Veroremontti(kin) seuraavalle hallitukselle

Mini­hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa pää­dyt­tiin siir­tä­mään vuo­sia Hete­mäen työ­ryh­mäs­sä  val­mis­tel­tu suu­ri vero­re­mont­ti vaa­lien yli seu­raa­val­le hal­li­tuk­sel­le. Ehkä se oli vii­sas­ta, kun asian­tun­ti­jat niin sano­vat, mut­ta ihme­tyt­tää hal­li­tus, joka siir­tää seu­raa­jal­leen lähes kai­ken. Kun hal­li­tus­val­las­ta niin vah­vas­ti vaa­leis­sa tapel­laan, luu­li­si hal­li­tuk­seen pää­se­vien pyr­ki­vän teke­mään oma­na aika­naan mah­dol­li­sim­man pal­jon niin, ettei mah­dol­li­sen vaa­li­tap­pion jäl­keen jää seu­raa­jal­le mitään teh­tä­vää. Mis­tä isois­ta asiois­ta tämä hal­li­tus on oikein päättänyt?

7 vastausta artikkeliin “Veroremontti(kin) seuraavalle hallitukselle”

 1. Ode
  “luu­li­si hal­li­tuk­seen pää­se­vien pyr­ki­vän teke­mään oma­na aika­naan mah­dol­li­sim­man pal­jon niin, ettei mah­dol­li­sen vaa­li­tap­pion jäl­keen jää seu­raa­jal­le mitään tehtävää.”

  Noin tie­ten­kin kan­nat­taa toi­mia, mikä­li vaa­li­tap­pio on var­ma. Jos se taas ole, ei mis­sään nimes­sä kan­na­ta tuho­ta omaa kan­na­tus­poh­jaa juu­ri ennen vaa­le­ja teke­mäl­lä ikä­viä päätöksiä. 

  Nyt men­nään his­su­tel­len vaa­lei­hin ja sen jäl­keen ale­taan teke­mään nii­tä leikkauksia.

  Ihmi­set eivät halua kuul­la ikä­viä asioi­ta. Mie­lui­ten kaik­ki kuu­le­vat kuin­ka hyvin­voin­ti­val­tio pelas­te­taan lisää­mäl­lä juu­ri kysei­sen äänes­tä­jän saa­mia ilmai­sia pal­ve­lui­ta nos­ta­mat­ta hänen vero­tus­ta (mui­den vero­ja voi­daan tie­ten­kin surut­ta nostaa).

  Omas­ta mie­les­tä­ni nyt oli­si kyl­lä hyvä paik­ka pitää ennen­ai­kai­set vaa­lit, ihan vaan sen takia että ne saa­daan alta pois ja pääs­tään teke­mään leik­kauk­sia. Se on nimit­täin aivan var­ma, että seu­raa­va hal­li­tus, oli­pa siel­lä ketä tahan­sa, ei sel­viä ilman saksia!

 2. Niin­pä.
  Kun ei tee mitään, ei tee virheitä.
  Tähän Katai­sen suo­sio perus­tuu — ja supliikkiin.

 3. Eikö­hän tuo­hon lis­taan tule aika pal­jon muu­tok­sia vie­lä hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa. 🙂 EU:n sisäi­nen vero­kil­pai­lu on pak­ko tääl­lä­kin vähi­tel­len ymmär­tää ja hyväk­syä, jos aiom­me saa­da kasaan edes jon­kin ver­ran yhteis­tä hyvää. 🙁 Noil­la lin­jauk­sil­la loput­kin pää­omat häviä­vät Suo­mes­ta kil­pai­lu­ky­kyi­sem­piin EU-maihin. 😀

 4. Tot­ta kai Kes­kus­ta siir­tää vas­tuun seu­raa­val­le, jos ei istuk­kaan seu­raa­vas­sa hal­li­tuk­ses­sa, niin pää­see riek­ku­maan oppo­si­tios­ta, jos sit­ten istuu niin uudet uraa luo­vat kes­kus­ta­lai­set pää­mis­te­ri ja minis­te­rit pää­se­vät parrasvaloihin.

  Kes­kus­tal­le avau­tuu kui­ten­kin myös mah­dol­li­suus oppo­si­tios­sa vetää tiuk­kaa oppo­si­tio­po­li­tiik­kaa, kun ikä­vät rea­li­tet­tit tule­vat seu­raa­van hal­li­tuk­sen eteen. Eikö­hän tää­kin oo ihan vaan tak­ti­nen veto Kes­kus­tal­le toi­mia näin.

 5. Täs­sä tulee ilmi yksi yksi mei­dän demo­kraat­ti­sen jär­jes­tel­män inhot­ta­vim­mis­ta puo­lis­ta. Val­las­sa pysy­mi­nen on tär­keäm­pää kuin asioi­den jär­ke­vä hoi­to. Äänes­tä­jien nuo­le­mi­nen nousee pääasiaksi.

 6. Sep­po, jos kan­sa täl­lai­ses­ta pal­kit­see niin tur­ha sii­tä on jär­jes­tel­mää syyt­tää. Kan­sa saa niin “hyvät” joh­ta­jat kuin se ansaitsee.

 7. Kan­sa saa niin “hyvät” joh­ta­jat kuin se ansaitsee.

  Ihme pas­kaa. Kan­sa saa niin hyvät (ja huo­not) joh­ta­jat kuin jär­jes­tel­mä tuot­taa. Jos ainoas­sa mah­dol­li­ses­sa kau­pas­sa on kos­kaan vain mari­noi­tua lihaa eikä mitään muu­ta, niin se ei todel­la­kaan ole asiak­kaan vika ettei muu­ta osta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.