Kalastuskiintiöt pitää huutokaupata

Jokin aika sit­ten päästet­ti­in mer­ille EU:n huip­pumod­erni ja kallis ton­nikaloi­hin erikois­tunut kalas­tus­laivas­to. Nuo super­imu­rit sai­vat kootuk­si vuo­den kalansaali­in viikos­sa. Kiin­tiö tuli täy­teen ja kalas­tus­laivas­to kut­sut­ti­in satami­in makaa­maan seu­raa­vat 51 viikoksi

Tarvi­taan paljon tuki­aisia tekemään tästä kan­nat­tavaa. Kos­ka ton­nikalo­jen pyyn­tiä joudu­taan sään­nöstelemään, alaa ei tietenkään pitäisi tukea lainkaan. Tuotan­totuel­la tähdätään tuotan­non lisäämiseen. Tuis­sa ole mitään järkeä, jos samanaikaises­ti joudu­taan määriä säännöstelemään.

Kalas­tuski­in­tiöt pitäisi päin­vas­toin huu­tokau­pa­ta. Sil­loin tietysti 98 prosen6ttia kalas­tus­laivas­tos­ta jou­tu­isi kokon­aan työt­tömik­si, mikä on kuitenkin halvem­paa kuin se, että 100 pros­ent­tia laivas­tos­ta on työt­tömänä 98 pros­ent­tia vuodesta.

Tois­taisek­si merten vapaus on ollut pyhä. Kuka vain saaz kalas­taa melkein mis­sä vain, kun ei ihan ran­nalle tunge. Tämä sään­tö johtaa tuhoon, kos­ka val­tameret ylikalaste­taan tyhjik­si kaloista. Sään­tö onih­mis­ten tekemä aivan toisen­lai­sis­sa olois­sa. Ihmiset voivat sen muuttaa.

11 vastausta artikkeliin “Kalastuskiintiöt pitää huutokaupata”

 1. Jot­ta tuo laivas­ton tehokku­us pysyy oike­as­sa mit­takaavas­sa, tarken­netaan nyt sen ver­ran, että tuo kalas­tuskausi olisi mak­simis­saankin ollut vain kuukau­den mit­tainen. En tosin tiedä tekeekö tämä tilanteesta vielä absur­dim­man vai ei.

  On aivan selvää, että nuot­taa­mal­la ton­nikalaa ei saisi kalas­taa, kun tehokku­us on tätä luokkaa. EUn sisäiset toimet eivät riitä välimeren ton­nikalan pelas­tamisek­si, kun läh­es puo­let saal­is­ta­jista on muiden lip­pu­jen alla. Bisnes on vain on aika hur­jaa, kun hyvistä yksilöistä on jo mak­set­tu yli 100k euron hintoja.

 2. Juuri näin. Estääkö järkevää toim­intaa mikään muu kuin joidenkin ran­nikko­val­tioiden sisäpolitiikka?

 3. Kai sitä on tul­lut kyynisek­si, jos viikos­sa tulee kiin­tiö täy­teen niin syynä voi olla kalakan­nan run­saus suh­teessa kiin­tiöön. Ton­nikalat oli­vat lop­pumas­sa jo 80-luvul­la. Uuti­sis­sa tulisi näkyä myös perus­teelli­nen selvi­tys kan­nan rak­en­teesta esim 50 vuodelta, eikä sekään tai­da riit­tää. Erk­ki Vir­ta­nen­han sanoi että yhteenkään julkiseen tilas­toon ei voi luot­taa, mut­ta nykyään kaikil­la väit­teil­lä taitaa olla jokin oma salat­tu agen­da taustalla.

 4. Tuo edel­lyt­täisi maail­man laa­juista päätän­tää, mikä on mahdotonta .
  Kyseessä on saman­lainen kil­pailu­ti­lanne kuin muis­sakin talouden asioissa
  Esim verokil­pailu tai kil­pailu maail­man muista raaka-ainevarannoista.

  Kalas­tuskin suun­tau­tuu sinne , mis­sä saal­ista saadaan ker­ral­la paljon , sil­lä nykyi­nen keskit­tynyt valmistus/kauppaketju vaatii suuria toimitusmääriä.

  Niin­pä Suomes­sakin paikalli­nen ammttimainen/puoliammattimainen kalas­tus on lop­punut ja kulu­tus siir­tynyt tuon­tikalaan, koti­maisu­usaste on enää 7 %:

 5. Niin kauan kuin joku halu­aa rak­en­taa käve­lykatu­ja bus­seille ja ratikoille, niin kauan joku saa tukia kalas­tuk­seen. Yhden älyt­tömyy­del­lä (ja vaalilu­pauk­sel­la) on usein kova hin­ta poli­it­tises­sa pelis­sä — tue sä mua tässä, niin mä tuen sua tossa — Sork­ka-Sirk­ka saa edelleen tukia turk­istuotan­toon, kun­han Anni-Pan­ni saa pari tuulivispilää johonkin luon­toreser­vaat­ti­in (ja niille tar­if­fi­tukia, jot­ta sähkö kävisi kaupan).

  Älyt­tömyyk­sil­lä on yleen­sä kova hin­ta, mut­ta poli­ti­ikas­sa niiden luop­umis­es­takin pitää maksaa.

 6. Pes­simistinäkin otak­sun, että kalas­tus lop­puu kan­nat­ta­mat­tomana vähän ennen kuin viimeiset kalat tule­vat kalastetuiksi.

 7. Lopetin ton­nikalan syön­nin jo viime vuo­sisadal­la eli 1980-luvul­la, kos­ka se on ryöstökalas­tus­ta ja ajoverkkoi­hin kuol­e­vat delfi­init sun muut. En hyväksy edes cer­ti­fikoitu­ja säilykkeitä.

  Tuo kalas­tuski­in­tiön huu­tokaup­paus sinän­sä on hyvä asia. Tuki­aiset tekevät koko kalas­tuselinkeinos­ta täysin keinotteluelinkeinon.

  Muista kun, joskus 1990-luvl­la puuhat­ti­in merenkurkkuu kalas­tus­ra­joituk­sia jostain syys­tä. Kalas­ta­ja­jil­ta tuli kor­vaushake­muk­sia tuli val­ti­olle miljoonien markko­jen edestä, ja laskin että kalas­ta­jaa kohden tulot oli­vat tähti­ti­eteel­liset. Hark­itsin jo kalas­ta­mat­tomak­si kalas­ta­jakasi ryhtymistä. 

  No kaiketi verot­ta­ja lähet­ti heille jälkivero­lap­pu­ja, kun hake­mus­rum­ba kuiv­ui kokoon.

  p.s. Rai­sion­lah­den Piuhao­jal­ta on löy­tynyt mys­tis­es­ti kuollei­ta lah­no­ja. Selvi­tys­ten mukaan ei ole kyse mis­tään myrky­ista, vaan lan­noiteen pääsys­tä veteen. Tämä har­mi­ton ilmiö on jokavuotinen.

 8. Sinän­sä mie­lenki­in­toinen tapah­tuma­han oli tässä talvel­la, kun soma­lialaiset merirosvot nap­pa­si­vat espan­jalaisen troolar­in Soma­lian ran­nikol­la. Huudet­ti­in avuk­si Naton kommandoja.

  Vaan harvem­pi miet­ti mitä espan­jalainen alus teki tämän hajon­neen yhteiskun­nan kalas­tusvesil­lä. Salakalasti, tietysti. Kun omat kiin­tiöt on kalastet­tu, men­nään köy­hien val­tioiden ran­nikoille vetämään verkkoa.

  Yleltä tuli doku­ment­ti ton­nikalan kalas­tuk­ses­ta. Kun parvi löy­tyi, meni sen nos­tamiseen koko päivä: syöteil­lä pidet­ti­in se aloil­laan kun sukelta­jat ja pienem­mät veneet kier­sivät sen ympäri ja ali verkon. Lop­ul­ta koko parvi nos­tet­ti­in ker­ral­la vedestä. Par­ven arvo on kuulem­ma miljoona dollaria.

  Jos kalat vain osaisi­vat huu­taa tai tuke­htua edes vähän näyt­täväm­min, kukaan ei söisi kalaa.

 9. Jot­ta EU:n kalas­tupoli­ti­ikan abrur­di­u­den voisi ymmärtää niin kat­selin muu­ta­ma viikko sit­ten ohjel­man EU-poli­ti­ikan käytän­nön lopputuloksista:

  Tuos­sa lyhyeässäkin kalas­tusa­jas­sa kalaa tulee liikaa ja väärän­laista ja niin­pä kalas­tus­saali­ista puo­let heit­etään takaisin mereen, tosin kuolleena.
  Huk­ka on arvi­ol­ta samaa luokkaa kuin ilmoitet­tu saaliskin eli todel­lisu­udessa kalaste­taan tuplas­ti mitä EU sallii
  Aika kor­nia, että EU pakot­taa täl­laiseen tuhlaukseen .

  Ei ihme, että Soinin kan­na­tus nousee

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *