YK.n on perustettava satama Gazaan

Israe­lin mur­haa­vaa hyök­käys­tä rau­ha­nak­ti­vis­tien lai­vo­jen kimp­puun ei voi juät­tää ilman seu­rauk­sia. Oikea seu­raus on, että YK tai EU perus­ta­vat sata­man Gazaan ja mur­ta­vat näin alen­ta­van saar­ron. Jos sata­ma on YK:n val­von­nas­sa, YK vas­taa sii­tä, että asei­ta ei tuo­da. Israel on käyt­tä­nyt “oikeut­taan ” val­voa Gazan logis­tiik­kaa täy­sin vää­rin (suklaa ja kah­vi nyt esi­merk­sik­si) ettei sil­lä ole moraa­lis­ta oikeu­tus­ta jäl­jel­lä sii­hen. Jos he pyr­ki­si­vät estä­mään vain asei­den tuon­nin, saar­toa voi­si pitää jopa pikeu­tet­tu­na, mut­ta kun tar­koi­tuk­se­na on kai­kin tavoin vai­keut­taa ja ankeut­taa pales­tii­na­lais­ten elä­mää, he ovat itse vie­neet itsel­tään moraa­li­sen oikeu­den har­joit­taa val­von­taa. Oma sata­ma antai­si Gazan asuk­kail­le mah­dol­li­suu­den myös kehit­tää elin­kei­no­jaan. Israe­lin saar­to estää myös kai­ken tuo­tan­nol­li­sen toi­min­nan Gazassa.

Näin kuo­li­aak­si amma­tu­tu rau­ha­nak­ti­vis­tit saa­vat oikeu­tuk­sen työl­leen ja Israel sopi­van näpäy­tyk­sen. Jos räi­kei­tä­kään rikok­sia ei ran­gais­ta, seu­raa­va on entis­vä vakavampi.

Jos joku on eri miel­tä, toi­voi­sin loo­gis­ta vas­taus­ta sii­hen, mikä oikeus Israe­lil­la on estää kah­van ja suklaan vie­mi­nen Gazaan. Tämä sil­lä varauk­sel­la, että Hel­sin­gin Sano­mien kuvaus saar­ron koh­teesw­ta on oikea.

Israel näyt­tää pitä­vän kir­jai­li­ja Man­ke­lia van­git­tu­na kun­nes hän alle­kir­joit­taa jon­kin pape­rin. Toi­von Man­ke­lil­le sit­keyt­tä. Minä en alle­kir­joit­tai­si mitään.

138 vastausta artikkeliin “YK.n on perustettava satama Gazaan”

 1. EU ja YK ovat kyvyt­tö­miä tuo­hon. USA:lle lähi-Idän öljy on lii­an tär­keä, jot­ta se läh­ti­si aja­maan tuol­lais­ta hanketta.Israel on lii­an tär­keä uhrat­ta­vak­si jon­kun pik­ku jupa­kan takia.
  Ja Oba­man on huo­mioi­ta­va USA:n vai­ku­tus­val­tai­nen juutalaisväestö

  YK:ssa USA voi estää hank­keen suo­raan ja EU:ssa sen syli­koi­rat estä­vät EU:n toimet.

  Enpä usko, että tuos­ta jupa­kas­ta on mitään seu­rauk­sia Israe­lil­le vaan hom­ma jat­kuu kun­nes suur-Israel on syntynyt .

 2. Oikea seu­raus on, että YK tai EU perus­ta­vat sata­man Gazaan ja mur­ta­vat näin alen­ta­van saarron

  Mil­lä lihak­sil­la? Kor­jat­tu ver­sio: on -> oli­si, perus­ta­vat -> perus­tai­si­vat, mur­ta­vat -> mur­tai­si­vat. YK ja EU ovat yhtä isoa konditionaalia.

 3. Suo­mi voi­si myy­dä tul­lin pal­ve­lu­ja Israe­lil­le, kos­ka Suo­meen ei vir­taa lait­to­mia asei­ta samal­la taval­la kuin Israeliin.

 4. Kan­nat­tai­si­ko nyt kui­ten­kin tut­kia ennen­kuin ale­taan hutkimaan.

  En tie­dä mitä sin­ne tar­kal­leen on kiel­let­ty vie­mäs­tä ja mil­lä perus­teel­la, mut­ta voi­sin kuvi­tel­la esi­mer­kik­si muo­vi­rä­jäh­teen naa­mioi­mi­sen suklaak­si ole­van suh­teel­li­sen helppoa.

  Epäi­len, ettei Israel tule nyky­ti­lan­tees­sa hyväk­sy­mään kenen­kään muun val­von­nas­sa ole­van sata­man perus­ta­mis­ta sin­ne, kos­ka sen jäl­keen tilan­net­ta on mah­do­ton val­voa. Toki on myös kes­tä­mä­tön tilan­ne, jos sin­ne ei saa­da riit­tä­viä mää­riä avus­tus­tar­pei­ta (tai onhan se tilan­ne toki monel­la muul­la­kin taval­la kestämätön).

  Kari

  1. Leh­ti­tie­to­jen mukaan Israel sään­nös­te­lee esi­mer­kik­si elin­tar­vik­kei­den vien­nin mää­rää. Las­ke­vat kun­non van­ki­lei­ri­mi­toi­tuk­sen mukaan, mon­ta­ko kalo­ria tar­vi­taan eivät­kä pääs­tä enem­pää. Kah­vin ja suklaan vien­ti­kiel­toa on perus­tel­tu sil­lä, että ne ne ovat luksusta.

 5. Israe­lin poli­tiik­ka­na on pitää gaza­lai­set kur­juu­des­sa niin kau­an, että he kumoa­vat Ham­sin vallasta.

  Mitä tulee väki­val­taan tuos­sa saat­tu­ees­sa niin esim nois­sa WTO mel­la­kois­sa mie­le­no­soit­ta­jil­la on ollut parem­mat aseet kuin noil­la lai­vo­jen akti­vis­teil­la, mut­ta ei mie­le­no­soit­ta­jia ole tar­vin­nut ampua.

  Ei Netan­ja­hu­kaan uskal­ta­nut muu­ten puo­lus­tau­tua kuin, että oli kuul­tu lau­kauk­sia. Todis­ta­jia kun pai­kal­la oli pal­jon ja lii­an räi­keä val­he pal­jas­tuu nopeas­ti ellei kaik­kia tapeta.

 6. Täs­sä näkyy NATOn­kin heik­kous: Israel hyök­kä­si turk­ki­lais­ten kimp­puun, mut­ta eipä NATO ole rien­tä­nyt avuksi

 7. Minä en alle­kir­joit­tai­si mitään.

  VAU! San­ka­ri­ni.… 🙂

  Uusim­pien tie­to­jen mukaan Man­kell on pako­tet­tu pois­tu­maan Israe­lis­ta pidä­tyk­sen uhal­la, ei siis ole van­ki­na. Ellei hän ja nel­jä muu­ta ruot­sa­lais­ta pois­tu, hei­tä odot­taa oikeudenkäynti.

  ++++++++++

  Kah­vi on pysy­väs­ti sal­lit­tu­jen tuon­ti­tuot­tei­den lis­tal­la BBC:n mukaan. 

  Uskoi­sin, että tuon­ti­ra­joi­tus­ten yksi tar­koi­tus on hel­pot­taa asei­den ja räjäh­tei­den val­mis­tus­tar­vik­kei­den sala­kul­je­tuk­sen valvontaa. 

  Aina eri­lai­set pur­nu­kat, töl­kit ja kää­reet pitää tie­tys­ti aina ava­ta muu­ta­min kap­pa­lein joka eräs­tä. Sik­si tuon­ti on rajat­tu vält­tä­mät­tö­myys­tar­vik­kei­siin, joi­hin siis kah­vi­kin on laskettu. 

  Täy­tyy nyt muis­taa, että Hamas ja Israel ovat sodas­sa kes­ke­nään. Sik­si Isra­lil­la on käsit­tääk­se­ni oikeus myös kan­sain­vä­li­sil­lä vesil­lä tar­kis­taa lai­vat. Tämä­hän onnis­tui saat­tu­een muil­la lai­voil­la rau­han­omai­ses­ti. Mitä sit­ten täl­lä yhdel­lä lai­val­la tapah­tui, on vie­lä hämä­rän peitossa. 

  Oli­sin täs­sä vai­hees­sa varo­vai­sem­pi kuin Osmo puhu­maan “mur­haa­vas­ta hyök­käyk­ses­tä”. Tuol­lai­nen reto­riik­kaa antaa vain kuvan var­sin puo­lu­eel­li­sis­ta asen­teis­ta. Odo­tel­laan nyt sel­vi­tys­tä aihees­ta. Ja tätä ei pidä tul­ki­ta Israe­lin puo­lus­te­luk­si, vaan objek­tii­vi­sen ihmi­sen maltillisuudeksi.

 8. mut­ta voi­sin kuvi­tel­la esi­mer­kik­si muo­vi­rä­jäh­teen naa­mioi­mi­sen suklaak­si ole­van suh­teel­li­sen helppoa.”

  Sar­jas­sa kuo­le­mat­to­mia oival­luk­sia kek­sin minä­kin että muo­vi­rä­jäh­teen voi myös kät­keä lei­vän sisään tai kir­jan, pää­siäis­mu­nan, tulos­ti­men, ana­nas­säi­lyk­keen ja jopa kla­vii­rin. Tar­kem­min aja­tel­len en kek­si mitään, mihin ei voi­si kät­keä räjäh­det­tä pait­si vesi­pul­lon olet­taen, että itse pul­lo ei ole muo­vi­rä­jäh­det­tä … tai vesi.

 9. Osmo: Saaks sun mie­les­tä kaup­pa­saar­to­ja noin yli­pään­sä käyt­tää painostuskeinoina?

  Eli siis onks Poh­jois-Korean kaup­pa­saar­to ok syys­tä xyz ja Gazan vää­rin syys­tä abc, vai molem­mat on kate­go­ri­ses­ti väärin?

 10. Gazan ja Egyp­tin välil­lä on noin 10 kilo­met­riä pit­kä maa­ra­ja. Ava­taan sii­hen riit­tä­vä mää­rä rajan­yli­tys­paik­ko­ja ja hoi­de­taan kul­je­tuk­set sitä kautta.

 11. On ollut puhet­ta, että meil­lä tääl­lä län­si­mais­sa on ollut kak­si kult­tuu­ria, jot­ka ovat kiel­täy­ty­neet assimiloitumasta. 

  Juu­ta­lais­ten stra­te­gia on ollut kan­nus­taa “moder­ni­soi­tu­mi­sen suun­tai­ses­ti” (en nyt tähän hätään kek­si parem­paa ilmai­sua). Erään teo­rian mukaan juu­ta­lai­set jopa kek­si­vät kapi­ta­lis­min 1200-luvun Espan­jas­sa. Käsit­tä­mät­tö­män suu­ri osa tie­teen läpi­mur­rois­ta on hei­kä­läis­ten ansio­ta. Monet tai­tei­li­jat niin pois päin.

  Ole­mal­la mui­ta parem­pi on pys­tyi näkö­jään sel­viä­mään aina­kin Hit­le­riin asti … oho, nyt tuli nolos­ti toi Hit­ler-kort­ti tohon … kor­jaan: “sel­vi­si­vät eräi­siin 1940-luvun tapah­tu­miin asti”.

  Mus­ta­lai­set ovat tie­tys­ti se toi­nen kult­tuu­ri, jot­ka ovat sel­vin­neet sato­ja vuo­sia tap­po­ra­hois­ta huo­li­mat­ta — nii­tä on kuu­lem­ma mak­set­tu tääl­lä Suo­mes­sa­kin aina­kin erään sket­sioh­jel­man yleen­sä ult­ra­luo­tet­ta­van jos toki myäs vit­sik­kään sivus­ton mukaan.

  Mus­ta­lais­ten sel­viy­ty­mis­stra­te­gia on jos­sain mää­rin ollut päin­vas­tai­nen kuin juu­ta­lai­sil­la. On pitäy­dyt­ty omis­sa olois­sa myös kult­tuu­ris­ten vai­ku­tus­ten suh­teen ja oltu oman van­hoil­li­sen kult­tuu­rin pauloissa. 

  Mik­si vain nämä kak­si vie­ras­ta kult­tuu­ria ovat säi­ly­neet Euroo­pas­sa? Asi­aa on pyö­ri­tel­ty kir­jal­li­suu­des­sa ja tut­ki­muk­ses­sa suun­taa jos toiseenkin. 

  Mei­kän teo­rian mukaan se joh­tuu tum­mas­ta ja muu­ten­kin eksoot­ti­ses­ta ulko­näös­tä. Jos juu­ta­lai­set tai mus­ta­lai­set oli­si­vat näyt­tä­neet ihan samoil­ta kuin me muut, he oli­si­vat assi­mi­loi­tu­neet aiko­ja sit­ten. Tämä ei ehkä ollut riit­tä­vä syy mut­ta syy kuin syys.

  No, miten tämä liit­tyy Gazaan? Var­maan joten­kin tai sit­ten ei.

  Juu­ta­lai­nen men­ta­li­teet­ti on: “ei kos­kaan enää” ja hyväs­tä syys­tä. Mus­ta­lai­nen men­ta­li­teet­ti on: “täs on puuk­ko, näätsie”.

 12. Näin kuo­li­aak­si amma­tu­tu rau­ha­nak­ti­vis­tit saa­vat oikeu­tuk­sen työl­leen ja Israel sopi­van näpäytyksen. 

  Vali­tet­ta­vas­ti maa­il­man poliit­ti­nen todel­li­suus on sel­lai­nen, että Hel­sin­gin kes­kus­tan läpi raken­ne­taan ennem­min 6‑kaistainen uusi poi­kit­tai­nen moot­to­ri­tie kuin Israel sai­si tai tar­vit­si­si alis­tua mihin­kään näpäytykseen.

  Kiel­let­tyä on muu­ten myös kai­ken raken­nus­ma­te­ri­aa­lin vie­mi­nen, kuten sement­ti, tii­lis­ki­vet, jne.

 13. Mik­si Israel tap­poi? Yksi vas­taus saat­taa olla seu­raa­val­la videol­la http://www.youtube.com/watch?v=bU12KW-XyZE jos­sa mie­le­no­soit­ta­jat yrit­tä­vät väki­val­tai­ses­ti val­la­ta Israe­li­lai­sen laivan.

  Kos­ka sota on myös pit­käl­ti pro­pa­gan­daa, niin voi­han olla että video on pelk­kää hui­jaus­ta. Kui­ten­kin nel­jän­nes­mil­joo­nal­ta koneel­ta se on kat­sot­tu. Joten se on joko todel­lis­ta, tai todel­lis­ta hui­jaus­ta, jol­la sil­lä­kin on vaikutuksensa.

 14. En tie­dä, kek­si­vät­kö juu­ta­lai­set kapi­ta­lis­mia, mut­ta pank­ki­toi­min­taa he har­joit­ti­vat Euroo­pas­sa jo pal­jon ennen kris­tit­ty­jä. Kris­ti­tyil­tä näet oli kuo­le­man uhal­la kiel­let­ty “koron­kis­kon­ta”. Juu­ta­lais­ten uskon­to kiel­si koron otta­mi­sen toi­sel­ta juu­ta­lai­sel­ta, mut­ta kris­ti­tyil­tä kor­koa sai ottaa. Näin he alkoi­vat kehit­tää pank­ki­toi­min­taa pit­kin euroop­paa istuen pen­keil­lä (=bank) lai­na­ten rahaa. Täs­tä joh­tuu rikas­tu­mi­nen -> rahaa kult­tuu­riin yms. He siis hyö­tyi­vät olla yhteis­työs­sä kris­tit­ty­jen kans­sa. Mus­ta­lai­set eivät ilmei­ses­ti hyö­ty­neet samal­la tavalla.

 15. Val­tio­mie­si­han­tee­ni on Ankh-Mor­por­kin Pat­rii­si Vetinari.

  Asia unoh­de­taan pian.

 16. No, täs­sä jupa­kas­sa tul­laan tes­taa­maan se, onko sel­lai­sil­la käsit­teil­lä kuin kan­sain­vä­li­nen meria­lue ja kan­sain­vä­li­nen laki mitään todel­lis­ta merkitystä.

  Jos aluk­siin nousus­ta päät­tä­neet pääs­te­tään vas­tuus­ta, se antaa aika huo­les­tut­ta­van ennak­ko­ta­pauk­sen sivii­lien naut­ti­mas­ta suo­jas­ta kan­sain­vä­li­sil­lä vesillä.

 17. Osmo: “…Jos sata­ma on YK:n val­von­nas­sa, YK vas­taa sii­tä, että asei­ta ei tuoda…”

  YK:n mai­ne maa­il­mal­la on niin huo­no, ettei tuo onnis­tu. 😀 En usko, että Israel suos­tui­si tuo­hon, mut­ta oonis­tuak­seen pro­jek­ti tar­vit­si­si NATO:n tapai­sen vaka­vas­tio­tet­ta­van toi­mi­jan veturiksi.

 18. Lii­an vanha:

  Mitä tulee väki­val­taan tuos­sa saat­tu­ees­sa niin esim nois­sa WTO mel­la­kois­sa mie­le­no­soit­ta­jil­la on ollut parem­mat aseet kuin noil­la lai­vo­jen akti­vis­teil­la, mut­ta ei mie­le­no­soit­ta­jia ole tar­vin­nut ampua. 

  Ensin­nä­kin, me emme tie­dä, mitä asei­ta tuol­la on ollut. Toi­sek­seen, jär­jes­täy­ty­nees­ti mel­lak­ka­va­rus­tein kau­pun­gis­sa on aika lail­la eri tilan­ne kuin olla pudo­tet­tu­na heli­kop­te­ris­ta pimeäl­le lai­van kannelle.

  Gazan ja Egyp­tin välil­lä on noin 10 kilo­met­riä pit­kä maa­ra­ja. Ava­taan sii­hen riit­tä­vä mää­rä rajan­yli­tys­paik­ko­ja ja hoi­de­taan kul­je­tuk­set sitä kautta. 

  Käsit­tääk­se­ni Egyp­ti on myös saar­ta­nut Gazan.

  Kari

 19. Art­tu­ri:

  Osmo: Saaks sun mie­les­tä kaup­pa­saar­to­ja noin yli­pään­sä käyt­tää painostuskeinoina?

  Eli siis onks Poh­jois-Korean kaup­pa­saar­to ok syys­tä xyz ja Gazan vää­rin syys­tä abc, vai molem­mat on kate­go­ri­ses­ti väärin? 

  Aläs nyt, minä täs­sä juu­ri odot­te­lin, että Osmo ehdot­tai­si kaup­pa­saar­toa Israe­lil­le, jot­ta ne pur­kai­si­vat Gazan kauppasaarron 🙂

  Kari

  1. Kaup­pa­saar­to on oikea pai­nos­tus­muo­to, mut­ta yksi maa ei voi yksi­nään aloit­taa asein vah­vis­tet­tua kaup­pa­saar­toa. Sii­hen on kan­sain­vä­li­set sään­nöt, eikä Israe­lin yksin jul­kis­ta­ma pii­ri­tys­ti­la Gazas­sa täy­tä kan­sain­vä­li­sen lain vaatimuksia.

 20. Art­tu­ri: nyt tai­ta­vat men­nä saar­rois­sa puu­rot ja vel­lit sekai­sin suo­men puut­teel­li­sen sana­va­li­koi­man takia.

  Poh­jois-Kore­aa ja monia mui­ta mai­ta vas­taan käy­te­tään eri­ta­soi­sia kau­pan rajoit­tei­ta. Ei oste­ta tai myy­dä jotain tavaraa.

  Gazan sulus­sa ja vas­taa­vis­sa kah­den osa­puo­len väli­nen kaup­pa estyy, kun kol­mas osa­puo­li (täs­sä Israel) pii­rit­tää toista.

  Ensim­mäi­ses­sä tapauk­ses­sa pää­tät itse olla käy­mät­tä kaup­paa, toi­ses­sa estät aktii­vi­ses­ti mui­ta käy­mäs­tä kes­ke­nään. Tai­taa olla liber­ta­ris­til­le help­po teh­tä­vä vas­ta­ta esit­tä­mää­si kysymykseen. 🙂

 21. Ole­mal­la mui­ta parem­pi on pys­tyi näkö­jään sel­viä­mään aina­kin Hit­le­riin asti … oho, nyt tuli nolos­ti toi Hit­ler-kort­ti tohon … kor­jaan: “sel­vi­si­vät eräi­siin 1940-luvun tapah­tu­miin asti”. 

  Noi­hin avus­tus­saat­tuei­siin läh­ti mukaan kan­san­edus­ta­jia, pro­fes­so­ri, kir­jai­li­ja ja mui­ta “parem­pia ihmi­siä” sil­lä mie­lel­lä, ettei Israel sen­tään hei­hin uskal­la kajo­ta. Sii­nä unoh­tui yksi asia: israe­li­lai­sil­la on edel­leen kol­lek­tii­vi­ses­sa muis­tis­sa ne 40-luvun tapah­tu­muat, jois­sa ei kor­kea ase­ma juu­ri­kaan suojellut.

 22. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Kaup­pa­saar­to on oikea pai­nos­tus­muo­to, mut­ta yksi maa ei voi yksi­nään aloit­taa asein vah­vis­tet­tua kaup­pa­saar­toa. Sii­hen on kan­sain­vä­li­set sään­nöt, eikä Israe­lin yksin jul­kis­ta­ma pii­ri­tys­ti­la Gazas­sa täy­tä kan­sain­vä­li­sen lain vaatimuksia. 

  Saa­tan olla vää­räs­sä, mut­ta kyse on kai sii­tä, että Israel on aloit­ta­nut kaup­pa­saar­ron oman maan­sa _sisällä_, jol­loin ns. kan­sain­vä­li­sel­lä lain­sää­dän­nöl­lä ei sii­hen ole nokan koput­ta­mis­ta (ihmi­soi­keus­ti­lan­tee­seen toki on).

  Joku var­maan­kin kor­jaa, jos olen ymmär­tä­nyt jotain väärin?

  Kari

 23. Poh­jois-Kore­aa ja monia mui­ta mai­ta vas­taan käy­te­tään eri­ta­soi­sia kau­pan rajoit­tei­ta. Ei oste­ta tai myy­dä jotain tavaraa.
  Gazan sulus­sa ja vas­taa­vis­sa kah­den osa­puo­len väli­nen kaup­pa estyy, kun kol­mas osa­puo­li (täs­sä Israel) pii­rit­tää toista. 

  En nyt tie­dä, mihin “moniin mui­hin mai­hin” viit­taat, mut­ta minus­ta kyl­lä hyvin usein kaup­pa­saar­toi­hin liit­tyy se, että ihan fyy­si­ses­ti este­tään maa­ta X tuo­mas­ta maa­han­sa tava­roi­ta kenel­tä tahan­sa vapaa­eh­toi­sel­ta myy­jäl­tä. En tie­dä, saar­re­taan­ko P‑Koreaa juu­ri täl­lä tavoin, mut­ta aina­kin aikoi­naan Jugos­la­vi­aa saar­ret­tiin. Adrian­me­rel­lä NATOn lai­vat pysäyt­ti­vät kaik­ki Jugos­la­vi­aan mat­kal­la olleet lai­vat ja tar­kas­ti­vat, ettei niis­sä ollut kiel­let­ty­jä tuot­tei­ta. Kui­ten­kin esim. ruo­kaa sai viedä. 

  YK:n yllä­pi­tä­mä Ira­kin saar­to oli käsit­tääk­se­ni saman­lai­nen, mut­ta sit­ten osoit­tau­tui, että YK oli erit­täin kor­rup­toi­tu­nut ja Irak oli saa­nut ostet­tua pal­jon sel­lais­ta, mitä sen ei oli­si pitä­nyt saa­da tuo­da maahan.

 24. Israel on aloit­ta­nut kaup­pa­saar­ron oman maan­sa _sisällä_, jol­loin ns. kan­sain­vä­li­sel­lä lain­sää­dän­nöl­lä ei sii­hen ole nokan koput­ta­mis­ta’ (Kari)
  Jos Gaza on osa Israe­lia, kuten sinä väi­tät, gaza­lai­set ovat siis israe­li­lai­sia, ja hei­tä pitäi­si koh­del­la sen mukai­ses­ti eikä vai­no­ta hei­dän etni­sen alku­pe­rän­sä takia.

 25. Jos olen his­to­ri­aa ymmär­tä­nyt oikein, niin Israel annet­tiin toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen juu­ta­lai­sil­le, jot­ta he sai­si­vat oman val­tion kor­vauk­sek­si holo­kaus­tis­ta. Täs­tä maas­ta sit­ten taval­li­set sivii­li­pa­les­tii­na­lai­set jou­tui­vat muut­ta­maan ja menet­ti­vät kotin­sa ja maan­sa. Täs­tä on syn­ty­nyt vuo­si­kym­me­niä jat­ku­nut vai­no ja rii­ta juu­ta­lais­ten ja pales­tii­na­lais­ten välil­lä. Pales­tii­na­lai­set koke­vat maat omak­seen ja Israe­li­lai­set halua­vat maan jos­sa holo­kaus­ti ei pää­se tois­tu­maan eli maan ilman mui­ta uskontokuntia.
  Käy­tän­nös­sä­hän tilan­ne on sisäl­li­so­dan kal­tai­nen ja mie­les­tä­ni oikein huu­taa kan­sain­vä­lis­tä puut­tu­mis­ta, sil­lä kah­nauk­sen osa­puo­let sor­tu­vat vain yli­lyön­tei­hin, kuten tämä vii­mei­nen tapaus osoittaa.

 26. Mil­lä ihmeen perus­teel­la Israe­lin tuli­si luot­taa EU:n saa­tik­ka YK:n kykyyn tai edes haluun estää asei­den kul­je­tus Hama­sil­le Gazaan. 

  YK sen enem­pää kuin EU eivät ole moraa­li­sia ja puo­lu­eet­to­mia vaan puh­taas­ti poliit­ti­sia toimijoita.

 27. Samu­li Saarelma: 

  En nyt tie­dä, mihin “moniin mui­hin mai­hin” viit­taat, mut­ta minus­ta kyl­lä hyvin usein kaup­pa­saar­toi­hin liit­tyy se, että ihan fyy­si­ses­ti este­tään maa­ta X tuo­mas­ta maa­han­sa tava­roi­ta kenel­tä tahan­sa vapaa­eh­toi­sel­ta myyjältä.

  Viit­taan USA:n vuo­si­kym­me­niä voi­mas­sa ollee­seen Kuu­ba-saar­toon, eri mai­den asei­den­vien­ti­kiel­toi­hin ja mui­hin eri­ta­soi­siin kaup­pa­pa­kot­tei­siin esim. Bur­maa, Ira­nia ja Zim­babwea kohtaan.

  Yllä lue­tel­lut “boi­kot­ti-kaup­pa­saar­rot” (embar­go) poik­kea­vat soti­laal­li­ses­ta “pii­ri­tys-kaup­pa­saar­ros­ta” (bloc­ka­de), joka on sel­vä sota­toi­mi pii­ri­tet­tä­vää vas­taan. Ruo­ka ja sel­lai­nen pitää kui­ten­kin pääs­tää läpi mm. Gene­ven sopi­mus­ten mukaan, ener­gia (öljy) on sii­nä rajal­la. Jugos­la­vi­aan tai­det­tiin estää voi­ma­toi­min aina­kin öljyn vienti.

  Gazan sot­kun tär­keä edel­ly­tys on alu­een epä­sel­vä sta­tus. Israel ei suo alu­eel­le itse­näi­sen val­tion oikeuk­sia, mut­ta ei myös­kään ota hoi­taak­seen mie­hit­tä­jän vel­vol­li­suuk­sia. Tämä aiheut­taa var­maan mel­kois­ta pään­sär­kyä eri­lais­ten ihmi­soi­keus­so­pi­mus­ten ja kan­sain­vä­li­sen kau­pan sää­dös­ten tulkitsijoille.

  1. Se, ettei Israel sal­li myös­kään elin­tar­vik­kei­den vapaa­ta kul­je­tus­ta vaan halu­aa päät­tää, kuin­ka pal­jon pales­tii­na­lai­sen kuu­luu saa­da syö­dä, on ymmär­tääk­se­ni rikos kaik­kia kan­sain­vä­li­siä sää­dök­siä vas­taan. Juu­ri tämän takia on oikeu­tet­tua yrit­tää mur­taa pii­ri­tys­tä. Israe­lin toi­mia voi­si pitää oikeu­tet­tu­na, jos ne koh­dis­tui­si­vat vain asei­siin, mut­ta elin­tar­vik­keet teke­vät sii­tä okset­ta­van toi­men. Juu­ri tätä huma­ni­taa­ris­ta sor­toa Gazan pii­ri­tyk­sen vas­tus­ta­jat ymmär­tääk­se­ni vastustavat.

 28. Eri­lai­set Israe­lin tuki­jat pyr­ki­vät kom­men­teis­saan lähet­tä­mään link­ke­jä mitä ihmeel­li­sim­piin pro­pa­gan­da­si­vus­toi­hin. En voi nii­tä jul­kais­ta, kos­ka en ker­ta­kaik­ki­ses­ti tun­ne mois­ten taho­jen taus­to­ja ja voin jou­tua myös vas­tuuseen nii­den sisäl­tä­mien her­jaa­vien tie­to­jen välittämisestä.
  Ter­ro­ris­ti­jär­jes­tök­si voi täl­lä sivus­tol­la nimit­tää jär­jes­töä, jon­ka YK, EU tai Yhdys­val­lat on sel­lai­sek­si mää­ri­tel­lyt. Joten link­ki sel­lai­seen pää­tök­seen, jos halu­aa saa­da vies­tin­sä läpi.

 29. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Se, ettei Israel sal­li myös­kään elin­tar­vik­kei­den vapaa­ta kul­je­tus­ta vaan halu­aa päät­tää, kuin­ka pal­jon pales­tii­na­lai­sen kuu­luu saa­da syö­dä, on ymmär­tääk­se­ni rikos kaik­kia kan­sain­vä­li­siä sää­dök­siä vastaan. 

  Olen samaa miel­tä. Saman­lais­ta­han har­ras­te­le­vat mm. lähes kaik­ki kom­mu­nis­ti­val­tiot ja käy­tän­nös­sä kaik­ki sotaa käy­vät maat. Hom­maa riit­tää kyllä.

  Juu­ri tämän takia on oikeu­tet­tua yrit­tää mur­taa piiritystä. 

  Täs­tä olen eri miel­tä. Minus­ta väki­val­lan käyt­tö, johon nämä “akti­vis­tit” mitä ilmei­sim­min tur­vau­tui­vat, ei täs­sä tapauk­ses­sa ole oikeu­tet­tua, kos­ka diplo­maat­ti­teit­se oli­si mah­dol­lis­ta saa­da asioi­ta eteen­päin pal­jon paremmin.

  Vie­lä hal­vek­sit­ta­vam­paa on hyvän­tah­tois­ten höl­mö­jen hen­gen ja ter­vey­den vaa­ran­ta­mi­nen pel­käs­tään PR-tarkoituksissa.

  Minus­ta näil­lä “akti­vis­teil­la” on täs­sä tapauk­ses­sa eni­ten kädet veres­sä. Olkoon­kin, että myös Israe­lia ja Hama­sia on syy­tä arvostella. *)

  Israe­lin toi­mia voi­si pitää oikeu­tet­tu­na, jos ne koh­dis­tui­si­vat vain asei­siin, mut­ta elin­tar­vik­keet teke­vät sii­tä okset­ta­van toi­men. Juu­ri tätä huma­ni­taa­ris­ta sor­toa Gazan pii­ri­tyk­sen vas­tus­ta­jat ymmär­tääk­se­ni vastustavat. 

  Minus­ta­kin se on okset­ta­vaa. Mut­ta minus­ta soti­mi­nen on käy­tän­nös­sä aina vas­ten­mie­lis­tä tou­hua. Hamas voi­si lopet­taa koko tou­hun päät­tä­mäl­lä, ettei­vät he halua tuho­ta Israe­lin val­tio­ta (ja siel­lä ole­via ihmi­siä). En pidät­täi­si hengitystäni 🙁

  Kari

  *) tämä kaik­ki siis ole­tuk­sel­la, että aloi­te väki­val­taan tuli akti­vis­tien puo­lel­ta, kuten nyt näyt­tää. Toi­von mukaan puo­lu­ee­ton sel­vi­tys aika­naan tuo valoa tähän asi­aan. Jos Israe­lin jou­kot tosia­sias­sa aloit­ti­vat väki­val­lan ilman tar­vet­ta puo­lus­tau­tua, vedän sana­ni takaisin.

 30. Juu­ri seu­rauk­sit­ta tulee jää­mään tämä­kin Israe­lin isku. Jos siis ei las­ke­ta pahek­sun­taa maa­il­mal­la, sii­tä­hän Israel ei väli­tä pät­kän ver­taa. Ei aikai­sem­min eikä täl­lä­kään ker­taa. Israel tasan tark­kaan tie­si iskus­ta seu­raa­van pahek­sun­nan mut­ta iski sil­ti. Luul­ta­vas­ti iskun taus­tal­la oli ennem­min­kin Israe­lin halu näyt­tää voi­maan­sa ja samal­la asen­teen­sa kv. mie­li­pi­tee­seen kuin todel­li­nen huo­li kul­je­tuk­sen sisällöstä. 

  Seu­rauk­sia voi­si aiheu­tua vain,jos Yhdys­val­lat oli­si nii­den taka­na. Ja aika opti­mis­ti tai naii­vi saa olla, jos kuvit­te­lee Yhdys­val­to­jen ulko­po­li­tii­kan muut­tu­neen Oba­man myö­tä niin pal­jon. Yhdys­val­lat ei puu­tu vaan ennem­min­kin kulis­sien taka­na siel­lä aidos­ti ihme­tel­lään, mitä Israel muka teh­nyt vää­rin. Onhan se itse (ulko)politiikassaan piit­taa­ma­ton kv. oikeu­des­ta ja sopi­muk­sis­ta ja käyt­tää voi­maa, kun kat­soo (esim.kaupallisten) etu­jen­sa sitä vaativan.

 31. YK sen enem­pää kuin EU eivät ole moraa­li­sia ja puo­lu­eet­to­mia vaan puh­taas­ti poliit­ti­sia toimijoita.

  Ehkä omi­tui­sin lause jota olen kos­kaan luke­nut täs­sä blo­gis­sa. Ilmei­ses­ti pelk­kä poliit­ti­suus, jota mikä tahan­sa val­tio tai nii­den yhteen­lit­ty­mä on mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti, on itses­tään­sel­väl­lä taval­la yleis­pa­ha asia. Mut­ta voi­sit­ko Mar­kus selit­tää meil­le tyh­mem­mil­le että miten YK tai EU on juu­ri täs­sä asias­sa moraa­lit­to­mia ja puolueellisia?

 32. Juu­ri tämän takia on oikeu­tet­tua yrit­tää mur­taa piiritystä. 

  Ok, ote­taan tämä läh­tö­koh­dak­si. Sitä ei var­mas­ti kukaan ole kiel­tä­mäs­sä, ettei­kö pii­ri­tyk­sen mur­ta­mi­nen oli­si oikeu­tet­tua. Kes­kus­te­lu kos­kee kai kui­ten­kin sitä, mitä pii­ri­tyk­sen mur­ta­mi­sek­si tai sen yllä­pi­tä­mi­sek­si saa teh­dä. Vaik­ka siis Israe­lin yllä­pi­tä­mä saar­to oli­si kiel­let­ty ja sen mur­ta­mi­nen sal­lit­tua, niin tämä ei oikeas­taan rat­kai­se yhtään mitään.

  Eihän Israe­lia voi toi­saal­ta kah­teen ker­taan ran­gais­ta pel­käs­tä saar­ron yllä­pi­dos­ta ja toi­saal­ta ei saar­ron mur­ta­mi­sen oikeu­tus tar­koi­ta, että kaik­kia kei­no­ja sai­si käyt­tää. Israe­lia voi siis sät­tiä sii­tä, että se soti­laal­li­ses­ti yllä­pi­tää saar­toa, mut­ta sit­ten jos joku mur­ta­ja kuo­lee sii­nä, kun koit­taa sitä saar­toa mur­taa ja Israel käyt­tää soti­laal­lis­ta voi­maa, niin ei täs­tä minus­ta kyl­lä mitään lisä­taak­kaa tule.

 33. Tutus­tut­tua­ni uuti­sai­neis­toon totean, että Israel saa varauk­set­to­man tukeni.
  Vahin­ko, että län­si­mai­set moraa­li­sä­tei­li­jät ilmei­ses­ti sel­vi­si­vät säikähdyksellä.

 34. Eli­na tuol­la totes, että Israe­lil­la on oikeus tar­kis­taa lai­vat, kos­ka ovat sodas­sa Hama­sin kans­sa? Onko myös sodan toi­sel­la osa­puo­lel­la Hamasilla(palestiinalaishallinto)oikeus tar­kis­taa vas­ta­pe­lu­rin lai­vat, vai miten sitä kv-lakia oikein tulkitaan.

 35. kari kir­joit­ti: “tämä kaik­ki siis ole­tuk­sel­la, että aloi­te väki­val­taan tuli akti­vis­tien puo­lel­ta, kuten nyt näyttää”

  täs­sä vie­lä tuo guar­dian-link­ki (lai­toin tuo­nen edel­li­seen topiik­kiin jo aiem­min), jos­sa akti­vis­tit ker­to­vat että Israel ampui ensin:

  http://www.guardian.co.uk/world/2010/jun/01/gaza-flotilla-eyewitness-accounts-gunfire

  Minus­ta oli­si ihan käsit­tä­mä­tön­tä, että akti­vis­tit oli­si­vat aloit­ta­neet väki­val­lan kun ollaan teke­mi­sis­sä aina lii­pa­sin­her­kän Israe­lin kans­sa. Se oli­si ollut var­ma itse­mur­ha. On tie­ten­kin mah­dol­lis­ta, että Hama­sin solut­tau­tu­jia on ollut lai­voil­la aloit­ta­mas­sa häs­sä­köi­tä, mut­ta vai­kea sitä kyl­lä on uskoa. Ja kai ne oli­si­vat niin “tai­ta­via”, että oli­si­vat saa­neet edes yhden israe­li­lai­sen väki­val­lan aloi­tuk­sel­laan hengiltä …

  1. Täs­tä jutus­ta ei ota kukaan sel­vää, kos­ka lähi-idän konflik­tis­sa totuut­ta käy­te­tään vain, kun se sat­tuu ole­maan tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta. Minun on vai­kea uskoa israe­li­lai­sia niin höl­möik­si, mitä tuos­sa väitetään.
   On myös loo­gi­ses­ti aja­tel­len täy­sin sel­vää, että Israel valeh­te­lee tapah­tu­mien kulus­ta. Heil­lä­hän on oman väit­teen­sä mukaan video tapah­tu­mis­ta, jos­ta he ovat näyt­tä­neet vain alun. Jos kaik­ki oli­si men­nyt kuten he väit­tä­vät, he tie­tys­ti todis­tai­si­vat väit­teen­sä näyt­tää koko videon ja anta­mal­la sii­tä leh­dis­töl­le niin hyvän kopion, että labo­ra­to­riois­sa voi­daan tar­kis­taa, onko sitä mani­pu­loi­tu. Kos­ka tuo­ta videon lop­pu­pää­tä ei näy­te­tä, asiat eivät ole voi­neet men­nä, kuten Israel väittää.
   Eikö lai­val­ta lähe­tet­ty johon­kin tele­vi­sioon suo­raa lähe­tys­tä, kun Israel iski. Sitä ei tie­ten­kään kukaan voi­nut mani­pu­loi­da, joten jos se on ole­mas­sa, sii­tä näki­si paljon.

 36. Tokarzcuk„

  Luin sen artik­ke­lin. Näh­däk­se­ni sii­nä ker­rot­tu­jen lausun­to­jen todis­tus­voi­ma on heik­ko: ollaan kuul­tu lau­kauk­sia (kenen ampu­mia? Israel­han sanoi käyt­tä­neen­sä väri­pa­nok­sia tma.)…

  Perus­tan näke­myk­se­ni kol­meen näkökantaan:
  1) Israe­lin oli­si ollut täy­sin _järjetöntä_ aloit­taa sivii­lien ampu­mi­nen, samoin yksit­täi­sen sotilaan,
  2) Sii­nä videos­sa näkyy, kuin­ka soti­lai­ta vas­taan tais­tel­laan mm. kepein. Jos moder­ni armei­ja aloit­taa asein, kukaan ei pää­se — eikä tule — lyöntietäisyydelle,
  3) Israe­lin leh­dis­tös­sä olleet jutut ovat uskot­ta­via: mokat­tiin, ei arvat­tu vas­ta­rin­taa ole­van, men­tiin lii­an vähäl­lä mie­hi­tyk­sel­lä ja hom­ma kar­ka­si käsistä.

  Mut­ta kuten sanoin, olen val­mis muut­ta­maan kan­taa­ni, jah­ka asi­aa selvitellään.

  Osmo,
  Luul­ta­vas­ti sitä lop­pua ei näy­tet­ty, kos­ka israe­li­lais­so­ti­laat ampu­mas­sa sivii­le­jä ei ehkä ole “jul­kai­su­ma­te­ri­aa­lia”. Eikö­hän se, toi­von­mu­kaan kokoon­tu­va, riip­pu­ma­ton tut­ki­muse­lin sen saa.

  1. Lyön vetoa, e3ttä mikään riip­pu­ma­ton tut­ki­muse­lin ei tule saa­maan video­ta. Jos totuus tukee Israe­lin ker­to­mus­ta, mik­si kame­rat taka­va­ri­koi­tiin lai­val­la olleilta?

 37. Soi­nin­vaa­ra: “Se, ettei Israel sal­li myös­kään elin­tar­vik­kei­den vapaa­ta kul­je­tus­ta vaan halu­aa päät­tää, kuin­ka pal­jon pales­tii­na­lai­sen kuu­luu saa­da syö­dä, on ymmär­tääk­se­ni rikos kaik­kia kan­sain­vä­li­siä sää­dök­siä vas­taan. Juu­ri tämän takia on oikeu­tet­tua yrit­tää mur­taa piiritystä. ”

  Egyp­ti­hän voi­si ava­ta rajan­sa gazaan jos vain haluai­si. Ei tämä siis ole yksin Israe­lin käsis­sä. Myös Egyp­ti saar­taa gazaa.

 38. Ter­ro­ris­ti­jär­jes­tök­si voi täl­lä sivus­tol­la nimit­tää jär­jes­töä, jon­ka YK, EU tai Yhdys­val­lat on sel­lai­sek­si mää­ri­tel­lyt. Joten link­ki sel­lai­seen pää­tök­seen, jos halu­aa saa­da vies­tin­sä läpi.”

  Ter­ro­ri­jär­jes­tök­si luo­kit­te­lu on popu­lis­mia, jol­la voi­daan peus­tel­la ihmi­soi­keuk­sien louk­kauk­sia ja nor­maa­lis­ta oikeus­val­tios­ta luopumista.
  Luo­kit­te­li­han Nat­si-Sak­sa­kin kaik­ki vas­ta­rin­ta­liik­keet ter­ro­ris­teik­si, samoin NL.

 39. Juha:

  Egyp­ti­hän voi­si ava­ta rajan­sa gazaan jos vain haluai­si. Ei tämä siis ole yksin Israe­lin käsis­sä. Myös Egyp­ti saar­taa gazaa. 

  Nyt­hän ne ava­si­vat­kin, aina­kin het­kek­si. Toi­nen jut­tu on se, että Israel oli kai pyy­tä­nyt Egyp­tiä sul­ke­maan rajan­sa, ja näin myös teh­tiin. Egyp­ti voi tie­ten­kin omaeh­toi­ses­ti toi­mia kuten halu­aa (en tie­dä hei­dän motii­veis­taan), mut­ta en oikein ole vakuut­tu­nut sii­tä­kään, että Egyp­tin ja Israe­lin väle­jä tuli­si ehdoin tah­doin heikentää.

  Kari

 40. Ei tätä aluet­ta saa­da rau­hoit­tu­maan ellei kan­sain­vä­li­nen yhtei­sö ota sitä hal­tuun­sa. Se vaa­tii Yhdys­val­to­ja, Kii­naa ja mui­ta. Alu­een his­to­ria on niin rasi­tet­tu vuo­si­sa­to­jen, ellei­pä tuhan­sien ajan, että syväl­lä men­nään. Juu­ta­lais­vai­not Euroo­pas­sa, Israe­lin perus­ta­mi­nen, sodat, uskon­not (?) ääri­voi­mien vah­vis­tu­mi­nen ajan myö­tä puo­lin ja toi­sin. Vai­ke­aa on. Mut­ta onko Yhdys­val­lat täs­sä avain, niin kuin usein sano­taan, onko enää? Kuin­ka pit­kään Yhdys­val­to­jen juu­ta­lai­syh­tei­sö pys­tyy lob­ba­maan etu­jaan kun lati­not ja aasia­lai­set val­taa­vat alaa. Ja jos niin käy, että tämä lob­by ei enää kyke­ne vai­kut­ta­maan niin mitä sit­ten? Myös koko Yhdys­val­lat menet­tää vai­ku­tus­val­taan­sa maa­il­man­laa­jui­ses­ti ja kykyä vai­kut­taa asioi­hin päi­vä päi­väl­tä. Onko tämä rat­kai­sun avain?

 41. Kari, jos olet noin Israe­lus­ko­vai­nen että kaik­ki sen maan pro­pa­gan­da­ko­neis­ton tuot­ta­ma mate­ri­aa­li menee noin hel­pol­la läpi, niin luul­ta­vas­ti vaik­ka näki­sit israe­li­lais­ten ampu­van itse, kek­si­sit seli­tyk­siä tyy­liin “mus­li­mit var­maan naa­mioi­tu­neet israelilaissotilaiksi”. 

  Minä en saa niis­tä videoi­den­pät­kis­tä kun­nol­la sel­vää mitä on tapah­tu­nut. Ja sel­vää on että Israel on lei­kan­nut ja edel­leen jaka­nut itsel­leen edul­li­set pät­kät kv-jakoon.

  Toi­von, että Turk­ki, jol­la on lail­lis­ta val­taa täs­sä asias­sa kos­ka maan kan­sa­lai­sia on mur­hat­tu, saa Israe­lin kv-oikeus­is­tui­men eteen. Ne poru­kat pitää lait­taa jär­jes­tyk­seen. Nyt kuu­lin, jos kuu­lin oikein, luvun 4 Aljazee­ral­la, että ilmei­ses­ti 4 kuo­lo­nuh­reis­ta oli­si turk­ki­lai­sia. Mie­len­kiin­tois­ta kuul­la mis­tä mais­ta loput uhrit ovat. Ja miten tari­na sit­ten jatkuu …

 42. Tokarzcuk:

  Kari, jos olet noin Israe­lus­ko­vai­nen että kaik­ki sen maan pro­pa­gan­da­ko­neis­ton tuot­ta­ma mate­ri­aa­li menee noin hel­pol­la läpi, niin luul­ta­vas­ti vaik­ka näki­sit israe­li­lais­ten ampu­van itse, kek­si­sit seli­tyk­siä tyy­liin “mus­li­mit var­maan naa­mioi­tu­neet israelilaissotilaiksi”. 

  🙂

  Kari

 43. YK vas­taa sii­tä, että asei­ta ei tuoda”

  Heh­heh, miten YK muka voi­si vas­ta­ta yhtään mis­tään? Ei mitenkään.

  Tokar
  “Minä en saa niis­tä videoi­den­pät­kis­tä kun­nol­la sel­vää mitä on tapah­tu­nut. Ja sel­vää on että Israel on lei­kan­nut ja edel­leen jaka­nut itsel­leen edul­li­set pät­kät kv-jakoon.”

  No minä kat­soin Aftonbla­de­tin pät­kän lai­val­lao­li­joi­den kuvaa­mis­ta kame­rois­ta. Enpä oikein jak­sa uskoa että Israel on pääs­syt sak­si­maan lai­vas­sao­li­joi­den kame­roi­den aineis­toa ennen­kuin se on pää­ty­nyt eteenpäin.

  Aineis­tos­sa näkyy aivan sel­väs­ti, että heti kun ensim­mäi­nen kom­man­do las­keu­tuu kan­nel­le, sen kimp­puun käy­dään raivopäisenä.

  Mut­ta sovi­taan niin että israe­li­lai­set ampui­vat 10 rau­ha­nak­ti­vis­tia ihan huvik­seen ja että Irsael myös lavas­ti koko myl­lä­kän aikaiseksi.

  Huoh, tulee mie­leen naa­pu­ri­vart­ti. Omat sil­mät ker­to­vat tois­ta mut­ta uutis­vä­li­neis­sä toi­to­te­taan viral­lis­ta totuut­ta, joka on rau­ha­nak­ti­vis­tien jul­ma massateurastus.

 44. Minä en saa niis­tä videoi­den­pät­kis­tä kun­nol­la sel­vää mitä on tapah­tu­nut. Ja sel­vää on että Israel on lei­kan­nut ja edel­leen jaka­nut itsel­leen edul­li­set pät­kät kv-jakoon.”

  Ei noil­la akti­vis­teil­la ollut edes yhtä hyviä väli­nei­tä kuin esim Azem mel­la­koi­ti­si­joil­la tai korea­lai­sil­la mellakoitsijoilla.

  Eikä näi­den hil­lit­se­mi­sek­si tar­vi­ta tuliaseita.

  Kuten Hen­ning Man­kel sanoi, israe­li­lai­set ampui­vat jopa nuk­ku­via ihmisiä

 45. Osmo
  “Ker­ro­pa, mik­si Israel ei näy­tä video­ta loppuun.”

  No minä puhun kyl­lä sii­tä videos­ta, jon­ka on kuvan­nut lai­val­la oli­jat sil­loin kun ssrae­li­lai­set kom­man­dot las­keu­tu­vat kan­nel­le. Enpä usko että Israe­lil­la on ollut paj­loa sanot­ta­va­na johon­kin Al-Jazee­ran kuvamateriaaliin.

 46. Mie­les­tä­ni Israe­lin tulee vali­ta hyväk­syy­kö Gazan itse­näi­se­nä val­tio­na jon­ka asioi­hin ei puu­tu tai jär­jes­tää sen osak­si Israe­lia asuk­kai­neen. val­loit­ta­ja­na. Luon­nol­li­ses­ti kan­sa­lai­suus yms. asukkaille.

  Vas­taa­va tilan­ne löy­tyy myös Län­si-Saha­ra — Marok­ko suh­teis­ta. Molem­mis­sa tapauk­sis­sa toi­nen val­tio halu­aa maan ilman asuk­kai­ta, mikä ei mie­les­tä­ni ole hyväk­syt­tä­vää. Asuk­kai­sen hävit­tä­mi­nen eriar­vois­ta­mal­la ja eli­no­lo­ja huo­non­ta­mal­la pitäi­si tuomita.

 47. Juha

  Egyp­ti­hän voi­si ava­ta rajan­sa gazaan jos vain haluai­si. Ei tämä siis ole yksin Israe­lin käsis­sä. Myös Egyp­ti saar­taa gazaa. 

  Hama­sil­la on suo­rat yhtey­det oppo­si­tios­sa ole­viin kan­san­liik­kei­siin Egyp­tis­sä ja muis­sa ara­bi­mais­sa. Auto­ri­tää­ris­ten ara­bi­mai­den, etu­ne­näs­sä Egyp­tin ja Sau­di-Ara­bian, joh­to ei ole täs­sä konflik­tis­sa Hama­sin tai mui­den pales­tii­na­lais­ryh­mien puo­lel­la, eikä näh­tä­väs­ti sen kum­mem­min pales­tii­na­lai­sia sivii­le­jä tuke­mas­sa muu­ten­kaan. Naa­pu­ri­mai­den enem­män ja vähem­män itse­val­tai­set joh­ta­jat eivät mis­sään tapauk­ses­sa halua vas­taa­not­taa pako­lai­sia tai poliit­tis­ta lii­keh­din­tää Pales­tii­nas­ta. Sau­dien kunin­gas­huo­neel­la­han oli­si tun­tu­vaa vai­ku­tus­val­taa Yhdy­val­lois­sa, mut­ta he eivät halua kei­kut­taa omaa ase­maan­sa kotimaassa.

  Sen, että Israe­lin toi­met näyt­tä­vät ajoit­tain jär­jet­tö­män väki­val­tai­sil­ta, ei pitäi­si antaa hämä­tä. Oli­han 2008–2009 vuo­den­vaih­teen hyök­käys Gazaan myös aivan tol­ku­ton. Isreal pitää tar­koi­tus­ha­kui­ses­ti yllä mie­li­puo­li­sen lii­pa­sin­herk­kää ja väki­val­tais­ta mai­net­taan naa­pu­rien­sa kes­kuu­des­sa ja luot­taa sii­hen, että Yhdys­val­lois­ta tulee kor­kein­taan toru­ja. En epäi­le, ettei­kö stra­te­gia toi­mi­si. Yhdys­val­lat­han ei ole mis­sään vai­hees­sa edes esit­tä­nyt ase- ja polt­toai­nea­vun kat­kai­se­mis­ta, vaik­ka Oba­ma ja Clin­ton muo­don vuok­si anta­va tiu­kah­ko­ja lausun­to­ja (ja seu­raa­vas­sa hen­gen­ve­dos­sa vakuut­ta­vat ikuis­ta tukea Israelille).

 48. Nyt Hen­ning Man­kell väit­tää, että nuk­ku­via ihmi­siä on ammuttu. 

  Tuo­han kuu­los­taa mie­len­vi­kais­ten toi­min­nal­ta. Onko Israel lähet­tä­nyt mie­len­vi­kai­sia soti­lai­ta lai­vo­ja tarkistamaan.

  1. Minä ihmet­te­len leh­dis­tön läh­de­kri­tiik­kiä. Ensin YLE julis­ti tun­ti­tol­kul­la, että akti­vis­tit alo­lit­ti­vat tulit­ta­mal­la israe­li­lai­sia venei­tä; väi­te, jota Israel ei ole viit­si­nyt tois­taa havait­tu­aan sen itse­kin naurettavaksi.
   Nyt Hesa­ri panee mel­kein­pa parem­mak­si jul­kai­se­mal­la Man­ke­lin väit­teen ihan sel­lai­se­naan. Tämän on olta­va myös väärin.

 49. Eli­na: Odo­tel­laan nyt sel­vi­tys­tä aihees­ta. Ja tätä ei pidä tul­ki­ta Israe­lin puo­lus­te­luk­si, vaan objek­tii­vi­sen ihmi­sen maltillisuudeksi.

  Sel­vi­tyk­ses­sä tulee käy­mään aivan samoin kuin Jar­no Mäki­sen tapauk­ses­sa, Israel vain kiel­täy­tyy ja se sii­tä. Vaik­ka uskon­kin että pyrit objek­tii­vi­suu­teen niin täs­sä tapauk­ses­sa odot­te­lu pelaa Israe­lin pussiin.

  http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2006/11/yk_soittaa_israel_vastaa_vaan_ei_valita_221209.html

 50. Pal­ve­lusai­ka Israe­lin armei­jas­sa on kol­me vuot­ta mie­hil­le ja kak­si vuot­ta nai­sil­le. Sii­nä ajas­sa kyl­lä ero­te­taan jyvät aka­nois­ta. Kos­ka tosi­aan soti­laat kul­ke­vat vapaa-ajal­laan­kin kovat pii­pus­sa, mie­len­ter­vey­den on olta­va rau­tai­ses­sa kunnossa. 

  Mis­sään tapauk­ses­sa täl­lai­seen ope­raa­tioon ei ole voi­tu lähet­tää soti­lai­ta, jot­ka sekoai­si­vat siten, että ampu­vat nuk­ku­via ihmi­siä. En voi myös­kään uskoa tätä. Nyt Man­kell pelaa vas­ta­puo­len pus­siin täl­lai­sia jär­jet­tö­miä väit­tei­tä laukoessaan. 

  Outoa myös, että sii­nä rytä­käs­sä nuk­kui­si kuin mur­me­li herää­mät­tä huu­toon ja mäis­kee­seen tai sit­ten on run­saam­man­puo­lei­ses­ti naut­ti­nut matkaevästä.

  Toi­vot­ta­vas­ti tähän nyt jokin sel­vyys saa­daan, mut­ta voi olla kyl­lä näin kuin BGR arve­lee. Jut­tu jää pro­pa­gan­da-aseek­si molem­mil­le osapuolille. 

  Akti­vis­tien uskot­ta­vat havain­not voi­vat vesit­tyä täl­lais­ten “sit­ten ne söi­vät sisäe­li­met auki­lei­ka­tuis­ta vat­sois­ta” ‑ker­to­mus­ten vuoksi.

 51. BGR

  Oli­kos tämä sel­lais­ta sisä­pii­ri­huu­mo­ria tyy­liin Riccar­do? Jos, niin peril­le tuli, LOL!

 52. Lii­an vanha:

  Eikä näi­den hil­lit­se­mi­sek­si tar­vi­ta tuliaseita. 

  No, eipä siel­lä ollut vesi­tyk­ke­jä saa­ta­vis­sa, eikä mel­lak­ka­kil­piä­kään ihan noin vain köy­del­lä las­keu­dut­taes­sa muka­na tuo­da. Minä en todel­la­kaan ymmär­rä, miten mää­räl­li­ses­ti yli­voi­mai­nen suh­teel­li­sen järeil­lä lyö­mä­aseil­la (metal­li­put­kia ja veit­siä) varus­tet­tu poruk­ka pan­naan kuriin käyt­tä­mät­tä tulia­sei­ta. Ja eivät­kös ne ensik­si koit­ta­neet jotain väri­kuu­lia käyt­tää, mut­ta sit­ten tote­si­vat var­sin pian, ettei niis­tä ollut mihinkään. 

  Ja mitä jon­kun Men­ke­lin sanoi­hin tulee, niin niil­lä on täs­mäl­leen yhtä pal­jon uskot­ta­vuut­ta kuin Israe­lin sanoil­la sii­tä, että lai­vois­ta ammut­tiin hei­tä. Miten joku voi olla niin sini­sil­mäi­nen, että uskoo jotain sel­väs­ti oma leh­mä ojas­sa ole­vaa tyyp­piä kuin puo­lu­ee­ton­ta silminnäkijää.

  Itse olen edel­leen sitä miel­tä, että jos puhu­taan vain sii­tä, miten Israel toteut­ti saar­ron­mur­ta­jan pysäyt­tä­mi­sen, niin se teki sen suun­nil­leen niin vähil­lä uhreil­la kuin oli mah­dol­lis­ta. Enkä tois­tai­sek­si ole saa­nut min­kään­lai­sia todis­tei­ta sii­tä, että ne lai­val­la oli­jat mil­lään tavoin ansait­si­si­vat “rauhanaktivisti”-nimityksen käy­tön. En minä nii­tä län­si­mai­sia huli­noit­si­joi­ta­kaan minään rau­han­hu­li­noit­si­joi­na pidä. 

  Toi­nen kysy­mys on sit­ten Gazan saar­to tai pales­tii­na­lais­ten oikeus omaan val­tioon. Näis­tä eten­kin tuos­sa jäl­kim­mäi­ses­sä kysy­myk­ses­sä olen jyr­käs­ti Israe­lin kan­taa vas­taan ja jos se oikeas­ti halu­aa rau­haa, sen pitäi­si ensi­töik­seen pur­kaa siir­to­kun­tan­sa Länsirannalta.

  1. On tie­tys­ti help­po olla jäl­ki­vii­sas, mut­ta jos huo­maa ope­raa­tion olleen vähän huo­nos­ti suun­ni­tel­tu, on parem­pi pois­tua pai­kal­ta (hypä­tä mereen) kuin alkaa ampua sil­mit­tö­mäs­ti ympä­ril­leen. Kym­me­nen sivii­lin ampu­mi­nen ja kym­me­nien haa­voitg­ta­mi­nen on aika kova rat­kai­su ver­rat­tu­na sii­hen, että oli­si itse jou­tu­nut kas­tu­maan. Mut­ta Israel teki tämän rat­kai­sun, menet­ti liit­to­suh­teen Tur­kin kans­sa, eris­ti itsen­sä yhä pahem­min ja sai aikaan sen, että Gazan saar­to voi avau­tua myös aseil­le. Tyh­mäs­ti tehty.
   Teki­kö tämän stra­te­gi­sen ulko­po­liit­ti­sen rat­kai­sun Israe­lin val­tio vai yksit­täi­nen hen­keeän pelän­nyt soti­las? Alun­pe­rin tämän kau­as­kan­toi­nen rat­kai­su tapah­tui var­sin pie­nes­sä pii­ris­sä eikä komen­to­suh­teis­sa kovin­kaan kor­keal­la tasooa. Sit­ten se vah­vis­tet­tiin pää­mi­nis­te­rin suul­la. Sen jäl­keen, kun Israe­lin val­tio ei edes pahoi­tel­lut tapah­tu­nut­ta vaan ilmoit­ti soti­lai­den­sa teh­neet täy­sin oikein, rat­kai­sus­ta otti vas­tuun Israel val­tio­na ja menet­ti suh­teen­sa Turk­kiin. TYHMIÄ!
   Voi­si­ko olla niin, että hei­dän kie­les­tään puut­tuu sanaa anteek­si? Tuhan­sia ihmis­hen­kiä oli­si sääs­ty­nyt, jos se oli­si saa­tu kur­kus­ta ulos. 

 53. Ja tämän päi­vän hesa­ri kir­joit­taa että myös Hamas kont­rol­loi Gazan alu­een tuon­tia. Mil­lä oikeu­del­la Hamas estää mm alko­ho­lin maa­han­tuon­nin? YK:n sata­mal­le on tosi­aan tarvetta!

 54. Kovas­ti tosi­aan kes­kus­te­lu on pai­not­tu­nut sii­hen, mitä kaik­kea Israel kieltää. 

  Vähem­mäl­le huo­miol­le on jää­nyt se, että Hamas on ääri-isla­mis­ti­nen hal­lin­to, joka rajoit­taa kan­sa­lais­ten­sa — eten­kin nais­ten — elä­mää monel­la tavalla. 

  Nai­set eivät saa tans­sia (Gazas­sa tans­si­taan vain mies­ri­vis­töis­sä), eivät ajaa moot­to­ria­jo­neu­voil­la, käy­dä ravin­to­lois­sa yksin jne. 

  Tut­tu­ni, joka on ollut avus­tus­työs­sä Israe­lis­sa arve­li näis­tä kuu­kau­tis­suo­jis­ta, että kysees­sä on pikem­min­kin Hama­sin nais­ten alis­ta­mis­pyr­ki­myk­set, jos täl­lais­ta on tapah­tu­nut. Ei tien­nyt, mut­ta piti epä­us­kot­ta­va­na, että Israel oli­si näi­den tuon­tia ollut rajoit­ta­mas­sa, mikä­li nii­tä yli­pään­sä on rajoitettu. 

  (Sori nämä menk­ka­tar­vik­keet edel­leen, ymmär­rän, jos joku alkaa jo kyl­läs­tyä, mut­ta Osmo aloit­ti :). Kos­ka Osmo arve­lee, että Israe­lin aktii­vi­nen tar­koi­tus on nöy­ryyt­tää Gazan nai­sia täl­lä tavoin, niin olen kiin­nos­tu­nut sii­tä, onko näin. Eli sii­nä mie­les­sä kysy­mys on periaattellinen.)

  1. Ote­taan­pa tämä kuu­kau­tis­suo­ja-asia vähän tar­kem­min. Tie­to läh­tei­neen on peräi­sin nimi­mer­kin “tokarzcut” vies­tis­tä 1.6. klo 18:57, jos­sa hän esit­ti lukui­sia läh­tei­tä. monel­ta on jää­nyt var­maan­kin tuo vies­ti luke­mat­ta, kos­ka se lii­an monen viit­tauk­sen vuok­si ajau­tui ros­ka­ko­riin. Kun sen siel­tä pelas­tin, vis­ti jäi jon­ne­kin jonon poh­jal­le, kos­ka se oli jo van­ha. Teen his­to­rial­li­sen vää­ren­nyk­sen ja siir­rän sen täl­le päi­väl­le, jot­ta muut­kin voi­vat lukea.
   Wiki­pe­dian mukaan kuu­kau­tis­suo­jat oli­vat Israe­lin kiel­to­lis­tal­la loka­kuu­hun 2009. Tämä on tie­tys­ti vain yksi yksi­tyis­koh­ta, mut­ta se kuvaa erin­omai­ses­ti, mis­tä täs­sä Gazan saar­ros­sa on kyse. Jul­ki­suu­teen Israel puhuu asei­den­vien­ti­kiel­los­ta, mut­ta tosia­sias­sa saar­to tar­koit­taa aivan muu­ta. Sodan hek­ti­si­nä het­ki­nä voi tapah­tua vir­hei­tä ja anteek­si annet­ta­via type­ryyk­siä — se pales­tii­na­lais­ten asun­to­jen tär­ve­le­mi­nen ulos­teil­la esi­mer­kik­si tus­kin perus­tui sodan­joh­don vakaa­seen har­kin­taan — mut­ta kuu­kau­tis­suo­jien aset­ta­mi­nen kiel­to­lis­tal­le on tapah­tu­nut vakaan har­kin­nan tulok­se­na. Pojil­la on ollut var­maan hir­veän haus­kaa, kun ne ovat tämän pie­nen jäy­nän kek­si­neet. Val­tiol­lis­ta alapäähuumoria.
   Tapah­tu­mat var­maan­kin joh­ta­vat sii­hen, että Egyp­ti pitää rajan auki pit­kään. Tämä on minus­ta ikä­vää, kos­ka se tulee myös joh­ta­maan sii­hen, että saar­to vuo­taa myös asei­den osal­ta. Täs­sä asias­sa luo­tan enem­män israe­li­lai­siin kuin egyp­ti­läi­siin. Mut­ta kun israe­li­lai­set käyt­tä­vät tuo­ta saar­toa täl­lä taval­la, sil­tä menee kaik­ki oikeutus.
   Niin makaa kuin petaa.
   Yksi vaih­toeh­to on, että EU avaa val­vo­tun lai­va­rei­tin Gazan sata­maan niin, että sin­ne pää­see vain val­tion rah­taa­mat aluk­set. En usko, että Israe­li­lai­set sen­tään EU-komis­sion lähet­tä­män aluk­sen kimp­puun hyökkäävät.

 55. OS:

  En usko, että Israe­li­lai­set sen­tään EU-komis­sion lähet­tä­män aluk­sen kimp­puun hyökkäävät.

  Mikä­pä hei­tä estäisi?

  SS:

  Itse olen edel­leen sitä miel­tä, että jos puhu­taan vain sii­tä, miten Israel toteut­ti saar­ron­mur­ta­jan pysäyt­tä­mi­sen, niin se teki sen suun­nil­leen niin vähil­lä uhreil­la kuin oli mahdollista.

  Jos Israel oli­si halun­nut tot­te­le­vai­suut­ta lai­van väel­tä, se oli­si pysäyt­tä­nyt aluk­set vas­ta oman alue­ve­si­ra­jan­sa sisä­puo­lel­la. Sil­loin uhri­lu­ku oli­si ollut nol­la tai puo­lus­tau­tu­mi­nen aina­kin yksi­se­lit­tei­sen oikeutettua.
  Kan­sain­vä­li­sil­lä vesil­lä tapah­tu­va lai­van val­taa­mi­nen ja ihmis­ten kaap­paa­mi­nen ei sitä ole.

 56. Israe­lil­la ei ollut min­kään­lais­ta oikeut­ta nous­ta Gazan mat­kal­la ollei­siin lai­voi­hin, sanoo merioi­keu­den eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Hugo Tiberg kes­ki­vii­kon HBL:ssä. Mihin­kään rana­gais­tuk­seen Israe­lil­le hän ei kui­ten­kaan usko.
  Soi­nin­vaa­ra on tääl­lä toden­nut saman min­kä Erk­ki Tuo­mio­ja sanoi ulko­mi­nis­te­ri­nä: Israel tie­ten tah­toen nöy­ryyt­tää pales­tii­na­lai­sia ja tekee hei­dän elä­mäs­tään — lie­väs­ti sanoen — han­ka­laa. Han­ki sii­nä sit­ten rau­haa, kun toi­nen osa­puo­li käyt­täy­tyy kuin työpaikkakiusaaja.

 57. Pal­jon­ko te pro-Israel ihmi­set saat­te palk­kaa aktii­vi­ses­ta Israe­lin tuke­mi­ses­ta kai­kil­la inter­ne­tin asi­aan liit­ty­vil­lä kes­kus­te­lu­pals­toil­la? Ja kuka mak­saa palkkanne?

 58. Hie­man lisää lues­kel­tua­ni huo­maan, että aina­kin kol­me tahoa vähät välit­tää gaza­lais­ten hädäs­tä ja sen sijaan blok­kaa sin­ne tule­vaa tava­raa. Israel on täs­sä jo moneen ker­taan mai­nit­tu, joten ei sii­tä enem­pää. Nyt Hamas on näkö­jään estä­mäs­sä juu­ri sen “rauhan“laivan las­tin pää­syn Gazaan. Eli lai­van las­ti on puret­tu Israe­lin sata­mas­sa, Israel on sano­nut ok sen sisäl­lös­tä ja se on rah­dat­tu Gazan rajal­le ja Hamas on pysäyt­tä­nyt sen sin­ne ja nyt käyt­tää sitä kiris­tyk­se­nä ja sanoo pääs­tä­vän­sä sen läpi vas­ta, kun kaik­ki lai­va­lai­set on vapau­tet­tu. Mut­ta ei täs­sä vie­lä kaikki. 

  BBC:n sivuil­ta löy­tyy hie­no kokoel­ma kai­kes­ta Gazan saar­toon liit­ty­väs­tä. Yksi koh­ta on säh­kö. Gaza saa suo­rien Israe­lis­ta(!) ja Egyp­tis­tä tule­vien piu­ho­jen lisäk­si säh­köä myös EU:n raken­ta­mas­ta 80MW:n voi­ma­lai­tok­ses­ta. EU siir­si vas­tuun tämän voi­ma­lai­tok­sen polt­toai­ne­huol­los­ta Ramal­la­hin pales­tii­na­lais­hal­li­tuk­sel­le vii­me vuon­na. BBC:n sivu­jen mukaan vii­me aikoi­na polt­toai­net­ta on ollut sen ver­ran, että voi­ma­lai­tos on käy­nyt vain 20–50%:n
  kapa­si­tee­til­la. BBC:n mukaan Israe­lin kor­kein oikeus on mää­rän­nyt, että Gazaan pitää pääs­tää vähin­tään 2/3 sii­tä polt­toai­nees­ta, mitä voi­ma­lai­tos täy­sil­lä toi­mies­saan tar­vit­see, joten tuon alle jää­mi­nen ei toden­nä­köi­ses­ti ole Israe­lin toi­mien tulos­ta. Vai­kut­tai­si siis sil­tä, että myös Ramal­la­hin hal­li­tus halu­aa kiris­tää yhtä peu­ka­lo­ruu­via gazalaisille. 

  On siis aika kur­jaa olla gaza­lai­nen, kun kol­me eri tahoa koit­taa käyt­tää hei­dän ahdin­ko­aan omien poliit­tis­ten tavoit­tei­den­sa ajamiseen…

 59. Osmo:

  Kym­me­nen sivii­lin ampu­mi­nen ja kym­me­nien haa­voitg­ta­mi­nen on aika kova rat­kai­su ver­rat­tu­na sii­hen, että oli­si itse jou­tu­nut kastumaan.

  hihi­hi­hi­hih… mitä ihmet­tä?! Juu­ri tämä oli var­mas­ti se tra­deoff, jota soti­laat harkitsivat:

  … hmmm… pitäis­kö kas­tua… hmmm… no en kyl­lä viit­ti, ku on vii­den euron sete­li­kin tas­kus­sa, joka var­mas­ti menee pilal­le… vesi­kin var­maan hir­veen kyl­män tun­tus­ta… ja mär­kää … hit­sit… hmmmm… vie­lä ruot­sa­lai­sia nuk­ku­via rau­ha­nak­ti­vis­te­ja­kin ovat… 

  rat-tat-tat-tat tat ta tat like that, and i never hesi­ta­te to put a nig­ga on his back”

  1. Ymmär­tääk­se­ni jot­kut soti­lais­ta valit­si­vat tämän vaih­toeh­don. Oli­si ollut Israe­lil­le parem­pi, että he oli­si­vat kaik­ki teh­neet niin. Oli­si yhteis­työ Tur­kin kans­sa vie­lä voimissaan.

 60. Ei Israe­lin armei­jan toi­men­ku­vaan kuu­lu perään­tyä, ei min­kään muun­kaan armei­jan. Armei­jat eivät ole häviä­mis­tä varten. 

  Mereen hyp­pi­mi­nen nyt oli aivan pois­sul­jet­tu vaih­toeh­to. Tavoi­te oli estää Gazan saar­ron pur­ku. Miten tämä tavoi­te oli­si edis­ty­nyt mereen hyp­pi­mäl­lä kah­del­la kierteellä?

 61. ano
  “Jos Israel oli­si halun­nut tot­te­le­vai­suut­ta lai­van väel­tä, se oli­si pysäyt­tä­nyt aluk­set vas­ta oman alue­ve­si­ra­jan­sa sisäpuolella. ”

  Mik­si ihmees­sä lai­van väki oli­si totel­lut yhtään sen parem­min? Lai­van tar­koi­tus­han oli mur­taa Gazan saar­to eikä se kyl­lä var­mas­ti­kaan mur­ru pas­sii­vi­sel­la vas­ta­rin­nal­la, vaan käy­mäl­lä Israe­lin kimp­puun ja mah­dol­li­sim­man suu­ren ruu­mis­ka­san aiheut­ta­mal­la kv-mete­lil­lä saa­daan pont­ta omil­le vaa­ti­muk­sil­leen. MOT.

  Israel tie­ten­kin teki näin jäl­ki­vii­saas­ti aja­tel­len ama­töö­ri­mäi­sen mokan, kun on ihan tur­ha seli­tel­lä että “juri­dii­kan mukaan tämä on meri­so­ta­la­kien mukaan ihan sal­lit­tua konflik­tis­sa” kun ensin­nä­kään meri­so­ta­la­kia ei kukaan edes ajat­te­le ja toi­sek­si voi­daan välit­tö­mäs­ti kysee­na­lais­taa meri­so­taa kos­ke­vat pykä­lät, sik­si kun konflik­tin luon­ne on epäselvä.

 62. Han­ki sii­nä sit­ten rau­haa, kun toi­nen osa­puo­li käyt­täy­tyy kuin työpaikkakiusaaja.

  Ja Hamas on työ­paik­ka­kiusat­tu? Vähän nyt suh­teel­li­suu­den­ta­jua peliin. 

  Hama­sin viral­li­ses­ti jul­ki­lausut­tu pää­mää­rä on tap­paa isra­lei­lai­set vii­mei­seen mie­heen ja nai­seen — niin lap­set kuin van­huk­set­kin kei­no­ja kaihtamatta. 

  Hama­sin joh­ta­jis­tos­ta mer­kit­tä­vä hen­ki­lö sanoi hil­jat­tain, että jokai­nen juu­ta­lai­sen sikiö on revit­tä­vä koh­dus­ta ennen syntymäänsä. 

  En halua sitä tän­ne linkittää.

  Ehkä tämä kau­nis lause on sitä Jaak­ko Hämeen-Ant­ti­lan ihkui­le­maa sym­bo­lis­ta ara­bi­ru­nout­ta, mut­ta minä aina­kin ottai­sin israe­li­lai­se­na tosissani. 

  Han­ki nyt sii­nä sit­ten rau­haa… Hama­sin tavoi­te on tuho­ta juu­ta­lai­set ja Israel eivät­kä he häpei­le sanoa tätä ääneen. 

  Yrit­tä­kää nyt ymmär­tää tämä ja aset­tua juu­ta­lai­sen saappaisiin. 

  Ja joku Huf­vuds­tadtbla­de­tis­sa hori­se­va eme­ri­tus on aina­kin minul­le täy­sin yhden­te­ke­vä. Israe­lil­la on minus­ta täy­si oikeus tar­kas­taa Gazan tule­vat lai­vat. Ei oikeut­ta kui­ten­kaan tap­paa ketään. Koros­tan tätä.

 63. Osmo:

  Ymmär­tääk­se­ni jot­kut soti­lais­ta valit­si­vat tämän vaihtoehdon. 

  Joo jot­kut soti­laat alkoi­vat ampu­maan, mut­ta se point­ti oli se, että ne ei valin­nu kas­tu­mi­sen ja tap­pa­mi­sen väliltä.

  Mun on vai­kee uskoo, että oli­sit niin pihal­la, että luu­let et soti­lai­den olen­nai­sin hait­ta lai­val­ta hyp­pää­mi­ses­sä liit­tyy kastumiseen.

  Mä veik­kaan, että soti­lait­ten mie­les­tä huk­ku­mi­nen on suht toden­nä­köi­nen vaih­toeh­to, jos ne menee hyp­pe­leen kes­kel­lä yötä kes­kel­lä mer­ta “vihol­lis­lai­voil­ta”.

  1. Israe­lin oman ilmoi­tuk­sen mukaan osa soti­lais­ta hyp­pä­si veteen. Jos ope­roi­daan merel­lä, ollaan var­maan varau­dut­tu pysymäänpinnalla.

 64. Eli­na on sit­ten myön­tä­nyt Israe­lil­le oikeu­den tar­kas­tuk­siin, joten kes­kus­te­lu asias­ta voi­daan­kin lopet­taa. No vaka­vas­ti puhuen, val­tioi­den kai pitäi­si nou­dat­taa kan­sain­vä­lis­tä oikeut­ta, jopa suu­ren ja mah­ta­van Israe­lin. Ja rik­ko­muk­sis­ta pitäi­si jou­tua vas­tuuseen, eikö niin Elina?

  En puhu­nut Hama­sis­ta kou­lu­kiusat­tu­na, vaan pales­tii­na­lai­siin koh­dis­tu­vas­ta jat­ku­vas­ta nöy­ryyt­tä­mi­ses­tä. Eli­na mäs­säi­lee Hama­sin hir­mui­sil­la lausun­noil­la. Vil­kai­su Gazan sodan aikai­siin tap­pio­lu­kui­hin ker­toi­si ehkä parem­min, kum­pi puo­li täs­sä on uhri.


 65. Hama­sin viral­li­ses­ti jul­ki­lausut­tu pää­mää­rä on tap­paa isra­lei­lai­set vii­mei­seen mie­heen ja nai­seen — niin lap­se kuin van­huk­set­kin kei­no­ja kaihtamatta.”

  Heh ja juu­ta­lais­ten pyhä teh­tä­vä on tap­paa koko muun maa­il­man aikuiset,lapset ja van­huk­set nyt kun he ovat kään­ty­neet Israe­lia vastaan

 66. Nyt kun olen noi­ta videoi­ta tapah­tu­mis­ta kat­so­nut, niin en kyl­lä ihan äkkiä syyt­täi­si yksit­täi­siä soti­lai­ta. Mel­kois­ta pys­ty­pai­nia siel­lä on käy­ty ennen nii­den pis­too­lien vetämistä. 

  Var­maan oli­si ollut parem­pi, jos kaik­ki oli­si­vat hypän­neet mereen, kun “rau­ha­nak­ti­vis­tien” todel­li­nen kar­va pal­jas­tui. Ilmei­ses­ti vaan täl­läi­seen ei oltu ohjeistettu. 

  Kun ker­ran jos­si­tel­laan: veik­kaan vah­vas­ti, että asei­siin tar­tut­tiin pit­käl­ti kos­ka “omien poi­kien” koet­tiin ole­van hen­gen­vaa­ras­sa, ja soti­laat koki­vat että hei­dät täy­tyi pelas­taa. Mitä vähän sivus­ta seu­ran­nee­na ymmär­rän tuon­kal­tais­ten eri­kois­jouk­ko­jen soti­lai­den toi­min­nas­ta, epäi­len myös, että _jos_ mereen hyp­pää­mi­nen oli­si ollut agen­dal­la, se oli­si teh­ty jota­kuin­kin niin, että oma jouk­ko oli­si ensin kerät­ty kokoon, isku­ryh­män joh­ta­ja oli­si tar­kas­ta­nut, että kaik­ki ovat pai­kal­la ja riit­tä­vän ter­vei­tä hyp­pää­mään, ja vas­ta sit­ten oli­si men­ty jär­jes­tyk­ses­sä lai­dan yli. Jos tänä aika­na rähi­si­jät oli­si­vat jat­ka­neet pääl­le­käy­mis­tä paint­ball-pys­syis­tä huo­li­mat­ta, suo­ja­mie­het oli­si­vat joka tapauk­ses­sa ampu­neet kovil­la. Ruu­mii­ta oli­si ehkä tul­lut vähem­män, ehkä ei — jos joku oli­si puut­tu­nut jou­kos­ta eikä esim. heli­kop­te­ris­ta oli­si var­mas­ti näh­ty että hän on jo tur­vas­sa, mies­tä oli­si läh­det­ty hake­maan, kovat pii­pus­sa mikä­li tarpeen.

  Väi­tän, että Suo­mes­sa polii­sin kar­hu­ryh­mä oli­si toi­mi­nut aivan samoin; omal­ta koh­dal­ta­ni luu­len, että jos rau­han­tur­vaa­ja-aikoi­na­ni jouk­ko mie­le­no­soit­ta­jia oli­si tul­lut samal­la taval­la ahtaas­sa pai­kas­sa asta­loi­den kans­sa ihol­le kiin­ni, ampu­mi­sen oli­si voi­nut estää lähin­nä se, että joku oli­si ehti­nyt kol­ka­ta minut sitä ennen.

  Eli hom­ma meni läs­kik­si sii­nä vai­hees­sa, kun nuo kom­man­dot pää­tet­tiin las­kea lai­vaan, ja syy­päät löy­ty­vät siel­tä ylem­mäs­tä por­taas­ta. Sekä mah­dol­li­ses­ti nuo tap­pe­li­jat lai­vaan päästäneistä.

 67. J. M. Korhonen,

  Täs­mäl­leen. Ongel­ma ei ollut, että men­tiin lii­al­la voi­mal­la, vaan että men­tiin lii­an vähäl­lä voi­mal­la, kos­ka ole­tet­tiin vas­tas­sa ole­van rau­han­omai­sen jou­kon. Vää­rä oletus.

  Kari

 68. ARI,
  Kv. oikeu­den mukaan Israe­lil­la on oikeus tar­ka­suk­siin. “Akti­vis­tit” täs­sä sopi­muk­sia rikkoivat.

  Kari

 69. Samu­li Saa­rel­ma: tar­koi­tin mitä siel­lä videol­la sanot­tiin. Näkyy­hän sii­tä toi­ses­ta, Israe­lin pät­käs­tä, että kun soti­lai­ta tuli alas, ns. akti­vis­tit otti­vat heis­tä kiin­ni, sii­nä koh­den on var­maan­kin otet­tu ns. hal­tuun pari laskeutujaa. 

  J.M.Korhonen, olet täy­sin vää­räs­sä, ei siel­lä ole käy­ty mitään pai­nia ennen ampu­mis­ta, vaan vas­ta sen jäl­keen kun israe­li­lai­set ampui­vat. Olen kuun­nel­lut ja luke­nut nyt sen ver­ran sil­min­nä­ki­jöi­den ker­to­muk­sia että en usko Israe­lin ver­sioon enää pät­kää­kään. Kaik­ki ns. “akti­vis­tit” sano­vat, että israe­li­lai­set ampui­vat ensin. Ja joka puo­lel­la ihme­tel­lään mik­si Israel ei ampu­nut lamaut­ti­mil­la vaan siir­tyi suo­raan väriam­muk­sis­ta koviin panok­siin täl­lä yhdel­lä laivalla.

  Kai­kil­ta lai­voil­ta tule­vat ker­to­muk­set todis­ta­vat Israe­lin käyt­tä­neen bru­taa­lia väki­val­taa aseet­to­mia sivii­le­jä koh­taan. Israe­lin hal­li­tus on pää­tök­sen taka­na. Fin­kels­tei­nin videois­ta käy sel­vil­le, että koko edel­li­sen vii­kon hal­li­tus miet­ti, mitä teh­dä. Armei­ja toteut­taa vain käs­ky­jä. Tämä kävi sel­väk­si kun armei­jan tie­dot­ta­ja Avi­tal Lie­bowitz oli Aljazee­ras­sa jan­kut­ta­mas­sa haas­tat­te­li­jan kans­sa. Kysy­myk­seen miten toi­mit­te seu­raa­vien lai­vo­jen (Rac­hel Cor­rie on mm. menos­sa sin­ne nyt) kans­sa, Lie­bowitz tois­te­li useam­paan ker­taan, että he teke­vät mitä hal­li­tus käskee. 

  Uskon­to­tie­tei­li­jä Mat­tias Gar­dell ker­too että he oli­si­vat voi­neet halu­tes­saan tap­paa israe­li­lais­so­ti­lai­ta, mut­ta he eivät edes ampu­neet niil­lä aseil­la (pis­too­li ja uzi) mitä kah­del­ta hal­lus­saan olleel­ta soti­laal­ta otti­vat vaan tyh­jen­si­vät lip­paat ja heit­ti­vät aseet mereen — hän sanoo nimen­omai­ses­ti että sii­tä­hän vas­ta veri­löy­ly oli­si tul­lut jos he oli­si­vat alka­neet ampu­maan, he oli­si­vat kaik­ki luul­ta­vas­ti kuol­leet (n. 600 ihmis­tä), Gar­dell ker­too että vaaa­leat sini­sil­mät (kuten hän) sai­vat parem­paa koh­te­lua, mitä mus­lii­mim­man näköi­nen, sitä ikä­väm­pi koh­te­lu, pot­kit­tiin ja pahoin­pi­del­tiin. Ja juu­ta­lais­pet­tu­rei­ta tie­tys­ti eni­ten retuutettiin.

  Gar­dell:
  http://www.tv4play.se/nyheter/nyhetskanalen?videoId=1.1664803

  lis­ta kuol­leis­ta, toi­mit­ta­ja jou­kos­sa sekä Euroo­pan taekwon­do­mes­ta­ri jol­tain aiem­mil­ta vuo­sil­ta: http ://arabnews.com/world/article60825.ece

  Ibra­him Bil­gen: http://en.wikipedia.org/wiki/%C4%B0brahim_Bilgen#Reactions_to_his_death

  Sarah Col­bor­nen mukaan luku 9 kuo­lo­nuh­ria ei voi pitää paik­kan­sa, näki mie­les­tään enem­män kuol­lei­ta: http ://www.guardian.co.uk/world/2010/jun/03/sarah-colborne-gaza-account

  Aljazee­ran toi­mit­ta­ja ker­too myös että soti­laat ampui­vat ensin, mie­len­kiin­toi­nen ker­to­mus kaikkineen:

  http://www.youtube.com/watch?v=0cQ69oKFtVg&feature=channel

  Soti­laat sai­vat luvan kovil­la ampu­mi­seen tiet­tyyn kel­lon­ai­kaan, sen jäl­keen kun ensin oli­vat yrit­tä­neet lai­val­le venei­den (40 sota­ve­net­tä jois­ta 4 fre­gat­ti­ko­kois­ta) ja sukel­ta­jien avul­la ja akti­vis­tit tor­jui­vat sen työn­te­le­mäl­lä soti­lai­ta veteen ja suih­kut­ta­mal­la vet­tä voi­mal­la näi­den nis­kaan palopostista. 

  Gar­dell sanoo, että heil­lä ei ollut mitään asei­ta. Samaa sanoo AJ:n toi­mit­ta­ja. Lai­val­la oli­jat irrot­ti­vat lai­van ree­lin­gis­tä nii­tä rau­ta­pa­lo­ja sen jäl­keen kun näki­vät veneet. Molem­mat myön­tä­vät että israe­li­lai­sia mät­kit­tiin kyl­lä sen jäl­keen kun ampui­vat kova­pa­nok­sil­la ‑siis se jake­luun sopi­va Israe­lin fil­min­pät­kä kuvaa juu­ri tuo­ta koh­taa tapahtumista.

  Kuol­leis­ta 8 on turk­ki­lai­sia ja yksi ame­rik­ka­lais­turk­ki­lai­nen, 19-vuo­tias opis­ke­li­ja­poi­ka, jon­ka Gar­dell sanoo autel­leen lai­van tie­to­ko­ne­huo­nees­sa ‑täm­mös­tä nört­tiä on sit­ten ammut­tu 4 ker­taa pää­hän ja ker­ran rintaan. 

  Sil­min­nä­ki­jä­ker­to­muk­sia wiki­pe­dian sivuil­la, hyvin lähteistettyjä:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Gaza_flotilla_clash#cite_note-AJfunerals-12

  Täs­sä on hyvä ana­lyy­si sii­tä miten Israe­lin selit­te­lyt kulkevat:

  It’s time the Israe­li govern­ment’s PR team made the most of its talents, and beca­me avai­lable for hire. Then whe­ne­ver a nutca­se marc­hed into a shop­ping mall in somew­he­re like Wiscon­sin and gun­ned down a selec­tion of pas­sers-by, they could be on hand to tell the world’s press “The gun­man regrets the loss of life but did all he could to avoid vio­lence.” Then various govern­ments would issue sta­te­ments saying “All we know is a man went ber­serk with an AK 47, and next to him the­re’s a pile of corp­ses, so until we know the facts we can’t pass jud­ge­ment on what took place.”

  (Peräi­sin tääl­tä: http://www.normanfinkelstein.com/of-course-they-were-asking-for-it/

  1. Täs­sä jutus­sa on täy­sin mah­do­ton­ta tie­tää mikä on tot­ta. Minä en luo­ta israe­li­lai­seen tie­do­tuk­seen pät­kää­kään, kos­ka hei­dän avauk­sen­sa oli niin vakuut­ta­va: lai­val­ta ammut­tiin israe­li­lai­sia venei­tä. En kyl­lä luo­ta noi­hin toi­sen­kaan osa­puo­len lausuntoihin.
   Israe­lil­le on tar­jot­tu mah­dol­li­suut­ta osoit­taa sanan­sa todek­si suos­tu­mal­la puo­lu­eet­to­maan kan­sain­vä­li­seen tar­kas­tuk­seen. Israe­li­lais­ten videot eivät ilman labo­ra­to­rio­tar­kas­tus­ta todis­ta mitään, kos­ka videoi­ta voi edi­toi­da. Mut­ta video­ma­te­ri­aa­lia tapah­tu­mas­ta on niin pal­jon, että puo­lu­ee­ton elin pys­tyy kon­struoi­maan asias­ta totuuden.
   Jos Israel ei tähän suos­tu, se todis­taa mie­les­tä­ni, että he ovat esit­tä­neet vää­ren­net­ty­jä videoi­ta, eikä niil­lä ole mitään todistusvoimaa.
   Jos tuo ker­to­mus pää­hän ammu­tus­ta tie­to­ko­ne­nör­tis­tä pitäi­si paik­kan­sa, se oli­si aika vaka­va jut­tu. On kui­ten­kin vähän vai­kea uskoa.

   1. Täs­sä kävi niin kuin pel­kä­sin­kin. Israel ei suos­tu sii­hen, että kan­sain­vä­li­nen tut­ki­ja­ryh­mä sel­vit­tää, mitä tapah­tui. Tämä on surul­lis­ta, sil­lä täs­tä tapah­tu­ma­ket­jus­ta jää jäl­jel­le kak­si totuut­ta, jot­ka erka­ne­vat yhä kau­em­mas toi­sis­taan ja johon itse­ään vihaan kii­hot­ta­vat voi­vat uskoa. 

    Kiel­täy­ty­mäl­lä Israel myön­si, ettei hei­dän totuu­ten­sa ole tot­ta, joten sitä totuut­ta ei Israe­lin ulko­puo­lel­la ole. Sil­ti moni israe­li­lai­nen uskoo sii­hen. Ja Israe­lin ulko­puo­lel­la nimi­merk­ki az, joka uskoi­si sen­kin, jos israe­li­lai­set soti­laat ker­toi­si­vat nos­ta­neen­sa itsen­sä meres­tä tukas­taan kiskomalla. 

    Toi­nen puo­li oli­si suos­tu­nut tapah­tu­mien puo­lu­eet­to­maan tar­kas­ta­mi­seen, joten loo­gi­ses­ti ottaen hei­dän totuu­ten­sa on vahvempi.
    Jäl­jel­le jää­vät nyt totuuk­si­na tie­dot, että
    a) Israe­li­lai­set ampui­vat valo­ku­vaa­jan, joka uhka­si hei­tä kame­ral­la, ampu­mal­la tätä otsaan.
    b) Israe­li­lai­set ampu­vat tie­to­ko­ne­nör­tin takaa­päin päähän.
    c) toi­ses­sa aal­los­sa turk­ki­lai­seen lai­vaan hyö­kän­neet heli­kop­te­rit ava­si­vat tulen suo­raan kovil­la, varoit­ta­mat­ta ja murhaavasti
    d) Kuol­lei­ta oli pal­jon enem­män, mut­ta israe­li­lai­set heit­ti­vät ruu­miit mereen;
    e) Man­ke­lin lai­vas­sa israe­li­lai­set löi­vät kap­tee­nia ilman mitään syy­tä kivää­rin­pe­räl­lä pää­hän, jol­loin tämä sai ruh­je­vam­man ja tar­vit­si lääkärinapua. 

    Tar­jol­la oli­si vie­lä Man­ke­lin totuus, jon­ka mukaan israe­li­lai­set ampui­vat nuk­ku­jia, mut­ta sen uskot­ta­vuusar­vo on samaa luok­kaa kun Israe­lin levit­tä­män totuu­den, että koko konflik­ti alkoi, kun turk­ki­lais­ten lai­val­ta ammut­tiin israelilaisia.

    Minul­la ei ole mitään käsi­tys­tä sii­tä, mikä näis­tä on tot­ta, mut­ta on Israe­lin oma syy, että näis­tä nyt muo­dos­tuu totuus monen mie­liin. Jos nämä tie­dot eivät ole tot­ta, oli kan­nat­ta­nut suos­tua kan­sain­vä­li­seen tar­kas­tuk­seen. Nyt kun Israel on itse teh­nyt itsen­sä pro­pa­gan­da­so­das­sa puo­lus­tus­ky­vyt­tö­mäk­si, yhä kam­mot­ta­vam­pia “totuuk­sia” tulee ilmi yhä lisää ja moni uskoo niihinkin.

    Israel kai­vaa itse­ään yhä syvem­mäl­le kuop­paan ja ilmais­tes­saan näin hal­vek­su­van­sa koko muun maailmaa.

 70. Kan­sain­vä­li­sen merioi­keu­den mukaan Israe­lil­la nime­no­maan on oikeus tar­kas­tuk­siin. Time­sin mukaan täl­lä turk­ki­lai­sel­la jär­jest­söl­lä on tii­viit suh­teet isla­mi­lai­seen ter­ro­ris­miin ja tämä oli var­mas­ti Israe­lil­la tiedossa. 

  Sit­ten mukaan oli vär­vät­ty muu­ta­ma ruot­sa­lai­nen idioot­ti vah­vis­ta­maan kuvaa “rau­han­saat­tu­ees­ta” maa­il­man silmissä. 

  Kysees­sä on sota­ti­la, eivät sil­loin päde rau­han­ai­kai­set kv. oikeu­den ehdot. Gazas­ta ammu­taan jat­ku­vas­ti raket­te­ja Israe­lin puo­lel­le. On kai sel­vää, että Israel tekee kaik­ken­sa estääk­seen raket­ti­tar­vik­kei­den tuon­nin Gazaan.

  1. Kysees­sä on sota­ti­la, eivät sil­loin päde rau­han­ai­kai­set kv. oikeu­den ehdot

   Anteek­si nyt Eli­na, mut­ta tuo on argu­ment­ti­na jok­seen­kin kum­mal­li­nen. Jos alu­eel­la val­lit­see sota­ti­la, sil­loin oli­si täy­sin oikeu­tet­tua vaik­ka ampua israe­li­lai­sia. Minun tie­dos­sa­ni ei ole jul­kis­tet­tua sotaa.

 71. Heh ja juu­ta­lais­ten pyhä teh­tä­vä on tap­paa koko muun maa­il­man aikuiset,lapset ja van­huk­set nyt kun he ovat kään­ty­neet Israe­lia vastaan

  Kuka­han Israe­lin hal­li­tuk­ses­ta on täl­lai­sia lausun­to­ja antanut?

  1. Kuka­han Israe­lin hal­li­tuk­ses­ta on täl­lai­sia lausun­to­ja antanut?

   Jos ottaa yksit­täi­siä lausun­to­ja yksit­täi­sil­tä pales­tii­na­lai­sil­ta, on oikeus ottaa yksit­täi­siä lausun­to­ja yksit­täi­sil­tä israe­li­lai­sil­ta. Tai sit­ten ottaa vain Pales­tii­nan hal­li­tuk­sen viral­li­sia kan­nan­ot­to­ja ja Israe­lin hal­li­tuk­sen viral­li­sia kan­nan­ot­to­ja. Ei voi olla kah­ta nor­mia. Tääl­lä esi­tet­tiin israe­li­lai­sen asea­la­n­asian­tun­ti­jan haas­tat­te­lu jos­sa brit­ti­leh­dess­dä, jos­sa tämä lupa­si Israe­lin tuhoa­van ydin­a­seil­laan koko maa­il­man, jos Israe­lia uhkaa tuho. Tähän ver­rat­tu­na pales­tii­na­lais­ten uhkaus tuhoa Israel on promilleluokkaa.

 72. Täs­sä yksi hyvä teks­ti tilan­tees­ta vielä:

  http ://www.normanfinkelstein.com/new-cracks-in-the-wall‑i/

  As for the Israe­li argu­ment that its sol­diers were attac­ked, that is ridicu­lous. Israe­li com­man­dos were orde­red to board a civi­lian ship in inter­na­tio­nal waters and the govern­ment that sent them claims that the resis­ting pas­sen­gers attac­ked them wit­hout pro­voca­tion. This is like a car­jac­ker complai­ning to the police that the dri­ver bas­hed him with a crow­bar that was under the seat. Neit­her car­jac­kers nor hijac­kers should expect their vic­tims to acqui­esce peacefully.”

  Israel oli pitä­nyt vuo­den varas­tos­sa Gazaan mene­viä vaa­te­lä­he­tyk­siä, sit­ten kun vaat­teet vih­doin oli­vat sal­lit­tu­ja tuon­ti­ta­va­roi­ta, niin Israel toi­mit­ti vaat­teet peril­le. Vaan ei nii­tä voi­nut käyt­tää kun oli­vat varas­tos­sa homeh­tu­neet käyttökelvottomiksi.

  Ja poh­din­taa mik­si Oba­ma on niin nös­sö (vaik­ka odot­ti­ko joku oikeas­ti että USA:n Israe­lin­po­li­tiik­ka muut­tui­si val­lan­vaih­dok­sen myö­tä? en minä ainakaan) :

  http ://www.youtube.com/user/AlJazeeraEnglish#p/u/2/Vao4e_g6grY

  1. Polit­ti­nen pel­ku­ruus vaivaa?
  2. Vai kan­nat­taa­ko tosis­saaan Israelia?

  Sii­nä­hän se otsi­kos­sa se pää­tel­mä oli­kin jo: Israe­lia ei voi vas­tus­taa, kos­ka muu­ten jou­tuu mak­sa­maan kovan hin­nan poliittisesti.

  John Pil­ge­rin (22.1.2009, New Sta­tes­man) näke­mys USA:n Israe­lin­po­li­tii­kas­ta — ase­teol­li­suus määrää:

  Alt­hough more spec­tacu­lar in its cho­reo­grap­hed histrio­nics, Barack Obama’s inau­gu­ra­tion car­ried the same Orwel­lian mes­sa­ge of inver­ted truth: of ruth­less­ness of cri­mi­nal power, if not unen­ding war. The con­ti­nui­ty between the two admi­ni­stra­tions has been as seam­less as the trans­fer of the odious Bono’s alle­giance, sym­bo­li­sed by Pre­si­dent Obama’s oath-taking on the steps of Congress – whe­re, only days ear­lier, the House of Repre­sen­ta­ti­ves, domi­na­ted by the new president’s par­ty, the Democ­rats, voted 390–5 to back Israel’s mas­sac­res in Gaza. The supply of Ame­rican wea­pons used in the mas­sac­res was aut­ho­ri­sed pre­vious­ly by such a mar­gin. The­se inclu­ded the Hell­fi­re mis­si­le which sucks the air out of lungs, rup­tu­res livers and ampu­ta­tes arms and legs wit­hout the neces­si­ty of shrap­nel: a “major advance”, accor­ding to the specia­list lite­ra­tu­re. As a sena­tor, then pre­si­dent-elect, Oba­ma rai­sed no objec­tion to the­se sta­te-of-the-art [sic] wea­pons being rus­hed to Israel – worth $22 bil­lion in 2008 – in time for the long-plan­ned assault on Gaza’s fenced and helpless popu­la­tion. This is unders­tan­dable; it is how the sys­tem works. On no other issue does Congress and the pre­si­dent, Republicans or Democ­rats, con­ser­va­ti­ves or libe­rals, give such abso­lu­te support.”

 73. KARI,

  eikö Tuk­hol­man yli­opis­ton merioi­keu­den eme­ri­tus­pro­fes­so­ri tun­ne alaan­sa? Uskon tois­tai­sek­si enem­män häneen kun sinuun. 

  Ps. Erk­ki Tuo­mio­jan blo­gi­kir­joi­tus asias­ta on luke­mi­sen arvoi­nen. Siel­tä tulee räväk­kää tekstiä.

  1. Ovat pahoi­tel­leet sitä, että niin moni kuo­li, mut­ta ovat teh­neet mie­les­tään kui­ten­kin kai­ken oikein. Jos on teh­nyt kai­ken täy­sin oikein, tekee seu­raa­val­la keral­la samal­la taval­la. Anteek­si­pyyn­töä en tuos­sa nähnyt.

 74. Kan­sain­vä­li­sen merioi­keu­den mukaan Israe­lil­la nime­no­maan on oikeus tar­kas­tuk­siin. Time­sin mukaan täl­lä turk­ki­lai­sel­la jär­jest­söl­lä on tii­viit suh­teet isla­mi­lai­seen ter­ro­ris­miin ja tämä oli var­mas­ti Israe­lil­la tiedossa. ”

  Enpä usko, että Israe­lil­la on kan­sain­vä­li­sil­lä vesil­lä mitään oikeut­ta pysäyt­tää ja tar­kis­taa turk­ki­lais­ta matkustajalaivaa.

  Se oikeus sil­lä on vas­ta Israe­lin aluevesillä .

  Itse asias­sa tuo hyök­käys turk­ki­lai­seen aluk­seen on hyök­käys Turk­kia vas­taan sil­lä lai­va on Tur­kin val­tion aluetta.
  Turk­ki on NATO-maa, joten NATOn pitäi­si iskeä nyt Israe­liin, jos tuo puo­lus­tustrii­ni on voimassa.

  Mitään viral­lis­ta sotaa alu­eel­la ei ole eikä ole ole­mas­sa itse­näis­tä Pales­tii­nan val­tio­ta, jon­ka kans­sa Israel edes voi­si olla sodassa.
  Hamas on luo­ki­tel­tu ter­ro­ris­ti­jär­jes­tök­si ja sil­loin nor­maa­li sota­sään­nök­set eivät ole voi­mas­sa eli nii­hin ei voi vedota

  Mitä tulee Hamak­sen reto­riik­kaan niin ei se sil­ti ole este neu­vot­te­luil­le. Käyt­ti­hän NL aikoi­naan var­sin saman­tyyp­pis­tä reto­riik­kaa Suo­mea vas­taan mut­ta ei se estänt suo­ma­lai­sia neu­vot­te­le­mas­ta venä­läis­ten kanssa.

 75. Täs­sä mal­lia Liebr­man­nin, Israe­lin stra­te­gi­sen uhan minis­te­rin, mielipiteistä.

  Lie­ber­ma­nia on ajoit­tain ara­bi­vas­tai­suu­des­ta ja useat Israe­lin kan­san­edus­ta­jat ovat nimit­tä­neet hän­tä rasis­tik­si. Hän ehdot­ti 1998 Egyp­tin hukut­ta­mis­ta pom­mit­ta­mal­la Assua­nin pato vas­ti­neek­si Egyp­tin tues­ta Jas­ser Arafatille. 

  Vuon­na 2003 hän vaa­ti Israe­lin pales­tii­na­lais­van­kien hukut­ta­mis­ta Kuol­lee­seen­me­reen ja tar­jou­tui kus­tan­ta­maan bussikuljetuksen. 

  Tou­ko­kuus­sa 2006 hän vaa­ti knes­se­tin Hamas-joh­toi­sen pales­tii­na­lais­hal­lin­non kans­sa neu­vo­tel­lei­den ara­bi­jä­sen­ten teloittamista.[5] Ara­bi­kan­san­edus­ta­ja Ahmed Tibi vaa­ti Lie­ber­ma­nil­le rikos­syy­tet­tä rasis­mis­ta ja kii­ho­tuk­ses­ta kan­san­ryh­mää vas­taan. Israe­lin val­tion­syyt­tä­jä vapaut­ti Liber­ma­nin syyt­teis­tä, mut­ta ilmoit­ti ole­van­sa jyr­käs­ti eri miel­tä hänen kanssaan.

  13. tam­mi­kuu­ta 2009 Lie­ber­man ehdot­ti Gazaan koh­dis­te­tun hyök­käyk­sen (Ope­raa­tio Valet­tu lyi­jy) aika­na, että “Mei­dän täy­tyy jat­kaa tais­te­lua Hama­sia vas­taa juu­ri niin kuin Yhdys­val­lat teki Japa­nia vas­taan toi­ses­sa maa­il­man­so­das­sa”, mikä näh­tiin vaa­ti­muk­se­na ydin­a­seen käyt­töön. Kiel­le­tyn äärioi­keis­to­lais­puo­lue Kac­hin enti­nen vir­kai­li­ja Yos­si Day­an väit­tää Haa­retz-leh­den haas­tat­te­lus­sa Lie­ber­ma­nin olleen lyhyen aikaa Kac­hin jäsen. Hie­man aikai­sem­min tun­net­tu israe­li­lai­nen tele­vi­sio­ank­ku­ri Haim Yavin kuvai­li hän­tä Kaha­nen perilliseksi.[“

 76. Israe­lin pitäi­si mie­luum­min kes­kit­tyä miet­ti­mään mik­si nii­tä raket­te­ja tulee yli­pään­sä eikä vain kes­kit­tyä estä­mään tar­vik­kei­den saan­tia niihin. 

  Näyt­tää sil­tä, että joka toi­nen merioi­keu­den tai oikeu­den asian­tun­ti­ja on pales­tii­na­lais­ten, joka toi­nen Israe­lin puo­lel­la — eli tul­kin­nat vaih­te­le­vat sen mukaan kenel­tä kysytään.

  Israel ei todel­la­kaan ole pyy­tä­nyt anteek­si. Minua kyl­mä­si joku israe­li­lai­nen tv-lähe­tyk­ses­sä eilen tai tois­sa­päi­vä­nä. Hän lähin­nä sel­vin sanoin ker­toi kyl­mään ja kal­se­aan sävyyn, että he teki­vät kai­ken juu­ri niin kun piti­kin, eikä ole mitään anteek­si­pyy­det­tä­vää. Sitä röyh­keyt­tä kuun­te­li suu auki.

  Siis se turk-am poi­ka oli opis­ke­li­ja. Se on Ana­to­lia News Agencyn uuti­nen, mitä leh­det refe­roi­vat. Ruu­mii­na­vaus on teh­ty ja sii­nä todet­tu 4 luo­din­rei­kää pääs­sä ja yksi rinnassa:

  http://thelede.blogs.nytimes.com/2010/06/03/three-american-subplots-in-flotilla-drama/

  Jotain tois­ta ammut­tiin kuu­lem­ma takaraivoon.

  Ei ole kyy­nel­kaa­sun­kaan kans­sa toi­mi­mi­nen vaa­ra­ton­ta: tuos­ta samas­ta New York Time­sin blo­gis­ta sel­vi­ää, että erääl­lä ame­rik­ka­lais­ty­töl­lä menet­ti silmän/ meni sil­mäs­tä näkö lai­vais­kun vas­tai­ses­sa mie­le­no­soi­tuk­ses­sa Jerusa­le­mis­sa kun IDF heit­ti kyy­nel­kaa­su­ka­nis­te­rin (?) suo­raan päin näköä.

 77. Väliin idea­lis­mia: jos pys­tyi­sin, lähet­täi­sin Gazaan niin mon­ta (oikeas­ti rau­han­omais­ta) avus­tus­lai­vuet­ta, että Israe­lil­la ei mil­lään riit­täi­si resurs­sit nii­den kaik­kien pysäyttelyyn.

 78. Anteek­si nyt Eli­na, mut­ta tuo on argu­ment­ti­na jok­seen­kin kum­mal­li­nen. Jos alu­eel­la val­lit­see sota­ti­la, sil­loin oli­si täy­sin oikeu­tet­tua vaik­ka ampua israelilaisia.

  Niin­hän Hamas koko ajan tekee­kin — muu­ta­ma tuhat raket­tia rajan yli vuo­des­sa. Huo­nois­ta tar­vik­keis­ta joh­tuen ne har­voin joh­ta­vat mit­ta­viin hen­ki­lö­va­hin­koi­hin, mut­ta eikö orga­ni­soi­tu räjäh­teil­lä ampu­mi­nen toi­sen val­tion puo­lel­le ole sotatila?

  Mitä luu­let hei­dän teke­vän, jos järeäm­pien asei­den tuon­ti ara­bi­mais­ta mahdollistuu? 

  Minun tie­dos­sa­ni ei ole jul­kis­tet­tua sotaa.

  Hama­sin perus­tus­kir­jas­sa on jär­jes­tön ensim­mäi­sek­si tavoit­teek­si ase­tet­tu Israe­lin tuhoaminen. 

  Kat­sot­ko, että jos Ruot­sin lakiin tuli­si tavoit­teek­si Suo­men tuhoa­mi­nen val­tio­na, niin emme oli­si sota­ti­las­sa? Kal­le uhkui­si tel­kus­sa, että emme lepää ennen­kuin jokai­sel­ta suo­ma­lai­sel­ta koi­ral­ta (hund) on pää katkaistu. 

  Jon­kin asea­lan asian­tun­ti­jan lausun­to on nyt yhden­te­ke­vä. Mer­kit­tä­vää on se, mitä HALLINTO sanoo. Sitä pait­si hän on var­mas­ti sano­nut, että Israe­lil­la on mah­dol­li­suus käyt­tää ydin­a­set­ta. En nyt löy­tä­nyt äkki­pää­tä, mis­tä on kyse. 

  Lai­te­taan tähän nyt Ham­sin yllä­pi­tä­mä erit­täin mal­til­li­nen sivus­to. Siel­tä löy­tyy kaik­kea muka­vaa, las­ten nurk­kaus ja sillai…

  1. Olen samaa miel­tä, että yksit­täis­ten hen­ki­löi­den lausun­noil­la ei ole mer­ki­tys­tä. Mik­si nii­tä pales­tii­na­lais­ten osal­ta sit­ten esitetään?

 79. Pek­ka Heliste
  “Käyt­ti­hän NL aikoi­naan var­sin saman­tyyp­pis­tä reto­riik­kaa Suo­mea vastaan”

  Ja lop­pu­tu­lok­se­na oli kak­si täy­si­mit­tais­ta sotaa.

 80. Olen samaa miel­tä, että yksit­täis­ten hen­ki­löi­den lausun­noil­la ei ole mer­ki­tys­tä. Mik­si nii­tä pales­tii­na­lais­ten osal­ta sit­ten esitetään?

  Siis eikö nyt mene jake­luun, että Pales­tii­nan HALLINTO on Israe­lin tuhoa­mis­ta var­ten ja jokai­nen net­ti­tai­toi­nen voi hyvin pie­nel­lä vai­val­la hakea Hama­sin JOHTOHENKILÖIDEN lausun­to­ja aiheesta. 

  Etkö nyt ymmär­rä hal­lin­non ja taval­li­sen jam­pan eroa? Voi­ko sinus­ta Mat­ti Van­ha­nen lausua samal­la tavoin, että “kaik­ki venä­läi­set pitäis ampua” kuin Jas­ka Kon­tu­las­ta Suomi24-palstalla. 

  (Kat­se­lin Hama­sin yll­pi­tä­miä sivu­ja ja mei­na­sin tän­ne lin­kit­tää, mut­ten sit­ten teh­nyt­kään niin. Sori, että jäi tuo lupaus sii­tä vii­mei­sek­si kap­pa­leek­si edel­li­ses­sä kommentissani.)

 81. Mut­ta Gazaa hal­lit­see Hamas ihan lail­li­ses­ti ja Gazas­ta nyt on kyse. 

  Sori epä­tark­kuus minulta.

 82. Jos PLO pys­tyi­si pitä­mään Hama­sin kuris­sa, niin se oli­si uskot­ta­va Gazan hal­lin­to. Jos Hamas de fac­to on val­las­sa Gazas­sa, niin se on sil­loin Gazan hal­lin­to. Kyse on vähän samas­ta kuin Teri­joen hal­li­tuk­ses­sa. NL:n mukaan se oli Suo­men “lail­li­nen hal­lin­to” ja sanoi tule­van­sa sen avuk­si. De fac­to hal­li­tus istui kui­ten­kin Hel­sin­gis­sä ja pani rau­taa rajal­le, min­kä vuok­si avuk­si tule­mi­nen hie­man epä­on­nis­tui. Teri­joen hal­li­tuk­sel­la oli yhtä vähän sano­mis­ta Hel­sin­gis­sä kuin Ramal­la­hin hal­li­tuk­sel­la on Gazassa. 

  Kuten tuol­la ylem­pä­nä kir­joi­tin, Ramal­la­hin hal­lin­to muu­ten omal­ta osal­taan kurit­taa Gazaa mui­den muka­na rajoit­ta­mal­la polt­toai­net­ta, jota Gazas­sa ole­va voi­ma­lai­tos saa käyt­töön­sä. Teki­si­kö joku oikeas­ti val­las­sa ole­va hal­lin­to tahal­laan omil­le alai­sil­leen näin?

  Kyse on lop­pu­jen lopuk­si sii­tä, mitä Sta­lin aikoi­naan sanoi Paa­vis­ta. Hän­hän kom­men­toi jotain Paa­vin lausun­toa kysyen mon­ta­ko divi­sioo­naa hänel­lä on. PLO:lla ei ole nii­tä divi­sioo­nia Gazas­sa, Hama­sil­la on. Sik­si on jär­ke­väm­pää kuun­nel­la sitä, mitä Hamas sanoo.

 83. Pek­ka Heliste
  “Turk­ki on NATO-maa, joten NATOn pitäi­si iskeä nyt Israe­liin, jos tuo puo­lus­tustrii­ni on voimassa.”

  Naton artikla 5 kos­kee vain Euroo­pas­sa ja Poh­jois-Atlan­til­la tapah­tu­via hyök­käyk­siä. Tosin arve­li­sin että joku niis­tä kai­kis­ta sopi­muk­sis­ta kat­taa myös Tur­kin alu­een, mut­ta ei var­mas­ti­kaan enää kv-vesia­luet­ta sii­nä Israe­lin lähellä.

 84. Siis eikö nyt mene jake­luun, että Pales­tii­nan HALLINTO on Israe­lin tuhoa­mis­ta var­ten ja jokai­nen net­ti­tai­toi­nen voi hyvin pie­nel­lä vai­val­la hakea Hama­sin JOHTOHENKILÖIDEN lausun­to­ja aiheesta. ”

  Avig­nor Lie­ber­man on Israe­lin hal­li­tuk­sen jäsen ja esit­tää siten hal­li­tuk­sen kantoja

  Mut­ta Gazaa hal­lit­see Hamas ihan lail­li­ses­ti ja Gazas­ta nyt on kyse.”

  2006 vaa­lien mukaan Hama­sin pitäi­si hal­li­ta Län­si­ran­taa­kin, mut­ta ei Israel ‚ei USA eikä moni muu­kaan kiis­tan osa­puo­li ole tun­nus­ta­nut Hama­sia ja sen ase­maa, joten sen ase­ma ei ole kan­sain­vä­li­ses­ti tunnustettu.

 85. ARI:

  eikö Tuk­hol­man yli­opis­ton merioi­keu­den eme­ri­tus­pro­fes­so­ri tun­ne alaansa? 

  Se, että tun­tee jon­kin alan ei tar­koi­ta, ettei­kö voi­si olla vää­räs­sä. Niin sanot­tu “kan­sain­vä­li­nen oikeus” tai oikeus yli­pää­tään ei ole mitään eksak­tia tie­det­tä, vaan riip­puu hyvin pal­jon pai­no­tuk­sis­ta ja jopa mielipiteistä.

  Käy­tän­nös­sä ei ole mitään tuo­miois­tuin­ta, joka tuon rat­kai­si­si, mut­ta kyl­lä maa­il­man muut val­tiot ovat de fac­to hyväk­sy­neet sen, että Gaza saar­re­taan, eikä mikään val­tio ole esit­tä­nyt, ettei­kö Israe­lil­la oli­si oikeut­ta estää aset­toi­mi­tuk­set (mikä edel­lyt­tää aina­kin las­tin tar­kis­ta­mis­ta). Tosia­sias­sa val­tiot ja YK (=kan­sain­vä­li­nen oikeus, täs­sä kon­teks­tis­sa) ovat tämän hyväksyneet.

  Voim­me sit­ten hal­koa hiuk­sia sil­lä, oli­si­ko Israe­lin pitä­nyt toi­mia vas­ta omil­la alue­ve­sil­lään vai ei, mut­ta se on minus­ta tois­si­jais­ta, kos­ka ko. lai­va oli ilmoi­tuk­sen­sa­kin mukaan mat­kal­la Gazaan jon­ne mene­mi­sen estä­mi­seen Israe­lil­la oli täy­si oikeus.

  Uskon tois­tai­sek­si enem­män häneen kun sinuun. 

  Auk­to­ri­teet­tius­ko on var­maan­kin ihan hyvä lähes­ty­mis­ta­pa, jos ei halua aja­tel­la itse.

  Kari

 86. Pek­ka Helis­ten mai­nit­se­ma Avig­dor Lie­ber­man on Israe­lin nykyi­nen ulkoministeri.

 87. Kari

  Arvon pro­fes­so­ri puhui asian de jure puo­les­ta, joka on hänen mukaan­sa har­vi­nai­sen yksi­se­lit­tei­nen: kan­sain­vä­li­sil­lä vesil­lä ei saa tun­keu­tua luvat­ta aluk­seen. “Se mitä Israel teki oli käsit­tä­mä­tön­tä. Kata­stro­faa­lis­ta”, lausui proffa.

 88. Siis mitä Avig­nor Lie­ber­man on sanonut?

  Vois­ko joku lin­kit­tää sen mis­tä on puhe Lie­ber­ma­nin koh­dal­la? Tie­dän kyl­lä, että on kovan lin­jan polii­tik­ko, mut­ta mitä siis tar­kal­leen on sanonut. 

  Läh­de?

  ============

  Uskot­ta­vin ker­to­mus lai­van tapah­tu­mis­ta mie­les­tä­ni on tähän men­nes­sä israe­li­lai­sen kom­man­don kuvaus sii­tä, kun las­keu­tui kan­nel­le helikopterista. 

  Akti­vis­tit oli­vat hänen mukaan­sa täl­lä het­kel­lä kovas­sa käsi­ry­sys­sä aiem­min tul­lei­den soti­lai­den kans­sa ja oli­vat onnis­tu­neet riis­tä­mään pari ryn­näk­kö­ki­vää­riä israe­li­lai­sil­ta sotilailta. 

  Mik­si näin on pääs­syt käy­mään Israe­lin armei­jan erityisjoukoille? 

  Sik­si, että vas­ta­puo­lel­la­kin oli tais­te­lu­kou­lu­tet­tu­ja ihmi­siä. Muu ei ole mahdollista. 

  Nyt ei oltu teke­mi­sis­sä min­kään 6 kk intis­sä sin­ni­tel­leen suo­mi­po­jan kans­sa, vaan Israe­lin vii­mei­sen pääl­le kou­lu­tet­tu­jen eliit­ti­so­ti­lai­den kans­sa. Ei ker­ta­kaik­ki­aan perus-“rauhanktivisti” oli­si voi­nut lait­taa kam­poi­hin tuol­la tavoin. 

  Ei siis ole miten­kään mah­dol­lis­ta, että pari kepil­lä hui­to­jaa pää­se­vät nis­kan päälle. 

  Tuli­ko selväksi? 

  Akti­vis­tit kai­va­vat jat­ku­vas­ti omaa kuop­paan­sa ker­to­mal­la mereen hei­te­tyis­tä kuol­leis­ta, raa’as­ti teloi­te­tuis­ta ja kidu­te­tuis­ta uhreis­ta ym. potas­kaa. Mikä ihmeen syy ruu­mii­ta oli­si heit­tää mereen? Ai sit­ten ei niin­ku pal­jas­tu, kuka on kuollu…?

  Onko akti­vi­si­mil­la ja älyl­lä nega­tii­vi­nen korrelaatio?

 89. Ari,

  Näi­tä “arvon pro­fes­so­rei­ta” nyt on täs­sä asias­sa joka läh­töön — Yhdys­val­lois­sa, ara­bi­mais­sa, Israe­lis­sa ja myös Suo­mes­sa ideo­lo­gian mukaan klusteroituina. 

  Monet arvon pro­fes­so­rit ovat vakaas­ti sitä miel­tä, että ilman muu­ta oli oikeus tar­kis­taa lai­vat jo kan­sain­vä­lis­ten vesien puolella. 

  Mut­ta mitä­pä väliä, oikeus tar­kis­taa oli­si ollut joka tapauk­ses­sa ennen sata­moi­tu­mis­ta ihan joka laki­py­kä­län mukaan. Saa Suo­mi­kin tse­ka­ta las­tit omil­la aluevesillään. 

  Minus­ta Israe­lil­la oli aina­kin moraa­li­nen oikeus teh­dä näin jo vähän aiem­min. Mut­ta se on minun mie­li­pi­tee­ni vain.

  1. Vaik­ka niin moni on pitä­nyt tätä ehdo­tus­ta epä­rea­lis­ti­se­na, nyt myös Israe­lin pää­mi­nis­te­ri Netan­ja­hu on ehdot­ta­nut samaa. Gazaan kan­sain­vä­lis­ten jouk­ko­jen val­vo­ma satama.

 90. Kun ihmi­siä on hei­tel­ty mereen, niin kai­pa akti­vis­teil­la on sit­ten esit­tää edes jon­kin­lais­ta lis­taa mah­dol­li­ses­ti kadon­neis­ta? Kai siel­lä oli jon­kin­lai­nen mat­kus­tus­lis­ta käy­tös­sä ihan vaan sen­kin takia, ettei kukaan katoa fasis­ti­sen Israe­lin gulakeihin? 

  Täl­löin saa­tai­siin aina­kin jon­kin­lai­nen haa­ruk­ka aikaiseksi.

  Eli­na
  “Ei siis ole miten­kään mah­dol­lis­ta, että pari kepil­lä hui­to­jaa pää­se­vät nis­kan päälle.”

  Miten niin ei ole? Eivät kom­man­dot­kaan mitään elo­ku­va­san­ka­rei­ta ole ja tot­te­le­vat kyl­lä rau­ta­pamp­pua. Lähi­tais­te­lus­sa luku­mää­rä on voimaa.

  Täs­sä on nyt ilmi­sel­väs­ti Israe­lin pro­pa­gan­dao­sas­ton tuo­te, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta kli­pis­tä käy aika hyvin ilmi, miten käy kun las­keu­tuu yksi­nään kes­kel­le viha­mie­lis­tä väkijoukkoa:
  http://www.youtube.com/watch?v=JaiMjAULWn0

 91. Itse pitäi­sin Law Of Seas nou­da­tet­ta­va­na sopi­muk­se­na, jota Israel ei ole alle­kir­joit­ta­nut ja PLO on muka­na tark­kai­li­ja­na sopi­muk­ses­sa. Ei Israe­lia aina­kaan sopi­mus­rik­ko­muk­ses­ta voi syyt­tää, vaik­ka toi­mi­kin ko. sopi­muk­sen vastaisesti.

  Sen mukaan alus­ta ei saa tar­kis­taa alue­ve­si­ra­jan ulko­puo­lel­la kuin muu­ta­mas­ta syys­tä, jot­ka eivät nyt täyt­ty­neet. Lipun oli­si­vat voi­neet tar­kis­taa, mut­ta sii­hen ne val­tuu­det sit­ten käy­tän­nös­sä lop­pu­vat­kin. Eikä sinän­sä ole sel­vää ovat­ko Gazan edes­sä ole­vat vesia­lu­eet edes Israe­lin aluevesiä.

 92. Itse toi­voi­sin, että Israel voi­si teh­dä aloit­teen ja alkaa nou­dat­ta­maan kan­sain­vä­li­siä sopi­muk­sia ja sään­tö­jä. Jos Israel ei pys­ty käyt­täy­ty­mään oikeu­den­mu­kai­ses­ti, niin tur­ha odot­taa sitä muilta.

  Itsel­le on kui­ten­kin tul­lut kuva, että Israe­lil­la on jokin tar­ve pitää sotaa yllä. Luul­ta­vas­ti ainoa tapa lopet­taa tämä rähi­nä oli­si teh­dä riit­tä­vän vah­va YK ope­raa­tio, joka voi­si “pakot­taa” osa­puo­let rau­haan. Ilman Yhdys­val­to­jen tukea tämä ei ole mahdollista.

 93. Eli­na, jäi­tä hat­tuun. Meuh­kaa­mi­se­si akti­vis­tien tais­te­lu­kou­lu­tuses­ta kuu­los­taa b‑elokuvalta. En tie­dä mikä on tie­tä­myk­se­si aseel­li­sis­ta selk­kauk­sis­ta, mut­ta ei ole ennen­kuu­li­ma­ton­ta, että hom­ma läh­tee käsis­tä. Jän­nit­ty­nyt ja uhkaa­va epä­sel­vä tilan­ne ja aseel­la varus­tet­tu ihmi­nen ovat kam­mot­ta­va yhdis­tel­mä, vaik­ka sit­ten kysees­sä oli­si heh­kut­ta­ma­si huip­pu­kou­lu­tet­tu erikoisyksilö.

 94. Pai­no­tan nyt, etten ota kan­taa hyök­käyk­sen oikeu­tuk­seen tai sen puut­tee­seen. En vain näe soti­lai­den toi­min­nas­sa suu­res­ti moi­tit­ta­vaa. Mie­les­tä­ni vir­he teh­tiin ylem­mäs­sä por­taas­sa. Ja vir­he sii­nä teh­tiin, sil­lä yhdek­sän ruu­mis­ta on paha jut­tu, kat­soi asi­aa mil­tä kan­til­ta hyvänsä.

  Tokarzuk:

  J.M.Korhonen, olet täy­sin vää­räs­sä, ei siel­lä ole käy­ty mitään pai­nia ennen ampu­mis­ta, vaan vas­ta sen jäl­keen kun israe­li­lai­set ampuivat

  En usko. Minä en ole mikään asian­tun­ti­ja täm­möi­sis­sä hom­mis­sa, kun­han vain kapi­nen jää­kä­ri jos­kus monia vuo­sia sit­ten, mut­ta en vain usko että tilan­ne oli­si men­nyt kuten se meni, jos soti­lail­la oli­si ollut lupa ampua ilman provokaatioita.

  Käy­tin läh­tee­nä­ni etu­pääs­sä tätä video­ta — israe­li­lais­ten jul­kis­ta­maa, mut­ta jos tuo on lavas­tet­tu niin sit­ten se on teh­ty aika taitavasti: 

  http://www.youtube.com/watch?v=0LulDJh4fWI&feature=related

  Koh­das­sa 0:18 ensim­mäi­nen (?) soti­las las­keu­tuu kan­nel­le. Hänen kimp­puun­sa käy­dään välit­tö­mäs­ti, hänet kaa­de­taan maa­han, ja näyt­tää, että hän­tä haka­taan jou­kol­la. Jos soti­lail­la oli­si ollut lupa ampua saman tien, koko tuo­ta epi­so­dia ei oli­si tapah­tu­nut, tai se oli­si päät­ty­nyt niin, että useam­pia hak­kaa­jia oli­si pudon­nut nopeas­ti kuvasta.

  Koh­das­sa 0:48 ja sen ympä­ris­tös­sä käy­dään käsi­käh­mää, soti­laat näh­tä­väs­ti pal­jain käsin. Vie­lä­kään ei näy tuliaseita.

  Koh­das­sa 1:01 ja sii­tä eteen­päin käy­te­tään aivan sel­väs­ti paint­ball-aset­ta (hyvin hel­pos­ti tun­nis­tet­ta­vis­sa pui­ku­lan­mal­li­ses­ta “lip­paas­taan”). Mik­si paint­ball-ase, jos soti­lail­la oli jo lupa ampua kovilla?

  Koh­das­sa 1:06 näen ensim­mäis­tä ker­taa soti­laan kädes­sä jotain mikä saat­tai­si olla pis­too­li tai tain­nu­tus­pis­too­li (taser). En näe merk­ke­jä sii­tä, että sitä oli­si (vie­lä) käy­tet­ty. Ilmei­ses­ti pian tämän jäl­keen ammun­ta alkoi. Se oli­si lin­jas­sa sen kans­sa, että akti­vis­te­ja varoi­tet­tiin ensin, mut­ta he eivät totelleet.

  Video voi olla tie­tys­ti vää­ren­net­ty tai tai­ta­vas­ti lei­kat­tu, mut­ta minus­ta on aika sel­vää, että siel­lä pai­nit­tiin ensin, ja kun tilan­ne meni rumak­si — ja kommando(ja) oli kateis­sa — tulia­seet vedet­tiin esiin. En osaa sanoa, mik­si “tain­nu­tus­a­sei­ta” (mil­lai­sia?) ei käy­tet­ty. Tai ehkä nii­tä käy­tet­tiin: tase­rit ovat ker­ran tai kah­des­ti lau­kea­via, ja pääl­le­käy­viä oli tuol­la mel­koi­sen monta.

  En löy­dä enää Koso­vos­sa 2002 jaet­tua Rules of Enga­ge­ment-kort­tia­ni, mut­ta muis­te­len vah­vas­ti, että vas­taa­vas­sa tilan­tees­sa — esi­mer­kik­si videon koh­das­sa 0:20, kun soti­las kaa­de­taan maa­han — jopa meil­lä suht’­rau­hal­li­ses­sa pai­kas­sa pal­vel­leil­la rau­han­tur­vaa­jil­la oli­si ollut oikeus ampua varoi­tuk­set­ta ja kon­sul­toi­mat­ta esi­mie­hiä: “jos hyök­kää­jä tulee koh­ti vaa­ral­li­sen aseen kans­sa, eikä varoi­tus­lau­kauk­seen ole aikaa, tai jos KFO­Rin hen­ki­lös­töön kuu­lu­va on välit­tö­mäs­sä hen­gen- tai ruu­miin­vaa­ras­sa” tai jotain sin­ne­päin. Näi­tä ROE-sään­tö­jä pidet­tiin ylei­ses­ti hyvin mal­til­li­si­na, jopa vaa­ral­li­sen passiivisina.

  Tuo nel­jä rin­taan, yksi pää­hän on myös mie­les­tä­ni lin­jas­sa sen kans­sa, mitä tie­dän eri­kois­jouk­ko­jen toi­min­ta­ta­vois­ta. Mei­tä perus­jant­te­rei­ta­kin kou­lu­tet­tiin ker­ran vii­kos­sa ns. double tap-ammun­ta­tek­niik­kaan: kak­sois­lau­kauk­sia, maa­li­na mas­sa­kes­ki­pis­te. Jat­ke­taan tuli­tus­ta, kun­nes koh­de lak­kaa liik­ku­mas­ta. Lopuk­si var­mis­tuk­sek­si yksi lau­kaus pää­hän. Mekin har­joit­te­lim­me tuo­ta niin pal­jon, että se meni mel­kein auto­maa­tio­na; eri­kois­jou­koil­ta uskoi­sin tuon tule­van täy­sin reflek­si­nä. Ver­tai­lun vuok­si, erääs­tä 1980 Ira­nin Lon­toon-lähe­tys­tön vapau­tuk­ses­sa ammu­tus­ta val­taa­jas­ta kuo­lin­syyn­tut­ki­ja las­ki 72 rei­kää — ennen kuin lopet­ti laskemisen. 

  On täy­sin mah­dol­lis­ta, ettei tuo 19-vuo­tias uhri osal­lis­tu­nut kahak­kaan. Riit­tää, kun on vää­räs­sä pai­kas­sa vää­rään aikaan. Ehkä hän meni paniik­kiin eikä totel­lut komen­to­ja. Mut­ta se ei vie­lä tee hänen tap­pa­mi­ses­taan kyl­mä­ve­ris­tä mur­haa tai edes miten­kään tilan­tee­seen näh­den eri­kois­ta. (Jos jol­lain on esit­tää kuva­ma­te­ri­aa­lia, jos­sa israe­li­lai­set tap­pa­vat sivus­ta­kat­so­jia, kat­so­taan sit­ten uudestaan.)

  Mitä tulee sil­min­nä­ki­jöi­den lausun­toi­hin, luot­tai­sin nii­hin pal­jon vähem­män kuin video­ku­vaan. Tuol­lai­ses­sa kaa­oot­ti­ses­sa, kes­kel­lä yötä tapah­tu­nees­sa tilan­tees­sa ei ole miten­kään sel­vää, mitä tapah­tui — eivät­kä muis­ti­ku­vat ole luo­tet­ta­via. Edes ampu­mi­nen ei ole yhtään miten­kään yksi­se­lit­teis­tä: itse olin ker­ran tuo­ta pal­jon vähem­män epä­sel­väs­sä tilan­tees­sa, ja jäin miet­ti­mään jäl­ki­kä­teen, oli­ko­han minua koh­ti ammut­tu. Mel­kein var­mas­ti ei — mut­ta jos tut­tui­hi­ni oli­si osu­nut ja/tai muut läs­nä­oli­jat oli­si­vat olleet sitä miel­tä, oli­sin usko­nut aivan täysillä.

  Jos noil­la akti­vis­teil­la on täy­sin sel­keä kuva esi­mer­kik­si sii­tä, miten tuo ampu­mi­nen ete­ni, niin heil­lä on sit­ten enem­män koke­mus­ta tulia­seis­ta ja lähi­tais­te­lus­ta kuin minulla.

  Eli­nan ole­tus sii­tä, että noi­den tap­pe­li­joi­den on ollut pak­ko olla jotain kou­lu­tet­tu­ja ammat­ti­lai­sia tai muu­ten vaan jiha­dis­te­ja, on tosin sekin perus­tee­ton. Ensin­nä­kin sik­si, etten usko ammat­ti­lai­sen käy­vän put­ken­pät­kil­lä kom­man­don kimp­puun, ei aina­kaan avoi­mel­la (=tark­ka-ampu­jan maa­li­tau­lu­na). Käy­tä­vil­lä ehkä. Toi­sek­si sik­si, ettei vihai­sen väki­jou­kon kes­kel­le jou­tu­val­la ole pal­jon mah­dol­li­suuk­sia puo­lus­tau­tua, oli hän sit­ten miten hyvä ja väki­jouk­ko miten kal­ja­ma­hai­nen tahansa.

  Mut­ta kuten sanoin, olen vain pahai­nen ex-fait­te­ri — jos­kin kähi­nä­asiois­ta vähän har­ras­tus­mie­les­sä kiin­nos­tu­nut. Osmol­la tai jol­lain muul­la saat­tai­si olla kurant­te­ja kon­tak­te­ja Uttiin tai Upin­nie­meen — ehkä siel­tä voi­si saa­da parem­paa ana­lyy­sia, vaik­ka sit­ten “tis­kin alta.”

 95. Täs­sä osoi­tus Israe­lin kuva­ma­ni­pu­loin­nis­ta. Nou­det­tu KL:n pals­tal­ta, jon­ne joku oli pos­tan­nut nämä use­aan eri viestiin.

  [Haka­su­luis­sa omia lisäyksiäni.]

  [Kuva veit­sel­lä uhkaa­vas­ta ara­bi­ter­ro­ris­tis­ta. Alun perin Haa­rez-leh­des­sä näin:

  http://i11.photobucket.com/albums/a189/Henry-Finland/5KnifeHaaretz‑1.png

  Mut­ta mut­ta: Osa­suu­ren­nus joka pal­jas­taa, että veit­si on teh­ty kuvan­kä­sit­te­lys­sä. Eri­koi­set koh­dat oli mer­kit­ty kuviin.

  [Ensim­mäi­nen kuva:]

  http://www.aijaa.com/v.php?i=6282707.jpg

  Koh­ta 1. Läpi­nä­ky­vyys pääl­lä. [So. taus­ta pais­taa teräk­sen läpi]

  Koh­ta 2. Heit­to­var­jo ei ole luon­nol­li­ses­sa kuvas­sa tasai­nen koko käsi­var­ren mital­la sil­loin, kun taus­ta on epä­ta­sai­nen ja vinos­sa ja var­jon läh­de samoin.

  Var­jo on tuos­sa koh­das­sa myös syvem­pi kuin sen pitäi­si olla. Sel­vi­ää ver­taa­mal­la kuvan mui­hin var­jo­koh­tiin ja ver­tai­le­mal­la nii­den leveyteen.

  Koh­ta 3. Tuo hei­jas­tuse­fek­ti ei ole luon­nol­li­nen. Näyt­tää, että sil­lä oli­si jäl­ji­tel­ty joko lii­ke-epä­te­rä­vyyt­tä tai obje­tii­viin pääs­syt­tä vastavaloa.

  [Toi­nen kuva:]

  http://www.aijaa.com/v.php?i=6282803.jpg

  Koh­ta 4. Heit­to­var­jon pitäi­si yltää tuo­hon val­koi­sen hian­suun pääl­le. Nyt ei.

  Koh­ta 5. Heit­to­var­jo jat­kuu saman­le­vyi­se­nä etua­lan pai­das­ta kau­em­mak­si taustaan.

  [Kol­mas kuva:]

  http://www.aijaa.com/v.php?i=6283017.jpg

  Veit­sen terän väre­jä oli vedet­ty kah­des­ta koh­taa sen oikeal­la ja ylä­puo­lel­la ole­vis­ta pai­dois­ta ym. Siis terän takaa. Läpi­nä­ky­vyys toi­ses­sa koh­taa on vie­lä asia erikseen.

  [Nel­jäs kuva:]

  Koh­ta 7. Kuvaa teh­des­sä oli tul­lut ilmei­nen kii­re ja etusor­men ja peu­ka­lon liit­tä­mi­nen ei ollut ihan onnis­tu­nut iip­po­lan vaa­ril­la. On sel­lai­nen irto­kap­pa­le sii­nä etusor­men pääl­lä mark­kee­raa­mas­sa peu­ka­lon päätä. 

  Peu­ka­lon 1. ja 2. nive­len väli on samoin huo­nos­ti teh­ty, kyn­si jää­nyt koko­naan kesken.

  Koh­ta 8. Kii­re näkyy myös pho­tos­ho­pa­tun terän istut­ta­mi­ses­sa kah­vaan. Se oli sit­ten osu­nut vain toi­seen laitaan, 

  http://www.aijaa.com/v.php?i=6283202.jpg

  Terän istu­tus näkyy jopa parem­min täs­sä (koh­das­sa 5).

  http://www.aijaa.com/v.php?i=6282803.jpg

  Veit­ses­sä on sekin outous, että jos kah­va jat­kui­si tuos­sa kul­mas­saan, sen pitäi­si työn­tyä sor­mis­ta läpi, jota se tie­ten­kään kuvas­sa­kaan tee. Kul­ma ei siis sovi, ei millään.

  [ Mitäs tuu­mit­te? Mie­les­tä­ni Haa­rezis­sa jul­kais­tu ja maa­il­mal­le levin­nyt kuva oli vää­ren­nös. Jopa huonohko. ]

 96. Äkkiä googlet­ta­mal­la mai­ni­tus­ta kuvas­ta ei löy­dy kuin tuo erit­täin heik­ko­re­so­luu­tioi­nen ver­sio. IDF:n viral­li­sil­ta sivuil­ta en sitä löy­tä­nyt lain­kaan. Se sel­väs­ti viit­taa vää­ren­nök­seen. Muu­ten­han kuva oli­si jul­kais­tu parem­pi­laa­tui­se­na ja virallisesti.

 97. Pek­ka Helis­te: Itse asias­sa tuo hyök­käys turk­ki­lai­seen aluk­seen on hyök­käys Turk­kia vas­taan sil­lä lai­va on Tur­kin val­tion aluet­ta. Turk­ki on NATO-maa, joten NATOn pitäi­si iskeä nyt Israe­liin, jos tuo puo­lus­tustrii­ni on voimassa.

  Mavi Mar­ma­ra on val­tion nimel­tä Como­ros lipun alla joten voit jät­tää nuo toh­to­ri outo­lem­pi fik­saa­tio­si myö­hem­mäk­si, para­tii­si ja 7 neit­syt­tä odot­taa kyllä.

  http://www.marinetraffic.com/ais/fi/shipdetails.aspx?mmsi=616952000

 98. Siis mitä Avig­nor Lie­ber­man on sanonut?Voisko joku lin­kit­tää sen mis­tä on puhe Lie­ber­ma­nin koh­dal­la? Tie­dän kyl­lä, että on kovan lin­jan polii­tik­ko, mut­ta mitä siis tar­kal­leen on sanonut.

  Inter­net ja haku­ko­neet on kek­sit­ty, uusa­vu­ton? Sep­po Nie­mi­nen haul­la löy­tyy pal­jon kave­rei­ta mut­ta Avig­nor Lie­ber­man on suht har­vas­sa, vaikkapa:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Avigdor_Lieberman

  Googlaa­mal­la ko. nimel­lä tulee pal­jon link­ke­jä, tie­toa kyl­lä löy­tyy jos halu­aa löytää.

  1. Aina­kin se on pois­tet­tu. Tai siis link­ki ei toimi.
   Ennen kuin innos­tuu näis­tä kuva­vää­ren­nök­sis­tä lii­kaa, kan­nat­taa muis­taa, että molem­mil­le osa­puo­lil­le totuus on muut­tu­nut aiko­ja sit­ten pel­käs­tään tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suus kysy­myk­sek­si. Tuos­sa vies­tis­sä kuva­tut tapauk­set ovat ilmi­sel­väs­ti vää­ren­nök­siä, mut­ta me emme tie­dä, onko kyse aidos­ta vää­ren­nök­ses­tä. Onhan joku voi­nut ottaa israe­li­lais­ten levit­tä­män kuvan ja mani­pu­loi­da sitä ja sit­ten osoit­taa, että tämä kuva on väärennetty.

 99. Sano­taan nyt vie­lä, vaik­ka ei tämä täs­tä mihin­kään sel­viä, että jäl­kim­mäi­ses­sä eli sii­nä tar­kem­mas­sa Solo­mo­nian kuvas­sa on rajaus­ta muu­tet­tu. Sii­tä on pois­tet­tu rau­hal­li­ses­ti kame­roi­taan roi­kut­te­le­vat turis­tit tai mit­kä lie toi­mit­ta­jat. Siten kuva näyt­tää pal­jon uhkaa­vam­mal­ta kuin Haretzin versiossa. 

  Pho­tos­ho­pil­la kun kuvaa suu­ren­net­tu­na tii­rai­lee, se tosi­aan näyt­tää parem­pi­laa­tui­sel­ta ver­siol­ta. Kuvas­ta on siis näyt­täi­si ole­van ole­mas­sa parem­pia ver­sioi­ta. Äkki­sel­tään näyt­tää kui­ten­kin sil­tä, että kuvat eroa­vat toi­sis­taan vain reso­luu­tion suhteen.

 100. Onhan joku voi­nut ottaa israe­li­lais­ten levit­tä­män kuvan ja mani­pu­loi­da sitä ja sit­ten osoit­taa, että tämä kuva on väärennetty.”

  Hain muu­ten lisä­vää­ren­nys­ten varal­ta Haa­rezin sivuil­ta käyt­tä­män­sä ori­gi­naa­lin. Tai siis jotain, sil­lä ori­gi­naa­li lie­nee nyt vää­rä ilmaisu.

  Haa­rezin käyt­tä­mä kuva on yhtä­pi­tä­vä lin­kit­tä­mä­ni kans­sa ja löy­tyi vie­lä äsken leh­den sivuilta:

  http://www.haaretz.com/jewish-world/turkey-jews-fear-flotilla-backlash-will-turn-into-anti-semitism‑1.294032

 101. J.M.Korhonen. Olet var­maan oikeas­sa. Muu­tin jo päi­väl­lä miel­tä­ni sil­tä osin (= ennen kuin luin kom­ment­ti­si), että turk­ki­lai­set akti­vis­tit tus­kin oli­vat mitään täy­sin puh­tai­ta pul­musia. Oli joku kum­ma tar­ve näh­dä tämä konflik­ti pahan Israe­lin ja hyvien akti­vis­tien väli­se­nä taisteluna.

  Kor­jaus vie­lä: IFJ.orgin mukaan kuvaa­ja nimel­tä Sura Fachrizaz, joka toi­sen refe­roi­ma­ni sivus­ton mukaan oli­si kuol­lut, onkin hoi­det­ta­va­na Hai­fas­sa sai­raa­las­sa. Louk­kaan­tui vaka­vas­ti, mut­ta hen­gen­vaa­raa ei pitäi­si olla.

  Oheis­tan vie­lä nämä lin­kit, jot­ka aiem­min pos­ta­sin toi­ses­sa ket­jus­sa, jos ette huo­man­neet: kuva­ma­ni­pu­laa­tios­pe­ku­laa­tioi­ta ja väitteitä/ spekulaatioita/huhuja (blo­gis­sa) että friend­ly fire oli­si ollut soti­lai­den ampu­ma­haa­vo­jen syy. Kävi itsel­lä­kin mie­les­sä aiem­min tuo omien tuli­tus, mut­ta jos armei­jan tie­do­tus­nai­sen sana pitää paik­kan­sa, haa­voit­ta­neet luo­dit oli­si­vat tul­leet sel­lai­sis­ta aseis­ta, joi­ta IDF:n mie­hil­lä ei ollut. 

  http://www.theage.com.au/world/suddenly-sound-bombs-and-tear-gas-exploded-20100603-x6wf.html?

  http://demosthenes.blogspot.com/2010/06/now-we-know-what-idf-was-hiding-about.html

  Edel­leen­kään en pidä Israe­lin arro­gans­sis­ta: “meis­sä ei ole mitään syy­tä” ei ole paras mah­dol­li­nen lin­ja aina. Sama­ten 6 ihmis­tä tap­pa­neen kom­man­don pal­kit­se­mi­nen san­ka­ri­na täs­sä tilan­tees­sa on mautonta.JMO.

 102. Solo­mo­nia pois­ti (tai esti pää­syn) kuvaan, mut­ta 465x348 reso­luu­tiol­la ja eri rajauk­sel­la kuin Haa­rezin kuva, löy­tyi tätä kir­joit­taes­sa vielä

  http://4.bp.blogspot.com/_gnm2C1B8vbI/TAPEpoV4K1I/AAAAAAAAEt8/mf_DIX3Cjzc/s1600

  Zoo­mail­kaa omat johtopäätöksenne.

  See­ker chal­len­ge: jos­sain netis­sä löy­tyy alku­pe­räi­nen kuva ilman veis­tä, tai sen osia. Lisäk­si tilan­net­ta on sel­väs­ti kuvat­tu useil­la kame­roil­la — eri kul­mis­ta otet­tu­ja kuvia tai kuvia jois­sa on samo­ja hen­ki­löi­tä (vih­reä­pai­ta ja val­ko­pai­ta par­ta­mies hel­pos­ti tun­nis­tet­ta­via) on var­mas­ti jos­sain kuva­teks­tin kera.

 103. Jan­ne kirjoitti 

  Kuva on parem­pi kuin aiem­mat. Vih­reäl­lä nuo­lel­la mer­kit­ty koh­ta näh­däk­se­ni osoit­taa, että kuvaa on käsi­tel­ty smud­ge-työ­ka­lul­la jo mai­ni­tun läpi­nä­ky­vyy­den läheltä. 

  http://www.aijaa.com/v.php?i=6285894.png

  Väri on levin­nyt kan­kaa­seen laa­jal­le. Voi tie­ten­kin olla, että pales­tii­na­lais­hui­viin on käy­tet­ty val­ko­pe­suai­net­ta — val­kai­se­maan jotain… 

  Jos­ta­kin blo­gis­ta löy­tyy var­maan pian kuva, jos­sa tuo­kin on muis­tet­tu pes­tä oikein.

 104. Oli tar­koi­tus olla näin:

  Jan­ne kir­joit­ti: “Zoo­mail­kaa omat johtopäätöksenne.”

 105. Muu­ten­kin tuo vet­si on var­mas­ti juu­ri sel­lai­nen jon­ka tais­te­luun val­mis­tau­tu­nut kolu­tet­tu tais­te­li­ja valit­si­si lähitaisteluaseekseen.

 106. BRG kir­joit­ti 4.6.2010 kel­lo 22:44
  Pahoit­te­len epä­asial­lis­ta teks­tiä, ei noin…

 107. Minun mie­les­tä­ni yksi kuva yhdes­tä mie­hes­tä hei­lu­tel­len veis­tä kes­kel­lä kuvaa­jia ei kyl­lä todis­ta yhtään mitään. On ihan eri asia mah­tail­la kes­kel­lä omia kuin sit­ten oikeas­ti teh­dä jotakin.

  Eli omas­ta miels­tä­ni koko kuvan voi heit­tää ros­kiin nol­la­to­dis­tee­na, pait­si tie­ten­kin mah­dol­li­ses­ti todis­tee­na sii­tä että joku, mah­dol­li­ses­ti Israel, pho­to­sop­paa kuvia järjestelmällisesti. 

  Ne videot pam­puil­la varus­tau­tu­neis­ta tyy­peis­tä kaa­su­naa­ma­rit pääl­lä todis­ta­vat jo jota­kin, sama­ten ne kuvat jois­sa israe­li­lai­sia soti­lai­ta haka­taan kuin vie­ras­ta sikaa. Näi­tä ei kyl­lä saa pho­to­so­pil­la tehtyä.

 108. Omi­tui­sin piir­re kuvas­sa (tar­kem­mas­sa ver­sios­sa var­sin­kin) on tika­ria pitä­vän käden var­jo, joka seu­rai­lee kät­tä saman­le­vyi­se­nä kyy­när­pääs­tä käm­me­neen. En kek­si sil­le luon­te­vaa seli­tys­tä. Se taas tar­koit­tai­si, että koko käsi, ei vain tika­ri, on lii­tet­ty kuvaan. Sil­loin mani­pu­laa­tion jäl­kiä pitäi­si etsiä sii­tä koh­das­ta, mis­sä käsi liit­tyy mie­hen var­ta­loon (käden kat­kai­se­mi­nen muis­ta koh­dis­ta oli­si lii­an vai­ke­aa taus­tan takia). Ei löydy.

 109. En löy­tä­nyt tuo­ta valo­ku­vaa IDF:n viral­li­sil­ta sivuil­ta (idfspokesperson.com), mikä saa aina­kin minut epäi­le­mään sen aitout­ta (siis sen aitout­ta, että kuvan läh­de on IDF). 

  Sen sijaan siel­tä löy­tyy video, joka vai­kut­taa erit­täin töke­röl­tä vää­ren­nök­sel­tä. Suo­ra link­ki videoon:
  http://idfspokesperson.com/2010/06/04/video-mavi-marmara-to-israeli-navy-were-helping-arabs-go-against-the-us-dont-forget-911-guys-4-june-2010/

  Videos­sa israe­li­lai­nen upsee­ri sanoo radioon, että “lähes­tyt­te saar­toa­luet­ta” ja saa vastaukseksi:
  “shut up, go back to Auschwitz” ja “We’re hel­ping Arabs go against the US, don’t for­get 9/11″.

  Syy, mik­si video minus­ta vai­kut­taa vää­ren­nök­sel­tä on se, että vas­tauk­set tule­vat kuin aptee­kin hyl­lyl­tä perä­pe­rään. Eten­kin vii­mei­sen äänes­sä on voi­ma­kas ame­rik­ka­lai­sak­sent­ti. Lisäk­si video on lisät­ty vas­ta 4.6., mut­ta sivuil­ta löy­tyy aiem­pi video, jos­sa vas­taus on vain jotain “ei, jat­kam­me mat­kaam­me koh­ti Gazaa”. Mik­si ihmees­sä Israel oli­si sääs­tel­lyt tätä pro­pa­gan­da­kul­ta­kim­pa­let­ta näin pitkään? 

  En muu­ten­kaan ymmär­rä, mik­si akti­vis­tit ehdoin tah­doin yhdis­täi­si­vät itsen­sä 911-iskui­hin. Anti­se­mi­tis­min vie­lä joten­kin ymmär­tää, mut­ta tuo­hon 911:än yhdis­tä­mi­nen on niin type­rää pro­pa­gan­dan kan­nal­ta, eikä sil­lä saa­vu­te­ta mitään,

 110. @nimim. “Medi­aa”:

  En tie­dä, mis­tä Haa­retz on saa­nut kuvan­sa, mut­ta läh­teek­si mai­ni­tus­sa IDF Spo­kes­per­so­nin var­sin run­saas­sa flo­til­laa käsit­te­le­väs­sä kuva- ja videoar­kis­tos­sa sitä ei ole. Itse asias­sa arkis­tos­ta löy­tyy akti­vis­tien kan­nal­ta huo­mat­ta­vas­ti ras­kaut­ta­vam­paa materiaalia.

  Jos joku tie­dus­te­lu­läh­de haluai­si vää­ren­tää kuva­ma­te­ri­aa­lia, se ei toden tot­ta tuot­tai­si näin töke­röä jäl­keä, ellei nime­no­maan haluai­si jää­dä kiin­ni. Var­sin­kin, kun kuva ei edes autent­ti­se­na todis­tai­si mis­tään mitään, kos­ka kon­teks­ti jää täy­sin irralliseksi.

  Haa­retz on vasem­mal­le kal­lel­laan ole­va leh­ti, jos­sa usein tuo­daan esiin myös anti­sio­nis­ti­sia kan­to­ja, mis­sä ei toki sinän­sä ole mitään moit­teen sijaa, kuu­luu moni­ää­ni­seen keskusteluun.

  Mitä deba­toi­tuun (ja edi­toi­tuun) radio­lii­ken­tee­seen, koko lii­ken­ne on saa­ta­vil­la ver­kos­ta. Samal­la kana­val­la puhuu useam­pia hen­ki­löi­tä (ja aluk­sia). Jää epä­sel­väk­si, mit­kä vas­tauk­sis­ta ovat peräi­sin flo­til­las­ta ja mit­kä eivät. Nuo Auschwitz- ja 9/11-höl­möi­lyt tosi­aan ovat radio­lii­ken­tees­sä, mut­ta syn­tyy vai­ku­tel­ma, että ne ovat ulko­puo­lis­ten samaa kana­vaa kuun­te­le­vien alus­ten **ttui­lua.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.