Korkojen verovähennysoikeus pois asteittain

Nyt on aika puut­tua asun­to­lain­o­jen korko­jen verovähen­nysoikeu­teen. Se pitäisi tehdä asteit­tain pitkän ajan kulues­sa, vaikka­pa kahdel­la pros­ent­tiyk­siköl­lä vuodessa niin, että tuki pois­tu­isi kokon­aan 14 vuodessa. 

Suomes­sa tue­taan omis­tusasum­ista korko­jen verovähen­nysoikeu­den kaut­ta liki mil­jardil­la eurol­la vuodessa. Jos tätä ei olisi, voisimme alen­taa palkkat­u­lo­jen vero­tus­ta yli yhdel­lä pros­ent­tiyk­siköl­lä tai palkata julkiselle sek­to­rille 40 000 työn­tek­i­jää. Verovähen­nysoikeus ei tee asumis­es­ta juuri yhtään halvem­paa, kos­ka se val­uu asun­to­jen hin­toi­hin. Hin­toi­hin val­ues­saan se nos­taa myös vuokra-asumisen hintaa.

Vähen­nysoikeu­teen puut­tumista on esitet­ty kauan, mut­ta aina se on kaatunut. Asun­to­min­is­teri Jan Vapaavuori sanoi siihen syynkin. Tätä etua naut­tii noin 700 000 suomalaista.

Jos asun­tokan­ta olisi kiin­teä eikä uusia asun­to­ja raken­net­taisi, verovähen­nysoikeus kap­i­tal­isoi­tu­isi kokon­aisu­udessaan hin­toi­hin, eikä alen­taisi asum­is­meno­ja lainkaan. Kun asun­to­jen hin­nat nou­se­vat, niiden rak­en­t­a­mi­nen tulee kan­nat­tavam­mak­si. Niin­pä aivan pieneltä osalta verovähen­nysoikeus lisää asun­to­jen tar­jon­taa eikä sen takia mene kokon­aan hin­toi­hin. Vuo­den aikana uus­tuotan­non osu­us on alle pros­ent­ti asun­tokan­nas­ta. Se, että nos­te­taan keinotekois­es­ti koko asun­tokan­nan hin­taa tuon yhden­pros­entin takia, on kuitenkin kovin teho­ton tapa tukea uus­tuotan­toa. Vaiku­tus olisi paljon suurem­pi, jos tuos­ta mil­jardin vero­helpo­tuk­ses­ta ohjat­taisi­in vaik­ka puo­let uus­tuotan­non suo­raan tukeen.

Ker­ral­la vähen­nysoikeut­ta ei voi pois­taa, kos­ka moni on mak­sanut asun­nos­ta sen vähen­nysoikeu­den korot­ta­man hin­nan ja mitoit­tanut koko mak­sukykyn­sä vähen­nysoikeu­den varaan. Tehdään siis vaik­ka laki, että verovähen­nysoikeus pois­tuu 14 vuodessa, kak­si pros­ent­tiyk­sikköä kerrallaan.

Tosin nyt kun korot ovat melkein nol­las­sa, vähen­nysoikeu­den voisi pois­taa ker­ral­lakin, mut­ta eivät ne kauan noin alhaal­la ole.

85 vastausta artikkeliin “Korkojen verovähennysoikeus pois asteittain”

 1. aja­tus peri­aat­teessa hyvä,mutta käsit­tääk­seni Suomes­sa jär­jestetään 4‑vuoden välein eduskun­tavaalit ja laki/lait ovat voimas­sa korkein­taan tuon ajan (kär­jistäen).

  -joten esimerkkisi 14vuoden siir­tymäa­jas­ta ei oikein sovi demokratiaan.

  -tosin asun­tove­lal­lise­na en äänestä sem­moista puoluetta/ehdokasta joka edes hiukan tuo­hon suun­taan ehdot­telee vaalien alla.

 2. Samaa mieltä, mut­ta kuten kir­joitit, poli­it­tis­es­ti erit­täin vaikea päätös, kos­ka niin suuri osa äänestäjistä on saa­japuolel­la. Verovähen­nyk­sen perustelu on kai se, että kos­ka pien­i­t­u­lois­t­en vuokra-asum­is­takin tue­taan asum­istuel­la, niin keski­t­u­loisille pitää antaa myös jotain. 

  Jos siis tasaver­taisia oltaisi­in, niin asum­is­tukea voisi kyl­lä samal­la laskea, mikä var­maan ainakin osin kom­pen­soi­tu­isi sil­lä, mitä kir­joitit, eli vuokrata­so lask­isi asun­to­jen hin­nan mukana. 

  Jos asum­istues­ta ja korkovähen­nyk­ses­tä päästäisi­in kokon­aan eroon, niin eri asum­is­muodot tuli­si­vat tasaver­taisik­si. Nyt pahiten monote­taan päähän niitä, jot­ka asu­vat vuokral­la ja mak­sa­vat vuokransa kokon­aan omas­ta pus­sis­taan. He eivät saa sen puoleen asum­is­tukea kuin korkovähen­nys­täkään. Silti he joutu­vat kär­simään hin­tata­sos­ta, jota nuo tukimuodot vetävät ylöspäin.

 3. Olisi ehkä parem­pi ottaa siir­tymäkaudek­si 25 vuot­ta, niin tulisi otet­tua huomioon ne velka­isim­mat ensi­a­sun­non osta­jat, jot­ka ovat vastikään osta­neet asunnon.

 4. “Verovähen­nysoikeus ei tee asumis­es­ta juuri yhtään halvem­paa, kos­ka se val­uu asun­to­jen hintoihin.”

  Onko­han tämä nyt ihan var­maa tietoa? Meinaan vaan, että mitekäs suu sit­ten laite­taan, jos tuo ei olekaan totta?

  Onko omis­tusasum­i­nen ollenkaan järkevä jut­tu? Tuos­ta voi olla (ainakin) kah­ta mieltä. Itsel­läni oli vaikei­ta aiko­ja 90-luvun alus­sa karmei­den korko­jen aikana. Nythän tuo on sit­ten lusit­tu ja ihan pienen lainan kanssa on help­po elää. Koh­ta on sekin mak­set­tu ja rakkaan vai­moni kanssa asumme toises­sa omas­sa asun­nos­samme melkoisel­la var­muudel­la lop­puikämme ennen palve­lu­taloa tai van­hainko­tia. Aikaa on toiv­ot­tavasti vielä sel­l­aiset 30 vuot­ta. Luo­ja tietää.

  Mil­lään emme olisi selvin­neet niistä korkean koron ajoista ilman verovähen­nyk­siä. Niin on sit­ten veron­mak­sa­jat tuke­neet mei­dän asum­is­tamme todel­la mit­tavil­la sum­mil­la. Ei vis­si­in ihan reilua, mut­ta ollaan ilol­la otet­tu vas­taan. Vai­h­toe­htona olisi ollut viedä koti­avaimet pank­in­jo­hta­jalle. Lähel­lä oli, mut­ta sinniteltiin.

  Nyt sit­ten nau­ti­taan muu­ta­man vuo­den kulut­tua puoli-ilmais­es­ta asumis­es­ta. Toisin aikoinaan päät­täneet vuokra-asu­jat sen sijaan jatka­vat samaan malliin.

  Mut­ta hyödytäm­mekö täysil­lä yhteiskun­taa kulu­tuk­sel­lamme kun laina-aika on ohi. Ei var­maan ihan koko rahal­la, me kun pidämme matkustelus­ta. Mut­ta kyl­lä me kylvämme rahaa myös koti­maa­han ja edesautamme yhteiskun­nan pyörien ras­vaamista kulut­ta­mal­la palvelui­hin ihan hyviä sum­mia. Ei ole lap­sia, joten kaik­ki pitäisi ehtiä kulut­ta­maan. On siinä hom­maa, kun asum­i­nen mak­saa sel­l­aiset 100 euroa kuukaudessa ja palk­ka on ihan kohtu­ulli­nen, eikä ole tarve kerätä mitään kum­mem­paa säästöä.

  Tältä poh­jal­ta voisin nykyti­lanteessa sanoa, että pois vaan koko tuki, mut­ta mitä tehdään vuokrat­uelle. Sitäkin pitäisi samas­sa paketis­sa miet­tiä. Vähäo­saisia ei saa kuitenkaan mis­sään olo­suhteis­sa jät­tää heit­telle. Siinä sitä on yhtälöä ker­rak­seen. Ei ole veropäätök­set help­po­ja. Ilma tuke asu­isin täl­lä het­kel­lä ihan satavar­masti vuokral­la. Mut­ta toiv­ot­tavasti olisin muuten samas­sa tilanteessa, eli voisin mak­saa itse omat vuokrani.

 5. Ensin­näkin, eikö tuon voisi toteut­taa ihan vaan jät­tämäl­lä inflaa­tio­tark­istuk­set tekemät­tä vähen­nyskelpoiseen summaan.

  Toisek­si, en ole helsinkiläisenä tästä ihan vil­pit­tömästi innos­tunut. Tuo on yksi niitä har­vo­ja veron­vähen­nyk­siä jot­ka käsit­tääk­seni val­uu kasvukeskuksiin.

 6. Mielestäni pääo­ma­markki­noi­ta ja pien­si­joit­ta­jan veroko­htelua tulisi kehit­tää niin, että pääo­mia ohjau­tu­isi enem­män yri­tyk­si­in, asun­to­jen sijaan. 

  Nykyään asun­not ovat mon­esti sijoi­tusko­htei­ta, mikä on taval­laan jär­jetön­tä , kos­ka asun­nol­la ei ole liike­vai­h­toa eikä kehit­tyvää liike­toim­intaa. Tässä yksi syy kovi­in hin­toi­hin, varsinkin pk-seudulla.

  Eli tehtäköön verovähen­nyk­sen pois­ton vastapain­ok­si sit­ten keven­nyk­siä toisaalla.

 7. Ymmärsinkö oikein, että puhe korko­jen verovähen­nysoikeu­den pois­tos­ta koski­si­vat vain ali­jäämähyvi­tys­tä? Toisin sanoen korko­jen vähen­tämiseen verotet­tavas­ta pääo­mat­u­losta ei aio­taisi koskea.

  Kuka verovähen­nyk­ses­tä saata­van edun tarkkaan ottaen siis nyt saa?

 8. Tärkeä asia ja erit­täin hyvä, että Ode jak­saa ja uskaltaa pitää tätä esil­lä. Korko­jen verovähen­nysoikeus on tosi­aan aikamoista tuh­laus­ta, mut­ta samal­la suuria tun­tei­ta herät­tävä asia. Ainakin Siimes sai muis­taak­seni tap­pouhkauk­sia uskaltaes­saan aikoinaan nos­taa esille mah­dol­lisu­u­den luop­ua tästä. Kan­natan vähit­täistä verovähen­nyk­sistä luop­umista, mut­ta toisaal­ta esim. Tiedemiehen tääl­lä argu­men­toimat omis­tamiseen kan­nus­tamisen posi­ti­iviset vaiku­tuk­set yhteiskun­taan on kyl­lä mus­ta sel­l­ainen argu­ment­ti, joka pitäisi ottaa tässä huomioon.

  Ymmärsinkö oikein, että Ode halu­aisi poista verovähen­nysoikeu­den myös takau­tu­vasti sen jo saaneil­ta? Tähän en kyl­lä ryhty­isi, sil­lä nämä henkilöt ovat mak­sa­neet asun­nos­ta korkeam­paa hin­taa juuri tuon etu­u­den vuok­si. Olisi myös poli­it­tis­es­ti mah­do­ton­ta, että 700 000 suo­ma­laiselta samaan aikaan korkomenot kas­vaisi­vat ja asun­non arvo pienenisi (mis­tä toki on hait­taa lähin­nä per­il­lisille ja pienem­pään muut­taville). Myöskään jo nyt omis­tusasun­ton­sa omis­tavien pääo­maverova­pau­teen (2v jäl­keen) en koskisi, vaan pitäisin sen ennallaan.

  Hyvä uud­is­tus­paket­ti (jolle voisi olla jopa läpi­menom­ah­dol­lisuuk­sia) olisi mus­ta seuraava:
  1. Jo asun­ton­sa han­kkinei­den etuuk­si­in ei puu­tu­ta mil­lään tavalla.
  2. Uusista omis­tusasun­noista saata­vat korko­jen verovähen­nysoikeudet lakkaisi­vat siir­tymäkau­den jäl­keen, vaikka­pa juuri tämä 2% vuodessa 14 vuo­den ajan. Siir­tymäkaut­ta tarvi­taan mm. sen vuok­si, että jo yhdel­lä ker­taa pois­ton suun­nit­telu rikkoisi markki­nat aika pahasti.
  3. Omis­tusasun­non myyn­nin pääo­maverova­paud­es­ta luovu­taan niiden osalta, jot­ka ovat osta­neet asun­non lain voimaan­tu­lon jälkeen.
  4. Varain­si­ir­toveros­ta luovu­taan kaikkien omis­tusasun­to­jen osalta.

  Rahaa täl­lainen malli ei lyhyel­lä tähtäimel­lä hirveän paljon säästäisi, mut­ta korkovähen­nyk­sistä koitu­vat menot pieneni­sivät tasais­es­ti, kunnes joskus 45 vuo­den päästä oli­si­vat jo hyvin lähel­lä nol­laa. Asun­to­jen hin­toi­hin ei tulisi dra­maat­tista vaiku­tus­ta, mut­ta vähit­täi­nen alen­e­m­i­nen lievit­täisi tehokkaasti hin­to­jen nousua. Ja malli voisi siis olla poli­it­tis­es­ti mahdollinen.

 9. Samaa mieltä. Kokon­aan pois nelljän vuo­den siir­tymäkau­den aikana. 

  Hin­tat­uet val­u­vat aina hin­toi­hin. Asun­to­lain­o­jen verovähen­nysoikeud­es­ta hyö­tyvät vain pankit, kiin­teistövälit­täjät ja raken­nus­li­ik­keet. Riit­tävästi Kokoomuk­sen kan­nan määritykseen.

 10. Yllät­tävän myöhään tätä ruve­taan toden­te­ol­la aja­maan — onhan suuri ikälu­ok­ka sen­tään jo kuuskymp­pistä. No, kai niil­lä vielä on vähän asu­to­lain­o­jen rippeitä jäl­jel­lä ja sik­si siirtymäaika.

  Tah­doin vain pajamäkeläisit­täin sanoa, että aika har­vo­ja etuuk­sia on älyt­ty suurelta ikälu­okalta pois­taa. Tämä STTK:n Mäen­pääkin oli aidon huolestunut työurien lyhyy­destä ja ison ammat­tili­iton johta­jana sit­ten julk­i­toi ain­oan mieleen­tule­van: kuu­sivuo­ti­aat kouluun.

  Sinän­sä olen perusteista kanssasi samaa mieltä ja ehdot­ta­masi siir­tymäai­ka olisi var­maan riit­tävän reilu meille nyky­isille työssäkäyville ikälu­okille. Ja hei — mehän tämä kuitenkin mak­se­taan — sama kait se on, mis­sä muodossa.

  Touko Met­ti­nen
  nimimerkki

 11. Jos muuten korko­jen verovähen­nysoikeus pois­te­taan, voisi val­tio “tul­la vas­taan” ja pois­taa varain­si­ir­toveron, jos­sa verossa ei kyl­lä ole mitään logiikkaa.

 12. Peri­aat­teessa noin, mut­ta muu­ta­ma jut­tu on järkevää tehdä toisin:
  — lyhyt yli­menokausi on parem­pi kuin pitkä kitkutus,
  — samal­la tulee puut­tua vuokratuki­in, jot­ka ovat yhtä suuri hölmöi­ly ja
  — myös taloy­htiöi­den saa­mat tuet tulee kyseenalaistaa.

  Noil­la toimen­piteil­lä saadaan vähän tolkkua asun­tomarkki­noille ja kaik­ki asiano­saiset säästävät. 🙂

 13. Tuskin­pa asun­to­jen hin­nat ker­tarysäyk­sel­lä muut­tuisi­vat, josko asun­to­lainan verovähen­nysoikeus ker­tarysäyk­sel­lä poistuisi ?

  Suomes­sa­han kun talout­ta “käsit­tääk­seni” hallinnoidaan ns. pitkän hirt­tämisen taval­la, että mikään ei muu­tu taval­lisen kansalaisen kat­so­mas­taan näh­den omaan talouteen. Jotkun taas tahoil­laan vaan hymy­ilevät, ja kor­jaa­vat ker­tyneet rahavarat kansalais­ten­sa taskuista.

  Noki­akin on hyvä asia siinä mielessä, että Nokia ei myy tuot­teitaan suo­raan teol­lisu­udelle, vaan myy tuot­teitaan kak­si-jalka­isille kuluttajille.

  Mil­loinka­han Valmet->Metso alkaa em. maini­tun asian tajua­maan, että ei kan­na­ta myy­dä paperikonei­ta teol­lisu­udlle (=teräskilon hin­nal­la)= vaan myy­dä mieliku­via kuin­ka “ihanaa on pyyhkäistä WC-paper­il­la omaa sieluaan”.

 14. Tämä on taas sukupolvikysymys. Joskus kaipaisi näis­sä asiois­sa terävää Osku Pajamäkeä ja mui­ta haas­ta­maan. Suuret ikälu­okat, jot­ka nyt ovat pois­ta­mas­sa kaik­ki etu­udet tulevil­ta, ovat niitä, joistä he ovat nau­ti­neet itse, ja jot­ka ovat hei­dän elin­ta­son­sa perusta.

  Hei­dän asun­to- ja opin­to­lainansa söi inflaa­tio. Heil­lä oli elinikäiset työ­suh­teet ja suo­jatyö­paikat. He naut­ti­vat asun­to­lainan verovähen­nysoikeuk­sista ja eläke-eduista, jot­ka seu­raaviksi tulevil­ta sukupolvi­ul­ta pois­te­taan tai vähen­netään. (Lis­taa voisi jatkaa.) Tämä on evoluu­tio­ta, luon­non­tiedet­tä, enem­män kuin yhteiskun­tapoli­ti­ikkaa, siltä näyt­tää. Ihmi­nen on näköjään eläin ja pop­u­laa­tion vah­va sukupolvi pitää huolen alus­ta lop­pu­un omista eduis­taan. Vielä viimeisenä käden ojen­nuk­se­na jälkipolville, suuret ikälu­okat vai­h­ta­vat viimeis­inä vuosi­naan omaisuute­na hyväk­si eläk­keek­si (ym.) itselleen. Suuret ikälu­okat ovat yhteiskun­tamme suurin ja vaiku­tus­val­taisin puolue, mut­ta ne tekevät sen tietämät­tään ja ‘julk­isu­udelta salas­sa’, kos­ka heil­lä on ‘evoluu­tion’ voima. 

  Taas voin kan­nat­taa Jan Vapaavuor­ta, joka ymmärtää sekä pitkäaikaisas­un­not­to­mia, että pien- ja keski­t­u­loisia asuntovelallisia.

  1. Tämä on taas sukupolvikysymys. Joskus kaipaisi näis­sä asiois­sa terävää Osku Pajamäkeä ja mui­ta haas­ta­maan. Suuret ikälu­okat, jot­ka nyt ovat pois­ta­mas­sa kaik­ki etu­udet tulevil­ta, ovat niitä, joistä he ovat nau­ti­neet itse, ja jot­ka ovat hei­dän elin­ta­son­sa perusta.

   Sor­ry, tämä menee päin­vas­toin. Jos ole­tamme, että korko­jen verovähen­nysoikeus menee kokon­aan hin­toi­hin — eikä tämä ole­tus ole mitenkään tuules­ta tem­mat­tu ‑siitä hyö­tyy vain se joukko, joka omis­taa jo asun­non ja karäsii se sukupolvi„ joka on asun­toa osta­mas­sa. Osta­va sukupolvi ei pysty alen­ta­maan asumiskus­tan­nuk­si­aan, kos­ka tuki kap­i­tal­isoituu hin­toi­hin, joten tältä osin se menee tasan. He joutu­vat sen sijaan mak­samaan sen mil­jardin muina veroina. Flori­daan muut­ta­va sukupolvi sen sijaan hötyy. 

 15. aja­tus peri­aat­teessa hyvä,mutta käsit­tääk­seni Suomes­sa jär­jestetään 4‑vuoden välein eduskun­tavaalit ja laki/lait ovat voimas­sa korkein­taan tuon ajan (kär­jistäen).

  -joten esimerkkisi 14vuoden siir­tymäa­jas­ta ei oikein sovi demokratiaan.

  Met­sän­o­mis­ta­jien vero­tus­ta muutet­taes­sa­han sai vali­ta vai­h­taako pin­ta-alavero­tuk­ses­ta myyn­ti­t­u­lo­jen vero­tuk­seen heti vai pitkän siir­tymäa­jan kulut­tua (12 vuot­ta tjsp.). Ainakin lakiteknis­es­ti tuo toi­mi aikanaan ihan hyvin

  ‑tosin asun­tove­lal­lise­na en äänestä sem­moista puoluetta/ehdokasta joka edes hiukan tuo­hon suun­taan ehdot­telee vaalien alla. 

  Itse asun­tove­lal­lise­na pöhöt­tyneet hin­nat ovat ärsyt­täneet tarpeek­si. Toki kun varsin äsken ostin omani halu­an sen pitkän siir­tymäa­jan (Osmon mallin suh­teen voisin elää). Lain säätämisen jäl­keen tehty­jen asun­tokaup­po­jen suh­teen en näe tosin tarvet­ta yhtä pitkälle siirtymälle.

 16. Siis tule­vat sukupol­vet tarvit­se­vat isom­man asun­to­lainan? (Ei voi kuin toivoa hyvää per­heon­nea, kun kat­soo Helsin­gin neliöhin­to­ja.) Eli minäkin olisin siis ‘voit­ta­jien’ puolel­la, kun omis­tusasun­toa mak­se­len? (Mitä tarkoit­taa ‘omis­taa jo asun­non’, jos sen omis­taa puo­lik­si pank­ki? Ja velko­ja mak­sel­laan.) Siis siitä hyö­tyy se joukko joka omis­taa kokon­aan ja velat on mak­set­tu? Osta­jien ja täysin omis­tavien välis­sä on mon­en­laista ryh­mää. Mitä nyt en ymmärrä?

 17. Epäilen, että asun­to­lainan korko­jen verovähen­nysoikeu­den pois­to ei mene koskaan läpi, vaik­ka se olisi kyl­lä erit­täin ter­ve­tul­lut uud­is­tus. Tähän on usei­ta syitä, eri­tyis­es­ti se, etten usko, että mikään, mikä suosii vuokra-asum­ista omis­tusasumisen kus­tan­nuk­sel­la tulee men­emään läpi, kos­ka omis­tusasum­ista pide­tään itsessään tavoiteltavana.

  Ja “asun­to­jen hin­nan alen­e­mises­sa” on kyl­lä myös vähän epä­su­osi­tun oloinen kaiku. Tämä muuten on se syy, mik­si tätä uud­is­tus­ta ei saa tehdä ker­ral­la. Niille, jot­ka ovat tulota­soon­sa ja asun­ton­sa arvoon näh­den eniten velka­an­tunei­ta, korko­jen verovähen­nysoikeu­den pois­to on kaksinker­tainen taak­ka: Toisaal­ta hei­dän asun­ton­sa jälleen­myyn­tiar­vo las­kee ja toisaal­ta käytet­tävis­sä ole­vat tulot pienenevät. Tämä voi mon­es­sa tapauk­ses­sa tarkoit­taa net­to­var­al­lisu­u­den men­e­mistä miinuk­sen puolelle.

 18. Ric­car­dolle: Muis­titko kir­joit­taes­sasi, että vuon­na 1951 syn­tyneen Osmo Soin­in­vaarankin voi lukea kuu­lu­van noi­hin kahde­hdit­tui­hin suuri­in ikäluokkiin?

 19. Suo­ma­laisthan ovat valmi­ita mak­samaan korkeampia vero­ja, jot­ta hyv­in­voin­tiy­hteiskun­nan palve­lut saadaan pyörittämään. 

  Pait­si että sit­ten tästä verovähen­ny­sepisodista, tai pikem­minkin siis sen kovas­ta vas­tus­tuk­ses­ta, havaitaan että suo­ma­lais­ten mielestä kaikkien muiden kuin hei­dän pitäis mak­saa ne korkeam­mat verot.

  Esimerkik­si eläkeläis­ten mielestä oli aivan pöyristyt­tävää, että työssäkäyvät sai­vat tehdä tulon­hankkimisvähen­nyk­set, kos­ka työssäkäyn­ti­in yleen­sä uppoa rahaa. No nyt täm­möiset “epäko­h­dat” onkin poistettu.

  Juk­ka Jonninen
  “että 700 000 suo­ma­laiselta samaan aikaan korkomenot kasvaisivat”

  Mitkä ihmeen korkomenot? Oletko viimeaiko­nia vilkuil­lut korkotasoja? 😉

  PS jos tulee pulaa säästöko­hteista, kysäiskääpä Wahlroosil­ta. Häneltä löy­tyy oikeasti hyviä ideoita.

 20. Verovähen­nyk­ses­tä hyö­tyy muukin kuin asun­tokaup­pa; yhtä lail­la asun­tolu­ot­to­ja käytetään auto­jen, kesämökkien, remont­tien jne rahoituk­seen. Koko tuki ei siis kap­i­tal­isoidu asun­to­jen hintoihin.

 21. Hajahuomioi­ta:
  Ville-Pekka Heikkilälle:
  Useim­mille (omistus)asunto on vält­tämät­tömyys jos­sa asu­taan itse, mut­ta olet oike­as­sa että jopa niitä ajatel­laan sijoituksena
  (“tässä kaupungi­nosas­sa se pitää hin­tansa, eli saan hyvät rahat kun muu­tan eläk­keel­lä pienem­pään asun­toon vielä keskem­mälle tai isoon kämp­pään pikkukaupunki­in tai kotitilalle”)

  Ihmiset han­kki­vat mitä mon­i­naisimpia sijoi­tusko­htei­ta, taulu­ja vaikkeivät piit­taa taiteesta, tai klas­sikkoau­to­ja joil­la eivät aja metriäkään. Asun­nos­sa sen­tään joko itse tai vuokralainen asuu:)

  Tääl­lä on jo use­ampi toden­nut, että vähen­nysoikeu­den nopea pois­to johtaisi monil­la sekä asun­to­jen arvon lasku­un että kohon­neisi­in asumiskus­tan­nuk­si­in. Siir­tymäkau­den opti­maaliseen pitu­u­teen en osaa lonkalta ottaa kantaa.

  En kan­na­ta asum­istuen pois­toa “tas­a­puolisu­u­den nimis­sä” jon­ka joku tääl­lä otti esille.
  Asum­is­tu­ki on monille (elin)tärkeä tulon­lähde. Eri asia sit­ten, jos tämä liitetään laa­jem­paan perus­tu­lore­mont­ti­in, mut­ta sil­loinkaan ei minus­ta olisi viisas­ta, että asum­is­tu­ki olisi ensim­mäisenä pois­tet­ta­va lisätuki.

 22. Ei verovähen­nysoikeut­ta voi pois­taa ole­mas­saolevil­ta asun­to­lain­oil­ta. Ain­ut mah­dol­lisu­us saa­da vähen­nyk­sen pois­to ikinä läpi on saat­taa se koske­maan vain uusia lain­o­ja ja siinäkin vain tietyn­laisen vuosit­taisen vähen­nyska­ton avulla.

  Olisiko viisaam­paa aset­taa val­tion takaamien ensi­a­sun­to­lain­o­jen korolle korkokat­to. Yksit­täi­nen kansalainen ei pysty pienistä tuloista keräämään var­al­lisu­ut­ta juuri muuten kuin lyhen­tämäl­lä asun­to­lainaa. Asun­to­jen hin­nat eivät alene niin kauan kuin joku mak­saa pyy­de­tyn hin­nan, jos ihmisil­lä ei ole varaa omis­tusasun­toon niin kyl­lä jol­lakin on rahaa ostaa se ja pan­na vuokralle kos­ka vuokrat tule­vat siinä tilanteessa nousemaan.

 23. Osmo:

  Nyt on aika puut­tua asun­to­lain­o­jen korko­jen verovähennysoikeuteen.

  Ehdot­tomasti!

  Tosin nyt kun korot ovat melkein nol­las­sa, vähen­nysoikeu­den voisi pois­taa ker­ral­lakin, mut­ta eivät ne kauan noin alhaal­la ole.

  No ei todel­lakaan! Kyl­lä se vähen­nysoikeus vaikut­taa asun­to­jen hin­taan vaik­ka korot oliskin alhaal­la. Olis jotenkin epistä, että eduskun­nan päätök­sel­lä vaan otet­tas yht’ äkkiä sem­mo­nen 20k nyky­isiltä asun­non­o­mis­ta­jil­ta ja annet­tas se niille jot­ka omisti asun­non sil­loin kun vähen­nysoikeus otet­ti­in käyttöön.

  sylt­ty:

  S jos tulee pulaa säästöko­hteista, kysäiskääpä Wahlroosil­ta. Häneltä löy­tyy oikeasti hyviä ideoita.

  todel­lakin.

 24. Kan­natan korko­jen vähen­nysoikeu­den pois­tamista asteit­tain, mut­ta yksi asia askarruttaa:

  Voiko vai­heit­taisel­la pois­tol­la olla negati­ivisia vaiku­tuk­sia asun­non reaaliar­voon ja tätä kaut­ta lainan vaku­u­teen? Voiko pois­to saa­da aikaisek­si tilanteen, mis­sä pank­ki halu­aa myy­dä asun­non lainan vakuudeksi?

  En usko, että tuo olisi mikään kovin toden­näköi­nen ske­naario, mut­ta olisi muka­va kuul­la tämän pal­stan pohd­in­taa aiheesta.

 25. Silleen­hän se on has­sua, että kun korot on korkeam­mal­la on enem­män rahaa käytet­tävis­sä (tasaerä). Kaip­pa täl­lä on jonkin­lainen ohjaa­va vaikutus.

 26. Kom­ment­tien perus­teel­la tun­tuu, että kun ensin lait­taa all-in kul­pahin­taiseen asun­toon, niin sit­ten seu­raavak­si ollaan itkemässä, että ei sitä korkovähen­nys­tä vaan mis­sään nimessä saa pois­taa, ei ainakaan näiltä nyky­isiltä vähen­nyk­sen saa­jil­ta (eli ko. kommentoijilta).

  Perusteluina on nyt ollut esim. asun­to­jen arvo­jen lasku ja asumiskus­tan­nusten nousu. Ja vielä mah­dol­lis­es­ti samaan aikaan — hui.

  Onko ihmiset muka olleet niin “järke­viä” että ovat laske­neet verovähen­nyk­sen kanssa lainamäärän­sä ihan tap­pi­in. Ja muka vielä täl­lä 2% korolla.

  Älkää nyt viitsikö…

  Kun asun­to­jen hin­nat nou­se­vat lamas­sa koko maan tasol­la 7% vuodessa ja 15% pääkaupunkiseudul­la, niin jokin on pahasti pielessä.

  Asun­tomarkki­noiden nousua olisi pitänyt hillitä poli­ti­ikan keinoin jo vuon­na 2004–2005, mut­ta viimeistään nyt olisi aika toimia. Toim­i­mat­ta jät­tämi­nen olisi melkoista “pop­ulis­mia”.

 27. Äkkiä ajatellen Osmon idea on hyvä. Verovähen­nysoikeus kan­nat­taa todel­lakin pois­taa asteit­tain ja pois­taa se pitää. Kak­si pros­ent­tiyk­sikköä vuodessa kuu­lostaa hyvältä.

 28. Jyr­ki Pulliainen:

  Voiko pois­to saa­da aikaisek­si tilanteen, mis­sä pank­ki halu­aa myy­dä asun­non lainan vakuudeksi? 

  No, ei pank­ki sitä asun­toa saa tuos­ta vaan myy­dä, vaik­ka halu­aisikin, jos velalli­nen hoitaa mak­suerän­sä ajal­laan. Sitä pait­si pankille asi­akas, joka hoitaa mak­sun­sa korko­jen kera on paljon arvokkaampi kuin se asun­to, jos­ta parhaas­sa tapauk­ses­sa saadaan lainaksi annet­tu pääo­ma takaisin. 

  Joku mainit­si tuol­la ylem­pänä pääo­mavero­tuk­sen mukaan­tuomisen asun­tokau­pan myyn­tivoit­toon. Minus­ta tässä ei ole järkeä, kun puhutaan taval­li­sista pul­li­ai­sista, eikä mis­tään keinot­telijoista (siis ollaan sen 2v itse asu­tun rajan yli). Muuten­han tuol­la vain käytän­nössä aiheutetaan se, että ihmisil­lä ei ole käytän­nössä mah­dol­lisu­ut­ta vai­h­taa asun­toa edes saman­hin­taiseen, kun joutu­vat ensin mak­samaan hirveät verot siitä omis­ta­mas­taan asun­nos­ta. Pelkkä varain­si­ir­toverokin aiheut­taa kitkaa asun­to­jen vaihtamiseen.

  Kun­han per­in­tövero pide­tään voimas­sa, ei minus­ta tässä ole mitään eri­ty­istä ongel­maa. Val­tio saa asun­to­jen hin­nan­nousus­sa syn­tyneistä rahoista osansa omis­ta­jan vih­doin heit­täessä henkensä.

 29. Jani:

  Perusteluina on nyt ollut esim. asun­to­jen arvo­jen lasku ja asumiskus­tan­nusten nousu.

  häh? Ja nää ei muka oo ihan hyviä perusteita?

  Tää asun­to­laina korko­jen vähen­nys on tiet­ty ihan idioot­ti­maista poli­ti­ikkaa, jol­la on joskus siir­ret­ty var­al­lisu­ut­ta asun­non omis­ta­jille, mut­ta on se nyt aika kohtu­u­ton­ta, jos tämän poli­ti­ikan mak­sum­iehiks laite­taan nykyiset asunnonomistajat.

  Parem­pi, että laskun mak­saa kaik­ki veron­mak­sa­jat tai sit asun­non­o­mis­ta­jat jaet­tuna jollekin 20 vuodelle tj.

 30. kyl­lä tuo sukupolvi kysymys tulee väistämät­tä tässä mieleen. kun suurten ikälu­okkien lainat on mak­set­tu, on suo­ras­taan lois­ta­va kohde rahoit­taa mm. kas­va­vat ter­vey­den­huoltoku­lut pois­ta­mal­la verovähen­nysoikeus, jos­ta nuorem­pi keskilu­ok­ka parhail­laan nauttii. 

  mikä lie­neekään alun­perin ollut se perustelu, jol­la nykysys­teemi­in on päädyt­ty? Vaikea on kek­siä syitä mik­si omis­tamista pitäisi tukea, mut­ta kyl­lähän sitä har­raste­taan muutenkin esim. maat­alous­tukien muo­dos­sa. ehkä pitäisi etsiä se tiedemiehen postaus niistä omis­tamisen posi­ti­ivi­sista ulkoisvaikutuksista…

 31. Osmon idea on hyvä ja kan­natan verovähen­nysoikeu­den pois­tamista näin ikäänkuin yhteiskun­nal­lises­sa mielessä. Osmon kah­den pros­ent­tiyk­sikön tra­jek­to­ria on ihan mielekäs, kos­ka se vas­taa aika hyvin jäl­jel­lä ole­via asun­to­lain­o­jen mak­suaiko­ja. Maltil­lisem­minkin voisi pois­taa, mut­ta se tuskin vaikut­taisi samal­la taval­la julkiseen talouteen.

 32. Olen pet­tynyt kir­joituk­seen, kos­ka siitä puut­tuu lasken­nal­lisen asun­to­tu­lon verot­tamisen vaa­timus. Verot­ta­mal­la 100 %:n verokan­nal­la asun­to­tu­loa, asun­to­jen hin­nat lask­i­si­vat nol­laan, ja kaikil­la olisi onnelli­nen loppu.

 33. Kan­natan, vaik­ka olenkin saama­puolel­la. Jos kaikkia asioi­ta pitäisi kan­nat­taa tai vas­tus­taa vain sen perus­teel­la mikä on net­to­vaiku­tus oma­l­ta kannal­ta, ei poli­ti­ikkaa tarvit­taisi ollenkaan. Laskukone riit­täisi. Ja näyt­tää riit­tävän puolueille nyky­isin muutenkin.

 34. Samuli Saarel­ma:
  1)
  “No, ei pank­ki sitä asun­toa saa tuos­ta vaan myy­dä, vaik­ka halu­aisikin, jos velalli­nen hoitaa mak­suerän­sä ajallaan.”

  2)
  “Sitä pait­si pankille asi­akas, joka hoitaa mak­sun­sa korko­jen kera on paljon arvokkaampi kuin se asun­to, jos­ta parhaas­sa tapauk­ses­sa saadaan lainaksi annet­tu pääo­ma takaisin.”

  Eikös tilanne ole se, että 1) pitää paikkansa kiitos viime laman jäl­keen teh­dyn lain­muu­tok­sen. Lain­muu­tos tarvit­ti­in, kos­ka osoit­tau­tui että koh­ta 2) ei pitänyt paikkansa niis­sä oloissa.

 35. nos:

  …asun­to­jen hin­nat lask­i­si­vat nol­laan, ja kaikil­la olisi onnelli­nen loppu. 

  Otta­mat­ta kan­taa siihen, olisiko tuo asun­to­jen hin­nan laskem­i­nen nol­laan tulos asun­to­tu­lon vero­tuk­ses­ta, enpä usko kovinkaan mon­en sato­ja tuhan­sia euro­ja asun­toon­sa sijoit­ta­neen ole­van eri­tyisen onnelli­nen siitä, jos sen arvo lask­isi nollaan. 

  Toisek­si jos asun­to­jen hin­ta lask­isi nol­laan, niiden rak­en­t­a­mi­nen lop­puisi siihen paikkaan, mitä ei sitäkään voi pitää eri­tyisen onnel­lise­na loppuna.

 36. Vero­tus­ta­han pitäisi yksinker­tais­taa ja tot­takai tämä korkovähen­nys mon­imutkaistaa sitä — ja tuot­taa kalli­impia asun­to­ja kaikille. Ongel­ma tietenkin on siir­tymäkaudessa ja 14 vuot­ta voisi olla kohtuullinen.

  Mut­ta kaikkien hölmö­jen verovähen­nys­ten äiti­hän on tämä työ­matkavähen­nys. Mitä jär­kee! Ei mitään. Suosii nur­mi­järveläisiä met­sän­perä­tont­te­ja ja aluil­ta pidätään taa­tusti joukkoli­ikenne tahal­laan pois, jot­ta saadaan molem­mille van­hem­mille täy­det verovähennykset. 

  Luit­teko Hesarista tästä kaverista, joka kävi Kask­i­sista töis­sä Nuorgamis­sa? Eipä tain­nut paljon vero­ja mak­sel­la, kun sai verovähen­nyk­set sekä koti­matkoista että kakkosasun­nos­ta. On aivan nurinkurista, että val­tio­val­ta kan­nus­taa asumaan mah­dol­lisim­man kaukana työ­paikas­ta huono­jen joukkoli­iken­ney­hteyk­sien varrella.

  Mut­ta taitaa olla taas niin mon­ta edun­saa­jaa, ettei mak­sa vaivaa yrit­tää tämän(kään) etu­u­den poistoa. 

  Yleen­säkin “työstä aiheutu­vien kulu­jen” vähen­nyk­set ovat kum­mallisia: jos työstä aiheutuu kulu­ja, se pitää näkyä parem­pana palkkana. Jos ei näy, työn­tek­i­jöitä ei löydy.

  Touko Met­ti­nen

 37. Kiitos Art­turi!

  Kuin­ka use­asti olem­mekaan olleet eri puolel­la. Mut­ta tässä meil­lä on yhteistä agen­daa (aav­is­telin tätä jo postates­sani): vero­tus yksin­ke­taisem­mak­si ja kaiken­maail­man vähen­nyk­set (met­surivähen­nys, työhuonevähen­nys, vaateku­lu­vähen­nys, puhe­lin­vähen­nys jne) pois. 

  Eli alku­peräiseen postauk­seen: jos ja kun omis­tusasum­ista ei ole vero­tuk­sen kaut­ta mielekästä tukea, ei se liene järkevää myöskään vuokra­puolel­la. Asum­istuen sijaan siis kansalais­palk­ka. Vai mitä, Artturi?

  Touko Met­ti­nen

 38. Touko Met­ti­nen:

  Asum­istuen sijaan siis kansalaispalkka.

  Just niin.

 39. Kyl­lä työ­matkoi­hin kulu­va raha on päivän­selväsi työn­tek­i­jälle tulon­hankkimisku­lu ihan samal­la taval­la kuin mate­ri­aa­likus­tan­nuk­set ovat tulon­hankkimisku­lu konepajalle.

  Min­un puoles­ta ideaal­i­ti­lanteessa työn­tek­i­jöi­den pitäisi pystyä vähen­tämään verois­tana itse­hankit­tua koulu­tus­takin. Nyt se ei ole mah­dol­lista kuin jois­sain tapauksissa.

  Se on eri asia, onko nykyi­nen sys­tee­mi sit­ten liian monimutkainen.

  1. Kyl­lä työ­matkoi­hin kulu­va raha on päivän­selvästi työn­tek­i­jälle tulon­hankkimisku­lu ihan samal­la taval­la kuin mate­ri­aa­likus­tan­nuk­set ovat tulon­hankkimisku­lu konepajalle.

   Tuo suhde työ­matkaku­lui­hin ei ole noin yksinker­tainen, vaik­ka se ensin siltä kuulostaakin.
   Jos henkilöl­lä on ole­mas­sa kiin­teä työ­paik­ka ja hänel­lä on tar­jol­la kak­si vuokra-asun­toa. Toinen työ­paikan vier­essä käve­ly­matkan päässä ja toinen 50 kilo­metrin automatkan päässä. Vuokrakus­tan­nuk­set jha matkakus­tan­nuk­set ovat
   A) Vuokra 1000 €/kk, mat­ka 0 yhteen­sä 1000 €/kk
   B) Vuokra 700, mat­ka 300, yhteen­sä 1000 €/kk
   Mik­si verot­ta­jan pitäisi näistä kahdes­ta vai­h­toe­hdos­ta suosia vai­h­toe­htoa B?

 40. Hyviä kir­joituk­sia Toukol­ta. Olen samaa mieltä sekä työ­matkavähen­nyk­ses­tä että asum­istues­ta. Molem­mat pois tuot­ta­mas­ta ihmisille vääriä insen­ti­ive­jä. Asum­istuen pois­ton voi kor­va­ta paran­ta­mal­la pien­i­t­u­lois­t­en perusturvaa.

  Työ­matkavähen­nys on vähän kinkkisem­pi jut­tu. Ilman sitä voi syr­jäseudul­la asu­valle työt­tömyys tul­la entistä houkut­tel­e­vam­mak­si vai­h­toe­hdok­si ja siten hän mak­saa veron­mak­sajille enem­män kuin mitä työ­matkaku­lu­jen vähen­nys maksaa. 

  Tuo­hon asum­i­nen vs. matkus­t­a­mi­nen ver­tailu­un sanois­in sen, että matkus­tamis­es­ta ei kukaan saa var­maan mitään iloa sinäl­lään matkus­tamis­es­ta, kalli­im­mas­ta asumis­es­ta sen sijaan var­maan saa. Sik­si en uskoisi ihmisen itsen­sä val­it­se­van vapaah­tois­es­ti pitk­iä työ­matko­ja, vaik­ka niihin liit­tyvät kulut saisi veroista vähen­net­tyäkin. Sut­taan­tuu siihen joka tapauk­ses­sa aikaa, jon­ka voisi olla vaik­ka työtä tekemässä.

 41. Osmo on oikeal­la asial­la ehdot­taes­saan asun­to­jen korkovähen­nysoikeu­den pois­tamista. Samal­la asial­la näyt­tää ole­van myös val­tiosi­h­teeri Sailas 🙂

  Rak­en­teelli­nen ongel­ma tässä suo­ma­laises­sa asun­topoli­ti­ikas­sa on se, että jatku­vas­ta asun­to­jen hin­to­jen nousus­ta — jota siis korkovähen­nyk­set kiis­tat­ta edis­tävät — hyö­tyvät läh­es kaik­ki ja hait­taa siitä on varsin harvoille.

  Asun­to­jen hin­nan­nousu hyödyt­tää maan­omis­ta­jia, jot­ka saa­vat mailleen kaavoite­tus­ta raken­nu­soikeud­es­ta parem­man hin­nan (tämä ei juuri koske Helsinkiä, joka omis­taa läh­es kaiken maan alueel­laan). Myös kaavoit­ta­va kun­ta hyö­tyy, kun saa tont­te­ja myy­dessään tai maankäyt­tö­sopimuk­sia tehdessään parem­man hin­nan raken­nu­soikeud­es­ta. Korkeat hin­nat houkut­tel­e­vat kun­ti­in myös parem­pia veron­mak­sajia, vaik­ka tätä ei toki ääneen lausu­takaan esim. Espoossa.

  Nou­se­vat hin­nat hyödyt­tävät myös rahoit­ta­jia, kun laina­sum­mat kas­va­vat ja vakuuk­sien arvot kas­va­vat tur­val­lis­es­ti. Asun­to­ja tuot­ta­vat gryn­der­it luon­nol­lis­es­ti iloit­se­vat kun tuot­tei­den hin­nat nou­se­vat tuotan­tokus­tan­nuk­sia nopeam­min ja kysyn­tä on silti suurem­paa kuin tarjonta.

  Myös asun­to­ja omis­ta­vat per­heet hyö­tyvät tai usko­vat hyö­tyvän­sä. Lain­o­jen vakuute­na ole­vien asun­to­jen hin­ta nousee eikä pank­ki ole pyytämässä lisä­vakuuk­sia. Myös tun­nepuolel­la on tärkeätä että omaisu­u­den arvo kas­vaa eikä laske, se tun­tuu kival­ta. Tämä on toki epära­tionaal­ista ajat­telua niille nuo­rille per­heille, jot­ka suun­nit­tel­e­vat asun­non vai­h­toa suurem­paan. Hin­taero pienen ja suuren asun­non välil­lä kas­vaa, mut­ta sitä suurem­paa vas­taan saa taas uut­ta lainaa kun sen vaku­usar­vo tur­val­lis­es­ti kasvaa.

  Ain­oat jota evät tästä hin­taral­lista hyödy ovat vuokral­la asu­jat (joista kukaan poli­itikko ei tun­nu tosis­saan välit­tävän) ja ensi­a­sun­non ostoa suun­nit­tel­e­vat. Paradok­saal­ista on että hin­to­jen nousua pelkäävä omaa asun­toa etsivä nuori­pari muut­tuu hin­to­jen laskua pelkääväk­si sil­lä het­kel­lä kun nimi kir­joite­taan laina­pa­perei­hin ja asun­non kaupakirjaan.

 42. Jos asun­to­jen hin­nat lähti­sivät lasku­un, esim. keskiar­vo­hin­toi­hin ‑X % taso­muu­tos, myös vähen­nyk­sen net­tomäärä lask­isi val­tion kas­san näkökul­mas­ta joten vaiku­tus real­isoi­tu­isi nopeam­min kansantalouteen.

  Ener­giamääräys­ten ja uuden as oy lain myötä uusien asun­to­jen hin­toi­hin kohdis­tuu huo­mat­ta­va nousu­paine. Vuosit­tain koulute­taan sato­ja asiantun­ti­jaupseere­ja entis­ten lisäk­si valvo­maan kansalais­ten asum­ista ja asun­to­jen rak­en­tamista. Joten jostain pitää saa­da löysää kuukausi­palkkaisten parem­minti­etäjien elät­tämiseen. Muuten ensi vuosikym­me­nil­lä vain lot­tovoit­ta­jil­la on varaa uuteen suo­ma­laiseen asuntoon.
  Siis asun­to­jen hin­nat eivät laske vähen­nyk­sen pienen­tyessä , väitän , vaan asumisen muulle kallis­tavalle kehi­tyk­selle tulee tilaa. Kan­natan siitä huoli­mat­ta pois­toa (vaik­ka itse saan jonkin ver­ran ko. vähen­nys­tä) , mut­ta tulisi huole­htia ettei hin­nan­muu­tos­ta tuh­la­ta mui­hin kallistumisiin.

  Pop­ulis­tipoli­itikot tyr­määvät han­kkeen tyyli­in “lap­siper­hei­den asum­ista pitää tukea” eli lap­siper­hei­den van­hem­mat pitää sitoa asun­to­lainal­la pitkään työu­raan ja samal­la työväen­lu­okkaiseen iden­ti­teet­ti­in. Jos las­ten asum­ista halu­taan tukea, eikö voisi antaa lapsen huolta­jalle asumis­setelin , jol­la voi mak­saa vuokraa tai asun­to­lainan korkoa?

 43. @OS

  Mik­si verot­ta­jan pitäisi näistä kahdes­ta vai­h­toe­hdos­ta suosia vai­h­toe­htoa B?

  Syr­jäseu­tu­a­sumisen toimeentulotukena?

 44. Jos työn­tek­i­jäl­lä taas on muut­tu­va työ­paik­ka, niin työ­nan­ta­ja kus­tan­taa liikku­misen joko kilo­metriko­r­vauksin tai jär­jestämäl­lä kuljetuksen.

  Työ­matkaku­lu­jen vähen­nysoikeud­es­ta voisi tehdä sel­l­aisen, että sitä mak­set­taisi­in ensim­mäisen vuo­den ajan yhteen työ­paikkaan. Tämän ajan jäl­keen tietää var­masti, kan­nat­taako tule­vaisu­ut­ta rak­en­taa sen työ­paikan varaan. Sen jäl­keen asum­i­nen ja matkus­tamiset olisi ihan oma asia.

 45. Osmo:

  Vuokrakus­tan­nuk­set jha matkakus­tan­nuk­set ovat
  A) Vuokra 1000 €/kk, mat­ka 0 yhteen­sä 1000 €/kk
  B) Vuokra 700, mat­ka 300, yhteen­sä 1000 €/kk
  Mik­si verot­ta­jan pitäisi näistä kahdes­ta vai­h­toe­hdos­ta suosia vai­h­toe­htoa B? 

  Työ­matkaku­lu­jen verovähen­nyk­sen pois­t­a­mi­nen on hyvin riskialtista peliä. Ihmisil­lä on suuri joukko syitä, mik­si eivät voi (tai halua) muut­taa työn perässä toiselle paikkakun­nalle. Yhteiskun­nan kokon­aise­dun kannal­ta on ehdot­tomasti parem­pi suo­da heille verovähen­nys matkaku­luista, kuin tehdä työssäkäyn­ti taloudel­lis­es­ti kannattamattomaksi.

 46. Samuli Saarel­ma:

  Asum­istuen pois­ton voi kor­va­ta paran­ta­mal­la pien­i­t­u­lois­t­en perusturvaa.

  Ei voi, todel­lises­sa maail­mas­sa. Sitähän (perus­tur­van koro­tus­ta) Osmon mukaan Sata-komite­as­sa yritet­ti­in mut­ta ay-liike tor­pe­doi yri­tyk­set, jot­ta haju­rako roskasakin ja hei­dän jäsenistön­sä välil­lä säi­ly­isi riit­tävän lev­eänä. Vai oli­si­vatko­han he muut­ta­neet kan­taansa, jos asum­istuen pois­toa olisi ehdotet­tu samalla?

 47. Osmo: “Tuo suhde työ­matkaku­lui­hin ei ole noin yksinkertainen…”

  Eikä se ole edes noin yksinker­tainen! 😉 Moni joutuu tänäpäivänä asumaan erossa per­hestään ja han­kki­maan kakkosasun­non. Niin san­ot­tu­ja rep­pure­i­ta on entistä enem­män. Kan­nat­taa joskus per­jan­taina lähteä iltapäivän Pen­dolinol­la Helsingistä Oulu­un. Juna on täyn­nä mm. opet­ta­jia, jot­ka matkaa­vat koti­in ja kor­jaa­vat kokei­ta matkalla.

  MIs­sä on se uusi Kallio, joka tar­joaa pieniä asun­to­ja, lähel­lä keskus­taa ja hyvien liiken­ney­hteyk­sien päässä edullis­es­ti? Minus­ta pin­ta-alasään­nök­set nyky­muo­dos­saan aiheut­ta­vat enem­män vahinkoa kuin nii­istä on hyötyä.

  Pelkästään vahin­gol­lis­ten tukien pois­to ei riitä. Sekä omis­tus- että vuokra-asumisen tuet on pois­tet­ta­va, mut­ta se on vain osaratkaisu ongelmaan.

 48. Korko­jen vähen­nysoikeus voitaisi­in pois­taa UUSILTA lain­oil­ta vaik­ka heti. Näin saatasi­in sen edut asun­tomarkki­noille välittömästi.
  Sen sijaan van­hoil­ta lain­oil­ta sitä ei ole syytä pois­taa, vaan antaa jatkua niin kauan kuin lainat on lyhen­net­ty. He ovat suun­nitelleet talouden­sa verovähen­nyk­sen varaan ja mak­sa­neet asun­nois­taan sen mukaisen hin­nan. He jou­tu­isi­vat aivan kohtu­ut­tomaan tilanteeseen, jos he eivät saisi verovähen­nys­tä ja samal­la asun­to­jen hin­nat putoaisivat.

 49. Timo, muuten hyvä, mut­ta ole­mas­saole­vien asun­to­lain­o­jen pitäjäthän voivat pitää asun­to­lainaansa ikuis­es­ti ja mak­saa vain korko­ja (jot­ka val­tio siis mak­saa). Tämän jäl­keen sit­ten laite­taan rahat korkeako­rkoiselle tilille tuot­ta­maan rahaa. 

  Pank­ki myön­tää oikein mielel­lään järkeville rahankäyt­töä ymmärtäville ihmisille lyhen­nys­va­pai­ta vuosia aina yhden tai kak­si kerrallaan.

 50. TimoT:n ehdo­tus vaikut­taa kyl­lä parhaal­ta. Se olisi reiluin, kukaan ei kok­isi tulleen­sa pete­tyk­si eikä kenenkään talous kaa­tu­isi muu­tok­seen. Ja tuo muu­tos olisi var­maan jopa mah­dol­lista ajaa läpi, toisin kuin 700 000 talouden nyky­isi­in lain­oi­hin koskem­i­nen. Lisäk­si, jos arve­lut vähen­nysoikeu­den val­u­mis­es­ta hin­toi­hin todel­la pitävät paikkansa, uusien lain­o­jen otta­jil­lakaan ei pitäisi olla valittamista.

 51. Timo T
  Mikä on uusi laina? Jos vai­h­taa asun­toa niin, että lainan vaku­us muut­tuu, onko laina uusi? Täl­laista asun­toon sit­o­mista ei pitäisi hyväksyä. En ole var­ma, että menee läpi kohdel­la eri ihmisiä eri taval­la, mut­ta jos menee, myös noi­hin van­hoi­hin lain­oi­hin pitäisi liit­tää tämä hidas vähen­nysoikeu­den pois­to. Muuten van­hat asun­to­lainat muute­taan sadan vuo­den bulletlainoiksi.

 52. Osmo: “Mikä on uusi laina…”

  Osmon huoli tukien aiheut­ta­man vääristymän hyväk­sikäytöstä on ihan perustel­tu. Tätäkään ei mietit­ty sil­loin, kun tukia alet­ti­in mak­saa. Val­tion ja kun­tien sekaan­tu­mi­nen markki­noi­hin ei koskaan tuo mitään hyvää. 🙁

 53. Mielestäni tässä keskustelus­sa ihmisil­lä on aika paljon omaa kar­jaa ojas­sa. Onhan se ymmär­ret­tävää. (Mainit­takoon, että min­ul­la on vielä 300 000€ remont­ti­lainaa eli min­un yksilölli­nen toiveeni olisi tietenkin koron verovähen­nyk­sen säi­lymi­nen ennallaan.)

  En kuitenkaan ole niin hieno ihmi­nen että kan­natan vastik­keet­tomasti itseeni kohdis­tu­via huonon­nuk­sia. Olen ratio­nal­isti: hyvä­tu­loinen keski­t­u­loinen mak­saa joka tapauk­ses­sa, kohtu­ulli­nen siir­tymäai­ka (14v?) tasoit­taa kuop­pia ja veror­a­situk­sen keveneminen/ palvelu­jen säi­lymi­nen voisi koitua min­unkin hyödykseni. 

  Mut­ta jos minä olisin esimerkik­si seu­raavis­sa hal­lis­tus­neu­vot­teluis­sa, kytk­isin kyl­lä asumisen (asum­is­tu­ki ja veroe­tu) ja tulon­hankkimisvähen­nys­ten kaven­tamisen yhteen ja vaatisin ainakin jonkun het­emäenkomitean asi­aa tutkimaan.

  Se oman asun­non asun­to­tu­lo ei kyl­lä aukene min­ulle vieläkään. 

  Touko

 54. Pois­te­taan verovähen­nysoikeus heti, mut­ta jätetään tuo 14 vuo­den asteit­tainen alen­e­m­i­nen niille joil­la nyt on lainaa; saavutet­tu etu.

 55. Tarkoitin van­hal­la lainal­la sen nyky­isil­lä ehdoil­la ole­vaa lainaa. Jos ehto­ja muutet­taisi­in lain muut­tumisen jäl­keen, niin siitä tulisi uusi laina, jol­loin sen korko­ja ei saisi vähen­tää. Piste pitäisi tietysti pan­na siihen, jol­loin lain muut­tamista ale­taan suun­nit­tele­maan, jot­ta Soin­in­vaaran mainit­semia kepu­likon­ste­ja ei pysty­isi edes yrit­tämään. Tuos­sa asun­non­va­i­h­to­ta­pauk­ses­sa voisi tietysti harki­ta entisen lainan kaltaisen vähen­nysoikeu­den säi­lyt­tämistä, mut­ta ei mitään lisävähen­nysoikeuk­sia kalli­im­paan asun­toon siirryttäessä.

 56. Minus­ta olisi väärin jakaa ihmiset kah­teen ryh­mään suh­teel­lisen mieli­v­al­taisen asian (mil­loin laina on otet­tu) perus­teel­la ja aiheut­taa sil­lä taloudel­lis­es­ti merkit­tävä ja vuosia kestävä epäoikeu­den­mukaisu­us. Paljon järkeväm­pää on kohdel­la kaikkia tas­a­puolis­es­ti ja tuol­laisel­la siir­tymäa­jal­la vältää yhtäkkiseen muu­tok­seen liit­tyvät ongelmat. 

  Kukaan ei vir­itä lainan­mak­sukykyään kireäl­lä 14:ksi vuodek­si. Ne ensim­mäiset vuodet siinä vaikeimpia ovat. Sen jäl­keen palkanko­ro­tuk­set paran­ta­vat lainan­mak­sukykyä mak­sue­rien pysyen samas­sa. Vaik­ka siis verovähen­nyk­set pois­tet­taisi­in (eikä edes kom­pen­soitaisi sitä yleisil­lä verokeven­nyk­sil­lä), oli­si­vat nyt lainan otta­neet vähem­män tiukil­la 14:n vuo­den päästä kuin heti alus­sa vähennysoikeuksineen.

 57. Touko: “Mut­ta kaikkien hölmö­jen verovähen­nys­ten äiti­hän on tämä työ­matkavähen­nys. Mitä jär­kee! Ei mitään. Suosii nur­mi­järveläisiä met­sän­perä­tont­te­ja ja aluil­ta pidätään taa­tusti joukkoli­ikenne tahal­laan pois, jot­ta saadaan molem­mille van­hem­mille täy­det verovähennykset.”

  Niin ja jos työ­matkavähen­nyk­set pois­tet­taisi­in, niin kauem­pana ole­vien asun­to­jen hin­to­jen olisi myös pakko laskea. Eli tämänkin vähen­nyk­sen pois­t­a­mi­nen vaikut­taisi toden­näköis­es­ti hin­toi­hin. Ja jos työ­matkaku­lu­ja ajateltaisi­in tulon­hankkimisku­luina, niin mik­sei sit­ten asun­non han­kkimusku­lu­ja (työ­paikan läheltä) ajateltaisi? Ja todel­lakaan, työ­matkaku­lu­jen verovähen­nysoikeudel­la ei suosi­ta joukkoli­iken­net­tä mis­sään muo­dos­sa, vaik­ka jotkut tähänkin sitä vähen­nys­tä voivat toki käyt­tää ja käyttävätkin.

  Sum­ma sum­marum, asun­to­jen hin­toi­hin voi ajatel­la vaikut­ta­van sekä korko­jen verovähen­nysoikeu­den poistaminen/rajaaminen ja työ­matkaku­lu­jen vähen­nysoikeu­den poistaminen/rajaaminen. Mut­ta paino sanal­la voi. Asun­to­jen hin­to­jen kehi­tys ei ole käsit­tääk­seni tähänkään asti ollut kaikkein loogis­in­ta mahdollista.

 58. Samuli Saarel­ma: Lainan sopimisa­janko­h­ta ei ole mieli­v­al­tainen asia. Jos minä teen jonkun oikeustoimen, niin min­ul­la pitää olla tiedos­sa sen vaiku­tuk­set eteen­päin. Näin on ollut nyky­isil­lä asun­tove­lal­lisil­la (eli korko­jen verovähen­nysoikeus). Jos yksi­tyi­nen sopimuskump­pani tek­isi vas­taa­van muu­tok­sen sopimuk­seen yksipuolis­es­ti, se olisi sopimus­rikko­mus. Val­tio voi tietysti lain­säädän­nöl­lä sen tehdä, mut­ta mielestäni se pitäisi käsitel­lä eduskun­nas­sa vaikeutetus­sa järjestyk­sessä, jos se koskisi nyky­isiä lain­o­ja, joille verovähen­nysoikeus on luvattu.

 59. Samuli Saarel­ma, sinähän tuos­sa itsekin jaat ihmisiä kah­teen suh­teel­lisen mieli­v­al­taiseen ryh­mään. En minä ainakaan verovähen­nysoikeu­den säi­lyt­tämistä hei­dän vuok­seen puo­lus­ta, joil­la on pitkäaikainen kokopäiväi­nen työ­paik­ka, jos­sa vielä palk­ka nousee vuodes­ta toiseen. Muunkin­laisia asun­tove­lal­lisia on, ja juuri heitä tuo vähen­nysoikeu­den pois­to kos­kee kipeim­min. Tiedän kyl­lä joidenkuiden ole­van sitä mieltä, että huonosti/epävarmasti toimeen­tule­va ei saisi lainaa edes ottaa. Prekari­aat­ti kuitenkin laa­je­nee koko ajan, ja pidän vas­ten­mielisenä aja­tus­ta, jon­ka mukaan he eivät olisi oikeutet­tu­ja säästämään asun­to­lainan avul­la kuten muutkin ihmiset (pien­i­t­u­loiselle­han asun­to­laina on paras, tai usein ain­oa, mah­dol­lisu­us saa­da jotakin säästöön). Kun­nioitet­tavam­paa riskinot­toa se minus­ta on ver­rat­tuna pankki­irien vas­tu­ut­tomaan riskeer­aamiseen muiden rahoil­la, jon­ka epäon­nistues­sa ne muut kär­sivät mut­ta riskeer­a­ja itse ei.

  Välimuo­to­jakin löy­tynee kohta­lainen määrä: heitä, joil­ta menee vak­i­työ­paik­ka alta parin lainan­mak­su­vuo­den jäl­keen ja sen jäl­keen löy­tyy töitä lähin­nä pätkissä, heitä jot­ka sairas­tu­vat työkykyä alen­tavasti jne. Kun talous on kural­la ja korot nou­se­vat, osan kohdal­la verovähen­nysoikeus var­masti estää laivaa kaa­tu­mas­ta vaikeimp­ina aikoina. En tiedä mitä/keitä se hyödyt­täisi, että nämä ihmiset jou­tu­isi­vat vas­toin tah­toaan vuokralle nos­ta­maan vuokralaisen asum­is­tukea. Jos taas sekä asum­is­tu­ki että verovähen­nysoikeus pois­tu­isi­vat samaan aikaan, samal­la kun asun­to­jen hin­nat laske­vat, mon­elle vähä­varaiselle kävisi vielä hullummin.

  Minus­ta jako niihin, jot­ka ovat osta­neet asun­non kalli­il­la ja saa­neet verovähen­nysoikeu­den, ja niihin jot­ka saa­vat kämp­pän­sä halvem­mal­la mut­ta ilman vähen­nysoikeut­ta, on aivan perustel­tu ja oikeu­den­mukainen. Vai eivätkö vähen­nysoikeu­den pois­toa aja­vat itsekään tosi­asi­as­sa usko sen alen­ta­van asun­to­jen hintoja?

 60. Ai niin, ja kyl­lä: minulla(kin) on tässä asi­as­sa oma lehmä ojassa.

 61. Tim­oT, ensin­näkään kyse ei ole mis­tään oikeustoimes­ta val­tion kanssa. Ihan samal­la tavoin muuten jos eroat työ­paikas­tasi ja ryhdyt työt­tömäk­si (las­ket­tuasi, että yhteiskun­nan tuet riit­tävät elämiseesi) tämä sinus­ta sitoo val­tio­ta ole­maan muut­ta­mat­ta tuk­isys­teemeitä. Minus­ta ei. 

  Samoin jos las­ket asun­to­lainasi sen varaan, että työsken­telet työ­paikas­sasi siihen asti, kunnes olet mak­sanut asun­to­lainasi, voikin käy­dä niin, että fir­ma vähen­tää väkeä ja saat fudut. Tämä on taku­ul­la paljon isom­pi jut­tu asun­to­lainan kannal­ta kuin se, että verovähen­nys pois­tu­isi hitaal­la 14:n vuo­den siir­tymäl­lä. Tai mitäpä jos vaimosi pamah­taa ehkäisyn pet­täessä raskaak­si? Siitäkin seu­raa var­masti suurem­pia taloudel­lisia muu­tok­sia kuin verovähen­nyk­sen poistumisesta. 

  Minus­ta val­ti­ol­la ei ole mitään eri­ty­istä oikeudel­lista tai edes moraal­ista velvol­lisu­ut­ta ylläpitää asun­to­lainan verovähen­nyk­siä. Sin­ul­la ei ole mitään sopimus­ta val­tion kanssa siitä, ettei se muutu. 

  Kaiken päälle, jos tuo muu­tos tehtäisi­in noin pitkäl­lä siir­tymäa­jal­la, niin siinä on aivan tarpeek­si kelle tahansa sovit­taa asun­to­lainansa koko uudelleen, jos mak­sukyky ei riitä. Ja siis täysin kon­trol­loidusti muut­ta­mal­la pienem­pään asun­toon eikä niin kuin kävisi työt­tömyy­den iskiessä, eli pankin viedessä asun­non alta.

 62. Saara, asun­to­lainan verovähen­nys ei koske mui­ta kuin ansio­tu­loa saavia. Eihän ansio­tu­lot­tomil­la ole mitään vero­ja vähen­net­täväk­si. Eli mihin mui­hin asun­tove­lal­lisi­in oikein nyt viittaat? 

  Ja mitä tulee niihin, joil­la työ­paik­ka menee alta, niin hehän menet­tivät lamavu­osi­na asun­ton­sa. Ei aut­tanut korko­jen verovähen­nys. Eihän tässäkään olisi mitään järkeä, kos­ka eihän työtönkään mitään vero­ja maksa. 

  Ja kuten tääl­lä jo Osmo on sanonut, koko verovähen­nysoikeus kap­i­tal­isoituu asun­non hin­taan. Tästä johtuen niiden köy­himpi­en on vaikeaa päästä edes alku­un omis­tusasu­ji­na. Juuri heitä ei edes verovähen­nysoikeus auta, kos­ka hei­dän mar­gin­aaliv­eron­sa on pieni. Verovähen­nys kaataa kaikkein eniten fyrkkaa korkeaa ansio­tu­loa naut­tivien tasku­un. Heil­lä on isoim­mat lainat ja isoim­mat marginaaliverot. 

  Jos verovähen­nys pois­tu­isi, tämä helpot­taisi etenkin ensi­a­sun­non osta­jia, kos­ka he eivät jou­tu­isi mak­samaan asun­nos­taan verovähen­nys­ten ylös pump­paa­maa hin­taa. Jos hom­maan yhdis­tet­täisi­in vielä asun­totuen pois­to, vuokrat lask­i­si­vat samal­la, jol­loin ensi­a­sun­toon säästävien olisi nopeam­paa saa­da kokoon tarvit­ta­va alkupääo­ma vuokral­la asuessaan. 

  Mitä viimeiseen kohtaan tulee, niin siir­tymäa­jan olisi juuri tarkoi­tus pehmen­tää sitä, ettei kukaan olisi täysin häviäjä eikä kukaan täysin voit­ta­ja vain sik­si, että oli sat­tunut osta­maan asun­non vääräl­lä puolel­la lain­muu­tos­ta. Asun­to­jen hin­nat eivät rom­ah­taisi yössä, vaan seu­raus olisi ennem­minkin se, että niiden hin­nan­nousu oli hilli­tym­pää seu­raa­vat 14 vuotta.

 63. Saara:

  Prekari­aat­ti kuitenkin laa­je­nee koko ajan, ja pidän vas­ten­mielisenä aja­tus­ta, jon­ka mukaan he eivät olisi oikeutet­tu­ja säästämään asun­to­lainan avul­la kuten muutkin ihmiset

  En nyt oo ihan var­ma mitä tarkoitit, mut­ta tot­takai kaikil­la on ihan sama oikeus ottaa asun­to­laina kuin ennenkin. (Ja pankil­la on ihan sama oikeus kieltäy­tyä myön­tämästä asun­to­lainaa kuin ennenkin.)

  Tun­tuu jotenkin omi­tuiselta, että jos ei oo edel­ly­tys­tä ostaa asun­toa, niin veron­mak­sajien pitäs mak­saa viu­lut. Eiköhän se oo parem­pi, että ne ostaa asun­not ja ottaa lainat joil­la on kykyä sen riskin kan­tamiseen ja muut sit asuu vuokralla.

 64. Tim­oT:
  “Jos minä teen jonkun oikeustoimen, niin min­ul­la pitää olla tiedos­sa sen vaiku­tuk­set eteen­päin. Näin on ollut nyky­isil­lä asun­tove­lal­lisil­la (eli korko­jen verovähen­nysoikeus). Jos yksi­tyi­nen sopimuskump­pani tek­isi vas­taa­van muu­tok­sen sopimuk­seen yksipuolis­es­ti, se olisi sopimus­rikko­mus. Val­tio voi tietysti lain­säädän­nöl­lä sen tehdä, mut­ta mielestäni se pitäisi käsitel­lä eduskun­nas­sa vaikeutetus­sa järjestyk­sessä, jos se koskisi nyky­isiä lain­o­ja, joille verovähen­nysoikeus on luvattu.”

  Heh, kenenkään laina­pa­pereis­sa ei tai­da olla lupaus­ta, että korko­ja saa vähen­tää verotuksessa.

  Huvit­tavaa edes ver­ra­ta tätä asi­aa sopimus­rikko­muk­seen, kun mitään sopimus­ta ei edes ole.

 65. Art­turi, viit­tasin siihen toisi­naan täl­läkin tois­tel­tu­un mantraan, jon­ka mukaan asun­to­lainaa “ei saa” ottaa, jos mak­sukyky ei ylitä elinkus­tan­nuk­sia + lyhen­nyk­sien määrää + korko­jen nousua jol­lakin varsin reip­paal­la ker­toimel­la, eli jos ei ole var­maa että lainan pystyy myös hoita­maan. Itse olen ottanut lainan, vaik­ka mak­sukyvys­täni ei täl­lä het­kel­lä suinkaan ole var­muut­ta koko mak­susu­un­nitel­man ajak­si, ja pitäisin mui­ta vai­h­toe­hto­ja hölmöinä (olen alal­la ja tilanteessa, jos­sa var­mut­ta ei ole, eikä voi odot­taakaan ole­van). Kyseessä kyl­lä on taloudelli­nen riskinot­to, mut­ta eihän riskin otta­mi­nen aina ole pelkästään kiel­teinen ja tuomit­ta­va asia.

  Tun­tuu jotenkin omi­tuiselta, että jos ei oo edel­ly­tys­tä ostaa asun­toa, niin veron­mak­sajien pitäs mak­saa viulut.

  Ihan kuin olisin noin sanonut. Sanoin, että kos­ka kon­sen­sus näyt­tää ole­van, että vähen­nysoikeu­den pois­to las­kee hin­to­ja, tästä seu­raa että ennen oikeu­den pois­toa oste­tuis­sa asun­nois­sa on sen oikeu­den ver­ran liikaa hin­taa. Sik­si sitä ei olisi oikeu­den­mukaista pois­taa asun­noista, joista kau­pat on jo tehty.

  Se, että myös pien­i­t­u­loisil­la ja epä­var­mo­jen tulo­jen varas­sa elävil­lä on asun­to­lain­o­ja, puolestaan lisää oikeu­den­mukaisu­u­den edel­lyt­tämisen pain­oar­voa tässä asi­as­sa (= jos he menet­tävät asun­ton­sa, se ei saa johtua tehty­jen päätösten epäoikeu­den­mukaisu­ud­es­ta). Jos asun­tove­lal­lisi­na olisi ain­oas­taan Samuli Saarel­man kuvailemia pysyvässä palkkatyössä ole­via kes­ki- tai hyvä­tu­loisia, sil­lä ei olisi niin paljon väliä ollaanko asi­as­sa täysin oikeu­den­mukaisia, kos­ka sil­loin ihmis­ten mah­dol­liset mene­tyk­set oli­si­vat suh­teel­lis­es­ti pienempiä.

  Samuli Saarel­ma, tun­nut ajat­tel­e­van, että on vain kah­den­laisia ihmisiä: pitkäaikaises­sa ja riit­tävän palkan takaavas­sa vak­i­työssä ole­via, ja totaal­i­t­u­lot­to­mia. Suosit­te­len päivit­tämään tätä käsitystä.

 66. Janille suosit­telisin vähän sisäluku­taidon uudelleen opet­telemista. En kir­joit­tanut mitään, mitä lasi­na­pa­pereis­sa lukee, vaan siitä mitä lakikir­jas­sa lukee. Oikeusval­tios­sa kyl­lä olete­taan jonkun­laista ennustet­tavu­ut­ta myös lainsäädännössä.

 67. Korko­jen verovähen­nysoikeus on pieni murhe Vihrei­den suurten tavoit­tei­den rin­nal­la. Satu Has­sin ansiokas, ihail­tavasti Brys­selin kaut­ta aja­ma aloite osakey­htiöi­den omakus­tan­nus­pe­ri­aat­teel­la toim­imisen lopet­tamisek­si. Has­sin ja vihrei­den tavoit­teena on asun­to-osakey­htiöi­den velvoit­ta­mi­nen mak­si­moimaan tuot­ton­sa, ts vastik­keet on pk-seudul­la nos­tet­ta­va markki­nahin­toi­hin (10…15 e/m2?), ja mak­si­moita­va voit­ton­sa. As Oy tulok­ses­ta menee sit­ten veroa nykyisen vastik­keen ver­ran (2…3 e/m2), ja lop­pu mak­se­taan osinkoina osak­keen­o­mis­ta­jille, jot­ka taas mak­sa­vat veroa osinko­tu­lois­taan. Mon­ta kär­pästä yhdel­lä vihreäl­lä iskulla!

 68. Tim­oT:

  Oikeusval­tios­sa kyl­lä olete­taan jonkun­laista ennustet­tavu­ut­ta myös lainsäädännössä. 

  Jep, ennustet­tavu­us on se, että neljän vuo­den välein jär­jestetään vaale­ja, jois­sa ihmiset otta­vat kan­taa siihen, ovatko nykyiset lain­säätäjät tehneet hyviä lake­ja, vai pan­naanko uudet tilalle. Koko demokra­t­ian idea romut­tuisi, jos vaalit menet­täi­sivät merk­i­tyk­sen, kun tehtyjä lake­ja ei voisi muut­taa tai säätää uusia lakeja.

  Yksi tämän alku­peräisen ehdo­tuk­sen ongel­ma olisikin juuri tässä, eli mikään hal­li­tus ei voi taa­ta sitä 14:n vuo­den siir­tymäaikaa, kos­ka sil­lä on vain neljän vuo­den mandaatti.

 69. Saara, ensin­näkin voisit perustel­la, mis­tä revit, että minus­ta on vain vak­i­tuises­sa korkea­palkkaises­sa työssä ole­via ja tulot­to­mia. Yllä puhuin siitä, että on ansio­tu­loisia ja tulot­to­mia. Ansio­tu­loa se epä­var­ma pieni­palkkainen pätkä­tu­lokin on. Min­un point­ti­ni oli se, että verovähen­nysoikeus aut­taa vain ansio­tu­los­sa ole­via tuloveroa mak­savia. Näil­lä yleen­sä tulot nou­se­vat vähin­tään inflaa­tion vauh­tia. En nyt tiedä, mitä mui­ta ryh­miä sinus­ta vielä pitäisi käsitel­lä. Pimeää työtä teke­viä? No, heitä ei var­maan ainakaan verovähen­nysju­tut koske.

  Sik­si sitä ei olisi oikeu­den­mukaista pois­taa asun­noista, joista kau­pat on jo tehty. 

  Jos muu­tos tehdään pitkähköl­lä siir­tymäa­jal­la, niin mikä tuos­sa on se ongel­ma? Tuon siir­tymäa­jan aikana­han hin­ta ei mis­sään kohdas­sa rom­ah­da yhtäkkises­ti, vaan las­kee hitaasti tai toden­näköisem­min on vain nouse­mat­ta niin nopeasti kuin muuten tek­isi. Mik­si siis pitäisi vetää joku raja, jota ennen lainan otta­neet saa­vat merkit­tävän taloudel­lisen hyö­dyn, mut­ta sen jäl­keen otta­neet eivät?

  Kuten jo kir­joitin, verovähen­nyk­sistä luop­umi­nen aut­taisi pieni­palkkaista ja epä­var­maa työtä tekevääkin, kos­ka asun­not halpeni­si­vat. Hei­dän taloudelli­nen ris­ki asun­toa ostaes­saan ei olisi siis niin iso kuin se on nyt. Lisäk­si he pää­si­sivät nopeam­min käsik­si omaan asun­toon, kos­ka ei tarvit­sisi säästää niin pitkään ennen lainan saamista. Nykysys­tee­mi hyödyt­tää ennen kaikkea kes­ki- ja hyvä­tu­loisia, kos­ka heil­lä on korkeam­mat mar­gin­aaliv­ero­pros­en­tit. Tämä on tietenkin myös sen poli­it­ti­nen kom­pas­tuskivi, kos­ka tämä pop­poo on poli­it­tis­es­ti merkit­tävä tekijä.

 70. Saara:

  Kyseessä kyl­lä on taloudelli­nen riskinot­to, mut­ta eihän riskin otta­mi­nen aina ole pelkästään kiel­teinen ja tuomit­ta­va asia.

  Ehdot­tomasti samaa mieltä. Ja samaa mieltä siitä, että lainan saa ottaa aina, kun pank­ki sen myön­tää riip­pumat­ta mis­tään ker­toimista, koroista yms.

 71. TimoT:lle: No en kyl­lä ajat­tele, että yhteiskun­nan tuet ja varsinkin niiden määrä on jotain mikä ei ikinä voisi muut­tua — eiväthän verotkaan ole pysyviä. Ja nuo tuet on käsit­tääk­seni tulleet ase­tuk­sen kaut­ta, eivät siis ole edes laki.

  Jos itse asi­as­sa ajatel­laan, että kaik­ki tuet ja avus­tuk­set ovat koske­mat­to­mia sen jäl­keen kun ne on lanseer­at­tu, menetetään yhteiskun­nan dynami­ik­ka täysin. Lop­putu­lok­se­na on maa, joka tuke­htuu tukivi­idakkoon ja his­to­ri­al­liseen tukien pain­o­lasti­in. Itse asi­as­sa Suo­mi on jo lähel­lä tätä tukehtumista.

  Lakikir­jan yleiseen eti­ikkaan perus­tu­vat osat ovat niitä, joiden itse ajat­te­len pysyvän ennustet­tavina ja pysyv­inä. Niil­lä taataan yhteiskuntarauha.

  Mut­ta kenenkään ei nyt tarvitse huolestua rakkaas­ta vähen­nyk­ses­tään ja asun­ton­sa mah­dol­lis­es­ta hin­nan­laskus­ta. Kukaan suurten puoluei­den johta­jista ei uskalla ajatel­la korkovähen­nyk­sen pois­tamis­es­ta. Kehtaa­vat vielä väit­tää että tues­ta on hyö­tyä ensi­a­sun­non ostajille.
  http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=2010/06/34414

  Mielestäni tämä on surullista, mut­ta tyyp­il­lista suo­ma­laisil­ta poli­itikoil­ta. Mis­tä löytäisimme poli­itikko­ja, jot­ka uskaltaisi­vat käy­dä keskustelua vaikeista uud­is­tuk­sista ja myös toteut­taa niitä?

 72. Saarel­ma: “Yksi tämän alku­peräisen ehdo­tuk­sen ongel­ma olisikin juuri tässä, eli mikään hal­li­tus ei voi taa­ta sitä 14:n vuo­den siir­tymäaikaa, kos­ka sil­lä on vain neljän vuo­den mandaatti.”

  Noin­han se on, mut­ta mikä estää Osmoa ym. ehdot­ta­mas­ta, että jos se hom­ma tehtäisi­in nyt aluk­si vaik­ka 4‑vuotiskaudeksi eli pienen­netään verovähen­nysoikeus asteit­tain 28->20 pros­ent­ti­in ja kat­so­taan sit­ten, mikä tämän vaiku­tus on vai onko mitään vaikutusta?

  Sitä voi miet­tiä, että jos tuo lainan korko­jen verovähen­nysoikeus pois­tuu, niin kom­pen­soiko markki­nat asi­aa piden­tämäl­lä lainan­mak­suaikaa tms.? Eli edelleenkin epäilen, ettei näil­lä (kaikkien mah­dol­lis­ten asun­to­jen hin­toi­hin korot­tavasti vaikut­tavien verovähen­nys­ten pois­to) kon­steil­la kuitenkaan asun­to­jen hin­toi­hin juurikaan vaikute­ta. Nopeampi vaiku­tus hin­toi­hin tulisi, jos lail­la rajat­taisi­in lainan takaisin­mak­suai­ka esim. 20 vuo­teen. Muutenkin näis­sä veroa­siois­sa ihmiset ryh­mit­tyvät, inhimil­lis­es­ti, niihin ryh­mi­in, jot­ka aja­vat omaa etua. Lopete­taanko kaik­ki asumisen tukem­i­nen niin ei kenenkään tarvitse ajatel­la mak­sa­vansa muiden asum­ista? En kan­na­ta. Siihen kuitenkin lie­nee ollut ja on edelleenkin perus­teet, että asum­ista muo­dos­sa jos toises­sakin tuetaan?

  Niin ja vielä tuos­ta työ­matkaku­lu­jen verovähen­nysoikei­des­ta… eikö sitäkin voisi yrit­tää muoka­ta siihen suun­taan, että vaik­ka sitä ei voisi vähen­tää, niin sitä suun­nat­taisi­in tuke­maan joukkoli­iken­teen kehit­tämistä? Eli joukkoli­iken­teen osalta vähen­nyk­set oli­si­vat ennal­laan, mut­ta oman auton käytön osalta vähen­nyk­siä pienennettäisiin.

 73. Minus­ta tämä vouho­tus korko­jen verovähen­nysoikeu­den leikkaamisen autu­ud­es­ta on suuresti yliampuvaa.

  Vaik­ka teo­reet­tis­es­ti voidaan ajatel­la, että vähen­nysoikeus menee hin­toi­hin, on kyl­lä aika rohkea­ta väit­tää, että vähen­nyk­sen pois­t­a­mi­nen lask­isi hin­to­ja ainakaan lyhyel­lä tähtäimel­lä. Mie­lenki­in­nol­la kuulisin, jos­sa jos­sakin olisi oikeaa tutkimusti­etoa, joka tuk­isi tuo­ta väitettä.

  Korko­jen verovähen­nysoikeut­ta­han on jo leikat­tu voimakkaasti. Ennen­hän vähen­nys tehti­in tulosta, joten suu­rit­u­loisel­la yli 50% mar­gin­aaliv­erol­la, vähen­nys oli erit­täin “tehokas”. Myöskään nyky­istä 1400 Euron ylära­jaa ei ollut.

  Keskustelus­sa ei juurikaan puhuta siitä, että on yhteiskun­nan kannal­ta eri­no­maisen toiv­ot­tavaa, että ihmiset han­kki­vat omis­tusasun­non työu­ransa aikana. Ainakaan pieni- ja keski­t­u­loiset, eivät pysty eläk­keelle siir­tyessään enää mak­samaan markki­nan­vuokria ilman yhteiskun­nan asum­is­tukea. Sen sijaan omis­tusasu­ja selviää ilman tuki­aisia pienel­läkin eläkkeellä.

 74. Samuli Saarel­ma:

  Yksi tämän alku­peräisen ehdo­tuk­sen ongel­ma olisikin juuri tässä, eli mikään hal­li­tus ei voi taa­ta sitä 14:n vuo­den siir­tymäaikaa, kos­ka sil­lä on vain neljän vuo­den mandaatti.

  häh? Täl­lä logi­ikalla kaik­ki lait on tässä mielessä ongel­mallisia. Mikä point­ti on nos­taa joku jut­tu ongel­malliseks, jos se on yhtä ongel­malli­nen kuin muutkin?

  Eduskun­ta voi ihan hyvin säätää lain 14 vuodeks ja tule­vat eduskun­nat voi sit perua sen lain, jos ne on sen järkevyy­destä eri mieltä. Jos nykyi­nen eduskun­ta on huolis­saan tästä, niin ne voi vaik­ka säätää sen perus­tus­laki­in tj, niin sitä on han­kalampi muuttaa.

  Mörkö:

  Muutenkin näis­sä veroa­siois­sa ihmiset ryh­mit­tyvät, inhimil­lis­es­ti, niihin ryh­mi­in, jot­ka aja­vat omaa etua…

  …Siihen kuitenkin lie­nee ollut ja on edelleenkin perus­teet, että asum­ista muo­dos­sa jos toises­sakin tuetaan?

  uh oh?!

  Eli kos­ka asumisen tukem­i­nen on rahan kup­paamista veron­mak­sajil­ta joillekin etu­ryh­mille, niin tämä on peruste sen ylläpitämisek­si? Mun mielestä se on nimen omaan peruste tukien lopettamiselle.

  Niin ja vielä tuos­ta työ­matkaku­lu­jen verovähen­nysoikei­des­ta… eikö sitäkin voisi yrit­tää muoka­ta siihen suun­taan, että vaik­ka sitä ei voisi vähen­tää, niin sitä suun­nat­taisi­in tuke­maan joukkoli­iken­teen kehittämistä?

  Ei. Me halu­taan että ihmiset liikkuu niille järke­vim­mäl­lä taval­la, eikä joukkoliikenteellä.

 75. Kaik­ki verora­ho­jen keräämi­nen on taval­la tai toisel­la rahan kup­paamista veron­mak­sa­jal­ta jollekin etu­ryh­mälle. Val­tio käyt­tää kerä­tyt verora­hat sit­ten päät­tämäl­lään taval­la. Se, että omis­tusasum­ista tue­taan korko­jen verovähen­nysoikeudel­la ei mielestäni eroa isom­min verora­hoil­la tue­tus­ta vuokra-asumis­es­ta. Se olisikin mie­lenki­in­toista, kun saisi itse päät­tää, mihin itseltä kerät­ty verora­hat laite­taan ja varsinkin, mihin niitä ei laiteta. 

  Ja siitä olen yhä sitä mieltä, että on siihen nyt joku syy ollut, että jotakin asi­aa verora­hoin tue­taan. Jos ei ole ollut, niin kai sel­l­ais­ten asioiden tukemisen voi lopettaa.

  Pitkän aikaa on ollut selvää kup­paamista veron­mak­sa­jal­ta jollekin etu­ryh­mälle työ­matkaku­lu­jen verovähen­nysoikeus. Sehän ei koske Helsinkiläisiä mitenkään. Joo… tue­taan­han tääl­lä joukkoli­iken­net­tä verora­hoin. Mut­ta tuleeko se verora­ha sit­ten kum­mas­ta osoit­teesta, pääkaupunkiseudun kun­nil­ta vai val­ti­ol­ta. En tiedä. Ker­tokoon se, joka tietää. Onko sit­ten yksi­ty­isautoilu järkevin tapa? En tiedä, mik­si ihmisiä “palkit­taisi­in” siitä, että he asu­vat kauem­pana ja joukkoli­iken­ney­hteyk­sien ulkop­uolel­la työ­paikas­ta ja “ran­gais­taisi­in” siitä, että yrit­tävät asua toiste eli lähel­lä työ­paikkaa tai joukkoli­iken­ney­hteyk­sien päässä? On toki poikkeustapauk­sia, mut­ta eikö niitä voisi käsitel­lä poikkeustapauksina?

 76. Art­turi, tarkoitin tuos­sa “ongel­mal­la” sitä, että vaik­ka eduskun­ta voisi säätää lain, jol­la verovähen­nys asteit­tain pois­tuu 14:n vuo­den aikana, se ei voi taa­ta sitä, että niin tulee käymään, kos­ka seu­raa­va eduskun­ta voi sen kumo­ta. Tämä liit­tyi TimoT:n jut­tui­hin val­tion tekemistä sopimuk­sista tjsp. 

  Eli kyse ei sinäl­lään ole mis­tään eri­tyis­es­tä ongel­mas­ta sen enem­pää kuin siinäkään, jos joku hal­li­tus nos­taa tai las­kee vero­ja jollekin tasolle. 

  Pekka, kiitos, että päiv­i­tit min­ua siitä, mikä on tilanne vähen­nyk­sen nykyti­lanteen suh­teen. Sinäl­lään­hän juuri nyt ei vähen­nyk­sel­lä ole hirvit­tävää merk­i­tys­tä, kos­ka korot ovat nyt (ja ovat olleet koko euroa­jan) his­to­ri­al­lis­es­ti hyvin alhaalla.

 77. Mörkö, tietenkään asun­to­jen hin­nat eivät het­kessä mihinkään muu­tu, jos verovähen­nys pois­te­taan pitkäl­lä siirtymäajalla. 

  Nopeampi vaiku­tus hin­toi­hin tulisi, jos lail­la rajat­taisi­in lainan takaisin­mak­suai­ka esim. 20 vuoteen. 

  Niin, ja vielä nopeampi vaiku­tus tulisi sil­lä, että asun­toa ei saisi myy­dä yli X:n euron tai että varain­si­ir­tovero nos­tet­taisi­in 50%:in. En vain täysin ymmärtänyt, mik­si val­tio pitäisi mitenkään puut­tua siihen, minkälaisia lain­o­ja ihmiset ja pankit keskenään sopivat. 

  Siihen kuitenkin lie­nee ollut ja on edelleenkin perus­teet, että asum­ista muo­dos­sa jos toises­sakin tuetaan? 

  Siihen on perus­teet, että yhteiskun­ta takaa kaikille sel­l­aisen perus­tu­lon, ettei kukaan joudu viet­tämään öitään taivasal­la (ja Suomen ilmas­tossa kuole pakkaseen tms.), jos omat tulot eivät ole riit­täviä. Tätä enem­mälle asumisen tukemiselle ei minus­ta ole mitään eri­ty­isiä perustelui­ta. Asum­i­nen on yksi kulu­tuk­sen muo­to, ei parem­pi tai huonom­pi kuin joku muu. Mik­si pitäisi kaataa rahaa niiltä, jot­ka arvosta­vat mui­ta asioi­ta kuin asum­ista, niille, jot­ka arvosta­vat asumista? 

  Tai jos tehdään tulon­si­ir­to­ja, niin mik­si ne pitäisi kor­vamerk­itä siihen, että niitä saa­vat käyt­tävät ne juuri asumiseen, eivätkä johonkin muuhun, mitä pitävät itselleen tärkeäm­pänä? Ok, jotkut rap­pioalko­holis­tit ja narkkar­it ovat tästä ehkä poikkeuk­sia, joi­ta pitää hol­ho­ta käyt­tämään tuki­ra­hat juuri asumiseen viinan ja huumei­den sijaan, mut­ta he eivät edus­ta mitenkään kaikkia matalatuloisia.

 78. Keskustelus­sa ei juurikaan puhuta siitä, että on yhteiskun­nan kannal­ta eri­no­maisen toiv­ot­tavaa, että ihmiset han­kki­vat omis­tusasun­non työu­ransa aikana. Ainakaan pieni- ja keski­t­u­loiset, eivät pysty eläk­keelle siir­tyessään enää mak­samaan markki­nan­vuokria ilman yhteiskun­nan asumistukea. 

  Tämä pätee vain, jos asum­istues­ta ei luovu­ta samal­la kuin korkovähen­nyk­sistäkin (mikä on ollut tässä ainakin min­un kan­ta­va aja­tus). Jos ihmiset sijoit­ta­vat johonkin muuhun raho­jaan samal­la tavoin kuin nyt tekevät omis­tusasun­non kohdal­la, niin ei heil­lä pitäisi olla rahat lopus­sa eläk­keelle jäädessään.

 79. Mörkö:

  Se olisikin mie­lenki­in­toista, kun saisi itse päät­tää, mihin itseltä kerät­ty verora­hat laite­taan ja varsinkin, mihin niitä ei laiteta. 

  Sitä kut­su­taan nettopalkaksi 🙂

  Kari

 80. Kan­natan, vaik­ka siis olen omis­tusasu­ja itse.
  Korkotues­sa ei ole järkeä, vaik­ka nyt näyt­tääkin siltä että Korko­tu­ki ei heti ole poistumassa.

 81. Onko­han ole­mas­sa mitään empi­iristä tutkimus­ta, kuin­ka paljon tuo verovähen­nys nos­taa asun­to­jen hin­to­ja? Eikös Englan­nis­sa verovähen­nys pois­tet­tu 90-luvun lopus­sa? Eikös siel­lä ollut melkoinen asun­to­jen hin­to­jen nousu sen jäl­keenkin? Eli eipäs nyt liioitel­la tuon verovähen­nyk­sen markki­navaiku­tus­ta. Yksit­täisen koti­talouteen sil­lä voi olla vaiku­tus­ta mut­ta epäilen suur­ta markki­navaiku­tus­ta. Kan­natan korko­jen verovähen­nyk­sen jatkamista vaik­ka olenkin vela­ton ekonomisti.

 82. Esim. kalli­it asun­not rupeaa jo syömään kil­pailukykyä. Esim. ei kan­na­ta muut­taa työhön muualle kuin asun­not mak­saa liikaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.