YK.n on perustettava satama Gazaan

Israelin murhaavaa hyökkäys­tä rauhanak­tivistien laivo­jen kimp­pu­un ei voi juät­tää ilman seu­rauk­sia. Oikea seu­raus on, että YK tai EU perus­ta­vat sata­man Gaza­an ja mur­ta­vat näin alen­ta­van saar­ron. Jos sata­ma on YK:n valvon­nas­sa, YK vas­taa siitä, että asei­ta ei tuo­da. Israel on käyt­tänyt “oikeut­taan ” valvoa Gazan logis­ti­ikkaa täysin väärin (suk­laa ja kahvi nyt esimerk­sik­si) ettei sil­lä ole moraal­ista oikeu­tus­ta jäl­jel­lä siihen. Jos he pyrk­i­sivät estämään vain asei­den tuon­nin, saar­toa voisi pitää jopa pikeutet­tuna, mut­ta kun tarkoituk­se­na on kaikin tavoin vaikeut­taa ja ankeut­taa palesti­inalais­ten elämää, he ovat itse vie­neet itseltään moraalisen oikeu­den har­joit­taa valvon­taa. Oma sata­ma antaisi Gazan asukkaille mah­dol­lisu­u­den myös kehit­tää elinkeino­jaan. Israelin saar­to estää myös kaiken tuotan­nol­lisen toimin­nan Gazassa.

Näin kuo­li­aak­si ammatu­tu rauhanak­tivis­tit saa­vat oikeu­tuk­sen työlleen ja Israel sopi­van näpäy­tyk­sen. Jos räikeitäkään rikok­sia ei ran­gaista, seu­raa­va on entisvä vakavampi.

Jos joku on eri mieltä, toivoisin loogista vas­taus­ta siihen, mikä oikeus Israelil­la on estää kah­van ja suk­laan viem­i­nen Gaza­an. Tämä sil­lä varauk­sel­la, että Helsin­gin Sanomien kuvaus saar­ron kohteesw­ta on oikea.

Israel näyt­tää pitävän kir­jail­i­ja Manke­lia van­git­tuna kunnes hän allekir­joit­taa jonkin paperin. Toivon Manke­lille sitkeyt­tä. Minä en allekir­joit­taisi mitään.

138 vastausta artikkeliin “YK.n on perustettava satama Gazaan”

 1. EU ja YK ovat kyvyt­tömiä tuo­hon. USA:lle lähi-Idän öljy on liian tärkeä, jot­ta se lähtisi aja­maan tuol­laista hanketta.Israel on liian tärkeä uhrat­tavak­si jonkun pikku jupakan takia.
  Ja Oba­man on huomioita­va USA:n vaiku­tus­val­tainen juutalaisväestö

  YK:ssa USA voi estää han­kkeen suo­raan ja EU:ssa sen sylikoirat estävät EU:n toimet.

  Enpä usko, että tuos­ta jupakas­ta on mitään seu­rauk­sia Israelille vaan hom­ma jatkuu kunnes suur-Israel on syntynyt .

 2. Oikea seu­raus on, että YK tai EU perus­ta­vat sata­man Gaza­an ja mur­ta­vat näin alen­ta­van saarron

  Mil­lä lihak­sil­la? Kor­jat­tu ver­sio: on -> olisi, perus­ta­vat -> perus­taisi­vat, mur­ta­vat -> mur­taisi­vat. YK ja EU ovat yhtä isoa konditionaalia.

 3. Suo­mi voisi myy­dä tullin palvelu­ja Israelille, kos­ka Suomeen ei vir­taa lait­to­mia asei­ta samal­la taval­la kuin Israeliin.

 4. Kan­nat­taisiko nyt kuitenkin tutkia ennenkuin ale­taan hutkimaan.

  En tiedä mitä sinne tarkalleen on kiel­let­ty viemästä ja mil­lä perus­teel­la, mut­ta voisin kuvitel­la esimerkik­si muoviräjäh­teen naamioimisen suk­laak­si ole­van suh­teel­lisen helppoa.

  Epäilen, ettei Israel tule nykyti­lanteessa hyväksymään kenenkään muun valvon­nas­sa ole­van sata­man perus­tamista sinne, kos­ka sen jäl­keen tilan­net­ta on mah­do­ton valvoa. Toki on myös kestämätön tilanne, jos sinne ei saa­da riit­täviä määriä avus­tus­tarpei­ta (tai onhan se tilanne toki monel­la muul­lakin taval­la kestämätön).

  Kari

  1. Lehti­ti­eto­jen mukaan Israel sään­nöstelee esimerkik­si elin­tarvikkei­den vien­nin määrää. Laske­vat kun­non vankileirim­i­toituk­sen mukaan, mon­tako kalo­ria tarvi­taan eivätkä päästä enem­pää. Kahvin ja suk­laan vien­tikiel­toa on perustel­tu sil­lä, että ne ne ovat luksusta.

 5. Israelin poli­ti­ikkana on pitää gaza­laiset kur­ju­udessa niin kauan, että he kumoa­vat Ham­sin vallasta.

  Mitä tulee väki­val­taan tuos­sa saattueessa niin esim nois­sa WTO mel­lakois­sa mie­lenosoit­ta­jil­la on ollut parem­mat aseet kuin noil­la laivo­jen aktivis­teil­la, mut­ta ei mie­lenosoit­ta­jia ole tarvin­nut ampua.

  Ei Netan­jahukaan uskaltanut muuten puo­lus­tau­tua kuin, että oli kuul­tu laukauk­sia. Todis­ta­jia kun paikalla oli paljon ja liian räikeä val­he pal­jas­tuu nopeasti ellei kaikkia tapeta.

 6. Tässä näkyy NATOnkin heikkous: Israel hyökkäsi turkki­lais­ten kimp­pu­un, mut­ta eipä NATO ole rien­tänyt avuksi

 7. Minä en allekir­joit­taisi mitään.

  VAU! Sankari­ni.… 🙂

  Uusimpi­en tieto­jen mukaan Mankell on pakotet­tu pois­tu­maan Israelista pidä­tyk­sen uhal­la, ei siis ole vank­i­na. Ellei hän ja neljä muu­ta ruot­salaista pois­tu, heitä odot­taa oikeudenkäynti.

  ++++++++++

  Kahvi on pysyvästi sal­lit­tu­jen tuon­ti­tuot­tei­den listal­la BBC:n mukaan. 

  Uskoisin, että tuon­ti­ra­joi­tusten yksi tarkoi­tus on helpot­taa asei­den ja räjähtei­den valmis­tus­tarvikkei­den salakul­je­tuk­sen valvontaa. 

  Aina eri­laiset pur­nukat, tölk­it ja kääreet pitää tietysti aina ava­ta muu­t­a­min kap­palein joka erästä. Sik­si tuon­ti on rajat­tu vält­tämät­tömyys­tarvikkeisi­in, joi­hin siis kahvikin on laskettu. 

  Täy­tyy nyt muis­taa, että Hamas ja Israel ovat sodas­sa keskenään. Sik­si Isralil­la on käsit­tääk­seni oikeus myös kan­sain­välisil­lä vesil­lä tark­istaa lai­vat. Tämähän onnis­tui saattueen muil­la laivoil­la rauhanomais­es­ti. Mitä sit­ten täl­lä yhdel­lä laival­la tapah­tui, on vielä hämärän peitossa. 

  Olisin tässä vai­heessa varovaisem­pi kuin Osmo puhu­maan “murhaavas­ta hyökkäyk­ses­tä”. Tuol­lainen retori­ikkaa antaa vain kuvan varsin puolueel­li­sista asen­teista. Odotel­laan nyt selvi­tys­tä aiheesta. Ja tätä ei pidä tulki­ta Israelin puo­lus­teluk­si, vaan objek­ti­ivisen ihmisen maltillisuudeksi.

 8. “mut­ta voisin kuvitel­la esimerkik­si muoviräjäh­teen naamioimisen suk­laak­si ole­van suh­teel­lisen helppoa.”

  Sar­jas­sa kuolemat­to­mia oival­luk­sia keksin minäkin että muoviräjäh­teen voi myös kätkeä leivän sisään tai kir­jan, pääsiäis­mu­nan, tulosti­men, ananassäi­lyk­keen ja jopa klavi­irin. Tarkem­min ajatellen en kek­si mitään, mihin ei voisi kätkeä räjähdet­tä pait­si vesip­ul­lon olet­taen, että itse pul­lo ei ole muoviräjähdet­tä … tai vesi.

 9. Osmo: Saaks sun mielestä kaup­pasaar­to­ja noin ylipään­sä käyt­tää painostuskeinoina?

  Eli siis onks Pohjois-Kore­an kaup­pasaar­to ok syys­tä xyz ja Gazan väärin syys­tä abc, vai molem­mat on kat­e­goris­es­ti väärin?

 10. Gazan ja Egyptin välil­lä on noin 10 kilo­metriä pitkä maara­ja. Avataan siihen riit­tävä määrä rajanyl­i­ty­s­paikko­ja ja hoide­taan kul­je­tuk­set sitä kautta.

 11. On ollut puhet­ta, että meil­lä tääl­lä län­si­mais­sa on ollut kak­si kult­tuuria, jot­ka ovat kieltäy­tyneet assimiloitumasta. 

  Juu­ta­lais­ten strate­gia on ollut kan­nus­taa “mod­ernisoi­tu­misen suun­tais­es­ti” (en nyt tähän hätään kek­si parem­paa ilmaisua). Erään teo­ri­an mukaan juu­ta­laiset jopa kek­sivät kap­i­tal­is­min 1200-luvun Espan­jas­sa. Käsit­tämät­tömän suuri osa tieteen läpimur­roista on heikäläis­ten ansio­ta. Mon­et taiteil­i­jat niin pois päin.

  Ole­mal­la mui­ta parem­pi on pystyi näköjään selviämään ainakin Hit­leri­in asti … oho, nyt tuli nolosti toi Hitler-kort­ti tohon … kor­jaan: “selvi­sivät eräisi­in 1940-luvun tapah­tu­mi­in asti”.

  Musta­laiset ovat tietysti se toinen kult­tuuri, jot­ka ovat selvin­neet sato­ja vuosia tap­po­ra­hoista huoli­mat­ta — niitä on kuulem­ma mak­set­tu tääl­lä Suomes­sakin ainakin erään sket­sio­hjel­man yleen­sä ultra­lu­otet­ta­van jos toki myäs vit­sikkään sivus­ton mukaan.

  Musta­lais­ten selviy­tymis­strate­gia on jos­sain määrin ollut päin­vas­tainen kuin juu­ta­laisil­la. On pitäy­dyt­ty omis­sa olois­sa myös kult­tuuris­ten vaiku­tusten suh­teen ja oltu oman van­hoil­lisen kult­tuurin pauloissa. 

  Mik­si vain nämä kak­si vieras­ta kult­tuuria ovat säi­lyneet Euroopas­sa? Asi­aa on pyöritel­ty kir­jal­lisu­udessa ja tutkimuk­ses­sa suun­taa jos toiseenkin. 

  Meikän teo­ri­an mukaan se johtuu tum­mas­ta ja muutenkin eksoot­tis­es­ta ulkonäöstä. Jos juu­ta­laiset tai musta­laiset oli­si­vat näyt­täneet ihan samoil­ta kuin me muut, he oli­si­vat assim­iloituneet aiko­ja sit­ten. Tämä ei ehkä ollut riit­tävä syy mut­ta syy kuin syys.

  No, miten tämä liit­tyy Gaza­an? Var­maan jotenkin tai sit­ten ei.

  Juu­ta­lainen men­tal­i­teet­ti on: “ei koskaan enää” ja hyvästä syys­tä. Musta­lainen men­tal­i­teet­ti on: “täs on puukko, näätsie”.

 12. Näin kuo­li­aak­si ammatu­tu rauhanak­tivis­tit saa­vat oikeu­tuk­sen työlleen ja Israel sopi­van näpäytyksen. 

  Valitet­tavasti maail­man poli­it­ti­nen todel­lisu­us on sel­l­ainen, että Helsin­gin keskus­tan läpi raken­netaan ennem­min 6‑kaistainen uusi poikit­tainen moot­tori­tie kuin Israel saisi tai tarvit­sisi alis­tua mihinkään näpäytykseen.

  Kiel­let­tyä on muuten myös kaiken raken­nus­ma­te­ri­aalin viem­i­nen, kuten sement­ti, tiiliskivet, jne.

 13. Mik­si Israel tap­poi? Yksi vas­taus saat­taa olla seu­raaval­la vide­ol­la http://www.youtube.com/watch?v=bU12KW-XyZE jos­sa mie­lenosoit­ta­jat yrit­tävät väki­val­tais­es­ti val­la­ta Israelilaisen laivan.

  Kos­ka sota on myös pitkälti pro­pa­gan­daa, niin voihan olla että video on pelkkää hui­jaus­ta. Kuitenkin neljän­nesmiljoon­al­ta koneelta se on kat­sot­tu. Joten se on joko todel­lista, tai todel­lista hui­jaus­ta, jol­la sil­läkin on vaikutuksensa.

 14. En tiedä, kek­sivätkö juu­ta­laiset kap­i­tal­is­mia, mut­ta pankki­toim­intaa he har­joit­ti­vat Euroopas­sa jo paljon ennen kris­tit­tyjä. Kris­ti­ty­iltä näet oli kuole­man uhal­la kiel­let­ty “koronkiskon­ta”. Juu­ta­lais­ten uskon­to kiel­si koron ottamisen toiselta juu­ta­laiselta, mut­ta kris­ti­ty­iltä korkoa sai ottaa. Näin he alkoi­vat kehit­tää pankki­toim­intaa pitkin euroop­paa istuen penkeil­lä (=bank) lainat­en rahaa. Tästä johtuu rikas­tu­mi­nen -> rahaa kult­tuuri­in yms. He siis hyö­tyivät olla yhteistyössä kris­tit­ty­jen kanssa. Musta­laiset eivät ilmeis­es­ti hyö­tyneet samal­la tavalla.

 15. No, tässä jupakas­sa tul­laan tes­taa­maan se, onko sel­l­aisil­la käsit­teil­lä kuin kan­sain­vä­li­nen meri­alue ja kan­sain­vä­li­nen laki mitään todel­lista merkitystä.

  Jos aluk­si­in nousus­ta päät­täneet päästetään vas­tu­us­ta, se antaa aika huolestut­ta­van ennakko­ta­pauk­sen sivi­ilien naut­ti­mas­ta suo­jas­ta kan­sain­välisil­lä vesillä.

 16. Osmo: “…Jos sata­ma on YK:n valvon­nas­sa, YK vas­taa siitä, että asei­ta ei tuoda…”

  YK:n maine maail­mal­la on niin huono, ettei tuo onnis­tu. 😀 En usko, että Israel suos­tu­isi tuo­hon, mut­ta oon­is­tu­ak­seen pro­jek­ti tarvit­sisi NATO:n tapaisen vakavas­tiotet­ta­van toim­i­jan veturiksi.

 17. Liian van­ha:

  Mitä tulee väki­val­taan tuos­sa saattueessa niin esim nois­sa WTO mel­lakois­sa mie­lenosoit­ta­jil­la on ollut parem­mat aseet kuin noil­la laivo­jen aktivis­teil­la, mut­ta ei mie­lenosoit­ta­jia ole tarvin­nut ampua. 

  Ensin­näkin, me emme tiedä, mitä asei­ta tuol­la on ollut. Toisek­seen, jär­jestäy­tyneesti mel­lakkavarustein kaupungis­sa on aika lail­la eri tilanne kuin olla pudotet­tuna helikopter­ista pimeälle laivan kannelle.

  Gazan ja Egyptin välil­lä on noin 10 kilo­metriä pitkä maara­ja. Avataan siihen riit­tävä määrä rajanyl­i­ty­s­paikko­ja ja hoide­taan kul­je­tuk­set sitä kautta. 

  Käsit­tääk­seni Egyp­ti on myös saar­tanut Gazan.

  Kari

 18. Art­turi:

  Osmo: Saaks sun mielestä kaup­pasaar­to­ja noin ylipään­sä käyt­tää painostuskeinoina?

  Eli siis onks Pohjois-Kore­an kaup­pasaar­to ok syys­tä xyz ja Gazan väärin syys­tä abc, vai molem­mat on kat­e­goris­es­ti väärin? 

  Aläs nyt, minä tässä juuri odot­telin, että Osmo ehdot­taisi kaup­pasaar­toa Israelille, jot­ta ne purkaisi­vat Gazan kauppasaarron 🙂

  Kari

  1. Kaup­pasaar­to on oikea pain­os­tus­muo­to, mut­ta yksi maa ei voi yksinään aloit­taa asein vahvis­tet­tua kaup­pasaar­toa. Siihen on kan­sain­väliset sään­nöt, eikä Israelin yksin julk­ista­ma piir­i­tys­ti­la Gazas­sa täytä kan­sain­välisen lain vaatimuksia.

 19. Art­turi: nyt taita­vat men­nä saar­rois­sa puurot ja vel­lit sekaisin suomen puut­teel­lisen sanava­likoiman takia.

  Pohjois-Kore­aa ja monia mui­ta mai­ta vas­taan käytetään eri­ta­soisia kau­pan rajoit­tei­ta. Ei oste­ta tai myy­dä jotain tavaraa.

  Gazan sulus­sa ja vas­taavis­sa kah­den osa­puolen väli­nen kaup­pa estyy, kun kol­mas osa­puoli (tässä Israel) piirit­tää toista.

  Ensim­mäisessä tapauk­ses­sa päätät itse olla käymät­tä kaup­paa, toises­sa estät akti­ivis­es­ti mui­ta käymästä keskenään. Taitaa olla lib­er­taris­tille help­po tehtävä vas­ta­ta esit­tämääsi kysymykseen. 🙂

 20. Ole­mal­la mui­ta parem­pi on pystyi näköjään selviämään ainakin Hit­leri­in asti … oho, nyt tuli nolosti toi Hitler-kort­ti tohon … kor­jaan: “selvi­sivät eräisi­in 1940-luvun tapah­tu­mi­in asti”. 

  Noi­hin avus­tus­saattueisi­in lähti mukaan kansane­dus­ta­jia, pro­fes­sori, kir­jail­i­ja ja mui­ta “parem­pia ihmisiä” sil­lä mielel­lä, ettei Israel sen­tään hei­hin uskalla kajo­ta. Siinä uno­h­tui yksi asia: israelilaisil­la on edelleen kollek­ti­ivises­sa muis­tis­sa ne 40-luvun tapah­tu­mu­at, jois­sa ei korkea ase­ma juurikaan suojellut.

 21. Osmo Soin­in­vaara:

  Kaup­pasaar­to on oikea pain­os­tus­muo­to, mut­ta yksi maa ei voi yksinään aloit­taa asein vahvis­tet­tua kaup­pasaar­toa. Siihen on kan­sain­väliset sään­nöt, eikä Israelin yksin julk­ista­ma piir­i­tys­ti­la Gazas­sa täytä kan­sain­välisen lain vaatimuksia. 

  Saatan olla väärässä, mut­ta kyse on kai siitä, että Israel on aloit­tanut kaup­pasaar­ron oman maansa _sisällä_, jol­loin ns. kan­sain­välisel­lä lain­säädän­nöl­lä ei siihen ole nokan kop­ut­tamista (ihmisoikeusti­lanteeseen toki on).

  Joku var­maankin kor­jaa, jos olen ymmärtänyt jotain väärin?

  Kari

 22. Pohjois-Kore­aa ja monia mui­ta mai­ta vas­taan käytetään eri­ta­soisia kau­pan rajoit­tei­ta. Ei oste­ta tai myy­dä jotain tavaraa.
  Gazan sulus­sa ja vas­taavis­sa kah­den osa­puolen väli­nen kaup­pa estyy, kun kol­mas osa­puoli (tässä Israel) piirit­tää toista. 

  En nyt tiedä, mihin “moni­in mui­hin mai­hin” viit­taat, mut­ta minus­ta kyl­lä hyvin usein kaup­pasaar­toi­hin liit­tyy se, että ihan fyy­sis­es­ti estetään maa­ta X tuo­mas­ta maa­hansa tavaroi­ta keneltä tahansa vapaae­htoiselta myyjältä. En tiedä, saar­retaanko P‑Koreaa juuri täl­lä tavoin, mut­ta ainakin aikoinaan Jugoslavi­aa saar­ret­ti­in. Adri­an­merel­lä NATOn lai­vat pysäyt­tivät kaik­ki Jugoslavi­aan matkalla olleet lai­vat ja tarkas­ti­vat, ettei niis­sä ollut kiel­let­tyjä tuot­tei­ta. Kuitenkin esim. ruokaa sai viedä. 

  YK:n ylläpitämä Irakin saar­to oli käsit­tääk­seni saman­lainen, mut­ta sit­ten osoit­tau­tui, että YK oli erit­täin kor­rup­toitunut ja Irak oli saanut ostet­tua paljon sel­l­aista, mitä sen ei olisi pitänyt saa­da tuo­da maahan.

 23. ‘Israel on aloit­tanut kaup­pasaar­ron oman maansa _sisällä_, jol­loin ns. kan­sain­välisel­lä lain­säädän­nöl­lä ei siihen ole nokan kop­ut­tamista’ (Kari)
  Jos Gaza on osa Israelia, kuten sinä väität, gaza­laiset ovat siis israelilaisia, ja heitä pitäisi kohdel­la sen mukaises­ti eikä vain­o­ta hei­dän etnisen alku­perän­sä takia.

 24. Jos olen his­to­ri­aa ymmärtänyt oikein, niin Israel annet­ti­in toisen maail­man­so­dan jäl­keen juu­ta­laisille, jot­ta he saisi­vat oman val­tion kor­vauk­sek­si holokaustista. Tästä maas­ta sit­ten taval­liset sivi­ili­palesti­inalaiset jou­tu­i­v­at muut­ta­maan ja menet­tivät kotin­sa ja maansa. Tästä on syn­tynyt vuosikym­meniä jatkunut vaino ja riita juu­ta­lais­ten ja palesti­inalais­ten välil­lä. Palesti­inalaiset koke­vat maat omak­seen ja Israelilaiset halu­a­vat maan jos­sa holokausti ei pääse tois­tu­maan eli maan ilman mui­ta uskontokuntia.
  Käytän­nössähän tilanne on sisäl­liso­dan kaltainen ja mielestäni oikein huu­taa kan­sain­välistä puut­tumista, sil­lä kah­nauk­sen osa­puo­let sor­tu­vat vain ylilyön­tei­hin, kuten tämä viimeinen tapaus osoittaa.

 25. Mil­lä ihmeen perus­teel­la Israelin tulisi luot­taa EU:n saatik­ka YK:n kykyyn tai edes halu­un estää asei­den kul­je­tus Hamasille Gazaan. 

  YK sen enem­pää kuin EU eivät ole moraal­isia ja puolueet­to­mia vaan puh­taasti poli­it­tisia toimijoita.

 26. Samuli Saarel­ma:

  En nyt tiedä, mihin “moni­in mui­hin mai­hin” viit­taat, mut­ta minus­ta kyl­lä hyvin usein kaup­pasaar­toi­hin liit­tyy se, että ihan fyy­sis­es­ti estetään maa­ta X tuo­mas­ta maa­hansa tavaroi­ta keneltä tahansa vapaae­htoiselta myyjältä.

  Viit­taan USA:n vuosikym­meniä voimas­sa olleeseen Kuu­ba-saar­toon, eri maid­en asei­den­vi­en­tikiel­toi­hin ja mui­hin eri­ta­soisi­in kaup­pa­pakot­teisi­in esim. Bur­maa, Ira­nia ja Zim­bab­wea kohtaan.

  Yllä luetel­lut “boikot­ti-kaup­pasaar­rot” (embar­go) poikkea­vat soti­laal­lis­es­ta “piir­i­tys-kaup­pasaar­rosta” (block­ade), joka on selvä sota­toi­mi piiritet­tävää vas­taan. Ruo­ka ja sel­l­ainen pitää kuitenkin päästää läpi mm. Gen­even sopimusten mukaan, ener­gia (öljy) on siinä rajal­la. Jugoslavi­aan taidet­ti­in estää voima­toimin ainakin öljyn vienti.

  Gazan sotkun tärkeä edel­ly­tys on alueen epä­selvä sta­tus. Israel ei suo alueelle itsenäisen val­tion oikeuk­sia, mut­ta ei myöskään ota hoitaak­seen miehit­täjän velvol­lisuuk­sia. Tämä aiheut­taa var­maan melkoista pään­särkyä eri­lais­ten ihmisoikeussopimusten ja kan­sain­välisen kau­pan säädösten tulkitsijoille.

  1. Se, ettei Israel sal­li myöskään elin­tarvikkei­den vapaa­ta kul­je­tus­ta vaan halu­aa päät­tää, kuin­ka paljon palesti­inalaisen kuu­luu saa­da syödä, on ymmärtääk­seni rikos kaikkia kan­sain­välisiä säädök­siä vas­taan. Juuri tämän takia on oikeutet­tua yrit­tää mur­taa piir­i­tys­tä. Israelin toimia voisi pitää oikeutet­tuna, jos ne kohdis­tu­isi­vat vain aseisi­in, mut­ta elin­tarvikkeet tekevät siitä okset­ta­van toimen. Juuri tätä human­i­taarista sor­toa Gazan piir­i­tyk­sen vas­tus­ta­jat ymmärtääk­seni vastustavat.

 27. Eri­laiset Israelin tuk­i­jat pyrkivät kom­menteis­saan lähet­tämään linkke­jä mitä ihmeel­lisimpi­in pro­pa­gan­da­sivus­toi­hin. En voi niitä julka­ista, kos­ka en ker­takaikkises­ti tunne moist­en taho­jen taus­to­ja ja voin joutua myös vas­tu­useen niiden sisältämien her­jaavien tieto­jen välittämisestä.
  Ter­ror­is­ti­jär­jestök­si voi täl­lä sivus­tol­la nimit­tää jär­jestöä, jon­ka YK, EU tai Yhdys­val­lat on sel­l­aisek­si määritel­lyt. Joten link­ki sel­l­aiseen päätök­seen, jos halu­aa saa­da viestin­sä läpi.

 28. Osmo Soin­in­vaara:

  Se, ettei Israel sal­li myöskään elin­tarvikkei­den vapaa­ta kul­je­tus­ta vaan halu­aa päät­tää, kuin­ka paljon palesti­inalaisen kuu­luu saa­da syödä, on ymmärtääk­seni rikos kaikkia kan­sain­välisiä säädök­siä vastaan. 

  Olen samaa mieltä. Saman­lais­ta­han har­rastel­e­vat mm. läh­es kaik­ki kom­mu­nis­ti­val­tiot ja käytän­nössä kaik­ki sotaa käyvät maat. Hom­maa riit­tää kyllä.

  Juuri tämän takia on oikeutet­tua yrit­tää mur­taa piiritystä. 

  Tästä olen eri mieltä. Minus­ta väki­val­lan käyt­tö, johon nämä “aktivis­tit” mitä ilmeisim­min tur­vau­tu­i­v­at, ei tässä tapauk­ses­sa ole oikeutet­tua, kos­ka diplo­maat­titeitse olisi mah­dol­lista saa­da asioi­ta eteen­päin paljon paremmin.

  Vielä halvek­sit­tavam­paa on hyvän­tah­tois­t­en hölmö­jen hen­gen ja ter­vey­den vaaran­t­a­mi­nen pelkästään PR-tarkoituksissa.

  Minus­ta näil­lä “aktivis­teil­la” on tässä tapauk­ses­sa eniten kädet ver­essä. Olkoonkin, että myös Israelia ja Hama­sia on syytä arvostella. *)

  Israelin toimia voisi pitää oikeutet­tuna, jos ne kohdis­tu­isi­vat vain aseisi­in, mut­ta elin­tarvikkeet tekevät siitä okset­ta­van toimen. Juuri tätä human­i­taarista sor­toa Gazan piir­i­tyk­sen vas­tus­ta­jat ymmärtääk­seni vastustavat. 

  Minus­takin se on okset­tavaa. Mut­ta minus­ta sotimi­nen on käytän­nössä aina vas­ten­mielistä touhua. Hamas voisi lopet­taa koko touhun päät­tämäl­lä, etteivät he halua tuho­ta Israelin val­tio­ta (ja siel­lä ole­via ihmisiä). En pidät­täisi hengitystäni 🙁

  Kari

  *) tämä kaik­ki siis ole­tuk­sel­la, että aloite väki­val­taan tuli aktivistien puolelta, kuten nyt näyt­tää. Toivon mukaan puoluee­ton selvi­tys aikanaan tuo val­oa tähän asi­aan. Jos Israelin joukot tosi­asi­as­sa aloit­ti­vat väki­val­lan ilman tarvet­ta puo­lus­tau­tua, vedän sanani takaisin.

 29. Juuri seu­rauk­sit­ta tulee jäämään tämäkin Israelin isku. Jos siis ei las­ke­ta pahek­sun­taa maail­mal­la, siitähän Israel ei väl­itä pätkän ver­taa. Ei aikaisem­min eikä täl­läkään ker­taa. Israel tasan tarkkaan tiesi iskus­ta seu­raa­van pahek­sun­nan mut­ta iski silti. Luul­tavasti iskun taustal­la oli ennem­minkin Israelin halu näyt­tää voimaansa ja samal­la asen­teen­sa kv. mielip­i­teeseen kuin todel­li­nen huoli kul­je­tuk­sen sisällöstä. 

  Seu­rauk­sia voisi aiheutua vain,jos Yhdys­val­lat olisi niiden takana. Ja aika opti­misti tai nai­ivi saa olla, jos kuvit­telee Yhdys­val­to­jen ulkopoli­ti­ikan muut­tuneen Oba­man myötä niin paljon. Yhdys­val­lat ei puu­tu vaan ennem­minkin kulissien takana siel­lä aidosti ihme­tel­lään, mitä Israel muka tehnyt väärin. Onhan se itse (ulko)politiikassaan piit­taam­a­ton kv. oikeud­es­ta ja sopimuk­sista ja käyt­tää voimaa, kun kat­soo (esim.kaupallisten) etu­jen­sa sitä vaativan.

 30. YK sen enem­pää kuin EU eivät ole moraal­isia ja puolueet­to­mia vaan puh­taasti poli­it­tisia toimijoita.

  Ehkä omi­tu­isin lause jota olen koskaan lukenut tässä blo­gis­sa. Ilmeis­es­ti pelkkä poli­it­tisu­us, jota mikä tahansa val­tio tai niiden yhteen­lit­tymä on määritelmäl­lis­es­ti, on itses­tään­selväl­lä taval­la yleis­pa­ha asia. Mut­ta voisitko Markus selit­tää meille tyh­mem­mille että miten YK tai EU on juuri tässä asi­as­sa moraalit­to­mia ja puolueellisia?

 31. Juuri tämän takia on oikeutet­tua yrit­tää mur­taa piiritystä. 

  Ok, ote­taan tämä lähtöko­hdak­si. Sitä ei var­masti kukaan ole kieltämässä, etteikö piir­i­tyk­sen mur­t­a­mi­nen olisi oikeutet­tua. Keskustelu kos­kee kai kuitenkin sitä, mitä piir­i­tyk­sen mur­tamisek­si tai sen ylläpitämisek­si saa tehdä. Vaik­ka siis Israelin ylläpitämä saar­to olisi kiel­let­ty ja sen mur­t­a­mi­nen sal­lit­tua, niin tämä ei oikeas­t­aan ratkaise yhtään mitään.

  Eihän Israelia voi toisaal­ta kah­teen ker­taan ran­gaista pelkästä saar­ron ylläpi­dos­ta ja toisaal­ta ei saar­ron mur­tamisen oikeu­tus tarkoi­ta, että kaikkia keino­ja saisi käyt­tää. Israelia voi siis sät­tiä siitä, että se soti­laal­lis­es­ti ylläpitää saar­toa, mut­ta sit­ten jos joku mur­ta­ja kuolee siinä, kun koit­taa sitä saar­toa mur­taa ja Israel käyt­tää soti­laal­lista voimaa, niin ei tästä minus­ta kyl­lä mitään lisä­taakkaa tule.

 32. Tutus­tut­tuani uuti­saineis­toon totean, että Israel saa varauk­set­toman tukeni.
  Vahinko, että län­si­maiset moraal­isäteil­i­jät ilmeis­es­ti selvi­sivät säikähdyksellä.

 33. Eli­na tuol­la totes, että Israelil­la on oikeus tark­istaa lai­vat, kos­ka ovat sodas­sa Hamasin kanssa? Onko myös sodan toisel­la osa­puolel­la Hamasilla(palestiinalaishallinto)oikeus tark­istaa vastapelurin lai­vat, vai miten sitä kv-lakia oikein tulkitaan.

 34. kari kir­joit­ti: “tämä kaik­ki siis ole­tuk­sel­la, että aloite väki­val­taan tuli aktivistien puolelta, kuten nyt näyttää”

  tässä vielä tuo guardian-link­ki (laitoin tuo­nen edel­liseen top­i­ikki­in jo aiem­min), jos­sa aktivis­tit ker­to­vat että Israel ampui ensin:

  http://www.guardian.co.uk/world/2010/jun/01/gaza-flotilla-eyewitness-accounts-gunfire

  Minus­ta olisi ihan käsit­tämätön­tä, että aktivis­tit oli­si­vat aloit­ta­neet väki­val­lan kun ollaan tekemi­sis­sä aina liipas­in­herkän Israelin kanssa. Se olisi ollut var­ma itse­murha. On tietenkin mah­dol­lista, että Hamasin solut­tau­tu­jia on ollut laivoil­la aloit­ta­mas­sa hässäköitä, mut­ta vaikea sitä kyl­lä on uskoa. Ja kai ne oli­si­vat niin “taitavia”, että oli­si­vat saa­neet edes yhden israelilaisen väki­val­lan aloituk­sel­laan hengiltä …

  1. Tästä jutus­ta ei ota kukaan selvää, kos­ka lähi-idän kon­flik­tis­sa totu­ut­ta käytetään vain, kun se sat­tuu ole­maan tarkoituk­sen­mukaista. Min­un on vaikea uskoa israelilaisia niin hölmöik­si, mitä tuos­sa väitetään.
   On myös loogis­es­ti ajatellen täysin selvää, että Israel vale­htelee tapah­tu­mien kulus­ta. Heil­lähän on oman väit­teen­sä mukaan video tapah­tu­mista, jos­ta he ovat näyt­täneet vain alun. Jos kaik­ki olisi men­nyt kuten he väit­tävät, he tietysti todis­taisi­vat väit­teen­sä näyt­tää koko videon ja anta­mal­la siitä lehdis­tölle niin hyvän kopi­on, että lab­o­ra­to­ri­ois­sa voidaan tark­istaa, onko sitä manip­u­loitu. Kos­ka tuo­ta videon lop­pupäätä ei näytetä, asi­at eivät ole voineet men­nä, kuten Israel väittää.
   Eikö laival­ta lähetet­ty johonkin tele­vi­sioon suo­raa lähetys­tä, kun Israel iski. Sitä ei tietenkään kukaan voin­ut manip­u­loi­da, joten jos se on ole­mas­sa, siitä näk­isi paljon.

 35. Tokarzcuk„

  Luin sen artikke­lin. Nähdäk­seni siinä ker­rot­tu­jen lausun­to­jen todis­tusvoima on heikko: ollaan kuul­tu laukauk­sia (kenen ampumia? Israel­han sanoi käyt­täneen­sä väri­panok­sia tma.)…

  Perus­tan näke­myk­seni kolmeen näkökantaan:
  1) Israelin olisi ollut täysin _järjetöntä_ aloit­taa sivi­ilien ampumi­nen, samoin yksit­täisen sotilaan,
  2) Siinä videossa näkyy, kuin­ka soti­lai­ta vas­taan tais­tel­laan mm. kepein. Jos mod­erni armei­ja aloit­taa asein, kukaan ei pääse — eikä tule — lyöntietäisyydelle,
  3) Israelin lehdis­tössä olleet jutut ovat uskot­tavia: mokat­ti­in, ei arvat­tu vas­tar­in­taa ole­van, men­ti­in liian vähäl­lä miehi­tyk­sel­lä ja hom­ma karkasi käsistä.

  Mut­ta kuten sanoin, olen valmis muut­ta­maan kan­taani, jah­ka asi­aa selvitellään.

  Osmo,
  Luul­tavasti sitä lop­pua ei näytet­ty, kos­ka israelilais­soti­laat ampumas­sa sivi­ile­jä ei ehkä ole “julka­isu­ma­te­ri­aalia”. Eiköhän se, toivon­mukaan kokoon­tu­va, riip­puma­ton tutkimuselin sen saa.

  1. Lyön vetoa, e3ttä mikään riip­puma­ton tutkimuselin ei tule saa­maan video­ta. Jos totu­us tukee Israelin ker­to­mus­ta, mik­si kam­er­at takavarikoiti­in laival­la olleilta?

 36. Soin­in­vaara: “Se, ettei Israel sal­li myöskään elin­tarvikkei­den vapaa­ta kul­je­tus­ta vaan halu­aa päät­tää, kuin­ka paljon palesti­inalaisen kuu­luu saa­da syödä, on ymmärtääk­seni rikos kaikkia kan­sain­välisiä säädök­siä vas­taan. Juuri tämän takia on oikeutet­tua yrit­tää mur­taa piiritystä. ”

  Egyp­ti­hän voisi ava­ta rajansa gaza­an jos vain halu­aisi. Ei tämä siis ole yksin Israelin käsis­sä. Myös Egyp­ti saar­taa gazaa.

 37. “Ter­ror­is­ti­jär­jestök­si voi täl­lä sivus­tol­la nimit­tää jär­jestöä, jon­ka YK, EU tai Yhdys­val­lat on sel­l­aisek­si määritel­lyt. Joten link­ki sel­l­aiseen päätök­seen, jos halu­aa saa­da viestin­sä läpi.”

  Ter­ror­i­jär­jestök­si luokit­telu on pop­ulis­mia, jol­la voidaan peustel­la ihmisoikeuk­sien loukkauk­sia ja nor­maal­ista oikeusval­tios­ta luopumista.
  Luokit­telihan Nat­si-Sak­sakin kaik­ki vas­tar­in­tali­ik­keet ter­ror­is­teik­si, samoin NL.

 38. Juha:

  Egyp­ti­hän voisi ava­ta rajansa gaza­an jos vain halu­aisi. Ei tämä siis ole yksin Israelin käsis­sä. Myös Egyp­ti saar­taa gazaa. 

  Nythän ne ava­si­vatkin, ainakin het­kek­si. Toinen jut­tu on se, että Israel oli kai pyytänyt Egyp­tiä sulke­maan rajansa, ja näin myös tehti­in. Egyp­ti voi tietenkin omae­htois­es­ti toimia kuten halu­aa (en tiedä hei­dän moti­iveis­taan), mut­ta en oikein ole vaku­ut­tunut siitäkään, että Egyptin ja Israelin väle­jä tulisi ehdoin tah­doin heikentää.

  Kari

 39. Ei tätä aluet­ta saa­da rauhoit­tumaan ellei kan­sain­vä­li­nen yhteisö ota sitä hal­tu­un­sa. Se vaatii Yhdys­val­to­ja, Kiinaa ja mui­ta. Alueen his­to­ria on niin rasitet­tu vuo­sisato­jen, elleipä tuhan­sien ajan, että syväl­lä men­nään. Juu­ta­lais­vain­ot Euroopas­sa, Israelin perus­t­a­mi­nen, sodat, uskon­not (?) äärivoimien vahvis­tu­mi­nen ajan myötä puolin ja toisin. Vaikeaa on. Mut­ta onko Yhdys­val­lat tässä avain, niin kuin usein san­o­taan, onko enää? Kuin­ka pitkään Yhdys­val­to­jen juu­ta­laisy­hteisö pystyy lob­ba­maan etu­jaan kun latinot ja aasialaiset val­taa­vat alaa. Ja jos niin käy, että tämä lob­by ei enää kykene vaikut­ta­maan niin mitä sit­ten? Myös koko Yhdys­val­lat menet­tää vaiku­tus­val­taansa maail­man­laa­juis­es­ti ja kykyä vaikut­taa asioi­hin päivä päivältä. Onko tämä ratkaisun avain?

 40. Kari, jos olet noin Israelusko­vainen että kaik­ki sen maan pro­pa­gan­dakoneis­ton tuot­ta­ma mate­ri­aali menee noin helpol­la läpi, niin luul­tavasti vaik­ka näk­isit israelilais­ten ampu­van itse, kek­sisit seli­tyk­siä tyyli­in “mus­lim­it var­maan naamioituneet israelilaissotilaiksi”. 

  Minä en saa niistä videoiden­pätk­istä kun­nol­la selvää mitä on tapah­tunut. Ja selvää on että Israel on leikan­nut ja edelleen jakanut itselleen edulliset pätkät kv-jakoon.

  Toivon, että Turk­ki, jol­la on lail­lista val­taa tässä asi­as­sa kos­ka maan kansalaisia on murhat­tu, saa Israelin kv-oikeu­sis­tu­imen eteen. Ne porukat pitää lait­taa järjestyk­seen. Nyt kuulin, jos kuulin oikein, luvun 4 Aljazeer­al­la, että ilmeis­es­ti 4 kuolonuhreista olisi turkki­laisia. Mie­lenki­in­toista kuul­la mis­tä maista lop­ut uhrit ovat. Ja miten tari­na sit­ten jatkuu …

 41. Tokarzcuk:

  Kari, jos olet noin Israelusko­vainen että kaik­ki sen maan pro­pa­gan­dakoneis­ton tuot­ta­ma mate­ri­aali menee noin helpol­la läpi, niin luul­tavasti vaik­ka näk­isit israelilais­ten ampu­van itse, kek­sisit seli­tyk­siä tyyli­in “mus­lim­it var­maan naamioituneet israelilaissotilaiksi”. 

  🙂

  Kari

 42. “YK vas­taa siitä, että asei­ta ei tuoda”

  Hehheh, miten YK muka voisi vas­ta­ta yhtään mis­tään? Ei mitenkään.

  Tokar
  “Minä en saa niistä videoiden­pätk­istä kun­nol­la selvää mitä on tapah­tunut. Ja selvää on että Israel on leikan­nut ja edelleen jakanut itselleen edulliset pätkät kv-jakoon.”

  No minä kat­soin Afton­bladetin pätkän laival­laoli­joiden kuvaamista kameroista. Enpä oikein jak­sa uskoa että Israel on päässyt sak­si­maan laivas­saoli­joiden kameroiden aineis­toa ennenkuin se on pää­tynyt eteenpäin.

  Aineis­tossa näkyy aivan selvästi, että heti kun ensim­mäi­nen kom­man­do laskeu­tuu kan­nelle, sen kimp­pu­un käy­dään raivopäisenä.

  Mut­ta sovi­taan niin että israelilaiset ampui­v­at 10 rauhanak­tivis­tia ihan huvikseen ja että Irsael myös lavasti koko myl­läkän aikaiseksi.

  Huoh, tulee mieleen naa­puri­vart­ti. Omat silmät ker­to­vat toista mut­ta uutisvä­lineis­sä toitote­taan viral­lista totu­ut­ta, joka on rauhanak­tivistien jul­ma massateurastus.

 43. “Minä en saa niistä videoiden­pätk­istä kun­nol­la selvää mitä on tapah­tunut. Ja selvää on että Israel on leikan­nut ja edelleen jakanut itselleen edulliset pätkät kv-jakoon.”

  Ei noil­la aktivis­teil­la ollut edes yhtä hyviä välineitä kuin esim Azem mel­lakoitisi­joil­la tai kore­alaisil­la mellakoitsijoilla.

  Eikä näi­den hillit­semisek­si tarvi­ta tuliaseita.

  Kuten Hen­ning Mankel sanoi, israelilaiset ampui­v­at jopa nukku­via ihmisiä

 44. Osmo
  “Ker­ropa, mik­si Israel ei näytä video­ta loppuun.”

  No minä puhun kyl­lä siitä videosta, jon­ka on kuvan­nut laival­la oli­jat sil­loin kun ssraelilaiset kom­man­dot laskeu­tu­vat kan­nelle. Enpä usko että Israelil­la on ollut pajloa san­ot­ta­vana johonkin Al-Jazeer­an kuvamateriaaliin.

 45. Mielestäni Israelin tulee vali­ta hyväksyykö Gazan itsenäisenä val­tiona jon­ka asioi­hin ei puu­tu tai jär­jestää sen osak­si Israelia asukkaineen. val­loit­ta­jana. Luon­nol­lis­es­ti kansalaisu­us yms. asukkaille.

  Vas­taa­va tilanne löy­tyy myös Län­si-Sahara — Marokko suhteista. Molem­mis­sa tapauk­sis­sa toinen val­tio halu­aa maan ilman asukkai­ta, mikä ei mielestäni ole hyväksyt­tävää. Asukkaisen hävit­tämi­nen eri­ar­vois­ta­mal­la ja eli­nolo­ja huonon­ta­mal­la pitäisi tuomita.

 46. Juha

  Egyp­ti­hän voisi ava­ta rajansa gaza­an jos vain halu­aisi. Ei tämä siis ole yksin Israelin käsis­sä. Myös Egyp­ti saar­taa gazaa. 

  Hamasil­la on suo­rat yhtey­det oppo­si­tios­sa ole­vi­in kansan­li­ikkeisi­in Egyp­tis­sä ja muis­sa ara­bi­mais­sa. Autoritääris­ten ara­bi­maid­en, etunenässä Egyptin ja Sau­di-Ara­bi­an, johto ei ole tässä kon­flik­tis­sa Hamasin tai muiden palesti­inalais­ryh­mien puolel­la, eikä nähtävästi sen kum­mem­min palesti­inalaisia sivi­ile­jä tuke­mas­sa muutenkaan. Naa­puri­maid­en enem­män ja vähem­män itse­val­taiset johta­jat eivät mis­sään tapauk­ses­sa halua vas­taan­ot­taa pako­laisia tai poli­it­tista liike­hd­in­tää Palesti­inas­ta. Sau­di­en kuningashuoneel­la­han olisi tun­tu­vaa vaiku­tus­val­taa Yhdy­val­lois­sa, mut­ta he eivät halua keikut­taa omaa ase­maansa kotimaassa.

  Sen, että Israelin toimet näyt­tävät ajoit­tain jär­jet­tömän väki­val­taisil­ta, ei pitäisi antaa hämätä. Oli­han 2008–2009 vuo­den­vai­h­teen hyökkäys Gaza­an myös aivan tolku­ton. Isre­al pitää tarkoi­tushakuis­es­ti yllä mielipuolisen liipas­in­herkkää ja väki­val­taista mainet­taan naa­purien­sa kesku­udessa ja luot­taa siihen, että Yhdys­val­loista tulee korkein­taan toru­ja. En epäile, etteikö strate­gia toimisi. Yhdys­val­lathan ei ole mis­sään vai­heessa edes esit­tänyt ase- ja polt­toaineavun katkaisemista, vaik­ka Oba­ma ja Clin­ton muodon vuok­si anta­va tiukahko­ja lausun­to­ja (ja seu­raavas­sa hen­genve­dos­sa vaku­ut­ta­vat ikuista tukea Israelille).

 47. Nyt Hen­ning Mankell väit­tää, että nukku­via ihmisiä on ammuttu. 

  Tuo­han kuu­lostaa mie­len­vikaisten toiminnal­ta. Onko Israel lähet­tänyt mie­len­vikaisia soti­lai­ta laivo­ja tarkistamaan.

  1. Minä ihmette­len lehdis­tön lähdekri­ti­ikkiä. Ensin YLE julisti tun­ti­tolkul­la, että aktivis­tit alolit­ti­vat tulit­ta­mal­la israelilaisia veneitä; väite, jota Israel ei ole viitsinyt tois­taa havait­tuaan sen itsekin naurettavaksi.
   Nyt Hesari panee melkein­pa parem­mak­si julkaise­mal­la Manke­lin väit­teen ihan sel­l­aise­naan. Tämän on olta­va myös väärin.

 48. Eli­na: Odotel­laan nyt selvi­tys­tä aiheesta. Ja tätä ei pidä tulki­ta Israelin puo­lus­teluk­si, vaan objek­ti­ivisen ihmisen maltillisuudeksi.

  Selvi­tyk­sessä tulee käymään aivan samoin kuin Jarno Mäkisen tapauk­ses­sa, Israel vain kieltäy­tyy ja se siitä. Vaik­ka uskonkin että pyrit objek­ti­ivi­su­u­teen niin tässä tapauk­ses­sa odot­telu pelaa Israelin pussiin.

  http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2006/11/yk_soittaa_israel_vastaa_vaan_ei_valita_221209.html

 49. Palvelu­sai­ka Israelin armei­jas­sa on kolme vuot­ta miehille ja kak­si vuot­ta naisille. Siinä ajas­sa kyl­lä erote­taan jyvät akanoista. Kos­ka tosi­aan soti­laat kulke­vat vapaa-ajal­laankin kovat pii­pus­sa, mie­len­ter­vey­den on olta­va rautaises­sa kunnossa. 

  Mis­sään tapauk­ses­sa täl­laiseen oper­aa­tioon ei ole voitu lähet­tää soti­lai­ta, jot­ka sekoaisi­vat siten, että ampu­vat nukku­via ihmisiä. En voi myöskään uskoa tätä. Nyt Mankell pelaa vastapuolen pus­si­in täl­laisia jär­jet­tömiä väit­teitä laukoessaan. 

  Outoa myös, että siinä rytäkässä nukkuisi kuin murmeli heräämät­tä huu­toon ja mäiskeeseen tai sit­ten on run­saam­man­puoleis­es­ti naut­tin­ut matkaevästä.

  Toiv­ot­tavasti tähän nyt jokin selvyys saadaan, mut­ta voi olla kyl­lä näin kuin BGR arvelee. Jut­tu jää pro­pa­gan­da-aseek­si molem­mille osapuolille. 

  Aktivistien uskot­ta­vat havain­not voivat vesit­tyä täl­lais­ten “sit­ten ne söivät sisäe­limet auk­ileika­tu­ista vat­soista” ‑ker­to­musten vuoksi.

 50. BGR

  Olikos tämä sel­l­aista sisäpi­ir­i­hu­umo­ria tyyli­in Ric­car­do? Jos, niin per­ille tuli, LOL!

 51. Liian van­ha:

  Eikä näi­den hillit­semisek­si tarvi­ta tuliaseita. 

  No, eipä siel­lä ollut vesi­tykke­jä saatavis­sa, eikä mel­lakkak­ilpiäkään ihan noin vain köy­del­lä laskeudut­taes­sa mukana tuo­da. Minä en todel­lakaan ymmär­rä, miten määräl­lis­es­ti ylivoimainen suh­teel­lisen järeil­lä lyömäa­seil­la (met­al­liputkia ja veit­siä) varustet­tu poruk­ka pan­naan kuri­in käyt­tämät­tä tulia­sei­ta. Ja eivätkös ne ensik­si koit­ta­neet jotain väriku­u­lia käyt­tää, mut­ta sit­ten tote­si­vat varsin pian, ettei niistä ollut mihinkään. 

  Ja mitä jonkun Menke­lin sanoi­hin tulee, niin niil­lä on täs­mälleen yhtä paljon uskot­tavu­ut­ta kuin Israelin sanoil­la siitä, että laivoista ammut­ti­in heitä. Miten joku voi olla niin sin­isilmäi­nen, että uskoo jotain selvästi oma lehmä ojas­sa ole­vaa tyyp­piä kuin puoluee­ton­ta silminnäkijää.

  Itse olen edelleen sitä mieltä, että jos puhutaan vain siitä, miten Israel toteut­ti saar­ron­mur­ta­jan pysäyt­tämisen, niin se teki sen suun­nilleen niin vähillä uhreil­la kuin oli mah­dol­lista. Enkä tois­taisek­si ole saanut minkään­laisia todis­tei­ta siitä, että ne laival­la oli­jat mil­lään tavoin ansait­si­si­vat “rauhanaktivisti”-nimityksen käytön. En minä niitä län­si­maisia huli­noit­si­joitakaan minään rauhan­huli­noit­si­joina pidä. 

  Toinen kysymys on sit­ten Gazan saar­to tai palesti­inalais­ten oikeus omaan val­tioon. Näistä etenkin tuos­sa jälkim­mäisessä kysymyk­sessä olen jyrkästi Israelin kan­taa vas­taan ja jos se oikeasti halu­aa rauhaa, sen pitäisi ensitöik­seen purkaa siir­tokun­tansa Länsirannalta.

  1. On tietysti help­po olla jälkivi­isas, mut­ta jos huo­maa oper­aa­tion olleen vähän huonos­ti suun­nitel­tu, on parem­pi pois­tua paikalta (hypätä mereen) kuin alkaa ampua silmit­tömästi ympärilleen. Kymme­nen sivi­ilin ampumi­nen ja kym­me­nien haavoit­g­t­a­mi­nen on aika kova ratkaisu ver­rat­tuna siihen, että olisi itse joutunut kas­tu­maan. Mut­ta Israel teki tämän ratkaisun, menet­ti liit­to­suh­teen Turkin kanssa, eristi itsen­sä yhä pahem­min ja sai aikaan sen, että Gazan saar­to voi avau­tua myös aseille. Tyh­mästi tehty.
   Tekikö tämän strate­gisen ulkopoli­it­tisen ratkaisun Israelin val­tio vai yksit­täi­nen hen­keeän pelän­nyt soti­las? Alun­perin tämän kauaskan­toinen ratkaisu tapah­tui varsin pienessä piiris­sä eikä komen­to­suhteis­sa kovinkaan korkeal­la tasooa. Sit­ten se vahvis­tet­ti­in päämin­is­terin suul­la. Sen jäl­keen, kun Israelin val­tio ei edes pahoitel­lut tapah­tunut­ta vaan ilmoit­ti soti­laiden­sa tehneet täysin oikein, ratkais­us­ta otti vas­tu­un Israel val­tiona ja menet­ti suh­teen­sa Turkki­in. TYHMIÄ!
   Voisiko olla niin, että hei­dän kielestään puut­tuu sanaa anteek­si? Tuhan­sia ihmishenkiä olisi säästynyt, jos se olisi saatu kurkus­ta ulos. 

 52. Ja tämän päivän hesari kir­joit­taa että myös Hamas kon­trol­loi Gazan alueen tuon­tia. Mil­lä oikeudel­la Hamas estää mm alko­holin maa­han­tuon­nin? YK:n sata­malle on tosi­aan tarvetta!

 53. Kovasti tosi­aan keskustelu on pain­ot­tunut siihen, mitä kaikkea Israel kieltää. 

  Vähem­mälle huomi­olle on jäänyt se, että Hamas on ääri-islamisti­nen hallinto, joka rajoit­taa kansalais­ten­sa — etenkin nais­ten — elämää monel­la tavalla. 

  Naiset eivät saa tanssia (Gazas­sa tanssi­taan vain mies­riv­istöis­sä), eivät ajaa moot­to­ri­a­joneu­voil­la, käy­dä rav­in­tolois­sa yksin jne. 

  Tut­tuni, joka on ollut avus­tustyössä Israelis­sa arveli näistä kuukautis­suo­jista, että kyseessä on pikem­minkin Hamasin nais­ten alis­tamispyrkimyk­set, jos täl­laista on tapah­tunut. Ei tien­nyt, mut­ta piti epäuskot­ta­vana, että Israel olisi näi­den tuon­tia ollut rajoit­ta­mas­sa, mikäli niitä ylipään­sä on rajoitettu. 

  (Sori nämä menkkatarvikkeet edelleen, ymmär­rän, jos joku alkaa jo kyl­lästyä, mut­ta Osmo aloit­ti :). Kos­ka Osmo arvelee, että Israelin akti­ivi­nen tarkoi­tus on nöyryyt­tää Gazan naisia täl­lä tavoin, niin olen kiin­nos­tunut siitä, onko näin. Eli siinä mielessä kysymys on periaattellinen.)

  1. Ote­taan­pa tämä kuukautis­suo­ja-asia vähän tarkem­min. Tieto lähtei­neen on peräisin nim­imerkin “tokarz­cut” viestistä 1.6. klo 18:57, jos­sa hän esit­ti lukuisia lähteitä. mon­elta on jäänyt var­maankin tuo viesti luke­mat­ta, kos­ka se liian mon­en viit­tauk­sen vuok­si ajau­tui roskako­ri­in. Kun sen sieltä pelastin, visti jäi jon­nekin jonon poh­jalle, kos­ka se oli jo van­ha. Teen his­to­ri­al­lisen väären­nyk­sen ja siir­rän sen tälle päivälle, jot­ta muutkin voivat lukea.
   Wikipedi­an mukaan kuukautis­suo­jat oli­vat Israelin kiel­tolistal­la lokaku­uhun 2009. Tämä on tietysti vain yksi yksi­tyisko­h­ta, mut­ta se kuvaa eri­no­mais­es­ti, mis­tä tässä Gazan saar­rossa on kyse. Julk­isu­u­teen Israel puhuu asei­den­vi­en­tikiel­losta, mut­ta tosi­asi­as­sa saar­to tarkoit­taa aivan muu­ta. Sodan hek­tis­inä het­k­inä voi tapah­tua virheitä ja anteek­si annet­tavia type­r­yyk­siä — se palesti­inalais­ten asun­to­jen tärvelem­i­nen ulosteil­la esimerkik­si tuskin perus­tui sodan­jo­hdon vakaaseen hark­in­taan — mut­ta kuukautis­suo­jien aset­ta­mi­nen kiel­tolistalle on tapah­tunut vakaan harkin­nan tulok­se­na. Pojil­la on ollut var­maan hirveän hauskaa, kun ne ovat tämän pienen jäynän keksi­neet. Val­ti­ol­lista alapäähuumoria.
   Tapah­tu­mat var­maankin johta­vat siihen, että Egyp­ti pitää rajan auki pitkään. Tämä on minus­ta ikävää, kos­ka se tulee myös johta­maan siihen, että saar­to vuo­taa myös asei­den osalta. Tässä asi­as­sa luotan enem­män israelilaisi­in kuin egyp­tiläisi­in. Mut­ta kun israelilaiset käyt­tävät tuo­ta saar­toa täl­lä taval­la, siltä menee kaik­ki oikeutus.
   Niin makaa kuin petaa.
   Yksi vai­h­toe­hto on, että EU avaa valvo­tun laivare­itin Gazan sata­maan niin, että sinne pääsee vain val­tion rah­taa­mat aluk­set. En usko, että Israelilaiset sen­tään EU-komis­sion lähet­tämän aluk­sen kimp­pu­un hyökkäävät.

 54. OS:

  En usko, että Israelilaiset sen­tään EU-komis­sion lähet­tämän aluk­sen kimp­pu­un hyökkäävät.

  Mikäpä heitä estäisi?

  SS:

  Itse olen edelleen sitä mieltä, että jos puhutaan vain siitä, miten Israel toteut­ti saar­ron­mur­ta­jan pysäyt­tämisen, niin se teki sen suun­nilleen niin vähillä uhreil­la kuin oli mahdollista.

  Jos Israel olisi halun­nut tot­tel­e­vaisu­ut­ta laivan väeltä, se olisi pysäyt­tänyt aluk­set vas­ta oman aluevesir­a­jansa sisäpuolel­la. Sil­loin uhriluku olisi ollut nol­la tai puo­lus­tau­tu­mi­nen ainakin yksiselit­teisen oikeutettua.
  Kan­sain­välisil­lä vesil­lä tapah­tu­va laivan val­taami­nen ja ihmis­ten kaap­paami­nen ei sitä ole.

 55. Israelil­la ei ollut minkään­laista oikeut­ta nous­ta Gazan matkalla olleisi­in laivoihin, sanoo meri­oikeu­den emer­i­tus­pro­fes­sori Hugo Tiberg keskivi­ikon HBL:ssä. Mihinkään rana­gais­tuk­seen Israelille hän ei kuitenkaan usko.
  Soin­in­vaara on tääl­lä toden­nut saman minkä Erk­ki Tuomio­ja sanoi ulko­min­is­ter­inä: Israel tieten tah­toen nöyryyt­tää palesti­inalaisia ja tekee hei­dän elämästään — lievästi sanoen — han­kalaa. Han­ki siinä sit­ten rauhaa, kun toinen osa­puoli käyt­täy­tyy kuin työpaikkakiusaaja.

 56. Paljonko te pro-Israel ihmiset saat­te palkkaa akti­ivis­es­ta Israelin tukemis­es­ta kaikil­la inter­netin asi­aan liit­tyvil­lä keskustelu­pal­stoil­la? Ja kuka mak­saa palkkanne?

 57. Hie­man lisää lueskel­tuani huo­maan, että ainakin kolme tahoa vähät välit­tää gaza­lais­ten hädästä ja sen sijaan blokkaa sinne tule­vaa tavaraa. Israel on tässä jo mon­een ker­taan mainit­tu, joten ei siitä enem­pää. Nyt Hamas on näköjään estämässä juuri sen “rauhan“laivan lastin pääsyn Gaza­an. Eli laivan lasti on puret­tu Israelin sata­mas­sa, Israel on sanonut ok sen sisäl­löstä ja se on rah­dat­tu Gazan rajalle ja Hamas on pysäyt­tänyt sen sinne ja nyt käyt­tää sitä kiristyk­senä ja sanoo päästävän­sä sen läpi vas­ta, kun kaik­ki laivalaiset on vapautet­tu. Mut­ta ei tässä vielä kaikki. 

  BBC:n sivuil­ta löy­tyy hieno kokoel­ma kaikesta Gazan saar­toon liit­tyvästä. Yksi koh­ta on sähkö. Gaza saa suorien Israelista(!) ja Egyp­tistä tule­vien piuho­jen lisäk­si sähköä myös EU:n rak­en­ta­mas­ta 80MW:n voimalaitok­ses­ta. EU siir­si vas­tu­un tämän voimalaitok­sen polt­toaine­huol­losta Ramal­lahin palesti­inalaishal­li­tuk­selle viime vuon­na. BBC:n sivu­jen mukaan viime aikoina polt­toainet­ta on ollut sen ver­ran, että voimalaitos on käynyt vain 20–50%:n
  kap­a­siteetil­la. BBC:n mukaan Israelin korkein oikeus on määrän­nyt, että Gaza­an pitää päästää vähin­tään 2/3 siitä polt­toaineesta, mitä voimalaitos täysil­lä toimies­saan tarvit­see, joten tuon alle jäämi­nen ei toden­näköis­es­ti ole Israelin toimien tulosta. Vaikut­taisi siis siltä, että myös Ramal­lahin hal­li­tus halu­aa kiristää yhtä peukaloru­u­via gazalaisille. 

  On siis aika kur­jaa olla gaza­lainen, kun kolme eri tahoa koit­taa käyt­tää hei­dän ahdinkoaan omien poli­it­tis­ten tavoit­tei­den­sa ajamiseen…

 58. Osmo:

  Kymme­nen sivi­ilin ampumi­nen ja kym­me­nien haavoit­g­t­a­mi­nen on aika kova ratkaisu ver­rat­tuna siihen, että olisi itse joutunut kastumaan.

  hihi­hi­hi­hih… mitä ihmettä?! Juuri tämä oli var­masti se trade­off, jota soti­laat harkitsivat:

  … hmmm… pitäiskö kas­tua… hmmm… no en kyl­lä viit­ti, ku on viiden euron sete­likin taskus­sa, joka var­masti menee pilalle… vesikin var­maan hirveen kylmän tun­tus­ta… ja märkää … hit­sit… hmm­mm… vielä ruot­salaisia nukku­via rauhanak­tivis­te­jakin ovat… 

  “rat-tat-tat-tat tat ta tat like that, and i nev­er hes­i­tate to put a nig­ga on his back”

  1. Ymmärtääk­seni jotkut soti­laista val­it­si­vat tämän vai­h­toe­hdon. Olisi ollut Israelille parem­pi, että he oli­si­vat kaik­ki tehneet niin. Olisi yhteistyö Turkin kanssa vielä voimissaan.

 59. Ei Israelin armei­jan toimenku­vaan kuu­lu perään­tyä, ei minkään muunkaan armei­jan. Armei­jat eivät ole häviämistä varten. 

  Mereen hyp­pimi­nen nyt oli aivan pois­sul­jet­tu vai­h­toe­hto. Tavoite oli estää Gazan saar­ron purku. Miten tämä tavoite olisi edis­tynyt mereen hyp­pimäl­lä kahdel­la kierteellä?

 60. ano
  “Jos Israel olisi halun­nut tot­tel­e­vaisu­ut­ta laivan väeltä, se olisi pysäyt­tänyt aluk­set vas­ta oman aluevesir­a­jansa sisäpuolella. ”

  Mik­si ihmeessä laivan väki olisi totel­lut yhtään sen parem­min? Laivan tarkoi­tushan oli mur­taa Gazan saar­to eikä se kyl­lä var­mas­tikaan mur­ru pas­si­ivisel­la vas­tarin­nal­la, vaan käymäl­lä Israelin kimp­pu­un ja mah­dol­lisim­man suuren ruumiskasan aiheut­ta­mal­la kv-metelil­lä saadaan pont­ta omille vaa­timuk­silleen. MOT.

  Israel tietenkin teki näin jälkivi­isaasti ajatellen amatöörimäisen mokan, kun on ihan turha selitel­lä että “juridi­ikan mukaan tämä on meriso­ta­lakien mukaan ihan sal­lit­tua kon­flik­tis­sa” kun ensin­näkään meriso­ta­lakia ei kukaan edes ajat­tele ja toisek­si voidaan välit­tömästi kyseenalais­taa meriso­taa koske­vat pykälät, sik­si kun kon­flik­tin luonne on epäselvä.

 61. Han­ki siinä sit­ten rauhaa, kun toinen osa­puoli käyt­täy­tyy kuin työpaikkakiusaaja.

  Ja Hamas on työ­paikkak­iusat­tu? Vähän nyt suh­teel­lisu­u­den­ta­jua peliin. 

  Hamasin viral­lis­es­ti julk­i­lausut­tu päämäärä on tap­paa israleilaiset viimeiseen mieheen ja naiseen — niin lapset kuin van­huk­setkin keino­ja kaihtamatta. 

  Hamasin johta­jis­tos­ta merkit­tävä henkilö sanoi hil­jat­tain, että jokainen juu­ta­laisen sik­iö on revit­tävä kohdus­ta ennen syntymäänsä. 

  En halua sitä tänne linkittää.

  Ehkä tämä kau­nis lause on sitä Jaakko Hämeen-Antti­lan ihkuile­maa sym­bol­ista ara­birunout­ta, mut­ta minä ainakin ottaisin israelilaise­na tosissani. 

  Han­ki nyt siinä sit­ten rauhaa… Hamasin tavoite on tuho­ta juu­ta­laiset ja Israel eivätkä he häpeile sanoa tätä ääneen. 

  Yrit­täkää nyt ymmärtää tämä ja aset­tua juu­ta­laisen saappaisiin. 

  Ja joku Hufvud­stadt­blade­tis­sa hori­se­va emer­i­tus on ainakin min­ulle täysin yhden­tekevä. Israelil­la on minus­ta täysi oikeus tarkas­taa Gazan tule­vat lai­vat. Ei oikeut­ta kuitenkaan tap­paa ketään. Korostan tätä.

 62. Osmo:

  Ymmärtääk­seni jotkut soti­laista val­it­si­vat tämän vaihtoehdon. 

  Joo jotkut soti­laat alkoi­vat ampumaan, mut­ta se point­ti oli se, että ne ei valin­nu kas­tu­misen ja tap­pamisen väliltä.

  Mun on vaikee uskoo, että olisit niin pihal­la, että luulet et soti­laiden olen­naisin hait­ta laival­ta hyp­päämisessä liit­tyy kastumiseen.

  Mä veikkaan, että soti­lait­ten mielestä hukku­mi­nen on suht toden­näköi­nen vai­h­toe­hto, jos ne menee hyp­peleen keskel­lä yötä keskel­lä mer­ta “vihol­lis­laivoil­ta”.

  1. Israelin oman ilmoituk­sen mukaan osa soti­laista hyp­päsi veteen. Jos oper­oidaan merel­lä, ollaan var­maan varaudut­tu pysymäänpinnalla.

 63. Eli­na on sit­ten myön­tänyt Israelille oikeu­den tarkas­tuk­si­in, joten keskustelu asi­as­ta voidaankin lopet­taa. No vakavasti puhuen, val­tioiden kai pitäisi nou­dat­taa kan­sain­välistä oikeut­ta, jopa suuren ja mah­ta­van Israelin. Ja rikko­muk­sista pitäisi joutua vas­tu­useen, eikö niin Elina?

  En puhunut Hama­sista kouluk­iusat­tuna, vaan palesti­inalaisi­in kohdis­tu­vas­ta jatku­vas­ta nöyryyt­tämis­es­tä. Eli­na mässäilee Hamasin hir­muisil­la lausun­noil­la. Vilka­isu Gazan sodan aikaisi­in tap­pi­olukui­hin ker­toisi ehkä parem­min, kumpi puoli tässä on uhri.

 64. “”
  Hamasin viral­lis­es­ti julk­i­lausut­tu päämäärä on tap­paa israleilaiset viimeiseen mieheen ja naiseen — niin lapse kuin van­huk­setkin keino­ja kaihtamatta.”

  Heh ja juu­ta­lais­ten pyhä tehtävä on tap­paa koko muun maail­man aikuiset,lapset ja van­huk­set nyt kun he ovat kään­tyneet Israelia vastaan

 65. Nyt kun olen noi­ta videoita tapah­tu­mista kat­sonut, niin en kyl­lä ihan äkkiä syyt­täisi yksit­täisiä soti­lai­ta. Melkoista pysty­painia siel­lä on käy­ty ennen niiden pis­toolien vetämistä. 

  Var­maan olisi ollut parem­pi, jos kaik­ki oli­si­vat hypän­neet mereen, kun “rauhanak­tivistien” todel­li­nen kar­va pal­jas­tui. Ilmeis­es­ti vaan täl­läiseen ei oltu ohjeistettu. 

  Kun ker­ran jos­sitel­laan: veikkaan vah­vasti, että aseisi­in tar­tut­ti­in pitkälti kos­ka “omien poikien” koet­ti­in ole­van hen­gen­vaaras­sa, ja soti­laat koki­vat että hei­dät täy­tyi pelas­taa. Mitä vähän sivus­ta seu­ran­neena ymmär­rän tuonkaltais­ten erikoisjoukko­jen soti­laiden toimin­nas­ta, epäilen myös, että _jos_ mereen hyp­päämi­nen olisi ollut agen­dal­la, se olisi tehty jotakuinkin niin, että oma joukko olisi ensin kerät­ty kokoon, iskuryh­män johta­ja olisi tarkas­tanut, että kaik­ki ovat paikalla ja riit­tävän ter­veitä hyp­päämään, ja vas­ta sit­ten olisi men­ty järjestyk­sessä laidan yli. Jos tänä aikana rähisi­jät oli­si­vat jatka­neet päällekäymistä paint­ball-pyssy­istä huoli­mat­ta, suo­jamiehet oli­si­vat joka tapauk­ses­sa ampuneet kovil­la. Ruumi­ita olisi ehkä tul­lut vähem­män, ehkä ei — jos joku olisi puut­tunut joukos­ta eikä esim. helikopter­ista olisi var­masti nähty että hän on jo tur­vas­sa, miestä olisi lähdet­ty hake­maan, kovat pii­pus­sa mikäli tarpeen.

  Väitän, että Suomes­sa poli­isin karhuryh­mä olisi toimin­ut aivan samoin; oma­l­ta kohdal­tani luulen, että jos rauhan­tur­vaa­ja-aikoinani joukko mie­lenosoit­ta­jia olisi tul­lut samal­la taval­la ahtaas­sa paikas­sa astaloiden kanssa iholle kiin­ni, ampumisen olisi voin­ut estää lähin­nä se, että joku olisi ehtinyt kolkata min­ut sitä ennen.

  Eli hom­ma meni läskik­si siinä vai­heessa, kun nuo kom­man­dot päätet­ti­in laskea laivaan, ja syypäät löy­tyvät sieltä ylem­mästä por­taas­ta. Sekä mah­dol­lis­es­ti nuo tap­peli­jat laivaan päästäneistä.

 66. J. M. Korhonen,

  Täs­mälleen. Ongel­ma ei ollut, että men­ti­in liial­la voimal­la, vaan että men­ti­in liian vähäl­lä voimal­la, kos­ka oletet­ti­in vas­tas­sa ole­van rauhanomaisen joukon. Väärä oletus.

  Kari

 67. ARI,
  Kv. oikeu­den mukaan Israelil­la on oikeus tarka­suk­si­in. “Aktivis­tit” tässä sopimuk­sia rikkoivat.

  Kari

 68. Samuli Saarel­ma: tarkoitin mitä siel­lä vide­ol­la san­ot­ti­in. Näkyy­hän siitä tois­es­ta, Israelin pätkästä, että kun soti­lai­ta tuli alas, ns. aktivis­tit otti­vat heistä kiin­ni, siinä kohden on var­maankin otet­tu ns. hal­tu­un pari laskeutujaa. 

  J.M.Korhonen, olet täysin väärässä, ei siel­lä ole käy­ty mitään painia ennen ampumista, vaan vas­ta sen jäl­keen kun israelilaiset ampui­v­at. Olen kuun­nel­lut ja lukenut nyt sen ver­ran silmin­näk­i­jöi­den ker­to­muk­sia että en usko Israelin ver­sioon enää pätkääkään. Kaik­ki ns. “aktivis­tit” sanovat, että israelilaiset ampui­v­at ensin. Ja joka puolel­la ihme­tel­lään mik­si Israel ei ampunut lamaut­timil­la vaan siir­tyi suo­raan väri­ammuk­sista kovi­in panok­si­in täl­lä yhdel­lä laivalla.

  Kaik­il­ta laivoil­ta tule­vat ker­to­muk­set todis­ta­vat Israelin käyt­täneen bru­taalia väki­val­taa aseet­to­mia sivi­ile­jä kohtaan. Israelin hal­li­tus on päätök­sen takana. Finkel­steinin videoista käy selville, että koko edel­lisen viikon hal­li­tus miet­ti, mitä tehdä. Armei­ja toteut­taa vain käskyjä. Tämä kävi selväk­si kun armei­jan tiedot­ta­ja Avi­tal Liebowitz oli Aljazeeras­sa jankut­ta­mas­sa haas­tat­teli­jan kanssa. Kysymyk­seen miten toimitte seu­raavien laivo­jen (Rachel Cor­rie on mm. menos­sa sinne nyt) kanssa, Liebowitz tois­teli use­am­paan ker­taan, että he tekevät mitä hal­li­tus käskee. 

  Uskon­toti­eteil­i­jä Mat­tias Gardell ker­too että he oli­si­vat voineet halutes­saan tap­paa israelilais­soti­lai­ta, mut­ta he eivät edes ampuneet niil­lä aseil­la (pis­tooli ja uzi) mitä kahdelta hal­lus­saan olleelta soti­laal­ta otti­vat vaan tyh­jen­sivät lip­paat ja heit­tivät aseet mereen — hän sanoo nimeno­mais­es­ti että siitähän vas­ta ver­ilöy­ly olisi tul­lut jos he oli­si­vat alka­neet ampumaan, he oli­si­vat kaik­ki luul­tavasti kuolleet (n. 600 ihmistä), Gardell ker­too että vaaaleat sin­isilmät (kuten hän) sai­vat parem­paa kohtelua, mitä mus­li­im­im­man näköi­nen, sitä ikävämpi kohtelu, potkit­ti­in ja pahoin­pidelti­in. Ja juu­ta­lais­pet­ture­i­ta tietysti eniten retuutettiin.

  Gardell:
  http://www.tv4play.se/nyheter/nyhetskanalen?videoId=1.1664803

  lista kuolleista, toimit­ta­ja joukos­sa sekä Euroopan taek­won­domes­tari joltain aiem­mil­ta vuosil­ta: http ://arabnews.com/world/article60825.ece

  Ibrahim Bil­gen: http://en.wikipedia.org/wiki/%C4%B0brahim_Bilgen#Reactions_to_his_death

  Sarah Col­bor­nen mukaan luku 9 kuolonuhria ei voi pitää paikkansa, näki mielestään enem­män kuollei­ta: http ://www.guardian.co.uk/world/2010/jun/03/sarah-colborne-gaza-account

  Aljazeer­an toimit­ta­ja ker­too myös että soti­laat ampui­v­at ensin, mie­lenki­in­toinen ker­to­mus kaikkineen:

  http://www.youtube.com/watch?v=0cQ69oKFtVg&feature=channel

  Soti­laat sai­vat luvan kovil­la ampumiseen tiet­tyyn kel­lon­aikaan, sen jäl­keen kun ensin oli­vat yrit­täneet laivalle venei­den (40 sotavenet­tä joista 4 fre­gat­tikokoista) ja sukelta­jien avul­la ja aktivis­tit tor­jui­v­at sen työn­telemäl­lä soti­lai­ta veteen ja suihkut­ta­mal­la vet­tä voimal­la näi­den niskaan palopostista. 

  Gardell sanoo, että heil­lä ei ollut mitään asei­ta. Samaa sanoo AJ:n toimit­ta­ja. Laival­la oli­jat irrot­ti­vat laivan reelingistä niitä rauta­palo­ja sen jäl­keen kun näkivät veneet. Molem­mat myön­tävät että israelilaisia mätkit­ti­in kyl­lä sen jäl­keen kun ampui­v­at kova­panok­sil­la ‑siis se jakelu­un sopi­va Israelin filmin­pätkä kuvaa juuri tuo­ta kohtaa tapahtumista.

  Kuolleista 8 on turkki­laisia ja yksi amerikkalais­turkki­lainen, 19-vuo­tias opiske­li­japoi­ka, jon­ka Gardell sanoo autelleen laivan tietokone­huoneessa ‑täm­möstä nört­tiä on sit­ten ammut­tu 4 ker­taa päähän ja ker­ran rintaan. 

  Silmin­näk­i­jäk­er­to­muk­sia wikipedi­an sivuil­la, hyvin lähteistettyjä:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Gaza_flotilla_clash#cite_note-AJfunerals-12

  Tässä on hyvä ana­lyysi siitä miten Israelin selit­te­lyt kulkevat:

  “It’s time the Israeli gov­ern­men­t’s PR team made the most of its tal­ents, and became avail­able for hire. Then when­ev­er a nut­case marched into a shop­ping mall in some­where like Wis­con­sin and gunned down a selec­tion of passers-by, they could be on hand to tell the world’s press “The gun­man regrets the loss of life but did all he could to avoid vio­lence.” Then var­i­ous gov­ern­ments would issue state­ments say­ing “All we know is a man went berserk with an AK 47, and next to him there’s a pile of corpses, so until we know the facts we can’t pass judge­ment on what took place.”

  (Peräisin täältä: http://www.normanfinkelstein.com/of-course-they-were-asking-for-it/

  1. Tässä jutus­sa on täysin mah­do­ton­ta tietää mikä on tot­ta. Minä en luo­ta israelilaiseen tiedo­tuk­seen pätkääkään, kos­ka hei­dän avauk­sen­sa oli niin vaku­ut­ta­va: laival­ta ammut­ti­in israelilaisia veneitä. En kyl­lä luo­ta noi­hin toisenkaan osa­puolen lausuntoihin.
   Israelille on tar­jot­tu mah­dol­lisu­ut­ta osoit­taa sanansa todek­si suos­tu­mal­la puolueet­tomaan kan­sain­väliseen tarkas­tuk­seen. Israelilais­ten videot eivät ilman lab­o­ra­to­ri­o­tarkas­tus­ta todista mitään, kos­ka videoita voi edi­toi­da. Mut­ta video­ma­te­ri­aalia tapah­tu­mas­ta on niin paljon, että puoluee­ton elin pystyy kon­struoimaan asi­as­ta totuuden.
   Jos Israel ei tähän suos­tu, se todis­taa mielestäni, että he ovat esit­täneet väären­net­tyjä videoita, eikä niil­lä ole mitään todistusvoimaa.
   Jos tuo ker­to­mus päähän ammu­tus­ta tietoko­nenörtistä pitäisi paikkansa, se olisi aika vaka­va jut­tu. On kuitenkin vähän vaikea uskoa.

   1. Tässä kävi niin kuin pelkäsinkin. Israel ei suos­tu siihen, että kan­sain­vä­li­nen tutk­i­jaryh­mä selvit­tää, mitä tapah­tui. Tämä on surullista, sil­lä tästä tapah­tu­maketjus­ta jää jäl­jelle kak­si totu­ut­ta, jot­ka erkanevat yhä kauem­mas toi­sis­taan ja johon itseään vihaan kiihot­ta­vat voivat uskoa. 

    Kieltäy­tymäl­lä Israel myön­si, ettei hei­dän totuuten­sa ole tot­ta, joten sitä totu­ut­ta ei Israelin ulkop­uolel­la ole. Silti moni israelilainen uskoo siihen. Ja Israelin ulkop­uolel­la nim­imerk­ki az, joka uskoisi senkin, jos israelilaiset soti­laat ker­toisi­vat nos­ta­neen­sa itsen­sä mer­estä tukas­taan kiskomalla. 

    Toinen puoli olisi suos­tunut tapah­tu­mien puolueet­tomaan tarkas­tamiseen, joten loogis­es­ti ottaen hei­dän totuuten­sa on vahvempi.
    Jäl­jelle jäävät nyt totuuksi­na tiedot, että
    a) Israelilaiset ampui­v­at val­oku­vaa­jan, joka uhkasi heitä kam­er­al­la, ampumal­la tätä otsaan.
    b) Israelilaiset ampu­vat tietoko­nenörtin takaapäin päähän.
    c) toises­sa aal­los­sa turkki­laiseen laivaan hyökän­neet helikopter­it ava­si­vat tulen suo­raan kovil­la, varoit­ta­mat­ta ja murhaavasti
    d) Kuollei­ta oli paljon enem­män, mut­ta israelilaiset heit­tivät ruumi­it mereen;
    e) Manke­lin laivas­sa israelilaiset löivät kaptee­nia ilman mitään syytä kiväärin­peräl­lä päähän, jol­loin tämä sai ruh­je­vam­man ja tarvit­si lääkärinapua. 

    Tar­jol­la olisi vielä Manke­lin totu­us, jon­ka mukaan israelilaiset ampui­v­at nukku­jia, mut­ta sen uskot­tavu­usar­vo on samaa luokkaa kun Israelin levit­tämän totu­u­den, että koko kon­flik­ti alkoi, kun turkki­lais­ten laival­ta ammut­ti­in israelilaisia.

    Min­ul­la ei ole mitään käsi­tys­tä siitä, mikä näistä on tot­ta, mut­ta on Israelin oma syy, että näistä nyt muo­dos­tuu totu­us mon­en mieli­in. Jos nämä tiedot eivät ole tot­ta, oli kan­nat­tanut suos­tua kan­sain­väliseen tarkas­tuk­seen. Nyt kun Israel on itse tehnyt itsen­sä pro­pa­gan­da­so­das­sa puo­lus­tuskyvyt­tömäk­si, yhä kam­mot­tavampia “totuuk­sia” tulee ilmi yhä lisää ja moni uskoo niihinkin.

    Israel kaivaa itseään yhä syvem­mälle kuop­paan ja ilmaistes­saan näin halvek­su­vansa koko muun maailmaa.

 69. Kan­sain­välisen meri­oikeu­den mukaan Israelil­la nimeno­maan on oikeus tarkas­tuk­si­in. Timesin mukaan täl­lä turkki­laisel­la jär­jest­söl­lä on tiivi­it suh­teet islami­laiseen ter­ror­is­mi­in ja tämä oli var­masti Israelil­la tiedossa. 

  Sit­ten mukaan oli värvät­ty muu­ta­ma ruot­salainen idioot­ti vahvis­ta­maan kuvaa “rauhansaattueesta” maail­man silmissä. 

  Kyseessä on sotati­la, eivät sil­loin päde rauhanaikaiset kv. oikeu­den ehdot. Gaza­s­ta ammu­taan jatku­vasti raket­te­ja Israelin puolelle. On kai selvää, että Israel tekee kaikken­sa estääk­seen raket­ti­tarvikkei­den tuon­nin Gazaan.

  1. Kyseessä on sotati­la, eivät sil­loin päde rauhanaikaiset kv. oikeu­den ehdot

   Anteek­si nyt Eli­na, mut­ta tuo on argu­ment­ti­na jok­seenkin kum­malli­nen. Jos alueel­la val­lit­see sotati­la, sil­loin olisi täysin oikeutet­tua vaik­ka ampua israelilaisia. Min­un tiedos­sani ei ole julk­istet­tua sotaa.

 70. Heh ja juu­ta­lais­ten pyhä tehtävä on tap­paa koko muun maail­man aikuiset,lapset ja van­huk­set nyt kun he ovat kään­tyneet Israelia vastaan

  Kuka­han Israelin hal­li­tuk­ses­ta on täl­laisia lausun­to­ja antanut?

  1. Kuka­han Israelin hal­li­tuk­ses­ta on täl­laisia lausun­to­ja antanut?

   Jos ottaa yksit­täisiä lausun­to­ja yksit­täisiltä palesti­inalaisil­ta, on oikeus ottaa yksit­täisiä lausun­to­ja yksit­täisiltä israelilaisil­ta. Tai sit­ten ottaa vain Palesti­inan hal­li­tuk­sen viral­lisia kan­nan­ot­to­ja ja Israelin hal­li­tuk­sen viral­lisia kan­nan­ot­to­ja. Ei voi olla kah­ta normia. Tääl­lä esitet­ti­in israelilaisen asealanasiantun­ti­jan haas­tat­telu jos­sa brit­tile­hdess­dä, jos­sa tämä lupasi Israelin tuhoa­van ydi­na­seil­laan koko maail­man, jos Israelia uhkaa tuho. Tähän ver­rat­tuna palesti­inalais­ten uhkaus tuhoa Israel on promilleluokkaa.

 71. Tässä yksi hyvä tek­sti tilanteesta vielä:

  http ://www.normanfinkelstein.com/new-cracks-in-the-wall‑i/

  “As for the Israeli argu­ment that its sol­diers were attacked, that is ridicu­lous. Israeli com­man­dos were ordered to board a civil­ian ship in inter­na­tion­al waters and the gov­ern­ment that sent them claims that the resist­ing pas­sen­gers attacked them with­out provo­ca­tion. This is like a car­jack­er com­plain­ing to the police that the dri­ver bashed him with a crow­bar that was under the seat. Nei­ther car­jack­ers nor hijack­ers should expect their vic­tims to acqui­esce peacefully.”

  Israel oli pitänyt vuo­den varas­tossa Gaza­an meneviä vaatelähetyk­siä, sit­ten kun vaat­teet vih­doin oli­vat sal­lit­tu­ja tuon­ti­tavaroi­ta, niin Israel toimit­ti vaat­teet per­ille. Vaan ei niitä voin­ut käyt­tää kun oli­vat varas­tossa home­htuneet käyttökelvottomiksi.

  Ja pohd­in­taa mik­si Oba­ma on niin nössö (vaik­ka odot­tiko joku oikeasti että USA:n Israelin­poli­ti­ik­ka muut­tuisi val­lan­vai­h­dok­sen myötä? en minä ainakaan) :

  http ://www.youtube.com/user/AlJazeeraEnglish#p/u/2/Vao4e_g6grY

  1. Polit­ti­nen pelku­ru­us vaivaa?
  2. Vai kan­nat­taako tosis­saaan Israelia?

  Siinähän se otsikos­sa se päätelmä olikin jo: Israelia ei voi vas­tus­taa, kos­ka muuten joutuu mak­samaan kovan hin­nan poliittisesti.

  John Pil­gerin (22.1.2009, New States­man) näke­mys USA:n Israelin­poli­ti­ikas­ta — ase­te­ol­lisu­us määrää:

  “Although more spec­tac­u­lar in its chore­o­graphed histri­on­ics, Barack Obama’s inau­gu­ra­tion car­ried the same Orwellian mes­sage of invert­ed truth: of ruth­less­ness of crim­i­nal pow­er, if not unend­ing war. The con­ti­nu­ity between the two admin­is­tra­tions has been as seam­less as the trans­fer of the odi­ous Bono’s alle­giance, sym­bol­ised by Pres­i­dent Obama’s oath-tak­ing on the steps of Con­gress – where, only days ear­li­er, the House of Rep­re­sen­ta­tives, dom­i­nat­ed by the new president’s par­ty, the Democ­rats, vot­ed 390–5 to back Israel’s mas­sacres in Gaza. The sup­ply of Amer­i­can weapons used in the mas­sacres was autho­rised pre­vi­ous­ly by such a mar­gin. These includ­ed the Hell­fire mis­sile which sucks the air out of lungs, rup­tures liv­ers and ampu­tates arms and legs with­out the neces­si­ty of shrap­nel: a “major advance”, accord­ing to the spe­cial­ist lit­er­a­ture. As a sen­a­tor, then pres­i­dent-elect, Oba­ma raised no objec­tion to these state-of-the-art [sic] weapons being rushed to Israel – worth $22 bil­lion in 2008 – in time for the long-planned assault on Gaza’s fenced and help­less pop­u­la­tion. This is under­stand­able; it is how the sys­tem works. On no oth­er issue does Con­gress and the pres­i­dent, Repub­li­cans or Democ­rats, con­ser­v­a­tives or lib­er­als, give such absolute support.”

 72. KARI,

  eikö Tukhol­man yliopis­ton meri­oikeu­den emer­i­tus­pro­fes­sori tunne alaansa? Uskon tois­taisek­si enem­män häneen kun sinuun. 

  Ps. Erk­ki Tuomio­jan blogikir­joi­tus asi­as­ta on lukemisen arvoinen. Sieltä tulee räväkkää tekstiä.

  1. Ovat pahoitelleet sitä, että niin moni kuoli, mut­ta ovat tehneet mielestään kuitenkin kaiken oikein. Jos on tehnyt kaiken täysin oikein, tekee seu­raaval­la ker­al­la samal­la taval­la. Anteek­sipyyn­töä en tuos­sa nähnyt.

 73. “Kan­sain­välisen meri­oikeu­den mukaan Israelil­la nimeno­maan on oikeus tarkas­tuk­si­in. Timesin mukaan täl­lä turkki­laisel­la jär­jest­söl­lä on tiivi­it suh­teet islami­laiseen ter­ror­is­mi­in ja tämä oli var­masti Israelil­la tiedossa. ”

  Enpä usko, että Israelil­la on kan­sain­välisil­lä vesil­lä mitään oikeut­ta pysäyt­tää ja tark­istaa turkki­laista matkustajalaivaa.

  Se oikeus sil­lä on vas­ta Israelin aluevesillä .

  Itse asi­as­sa tuo hyökkäys turkki­laiseen aluk­seen on hyökkäys Turkkia vas­taan sil­lä lai­va on Turkin val­tion aluetta.
  Turk­ki on NATO-maa, joten NATOn pitäisi iskeä nyt Israeli­in, jos tuo puo­lus­tus­tri­i­ni on voimassa.

  Mitään viral­lista sotaa alueel­la ei ole eikä ole ole­mas­sa itsenäistä Palesti­inan val­tio­ta, jon­ka kanssa Israel edes voisi olla sodassa.
  Hamas on luokitel­tu ter­ror­is­ti­jär­jestök­si ja sil­loin nor­maali sotasään­nök­set eivät ole voimas­sa eli niihin ei voi vedota

  Mitä tulee Hamak­sen retori­ikkaan niin ei se silti ole este neu­vot­teluille. Käyt­ti­hän NL aikoinaan varsin saman­tyyp­pistä retori­ikkaa Suomea vas­taan mut­ta ei se estänt suo­ma­laisia neu­vot­tele­mas­ta venäläis­ten kanssa.

 74. Tässä mallia Liebr­man­nin, Israelin strate­gisen uhan min­is­terin, mielipiteistä.

  “Lieber­ma­nia on ajoit­tain ara­bi­vas­taisu­ud­es­ta ja use­at Israelin kansane­dus­ta­jat ovat nimit­täneet hän­tä rasis­tik­si. Hän ehdot­ti 1998 Egyptin hukut­tamista pom­mit­ta­mal­la Assuanin pato vasti­neek­si Egyptin tues­ta Jass­er Arafatille. 

  Vuon­na 2003 hän vaati Israelin palesti­inalais­vankien hukut­tamista Kuolleeseen­mereen ja tar­jou­tui kus­tan­ta­maan bussikuljetuksen. 

  Toukoku­us­sa 2006 hän vaati knes­setin Hamas-johtoisen palesti­inalaishallinnon kanssa neu­votellei­den ara­bi­jäsen­ten teloittamista.[5] Ara­bikansane­dus­ta­ja Ahmed Tibi vaati Lieber­manille rikossyytet­tä rasis­mista ja kiiho­tuk­ses­ta kansan­ryh­mää vas­taan. Israelin val­tion­syyt­täjä vapaut­ti Liber­manin syyt­teistä, mut­ta ilmoit­ti ole­vansa jyrkästi eri mieltä hänen kanssaan.

  13. tam­miku­u­ta 2009 Lieber­man ehdot­ti Gaza­an kohdis­te­tun hyökkäyk­sen (Oper­aa­tio Valet­tu lyi­jy) aikana, että “Mei­dän täy­tyy jatkaa tais­telua Hama­sia vas­taa juuri niin kuin Yhdys­val­lat teki Japa­nia vas­taan toises­sa maail­man­so­das­sa”, mikä nähti­in vaa­timuk­se­na ydi­naseen käyt­töön. Kiel­letyn ääri­oikeis­to­lais­puolue Kachin enti­nen virkail­i­ja Yos­si Dayan väit­tää Haaretz-lehden haas­tat­telus­sa Lieber­manin olleen lyhyen aikaa Kachin jäsen. Hie­man aikaisem­min tun­net­tu israelilainen tele­vi­sioankkuri Haim Yavin kuvaili hän­tä Kaha­nen perilliseksi.[“

 75. Israelin pitäisi mielu­um­min keskit­tyä miet­timään mik­si niitä raket­te­ja tulee ylipään­sä eikä vain keskit­tyä estämään tarvikkei­den saan­tia niihin. 

  Näyt­tää siltä, että joka toinen meri­oikeu­den tai oikeu­den asiantun­ti­ja on palesti­inalais­ten, joka toinen Israelin puolel­la — eli tulkin­nat vai­htel­e­vat sen mukaan keneltä kysytään.

  Israel ei todel­lakaan ole pyytänyt anteek­si. Min­ua kylmäsi joku israelilainen tv-lähetyk­sessä eilen tai tois­s­apäivänä. Hän lähin­nä selvin sanoin ker­toi kylmään ja kalseaan sävyyn, että he tekivät kaiken juuri niin kun pitikin, eikä ole mitään anteek­sipyy­det­tävää. Sitä röyhkeyt­tä kuun­teli suu auki.

  Siis se turk-am poi­ka oli opiske­li­ja. Se on Ana­to­lia News Agen­cyn uuti­nen, mitä lehdet refer­oi­vat. Ruumi­inavaus on tehty ja siinä todet­tu 4 luod­in­reikää päässä ja yksi rinnassa:

  http://thelede.blogs.nytimes.com/2010/06/03/three-american-subplots-in-flotilla-drama/

  Jotain toista ammut­ti­in kuulem­ma takaraivoon.

  Ei ole kyynelka­a­sunkaan kanssa toim­imi­nen vaara­ton­ta: tuos­ta samas­ta New York Timesin blo­gista selviää, että erääl­lä amerikkalaistytöl­lä menet­ti silmän/ meni silmästä näkö laivaiskun vas­taises­sa mie­lenosoituk­ses­sa Jerusale­mis­sa kun IDF heit­ti kyynelka­a­sukanis­terin (?) suo­raan päin näköä.

 76. Väli­in ide­al­is­mia: jos pysty­isin, lähet­täisin Gaza­an niin mon­ta (oikeasti rauhanomaista) avus­tus­laivuet­ta, että Israelil­la ei mil­lään riit­täisi resurssit niiden kaikkien pysäyttelyyn.

 77. Anteek­si nyt Eli­na, mut­ta tuo on argu­ment­ti­na jok­seenkin kum­malli­nen. Jos alueel­la val­lit­see sotati­la, sil­loin olisi täysin oikeutet­tua vaik­ka ampua israelilaisia.

  Niin­hän Hamas koko ajan tekeekin — muu­ta­ma tuhat raket­tia rajan yli vuodessa. Huonoista tarvikkeista johtuen ne har­voin johta­vat mit­tavi­in henkilö­vahinkoi­hin, mut­ta eikö organ­isoitu räjähteil­lä ampumi­nen toisen val­tion puolelle ole sotatila?

  Mitä luulet hei­dän tekevän, jos järeämpi­en asei­den tuon­ti ara­bi­maista mahdollistuu? 

  Min­un tiedos­sani ei ole julk­istet­tua sotaa.

  Hamasin perus­tuskir­jas­sa on jär­jestön ensim­mäisek­si tavoit­teek­si asetet­tu Israelin tuhoaminen. 

  Kat­sotko, että jos Ruotsin laki­in tulisi tavoit­teek­si Suomen tuhoami­nen val­tiona, niin emme olisi sotati­las­sa? Kalle uhkuisi telkus­sa, että emme lep­ää ennenkuin jokaiselta suo­ma­laiselta koiral­ta (hund) on pää katkaistu. 

  Jonkin asealan asiantun­ti­jan lausun­to on nyt yhden­tekevä. Merkit­tävää on se, mitä HALLINTO sanoo. Sitä pait­si hän on var­masti sanonut, että Israelil­la on mah­dol­lisu­us käyt­tää ydi­naset­ta. En nyt löytänyt äkkipäätä, mis­tä on kyse. 

  Laite­taan tähän nyt Ham­sin ylläpitämä erit­täin maltill­i­nen sivus­to. Sieltä löy­tyy kaikkea mukavaa, las­ten nurkkaus ja sillai…

  1. Olen samaa mieltä, että yksit­täis­ten henkilöi­den lausun­noil­la ei ole merk­i­tys­tä. Mik­si niitä palesti­inalais­ten osalta sit­ten esitetään?

 78. Pekka Heliste
  “Käyt­ti­hän NL aikoinaan varsin saman­tyyp­pistä retori­ikkaa Suomea vastaan”

  Ja lop­putu­lok­se­na oli kak­si täysimit­taista sotaa.

 79. Olen samaa mieltä, että yksit­täis­ten henkilöi­den lausun­noil­la ei ole merk­i­tys­tä. Mik­si niitä palesti­inalais­ten osalta sit­ten esitetään?

  Siis eikö nyt mene jakelu­un, että Palesti­inan HALLINTO on Israelin tuhoamista varten ja jokainen net­ti­taitoinen voi hyvin pienel­lä vaival­la hakea Hamasin JOHTOHENKILÖIDEN lausun­to­ja aiheesta. 

  Etkö nyt ymmär­rä hallinnon ja taval­lisen jam­pan eroa? Voiko sinus­ta Mat­ti Van­hanen lausua samal­la tavoin, että “kaik­ki venäläiset pitäis ampua” kuin Jas­ka Kon­tu­las­ta Suomi24-palstalla. 

  (Kat­selin Hamasin yll­pitämiä sivu­ja ja meinasin tänne linkit­tää, mut­ten sit­ten tehnytkään niin. Sori, että jäi tuo lupaus siitä viimeisek­si kap­paleek­si edel­lisessä kommentissani.)

 80. Mut­ta Gazaa hal­lit­see Hamas ihan lail­lis­es­ti ja Gaza­s­ta nyt on kyse. 

  Sori epä­tarkku­us minulta.

 81. Jos PLO pysty­isi pitämään Hamasin kuris­sa, niin se olisi uskot­ta­va Gazan hallinto. Jos Hamas de fac­to on val­las­sa Gazas­sa, niin se on sil­loin Gazan hallinto. Kyse on vähän samas­ta kuin Ter­i­joen hal­li­tuk­ses­sa. NL:n mukaan se oli Suomen “lailli­nen hallinto” ja sanoi tule­vansa sen avuk­si. De fac­to hal­li­tus istui kuitenkin Helsingis­sä ja pani rautaa rajalle, minkä vuok­si avuk­si tulem­i­nen hie­man epäon­nis­tui. Ter­i­joen hal­li­tuk­sel­la oli yhtä vähän san­omista Helsingis­sä kuin Ramal­lahin hal­li­tuk­sel­la on Gazassa. 

  Kuten tuol­la ylem­pänä kir­joitin, Ramal­lahin hallinto muuten oma­l­ta osaltaan kurit­taa Gazaa muiden mukana rajoit­ta­mal­la polt­toainet­ta, jota Gazas­sa ole­va voimalaitos saa käyt­töön­sä. Tek­isikö joku oikeasti val­las­sa ole­va hallinto tahal­laan omille alaisilleen näin?

  Kyse on lop­pu­jen lopuk­si siitä, mitä Stal­in aikoinaan sanoi Paav­ista. Hän­hän kom­men­toi jotain Paavin lausun­toa kysyen mon­tako divi­sioon­aa hänel­lä on. PLO:lla ei ole niitä divi­sioo­nia Gazas­sa, Hamasil­la on. Sik­si on järkeväm­pää kuun­nel­la sitä, mitä Hamas sanoo.

 82. Pekka Heliste
  “Turk­ki on NATO-maa, joten NATOn pitäisi iskeä nyt Israeli­in, jos tuo puo­lus­tus­tri­i­ni on voimassa.”

  Naton artik­la 5 kos­kee vain Euroopas­sa ja Pohjois-Atlantil­la tapah­tu­via hyökkäyk­siä. Tosin arvelisin että joku niistä kaik­ista sopimuk­sista kat­taa myös Turkin alueen, mut­ta ei var­mas­tikaan enää kv-vesialuet­ta siinä Israelin lähellä.

 83. “Siis eikö nyt mene jakelu­un, että Palesti­inan HALLINTO on Israelin tuhoamista varten ja jokainen net­ti­taitoinen voi hyvin pienel­lä vaival­la hakea Hamasin JOHTOHENKILÖIDEN lausun­to­ja aiheesta. ”

  Avi­gn­or Lieber­man on Israelin hal­li­tuk­sen jäsen ja esit­tää siten hal­li­tuk­sen kantoja

  “Mut­ta Gazaa hal­lit­see Hamas ihan lail­lis­es­ti ja Gaza­s­ta nyt on kyse.”

  2006 vaalien mukaan Hamasin pitäisi hal­li­ta Län­sir­an­taakin, mut­ta ei Israel ‚ei USA eikä moni muukaan kiis­tan osa­puoli ole tun­nus­tanut Hama­sia ja sen ase­maa, joten sen ase­ma ei ole kan­sain­välis­es­ti tunnustettu.

 84. ARI:

  eikö Tukhol­man yliopis­ton meri­oikeu­den emer­i­tus­pro­fes­sori tunne alaansa? 

  Se, että tun­tee jonkin alan ei tarkoi­ta, etteikö voisi olla väärässä. Niin san­ot­tu “kan­sain­vä­li­nen oikeus” tai oikeus ylipäätään ei ole mitään eksak­tia tiedet­tä, vaan riip­puu hyvin paljon pain­o­tuk­sista ja jopa mielipiteistä.

  Käytän­nössä ei ole mitään tuomiois­tu­in­ta, joka tuon ratkai­sisi, mut­ta kyl­lä maail­man muut val­tiot ovat de fac­to hyväksyneet sen, että Gaza saar­retaan, eikä mikään val­tio ole esit­tänyt, etteikö Israelil­la olisi oikeut­ta estää aset­toim­i­tuk­set (mikä edel­lyt­tää ainakin lastin tark­istamista). Tosi­asi­as­sa val­tiot ja YK (=kan­sain­vä­li­nen oikeus, tässä kon­tek­stis­sa) ovat tämän hyväksyneet.

  Voimme sit­ten halkoa hiuk­sia sil­lä, olisiko Israelin pitänyt toimia vas­ta omil­la aluevesil­lään vai ei, mut­ta se on minus­ta tois­si­jaista, kos­ka ko. lai­va oli ilmoituk­sen­sakin mukaan matkalla Gaza­an jonne men­e­misen estämiseen Israelil­la oli täysi oikeus.

  Uskon tois­taisek­si enem­män häneen kun sinuun. 

  Auk­tori­teet­tiusko on var­maankin ihan hyvä läh­estymistapa, jos ei halua ajatel­la itse.

  Kari

 85. Pekka Helis­ten mainit­se­ma Avig­dor Lieber­man on Israelin nykyi­nen ulkoministeri.

 86. Kari

  Arvon pro­fes­sori puhui asian de jure puoles­ta, joka on hänen mukaansa harv­inaisen yksiselit­teinen: kan­sain­välisil­lä vesil­lä ei saa tunkeu­tua luvat­ta aluk­seen. “Se mitä Israel teki oli käsit­tämätön­tä. Katas­tro­faal­ista”, lausui proffa.

 87. Siis mitä Avi­gn­or Lieber­man on sanonut?

  Voisko joku linkit­tää sen mis­tä on puhe Lieber­manin kohdal­la? Tiedän kyl­lä, että on kovan lin­jan poli­itikko, mut­ta mitä siis tarkalleen on sanonut. 

  Lähde?

  ============

  Uskot­tavin ker­to­mus laivan tapah­tu­mista mielestäni on tähän men­nessä israelilaisen kom­man­don kuvaus siitä, kun laskeu­tui kan­nelle helikopterista. 

  Aktivis­tit oli­vat hänen mukaansa täl­lä het­kel­lä kovas­sa käsirysyssä aiem­min tullei­den soti­laiden kanssa ja oli­vat onnis­tuneet riistämään pari ryn­näkkökivääriä israelilaisil­ta sotilailta. 

  Mik­si näin on päässyt käymään Israelin armei­jan erityisjoukoille? 

  Sik­si, että vastapuolel­lakin oli tais­teluk­oulutet­tu­ja ihmisiä. Muu ei ole mahdollista. 

  Nyt ei oltu tekemi­sis­sä minkään 6 kk intis­sä sin­nitelleen suomipo­jan kanssa, vaan Israelin viimeisen päälle koulutet­tu­jen eli­it­ti­soti­laiden kanssa. Ei ker­takaikki­aan perus-“rauhanktivisti” olisi voin­ut lait­taa kam­poi­hin tuol­la tavoin. 

  Ei siis ole mitenkään mah­dol­lista, että pari kepil­lä huito­jaa pää­sevät niskan päälle. 

  Tuliko selväk­si?

  Aktivis­tit kaiva­vat jatku­vasti omaa kuop­paansa ker­toma­l­la mereen heit­e­ty­istä kuolleista, raa’asti teloite­tu­ista ja kidute­tu­ista uhreista ym. potaskaa. Mikä ihmeen syy ruumi­ita olisi heit­tää mereen? Ai sit­ten ei niinku pal­jas­tu, kuka on kuollu…?

  Onko aktivisimil­la ja älyl­lä negati­ivi­nen korrelaatio?

 88. Ari,

  Näitä “arvon pro­fes­sor­e­i­ta” nyt on tässä asi­as­sa joka lähtöön — Yhdys­val­lois­sa, ara­bi­mais­sa, Israelis­sa ja myös Suomes­sa ide­olo­gian mukaan klusteroituina. 

  Mon­et arvon pro­fes­sorit ovat vakaasti sitä mieltä, että ilman muu­ta oli oikeus tark­istaa lai­vat jo kan­sain­välis­ten vesien puolella. 

  Mut­ta mitäpä väliä, oikeus tark­istaa olisi ollut joka tapauk­ses­sa ennen sata­moi­tu­mista ihan joka lakipykälän mukaan. Saa Suomikin tseka­ta lastit omil­la aluevesillään. 

  Minus­ta Israelil­la oli ainakin moraa­li­nen oikeus tehdä näin jo vähän aiem­min. Mut­ta se on min­un mielip­i­teeni vain.

  1. Vaik­ka niin moni on pitänyt tätä ehdo­tus­ta epäre­al­is­tise­na, nyt myös Israelin päämin­is­teri Netan­jahu on ehdot­tanut samaa. Gaza­an kan­sain­välis­ten joukko­jen valvo­ma satama.

 89. Kun ihmisiä on heit­el­ty mereen, niin kaipa aktivis­teil­la on sit­ten esit­tää edes jonkin­laista lis­taa mah­dol­lis­es­ti kadon­neista? Kai siel­lä oli jonkin­lainen matkus­tus­lista käytössä ihan vaan senkin takia, ettei kukaan katoa fasis­tisen Israelin gulakeihin? 

  Täl­löin saataisi­in ainakin jonkin­lainen haaruk­ka aikaiseksi.

  Eli­na
  “Ei siis ole mitenkään mah­dol­lista, että pari kepil­lä huito­jaa pää­sevät niskan päälle.”

  Miten niin ei ole? Eivät kom­man­dotkaan mitään eloku­vasankare­i­ta ole ja tot­tel­e­vat kyl­lä rauta­pamp­pua. Lähi­tais­telus­sa lukumäärä on voimaa.

  Tässä on nyt ilmi­selvästi Israelin pro­pa­gan­daosas­ton tuote, mut­ta siitä huoli­mat­ta klip­istä käy aika hyvin ilmi, miten käy kun laskeu­tuu yksinään keskelle vihamielistä väkijoukkoa:
  http://www.youtube.com/watch?v=JaiMjAULWn0

 90. Itse pitäisin Law Of Seas nou­datet­ta­vana sopimuk­se­na, jota Israel ei ole allekir­joit­tanut ja PLO on mukana tarkkail­i­jana sopimuk­ses­sa. Ei Israelia ainakaan sopimus­rikko­muk­ses­ta voi syyt­tää, vaik­ka toimikin ko. sopimuk­sen vastaisesti.

  Sen mukaan alus­ta ei saa tark­istaa aluevesir­a­jan ulkop­uolel­la kuin muu­ta­mas­ta syys­tä, jot­ka eivät nyt täyt­tyneet. Lipun oli­si­vat voineet tark­istaa, mut­ta siihen ne val­tu­udet sit­ten käytän­nössä lop­pu­vatkin. Eikä sinän­sä ole selvää ovatko Gazan edessä ole­vat vesialueet edes Israelin aluevesiä.

 91. Itse toivoisin, että Israel voisi tehdä aloit­teen ja alkaa nou­dat­ta­maan kan­sain­välisiä sopimuk­sia ja sään­töjä. Jos Israel ei pysty käyt­täy­tymään oikeu­den­mukaises­ti, niin turha odot­taa sitä muilta.

  Itselle on kuitenkin tul­lut kuva, että Israelil­la on jokin tarve pitää sotaa yllä. Luul­tavasti ain­oa tapa lopet­taa tämä rähinä olisi tehdä riit­tävän vah­va YK oper­aa­tio, joka voisi “pakot­taa” osa­puo­let rauhaan. Ilman Yhdys­val­to­jen tukea tämä ei ole mahdollista.

 92. Eli­na, jäitä hat­tuun. Meuhkaamis­esi aktivistien tais­teluk­oulu­tus­es­ta kuu­lostaa b‑elokuvalta. En tiedä mikä on tietämyk­sesi aseel­li­sista selkkauk­sista, mut­ta ei ole ennenku­uli­ma­ton­ta, että hom­ma läh­tee käsistä. Jän­nit­tynyt ja uhkaa­va epä­selvä tilanne ja aseel­la varustet­tu ihmi­nen ovat kam­mot­ta­va yhdis­telmä, vaik­ka sit­ten kyseessä olisi hehkut­ta­masi huip­puk­oulutet­tu erikoisyksilö.

 93. Pain­o­tan nyt, etten ota kan­taa hyökkäyk­sen oikeu­tuk­seen tai sen puut­teeseen. En vain näe soti­laiden toimin­nas­sa suuresti moitit­tavaa. Mielestäni virhe tehti­in ylem­mässä por­taas­sa. Ja virhe siinä tehti­in, sil­lä yhdek­sän ruumista on paha jut­tu, kat­soi asi­aa miltä kan­til­ta hyvänsä.

  Tokarzuk:

  J.M.Korhonen, olet täysin väärässä, ei siel­lä ole käy­ty mitään painia ennen ampumista, vaan vas­ta sen jäl­keen kun israelilaiset ampuivat

  En usko. Minä en ole mikään asiantun­ti­ja täm­möi­sis­sä hom­mis­sa, kun­han vain kap­inen jääkäri joskus monia vuosia sit­ten, mut­ta en vain usko että tilanne olisi men­nyt kuten se meni, jos soti­lail­la olisi ollut lupa ampua ilman provokaatioita.

  Käytin läh­teenäni etupäässä tätä video­ta — israelilais­ten julk­ista­maa, mut­ta jos tuo on lavastet­tu niin sit­ten se on tehty aika taitavasti: 

  http://www.youtube.com/watch?v=0LulDJh4fWI&feature=related

  Kohdas­sa 0:18 ensim­mäi­nen (?) soti­las laskeu­tuu kan­nelle. Hänen kimp­pu­un­sa käy­dään välit­tömästi, hänet kaade­taan maa­han, ja näyt­tää, että hän­tä hakataan joukol­la. Jos soti­lail­la olisi ollut lupa ampua saman tien, koko tuo­ta episo­dia ei olisi tapah­tunut, tai se olisi päät­tynyt niin, että use­ampia hakkaa­jia olisi pudon­nut nopeasti kuvasta.

  Kohdas­sa 0:48 ja sen ympäristössä käy­dään käsikäh­mää, soti­laat nähtävästi pal­jain käsin. Vieläkään ei näy tuliaseita.

  Kohdas­sa 1:01 ja siitä eteen­päin käytetään aivan selvästi paint­ball-aset­ta (hyvin hel­posti tun­nis­tet­tavis­sa puiku­lan­mallis­es­ta “lip­paas­taan”). Mik­si paint­ball-ase, jos soti­lail­la oli jo lupa ampua kovilla?

  Kohdas­sa 1:06 näen ensim­mäistä ker­taa soti­laan kädessä jotain mikä saat­taisi olla pis­tooli tai tain­nu­tus­pis­tooli (taser). En näe merkke­jä siitä, että sitä olisi (vielä) käytet­ty. Ilmeis­es­ti pian tämän jäl­keen ammun­ta alkoi. Se olisi lin­jas­sa sen kanssa, että aktivis­te­ja varoitet­ti­in ensin, mut­ta he eivät totelleet.

  Video voi olla tietysti väären­net­ty tai taitavasti leikat­tu, mut­ta minus­ta on aika selvää, että siel­lä painit­ti­in ensin, ja kun tilanne meni rumak­si — ja kommando(ja) oli kateis­sa — tuliaseet vedet­ti­in esi­in. En osaa sanoa, mik­si “tain­nu­tusa­sei­ta” (mil­laisia?) ei käytet­ty. Tai ehkä niitä käytet­ti­in: taser­it ovat ker­ran tai kahdesti laukeav­ia, ja päällekäyviä oli tuol­la melkoisen monta.

  En löy­dä enää Kosovos­sa 2002 jaet­tua Rules of Engage­ment-kort­tiani, mut­ta muis­te­len vah­vasti, että vas­taavas­sa tilanteessa — esimerkik­si videon kohdas­sa 0:20, kun soti­las kaade­taan maa­han — jopa meil­lä suht’rauhal­lises­sa paikas­sa palvelleil­la rauhan­tur­vaa­jil­la olisi ollut oikeus ampua varoituk­set­ta ja kon­sul­toimat­ta esimiehiä: “jos hyökkääjä tulee kohti vaar­al­lisen aseen kanssa, eikä varoi­tus­laukauk­seen ole aikaa, tai jos KFORin henkilöstöön kuu­lu­va on välit­tömässä hen­gen- tai ruumi­in­vaaras­sa” tai jotain sin­nepäin. Näitä ROE-sään­töjä pidet­ti­in yleis­es­ti hyvin maltil­lisi­na, jopa vaar­al­lisen passiivisina.

  Tuo neljä rin­taan, yksi päähän on myös mielestäni lin­jas­sa sen kanssa, mitä tiedän erikoisjoukko­jen toim­intatavoista. Meitä perus­jant­tere­itakin koulutet­ti­in ker­ran viikos­sa ns. dou­ble tap-ammuntatekni­ikkaan: kak­sois­laukauk­sia, maali­na mas­sakeskip­iste. Jatke­taan tuli­tus­ta, kunnes kohde lakkaa liikku­mas­ta. Lopuk­si varmis­tuk­sek­si yksi laukaus päähän. Mekin har­joit­te­limme tuo­ta niin paljon, että se meni melkein automaa­tiona; erikoisjoukoil­ta uskoisin tuon tule­van täysin refleksinä. Ver­tailun vuok­si, eräästä 1980 Iranin Lon­toon-lähetys­tön vapau­tuk­ses­sa ammu­tus­ta val­taa­jas­ta kuolin­syyn­tutk­i­ja las­ki 72 reikää — ennen kuin lopet­ti laskemisen. 

  On täysin mah­dol­lista, ettei tuo 19-vuo­tias uhri osal­lis­tunut kahakkaan. Riit­tää, kun on väärässä paikas­sa väärään aikaan. Ehkä hän meni pani­ikki­in eikä totel­lut komen­to­ja. Mut­ta se ei vielä tee hänen tap­pamis­es­taan kylmäveristä murhaa tai edes mitenkään tilanteeseen näh­den erikoista. (Jos jol­lain on esit­tää kuva­ma­te­ri­aalia, jos­sa israelilaiset tap­pa­vat sivus­takat­so­jia, kat­so­taan sit­ten uudestaan.)

  Mitä tulee silmin­näk­i­jöi­den lausun­toi­hin, luot­taisin niihin paljon vähem­män kuin videoku­vaan. Tuol­laises­sa kaaoot­tises­sa, keskel­lä yötä tapah­tuneessa tilanteessa ei ole mitenkään selvää, mitä tapah­tui — eivätkä muis­tiku­vat ole luotet­tavia. Edes ampumi­nen ei ole yhtään mitenkään yksiselit­teistä: itse olin ker­ran tuo­ta paljon vähem­män epä­selvässä tilanteessa, ja jäin miet­timään jälkikä­teen, oliko­han min­ua kohti ammut­tu. Melkein var­masti ei — mut­ta jos tut­tui­hi­ni olisi osunut ja/tai muut läs­näoli­jat oli­si­vat olleet sitä mieltä, olisin uskonut aivan täysillä.

  Jos noil­la aktivis­teil­la on täysin selkeä kuva esimerkik­si siitä, miten tuo ampumi­nen eteni, niin heil­lä on sit­ten enem­män koke­mus­ta tulia­seista ja lähi­tais­telus­ta kuin minulla.

  Eli­nan ole­tus siitä, että noiden tap­peli­joiden on ollut pakko olla jotain koulutet­tu­ja ammat­ti­laisia tai muuten vaan jihadis­te­ja, on tosin sekin perus­tee­ton. Ensin­näkin sik­si, etten usko ammat­ti­laisen käyvän putken­pätkil­lä kom­man­don kimp­pu­un, ei ainakaan avoimel­la (=tark­ka-ampu­jan maal­i­taulu­na). Käytävil­lä ehkä. Toisek­si sik­si, ettei vihaisen väk­i­joukon keskelle joutu­val­la ole paljon mah­dol­lisuuk­sia puo­lus­tau­tua, oli hän sit­ten miten hyvä ja väk­i­joukko miten kal­jama­hainen tahansa.

  Mut­ta kuten sanoin, olen vain pahainen ex-fait­teri — joskin kähinäa­sioista vähän har­ras­tus­mielessä kiin­nos­tunut. Osmol­la tai jol­lain muul­la saat­taisi olla kurant­te­ja kon­tak­te­ja Utti­in tai Upin­niemeen — ehkä sieltä voisi saa­da parem­paa ana­lyysia, vaik­ka sit­ten “tiskin alta.”

 94. Tässä osoi­tus Israelin kuva­ma­nip­u­loin­nista. Noudet­tu KL:n pal­stal­ta, jonne joku oli postan­nut nämä use­aan eri viestiin.

  [Haka­su­luis­sa omia lisäyksiäni.]

  [Kuva veit­sel­lä uhkaavas­ta ara­biter­ror­is­tista. Alun perin Haarez-lehdessä näin:

  http://i11.photobucket.com/albums/a189/Henry-Finland/5KnifeHaaretz‑1.png

  Mut­ta mut­ta: Osasu­uren­nus joka pal­jas­taa, että veit­si on tehty kuvankäsit­telyssä. Erikoiset koh­dat oli merkit­ty kuviin.

  [Ensim­mäi­nen kuva:]

  http://www.aijaa.com/v.php?i=6282707.jpg

  Koh­ta 1. Läpinäkyvyys pääl­lä. [So. taus­ta pais­taa teräk­sen läpi]

  Koh­ta 2. Heit­to­var­jo ei ole luon­nol­lises­sa kuvas­sa tasainen koko käsi­var­ren mital­la sil­loin, kun taus­ta on epä­ta­sainen ja vinos­sa ja var­jon lähde samoin.

  Var­jo on tuos­sa kohdas­sa myös syvem­pi kuin sen pitäisi olla. Selviää ver­taa­mal­la kuvan mui­hin var­joko­hti­in ja ver­taile­mal­la niiden leveyteen.

  Koh­ta 3. Tuo hei­jas­tuse­fek­ti ei ole luon­nolli­nen. Näyt­tää, että sil­lä olisi jäljitel­ty joko liike-epäterävyyt­tä tai objeti­ivi­in päässyt­tä vastavaloa.

  [Toinen kuva:]

  http://www.aijaa.com/v.php?i=6282803.jpg

  Koh­ta 4. Heit­to­var­jon pitäisi yltää tuo­hon valkoisen hian­su­un päälle. Nyt ei.

  Koh­ta 5. Heit­to­var­jo jatkuu saman­levyisenä etu­alan paidas­ta kauem­mak­si taustaan.

  [Kol­mas kuva:]

  http://www.aijaa.com/v.php?i=6283017.jpg

  Veit­sen terän väre­jä oli vedet­ty kahdes­ta kohtaa sen oikeal­la ja yläpuolel­la ole­vista paidoista ym. Siis terän takaa. Läpinäkyvyys toises­sa kohtaa on vielä asia erikseen.

  [Neljäs kuva:]

  Koh­ta 7. Kuvaa tehdessä oli tul­lut ilmeinen kiire ja etu­sor­men ja peukalon liit­tämi­nen ei ollut ihan onnis­tunut iip­polan vaar­il­la. On sel­l­ainen irtokap­pale siinä etu­sor­men pääl­lä mark­keer­aa­mas­sa peukalon päätä. 

  Peukalon 1. ja 2. nive­len väli on samoin huonos­ti tehty, kyn­si jäänyt kokon­aan kesken.

  Koh­ta 8. Kiire näkyy myös pho­to­shopatun terän istut­tamises­sa kah­vaan. Se oli sit­ten osunut vain toiseen laitaan, 

  http://www.aijaa.com/v.php?i=6283202.jpg

  Terän istu­tus näkyy jopa parem­min tässä (kohdas­sa 5).

  http://www.aijaa.com/v.php?i=6282803.jpg

  Veit­sessä on sekin out­ous, että jos kah­va jatkuisi tuos­sa kul­mas­saan, sen pitäisi työn­tyä sormista läpi, jota se tietenkään kuvas­sakaan tee. Kul­ma ei siis sovi, ei millään.

  [ Mitäs tuumitte? Mielestäni Haarezis­sa julka­istu ja maail­malle levin­nyt kuva oli väären­nös. Jopa huonohko. ]

 95. Äkkiä googlet­ta­mal­la maini­tus­ta kuvas­ta ei löy­dy kuin tuo erit­täin heikko­res­oluu­tioinen ver­sio. IDF:n viral­lisil­ta sivuil­ta en sitä löytänyt lainkaan. Se selvästi viit­taa väären­nök­seen. Muuten­han kuva olisi julka­istu parem­pi­laa­tuise­na ja virallisesti.

 96. Pekka Heliste: Itse asi­as­sa tuo hyökkäys turkki­laiseen aluk­seen on hyökkäys Turkkia vas­taan sil­lä lai­va on Turkin val­tion aluet­ta. Turk­ki on NATO-maa, joten NATOn pitäisi iskeä nyt Israeli­in, jos tuo puo­lus­tus­tri­i­ni on voimassa.

  Mavi Mar­mara on val­tion nimeltä Comoros lipun alla joten voit jät­tää nuo tohtori out­olem­pi fik­saa­tiosi myöhem­mäk­si, parati­isi ja 7 neit­syt­tä odot­taa kyllä.

  http://www.marinetraffic.com/ais/fi/shipdetails.aspx?mmsi=616952000

 97. Siis mitä Avi­gn­or Lieber­man on sanonut?Voisko joku linkit­tää sen mis­tä on puhe Lieber­manin kohdal­la? Tiedän kyl­lä, että on kovan lin­jan poli­itikko, mut­ta mitä siis tarkalleen on sanonut.

  Inter­net ja hakukoneet on kek­sit­ty, uusavu­ton? Sep­po Niem­i­nen haulla löy­tyy paljon kavere­i­ta mut­ta Avi­gn­or Lieber­man on suht har­vas­sa, vaikkapa:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Avigdor_Lieberman

  Googlaa­mal­la ko. nimel­lä tulee paljon linkke­jä, tietoa kyl­lä löy­tyy jos halu­aa löytää.

  1. Ainakin se on pois­tet­tu. Tai siis link­ki ei toimi.
   Ennen kuin innos­tuu näistä kuvaväären­nök­sistä liikaa, kan­nat­taa muis­taa, että molem­mille osa­puo­lille totu­us on muut­tunut aiko­ja sit­ten pelkästään tarkoituk­sen­mukaisu­us kysymyk­sek­si. Tuos­sa viestis­sä kuvatut tapauk­set ovat ilmi­selvästi väären­nök­siä, mut­ta me emme tiedä, onko kyse aidos­ta väären­nök­ses­tä. Onhan joku voin­ut ottaa israelilais­ten levit­tämän kuvan ja manip­u­loi­da sitä ja sit­ten osoit­taa, että tämä kuva on väärennetty.

 98. San­o­taan nyt vielä, vaik­ka ei tämä tästä mihinkään selviä, että jälkim­mäisessä eli siinä tarkem­mas­sa Solomon­ian kuvas­sa on rajaus­ta muutet­tu. Siitä on pois­tet­tu rauhal­lis­es­ti kameroitaan roikut­tel­e­vat tur­is­tit tai mitkä lie toimit­ta­jat. Siten kuva näyt­tää paljon uhkaavam­mal­ta kuin Haret­zin versiossa. 

  Pho­to­shopil­la kun kuvaa suuren­net­tuna tiirailee, se tosi­aan näyt­tää parem­pi­laa­tuiselta ver­si­ol­ta. Kuvas­ta on siis näyt­täisi ole­van ole­mas­sa parem­pia ver­sioi­ta. Äkkiseltään näyt­tää kuitenkin siltä, että kuvat eroa­vat toi­sis­taan vain res­oluu­tion suhteen.

 99. “Onhan joku voin­ut ottaa israelilais­ten levit­tämän kuvan ja manip­u­loi­da sitä ja sit­ten osoit­taa, että tämä kuva on väärennetty.”

  Hain muuten lisäväären­nys­ten var­al­ta Haarezin sivuil­ta käyt­tämän­sä orig­i­naalin. Tai siis jotain, sil­lä orig­i­naali lie­nee nyt väärä ilmaisu.

  Haarezin käyt­tämä kuva on yhtäpitävä linkit­tämäni kanssa ja löy­tyi vielä äsken lehden sivuilta:

  http://www.haaretz.com/jewish-world/turkey-jews-fear-flotilla-backlash-will-turn-into-anti-semitism‑1.294032

 100. J.M.Korhonen. Olet var­maan oike­as­sa. Muutin jo päiväl­lä mieltäni siltä osin (= ennen kuin luin kom­ment­tisi), että turkki­laiset aktivis­tit tuskin oli­vat mitään täysin puh­tai­ta pul­mu­sia. Oli joku kum­ma tarve nähdä tämä kon­flik­ti pahan Israelin ja hyvien aktivistien välisenä taisteluna.

  Kor­jaus vielä: IFJ.orgin mukaan kuvaa­ja nimeltä Sura Fachrizaz, joka toisen refer­oimani sivus­ton mukaan olisi kuol­lut, onkin hoidet­ta­vana Haifas­sa sairaalas­sa. Loukkaan­tui vakavasti, mut­ta hen­gen­vaaraa ei pitäisi olla.

  Oheis­tan vielä nämä linkit, jot­ka aiem­min postasin toises­sa ketjus­sa, jos ette huo­man­neet: kuva­ma­nip­u­laa­tiospeku­laa­tioi­ta ja väitteitä/ spekulaatioita/huhuja (blo­gis­sa) että friend­ly fire olisi ollut soti­laiden ampuma­haavo­jen syy. Kävi itsel­läkin mielessä aiem­min tuo omien tuli­tus, mut­ta jos armei­jan tiedo­tus­naisen sana pitää paikkansa, haavoit­ta­neet luodit oli­si­vat tulleet sel­l­ai­sista aseista, joi­ta IDF:n miehillä ei ollut. 

  http://www.theage.com.au/world/suddenly-sound-bombs-and-tear-gas-exploded-20100603-x6wf.html?

  http://demosthenes.blogspot.com/2010/06/now-we-know-what-idf-was-hiding-about.html

  Edelleenkään en pidä Israelin arro­ganssista: “meis­sä ei ole mitään syytä” ei ole paras mah­dolli­nen lin­ja aina. Samat­en 6 ihmistä tap­pa­neen kom­man­don palk­it­sem­i­nen sanka­ri­na tässä tilanteessa on mautonta.JMO.

 101. Solomo­nia poisti (tai esti pääsyn) kuvaan, mut­ta 465x348 res­oluu­ti­ol­la ja eri rajauk­sel­la kuin Haarezin kuva, löy­tyi tätä kir­joit­taes­sa vielä

  http://4.bp.blogspot.com/_gnm2C1B8vbI/TAPEpoV4K1I/AAAAAAAAEt8/mf_DIX3Cjzc/s1600

  Zoomailkaa omat johtopäätöksenne.

  Seek­er chal­lenge: jos­sain netis­sä löy­tyy alku­peräi­nen kuva ilman veistä, tai sen osia. Lisäk­si tilan­net­ta on selvästi kuvat­tu useil­la kameroil­la — eri kul­mista otet­tu­ja kuvia tai kuvia jois­sa on samo­ja henkilöitä (vihreä­pai­ta ja valkopai­ta par­tamies hel­posti tun­nis­tet­tavia) on var­masti jos­sain kuvatek­stin kera.

 102. Janne kir­joit­ti

  Kuva on parem­pi kuin aiem­mat. Vihreäl­lä nuolel­la merkit­ty koh­ta nähdäk­seni osoit­taa, että kuvaa on käsitel­ty smudge-työkalul­la jo maini­tun läpinäkyvyy­den läheltä. 

  http://www.aijaa.com/v.php?i=6285894.png

  Väri on levin­nyt kankaaseen laa­jalle. Voi tietenkin olla, että palesti­inalaishuivi­in on käytet­ty valkope­suainet­ta — valkaise­maan jotain… 

  Jostakin blo­gista löy­tyy var­maan pian kuva, jos­sa tuokin on muis­tet­tu pestä oikein.

 103. Oli tarkoi­tus olla näin:

  Janne kir­joit­ti: “Zoomailkaa omat johtopäätöksenne.”

 104. Muutenkin tuo vet­si on var­masti juuri sel­l­ainen jon­ka tais­telu­un valmis­tau­tunut kolutet­tu tais­teli­ja val­it­sisi lähitaisteluaseekseen.

 105. BRG kir­joit­ti 4.6.2010 kel­lo 22:44
  Pahoit­te­len epäasial­lista tek­stiä, ei noin…

 106. Min­un mielestäni yksi kuva yhdestä miehestä heilutellen veistä keskel­lä kuvaa­jia ei kyl­lä todista yhtään mitään. On ihan eri asia mah­tail­la keskel­lä omia kuin sit­ten oikeasti tehdä jotakin.

  Eli omas­ta miel­stäni koko kuvan voi heit­tää roski­in nol­la­todis­teena, pait­si tietenkin mah­dol­lis­es­ti todis­teena siitä että joku, mah­dol­lis­es­ti Israel, pho­to­sop­paa kuvia järjestelmällisesti. 

  Ne videot pam­puil­la varus­tau­tuneista tyypeistä kaa­sunaa­mar­it pääl­lä todis­ta­vat jo jotakin, samat­en ne kuvat jois­sa israelilaisia soti­lai­ta hakataan kuin vieras­ta sikaa. Näitä ei kyl­lä saa pho­to­sopil­la tehtyä.

 107. Omi­tu­isin piirre kuvas­sa (tarkem­mas­sa ver­sios­sa varsinkin) on tikaria pitävän käden var­jo, joka seu­railee kät­tä saman­levyisenä kyynär­päästä kämme­neen. En kek­si sille luon­te­vaa seli­tys­tä. Se taas tarkoit­taisi, että koko käsi, ei vain tikari, on liitet­ty kuvaan. Sil­loin manip­u­laa­tion jälk­iä pitäisi etsiä siitä kohdas­ta, mis­sä käsi liit­tyy miehen var­taloon (käden katkaisem­i­nen muista kohdista olisi liian vaikeaa taus­tan takia). Ei löydy.

 108. En löytänyt tuo­ta val­oku­vaa IDF:n viral­lisil­ta sivuil­ta (idfspokesperson.com), mikä saa ainakin min­ut epäilemään sen aitout­ta (siis sen aitout­ta, että kuvan lähde on IDF). 

  Sen sijaan sieltä löy­tyy video, joka vaikut­taa erit­täin tök­eröltä väären­nök­seltä. Suo­ra link­ki videoon:
  http://idfspokesperson.com/2010/06/04/video-mavi-marmara-to-israeli-navy-were-helping-arabs-go-against-the-us-dont-forget-911-guys-4-june-2010/

  Videossa israelilainen upseeri sanoo radioon, että “läh­estytte saar­toaluet­ta” ja saa vastaukseksi:
  “shut up, go back to Auschwitz” ja “We’re help­ing Arabs go against the US, don’t for­get 9/11″.

  Syy, mik­si video minus­ta vaikut­taa väären­nök­seltä on se, että vas­tauk­set tule­vat kuin apteekin hyl­lyltä peräperään. Etenkin viimeisen äänessä on voimakas amerikkalaisak­sent­ti. Lisäk­si video on lisät­ty vas­ta 4.6., mut­ta sivuil­ta löy­tyy aiem­pi video, jos­sa vas­taus on vain jotain “ei, jatkamme matkaamme kohti Gazaa”. Mik­si ihmeessä Israel olisi säästel­lyt tätä pro­pa­gan­dakul­takim­palet­ta näin pitkään? 

  En muutenkaan ymmär­rä, mik­si aktivis­tit ehdoin tah­doin yhdis­täi­sivät itsen­sä 911-iskui­hin. Anti­semitismin vielä jotenkin ymmärtää, mut­ta tuo­hon 911:än yhdis­tämi­nen on niin type­r­ää pro­pa­gan­dan kannal­ta, eikä sil­lä saavute­ta mitään,

 109. @nimim. “Medi­aa”:

  En tiedä, mis­tä Haaretz on saanut kuvansa, mut­ta läh­teek­si maini­tus­sa IDF Spokesper­son­in varsin run­saas­sa flotil­laa käsit­televässä kuva- ja videoark­istossa sitä ei ole. Itse asi­as­sa ark­istos­ta löy­tyy aktivistien kannal­ta huo­mat­tavasti raskaut­tavam­paa materiaalia.

  Jos joku tiedustelulähde halu­aisi väären­tää kuva­ma­te­ri­aalia, se ei toden tot­ta tuot­taisi näin tök­eröä jälkeä, ellei nimeno­maan halu­aisi jäädä kiin­ni. Varsinkin, kun kuva ei edes aut­ent­tise­na todis­taisi mis­tään mitään, kos­ka kon­tek­sti jää täysin irralliseksi.

  Haaretz on vasem­malle kallel­laan ole­va lehti, jos­sa usein tuo­daan esi­in myös anti­sion­is­tisia kan­to­ja, mis­sä ei toki sinän­sä ole mitään moit­teen sijaa, kuu­luu moniääniseen keskusteluun.

  Mitä deba­toitu­un (ja edi­toitu­un) radi­oli­iken­teeseen, koko liikenne on saatavil­la verkos­ta. Samal­la kanaval­la puhuu use­ampia henkilöitä (ja aluk­sia). Jää epä­selväk­si, mitkä vas­tauk­sista ovat peräisin flotil­las­ta ja mitkä eivät. Nuo Auschwitz- ja 9/11-hölmöi­lyt tosi­aan ovat radi­oli­iken­teessä, mut­ta syn­tyy vaikutel­ma, että ne ovat ulkop­uolis­ten samaa kanavaa kuun­tele­vien alus­ten **ttuilua.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.