Israel kaivaa itseään yhä syvemmälle kuoppaan

Tässä kävi niin kuin pelkäsinkin. Israel ei suos­tu siihen, että kan­sain­vä­li­nen tutk­i­jaryh­mä selvit­tää, mitä tapah­tui. Tämä on surullista, sil­lä tästä tapah­tu­maketjus­ta jää jäl­jelle kak­si totu­ut­ta, jot­ka erkanevat yhä kauem­mas toi­sis­taan ja johon itseään vihaan kiihot­ta­vat voivat uskoa.

Kieltäy­tymäl­lä totu­u­den selvit­tämis­es­tä Israel myön­si, ettei hei­dän tari­nansa ole tot­ta, joten sitä totu­ut­ta ei Israelin ulkop­uolel­la ole. Silti moni israelilainen uskoo siihen — ja Israelin ulkop­uolel­la ne kiilu­vasilmäiset fanaatikot, jota uskoisi­vat senkin, että israelilaiset soti­laat nos­ti­vat itsen­sä tukas­ta laivan kannelle.

Toinen puoli olisi suos­tunut tapah­tu­mien puolueet­tomaan tarkas­tamiseen, joten loogis­es­ti ottaen hei­dän totuuten­sa on vahvempi.

Jäl­jelle jäävät nyt totuuksi­na tiedot, että

a) israelilaiset tap­poi­vat otysaan ampumal­la val­oku­vaa­jan, joka uhkasi heitä kameralla.

b) israelilaiset ampu­vat turkki­lais-amerikkalaisen tietoko­nenörtin takaapäin päähän laivan ATK-huoneessa;

c) toises­sa aal­los­sa turkki­laiseen laivaan hyökän­neet helikopter­it ava­si­vat tulen suo­raan kovil­la, varoit­ta­mat­ta ja murhaavasti;

d) kuollei­ta oli paljon enem­män, mut­ta israelilaiset heit­tivät ruumi­it mereen;

e) manke­lin laivas­sa israelilaiset löivät kaptee­nia ilman mitään syytä kiväärin­peräl­lä päähän, jol­loin tämä sai ruh­je­vam­man ja tarvit­si lääkärinapua.

Tar­jol­la olisi vielä Manke­lin totu­us, jon­ka mukaan israelilaiset ampui­v­at nukku­jia, mut­ta sen uskot­tavu­usar­vo on samaa luokkaa kun Israelin/YLEn levit­tämän “totu­u­den”, että koko kon­flik­ti alkoi, kun turkki­lais­ten laival­ta ammut­ti­in israelilaisia.

Min­ul­la ei ole mitään käsi­tys­tä siitä, mikä näistä on tot­ta vai onko mikään, mut­ta on Israelin oma syy, että näistä nyt muo­dos­tuu totu­us mon­en mieli­in. Jos nämä tiedot eivät ole tot­ta, oli kan­nat­tanut suos­tua kan­sain­väliseen tarkas­tuk­seen, kos­ka ne olisi saanut kumo­tuk­si. Nyt kun Israel on itse tehnyt itsen­sä pro­pa­gan­da­so­das­sa puo­lus­tuskyvyt­tömäk­si, yhä kam­mot­tavampia “totuuk­sia” tulee ilmi yhä lisää ja moni uskoo niihinkin.

Israel kaivaa itseään yhä syvem­mälle kuop­paan ja ilmaistes­saan näin halvek­su­vansa koko muu­ta maailmaa.

======

Tämän kir­joit­tamisen jäl­keen saa­pui viestiketju­un “YK:n on perustet­ta­va sata­ma Gaza­an” nim­imerkin “Medi­aa” viesti  4.6.2010 klo 21:25. Viestis­sä esitetään todis­tei­ta siitä, että Israelin julkaise­mat kuvat ovat väären­net­tyjä ja että kuva­ma­nip­u­loi­ja on ollut harv­inaisen tök­erö. Paras on läpinäkyvyy­den uno­ht­a­mi­nen päälle kuvaan lisät­tyyn veit­seen. Kan­nat­taa käy­dä luke­mas­sa! En ota kan­taa siihen, ovatko viestis­sä esite­tyt väit­teet tot­ta, mut­ta tähän suun­taan tämä infor­maa­tioso­ta on nyt menossa.

194 vastausta artikkeliin “Israel kaivaa itseään yhä syvemmälle kuoppaan”

 1. Kun ei ker­ro mitään, ei voi myöskään vale­hdel­la. Juu­ta­laiset ovat valin­neet tämän lin­jan. Todis­tus­taak­ka on muilla.

  1. Ihan kuin oli­si­vat vale­hdelleet, vaik­ka ker­toi­vat niin vähän. Käy luke­mas­sa se nim­imerkin “Medi­aa” viesti 4.6.2010 klo 21:25 ketjus­sa YK:n tulisi perus­taa sata­ma Gazaan.

 2. Vähän tässä pitäisi olla varovainen kuitenkin. Pikak­er­taus lähi­his­to­ri­aa: USA oli aiem­min niin Bin Ladenin kuin Sad­dam Hus­seinin liit­to­lainen, mut­ta kun suk­set menivät ris­ti­in, alkoi tul­la ruumi­ita. Jos Israel kään­tyy saman kaa­van mukaan sylikoiras­ta vihol­lisek­si, ruumi­ita voi tul­la vielä paljon enemmän.

 3. USA on ollut Israelin touhuista aina melko hil­jaa, ja edelleenkin. Voimapoli­it­tis­es­ti ja strate­gis­es­ti­han Israel on USAn hyödylli­nen rakkikoira / casus bel­li öljy-Ara­bi­en ja Iranin takapi­hal­la. Pari asi­aa tuli mieleen mitä ei ole myöskään liiem­min tutkittu:

  Israel on tes­tannut ja käyt­tänyt Gazan alueel­la uuden­tyyp­pisiä epämääräisiä asei­ta. Yksi esimerk­ki jos­ta on todis­tei­ta on nk. DIME bomb: http://en.wikipedia.org/wiki/Dense_Inert_Metal_Explosive

  Israelil­la on hyvin läheiset suh­teet Geor­gian hal­li­tuk­seen, Geor­gian ja Venäjän lyhyt kahak­ka oli pitkälle Israelin soti­laal­lis­es­ti tukema:
  http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1834785,00.html

  Ehkäpä Israel her­mos­tui kun Venäjä myi asei­ta Israelin vihollisille.

 4. Kiitä sitä [mihin ikinä uskotkaan], etteivät Israelin pain­os­tus­ryh­mät ole vielä löytäneet sin­ua tai blo­giasi. Maail­masi tulee sen jäl­keen muuttumaan.

 5. Mik­si israelilais­ten tulisi kään­tään posken­sa uud­estaan, kuten yksi­poskisi­na jou­tu­i­v­at tekemään n. 1920-luvun Sak­sas­ta alkaen.

  Mut­ta kaiketi Israel ei ole enää se val­tio, mikä aikoinaan tar­josi tur­vaa WWII:n vain­oamille juutalaisille.

  Ja kun sekin tiede­tään, että Israel on kovan teknolo­gian maa, että kuinka­han on Israelin ja USAn todel­liset suh­teet, kun Israel saa käyt­töön­sä “puoli-ilmaisek­si” USAs­sa kehtit­tet­tyä huipputeknologiaa.

 6. Ajat­telin, että v-. 2001 Itäkeskuk­sen lukion musi­ikkilu­okan oppi­lai­ta varten laa­ti­mani essee oop­peras­ta Klinfhof­ferin kuole­ma on nyt mitä ajankohtaisin.

  KLINGHOFFERIN KUOLEMA ON TIIVIS JA TÄYTELÄINEN OOPPERA

  Theodor Her­zlin tutkiel­ma juutalaisvaltiosta

  En oikein ymmär­rä sitä kohtua ja pahek­sun­taa, jon­ka amerikkalaisen nykysäveltäjän John Adam­sin oop­pera Kling­hof­ferin kuole­ma on herät­tänyt. Teos on poli­it­ti­nen, mut­ta niin on oop­pera muutenkin taiteena. Joka ain­oa Verdin oop­per­an ensi-ilta oli poli­it­ti­nen mie­lenosoi­tus yht­enäisen Ital­ian ja poli­it­tisen lib­er­al­is­min puoles­ta. Don Car­lok­sen nim­i­henkilö ei vas­tan­nut his­to­ri­al­lista esiku­vaansa, mut­ta hän olikin siinä yhdessä teok­sen todel­lisen päähenkilön, Flan­derin kansan kanssa vapausaat­teen henkilöi­tymä. Kling­hof­ferin kuole­man libretisti oli ottanut kun­ni­an­hi­moi­sek­si tavoit­teek­seen luo­da ymmär­rystä Lähi-idän tais­tele­vien osa­puolten välille.

  Kling­hof­ferin kuole­man sävelkieli on eleetön­tä, mut­ta run­sas­ta olemat­ta samal­la rön­sy­ilevää. Ital­ialaisen ris­teilyaluk­sen lokaku­us­sa 1985 tehtyyn kaap­pauk­seen ja yhden matkus­ta­jan sur­maamiseen perus­tu­va libret­to käsit­telee asi­aa monipuolis­es­ti ja antaa kaikille asiano­saisille tilaisu­u­den ker­toa tapah­tu­mat ja niiden tau­s­tat oma­l­ta kannal­taan ja omi­na kertomuksinaan. 

  Hie­man ilkeästi san­ot­tuna ital­ialainen oop­per­a­han ei ole muu­ta kuin kokoel­ma lois­tavia aar­i­oi­ta ja duet­to­ja, jot­ka on jol­lakin juo­nen­ta­paisel­la ja kuoro-osuuk­sil­la kur­sit­tu kokoon. Tässä oop­peras­sa kuorol­la oli selvä itsenäi­nen rooli ja tapah­tu­mat muo­dosta­vat eheän kokon­aisu­u­den. Minä, joka en ole musi­ik­in­tun­ti­ja, pidin sekä kuoro­ja että kaikkia roolisuorituk­sia että orkesterin johtoa erit­täin hyv­inä. Ystäväni, musi­ikinopet­ta­ja kävi oppi­laiden­sa kanssa seu­raa­mas­sa esi­tys­tä ja kuvasi koke­maansa yhdel­lä sanal­la: upeaa.

  Tämä on tehty hyvin niukkaa tek­stiä käyt­täen. Joidenkin mielestä juo­nen eten­e­m­i­nen oop­per­an ensim­mäisessä osas­sa on turhan vitkas­ta, mut­ta itse en kokenut sitä hidastem­poisek­si. Sisäi­nen tapah­tu­mi­nen on tari­nas­sa niin voimakasta.

  Meistä palesti­inalais­ten sissien ter­ror­i­toim­inta ja varsinkin viat­tomien ris­teilyn­matkus­ta­jien kaap­paami­nen on sekä raukka­maista, jul­maa että hyödytön­tä. Palesti­inalais­sis­seille kuitenkin tais­telu on vain ain­oa ole­mas­saolo­han merk­i­tys, eikä siinä ole viat­to­mia sivullisia. Alger­ian vuon­na 1962 maan itsenäistymiseen johtanut vapaus­so­ta aloitet­ti­in 1954 ter­rori-iskuin. 60-luvun alus­sa Salazarin dik­tatu­uris­sa elävän Por­tu­galin oppo­si­tio sai kan­sain­välistä huomio­ta asialleen kaap­paa­mal­la matkus­ta­jalai­va San­ta Mar­i­an. Reino Helis­maa muuten teki tämän tapah­tu­man poh­jal­ta aito­he­lis­maalaisen hupailun ”Ranta-Mar­i­an kaappaus”.

  Leon Kling­hof­ferin, pyörä­tuoli­in sido­tun 60-vuot­ian juu­ta­lais­miehen sur­maamis­es­ta säveltäjä ei halun­nut tehdä mitään näyt­tävää oop­per­akuole­maa. Pikem­minkin se oli nähtävä mil­tei vahin­gos­sa tapah­tuneek­si ja hätäis­es­ti piilote­tuk­si teok­si. (Kling­hof­ferin ruumis heit­et­ti­in laival­ta mereen, ja se löy­tyi vas­ta muu­ta­maa päivää myöhem­min Syyr­i­an edustal­ta. jonne alus oli ajele­ht­in­ut kaap­pauk­sen alkuvaiheessa.) 

  Jotkut ovat pahek­suneet sitä, ettei oop­peras­sa tätä murhaa mitenkään tuomit­tu, ilmeis­es­ti jol­lakin ital­ialaistyylisel­lä aar­i­al­la, ”Kuu­ut­sun koko taivaan tood­is­ta­maan tätä sanoinku­vaa­mat­toman kam­mot­tavaa kon­nan­työöötäää.” Se olit tarpee­ton­ta, sil­lä suo­ra­puheisen van­huk­sen sur­maami­nen oli itsessään raukka­mainen ja tuomit­ta­va rikos; sen kuuli­ja ymmärtää muutenkin. 

  Mikä vielä pahempaa. Se oli enem­män kuin rikos; se oli virhe. ”Vielä eilen teil­lä oli koko maail­man myötä­tun­to puolel­lanne,” tote­si kapteeni keskustelus­saan kaap­paa­jan kanssa.

  Säveltäjä ja lavas­ta­ja ovat myös hyvin elävästi loi­hti­neet meren ja laivan näyttämölle.

  On tietenkin selvää, ettei teos ollut eikä sen tarkoi­tus olla tark­ka ja täysin totu­u­den­mukainen kuvaus itse kaap­pauk­ses­ta. (Laivan nimi mainit­ti­in oop­peras­sa vain ker­ran.) Se on paraa­beli ja samal­la kuvaus ihmisen muut­tumis­es­ta eläimek­si suun­nat­tomas­sa paineessa. 

  Me hel­posti ajat­telemme, että kaap­paa­jil­la oli täysi val­ta ja täysin tur­vat­tu ase­ma, mut­ta niin­hän ei ollut. Heitä oli vain neljä, kun aluk­sel­la oli sato­ja mui­ta ihmisiä, ja het­ken her­paan­tu­mi­nen olisi tehnyt hei­dät aseet­tomik­si. Lisäk­si oli ole­mas­sa mah­dol­lisu­us, että Israelin salainen palvelu suorit­taa saman­laisen iskun kuin yhdek­sän vuot­ta aikaisem­min, jol­loin se vapaut­ti Mogadis­cun lento­ken­tälle kaa­p­atun koneen matkus­ta­jat ja – jos oikein muis­tan –sur­masi samal­la kaappaajat.

  Hei­dän ase­mansa ker­toi yksi kaap­paa­jista Omar kaap­pauk­sen alus­sa: ”Me halu­amme kuol­la, mut­ta te halu­at­te elää.” Siihen perus­tui hei­dän val­tansa kaapattuihin.

  Parhait­en tämä tietenkin tulee esi­in yhden kaap­paa­jan, Ram­bon solvausaari­as­sa, jos­sa hän par­jaa Kling­hof­fe­ria ja samal­la brit­te­jä, amerikkalaisia ja juu­ta­laisia. Ram­bolle englan­ti on val­heen kieli. Kuin­ka mon­elle meistä ara­bia tai venäjä tai … on sydämis­sämme kieli, jol­la voidaan esit­tää ja esitetään vain valheita. 

  Ram­bo ottaa Kling­hof­fer­il­ta arvokkaan kel­lon, ja palut­taa sen rikot­tuna. Aari­as­sa hänel­lä oli taus­tanaan saman­henkisten kuoro säestämässä. Tilanne, iso poruk­ka sät­timässä yhtä avu­ton­ta on yhtä van­ha kuin ihmiskun­ta ja itse asi­as­sa vanhempi.

  Oop­per­an pro­lo­gi oli yhtä lyhyt kuin vaku­ut­ta­va. Palesti­inalais­ten kuoro ker­too, miten vuon­na 1948 Israel tuli ja vei hei­dän maansa. Heil­lä ei ole muu­ta omaa kuin viha maansa miehit­täjiä kohtaan. Juu­ta­lais­ten kuoro vuorostaan aloit­taa ker­toma­l­la, miten hei­dän viimeiset riit­tävät tak­si­matkaan sata­maan, ja miten heil­lä oli vain toivon­sa paremmasta.

  On help­poa ajatel­la, että ara­bi­maid­en olisi pitänyt asut­taa palesti­inalaiset kuten me suo­ma­laiset teimme kar­jalais­ten kohdal­la. Ero on siinä, että palesti­inalaiset eivät olleet näi­den maid­en kansalaisia eikä näil­lä mail­la siten ollut mitään velvol­lisu­ut­ta ryhtyä maare­formi­in hei­dän vuokseen.
  On ter­veel­listä pitää mielessä, että suinkaan läh­eskään kaikkial­la ei kar­jalaisia otet­tu ilomielin vas­taan, vaan asenne oli pikem­min luo­taan­työn­tävä. Itse asi­as­sa Koi­jär­ven kui­v­a­tusju­pak­ka v. 1979 oli samal­la perisuo­ma­lainen kyläri­ita van­ho­jen asukkaiden ja Kar­jalas­ta tulleen siir­toväen välillä.

  Ajatuk­sen juu­ta­lais­ten omas­ta val­tios­ta esit­ti ensim­mäisenä itä­val­la­nunkar­i­lainen lehtimies Theodor Her­zl. johta­van vapaamielisen wie­niläisle­hden Neue Freie Pressin kult­tuu­riosas­ton pää­toimit­ta­ja kir­jas­saan Juu­ta­lais­val­tio — Yri­tys juu­ta­laiskysymyk­sen nykyaikaisek­si ratkaisuk­si (Der Juden­staat – Ver­usch einen mod­er­nen Lösung der Juden­frage) v. 1896. Seu­raa­vana vuon­na Baseli­in kokoon­tui ensim­mäi­nen yleisju­u­ta­lainen kan­sain­vä­li­nen kok­ous viemään asi­aa eteen­päin. Venäläiset anti­semi­tis­tit muuten koko­si­vat (itse asi­as­sa vain pla­gioiden erästä Napoleon III:n poli­ti­ik­ka satirisoivaa teosta) näistä ”salaiset” ”Siion­in vii­saiden pöytäkir­jat”, jot­ka julka­isti­in suomek­si II maail­man­so­dan aikaan.

  Her­zl itse oli sion­is­tisen liik­keen johta­jana varhaiseen kuole­maansa saak­ka 1906. Kuol­lessaan hän oli vain neljäkym­men­täneljävuo­tias. Aikaiseen hau­taan hänet vei pait­si yli­r­a­situs myös pet­tymi­nen ortodok­sisen ajat­telun hal­lit­se­vaan ase­maan liik­keessä jos­ta hän oli toivonut vapaamielistä ja modernia. 

  Kir­jail­i­ja Ste­fan Zweig (1881 – 1942) ker­toi muis­telmis­saan ”Eil­ispäivän maail­ma – erään euroop­palaisen muis­telmia”, että lib­er­aa­li­nen ja kos­mopoli­it­ti­nen wie­niläi­nen juu­ta­lainen por­varis­to ei kokenut aja­tus­ta juu­ta­lais­ten omas­ta val­tios­ta mitenkään omak­seen. Heil­lä oli hyvä olla Itä­val­ta-Unkaris­sa, joka kaikessa van­hoil­lisu­udessaan oli kuitenkin kaiken kaikki­aan vapaa ja edis­tynyt valtio. 

  Tietenkin juu­ta­lais­vas­taisu­ut­ta esi­in­tyi, ja anti­semi­itit oli­vat saa­neet oman johta­jansa Wienin pormes­tarik­si. Mut­ta sekin liike oli peri-itä­val­ta­laisen gemütlich eikä kukaan epäil­lyt sitä, etteikö val­is­tuk­sen hidas mut­ta vääjäämätön lisään­tymi­nen vähitellen ratkai­sisi tätäkin ongel­maa, niin kuin se oli ratkaissut mon­ta muuta. 

  Maail­man­so­tien välil­lä Zweig oli yksi maail­man merkit­tävim­mistä kir­jail­i­joista. Hänen his­to­ri­al­liset henkilöku­vauk­sen­sa Joseph Fouchés­ta, Napoleonin pelä­tys­tä poli­isi­min­is­ter­istä, Maria Antoinettes­ta ja Maria Stu­artista perus­tu­i­v­at laa­jaan lähdeaineis­toon ja terävään psykol­o­giseen kuvauk­seen.. Ker­ronta oli tiivi­istä, joskin mei­dän aikamme mit­ta­puiden mukaan melko pateettista. 

  Merkit­tävim­män myöhäis­ro­man­ti­ikan mes­tarin, sak­salaisen Richard Straussin vuon­na 1936 säveltämän oop­per­an Vaitelias nainen libret­to oli Zwei­gin. Kos­ka tämä oli juu­ta­lainen, oop­per­an esit­tämisen Kol­man­nes­sa val­takun­nas­sa mah­dol­listi vain itse val­takun­nankans­leri Hit­lerin erikoislu­pa. Straussin varo­ma­ton kir­je Zweig­ille, jos­sa hän lausui käsi­tyk­siään maansa hallinnos­ta jou­tui Gestapon käsi­in. Ensiesi­tyk­sen jäl­keen oop­per­an esi­tyk­set kiel­let­ti­in Sak­sas­sa, ja Strauss jou­tui ero­maan kapel­limes­tarin viras­taan. Zweig itse oli läht­enyt Itä­val­las­ta 1933 ensin vapaae­htoiseen ja sit­ten pakol­liseen maan­pakoon Lon­tooseen. Yhdek­sän vuot­ta myöhem­min päät­ti yhdessä vai­mon­sa kanssa myrkyl­lä päivän­sä Brasiliassa.

  Itse asi­as­sa juu­ta­lais­ten ase­ma oli Itä­val­ta-Unkaris­sa ja Sak­sas­sa hyvä. Heil­lä oli täy­det kansalaisoikeudet toisin kuin esimerkik­si eräässä pienessä suuriruhti­naan­maas­sa Euroopan pohjois­laidal­la. Vielä v. 1905 kyseisen maan val­tiopäivät oli­vat kieltäy­tyneet myön­tämästä maas­sa asuville juu­ta­laisille kansalaisoikeuk­sia, ja hei­dän jok­seenkin ain­oa sal­lit­tu toimeen­tu­lon­sa oli van­han tavaran kau­pan käymi­nen. Kyseisen maan itsenäistymi­nen muut­ti tilanteen luul­tavasti vain sen takia, ettei muu­takaan voin­ut tehdä.

  Lisäk­si on muis­tet­ta­va, että vielä 19. vuo­sisadan puo­livälis­sä ylipäätän­sä mitään kansalaisoikeuk­sia oli vain vähem­mistöl­lä Euroopan maid­en asukkaista. ”Min­un käsit­tääk­seni ain­oa, mitä tämän maan asukkail­la on lakien kanssa tekemistä on velvol­lisu­us totel­la niitä” tote­si yksi piis­poista käsiteltäessä v. 1832 Englan­nin par­la­men­tis­sa vielä hyvin vaa­ti­ma­ton­ta äänioikeusuudistusta.

  Zweig itse osal­lis­tui jonkin ver­ran sion­is­tisen liik­keen toim­intaa. lähin­nä kiitol­lisu­ud­es­ta Her­zliä kohtaan. Hyväksymäl­lä nuoren luki­o­laisen avus­tuk­sen Neue Freie Pres­si­in hän oli kohot­tanut tämän korkeam­paan hen­gen aateli­in ja samal­la saanut kir­jal­lisu­ut­ta vain vähän har­ras­ta­van isän rahoit­ta­maan nuoren kir­jail­i­janalun mon­et opin­tomatkat. Vas­ta Her­zlin kuol­lessa hänen hau­ta­jaisi­in­sa kaukai­sista raja­maakun­nista ja vieraista maista saa­pu­vat tuhan­net juu­ta­laiset osoit­ti­vat wie­niläisille, mil­laisen suuren kansan­li­ik­keen joh­dos­sa tämä oli todel­lisu­udessa ollut.

  Luin kir­jan Juu­tas­val­tios­ta v. 1988 erään ystäväni luona. Hänen tyt­tären­sä isä oli juu­ta­lainen, ja olimme viet­tämässä tämän syn­tymäpäiviä. Täy­tyy myön­tää, että koke­mus oli vavah­dut­ta­va ja saatan vain kuvitel­la kuin­ka vavah­dut­ta­va se oli jos­sakin Venäjän tai Puolan pienis­sä köy­hissä juu­ta­laiskylis­sä eläville ihmisille, kun kynt­tilän tai öljy­lam­pun val­os­sa luet­ti­in juuri heille kir­joitet­tua toivon­sanomaa: ”Kun sato­jen ja taas sato­jen tuhan­sien juu­ta­lais­ten osana on muut­taa vieraisi­in mai­hin epä­var­moi­hin oloi­hin häikäilemät­tömän riis­ton kohteek­si, niin mik­si me emme yhdis­tämäl­lä voimi­amme samal­la sekä antaisi itsellemme ja lap­sillemme tur­vat­tua tule­vaisu­ut­ta että maail­malle esimerkkiä, jota seurata.”

  Her­zlil­lä oli erit­täin mod­erni käsi­tys anti­semitismin syvyysp­sykol­o­gi­sista syistä; tun­si­han hän tietenkin Freudin. Hän tote­si, että elämään­sä katkeroitunei­ta ihmisiä on aina ollut ja tulee aina ole­maan, ja aina he myös etsivät syn­tipukin itsen­sä ulkop­uolelta. Juu­ta­laiset sopi­vat sel­l­aisik­si oikein hyvin. Sartre sanoi saman asian tun­netus­sa mietelmässään. ”Ensin on anti­semi­it­ti ja sit­ten hän etsii itselleen juutalaisen.”

  Sik­si ain­oa ratkaisu juu­ta­lais­vas­taisu­u­teen on juu­ta­lais­ten oma valtio.

  Kir­ja on poli­tologi­nen klas­sikko, ja kuten useim­mat sel­l­aiset, vähän luet­tu ja paljon väärinymmär­ret­ty. Ensin­näkään Her­zl ei rak­en­tanut paper­ille kuvaa mis­tään ihan­neval­tios­ta ja sen kaupunkien ase­makaavas­ta. Ain­oa konkreet­ti­nen yksi­tyisko­h­ta oli val­tion lip­pu: valkoisel­la poh­jal­la seit­semän kul­taista tähteä sym­bol­isoimas­sa viikon seit­semää päivää. Tämä elää muuten vielä israelilaisen laivan­varus­ta­mon, Zim Israel Nav­i­ga­tion­in tunnuksessa.

  Her­zl ei myöskään pitänyt juu­ta­laisia ihmis­inä sen paremp­ina (eikä myöskään pahemp­ina) kuin mui­ta ja kehot­ti myös maan­miehiään pitämään tämän asian mielessään. Hän korosti korosta­mas­ta päästyään, että muo­dostet­ta­van juu­tas­val­tion eri­tyisenä kun­nia-asiana on huole­htia vieras­maalais­ten ja tois­uskois­t­en oikeuksista.

  Her­zl ei myöskään pitänyt mitenkään tähdel­lisenä juu­ta­laisen maanvil­je­lyk­sen ja vil­jelysmaan omis­tuk­sen lisäämistä. Euroopan juu­ta­laiset eivät koskaan ole olleet maanvil­jeli­jöitä eikä hei­dän kan­na­ta sel­l­aisik­si ryhtyä. Kaup­pa, käsi­työ, henkiset ammatit ja teol­lisu­us ovat juu­ta­lais­ten ominta aluet­ta, ja ne myös ovat tule­vaisu­u­den ala. Paroni Rotschildin rahoit­ta­mas­ta maanos­to-ohjel­mas­ta Palesti­inas­sa Her­zl ei pitänyt: Ensin­näkin se loi epäter­vet­tä maan­hin­nan nousua ja toisek­si se ymmär­ret­tävästi herät­ti pahaa verta. 

  Kau­pat oli­vat kyl­lä lail­lisia, mut­ta maan omisti kaupungeis­sa asu­va ylälu­ok­ka. ja uusien asukkaiden myötä sitä vuo­sisato­ja vil­jelleet vuokralais­per­heet jou­tu­i­v­at maat­tomik­si. Mitä itse pitäisitte ajatuk­ses­ta, että ken­raa­liku­vernööri Bobrikof­fin tarmokkaal­la johdol­la Kymen­laak­son ruotsinkielisiltä kar­tanon­o­mis­ta­jil­ta olisi ostet­tu maat, luovutet­tu ne vieras­maalaisille ja suo­ma­laiset torp­par­it olisi ajet­tu pois mailtaan.

  Ensin­näkin Juu­ta­lais­val­tio oli erit­täin tiivis ja moni­u­lot­teinen tutkiel­ma vuo­sisadan vai­h­teen siir­to­laisu­u­den väestöl­li­sistä, taloudel­li­sista, kansal­li­sista, val­ti­ol­li­sista, uskon­nol­lista sekä poli­it­ti­sista syistä ja seu­rauk­sista. Samal­la Juu­ta­lais­val­tio oli poli­it­ti­nen ja taloudelli­nen ohjelma. 

  Her­zl itse ajat­teli, että uusi val­tio voisi sijoit­tua Argen­ti­inaan, jos­sa asut­tam­a­ton­ta maat oli run­saasti tar­jol­la. Aja­tus val­tion sijoit­tumis­es­ta Israelin van­halle paikalle oli hänestä lois­ta­va ja kaukainen, mut­ta ei saavut­tam­a­ton tavoite. Maan alku­peräi­nen väestö ja juu­ta­laiset mah­tu­isi­vat sinne aivan hyvin ja voisi­vat asua rin­nan, kun juu­ta­laiset toisi­vat mukanaan tieton­sa, taiton­sa ja pääo­mansa. Sel­l­aisia etu­ja, joiden houku­tus­ta kenenkään ei ole help­poa eikä viisas­ta vastustaa.

  Käytän­nöl­liseen ohjel­maan Her­zl sisäl­lyt­ti kak­si laitos­ta; juridis­en henkilön, juu­ta­laisy­htiön ja moraalisen henkilön, juu­ta­laisy­hteisön. Juridis­en henkilön tulee kerätä tarvit­ta­va pääo­ma, joko juu­ta­laisil­ta suuromis­ta­jil­ta, keski­varakkail­ta juu­ta­laisil­ta tai – ”viimeisenä puo­lus­tuslin­jana” – vähä­varais­ten juu­ta­lais­ten pien­si­joituksi­na ja täl­lä pääo­ma­l­la ostaa tarvit­ta­va kaupunki­maa ja rak­en­taa niin infra­struk­tu­uri kuin asuin­raken­nuk­set sekä luo­da teol­lisu­us ja työ­paikat, siis nykyaikaisin ter­mein toimia aluer­ak­en­ta­jana. Huolel­lisen ja organ­isoidun suun­nitel­mallisen toimin­nan avul­la yhtiö tar­joaisi samal­la sekä asut­ta­jille kohtu­ulliset ehdot että sijoit­ta­jille hyvät voitot.

  Moraalisen henkilön tulee vuorostaan valvoa ja ohja­ta juridista henkilöä. Tämäkin tek­sti oli asiantun­te­vaa ja tiivistä. Kir­ja­han oli vain hie­man tois­tasa­taa sivua pitkä.

  Her­zl käsit­teli myös juu­ta­lais­val­tion hallinto­muo­toa ja piti val­is­tunut­ta aris­tokraat­tista tasaval­taa parhaim­pana. Esiku­vana hänel­lä oli mielessään Venet­sian kaup­patasaval­ta ja Englan­ti sekä Itä­val­ta-Unkari, jon­ka hallintoa hän kir­jas­saan piti mil­teipä esimerkil­lisenä. Demokra­ti­aan Her­zl oli pet­tynyt Ran­skas­sa seu­rates­saan 1894 Drey­fu­sia vas­taan nos­tet­tua vakoilusyytet­tä ja nähdessään, miten ammat­tipoli­itikot käyt­tivät kansan­joukko­jen hys­teeristä juu­ta­lais­vas­taista mielialaa omis­sa val­tapyrkimyk­sis­sään häikäilemät­tä hyödykseen.

  Turkin sult­taani otti hänet vas­taan ja kuun­teli hänen ehdo­tuk­si­aan, mut­ta ei kat­sonut voivansa viedä asi­aa eteen­päin. Englan­ti­lais­ten kanssa Her­zl neu­vot­teli juu­ta­lais­val­tion sijoit­tamis­es­ta Ugan­daan. Tätä ratkaisu taas sion­isti­nen maail­mankon­gres­si ei hyväksynyt. Her­zl itse oli kir­jas­saan sanonut, että ajatuk­sen toteu­tu­mi­nen oli vuosikym­me­nien hanke.

  Her­zlin mielessään luo­ma juu­ta­lais­val­tio oli neron rohkea luo­mus. Ja kuten niin mon­et muutkin eri­no­maiset asi­at, sen tuhosi v. 1914 alka­nut maailmansota. 

  Ottomaanien imperi­u­mi saat­toi olla heikko ja rappeu­tunut, mut­ta se kuitenkin oli Palesti­inan alueen lailli­nen ja hyväksyt­ty hal­lit­si­ja. Englan­ti­laiset oli­vat vain maan hallinnos­ta tilapäis­es­ti vas­taa­va instanssi. He vain oli­vat ere­htyneet lupaa­man sekä arabeille itsenäisyy­den että juu­ta­laisille oman val­tion uno­htaen, etteivät he ole myymässä itse omis­ta­maansa maata.

  MARKKU AF HEURLIN

  Lain­auk­set ovat muistin­varaisia, mut­ta niiden pitäisi vas­ta­ta todel­lista asiasisältöä.

 7. Uno­hdin lisätä edelliseen.

  Samaa aikaan kun kesäl­lä 1997 Baselis­sa kokoon­tui ensim­mäi­nen juu­ta­lais­ten maail­mankon­fer­enssi, kokoon­tui vain 40 kilo­metrin päässä Zurichissä ensim­mäi­nen kan­sain­vä­li­nen matemaatikkokon­gres­si. Kolme vuot­ta myöhem­min matemaatikot kokoon­tu­i­v­at Sor­bon­nes­sa, ja Hilbert esit­ti kuu­luisan ohjel­mansa — hyvin pienelle kuulijakunnalle. 

  David Hilbert ei nimestään huoli­mat­ta ollut juu­ta­lainen. Baselin kon­gres­si­in osal­lis­tui myös erään kohta­laisen varakkaan (valko?)venäläisen maanvil­jeli­jän poi­ka Lev Davi­dovitsh Bron­stein. Tun­nemme hänet parem­min nimel­lä Leo Ttotski.

 8. Uni­ver­saali moraali on tilan­neko­htaisu­udessa merk­i­tyk­setön­tä. Se mikä nojatuolista Suomes­ta kat­soen näyt­tää esteet­tiseltä (eli harhaku­va), ei päde sen enem­pää israelilais­ten kuin palesti­inalais­ten tilanteessa. Neu­vos­toli­iton pom­mit­ta­man Helsin­gin rau­nioista las­taan etsinyt äiti olisi surua tun­tem­at­ta vai­h­tanut lapsen­sa hengis­sä löy­tymisen sataan tuhanteen kuolleeseen venäläiseen. Samoin on israelilainen valmis vai­h­ta­maan lapsen­sa elinympäristön tur­val­lisu­u­den juuri siihen määrään vastapuolen kuolemia, eristämistä ja kär­simys­tä, kuin mitä se edel­lyt­tää, jos ja kun mui­ta keino­ja ei ole. Tämä on todel­li­nen moraali.

  Pimeäl­lä laivankan­nel­la rauta­putkin hakat­tu ihmi­nen ei väl­itä siitä, kuin­ka mon­ta kuolee, tai kuoleeko sivullisia, kun­han hän itse säi­lyy hengis­sä. Uni­ver­saalin moraalin näkökul­mas­ta on aivan turha kri­ti­soi­da ihmistä, jol­la kytkey­tyy evo­lu­ti­ivi­nen itsesäi­ly­tys­vais­to päälle. Tämä myös on todel­li­nen moraali. Se on eri kat­e­go­ri­an alla kuin moral­istin abstrak­tio. Sik­si moral­is­til­la ei ole merkitystä.

  Tämän todel­lisen kat­e­go­ri­an alla tarkastel­tuna Israelin toim­inta, kuole­maansa van­novien ympäröimänä, on sekä globaalis­sa, että his­to­ri­al­lises­sa mitas­sa ollut poikkeuk­sel­lisen maltil­lista ja pidättyväistä.

  Yksi pom­mi­tusaal­to Tokioon toises­sa maail­man­so­das­sa tap­poi mon­ta ker­taa enem­män sivi­ile­jä kuin Israel on tap­panut 60 vuo­den aikana.
  Samoin tapetaan ympäri maail­maa val­tatais­teluis­sa, heimosodis­sa, salais­ten poli­isien ja dik­tatu­urien toimes­ta, joskus vain kuukaudessa Israelin 60 vuo­den edestä, myös todel­la murhat­en sivi­ile­jä sivi­ilien murhaamisen takia, ei soti­la­sop­er­aa­tioiden oheiskuolem­i­na. Län­tis­ten moral­istien juuri melua nostamatta.
  Nämä todel­liset rois­tot, jot­ka lisäk­si alis­ta­vat omia kansalaisi­aan mitä suurim­mal­la jul­muudel­la, ilkeävät sormea heris­tellen tehtail­la demokraat­tis­es­ta Israelista tuomit­se­via päätös­lauselmia YK:ssa.
  Niitä onkin tehtail­tu enem­män kuin kaik­ista todel­li­sista rois­toista yhteen­sä. Euroopan moral­istien tuella.

  Sik­si on täysin selvää, että Israelin ei tule välit­tää kv. yhteisön mielip­i­teestä. Kv. yhteisöl­lä ei ole moraal­ista pain­oar­voa Israelin tuomitsemiseen.

 9. Se on valitet­tavaa, että USA on edelleen hil­jaa, siis Oba­ma, joka mure­htii Mek­sikon­lah­den öljykatas­trofia, tosin syys­tä. Vara­pres­i­dent­ti Biden oli sit­ten taas per­in­teisil­lä lin­joil­la. USA ei näköjään halua suu­tut­taa Israelia, näin se menee. Kohteet heil­lä ovat Irak, Iran ja muu­ta­mat muut. Sau­dit eivät ole kovin hyvä kump­pani (Al-Qaidan synnyinmaa).

  Ei Israel enää voi vedo­ta his­to­ri­aan, nyt olisi otet­ta­va vas­tuu omista toimista, aikuis­tut­tu­va. Mut­ta minkälaista on hei­dän uskon­ton­sa? Sal­li­iko se tap­pamisen? Kristi­nusko­han ei sitä sal­li! Älä tapa, se sanoo, ks. kymme­nen käskyä. Sotaa vaan juh­li­taan suomes­sakin, tänäänkin, ja paraate­ja palvotaan, mitale­ja jae­taan. Ei eroa Israelin hom­mista muuten kuin siinä, että mei­dän viholli­nen on meille liian iso.

 10. Video­ma­te­ri­aal­ista näkee, että laival­la ole­vat alkoi­vat samantien muk­ilo­i­da helikopter­ista las­ket­tua israelilaista soti­las­ta. Pidän selvänä ja myös oikeutet­tuna sitä, että israelilaiset ampui­v­at sen jäl­keen kovil­la ja kohti.

  En usko, että Israel olisi tarkoituk­sel­la laskenut omia soti­laitaan pahoin­pideltäviksi, joten kova vas­tar­in­ta tuli var­masti Israelin kannal­ta yllä­tyk­senä. Mukana on siis saat­tanut olla odot­ta­mat­tomas­ta tilanteesta johtu­via hätäisiä ylilyöntejä.

  Toki on mah­dol­lista, että Israelin soti­laat syyl­listyivät tämän jäl­keen vas­tar­in­taa tekemät­tömien tappamiseen.

 11. Mis­tä kyseinen “YK:n on perustet­ta­va sata­ma Gaza­an” viesti 4.6.2010 klo 21:25 on luettavissa?

  1. Menet sivua alaspäin ja löy­dät tuol­la otsikol­la ole­van postauk­sen, avaat sen ja pääset myös kom­men­nt­tei­hin. Niitä vain alaspäin kyseiseen viestiin.

 12. Osmo
  Minus­ta ei ole mitenkään omi­tu­ista, että videoista löy­tyy Israelille epäedullista matskua. Itse olen sitä mieltä, että aivan var­masti löy­tyy. Harvem­min tuol­laisia tais­telui­ta arkkivi­hol­lis­ten välil­lä käy­dään siten, etteikö siitä tulisi sanomista. 

  Mielestäni on täysin päivän­selvää, että israelilaiset ovat syyl­listyneet vähin­täänkin liial­liseen voimankäyt­töön. Eli jos mitään muu­ta ei ole tapah­tunut, niin siinä vai­heessa kun ollaan jo alet­tu ammuskel­la, liipasin­sor­mi on ollut todel­la herkässä. 

  Tuo kip­parin muk­ilo­imi­nen nyt on sieltä aivan pien­im­mästä päästä ja tuskin mainit­semisen arvoinen. Poli­isia syytet­ti­in liian kovista otteista smash-asem mel­lakois­sakin, joten ei liene ihme että israelilais­soti­laat hakkaa­vat aseen­peräl­lä kapteenia. 

  Mut­ta siitä taas päästään siihen, että “rap­ates­sa roiskuu”. Niin­hän siinä aina käy, etenkin Israelin kohdal­la ja aktivis­tit var­masti arva­si­vat sen etukä­teen. Kos­ka menivät silti, oma vika.

  PS ihan vas­taavasti jos israelilaiset tekevät inkur­sion Gaza­an (tai Län­sir­an­nalle, tai Syyr­i­aan) ja heitä siel­lä ammu­taan, se on ihan samal­la taval­la hei­dän oma vikansa ja täysin itseai­heutet­tua. Tai jos Israel lähet­tää aseita/tukea PKK:lle ja Turk­ki räjäyt­tää koko saattueen, ihan sama juttu.

 13. Niin ja ymmärtääk­seni Israelin ilmavoimat lentelevät varsin sään­nöl­liseti Libanon­in ilmati­las­sa. Jos nyt joku ampuisi täl­läisen koneen alas jo siinä tilanteessa, kun se vas­ta läh­esty­isi Libanon­in ilmati­laa, se olisi mielestäni täysin OK ja Israel saisi vain syyt­tää itseään.

 14. Tutk­in­ta voi olla arvo­val­takysymys. Israel ei peri­aat­teesta alis­tu puolueet­toma­lle tutkin­nalle, mikä on ehkä paha virhe, mikäli ei ole mitään salattavaa. 

  Vaikut­taisi tähän men­nessä, että aktivis­tipuoli ainakin on vale­hdel­lut enem­män mate­ri­aalin perus­teel­la. Israelin soti­laan (sen joka sanoi ampuneen­sa kuusi ihmistä) on mielestäni uskot­tavampi ja saa tukea videoista. Mut­ta tämä nyt on tietysti vain mielikuvani. 

  Tämä ihme­tyt­tää:

  Mik­si aktivis­teil­la oli palesti­inalaishuiv­it kasvo­jen ympäril­lä — rupe­si­vatko he koris­tau­tu­maan Israelin soti­lainen hyökkäyk­sen jäl­keen? Mis­tä ne lukuisat rauta­putket tem­mat­ti­in yht’äkkiä? Kai loogista on, että ne oli­vat valmi­ina odottamassa? 

  Minä en usko näi­hin demon­isoivi­in kauhu­jut­tui­hin, ellei niitä todek­si osoite­ta, esim. ruumi­iden mereen heit­tämiseen. Kyl­lähän jotkut ovat voineet pudo­ta tai sit­ten hypän­neet itse peläten luote­ja. Eli lop­ullis­es­ti kadon­neet ihmiset eivät minus­ta merk­itse sitä, että ruumi­ita olisi akti­ivis­es­ti hävitetty.

  Koh­ta C on siinä mielessä vähän outo, että siinä olisi voin­ut Israelin armei­ja ampua hel­posti omi­aan ja sel­l­aiseen tilanteeseen eivät kovin hel­posti var­masti lähde. 

  Mut­ta kuten Osmo aloituk­ses­sa sanoi, niin mon­en­laisia totuuk­sia jää nyt voimaan ja on sit­ten uskon asia, minkä niistä valitsee. 

  Jos ker­ran Israel halu­aa pitää tutkin­nan näpeis­sään, olisi ainakin parem­pi värvätä tutkin­nan johtoon muodol­lis­es­ti puolueet­to­mia eikä puo­lus­tusvoimien sisäl­lä vaikut­tavia ihmisiä.

 15. Oso­mo Soininvaara:

  Kieltäy­tymäl­lä totu­u­den selvit­tämis­es­tä Israel myön­si, ettei hei­dän tari­nansa ole totta 

  Ei myön­tänyt. Jos min­ua syytet­täisi­in ped­ofil­ias­ta ja vaa­dit­taisi­in päiväkir­jo­jani luet­tavak­si todis­tu­saineis­tona, kieltäy­ty­isin. Se ei silti tarkoi­ta, että olisin myön­tänyt ole­vani pedofiili.

  Kari

 16. En tiedä, mik­sei Israel suos­tu “puolueet­tomaan” tarkas­tuk­seen. Joko he eivät usko puolueet­to­muu­teen tai sit­ten pelkäävät, että mukana oli jotain arve­lut­tavaa mate­ri­aalia, tai sit­ten täl­lainen ei vain ker­ta kaikki­aan kuu­lu hei­dän toim­intat­apoi­hin­sa. Sääli sinän­sä joka tapauk­ses­sa. Sen kyl­lä ymmär­rän, että he kaiken mate­ri­aalin takavarikoi­vat, var­masti hekin halu­a­vat selvit­tää mah­dol­lisim­man mon­es­ta kul­mas­ta, mikä meni pieleen ja mitä pitäisi tehdä toisel­la taval­la jatkossa. 

  Nyt läh­tee liik­keelle kak­si totu­ut­ta juu, sille ei enää mitään voi. Tässä nyt jotain hajahuomioita:

  1) Mankell ei ensim­mäisessä haas­tat­telus­sa tien­nyt kenenkään aktivistin kuolleen. Vähän myöhem­min hän alkoi ker­toa näistä sänkyy­nam­pumi­sista yms.

  2) Mikäli israelilaiset ampui­v­at silmit­tömästi aktivis­te­ja ja suorit­ti­vat mieli­v­al­taisia teloituk­sia, ruumi­ita pitäisi var­maankin olla paljon enem­män kuin se viralli­nen luke­ma 9. Aktivis­teil­la var­maankin on tiedos­sa, keitä mukana oli ja ketkä ovat kuolleet? Olisiko liian vaikeaa julka­ista näitä nim­ilis­to­ja? Vai joko ne jos­sain ovat?

  3) Jos olete­taan, että videon­pätkät, jois­sa israelilaiset laskeu­tu­vat yksitellen narul­la kan­nelle ja saa­vat ihmisjoukot kimp­pu­un­sa, ovat aito­ja, vaikut­taa todel­lakin siltä, että he eivät odot­ta­neet vastarintaa. 

  Uskot­tavim­mal­ta seli­tyk­seltä vaikut­taisi yhä minus­ta se, että ruumi­it syn­tyivät kohdan 3 suuren vir­hearvioin­nin perus­teel­la, kun yksit­täiset soti­laat alkoi­vat puo­lus­taa henkeään. Voi tietysti myös olla, että tämä kuva on israelilais­ten taidokkaal­la sen­suroin­nil­la ja kuva­ma­nip­u­laa­ti­ol­la aikaansaatu. Min­un on kuitenkin vaikea kek­siä, mikä se alku­peräi­nen mas­ter plan olisi ollut ja mitä näil­lä telo­tuk­sil­la olisi yritet­ty saavuttaa.

 17. Ylipäätään Israelin tilanne on niin mon­imutkainen ump­isol­mu, että on vaikea ymmärtää, miten sitä ikinä saadaan ratkaistua, varsinkaan rauhanomais­es­ti. Ihmis­ryh­mien väli­nen viha on todel­la syväl­lä ja molem­pi­en puolien toimet sitä vain syventävät.

  Toisaal­ta Israelin toimet ymmärtää jatku­vana selviy­tymiskamp­pailu­na (olisiko maa muka vielä ole­mas­sa, jos sitä johdet­taisi­in punav­i­heropein?), toisaal­ta tun­tuu, että he maalaa­vat koko ajan itseään yhä pahem­min nurkkaan. Min­un on kuitenkin vaikea nähdä, kumpi osa­puolista on se pahempi. Sik­si halu­aisinkin ymmärtää, mik­si juuri “vasem­mis­toin­tellek­tuel­lit” ovat niin usein Israelia vas­taan? Pystyykö sopivin lasein oikeasti näkemään tilanteen niin, että vain toinen puoli on se paha vai juon­taako se vain juuren­sa van­hoista Neu­vos­toli­iton aikai­sista rintamalinjoista?

  Minus­ta on kuvot­tavaa, että ties minkä muka­mas ylevän aat­teen nimessä ollaan epä­suo­rasti tuke­mas­sa Hama­sia ja radikaali-islamia. Keven­nyk­senä paikallisia lastenohjelmia:

  http://www.youtube.com/watch?v=gi-c6lbFGC4
  http://www.youtube.com/watch?v=Jm8w7_P8wZ0

  Ja tämä ei siis tarkoi­ta, etteivätkö israelilais­ten toimet olisi omi­aan nimeno­maan pahen­ta­maan tilan­net­ta. Minä vain ihmette­len, miten tiet­ty klik­ki pystyy näkemään tilanteen niin yksipuolis­es­ti. Kuin­ka tämä sak­ki suh­tau­tuu siihen ken­ties vielä joskus tule­vaisu­udessa tapah­tu­vaan asi­aan, että Israelin ympäröivät voimat onnis­tu­vat suuren suun­nitel­mansa mukaises­ti tuhoa­maan Israelin? Juh­li­taanko sitä vasem­mis­toä­lykköpi­ireis­sä Inter­na­tion­aalia laulellen?

 18. Jut­tu kai menee niin, että Israel on laat­in­ut pro­pa­gan­das­trate­gian, joka seu­raa totu­ut­ta tai sit­ten ei. Joka tapauk­ses­sa strate­gia on esit­tänyt asi­at Israelille myön­teis­es­tä näkökulmasta.

  Olisi äärim­mäisen epä­to­den­näköistä, että puoluee­ton tutk­i­jaryh­mä pää­ty­isi kuvaile­maan tapah­tu­mia samal­la taval­la kuin tuo pro­pa­gan­das­trate­gia. Jo tapah­tu­mien valmis­telun soti­laalli­nen luonne ja siitä johtu­va ymmär­ret­tävä salailu hait­taisi selvi­tyk­sen tekoa ratkai­sev­asti. Ker­to­muk­sen siis eroaisi­vat läh­es väistämät­tä toi­sis­taan vaik­ka Israel ei olisi varsi­nais­es­ti valehdellutkaan.

  Koh­ta selvi­tyk­sen jäl­keen pääkir­joituk­sis­sa jo tuomit­taisi­in Israelin har­ras­ta­ma “tapah­tu­mien peit­te­ly”, “tosi­a­sioiden vääris­te­ly” tai “vale­htelu”. Siten väliko­htaus tulisi jäämään his­to­ri­aan “Israelin kieroilu­na”, luul­tavasti myös Israelin epäreilu­na aggressiona.

  Kieltäy­tymäl­lä puolueet­tomas­ta selvi­tyk­ses­tä Israel har­joit­taa hyväk­si koet­tua maineen­hallintas­trate­giaa. Nyt tapah­tu­ma jää selvit­tämät­tömäk­si, eikä tas­a­puolisu­u­teen pyrkivä media saa siitä otet­ta, jos­ta vään­tää se Israelin tap­piok­si. Tapah­tu­mas­ta ei saa sik­si raken­net­tua sym­bo­l­ia ainakaan Israelin rois­tom­aisu­udelle. Sik­si koko jut­tu uno­htuu pian. Se jää his­to­ri­aan yhdek­si alavi­it­teek­si kohtaan “selvit­tämät­tä jääneitä väki­val­lan purkauk­sia palesti­inalaiskysymyk­seen liittyen”.

 19. Liekö tämä mikään yllä­tys kenellekään. Israel ei ole tun­nus­tanut riip­puma­ton­ta selvi­tys­tä hyökkäyk­ses­tä Gaza­an vuo­den 2009 alus­sa. Se oli ihmishenkien mene­tyk­sen ja muun tuho osalta paljon isom­pi tapaus, jos­sa pom­mitet­ti­in mm. YK:n äiti-lap­si ‑klinikka.

 20. Kun Israelin ‘kysymys’ pitäisi ratkaista puhu­mal­la on ratko­jia todel­la monia, mut­ta sit­ten kun asialle pitäisi tehdä jotain, niin mitään ei tapahdu.

  Taloudel­liset kon­stit ovat usein tehokkaimpia, ja viime vuosien tilas­tot ker­to­vat, että Israel tuo timant­te­ja noin 10 mil­jardin taalan edestä, ja vie niitä noin 15 mil­jardin $ edestä vuosit­tain. (eli jalostaa, lait­taa osan omi­in taskui­hin ja vie lop­ut eteenpäin) 

  Yksi hie­man laa­jem­pi ratkaisu olisi saada/kouluttaa timant­tien­jalostus­taitoa tuot­ta­ja­mai­hin. Mut­ta tätä vauh­tia aikaa ei ole kovin paljon, jos Israelin ydi­nase-arse­naali riit­tää koko Lähi-Idän tuhoamiseen.

 21. Rap­ates­sa roiskuu… päähän takaapäin

  “The results revealed that a 60-year-old man, Ibrahim Bil­gen, was shot four times in the tem­ple, chest, hip and back. A 19-year-old, named as Fulkan Dogan, who also has US cit­i­zen­ship, was shot five times from less that 45cm, in the face, in the back of the head, twice in the leg and once in the back. Two oth­er men were shot four times, and five of the vic­tims were shot either in the back of the head or in the back, said Yal­cin Buyuk, vice-chair­man of the coun­cil of foren­sic medicine.”
  http://www.guardian.co.uk/world/2010/jun/04/gaza-flotilla-activists-autopsy-results

  “They start­ed off with some kind of paint­ball bul­lets with glass in them that left ter­ri­ble soft tis­sue wounds”
  “From the analy­sis of the bul­let dis­tance on one of the bod­ies,” Dr. Ince said, “the gun was fired between 2 and 14 cen­time­ters’ dis­tance from the vic­tim’s head.”
  http://edition.cnn.com/2010/WORLD/meast/06/04/gaza.raid.autopsies/index.html

 22. Pro­fes­sori Jyr­ki Viro­lainen on kir­joit­tanut muu­tamia blogikir­joituk­sia aiheesta myös tois­es­ta näkökul­mas­ta. Ne kan­nat­taa myös lukea.

  Hän kir­joit­taa mm: “Israelin hal­li­tus on vaku­ut­tanut, ettei tämä alus eikä mikään muukaan avus­tusalus pääse Gaza­an. Israel on tar­joutunut otta­maan aluk­sen vas­taan Ash­dodin sata­mas­sa Israelin puolel­la. Ehtona on, että avus­tus­lasti tarkaste­taan. Laival­la ole­vat aktivis­tit eivät ole suos­tuneet tähän.”

  Mik­sei aktivis­tit suos­tu lastin tarkas­tuk­seen, jos vil­pitön tarkoi­tus on vain aut­taa gaza­laisia? Kos­ka val­las­sa ole­va ter­ror­is­ti­jär­jestö Hamas ampuu raket­te­ja Israeli­in, minus­ta on aivan selvää, ettei Israel voi päästää laivalaste­ja Gaza­an tarkas­ta­mat­ta niitä. 

  Eri­lais­ten julk­isu­u­den kipei­den kir­jail­i­joiden ja nobelistien pain­o­lastin voisi minus­ta vai­h­taa ruokaan, juo­maan ja muuhun vält­tämät­tömyys­tarvikkeisi­in. vai onko niin, että pro­vokaa­tion onnis­tu­misen edel­ly­tys (uutiskyn­nyk­sen ylit­tymi­nen) on muu­ta­ma kir­jail­i­ja ja nobelisti kan­nel­la? Ja mik­si aiem­man avus­tus­lastin viemiseen tarvit­ti­in yhdelle laivalle jopa 500 ihmistä? 

  Hama­sia ei kiin­nos­tanut edel­lisen avus­tus­laivan uhrit vähääkään. Sehän juh­li provosoin­nin onnis­tu­mista voit­tona. Ihmishenget ovat heille sivuseikka.

  Eikö Hamas ole myös ilmoit­tanut pyyhkäi­sevän­sä Israelin kar­tal­ta? Kyl­lä turku­laisi­akin jän­nit­täisi, jos ahve­nan­maalaiset ilmoit­taisi­vat pyyhkäi­sevän­sä Varsi­nais-Suomen kar­tal­ta ja ampuisi­vat raket­te­ja Turku­un. Turku­laiset pysäyt­täi­sivät ja tarkas­taisi­vat kaik­ki laivalastit Ahve­nan­maalle, jos heil­lä olisi siihen suinkin mahdollisuus.

  Min­ul­la ei ole vah­vaa kan­taa aiheeseen, kos­ka tiedot ja his­to­ri­an tun­te­mus ei yksinker­tais­es­ti riitä asian perus­teel­liseen arvioin­ti­in. Medi­an viime päivien kir­joit­telu vaikut­taa kuitenkin erit­täin yksipuoliselta.

  1. Tuo irlan­ti­laisalus ainakin on ilmoit­tanut, että sil­lä on mukanaan Israelin kieltämää mate­ri­aalia. Mukana on raken­nus­tarvikkei­ta, joil­la on tarkoi­tus korha­ta palesti­inalais­ten asun­to­ja. Nämä Israel kaiketi kar­sisi kuormasta.
   Min­ulle ei ole selvin­nyt, mik­si raken­nus­tarvikkeet on kiel­let­ty. Betonil­la ja tiilil­lä on vaikea hyöäkätä minnekään.

 23. Foo­bar kir­joit­ti: “Keven­nyk­senä paikallisia lastenohjelmia”

  YouTube-videon kään­nök­sen on laat­in­ut Mem­ri. Mem­rin kään­nös lapsen puheeesta: “We will anni­hi­late the Jews”. Riip­puma­ton kään­nös: “The Jews are shoot­ing at us”.

  En osaa ara­bi­aa mut­ta Guardian­in Bri­an Whit­tak­er väit­tää osaa­vansa: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/may/15/arabicunderfire

  Las­ten manip­u­loin­ti las­teno­hjelmil­la on halvek­sit­tavaa, kyl­lä. Ja main­ok­sil­la niit­ten välissä.

 24. “Edelleenkään et az vas­tan­nut kysymyk­seen, mik­si Israel ei suos­tu tapah­tu­mi­nen tutkintaan.”

  Mielestäni vas­tasin tähän kysymyk­seen, hie­man mutkien kaut­ta, mut­ta kuitenkin. Israelin ei tarvitse suos­tua ns. “puolueet­tomaan” selvi­tyk­seen, kos­ka kv. yhteisö ei ole ollut sitä kohtaan tas­a­puo­li­nen, vaan mit­ta­suh­teet­toman ja lähtöko­htaisen kri­it­ti­nen. Kv. yhteisöl­lä ei ole moraal­ista pain­oar­voa Israelin tuomitsemiseen.
  Sik­si on täysin oikein, että Israel ei väl­itä kv. yhteisön vaateista.

  1. az taval­laan vahvis­taa ensim­mäisen kir­joituk­seni väit­tämän. Israel on päät­tänyt aset­tua koko muu­ta maail­maa vas­taan. Sel­l­ainen strate­gia ei voi johtaa kuin tuhoon. Jos he nyt vaik­ka antaisi­vat tuion video­ma­te­ri­aalin tarkastet­tavak­si, jot­ta nähtäisi­in, onko se aito vai väärennös.

 25. “Respon­si­ble news organ­i­sa­tions can’t rely on any­thing it [Mem­ri] says with­out going back and check­ing its trans­la­tions against the orig­i­nal Ara­bic.” ‑Bri­an Whit­tak­er, Guardian

 26. Et ole Osmo muuten itse sanal­lakaan kom­men­toin­ut IHH:n johto­henkilön lausun­toa. Joka meni tämän suun­tais­es­ti: “Olemme iloisia näistä kuolemista. Kiitämme Israelia näistä mart­tyyreista. Tämä oli meille suuri mediavoitto!”
  Avasiko edes hitusen silmiä? 

  Jerusalem Postis­sa haas­tatel­lun S.:n kuvaus­ta tapah­tu­mista tuke­vat ne kan­nelta näyte­tyt videot. Ne toden­näköis­es­ti keskeytetään siihen, kun pari kallonmurtumaa/puukotusta ja tajun­tansa menet­tänyt­tä tove­ria riit­tää israelilaisille ja saadaan lupa niita­ta kaik­ki kimp­pu­un hyökkäävä. Ymmär­ret­tävästi pimeäl­lä laivankan­nel­la ja pani­ikki­ti­lanteessa ohes­sa voi men­nä ylirohkea kam­eramies tai utelias sivulli­nen. Niistä voisi leika­ta yksit­täisiä otok­sia pro­pa­gan­da­ma­te­ri­aa­lik­si tule­vien ter­ror­istien koulut­tamiseen, joten on täysin ymmär­ret­tävää, että lähetys päät­tyy tähän.

 27. Kuten foo­bar jo tote­sikin, niin, toisel­la laival­la ollut Mankell ensim­mäisessä medi­an haas­tat­telus­sa yllät­tyi tiedos­ta, että yhteenot­to oli vaat­in­ut kuolonuhre­ja. Kun kone on laskeu­tunut Tukhol­maan, niin hän onkin jo näh­nyt omin silmin kuin­ka Israelin soti­laat antoi­vat nukkuville ihmisille niskalaukauk­sia vaik­ka ei ollut aiem­min tien­nyt, että ketään oli kuol­lut ylipäänsä.
  Tuon “silmin­näk­i­jäk­er­to­muk­sen­sa” hän vale­htelee surut­ta maail­man medialle.

  Vas­taavaa tari­naa tuli kreikkalaiselta, joka oli näitä ruumi­ita näh­nyt heit­et­tävän mereen. Hänkin oli ollut toisel­la laival­la. Eikä siel­lä ollut tapet­tu ketään.

 28. Olli kir­joit­ti: “Video­ma­te­ri­aal­ista näkee, että laival­la ole­vat alkoi­vat samantien muk­ilo­i­da helikopter­ista las­ket­tua israelilaista soti­las­ta. Pidän selvänä ja myös oikeutet­tuna sitä, että israelilaiset ampui­v­at sen jäl­keen kovil­la ja kohti.”

  Tarkoi­tat var­maan että väite­tys­tä kuvaväären­nök­ses­tä voi saa­da käsi­tyk­sen, että ATK-asiantun­ti­jaa (hyi hyi Osmo, “nört­ti” on neek­eri­in ver­rat­ta­va pejo­rati­ivi­su­us) ammut­ti­in takaapäin päähän vas­ta, kun soti­laiden kimp­pu­un oli hyökät­ty ilman tuliaseita.

  Täy­tyy muis­taa jos joskus Suomes­sa mie­lenosoit­ta­jat otta­vat yhteen Man­ner­heim­intiel­lä. Tämän jäl­keen soti­lail­la on oikeus hyökätä eduskun­tat­aloon ja ampua siel­lä lymy­ilevät aseet­tomat ihmiset. Vai?

  Kuten Osmo sanoi, Israel ei halua selvit­tää fak­to­ja, joten on oletet­ta­va, että fak­tat ovat Israelille epäsuotuisat.

 29. Kari: “Ei myön­tänyt. Jos min­ua syytet­täisi­in ped­ofil­ias­ta ja vaa­dit­taisi­in päiväkir­jo­jani luet­tavak­si todis­tu­saineis­tona, kieltäy­ty­isin. Se ei silti tarkoi­ta, että olisin myön­tänyt ole­vani pedofiili.”

  Jos silmin­näk­i­jät ker­toisi­vat sin­un houkutelleen lap­sia autoon karkil­la ja sen jäl­keen polt­taisit päiväkir­jasi, niin ei siitä nyt paljon puutu.

 30. Noi­ta vas­taavia palesti­inalaisia las­teno­hjelmia on Youtubessa paljon muitakin. Onko Whit­tak­erin point­ti nyt, että ne kaik­ki kään­nök­set ovat kuse­tus­ta vai että muu­ta­ma epä­selvä lause on kään­net­ty väärin pääsanoman kuitenkin ollessa sama? 

  Jos kaik­ki on kuse­tus­ta, niin pyy­dän anteek­si type­r­ien linkkien lev­i­tys­tä, ja ihmette­len harv­inaisen tök­eröä pro­pa­gan­daa, jon­ka luulisi ampu­van itseään jalka­an. Löy­tyykö tässä tapauk­ses­sa jostain pätkät oikei­den kään­nösten kanssa?

  Toisaal­ta jos kyse on vain muu­ta­mas­ta epä­selvästä lauseesta, se ei muu­ta pää­point­tia mihinkään.

  1. Tuo äskeinen ei ollut vain epä­tark­ka kään­nös. Tämä blo­gi nou­dat­taa tästä eteen­päin The Guardian­in ohjet­ta eikä kyseisiä kään­nök­siä enää levitä.

 31. Kum­mas­tut­taa az:n ja parin muunkin tääl­lä esit­tämä ymmär­rys “todel­lista moraalia” ja “huip­puk­oulute­tun yksikön kuri­nalaisu­ut­ta” kohtaan, jon­ka turvin väis­tel­lään sitä tosi­asi­aa, että avus­tus­tarkoituk­ses­sa lähete­tyn laivan miehistöstä kuoli ja loukkaan­tui usei­ta kym­meniä Israelin soti­laiden silmit­tömässä tulituksessa. 

  Moraa­li­nen ongel­ma on mielestäni se, että Israel jatkaa uhoaan val­lat­tuaan lai­vat ja van­git­tuaan sen miehistöstä kaik­ki ne, jot­ka eivät kuolleet. Sivistys­val­tios­sa täl­laisen tapauk­sen traag­isu­us kyl­lä ymmär­ret­täisi­in ja osat­taisi­in ainakin olla tyr­mistyneitä siitä, että maail­man medi­an seu­raa­ma avus­tus­laivas­tokin jou­tui mak­samaan rahtin­sa verellä. 

  Tapauk­sen julk­isu­us­mit­ta­pu­ut huomioon ottaen on täy­del­lisen käsit­tämätön­tä, että Israel ei vaa­di perus­teel­lisia tutkimuk­sia siitä, miten avus­tusjär­jestön laivas­toon oli päässyt solut­tau­tu­maan terroristeja.

  Nyt vaikut­taa nimit­täin siltä, että soti­laat hyökkä­sivät laivaan ja teloit­ti­vat silmit­tömästi ja hark­it­se­mat­ta miehistöä, joka yrit­ti puo­lus­tau­tua henken­sä hädässä.

  Israel on tässä se, joka hyökkäsi ja val­tasi lai­vat sekä tap­poi. Todis­tuk­sen taak­ka on sik­si luon­nol­lis­es­ti Israelil­la. Sen pitäisi kyetä selit­tämään sille samaiselle medi­alle, joka laivo­ja seurasi, toim­intansa kaik­ki vaikut­timet. Muuten se vaikut­taa väki­val­takoneis­tol­ta, joka oikeut­taa tekon­sa Napoleonin tavoin “ei sik­si, että ne oli­si­vat oikein tai väärin, vaan sik­si, että se on päät­tänyt niin tehdä”.

  Täl­laisen touhun ymmärtämi­nen ja kut­sum­i­nen “reaal­imoraa­lik­si” ker­too aikamoi­ses­ta nai­ivi­ud­es­ta sekin. Väki­val­lan lähtöko­htainen ymmärtämi­nen ja puo­lus­t­a­mi­nen näin hatarien tieto­jen poh­jal­ta vail­la minkään­laista uskot­tavaa tutkimus­ta kun rin­nas­tuu ainakin omas­sa ajat­telus­sani koko­lail­la suo­raan yksi­in sat­u­maisen type­r­yy­den kanssa.

 32. Foo­bar kir­joit­ti: “ei muu­ta pää­point­tia mihinkään”

  Nähdäk­seni riip­puu pää­pointis­tasi. Jos point­tisi on se, että Hamas osoit­taa pro­pa­gan­daansa jopa lap­si­in, tot­ta. Mem­rin ei tarvitse vääris­tel­lä (sille riit­tää valikoin­ti) aikuis­ten kir­joit­ta­maa pro­pa­gan­daa, kyl­la siel­la ihan oikeasti saar­nataan väkivaltaa.

  Mut­ta lapsen puhei­den tarkoituk­sen­mukainen väärinkään­tämi­nen ja valikoi­va poisjät­tämi­nen viit­taa vah­vasti israelin pyrkimyk­seen demon­isoi­da myös palesti­inalais­lap­si, ja sitä kaut­ta koko etni­nen ryh­mä, eikä vain poli­it­ti­nen tai soti­laalli­nen ryhmä.

  Tästä toisen kansan epäin­himil­listämis­es­tä, jot­ta tap­pami­nen olisi aina oikeutet­tua, juu­ta­laiset itse ovat sato­jen vuosien ajan saa­neet osansa. Suurikaan kär­simys ei näem­mä ope­ta inhimillisyyttä.

 33. Kuinka­han paljon mei­dän (ara­bi­aa osaa­mat­tomien ulkop­uolis­ten) kuvaa Lähi-Idästä saneleekaan Mem­ri? Se toimit­taa hyvää hyvyyt­tään jatku­vasti maail­man uutis­toimis­toi­hin kään­nök­siä, korkealu­okkaisia mut­ta hyvin valikoitu­ja, ara­bi­ankieli­sistä lähteistä. Mem­rin johta­jape­rus­ta­ja ja osa työn­tek­i­jöistä on “entisiä” israelin soti­lastiedustelun jäseniä.

  “To any­one who reads Ara­bic news­pa­pers reg­u­lar­ly, it should be obvi­ous that the items high­light­ed by Mem­ri are those that suit its agen­da and are not rep­re­sen­ta­tive of the news­pa­pers’ con­tent as a whole.”
  http://www.guardian.co.uk/world/2002/aug/12/worlddispatch.brianwhitaker

  Ran­skaakin osaan huonos­ti, joten jouduin kään­tämään otteen LeMon­den artikke­lista googlella: 

  Mr. Hani Al-Sebai, an Islamist liv­ing in Britain [al-Jazeer­an haas­tat­telus­sa]: “There is no term in Islam­ic jurispru­dence to refer to” civil­ians “. Dr. Kar­mi is with us and he knows how to Islam­ic jurispru­dence. There are cat­e­gories of “com­bat­ant” and “non-com­bat­ant”. Islam is against killing inno­cent peo­ple. Accord­ing to Islam, an inno­cent per­son could be killed. ”
  Mem­ri’s trans­la­tion : “The term” civil­ian “does not exist in Islam­ic reli­gious law. Dr. Kar­mi is with us and I’m here and I know the reli­gious law. There is no “civil­ian” in the mod­ern West­ern sense of the term. Peo­ple with­in and out­side the dar al-har”

  http://www.monde-diplomatique.fr/2005/09/EL_OIFI/12796#nb11

 34. Foo­bar,

  “Min­un on kuitenkin vaikea nähdä, kumpi osa­puolista on se pahempi.”

  Juu­ta­lais­val­tio perustet­ti­in 1948 palesti­inalais­ten maille. Palesti­inalaiset sysät­ti­in asumaan erä­maa­han telt­toi­hin ja parakei­hin. Näin se meni. Kumpi osa­puoli on pahempi, ei ainakaan palesti­inalais­ten puoli.

 35. Keskustelus­sa on syytä muis­taa myös, että Israel ja Hamas ovat sodassa. 

  Viimeisin lasti on nyt YLE:n uutis­ten mukaan otet­tu hal­tu­un ja Israel on luvan­nut toimit­taa tarvikkeet Gaza­an. Raken­nus­ma­te­ri­aale­ja Israel ei ilmeis­es­ti halua toimit­taa Gaza­an, kos­ka pelkää niitä käytet­tävän raket­tien valmistamiseen. 

  Israel on kut­sunut YK:n tarkkail­i­jan seu­raa­maan toim­i­tuk­sen per­ille­menoa. Ongel­mana avus­tus­lastin lähet­tämisessä on vain se, ettei Hamas suos­tu otta­maan avus­tus­ta vas­taan. Hamas ei ole suos­tunut otta­maan edel­listäkään avus­tus­las­tia vastaan.

  1. Anteek­si. Tiil­iä ja sement­tiä käytetään raket­tien valmis­tamiseen. Tässä on jotain min­ulle peräti tun­tem­aton­ta teknolo­giaa. Uskotko tuo­hon ihan oikeasti?

 36. Noam Chom­sky kom­men­toi myös tapah­tunut­ta, sanoen, että Israelin toimis­sa ei ole mitään uut­ta eikä yllä­tyk­sel­listä, ja tuomiten Gazan saar­ron. Pitäisi tark­istaa, mut­ta ainakin hän väit­tää, että Israel tun­nus­taa, ettei Hamas ampunut yhtään ain­ut­ta raket­tia tuli­tauon aikana 2008, vaan vas­ta sen jäl­keen kun Israel oli itse yksipuolis­es­ti rikkonut tuli­tauon. “[I]f Israel were inter­est­ed in stop­ping Hamas rock­ets it knows exact­ly how to pro­ceed: accept Hamas offers for a cease-fire.”

  http://www.thecommentfactory.com/chomsky-on-gaza-freedom-flotilla-3073/

 37. jouni lundqvist,
  “Juu­ta­lais­val­tio perustet­ti­in 1948 palesti­inalais­ten maille. Palesti­inalaiset sysät­ti­in asumaan erä­maa­han telt­toi­hin ja parakei­hin. Näin se meni. Kumpi osa­puoli on pahempi, ei ainakaan palesti­inalais­ten puoli.”
  Ei se toim­inta juu­ta­lais­val­tion perus­tamisen aikaan IMHO täysin yksipuolista ollut, jos Wikipedi­aa uskotaan:
  “In March an attack on a con­voy south of the cur­rent loca­tion of Jerusalem left 15 dead. In April a Jew­ish med­ical con­voy on its way to Hadas­sah Hos­pi­tal on Mount Sco­pus was attacked. The British had pro­vid­ed no escort (as they had in pre­vi­ous months) and the they failed to inter­vene dur­ing the attack or help the Jews. In the end, 78 Jews (most­ly unarmed med­ical per­son­nel) were murdered.[9].”
  “Start­ing in ear­ly 1948, the Arab forces had sev­ered the sup­ply line to Jew­ish Jerusalem (espe­cial­ly to the Old City). In response, the may­or of Jerusalem, Dov Yosef, intro­duced a dra­con­ian sys­tem of food rationing dur­ing the siege.[10]”
  “Radio Amman announced that the fact that the Jews were eat­ing leaves, food for don­keys and cat­tle, was a sign that they were dying of star­va­tion and would soon surrender.[11]”
  “The Arabs also fired off shells indis­crim­i­nate­ly into West Jerusalem. Jew­ish civil­ian casu­al­ties were very high.[7] The Arab Legion also cut off the water pipe to Jerusalem.”
  Afrikan meininkiä molem­min puolin.

 38. “Juu­ta­lais­val­tio perustet­ti­in 1948 palesti­inalais­ten maille. Palesti­inalaiset sysät­ti­in asumaan erä­maa­han telt­toi­hin ja parakei­hin. Näin se meni. Kumpi osa­puoli on pahempi, ei ainakaan palesti­inalais­ten puoli.”

  Tuon ajan päät­täjistä ei tai­da kovin moni olla enää hengis­sä, joten nykya­sukkai­ta on paha men­nä syyt­telemään men­neestä. Siinä olen kyl­lä samaa mieltä, että jär­jet­tömältä ide­al­ta tuo koko Israelin val­tion väk­isin perus­t­a­mi­nen tuo­hon loukkoon kuu­lostaa ja ihme, että se on pysynyt edes tähän asti pystyssä — eikä var­maan olisikaan ilman kovia ottei­ta. Mut­ta vaikea mei­dän on taju­ta sitä tilan­net­ta, jos­sa maail­ma ja eri­tyis­es­ti juu­ta­laiset oli­vat vuon­na 1948. Yhtä vaikea on taju­ta, mitä päät­täjien pitää tehdä, että saa­vat maansa pysymään pystyssä. 

  Ja kuten san­ot­tua, hyvin vaikea ylipäätään nähdä mitään taikatemp­pu­ja tämän ump­isol­mun avaamisek­si. Molem­mat osa­puo­let tun­tu­vat tekevän kaikken­sa tilanteen pahen­tamisek­si. Silti on häm­men­tävää, miten yksisilmäis­es­ti eri klik­it otta­vat kan­taa asioi­hin puolin ja toisin. Toisille uppoaa täysil­lä Israelin, toisille Hamak­sen pro­pa­gan­da. Se, mik­si tämä jonkin ver­ran kor­reloi oikeis­to­laisu­u­den ja vasem­mis­to­laisu­u­den kanssa on var­maankin peru­ja van­hoista kylmän sodan rintamalinjoista?

 39. Mem­ri, Pales­tin­ian Media Watch ovat kään­täneet ottei­ta tuhan­sit­tain. Yhdessä viiden min­uutin pätkässä on luke­mat­to­mia sano­ja. Sys­temaat­tisen väären­tämisen osoit­ta­mi­nen olisi tavat­toman help­poa ja Israelille merkit­tävä medi­at­ap­pio. Sitä ei ole osoitet­tu. On osoitet­tu muu­tamia yksit­täisiä väären­nök­siä tavat­toman laa­jas­ta otteesta. Whitak­erin artikke­li on vuodelta 2002. En lainkaan epäile, etteivätkö yksit­täiset kään­täjät tek­isi joskus myös tarkoituk­sel­lisia virheitä, mut­ta sil­lä ei ole merkit­tävää vaiku­tus­ta kokon­aisu­u­teen. Jos Osmo lonkalta kieltää hei­dän linkit­tämisen­sä, se on pelkkää enakkoasen­teel­lisu­ut­ta. Vas­taavaa kuin oikeudessa syytet­ty ei saisi puo­lus­taa itseään, kos­ka hän­tä kohtaan on ennakkoluuloja.

  Val­ta­va ja kiihkeä juu­ta­laisvi­ha, sekä sen pakot­ta­mi­nen medi­an, koulu­jen, per­hei­den kaut­ta pie­nille lap­sille nuores­ta pitäen, ja van­hem­mille myös, on täysin selkeä ja kiistämätön ilmiö.

  Ovatko myös anti­semi­tis­tiset koulukir­jat Israelin väären­tämiä? Onko Siion­in pöytäkir­jo­jen lähet­tämi­nen val­ti­ol­lisil­la kanav­il­la väären­nöstä? Onko Mein Kampfin roikku­mi­nen kir­jo­jen myyn­ti­ti­las­ton kärkipäässä väären­nöstä? Ovatko ne kaik­ki julis­tuk­set Israelin tuhos­ta? Kään­net­ti­inkö Iranin pres­i­dentin puheetkin Israelin tuhoamis­es­ta väärin? Ovatko kuvat palesti­inalaisil­ta pien­ten las­ten sotaleireiltä väären­nöstä? Ovatko tyyp­il­liset ns. pilaku­vat veren­hi­moi­sista, maail­man kap­i­tal­is­mia pyörit­tävistä juu­ta­lai­sista lähi-idän lehdis­sä Mossadin aikaansaannosta?

  Mitä jos lau­tamies toimisi oikeudessa tuol­la asen­teel­la? Syytök­set on kuul­tu, puo­lus­tuk­sen puheen­vuoro voidaan sivu­ut­taa, seu­raa­vana tuomion ja ran­gais­tuk­sen määräämi­nen. Tästä esimerkkinä esimerkik­si se, että Osmo hyvin pitkään alle­vi­ivasi mieliku­vaa “rauhanak­tivis­tit”, jot­ka nyt (IHH) johta­jien­sa suul­la sanovat “Olemme onnel­lisia näistä kuolemista!”. Miet­tikää het­ki, mil­laiset tyyp­it sanovat tuol­laista. Voisi edes myön­tää, että se yksipuo­li­nen ennakkoasenne osoit­tau­tui virheelliseksi.

  Alek­sis Salusjärvi, kri­ti­ikkisi on merk­i­tyk­setön­tä, kos­ka siltä puut­tuu reaa­li­nen kon­tek­sti. Se ei sano mitään, kos­ka sil­lä ei ole yhteyt­tä käsiteltävään todel­lisu­u­teen, jos­ta irro­tat sen abstrak­tioik­si jonkin­laiseen ihanteel­lisen moraalin maail­maan. Eli kat­e­go­ria, jon­ka alla moral­isoit aihet­ta, puhut type­r­yy­destä jne. on väärä.
  Vas­ta kun ase­tat pre­mis­sik­si situ­aa­tion, esimerkik­si pohti­mal­la, mitä itse tek­isit tilanteessa, jos­sa sin­ua hakataan rauta­putkin, ja pelkäät, että sin­un elämäsi voi päät­tyä siinä het­kessä, niin sit­ten kri­ti­ikil­läsi on merkitystä.
  Samoin vas­ta sit­ten kun ase­tat itsesi ympäristöön, jos­sa pelkäät laste­si tur­val­lisu­u­den puoles­ta. Todel­la yrität miet­tiä, mitä se päivit­täi­nen tilanne on. Siinä eivät päde ihanteet ja uni­ver­saalit lainalaisuudet.
  Ne muu­rit ja saar­rot ja kovat otteet ovat hyvä asia siinä situ­aa­tios­sa, jos­sa huo­maa oman ja las­ten­sa elinympäristön muut­tuneen turvallisemmaksi.

  Lähi-idän tilan­net­ta on täysin mah­do­ton­ta käsitel­lä uni­ver­saalien moraali-ihantei­den lähtökohdasta.

  1. az käyt­tää kri­isin eskaloi­tu­misen logi­ikkaa. Jos vastapuoli on tehnyt joskus mitään vähänkin väärin, miel­lä on oikeus tehdä kuin­ka väärin tahansa. Tuos­ta ei ainakaan rauha seuraa.
   Israelin pro­pa­gan­dakoneis­to on jäänyt niin usein kiin­ni ara­bi­alaisen tek­stin kään­tämis­es­tä väärin, että on vaikea uskoa sitä enää ammat­ti­taidot­to­muudek­si. Jos The Guardian ilmoit­taa, ettei itseään kun­nioit­ta­va tiedos­tusvä­line voi julka­ista hei­dän kään­nök­siään tark­ista­mat­ta, mik­si minäkään sitä tek­isin? Min­ul­la ei ole mah­dol­lisu­ut­ta tark­ista kään­nösten oikeu­tus­ta. Jos jokin taho ottaa tiedo­tusstrate­giak­seen vale­htelun, ei voi­da vaa­tia mui­ta tark­ista­maan, oli­si­vatko he täl­lä ker­taa puhuneet totta.
   Kos­ka tämä viestiketju on pitkä, lainaan tähän sen tyylinäyt­teen Mer­lin kään­nök­ses­tä, jos­ta puhumme. 

   Videossa näytetään palesti­inalaista pikku­tyt­töä, joka puhuu ihan kauheita.
   Näin meni Israelin maail­maan toimit­ta­ma kään­nös: “We will anni­hi­late the Jews”. Riip­puma­ton kään­nös: “The Jews are shoot­ing at us”.
   Olen hyvin samaa mieltä brit­tiläisen The Guardian­in kanssa. Täl­laista roskaa ei pidä julkaista. 

 40. “Noam Chom­sky kom­men­toi myös tapah­tunut­ta, sanoen, että Israelin toimis­sa ei ole mitään uut­ta eikä yllä­tyk­sel­listä, ja tuomiten Gazan saarron.”

  Chom­skyä ei muuten päästet­ty toukoku­us­sa israelilais­ten toimes­ta luen­noimaan Birtzeitin yliopistoon. 

  http://www.birzeit.edu/news/21163/news

  Toinen hajahuomio: Yle julkaisee nyt puolueet­tomam­paa aineis­toa kuin koko viikol­la, mut­ta kaik­ki on nimet­ty jollekin uutistoimistolle.

  Saako päätel­lä, että Ylessä vaikut­taa joku mekanis­mi, joka estää puolueet­toman uuti­soin­nin, mut­ta kos­ka ulkoinen paine sel­l­aiseen on kova, asia hoide­taan pitkin ham­pain uutistoimistoaineistolla.

  Kol­mas hajahuomio: Israelis­sa on 8000 poli­it­tista vankia:

  “For their part, Hamas and oth­er Pales­tin­ian armed groups in Gaza insist that Gilad Shalit will only be released when Israel releas­es sev­er­al hun­dred of the 8,000 Pales­tini­ans detained in Israeli jails. ”

  http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/feature-stories/detainees-used-bargaining-chips-both-sides-israelgaza-conflict‑2

  Kuubas­sa 300. Silti se oli pääl­limäi­nen huoli viime maanan­taina (Israelin iskun jäl­keen siis), kun Yle haas­tat­teli kan­sain­välisen PEN klu­bin puheen­jo­hta­jaa, esseisti ja kir­jail­i­ja John Ral­ston Saulia. 

  Hän­tä on ver­rat­tu intellek­tuel­li­na Haveli­in ja Chom­skyyn. Joku on tain­nut liioitel­la tuon rin­nas­tuk­sen keksiessään.

 41. Jos kaik­ki israelilaiset, maan poli­ti­ikkaa puo­lus­ta­vat kansalaisjär­jestöt ovat lähtöko­htais­es­ti “vale­htelun strate­giak­si ottanut taho”, ja hei­dät siten tulee “itseään kun­nioit­tavien” tahol­ta sen­suroi­da sanankaan ver­taa heitä kuun­telemat­ta, niin ollaan epä­muka­van lähel­lä sitä näytö­soikeu­denkäyn­tien tilan­net­ta, jos­sa puo­lus­tuk­selta kiel­letään puo­lus­tus­puheen­vuoro ja tuomio ja syyl­lisyys ovat jo ennal­ta tiedossa.

  1. Tot­ta kai olisi oikein kuun­nel­la israelilaisia, mut­ta jos he ovat otta­neet tiedo­tusstrate­giak­seen vale­hdel­la, en voi julka­ista hei­dän tek­ste­jään. Minä en anna tuomio­ta, mut­ta min­ul­ta veisi liikaa aikaa pere­htyä siihen, onko tiedote taas valet­ta. Kan­nat­taa puhua tot­ta, niin ei saa vale­hteli­jan mainetta. 

   Vaik­ka olisi ker­ran tai use­am­mankin syyl­listynyt vale­htelu­un, voi silti saa­da oikeut­ta riip­pumat­tomas­sa tuomiois­tu­imes­sa, jolle voi täl­lä ker­taa puhua tot­ta ja viedä fak­tat tark­istet­tavak­si. Tätä tar­jot­ti­in Israelille, mut­ta Israel kieltäy­tyi tuo­mas­ta argu­ment­te­jaan puolueet­tomaan tark­istuk­seen. On aika heikoil­la, jos jää ensin kiin­ni törkeästä vale­htelus­ta, sit­ten esit­tää jonkin argu­mentin puolestaan, jon­ka väit­tää täl­lä ker­taa ole­van tot­ta, mut­ta ei suos­tu siihen, että väit­teen toden­peräisyys tarkistetaan.
   Jos tuos­ta yllä olev­as­ta “epä­tarkas­ta” kään­nök­ses­tä löy­tyy israelilais­ten tekemä oikaisu, olen valmis hark­it­se­maan, kos­ka tiedo­tusvä­lineille sat­tuu mokia. Joskus myös yksit­täi­nen toimit­ta­ja innos­tuu vähän liikaa. Täl­laiset uutiset rehelli­nen tiedo­tusvä­line oikaisee. Jos oikaisua ei löy­dy, koko jär­jestön seisoo kään­nök­sen takana.

 42. “az käyt­tää kri­isin eskaloi­tu­misen logiikkaa.”

  Tuo on häirin­nyt hänessä kaiken aikaa. 

  az on tyyp­illi­nen pro-Israel ‑fanaatikko, joka ei mis­tään hin­nas­ta suos­tu usko­maan, että kri­isi olisi lopetet­tavis­sa ihan tah­don­voimal­la ja ihmis­ten kesken. az:n on uskot­ta­va niin, kos­ka se tah­to vaatisi tah­toa myös Israelil­ta. Ja siltähän ei saisi vaa­tia mitään.

  Jos az:n kaltainen henkilö tulee aje­tuk­si nurkkaan ja olisi pakotet­tu myön­tämään, että Israelil­ta voitaisi­in vaa­tia jotain vas­taan­tu­lo­ja, hänen­laisen­sa kiep­sah­ta­vat kiipelistä holokaustiko­r­tilla. Se on hal­pa­maista. Mut­ta sehän on kannal­taan käytän­nöl­listä kuin fos­foripom­mien kylvämi­nen. He otta­vat asian niin.

  Kaik­ki järkevä argu­men­toin­ti lais­ten­sa kanssa käy mah­dot­tomak­si. Kuin seinille puhuisi pait­si, että tässä seinä ei puhu vaan huu­taa ja toden tot­ta — vale­htelee takaisin.

  Tuol­lainen on hyvin rasit­tavaa ja huonon­taa koko juu­ta­laisy­hteisön mainet­ta. Ei heistä monikaan ole az:n kaltainen. Pian en ole tuostakaan ihan varma.

 43. az kir­joit­ti: “Whitak­erin artikke­li on vuodelta 2002”

  Osmo viit­taa Whit­tak­erin artikke­li­in vuodelta 2007, link­ki aiem­mas­sa kom­men­tis­sani. LeMon­den artikke­li on vuodelta 2005. Se, että israelin val­tion tiedo­tu­sor­gan­isaa­tio vääris­teli lapsen puhei­ta vuon­na 2002 ei kaiketi tee sitä rehellistä tänään.

  Mainit­takoon, että ylem­pänä ole­vat youtube-linkit eivät ole kyseiseen videoon (yllät­tävän han­kala löytää noinkin paljon keskustel­tua pätkää…). Mem­ri on lait­tanut sen “ark­istoon”, mut­ta ainakin het­ken se löy­tyy täältä: http://religiousfreaks.com/2007/05/10/muslim-mickey-mouse-preaches-hatred-to-kids/

  (az ilmoit­ta­nee työ­nan­ta­jalleen linkistä joten video var­maan katoaa piakkoin)

 44. “Minä en anna tuomio­ta, mut­ta min­ul­ta veisi liikaa aikaa pere­htyä siihen, onko tiedote taas valetta. ”

  Niin­pä. az:t toimi­vat juuri noin: heitä ilmestyy esimerkik­si keskusteluketjui­hin pian joukoit­tain ja kuor­mit­ta­vat oppo­nent­tin­sa val­taisal­la määräl­lä infor­maa­tio­ta ja disinformaatiota.

  Et voi lainkaan luot­taa siihen, mitä he tar­joa­vat: kaik­ki mah­dolli­nen ja mah­do­tonkin on tääl­läkin näh­dyn mukaan tarkistettava.

  Samaan aikaan hei­dän koneis­ton­sa jo suoltaa uut­ta, ja kun pääset sanomas­ta, että käytit väären­nöstä, toinen sät­tii sin­ua ja toinen kaataa lisää lokaa. Kol­mas häm­men­tää lisäämäl­lä totu­u­den­ri­pauk­sia asi­ay­htey­destä irrotet­tuna ja selit­telee valet­ta. Neljäs loukkaan­tuu syytök­sistä veris­es­ti ja kaatuu puhal­luk­ses­ta huu­ta­maan kalpeanaamo­jen pahu­ut­ta ja his­to­ri­an vääryyksiä. 

  On ker­ras­saan kum­mallista, ettei tästä asi­as­ta päästä pro-Israel ‑väen vas­tus­tuk­sen vuok­si edes keskustelun alku­un. En halua vetää tuos­ta sen kum­mem­paa johtopäätöstä kuin sen, että he vain halu­a­vat tehdä oman pään­sä mukaan.

  Mei­dän muiden toimes­tamme huu­ton­sa kera, muu­toin ilman. 

  Tilanne on viety pian siihen, etteivät he ojen­nu kuin voimal­la. Talous on tässä mielestäni mah­tavin ja silti lem­pein voimakeino ja EU:n kaup­pasaar­to olisi paikallaan. Vai näkeekö joku enää mui­ta mahdollisuuksia?

 45. Medi­aa: “az on tyyp­illi­nen pro-Israel ‑fanaatikko, joka ei mis­tään hin­nas­ta suos­tu usko­maan, että kri­isi olisi lopetet­tavis­sa ihan tah­don­voimal­la ja ihmis­ten kesken.”

  Henkilöko­htaisuuk­si­in men­e­m­i­nen on aika huonoa keskustelukult­tuuria. Sen voin tode­ta, että en todel­lakaan usko, että kri­isi olisi lopetet­tavis­sa tah­don­voimal­la ja nyky­is­ten tai lähisukupolvien ihmis­ten kesken. Mielestäni käsi­tys on nai­ivi ja epärealistinen.
  Ihmis­ten iden­ti­teetit, tun­te­muk­set, näke­myk­set jne. muut­tuvat hyvin hitaasti ja tuskaisesti.

  Kukaan ei ole tässä keskustelus­sa esit­tänyt mallia real­is­tis­es­ta rauhan­sopimuk­ses­ta, joka olisi molem­pi­en osa­puolten hyväksyt­tävis­sä. Ehdote­taan vain Hamasin et co pääsemistä lähem­mäs Israelin asu­tuskeskuk­sia, Helsin­gin suu­ruisen juu­ta­laisen väkimäärän vapaae­htoista siirtämistä, rajan yli­tyk­sen helpot­tamista Israelin puolelle jne. Luulisi ymmärtävän, kuin­ka epäre­al­is­tisia vaa­teet ovat. Jos vähänkään pyrit­täisi­in aset­tumaan kiis­tan osa­puolien ase­maan, eikä vain kat­so­maan ulkop­uolelta. So. niille on aivan turha odot­taa kan­na­tus­ta israelilaisilta. 

  Israelille sopiville ehdoille on taasen aivan turha odot­taa kan­na­tus­ta palesti­inalaisil­ta. Se välis­sä ole­va kuilu on mah­do­ton ylit­tää. Mut­ta ei, kaik­ki täl­laiset täysin perustel­lut näköko­h­dat halu­taan sivu­ut­taa, ja mielu­um­min eletään jos­sain utopis­tises­sa kuvitemaail­mas­sa, jos­sa ihmiset ovat mukavia, ymmärtäväisiä ja suvait­se­vaisia. Näkökul­ma on his­to­ri­a­ton, ja kos­ket­taa jotain kuvit­teel­lista ide­al­isoitua ihmistä, ei sitä riepua, joka asut­taa tätä palloa.

  Olen yrit­tänyt esit­tää tälle ratkaise­mat­toma­lle tilanteelle, ja siten väistämät­tömälle uni­lat­er­al­is­mille perus­teet Israelin näkökul­mas­ta. Olen yrit­tänyt ajatel­la, kuin­ka israelilaise­na näk­isin tilanteen. En siis “kan­na­ta Israelia”, vaan yritän nähdä tilanteen Israelin näkökul­mas­ta. Ulkop­uolise­na utopisti­na toki näk­isin Israelin poli­ti­ikas­sa hirvit­tävästi iljet­täviä piirteitä, mut­ta se on mielestäni täysin hedelmätön lähtöko­h­ta. Rauhan­sopimuk­sen ehto­ja ei voi­da kat­soa ulkop­uolisen, vaan vain asianomais­ten näkökulmasta.

 46. az, kir­joituk­sis­tasi syn­tyy senkaltainen kuva, ettei Israel konkreet­tis­es­ti pysty tekemään minkään muun­laista poli­ti­ikkaa kuin mitä se nyt toteut­taa. Ikään kuin tämä “todel­li­nen moraali” tai “evo­lu­ti­ivi­nen itsesäi­ly­tys­vais­to” täysin deter­mi­nois­i­vat koko val­tion ulkopolitiikan.

  Tämänkaltais­ten argu­ment­tien val­os­sa kaiketi mitkä tahansa hir­mu­teot ovat oikeutet­tu­ja (kum­mankin osa­puolen osalta tietenkin), kun­han kon­flik­ti­ti­lanne on päällä.

 47. Samuli Saarel­ma epäili toises­sa Israel-ketjus­sa, että tämä audio olisi väärennös:

  http://idfspokesperson.com/2010/06/04/video-mavi-marmara-to-israeli-navy-were-helping-arabs-go-against-the-us-dont-forget-911-guys-4-june-2010/

  Siltä tosi­aan näyt­tää. Ainakin yksi nauhan vas­tauk­sista on väären­nös. Adam Shapiro (Free Gaza ‑ihmisiä, ei mukana laivoil­la) tun­nisti naisen äänen vai­mon­sa Huwai­da Arrafin äänek­si, joka ei ollut Mavi Mar­mar­al­la vaan Chal­lenger 1 ‑laival­la. Nainen itse ker­too, että ei täl­lä matkalla ole noi­ta sano­ja edes sanonut, vaan jol­lakin aiem­mista saar­ron murtoyrityksistä.

  Läh­teet:

  http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=289740

  http://aliabunimah.posterous.com/proof-emerges-idf-audio-of-radio-communicatio

  Ja maan news agency on palesti­inalainen niin kuin selvästi tuo toinenkin sivus­to. Minus­ta on reilua sanoa suo­raan mis­tä aineis­tot tule­vat eikä tehdä kuten MEM­RIn jut­tu­ja tänne tuput­ta­vat ihmiset tekevät.

  az, halu­aisin kuul­la sin­ul­ta, mitä kek­sit seli­tyk­sek­si täl­laisille nauhoille (ihan var­mas­ti­han sin­ul­la joku seli­tys tähänkin on). Mik­si Israel tekee täl­laista? Kelle täl­lainen mate­ri­aai on tarkoitet­tu? Koti­markki­noille? Kelle vaan hyväuskoiselle hölmölle, joka tämän kuulee ja on valmis usko­maan mitä tahansa pahaa Israelin vastustajista?

  Selväähän muuten on, että palesti­inalaisil­lakin on var­maan pien­tä yri­tys­tä vas­taavi­in, tarkoi­tushakuisi­in kään­nök­si­in ja näyt­tämään vastapuoli huonos­sa val­os­sa. Molem­mis­sa osa­puolis­sa on vikaa, mut­ta Israelil­la on parem­mat resurssit ja taus­tat­uet tuot­taa omaa pro­pa­gan­daansa. Tosin onhan arabeil­lakin Sau­di-Ara­bi­aa ja mui­ta rahoit­ta­jia, Aljazeer­akin on saatu jne.

  MEM­RIstä sen ver­ran vielä, että kään­nösvirheet ja tek­stien manip­u­loin­nit ovat vain puoli puoli. Ylipään­sä koko toim­inta on ilmeis­es­ti tarkoi­tushakuista siinä mielessä, että kään­net­täväk­si valit­ta­vat tek­stit val­i­taan tarkoi­tushakuis­es­ti tarkoituk­se­na näyt­tää Israelin vas­tus­ta­jat mah­dol­lisim­man huonos­sa val­os­sa. Eli jos on valit­ta­vana 100 ara­bitek­stiä, joista yksi on jonkun äärili­ik­keen jäse­nen houre­i­ta, ja MEMRI val­it­see sen ja jät­tää 99 maltil­lisem­paa tek­stiä kään­tämät­tä, niin on sekin todel­lisu­u­den manipulointia.

 48. Niin piti siis sanoa edel­lisessä kir­joituk­ses­sani, että 

  “MEM­RIstä sen ver­ran vielä, että kään­nösvirheet ja tek­stien manip­u­loin­nit ovat vain yksi puoli.”

 49. @Mediaa,
  Nyt syyl­listyt itse vääris­te­lyyn. Kir­joituk­sesi “kol­mas hajahuomio” maalaa kuvaa 8000 poli­it­tis­es­ta vangista. Kuitenkin luke­mal­la tuon Amnestyn tiedot­teen selviää varsin suo­raan, että 8000 on gaza­lais­ten vankien määrä Israelin vankiloissa.
  Amnestyn mukaan Israel rikkoo ihmisoikeuk­sia, sil­lä vankien olot eivät ole asian­mukaiset ja osa ei ole saanut mah­dol­lisu­ut­ta puo­lus­tau­tua oikei­denkäyn­nis­sä. Kuitenkaan Amnestyn tiedot­teessa ei viita­ta siihen, että van­git oli­si­vat poli­it­tisia vankeja.
  Amnesty tuomit­see vankien käytön poli­ti­ikan peli­nap­pu­loina, mut­ta tämä on eri asia kuin poli­it­tiset van­git eli esim. sanan- tai mielip­i­teen­va­pau­den rajoittaminen.
  Vaik­ka az ehkä ampuukin kom­ment­tei­neen hie­man yli, niin minus­ta on kyl­lä huolestut­tavaa, että Osmo on ottanut lin­jak­si tämän “vale­htele ker­ran, niin sin­ua ei enää usko­ta”, kelpu­ut­taen kuitenkin ara­biläh­teet suurem­mat­ta lähdekritiikittä.
  Kovin vähälle huomi­olle on jäänyt mm. se, että Egyp­ti on tähän asti ollut Israelin rin­nal­la tuos­sa Gazan saar­rossa. Mis­tä tämä ker­too? Ja nyt kun Egyp­ti on saar­ron purkanut, niin edelleen on tärkeää saa­da kul­jet­taa tarvikkeet meriteitse suo­raan Gaza­an? Onko sil­loin todel­la kysymys avus­tuk­sista vai poli­ti­ikan tekemis­es­tä toisen hädällä?

 50. Keskusteluketjuss­sa viitataan tuon tuos­ta moraali­in, alkukan­taiseen tai ihanteel­liseen. Teesken­nelkäämme kuitenkin ole­vamme kohtu­ullisen sivistyneitä.

  Yksilön ain­oa moraali on hengis­sä­selviämi­nen, lisään­tymi­nen ja ahneus, siitä on nelisen mil­jar­dia vuot­ta evoluu­tio­ta huole­ht­in­ut hyvin. En kuitenkaan halua asua kanssasi samal­la pal­lol­la jos otat sen yhteisösi ohjenuoraksi.

  Ain­oa oikea moraalin lähtöko­h­ta yhdessä eläville ihmisille, yhteisölle, on John Rawl­s’in “veil of ignorance”: 

  Kuvit­tele, että koh­ta tämän­hetki­nen etni­nen sta­tus, var­al­lisu­us, val­ta, asuin­paik­ka, sukupuoli, kaik­ki sosi­aaliset muut­tu­jat, arvotaan ihmis­ten kesken. Et tiedä mikä yhdis­telmä sin­un ja laste­si kohdalle osuu. Moraalis­es­ti oikein on se mitä pidät oikeana tietämät­tä mihin joukkoon itse kuulut.

  Tämä sinän­sä seku­laari­nen filosofia perus­tuu myös kaikkien Lähi-Idän sol­mun osa­puolten omien uskon­to­jen pyhien tek­stien keskeiseen sääntöön.

  Juu­ta­laisu­us:
  Sitä mikä on sin­ulle vas­ten­mielistä, sitä älä tee lähim­mäiselle­si. Tämä on koko Too­ra. Kaik­ki muu on sen seli­tys­tä. — Tal­mud, Shab­bat 31a

  Islam:
  Älä vahin­goi­ta ketään, jota kukaan ei sin­ua vahin­goit­taisi. — Muhammed, Jäähyväissaarna

  Kristi­nusko:
  Kaik­ki, mitä te tah­dotte ihmis­ten tekevän teille, tehkää te heille. — Jeesus, Luuk.6:31

  Ai niin, vielä Koraani 2:190: Tais­telkaa Jumalan retkel­lä niitä vas­taan, jot­ka vas­taanne sotaa käyvät, mut­ta itse älkää aiheet­ta hyökätkö. Totis­es­ti Jumala ei rakas­ta rauhanrikkojia.

 51. Medi­aa, mis­tä tem­paisit sen, että Israelis­sa on 8000 _poliittista_ vankia? Sin­un anta­masi link­ki puhui kyl­lä luvus­ta 8000, mut­ta se oli _palestiinalais_vankien määrä. Niiden joukos­sa on taku­u­var­masti ihan ihka oikei­ta ter­ror­is­te­ja, siis henkilöitä, jot­ka eivät ole jät­täneet Israel-vas­taisu­ut­taan vain puheen asteelle. On mah­dol­lista, että siel­lä on joukos­sa Kuuban poli­it­tisi­in vankei­hin ver­ran­nol­lisia vanke­ja, mut­ta siitä Amnestyn jutus­ta ei ainakaan selvin­nyt mitään niiden määristä.

 52. klup
  “az, kir­joituk­sis­tasi syn­tyy senkaltainen kuva, ettei Israel konkreet­tis­es­ti pysty tekemään minkään muun­laista poli­ti­ikkaa kuin mitä se nyt toteuttaa. ”

  Voihan se tietenkin tehdä, mut­ta ne muun­laiset poli­ti­ikat sisältävät sel­l­aisia todel­lisia riske­jä, joi­ta Israel ei ole valmis otta­maan. Se on sitä kylmää reaalipoli­ti­ikkaa jota perus­tuu legi­t­i­imei­hin tur­val­lisu­us­in­tres­sei­hin (heh). Suomes­sa­han on kum­mas­takin asi­as­ta pitkät per­in­teet, ainakin kun puhuti­in NL:sta.

  Mut­ta ilmeis­es­ti ain­oas­taan kom­mu­nis­tisil­la hallinnoil­la on legi­t­i­ime­jä turvallisuusintressejä.

  Janne S.
  Uskon­non rauhanomaisu­udelle on var­masti suuri merk­i­tys sil­lä, teloitet­ti­inko uskon­non perus­ta­ja ryysyk­er­jäläisenä vai kuo­liko hän suure­na sotapääl­likkönä. Islamin lev­iämisen alkumetrit ovat puh­das­ta valloitussodankäyntiä.

 53. Janne S,

  Kuten toisaal­la sanoin (taisi olla musta­laisketju), niin dig­gaan Rawlsin lähtöko­hdas­ta. Mielestäni hän järkeilee sen jäl­keen kuitenkin väärin keskit­tyessään liiak­si sosioekono­mi­aan ja uno­hta­mal­la ne tule­vat sukupol­vet, ja hei­dän lähtöko­htansa. Uskon voivani osoit­taa sen, mut­ta se olisi off top­ic ja veisi liikaa tilaa.

 54. “Medi­aa, mis­tä tem­paisit sen, että Israelis­sa on 8000 _poliittista_ vankia?”

  Ere­hdyin luule­maan, että van­git ovat poli­it­tisia vanke­ja sil­loin, kun van­git­semisen syy on poliittinen. 

  Luku 8000 on vuodelta 2009 ja nyt ilmeis­es­ti 7000. Joten koko ongel­ma on poispyyhkäisty? Tai ehkä ei sentään:

  “Between 1967 and 1988, more than 600,000 Pales­tini­ans were held in Israeli jails for a week or more, accord­ing to the Pales­tin­ian Cen­tre for Human Rights.[2] Accord­ing to the Guardian, approx­i­mate­ly one-fifth of the pop­u­la­tion has at one time been impris­oned since 1967.[3] Those arrest­ed were sub­ject either to tri­al or admin­is­tra­tive detention.[4]”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_prisoners_in_Israel

  (Kyl­lä, Wikipedia-link­ki mut­ta siel­lä ovat ne alku­peräis­läh­teet, joten link­ki lie­nee hyväksyttävissä?)

  Voit toki esit­tää vangeista oman lukusi ja perustel­la sil­lä, että tilanne on hyvä. Eli mitään poli­it­tisia vanke­ja ei ole edes ollut. Odotan mie­lenki­in­nol­la “has­baraasi”.

 55. Kun olen seu­ran­nut päämin­is­teri Netan­jahun lausun­to­ja, tuli sel­l­ainen deja vu ‑tunne: jok­seenkin samat ilmaisut ja äänen­pain­ot kuin Neu­vos­toli­iton ulko­min­is­teri Gromykolla.

  Sitä maa­ta ei enää ole, eikä ainakaan kukaan täysjärki­nen Nar­va­joen län­sipuolel­la ole jäänyt edes­men­nyt­tä kaipaa­maan. Goethe on sanonut: “Hochmut, Sohn des Glueck­es, Mörder seinen eige­nen Vaters.” – Ylim­ielisyys, Onnen poi­ka oman isän­sä surmaaja.

 56. Medi­aa, minähän jo sanoin, etten tiedä, mikä polit­tis­ten vankien määrä on. Point­ti­ni oli vain se, että sin­un läh­teesi ei puhunut mis­tään poli­it­tista vangeista. Amnestyn tek­stis­sä ei myöskään san­o­ta, että niiden 8000:n van­gin van­git­semisen syy oli poli­it­ti­nen. Luku­un 8000 viitataan vain ja ain­oas­taan niil­lä sanoil­la, jot­ka tuonne ylem­mäs itsekin kopi­oit. Jatkat siis samal­la val­hei­den lin­jal­la, mil­lä lähdit liik­keelle. En tiedä, mik­si ryhdyt kaiva­maan itselle­si yhä syvem­pää kuop­paa. Mitä enem­män heit­telet omas­ta päästäsi kek­sim­iä val­hei­ta, sitä vähem­män luotet­tavak­si kaik­ki aiem­pi tek­stisikin tulee. 

  Sen lisäk­si koi­tat heit­tää tyyp­il­lisen väit­te­lyteknisen kikan, kun huo­maa itsen­sä ole­van heikoil­la jäil­lä omien väit­tei­den­sä kanssa. Ryhdyt vaa­ti­maan, että min­un pitäisi osoit­taa poli­it­tis­ten vankien olemat­to­muus. Muista, minä en ole väit­tänyt mitään poli­it­tis­ten vankien määrästä, sinä olet. Sin­un on siis osoitet­ta­va, että edes Amnesty on sitä mieltä, että Israel pitää 8000 (tai nyt näköjään lask­it luvun 7000:en) poli­it­tista vankia. Se lainaa­masi sivu ei sitä tehnyt.

 57. Riip­puma­ton tutk­in­ta tai ei, kon­flik­tin molem­mat ensisi­jaiset osa­puo­let pelaa­vat media- ja infor­maa­tiopeliä lähin­nä omille kään­nyn­näisilleen ja tukiryh­milleen, jol­loin tök­eröys ja muut vas­taa­vat asi­at ovat aika yhdentekeviä.

 58. Soin­in­vaarana olisin kyl­lä kuitenkin enem­män huolis­sani siitä, että aiem­min melko sekulääri val­tio Turk­ki on 2000-luvul­la ottanut melkois­es­ti taka­pakkia kohti arvoil­taan keski­aikaista islami­laista maail­maa. Tämä uusin yhteen­tör­mäys on osa jatku­moa, jos­sa alueen muiden johta­jien tavoin Erdo­gan “rat­sas­taa” pro­pa­gan­dis­tis­es­ti palesti­inalaiskysymyk­sel­lä pyrkimät­tä edis­tämään rauhaa. 

  Islami­lainen maail­ma näyt­tää juut­tuneen aika pahasti omaan alen­nusti­laansa. Sen sijaan, että enem­mistö alueel­la pyrk­isi edis­tämään hyvää elämää kehi­tyk­sen ja sovin­non tavoit­telun kaut­ta, ongel­mat eli­nolo­suhteis­sa pro­jisoidaan ulkoisi­in vihol­lisi­in sekä käymäl­lä muutenkin läpi melkoinen osa epäkyp­sän egon puo­lus­tus­mekanis­meista. Län­si­mais­sa viher­vasem­mis­to jostain syys­tä “komp­paa” tätä kaikkien osa­puolien kannal­ta haitallista käyt­täy­tymis­mall­ia “kybäl­lä”.

  1. Jos se BW:tä lohdut­taa, olen hyvin huolis­sani Turkin kehi­tyk­ses­tä. Tämäkin episo­di tuup­pasi Turkkia taas vähän taaksepäin.

 59. Yksilön ain­oa moraali on hengis­sä­selviämi­nen, lisään­tymi­nen ja ahneus, siitä on nelisen mil­jar­dia vuot­ta evoluu­tio­ta huole­ht­in­ut hyvin.

  Tuskin sana tuo­ta tarkoittaa.

 60. Kyseessä on selkeästi “Wicked Prob­lem”. Israelin puo­lus­tau­tu­mi­nen äärili­ikeitä vas­taan liet­soo (ja sitä myös tahal­lis­es­ti liet­so­taan) vihaa ja taan­tu­muk­sel­lisu­ut­ta alueel­la. Kysymyshän on oikeas­t­aan siitä, kuin­ka paljon soti­laal­lis­es­ti ylivoimainen osa­puoli on valmis kestämään omia sivi­il­i­uhre­ja, joi­ta väistämät­tä seu­raa nykyisessä asetel­mas­sa höllem­mästä lin­jas­ta. Täl­lä het­kel­lä ei lainkaan, mis­tä seu­raa nykyi­nen siilipuo­lus­tus, joka samal­la ruokkii kri­isin jatku­mista (ja kuten nyt nähty, myös syvenemistä). 

  Ongel­ma alueel­la on avoimen väki­val­tainen islamis­mi, joka vetoaa kansan syvi­in rivei­hin lahjo­mat­to­muudel­laan ja pyrkiessään kaata­maan kor­rup­toituneet puo­lidik­tatu­u­rit. Näin alueen hal­lit­si­joiden on ylläpi­det­tävä ulkoiseen vihol­lisku­vaan perus­tu­vaa lin­jaa jonkin­laisen kansan tuen saavut­tamisek­si, jot­tei kansan huomio kään­ty­isi todel­lisi­in sisäisi­in ongelmi­in. Turkin sekulääri lin­ja­han oli pitkälti asevoimien sanele­ma ja nykyi­nen uskon­nol­lisem­pi lin­ja demokra­t­ian tulosta.

  Itse olen sitä mieltä, että Gazan saar­rosta ei seu­raa mitään hyvää pitkäl­lä tähtäimel­lä ja se pitäisi purkaa, mut­ta toisaal­ta en kyl­lä tiedä, miten Gaza Hamasin hallinnas­sa voisi kehit­tyä rauhanomaisek­si yhteiskun­naksi. Itse elät­te­len toivei­ta siitä, että Län­sir­an­ta voisi näyt­tää posi­ti­ivista esimerkkiä rauhanomais­es­ta rin­nakkainelosta ja sitä seu­raavas­ta eli­nolo­jen kohenemisesta.

 61. Medi­aa ja S.S: 6,484 palesti­inalais­vankia kaikki­aan huhtiku­un 2010 lopus­sa, joista +1000 odot­ti oikeuskäsit­te­lyä ja tuomio­ta. Eloku­us­ta 2008 läh­tien pal.vankiluku sisältää myös Itä-Jerusale­mis­sa asu­vat palesti­inalaiset (Israel taitaa tilas­toi­da omat ara­bikansalaisen­sa tähän luku­un). Lähde B’t­se­lem, israelilainen ihmisoikeusjärjestö:

  http://www.btselem.org/english/statistics/Detainees_and_Prisoners.asp

 62. “Point­ti­ni oli vain se, että sin­un läh­teesi ei puhunut mis­tään poli­it­tista vangeista. ”

  Jotain saa käsit­tää itsekin. Vai pidätkö esimerkik­si näi­den mas­s­apidä­tys­ten syitä epäpoliittisina?

  “Between 1967 and 1988, more than 600,000 Pales­tini­ans were held in Israeli jails for a week or more, accord­ing to the Pales­tin­ian Cen­tre for Human Rights.[2] Accord­ing to the Guardian, approx­i­mate­ly one-fifth of the pop­u­la­tion has at one time been impris­oned since 1967.”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_prisoners_in_Israel

  No pidät, kos­ka asi­aa ei oltu ker­rot­tu tuol­la ter­mil­lä AI:n sivuilla. 

  Palesti­inalais­ten pidä­tys­ten “oikeudelli­nen” muo­to on muuten “Admin­is­tra­tive deten­tion” ja se on “arrest and deten­tion of indi­vid­u­als by the state with­out tri­al, usu­al­ly for secu­ri­ty reasons.”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_detention

  Se kaipaa­masi 7000 vankia löy­tyi ja löy­tyy en-Wik­istä. Luon­nol­lis­es­ti käytin sitä pienem­pää lukua ja oikaisin sen pienem­mäk­si aloit­teestani. Mut­ta sekin tun­tui ole­van sinus­ta väärin. Mut­ta mikäpä ei, kun Israelia pitää puolustaa.

 63. “Alek­sis Salusjärvi, kri­ti­ikkisi on merk­i­tyk­setön­tä, kos­ka siltä puut­tuu reaa­li­nen konteksti.”

  az, olet pitänyt hyvin tätä keskustelua yllä ris­ti­val­ol­lasi ja tuonut kiin­nos­tavia näkökul­mia. Tässä moraa­liko­hdas­sa on kuitenkin mielestäni aivan ilmeisiä ongelmia.

  Aiem­min kuvaa­masi vaa­timus moraaliselle suh­teel­lisu­u­den­ta­julle on täysin vali­di yhdelle mieleeni tulleelle tilanteelle: 2004 Israelin suurlähet­tiläs rikkoi Tukhol­mas­sa taidenäyt­telyssä instal­laa­tion, jos­sa palesti­inalais­mart­tyyrit vel­loi­vat verimeressä. 

  Reak­tio oli täysin ymmär­ret­tävä näkökul­mas­ta, jota pyrit val­ot­ta­maan. Pieleen­hän sekin meni, ja lähet­ti taisi saa­da koti­inkut­sun, mut­ta uskon pystyväni jol­lain tavoin ymmärtämään sitä myller­rystä, jota hän koki elet­tyään kuole­man­pelos­sa ja ken­ties menetet­tyään ter­rori-iskuis­sa läheisiään.

  Soti­la­sisku on eri jut­tu. Tämä avus­tus­laivaisku vieläpä aivan spe­si­aali. Sen suun­nit­telu­un oli päiväkau­sia aikaa ja toteu­tus­su­un­nitel­ma kaikkine yksi­tyisko­hti­neen oli var­mati laa­dit­tu kli­inisen tarkasti. Molem­mat osa­puo­let tiesivät, että maail­man media seu­raa tapah­tu­maa. Molem­mil­la osa­puo­lil­la oli selvä tavoite. Lop­putu­los meni päin pyl­lyä molem­pi­en osalta. Mitä tahansa trau­mo­ja taustal­la piilekään, tämä tapaus on äärim­mäisen hyvä esimerk­ki siitä, miten ylim­ielis­es­ti ja vas­ten­mielis­es­ti Israel eristää itseään ja miten han­kalak­si tekee toim­intansa ymmärtämisen. 

  Saatu­jen tieto­jen val­os­sa tääl­lä ollaan keskustel­tu siitä, miten täl­laista saat­toi tapah­tua. Asian käsit­tämiseen Israel on antanut meille dis­in­for­maa­tio­ta ja uhoa sekä ylim­ielisyyt­tä. Suomek­si: Israel on tehnyt tilanteen­sa ymmärtämisen tässä selkkauk­ses­sa han­kalak­si ja vielä vaikeam­paa hei­dän toimin­nas­taan on pitää. Tuomit­semisen sijaan täl­läkin pal­stal­la on vaa­dit­tu selvyyt­tä ja kan­sain­välistä tutkimus­ta tilanteesta, jot­ta voitaisi­in sit­ten sor­va­ta moraa­likäsi­tyk­siä ja yrit­tää ajatel­la tapaus­ta toivo­ma­l­lasi “omako­htaisu­udel­la”. Israel ei vaan auta tässä, sitä ei siis kiin­nos­ta mitä me ajatel­laan. Aika selvä viesti sekin.

  Isom­mas­sa mit­takaavas­sa piirtämäsi kuva Israelista tuo häm­mästyt­tävästi mieleen erään toisen hosti­ilis­sa ympäristössä ole­van ydi­na­se­val­tion, joka rajamekkaloi samaan vaiton­aiseen tyyli­in: Pohjois-Kore­an. Moni kri­teeri osuu yksi­in: ympärys­val­to­jen pain­os­tus ja todel­li­nen soti­laalli­nen jatku­va uhka, luot­ta­mus omaan yliv­er­taiseen armei­jaan, ydi­nase­pelote, mil­i­taristi­nen retori­ik­ka. Var­masti tor­pe­doiskus­sa Etelä-Kore­an korvet­ti­inkin on ole­mas­sa moraal­isia P‑K:aa tuke­via näkökul­mia, jos hei­dän housui­hin­sa aset­tuu. He eivät vaan ole tehneet sitä meille helpoksi.

  Israelin tilanteesta ilmestyi muuten juuri Jean-Paul Chag­nol­laudin lois­ta­va artikke­li Le Monde Diplo­ma­tiquen suomen­netus­sa pokkaris­sa XIV:

  “Vaik­ka yksikään ara­bi­val­tio ei enää todel­lisu­udessa uhkaa Israelin ole­mas­saoloa, israelilaiset poli­itikot ja soti­laat tur­vau­tu­vat yhä use­am­min väki­val­taan. Tavoit­teena on ollut vuorol­laan tuho­ta PLO (1982), mur­taa palesti­inalais­ten vas­tar­in­ta (2002), heiken­tää tai hävit­tää Hizbol­lah (1996 ja 2006) ja sen jäl­keen Hamas (vuosi­na 2006, 2007 ja 2008–2009). Yhtään näistä tavoit­teista ei ole saavutettu.

  Kaiken lisäk­si poli­it­tiset ongel­mat, joi­ta on pyrit­ty ratkaise­maan, ovat joka ker­ta kehit­tyneet mon­imutkaisem­mik­si.” (51)

  “Kolmekym­men­tä vuot­ta Egyptin kanssa solmi­tun rauhan jäl­keen Israelin strate­giak­si voinee tiivistää soti­laal­lisen voiman sum­mit­taisen käytön. Tämä logi­ik­ka voi johtaa ain­oas­taan uusi­in trage­dioi­hin ja kos­ton­halun kasvu­un.” (53)

 64. Tokarzcuk, en epäile lainkaan, etteikö israelilais­vankilo­is­sa olisi palesti­inalaisia. On suo­ma­lais­vankilo­is­sakin vaikka­pa viro­laisia. Kyse oli siitä, että Medi­aa väit­ti Amnestyn väit­täneen niiden kaikkien vankien ole­van poli­it­tisia vanke­ja. Tätä ei se Amnestyn tek­sti mitenkään osoit­tanut ja tämä oli se alku­peräi­nen point­ti­ni. Eikä sitä osoi­ta wikipedi­akaan. Siel­läkin puhutaan palesti­inalais­vangeista ilman mitään poli­it­tisen van­gin leimaa. Nyt sin­un pitää jotenkin osoit­taa joko a) että aina kun ulko­maalainen van­gi­taan, kyse on poli­it­tis­es­ta vangista (eli kaik­ki esim. Suomen vankilo­is­sa ole­vat ulko­maalaiset ovat siel­lä poli­it­ti­sista syistä) tai b) ne kaik­ki Israelin vankilo­is­sa loju­vat palesti­inalais­van­git ovat siel­lä poli­it­ti­sista syistä. 

  Toisek­si, Medi­aa, wikipedi­atek­sti 600 000:sta pidä­tyk­ses­tä ei ota näi­hin _vankeihin_ mitään kan­taa. Siinä puhutaan pidä­tyk­sistä. Tässä on huima ero oikeu­den kannal­ta. Uskon, että IDF on hyvinkin voin­ut mas­s­apidät­tää palesti­inalaisia lyhyik­si ajoik­si (esimerkik­si pan­nes­saan kuri­in jotain kansan­nousua). Jot­ta heitä voisi kuitenkin pitää poli­it­tisi­na vankeina (siis saman­laisia kuin se Medi­aan alku­peräi­nen ver­taus Kuubaan), hei­dät olisi pitänyt tuomi­ta israelilaises­sa tuomiois­tu­imes­sa johonkin ja pan­na vankilaan. 

  Ja mitä ihmettä nyt väität, että minus­ta 7000 oli väärä luku? Enhän minä edes epäil­lyt sin­un alku­peräisen 8000 palesti­inalais­van­gin määrää, vaan niille anta­maasi poli­it­tisen van­gin leimaa.

  Jos nyt siis halu­at jotain oikeasti uut­ta tuo­da esi­in, mikä osoit­taisi jotain siihen alku­peräiseen lauseeseesi todek­si, niin anna jokin (esim. Amnestyn) lausun­to, jos­sa se sanoo niiden mainit­semiesi 8000:n (tai 7000:n) van­gin ole­van poli­it­tisia vanke­ja. Pelkästään se, että he ovat palesti­inalaisia ja he ovat israelilai­sis­sa vankilo­is­sa ei heistä tee poli­it­tisia vanke­ja muual­la kuin jos­sain PLO:n tai Hamasin propagandassa.

 65. @Mediaa,
  Pysyt siis väit­teessäsi, että jotain on pielessä niin kauan kuin Israelin vankilo­is­sa on yhtään gazalaista?
  Suomen vankilo­is­sa on soma­li­vanke­ja. Jos nyt soma­lit halu­aisi­vat perus­taa esim. Vuosaa­reen oman Suomen Soma­li­val­tion, niin syyl­listy­isikö Suomikin poli­it­tis­ten vankien pitämiseen?
  Edelleen on pakko ihme­tel­lä, että käytit Amnestyn tiedotet­ta todis­ta­maan näke­mys­täsi, vaik­ka ao. tiedote ei puhunut edes samas­ta aiheesta. Ja sit­ten moitit mui­ta pal­stal­la valehtelijoiksi?

 66. Kum­ma kyl­lä, kun Osmo ei pistä Medi­aa ja Tokarzukia koville palesti­inalaisen “pro­pa­gan­dan” levit­tämis­es­tä, mut­ta Israelin pro­pa­gan­dan levit­tämis­es­tä oli tosi hiilenä.

 67. Osmon blo­gin osoite on nähty Israelin pop­poon palstoilla..

 68. Osom Soininvaara,näetkö mitään kri­ti­soitavaa näi­den “rauhanak­tivis­teietn toimin­nas­sa tai oletko muuten huolestunut hei­dän pyrkimyk­sistään tai menetlemistään mur­taa saarto.

  1. Minus­ta pyrkimys mur­taa saar­to siten, että asesaar­to jatkuu, mut­ta nään­ny­tys­saar­to lop­puu on hyvä. Sitä varten oli pakko pyrk­iä kon­flik­ti­in. Nythän tuon nään­ny­tys­saar­ron kohtu­ut­to­muus on tul­lut yleiseen tietoon ja ulko­maat paim­nos­ta­vat Israelia sal­li­maan kulu­tus­tavaroiden ja eri­tyis­es­ti elin­tarvikkei­den vapaan viemisen Gaza­an. On myön­net­tävä, että esimerkik­si minä en ollut ymmärtänyt tuon saar­ron luon­net­ta. Olin siinä nai­ivis­sa usko­muk­ses­sa, että Israel estää vain asei­den vien­nin enkä tien­nyt tästä pyrkimuyk­ses­tä tehdä palesti­inalais­ten elämästä noin muuten vain vihe­liäistä. kur­jis­taa arkipäivää. Paras ehdo­tus on Ran­skan, jon­ka mukaan EU-maat tark­istaisi­vat lai­vat. (Muis­tut­taa kovasti omaani)

   Oli haus­ka jip­po ottaa ensim­mäisiltä soti­lail­ta aseet pois ja heit­tää ne mereen, mut­ta en voi hyväksyä kenenkään hakkaamista met­al­liputkil­la. Silti pidän suurem­pana rikok­se­na rauhal­lis­es­ti käyt­täy­tyvien ihmis­ten kylmäveristä teloitusta.

 69. Tuli­pa paljon kir­joi­tusvirheitä ed. kom­ment­ti­i­ni. Mut­ta kyl­lä kai asia siitä selviää.

 70. Silti pidän suurem­pana rikok­se­na rauhal­lis­es­ti käyt­täy­tyvien ihmis­ten kylmäveristä teloitusta. 

  Ja onko meil­lä jotain todis­tei­ta, että juuri näin on käynyt, vai onko se todiste, että Israel ei suos­tu yhteistyöhön kv-tutk­i­jalau­takun­nan kanssa? 

  Luod­in­rei’istä ruumi­ina­va­tu­ista laivalai­sista ei oikein selviä kuin rauhal­lis­es­ti he käyt­täy­tyivät siinä vai­heessa, kun luote­ja alkoi sataa. 

  Onko meil­lä edes todis­tei­ta siitä, että ensim­mäiseltä soti­laal­ta poisote­tut aseet jou­tu­i­v­at saman tien mereen? 

  Minus­ta näis­sä molem­mis­sa ollaan melko tarkkaan “silmin­näk­i­jöi­den” lausun­to­jen varas­sa ja kun silmin­näk­i­jöil­lä on tässä pro­pa­gan­da­so­das­sa ihan yhtä lail­la oma lehmä ojas­sa kuin Israelil­lakin, en todel­lakaan ottaisi hei­dän jut­tu­jaan tuos­ta vaan totena. 

  Siitä olen samaa mieltä, että laivakaap­paus nos­ti julk­isu­u­teen suh­teel­lisen vai­etun saar­ron. Käsit­tääk­seni niitä ilma­pal­lo­ja, kuukautis­suo­jia, tms. pahempi vaiku­tus saar­rosta on se, että se on käytän­nössä tuhon­nut Gazan talouden (44% ihmi­sistä on työt­töminä). Jokainen voi ajatel­la, mitä kävisi esim. Suomen taloudelle, jos yhtäkkiä nip­sais­taisi­in kaik­ki ulko­maankaup­pa jotain vält­tämät­tömiä ruokakul­je­tuk­sia luku­unot­ta­mat­ta pois.

 71. Israelilai­sista lähteistä on saatu kah­ta päin­vas­taista tietoa siitä, mil­laista väkeä israelilaiset odot­ti­vat Mavi Mar­var­al­ta löytävän­sä. Toisaal­ta on korostet­tu että kom­man­dot odot­ti­vat kohtaa­vansa rauhan­hip­piäisiä ja sik­si eivät odot­ta­neet väki­val­taista vas­taan­ot­toa. Toisaal­ta israelilai­sista lähteistä on ker­rot­tu että IHH (turkki­lainen jär­jestö jon­ka jäseniä oli Mavi Mar­mar­al­la) olisi läheisessä yhteistyössä Hamasin kanssa ja ter­ror­is­mi­in taipu­vainen. Minus­ta tun­tuu että israelilaiset uskoi­vat omaa pro­pa­gan­daansa (“lai­va täyn­nä aseita&Hamas-mielisiä ter­ror­is­te­ja!”) ja liipasin­sor­mi oli sen takia eri­tyisen herkässä.

 72. “Minus­ta tun­tuu että israelilaiset uskoi­vat omaa pro­pa­gan­daansa (“lai­va täyn­nä aseita&Hamas-mielisiä ter­ror­is­te­ja!”) ja liipasin­sor­mi oli sen takia eri­tyisen herkässä.”

  Uskotko, että tämä video on lavastet­tu tai että israelilaiset oli­vat käyneet ampumas­sa viat­to­mia jo ennen tämän kuvaamista?

  http://www.youtube.com/watch?v=0LulDJh4fWI

  Min­ul­la ei ole eri­ty­isiä sym­pa­tioi­ta kumpaakaan tahoa kohtaan (tääl­lä olen ehkä leimau­tunut pro-Israel-tyypik­si, kun olen arvostel­lut Mankellin yms. väit­teitä), mut­ta sen tiedon perus­teel­la mitä olen eri lähteistä lukenut, pidän toden­näköisim­pänä vai­h­toe­htona sitä, että tuon videon alku­vai­heessa ei ollut ruumi­ita vielä tul­lut eivätkä israelilaiset odot­ta­neet vas­tar­in­taa. Tämän takia ensim­mäiset jou­tu­i­v­at läh­es väk­i­joukon lynkkaamik­si ja osa meinasi jäädä pant­ti­vangeik­si. Hyvin pian videon katkeamisen jäl­keen soti­laat toden­näköis­es­ti ava­si­vat tulen ja otti­vat tilanteen hallintaan niin kuin vain soti­laiden voi kuvitel­la tekevän, kun henkeä uhataan. 

  Jos jälkikä­teen pää­sisi analysoimaan jokaisen ammu­tun laukauk­sen, var­masti voisi jeesustel­la, että osaa laukauk­sista ei olisi tarvit­tu. Itse kukin voi miet­tiä, miten olisi toimin­ut pienikali­iberisen aseen kanssa vas­taavas­sa kaaoot­tises­sa tilanteessa, kun oma ja kave­r­ien hen­ki on uhattuna.

  Aktivis­tit ovat lisäk­si väit­täneet, että israelilaiset teloit­ti­vat esimerkik­si nukku­via ja mui­ta selvästi ei-uhkaavia aktivis­te­ja. En ole vieläkään saanut tästä kovin kum­moisia todis­tei­ta, joten on vaikea tähän uskoa ennen kuin aktivis­tit alka­vat julka­ista nim­iä kuolleista — joi­ta täl­löin pitäisi var­maan olla paljon enem­män kuin se viralli­nen yhdek­sän. Oli­si­vatko nämä murhat tapah­tuneet tuol­la samal­la paatil­la ja ennen vai jäl­keen tuon kähinän?

  Voi hyvin olla, että min­un kuvani tapah­tu­mas­ta on täysin väärä ja olen taidokkaan pro­pa­gan­dan uhri. Aktivistien kuvauk­set tapah­tuneesta ovat kuitenkin yleen­sä sir­pale­maisia eikä järkevää kokon­aisku­vaa saa. Onko kukaan yrit­tänyt selvit­tää kro­nol­o­gises­sa järjestyk­sessä mitä murhia tapah­tui ja miten ne suh­tau­tu­vat tuo­hon videoon? Läh­tivätkö israelilaiset sum­mit­taiselle kos­toretkelle tilanteen rauhoitut­tua ja kävivät ampumas­sa sänkyyn­sä niitä onnet­to­mia, jot­ka eivät olleet tähän asti herän­neet? Ja joku kävi muuten vaan päästämässä päiviltä sen har­mit­toman tietoko­nenörtin, johon Osmokin on viitan­nut? Vai perus­tuuko Israelin tak­ti­ik­ka juuri siihen, että tehdään niin jär­jet­tömältä tun­tu­via teko­ja, ettei niihin uskottaisi?

 73. Art­turi, lai­ta sinä min­ut koville sit­ten, jos/kun on tarvet­ta. En ainakaan tarkoituk­sel­la lev­itä mitään val­hei­ta ja kor­jaan, jos teen virheitä.

  Yritän olla tas­a­puo­li­nen. Ymmär­rän Israelin argu­men­tit siitä, että palesti­inalais­ten raket­ti-iskut ovat ter­ro­r­ia ja ne on saata­va lop­pumaan. Min­ul­la on joitain hyvin vähäisiä omako­htaisia koke­muk­sia siitä, mita on pelätä palesti­inalais­ten ter­ror­is­ti­toim­intaa Israelis­sa. Ne pelkästään riit­tävät vahvis­ta­maan min­ulle, että jos Israelis­sa on kestet­ty sel­l­aista menoa vuosikaudet, niin jotain­han asialle on pitänyt tehdä. Lapset molem­min puolin rajaa ovat uhre­ja ikui­sine trau­moi­neen jatku­vas­ta varuil­laan olosta ja pom­misuo­ji­in (jos sel­l­aisia on) juoksemisista. 

  Kuitenkaan en hyväksy niitä tapo­ja, joil­la Israel yrit­tää ratkaista ongelmi­aan. Ja sik­si olen tääl­lä kri­ti­soimas­sa sen toimia. Mielestäni muitakin tapo­ja on kuin käyt­tää voimaa ja väkivaltaa.

  Tässä on vai­h­teek­si Israelilais­pro­pa­gan­daa (vaiko Usalaista?) sit­ten, ole hyvä Artturi:
  http://www.thejewishweek.com/blogs/route_17/just_torpedo_next_flotilla

  Ja paluu palestiinalaiseen:

  http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/the-hijacking-of-the-truth-film-evidence-destroyed-1992517.html

  http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/kidnapped-by-israel-and-abandoned-by-britain-1992518.html

 74. Tätä ei kai ole kukaan muu kor­jan­nut vielä? Jos tämä on tois­toa, pahoit­te­len. Kir­joitin tois­s­apäivänä, että 

  “Siltä tosi­aan näyt­tää. Ainakin yksi nauhan vas­tauk­sista on väären­nös. Adam Shapiro (Free Gaza ‑ihmisiä, ei mukana laivoil­la) tun­nisti naisen äänen vai­mon­sa Huwai­da Arrafin äänek­si, joka ei ollut Mavi Mar­mar­al­la vaan Chal­lenger 1 ‑laival­la. Nainen itse ker­too, että ei täl­lä matkalla ole noi­ta sano­ja edes sanonut, vaan jol­lakin aiem­mista saar­ron murtoyrityksistä.”

  Nyt tuo nainen sanookin, että hän on sanonut noin täl­läkin matkalla. Edelleenkään hän ei kuitenkaan ollut Mavi Mar­mar­al­la, minkä Israelinkin edus­ta­jat ovat kor­jan­neet sivuilleen.

  “*** In a pre­vi­ous ver­sion of this arti­cle Arraf was quot­ed as say­ing she was “cer­tain” that she did not say she had per­mis­sion to dock in Gaza from the Port Author­i­ty there, but lat­er clar­i­fied that “Lis­ten­ing to the new ver­sion released by the Israelis, I have no rea­son to doubt that I did say it on this voy­age also.” The arti­cle has been mod­i­fied to reflect that clarification. ”

  Lähde:

  http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=289740

 75. Samuli Saarel­ma, en ole lukenut kaikkia tei­dän välisiä keskustelu­ja Mediaa:n kanssa. Laitoin vain linkin mis­tä näkee ylipään­sä koko palesti­inalais­vankilu­vun eikä tarkoi­tus ollut muuten keskustelu­un edes sekaan­tua. Min­ul­la ei ole mitään mielipi­det­tä koko asi­as­ta. Vielä.

  Mut­ta itse asi­as­sa eilen kun B’t­se­lemin tilas­to­ja tutkailin, heräsi kysymys että jos admin detainees ovat poli­it­tisia vanke­ja (ja niitä oli 222kpl 04/2010 B’t­se­lemin mukaan), niin kun tilas­tois­sa ei ole rikok­sista syytet­tyjä — jollen nyt tulk­itse väärin Notes-osio­ta sivul­la, jos­sa lukee, että “Note 6. The sta­tis­tics do not include indi­vid­u­als held on crim­i­nal counts.” — niin mitä vanke­ja ovat lop­ut n. 4300–4400 palestiinalaisvankia?

 76. MTV3:n seiskan uuti­sis­sa oli äsken kan­sain­välisen poli­ti­ikan pro­fes­sori Mart­ti Kosken­niemen haas­tat­telu, jos­sa hän toisti aiem­min julk­isu­udessa näkyneen kan­tansa, että Israelin suorit­ta­ma Gazan saar­to on lailli­nen sotatoimi.

  Merisaar­to­ja on ollut iät ja ajat. Lähi­his­to­ri­as­sa mm. Iran sul­ki Hor­muzin salmen (hei­dän soti­laalli­nen voimansa ei tosin riit­tänyt saar­ron tehokkaaseen toimeenpanoon).

  Kyl­lä lai­va joka tieten tah­toen pyrkii mur­ta­maan merisaar­toa, ottaa kovan ja tietoisen riskin. On aika mielipuolista kieltäy­tyä nou­dat­ta­mas­ta saar­toa valvo­van laivas­ton ohjei­ta, ellei ole tietoise­na tarkoituk­se­na aikaansaa­da ihmisuhreja.

  Kuin­ka Israelin laivas­ton olisi sit­ten pitänyt pysäyt­tää saar­toa rikko­vat aluk­set? Mavi Mar­maran kokoisen aluk­sen pysäy­tys muuten, kuin lähet­tämäl­lä erikoisjoukot helikopter­il­la sinne, olisi voin­ut aiheut­taa aluk­sen uppoamisen ja sato­ja uhreja.

  Jo kom­man­do­jen aseis­tus osoit­taa, että Israelin tarkoi­tus oli aiheut­taa mah­dol­lisim­man vähän ihmisuhre­ja. Heil­lähän ei ollut kovin ammuksin varustet­tu­ja automaat­ti­a­sei­ta (vain paint­ball-ryn­näkkökiväärit). Kuolonuhrit syn­tyivät kun kom­man­dot jou­tu­i­v­at puo­lus­tau­tu­maan pistooleillaan.

 77. Mart­ti Kosken­nie­mi, jota siteer­aan edel­lisessä postauk­ses­sani, on tietysti kan­sain­välisen oikeu­den (ei poli­ti­ikan) professori.

 78. Osmo, kaikki­neen olen melkoisen pet­tynyt arvostelukykyysi tätä episo­dia koskien, mut­ta joka tapauk­ses­sa, poli­itikon pitää puhua mitä olet­taa äänestäjien­sä halu­a­van kuulla. 

  Ydi­naseen käyt­töä pidän itsekin mah­dol­lise­na. Jos Iran päät­tää uhma­ta saar­toa sota­laivoil­la, Israelin haukat saa­vat kuin tar­jot­timel­la halu­a­mansa syyn pom­mit­taa Iranin ydin­laitok­sia, jol­loin weapon-of-choice lie­nee tak­ti­nen ydinase.

  Aja­tus YK:n tai EU:n roolista on kuolleena syn­tynyt. Mikään jär­jestäy­tynyt, suvereeni val­tio ei alis­tu kuvail­lun kaltaiseen hol­houk­seen (ellei saa vastapalveluk­se­na jotain todel­la merkit­tävää). Näin varsinkin, kos­ka kyseis­ten toim­i­joiden arvos­tus on Israelis­sa nol­la tai ehkä mii­nus­merkki­nen. YK ei pystynyt eikä pysty tekemään mitään Hamasille tai Hizbol­lahille, EU vielä vähem­män. Toden­näköis­es­ti kum­mal­lakaan ei tosin ole todel­lista moti­ivi­akaan han­kaloit­taa kyseis­ten jär­jestö­jen toim­intaa, san­ot­ti­in juh­la­puheis­sa ja julis­tuk­sien sanan­helinässä mitä tahansa.

  Ja sit­ten Gazan äärim­mäistä human­i­taarista katastrofia:

  http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=285242

  Kyseinen olympiamit­tainen uimalaitos raken­net­ti­in ilmeis­es­ti ilman sementtiä.

  Olen näh­nyt eri­lai­sista saar­toa koske­vista “kiel­tolis­toista” lukuisia ver­sioi­ta, toinen tois­taan kyseenalaisem­mista lähteistä.

 79. DN osoit­taa ris­tiri­itaisuuk­sia Israelin puheis­sa ja teoissa::

  1. Toisaal­ta Israel sanoo tien­neen­sä ennen Gaza-laivueen lähtöä, että mukana on treenat­tu­ja turkki­laisia ekstrem­is­te­jä. Mut­ta sit­ten toisaal­ta Israel ei kuitenkaan valmis­tau­tunut kohtaa­maan heitä.”

  “Å ena sidan säger sig stat­en Israel vetat innan Gaza­kon­vo­jens avfärd att det fanns trä­nade mus­lim­s­ka extrem­is­ter på det turkiska hjälp­far­tyget. Men å andra sidan för­bered­de sig inte Israel för detta.”

  2. IHH sanoo, että väite, että tapetut aktivis­tit oli­si­vat olleet hyv­in­treenat­tu­ja ter­ror­is­te­ja on aivan outo: “Kat­sokaa nyt vähän ketä siel­lä tapet­ti­in. Useil­la oli kal­jama­ho­ja ja he oli­vat van­ho­ja, toiset taas kovin nuo­ria. Ihmeel­listä, että joku voi luul­la, että nämä tyyp­it ovat olleet jos­sain erikoisk­oulu­tuk­ses­sa saa­mas­sa oppia miten israelilais­ten eli­it­ti­soti­laiden kanssa taistellaan.”

  “– Ta bara en titt på som dödades. Flera hade ölma­gar, de var gam­la, andra väldigt unga. Vem kan tro att de fått någon speciell trän­ing i att slåss med israeliska elit­sol­dater, säger Bulent Yildirim, chef för den turkiska islamiska väl­gören­het­so­rani­sa­tio­nen IHH.”

  Niin ja turkki­laiset ehkä pistää välit poik­ki Israelin kanssa. Epäilen, mut­ta aina­han voi toivoa, että kaup­pa maid­en välil­lä laitet­taisi­in seis. Sil­lä olisi vaiku­tus­ta Israeli­in Turkin koon vuok­si. Turkki­lainen media taitaa vaan pauha­ta. Mut­ta epäilemät­tä vaikkei Turkin val­tio katkai­sisikaan suhtei­ta, turkki­laiset boiko­toi­vat israelilais­tuot­tei­ta ainakin jonkin aikaa.

  lähde:

  http://www.dn.se/nyheter/varlden/alliansen-mellan-turkiet-och-israel-ar-over‑1.1117578

 80. On aika huvit­tavaa se, että kun uusia sukupolvia syn­tyy, niin on aivan yksinker­taista lohkaista esim. joku jär­jestö liput­ta­maan ja liehut­ta­maan jotain asi­aa, minkä liput­ta­jalle ei ole minkään­moista his­to­ri­an tietoa ja taustaa.

  Eli jos akti­iviset nuoret vuon­na x syn­tynet liput­ti­vat jonkun kansan puoles­ta vuon­na x+17, niin eivät­pä liput­ta­jat useinkaan ole tietoisia, että vuon­na x‑50, liputet­tu­jen kansa olikin nykyisen kansan alistaja.

  Eli kan­so­jen välil­lä usein osat vai­h­tu­vat. Enti­sistä alis­te­tu­ista tulee alis­ta­jia, ja sama pyörä pyörii, kun­han vaan vuodet vierivät eteenpäin.

 81. gloam­ing: “Olen näh­nyt eri­lai­sista saar­toa koske­vista “kiel­tolis­toista” lukuisia ver­sioi­ta, toinen tois­taan kyseenalaisem­mista lähteistä”

  Israel ei ole julkaissut mitään ekslusi­ivista kiel­tolis­taa — se tarkas­taa kaiken tavaran ja takavarikoi jos siltä tuntuu.

  Sement­ti on todel­la viime aikoina ollut tavara jota Gaza­an ei ole voin­ut tuoda.

  Joku kir­joit­ti tuol­la dis­in­for­maa­tion levit­tämis­es­tä. Se on erit­täin hyvä havain­to. Israel levit­tää run­saasti väärää ja vääris­tel­tyä informaatiota.

  Esimerk­ki — soti­lail­la oli paint­ball-aseet. Joo, toki. Jätet­ti­in sanomat­ta mil­laista jälkeä noil­la aseil­la voi tehdä ja tehtiin.

  Rai­vokkaas­ta keskustelus­ta voisi arvel­la että Israelil­la on edus­ta­jia ihan viran puoles­ta kir­joit­ta­mas­sa nettipalstoilla.

 82. Mon­ethan usko­vat joulupukki­inkin mik­sei israelilaisiin? 🙂

 83. En voi muu­ta kuin ihme­tel­lä aiheesta käy­tyä keskustelua. Yksinker­tais­es­ti san­ot­tuna tilanne on selvä: palesti­inalais­ten ja muu­tamien val­tioiden sekä Israelin välil­lä on sotati­la. Sodan aikana merisaar­to on kuu­lunut nor­maali­in sodankäyn­ti­in jom­mankum­man osa­puolen siihen kyetessä, eikä yleen­sä saar­rol­la ole ollut minkään­laisia rajoja.

  Jos Hamas/Gazalaiset halu­a­vat rauhaa, pyytäkööt rauhaa. Jos he eivät halua rauhaa, on turha pyytää myöskään saar­ron purkua. Tuli­tauko ei ole rauha, vain taistelutauko.

  Rauha voi tun­tua epäoikeu­den­mukaiselta tai sel­l­aista ollakin. Sel­l­aista valitet­tavasti elämä on. Suomikin on joutunut allekir­joit­ta­maan parikin erit­täin epäoikeu­den­mukaista rauhan­sopimus­ta, mut­ta olemme oppi­neet elämään sen kanssa — parem­pi niin. Olisiko mei­dän elämämme parem­paa, jos olisimme käyt­täneet koko toisen maail­man­so­dan jälkeisen ajan ter­ror­is­mi­in ja raket­tien ampumiseen itära­jamme yli?

  Nim­im. “itse kol­man­nen sukupol­ven kar­jalan pakolainen”

  1. Suomelta vieti­in noin kymmenes osa maas­ta jol­la asui samaa suu­ru­us­lu­okkaa ole­va osa väestöstä. Palesti­inalais­ten sul­lomi­nen Gaza­an ja muu­ta­maan maaplänt­ti­in Län­si-Ran­nal­la vas­taa sitä, että suo­ma­laiset olisi asutet­tu Kainuuseen.

 84. Pro-Israeli ‑väki siis väit­tää min­ua vale­hteli­jak­si Israelin ottamien polit­ti­itis­ten vankien lukumäärästä ker­ro­tun vuoksi.

  On luon­nol­lis­es­ti selvää, että Israelis­sa heitä on ja paljon. Pro-väki ei ole esit­tänyt omaa lukuaan, vaan halu­aa esit­tää, että kylvän pro­pa­gan­daa. Eli vanke­ja ei mukaansa ken­ties ole?

  Kat­so­taan­pas jotain min­ulle väite­tys­tä pro­pa­gan­das­ta: Suomenkieli­nen wiki ker­toi, että vanke­ja olisi 8000 ja käyt­ti Amnestyn luku­ja. Tark­istin luvun ja se vas­tasi wikin lukua.

  Ara­biläh­teet puhu­vat yhä jopa 11 000 vangista, mut­ta pidin sitä muual­la nähtyyn ver­rat­tuna suure­na. Joten jätin levit­tämät­tä pro­pa­gan­daansa. Ai ai.

  8000:aa ei löy­tynyt en-wik­istä eli sen lähteistä. Löy­tyi 7000, joten kor­jasin parem­man tiedon puuttues­sa heti ja omas­ta aloit­teestani esit­tämäni vankilu­vun siihen. Mut­ta se näyt­ti­in tulk­i­ta­van vale­hteluk­si tai jotenkin “sopi­mat­tomak­si”, että nyt sit­ten lask­it sitä lukua. Hah!

  En-wikin lähteistä löy­tyi myös tämä tieto:

  “Between 1967 and 1988, more than 600,000 Pales­tini­ans were held in Israeli jails for a week or more, accord­ing to the Pales­tin­ian Cen­tre for Human Rights.[2] Accord­ing to the Guardian, approx­i­mate­ly one-fifth of the pop­u­la­tion has at one time been impris­oned since 1967.” 

  http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_prisoners_in_Israel

  Tuos­ta nor­maaliym­mär­ryk­sel­lä varuste­tun on tietenkin help­poa havai­ta, että vanke­ja on ja on ollut hyvin paljon. 

  Tokarzcuk toi esi­in israelilais­lähteisi­in nojat­en vankilu­vun 6 484. Sekin kel­pasi min­ulle kiitoksin, kuten jokainen voi ylem­pää lukea. 

  Samal­ta kir­joit­ta­jal­ta myös tämä: “Mut­ta itse asi­as­sa eilen kun B’tselemin tilas­to­ja tutkailin, heräsi kysymys että jos admin detainees ovat poli­it­tisia vanke­ja (ja niitä oli 222kpl 04/2010 B’tselemin mukaan), niin kun tilas­tois­sa ei ole rikok­sista syytet­tyjä – jollen nyt tulk­itse väärin Notes-osio­ta sivul­la, jos­sa lukee, että “Note 6. The sta­tis­tics do not include indi­vid­u­als held on crim­i­nal counts.” – niin mitä vanke­ja ovat lop­ut n. 4300–4400 palestiinalaisvankia?”

  Oleel­lis­ta­han on osoit­taa, että Israel van­git­see ihmisiä mas­soitaan nimeeno­maan poli­it­tisin perustein. Mihinkään luku­un en siis ole hirt­täy­tynyt alku­jaankaan — jokainen näkee — mut­ta eräs vel­jeskun­ta kyl­lä yrit­tää min­ut niihin hirttää.

  Tarkoituk­sen­sa on pyyhk­iä samal­la van­git pois ja jatkaa pro­pa­gan­dansa levittämistä?

  Vielä ker­ran: mikä tahansa oikea lukumäärä sopii min­ulle. Se on joka tapauk­ses­sa tuhan­sia eikä Israelin ihmisoikeusti­lanne ole siedet­tävä varsinkaan niin kauan kuin vanke­ja on hyvin paljon ja van­git­sem­i­nen on siis ase. Ja van­git ihmisyyten­sä sijaan usein pelkkää israelilais­ten käyt­töön­sä siep­paa­maa poli­it­tista rahaa, joil­la Israel käy tun­netusti kaup­paa neuvotteluissa. 

  Tämä vielä siinä kon­tek­stis­sa, että Israel pitää jopa 1,5 miljoon­aa gaza­laista saar­rossa, eli tosi­asi­as­sa avo­vanki­las­sa ja las­kee kalorinsakin.

  Nyt on siten “has­baran ja Hava Nag­i­lan” vuoro ker­toa ne oikeana pitämän­sä poli­it­tis­ten vankien lukumäärät. Mikä tahansa oikeelli­nen luku kel­paa min­ulle, sil­lä poli­it­tis­ten vankien siep­paami­nen on aina ja mis­tä tahansa näkökul­mas­ta tuomit­ta­va. Jos saamme ne luvut varsinkin “has­bar­al­ta”, he ovat tulleet “hirte­tyik­si” niihin ja hävin­neet tämänkin erän.

  Jäänemme odot­ta­maan niitä turhaan?

 85. Medi­aa:

  Oleel­lis­ta­han on osoit­taa, että Israel van­git­see ihmisiä mas­soitaan nimeeno­maan poli­it­tisin perustein.

  Joo sin­un maineen pelas­tamisen vuok­si olis kyl­lä aika oleel­lista nyt osoit­taa, että mitkään näistä sin­un “hyväksymistä” luvuista 8000, 7000 tai 6484 on poli­it­tis­ten vankien lukumäärä.

  Niin kauan kuin tämä osoi­tus puut­tuu, niin vaiku­tat aiankin min­un silmis­sä ihan taval­liselta pro­pa­gan­dan suolta­jal­ta siinä mis­sä muutkin pro­pa­gan­daa suolta­vat tahot.

  Se vaan hävet­tää Osmon puoles­ta, että se on niin puolueelli­nen tämän pro­pa­gan­dan uskomises­sa ja sen sietämisessä blogillaan. (Minus­ta molem­mat ovat yhtä vas­ten­mielisiä ja molem­mat joutais heit­tää blogilta pois.)

  Vielä ker­ran: mikä tahansa oikea lukumäärä sopii minulle.

  Kuten var­maan kaikille muillekin tämän keskustelun osal­lis­tu­jille. Näyt­tää vaan aika epä­to­den­näköiseltä, että tämä oikea luku tulisi vas­taan sin­un kommenteissa.

  Hom­ma ei varsinkaan toi­mi niin, että sinä repäiset jostain mieliku­vi­tuk­ses­ta shokeer­aa­van luvun ja sit­ten pidät siitä kiin­ni, jos kukaan ei osoi­ta sitä vääräk­si. Riit­tää, että se sin­un luku osoite­taan mieliku­vi­tuk­sen tuotteeksi.

 86. Osmo: mitä san­ot, on tot­ta. Olisiko se tilan­net­ta 1939–1947 mitenkään muut­tanut, vaik­ka Neu­vos­toli­iton vaa­timuk­set oli­si­vat olleet tuo­ta tasoa? Ulko­maail­man avul­la emme sil­loinkaan olisi pärjänneet.

 87. Medi­aa, olen Art­turin kanssa täs­mälleen samaa mieltä. Syytin sin­ua vale­htelus­ta sik­si, että viit­t­a­sit Amnestyn sivu­un, jos­sa ei puhut­tu poli­it­ti­sista vangeista ja väi­tit sen puhu­van. En ole edelleenkään väit­tänyt itse edes tietäväni, onko niitä poli­it­tisia vanke­ja ja jos on, niin kuin­ka paljon. 

  Min­un point­ti­ni oli vain ja ain­oas­taan se, että esi­tit väären­netyn kuvan Amnestyn sanomas­ta. Menikö tämä nyt per­ille vai vieläkö halu­at jankata? 

  Pyysin sin­ua kaiva­maan jonkun toisen Amnestyn raportin, joka osoit­taisi sen puheesi poli­it­ti­sista vangeista todek­si. Et ole niin tehnyt. Pidän Amnestyä tässä asi­as­sa paljon puolueet­tomam­pana läh­teenä kuin jotain wikipedi­aa saati palesti­inalais­ten omia järjestöjä. 

  Lopuk­si sanois­in, että on aika hävytön­tä syyt­tää min­ua “pro-Israeli väek­si” vain sil­lä perus­teel­la, että otin esi­in sin­un Amnestyn sanoman vääris­telysi. Olisin puut­tunut vas­taavaan toiselta puolelta tule­vaan vääris­te­lyyn ihan samal­la tavoin. Sinäl­lään ker­too sinus­ta itses­täsi aika paljon se, että kaik­ki jot­ka eivät pureskelemat­ta niele syytämääsi pro­pa­gan­daa, kuu­lu­vat “pro-Israeli väkeen”.

 88. “Hom­ma ei varsinkaan toi­mi niin, että sinä repäiset jostain mieliku­vi­tuk­ses­ta shokeer­aa­van luvun ja sit­ten pidät siitä kiin­ni, jos kukaan ei osoi­ta sitä vääräksi.”

  Puut­tumat­ta muuhun kohtaan epäolel­lisuuk­sis­sasi: kir­joitin edelle hyvin pitkän tek­stin, jol­la yksiselit­teis­es­ti osoitin, että en ole pitänyt mis­tään luvus­ta kiinni.

  Jään kaipaa­maan sin­ul­ta lukua, jos­ta sinä voit pitää kiin­ni. Kuten san­ot­tua, sel­l­aista et esitä, kos­ka yksikin poli­it­ti­nen van­ki olisi kaltaisil­lenne äärim­mäisen kiusal­lista myöntää.

 89. Israelilainen upseeri ker­too että laivaan ammut­ti­in varoi­tus­laukauk­sia ennen kuin kom­man­dot laskeu­tu­i­v­at sinne. Tämä selit­täisi aktivistien väit­teet siitä että heitä ammut­ti­in ensin ja kuin­ka he toimi­vat itsepuo­lus­tuk­sek­si. Joukos­sa taisi myös olla mart­tyyriyt­ta hak­enei­ta höyrypäitä joiden kyn­nys vas­tar­in­taan nousemiseen oli muutenkin alhaal­la, ja arvelisin että jos “varoi­tus­laukauk­set” sat­tui­v­at aiheut­ta­maan henkilö­vahinko­ja niin katas­trofi oli valmis.
  http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=177445

  “T. said he real­ized the group they were fac­ing was well-trained and like­ly ex-mil­i­tary after the com­man­dos threw a num­ber of stun grenades and fired warn­ing shots before rap­pelling down onto the deck. “They didn’t even flinch,” he said. “Reg­u­lar peo­ple would move.””

  Tämä kuvaus tapah­tu­mista tietysti herät­tää kysymyk­sen että mik­si sinne laivaan nyt oli juuri sil­lä sekun­nil­la niin pakko mennä?

  Lop­pukeven­nys:
  http://www.cnas.org/blogs/abumuqawama/2010/06/fast-roping-101.html

 90. “Medi­aa, olen Art­turin kanssa täs­mälleen samaa mieltä. Syytin sin­ua vale­htelus­ta sik­si, että viit­t­a­sit Amnestyn sivu­un, jos­sa ei puhut­tu poli­it­ti­sista vangeista ja väi­tit sen puhuvan.”

  Tämä lie­nee turhaa, kos­ka et lue, mitä kir­joi­tan, vaan jatkat pauhaamistasi. 

  Koetan silti: ei min­un ole alku­unkaan ole ollut tarkoi­tus levit­tää vääriä luku­ja. Jos, olisi­han voin­ut käyt­tää sel­l­aiseen vaik­ka ara­bipuolen 11 000 vankia (nyt otta­mat­ta kan­taa, onko se oikea.)

  Olen myös sanonut, että mikä tahansa pro-puolen esit­tämä vankiluku kel­paa, kun­han se on oikea. 

  Mut­ta juuri se on teille pro-pojille niin kiusal­lista. Että vanke­ja on tuhot­tomasti myöskin sanomananne. Niin­pä ette puhu niistä vaan heit­telette syytök­siä valehtelusta.

  Huo­maa myös tämä:

  Tokarzcuk toi esi­in israelilais­lähteisi­in nojat­en vankilu­vun 6 484. Senkin hyväksyin oitis wikin esit­tämän 8000 sijaan. 

  Samal­ta kir­joit­ta­jal­ta: “Mut­ta itse asi­as­sa eilen kun B’tselemin tilas­to­ja tutkailin, heräsi kysymys että jos admin detainees ovat poli­it­tisia vanke­ja (ja niitä oli 222kpl 04/2010 B’tselemin mukaan), niin kun tilas­tois­sa ei ole rikok­sista syytet­tyjä – jollen nyt tulk­itse väärin Notes-osio­ta sivul­la, jos­sa lukee, että “Note 6. The sta­tis­tics do not include indi­vid­u­als held on crim­i­nal counts.” – niin mitä vanke­ja ovat lop­ut n. 4300–4400 palestiinalaisvankia?”

  http://www.btselem.org/english/statistics/Detainees_and_Prisoners.asp

  Näin se menee. Ei teil­lä ole mui­ta mah­dol­lisuuk­sia kuin viedä keskustelua sivuun.

 91. Osmo, kaikki­neen olen melkoisen pet­tynyt arvostelukykyysi tätä episo­dia koskien, mut­ta joka tapauk­ses­sa, poli­itikon pitää puhua mitä olet­taa äänestäjien­sä halu­a­van kuulla.

  Onpas kauhea mielipi­de. Ilmankos meil­lä on niin huonot päät­täjät, jos tuol­laista soopaa halutaan.

  Minus­ta poli­itikon pitää puhua tot­ta ja tuo­da esi­in omia mielip­iteitään, niiden perustelu­ja ja aiko­muk­si­aan. Ja näi­den pitää olla lin­jas­sa todel­lis­ten teko­jen kanssa.

 92. Medi­aa, nyt vähän ryhtiä. Lope­ta se kiemurtelu ja vas­taa kritiikkiin. 

  Muistin virk­istämisek­si, väi­tit 5.6.2010 kel­lo 22:09 kir­joit­ta­mas­sasi viestis­sä, että “Israelis­sa on 8000 poli­it­tista vankia”. Ver­t­a­sit tätä lukua Kuubaan, jos­sa on 300 poli­it­tista vankia. Ja väit­teesi tuek­si pis­tit linkin amnestyn sivuille, jos­sa ei puhuta Israelin poli­it­ti­sista vangeista mitään.

  Tämän jäl­keen olet vas­tauk­sis­sasi yrit­tänyt lähin­nä sumut­taa ja esit­tää vastasyytöksiä.

  Jäl­jelle jää siis kak­si vai­h­toe­htoa, vale­htelit 5.6. 22:09 kir­joit­ta­mas­sasi viestis­sä joko:
  a) tahallaan
  b) vahingossa

  No Medi­aa, kumpi vai­h­toe­hdoista on oikein?

 93. Medi­aa,
  Vielä kerran.

  Käyn­nis­tit keskustelun poli­it­ti­sista vangeista 5.6.2010 kel­lo 22:09 ja viit­t­a­sit täl­löin Amnestyn tiedot­teeseen, jos­sa ei puhut­tu poli­it­ti­sista vangeista mitään. Tämä aiheut­ti ihme­tys­tä, kos­ka puurot ja vel­lit menivät sekaisin.

  Mitä tulee noi­hin vankien määri­in, niin tuo Btse­lemin lähde lie­nee paras mah­dolli­nen. Sen mukaan VANKEJA on siis tuo n. 6400 ja heistä läh­es 5000 kär­sii TUOMIOTA. Itse ainakin tulk­it­sen niin, että nämä ovat nor­maale­ja tuomioi­ta, jois­sa ei ole mitään poli­it­tista taustalla.

  Note 6 ker­too sen, että luvuis­sa ei ole mukana rikosoikeudel­lises­sa pros­es­sis­sa pidätet­ty­inä ole­via eli siis rikok­ses­ta syytet­tyjä, jot­ka eivät ole vielä saa­neet tuomiota.

  Näin ollen voinemme tode­ta, että kyseenalaisin perustein van­git­tu­ja on n. 1400 ja läh­teen omienkin kom­men­tien mukaan (http://www.btselem.org/English/Administrative_Detention/) osa näistä on kv-oikeu­den hyväksymäl­lä perus­teel­la van­git­tu­ja. Mut­ta kos­ka Israel ei nou­da­ta peri­aat­tei­ta kaikin osin, voidaan tode­ta, että poli­it­tis­ten vankien määrä on siis tämän läh­teen mukaan jotain 0 ja 1400 väliltä.

  Onko tämä oikein? Ei var­masti ole. Mut­ta en ole näh­nyt kenenkään niin väit­tävänkään, vaan lähin­nä ihmettelevän sitä, että kun ker­ran Israelia syytetään väärän tiedon levit­tämis­es­tä, niin tääl­läkin kovasti huude­taan tuhan­sien poli­it­tis­ten vankien perään vaik­ka mikään ei osoi­ta sen suuntaista…

 94. Medi­aa, edelleen jostain syys­tä tak­er­rut siihen, että joku olisi kyseenalais­tanut palesti­inalais­vankien _lukumäärän_. Ei ole nyt eikä ole sil­loin, kun alun­perin heitit sen virheel­lisen tulk­in­tasi Amnestyn sivu­un viitaten. 

  Tois­tan vielä, kun ei tun­nu menevän per­ille: Kukaan ei kiistä, ettei Israelin vankilo­is­sa ole tuhan­sia palestiinalaisvankeja. 

  Erim­ielisyys sin­un ja suun­nilleen kaikkien muiden kir­joit­ta­jien kohdal­la on siinä, että edelleenkään et ole myön­tänyt, ettei se Amnestyn luku (ja ne kaik­ki muutkin esite­tyt tuhan­sis­sa pyörivät luvut) viit­taa poli­it­tisi­in vaan kaikki­in vankeihin. 

  Mitä Btse­lemi­in tulee, niin en todel­lakaan pidä sitä yhtä neu­traali­na läh­teenä kuin Amnestyä. Eli koita­pa nyt pala­ta sinne Amnestyn sivuille ja kai­va sieltä se luku, kuin­ka paljon kyseisen lafkan mielestä Israelis­sa on palesti­inalaisia poli­it­tisia vankeja.

 95. Tänään oli hesaris­sa uuti­nen, että reuters oli peukaloin­ut kaap­pauk­ses­ta otet­tu­ja kuvia Israelin tap­piok­si. Mikä lie ollut motiivi?

  Ja kun kat­soo hesaris­sa ole­via kuvia niistä isre­alilai­sista soti­laista, niin ei uskoisi että ovat olleet tekemi­sis­sä “rauhan miesten” kanssa.

 96. Mitä tulee noi­hin vankien määri­in, niin tuo Btse­lemin lähde lie­nee paras mah­dolli­nen. Sen mukaan VANKEJA on siis tuo n. 6400 ja heistä läh­es 5000 kär­sii TUOMIOTA. Itse ainakin tulk­it­sen niin, että nämä ovat nor­maale­ja tuomioi­ta, jois­sa ei ole mitään poli­it­tista taustalla.

  Tuo­mi voi olla esimerkik­si kansalais­tot­telemat­to­muut­ta, kun Israelilainen maan­si­ir­tokone jyrää per­heen asun­non, eikä mal­ta olla puut­tumat­ta asi­aan. Myös oli­ivivil­jelmien tuhoamisen vas­tus­t­a­mi­nen on selvä tuomion paikka.

  1. Israelin toimet tekevät yhä surullisem­mik­si. En suos­tu usko­maan, että he oli­si­vat tyh­miä. Niin­pä hei­dän toimen­sa viit­taa­vat siihen, etteivät he enää edes yritä vedo­ta yleiseen mielip­i­teeseen, vaan vies­tivät enää fanaat­tisille kan­nat­ta­jilleen. Tämä on huolestut­ta­va val­in­ta, kos­ka se osoit­taa, että hye pitävät taval­lisia ihmisiä kaikkial­la maail­mas­sa jo vihol­lisi­naan. Ital­ian Punaiset Prikaatit aloit­ti iloise­na jäynätem­pausten tek­i­jöinä, kunnes mar­gin­al­isoi­tui ja mar­gin­al­isoi­tui. Israel näyt­tää ole­van kehi­tyskaaren kohdas­sa juuri ennen Aldo Moron murhaa.
   Israel on nyt vas­tauk­se­na vaa­timuk­seen avus­tus­laivan ver­ilöy­lyn puolueet­tomas­ta selvi­tyk­ses­tä päät­tänyt aset­taa oman israelilai­sista ja Israelin val­it­semista “puolueet­tomista” asiantun­ti­joista koos­t­u­vas­ta selvi­tys­ryh­män. Ei kai Israelis­sa kukaan usko, että kukaan järkevä ihmi­nen Israelin ulkop­uolel­la uskoo hei­dän omaan sisäiseen selvi­tyk­seen­sä. Tuskin uskoo edes Israelis­sa. Kukaan ei uskoisi sitäkään, jos Hamas jär­jestäisi vas­taa­van tutkimuksen.
   Yhtä huolestut­tavaa on, että Israel pitää järkevänä pan­na net­ti­in tök­erösti väären­net­tyjä haas­tat­telu­ja tai avut­to­mia kuva­ma­nip­u­loin­te­ja. He eivät voi edes kuvitel­la, ettei siitä jäisi kiin­ni ja ettei yleinen mielipi­de saisi tietää tätä kiin­ni jäämistä. Kasvo­jen menet­tämi­nen suuren yleisön kesku­udessa ei siis heitä enää liiku­ta. Riit­tää, että he onnis­tu­vat syöt­tämään argu­ment­te­ja omille kiilu­vasilmäisille kan­nat­ta­jilleen. Taho, joka luop­uu vetoa­mas­ta yleiseen mielip­i­teeseen syöt­tääk­seen argu­menteil­laan vain pien­tä ekstrem­istien joukkoa, läh­estyy umpiku­jaa. Eteen­päin Ital­ian punais­ten prikaatin viitoit­ta­mal­la tiellä! 

   Tähän voi tietysti vas­ta­ta, että manip­u­loi se Reuter­skin. Niin näyt­tää tehneen. Odotan mie­lenki­in­nol­la Reutersin seli­tys­tä. Reuters eroaa Israelista siinä, että jää­tyään kiin­ni fuskus­ta se edes yrit­tää selit­tää. Seli­tys voi muuten olla yllät­tävä, sil­lä Reuters näyt­tää jääneen kiin­ni tahal­laan. Tai sit­ten heil­lä on (ollut) palveluk­ses­saan joku Israel-vas­tainen kiilu­vasilmäi­nen. Niitäkin riittää.

 97. http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/poll-49-of-americans-blame-pro-palestinian-activists-for-flotilla-deaths‑1.294953

  Near­ly half — 49 per­cent — of like­ly U.S. vot­ers believe that pro-Pales­tin­ian activists were to blame for the deaths that occurred when the Israel Defense Forces raid­ed a Gaza-bound aid flotil­la last week, accord­ing to a new Ras­mussen Reports nation­al tele­phone survey.

  Only 19 per­cent believe that Israel was to blame. Anoth­er 32 per­cent said they were not sure. 

  49 per­cent of U.S. vot­ers agreed that, gen­er­al­ly speak­ing, most coun­tries are too crit­i­cal of Israel. 21 per­cent said coun­tries are not crit­i­cal enough and 17 per­cent said neither.

  Israel is one of only five coun­tries that a major­i­ty of Amer­i­cans are will­ing to defend militarily. 

  58 per­cent view Israel as a U.S. ally and two per­cent as an ene­my, with 32 per­cent say­ing the coun­try is some­where in between the two.

  http://www.haaretz.com/print-edition/news/israel-asked-u-s-to-increase-weapons-supply-haaretz-learns‑1.294803

  Israel is also seek­ing to increase the amount of gear held by the Amer­i­can army in their emer­gency stores in Israel by 50% — from $800 mil­lion to $1.2 billion. 

  Ei Israelin tarvitse välit­tää kenenkään muiden mielip­i­teestä kuin jenkkien. 

  Kat­soin digisi­ir­tymän aikaan FoxNewsiä net­tistream­inä koti­maisen tv:n puut­teessa ja olin hal­tiois­sani. He kykenevät kään­tämään pie­nil­lä kom­menteil­la asi­at niinkuin halu­a­vat ja muokkaa­maan kat­so­jien mielipi­det­tä halu­a­maansa. Ja FoxNews on vah­vasti Israelin puolella.
  Toden­näköis­es­ti uudelleen­syn­tyneet kris­ti­tyt ja kon­ser­vati­ivisen vakau­muk­sen omaa­vat ihmiset ovat muutenkin Israelin kan­nat­ta­jia, kos­ka he pitävät sitä ris­tiretkeläis­val­tiona tais­tele­mas­sa län­nen puoles­ta Islamia vastaan.

 98. Osmo,
  Mie­lenki­in­toinen sanaval­in­ta Reutersin osalta. Kuka on Reutersin vastapuoli? Vai tarkoi­tatko, että hei­dän palveluk­ses­saan on ollut sin­un vastapuolen kiiluvasilmäinen?
  Päätän keskustelun osaltani tähän. Vaik­ka en olekaan vihrei­den kan­nat­ta­ja, olin tähän asti uskonut, että ainakin Osmo edus­taa objek­ti­ivi­su­u­teen pyrkivää näke­mys­tä. Nyt alkaa olla selvää, että hän on kan­tansa valin­nut eikä hyväksy enää argu­ment­te­ja, jot­ka eivät olisi tämän näke­myk­sen mukaisia. Olen todel­la pettynyt.

 99. Minus­ta ei ole yhtään ihmeel­listä että Reutersin, tai ihan minkä tahansa muun organ­isaa­tion, lis­toil­la olisi ihmisiä, jot­ka sym­pa­tiseer­aa­vat kovasti palestiinalaisia. 

  Kyl­lähän esimerkik­si suo­ma­laises­sa medi­as­sa on ollut paljon otsikoi­ta rauhansaattueesta, vaik­ka mielestäni heti alus­ta alka­en oli erit­täin kyseenalaista käyt­tää tuo­ta sanaa, kos­ka omas­ta mielestäni rauhaan kuu­luu vain pas­si­ivi­nen vas­tar­in­ta. Ja tuos­ta ei lop­pu­jen­lopuk­si ole pitkä mat­ka oma­toimiseen kuvien rajauksiin.

  Ja btw. mielestäni Reuter­sil­la yksi­tyisenä toim­i­jana on täysi oikeus vali­ta oma lin­jansa. Mikäli he halu­a­vat kir­joit­taa artikkelei­ta, jot­ka nojaa­vat palesti­inalais­ten suun­taan, he saa­vat tehdä sen. Saat­ta­vathan he halu­ta noja­ta jos­sain vai­heessa Israelin suun­taan tai vaik­ka P‑Korean, jos siltä tun­tuu. Se on sitä toim­i­tuk­sel­lisen lin­jan val­in­taa, joka on aivan sal­lit­tua yksi­tyisessä mediassa.

  Sen­si­jaan BBC ja YLE val­ti­ol­lisi­na toim­i­joina ovat jo eri ase­mas­sa, kos­ka niiden rahoi­tus tulee veronmaksajilta.

 100. Kaive­taan kuop­paa his­to­ri­aan vaik­ka tämä ei ehkä paras Osmon blo­gin Israel-ketju siihen olekaan. Mut­ta kun on tuorein.
  Useim­mille tämä var­maan on jo ihan tut­tua mut­ta tarkoituk­seni on ikään kuin pyyhk­iä pöytää välil­lä puhtaaksi.

  Oli­pa ker­ran Ottomaaneille (Turkille) kuu­lu­va alue; nykyiset Libanon, Syyr­ia, Jor­da­nia, Israel + Palestiina.

  Siel­lä asui muu­ta­ma tuhat lähin­nä van­hoil­lisen uskon­nol­lista juu­ta­laista ja muu­ta­ma sata tuhat­ta ara­bia, joiden kansal­lis­tun­to oli heräämässä panarabialaisena.

  Palesti­ina oli lähin­nä raa­mat­ulli­nen käsite, korkein­taan maakunta.

  Juu­ta­laisia vain­ot­ti­in maail­mal­la joten heil­lä virisi idea “pala­ta” tuolle alueelle. 

  Monil­la oli jo haaveena pystyt­tää alueelle juu­ta­lais­val­tio. Ei läh­eskään kaikilla.
  Use(imm)at eivät olleet tip­pakaan uskon­nol­lisia, lähin­nä eri sortin sosialisteja. 

  Samaan aikaan ara­biväestö alkoi miet­tiä, miten turkki­lai­sista pää­sisi eroon.

  Suur­val­lat, lähin­nä Iso-Bri­tan­nia lupa­si­vat I maail­man­so­dan aikana sekä arabeille että juu­ta­laisille suun­nilleen kuun taivaal­ta — kos­ka Turk­ki oli Sak­san liittolainen.

  Kun alue oli val­lat­tu, britit ja Ran­s­ka jakoi­vat sen mieli­v­al­taisi­in palasi­in joille antoi­vat komei­ta his­to­ri­al­lisia nimiä.

  Yksi näistä oli Palesti­ina (=nykyiset Israel, Palesti­ina ja suurin osa Jor­da­ni­aa) jota britit hal­lit­si­vat Kan­sain­li­iton mandaatilla.

  Juu­ta­laisväestö kasvoi nopeasti maa­han­muu­ton takia. Myös ara­biväestö kasvoi, myös muut­toli­ik­keenkin takia.

  Juu­ta­laiset han­kki­vat maa­ta sinän­sä rehellisil­lä kaupoil­la, ongel­ma vain oli että muual­la asuneet rikkaat maan­omis­ta­jat eivät maa­ta myy­dessään välit­täneet siel­lä asu­vista arabiviljelijöistä.
  Jot­ka jou­tu­i­v­at muut­ta­maan muualle.

  Ara­bi­na­tion­al­is­min — oikean ja ymmär­ret­tävän siinä mis­sä muutkin itsenäistymispyrkimyk­set tuol­loin — johta­jis­sa oli myös melkoisen anti­semi­it­tistä retori­ikkaa käyttäviä.
  Alueel­la oli väki­val­taisia mellakoita.

  Juu­ta­lais­ten muut­toli­ike kiihtyi nat­sien val­taannnousun jäl­keen ja kiihdyt­ti tuo­ta retori­ikkaa ja sen seurauksia.

  Kuitenkin sekä ara­bi- että juu­ta­laisväestössä oli ihmisiä, jot­ka sietivät toisi­aan ja jopa hyö­tyivät toi­sis­taan, ainakin isom­mis­sa kaupungeissa.

  Nyt ollaan noin vuodessa 1939 ja kir­joit­tamiseen varaa­mani aika lop­puu. Mut­ta myöhem­min lisää:)

 101. Kuto­ja, Yhdys­val­loille Israelin tukem­i­nen ei aiheuta isom­pia ongelmia tai kus­tan­nuk­sia, eli se on kelpo val­u­ut­taa sisäpoli­ti­ikas­sa. Samoin ara­bi­maille on sisäpoli­it­tis­es­ti kätevää että on Suuri Saatana jota osoit­taa, eräs jor­da­nialainen jour­nal­isti par­o­di­oi tätä niin että jos Amman­is­sa räjähtää päin honkia raken­net­tu vesi­jo­hto niin syypää on sion­isti­nen salaliitto.

  Ulkop­uolisil­la tuk­i­joille ei ole juuri intres­siä muut­taa käyt­täy­tymistäänn. Min­ua vaan mietit­tytää se että Yhdys­val­lois­sa on laa­jalti nimeno­maan ydi­na­seisi­in liit­tyvää strate­gista tutkimus­ta ja osaamista, ja myös siel­lä oikeal­la laidal­la. Mitä jos Pen­ta­gon toteaa että ydi­na­sei­den varusteluk­il­pa on mah­dolli­nen alueel­la? Domi­noe­fek­ti voisi alkaa vaik­ka Turk­ista jos maid­en välit viilenevät tarpeeksi.

 102. Jatkuu…:)

  II maail­man­so­dan jäl­keen juu­ta­lais­ten vir­ta brit­tien man­daat­ti-Palesti­inaan kasvoi moninker­taisek­si. Mon­et tuli­vat keski­tysleir­iltä liit­toutunei­den inter­noin­tileirin kautta.

  Samaan aikaan ara­biväestö halusi itsenäisyyt­tä. Min­ulle aikankin on epä­selvää, minkä kokoisen ja tyyp­pisen val­tion he halu­si­vat. Tuskin pitkäl­lä tähtäimel­lä pelkkää Palesti­inaa vaan laa­jem­man kokon­aisu­u­den, fik­sua sinänsä.

  Libanon ja Syyr­ia kuitenkin itsenäis­tet­ti­in suur­val­to­jen toimes­ta, “sopivil­la” val­ti­ail­la. Jor­da­nialle oli­vat britit tehneet niin jo vähän aikaisemmin.
  Libanon­in kohdal­la hom­ma näyt­ti aluk­si jopa toimi­van suht’ demokraattisesti…

  Palesti­inan man­daatin asia vieti­in YK:n ratkaistavak­si, brit­tien lievästä vas­tustelus­ta huoli­mat­ta. YK:n yleiskok­ous päät­ti murskaaval­la enem­mistöl­lä jakaa man­daatin kah­teen suvereeni­in valtioon.

  Juu­ta­laiset hyväksyivät jakopäätök­sen, ara­bit eivät.

  Palesti­inas­sa syt­tyi sota (ei kai oikein voi sanoa sisäl­lis­so­ta) jos­sa molem­mat osa­puo­let syyl­listyivät raakuuk­si­in. Myös juutalaiset/Israel. Heil­lä oli äärim­mäisyys­li­ikkeitä, jot­ka mm. tap­poi­vat juu­ta­laisia vähän aikaisem­min Euroopas­sa aut­ta­neen Folke Bernadotten.
  Yhdestä pahim­mas­ta ter­ror­is­tista Begin­istä tuli sit­tem­min pääministeri.

  Sodas­sa Israel (julis­tau­tui itsenäisek­si kesken sodan) oli paper­il­la pahasti alakynnessä.
  Käytän­nössä naa­puri­maat eivät kovin suuresti ryn­nän­neet Palesti­inan ara­bi­en avuk­si ja sota päät­tyi Israelin voit­toon, jät­täen ne rajat jot­ka sit­tem­min tun­netaan (hiukan harhaan­jo­htavasti?) 1967 rajoina.

  Aikoinaan oli hal­pa huvi härnätä tais­to­laisia muis­tut­ta­mal­la että NL äänesti jaon puoles­ta ja tun­nusti Israelin ensim­mäis­ten joukos­sa (toise­na?).

  Okei, tosi hal­pa huvi:/

 103. Jos Osmo nyt sit­ten lop­ul­takin ker­toisi miten nuo “rauhan“laivat pitäisi Israelin toimes­ta pysäyt­tää ja tarkastaa.

  1. En ole soti­laal­lisen toimin­nan asiantun­ti­ja, mut­ta aika moni alan asiantun­ti­ja on kv. lehdis­tössä sanonut, että israelin oper­aa­tio oli avut­tomasti toteutet­tu, jos oli tarkoi­tus vält­tää ihmishenkien mene­tyk­siä. Juridis­es­ti oli ollut viisas­ta tehdä se vas­ta Gazan vesil­lä eikä kv vesialueel­la. Pohjim­mainen kysymys kuitenkin on, onko Israelil­la oikeus Gazan human­i­taariseen saar­toon. Asesaar­toon oikeus olisi, ellei sitä yhdis­tet­täisin taval­lis­ten kulu­tus­tavaroiden vien­tikiel­toon. Sik­si Ran­skan ehd­po­tus opn hyvä. EU ottaa Gaza­an menevät lai­vat tarkas­tuk­seen­sa, poimii joukos­ta pois aseet ja asei­den raa­ka-aineet, mut­ta ei muuta. 

   1. Yritetään­pä kon­struoi­da, mitä tapah­tui. Tämä on vain arvaus
    1) Israelilaiset lask­i­vat aika avut­toma­l­la taval­la yksit­täisiä soti­lai­ta keskelle suur­ta väk­i­joukkoa. Ymmärtääk­seni jopa hei­dän omat ohjeen­sa kieltävät tämän.
    2) Laival­laoli­jat, jot­ka pyrkivät saa­maan aikaan kon­flik­tin ja pääsemään otiskoi­hin, otti­vat rauhanomais­es­ti aseet pois näl­itä. Joku teki aseen vaarat­tomak­si tyh­jen­tämäl­lä lip­paan ilmaan, muut aseet heit­et­ti­in mereen. QAsei­ta ei käytet­ty israelilaisia vas­taan. Tämä ilmaan ampumi­nen on voin­ut luo­da helikoptereis­sa oleville käsi­tyk­sen, että laival­la ammu­taan. Tämä soti­laiden aseis­tari­isun­ta on leikat­tu pois Israelin videosta kuten myös se, että jotkut soti­laista pak­eni­vat hyp­päämäl­lä mereen (kuten kaikkien olisi pitänyt tehdä).
    3) Jos­sain vai­heessa alkoi väki­val­taisem­pi käsirysy. En tierdä, kumpi löi ensin, aseis­tari­isun­taansa vas­tus­ta­va soti­las vai laival­la oli­ja, mut­ta joka tapauk­ses­sa siir­ry­ti­in vas­ten­mieliseen väki val­taan, jos­sa matkus­ta­ja­tr pahoin­pite­liv­ät soti­lai­ta. Israel sanoo, että matkus­ta­jat yrit­tivät tap­paa soti­laat. Hölmö väite. Jos he oli­si­vat yrit­täneet tap­paa, he lisi­vat tappaneet.
    4) Helikoptereista ammut­ti­in laivalle — joko varoi­tus­laukau­sia tai tap­pavak­si tarkoitet­tua tul­ta. Toden­näköis­es­ti varoitukseksi.
    5) Laivalle las­ket­ti­in lisää soti­lai­ta, jot­ka ampui­v­at sekä varoi­tus­laukauk­sia että haavoit­tavasti jalka­an. Tähän asti Israelin toim­intaa voi ymmärtää.
    6) Yksi soti­laista kajahti ja sekoit­ti todel­lisu­u­den videopelei­hin ja aloit­ti silmit­tömän teloit­tamisen. Aivan turhaan kuo­li­vat esimerkik­si val­oku­vaa­ja (molem­mat kädet kam­eras­sa) ja amerikan-turkki­lainen nuorukainen tietokoneen­sa äärelle. Sen sijaan, että Israel olisi pahoitel­lut tapah­tu­maa ja sanonut, etteivät psykol­o­giset testit voi aina onnis­tua, tuo järken­sä menet­tänyt paölkit­ti­in mitalilla.
    7) Adren­a­li­inin kyl­lästämät soti­laat käyt­täy­tyivät m,yös muil­la laivoil­la huonos­ti pahoin­pidellen miehistöä täysin turhaan, mut­ta eivät tappavasti.
    8) Se, ett­tei kaik­ki kestänyt julk­isu­ut­ta tuli todis­te­tuk­si sil­lä, että Israel takavarikoi kam­er­at, ei tosin kaikkia muistikortteja. 

    Laival­la ei ollut kom­man­do­ja eikä islami­lais­tais­telijoi­ta, mut­ta siel­lä oli ihmisiä, jot­ka eivät oikein mah­du rauhanak­tivistien normei­hin. Olen ollut joskus itsekin varautu­mas­sa väki­val­lat­tomaan kon­flik­ti­in vira­nomais­ten kanssa Koi­järvel­lä. On hyvin tärkeätä teroit­taa jokaiselle, että vaik­ka saa käyt­täy­tyä han­kalasti, koskaan ei saa lyödä tai tehdä mitään vas­taavaa, ei edes käyt­tää tärkeätä kieltä. Täl­laisen aktion tarkoi­tus on vaikut­taa julk­isu­u­teen, jotan kon­flik­tia on järkevää luo­da, mut­ta rautatan­goil­la iskem­i­nen on ehdot­tomasti kiel­let­ty­jen toimien joukossa. 

    Pro­pa­gan­damielessä aktio onnis­tui yli odotusten. Esimerkik­si minä olin ollut siinä käsi­tyk­sessä, että Gazan saar­rossa oli kyse asei­den vien­nin estämis­es­tä, mut­ta nyt tiedän, että kyse on aivan muusta.

 104. Näin sitä tul­laan vähitellen lähem­mäk­si ketjun aihetta…

  1948 sota aiheut­ti ensim­mäisen palesti­inalais­pako­lais­ten ongel­man. Lisäk­si Egyp­ti ja Jor­da­nia kaap­pa­si­vat jäl­jelle jääneet palesti­inalaisalueet eli Gazan ja Län­sir­an­nan + Itä-Jerusalemin.
  Palesti­inalaiset jäivät jok­seenkin heit­teille ja oikeudet­tomik­si, mitä nyt YK avusti.

  1956 sota oli his­to­ri­al­lis­es­ti kat­soen välinäytös.

  1967 sota oli monel­la tapaa ratkai­se­va ja vaikut­taa yhä.
  Sekä Israelis­sa että ara­bi­mais­sa, varsinkin Egyp­tis­sä, oli vaiku­tus­val­taisia ihmisiä jot­ka tah­toi­vat sotaa ja sit­ten niitä jot­ka eivät halunneet.

  Yksi mie­lenki­in­toinen, tele­vi­sios­sa viime vuon­na tar­joil­tu näke­mys oli että Israelis­sa sil­loinen päämin­is­teri Levi Eshkol ei halun­nut sotaa mut­ta Moshe Dayan halusi.
  Ja Egyp­tis­sä — vas­toin yleistä käsi­tys­tä — Nass­er ei pohjim­mil­taan halun­nut sotaa, retori­ikas­taan huoli­mat­ta, mut­ta mon­et armei­jas­sa, mm. marsalk­ka Amer, halusivat.
  Ja kum­mankin maan haukat sai­vat mitä halusivat.
  Egyp­ti tar­josi Israelille hyvän casus bellin sulke­mal­la Akabanlahden.

  Nyt jäl­keen­päin on pahek­sut­tu ylivoimaista Israelia joka sil­lä tavoin rökit­ti heikom­pia naapureitaan.
  Mut­ta sil­loin juuri ennen sotaa, toukoku­us­sa 1967,
  maail­mal­la olti­in laa­jalti huolis­saan kuin­ka Israel pärjää.
  Raa’asti tankke­ja ja lentokonei­ta lask­ien kun ara­bi­maat oli­vat se Gol­jat ja Israel sil­loin vielä David.
  Sota sit­ten muut­ti kuvan…

 105. Luin tuos­sa just äsket­täin mie­lenki­in­toisen ehdo­tuk­sen kon­flik­tin ratkaisemisek­si. Alueel­la vois olla kaks val­tioo, joil­la ei olis alueel­lista suv­eren­i­teet­tia, vaan jokainen asukas sais vali­ta itse kumpaan val­tioon kuuluu.

  (Vähän samal­la taval­la kuin uskon­noil­la ei oo enää alueel­lista suv­eren­i­teet­tia, vaan saa kuu­lua siihen kirkkoon mihin haluaa.)

  Tässä on tiet­ty edelleen se ongel­ma, että jos väestöryh­mät halu­aa käyt­tää väki­val­taa toisi­aan vas­taan, niin tässä tapauk­ses­sa val­tio tuskin pystyy suo­jele­maan kaikkia kansalaisi­aan väki­val­taa vas­taan, mut­ta markki­noil­la var­maan syn­tyy ratkaisu­ja tähän. (ihmiset muut­taa alueille mis­sä val­tio pystyy heitä suo­jele­maan tai suo­jelee itse itseään tai ostaa suo­jelu­palvelui­ta yrityksiltä.)

 106. Osmu,

  Ei mil­lään pahal­la… mut­ta olisit him­pun ver­ran vaku­ut­tavampi, jos hie­man kiin­nit­täisit huomio­ta kielia­su­un ja oikeinkirjoitukseen. 

  Pienet pain­ovirheet nyt aina annetaan anteek­si ja niitä sat­tuu läh­es jokaiselle. Eli en halua nipottaa. 

  Sisältöön tulee var­masti siitä huoli­mat­ta kärke­viä kom­ment­te­ja kohta­puoleen. Ehkä min­ul­takin, kun luen toiseen ker­taan vielä tekstisi. 

  Ensim­mäisenä kiin­nit­ti huomio­ta se, että israelilais­ten olisi pitänyt hypel­lä mereen. Ei totis­es­ti olisi pitänyt, kun tehtävä oli estää saar­ron purku. 

  Mitä virkaa on koko armei­jal­la, jos vas­toinkäymis­ten koh­dates­sa pae­taan pani­ikissa tilanteesta?

  Koi­järvel­lä ei ollut vas­tas­sa Israelin armei­ja. En oikein ymmär­rä tätä anek­doot­tia tässä.

 107. Ihan hyvä yri­tys koost­aa kokon­aisu­ut­ta, juuri näitä kaipasinkin! Kaikkia aukko­ja on tietysti mah­do­ton­ta tilk­itä, kun todis­tei­ta ei ole. Tuskin kukaan on eri mieltä siitä, että oper­aa­tio epäon­nis­tui Israelin kannalta.

  Ker­toisitko kuitenkin, kuin­ka israelilaiselta kom­man­dol­ta ote­taan rauhanomais­es­ti ase pois? Entä mihin kohtaan liit­ty­i­sivät ne videot, jois­sa yksit­täiset soti­laat las­ke­taan keskelle rauta­putkia heilut­tele­via aktivis­te­ja? Se video ei minus­ta oikein istu ykköseen eikä vitoseen, mikäli asi­at menivät sin­un kuvauk­sesi mukaan. Entä kuin­ka viimeisenä kan­nelle laskeu­tuneen (sankari tai sekopää) olisi pitänyt toimia havaites­saan monien tove­r­ien­sa haavoit­tuneen ja ole­van aggres­si­ivis­ten vihol­lis­ten käsissä?

  Uskaltaako­han Reutersin aiheeseen liit­tyvään uuti­soin­ti­in muuten enää luot­taa ollenkaan tuon kuva­ma­nip­u­laa­tioar­tikke­lin lukemisen jälkeen…

 108. Osmol­ta hyvän­tun­tu­inen yhteen­ve­to. Suurin piirtein tuol­laisen kuvan minäkin olen tilanteesta saanut. 

  Eli­na kir­joit­taa: “Ensim­mäisenä kiin­nit­ti huomio­ta se, että israelilais­ten olisi pitänyt hypel­lä mereen. Ei totis­es­ti olisi pitänyt, kun tehtävä oli estää saar­ron purku.” 

  Et tai­da täysin käsit­tää mikä rooli julk­isu­udel­la oli tässä tapauk­ses­sa. Israel olisi hel­posti saanut laivan pysähtymään ilman kuolonuhre­ja, jos se olisi niin tah­tonut. Ensiyri­tys, eli laivan val­taami­nen koural­lisel­la soti­lai­ta yön keskel­lä, ei ollut fik­su veto. Sik­si soti­laiden olisi tul­lut vetäy­tyä ja aloit­taa alus­ta varovaisemmin. 

  Jos kan­sain­vä­li­nen mielipi­de merk­it­sisi Israelille mitään, se ymmärtäisi suh­teut­taa käyte­tyn voiman vas­tus­ta­jaan. Tästä on pohjim­mil­taan kyse. Pikkuisen rähinöivän mie­lenosoituk­sen Eduskun­tat­alon edustal­lakin saa kumilu­odeil­la ja sähkö­tain­nut­timil­la var­masti tehokkaasti hajoitet­tua. Vaik­ka lop­putu­los olisikin tyhjä katu, tuskin taput­taisit käsiäsi saavute­tus­ta voitosta.

  Väki­val­lat­toman vas­tus­tamisen peri­aat­teisi­in taas kuu­luu Koi­jär­ven, Gazan tai Int­ian tapauk­sis­sa johdon­mukainen provosoima­ton vas­tus­t­a­mi­nen ylivoimaista joukkoa vastaan.

 109. OK nyt selvisi.
  ” Israelilaiset lask­i­vat aika avut­toma­l­la taval­la yksit­täisiä soti­lai­ta keskelle suur­ta väk­i­joukkoa. Ymmärtääk­seni jopa hei­dän omat ohjeen­sa kieltävät tämän”

  Ts olisi pitänyt laskea suuria määriä mel­lakkapoli­isi­varusteisia soti­lai­ta laivoihin. Enem­pi pamp­pu­ja, kilpiä ja kyynelka­a­sua, Osmon suositus.

  “otti­vat rauhanomais­es­ti asset pois” ja seu­raavak­si Osmon sadus­sa tulee joulupukki.

 110. Ker­toisitko kuitenkin, kuin­ka israelilaiselta kom­man­dol­ta ote­taan rauhanomais­es­ti ase pois?

  Pyytämäl­lä kauniisti! 

  Osmon ver­sion rauhanak­tivis­tit pahas­tu­i­v­at kovasti asei­ta nähdessään, mut­ta kau­nis hymy ja ystävälli­nen puhe sulat­ti israelilaiset soti­laat ja he kovasti kat­uen röyhkeää tekoaan luovut­ti­vat suo­si­ol­la aseensa. 

  Tämän jäl­keen kan­nelle tuli videopelei­hin höyrähtänyt amerikkalaisen viih­teen kyl­lästämä umpi­hul­lu ja ampui silmit­tömästi ympäri­in­sä aurinkokasvoisia indigo­lap­sia estäen kan­so­jen välisen posi­ti­ivisen vuorovaiku­tuk­sen ja monikult­tuurisu­u­den kirkkaim­man kohtaamisen. 

  (Eikös se uni men­nyt suun­nilleen näin, Osmo?)

 111. Osmo,

  “Yritetään­pä kon­struoi­da, mitä tapah­tui. Tämä on vain arvaus”

  Lisätään vielä tuo­hon aktivistin (http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article7144099.ece) lausun­to: jos­sain vai­heessa ainakin yksi kom­man­do otet­ti­in vangik­si, raa­hat­ti­in kan­nen alle, sidot­ti­in ja riisut­ti­in aseista.

  Tässä vai­heessa ottei­den koven­e­m­i­nen ei ihme­tytä juuri yhtään, siihen näh­den kuin­ka iso numero Gilad Shali­tista on tehty.

 112. …lisäyk­sek­si taitaa olla aiheel­lista sanoa vielä se, että tuskin­pa ne soti­laat oli­si­vat kyen­neet kaik­ki hyp­päämään mereen vaik­ka oli­si­vat yrit­täneetkin. Täl­laiset jälk­ispeku­laa­tiot eivät ylipäätään ole kovin vii­sai­ta. Olen­naista olisi ollut se, että virheet ja syn­tynyt katas­trofi olisi myön­net­ty selkärankaises­ti sekä hoidet­tu tiedot­ta­mi­nen ja asian tutkimi­nen avoimesti — minkä tulisi olla edel­ly­tys sivistysvaltiossa.

 113. Anteek­si että vielä ker­ran puhun eri asi­as­ta kuin muut mut­ta nyt saan tämän kivireen nykypäivään.

  Vielä 6 päivän sodas­sa 1967 Israel siis oli melkein kaikille David ja ara­bi­maat Goljat.

  Sen jäl­keen tilanne muut­tui. 1973 sota oli saman­lainen välinäytös kuin 1956, vaik­ka antoikin egyp­tiläisille itselu­ot­ta­mus­ta hei­dän pär­jätessään parem­min — tai vähem­män huonos­ti ‑kuin aikaisemmin.

  Sen jäl­keen päästi­in Israelin ja Egyptin rauhan­sopimuk­seen. Jon­ka Sadat mak­soi hengellään.

  Saat­u­aan näin entistä vapaam­mat kädet kurit­taa palesti­inalaisia ja siinä sivus­sa Libanon­ia Israel muut­tui 1980-luvul­la monien silmis­sä Gol­jatik­si. Ja pahikseksi.

  Varsinkin oper­aa­tiot Libanon­is­sa ja sekaan­tu­mi­nen maan sisäisi­in asioi­hin eri­laisia puoli­hylk­iöitä tuke­mal­la muut­ti­vat kuvaa.

  Kaiken keskel­lä kuitenkin Israel ja PLO tun­nus­ti­vat toisen­sa Oslos­sa 1993 ja seu­raa­vana vuon­na Jor­da­nia sol­mi rauhan­sopimuk­sen Israelin kanssa.

  Hamas ei kai tun­nus­tanut Oslon sopimusta?
  Ja “oma” fanaatikko murhasi täl­lä ker­taa Israelin päämin­is­terin Rabinin.

  Lop­ul­ta kesäl­lä 2000 tuli tuo paljon puhut­tu Camp David.

  Palesti­inalaiset hylkä­sivät Israelin sil­loisen tar­jouk­sen mut­ta neu­vot­teluy­hteys katke­si vas­ta syksyl­lä. Joidenkin mielestä sik­si että Ariel Sharon provosoi. Toisaal­ta neu­vot­te­lut oli­vat jo valmi­ik­si aika henkitoreissaan.

  Alkoi toinen Intifada.
  2006 Israel hyökkäsi taas Libanon­i­in, täl­lä ker­taa yhä laa­jem­man pahek­sun­nan säestämänä.
  Ja Hamas voit­ti vaalit.
  2009 vaalit voit­ti Israelis­sa (ääri)oikeisto.

  Nyt ollaan Osmon aiem­min kuvaile­mas­sa tilanteessa, jos­sa — ääri­jengeil­lä on suuri viipale val­las­ta sekä palesti­inalaisalueil­la että Israelis­sa. Eikä vir­ta näytä kum­mas­sakaan kään­tyvän keskemmälle.

 114. otti­vat rauhanomais­es­ti aseet pois nälitä 

  Miten tämän ajat­telit tapah­tuneen? Laivalaiset sanoi­vat ham­paisi­in asti aseis­te­tu­ille sotilaille:“Annapa se aseesi meille”, ja tämä sit­ten kiltisti totteli? 

  Ei kuu­losta lainkaan uskottavalta. 

  Paljon uskot­tavam­paa on se, että kos­ka laivalais­ten kohdal­la ei myöhem­min selvästikään ollut kyse mis­tään spon­taanista väki­val­las­ta (heil­lä oli veit­siä, rauta­putkia, kaa­sunaa­mare­i­ta), niin väki­val­ta aloitet­ti­in heti, kun soti­laat tuli­vat laivalle. Tämä on myös selvästi se, mitä kuva­tuis­sa videois­sa näyt­tää köysil­lä laskeu­tuville soti­laille käyvän.

  Israel sanoo, että matkus­ta­jat yrit­tivät tap­paa soti­laat. Hölmö väite. Jos he oli­si­vat yrit­täneet tap­paa, he lisi­vat tappaneet. 

  Jos soti­lail­la oli kypärät ja luotili­iv­it, hei­dän tuos­ta vaan tap­pami­nen ei ollut mitenkään help­poa rautakepeilä ja veit­sil­lä. Vahinkoa toki siltikin pystyi saa­maan aikaan, mihin viit­taa se, että osa soti­lais­takin sai vammoja. 

  Jälleen tuo­ta sin­un speku­laa­tio­tasi toden­näköisem­pää on se, että laivalaiset hakka­si­vat kyl­lä heitä sen, minkä kerk­i­sivät sen kum­mem­min hei­dän henkeään varoen, mut­ta eivät saa­neet kuo­let­tavia vam­mo­ja aikaisek­si tarpeek­si nopeasti. Kun soti­lai­ta tuli paikalle lisää, he sai­vat yliot­teen ja sai­vat pelastet­tua haavoit­tuneet sotilaat. 

  Mitä viit­tauk­si­isi Koi­järveen tulee, niin uskotko, että ne poli­isit siel­lä oli­si­vat anta­neet aseen­sa teille vain sil­lä, että painavasti olisitte sitä vaatineet?

 115. Eli­na:

  Koi­järvel­lä ei ollut vas­tas­sa Israelin armei­ja. En oikein ymmär­rä tätä anek­doot­tia tässä. 

  Minus­ta taas juuri tässä on koko Osmon argu­men­toin­nin kova ydin.

  Osmo on itse aikanaan osal­lis­tunut Koi­järvel­lä rauhanomaiseen vas­tar­in­taan val­tio­ta ja sen väki­val­takoneis­toa vas­taan, mis­tä syys­tä hänel­lä on lähtöko­htases­ti täl­laista toim­intaa sym­pa­tiseer­aa­va asenne. Tämän vuok­si tilanne “pitää” tulki­ta siten, että “aktivis­tit”, jot­ka siis ovat hyviksiä, ovat toim­i­neet mah­dol­lisim­man moit­teet­tomasti ja pahik­set (Israel, armei­ja, väki­val­takoneis­to…) sit­ten täysin oikeudet­tomasti lah­taa sakkia, käyt­tää liikaa väki­val­taa ja on syylli­nen koko sotkuun.

  Sel­l­ainen tulk­in­ta (johon mm. minä olen taipu­vainen usko­maan) ei tietenkään käy, että ne “aktivis­tit” oli­si­vatkin tämän tapah­tu­maketjun primus motor ja suurin syylli­nen siihen, että ruumi­ita tuli.

  Minä ja mon­et muut tääl­lä ovat esit­täneet näkökan­to­ja ja mate­ri­aalia, jot­ka tuke­vat ym. käsi­tys­tä, mut­ta asen­tei­ta on vaikeam­paa muut­taa kuin mielip­iteitä — joi­ta niitäkin on vaikeaa muuttaa.

  Ja tas­a­puolisu­u­den vuok­si lie­nee hyvä lisätä, että myös min­ul­la on “aktivis­te­ja” kohtaan ennakkoasenne: “rähinöivää paskasakkia” 🙂

  Kari

 116. Osmo, ske­naar­i­on­rak­en­tamis­esi kumpuaa emootioista, ei käytet­tävis­sä ole­vista tiedoista saati loogis­es­ta päättelystä.

 117. Osmo:

  Tämä soti­laiden aseis­tari­isun­ta on leikat­tu pois Israelin videosta kuten myös se, että jotkut soti­laista pak­eni­vat hyp­päämäl­lä mereen (kuten kaikkien olisi pitänyt tehdä).

  Yritän seu­raavas­sa ymmärtää — huom! en vält­tämät­tä hyväksyä! — yksit­täis­ten soti­laiden toim­intaa tässä karme­as­sa ryhmämunauksessa.

  Jos he oli­si­vat näin tehneet, he oli­si­vat nyt vähin­täänkin nuhtelus­sa, mah­dol­lis­es­ti sotaoikeudessa karkuruudesta. 

  Vetäy­tymi­nen olisi saat­tanut olla mah­dol­lista, jos aktivis­tit eivät olisi välit­tömästi käyneet soti­laiden päälle. Siinä israelilais­ten julk­ista­mas­sa videossa vetäy­tymi­nen kävi nähdäk­seni mah­dot­tomak­si kohdas­sa 0:20 — kun ensim­mäi­nen kan­nelle laskeu­tunut soti­las kaadet­ti­in maa­han pari sekun­tia sen jäl­keen, kun hän pääsi kannelle.

  Mikäli iskuryh­män johta­ja olisi tämän jäl­keen käskenyt hyp­päämiseen kykeneviä kom­man­do­ja hyp­päämään laidan yli, ilman yri­tys­tä pelas­taa toverin­sa, olisi hänet joko vapautet­tu komen­nos­ta siltä istu­mal­ta (eikä käskyä olisi luul­tavasti totel­tu) tai hän olisi pää­tynyt — syys­tä — sotaoikeuteen.

  Tuo huomio Gilad Sha­lidin tapauk­ses­ta on osu­va. Hyvin luul­tavasti soti­laiden pri­or­i­teet­ti #1 heti ensim­mäisen soti­laan joudut­tua aktivistien käsi­in oli oman joukon suojelu.

  Lie­nee onneton vir­hearvio, jos joku aktivisti todel­la tyh­jen­si siepatun aseen ampumal­la. Noin kaaot­tises­sa tilanteessa se, yhdis­tet­tynä kateis­sa ole­vi­in kom­man­doi­hin, on aivan var­masti riit­tänyt syyk­si ampua kaikkia aggres­si­ivisil­ta vaikut­tavia henkilöitä. Kuten aikaisem­min totesin, täl­läiset tilanteet eivät sieltä ruo­hon­ju­uriper­spek­ti­ivistä kat­soen ole todel­lakaan kovin selviä, ja jos laukauk­sia kuu­luu, ryh­män­jo­hta­jan velvol­lisu­us nähdäk­seni on olet­taa, että joku yrit­tää ampua osuak­seen. (Ehkäpä se kateis­sa ole­va toveri yritet­ti­in teloit­taa?) Jol­loin tilanne “eskaloituu” välittömästi.

  Ja kun tilanne eskaloituu sille tasolle, että kohti ampumi­nen on sal­lit­tua + tehtävänä on pelas­taa kateis­sa ole­va, mitään riske­jä ei ote­ta. Et laskenut rauta­putkea ensim­mäis­es­tä komen­nos­ta? Toista komen­toa ei tule. Et nos­tanut käsiäsi pään päälle riit­tävän nopeasti? Huonom­pi homma. 

  Väitän, että vas­taavas­sa tilanteessa mikä tahansa soti­lasjoukko olisi toimin­ut jok­seenkin samoin.

  1. Video on leikel­ty. Siitä on pois­tet­tu tapah­tu­mien alku ja siitä on pois­tet­tu se vai­he, kun ammuskelu alkoi.
   Olen aika var­ma, että jos soti­las olisi ilmais­sut halun­sa pois­tua mereen, se olisi tehty mah­dol­lisek­si. Min­un tiedos­sani ei ole, että tämän rauhanomaisen ratkaisun valin­nei­ta olisi ran­gais­tu. Sen ver­ran älykkäinä pidän israelilaisia, että uskon Israelin armei­jan toivo­van, että kaik­ki oli­si­vat valin­neet samoin, kos­ka alku­peräi­nen komen­to oli aivan järjetön.
   Joku kysyi, miten soti­laal­ta pois­te­taan ase rauhanomais­es­ti. Kun hei­dät las­ket­ti­in type­r­ästi keskelle väk­i­joukkoa, soti­laan molem­mat kädet ovat kiin­ni köy­dessä. Noin kol­men hen­gen voimal­la on aika help­po van­gi­ta hänen käten­sä ja jalka­nsa ja pois­taa vaar­al­liset aseet hänen ulot­tuvil­taan. Sik­si tuo Israelin val­it­se­ma toim­intat­a­pa lähet­tää soti­lai­ta yksitellen keskelle väk­i­joukkoa näyt­ti aika type­r­ältä. Uskoni Israelin armei­jan ammat­ti­taitoon alkoi horjua.
   Laival­la oli­jat eivät olleet myöskään har­joitelleet toim­intaansa, kos­ka aseis­tari­isumisen jäl­keen soti­laat olisi pitänyt jotenkin pitää aloil­laan, mut­ta he pää­sivät aloit­ta­maan tap­pelun. Jos laival­la oli­jat oli­si­vat olleet ammat­ti­taitoisia kom­man­do­ja ja kal­jama­hat oli­si­vat olleet pelkkää lavas­tus­ta, soti­laat olisi otet­tu pant­ti­vangeik­si, ja levitet­ty ihmiskil­vek­si aseel­lista hyökkäys­tä vas­taan. Aika lem­peästi ne siis toimi­vat, jos kyse oli Hamasin koulut­tamista terroristeista.

 118. Gloam­ing, se ei var­maankaan ole kenellekään epä­selvää. Ske­naario täy­tyy rak­en­taa uskot­tavim­man kuu­loi­sista vai­h­toe­hdoista, kun yksi­tyisko­htaista fak­taa ei ole tulossakaan. 

  Lop­putu­los on toki selvil­lä — ja soti­laal­lis­es­ti se on Israelin kannal­ta kiusalli­nen. Huolestut­tavimpia seikko­ja koko oper­aa­tios­sa on se, että yksi ain­oa soti­las teki tapoista suurim­man osan. Vaikut­taa siltä, että vint­ti pimeni. Se palkit­ti­in kotomaas­sa sit­ten mitalil­la. Lisäk­si siitä voi vetää jopa johtopäätök­sen, että soti­laat eivät joutuneet ampumaan hen­gen hädässä, sil­lä sil­loin kuolleet aktivis­tit oli­si­vat jakau­tuneet tasaisemmin. 

  Karin ennakkoasenne “rähinöivästä paskasak­istakin” saat­taa pitää osan aktivistien osalta täysin paikkansa. Sel­l­ais­ten mukaan ujut­tau­tu­mi­nen ei olisi mitenkään ällistyttävää.

  Ällistyt­tävää on se, että näin mon­ta uhria vaat­in­ut isku on Israelin mielestä “oikein sam­mutet­tu”. Laa­jem­mas­sa mielessä ällistyt­tävää on sekin, että kan­sain­vä­li­nen huoli Gazan tilanteesta sekä YK:n lausun­not eivät het­kau­ta Israelia. 

  Se on johtanut tilanteeseen, jos­sa silmitön väki­val­ta on lähtöko­htais­es­ti hei­dän mielestään oikeutet­tua. Tämä taas hei­jas­tuu siinä, että vaik­ka Israelin lain­säädän­tö ei ymmärtääk­seni sisäl­läkään kuole­man­tuomio­ta, sel­l­ainen voidaan kyl­lä antaa ohjuk­sel­la tai tark­ka-ampu­jan luodil­la “ter­ror­is­tille” (ja tämän per­heelle) ilman oikeu­denkäyn­tiä. Muu­ta­ma laivaan ammut­tu rähinöit­si­jä on tässä kon­tek­stis­sa sit­ten kai pelkkä ansio.

 119. Vääris­televää ja köm­pelöä puhet­ta Soin­in­vaar­al­ta. Israel ei ole mis­sään vai­heessa kieltäy­tynyt totu­u­den selvit­tämis­es­tä, kos­ka se on tar­jon­nut YK:n tarkkail­i­joille mah­dol­lisu­ut­ta olla mukana selvi­tystyössä. Itse selvi­tystyön luon­nol­lis­es­ti tekee Israel, jolle asia kuu­luu, kos­ka kyse on maan tur­val­lisu­us­poli­it­tis­es­ta asi­as­ta. Ei Suomenkaan tur­val­lisu­us­poli­ti­ik­ka kuu­lu YK:lle.

  YK ei muutenkaan ole mikään ehdot­toman luotet­ta­va taho sotkeu­tu­maan Israelin tur­val­lisu­ut­ta koske­vaa poli­ti­ikkaan, kos­ka YK:ssa on mukana myös usei­ta val­tioi­ta, joiden poli­it­ti­nen tavoite on Israelin tuhoaminen(Iran, Syyr­ia, ter­ror­is­ti­jär­jestö Hamas=palestiina).
  YK:n on vielä osoit­tau­tunut use­asti tehot­tomak­si ja aika toim­intakyvyt­tömäk­si tosi­ti­lanteis­sa, joten Israelin on tästäkin syys­tä paras­ta käytää omaa osaamistaan.

  1. Anteek­si, mut­ta minä luin uutisen niin, että Israel kieltäy­tyi YK:n selvi­tyk­ses­tä ja suos­tui otta­maan muu­ta­man itse nimeämän­sä “puolueet­toman” tarkkai­il­i­jan. Jos hyväksytään YK:;n tarkkail­i­jat, annetaan YK:n nimetä ne.

 120. Ensin­näkään minä en pidä rauhanomaise­na sitä, että käy­dään käsik­si. Se on väki­val­lan käyt­töä. Piste. Niin poli­isikin siel­lä Koi­järvel­lä teki. Koi­jär­ven aktivis­tit eivät koit­ta­neet nyhtää poli­isil­ta asei­ta tms., vaan sitoi­vat itsen­sä ket­tingeil­lä koneisi­in. Tätä voi kut­sua oikeasti nimel­lä rauhanomainen. 

  Jos lähde­tään sille lin­jalle, että “vähän” väki­val­taa on edelleen rauhanomaista, ollaan sit­ten lop­ut­tomas­sa suos­sa sen kanssa, kun koite­taan määritel­lä, että minkä ver­ran sitä väki­val­taa saa käyt­tää, jot­ta edelleen on kyse rauhanomais­es­ta toimin­nas­ta. Esim. tämän tapauk­sen Israelin soti­laiden käyt­tämät väriku­u­lat. Onko niiden käyt­tö rauhanomaista (kun eivät tapa toisin kuin oikeat aseet), vai väki­val­taa (kun silti sat­tuvat aika lail­la osuessaan)?

  Uskoni Israelin armei­jan ammat­ti­taitoon alkoi horjua. 

  Uskosi Israelin armei­ja ammat­ti­taitoon hor­juu sen takia, mitä olet omas­sa päässäsi kehitel­lyt ske­naar­i­on siitä, mitä tapah­tui. Oper­aa­tios­sa meni soti­laal­liselta kannal­ta pieleen oikeas­t­aan ain­oas­taan se, että tiedot laival­la olev­as­ta porukas­ta oli­vat vajaavaiset. Siel­lä luul­ti­in ole­van ruot­salaisia rauhanak­tivis­te­ja ja vas­taan tulikin “rähinöivää paskasakkia”, kuten Kari asian ilmaisi ja heil­lä oli vielä pääl­lään pelas­tus­li­iv­it ja kaa­sunaa­mar­it, minkä vuok­si väriku­u­la-aseet oli­vat tehottomia.

  Sen jäl­keen, kun tämä selvisi ei juuri ollut mitään tehtävis­sä paljoakaan parem­min. On täysin naivia olet­taa, että kom­man­do­joukot luot­taisi­vat siihen, että yhden hei­dän soti­laista jäädessä rautakeppe­jä ja veit­siä heilut­ta­van porukan vangik­si, hänen annetaan rauhal­lis­es­ti pois­tua sieltä laivasta. 

  Parem­pi ole­tus on se, että he tekevät kaikken­sa saadak­seen pelastet­tua sen vangik­si jääneen. Tämä tarkoit­taa ennen kaikkea sitä, ettei itse ryhdytä hyp­pimään mereen heti, kun joku näyt­tää vähän rautakep­piä. Ja myös sitä, että jos alun­perin suun­nitel­tu lem­peämpi laivalais­ten kohtelu heitä kuri­in pan­taes­sa ei tun­nu toimi­van, ote­taan kovem­mat kon­stit käyttöön. 

  Alku­peräi­nen komen­to on jälkivi­isaasti asi­aa kat­soen jär­jetön. Minus­ta se ei tee Israelin armei­jas­ta vielä surkeaa. Jälkivi­isaasti kat­soen ei olisi kan­nat­tanut päästää varus­miehiä lomille Jom Kip­puria varten 1973:kaan.

  Tois­taisek­si kukaan ei ole esit­tänyt mitään eri­tyisen hyvää vai­h­toe­htoa IDF:lle, jos lähde­tään siitä reunae­hdos­ta, että laivo­ja se ei tulisi saar­ron läpi päästämään. Tietenkin ennen hyökkäys­tä se oli jo radioin­ut laivoille, että ne rikko­vat saar­toa ja Israelin armei­ja tulee hei­dät pysäyttämään. 

  Selvää on se, että suo­raan tulit­ta­maan ryhtymäl­lä (kuten saar­to­ja yleen­sä ylläpi­de­tään) ruumi­ita olisi tul­lut vielä enem­män. Mitä tämän lisäk­si on mah­dol­lista tehdä muu­ta kuin lähet­tää laivalle soti­lai­ta, jot­ka koit­ta­vat saa­da kaa­p­at­tua sen?

 121. On mietit­ty, mik­si laivaa ei pysäytet­ty vau­ri­oit­ta­mal­la potkure­i­ta tai peräsintä.

  Amatöörinä arvaan että yksi syy saat­toi olla, että nyky­isil­lä “täs­mäa­seil­lakaan” ei ehkä pystytä vau­ri­oit­ta­maan niin tarkasti, etteikö laivan runko voisi vahin­goit­tua pahasti. Kuvista päätellen lai­va on iso matkustajalaiva/lautta; oliko­han sil­lä iso autokansi?
  Se vielä olisi puut­tunut että lai­va olisi tehnyt vart­ti­tun­nis­sa Estoniat. 

  En todel­lakaan väitä että IDF olisi niin humaani että miet­tisi tuo­ta. Tuli vain mieleen.

 122. Väit­teet etteikö Israel olisi tien­nyt, mitä heil­lä on vas­tas­sa eivät ole uskot­tavia. Heil­lä on kohtu­ullisen laa­jasti tun­nustet­tu tiedustelu­palvelu, ja he ovat melko pitkälle tien­neet, mitä laivois­sa on väitet­ty ole­van, ja mitä kansal­lisuuk­sia matkus­ta­jat ovate edus­ta­neet, mikä hei­dän pin­ta­puo­li­nen his­to­ri­ansa on. Tai sit­ten he eivät ole otta­neet koko saattuet­ta ollenkaan vakavasti, mikä on edelleen kaiketi mah­do­ton­ta, mikäli saar­ron per­im­mäi­nen tarkoi­tus on estää hamasin aseistaminen.

  Sitä he eivät sit­ten ehkä olekkaan ymmärtäneet, että nykyaikana (anti)globaaleissa protesteis­sa kohtu­ullisen taa­jaan syn­tyy ret­telöitä ja toisi­naan ihmisiä tulee ammu­tuk­si. Jopa valkoisiakin.

  On myös mah­dol­lista, että osa laival­la olleista on ere­htynyt kuvit­tele­maan kom­man­do­ja pohjolan poli­isien kaltaisik­si. Osal­la on var­maankin ollut riit­tävän selkeät moti­iv­it, ettei moista harhaa ole ikinä päässyt syntymään. 

  Jos nyt jokin taho olisi tarkoituk­sel­la yrit­tänyt tuot­taa mart­tyyre­ja, olisi var­maan löy­tynyt myös naisia ja lap­sia tapettaviksi. 

  Silti tuo putkil­la tms. huit­o­mi­nen on selkeim­min vapais­sa olois­sa kas­vanei­den, itse­var­mo­jen ja aav­is­tuk­sen naivien yksilöi­den toim­taa; Reak­tio esi­val­lan toimi­in, jot­ka koetaan oikeudet­tomik­si ja siten sen tyyp­pisik­si, että niitä on mah­dol­lista uhma­ta oikeudet­tomin keinoin.

  1. Israelil­la on tästä kak­si totu­ut­ta. Toinen, että he olet­ti­vat vas­tas­sa olleen rauhal­lisia pasi­fis­te­ja ja toinen, että kul­je­tuk­set jär­jestänyt jär­jestö on Hamasin peit­e­jär­jestö. Kos­ka edelleenkään en pidä israelilaisia hölmöinä, ensim­mäi­nen totu­us näyt­tä uskottavammalta.

 123. Luulisi pikku hil­jaa tule­van tietoa kadonneista. 

  Kaipa Israel on antanut pidätet­ty­inä ole­vien ilmoit­taa tilanteestaan omaisille, joten puut­tuvien pitäisi olla tiedossa.

 124. Molem­mat voivat olla totta.
  Kol­maskin olet­ta­mus — israelilaiset ovat hölmöjä — voi olla totta.
  Jatku­vaa kon­flik­tia halu­avia ei voi pitää kovin vii­saina — kumpiakaan.

 125. Osmo kyseli jos­sain vai­heessa ketjua, mik­si raken­nus­tarvikkei­ta ei saa viedä Gaza­an. Siihen joku jo mah­dol­lis­es­ti vas­tasikin, mut­ta ker­rataan vielä. 

  Semen­tistä ja teräk­ses­tä valmis­te­taan raket­tien laukaisu­alus­to­ja. Tarvikkei­ta käytetään myös Hamasin avain­henkilöille tarkoitet­tu­jen bunkkerei­den rak­en­tamiseen Israelin pom­mi­tusten varalta. 

  Raket­te­ja ammu­taan jopa kym­meniä päivässä. Ihmette­len, miten salakul­je­tus voi olla niin mas­si­ivista. Sen täy­tyy tapah­tua Egyptin puolelta. 

  Täl­lä het­kel­lä monis­sa lähteis­sä väitetään, että Mavi Mar­mar­al­la ei ollut avus­tus­las­tia lainkaan. Laival­la oli vain ihmisiä ja hei­dän ruokansa ja tavaransa. En nyt löy­dä tarpeek­si luotet­tavaa lähdet­tä tähän, jot­ta linkit­täisin mitään. 

  Mut­ta jos tämä on tot­ta, niin asian luonne taas ker­ran muuttuu.

  1. Ei se raket­ti niin ihmeel­listä laukaisu­alus­taa tarvitse. Olen­naista on, että sement­tiä voi tietysti käyt­tää hyökkäyk­seltäö puo­lus­tau­tu­miseen. Semen­til­lä on vaikea hyökätä. Minus­ta pom­misuo­jien rak­en­tamista ei pitäisi kokea uhaksi.
   Sement­tiä voi käyt­tää myös asuin­talo­jen rak­en­tamiseen ja kor­jaamiseen Israel kävi ensin ampumas­sa tohjok­si suuren määrän raken­nuk­sia ja nyt estää niiden kor­jaamisen. Ei kiva. Gazan asukasluku taitaa nous­ta noin 10 000 asukkaal­la vuodessa, joten asuin­talo­jakin tarvittaisiin.

 126. Osmo, jos tuol­laises­sa tilanteessa soti­lai­ta jää mie­lenosoit­ta­jien hal­tu­un — rauhal­lis­es­ti tai rauhat­tomasti — tilanteen eskaloi­tu­mista on todel­la vaikea vält­tää. Kuten tuos­sa ylem­pänä totesin, iskuryh­män komen­ta­ja olisi toimin­ut väärin jos olisi käskenyt soti­lai­ta hyp­päämään laivan kan­nelta sen jäl­keen, kun yksikin heistä olisi ollut aktivistien hal­lus­sa. Samoin yksit­täi­nen soti­las olisi toimin­ut väärin, jos olisi hypän­nyt mereen muu­toin kuin ain­oana vai­h­toe­htona ylivoiman edessä, kun toveri on “vas­tus­ta­jan” hal­lus­sa. Jos kysymyk­sessä olisi ollut mie­lenosoi­tus maal­la, vetäy­tymi­nen ja neu­vot­telu olisi saat­tanut olla mah­dol­lista, mut­ta nyt ei oltu maal­la vaan ahtaas­sa laivassa. 

  Kokon­aisu­u­den kannal­ta tietysti soti­laat toimi­vat “väärin” kun eivät hypän­neet. Mut­ta siitä en näil­lä tiedoil­la pysty soti­lai­ta syyt­tämään: omia miehiä kateis­sa, ken­ties tapet­tu, ken­ties hakat­ta­vana parhail­laan. Armei­jas­sa, joka on suo­ras­taan kuu­luisa siitä, ettei se jätä edes ruumi­ita viholliselle.

  Mitä tulee yksit­täisen soti­laan kajah­tamiseen, on sekin tietysti ihan mah­dol­lista, mut­ta huo­mat­tavasti yksinker­taisem­pi ja uskot­tavampi seli­tys on se, että hän on vain ollut ase­mas­sa jos­ta on voin­ut ampua “vas­tus­ta­jia.” Esimerkik­si kärkimiehenä väk­i­joukkoon tai käytäville edet­täessä. Har­joi­tuskoke­muk­seni perus­teel­la on ihan taval­lista, että yksi mies vas­taa suures­ta tai suurim­mas­ta osas­ta “tap­po­ja,” ja tasainen jakau­ma osan­ot­ta­jien kesken on poikkeustapaus, ei sään­tö. (Eri asia on sit­ten se, ettei ole ehkä val­tiovi­isas­ta ehdot­taa saman tien kunniamerkkiä.)

  En väitä ole­vani täl­läis­ten jut­tu­jen asiantun­ti­ja, mut­ta yksi mieleen­painu­vim­mista ja odot­ta­mat­tomista opetuk­sis­tani Kosovos­sa oli se, miten älyt­tömän nopeasti vaar­al­liset tilanteet tule­vat ja menevät. Tilanteen “huip­puko­h­ta,” erään­lainen kul­mi­naa­tiopiste, saat­taa kestää 10–15 sekun­tia, vähem­män kuin tämän lauseen kir­joit­tamiseen kestää. Suurin osa osal­li­sista ei edes tiedä, että täl­läi­nen piste saavutet­ti­in ennen kuin kuule­vat siitä CNN:ltä tai kavereil­taan; silti tuona aikana muu­ta­man ihmisen päätök­set joko rauhoit­ta­vat tai eskaloi­vat tilanteen. Tämä olisi hyvä pitää mielessä kun miet­tii, mitä soti­laiden olisi pitänyt ymmärtää tehdä tai olla tekemät­tä. Tuon videon perus­teel­la koko tilanne eteni suht’nor­maal­ista laivaan laskeu­tu­mis­es­ta katas­trofik­si — ja asei­den heilut­teluk­si — noin min­uutis­sa.

  Olen itse ollut ker­ran tilanteessa, mikä kiihtyi rauhal­lis­es­ta tarkas­tuk­ses­ta erit­täin uhkaavak­si tilanteek­si noin viidessä sekun­nis­sa, kun portin avaudut­tua vas­tas­sa olikin talon isän­nän sijas­ta noin kak­sisa­taapäi­nen, äkäi­nen ja mah­dol­lis­es­ti aseis­tau­tunut väk­i­joukko. Muis­tan laske­neeni nopeasti, kuin­ka mon­ta lipas­ta par­ti­ol­la on mukana, jos tilanne olisi siitä vielä eskaloitunut. Sil­lä ker­taa selvit­ti­in puhu­mal­la mukavia ja vetäy­tymäl­lä hiukan, ja tilanne laan­tui oras­tavas­ta yhteeno­to­s­ta takaisin hiukan jän­nit­tyneek­si kotikäyn­niksi noin viidessä min­uutis­sa. Jos tak­ti­nen vetäy­tymi­nen ei olisi ollut mah­dol­lista, joku meikäläi­sistä olisi kaadet­tu maa­han ja viety pois näköpi­iristä, ja laukauk­sia olisi kuu­lunut, jotain laival­la tapah­tuneen kaltaista olisi hyvin voin­ut sattua.

  Jos tuo, mitä ylem­pänä sanoit pitää paikkansa — eli jos joku aktivisti todel­lakin tyh­jen­si aseen ampumal­la ilmaan — olisin taipu­vainen usko­maan, että viimeistään tämä onneton väärinkäsi­tys käyn­nisti ver­ilöy­lyn. Tästäkään en pysty soti­lai­ta syyt­tämään. Syypäät löy­tyvät ylem­pää komen­to­por­taas­ta, niistä, jot­ka tekivät karkean vir­hearvion odotet­tavis­sa olev­as­ta vas­tarin­nas­ta. En myöskään aktivis­te­ja sinän­sä syytä: hekin vain tekivät pahan vir­hearvion, toden­näköis­es­ti tilanteen huumas­sa, huo­mat­tuaan, että he voivat ottaa yksi ker­ral­laan laskeu­tu­via soti­lai­ta kiin­ni. Hyvin mah­dol­lis­es­ti kukaan ei ehtinyt edes ajatel­la, miten kom­man­dot toimi­si­vat kun heikäläisiä on jäänyt väk­i­joukon haltuun.

  1. Olen Korho­sen kanssa hyvin samaa mieltä tuos­ta. Sekun­tien päätök­siä on väärin pohtia tun­tikau­sia. Ongel­mana oli se, että aktivis­tit halu­si­vat sopi­vaa kri­isiä, kos­ka koko han­kkeen tarkoituk­se­na on tuo­da huomio­ta Gazan raukka­maiselle saar­rolle — mis­sä onnis­tut­ti­in — mut­ta ei näköjään ollut mietit­ty toimen­piteitä ennal­ta vaan toimit­ti­in spontaanisti.
   Kun Israel ei suos­tu totu­u­den selvit­tämiseen, emme tule sitä koskaan tietämään. Halun sala­ta tapah­tu­mat lie­nee jokin syy. Uskon, että se syy on mopoin karkaami­nen käsistä. Mik­si ei tyy­dyt­ty ampumaan aseet­to­mia uhkaa­jia jalka­an, vaan aloitet­ti­in jär­jetön teloittaminen?

 127. Luin tämän ketjun vain kur­soris­es­ti, joten voi olla, että tois­tan aiem­min san­ot­tua, pahoitteluni.

  Joka tapauk­ses­sa häm­men­tävää on, että keskustelus­sa (tääl­lä ja muual­la) pohdi­taan lähin­nä sitä, mokasiko Israel pahasti (tiedustelu ja oper­aa­tion suun­nit­telu) vai oliko tap­poi­hin hyväksyt­tävis­sä ole­va syy. Yksi toden­näköisim­mistä syistä tapah­tuneelle on jäänyt aika vähälle, nimit­täin harkit­tu, strate­gis­es­ti perustel­tu terrori.

  “Val­tioter­rori” on sana, jota käytetään usein löysässä retori­ikas­sa, omaan kor­vaan se särähtää vähän punk­jar­goni­na. Ter­rori taitaa kuitenkin olla ihan toimi­va sodankäyn­nin meto­di, ja sotaa­han Israel kat­soo käyvän­sä. Vaik­ka Mavi Mar­maran ter­rori-isku (?) tuomit­taisi­in kan­sain­välis­es­ti, ylen­määräi­nen voimankäyt­tö voi olla sisäpoli­it­tis­es­ti hyvinkin suosit­tua, ja IDF saat­taa ihan perustel­lusti pitää ter­ro­r­ia tehokkaana pelot­teena. Israelilaiseen retori­ikkaan kuu­luu “me vas­taan maail­ma” ‑puhe, ja siihen­hän hais­tat­telu kan­sain­väliselle oikeudelle (ei ehkä asialli­nen ilmaisu, kun ihmisiä on kuol­lut) sopii hyvin.

  Net­tikeskusteluis­sa heilute­taan ehkä hyvästä syys­tä kaiken­laisia Stal­in-kort­te­ja, jos ver­taa puheenai­het­ta mui­hin his­to­ri­al­lisi­in tapah­tu­mi­in, mut­ta ter­ror­in käytöstä ratio­naalise­na, harkit­tuna ja jopa (omien tavoit­tei­den kannal­ta) hyödyl­lisenä toim­intana on kir­joit­tanut hyvin tutk­i­ja Marko Tik­ka, aiheena Suomen sisäl­lis­so­ta. Rin­tamien takana kiertävät teloi­tu­sosas­tot palve­li­v­at kaikessa kauheudessaan kokon­ais­strate­giaa, ne eivät olleet (yleen­sä, vain) sum­mit­taista kos­toa, vihaa ja raivoa.

 128. Osmo:

  Ensin­näkin, olen pitkälti samaa mieltä kanssasi. Pitäisin toden­näköisim­pänä seli­tyk­senä murhenäytelmälle juurikin sitä, ettei tilanne oikein ollut kenenkään etukä­teen miet­timä, eikä kenenkään hallinnas­sa. En usko aktivistien läht­e­neen tavoit­tele­maan marttyyrikuolemaa!

  Mik­si ei tyy­dyt­ty ampumaan aseet­to­mia uhkaa­jia jalka­an, vaan aloitet­ti­in jär­jetön teloittaminen?

  Tuol­la aikaisem­min joku antoikin ihan hyvän seli­tyk­sen: toden­näköis­es­ti nuo kom­man­dot on koulutet­tu ampumaan päähän, itse­murhapom­mit­ta­jien pelossa. 

  Oli miten oli, hyvin ahtais­sa tilois­sa, kuten tuol­la laival­la, “ole­tusasen­to” kohti tule­van tai uhkaaval­ta vaikut­ta­van hyökkääjän tal­tut­tamiseen on soti­lail­la hyvin luul­tavasti tuo aikaisem­min selosta­mani “ammu­taan kunnes kohde lakkaa liikku­mas­ta.” Se perus­tuu ymmärtääk­seni ajatuk­selle, jon­ka mukaan kuo­let­ta­van voiman käyt­töä yritetään vält­tää viimeiseen saak­ka, mut­ta sit­ten kun sitä käytetään, yhteeno­ton on olta­va ratkai­se­va, nopea, ja niin yksipuo­li­nen kuin mah­dol­lista. Siinä mielessä soti­laat lienevät olleet koulu­tuk­sen­sa uhreja.

  Olisi mie­lenki­in­toista nähdä tuon videopätkän lop­pu, tai ainakin tietää, kuin­ka kauan ammun­ta kesti. Veikkaan, että noin min­uutin: uhrien määrän voi selit­tää yksinker­tais­es­ti se, etteivät ottelun huumas­sa olleet aktivis­tit tajun­neet (riit­tävän nopeasti) kom­man­do­jen saa­neen luvan ampua. Häm­men­nyk­sessä osa aktivis­teista jatkoi kepin heilut­telua tai muuten vaan ei tajun­nut tilanteen vakavu­ut­ta — speku­lati­ivise­na esimerkkinä, jos käytäväl­lä nurkan takaa vas­takkain tuli­vat ampumalu­van saa­neen, pelas­tus­retkel­lä ole­van osas­ton kärkimies ja se vas­ta herän­nyt tietoko­nenört­ti, voin kuvitel­la ettei siinä kovin mon­taa silmän­räpäys­tä odotel­tu ennen liipaisin­sor­men kouk­istamista. Puhu­mat­takaan, jos nurkan takaa tuli joku jonkin­laisen astalon kanssa… 

  En usko että tätä ymmär­retään kovin hel­posti, ja sikäli ymmär­rän jos Israelin salaus­päätök­sen takana on aja­tus siitä, että omien joukko­jen “oikeakin” toim­inta näyt­täisi joka tapauk­ses­sa pahal­ta. Sitä en kiistä etteikö siel­lä ihan oikeasti olisi joltain voin­ut mopokin lähteä keuli­maan (tosin, mitä se tässä yhtey­dessä tarkoit­taisi?), mut­ta uskoak­seni tuon tilanteen voi selit­tää yksinkertaisemminkin.

 129. Eli­na
  “Semen­tistä ja teräk­ses­tä valmis­te­taan raket­tien laukaisualustoja.”

  No ei var­masti raken­neta, sil­lä mikään kiin­teä laukaisu­alus­ta ei tule kysymyk­seenkään, Irsael­han tuhoaisi ne välit­tömästi jo rakennusvaiheessa.

  Ja Osmo on oike­as­sa, ne raketit eivät tarvitse minkään­laista laukaisu­alus­taa. Sitä varten on ole­mas­sa suun­taus­putkia, kranaat­in­heit­tim­iä ja mui­ta pieniä sekä hel­posti liikuteltavia laukaisu­alus­to­ja, mitä lie siel­lä nyt sit­ten käyttävätkään.

 130. Minus­ta pom­misuo­jien rak­en­tamista ei pitäisi kokea uhaksi. 

  Jos pom­misuo­jia raken­net­taisi­in sivi­ilien suo­jak­si (kuten suun­nilleen kaikkial­la län­si­mais­sa tehtäisi­in), niin sit­ten tuo pätee. Jos niiden pää­tarkoi­tus taas on se, että Hamasin raket­timi­esten ei tarvitse pelätä vas­taiskua raket­ti­hyökkäyk­sien­sä jäl­keen, tuo ei enää oikein pädekään. 

  NL syyt­ti aikoinaan Suomea hyökkäyk­sel­lisen Man­ner­heim-lin­jan rak­en­tamis­es­ta rajan tun­tu­maan. Tämä olisi ollut jos­sain määrin vali­di syytös, jos Man­ner­heim-lin­jal­ta olisi voin­ut esim. tulit­taa Leningra­dia. Todel­lisu­udessa­han tuo ei tietenkään pätenyt (Suomel­la ei ollut yhtään tykkiä, joka olisi yltänyt lin­jal­ta Leningradi­in), vaan Man­ner­heim-lin­jaa pystyi käyt­tämään vain NL:sta tule­van hyökkäyk­sen torjuntaan. 

  Gaza­an tuo ei tietenkään päde, vaan ne pom­misuo­jat on mah­dol­lista rak­en­taa sinne, mis­tä raket­te­ja Israeli­in ammutaan. 

  Olen samaa mieltä, että semen­tille olisi var­masti Gazas­sa paljonkin ihan lail­lista sivi­ilikäyt­töä. Yllä ole­va liit­tyi vain siihen, että Israelin kiel­to ei nyt ihan täysin tur­val­lisu­u­den kannal­ta perustelema­ton gaza­lais­ten kiusaamiseen tähtäävä toi­mi ole.

 131. Sement­tiäkin omi­tuisem­pi tuon­tikiel­to kos­kee koulu­tarvikkei­ta. Jas­min Ram­sey kir­joit­taa samaises­sa Diplos­sa, jota aikaisem­min siteerasin, että Israel estää pait­si raken­nus- myös koulu­tarvikkei­den tuomisen Gazaan:

  “Pakot­teet kieltävät Gazas­sa toimivil­ta kan­sain­välisiltä kansalaisjär­jestöiltä rahan, raken­nus­tarvikkei­den tai muun aineel­lisen avun, koulu­tuk­sen ja palvelu­iden tuot­tamisen Hamas-hallinnon alaisu­udessa toimiville ryh­mille tai vira­nomaisille. Apua kuitenin tarvit­taisi­in, sil­lä 73 pros­ent­tia gaza­lais­lap­sista kär­sii psyykki­sistä ongelmista ja käytöshäir­iöistä*.” LMD, XIV, s.65

  *“OPT: Pychologi­gal trau­ma, night­mares stalk Gaza chil­dren”, Inte­grat­ed Region­al infor­ma­tion Net­works, YK:n uutispalvelu human­i­taarisen avun toimijoille.

  Kuten aina, sor­to lyö heikoimpia kovim­min. On hyvin vaikea uskoa, että näin laa­jat psyykkiset ongel­mat eivät jalos­tu­isi vuosien saatossa mieli­sairaak­si kau­naksi, jon­ka poli­it­ti­nen lien­nyt­tämi­nen on mahdotonta.

 132. Hamasin jär­jestämä koulu­tus on kiel­let­ty ymmär­ret­tävistä syistä, mut­ta kyl­lä YK:n ja Israelin ylläpitämi­in koului­hin saa­vat avus­tusjär­jestöt tuo­da tarvikkeita. 

  Kynät ja paperi ovat vain tarkasti sään­nel­tyjä, jot­ta Hamasin hallinnon toim­inta vaikeu­tu­isi ja tämä tietysti aiheut­taa vähin­täänkin lievää pulaa kysei­sistä artikkeleista.

 133. Sylt­ty,

  Laukaisu­alu­s­tat raketeille ovat pääasi­as­sa suh­teel­lisen keveitä teräske­hikko­ja, jot­ka viedään tuli­tuk­sen jäl­keen koti­in nukkumaan. 

  Terästä niihin tarvi­taan, mut­tei sementtiä. 

  ++++++++

  Israelil­la on minus­ta täysi oikeus estää bunkkerei­den rak­en­t­a­mi­nen Hamasin johdolle. Jos tosi­aan pom­misuo­jat oli­si­vat sivi­ileille, niin asia olisi toinen jut­tu, mut­ta eivät ole.

 134. Kyl­lä pistäisi hymy­i­lyt­tämään, jos esim. joltain vasem­mis­to­laiselta älyköltä kysyt­täisi­in suo­ras­sa lähetyk­sessä, että miten siel­lä “rauhan miehillä” oli mukan kranaat­ti joka myös heitettiin.

 135. Eli­na: “Israelil­la on minus­ta täysi oikeus estää bunkkerei­den rak­en­t­a­mi­nen Hamasin johdolle. Jos tosi­aan pom­misuo­jat oli­si­vat sivi­ileille, niin asia olisi toinen jut­tu, mut­ta eivät ole.”

  Israelin johdol­la­han ei ole bunkkere­i­ta eikä mitään sotakalus­toakaan? Kaik­ki on itsepuolustusta?

  Kyl­lä tässä nyt taas kävi niinkuin aina ennenkin on käynyt: pahat ihmiset hyökkä­sivät hyvän Israelin kimp­pu­un — ja kuin­ka ollakaan, ihmisuhrit oli­vat kaik­ki pahis­ten puolel­la, hyvikset jäivät henkiin.
  Tot­ta kai Hamasin Israeli­in ampumat raketit ovat type­r­ää poli­ti­ikkaa ja väärin, mut­ta niis­sä ei kuole juuri ketään, mut­ta Israelin kos­to­toimis­sa kuolee mas­soit­tain sivi­ileitä, ilmeis­es­ti siis kaik­ki pahiksia.
  Tulee sel­l­ainen olo, että nykytekni­ikalla Israel saisi raket­tien ampumisen lop­pumaan melko hel­posti, mut­ta jos se lop­puu, ei päästä kos­toisku­jakaan tekemään. Kan­nat­taa siis pitää huol­ta, että pahik­sil­la on raket­te­ja… Säi­lyy kauhun tas­apaino ja län­si­maail­man sympatiat.
  Ja välil­lä kur­moot­taa avus­tus­ryh­miä, että näyt­täisi siltä, että on saarto.

 136. Kynät ja paperi ovat vain tarkasti sään­nel­tyjä, jot­ta Hamasin hallinnon toim­inta vaikeu­tu­isi ja tämä tietysti aiheut­taa vähin­täänkin lievää pulaa kysei­sistä artikkeleista.

  Puhu­mat­takaan siitä mitä ter­ro­r­ia Hamas pysty­isikään tuot­ta­maan jos saisi­vat hal­tu­un­sa kir­joi­tus­pöytiä tai lukulamppuja.

 137. Raimo K, tietenkin Israelin sodan­jo­hdol­la on kalus­toa ja bunkkere­i­ta. Onko joku koit­tanut sitä kieltää? Eikä kukaan var­maan eri­tyis­es­ti kri­ti­soisi, jos Hamas koit­taisi estää Israelin armei­jaa rak­en­ta­mas­ta bunkkere­i­ta tai han­kki­mas­ta lisää aseita. 

  Tulee sel­l­ainen olo, että nykytekni­ikalla Israel saisi raket­tien ampumisen lop­pumaan melko hel­posti, mut­ta jos se lop­puu, ei päästä kos­toisku­jakaan tekemään. Kan­nat­taa siis pitää huol­ta, että pahik­sil­la on raketteja… 

  Miten sen raket­tien ampumisen lopet­taisit? Mik­si Israel val­it­see ennem­min huonoa PR:ä tuot­ta­van saar­ron ylläpi­don sen sin­un meto­disi sijaan? Mitä tarkalleen Israel hyö­tyy raketti-iskuista? 

  Israelille paras tilanne on tietenkin se, että se kas­vat­taa hissuk­seen siir­tokun­ti­aan ja palesti­inalaiset kiltisti pois­tu­vat tieltä. Se, että palesti­inalaiset alka­vatkin ampua raket­te­ja on ainakin minus­ta Israelin kannal­ta ikävämpi tilanne, joten jospa selit­täisit meille, mitä Israel hyö­tyy kos­toiskuista (jos siis jätetään se raket­tien ja Hamasin tais­telijoiden tuhoami­nen pois)? Et kai ajat­tele, että Israel uskoisi voivansa tap­paa palesti­inalaiset sukupu­ut­toon niil­lä kostoiskuilla? 

  Minä näen kos­ton kier­teel­lä jos­sain määrin hyö­tyä Israelin _sisäpolitiikkaa_ ajatellen. Netan­jahun johta­mat oikeis­to­laiset halu­a­vat jatkaa siir­tokun­tien rak­en­telua ja maan val­taamista, kun taas vasem­mis­to olisi toden­näköis­es­ti valmi­impi rauhantekoon (Rabin, joka neu­vot­teli Arafatil­ta molem­pipuolisen tun­nus­tuk­sen, oli juuri vasem­mis­to­lainen). Ja jos kos­toiskuil­la palesti­inalaiset saadaan jatka­maan raket­ti-isku­ja, ei vasem­mis­ton rauhan­lin­ja saa kannatusta.

  Mut­ta tuo siis Israelin sisäisen val­tatais­telun kannal­ta. Israelilaisille yleis­es­ti en näe tuos­sa ajat­telus­sa mitään järkeä.

  1. Jos Israel lopet­taisi Gazan human­i­taarisen saar­ros ja sal­lisi esimerkik­si vapaan elin­tarvikkei­den kul­je­tuk­sen, se voisi myös pyytää Egyp­tiä sulke­maan Gaza­an menevät salakul­je­tus­tun­nelit. Noiden tun­nelien sulkem­i­nen sinän­sä ei ole han­kalaa, mut­ta niiden ole­mas­sao­lo on vält­tämätön­tä, kos­ka Israel yrit­täää nään­nyt­tää Gazaa. Kun tun­nelit pitää pitää auki, ne ovat auki myös aseille.
   Tämä jär­jeste­ly sopii erit­täin hyvin Hamasille, kos­ka se pystyy rahas­ta­maan tun­nelien kaut­ta tule­vien vält­tämät­tömyyshyödykkei­den mus­tan­pörssinkau­pal­la. Tämän nyt ainakin luulisi israelilais­ten ymmärtätävän Minä en ymmär­rä, mik­si Israel halu­aa pitää yllä jär­jeste­lyä, joka rahoit­taa Hamasin toimin­nan. Koko astel­ma on täysin umpikiero. Sitä ei euroop­palainen voi ymmärtää.

   1. Tänne on tar­jot­tu asi­as­ta Israelin val­ti­ol­lista video­ta. Kun Israel on jo jäänyt kiin­ni kuvien väär­fen­tämis­es­tä ja kun se ei anna tark­istaa videoiden­sa aitout­ta, en julkaise niitä, ennen kuin joku toimit­taa jonkin sivistyneen län­si­maisen lehden arvion kyseis­es­tä videosta.

  1. Tässä on helikopter­ista kuvat­tua matskua, jos­sa kranaatti.

   Sor­ry, että jouduin odot­ta­maan tämän julkaisemisen kanssa. Halusin kat­soa videon ensin ja olin eilen Nas­to­las­sa levit­tämässä kun­tali­itok­sen ilosanomaa, eikä puhe­lin­verkko riit­tänyt videon kat­somiseen. Jotain palavaa esinet­tä siinä heit­etään, mut­ta kranaatik­si sitä ei kyl­lä voi kutsua.
   Täy­tyy sanoa, että on israelilaisil­la huonot kamerat. 

 138. Samuli Saarel­ma: “Miten sen raket­tien ampumisen lopet­taisit? Mik­si Israel val­it­see ennem­min huonoa PR:ä tuot­ta­van saar­ron ylläpi­don sen sin­un meto­disi sijaan? Mitä tarkalleen Israel hyö­tyy raketti-iskuista?

  En ajatel­lut, että itse lopet­taisin sen, vaan Israelin armei­ja tek­isi sen. Israel on esim. johta­va maa tiedustelu­len­nokeis­sa ja niil­lähän tehdään paljon muu­takin kuin tiedustelua. Muu­ta­ma sel­l­ainen pör­räämään, niin raket­timiehet ovat vaina­jia ennen kuin raket­ti lähtee.
  Saar­ron moti­iveista en tiedä, muis­tutt­taa samaa filosofia kuin mil­lä keski­tysleir­it oikeutettiin.
  Raket­ti-iskuista Israel saa “oikeu­tuk­sen” kos­to­toim­i­leen, joi­ta se näyt­tää halu­a­van. Raket­ti-iskuis­sa on 10 vuo­den aikana kuol­lut 22 israelilaista ja 1 thaimaalainen.
  Ja tässä iskus­sa siis kuoli 9 ter­ror­is­tia, 0 israelilaista — suhde pysyy samana.

 139. Olen seu­ran­nut keskustelua mie­lenki­in­nol­la mut­ten paljon kom­men­toin­ut kos­ka kaik­ki on jo san­ot­tu parem­min kuin itse osaisin muo­toil­la. Silmi­in­pistävää on että tääl­lä on todel­la monia tas­a­puolisu­u­teen pyrkiviä kir­joit­ta­jia, melkeim­pä kaik­ki taa­jem­min kom­men­toi­jat, kiitos teille tason ylläpitämis­es­tä. Samuli Saarel­malle voisi antaa kun­nia­main­in­nan tas­a­puolisu­ud­es­ta, mui­ta unohtamatta.

  Yksi poikkeus tosin on, Soin­in­vaara, ain­oa päämäärä näyt­tää ole­van vihan liet­son­ta. Rauha tulee sit­ten kun molem­pi­en osa­puolien “Soin­in­vaarat” saadaan rauhoit­tumaan, tämän keskustelun perus­teel­la sitä ei tule tapah­tu­maan lähitulevaisuudessa.

 140. Tpyy­lu­o­ma,

  Heit­täy­dy­itkö nyt tahal­laan tyh­mäk­si? Kynil­lä ja paper­il­la levitetään pro­pa­gan­daa, ei tehdä suo­ranaisia ter­rori-isku­ja. Var­masti oli sin­ulle selvää. 

  En nyt ymmär­rä tätä hurskastel­e­vaa huol­ta jois­tain koulu­tarvikkeista. Israelin palesti­inalais­ten aikuis­ten luku­taito­pros­ent­ti on 94. Se on huo­mat­tavasti korkeampi osu­us kuin keskimääräisessä kehi­tys­maas­sa. (Suomen ulko­min­is­ter­iön kehi­tysvi­estin­nän sivut)

  Ongel­mat ovat aivan muual­la kuin etteivät Gazan lapset pää­sisi koulu­un. Gazan ja Län­sir­an­nan koulu­olot ovat asial­liset ver­rat­tuna mon­een muuhun islami­laiseen maa­han, kos­ka YK ja Israel ovat ne järjestäneet. 

  Tytöt ja pojat käyvät tasa-arvois­es­ti koulua, ellei hamaslainen isä pane hant­ti­in. Insti­tu­tion­aal­ista estet­tä ei Israelin puolelta ole. 

  Gaza on jät­timäi­nen avo­vanki­la ja ihmiset eivät sen takia voi hyvin, oli sit­ten suk­laa­ta tai ei. 

  Pom­mi­tusten uhka syö tietysti kaikkien mie­len­ter­veyt­tä ja kun van­hempi ei voi hyvin, ei voi lapsikaan. 

  Jotain pitää tapah­tua ja pian. Mut­ta mitä?

 141. “Aina sään­nöl­lisin väli­a­join joku ulkop­uo­li­nen kyl­lästyy kuule­maan uutisia siitä, kuin­ka ne idiootit tap­pa­vat toisi­aan ja ryhtyy akti­ivis­es­ti neu­vot­tele­maan rauhan­sopimus­ta osa­puolien välille. Tämä epäon­nis­tuu aina. Ulkop­uoliset eivät nimit­täin ymmär­rä alueen asukkaiden psykolo­giaa. Itse asi­as­sa mikään ei miel­lytä Lähi-idän väkeä enem­män kuin jatku­va tap­pelu. Syyt ovat toissijaisia.”

  http://hiki.pedia.ws/wiki/Lähi-itä

  (Hikipedia latau­tuu joskus hitaasti. Voisiko­han niille lahjoit­taa rahaa jotenkin.)

  Tässäkin keskustelus­sa moni on ehdot­tanut että jos riidan osa­puo­let vain toimi­si­vat niin tai näin, niin asi­at ehkä parani­si­vat. Mut­ta pitäisi ehkä ottaa huomioon, että lähi-itäläiset itse tuskin halu­aisi­vat toimia tääl­lä ehdote­tu­il­la tavoilla.

 142. Jos jätetään jossittelu…
  Skipataan se ettei Palesti­inan man­daat­tia olisi pitänyt jakaa 1948 ja ettei 6 päivän sotaa olisi pitänyt päästää syttymään

  (mitähän vai­h­toe­hto­ja tuolle ensim­mäiselle olisi tääl­lä inho­re­al­is­tises­sa todel­lisu­udessa ollut?)

  Ja kat­so­taan tilan­net­ta nyt.
  Voim­me­han me tietysti tääl­lä kat­sel­la sitä ihan miten päin vaan, tuskin maail­ma sitä heilah­taa, mut­ta kun ei malta:)

  Mikä olisi hyvä tavoite 30 vuo­den tähtäimellä?
  Rauhoit­tunut ja taloudel­lis­es­ti ja ekol­o­gis­es­ti kestävä Israel, Palesti­ina + naapurit?
  Jonkin­laises­sa paikallises­sa EU:ssa?

  “Yksi maalli­nen val­tio Israelista ja palesti­inalaisalueista nyt heti!” ei oikein ole tästä maailmasta.

  Toisaal­ta palesti­inalaisalueet eivät ole elinkelpoinen val­tio kuin melkoisil­la jär­jeste­ly­il­lä ja ulkomaanavulla.
  Lisäk­si palesti­inalaiset ovat keskenään valitet­ta­van paljon sotajalalla.
  Samaa piir­ret­tä on hivut­tau­tu­mas­sa myös Israeliin.

  -kuka pakot­taa hih­hulit kum­mal­lakin puolel­la rauhaan, vaik­ka johta­jat allekir­joit­taisi­vat mil­laisia sopimuksia?

  -mitä tehdään vesi­varoille, joi­ta Israel nyt käyt­tää yksipuolis­es­ti ja lait­tomasti? Riit­tävätkö ne korkeaan elin­ta­soon koko alueel­la + väestönkasvuun?

  -pitääkö Israelin muut­taa perus­tus­laki­aan maa­han­muut­to-oikeu­den osalta ja pois­taa kaikkien juu­ta­lais­ten pääsy?

  -pitääkö palesti­inalais­ten (ja ortodok­si­ju­u­ta­lais­ten) kohdal­la ottaa käytän­töön Kiinan syn­tyvyy­den­sään­nöste­lykon­stit (iro­ni­avaroi­tus)

  -jos tule­va Palesti­ina on sveit­siläistyyp­pinen liit­to­val­tio jos­sa Län­sir­an­ta on Fatahin ja Gaza Hamasin hal­lus­sa, miten Gaza saadaan a) elinkelpoisek­si b) rauhoittumaan

  -mil­lä lihak­sil­la Israel vään­netään tuol­laisen vision taakse? Purka­maan siir­tokun­nat ja luop­umaan Itä-Jerusalemista? En povaa tuol­laisen sopimuk­sen allekir­joit­ta­neelle päämin­is­ter­ille pitkää ikää, sen parem­min poli­it­tista kuin ihan kronologistakaan.

 143. BRG: “Yksi poikkeus tosin on, Soin­in­vaara, ain­oa päämäärä näyt­tää ole­van vihan lietsonta.”

  Enpä olisi uskonut, että tässäkin porukas­sa on niitä, joille kaik­ki Israelin kan­nas­ta poikkea­va on ter­ror­is­min tukemista ja vihan lietsontaa.
  Heille tas­a­puolisu­us on Israelin “ystävyyt­tä”.

 144. Oppivelvol­lisu­us kos­kee palesti­inalaisalueil­la 6–16 ‑vuo­ti­ai­ta. Perusk­oulu kestää 10 vuot­ta ja toisen asteen oppi­laitok­set eli lukio (Sec­ondary School) tai ammatill­i­nen koulu (Tech­ni­cal Sec­ondary School) 2 vuot­ta. Toisen asteen koulu­tuk­sen suorit­tamis­es­ta saa todis­tuk­sen nimeltä Tawjihi.

  Palesti­inalaishallinnon alueel­la korkeak­oulu­tus­ta tar­joa­vat 11 yliopis­toa, 5 Uni­ver­si­ty Col­legea ja 26 muu­ta oppi­laitos­ta (Com­mu­ni­ty Col­lege). Ope­tus­min­is­ter­iö (Min­istry of High­er Edu­ca­tion) valvoo ja koordi­noi korkeak­oulu­ja kansal­lis­ten toim­inta­pe­ri­aat­tei­den mukaisesti.

  Yliopis­to-opin­not jae­taan kolmelle tasolle. Ensim­mäi­nen taso on kan­di­daatin tutk­in­to (Bach­e­lor’s Degree), jon­ka suorit­ta­mi­nen kestää 4–5 vuot­ta. Toiselle tasolle kuu­lu­vat 2 vuodessa suoritet­ta­va mais­terin tutk­in­to (Mas­ter’s Degree) tai vai­h­toe­htois­es­ti jois­sakin aineis­sa 1–2 vuot­ta kestävä koulu­tu­so­hjel­ma Post­grad­u­ate Diplo­ma, jota varten ei tarvitse tehdä omaa tutkimustyötä. Jois­sakin aineis­sa on mah­dol­lista suorit­taa myös tohtorin tutk­in­to (PhD). Tohtorin lop­pututkin­non suorit­tamiseen vaa­di­taan 3 vuo­den opiskelu mais­terin tutkin­non jälkeen. 

  Ei-yliopis­tol­lista, ylem­pää ammatil­lista koulu­tus­ta tar­joa­vat Com­mu­ni­ty Col­lege-oppi­laitok­set, joiden 2 ‑vuoti­nen koulu­tus johtaa ammatil­liseen tutk­in­toon (Diplo­ma).

  +++++++

  Tilanne on minus­ta tarpeek­si paha ilman vääris­te­lyäkin. Palesti­inalaisalueil­la ei tosi­aan vain opi­ta lukemaan. 

  Ongel­ma ei siis ole koulu­tuk­sen puute, vaan saar­rosta johtu­va elinkeino­jen vähyys ja tämän seu­rauk­se­na erit­täin korkea työt­tömyys. Moni ei voi ajatel­la yliopis­to-opin­to­ja lukukausi­mak­su­jen rahoituk­sen puuttues­sa. Näin tietysti on usein muual­lakin maailmassa.

 145. Raimo K
  “Tot­ta kai Hamasin Israeli­in ampumat raketit ovat type­r­ää poli­ti­ikkaa ja väärin, mut­ta niis­sä ei kuole juuri ketään”

  On aika päivän­selvää, että syy tuoa­hon on kaiken­lainen mate­ri­aalin puute. Hamasil­la on puutet­ta kaikesta, myös mod­erneista kranaatinheitijärjestelmistä.

  “Israel on esim. johta­va maa tiedustelu­len­nokeis­sa ja niil­lähän tehdään paljon muu­takin kuin tiedustelua. Muu­ta­ma sel­l­ainen pör­räämään, niin raket­timiehet ovat vaina­jia ennen kuin raket­ti lähtee.”

  No haloo! Ei tuo onnis­tu mitenkään. Onko sul­la yhtään kave­ria ollut rauhan­tur­vate­htävis­sä? Kyse­le niitlä mikä on ollut meinin­ki Libanon­in ja Israelin rajal­la nini saat vähän ensikä­den tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei.

 146. Raimo K: “Tot­ta kai Hamasin Israeli­in ampumat raketit ovat type­r­ää poli­ti­ikkaa ja väärin, mut­ta niis­sä ei kuole juuri ketään”
  Sylt­ty: On aika päivän­selvää, että syy tuo­hon on kaiken­lainen mate­ri­aalin puute. Hamasil­la on puutet­ta kaikesta, myös mod­erneista kranaatinheitijärjestelmistä.”
  Hamasin ampumat Qas­sim raketit ovat simp­peleitä ja kotitekoisia, osu­vat mihin sattuu.
  Raimo: “Israel on esim. johta­va maa tiedustelu­len­nokeis­sa ja niil­lähän tehdään paljon muu­takin kuin tiedustelua. Muu­ta­ma sel­l­ainen pör­räämään, niin raket­timiehet ovat vaina­jia ennen kuin raket­ti lähtee.”
  Sylt­ty: “No haloo! Ei tuo onnis­tu mitenkään. Onko sul­la yhtään kave­ria ollut rauhan­tur­vate­htävis­sä? Kyse­le niiltä mikä on ollut meinin­ki Libanon­in ja Israelin rajal­la nini saat vähän ensikä­den tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei.”
  Haloo­ta vaan itselle­si, esim. Youtubesta löy­tyy videoita — ilmeis­es­ti Israelin armei­jan omia — Gazan hyökkäyk­sen ajal­ta siitä miten se käy — muu­ta­ma mies tulee pick-upil­la, israelilaiset ampu­vat ilmas­ta jokaisen ennen kuin mitään asei­ta on saatu edes esille. Joku yrit­tää suo­jau­tua, mut­ta kaik­ki jah­dataan yksi ker­ral­laan. Ter­ror­is­te­ja? Ehkä, ehkä ei — sit­tem­min kuolleita.
  Mikä on meinin­ki Libanon­in rajal­la? Mitäs se tähän kuuluu?

 147. Täy­tyy sanoa, että on israelilaisil­la huonot kamerat.

  Pätkä on yöku­vaus­ta pilkkopimeässä ja helikopteri liikkuu pakosti hie­man. Lisäk­si välis­sä on lasi.

  Eli onko kam­era vält­tämät­tä huono?

 148. Jotain palavaa esinet­tä siinä heit­etään, mut­ta kranaatik­si sitä ei kyl­lä voi kutsua.

  Voisiko olla savukranaat­ti? Sanokaa nyt te miehet jotain. Min­un kranaat­ti­ti­etämyk­seni on varsin vajavainen. Eikös niil­lä kranaateil­la leik­itä armeija-aikana?

 149. Sanos Raimo että mik­si palesti­inalaiset eivät itse lope­ta raket­tien ammuskelua Israelin puolelle. Jos näin tek­i­sivät, niin paljos­ta säästyisivät.

 150. Raimo K
  “Gazan hyökkäyk­sen ajal­ta siitä miten se käy”

  Gazan hyökkäyk­sen aika on vähän eri tilanne, sil­lon­han sinne oli keskitet­ty tuhat­määrin miehiä ja kalus­toa. Luon­nol­lis­es­ti Israel pysty­isi tuol­laisel­la porukalla valvo­maan Gazaa nyky­istä tarkem­min, mut­ta se taitaisi olla liian kallista.

  “Mikä on meinin­ki Libanon­in rajal­la? Mitäs se tähän kuuluu?”

  No siel­lä on ollut suo­ma­laisia rauhan­tur­vaa­jia seu­raa­mas­sa Hizbol­lahin ja IDF:n kissa-hiiri-leikkiä ja ajat­telin, että uskot kun kuulet suo­ma­laisen suus­ta, ettei niitä super­hes­su­ja tuos­ta vain tapeta.

 151. Raimo K: “Gazan hyökkäyk­sen ajal­ta siitä miten se käy”
  Sylt­ty: Gazan hyökkäyk­sen aika on vähän eri tilanne, sil­lon­han sinne oli keskitet­ty tuhat­määrin miehiä ja kalus­toa. Luon­nol­lis­es­ti Israel pysty­isi tuol­laisel­la porukalla valvo­maan Gazaa nyky­istä tarkem­min, mut­ta se taitaisi olla liian kallista.
  Raimo K: ei ollut siinä videossa tuhat­määriä mitään, vain jonkin­lainen ilma-alus, ei ilmeis­es­tikään helikopteri, kos­ka vaikut­ti äänet­tömältä — esim. aseis­tet­tu tiedustelu­len­nok­ki sopisi hyvin.
  Raimo K: “Mikä on meinin­ki Libanon­in rajal­la? Mitäs se tähän kuuluu?”
  Syt­ty: No siel­lä on ollut suo­ma­laisia rauhan­tur­vaa­jia seu­raa­mas­sa Hizbol­lahin ja IDF:n kissa-hiiri-leikkiä ja ajat­telin, että uskot kun kuulet suo­ma­laisen suus­ta, ettei niitä super­hes­su­ja tuos­ta vain tapeta.
  Raimo K: Niin että ei se tähän kuu­lu mitenkään. Tilanne on aivan toinen.
  Kyl­lä löy­tyy netistä islamistienkin videoita, ei ne mitään super­hes­su­ja ole. Se Qas­sim raket­ti on parimetri­nen hökö­tys, ei sitä mis­tään taskus­ta tai lonkalta ammuta.
  Toki tiedustelu­len­nokkien ilmas­sa pitämi­nen mak­saa, mut­ta rahas­ta se ei ole kiin­ni, kallista on tämä vihan pito muutenkin — kun Israelin tavoit­teena on sta­tus quo ja sään­nöl­liset kos­to­toimen­piteet, niin raket­te­ja suo­ras­taan tarvitaan.
  Ne raketit on muuten niin simp­peleitä, että niiden valmis­tamiseen tarvit­tavia raa­ka-ainei­ta ei mikään saar­to pidättele.

 152. Raimo K, ikävää että tämä pitää vään­tää rauta­lan­gas­ta mut­ta näköjään se on joillekkin pakko tehdä niin. In my opin­ion Israelilaiset ovat kusipäistä rasis­tista her­rakansaa. Olen vaan myös sitä mieltä että tiedonväl­i­tyk­sen pitää olla vapaa­ta, kri­it­tistä ja monipuolista. Osmon kir­joituk­set eivät aina täytä ko. kri­teer­iä (inhimil­listä) ja sik­si arvostelen.

  Let it be?
  Why fight?
  Peace brother?
  Con­tin­ue killing?

 153. “Jotain palavaa esinet­tä siinä heit­etään, mut­ta kranaatik­si sitä ei kyl­lä voi kutsua.”

  Eli­na “Voisiko olla savukranaat­ti? Sanokaa nyt te miehet jotain. Min­un kranaat­ti­ti­etämyk­seni on varsin vajavainen. Eikös niil­lä kranaateil­la leik­itä armeija-aikana?”

  Se “fire­bomb” oli luul­tavasti ns Molo­tovin cock­tail eli pul­lo täyn­nä ben­saa. “Stun grenade” taas on kranaat­ti joka “sokaisee” val­ol­la ja äänel­lä mut­ta ei tod. näk. tapa. Jostain ne rauhan aktivis­tit oli­vat näitä tuoneet laivalle.

 154. Foo­bar kir­joit­ti: “Uskaltaako­han Reutersin aiheeseen liit­tyvään uuti­soin­ti­in muuten enää luot­taa ollenkaan”

  Uskalsitko aiem­min?

  “Uutis­ten” objek­ti­ivi­su­us ja luotet­tavu­us on kumalli­nen harha, ratio­naal­is­ten aikuis­ten tur­vatut­ti jon­ka kanssa nukah­taa. Vai­h­toe­hto taitaa olla liian ilkeä ajateltavaksi. 

  Kuulet/näet/luet jonkin uutisen vain sik­si, että joku halu­aa sin­un kuulevan/näkevän/lukevan sen, ja ajat­tel­e­van toiv­o­tul­la taval­la. Oli kyseessä sit­ten Reuters, Al-Jazeera, FoxNews… tai YLE, Sanoma Oy…

  …tai blogille laa­dit­tu kom­ment­ti, mukaan lukien tämä.

 155. Ok,

  Joltain sivus­tol­ta luinkin, että Mavi Mar­maran asearse­naali­in kuu­lui Molo­tovin cocktaileja. 

  Mitähän näil­lä aktivis­teil­la on päässä pyörinyt — hyökätä nyt putkil­la, veit­sil­lä ja ben­sal­la Israelin armei­jan joukko­ja vastaan. 

  Ehkä olti­inkin hake­mas­sa mart­tyyre­itä. Ei tuos­sa muuten mitään järkeä ole.

 156. Eli­na:
  “Ehkä olti­inkin hake­mas­sa mart­tyyre­itä. Ei tuos­sa muuten mitään järkeä ole.”

  Ei niin, mut­ta tuol­la mart­tyyripe­rus­teel­la on jo paljonkin. Täl­läkin blogilla Osmo on mon­een ker­taan hehkut­tanut, kuin­ka tapaus onnis­tui nos­taaan Gazan kan­sain­välisen huomion val­okeilaan. Parhait­en tämä tietenkin toimii, jos yleisö kieltäy­tyy näkemästä tätä mainit­se­maasi mah­dol­lise­na moti­vaa­tiona tapah­tuneelle ja ainakin osin syynä sille, mik­si asi­at etenivät niin kuin etenivät, vaan läh­tee hake­maan kaik­keen seli­tys­tä Israelin poh­jat­tomas­ta pahuudesta. 

  Kuten olen tääl­lä jo main­in­nut, minus­ta oper­aa­tio oli eri­no­mais­es­ti organ­isoitu. Jos Israel ei olisi tehnyt mitään, Hamas olisi voin­ut hehkut­taa soti­laal­lista voit­toa saar­ron mur­tamis­es­ta. Jos Israel ryhtyi toimi­in “rauhan“aktivistit pis­tivät kam­poi­hin sen ver­ran met­al­likeppei­neen ja veitsi­neen, että soti­laiden vai­h­toe­hdot oli­vat vähissä. Seu­raus oli kasa ruumi­ita ja val­ta­va pro­pa­gan­davoit­to Hamasille.

 157. Israelilais­ten soti­laiden kanssa rähinöinet eivät olleet edelleenkään koulutet­tu­ja sis­se­jä. Jos oli­si­vat olleet heiltä olisi löy­tynyt sinkoa tms. oikeaa aset­ta. Ja ruumi­ita olsi tul­lut entistä enem­män, vastapuol­ta myöten. Nythän suo­ras­taan varot­ti­in tap­pa­mas­ta kom­man­do­ja, ennen kuin hel­vetti repe­si ja kom­man­dot ryhtyivät siihen, minkä taita­vat. Jos jol­lakin blogilla lukeekin että oli ihan molo­tovin cock­taile­ja, se ain­oas­taan todis­taa enem­män sen puoles­ta, että kes­ki-iän kri­isiä koke­neet virkail­i­jat ovat läht­e­neet vähän seikkaile­maan. (Laival­la heit­et­ty pala­va räjähde aiheutaa vahinkoa lähin­nä oma­lle aluk­selle, js nyt joidenkin blo­gien totu­udel­lisuuten kan­nat­taa uhra­ta ajatustakaan.)

 158. Ihan vaan tiedok­si josko ei ole vielä tul­lut esille (ku kaikkia kom­ment­te­ja en ole kahlannut) Uutis­toimis­to IPS:n tekemä Free Gaza-liik­keen åuheen­jo­hta­jan , laivoil­la olleen Huwai­da Arrafin haas­tat­telu, jos­sa kom­men­toi mm. tapah­tu­mia ja käsitel­tyjä videoita löy­tyy Elec­tron­ic Intifada-sivustolta…Kapteenin lisäk­si Arraf oli ain­oa johon Israelin armei­ja oli suo­raan yhteydessä.
  (electronicintifada.net…

  IPS: The Israelis dis­trib­uted doc­tored videos which they con­fis­cat­ed from jour­nal­ists on board, as well as an edit­ed audio tape which they lat­er retract­ed and cor­rect­ed. In the audio an “activist” is alleged to tell the Israelis, amongst oth­er slurs, “to go back to Auschwitz.” What are your comments?

  HA: I was near the VHF radio the entire time the cap­tains com­mu­ni­cat­ed with the Israelis. The cap­tains were the only peo­ple who spoke with the Israelis apart from myself. JNE…

 159. Yeah, but he would say that, wouldn´t he?
  Kyseinen kom­ment­ti toki sopii myös israelilaisen sanomaksi.
  Minus­ta alkaa yhä enem­män tun­tua siltä, että Israel vs. Palesti­ina kon­flik­tia ei ratkaista tässä blogissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.