet ennen kuin ehkäi­syä on ollu ole­mas­sa, joten ehkäi­sy ei hir­vees­ti vai­ku­ta sii­hen miten ihmi­set parit­te­lis, jos kult­tuu­ri ei aiheut­tais rajoitteita. 

  No näin aivan var­mas­ti on. Mut­ta minä olen­kin läh­te­nyt sii­tä, että kult­tuu­ri, luon­teen­piir­teet, hen­ki­lö­koh­tai­set pre­fe­rens­sit yms. teki­jät vai­kut­ta­vat suo­ma­lais­ten sek­si­käyt­täy­ty­mi­seen tosia­sial­li­ses­ti pal­jon _enemmän_ kuin gee­nit tai laji­tyy­pil­li­nen käyt­täy­ty­mi­nen. Ihmi­sil­lä on pal­jon mui­ta­kin tar­pei­ta kuin sek­si tai gee­nien­sä levit­tä­mi­nen, ja on var­sin ilmeis­tä, että monet aset­ta­vat mui­ta asioi­ta näi­den edelle.

  Meil­lä kui­ten­kin on mm. mer­kit­tä­vä mää­rä ihmi­siä, jot­ka eivät jäl­ke­läi­siä edes halua.

  Kari

 108. Eli­na tie­toi­sis­ta päätöksistä:

  Koke­muk­sia lap­suu­des­ta, tie­toa van­hem­mis­ta, tule­vai­suu­den suun­ni­tel­mia, omien vah­vuuk­sien ja heik­kouk­sien pohdintaa. 

  Käsit­tääk­se­ni myös esim. sim­pans­sit pys­ty­vät tuo­hon. Esim. nuo­ri uros tie­tää ole­van­sa hei­kom­pi kuin lau­man alfa-uros, mut­ta toi­saal­ta taju­aa, että jos liit­tou­tuu toi­sen nuo­ren sim­pans­siu­rok­sen kans­sa, yhteis­voi­min he voi­vat syr­jäyt­tää alfan. 

  Itse­reflek­tion kaut­ta vain ihmi­nen voi myös muut­taa tie­dos­ta­ma­ton­ta toimintaansa. 

  Miten ihmees­sä? Eikö tie­dos­ta­ma­ton toi­min­ta mää­ri­tel­män­sä mukai­ses­ti ole tie­dos­ta­ma­ton­ta, jol­loin tie­toi­nen toi­min­ta (esim. itse­reflek­tio) ei sii­hen pys­ty vai­kut­ta­maan. Anna jokin esimerkki.

  Vain ihmi­nen voi miet­tiä elä­män tarkoitusta. 

  Ok, tämä ehkä pitää paik­kaan­sa, mut­ta täl­lä ei minus­ta ole juu­ri mer­ki­tys­tä. Ensin­nä­kään tuo­hon kysy­myk­seen ei koko ihmis­kun­nan his­to­rian aika­na kukaan ole saa­nut aikai­sek­si vas­taus­ta, jon­ka kaik­ki muut­kin hyväk­syi­si­vät. Toi­sek­si, usein ekspli­siit­ti­sel­lä ja aina­kin impli­siit­ti­sel­lä tasol­la ihmi­set ilmai­se­vat elä­män tar­koi­tuk­sen­sa liit­ty­vän per­hee­seen­sä, eten­kin lap­siin­sa. Onko tämä nyt lop­pu­jen lopuk­si kovin kau­ka­na sii­tä, mitä se on puh­taas­ti vais­to­jen ohjaa­mil­la eläi­mil­lä? Siis tuo­ko se, että ihmi­nen pys­tyy ekspli­siit­ti­ses­ti ilmoit­ta­maan elä­män tar­koi­tuk­sen­sa ole­van onnel­li­nen per­he-elä­mä ja jäl­ke­läis­ten kas­va­tus, jotain lisää sii­hen, että täs­mäl­leen sama pätee eläi­miin, vaik­ka he eivät sitä tiedostakaan? 

  Täs­tä seu­raa, että ihmi­nen myös vas­taa teois­taan toi­sin kuin eläin. 

  En ymmär­rä, miten tämä seu­raa elä­män tar­koi­tuk­sen poh­dis­ke­lus­ta. Selitä.

  Toi­sek­si, sosi­aa­li­sil­la eläi­mil­lä tie­ten­kin yksi­lö jou­tuu vas­taa­maan teois­taan yhtei­söl­le ihan samal­la tavoin kuin ihmi­nen­kin. Kul­tai­nen sään­tö pätee nyrk­ki­sään­tö­nä sosi­aa­lis­ten eläin­ten toi­min­taa ohjaa­mi­seen sii­nä, mis­sä ihmi­siin­kin. Näin, vaik­ka ne eivät tie­toi­ses­ti abstrak­til­la tasol­la pys­tyi­si­kään kyseis­tä sään­töä formuloimaan. 

  Eläin voi olla äly­käs ja oppi­mis­ky­kyi­nen, mut­ta tie­toi­suu­den kans­sa sil­lä ei ole mitään tekemistä. 

  Aina­kin sim­pans­si ja kai pari muu­ta­kin eläin­la­jia sel­vi­ää ns. pei­li­tes­tis­tä, jos­sa pitää taju­ta, että pei­lis­sä näky­vä kuva on hen­ki­lö itse. Tätä pide­tään yleen­sä osoi­tuk­se­na, että olen­nol­la on minä-käsi­tys. Ihmi­nen saa­vut­taa tämän tason vas­ta n. 18 kuu­kau­den iässä. 

  Minus­ta on erit­täin vai­kea kek­siä laa­dul­li­sia ero­ja ihmi­sen ja kehit­ty­neim­pien eläin­ten tie­toi­suu­den välil­lä. Yleen­sä on aina kyse ennem­min­kin mää­räl­li­ses­tä asias­ta. Esim. minä haka­tes­sa­ni tätä näp­päi­mis­töä tajuan kom­mu­ni­koi­va­ni joi­den­kin tois­ten ihmis­ten kans­sa, mikä tie­ten­kin vaa­tii var­sin moni­mut­kai­sen jär­jes­tel­män (tie­to­ko­ne, inter­net, jne.) toi­min­nan käsit­tä­mis­tä, mut­ta lop­pu­jen lopuk­si on kui­ten­kin vain kyse kommunikoinnista.

 109. Saa­ra:

  Aivan kuten lei­vos­ten­syö­mis­ha­lun puut­tu­mi­nen ei ole yksi niis­tä asiois­ta, joi­den vuok­si jot­kut jät­tä­vät nii­tä syömättä?”

  Niin siis lei­vok­sia ei syö­dä rajat­to­mas­ti, kos­ka se oli­si epä­ter­veel­lis­tä ja joh­tai­si liho­mi­seen jne. Vas­taa­vas­ti mies ei vält­tä­mät­tä har­ras­ta sek­siä jokai­sen hyvän­nä­köi­sen nai­sen kans­sa, jos sel­lai­nen toi­min­ta joh­tai­si esim. yhden tasok­kaam­man nai­sen menettämiseen. 

  Ver­tauk­ses­sa­si oli­si siis jär­keä, jos alku­pe­räi­nen point­ti­si oli­si ollut sama kuin minun. Eli se, että mies voi kom­pro­mis­si­na pysyä uskol­li­se­na, jos arve­lee sen ole­van kan­nal­taan paras rea­lis­ti­ses­ti mah­dol­li­nen vaihtoehto. 

  Mie­les­tä­ni sinä ja Eli­na kui­ten­kin mel­ko sel­väs­ti tun­nuit­te argu­men­toi­van sel­lai­sen käsi­tyk­sen puo­les­ta, että useat­kaan mie­het eivät edes haluai­si har­ras­taa sek­siä usei­den hyvän­nä­köis­ten nais­ten kans­sa, vaan koke­vat mono­ga­mi­sen sek­sin aidos­ti nau­tin­nol­li­sem­pa­na vaih­toeh­to­na. Täl­lais­ta väi­tet­tä läh­din kumoamaan.

  Minun argu­ment­tia­ni vas­taan oikea ver­taus oli­si ollut seuraavanlainen:

  On pal­jon ihmi­siä, jot­ka eivät halua syö­dä suur­ta mää­rää lei­vok­sia, vaik­ka lei­vos­ten syön­nis­tä ei aiheu­tui­si ter­vey­del­lis­tä tai muu­ta haittaa.

  Tuol­lais­ta väi­tet­tä en uskoi­si myös­kään todek­si, olet­taen että ihmi­set ylei­ses­ti koki­si­vat val­ta­vaa himoa lei­vok­sia koh­taan. Poik­keuk­sia toki löy­tyi­si, eli jot­kut eivät yksin­ker­tai­ses­ti pitäi­si lei­vok­sis­ta. Samoin voi olla ole­mas­sa har­vo­ja poik­ke­su­ta­pauk­sia mies­ten jou­kos­sa, jot­ka eivät edes nuo­re­na ole eri­tyi­sen kiin­nos­tu­nei­ta sek­sis­tä usei­den nais­ten kanssa.

 110. Saa­ra:

  Se, että noin itses­tään­sel­väs­ti uskot tie­tä­vä­si, mitä muut mie­het ajat­te­le­vat ja miten he koke­vat asiat, häm­men­tää minua”

  Kyl­lä täs­sä muu­ta­man kym­me­nen vuo­den aika­na on sen ver­ran monen mie­hen kans­sa tul­lut rupa­tel­tua, että oli­si ihmeel­li­nen sat­tu­ma, ettei koh­dal­le­ni ole sat­tu­nut nii­tä poik­keus­ta­pauk­sia, jot­ka eivät himoit­se sek­siä usei­den nais­ten kans­sa. Myön­nän mie­li­hy­vin mah­dol­li­suu­den poik­keuk­sien ole­mas­sao­lol­le, mut­ta se ei miten­kään hor­ju­ta mies­ten yli­voi­mais­ta enem­mis­töä kos­ke­vaa argumenttiani.

  Omien havain­to­je­ni lisäk­si olen toki luke­nut huo­mat­ta­van mää­rän mate­ri­aa­lia, joka tukee käsi­tys­tä­ni mies­ten seksuaalikäyttäytymisestä.

 111. Saa­ra:

  ystä­vä­ni (var­si­nai­nen nais­mag­neet­ti) saa nai­sil­ta sään­nöl­li­ses­ti tar­jouk­sia sekä sek­siin että seu­rus­te­luun liit­tyen. Hän ei ole kos­kaan eri­tyi­sem­min pitä­nyt irtoseksistä”

  Täl­la­nen poik­keus voi tiet­ty olla, mut­ta äärim­mäi­sen har­vi­nai­nen se oli­si nuor­ten mies­ten kes­kuu­des­sa. Lisäk­si mie­hil­lä on sel­keä ulkoi­nen motii­vi ker­toa tuol­lai­sia tari­noi­ta. Mie­hel­le voi olla sta­tus­ta nos­ta­vaa tuo­da esil­le anta­neen­sa pak­ke­ja juu­ri sen takia, että mies­ten läh­tö­koh­tai­ses­ti ole­te­taan halua­van sek­siä lähes kai­kil­ta nuo­ril­ta naisilta(mikä on toki mel­ko lähel­lä totuut­ta). Eten­kään nai­sil­le kukaan mies ei tie­ten­kään halua ker­toa pane­van­sa mie­lel­lään kaik­kea mikä liik­kuu, kos­ka yksi­kään nai­nen ei arvos­ta sel­lais­ta mie­li­ku­vaa. Jos ystä­vä­si on kuvai­le­ma­si kal­tai­nen nais­mag­neet­ti, kyse on toden­nä­köi­ses­ti ollut sii­tä, että tar­jon­nan olles­sa suur­ta, ystä­väl­lä­si on yksin­ker­tai­ses­ti varaa kar­sia huonoimmat/rasittavimmat tapauk­set pois. Hän voi sit­ten har­ras­taa sek­siä lähin­nä nii­den parem­pien yksi­löi­den kans­sa, joi­ta on riittämiin.

 112. Saa­ra:

  Mut­ta minua kiusaa tuo sinun­kin kie­len­käy­tös­sä­si tois­tu­va nar­ra­tii­vi “mie­his­tä”, jot­ka ovat sitä tai tätä mut­ta eivät mis­sään nimes­sä tuo­ta (“Mie­hiä kiin­nos­taa sek­sis­sä lähin­nä se fyy­si­nen puo­li” jne.). Huo­maat­ko, että tulet itse asias­sa impli­koi­neek­si ettei­vät nämä minun tun­te­ma­ni hen­ki­löt, jot­ka poik­kea­vat olen­nai­ses­ti luon­neh­din­nois­ta­si, var­si­nai­ses­ti ole miehiä?”

  Ongel­ma­na on, että mie­het on pojas­ta pitäen sosi­aa­lis­tet­tu pii­lot­ta­maan sek­su­aa­li­set miel­ty­myk­sen­sä. Femi­nis­tien domi­noi­mas­sa sek­su­aa­li­va­lis­tuk­ses­sa ope­te­taan, että sek­si on pari­suh­tee­seen kuu­lu­va kah­den ihmi­sen väli­nen iha­na tun­teel­li­nen asia. Lisäk­si mie­het ovat pää­osin äitien­sä kas­vat­ta­mia ja äidit välit­tä­vät pit­käl­ti tätä saman­hen­kis­tä käsi­tys­tä, vaik­kei­vat suo­raan sek­sis­tä puhui­si­kaan. Tämä käsi­tys on jyr­käs­sä ris­ti­rii­das­sa pojan/miehen oman sisäi­sen koke­muk­sen kans­sa ja sik­si nuo­ret mie­het koke­vat usein sisäis­tä ris­ti­rii­taa ja huo­noa omaa tun­toa haluis­taan. Ja tie­tys­ti kukaan mies ei ole niin type­rä, että val­lit­se­vas­sa ilma­pii­ris­sä heh­kut­tai­si nais­ten kuul­len halua­van­sa pan­na kaik­kea mikä liikkuu.

  Muu­ta­mat kokei­lut ovat olleet tasoa “ihan ok”, mut­ta sel­väs­ti tyy­dyt­tä­väm­pää on kui­ten­kin sek­si rakas­te­tun kans­sa, jos­sa on muka­na hen­ki­siä taso­ja, ja taka­na useam­pia ker­to­ja saman part­ne­rin kanssa”

  Ehkä ne muu­ta­mat ekat ker­rat saman hen­ki­lön kans­sa voi­vat­kin olla nousu­joh­tei­sia. En kui­ten­kaan tun­ne ketään, jol­la se alkuin­to säi­lyi­si kovin kau­aa. Myös kaik­kien tut­ki­mus­ten mukaan sek­su­aa­li­nen halu samaa part­ne­ria koh­taan vähe­nee alun jäl­keen voi­mak­kaas­ti eten­kin mie­hil­lä, mut­ta myös naisilla.

  Otan­ta­si, vaik­ka se oli­si suu­ri, ei var­mas­ti ole edus­ta­va, kos­ka kaik­ki sii­hen sisäl­ty­vät hen­ki­löt ovat sinun tuttujasi”

  Eivät kaik­ki elä­mä­ni aika­na koh­taa­ma­ni mie­het ole eri­tyi­ses­ti vali­koi­tu­nei­ta. Lisäk­si pitä­mäl­lä sil­män­sä auki, näkee miten myös muut kuin omat tutut tapaa­vat käyt­täy­tyä esim. baa­reis­sa ja muis­sa yhteyk­sis­sä. Lisäk­si leh­dis­tä, kir­jois­ta ja netis­tä voi löy­tää pal­jon väi­tet­tä­ni tuke­vaa materiaalia.

  Tus­kin olet myös­kään koh­dan­nut yhtä­kään minun ystä­vis­tä­ni, aina­kaan sii­nä mää­rin että oli­sit pää­ty­nyt haas­tat­te­le­maan hei­tä hei­dän seksikäyttäytymisestään”

  Ongel­ma­na on edel­leen se, että mie­hil­lä on suu­ri jo lap­se­na opit­tu motii­vi valeh­del­la sek­su­aa­li­käyt­täy­ty­mi­ses­tään ja haluis­taan eten­kin nais­ten kuul­len. Sil­ti en kiel­lä, ettei poik­keus­mah­dol­li­suut­ta ole.

  Jos kysees­sä ei ole perus­tee­ton yleis­tys, voit var­maan ker­toa, mihin tuo pro­sent­ti­lu­kusi perus­tuu. Tur­hil­ta yleis­tyk­sil­tä voit aivan hel­pos­ti vält­tyä kor­vaa­mal­la sanan “mies” sanoil­la “osa mie­his­tä”. Ei ole vai­ke­aa, jos on sinut sen tosi­asian kans­sa että mie­hiä on erilaisia”

  Mähän sanoin “vaik­ka 95%”. Eli luku ei ollut mil­lään taval­la oleel­li­nen, point­ti­na oli että myön­nän poik­keuk­set mah­dol­li­sik­si. Mikään ei ole rasit­ta­vam­paa kuin jou­tua joka ker­ta vään­tä­mään rau­ta­lan­gas­ta, että poik­keuk­sia voi olla. Jos väit­tee­ni pätee kui­ten­kin yli­voi­mai­seen enem­mis­töön mie­his­tä, sil­lä on mer­kit­tä­vää yleis­ty­sar­voa, eikä ole juu­ri­kaan väliä kes­kus­te­lun kan­nal­ta, onko poik­keuk­sia 1% vai 5%.

 113. Saa­ra:

  Selit­täi­sit­kö, mitä tar­koi­tus­ta tuo teke­mä­si nai­sia kos­ke­va yleis­tys pal­ve­li täs­sä keskustelussa?”

  Sitä, että nais­ten tai­pu­mus halu­ta aja­tel­la asioi­den ole­van “kivas­ti” yhdis­tet­ty­nä mies­ten opit­tuun tapaan valeh­del­la sek­su­aa­li­sis­ta haluis­taan, tuot­ta­vat yhdes­sä hel­pos­ti har­han sii­tä, että oli­si pal­jon mie­hiä, jot­ka eivät tun­ne halua usei­ta nai­sia kohtaan. 

  Ja kyl­lä minul­la point­tia­kin oli, kuten ylem­pä­nä Art­tu­ril­le seli­tin. En halua oikeas­ti sinua lou­ka­ta, mut­ta anna nyt sen ver­ran sii­maa että ehdin oppia mil­lai­set jutut sinua louk­kaa­vat. Itseä­ni nimit­täin ei var­mas­ti louk­kai­si, jos joku teki­si omal­la koh­dal­la­ni vas­taa­van päättelyn”

  Mik­si ihmees­sä minua louk­kai­si se, että esi­tät perus­teet­to­mia arve­lu­ja luon­tees­ta­ni tai tai­pu­muk­sis­ta­ni? Saa­ti, että minua louk­kai­si se, että ole­tat minun ole­van kuvai­le­mie­ni mies­ten kal­tai­nen? Voin hel­pos­ti myön­tää kuu­lu­va­ni sii­hen 95% enem­mis­töön sek­su­aa­li­ha­lu­jen osal­ta enkä tun­ne mitään häpe­ää asian suh­teen. Minua ei myös­kään louk­kaa se, että toteat minun väit­tä­vän tie­tä­vä­ni mitä muut mie­het ajat­te­le­vat sek­su­aa­li­asiois­ta. Väi­tän edel­leen koh­tuul­li­sel­la tark­kuu­del­la tie­tä­vä­ni mitä mie­het ajat­te­le­vat niis­tä, eikä sen totea­mi­nen ole loukkaavaa.

  En pidä hen­ki­löön käy­väs­tä argu­men­toin­nis­ta sik­si, että se häi­rit­see kes­kus­te­lua eikä mil­lään taval­la edis­tä aiheen käsittelyä.

 114. Saa­ra:

  Olen kri­ti­soi­nut vain sitä, että kaik­kien mies­ten väi­te­tään ole­van saman­lai­sia, vaik­ka itse tun­nen usei­ta jot­ka eivät ole, ja vaik­ka täl­lä pals­tal­la­kin on ilmoit­tau­tu­nut yksi, joka ei ole”

  Hmm luit­ko­han mitä Kari sanoi myöhemmin?

  Kari:

  Väi­tän, että jos oli­sin sil­loin “mokan­nut” ja har­ras­ta­nut sek­siä jon­kun lyy­lin X kans­sa, minul­le oli­si tul­lut mer­kit­tä­vän paha olo sii­tä. Siis vaik­ka tämä toi­nen osa­puo­li, tai kukaan muu­kaan, ei oli­si tien­nyt asiasta”

  Eli Kari myön­si kysees­sä olleen lähin­nä huo­non oman­tun­non eikä halun puut­teen. Karin suh­tau­tu­mi­nen asi­aan on siis täy­sin lin­jas­sa esit­tä­mä­ni kans­sa. Juu­ri näin käy todel­la usein pari­suh­tees­sa ole­vien mies­ten kans­sa asias­ta kes­kus­tel­taes­sa. Ensin he sano­vat että eivät “halua” har­ras­taa sek­siä mui­den kuin oman nai­sen­sa kans­sa. Sit­ten kun tar­ken­nan asi­aa, ilme­nee että kyse on juu­ri aiheu­tu­vas­ta huo­nos­ta omas­ta­tun­nos­ta tai kiin­ni­jää­mi­sen ja suh­teen menet­tä­mi­sen pelos­ta. Mui­ta nai­sia koh­taan koe­tun sek­su­aa­li­sen halun puut­tees­ta ei lähes kos­kaan ole kyse. Sanon nyt taas “lähes”, vaik­ka itse en ole koh­dan­nut vie­lä yhtään kysei­sen­lais­ta poikkeusta.

 115. Saa­ra:

  Intoi­li­joil­la tar­koi­tan ihmi­siä, jot­ka näke­vät tuon teo­rian seli­tys­voi­mai­sem­pa­na kuin se onkaan. En siis pidä evo­luu­tiop­sy­ko­lo­gi­aa itses­sään ongel­mal­li­se­na, vaan sitä tapaa, miten jot­kut yrit­tä­vät sovel­taa sitä käytäntöön”

  Täs­sä kes­kus­te­lus­sa lähin­nä sinä ja Eli­na olet­te teh­neet vir­heel­li­siä ole­tuk­sia evo­luu­tio­teo­rias­ta ja olet­ta­neet mui­den käyt­tä­vän sitä selit­tä­mään ihmis­ten yksi­lö­koh­tai­sia motii­ve­ja käyt­täy­ty­mi­sel­leen. Muut kes­kus­te­li­jat ovat sit­ten lähin­nä kor­jan­neet käsityksiänne.

 116. Art­tu­ri:

  Ja joo tot­ta­kai, jos saa hyvin heik­ko­laa­tui­sia jäl­ke­läi­siä, niin sit ne ei var­maan hir­vees­ti lisään­ny seu­raa­vas­sa pol­ves­sa. Miks me ole­tet­tais, että joku mies, joka pää­see lisään­ty­mään suu­ren mää­rän nai­sia kans­sa tuot­tai­si jäl­ke­läi­siä joil­la on kes­ki­mää­räis­tä huo­nom­mat mah­dol­li­suu­det pääs­tä lisääntymään?

  Eiks pal­jon toden­nä­köi­sem­pää ole, että mies joka lisään­tyy pal­jon tuot­taa toden­nä­köi­ses­ti jäl­ke­läi­siä, jot­ka lisään­ty­vät paljon”

  No jos ole­te­taan, että tasok­kaam­mat nai­set vaa­ti­vat mie­hel­tä enem­män sitou­tu­mis­ta ja panos­tus­ta, niin suur­ta mää­rää nai­sia pane­va mies ei ehkä kes­ki­mää­rin pää­se lisään­ty­mään niin tasok­kaan nai­sen kans­sa kuin sitou­tu­mal­la pää­si­si. Mak­si­ta­sok­kaan nai­sen kans­sa saa­tu jäl­ke­läi­nen taas saat­taa olla huo­mat­ta­vas­ti tasok­kaam­pi kuin nii­den tasot­to­mam­pien kans­sa saa­dut. Pie­nen tasoe­ron aiheut­ta­maa vai­ku­tus­ta tule­vai­suu­des­sa on erit­täin vai­kea arvioi­da. Voi olla hyvin suu­ri­kin. Toi­saal­ta kun nmen­nään riit­tä­vän monen­teen pol­veen, jäl­ke­läi­sil­lä ei enää ole juu­ri­kaan yhtei­siä gee­ne­jä esii­sien­sä kans­sa. Nyky­ään mie­hen on myös ehkäi­syn takia vai­kea saa­da tasok­kai­ta nai­sia ras­kaak­si ilman sitoutumista.

  Mies joka pää­see lisään­ty­mään pal­jon on toden­nä­köi­ses­ti taso­kas, jol­loin myös hänen jäl­ke­läi­sen­sä ovat toden­nä­köi­ses­ti tasok­kai­ta ja pää­se­vät lisään­ty­mään pal­jon. Mut­ta on myös toden­nä­köis­tä, että tasok­kaan mie­hen ja tasok­kaan nai­sen lap­si, johon molem­mat van­hem­mat anta­vat suu­ren paren­taa­li­sen inves­toin­nin, on vie­lä tasok­kaam­pi ja pää­see lisään­ty­mään vie­lä enem­män ja parem­pien yksi­löi­den kans­sa. Tule­vai­suu­den gee­ni­vir­ran arvioin­ti menee­kin sit­ten vaikeaksi.

 117. Rogeu:

  Omien havain­to­je­ni lisäk­si olen toki luke­nut huo­mat­ta­van mää­rän mate­ri­aa­lia, joka tukee käsi­tys­tä­ni mies­ten seksuaalikäyttäytymisestä.

  tirsk.

 118. Roque:

  Eli Kari myön­si kysees­sä olleen lähin­nä huo­non oman­tun­non eikä halun puut­teen. Karin suh­tau­tu­mi­nen asi­aan on siis täy­sin lin­jas­sa esit­tä­mä­ni kanssa. 

  No en oikeas­taan sano­nut. Kyl­lä se kyse oli sitä, ettei halua­kaan ollut, ei aina­kaan mis­sään mer­ki­tyk­sel­li­ses­sä mää­rin. Sen _lisäksi_ oli­si sit­ten tul­lut se huo­no omatunto.

  Oikeas­taan minä läh­din alun perin­kin kri­ti­soi­maan sitä, että väi­tit pää­osan (“kaik­kien”) mie­his­tä halua­van sek­siä _mahdollisimman monen_ nai­sen kans­sa, jos mitään rajoit­tei­ta ei oli­si. Vaih­de­taan “mah­dol­li­sim­man moni” use­aan, niin voim­me olla osa­puil­leen samaa mieltä.

  Mut­ta tämä ei ole mikään mie­hil­le tyy­pil­li­nen omi­nai­suus. Samal­la taval­la ne nai­set­kin pettävät.

  Eli miten oli­si: pää­osa ihmi­sis­tä haluai­si sek­su­aa­li­viet­tin­sä vuok­si har­ras­taa sek­siä useam­man kump­pa­nin kans­sa, mut­ta muut tar­peet (hyvä oma­tun­to, lähei­sen ihmi­sen huo­mioo­not­ta­mi­nen, jne.) ja sosi­aa­li­set pai­neet saa­vat jot­kut valit­se­maan yksiavioisuuden?

  Kari

 119. Rogue,

  Ja lisäyk­se­nä vie­lä. Minus­ta nuo sosi­aa­li­set rajoit­teet ovat (aina­kin nyky-yhteis­kun­nas­sa) vähem­piar­voi­nen seik­ka. Ihmi­sel­lä on tar­ve ystä­vyy­teen ja rak­kau­teen (jot­ka minun mie­les­tä­ni ovat osa­puil­leen sama asia).

  Tie­ten­kin ihmi­sil­lä on “tar­ve” (tai vähin­tään tai­pu­mus) myös ihas­tua ja hul­laan­tua, mut­ta minus­ta tämä on lähin­nä kän­nien vetä­mi­seen ver­rat­ta­vis­sa ole­va juttu.

  Kari

 120. Rogue,

  Minus­ta “tasok­kaan” mää­rit­te­ly nyky­ai­ka­na, kun suun­nil­leen kaik­ki syn­ty­vät lap­set sel­viä­vät lisään­ty­mi­si­käi­sik­si on aika vai­kea mää­ri­tel­lä. Jopa sitä, mit­kä geneet­ti­set omi­nai­suu­det ovat hyö­dyl­li­siä nyky-yhteis­kun­nas­sa menes­tyk­seen (ehkä lukuu­not­ta­mat­ta jotain perin­nöl­li­siä sai­rauk­sia, jot­ka tap­pa­vat nuo­re­na), on aika vai­kea määritellä. 

  Tämän vuok­si minus­ta kyl­lä tuo Art­tu­rin nyrk­ki­sään­tö, että mitä useam­man nai­sen kans­sa mies pää­see lisään­ty­mään, sitä useam­man lisään­ty­mis­ky­kyi­sen jäl­ke­läi­sen hän tuot­taa ja sitä enem­män hänen kan­ta­man­sa gee­nit leviä­vät populaatiossa.

 121. Rogue:

  Minun argu­ment­tia­ni vas­taan oikea ver­taus oli­si ollut seuraavanlainen:

  On pal­jon ihmi­siä, jot­ka eivät halua syö­dä suur­ta mää­rää lei­vok­sia, vaik­ka lei­vos­ten syön­nis­tä ei aiheu­tui­si ter­vey­del­lis­tä tai muu­ta haittaa.

  En minä väi­tä tie­tä­vä­ni, että minun kuvai­le­mia­ni mie­hiä on pal­jon, vaan että hei­tä on. Itse tun­nen n. 8 kpl täl­lai­sia ihmi­siä, jos las­ke­taan ainoas­taan ne joil­la aivan sel­väs­ti flak­si kävi­si ja kyky­jen­kään puo­les­ta estei­tä ei oli­si, ja jot­ka olen tun­te­nut myös sel­lai­si­na aikoi­na kun ovat olleet sinkkuja.

  Tuol­lais­ta väi­tet­tä en uskoi­si myös­kään todek­si, olet­taen että ihmi­set ylei­ses­ti koki­si­vat val­ta­vaa himoa lei­vok­sia kohtaan.

  No koke­vat­han he, aina­kin jon­kin­lais­ta himoa. Makean­hi­mo­han on mei­hin sisäänrakennettuna.

  Poik­keuk­sia toki löy­tyi­si, eli jot­kut eivät yksin­ker­tai­ses­ti pitäi­si leivoksista.

  Nime­no­maan, näi­tä ihmi­siä on. He jät­täi­si­vät lei­vok­set syö­mät­tä sii­nä­kin tapauk­ses­sa, että sii­tä ei koi­tui­si ter­vey­del­lis­tä hait­taa, kos­ka he haluai­si­vat vält­tyä jou­kol­ta mui­ta, pal­jon tri­vi­aa­lim­pia hait­to­ja: lei­vok­sen syö­mi­seen menee het­ki aikaa, sii­tä voi tul­la murusia vaat­tei­siin ja sen jou­tuu ehkä rahal­la osta­maan myy­jäl­tä ennen syö­mis­tä jne. Nämä­kin hai­tat ovat mer­kit­se­viä sil­loin, jos hen­ki­löä ei lain­kaan kiin­nos­ta syö­dä leivosta.

 122. Rogue:

  Kari myön­si kysees­sä olleen lähin­nä huo­non oman­tun­non eikä halun puutteen.

  Ei myön­tä­nyt. Hän sanoi, että hänel­le oli­si tul­lut “mer­kit­tä­vän paha olo”. Se voi tul­la muus­ta­kin syys­tä kuin huo­non oma­tun­non vuok­si. Jos 

  En tie­ten­kään väi­tä tie­tä­vä­ni, mitä juu­ri Kari tuos­sa tar­koit­ti, mut­ta hänen sel­vi­tyk­sen­sä kyl­lä kuu­los­taa hyvin saman­lai­sel­ta kuin näil­lä tun­te­mil­la­ni mie­hil­lä, joi­den koh­dal­la ei ole kysy­mys huo­nos­ta oma­tun­nos­ta, vaan esim. sii­tä että koe­taan oman hen­ki­sen kohe­rent­tiu­den pirs­tou­tu­van, men­taa­li­sen kehit­ty­mi­sen suun­nan muut­tu­van omiin toi­vei­siin näh­den huo­noon suun­taan, tai sit­ten sii­tä että ei ylei­ses­ti ottaen tykä­tä käyt­tää aikaa kes­kin­ker­tai­siin elä­myk­siin, vaan halut­tai­siin kes­kit­tyä täyt­tä­mään elä­mää mah­dol­li­sim­man moni­puo­li­ses­ti hie­noil­la jutuil­la (samat hen­ki­löt vihaa­vat myös kes­kin­ker­tai­sia elo­ku­via, sar­jo­ja, ravin­to­la-annok­sia jne.).

  (Sivu­men­nen sanoen, huo­non oma­tun­non ei minun mie­les­tä­ni kan­na­ta kovin pal­jon antaa vai­kut­taa omaan elä­mään ja toi­min­taan. Sitä voi tun­tea mitä type­rim­mis­tä ja tur­him­mis­ta syis­tä, vain sik­si että esim. van­hem­mat ovat sat­tu­neet mokaa­maan, kuten useim­pien van­hem­mat ovat. Ennem­min kan­nat­taa miet­tiä, onko huo­noa oma­tun­toa aiheut­ta­vas­ta toi­min­nas­ta todel­lis­ta hait­taa jol­le­kul­le — miet­tiä hyvin huo­lel­li­ses­ti — ja jos ei ole, kan­nat­taa ope­tel­la sii­tä huo­nos­ta oma­tun­nos­ta eroon.)

 123. Rogue:

  Täl­la­nen poik­keus voi tiet­ty olla, mut­ta äärim­mäi­sen har­vi­nai­nen se oli­si nuor­ten mies­ten kes­kuu­des­sa. Lisäk­si mie­hil­lä on sel­keä ulkoi­nen motii­vi ker­toa tuol­lai­sia tari­noi­ta. Mie­hel­le voi olla sta­tus­ta nos­ta­vaa tuo­da esil­le anta­neen­sa pak­ke­ja juu­ri sen takia, että mies­ten läh­tö­koh­tai­ses­ti ole­te­taan halua­van sek­siä lähes kai­kil­ta nuo­ril­ta naisilta(mikä on toki mel­ko lähel­lä totuut­ta). Eten­kään nai­sil­le kukaan mies ei tie­ten­kään halua ker­toa pane­van­sa mie­lel­lään kaik­kea mikä liik­kuu, kos­ka yksi­kään nai­nen ei arvos­ta sel­lais­ta mielikuvaa.

  Voi pyhä syl­vi näi­tä yleistyksiä.

  Miten seli­tät sen, että minun tutuis­ta­ni ne mie­het, joil­la on met­säs­tys­viet­tiä ja tai­pu­mus­ta irto­seks­tai­luun, puhu­vat niis­tä kyl­lä minul­le ihan avoi­mes­ti? Sii­nä olet osit­tain oikeas­sa, että ei minul­ta tuol­la mie­li­ku­val­la sinän­sä mitään arvos­tus­ta saa, jos­kaan ei myös­kään epä­ar­vos­tus­ta. Sen sijaan rehel­li­syyt­tä minä arvos­tan rajus­ti ja voi­mal­li­ses­ti. Mik­si­pä siis tut­tu­je­ni ei kan­nat­tai­si olla minul­le rehellisiä?

  Lähei­sim­mis­sä ystä­vis­sä­ni on myös tapauk­sia, jot­ka ovat muil­le rehel­li­siä sil­loin­kin kun eivät saa sii­tä mitään sosi­aa­li­sia pis­tei­tä, eli kun sitä voi­daan pitää hei­dän kan­nal­taan vahin­gol­li­se­na. Jos he toi­mi­vat näin mui­den asioi­den suh­teen, mik­si he vai­vau­tui­si­vat valeh­te­le­maan seksuaalikäyttäytymisestään?

  Sekään ei kuu­los­ta uskot­ta­val­ta, että esi­merk­ki­hen­ki­lö­ni oli­si ker­to­nut koke­muk­ses­taan pis­tei­tä saa­dak­seen (se ker­rot­tiin siis kah­den­kes­ken eikä poru­kas­sa, ja hän on todel­la lähei­nen ystä­vä­ni). Hän ei hir­veäs­ti pidä nais­ten ihai­lus­ta, kos­ka saa sitä lii­kaa (tämän näkee suo­raan hänen käy­tök­ses­tään, ei ole valeh­te­lua), joten mik­si hän yrit­täi­si hank­kia sitä lisää jut­tu­ja ker­to­mal­la? Toi­sek­si, kaik­ki muu mitä hän itses­tään avoi­mes­ti ihmi­sil­le ker­too, ei sovi sii­hen teo­ri­aan, että hänel­lä oli­si tar­vet­ta kohot­taa statustaan.

  Jos ystä­vä­si on kuvai­le­ma­si kal­tai­nen nais­mag­neet­ti, kyse on toden­nä­köi­ses­ti ollut sii­tä, että tar­jon­nan olles­sa suur­ta, ystä­väl­lä­si on yksin­ker­tai­ses­ti varaa kar­sia huonoimmat/rasittavimmat tapauk­set pois. Hän voi sit­ten har­ras­taa sek­siä lähin­nä nii­den parem­pien yksi­löi­den kans­sa, joi­ta on riittämiin.

  Niin­hän minä heti ensim­mäi­ses­sä tämän ket­jun vies­tis­sä­ni sanoin. Nämä par­haat ovat olleet niin hyviä, että muut nai­set eivät täl­lai­sen löy­dyt­tyä ole enää jak­sa­neet kiin­nos­taa (eli aina kun on tykän­nyt, on myös ollut saman ihmi­sen kans­sa pit­kään). Mie­hel­lä sek­si­kump­pa­nei­ta hie­man alle tuon mies­ten ilmoit­ta­man mää­rän, ikää vähän pääl­le 30 ja nyt naimisissa.

 124. Rogue:

  Saa­ra:
  “Selit­täi­sit­kö, mitä tar­koi­tus­ta tuo teke­mä­si nai­sia kos­ke­va yleis­tys pal­ve­li täs­sä keskustelussa?”

  Sitä, että nais­ten tai­pu­mus halu­ta aja­tel­la asioi­den ole­van “kivas­ti” yhdis­tet­ty­nä mies­ten opit­tuun tapaan valeh­del­la sek­su­aa­li­sis­ta haluis­taan, tuot­ta­vat yhdes­sä hel­pos­ti har­han sii­tä, että oli­si pal­jon mie­hiä, jot­ka eivät tun­ne halua usei­ta nai­sia kohtaan.

  Mut­ta miten tuo liit­tyy tähän kes­kus­te­luun? Kukaan ei ole täs­sä esit­tä­nyt (en minä, ei Eli­na, eikä mie­les­tä­ni kukaan muu­kaan), että näi­tä mie­hiä oli­si pal­jon. Minun väit­tä­mä­ni on ollut, että kaik­ki mie­het eivät ole samanlaisia.

  En pidä hen­ki­löön käy­väs­tä argu­men­toin­nis­ta sik­si, että se häi­rit­see kes­kus­te­lua eikä mil­lään taval­la edis­tä aiheen käsittelyä.

  Samas­ta syys­tä minä en pidä perus­teet­to­mis­ta yleis­tyk­sis­tä. Uusin tätä lajia oli tuo: Eten­kään nai­sil­le kukaan mies ei tie­ten­kään halua ker­toa pane­van­sa mie­lel­lään kaik­kea mikä liik­kuu, kos­ka yksi­kään nai­nen ei arvos­ta sel­lais­ta mie­li­ku­vaa. Puhut ihmi­sis­tä, jot­ka ovat mitä ilmei­sim­min hyvin eri­lai­sia kuin minä ja tut­tu­ni, mut­ta käy­tät heis­tä yleis­ni­miä “mies” ja “nai­nen”, usein vie­lä tar­ken­taen abso­luut­ti­ses­ti “jokai­nen mies” tai “kaik­ki nai­set”. Täs­tä seu­raa se vai­ku­tel­ma, että me tääl­lä inter­ne­tin toi­sel­la lai­dal­la emme ole mie­hiä emme­kä nai­sia; emme siis ole oikein mitään. Ei tuol­lai­nen ole asial­lis­ta eikä myös­kään rakentavaa.

 125. Rogue sanoo:

  Kyl­lä täs­sä muu­ta­man kym­me­nen vuo­den aika­na on sen ver­ran monen mie­hen kans­sa tul­lut rupa­tel­tua, että oli­si ihmeel­li­nen sat­tu­ma, ettei koh­dal­le­ni ole sat­tu­nut nii­tä poik­keus­ta­pauk­sia, jot­ka eivät himoit­se sek­siä usei­den nais­ten kanssa. 

  Olet siis sitä miel­tä, että Saa­ran ystävät/tuttavat vää­ris­te­le­vät totuut­ta ulkois­ten pai­nei­den alai­si­na, mut­ta sinun ystäväsi/tuttavasi ovat rehellisiä. 

  Mik­si näin? Mikä logiik­ka? Perustele!

 126. Rogue:

  Ongel­ma­na on, että mie­het on pojas­ta pitäen sosi­aa­lis­tet­tu pii­lot­ta­maan sek­su­aa­li­set miel­ty­myk­sen­sä. Femi­nis­tien domi­noi­mas­sa sek­su­aa­li­va­lis­tuk­ses­sa ope­te­taan, että sek­si on pari­suh­tee­seen kuu­lu­va kah­den ihmi­sen väli­nen iha­na tun­teel­li­nen asia. Lisäk­si mie­het ovat pää­osin äitien­sä kas­vat­ta­mia ja äidit välit­tä­vät pit­käl­ti tätä saman­hen­kis­tä käsi­tys­tä, vaik­kei­vat suo­raan sek­sis­tä puhui­si­kaan. Tämä käsi­tys on jyr­käs­sä ris­ti­rii­das­sa pojan/miehen oman sisäi­sen koke­muk­sen kans­sa ja sik­si nuo­ret mie­het koke­vat usein sisäis­tä ris­ti­rii­taa ja huo­noa omaa tun­toa haluis­taan. Ja tie­tys­ti kukaan mies ei ole niin type­rä, että val­lit­se­vas­sa ilma­pii­ris­sä heh­kut­tai­si nais­ten kuul­len halua­van­sa pan­na kaik­kea mikä liikkuu.

  Var­mas­ti täl­lai­sia ongel­mia esiin­tyy, niin mies­ten kuin nais­ten­kin koh­dal­la. Van­hem­pien on usein vai­kea miel­tää, tun­nus­taa ja käsi­tel­lä las­ten­sa sek­su­aa­li­suut­ta. Itsel­le­ni on kui­ten­kin sekä ylä­as­teen että lukion sek­si­va­lis­tuk­ses­sa ope­tet­tu myös eri­lai­sis­ta sek­su­aa­li­suu­den muo­dois­ta ja sii­tä että moni naut­tii myös sek­sis­tä ilman tun­tei­ta (aloi­tin lukion vuon­na ‑94, eli ylä­as­teen valis­tus tapah­tui var­maan­kin ‑93).

  Tie­dän myös pal­jon­kin mie­hiä (ja yhden nai­sen), jot­ka ovat avoi­mia saa­lis­ta­jai­den­ti­teet­tin­sä suh­teen aina­kin suu­rim­man osan ajas­ta. Ja sit­ten nii­tä, jot­ka ovat osit­tain avoi­mia, vih­jai­le­vas­ti — siten, että saman­hen­ki­set ymmär­tä­vät mis­tä on kyse mut­ta muut eivät. Voi olla, että työ­pai­koil­la hän­tä­heik­kei­lyn ei suo­da ole­van niin näky­vää, mut­ta toi­saal­ta mik­si pitäi­si­kään — onhan työ­pai­koil­la pal­jon mui­ta­kin inhi­mil­lis­tä toi­min­taa rajoit­ta­via käyt­täy­ty­mis­sään­tö­jä, joi­den tar­koi­tuk­se­na on sopeut­taa kes­ke­nään eri­lai­set ihmi­set saman katon alle siten, että työn­te­ko ei häiriinny.

  En omien koke­mus­te­ni poh­jal­ta oikeas­taan usko, että aina­kaan omas­sa ikä­luo­kas­sa­ni ongel­mat joh­tui­si­vat puut­teel­li­ses­ta sek­si­va­lis­tuk­ses­ta, vaan luu­len että kysees­sä on laa­jem­pi, elä­män­tai­to­ja kos­ke­va ongel­ma. Moni tun­tuu ole­van hukas­sa sen suh­teen, mitä oikeas­taan halu­aa ja miten tuli­si onnel­li­sek­si. Sil­loin tulee ehkä lii­kaa­kin mukau­dut­tua yhteis­kun­nas­sa eni­ten esil­lä ole­viin odo­tuk­siin ja elä­män­ta­poi­hin (vrt. se mitä sanoin oma­tun­nos­ta), jot­ka ovat usein kes­ke­nään ris­ti­rii­das­sa. Uskon, että jokai­nen voi elää onnel­li­se­na, kun­han itse tie­tää tar­peek­si hyvin mitä tah­too. Sil­loin kyke­nee kiel­täy­ty­mään niis­tä ajat­te­lu­mal­leis­ta ja toi­min­ta­ta­vois­ta, jot­ka vie­vät omal­ta kan­nal­ta huo­noil­le uril­le elä­mäs­sä. Aihee­seen sovel­taen: jos tie­tää ole­van­sa onnel­li­sin sil­loin, kun har­ras­taa pal­jon irto­sek­siä, ei kan­na­ta valeh­del­la täs­tä poten­ti­aa­li­sil­le kump­pa­nieh­dok­kail­le. Näin kump­pa­nik­si löy­tyy toden­nä­köi­sim­min sel­lai­nen hen­ki­lö, jol­le vie­rais­sa käy­mi­nen ei ole ongel­ma (ja jos ei heti löy­dy ketään, niin aina­kaan se irto­sek­si­har­ras­tus ei häi­riin­ny). Jos puo­les­taan yrit­tää miel­lyt­tää “yhteis­kun­taa” elä­mäl­lä saman­ai­kai­ses­ti yksia­vioi­ses­sa suh­tees­sa (jot­kut­han valit­se­vat vie­lä kump­pa­nin­sa­kin sen mukaan, mitä yhteis­kun­nas­sa eni­ten ihail­laan, sen sijaan että etsi­si­vät itsel­leen sopi­van kump­pa­nin) ja toi­saal­ta miel­lyt­tää “poi­ka­po­ru­koi­ta” juok­se­mal­la vie­rais­sa kump­pa­nin selän taka­na, tör­mää toden­nä­köi­ses­ti jos­sa­kin vai­hees­sa ongelmiin.

  Näi­tä­hän näkee; kär­jis­täen: pare­ja jois­sa nai­nen on valit­tu kau­neu­ten­sa vuok­si ja mies rik­kau­ten­sa, ja jot­ka tap­pe­le­vat sit­ten kes­ke­nään hautaan/eroon asti, kos­ka eivät lain­kaan sovi yhteen. Ja olen­nai­sem­min: ne yhteis­kun­nas­sa val­lit­se­vat odo­tuk­set, joi­ta hei­hin koh­dis­tuu ja joi­den mukaan he yrit­tä­vät par­haan­sa mukaan elää, eivät lain­kaan sovi yhteen.

  Ehkä ne muu­ta­mat ekat ker­rat saman hen­ki­lön kans­sa voi­vat­kin olla nousu­joh­tei­sia. En kui­ten­kaan tun­ne ketään, jol­la se alkuin­to säi­lyi­si kovin kau­aa. Myös kaik­kien tut­ki­mus­ten mukaan sek­su­aa­li­nen halu samaa part­ne­ria koh­taan vähe­nee alun jäl­keen voi­mak­kaas­ti eten­kin mie­hil­lä, mut­ta myös naisilla.

  Onko näis­sä “kai­kis­sa” tut­ki­muk­sis­sa­si taus­ta­te­ki­jöi­tä vakioi­tu? En nimit­täin alle­kir­joi­ta tätä­kään väi­tet­tä. Täl­lä het­kel­lä 7. vuo­si menos­sa saman kump­pa­nin kans­sa. Samaa puhu­vat tut­tu­ni. Jos ajat­te­lee sek­siä tut­ki­mus­mat­ka­na, niin kyl­lä minus­ta mat­ka on sitä hie­nom­pi mitä pidem­mäl­le sii­nä ede­tään ja mitä kau­kai­sem­pia mai­se­mia näh­dään. Uuden part­ne­rin kans­sa mat­ka alkaa aina alus­ta. Jot­kut mat­kat ovat läh­tö­koh­tai­ses­ti toi­sia kiin­nos­ta­vam­pia, mut­ta nekin muut­tu­vat sitä kiin­nos­ta­vam­mik­si mitä pidem­mäl­lä ollaan.

  Eivät kaik­ki elä­mä­ni aika­na koh­taa­ma­ni mie­het ole eri­tyi­ses­ti vali­koi­tu­nei­ta. Lisäk­si pitä­mäl­lä sil­män­sä auki, näkee miten myös muut kuin omat tutut tapaa­vat käyt­täy­tyä esim. baa­reis­sa ja muis­sa yhteyk­sis­sä. Lisäk­si leh­dis­tä, kir­jois­ta ja netis­tä voi löy­tää pal­jon väi­tet­tä­ni tuke­vaa materiaalia.

  Ovat­han he; yhdis­tä­vä teki­jä olet sinä. Ei kukaan ihmi­nen pys­ty tapaa­maan ihmi­siä satun­nai­so­tan­nal­la (eikä myös­kään haas­tat­te­le­maan niin monia täl­lai­ses­ta aihees­ta, että tulok­ses­ta voi­si teh­dä mitään tilas­tol­li­sia pää­tel­miä). Esim. suu­ri osa minun tutuis­ta­ni on sek­si­part­ne­rien lisäk­si vali­koi­via myös ystä­vyys­suh­tei­den­sa ja mui­den­kin tut­tu­jen­sa osal­ta (samoin kuin lef­fo­jen, ravin­to­loi­den ja vähän kai­ken osal­ta). Ne ihmi­set, jot­ka ovat näin lähei­sis­sä puhe­vä­leis­sä tut­tu­je­ni kans­sa, ovat siis todel­la vali­koi­tu­nut jouk­ko, joten suu­rim­mal­la osal­la suo­ma­lai­sis­ta ei ole eikä tule hei­hin mitään hyvän­päi­vän­tut­tuut­ta syvem­pää kon­tak­tia. Se, että sinä et ole kos­kaan jutel­lut sek­si­asiois­ta kenen­kään tämän­tyyp­pi­sen ihmi­sen kans­sa, ei ole min­kään­lai­nen osoi­tus sen puo­les­ta, ettei hei­tä ole olemassa.

  Mähän sanoin “vaik­ka 95%”. Eli luku ei ollut mil­lään taval­la oleel­li­nen, point­ti­na oli että myön­nän poik­keuk­set mah­dol­li­sik­si. Mikään ei ole rasit­ta­vam­paa kuin jou­tua joka ker­ta vään­tä­mään rau­ta­lan­gas­ta, että poik­keuk­sia voi olla. Jos väit­tee­ni pätee kui­ten­kin yli­voi­mai­seen enem­mis­töön mie­his­tä, sil­lä on mer­kit­tä­vää yleis­ty­sar­voa, eikä ole juu­ri­kaan väliä kes­kus­te­lun kan­nal­ta, onko poik­keuk­sia 1% vai 5%.

  Vaik­ka poik­keuk­sia oli­si vain 5% (mis­tä totuut­ta emme tie­dä), on har­haan­joh­ta­vaa puhua lopuis­ta sano­mal­la “jokai­nen mies” tai “kaik­ki mie­het”. Lisäk­si tuon sano­mi­nen edel­lyt­tää aivan yhtä suur­ta vai­van­nä­köä kuin “osa mie­his­tä”. Ei pitäi­si olla miten­kään yli­voi­mai­sen rasittavaa.

 127. Val­tao­sa ihmi­sis­tä on kes­kiar­von ala­puo­lel­la, ja sit­ten on wilt cham­ber­lain jol­la luke­ma on yli 24000. Ja aika moni muu­kin pää­see nyky­ään yli tuhan­nen. Casa­no­va oma­si jotain 125.

  Esi­merk­ki joka selit­täi­si eroa­vai­suuk­sia: Kylä jos­ta ei ole ulos­pää­syä omaa 3 mies­tä ja yhden nai­sen, nai­sel­la on kes­ki­mää­rin 3 kump­pa­nia ja mie­hel­lä 1.

  Sinän­sä, jos kysym­me ihmi­sil­tä että ‘onko sek­sie­lä­mä­si vilk­kaam­paa kuin 50% väes­tös­tä’, niin yli 80% vas­taa kyllä

 128. Meta­kes­kus­te­lua, mut­ta men­köön: voi­si­ko nimi­merk­ki Rogue miten­kään joko koet­taa tii­vis­tää sanot­ta­vaan­sa tai olla floo­daa­mat­ta sinän­sä mie­len­kiin­toi­seen kes­kus­te­luun mil­joo­naa omaa (pit­kää) puheen­vuo­ro­aan perä­jäl­keen? Onnis­tuu se muiltakin.

 129. Päi­vi Pasi:

  voi­si­ko nimi­merk­ki Rogue miten­kään joko koet­taa tii­vis­tää sanot­ta­vaan­sa tai olla floo­daa­mat­ta sinän­sä mie­len­kiin­toi­seen kes­kus­te­luun mil­joo­naa omaa (pit­kää) puheen­vuo­ro­aan peräjälkeen?”

  No mun jut­tui­hin tuli sen ver­ran pal­jon vas­tauk­sia, että nii­hin oli mel­ko haas­ta­vaa vas­ta­ta lyhyes­ti. On myös han­ka­laa kir­joit­taa yksi pit­kä pöt­kö lukui­sil­la lai­nauk­sil­la varus­tet­tu­na, mut­ta voin yrit­tää adjus­ta­ta sii­hen suuntaan.

 130. Kari:

  Oikeas­taan minä läh­din alun perin­kin kri­ti­soi­maan sitä, että väi­tit pää­osan (“kaik­kien”) mie­his­tä halua­van sek­siä _mahdollisimman monen_ nai­sen kans­sa, jos mitään rajoit­tei­ta ei oli­si. Vaih­de­taan “mah­dol­li­sim­man moni” use­aan, niin voim­me olla osa­puil­leen samaa mieltä.”

  Hmm…mielestäni olen nime­no­maan käyt­tä­nyt “use­aa” enkä “mah­dol­li­sim­man mon­taa”. Jos muis­tan vää­rin niin kor­ja­taan asia nyt. 

  Eli perus­väit­tee­ni on, että valtaosa(yli 90%) mie­his­tä haluai­si har­ras­taa sek­siä usei­den nais­ten kans­sa, jos se ei vähen­täi­si hei­dän mah­dol­li­suuk­si­aan pari­suh­teen yllä­pi­toon ja lisään­ty­mi­seen mah­dol­li­sim­man tasokkaan/tasokkaiden nais­ten kanssa.

 131. Kari:

  Eli miten oli­si: pää­osa ihmi­sis­tä haluai­si sek­su­aa­li­viet­tin­sä vuok­si har­ras­taa sek­siä useam­man kump­pa­nin kans­sa, mut­ta muut tar­peet (hyvä oma­tun­to, lähei­sen ihmi­sen huo­mioo­not­ta­mi­nen, jne.) ja sosi­aa­li­set pai­neet saa­vat jot­kut valit­se­maan yksiavioisuuden?”

  Juu­ri tätä olen aja­nut takaa mies­ten halu­jen osal­ta. Nais­ten halu­jen uskon poik­kea­van mel­ko pal­jon mies­ten haluis­ta noin keskimäärin.

 132. Samu­li Saarelma:

  Minus­ta “tasok­kaan” mää­rit­te­ly nyky­ai­ka­na, kun suun­nil­leen kaik­ki syn­ty­vät lap­set sel­viä­vät lisään­ty­mi­si­käi­sik­si on aika vai­kea määritellä”

  En yri­tä­kään mää­ri­tel­lä taso­kas­ta a prio­ri. Tasok­kuut­ta ei oikeas­taan tar­vit­se mää­ri­tel­lä etu­kä­teen vaan se voi­daan tode­ta jäl­keen päin toteu­tu­neis­ta jäl­ke­läis­mää­ris­tä vaik­ka x:nnen suku­pol­ven jälkeen. 

  Ihmi­set voi­vat yrit­tää arvioi­da kump­pa­nieh­dok­kai­den tasok­kuut­ta tie­toi­ses­ti ja tie­dos­ta­mat­ta arvioin­tia teh­tä­neen väis­tä­mät­tä. Täl­lä arvioin­nil­la tai sen tehok­kuu­del­la ei vält­tä­mät­tä ole kui­ten­kaan teo­rian kan­nal­ta mer­ki­tys­tä. Tar­koi­tin vain, että myös kump­pa­nin “tasol­la” on jokin merkitys(ainakin his­to­rias­sa ollut) ja ihmi­set joka tapauk­ses­sa on aina­kin tois­tai­sek­si geneet­ti­ses­ti ohjel­moi­tu panos­ta­maan myös tasoon eikä pel­käs­tään mää­rään kumppanivalinnoissaan.

 133. Eli­na,

  Tuos­ta bii­sis­tä vie­lä. Sehän kuvaa ihas­tu­mis­ta, joka joh­taa rakas­tu­mi­seen (“arvoi­tuk­sen rat­kai­sin: on hyvä olla tääl­lä”), joka jat­kuu, jat­kuu, jat­kuu — kuolemaan.

  Sää­li, ettei se toi­mi­nut niin — ei minul­la eikä Juicella…

  Kari

 134. Saa­ra:

  En minä väi­tä tie­tä­vä­ni, että minun kuvai­le­mia­ni mie­hiä on pal­jon, vaan että hei­tä on. Itse tun­nen n. 8 kpl täl­lai­sia ihmisiä

  En kiel­lä mah­dol­li­suut­ta, että tun­ti­sit 8 kpl mai­nit­se­ma­si kal­tai­sia mie­hiä. Epäi­len sitä kui­ten­kin vah­vas­ti. Mis­sään vai­hees­sa en kiel­tä­nyt, ettei mono­ga­mi­aa aidos­ti pre­fe­roi­via mie­hiä voi­si olla. Sanoin, että väit­tee­ni voi­si kos­kea esim. 95% mie­his­tä, jol­loin esim. Suo­mes­sa eläi­si kar­keas­ti pääl­le 100 000 mono­ga­mi­aa pre­fe­roi­vaa mies­tä. En oikein ymmär­rä mik­si koet yleis­tä­mi­sen ongel­mak­si kun samal­la myön­nän poik­kea­vien yksi­löi­den ole­mas­sao­lon mahdollisuuden. 

  vaan esim. sii­tä että koe­taan oman hen­ki­sen kohe­rent­tiu­den pirs­tou­tu­van, men­taa­li­sen kehit­ty­mi­sen suun­nan muut­tu­van omiin toi­vei­siin näh­den huo­noon suuntaan

  Luu­let­ko että se kohe­rent­tius ym. pirs­tou­tui­si, jos puo­li­so ei pitäi­si mie­hen sek­si­hur­jas­te­lua min­kään­lai­se­na ongel­ma­na? Mik­si mies pitäi­si sek­sin har­ras­ta­mis­ta itses­sään ongel­ma­na kohe­rent­tiu­del­leen tai men­taa­li­sel­le kehitykselleen?

  Miten seli­tät sen, että minun tutuis­ta­ni ne mie­het, joil­la on met­säs­tys­viet­tiä ja tai­pu­mus­ta irto­seks­tai­luun, puhu­vat niis­tä kyl­lä minul­le ihan avoimesti?

  Okei täs­sä myön­nän yleis­tä­nee­ni huo­nos­ti. Kyl­lä suh­teel­li­sen moni mies saat­taa puhua nois­ta jutuis­ta joil­le­kin hen­ki­löil­le avoi­mes­ti­kin. Point­ti­ni oli vaan, että pai­ne vai­e­ta mie­hil­le tyy­pil­li­sis­tä sek­su­aa­li­sis­ta miel­ty­myk­sis­tä on sen ver­ran suu­ri, että jon­kin­lai­sen har­han se ylei­ses­ti ottaen aiheut­ta­nee. Val­tao­sa mies­ten asias­ta anta­mis­ta kom­men­teis­ta on kui­ten­kin siis­tit­ty­jä ver­sioi­ta, vaik­ka jot­kut saat­ta­vat lähei­sim­mil­le ihmi­sil­le avautuakin.

  Samas­ta syys­tä minä en pidä perus­teet­to­mis­ta yleistyksistä

  Itse pidän perus­tel­tu­na yleis­tyk­se­nä vapaas­sa kes­kus­te­lus­sa yleis­tys­tä, joka teh­dään esim. 95%-99% osu­ma­tark­kuu­den poh­jal­ta. Ongel­mal­li­nen sen ei pitäi­si aina­kaan olla, jos samal­la moneen ker­taan on koros­ta­nut myön­tä­vän­sä poik­keuk­sien mahdollisuuden.

  Täl­lä het­kel­lä 7. vuo­si menos­sa saman kump­pa­nin kans­sa. Samaa puhu­vat tut­tu­ni. Jos ajat­te­lee sek­siä tut­ki­mus­mat­ka­na, niin kyl­lä minus­ta mat­ka on sitä hie­nom­pi mitä pidem­mäl­le sii­nä ede­tään ja mitä kau­kai­sem­pia mai­se­mia nähdään

  Aika har­va tut­ta­va­pa­ris­kun­ta var­maan­kaan tote­ai­si jul­ki­ses­ti makuu­huo­nees­saan ole­van hil­jais­ta? En nyt ota kan­taa sinun suh­tee­see­si, mut­ta uskot­ko rehel­li­ses­ti, että sek­su­aa­li­nen kiin­nos­tus omaa kump­pa­nia koh­taan ei kes­ki­mää­rin vähen­tyi­si ajan kulues­sa? Jos se päin­vas­toin lisään­tyi­si, niin mik­si ihmees­sä ero­ja tapah­tui­si niin pal­jon ja pet­tä­mi­nen oli­si niin yleistä?

 135. Eli­na:

  Olet siis sitä miel­tä, että Saa­ran ystävät/tuttavat vää­ris­te­le­vät totuut­ta ulkois­ten pai­nei­den alai­si­na, mut­ta sinun ystäväsi/tuttavasi ovat rehellisiä.

  Mik­si näin? Mikä logiik­ka? Perustele!

  Point­ti­ni oli, että mie­hil­lä on ulkoi­nen pai­ne esit­tää pitä­vän­sä sek­sis­tä siten kuin nai­set halua­vat hei­dän sii­tä pitä­vän. Mie­het ovat oppi­neet, ettei halu­ja usei­ta nai­sia koh­taan kan­na­ta jul­ki­ses­ti hir­veäs­ti heh­kut­taa. Sen sijaan aika har­voin on motii­via valeh­del­la halua­van­sa usei­ta nai­sia. Äijä­po­ru­kas­sa voi toki esiin­tyä pai­net­ta kers­kua koke­muk­sil­laan, mut­ta ei haluil­laan. Sen sijaan jul­ki­ses­ti tai nais­ten kuul­len ei tie­ten­kään voi olla pai­net­ta heh­kut­taa halua kaik­kia hyvän­nä­köi­siä nai­sia kohtaan.

  Saa­ran ystä­vil­lä voi­si siis olla motii­vi valehteluun(en väi­tä että juu­ri he 100% var­mas­ti valeh­te­le­vat), minun ystä­vil­lä­ni ei. Enkä puhu­nut pel­käs­tään ystä­vis­tä­ni, vaan myös jul­ki­ses­ta kes­kus­te­lus­ta yms.

 136. Rogue mai­nit­see baa­rit mie­hen sek­su­aa­li­käyt­täy­ty­mi­sen observointipaikoikseen. 

  Ole­tan nyt, että baa­ris­sa käy­mi­sel­lä tar­koi­te­taan ns. radal­la ole­mis­ta eikä esim. yhtä olut­ta ten­nis­tun­nin jälkeen. 

  Baa­rien mai­nit­se­mi­nen jo ker­too ran­kas­ta vali­koi­tu­mi­ses­ta. Ensin­nä­kään kaik­ki mie­het eivät käy baa­reis­sa, eten­kään pari­suh­teis­sa elä­vät. Toi­sek­si niil­lä, jot­ka käy­vät on usein jo alun perin motii­vi­na saa­da seksiseuraa. 

  Yli­pään­sä on sel­vä, että tut­ta­va­pii­ri vali­koi­tuu taval­la tai toi­sel­la. En ymmär­rä, että Rogue jan­kut­taa tätä vas­taan sitkeästi. 

  Eri­tyi­sen sel­väs­ti vali­koi­tu­vat ystä­vät, joi­den kans­sa puhu­taan rehel­li­ses­ti mie­li­ha­luis­taan sek­sin suh­teen, eri­koi­sis­ta fetis­seis­tä, impo­tens­sis­ta ym. 

  Kos­ka mie­hil­lä on nai­sia suu­rem­pi tai­pu­mus raken­taa hie­rar­kioi­ta kes­ke­nään, kat­son, että Saa­ran tut­ta­vien sano­mi­set ovat täs­sä kes­kus­te­lus­sa todis­tus­voi­mai­sem­pia. Nime­no­maan nai­sel­le ei mie­hen tar­vit­se esit­tää mitään. Mies­kun­non koros­ta­mi­nen toi­sel­le mie­hel­le sen sijaan nos­taa mie­hen statusta. 

  Tie­tys­ti on se mah­dol­li­suus, että näil­lä Roguen mie­les­tä sek­su­aa­li­suu­des­taan valeh­te­le­vil­la mie­hil­lä on stra­te­gia­na pääs­tä nai­maan Saa­raa tees­ken­te­le­mäl­lä halut­to­muut­ta mui­ta nai­sia koh­taan ja sit­ten räjäyt­tää pot­ti osoit­ta­mal­la into­hi­moa Saa­raa kohtaan. 

  Kuka­pa nai­nen mie­lel­lään läh­ti­si sel­lai­sen mie­hen kelk­kaan joka juu­ri on mai­nos­ta­nut nai­van­sa mie­lel­lään kaik­kea liik­ku­vaa (Roguel­ta lai­nat­tu sanamuoto).

  Uskon kui­ten­kin, että Saa­ra on tar­peek­si äly­käs erot­taak­seen täl­lai­set tapaukset.

 137. Heik­ki sanoo: 

  Sinän­sä, jos kysym­me ihmi­sil­tä että ‘onko sek­sie­lä­mä­si vilk­kaam­paa kuin 50% väes­tös­tä’, niin yli 80% vas­taa kyllä

  Vai näin sanovat! 

  Sai­si­ko tähän läh­teen? Yleen­sä­kin, jos antaa ket­juun eksak­te­ja luku­ja, niin kes­kus­te­lun tasoa kohot­taa hui­mas­ti läh­de­viit­teet tai edes jokin perus­te­lu muuten.

 138. Samu­li:

  En ymmär­rä, miten tämä [vas­tuu teois­taan] seu­raa elä­män tar­koi­tuk­sen poh­dis­ke­lus­ta. Selitä.

  Lop­pu­ka­neet­ti oli tar­koi­tet­tu koko teks­til­le. Tie­toi­sis­ta pää­tök­sis­tä seu­raa vas­tuu. Sik­si emme tuo­mit­se lap­sia emme­kä eläi­miä rikoksista. 

  Alku­pe­räi­nen sana­muo­to­ni­han oli (tämä Saa­ral­le), että vain ihmi­nen laji­na kyke­nee tie­toi­siin pää­tök­siin ja sii­hen Samu­li puut­tui. Tar­koi­tan siis poten­ti­aa­lia, en ota huo­mioon sitä, ettei jokai­nen ihmis­la­jin yksi­lö esim. pie­ni lap­si pysty. 

  Tie­toi­seen pää­tök­seen las­ken siis moraa­li­sen poh­din­nan. Ainoas­taan ihmi­nen voi poh­dis­kel­la, mikä on oikein ja vää­rin eri näkökulmista. 

  Tie­toi­nen pää­tös koos­tuu usein hyvin­kin abstra­ke­teis­ta päät­te­ly­ket­juis­ta, näky­mät­tö­mis­tä asiois­ta, joi­ta eläi­mel­le ei ole ole­mas­sa. Vain ihmi­nen voi hal­li­ta kausaa­li­suh­tei­ta, jot­ka eivät ole suo­ra­nai­ses­ti “saa­ta­vil­la”, vaik­ka­pa äidin lap­suu­den koke­mus­ten vai­ku­tus­ta hänen nykyi­seen kasvatustapaansa. 

  Tämän näen edel­leen nime­no­maan laa­dul­li­se­na ero­na eläin­ten teke­miin “pää­tök­siin” näh­den. Lokil­la ei ole kykyä aja­tel­la lap­sen mie­li­pa­haa vie­des­sään liha­pii­ra­kan kädes­tä eikä osaa pelä­tä Pau­la Kok­ko­sen tule­via toi­men­pi­tei­tä, vaik­ka oli­si­kin niis­tä kuul­lut puhuttavan 🙂 

  Lok­ki vain halu­aa sen pii­ra­kan ja vie sen pysyäk­seen hen­gis­sä. Oppi­mi­sen tulok­se­na voi teh­dä sen hyvin­kin ove­las­ti, jol­loin voi tul­la vai­ku­tel­ma, että se oli­si suun­ni­tel­lut tapahtuman. 

  Nämä otsa­lap­pu­ko­kee­kin voi­vat ker­toa vain oppi­mi­ses­ta. Näkee­hän eläin­kin itsen­sä usein veden pin­nas­ta, joten on oppi­nut omis­ta liik­keis­tään, että lap­pu on “jos­sain tääl­lä päin” ja sohai­see sitä jol­lain raa­jal­laan. Ei sen tar­vit­se olla aja­tus: minul­la on lap­pu otsassani.

  Samu­li pyy­si esi­merk­kiä tie­dos­ta­mat­to­man toi­min­nan saat­ta­mi­ses­ta tie­toi­sek­si. Tar­koi­tan ehkä pikem­min­kin toi­min­nan tie­dos­ta­mat­to­mien motii­vien saat­ta­mi­ses­ta tiedostetuiksi. 

  Ote­taan esi­mer­kik­si ver­ra­ten ylei­nen neu­roo­si eli pakon­omai­nen käsien­pe­su. Nämä ihmi­set saat­ta­vat hin­ka­ta käsi­ään niin mon­ta ker­taa päi­väs­sä ja niin voi­mal­li­ses­ti, että lop­pu­jen lopuk­si iho on rik­ki, sie­ni­tau­tien vai­vaa­ma ja pese­mi­nen voi joh­taa jopa inva­li­di­teet­tiin. Jos täl­tä ihmi­sel­tä kysyy, mik­si hän pesee käsi­ään, hän vas­taa, että joka puo­lel­la on niin kau­heas­ti bak­tee­rei­ta ja viruk­sia eikä hän halua sairastua. 

  Todel­li­nen tie­dos­ta­ma­ton motii­vi on tie­tys­ti jos­sain muu­al­la, kos­ka neu­roo­tik­ko tie­tää ja omin sil­min näkee, että jat­ku­va käsien pesu on vahingollista.

  Motii­vin voi ihan itse kek­siä tai sii­nä tar­vi­taan tera­peut­tia tuek­si. Joka tapauk­ses­sa oival­lus tapah­tuu itse­reflek­tion kaut­ta. Täl­löin toi­min­nan muut­ta­mi­nen tulee mah­dol­li­sek­si. Mitään muu­ta paran­nus­kei­noa ei oikein pak­ko­neu­roo­sei­hin ole.

 139. Saa­ra:

  jos tie­tää ole­van­sa onnel­li­sin sil­loin, kun har­ras­taa pal­jon irto­sek­siä, ei kan­na­ta valeh­del­la täs­tä poten­ti­aa­li­sil­le kump­pa­nieh­dok­kail­le. Näin kump­pa­nik­si löy­tyy toden­nä­köi­sim­min sel­lai­nen hen­ki­lö, jol­le vie­rais­sa käy­mi­nen ei ole ongel­ma (ja jos ei heti löy­dy ketään, niin aina­kaan se irto­sek­si­har­ras­tus ei häiriinny)

  Täs­sä menee todel­la pahas­ti met­sään. Ei mie­hen useim­mis­sa tapauk­sis­sa ole miten­kään mah­dol­lis­ta ker­toa halua­mal­leen nai­sel­le todel­li­sia pre­fe­rens­se­jään, jos elät­te­lee toi­vei­ta fyy­si­ses­tä kon­tak­tis­ta saa­ti pari­suh­tees­ta kysei­sen nai­sen kans­sa. Kuten sanot­tu, suu­rel­la osal­la mie­his­tä ei ole edes mah­dol­li­suut­ta sek­siin muu­toin kuin sitou­tu­mis­ta vas­taan. Nai­sia, joil­le mie­hen vie­rais­sa käy­mi­nen ei ole ongel­ma, on niin mität­tö­män vähän, ettei aja­tuk­sel­la­si ole oikein käyt­töä reaalimaailmassa.

  Jos joku irto­sek­sis­tä pitä­vä kui­ten­kin hakee kump­pa­nia, ilmei­ses­ti hän kat­soo ole­van­sa onnel­li­sin sil­loin, kun on pari­suh­tees­sa ja lisäk­si har­ras­taa irto­sek­siä. Tai kat­soo, ettei saa tasok­kai­ta nai­sia muu­ten kuin sitou­tu­mal­la hei­hin. Täl­löin voi olla hyvin­kin kan­nat­ta­vaa valeh­del­la miel­ty­myk­sis­tään. Yleen­sä mies saa omaan tasoon­sa näh­den tasok­kaan nai­sen ainoas­taan sitou­tu­mal­la ja sik­si mies voi kat­soa par­haak­si mah­dol­li­sek­si vaoh­toeh­dok­si irto­sek­sis­tä luopumisen.

 140. Val­tao­sa kes­kus­te­li­jois­ta hyväk­sy­nee sen,
  että bio­lo­gi­nen evo­luu­tio ja kult­tuu­rie­vo­luu­tio ovat molem­mat tosia. Kult­tuu­rie­vo­luu­tio vaan on deka­di­kau­pal­la nopeampaa. 

  Ali­ta­jui­ses­ti toi­mi­nem­me bio­lo­gi­sen evo­luu­tion muka­naan tuo­mien meka­nis­mien mukai­ses­ti, mut­ta tie­toi­sel­la minäl­läm­me ohjaam­me toi­min­taa kult­tuu­rie­vo­lu­tio­naa­ri­sen pro­ses­sin mukaisesti.

  Jos pitää tätä vää­rä­nä, toi­voo ehkä paluu­ta mah­dol­li­sim­man alku­kan­tai­seen tilaan? Sil­ti ongel­mia syn­tyy myös sii­tä jos tuo bio­lo­gi­nen taus­ta­to­del­li­suus pyri­tään kiel­tä­mään. Muo­dos­te­taan kas­vua­lus­ta eri­lai­sil­le per­ver­sioil­le, kuten on näh­ty vii­me­ai­kai­sis­sa seksiskandaaleissa.

  Aikai­sem­min puhut­tiin Mas­lowin tar­ve­hie­rar­kias­ta. On sel­vää, että sel­lai­nen mies joka halu­aa olla nai­sen seu­ras­sa vain tämän bio­lo­gi­sen vie­tin takia ja kult­tuu­ri­set kysy­myk­set eivät mer­kit­se mitään, ei vält­tä­mät­tä saa nii­tä par­hai­ta nai­sia, kos­ka nämä par­haat nai­set odot­ta­vat mie­hil­tään myös aina­kin jon­kin ver­ran sivistystä. 

  Toi­saal­ta ongel­ma on myös se, että sivis­ty­neim­mät ihmi­set eivät vält­tä­mät­tä uskal­la toi­mia ollen­kaan noi­den alku­kan­tais­ten viet­tien mukaisesti. 

  Älyk­käät ja menes­ty­neet nai­set jää­vät nyky­ään älyk­käi­tä ja menes­ty­nei­tä mie­hiä useam­min ilman puo­li­soa, kos­ka eivät osaa tai uskal­la olla läm­pi­miä ja sek­sik­käi­tä. Täl­löin mie­het eivät vält­tä­mät­tä osaa olla ja tun­tea itse­ään mie­hik­si näi­den nais­ten seu­ras­sa ja etsi­vät mie­lum­min nai­sel­li­sem­man naisen.

 141. On ollut lomai­lin takia vähän vai­kea osal­lis­tua itse tähän kes­kus­te­luun, jos­ta on keh­key­ty­nyt moni­puo­li­sem­pi kuin ajat­te­lin­kaan kir­joit­taes­sa­ni Hesa­rien toi­mit­ta­jien logiik­kaa irvai­le­van avaukseni.
  Ajat­te­lin kir­joit­taa vähän evo­luu­tios­ta ja alfau­rok­sis­ta. Varoi­tus: vas­tuu siir­tyy luki­jal­le. Olen täs­sä täy­sin amatööri.
  Ihmi­sen peri­mä on jat­ku­vien mutaa­tioi­den alai­se­na. Pää­osa mutaa­tiois­ta on hei­ken­nyk­siä, vaik­ka­kin jos­kus sokea kana löy­tää myös jyvän ja mutaa­tio paran­taa peri­mää. Kos­ka val­tao­sa mutaa­tiois­ta on hai­tal­li­sia, ihmis­ro­tu heik­ke­ni­si pik­ku­hil­jaa, ellei mitään kar­sin­taa olisi.
  Osa epä­on­nis­tu­neis­ta mutaa­tiois­ta kar­siu­tuu jo kes­ken­me­noi­na. Minul­le ope­tet­tiin kou­lus­sa, että hei­kot kar­siu­tu­vat yksi­löi­den väli­ses­sä kil­pai­lus­sa. Tämä on vähin­tään­kin kar­kea yksinkertaistus.
  Leh­mät jalos­tu­vat semi­to­lo­gin kei­noin. Ihmi­sil­lä semi­to­lo­gin sijan ovat otta­neet nai­set, jot­ka ovat kovin vali­koi­via sen suh­teen kenen lap­sia he syn­nyt­tä­vät. On pal­jon näyt­töä sii­tä, että aika­na ennen ehkäi­sy­vä­li­nei­tä, huo­mat­ta­val­la osal­la lap­sia oli ”vää­rä isä”. Huip­pu-urok­sia ei riit­tä­nyt jokai­sel­le lap­sen kas­vat­ta­jik­si, mut­ta bio­lo­gi­sek­si isäk­si pal­jon parem­min. Alfa-urok­sil­la oli ennen pal­jon enem­män jäl­ke­läi­siä kuin muil­la. Vää­rien isien mää­rä on jois­sa­kin veri­ryh­mä­tut­ki­muk­sis­sa osoit­tau­tu­nut niin suu­rek­si, ettei osuus yhdyn­nöis­tä voi miten­kään olla näin epä­aviol­li­sia. Jon­kin tut­ki­muk­sen mukaan nai­set tun­te­vat vetoa tut­tuun ja tur­val­li­seen per­hee­ni­sään suu­rim­man osan kuu­kau­des­ta, mut­ta ne rat­kai­se­vat päi­vät mie­len­kiin­to koh­dis­tuu muu­al­le. Muu­ta­mas­sa suku­pol­ves­sa tämän vali­koin­nin vai­ku­tus peri­män jakau­tu­mi­seen popu­laa­tio­ta­sol­la on huo­mat­ta­van suuri.
  Kat­so­kaa van­ho­ja koti­mai­sia fil­me­jä. Kovin usein niis­sä tois­tuu tee­ma­na se, kuin­ka joku she­mei­ka viet­te­lee naapurintytön.
  Ehkäi­sy on eli­mi­noi­nut tämän rodun­ja­los­tus­me­ne­tel­män. Bio­lo­gin mie­les­tä alfau­rok­sen toi­min­taa ohjaa tar­ve levit­tää gee­ne­jään mah­dol­li­sim­man laa­jal­le. Alfau­rok­sen pää­mää­rä on lyhyt­nä­köi­sem­pi. Sik­si hän ei vas­tus­ta ehkäi­syä, vak­ka bio­lo­gien mie­les­tä pitäi­si vastustaa.

 142. Rogue:

  Nai­sia, joil­le mie­hen vie­rais­sa käy­mi­nen ei ole ongel­ma, on niin mität­tö­män vähän, ettei aja­tuk­sel­la­si ole oikein käyt­töä reaalimaailmassa.

  Mis­tä tie­däm­me? Täl­lä het­kel­lä voi olla, että nais­ten yli­voi­mai­nen enem­mis­tö ilmoit­taa kysyt­täes­sä edel­lyt­tä­vän­sä lii­tos­saan yksia­vioi­suut­ta. Moni myös käy­tän­nös­sä ero­aa uskot­to­muu­den pal­jas­tues­sa, mut­ta minul­le on epä­sel­vää kuin­ka mones­sa tapauk­ses­sa tämä joh­tuu nime­no­maan vie­rais­sa käy­mi­ses­tä, ja kuin­ka usein pää­asial­li­nen kim­mo­ke onkin sii­nä, että on tul­lut pete­tyk­si oman puo­li­son tahol­ta (pet­tä­mi­nen = anne­tun lupauk­sen rik­ko­mi­nen ja asias­ta valeh­te­le­mi­nen, jos­kus jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti ja vuo­sien ajan).

  Olen ymmär­tä­nyt ole­van pal­jon­kin nai­sia ja mie­hiä, jot­ka sano­vat tie­tä­vän­sä tai vähin­tään epäi­le­vän­sä puo­li­son­sa käy­vän vie­rais­sa, mut­ta jat­ka­vat lii­tos­sa täs­tä huo­li­mat­ta sen hyvien puo­lien vuok­si, ja osa näis­tä sal­lii lisäk­si itsel­leen saman vapau­den. Voi­si siis aja­tel­la ettei yksia­vioi­suus ole kai­kil­le niin tär­ke­ää kuin ylei­ses­ti väi­te­tään, ja osa näis­tä tapauk­sis­ta vie­lä lisäk­si sallii/sietää ris­ti­rii­dan teh­ty­jen lupaus­ten ja todel­li­suu­den välillä.

  Omas­sa tut­ta­va­pii­ris­sä­ni on tyy­pil­lis­tä, että epä­re­hel­li­syyt­tä, valeh­te­lua ja pet­tu­ruut­ta ei sie­de­tä yhtään, mut­ta yksia­vioi­suus­ky­sy­myk­seen suh­tau­du­taan vaih­te­le­vas­ti. Jos siis joku tutuis­ta­ni tule­vai­suu­des­sa ero­aa pet­tä­mi­sen seu­rauk­se­na, arve­len sen toden­nä­köi­sim­min tapah­tu­van kuvioon liit­ty­vän epä­re­hel­li­syy­den vuok­si, eikä niin­kään sik­si ettei sek­su­aa­lis­ta pro­mis­kui­teet­tia siedettäisi.

  Yksia­vioi­suu­den vaa­ti­mus ei siis suin­kaan kaik­kien parien koh­dal­la ole todel­li­nen, ja minus­ta sen sanal­li­sen vaa­ti­mi­sen lopet­ta­mi­nen, sil­loin kun tätä ei oikeas­ti tar­koi­te­ta, oli­si suo­ta­vaa. Jos kaik­ki väit­tä­vät ole­van­sa yksia­vioi­sia luon­teel­taan, on vai­keam­pi havai­ta kuka on sitä oikeas­ti ja kuka vain tees­ken­te­lee. Ja täl­löin on vai­keam­pi vali­ta puo­li­sok­seen sel­lai­nen, jol­le on mah­dol­lis­ta elää kevyt­ken­käi­ses­sä­kin lii­tos­sa onnel­li­se­na. Ongel­maa ei oli­si jos me kaik­ki oli­sim­me saman­lai­sia (joko kevyt­ken­käi­siä tai yksia­vioi­sia), mut­ta kun me emme ole.

  Kuten sanot­tu, suu­rel­la osal­la mie­his­tä ei ole edes mah­dol­li­suut­ta sek­siin muu­toin kuin sitou­tu­mis­ta vastaan.

  Sitou­tu­mis­ta tai rahaa vas­taan. Tar­vit­ta­vat raha­sum­mat eivät käsit­tääk­se­ni ole hui­mia. Monen (no joo, ei kyl­lä kaik­kien) mie­les­tä se on jopa baa­ri­po­kai­lua muka­vam­pi tapa har­ras­taa sek­siä ilman tun­tei­ta. Baa­ris­ta hakies­sa peli ei ole yhtä sel­vä; osa poten­ti­aa­li­sis­ta kump­pa­neis­ta voi toi­voa tule­van­sa koh­del­luik­si ihmi­si­nä joil­la on per­soo­nal­li­suus, tai jopa etsiä pari­suh­det­ta, ja osa pika­kump­pa­nia etsi­vis­tä puo­les­taan voi toi­voa pelk­kää eläi­mel­li­sen tason sek­siä, ilman että mukaan sot­ke­taan per­soo­nal­li­suuk­sia ja mui­ta ihmi­syy­den tunnusmerkkejä.

  Oma lukun­sa on var­maan­kin sit­ten se jouk­ko, jon­ka epä­kel­poi­suu­den tun­ne on niin hal­lit­se­va että he toi­vo­vat irto­sek­sis­tä lie­vi­tys­tä tähän, jol­loin tie­ten­kään sek­sin osta­mi­nen ei pois­ta ongel­maa. En tosin ole var­ma, pois­tai­si­ko sitä irto­sek­sin saa­mi­nen­kaan. Oli­si mie­len­kiin­tois­ta kysyä tätä asi­aa mie­hil­tä, jot­ka ensin ovat elä­neet vuo­sia puut­tees­sa ja sit­ten jos­tain syys­tä flak­si on alka­nut käymään.

  En kui­ten­kaan usko, että näi­den mai­nit­se­mie­si mies­ten osuus kai­kis­ta mie­his­tä oli­si niin suu­ri, ettei­vät loput miehistä/ihmisistä voi­si saa­da muu­tos­ta aikai­sek­si alka­mal­la vies­tiä tar­peis­taan rehel­li­ses­ti (kuten osa on jo alka­nut teh­dä­kin). Tämä pro­mis­kui­teet­tia kos­ke­van kes­kus­te­lun rajoit­tu­mi­nen pel­käs­tään mie­hiin kyl­lä hämää minua jon­kin ver­ran; voi­sim­me­ko ehkä siir­tyä puhu­maan vain ihmi­sis­tä kuten Kari­kin tuos­sa ehdotti?

  Jos joku irto­sek­sis­tä pitä­vä kui­ten­kin hakee kump­pa­nia, ilmei­ses­ti hän kat­soo ole­van­sa onnel­li­sin sil­loin, kun on pari­suh­tees­sa ja lisäk­si har­ras­taa irto­sek­siä. Tai kat­soo, ettei saa tasok­kai­ta nai­sia muu­ten kuin sitou­tu­mal­la hei­hin. Täl­löin voi olla hyvin­kin kan­nat­ta­vaa valeh­del­la miel­ty­myk­sis­tään. Yleen­sä mies saa omaan tasoon­sa näh­den tasok­kaan nai­sen ainoas­taan sitou­tu­mal­la ja sik­si mies voi kat­soa par­haak­si mah­dol­li­sek­si vaoh­toeh­dok­si irto­sek­sis­tä luopumisen.

  Mut­ta eihän “sitou­tu­mi­nen” ole mikään kiveen hakat­tu, kai­kis­sa tapauk­sis­sa täs­mäl­leen saman­lai­nen asia­ko­ko­nai­suus. Kyl­lä minä tie­dän hyvin­kin “tasok­kai­ta” nai­sia, joi­den kans­sa voi sitou­tua tavoil­la jot­ka eivät edel­ly­tä ehdo­ton­ta yksia­vioi­suut­ta. Eikö esi­merk­ki­mie­he­si (pari­suh­de + irto­sek­siä) muka oli­si onnel­li­sem­pi voi­des­saan olla puo­li­sol­leen rehel­li­nen ver­rat­tu­na tilan­tee­seen jos­sa pitää valeh­del­la, pei­tel­lä jäl­ki­ään, tun­tea etään­ty­vän­sä puo­li­sos­taan (pro­ses­si, jon­ka jat­kut­tua riit­tä­vän kau­an pari­suh­det­ta ei enää ole) ja lopul­ta toden­nä­köi­ses­ti kui­ten­kin jää­dä kiin­ni ja kokea sii­tä seu­raa­va ero­hel­vet­ti? Muut­tuu­ko tuo hou­kut­te­le­vak­si ske­naa­riok­si, jos eroa­mis­vai­hee­seen men­nes­sä ne “tasok­kaat” jäke­läi­set on ehdit­ty kas­vat­taa aikui­sik­si? Vaik­ka muut­tui­si, niin luu­li­si jokai­sen sil­ti mie­luum­min valit­se­van vaih­toeh­don, joka on muu­ten vas­taa­va, mut­ta ilman valeh­te­lua ja erohelvettiä.

 143. Ton­ni käteen:

  Älyk­käät ja menes­ty­neet nai­set jää­vät nyky­ään älyk­käi­tä ja menes­ty­nei­tä mie­hiä useam­min ilman puo­li­soa, kos­ka eivät osaa tai uskal­la olla läm­pi­miä ja sek­sik­käi­tä. Täl­löin mie­het eivät vält­tä­mät­tä osaa olla ja tun­tea itse­ään mie­hik­si näi­den nais­ten seu­ras­sa ja etsi­vät mie­lum­min nai­sel­li­sem­man naisen.

  Tun­nen pis­ton sydä­mes­sä­ni. Kump­pa­ni huo­maut­te­li minul­le saman­ta­pai­ses­ta asias­ta, hoi­va­vie­tin puut­tees­ta, suh­teen alkuvaiheessa.

  Ste­reo­tyyp­pi­nen nai­nen­han on nime­no­maan läm­min, sek­si­käs, hoi­vaa­va ja lem­peä. Itsel­lä­ni on paha puu­te eten­kin hoi­va-alu­eel­la, ja läm­pöä­kin var­maan voi­si olla enem­män (onnek­si sen­tään pukeu­dun kau­niis­ti ja käy­tän kor­ko­ken­kiä). Oli­si­han se var­mas­ti iha­naa, jos suh­teen toi­nen osa­puo­li oikein mie­lel­lään teki­si koti­töi­tä, val­mis­tai­si ruo­kaa, pas­sai­si tois­ta väsy­mät­tö­mäs­ti heti kun täl­lä on vähän­kin kuu­met­ta (tai vaik­ka ei oli­si­kaan), ja kai­kil­la tavoil­la nos­tai­si toi­sen oman­kin elä­män­sä keskipisteeksi.

  Käy­tän­nös­sä meil­lä on kum­pi­kin suh­teen aika­na ope­tel­lut toi­sen hoi­vaa­mi­ses­ta naut­ti­mis­ta, ja voin kyl­lä suo­si­tel­la sitä kai­kil­le joil­la tämä hoi­va­puo­li on jää­nyt hie­man sur­kas­tu­neek­si. Suku­puo­les­ta riip­pu­mat­ta! Tulee­han sii­tä hyvä mie­li kun näkee toi­sen naut­ti­van, eikä aina­kaan minun mie­he­ni uskoak­se­ni tun­ne itse­ään vähem­män mie­hek­si minua hoi­va­tes­saan. Sii­nä­hän se mie­hek­kyys vain koros­tuu, kont­ras­ti­vai­ku­tuk­sen avulla. 😉

 144. Rogue:

  Luu­let­ko että se kohe­rent­tius ym. pirs­tou­tui­si, jos puo­li­so ei pitäi­si mie­hen sek­si­hur­jas­te­lua min­kään­lai­se­na ongelmana?

  Nime­no­maan. Nämä mai­ni­tut hen­ki­löt jake­le­vat run­saas­ti pak­ke­ja myös olles­saan sink­kui­na. Ja aihees­ta kes­kus­tel­laan yleen­sä hei­dän yksi­löl­li­syy­ten­sä poh­jal­ta, siis puhu­taan sii­tä mikä on heil­le ide­aa­li­ti­lan­ne sil­loin kun ovat täy­sin vapai­ta itse valit­se­maan. Pari­suh­tees­sa moni asia mut­kis­tuu, ja kos­ka nii­hin vai­kut­taa olen­nai­ses­ti myös kump­pa­nin per­soo­nal­li­suus, on hyvin vai­ke­aa edes puhua sii­tä, miten joku toi­mi­si “pari­suh­tees­sa” ylei­ses­ti ottaen. Se, mikä pätee yhteen suh­tee­seen, ei vält­tä­mät­tä lain­kaan päde saman hen­ki­lön toi­seen suhteeseen.

  Mik­si mies pitäi­si sek­sin har­ras­ta­mis­ta itses­sään ongel­ma­na kohe­rent­tiu­del­leen tai men­taa­li­sel­le kehitykselleen?

  Jos­kus tun­tuu että nämä jutut pitäi­si jät­tää kuvai­le­mat­ta sil­le osal­le jen­gis­tä, joka ei itse koe sek­si­asioi­ta samoin, kos­ka ne voi­vat lopul­ta jon­kun hän­tä­hei­kin har­hau­tus­tar­koi­tuk­sis­sa käy­tet­tä­vik­si isku­reploik­si, mikä oli­si surul­lis­ta. Tajuan myös, että nämä pitäi­si jät­tää ker­to­mat­ta jos ei halua vai­kut­taa hör­höl­tä. Mut­ta menköön.

  Ei “mies” vaan jot­kut mie­het. Sik­si, että näil­le mie­hil­le sek­sin hen­ki­set tasot ovat olen­nai­sia. Itsen­sä avaa­mi­nen ja jaka­mi­nen hen­ki­ses­ti yhteen­so­pi­mat­to­man ihmi­sen kans­sa saa aikaan erään­lai­sia vau­rioi­ta tai vähin­tään häi­riöi­tä omas­sa men­taa­li­ses­sa uni­ver­su­mis­sa. Eräs tutuis­ta­ni (eri hen­ki­lö kuin edel­li­nen esi­merk­ki­ta­paus) pitää sek­siä lähes koko­nai­suu­des­saan hen­ki­se­nä koke­muk­se­na. Pel­käs­tään fyy­si­sel­lä tasol­la toi­mi­mi­nen on hänel­le vai­ke­aa ellei mah­do­ton­ta. Esi­merk­ki: hänen tava­tes­saan enti­sen tyt­töys­tä­vän­sä ensim­mäis­tä ker­taa, he istui­vat baa­ri­pöy­däs­sä vas­tak­kain teke­mät­tä fyy­si­ses­ti yhtään mitään, puhu­mat­ta, edes kos­ket­ta­mat­ta toi­si­aan. Mut­ta sek­siä se oli. Puo­li vuot­ta tämän jäl­keen kysei­nen nai­nen käve­li kau­pun­gil­la, kun hänen ohit­seen pyö­räil­lyt tun­te­ma­ton mies teki täys­kään­nök­sen ja pysäyt­ti nai­sen. Hän kysyi: “Olit­ko sinä se nai­nen sil­loin siel­lä baa­ris­sa sen mie­hen kans­sa? Mitä ihmet­tä te oikein teit­te?” Mies ker­toi tun­te­neen­sa jon­kin­lai­sen voi­man leviä­vän täs­tä paris­ta kau­as hei­dän ympä­ril­leen ja ettei ollut kos­kaan koke­nut mitään niin outoa ja voi­ma­kas­ta tun­net­ta. No, se oli sen mie­hen koke­mus, mut­ta var­si­nai­nen point­ti on sii­nä että tämän parin mie­les­tä on sel­vää, että he har­ras­ti­vat sek­siä sil­loin (toki muo­dos­sa, joka on etään­ty­nyt aika kau­as lisääntymisteknologiasta). 

  Hen­ki­set teot jät­tä­vät ihan saman­lai­sia jäl­kiä ihmi­siin kuin fyy­si­set­kin. Sinä et pitäi­si sii­tä, että sek­siä har­ras­taes­sa­si kump­pa­ni vaik­ka puri­si väli­nee­si irti tai teki­si sinul­le muu­ta sel­väs­ti vahin­gol­lis­ta. Hen­ki­sel­lä tasol­la vahin­koa voi syn­tyä hel­pom­min toi­sen sitä tar­koit­ta­mat­ta. Osa ihmi­sis­tä ei koe sek­su­aa­li­suut­taan niin hen­ki­se­nä, että huo­mai­si tätä tai välit­täi­si sii­tä (tai edes vahin­goit­tui­si), mut­ta osa elää. Ja osa heis­tä on miehiä.

  …uskot­ko rehel­li­ses­ti, että sek­su­aa­li­nen kiin­nos­tus omaa kump­pa­nia koh­taan ei kes­ki­mää­rin vähen­tyi­si ajan kulues­sa? Jos se päin­vas­toin lisään­tyi­si, niin mik­si ihmees­sä ero­ja tapah­tui­si niin pal­jon ja pet­tä­mi­nen oli­si niin yleistä?

  Uskon että mai­nit­se­ma­si tut­ki­muk­set pitä­vät osa­puil­leen kutin­sa, kos­ka niin moni läh­tee suh­tee­seen­sa val­heel­li­sin perus­tein (= anta­mal­la itses­tään kump­pa­nil­le val­heel­li­sen kuvan) ja ilman sisäis­tä moti­vaa­tio­ta (= miel­lyt­tääk­seen jota­ku­ta muu­ta kuin itse­ään). Moni myös olet­taa suh­teen ole­van jon­kin­lai­nen pysy­vä ja muut­tu­ma­ton asiain­ti­la, vaik­ka tosia­sias­sa se on sitä vain pape­ril­la (ja sitä­kin vain jos kyse on avio­lii­tos­ta, ja sekin vain jos ei pää­dy­tä eroon). Kysees­sä­hän on kah­den ihmi­sen suh­de toi­siin­sa, ja ihmi­set muut­tu­vat koko ajan, halusi­vat tai eivät. Niin­pä myös suh­de muut­tuu koko ajan, ja on vain niin tii­vis ja lähei­nen kuin sen vii­mei­sin mil­li­se­kun­ti. Tii­viys, lähei­syys, luot­ta­mus ja muut arvot perus­tu­vat suh­teen osa­puo­lien sen­het­ki­siin käy­tän­nön toi­miin. Siis­pä, toi­sin kuin moni kuvit­te­lee, pet­tä­mi­sel­lä ja sii­tä valeh­te­le­mi­sel­la on välit­tö­miä vai­ku­tuk­sia suh­teen laa­tuun sii­nä­kin tapauk­ses­sa että kump­pa­ni ei täs­tä tie­dä, ja että pet­tä­jä ei tun­ne huo­noa omaatuntoa.

  Jos tut­kit­tai­siin suh­tei­den kehit­ty­mis­tä siten, että otok­ses­sa oli­si muka­na ainoas­taan rehel­li­syy­teen ja toi­sen kun­nioit­ta­mi­seen perus­tu­via suh­tei­ta (ja älä viit­si väit­tää, ettei täl­lai­sia voi oikeas­ti olla), luu­let­ko että tulok­set oli­si­vat samanlaisia?

 145. Rogue:

  Äijä­po­ru­kas­sa voi toki esiin­tyä pai­net­ta kers­kua koke­muk­sil­laan, mut­ta ei haluillaan.

  Tie­ten­kin myös halu­jen koros­ta­mi­seen on ole­mas­sa motii­vi. Ilmiön nimi on ‘male bon­ding’ (mikä­hän muu­ten oli­si suo­mek­si?), ja sii­hen liit­tyy olen­nai­ses­ti nais­ten halua­mi­sen tai tie­tyn nai­sen halut­ta­vien suku­puo­lio­mi­nai­suuk­sien ver­baa­li­nen kuvai­lu, usein mie­hek­kään lii­oit­te­le­vin ja kars­kein sanan­kään­tein. Sen avul­la raken­ne­taan mies­ten­vä­lis­tä ryhmäidentiteettiä.

  Tun­te­ma­ni poik­kea­vat mie­het ker­to­vat koke­van­sa nämä tilan­teet haas­teel­li­sik­si, kos­ka eivät voi osal­lis­tua näi­hin bon­daus­ses­sioi­hin (kun eivät halua valeh­del­la), mut­ta eivät toi­saal­ta halua esit­tää omia näke­myk­si­ään­kään, kos­ka ryh­mäi­den­ti­teet­tiä vah­vis­ta­vien näke­mys­ten vas­tak­kai­set kom­men­tit koe­taan yleen­sä ryh­mää uhkaa­vik­si — tai aina­kaan ne eivät miten­kään edis­tä tätä kes­kus­te­lun mai­nit­tua tavoitetta.

  Olen koke­nut vas­taa­van ilmiön poru­kas­sa, jois­sa mm. saa­te­taan äityä haa­vei­le­maan tule­vas­ta ryyp­py­vii­kon­lo­pus­ta. En osal­lis­tu täl­lai­seen kes­kus­te­luun sen edel­lyt­tä­mäl­lä taval­la, mut­ta en viit­si eri­tyi­sem­min tuo­da sitä­kään esiin, kuin­ka itseä­ni ei moi­nen ajan­vie­te kiin­nos­ta. Tämä kun ymmär­re­tään lii­an hel­pos­ti siten, että yri­tän pila­ta muil­ta ilon tai tuo­da esiin omaa (kuvi­tel­tua) erinomaisuuttani.

 146. Saa­ra:

  Tulee­han sii­tä hyvä mie­li kun näkee toi­sen naut­ti­van, eikä aina­kaan minun mie­he­ni uskoak­se­ni tun­ne itse­ään vähem­män mie­hek­si minua hoi­va­tes­saan. Sii­nä­hän se mie­hek­kyys vain koros­tuu, kont­ras­ti­vai­ku­tuk­sen avulla. ;)”

  Tuos­ta olen samaa miel­tä, että nai­ses­ta huo­leh­ti­mi­nen osal­taan aiheut­taa sitä mie­hey­den tun­net­ta samoin kuin se, että nai­nen hoi­vaa, jos on tarpeen:-)

 147. Kari:

  Eli miten oli­si: pää­osa ihmi­sis­tä haluai­si sek­su­aa­li­viet­tin­sä vuok­si har­ras­taa sek­siä useam­man kump­pa­nin kans­sa, mut­ta muut tar­peet (hyvä oma­tun­to, lähei­sen ihmi­sen huo­mioo­not­ta­mi­nen, jne.) ja sosi­aa­li­set pai­neet saa­vat jot­kut valit­se­maan yksiavioisuuden?”

  Rogue:
  “Juu­ri tätä olen aja­nut takaa mies­ten halu­jen osal­ta. Nais­ten halu­jen uskon poik­kea­van mel­ko pal­jon mies­ten haluis­ta noin keskimäärin.”

  Tämä rön­syi­lee nyt vähän alku­pe­räi­ses­tä aihees­ta, mut­ta ken­ties selit­tää osal­taa suku­puo­le­ten välis­tä eroa tai­pu­muk­seen valeh­del­la kump­pa­nei­den määrästä.

  Evo­lu­tii­vi­sen seli­tyk­sen mukaan lisään­ty­mis­po­ten­ti­aa­lil­taan rajoit­tu­neem­pi nai­nen on suu­ren lap­si­kuol­lei­suu­den vallitessa(evoluutioympäristössä) tar­vin­nut mies­tä huo­leh­ti­maan syn­nyt­tä­mis­tään lap­sis­ta. Mie­hen ns. kel­poi­suus (fit­ness) on riip­pu­nut enem­män toi­saal­ta sek­si­kump­pa­nei­den mää­räs­tä ja toi­saal­ta sii­tä, että ne lap­set, joi­den hoi­ta­mi­seen hän panos­taa, on hänen omi­aan (naa­raan var­tioin­ti). Osmo Tam­mi­sa­lon “Rak­kau­den evoluutio”-kirjan mukaan uskot­to­muut­ta epäi­le­vät mie­het kysy­vät puo­li­sol­taan: “et kai ole har­joit­ta­nut sek­siä hänen kans­saan”, kun taas nai­set: “et kai rakas­ta häntä”.

 148. Rogue:

  Juu­ri tätä olen aja­nut takaa mies­ten halu­jen osal­ta. Nais­ten halu­jen uskon poik­kea­van mel­ko pal­jon mies­ten haluis­ta noin keskimäärin. 

  Täs­sä me ilmei­ses­ti näem­me asian toi­sin. Minus­ta sinä toi­saal­ta yliar­vioit mies­ten tai­pu­mus­ta useam­piin kump­pa­nei­hin ja toi­saal­ta aliar­vioit nais­ten tai­pu­mus­ta vastaavaan.

  En minä kiel­lä sitä, ettei­kö ero­ja oli­si. Mut­ta se on kui­ten­kin nykyi­sel­lään var­sin pien­tä ver­rat­tu­na kaik­kiin mui­hin asioi­hin vai­kut­ta­viin tekijöihin.

  Nämä evo­luu­tioon perus­tu­vat “teo­ree­mat” ovat tie­ten­kin haus­ko­ja ja var­maan­kin, aina­kin osin, perus­tel­tu­ja, mut­ta ne ovat vain täy­sin arki­ko­ke­muk­sie­ni vas­tai­sia. Minun tut­ta­va-/ys­tä­vä­pii­rii­ni (joka tie­ten­kään, pitää­kö tämä edes sanoa, ei ole mikään hyvä otos tilas­tol­li­ses­sa mie­les­sä) kuu­luu pal­jon sekä nii­tä joil­la on pal­jon sek­si­kump­pa­nei­ta että nii­tä joil­la on vain muu­ta­mia, mut­ta eroa suku­puo­lien välil­lä ei ole havaittavissa. 

  Jäl­ke­läis­ten koh­dal­la kor­re­laa­tio on jopa nega­tii­vi­nen: ne joil­la sek­si­kump­pa­nei­ta on vähi­ten, on eni­ten jälkeläisiä.

  En kiel­lä sitä, ettei­kö edel­leen­kin parem­mil­la mie­hil­lä oli­si enem­män jäl­ke­läi­siä, mut­ta ei se kor­re­loi enää juu­ri­kaan sek­si­kump­pa­nien kans­sa (ehkäi­sy). Voi­sin ker­toa, miten hom­ma hoi­de­taan, mut­ta enpä tai­da, syis­tä jot­ka var­maan­kin ovat ymmärrettäviä.

  Kari

 149. Rogue:

  En yri­tä­kään mää­ri­tel­lä taso­kas­ta a prio­ri. Tasok­kuut­ta ei oikeas­taan tar­vit­se mää­ri­tel­lä etu­kä­teen vaan se voi­daan tode­ta jäl­keen päin toteu­tu­neis­ta jäl­ke­läis­mää­ris­tä vaik­ka x:nnen suku­pol­ven jälkeen. 

  Jot­ta mitään valin­taa puo­li­son suh­teen voi­si tuol­la “tasok­kaal­la” teh­dä, niin tie­ten­kin pitää a prio­ri olla tie­dos­sa, mitä “taso­kas” tar­koit­taa. Miten ihmees­sä jäl­ki­kä­teen x:n suku­pol­ven jäl­keen pys­tyt enää sano­maan, että “jaa­ha, oli­si pitä­nyt lisään­tyä tuon tai tämän hen­ki­lön kanssa”? 

  Minun point­ti­ni oli se, että mei­dän parin­ha­kuam­me ohjaa­vat kivi­kau­del­la met­säs­tä­jä-keräi­li­jä yhtei­sös­sä syn­ty­neet teki­jät (ja mah­dol­li­ses­ti jon­kin ver­ran maa­ta­lous­yh­tei­sön teki­jät), mut­ta näis­sä olo­suh­teis­sa “taso­kas” ei ole enää oikeas­taan mis­sään teke­mi­sis­sä sen kans­sa, mikä on taso­kas­ta nyky­maa­il­mas­sa. Jos nai­sel­ta ei tule rin­nois­ta tar­peek­si mai­toa, anne­taan pul­lo­mai­toa. Jos lap­si ei mah­du lan­tion läpi, hänet ote­taan ulos kei­sa­ri­leik­kauk­sel­la. Mie­hen parin­ha­kua ohjaa­vat isot rinnat+sopiva lan­tio­vyö­tä­rö­suh­de eivät siis ole enää juu­ri mis­sään teke­mi­sis­sä sen kans­sa, kuin­ka hyvin kysei­nen nai­nen saa syn­ny­tet­tyä ja ruo­kit­tua lapsen. 

  Ja sama jut­tu on tapah­tu­mas­sa mie­hil­le­kin. Jos ei ole mam­mo­naa, niin val­tio antaa lap­si­li­siä ja mui­ta sosi­aa­li­tu­kia niin, että jokai­nen lap­si kas­vaa aikui­sek­si, vaik­ka tuli­si kuin­ka köy­his­tä olois­ta (puhu­taan nyt siis län­si­mais­ta). Sta­tuk­sen mukaan mie­hen valin­ta ei siis joh­da miten­kään vält­tä­mät­tä par­haa­seen lisään­ty­mis­stra­te­gi­aan nai­sen kannalta. 

  Voi olla, että tule­vai­suu­des­sa­kin ihmi­set hake­vat puo­li­soa noil­la mui­nai­sil­la kri­tee­reil­lä, mut­ta link­ki gee­nien menes­tyk­seen tuon valin­nan ohjaa­ma­na on kyl­lä minus­ta kult­tuu­rie­vo­luu­tion ansios­ta kat­kais­tu. Jos nyrk­ki­sään­töä omien gee­nien mak­si­maa­li­seen levit­tä­mi­seen halu­aa, niin se on täl­lä het­kel­lä mel­ko tark­kaan se, että tekee mah­dol­li­sim­man mon­ta jäl­ke­läis­tä mel­kein riip­pu­mat­ta sii­tä, kenen kanssa. 

  Ehkä siis ainoak­si puo­li­son “tasok­si” voi­si las­kea sen, että hän _haluaa_ teh­dä juu­ri tuo­ta. Onhan sil­loin odo­tet­ta­vis­sa, että jäl­ke­läi­set myös halua­vat lisään­tyä pal­jon vähät välit­täen mis­tään puo­li­son omi­nai­suuk­sis­ta ja jos kaik­ki jäl­ke­läi­set jää­vät hen­kiin, niin tämä joh­taa näi­den gee­nien yleis­ty­mi­seen populaatiossa.

 150. Eli­na tie­toi­ses­ta päätöksenteosta:

  Tie­toi­nen pää­tös koos­tuu usein hyvin­kin abstra­ke­teis­ta päät­te­ly­ket­juis­ta, näky­mät­tö­mis­tä asiois­ta, joi­ta eläi­mel­le ei ole ole­mas­sa. Vain ihmi­nen voi hal­li­ta kausaa­li­suh­tei­ta, jot­ka eivät ole suo­ra­nai­ses­ti “saa­ta­vil­la”, vaik­ka­pa äidin lap­suu­den koke­mus­ten vai­ku­tus­ta hänen nykyi­seen kasvatustapaansa. 

  Minus­ta tuo ei ole laa­dul­li­nen vaan mää­räl­li­nen ero moneen kehit­ty­neim­pään eläin­la­jiin. Sim­pans­sit eivät tie­ten­kään pys­ty vie­mään kausaa­li­suh­tei­ta noin pit­käl­le, mut­ta var­mas­ti pidem­mäl­le kuin se mai­nit­se­ma­si lokki. 

  Sim­pans­si A pel­kää sim­pans­si B:tä, kos­ka tie­tää tämän saa­van tukea sim­pans­si C:ltä, jon­ka kans­sa se on hyvis­sä väleis­sä toi­sin kuin A. Näin, vaik­ka C ei oli­si juu­ri sil­lä het­kel­lä näkösällä. 

  Minus­ta pit­kät loo­gi­set päät­te­ly­ket­jut ovat pal­jon ennem­min mää­räl­li­nen ero eläi­miin, jot­ka pys­ty­vät lyhyi­siin päät­te­ly­ket­jui­hin kuin laa­dul­li­nen, mut­ta minul­le kyl­lä sopii, että jääm­me täs­tä asias­ta erimielisiksi. 

  Mitä nii­hin motii­vien tuo­mi­seen tie­dos­te­tuik­si tulee, niin sel­väs­ti­kin se asia on erit­täin vai­kea myös jopa ihmi­sel­le. Jos­kus sii­nä onnis­tum­me, useim­mi­ten emme, min­kä vuok­si mie­li­sai­rauk­sien hoi­to ja edes hoi­toon hakeu­tu­mi­nen onkin niin vai­ke­aa. Hyväk­syn kyl­lä sen, että sil­loin jos onnis­tum­me, niin nousem­me kyl­lä tasol­le, jol­le en usko min­kään eläi­men pys­ty­vän nousemaan.

 151. Mies­ten ja nais­ten haluk­kuut­ta useam­paan sek­si­part­ne­riin on tut­kit­tu kan­sain­vä­li­ses­ti. Tut­ki­muk­ses­ta on usein (vai aina?)kerrottu tyy­liin: “mie­het halua­vat usei­ta part­ne­rei­ta, nai­set eivät”.

  Jos­kus kai­voin tut­ki­mus­ra­por­tin esiin netis­tä ja nyt täy­tyy vetää muis­tis­ta. Kysy­mys kuu­lui: haluai­sit­ko ensi kuus­sa sek­siä useam­man kuin yhden part­ne­rin kans­sa? Se esi­tet­tiin kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joil­le lähes kai­kis­sa tut­ki­tuis­sa mais­sa (jos­sain Suo­mes­sa ja paris­sa muus­sa kysy­tyt eivät olleet opis­ke­li­joi­ta). Kaik­kial­la mie­het (tai pojat) halusi­vat useam­paa kuin nai­set. Nai­sis­ta useam­paa kuin yhtä halusi hiu­kan alle 10% ja mie­his­tä hiu­kan yli 20%.

  Suu­rin piir­tein täl­lai­sen aineis­ton mukaan meil­le on nyt todis­tet­tu, että “mie­het halua­vat sitä ja nai­set tota. Minus­ta rehel­li­sem­pi rapor­toin­ti saat­ta­nut kuu­lua joten­kin niin, että nuo­ris­ta mie­his­tä hiu­kan useam­pi kuin nai­sis­ta haa­vei­lee useam­mas­ta sek­si­part­ne­ris­ta, mut­ta val­ta enem­mis­tö tyy­tyy yhteen.

 152. Lan­tion ulkoi­nen leveys ei ker­ro mitään kyvys­tä syn­nyt­tää ala­teit­se. Lui­den väliin jää­vä auk­ko voi olla kapea­lan­tei­sel­la isom­pi kuin leveä­pe­räi­sel­lä ja usein onkin, kos­ka luut ovat sirot myös sisään­päin. Rin­to­jen kool­la ei myös­kään ole mitään yhteyt­tä mai­don­tuo­tan­toon. Jos nai­sel­la on hyvin isot rin­nat, tämä lähin­nä vai­keut­taa ime­tys­tä tek­ni­ses­sä mielessä. 

  Kei­sa­rin­leik­kauk­sel­la syn­ty­neet vau­vat ovat alku­viik­koi­na vel­tom­pia kuin ala­teit­se syn­ty­neet ja sek­tion ris­kit ovat nai­sel­le huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­mat kuin nor­mi­syn­ny­tyk­sen sekä toi­pu­mi­nen huo­mat­ta­vas­ti hitaam­paa. Myös rin­ta­ruo­kin­ta on osoi­tet­tu monel­la tavoin kiis­tat­to­mas­ti parem­mak­si vaih­toeh­dok­si kuin äidin­mai­don­vas­ti­ke pullosta. 

  Eli kyl­lä alal­teit­se syn­nyt­tä­nyt ja imet­tä­vä äiti on parem­min suo­riu­tu­nut äitiy­den alku­tai­paa­lees­ta ja on siten “tasok­kaam­pi”.

 153. Eli­na:

  Rogue mai­nit­see baa­rit mie­hen sek­su­aa­li­käyt­täy­ty­mi­sen obser­voin­ti­pai­koik­seen… Baa­rien mai­nit­se­mi­nen jo ker­too ran­kas­ta valikoitumisesta. 

  No huh. Mai­nit­sin nyt baa­rit yhte­nä esi­merk­ki­nä, kos­ka ne sat­tu­vat ole­maan ehkä ylei­sin yksit­täi­nen pariu­tu­mis­paik­ka. Mitä ihmeen vali­koi­tu­mis­ta tuon mai­nit­se­mi­nen impli­koi? Ja itse käyn mel­koi­sen har­voin niis­sä nyky­ään. Väi­tän, että useim­mat ihmi­set ovat elä­män­sä aika­na käy­neet niis­sä riit­tä­väs­ti muo­dos­taak­seen koh­tuul­li­sen käsi­tyk­sen kes­ki­mää­räi­sen mie­hen ja nai­sen baarikäyttäytymisestä.

  Nime­no­maan nai­sel­le ei mie­hen tar­vit­se esit­tää mitään. 

  Usko­ma­ton väi­te. Nime­no­maan nais­ten takia­han mie­het jou­tu­vat esit­tä­mään naut­ti­van­sa sek­sis­tä nais­ten taval­la hen­ki­ses­ti ja vähät­te­le­mään fyy­sis­tä puol­ta. Mik­si ihmees­sä mies esit­täi­si täl­lais­ta toi­sil­le mie­hil­le, joi­ta asia ei oikeas­taan lii­ku­ta mihin­kään suun­taan ja jot­ka kui­ten­kin tie­tä­vät asioi­den todel­li­sen lai­dan? Ei aikui­sil­la mie­hil­lä oikeas­ti ole mitään tar­vet­ta esit­tää toi­sil­le mie­hil­le halua­van­sa usei­ta naisia(joitain har­vi­nai­sia poik­keus­ti­lan­tei­ta lukuu­not­ta­mat­ta). Kump­pa­nien todel­lis­ta luku­mää­rää toden­nä­köi­ses­ti lii­oi­tel­laan, mut­ta se on täy­sin eri asia.

  Tie­tys­ti on se mah­dol­li­suus, että näil­lä Roguen mie­les­tä sek­su­aa­li­suu­des­taan valeh­te­le­vil­la mie­hil­lä on stra­te­gia­na pääs­tä nai­maan Saa­raa tees­ken­te­le­mäl­lä halut­to­muut­ta mui­ta nai­sia koh­taan ja sit­ten räjäyt­tää pot­ti osoit­ta­mal­la into­hi­moa Saa­raa kohtaan.

  Ei heil­lä tar­vit­se olla tavoit­tee­na pääs­tä nai­maan Saa­raa, vaik­ka sekin tie­tys­ti jos­sain vas­taa­vas­sa tapauk­ses­sa voi­si hyvin­kin olla mah­dol­lis­ta. Tavoit­tee­na voi olla esim. pääs­tä nai­maan jotain Saa­ran ystä­vää. Tai tavoit­tee­na voi yli­pää­tään olla posi­tii­vi­sen kuvan luo­mi­nen itses­tään, kun val­lit­se­va ilma­pii­ri tiedostetaan.

 154. Ton­ni käteen:

  Älyk­käät ja menes­ty­neet nai­set jää­vät nyky­ään älyk­käi­tä ja menes­ty­nei­tä mie­hiä useam­min ilman puo­li­soa, kos­ka eivät osaa tai uskal­la olla läm­pi­miä ja seksikkäitä

  Ei näin.

  Älyk­käät ja menes­ty­neet nai­set jää­vät mui­ta nai­sia useam­min ilman kump­pa­nei­ta sik­si, että mui­den nais­ten tavoin he kes­ki­mää­rin halua­vat itse­ään menes­ty­neem­män ja älyk­kääm­män mie­hen ja täl­lai­sia mie­hiä on heil­le yksin­ker­tai­ses­ti vähem­män tar­jol­la kuin muil­le nai­sil­le. Kyse ei siis ole sii­tä, ettei­vät älyk­käät ja menes­ty­neet nai­set kel­pai­si mie­hil­le vaan sii­tä, että heil­le kel­paa­via mie­hiä on pal­jon vähem­män kuin muil­le nai­sil­le kelpaavia. 

  Menes­ty­neet mie­het taas eivät iki­nä jää ilman kump­pa­nia vas­toin tah­to­aan, kos­ka he kel­paa­vat val­tao­sal­le nai­sis­ta ja hei­tä ei hait­taa se, ettei­vät nai­set ole yhtä menes­ty­nei­tä kuin he itse.

 155. No tuo David Bus­sin kyse­ly­tut­ki­mus on aika mitään sano­ma­ton ja Bus­sin sii­tä teke­mät joh­to­pää­tök­set var­maan­kin sitä vähem­män mai­rit­te­le­vaa evo­luu­tiop­sy­ko­lo­gis­ta teoretisointia.

  Mut­ta nyt link­ke­jä etsi­mät­tä, muis­te­len myös tut­ki­muk­sia (eet­ti­ses­ti joi­den­kin mie­les­tä toki arve­lut­ta­via) jois­sa pal­kat­tu nuo­ri ja sek­si­käs nai­nen esit­tää mie­hil­le eri­lai­sis­sa koh­taa­mis­ti­lan­teis­sa sek­su­aa­lis­ta kans­sa­käy­mis­tä. Tämä tut­ki­mus tai­si tukea Roguen väit­tä­miä, sil­lä yli puo­let mie­his­tä oli­si­vat olleet kiin­nos­tu­nei­ta sil­tä istumalta.

 156. Saa­ra:

  Moni myös käy­tän­nös­sä ero­aa uskot­to­muu­den pal­jas­tues­sa, mut­ta minul­le on epä­sel­vää kuin­ka mones­sa tapauk­ses­sa tämä joh­tuu nime­no­maan vie­rais­sa käy­mi­ses­tä, ja kuin­ka usein pää­asial­li­nen kim­mo­ke onkin sii­nä, että on tul­lut pete­tyk­si oman puo­li­son taholta

  Kyl mä ihan mutu-poh­jal­ta väit­täi­sin, että se vie­rais­sa­käy­mi­nen on suun­na­ton ongel­ma. En aina­kaan tun­ne yhtään nais­ta, jol­le yhdis­tel­mä hyvä parisuhde+pettävä mies oli­si ok. Tun­tee­ko joku muu kasa­päin täl­lai­sia naisia?

  Tie­tys­ti moni­kin nai­nen käy­tän­nös­sä hyväk­syy pet­tä­mi­sen, jos mies on riit­tä­vän taso­kas ja tar­jo­aa riit­tä­väs­ti resurs­se­ja nai­sen käyt­töön. Mut­ta sil­loin­kin pet­tä­mi­nen on nai­sel­le ongel­ma ja tilan­tee­seen suos­tu­taan vain, kos­ka mark­ki­na-arvo­jen ero kom­pen­soi pet­tä­mi­sen. Saman tasoi­nen nai­nen har­vem­min hyväk­syy pet­tä­mis­tä hymys­sä suin, kos­ka hänen ei tar­vit­se sel­lais­ta hyväk­syä. Tar­jol­la on mui­ta saman­ta­soi­sia mie­hiä, jot­ka eivät toden­nä­köi­ses­ti petä. 

  Sitou­tu­mis­ta tai rahaa vas­taan. Tar­vit­ta­vat raha­sum­mat eivät käsit­tääk­se­ni ole huimia

  Joo mut huo­ris­sa käy­mi­nen lei­maa aika pahas­ti, eten­kin jos sitä har­ras­taa sään­nöl­li­ses­ti. Sek­sin osta­mis­ta pide­tään rikok­seen ver­rat­ta­va­na tekona(kohta saat­taa­kin jo olla rikos?). Se ei siis useim­mil­le “nor­maa­leil­le” mie­hil­le ole var­tee­no­tet­ta­va vaihtoehto. 

  Oli­si mie­len­kiin­tois­ta kysyä tätä asi­aa mie­hil­tä, jot­ka ensin ovat elä­neet vuo­sia puut­tees­sa ja sit­ten jos­tain syys­tä flak­si on alka­nut käymään.

  Täl­lai­sia mie­hiä on mel­ko suu­ri osa mie­his­tä. Lähes kel­lään mie­hel­lä flak­si ei käy 15–23- vuo­ti­aa­na eri­tyi­sen hyvin. Useim­mil­la suht tasok­kais­ta­kin mie­his­tä flak­si alkaa käy­mään vas­ta pääl­le 25-vuo­ti­aa­na ja hui­pen­tu­nee yleen­sä kol­men­kym­pin tie­tä­mil­lä. Tai sta­tus­mie­hil­lä toden­nä­köi­ses­ti myöhemmin. 

  voi­sim­me­ko ehkä siir­tyä puhu­maan vain ihmi­sis­tä kuten Kari­kin tuos­sa ehdotti?

  No riip­puu mis­tä puhu­taan. Tää mun ja sun väli­nen kes­kus­te­lu­han kos­ki alun­pe­rin lähin­nä mies­ten halu­ja. Kari myös har­haan­joh­ta­vas­ti alkoi puhu­maan ihmi­sis­tä yhtey­des­sä, jos­sa vii­tat­tiin lähin­nä mie­hil­le tyy­pil­li­siin halui­hin. Oli­si mel­ko höl­möä luo­da kuvaa, jon­ka mukaan mies­ten ja nais­ten sek­su­aa­li­set halut oli­si­vat oleel­li­ses­ti samanlaisia.

 157. Saa­ra:

  Nime­no­maan. Nämä mai­ni­tut hen­ki­löt jake­le­vat run­saas­ti pak­ke­ja myös olles­saan sink­kui­na. Ja aihees­ta kes­kus­tel­laan yleen­sä hei­dän yksi­löl­li­syy­ten­sä poh­jal­ta, siis puhu­taan sii­tä mikä on heil­le ide­aa­li­ti­lan­ne sil­loin kun ovat täy­sin vapai­ta itse valitsemaan.

  Öö viit­si­sit­kö nyt vie­lä vään­tää rau­ta­lan­gas­ta, mik­si vapaan mie­hen hen­ki­nen eheys pirs­tou­tui­si sek­sin har­ras­ta­mi­ses­ta hyvän­nä­köis­ten nais­ten kans­sa? Toi on niin omi­tui­nen väi­te, että se kai­paa perus­te­lu­ja. Itse en tosi­aan tun­ne yhtään mies­tä joka oli­si tuo­ta miel­tä, enkä edes teo­rias­sa kek­si mitään syy­tä, miten vapaa sek­si voi­si itses­sään tuot­taa mie­hel­le hen­ki­siä ongelmia. 

  Ongel­mia voi toki syn­tyä, jos se jos­sain vai­hees­sa lop­puu kun on jo keren­nyt tot­tua. Tai ongel­mia voi syn­tyä sosi­aa­li­sen pahek­sun­nan takia.

 158. Saa­ra:

  Jos tut­kit­tai­siin suh­tei­den kehit­ty­mis­tä siten, että otok­ses­sa oli­si muka­na ainoas­taan rehel­li­syy­teen ja toi­sen kun­nioit­ta­mi­seen perus­tu­via suh­tei­ta (ja älä viit­si väit­tää, ettei täl­lai­sia voi oikeas­ti olla), luu­let­ko että tulok­set oli­si­vat samanlaisia?

  Eli siis mani­pu­loi­tai­siin tut­ki­mus­ta siten, että otos vali­koi­tai­siin taval­la, joka mie­les­tä­si tuot­tai­si halu­tun tulok­sen? Valit­tai­siin siis suh­teis­ta ne, joi­den arvel­laan ole­van kes­tä­viä ja tut­ki­taan että kes­tä­vät­kö ne. Mitäs ihmeen jär­keä tuos­sa oli­si? Tuol­la taval­la voi­tai­siin tut­kia hypo­tee­sia, jos­sa väi­te­tään että “rehel­li­syy­teen ja toi­sen kun­nioit­ta­mi­seen perus­tu­vat suh­teet ovat kes­tä­viä”. Lop­pu­tu­los ei kui­ten­kaan ker­toi­si mitään mies­ten haluis­ta mui­ta nai­sia kohtaan.

  Sitä pait­si alku­pe­räi­sen point­ti­ni mukaan­han “rehel­li­syys ja toi­sen kun­nioit­ta­mi­nen” ovat juu­ri nii­tä asioi­ta, joi­den takia mies voi pitää kiin­ni mono­ga­mias­ta, vaik­ka haluai­si har­ras­taa sek­siä usei­den nais­ten kans­sa. Ris­ti­rii­taa ei siis tar­vit­se olla edes mai­nit­se­ma­si kal­tai­sis­sa suhteissa. 

  Itsen­sä avaa­mi­nen ja jaka­mi­nen hen­ki­ses­ti yhteen­so­pi­mat­to­man ihmi­sen kans­sa saa aikaan erään­lai­sia vau­rioi­ta tai vähin­tään häi­riöi­tä omas­sa men­taa­li­ses­sa universumissa

  Tähän vie­lä. Nai­sil­la voi olla näin. Mut­ta val­tao­sa mie­his­tä ei koe, että sek­siä har­ras­tet­taes­sa pitäi­si miten­kään ava­ta tai jakaa itse­ään. Mie­hen men­taa­li­nen uni­ver­su­mi ei siis useim­mis­sa tapauk­sis­sa mil­lään taval­la häi­riin­ny siit­ti­men työn­tä­mi­ses­tä nai­sen emättimeen. 

  Tie­ten­kin myös halu­jen koros­ta­mi­seen on ole­mas­sa motii­vi. Ilmiön nimi on ‘male bon­ding’ (mikä­hän muu­ten oli­si suo­mek­si?), ja sii­hen liit­tyy olen­nai­ses­ti nais­ten halua­mi­sen tai tie­tyn nai­sen halut­ta­vien suku­puo­lio­mi­nai­suuk­sien ver­baa­li­nen kuvai­lu, usein mie­hek­kään lii­oit­te­le­vin ja kars­kein sanankääntein.

  No ole­tin, että tän tyyp­pi­set ryh­mä­lä­pän­hei­tot ei oleel­li­ses­ti kuu­lu­nu tähän kes­kus­te­luun. Niis­tä­kin oon sitä miel­tä, että yleen­sä kers­kail­laan koke­muk­sil­la, ei haluil­la. Ja pain­opis­te­hän tai­si kui­ten­kin olla niil­lä syväl­li­sem­mil­lä kah­den väli­sil­lä kes­kus­te­luil­la, jois­ta ehkä saa enem­män jotain todel­lis­ta irti.

 159. Kari Kos­ki­nen:

  Täs­sä me ilmei­ses­ti näem­me asian toi­sin. Minus­ta sinä toi­saal­ta yliar­vioit mies­ten tai­pu­mus­ta useam­piin kump­pa­nei­hin ja toi­saal­ta aliar­vioit nais­ten tai­pu­mus­ta vastaavaan.

  En minä kiel­lä sitä, ettei­kö ero­ja oli­si. Mut­ta se on kui­ten­kin nykyi­sel­lään var­sin pien­tä ver­rat­tu­na kaik­kiin mui­hin asioi­hin vai­kut­ta­viin tekijöihin.

  Niin siis tilas­tol­li­ses­ti kump­pa­ni­mää­rien kes­kiar­vo ei tie­ten­kään voi ero­ta oleel­li­ses­ti. Mut­ta kyse oli­kin haluis­ta ja mah­dol­li­suuk­sis­ta. Kes­ki­mää­räi­nen nai­nen saa täs­mäl­leen halua­man­sa mää­rän sek­si­kump­pa­nei­ta. Keskimääräinen(mediaani) mies taas saa elä­män­sä aika­na ehkä 1–5 kump­pa­nia, joka tus­kin vas­taa hänen halujaan. 

  Eli huo­mat­ta­va ero kump­pa­ni­mää­rien jakau­tu­mi­sen suh­teen on ole­mas­sa mies­ten ja nais­ten välil­lä. Nai­sil­le sek­si­kump­pa­nit eivät ole “niuk­ko­ja”, mie­hil­le ovat. Sen sijaan tasok­kaat pari­suh­de­kump­pa­nit ovat nai­sil­le­kin niukkoja.

 160. Samu­li Saarelma:

  Jot­ta mitään valin­taa puo­li­son suh­teen voi­si tuol­la “tasok­kaal­la” teh­dä, niin tie­ten­kin pitää a prio­ri olla tie­dos­sa, mitä “taso­kas” tar­koit­taa. Miten ihmees­sä jäl­ki­kä­teen x:n suku­pol­ven jäl­keen pys­tyt enää sano­maan, että “jaa­ha, oli­si pitä­nyt lisään­tyä tuon tai tämän hen­ki­lön kanssa”? 

  Mähän koi­tin tuo­da esil­le, etten osaa sanoa onko nykyih­mis­ten teke­mä taso­nar­vioin­ti mil­lään taval­la teho­kas­ta. Point­ti oli, että his­to­rian aika­na se on ollut jos­sain mää­rin teho­kas­ta ja sik­si täl­lai­nen tai­pu­mus tasoar­vioin­nin tekoon on ole­mas­sa myös nykyih­mi­sil­lä. Se tie­tys­ti näkyy äärim­mäi­sen sel­väs­ti myös käy­tän­nös­sä. vai väi­tät­kö, ettei­vät mark­ki­na-arvol­taan saman­ta­soi­set kes­ki­mää­rin pariu­du kes­ke­nään? Pariu­tuu­ko prin­ses­sa Made­lei­ne yhtä toden­nä­köi­ses­ti lähiö­kup­pi­lan juo­pon kuin jon­kun menes­ty­vän laki­mie­hen kans­sa? Pariu­tu­vat­ko fil­mi­täh­det yhtä toden­nä­köi­ses­ti tois­ten­sa kuin tavis­ten kans­sa? Ts. tasoar­vioin­tia teh­dään nyky­ään­kin, oli se sit­ten lisään­ty­mi­sen kan­nal­ta teho­kas­ta tai ei(tätä ei voi­da tie­tää ennen kuin n‑sukupolven jälkeen). 

  Voi myös olla, että kri­tee­rit taas adjus­toi­tu­vat tehok­kaam­mik­si ajan kulues­sa. Ehkä nai­set esim. alka­vat pre­fe­roi­da tie­to­ko­ne­nört­teyt­tä mie­his­sä, jos osoit­tau­tuu, että tie­to­ko­ne­nört­teys impli­koi tar­peek­si vah­vas­ti suur­ta varal­li­suut­ta ja reusrs­se­ja tulevaisuudessa. 

  On myös huo­mioi­ta­va, että omak­su­tut valin­ta­kri­tee­rit saat­ta­vat muo­dos­taa itse­ään vah­vis­ta­van kier­teen, joka on täy­sin irtau­tu­nut todel­li­suu­des­ta. Esim. vaik­ka nai­sen kau­neus ei enää impli­koi­si vah­vas­ti toden­nä­köi­syyt­tä olla ter­ve ja sel­vi­tä pit­kään hen­gis­sä, mies­ten kan­nat­taa sil­ti pre­fe­roi­da kau­neut­ta, kos­ka muut­kin mie­het pre­fe­roi­vat kau­neut­ta. Lisään­ty­mi­nen kau­niin nai­sen kans­sa tuot­taa toden­nä­köi­sem­min kau­nii­ta nais­lap­sia, jot­ka taas toden­nä­köi­sem­min pää­se­vät lisään­ty­mään tasok­kai­den mies­ten kans­sa. Eläin­maa­il­mas­sa taas on havait­tu vas­taa­via esi­merk­ke­jä, jois­sa uros­ten pyrs­töt ovat evol­voi­tu­neet elä­mää hait­taa­van pit­kik­si, kos­ka pit­käs­tä pyrs­tös­tä on muo­dos­tu­nut sta­tus­sym­bo­li ja sel­keä kel­poi­suu­den merk­ki naa­ras­ten silmissä.

 161. Tomi­ni­mi:

  Kaik­kial­la mie­het (tai pojat) halusi­vat useam­paa kuin nai­set. Nai­sis­ta useam­paa kuin yhtä halusi hiu­kan alle 10% ja mie­his­tä hiu­kan yli 20%.

  Suu­rin piir­tein täl­lai­sen aineis­ton mukaan meil­le on nyt todis­tet­tu, että “mie­het halua­vat sitä ja nai­set tota. Minus­ta rehel­li­sem­pi rapor­toin­ti saat­ta­nut kuu­lua joten­kin niin, että nuo­ris­ta mie­his­tä hiu­kan useam­pi kuin nai­sis­ta haa­vei­lee useam­mas­ta sek­si­part­ne­ris­ta, mut­ta val­ta enem­mis­tö tyy­tyy yhteen

  Nois­ta kyse­ly­tut­ki­muk­sis­ta saa­daan kyl­lä monen­lai­sia tulok­sia ja toi sun esit­tä­mä nyt on toi­ses­ta ääri­pääs­tä. Yleen­sä erot on pal­jon suu­rem­pia mies­ten ja nais­ten välil­lä. Riip­puu hir­vees­ti myös kysy­myk­sen asettelusta. 

  En myös­kään väit­tä­nyt, ettei suu­ri osa tyy­tyi­si yhteen. Suu­ri osa­han nime­no­maan jou­tuu tyy­ty­mään yhteen, kos­ka ilman sitou­tu­mis­ta ei sek­siä ole tar­jol­la tai jos on, niin se vaa­tii suur­ta ja pit­kän ajan vie­vää vaivannäköä.

 162. Eli­na, viit­ta­sin noi­hin nai­sen ulko­muo­to­piir­tei­siin, kun nii­den on todet­tu ole­van kult­tuu­ris­ta riip­pu­mat­to­mia mies­ten sil­mään sopi­vi­na. Niil­le anta­ma­ni perus­te­lut liit­ty­vät sii­hen, että evo­luu­tion aika­na ne ovat päte­neet. Se, että nykyi­sin iso­rin­tai­suu­des­ta voi olla jotain hait­taa imet­tä­mi­sen tek­nii­kal­le, ei ole mitään mer­ki­tys­tä sii­hen ver­rat­tu­na, että aikoi­naan pie­net rin­nat ovat osoit­ta­neet näl­kiin­ty­mis­tä ja sitä kaut­ta huo­nom­paa kykyä tuot­taa maitoa. 

  Mitä tuo­hon lan­tioon tulee, niin olen todel­la yllät­ty­nyt sii­tä, mitä sanot. Minun käsit­tääk­se­ni ihmi­sel­lä nai­sen lan­tio on juu­ri sel­väs­ti mie­hen lan­tio­ta leveäm­pi sik­si, että muu­ten iso­päi­sen vau­van syn­ny­tys on mah­do­ton­ta. Näin, vaik­ka leveä lan­tio ei ole opti­maa­li­nen liik­ku­mi­sen kannalta. 

  Kei­sa­ri­leik­kauk­sen ris­keis­tä sen ver­ran, että nyt puhu­taan siis jos­tain pro­sen­tin osis­ta. Evo­luu­tion kan­nal­ta on irre­le­vant­tia sel­vi­ää­kö lap­sis­ta 99.9% vai vain 99.7%.

  En tie­dä, mihin tuol­la rin­ta­ruo­kin­nan parem­muu­del­la nyt viit­taat. Olen kuul­lut ihan saman, mut­ta tämä liit­ty­nee yleen­sä ennem­min­kin johon­kin liha­vuu­teen tms. eikä hen­gis­sä aikui­sek­si sel­viy­ty­mi­seen, joka on evo­luu­tion kan­nal­ta se tär­kein asia. Onko väit­tee­si tosi­aan, että kuol­lei­suus kehit­ty­neis­sä mais­sa on rin­ta­ruo­kin­taa saa­neil­la lap­sil­la alhai­sem­pi kuin pul­lo­ruo­ki­tuil­la? Kehi­tys­mai­den koh­dal­la jäl­leen ker­ran hyväk­syn eron, kos­ka siel­lä hel­pos­ti pul­lot tai käy­tet­ty vesi eivät ole puh­tai­ta ja lap­si kuo­lee sit­ten ripuliin.

 163. Rogue:

  Niin siis tilas­tol­li­ses­ti kump­pa­ni­mää­rien kes­kiar­vo ei tie­ten­kään voi ero­ta oleel­li­ses­ti. Mut­ta kyse oli­kin haluis­ta ja mah­dol­li­suuk­sis­ta. Kes­ki­mää­räi­nen nai­nen saa täs­mäl­leen halua­man­sa mää­rän seksikumppaneita. 

  No tämä nyt ei aina­kaan 100 %:n var­muu­del­la pidä paikkaansa!

  Keskimääräinen(mediaani) mies taas saa elä­män­sä aika­na ehkä 1–5 kump­pa­nia, joka tus­kin vas­taa hänen halujaan. 

  Jaa’a, nais­ten medi­aa­ni oli­si siis sel­keäs­ti kor­keam­pi? Saat­taa­han tuo olla, mut­ta minä arve­len sen ole­van aika lähel­lä samaa.

  Eli huo­mat­ta­va ero kump­pa­ni­mää­rien jakau­tu­mi­sen suh­teen on ole­mas­sa mies­ten ja nais­ten välil­lä. Nai­sil­le sek­si­kump­pa­nit eivät ole “niuk­ko­ja”, mie­hil­le ovat. 

  No minus­ta ne eivät ole kum­mal­le­kaan osa­puo­lel­le “niuk­ko­ja”, tai eivät aina­kaan mer­kit­tä­väs­ti niu­kem­pia kum­ma­lek­kaan. Aina­kaan arki­kä­si­tys ei tue tätä. Omas­sa tut­ta­va­pii­ris­sä­ni sekä (sink­ku) nai­set että mie­het tun­tu­vat halua­van enem­män sek­si­kump­pa­nei­ta, kuin mitä on mah­dol­li­suus saa­da. Kri­tee­tit yleen­sä vain rajoit­ta­vat: ei sitä kenen kans­sa vaan läh­de­tä, pitäi­si olla “kiin­nos­ta­va”. Ja vai­ke­aa on näh­dä ero­ja täs­sä suku­puol­ten välillä.

  Kari

 164. Tut­ki­mus­ten mukaan ime­te­tyil­lä lap­sil­la on mui­ta vähem­män tar­tun­ta­tau­te­ja, ruo­an­su­la­tus­vai­vo­ja, iho­sai­rauk­sia, dia­be­tes­ta ja lihavuutta.

  Eli kai sit­ten kuol­lei­suus­kin on mata­lam­pi. Kyl­lä­hän näis­tä aina­kin tar­tun­ta­tau­tei­hin, dia­be­tek­seen ja liha­vuu­teen voi kuolla. 

  Rin­ta­ruo­ki­tut lap­set ovat myös älyk­kääm­piä ja äly­hän kor­re­loi posi­tii­vi­ses­ti elin­aja­no­dot­teen kans­sa. On kyl­lä­kin epä­sel­vää, mis­tä yhteys joh­tuu. Itse seli­tän sitä ime­tyk­sen aika­na tapah­tu­val­la enem­mäl­lä sti­mu­laa­tiol­la, pal­jas äidin iho antaa enem­män “viri­ket­tä” sekä sil­lä, että rin­nas­ta tulee mai­toa huo­nom­min ja ime­tys­het­ki kes­tää kaum­min kuin pul­lo­ruo­kin­ta. Lap­si jou­tuu työs­ken­te­le­mään ravin­ton­sa eteen enem­män ja saa samal­la enem­män läheisyyttä. 

  Rin­ta­mai­don ras­va­pi­toi­suus vaih­te­lee toi­sin kuin kor­vik­keen, joten vau­val­le tulee ensim­mäi­siä havain­to­ja sii­tä, että omal­la toi­min­nal­laan voi vai­kut­taa maa­il­man­me­noon. Rin­ta­mai­to siis lai­me­nee, mitä enem­män vau­va imee ker­ral­la. Tämä on ehkä myös sen taka­na, että rin­ta­ruo­ki­tuil­la on myö­hem­min vähem­män liha­vuut­ta. Lap­si oppii itse­sää­te­lyn alkei­ta rintaruokittuna. 

  En sit­ten tie­dä kuin­ka hyvin näis­sä älyk­kyys­ver­tai­luis­sa on otet­tu huo­mioon se, että kou­lu­te­tut nai­set imet­tä­vät enemmän. 

  Tuon lan­tio­ju­tun on minul­le sano­nut eräs gyne­ko­lo­gi ja olen sen muis­taak­se­ni myös luke­nut jos­tain asial­li­ses­ta läh­tees­tä. Tie­tys­ti ehkä aivan ääri­pääs­sä — lan­tio on aivan poik­keuk­sel­li­sen kapea — voi­si kuvi­tel­la sen vai­kut­ta­van hai­tal­li­ses­ti syn­ny­tyk­seen. Mut­ta jos lan­tio on nai­sen nor­maa­li­mi­tois­sa, mut­ta kapea, ei se ker­ron aukon koos­ta vält­tä­mät­tä mitään. 

  Eihän moni­kaan itä­aa­sia­lai­nen nai­nen pys­tyi­si syn­nyt­tä­mään, jos se lan­tio­nym­pä­rys­mi­tas­ta oli­si kiin­ni. Heil­lä­hän on usein aivan län­si­mai­sen pik­ku­ty­tön lan­tion koko.

 165. Rogue:

  Ts. tasoar­vioin­tia teh­dään nyky­ään­kin, oli se sit­ten lisään­ty­mi­sen kan­nal­ta teho­kas­ta tai ei(tätä ei voi­da tie­tää ennen kuin n‑sukupolven jälkeen). 

  Niin, minun point­ti­ni oli se, että nykyi­nen tasoar­vio on nii­den gee­nei­hin jämäh­tä­nei­den kivi­kau­den sel­viy­ty­mis­kri­tee­rien ohjaa­maa, eikä sil­lä ole enää mitään teke­mis­tä “todel­li­sen” tason kans­sa, jos todel­li­sel­la täs­sä tar­koi­te­taan tuo­tet­tu­jen lisään­ty­mis­ky­kyis­ten jäl­ke­läis­ten mää­rää (tai kysei­sen yksi­lön gee­nien leviä­mis­tä populaatiossa). 

  Ihmi­sel­lä ei ole miten­kään itses­tään­sel­vää, että varak­kuus (mie­het) tai kau­neus (nai­set) joh­ta­vat useam­piin lisään­ty­mis­ky­kyi­siin jälkeläisiin. 

  Sen sijaan ne kalo­jen pyrs­töt ovat käsit­tääk­se­ni edel­leen oikean sig­naa­lin anta­jia. Ison pyrs­tön kans­sa aikui­sek­si sel­vin­nyt kala osoit­taa ole­van­sa niin vah­va, että hait­taa­vas­ta pyrs­tös­tä huo­li­mat­ta pys­tyy sel­viy­ty­mään. Kos­ka vah­vuut­ta (joka on se piir­re, mitä naa­raat hake­vat urok­ses­ta, jon­ka kans­sa halua­vat gee­nin­sä jat­ka­van, ja joka oikeas­ti vai­kut­taa sii­hen, miten jäl­ke­läi­set sel­viy­ty­vät) ei pys­ty poten­ti­aa­li­sil­le kump­pa­neil­le muu­ten ilmai­se­maan, on pyrs­tön hait­ta hyväk­syt­tä­vä täs­tä hintana. 

  Jos jos­sain vai­hees­sa pyrs­tön hait­ta menee vah­vuu­den hyö­dyn edel­le, alka­vat kalo­jen pyrs­töt pie­ne­tä, kun nii­den naa­rai­den gee­nit alka­vat yleis­tyä, jot­ka valit­se­vat pie­ni­pyrs­töi­sen kumppanin.

  Ihmi­sel­lä kult­tuu­rie­vo­luu­tio taas on niin val­ta­van nope­aa bio­lo­gi­seen evo­luu­tioon näh­den, että mit­kään parin­ha­kua ohjaa­vat sig­naa­lit eivät pysy peräs­sä sen muka­na, mikä oikeas­ti oli­si hyväk­si gee­nien leviämiselle. 

  Tämän vuok­si minus­ta on tur­ha puhua mis­tään tasos­ta, vaik­ka toki edel­leen pari­mark­ki­noil­la tie­tyn­lai­set ihmi­set käy­vät parem­min kau­pak­si kuin jot­kut toi­set. Ei ole edes sel­vää, että hyvin kau­pak­si käy­mi­nen joh­taa useam­piin jäl­ke­läi­siin. Kau­niit nai­set ja menes­ty­vät mie­het voi­vat har­ras­taa pal­jon enem­män sek­siä ja useam­man kump­pa­nin kans­sa kuin rumat ja köy­hät, mut­ta ehkäi­syn vuok­si saa­vat sil­ti vähem­män jäl­ke­läi­siä. Kun kes­ki­mää­räi­nen lap­si­lu­ku on vain kak­si, niin tuon saa­vut­ta­mi­seen tar­vi­taan mini­mis­sään vain 2 yhdyn­tää koko elä­män aikana. 

  Itse sanoi­sin, että tehok­kai­den ehkäi­sy­vä­li­nei­den ja lähes nol­las­sa ole­van lap­si­kuol­lei­suu­den aika­kau­del­la tär­keim­mäk­si gee­nien jat­ka­mis­kri­tee­rik­si tulee se, että tekee tie­toi­sen pää­tök­sen har­ras­taa sek­siä käyt­tä­mät­tä ehkäi­syä. Onko pari­mark­ki­noil­la mitään sig­naa­lia sii­tä, että hen­ki­lö oli­si täl­lai­nen? Hyvä mark­ki­na-arvo ei miten­kään vält­tä­mät­tä kor­re­loi tuon kanssa.

 166. Kei­sa­rin­leik­kauk­set ovat mie­len­kiin­toi­nen asia noin evo­luu­tio­ta ajatellen. 

  Ensik­si, taus­ta­teo­rian osal­ta huo­mau­tan, että vaik­ka vas­ta­syn­teen pään kokoa — l. aivo­jen kokoa, l. älyk­kyyt­tä — kas­vat­ta­va luon­non­va­lin­nan pai­ne on vähen­ty­nyt, ei suo­ra älyk­kyy­teen koh­dis­tu­va valin­ta­pai­ne ole tosia­sial­li­ses­ti kau­heas­ti vähen­ty­nyt. Mies­ten lisään­ty­mi­nen nou­dat­te­lee vie­lä tämän­kin päi­vän Suo­mes­sa sel­lais­ta kuvio­ta, että kes­ki­mää­räis­tä parem­min kou­lu­te­tuil­la ja kes­ki­mää­räis­tä parem­min tie­naa­vil­la mie­hil­lä on enem­män lap­sia kuin vähem­män kou­lu­te­tuil­la. Nai­sil­la ilmiö on päin­vas­tai­nen, mut­ta hei­kom­pi, joten net­to­vai­ku­tus on toden­nä­köi­ses­ti se, että älyk­kyyt­tä lisää­vä valin­ta­pai­ne on edel­leen olemassa. 

  Älyk­kyys voi tiet­tyyn rajaan saak­ka lisään­tyä ilman, että pään koko kas­vaa, mut­ta vain tiet­tyyn rajaan saak­ka. Tämän voi tode­ta vaik­ka ver­taa­mal­la Homo habi­lis- ja Homo sapiens-lajien edus­ta­jien kal­loa. Toi­saal­ta H. nean­dert­ha­len­sik­sen (tai ehkä oikeas­taan H. sapiens nean­dert­ha­len­sik­sen, kos­ka nykyih­mi­nen on hybri­di) aivot oli­vat jopa nykyih­mis­tä suu­rem­mat, joten aikas­kaa­las­sa esi­mer­kik­si 50 000 vuot­ta täl­lä tus­kin on pal­jon merkitystä. 

  Voi­ko kei­sa­rin­leik­kauk­sien yleis­ty­mi­nen joh­tua osal­taan älyk­kyy­den kas­vus­ta? Epäi­len että ei, mut­ta toi­saal­ta, ruo­ka on ollut 1900-luvul­la parem­paa kuin kos­kaan ennen ja vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä ras­kausa­jan ruo­ka­va­lioon ja eri­tyi­ses­ti aivo­jen kehit­ty­mi­sen kan­nal­ta tär­ke­ään osaan sii­tä, on alet­tu kiin­nit­tää pal­jon­kin huo­mio­ta. Tämä voi näkyä las­ten pään koos­sa syn­ty­mä­het­kel­lä. Jos näin on, niin kei­sa­rin­leik­kauk­sien mää­rän pitäi­si kor­re­loi­da sosio­eko­no­mi­sen ase­man kans­sa. Jos kyse on älyk­kyy­den valin­ta­pai­nees­ta, niin ÄO:n pitäi­si kor­re­loi­da posi­tii­vi­ses­ti sek­tiol­la syn­ty­mi­sen kanssa. 

  (Mei­dän esi­koi­nen syn­tyi sek­tiol­la; poi­ka on kyl­lä sel­väs­ti äly­käs, mut­tei mikään aivan poik­keuk­sel­li­nen. Rele­vans­si täl­lä on nolla.)

 167. Sek­tioi­den mää­rä on nous­sut muis­ta syis­tä kuin vau­vo­jen pään koon takia. Syn­ty­mä­pai­not eivät ole paris­sa vuo­si­kym­me­nes­sä nous­seet juurikaan 

  Syn­ny­tys­pe­lon takia teh­dään yhä enem­män leik­kauk­sia, yli neli­kymp­pis­ten ensi­syn­nyt­tä­jien eli ris­ki­syn­nyt­tä­jien mää­rä on paris­sa vuo­si­kym­me­nes­sä kak­sin­ker­tais­tu­nut, hoi­toin­di­kaa­tio on sek­tioi­den suh­teen alen­tu­nut eli ope­raa­tioon pää­dy­tään vähäi­sim­min arvioi­duin ris­kein kuin ennen. Monik­ko­ras­kau­det­kin ovat olleet nousus­sa lisään­ty­nei­den hedel­möi­tys­hoi­to­jen vuoksi. 

  Kysees­sä on myös spi­raa­li­mai­nen efek­ti, kos­ka jo yhden sek­tion jäl­keen saa­te­taan teh­dä toi­nen, kos­ka arpeu­tu­nut koh­tu on ris­ki istu­kan kiin­nit­ty­mi­sel­le. Kah­den sek­tion jäl­keen lähes aina teh­dään sektio. 

  Sek­tio­lap­set kehit­ty­vät huo­nom­min ensim­mäi­sen ikä­vuo­den aika­na, mut­ta en tie­dä onko täs­sä otet­tu huo­mioon sitä, että sek­tio­lap­sis­sa on pal­jon kes­ko­sia vai onko näin myös sil­loin, kun syn­ty­mä­pai­no on vakioitu.

  Luin mie­len­kiin­toi­sen artik­ke­lin pari vuot­ta sit­ten sii­tä, että eri sai­raa­lois­sa sek­tioi­den mää­rät vaih­te­le­vat hyvin­kin suu­res­ti Suo­mes­sa. Jois­sain sai­raa­lois­sa jo nel­jän­nes ensi­syn­nyt­tä­jis­tä lei­ka­taan, toi­saal­la vain kym­me­ni­sen prosenttia. 

  Tämä ei tosi­aan voi selit­tyä las­ten pää­nym­pä­rys­mi­tal­la, vaan joh­ta­vien lää­kä­rien omak­su­mil­la arvoil­la ja asenteilla.

 168. Eli­na rintamaidosta:

  Eli kai sit­ten kuol­lei­suus­kin on mata­lam­pi. Kyl­lä­hän näis­tä aina­kin tar­tun­ta­tau­tei­hin, dia­be­tek­seen ja liha­vuu­teen voi kuolla. 

  Voi var­maan­kin ja eten­kin tuo­hon vii­mei­seen kuo­lee­kin pal­jon. Mut­ta tämän kes­kus­te­lun kan­nal­ta on oleel­lis­ta se, kuo­lee­ko noi­hin ennen kuin on ehti­nyt lisään­tyä. Minun käsit­tääk­se­ni las­ten kuol­lei­suus on kehit­ty­neis­sä län­si­mais­sa niin alhai­nen, ettei niil­lä vii­mei­sil­lä pro­sen­tin osil­la ole enää mitään mer­ki­tys­tä. Omien gee­nien leviä­mi­sen kan­nal­ta pal­jon suu­rem­pi mer­ki­tys on sil­lä, että hank­kii 3 las­ta 2:n sijaan kuin sil­lä, että niil­lä kah­del­la on 99%:n toden­nä­köi­syys sel­vi­tä lisään­ty­mi­si­käi­sik­si kol­men 98%:n sijaan. 

  Aiem­min ihmi­sen evo­luu­tio­ke­hi­tyk­ses­sä sil­lä las­ten “laa­dul­la” on ollut mer­ki­tys­tä sen kan­nal­ta, pal­jon­ko niis­tä sel­vi­ää lisään­ty­mi­si­käi­sik­si. Tähän on kak­si syy­tä. Ensin­nä­kin ehkäi­syn puut­tues­sa kaik­ki nai­set ovat hank­ki­neet lap­sia niin pal­jon kuin ovat ehti­neet. Jos lap­si­lu­vut eivät vaih­te­le, niin pie­net­kin pro­sent­tie­rot sel­viy­ty­mis­to­den­nä­köi­syyk­sis­sä tule­vat mer­kit­tä­vik­si. Toi­sek­si sel­viy­ty­mis­to­den­nä­köi­syys­lu­vut ovat olleet pal­jon kau­em­pa­na 100%:sta, jol­loin niis­sä on ollut pal­jon­kin paran­ta­mi­sen varaa oikeil­la ominaisuuksilla. 

  Rin­ta­ruo­ki­tut lap­set ovat myös älyk­kääm­piä ja äly­hän kor­re­loi posi­tii­vi­ses­ti elin­aja­no­dot­teen kanssa. 

  Täl­lä­kään ei ole mitään mer­ki­tys­tä evo­luu­tion kans­sa, kun elin­aja­no­dot­teis­sa puhu­taan jos­tain yli 70:n vuo­des­ta joka tapauk­ses­ta. Gee­nien leviä­mi­sen kan­nal­ta on suun­nil­leen yhden­te­ke­vää, elää­kö yksi­lö 70- vai 90-vuo­ti­aak­si. Nai­nen on joka tapauk­ses­sa vaih­de­vuo­det ohit­ta­nut, eikä nii­tä noin van­ho­ja isiä­kään mon­taa ole. 

  Ennem­min­kin älyk­kyy­den vai­ku­tus voi olla jopa toi­sin päin. Tyh­mä hen­ki­lö ei tajua käyt­tää ehkäi­syä samal­la tavoin kuin fik­su ja seu­rauk­se­na on sit­ten enem­män vahin­ko­ras­kauk­sia. Älyk­kyys joh­taa eten­kin nai­sel­la hel­pos­ti myös uran mene­mi­seen las­ten edel­le, jol­loin lap­sia han­ki­taan vähem­män ja myö­hem­min. Eten­kin tuo las­ten myö­häi­sek­si jät­tä­mi­nen voi puo­les­taan joh­taa sii­hen, että jou­du­taan­kin käyt­tä­mään kei­no­he­del­möi­tys­tä, jol­loin eteen­päin ei siir­ry­kään älyk­kään nai­sen omat, vaan jon­kun toi­sen nai­sen geenit. 

  Mikä sinun aja­tuk­se­si oli tuon älyk­kyy­den ja evo­luu­tion suo­si­vuu­den koh­dal­la nyky-yhteiskunnassa?

 169. Sil­loin kun lap­sen iso koko on estee­nä ala­tie­syn­ny­tyk­sel­le, niin kysees­sä on usein ras­kausa­jan dia­be­tes ja nai­sen mer­kit­tä­vä ylipaino. 

  Eli en oikein läm­pe­ne täl­le sosio­eko­no­mi­sen ase­man ja sek­tioi­den väli­sel­le yhtey­del­le. Tai jos täl­lai­nen yhteys on, niin kor­re­laa­tio voi­si joh­tua pikem­min­kin kou­lu­tet­tu­jen nais­ten kor­keam­mas­ta syn­ny­ty­siäs­tä. Kou­lu­te­tut ehkä muu­ten­kin vaa­ti­vat enem­män sek­tioi­ta eri­lai­sis­ta syis­tä — pai­no sanal­la ehkä. 

  Yri­tän kat­sel­la, jos­ko täs­tä jotain löy­tyi­si. Muu­al­la Län­si-Euroo­pas­sa teh­dään sek­tioi­ta enem­män kuin tääl­lä. Yhdys­val­lois­sa ja Lati­na­lai­ses­sa Ame­ri­kas­sa vie­lä enem­män kult­tuu­ri­sis­ta syis­tä. Aineis­to oli­si siis hyvä olla Suomesta.

 170. Rogue:

  Saara:

  Moni myös käy­tän­nös­sä ero­aa uskot­to­muu­den pal­jas­tues­sa, mut­ta minul­le on epä­sel­vää kuin­ka mones­sa tapauk­ses­sa tämä joh­tuu nime­no­maan vie­rais­sa käy­mi­ses­tä, ja kuin­ka usein pää­asial­li­nen kim­mo­ke onkin sii­nä, että on tul­lut pete­tyk­si oman puo­li­son taholta

  Kyl mä ihan mutu-poh­jal­ta väit­täi­sin, että se vie­rais­sa­käy­mi­nen on suun­na­ton ongel­ma. En aina­kaan tun­ne yhtään nais­ta, jol­le yhdis­tel­mä hyvä parisuhde+pettävä mies oli­si ok. Tun­tee­ko joku muu kasa­päin täl­lai­sia naisia?

  Huo­ma­sit­ko, että minä tuos­sa ero­tin toi­sis­taan pet­tä­mi­sen (lupauk­sen rik­ko­mi­nen + valeh­te­lu) ja vie­rais­sa käy­mi­sen? Vie­rais­sa voi käy­dä myös ilman pet­tä­mis­tä. Veik­kaan, että mutu-arvio­si ei ker­ro täs­tä asias­ta totuut­ta, kos­ka käy­tän­nös­sä sinul­la ei ole ollut mah­dol­li­suut­ta ver­tail­la täl­lai­sia tilan­tei­ta nii­hin, jois­sa vie­rais­sa käy­mi­sen lisäk­si myös petetään.

  Tie­tys­ti moni­kin nai­nen käy­tän­nös­sä hyväk­syy pet­tä­mi­sen, jos mies on riit­tä­vän taso­kas ja tar­jo­aa riit­tä­väs­ti resurs­se­ja nai­sen käyt­töön. Mut­ta sil­loin­kin pet­tä­mi­nen on nai­sel­le ongelma…

  Luit­ko­han teks­ti­ni ennen vas­taa­mis­ta? Minä­hän nime­no­maan sanoin, että pet­tä­mi­nen voi usein olla pal­jon suu­rem­pi ongel­ma kuin se vie­rais­sa käy­mi­nen. Toki on nii­tä­kin nai­sia, joil­le myös vie­rais­sa käy­mi­nen on ongel­ma, mut­ta ei se kai­kil­la mene niin.

  Joo mut huo­ris­sa käy­mi­nen lei­maa aika pahas­ti, eten­kin jos sitä har­ras­taa sään­nöl­li­ses­ti. Sek­sin osta­mis­ta pide­tään rikok­seen ver­rat­ta­va­na tekona(kohta saat­taa­kin jo olla rikos?). Se ei siis useim­mil­le “nor­maa­leil­le” mie­hil­le ole var­tee­no­tet­ta­va vaihtoehto.

  Ilmei­ses­ti minun mies­tut­ta­va­ni eivät sit­ten ole nor­maa­le­ja. Osa heis­tä on käyt­tä­nyt mak­sul­li­sia­kin sek­si­pal­ve­lu­ja (ei kui­ten­kaan kukaan niis­tä tutuis­ta­ni, jot­ka ovat hyvin vali­koi­via sek­si­seu­ran­sa suh­teen). Eihän sii­tä tar­vit­se asi­aa pahek­su­vil­le tutuil­le kertoa.

  Oli­si mel­ko höl­möä luo­da kuvaa, jon­ka mukaan mies­ten ja nais­ten sek­su­aa­li­set halut oli­si­vat oleel­li­ses­ti samanlaisia.

  Minus­ta vai­kut­taa sil­tä, että et ollen­kaan pyri fal­si­fioi­maan omaa ole­tus­ta­si, jon­ka mukaan mie­het ja nai­set eroa­vat toi­sis­taan kategorisesti.

  Öö viit­si­sit­kö nyt vie­lä vään­tää rau­ta­lan­gas­ta, mik­si vapaan mie­hen hen­ki­nen eheys pirs­tou­tui­si sek­sin har­ras­ta­mi­ses­ta hyvän­nä­köis­ten nais­ten kans­sa? Toi on niin omi­tui­nen väi­te, että se kai­paa perus­te­lu­ja. Itse en tosi­aan tun­ne yhtään mies­tä joka oli­si tuo­ta miel­tä, enkä edes teo­rias­sa kek­si mitään syy­tä, miten vapaa sek­si voi­si itses­sään tuot­taa mie­hel­le hen­ki­siä ongelmia.

  Ongel­mia voi toki syn­tyä, jos se jos­sain vai­hees­sa lop­puu kun on jo keren­nyt tot­tua. Tai ongel­mia voi syn­tyä sosi­aa­li­sen pahek­sun­nan takia.

  Syyt ovat samo­ja kuin niil­lä nai­sil­la­kin, jot­ka koke­vat hajoa­van­sa kap­pa­leik­si har­ras­taes­saan sek­siä per­soo­nal­li­suu­del­taan vää­rän­lai­sen ihmi­sen kans­sa. Ei sitä voi tyh­jen­tä­väs­ti perus­tel­la ennen kuin on tie­tel­li­ses­ti sel­vi­tet­ty, mihin tämä ilmiö perus­tuu. Voin vain ker­toa sinul­le, että täl­lai­sia mie­hiä on ole­mas­sa, vaik­ka yksi­kään heis­tä ei (ehkä) kuu­lu­kaan sinun tuttavapiiriisi. 

  Arki­jär­jel­lä aja­tel­tu­na tämä näyt­tää minus­ta riip­pu­van sii­tä, pai­not­taa­ko hen­ki­lö sek­sin men­taa­li­sia vai fyy­si­siä puo­lia ja mis­sä mää­rin. Jos kokee sek­sin yksi­no­maan fyy­si­ses­ti, ei koe vää­rän­lai­sen kump­pa­nin vahin­goit­ta­van itse­ään lain­kaan hen­ki­ses­ti, kos­ka kump­pa­ni edus­taa itsel­le pelk­kää käy­tet­tä­vis­sä ole­vaa rei­kää tai ulo­ket­ta (huom, en sano tuo­ta mora­li­soi­vas­ti vaan totea­vas­ti). Jos puo­les­taan hen­ki­nen ulot­tu­vuus on hyvin hal­lit­se­va, myös hen­ki­sen vahin­goit­tu­mi­sen ris­ki on suu­ri. Näi­den väli­muo­to­ja on uskoak­se­ni yhtä pal­jon kuin on ihmi­siä­kin. Fyy­si­sen vahin­goit­tu­mi­sen ris­ki on aina pal­jon hen­kis­tä pie­nem­pi, kos­ka fyy­si­nen yhteen­so­pi­vuus on pal­jon ylei­sem­pää kuin hen­ki­nen, ja fyy­si­nen yhteen­so­pi­mat­to­muus usein vähem­män vahin­gol­lis­ta kuin henkinen.

  Jos tut­kit­tai­siin suh­tei­den kehit­ty­mis­tä siten, että otok­ses­sa oli­si muka­na ainoas­taan rehel­li­syy­teen ja toi­sen kun­nioit­ta­mi­seen perus­tu­via suh­tei­ta (ja älä viit­si väit­tää, ettei täl­lai­sia voi oikeas­ti olla), luu­let­ko että tulok­set oli­si­vat samanlaisia?

  Eli siis mani­pu­loi­tai­siin tut­ki­mus­ta siten, että otos vali­koi­tai­siin taval­la, joka mie­les­tä­si tuot­tai­si halu­tun tuloksen?

  Sitä kut­su­taan taus­ta­te­ki­jöi­den vakioi­mi­sek­si. Sinun väit­tä­mä­si oli, että luon­non­lain omai­ses­ti, suh­teen tyy­pis­tä ja laa­dus­ta riip­pu­mat­ta, puo­li­soi­den halu toi­si­aan koh­taan vähe­nee vuo­si vuo­del­ta. Meil­lä näin ei ole käy­nyt 7 vuo­den yhdes­sä­olon aika­na, vaan on käy­nyt päin vas­toin. Luon­non­la­ki tuo hii­pu­mi­nen siis ei voi olla, vaan sil­le on jokin syy. Tai sano­taan, että uskon kyl­lä näin käy­vän luon­non­lain omai­ses­ti sel­lai­sis­sa suh­teis­sa, jois­sa ei hen­kis­tä ulot­tu­vuut­ta ole juu­ri ollen­kaan (täl­lai­sia suh­tei­ta on var­maan pää­asias­sa esiin­ty­nyt lajim­me syn­ty­ai­koi­na), mut­ta har­va suh­de nyky­maa­il­mas­sa on sel­lai­nen. Tai aina­kin toi­voa sopi­si ettei oli­si, tai aina­kaan minä en ymmär­rä mik­si ihmi­sen kan­nat­tai­si elää sel­lai­ses­sa suh­tees­sa. No, kyl­lä­hän jotkut
  miel­tä­vät sen­kin kan­nat­ta­vak­si, että koti­töi­tä on teke­mäs­sä joku muu­kin ja auton voi ostaa puo­lik­si, mut­ta jos suh­de todel­la perus­tuu yksi­no­maan mate­ri­aa­li­sen hyvän mak­si­moin­tiin, en tajua mik­si uskot­to­muus oli­si min­kään­lai­nen ongelma.

  Mut­ta asi­aan: ehdo­tin, että vali­taan suh­teis­ta ne, jois­sa puo­li­sot ovat oikeas­ti rehel­li­siä (eivät siis ainoas­taan lei­kis­ti rehel­li­siä), ja jois­sa kum­pi­kin tukee toi­sen pää­mää­riä ja itsen­sä toteut­ta­mis­ta tavoil­la, jot­ka teke­vät tämän onnel­li­sek­si. Ei siis olla kump­pa­nin onnel­li­suu­den estee­nä vaan sen tuke­na. Sit­ten vali­taan toi­nen ryh­mä, jos­sa ihmi­set sekä valeh­te­le­vat kump­pa­nil­leen että yrit­tä­vät estää tätä teke­mäs­tä asioi­ta, joi­ta hän haluai­si teh­dä. Kat­so­taan miten käy kump­pa­nin sek­su­aa­li­sel­le kiin­nos­ta­vuu­del­le vaik­ka­pa 10 vuo­den aika­na. Uskot­ko, että tulos on sama kum­mas­sa­kin ryhmässä?

  Lop­pu­tu­los ei kui­ten­kaan ker­toi­si mitään mies­ten haluis­ta mui­ta nai­sia kohtaan.

  Ei niin, vaan se kumo­aa väit­tä­mä­si, jol­la yri­tit perus­tel­la sitä mik­si mie­het eivät voi halu­ta samaa nais­ta kovin pitkään.

  Sitä pait­si alku­pe­räi­sen point­ti­ni mukaan­han “rehel­li­syys ja toi­sen kun­nioit­ta­mi­nen” ovat juu­ri nii­tä asioi­ta, joi­den takia mies voi pitää kiin­ni mono­ga­mias­ta, vaik­ka haluai­si har­ras­taa sek­siä usei­den nais­ten kans­sa. Ris­ti­rii­taa ei siis tar­vit­se olla edes mai­nit­se­ma­si kal­tai­sis­sa suhteissa.

  Ei rehel­li­syys ole sitä, että totuu­den vas­tai­ses­ti väit­tää halua­van­sa vain kump­pa­ni­aan. Eikä toi­sen kun­nioit­ta­mi­nen ole sitä, että vaa­tii kump­pa­nil­taan tiuk­kaa yksia­vioi­suut­ta vas­toin tämän tah­toa. En tie­dä mitä nuo sanat sinul­le mer­kit­se­vät, mut­ta kuvai­le­ma­si mie­het ja kuvai­le­ma­si pari­suh­teet eivät minus­ta oikein sovi yhteen näi­den käsit­tei­den kanssa.

 171. Rogue:

  Ei heil­lä tar­vit­se olla tavoit­tee­na pääs­tä nai­maan Saa­raa, vaik­ka sekin tie­tys­ti jos­sain vas­taa­vas­sa tapauk­ses­sa voi­si hyvin­kin olla mah­dol­lis­ta. Tavoit­tee­na voi olla esim. pääs­tä nai­maan jotain Saa­ran ystä­vää. Tai tavoit­tee­na voi yli­pää­tään olla posi­tii­vi­sen kuvan luo­mi­nen itses­tään, kun val­lit­se­va ilma­pii­ri tiedostetaan.

  Mikä “val­lit­se­va ilma­pii­ri”? Minul­le voi ker­toa ihan yhtä hyväs­sä ilma­pii­ris­sä huo­ris­sa käy­mi­ses­tään kuin sii­tä­kin, että ei halun­nut sek­siä sitä ehdot­ta­van hot­tik­sen kans­sa. Minul­ta ei saa kum­mas­ta­kaan plus­sa- eikä mii­nus­pis­tei­tä. Valeh­te­lus­ta sen sijaan tulee mii­nus­ta, sii­nä mie­les­sä että kun havait­sen ettei toi­nen ole rehel­li­nen (tai että hän ei ole avoin), mene­tän mie­len­kiin­to­ni kes­kus­te­luun. Ja jos­kus har­voin, jos kat­son kes­kus­te­lu­kump­pa­nin sen arvoi­sek­si, nos­tan kis­san pöydälle.

  Ystä­vä- ja tut­ta­va­pii­ris­tä­ni vie­lä sen ver­ran, että minul­la se ei koos­tu yhdes­tä suu­res­ta jen­gis­tä, jos­sa mel­kein kaik­ki tun­te­vat toi­sen­sa. Vaan minul­la on usei­ta sel­lai­sia tär­kei­tä ystä­viä, jois­ta kukaan ei tun­ne toi­si­aan. Samoin har­vem­min tapaa­ma­ni tut­ta­vat ovat peräi­sin eri pii­reis­tä. Sik­si tuo “val­lit­se­van ilma­pii­rin” käsi­te ei tun­nu täs­sä yhtey­des­sä käyttökelpoiselta.

  Syy sii­hen, mik­si alun perin olen ystä­vys­ty­nyt nykyis­ten ystä­vie­ni kans­sa, liit­tyy useim­mi­ten nime­no­maan hei­dän poik­keuk­sel­li­seen rehel­li­syy­teen­sä. Mui­ta yhdis­tä­viä teki­jöi­tä heil­lä ei sit­ten juu­ri ole­kaan (no kes­kus­te­lu­tai­toi­sia ja itse­kriit­ti­siä ovat kaik­ki). Ystä­vyys, joka on raken­net­tu rehel­li­syy­del­le, ei hel­pos­ti muu­tu epä­re­hel­li­sek­si. Jos rehel­li­syy­del­le ja avoi­muu­del­le (jota pidän tär­keä­nä rehel­li­syy­den osa-alu­ee­na) muo­dos­tuu estei­tä, se joh­taa yhtey­den­pi­don har­ve­ne­mi­seen — ei suin­kaan sii­hen että ale­taan valeh­del­la tai ker­toa muun­nel­tua totuutta.

 172. Eikö ihmis­ten aivo­jen koko ole muu­ta­man tuhan­nen vuo­den aika­na vähän pie­nen­ty­nyt? Näin mie­les­tä­ni olen luke­nut. Eli evo­luu­tio ei vie koh­ti suu­rem­pia aivo­ja. Syn­ty­mä­pai­no on kyl­lä kas­va­nut ja siten myös pää­nym­pä­rys parem­man ravin­non ansioista. 

  Sek­tiois­ta vie­lä sen ver­ran, että nii­tä on kol­mea lajia, vaik­ka usein puhu­taan vain sek­tio­lap­sis­ta yhteen nipu­tet­tu­na ryhmänä. 

  Sek­tio voi olla ennal­ta suun­ni­tel­tu, jol­loin ylei­sim­mät syyt on lap­sen perä- tai poik­ki­ti­la, äidin ter­vey­den­ti­laan liit­ty­vät syyt eli esim. ras­kaus­myr­ky­tys, syn­ny­tys­pel­ko tai kor­kea ikä, joka vai­kut­taa kudos­ten jous­ta­vuu­teen ja ylei­ses­ti jak­sa­mi­seen. Ala­tie­syn­ny­tys voi olla koh­ta­lai­sen help­po, mut­ta se voi olla myös rank­kaan urhei­lusuo­ri­tuk­seen ver­rat­ta­va tapahtuma. 

  Jos lap­si uhkaa kas­vaa lii­an isok­si nai­sen lan­tioon näh­den pää­dy­tään pikem­min­kin ala­tie­syn­ny­tyk­sen käyn­nis­tyk­seen paria viik­koa ennen las­ket­tua aikaa, ei sektioon. 

  Toi­nen sek­tio­tyyp­pi on syn­ny­tyk­sen aika­na teh­dyt sek­tio­pää­tök­set, jot­ka eivät joh­du äidin tai lap­sen hen­gen­vaa­ral­li­ses­ta tilas­ta. Syn­ny­tys on esi­mer­kik­si pysäh­ty­nyt syys­tä tai toi­ses­ta, äiti on niin uupu­nut, ettei jak­sa pon­nis­taa tms. Kol­man­te­na tule­vat hätä­sek­tiot, jois­sa vau­va, äiti tai kum­mat­kin ovat hen­gen­vaa­ras­sa. Ylei­siä syi­tä tähän on istu­kan ennen­ai­kai­nen irtoa­mi­nen, napa­nuo­ran kier­ty­mi­nen vaa­ral­li­ses­ti lap­sen ympä­ril­le, äidin kova veren­vuo­to koh­dun repeä­mi­sen takia jne. 

  Eli nämä yliä­lyk­käät iso­päät ovat vain hyvin pie­ni osa sek­tio­lap­sis­ta, jos nii­tä nyt yleen­sä on. Ai niin, oli­han Tie­de­mie­hel­lä sellainen 😉

 173. Eli en oikein läm­pe­ne täl­le sosio­eko­no­mi­sen ase­man ja sek­tioi­den väli­sel­le yhtey­del­le.

  Tämän kysy­myk­sen hyvä puo­li on se, että asia on aivan help­po sel­vit­tää kat­so­mal­la dataa. Minä en esit­tä­nyt väi­tet­tä kor­re­laa­tios­ta, vaan hypo­tee­sin. Ei sii­tä ole mie­le­käs­tä väi­tel­lä ilman dataa.

 174. Tämän kysy­myk­sen hyvä puo­li on se, että asia on aivan help­po sel­vit­tää kat­so­mal­la dataa

  No sel­vi­tä­pä! Jos se ker­ran niin help­poa on. 

  Odot­te­len tap­piin asti vastausta. 

  Minus­ta asia vai­kut­taa ver­ra­ten monimutkikkaalta.

 175. Katu­ku­vas­ta voi aina­kin pää­tel­lä, että läs­ki­päi­den mää­rä on nous­sut. Liek­kö täl­lä vai­ku­tus­ta sek­tioi­den määrään.

 176. Samu­li Saarelma:

  Ensin­nä­kin ehkäi­syn puut­tues­sa kaik­ki nai­set ovat hank­ki­neet lap­sia niin pal­jon kuin ovat ehtineet.

  Tämä ei pidä paik­kaan­sa. Nai­set ovat hank­ki­neet eri mää­rän lap­sia riip­puen hei­dän ase­mas­taan. (ks. Farewell to Alms) Lap­si­lu­kua on rajoit­ta­nut yhdyn­tö­jen alka­mi­si­kä, yhdyn­tö­jen päät­ty­mi­nen puo­li­son kuo­le­maan ja per­he­suun­nit­te­lu, joka on voi­nut tapah­tua yhdyn­nöis­tä pidät­täy­ty­mäl­lä, kes­keyt­tä­mäl­lä yhdyn­tä ennen mie­hen lau­kea­mis­ta tai “var­moil­la päivillä”.

  Gee­nien leviä­mi­sen kan­nal­ta on suun­nil­leen yhden­te­ke­vää, elää­kö yksi­lö 70- vai 90-vuo­ti­aak­si. Nai­nen on joka tapauk­ses­sa vaih­de­vuo­det ohit­ta­nut, eikä nii­tä noin van­ho­ja isiä­kään mon­taa ole.

  Iso­äi­din ole­mas­sao­lo kas­vat­ti mer­kit­tä­väs­ti lap­sen sel­viä­mis­mah­dol­li­suuk­sia aikuisikään.

  Ennem­min­kin älyk­kyy­den vai­ku­tus voi olla jopa toi­sin päin. Tyh­mä hen­ki­lö ei tajua käyt­tää ehkäi­syä samal­la tavoin kuin fik­su ja seu­rauk­se­na on sit­ten enem­män vahinkoraskauksia. 

  Voi olla nyky­ään näin (todis­teet tis­kiin), mut­ta ei ollut näin ihmi­sen evoluutioympäristössä.

 177. Art­tu­ri:

  Voi olla nyky­ään näin (todis­teet tis­kiin), mut­ta ei ollut näin ihmi­sen evoluutioympäristössä. 

  AAAARGH! Mie­les­tä­ni tein aika moneen ker­taan sel­väk­si, että olen koit­ta­nut täs­sä selit­tää sitä, mik­si evo­luu­tion meil­le kehit­tä­mät puo­li­son­ha­ku­kri­tee­rit eivät enää nyky-yhteis­kun­nas­sa toi­mi (=ei joh­da mak­si­maa­li­seen gee­nien leviä­mi­seen). En siis kiel­lä miten­kään sitä, että ne mai­ni­tut asiat ovat olleet men­nei­syy­des­sä, vaan ainoas­taan väi­tän, että niil­lä ei ole enää nyky­maa­il­mas­sa valintaetua.

 178. Olen hyvin libe­raa­li nuo­ri, pait­si: sek­sin ja päih­tei­den­suh­teen, huu­met ehdo­ton ei ja irto­suh­teet samoin.

  Itse olen ker­ran yhden yön jut­tuun ret­kah­ta­nut, muu­ten vain romant­ti­ses­sa pit­kään suh­tee­seen täh­tää­väs­sä seu­rus­te­lus­sa har­ras­ta­nut seksiä.

  On mei­naan hie­man kiusal­lis­ta, kun yksi kump­pa­ni oli yhden yön hoi­to­na ollut muu­ta­mal­le kave­ril­le­ni­kin (oli kiusal­li­nen tilan­ne ja koti­mat­kal­la kova riita). 

  Miet­ti­kää siis, ennen kuin annat­te, var­sin­kin suo­men kokoi­ses­sa maas­sa, jos­sa ainoa “kun­non” kau­pun­ki on Helsinki

 179. Tilas­to­ja voi vää­ris­tää myös se, että jos aja­tel­laan jotain mies­tä, jol­la on 100 tai useam­pi kump­pa­ni, niin hän tus­kin muis­taa jokais­ta nais­ta nimel­tä tai ulkonäöltäkään. 

  Kun yöelä­mäs­sä kui­ten­kin on rajal­li­nen mää­rä aktii­vi­ses­ti pör­rää­viä ja irto­suh­tei­ta halua­via nai­sia, ja vie­lä ote­taan yhtä­löön mukaan hen­ki­lö­koh­tai­set ulko­nä­kö­miel­ty­myk­set, on var­tee­no­tet­ta­va mah­dol­li­suus, että täl­lai­nen mies pää­tyy toi­sen­kin ker­ran iske­mään saman nai­sen seu­rak­seen, mut­ta ei tun­nis­ta, että kysees­sä ei ole­kaan uusi kump­pa­ni, vaan jo tois­ta­mi­seen kier­rok­sel­la oleva.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.