Finnair, hei haloo!

Suun­nit­te­len per­heineni Inter-rail ‑matkaa sil­lä tavoin fuskusti, että lennämme Pari­isi­in ja lähdemme sieltä junal­la.  Palu­umat­ka on tarkoi­tus jät­tää auki, kos­ka Inter-Rail ‑matkaa ei voi suun­nitel­la tarkoin etukä­teen. Niin­pä pitäisi ostaa meno­lip­pu Pariisiin.

Hin­nat ovat

Easy­jet        100 € (+ 11 €/matkalaukku)
SAS/Blue1   174 €
Finnair     1058 €

Finnair­il­ta olisi kyl­lä saanut  edestakaisin lipun 370 eurol­la, jol­loin siis paluu olisi vain jätet­ty käyt­tämät­tä. Täl­laista hin­tad­if­fer­oin­tia saatet­ti­in tehdä ennen kuin lentoli­iken­teeseen tuli kil­pailu. Muut yhtiöt ovat tästä luop­uneet. Voisiko myös Finnair siir­tyä tälle vuosi­tuhan­nelle? Suosi siinä nyt sit­ten kotimaista.

25 vastausta artikkeliin “Finnair, hei haloo!”

 1. Olen lentänyt Suomes­ta pois ja takaisin parisenkym­men­tä ker­taa. En ole kuitenkaan koskaan päässyt lentämään Finnair­il­la, ei ole ollut varaa. SAS, Lufthansa, Ryanair, Blue1 ovat olleet aina halvempia.

  Itseasi­as­sa palasin juuri eilen Suomeen matkalta, jos­sa tuli taas mon­een ker­taan todet­tua kuin­ka eristäy­tynyt Suo­mi on muus­ta Euroopasta.

  Finnair­il­ta ja val­ti­ol­ta voisi ehkä olla kaukaa viisas­ta tar­jo­ta täysi-ikäisille suo­ma­laisille yksi ilmainen lento Euroop­paan esim. ker­ran 5 vuodessa. Arvelisin että se monel­lakin tapaa tuot­taisi enem­män kuin kustantaisi.

 2. Olen yrit­tänyt joskus ostaa meno-paluu matkoille liput eri yhtiöiltä. Koke­mus on saman­lainen. Finnairia ei täl­laises­sa tapauk­ses­sa voi käyt­tää kos­ka pelkkä meno tai pelkkä paluu on huo­mat­tavasti kalliimpi.

  Turhaut­tavin­ta on kuitenkin se, että Finnair ker­too net­ti­sivul­laan erik­seen mitä meno­mat­ka ja palu­umat­ka mak­sa­vat jos on osta­mas­sa meno-paluu lip­pua, mut­ta kun ostaa pelkän menon tai palu­un ovat hin­nat aivan eri luokkaa. Siinä ikäänkuin ker­ro­taan mil­lä hin­nal­la matkan saisi, jos Finnair ei perisi ran­gais­tus­mak­sua siitä, että ostaa vain yhden lennon.

  1. Turhaut­tavin­ta on kuitenkin se, että Finnair ker­too net­ti­sivul­laan erik­seen mitä meno­mat­ka ja palu­umat­ka mak­sa­vat jos on osta­mas­sa meno-paluu lip­pua, mut­ta kun ostaa pelkän menon tai palu­un ovat hin­nat aivan eri luokkaa.

   Sel­l­aisen hyödyk­keen hin­taa ei tar­jouk­sis­sa saa maini­ta, joi­ta yhtiö ei myy. Jos Finnair noin menet­telee, se toimii väärin.

 3. Eikös tässä nyt pitäisi veron­mak­sa­jana ja Finnairin suurim­pana osak­keen­o­mis­ta­jana taputel­la kar­vaisia käsiään yhteen, kun fir­mal­la menee niin kovaa, että Pari­isi­inkin myy­dään käytän­nössä ei-oota 🙂

  Kari

 4. Tulk­it­sisin niin, että Finnair kyl­lä myy tuotet­ta, mut­ta vain jos ostaa molem­mat lennot. Ei siis laiton­ta, mut­ta osalle matkus­ta­jia turhauttavaa.

 5. Ei tuol­lainen käsit­tämätön hin­noit­telu ole mikään Finnairin yksi­noikeus, vaan se on maail­man­laa­juinen nor­mi lentoli­iken­teessä. Lento­jen hin­noit­telu on lähin­nä mus­taa magiaa, eikä koko maail­mas­sa ole kovin mon­ta ihmistä, jot­ka sitä oikeasti ymmärtäisivät.

  Seu­raa­va muu­ta­man vuo­den takainen artikke­li val­ot­taa hie­man sitä, mil­laisen sotkun lentoy­htiöt ovat onnis­tuneet luomaan:

  http://itasoftware.com/pdf/SIAM2007.pdf

 6. Tekni­ikan Maail­mas­sa oli joku aika sit­ten iso jut­tu lip­pu­jen hin­noit­telus­ta. Yllä­tyin, kun selvisi, että lip­pu­jen hin­taerot riip­pu­vatkin lipun omi­naisuuk­sista. Olin ollut ihan var­ma, että vähin­tään yhtä tärkeää on lipun oston ajanko­h­ta ja varausten määrä. Vai onko se sit­ten niin, että kaik­ki nuo vaikut­taa: lip­pu­ja muute­taan huonom­mik­si mitä lähempänä lähtöpäivä on, jos paikko­ja ei mene tarpeek­si kaupaksi.

  Jutun mukaan huip­puhyvän mut­ta kalli­in lipun sai vai­h­taa kos­ka tahansa toiseen, kun taas huonos­ta lipus­ta ei saanut edes raho­jaan takaisin (pait­si tiet­ty lain määrätessä eli force majeure ‑tapauk­sis­sa.

  Luulen kuitenkin edelleen, että lip­pu­jen hin­noit­telu on paljon mon­imutkaisem­paa puuhaa kuin artikke­li ker­toi vaik­ka peruslin­ja olisikin tuo mainit­tu. Hin­noit­teluhan on tarkasti var­jel­tu liike­salaisu­us eikä kai suotta.

  Finnairin hin­noit­telukin on tietysti järkevää — tai on ollut ainakin tähän asti, kun ker­ran fir­ma on ollut poikkeuk­sel­lisen kan­nat­ta­va paria viime vuot­ta luku­un ottamatta.

 7. Mik­si tuos­sa oikein pitäisi edes suosia suo­ma­laista? Jos koti­mainen palvelun­tar­joa­ja on totaalisen kil­pailukyvytön, niin hyväl­lä oma­l­latun­nol­la käytän ulko­maista. Kan­nat­taa äänestää visal­la, eiköhän siperia ope­ta aikanaan tark­ista­maan hin­tata­soa. Tehot­tomat palvelun­tar­joa­jat tun­tekoot tehot­to­muuten­sa viivan alla.

 8. Yhteen suun­taan menevien rankaisem­i­nen on nyky­maail­mas­sa kyl­lä täysin käsit­tämätön idea. Ikään kuin kaik­ki oli­si­vat meno-paluu ‑reis­sul­la ole­via työ­matkalaisia tai tur­is­te­ja. Tek­isi mieli väit­tää, että nykyään aika monel­la on mon­imutkaisem­mat matkus­tus­su­un­nitel­mat. No, kaipa Fin­s­ki on laskenut hin­noit­telun­sa jol­lain mallilla. 

  Sama sys­tee­mi oli kyl­lä käytössä British Air­waysil­la ainakin vielä takavu­osi­na, jol­loin tulin osta­neek­si heiltä meno-palu­un ja jätin palu­un käyt­tämät­tä. Liekö hal­pay­htiöt sit­tem­min pakot­ta­neet BA:n rationoimaan meininkiä.

 9. Meno-paluu ‑lipun hin­taan vaikut­taa myös se, kuin­ka kauan per­il­lä vietetään. Kalleim­mak­si tulee, jos on per­il­lä vain yhden yön. Tun­tu­isi hasul­ta, jos vaikka­pa bus­si­matkat olisi hin­noitel­tu samal­la peri­aat­tel­la. Kaikkea ei osaa ymmärtää.

 10. Sama hin­noit­telumalli on kyl­lä käytössä ainakin Lufthansal­la, meno-paluu Lyon­ista Helsinki­in on ~200 euroa, meno­lip­pu ~1500 euroa. Tolku­ton­ta, mut­ta tämä on sitä hin­tad­if­fer­oin­tia jota tääl­lä on toiv­ot­tu junalip­pui­hinkin. Luo­ja meitä siltä varjelkoon.

 11. TM:
  “Yllä­tyin, kun selvisi, että lip­pu­jen hin­taerot riip­pu­vatkin lipun omi­naisuuk­sista. Olin ollut ihan var­ma, että vähin­tään yhtä tärkeää on lipun oston ajanko­h­ta ja varausten määrä. Vai onko se sit­ten niin, että kaik­ki nuo vaikut­taa: lip­pu­ja muute­taan huonom­mik­si mitä lähempänä lähtöpäivä on, jos paikko­ja ei mene tarpeek­si kaupaksi.”

  Halpo­ja “huono­ja” lip­pu­ja on myyn­nis­sä rajoite­tusti. Lähempänä lentoaikaa ne lop­pu­vat, mikäli myyn­ti on ollut edes kohtu­ullista. Osa matkus­ta­jista voi tietysti vali­ta kalli­im­man hin­nan (par­m­min vai­h­tooikeuksin) myös sil­loin kun halvem­piakin lip­pu­ja on vielä jäljellä.

  Mikko H:
  “Yhteen suun­taan menevien rankaisem­i­nen on nyky­maail­mas­sa kyl­lä täysin käsit­tämätön idea.[…] No, kaipa Fin­s­ki on laskenut hin­noit­telun­sa jol­lain mallilla.”

  Kek­si­ikö joku muu jonkin edes jotenkin järkevän perus­teen, kuin se, että Finnair on kali­broin­ut myyn­ti­jär­jestelmän nykyiselle käytän­nölle, ja he pelkäävät ylibuukaus­ta, jos tiet­ty osu­us matkus­ta­jista ei jät­täisi turhaan ostet­tua palu­u­ta käyt­tämät­tä? Tyh­mältä kyl­lä tämäkin kuulostaa.

 12. Lip­puhin­to­ja las­ke­taan super­ti­etokonein jatku­vasti ja täs­mälleen saman lipun/paikan hin­ta saat­taa muut­tua vaik­ka tuhat ker­taa vuorokaudessa. Tarkoi­tus on yksinker­tais­es­ti myy­dä kone täy­teen kovim­paan mah­dol­liseen hin­taan. Tämä hin­noit­telumalli on käytössä kaikil­la suuril­la yhtiöil­lä, eikä siihen tai­da riit­tää poli­it­tista tah­toa puuttua.

  1. Tämä hin­noit­telumalli on käytössä kaikil­la suuril­la yhtiöil­lä, eikä siihen tai­da riit­tää poli­it­tista tah­toa puuttua.

   Mik­si siihen pitäisi puut­tua. Se mak­si­moi tehokku­u­den. Finnairin vetäy­tymi­nen pois yhden­su­un­tais­ten matko­jen markki­noil­ta yksinker­tais­es­ti ihme­tyt­tää, enkä oikein ymmär­rä, mitä se maksimoi.

 13. Tolku­ton­ta, mut­ta tämä on sitä hin­tad­if­fer­oin­tia jota tääl­lä on toiv­ot­tu junalip­pui­hinkin. Luo­ja meitä siltä varjelkoon. 

  Bri­tan­ni­as­sa saman­su­un­taista ilmiötä näkyy kyl­lä junalipuis­sakin. Paluu saat­taa olla pelkän menon hin­taan näh­den ‘ilmainen’, vaik­ka ehkä varsi­naista ran­gais­tus­ta pelkästä menos­ta ei olisikaan. Tämä kieltämät­tä aiheut­taa matkus­ta­jis­sa häm­men­nys­tä, kun poruk­ka ikään kuin pakote­taan osta­maan kak­si yhden hin­nal­la, mut­ta onpa tuon hin­noit­telun kanssa selvit­ty ilman jumalal­lista inter­ven­tio­ta. Hin­nat ovat silti VR:n kanssa kil­pailukyky­isiä ja matkus­ta­jamäärät suuria.

 14. En oikein kek­si minäkään, mitä Finnair täl­lä hin­noit­telul­la mak­si­moi, ellei kyse ole sit­ten siitä, että sil­lä on joitain iso­ja asi­akkai­ta, jot­ka osta­vat siltä meno­lip­pu­ja yli­hin­taan. Kuka täl­lainen voisi olla? Osta­vatko tiedosta­vat, koti­maista suo­si­vat Euroopan­matkail­i­jat Finnair­il­ta meno­lip­pu­ja hin­taa kysymät­tä, ja se on huo­man­nut voivansa lait­taa hin­nan näin kovaksi?

  Itse joudun syksyl­lä lentämään paljon Tam­pere-Lon­too väliä. Hin­ta on samaa luokkaa kuin juna­mat­ka Vaasa-Helsinki. 

  Ihmis­rahti on jostain syys­tä jotenkin kauhean kallista suo­ma­lais­ten jär­jestämänä. Mene ja tiedä.

 15. Finnairin bisnes perus­tunee Aasian syöt­töli­iken­teeseen ja asi­akkaisi­in jot­ka eivät itse mak­sa lip­puaan. Hin­tak­il­pailus­sa eivät kuitenkaan pär­jää hal­pa­len­toy­htiöille joten ihan turha lähteä siihen kisaan mukaan.

 16. tiedemies:

  Osta­vatko tiedosta­vat, koti­maista suo­si­vat Euroopan­matkail­i­jat Finnair­il­ta meno­lip­pu­ja hin­taa kysymät­tä, ja se on huo­man­nut voivansa lait­taa hin­nan näin kovaksi?

  Eiks tohon tiedostavaan kuu­luis jotkut sarkas­mi­lain­aus­merk­it tai edes silmäniskuhymiö?

 17. sil­lä on joitain iso­ja asi­akkai­ta, jot­ka osta­vat siltä meno­lip­pu­ja yli­hin­taan. Kuka täl­lainen voisi olla? 

  Val­tio, kun­nat ja val­tio-omis­teiset yhtiöt? Osto-toim­inta yleis­es­ti ja matkois­sa eri­tyis­es­ti on min­un havain­to­jeni ja kuulemieni tari­noiden perus­teel­la Suomes­sa käsit­tämät­tömän huonois­sa kan­timis­sa, ja en olisi kovinkaan yllät­tynyt jos poli­it­tiset hallintoneu­vos­tot suures­sa viisaudessaan oli­si­vat päät­täneet käyt­tää Finnairin palvelu­ja. Kyl­lähän nyt koti­maista pitää tukea.

 18. jee­jee:

  Finnairin bisnes perus­tunee Aasian syöt­töli­iken­teeseen ja asi­akkaisi­in jot­ka eivät itse mak­sa lippuaan 

  Korkeim­mas­ta pomo­por­taas­ta en tiedä, mut­ta kyl­lä sekä yksi­tyiset yri­tyk­set ja val­tio osaa­vat ostaa meno-palu­ulipun, jos se on halvem­pi kuin etsit­ty meno­lip­pu. Har­vas­sa on sel­l­aiset talous­saarek­keet, jois­sa kus­tan­nuk­sista ei täl­läi­sis­sä asiois­sa olla kiinnostuneita. 

  Aasialaiset asi­akkaat ovat tärkeitä, mut­ta tyyp­il­lis­es­ti myös hin­tati­etoisia (ja he osta­vat lip­pun­sa läh­es var­masti matka­toimis­ton kaut­ta, joten ver­tailuhin­nat kaive­taan näkyvi­in automaattisesti)

 19. Osta­vatko tiedosta­vat, koti­maista suo­si­vat Euroopan­matkail­i­jat Finnair­il­ta meno­lip­pu­ja hin­taa kysymät­tä, ja se on huo­man­nut voivansa lait­taa hin­nan näin kovaksi? 

  Tästä ei kyl­lä mil­lään voi olla kysymys. Osmon esimerk­istäkin näkee, että meno-paluu on paljon halvem­pi kuin pelkkä meno. Siis koti­maisen suosi­jakin, ja var­maan työmatkalainen/firmakin, ostaisi meno-palu­un ja jät­täisi palu­un käyt­tämät­tä. Säästöähän on tuos­sa enem­män kuin meno-palu­un koko hin­ta. Meno­lip­pu yksinker­tais­es­ti ei ole tarkoitet­tu ostet­tavak­si. Finnairin täy­tyy olet­taa, että hyvin suuri val­taosa matkus­ta­jista, ellei kaik­ki, ovat myös tulos­sa takaisin taval­la tai toisel­la, ja se yrit­tää kaikin keinoin saa­da hei­dät oman yhtiön lennolle. Palu­un­han voi jät­tää lip­pua ostaes­sa avoimek­si hyvinkin pitkäk­si aikaa.

 20. Finnairin vetäy­tymi­nen pois yhden­su­un­tais­ten matko­jen markki­noil­ta yksinker­tais­es­ti ihme­tyt­tää, enkä oikein ymmär­rä, mitä se maksimoi.

  My bad, Osmo, en oikein lukenut alus­tus­tasi huolella.

  Eli täysin samaa mieltä kanssasi.

 21. Tiedemies:

  Osta­vatko tiedosta­vat, koti­maista suo­si­vat Euroopan­matkail­i­jat Finnair­il­ta meno­lip­pu­ja hin­taa kysymät­tä, ja se on huo­man­nut voivansa lait­taa hin­nan näin kovaksi? 

  Tai sit­ten val­tio on kovasti huolis­saan aivovuo­dos­ta, kun Osmot ja tiedemiehet lentelevät ympäri Euroop­paa, eikä palu­us­ta ole mitään takei­ta! Finnair­ille on lyö­ty sel­l­aiset uka­a­sit, että jumaleis­sön jätkät, kat­sotte sit­ten kanssa että ne jan­nut tule­vat takaisin 😉

  Tuo lentolip­pu­jen hin­noit­telu tun­tuu kyl­lä ole­van jokin hyper­mys­ti­ikan tieteenalaan *) kuu­lu­va sys­tee­mi, joka ei taval­liselle tal­laa­jalle hevin aukene.

  Mut­ta ei tuo mitenkään mah­do­ton­ta ole, että tuol­lainen hin­noit­telu saat­taisi jopa toimia, kos­ka ihmisil­lä on hyvin eri­laisia lento­tarpei­ta ja eri­lainen mak­suhalukku­us. On vähän eri asia myy­dä viikon­lop­pureis­sua tiedostavalle opiske­li­japariskun­nalle kuin fir­malle, jon­ka pitää saa­da insinööri Pari­isi­in per heti, mak­soi mitä maksoi.

  Kari

  *) http://www.tkk.fi/WWW/Hymy/

 22. Lentoy­htiöil­lä on hin­noit­telus­sa tiuk­ka seg­men­toin­ti. Ei se sen kum­mallisem­paa ole. Lon­too-New York ‑lennol­la saat­taa olla käytössä melkein 100 eri­laista lip­putyyp­piä jum­bo­jetis­sä. Meno­jen ennakoin­ti on per­in­teis­es­ti ollut han­kalaa mut­ta tulo­jen arvioin­ti on aiko­jen saatossa saatu koht. hyvin hanskaan.

  Jos x‑akselilla on paikkamäärä ja y‑akselilla hin­ta, lentoy­htiö pyrkii mak­si­moimaan x ker­taa y tuot­ta­man pin­ta-alan. Se ei juurikaan tapah­du konet­ta täy­teen myymäl­lä eikä tasahin­noit­telul­la vaan huolel­lis­es­ti suun­nitel­lul­la segmentoinnilla.

  Jotkut ovat valmi­ita mak­samaan mitä vaan kun­han saa­vat halu­a­mansa palve­lut kun taas viimeiset paikat myy­dään rep­puselkä­matkaa­jalle tun­tia ennen lähtöä. Muut paikat myy­dään siitä väliltä eri­laisil­la kri­teereil­lä. Lentoy­htiö vain yrit­tää laskea minkälaisia matkus­tus­lu­okkia tarvi­taan ja kuin­ka mon­ta paikkaa tarvi­taan kuhunkin luokkaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.