Kalastuskiintiöt pitää huutokaupata

Jokin aika sit­ten pääs­tet­tiin meril­le EU:n huip­pu­mo­der­ni ja kal­lis ton­ni­ka­loi­hin eri­kois­tu­nut kalas­tus­lai­vas­to. Nuo supe­ri­mu­rit sai­vat koo­tuk­si vuo­den kalan­saa­liin vii­kos­sa. Kiin­tiö tuli täy­teen ja kalas­tus­lai­vas­to kut­sut­tiin sata­miin makaa­maan seu­raa­vat 51 viikoksi

Tar­vi­taan pal­jon tukiai­sia teke­mään täs­tä kan­nat­ta­vaa. Kos­ka ton­ni­ka­lo­jen pyyn­tiä jou­du­taan sään­nös­te­le­mään, alaa ei tie­ten­kään pitäi­si tukea lain­kaan. Tuo­tan­to­tuel­la täh­dä­tään tuo­tan­non lisää­mi­seen. Tuis­sa ole mitään jär­keä, jos saman­ai­kai­ses­ti jou­du­taan mää­riä säännöstelemään.

Kalas­tus­kiin­tiöt pitäi­si päin­vas­toin huu­to­kau­pa­ta. Sil­loin tie­tys­ti 98 prosen6ttia kalas­tus­lai­vas­tos­ta jou­tui­si koko­naan työt­tö­mik­si, mikä on kui­ten­kin hal­vem­paa kuin se, että 100 pro­sent­tia lai­vas­tos­ta on työt­tö­mä­nä 98 pro­sent­tia vuodesta.

Tois­tai­sek­si mer­ten vapaus on ollut pyhä. Kuka vain saaz kalas­taa mel­kein mis­sä vain, kun ei ihan ran­nal­le tun­ge. Tämä sään­tö joh­taa tuhoon, kos­ka val­ta­me­ret yli­ka­las­te­taan tyh­jik­si kalois­ta. Sään­tö onih­mis­ten teke­mä aivan toi­sen­lai­sis­sa olois­sa. Ihmi­set voi­vat sen muuttaa.

11 vastausta artikkeliin “Kalastuskiintiöt pitää huutokaupata”

 1. Jot­ta tuo lai­vas­ton tehok­kuus pysyy oikeas­sa mit­ta­kaa­vas­sa, tar­ken­ne­taan nyt sen ver­ran, että tuo kalas­tus­kausi oli­si mak­si­mis­saan­kin ollut vain kuu­kau­den mit­tai­nen. En tosin tie­dä tekee­kö tämä tilan­tees­ta vie­lä absur­dim­man vai ei.

  On aivan sel­vää, että nuot­taa­mal­la ton­ni­ka­laa ei sai­si kalas­taa, kun tehok­kuus on tätä luok­kaa. EUn sisäi­set toi­met eivät rii­tä väli­me­ren ton­ni­ka­lan pelas­ta­mi­sek­si, kun lähes puo­let saa­lis­ta­jis­ta on mui­den lip­pu­jen alla. Bis­nes on vain on aika hur­jaa, kun hyvis­tä yksi­löis­tä on jo mak­set­tu yli 100k euron hintoja.

 2. Juu­ri näin. Estää­kö jär­ke­vää toi­min­taa mikään muu kuin joi­den­kin ran­nik­ko­val­tioi­den sisäpolitiikka?

 3. Kai sitä on tul­lut kyy­ni­sek­si, jos vii­kos­sa tulee kiin­tiö täy­teen niin syy­nä voi olla kala­kan­nan run­saus suh­tees­sa kiin­ti­öön. Ton­ni­ka­lat oli­vat lop­pu­mas­sa jo 80-luvul­la. Uuti­sis­sa tuli­si näkyä myös perus­teel­li­nen sel­vi­tys kan­nan raken­tees­ta esim 50 vuo­del­ta, eikä sekään tai­da riit­tää. Erk­ki Vir­ta­nen­han sanoi että yhteen­kään jul­ki­seen tilas­toon ei voi luot­taa, mut­ta nyky­ään kai­kil­la väit­teil­lä tai­taa olla jokin oma salat­tu agen­da taustalla.

 4. Tuo edel­lyt­täi­si maa­il­man laa­juis­ta pää­tän­tää, mikä on mahdotonta .
  Kysees­sä on saman­lai­nen kil­pai­lu­ti­lan­ne kuin muis­sa­kin talou­den asioissa
  Esim vero­kil­pai­lu tai kil­pai­lu maa­il­man muis­ta raaka-ainevarannoista.

  Kalas­tus­kin suun­tau­tuu sin­ne , mis­sä saa­lis­ta saa­daan ker­ral­la pal­jon , sil­lä nykyi­nen kes­kit­ty­nyt valmistus/kauppaketju vaa­tii suu­ria toimitusmääriä.

  Niin­pä Suo­mes­sa­kin pai­kal­li­nen ammttimainen/puoliammattimainen kalas­tus on lop­pu­nut ja kulu­tus siir­ty­nyt tuon­ti­ka­laan, koti­mai­suusas­te on enää 7 %:

 5. Niin kau­an kuin joku halu­aa raken­taa käve­ly­ka­tu­ja bus­seil­le ja rati­koil­le, niin kau­an joku saa tukia kalas­tuk­seen. Yhden älyt­tö­myy­del­lä (ja vaa­li­lu­pauk­sel­la) on usein kova hin­ta poliit­ti­ses­sa pelis­sä — tue sä mua täs­sä, niin mä tuen sua tos­sa — Sork­ka-Sirk­ka saa edel­leen tukia tur­kis­tuo­tan­toon, kun­han Anni-Pan­ni saa pari tuu­li­vis­pi­lää johon­kin luon­to­re­ser­vaat­tiin (ja niil­le tarif­fi­tu­kia, jot­ta säh­kö kävi­si kaupan).

  Älyt­tö­myyk­sil­lä on yleen­sä kova hin­ta, mut­ta poli­tii­kas­sa nii­den luo­pu­mi­ses­ta­kin pitää maksaa.

 6. Pes­si­mis­ti­nä­kin otak­sun, että kalas­tus lop­puu kan­nat­ta­mat­to­ma­na vähän ennen kuin vii­mei­set kalat tule­vat kalastetuiksi.

 7. Lope­tin ton­ni­ka­lan syön­nin jo vii­me vuo­si­sa­dal­la eli 1980-luvul­la, kos­ka se on ryös­tö­ka­las­tus­ta ja ajo­verk­koi­hin kuo­le­vat del­fii­nit sun muut. En hyväk­sy edes cer­ti­fi­koi­tu­ja säilykkeitä.

  Tuo kalas­tus­kiin­tiön huu­to­kaup­paus sinän­sä on hyvä asia. Tukiai­set teke­vät koko kalas­tuse­lin­kei­nos­ta täy­sin keinotteluelinkeinon.

  Muis­ta kun, jos­kus 1990-luvl­la puu­hat­tiin meren­kurk­kuu kalas­tus­ra­joi­tuk­sia jos­tain syys­tä. Kalas­ta­ja­jil­ta tuli kor­vaus­ha­ke­muk­sia tuli val­tiol­le mil­joo­nien mark­ko­jen edes­tä, ja las­kin että kalas­ta­jaa koh­den tulot oli­vat täh­ti­tie­teel­li­set. Har­kit­sin jo kalas­ta­mat­to­mak­si kalas­ta­ja­ka­si ryhtymistä. 

  No kai­ke­ti verot­ta­ja lähet­ti heil­le jäl­ki­ve­ro­lap­pu­ja, kun hake­mus­rum­ba kui­vui kokoon.

  p.s. Rai­sion­lah­den Piu­hao­jal­ta on löy­ty­nyt mys­ti­ses­ti kuol­lei­ta lah­no­ja. Sel­vi­tys­ten mukaan ei ole kyse mis­tään myr­kyis­ta, vaan lan­noi­teen pää­sys­tä veteen. Tämä har­mi­ton ilmiö on jokavuotinen.

 8. Sinän­sä mie­len­kiin­toi­nen tapah­tu­ma­han oli täs­sä tal­vel­la, kun soma­lia­lai­set meri­ros­vot nap­pa­si­vat espan­ja­lai­sen troo­la­rin Soma­lian ran­ni­kol­la. Huu­det­tiin avuk­si Naton kommandoja.

  Vaan har­vem­pi miet­ti mitä espan­ja­lai­nen alus teki tämän hajon­neen yhteis­kun­nan kalas­tus­ve­sil­lä. Sala­ka­las­ti, tie­tys­ti. Kun omat kiin­tiöt on kalas­tet­tu, men­nään köy­hien val­tioi­den ran­ni­koil­le vetä­mään verkkoa.

  Ylel­tä tuli doku­ment­ti ton­ni­ka­lan kalas­tuk­ses­ta. Kun par­vi löy­tyi, meni sen nos­ta­mi­seen koko päi­vä: syö­teil­lä pidet­tiin se aloil­laan kun sukel­ta­jat ja pie­nem­mät veneet kier­si­vät sen ympä­ri ja ali ver­kon. Lopul­ta koko par­vi nos­tet­tiin ker­ral­la vedes­tä. Par­ven arvo on kuu­lem­ma mil­joo­na dollaria.

  Jos kalat vain osai­si­vat huu­taa tai tukeh­tua edes vähän näyt­tä­väm­min, kukaan ei söi­si kalaa.

 9. Jot­ta EU:n kalas­tu­po­li­tii­kan abrur­diu­den voi­si ymmär­tää niin kat­se­lin muu­ta­ma viik­ko sit­ten ohjel­man EU-poli­tii­kan käy­tän­nön lopputuloksista:

  Tuos­sa lyhyeäs­sä­kin kalas­tusa­jas­sa kalaa tulee lii­kaa ja vää­rän­lais­ta ja niin­pä kalas­tus­saa­liis­ta puo­let hei­te­tään takai­sin mereen, tosin kuolleena.
  Huk­ka on arviol­ta samaa luok­kaa kuin ilmoi­tet­tu saa­lis­kin eli todel­li­suu­des­sa kalas­te­taan tuplas­ti mitä EU sallii
  Aika kor­nia, että EU pakot­taa täl­lai­seen tuhlaukseen .

  Ei ihme, että Soi­nin kan­na­tus nousee

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.