Finnair, hei haloo!

Suun­nit­te­len per­hei­ne­ni Inter-rail ‑mat­kaa sil­lä tavoin fus­kus­ti, että len­näm­me Parii­siin ja läh­dem­me siel­tä junal­la.  Paluu­mat­ka on tar­koi­tus jät­tää auki, kos­ka Inter-Rail ‑mat­kaa ei voi suun­ni­tel­la tar­koin etu­kä­teen. Niin­pä pitäi­si ostaa meno­lip­pu Pariisiin.

Hin­nat ovat

Easy­jet        100 € (+ 11 €/matkalaukku)
SAS/Blue1   174 €
Fin­nair 1058 €

Fin­nai­ril­ta oli­si kyl­lä saa­nut  edes­ta­kai­sin lipun 370 eurol­la, jol­loin siis paluu oli­si vain jätet­ty käyt­tä­mät­tä. Täl­lais­ta hin­ta­dif­fe­roin­tia saa­tet­tiin teh­dä ennen kuin len­to­lii­ken­tee­seen tuli kil­pai­lu. Muut yhtiöt ovat täs­tä luo­pu­neet. Voi­si­ko myös Fin­nair siir­tyä täl­le vuo­si­tu­han­nel­le? Suo­si sii­nä nyt sit­ten kotimaista.

25 vastausta artikkeliin “Finnair, hei haloo!”

 1. Olen len­tä­nyt Suo­mes­ta pois ja takai­sin pari­sen­kym­men­tä ker­taa. En ole kui­ten­kaan kos­kaan pääs­syt len­tä­mään Fin­nai­ril­la, ei ole ollut varaa. SAS, Luft­han­sa, Ryanair, Blue1 ovat olleet aina halvempia.

  Itsea­sias­sa pala­sin juu­ri eilen Suo­meen mat­kal­ta, jos­sa tuli taas moneen ker­taan todet­tua kuin­ka eris­täy­ty­nyt Suo­mi on muus­ta Euroopasta.

  Fin­nai­ril­ta ja val­tiol­ta voi­si ehkä olla kau­kaa vii­sas­ta tar­jo­ta täy­si-ikäi­sil­le suo­ma­lai­sil­le yksi ilmai­nen len­to Euroop­paan esim. ker­ran 5 vuo­des­sa. Arve­li­sin että se monel­la­kin tapaa tuot­tai­si enem­män kuin kustantaisi.

 2. Olen yrit­tä­nyt jos­kus ostaa meno-paluu mat­koil­le liput eri yhtiöil­tä. Koke­mus on saman­lai­nen. Fin­nai­ria ei täl­lai­ses­sa tapauk­ses­sa voi käyt­tää kos­ka pelk­kä meno tai pelk­kä paluu on huo­mat­ta­vas­ti kalliimpi.

  Tur­haut­ta­vin­ta on kui­ten­kin se, että Fin­nair ker­too net­ti­si­vul­laan erik­seen mitä meno­mat­ka ja paluu­mat­ka mak­sa­vat jos on osta­mas­sa meno-paluu lip­pua, mut­ta kun ostaa pel­kän menon tai paluun ovat hin­nat aivan eri luok­kaa. Sii­nä ikään­kuin ker­ro­taan mil­lä hin­nal­la mat­kan sai­si, jos Fin­nair ei peri­si ran­gais­tus­mak­sua sii­tä, että ostaa vain yhden lennon.

  1. Tur­haut­ta­vin­ta on kui­ten­kin se, että Fin­nair ker­too net­ti­si­vul­laan erik­seen mitä meno­mat­ka ja paluu­mat­ka mak­sa­vat jos on osta­mas­sa meno-paluu lip­pua, mut­ta kun ostaa pel­kän menon tai paluun ovat hin­nat aivan eri luokkaa.

   Sel­lai­sen hyö­dyk­keen hin­taa ei tar­jouk­sis­sa saa mai­ni­ta, joi­ta yhtiö ei myy. Jos Fin­nair noin menet­te­lee, se toi­mii väärin.

 3. Eikös täs­sä nyt pitäi­si veron­mak­sa­ja­na ja Fin­nai­rin suu­rim­pa­na osak­kee­no­mis­ta­ja­na tapu­tel­la kar­vai­sia käsi­ään yhteen, kun fir­mal­la menee niin kovaa, että Parii­siin­kin myy­dään käy­tän­nös­sä ei-oota 🙂

  Kari

 4. Tul­kit­si­sin niin, että Fin­nair kyl­lä myy tuo­tet­ta, mut­ta vain jos ostaa molem­mat len­not. Ei siis lai­ton­ta, mut­ta osal­le mat­kus­ta­jia turhauttavaa.

 5. Ei tuol­lai­nen käsit­tä­mä­tön hin­noit­te­lu ole mikään Fin­nai­rin yksi­noi­keus, vaan se on maa­il­man­laa­jui­nen nor­mi len­to­lii­ken­tees­sä. Len­to­jen hin­noit­te­lu on lähin­nä mus­taa magi­aa, eikä koko maa­il­mas­sa ole kovin mon­ta ihmis­tä, jot­ka sitä oikeas­ti ymmärtäisivät.

  Seu­raa­va muu­ta­man vuo­den takai­nen artik­ke­li valot­taa hie­man sitä, mil­lai­sen sot­kun len­to­yh­tiöt ovat onnis­tu­neet luomaan:

  http://itasoftware.com/pdf/SIAM2007.pdf

 6. Tek­nii­kan Maa­il­mas­sa oli joku aika sit­ten iso jut­tu lip­pu­jen hin­noit­te­lus­ta. Yllä­tyin, kun sel­vi­si, että lip­pu­jen hin­tae­rot riip­pu­vat­kin lipun omi­nai­suuk­sis­ta. Olin ollut ihan var­ma, että vähin­tään yhtä tär­ke­ää on lipun oston ajan­koh­ta ja varaus­ten mää­rä. Vai onko se sit­ten niin, että kaik­ki nuo vai­kut­taa: lip­pu­ja muu­te­taan huo­nom­mik­si mitä lähem­pä­nä läh­tö­päi­vä on, jos paik­ko­ja ei mene tar­peek­si kaupaksi.

  Jutun mukaan huip­pu­hy­vän mut­ta kal­liin lipun sai vaih­taa kos­ka tahan­sa toi­seen, kun taas huo­nos­ta lipus­ta ei saa­nut edes raho­jaan takai­sin (pait­si tiet­ty lain mää­rä­tes­sä eli force majeu­re ‑tapauk­sis­sa.

  Luu­len kui­ten­kin edel­leen, että lip­pu­jen hin­noit­te­lu on pal­jon moni­mut­kai­sem­paa puu­haa kuin artik­ke­li ker­toi vaik­ka perus­lin­ja oli­si­kin tuo mai­nit­tu. Hin­noit­te­lu­han on tar­kas­ti var­jel­tu lii­ke­sa­lai­suus eikä kai suotta.

  Fin­nai­rin hin­noit­te­lu­kin on tie­tys­ti jär­ke­vää — tai on ollut aina­kin tähän asti, kun ker­ran fir­ma on ollut poik­keuk­sel­li­sen kan­nat­ta­va paria vii­me vuot­ta lukuun ottamatta.

 7. Mik­si tuos­sa oikein pitäi­si edes suo­sia suo­ma­lais­ta? Jos koti­mai­nen pal­ve­lun­tar­joa­ja on totaa­li­sen kil­pai­lu­ky­vy­tön, niin hyväl­lä omal­la­tun­nol­la käy­tän ulko­mais­ta. Kan­nat­taa äänes­tää visal­la, eikö­hän sipe­ria ope­ta aika­naan tar­kis­ta­maan hin­ta­ta­soa. Tehot­to­mat pal­ve­lun­tar­joa­jat tun­te­koot tehot­to­muu­ten­sa vii­van alla.

 8. Yhteen suun­taan mene­vien ran­kai­se­mi­nen on nyky­maa­il­mas­sa kyl­lä täy­sin käsit­tä­mä­tön idea. Ikään kuin kaik­ki oli­si­vat meno-paluu ‑reis­sul­la ole­via työ­mat­ka­lai­sia tai turis­te­ja. Teki­si mie­li väit­tää, että nyky­ään aika monel­la on moni­mut­kai­sem­mat mat­kus­tus­suun­ni­tel­mat. No, kai­pa Fins­ki on las­ke­nut hin­noit­te­lun­sa jol­lain mallilla. 

  Sama sys­tee­mi oli kyl­lä käy­tös­sä Bri­tish Airway­sil­la aina­kin vie­lä taka­vuo­si­na, jol­loin tulin osta­neek­si heil­tä meno-paluun ja jätin paluun käyt­tä­mät­tä. Lie­kö hal­payh­tiöt sit­tem­min pakot­ta­neet BA:n ratio­noi­maan meininkiä.

 9. Meno-paluu ‑lipun hin­taan vai­kut­taa myös se, kuin­ka kau­an peril­lä vie­te­tään. Kal­leim­mak­si tulee, jos on peril­lä vain yhden yön. Tun­tui­si hasul­ta, jos vaik­ka­pa bus­si­mat­kat oli­si hin­noi­tel­tu samal­la peri­aat­tel­la. Kaik­kea ei osaa ymmärtää.

 10. Sama hin­noit­te­lu­mal­li on kyl­lä käy­tös­sä aina­kin Luft­han­sal­la, meno-paluu Lyonis­ta Hel­sin­kiin on ~200 euroa, meno­lip­pu ~1500 euroa. Tol­ku­ton­ta, mut­ta tämä on sitä hin­ta­dif­fe­roin­tia jota tääl­lä on toi­vot­tu juna­lip­pui­hin­kin. Luo­ja mei­tä sil­tä varjelkoon.

 11. TM:
  “Yllä­tyin, kun sel­vi­si, että lip­pu­jen hin­tae­rot riip­pu­vat­kin lipun omi­nai­suuk­sis­ta. Olin ollut ihan var­ma, että vähin­tään yhtä tär­ke­ää on lipun oston ajan­koh­ta ja varaus­ten mää­rä. Vai onko se sit­ten niin, että kaik­ki nuo vai­kut­taa: lip­pu­ja muu­te­taan huo­nom­mik­si mitä lähem­pä­nä läh­tö­päi­vä on, jos paik­ko­ja ei mene tar­peek­si kaupaksi.”

  Hal­po­ja “huo­no­ja” lip­pu­ja on myyn­nis­sä rajoi­te­tus­ti. Lähem­pä­nä len­toai­kaa ne lop­pu­vat, mikä­li myyn­ti on ollut edes koh­tuul­lis­ta. Osa mat­kus­ta­jis­ta voi tie­tys­ti vali­ta kal­liim­man hin­nan (parm­min vaih­tooi­keuk­sin) myös sil­loin kun hal­vem­pia­kin lip­pu­ja on vie­lä jäljellä.

  Mik­ko H:
  “Yhteen suun­taan mene­vien ran­kai­se­mi­nen on nyky­maa­il­mas­sa kyl­lä täy­sin käsit­tä­mä­tön idea.[…] No, kai­pa Fins­ki on las­ke­nut hin­noit­te­lun­sa jol­lain mallilla.”

  Kek­sii­kö joku muu jon­kin edes joten­kin jär­ke­vän perus­teen, kuin se, että Fin­nair on kali­broi­nut myyn­ti­jär­jes­tel­män nykyi­sel­le käy­tän­nöl­le, ja he pel­kää­vät yli­buu­kaus­ta, jos tiet­ty osuus mat­kus­ta­jis­ta ei jät­täi­si tur­haan ostet­tua paluu­ta käyt­tä­mät­tä? Tyh­mäl­tä kyl­lä tämä­kin kuulostaa.

 12. Lip­pu­hin­to­ja las­ke­taan super­tie­to­ko­nein jat­ku­vas­ti ja täs­mäl­leen saman lipun/paikan hin­ta saat­taa muut­tua vaik­ka tuhat ker­taa vuo­ro­kau­des­sa. Tar­koi­tus on yksin­ker­tai­ses­ti myy­dä kone täy­teen kovim­paan mah­dol­li­seen hin­taan. Tämä hin­noit­te­lu­mal­li on käy­tös­sä kai­kil­la suu­ril­la yhtiöil­lä, eikä sii­hen tai­da riit­tää poliit­tis­ta tah­toa puuttua.

  1. Tämä hin­noit­te­lu­mal­li on käy­tös­sä kai­kil­la suu­ril­la yhtiöil­lä, eikä sii­hen tai­da riit­tää poliit­tis­ta tah­toa puuttua.

   Mik­si sii­hen pitäi­si puut­tua. Se mak­si­moi tehok­kuu­den. Fin­nai­rin vetäy­ty­mi­nen pois yhden­suun­tais­ten mat­ko­jen mark­ki­noil­ta yksin­ker­tai­ses­ti ihme­tyt­tää, enkä oikein ymmär­rä, mitä se maksimoi.

 13. Tol­ku­ton­ta, mut­ta tämä on sitä hin­ta­dif­fe­roin­tia jota tääl­lä on toi­vot­tu juna­lip­pui­hin­kin. Luo­ja mei­tä sil­tä varjelkoon. 

  Bri­tan­nias­sa saman­suun­tais­ta ilmiö­tä näkyy kyl­lä juna­li­puis­sa­kin. Paluu saat­taa olla pel­kän menon hin­taan näh­den ‘ilmai­nen’, vaik­ka ehkä var­si­nais­ta ran­gais­tus­ta pel­käs­tä menos­ta ei oli­si­kaan. Tämä kiel­tä­mät­tä aiheut­taa mat­kus­ta­jis­sa häm­men­nys­tä, kun poruk­ka ikään kuin pako­te­taan osta­maan kak­si yhden hin­nal­la, mut­ta onpa tuon hin­noit­te­lun kans­sa sel­vit­ty ilman juma­lal­lis­ta inter­ven­tio­ta. Hin­nat ovat sil­ti VR:n kans­sa kil­pai­lu­ky­kyi­siä ja mat­kus­ta­ja­mää­rät suuria.

 14. En oikein kek­si minä­kään, mitä Fin­nair täl­lä hin­noit­te­lul­la mak­si­moi, ellei kyse ole sit­ten sii­tä, että sil­lä on joi­tain iso­ja asiak­kai­ta, jot­ka osta­vat sil­tä meno­lip­pu­ja yli­hin­taan. Kuka täl­lai­nen voi­si olla? Osta­vat­ko tie­dos­ta­vat, koti­mais­ta suo­si­vat Euroo­pan­mat­kai­li­jat Fin­nai­ril­ta meno­lip­pu­ja hin­taa kysy­mät­tä, ja se on huo­man­nut voi­van­sa lait­taa hin­nan näin kovaksi?

  Itse jou­dun syk­syl­lä len­tä­mään pal­jon Tam­pe­re-Lon­too väliä. Hin­ta on samaa luok­kaa kuin juna­mat­ka Vaasa-Helsinki. 

  Ihmis­rah­ti on jos­tain syys­tä joten­kin kau­hean kal­lis­ta suo­ma­lais­ten jär­jes­tä­mä­nä. Mene ja tiedä.

 15. Fin­nai­rin bis­nes perus­tu­nee Aasian syöt­tö­lii­ken­tee­seen ja asiak­kai­siin jot­ka eivät itse mak­sa lip­pu­aan. Hin­ta­kil­pai­lus­sa eivät kui­ten­kaan pär­jää hal­pa­len­to­yh­tiöil­le joten ihan tur­ha läh­teä sii­hen kisaan mukaan.

 16. tie­de­mies:

  Osta­vat­ko tie­dos­ta­vat, koti­mais­ta suo­si­vat Euroo­pan­mat­kai­li­jat Fin­nai­ril­ta meno­lip­pu­ja hin­taa kysy­mät­tä, ja se on huo­man­nut voi­van­sa lait­taa hin­nan näin kovaksi?

  Eiks tohon tie­dos­ta­vaan kuu­luis jot­kut sar­kas­mi­lai­naus­mer­kit tai edes silmäniskuhymiö?

 17. sil­lä on joi­tain iso­ja asiak­kai­ta, jot­ka osta­vat sil­tä meno­lip­pu­ja yli­hin­taan. Kuka täl­lai­nen voi­si olla? 

  Val­tio, kun­nat ja val­tio-omis­tei­set yhtiöt? Osto-toi­min­ta ylei­ses­ti ja mat­kois­sa eri­tyi­ses­ti on minun havain­to­je­ni ja kuu­le­mie­ni tari­noi­den perus­teel­la Suo­mes­sa käsit­tä­mät­tö­män huo­nois­sa kan­ti­mis­sa, ja en oli­si kovin­kaan yllät­ty­nyt jos poliit­ti­set hal­lin­to­neu­vos­tot suu­res­sa vii­sau­des­saan oli­si­vat päät­tä­neet käyt­tää Fin­nai­rin pal­ve­lu­ja. Kyl­lä­hän nyt koti­mais­ta pitää tukea.

 18. jee­jee:

  Fin­nai­rin bis­nes perus­tu­nee Aasian syöt­tö­lii­ken­tee­seen ja asiak­kai­siin jot­ka eivät itse mak­sa lippuaan 

  Kor­keim­mas­ta pomo­por­taas­ta en tie­dä, mut­ta kyl­lä sekä yksi­tyi­set yri­tyk­set ja val­tio osaa­vat ostaa meno-paluu­li­pun, jos se on hal­vem­pi kuin etsit­ty meno­lip­pu. Har­vas­sa on sel­lai­set talous­saa­rek­keet, jois­sa kus­tan­nuk­sis­ta ei täl­läi­sis­sä asiois­sa olla kiinnostuneita. 

  Aasia­lai­set asiak­kaat ovat tär­kei­tä, mut­ta tyy­pil­li­ses­ti myös hin­ta­tie­toi­sia (ja he osta­vat lip­pun­sa lähes var­mas­ti mat­ka­toi­mis­ton kaut­ta, joten ver­tai­lu­hin­nat kai­ve­taan näky­viin automaattisesti)

 19. Osta­vat­ko tie­dos­ta­vat, koti­mais­ta suo­si­vat Euroo­pan­mat­kai­li­jat Fin­nai­ril­ta meno­lip­pu­ja hin­taa kysy­mät­tä, ja se on huo­man­nut voi­van­sa lait­taa hin­nan näin kovaksi? 

  Täs­tä ei kyl­lä mil­lään voi olla kysy­mys. Osmon esi­mer­kis­tä­kin näkee, että meno-paluu on pal­jon hal­vem­pi kuin pelk­kä meno. Siis koti­mai­sen suo­si­ja­kin, ja var­maan työmatkalainen/firmakin, ostai­si meno-paluun ja jät­täi­si paluun käyt­tä­mät­tä. Sääs­töä­hän on tuos­sa enem­män kuin meno-paluun koko hin­ta. Meno­lip­pu yksin­ker­tai­ses­ti ei ole tar­koi­tet­tu ostet­ta­vak­si. Fin­nai­rin täy­tyy olet­taa, että hyvin suu­ri val­tao­sa mat­kus­ta­jis­ta, ellei kaik­ki, ovat myös tulos­sa takai­sin taval­la tai toi­sel­la, ja se yrit­tää kai­kin kei­noin saa­da hei­dät oman yhtiön len­nol­le. Paluun­han voi jät­tää lip­pua ostaes­sa avoi­mek­si hyvin­kin pit­käk­si aikaa.

 20. Fin­nai­rin vetäy­ty­mi­nen pois yhden­suun­tais­ten mat­ko­jen mark­ki­noil­ta yksin­ker­tai­ses­ti ihme­tyt­tää, enkä oikein ymmär­rä, mitä se maksimoi.

  My bad, Osmo, en oikein luke­nut alus­tus­ta­si huolella.

  Eli täy­sin samaa miel­tä kanssasi.

 21. Tie­de­mies:

  Osta­vat­ko tie­dos­ta­vat, koti­mais­ta suo­si­vat Euroo­pan­mat­kai­li­jat Fin­nai­ril­ta meno­lip­pu­ja hin­taa kysy­mät­tä, ja se on huo­man­nut voi­van­sa lait­taa hin­nan näin kovaksi? 

  Tai sit­ten val­tio on kovas­ti huo­lis­saan aivo­vuo­dos­ta, kun Osmot ja tie­de­mie­het len­te­le­vät ympä­ri Euroop­paa, eikä paluus­ta ole mitään takei­ta! Fin­nai­ril­le on lyö­ty sel­lai­set ukaa­sit, että juma­leis­sön jät­kät, kat­sot­te sit­ten kans­sa että ne jan­nut tule­vat takaisin 😉

  Tuo len­to­lip­pu­jen hin­noit­te­lu tun­tuu kyl­lä ole­van jokin hyper­mys­tii­kan tie­tee­na­laan *) kuu­lu­va sys­tee­mi, joka ei taval­li­sel­le tal­laa­jal­le hevin aukene.

  Mut­ta ei tuo miten­kään mah­do­ton­ta ole, että tuol­lai­nen hin­noit­te­lu saat­tai­si jopa toi­mia, kos­ka ihmi­sil­lä on hyvin eri­lai­sia len­to­tar­pei­ta ja eri­lai­nen mak­su­ha­luk­kuus. On vähän eri asia myy­dä vii­kon­lop­pu­reis­sua tie­dos­ta­val­le opis­ke­li­ja­pa­ris­kun­nal­le kuin fir­mal­le, jon­ka pitää saa­da insi­nöö­ri Parii­siin per heti, mak­soi mitä maksoi.

  Kari

  *) http://www.tkk.fi/WWW/Hymy/

 22. Len­to­yh­tiöil­lä on hin­noit­te­lus­sa tiuk­ka seg­men­toin­ti. Ei se sen kum­mal­li­sem­paa ole. Lon­too-New York ‑len­nol­la saat­taa olla käy­tös­sä mel­kein 100 eri­lais­ta lip­pu­tyyp­piä jum­bo­je­tis­sä. Meno­jen enna­koin­ti on perin­tei­ses­ti ollut han­ka­laa mut­ta tulo­jen arvioin­ti on aiko­jen saa­tos­sa saa­tu koht. hyvin hanskaan.

  Jos x‑akselilla on paik­ka­mää­rä ja y‑akselilla hin­ta, len­to­yh­tiö pyr­kii mak­si­moi­maan x ker­taa y tuot­ta­man pin­ta-alan. Se ei juu­ri­kaan tapah­du konet­ta täy­teen myy­mäl­lä eikä tasa­hin­noit­te­lul­la vaan huo­lel­li­ses­ti suun­ni­tel­lul­la segmentoinnilla.

  Jot­kut ovat val­mii­ta mak­sa­maan mitä vaan kun­han saa­vat halua­man­sa pal­ve­lut kun taas vii­mei­set pai­kat myy­dään rep­pusel­kä­mat­kaa­jal­le tun­tia ennen läh­töä. Muut pai­kat myy­dään sii­tä välil­tä eri­lai­sil­la kri­tee­reil­lä. Len­to­yh­tiö vain yrit­tää las­kea min­kä­lai­sia mat­kus­tus­luok­kia tar­vi­taan ja kuin­ka mon­ta paik­kaa tar­vi­taan kuhun­kin luokkaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.