Kaupunkisuunnitelulautakunta 3.6.2010

Kun­ta­ja­ko­kii­rei­den vuok­si en ehti­nyt esit­te­le­mään lis­taa ennen kokousta.

Kai­sa­nie­men puis­ton ase­ma­kaa­va ja asun­to­lai­vat, muis­tu­tuk­set ja lausunnot

Kai­sa­nie­men puis­tos­ta on teh­ty kun­nos­tus­suun­ni­tel­maa tuke­va ase­ma­kaa­van muu­tos, joka on ollut lausun­noil­la. Puis­to para­nee olen­nai­ses­ti ja sen valais­tus­ta paran­ne­taan. Esi­tän täs­sä vain kiis­ta­na­lai­set koh­dat, useim­mat muu­tok­set on hyväk­syt­ty yksi­mie­li­ses­ti rai­ku­vin aplo­dein. Isoin muu­tos on, että Ravin­to­la kai­sa­nie­mes­täå kan­sal­lis­teat­te­ria kul­ke­va katu pois­te­taan ja muu­te­taan kevyen lii­ken­teen väylällä.

Ten­nis­ken­tät pois­tu­vat, kos­ka kat­so­taan, että Kruu­nun­haas­sa ja Kata­ja­no­kal­la hyvää nuo­ri­so­työ­tä teke­vä SAPA tar­vit­see ken­tän junio­reil­leen kipeäm­min kuin ten­nik­sen­har­ras­ta­jat ten­nis­ken­tän. Olen jyr­käs­ti samaa miel­tä. SAPAn jun­nut eivät koh­tuu­pon­nis­tuk­sin pää­se mil­le­kään muul­le ken­täl­le. Tän­ne ne pää­se­vät tur­val­li­ses­ti fil­la­ril­la. Ten­nik­sen pelaa­jil­la on autot ja ajo­kor­tit, jota SAPAn jun­nuil­la ei ole. Aluel­le tulee yksi täy­si­ko­koi­nen (?) kent­tä ja sen pää­tyyn poi­kit­tain jun­nu­kent­tä. Jär­jes­te­lyä on arvos­tel­tu vaa­ral­li­sek­si, mut­ta sii­hen voi kuu­lem­ma maa­lin paik­keil­le lait­taa suo­ja-aidan jun­nu­jen turvaksi.

Kah­vi­las­ta on kiis­tel­ty. Museo­vi­ras­to pel­kää elä­män ja ihmis­vi­li­nän vahin­goit­ta­van muse­aa­lis­ta tun­nel­maa.  (Hyvä, kat­so­vat uudis­ra­ken­nuk­sen vahin­goit­ta­van mil­jöö­tä) Kah­vi­lan koko on rajat­tu 150 neliök­si, jota taas moni pitää lii­an pie­ne­nä. Lau­ta­kun­nas­sa oli­si ollut har­ras­tus­ta kas­vat­taa kah­vi­laa, mut­ta tämä oli nyt jo ollut lausun­to­vai­hees­sa, emme­kä halun­neet aloit­taa koko rul­jans­sia uudestaan.

Asun­to­lai­vat.  Kai­sa­nie­men ran­taan tulee tilaa kym­me­nel­le asun­to­lai­val­le ja nel­jäl­le ravintola/toimistolaivalle. han­ke on ollut hyvin kiis­tel­ty, mut­ta lau­ta­kun­nas­sa sitä vain kii­tel­tiin. Minä olen suh­tau­tu­nut vähän epäil­len, mut­ta kat­so­taan toi­mii­ko se. Nyky­ti­lan­tee­seen se mer­kit­see paran­nus­ta, mut­ta sitä ran­taa oli­si ollut mah­dol­lis­ta paran­taa monel­la tavalla. 

Hana­saa­ren teras­si­ta­lo­jen kaava

Tätä on pidet­ty pöy­däl­lä muut­tu­neen pin­ta-ala­nor­min takia. Se hyväk­syt­tiin nyt yksi­mie­li­ses­ti totea­muk­sel­la, että tämä ei ole ennak­ko­ta­paus. Pin­ta-ala­nor­mia poh­di­taan apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan vetä­mäs­sä työ­ryh­mäs­sä. Itse kaa­val­la on sen ver­ran kor­kea pro­fii­li, että se oli­si ansain­nut myös sisäl­löl­lis­tä tar­kas­te­lua. Toteu­tuu­ko se kos­kaan, riip­puu sii­tä, mitä Hel­sin­gin ener­gian­tuo­tan­nol­le tapah­tuu. Jos ton­til­le tulee suu­ri hake­puu­va­ras­to, sii­hen ei tule taloja.

Kal­lah­den asemakaava

Tämä vir­kis­ty­sa­lue­kaa­va on ollut pari ker­taa pöy­däl­lä noin heh­taa­rin rii­dan takia. Yleis­kaa­vas­sa alue on varat­tu vir­kis­ty­sa­lu­eek­si. Sin­ne jäte­tään kui­ten­kin joi­ta­kin suo­jel­tu­ja huvi­loi­ta. Rii­ta kos­ki sitä, kuin­ka suu­ri tont­ti huvi­loil­le jäte­tään. Äänin 5–4 jätet­tiin pie­nem­pi tont­ti. kokoo­mus ja RKP oli­vat huvi­la­no­mis­ta­jan puo­lel­la ja muut 30 000 vuo­saa­re­lai­sen puolella.

Verkkokauppa.com:lle tont­ti Jät­kä­saa­reen.

Verk­ko­kau­pan vuo­kra­so­pi­mus on irti­sa­not­tu Ruo­ho­lah­des­sa ja kaup­pa uhka­si siir­tyä jon­ne­kin tun­dral­le Van­taan puo­lel­le. Se pelas­tet­tiin hel­sin­kiin pikao­pe­raa­tiol­le. kaik­ki ei men­nyt ihan tavan­omai­ses­ti. Kes­ki­viik­ko­na tont­ti jo vuo­krat­tiin val­tuus­tos­sa ja nyt sitä vas­ta kaa­voi­te­taan. Mut­ta parem­pi se kuin hää­tää suo­sit­tu kaup­pa jon­ne­kin auto­mat­kan päähän.

Nuot­ta­nie­men etc puis­toa­luet­ta kos­ke­va kaava

Hen­ki­lö­kun­ta­jär­jes­tö­jen käy­tös­sä ollut huvi­la-alue ote­taan vir­kis­tys­käyt­töön. Yleis­tä vir­kis­ty­sa­luet­ta se on nyt­kin, vaik­ka pää­sy kiel­let­ty, yksi­tyi­sa­lue –kyl­teis­tä voi­si luul­la muu­ta­kin. Nyt sin­ne raken­ne­taan rai­tis­to, jol­loin se hah­mot­tuu parem­min vir­kis­ty­sa­lu­eek­si. Pai­kal­le jää nel­jä suo­jel­tua, jär­jes­tö­käy­tös­sä ole­vaa huvi­laa. Asia pan­tiin pöy­däl­le, kos­ka kah­den huvi­lan tont­ti oli mer­kit­ty ulot­tu­van ran­taan saak­ka. Tätä pidet­tiin pie­ne­nä ongel­ma­na, kos­ka yksi­tyi­siä tont­te­ja kau­pun­ki ei enää kaa­voi­ta ran­taan.  Toi­saal­ta yllä ole­vas­sa asias­sa Kal­lah­des­sa suo­jel­lun huvi­lan tont­ti ulot­tuu ran­taan. Uusia raken­nuk­sia ei saa ran­taan ulot­tu­vil­le ton­teil­le sijoit­taa, mut­ta van­han suo­jel­ta­van ran­ta­hu­vi­lan koh­dal­la asia on moniu­lot­tei­sem­pi. Pyö­räi­lin kat­so­maan. Jos tont­tia ei ulo­te­ta ran­taan, ei sii­tä talon ja ran­nan välis­tä kyl­lä kukaan kul­je, mut­ta toi­saal­ta ei pidä antaa yksi­tyi­sil­le perus­tet­ta valituksiin.

Lausun­to val­tuus­toa­loit­tees­ta, jos­sa vaa­dit­tiin ammat­ti­au­toi­li­joil­le vapaa­ta pysä­köin­tioi­keut­ta kävelykaduille.

Oikeas­taan­han aloit­tees­sa vaa­dit­tiin vain val­lit­se­van tilan­teen lail­lis­ta­mis­ta. Vas­tauk­ses­sa ker­ro­taan, että esit­te­li­jä suun­nit­te­lee esi­tys­tä, että tava­ran­kul­je­tusoi­keus, joka nyt on aika­vä­lil­lä 5–11 laa­je­ni­si aika­vä­lil­le 5–12, mut­ta tämä uusi sään­tö poik­ke­ai­si van­has­ta sii­nä, että tätä oli­si tar­koi­tus nou­dat­taa.  Jos jake­luau­tot ja pysä­köi­mi­nen saa­daan käve­ly­ka­duil­ta pois mui­na aikoi­na, tuo­ta voi­si har­ki­ta. Pape­ris­sa pitää olla sil­loin sekä yrit­tä­jä­jär­jes­tö­jen että pysä­köin­nin val­von­nan nimi.

Hel­sin­ki on pan­nut kasa­pä­pin rahaa kes­kus­tan huol­to­tun­ne­liin. Sitä kui­ten­kin käyt­tää van Stock­mann. Kovin lais­ko­ja ovat kiin­teis­töt olleet omiin inves­toin­tei­hin­sa, joil­la teh­täi­siin mah­dol­li­sek­si huol­ta­mi­nen maan alta. Jos sitä maan pin­nal­ta tapah­tu­vaa tava­ran­kul­je­tus­ta vähän kiris­täi­si, ehkä tuo­kin kal­lis inves­toin­ti saa­tai­siin käyttöön. 

 

 

57 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnitelulautakunta 3.6.2010”

 1. Itse olin pitä­nyt mediois­ta luke­ma­ni perus­teel­la jopa “luvat­tu­na”, että huol­to­tun­ne­lin val­mis­tu­mi­nen siir­tää Alek­sin, Mikon­ka­dun, Kes­kus­ka­dun ym. käve­ly­alu­een huol­to­lii­ken­teen täy­sin maan alle. Onkin suu­ri pet­ty­mys kuul­la nyt tun­ne­lin val­mis­tues­sa, että kysees­sä oli­si­kin vapaa­eh­toi­nen, suu­ria inves­toin­te­ja vaa­ti­va toi­men­pi­de liikkeille.

 2. Hyvä kun Verk­kis säi­lyy Hel­sin­gis­sä! Näi­tä elekt­ro­niik­ka­hy­per­mar­ket­te­ja on jo ihan tar­peeks mon­ta Tun­dra-Van­taal­la. Hel­sin­gin ylpeys on, ja tulee aina ole­maan verkkis!

 3. Verk­ko­kau­pan vuo­kra­so­pi­mus on irti­sa­not­tu Ruoholahdessa”

  Mihin­kä tar­koi­tuk­seen nuo Ruo­ho­lah­den tilat piti vapauttaa?

  1. Sitä en tie­dä. Se on yksi­tyi­nen kiin­teis­tö, joka ei rapor­toi suun­ni­tel­mis­taan kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 4. Voi­sin vei­ka­ta, ettei Verk­kis tuo pahem­min asiak­kai­ta kaup­pa­kes­kuk­sen mui­hin liik­kei­siin. Aika hil­jai­sel­ta meno on siel­lä vai­kut­ta­nut, kun olen siel­lä vie­rail­lut. Verk­kik­sel­lä ei pahem­min nai­sia näy ja nai­set lie­ne­vät tär­kein asia­kas­ryh­mä kaup­pa­kes­kuk­sil­le (jos näin kar­keas­ti asiak­kai­ta läh­de­tään jakamaan).

 5. Itse olin pitä­nyt mediois­ta luke­ma­ni perus­teel­la jopa “luvat­tu­na”, että huol­to­tun­ne­lin val­mis­tu­mi­nen siir­tää Alek­sin, Mikon­ka­dun, Kes­kus­ka­dun ym. käve­ly­alu­een huol­to­lii­ken­teen täy­sin maan alle. Onkin suu­ri pet­ty­mys kuul­la nyt tun­ne­lin val­mis­tues­sa, että kysees­sä oli­si­kin vapaa­eh­toi­nen, suu­ria inves­toin­te­ja vaa­ti­va toi­men­pi­de liikkeille.”

  Miten tun­ne­lis­ta pääs­tään maan pääl­le, ellei ole var­sin hin­ta­vaa ylös­kul­ku­tun­ne­lia. Olen fla­nee­rail­lut Hel­sig­nis­sä näi­hin­kin aikoi­hin, eikä huol­to­lii­ke­nen ole­mi­nua häirinnyt.

  Pitää­pä ker­to yksi rik­kee­ni. Vein laa­ti­kol­li­sen pii­rus­tuk­sia — pai­noi­vat kuin syn­ti — Mikon­ka­tu 9:ään. Vie­res­sä ei ollut park­ki­paik­ka. joten pysä­kin hetek­si jal­ka­käy­tä­väl­le. Kyl­lä sii­tä vie­res­tä hyvin mahtui
  kävelemään.

 6. Enpä tie­dä, mihin se Verkkokauppa.com Van­taal­la­kaan oli­si men­nyt. Tie­tys­ti jol­lei vaih­toeh­to­ja ole, niin pak­ko se lie­nee. Mut­ta itse olen Verkkokauppa.comissa käy­nyt mones­ti spon­taa­nis­ti­kin juu­ri sik­si, että sin­ne on niin help­po kul­kea, eikä sen jäl­keen tar­vit­se vaih­taa toi­seen kaup­paan sik­si, että siel­tä ei löy­tyi­si. Ja kes­ki­mää­räi­nen kau­pan osta­ja siel­lä lie­nee enem­män jouk­ko­lii­ken­ne­pai­not­tu­nut kuin samal­la suku­puo­li­suh­teel­la pai­no­tet­tu jouk­ko kes­ki­mää­rin, jol­loin van­taa­lai­set toi­mis­to­puis­tot ovat aika kuo­le­mak­si kau­pal­le. Vaik­ka en minä tosin tie­dä, mis­tä kat­teen­sa lopul­ta repivät.

  Hil­jai­suu­des­ta en tie­dä; jonot­taa siel­lä on saa­nut lähes aina kes­ki­mää­rin kym­me­nen minuut­tia. Se tosin ker­to­nee myös sii­tä, että kaup­pa tin­kii rei­lus­ti asia­kas­pal­ve­li­joi­den määrästä.

 7. Kyl­lä sii­tä vie­res­tä hyvin mahtui
  kävelemään. 

  Täl­lä peri­aat­teel­la kun men­nään niin saa koko käve­ly­kes­kus­tan unoh­taa. Mah­tuu kapeal­la jal­ka­käy­tä­väl­lä­kin käve­le­mään. Eri asia on se, että tulee­ko sin­ne tai jat­ku­vas­ti park­ki­paik­ka­na ole­vil­le käve­ly­ka­duil­le ihmisiä.

 8. Ruo­ho­lah­den melua­lueil­le voi­si vie­lä yrit­tää ahtaa lii­ke­ti­laa näil­le nou­to­myy­mä­län ja kivi­ja­lan väli­maas­ton liik­keil­le. Paik­ka oli­si parem­pi kuin Jätkäsaari.

 9. Jotain mätää on Suo­men­maas­sa, jos ilmei­sen tuot­ta­va ja kan­nat­ta­va kaup­pa­lii­ke ei saa mark­ki­naeh­toi­ses­ti han­kit­tua sopi­via lii­ke­ti­lo­ja, vaan tar­vi­taan val­tuus­ton hätätoimia 🙂

  Minus­ta­kin näyt­tää Osmon kom­ment­tien valos­sa, että huol­to­tun­ne­lin raken­ta­mis­pää­tös teh­tiin aika­naan vää­ris­tel­lyn tie­don varas­sa: kyl­lä sen piti pois­taa huol­to­lii­ken­ne kaduilta.

 10. Kun tuos­ta Mikon­ka­dus­ta on muu­ta­ma mai­nin­nut, niin voi­sin tuo­da esiin tuon ratik­ka­pät­kän vaa­ral­li­suu­den: lähes päi­vit­täin sii­nä näkee tilan­tei­ta, jos­sa ratik­ka on ajaa jalan­kul­ki­jan pääl­le. Ihme, ettei mitään ole vie­lä sattunut.

  Kadun sta­tus on jalan­kul­ki­joil­le ilmei­ses­ti vähän epä­sel­vä, kun sil­lä ei ole muu­ta lii­ken­net­tä. Rati­koil­la taas tun­tuu ole­van aina kii­re, lie­kö aika­tau­lu mitoi­tet­tu väärin?

 11. Luu­li­sin pää­osan Verk­kik­sen myyn­ti­kat­tees­ta tule­van pos­ti­myyn­ti­toi­min­nan puo­lel­ta, mis­sä lajis­sa se on alal­laan Suo­men yli­voi­mai­nen mark­kin­ajoh­ta­ja. Myy­mä­lä­puo­lel­la eivät kat­so­ne näin ollen kata­stro­faa­li­sek­si sitä­kään, jos jou­tu­vat jon­ne­kin huit­sin tuut­tiin Vantaalle.

  Mut­ta kyl­lä sen tava­ra­ta­lon säi­ly­mi­nen Hel­sin­gis­sä hyö­dyt­tää luul­ta­vas­ti sekä Verk­kis­tä että Hel­sin­kiä kokonaisuutena.

 12. Kun tuos­ta Mikon­ka­dus­ta on muu­ta­ma mai­nin­nut, niin voi­sin tuo­da esiin tuon ratik­ka­pät­kän vaa­ral­li­suu­den: lähes päi­vit­täin sii­nä näkee tilan­tei­ta, jos­sa ratik­ka on ajaa jalan­kul­ki­jan pääl­le. Ihme, ettei mitään ole vie­lä sattunu

  Tuo kadun­pät­kä oikeas­taan valai­see hyvin Hel­sin­gin “käve­ly­ka­tu­jen” syvim­män ole­muk­sen. Ei nii­tä aina­kaan jalan­kul­ki­joil­le tai oles­ke­luun teh­dä. Legen­daa­ri­sel­la Iso-Robal­la on nyky­ään pelk­kiä juo­ma­loi­ta, istu­mi­seen koko mat­kal­taan yhteen­sä 3 penk­kiä ja siis­ti­nä pysy­mi­seen yhteen­sä 0 roskista. 

  Mikon­ka­dul­ta oli tär­keä hää­tää auto­saa­ta­na pois, mut­ta väis­tää saa nyt myös jalankulkija.

 13. Hät­käh­dyt­tä­vä tie­to on, että han­ke toteu­tui ilman sitou­muk­sia kort­te­leil­ta siir­tyä sen käyt­tä­jik­si tie­tyn ajan kulues­sa. Jos­pa sit­ten anne­taan se myös hen­ki­lö­au­to­lii­ken­teel­le ja pan­naan Kai­vo­ka­tu jalan­kul­kua­lu­eek­si. Köy­hän mie­hen keskustatunneli.

 14. Ten­nik­sen pelaa­jil­la on autot ja ajo­kor­tit, jota SAPAn jun­nuil­la ei ole.

  Ten­nis on eit­tä­mät­tä eli­tis­ti­nen har­ras­tus, joka kuu­los­taa kor­vaan vähän samal­ta kuin golf tai purjehdus. 

  Vali­tet­ta­vas­ti, Osmo hyvä, mei­dän lap­set pelaa ten­nis­tä, samoin kuin hei­dän luo­kal­ta mm maa­han­muut­ta­ja­nuo­ret. Ja ei, heil­lä ei perus­kou­lu­lai­si­na ole sen enem­pää autoa kuin ajokorttia.

  Tie­dän, että vah­vas­ti tuet mei­dän per­heen van­hem­pien oikeu­tus­ta kus­ka­ta lap­sia har­ras­tuk­siin YKSITYISAUTOLLA — vai kuin­ka se nyt menikään.…?

  Lyhyes­ti vie­lä; erin­omai­nen perus­te hää­tää huo­not ihmi­set pois Hel­sin­gis­tä. Rin­nan emme mah­du, on vain Enem­mis­tön oikeus!

  1. Hel­sin­gis­sä on pal­jon ten­nis­kent­tiä, jopa pyö­rä­mat­kan pääs­sä. Todet­ta­koon, että olen jos­kus itse pelan­nut ten­nis­tä, mut­ta en kos­kaan jalkapalloa.

 15. Verkkokauppa.comin ruuh­kiin pala­tak­se­ni: kir­joi­tin ehkä hie­man huo­li­mat­to­mas­ti, tar­koi­tin siis, että Ruo­ho­lah­den ostos­kes­kuk­sen liik­keis­sä tie­to­ko­ne­kaup­paa lukuu­not­ta­mat­ta on ollut hil­jais­ta. Tosin on siel­lä ala­ker­ran super­mar­ke­tis­sa meno hil­jak­seen vil­kas­tu­nut. Alkuai­koi­na siel­lä ei ollut kuin muu­ta­ma asia­kas lisäk­se­ni kun siel­lä kävin. Rau­ta­kau­pas­sa ei ole kos­kaan ollut muu­ta­maa asia­kas­ta enem­pää — tosin siel­lä en ole­kaan käy­nyt kuin muu­ta­man kerran.

  Itse Verkkokauppa.comissakin ruuh­kat rajoit­tu­vat lähin­nä nou­to­tis­kiin ja jos­kus pal­ve­lu­pis­tee­seen. Sen sijaan kas­soil­la olen tör­män­nyt jonoi­hin ainoas­taan jou­lun alla. Itse myy­mä­lä­ti­lois­sa on mah­tu­nut liik­ku­maan muka­vas­ti ja tut­kis­ke­le­maan tuot­tei­ta rau­has­sa. Kai­ken kaik­ki­aan tuol­la on tul­lut käy­tyä muu­ta­mia kym­me­niä ker­to­ja — aina julkisilla.

 16. Minus­ta Verk­ko­kau­pan sijoi­tuk­ses­sa Jät­kä­saa­reen ja kau­pun­gin toi­min­nas­sa ei ole mitään vikaa, mut­ta jos­sain vai­hees­sa tuo Van­taa-kort­ti pitäi­si kau­pun­gin kat­soa. En esi­mer­kik­si ole ollen­kaan vakuut­ta­nut että SOK oli yli­pään­sä läh­dös­sä yhtään mihin­kään, se on vaan käte­vä kei­no neu­vot­te­luis­sa kau­pun­gin kans­sa. Jon­ne­kin Pak­ka­laan on autol­la­kin niin han­ka­la kul­kea, jul­ki­sis­ta puhu­mat­ta­kaan, että työn­te­ki­jät tai Verk­ko­kau­pan yhtey­des­sä asiak­kaat saat­ta­ne­vat hyvin­kin nos­taa kytkintä.

  Mikon­ka­dus­ta muu­ten sen ver­ran että ratik­ka­puo­li oli­si halun­nut ihan oikeat kis­kot Kes­kus­ka­dul­le sen sijaan, mut­ta kun ei. Ja se käve­ly­ka­dul­le ajo lop­pu­nee kun vihan­nes­rek­ka tulee Stoc­kan her­kun katon eli Kes­kus­ka­dun kaut­ta sisään, noi­ta jal­ka­käy­tä­viä ja käve­ly­ka­tu­ja ei ole raken­net­tu kes­tä­mään ras­kas­ta liikennettä.

 17. Verk­kik­sel­lä ei pahem­min nai­sia näy ja nai­set lie­ne­vät tär­kein asia­kas­ryh­mä kaup­pa­kes­kuk­sil­le (jos näin kar­keas­ti asiak­kai­ta läh­de­tään jakamaan).”

  Ruo­ho­lah­den kaup­pa­kes­kus­ta­han doim­noi kol­me isoa lii­ket­tä. Verk­ko­kaup­pa, City­mar­ket ja K‑Rauta. City­mar­ke­tis­sa noin mutu­na asiak­kaat ovat pit­käl­ti per­he­kun­tia (omat käyn­tia­jan­koh­ta­ni voi­vat vai­kut­taa mie­li­pi­tee­seen) ja rau­ta­kaup­pa tuol­la­kaan ei ole eri­tyi­ses­ti nais­ten­lii­ke. Kes­kus tun­tuu ole­van aina­kin avo­lii­tos­sa Kes­kon kans­sa — mie­tin vain ovat­ke he jär­jes­tä­mäs­sä jotain omaa ket­ju­aan sin­ne tilal­le (‘har­mi’ hen­ki­lö­koh­tai­sel­ta kannalta)

 18. Tuo Verkkokauppa.com:lle osoi­tet­tu tont­ti on muu­ten oikeas­ti hyvä asia. Sijain­tin­sa ja kul­ku­yh­teyk­sien­sä takia siel­lä on käy­ty monet ker­rat ostok­sil­la jul­ki­sil­la, lähin­nä met­rol­la. Nope­aa ja helppoa.

  Menes­ty­vä kaup­pa kuu­luu kau­pun­kiin, eikä vaan ulko­ke­hien ostos­hel­vet­tei­hin. Tämän­suun­tai­sil­la toi­mil­la saat­te myös minun äänen jouk­ko­lii­ken­ne­ve­toi­sen kes­kus­tan rakentamiseen.

 19. KSV parai­kaa hakee ideoi­ta väliai­kais­käyt­tök­si (10 vuot­ta?) osal­la Her­ne­saa­ren ja Jät­kä­saa­reen kent­tiä, voi­si­ko tuol­la Jät­käs­sä olla vaik­ka ten­nis­kent­tiä? Ysin ratik­ka aloit­taa aika­tau­lun mukaan lii­ken­nöin­nin sin­ne muis­taak­se­ni 2012 syk­syl­lä, eli Kai­sa­nie­mes­tä pää­si­si suo­raan. Kyl­lä niil­le muu­ten­kin paik­ka löy­tyy jos halu­taan ja tar­vet­ta on.

 20. Osmo:

  Rati­kal­la tai­taa olla sii­nä aika mata­la nopeus­ra­joi­tus. Veik­kaan 10km/h.

  Se on sil­ti kol­min-nelin­ker­tai­nen käve­ly­ka­dul­la malek­si­vaan kau­pun­ki­lai­seen. Kiel­tä­mät­tä tuo pät­kä on vaa­ral­li­sen oloi­nen, sem­min­kin kun ratik­ka joka liu­kuu 10 km/h ei pidä juu­ri min­kään­lais­ta ään­tä. Mut­ta toi­saal­ta, kyl­lä­hän stoc­kan edus­tal­la­kin on de fac­to suo­ja­tie (vaik­kei oikeas­ti ole) ja ei sii­nä kovin usein vaka­via onnet­to­muuk­sia tapah­du. Sil­ti kau­pun­ki­suun­nit­te­le­mi­nen tuu­ril­la kuu­los­taa vinkeältä.

 21. Tuo ten­nis­kent­tien pois­to tun­tui minus­ta­kin aika kum­mal­li­sel­ta, vaik­ka en aktii­vi­pe­laa­ja ole­kaan. Ne oli­vat osa totut­tua mai­se­maa. Mut­ta vai­kea­pa näis­tä laji­asiois­ta on kiis­tel­lä, kau­pun­gis­sa on toki pal­jon mui­ta­kin tenniskenttiä.

 22. Mut­ta toi­saal­ta, kyl­lä­hän stoc­kan edus­tal­la­kin on de fac­to suo­ja­tie (vaik­kei oikeas­ti ole) ja ei sii­nä kovin usein vaka­via onnet­to­muuk­sia tapahdu. 

  Mihin tämä (suo­ja­tien puu­te) muu­ten perus­tuu? Onko kau­pun­gin logiik­ka sii­nä, että mikä­li se suo­ja­tie sin­ne maa­lat­tai­siin, niin rati­kat jou­tui­si­vat anta­maan tilaa jalankulkijoille?

 23. Osmo ei ole vähim­mäs­sä­kään mää­rin estee­tik­ko, min­kä on itse­kin myöntänyt. 

  Sik­si monet näkö­kan­nat perus­tu­vat vain puh­taal­le tehok­kuusa­jat­te­lul­le kuten täs­sä ten­nis­kent­tä­ky­sy­myk­ses­sä. Täl­löin perin­tei­tä hei­jas­ta­vat mai­se­mal­li­set arvot ovat yhtä tyh­jän kanssa.

  Osmo toi­saal­ta kau­his­te­lee revit­ty­jä kir­kon­ky­liä (kos­ka se on tapa­na ja kuu­luu vii­te­ryh­mä­ajat­te­luun), mut­ta itse toteut­taa repi­mis­po­li­tiik­kaa usein pahim­mil­laan. Vuo­saa­ren huvi­lat sileik­si, las­ten luon­tai­set, omaeh­toi­seen leik­kiin kut­su­vat suvan­teet ovat “tur­hia pusik­ko­ja” jne. Surullista! 

  Kai­sa­nie­men ten­nis­ken­tät ovat koh­ta sata vuot­ta olleet pai­kal­laan. Ne ovat minus­ta olen­na­ni­nen osa Kai­sa­nie­men puis­ton tun­nel­maa. Vaik­kei itse pelai­si­kaan ten­nis­tä, on monis­ta muka­va kat­soa mui­den pelaavan. 

  Minus­ta aina kai­ken ei tar­vit­se­kaan olla mah­dol­li­sim­man suu­ril­le mas­soil­le suun­ni­tel­tua; moni­muo­toi­suus kau­pun­ki­ku­vas­sa on minul­le itseisarvo. 

  Eli ikä­vä huo­non­nus ja tur­han­päi­väi­nen tasa­päis­tä­mi­nen taas minun mie­les­tä­ni. Ihmet­te­len myös eikö muka jal­ka­pal­lo­kent­tiä ole pyö­räi­ly­mat­kan pääs­sä tar­peek­si kes­kus­tan lap­sil­le? Oli­si­ko se seu­raus­ta täs­tä Osmon kan­nat­ta­mas­ta yli­tii­viis­tä raken­ta­mi­ses­ta, min­kä joh­dos­ta esim. Skat­tan kär­ki raken­ne­tiin täy­teen talo­ru­mi­luk­sia ja vir­kis­tys­käyt­töön jätet­tiin vain onne­ton kais­ta­le rantaan?

  Ten­nis ei myös­kään enää ole mikään eliit­ti­la­ji, vaik­ka täs­tä Osmon har­ras­tu­nei­suu­des­ta voi­si­kin niin pää­tel­lä. Yhtä lail­la ten­nis­tä har­ras­ta­vat nuo­ret kul­ke­vat pol­ku­pyö­ril­lä ja kävel­len kuin fudis­ta­kin pelaa­vat. Vähem­män hei­tä tie­tys­ti luku­mää­räi­ses­ti on, se pitää paikkansa.

  1. Joten­kin en koe ole­va­ni vas­tuus­sa Kata­ja­no­kan kaa­vo­tuk­ses­ta 1970-luvul­la. Ran­to­ja eri ole raken­net­tu täy­tee­na­sun­to­ja vaan park­ki­paik­ko­ja. Jos oli­sin ollut päät­tä­mäs­sä, oli­sin mää­rän­nyt park­kia­pai­kat maan alle. Oli­si ollut tilaa futi­sen­täl­le­kin. Kah­dek­san­vuo­ti­aat jun­nut ovat sii­tä vie­lä vähem­män vas­tuus­sa. Ten­nisw­tä on kiva kat­sel­la, mut­ta jos hin­ta­na on jal­ka­pal­lon kiel­tä­mi­nen lap­sil­ta, on se vähän suh­tee­ton­ta. Pää­tök­sen teki kui­ten­kin edel­li­nen lau­ta­kun­ta, jos­sa en ollut. Vuo­saa­res­sa en ole ollut pur­ka­mas­sa yhtään huvi­laa. En ymmär­rä Eli­nan purkausta.

 24. Kuten kuvas­ta näkyy Stoc­kan pää­oven koh­dal­la ei ole suo­ja­tie­tä, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Stockmann_Helsinki2.jpg

  Näin var­maan sik­si että de jure jos sii­nä sel­lai­nen oli­si niin rati­koi­den pitäi­si väis­tää jalan­kul­ki­joi­ta, kuten Kim­mo kir­joit­ti. Täs­tä seu­rai­si käy­tän­nös­sä että sii­hen pitäi­si lait­taa jalan­kul­ku­va­lot, jot­ka hidas­tai­si­vat sekä jalan­kul­ki­joi­ta että ratikoita.

  Jär­jes­te­ly on erin­omai­sen toi­mi­va, käy­tös­sä muu­al­la­kin Euroo­pas­sa, ja sen soi­si yleis­ty­vän. Hel­sin­ki käy­tän­nös­sä jalan­kul­ki­jat väis­tä­vät tule­vaa ratik­ka ja toi­saal­ta eivät nou­da­ta jalan­kul­ku­va­lo­ja pysä­keil­lä jos ratik­kaa ei näy, eikä täs­sä ole mitään ongelmaa.

 25. Höp­sis!

  Kuka­han sen takia on kiel­tä­nyt lap­sel­taan jal­ka­pal­lon, että Kai­sa­nie­mes­sä on tenniskentät? 

  En tar­koit­ta­nut kon­kreet­ti­ses­ti juu­ri Kata­ja­nok­kaa, vaan yli­pään­sä tätä edus­ta­maa­si raken­nus­vim­maa, joka syö kau­pun­gin viih­tyi­syyt­tä. Ihmi­set tar­vit­se­vat pal­jon muu­ta­kin kuin asun­to­ja ja ravin­to­loi­ta — tai me useim­mat tar­vit­sem­me, sinä ehkä et. 

  Muis­taak­se­ni jos­sain muus­sa ket­jus­sa kan­na­tit tämän yksit­täi­sen huvi­lan pur­ka­mis­ta, mut­ta muis­ta­nen sit­ten vää­rin. Sori siitä!

 26. Sanoit edel­li­ses­sä lau­ta­kun­ta­ket­jus­sa näin: 

  Jos alue sijait­si­si jos­sain muu­al­la, oli­si söpön huvi­lan puo­lel­la, mut­ta en Vuo­saa­res­sa, jos­sa on pysy­vä ris­ti­rii­ta vihe­ra­luei­den ja asun­to­tuo­tan­non välillä.

  Tämä lause oli ilmei­ses­ti jää­nyt minul­le mie­leen, mut­ta täs­sä tar­koi­tet­tiin­kin vain ton­tin kokoa.

 27. Vir­tu­aa­li-Hel­sing­fors siis sii­nä mie­les­sä, eetä häi­rit­se­väs­ti joku on tosi­aan sot­ke­nut kie­li­po­liit­ti­sen kan­nan­o­ton Googlen lii­ke­toi­min­taan. Google maps ilmoit­taa esi­mer­kik­si Poh­joi­sespla­na­din nimek­si Nor­ra espla­na­den (sate­liit­ti­nä­ky­mäs­sä aina­kin). Sai­raa­loi­ta Hel­sin­gis­sä on vähän­lai­ses­ti mut­ta onnek­si ruot­sa­lai­set löy­tä­vät tar­vit­taes­sa vaik­ka­pa Hes­pe­ria sjukhusin. 

  Noin vuo­si sit­ten Google lupa­si tut­kia asi­aa. Kos­ka mitään muu­tos­ta ei ole tapah­tu­nut se tar­koit­ta­nee, että Googlen kie­li­po­li­tii­kan mukaan suo­ma­lai­siin kart­toi­hin kuu­luu sot­kea satun­nai­ses­ti ruot­sin­kie­li­siä nimiä. 

  Voi vain kuvi­tel­la, miten joku jap­si­tu­ris­ti iloit­see asian­ti­las­ta. “Now my wife has to get to Barn­mor­se­keins­ti­tu­tes sjuk­hus fast, whe­re is it, please?”

 28. Kuten kuvas­ta näkyy Stoc­kan pää­oven koh­dal­la ei ole suo­ja­tie­tä, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Stockmann_Helsinki2.jpg

  Tämä­hän nyky­ti­lan­ne vaan käy­tän­nös­sä nor­mit­taa lain kir­jai­men sii­hen, että suo­ja­tie­tä tar­vit­see käyt­tää vain mikä­li se on 15–20m lähem­pä­nä muu­ten aiot­tua yli­tys­paik­kaa. Sii­tä vaan hyp­pi­mään bus­sien ja rati­koi­den alle ihan mis­sä sat­tuu, ja vika on aina muus­sa kuin jalankulkijassa..

  Osmo oli­si­ko aloit­teen paikka?

  1. Minun piti käy­dä oikein kat­so­mas­sa tuo­ta paik­kaa, kos­ka jokin aika sit­ten sii­nä oli suo­ja­tie. En tie­dä ollee­ni päät­tä­mäs­sä sen pois­ta­mi­ses­ta. Sinän­sä rat­kai­su toi­mii. Eie­mi ei toi­mi­nut kuin lakia rik­ko­mal­la, sil­lä aina oli joku astu­mas­sa suo­ja­tiel­le, jol­loin ratik­ka ei oli­si lain mukaan ajaa ylit­tää suo­ja­tiel­le kos­kaan. Näin on luo­tu tilan­ne, jos­sa jalan­kul­ki­jan on väis­tet­tä­vä ratik­kaa, joka tuos­sa pai­kas­sa on oikein.

 29. Eli­na voi käy­dä vaik­ka tutus­tu­mas­sa vaik­ka Jät­kä­saa­reen kaa­voi­hin jot­ka on täl­lä vii­kol­la Kaup­sus­sa, ensim­mäi­nen sana joka minul­le tulee mie­leen ei ole yli­ti­heä, ja jal­ka­pal­lo­kent­tä­kin löy­tyy. Kuva: http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2010/Ksv_2010-06–10_Kslk_20_El/83B5E309-A235-4F6D-8C25-5C86D964E88D/saukonlaituri_havainnekuva_10062010.pdf

  Ne omi­tui­sen näköi­set pal­lu­kat siel­lä oikeas­sa ylä­kul­mas­sa on pysä­köin­ti­ta­lo espoo­lai­sel­le auto­paik­ka­mi­toi­tuk­sel­la ja venei­den säi­ly­tys­ta­lo, jot­ka on tie­ten­kin hyvä sijoit­taa 50 met­rin pää­hän ratikkapysäkistä.

 30. Oli­si­ko­han kysy­mys sii­tä että Alek­si on kävelykatu?

  6 a) käve­ly­ka­dul­la jalan­kul­ku- ja pol­ku­pyö­rä­lii­ken­teel­le tar­koi­tet­tua, lii­ken­ne­mer­kein sel­lai­sek­si kaduk­si osoi­tet­tua tie­tä; (5.5.2006/343)

  Alek­si ei tie­tääk­se­ni ole kävelykatu.

  Minun piti käy­dä oikein kat­so­mas­sa tuo­ta paik­kaa, kos­ka jokin aika sit­ten sii­nä oli suojatie. 

  Pai­kal­la ei tie­tääk­se­ni ole ollut ihan lähiai­koi­na suo­ja­tie­tä..

 31. Voi­ko muu­ten har­ras­taa valo­ku­vaus­ta ja olla epästeetikko? 

  Hel­pos­ti. Hyvin suu­ri osa valo­ku­vauk­sen har­ras­tuk­sek­seen mai­nit­se­vis­ta on tosia­sias­sa har­ras­tu­nut kame­ra- ja kuvan­kä­sit­te­ly­tek­nii­kas­ta aivan puh­taas­ti vim­pain­ten itsen­sä takia. Kaik­ki ovat var­mas­ti kat­sel­leet näi­den ihmis­ten otta­mia kuvia. En toki syy­tä Osmoa mis­tään tällaisesta.

  Asi­aa äärim­mäi­sen etäi­ses­ti liit­tyen pät­kä oikeas­ti tihe­ää kaupunkia:

  http://www.youtube.com/watch?v=fbsPEVbcsXc

 32. EDIT 21 pää­ty­sei­nää po.41 eril­lis­tä päätyä:
  En ole yleen­sä otta­nut kan­taa näi­hin Hel­sin­gin kau­pun­gin­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan jut­tui­hin, mut­ta sen ver­ra haluai­sin kom­men­toi­da, kun näin tänään Hesa­ris­sa suun­ni­tel­ma­ku­via, miten Koi­vusaa­reen ollaan teke­mäs­sä Her­van­taa tai Svetogorskia.

  Vii­me vii­kol­la YLE:n radion puheoh­jel­mas­sa tuli arkkitehti/kirjailija Arne Nevan­lin­nan 85-vuo­tis­oh­jel­ma. Hän kuvai­li Hel­sin­gin ark­ki­teh­to­nis­ta his­to­ri­aa tai oikeas­taan sen tuhoa var­sin mie­len­kiin­toi­ses­ti. Hän sanoi, kuten olen minä­kin havain­nut, että nykyi­nen ark­ki­teht­tu­ri ei osaa teh­dä koko­nai­suuk­sia vaan yksit­täi­siä rakennuksia.

  Tänän kun näin Koi­vusaa­ren suun­ni­tel­man, radio-ohjel­ma tuli mie­leen. Koi­vusaa­ri on kuin tule­vai­suu­des­sa Lem­pää­lä. Eril­li­siä töt­te­röi­tä. Kort­te­leis­ta ei tie­toa­kaan. Ja kun vie­lä ajat­te­lee, miten on ener­gian­haas­kuu­ta raken­taa 20 eril­lis­tä lähiö­ker­ros­ta­loa Koi­vusaa­reen, joil­la on yhteen­sä 41 eril­lis­tä kyl­mää pää­ty­sei­nää, kun man­ner­mai­seen met­ro­po­li­tyy­liin voi­tai­siin raken­taa yksi yhte­näi­nen kort­te­li, jol­la oli­si vain kak­si kyl­mää päätyseinää.

 33. http://www.cabe.org.uk/case-studies/crown-street

  Lisää off­to­piccia kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­ta, yllä ole­vas­sa lin­kis­sä on muu­ta­man kort­te­lin suu­rui­nen kokei­lua­lue Glas­gows­ta. Sii­nä on onnis­tut­tu luo­maan puret­tu­jen 60-luvun tor­nien pai­kal­le toi­mi­van näköis­tä kau­pun­kia. Park­ki­paik­ko­ja­kin on onnis­tut­tu teke­mään maan pääl­le. Tehok­kuu­des­ta en osaa sanoa mitään mut­ta ei tuo var­mas­tik­kaan häviä moder­nil­le suo­ma­lai­sel­le lähiölle.

 34. Oli­pa mie­lei­nen ja läm­min lähes­ty­mis­kul­ma tuos­sa Kuto­jan lin­kit­tä­mäs­sä Glas­gown tapauksessa.

  Kat­so­kaa­pa tätä kuvaa Koivusaaresta:
  http://www.hel2.fi/ksv/press/koivusaari/197_3D_METROKESKUS.jpg

  Ase­tel­ma on kuin Vol­von jääh­dyt­ti­men säleik­kö. Suun­nit­te­lus­sa ei ole aja­tel­tu lain­kaan edes sitä, miten tuol­la tar­ke­nee, kun merel­tä vih­moo ja tuis­ku­aa ja ahtau­tuu noi­hin talo­jen rakoi­hin ja vie men­nes­sään kai­ken min­kä irti saa.

  Ero Glasgow:n mal­liin on, että Koi­vusaa­ri on suun­ni­tel­tu kont­to­ris­sa ja ilma­ku­vien avul­la. Glas­gow on suun­ni­tel­tu ruo­hon­juu­ri­ta­sol­ta läh­tien ja aivan eri filosofialla.

 35. Vil­le: “Jotain mätää on Suo­men­maas­sa, jos ilmei­sen tuot­ta­va ja kan­nat­ta­va kaup­pa­lii­ke ei saa mark­ki­naeh­toi­ses­ti han­kit­tua sopi­via lii­ke­ti­lo­ja, vaan tar­vi­taan val­tuus­ton hätätoimia”

  Met­roa­se­mien välit­tö­män ympä­ris­tön raken­ta­mi­nen on jää­nyt kes­ken. Ruo­ho­lah­den met­roa­se­maa vas­ta­pää­tä on aukio (Itä­me­ren­to­ri), Kam­pis­sa Säh­kö­ta­lon ja Auto­ta­lon välis­sä on aukio, jon­ne on län­tät­ty vain kevyt met­roa­se­ma­laa­tik­ko, ja toi­sel­la puo­lel­la Säh­kö­ta­loa toi­nen aukio (Kam­pin­to­ri). Rau­ta­tien­to­rin ase­mal­la on aika käsit­tä­mä­tön Elie­li­nau­kio ja yli­suu­ri Rau­ta­tien­to­ri. Haka­nie­men tori + yli­mi­toi­te­tut lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt + aukiot ovat jo ihan omaa luokkaansa.

  Ei kai ole mikään ihme että myy­mä­lät kar­kaa­vat tun­dral­le kun nii­tä ei Hel­sin­gis­sä saa­da raken­net­tua sin­ne mis­sä a) ihmi­set muu­ten­kin liik­ku­vat b) hyvien lii­ken­neyh­teyk­sien eli met­ron varrelle ?

 36. Kyl­lä on hal­paa maa Hel­sin­gis­sä. Verk­ko­kau­pan varas­to­hal­li ja sosi­aa­lia­sun­to­ja kau­pun­gin keskustaan,työssäkäyville asun­not kehys­kun­tiin kor­piin tiet­tö­mien tai­pa­lei­den taak­se. Tätä on poli­tiik­ka Hel­sin­gis­sä vuon­na 2010. Hämä­rää touhua.

 37. Äh — mei­kän pää­ty­sei­nä­las­ku­ri sekoi­lee. Eihän kun­non kort­te­lis­sa ole yhtään pää­ty­sei­nää ja kes­kel­lä ole­va piha­kin on var­sin suo­jai­sa. Energianerokas!

 38. Koi­vusaa­ri on kyl­lä surul­li­nen todis­tus että moder­nis­min mukai­nen kau­pun­ki­suun­nit­te­lu on tulos­sa pik­ku­hil­jaa tien­sä päähän. 

  Tehok­kuus­vaa­ti­mus­ten mukaan pitäi­si alkaa jo teh­dä yhte­näis­tä kort­te­lia, mut­ta jon­kin pyhän opin mukaan se on kiel­let­tyä. Sit­ten pan­naan eril­lis­ta­lo­ja vaik­ka met­rin kah­den välein, jot­ta tavoit­tee­seen päästään.

  Onhan se var­man­kin muka­vaa sanoa käs­päi­vää naa­pu­ri­ta­loon ikku­nas­ta, mut­ta ei tuo hyväl­tä kau­pun­gil­ta näytä.

 39. Ever The never­rest kirjoitti:

  Ase­tel­ma on kuin Vol­von jääh­dyt­ti­men säleik­kö. Suun­nit­te­lus­sa ei ole aja­tel­tu lain­kaan edes sitä, miten tuol­la tar­ke­nee, kun merel­tä vih­moo ja tuis­ku­aa ja ahtau­tuu noi­hin talo­jen rakoi­hin ja vie men­nes­sään kai­ken min­kä irti saa.”

  Mitä tur­haan vali­tat. Tuos­sa­han on hie­not tuu­li­tun­ne­lit. Voit­ta­vat takuul­la Snellmanninkadun.

 40. Ei 3.6. kokouses­ta, vaan 10.6. esi­tys­lis­tal­ta (kun sil­le ei vie­lä ole omaa postausta):

  Val­li­lan­laak­son jouk­ko­lii­ken­ne­ka­dun ase­ma­kaa­va- ja ase­ma­kaa­van muu­to­seh­do­tus (nro 11978)

  Kum­pu­lan­laak­son bus­si­ka­tu tekee siis paluun, täl­lä ker­taa Vali­lan reu­nal­le. Tämä on suun­nil­leen se ver­sio kadus­ta, jota Osmo muis­taak­se­ni kan­nat­ti vii­me kierroksella.

  Itse kan­nat­tai­sin ennem­min pelk­kää nur­me­tet­tua ratik­ka­ra­taa, joka ei häi­rit­si­si puis­toa­luet­ta kadun tapaan. Esi­tys­ma­te­ri­aa­leis­sa ratik­ka ohi­te­taan taas ilmei­sen vir­heel­li­sil­lä EMME-las­kel­mil­la (kam­puk­sel­le menee Pasi­las­ta ruuh­ka­tun­nis­sa max 24 hen­keä sen mukaan).

  jos mah­dol­lis­ta, toi­voi­sin lau­ta­kun­nas­sa nos­tet­ta­van esiin seu­raa­via kysymyksiä:
  — Miten muu autoi­lu kuin bus­sit on tar­koi­tus kadul­la estää?
  — Pal­jon­ko bus­se­ja sen kaut­ta oikeas­taan on tar­koi­tus vie­dä? Välil­lä puhu­taan pel­käs­tään Tie­de­lin­jas­ta, välil­lä mää­rit­te­le­mät­tö­mäs­tä jou­kos­ta koil­lis-hel­sin­gin lin­jo­ja (68, 70, 70T, 73(N), 75 ja 77). Meluar­viot on ilmei­ses­ti teh­ty 300 bussin/vrk mukaan, mikä tar­kot­tai­si 2–3 linjaa.

  Havain­ne­ku­vis­sa katu näyt­tää aika hir­veäl­tä (ker­ran­kin eivät kau­nis­te­le?). KSV:ltä voi­si pyy­tää havain­ne­ku­vat myös nur­me­te­tus­ta ratik­ka­ra­das­ta, niin niis­tä näki­si kuin­ka suu­ri ero puis­tol­le tuo­te­tus­sa hai­tas­sa on.

 41. Ei 3.6. kokouses­ta, vaan 10.6. esi­tys­lis­tal­ta (kun sil­le ei vie­lä ole omaa postausta):

  Mate­ri­aa­lis­ta ei oikein saa sel­koa, mit­kä rai­teet ovat uusia ja mit­kä ole­mas­sa ole­via, mut­ta jos Pasi­las­sa aio­taan uudis­taa van­ho­ja rai­tei­ta tai raken­taa uusia rai­tei­ta suu­res­sa mää­rin, pitäi­si ensin het­ki miet­tiä. Tämä sik­si, että rai­tei­den ja säh­köis­tyk­sen ym. lait­tei­den raken­ta­mi­nen on kus­tan­nuk­se­na niin suu­ri, että sil­lä on perus­tel­tu, ettei esim. jär­jes­te­ly­ra­ta­pi­haa ole jär­ke­vää muut­taa raken­nus­maak­si, kos­ka siir­to­kus­tan­nus on lii­an suu­ri. Mut­ta jos nyt aio­taan uusia joka tapauk­ses­sa kis­ko­ja, sil­loin kan­nat­tai­si miet­tiä, min­ne ne raken­ne­taan. Tun­ne­lin­kin raken­ta­mi­nen on hal­paa tou­hua kis­ko­jen raken­ta­mi­seen näh­den. Siis — teh­täi­siin­kö sit­ten­kin uudet kis­kot tun­ne­liin? Ja niin edelleen.
  Mut­ta kun asial­la on VR-Rata, lai­va lie­nee lii­an iso että kurs­sia voi­si muut­taa, kun on ker­ran jotain pää­tet­ty tehdä.

 42. jos mah­dol­lis­ta, toi­voi­sin lau­ta­kun­nas­sa nos­tet­ta­van esiin seu­raa­via kysymyksiä:
  — Miten muu autoi­lu kuin bus­sit on tar­koi­tus kadul­la estää?
  — Pal­jon­ko bus­se­ja sen kaut­ta oikeas­taan on tar­koi­tus vie­dä? Välil­lä puhu­taan pel­käs­tään Tie­de­lin­jas­ta, välil­lä mää­rit­te­le­mät­tö­mäs­tä jou­kos­ta koil­lis-hel­sin­gin lin­jo­ja (68, 70, 70T, 73(N), 75 ja 77). Meluar­viot on ilmei­ses­ti teh­ty 300 bussin/vrk mukaan, mikä tar­kot­tai­si 2–3 linjaa.

  Älä ole huo­lis­sa­si samas­sa kap­pa­lees­sa “muus­ta autoi­lus­ta kuin bus­seis­ta” ja lii­ken­teen meluar­vois­ta. Yksi­kään hen­ki­lö- tai paket­ti­au­to ei melua yhtä pal­jon kuin linja-auto.

 43. Otso, Vesa Nur­mi­nen ystä­väl­li­ses­ti teki mie­les­tä­ni ama­töö­ri­re­surs­seil­la oikein hyvin suun­taa-anta­van kuvan sii­tä mil­tä nur­mi­ra­ta näyt­täi­si lau­ta­kun­nan avuk­si, http://jlf.fi/f20/662-yhteys-kumpulan-kampukselle/index9.html#post88768

  Muu­ten nii­den samo­jen EMME-mal­lien mukaan joi­den­ka mie­les­tä Kum­pu­lan kamps on jos­sain Käpy­läs­sä tuol­la radal­la oli­si Kala­sa­ta­man val­mis­tut­tua enem­män mat­kus­ta­jia kuin Kehä­ra­dal­la. On veron­mak­sa­jan näkö­kul­mas­ta vähän vai­kea ymmär­tää miten on varaa teh­dä puo­len mil­jar­din rata odot­ta­maan mat­kus­ta­jia, mut­ta rataa joka mak­saa jopa vähem­män kuin bus­si­ka­tu ei ole.

  Ja ihan sel­vyy­den vuok­si, lii­ken­ne­suun­nit­te­li­jat on teh­nyt asial­lis­ta työ­tä niil­lä huo­noil­la työ­ka­luil­la mitä on käy­tet­tä­vis­sä ja havain­ne­ku­vat on kii­tet­tä­vän kaunistelemattomia.

 44. tpyy­luo­ma: Tuo jlf:n kuva ei näy rekis­te­röi­ty­mät­tä, joten täs­sä samat kuvat yhdis­tet­ty­nä

  Kim­mo, olet toki trol­li, eikä sinul­le oikeas­taan sik­si kan­nat­tai­si vas­ta­ta, mut­ta olet kyl­lä aivan oikeas­sa sii­tä, että melun osal­ta juu­ri bus­sit ovat suu­rin ongel­ma Val­li­lan­laak­sos­sa. Autois­ta­kin tulee kyl­lä meluon­gel­ma sii­nä vai­hees­sa kun nii­tä menee koko ajan. Bus­si ker­ran 5min on suu­rem­pi ongel­ma kuin auto ker­ran 5min, mut­ta auto 20s välein ärsyt­tää jo vähän enem­män pik­nik-pai­kan vieressä.

  Vil­le: tuo Kes­ki-pasi­la oli muu­ten hyvä huo­mio. Siel­lä tosi­aan näyt­täi­si ole­van 2–3 heh­taa­ria “Tora­li­nan­nan sei­son­ta­rai­tei­ta” aivan nii­den pil­ven­piir­tä­jien kupees­sa. Jos junia pitää sei­sot­taa, onko se aivan pak­ko teh­dä noin kal­liil­la paikalla?

 45. Kim­mo, olet toki trol­li, eikä sinul­le oikeas­taan sik­si kan­nat­tai­si vas­ta­ta, mut­ta olet kyl­lä aivan oikeas­sa sii­tä, että melun osal­ta juu­ri bus­sit ovat suu­rin ongel­ma Vallilanlaaksossa. 

  Kii­tos kovas­ti kate­go­ri­soin­nis­ta­si. Täl­lä blo­gil­la on vai­kea olla ole­mat­ta ääliö, urpo tai vaik­ka sit­ten trol­li, jos omaa täs­tä “Enem­mis­tön” mie­li­pi­tees­tä poik­kea­van maailmankatsomuksen. 

  Olen kui­ten­kin ennem­min äänes­sä, kun hak­kaan vai­moa­ni, kuten tekee se hil­jai­nen, ehkä 45% vähem­mis­tö, joka näi­den pää­tös­ten ja demo­kra­tian kuk­kas­ten kans­sa jou­tuu elämään.

  Ja jos jon­kun lopet­tai­sin heti — eli vei­sin tuet pois — niin se on auto­liit­to, joka on muna­ton ja ham­paa­ton mui­nais­jään­ne, jol­la ei ole edes huo­no­ja mie­li­pi­tei­tä yhteis­kun­tam­me asioihin.

 46. Onko ten­nis elii­tin laji? Hel­sin­gin tapauk­ses­sa on vas­tat­ta­va kyl­lä ja ei.

  Ten­nik­sen peluu on nimit­täin kal­lis­ta puu­haa Hel­sin­gis­sä kaik­ki­na mui­na aikoi­na pait­si kesä­kau­del­la. Ja sil­loin­kin on parem­pi totu­tel­la pelaa­maan kau­pun­gin omil­la kentillä.

  Kesäl­lä­hän pelaa­maan pää­see ihan ilmai­sek­si. Ja vain 50 eurol­la voi vara­ta peli­vuo­ro­ja läpi kau­den useim­mil­ta kau­pun­gin ken­til­tä. Net­ti­va­raus­pal­ve­lu­kin toi­mii hyvin.

  Ver­tai­lun vuok­si kotia­ni lähim­pä­nä sijait­se­van ilmei­sen eksklusii­vi­sen ten­nis­seu­ran ulko­pe­li­kausi kus­tan­taa 225€ (plus liit­ty­mis­mak­su). Siis yhdeltä.

  Har­va kum­min­kaan pelaa ten­nis­tä yksin. Ja itse peliä­kin oppi­si pelaa­maan parem­min jos ei tar­vit­si­si aina pela­ta saman vas­tus­ta­jan kans­sa. Sisä­kau­den tun­ti­hin­ta tuol­la on muu­ten 27€.

  Näil­lä hin­noil­la on sel­vää, että pie­ni­tu­loi­nen — saa­ti työ­tön — ei ten­nis­tä pelaa kuin kesäi­sin ja sil­loin­kin veron­mak­sa­jien subventoimana.

  Ikä­vä kyl­lä suu­rin osa kau­pun­gin ken­tis­tä on asfalt­ti­kent­tiä ja niis­tä­kin moni on enem­män tai vähem­män kun­nos­tuk­sen tar­pees­sa. Väi­tän, että asfalt­ti­kent­tä ei edis­tä ten­nik­sen pelaa­mis­ta, päin vastoin.

  Voi­si­ko asfalt­ti­pin­ta olla suo­ras­taan syy sii­hen, mik­si lukui­sia ten­nis­kent­tiäm­me käy­te­tään sil­miin­pis­tä­vän vähän? Asfalt­ti lie­nee alus­tois­ta se kaik­kein vai­kein — aina­kin aloit­te­li­joil­le. Veik­kaan­pa, että juu­ri asfalt­ti lie­nee suu­rin syy sil­le mik­si moni mai­laan kesäl­lä tart­tu­neis­ta ei tar­tu sii­hen enää toistamiseen.

  Oli­sin var­maan itse­kin ripus­ta­nut hans­kat nau­laan, ellen oli­si ymmär­tä­nyt kar­toit­taa kau­pun­gin mui­ta kent­tiä. Löy­tyi hyvä­kun­tois­ta­kin asfalt­tia, mut­ta myös hiek­ka­te­ko­nur­mea! Jäl­kim­mäis­tä kokeil­tua­ni ei teh­nyt enää mie­li asfal­til­le… Vaik­ka kyl­lä sil­lä­kin pelaa­mi­nen jo alkaa sujua.

  Mut­ta mitä ihmet­tä: ei YHTÄKÄÄN kau­pun­gin mas­sa­kent­tää MISSÄÄN päin Helsinkiä?

  Sat­tu­moi­sin pää­sin vii­me kesä­nä kokei­le­maan ensim­mäis­tä ker­taa mas­sa­kent­tää. Ano­nyy­min kun­ta­laa­jen­ne­tun pik­ku­kau­pun­gin peri­fe­ri­ses­tä ken­täs­tä toi­nen näyt­ti pus­ke­neen hei­nää jo 90-luvun lamas­ta läh­tien, mut­ta toi­nen oli joten­kin kyet­ty pelas­ta­maan. Näin aloit­te­li­jan näkö­kul­mas­ta se oli vie­lä ihan pelat­ta­vas­sa kunnossa.

  Hin­ta­kaan ei hui­man­nut: pyö­reät 0€ — kii­tos ilmei­ses­ti pai­kal­li­sen talkoohengen. 

  Vie­tin­kin ken­täl­lä parin ystä­vän kans­sa seu­raa­vat kol­me pit­kää iltaa pal­loa lät­kien. Koim­me, että ken­tän tasoit­ta­mi­nen ja kas­te­lu annet­tu­jen ohjei­den mukai­ses­ti illan päät­teek­si oli vähin­tä mitä voim­me teh­dä. Ehkä se oli­si pitä­nyt kokea isok­si­kin vai­vak­si ja toi­mek­si jon­ka vain pal­kat­tu rau­dan­lu­ja ammat­ti­lai­nen voi suo­rit­taa oikein, tai ylipäätään. 

  Anyways, mas­sal­la pelaa­mi­nen sai aikaan pait­si eufo­rian myös kaik­ki­voi­pai­suu­den tun­net­ta. Tun­tui kuin mai­la oli­si kas­va­nut yht’äk­kiä osak­si kät­tä ja pal­lot tun­tui­vat hakeu­tu­van kuin itses­tään oikei­siin paik­koi­hin. Näin ei var­maan­kaan ollut, mut­ta sil­tä se tun­tui. Tun­tui pirun hyväl­tä! Tätä herk­kua pitäi­si saa­da lis­see. Pie­ni kulu, iso ilo monel­le. Pie­ni eko­lo­gi­nen jalan­jäl­ki. Win-win-win?

  Itse en ole Kai­sa­nie­men mas­sa­kent­tää käyt­tä­nyt (enkä ilmei­ses­ti enää ehdi­kään käyt­tää jos suun­ni­tel­mat pitä­vät kutin­sa). Olin aina kuvi­tel­lut, ettei ko. kent­tää voi ns. tavik­set käyt­tää (tyy­liin: mys­ti­nen jäse­nyys jos­sain ja/tai hin­noi­tel­tu pil­viin). Eikä her­ra intern­jet itse asias­sa vie­lä­kään suos­tu­nut ker­to­maan minul­le miten ja mil­lä hin­nal­la sitä suop käyttee…

  Jokai­nen on var­mas­ti sitä miel­tä, että Kai­sa­nie­men puis­to on lois­ta­va paik­ka ihan mitä tahan­sa tar­koi­tus­ta var­ten. Surpri­se? Minus­ta on vas­ten­mie­lis­tä kes­kus­te­lu jos­sa eri lii­kun­ta­la­jien tar­peel­li­suus tai tar­peet­to­muus ase­te­taan vastakkain.

  En ymmär­rä mik­si nykyi­sel­lä pai­kal­la ole­vaa fudis­kent­tää pitäi­si laa­jen­taa sii­nä mää­rin, ettei ten­nik­sen peluu oli­si jat­kos­sa enää mah­dol­lis­ta mis­sään päin Kai­sa­nie­meä. Mitä **tun demo­kra­ti­aa tämä täl­läi­nen oli­si, ma tiedustelen?

  Nyky­lo­gii­kal­la hom­man luu­li­si toi­mi­van var­sin tehok­kaas­ti ja vie­lä­pä sosi­aa­li­ses­ti: pie­nem­mäl­lä fudis­ken­täl­lä jen­gi juok­see enem­män, väsy­vät nopeam­min joten myös vuo­ro siir­tyy nopeam­min seu­raa­vil­le pelaa­jil­le. Lop­pu­tu­le­ma­na useam­pi pää­see hiki­pe­laa­maan. Lön­köt­te­ly, pas­kan­jau­ha­mi­nen, vaih­to­pen­kil­lä istu­mi­nen, röö­kaa­mi­nen etc. jää vähem­mäl­le. Win-win-win?

  Itseä­ni ihme­tyt­tää se, ettei Hel­sin­gin kes­kus­tas­ta löy­dy ainoa­ta­kaan kau­pun­gin ten­nis­kent­tää. Käsiin­mu­re­ne­via sen sijaan on koh­ta pil­vin pimein…

  En näe mitään syy­tä, mik­si kau­pun­ki ei voi­si ottaa hoi­taak­seen yhden mas­sa­ken­tän Kaisaniemessä/Töölön lah­den tietämilllä?

  Se voi­si toi­mia jono­tus­pe­ri­aat­teel­la ihan kai­kil­le kes­kus­tas­sa visi­tee­raa­vil­le. Täl­löin myös turis­teil­la oli­si mah­dol­li­suus mie­lek­kää­seen ja ter­veyt­tä edis­tä­vään teke­mi­seen tur­han kal­liis­sa kau­pun­gis­sam­me. Täs­sä oli­si myös oikeas­ti hal­pa ja teho­kas brän­di-Suo­men mai­nos. Tilaa löy­tyy jos halua on.

  Kau­pun­gin oli­si kai­ke­ti syy­tä kar­sia nykyis­ten kent­tien mää­rää kun nii­den kun­nos­sa­pi­toon ei kui­ten­kaan näy­tä ole­van rahaa. Sil­loin nämä ken­tät eivät ole muu­ta kuin huk­ka­tont­te­ja. Sääs­ty­neil­lä mas­seil­la voi­si vaik­ka lunas­taa “VR:n” Met­sä­län mas­sa­ken­tät kau­pun­gil­le — näin ei tar­vit­si­si raken­taa aina uut­ta — ja jul­ki­moil­la pää­see lähel­le, tar­vit­taes­sa munamankelillakin.

  Plii­de Ode, tulee­han edes pari has­sua mas­sa­kent­tää ehos­tet­tuun Kivi­kon lii­kun­ta­puis­toon (vaik­kei sekään onnis­tu ole­maan kehä ykkö­sen sisäpuolella)?

 47. ano­na­non,

  Ten­nis­tun­ti esim. Talin mas­sa­ken­til­lä mah­tuu haa­ruk­kaan 12–18 euroa tunti..Jos tun­tee poru­kat, niin vie­lä hal­vem­paa peruutustunneilla. 

  Tosi kal­lis­ta?

  Joku on viss­siin köy­hem­pi kuin minä, kos­ka minus­ta tämä on ihan halpaa. 

  +++++

  Minus­ta Kai­sa­mie­men mas­sa­kent­tien hävit­tä­mi­nen on epä­kult­tuu­ri­te­ko. Mut­ta nii­tä­hän on näh­ty, ei ole lajis­saan ensim­mäi­nen eikä viimeinen. 

  Ja samaa miel­tä, että asfalt­ti ten­nis­ken­tän­poh­ja­na sopii vain ano­pin kans­sa pelaamiseen.

 48. Joo. Sä oot lii­an rikas.

  Em. Met­sä­läs­sä mas­sal­le pää­see vie­lä­kin hal­vem­mal­la eli 8, 10, tai 14 eurol­la riip­puen ajankohdasta/päivästä. Ihan vaan ratio­naa­li­sil­le kulut­ta­jil­le pie­ne­nä vinkkinä.

  Ker­ta­mak­sut ulkoil­ma­har­ras­ta­mi­ses­ta no-to-low main­te­nance tapauk­sis­sa istu­vat alle­kir­joit­ta­neen moraa­li­kä­si­tyk­seen hei­kos­ti — ja vie­lä vähem­män Met­sä­län kal­tai­sis­sa val­tion edis­tä­mis­sä yhdis­tys­seu­rois­sa (kts. his­to­riik­ki http://www.vrtennis.net). Sinäl­lään lois­ta­va esi­merk­ki sii­tä kuin­ka nopeas­ti yksi met­säi­nen tont­ti muu­te­taan tal­koo­voi­min vaik­ka­pa sit­ten tenniskentiksi.

  Vaik­ka ketut­taa, ei se elä­mä tähän kaadu.

  On vain tyy­dyt­tä­vä asfalt­tiin ja hiek­ka­te­ko­nur­meen, ja olla kii­tol­li­nen, että köy­hä yli­pää­tään voi pela­ta ten­nis­tä jossain.

  Ja voi­han sitä teh­dä muu­ta­kin. Vaik­ka­pa meloa.

  Niin, onhan se “vähän” has­sua, että yli 100 vuot­ta van­hoil­la ken­til­lä ei yht’äk­kiä oli­si­kaan min­kään­lai­sia säi­lyt­tä­mis­tä puol­ta­via arvoja/näkökantoja. Sen sijaan vaik­ka­pa suu­ren ylei­sön mie­les­tä abso­luut­ti­sen ruma­na pitä­miä homet­ta pus­ke­via beto­ni­kou­lu­ja ei saa katu­ku­vas­ta pois miten­kään, milloinkaan.

Vastaa käyttäjälle Kutoja Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.