Vanhanen pääministerinä

Olen aina pitä­nyt Mat­ti Van­ha­ses­ta polii­tik­ko­na. Toi­sin kuin useim­mat polii­ti­kot ja eri­tyi­ses­ti poi­ke­ten useim­mis­ta kes­kus­ta­lai­sis­ta polii­ti­kois­ta hän vas­taa argu­ment­tiin argu­men­til­la. Esko Aho esi­mer­kik­si oli aivan tois­ta maata.

Mie­lee­ni on pai­nu­nut Esko Ahon tyy­li­näy­te jos­kus 1980-luvul­ta.  Kes­kus­te­lus­sa Aho esit­ti väit­teen A, joka väi­te oli vähin­tään­kin kysee­na­lai­nen. Useam­pi kan­san­edus­ta­ja pyy­si vas­taus­pu­heen­vuo­ron ja yksi­se­lit­tei­ses­ti kumo­si Ahon väit­teen. Aho sai toi­sen puheen­vuo­ron ja tois­ti väit­teen A sanal­la­kaan kom­men­toi­mat­ta vas­ta­väit­tei­tä. Kun­nel­kaa kepu­lais­ta reto­riik­kaa! He eivät yleen­sä vas­taa lain­kaan sii­hen kysy­myk­seen, mitä heil­le teh­dään vaan johon­kin toi­seen kysy­myk­seen, jota kukaan ei ole esit­tä­nyt. Puo­lue­kou­lun oppeja?

Van­ha­nen vas­taa aina argu­ment­tiin argu­men­til­la. Tosin se vaa­tii kuu­li­jal­ta tark­kaa­vai­suut­ta, sil­lä mikään sel­keä­sa­nai­nen argu­men­toi­ja hän ei ole.  Ote­taan täs­tä­kin esimerkki.

Val­tio myi kehä­ra­dan var­rel­ta maa­ta Van­taal­le riis­to­hin­taan 60 euroa neliöl­tä. Tätä arvos­tel­tiin edus­kun­nas­sa, minä­kin arvos­te­lin. Van­ha­nen antoi aika litur­gi­sen vas­tauk­sen val­tion kas­sa­va­ro­jen suo­je­lus­ta mut­ta sanoi sivu­lausees­sa, että onhan val­tio tuol­le alu­eel­le myös aika pal­jon inves­toi­mas­sa. Tämä vai­keas­ti hah­mot­tu­va sivu­lause oli se oikea argu­ment­ti, jon­ka oli­si voi­nut sanoa myös niin, että tuon maa­poh­jan arvon­nousu on seu­raus­ta kehä­ra­das­ta, jon­ka val­tio rahoit­taa suu­rim­mal­ta osal­ta, ja sik­si on oikein, että val­tio saa myös osan arvonnoususta. 

Hel­sin­gin Sano­mat luon­neh­tii tänään Van­has­ta Kepun libe­raa­li­sii­ven edus­ta­jak­si. Hänen käsi­tyk­sen­sä oikeas­ta tavas­ta elää on ark­ki­kon­ser­va­tii­vi­nen.  Tämä on syy­nä myös suu­rim­paan poliit­ti­seen eri­mie­li­syy­teen mei­dän välil­läm­me. Van­ha­nen kan­nat­taa sitä, että lap­si­per­heet asui­si­vat kau­pun­gin ulko­puo­lel­la oma­ko­ti­ta­los­sa. Täl­lä republi­kaa­ni­sel­la näke­myk­sel­lä on suu­ri vai­ku­tus hänen käsi­tyk­seen­sä kaa­voi­tuk­ses­ta, joka kul­mi­noi­tui kysy­myk­seen kaup­pa­kes­kus­ten perus­ta­mi­ses­ta taa­ja­mien ulko­puo­lel­le. Pahan­tah­toi­ses­ti voi esit­tää ikä­viä vih­jai­lu­ja Van­ha­sen lin­jan­ve­to­jen ja Kes­kus­tan puo­lue­ra­hoi­tuk­sen välil­lä, mut­ta minus­ta Van­ha­nen on uskos­saan aito. Eräs tut­ta­va oli ker­to­nut hänel­le asu­van­sa lap­si­neen Puna­vuo­res­sa. Van­ha­nen unoh­ti kau­hul­taan hyvät käyt­täy­ty­mis­ta­vat ja kysyi, miten lap­sia voi vie­dä tuol­lai­siin kasvuolosuhteisiin. 

Kon­ser­va­tii­vi­sis­ta per­hear­vois­ta huo­li­mat­ta Van­ha­sen nais­asiat eivät oikein ole olleet kun­nos­sa.  Vähän käy mies­tä sää­lik­si. Pää­mi­nis­te­rin elä­mä on niin hek­tis­tä ja stres­saa­vaa, että sen vas­ta­pai­nok­si kai­paa nai­sen loh­tua, mut­ta se on myös niin stres­saa­vaa, ettei ihmis­suh­tei­ta oikein pys­ty pitä­mään kunnossa.

Puo­lu­een joh­ta­ja­na Van­ha­nen oli sur­kea, ja niin­pä joh­don puut­tues­sa Jar­mo Kor­ho­nen pää­si rie­hu­maan vapaas­ti. Van­ha­nen ei ole jouk­kueur­hei­li­ja vaan yksin puur­ta­ja. Täs­sä meil­lä on jotain yhteis­tä. Enkä minä­kään osan­nut puo­luet­ta johtaa.

Joh­tuu­ko Van­ha­sen sosi­aa­li­sis­ta tai­dois­ta ja halus­ta eris­täy­tyä, mut­ta hal­li­tus­ta hän ei joh­ta­nut hyvin.  Tai sil­tä se ulos­päin näyt­tää. Kos­ka en ole ollut hänen joh­ta­mas­saan hal­li­tuk­ses­sa, en tie­dä, onko pää­mi­nis­te­rin vika vai joh­tuu­ko ylei­sis­tä olo­suh­teis­ta, ettei hal­li­tus pys­ty pää­tök­siin. Lip­po­sen joh­ta­mis­tyy­liä saat­toi moit­tia epä­de­mo­kraat­ti­sek­si, mut­ta sil­loin hal­li­tus joh­ti maa­ta ja teki pää­tök­siä. Nyt pää­tök­set lykä­tään ja asiat saa­vat pahen­tua. Lip­po­sen hal­li­tuk­sen aika­na Suo­mi nousi kan­sain­vä­li­seen kär­keen mel­kein kai­kil­la mit­ta­reil­la, mut­ta nyt kaik­ki sijoi­tuk­set ovat nopeas­sa las­kus­sa.  Pal­jon tär­kei­tä pää­tök­siä on jää­nyt tekemättä.

Mari Kivi­nie­mes­sä on pal­jon samaa kuin Van­ha­ses­sa. Hän­kään ei ole todel­la puhu­ja­na mikään kaa­ta­ja­pap­pi. On hyvin asial­li­nen, tie­tää asia­ky­sy­myk­set eikä kiih­koi­le. Kivi­nie­mi tun­tuu vas­taa­van rehel­li­ses­ti, vaik­ka puo­lue­ko­kouk­sen panee­lis­sa meni­kin pai­nos­tet­tu­na puhu­maan pal­tu­ria kun­ta­lii­tok­sis­ta. Kun Kivi­nie­mel­lä ei näy­tä ole­van itse­tun­to-ongel­mia, hän ymmär­tää var­maan­kin jakaa puo­lu­een jul­ki­suut­ta niin, että hänen puut­teen­sa voi­daan pai­ka­ta ja hänen vah­vuu­ten­sa pää­se­vät esille. 

Mari Kivi­nie­men kak­si­lap­si­nen per­he asuu Töölössä.

81 vastausta artikkeliin “Vanhanen pääministerinä”

 1. Soininvaara:“Vanhanen kan­nat­taa sitä, että lap­si­per­heet asui­si­vat kau­pun­gin ulko­puo­lel­la omakotitalossa.”

  Muis­taak­se­ni Van­ha­nen koros­ti per­hei­den vapaut­ta vali­ta asu­mis­muo­ton­sa. Hän myös koros­ti tur­val­li­sen ympä­ris­tön mer­ki­tys­tä. Minul­le ei jää­nyt sel­lais­ta kuvaa, että hän oli­si halun­nut pakot­taa kaik­ki tähän asumismuotoon.

  Soi­nin­vaa­ra kui­ten­kin mie­les­tä­ni haluai­si ohja­ta kaik­ki asu­maan kau­pun­ki­mai­ses­ti ker­ros­ta­loi­hin, joka on hal­vin (yhteis­kun­nan tuki) asu­mi­sen muo­to. Onko tämä jään­ne sosia­lis­ti­ses­ta elä­mi­sen ihan­tees­ta Tal­lin­nan Las­na­mäen lähiön kaltaisesti?
  Olet­te­ko näh­neet ko. aluet­ta hil­jat­tain ? Muu­tai­sit­te­ko sin­ne, asu­mi­nen on var­mas­ti hal­paa ja ekologista?

  On muu­ten tut­tu ilmiö, että Van­ha­ses­ta alkaa tul­la jo neut­raa­le­ja , jopa posi­tii­vi­sia jut­tu­ja. Hänes­tä kun ei enää ole vaaraa. 

  Mitä sel­lai­nen osoit­taa ihmis­ten rehel­li­syy­des­tä ja poli­tii­kan teos­ta ylipäätään?

 2. Ehkä­pä Van­ha­sen suu­rim­pa­na saa­vu­tuk­se­na voi­daan pitää por­va­ri­hal­li­tuk­sen vakiin­nut­ta­mis­ta. Oli stra­te­gi­ses­ti hyvä veto ottaa sii­hen vih­reät vii­ku­nan­leh­dek­si, jol­loin vasem­mis­ton kri­tiik­ki tasa-arvon tai ympä­ris­tön suh­teen saa­daan torjutuksi.

 3. Kun hal­li­tus ei pää­tä niin vir­ka­mie­het joh­taa, ja tähän kuvioon sopii vir­ka­mies­mäi­nen pää­mi­nis­te­ri. Vir­ka­mies­val­las­sa on hyvät­kin puo­len­sa, mut­ta isom­pia pää­tök­siä ei näin synny.

  En tie­dä mis­tä tämä joh­tuu, oireel­lis­ta on että Van­ha­nen joka välis­sä koros­ti hal­li­tuk­sen toi­min­ta­ky­kyä, ikään­kuin se että hal­li­tus yli­pään­sä saa jotain aikai­ses­ki oli­si meriit­ti. Sii­tä että val­lan­käyt­tö on ikä­vää puu­haa, ja leh­dis­tö räk­syt­tää sii­tä mitä teh­dään eikä sii­tä mitä ei teh­dä? Sii­tä että hal­li­tus ei ole sisäi­ses­ti riit­tä­vän samaa miel­tä? Sii­tä että kokoo­mus ei ole sisäi­ses­ti riit­tä­vän samaa mieltä?

  Joka tapauk­ses­sa kan­sa tyk­kää. Maan suu­rim­man puo­lu­een kan­nas­ta oikein mihin­kään kon­kreet­ti­sen ei ota mitään sel­koa, ja toi­sen gal­lu­peis­sa juh­li­van puo­lu­een koh­dal­la ei sitä­kään vähää.

  Kes­kus­te­lua käy­dään sit­ten ylei­sen pahek­sun­nan hen­ges­sä sel­lai­sis­ta­käy­tän­nön lain­sää­dän­tö­työs­tä vie­raan­tu­neis­ta aiheis­ta kuten että onko työn­te­ko noin niin­ku yleen­sä paras­ta sosi­aa­li­tur­vaa, onko hir­si­lin­nat hyvä jutu ja pitäi­si­kö maas­sa elää maan taval­la. Mikä on toki sii­nä mie­les­sä demo­kraat­ti­sis­ta että kyseis­tä asiois­ta vaah­toa­mi­nen ei edel­ly­tä min­kään­lais­ta pereh­ty­mis­tä asiaan.

 4. Vähän nyt pata kat­ti­laa soi­maa täs­sä asumisasiassa. 

  Osmo on vähin­tään yhtä fanaat­ti­nen kes­kus­ta-asu­mi­sen (ja nyt en tar­koi­ta puo­luet­ta) kan­nat­ta­ja kuin Van­ha­nen puu­tar­ha­mais­ten oma­ko­ti­ta­loa­luei­den puolustaja. 

  Sanoi­sin Osmos­ta, että fanaat­ti­sem­pi­kin. Eli sama mie­li­ku­va kuin Pernaalla. 

  Minä en ymmär­rä, mik­si ihmees­sä Suo­mes­sa, jos­sa lää­niä toti­ses­ti riit­tää jokai­sel­le, kaik­kien pitäi­si pak­kau­tua ker­ros­ta­loi­hin sta­din Stoc­kan vie­reen. Eihän sin­ne nyt mil­lään ilveel­lä koko Suo­mi edes mah­du asu­maan, ellei vaih­toeh­to­na ole sata­ker­rok­si­set pilvenhalkojat. 

  Pal­jon on tie­tys­ti muu­ta­kin sel­lais­ta, mitä en ymmär­rä täs­sä aloi­tuk­ses­sa.…, mut­ta tuli tämä ensim­mäi­sek­si mieleen.

 5. Eräs tut­ta­va oli ker­to­nut hänel­le asu­van­sa lap­si­neen Puna­vuo­res­sa. Van­ha­nen unoh­ti kau­hul­taan hyvät käyt­täy­ty­mis­ta­vat ja kysyi, miten lap­sia voi vie­dä tuol­lai­siin kasvuolosuhteisiin.”

  Van­ha­sen ihme­tys ei ole niin häkel­lyt­tä­vää kuin joku voi­si luul­la. Muis­tan kuin­ka noin 14-vuo­ti­aa­na van­taa­lai­sen oma­ko­ti­ta­lon lap­se­na nau­roin ihmi­sil­le, jot­ka asui­vat Alp­pi­las­sa. Myös valit­te­lin hei­dän koh­ta­lo­aan ja ajat­te­lin, että eihän siel­lä voi olla mitään kiin­nos­ta­vaa tekemistä.

 6. On muu­ten tut­tu ilmiö, että Van­ha­ses­ta alkaa tul­la jo neut­raa­le­ja , jopa posi­tii­vi­sia jut­tu­ja. Hänes­tä kun ei enää ole vaaraa.

  Sama tapah­tuu kuol­lei­den kanssa.
  On se kum­ma, miten ihmi­sis­tä tulee pyhi­myk­siä heti, kun he eivät enää pää­se asioi­hin puuttumaan!

 7. Osmol­ta muka­van pas­se­li kir­joi­tus tähän ajan­koh­taan. Kii­tos jäl­leen kerran.

  Tuo mitä sanoit Ahos­ta, pitää pil­ku­leen paik­kan­sa. Sain ker­ran tilai­suu­den ten­ta­ta hän­tä. Mitään kun­nol­lis­ta en saa­nut irti eikä ham­mas­pih­te­jä­kään ollut mukana.

  Elin­kei­noa­sia­mies, joka ei tosia­sias­sa ole kos­kaan sitä ollut, kat­se­li vas­ta­tes­saan muu­al­le ja miet­ti jo vaih­toeh­tois­ta pako­reit­tiä kysy­myk­sen tiel­tä samal­la, kun suol­si ulos ensim­mäis­tä seliseliä. 

  Van­ha­nen unoh­ti kau­hul­taan hyvät käyt­täy­ty­mis­ta­vat ja kysyi, miten lap­sia voi vie­dä tuol­lai­siin kasvuolosuhteisiin.”

  Van­has­ta ja seu­ra­kun­taan­sa oli­si hyvä muis­tut­taa tästä:

  Nuor­ten päih­tei­den­käyt­töä on tut­kit­tu Euroo­pan laa­jui­ses­ti vuo­des­ta 1995 niin sano­tul­la ESPAD-tut­ki­muk­sel­la. Koh­de­ryh­mä­nä ovat tut­ki­mus­vuon­na 17 vuot­ta täyt­tä­vät nuo­ret. Suo­mes­sa siis 9. luok­ka­lai­set. Uusin, yli 5000 nuor­ta kos­ke­nut tut­ki­mus on val­mis­tu­nut kevääl­lä 2007.

  Tulok­set ovat yllät­tä­viä sii­nä valos­sa, että maa­seu­tu on yleen­sä ole­tet­tu tur­val­li­sek­si ja päih­de­va­paak­si kas­vu­ym­pä­ris­tök­si. Kui­ten­kin maa­seu­dun nuo­ret käyt­tä­vät kan­na­bis­ta, kor­vi­ke­huu­mei­ta, kuten lääk­kei­tä ja liu­ot­ti­mia, kau­pun­ki­lai­sia enem­män ja lisää­vät nii­den käyt­töä. Samaan aikaan tren­di kau­pun­geis­sa osoit­taa alas.”

  http://pseudonyymi.blogspot.com/2009/06/maaseudun-nuori-ei-kesta-selvin-pain.html

 8. Kaik­ki eivät halua asua vih­reäs­sä vankilassa.Matti Van­ha­sen ja viher­va­sem­mis­ton suu­rin aat­teel­li­nen ero onkin suh­tau­tu­mi­ses­sa yksi­löön ja hänen teke­mi­siin­sä. Van­ha­sen mie­les­tä yksi­löi­den tah­toa tulee kun­nioit­taa, ja yrit­tä­vän yksi­lön etu on myös yhteis­kun­nan etu. Sta­li­nis­tien peru­ja vih­rei­siin on tul­lut aja­tus suun­ni­tel­ma­ta­lou­den kuten kaa­voi­tuk­sen ja ope­tus­suun­nit­te­lun ja jouk­ko­lii­ken­teen autuu­des­ta. Val­tio ei kui­ten­kaan voi toi­mia moot­to­ri­na inno­vaa­tioi­hin ja yrit­tä­mi­seen vaan sen teke­vät yksi­löt, usein myös kysee­na­lai­sil­la motii­veil­la mut­ta kui­ten­kin yhteis­kun­nan kan­nal­ta hyödyllisesti.

 9. Elina/Pernaa, ei juu­ri kel­lään ole mitään sitä vas­taan että ne jot­ka niin halua­vat asu­vat pel­to­jen kes­kel­lä oma­ko­ti­ta­lois­sa kun­han kan­ta­vat itse asu­mis­va­lin­tan­sa seu­rauk­set. Nii­tä ovat esi­mer­kik­si se että jos lähim­pään kou­luun on vii­si kilo­met­riä niin van­hem­mat kul­jet­ta­vat lap­sen­sa kou­luun ihan itse, tai että koti­hoi­ta­ja käyt­tää saman ver­ran aikaa per asia­kas riip­pu­mat­ta sii­tä mis­sä hän asuu ja jos se aika kuluu met­sä­teil­lä niin sit­ten käy­dään har­vem­min. Sopii ter­veil­le nuo­ril­le ihmi­sil­le joil­la on lii­kaa aikaa.

  Vaih­toeh­to on edes joten­kin jär­ke­vä kaa­voi­tus, jon­kin­lai­nen kaa­voi­tus toteu­tuu joka tapauk­ses­sa ihan jo lii­ken­ne­ver­kon kaut­ta vaik­ka halut­tai­siin olla kuin­ka libe­raa­le­ja. Suo­mes­sa on mui­ta­kin kau­pun­ke­ja kuin Hel­sin­ki, ja ongel­mat hajaan­tu­mi­sen suh­teen itsea­sias­sa pie­nem­mis­sä kau­pun­geis­sa suu­rem­pia. Ei joku kehä­mar­ket­ti muu­ta Hel­sin­gin kes­kus­tan ase­maa juu­ri mihin­kään, jon­kun Hei­no­lan kes­kus­tan suh­teen asia on toi­sin. Pai­kal­li­set ovat jopa onnis­tu­neet hajaut­ta­maan kau­pall­li­set pal­ve­lun­sa kol­meen eri paik­kaan joka vaa­tii tuon kokoi­ses­sa kyläs­sä ihan jo yritystä.

 10. Eräs tut­ta­va oli ker­to­nut hänel­le asu­van­sa lap­si­neen Puna­vuo­res­sa. Van­ha­nen unoh­ti kau­hul­taan hyvät käyt­täy­ty­mis­ta­vat ja kysyi, miten lap­sia voi vie­dä tuol­lai­siin kasvuolosuhteisiin.

  Usko­koon ken halu­aa. Minä en!

  Minus­ta röyh­ke­ää aset­taa nimel­tä mai­ni­tun hen­ki­lön sano­mak­si joi­tain “erään tut­ta­van” ker­to­muk­sia omis­ta, mah­dol­li­ses­ti täy­sin vää­ris­ty­neis­tä vai­ku­tel­mis­taan keskustelunkulusta. 

  Noin ei sano kukaan nor­maa­li ihmi­nen (jol­lai­sek­si las­ken Van­ha­sen) aina­kaan tuol­la sanamuodolla. 

  Täy­tyy­pä kysyä ihan Van­ha­sel­ta itsel­tään. Hänel­lä nyt on muis­ti vähän huo­non­lai­nen, ettei mah­dol­li­ses­ti muista.…

 11. Ilpo Per­naa:

  Onko tämä jään­ne sosia­lis­ti­ses­ta elä­mi­sen ihan­tees­ta Tal­lin­nan Las­na­mäen lähiön kaltaisesti?
  Olet­te­ko näh­neet ko. aluet­ta hil­jat­tain ? Muu­tai­sit­te­ko sin­ne, asu­mi­nen on var­mas­ti hal­paa ja ekologista? 

  Eli­na:

  Sanoi­sin Osmos­ta, että fanaat­ti­sem­pi­kin. Eli sama mie­li­ku­va kuin Pernaalla. 

  Jus­si:

  Sta­li­nis­tien peru­ja vih­rei­siin on tul­lut aja­tus suun­ni­tel­ma­ta­lou­den kuten kaa­voi­tuk­sen ja ope­tus­suun­nit­te­lun ja jouk­ko­lii­ken­teen autuu­des­ta. Valtio 

  Olet­te­ko te nyt var­mas­ti tosis­san­ne? Ihan­ko oikeas­ti nämä kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lin­jat ovat… sta­li­nis­ti­sia? Haluai­sin kuul­la hie­man näi­tä perus­te­lu­ja ja ehkä vähän täsmennyksiä:

  a) mitä ihmet­tä on sta­li­nis­mi täs­sä yhteydessä
  b) mitä yhteyt­tä sil­lä on kau­pun­ki­suun­nit­te­luun ylei­ses­ti tai Osmo Soi­nin­vaa­raan henkilökohtaisesti
  c) mil­lä taval­la tämä sta­li­nis­mi on vih­rei­siin jou­tu­nut ja miten se ilmenee.

 12. jus­si
  “Van­ha­sen mie­les­tä yksi­löi­den tah­toa tulee kun­nioit­taa, ja yrit­tä­vän yksi­lön etu on myös yhteis­kun­nan etu”

  Niin, van­has­ten mukaan yksi­lö­pyk­si­löt saa­vat vapaas­ti vali­ta mis­sä asu­vat ja veron­mak­sa­ja kuit­taa viulut!

  Esi­mer­kik­si juu­ri val­tion tar­kas­tus­vi­ras­ton vir­ka­mie­het moit­ti­vat haja-asu­tuk­sen val­tiol­le aiheut­ta­mia kustannuksia.

  Haja­ra­ken­ta­mi­ses­ta koi­tuu mer­kit­tä­viä kus­tan­nus­pai­nei­ta jul­ki­seen talou­teen. Kun­nis­sa infra­struk­tuu­rin toteut­ta­mi­nen on kal­liim­paa hajau­tu­nees­sa raken­tees­sa. Myös val­tioon koh­dis­tuu epä­suo­ria kus­tan­nuk­sia, kun vaa­ti­muk­set infra­struk­tuu­rin raken­ta­mis­kus­tan­nuk­siin osal­lis­tu­mi­ses­ta kas­va­vat. Val­tio myös osal­lis­tuu kun­nal­lis­ten pal­ve­lui­den rahoit­ta­mi­seen val­tio­no­suuk­sien kaut­ta. Eri­tel­tyä koko­nais­kä­si­tys­tä näis­tä kus­tan­nuk­sis­ta näyt­tää kui­ten­kin ole­van huo­les­tut­ta­van vähän.”

  http://www.vtv.fi/ajankohtaista/hajarakentamisesta_aiheutuu_merkittavia_kustannuksia.html

 13. Mat­ti Van­ha­nen puhui useam­man ker­ran pää­mi­nis­te­rin toi­mis­ta tai teke­mi­sis­tä kol­man­nes­sa per­soo­nas­sa kuin jonain ulko­puo­li­se­na ins­ti­tuu­tio­na, ja lisäk­si oli huo­no muis­ta­maan var­sin­kaan hen­ki­lö­koh­tai­sia asioi­taan. Yksi har­vois­ta Van­ha­sen omis­ta ideois­ta, joka vie­lä on muis­tis­sa, oli puutarhakaupunkihimmeli.

 14. Toi­voa sopii, että Mat­ti Van­ha­nen jat­kaa aktii­vi­ses­ti työ­ural­la, oli­ko se 67-vuo­ti­aak­si, jol­loin hänel­le hänen oman lin­jan­sa mukaan ale­taan mak­saa eläkettä.

 15. Van­ha­sen pää­mi­nis­te­rin haas­tat­te­lu­tun­nit todis­ti­vat mie­les­tä­ni aika erin­omais­ta argu­men­toin­ti­ky­kyä. Jokai­nen oli kuin oppi­tun­ti poli­tii­kas­ta ja nyky­ti­lan­tees­ta. Saa­vu­tus on erin­omai­nen, kun kum­min­kin puhu­taan Kes­kus­tan puheen­joh­ta­jas­ta, jon­ka yleen­sä odo­te­taan aset­te­le­van sano­jaan mel­kein yhtä varo­vas­ti kuin kon­ser­va­tii­vien ja libe­raa­lien välis­sä tai­tei­le­va kokoo­muk­sen pj.

 16. Tuo­mak­sel­le ja Syltylle:
  Sta­li­nis­mi mm kaa­voi­tuk­ses­sa on sitä että ihmi­sen tar­pei­ta ei ote­ta huo­mioon vaan val­tio on val­mis murs­kaa­maan yksi­lön haa­veet mm raken­ta­mi­ses­sa tai asuin­pai­kas­sa. Val­tio tie­tää mikä on hyvää ja las­kel­mat todis­ta­vat sen aukot­to­mas­ti, kuten nyt ilmas­ton­muu­tok­sen tai haja-asu­tuk­sen kus­tan­nuk­set. Tun­te­mat­to­man sanoin: “sul­la ei voi olla näl­kä..” Vih­rei­siin sta­li­nis­mi on tul­lut entis­ten tais­to­lais­ten muka­na ja se ilme­nee totuu­del­li­suu­den puut­tee­na. Joku sta­li­nis­ti­nen päi­vys­tä­vä dosent­ti on aina val­mis todis­ta­maan mus­taa val­koi­sek­si ala´ green­peace, vaik­ka jokai­nen sisim­mäs­sään tie­tää että las­kel­mat useim­mi­ten ovat har­haan­joh­ta­via ja jät­tä­vät vas­tak­kai­sia kus­tan­nuk­sia huomiotta. 

  Hei­dän muka­naan mei­tä uhkaa usko­mus­tie­tei­siin perus­tu­va vih­reä vankila.

 17. Eivät nämä Van­ha­sen, tai Katai­sen, hal­li­tuk­set niin kovin pal­jon saa­neet aikaan. Tosin Van­ha­sen vii­mei­set ajat meni­vät pan­nu­ka­kuk­si osit­tain ulkois­ten talous­s­hok­kien myö­tä, jois­ta on vai­kea erot­taa Suo­men hal­li­tuk­sen roo­lia koti­maas­sa. Ahon aikaa arvos­tel­tiin sii­tä ettei elvy­tet­ty tar­peek­si (kuten teki Ruot­si). Nyt on elvy­tet­ty. Nyt hauk­ku­vat toi­set, ja osin samat.

  Suu­rin pää­tös Van­ha­sen kau­des­ta jää ydin­voi­man vah­va ja mas­sii­vi­nen raken­ta­mi­nen, jota ei oli­si Van­ha­sen kau­den alkaes­sa usko­nut. Van­ha­nen on enem­män hal­lin­noi­ja kuin hal­lit­si­ja. Sik­si esi­mer­kik­si puo­lue­toi­mis­tol­la hii­ret ovat otta­neet val­lan, kun kis­sa on ollut pois­sa. Ja nyt juok­se­vat aito­jen yli ja kent­tien läpi kun kis­sat palaavat…

  Van­ha­nen on pyör­tä­nyt mat­kan var­rel­la suu­rim­man osan peri­aat­teis­taan (eikä hän ole has­sum­pi mie­hek­si olleen­kaan, näin mies voi teh­dä kun vii­sas­tuu tai maa­il­ma kol­hii). Mut­ta kah­ta ei näy­tä mies vaih­ta­van, Nur­mi­jär­veä ja ome­na­me­hua. Hyvä niin.

 18. Tai­taa olla sama kuka on pää­mi­nis­te­ri­nä, kos­ka sama kaa­va tois­tuu joka tapauk­ses­sa: Kork­man tele­vi­sios­sa vaa­ti­mas­sa leik­kauk­sia pahim­man laman kes­kel­lä, Sit­ra pelas­taa kän­ny­käl­lä ter­vey­den­huol­lon ja “asian­tun­ti­jat” halua­vat kaik­ki vuo­kral­la asu­jik­si jon­kun alu­eel­li­sen sat­raa­pin luukkuihin.

 19. jus­si
  “Sta­li­nis­mi mm kaavoituksessa”

  Hen­ki­lö, joka ver­taa suo­ma­lais­ta kaa­voi­tus­ta sta­li­nis­miin on yksin­ker­tai­ses­ti idiootti. 

  Idioot­tien kans­sa taas ei hyö­vää keskustella.

 20. Jus­sil­le ja muil­le sta­li­nis­tin lei­ma­kir­ves­tä heilutteleville:

  Se nyt vaan on ihan kiven kovaa fak­taa että haja-asu­tusa­lu­eel­la asu­mi­nen on kal­liim­paa kuin kau­pun­gis­sa. Sehän on päin­vas­toin likel­lä liber­ta­ris­mia että vaa­di­taan näi­tä met­sien asuk­ke­ja mak­sa­maan itse täs­tä koi­tu­vat kus­tan­nuk­set vai kuin­ka? Sta­li­nis­mia ei ole se että pyri­tään sään­nök­sil­lä huo­leh­ti­maan ympä­ris­tön tilas­ta edes joten­kin. Täl­lä nyt viit­taan esim. jäte­ve­si­lain­sää­dän­töön joka yllät­täen haja-asu­tusa­lueil­la aiheut­taa kovas­ti itkua ja ham­mas­ten kiris­te­lyä. Sta­li­nis­mia on se että vaa­di­taan vesi­joh­dot ja vie­mä­rit veron­mak­sa­jien rahoil­la johon­kin metsään.

 21. met­sien asukkeja.. 🙂

  Minul­la on muu­ta­ma ult­raur­baa­ni kave­ri. Kun he ovat käy­neet luo­na­ni ensim­mäis­tä ker­taa, niin ovat ihme­tel­leet, etten ole mai­nin­nut asu­va­ni metsässä. 

  Paik­ka on Munkkivuori.

  +++++++++

  Oli­si kiin­nos­ta­va näh­dä kuin­ka pal­jon kal­liim­pi on veron­mak­sa­jil­le neli­hen­ki­nen per­he Tuusu­las­ta ver­sus töö­lö­läis­per­he. Nyt vain hoe­taan, että kal­liim­paa on elo peri­fe­rias­sa, mut­ta miten se las­ke­taan ja kuin­ka suu­ri ero on.

 22. Mat­ti “sanan­va­paus kun­ni­aan” Van­ha­nen on rikas­tut­ta­nut aikaam­me muun muas­sa seu­raa­van kal­tai­sil­la mielipiteillä:

  - Kes­ke­ne­räi­sis­tä asiois­ta ei pidä kes­kus­tel­la jul­ki­suu­des­sa, vaan polii­ti­koil­le on annet­ta­va työrauha.

  - Kun jokin poliit­ti­nen pää­tös on teh­ty, niin ei sii­tä sit­ten enää kan­na­ta jau­haa, vaan jat­ke­taan eteenpäin.

  - Äänes­tä­jil­le ei saa pääs­tää syn­ty­mään sel­lais­ta illuusio­ta, että äänes­tä­mäl­lä voi­si edis­tää itsel­leen tär­kei­tä asioi­ta (ellei­vät ne asiat ole sen het­ken poliit­tis­ten val­lan­pi­tä­jien mieleen).

  Myön­net­tä­köön, että nämä ovat muu­ta­man­kin suo­dat­ti­men ja median kaut­ta tul­lei­ta, en siis tie­dä onko näis­sä sitee­rat­tu Van­has­ta sanan­tar­kas­ti vain onko täs­sä käy­tet­ty jour­na­lis­tis­ta vapaut­ta. Joka tapauk­ses­sa jo pel­käs­tään näi­den vuok­si en jää Van­has­ta pää­mi­nis­te­ri­nä kai­paa­maan, vaik­ki miten tai­ta­va polii­tikk­ko oli­si muu­ten ollutkin.

  Ja edel­leen täs­tä joh­tuen sanat “Mat­ti Van­ha­nen” ja “libe­raa­li” samas­sa lausees­sa säräh­tä­vät kor­vaan pahasti.

 23. Eko­lo­gi­nen jalan­jäl­ki­tut­ki­mus näi­den kah­den tapauk­sen välil­lä oli­si­kin mie­len­kiin­tois­ta näh­dä. Yhteis­kun­nan tukien vai­ku­tus on eri­tyi­sen mie­len­kiin­toi­nen asia, oma arvauk­se­ni on että se ero näkyy nime­no­maan niin että veroeu­rol­la saa (tai on saa­nut) ken­gän­nu­me­roa pie­nen­ne­tyk­si Töö­lös­sä enem­män kuin Tuusu­las­sa ihan pel­käs­tään sen takia että samal­la inves­toin­nil­la saa infran isom­mal­le mää­räl­le ihmisiä.

 24. Eli­na, onhan sitä las­ket­tu useal­la eri taval­la usei­den taho­jen toi­mes­ta ja tulok­set on aina saman suun­tai­sia. KVG.

 25. KVG = kato vit­tu Googlesta! 

  Mie­tis nyt poi­ka, miten puhut itseä­si rei­lus­ti van­hem­mal­le naisihmiselle. 🙂

  Enpä löy­dä mitään sel­lais­ta, joka mie­les­tä­ni oli­si tar­peek­si koko­nais­val­tai­ses­ti asian eri ele­men­tit huo­mioo­not­ta­va laskelma. 

  On itses­tään­sel­vää, että haja-asu­tus aiheut­taa enem­män kus­tan­nuk­sia kuin taa­ja­ma-asu­mi­nen. En siis miten­kään epäi­le, ettei­kö näin oli­si. Oli­sin vain kiin­nos­tu­nut kus­tan­nus­ra­ken­tees­ta ja suuruusluokista. 

  Eli VYA (voi­sit­ko ystä­väl­li­ses­ti aut­taa), jos asias­ta on kat­ta­va selvitys.

 26. Ei sitä eroa voi las­kea, kak­si­met­ri­nen tilas­to­tie­tei­li­jä huk­kuu aina met­rin syvyi­seen jär­veen. Met­sis­sä palaa ros­kat sau­nan pesäs­sä, ruu­an­täh­teet kom­pos­toi­tuu ja talo läm­pi­ää puul­la. Jäte­ve­det hoi­tuu eko­sys­tee­mi­pal­ve­lu­na ja vesi tulee omas­ta kai­vos­ta. Mat­kois­ta mak­se­taan 60 pro­sen­tin veroa val­tiol­le. Sta­li­nis­mia on kiel­tää ran­ta­sau­nan raken­ta­mi­nen mitoi­tus­ker­toi­meen vedo­ten, tai put­sa­rin vaa­ti­mi­nen kau­ka­na vesis­töis­tä, ne ovat perus­oi­keuk­sien vastaisia,sillä yksi­lön vapau­den rajoi­tuk­set voi­vat perus­tua vain tois­ten ihmis­ten oikeuk­sien turvaamiseen.

 27. HT (hyvä täti), anteex kar­kea kie­len­käyt­tö­ni. Kts. esim.

  Kim­mo Kos­ki, Kun­ta­ta­lous ja yhdys­kun­ta­ra­ken­ne, Suo­men Ympä­ris­tö 42, 2008, http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=92843&lan=sv

  Irme­li Wahlgren, Haja-asu­tus – ongelma
  ilmas­ton­muu­tok­sen hil­lin­näs­sä
  , Maan­käyt­tö-leh­ti 2/2007, http://www.maankaytto.fi/arkisto/mk207/mk207_1023_wahlgren.pdf

  Myös Sta­li­nis­ti­seu­ran annaa­leis­ta löy­ty­nee aineis­toa. Ei tar­vit­se etsiä, he löy­tä­vät kyl­lä sinut.

 28. Jus­si:

  Ei sitä eroa voi las­kea, kak­si­met­ri­nen tilas­to­tie­tei­li­jä huk­kuu aina met­rin syvyi­seen järveen. 

  Itse olen huo­man­nut saman, tun­ti on pidem­pi kuin puo­li tun­tia, tai voi olla ole­mat­ta. Valot pääl­le nyt. Ihan var­mas­ti sen voi las­kea, ja on tuos­sa yllä ole­vas­sa lin­kis­sä laskettukin. 

  Sta­li­nis­mia on kiel­tää ran­ta­sau­nan raken­ta­mi­nen mitoi­tus­ker­toi­meen vedo­ten, tai put­sa­rin vaa­ti­mi­nen kau­ka­na vesis­töis­tä, ne ovat perus­oi­keuk­sien vastaisia,sillä yksi­lön vapau­den rajoi­tuk­set voi­vat perus­tua vain tois­ten ihmis­ten oikeuk­sien turvaamiseen. 

  Sta­li­nis­mi on käsi­te, jol­la vii­ta­taan Josif Sta­li­nin oppien mukai­seen jyrk­kään kom­mu­nis­min suun­tauk­seen ja poliit­ti­seen jär­jes­tel­mään. En usko että Sta­li­nia on kiin­nos­ta­nut ran­ta­sau­no­jen sijoit­te­lu tai vie­mä­ri­jär­jes­tel­mien nyanssit. 

  Ilmei­ses­ti se mitä haet on jon­kin­lais­ta ääri­li­ber­ta­ris­tis­ta minar­kis­mia, mut­ta jo sen sekoit­ta­mi­nen sta­li­nis­miin kom­pro­ment­toi argu­ment­ti­si (ja vali­tet­ta­vas­ti hen­ki­lö­si) huo­mat­ta­van tehok­kaas­ti. Parem­paa onnea ensi kerralla.

 29. Nimi­merk­ki jus­si ei nyt näe met­sää puil­ta. Täm­möi­nen “oma­va­rai­suus” on nup­pia koh­ti eko­ta­seel­taan ns. hanu­ris­ta ver­rat­tu­na kau­pun­kia­su­mi­seen vaik­ka kuin­ka vään­täi­si. Nuo ovat suo­ras­taan klas­si­sia esi­merk­ke­jä talous­tie­teel­li­sis­tä ulkoisvaikutuksista.

 30. Mat­kois­ta mak­se­taan 60 pro­sen­tin veroa valtiolle.”
  Kenel­lä­hän asiat noin sur­keas­ti on ? Eikö­hän ole pikem­min­kin niin, että kor­peen muut­ta­nut jou­tuu työ­mat­ka­vä­hen­nys­ten jäl­keen mak­sa­maan jopa 60% mat­kois­taan itse. Onsesurkeeta.

 31. Kyl­lä­hän yhteis­kun­nal­le var­maan tulee hal­vem­mak­si pino­ta ihmi­set pääl­lek­käin mah­dol­li­sim­man pie­niin laa­ti­koi­hin. Ja osa ihmi­sis­tä halu­aa tätä. Toi­vot­ta­vas­ti nämä “ahtaa­jat” eivät kui­ten­kaan pää­se yhteis­kun­nas­sa niin vah­voil­le, että voi­vat pakot­taa muut­kin ahtau­teen (kuten ilmei­ses­ti monet haluai­si­vat pakottaa).

  Siis: kyl­lä van­ha­sel­la oli hyviä­kin ideoi­ta kuten nämä puutarhakaupungit.

 32. Oli­pas muka­va kir­joi­tus väis­ty­väs­tä pää­mi­nis­te­ris­tä. Samaan aikaan myö­tä­tun­toi­nen ja rehel­li­nen. Kaik­ki­han tie­tä­vät, min­kä­lais­ta räm­pi­mis­tä Van­ha­sen pää­mi­nis­te­ri­tai­val on ollut, joten sitä ei ole sinän­sä syy­tä kau­nis­tel­la. Mie­len­kiin­toi­nen huo­mio nyky­hal­li­tuk­sen kyvyt­tö­myy­des­tä teh­dä pää­tök­siä. Bresh­ne­vi­läi­nen mei­nin­ki, etten parem­min sano. Sama kyl­lä hal­lit­see myös Hel­sin­gin kau­pun­gin kehit­tä­mis­tä. Lii­kaa ris­tik­käi­siä ambi­tioi­ta ja toi­saal­ta lii­an vähän poliit­tis­ta rohkeutta.

 33. Tuo­mas S
  “Ilmei­ses­ti se mitä haet on jon­kin­lais­ta ääri­li­ber­ta­ris­tis­ta minarkismia, ”

  Jus­si ei var­mas­ti hae tuo­ta, sil­loin­han peri­fe­rias­sa asvuat jou­tuis­vat itse kus­tan­ta­maan tiet, valo­kaa­pe­lit, pos­tin, puhe­li­nyh­tey­det ja muut­kin pal­ve­lut omas­ta pussista. 

  Luon­nol­li­ses­ti tuol­lai­ses­sa tilan­tees­sa muut­ta­mi­nen suu­rem­paan yksik­köön alkai­si nopeas­ti näyt­tä­mään nykyis­tä kannattavammalta.

 34. Blo­gi-isän­tä kirjoitti:

  Kon­ser­va­tii­vi­sis­ta per­hear­vois­ta huo­li­mat­ta Van­ha­sen nais­asiat eivät oikein ole olleet kun­nos­sa. Vähän käy mies­tä sää­lik­si. Pää­mi­nis­te­rin elä­mä on niin hek­tis­tä ja stres­saa­vaa, että sen vas­ta­pai­nok­si kai­paa nai­sen loh­tua, mut­ta se on myös niin stres­saa­vaa, ettei ihmis­suh­tei­ta oikein pys­ty pitä­mään kunnossa.

  Hah. Hän­tä­heik­ki mikä hän­tä­heik­ki. Sitä en tie­dä mis­tä hän­tä­heik­kiys joh­tuu, mut­ta jota­kin­han sil­lä tie­tys­ti ali­ta­jui­ses­ti pyr­kii itsel­leen ja muil­le todis­ta­maan se, jol­la sem­moi­nen vam­ma on.

  Voi­sin lyö­dä pio­nin kukin­nas­ta vetoa, että hän­tä­heik­kiys ja huo­no joh­ta­juus kuu­lu­vat psy­ko­lo­gi­ses­ti samal­le persoonallisuussektorille.

  Pyy­luo­man kans­sa samoil­la lin­joil­la sii­nä, että jos ei syr­jem­mäl­lä omin avuin tule toi­meen, pitäi­si mökin mum­mon­kin siir­tyä pal­ve­lu­jen ulot­tu­vil­le. Tämä nyt tie­tys­ti on poliit­ti­ses­ti hir­veän epä­kor­rek­tia. Kor­rek­tia on olla sitä miel­tä että ihan­teel­li­nen yhteis­kun­ta käy hoi­ta­mas­sa etäi­sim­pien­kin mök­kien mum­mot mökeis­sään niin että he voi­vat asua mökis­sän­sä hamaan kuo­le­maan asti.

  Muu­toin en ase­tu kum­paan­kaan asu­mis­po­liit­ti­seen lei­riin, kun­han ei pako­te­ta asu­maan Meri­haan tapai­sis­sa kamaluuksissa.

 35. Toki kaik­kea pal­ve­lua ei voi­da tar­jo­ta joka kolk­kaan ja vas­tuu on muut­ta­jal­la, jos halu­aa asua syr­jäs­sä. Mut­ta entä sil­loin kun on ikän­sä asun­nut “kyläss­sä”, jos­ta lope­te­taan pal­ve­lut kau­pun­gis­sa asu­vien pää­tök­sel­lä. Kenel­lä vas­tuu sil­loin on? Ja mihin raja vede­tään mitä tue­taan mitä ei?

 36. Anna-Lii­sa, olen kyl­lä sitä miel­tä että ne nykyi­set mum­mot tuli­si sikä­li kun se yli­pään­sä on käy­tän­nös­sä mah­dol­lis­ta hoi­taa niis­sä mökeis­sään. Se mis­tä olen huo­lis­sa­ni on se että mum­mo­ja muut­taa met­siin lisää jopa kau­pun­geis­ta,. Se on sinän­sä lutu­nen aja­tus viet­tää van­ho­ja päi­vi­ään oman mökin rau­has­sa, mut­ta kun se oma rau­ha tar­koit­taa usein sitä että kaik­ki on kau­ka­na. Sii­nä vai­hees­sa kun lää­kä­ri vie ajo­kor­tin ja tar­vit­see päi­vit­täis­tä apua niin tuos­ta on idyl­li kau­ka­na. Ei tuom­mois­ta nyt aina­kaan tule subventoida.

 37. Hah. Hän­tä­heik­ki mikä häntäheikki.

  Van­ha­sel­la oli avio­ero taka­naan ja haki kovas­ti nai­sen seuraa. 

  Sii­nä kai ei ole mitään moi­tit­ta­vaa? Se ei minus­ta ole var­si­nais­ta hän­tä­heik­kiyt­tä a la Kaner­va-per­ver­sio, joka ei kat­so edes onko tyt­tö alai­käi­nen vai ei. 

  Arvos­te­lu­ky­vyn puu­tet­ta tie­tys­ti osoit­ti pää­mi­nis­te­rin ase­mas­sa hei­lua ano­nyy­mi­na netis­sä ja iskeä kyn­ten­sä rakas­tu­mi­seen tai­pu­vai­seen kam­paa­ja-yksin­huol­ta­jaan, vit­sail­la pik­ku­tuh­mia seis­ka-jul­ki­suu­teen himoit­se­van koso­vo­lais-tais­te­li­jat­ta­ren kans­sa ja sekoil­la nyt yli­pään­sä siel­lä sun tääl­lä meri­kuk­kien ja maa­rik­ka­ruo­ho­jen kanssa. 

  Pahin vir­he kui­ten­kin Van­ha­sel­ta oli tämä kärä­jäe­pi­so­di täy­sin mität­tö­mäs­tä asias­ta. Koh­ta asia taas elää, kun kor­kein oikeus jul­kis­taa pää­tök­sen­sä. Ja löö­pit lau­la­vat asias­ta, joka oli­si jo onnel­li­ses­ti unoh­tu­nut pari vuot­ta sitten…

  Har­kin­ta­ky­vyn puu­tet­ta nai­s­asiois­sa, näin minä tämän vain kiteyt­täi­sin. Hän­tä­hei­kik­si on help­po lei­ma­ta, mut­ta myös nai­set juok­se­vat kii­mai­si­na täl­lais­ten mies­ten peräs­sä. Ja liha on heikko.

 38. Voi­sin lyö­dä pio­nin kukin­nas­ta vetoa, että hän­tä­heik­kiys ja huo­no joh­ta­juus kuu­lu­vat psy­ko­lo­gi­ses­ti samal­le persoonallisuussektorille.

  Tämä oli mie­len­kiin­toi­nen yksi­tyis­koh­ta sii­nä mie­les­sä, että Soi­nin­vaa­ra lait­toi itsen­sä samaan kas­tiin huo­no­jen joh­ta­jien kanssa.

 39. Eli­na: En huo­man­nut tuo­ta. Osmos­ta ja Van­ha­ses­ta on media anta­nut toooo­si eri­lai­sen kuvan; kum­paa­kaa­han en tunne. 

  Sanoi­sin­pa että eri­laa­tuis­ta hyvää joh­ta­juut­ta on eri per­soo­nal­li­suus­sek­to­reil­la, ja huo­noa myös.

  Joo, val­ta on sek­si­käs­tä ja var­mas­ti nai­set pör­rää­vät val­ta­mie­hen ympä­ril­lä. En minä sinän­sä moi­ti, Van­ha­sen hom­mat ovat vaan olleet niin nolos­ti hoi­det­tu­ja. Eli­na, minus­ta sinä kuvai­let just hän­tä­hei­kin hom­mia kun Van­ha­sen nais­jut­tu­ja luonnehdit. 😀

  Muu­ten, pör­rää­vät­kö (nuo­ret hyvän­nä­köi­set) mie­het val­ta­nai­sen ympärillä?

 40. Osmo kir­joit­ti, että Van­ha­nen vas­taa argu­ment­tiin argu­men­til­la. Häm­mäs­tyin suu­res­ti. En tie­ten­kään ole voi­nut seu­ra­ta tosi­ti­lan­tei­ta, olen näh­nyt vain uutis­ten ver­siot ja niis­tä sanoi­sin aivan päin­vas­toin että Van­ha­nen pyö­rit­te­lee ja pyö­rit­te­lee juu­ri niin kuin Osmo sanoo Ahon teh­neen. Onko asia näh­tä­vä niin, että media mani­pu­loi Van­ha­sen tämän omi­nai­suu­den piiloon?

  Osmo kir­joit­ti:

  Val­tio myi kehä­ra­dan var­rel­ta maa­ta Van­taal­le riis­to­hin­taan 60 euroa neliöl­tä. Tätä arvos­tel­tiin edus­kun­nas­sa, minä­kin arvos­te­lin. Van­ha­nen antoi aika litur­gi­sen vas­tauk­sen val­tion kas­sa­va­ro­jen suo­je­lus­ta mut­ta sanoi sivu­lausees­sa, että onhan val­tio tuol­le alu­eel­le myös aika pal­jon inves­toi­mas­sa. Tämä vai­keas­ti hah­mot­tu­va sivu­lause oli se oikea argu­ment­ti, jon­ka oli­si voi­nut sanoa myös niin, että tuon maa­poh­jan arvon­nousu on seu­raus­ta kehä­ra­das­ta, jon­ka val­tio rahoit­taa suu­rim­mal­ta osal­ta, ja sik­si on oikein, että val­tio saa myös osan arvonnoususta.

  Tuos­ta tapaus­se­los­tuk­ses­ta sanoi­sin ihan päin­vas­toin kuin Osmo, että Van­ha­nen koet­ti polii­ti­kon ark­ki­tyy­pin tapaan sel­vi­tä litur­gial­la. Oikeat asioi­hin vai­kut­ta­vat asiat eivät usein kuu­los­ta litur­gi­sen yle­vil­tä, jos­ta syys­tä ne jää­vät sivu­lausei­siin tai mainitsematta.

 41. Oli­kin näin lähel­lä kor­keim­man oikeu­den rat­kai­sun julkistaminen. 

  Nyt net­ti­leh­den etusi­vun uutisena!

  Sak­ko­tuo­mio säi­lyi ennal­laan, mut­ta joi­tain syy­te­koh­tia pudo­tet­tiin pois.

 42. Van­ha­nen unoh­ti kau­hul­taan hyvät käyt­täy­ty­mis­ta­vat ja kysyi, miten lap­sia voi vie­dä tuol­lai­siin kasvuolosuhteisiin.”

  Itse viih­dyn kau­pun­gin kes­kus­tas­sa eri­lais­ten hou­ku­tus­ten ja pal­ve­lu­jen kes­kel­lä. Puo­li­so­ni kans­sa olem­me yksi­mie­li­siä, että hel­pon ja vai­vat­to­man ker­ros­ta­loa­su­mi­sen aika koit­taa taas, kun­han lap­sis­ta on “pääs­ty eroon”. Lap­siam­me emme ker­ros­ta­lo­mil­jöös­sä halua kas­vat­taa, mut­ta uskon las­ten kyl­lä sopeu­tu­van sii­hen­kin kas­vu­ym­pä­ris­töön mainiosti.

  Minus­ta blo­gin­pi­tä­jä on täs­sä asias­sa “fanaat­ti­sem­pi” kuin Van­ha­nen. Van­ha­sen näke­mys on näh­däk­se­ni dynaa­mi­sem­pi ja sallivampi.

  Enkä minä­kään osan­nut puo­luet­ta johtaa.”

  Ihmi­nen joka pys­tyy ole­maan kriit­ti­nen itse­ään koh­taan, ei ole men­nyt poliit­ti­sen val­lan kam­ma­reis­sa täy­sin pilal­le 🙂 Blo­gin paras­ta antia.

  1. En kyl­lä yväk­sy tuo­ta sini­vih­reän väi­tet­tä, että ajai­sin fanaat­ti­ses­ti kes­kus­taa­su­mis­ta. Ajan fanaat­ti­ses­ti sitä, että kes­kus­ta-asu­ja koh­del­laan tapa­suo­li­ses­ti, mut­ta pel­käs­tään itsek­käis­tä yis­tä toi­voi­sin, ettei­vät kaik­ki haluai­si asua kes­kus­tois­sa. Kes­kus­taan pitäi­si kaa­voit­taa asu­mis­ta lisää, kos­ka asunt­go­jen hin­nat osoit­ta­vat asu­mis­muo­toon halua­via ole­van enem­män kuin on tar­jon­taa, mut­ta kaik­ki, jot­ka halua­vat asua lähiöis­sä, asukoot.
   Olen myös sitä miel­tä, että jokai­sen asu­mis­muo­don pitäi­si mak­saa itse omat kus­tan­nuk­sen­sa, haluan siis yhteis­kun­nan suh­tau­tu­vat tähän valin­taan neutraalisti.

 43. Van­has­ta voi karak­te­ri­soi­da monel­la taval­la, mut­ta yllä vedet­ty “hän­tä­heik­ki” on kyl­lä kai­ken hyper­bo­lan isä ja äiti. (sic!) Mat­ti V:llä oli muu­ta­ma tyt­töys­tä­vä muu­ta­man vuo­den sisällä. 

  Mies on pää­mi­nis­te­ri, hyvä­nen aika. Sil­lä sta­tuk­sel­la, jos Van­ha­nen oli­si oikea hän­tä­heik­ki, niin näi­tä tyt­töys­tä­viä oli­si ollut vas­taa­vas­sa ajas­sa pari­kym­men­ker­tai­nen mää­rä. Arvos­te­lu­ky­ky­kin pet­ti sel­keäs­ti vain kah­des­ti (For­sius ja Ruusu­nen), ja toi­nen voi men­nä koke­mat­to­muu­den piik­kiin, joten minus­ta Van­ha­sen huo­no tuu­ri nai­s­asiois­sa ei todel­la­kaan ole mikään kovin järeän kri­tii­kin aihe.

  Kyl­lä Van­ha­ses­ta löy­tyy aivan var­mas­ti huo­mat­ta­vas­ti pahem­pia puut­tei­ta ihan kri­ti­soi­ta­vak­si asti.

 44. Osmon reto­riik­ka on toi­si­naan vähän yliam­pu­vaa täs­sä kes­kus­ta-asu­mi­ses­sa, mut­ta argu­ment­tien tasol­la­han hän on ollut kyl­lä aika mal­til­li­nen. So. hän on esit­tä­nyt vain, ettei pel­loil­le ja met­siin raken­net­tu­ja idea­park­ke­ja ja eril­li­siä asui­na­luei­ta tms. sub­ven­toi­tai­si kau­pun­ki­lais­ten rahoilla. 

  Täs­sä on ylei­ses­ti sel­lai­nen ongel­ma, että tiet ovat jon­kin­lai­nen jul­kis­hyö­dy­ke, ja nii­tä peri­aat­tees­sa raken­ne­taan “lii­kaa”, jos kau­em­pa­na asu­vat voi­vat päät­tää tas­a­puo­li­ses­ti sii­tä, min­ne tei­tä raken­ne­taan. So. pää­dy­tään tilan­tee­seen, jos­sa kas­vu­kes­kuk­sis­ta kerä­tyil­lä veroil­la rahoi­te­taan nii­den laa­je­ne­mis­ta esikaupunkeihin.

  Nimim. pitäi­si­kö­hän raken­taa kesä­asun­to Kan­ga­sal­le, kun maa­seu­dul­le tulee kunnallistekniikka?

 45. Hyvä on, peruu­tan hän­tä­hei­kin. Olen kai sit­ten lööp­piot­si­koi­den sokai­se­ma, jois­ta on jää­nyt se vai­ku­tel­ma että nii­tä tyt­töys­tä­viä on vaki­tui­sen seu­rus­te­lu­kump­pa­nin lisäksi.

  Has­sua sinän­sä: ei hän­tä­heik­kiys minun sanas­tos­sa­ni mikään kau­hea omi­nai­suus ole, mut­ta jos se ylei­ses­sä ymmär­ryk­ses­sä sitä on, paras peruut­taa se.

 46. Voi­si­ko Osmo tar­ken­taa mitä tar­koit­taa sil­lä, että jokai­nen pitäi­si mak­saa asu­mi­sen omat kus­tan­nus­ket? Siis mitä asioi­ta val­tio tai kun­nat voi­vat tukea ja mit­kä kuu­lu­vat ehdot­to­mas­ti asuk­kai­den itsen­sä maksamiksi.

  1. Vol­mer­til­le:
   Tar­koi­tan sitä, että kun säh­kö­lin­jo­jen ja vesi- ja vie­mä­ri­joh­to­jen vetä­mi­nen kau­as mak­saa enem­män kuin lähel­le, sen joka halu­aa asua kau­ka­na, pitäi­si mak­saa nämä kus­tan­nuk­set. Ja muut vas­taa­vat kus­tan­nuk­set, joi­ta vaa­di­taan tasat­ta­vak­si kes­kus­tan ja peri­fe­rian välillä.

 47. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Kes­kus­taan pitäi­si kaa­voit­taa asu­mis­ta lisää, kos­ka asunt­go­jen hin­nat osoit­ta­vat asu­mis­muo­toon halua­via ole­van enem­män kuin on tar­jon­taa, mut­ta kaik­ki, jot­ka halua­vat asua lähiöis­sä, asukoot. 

  Minus­ta se, että kes­kus­tas­sa on kor­keam­mat neliö­hin­nat, ei tar­koi­ta _automaattisesti_, että sin­ne oli­si (mää­räl­li­ses­ti) enem­män haluk­kai­ta muut­ta­jia kuin esi­mer­kik­si muu­al­le PK-seudulle.

  Oma­ko­ti­ta­loi­hin halua­vat poik­kea­vat sekä sosio­eko­no­mi­ses­ti että pre­fe­rens­sien­sä vuok­si sii­tä poru­kas­ta, joka halu­aa muut­taa ydin­kes­kus­taan. On mah­dol­lis­ta, jopa luul­ta­vaa, että kes­kus­taan halua­vat ovat val­miim­pia mak­sa­maan kor­keam­paa neliö­hin­taa ja tyy­ty­mään vas­taa­vas­ti pie­nem­pään neliö­mää­rään kuin oma­ko­ti­ta­loon haluavat.

  Pitäi­si kai ver­ra­ta mie­lum­min asun­to­jen kes­ki­hin­to­ja kuin neliö­hin­to­ja, mut­ta ovat­ko asun­to­jen kes­ki­hin­nat ydin­kes­kus­tas­sa kor­keam­pia kuin vaik­ka Wes­ten­dis­sä? Tus­kin­pa. Lep­pä­vaa­ras­sa? Aivan var­mas­ti. Sil­ti noin fak­ti­ses­ti ydin­kes­kus­ta ja Lep­pä­vaa­ra muis­tut­ta­vat toi­si­aan enem­män kuin Wes­tend ja ydin­kes­kus­ta: ydin­kes­kus­tas­sa ja Lep­pä­vaa­ras­sa on molem­mis­sa hyvät jul­ki­sen lii­ken­teen yhtey­det, pal­jon lähel­lä ole­via työ­paik­ko­ja ja hyvä palvelutarjonta.

  Tar­koi­tan sitä, että asun­not eivät ole mikään yhte­näi­nen hyö­dy­ke­mas­sa, jota ver­ra­ta, vaan kyse on moni­syi­sem­mäs­tä ilmiöstä.

  Minä en usko, että pit­käl­lä täh­täi­mel­lä on mah­dol­lis­ta, että asun­to­jen hin­nat PK-seu­dul­la las­ki­si­vat (lyhyel­lä täh­täi­mel­lä toki näin voi käy­dä) raken­net­tiin­pa tän­ne mark­ki­naeh­toi­ses­ti kuin­ka pal­jon tahan­sa. Kor­keam­pien hin­to­jen vuok­si PK-seu­dul­le on raken­net­tu enem­män kuin mihin­kään muu­al­le Suo­mes­sa, mut­ta hin­nat ne vain nouse­vat. Tämä ei tie­ten­kään ole sinän­sä ongel­ma, jos ja kun se hin­to­jen nousu joh­tuu tosia­sial­li­ses­ta elin­ta­son kas­vus­ta. Eri asia on sit­ten se, jos pidäm­me hin­to­ja kei­no­te­koi­ses­ti lii­an kor­kea­na (kaa­voi­tus­mo­no­po­lin avul­la tai muu­ten), sil­loin huk­kaam­me hyvinvointia.

  Olen myös sitä miel­tä, että jokai­sen asu­mis­muo­don pitäi­si mak­saa itse omat kus­tan­nuk­sen­sa, haluan siis yhteis­kun­nan suh­tau­tu­vat tähän valin­taan neutraalisti. 

  Yksi­tyis­te­tään kau­pun­gin infra! 🙂

  Kari

  1. Karil­le asun­to­jen hin­nois­ta pre­fe­res­sien osoittajina:
   Noin ylei­ses­ti ottaen hin­tae­rot hei­jas­ta­vat suh­teel­lis­ta kysyn­täe­roa, siis kysyn­nän ja tar­jon­nan tasa­pai­no­ti­lan­net­ta. Tätä on kyl­lä vai­kea kumota.

 48. Anna-Lii­sa

  Ei ole ollut Van­ha­sel­la nai­sys­tä­viä (käy­tän mie­luu­min tätä ter­miä aikui­sis­ta femi­nii­neis­tä) seu­rus­te­lusuh­teen aika­na. Tai jos on ollut, ei aina­kaan medias­sa ole sii­tä ollut halais­tua sanaa. 

  Ilmei­ses­ti mie­lee­si on jää­nyt tämä koso­vo­lais­tap­pa­jat­te­ren Dri­tan Seis­kal­le teke­mä ilmian­to muu­ta­mas­ta huu­mo­ri­mie­les­sä lähe­te­tys­tä vies­tis­tä 69-ehdo­kas­nu­me­ros­ta, kun MV jo seu­rus­te­li Sirk­ka Mer­ta­lan kanssa. 

  Pie­ni vih­jai­le­va, eroot­tis­pai­not­tei­nen vit­sai­lu ei kenes­tä­kään tee minus­ta hän­tä­heik­kiä, vaan minul­le käsi­te tar­koit­taa pakon­omai­ses­ti pi**ua hake­van feti­sis­tin toimintaa. 

  Mut­ta en nyt sil­ti Van­ha­sel­le puh­tai­ta pape­rei­ta anna. Ruususen kans­sa hän toi­mi minus­ta vähin­tään­kin tah­dit­to­mas­ti — haki sel­väs­ti pelk­kää sek­siä, ei teh­nyt sitä sel­väk­si toi­sel­le osa­puo­lel­le, vaan antoi elä­tel­lä haa­ve­ku­via pää­mi­nis­te­rin puolisona. 

  Pis­tee­nä iin pääl­lä jät­ti Ruususen teks­ta­ril­la kuin joku avu­ton tei­ni, ja kun Ruusu­nen ilmei­sen sho­kis­sa läh­ti kir­jan teke­mi­seen suru­työn kal­tai­se­na pro­jek­ti­na, niin Van­ha­nen kos­ti vuo­sia kes­tä­väl­lä oikeusprosessilla.

 49. Anna-Lii­sa:

  Muu­ten, pör­rää­vät­kö (nuo­ret hyvän­nä­köi­set) mie­het val­ta­nai­sen ympärillä?

  Tus­kin, kos­ka val­ta­nai­set eivät ole mies­ten mie­les­tä seksikkäitä.

 50. Muu­ten, pör­rää­vät­kö (nuo­ret hyvän­nä­köi­set) mie­het val­ta­nai­sen ympärillä?

  Eivät pyö­ri ei.. Eli Gali­lei­ta ei voi nyt sitee­ra­ta täs­sä yhteydessä. 

  Mik­si eivät?

  1, Nai­set eivät yleen­sä ole kiin­nos­tu­nei­ta mie­hes­tä vain seksiobjektina. 

  Onhan näi­tä nk. puu­mia, mut­ta he tule­vat pikem­min­kin yhteis­kun­nan alim­mis­ta ker­rok­sis­ta. Kyl­lä­hän usein sek­si mait­taa poi­ka­sil­le myös van­hem­man nais­hen­ki­lön kans­sa. Tie­tys­ti on aivan ext­re­me-tapauk­sia kuten Madon­na, joka suo­sii itse­ään kol­me­kym­men­tä vuot­ta nuo­rem­pia mie­hiä ja nii­tä myös tie­tys­ti saa. 

  2, Miehelle/pojalle ei tuo mitään lisäs­ta­tus­ta kehus­kel­la saa­neen­sa pesää Sirk­ka-Lii­sa Ant­ti­lal­ta tai Lii­sa Jaa­kon­saa­rel­ta, mut­ta ehkä Madonnalta. 

  3, Ylei­nen ilma­pii­ri tuo­mit­si­si pal­jon ran­kem­min kuusi­kymp­pi­sen nai­sen suh­teen pari­kymp­pi­seen mie­heen kuin toisinpäin. 

  Aja­tel­kaa­pa, jos Astrid Thors vies­tit­te­li­si 16-vuo­ti­aal­le pojal­le von­ga­ten tätä kotiin­sa, kysyen seu­rus­te­lusuh­teis­ta tai nuo­rel­le eroot­ti­sel­le tans­si­jal­le ver­ra­ten intii­mia­luei­ta met­sän­hoi­toon tms. ?

  (vrt. Kaner­va-case)

  Ei var­maan­kaan tuli­si kom­ment­te­ja: Astrid nyt on sel­lai­nen paran­tu­ma­ton mies­ten­nie­li­jä ja tytöt ovat tyt­tö­jä, kuten nyt Kaner­van koh­dal­la kuultiin. 

  Toi­nen asia koko­naan on tämä uusi vas­ten­mie­li­nen kult­tuu­ri ottaa Seis­kaan tai Hymyyn yhteyt­tä joka vies­tis­täään, jos­ta on mah­dol­li­suus saa­da vähän tas­ku­ra­haa ja olla het­ken julkkis. 

  Eri­tyi­sen eto­va­na pidin tätä koso­vo­lais­tyrk­kyä, joka myr­kyt­ti Kaik­ko­sen­kin lii­ton aina­kin vähäk­si aikaa.

 51. On hyvä teh­dä myös ero peri­fe­rian ja ns. kau­pun­gin lähei­sen maa­seu­tua­su­mi­sen välil­lä. Jos on syn­ty­nyt peri­fee­ri­aan tai muu­ten halu­aa asut­taa val­miik­si raken­net­tua maa­seu­tua ei sii­tä pitäi­si ran­gais­ta. Suu­rem­mat ympä­ris­tö­hai­tat toden­nä­köi­ses­ti syn­tyy sii­tä kun kaik­ki muut­tai­si­vat viet­tä­mään kulu­tus­juh­laa lähiöi­hin. Toi­nen asia taas on ne lähiöt mitä raken­ne­taan kau­pun­kien lai­ta­mien pelloille.
  Myös maa­seu­dul­la voi asua ympä­ris­töys­tä­väl­li­ses­ti ja täm­möi­siä asu­mis­muo­to­ja voi­si yhta hyvin tukea kuin eko­lo­gis­ta kaupunkirakentamistakin.

 52. Osmo, sitä voi kumo­ta vai­kut­ta­mal­la sekä kysyn­tään että tar­jon­taan. Kau­pun­ki voi­si kaa­voit­taa kes­kus­tan lähel­lä ole­viin aluei­siin enem­män ja yrit­tää saa­da kaa­vat raken­nus­vai­hee­seen nykyis­tä nopeam­min. Onko kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­tol­la muu­ten resurs­si­pu­la, kun edes Kes­ki-Pasi­laa ei pys­ty­tä vie­mään ker­ral­la kau­pun­gin puo­les­ta eteen­päin? Pitäi­si­kö viras­tol­le pal­ka­ta lisää hen­ki­lö­kun­taa tai miet­tiä uudes­taan sitä mil­lä tark­kuu­del­la kau­pun­ki hoi­taa suunnittelua? 

  Kysyn­tä­puo­lel­la yksi tapa vai­kut­taa asi­aan on edis­tää mui­den kau­pun­kien elin­voi­mai­suut­ta Suo­mes­sa ja näin vähen­tää pää­kau­pun­ki­seu­dul­le tule­vaa koti­mais­ta muut­to­vir­taa. Se, miten tämä saa­tai­siin aikai­sek­si onkin sit­ten se vii­sas­ten kiven arvoi­nen kysymys.

 53. Olet­ko Osmo huo­man­nut, että Hel­sin­gis­sä on pal­jon kylt­te­jä jot­ka opas­ta­vat ‘kes­kus­taan’ ?

  Mis­sään ei vaan ole kylt­tiä ‘kes­kus­ta’.

  Voi­si­ko olla, että kes­kus­ta on hen­ki­nen tila; jol­la­kul­la se ei leviä kau­ak­si Stoc­man­nin her­kus­ta, toi­sil­la se ylet­tyy Töö­löön ja pidem­mäl­le­kin. Miten sinul­la ? Kuin­ka mon­ta ihmis­tä pitäi­si asua Pasi­lan ete­lä puo­lel­la, vaik­ka ? Mis­sä oli­si seu­raa­va suu­rem­pi kes­kus­ta ? Mitä oli­si nii­den välil­lä ? Vai oli­si­ko vain yksi super­met­ro­po­li — 50X50km/4 mil­joo­naa asukasta ?

  Oli­si­ko lop­pu suo­je­lua­luet­ta ? Mitäs jos kaik­kien her­moil­le ei tuo sopisikaan ?

 54. Yks vaan, nel­jä mil­joo­naa ihmis­tä 50x50km alu­eel­la on 1 600 ihmis­tä per neliö­ki­lo­met­ri, vas­taa har­vaan kaa­voi­tet­tua oma­ko­ti­ta­loa­luet­ta. Ehkä siel­lä her­mot joten­kin kestää. 🙂

 55. Yks vaan, jos vaik­ka täh­dät­täi­siin sii­hen, että kes­kus­taan mah­tui­si­vat asu­maan kaik­ki ne, jot­ka halua­vat asua kes­kus­tas­sa. Täs­sä ei pitäi­si kai kenel­lä­kään olla mitään valittamista.

 56. Sta­li­nis­mi mm kaa­voi­tuk­ses­sa on sitä että ihmi­sen tar­pei­ta ei ote­ta huo­mioon vaan val­tio on val­mis murs­kaa­maan yksi­lön haa­veet mm raken­ta­mi­ses­sa tai asuinpaikassa.

  Olen edel­leen sitä miel­tä, että ihmis­ten asu­mis­toi­veis­ta ker­taa lah­jo­mat­to­mim­min se, mitä he ovat val­miit mak­sa­maan eri asu­mis­muo­dois­ta. Jos joku mak­saa sadan neliön asun­nos­ta Töö­lös­sä 500 000 euroa, vaik­ka hän sai­si saman­ko­koi­sen Por­nai­sis­ta puo­leen hin­taan, joten­kin voi­si aja­tel­la, että hän sil­loin halu­aa asua enem­män Töö­lös­sä kuin Por­nai­sis­sa. Sik­si minus­ta Töö­lön kal­tais­ta asu­mis­ta tulee lisä­tä. Sitä on nyt tulos­sa, esi­mer­kik­si Jätkäsaareen.
  Asu­mi­nen Por­nai­sis­sa aiheut­taa myös kus­tan­nuk­sia. Valo­kaa­pe­liyh­teys tulee kal­liim­mak­si, samoin vie­mä­rit ja vesi­joh­dot tule­vat, säh­kön jake­lu, kou­lu­kyy­dit, van­hus­ten koti­hoi­to, työ­mat­kat jouk­ko­lii­ken­teen jär­jes­tä­mi­nen, pos­tin jake­lu, leh­tien var­hais­kan­to ja moni muu tulee kal­liik­si. Niin­pä se Por­nai­siin muut­ta­va on sitä miel­tä, että Töö­lös­sä asu­van on mak­set­ta­va nämä, kos­ka on hänes­tä epä­oi­keu­den­mu­kais­ta, että kaik­ki nämä asiat jär­jes­ty­vät Töö­lös­sä niin halvalla.
  Minus­ta valin­nan­va­pau­teen kuu­luu se, että kan­taa itse valin­tan­sa kus­tan­nuk­set, eikä mak­sa­ta nii­tä muil­la. Sen jäl­keen jokai­nen valit­koon vapaasti.

 57. Onko kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­tol­la muu­ten resurs­si­pu­la, kun edes Kes­ki-Pasi­laa ei pys­ty­tä vie­mään ker­ral­la kau­pun­gin puo­les­ta eteen­päin? Pitäi­si­kö viras­tol­le pal­ka­ta lisää hen­ki­lö­kun­taa tai miet­tiä uudes­taan sitä mil­lä tark­kuu­del­la kau­pun­ki hoi­taa suunnittelua? 

  Kes­ki-Pasi­la on val­tion omis­tuk­ses­sa. Kaik­ki, mikä kuu­luu val­tiol­le, hoi­tuu hyvin hitaasti.

 58. Minus­ta valin­nan­va­pau­teen kuu­luu se, että kan­taa itse valin­tan­sa kus­tan­nuk­set, eikä mak­sa­ta nii­tä muilla.

  Pal­jon­ko­han ratik­ka­lip­pusi mak­sai­si, ellei sitä vah­vas­ti sub­ven­toi­ta­si? Ker­ro­pa itse, kun omaat mah­ta­van matik­ka­pään ja kaik­ki asi­aan liit­ty­vä tie­to pitäi­si olla hallussa. 

  On ilmei­ses­ti myös pääs­syt eli­tis­mi­huu­rus­sa unoh­tu­maan, ettei kai­kil­la yksin­ker­tai­ses­ti ole varaa puo­len mil­joo­nan per­hea­sun­toon Töölössä?

  Ei kai­kil­la ihan kun­nol­li­sil­la­kaan työs­sä­käy­vil­lä ihmi­sil­lä ole lait­taa per­hea­sun­toon kiin­ni kuin parin­sa­dan tuhan­nen suu­ruis­ta sum­maa. Eli valin­nan­va­paus täs­sä yhtey­des­sä on hyvin suh­teel­li­nen käsite. 

  Tie­tys­ti voi­daan läh­teä sii­tä, että köy­hien — so. joil­la ei ole varaa ostaa per­hea­sun­toa kan­ta­kau­pun­gis­ta — ei pidä­kään teh­dä lap­sia. Eli onko täs­tä kyse lop­pu­jen lopuk­si kyse? 

  Lähes me kaik­ki tuem­me toi­siam­me taval­la tai toi­sel­la. Minus­ta perus­in­fraan kuten pos­tin­kan­toon ovat oikeu­tet­tu­ja myös syr­jem­mäl­lä asu­vat ja niin­hän on yhtei­ses­ti päätettykin. 

  Pitäi­si­kö muu­ten pos­tin­kan­nos­ta mak­saa enem­män, kun asuu ylem­mis­sä ker­rok­sis­sa? Muis­taak­se­ni valit­te­lit Kal­le Könk­kö­län huo­noa pää­syä omaan his­sit­tö­mään taloo­si, joten asu­net ylhäällä. 

  Ajat­te­le mitä mak­saa, että eli­tis­ti­set ker­ma­per­seet halua­vat asua ylem­mis­sä ker­rok­sis­sa eivät­kä mak­sa pos­tin­kan­nos­ta yhtään sen enem­pää kuin köy­hä rupusak­ki alem­mis­sa kerroksissa? 

  Eli yhtei­nen luuk­ku sin­ne teil­le­kin vain Kata­ja­no­kal­le ala­rap­puun, niin saat vähän lii­kun­taa jo aamu­tui­maan Hesa­ria hakiessasi.

  1. Ratik­ka­lip­pu oli­si hal­vem­pi. Rati­koil­la on niin tol­kut­to­mas­ti mat­kus­ta­jia ja he aja­vat niin lyhyi­tä mat­ko­ja, että se kan­nat­taa itsen­sä nykyi­sil­lä lipunhinnoilla.

 59. Ratik­ka­lip­pu oli­si halvempi.

  Sai­si­ko jotain las­kel­mia tästä? 

  Mis­sä on heh­kut­ta­ma­si tont­ti­maan hin­ta? Ratik­ka­kis­kot vie­vät aika pal­jon kau­pun­ki­ti­laa. Otat­ko sen lisäk­si var­mas­ti huo­mioon kalus­ton han­kin­nan, huol­lon jne. 

  Ja entäs se yhteis­kun­nal­li­ses­ti (kan­san­ter­vey­del­li­nen ja ‑talou­del­li­nen) mer­kit­tä­vä asia, että rati­kat suo­si­vat alko­ho­lin käyt­töä. Jos baa­ris­ta jou­tuu läh­te­mään kävel­len tai puhu­mat­ta­kaan autol­la, niin mal­ja ei täy­ty vält­tä­mät­tä äärilaidoille. 

  Täl­lai­set Osmo-las­kel­mat ovat yli­pään­sä ihan lopu­ton suo, kos­ka kus­tan­nuk­sis­ta ja var­sin­kin vaih­toeh­to­kus­tan­nuk­sis­ta on ihan mah­do­ton ottaa selvää. 

  Voi­han siel­lä Val­lil­las­sa­kin joku jos toi­nen­kin masen­tua pahas­ti, kun läh­tee siir­to­la­puu­tar­haplänt­ti alta. Ja kun mum­mu on masen­tu­nut, niin sit­ten ehkä lap­sen­lap­si­kin. Yksi työ­ky­vyt­tö­mäk­si asti masen­tu­nut lap­si mak­saa miljoonan. 

  Mut­ta las­kel­mia kat­son sil­ti mie­lel­lä­ni, jos löytyy.

 60. Alko­ho­li tuli sik­si edel­li­ses­sä kom­men­tis­sa mie­leen, että tänään tapa­sin tutun, joka oli juu­ri ulkou­tu­nut hai­ma­tu­leh­duk­sen hoi­dos­ta Mei­lah­den sairaalasta. 

  Nai­nen on vähän minua nuo­rem­pi (43-vuo­tias) ja paran­tu­ma­ton alko­ho­lis­ti — tai ehkä on lii­an aikais­ta sanoa vie­lä paran­tu­ma­ton, mut­ta sil­tä näyt­tää nyt. 

  Sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­via hai­ma­tu­leh­duk­sia on tähän men­nes­sä ollut hänel­lä jo kym­men­kun­ta. Ja ihan var­mas­ti jat­kaa vain juo­mis­ta, sen ver­ran tun­nen tyypin. 

  Mitä täl­lai­sil­le ihmi­sil­le pitäi­si teh­dä? Ehdotuksia? 

  Sen sijaan, että oli­sin huo­lis­sa­ni pos­tin­kan­nos­ta Por­nai­sil­le, niin olen huo­lis­sa­ni täs­tä nai­ses­ta ja täy­sin syr­jäy­ty­neis­tä alko­ho­lis­teis­ta, jois­ta kukaan ei tun­nu välittävän. 

  Eivät­kä he ota välit­tä­mis­tä vas­taan­kaan.. onhan sen niin­kin. Mut­ta mitä niil­le tekisi?

 61. Pal­jon­ko­han ratik­ka­lip­pusi mak­sai­si, ellei sitä vah­vas­ti subventoitasi? 

  Ratik­ka­lip­pu oli­si halvempi. 

  Ja minä kun luu­lin että ten­so­ri­las­ken­ta on moni­mut­kais­ta mut­ta Osmon yhtä­löi­hin ver­rat­tu­na se on leikinlaskua.

  1. OKJ tuo on ensim­mäi­nen arvaus. Mut­ta se on hyvin suun­taa-anta­va. Sen mukaan ratik­ka­lii­ken­ne koko­nai­suu­te­na tai aina­kin lin­jo­jen 4,3 ja 7 osal­ta tuot­taa voit­toa nykytarffeilla.

 62. Vih­reät nyt vaan on täl­lai­nen sta­li­nis­ti­nen ei puo­lue, ei pil­ven­piir­tä­jiä Hesaan että kaik­ki haluk­kaat mah­tui­si­vat eikä raken­ta­mis­ta ran­noil­le että kaik­ki haluk­kaat mah­tui­si­vat (suo­mes­sa ran­taa n. 50m/asukas). Vih­reät ja kaa­voit­ta­jat tie­tä­vät parem­min mitä ihmi­set tar­vit­se­vat kuin ihmi­set itse.

  Haja-asu­tusa­lu­een infran kal­leus on urbaa­ni­le­gen­daa. Laa­ja­kais­ta valo­kaa­pe­lil­la kotiin on inves­toin­ti­na n. 1500 euroa talout­ta koh­ti syväl­lä maa­seu­dul­la, eli 30 euroa/käyttövuosi. Ties­tön ihmi­set mak­sa­vat jo nyt pää­asias­sa itse kun yksi­tyis­teil­lä asu­vat. Val­tion­ties­tö tar­vi­taan met­sä­teol­li­suu­den, hake­läm­pö­teol­li­suu­den mök­ki­läis­ten ym tar­pei­siin­kin vaik­ka ketään ei maal­la vaki­tui­ses­ti asui­si. Säh­kön kaik­ki mak­sa­vat itse ja sen takia ei tar­vit­se katu­ja aukoa. Pos­tin­kul­je­tus­ta tar­vit­see nyky­ai­ka­na lähin­nä Sano­ma kon­ser­ni, ei maa­seu­dun asuk­kaat. Hen­ki­lö­au­ton käy­tös­tä jou­tuu mak­sa­maan 60 pro­sent­tia veroa. Vesi, jäte­ve­si ja jät­teet sekä osa ruu­as­ta hoi­tuu omal­la piha­maal­la. Uima­hal­lia ja oop­pe­raa ei tar­vit­se kun voi iltai­sin pulah­taa sau­nas­ta jär­veen uimaan. Kenel­tä tämä on pois, kun se sää­dök­sil­lä este­tään. Tai kenel­tä on pois jos Hel­sin­gin kes­kus­taan kaa­voi­te­taan pil­ven­piir­tä­jiä kaik­kia haluk­kai­ta asun­non osta­jia varten.

 63. Eli­na
  “Sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­via hai­ma­tu­leh­duk­sia on tähän men­nes­sä ollut hänel­lä jo kym­men­kun­ta. Ja ihan var­mas­ti jat­kaa vain juo­mis­ta, sen ver­ran tun­nen tyypin. 

  Mitä täl­lai­sil­le ihmi­sil­le pitäi­si teh­dä? Ehdotuksia? ”

  Jät­tää hoi­ta­mat­ta, jos hen­ki­löt omat rahat eivät rii­tä hoi­toi­hin. Se on sitä prio­ri­soin­tia. Eihän alko­ho­lis­teil­le täl­lä het­kel­lä siir­re­tä edes maksoja.

  Meil­lä _tulee_ eteen tilan­ne, että rahat yksin­ker­tai­ses­ti lop­pu­vat. Se on täy­sin päi­vän­sel­vää. Väes­töä van­he­nee vin­haa tah­tia, samaan aikaan van­hus­ten alko­ho­lin­käyt­tö kas­vaa sekä ikä pite­nee. Rahat lop­pu­vat kes­ken. Tule­vai­suu­des­sa meil­lä on hel­ve­tin pal­jon juop­po­ja van­huk­sia, joi­ta pitää sit­ten paik­kal­la aina uudel­leen ja uudel­leen, kun kom­pas­te­le­vat ja rik­ko­vat itsensä.

  Ja kos­ka joku pitää kum­min­kin jät­tää hoi­ta­mat­ta (lue: jäte­tään vuo­si­kausik­si jonoi­hin), aloit­tai­sin ensim­mäi­sek­si niis­tä, jot­ka eivät mak­sa itse mitään, eivät­kä myös­kään muu­ta elintapojaan. 

  Esi­mer­kik­si minul­la on ekstre­me-har­ras­tus, jon­ka takia olen jou­tu­nut jo pariin ottee­seen tur­vau­tu­maan eri­kois­sai­raan­hoi­toon. En tar­vit­se vakuu­tus­ta joka kat­taa kaik­ki kulut, kos­ka yhteis­kun­ta mak­saa. Jos jou­tui­si mak­sa­maan har­ras­tuk­se­ni kaik­ki kulut, saat­tai­sin miet­tiä laji­va­lin­taa­ni uudel­leen. Onko oikein, että kar­ri­koi­dus­ti naa­pu­rin lenk­kei­li­jä mak­saa osan minun­kin harrastuksestani?

  Aivan ensim­mäi­sek­si nos­tai­sin rut­kas­ti ter­veys­kes­kus­mak­su­ja. Sama­ten lai­tos­hoi­dos­sa ole­van van­huk­sen tulot pitää ottaa koko­nai­suu­des­saan hoi­don kus­tan­nuk­siin. Puo­li­so­ni isä on lai­tos­hoi­dos­sa, mut­ta hänen asun­ton­sa jäi vuor­kal­le. Ihan kiva tie­ten­kin perin­nön kan­nal­ta, mut­ta joten­kin tun­tuu type­räl­tä suo­jel­la tule­vaa perin­töä ja mak­saa suu­rin osa hoi­dos­ta yhteis­kun­nan pus­sis­ta. Kyl­lä tuol­lai­ses­sa tapauk­ses­sa pitää pys­tyä las­kut­ta­maan asia­kas­ta niin kau­an kun täl­lä vai on varal­li­suut­ta ja/tai tuloja.

  Mut­ta mitä niil­le tekisi?”

  Kus­kaa jon­ne­kin, mis­sä niis­tä ei ole hait­taa nor­maa­leil­le ihmisille…?

  jus­si
  “Laa­ja­kais­ta valo­kaa­pe­lil­la kotiin on inves­toin­ti­na n. 1500 euroa talout­ta koh­ti syväl­lä maaseudulla”

  Eikö­hän tuo raha pitäi­si löy­tyä niil­tä koti­ta­louk­sil­ta itsel­tään, eikä ottaa veron­mak­sa­jien pussista?

  1. Puo­li­so­ni isä on lai­tos­hoi­dos­sa, mut­ta hänen asun­ton­sa jäi vuokralle. 

   Appiuk­ko­si vuo­kra­tu­los­ta 82 pro­sent­tia pitäi­si las­kea mukaan pit­kä­ai­kais­hoi­don hoi­to­mak­suun. Toi­vot­ta­vas­ti olet­te muis­ta­neet ker­toa täs­tä tulos­ta sairaalalle/vanhainkodille. Omai­suus sen sijaan ei Suo­mes­sa vai­ku­ta lai­tos­hoi­to­mak­sui­hin, toi­sin kuin useim­mis­sa maissa.

 64. Tar­koi­tan sitä, että kun säh­kö­lin­jo­jen ja vesi- ja vie­mä­ri­joh­to­jen vetä­mi­nen kau­as mak­saa enem­män kuin lähel­le, sen joka halu­aa asua kau­ka­na, pitäi­si mak­saa nämä”

  Valo­kaa­pe­lin raken­ta­mi­nen mak­saa Hel­sin­gis­sä n 2–300 euroa met­ri kun taas haja-asu­tusa­lueil­la raken­ta­mis­kus­tan­nus on vain 2–3 euroa metri.

  Tämä joh­tuu osin suur­ten kun­tien, eri­tyi­ses­ti Hel­sin­gin byro­kra­tia ja ahneus, sil­lä ne halua­vat mak­sat­taa katu­jen kor­jaus­ta esim teleoperattoreilla.
  Tämä on joh­ta­nut sii­hen, etä kil­pai­lu ei oikein toi­mi laa­ja­kais­tois­sa suuraupunkialueilla.

  Itse asias­sa Sone­ra veti 1996 n 4000 km valo­kaa­pe­lia syr­jä­seu­duil­le eli teki ns lop­pu­di­gi­ta­li­soin­nin . Täl­löin n 1500 sil­lois­ta kes­kus­kop­pia valo­kaa­pe­loin­tiin eli lähes jokai­nen Suo­men talous oli sil­loin n 2 km pääs­sä valokaapelista.Tätä vie­lä täy­den­net­tiin pari vuot­ta myö­hem­min ja pois­tet­tiiin vii­mei­set radioratkaisut .

  Eli tuo tavoi­te valo­kaa­pe­li 2 km pääs­sä oli saa­vu­tet­tu jo jos­kus 1999.

  Muta nyt tuo verk­ko on tuhot­tu ja kaa­pe­lit pätkitty.
  Ja nyt val­tio ja EU rahoit­taa uuden ver­kon rakentamista.

  Täy­del­lis­tä höl­mö­läis­ten hommaa 

  Sama kos­kee muu­ta­kin kus­tan­nus­suh­det­ta muun­kin infran rakentamisessa.

  Lisäk­si haja-asu­tusa­lueil­la kye­tään myös eri töi­tä yhdi­te­le­mään parem­min kuin Hel­sin­gis­sä, tääl­lä fir­mat odot­tavt, että pääl­lys­te on vedet­ty, jot­ta se voi­daan repiä auki

 65. Yhtä tär­ke­ää on että vuo­saa­ren sata­man mak­saa hel­sin­ki ja met­ron espoo. Älkää vaan yrit­tä­kö val­tion raho­ja sin­ne haa­lia. PItäi­si olla kunnia-asia.

 66. Tule­vai­suu­des­sa meil­lä on hel­ve­tin pal­jon juop­po­ja van­huk­sia, joi­ta pitää sit­ten paik­kal­la aina uudel­leen ja uudel­leen, kun kom­pas­te­le­vat ja rik­ko­vat itsensä.”

  Urhei­lu­vam­mat ovat myös suu­ri kus­tan­nuse­rä, eri­tyi­se­ti har­ras­teur­hei­ku aiheut­taa pit­kiä sai­raus­lo­mia ja kalii­ta hoitoja.
  Aikoi­naan oli työ­ryh­mä­sä, joka tut­ki sai­raus­pois­sa­lo­ja ja pahin aihuet­ta­ja oli puulaakijalkapallo.

  Sii­hen näh­den alko­ho­lion­gel­ma oli pik­ku­jut­tu, tosin yri­tyk­ses­tä juo­pot jou­tu­vat ulos nopeasti.

  Työ­elä­mäs­sä alko­ho­li oli ongel­ma 60–70-luvulla, sil­lä sil­loin yypät­tiiin työ­ai­ka­na, 80-luvul­la se kar­siu­tui ja 90-luvul­la ei saa­nut enää edes hais­ta aamulla.

  Mitä tulee alko­ho­lis­miin niin sii­hen voi vai­kut­taa ulko­puo­lel­ta vain sen alku­vai­hees­sa, lii­an pit­käl­le eden­nyt alko­ho­lis­mi ei ole uul­ko­puo­li­sen paran­net­ta­vis­sa, se riip­puu aivan alko­ho­lin­käyt­tä­jän halusta.

  Lapin Huol­to­lan kurs­seil­la opin, että sel­vi­ää 25 ikä­vuo­teen men­nes­sä tulee­ko hen­ki­lös­tä alko­ho­lis­tia ja 40–45 vuo­ti­aa­nan hen­ki­lö on rai­tis­tu­nut tai kuollut .
  Ja hyvin on pitä­nyt paikkansa

 67. Eli­na

  Sai­si­ko jotain las­kel­mia tästä? 

  Täl­lai­set Osmo-las­kel­mat ovat yli­pään­sä ihan lopu­ton suo, kos­ka kus­tan­nuk­sis­ta ja var­sin­kin vaih­toeh­to­kus­tan­nuk­sis­ta on ihan mah­do­ton ottaa selvää. 

  Ja nämä vie­lä samas­sa vies­tis­sä. Ymmär­rän tie­tys­ti että halu­taan luku­ja, tai ollaan todel­li­suu­des­ta rii­pu­mat­ta vah­vas­ti oman mie­li­pi­teen kan­nal­la, mut­ta että ne voi teh­dä vie­lä samas­sa vies­tis­sä oli kyl­lä vah­va suoritus.

 68. Sylt­ty,

  Miten jätät jonoon, kun hai­ma­tu­leh­dus on akuut­ti ja nai­nen läh­ti ambu­lans­sil­la sairaalaan? 

  Pitäi­si­kö sanoa sai­raa­las­sa ei-oota ja lähet­tää poti­las vain kotiin kau­heis­sa tus­kis­sa ja mah­dol­li­ses­ti hengenvaarassa? 

  Täs­sä syy­nä alko­ho­li, mut­ta mik­si vää­räl­lä ruo­ka­va­liol­la itsen­sä infark­ti­kun­toon saat­ta­nut oli­si sen kum­mem­mas­sa ase­mas­sa — tai type­räl­lä ext­re­me-har­ras­tuk­sel­la itsen­sä telo­nut Syltty?

  Vai­kei­ta kysy­myk­siä toden totta.

 69. Puo­li­so­ni isä on lai­tos­hoi­dos­sa, mut­ta hänen asun­ton­sa jäi vuor­kal­le. Ihan kiva tie­ten­kin perin­nön kan­nal­ta, mut­ta joten­kin tun­tuu type­räl­tä suo­jel­la tule­vaa perin­töä ja mak­saa suu­rin osa hoi­dos­ta yhteis­kun­nan pussista. ”

  Tämä on help­po kier­tä: Van­hus lah­joit­taa omai­suu­ten­sa ennk­ko­pe­rin­tö­nä lap­sil­le, mut­ta pitää omai­suu­den nau­tin­ta­oi­keu­den. Näin myös perin­tö­ve­ro helpottuu.
  Kun van­hus sit­ten jou­tuu lai­tos­hoi­tooon niin myös nau­tin­ta­oi­keus lop­puu ja omai­suus vapau­tuu las­ten käyttöön

 70. Mitä tulee Van­ha­seen niin hän ei ole mikään visio­nää­ri­nen joh­ta­ja eivät­kä hänen esit­tä­män­sä aja­tuk­set hänen omiaan.

  Suu­rin osa on EK:n ja Kokoo­muk­sen hänel­le syöttämiä.

  Hänen avauk­sen­sa tuli­vat aina sen jäl­keen kun hän oli mat­koil­la EK:n edus­ta­jien kanssa.

  Sen vuok­si Kokoo­mus on ollut erit­täin tyy­ty­väi­nen Van­ha­seen, eten­kin kun Van­ha­nen on muu­ten­kin aja­tuk­sil­taan lähem­pä­nä Kokoo­mus­ta kuin perin­teis­tä Kepua.

  Kepus­sa on muu­ten­kin siir­ty­mis­tä Kokoo­muk­sen suun­taan sil­lä enää ei Kepun­kaan joh­dos­sa ole poh­joi­sen tai idän edustajia.
  Itse asias­sa Kokoo­muk­sel­la on täs­sä­kin asias­sa laa­jem­pi poh­ja kuin muil­la puolueilla

 71. Mitä tulee syr­jä­seu­tui­hin niin ei siel­lä ole vesi­joh­toa tai jos on niin se on kylä­läis­ten perus­ta­ma osuus­kun­ta, joka ei saa yhteis­kun­nan tukea.
  Tiet­kin alka­vat olla yksi­tyi­siä ja vie­mä­ri­ver­kos­toa ei ole. Sen sijaan nis­kas­sa on vih­rei­den dik­da­tuu­rin aja­ma laki huus­si­ve­sien puhdistamisesta.
  Itse asias­sa mum­mon mökin jäte­ve­det on puh­dis­tet­ta­va 100 ker­taa tar­kem­min kuin brys­se­li­läi­sen mepin.

  Suu­ril­la EU-kau­pun­geil­le kun riit­tää, että jäte­ve­det puh­dis­te­taan muo­dol­li­ses­ti, mitään vaa­ti­muk­sia sen ei tar­vit­se täyt­tää käyt­töön­o­ton jäl­keen eikä mit­taus­tu­lok­sia puh­di­tuk­sen teho­kuu­des­ta ole saatavilla.

 72. Lisää vet­tä aja­tus­ten myl­lyyn. Osmon puol­ta­maa kau­pun­ki­ra­ken­ta­mis­ta kan­nat­taa tukea, kos­ka se näyt­tää tuot­ta­van ihan riit­tä­vän asumisväljyyden.

  Maa­seu­dul­la asu­taan ahtaas­ti ja samal­la kau­ka­na naa­pu­reis­ta. Hyvä juttu?

  Täs­sä THL:n Sot­ka­ne­tis­tä poi­mit­tu­na ahtaas­ti asu­vat asun­to­kun­nat, % kai­kis­ta asuntokunnista

  Sil­lit suo­las­sa ‑kun­nat:

  Luo­to 19,9
  Meri­jär­vi 17,2
  Pyhän­tä 17,2
  Per­ho 17,1
  Tyr­nä­vä 17
  Limin­ka 16,6
  Brän­dö 16,2
  Sie­vi 16,2
  Uurai­nen 16
  Yli-ii 16
  Sii­ka­jo­ki 15,1
  Uta­jär­vi 14,8
  Ii 14,6
  Ranua 14,5
  Reis­jär­vi 14,4
  Kär­sä­mä­ki 14
  Oulun­sa­lo 13,8
  Lem­land 13,7
  Muhos 13,6
  Pol­vi­jär­vi 13,5

  Hesa pär­jää hyvin:

  Hel­sin­ki 9,9

  Kaik­kein väl­jim­min asu­taan seu­raa­vis­sa kunnissa:

  Uusi­kau­pun­ki 6,6
  Kas­ki­nen 6,1
  Kökar 6,1
  Säky­lä 6,1
  Har­ja­val­ta 5,6

  Täs­sä vie­lä seu­tu­kun­nat karttamuodossa.

  http://uusi.sotkanet.fi/kartta/qC/109/3/3A/0/183/?cx=3400000.0&cy=7250000.0&cz=1300000.0&s=24&y=109

  Lapis­sa, Koil­lis­maal­la ja Kes­ki-Suo­mes­sa on aika ahdas­ta. Siis sei­nien sisällä.

 73. Pahoit­te­len, että tämä jäi edel­li­ses­tä pois: Hel­sin­gin sijoi­tus on 166:s eli var­sin tasan jakau­man puolessavälissä.

 74. Uuti­sis­sa kym­me­nel­tä: les­ta­dio­lai­sil­la on iso­ja perheitä.

 75. Lii­an van­ha kir­joit­ti 19.6.2010 kel­lo 17:38
  “Sen sijaan nis­kas­sa on vih­rei­den dik­da­tuu­rin aja­ma laki huus­si­ve­sien puhdistamisesta.
  Itse asias­sa mum­mon mökin jäte­ve­det on puh­dis­tet­ta­va 100 ker­taa tar­kem­min kuin brys­se­li­läi­sen mepin.”

  MAASEUDUN TULEVAISUUS kir­joit­ti tänään:

  Kal­ki­tun sako­kai­vo­liet­teen voi levit­tää pellolle 

  Sako­kai­vo­lie­tet­tä ei nyky­mää­räys­ten mukaan ole lupa levit­tää pel­lol­le, ei edes omal­le. Tilan­ne muut­tuu, kun liet­teen sekaan lisä­tään raken­nus­kalk­kia, sam­mu­tet­tua kalk­kia, tote­aa yri­tys­neu­vo­ja Heik­ki Nuu­ti­nen Proagria Pohjois-Karjalasta. 

  Kal­kil­la nos­te­taan liet­teen pH vähin­tään kah­teen­tois­ta, mikä tuho­aa liet­tees­sä ole­vat hai­tal­li­set bak­tee­rit. Hap­pa­muus pitää mita­ta joko pH-lius­kal­la tai ‑mit­ta­ril­la.

  Sako­kai­vo­lie­te voi­daan myös kom­pos­toi­da, mädät­tää tai kui­va­ta. Käsit­te­lyt takaa­vat, ettei liet­tees­tä aiheu­du ter­veys­ris­ke­jä ihmi­sil­le eikä ympä­ris­töl­le. Samal­la lie­te saa­daan hajuttomaksi.”

  Eli pas­kat väki­lan­noi­te­tuil­le pel­loil­le ja Itä­me­ri kiittää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.