Korkojen verovähennysoikeus pois asteittain

Nyt on aika puut­tua asun­to­lai­no­jen kor­ko­jen vero­vä­hen­ny­soi­keu­teen. Se pitäi­si teh­dä asteit­tain pit­kän ajan kulues­sa, vaik­ka­pa kah­del­la pro­sent­tiyk­si­köl­lä vuo­des­sa niin, että tuki pois­tui­si koko­naan 14 vuodessa. 

Suo­mes­sa tue­taan omis­tusa­su­mis­ta kor­ko­jen vero­vä­hen­ny­soi­keu­den kaut­ta liki mil­jar­dil­la eurol­la vuo­des­sa. Jos tätä ei oli­si, voi­sim­me alen­taa palk­ka­tu­lo­jen vero­tus­ta yli yhdel­lä pro­sent­tiyk­si­köl­lä tai pal­ka­ta jul­ki­sel­le sek­to­ril­le 40 000 työn­te­ki­jää. Vero­vä­hen­ny­soi­keus ei tee asu­mi­ses­ta juu­ri yhtään hal­vem­paa, kos­ka se valuu asun­to­jen hin­toi­hin. Hin­toi­hin values­saan se nos­taa myös vuo­kra-asu­mi­sen hintaa.

Vähen­ny­soi­keu­teen puut­tu­mis­ta on esi­tet­ty kau­an, mut­ta aina se on kaa­tu­nut. Asun­to­mi­nis­te­ri Jan Vapaa­vuo­ri sanoi sii­hen syyn­kin. Tätä etua naut­tii noin 700 000 suomalaista.

Jos asun­to­kan­ta oli­si kiin­teä eikä uusia asun­to­ja raken­net­tai­si, vero­vä­hen­ny­soi­keus kapi­ta­li­soi­tui­si koko­nai­suu­des­saan hin­toi­hin, eikä alen­tai­si asu­mis­me­no­ja lain­kaan. Kun asun­to­jen hin­nat nouse­vat, nii­den raken­ta­mi­nen tulee kan­nat­ta­vam­mak­si. Niin­pä aivan pie­nel­tä osal­ta vero­vä­hen­ny­soi­keus lisää asun­to­jen tar­jon­taa eikä sen takia mene koko­naan hin­toi­hin. Vuo­den aika­na uus­tuo­tan­non osuus on alle pro­sent­ti asun­to­kan­nas­ta. Se, että nos­te­taan kei­no­te­koi­ses­ti koko asun­to­kan­nan hin­taa tuon yhden­pro­sen­tin takia, on kui­ten­kin kovin teho­ton tapa tukea uus­tuo­tan­toa. Vai­ku­tus oli­si pal­jon suu­rem­pi, jos tuos­ta mil­jar­din vero­hel­po­tuk­ses­ta ohjat­tai­siin vaik­ka puo­let uus­tuo­tan­non suo­raan tukeen.

Ker­ral­la vähen­ny­soi­keut­ta ei voi pois­taa, kos­ka moni on mak­sa­nut asun­nos­ta sen vähen­ny­soi­keu­den korot­ta­man hin­nan ja mitoit­ta­nut koko mak­su­ky­kyn­sä vähen­ny­soi­keu­den varaan. Teh­dään siis vaik­ka laki, että vero­vä­hen­ny­soi­keus pois­tuu 14 vuo­des­sa, kak­si pro­sent­tiyk­sik­köä kerrallaan.

Tosin nyt kun korot ovat mel­kein nol­las­sa, vähen­ny­soi­keu­den voi­si pois­taa ker­ral­la­kin, mut­ta eivät ne kau­an noin alhaal­la ole.

85 vastausta artikkeliin “Korkojen verovähennysoikeus pois asteittain”

 1. aja­tus peri­aat­tees­sa hyvä,mutta käsit­tääk­se­ni Suo­mes­sa jär­jes­te­tään 4‑vuoden välein edus­kun­ta­vaa­lit ja laki/lait ovat voi­mas­sa kor­kein­taan tuon ajan (kär­jis­täen).

  -joten esi­merk­ki­si 14vuoden siir­ty­mä­ajas­ta ei oikein sovi demokratiaan.

  -tosin asun­to­ve­lal­li­se­na en äänes­tä sem­mois­ta puoluetta/ehdokasta joka edes hiu­kan tuo­hon suun­taan ehdot­te­lee vaa­lien alla.

 2. Samaa miel­tä, mut­ta kuten kir­joi­tit, poliit­ti­ses­ti erit­täin vai­kea pää­tös, kos­ka niin suu­ri osa äänes­tä­jis­tä on saa­ja­puo­lel­la. Vero­vä­hen­nyk­sen perus­te­lu on kai se, että kos­ka pie­ni­tu­lois­ten vuo­kra-asu­mis­ta­kin tue­taan asu­mis­tuel­la, niin kes­ki­tu­loi­sil­le pitää antaa myös jotain. 

  Jos siis tasa­ver­tai­sia oltai­siin, niin asu­mis­tu­kea voi­si kyl­lä samal­la las­kea, mikä var­maan aina­kin osin kom­pen­soi­tui­si sil­lä, mitä kir­joi­tit, eli vuo­kra­ta­so las­ki­si asun­to­jen hin­nan mukana. 

  Jos asu­mis­tues­ta ja kor­ko­vä­hen­nyk­ses­tä pääs­täi­siin koko­naan eroon, niin eri asu­mis­muo­dot tuli­si­vat tasa­ver­tai­sik­si. Nyt pahi­ten mono­te­taan pää­hän nii­tä, jot­ka asu­vat vuo­kral­la ja mak­sa­vat vuo­kran­sa koko­naan omas­ta pus­sis­taan. He eivät saa sen puo­leen asu­mis­tu­kea kuin kor­ko­vä­hen­nys­tä­kään. Sil­ti he jou­tu­vat kär­si­mään hin­ta­ta­sos­ta, jota nuo tuki­muo­dot vetä­vät ylöspäin.

 3. Oli­si ehkä parem­pi ottaa siir­ty­mä­kau­dek­si 25 vuot­ta, niin tuli­si otet­tua huo­mioon ne vel­kai­sim­mat ensia­sun­non osta­jat, jot­ka ovat vas­ti­kään osta­neet asunnon.

 4. Vero­vä­hen­ny­soi­keus ei tee asu­mi­ses­ta juu­ri yhtään hal­vem­paa, kos­ka se valuu asun­to­jen hintoihin.”

  Onko­han tämä nyt ihan var­maa tie­toa? Mei­naan vaan, että mite­käs suu sit­ten lai­te­taan, jos tuo ei ole­kaan totta?

  Onko omis­tusa­su­mi­nen ollen­kaan jär­ke­vä jut­tu? Tuos­ta voi olla (aina­kin) kah­ta miel­tä. Itsel­lä­ni oli vai­kei­ta aiko­ja 90-luvun alus­sa kar­mei­den kor­ko­jen aika­na. Nyt­hän tuo on sit­ten lusit­tu ja ihan pie­nen lai­nan kans­sa on help­po elää. Koh­ta on sekin mak­set­tu ja rak­kaan vai­mo­ni kans­sa asum­me toi­ses­sa omas­sa asun­nos­sam­me mel­koi­sel­la var­muu­del­la lop­pui­käm­me ennen pal­ve­lu­ta­loa tai van­hain­ko­tia. Aikaa on toi­vot­ta­vas­ti vie­lä sel­lai­set 30 vuot­ta. Luo­ja tietää.

  Mil­lään emme oli­si sel­vin­neet niis­tä kor­kean koron ajois­ta ilman vero­vä­hen­nyk­siä. Niin on sit­ten veron­mak­sa­jat tuke­neet mei­dän asu­mis­tam­me todel­la mit­ta­vil­la sum­mil­la. Ei vis­siin ihan rei­lua, mut­ta ollaan ilol­la otet­tu vas­taan. Vaih­toeh­to­na oli­si ollut vie­dä kotia­vai­met pan­kin­joh­ta­jal­le. Lähel­lä oli, mut­ta sinniteltiin.

  Nyt sit­ten nau­ti­taan muu­ta­man vuo­den kulut­tua puo­li-ilmai­ses­ta asu­mi­ses­ta. Toi­sin aikoi­naan päät­tä­neet vuo­kra-asu­jat sen sijaan jat­ka­vat samaan malliin.

  Mut­ta hyö­dy­täm­me­kö täy­sil­lä yhteis­kun­taa kulu­tuk­sel­lam­me kun lai­na-aika on ohi. Ei var­maan ihan koko rahal­la, me kun pidäm­me mat­kus­te­lus­ta. Mut­ta kyl­lä me kyl­väm­me rahaa myös koti­maa­han ja ede­sau­tam­me yhteis­kun­nan pyö­rien ras­vaa­mis­ta kulut­ta­mal­la pal­ve­lui­hin ihan hyviä sum­mia. Ei ole lap­sia, joten kaik­ki pitäi­si ehtiä kulut­ta­maan. On sii­nä hom­maa, kun asu­mi­nen mak­saa sel­lai­set 100 euroa kuu­kau­des­sa ja palk­ka on ihan koh­tuul­li­nen, eikä ole tar­ve kerä­tä mitään kum­mem­paa säästöä.

  Täl­tä poh­jal­ta voi­sin nyky­ti­lan­tees­sa sanoa, että pois vaan koko tuki, mut­ta mitä teh­dään vuo­kra­tuel­le. Sitä­kin pitäi­si samas­sa pake­tis­sa miet­tiä. Vähä­osai­sia ei saa kui­ten­kaan mis­sään olo­suh­teis­sa jät­tää heit­tel­le. Sii­nä sitä on yhtä­löä ker­rak­seen. Ei ole vero­pää­tök­set help­po­ja. Ilma tuke asui­sin täl­lä het­kel­lä ihan sata­var­mas­ti vuo­kral­la. Mut­ta toi­vot­ta­vas­ti oli­sin muu­ten samas­sa tilan­tees­sa, eli voi­sin mak­saa itse omat vuokrani.

 5. Ensin­nä­kin, eikö tuon voi­si toteut­taa ihan vaan jät­tä­mäl­lä inflaa­tio­tar­kis­tuk­set teke­mät­tä vähen­nys­kel­poi­seen summaan.

  Toi­sek­si, en ole hel­sin­ki­läi­se­nä täs­tä ihan vil­pit­tö­mäs­ti innos­tu­nut. Tuo on yksi nii­tä har­vo­ja veron­vä­hen­nyk­siä jot­ka käsit­tääk­se­ni valuu kasvukeskuksiin.

 6. Mie­les­tä­ni pää­oma­mark­ki­noi­ta ja pien­si­joit­ta­jan vero­koh­te­lua tuli­si kehit­tää niin, että pää­omia ohjau­tui­si enem­män yri­tyk­siin, asun­to­jen sijaan. 

  Nyky­ään asun­not ovat mones­ti sijoi­tus­koh­tei­ta, mikä on taval­laan jär­je­tön­tä , kos­ka asun­nol­la ei ole lii­ke­vaih­toa eikä kehit­ty­vää lii­ke­toi­min­taa. Täs­sä yksi syy koviin hin­toi­hin, var­sin­kin pk-seudulla.

  Eli teh­tä­köön vero­vä­hen­nyk­sen pois­ton vas­ta­pai­nok­si sit­ten keven­nyk­siä toisaalla.

 7. Ymmär­sin­kö oikein, että puhe kor­ko­jen vero­vä­hen­ny­soi­keu­den pois­tos­ta kos­ki­si­vat vain ali­jää­mä­hy­vi­tys­tä? Toi­sin sanoen kor­ko­jen vähen­tä­mi­seen vero­tet­ta­vas­ta pää­oma­tu­los­ta ei aio­tai­si koskea.

  Kuka vero­vä­hen­nyk­ses­tä saa­ta­van edun tark­kaan ottaen siis nyt saa?

 8. Tär­keä asia ja erit­täin hyvä, että Ode jak­saa ja uskal­taa pitää tätä esil­lä. Kor­ko­jen vero­vä­hen­ny­soi­keus on tosi­aan aika­mois­ta tuh­laus­ta, mut­ta samal­la suu­ria tun­tei­ta herät­tä­vä asia. Aina­kin Sii­mes sai muis­taak­se­ni tap­pouh­kauk­sia uskal­taes­saan aikoi­naan nos­taa esil­le mah­dol­li­suu­den luo­pua täs­tä. Kan­na­tan vähit­täis­tä vero­vä­hen­nyk­sis­tä luo­pu­mis­ta, mut­ta toi­saal­ta esim. Tie­de­mie­hen tääl­lä argu­men­toi­mat omis­ta­mi­seen kan­nus­ta­mi­sen posi­tii­vi­set vai­ku­tuk­set yhteis­kun­taan on kyl­lä mus­ta sel­lai­nen argu­ment­ti, joka pitäi­si ottaa täs­sä huomioon.

  Ymmär­sin­kö oikein, että Ode haluai­si pois­ta vero­vä­hen­ny­soi­keu­den myös takau­tu­vas­ti sen jo saa­neil­ta? Tähän en kyl­lä ryh­tyi­si, sil­lä nämä hen­ki­löt ovat mak­sa­neet asun­nos­ta kor­keam­paa hin­taa juu­ri tuon etuu­den vuok­si. Oli­si myös poliit­ti­ses­ti mah­do­ton­ta, että 700 000 suo­ma­lai­sel­ta samaan aikaan kor­ko­me­not kas­vai­si­vat ja asun­non arvo pie­ne­ni­si (mis­tä toki on hait­taa lähin­nä peril­li­sil­le ja pie­nem­pään muut­ta­vil­le). Myös­kään jo nyt omis­tusa­sun­ton­sa omis­ta­vien pää­oma­ve­ro­va­pau­teen (2v jäl­keen) en kos­ki­si, vaan pitäi­sin sen ennallaan.

  Hyvä uudis­tus­pa­ket­ti (jol­le voi­si olla jopa läpi­me­no­mah­dol­li­suuk­sia) oli­si mus­ta seuraava:
  1. Jo asun­ton­sa hank­ki­nei­den etuuk­siin ei puu­tu­ta mil­lään tavalla.
  2. Uusis­ta omis­tusa­sun­nois­ta saa­ta­vat kor­ko­jen vero­vä­hen­ny­soi­keu­det lak­kai­si­vat siir­ty­mä­kau­den jäl­keen, vaik­ka­pa juu­ri tämä 2% vuo­des­sa 14 vuo­den ajan. Siir­ty­mä­kaut­ta tar­vi­taan mm. sen vuok­si, että jo yhdel­lä ker­taa pois­ton suun­nit­te­lu rik­koi­si mark­ki­nat aika pahasti.
  3. Omis­tusa­sun­non myyn­nin pää­oma­ve­ro­va­pau­des­ta luo­vu­taan nii­den osal­ta, jot­ka ovat osta­neet asun­non lain voi­maan­tu­lon jälkeen.
  4. Varain­siir­to­ve­ros­ta luo­vu­taan kaik­kien omis­tusa­sun­to­jen osalta.

  Rahaa täl­lai­nen mal­li ei lyhyel­lä täh­täi­mel­lä hir­veän pal­jon sääs­täi­si, mut­ta kor­ko­vä­hen­nyk­sis­tä koi­tu­vat menot pie­ne­ni­si­vät tasai­ses­ti, kun­nes jos­kus 45 vuo­den pääs­tä oli­si­vat jo hyvin lähel­lä nol­laa. Asun­to­jen hin­toi­hin ei tuli­si dra­maat­tis­ta vai­ku­tus­ta, mut­ta vähit­täi­nen ale­ne­mi­nen lie­vit­täi­si tehok­kaas­ti hin­to­jen nousua. Ja mal­li voi­si siis olla poliit­ti­ses­ti mahdollinen.

 9. Samaa miel­tä. Koko­naan pois nell­jän vuo­den siir­ty­mä­kau­den aikana. 

  Hin­ta­tuet valu­vat aina hin­toi­hin. Asun­to­lai­no­jen vero­vä­hen­ny­soi­keu­des­ta hyö­ty­vät vain pan­kit, kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jät ja raken­nus­liik­keet. Riit­tä­väs­ti Kokoo­muk­sen kan­nan määritykseen.

 10. Yllät­tä­vän myö­hään tätä ruve­taan toden­teol­la aja­maan — onhan suu­ri ikä­luok­ka sen­tään jo kuus­kymp­pis­tä. No, kai niil­lä vie­lä on vähän asu­to­lai­no­jen rip­pei­tä jäl­jel­lä ja sik­si siirtymäaika.

  Tah­doin vain paja­mä­ke­läi­sit­täin sanoa, että aika har­vo­ja etuuk­sia on älyt­ty suu­rel­ta ikä­luo­kal­ta pois­taa. Tämä STTK:n Mäen­pää­kin oli aidon huo­les­tu­nut työ­urien lyhyy­des­tä ja ison ammat­ti­lii­ton joh­ta­ja­na sit­ten jul­ki­toi ainoan mie­leen­tu­le­van: kuusi­vuo­ti­aat kouluun.

  Sinän­sä olen perus­teis­ta kans­sa­si samaa miel­tä ja ehdot­ta­ma­si siir­ty­mä­ai­ka oli­si var­maan riit­tä­vän rei­lu meil­le nykyi­sil­le työs­sä­käy­vil­le ikä­luo­kil­le. Ja hei — mehän tämä kui­ten­kin mak­se­taan — sama kait se on, mis­sä muodossa.

  Tou­ko Mettinen
  nimimerkki

 11. Jos muu­ten kor­ko­jen vero­vä­hen­ny­soi­keus pois­te­taan, voi­si val­tio “tul­la vas­taan” ja pois­taa varain­siir­to­ve­ron, jos­sa veros­sa ei kyl­lä ole mitään logiikkaa.

 12. Peri­aat­tees­sa noin, mut­ta muu­ta­ma jut­tu on jär­ke­vää teh­dä toisin:
  — lyhyt yli­me­no­kausi on parem­pi kuin pit­kä kitkutus,
  — samal­la tulee puut­tua vuo­kra­tu­kiin, jot­ka ovat yhtä suu­ri höl­möi­ly ja
  — myös talo­yh­tiöi­den saa­mat tuet tulee kyseenalaistaa.

  Noil­la toi­men­pi­teil­lä saa­daan vähän tolk­kua asun­to­mark­ki­noil­le ja kaik­ki asian­osai­set säästävät. 🙂

 13. Tus­kin­pa asun­to­jen hin­nat ker­ta­ry­säyk­sel­lä muut­tui­si­vat, jos­ko asun­to­lai­nan vero­vä­hen­ny­soi­keus ker­ta­ry­säyk­sel­lä poistuisi ?

  Suo­mes­sa­han kun talout­ta “käsit­tääk­se­ni” hal­lin­noi­daan ns. pit­kän hirt­tä­mi­sen taval­la, että mikään ei muu­tu taval­li­sen kan­sa­lai­sen kat­so­mas­taan näh­den omaan talou­teen. Jot­kun taas tahoil­laan vaan hymyi­le­vät, ja kor­jaa­vat ker­ty­neet raha­va­rat kan­sa­lais­ten­sa taskuista.

  Nokia­kin on hyvä asia sii­nä mie­les­sä, että Nokia ei myy tuot­tei­taan suo­raan teol­li­suu­del­le, vaan myy tuot­tei­taan kak­si-jal­kai­sil­le kuluttajille.

  Mil­loin­ka­han Valmet->Metso alkaa em. mai­ni­tun asian tajua­maan, että ei kan­na­ta myy­dä pape­ri­ko­nei­ta teol­li­suudl­le (=teräs­ki­lon hin­nal­la)= vaan myy­dä mie­li­ku­via kuin­ka “iha­naa on pyyh­käis­tä WC-pape­ril­la omaa sieluaan”.

 14. Tämä on taas suku­pol­vi­ky­sy­mys. Jos­kus kai­pai­si näis­sä asiois­sa terä­vää Osku Paja­mä­keä ja mui­ta haas­ta­maan. Suu­ret ikä­luo­kat, jot­ka nyt ovat pois­ta­mas­sa kaik­ki etuu­det tule­vil­ta, ovat nii­tä, jois­tä he ovat nau­ti­neet itse, ja jot­ka ovat hei­dän elin­ta­son­sa perusta.

  Hei­dän asun­to- ja opin­to­lai­nan­sa söi inflaa­tio. Heil­lä oli eli­ni­käi­set työ­suh­teet ja suo­ja­työ­pai­kat. He naut­ti­vat asun­to­lai­nan vero­vä­hen­ny­soi­keuk­sis­ta ja elä­ke-eduis­ta, jot­ka seu­raa­vik­si tule­vil­ta suku­pol­viul­ta pois­te­taan tai vähen­ne­tään. (Lis­taa voi­si jat­kaa.) Tämä on evo­luu­tio­ta, luon­non­tie­det­tä, enem­män kuin yhteis­kun­ta­po­li­tiik­kaa, sil­tä näyt­tää. Ihmi­nen on näkö­jään eläin ja popu­laa­tion vah­va suku­pol­vi pitää huo­len alus­ta lop­puun omis­ta eduis­taan. Vie­lä vii­mei­se­nä käden ojen­nuk­se­na jäl­ki­pol­vil­le, suu­ret ikä­luo­kat vaih­ta­vat vii­mei­si­nä vuo­si­naan omai­suu­te­na hyväk­si eläk­keek­si (ym.) itsel­leen. Suu­ret ikä­luo­kat ovat yhteis­kun­tam­me suu­rin ja vai­ku­tus­val­tai­sin puo­lue, mut­ta ne teke­vät sen tie­tä­mät­tään ja ‘jul­ki­suu­del­ta salas­sa’, kos­ka heil­lä on ‘evo­luu­tion’ voima. 

  Taas voin kan­nat­taa Jan Vapaa­vuor­ta, joka ymmär­tää sekä pit­kä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­mia, että pien- ja kes­ki­tu­loi­sia asuntovelallisia.

  1. Tämä on taas suku­pol­vi­ky­sy­mys. Jos­kus kai­pai­si näis­sä asiois­sa terä­vää Osku Paja­mä­keä ja mui­ta haas­ta­maan. Suu­ret ikä­luo­kat, jot­ka nyt ovat pois­ta­mas­sa kaik­ki etuu­det tule­vil­ta, ovat nii­tä, jois­tä he ovat nau­ti­neet itse, ja jot­ka ovat hei­dän elin­ta­son­sa perusta.

   Sor­ry, tämä menee päin­vas­toin. Jos ole­tam­me, että kor­ko­jen vero­vä­hen­ny­soi­keus menee koko­naan hin­toi­hin — eikä tämä ole­tus ole miten­kään tuu­les­ta tem­mat­tu ‑sii­tä hyö­tyy vain se jouk­ko, joka omis­taa jo asun­non ja karä­sii se suku­pol­vi„ joka on asun­toa osta­mas­sa. Osta­va suku­pol­vi ei pys­ty alen­ta­maan asu­mis­kus­tan­nuk­si­aan, kos­ka tuki kapi­ta­li­soi­tuu hin­toi­hin, joten täl­tä osin se menee tasan. He jou­tu­vat sen sijaan mak­sa­maan sen mil­jar­din mui­na veroi­na. Flo­ri­daan muut­ta­va suku­pol­vi sen sijaan hötyy. 

 15. aja­tus peri­aat­tees­sa hyvä,mutta käsit­tääk­se­ni Suo­mes­sa jär­jes­te­tään 4‑vuoden välein edus­kun­ta­vaa­lit ja laki/lait ovat voi­mas­sa kor­kein­taan tuon ajan (kär­jis­täen).

  -joten esi­merk­ki­si 14vuoden siir­ty­mä­ajas­ta ei oikein sovi demokratiaan.

  Met­sä­no­mis­ta­jien vero­tus­ta muu­tet­taes­sa­han sai vali­ta vaih­taa­ko pin­ta-ala­ve­ro­tuk­ses­ta myyn­ti­tu­lo­jen vero­tuk­seen heti vai pit­kän siir­ty­mä­ajan kulut­tua (12 vuot­ta tjsp.). Aina­kin laki­tek­ni­ses­ti tuo toi­mi aika­naan ihan hyvin

  ‑tosin asun­to­ve­lal­li­se­na en äänes­tä sem­mois­ta puoluetta/ehdokasta joka edes hiu­kan tuo­hon suun­taan ehdot­te­lee vaa­lien alla. 

  Itse asun­to­ve­lal­li­se­na pöhöt­ty­neet hin­nat ovat ärsyt­tä­neet tar­peek­si. Toki kun var­sin äsken ostin oma­ni haluan sen pit­kän siir­ty­mä­ajan (Osmon mal­lin suh­teen voi­sin elää). Lain sää­tä­mi­sen jäl­keen teh­ty­jen asun­to­kaup­po­jen suh­teen en näe tosin tar­vet­ta yhtä pit­käl­le siirtymälle.

 16. Siis tule­vat suku­pol­vet tar­vit­se­vat isom­man asun­to­lai­nan? (Ei voi kuin toi­voa hyvää per­heon­nea, kun kat­soo Hel­sin­gin neliö­hin­to­ja.) Eli minä­kin oli­sin siis ‘voit­ta­jien’ puo­lel­la, kun omis­tusa­sun­toa mak­se­len? (Mitä tar­koit­taa ‘omis­taa jo asun­non’, jos sen omis­taa puo­lik­si pank­ki? Ja vel­ko­ja mak­sel­laan.) Siis sii­tä hyö­tyy se jouk­ko joka omis­taa koko­naan ja velat on mak­set­tu? Osta­jien ja täy­sin omis­ta­vien välis­sä on monen­lais­ta ryh­mää. Mitä nyt en ymmärrä?

 17. Epäi­len, että asun­to­lai­nan kor­ko­jen vero­vä­hen­ny­soi­keu­den pois­to ei mene kos­kaan läpi, vaik­ka se oli­si kyl­lä erit­täin ter­ve­tul­lut uudis­tus. Tähän on usei­ta syi­tä, eri­tyi­ses­ti se, etten usko, että mikään, mikä suo­sii vuo­kra-asu­mis­ta omis­tusa­su­mi­sen kus­tan­nuk­sel­la tulee mene­mään läpi, kos­ka omis­tusa­su­mis­ta pide­tään itses­sään tavoiteltavana.

  Ja “asun­to­jen hin­nan ale­ne­mi­ses­sa” on kyl­lä myös vähän epä­suo­si­tun oloi­nen kai­ku. Tämä muu­ten on se syy, mik­si tätä uudis­tus­ta ei saa teh­dä ker­ral­la. Niil­le, jot­ka ovat tulo­ta­soon­sa ja asun­ton­sa arvoon näh­den eni­ten vel­kaan­tu­nei­ta, kor­ko­jen vero­vä­hen­ny­soi­keu­den pois­to on kak­sin­ker­tai­nen taak­ka: Toi­saal­ta hei­dän asun­ton­sa jäl­leen­myyn­tiar­vo las­kee ja toi­saal­ta käy­tet­tä­vis­sä ole­vat tulot pie­ne­ne­vät. Tämä voi mones­sa tapauk­ses­sa tar­koit­taa net­to­va­ral­li­suu­den mene­mis­tä mii­nuk­sen puolelle.

 18. Riccar­dol­le: Muis­tit­ko kir­joit­taes­sa­si, että vuon­na 1951 syn­ty­neen Osmo Soi­nin­vaa­ran­kin voi lukea kuu­lu­van noi­hin kah­deh­dit­tui­hin suu­riin ikäluokkiin?

 19. Suo­ma­laist­han ovat val­mii­ta mak­sa­maan kor­keam­pia vero­ja, jot­ta hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pal­ve­lut saa­daan pyörittämään. 

  Pait­si että sit­ten täs­tä vero­vä­hen­ny­se­pi­so­dis­ta, tai pikem­min­kin siis sen kovas­ta vas­tus­tuk­ses­ta, havai­taan että suo­ma­lais­ten mie­les­tä kaik­kien mui­den kuin hei­dän pitäis mak­saa ne kor­keam­mat verot.

  Esi­mer­kik­si elä­ke­läis­ten mie­les­tä oli aivan pöy­ris­tyt­tä­vää, että työs­sä­käy­vät sai­vat teh­dä tulon­hank­ki­mis­vä­hen­nyk­set, kos­ka työs­sä­käyn­tiin yleen­sä uppoa rahaa. No nyt täm­möi­set “epä­koh­dat” onkin poistettu.

  Juk­ka Jonninen
  “että 700 000 suo­ma­lai­sel­ta samaan aikaan kor­ko­me­not kasvaisivat”

  Mit­kä ihmeen kor­ko­me­not? Olet­ko vii­me­ai­ko­nia vil­kuil­lut korkotasoja? 😉

  PS jos tulee pulaa sääs­tö­koh­teis­ta, kysäis­kää­pä Wahl­roo­sil­ta. Hänel­tä löy­tyy oikeas­ti hyviä ideoita.

 20. Vero­vä­hen­nyk­ses­tä hyö­tyy muu­kin kuin asun­to­kaup­pa; yhtä lail­la asun­to­luot­to­ja käy­te­tään auto­jen, kesä­mök­kien, remont­tien jne rahoi­tuk­seen. Koko tuki ei siis kapi­ta­li­soi­du asun­to­jen hintoihin.

 21. Haja­huo­mioi­ta:
  Vil­le-Pek­ka Heikkilälle:
  Useim­mil­le (omistus)asunto on vält­tä­mät­tö­myys jos­sa asu­taan itse, mut­ta olet oikeas­sa että jopa nii­tä aja­tel­laan sijoituksena
  (“täs­sä kau­pun­gin­osas­sa se pitää hin­tan­sa, eli saan hyvät rahat kun muu­tan eläk­keel­lä pie­nem­pään asun­toon vie­lä kes­kem­mäl­le tai isoon kämp­pään pik­ku­kau­pun­kiin tai kotitilalle”)

  Ihmi­set hank­ki­vat mitä moni­nai­sim­pia sijoi­tus­koh­tei­ta, tau­lu­ja vaik­kei­vät piit­taa tai­tees­ta, tai klas­sik­koau­to­ja joil­la eivät aja met­riä­kään. Asun­nos­sa sen­tään joko itse tai vuo­kra­lai­nen asuu:)

  Tääl­lä on jo useam­pi toden­nut, että vähen­ny­soi­keu­den nopea pois­to joh­tai­si monil­la sekä asun­to­jen arvon las­kuun että kohon­nei­siin asu­mis­kus­tan­nuk­siin. Siir­ty­mä­kau­den opti­maa­li­seen pituu­teen en osaa lon­kal­ta ottaa kantaa.

  En kan­na­ta asu­mis­tuen pois­toa “tas­a­puo­li­suu­den nimis­sä” jon­ka joku tääl­lä otti esille.
  Asu­mis­tu­ki on monil­le (elin)tärkeä tulon­läh­de. Eri asia sit­ten, jos tämä lii­te­tään laa­jem­paan perus­tu­lo­re­mont­tiin, mut­ta sil­loin­kaan ei minus­ta oli­si vii­sas­ta, että asu­mis­tu­ki oli­si ensim­mäi­se­nä pois­tet­ta­va lisätuki.

 22. Ei vero­vä­hen­ny­soi­keut­ta voi pois­taa ole­mas­sao­le­vil­ta asun­to­lai­noil­ta. Ainut mah­dol­li­suus saa­da vähen­nyk­sen pois­to iki­nä läpi on saat­taa se kos­ke­maan vain uusia lai­no­ja ja sii­nä­kin vain tie­tyn­lai­sen vuo­sit­tai­sen vähen­nys­ka­ton avulla.

  Oli­si­ko vii­saam­paa aset­taa val­tion takaa­mien ensia­sun­to­lai­no­jen korol­le kor­ko­kat­to. Yksit­täi­nen kan­sa­lai­nen ei pys­ty pie­nis­tä tulois­ta kerää­mään varal­li­suut­ta juu­ri muu­ten kuin lyhen­tä­mäl­lä asun­to­lai­naa. Asun­to­jen hin­nat eivät ale­ne niin kau­an kuin joku mak­saa pyy­de­tyn hin­nan, jos ihmi­sil­lä ei ole varaa omis­tusa­sun­toon niin kyl­lä jol­la­kin on rahaa ostaa se ja pan­na vuo­kral­le kos­ka vuo­krat tule­vat sii­nä tilan­tees­sa nousemaan.

 23. Osmo:

  Nyt on aika puut­tua asun­to­lai­no­jen kor­ko­jen verovähennysoikeuteen.

  Ehdot­to­mas­ti!

  Tosin nyt kun korot ovat mel­kein nol­las­sa, vähen­ny­soi­keu­den voi­si pois­taa ker­ral­la­kin, mut­ta eivät ne kau­an noin alhaal­la ole.

  No ei todel­la­kaan! Kyl­lä se vähen­ny­soi­keus vai­kut­taa asun­to­jen hin­taan vaik­ka korot olis­kin alhaal­la. Olis joten­kin epis­tä, että edus­kun­nan pää­tök­sel­lä vaan otet­tas yht’ äkkiä sem­mo­nen 20k nykyi­sil­tä asun­no­no­mis­ta­jil­ta ja annet­tas se niil­le jot­ka omis­ti asun­non sil­loin kun vähen­ny­soi­keus otet­tiin käyttöön.

  sylt­ty:

  S jos tulee pulaa sääs­tö­koh­teis­ta, kysäis­kää­pä Wahl­roo­sil­ta. Hänel­tä löy­tyy oikeas­ti hyviä ideoita.

  todel­la­kin.

 24. Kan­na­tan kor­ko­jen vähen­ny­soi­keu­den pois­ta­mis­ta asteit­tain, mut­ta yksi asia askarruttaa:

  Voi­ko vai­heit­tai­sel­la pois­tol­la olla nega­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia asun­non reaa­liar­voon ja tätä kaut­ta lai­nan vakuu­teen? Voi­ko pois­to saa­da aikai­sek­si tilan­teen, mis­sä pank­ki halu­aa myy­dä asun­non lai­nan vakuudeksi?

  En usko, että tuo oli­si mikään kovin toden­nä­köi­nen ske­naa­rio, mut­ta oli­si muka­va kuul­la tämän pals­tan poh­din­taa aiheesta.

 25. Sil­leen­hän se on has­sua, että kun korot on kor­keam­mal­la on enem­män rahaa käy­tet­tä­vis­sä (tasae­rä). Kaip­pa täl­lä on jon­kin­lai­nen ohjaa­va vaikutus.

 26. Kom­ment­tien perus­teel­la tun­tuu, että kun ensin lait­taa all-in kul­pa­hin­tai­seen asun­toon, niin sit­ten seu­raa­vak­si ollaan itke­mäs­sä, että ei sitä kor­ko­vä­hen­nys­tä vaan mis­sään nimes­sä saa pois­taa, ei aina­kaan näil­tä nykyi­sil­tä vähen­nyk­sen saa­jil­ta (eli ko. kommentoijilta).

  Perus­te­lui­na on nyt ollut esim. asun­to­jen arvo­jen las­ku ja asu­mis­kus­tan­nus­ten nousu. Ja vie­lä mah­dol­li­ses­ti samaan aikaan — hui.

  Onko ihmi­set muka olleet niin “jär­ke­viä” että ovat las­ke­neet vero­vä­hen­nyk­sen kans­sa lai­na­mää­rän­sä ihan tap­piin. Ja muka vie­lä täl­lä 2% korolla.

  Älkää nyt viitsikö…

  Kun asun­to­jen hin­nat nouse­vat lamas­sa koko maan tasol­la 7% vuo­des­sa ja 15% pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, niin jokin on pahas­ti pielessä.

  Asun­to­mark­ki­noi­den nousua oli­si pitä­nyt hil­li­tä poli­tii­kan kei­noin jo vuon­na 2004–2005, mut­ta vii­meis­tään nyt oli­si aika toi­mia. Toi­mi­mat­ta jät­tä­mi­nen oli­si mel­kois­ta “popu­lis­mia”.

 27. Äkkiä aja­tel­len Osmon idea on hyvä. Vero­vä­hen­ny­soi­keus kan­nat­taa todel­la­kin pois­taa asteit­tain ja pois­taa se pitää. Kak­si pro­sent­tiyk­sik­köä vuo­des­sa kuu­los­taa hyvältä.

 28. Jyr­ki Pulliainen:

  Voi­ko pois­to saa­da aikai­sek­si tilan­teen, mis­sä pank­ki halu­aa myy­dä asun­non lai­nan vakuudeksi? 

  No, ei pank­ki sitä asun­toa saa tuos­ta vaan myy­dä, vaik­ka haluai­si­kin, jos velal­li­nen hoi­taa mak­sue­rän­sä ajal­laan. Sitä pait­si pan­kil­le asia­kas, joka hoi­taa mak­sun­sa kor­ko­jen kera on pal­jon arvok­kaam­pi kuin se asun­to, jos­ta par­haas­sa tapauk­ses­sa saa­daan lai­nak­si annet­tu pää­oma takaisin. 

  Joku mai­nit­si tuol­la ylem­pä­nä pää­oma­ve­ro­tuk­sen mukaan­tuo­mi­sen asun­to­kau­pan myyn­ti­voit­toon. Minus­ta täs­sä ei ole jär­keä, kun puhu­taan taval­li­sis­ta pul­liai­sis­ta, eikä mis­tään kei­not­te­li­jois­ta (siis ollaan sen 2v itse asu­tun rajan yli). Muu­ten­han tuol­la vain käy­tän­nös­sä aiheu­te­taan se, että ihmi­sil­lä ei ole käy­tän­nös­sä mah­dol­li­suut­ta vaih­taa asun­toa edes saman­hin­tai­seen, kun jou­tu­vat ensin mak­sa­maan hir­veät verot sii­tä omis­ta­mas­taan asun­nos­ta. Pelk­kä varain­siir­to­ve­ro­kin aiheut­taa kit­kaa asun­to­jen vaihtamiseen.

  Kun­han perin­tö­ve­ro pide­tään voi­mas­sa, ei minus­ta täs­sä ole mitään eri­tyis­tä ongel­maa. Val­tio saa asun­to­jen hinn­an­nousus­sa syn­ty­neis­tä rahois­ta osan­sa omis­ta­jan vih­doin heit­täes­sä henkensä.

 29. Jani:

  Perus­te­lui­na on nyt ollut esim. asun­to­jen arvo­jen las­ku ja asu­mis­kus­tan­nus­ten nousu.

  häh? Ja nää ei muka oo ihan hyviä perusteita?

  Tää asun­to­lai­na kor­ko­jen vähen­nys on tiet­ty ihan idioot­ti­mais­ta poli­tiik­kaa, jol­la on jos­kus siir­ret­ty varal­li­suut­ta asun­non omis­ta­jil­le, mut­ta on se nyt aika koh­tuu­ton­ta, jos tämän poli­tii­kan mak­su­mie­hiks lai­te­taan nykyi­set asunnonomistajat.

  Parem­pi, että las­kun mak­saa kaik­ki veron­mak­sa­jat tai sit asun­no­no­mis­ta­jat jaet­tu­na jol­le­kin 20 vuo­del­le tj.

 30. kyl­lä tuo suku­pol­vi kysy­mys tulee väis­tä­mät­tä täs­sä mie­leen. kun suur­ten ikä­luok­kien lai­nat on mak­set­tu, on suo­ras­taan lois­ta­va koh­de rahoit­taa mm. kas­va­vat ter­vey­den­huol­to­ku­lut pois­ta­mal­la vero­vä­hen­ny­soi­keus, jos­ta nuo­rem­pi kes­ki­luok­ka par­hail­laan nauttii. 

  mikä lie­nee­kään alun­pe­rin ollut se perus­te­lu, jol­la nyky­sys­tee­miin on pää­dyt­ty? Vai­kea on kek­siä syi­tä mik­si omis­ta­mis­ta pitäi­si tukea, mut­ta kyl­lä­hän sitä har­ras­te­taan muu­ten­kin esim. maa­ta­lous­tu­kien muo­dos­sa. ehkä pitäi­si etsiä se tie­de­mie­hen pos­taus niis­tä omis­ta­mi­sen posi­tii­vi­sis­ta ulkoisvaikutuksista…

 31. Osmon idea on hyvä ja kan­na­tan vero­vä­hen­ny­soi­keu­den pois­ta­mis­ta näin ikään­kuin yhteis­kun­nal­li­ses­sa mie­les­sä. Osmon kah­den pro­sent­tiyk­si­kön tra­jek­to­ria on ihan mie­le­käs, kos­ka se vas­taa aika hyvin jäl­jel­lä ole­via asun­to­lai­no­jen mak­suai­ko­ja. Mal­til­li­sem­min­kin voi­si pois­taa, mut­ta se tus­kin vai­kut­tai­si samal­la taval­la jul­ki­seen talouteen.

 32. Olen pet­ty­nyt kir­joi­tuk­seen, kos­ka sii­tä puut­tuu las­ken­nal­li­sen asun­to­tu­lon verot­ta­mi­sen vaa­ti­mus. Verot­ta­mal­la 100 %:n vero­kan­nal­la asun­to­tu­loa, asun­to­jen hin­nat las­ki­si­vat nol­laan, ja kai­kil­la oli­si onnel­li­nen loppu.

 33. Kan­na­tan, vaik­ka olen­kin saa­ma­puo­lel­la. Jos kaik­kia asioi­ta pitäi­si kan­nat­taa tai vas­tus­taa vain sen perus­teel­la mikä on net­to­vai­ku­tus omal­ta kan­nal­ta, ei poli­tiik­kaa tar­vit­tai­si ollen­kaan. Las­ku­ko­ne riit­täi­si. Ja näyt­tää riit­tä­vän puo­lueil­le nykyi­sin muutenkin.

 34. Samu­li Saarelma:
  1)
  “No, ei pank­ki sitä asun­toa saa tuos­ta vaan myy­dä, vaik­ka haluai­si­kin, jos velal­li­nen hoi­taa mak­sue­rän­sä ajallaan.”

  2)
  “Sitä pait­si pan­kil­le asia­kas, joka hoi­taa mak­sun­sa kor­ko­jen kera on pal­jon arvok­kaam­pi kuin se asun­to, jos­ta par­haas­sa tapauk­ses­sa saa­daan lai­nak­si annet­tu pää­oma takaisin.”

  Eikös tilan­ne ole se, että 1) pitää paik­kan­sa kii­tos vii­me laman jäl­keen teh­dyn lain­muu­tok­sen. Lain­muu­tos tar­vit­tiin, kos­ka osoit­tau­tui että koh­ta 2) ei pitä­nyt paik­kan­sa niis­sä oloissa.

 35. nos:

  …asun­to­jen hin­nat las­ki­si­vat nol­laan, ja kai­kil­la oli­si onnel­li­nen loppu. 

  Otta­mat­ta kan­taa sii­hen, oli­si­ko tuo asun­to­jen hin­nan las­ke­mi­nen nol­laan tulos asun­to­tu­lon vero­tuk­ses­ta, enpä usko kovin­kaan monen sato­ja tuhan­sia euro­ja asun­toon­sa sijoit­ta­neen ole­van eri­tyi­sen onnel­li­nen sii­tä, jos sen arvo las­ki­si nollaan. 

  Toi­sek­si jos asun­to­jen hin­ta las­ki­si nol­laan, nii­den raken­ta­mi­nen lop­pui­si sii­hen paik­kaan, mitä ei sitä­kään voi pitää eri­tyi­sen onnel­li­se­na loppuna.

 36. Vero­tus­ta­han pitäi­si yksin­ker­tais­taa ja tot­ta­kai tämä kor­ko­vä­hen­nys moni­mut­kais­taa sitä — ja tuot­taa kal­liim­pia asun­to­ja kai­kil­le. Ongel­ma tie­ten­kin on siir­ty­mä­kau­des­sa ja 14 vuot­ta voi­si olla kohtuullinen.

  Mut­ta kaik­kien höl­mö­jen vero­vä­hen­nys­ten äiti­hän on tämä työ­mat­ka­vä­hen­nys. Mitä jär­kee! Ei mitään. Suo­sii nur­mi­jär­ve­läi­siä met­sän­pe­rä­tont­te­ja ja aluil­ta pidä­tään taa­tus­ti jouk­ko­lii­ken­ne tahal­laan pois, jot­ta saa­daan molem­mil­le van­hem­mil­le täy­det verovähennykset. 

  Luit­te­ko Hesa­ris­ta täs­tä kave­ris­ta, joka kävi Kas­ki­sis­ta töis­sä Nuor­ga­mis­sa? Eipä tain­nut pal­jon vero­ja mak­sel­la, kun sai vero­vä­hen­nyk­set sekä koti­mat­kois­ta että kak­ko­sa­sun­nos­ta. On aivan nurin­ku­ris­ta, että val­tio­val­ta kan­nus­taa asu­maan mah­dol­li­sim­man kau­ka­na työ­pai­kas­ta huo­no­jen jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sien varrella.

  Mut­ta tai­taa olla taas niin mon­ta edun­saa­jaa, ettei mak­sa vai­vaa yrit­tää tämän(kään) etuu­den poistoa. 

  Yleen­sä­kin “työs­tä aiheu­tu­vien kulu­jen” vähen­nyk­set ovat kum­mal­li­sia: jos työs­tä aiheu­tuu kulu­ja, se pitää näkyä parem­pa­na palk­ka­na. Jos ei näy, työn­te­ki­jöi­tä ei löydy.

  Tou­ko Mettinen

 37. Kii­tos Artturi!

  Kuin­ka useas­ti olem­me­kaan olleet eri puo­lel­la. Mut­ta täs­sä meil­lä on yhteis­tä agen­daa (aavis­te­lin tätä jo pos­ta­tes­sa­ni): vero­tus yksin­ke­tai­sem­mak­si ja kai­ken­maa­il­man vähen­nyk­set (met­su­ri­vä­hen­nys, työ­huo­ne­vä­hen­nys, vaa­te­ku­lu­vä­hen­nys, puhe­lin­vä­hen­nys jne) pois. 

  Eli alku­pe­räi­seen pos­tauk­seen: jos ja kun omis­tusa­su­mis­ta ei ole vero­tuk­sen kaut­ta mie­le­käs­tä tukea, ei se lie­ne jär­ke­vää myös­kään vuo­kra­puo­lel­la. Asu­mis­tuen sijaan siis kan­sa­lais­palk­ka. Vai mitä, Artturi?

  Tou­ko Mettinen

 38. Tou­ko Mettinen:

  Asu­mis­tuen sijaan siis kansalaispalkka.

  Just niin.

 39. Kyl­lä työ­mat­koi­hin kulu­va raha on päi­vän­sel­vä­si työn­te­ki­jäl­le tulon­hank­ki­mis­ku­lu ihan samal­la taval­la kuin mate­ri­aa­li­kus­tan­nuk­set ovat tulon­hank­ki­mis­ku­lu konepajalle.

  Minun puo­les­ta ide­aa­li­ti­lan­tees­sa työn­te­ki­jöi­den pitäi­si pys­tyä vähen­tä­mään verois­ta­na itse­han­kit­tua kou­lu­tus­ta­kin. Nyt se ei ole mah­dol­lis­ta kuin jois­sain tapauksissa.

  Se on eri asia, onko nykyi­nen sys­tee­mi sit­ten lii­an monimutkainen.

  1. Kyl­lä työ­mat­koi­hin kulu­va raha on päi­vän­sel­väs­ti työn­te­ki­jäl­le tulon­hank­ki­mis­ku­lu ihan samal­la taval­la kuin mate­ri­aa­li­kus­tan­nuk­set ovat tulon­hank­ki­mis­ku­lu konepajalle.

   Tuo suh­de työ­mat­ka­ku­lui­hin ei ole noin yksin­ker­tai­nen, vaik­ka se ensin sil­tä kuulostaakin.
   Jos hen­ki­löl­lä on ole­mas­sa kiin­teä työ­paik­ka ja hänel­lä on tar­jol­la kak­si vuo­kra-asun­toa. Toi­nen työ­pai­kan vie­res­sä käve­ly­mat­kan pääs­sä ja toi­nen 50 kilo­met­rin auto­mat­kan pääs­sä. Vuo­kra­kus­tan­nuk­set jha mat­ka­kus­tan­nuk­set ovat
   A) Vuo­kra 1000 €/kk, mat­ka 0 yhteen­sä 1000 €/kk
   B) Vuo­kra 700, mat­ka 300, yhteen­sä 1000 €/kk
   Mik­si verot­ta­jan pitäi­si näis­tä kah­des­ta vaih­toeh­dos­ta suo­sia vaih­toeh­toa B?

 40. Hyviä kir­joi­tuk­sia Tou­kol­ta. Olen samaa miel­tä sekä työ­mat­ka­vä­hen­nyk­ses­tä että asu­mis­tues­ta. Molem­mat pois tuot­ta­mas­ta ihmi­sil­le vää­riä insen­tii­ve­jä. Asu­mis­tuen pois­ton voi kor­va­ta paran­ta­mal­la pie­ni­tu­lois­ten perusturvaa.

  Työ­mat­ka­vä­hen­nys on vähän kink­ki­sem­pi jut­tu. Ilman sitä voi syr­jä­seu­dul­la asu­val­le työt­tö­myys tul­la entis­tä hou­kut­te­le­vam­mak­si vaih­toeh­dok­si ja siten hän mak­saa veron­mak­sa­jil­le enem­män kuin mitä työ­mat­ka­ku­lu­jen vähen­nys maksaa. 

  Tuo­hon asu­mi­nen vs. mat­kus­ta­mi­nen ver­tai­luun sanoi­sin sen, että mat­kus­ta­mi­ses­ta ei kukaan saa var­maan mitään iloa sinäl­lään mat­kus­ta­mi­ses­ta, kal­liim­mas­ta asu­mi­ses­ta sen sijaan var­maan saa. Sik­si en uskoi­si ihmi­sen itsen­sä valit­se­van vapaah­toi­ses­ti pit­kiä työ­mat­ko­ja, vaik­ka nii­hin liit­ty­vät kulut sai­si verois­ta vähen­net­tyä­kin. Sut­taan­tuu sii­hen joka tapauk­ses­sa aikaa, jon­ka voi­si olla vaik­ka työ­tä tekemässä.

 41. Osmo on oikeal­la asial­la ehdot­taes­saan asun­to­jen kor­ko­vä­hen­ny­soi­keu­den pois­ta­mis­ta. Samal­la asial­la näyt­tää ole­van myös val­tio­sih­tee­ri Sailas 🙂

  Raken­teel­li­nen ongel­ma täs­sä suo­ma­lai­ses­sa asun­to­po­li­tii­kas­sa on se, että jat­ku­vas­ta asun­to­jen hin­to­jen nousus­ta — jota siis kor­ko­vä­hen­nyk­set kiis­tat­ta edis­tä­vät — hyö­ty­vät lähes kaik­ki ja hait­taa sii­tä on var­sin harvoille.

  Asun­to­jen hinn­an­nousu hyö­dyt­tää maa­no­mis­ta­jia, jot­ka saa­vat mail­leen kaa­voi­te­tus­ta raken­nusoi­keu­des­ta parem­man hin­nan (tämä ei juu­ri kos­ke Hel­sin­kiä, joka omis­taa lähes kai­ken maan alu­eel­laan). Myös kaa­voit­ta­va kun­ta hyö­tyy, kun saa tont­te­ja myy­des­sään tai maan­käyt­tö­so­pi­muk­sia teh­des­sään parem­man hin­nan raken­nusoi­keu­des­ta. Kor­keat hin­nat hou­kut­te­le­vat kun­tiin myös parem­pia veron­mak­sa­jia, vaik­ka tätä ei toki ääneen lausu­ta­kaan esim. Espoossa.

  Nouse­vat hin­nat hyö­dyt­tä­vät myös rahoit­ta­jia, kun lai­na­sum­mat kas­va­vat ja vakuuk­sien arvot kas­va­vat tur­val­li­ses­ti. Asun­to­ja tuot­ta­vat gryn­de­rit luon­nol­li­ses­ti iloit­se­vat kun tuot­tei­den hin­nat nouse­vat tuo­tan­to­kus­tan­nuk­sia nopeam­min ja kysyn­tä on sil­ti suu­rem­paa kuin tarjonta.

  Myös asun­to­ja omis­ta­vat per­heet hyö­ty­vät tai usko­vat hyö­ty­vän­sä. Lai­no­jen vakuu­te­na ole­vien asun­to­jen hin­ta nousee eikä pank­ki ole pyy­tä­mäs­sä lisä­va­kuuk­sia. Myös tun­ne­puo­lel­la on tär­keä­tä että omai­suu­den arvo kas­vaa eikä las­ke, se tun­tuu kival­ta. Tämä on toki epä­ra­tio­naa­lis­ta ajat­te­lua niil­le nuo­ril­le per­heil­le, jot­ka suun­nit­te­le­vat asun­non vaih­toa suu­rem­paan. Hin­tae­ro pie­nen ja suu­ren asun­non välil­lä kas­vaa, mut­ta sitä suu­rem­paa vas­taan saa taas uut­ta lai­naa kun sen vakuusar­vo tur­val­li­ses­ti kasvaa.

  Ainoat jota evät täs­tä hin­ta­ral­lis­ta hyö­dy ovat vuo­kral­la asu­jat (jois­ta kukaan polii­tik­ko ei tun­nu tosis­saan välit­tä­vän) ja ensia­sun­non ostoa suun­nit­te­le­vat. Para­dok­saa­lis­ta on että hin­to­jen nousua pel­kää­vä omaa asun­toa etsi­vä nuo­ri­pa­ri muut­tuu hin­to­jen las­kua pel­kää­väk­si sil­lä het­kel­lä kun nimi kir­joi­te­taan lai­na­pa­pe­rei­hin ja asun­non kaupakirjaan.

 42. Jos asun­to­jen hin­nat läh­ti­si­vät las­kuun, esim. kes­kiar­vo­hin­toi­hin ‑X % taso­muu­tos, myös vähen­nyk­sen net­to­mää­rä las­ki­si val­tion kas­san näkö­kul­mas­ta joten vai­ku­tus rea­li­soi­tui­si nopeam­min kansantalouteen.

  Ener­gia­mää­räys­ten ja uuden as oy lain myö­tä uusien asun­to­jen hin­toi­hin koh­dis­tuu huo­mat­ta­va nousu­pai­ne. Vuo­sit­tain kou­lu­te­taan sato­ja asian­tun­ti­jaup­see­re­ja entis­ten lisäk­si val­vo­maan kan­sa­lais­ten asu­mis­ta ja asun­to­jen raken­ta­mis­ta. Joten jos­tain pitää saa­da löy­sää kuu­kausi­palk­kais­ten parem­min­tie­tä­jien elät­tä­mi­seen. Muu­ten ensi vuo­si­kym­me­nil­lä vain lot­to­voit­ta­jil­la on varaa uuteen suo­ma­lai­seen asuntoon.
  Siis asun­to­jen hin­nat eivät las­ke vähen­nyk­sen pie­nen­tyes­sä , väi­tän , vaan asu­mi­sen muul­le kal­lis­ta­val­le kehi­tyk­sel­le tulee tilaa. Kan­na­tan sii­tä huo­li­mat­ta pois­toa (vaik­ka itse saan jon­kin ver­ran ko. vähen­nys­tä) , mut­ta tuli­si huo­leh­tia ettei hin­nan­muu­tos­ta tuh­la­ta mui­hin kallistumisiin.

  Popu­lis­ti­po­lii­ti­kot tyr­mää­vät hank­keen tyy­liin “lap­si­per­hei­den asu­mis­ta pitää tukea” eli lap­si­per­hei­den van­hem­mat pitää sitoa asun­to­lai­nal­la pit­kään työ­uraan ja samal­la työ­väen­luok­kai­seen iden­ti­teet­tiin. Jos las­ten asu­mis­ta halu­taan tukea, eikö voi­si antaa lap­sen huol­ta­jal­le asu­mis­se­te­lin , jol­la voi mak­saa vuo­kraa tai asun­to­lai­nan korkoa?

 43. @OS

  Mik­si verot­ta­jan pitäi­si näis­tä kah­des­ta vaih­toeh­dos­ta suo­sia vaih­toeh­toa B?

  Syr­jä­seu­tua­su­mi­sen toimeentulotukena?

 44. Jos työn­te­ki­jäl­lä taas on muut­tu­va työ­paik­ka, niin työ­nan­ta­ja kus­tan­taa liik­ku­mi­sen joko kilo­met­ri­kor­vauk­sin tai jär­jes­tä­mäl­lä kuljetuksen.

  Työ­mat­ka­ku­lu­jen vähen­ny­soi­keu­des­ta voi­si teh­dä sel­lai­sen, että sitä mak­set­tai­siin ensim­mäi­sen vuo­den ajan yhteen työ­paik­kaan. Tämän ajan jäl­keen tie­tää var­mas­ti, kan­nat­taa­ko tule­vai­suut­ta raken­taa sen työ­pai­kan varaan. Sen jäl­keen asu­mi­nen ja mat­kus­ta­mi­set oli­si ihan oma asia.

 45. Osmo:

  Vuo­kra­kus­tan­nuk­set jha mat­ka­kus­tan­nuk­set ovat
  A) Vuo­kra 1000 €/kk, mat­ka 0 yhteen­sä 1000 €/kk
  B) Vuo­kra 700, mat­ka 300, yhteen­sä 1000 €/kk
  Mik­si verot­ta­jan pitäi­si näis­tä kah­des­ta vaih­toeh­dos­ta suo­sia vaih­toeh­toa B? 

  Työ­mat­ka­ku­lu­jen vero­vä­hen­nyk­sen pois­ta­mi­nen on hyvin ris­kial­tis­ta peliä. Ihmi­sil­lä on suu­ri jouk­ko syi­tä, mik­si eivät voi (tai halua) muut­taa työn peräs­sä toi­sel­le paik­ka­kun­nal­le. Yhteis­kun­nan koko­nai­se­dun kan­nal­ta on ehdot­to­mas­ti parem­pi suo­da heil­le vero­vä­hen­nys mat­ka­ku­luis­ta, kuin teh­dä työs­sä­käyn­ti talou­del­li­ses­ti kannattamattomaksi.

 46. Samu­li Saarelma:

  Asu­mis­tuen pois­ton voi kor­va­ta paran­ta­mal­la pie­ni­tu­lois­ten perusturvaa.

  Ei voi, todel­li­ses­sa maa­il­mas­sa. Sitä­hän (perus­tur­van koro­tus­ta) Osmon mukaan Sata-komi­teas­sa yri­tet­tiin mut­ta ay-lii­ke tor­pe­doi yri­tyk­set, jot­ta haju­ra­ko ros­ka­sa­kin ja hei­dän jäse­nis­tön­sä välil­lä säi­lyi­si riit­tä­vän leveä­nä. Vai oli­si­vat­ko­han he muut­ta­neet kan­taan­sa, jos asu­mis­tuen pois­toa oli­si ehdo­tet­tu samalla?

 47. Osmo: “Tuo suh­de työ­mat­ka­ku­lui­hin ei ole noin yksinkertainen…”

  Eikä se ole edes noin yksin­ker­tai­nen! 😉 Moni jou­tuu tänä­päi­vä­nä asu­maan eros­sa per­hes­tään ja hank­ki­maan kak­ko­sa­sun­non. Niin sanot­tu­ja rep­pu­rei­ta on entis­tä enem­män. Kan­nat­taa jos­kus per­jan­tai­na läh­teä ilta­päi­vän Pen­do­li­nol­la Hel­sin­gis­tä Ouluun. Juna on täyn­nä mm. opet­ta­jia, jot­ka mat­kaa­vat kotiin ja kor­jaa­vat kokei­ta matkalla.

  MIs­sä on se uusi Kal­lio, joka tar­jo­aa pie­niä asun­to­ja, lähel­lä kes­kus­taa ja hyvien lii­ken­neyh­teyk­sien pääs­sä edul­li­ses­ti? Minus­ta pin­ta-ala­sään­nök­set nyky­muo­dos­saan aiheut­ta­vat enem­män vahin­koa kuin niiis­tä on hyötyä.

  Pel­käs­tään vahin­gol­lis­ten tukien pois­to ei rii­tä. Sekä omis­tus- että vuo­kra-asu­mi­sen tuet on pois­tet­ta­va, mut­ta se on vain osa­rat­kai­su ongelmaan.

 48. Kor­ko­jen vähen­ny­soi­keus voi­tai­siin pois­taa UUSILTA lai­noil­ta vaik­ka heti. Näin saa­ta­siin sen edut asun­to­mark­ki­noil­le välittömästi.
  Sen sijaan van­hoil­ta lai­noil­ta sitä ei ole syy­tä pois­taa, vaan antaa jat­kua niin kau­an kuin lai­nat on lyhen­net­ty. He ovat suun­ni­tel­leet talou­den­sa vero­vä­hen­nyk­sen varaan ja mak­sa­neet asun­nois­taan sen mukai­sen hin­nan. He jou­tui­si­vat aivan koh­tuut­to­maan tilan­tee­seen, jos he eivät sai­si vero­vä­hen­nys­tä ja samal­la asun­to­jen hin­nat putoaisivat.

 49. Timo, muu­ten hyvä, mut­ta ole­mas­sao­le­vien asun­to­lai­no­jen pitä­jät­hän voi­vat pitää asun­to­lai­naan­sa ikui­ses­ti ja mak­saa vain kor­ko­ja (jot­ka val­tio siis mak­saa). Tämän jäl­keen sit­ten lai­te­taan rahat kor­kea­kor­koi­sel­le tilil­le tuot­ta­maan rahaa. 

  Pank­ki myön­tää oikein mie­lel­lään jär­ke­vil­le rahan­käyt­töä ymmär­tä­vil­le ihmi­sil­le lyhen­nys­va­pai­ta vuo­sia aina yhden tai kak­si kerrallaan.

 50. TimoT:n ehdo­tus vai­kut­taa kyl­lä par­haal­ta. Se oli­si rei­luin, kukaan ei koki­si tul­leen­sa pete­tyk­si eikä kenen­kään talous kaa­tui­si muu­tok­seen. Ja tuo muu­tos oli­si var­maan jopa mah­dol­lis­ta ajaa läpi, toi­sin kuin 700 000 talou­den nykyi­siin lai­noi­hin kos­ke­mi­nen. Lisäk­si, jos arve­lut vähen­ny­soi­keu­den valu­mi­ses­ta hin­toi­hin todel­la pitä­vät paik­kan­sa, uusien lai­no­jen otta­jil­la­kaan ei pitäi­si olla valittamista.

 51. Timo T
  Mikä on uusi lai­na? Jos vaih­taa asun­toa niin, että lai­nan vakuus muut­tuu, onko lai­na uusi? Täl­lais­ta asun­toon sito­mis­ta ei pitäi­si hyväk­syä. En ole var­ma, että menee läpi koh­del­la eri ihmi­siä eri taval­la, mut­ta jos menee, myös noi­hin van­hoi­hin lai­noi­hin pitäi­si liit­tää tämä hidas vähen­ny­soi­keu­den pois­to. Muu­ten van­hat asun­to­lai­nat muu­te­taan sadan vuo­den bulletlainoiksi.

 52. Osmo: “Mikä on uusi laina…”

  Osmon huo­li tukien aiheut­ta­man vää­ris­ty­män hyväk­si­käy­tös­tä on ihan perus­tel­tu. Tätä­kään ei mie­tit­ty sil­loin, kun tukia alet­tiin mak­saa. Val­tion ja kun­tien sekaan­tu­mi­nen mark­ki­noi­hin ei kos­kaan tuo mitään hyvää. 🙁

 53. Mie­les­tä­ni täs­sä kes­kus­te­lus­sa ihmi­sil­lä on aika pal­jon omaa kar­jaa ojas­sa. Onhan se ymmär­ret­tä­vää. (Mai­nit­ta­koon, että minul­la on vie­lä 300 000€ remont­ti­lai­naa eli minun yksi­löl­li­nen toi­vee­ni oli­si tie­ten­kin koron vero­vä­hen­nyk­sen säi­ly­mi­nen ennallaan.)

  En kui­ten­kaan ole niin hie­no ihmi­nen että kan­na­tan vas­tik­keet­to­mas­ti itsee­ni koh­dis­tu­via huo­non­nuk­sia. Olen ratio­na­lis­ti: hyvä­tu­loi­nen kes­ki­tu­loi­nen mak­saa joka tapauk­ses­sa, koh­tuul­li­nen siir­ty­mä­ai­ka (14v?) tasoit­taa kuop­pia ja vero­ra­si­tuk­sen keveneminen/ pal­ve­lu­jen säi­ly­mi­nen voi­si koi­tua minun­kin hyödykseni. 

  Mut­ta jos minä oli­sin esi­mer­kik­si seu­raa­vis­sa hal­lis­tus­neu­vot­te­luis­sa, kyt­ki­sin kyl­lä asu­mi­sen (asu­mis­tu­ki ja veroe­tu) ja tulon­hank­ki­mis­vä­hen­nys­ten kaven­ta­mi­sen yhteen ja vaa­ti­sin aina­kin jon­kun hete­mäen­ko­mi­tean asi­aa tutkimaan.

  Se oman asun­non asun­to­tu­lo ei kyl­lä auke­ne minul­le vieläkään. 

  Tou­ko

 54. Pois­te­taan vero­vä­hen­ny­soi­keus heti, mut­ta jäte­tään tuo 14 vuo­den asteit­tai­nen ale­ne­mi­nen niil­le joil­la nyt on lai­naa; saa­vu­tet­tu etu.

 55. Tar­koi­tin van­hal­la lai­nal­la sen nykyi­sil­lä ehdoil­la ole­vaa lai­naa. Jos ehto­ja muu­tet­tai­siin lain muut­tu­mi­sen jäl­keen, niin sii­tä tuli­si uusi lai­na, jol­loin sen kor­ko­ja ei sai­si vähen­tää. Pis­te pitäi­si tie­tys­ti pan­na sii­hen, jol­loin lain muut­ta­mis­ta ale­taan suun­nit­te­le­maan, jot­ta Soi­nin­vaa­ran mai­nit­se­mia kepu­li­kons­te­ja ei pys­tyi­si edes yrit­tä­mään. Tuos­sa asun­non­vaih­to­ta­pauk­ses­sa voi­si tie­tys­ti har­ki­ta enti­sen lai­nan kal­tai­sen vähen­ny­soi­keu­den säi­lyt­tä­mis­tä, mut­ta ei mitään lisä­vä­hen­ny­soi­keuk­sia kal­liim­paan asun­toon siirryttäessä.

 56. Minus­ta oli­si vää­rin jakaa ihmi­set kah­teen ryh­mään suh­teel­li­sen mie­li­val­tai­sen asian (mil­loin lai­na on otet­tu) perus­teel­la ja aiheut­taa sil­lä talou­del­li­ses­ti mer­kit­tä­vä ja vuo­sia kes­tä­vä epä­oi­keu­den­mu­kai­suus. Pal­jon jär­ke­väm­pää on koh­del­la kaik­kia tas­a­puo­li­ses­ti ja tuol­lai­sel­la siir­ty­mä­ajal­la väl­tää yhtäk­ki­seen muu­tok­seen liit­ty­vät ongelmat. 

  Kukaan ei viri­tä lai­nan­mak­su­ky­ky­ään kireäl­lä 14:ksi vuo­dek­si. Ne ensim­mäi­set vuo­det sii­nä vai­keim­pia ovat. Sen jäl­keen pal­kan­ko­ro­tuk­set paran­ta­vat lai­nan­mak­su­ky­kyä mak­sue­rien pysyen samas­sa. Vaik­ka siis vero­vä­hen­nyk­set pois­tet­tai­siin (eikä edes kom­pen­soi­tai­si sitä ylei­sil­lä vero­ke­ven­nyk­sil­lä), oli­si­vat nyt lai­nan otta­neet vähem­män tiu­kil­la 14:n vuo­den pääs­tä kuin heti alus­sa vähennysoikeuksineen.

 57. Tou­ko: “Mut­ta kaik­kien höl­mö­jen vero­vä­hen­nys­ten äiti­hän on tämä työ­mat­ka­vä­hen­nys. Mitä jär­kee! Ei mitään. Suo­sii nur­mi­jär­ve­läi­siä met­sän­pe­rä­tont­te­ja ja aluil­ta pidä­tään taa­tus­ti jouk­ko­lii­ken­ne tahal­laan pois, jot­ta saa­daan molem­mil­le van­hem­mil­le täy­det verovähennykset.”

  Niin ja jos työ­mat­ka­vä­hen­nyk­set pois­tet­tai­siin, niin kau­em­pa­na ole­vien asun­to­jen hin­to­jen oli­si myös pak­ko las­kea. Eli tämän­kin vähen­nyk­sen pois­ta­mi­nen vai­kut­tai­si toden­nä­köi­ses­ti hin­toi­hin. Ja jos työ­mat­ka­ku­lu­ja aja­tel­tai­siin tulon­hank­ki­mis­ku­lui­na, niin mik­sei sit­ten asun­non hank­ki­mus­ku­lu­ja (työ­pai­kan lähel­tä) aja­tel­tai­si? Ja todel­la­kaan, työ­mat­ka­ku­lu­jen vero­vä­hen­ny­soi­keu­del­la ei suo­si­ta jouk­ko­lii­ken­net­tä mis­sään muo­dos­sa, vaik­ka jot­kut tähän­kin sitä vähen­nys­tä voi­vat toki käyt­tää ja käyttävätkin.

  Sum­ma sum­ma­rum, asun­to­jen hin­toi­hin voi aja­tel­la vai­kut­ta­van sekä kor­ko­jen vero­vä­hen­ny­soi­keu­den poistaminen/rajaaminen ja työ­mat­ka­ku­lu­jen vähen­ny­soi­keu­den poistaminen/rajaaminen. Mut­ta pai­no sanal­la voi. Asun­to­jen hin­to­jen kehi­tys ei ole käsit­tääk­se­ni tähän­kään asti ollut kaik­kein loo­gi­sin­ta mahdollista.

 58. Samu­li Saa­rel­ma: Lai­nan sopi­mi­sa­jan­koh­ta ei ole mie­li­val­tai­nen asia. Jos minä teen jon­kun oikeus­toi­men, niin minul­la pitää olla tie­dos­sa sen vai­ku­tuk­set eteen­päin. Näin on ollut nykyi­sil­lä asun­to­ve­lal­li­sil­la (eli kor­ko­jen vero­vä­hen­ny­soi­keus). Jos yksi­tyi­nen sopi­mus­kump­pa­ni teki­si vas­taa­van muu­tok­sen sopi­muk­seen yksi­puo­li­ses­ti, se oli­si sopi­mus­rik­ko­mus. Val­tio voi tie­tys­ti lain­sää­dän­nöl­lä sen teh­dä, mut­ta mie­les­tä­ni se pitäi­si käsi­tel­lä edus­kun­nas­sa vai­keu­te­tus­sa jär­jes­tyk­ses­sä, jos se kos­ki­si nykyi­siä lai­no­ja, joil­le vero­vä­hen­ny­soi­keus on luvattu.

 59. Samu­li Saa­rel­ma, sinä­hän tuos­sa itse­kin jaat ihmi­siä kah­teen suh­teel­li­sen mie­li­val­tai­seen ryh­mään. En minä aina­kaan vero­vä­hen­ny­soi­keu­den säi­lyt­tä­mis­tä hei­dän vuok­seen puo­lus­ta, joil­la on pit­kä­ai­kai­nen koko­päi­väi­nen työ­paik­ka, jos­sa vie­lä palk­ka nousee vuo­des­ta toi­seen. Muun­kin­lai­sia asun­to­ve­lal­li­sia on, ja juu­ri hei­tä tuo vähen­ny­soi­keu­den pois­to kos­kee kipeim­min. Tie­dän kyl­lä joi­den­kui­den ole­van sitä miel­tä, että huonosti/epävarmasti toi­meen­tu­le­va ei sai­si lai­naa edes ottaa. Pre­ka­ri­aat­ti kui­ten­kin laa­je­nee koko ajan, ja pidän vas­ten­mie­li­se­nä aja­tus­ta, jon­ka mukaan he eivät oli­si oikeu­tet­tu­ja sääs­tä­mään asun­to­lai­nan avul­la kuten muut­kin ihmi­set (pie­ni­tu­loi­sel­le­han asun­to­lai­na on paras, tai usein ainoa, mah­dol­li­suus saa­da jota­kin sääs­töön). Kun­nioi­tet­ta­vam­paa ris­kin­ot­toa se minus­ta on ver­rat­tu­na pank­kii­rien vas­tuut­to­maan ris­kee­raa­mi­seen mui­den rahoil­la, jon­ka epä­on­nis­tues­sa ne muut kär­si­vät mut­ta ris­kee­ra­ja itse ei.

  Väli­muo­to­ja­kin löy­ty­nee koh­ta­lai­nen mää­rä: hei­tä, joil­ta menee vaki­työ­paik­ka alta parin lai­nan­mak­su­vuo­den jäl­keen ja sen jäl­keen löy­tyy töi­tä lähin­nä pät­kis­sä, hei­tä jot­ka sai­ras­tu­vat työ­ky­kyä alen­ta­vas­ti jne. Kun talous on kural­la ja korot nouse­vat, osan koh­dal­la vero­vä­hen­ny­soi­keus var­mas­ti estää lai­vaa kaa­tu­mas­ta vai­keim­pi­na aikoi­na. En tie­dä mitä/keitä se hyö­dyt­täi­si, että nämä ihmi­set jou­tui­si­vat vas­toin tah­to­aan vuo­kral­le nos­ta­maan vuo­kra­lai­sen asu­mis­tu­kea. Jos taas sekä asu­mis­tu­ki että vero­vä­hen­ny­soi­keus pois­tui­si­vat samaan aikaan, samal­la kun asun­to­jen hin­nat las­ke­vat, monel­le vähä­va­rai­sel­le kävi­si vie­lä hullummin.

  Minus­ta jako nii­hin, jot­ka ovat osta­neet asun­non kal­liil­la ja saa­neet vero­vä­hen­ny­soi­keu­den, ja nii­hin jot­ka saa­vat kämp­pän­sä hal­vem­mal­la mut­ta ilman vähen­ny­soi­keut­ta, on aivan perus­tel­tu ja oikeu­den­mu­kai­nen. Vai eivät­kö vähen­ny­soi­keu­den pois­toa aja­vat itse­kään tosia­sias­sa usko sen alen­ta­van asun­to­jen hintoja?

 60. Ai niin, ja kyl­lä: minulla(kin) on täs­sä asias­sa oma leh­mä ojassa.

 61. TimoT, ensin­nä­kään kyse ei ole mis­tään oikeus­toi­mes­ta val­tion kans­sa. Ihan samal­la tavoin muu­ten jos eroat työ­pai­kas­ta­si ja ryh­dyt työt­tö­mäk­si (las­ket­tua­si, että yhteis­kun­nan tuet riit­tä­vät elä­mi­see­si) tämä sinus­ta sitoo val­tio­ta ole­maan muut­ta­mat­ta tuki­sys­tee­mei­tä. Minus­ta ei. 

  Samoin jos las­ket asun­to­lai­na­si sen varaan, että työs­ken­te­let työ­pai­kas­sa­si sii­hen asti, kun­nes olet mak­sa­nut asun­to­lai­na­si, voi­kin käy­dä niin, että fir­ma vähen­tää väkeä ja saat fudut. Tämä on takuul­la pal­jon isom­pi jut­tu asun­to­lai­nan kan­nal­ta kuin se, että vero­vä­hen­nys pois­tui­si hitaal­la 14:n vuo­den siir­ty­mäl­lä. Tai mitä­pä jos vai­mo­si pamah­taa ehkäi­syn pet­täes­sä ras­kaak­si? Sii­tä­kin seu­raa var­mas­ti suu­rem­pia talou­del­li­sia muu­tok­sia kuin vero­vä­hen­nyk­sen poistumisesta. 

  Minus­ta val­tiol­la ei ole mitään eri­tyis­tä oikeu­del­lis­ta tai edes moraa­lis­ta vel­vol­li­suut­ta yllä­pi­tää asun­to­lai­nan vero­vä­hen­nyk­siä. Sinul­la ei ole mitään sopi­mus­ta val­tion kans­sa sii­tä, ettei se muutu. 

  Kai­ken pääl­le, jos tuo muu­tos teh­täi­siin noin pit­käl­lä siir­ty­mä­ajal­la, niin sii­nä on aivan tar­peek­si kel­le tahan­sa sovit­taa asun­to­lai­nan­sa koko uudel­leen, jos mak­su­ky­ky ei rii­tä. Ja siis täy­sin kont­rol­loi­dus­ti muut­ta­mal­la pie­nem­pään asun­toon eikä niin kuin kävi­si työt­tö­myy­den iskies­sä, eli pan­kin vie­des­sä asun­non alta.

 62. Saa­ra, asun­to­lai­nan vero­vä­hen­nys ei kos­ke mui­ta kuin ansio­tu­loa saa­via. Eihän ansio­tu­lot­to­mil­la ole mitään vero­ja vähen­net­tä­väk­si. Eli mihin mui­hin asun­to­ve­lal­li­siin oikein nyt viittaat? 

  Ja mitä tulee nii­hin, joil­la työ­paik­ka menee alta, niin hehän menet­ti­vät lama­vuo­si­na asun­ton­sa. Ei aut­ta­nut kor­ko­jen vero­vä­hen­nys. Eihän täs­sä­kään oli­si mitään jär­keä, kos­ka eihän työ­tön­kään mitään vero­ja maksa. 

  Ja kuten tääl­lä jo Osmo on sano­nut, koko vero­vä­hen­ny­soi­keus kapi­ta­li­soi­tuu asun­non hin­taan. Täs­tä joh­tuen nii­den köy­him­pien on vai­ke­aa pääs­tä edes alkuun omis­tusa­su­ji­na. Juu­ri hei­tä ei edes vero­vä­hen­ny­soi­keus auta, kos­ka hei­dän mar­gi­naa­li­ve­ron­sa on pie­ni. Vero­vä­hen­nys kaa­taa kaik­kein eni­ten fyrk­kaa kor­ke­aa ansio­tu­loa naut­ti­vien tas­kuun. Heil­lä on isoim­mat lai­nat ja isoim­mat marginaaliverot. 

  Jos vero­vä­hen­nys pois­tui­si, tämä hel­pot­tai­si eten­kin ensia­sun­non osta­jia, kos­ka he eivät jou­tui­si mak­sa­maan asun­nos­taan vero­vä­hen­nys­ten ylös pump­paa­maa hin­taa. Jos hom­maan yhdis­tet­täi­siin vie­lä asun­to­tuen pois­to, vuo­krat las­ki­si­vat samal­la, jol­loin ensia­sun­toon sääs­tä­vien oli­si nopeam­paa saa­da kokoon tar­vit­ta­va alku­pää­oma vuo­kral­la asuessaan. 

  Mitä vii­mei­seen koh­taan tulee, niin siir­ty­mä­ajan oli­si juu­ri tar­koi­tus peh­men­tää sitä, ettei kukaan oli­si täy­sin häviä­jä eikä kukaan täy­sin voit­ta­ja vain sik­si, että oli sat­tu­nut osta­maan asun­non vää­räl­lä puo­lel­la lain­muu­tos­ta. Asun­to­jen hin­nat eivät romah­tai­si yös­sä, vaan seu­raus oli­si ennem­min­kin se, että nii­den hinn­an­nousu oli hil­li­tym­pää seu­raa­vat 14 vuotta.

 63. Saa­ra:

  Pre­ka­ri­aat­ti kui­ten­kin laa­je­nee koko ajan, ja pidän vas­ten­mie­li­se­nä aja­tus­ta, jon­ka mukaan he eivät oli­si oikeu­tet­tu­ja sääs­tä­mään asun­to­lai­nan avul­la kuten muut­kin ihmiset

  En nyt oo ihan var­ma mitä tar­koi­tit, mut­ta tot­ta­kai kai­kil­la on ihan sama oikeus ottaa asun­to­lai­na kuin ennen­kin. (Ja pan­kil­la on ihan sama oikeus kiel­täy­tyä myön­tä­mäs­tä asun­to­lai­naa kuin ennenkin.)

  Tun­tuu joten­kin omi­tui­sel­ta, että jos ei oo edel­ly­tys­tä ostaa asun­toa, niin veron­mak­sa­jien pitäs mak­saa viu­lut. Eikö­hän se oo parem­pi, että ne ostaa asun­not ja ottaa lai­nat joil­la on kykyä sen ris­kin kan­ta­mi­seen ja muut sit asuu vuokralla.

 64. TimoT:
  “Jos minä teen jon­kun oikeus­toi­men, niin minul­la pitää olla tie­dos­sa sen vai­ku­tuk­set eteen­päin. Näin on ollut nykyi­sil­lä asun­to­ve­lal­li­sil­la (eli kor­ko­jen vero­vä­hen­ny­soi­keus). Jos yksi­tyi­nen sopi­mus­kump­pa­ni teki­si vas­taa­van muu­tok­sen sopi­muk­seen yksi­puo­li­ses­ti, se oli­si sopi­mus­rik­ko­mus. Val­tio voi tie­tys­ti lain­sää­dän­nöl­lä sen teh­dä, mut­ta mie­les­tä­ni se pitäi­si käsi­tel­lä edus­kun­nas­sa vai­keu­te­tus­sa jär­jes­tyk­ses­sä, jos se kos­ki­si nykyi­siä lai­no­ja, joil­le vero­vä­hen­ny­soi­keus on luvattu.”

  Heh, kenen­kään lai­na­pa­pe­reis­sa ei tai­da olla lupaus­ta, että kor­ko­ja saa vähen­tää verotuksessa.

  Huvit­ta­vaa edes ver­ra­ta tätä asi­aa sopi­mus­rik­ko­muk­seen, kun mitään sopi­mus­ta ei edes ole.

 65. Art­tu­ri, viit­ta­sin sii­hen toi­si­naan täl­lä­kin tois­tel­tuun mant­raan, jon­ka mukaan asun­to­lai­naa “ei saa” ottaa, jos mak­su­ky­ky ei yli­tä elin­kus­tan­nuk­sia + lyhen­nyk­sien mää­rää + kor­ko­jen nousua jol­la­kin var­sin reip­paal­la ker­toi­mel­la, eli jos ei ole var­maa että lai­nan pys­tyy myös hoi­ta­maan. Itse olen otta­nut lai­nan, vaik­ka mak­su­ky­vys­tä­ni ei täl­lä het­kel­lä suin­kaan ole var­muut­ta koko mak­susuun­ni­tel­man ajak­si, ja pitäi­sin mui­ta vaih­toeh­to­ja höl­möi­nä (olen alal­la ja tilan­tees­sa, jos­sa var­mut­ta ei ole, eikä voi odot­taa­kaan ole­van). Kysees­sä kyl­lä on talou­del­li­nen ris­kin­ot­to, mut­ta eihän ris­kin otta­mi­nen aina ole pel­käs­tään kiel­tei­nen ja tuo­mit­ta­va asia.

  Tun­tuu joten­kin omi­tui­sel­ta, että jos ei oo edel­ly­tys­tä ostaa asun­toa, niin veron­mak­sa­jien pitäs mak­saa viulut.

  Ihan kuin oli­sin noin sano­nut. Sanoin, että kos­ka kon­sen­sus näyt­tää ole­van, että vähen­ny­soi­keu­den pois­to las­kee hin­to­ja, täs­tä seu­raa että ennen oikeu­den pois­toa oste­tuis­sa asun­nois­sa on sen oikeu­den ver­ran lii­kaa hin­taa. Sik­si sitä ei oli­si oikeu­den­mu­kais­ta pois­taa asun­nois­ta, jois­ta kau­pat on jo tehty.

  Se, että myös pie­ni­tu­loi­sil­la ja epä­var­mo­jen tulo­jen varas­sa elä­vil­lä on asun­to­lai­no­ja, puo­les­taan lisää oikeu­den­mu­kai­suu­den edel­lyt­tä­mi­sen pai­noar­voa täs­sä asias­sa (= jos he menet­tä­vät asun­ton­sa, se ei saa joh­tua teh­ty­jen pää­tös­ten epä­oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta). Jos asun­to­ve­lal­li­si­na oli­si ainoas­taan Samu­li Saa­rel­man kuvai­le­mia pysy­väs­sä palk­ka­työs­sä ole­via kes­ki- tai hyvä­tu­loi­sia, sil­lä ei oli­si niin pal­jon väliä ollaan­ko asias­sa täy­sin oikeu­den­mu­kai­sia, kos­ka sil­loin ihmis­ten mah­dol­li­set mene­tyk­set oli­si­vat suh­teel­li­ses­ti pienempiä.

  Samu­li Saa­rel­ma, tun­nut ajat­te­le­van, että on vain kah­den­lai­sia ihmi­siä: pit­kä­ai­kai­ses­sa ja riit­tä­vän pal­kan takaa­vas­sa vaki­työs­sä ole­via, ja totaa­li­tu­lot­to­mia. Suo­sit­te­len päi­vit­tä­mään tätä käsitystä.

 66. Janil­le suo­sit­te­li­sin vähän sisä­lu­ku­tai­don uudel­leen opet­te­le­mis­ta. En kir­joit­ta­nut mitään, mitä lasi­na­pa­pe­reis­sa lukee, vaan sii­tä mitä laki­kir­jas­sa lukee. Oikeus­val­tios­sa kyl­lä ole­te­taan jon­kun­lais­ta ennus­tet­ta­vuut­ta myös lainsäädännössä.

 67. Kor­ko­jen vero­vä­hen­ny­soi­keus on pie­ni mur­he Vih­rei­den suur­ten tavoit­tei­den rin­nal­la. Satu Has­sin ansio­kas, ihail­ta­vas­ti Brys­se­lin kaut­ta aja­ma aloi­te osa­keyh­tiöi­den oma­kus­tan­nus­pe­ri­aat­teel­la toi­mi­mi­sen lopet­ta­mi­sek­si. Has­sin ja vih­rei­den tavoit­tee­na on asun­to-osa­keyh­tiöi­den vel­voit­ta­mi­nen mak­si­moi­maan tuot­ton­sa, ts vas­tik­keet on pk-seu­dul­la nos­tet­ta­va mark­ki­na­hin­toi­hin (10…15 e/m2?), ja mak­si­moi­ta­va voit­ton­sa. As Oy tulok­ses­ta menee sit­ten veroa nykyi­sen vas­tik­keen ver­ran (2…3 e/m2), ja lop­pu mak­se­taan osin­koi­na osak­kee­no­mis­ta­jil­le, jot­ka taas mak­sa­vat veroa osin­ko­tu­lois­taan. Mon­ta kär­päs­tä yhdel­lä vih­reäl­lä iskulla!

 68. TimoT:

  Oikeus­val­tios­sa kyl­lä ole­te­taan jon­kun­lais­ta ennus­tet­ta­vuut­ta myös lainsäädännössä. 

  Jep, ennus­tet­ta­vuus on se, että nel­jän vuo­den välein jär­jes­te­tään vaa­le­ja, jois­sa ihmi­set otta­vat kan­taa sii­hen, ovat­ko nykyi­set lain­sää­tä­jät teh­neet hyviä lake­ja, vai pan­naan­ko uudet tilal­le. Koko demo­kra­tian idea romut­tui­si, jos vaa­lit menet­täi­si­vät mer­ki­tyk­sen, kun teh­ty­jä lake­ja ei voi­si muut­taa tai sää­tää uusia lakeja.

  Yksi tämän alku­pe­räi­sen ehdo­tuk­sen ongel­ma oli­si­kin juu­ri täs­sä, eli mikään hal­li­tus ei voi taa­ta sitä 14:n vuo­den siir­ty­mä­ai­kaa, kos­ka sil­lä on vain nel­jän vuo­den mandaatti.

 69. Saa­ra, ensin­nä­kin voi­sit perus­tel­la, mis­tä revit, että minus­ta on vain vaki­tui­ses­sa kor­kea­palk­kai­ses­sa työs­sä ole­via ja tulot­to­mia. Yllä puhuin sii­tä, että on ansio­tu­loi­sia ja tulot­to­mia. Ansio­tu­loa se epä­var­ma pie­ni­palk­kai­nen pät­kä­tu­lo­kin on. Minun point­ti­ni oli se, että vero­vä­hen­ny­soi­keus aut­taa vain ansio­tu­los­sa ole­via tulo­ve­roa mak­sa­via. Näil­lä yleen­sä tulot nouse­vat vähin­tään inflaa­tion vauh­tia. En nyt tie­dä, mitä mui­ta ryh­miä sinus­ta vie­lä pitäi­si käsi­tel­lä. Pime­ää työ­tä teke­viä? No, hei­tä ei var­maan aina­kaan vero­vä­hen­nys­ju­tut koske.

  Sik­si sitä ei oli­si oikeu­den­mu­kais­ta pois­taa asun­nois­ta, jois­ta kau­pat on jo tehty. 

  Jos muu­tos teh­dään pit­käh­köl­lä siir­ty­mä­ajal­la, niin mikä tuos­sa on se ongel­ma? Tuon siir­ty­mä­ajan aika­na­han hin­ta ei mis­sään koh­das­sa romah­da yhtäk­ki­ses­ti, vaan las­kee hitaas­ti tai toden­nä­köi­sem­min on vain nouse­mat­ta niin nopeas­ti kuin muu­ten teki­si. Mik­si siis pitäi­si vetää joku raja, jota ennen lai­nan otta­neet saa­vat mer­kit­tä­vän talou­del­li­sen hyö­dyn, mut­ta sen jäl­keen otta­neet eivät?

  Kuten jo kir­joi­tin, vero­vä­hen­nyk­sis­tä luo­pu­mi­nen aut­tai­si pie­ni­palk­kais­ta ja epä­var­maa työ­tä teke­vää­kin, kos­ka asun­not hal­pe­ni­si­vat. Hei­dän talou­del­li­nen ris­ki asun­toa ostaes­saan ei oli­si siis niin iso kuin se on nyt. Lisäk­si he pää­si­si­vät nopeam­min käsik­si omaan asun­toon, kos­ka ei tar­vit­si­si sääs­tää niin pit­kään ennen lai­nan saa­mis­ta. Nyky­sys­tee­mi hyö­dyt­tää ennen kaik­kea kes­ki- ja hyvä­tu­loi­sia, kos­ka heil­lä on kor­keam­mat mar­gi­naa­li­ve­ro­pro­sen­tit. Tämä on tie­ten­kin myös sen poliit­ti­nen kom­pas­tus­ki­vi, kos­ka tämä pop­poo on poliit­ti­ses­ti mer­kit­tä­vä tekijä.

 70. Saa­ra:

  Kysees­sä kyl­lä on talou­del­li­nen ris­kin­ot­to, mut­ta eihän ris­kin otta­mi­nen aina ole pel­käs­tään kiel­tei­nen ja tuo­mit­ta­va asia.

  Ehdot­to­mas­ti samaa miel­tä. Ja samaa miel­tä sii­tä, että lai­nan saa ottaa aina, kun pank­ki sen myön­tää riip­pu­mat­ta mis­tään ker­toi­mis­ta, korois­ta yms.

 71. TimoT:lle: No en kyl­lä ajat­te­le, että yhteis­kun­nan tuet ja var­sin­kin nii­den mää­rä on jotain mikä ei iki­nä voi­si muut­tua — eivät­hän verot­kaan ole pysy­viä. Ja nuo tuet on käsit­tääk­se­ni tul­leet ase­tuk­sen kaut­ta, eivät siis ole edes laki.

  Jos itse asias­sa aja­tel­laan, että kaik­ki tuet ja avus­tuk­set ovat kos­ke­mat­to­mia sen jäl­keen kun ne on lan­see­rat­tu, mene­te­tään yhteis­kun­nan dyna­miik­ka täy­sin. Lop­pu­tu­lok­se­na on maa, joka tukeh­tuu tuki­vii­dak­koon ja his­to­rial­li­seen tukien pai­no­las­tiin. Itse asias­sa Suo­mi on jo lähel­lä tätä tukehtumista.

  Laki­kir­jan ylei­seen etiik­kaan perus­tu­vat osat ovat nii­tä, joi­den itse ajat­te­len pysy­vän ennus­tet­ta­vi­na ja pysy­vi­nä. Niil­lä taa­taan yhteiskuntarauha.

  Mut­ta kenen­kään ei nyt tar­vit­se huo­les­tua rak­kaas­ta vähen­nyk­ses­tään ja asun­ton­sa mah­dol­li­ses­ta hin­nan­las­kus­ta. Kukaan suur­ten puo­luei­den joh­ta­jis­ta ei uskal­la aja­tel­la kor­ko­vä­hen­nyk­sen pois­ta­mi­ses­ta. Keh­taa­vat vie­lä väit­tää että tues­ta on hyö­tyä ensia­sun­non ostajille.
  http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=2010/06/34414

  Mie­les­tä­ni tämä on surul­lis­ta, mut­ta tyy­pil­lis­ta suo­ma­lai­sil­ta polii­ti­koil­ta. Mis­tä löy­täi­sim­me polii­tik­ko­ja, jot­ka uskal­tai­si­vat käy­dä kes­kus­te­lua vai­keis­ta uudis­tuk­sis­ta ja myös toteut­taa niitä?

 72. Saa­rel­ma: “Yksi tämän alku­pe­räi­sen ehdo­tuk­sen ongel­ma oli­si­kin juu­ri täs­sä, eli mikään hal­li­tus ei voi taa­ta sitä 14:n vuo­den siir­ty­mä­ai­kaa, kos­ka sil­lä on vain nel­jän vuo­den mandaatti.”

  Noin­han se on, mut­ta mikä estää Osmoa ym. ehdot­ta­mas­ta, että jos se hom­ma teh­täi­siin nyt aluk­si vaik­ka 4‑vuotiskaudeksi eli pie­nen­ne­tään vero­vä­hen­ny­soi­keus asteit­tain 28->20 pro­sent­tiin ja kat­so­taan sit­ten, mikä tämän vai­ku­tus on vai onko mitään vaikutusta?

  Sitä voi miet­tiä, että jos tuo lai­nan kor­ko­jen vero­vä­hen­ny­soi­keus pois­tuu, niin kom­pen­soi­ko mark­ki­nat asi­aa piden­tä­mäl­lä lai­nan­mak­suai­kaa tms.? Eli edel­leen­kin epäi­len, ettei näil­lä (kaik­kien mah­dol­lis­ten asun­to­jen hin­toi­hin korot­ta­vas­ti vai­kut­ta­vien vero­vä­hen­nys­ten pois­to) kons­teil­la kui­ten­kaan asun­to­jen hin­toi­hin juu­ri­kaan vai­ku­te­ta. Nopeam­pi vai­ku­tus hin­toi­hin tuli­si, jos lail­la rajat­tai­siin lai­nan takai­sin­mak­suai­ka esim. 20 vuo­teen. Muu­ten­kin näis­sä vero­asiois­sa ihmi­set ryh­mit­ty­vät, inhi­mil­li­ses­ti, nii­hin ryh­miin, jot­ka aja­vat omaa etua. Lope­te­taan­ko kaik­ki asu­mi­sen tuke­mi­nen niin ei kenen­kään tar­vit­se aja­tel­la mak­sa­van­sa mui­den asu­mis­ta? En kan­na­ta. Sii­hen kui­ten­kin lie­nee ollut ja on edel­leen­kin perus­teet, että asu­mis­ta muo­dos­sa jos toi­ses­sa­kin tuetaan?

  Niin ja vie­lä tuos­ta työ­mat­ka­ku­lu­jen vero­vä­hen­ny­soi­kei­des­ta… eikö sitä­kin voi­si yrit­tää muo­ka­ta sii­hen suun­taan, että vaik­ka sitä ei voi­si vähen­tää, niin sitä suun­nat­tai­siin tuke­maan jouk­ko­lii­ken­teen kehit­tä­mis­tä? Eli jouk­ko­lii­ken­teen osal­ta vähen­nyk­set oli­si­vat ennal­laan, mut­ta oman auton käy­tön osal­ta vähen­nyk­siä pienennettäisiin.

 73. Minus­ta tämä vou­ho­tus kor­ko­jen vero­vä­hen­ny­soi­keu­den leik­kaa­mi­sen autuu­des­ta on suu­res­ti yliampuvaa.

  Vaik­ka teo­reet­ti­ses­ti voi­daan aja­tel­la, että vähen­ny­soi­keus menee hin­toi­hin, on kyl­lä aika roh­kea­ta väit­tää, että vähen­nyk­sen pois­ta­mi­nen las­ki­si hin­to­ja aina­kaan lyhyel­lä täh­täi­mel­lä. Mie­len­kiin­nol­la kuu­li­sin, jos­sa jos­sa­kin oli­si oike­aa tut­ki­mus­tie­toa, joka tuki­si tuo­ta väitettä.

  Kor­ko­jen vero­vä­hen­ny­soi­keut­ta­han on jo lei­kat­tu voi­mak­kaas­ti. Ennen­hän vähen­nys teh­tiin tulos­ta, joten suu­ri­tu­loi­sel­la yli 50% mar­gi­naa­li­ve­rol­la, vähen­nys oli erit­täin “teho­kas”. Myös­kään nykyis­tä 1400 Euron ylä­ra­jaa ei ollut.

  Kes­kus­te­lus­sa ei juu­ri­kaan puhu­ta sii­tä, että on yhteis­kun­nan kan­nal­ta erin­omai­sen toi­vot­ta­vaa, että ihmi­set hank­ki­vat omis­tusa­sun­non työ­uran­sa aika­na. Aina­kaan pie­ni- ja kes­ki­tu­loi­set, eivät pys­ty eläk­keel­le siir­tyes­sään enää mak­sa­maan mark­ki­nan­vuo­kria ilman yhteis­kun­nan asu­mis­tu­kea. Sen sijaan omis­tusa­su­ja sel­vi­ää ilman tukiai­sia pie­nel­lä­kin eläkkeellä.

 74. Samu­li Saarelma:

  Yksi tämän alku­pe­räi­sen ehdo­tuk­sen ongel­ma oli­si­kin juu­ri täs­sä, eli mikään hal­li­tus ei voi taa­ta sitä 14:n vuo­den siir­ty­mä­ai­kaa, kos­ka sil­lä on vain nel­jän vuo­den mandaatti.

  häh? Täl­lä logii­kal­la kaik­ki lait on täs­sä mie­les­sä ongel­mal­li­sia. Mikä point­ti on nos­taa joku jut­tu ongel­mal­li­seks, jos se on yhtä ongel­mal­li­nen kuin muutkin?

  Edus­kun­ta voi ihan hyvin sää­tää lain 14 vuo­deks ja tule­vat edus­kun­nat voi sit perua sen lain, jos ne on sen jär­ke­vyy­des­tä eri miel­tä. Jos nykyi­nen edus­kun­ta on huo­lis­saan täs­tä, niin ne voi vaik­ka sää­tää sen perus­tus­la­kiin tj, niin sitä on han­ka­lam­pi muuttaa.

  Mör­kö:

  Muu­ten­kin näis­sä vero­asiois­sa ihmi­set ryh­mit­ty­vät, inhi­mil­li­ses­ti, nii­hin ryh­miin, jot­ka aja­vat omaa etua…

  …Sii­hen kui­ten­kin lie­nee ollut ja on edel­leen­kin perus­teet, että asu­mis­ta muo­dos­sa jos toi­ses­sa­kin tuetaan?

  uh oh?!

  Eli kos­ka asu­mi­sen tuke­mi­nen on rahan kup­paa­mis­ta veron­mak­sa­jil­ta joil­le­kin etu­ryh­mil­le, niin tämä on perus­te sen yllä­pi­tä­mi­sek­si? Mun mie­les­tä se on nimen omaan perus­te tukien lopettamiselle.

  Niin ja vie­lä tuos­ta työ­mat­ka­ku­lu­jen vero­vä­hen­ny­soi­kei­des­ta… eikö sitä­kin voi­si yrit­tää muo­ka­ta sii­hen suun­taan, että vaik­ka sitä ei voi­si vähen­tää, niin sitä suun­nat­tai­siin tuke­maan jouk­ko­lii­ken­teen kehittämistä?

  Ei. Me halu­taan että ihmi­set liik­kuu niil­le jär­ke­vim­mäl­lä taval­la, eikä joukkoliikenteellä.

 75. Kaik­ki vero­ra­ho­jen kerää­mi­nen on taval­la tai toi­sel­la rahan kup­paa­mis­ta veron­mak­sa­jal­ta jol­le­kin etu­ryh­mäl­le. Val­tio käyt­tää kerä­tyt vero­ra­hat sit­ten päät­tä­mäl­lään taval­la. Se, että omis­tusa­su­mis­ta tue­taan kor­ko­jen vero­vä­hen­ny­soi­keu­del­la ei mie­les­tä­ni eroa isom­min vero­ra­hoil­la tue­tus­ta vuo­kra-asu­mi­ses­ta. Se oli­si­kin mie­len­kiin­tois­ta, kun sai­si itse päät­tää, mihin itsel­tä kerät­ty vero­ra­hat lai­te­taan ja var­sin­kin, mihin nii­tä ei laiteta. 

  Ja sii­tä olen yhä sitä miel­tä, että on sii­hen nyt joku syy ollut, että jota­kin asi­aa vero­ra­hoin tue­taan. Jos ei ole ollut, niin kai sel­lais­ten asioi­den tuke­mi­sen voi lopettaa.

  Pit­kän aikaa on ollut sel­vää kup­paa­mis­ta veron­mak­sa­jal­ta jol­le­kin etu­ryh­mäl­le työ­mat­ka­ku­lu­jen vero­vä­hen­ny­soi­keus. Sehän ei kos­ke Hel­sin­ki­läi­siä miten­kään. Joo… tue­taan­han tääl­lä jouk­ko­lii­ken­net­tä vero­ra­hoin. Mut­ta tulee­ko se vero­ra­ha sit­ten kum­mas­ta osoit­tees­ta, pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­nil­ta vai val­tiol­ta. En tie­dä. Ker­to­koon se, joka tie­tää. Onko sit­ten yksi­tyi­sau­toi­lu jär­ke­vin tapa? En tie­dä, mik­si ihmi­siä “pal­kit­tai­siin” sii­tä, että he asu­vat kau­em­pa­na ja jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sien ulko­puo­lel­la työ­pai­kas­ta ja “ran­gais­tai­siin” sii­tä, että yrit­tä­vät asua tois­te eli lähel­lä työ­paik­kaa tai jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sien pääs­sä? On toki poik­keus­ta­pauk­sia, mut­ta eikö nii­tä voi­si käsi­tel­lä poikkeustapauksina?

 76. Art­tu­ri, tar­koi­tin tuos­sa “ongel­mal­la” sitä, että vaik­ka edus­kun­ta voi­si sää­tää lain, jol­la vero­vä­hen­nys asteit­tain pois­tuu 14:n vuo­den aika­na, se ei voi taa­ta sitä, että niin tulee käy­mään, kos­ka seu­raa­va edus­kun­ta voi sen kumo­ta. Tämä liit­tyi TimoT:n jut­tui­hin val­tion teke­mis­tä sopi­muk­sis­ta tjsp. 

  Eli kyse ei sinäl­lään ole mis­tään eri­tyi­ses­tä ongel­mas­ta sen enem­pää kuin sii­nä­kään, jos joku hal­li­tus nos­taa tai las­kee vero­ja jol­le­kin tasolle. 

  Pek­ka, kii­tos, että päi­vi­tit minua sii­tä, mikä on tilan­ne vähen­nyk­sen nyky­ti­lan­teen suh­teen. Sinäl­lään­hän juu­ri nyt ei vähen­nyk­sel­lä ole hir­vit­tä­vää mer­ki­tys­tä, kos­ka korot ovat nyt (ja ovat olleet koko euroa­jan) his­to­rial­li­ses­ti hyvin alhaalla.

 77. Mör­kö, tie­ten­kään asun­to­jen hin­nat eivät het­kes­sä mihin­kään muu­tu, jos vero­vä­hen­nys pois­te­taan pit­käl­lä siirtymäajalla. 

  Nopeam­pi vai­ku­tus hin­toi­hin tuli­si, jos lail­la rajat­tai­siin lai­nan takai­sin­mak­suai­ka esim. 20 vuoteen. 

  Niin, ja vie­lä nopeam­pi vai­ku­tus tuli­si sil­lä, että asun­toa ei sai­si myy­dä yli X:n euron tai että varain­siir­to­ve­ro nos­tet­tai­siin 50%:in. En vain täy­sin ymmär­tä­nyt, mik­si val­tio pitäi­si miten­kään puut­tua sii­hen, min­kä­lai­sia lai­no­ja ihmi­set ja pan­kit kes­ke­nään sopivat. 

  Sii­hen kui­ten­kin lie­nee ollut ja on edel­leen­kin perus­teet, että asu­mis­ta muo­dos­sa jos toi­ses­sa­kin tuetaan? 

  Sii­hen on perus­teet, että yhteis­kun­ta takaa kai­kil­le sel­lai­sen perus­tu­lon, ettei kukaan jou­du viet­tä­mään öitään tai­va­sal­la (ja Suo­men ilmas­tos­sa kuo­le pak­ka­seen tms.), jos omat tulot eivät ole riit­tä­viä. Tätä enem­mäl­le asu­mi­sen tuke­mi­sel­le ei minus­ta ole mitään eri­tyi­siä perus­te­lui­ta. Asu­mi­nen on yksi kulu­tuk­sen muo­to, ei parem­pi tai huo­nom­pi kuin joku muu. Mik­si pitäi­si kaa­taa rahaa niil­tä, jot­ka arvos­ta­vat mui­ta asioi­ta kuin asu­mis­ta, niil­le, jot­ka arvos­ta­vat asumista? 

  Tai jos teh­dään tulon­siir­to­ja, niin mik­si ne pitäi­si kor­va­mer­ki­tä sii­hen, että nii­tä saa­vat käyt­tä­vät ne juu­ri asu­mi­seen, eivät­kä johon­kin muu­hun, mitä pitä­vät itsel­leen tär­keäm­pä­nä? Ok, jot­kut rap­pio­al­ko­ho­lis­tit ja nark­ka­rit ovat täs­tä ehkä poik­keuk­sia, joi­ta pitää hol­ho­ta käyt­tä­mään tuki­ra­hat juu­ri asu­mi­seen vii­nan ja huu­mei­den sijaan, mut­ta he eivät edus­ta miten­kään kaik­kia matalatuloisia.

 78. Kes­kus­te­lus­sa ei juu­ri­kaan puhu­ta sii­tä, että on yhteis­kun­nan kan­nal­ta erin­omai­sen toi­vot­ta­vaa, että ihmi­set hank­ki­vat omis­tusa­sun­non työ­uran­sa aika­na. Aina­kaan pie­ni- ja kes­ki­tu­loi­set, eivät pys­ty eläk­keel­le siir­tyes­sään enää mak­sa­maan mark­ki­nan­vuo­kria ilman yhteis­kun­nan asumistukea. 

  Tämä pätee vain, jos asu­mis­tues­ta ei luo­vu­ta samal­la kuin kor­ko­vä­hen­nyk­sis­tä­kin (mikä on ollut täs­sä aina­kin minun kan­ta­va aja­tus). Jos ihmi­set sijoit­ta­vat johon­kin muu­hun raho­jaan samal­la tavoin kuin nyt teke­vät omis­tusa­sun­non koh­dal­la, niin ei heil­lä pitäi­si olla rahat lopus­sa eläk­keel­le jäädessään.

 79. Mör­kö:

  Se oli­si­kin mie­len­kiin­tois­ta, kun sai­si itse päät­tää, mihin itsel­tä kerät­ty vero­ra­hat lai­te­taan ja var­sin­kin, mihin nii­tä ei laiteta. 

  Sitä kut­su­taan nettopalkaksi 🙂

  Kari

 80. Kan­na­tan, vaik­ka siis olen omis­tusa­su­ja itse.
  Kor­ko­tues­sa ei ole jär­keä, vaik­ka nyt näyt­tää­kin sil­tä että Kor­ko­tu­ki ei heti ole poistumassa.

 81. Onko­han ole­mas­sa mitään empii­ris­tä tut­ki­mus­ta, kuin­ka pal­jon tuo vero­vä­hen­nys nos­taa asun­to­jen hin­to­ja? Eikös Englan­nis­sa vero­vä­hen­nys pois­tet­tu 90-luvun lopus­sa? Eikös siel­lä ollut mel­koi­nen asun­to­jen hin­to­jen nousu sen jäl­keen­kin? Eli eipäs nyt lii­oi­tel­la tuon vero­vä­hen­nyk­sen mark­ki­na­vai­ku­tus­ta. Yksit­täi­sen koti­ta­lou­teen sil­lä voi olla vai­ku­tus­ta mut­ta epäi­len suur­ta mark­ki­na­vai­ku­tus­ta. Kan­na­tan kor­ko­jen vero­vä­hen­nyk­sen jat­ka­mis­ta vaik­ka olen­kin vela­ton ekonomisti.

 82. Esim. kal­liit asun­not rupe­aa jo syö­mään kil­pai­lu­ky­kyä. Esim. ei kan­na­ta muut­taa työ­hön muu­al­le kuin asun­not mak­saa liikaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.